Samsung | UE65JS9502T | Samsung 65" Zakrivljeni SUHD TV 65JS9500 Serija 9 Manuali i përdorimit

Samsung 65" Zakrivljeni SUHD TV 65JS9500 Serija 9 Manuali i përdorimit
E-MANUAL
Faleminderit që keni blerë këtë produkt nga Samsung.
Për të marrë një shërbim më të plotë, ju lutemi
regjistroni produktin tuaj në
www.samsung.com
Modeli______________ Nr. i Serisë.______________
Përmbajtje
Lidhja e pajisjeve video
Udhëzues të shpejtë
Përdorimi i Smart Hub
18
Lidhja me kabllo HDMI
19
Lidhja me kabllo të diferencuar
19
Lidhja me kabllo të kombinuar (A/V)
1
Lidhja me internetin
Lidhjet e hyrjes dhe të daljes së zërit
1
Konfigurimi i Smart Hub
20
Lidhja me kabllo HDMI (ARC)
1
Përdorimi i Smart Hub
21
Lidhja me kabllo zëri dixhital (optik)
21
Lidhja me kabllo zëri stereo
Komandimi i televizorit me zë
2
Konfigurimi i Njohja e zërit
Lidhja e kompjuterit
3
Komandimi i televizorit me zë
22
Lidhja nëpërmjet folesë HDMI
23
Lidhja me kabllo HDMI-DVI
23
Lidhja nëpërmjet rrjetit lokal
Komandimi i televizorit me lëvizje
4
Konfigurimi i Kontrolli me lëvizje
5
Komandimi i televizorit me anë të lëvizjeve
Përdorimi i Samsung Smart Control
6
Përdorimi i televizorit me butonin POINTER
7
Konfigurimi i Samsung Smart Control
7
Çiftimi i televizorit me Samsung Smart Control
Përmirësimi i shikimit të ngjarjeve sportive
8
Aktivizimi i Mod. sport
Redaktimi i kanaleve
9
Ekzekutimi i funksionit "Redakto kanalin"
9
Risistemimi ose fshirja e kanaleve
Luajtja në disa ekrane
Lidhjet
Lidhja e pajisjes portative
24
Lidhja me kabllo MHL-HDMI
25
Përdorimi i Pasqyrimi i ekranit
26
Lidhja e pajisjeve celulare pa rrugëzues me valë (Wi-Fi Direkt)
26
Lidhja e një pajisjeje portative nëpërmjet Samsung Smart View
Çiftimi i laptopit me televizorin - pasqyrimi me valë i
kompjuterit (ose televizori kinematografik)
Ndryshoni sinjalin hyrës me pajisjet e jashtme
Shënime për lidhjen!
29
Shënimet e lidhjes për HDMI
30
Shënime për lidhjen e pajisjeve të zërit
30
Shënime për lidhjen e kompjuterëve
31
Shënime për lidhjen e pajisjeve portative
31
Shënime për lidhjen e pasqyrimi me valë i kompjuterit (ose
televizori kinematografik)
Lidhja e një antene (Antena)
Lidhja me internetin
12
Vendosja e lidhjes kabllore me internetin
13
Vendosja e lidhjes me valë me internetin
Lidhja në rrjet nëpërmjet një grupi celular
Zgjidhja e problemeve me lidhjen e internetit
16
Zgjidhja e problemeve me lidhjen kabllore të internetit
17
Zgjidhja e problemeve me lidhjen me valë të internetit
Telekomanda dhe pajisjet periferike
Informacion për Samsung Smart Control
Përdorimi i Samsung Smart Control
34
Përdorimi i televizorit me butonin POINTER
34
Përdorimi i televizorit me butonat e drejtimit dhe butonin
"Enter"
35
Shfaqja dhe përdorimi i telekomandës virtuale
37
Çiftimi i televizorit me Samsung Smart Control
Komandimi i pajisjeve të jashtme me telekomandën e
televizorit - Përdorimi i telekomandës universale
37
Konfigurimi i telekomandës universale
Komandimi i televizorit me tastierë
38
Lidhja e tastierës
39
Përdorimi i tastierës
Komandimi i televizorit me maus
40
Lidhja e mausit USB
40
Përdorimi i mausit
Shkrimi i tekstit me anë të tastierës virtuale QWERTY.
41
Përdorimi i funksioneve shtesë
Përdorimi i e-Manual
52
Hapja e manualit elektronik
52
Përdorimi i butonave në manualin elektronik
Përdorimi i shfletuesit të internetit
53
Preferencat për shfletimin
Përdorimi i shërbimit PËRMBAJTJET E MIA
54
Lexoni përpara luajtjes së materialeve media
55
Luajtja e materialeve multimedia të kompjuterit ose të pajisjes
celulare
55
Luajtja e materialeve media të ruajtura në pajisjen USB
56
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë shikimit të fotove
58
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë shikimit të
videove
Funksionet inteligjente
Shfaqja e shumë ekraneve ose funksioneve me Multi-Link
Screen
42
Përdorimi i Multi-Link Screen
60
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë luajtjes së
muzikës
61
Dëgjimi i muzikës në cilësi HD
61
Funksionet në ekranin e listës së materialeve media
Përdorimi i shërbimit NewsON
Smart Hub
62
Lajme
44
Heqja ose vendosja e një artikulli në grupin Së fundi
62
Moti
44
Hapja automatike e Smart Hub
Komandimi i televizorit me zë
44
Testimi i lidhjeve të Smart Hub
64
Leximi përpara përdorimit të njohjes së zërit
45
Përdorimi i tutorialit të Smart Hub
64
Mësimi i njohurive bazë të njohjes së zërit
45
Rivendosja e Smart Hub
66
Përdorimi i njohjes së zërit urdhërues
66
Përdorimi i njohjes së zërit bashkëveprues në distancë të
Përdorimi i Smart Hub me Llogaria Samsung
46
Krijimi i llogarisë Samsung
47
Identifikimi në llogarinë Samsung
47
Lidhja e llogarisë tuaj Samsung me llogaritë e shërbimeve të
jashtme
shkurtër
66
Përdorimi i njohjes së zërit nga distanca të largëta
67
Përdorimi i tutorialit të njohjes së zërit
48
Ndryshimi dhe shtimi i informacionit në llogarinë Samsung
Komandimi i televizorit me anë të lëvizjeve (Kontrolli me
lëvizje)
48
Fshirja e llogarisë Samsung nga televizori
68
Testimi i ndriçimit të ambientit me anë të kamerës së televizorit
69
Aktivizimi i komandimit me lëvizje
72
Ndryshimi i paraqitjes së ekranit të komandimit me lëvizje
Përdorimi i shërbimit Aplikacione
49
Administrimi i aplikacioneve të shkarkuara me menynë
"Opsionet"
Përdorimi i njohjes së fytyrës
50
Instalimi i aplikacionit
74
Regjistrimi i fytyrës në llogarinë Samsung
50
Heqja e aplikacionit nga televizori
75
Ndryshimi i mënyrës së identifikimit të njohjes së fytyrës
51
Lëvizja e aplikacioneve
75
Identifikimi në llogarinë Samsung nëpërmjet njohjes së fytyrës
51
Bllokimi dhe zhbllokimi i aplikacioneve
51
Përditësimi i aplikacioneve
51
Risistemimi i aplikacioneve
51
Vlerësimi i aplikacioneve të blera
51
Përdorimi i funksioneve dhe i karakteristikave të tjera të
aplikacionit
Shikimi i televizorit
94
Njoftimi kur fillon ndeshja
94
Nxjerrja automatike e momenteve kryesore
Një vështrim i shpejtë në informacionin e transmetimit dixhital
95
Përdorimi i funksioneve të disponueshme gjatë shikimit të
76
Përdorimi i udhëzuesit
77
Kontrolli i informacionit të programit aktual
77
Ndryshimi i sinjalit të transmetimit
77
Kontrolli i informacionit dhe fuqisë së sinjalit të kanalit dixhital
Regjistrimi i programeve
aktiviteteve sportive në modalitetin e sportit
97
Shikimi i ndeshjeve të regjistruara në modalitetin e sportit
Shikimi i filmit me zë dhe figurë të optimizuar - Modaliteti i
kinemasë afrikane
Funksionet e mbështetjes së shikimit të televizorit
98
Konfigurimi i një ofruesi shërbimi
98
Shikimi i transmetimeve televizive me titra
programit
99
Leximi i tekstit dixhital
Përdorimi i butonave në telekomandë gjatë regjistrimit të një
99
Kërkimi për kanale të disponueshme
programi
99
Zgjedhja e llojit të lidhjes me antenën
81
Menaxhimi i listës së regjistrimeve të planifikuara
100 Zgjedhja e gjuhës së folur të transmetimit
81
Shikimi i programeve të regjistruara
100 Përshkrimi i audios
83
Menaxhimi i skedarëve të regjistruar
100 Zgjedhja e zhanrit
78
Regjistrimi i programeve
79
Përdorimi i funksioneve të disponueshme gjatë regjistrimit të
80
Konfigurimi i Planifiko shikimin
100 Përdorimi i zhanrit për të rritur
84
Konfigurimi i shikimit të planifikuar për një kanal
Përdorimi i Cilësimet e kanaleve
85
Redaktimi i shikimit të planifikuar
101 Caktimi i shtetit (zonës)
85
Anulimi i shikimit të planifikuar
101 Sintonizimi manual i sinjaleve të transmetimit
Përdorimi i Timeshift
86
Përdorimi i butonave në telekomandë gjatë përdorimit të
Timeshift
Përdorimi i Lista e kanaleve
Regjistrimi, heqja dhe redaktimi i kanaleve
88
Regjistrimi dhe heqja e kanaleve
88
Redaktimi i kanaleve të regjistruara
89
Aktivizimi/çaktivizimi i mbrojtjes me fjalëkalim për kanalet
89
Bllokimi/zhbllokimi i kanaleve
89
Ndryshimi i numrave të kanaleve
Krijimi i një liste personale të të preferuarave
90
Regjistrimi i kanaleve si të preferuara
90
Shfaqja dhe zgjedhja e kanaleve vetëm në listat e të
preferuarave
102 Sintonizimi i ekranit
102 Transferimi i listës së kanaleve
102 Fshirja e profilit të operatorit CAM
103 Caktimi i sistemit satelitor
103 Ndryshimi i gjuhës së teletekstit
103 Shfaqja e menysë së ndërfaqes së përbashkët
Figura he zëri
Rregullimi i cilësisë së figurës
104 Zgjedhja e modalitetit të figurës
105 Rregullimi i cilësisë së figurës
106 Rregullimi i cilësimeve të avancuara
107 Opsionet e rregullimit të figurës
Redaktimi i listës së të preferuarave
Shikimi në 3D
91
Përdorimi i artikujve të menysë së ekranit Redakto të
110 Nisja e 3D
preferuarat
111 Rregullimi i efekteve 3D
Bërja e programeve sportive më reale me Mod. sport
Funksionet e mbështetjes së figurës
93
Aktivizimi i modalitetit të sportit
112 Shikimi si figurë në figurë (FNF)
93
Zgjedhja e llojeve të sporteve
113 Ndryshimi i madhësisë dhe i pozicionit të figurës
115 Dëgjimi vetëm i zërit (Figura e fikur)
115 Ricaktimi i cilësimeve të modalitetit të figurës
Rregullimi i cilësisë së zërit
135 Tekst i bardhë në sfond të zi (kontrast i lartë)
116 Zgjedhja e modalitetit të zërit
135 Zmadhimi i shkrimit (për personat me vështirësi shikimi)
117 Përdorimi i efekteve zanore
135 Më shumë për telekomandën (për personat me vështirësi
118 Personalizimi i zërit
Përdorimi i funksioneve të mbështetjes së zërit
shikimi)
136 Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve me Bluetooth (për
personat me vështirësi dëgjimi)
119 Zgjedhja e altoparlantëve
136 Ndryshimi i gjuhës së menysë
120 Dëgjimi i zërit të televizorit nëpërmjet pajisjes së zërit Bluetooth
136 Konfigurimi i fjalëkalimit
të Samsung
120 Dëgjimi i zërit të televizorit nëpërmjet altoparlantit që mbështet
Samsung Multiroom Link
121 Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve Bluetooth
122 Konfigurimi i funksioneve shtesë
123 Dëgjimi i zërit 3D në modalitet 3D
123 Specifikimi i llojit të instalimit të televizorit
123 Ricaktimi i të gjitha cilësimeve të zërit
136 Kontrolli për njoftime
137 Rregullimi i këndit të shikimit
137 Bllok. klas. të pro.
137 Aktivizimi i modalitetit të lojës
137 Ngjyra më të pasura dhe cilësi e shkëlqyer figure (BD Wise)
138 Aktivizimi/çaktivizimi i sinjalizuesit zanor
138 Bllokimi/zhbllokimi i pultit
138 Shfaqja/fshehja e logos Samsung gjatë hapjes
138 Aktivizimi i televizorit për hapje më të shpejtë
Sistemi dhe mbështetja
138 Aktivizimi/çaktivizimi i treguesve të përparmë
139 Largimi i dridhjeve
Caktimi i orës dhe përdorimi i kohëmatësit
139 Aktivizimi/çaktivizimi i melodisë së mirëseardhjes
124 Caktimi i orës aktuale
139 Aktivizimi/çaktivizimi i dritës së mbajtëses
126 Përdorimi i kohëmatësve
139 Regjistrimi i televizorit si pajisje e certifikuar nga DivX (shikimi i
Përdorimi i mbrojtjes së ekranit nga djegia dhe i funksioneve
të kursimit të energjisë
128 Parandalimi i djegies së ekranit
128 Reduktimi i konsumit të energjisë së televizorit
Përdorimi i Anynet+ (HDMI-CEC)
129 Konfigurimi i Anynet+ (HDMI-CEC)
filmave me pagesë në DivX)
140 Rivendosja e televizorit në cilësimet e fabrikës
140 Përdorimi i televizorit si model shfaqjeje (për dyqanet me pakicë)
140 Rezervimi i të dhënave të televizorit me UHD Evolution Kit
141 Përditësimi i programeve të regjistruara
Funksionimi automatik i shërbimit të të dhënave
129 Përdorimi i Anynet+ (HDMI-CEC)
HbbTV
Përditësimi i softuerit të televizorit
Përdorimi i kartave për shikim televizori (“kartë CI ose CI+”)
131 Përditësimi i softuerit të televizorit në versionin e fundit
143 Lidhni "kartën CI ose CI+" nëpërmjet folesë "COMMON
131 Përditësimi automatik i televizorit
132 Përditësimi manual i televizorit
Mbrojtja e televizorit nga pirateria dhe kodet keqdashëse
INTERFACE"
143 Përdorimi i "kartës CI ose CI+"
Funksioni i teletekstit
132 Kontrollimi i televizorit dhe i pajisjeve të lidhura ruajtëse për
kode keqdashëse.
133 Konfigurimi i funksioneve shtesë
Përdorimi i funksioneve të tjera
134 Ekzekutimi i shpejtë i funksioneve të asistencës
134 Aktivizimi i udhëzuesve zanorë për personat me vështirësi
shikimi
135 Rregullimi i transparencës së menysë
Zgjidhja e problemeve
Marrja e Mbështet
146 Mbështetja nëpërmjet Kontrolli në Distancë
147 Gjetja e informacionit të kontaktit për shërbimin
Ka problem me figurën
148 Testimi i figurës
Nuk mund ta dëgjoj qartë zërin
150 Testimi i zërit
Nuk mund t'i shoh qartë pamjet 3D
151 Testimi i cilësisë së figurës 3D
Lexojeni përpara përdorimit të Zëri, Lëvizja ose të Njohja e
fytyrës
166 Masa paraprake për njohjen e zërit, lëvizjeve dhe fytyrës
167 Kërkesat për përdorimin e njohjes së zërit, lëvizjeve dhe fytyrës
Lexojeni përpara e përdorimit të Aplikacione
Lexojeni përpara e përdorimit tëWeb Browser
Ka problem me transmetimin
Lexojeni përpara luajtjes së skedarëve të fotove, videove ose
të muzikës
Kompjuteri nuk lidhet
172 Kufizimet e përdorimit të skedarëve të fotove, videove dhe të
Nuk mund të lidhem me internetin
muzikës
173 Titrat e jashtme të mbështetura
Shërbimi i të dhënave
173 Titrat e brendshme të mbështetura
Funksioni i regjistrimit të planifikuar/Timeshift nuk funksionon
174 Rezolucionet dhe formatet e mbështetura të figurës
Anynet+ (HDMI-CEC) nuk funksionon
Kam probleme me hapjen/përdorimin e aplikacioneve
Skedari im nuk luhet
Dua të rivendos televizorin
Probleme të tjera
Masa paraprake dhe shënime
Përpara përdorimit të funksioneve të regjistrimit dhe
Timeshift
158 Përpara përdorimit të funksioneve të regjistrimit dhe planifikimit
159 Përpara përdorimit të funksionit Timeshift
Lexojini përpara përdorimit të modalitetit 3D
160 Masa paraprake për 3D
Rezolucionet e mbështetura për modalitetet 3D
164 HDMI
164 Component
164 Kanali dixhital
164 Videot/Fotografitë
Rezolucionet e mbështetura për secilin prej sinjaleve hyrëse
UHD
165 Nëse HDMI UHD Color caktohet në Fik.
165 Nëse HDMI UHD Color caktohet në Ndez
174 Kodekët dhe formatet e mbështetura të muzikës
175 Kodekët e mbështetur të videos
Kufizimet e
177 Kufizime për PIP (figurë në figurë)
177 CI praktike
Lexoni pas instalimit të televizorit
178 Madhësitë e figurës dhe sinjalet hyrëse
178 Instalimi i siguresës kundër vjedhjes
179 Lexojeni përpara konfigurimit të lidhjes me valë të internetit
Lexojeni përpara lidhjes së kompjuterit (rezolucionet e
mbështetura)
180 IBM
180 MAC
181 VESA DMT
Rezolucionet e mbështetura për sinjalet video
182 CEA-861
Lexojeni përpara përdorimit të pajisjeve Bluetooth
183 Kufizimet në përdorimin e Bluetooth
Licenca
Glosari
Përdorimi i Smart Hub
Lidhja me internetin
(MENU/123)
MENU
Rrjeti
Cilësimet e rrjetit
Lidhni televizorin me internetin me kabllo ose me valë.
Konfigurimi i Smart Hub
Shtypni butonin
në telekomandë. Kur hapni Smart Hub për herë të parë, shfaqet ekrani Konfiguro Smart Hub.
Ndiqni udhëzimet në ekran për të konfiguruar cilësimet e kërkuara dhe për të përfunduar konfigurimin.
Mirë se vjen në Smart Hub
Konfiguro Smart Hub
Mëso më shumë
Përdorimi i Smart Hub
Përdorni në një ekran të vetëm funksionet e shumta të ofruara nga "Smart Hub".
"" Për më tepër, drejtojuni "Smart Hub."
Komandimi i televizorit me zë
Konfigurimi i Njohja e zërit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Përfundoni konfigurimin e kërkuar për njohjen e zërit, si p.sh. gjuhën që do të përdoret dhe nëse do të përdoret
apo jo Zëri i TV.
Sistemi
Asistenca
Konfig.
Mod. sport
Gjuha e menysë
Shqip
Siguria inteligjente
Konfig. telekom. univers.
Njohja e zërit
"" Menyja e televizorit tënd mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit.
Komandimi i televizorit me zë
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Mikrofonat aktivë
Zgjidhni mikrofonin që dëshironi të përdorni, thoni "Hi TV" drejt mikrofonit të integruar të televizorit (për modelet
e serisë 9500) ose në vijim shtypni dhe mbani butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control". Shfaqet ekrani
Njohja e zërit. Kur të shfaqet në ekran ikona Njohja e zërit, thoni me ngadalë komandat, në zë disi të lartë, drejt
mikrofonit në Samsung Smart Control.
"" Për modelet e serisë 9500, mund të përdorni funksionin e njohjes së zërit me kamerën e integruar të televizorit dhe
"Samsung Smart Control". Caktoni Mikrofonat aktivë në Televizor dhe telekomandë.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Për më tepër, drejtojuni "Komandimi i televizorit me zë."
Komandimi i televizorit me lëvizje
Konfigurimi i Kontrolli me lëvizje
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Kontrolli me lëvizje
Kryeni Testi i mjedis. të kontrollit me lëvizje, pastaj përfundoni cilësimet e kërkuara për të ekzekutuar komandimin
me lëvizje si p.sh. si të rregullohet Shpejt. e treg. dhe të shfaqet apo jo Udhëzuesi i animuar i lëvizjeve.
Sistemi
Konfig.
Mod. sport
Gjuha e menysë
Shqip
Siguria inteligjente
Konfig. telekom. univers.
Njohja e zërit
Kontrolli me lëvizje
Ndez
"" Menyja e televizorit tënd mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit.
Komandimi i televizorit me anë të lëvizjeve
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Kontrolli me lëvizje
Kontrolli me lëvizje
1.
Caktoni Kontrolli me lëvizje në Ndez .
2.
Qëndroni përballë kamerës së televizorit, ngrini dorën në një pozicion komod dhe lëvizni ngadalë majtas ose
3.
Lëvizni ngadalë dorën majtas ose djathtas për të lëvizur treguesin te një funksion.
4.
Përkuleni gishtin tregues poshtë për të zgjedhur një funksion dhe ngrijeni sërish për të hapur funksionin e
djathtas gishtin tregues të hapur tërësisht lart.
zgjedhur.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Kontrolli me lëvizje disponohet në komandimin sipas drejtimit ose në modalitetin e drejtimit me lëvizje.
"" Modelet 9000 duhet të lidhen me kamerën e televizorit për të përdorur Kontrolli me lëvizje.
"" Kur përdorni modelet e serive SEK-3500 të UHD Evolution Kit, nëse televizori nuk ka kamerë të integruar, blini një
kamerë të re opsionale.
"" Për më tepër, drejtojuni "Komandimi i televizorit me anë të lëvizjeve (Kontrolli me lëvizje)."
Përdorimi i Samsung Smart Control
Përdorimi i televizorit me butonin POINTER
Vendosni gishtin mbi butonin POINTER dhe lëvizni Samsung Smart Control. Treguesi në ekran lëviz në drejtimin në
të cilin lëvizët Samsung Smart Control. Lëvizni treguesin në një prej ikonave të mëposhtme në ekran dhe shtypni
butonin POINTER.
●●
: Shfaq telekomandën virtuale.
●●
: Mundëson rregullimin e volumit ose zgjedhjen e altoparlantëve.
●●
: Shfaq listën e kanaleve.
●●
: Hap "Smart Hub".
Konfigurimi i Samsung Smart Control
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Cilësimet e Smart Control
Konfiguroni cilësimet bazë për përdorimin e Samsung Smart Control.
Sistemi
Konfig. telekom. univers.
Njohja e zërit
Kontrolli me lëvizje
Ora
Njoftimet
Menaxher pajis.
Cilësimet e Smart Control
"" Menyja e televizorit tënd mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit.
Çiftimi i televizorit me Samsung Smart Control
Kur ndizni televizorin për herë të parë, "Samsung Smart Control" çiftohet automatikisht me televizorin. Nëse
"Samsung Smart Control" nuk çiftohet automatikisht me televizorin, drejtojani sensorit të telekomandës në
televizor, pastaj shtypni njëherësh butonat ① dhe ② në Samsung Smart Control për 3 a më shumë sekonda.
Përmirësimi i shikimit të ngjarjeve sportive
Aktivizimi i Mod. sport
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Mod. sport
Caktoni Mod. sport në Ndez . Televizori konfiguron automatikisht cilësimet e figurës dhe të zërit në mënyrë që të
jenë të përshtatshme për ndeshje futbolli.
Sistemi
Asistenca
Konfig.
Mod. sport
Gjuha e menysë
Shqip
Siguria inteligjente
Konfig. telekom. univers.
Njohja e zërit
"" Menyja e televizorit tënd mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit.
Gjatë përdorimit të modalitetit të sporteve, mund të zmadhoni ekranin. Lëvizni fokusin te pjesa e ekranit që do të
zmadhohet.
"" Për informacione të mëtejshme, drejtojuni "Bërja e programeve sportive më reale me Mod. sport."
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Redaktimi i kanaleve
Ekzekutimi i funksionit "Redakto kanalin"
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Redakto kanalin
Transmetimi
Sintonizimi automatik
Antena
Ant.
Lista e kanaleve
Udhëz.
Menaxheri i program.
Redakto kanalin
Redak. të pref.
"" Menyja e televizorit tënd mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit.
Risistemimi ose fshirja e kanaleve
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Redakto kanalin
Ndrysho numrin ose Fshiji
Kanalet mund t'i fshini ose t'u risistemoni renditjen. Për të ndryshuar renditjen e një kanali, zgjidheni dhe pastaj
zgjidhni Ndrysho numrin. Për të fshirë një kanal, zgjidheni dhe pastaj zgjidhni Fshiji.
"" Në varësi të llojit të kanalit, kanale të caktuara mund të mos disponohen.
Luajtja në disa ekrane
Gjatë shikimit të televizorit, mund të shfletoni në internet ose të hapni një aplikacion. Mund të ndryshoni madhësinë
e secilit ekran duke tërhequr rrethin në mes të ekranit për majtas ose djathtas.
"" Për më tepër, shihni "Shfaqja e shumë ekraneve ose funksioneve me Multi-Link Screen".
Lidhja e një antene (Antena)
Lidhni televizorin me antenë ose me daljen e kabllorit për të marrë sinjalet e transmetimit.
Lidhni kabllon nga antena ose dalja e kabllorit me folenë ANT IN, sipas figurës më poshtë.
"" Nuk është e nevojshme lidhja e antenës nëse lidhni dekodues kabllor ose satelitor.
Është më mirë t'i lidhni dy fishat me Multi-Switch ose DiSEqC. Switch etj. dhe të caktoni Lloji i lidhjes së antenës në
Oshilator dysh.
"" Mënyra e lidhjes mund të dallojë midis modeleve.
"" Sistemi DVB-T2 mund të mos disponohet në rajone të caktuara gjeografike.
Lidhja me internetin
Vendosja e lidhjes kabllore me internetin
Përdorimi i kabllove LAN
Televizorin mund ta lidhni me pikëhyrjet e internetit në tri mënyra, siç tregohet në ilustrimet në vijim:
●●
Fole LAN muri
LAN
●●
Modemi i jashtëm
LAN
●●
① Rrugëzuesi IP + ② Modemi i jashtëm
LAN
1
2
"" Rekomandojmë përdorimin e kabllove LAN Cat 7 për të lidhur televizorin me pikëhyrjet e internetit.
"" Televizori nuk do të mund të lidhet me internetin nëse shpejtësia e rrjetit është nën 10 Mbps.
Lidhja automatike me rrjetin kabllor të internetit
(MENU/123)
MENU
Rrjeti
Cilësimet e rrjetit Provo tani
Lidhuni automatikisht me rrjetin e disponueshëm.
1.
Zgjidhni Me kab..
2.
Pasi arrihet me sukses lidhja me rrjetin, do të shfaqet një mesazh konfirmimi. Nëse lidhja dështon, provoni
përsëri ose lidheni manualisht.
Vendosja e lidhjes me valë me internetin
Lidhja automatike me rrjetin me valë të internetit
(MENU/123)
MENU
Rrjeti
Cilësimet e rrjetit
Sigurohuni që të keni cilësimet e SSID-së (emrin) dhe të fjalëkalimit përpara se të provoni të lidheni.
1.
Zgjidhni Me valë. Televizori shfaq automatikisht listën e rrjeteve të disponueshme me valë.
2.
Zgjidhni një rrjet. Nëse rrjeti që dëshironi nuk shfaqet në listë, zgjidhni Shto rrjetin dhe jepni manualisht SSID-
3.
Nëse rrjeti e ka të aktivizuar sigurinë, jepni fjalëkalimin. Nëse rrjeti nuk e ka të aktivizuar sigurinë, televizori do
në (emrin) e rrjetit.
ta anashkalojë tastierën virtuale dhe do të përpiqet të lidhet menjëherë.
Lidhja në rrjet interneti me valë me WPS
(MENU/123)
MENU
Rrjeti
Cilësimet e rrjetit
Nëse rrugëzuesi ka buton WPS me shtypje (konfigurim Wi-Fi i mbrojtur), mund ta përdorni për ta lidhur televizorin
automatikisht me rrugëzuesin.
1.
Zgjidhni Me valë. Televizori shfaq automatikisht listën e rrjeteve të disponueshme me valë.
2.
Zgjidhni Ndal pastaj WPS.
3.
Shtypni butonat WPS ose PBS në rrugëzuesin me valë brenda dy minutave.
4.
Televizori lidhet automatikisht me rrjetin.
Kontrollimi i gjendjes së lidhjes me internetin
(MENU/123)
MENU
Rrjeti
Statusi i rrjetit Provo tani
Rrjeti
Statusi i rrjetit
Cilësimet e rrjetit
Wi-Fi Direkt
Cilësimet e pajisjes Multimedia
Pasqyrimi i ekranit
Emri pajisjes
[TV] Samsung
"" Menyja e televizorit tënd mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit.
Shikoni gjendjen aktuale të lidhjes më rrjetin dhe internetin.
Ndryshimi i emrit të televizorit në rrjet
(MENU/123)
MENU
Rrjeti
Emri pajisjes Provo tani
Mund ta ndryshoni emrin e televizorit që do të do të shfaqet në pajisjet portative dhe në kompjuterët portativë.
1.
Zgjidhni Emri pajisjes nga menyja Rrjeti .
2.
Zgjidhni një emër nga lista që shfaqet. Përndryshe, zgjidhni Hyrja e përd. për ta dhënë emrin manualisht.
Lidhja në rrjet nëpërmjet një grupi celular
Televizorin mund ta lidhni me rrjetin nëpërmjet një pajisjeje celulare duke lidhur një grup celular tek televizori.
Lidhni grupin celular me folenë USB tek televizori.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Kur përdorni grup të madh celular (kartë të dhënash), pajisjet USB mund të mos punojnë siç duhet për shkak të
interferencave midis foleve USB, ose rrjeti me valë mund të mos punojë siç duhet për shkak të interferencave nga pajisjet
periferike dhe mjedisi rrethues. Në raste të tilla, përdorni kabllo zgjatuese USB.
"" Aplikacionet dhe shiriti njoftues i lidhur me kanalin nuk disponohet kur konfiguroni rrjet celular.
"" Nëse keni probleme me përdorimin e shërbimeve në internet, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit të internetit.
Ofruesit e shërbimit celular dhe pajisjet e tyre që mbështesin këtë funksion janë si më poshtë:
●●
Vodacom (nr. i modelit: K4605)
●●
MTN (nr. i modelit: E3131S, E3251)
●●
Safaricom (nr. i modelit: E303)
Zgjidhja e problemeve me lidhjen e internetit
Zgjidhja e problemeve me lidhjen kabllore të internetit Provo tani
Nuk u gjet kabllo rrjeti
Sigurohuni që kablloja e rrjetit është futur në fole. Nëse është lidhur, sigurohuni që rrugëzuesi është ndezur. Nëse
është ndezur, provoni ta fikni dhe ta rindizni.
Konfigurimi automatik i IP-së dështoi
Veproni si më poshtë ose konfiguroni manualisht Cilësimet IP.
1.
Sigurohuni që serveri DHCP është aktiv në rrugëzues dhe rivendosni rrugëzuesin.
2.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Nuk mund të lidhet me rrjetin
1.
Kontrolloni të gjitha Cilësimet IP.
2.
Siguroni që serveri DHCP është aktiv në rrugëzues. Pastaj, shkëputeni rrugëzuesin dhe rilidheni.
3.
Nëse kjo nuk funksionon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Jeni lidhur me rrjetin lokal, por jo me internetin
1.
Sigurohuni që kablloja LAN e internetit është lidhur me folenë e jashtme LAN të rrugëzuesit.
2.
Kontrolloni vlerat e DNS-së në Cilësimet IP.
3.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Konfigurimi i rrjetit përfundoi, por nuk mund të lidhet me internetin
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Zgjidhja e problemeve me lidhjen me valë të internetit
Lidhja me rrjetin me valë nuk u krye
Nëse nuk gjendet rrugëzuesi i zgjedhur, shkoni te Cilësimet e rrjetit dhe zgjidhni rrugëzuesin e duhur.
Nuk mund të lidhet me rrugëzues me valë
1.
Kontrolloni nëse rrugëzuesi është i ndezur. Nëse po, fikeni dhe rindizeni.
2.
Jepni fjalëkalimin e duhur nëse kërkohet.
Konfigurimi automatik i IP-së dështoi
Veproni si më poshtë ose konfiguroni manualisht Cilësimet IP.
1.
Siguroni që serveri DHCP është aktiv në rrugëzues. Pastaj, shkëputeni rrugëzuesin dhe rilidheni.
2.
Jepni fjalëkalimin e duhur nëse kërkohet.
3.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Nuk mund të lidhet me rrjetin
1.
Kontrolloni të gjitha Cilësimet IP.
2.
Jepni fjalëkalimin e duhur nëse kërkohet.
3.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Jeni lidhur me rrjetin lokal, por jo me internetin
1.
Sigurohuni që kablloja LAN e internetit është lidhur me folenë e jashtme LAN të rrugëzuesit.
2.
Kontrolloni vlerat e DNS-së në Cilësimet IP.
3.
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Konfigurimi i rrjetit përfundoi, por nuk mund të lidhet me internetin
Nëse problemi vazhdon, kontaktoni ofruesin e shërbimit të internetit.
Lidhja e pajisjeve video
Televizori ka një sërë folesh për marrje sinjali figure nga pajisje të jashtme. Vijon një listë e foleve të posaçme që
shfaqen në rend zbritës sipas cilësisë së figurës.
●●
HDMI
●●
Component
●●
Composite (A/V)
Lidhni një pajisje video me televizorin nëpërmjet foleve HDMI për cilësi maksimale të figurës. Nëse pajisja nuk ka
fole HDMI, provoni folenë Component.
Lidhja me kabllo HDMI
Rekomandohen llojet e mëposhtme të kabllove HDMI:
●●
Kabllo HDMI e shpejtësisë së lartë
●●
Kabllo HDMI e shpejtësisë së lartë me Ethernet
Lidhni kabllon HDMI me folenë e hyrjes HDMI të "One Connect" dhe folenë e daljes HDMI të pajisjes sipas figurës më
poshtë.
"" Caktojeni Redakto llojin e pajisjes në DVI PC për kompjuter të lidhur me kabllo HDMI-DVI dhe PC për kompjuter të lidhur
me kabllo HDMI. Caktojeni gjithashtu Redakto llojin e pajisjes në Pajisjet DVI për pajisje A/V me kabllo HDMI-DVI.
Lidhja me kabllo të diferencuar
Lidhni kabllon e diferencuar me foletë e hyrjeve të diferencuara të "One Connect" dhe foletë e daljeve të
diferencuara të pajisjes sipas figurës më poshtë.
Sigurohuni që ngjyrat e kabllove të përputhen me ngjyrat e foleve.
Lidhja me kabllo të kombinuar (A/V)
Nëse përdorni foletë AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 të "One Connect", lidhni kabllon AV te përshtatësi
AUDIO/COMPONENT/AV (aksesor) dhe lidheni këtë në foletë AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 të "One
Connect" dhe në foletë e daljes AV të pajisjes, sipas figurës më poshtë.
Lidhjet e hyrjes dhe të daljes së zërit
Televizori ka një sërë lidhjesh për marrje sinjali zëri nga pajisjet e jashtme. Lidhjet renditen më poshtë.
●●
HDMI/ARC (kanal kthimi zëri)
●●
Zë dixhital (optik)
●●
Zë (analog)
Lidhja me kabllo HDMI (ARC)
ARC (kanal kthimi zëri) mundëson daljen e zërit dixhital të televizorit në pajisjen e zërit dhe hyrjen e zërit dixhital
nga e njëjta pajisje zëri nëpërmjet kabllos HDMI. ARC disponohet vetëm nëpërmjet folesë HDMI (ARC) dhe vetëm
kur televizori është i lidhur me marrës AV që mbështet ARC.
Lidhni një kabllo HDMI me folenë e hyrjes HDMI (ARC) të "One Connect" dhe folenë e daljes HDMI të pajisjes sipas
figurës më poshtë.
"" Disa funksione, si p.sh. Smart Hub, mund të mos disponohen nëse "Burimi" është caktuar në HDMI dhe Pamje auto 3D
është caktuar në Auto1 ose Auto2. Nëse ndodh kjo, caktoni Pamje auto 3D ose Regjim 3D në Fik..
Lidhja me kabllo zëri dixhital (optik)
Mund të dëgjoni zë dixhital duke lidhur një marrës AV me televizorin nëpërmjet folesë së zërit dixhital (optik).
Lidhni kabllon optike me folenë e daljes së zërit dixhital të "One Connect" dhe folenë e hyrjes së zërit dixhital të
pajisjes sipas figurës më poshtë.
Lidhja me kabllo zëri stereo
Nëse përdorni foletë AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 të "One Connect", lidhni një kabllo zëri te përshtatësi
AUDIO/COMPONENT/AV (aksesor) dhe lidheni këtë në foletë AUDIO OUT/COMPONENT IN/AV IN 1 të "One
Connect" dhe në foletë e daljes së zërit të pajisjes, sipas figurës më poshtë.
Lidhja e kompjuterit
Llojet e lidhjeve që mund të bëni renditen më poshtë.
Përdorimi i televizorit si monitor kompjuteri
●●
Lidhuni nëpërmjet folesë HDMI me kabllo HDMI.
●●
Lidhuni nëpërmjet folesë HDMI (DVI) me kabllo HDMI-DVI.
Shikimi ose luajtja në televizor e materialeve të ruajtura në kompjuter
●●
Lidhja nëpërmjet rrjetit lokal.
Lidhja nëpërmjet folesë HDMI
Për lidhjen HDMI rekomandojmë një nga llojet e mëposhtme të kabllove HDMI:
●●
Kabllo HDMI e shpejtësisë së lartë
●●
Kabllo HDMI e shpejtësisë së lartë me Ethernet
Lidhni një kabllo HDMI me folenë e hyrjes HDMI të "One Connect" dhe folenë e daljes HDMI të pajisjes sipas figurës
më poshtë.
Lidhja me kabllo HDMI-DVI
Nëse karta grafike e televizorit nuk e mbështet sistemin HDMI, lidheni kompjuterin me televizorin me kabllo DVIHDMI. Kini parasysh që lidhja HDMI-DVI mbështetet vetëm nga foleja HDMI (DVI) dhe nuk transmeton zë. Për të
dëgjuar zë nga kompjuteri, lidhni altoparlantët e jashtëm me folenë e daljes së zërit të kompjuterit.
Lidhni kabllon HDMI-DVI me folenë HDMI (DVI) të "One Connect" dhe folenë e daljes DVI të kompjuterit, sipas
figurës më poshtë.
"" Për rezolucionet e mbështetura nga televizori, drejtojuni "Lexojeni përpara lidhjes së kompjuterit (rezolucionet e
mbështetura)".
Lidhja nëpërmjet rrjetit lokal
Mund të hapni dhe të luani pa vonesë në televizor skedarët fotografikë, video dhe muzikorë që ruhen në kompjuter.
1.
Lidhni televizorin dhe kompjuterin në të njëjtin rrugëzues ose AP. Rrjeti lokal konfigurohet pasi t'i lidhni në të
2.
Në kompjuter zgjidhni [Paneli i kontrollit]
3.
Nga lista, caktojeni televizorin në [Lejuar].
4.
Hapni Windows Media Player në kompjuter. Zgjidhni [Cilësimet]
njëjtin rrugëzues ose pikëhyrje.
[Rrjeti dhe interneti]
[Rrjeti dhe qendra e ndarjes]
[Ndrysho
cilësimet e avancuara të ndarjes] dhe zgjidhni [Zgjidh opsionet e transmetimit të mediave...] për të aktivizuar
transmetimin e mediave.
[Menaxhimi i bibliotekës] dhe shtoni
vendndodhjen ku ruhen skedarët fotografikë, video dhe muzikorë për t'i luajtur në televizor. Për më tepër
rreth luajtjes së materialeve, shihni "Luajtja e materialeve multimedia të kompjuterit ose të pajisjes celulare".
"" Përndryshe, skedarët mund t'i lëvizni në dosjen bazë të përcaktuar nga Windows Media Player dhe t'i luani apo t'i shfaqni
në televizor.
Lidhja e pajisjes portative
Mund të lidhni një pajisje celulare, si celular inteligjent ose tabletë direkt me televizorin, ose ta lidhni me rrjetin
dhe të shfaqni ekranin e pajisjes celulare, ose të luani materialet e saj në televizor. Llojet e lidhjeve që mund të bëni
renditen më poshtë.
●●
Shfaqni ekranin e pajisjeve portative në ekranin e televizorit me anë të kabllos MHL-HDMI.
●●
Lidhuni duke pasqyruar ekranin e pajisjes portative në televizor (Pasqyrimi i ekranit).
●●
Lidhja e pajisjeve portative pa rrugëzues me valë (Wi-Fi Direkt).
●●
Lidhja e një pajisjeje portative nëpërmjet Samsung Smart View.
Lidhja me kabllo MHL-HDMI
Mund të përdorni funksionin e lidhjes celulare me qartësi të lartë (MHL) për të shfaqur ekranin e pajisjes celulare në
televizor. Megjithatë, MHL disponohet vetëm nëpërmjet folesë HDMI (MHL) të televizorit dhe vetëm kur përdoret
bashkë me pajisjen celulare që mbështet MHL. Për informacion rreth konfigurimit të MHL në pajisjen celulare,
drejtojuni manualit të përdorimit të pajisjes.
"" Nëse lidhni një pajisje portative me televizorin nëpërmjet një kablloje MHL-HDMI, televizori ndërron automatikisht
madhësinë e figurës për çdo material të ruajtur në pajisjen portative sipas madhësisë origjinale të figurës së atij materiali.
Lidhni kabllon MHL-HDMI me folenë e hyrjes HDMI (MHL) të "One Connect" dhe me folenë USB të pajisjes portative,
sipas figurës më poshtë.
Përdorimi i Pasqyrimi i ekranit
(MENU/123)
MENU
Rrjeti
Pasqyrimi i ekranit Provo tani
Mund të lidhni me valë në televizor pajisjen celulare që mbështet pasqyrim dhe të luani në televizor skedarët video
të zërit të ruajtur në pajisje. Pasqyrimi është funksioni që luan njëherësh në televizor dhe në pajisjen celulare
skedarët video dhe të zërit që ndodhen në pajisjen celulare.
Lidhja nëpërmjet pajisjes celulare
1.
Hapni funksionin Pasqyrimi i ekranit në pajisjen celulare. Pajisja celulare kërkon për pajisjet e disponueshme
2.
Zgjidhni televizorin nga lista. Televizori mundëson automatikisht lidhjen dhe pajisja lidhet.
3.
Zgjidhni Lejo për të lidhur pajisjen celulare.
për t'u lidhur.
""
Të gjitha pajisjet celulare të lejuara më parë do të lidhen automatikisht pa qenë nevoja të miratohen.
""
Nëse zgjidhni Ref., pajisja nuk mund të lidhet. Për të ndryshuar gjendjen e lidhjes së një pajisjeje të refuzuar, zgjidhni
(MENU/123) MENU Rrjeti Menaxheri i pajisjeve multimedia, zgjidhni pajisjen dhe më pas Lejo.
Lidhja automatike
1.
Zgjidhni (MENU/123)
2.
Hapni funksionin Screen Mirroring në pajisjen celulare. Pajisja celulare kërkon për pajisjet e disponueshme
3.
Zgjidhni televizorin nga lista. Televizori mundëson automatikisht lidhjen dhe pajisja lidhet.
MENU
Rrjeti
Pasqyrimi i ekranit. Mund dhe të hapni pasqyrimin e ekranit duke
shtypur butonin SOURCE në telekomandë dhe duke zgjedhur Pasqyrimi i ekranit nga lista në krye të ekranit.
për t'u lidhur.
""
Nëse pajisja celulare nuk mund të lidhet, fikni dhe ndizni televizorin dhe pajisjen celulare.
Lidhja e pajisjeve celulare pa rrugëzues me valë (Wi-Fi Direkt)
(MENU/123)
MENU
Rrjeti
Wi-Fi Direkt Provo tani
Mund të lidhni pajisjen celulare direkt me televizorin ne anë të funksionit Wi-Fi Direct pa përdorur pikëhyrje apo
rrugëzues me valë. Duke lidhur pajisjen celulare me televizorin nëpërmjet Wi-Fi Direkt, mund të luani në televizor
skedarë fotosh, videosh dhe muzike të ruajtur në pajisjen celulare.
1.
Aktivizoni Wi-Fi Direct në pajisjen celulare dhe pastaj aktivizoni Wi-Fi Direkt në televizor. Televizori kërkon
2.
Zgjidhni pajisjen nga lista për të filluar lidhjen. Nëse bëhet kërkesë për lidhje nga televizori, në pajisjen celulare
3.
Lejoni lidhjen. Televizori dhe pajisja portative lidhen.
dhe shfaq automatikisht listën e pajisjeve të disponueshme. Në pajisjen celulare shfaqet edhe emri i televizorit.
shfaqet mesazhi i lejimit dhe anasjelltas.
"" Për më tepër rreth materialeve multimedia, shihni "Luajtja e materialeve multimedia të kompjuterit ose të pajisjes
celulare".
"" Për të konfirmuar pajisjet portative që lejojnë ose refuzojnë lidhjen, zgjidhni (MENU/123)
Menaxheri i pajisjeve multimedia.
MENU
Rrjeti
"" Kur e afroni pajisjen portative tek televizori me "Wi-Fi Direct" të aktivizuar, në pjesën e poshtme majtas ekranit shfaqet
dritarja e konfirmimit të lejimit të lidhjes, në mënyrë që ta lidhni me lehtësi.
Menaxhimi i gjendjes së lidhjes të pajisjeve celulare të lidhura më parë
1.
Zgjidhni (MENU/123)
2.
Zgjidhni një pajisje.
3.
Zgjidhni llojin e lidhjes ose fshini pajisjen nga lista.
MENU
Rrjeti
Menaxheri i pajisjeve multimedia. Televizori shfaq një listë të
pajisjeve që janë lidhur më parë me televizorin ose që janë përpjekur të lidhen me televizorin dhe iu është
refuzuar lidhja. Shfaqet gjithashtu edhe gjendja e lidhjes (Lejo/Refuzo).
"" Ky funksion disponohet vetëm nëse pajisjet janë lidhur më parë me televizorin ose kanë provuar të lidhen më parë dhe
janë refuzuar.
Lidhja e një pajisjeje portative nëpërmjet Samsung Smart View
Mund të luani materialet multimedia të pajisjes portative, si p.sh. videot, fotot dhe muzikën, kur instaloni dhe
hapni Samsung Smart View në pajisje portative të lidhura me televizorin. Mund të dërgoni mesazhe teksti ose ta
komandoni televizorin me anë të pajisjes portative.
Çiftimi i laptopit me televizorin - pasqyrimi me valë i
kompjuterit (ose televizori kinematografik)
Mund të shikoni ekranin e modalitetit të avancuar ose dysh të laptopit në televizor duke çiftuar me valë laptopin me
televizorin. Lidhni përshtatësin e pasqyrimit me valë të kompjuterit (ose grupin kinematografik, VG-SWD1000) me
folenë HDMI të laptopit dhe më pas lidhni kabllon USB, e cila ofrohet me paketën, midis folesë USB të përshtatësit të
pasqyrimit me valë të kompjuterit (ose grupit kinematografik, VG-SWD1000) dhe folesë USB të laptopit. Në ekranin
e televizorit shfaqet mesazhi i çiftimit. Nëse e lejoni çiftimin, ekrani i laptopit shfaqet në ekranin e televizorit.
"" Pasqyrimi me valë i kompjuterit, televizori kinematografik dhe grupi kinematografik përdorin të njëjtën teknologji dhe
emërtimi mund të ndryshojë sipas rajonit.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
"" Ky funksion nuk disponohet në televizorë të palëve të treta ose në pajisje përveç laptopëve.
"" Nëse dy televizorë Samsung janë vendosur pranë njëri-tjetrit, fikni televizorin me të cilin nuk dëshironi të çiftoni laptopin
dhe pastaj provoni çiftimin.
Ndryshoni sinjalin hyrës me pajisjet e jashtme
Shtypni butonin SOURCE për të ndërruar midis pajisjeve të jashtme të lidhura me televizorin.
●●
Opsionet
Për të shfaqur menynë "Opsionet", shtypni butonin
të përfshijnë sa më poshtë:
""
––
. Funksionet që shfaqen në menynë "Opsionet" mund
Emrat e folesë mund të ndryshojnë në varësi të produktit.
Redakto llojin e pajisjes: Ndryshon llojet e pajisjeve të jashtme. Zgjidhni një pajisje të jashtme për ta
ndryshuar. Për shembull, mund të përdorni kabllon HDMI për të përcaktuar një kompjuter të lidhur me
televizorin si PC. Mund të përdorni gjithashtu kabllo HDMI-DVI për të përcaktuar pajisjet AV si Pajisjet
DVI.
––
Shto Emrin: Mund të riemërtoni pajisjet e lidhura me televizorin për të lehtësuar identifikimin e burimeve
të jashtme.
––
Informacion: Shfaq informacion rreth pajisjeve të lidhura.
––
Anynet+ (HDMI-CEC): Shfaq një listë pajisjesh të lidhura me televizorin që mbështesin Anynet+ (HDMICEC).
""
Ky opsion disponohet vetëm kur Anynet+ (HDMI-CEC) caktohet në Ndez .
––
Hiq pajisjen USB: Heq një pajisje USB të lidhur me televizorin.
––
Hiq miniaturën e burimit: Heq fotot e shkrepura nga videoja që keni parë së fundi, të ruajtur në pajisjen e
jashtme të lidhur me televizorin.
––
Fshi telekomandën universale: Fshin pajisjen e jashtme të lidhur me televizorin nëpërmjet funksionin të
telekomandës universale.
––
Konfig. telekom. univers.: Mund të përdorni telekomandën e televizorit për të komanduar pajisjet e
jashtme.
""
Për më tepër rreth përdorimit të funksionit të telekomandës universale, shihni "Komandimi i pajisjeve të
jashtme me telekomandën e televizorit - Përdorimi i telekomandës universale".
""
Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Shënime për lidhjen!
"" Numri i foleve dhe emrat e vendndodhjet e tyre mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
"" Drejtojuni manualit të përdorimit të pajisjes së jashtme kur e lidhni me televizorin. Numri i foleve të pajisjes së jashtme, si
dhe emrat dhe vendndodhjet e tyre mund të ndryshojnë në varësi të prodhuesit.
Shënimet e lidhjes për HDMI
●●
Përdorni kabllo HDMI me trashësi prej 14 mm e poshtë.
●●
Përdorimi i kabllove të pacertifikuara HDMI mund të rezultojë në ekran të bardhë ose gabim në lidhje.
●●
Disa kabllo dhe pajisje HDMI mund të mos përputhen me televizorin për shkak të specifikimeve të ndryshme
HDMI.
●●
Ky televizor nuk mbështet kanal HDMI Ethernet. Ethernet është LAN (rrjet lokal) i krijuar me kabllo koaksiale
të standardizuara nga IEEE.
●●
Provoni me kabllo nën 3 m për të përftuar cilësinë maksimale të shikimit në UHD.
●●
HDCP 2.2 mbështetet vetëm nga foleja HDMI (MHL) e televizorit. HDCP është shkurtim për "High-bandwidth
Digital Content Protection" (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë të transmetimit) dhe
përdoret për mbrojtjen e të drejtave të autorit të videove.
●●
Shumë karta grafike të kompjuterëve nuk kanë fole HDMI, por në vend të tyre kanë fole DVI. Nëse karta
grafike e kompjuterit ka fole DVI, përdorni kabllon HDMI-DVI për të lidhur kompjuterin me televizorin. Për
më tepër, drejtojuni "Lidhja me kabllo HDMI-DVI."
●●
Nëse përdorni përshtatës HDMI, televizori e njeh sinjalin si sinjal HDMI dhe mund të reagojë ndryshe nga si
do të reagonte ndaj lidhjes me kabllo MHL-HDMI.
●●
Disa funksione, si p.sh. Smart Hub, mund të mos disponohen nëse "Burimi" është caktuar në HDMI dhe Pamje
auto 3D është caktuar në Auto1 ose Auto2. Nëse ndodh kjo, caktoni Pamje auto 3D ose Regjim 3D në Fik..
Shënime për lidhjen e pajisjeve të zërit
●●
Për cilësi më të mirë të zërit do të ishte mirë të përdorej marrës AV.
●●
Lidhja e pajisjes me anë të kabllos optike nuk i fik automatikisht altoparlantët e televizorit. Për të fikur
altoparlantët e televizorit, caktojeni Lista e altoparlantëve në diçka ndryshe nga altoparlanti i televizorit.
Shfletuesi i menysë mund të ndryshojë sipas modelit dhe zonës përkatëse. Disponohen veprimet e mëposhtme:
●●
(MENU/123)
Altoparlantët
●●
(MENU/123)
MENU
Ting.
Cilësimet e altoparlantit
●●
(MENU/123)
MENU
Ting.
Lista e altoparlantëve
Zgjedhje altopar.
Në telekomandën e zakonshme, kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
●●
TOOLS
Altoparlantët
●●
MENU
●●
Pasi të rregulloni volumin dhe më pas shtypni butonin .
●●
Zhurma e pazakontë që vjen nga pajisja e zërit ndërsa e përdorni mund të tregojë probleme me vetë pajisjen
e zërit. Nëse ndodh kështu, kërkoni ndihmë nga prodhuesi i pajisjes së zërit.
●●
Zëri dixhital disponohet vetëm me transmetime 5.1-kanalëshe.
●●
Përdorni vetëm kufje me fishë të llojit TRS me 3 përçues.
●●
Volumi i kufjeve dhe volumi i televizorit rregullohen në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri.
●●
Kur janë lidhur kufjet, altoparlantët e televizorit heshten dhe disa opsione Ting. çaktivizohen.
Ting.
Lista e altoparlantëve
Shënime për lidhjen e kompjuterëve
●●
Për rezolucionet e mbështetura nga televizori, drejtojuni "Lexojeni përpara lidhjes së kompjuterit
(rezolucionet e mbështetura)".
●●
Për sa kohë që është aktivizuar ndarja e skedarëve, mund të ndodhin hyrje të paautorizuara. Çaktivizojeni
ndarjen e skedarëve kur nuk është e nevojshme të hyni tek të dhënat.
●●
Kompjuteri dhe Smart TV duhet të lidhen me të njëjtin rrjet.
Shënime për lidhjen e pajisjeve portative
●●
Për të përdorur funksionin "Pasqyrim ekrani", pajisja celulare duhet të mbështesë një funksion pasqyrimi, si
p.sh. "AllShare Cast" ose "Pasqyrim ekrani". Për të kontrolluar nëse pajisja celulare e mbështet funksionin e
pasqyrimit, vizitoni faqen e prodhuesit të pajisjes celulare.
●●
Për të përdorur Wi-Fi Direct, pajisja celulare duhet ta mbështesë këtë funksion. Kontrolloni nëse pajisja
celulare mbështet Wi-Fi Direct.
●●
Pajisja portative dhe Smart TV duhet të lidhen me njëri-tjetrin në të njëjtin rrjet.
●●
Figura ose zëri mund të ndërpriten herë pas here në varësi të kushteve të rrjetit.
Shënime për lidhjen e pasqyrimi me valë i kompjuterit (ose televizori
kinematografik)
●●
Distanca e funksionimit mund të ndryshojë për shkak të pengesave (p.sh. trupat e njerëzve, objektet metalike
ose muret) ose mjedisit elektromagnetik. Për të garantuar funksionim të qëndrueshëm, rekomandohet
përdorimi i përshtatësit të pasqyrimit me valë të kompjuterit (ose grupi kinematografik, VG-SWD1000) në të
njëjtin vend ku është vendosur televizori.
●●
Kur lidhet përshtatësi i pasqyrimit me valë i kompjuterit (ose grupi kinematografik, VG-SWD1000), televizori
mund të mos i luajë videot siç duhet, në varësi të faktit nëse ka një pajisje tjetër që lëshon sinjale radioje në
afërsi.
●●
Mos e vendosni përshtatësin e pasqyrimit me valë të kompjuterit (ose grupin kinematografik, VG-SWD1000)
pranë burimeve të nxehtësisë, në vende me lagështirë ose nën dritën e drejtpërdrejtë të diellit. Ky veprim
mund të shkaktojë keqfunksionim të produktit ose zjarr.
●●
Mos përdorni mbi përshtatësin e pasqyrimit me valë të kompjuterit (ose në grupin kinematografik, VGSWD1000) lëndët e mëposhtme: kimikate (p.sh. dyllë, benzen, hollues, largues mushkonjash, freskues ajri,
lubrifikant) dhe solucione pastrimi që përmbajnë alkool ose tretës, apo që kanë sipërfaqe aktive. Ky veprim
mund të shkaktojë çngjyrosjen e sipërfaqes së jashtme të grupit ose heqjen e etiketës së tij.
●●
Mos e çmontoni, riparoni ose modifikoni vetë përshtatësin e pasqyrimit me valë të kompjuterit (ose grupin
kinematografik, VG-SWD1000). Mos vazhdoni ta përdorni grupin nëse është i dëmtuar ose i prishur.
●●
Sigurohuni që të përdorni përshtatës origjinal pasqyrimi me valë të kompjuterit (ose grup kinematografik,
VG-SWD1000) të ofruar nga Samsung Electronics.
Informacion për Samsung Smart Control
Butoni
Përshkrimi
Shtypni këtë buton për ta heshtur përkohësisht zërin.
Shtypni dhe mbani këtë buton për të hapur Shkurtoret e asistencës që aktivizon ose
çaktivizon menytë Asistenca ((MENU/123) MENU Sistemi Asistenca).
/ AD
MENU/123
Shfaq në ekran butonat numerikë, butonin e komandimit të materialit dhe butona të
funksioneve të tjera, në mënyrë që të mund ta ekzekutoni më lehtë funksionin. Shtypni dhe
mbani këtë buton për të ekzekutuar funksionin Njohja e zërit.
"" Për më tepër, shihni "Shfaqja dhe përdorimi i telekomandës virtuale".
POINTER
Vendosni gishtin mbi butonin POINTER dhe lëvizni Samsung Smart Control. Treguesi në
ekran lëviz në drejtimin nga lëvizët Samsung Smart Control. Shtypni butonin POINTER për
të zgjedhur ose hapur artikullin e fokusuar.
"" Për më tepër, shihni "Përdorimi i televizorit me butonin POINTER".
,
,
,
Lëviz fokusin dhe ndryshon vlerat e shfaqura në menynë e televizorit.
"Enter"
Zgjedh ose hap artikullin e fokusuar.
Shtypni dhe mbani këtë buton për të hapur Udhëz. ndërsa shikoni televizor.
RETURN / EXIT
Kthehet në menynë ose kanalin e mëparshëm.
Shtypeni dhe mbajeni për të dalë nga funksioni i hapur aktualisht në ekranin e televizorit.
Hap aplikacionet Smart Hub.
,
Komandon materialet gjatë luajtjes së materialeve media, si filma, figura ose muzikë.
EXTRA
Shfaq informacione në lidhje me programin aktual.
M.SCREEN
Ndan ekranin e televizorit dhe përdor njëherësh disa funksione, si p.sh. shikimin e
televizorit, shfletimin në internet dhe luajtjen e një videoje.
"" Për më tepër, shihni "Shfaqja e shumë ekraneve ose funksioneve me Multi-Link Screen".
SOURCE
Shfaq dhe zgjedh burimet e disponueshme të videos.
"" Figura e "Samsung Smart Control" mund të ndryshojë në varësi të modelit.
"" Butonat dhe funksionet e Samsung Smart Control mund të ndryshojnë sipas modelit.
"" Përdoreni Samsung Smart Control në distancë nën 6 m. Distanca e përdorimit mund të ndryshojë sipas kushteve të
ambientit me valë.
Përdorimi i Samsung Smart Control
Përdorimi i televizorit me butonin POINTER
Vendosni gishtin mbi butonin POINTER dhe lëvizni Samsung Smart Control. Treguesi në ekran lëviz në drejtimin në
të cilin lëvizët Samsung Smart Control. Lëvizni treguesin për të zgjedhur një artikull në ekran.
●●
: Shfaq telekomandën virtuale.
●●
: Mundëson rregullimin e volumit ose zgjedhjen e altoparlantëve.
●●
: Shfaq listën e kanaleve.
●●
: Hap "Smart Hub".
Përdorimi i televizorit me butonat e drejtimit dhe butonin "Enter"
Shtypni butonat , , dhe për të lëvizur treguesin, fokusin ose kursorin në drejtimin që dëshironi, ose për të
ndryshuar një cilësim të shfaqur në artikullin e fokusuar. Shtypni butonin "Enter" për të zgjedhur artikullin ose për
të hapur artikullin e fokusuar. Shtypni dhe mbani butonin "Enter" për të shfaqur Udhëz. kur shikoni televizor.
"" Për të rregulluar shpejtësinë e treguesit, zgjidhni (MENU/123)
Ndjeshmëria e lëvizjeve. Provo tani
MENU
Sistemi
Cilësimet e Smart Control
"" Për të përdorur butonin POINTER dhe lëvizjen e "Samsung Smart Control" për komandimin e televizorit, Udhëzuesi zanor
duhet caktuar në Fik..
"" Për të parë tutorialin që tregon mënyrën e përdorimit të butonit POINTER, zgjidhni (MENU/123)
Tutoriali i Smart Control. Provo tani
MENU
Mbështet
Shfaqja dhe përdorimi i telekomandës virtuale
Mund të shfaqni dhe të përdorni telekomandën virtuale në ekranin e televizorit duke shtypur butonin MENU/123
në Samsung Smart Control.
Butoni
Përshkrimi
Meny
Shfaq menynë në ekran.
Njohja e zërit
Hap funksionin Njohja e zërit.
Udhëz.
Shfaq guidën elektronike të programeve (EPG).
Info
Shfaq informacion rreth programit ose artikullit aktual.
Lista e kanaleve
Hap Lista e kanaleve.
Multi-Link Screen
Ndan ekranin e televizorit dhe përdor njëherësh disa funksione si p.sh. shfaq transmetime,
shfleton në internet dhe luan video.
"" Për më tepër, shihni "Shfaqja e shumë ekraneve ose funksioneve me Multi-Link Screen".
Mod. sport
Aktivizon ose çaktivizon Mod. sport.
"" Për më tepër, shihni "Bërja e programeve sportive më reale me Mod. sport".
EXTRA
Shfaq informacione në lidhje me programin aktual.
African Cinema Mode
Aktivizon ose çaktivizon African Cinema Mode.
e-Manual
Hap manualin elektronik.
Madhësi figure
Ndryshon madhësinë e figurës.
Regjim figure
Ndryshon modalitetin e figurës.
Altoparlantët
Mundëson zgjedhjen e altoparlantëve që do të luajnë zërin e televizorit.
Butoni
Përshkrimi
D
Përdor veçori dhe funksione shtesë të ofruara nga transmetimi që keni parë.
Për të përdorur këtë buton, Ekz. auto. të dhëna. caktohet në Ndez dhe transmetimi duhet të
mbështetet nga shërbim i të dhënave.
Dyshe
Kur shtypni butonin Dyshe për herë të parë, në ekran shfaqet modaliteti aktual dysh.
Shtypni sërish butonin Dyshe për të ndryshuar modalitetin dysh.
Përshkrimi i zërit/titrat
Shfaq Shkurtoret e asistencës. Zgjidhni opsionet për t'i aktivizuar ose çaktivizuar.
Gjuha e audios
Zgjedh gjuhën e zërit.
3D
Aktivizon ose çaktivizon funksionin "3D".
Kohëmatësi i fjetjes
Fik automatikisht televizorin pas një periudhe kohore të paracaktuar.
Veglat
Shfaq menynë "Veglat" në ekran.
Rryma
Fik televizorin.
Burimi
Shfaq dhe zgjedh burimet e disponueshme të videos.
Përdorni butonat me ngjyra për të hapur opsione të tjera përkatëse të funksionit që po
përdoret.
Lëvize tastierën e
numrave djathtas /
Lëvize tastierën e
numrave majtas
Lëviz bllokun numerik majtas ose djathtas.
Rrotullimi
Ekranin mund ta shihni më me komoditet duke e lëvizur për majtas ose djathtas.
"" Butonat e telekomandës virtuale mund të ndryshojnë sipas modelit të televizorit, rajonit dhe funksioneve të televizorit që
po përdorni.
"" Për të ndryshuar rendin e opsioneve të menysë në rreshtin e parë, zgjidhni opsionin e menysë që do të lëvizet, shtypni
dhe mbani butonin "Enter" dhe më pas zgjidhni butonat e shfaqur të drejtimit për të përcaktuar pozicionin e ri.
Çiftimi i televizorit me Samsung Smart Control
Kur ndizni televizorin për herë të parë, "Samsung Smart Control" çiftohet automatikisht me televizorin. Nëse
"Samsung Smart Control" nuk çiftohet automatikisht me televizorin, drejtojani sensorit të telekomandës në
televizor, pastaj shtypni njëherësh butonat ① dhe ② në Samsung Smart Control për 3 a më shumë sekonda.
Komandimi i pajisjeve të jashtme me telekomandën e televizorit
- Përdorimi i telekomandës universale
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Konfig. telekom. univers. Provo tani
Mund të kontrolloni pajisjet e jashtme të lidhura me televizorin me anë të telekomandës së televizorit.
"" Gjithashtu mund të përdorni funksionin Anynet+ (HDMI-CEC) për të vënë në punë pajisjet e jashtme Samsung me anë të
telekomandës së televizorit, pa konfigurime shtesë. Për më tepër informacion drejtojuni "Përdorimi i Anynet+ (HDMICEC)".
"" Disa pajisje të jashtme të lidhura me televizorin mund të mos e mbështesin funksionin e telekomandës universale.
Konfigurimi i telekomandës universale
1.
Lidhni pajisjen e jashtme për t'u komanduar me telekomandën universale në folenë HDMI të "One Connect"
2.
Shtypni butonin SOURCE në telekomandë për të shfaqur ekranin Burimi.
3.
Zgjidhni Konfig. telekom. univers..
4.
Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin dhe për të regjistruar pajisjen. Udhëzimet do të
dhe ndizni pajisjen e jashtme.
jenë të ndryshme në varësi të pajisjes që dëshironi të komandoni.
""
Nëse pajisja e jashtme nuk reagon pasi të jetë regjistruar, regjistrojeni sërish duke përdorur numrin e modelit.
""
Televizori memorizon dhe pajisjen e jashtme, dhe lidhjen (HDMI 1, HDMI 2 etj.) e pajisjes.
Komandimi i televizorit me tastierë
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Menaxher pajis.
Cilës. e tastierës Provo tani
"" Disa modele nuk përputhen me tastiera të kategorisë USB HID.
Lidhja e tastierës
Lidhja e tastierës USB
Futni kabllon e tastierës në folenë USB të One Connect.
Lidhja e një tastiere me Bluetooth
1.
Vendoseni tastierën me Bluetooth në gjendje pritjeje.
2.
Zgjidhni (MENU/123)
MENU
Sistemi
Menaxher pajis.
Cilës. e tastierës
Shto Tastierën Bluetooth.
Televizori kërkon automatikisht për tastiera të disponueshme. Provo tani
""
Nëse tastiera nuk diktohet, pozicionojeni pranë televizorit dhe pastaj zgjidhni Rifreskim. Televizori kërkon përsëri
automatikisht për tastiera të disponueshme.
3.
Zgjidhni tastierën me Bluetooth nga lista e kërkimit dhe më pas zgjidhni Çifto dhe lidh. Në ekran shfaqet një
4.
Jepni numrin me anë të tastierës me Bluetooth. Kjo e çifton tastierën me Bluetooth me televizorin.
numër.
Përdorimi i tastierës
Mund të përdorni funksionet e mëposhtme të telekomandës me tastierën me Bluetooth ose USB të lidhur me
televizorin.
Tastiera
Funksionet e telekomandës
Tastet e drejtimit
Lëviz fokusin
Tasti "Windows"
Shfaq menynë
Tasti i listës së menyve
Shfaq telekomandën virtuale
Tasti "Enter"
Zgjedh ose hap artikullin e fokusuar
Tasti "ESC"
Kthehet në ekranin e mëparshëm
Tasti F1 / F2 / F3 / F4
/
/
/
Tasti "F5"
Hap butonin
Tasti "F6"
Shfaq ekranin bazë
Tasti "F7"
Hap Lista e kanaleve
Tasti "F8"
Hesht zërin
Tasti "F9"/"F10"
Rregullon volumin
Tasti "F11"/"F12"
Ndryshon kanalin
Ndryshimi i cilësimeve të tastierës
Zgjidhni (MENU/123)
●●
MENU
Sistemi
Menaxher pajis.
Cilës. e tastierës
Opsionet e tastierës. Provo tani
Gjuha e tastierës
Shfaq gjuhët që mund të përdorni në tastierë dhe mundëson zgjedhjen e një gjuhe.
●●
Lloji i tastierës
Shfaq një listë të llojeve të tastierave dhe mundëson zgjedhjen e llojit që i përputhet gjuhës së zgjedhur të
tastierës.
""
●●
Lista e llojeve të tastierës ndryshon në varësi të gjuhës së zgjedhur te Gjuha e tastierës.
Ndërro gjuh. e futjes
Shfaq një listë të tasteve që mund të përdorni për të ndërruar midis gjuhëve dhe mundëson zgjedhjen e një
tasti.
Komandimi i televizorit me maus
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Menaxher pajis.
Cilësimet e mausit Provo tani
"" Disa modele nuk mbështesin mause të kategorisë USB HID.
Lidhja e mausit USB
Futni kabllon e mausit në folenë USB të One Connect.
Lidhja e një mausi me Bluetooth
1.
Vendoseni mausin me Bluetooth në gjendje pritjeje.
2.
Zgjidhni (MENU/123)
3.
Zgjidhni mausin me Bluetooth nga lista e kërkimit dhe më pas zgjidhni Çifto dhe lidh. Kjo e çifton mausin me
MENU
Sistemi
Menaxher pajis.
Cilësimet e mausit
Shtim maus Bluetooth.
Provo tani
Bluetooth me televizorin.
Përdorimi i mausit
Mund të përdorni një tregues për ta komanduar televizorin në të njëjtën mënyrë siç përdoret treguesi në
kompjuter.
●●
Zgjedhja dhe hapja e një artikulli
Klikoni me të majtën në maus.
●●
Lëvizja në menynë e televizorit ose në ekran
Lëvizni rrotullën e mausit lart ose poshtë.
●●
Dalja nga funksioni ose nga menyja e televizorit
Vendoseni treguesin në një pikë bosh në ekran dhe shtypni të majtën e mausit.
Ndryshimi i butonave të mausit dhe i shpejtësisë së treguesit
(MENU/123)
●●
MENU
Sistemi
Cilësimet e mausit
Opsionet e mausit Provo tani
Butoni kryesor
Zgjidhni cilin prej butonave,
●●
Menaxher pajis.
ose , do të përdorni kur zgjidhni dhe hapni artikuj.
Shpejt. e treg.
Rregulloni shpejtësinë e lëvizjes së treguesit.
Shkrimi i tekstit me anë të tastierës virtuale QWERTY.
Përdorimi i funksioneve shtesë
Zgjidhni
●●
në ekranin e tastierës QWERTY. Disponohen opsionet e mëposhtme:
Teksti i rekomanduar
Aktivizon ose çaktivizon funksionin e tekstit të rekomanduar. Tastiera shfaq fjalët e rekomanduara që të
mund të shkruani më lehtë.
●●
Rivendos të dhënat e rekomanduara të tekstit
Fshin fjalët e rekomanduara dhe fjalët e memorizuara për të pastruar listën.
●●
Parashiko germën vijuese (kur përdor butonat e drejtimit)
Aktivizon ose çaktivizon funksionin e parashikimit të tekstit.
●●
Gjuha
Zgjedh një gjuhë nga lista.
""
Ky funksion mund të mos mbështetet në varësi të shtetit.
Shfaqja e shumë ekraneve ose funksioneve me Multi-Link
Screen
(MENU/123)
MENU
Figurë
Hap Multi-Link Screen
Mund të kërkoni në internet, të përdorni aplikacione dhe shumë të tjera kur shikoni televizor.
Përdorimi i Multi-Link Screen
Mësimi i funksioneve bazë
●●
Ndryshimi i kanalit dhe i volumit në "Multi-Link Screen"
Për të ndryshuar kanalet e Multi-Link Screen, shtypni butonat e kanaleve kur shikoni televizor. Për të
rregulluar volumin e Multi-Link Screen, kaloni në ekran për të ndryshuar volumin dhe shtypni butonat e
volumit.
●●
Ndryshimi i shfletuesit të internetit dhe i aplikacioneve
Ndërsa përdorni Multi-Link Screen, shfletuesi i fundit i përdorur i internetit ose aplikacionet e fundit shfaqen
në të djathtë të ekranit. Këto aplikacione mund t'i ndryshoni në të tjera me anë të Smart Hub.
●●
Ndryshimi i madhësisë së "Multi-Link Screen"
Mund të ndryshoni madhësinë e një ekrani "Multi-Link". Lëvizni fokusin në ekranin që dëshironi t'i ndryshoni
madhësinë dhe përdorni butonin
ose . Përndryshe, tërhiqni vijën në mes të ekranit për majtas ose
djathtas. Për të shfaqur ekranin e fokusuar "Multi-Link" në modalitet ekrani të plotë, zgjidhni
.
●●
Zgjedhja e një pajisjeje altoparlant për "Multi-Link Screen"
Zgjidhni MENU/123
secilit ekran.
Altoparlantët > Altoparlantët e "Multi-Link Screen" për të caktuar altoparlantin e
Në telekomandën e zakonshme, kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
●●
TOOLS
Altoparlantët
●●
MENU
●●
Pasi të rregulloni volumin dhe më pas shtypni butonin .
Ting.
Lista e altoparlantëve
Lexojeni përpara e përdorimit të Multi-Link Screen
"" Përpara përdorimit të "Multi-Link Screen", sigurohuni që televizori të jetë i lidhur në internet.
"" Materialet dhe kanalet UHD nuk mund të shihen njëkohësisht.
"" Disa funksione dhe aplikacione të televizorit mund të mos mbështeten nga "Multi-Link Screen". Në rast të tillë, dilni nga
"Multi-Link Screen" dhe më pas përdorni funksionin.
"" Mund ta dëgjoni zërin e zgjedhur ndërkohë që përdorni "Multi-Link Screen" dhe mund ta dëgjoni zërin e ekranit tjetër
nëpërmjet pajisjeve me Bluetooth.
"" Funksioni "Timeshift" nuk disponohet kur është hapur "Multi-Link Screen". Për më tepër, shihni "Përdorimi i Timeshift".
Smart Hub
(MENU/123)
Së fundi
MENU
Smart Hub
Hap Smart Hub Provo tani
Kërko
TuneIn
Të zgjedhura
YouTube
Vimeo
YuppTV
AccuWeat… PËRMBAJ…
Aplikacione
"" Figura mund të ndryshojë sipas modelit dhe zonës konkrete.
Me "Smart Hub" mund të lundroni në internet dhe të shkarkoni aplikacione. Për më tepër, mund të hapni skedarë
fotosh, videosh dhe muzike të ruajtur në pajisjet e jashtme ruajtëse. Vendosni një gisht mbi butonin POINTER për
të shfaqur treguesin në ekran. Zgjidhni
në pjesën e poshtme të ekranit për të aktivizuar Smart Hub.
Në telekomandën standarde, shtypni butonin
në telekomandë.
"" Për të hapur Smart Hub kur përdorni shërbimin e ofruar nga "Smart Hub", shkoni në të njëjtin shteg siç përshkruhet më
lart.
Heqja ose vendosja e një artikulli në grupin Së fundi
Për të hequr ose vendosur një artikull në grupin Së fundi, shtypni butonin
mëposhtme.
në telekomandë. Disponohen ikonat e
●●
: Fshin artikullin. Pavarësisht se hiqni një artikull nga grupi Së fundi, ai nuk hiqet nga televizori.
●●
: Vendoseni artikullin në pozicionin e parë. Për ta hequr artikullin, zgjidhni sërish
●●
: Hap artikullin në shumë ekrane me funksionin Multi-Link Screen. ((MENU/123)
Multi-Link Screen)
""
.
MENU
Figurë
Hap
mund të mos shfaqet në varësi të artikullit.
Hapja automatike e Smart Hub
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Cilësimet e nisjes automatike
Smart Hub
"Smart Hub" mund ta hapni automatikisht kur ndizni televizorin.
Testimi i lidhjeve të Smart Hub
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Testi i lidhjes me Smart Hub Provo tani
Kur "Smart Hub" nuk punon, zgjidhni Testi i lidhjes me Smart Hub. Testi i lidhjes diagnostikon problemin duke
kontrolluar lidhjen e internetit, ofruesin e shërbimit të internetit, serverin e "Samsung" dhe shërbimin Aplikacione.
"" Nëse Smart Hub vijon të ketë probleme pas përfundimit të testit, kontaktoni me kompaninë e shërbimit të internetit ose
me qendrën e shërbimit të Samsung.
Përdorimi i tutorialit të Smart Hub
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Tutoriali i Smart Hub
Mund t'i mësoni deri në hollësi elementet bazë të përdorimit të "Smart Hub" dhe të shërbimit "Smart Hub".
Rivendosja e Smart Hub
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Rivendos Smart Hub Provo tani
Mund të hiqni llogaritë Samsung të ruajtura në televizor dhe çdo gjë lidhur me to, duke përfshirë aplikacionet.
"" Disa nga shërbimet e Smart Hub janë shërbime me pagesë. Për të përdorur një shërbim me pagesë, duhet të keni një
llogari me ofruesin e shërbimeve ose një llogari Samsung. Për më tepër, drejtojuni "Përdorimi i Smart Hub me Llogaria
Samsung."
"" Për të përdorur këtë funksion, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
"" Disa funksione të Smart Hub mund të mos disponohen në varësi të ofruesit të shërbimeve, gjuhës ose rajonit.
"" Ndërprerjet e shërbimit Smart Hub mund të shkaktohen nga shkëputjet në shërbimin e internetit.
"" Për të përdorur "Smart Hub", duhet të bini dakord me marrëveshjen e përdoruesit fundor dhe politikën e fshehtësisë.
Përndryshe, nuk do të mund të hyni te funksionet dhe shërbimet e lidhura me to. Mund të shikoni përmbajtjen e plotë
të Kushtet dhe politika duke kaluar në (MENU/123) MENU Smart Hub Kushtet dhe politika. Nëse dëshironi të
ndaloni përdorimin e "Smart Hub", mund të anuloni marrëveshjen. Provo tani
"" Për të parë informacionin e ndihmës rreth "Smart Hub", zgjidhni butonin
në ekranin "Të fundit".
Përdorimi i Smart Hub me Llogaria Samsung
Krijimi i llogarisë Samsung
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Llogaria Samsung Provo tani
Disa nga shërbimet e "Smart Hub" janë shërbime me pagesë. Për të përdorur një shërbim me pagesë, duhet të keni
një llogari me ofruesin e shërbimeve ose një llogari "Samsung".
Mund të krijoni llogari Samsung duke përdorur adresën e emailit si ID.
"" Për të krijuar llogari "Samsung", duhet të bini dakord me marrëveshjen për llogarinë "Samsung" për përdoruesin fundor
dhe politikën e fshehtësisë. Përndryshe, nuk mund të krijoni llogari "Samsung". Të gjithë përmbajtjen e marrëveshjes
mund ta shikoni duke kaluar te (MENU/123) MENU Smart Hub Llogaria Samsung Kushtet, politika e
fshehtësisë.
"" Gjithashtu, mund të krijoni një llogari Samsung në http://content.samsung.com. Pasi të krijoni llogarinë, mund të përdorni
të njëjtën ID në televizor dhe në faqen e internetit të Samsung.
Krijimi i llogarisë Samsung
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Llogaria Samsung
Krijoni llogari
Krijo llogari Samsung
Mund të krijoni llogari Samsung duke ndjekur udhëzimet në ekran. Pasi të jetë krijuar llogaria Samsung,
identifikoheni automatikisht në llogarinë tuaj Samsung.
"" Nëse dëshironi të shqyrtoni kushtet, zgjidhni Shiko hollës..
"" Nëse dëshironi që llogaria juaj të mbrohet, zgjidhni Zgjedhje e fotos së profilit dhe dhënie fjalëkalimi (siguri e lartë) në
fushën poshtë fushës së fjalëkalimit.
"" Nëse dëshironi që kur të ndizni televizorin, t'ju identifikojë automatikisht në llogari, piketoni Më fut automatikisht.
Krijimi i llogarisë Samsung nga llogari Facebook-u
(MENU/123) MENU
llog. Facebook.
Smart Hub
Llogaria Samsung
Krijoni llogari
Krijo llogari Samsung duke përdorur
Jepni ID-në dhe fjalëkalimin e Facebook-ut dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin e
llogarisë. Pasi të jetë krijuar llogaria Samsung, identifikoheni automatikisht në llogarinë tuaj Samsung.
"" Llogaria Samsung dhe llogaria Facebook lidhen automatikisht kur krijoni llogari Samsung nga llogaria Facebook.
Identifikimi në llogarinë Samsung
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Llogaria Samsung
Lidhu
Mund të identifikoheni automatikisht në llogarinë Samsung dhe të përdorni funksionin Smart Hub.
Regjistrim i llogarisë Samsung në televizor
Nëse keni llogari Samsung, mund ta regjistroni llogarinë në televizor. Zgjidhni +
Samsung dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
Lidhu në ekranin e llogarisë
Identifikimi në një llogari të regjistruar Samsung të ruajtur në televizor
Nëse regjistroni një llogari Samsung, ajo do të ruhet në televizor. Për t'u identifikuar në një llogari të regjistruar
Samsung, thjesht zgjidheni në televizor.
"" Për të ndryshuar mënyrën e identifikimit, shihni "Ndryshimi dhe shtimi i informacionit në llogarinë Samsung".
Lidhja e llogarisë tuaj Samsung me llogaritë e shërbimeve të jashtme
Mund të identifikoheni automatikisht me llogaritë e aplikacioneve të lidhura kur identifikoheni me llogarinë tuaj
Samsung duke e lidhur atë me llogaritë e shërbimeve të jashtme.
"" Për të përdorur Lidh llogaritë e shërbimit, së pari duhet të identifikoheni në llogarinë Samsung.
Lidhja ose shkëputja e një llogarie shërbimi
(MENU/123)
●●
MENU
Smart Hub
Llogaria Samsung
Lidh llogaritë e shërbimit
Lidhja e llogarisë së shërbimit.
Zgjidhni një llogari nga lista dhe identifikohuni në llogari duke ndjekur udhëzimet në ekran. Llogaria e
shërbimit lidhet me llogarinë Samsung.
●●
Shkëputja e llogarisë së lidhur
Zgjidhni një llogari nga lista dhe shkëputeni llogarinë ndjekur udhëzimet në ekran.
Ndryshimi dhe shtimi i informacionit në llogarinë Samsung
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Llogaria Samsung
Redakto profilin
Mund të menaxhoni llogarinë tuaj Samsung. Jepni fjalëkalimin me tastierën e shfaqur në ekranin e televizorit dhe
zgjidhni Kryer. Mund të përdorni funksionet e mëposhtme në ekran.
"" Për të ndryshuar informacionin e llogarisë, duhet të identifikoheni në llogarinë tuaj Samsung.
●●
Ndryshoni foton e profilit
●●
Regjistroni fytyrën në llogarinë tuaj Samsung
Fytyra e regjistruar përdoret për
.
●●
Zgjedhja e metodës për identifikimin e llogarisë Samsung
●●
Aktivizimi ose çaktivizimi i identifikimit automatik
●●
Dhënia e informacionit bazë të përdoruesit
●●
Pajtimi në buletinin elektronik Samsung
Fshirja e llogarisë Samsung nga televizori
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Llogaria Samsung
Hiq llogaritë nga televizori
Mund t'i hiqni informacionet e llogarisë Samsung dhe të fjalëkalimit nga televizori. Informacioni i llogarisë për çdo
llogari të lidhur të jashtme hiqet gjithashtu nga televizori.
"" Për të hequr informacionin e llogarisë, duhet të identifikoheni në llogarinë tuaj Samsung.
Përdorimi i shërbimit Aplikacione
Të zgjedhura
Aplikacione
Aplikacione
Apps e…
Të rejat
Më të prefer.
Video
Lojë
Sporte
Stil jete
Informacion
Edukim
Fëmijë
"" Figura mund të ndryshojë sipas modelit dhe zonës konkrete.
Mund të shfrytëzoni një gamë të gjerë materialesh, duke përfshirë lajme, sport, motin dhe lojëra, duke instaluar
aplikacionet përkatëse në televizor. Mund t'i shkarkoni aplikacionet nga "Smart Hub". Zgjidhni një kategori nga kreu
i ekranit. Instaloni dhe hapni aplikacionet e sistemuara sipas zhanreve, si p.sh. Të rejat, Më të prefer..
"" Për të përdorur këtë funksion, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
"" Kur Smart Hub hapet për herë të parë, aplikacionet e parazgjedhura instalohen automatikisht. Aplikacionet e
parazgjedhura mund të ndryshojnë sipas rajonit.
Administrimi i aplikacioneve të shkarkuara me menynë "Opsionet"
Lëvizeni fokusin te një aplikacion dhe më pas shtypni dhe mbani butonin "Enter". Mund të përdorni funksionet e
mëposhtme.
●●
Fshiji
●●
Tjera
●●
Instaloni përsëri
"" Menyja që shfaqet mund të ndryshojë sipas aplikacioneve.
Instalimi i aplikacionit
Instalimi i shpejtë i aplikacionit
1.
Zgjidhni kategorinë në ekranin Aplikacione.
2.
Lëvizeni fokusin tek aplikacioni dhe më pas shtypni dhe mbani butonin "Enter". Shfaqet menyja sipas
3.
Zgjidhni Shkarkim. Aplikacioni i zgjedhur instalohet në televizor.
kontekstit të përdorimit.
"" Në ekranin Aplikacione mund të shikoni aplikacionet e instaluara.
"" Gjithashtu, mund të instaloni aplikacionin nga ekrani i informacionit të hollësishëm.
"" Në rast se memoria e brendshme e televizorit është pamjaftueshme, mund të instaloni aplikacionin në pajisjen USB.
"" Mund ta hapni aplikacionin e instaluar në pajisjen USB vetëm kur pajisja USB është e lidhur me televizorin. Nëse pajisja
USB shkëputet gjatë funksionimit të aplikacionit, aplikacioni përfundon.
"" Aplikacionin e instaluar në pajisjen USB nuk mund ta hapni në një kompjuter ose televizor tjetër.
Hapja e aplikacionit
Mund ta hapni një aplikacion duke e zgjedhur në ekranin Aplikacione. Në aplikacionet e zgjedhura shfaqen ikonat
në vijim dhe tregojnë si më poshtë:
●●
: Aplikacioni është instaluar në pajisjen USB.
●●
: Aplikacioni ka fjalëkalim.
●●
: Aplikacioni është instaluar.
Aktivizimi i përditësimit automatik të aplikacioneve
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Përditësimi automatik i aplikacioneve
Për përditësimin automatik të aplikacioneve, caktoni Përditësimi automatik i aplikacioneve në Ndez . Aplikacionet
do të përditësohen automatikisht kur të disponohet përditësimi.
Heqja e aplikacionit nga televizori
Zgjidhni një aplikacion për t'u hequr në ekranin Aplikacione dhe shtypni e mbani butonin "Enter" për ta konfirmuar.
Nëse dëshironi të hiqni disa aplikacione njëherësh, zgjidhni aplikacionet për t'u fshirë dhe zgjidhni Opsionet nga
kreu i ekranit, si dhe zgjidhni Fshi Apps e mia.
"" Kur të hiqni një aplikacion, sigurohuni që të hiqen edhe të dhënat përkatëse të tij.
Lëvizja e aplikacioneve
Aplikacionet mund t'i lëvizni drejt një vendndodhjeje sipas dëshirës në kategorinë Apps e mia.
Zgjidhni Opsionet Lëviz Apps e mia në ekranin Aplikacione. Zgjidhni një aplikacion për ta lëvizur. Rreth
aplikacionit shfaqen shigjetat 4-drejtimëshe. Lëvizeni aplikacionin në vendndodhjen e dëshiruar me anë të
shigjetave të drejtimit në ekran dhe shtypni butonin "Enter".
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Bllokimi dhe zhbllokimi i aplikacioneve
Zgjidhni Opsionet Blloko/zhblloko Apps e mia në ekranin Aplikacione. Shfaqet ekrani i dhënies së fjalëkalimit.
Jepni fjalëkalimin, zgjidhni aplikacionet për të kyçur ose shkyçur dhe zgjidhni Ruaj. Të gjitha aplikacionet e
zgjedhura bllokohen ose zhbllokohen.
Përditësimi i aplikacioneve
Zgjidhni Opsionet Përditëso aplikacionet në ekranin Aplikacione. Televizori kërkon për përditësime aplikacionesh
dhe shfaq listën. Pas kërkimit, mund t'i përditësoni disa ose të gjitha aplikacionet.
Risistemimi i aplikacioneve
Zgjidhni Opsionet në ekranin Aplikacione dhe zgjidhni Rendit me për t'i renditur aplikacionet sipas datës, orës ose
kriteresh të tjera.
Vlerësimi i aplikacioneve të blera
Mund të caktoni rezultatin me yje me anë të butonave
dhe
në ekranin e informacionit të detajuar.
Përdorimi i funksioneve dhe i karakteristikave të tjera të aplikacionit
(MENU/123)
kanalin
MENU
Smart Hub
Cilësimet e nisjes automatike
Aplikacionet dhe shiriti njoftues i lidhur me
Mund të konfiguroni karakteristika dhe funksione shtesë të aplikacionit.
Përdorimi i aplikacioneve të lidhjes me kanalin
Informacionin mbi programet televizive dhe shërbimet e tjera përkatëse mund ta merrni ndërkohë që po shikoni
televizor me anë të një aplikacioni të instaluar në televizor dhe të lidhur me një kanal të caktuar.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur aplikacioni që mbështet Aplikacionet dhe shiriti njoftues i lidhur me kanalin është i
instaluar në televizor.
Përdorimi i e-Manual
Hapja e manualit elektronik
(MENU/123)
MENU
Mbështet
e-Manual
Mund të shfaqni e-Manual e integruar që përmban informacione mbi funksionet kryesore të televizorit tuaj.
Shtypni butonin MENU/123 në Samsung Smart Control dhe më pas zgjidhni e-Manual. Në telekomandën
standarde, shtypni butonin E-MANUAL.
1.
Zgjidhni kategorinë në ekranin e-Manual. Lista e kategorisë së zgjedhur shfaqet në ekran.
2.
Zgjidhni një artikull nga lista. Shfaqet subjekti përkatës i manualit elektronik.
""
Përndryshe, mund të shkarkoni një kopje të manualit elektronik nga faqja e Samsung-ut.
""
Fjalët në blu (p.sh., Regjim figure) tregojnë një artikull menyje.
Shigjetat në shfletuesin e menysë tregojnë vendndodhjen në meny. Për shembull, (MENU/123) MENU Figurë
Regjim figure do të thotë që shtypni butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control" dhe zgjidhni artikujt e
shfaqjes në ekran Meny, Figurë dhe Regjim figure njëri pas tjetrit.
Përdorimi i butonave në manualin elektronik
(Kërko): Hap ekranin e kërkimit. Jepni një fjalë kërkimi dhe pastaj zgjidhni Kryer. Zgjidhni një artikull nga
rezultatet e kërkimit për të ngarkuar faqen përkatëse.
(Treguesi): Hap ekranin e treguesit. Zgjidhni subjektin nga lista për të hapur faqen përkatëse.
(Faqe e hapur): Shfaq një listë të faqeve të lexuara më parë. Zgjidhni një faqe. Manuali elektronik kalon te faqja e
zgjedhur.
Hapja e ekranit përkatës të menysë nga një faqe subjekti e manualit elektronik
(Provo tani): Mundëson hapjen e artikullit përkatës të menysë dhe testimit të shpejtë të funksionit.
(Lidhja): Mundëson hapjen e faqes përkatëse referencë.
"" Manuali elektronik nuk mund të hapet nga disa ekrane të menysë.
Përditësimi i manualit elektronik në versionin e fundit
Manualin elektronik mund ta përditësoni në të njëjtën mënyrë siç përditësoni aplikacionet.
Përdorimi i shfletuesit të internetit
Mund ta shfletoni internetin në televizor në të njëjtën mënyrë si do të vepronit me kompjuter. Zgjidhni Ndihmë për
të shfaqur informacionin e shfletuesit të internetit.
"" Për një shfletim më praktik në internet, përdorni tastierën dhe mausin.
"" Faqja e shfletimit mund të ndryshojë nga ajo në kompjuter.
Preferencat për shfletimin
Cilësimet. Konfiguroni cilësimet e shfletimit për të përmbushur nevojat tuaja.
Zgjidhni
●●
Përgjith.
Fsheh automatikisht skedat ose shiritat e menyve pas një periudhe mosveprimi ose rivendos të gjitha
cilësimet e përdoruesit.
""
●●
Faqeshënuesit dhe historikët e shfletimit që keni kryer nuk do të rivendosen.
Faqja kryesore
Cakton faqen bazë kur hapni shfletuesin.
●●
Motori i kërkimit
Kërkon për informacionin që keni dhënë dhe shfaq faqet e rezultateve në internet.
●●
Fshehtësia dhe siguria
Ju pengon hapjen e faqeve të papërshtatshme ose cakton mosruajtjen e historikut të shfletimit.
●●
Faqet e bllokuara
Bllokon ose zhbllokon faqet. Mund të menaxhoni listën e faqeve për t'u bllokuar.
●●
Faqet e miratuara
Kufizon përdorimin vetëm në faqet që keni miratuar. Për ta përdorur këtë opsion, caktojini fjalëkalim. Mund
të shtoni ose hiqni faqet e miratuara.
●●
Kodimi
Caktoni enkodimin në Auto ose zgjidhni mënyrë enkodimi nga lista.
●●
Informacion
Shfaq versionin aktual të shfletuesit të internetit.
Përdorimi i shërbimit PËRMBAJTJET E MIA
Të zgjedhura
PËRMBAJTJET E MIA Provo tani
PËRMBAJTJET E MIA
Pajisje celula…
USB 2
PC
Udhëzuesit e lid…
"" Figura mund të ndryshojë sipas modelit dhe zonës konkrete.
Mund të luani në televizor materialet media të ruajtura në pajisjet ruajtëse, si p.sh. në pajisje USB, në celular dhe
në kamera. Kur lidhni një pajisje ruajtëse me televizorin, televizori afishon një skedë me emrin e pajisjes së lidhur.
Zgjidhni skedën për të konfirmuar materialin e ruajtur në pajisjen ruajtëse.
"" Nuk mund të luani materiale media nëse materiali ose pajisja ruajtëse nuk mbështetet nga televizori. Për më tepër, shihni
"Lexojeni përpara luajtjes së skedarëve të fotove, videove ose të muzikës".
"" Mbështetni skedarët e rëndësishëm përpara lidhjes së pajisjes USB. Samsung nuk është përgjegjës për skedarë të
dëmtuar ose të humbur.
Lexoni përpara luajtjes së materialeve media
"" Për të lidhur televizorin me kompjuter, shihni "Lidhja e kompjuterit".
"" Për të lidhur televizorin me pajisje celulare, shihni "Lidhja e pajisjes portative".
"" Për të lidhur televizorin me USB ose pajisje të jashtme ruajtëse, lidheni pajisjen në folenë USB të televizorit.
Luajtja e materialeve multimedia të kompjuterit ose të pajisjes celulare
"" Përpara lidhjes me kompjuterit ose me pajisjes celulare, konfiguroni cilësimet e rrjetit.
Luajtja e materialeve multimedia të ruajtura në kompjuter ose në pajisjen celulare
Të zgjedhura
PËRMBAJTJET E MIA
Për të luajtur në televizor materialet multimedia të një kompjuteri ose të një pajisjeje celulare, duhet të lejoni lidhjen
e tyre me televizorin.
1.
Lidhni një kompjuter ose pajisje portative. Televizori shfaq emrin e pajisjes dhe rendit materialet media në
2.
Zgjidhni materialin media që do të luhet nga lista. Materiali i zgjedhur media fillon të luajë.
3.
Për të ndaluar luajtjen e materialeve media, shtypni butonin
pajisje.
ose butonin RETURN.
"" Përndryshe, kaloni te materiali media që dëshironi të luani dhe shtypni butonin
për ta luajtur.
"" Për të lidhur një kompjuter nëpërmjet rrjetit lokal, shihni "Lidhja e kompjuterit".
"" Për të lidhur pajisjen celulare nëpërmjet Samsung Smart View, drejtojuni "Lidhja e pajisjes portative."
"" Materiali i ndarë me kompjuterin ose pajisjen celulare mund të mos luhet në varësi të llojit të enkodimit dhe të formatit të
skedarit të materialit.
"" Materiali mund të mos luhet shtruar në varësi të gjendjes së rrjetit. Nëse ndodh diçka e tillë, transferojeni materialin në
pajisje ruajtëse USB dhe pastaj luajeni atë nga pajisja.
Luajtja e materialeve media të ruajtura në pajisjen USB
1.
Zgjidhni një emër pajisjeje USB në ekranin PËRMBAJTJET E MIA. Televizori shfaq një listë miniaturash të
2.
Zgjidhni materialin media që do të luhet nga lista. Materiali i zgjedhur media fillon të luajë.
3.
Për të ndaluar luajtjen e materialeve media, shtypni butonin
materialeve multimedia të ruajtura në pajisjen USB.
ose butonin RETURN.
"" Kur luhet video me rezolucion niveli UHD, Kontrolli me lëvizje nuk disponohet.
"" Përndryshe, nëse zgjidhni pajisje USB në ekranin Burimi, televizori kalon automatikisht në ekranin PËRMBAJTJET E MIA.
Heqja e pajisjes USB në mënyrë të sigurt
1.
Shtypni butonin SOURCE. Shfaqet ekrani i burimit.
2.
Lëvizeni fokusin në pajisjen USB që dëshironi të hiqni dhe shtypni butonin
3.
Zgjidhni Hiq pajisjen USB në listë.
.
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë shikimit të fotove
Gjatë shikimit të fotove, shtypni butonin "Enter" për të shfaqur opsionet e disponueshme. Gjatë shikimit të fotove
mund të shihni edhe miniaturat e fotove të ruajtura në televizor. Opsionet zhduken kur shtypni butonin RETURN.
●●
Pusho / Luaj
Filloni ose ndaloni fotoserinë. Me anë të fotoserisë, mund të luani të gjitha fotot në dosje një nga një.
●●
Përpara / Tjet.
Shikoni foton e mëparshme ose foton tjetër.
●●
Pusho BGM / Luaj BGM
Ndalon ose rifillon muzikën në sfond.
●●
Opsionet
Funksioni
Përshkrimi
Shpejtësia e
prezantimit
Cakton shpejtësinë e fotoserisë.
Efekti i diapozitivit
Përdor efektet kalimtare në fotoseri.
Zmadho dhe rrotullo
Zmadhon deri në 4 herë.
Rrotullon foton.
Muzika në sfond
Luan muzikë në sfond ndërsa televizori shfaq fotot.
"" Skedarët muzikorë duhet të ruhen në të njëjtën pajisje USB si skedari fotografik.
"" Kur luhet muzika në sfond, në ekran shfaqet ikona e muzikës. Me anë të ikonës së muzikës
mund të ndërprisni skedarin aktual muzikor ose të luani një skedar tjetër muzikor.
Regj. ting.
Ndryshon cilësimin e modalitetit të zërit.
"" Ky modalitet mbështetet vetëm kur luhet muzikë në sfond.
Lista e altoparlantëve
Ju jep mundësinë të zgjidhni altoparlantët që do të luajnë muzikën në sfond.
Regjim figure
Ndryshon cilësimin e modalitetit të figurës.
Madhësi figure
Ndryshon madhësinë e ekranit. Madhësia e mbështetur e figurës ndryshon në varësi të fotos.
Informacion
Shfaq informacion të detajuar rreth fotos aktuale.
"" Opsionet e disponueshme mund të ndryshojnë sipas modelit dhe vlerave të cilësimeve.
"" Lista e altoparlantëve dhe Regj. ting. disponohen vetëm kur televizori luan muzikë në sfond.
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë shikimit të videove
Gjatë shikimit të videove, shtypni butonin "Enter" për të shfaqur opsionet e disponueshme. Pamjet paraprake të
kuadrove në intervale të njëjta kohore shfaqen për t'ju lehtësuar kalimin në një kuadro specifike. Opsionet zhduken
kur shtypni butonin RETURN.
●●
Pusho / Luaj
Ndërpret ose luan videon. Mund të përdorni funksionet e mëposhtme kur videoja ndërpritet. Me videon të
ndërprerë, televizori nuk e luan zërin.
●●
––
Hapi: Kërkon në videon e ndërprerë me nga një kuadër duke shtypur butonin .
––
Lëvizja e ngadaltë: Luan videon me shpejtësi të ngadaltë luajtjeje (1/8, 1/4, 1/2) duke shtypur butonin
Kthim pas / Shpejt përpara
Kthen pas ose kalon shpejt përpara videon. Për të rritur shpejtësinë e kthimit pas ose të kalimit shpejt
përpara deri në 3 herë mbi normalen, zgjidhni butonin në mënyrë të përsëritur. Për të rikthyer shpejtësinë
normale të luajtjes, shtypni butonin .
●●
Përpara / Tjet.
Luan videon e mëparshme ose atë në vijim. Shtypni dy herë butonin
Shtypni një herë butonin
për të filluar nga fillimi videon aktuale.
Shtypni butonin
●●
për të luajtur videon e mëparshme.
për të luajtur videon tjetër.
Përsërit
Luan vazhdimisht skedarin aktual ose të gjithë skedarët vazhdimisht në të njëjtën dosje.
.
●●
Opsionet
Funksioni
Përshkrimi
Madhësi figure
Ndryshon madhësinë e ekranit. Madhësia e mbështetur e figurës ndryshon në varësi të videos.
Titrat
Mundëson komandimin e funksioneve për titrat, si p.sh. zgjedhjen e gjuhës, ndryshimin e
madhësisë së shkrimit të titrave ose rregullimin e sinkronizimit të titrave.
Rrotullo
Rrotullon videon.
Regjim figure
Ndryshon cilësimin e modalitetit të figurës.
Regj. ting.
Ndryshon cilësimin e modalitetit të zërit.
Lista e
altoparlantëve
Ju jep mundësinë të zgjidhni altoparlantët që do të luajnë zërin e videos.
Gjuha e audios
Zgjedh gjuhën e zërit.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur videoja mbështet zë shumëkanalësh.
Informacion
Shfaq informacione të detajuara rreth videos.
Butonat dhe funksionet e disponueshme gjatë luajtjes së muzikës
●●
Pusho / Luaj
Ndalon ose rinis muzikën.
●●
Përpara / Tjet.
Luan skedarin e mëparshme të muzikës ose atë në vijim. Shtypni dy herë butonin
për të luajtur skedarin e
mëparshëm të muzikës. Shtypni një herë butonin
për të filluar nga fillimi skedarin aktual të muzikës.
Shtypni butonin
●●
për të luajtur skedarin tjetër të muzikës.
Përsërit
Luan vazhdimisht skedarin muzikor aktual ose të gjithë skedarët muzikorë vazhdimisht në të njëjtën dosje.
●●
Përziej
Luan skedarët e muzikës në rend të çrregullt.
●●
Lista e altoparlantëve
Ju jep mundësinë të zgjidhni altoparlantët që do të luajnë muzikën.
●●
Figura e fikur
Luan skedarët muzikorë vetëm me ekranin e fikur.
Dëgjimi i muzikës në cilësi HD
Mund të dëgjoni muzikë HD në cilësi origjinale HD. Kaloni në shërbimin PËRMBAJTJET E MIA dhe zgjidhni një
skedar muzike për ta luajtur në cilësi HD.
"" Caktoni Audio HD ((MENU/123)
formati HD.
MENU
Ting.
Cilësimet shtesë
Audio HD) në Ndez përpara se të luani zë
"" Nëse një skedar muzikor mbështet zë formati HD, në listë shfaqet ikona HD.
"" Zgjidhni skedarin e muzikës dhe pastaj zgjidhni
për ta luajtur.
"" Kur e caktoni modalitetin Audio HD në Fik. gjatë luajtjes, skedari vijues i muzikës luhet me sinjale standarde zëri.
"" Gjatë luajtjes së skedarit të muzikës kur Multi-Link Screen është i hapur, Multi-Link Screen mbyllet automatikisht.
"" Sinjalet standarde të zërit testohen në 48 kHz ndërsa sinjalet e zërit HD testohen në 96 kHz.
"" Disa marrës S/PDIF mund të mos përputhen. Për marrësit që nuk përputhen, çaktivizoni modalitetin Audio HD dhe
përdorni modalitetin e zërit normal.
"" Disa luajtës të jashtëm të zërit të lidhur nëpërmjet HDMI, Bluetooth ose rrjeteve Wi-Fi nuk mund të luajnë sinjalet e zërit
HD.
Funksionet në ekranin e listës së materialeve media
Mund të përdorni funksionet e mëposhtme në listën e materialeve media të pajisjes ruajtëse.
●●
Filtro sipas
Filtron materialet media për të shfaqur llojin e medias që dëshironi.
●●
Rendit me
Rendit listën e materialeve. Mënyrat e renditjes ndryshojnë në varësi të llojit të materialit që keni zgjedhur.
""
●●
Ky funksion nuk disponohet kur Filtro sipas caktohet në Të gjitha.
Fshiji
Fshin materialin e regjistruar media nga lista e materialeve media.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm kur Filtri caktohet në Regjistruar.
Luaj të zgjedh.
Luan materialin e zgjedhur media nga lista e materialeve media.
""
Ky funksion nuk disponohet kur Filtro sipas caktohet në Të gjitha.
Përdorimi i shërbimit NewsON
Të zgjedhura
NewsON
NewsON
"" Figura mund të ndryshojë sipas modelit dhe zonës konkrete.
Mund të gjeni informacion ditor mbi një sërë temash në mënyrë inteligjente dhe praktike, të përditësuar në kohë
reale. NewsON iu sjell titujt kryesorë, ngjarjet kryesore, çështjet më të përfolura dhe parashikimet më të fundit të
motit.
"" Përpara se të përdorni shërbimin NewsON, kontrolloni nëse televizori është lidhur me internetin.
"" Ky shërbim ose disa nga funksionet nuk disponohen në të gjitha shtetet apo rajonet.
Lajme
Zgjidhni një artikull në ekran. Artikulli i zgjedhur shfaqet i detajuar në ekran. Artikujt përditësohen në kohë reale.
Moti
Zgjidhni një artikull në lidhje me motin në ekran. Artikulli i zgjedhur shfaqet i detajuar.
"" Informacioni mbi motin jepet për qytetet kryesore të vendit tuaj.
Komandimi i televizorit me zë
MENU/123
Njohja e zërit
"" Pamja e njohjes së zërit mund të ndryshojë nga figura më lart, në varësi të modelit.
"" Kur aktivizoni njohjen e zërit, në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet manuali i përdorimit të njohjes së zërit. Ky manual
ndryshon sipas gjuhëve që mbështet njohja e zërit.
Mund ta aktivizoni njohjen e zërit në dy mënyra:
●●
●●
Modaliteti i njohjes në distancë të shkurtër që përdor mikrofonin e integruar në Samsung Smart Control:
––
Shtypni butonin MENU/123 dhe më pas zgjidhni Njohja e zërit.
––
Ose shtypni dhe mbani butonin MENU/123.
Modaliteti i njohjes në distancë të largët që përdor mikrofonin e integruar të televizorit:
––
Shihni ekranin e televizorit dhe shqiptoni një komandë, për shembull "Hi TV".
""
Ky modalitet mbështetet vetëm për modelin e serisë 9500.
""
Fjala aktivizuese "Smart TV" nuk mbështetet në rajone të caktuara gjeografike. Megjithatë, nëse e caktoni Gjuha e
menysë ((MENU/123) MENU Sistemi Gjuha e menysë) në English, fjala aktivizuese "Smart TV" disponohet.
""
Modelet 9500 mund të mos të ta njohin zërin me mikrofonin e integruar të televizorit, për shkak të zhurmës përreth
kamerës dhe mikrofonit të televizorit. Në këtë rast, përdorni modalitetin e njohjes në distancë të shkurtër: Shtypni
dhe mbani butonin MENU/123 dhe thoni një komandë drejt "Samsung Smart Control", në rreze 4 deri në 6 inç nga
mikrofoni. Volumi optimal për komandat zanore është midis 75 dB dhe 80 dB.
""
Kur përdorni modelet e serisë SEK-3500 të UHD Evolution Kit, televizori duhet të ketë kamerë të integruar për të
përdorur këtë modalitet.
Leximi përpara përdorimit të njohjes së zërit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit Provo tani
Mund të përdorni dhe të zgjidhni opsione dhe funksione të caktuara të menysë me anë të komandave zanore. Për
njohje më efikase të zërit, flisni ngadalë dhe qartë në gjuhën e specifikuar në opsionin (MENU/123) MENU
Sistemi Njohja e zërit Gjuha.
"" Për më shumë informacione rreth njohjes së zërit, drejtojuni "Lexojeni përpara përdorimit të Zëri, Lëvizja ose të Njohja e
fytyrës."
Mësimi i njohurive bazë të njohjes së zërit
●●
Shikoni të gjitha komandat zanore:
Shtypni butonin
në "Samsung Smart Control" për të shfaqur një listë të plotë të komandave zanore sipas
kategorisë. Ose thoni "Help".
●●
Çaktivizimi i njohjes së zërit
Thoni "Close" ose shtypni butonin RETURN për të përfunduar njohjen e zërit.
"" Televizori njeh vetëm komandat e paracaktuara zanore. Këto komanda zanore mund të ndryshojnë nga manuali në varësi
të versionit të televizorit.
Aktivizimi ose çaktivizimi i zërit të televizorit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Zëri i TV
Aktivizoni ose çaktivizoni zërin e televizorit me komanda zanore.
Zgjedhja e një gjinie për zërin e televizorit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Gjinia e zërit Provo tani
Mund të zgjidhni një gjini për zërin e televizorit kur përdorni funksionin e njohjes së zërit.
Shtimi ose fshirja e fjalëve aktivizuese
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Fjala aktivizuese
Mund të shtoni ose fshini fjalë aktivizuese. Fjala aktivizuese është një fjalë ose shprehje që thoni për të nisur
funksionin Njohja e zërit. Zgjidhni Shto fjalë aktivizuese për të shtuar një fjalë të re aktivizuese në listë. Për të
hequr fjalën aktivizuese nga lista, zgjidheni dhe më pas zgjidhni Fshi fjalët aktivizuese.
"" Ky funksion mbështetet vetëm për modelin e serisë 9500.
"" Kur përdorni modelet e serisë SEK-3500 të UHD Evolution Kit, televizori duhet të ketë kamerë të integruar për të
përdorur këtë funksion.
Ndryshimi i gjuhës së njohjes së zërit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Gjuha Provo tani
Mund të zgjidhni gjuhën për t'u përdorur me funksionin Njohja e zërit.
"" Njohja interaktive e zërit nuk disponohet në disa gjuhë. Nëse gjuha e zgjedhur nuk disponohet, zgjidhni një tjetër gjuhë.
Matja e reagimit të njohjes së zërit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Ndjeshm. e zërit
Mund të konfiguroni shkallën e zërit që dëgjohet në dhomë dhe nivelet e ndjeshmërisë së reagimit të njohjes.
"" Ky funksion mbështetet vetëm për modelin e serisë 9500.
"" Kur përdorni modelet e serisë SEK-3500 të UHD Evolution Kit, televizori duhet të ketë kamerë të integruar për të
përdorur këtë funksion.
Përdorimi i njohjes së zërit urdhërues
1.
Thoni fjalën aktivizuese në distancë 4 m nga televizori. Ose shtypni dhe mbani butonin MENU/123 në
2.
Thoni një komandë. Mund të përdorni funksionin e njohjes së zërit për të komanduar televizorin gjatë shikimit
Samsung Smart Control. Kur në ekran shfaqet ikona e mikrofonit, mund të përdorni funksionin Njohja e zërit.
të një programi televiziv ose të videove të tjera.
Përdorimi i njohjes së zërit bashkëveprues në distancë të shkurtër
Mund të konfiguroni planifikimin e shikimit, mund të hapni VOD (Video me kërkesë), të kërkoni dhe të hapni
aplikacione dhe të kryeni disa funksione të tjera me anë të komandave të caktuara zanore pa qenë e nevojshme
mbajtja mend e komandave ose fjalëve kyç të caktuara.
Aktivizoni Ndërveprimi zanor dhe thoni komandën. Shikoni shembujt më poshtë:
●●
Kur dëshironi të gjeni një material të caktuar:
"*** (Title)" / "Find *** (title)"
●●
Kur dëshironi të merrni informacione të caktuara:
"What's the weather in *** (place name)?" / "What is the *** (company) stock price?"
●●
Kur përdorni funksionin e televizorit:
"Remind me to watch *** (Title)."
"" Disa fjali lart mund të mos mbështeten në varësi të shtetit.
Përdorimi i njohjes së zërit nga distanca të largëta
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Mikrofonat aktivë
Mund të përdorni mikrofonin e integruar të televizorit. Zgjidhni Mikrofonat aktivë dhe më pas zgjidhni emrin e
modelit të telekomandës dhe mikrofonin.
"" Ky funksion mbështetet vetëm për modelin e serisë 9500.
"" Kur përdorni modelet e serisë SEK-3500 të UHD Evolution Kit, televizori duhet të ketë kamerë të integruar për të
përdorur këtë funksion.
Testimi i zhurmës rreth mikrofonit të integruar të televizorit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njohja e zërit
Testimi i mjedisit të njohjes së zërit
Ky test përcakton sa mirë do të funksionojë njohja e zërit në mjedisin aktual të televizorit. Kryeni testin e mjedisit të
njohjes së zërit përpara përdorimit të njohjes së zërit për t'u siguruar që funksionon siç duhet.
"" Ky funksion mbështetet vetëm për modelin e serisë 9500.
"" Kur përdorni modelet e serisë SEK-3500 të UHD Evolution Kit, televizori duhet të ketë kamerë të integruar për të
përdorur këtë funksion.
1.
Hapni Testimi i mjedisit të njohjes së zërit dhe qëndroni brenda distancës 3,5 m nga televizori.
2.
Zgjidhni Fillo për të matur nivelin e jehonës. Nëse niveli i jehonës është i përshtatshëm, testi do të vazhdojë
3.
Zgjidhni Fillo për të matur zhurmën e mjedisit. Nëse niveli i zhurmës së mjedisit është i përshtatshëm, testi do
4.
Matni volumin dhe qartësinë e zërit. Thoni "Hi TV" dhe brenda 30 sekondash thoni me zë të lartë e të qartë
me hapin tjetër. Nëse kjo pjesë e testit dështon, mbani qetësi dhe provojeni përsëri.
të vazhdojë me hapin tjetër. Nëse kjo pjesë e testit dështon, mbani qetësi dhe provojeni përsëri.
komandën në ekranin e televizorit. Nëse televizori e njeh me sukses zërin tuaj, testi vazhdon me hapin tjetër.
Nëse kjo pjesë e testit dështon, provoni përsëri.
Përdorimi i tutorialit të njohjes së zërit
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Tutoriali i njohjes së zërit Provo tani
Tutoriali mundëson njohjen me bazat e përdorimit të Njohja e zërit. Hapni Tutoriali i njohjes së zërit nga menyja
Mbështet ose hapni Njohja e zërit dhe thoni "Tutorial".
Komandimi i televizorit me anë të lëvizjeve (Kontrolli me
lëvizje)
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Kontrolli me lëvizje Provo tani
Komandimi me lëvizje nuk disponohet.
––
Kur luani video të nivelit UHD të ruajtura në pajisje USB
––
Kur po shikoni kanalin dixhital me rezolucion të nivelit UHD
––
Kur përdorni "Samsung Smart Control" ose mausin
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
"" Ky funksion nuk mbështetet nga disa aplikacione.
"" Për më tepër, drejtojuni "Lexojeni përpara përdorimit të Zëri, Lëvizja ose të Njohja e fytyrës."
[[ Kur televizori është model i serisë 9000 ose nuk ka të instaluar kamerën e integruar me modelet e serisë
SEK-3500 të UHD Evolution Kit, televizori duhet të lidhet me një kamerë opsionale për të përdorur këtë
funksion. Kamera opsionale e televizorit duhet të lidhet me folenë e posaçme USB në pjesën e pasme të
televizorit. Foletë e tjera USB nuk e mbështesin kamerën e televizorit ose Kontrolli me lëvizje.
Testimi i ndriçimit të ambientit me anë të kamerës së televizorit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Kontrolli me lëvizje
Testi i mjedis. të kontrollit me lëvizje Provo tani
Për të siguruar funksionimin e duhur, kryeni këtë test përpara se të përdorni komandimin me lëvizje.
1.
Qëndroni 1,5 deri në 3,5 m larg nga ekrani i televizorit. NisniTesti i mjedis. të kontrollit me lëvizje dhe më pas
zgjidhni Fillo.
""
2.
Nëse ekrani i televizorit po reflekton dritë ose ka objekte që lëvizin në sfond, televizori mund të mos e njohë lëvizjen
e dorës tuaj.
Qëndroni përballë kamerës dhe ndiqni udhëzimet në ekran.
Kontrollimi i zhurmës së ambientit dhe i ndriçimit
(MENU/123) MENU Mbështet
mjedisit të Kon. me lëvizje
Vetë-diagnostikim
Kontr. i mjedisit të Kon. me zë e lëviz. ose Kontrolli i
Mund të matni nivelet e zhurmës së mjedisit dhe të ndriçimit rreth kamerës dhe mikrofonit të televizorit për t'u
siguruar nëse janë të përshtatshme për përdorimin e komandimit me zë dhe me lëvizje.
Aktivizimi i komandimit me lëvizje
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Kontrolli me lëvizje
Kontrolli me lëvizje Provo tani
Drejtohuni nga kamera e televizorit. Ulni duart në pozicion komod. Ngrini dorën me gishtin tregues të hapur
plotësisht për lart dhe pastaj lëvizeni ngadalë dorën majtas ose djathtas. Pas njohjes me sukses të dorës nga kamera
e televizorit, aktivizohet komandimi me lëvizje dhe në ekran shfaqen treguesi dhe ikonat e komandimit me lëvizje.
"" Për të çaktivizuar komandimin me lëvizje, lëvizni dorën jashtë rrezes së kamerës së televizorit. Për ta riaktivizuar, thjesht
lëvizni dorën drejt kamerës së televizorit brenda 3 sekondash.
"" Komandimi me lëvizje mund të mbyllet nëse gishti tregues nuk është drejtuar plotësisht ose e lëvizni shpejt.
Përdorimi i tutorialit të komandimit me lëvizje
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Tutoriali i komandimit me lëvizje Provo tani
Mund të mësoni njohuritë bazë të përdorimit të komandimit me lëvizje.
Mësimi i njohurive bazë të komandimit me lëvizje
Disponohen veprimet e mëposhtme:
Lëvizja e treguesit
Lëvizni dorën për të lëvizur treguesin siç duhet.
Zgjedhja e artikullit
Mbylleni dorën dhe ngrini gishtin tregues për të zgjedhur artikuj. Mund të zgjidhni një meny të
televizorit ose të hapni një funksion. Mbajtja e gishtit tregues mbledhur është njëlloj si mbajtja
shtypur e një butoni në telekomandë.
Kthimi në menynë e mëparshme
Bëni një rreth me dorë në drejtim kundërorar për t'u kthyer në menynë e mëparshme.
Shfaqja e menysë kontekstuale / Shfaqja e informacionit të transmetimit
Mblidhni gishtin tregues për 1 sekondë dhe më pas ngrijeni. Ky veprim shfaq menynë
kontekstuale./ Gjatë shikimit të transmetimeve, mblidhni gishtin tregues për 1 sekondë dhe
pastaj ngrijeni në një pikë boshe në ekran. Mund të shfaqni informacionin e transmetimit të
ruajtur automatikisht për të gjitha kanalet.
Shfaqja dhe fshehja e udhëzuesit të animuar të lëvizjes
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Kontrolli me lëvizje
Udhëzuesi i animuar i lëvizjeve Provo tani
Mund të shfaqni udhëzuesin e animuar kur komandimi me lëvizje është aktivizuar.
"" Kur hapni për herë të parë një aplikacion me anë të komandimit me lëvizje, do të shfaqet udhëzuesi i animuar.
Rregullimi i shpejtësisë së treguesit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Kontrolli me lëvizje
Zgjidhni treguesin dhe rregulloni shpejtësinë e tij.
Shpejt. e treg. Provo tani
Ndryshimi i paraqitjes së ekranit të komandimit me lëvizje
Shfaqja e pamjeve të komandimit me lëvizje gjatë shikimit të transmetimit
Mund të shfaqni ikonat e mëposhtme të ekranit duke aktivizuar komandimin me lëvizje ndërkohë që shikoni
televizor. Zgjidhni një ikonë për të kryer veprimin ose funksionin përkatës. Pamja e modalitetit të komandimit sipas
drejtimit afishohet kur e caktoni Kontrolli me lëvizje në Ndez . Më pas, kur të zgjidhni pikën në qendër të ikonës
, televizori afishon pamjen e modalitetit të drejtimit me lëvizje, siç shfaqet në figurat e mëposhtme.
Modaliteti i komandimit sipas drejtimit
●●
Modaliteti i drejtimit me lëvizje
Modaliteti i komandimit sipas drejtimit
Nëse e aktivizoni komandimin me lëvizje për herë të parë duke e ngritur dorën gjatë shikimit të transmetimit,
shfaqet pamja e modalitetit të komandimit sipas drejtimit. Pamja ka ikonën e komandimit sipas drejtimit.
●●
Modaliteti i drejtimit me lëvizje
Lëvizeni gishtin tregues drejt qendrës së ikonës së komandimit sipas drejtimit dhe pastaj mblidheni. Shfaqen
katër ikonat që mundësojnë aktivizimin e funksioneve kryesore të televizorit. Për të kaluar në ekranin e
modalitetit të komandimit sipas drejtimit, lëvizeni dorën jashtë ekranit dhe më pas ngrini gishtin tregues para
ekranit.
Ikona
Përshkrimi
Zgjidhni dhe për të rregulluar volumin.
Zgjidhni
dhe
për të ndërruar kanalin aktual.
Zgjidhni pikën në qendër të ikonës për të kaluar në pamjen e modalitetit të drejtimit sipas
lëvizjes.
Mundëson rregullimin e volumit ose zgjedhjen e altoparlantëve që do të përdorni.
Shfaq listën e kanaleve ose informacionin rreth programit aktual.
Aktivizon Smart Hub.
Shfaq telekomandën virtuale.
Shfaqja e ikonës së komandimit sipas drejtimit kur nuk shihni transmetim
Për të shfaqur ikonën e komandimit sipas drejtimit kur nuk shikoni transmetim, lëvizeni në qendër të pjesës së
sipërme të ekranit dhe mblidhni gishtin tregues. Pas shfaqjes së ikonës së komandimit sipas drejtimit, lëvizeni
fokusin te
ose te
dhe pastaj mblidhni gishtin tregues për të shfaqur telekomandën në ekran ose për të hapur
Smart Hub. Ikona e komandimit sipas drejtimit zhduket kur nuk ka veprim nga përdoruesi për 5 ose më shumë
sekonda.
Shfaqja e ikonës së fshehur të komandimit sipas drejtimit nëpërmjet shërbimeve të ndryshme kur nuk shihni transmetime
Përdorimi i njohjes së fytyrës
Mund të regjistron fytyrën me anë të kamerës së televizorit dhe të identifikoheni në llogarinë tuaj Samsung
nëpërmjet funksionit të njohjes së fytyrës. Mund të regjistrohet vetëm një fytyrë për llogari. Në varësi të nivelit të
ndriçimit të ambientit dhe/ose të hijeve mbi fytyrë, televizori mund të ketë vështirësi në njohjen e saj.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
"" Për më tepër, drejtojuni "Lexojeni përpara përdorimit të Zëri, Lëvizja ose të Njohja e fytyrës."
[[ Kur televizori është model i serisë 9000 ose nuk ka të instaluar kamerën e integruar me modelet e serisë
SEK-3500 të UHD Evolution Kit, televizori duhet të lidhet me një kamerë opsionale për të përdorur këtë
funksion. Kamera opsionale e televizorit duhet të lidhet me folenë e posaçme USB në pjesën e pasme të
televizorit. Foletë e tjera USB nuk e mbështesin kamerën e televizorit ose Njohja e fytyrës.
Regjistrimi i fytyrës në llogarinë Samsung
Zgjidhni
pas dhënies së fjalëkalimit të llogarisë tuaj. Për të krijuar llogari Samsung, nëse nuk keni ende të tillë,
dhe më pas të zgjidhni Bëj foto, drejtvijoni fytyrën brenda rrethit të kuq. Kur rrethi bëhet jeshil, televizori e ka
njohur fytyrën tuaj.
"" Për të përdorur këtë funksion, duhet të identifikoheni në llogarinë tuaj Samsung.
"" E gjithë fytyra duhet të dallohet nga kamera. Shmangni hijet mbi fytyrë. Hijet pengojnë njohjen e saktë të fytyrës nga
kamera.
"" Mbajeni shprehjen e fytyrës sa më neutrale të jetë e mundur. Përveç kësaj, mbajeni gojën të mbyllur dhe sa më neutrale
që të jetë e mundur.
"" Për më tepër, shihni "Krijimi i llogarisë Samsung".
Ndryshimi i mënyrës së identifikimit të njohjes së fytyrës
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Llogaria Samsung
Redakto profilin
Mund ta ndryshoni mënyrën e identifikimit për njohjen e fytyrës. Për të ndryshuar mënyrën e identifikimit, ndiqni
hapat në vijim:
1.
Jepni fjalëkalimin dhe më pas zgjidhni OK.
2.
Në ekranin Redakto profilin, zgjidhni Met. e ident.. Në listën që shfaqet, zgjidhni Zgjedhje e fotos së profilit
3.
Zgjidhni Kryer.
dhe njohje e fytyrës (siguri mesatare).
Identifikimi në llogarinë Samsung nëpërmjet njohjes së fytyrës
(MENU/123)
MENU
Smart Hub
Llogaria Samsung
Redakto profilin
Për t'u identifikuar nëpërmjet Njohja e fytyrës, ndiqni këto hapa:
1.
Zgjidhni llogarinë tuaj Samsung.
2.
Nëse opsionin e identifikimit në llogarinë Samsung e keni caktuar në Njohje fytyre, televizori e njeh
automatikisht fytyrën tuaj. Nëse njohja nuk arrin të kryhet, provoni përsëri.
""
E gjithë fytyra duhet të dallohet nga kamera. Shmangni hijet mbi fytyrë. Hijet pengojnë njohjen e saktë të fytyrës
nga kamera.
""
Mbajeni shprehjen e fytyrës sa më neutrale të jetë e mundur. Përveç kësaj, mbajeni gojën të mbyllur dhe sa më
neutrale që të jetë e mundur.
""
Televizori identifikohet automatikisht në Smart Hub sapo njohja të kryhet me sukses. Nëse televizori njeh dy ose
më shumë fytyra të regjistruara, do të shfaqet lista përkatëse e llogarive. Zgjidhni llogarinë e duhur. Nëse televizori
dikton një fytyrë të paregjistruar, në ekran shfaqet "E paregjistruar".
Një vështrim i shpejtë në informacionin e transmetimit dixhital
Përdorimi i udhëzuesit
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Udhëz. Provo tani Provo tani EPG
Një pamje të përgjithshme të renditjes së programeve të secilit kanal dixhital mund ta gjeni te udhëzuesi.
Mund të zgjidhni butonat që shfaqen në fund të ekranit, me anë të butonit POINTER të "Samsung Smart Control".
"" Informacioni në Udhëz. vlen vetëm për kanalet dixhitale. Kanalet analoge nuk mbështeten.
"" Shtypni dhe mbani butonin ose për të lëvizur përgjatë Udhëz. në hapa 24-orësh në cilindo drejtim. Gjithashtu, mund
ta përdorni këtë veprim duke shtypur butonin
ose
në telekomandën standarde.
"" Për të parë udhëzuesin, duhet të caktoni fillimisht orën e televizorit ((MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Ora).
Për të hapur funksionet e udhëzuesit pas hapjes së këtij, shtypni dhe mbani butonin "Enter" në telekomandë.
Shfaqet një dritare ku renditen funksionet e mëposhtme.
●●
Filtri i kanaleve
Filtron kanalet në ekranin Udhëz. sipas filtrit të zgjedhur.
●●
Menaxheri i program.
Shfaq menaxherin e planifikimit.
""
●●
Për më tepër rreth pultit të planifikimit, shihni "Konfigurimi i Planifiko shikimin".
Redakto kanalet e preferuara
Mundëson caktimin e një kanali të zgjedhur si kanal të preferuar në Udhëz..
●●
Shiko hollës.
Shfaq informacion të detajuar rreth programit të zgjedhur. Informacioni i programit mund të ndryshojë në
varësi të sinjalit të transmetimit dhe mund të mos disponohet fare për disa programe.
●●
––
Zgjidhni një program aktual në një kanal tjetër dhe më pas Shiko hollës. për të Shiko ose Regjist.
programin.
––
Zgjidhni një program në vijim dhe më pas zgjidhni Shiko hollës. për të konfiguruar një Planifiko shikimin
ose Planifiko regjistrimin.
""
Në telekomandën standarde, shtypni butonin INFO.
""
Për më shumë informacion rreth shikimit ose Planifiko shikimin, drejtojuni "Konfigurimi i Planifiko shikimin."
""
Për më shumë informacion rreth Planifiko regjistrimin, drejtojuni "Regjistrimi i programeve."
""
Mund të shikoni vetëm programet e planifikuara pas orës aktuale.
Regjist.
Fillon regjistrimin e menjëhershëm për programet e zgjedhura.
Kontrolli i informacionit të programit aktual
Për të marrë informacione mbi emisionin që po ndiqni, shtypni butonin "Enter" ose INFO.
Për të shfaqur informacione, nisur regjistrimin e menjëhershëm, ose hapur funksionin "Timeshift" në programin
aktual, zgjidheni nga dritarja "Informacioni i programit".
Për të parë informacione rreth programeve në vijim, përdorni butonat dhe . Për të konfiguruar një Planifiko
shikimin ose Planifiko regjistrimin për një program, zgjidhni programin.
"" Për të parë informacionin e programit, duhet të caktoni fillimisht orën e televizorit ((MENU/123)
Ora
Ora).
MENU
Sistemi
"" Informacioni i programit mund të ndryshojë në varësi të sinjalit hyrës dhe mund të mos disponohet fare për disa
programe.
"" Për më shumë informacion rreth Planifiko regjistrimin, drejtojuni "Regjistrimi i programeve."
"" Për më shumë informacion rreth Planifiko shikimin, drejtojuni "Konfigurimi i Planifiko shikimin."
Ndryshimi i sinjalit të transmetimit
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Antena Provo tani
Mund të zgjidhni mënyrën tuaj të preferuar të marrjes së transmetimeve dixhitale.
"" Ky funksion nuk është i nevojshëm nëse televizori është i lidhur me marrës kabllor ose satelitor.
Kontrolli i informacionit dhe fuqisë së sinjalit të kanalit dixhital
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Informacioni i sinjalit Provo tani
Shfaq informacionin dhe fuqinë e sinjalit të kanalit dixhital.
"" Nëse televizori është lidhur me një antenë të veçantë, mund ta përdorni informacionin e fuqisë së sinjalit për të rregulluar
antenën për sinjal më të fortë dhe marrje më të mirë të kanaleve HD.
"" Ky funksion disponohet vetëm për kanalet dixhitale.
Regjistrimi i programeve
shfaqet përbri kanaleve dhe programeve për të cilat është caktuar regjistrim i planifikuar.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Përpara përdorimit të funksionit të regjistrimit, lexoni të gjitha masat paraprake. Për më tepër informacion drejtojuni
"Përpara përdorimit të funksioneve të regjistrimit dhe Timeshift".
Regjistrimi i programeve
Mund të regjistroni programet aktuale dhe ato në vijim.
Regjistrim i menjëhershëm
Për të nisur menjëherë regjistrimin e programit aktual, shtypni butonin
në telekomandën standarde.
Ose, shtypni butonin MENU/123 në Samsung Smart Control dhe zgjidhni butonin
në telekomandën virtuale.
Përdorimi i opsioneve të regjistrimit të menjëhershëm dhe të planifikuar të udhëzuesit
Për të nisur regjistrimin e menjëhershëm të një programi aktual, zgjidhni programin nga Udhëz. dhe zgjidhni
Regjist.. Për të nisur një regjistrim të planifikuar të një programi që do të transmetohet në të ardhmen, zgjidheni
programin nga Udhëz., shtypni dhe mbani butonin "Enter", zgjidhni Shiko hollës., dhe zgjidhni Planifiko regjistrimin.
Përdorimi i opsioneve të regjistrimit të menjëhershëm dhe të planifikuar nga dritarja e
informacionit të programit
Për të nisur regjistrimin e menjëhershëm ose të planifikuar të një programi, shtypni butonin "Enter". Shfaqet
dritarja "Informacioni i programit".
Për të nisur regjistrimin e menjëhershëm të një programi aktual, zgjidhni . Për të nisur një regjistrim të planifikuar
të një programi që do të transmetohet në të ardhmen, shtypni butonin ose për të lëvizur tek ai program,
shtypni butonin "Enter" dhe zgjidhni
.
Përdorimi i regjistrimit të planifikuar për regjistrim në një datë dhe orë specifike
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Menaxheri i program.
Program
1.
Zgjidhni Planifiko regjistrimin.
2.
Specifikoni opsionet Burimi, Kanali, Përsërit, Fillo kohën dhe Përfundimi për programin që dëshironi të
regjistroni dhe zgjidhni OK për të përfunduar.
Përdorimi i funksioneve të disponueshme gjatë regjistrimit të programit
Gjatë regjistrimit të programit, shtypni butonin "Enter". Në ekran shfaqen butonat e mëposhtëm dhe shiriti i
regjistrimit.
●●
Më tepër të dhëna
Shfaq informacion të detajuar për programin që po regjistrohet.
""
●●
Informacioni i programit mund të ndryshojë në varësi të sinjalit të transmetimit dhe mund të mos disponohet fare
për disa programe.
Koha e REGJ.
Cakton orën e regjistrimit.
●●
Ndalo regjistrimin / Kalo në tran. të drejt.
Ndërpret regjistrimin. / Kalon shikimin në Live TV.
Përdorimi i butonave në telekomandë gjatë regjistrimit të një programi
●●
Pusho / Luaj
Shtypni butonin
ndaluar.
ose
për ta ndaluar pamjen e regjistrimit ose për ta rihapur pamjen e regjistrimit të
Kur ndërprisni regjistrimin, mund të përdorni funksionet e mëposhtme. Por, nuk ka zë kur ndërpritet
regjistrimi.
––
Hapi: Shtypni butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control" dhe zgjidhni butonin
videon me nga një kuadër.
""
––
.
Lëvizja e ngadaltë: Shtypni butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control" dhe më pas zgjidhni butonin
për ta luajtur videon me 1/2 e shpejtësisë normale.
""
●●
Në telekomandën standarde, shtypni butonin
për të kërkuar
Në telekomandën standarde, shtypni butonin
.
Kthim pas / Shpejt përpara
Shtypni butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control" dhe pastaj shtypni butonin
përshpejtuar kthimin pas ose shpejtimin përpara në shpejtësinë maksimale në 7 hapa.
ose
""
Në telekomandën standarde, shtypni butonin
""
Ky funksion nuk disponohet ndërsa jeni duke parë një program që po transmetohet aktualisht.
ose
.
për të
Menaxhimi i listës së regjistrimeve të planifikuara
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Menaxheri i program.
Mund të ndryshoni cilësimet e seancave të regjistrimit të planifikuar ose të anuloni të gjitha seancat e planifikuara.
Shikimi i programeve të regjistruara
Të zgjedhura
PËRMBAJTJET E MIA
1.
Zgjidhni një pajisje regjistrimi USB. Shfaqet dosja MATERIALET.
2.
Zgjidhni një program të regjistruar nga dosja MATERIALET për të luajtur skedarin e zgjedhur.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Përdorimi i funksioneve të disponueshme gjatë luajtjes së regjistrimit
Shtypni butonin "Enter". Shfaqen butonat e mëposhtëm. Shtypni butonin RETURN për të fshehur butonat.
"" Butonat që shfaqen ndryshojnë në varësi të skedarit që po luhet.
●●
Pusho / Luaj
Ndalon skedarin (program i regjistruar) ose vazhdon luajtjen skedarit nëse është ndaluar.
Mund t'i përdorni funksionet e mëposhtme kur ndalohet videoja. Megjithatë, zëri nuk dëgjohet kur videoja
është e ndaluar.
●●
––
Hapi: Zgjidhni
––
Lëvizja e ngadaltë: Zgjidhni
për të kërkuar videon me nga një kuadër.
për të luajtur videon me 1/2 e shpejtësisë normale.
Përpara / Tjet.
Për ta rinisur videon aktuale nga fillimi, zgjidhni butonin
.
Për të luajtur skedarin vijues (program i regjistruar), zgjidhni butonin
.
●●
Kthim pas / Shpejt përpara
Përshpejton kthimin pas/shpejtimin përpara në shpejtësinë maksimale në 3 hapa. Për t'u kthyer në
shpejtësinë normale të luajtjes, zgjidhni .
""
●●
Ky funksion nuk disponohet ndërsa jeni duke parë një program që po transmetohet aktualisht.
Përsërit
Luan vazhdimisht skedarin aktual ose të gjithë skedarët vazhdimisht në të njëjtën dosje.
●●
Luajtësi i moment. kryesore
Shfaq momentet kryesore të regjistrimit aktual.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm pas ruajtjes së momenteve kryesore të një programi të regjistruar në Mod. sport.
Opsionet
Funksioni
Përshkrimi
Madhësi figure
Ndryshon madhësinë e ekranit. Madhësia e mbështetur e figurës ndryshon në varësi të videos.
Cilësimet e titrave
Titra: Aktivizon ose çaktivizon titrat.
Gjuha e titrave: Ndryshon gjuhën.
Regjim figure
Ndryshon modalitetin e figurës.
Regj. ting.
Ndryshon modalitetin e zërit.
Lista e altoparlantëve
Mundëson zgjedhjen e altoparlantëve për luajtjen e zërit.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur keni sistem kinemaje ose marrës të lidhur në televizor.
Gjuha e audios
Mundëson zgjedhjen e një gjuhe tjetër për zërin.
"" Ky funksion disponohet vetëm me skedarë që mbështesin zë shumëkanalësh.
Informacion
Shfaq informacion të detajuar rreth skedarit aktual.
Menaxhimi i skedarëve të regjistruar
Të zgjedhura
PËRMBAJTJET E MIA
Zgjidhni një pajisje USB që përmban regjistrime. Shfaqet lista e regjistrimeve.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Përdorimi i funksioneve për listën e skedarëve të ruajtur
●●
Filtri
Shfaq vetëm skedarët që përputhen me filtrin e zgjedhur.
●●
Rendit me
Rendit skedarët sipas modalitetit të zgjedhur të pamjes.
""
●●
Ky funksion nuk disponohet kur Filtri caktohet në Të gjitha.
Fshiji
Fshin skedarët e zgjedhur, përveç skedarëve të bllokuar.
""
●●
Ky funksion nuk disponohet kur Filtri caktohet në Të gjitha.
Luaj të zgjedh.
Luan skedarët e zgjedhur. Zgjidhni skedarët nga lista e skedarëve dhe më pas zgjidhni Luaj.
Nëse modaliteti i shikimit është caktuar në pamjen Skedari, mund të zgjidhen vetëm skedarët që ndodhen në
të njëjtën dosje. Ndryshoni modalitetin e pamjes për të shtuar një skedar që gjendet në dosjet e tjera te lista
e leximit.
""
Ky funksion nuk disponohet kur Filtri caktohet në Të gjitha.
Konfigurimi i Planifiko shikimin
shfaqet përbri programeve të konfiguruara për Planifiko shikimin.
"" Për të konfiguruar një shikim të planifikuar, duhet të caktoni fillimisht orën e televizorit ((MENU/123)
Ora
Ora).
MENU
Sistemi
Konfigurimi i shikimit të planifikuar për një kanal
Konfigurimi i shikimit të planifikuar për kanalet dixhitale
Mund të konfiguroni shikim të planifikuar për një kanal dixhital në Udhëz. ose në ekranin e informacionit.
●●
Ekrani udhëzues
Në ekranin Udhëz., përdorni telekomandën për të theksuar dhe për të zgjedhur më pas një program që
dëshironi të ndiqni, pastaj shtypni dhe mbani butonin "Enter". Zgjidhni Planifiko shikimin në menynë që
shfaqet. Programi është planifikuar për t'u parë. Rishfaqet ekrani i udhëzuesit.
●●
Ekrani Informacioni i programit
Shtypni butonin "Enter" ndërsa shikoni televizor. Shfaqet dritarja "Informacioni i programit". Shtypni butonat
ose për të kaluar te programi që dëshironi të shikoni dhe shtypni butonin "Enter". Zgjidhni
në ekranin "Informacioni i programit". Programi është planifikuar për t'u parë.
që shfaqet
Konfigurimi i shikimit të planifikuar për kanalet analoge
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Menaxheri i program. Provo tani
Mund të konfiguroni shikimin e planifikuar për kanale analoge. Zgjidhni Program Planifiko shikimin. Specifikoni
opsionet Burimi, Kanali, Përsërit dhe Fillo kohën për programin që dëshironi të shikoni dhe zgjidhni OK për të
përfunduar.
Redaktimi i shikimit të planifikuar
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Menaxheri i program.
Në pamjen Programuar, zgjidhni shikimin e planifikuar. Shfaqet një meny. Zgjidhni Redakto. Ndryshoni orën, ditët
ose kanalin. Pasi të keni përfunduar, zgjidhni OK.
Anulimi i shikimit të planifikuar
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Menaxheri i program.
Në pamjen Programuar, zgjidhni shikimin e planifikuar. Shfaqet një meny. Zgjidhni Fshiji. Zgjidhni OK në dritaren që
hapet. Shikimi i planifikuar u hoq.
"" Mund të caktoni maksimumi një total prej 30 Planifiko shikimin dhe Planifiko regjistrimin zërash.
Përdorimi i Timeshift
Mund të ndaloni dhe ktheni pas transmetime të drejtpërdrejta siç do të vepronit me DVD-në me anë të Timeshift.
Aktivizimi i këtij funksioni çaktivizon funksionin Transmetimi.
"" Lexoni të gjitha masat paraprake përpara përdorimit të funksionit Timeshift. Për më tepër, drejtojuni "Përpara përdorimit
të funksioneve të regjistrimit dhe Timeshift."
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Për të aktivizuar funksionin "Timeshift" ndërsa shikoni televizor, shtypni butonin "Enter" dhe zgjidhni
në
dritaren "Informacioni i programit". Në krye të ekranit të televizorit shfaqet shiriti i ecurisë dhe butonat e
mëposhtëm:
●●
Më tepër të dhëna
Shfaq informacion të detajuar rreth programit aktual.
●●
""
Informacioni i programit mund të ndryshojë në varësi të sinjalit hyrës dhe mund të mos disponohet fare për disa
programe.
""
Butoni disponohet vetëm kur shikoni një program drejtpërdrejt.
Regjist.
Fillon regjistrimin e menjëhershëm për programin aktual.
●●
Kalo në tran. të drejt. / Ndalo Timeshift
Kalon në transmetimet e drejtpërdrejta ose del nga Timeshift.
Përdorimi i butonave në telekomandë gjatë përdorimit të Timeshift
●●
Pusho / Luaj
Ndalon ekranin.
Shtypni butonin ose për të ndaluar ose për ta rifilluar programin aktual gjatë përdorimit të funksionit
Timeshift. Funksionet e mëposhtme disponohen kur programi aktual është i ndaluar. Megjithatë, nuk ka dalje
zëri kur programi aktual është i ndaluar.
––
Hapi: Shtypni butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control" dhe më pas zgjidhni butonin
kërkuar me nga një kuadër në programin aktual.
""
––
.
Luajtja e ngadaltë: Shtypni butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control" dhe zgjidhni butonin
për të luajtur programin aktual në 1/2 e shpejtësisë normale.
""
●●
Në telekomandën standarde, shtypni butonin
për të
Në telekomandën standarde, shtypni butonin
ose
ose
.
Kthim pas / Shpejt përpara
Shtypni butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control" dhe zgjidhni butonin
kthimin pas ose shpejtimin përpara në shpejtësinë maksimale në 7 hapa.
ose
për të përshpejtuar
""
Në telekomandën standarde, shtypni butonin
""
Funksioni i kalimit me shpejtësi përpara nuk disponohet ndërsa jeni duke parë një program që po transmetohet
aktualisht.
ose
.
Përdorimi i Lista e kanaleve
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Lista e kanaleve Provo tani
Me anë të Lista e kanaleve, mund të ndryshoni kanalin ose të kontrolloni programet në kanale të tjera dixhitale
ndërsa shikoni televizor. Për të shfaqur Lista e kanaleve, vendosni një gisht mbi butonin POINTER në Samsung
Smart Control dhe zgjidhni ikonën
që shfaqet në anën e djathtë të ekranit.
Ekrani Lista e kanaleve përmban ikonat e mëposhtme:
●●
: Kanal analog
●●
: Kanal i preferuar
●●
: Kanal i bllokuar
Shtypni butonin . Ofrohen funksionet e mëposhtme:
Historia
●●
Shfaq një listë të kanaleve që keni parë së fundi.
Shto listë të re
●●
Mundëson krijimin e një liste të re kanalesh duke shtuar kanale nga një listë të preferuarash, zhanër ose
kategori interesi.
""
●●
Lista konkrete e ofruar mund të ndryshojë në varësi të rajoneve të caktuara.
Të gjitha
Shfaq të gjitha kanalet e ruajtura në televizor.
●●
Opsionet
Opsioni
Përshkrimi
Antena
Mundëson zgjedhjen midis Ant., Kabllor dhe Satelit.
"" Ky opsion disponohet vetëm në disa modele në rajone të caktuara gjeografike.
Rend.
Rendit listën sipas kriterit kanal Numër ose Emri (vetëm në kanalet dixhitale).
Lloji
Rendit listën në mënyrë që të përfshijë vetëm kanalet e zhanrit të zgjedhur. Por, Lloji mund të
përdoret vetëm për kanalet që përmbajnë informacionin e zhanrit.
Kontrolloni rrjetin dhe sigurohuni që televizori është lidhur me internetin. Televizori duhet të jetë i
lidhur me internetin për të marrë informacionin e zhanrit të kanalit.
Redakto listat e
kanaleve
Mundëson riorganizimin e rendit të kanaleve ose heqjen e kanaleve nga lista e kanaleve.
Redakto kanalin
Mundëson heqjen e kanaleve nga treguesi i kanaleve, rikthimin e kanaleve të hequra dhe riemërtimin
e kanaleve analoge.
Redak. të pref.
Cakton kanalet e preferuara.
"" Për më tepër, shihni "Krijimi i një liste personale të të preferuarave".
Regjistrimi, heqja dhe redaktimi i kanaleve
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Redakto kanalin Provo tani Provo tani
Ikonat Redakto kanalin në ekran tregojnë si më poshtë:
●●
: Kanal analog
●●
: Kanal i preferuar
●●
: Kanal i bllokuar
Regjistrimi dhe heqja e kanaleve
Heqja e kanaleve të regjistruara
Nga treguesi i kanaleve mund të hiqni një ose të gjitha kanalet e regjistruara. Për të hequr një kanal, zgjidheni dhe
pastaj zgjidhni Fshiji. Për të hequr të gjitha kanalet, zgjidhni Opsionet Zgjidh gjithë dhe pastaj zgjidhni Fshiji.
Redaktimi i kanaleve të regjistruara
Opsionet e mëposhtme mund t'i hapni duke zgjedhur Opsionet në ekran. Opsionet e disponueshme mund të
ndryshojnë në varësi të sinjalit të transmetimit.
●●
Zgjidh gjithë / Çzgjidh gjitha
Zgjedh ose çzgjedh të gjitha kanalet e shfaqura në ekranin Redakto kanalin.
●●
Rend.
Renditni listën sipas kriterit Numër ose Emri.
""
●●
Ky opsion disponohet vetëm për kanalet dixhitale.
Antena
Mundëson zgjedhjen midis Ant., Kabllor ose Satelit.
""
Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
●●
Kategori
Shfaq kanalet e ruajtura në kategorinë e zgjedhur.
●●
Redak. të pref.
Cakton kanalet e preferuara.
""
●●
Për më tepër, shihni "Krijimi i një liste personale të të preferuarave".
Riemërto kanalin
Riemërton kanalet analoge. Emri i ri mund të jetë deri në 5 karaktere i gjatë.
●●
Informacion
Shfaq informacion të detajuar rreth programit aktual.
Aktivizimi/çaktivizimi i mbrojtjes me fjalëkalim për kanalet
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Redakto kanalin
Mund të aktivizoni mbrojtjen me fjalëkalim për kanalet që nuk dëshironi t'i shikojnë fëmijët.
"" Përpara aktivizimit të mbrojtjes me fjalëkalim, sigurohuni që Bllokim i kanaleve ((MENU/123)
Bllokim i kanaleve) të jetë caktuar në Ndez .
MENU
Transmetimi
Bllokimi/zhbllokimi i kanaleve
Kanalet mund t'i bllokoni ose zhbllokoni. Zgjidhni kanalet nga ekrani Redakto kanalin dhe më pas zgjidhni Bllok ose
Zhblloko në fund të ekranit. Pasi të shfaqet dritarja e dhënies së fjalëkalimit, jepni fjalëkalimin.
Ndryshimi i numrave të kanaleve
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Redakto numrin e kanalit
Numrat e kanaleve mund t'i ndryshoni. Caktoni Redakto numrin e kanalit në Aktivizo.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Kur ndryshohet numri i kanalit, informacioni i tij nuk përditësohet automatikisht.
Krijimi i një liste personale të të preferuarave
Kanalet e preferuara janë të theksuara në ekranet Redakto kanalin dhe Lista e kanaleve me simbolin
krijoni deri në 5 lista kanalesh të preferuara.
. Mund të
Regjistrimi i kanaleve si të preferuara
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Redak. të pref.
Mund të regjistroni disa kanale njëherësh si të preferuara.
1.
Zgjidhni nga lista në ekran kanalet që dëshironi të shtoni në listat e të preferuarave.
2.
Zgjidhni Ndry. Pref. në ekran për të zgjedhur një listë të preferuarash.
3.
Zgjidhni Shto në ekran. Televizori i shton kanalet e zgjedhura në listën e të preferuarave që zgjodhët.
Shfaqja dhe zgjedhja e kanaleve vetëm në listat e të preferuarave
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Lista e kanaleve
Mund të shfletoni vetëm nëpër listat e kanaleve të preferuara dhe të zgjidhni një kanal me anë të butonave të
kanalit lart/poshtë.
1.
Shtypni butonin . Shfaqet lista e të preferuarave.
2.
Theksoni një kanal nga lista e zgjedhur e të preferuarave duke përdorur butonat e kanalit lart/poshtë dhe më
pas përzgjidheni. Kanali ndryshon.
""
Lista e të preferuarave mund të zgjidhet vetëm nëse përmban të paktën një kanal të preferuar.
Redaktimi i listës së të preferuarave
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Redak. të pref. Provo tani Provo tani
Përdorimi i artikujve të menysë së ekranit Redakto të preferuarat
Opsionet e mëposhtme mund t'i përdorni duke zgjedhur Opsionet në Redak. të pref. ekran.
●●
Zgjidh gjithë / Çzgjidh gjitha
Zgjedh ose çzgjedh të gjitha kanalet e ruajtura në televizor.
●●
Kopjo te Preferencat
Kopjon kanalet nga një listë e kanaleve të preferuara në një tjetër.
●●
""
Për më tepër, shihni "Kopjimi i kanaleve nga një listë e të preferuarave në një tjetër.".
""
Ky opsion disponohet vetëm nëse keni regjistruar një ose më shumë kanale në të paktën një listë të të preferuarave.
Riemërto preferencat
Riemërtoni listën ekzistuese të kanaleve të preferuara.
●●
""
Për më tepër, shihni "Riemërtimi i listës së të preferuarave".
""
Ky opsion disponohet vetëm nëse keni regjistruar një ose më shumë kanale në të paktën një listë të të preferuarave.
Rend.
Renditni listën sipas kriterit Numër ose Emri.
""
●●
Ky opsion disponohet vetëm për kanalet dixhitale.
Antena
Mundëson zgjedhjen midis Ant., Kabllor ose Satelit.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Redakto kanalin
Mundëson menaxhimin e kanaleve të ruajtura në televizor.
""
Për më tepër, shihni "Regjistrimi, heqja dhe redaktimi i kanaleve".
Heqja e kanaleve të regjistruara nga lista e të preferuarave
Zgjidhni Redak. të pref. Ndry. Pref. për të kaluar te lista e të preferuarave që ka kanalet që dëshironi të hiqni.
Zgjidhni kanalet dhe më pas zgjidhni Fshiji.
Riorganizimi i listës së të preferuarave
Zgjidhni Redak. të pref. Ndry. Pref. për të kaluar te lista e të preferuarave që ka kanalet që dëshironi të
risistemoni. Zgjidhni kanalet dhe më pas zgjidhni Ndrysho rendin. Shfaqet theksimi Ndrysho rendin. Shtypni
butonat me shigjetë lart/poshtë për të treguar vendndodhjen e re të kanaleve. Shtypni butonin "Enter" për t'i
caktuar kanalet në vendndodhjen e tyre të re.
Riemërtimi i listës së të preferuarave
Zgjidhni Redak. të pref. Opsionet Riemërto preferencat. Zgjidhni listën e të preferuarave që dëshironi të
riemërtoni. Jepni emrin e ri duke përdorur tastierën që shfaqet në ekran dhe zgjidhni Kryer. Zgjidhni OK.
Kopjimi i kanaleve nga një listë e të preferuarave në një tjetër.
Zgjidhni Redak. të pref. Ndry. Pref. për të kaluar në listën e burimeve të preferuara dhe pastaj zgjidhni kanalet që
doni të kopjoni. Zgjidhni Opsionet Kopjo te Preferencat. Zgjidhni listën e destinacionit të të preferuarave dhe më
pas zgjidhni OK. Zgjidhni sërish OK.
"" Kopjo te Preferencat disponohet vetëm nëse ka kanale në të paktën një listë të të preferuarave.
Bërja e programeve sportive më reale me Mod. sport
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Mod. sport Provo tani
Mund ta përdorni Mod. sport për cilësime optimale figure dhe zëri për evenimentet sportive, duke i bërë që të
duken dhe të tingëllojnë si të ishit i pranishëm atje. Për më tepër, nëse lidhet pajisje regjistrimi me televizorin gjatë
përdorimit të Mod. sport, mund të përdorni njëkohësisht funksionin e regjistrimit të videos dhe Timeshift ndërkohë
që shikoni ndeshjen sportive, si edhe të shikoni momentet kryesore të marra automatikisht ose manualisht nga
ndeshja e regjistruar sportive.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Për më shumë informacion rreth regjistrimit të programeve dhe përdorimit të pajisjes së regjistrimit, drejtojuni
"Regjistrimi i programeve".
"" Për më shumë informacion rreth funksionit Timeshift, drejtojuni "Përdorimi i Timeshift."
Aktivizimi i modalitetit të sportit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Mod. sport
Mod. sport
Mund ta caktoni Mod. sport në Ndez për ta bërë modalitetin e figurës dhe të zërit të televizorit të optimizohen
automatikisht për evenimentet sportive.
"" Aktivizimi i Mod. sport ndryshon Regjim figure në Stadium dhe Regj. ting. në Stadium dhe çaktivizon disa meny të Figurë
dhe Ting..
Zgjedhja e llojeve të sporteve
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Mod. sport
Modaliteti Sport
Mund të shijoni cilësime optimale figure dhe zëri për lloje të caktuara sportesh.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Numri i opsioneve të disponueshme në Modaliteti Sport ndryshon në varësi të zonës gjeografike.
Njoftimi kur fillon ndeshja
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Mod. sport
Njoftime të lojërave Provo tani
Njofton për një eveniment sportiv me një dritare që shfaqet në pjesën e poshtme të ekranit kur rindizet. Për
shembull, kur evenimenti aktual sportiv rifillon ndërkohë që ju jeni duke parë një kanal tjetër për të shmangur
reklamat.
Megjithatë, Njoftime të lojërave nuk disponohet me këto veprime në televizor:
––
Ndërrimi i sinjalit hyrës me anë të butonit SOURCE.
––
Kur është aktiv modaliteti 3D
––
Kur është aktiv Përshkrimi i audios
––
Kur 2 modelet e sintonizuesit regjistrojnë njëkohësisht 2 kanale
––
Kur e shihni materialin te PËRMBAJTJET E MIA
––
Kur funksioni Pasqyrimi i ekranit nuk është hapur
––
Kur shihni momentet kryesore të ndeshjes aktuale të futbollit në rezolucion UHD nëpërmjet funksionit
Luajtësi i moment. kryesore
Nxjerrja automatike e momenteve kryesore
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Mod. sport
Momentet kryesore automatike Provo tani
Mund ta caktoni Momentet kryesore automatike në Ndez për ta konfiguruar televizorin që të nxjerrë
automatikisht momentet kryesore të një ndeshjeje sportive.
Megjithatë, Momentet kryesore automatike nuk disponohet me këto veprime në televizor:
●●
Ndërrimi i sinjalit hyrës me anë të butonit SOURCE.
●●
Kur është aktiv modaliteti 3D
●●
Kur është aktiv Përshkrimi i audios
●●
Kur 2 modelet e sintonizuesit regjistrojnë njëkohësisht 2 kanale
●●
Kur e shihni materialin te PËRMBAJTJET E MIA
●●
Kur funksioni Pasqyrimi i ekranit nuk është hapur
●●
Kur shihni momentet kryesore të ndeshjes aktuale të futbollit në rezolucion UHD nëpërmjet funksionit
Luajtësi i moment. kryesore
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Performanca e Momentet kryesore automatike varet nga karakteristikat e sinjalit të transmetuar.
"" Këshillohet ta përdorni Momentet kryesore automatike vetëm kur shihni ndeshje futbolli. Përdorimi i këtij funksioni për
evenimente të tjera sportive mund të shfaqë kuadro figurash të papërshtatshme.
Përdorimi i funksioneve të disponueshme gjatë shikimit të aktiviteteve
sportive në modalitetin e sportit
Mund të përdorni funksionet e mëposhtme kur shtypni butonin "Enter" në modalitetin e sporteve.
●●
Zmadh
Ndalon ekranin aktual dhe zmadhon cilëndo pjesë të ekranit duke përdorur butonin
●●
,
,
dhe .
""
Për ta përdorur me lehtësi këtë funksion, zgjidhni ose shtypni butonin
""
Ky funksion nuk disponohet gjatë shikimit të kanaleve në 3D ose kur është aktive FNF ose PËRMBAJTJET E MIA.
""
Ky funksion nuk disponohet kur është aktive Shërb. i dhënave.
.
Momentet kryesore manuale
Ruan videon nga 10 sekonda përpara deri në 10 sekonda pas shtypjes së këtij butoni.
●●
""
Për ta përdorur me lehtësi këtë funksion, zgjidhni ose shtypni butonin
""
Ky funksion disponohet vetëm gjatë regjistrimit.
""
Mund ta caktoni televizorin që t'i ruajë momentet kryesore automatikisht, pa ndërhyrjen e përdoruesit. Zgjidhni
(MENU/123) MENU Sistemi Mod. sport dhe caktoni Momentet kryesore automatike në Ndez .
.
Koha e REGJ.
Cakton orën e regjistrimit.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm gjatë regjistrimit.
Ndalo regjistrimin / Kalo në tran. të drejt.
––
Ndalon regjistrimin gjatë shikimit të një programi drejtpërdrejt.
––
Kalon te një program i drejtpërdrejtë gjatë shikimit të një programi të regjistruar.
""
Ky funksion disponohet vetëm gjatë regjistrimit.
●●
Regjist.
Regjistron menjëherë lojën që po shikoni aktualisht në televizor.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm kur mbështetet funksioni i regjistrimit.
Kthim pas / Shpejt përpara
Shtypni butonin MENU/123 në "Samsung Smart Control" dhe zgjidhni butonin
kthimin pas ose shpejtimin përpara në shpejtësinë maksimale në 7 hapa.
●●
ose
për të përshpejtuar
""
Në telekomandën standarde, shtypni butonin
""
Funksioni i kalimit me shpejtësi përpara nuk disponohet ndërsa jeni duke parë një program që po transmetohet
aktualisht.
ose
.
Pusho / Luaj
Ndalon ose rinis luajtjen e videos.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm gjatë regjistrimit.
Luajtësi i moment. kryesore
Shfaq ekranin Luajtësi i moment. kryesore dhe luan automatikisht ose manualisht momentet kryesore të
ruajtura në skedarin e regjistruar. Megjithatë, Luajtësi i moment. kryesore nuk disponohet me këto veprime
në televizor:
––
Ndërrimi i sinjalit hyrës me anë të butonit SOURCE.
––
Kur është aktiv modaliteti 3D
––
Kur është aktiv Përshkrimi i audios
––
Kur 2 modelet e sintonizuesit regjistrojnë njëkohësisht 2 kanale
""
Ky funksion disponohet vetëm gjatë regjistrimit.
●●
Shiko njëkohësisht transmetim të drejtpërdrejtë
Mundëson shikimin e programit aktual në një dritare PIP ndërsa jeni duke parë një program të regjistruar.
Për të dalë nga modaliteti PIP, shtypeni sërish butonin. Megjithatë, Shiko njëkohësisht transmetim të
drejtpërdrejtë nuk disponohet me këto veprime në televizor:
●●
––
Ndërrimi i sinjalit hyrës me anë të butonit SOURCE.
––
Kur është aktiv modaliteti 3D
––
Kur është aktiv Përshkrimi i audios
––
Kur 2 modelet e sintonizuesit regjistrojnë njëkohësisht 2 kanale
––
Kur shihni një ndeshje futbolli në rezolucion UHD
""
Ky funksion disponohet vetëm gjatë regjistrimit.
""
Ky funksion disponohet vetëm gjatë shikimit të një programi të regjistruar.
Më tepër të dhëna
Shfaq informacion të detajuar rreth programit aktual.
""
Ky funksion disponohet vetëm gjatë shikimit të një programi të drejtpërdrejtë.
Shikimi i ndeshjeve të regjistruara në modalitetin e sportit
Ndeshjen e regjistruar mund ta shikoni duke përdorur TV e regjist. në ekranin PËRMBAJTJET E MIA.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Për më tepër, drejtojuni "Shikimi i programeve të regjistruara."
Shikimi i filmit me zë dhe figurë të optimizuar - Modaliteti i
kinemasë afrikane
(MENU/123)
MENU
Sistemi
African Cinema Mode
Kur e caktoni African Cinema Mode në Ndez , televizori ofron figurë dhe zë optimal për materialet më të ndjekura.
Gjithashtu, mund të optimizoni madhësinë ose pozicionin e figurës së televizorit me anë të modalitetit të
personalizuar. Për të ndryshuar madhësinë ose pozicionin e figurës, shtypni butonin MENU/123 në Samsung Smart
Control dhe zgjidhni butonin në telekomandën virtuale. Në telekomandën standarde, shtypni butonin .
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Funksionet e mbështetjes së shikimit të televizorit
Konfigurimi i një ofruesi shërbimi
MENU/123
MENU
Smart Hub
Konfiguro ofruesin e shërbimeve
Mund të zgjidhni një ofrues shërbimi për të përdorur. Ndiqni udhëzimet në ekran për të caktuar burimin e sinjalit
dhe një ofrues shërbimi.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Shikimi i transmetimeve televizive me titra
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Titra
Mund të shihni transmetime televizive me titra.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Titrat e disqeve DVD disponohen vetëm nëse luajtësi për DVD është lidhur në fole të jashtme hyrëse.
●●
Titra
Aktivizon ose çaktivizon titrat.
●●
Regjimi i titrave
Cakton modalitetin e titrave.
●●
Gjuha e titrave
Cakton gjuhën e titrave.
""
Televizori nuk mund të komandojë ose modifikojë titrat e disqeve DVD ose Blu-ray. Për të komanduar titrat e
disqeve DVD ose Blu-ray përdorni funksionin e titrave të luajtësit për DVD ose Blu-ray dhe telekomandën e luajtësit.
Zgjedhja e gjuhës së titrave të transmetimit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Titra
Mund të zgjidhni gjuhën bazë të titrave. Lista e modaliteteve mund të ndryshojë në varësi të transmetimit.
●●
Titrat parësore
Vendos gjuhën e parë të titrave.
●●
Titrat dytësore
Vendos gjuhën e dytë të titrave.
Leximi i tekstit dixhital
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Tekst dixhital
Këtë funksion mund ta përdorni kur shikoni transmetime që kanë tekst dhe material multimedia.
"" Ky funksion disponohet vetëm në MB.
"" Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group (MHEG) është një standard ndërkombëtar për sistemet e
enkodimit të të dhënave të përdorura në multimedia dhe hipermedia. Ky është në shkallë më të lartë se sistemi MPEG që
përfshin hipermedia me lidhje të të dhënave, si figurat statike, shërbimet shkronjore, animacionet, skedarët grafikë dhe
video dhe të dhënat multimedia. MHEG është teknologji ndërveprimi që ekzekutohet në kohën e përdorimit dhe zbatohet
në fusha të ndryshme që përfshijnë video me kërkesë (VOD), televizion me bashkëveprim (ITV), tregti elektronike (EC),
telearsimim, telekonferenca, biblioteka dixhitale dhe lojëra në rrjet.
Kërkimi për kanale të disponueshme
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Sintonizimi automatik
Sintonizimi automatik Provo tani Provo tani
Mund ta caktoni televizorin që të kërkojë dhe të indeksojë automatikisht të gjitha kanalet e marra nëpërmjet folesë
së hyrjes së antenës së televizorit. Zgjidhni Fillo.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Nuk ka nevojë ta bëni këtë nëse televizori është lidhur me dekodues kabllor ose marrës satelitor.
"" Sistemi DVB-T2 mund të mos disponohet në rajone të caktuara gjeografike.
Zgjedhja e llojit të lidhjes me antenën
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Lloji i lidhjes së antenës
Mund të shikoni transmetime televizive në një lloj të përshtatshëm lidhjeje me antenën. Zgjidhni Oshilator njësh ose
Oshilator dysh.
"" Ky funksion disponohet kur Antena caktohet në Satelit.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Zgjedhja e gjuhës së folur të transmetimit
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Opsionet e audios Provo tani
Mund të zgjidhni një opsion zëri të përshtatshëm për materialin e transmetimit.
●●
Gjuha e audios
Ndryshon gjuhët e paracaktuara të zërit.
––
Audio parësore: Cakton gjuhën kryesore të zërit.
––
Audio dytësore: Cakton gjuhën dytësore të zërit.
""
●●
Gjuhët e disponueshme mund të ndryshojnë në varësi të transmetimit.
Formati i audios
Ndryshon formatin e zërit.
""
Formati i mbështetur i zërit mund të ndryshojë në varësi të programit të transmetimit.
""
Ky opsion disponohet vetëm në kanalet dixhitale.
Përshkrimi i audios
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Përshkrimi i audios
Mund të përdorni transmetimin e zërit për përshkrimin e zërit (AD) që dërgohet së bashku me zërin kryesor nga
transmetuesi. Rregulloni volumin e përshkrimit të zërit me anë të Volumi.
"" Ky funksion disponohet vetëm në kanalet dixhitale.
●●
Përshkrimi i audios
Aktivizon ose çaktivizon funksionin e përshkrimit të zërit.
●●
Volumi
Rregullon volumin e përshkrimit të zërit.
Zgjedhja e zhanrit
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Zgjedhja e zhanrit
Mund të aktivizoni ose çaktivizoni funksionin e zgjedhjes së zhanrit të kanalit kur përdorni guidën.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Përdorimi i zhanrit për të rritur
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Aktiv. për të rritur
Mund t'i aktivizoni ose çaktivizoni të gjitha shërbimet për të rriturit. Kur çaktivizohen, shërbimet për të rritur nuk
do të jenë të disponueshme.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Përdorimi i Cilësimet e kanaleve
Caktimi i shtetit (zonës)
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Shteti (Rajoni)
Mund ta zgjidhni shtetin ku ndodheni në mënyrë që televizori të mund të sintonizojë automatikisht kanalet e
transmetimit.
1.
Jepni numrin tuaj PIN.
2.
Ndryshoni zonën. Për të ndryshuar shtetin për kanalet dixhitale, zgjidhni Kanale dixhitale. Për të ndryshuar
shtetin e kanaleve analoge, zgjidhni Kanal analog.
"" Ky funksion nuk disponohet në të gjitha rajonet gjeografike.
"" Lista e shteteve (rajoneve) që shfaqet në ekranin e televizorit mund të ndryshojë në varësi të rajonit gjeografik.
Sintonizimi manual i sinjaleve të transmetimit Provo tani
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Sintonizimi manual
Mund të kërkoni manualisht të gjitha kanalet dhe t'i ruani kanalet e kërkuara në televizor. Për të ndaluar kërkimin,
zgjidhni Ndal.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur Antena caktohet në Ant. ose Kabllor.
Sintonizimi i kanaleve dixhitale
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Sintonizimi manual
Sintonizimi i kanalit dixhital
Zgjidhni I ri Kërko për të kërkuar automatikisht kanalet dixhitale dhe për ta ruajtur listën e kanaleve të kërkuara
në televizor.
Sintonizimi i kanaleve analoge
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Sintonizimi manual
Sintonizimi i kanalit analog
Zgjidhni I ri dhe konfiguroni Programi, Sist. i ngjyrave, Sist. i ting., Kanali dhe Kërko për të kërkuar kanale analoge.
Më pas, zgjidhni Ruaj për t'i ruajtur kanalet e kërkuara në televizor.
"" Ky funksion disponohet vetëm për transmetimet analoge.
Sintonizimi i ekranit Provo tani
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Sint. i imët
Kur figura analoge ka dridhje ose zhurmë, sintonizojeni më imët sinjalin për ta pastruar.
"" Ky funksion disponohet vetëm për transmetimet analoge.
Transferimi i listës së kanaleve
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Trans. list. kanaleve
Listën e kanaleve mund ta importoni ose eksportoni në një pajisje ruajtëse USB.
●●
Importo nga USB: Importon listën e kanaleve nga pajisja ruajtëse USB.
●●
Eksporto në USB:: Eksporton listën e kanaleve të ruajtur në televizor në një pajisje ruajtëse USB.
"" Funksioni disponohet kur është lidhur pajisje USB.
Fshirja e profilit të operatorit CAM
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Fshi profilin e operatorit CAM
Operatori CAM mund të fshihet.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Caktimi i sistemit satelitor
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Sistemi satelitor
Përpara se të kërkoni për kanale mund të konfiguroni një grup cilësimesh të antenës satelitore.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Ndryshimi i gjuhës së teletekstit
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Gjuha e teletekstit
Mund të caktoni ose ndryshoni gjuhën e teletekstit. Për ta parë transmetimin e teletekstit në gjuhën tuaj të
preferuar, zgjidhni gjuhën që do të përdorni në Teleteksti parësor. Nëse gjuha nuk mbështetet, transmetimin e
teletekstit mund ta shikoni në gjuhën e dytë të preferuar të caktuar në Teleteksti dytësor.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Shfaqja e menysë së ndërfaqes së përbashkët
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Ndërfaqe e përbashkët
Mund të shikoni informacion rreth ndërfaqeve të përbashkëta.
●●
Meny CI
Kjo i mundëson përdoruesit të zgjedhë nga menyja e ofruar CAM. Zgjidhni menynë CI sipas menysë së kartës
së kompjuterit.
●●
Transkodimi i videos CAM
Konfiguron automatikisht nga CAM cilësimin e transkodimit të kodekut të videos. Nëse nuk dëshironi ta
përdorni, çaktivizojeni.
""
●●
Duhet të përdorni CAM që mbështet transkodim të kodekut të videos.
Info mbi aplikacionin
Shfaq informacionin për CAM-in e futur në folenë CI dhe për "CI ose CI+ CARD" të futur në CAM. CAM-in
mund ta instaloni në çdo kohë, me ose pa televizor të ndezur.
●●
Menaxheri i PIN-it të CICAM
Menaxhon PIN-in e modulit me akses të përbashkët të ndërfaqes së përbashkët (CICAM). Ruani PIN-in ose
ndryshoni PIN-in e ruajtur dhe më pas caktoni opsionet e tjera të PIN-it.
Rregullimi i cilësisë së figurës
Zgjedhja e modalitetit të figurës
(MENU/123)
MENU
Figurë
Regjim figure Provo tani
Mund të zgjidhni modalitetin e figurës që ofron shikimin më të mirë.
●●
Dinamik
E bën figurën më të qartë kur ndriçimi i ambientit është aq i fortë sa vështirëson shikimin e figurës.
●●
Standard
Është modaliteti i paracaktuar që i përshtatet shumicës së ambienteve.
●●
Natyral
Redukton lodhjen e syve.
●●
Film
Errëson ekranin, redukton shkëlqimin dhe pakëson lodhjen e syve. Përdoreni këtë modalitet gjatë shikimit të
televizorit në një dhomë të errët ose gjatë shikimit të filmave.
●●
Argëtim
Qartëson figurat për një shikim më dinamik.
●●
Stadium
Kur e ktheni Mod. sport ((MENU/123) MENU Sistemi Mod. sport) në Ndez , Regjim figure caktohet
automatikisht në Stadium për konfigurimin e cilësimeve të figurës të përshtatshme për evenimente sportive.
"" Kur burimi i hyrjes caktohet në "Kompjuter", disponohen vetëm modalitetet Standard dhe Argëtim.
"" Kur lidhet kompjuter me televizorin, por nuk disponohet modaliteti Argëtim, caktojeni Redakto llojin e pajisjes në DVI PC
ose PC.
Rregullimi i cilësisë së figurës
(MENU/123)
MENU
Figurë
Cilësimet e mëposhtme të figurës mund t'i rregulloni manualisht për secilin kombinim të burimit të hyrjes dhe të
modalitetit të figurës.
●●
Drita sfond Provo tani
Rregullon ndriçimin e pikëzave të veçanta. Zbeheni ndriçimin e ekranit për të reduktuar konsumin e
energjisë.
●●
Kontrasti Provo tani
Rregullon kontrastin e ekranit.
●●
Ndriçimi Provo tani
Rregullon ndriçimin e përgjithshëm.
●●
Mprehtësia Provo tani
Qartëson ose errëson skajet e objekteve.
●●
Ngjyra Provo tani
Rregullon intensitetin e përgjithshëm të ngjyrave.
●●
Nuanca (G/R) Provo tani
Rregullon raportin e gjelbrës ndaj të kuqes. Rrisni vlerën e të gjelbrës për të forcuar të gjelbrat dhe vlerën e
të kuqes për të forcuar të kuqet.
"" Televizori i ruan vlerat e rregulluara për modalitetin e figurës dhe burimin e hyrjes aktual dhe i përdor këto vlera sa herë
që zgjidhni të njëjtin burim hyrjeje dhe modalitet figure.
"" Cilësimet e Ngjyra dhe të Nuanca (G/R) nuk mund të rregullohen kur televizori është lidhur me kompjuterin me anë të
kabllos HDMI-DVI.
Përdorimi i cilësimeve aktuale të figurës te burimet e tjera të hyrjes
(MENU/123)
MENU
Figurë
Apliko modal. e figurës Provo tani
Cilësimet aktuale të figurës mund t'i përdorni në burimin aktual dhe burime të tjera të hyrjes.
●●
Gjithë burimet
I përdor cilësimet për të gjitha pajisjet e jashtme të lidhura me televizorin.
●●
Burimi aktual
I përdor cilësimet vetëm për burimin aktual.
Rregullimi i cilësimeve të avancuara
(MENU/123)
MENU
Figurë
Cilësimet e avancuara Provo tani
Mund të sintonizoni mënyrën e shfaqjes së figurave në ekranin e televizorit për modalitetet e figurës Standarde
dhe Film.
●●
Kontrasti dinamik Provo tani
Rregullon automatikisht kontrastin e ekranit për cilësime optimale të kontrastit.
●●
Ton i zi Provo tani
Rregullon thellësinë e ngjyrës së zezë.
●●
Ton. mishi Provo tani
Errëson ose zbeh nuancat e lëkurës.
●●
Regjim vetëm RGB Provo tani
Rregullon veç e veç nivelet e së kuqes, së gjelbrës dhe së kaltrës.
●●
Hapës. e ngjyrës Provo tani
Rregullon diapazonin e ngjyrave që mund të shfaqen në ekran.
––
Auto: rregullon automatikisht hapësirën e ngjyrave në mënyrë që t'u përshtaten sinjalit hyrës.
––
Amtar: përdor një diapazon ngjyrash më të gjerë se sinjali hyrës.
––
Person.: mundëson rregullimin manual të hapësirës së ngjyrave. Zgjidh një ngjyrë dhe ndryshoji nivelet e
Kuqe, Jeshile dhe Blu. Rivend. mundëson rivendosjen e vlerave bazë për Hapës. e ngjyrës.
""
●●
Funksionin Ngjyra mund ta konfiguroni vetëm kur Hapës. e ngjyrës caktohet në Person..
Balanca e bardhës Provo tani
Rregullon temperaturën e ngjyrave të figurës për t'i bërë objektet e bardha të duken të bardha dhe të gjithë
figurën të duket më natyrale.
––
2 pikë: Mundëson rregullimin e shkëlqimit të kuq, të gjelbër dhe blu me anë të menysë së kompensimit
dhe rregullimin e ndriçimit me anë të menysë së përforcimit. Ricakto mundëson rivendosjen e vlerave të
paracaktuara.
––
10 pikë: Ndan ngjyrën e kuqe, jeshile dhe blu në 10 seksione secila dhe mundëson modifikimin e ekuilibrit
të ngjyrës së bardhë duke rregulluar ndriçimin e secilit seksion. Niveli mundëson zgjedhjen e seksionit që
dëshironi të rregulloni.
""
●●
Mund ta përdorni funksionin 10 pikë vetëm kur Regjim figure caktohet në Film. Ky funksion mund të mos
mbështetet nga disa pajisje të jashtme.
Gama Provo tani
Rregullon intensitetin e ngjyrës kryesore.
""
Cilësimet e avancuara disponohet vetëm kur Regjim figure caktohet në Standard ose Film.
""
Balanca e bardhës dhe Gama disponohen vetëm kur televizori është lidhur me kompjuterin me anë të kabllos HDMIDVI.
Opsionet e rregullimit të figurës
(MENU/123)
MENU
Figurë
Opsionet e figurës Provo tani
Mund t'i rregulloni opsionet e figurës për një shikim më të mirë. Zgjidhni një modalitet figure dhe më pas rregulloni
opsionet e figurës.
●●
Ton. i ngjyrës Provo tani
Rregullon tonalitetin e ngjyrës. Tonaliteti i ngjyrës që zgjidhni ruhet në memorien e televizorit. Ku ndryshoni
modalitetin aktual të figurës, tonaliteti i ruajtur i ngjyrës përdoret për modalitetin e ri të figurës.
●●
""
Fresk dhe Standard disponohen vetëm kur Regjim figure caktohet në Dinamik.
""
Ton. i ngjyrës disponohet vetëm kur televizori është lidhur me kompjuterin me anë të kabllos HDMI-DVI.
Pamja e pastër dixhitale Provo tani
Redukton figurat statike dhe hijet e shkaktuara nga sinjali i dobët. Shfaq fuqinë e sinjalit në fund të ekranit
kur zgjidhni Vizualizimi automatik. Shiriti i gjelbër tregon sinjalin më të mirë të mundshëm.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm për kanalet analoge.
Filtri i zhurmës MPEG Provo tani
Redukton zhurmën e MPEG dhe përmirëson cilësinë e videos.
●●
Nivel i zi HDMI Provo tani
Kompenson efektet e shkaktuara nga niveli i ulët i së zezës, si p.sh. kontrastet e ulëta dhe ngjyrat e zbehta.
""
Ky funksion disponohet vetëm kur sinjali hyrës, i lidhur me televizorin nëpërmjet folesë HDMI, caktohet në RGB444.
●●
HDMI UHD Color Provo tani
Mundëson caktimin e modalitetit HDMI UHD Color në Ndez ose Fik. për secilën fole HDMI të televizorit. Kur
caktohet në Ndez , televizori optimizon procesimin e sinjaleve UHD 50P/60P.
●●
""
Nëse e caktoni lidhjen HDMI në Ndez , televizori fiket dhe rindizet automatikisht.
""
Çdo lidhje HDMI mund të optimizohet individualisht për HDMI UHD Color. Kur e lidhni televizorin me pajisjen e
jashtme që mbështet vetëm frekuencën UHD 24 ose 30 Hz, apo çdo frekuencë FHD, funksioni HDMI UHD Color
mund të mos disponohet. Në këtë rast, caktoni HDMI UHD Color në Fik..
""
Lidhja HDMI me HDMI UHD Color të caktuar në Fik. mbështet sinjale hyrëse deri në UHD 50P/60P 4:2:0, ndërsa
lidhja HDMI me HDMI UHD Color të caktuar në Ndez mbështet sinjale hyrëse deri në UHD 50P/60P 4:4:4 dhe 4:2:2.
Për më tepër informacion, drejtojuni "Rezolucionet e mbështetura për secilin prej sinjaleve hyrëse UHD".
Regjim filmi Provo tani
Optimizon cilësinë e figurës për filmat.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm kur sinjali hyrës është TV, AV, Component (480i / 1080i) ose HDMI (1080i).
Auto Motion Plus Provo tani
Heq turbullirën dhe dridhjet e forta nga skenat me lëvizje të shpejta. Nëse zgjidhni Person., mund të
konfiguroni manualisht funksionin Red. i turbullirës dhe Reduk. i cop. figurës dhe të caktoni LED Clear
Motion në Ndez për figurë më të qartë LED. Për t'u rikthyer te cilësimet e paracaktuara, zgjidhni Rivend..
""
Kur LED Clear Motion caktohet në Ndez , ekrani duket më i errët sesa kur është Fik..
""
Nëse LED Clear Motion është Ndez në sinjal figure 60 Hz, ekrani mund të dridhet.
●●
Pamja e qartë analoge
Redukton zhurmën në formë vije diagonale që ndodh për shkak të interferencave midis sinjaleve.
""
●●
Ky funksion mbështetet vetëm për transmetimet analoge.
Smart LED
Komandon ndriçimin e zonave individuale në ekran për të rritur automatikisht kontrastin deri në maksimum.
●●
E zezë kinemaje
Në modalitetin Film ky funksion errëson zonat e sipërme dhe të poshtme të figurës për të krijuar një pamje
më tërheqëse.
""
Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Shikimi në 3D
(MENU/123)
MENU
Figurë
3D Provo tani
Mund të shikoni materiale media dhe transmetime 3D. Për të parë materiale 3D, duhet të mbani syzet Samsung 3D
Active. Syzet Samsung 3D Active të llojit me infra të kuqe dhe syzet 3D të palëve të treta nuk mbështeten.
"" Ky funksion nuk mbështetet nga modelet e serisë S9W.
"" Për ta përdorur këtë funksion duhet të blini syze 3D.
"" Përpara se të shikoni material 3D, lexoni me kujdes informacionet për shëndetin dhe sigurinë në lidhje me shikimin në 3D.
Për më tepër, drejtojuni "Masa paraprake për 3D."
"" Shfaqja e videos 3D në HD të plotë zakonisht përcaktohet nga cilësia dhe formati i videos.
"" Ky funksion nuk disponohet kur shikoni materiale Premium UHD.
Nisja e 3D
(MENU/123)
MENU
Figurë
3D
Regjim 3D Provo tani
Vendosni dhe ndizni syzet Samsung 3D dhe zgjidhni Regjim 3D e përcaktuar. Kini parasysh që modalitetet 3D që
disponohen në çfarëdo kohe të dhënë varen nga formati i materialit 3D që po shikoni.
●●
Off
(Joaktiv)
Çaktivizon shikimin në 3D.
●●
(Normal)
Shndërron pamjet normale në pamje 3D.
●●
(L/R)
Ndan figurat njëshe në figura të mbivendosura majtas dhe djathtas për të krijuar efektin 3D.
●●
(T/B)
Ndan figurat njëshe në figura të mbivendosura lart dhe poshtë për të krijuar efektin 3D.
"" Rezolucionet e mbështetura ndryshojnë për secilin modalitet. Për më tepër, drejtojuni "Rezolucionet e mbështetura për
modalitetet 3D."
Largësia ideale e shikimit është tre herë sa lartësia e ekranit ose më shumë. Pamjet 3D mund të mos shfaqen nëse
nuk zbatoni këndin ose distancën e rekomanduar të shikimit.
Funksioni 3D mund të mos punojë siç duhet nëse në afërsi është duke u përdorur një produkt tjetër 3D ose një
pajisje elektronike. Nëse ka ndonjë problem, mbajini pajisjet e tjera elektronike sa më larg të jetë e mundur nga
syzet 3D Active.
Pamjet 3D majtas dhe djathtas fillimisht mund të kenë mbivendosje kur ndizet televizori. Duhet pak kohë që të
optimizohet ekrani dhe të largohet mbivendosja.
Kur zgjidhni të përdorni modalitetin 3D, mbani parasysh kufizimet e mëposhtme:
●●
Modaliteti 3D çaktivizohet automatikisht kur hapni Smart Hub.
●●
Nuk mund të përdoret PIP.
●●
Disa opsione të figurës çaktivizohen.
Rregullimi i efekteve 3D
(MENU/123)
MENU
Figurë
3D
Për shikim të personalizuar, mund të konfiguroni këndin e shikimit, thellësinë dhe cilësime të tjera 3D.
●●
Perspektiva 3D Provo tani
Rregullon perspektivën e përgjithshme 3D për figurat në ekran.
●●
Thell. 3D
Rregullon thellësinë e përgjithshme 3D për figurat në ekran.
""
●●
Ky funksion nuk mund të përdoret nëse Regjim 3D caktohet në
(L/R) ose
(T/B).
Ndryshim M/D Provo tani
Kalon figurën e majtë tek figura djathtas dhe anasjelltas.
●●
3D → 2D Provo tani
Konverton pamjet 3D në pamje 2D.
""
●●
Ky funksion nuk disponohet nëse Regjim 3D caktohet në
(Normal) ose
Off
(Joaktiv).
Pamje auto 3D Provo tani
Auto1 e kalon automatikisht ekranin e televizorit në ekran 3D për materiale ose transmetime aktuale 3D sa
herë që televizori dikton se përmban informacion 3D.
Auto2 e kalon automatikisht ekranin e televizorit në ekran 3D për materiale ose transmetime aktuale 3D
pavarësisht nëse përmban informacion 3D.
""
●●
Shikimi i televizorit në modalitet 3D mund të mos jetë i mundur gjatë përdorimit të disa aplikacioneve. Dilni nga këto
aplikacione për të parë televizor në modalitet 3D.
Optimizimi i 3D Provo tani
Mundëson optimizimin e figurave 3D me anë të një shiriti rregullimi.
"" Të gjitha efektet 3D, përveç Pamje auto 3D mund të përdoren vetëm gjatë shikimit të materialeve 3D.
Funksionet e mbështetjes së figurës
Shikimi si figurë në figurë (FNF)
(MENU/123)
MENU
Figurë
FNF Provo tani
Gjatë shikimit të videove nga pajisje të jashtme, si luajtësi për Blu-ray, në ekranin kryesor, transmetimet televizive
mund t'i shikoni në dritare figurë në figurë (PIP).
●●
FNF
Aktivizon/çaktivizon PIP.
●●
Antena
Zgjedh burimin e hyrjes për dritaren PIP.
●●
Kanali
Zgjedh kanalin PIP.
●●
Madh.
Cakton madhësinë e dritares PIP.
●●
Pozicioni
Cakton pozicionin e dritares PIP.
●●
Zgjedhja e ting.
Zgjedh burimin e zërit.
"" PIP nuk mund të përdoret ndërkohë që Smart Hub ose 3D është aktive.
"" Luajtja e lojërave ose përdorimi i funksionit të karaokes në ekranin kryesor mund të sjellë cilësi më të dobët figure PIP.
"" Funksioni PIP disponohet vetëm në kushtet e mëposhtme: 1) Burimi i ekranit kryesor është lidhja Component ose HDMI.
2) Rezolucioni në hyrje është më i ulët se FHD (HD e plotë).
"" Dritarja PIP mbështet vetëm kanale dixhitale dhe jo kanale UHD.
Ndryshimi i madhësisë dhe i pozicionit të figurës
Ndryshimi i madhësisë së figurës
(MENU/123)
MENU
Figurë
Madhësi figure
Madhësi figure Provo tani
Madhësia e figurave që shfaqen në ekranin e televizorit mund të ndryshohet.
●●
21:9
Cakton madhësinë e figurës në formatin e ekranit të gjerë 21:9.
""
●●
Ky modalitet mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
Auto
Rregullon automatikisht madhësinë e figurës sipas sinjaleve hyrëse të videos. Megjithatë, pozicioni i figurës
mund të ndryshohet në varësi të titrave ose logove të shfaqura në ekran.
●●
""
Ky modalitet mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
""
Ky modalitet mund të mos punojë siç duhet, në varësi të sinjaleve hyrëse.
16:9
Cakton madhësinë e figurës në formatin e ekranit të gjerë 16:9.
●●
Zmadh
Zmadhon në drejtim vertikal figurat 16:9. Figura e zmadhuar mund të lëvizet lart dhe poshtë.
●●
Titull
Mundëson ndryshimin e konfigurimit të titrave ndihmëse, për shikim më të këndshëm të videove me titra të
tilla.
""
●●
Ky modalitet mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
Person.
Zmadhon ose zvogëlon në drejtim vertikal dhe/ose horizontal figurat 16:9. Figura e zmadhuar ose e
zvogëluar mund të lëvizet majtas, djathtas, lart dhe poshtë.
●●
4:3
Cakton madhësinë e figurës në modalitetin bazë 4:3.
[[ Mos shikoni televizor në modalitet 4:3 për një periudhë të gjatë kohe. Një veprim i tillë mund të shkaktojë
shfaqjen e shiritave të zinj, të cilët qëndrojnë për pak kohë në krye, në fund, majtas dhe djathtas ekranit.
Mbani parasysh që ky informacion nuk jepet te garancia.
"" Madhësitë e mbështetura të figurës ndryshojnë në varësi të sinjalit hyrës. Për më shumë informacion rreth madhësive të
figurës, drejtojuni "Madhësitë e figurës dhe sinjalet hyrëse."
Ndryshimi automatik i madhësisë së figurës
(MENU/123)
MENU
Figurë
Madhësi figure
Gjer. auto
Kur caktohet në "Aktiv" televizori përdor automatikisht madhësinë e figurës së rekomanduar nga ofruesi i
programit.
Ndryshimi i madhësisë së figurës në 4:3 ose në modalitetin Përshtatja sipas ekranit
(MENU/123)
MENU
Figurë
Madhësi figure
Ekrani 4:3
Mund të zgjidhni madhësi figure të përshtatshme për zonën tuaj gjeografike ndërsa shikoni televizor në modalitet
4:3 ose Përsht. me ekr.. Madhësitë e mbështetura të ekranit ndryshojnë në varësi të shtetit dhe ky funksion
mundëson rregullimin e madhësisë së figurës në këto raste.
"" Modaliteti 4:3 nuk disponohet kur me televizorin lidhet një pajisje e jashtme me anë të folesë Component ose HDMI.
Përshtatja e figurës ndaj ekranit
(MENU/123)
MENU
Figurë
Madhësi figure
Përsht. me ekr.
Mund ta konfiguroni televizorin në mënyrë që figura e plotë t'i përshtatet ekranit pa prerje në madhësinë që keni
zgjedhur.
"" Ky funksion nuk disponohet, në varësi të Madhësi figure.
Rregullimi i pozicionit të figurës.
(MENU/123)
MENU
Figurë
Madhësi figure
Zmadhimi/Pozicioni Provo tani
Zmadhon ose zvogëlon në drejtim vertikal dhe/ose horizontal figurat 16:9. Figura e zmadhuar ose e zvogëluar
mund të lëvizet majtas, djathtas, lart dhe poshtë.
"" Ky funksion nuk disponohet, në varësi të Madhësi figure. Megjithatë, pozicioni i figurës nuk mund të ndryshohet kur
televizori sintonizohet me një kanal dixhital dhe Madhësi figure caktohet në Person..
Përdorimi i Panoramë plus
MENU/123
MENU
Figurë
Madhësi figure
Panoramë plus
Televizori sintonizon imët raportin e mesit me anët e ekranit në mënyrë që të përfshiheni më shumë në figurën e
shfaqur.
"" Ky funksion mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
"" Ky funksion nuk disponohet, në varësi të Madhësi figure.
Dëgjimi vetëm i zërit (Figura e fikur)
(MENU/123)
MENU
Figurë
Figura e fikur Provo tani
Mund ta fikni ekranin dhe ta luan zërin vetëm nëpërmjet altoparlantëve. Për ta rindezur ekranin, shtypni çfarëdo
buton përveç butonit të energjisë dhe të volumit.
Ricaktimi i cilësimeve të modalitetit të figurës
(MENU/123)
MENU
Figurë
Rivendos figurën Provo tani
Modalitetin aktual të figurës mund ta ricaktoni në cilësimet bazë të fabrikës. Ky veprim nuk ndikon në cilësimet e
modaliteteve të tjera të figurës.
Rregullimi i cilësisë së zërit
Zgjedhja e modalitetit të zërit
(MENU/123)
MENU
Ting.
Regj. ting. Provo tani
Mund të zgjidhni një modalitet zëri për dëgjim më të mirë.
●●
Standard
Është modaliteti i paracaktuar që i përshtatet shumicës së ambienteve.
●●
Muzikë
Thekson muzikën dhe jo zërat.
●●
Film
Ofron zërin më të mirë për filmat.
●●
Zë i pastër
Thekson zërat.
●●
Amplifiko
Rrit intensitetin e përgjithshëm të zërit me frekuencë të lartë për të ndihmuar personat me vështirësi në
dëgjim.
●●
Stadium
Kur e ktheni Mod. sport ((MENU/123) MENU Sistemi Mod. sport) në Ndez , Regj. ting. caktohet
automatikisht në Stadium për konfigurimin e cilësimeve të zërit në cilësimet më të përshtatshme për
evenimente sportive.
""
Ky modalitet caktohet automatikisht nga televizori. Ky modalitet nuk mund të caktohet automatikisht.
"" Ky funksion nuk disponohet gjatë dëgjimit të zërit nëpërmjet altoparlantëve të jashtëm.
Përdorimi i efekteve zanore
(MENU/123)
MENU
Ting.
Efekti i ting. Provo tani
Mund të përdorni efekte zanore për të ndryshuar mënyrën e nxjerrjes së zërit nga televizori.
●●
Virtual Surround Provo tani
Prodhon zë që ju bën të ndiheni sikur jeni ulur në kinema apo në sallë koncertesh.
●●
Dialog Clarity Provo tani
Rrit intensitetin e zërit për ta bërë dialogun më të qartë.
●●
Zëri rrethues për kufjet Provo tani
Përjetoni, nëpërmjet kufjeve, zë rrethues të ngjashëm me sisteme kinemaje.
""
●●
Ky funksion mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
Ekuilibri Provo tani
Mundëson rregullimin e cilësimeve të zërit të altoparlantit të majtë dhe të djathtë për ekuilibër më mirë të
zërit. Për të rivendosur cilësimet e paracaktuara, zgjidhni Rivend..
●●
Barazues Provo tani
Mundëson rregullimin e lartësisë së zërit në diapazone të caktuara të frekuencës për kontrollin e plotësisë së
zërit. Për të rivendosur cilësimet e paracaktuara, zgjidhni Rivend..
"" Ky funksion nuk disponohet gjatë dëgjimit të zërit nëpërmjet altoparlantëve të jashtëm.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur Regj. ting. caktohet në Standard.
Personalizimi i zërit
(MENU/123)
MENU
Ting.
Personaliz. i ting. Provo tani
Mund ta kalibroni televizorin për cilësi optimale zëri, në bazë të aftësive të dëgjimit dhe të kushteve të ambientit.
Përdorimi i profilit të zërit të personalizuar
(MENU/123)
MENU
Ting.
Personaliz. i ting.
Prof. ting. person. Provo tani Provo tani
Kur ka shumë profile zëri të personalizuar, mund të zgjidhni profilin që dëshironi të përdorni nga lista.
Krijimi i profilit të zërit të personalizuar
(MENU/123)
MENU
Ting.
Personaliz. i ting.
Shto ting. personal. Provo tani
Fillon një analizë 6-hapëshe. Ndiqni udhëzimet në ekran për përfundimin e analizës.
Redaktimi i zërit të personalizuar
(MENU/123)
MENU
Ting.
Personaliz. i ting.
Redakto audion pers. Provo tani
Profilin e zëri të personalizuar mund ta redaktoni. Zgjidhni Prof. ting. person. që dëshironi të modifikoni. Fillon një
analizë 6-hapëshe. Ndiqni udhëzimet në ekran për përfundimin e analizës.
Riemërtimi ose fshirja e profilit të zërit të personalizuar
(MENU/123)
MENU
Ting.
Personaliz. i ting.
Menaxho ting. pers. Provo tani
Profilin e zërit të personalizuar mund ta fshini nga lista e profileve të zërit të personalizuar.
1.
Zgjidhni Prof. ting. person. që dëshironi të riemërtoni ose fshini.
2.
Zgjidhni Riemërto ose Fshiji. Zgjedhja e Riemërto shfaq tastierën në ekran. Përdoreni tastierën për të
ndryshuar emrin.
Përdorimi i funksioneve të mbështetjes së zërit
Zgjedhja e altoparlantëve
(MENU/123)
Altoparlantët ose (MENU/123)
MENU
Ting.
Lista e altoparlantëve Provo tani
Në telekomandën e zakonshme, kryeni një nga veprimet e mëposhtme:
●●
TOOLS
Altoparlantët
●●
MENU
●●
Pasi të rregulloni volumin dhe më pas shtypni butonin .
Ting.
Lista e altoparlantëve
Mund të zgjidhni altoparlantët që përdor televizori për daljen e zërit. Kur lidhni disa altoparlantë Samsung
Multiroom me televizorin, mund të zgjidhni disa nga altoparlantët Samsung Multiroom sipas numrit të
altoparlantëve dhe vendndodhjes së tyre dhe mund të përdorni gjithashtu pajisjet Bluetooth për daljen e zërit.
"" Kur Altoparlantët caktohet për daljen e zërit vetëm nga altoparlantët e jashtëm, butoni i volumit dhe i heshtjes, si dhe
disa funksione të zërit çaktivizohen.
"" Altoparlanti Multiroom disponohet vetëm kur ka të paktën një altoparlant të përshtatshëm Samsung Multiroom të lidhur
me televizorin.
"" Cilësia e zërit mund të ndikohet nga kushtet e rrjetit me valë.
"" Altoparlanti Multiroom shkëputet kur aktivizoni Pasqyrimi i ekranit.
"" Altoparlantët e lidhur në rrjet mund të shkëputen vetë, në varësi të kushteve të rrjetit.
"" Për më shumë informacion rreth funksionit Multiroom, drejtojuni faqes së internetit të Samsung. (www.samsung.com
KONSUMATORËT & MBËSHTETJA
Manualet & Shkarkimet)
"" Zëri nga pajisjet dytësore mund të mbetet mbrapa zërit dhe figurës së pajisjes kryesore që luan materialin burimor.
Dëgjimi i zërit të televizorit nëpërmjet pajisjes së zërit Bluetooth të Samsung
(MENU/123) MENU Ting. Cilësimet shtesë
Cilësimet e altoparlantit Lidhja e zërit e televiz.
Lidhja e zërit e televiz. ose (MENU/123)
MENU
Ting.
Pajiset e zërit me Bluetooth Samsung mund t'i lidhni me televizorin. Ato duhet të çiftohen me anë të funksionit
Bluetooth të televizorit. Për informacione të mëtejshme rreth çiftimit, shihni manualin e përdorimit të pajisjes së
zërit Bluetooth Samsung.
●●
Shto pajisje të re
Shton pajisje të re në listën e pajisjeve të çiftuara. Nëse Shto pajisje të re caktohet në Fik., sinjalet e lidhjes
nga pajisjet e reja shpërfillen.
●●
Lista e pajisjeve audio Samsung
Shfaq një listë me pajisjet e çiftuara të zërit Samsung. Zgjidhni një pajisje për të shfaqur opsionet e menysë.
Pajisjen e zërit mund ta aktivizoni/çaktivizoni ose ta hiqni nga lista.
"" Ky funksion disponohet vetëm për pajisjet e zërit Samsung që mbështesin Lidhja e zërit e televiz..
"" Lidhja e zërit e televiz., Surround dhe pajisjet me Bluetooth nuk mund të përdoren njëherësh.
"" Përpara përdorimit të pajisjes Bluetooth, drejtojuni "Lexojeni përpara përdorimit të pajisjeve Bluetooth."
Dëgjimi i zërit të televizorit nëpërmjet altoparlantit që mbështet Samsung
Multiroom Link
(MENU/123)
MENU
Ting.
Cilësimet e altoparlantit
Multiroom Link
Altoparlantin që mbështet Samsung Multiroom Link mund ta lidhni me televizorin për zë më të pasur.
●●
Multiroom Link Settings
Cakton altoparlantët që mbështesin Samsung Multiroom Link në një nga opsionet e mëposhtme.
––
Surround
Zgjidheni këtë opsion kur dëshironi të dëgjoni sistemin e zërit rrethues me anë të disa altoparlantëve që
mbështesin Samsung Multiroom Link brenda një hapësire ose dhome.
––
SoundBar+Surround
Zgjidheni këtë opsion kur dëshironi të dëgjoni sistemin e zërit rrethues duke lidhur me televizorin një
shirit zëri dhe dy altoparlantë brenda një hapësire ose dhome.
●●
Niveli i volumit
Rregullon volumin e altoparlantit që ke zgjedhur në listë.
●●
Testi i altoparlantit
Dërgon zërin e testit në secilin altoparlant për të siguruar që sistemi Multiroom Link funksionon siç duhet.
●●
Shto Emrin
Mundëson emërtimin e secilit altoparlant.
""
Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
"" Funksioni Multiroom Link disponohet vetëm kur ka të paktën një altoparlant që mbështet Samsung Multiroom Link të
lidhur me televizorin.
"" Cilësia e zërit mund të ndikohet nga kushtet e rrjetit me valë.
"" Funksioni Multiroom Link çaktivizohet kur aktivizoni Pasqyrimi i ekranit.
"" Altoparlantët e lidhur në rrjet mund të shkëputen vetë, në varësi të kushteve të rrjetit.
"" Për më shumë informacion, shihni manualin e "Multiroom Link" në faqen e internetit të Samsung-ut. (www.samsung.com
KONSUMATORËT & MBËSHTETJA
Manualet & Shkarkimet)
"" Zëri nga pajisjet dytësore mund të mbetet mbrapa zërit dhe videos së pajisjes kryesore që luan materialin burimor.
Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve Bluetooth
(MENU/123) MENU Ting. Cilësimet shtesë Pajisja audio me "Bluetooth" ose (MENU/123)
Ting. Cilësimet e altoparlantit Kufje me Bluetooth
MENU
Pajisjet Bluetooth mund t'i lidhni me televizorin. Ato duhet të çiftohen me anë të funksionit Bluetooth të televizorit.
Për më tepër rreth çiftimit, shihni manualin e përdorimit të pajisjes me Bluetooth.
●●
Pajisjet audio me "Bluetooth" ose Lista e kufjeve me Bluetooth
Shfaq listën e pajisjeve me Bluetooth që mund të çiftohen me televizorin. Zgjidhni një pajisje me Bluetooth
për të shfaqur opsionet e menysë. Nga kjo meny, mund të aktivizoni/çaktivizoni (d.m.th. çiftoni/shkëpusni)
pajisjen me Bluetooth ose ta hiqni nga lista.
●●
""
Nëse televizori nuk arrin ta gjejë pajisjen me Bluetooth, vendoseni pajisjen më pranë televizorit dhe zgjidhni
Rifreskim.
""
Kur aktivizoni pajisjen e çiftuar me Bluetooth, televizori e dikton automatikisht dhe në vijim shfaq një dritare.
Përdoreni dritaren që hapet për të aktivizuar/çaktivizuar pajisjen me Bluetooth.
Zëri me dalje shumëfishe
Mundëson dëgjimin e zërit njëherësh nga altoparlantët e televizorit dhe pajisjet e lidhura me Bluetooth.
"" Përpara përdorimit të pajisjes Bluetooth, drejtojuni "Lexojeni përpara përdorimit të pajisjeve Bluetooth."
Konfigurimi i funksioneve shtesë
(MENU/123)
MENU
Ting.
Cilësimet shtesë Provo tani
Mund të personalizoni cilësinë e zërit duke rregulluar cilësimet e mëposhtme.
●●
Niveli DTV i audios Provo tani
Mundëson rregullimin e volumit ndërsa shikoni transmetime dixhitale në televizor nëpërmjet marrësit A/V.
●●
""
Ky funksion disponohet vetëm në kanalet dixhitale.
""
Volumi mund të rregullohet në diapazonin ndërmjet 0 db dhe 10 db. Megjithatë, volumi i zërit mund të ndryshojë në
varësi të sinjalit të transmetimit.
""
Për sinjalin e transmetimit MPEG / HE-AAC, volumi mund të rregullohet ndërmjet 0 db dhe 10 db.
Formati i zërit HDMI
Cakton formatin e përshtatshëm të sinjalit hyrës të zërit për pajisjen e jashtme të lidhur me folenë HDMI të
televizorit.
●●
Formati i audios Provo tani
Zgjedh formatin e daljes së zërit dixhital (S/PDIF). Formatet e disponueshme varen nga burimi i hyrjes.
●●
Vonesa audio Provo tani
Ndihmon në korrigjimin e mospërputhjeve kohore midis kanaleve të zërit dhe të figurës kur shikoni televizor
dhe dëgjoni zë nga pajisje zëri dixhital. Vonesën mund ta rregulloni deri në 250 ms.
●●
Ngjeshja Dolby Digital Provo tani
Cakton modalitetin e ngjeshjes Dolby Digital.
●●
Audio HD
Mundëson ritestimin e zërit të televizorit në cilësinë e zërit HD.
●●
""
Sinjalet standarde të zërit testohen në 48 kHz ndërsa sinjalet e zërit HD testohen në 96 kHz.
""
Disa marrës S/PDIF mund të mos përputhen. Për marrësit që nuk përputhen, çaktivizoni modalitetin dhe në vend të
tij përdorni modalitetin e zërit normal.
""
Sinjalet e zërit HD që disponohen në televizor nuk disponohen në luajtësit e jashtëm të zërit të lidhur nëpërmjet
HDMI, Bluetooth ose rrjeteve Wi-Fi.
Volumi auto Provo tani
Rregullon automatikisht nivelin e volumit të televizorit kur ndërroni kanalet, burimet e videos ose materialin,
në mënyrë që niveli i volumit të mbetet i njëjtë për të gjitha burimet. Volumi auto mund ta modifikojë volumin
deri në 12 dB për të balancuar zërin. Normale mund të vendosë nivel normal rregullimi të volumit dhe Natë
mund të vendosë një nivel disi më të ulët volumi. Ky opsion është ideal për shikim televizori natën vonë.
""
Nëse dëshironi të përdorni komandën e volumit të një pajisjeje të lidhur burim për të komanduar zërin, çaktivizoni
Volumi auto. Kur përdorni Volumi auto me pajisje burim, komandimi i volumit të pajisjes mund të mos funksionojë siç
duhet.
Dëgjimi i zërit 3D në modalitet 3D
(MENU/123)
MENU
Ting.
Audio 3D Provo tani
Thellësinë e zërit mund ta rregulloni, në mënyrë që televizori të ofrojë zë përfshirës që i përshtatet efektit
"kërcyes" të videos 3D që jeni duke parë.
"" Ky funksion nuk mbështetet nga modelet e serisë S9W.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modalitet 3D.
Specifikimi i llojit të instalimit të televizorit
(MENU/123) MENU Ting. Cilësimet shtesë Lloji i instal. të telev. ose (MENU/123)
Cilësimet e altoparlantit Altopar. TV Lloji i instal. të telev.
MENU
Ting.
Llojin e instalimit të televizorit mund ta specifikoni, Montim në mur ose Mbështetësja, për të optimizuar
automatikisht zërin e televizorit.
Ricaktimi i të gjitha cilësimeve të zërit
(MENU/123)
MENU
Ting.
Rikthe tingull. Provo tani
Ricakton të gjitha cilësimet e zërit në vlerat bazë të fabrikës.
Caktimi i orës dhe përdorimi i kohëmatësit
Caktimi i orës aktuale
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Ora Provo tani
Mund ta caktoni orën manualisht ose automatikisht.
Për të parë orën pasi e keni caktuar:
––
Samsung Smart Control: Shtypni butonin MENU/123 dhe më pas zgjidhni Info në telekomandën në ekran.
––
Telekomanda standarde: Shtypni butonin INFO.
"" Ora duhet të ricaktohet sa herë që shkëputet rryma elektrike.
Caktimi i orës duke përdorur informacionin e transmetimit dixhital
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Ora
Regjim i orës Provo tani
Mund ta bëni televizorin që të shkarkojë automatikisht informacionin e orës nga kanali dixhital dhe të caktojë orën
aktuale. Për të aktivizuar këtë funksion, caktoni Regjim i orës në Auto. Nëse televizori është lidhur me dekoduesin
tokësor ose satelitor me anë të lidhjeve HDMI ose të diferencuara, orën aktuale duhet ta caktoni manualisht.
"" Ky funksion funksionon vetëm kur foleja e antenës së televizorit është e lidhur me daljen e antenës ose të kabllorit dhe
merr transmetime dixhitale.
"" Saktësia e informacionit të orës së marrë mund të ndryshojë në varësi të kanalit dhe të sinjalit.
Caktimi manual i orës
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Ora
Vend. e orës Provo tani
Mund ta caktoni orën manualisht. Caktojeni Regjim i orës në Manual dhe jepni datën dhe orën aktuale në fushat e
datës dhe të vitit.
Caktimi automatik i orës
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Ora
Zona orare
Cakton orën e saktë duke caktuar orën verore dhe brezin e orës lokale.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur Regjim i orës caktohet në Auto.
●●
NO
Aktivizon ose çaktivizon funksionin e orës verore.
""
●●
Ky funksion disponohet vetëm kur Regjim i orës caktohet në Auto.
GMT
Zgjedh brezin tuaj orar.
""
Mund ta përdorni këtë funksion kur Shteti caktohet tek Të tjera.
Nëse ora është e pasaktë në modalitet automatik...
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Ora
Shmangia kohore Provo tani
Nëse televizori, për çfarëdolloj arsye, nuk arrin të shfaqë orën e saktë të vendosur automatikisht, mund ta
zhvendosni orën me rritje 1-orëshe deri në -/+ 12 orë.
"" Shmangia kohore rregullon orën nëpërmjet lidhjes me rrjetin. Ky funksion disponohet vetëm nëse Regjim i orës caktohet
në Auto dhe televizori lidhet me internetin nëpërmjet rrjetit lokal.
"" Shmangia kohore rregullon orën nëse televizori nuk arrin të marrë informacionin e orës nga sinjalet normale të
transmetimit dixhital.
Përdorimi i kohëmatësve
Përdorimi i kohëmatësit të fikjes
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Kohëm. i fik. Provo tani
Këtë funksion mund ta përdorni për të fikur automatikisht televizorin pas një periudhe konfigurimi paraprak. Mund
ta caktoni kohëmatësin me rritje 30-minutëshe, për deri në 3 orë.
Ndezja e televizorit me anë të kohëmatësit të ndezjes
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Kohëmat. i ndezjes Provo tani
Mund ta caktoni Kohëmat. i ndezjes që televizori të ndizet automatikisht në një kohë të caktuar. Mund të përdorni
deri në tre konfiguracione të ndryshme: Kohëmat. i ndezjes 1, 2 dhe 3. Kohëmat. i ndezjes disponohet vetëm kur
është caktuar Ora.
●●
Konfig.
Nëse zgjidhni Manual, mund të theksoni dhe zgjidhni secilën prej ditëve për të zgjedhur ditët specifike në të
cilat dëshironi që Kohëmat. i ndezjes të ndezë televizorin.
●●
Ora
●●
Volumi
●●
Burimi
Nga lista, zgjidhni burimin e sinjalit që dëshironi të përdorë televizori kur të ndizet. Nëse dëshironi të luani
materiale të ruajtura në pajisjen USB ose materiale nga burimi HDMI ose i diferencuar, si p.sh. luajtësi për
DVD, Blu-ray ose dekoduesi, lidhni pajisjen me televizorin përpara se të filloni konfigurimin e kohëmatësit të
ndezjes. Më pas, mos e shkëputni pajisjen nga televizori.
●●
Antena
Mundëson zgjedhjen e burimit të sinjalit të transmetimit kur Burimi caktohet në TV.
●●
Kanali
Mundëson zgjedhjen kanalit kur Burimi caktohet në TV.
●●
Muzikë / Foto
Mundëson specifikimin e dosjes së pajisjes USB që përmban skedarë muzike në fushën e muzikës dhe/ose
të dosjes së përmban foto në fushën e fotove, kur Burimi është caktuar në USB. Nëse zgjidhni një dosje me
skedarë muzike dhe një dosje me skedarë fotosh, televizori luan njëkohësisht skedarët e muzikës dhe fotot.
""
Nëse dosja që zgjidhni ka nëndosje, mund të zgjidhni një nëndosje në të njëjtën mënyrë.
""
Ky funksion nuk punon siç duhet nëse pajisja e zgjedhur USB nuk përmban materiale media ose nëse nuk është
përcaktuar dosja.
""
Fotoseria nuk do të nisë nëse në pajisjen USB ka vetëm një skedar figurash.
""
Dosjet me emra të gjatë nuk mund të zgjidhen.
""
Sigurohuni që të përdorni gjithmonë emra të ndryshëm dosjesh për pajisje të ndryshme USB.
""
Përdorni memorie USB ose lexues shumëkartësh. Kohëmat. i ndezjes mund të mos funksionojë me disa pajisje USB
me bateri, lexues MP3 apo PMP, pasi televizorit mund t'i duhet shumë kohë për t'i njohur pajisjet.
Fikja e televizorit me anë të kohëmatësit të fikjes`
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ora
Kohëmat. i fikjes Provo tani
Mund të caktoni Kohëmat. i fikjes për ta fikur televizorin automatikisht në një kohë të caktuar. Mund të konfiguroni
tri konfigurime të ndryshme: Kohëmat. i fikjes 1, 2 dhe 3. Kohëmat. i fikjes disponohet vetëm kur është caktuar
Ora.
●●
Konfig.
Cakton ditët e javës kur televizori fiket automatikisht. Nëse zgjidhni Manual, mund të theksoni dhe të zgjidhni
çdo ditë specifike.
●●
Ora
Cakton orën për fikjen automatike të televizorit.
Përdorimi i mbrojtjes së ekranit nga djegia dhe i funksioneve të
kursimit të energjisë
Parandalimi i djegies së ekranit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Koha e mbrojtjes auto Provo tani
Për mbrojtjen e ekranit mund të përdorni funksionin e mbrojtjes së ekranit nga djegia. Nëse figurat statike mbeten
në ekran për një kohë të gjatë, mund të shkaktojnë djegie të figurës së mbetur në ekran. Zgjidhni një cilësim
ore nga lista. Nëse imazhi statik shfaqet në ekran për një kohë më të gjatë se ajo që caktuat, televizori aktivizon
automatikisht funksionin e mbrojtjes së ekranit nga djegia.
Reduktimi i konsumit të energjisë së televizorit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Zgjidhja eko Provo tani
Për të reduktuar konsumin e përgjithshëm të energjisë, mund të rregulloni nivelin e ndriçimit dhe të parandaloni
mbinxehjen e televizorit.
●●
Kursim energjie Provo tani
Mundëson zgjedhjen e një cilësimi ndriçimi nga lista për të reduktuar konsumin e energjisë nga televizori.
●●
Sensori eko Provo tani
Rregullon automatikisht nivelin e ndriçimit të televizorit sipas nivelit të ndriçimit të ambientit për të
reduktuar konsumin e energjisë. Nëse sensori i kursimit ka rregulluar nivelin e ndriçimit të ekranit, mund ta
rregulloni manualisht ndriçimin minimal të ekranit duke zgjedhur Drita min. sfond.
""
●●
Kur Sensori eko caktohet në Ndez , ekrani është më i errët se zakonisht.
Nuk ka sinjal energjie Provo tani
Mundëson zgjedhjen e orës nga lista. Nëse nuk merret sinjal për kohëzgjatjen e përcaktuar, televizori
ndërpret automatikisht energjinë për të reduktuar konsumin e energjisë.
●●
Fikja automat. Provo tani
Fik automatikisht televizorin për të parandaluar mbinxehjen kur ai qëndron ndezur për periudhën e
specifikuar kohore, pa komandë nga përdoruesi.
●●
Ndriçim në lëvizje Provo tani
Rregullon ndriçimin si përgjigje ndaj lëvizjeve në ekran për uljen e konsumit të energjisë.
""
Ky funksion nuk disponohet kur televizori është në modalitetin 3D.
Përdorimi i Anynet+ (HDMI-CEC)
Telekomandën e televizorit mund ta përdorni për të komanduar pajisje të jashtme që janë lidhur me televizorin
nëpërmjet kabllos HDMI dhe mbështesin Anynet+ (HDMI-CEC). Kini parasysh që Anynet+ (HDMI-CEC) mund të
caktohet vetëm duke përdorur telekomandën.
Konfigurimi i Anynet+ (HDMI-CEC)
(MENU/123)
●●
MENU
Sistemi
Anynet+ (HDMI-CEC) Provo tani
Anynet+ (HDMI-CEC) Provo tani
Mund të aktivizoni ose të çaktivizoni Anynet+ (HDMI-CEC). Caktojeni në Fik. ose Ndez për të çaktivizuar ose
aktivizuar të gjitha funksionet në lidhje me Anynet+.
●●
Çaktivizim auto Provo tani
Kur caktohet në Po, fik pajisjet e jashtme të përputhshme Anynet + gjatë kohës që televizori është i fikur.
""
●●
Ky funksion nuk mbështetet nga disa pajisje që mbështesin Anynet+.
Kërkim për pajisje Provo tani
Kërkon automatikisht dhe identifikon pajisjet e jashtme të lidhura me televizorin që mbështesin Anynet+
(HDMI-CEC).
Përdorimi i Anynet+ (HDMI-CEC)
Zgjedhja e pajisjes së jashtme
Pas lidhjes së pajisjeve të jashtme me televizorin, zgjidhni (MENU/123) MENU Sistemi Anynet+ (HDMICEC) Kërkim për pajisje. Televizori shfaq një listë pajisjesh që mbështesin Anynet+ (HDMI-CEC), të cilat mund
t'i konfiguroni si pajisje që mbështesin Anynet+ (HDMI-CEC) (d.m.th. pajisje që mund të komandohen nëpërmjet
telekomandës së televizorit). Për të konfiguruar pajisje që mbështet Anynet+ (HDMI-CEC) si pajisje që mbështet
Anynet+ (HDMI-CEC), duhet ta zgjidhni në ekranin burim. Ndiqni udhëzimet në seksionin vijues.
"" Nëse keni pajisje të jashtme të konfiguruar si pajisje që mbështet "Anynet+" (d.m.th. pajisje që mund të komandohet
nëpërmjet telekomandës së televizorit) dhe si pajisje që mbështet telekomandën universale (d.m.th. pajisje që mund të
komandohet nëpërmjet telekomandës universale), ajo mund të komandohet vetëm me telekomandë universale.
Konfigurimi si pajisje që mbështet Anynet+ (HDMI-CEC)
1.
Shtypni butonin SOURCE në telekomandë. Në ekranin Burimi, zgjidhni pajisjen dhe shtypni butonin
2.
Zgjidhni Anynet+ (HDMI-CEC) nga lista Veglat. Pajisja e zgjedhur konfigurohet si pajisje që mbështet Anynet+
(HDMI-CEC). Disponohen opsionet e mëposhtme të menysë.
""
●●
.
Opsionet e menysë që disponohen në menynë që shfaqet mund të ndryshojnë në varësi të pajisjes së jashtme.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Konfiguron pajisjen e zgjedhur si pajisje që mbështet Anynet+ (HDMI-CEC) dhe në vijim shfaq një listë të
pajisjeve që mbështesin Anynet+ (HDMI-CEC) të lidhura me televizorin. Zgjidhni Shiko TV për të dalë nga
Anynet+ (HDMI-CEC) dhe filloni të shikoni televizor.
Lexoni përpara se të lidhni një Anynet+ (HDMI-CEC)
"" Mund ta konfiguroni telekomandën universale të televizorit që të komandojë dekoduesit kabllorë të palëve të treta,
luajtësit për Blu-ray dhe sistemet e kinemasë që nuk mbështesin HDMI-CEC. Për më tepër, shihni "Komandimi i pajisjeve të
jashtme me telekomandën e televizorit - Përdorimi i telekomandës universale".
"" Anynet+ nuk mund të përdoret për të komanduar pajisjet e jashtme që nuk mbështesin HDMI-CEC.
"" Pajisjet Anynet+ duhet të lidhen me televizorin me kabllo HDMI. Vini re që disa kabllo HDMI mund të mos mbështesin
Anynet+ (HDMI-CEC).
"" Telekomanda e televizorit mund të mos funksionojë në kushte të caktuara. Nëse kjo ndodh, zgjidhni sërish pajisjen
Anynet+.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) funksionon vetëm me pajisjet e jashtme që mbështesin HDMI-CEC dhe vetëm kur ato pajisje janë në
modalitet pritjeje ose të ndezura.
"" Anynet+ (HDMI-CEC) mund të komandojë deri në 12 pajisje të jashtme të përputhshme (deri në 3 të të njëjtit lloj).
Sidoqoftë, me sistem kinemaje, numri i sistemeve që mund të komandohet është i kufizuar në një.
"" Për të dëgjuar zë 5.1-kanalësh nga pajisje të jashtme, lidhni pajisjen me televizorin me anë të kabllos HDMI dhe sistemin e
kinemasë direkt me folenë e daljes së zërit dixhital të televizorit.
"" Sistemi i kinemasë që është lidhur me televizorin me anë të një kablloje HDMI dhe një kablloje optike mbështet vetëm zë
2-kanalësh. Megjithatë, zë 5.1-kanalësh disponohet për transmetime dixhitale me zë 5.1-kanalësh.
Përditësimi i softuerit të televizorit
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Përditësimi i softuerit Provo tani
Mund të shikoni versionin e softuerit të televizorit dhe ta përditësoni, nëse është e nevojshme.
Përditësimi i softuerit të televizorit në versionin e fundit
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditëso tani Provo tani
Softuerin e televizorit mund ta përditësoni duke shkarkuar përditësimin drejtpërdrejt nga interneti në televizor ose
duke e kopjuar në televizor nga një njësi USB Flash që e përmban.
"" Ky funksion kërkon lidhje me internetin.
"" Ruani paketën e përditësimit në dosjen e sipërme të pajisjes USB. Përndryshe, televizori nuk do mund ta gjejë paketën e
përditësimit.
[[ MOS e fikni televizorin derisa të përfundojë përditësimi. Televizori fiket dhe ndizet automatikisht pas
përfundimit të përditësimit të softuerit. Pas përditësimit të softuerit, të gjitha cilësimet e figurës dhe të zërit
kthehen në cilësimet bazë.
Përditësimi automatik i televizorit
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Përditësimi i softuerit
Përditësimi automat. Provo tani
Nëse televizori është lidhur me internetin, mund ta përditësoni automatikisht softuerin ndërsa shikoni televizor.
Pas përfundimit të përditësimit në sfond, ai përdoret kur të ndizet televizori herën tjetër.
"" Ky funksion mund të zgjasë më shumë nëse ka një funksion tjetër rrjeti që ekzekutohet ndërkohë.
"" Ky funksion kërkon lidhje me internetin.
"" Nëse i pranoni kushtet e Smart Hub, Përditësimi automat. caktohet automatikisht në Ndez . Nëse nuk dëshironi që
softueri i televizorit të përditësohet automatikisht, caktoni Përditësimi automat. në Fik..
Përditësimi manual i televizorit
Për ta përditësuar televizorin manualisht me anë të një njësie USB, ndiqni këto hapa:
"" Regjistroni cilësimet aktuale përpara përditësimit në mënyrë që të ringarkohen menjëherë pas përfundimit të
përditësimit. Pas përditësimit të një softueri, të gjitha cilësimet e figurës dhe të zërit rikthehen në cilësimet bazë.
1.
Nga kompjuteri, vizitoni faqen e internetit të Samsung dhe shkarkoni paketën e përditësimit në një pajisje
USB.
""
Ruajeni paketën e përditësimit në dosjen e sipërme të pajisjes USB. Përndryshe, televizori nuk do mund ta gjejë
paketën e përditësimit.
2.
Lidhni pajisjen USB që përmban paketën e përditësimit me televizorin.
3.
Në menynë e televizorit, shkoni te Mbështet
4.
Zgjidhni OK. Televizori përditëson softuerin, fiket dhe më pas rindizet automatikisht.
Përditësimi i softuerit
Përditëso tani. Televizori kërkon
softuerin në njësinë USB. Kur gjen softuerin, shfaqet dritarja Kërkesë për përditësim.
[[ MOS e fikni televizorin derisa të përfundojë përmirësimi. Televizori do të fiket dhe rindizet automatikisht
pas përfundimit të përmirësimit të softuerit. Pas përmirësimit të softuerit, të gjitha cilësimet e figurës dhe të
zërit rikthehen në cilësimet bazë.
Mbrojtja e televizorit nga pirateria dhe kodet keqdashëse
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Siguria inteligjente Provo tani
Mund të përdorni Siguria inteligjente për të mbrojtur televizorin nga modifikimet dhe kodet keqdashëse, kur jeni të
lidhur me internetin.
Kontrollimi i televizorit dhe i pajisjeve të lidhura ruajtëse për kode
keqdashëse.
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Siguria inteligjente
Kontr. Provo tani
Mund ta kontrolloni televizorin dhe pajisjet e tjera për të zbuluar praninë e kodeve keqdashëse. Nëse nuk diktohen
kode keqdashës, në ekran shfaqet një dritare njoftuese.
Nëse diktohet kod keqdashës...
Nëse gjendet kod keqdashës, rezultatet e kërkimit do të shfaqen në ekran. Dritarja e rezultateve shfaq të gjitha
kodet e gjetura keqdashëse. Mund ta ndaloni (izoloni) kodin që të mos ekzekutohet.
1.
Zgjidhni të gjitha kodet keqdashëse për t'i ndaluar.
2.
Zgjidhni Izolo. Këto opsione e lëvizin kodin e zgjedhur keqdashës në Listën e izolimeve.
""
Listën e izolimeve shfaq të gjitha kodet e ndaluara keqdashëse.
Konfigurimi i funksioneve shtesë
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Siguria inteligjente
Cilësimet Provo tani
Mund të kontrolloni televizorin për viruse ose të aktivizoni funksionet shtesë të sigurisë, për shembull, funksionin e
sigurisë së rrjetit.
●●
Antivirusi
Monitoron televizorin në kohë reale për të parandaluar infektimin nga viruset.
●●
Siguria e rrjetit
Mbron televizorin nga modifikimi për të minimizuar daljen e informacioneve private.
●●
Kamera
Lejon përdorimin e kamerave të lidhura me televizorin.
●●
Mikrofoni
Lejon përdorimin e mikrofonave të lidhur me televizorin.
●●
Skanimi auto.
E bën televizorin që të kontrollojë veten dhe pajisjet e lidhura ruajtëse kur ndizet.
●●
Izolimi automatik
Shton automatikisht kodet keqdashëse të gjetura gjatë procesit të kontrollit te lista Të izoluara.
Përdorimi i funksioneve të tjera
Ekzekutimi i shpejtë i funksioneve të asistencës
Mund të përdorni menynë Shkurtoret e asistencës për të ekzekutuar shpejt funksionet e asistencës për personat
me aftësi të kufizuara. Shtypni dhe mbani butonin
në Samsung Smart Control. Ose shtypni butonin AD/SUBT. në
telekomandën standarde. Menyja Shkurtoret e asistencës ofron opsionet e menysë Udhëzuesi zanor, Përshkrimi
i audios, Titra, Transparenca e menysë, Kontrasti i lartë, Zmadho, Mëso telekomandimin dhe Zëri me dalje
shumëfishe.
"" Edhe nëse Udhëzuesi zanor caktohet Fik. ose nëse aktivizohet modaliteti i heshtjes, mund ta ekzekutoni funksionin
Udhëzuesi zanor nga menyja Shkurtoret e asistencës.
Aktivizimi i udhëzuesve zanorë për personat me vështirësi shikimi
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Udhëzuesi zanor Provo tani
Mund të aktivizoni udhëzuesit zanorë për përshkrimin me zë të opsioneve të menysë për personat me vështirësi
shikimi. Për të aktivizuar këtë funksion, caktoni Udhëzuesi zanor në Ndez . Në vijim, televizori ofron udhëzues
zanorë për lëvizjen e fokusit, ndryshimin e kanaleve, ndryshimin e volumit, informacione të programeve, shikimin e
planifikuar, regjistrimin e programeve, funksione të tjera të televizorit dhe materiale të ndryshme në Web Browser,
Kërko ose PËRMBAJTJET E MIA.
"" Udhëzuesi zanor ofrohet në gjuhën e specifikuar në ekranin Gjuha e menysë. Megjithatë, disa gjuhë nuk mbështeten nga
udhëzuesi zanor, edhe pse listohen në ekranin Gjuha e menysë. English mbështetet gjithmonë.
"" Nëse Udhëzuesi zanor caktohet në Ndez , sensori i lëvizjeve i Samsung Smart Control nuk është funksional. Për të
përdorur sensorin e ndjeshmërisë ndaj lëvizjeve, caktoni Udhëzuesi zanor në Fik..
"" Nëse Udhëzuesi zanor caktohet në Ndez , funksioni i komandimit me lëvizje çaktivizohet. Për të aktivizuar këtë funksion
sërish, caktoni Udhëzuesi zanor në Fik..
Ndryshimi i volumit, shpejtësisë dhe lartësisë së udhëzuesit zanor
Volumin, shpejtësinë, lartësinë dhe nivelin e udhëzuesit zanor mund t'i konfiguroni.
●●
Volumi
Ndryshon nivelin e volumit të udhëzuesit zanor.
●●
Lartësia
Sintonizon lartësinë e udhëzuesit zanor.
●●
Shpejtësia
Ndryshon ritmin e udhëzuesit zanor.
Rregullimi i transparencës së menysë
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Transparenca e menysë Provo tani
Transparencën e menysë mund ta rregulloni.
"" Caktimi i Kontrasti i lartë në Ndez e kalon modalitetin e shfaqjes së menysë automatikisht në të patejdukshëm. Cilësimet
e Transparenca e menysë mund t'i ndryshoni manualisht.
Tekst i bardhë në sfond të zi (kontrast i lartë)
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Kontrasti i lartë Provo tani
Mund t'i ndryshoni kranet kryesore të shërbimit në tekst të bardhë në sfond të zi ose mund t'i ndryshoni menytë
transparente të televizorit në të patejdukshme, në mënyrë që teksti të lexohet më lehtë. Për të aktivizuar këtë
funksion, caktoni Kontrasti i lartë në Ndez .
Zmadhimi i shkrimit (për personat me vështirësi shikimi)
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Zmadho Provo tani
Shkrimi në ekran mund të zmadhohet. Për të aktivizuar këtë funksion, caktoni Zmadho në Ndez .
Më shumë për telekomandën (për personat me vështirësi shikimi)
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Mëso telekomandimin Provo tani
Ky funksion ndihmon personat me probleme shikimi të mësojnë pozicionet e butonave në telekomandë. Kur
aktivizohet ky funksion, shtypni një buton në telekomandë dhe televizori ju thotë emrin e vet. Për të dalë nga Mëso
telekomandimin, shtypni dy herë butonin RETURN.
Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve me Bluetooth (për personat me
vështirësi dëgjimi)
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Asistenca
Zëri me dalje shumëfishe Provo tani
Mund t'i ndizni njëherësh altoparlantin e televizorit dhe pajisjet me Bluetooth. Kur ky funksion të jetë aktiv, mund
ta caktoni volumin e pajisjeve me Bluetooth në më të lartë sesa ai i altoparlantit të televizorit.
"" Kur i lidhni pajisjet me Bluetooth me televizorin, aktivizohet menyja Zëri me dalje shumëfishe Për më tepër rreth lidhjes së
pajisjeve me Bluetooth me televizorin, drejtojuni "Dëgjimi i televizorit nëpërmjet pajisjeve Bluetooth".
Ndryshimi i gjuhës së menysë
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Gjuha e menysë Provo tani
Mund të përdorni këtë funksion për ndryshimin e gjuhës së menysë. Zgjidhni një gjuhë nga lista.
Konfigurimi i fjalëkalimit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Ndrysho PIN Provo tani
Caktoni një numër personal identifikimi (PIN) për të bllokuar kanalet dhe për të rivendosur dhe ndryshuar cilësimet
e televizorit.
Shfaqet dritarja e dhënies së PIN-it. Jepni PIN-in. Jepeni sërish për ta konfirmuar. Fjalëkalimi i paracaktuar është
0000. (për Francën, Italinë: 1111)
"" Nëse harroni PIN-in, mund ta rivendosni me anë të telekomandës. Me televizorin ndezur, shtypni butonat e mëposhtëm
në telekomandë për ta rivendosur PIN-in në 0000 (për Francën, Italinë: 1111): MUTE →
→ (Ulja e volumit) → RETURN → → RETURN.
(Ngritja e volumit) → RETURN
Kontrolli për njoftime
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Njoftimet Provo tani
Mund të shfaqni listën e mesazheve të ngjarjeve të krijuar nga televizori. Njoftimet shfaqet në ekran kur ndodhin
ngjarje si p.sh. qarkullimi i një përditësimi për një aplikacion ose identifikimi/dalja nga llogaria Samsung.
"" Për të fshirë të gjitha njoftimet, zgjidhni Hiq të gjitha.
"" Për të kontrolluar njoftimet e shërbimit të SMART TV në shfletuesin e internetit, zgjidhni Njoftim i shërbimit.
Rregullimi i këndit të shikimit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Rrotullimi
Ekranin mund ta shihni më me komoditet duke e lëvizur për majtas ose djathtas.
"" Ky funksion mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
Bllok. klas. të pro.
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Bllok. klas. të pro.
"" Ky funksion varet nga modeli dhe zona specifike.
Bllok. klas. të pro. bllokon programet me klasifikim më të lartë sesa ato të dëshiruarat. Kjo është e dobishme për
të kontrolluar se çfarë shohin fëmijët në televizor. Kjo nuk do të funksionojë për programet që vijnë nga burime të
jashtme, si p.sh. lexues DVD ose skedarë USB.
Ky PIN kërkohet për të parë një program të bllokuar.
"" Bllok. klas. të pro. nuk disponohet në modalitet HDMI ose Component.
Aktivizimi i modalitetit të lojës
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përgjith.
Regjimi loje Provo tani
Mund të aktivizoni modalitetin e lojës për të optimizuar cilësimet e televizorit për luajtjen e videolojërave me
konsola lojërash, si PlayStation™ ose Xbox™.
"" Modaliteti i lojës nuk disponohet për shikim normal të televizorit.
"" Ekrani mund të dridhet pak.
"" Kur aktivizohet Regjimi loje, Regjim figure dhe Regj. ting. kalojnë automatikisht në Lojë.
"" Për të përdorur një pajisje tjetër të jashtme, fillimisht shkëpusni konsolën e lojës dhe çaktivizoni Regjimi loje.
Ngjyra më të pasura dhe cilësi e shkëlqyer figure (BD Wise)
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përgjith.
BD Wise Provo tani
Cilësinë e ngjyrave dhe figurës mund t'i përmirësoni nëse lidhni luajtës Samsung DVD, Blue-ray ose sistem kinemaje
që mbështet BD Wise. Kur BD Wise është i aktivizuar, ai e rregullon automatikisht rezolucionin e televizorit.
"" Ky funksion disponohet vetëm kur pajisja e jashtme lidhet me kabllo HDMI.
Aktivizimi/çaktivizimi i sinjalizuesit zanor
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përgjith.
Kthimi i zërit Provo tani
Mund të përdorni sinjalizuesin zanor për tinguj të posaçëm ndërsa shfletoni nëpër meny dhe zgjidhni opsionet e
saj. Mund ta caktoni në Ulët, Mesatare, Lart ose Fik..
Bllokimi/zhbllokimi i pultit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përgjith.
Bllokimi i Panelit Provo tani
Mund t'i bllokoni dhe zhbllokoni butonat e panelit të përparmë (menynë, kanalet dhe volumin) dhe pultin në pjesën
e pasme të televizorit.
Shfaqja/fshehja e logos Samsung gjatë hapjes
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përgjith.
Log. e fillimit Provo tani
Mund të aktivizoni ose çaktivizoni shfaqjen e logos Samsung që shfaqet kur ndizet televizori.
"" Ky funksion nuk disponohet kur Ndezja e çastit e Samsung caktohet në Ndez .
Aktivizimi i televizorit për hapje më të shpejtë
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përgjith.
Ndezja e çastit e Samsung Provo tani
Ndezja e çastit e Samsung mund ta caktoni në Ndez për hapje më të shpejtë të televizorit.
"" Kur Ndezja e çastit e Samsung caktohet në Ndez , përdorimi i historikut të aplikacioneve të përdorur në televizor mund të
ruhet në televizor.
"" Edhe nëse është aktiv funksioni Ndezja e çastit e Samsung, konsumi i energjisë me televizorin të fikur është i njëjtë me
specifikimin e konsumit të energjisë siç shënohet në etiketën e produktit.
"" Funksioni Ndezja e çastit e Samsung punon kur e ndizni televizorin ndërsa është ende në prizë pasi caktoni Ndezja e
çastit e Samsung në Ndez . Nëse e shkëputni, e rifutni në prizë dhe më pas ndizni televizorin, funksioni nuk do të punojë.
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
Aktivizimi/çaktivizimi i treguesve të përparmë
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përgjith.
Efekti dritës Provo tani
Treguesit në pjesën e përparme të televizorit mund t'i ndizni dhe fikni. Kur caktoni Efekti dritës në Fik., redukton
konsumin e energjisë nga televizori.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Ngjyra e dritës së televizorit mund të ndryshojë në varësi të modelit.
Largimi i dridhjeve
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përgjith.
Kundra dridhjes
Ndryshoni frekuencën e rrymës në kabllo për të ndaluar dridhjen e kamerës.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Aktivizimi/çaktivizimi i melodisë së mirëseardhjes
MENU/123
MENU
Sistemi
Përgjith.
Melodia e mirëseardhjes
Mund ta aktivizoni ose çaktivizoni melodinë e mirëseardhjes që lëshon televizori kur ndizet.
"" Ky funksion mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
Aktivizimi/çaktivizimi i dritës së mbajtëses
MENU/123
MENU
Sistemi
Përgjith.
Ndriçim në formë kubi
Mund ta ndizni ose fikni dritën e lëshuar nga ana e sipërme e mbajtëses së televizorit.
"" Ky funksion mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
Regjistrimi i televizorit si pajisje e certifikuar nga DivX (shikimi i filmave me
pagesë në DivX)
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Video sipas kërkesës DivX®
Mund të shikoni filma të mbrojtur nga DivX DRM në televizor vetëm nëse është i regjistruar si pajisje e certifikuar
nga DivX.
"" Menaxhimi i të drejtave dixhitale (DRM) vepron si mekanizëm teknik sigurie për mbrojtjen e të drejtave të autorit të
ofruesit të materialit.
"" Filmat e regjistruar ose filmat DivX pa pagesë mund t'i shikoni pa qenë nevoja të regjistroheni.
"" Vizitoni faqen e internetit të DivX (http://www.divx.com) dhe identifikohuni në llogarinë e përdoruesit përpara
regjistrimit të televizorit si pajisje e certifikuar nga DivX. Nëse nuk keni llogari, krijoni një të tillë.
Rivendosja e televizorit në cilësimet e fabrikës
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Rivend. Provo tani
Të gjitha cilësimet e televizorit (me përjashtim të cilësimeve të internetit dhe të rrjetit) mund t'i rivendosni në vlerat
bazë të fabrikës.
1.
Zgjidhni Rivend.. Shfaqet dritarja e dhënies së PIN-it të sigurisë.
2.
Jepni PIN-in e sigurisë dhe zgjidhni Po. Më pas, rivendosen të gjitha cilësimet. Televizori fiket dhe ndizet
automatikisht dhe shfaq ekranin Konfig..
""
Për më shumë informacion rreth Konfig., drejtojuni manualit të përdorimit që shoqëron televizorin.
Përdorimi i televizorit si model shfaqjeje (për dyqanet me pakicë)
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Regj. i përdor. Provo tani
Televizorin mund ta ktheni në model shfaqjeje për pikat e shitjes me pakicë duke e caktuar modalitetin në Ruaj
demo.
"" Për të gjitha përdorimet e tjera, zgjidhni Në shtëpi.
"" Me Ruaj demo, disa funksione janë të çaktivizuara dhe televizori rivendoset automatikisht pas një kohe të paracaktuar.
Rezervimi i të dhënave të televizorit me UHD Evolution Kit
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Rezervim i grupit Evolution UHD Provo tani
Televizorin Samsung mund ta përmirësoni me "Evolution Kit" të vitit 2016 ose të mëvonshëm për të zhbllokuar
funksione dhe shërbime të reja të ofruara nga "Samsung Electronics". Për ta përmirësuar, duhet fillimisht të
rezervoni dhe konvertoni të dhënat dhe aplikacionet aktuale që keni në televizor, në mënyrë që të pajtohen me
"Evolution Kit".
Për të rezervuar të dhënat e televizorit,
1.
Zgjidhni Fillo. Të dhënat e televizorit rezervohen.
""
2.
Mos e fikni televizorin dhe mos e hiqni kabllon elektrike të televizorit nga priza gjatë rezervimit.
Pasi të përfundoni, zgjidhni Kryer.
Përditësimi i programeve të regjistruara
(MENU/123)
MENU
Sistemi
Përditëso programet e regjistruara
Në televizorin Samsung të përditësuar me "Evolution Kit" të vitit 2016 ose të mëvonshëm mund të shikoni një
program të regjistruar më parë dhe të ruajtur në pajisje USB.
Për të konvertuar programin e regjistruar më parë,
1.
Lidhni pajisjen USB që përmban programin e regjistruar më parë, në folenë USB HDD 5V 1A.
2.
Në menynë Sistemi zgjidhni Përditëso programet e regjistruara. Shfaqet ekrani Përditëso programet e
3.
Zgjidhni Fillo. Filloni konvertimin në mënyrë që materiali të shfaqet siç duhet në televizor.
4.
regjistruara.
""
Mos e fikni ose mos e hiqni nga priza televizorin gjatë këtij procesi.
""
Mos e shkëputni pajisjen ruajtëse USB gjatë këtij procesi.
Pasi të përfundoni, zgjidhni Kryer.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Funksionimi automatik i shërbimit të të dhënave
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
(MENU/123)
MENU
Transmetimi
Cilësimet e kanalit
Ekz. auto. të dhëna.
Mund ta caktoni që të hapë ose jo automatikisht shërbimin e të dhënave. Nëse kanali që po shikoni aktualisht ofron
shërbim të dhënash, mund të përdorni një sërë shërbimesh të të dhënave duke zgjedhur butonin .
"" Ky funksion nuk disponohet kur është në përdorim çfarëdo funksioni tjetër.
"" Informacioni i ofruar i shërbimit të të dhënave mund të ndryshojë në varësi të transmetimit.
"" Ndryshimi i kanalit me anë të tasteve numerike kur shërbimi i të dhënave mund të mos jetë i disponueshëm, në varësi të
shërbimit.
"" Nëse Ekz. auto. të dhëna. është Ndez , shfaqet ekrani duke shkarkuar dhe funksioni është përkohësisht i padisponueshëm.
HbbTV
"" Në disa shtete, HbbTV është shërbim të dhënash.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
"" Disa transmetime mund të mos mbështesin HbbTV.
Për të përdorur HbbTV, shkarkoni, instaloni dhe hapni miniaplikacionin HbbTV nga SAMSUNG APPS dhe ndiqni
udhëzimet në ekran.
"HbbTV" është paracaktuar si joaktiv. Për të përdorur "HbbTV", shkoni te (MENU/123)
i dhënave dhe caktojeni Aktivizo. (Në varësi të shtetit)
MENU
Sistemi
Shërb.
●●
HbbTV nuk disponohet kur është në funksionim Timeshift ose kur luhet një video e regjistruar.
●●
Aplikacionet në HbbTV mund të keqfunksionojnë përkohësisht në varësi të kushteve të stacionit të
transmetimit ose të ofruesit të aplikacionit.
●●
Aplikacionet disponohen për përdorim në HbbTV vetëm kur rrjeti i televizorit lidhet me një rrjet të jashtëm.
Aplikacioni mund të keqfunksionojë në varësi të kushteve të rrjetit.
●●
Nëse kanali aktual përputhet me të dy modalitetet e futjes së tekstit HbbTV dhe jo-HbbTV, aktivizoni TTX
duke zgjedhur dy herë butonin TTX.
Përdorimi i HbbTV:
●●
Kur ekrani tregon (me anë të
etj.) se HbbTV po hapet.
●●
Zgjidhni një herë TTX me anë të telekomandës për të hyrë në modalitetin e futjes së tekstit HbbTV.
●●
Zgjidhni dy herë TTX me anë të telekomandës për të hyrë në modalitetin e futjes së tekstit jo HbbTV.
Përdorimi i kartave për shikim televizori (“kartë CI ose CI+”)
"" Ka 2 fole kartash CI, në varësi të modelit.
"" Fikni televizorin për të lidhur ose shkëputur "kartën CI ose CI+".
Lidhni "kartën CI ose CI+" nëpërmjet folesë "COMMON INTERFACE"
Lidhni "kartën CI ose CI+" me folenë "COMMON INTERFACE" sipas figurës më poshtë.
Përdorimi i "kartës CI ose CI+"
Për të parë kanalet me pagesë, duhet të futet karta "CI ose CI+".
●●
Televizori Samsung ndjek standardin CI+ 1.3. Kur televizori shfaq mesazhin "Sinjal i koduar", kjo mund
të ndodhë për shkak konflikti të versionit 1.3 të CI+. Nëse keni ndonjë problem, kontaktoni me qendrën
telefonike të Samsung-ut.
●●
Nëse nuk e fusni "KARTËN CI ose CI+", disa kanale shfaqin mesazhin "Sinjal i koduar".
●●
Informacioni i çiftimit që përmban një numër telefoni, ID-në e “KARTËS CI ose CI+”, ID-në e pritësit dhe
informacione të tjera do të shfaqet brenda 2-3 minutave. Nëse shfaqet mesazh gabimi, kontaktoni ofruesin
tuaj të shërbimit.
●●
Kur përfundon konfigurimi i informacionit të kanaleve, shfaqet mesazhi "Përditësimi u krye", duke treguar se
lista e kanaleve tashmë është përditësuar.
"" Duhet të merrni një kartë "CI ose CI+" nga një ofrues lokal i shërbimit kabllor.
"" Kartën "CI ose CI+" hiqeni duke e tërhequr me kujdes me duar, pasi rrëzimi mund ta dëmtojë.
"" Futeni kartën "CI ose CI+" në drejtimin që tregohet në kartë.
"" Vendndodhja e folesë "COMMON INTERFACE" mund të ndryshojë në varësi të modelit.
"" Karta "CI ose CI+" nuk mbështetet në disa shtete dhe rajone; konsultohuni me shitësin tuaj të autorizuar.
"" Nëse keni ndonjë problem, kontaktoni një ofrues shërbimi.
"" Futni kartën "CI ose CI+" që mbështet cilësimet aktuale të antenës. Figura do të shformohet ose nuk do të mund të shihet.
Funksioni i teletekstit
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Faqja e treguesit të shërbimit të teletekstit ofron informacion në lidhje me përdorimin e shërbimit. Që informacioni
i teletekstit të shfaqet siç duhet, marrja e sinjalit të kanalit duhet të jetë e qëndrueshme. Përndryshe, informacioni
mund të mungojë ose disa faqe mund të mos shfaqen.
"" Faqet e teletekstit mund t'i ndryshoni duke zgjedhur butonat numerikë me anë të telekomandës.
/ Teleteksti në / përzier / fikur: Aktivizon modalitetin e teletekstit për kanalin aktual. Shtypni dy herë për ta
mbivendosur modalitetin e teletekstit me ekranin aktual të transmetimit. Shtypeni edhe një herë për të dalë nga
teleteksti.
8 Ruaj: Ruan faqet e teletekstit.
4 Madhësia: Shfaq teletekstin në gjysmën e sipërme të ekranit në madhësi të dyfishuar. Shtypeni përsëri për ta
lëvizur tekstin në gjysmën e poshtme të ekranit. Shtypeni një herë për ta shfaqur normalisht.
9 Mbaj: Mban shfaqjen e faqes aktuale kur ka disa faqe të tjera dytësore që pasojnë automatikisht. Për ta zhbërë,
shtypeni sërish.
Butonat me ngjyra (kuq, gjelbër, verdhë, blu): Nëse sistemi FASTEXT përdoret nga kompania e transmetimit, temat
e ndryshme në një faqe teleteksti janë të renditura sipas ngjyrave dhe mund të zgjidhen sipas butonave me ngjyra.
Shtypni butonin me ngjyrën përkatëse sipas subjektit që dëshironi. Shfaqet një faqe e re me renditje sipas ngjyrave.
Artikujt mund të zgjidhen në të njëjtën mënyrë. Për të shfaqur faqen e mëparshme ose faqen tjetër, zgjidhni
butonin me ngjyrë përkatëse.
0 Modaliteti: Zgjedh modalitetin e teletekstit (LIST/FLOF). Nëse shtypet gjatë modalitetit LIST, kalon në
modalitetin e ruajtjes së listës. Në modalitetin e ruajtjes së listës, faqen e teletekstit mund ta ruani në listë duke
përdorur butonin 8(ruaj).
1 Nënfaqja: Shfaq nënfaqen e disponueshme.
2 Faqe lart: Shfaq faqen tjetër të teletekstit.
3 Faqe poshtë: Shfaq faqen e mëparshme të teletekstit.
6 Treguesi: Shfaq faqen e treguesit (materialet) në çdo kohë gjatë shfaqjes së teletekstit.
5 Shfaq: Shfaq tekstin e fshehur (për shembull, përgjigjet për gjëzat). Shtypeni sërish për të shfaqur ekranin
normal.
7 Anulo: Zvogëlon dritaren e teletekstit për t'ia mbivendosur transmetimit aktual.
Faqe tipike e teletekstit
Pjesët
Materialet
A
Numri i faqes së zgjedhur.
B
Identiteti i kanalit të transmetimit.
C
Numri i faqes aktuale ose treguesit e kërkimit.
D
Data dhe ora.
E
Teksti.
F
Informacioni mbi gjendjen. Informacion FASTEXT.
Marrja e Mbështet
Mbështetja nëpërmjet Kontrolli në Distancë
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Kontrolli në Distancë Provo tani
Nëse ju nevojitet ndihmë me televizorin, mund të përdorni këtë funksion për të lejuar Samsung Electronics të
diagnostikojë televizorin në distancë. Do t'ju duhet të lexoni dhe të bini dakord me marrëveshjen e shërbimit
përpara se të përdorni këtë funksion. Më pas një teknik i Samsung Electronics do të diagnostikojë, riparojë dhe
përditësojë televizorin në distancë.
"" Ky opsion kërkon lidhje me internetin.
Çfarë bën shërbimi në distancë?
Shërbimi i mbështetjes në distancë i Samsung-ut ju ofron mbështetje individuale me një teknik të Samsung-ut i cili
mund të.
●●
diagnostikojë televizorin në distancë
●●
Rregullojë cilësimet e televizorit për ju
●●
Kryejë rivendosjen e televizorit në vlerat fillestare të fabrikës
●●
Instalojë përditësime të rekomanduara të firmuerit
Si funksionon?
Është e thjeshtë të merrni një teknik të Samsung-ut për shërbime të televizorit në distancë.
1.
Telefononi qendrën e kontaktit të Samsung-ut dhe kërkoni mbështetje në distancë.
2.
Hapni menynë në televizorin tuaj dhe shkoni në seksionin e mbështetjes.
3.
Zgjidhni menaxhimin në distancë dhe më pas lexoni dhe pranoni marrëveshjen e shërbimit. Kur shfaqet ekrani
4.
Agjenti hyn në televizorin tuaj.
i PIN-it, jepini agjentit numrin e PIN-it.
Gjetja e informacionit të kontaktit për shërbimin
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Kontakto me Samsung
Mund të shikoni adresat e faqes së internetit të Samsung, numrin e telefonit të qendrës telefonike, numrin e
modelit të televizorit, versionin e softuerit, informacionin e Smart Hub dhe informacione të tjera që mund t'ju
nevojiten për të marrë shërbime nga një agjent telefonik ose faqja e internetit e Samsung.
"" Për të pare licencën e burimit të hapur, shtypni butonin
.
Ka problem me figurën
Testimi i figurës
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Testi i figurës Provo tani
Përpara se të rishikoni listën e problemeve dhe të zgjidhjeve më poshtë, përdorni Testi i figurës për të përcaktuar
nëse problemi shkaktohet nga televizori. Testi i figurës shfaq figurë të qartësisë së lartë që mund ta analizoni për
të meta ose defekte.
Problemi
Dridhje dhe errësim
Lidhjet Komponent/
Ngjyra e ekranit
Provoni këtë zgjidhje!
Nëse televizori "Samsung" dridhet ose errësohet në mënyrë sporadike, mund t'ju duhet
të çaktivizoni disa prej funksioneve të efikasitetit të energjisë. Çaktivizoni Kursim energjie
((MENU/123) MENU Sistemi Zgjidhja eko Kursim energjie) ose Sensori eko
((MENU/123) MENU Sistemi Zgjidhja eko Sensori eko).
Nëse ngjyra në ekranin e televizorit "Samsung" nuk është e duhura ose nëse ngjyrat e bardhë
dhe e zezë janë joaktive, ekzekutoni Testi i figurës ((MENU/123) MENU Mbështet
Vetë-diagnostikim Testi i figurës).
Nëse rezultatet e testit tregojnë se problemi nuk shkaktohet nga televizori, veproni si më
poshtë:
●● Konfirmoni nëse foletë One Connect të hyrjes së videos janë lidhur me foletë e duhura të
daljes së videos së pajisjes së jashtme.
●● Kontrolloni edhe lidhjet e tjera. Nëse televizori është lidhur me një pajisje të jashtme
nëpërmjet një kablloje Component, konfirmoni që në foletë Pb, Pr dhe Y të jenë futur
bashkuesit e duhur të tyre.
Ndriçimi i ekranit
Nëse ngjyrat në televizorin Samsung janë në rregull, por thjesht pak më të errëta ose të
zbehta, si fillim provoni të rregulloni cilësimet e mëposhtme.
●● Shkoni te menyja Figurë dhe rregulloni cilësimet e Drita sfond, Kontrasti, Ndriçimi,
Mprehtësia, Ngjyra dhe të Nuanca (G/R).
Hije, turbullira ose dridhje
të forta
Nëse vini re hije ose turbullirë në ekran, për zgjidhjen e problemit përdorni funksionin Auto
Motion Plus ((MENU/123) MENU Figurë Opsionet e figurës Auto Motion Plus).
Fikje e padëshiruar
Nëse televizori "Samsung" fiket vetë, provoni të çaktivizoni disa nga funksionet e efikasitetit
të energjisë së televizorit. Shihni nëse është aktivizuar Kohëm. i fik. ((MENU/123) MENU
Sistemi Ora Kohëm. i fik.). Kohëm. i fik. e fik automatikisht televizorin pas një periudhe të
caktuar kohe. Nëse kohëmatësi i fikjes nuk është aktivizuar, shikoni nëse janë aktivizuar Nuk
ka sinjal energjie ((MENU/123) MENU Sistemi Zgjidhja eko Nuk ka sinjal energjie)
ose Fikja automat. ((MENU/123) MENU Sistemi Zgjidhja eko Fikja automat.) dhe
çaktivizojini.
Probleme me ndezjen
Kur ndizet televizori, marrësi i telekomandës pulson 5 herë përpara se të ndizet ekrani.
Nëse keni probleme me ndezjen e televizorit Samsung, ka disa gjëra që duhen kontrolluar
përpara se të telefononi departamentin e shërbimit. Konfirmoni që kordoni elektrik
i televizorit të jetë i lidhur siç duhet në të dyja skajet dhe se telekomanda funksionon
normalisht. Sigurohuni që kablloja e antenës ose kablloja e televizorit të jetë lidhur mirë. Nëse
keni marrës kabllor/satelitor, konfirmoni që është futur në prizë dhe është ndezur.
Nuk mund të gjejë kanalin
Nëse televizori juaj nuk është lidhur me dekoduesin kabllor ose satelitor, ekzekutoni Konfig.
((MENU/123) MENU Sistemi Konfig.) ose Sintonizimi automatik (Transmetimi
Sintonizimi automatik).
Problemi
Figura e televizorit nuk
duket aq mirë sa dukej në
dyqan.
Provoni këtë zgjidhje!
Ekranet në dyqan janë të gjithë të sintonizuar në kanalet dixhitale HD (të qartësisë së lartë).
Nëse keni marrës kabllor/dekodues analog, merrni një dekodues dixhital. Përdorni kabllo
HDMI ose Component për të nxjerrë cilësi figure HD (të qartësisë së lartë).
Shumë kanale HD janë të përshkallëzuara nga materiale SD (të qartësisë standarde). Kërkoni
një kanal që po transmeton materiale të vërtetë HD.
●● Abonentë në kabllor/satelitor: Provoni kanalet HD nga renditja e kanaleve.
●● Lidhje me antenë tokësore/kabllore: Provoni kanalet HD pasi të aktivizoni funksionin e
sintonizimit automatik.
Rregulloni rezolucionin e daljeve të videos së marrësit kabllor/satelitor në 1080i ose 720p.
Figura del e deformuar.
Ngjeshja e materialit video mund të shkaktojë shformime të figurave, sidomos të figurave që
lëvizin shpejt nga programet sportive dhe filmat me aksion.
Cilësia e dobët ose e keqe e sinjalit mund të shkaktojnë deformime të figurës. Ky nuk është
problem i televizorit.
Telefonat celularë që përdoren afër televizorit (brenda 1 m) mund të shkaktojnë zhurmë në
kanalet analoge dhe dixhitale.
Ngjyra është e gabuar
ose mungon.
Nëse përdorni lidhje Component, sigurohuni që kabllot Component janë lidhur në foletë e
duhura. Lidhjet e pasakta ose të lirshme mund të shkaktojnë probleme me ngjyrat ose ekran
pa figurë.
Ngjyra është e dobët
ose figura nuk është
mjaftueshëm e
ndritshme.
Shkoni te menyja Figurë dhe më pas rregulloni cilësimet e Regjim figure, Ndriçimi, Mprehtësia
dhe të Ngjyra.
Shihni nëse është aktivizuar Kursim energjie ((MENU/123) MENU Sistemi Zgjidhja eko
Kursim energjie).
Provoni të ricaktoni figurën. ((MENU/123) MENU Figurë Rivendos figurën)
Në buzë të ekranit ka një
kontur me pika.
Ndryshoni Madhësi figure në 16:9.
Ndryshoni rezolucionin e marrësit kabllor/satelitor.
Figura është bardhezi.
Nëse po përdorni hyrje Composite AV, lidheni kabllon video (e verdhë) me folenë e gjelbër të
hyrjes Component në televizor.
"" Nëse figura e testimit nuk shfaqet ose nëse ka zhurmë ose deformim, televizori mund të ketë probleme. Kontaktoni
qendrën telefonike të Samsung-ut për ndihmë.
"" Nëse figura e testimit shfaqet siç duhet, mund të ketë probleme me pajisjet e jashtme. Ju lutemi, kontrolloni lidhjet.
"" Nëse problemi vazhdon, kontrolloni fuqinë e sinjalit ose drejtojuni manualit të përdoruesit për pajisjen e jashtme.
Nuk mund ta dëgjoj qartë zërin
Testimi i zërit
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Test i ting. Provo tani
Nëse televizori e luan melodinë e testit të zërit pa deformime, mund të ketë probleme me pajisjen e jashtme ose
fuqinë e sinjalit të transmetimit.
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Nuk ka zë ose zëri është
shumë i ulët në maksimumin
e volumit.
Kontrolloni kontrollin e volumit të pajisjes (marrës kabllor/satelitor, DVD, Blu-ray etj.) të
lidhur me televizorin.
Figura është e mirë, por nuk
ka zë.
Caktoni (MENU/123) Lista e altoparlantëve në Altopar. TV ose (MENU/123) MENU
Ting. Cilësimet e altoparlantit Zgjedhje altopar. në Altopar. TV.
Nëse po përdorni pajisje të jashtme, kontrolloni opsionin e daljes së zërit të pajisjes. (Për
shembull, mund t'ju duhet të ndryshoni opsionin e zërit të marrësit kabllor në HDMI nëse
marrësi i lidhur me televizorin përdor kabllo HDMI.)
Për të dëgjuar zë nga kompjuteri, lidhni altoparlantin e jashtëm me folenë e daljes së zërit
të kompjuterit.
Nëse televizori ka fole për kufjet, sigurohuni që nuk keni futur gjë në fole.
Rindizeni pajisjen e lidhur duke shkëputur dhe rilidhur kabllon elektrike të pajisjes.
Altoparlantët nxjerrin zë të
çuditshëm.
Sigurohuni që kablloja e zërit të jetë lidhur me folenë e duhur të daljes së zërit në pajisjen
e jashtme.
Për lidhjet me antenë ose me kabllo, kontrolloni informacionin e sinjalit. Niveli i ulët i
sinjalit mund të shkaktojë deformime të zërit.
Ekzekutoni Test i ting. ((MENU/123) MENU Mbështet Vetë-diagnostikim Test i
ting.).
Nuk mund t'i shoh qartë pamjet 3D
Testimi i cilësisë së figurës 3D
(MENU/123)
MENU
Mbështet
Vetë-diagnostikim
Testi i pamjeve 3D Provo tani
Nëse figura e testimit nuk shfaqet ose nëse ka zhurmë ose deformim, televizori mund të ketë probleme. Kontaktoni
qendrën telefonike të Samsung-ut për ndihmë.
"" Ky funksion nuk mbështetet nga modelet e serisë S9W.
"" Për testimin e cilësisë së figurës 3D, duhet të mbani syze 3D, të cilat së bashku me televizorin duhet të jenë të çiftuara.
"" Për të përdorur funksionin 3D duhet të blini syzet 3D.
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Syzet 3D nuk funksionojnë
siç duhet.
Sigurohuni që syzet janë ndezur.
Funksioni 3D mund të mos punojë siç duhet nëse në afërsi funksionon një produkt tjetër 3D
ose një pajisje elektronike.
Nëse ka ndonjë problem, mbajini pajisjet e tjera elektronike sa më larg të jetë e mundur nga
syzet 3D Active.
Nuk mund t'i shoh qartë
pamjet 3D.
Largësia ideale e shikimit është tri herë a më tepër se lartësia e ekranit.
Rekomandohet gjithashtu të shikoni materiale 3D me sytë në nivelin e ekranit.
Janë shkarkuar bateritë në
syzet 3D.
Fikini syzet 3D kur nuk përdoren. Nëse i lini ndezur syzet 3D, jetëgjatësia e baterive
shkurtohet.
Ka problem me transmetimin
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
●● Konfirmoni që kabllo koaksial është i lidhur siç duhet me televizorin.
Televizori nuk i merr të
gjitha kanalet.
●● Ekzekutoni Konfig. ((MENU/123)
automatik ((MENU/123)
MENU
MENU
Sistemi
Transmetimi
Konfig.) ose Sintonizimi
Sintonizimi automatik).
●● Nëse po përdorni antenë, verifikoni nëse është pozicionuar siç duhet dhe se të gjitha
lidhjet janë të sigurta.
Nuk ka titra në kanalet
dixhitale.
Shkoni te Titra ((MENU/123) MENU Sistemi
Regjimi i titrave.
Disa kanale mund të mos kenë të dhëna të titrave.
Asistenca
Titra) dhe ndryshoni
Figura del e deformuar.
Ngjeshja e materialeve video mund të shkaktojë deformime të figurës. Kjo është e vërtetë
sidomos me figurat që lëvizin shpejt nga programet sportive dhe filmat me aksion.
Sinjali i dobët mund të shkaktojë deformime të figurës. Ky nuk është problem i televizorit.
Kompjuteri nuk lidhet
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Shfaqet mesazhi "Modaliteti
nuk mbështetet".
Konfiguroni rezolucionin e daljes së kompjuterit në mënyrë që të përputhet me
rezolucionin e mbështetur nga televizori.
Video është në rregull, por
nuk ka zë.
Nëse përdorni lidhje HDMI, kontrolloni cilësimin e daljes së zërit në kompjuter.
Nëse përdorni kabllo HDMI-DVI, kërkohet kabllo e veçantë zëri.
Nuk mund të lidhem me internetin
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Lidhja me rrjetin me valë
nuk u krye.
Konfirmoni që modemi/rrugëzuesi me valë është ndezur dhe lidhur me internetin.
Nuk u krye përditësimi i
softuerit në internet.
Kontrolloni gjendjen e lidhjes me rrjetin ((MENU/123) MENU Rrjeti Statusi i rrjetit).
Nëse televizori nuk është i lidhur me rrjetin, lidheni me të.
Përmirësimi ndalon nëse e keni tashmë versionin më të fundit të softuerit.
Shërbimi i të dhënave
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Përse po shfaqen
mesazhe në ekran kur
nuk e kam zgjedhur
opsionin e shërbimit të të
dhënave?
Nëse Ekz. auto. të dhëna. është caktuar në Ndez , mesazhet do të shfaqen automatikisht
në ekran ndërkohë që shikoni një transmetim që mbështet shërbimin e të dhënave. Nëse
transmetimi nuk e mbështet shërbimin e të dhënave, në ekran nuk do të shfaqet asnjë mesazh.
Nëse nuk dëshironi të merrni mesazhe të shërbimit të të dhënave, çaktivizoni Ekz. auto. të
dhëna..
Si t'i fsheh mesazhet e
shërbimit të të dhënave?
Shtypni dhe mbani butonin RETURN. Nëse nuk dëshironi të merrni mesazhe të shërbimit të të
dhënave, çaktivizoni Ekz. auto. të dhëna..
Si ta përdor shërbimin e
të dhënave?
Aktivizimi i shërbimit automatik të të dhënave shfaq automatikisht mesazhet në ekran
sa herë që shikoni një transmetim që mbështet shërbimin e të dhënave. Mund të shtypni
butonat përkatës që tregohen në ekran për të përdorur funksionet shtesë të ofruara nga ai
transmetim.
Çfarë është shërbimi
interaktiv dhe si
funksionon?
Shërbimet interaktive përfshijnë sondazhe, gjëza, kërkesa për bileta, blerje produkti nga
shikuesi dhe ndërveprime të tjera ndërmjet shikuesit dhe stacionit televiziv. Në përgjithësi,
do t'ju duhet të krijoni një llogari me transmetuesin dhe të identifikoheni në llogari në mënyrë
që të përdorni shërbimet interaktive që ai ofron. Mbani parasysh se shërbimet interaktive
disponohen vetëm kur televizori është i lidhur me internetin. Për më tepër, tregtimi i
televizorëve kërkon që të pajiseni me certifikatë.
Kopjoni certifikatën nga kompjuteri në një pajisje USB dhe lidheni atë pajisje me televizorin.
(Shërbimet interaktive nuk ofrohen ende. Data e prezantimit të shërbimit aktual ndryshon në
varësi të transmetuesit.)
Mesazhi shfaq "Në
marrje", por nuk ndodh
asnjë ndryshim.
Kjo tregon se ka ndodhur një gabim gjatë marrjes së të dhënave. Mesazhi i gabimit në
ekzekutim do të shfaqet edhe në ekran. Nëse ndodh kështu, provoni sërish.
Në ekran nuk shfaqet
asgjë pas aktivizimit të
shërbimit të të dhënave.
Shërbimi i të dhënave mund të jetë duke filluar ose sinjali mund të jetë forcuar nga
transmetuesi.
Funksioni i regjistrimit të planifikuar/Timeshift nuk funksionon
Problemi
Planifiko regjistrimin nuk mund
të përdoret.
Provoni këtë zgjidhje!
Kontrolloni nëse ka pajisje USB të lidhur me televizorin.
Regjistrimi do të përfundojë automatikisht nëse sinjali bëhet shumë i dobët. Funksioni
Timeshift nuk funksionon nëse nuk ka hapësirë të mjaftueshme ruajtjeje në pajisjen
USB.
Anynet+ (HDMI-CEC) nuk funksionon
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Anynet+ nuk funksionon.
Konfirmoni nëse pajisja është pajisje Anynet+. Sistemi Anynet+ mbështet vetëm pajisjet
Anynet+.
Kontrolloni nëse kordoni elektrik i pajisjes Anynet+ është lidhur siç duhet.
Kontrolloni lidhjet e kabllove të pajisjes Anynet+.
Shkoni te Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) MENU Sistemi Anynet+ (HDMI-CEC))
dhe kontrolloni nëse Anynet+ (HDMI-CEC) është caktuar në Ndez .
Kontrolloni nëse telekomanda e televizorit është në modalitetin e televizorit.
Kontrolloni nëse telekomanda përshtatet me Anynet+.
Anynet+ mund të mos funksionojë kur janë aktivizuar disa funksione të tjera, duke përfshirë
Kërkimi i kanaleve, Smart Hub, Lidh & e luaj etj.
Nëse e keni shkëputur dhe rilidhur kabllon HDMI, kërkoni sërish pajisjet ose fikni dhe ndizni
televizorin.
Dua të hap Anynet+.
Kontrolloni nëse pajisja me "Anynet+" është lidhur siç duhet me televizorin dhe zgjidhni
menynë Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) MENU Sistemi Anynet+ (HDMI-CEC)) për
të kontrolluar nëse Anynet+ (HDMI-CEC) është caktuar në Ndez .
Dua të mbyll Anynet+.
Zgjidhni Shiko TV nga menyja Anynet+.
Zgjidhni një pajisje jo Anynet+ nga lista Burimi.
Në ekran shfaqet
mesazhi "Po lidhet me
pajisjen Anynet+..." ose
"Po shkëputet nga pajisja
Anynet+".
Mund të përdorni telekomandën kur konfiguroni Anynet+ ose kur kaloni në modalitet shikimi.
Përdorni telekomandën pasi televizori ka përfunduar konfigurimin e Anynet+ ose ka kaluar në
modalitet shikimi.
Pajisja Anynet+ nuk
luhet.
Nuk mund të përdorni funksionin e luajtjes kur është në proces Konfig. .
Pajisja e lidhur nuk
shfaqet.
Kontrolloni nëse pajisja mbështet Anynet+.
Kontrolloni nëse kablloja HDMI është lidhur siç duhet.
Shkoni te Anynet+ (HDMI-CEC) ((MENU/123) MENU Sistemi Anynet+ (HDMI-CEC))
dhe kontrolloni nëse Anynet+ (HDMI-CEC) është caktuar në Ndez .
Kërkoni sërish pajisjet Anynet+.
Pajisjet Anynet+ duhet të lidhen me televizorin me kabllo HDMI. Sigurohuni që pajisja të jetë
lidhur me televizorin me kabllo HDMI. Disa kabllo HDMI mund të mos mbështesin Anynet+.
Nëse lidhja mbyllet për shkak se nuk ka rrymë ose kablloja HDMI është shkëputur, kërkojeni
sërish pajisjen.
Zëri i televizorit nuk po
luhet nga marrësi.
Lidhni kabllon optike me televizorin dhe me marrësin.
ARC-ja mundëson daljen e zërit dixhital të televizorit nëpërmjet folesë HDMI (ARC).
Sidoqoftë, ARC-ja disponohet vetëm kur televizori është i lidhur me një marrës zëri që
mbështet ARC-në.
Kam probleme me hapjen/përdorimin e aplikacioneve
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Hapa një aplikacion,
por është në anglisht.
Si mund ta ndryshoj
gjuhën?
Gjuhët e mbështetura nga aplikacioni mund të jenë të ndryshme nga gjuha e ndërfaqes së
përdoruesit. Mundësia për të ndryshuar gjuhën varet nga ofruesi i shërbimit.
Aplikacioni im nuk po
punon.
Kontrolloni me ofruesin e shërbimit.
Drejtojuni seksionit të ndihmës në faqen e internetit të ofruesit të shërbimit të aplikacionit.
Skedari im nuk luhet
Problemi
Disa skedarë nuk mund
të luhen.
Provoni këtë zgjidhje!
Ky problem mund të ndodhë me skedarët me shpejtësi të madhe të biteve. Shumica e
skedarëve mund të luhen, por mund të keni probleme me skedarë me shpejtësi të madhe të
biteve.
Dua të rivendos televizorin
Rivendosja
Shtegu
MENU
VetëRivend.
Rivendosni
cilësimet
(MENU/123)
Mbështet
diagnostikim
Rivendosja e Smart
Hub
(MENU/123) MENU
Smart Hub Rivendos
Smart Hub
Përshkrimi
Rivendosni Figurë, Ting., Kanali, Smart Hub dhe të gjitha cilësimet
e tjera përveç cilësimeve të rrjetit në cilësimet bazë.
Ricakton të gjitha cilësimet e Smart Hub në cilësimet bazë të
fabrikës dhe fshin të gjithë informacionin për llogaritë Samsung,
llogaritë e shërbimeve të lidhura, marrëveshjet e shërbimit të
Smart Hub dhe aplikacionet Smart Hub.
Probleme të tjera
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Televizori është nxehur.
Shikimi i televizorit për periudha të gjata kohore bën që të dalë nxehtësi nga paneli.
Nxehtësia nga paneli shpërndahet nëpërmjet ajrimit të brendshëm duke shkuar drejt
pjesës së sipërme të televizorit. Sidoqoftë, pjesa e poshtme mund të jetë e nxehtë që ta
prekni pas përdorimit të gjatë. Fëmijët që shohin televizor kanë nevojë për mbikëqyrje
të vazhdueshme nga të rriturit që të mos t'i lejojnë të prekin televizorin. Sidoqoftë, kjo
nxehtësi nuk përbën defekt dhe nuk ndikon në funksionimin e televizorit.
Figura nuk shfaqet në ekran
të plotë.
Kanalet HD do të kenë shirita të zinj në dy anët e ekranit kur shfaqin materiale të
përshkallëzuara SD (4:3).
Shiritat e zinj në fillim dhe në fund të ekranit shfaqen gjatë shikimit të filmave që i kanë
raportet e pamjes të ndryshme nga televizori.
Rregulloni opsionet e madhësisë së figurës në pajisjen e jashtme ose caktoni televizorin në
ekran të plotë.
Shfaqet mesazhi "Modaliteti
nuk mbështetet".
Rezolucioni i daljes së pajisjes bashkangjitur nuk mbështetet nga televizori. Kontrolloni
rezolucionet e mbështetura të televizorit dhe rregulloni siç duhet rezolucionin e daljes së
pajisjes së jashtme.
Artikulli i titrave në menynë
e televizorit është kthyer në
ngjyrë gri.
Nuk mund të zgjidhni menynë Titrat nëse keni zgjedhur një burim të lidhur me televizorin
nëpërmjet hyrjes HDMI ose të diferencuar. Për të parë titrat, aktivizoni funksionin e titrave
të pajisjes së jashtme.
Televizori vjen erë plastike.
Aroma është normale dhe do të largohet me kalimin e kohës.
Opsioni Informacioni
i sinjalit nën Vetëdiagnostikim nuk është i
aktivizuar.
Verifikoni që kanali aktual është kanal dixhital.
Informacioni i sinjalit disponohet vetëm për kanalet dixhitale.
Televizori anohet.
Hiqni mbështetësen bazë nga televizori dhe rimontojeni.
Problemi
Provoni këtë zgjidhje!
Opsioni i Transmetimi është
çaktivizuar.
Transmetimi disponohet vetëm kur Burimi është caktuar në TV.
Menyja e Transmetimi nuk mund të hapet kur shikoni televizor me marrës kabllor ose
satelitor.
Menyja Transmetimi nuk mund të hapet gjatë regjistrimit ose kur është aktivizuar funksioni
Timeshift.
Cilësimet humbasin pas 5
minutash ose sa herë që
fiket televizori.
Nëse Regj. i përdor. është caktuar në Ruaj demo, cilësimet e figurës dhe zërit të televizorit
rivendosen automatikisht çdo 5 minuta.
Ndryshoni Regj. i përdor. ((MENU/123) MENU Mbështet Regj. i përdor.) në Në
shtëpi.
Ka humbje sporadike të
figurës dhe zërit.
Kontrolloni lidhjet e kabllove dhe rilidhini.
Humbja e zërit ose e figurës mund të shkaktohet nga përdorimi i kabllove shumë të forta
ose të trasha.
Sigurohuni që kabllot janë elastike sa duhet për përdorim afatgjatë. Nëse po e montoni
televizorin në mur, rekomandojmë përdorimin e kabllove me bashkues në kënd 90 gradë.
Ka grimca të vogla në
kornizën e televizorit.
Kjo është pjesë e modelit të produktit dhe nuk është defekt.
Menyja PIP nuk disponohet.
Funksionaliteti i FNF disponohet vetëm kur shikoni video nga një burim HDMI ose
Component në ekranin kryesor.
POP (reklama e brendshme
e televizorit) shfaqet në
ekran.
Ndryshoni Regj. i përdor. ((MENU/123)
shtëpi.
Televizori bën një zhurmë
kërcitëse.
Zgjerimi dhe tkurrja e kornizës së jashtme të televizorit mund të shkaktojë një zhurmë
kërcitëse. Kjo nuk tregon keqfunksionim të produktit. Televizori është i sigurt për t'u
përdorur.
Televizori bën një zhurmë
zukatëse.
Televizori juaj përdor qarqe përçuese të shpejtësisë së lartë dhe nivele të larta të rrymës
elektrike. Në varësi të nivelit të ndriçimit të televizorit, televizori mund të duket me pak më
shumë zhurmë se sa televizori tradicional.
Televizori i është nënshtruar procedurave strikte të kontrollit të cilësisë që përmbushin
kërkesat tona të rrepta të performancës dhe të besueshmërisë.
Disa zhurma që vijnë nga televizori konsiderohen normale dhe nuk janë shkak i pranueshëm
për ndërrim ose rimbursim.
MENU
Mbështet
Regj. i përdor.) në Në
Përpara përdorimit të funksioneve të regjistrimit dhe Timeshift
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Përpara përdorimit të funksioneve të regjistrimit dhe planifikimit
●●
Për të konfiguruar Regjistrimin e planifikuar, duhet që fillimisht të vendosni orën në televizor. Caktoni Ora
((MENU/123) MENU Sistemi Ora Ora).
●●
Mund të caktoni maksimumi një total prej 30 Planifiko shikimin dhe Planifiko regjistrimin zërash.
●●
Regjistrimet janë të mbrojtura me DRM dhe prandaj nuk mund të luhen në kompjuter ose në televizor tjetër.
Për më tepër, këta skedarë nuk mund të luhen në televizor nëse është zëvendësuar qarku i tij i videos.
●●
Rekomandohet disk USB me shpejtësi prej 5400 rpm e lart. Sidoqoftë, disqet USB të tipit RAID nuk
mbështeten.
●●
Memoriet USB nuk mbështeten.
●●
Kapaciteti gjithsej i regjistrimit mund të ndryshojë në varësi të hapësirës së disponueshme të njësisë së diskut
dhe të nivelit të cilësisë së regjistrimit.
●●
Planifiko regjistrimin kërkon të paktën 100 MB hapësirë të lirë në pajisjen ruajtëse USB. Regjistrimi do të
ndalojë nëse gjatë kryerjes së regjistrimit hapësira e disponueshme e ruajtjes bie nën 50 MB.
●●
Nëse hapësira e disponueshme e ruajtjes bie nën 500 MB gjatë planifikimit të regjistrimit dhe kryerjes së
funksioneve të Timeshift, do të ndalojë vetëm regjistrimi.
●●
Koha maksimale e regjistrimit është 720 minuta.
●●
Videot luhen sipas cilësimeve të televizorit.
●●
Nëse sinjali hyrës ndryshohet gjatë regjistrimit, ekrani do të shfaqet bosh derisa të bëhet ndërrimi. Në këtë
rast, regjistrimi do të vazhdojë, por
nuk do të disponohet.
●●
Kur përdoret funksioni i regjistrimit të planifikuar, regjistrimi konkret mund të fillojë një ose dy sekonda pas
kohës së përcaktuar.
●●
Nëse funksioni i regjistrimit të planifikuar funksionon gjatë kryerjes së një regjistrimi në një pajisje të jashtme
HDMI-CEC, përparësi i jepet regjistrimit të planifikuar.
●●
Lidhja automatike e pajisjes së regjistrimit me televizorin fshin skedarët e regjistrimit që janë ruajtur në
mënyrë jonormale.
●●
Nëse është caktuar Kohëmat. i fikjes ose Fikja automat., televizori do t'i anashkalojë këto cilësime, do të
vazhdojë regjistrimin dhe do të fiket pas përfundimit të regjistrimit.
Përpara përdorimit të funksionit Timeshift
●●
Rekomandohet disk USB me shpejtësi prej 5400 rpm e lart. Sidoqoftë, disqet USB të tipit RAID nuk
mbështeten.
●●
Memoriet USB ose njësitë Flash nuk mbështeten.
●●
Kapaciteti gjithsej i regjistrimit mund të ndryshojë në varësi të hapësirës së disponueshme të njësisë së diskut
dhe të nivelit të cilësisë së regjistrimit.
●●
Nëse hapësira e disponueshme e ruajtjes bie nën 500 MB gjatë planifikimit të regjistrimit dhe kryerjes së
funksioneve të Timeshift, do të ndalojë vetëm regjistrimi.
●●
Koha maksimale e lejuar për funksionin Timeshift është 90 minuta.
●●
Funksioni Timeshift nuk disponohet për kanalet e bllokuara.
●●
Videot e regjistruara luhen sipas cilësimeve të televizorit.
●●
Funksioni Timeshift mund të mbyllet automatikisht pasi të arrijë kapacitetin maksimal.
●●
Funksioni Timeshift kërkon së paku 1,5 GB hapësirë të lirë në pajisjen ruajtëse USB.
Lexojini përpara përdorimit të modalitetit 3D
"" Ky funksion nuk mbështetet nga modelet e serisë S9W.
Masa paraprake për 3D
[[ Vini re!
●●
Kur shihni video 3D nën llambë fluoreshente (50 Hz – 60 Hz) ose llambë me 3 gjatësi vale, mund të vini re një
dridhje të lehtë të ekranit.
""
●●
Nëse ndodh diçka e tillë, errësoni ndriçimin ose fikni llambën.
Ndërrimi i modalitetit të hyrjes gjatë shikimit të filmave 3D mund të çaktivizojë funksionin 3D në televizor.
""
Nëse ndodh kjo simptomë, syzet 3D mund të fiken automatikisht.
●●
Nëse qëndroni të mbështetur anash gjatë shikimit të televizorit me syzet 3D Active, figura mund të duket e
errët ose mund të mos duket fare. Efekti aktual 3D mund të përjetohet në mënyra të ndryshme, në varësi të
shikuesit. Efekti 3D mund të mos jetë i dukshëm nëse aftësia pamore e syrit të majtë dallon shumë nga aftësia
pamore e syrit të djathtë.
●●
Nëse ndonjë pjesë apo lentet e syzeve 3D janë defektoze apo dëmtohen, nuk do të mund të riparohen dhe
syzet duhen ndërruar. Nëse syzet pushojnë së punuari brenda periudhës së garancisë, mund t'i riparoni ose
zëvendësoni falas. Nëse syzet dëmtohen për faj të përdoruesit ose pasi ka skaduar periudha e garancisë,
atëherë duhet të blini një palë të reja.
●●
Nëse shikimi në njërin prej syve ndryshon shumë nga shikimi në syrin tjetër, efektet 3D mund t'i perceptoni
në shkallë më të ulët se personat e tjerë, ose mund të mos perceptoni fare efekte 3D.
●●
Sigurohuni të jeni brenda rrezes funksionale të syzeve kur shikoni video 3D.
""
Pamjet mund të mos jenë të shikueshme në 3D nëse lëvizni jashtë rrezes funksionale për 3 sekonda.
""
Nëse syzet 3D lëvizen jashtë distancës së rekomanduar të funksionimit, sinjali nga televizori do të shkëputet dhe
funksioni 3D i syzeve do të fiket pas disa sekondash. Kur ndodh kjo, llamba e kuqe do të ndizet për 3 sekonda.
●●
Syzet 3D mund të mos punojnë siç duhet për shkak interference nga produkte të tjera 3D ose pajisje
elektronike që përdorin frekuencën 2,4 GHz, si p.sh. furrat e mikrovalëve ose pikëhyrjet e internetit. Nëse
funksioni 3D rezulton problematik për shkak të interferencave, vendosini të gjitha pajisjet elektronike ose të
komunikimit me valë sa më larg syzeve dhe televizorit të jetë e mundur.
●●
Niveli i qartësisë së ekranit mund të duket i ulët nëse shihni video 3D në një vend që ekspozohet drejtpërdrejt
ndaj dritës së diellit ose ndaj ndriçimit.
●●
Syzet 3D mund të rezultojnë problematike nëse ka fushë elektrike ose objekt metalik si p.sh. ndonjë pllakë
hekuri në afërsi. Mbajini syzet sa më larg të jetë e mundur nga fushat elektrike dhe objektet metalike.
●●
Me syzet e modelit SSG-3570, syzet mund të fiken nëse qëndroni pa lëvizur ndërkohë që shihni video 3D për
një periudhë të gjatë kohe.
●●
Me syzet e modelit SSG-3570, nëse syzet 3D nuk funksionojnë menjëherë pasi i vendosni kur televizori është
në modalitetin 3D, hiqini dhe vendosini përsëri.
[[ Kujdes
INFORMACION I RËNDËSISHËM SHËNDETI DHE SIGURIE NË LIDHJE ME PAMJET 3D. LEXONI UDHËZIMET E
MËPOSHTME PËRPARA SE JU OSE FËMIJA JUAJ TË PËRDORË FUNKSIONIN 3D.
●●
Të rriturit duhet t'i kontrollojnë shpesh fëmijët që përdorin funksionin 3D. Nëse ka ankesa për lodhje të syve,
dhimbje koke, marrje mendsh ose të përziera, ndalojani fëmijës shikimin e televizorit në 3D dhe sigurohuni që
të pushojë.
●●
Mos i përdorni syzet 3D për qëllime të tjera, si p.sh. syze të zakonshme, syze dielli, syze mbrojtëse etj.
●●
Disa shikues mund të kenë shqetësime gjatë shikimit të televizorit 3D, si marrje mendsh, të përziera dhe
dhimbje koke. Nëse keni ndonjë prej këtyre simptomave, ndërpriteni shikimin e televizorit në 3D, hiqini syzet
3D dhe pushoni për pak kohë.
●●
Shikimi i filmave 3D për periudha të gjata kohe mund të shkaktojë lodhje të syve. Nëse keni lodhje të syve,
ndërpriteni shikimin e televizorit në 3D, hiqni syzet 3D dhe pushoni për pak kohë.
●●
Mos e përdorni funksionin 3D ose syzet 3D kur ecni ose lëvizni përreth. Përdorimi i funksionit 3D ose i syzeve
3D Active gjatë lëvizjes përreth mund të shkaktojë lëndime për shkak të përplasjes me objekte, pengimit dhe/
ose rrëzimit.
●●
Mos i mbani syzet 3D kur flini. Mund të dëmtoni ose të thyeni bishtat.
●●
Bishtat e syzeve 3D nuk janë të palosshme. Syzet 3D do të dëmtohen nëse ua palosni bishtat me forcë.
●●
Mos i tundni në mënyrë të përsëritur syzet 3D të modelit SSG-3570. Tundja i ndez syzet dhe mund të
shkaktojë shkarkimin e baterive më shpejt se normalisht.
●●
Me syze të modeleve SSG-5100GB dhe SSG-5150GB, ka rrezik shpërthimi nëse bateria nuk vendoset mirë.
●●
Me syze të modeleve SSG-5100GB dhe SSG-5150GB, sigurohuni ta ndërroni baterinë me një të të njëjtit lloj.
[[ Masat paraprake të sigurisë
Udhëzimet e mëposhtme të sigurisë janë dhënë për të garantuar sigurinë tuaj personale dhe për të parandaluar
dëmtimin e pronës. Lexoni sa më poshtë për të garantuar përdorimin e duhur të produktit.
●●
Mos e vendosni produktin në vende të ekspozuara ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë, zjarrit
ose ujit. Ekspozimi mund të shkaktojë keqfunksionim të produktit ose zjarr.
●●
Mos ushtroni forcë mbi lentet e syzeve 3D. Mos e rrëzoni dhe mos e përthyeni produktin. Ushtrimi i forcës,
rrëzimi ose përthyerja mund të shkaktojnë keqfunksionim të syzeve 3D.
●●
Mbajini pjesët e syzeve 3D larg fëmijëve. Sigurohuni veçanërisht që fëmijët të mos gëlltisin ndonjërën prej
tyre. Nëse fëmija gëlltit ndonjë pjesë të syzeve, konsultohuni menjëherë me mjekun.
●●
Kur e pastroni, mos spërkatni ujë ose pastrues drejtpërdrejt mbi sipërfaqen e produktit. Spërkatja e syzeve
me ujë ose solucion pastrimi mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike, dëmtim të sipërfaqes së produktit
ose mund të shkaktojë lirimin e etiketave treguese në sipërfaqen e produktit.
●●
Mos përdorni mbi produktin kimikate që përmbajnë alkool, tretës ose surfaktantë si dyllë, benzen, hollues,
pesticid, freskues ajri, lubrifikues ose pastrues. Këto kimikate mund të shkaktojnë çngjyrosjen ose plasaritjen
e pjesës së jashtme të produktit ose heqjen e etiketave ose të udhëzimeve. Për pastrimin e produktit
përdorni vetëm lecka të buta si p.sh. fibra shumë të holla ose leckë prej pambuku, sepse sipërfaqja ose lentet
plasariten me lehtësi. Për arsye se produkti mund të gërvishtet lehtësisht nga substancat e huaja, sigurohuni
ta shkundni leckën përpara përdorimit.
●●
Mos i çmontoni dhe mos u përpiqni t'i riparoni ose t'i modifikoni vetë syzet 3D Active.
●●
Bëni kujdes të mos lejoni që fundi i pllakëzave mbajtëse të syzeve 3D Active t'ju dëmtojë sytë.
●●
Mos i mbani syzet 3D kur flini. Mund t'u thyeni bishtat.
●●
Përdorni duart për të vendosur ose për të hequr syzet 3D.
●●
Për syzet e modeleve SSG-5100 dhe SSG-5150, përdorni vetëm bateritë standarde të specifikuara. Kur
ndërroni bateritë, futeni baterinë në mënyrë që polariteti i saj (+, –) të jetë i saktë. Nëse nuk i vendosni në
këtë mënyrë mund të dëmtoni baterinë ose mund të shkaktoni zjarr, lëndim personal ose dëmtim të mjedisit
për shkak të rrjedhjes së lëngut nga bateria.
●●
Për syzet e modeleve SSG-5100 dhe SSG-5150, mbajeni baterinë e përdorura larg fëmijëve në mënyrë që të
mos i gëlltisin aksidentalisht. Nëse fëmija gëlltit baterinë, konsultohuni menjëherë me mjekun.
●●
Gëlltitja e baterisë cilindrike (e llojit si kopsë) mund të shkaktojë dëmtim të rëndë të organeve të brendshme.
Në këtë rast, kontaktoni menjëherë mjekun.
Rezolucionet e mbështetura për modalitetet 3D
"" Ky funksion nuk disponohet në modele të caktuara në rajone gjeografike specifike.
"" Këto specifikime vlejnë vetëm për raport ekrani 16:9.
HDMI
●●
Modaliteti 3D:
(L/R),
(T/B)
Rezolucioni
Frekuenca (Hz)
1280 x 720p
50 / 60
1920 x 1080i
50 / 60
1920 x 1080p
24 / 25 / 30 / 50 / 60
3840 x 2160p
24 / 25 / 30 / 50 / 60
Rezolucioni
Frekuenca (Hz)
1280 x 720p
59.94 / 60
1920 x 1080i
59.94 / 60
1920 x 1080p
23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60
Rezolucioni
Frekuenca (Hz)
1280 x 720p
59.94 / 60
1920 x 1080i
59.94 / 60
Component
Kanali dixhital
Videot/Fotografitë
Shihni "Lexojeni përpara luajtjes së skedarëve të fotove, videove ose të muzikës".
Rezolucionet e mbështetura për secilin prej sinjaleve hyrëse
UHD
●●
Rezolucioni: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
""
Lidhja HDMI me HDMI UHD Color të caktuar në Fik. mbështet sinjale hyrëse deri në UHD 50P/60P 4:2:0, ndërsa
lidhja HDMI me HDMI UHD Color të caktuar në Ndez mbështet sinjale hyrëse deri në UHD 50P/60P 4:4:4 dhe 4:2:2.
Nëse HDMI UHD Color caktohet në Fik.
Shpejtësia e
kuadrove (k/s)
Thellësia e ngjyrave/
Modulimi i ngjyrave
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
50 / 60
8 bit
-
-
-
O
Nëse HDMI UHD Color caktohet në Ndez
Shpejtësia e
kuadrove (k/s)
50 / 60
Thellësia e ngjyrave/
Modulimi i ngjyrave
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
8 bit
O
O
O
O
10 bit
-
-
O
O
12 bit
-
-
O
O
Lexojeni përpara përdorimit të Zëri, Lëvizja ose të Njohja e
fytyrës
Masa paraprake për njohjen e zërit, lëvizjeve dhe fytyrës
Njohja e fytyrës
●●
Ky produkt ruan miniatura të fytyrave të përdoruesve në mënyrë që t'i përdorë gjatë identifikimit me anë të
fytyrës.
●●
Identifikimi në Smart Hub me anë të njohjes së fytyrës mund të jetë më pak i sigurt se sa identifikimi me anë
të përdorimit të ID-së dhe fjalëkalimit.
Përdorimi i kamerës së televizorit
●●
Në disa rrethana dhe sipas disa kushteve ligjore, përdorimi/keqpërdorimi i kamerës së televizorit mund
të rezultojë në veprime ligjore. Mund të ketë detyrime sipas ligjeve vendase mbi privatësinë në lidhje me
mbrojtjen e individëve për sa i përket të dhënave personale dhe qarkullimit të lirë të këtyre të dhënave dhe
sipas ligjeve të tjera të mundshme, duke përfshirë ligjet penale, që rregullojnë mbikëqyrjen me kamera si në
vendin e punës, ashtu edhe në ambiente të tjera.
●●
Për përdorimin e kamerës së televizorit, përdoruesit bien dakord që të mos e përdorin kamerën (i) në vende
ku në përgjithësi ndalohet përdorimi i saj (si p.sh., në tualete, në dhomat e zhveshjes), (ii) në një mënyrë të
tillë që rezulton në shkeljen e privatësisë së personit ose (iii) në shkelje të ligjeve në fuqi, të rregulloreve ose
të statuteve.
●●
Kur nuk e përdorni kamerën, mbajeni të futur në televizor. Kjo parandalon funksionimin e pakujdesshëm ose
të paqëllimshëm të kamerës.
Komandimi me lëvizje
●●
Kontrolli me lëvizje vihet në funksionim nëpërmjet kamerës së lidhur me televizorin. Që Kontrolli me lëvizje
të funksionojë, duhet të jeni brenda gamës së njohjes së kamerës. Rrezja e njohjes nga kamera ndryshon në
varësi të nivelit të dritës së mjedisit dhe të faktorëve të tjerë.
●●
Për të përcaktuar rrezen e njohjes nga kamera, kryeni Testi i mjedis. të kontrollit me lëvizje përpara se të
përdorni komandimin me lëvizje.
●●
Mund të ndjeni lodhje fizike kur përdorni Kontrolli me lëvizje për periudha të gjata.
Njohja e zërit
●●
Kur televizori është model i serisë 9000 ose nuk ka të instaluar kamerën e integruar me modelet e serisë
SEK-3500 të UHD Evolution Kit, rekomandojmë që të përdorni Samsung Smart Control për të përdorur këtë
funksion.
●●
Njohja e zërit nuk disponohet në të gjitha gjuhët, dialektet apo rajonet. Performanca ndryshon në varësi të
gjuhës së zgjedhur, volumit të zërit dhe niveleve të zhurmës në mjedisin rrethues.
●●
Shkrimi i tekstit me zë kërkon që të pranoni rregulloren e fshehtësisë për zërin të aplikacionit të palës së
tretë.
●●
Futja e tekstit me zë ju mundëson të shkruani tekst me anë të komandave zanore në vend të mausit, tastierës
ose telekomandës. Ky funksion është veçanërisht i dobishëm për kërkim, shfletim në internet dhe për
përdorimin e aplikacioneve.
●●
Përpara se të përdorni Njohja e zërit bashkëveprues, duhet të bini dakord me njoftimet e mëposhtme të
fshehtësisë:
––
Njoftimi i fshehtësisë së njohjes së zërit, njoftimi i fshehtësisë së nuancës
Kërkesat për përdorimin e njohjes së zërit, lëvizjeve dhe fytyrës
Kërkesat për përdorimin e njohjes së zërit
●●
Shpejtësia e njohjes së zërit ndryshon në varësi të volumit/tonalitetit, shqiptimit dhe mjedisit të zërit (zhurmës
së mjedisit rrethues dhe zërit të televizorit).
●●
Thoni komandën në distancë 1,2 m deri në 1,8 m nga mikrofoni në Samsung Smart Control. Volumi optimal
për komandat zanore është midis 75 dB dhe 80 dB.
Kërkesat për përdorimin e njohjes së lëvizjeve
●●
Sigurohuni të përdorni komandimin me lëvizje brenda largësive të rekomanduara:
––
Kamera e televizorit (e integruar): midis 1,5 m dhe 3,5m
––
Kamera e televizorit (shitet veçmas): midis 1,5 m dhe 4 m
●●
Rrezja reale e njohjes mund të ndryshojë në varësi të këndit të kamerës dhe faktorëve të tjerë.
●●
Duhet të jeni brenda rrezes së objektivit të kamerës, pasi komandimi me lëvizje varet nga kamera e integruar
e televizorit. Rregulloni këndin e kamerës me anë të rrotës në pjesën e pasme të kamerës. Mos e drejtoni
kamerën drejtpërdrejt nga dielli ose ndonjë burim tjetër drite, ose mos e pengoni pamjen e saj.
●●
Në mënyrë që kamera ta njohë lëvizjen, duhet të qëndroni jashtë sfondit.
●●
Ndriçimi i përshtatshëm i ambientit është 50 deri në 500 lux. (100 Lux: Në banjë, 400 Lux: Në dhomën e
ndenjjes)
●●
Shmangni rrezet e drejtpërdrejta të diellit kur përdorni komandimin me lëvizje.
●●
Për të vlerësuar rrezen e njohjes nga kamera, kryeni Testi i mjedis. të kontrollit me lëvizje përpara se të
përdorni komandimin me lëvizje.
Kërkesat për përdorimin e njohjes së fytyrës
●●
Sigurohuni të përdorni njohjen e fytyrës brenda largësive të rekomanduara:
––
Kamera e televizorit (e integruar): midis 1,5 m dhe 3,5m
––
Kamera e televizorit (shitet veçmas): midis 1,5 m dhe 4 m
●●
Rrezja reale e njohjes mund të ndryshojë në varësi të këndit të kamerës dhe faktorëve të tjerë.
●●
Ndriçimi i përshtatshëm i ambientit është 50 deri në 500 lux. (100 Lux: Në banjë, 400 Lux: Në dhomën e
ndenjjes)
●●
Njohja e fytyrës mund të njohë deri në 5 përdorues të ndryshëm njëkohësisht.
●●
Televizori mund të ketë vështirësi në njohjen e binjakëve dhe të njerëzve me fytyra të ngjashme si persona të
ndryshëm.
●●
Vini re si më poshtë kur përdorni njohjen e fytyrës:
––
Mos e mbuloni fytyrën me kapele, syze dielli ose flokë.
––
E gjithë fytyra duhet të dallohet nga kamera. Shmangni hijet mbi fytyrë. Hijet pengojnë njohjen e saktë të
fytyrave nga kamera.
––
Mbajeni shprehjen e fytyrës sa më neutrale të jetë e mundur. Përveç kësaj, mbajeni gojën mbyllur dhe sa
më neutrale që të jetë e mundur.
––
Kur identifikoheni në llogarinë Samsung, shprehja e fytyrës duhet të jetë e njëjtë me atë që kishit gjatë
regjistrimit.
Lexojeni përpara e përdorimit të Aplikacione
●●
Për shkak të karakteristikave të produktit të përfshira në Samsung Smart Hub si edhe për shkak të kufizimeve
në materialet e disponueshme, disa funksione, aplikacione dhe shërbime mund të mos disponohen në të
gjitha pajisjet ose në të gjitha territoret. Disa funksione të Smart Hub gjithashtu mund të kërkojnë pajisje
periferike shtesë ose tarifa anëtarësimi. Për informacione të mëtejshme mbi të dhëna për pajisje të caktuara
dhe ofrimin e materialeve, vizitoni http://www.samsung.com. Shërbimet dhe disponimi i materialeve mund të
ndryshohen pa njoftim paraprak.
●●
Samsung Electronics nuk mban asnjë përgjegjësi ligjore për ndërprerjen e shërbimeve të aplikacioneve të
shkaktuar për çfarëdo lloj arsyeje nga ofruesi i shërbimit.
●●
Shërbimet e aplikacioneve mund të ofrohen vetëm në anglisht dhe përmbajtja e disponueshme mund të
ndryshojë në varësi të zonës.
●●
Për informacione të mëtejshme për aplikacionet, vizitoni faqen e internetit të ofruesit të shërbimit të
aplikueshëm.
●●
Lidhja e paqëndrueshme e internetit mund të shkaktojë vonesa ose ndërprerje. Për më tepër, aplikacionet
mund të përfundojnë automatikisht në varësi të gjendjes së rrjetit. Nëse ndodh diçka e tillë kontrolloni lidhjen
me internetin dhe provoni sërish.
●●
Përditësimet dhe shërbimet e aplikacionit mund të bëhen të padisponueshme.
●●
Përmbajtja e aplikacionit i nënshtrohet ndryshimeve nga ofruesi i shërbimit pa njoftim paraprak.
●●
Shërbime të caktuara mund të ndryshojnë në varësi të versionit të aplikacionit të instaluar në televizor.
●●
Funksioni i aplikacionit mund të ndryshojë në versionet e ardhshme të aplikacionit. Nëse ndodh kjo, aktivizoni
tutorialin e aplikacionit ose vizitoni faqen e internetit të ofruesit të shërbimit.
●●
Në varësi të politikave të ofruesit të shërbimit, disa aplikacione mund të mos i mbështesin detyrat e
shumëfishta.
Lexojeni përpara e përdorimit tëWeb Browser
●●
Ekrani i shfletimit mund të ndryshojë nga ai në kompjuter.
●●
Shfletuesi i internetit nuk përputhet me aplikacionet Java.
●●
Nuk mund të shkarkoni skedarë. Nëse provoni të shkarkoni skedarë, do të merrni një mesazh gabimi.
●●
Shfletuesi i internetit mund të mos hyjë në disa faqe të caktuara interneti.
●●
Luajtja e videove me Flash mund të jetë e kufizuar.
●●
Tregtia elektronike për blerjet në internet nuk mbështetet.
●●
Në faqet e internetit që kanë dritare të lëvizshme, lëvizja nëpër dritare mund të rezultojë në karaktere të
dëmtuara.
●●
ActiveX nuk mbështetet.
●●
Disa opsione nuk mund të përdoren në modalitetin e shfletimit të lidhjeve. (Kaloni në shfletimin me tregues
për të aktivizuar ato opsione.)
●●
Mbështetet vetëm një numër i kufizuar fontesh. Disa simbole dhe karaktere mund të mos shfaqen siç duhet.
●●
Reagimi ndaj komandave në distancë dhe shfaqja në ekran mund të vonohet ndërkohë që ngarkohet një faqe
interneti.
●●
Ngarkimi i faqes së internetit mund të vonohet ose pezullohet tërësisht me disa sisteme të caktuara
funksionimi.
●●
Veprimet e kopjimit dhe të ngjitjes nuk mbështeten.
●●
Gjatë hartimit të një emaili ose mesazhi të thjeshtë, disa funksione, siç janë përmasa e fontit dhe zgjedhja e
ngjyrës, mund të mos disponohen.
●●
Ka një kufi për numrin e faqeshënuesve dhe për madhësinë e skedarit të evidencës që mund të ruhen.
●●
Numri i dritareve që mund të hapen në të njëjtën kohë ndryshon në varësi të kushteve të kërkimit dhe të
modelit të televizorit.
●●
Shpejtësia e shfletimit të internetit ndryshon në varësi të gjendjes së rrjetit.
●●
Shfletuesi i internetit mbështet vetëm skedarët .mp3 të zërit.
●●
Nëse Ora ((MENU/123)
ruhet.
●●
Historiku i shfletimit ruhet nga më i fundit te më i vjetri, ku hyrjet e vjetra mbishkruhen në fillim.
●●
Në varësi të llojeve të kodekëve të mbështetur të zërit/figurës, luajtja e disa skedarëve video dhe të zërit
gjatë luajtjes së materialeve Flash mund të mos jetë e mundur.
●●
Burimet video nga ofruesit e shërbimeve të transmetimit të optimizuara për kompjuter mund të mos luhen
siç duhet në shfletuesin tonë të pronësisë.
MENU
Sistemi
Ora
Ora) nuk është caktuar, historiku i shfletimit nuk do të
Lexojeni përpara luajtjes së skedarëve të fotove, videove ose të
muzikës
Kufizimet e përdorimit të skedarëve të fotove, videove dhe të muzikës
●●
Televizori mbështet vetëm pajisje USB MSC (Kategori e ruajtjes në masë). MSC është emërtim kategorie për
pajisjet e ruajtjes masive. Llojet e pajisjeve MSC përfshijnë disqet e jashtme, lexuesit e kartave të memories
dhe kamerat dixhitale. (Nyjat USB nuk mbështeten.) Këto lloje pajisjesh duhet të lidhen drejtpërdrejt me
folenë USB të televizorit. Televizori mund të mos e njohë pajisjen USB ose mund të mos lexojë skedarët në
pajisje nëse ajo është lidhur me televizorin nëpërmjet kabllos zgjatuese USB. Mos e shkëpusni pajisjen USB
gjatë transferimit të skedarëve.
●●
Kur lidhni diskun e jashtëm, përdorni folenë USB (HDD). Ju rekomandojmë të përdorni disk të jashtëm me
ushqyesin e vet të rrymës.
●●
Disa fotoaparate dixhitale dhe pajisje zëri mund të mos përputhen me televizorin.
●●
Nëse ka disa pajisje USB të lidhura me televizorin, ky i fundit mund të mos njohë disa prej tyre ose asnjërën.
Pajisjet USB që përdorin hyrje të energjisë së lartë duhet të lidhen me folenë USB [5 V, 1 A].
●●
Televizori mbështet sistemet e skedarëve FAT, exFAT dhe NTFS.
●●
Pasi të keni renditur skedarët sipas modalitetit të pamjes së dosjes, televizori mund të shfaqë deri në 1000
skedarë për dosje. Sidoqoftë nëse pajisja USB përfshin më shumë se 8000 skedarë dhe dosje, disa skedarë
dhe dosje mund të mos jenë të aksesueshëm.
●●
Modaliteti i lidhjes PTP (protokolli i transferimit të figurës) disponohet vetëm për kamerat dixhitale. Nëse
lidhni celularin inteligjent ose tabletën me televizorin me anë të modalitetit PTP, televizori nuk e njeh atë.
●●
Sigurohuni të lidhni disk USB ose të jashtëm, që mbështet USB 3.0, me folenë USB 3.0.
●●
Disa skedarë në varësi të kodimit të tyre mund të mos luhen në televizor.
●●
Në varësi të modelit, skedarë të caktuar mund të mos disponohen.
Titrat e jashtme të mbështetura
Emri
Formati
Tekst i me kohë për MPEG-4
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub ose.txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Tekst SMPTE-TT
.xml
Titrat e brendshme të mbështetura
Emri
Kontejneri
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MKV
Tekst i me kohë për MPEG-4
MP4
TTML në transmetim pa ndërprerje
MP4
Tekst SMPTE-TT
MP4
PNG SMPTE-TT
MP4
Rezolucionet dhe formatet e mbështetura të figurës
Prapashtesa e skedarit
Formati
Rezolucioni
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
4096x4096
*.bmp
BMP
4096x4096
*.mpo
MPO
15360x8640
*.jpg
*.jpeg
Kodekët dhe formatet e mbështetura të muzikës
Prapashtesa e
skedarit
Formati
Kodeku
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Mbështet deri në 2 kanale
*.ogg
OGG
Vorbis
Mbështet deri në 2 kanale
*.wma
WMA
WMA
Mbështet deri në 10 kanale Pro 5.1.
Zëri WMA pa humbje cilësie nuk mbështetet.
Mbështet deri në profilin M2.
*.wav
wav
wav
midi
midi
ape
ape
AIFF
AIFF
ALAC
ALAC
Shënim
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.mid
*.midi
*.ape
*.aif
*.aiff
*.m4a
Mbështet tipin 0 dhe tipin 1.
Kërkimi nuk mbështetet.
Mbështet vetëm pajisjen USB.
Kodekët e mbështetur të videos
Formati i
skedarit
Kontejneri
Kodekët e figurës
Rezolucioni
4096X2160: 30
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
HEVC (H.265 - Main, Main10,
Main4:2:2 10)
*.avi
Motion JPEG
*.mkv
*.asf
Shpejtësia e
kuadrove (k/s)
3840x2160
3840X2160: 60
Shpejtësia
e biteve
(Mbps)
Kodekët e zërit
60
60
80
30
80
MVC
*.wmv
*.mp4
AVI
*.mov
MKV
*.3gp
ASF
*.vro
MP4
*.mpg
3GP
*.mpeg
MOV
*.ts
FLV
*.tp
VRO
*.trp
VOB
*.mov
PS
*.flv
TS
*.vob
SVAF
*.svi
*.m2ts
DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
MPEG4 SP/ASP
*.divx
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
Window Media Video v9(VC1)
HE-AAC
MPEG2
1920x1080
20
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
MPEG1
DTS(Core, LBR)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
Window Media Video
v7(WMV1),v8(WMV2)
*.mts
Dolby Digital
60
30
H.263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
VP9
4096x2160
60
4096X2160: 30
3840X2160: 60
20
40
Vorbis
Kufizime të tjera
●●
Kodekët mund të mos funksionojnë siç duhet nëse ka ndonjë problem me materialin.
●●
Materialet video nuk luhen ose nuk luhen saktë nëse ka gabim në material ose në kontejner.
●●
Zëri ose videoja mund të mos funksionojnë nëse kanë shpejtësi standarde të biteve/shpejtësi standarde të
kuadrove mbi klasifikimet e përputhshmërisë së televizorit.
●●
Nëse tabela e treguesit ka ndonjë gabim, funksioni Kërko (Kërce) nuk do të punojë.
●●
Kur luhet video përmes një lidhjeje në rrjet, videoja mund të mos luhet shtruar për shkak të shpejtësive të
transmetimit të të dhënave.
●●
Disa pajisje USB/kamera dixhitale mund të mos përputhen me televizorin.
●●
Kodeku HEVC disponohet vetëm në kontejnerët MKV/MP4/TS.
Dekoduesit e videos
●●
H.264 FHD mbështetet deri në nivelin 4,1. (nuk mbështet FMO/ASO/RS)
●●
H.264 UHD mbështetet deri në nivelin 5,1.
●●
HEVC FHD mbështetet deri në nivelin 4,1 dhe HEVC UHD mbështetet deri në nivelin 5.1.
●●
VC1 AP L4 nuk mbështetet.
●●
Të gjithë kodekët e videos, duke përjashtuar WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC dhe VP6:
Nën 1280x720: 60 kuadro maks.
Mbi 1280x720: 30 kuadro maks.
●●
GMC 2 ose më lart nuk mbështetet.
●●
Mbështet vetëm sekuencat pamore SVAF lart/poshtë, krah më krah dhe majtas/djathtas (2 ES).
●●
Mbështet vetëm spec. BD MVC.
Dekoduesit e zërit
●●
WMA 10 Pro mbështet deri në 5.1-kanalësh. Mbështet deri në profilin M2. Zëri WMA pa humbje cilësie nuk
mbështetet.
●●
QCELP dhe AMR NB/WB nuk mbështeten.
●●
Vorbis mbështetet për deri në 5.1-kanalësh.
●●
Dolby Digital Plus mbështetet për deri në 5.1 kanale.
●●
Kodeku DTS LBR disponohet vetëm për kontejnerë MKV/MP4/TS.
●●
Shpejtësitë e mbështetura tipike janë 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 dhe 48 KHz dhe ndryshojnë sipas
kodekut.
Kufizimet e
Kufizime për PIP (figurë në figurë)
●●
PIP nuk mund të përdoret ndërkohë që Smart Hub ose 3D është aktive.
●●
Fikja e televizorit çaktivizon automatikisht PIP-në.
●●
Luajtja e lojërave ose përdorimi i funksionit të karaokes në ekranin kryesor mund të sjellë cilësi më të dobët
figure PIP.
●●
FNF-ja nuk mbështetet për burim UHD.
1 Modeli i
sintonizuesit
TELEVIZORI KRYESOR
PIP
DTV
ATV
HDMI
AV
Component
DTV
X
X
○
X
○
ATV
X
X
○
X
○
"" Ky funksion varet nga modeli dhe zona specifike.
2 Modeli i
sintonizuesit
TELEVIZORI KRYESOR
PIP
DTV
ATV
HDMI
AV
Component
DTV
○
○
○
○
○
ATV
X
X
○
X
○
"" Ky funksion varet nga modeli dhe zona specifike.
CI praktike
Nuk mbështet 2 kanale të koduara
Sintonizuesi 1
Sintonizuesi 2
Përputhshmëria
Shikoni (me pagesë)
Shikoni (me pagesë)
X
Shikoni (me pagesë)
Shikoni (falas)
○
Shikoni (falas)
Shikoni (me pagesë)
○
Shikoni (falas)
Shikoni (falas)
○
Lexoni pas instalimit të televizorit
Madhësitë e figurës dhe sinjalet hyrëse
Cilësimi i Madhësi figure zbatohet për burimin aktual. Madhësi figure e përdorur do të mbetet në fuqi kurdoherë
që e zgjidhni atë burim në rast se nuk e ndryshoni.
Sinjali hyrës
Madhësia e figurës
Component
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person., 4:3
Kanal dixhital (720p)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person., 4:3
Kanal dixhital (1080i, 1080p)
21:9, Auto, 16:9, Zmadh, Titull, Person., 4:3
Kanal dixhital (3840×2160p në 24/30 Hz)
21:9, Auto, 16:9, Zmadh, Titull, Person.
Kanal dixhital (3840×2160p në 50/60Hz)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person.
Kanal dixhital (4096 x 2160p)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person.
HDMI (720p)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)
21:9, Auto, 16:9, Zmadh, Titull, Person., 4:3
HDMI (3840 x 2160p)
21:9, Auto, 16:9, Zmadh, Titull, Person.
HDMI (4096 x 2160p)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person.
USB (720p)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person., 4:3
USB (1080i/p në 60 Hz)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person., 4:3
USB (3840×2160p në 24/30 Hz)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person.
USB (3840×2160p në 60 Hz)
USB (4096×2160p në 24/30/60 Hz)
21:9, 16:9, Zmadh, Titull, Person.
"" 21:9, Auto, Titull mbështeten vetëm nga modelet e serisë S9W.
"" Auto mund të mos punojë siç duhet, në varësi të sinjaleve hyrëse.
Instalimi i siguresës kundër vjedhjes
●●
Siguresa kundër vjedhjes është një pajisje fizike që mund të përdoret për të mbrojtur televizorin nga vjedhja.
Kërkoni folenë siguresës në pjesën e pasme të televizorit. Foleja ka një ikonë përbri saj. Për ta përdorur
siguresën, mbështilleni kabllon e siguresës rreth një objekti që është shumë i rëndë për t'u mbajtur dhe më
pas futeni në folenë e siguresës së televizorit. Siguresa shitet veçmas.
●●
Mënyra e përdorimit të siguresës kundër vjedhjes mund të ndryshojë në çdo model televizori. Për
informacione të mëtejshme, drejtojuni manualit të përdorimit të siguresës.
"" Ky funksion disponohet vetëm në modele të caktuara në rajone të caktuara gjeografike.
Lexojeni përpara konfigurimit të lidhjes me valë të internetit
Masa paraprake për lidhjen me valë të internetit
●●
Ky televizor mbështet protokollet e komunikimit IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung-u rekomandon
përdorimin e IEEE 802.11n. Skedarët e videove të ruajtur në pajisje të lidhur me televizorin nëpërmjet rrjetit
të shtëpisë mund të mos luhen pa probleme.
●●
Për të përdorur internetin me valë, televizori duhet të lidhet me një rrugëzues ose modem me valë. Nëse
rrugëzuesi me valë mbështet DHCP-në, televizori mund të përdorë adresë DHCP ose statike për t'u lidhur me
rrjetin me valë.
●●
Zgjidhni një kanal për rrugëzuesin me valë që nuk është aktualisht në përdorim. Nëse kanali i caktuar për
rrugëzuesin me valë po përdoret aktualisht nga një pajisje tjetër, kjo rezulton në interferencë dhe/ose
ndërprerje të komunikimit.
●●
Shumica e rrjeteve me valë kanë sistem sigurie opsional. Duhet të krijoni një fjalëkalim me anë të karaktereve
dhe numrave për të aktivizuar sistemin e sigurisë së rrjetit me valë. Më pas ky fjalëkalim nevojitet për t'u
lidhur me një AP që e ka sigurinë e aktivizuar.
Protokollet e sigurisë me valë
●●
Televizori mbështet vetëm protokollet vijuese të sigurisë së rrjetit me valë.
––
Modalitetet e autentikimit: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
––
Llojet e enkriptimit: WEP, TKIP, AES
●●
Në përputhje me specifikimet më të reja të certifikimit Wi-Fi, televizorët Samsung nuk mbështesin
enkriptimet e sigurisë WEP ose TKIP në rrjete që funksionojnë në modalitetin 802.11n.
●●
Nëse rrugëzuesi me valë mbështet WPS-në (konfigurim i mbrojtur Wi-Fi), mund të lidhni televizorin me
rrjetin me anë të PBC-së (konfigurim me shtypje butoni) ose PIN-it (numër personal identifikimi). WPS-ja i
konfiguron automatikisht cilësimet e kodit SSDI dhe WPA.
●●
Televizori nuk mund të lidhet me rrugëzuesit me valë të pacertifikuar.
Lexojeni përpara lidhjes së kompjuterit (rezolucionet e
mbështetura)
●●
Kur e lidhni televizorin me kompjuterin, caktojeni kartën e videos së kompjuterit në një nga rezolucionet
standarde të renditura në tabelat më poshtë ose në faqen vijuese. Televizori do të rregullohet automatikisht
në rezolucionin e zgjedhur. Vini re se rezolucioni optimal dhe i rekomanduar është 3840 x 2160 në 60 Hz.
●●
Zgjedhja e një rezolucioni që nuk është i përfshirë në tabela mund të rezultojnë në ekran të bardhë ose
vetëm me ndezje të treguesit të energjisë.
●●
Drejtojuni manualit të përdorimit të kartave tuaja grafike për rezolucione të përputhshme.
IBM
Formati i ekranit
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
(KHz)
(Hz)
70 Hz
31.469
Formati i ekranit
640 x 480
(MHz)
Polariteti
(horizontal/
vertikal)
70.087
28.322
-/+
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
Frekuenca e orës
(KHz)
(Hz)
(MHz)
Polariteti
(horizontal/
vertikal)
67 Hz
35.000
66.667
30.240
-/-
832 x 624
75 Hz
49.726
74.551
57.284
-/-
1152 x 870
75 Hz
68.681
75.062
100.000
-/-
Rezolucioni
(Njolla x vija)
720 x 400
Frekuenca e orës
MAC
Rezolucioni
(Njolla x vija)
VESA DMT
Formati i ekranit
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
(KHz)
(Hz)
640 x 480
60 Hz
31.469
640 x 480
72 Hz
640 x 480
(MHz)
Polariteti
(horizontal/
vertikal)
59.940
25.175
-/-
37.861
72.809
31.500
-/-
75 Hz
37.500
75.000
31.500
-/-
800 x 600
60 Hz
37.879
60.317
40.000
+/+
800 x 600
72 Hz
48.077
72.188
50.000
+/+
800 x 600
75 Hz
46.875
75.000
49.500
+/+
1024 x 768
60 Hz
48.363
60.004
65.000
-/-
1024 x 768
70 Hz
56.476
70.069
75.000
-/-
1024 x 768
75 Hz
60.023
75.029
78.750
+/+
1152 x 864
75 Hz
67.500
75.000
108.000
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 800
60 Hz
49.702
59.810
83.500
-/+
1280 x 1024
60 Hz
63.981
60.020
108.000
+/+
1280 x 1024
75 Hz
79.976
75.025
135.000
+/+
1366 x 768
60 Hz
47.712
59.790
85.500
+/+
1440 x 900
60 Hz
55.935
59.887
106.500
-/+
1600 x 900RB
60 Hz
60.000
60.000
108.000
+/+
1680 x 1050
60 Hz
65.290
59.954
146.250
-/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
*2560 x 1080
60 Hz
112.500
60.000
594.000
+/+
Rezolucioni
(Njolla x vija)
"" *: Ky rezolucion mbështetet vetëm për modelet e serisë S9W.
Frekuenca e orës
Rezolucionet e mbështetura për sinjalet video
CEA-861
Formati i ekranit
Frekuenca
horizontale
Frekuenca
vertikale
(KHz)
(Hz)
720 (1440) x 576i
50 Hz
15.625
720(1440) x 480i
60 Hz
720 x 576
(MHz)
Polariteti
(horizontal/
vertikal)
50.000
27.000
-/-
15.734
59.940
27.000
-/-
50 Hz
31.250
50.000
27.000
-/-
720 x 480
60 Hz
31.469
59.940
27.000
-/-
1280 x 720
50 Hz
37.500
50.000
74.250
+/+
1280 x 720
60 Hz
45.000
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
50 Hz
28.125
50.000
74.250
+/+
1920 x 1080i
60 Hz
33.750
60.000
74.250
+/+
1920 x 1080
24 Hz
27.000
24.000
74.250
+/+
1920 x 1080
25 Hz
28.125
25.000
74.250
+/+
1920 x 1080
30 Hz
33.750
30.000
74.250
+/+
1920 x 1080
50 Hz
56.250
50.000
148.500
+/+
1920 x 1080
60 Hz
67.500
60.000
148.500
+/+
3840 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
3840 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
3840 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
3840 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
3840 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
4096 x 2160
24 Hz
54.000
24.000
297.000
+/+
4096 x 2160
25 Hz
56.250
25.000
297.000
+/+
4096 x 2160
30 Hz
67.500
30.000
297.000
+/+
4096 x 2160
50 Hz
112.500
50.000
594.000
+/+
4096 x 2160
60 Hz
135.000
60.000
594.000
+/+
Rezolucioni
(Njolla x vija)
Frekuenca e orës
Lexojeni përpara përdorimit të pajisjeve Bluetooth
Kufizimet në përdorimin e Bluetooth
●●
Altoparlanti Samsung Bluetooth disponohet vetëm kur pajisja mbështet Lidhja e zërit e televiz..
●●
Nuk mund të përdorni njëherësh pajisje me Lidhja e zërit e televiz. ((MENU/123)
Cilësimet shtesë Lidhja e zërit e televiz.) dhe funksionet e zërit rrethues.
●●
Mund të ketë probleme pajtueshmërie në varësi të pajisjeve Bluetooth. (Mund të mos ketë kufje vetëm për
celularë, në varësi të mjedisit.)
●●
Mund të ndodhin gabime me sinkronizimin e buzëve.
●●
Televizori dhe pajisjet Bluetooth mund të shkëputen, në varësi të distancës midis tyre.
●●
Një pajisje Bluetooth mund të bëjë zhurmë ose të pësojë defekt
●●
MENU
Ting.
––
Kur pjesë të trupit janë kontakt me sistemin marrës/transmetues të pajisjes Bluetooth ose televizorit.
––
Kur pajisja ka luhatje elektrike nga pengesat e shkaktuara nga muret, këndet ose ndarjet e ambienteve të
zyrave.
––
Kur pajisja ekspozohet ndaj interferencave elektrike nga pajisje të të njëjtit brez frekuencash, ku
përfshihen pajisjet mjekësore, furrat me mikrovalë dhe rrjetet lokale me valë.
Nëse problemi vazhdon, sigurohuni të përdorni fole për daljen e zërit dixhital (Optike) ose fole HDMI (ARC).
Licenca
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section
of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language
subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of
DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories.
Dolby dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Markat tregtare: Rovi dhe Rovi Guide janë marka tregtare të Rovi Corporation dhe/ose filialeve të saj.
Licenca: Sistemi Rovi Guide është prodhuar nën licencën e Rovi Corporation dhe/ose të filialeve të saj.
Patenta: Sistemi Rovi Guide mbrohet nga patentat dhe aplikimet për patenta të regjistruara në SHBA, Evropë dhe shtete të
tjera, duke përfshirë një ose më shumë patenta të Shteteve të Bashkuara 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794 të lëshuara për Rovi
Corporation dhe/ose filialet e saj.
Deklaratë për mosmbajtje të përgjegjësisë: Rovi Corporation dhe/ose filialet e saj dhe bashkëpunëtorët përkatës nuk janë në
asnjë mënyrë përgjegjës për saktësinë ose disponueshmërinë e informacionit të orareve të programeve ose të të dhënave të
tjera në sistemin Rovi Guide dhe nuk mund të garantojë disponueshmërinë e shërbimit në zonën tuaj. Rovi Corporation dhe/ose
bashkëpunëtorët e tij përkatës nuk do të jenë në asnjë rast përgjegjës për dëme në lidhje me saktësinë ose disponueshmërinë e
informacionit të orareve të programeve ose të të dhënave të tjera në sistemin Rovi Guide.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.
Glosari
●●
480i/480p/720p/1080i/1080p
Në përgjithësi i referohet numrit të rreshtave efikase të kërkimit që përcakton rezolucionin e ekranit. Ka dy
mënyra kërkimi: e ndërthurur dhe progresive.
––
Kërkimi
Projektimi sekuencial i pikëzave për të formuar figura. Sa më i lartë numri i pikëzave, aq më të qarta dhe
të gjalla janë figurat.
––
Progresiv
Metodë sekuenciale kërkimi që kërkon çdo rresht, njëri pas tjetrit.
––
I ndërlidhur
Metodë kërkimi me luhatje që kërkon çdo dy rreshta deri në fund të ekranit dhe më pas mbush rreshtat e
mbetura.
Shembull) Nëse numri i linjave horizontale të kërkimit është 480i
Kërkohen 240 rreshta nga fillimi në fund dhe më pas kërkohen 240 rreshtat e mbetura për një total prej 480
rreshtash.
* Dallimet e përgjithshme ndërmjet 480i dhe 480p janë si më poshtë:
●●
480i
480p
Frekuenca horizontale
15,75 Khz
31,5 Khz
FPS
30
60
Rreshta në ekran
480
480
ARC (kanali i kthimit të zërit)
ARC i mundëson televizorit të nxjerrë zë dixhital drejt një pajisjeje zëri dhe të marrë zë dixhital nga kjo pajisje
zëri nëpërmjet kabllos HDMI. Sidoqoftë, ARC-ja disponohet vetëm nëpërmjet folesë HDMI (ARC) dhe vetëm
kur televizori është i lidhur me marrës AV të aktivizuar nga ARC-ja.
●●
DVI (Ndërfaqe pamore dixhitale)
Lidhja e folesë DVI të televizorit me folenë DVI të kompjuterit nëpërmjet kabllos HDMI-DVI mundëson
përdorimin e televizorit si monitor kompjuteri. Sidoqoftë, kabllot HDMI-DVI bartin vetëm sinjale video.
Duhet të lidhni një grup altoparlantësh me kompjuterin me anë të kabllos së veçantë për të dëgjuar zërin e
kompjuterit.
●●
HDMI (High Definition Multimedia Interface; sistem multimedia i qartësisë së lartë)
HDMI është mënyra e transmetimit të sinjaleve të figurës dhe zërit nëpërmjet një kablloje të vetme.
●●
Adresat IP dinamike kundrejt atyre statike
Nëse rrjeti kërkon adresë IP dinamike, përdorni modem apo rrugëzues ADSL që mbështet protokollin
e konfigurimit dinamik të pritësit (DHCP). Modemët dhe rrugëzuesit që mbështesin DHCP-në japin
automatikisht vlerat e adresës IP, maskës së nënrrjetit, portëkalimit dhe DNS që i nevojiten televizorit për të
hyrë në internet, që të mos të duhet të caktohen manualisht. Shumica e rrjeteve të shtëpisë përdorin adresë
IP dinamike.
Nëse rrjeti kërkon adresë IP statike, jepni manualisht vlerat e adresës IP, maskës së nënrrjetit, portëkalimit
dhe DNS gjatë konfigurimit të lidhjes me rrjetin. Për të marrë vlerat e adresës IP, maskës së nënrrjetit,
portëkalimit dhe DNS, kontaktoni ofruesin tuaj të shërbimit të internetit (ISP).
Nëse rrjeti kërkon adresë IP statike, përdorni modem ADSL që mbështet DHCP-në. Modemët ADSL që
mbështesin DHCP-në pranojnë edhe adresat IP statike.
●●
Bluetooth
Bluetooth është një protokoll komunikimi me valë në distancë të shkurtër që mundëson shkëmbimin e
informacioneve midis celularëve, laptopëve dhe kufjeve të lidhura me pajisje që mbështesin Bluetooth.
Përdoret kryesisht për lidhjet me valë me konsum të ulët të energjisë, brenda një distance shumë të shkurtër
prej 10 m.
●●
Ethernet
Ethernet është një LAN (rrjet lokal) që përdor kabllo koaksiale të standardizuara nga IEEE.
●●
Lidhja Component
Lidhjet Component përdoren kryesisht për konsolat e lojërave dhe transmetojnë sinjale video duke e ndarë
në një sinjal ndriçimi (Y) dhe dy sinjale ngjyrash (Pb dhe Pr). Foleja ka shënimin [Component IN]_(Pr, Pb, Y) në
pjesën e pasme të televizorit. Në disa pajisje ndonjëherë ka shënimin Cr, Cb, Y. Cb dhe Cr janë konvertimet
dixhitale të sinjaleve Pb dhe Pr.
Bashkuesit normalisht janë me kode me ngjyra të kuqe (R), blu (B) dhe jeshile (G) dhe ofrojnë cilësinë më të
mirë të mundshme të figurës për një lidhje analoge.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising