Samsung | SM-A305F/DS | User manual | Samsung Galaxy A30 User manual

Samsung Galaxy A30 User manual
အသံုးျပဳ လမ္းညႊန္
SM-A205F/DS
SM-A305F/DS
Myanmar. 04/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
အခ်က္အလက္ဇယား
အေျခခံ
69
မက္ေဆ့ခ္်မ်ား
72
အင္တာနက္
74
အီးေမးလ္
75
ကင္မရာ
4
ဒီအရာကို အရင္ဆံုးဖတ္ပါ။
6
Device အပူရွိန္တက္ျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
10
Device အဆင္အျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
87
ျပခန္း
17
ဘက္ထရီ
92
AR ႐ုပ္ေျပာင္ပံု (Galaxy A30)
19
SIM (သို႕မဟုတ္) USIM ကတ္ (နာႏို SIM
ကတ္)
98
Always On Display (Galaxy A30)
101 ၀င္းဒိုးမ်ဳိးစံု
24
မန္မိုရီကတ္ (မိုက္ခရုိ SD ကတ္)
104 ကေလးမ်ား အိမ္ (Galaxy A30)
28
Device ကို ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ျခင္း
106 Galaxy Wearable
29
ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ပံု
106 Samsung Members
31
Samsung အေကာင့္
107 Samsung Notes
33
သင့္ယခင္ device မွ ေဒတာကို
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းျခင္း (Smart Switch)
108 ျပကၡဒိန္
34
စကရင္အား သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း
47
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
49
စာသားမ်ားကို ရုိက္ထည့္ျခင္း
109 Samsung Health
113 ေရဒီယို
114 အသံဖမ္းစက္
115 ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား
115 နာရီ
117 ဂဏန္းတြက္စက္
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
118 Game Launcher
52
အပ္စ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း (သို႕မဟုတ္)
ပယ္ဖ်က္ျခင္း
121 SmartThings
54
Bixby Home (Galaxy A30)
56
Reminder
126 Google အပ္စ္မ်ား
60
ဖုန္း
65
အဆက္အသြယ္မ်ား
125 အေၾကာင္းအရာ ေဝမွ်ျခင္း
2
အခ်က္အလက္ဇယား
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
167 Google
168 အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
128 မိတ္ဆက္
169 Dual Messenger
128 ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
170 ဒစ္ဂ်စ္တယ္ က်န္းမာျခင္း
130 Wi-Fi
172 ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ
132 ဘလူးတုသ္
175 အက္ပ္မ်ား
134 ေဒတာေခြၽတာေရး
176 အေထြေထြ စီမံခ်က္
135 SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ
177 ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္
135 မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း
177 ေဆာ့ဖ္ဝဲအပ္ဒိတ္
137 ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
178 သံုးသူ လက္စြဲ
178 ဖုန္းအေၾကာင္း
139 အသံမ်ားႏွင့္ တုန္ခါမႈ
140 Dolby Atmos (ပတ္လည္အသံစနစ္)
140 အက္ပ္ အသံကို ခြဲျခားပါ
ေနာက္ဆက္တြဲ
141 သတိေပးခ်က္မ်ား
179 ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း
141 အက္ပ္အုိင္ကြန္ တံဆိပ္မ်ား
142 ျပ႐ုပ္
143 အျပာေရာင္ အလင္း filter
144 စခရင္ နည္းသြင္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း
(သို႕မဟုတ္) ဖန္သားျပင္ေပၚ အေရာင္ကို
ခ်ိန္ၫွိျခင္း
145 ဖန္သားျပင္ပုံရိပ္
146 ေနာက္ခံပုံရိပ္မ်ားႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား
146 ဖန္သားျပင္ေသာ့
147 Smart Lock
148 ဇီဝ႐ုပ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံုၿခဳံေရး
149 မ်က္ႏွာ မွတ္မိျခင္း
152 လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
155 Samsung Pass
160 လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ
165 အ​ေကာင့္မ်ားႏွင့္ အရန္သိမ္းျခင္း
166 Samsung Cloud
3
အေျခခံ
ဒီအရာကို အရင္ဆးုံ ဖတ္ပါ။
သင္ေ
့ လ်ာ္လၿုံ ခံဳေသာ အသံးု ျပဳမႈျဖစ္ေစရန္ device ကို အသံးု မျပဳခင္ လံၿု ခံဳေရး အခ်က္အလက္အားလံးု ကို ဖတ္ပါ။
•
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ device ၏ မူလသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
•
အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဒသ၊ ၀န္ေဆာင္မျႈ ဖည္ဆ
့ ည္းသူ၊ ေမာ္ဒယ္အေသးစိတေ
္ ဖာ္ျပခ်က္မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္
device ေဆာ့ဖ၀
္ ေ
ဲ ပၚကို မူတည္၍ သင္၏ device ႏွင့္ ကြျဲ ပားႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
•
CPU အျမင္ႏ
့ င
ွ ့္ RAM အသံးု ျပဳမႈ လိအ
ု ပ္ေသာ အခ်က္အလက္ (အရည္အေသြးျမင့္ အခ်က္အလက္) သည္ device ၏
အလံးု စံေ
ု ဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လမ
ိ မ
့္ ည္။ အခ်က္အလက္ႏင
ွ ဆ
့္ က္စပ္ေနေသာ အပ္စမ
္ ်ားသည္ device
၏ အေသးစိတေ
္ ဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံးု ျပဳသည္ပ
့ တ္၀န္းက်င္အေပၚမူတည္၍ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ အလုပမ
္ လုပသ
္ ည္လည္း
ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
Samsung မွတစ္ပါး အျခားျဖည္ဆ
့ ည္းသူမ်ားမွ ေထာက္ပထ
့ံ ားေသာ အပ္စမ
္ ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ျပႆနာမ်ားအတြင္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွေ
ိ ပ။
•
တည္းျဖတ္ထားသည့္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ျခင္းဆိင
ု ရ
္ ာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ျပဳျပင္မမ
ြ း္ မံထားသည့္ လည္ပတ္ေရးစနစ္
ေဆာ့ဖ၀
္ မ
ဲ ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ ျပႆနာမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်မျဖစ္မမ
ႈ ်ားအတြက္
Samsung တြင္ တာ၀န္မရွေ
ိ ပ။ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကုိ မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ အထူးျပဳလုပရ
္ န္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ device
(သိ႕ု မဟုတ)္ အပ္စမ
္ ်ား မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ အလုပမ
္ လုပသ
္ ည္လည္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
ဒီ device အတြက္ ေထာက္ပေ
့ံ ပးထားေသာ ေဆာ့ဖ၀
္ ၊ဲ အသံရင္းျမစ္မ်ား၊ ေ၀ါေပပါမ်ား၊ ပံမ
ု ်ားႏွင့္ အျခားမီဒယ
ီ ာမ်ားသည္
အကန္႕အသတ္ႏင
ွ အ
့္ သံးု ျပဳရန္ လိင
ု စ
္ င္လပ
ု ထ
္ ားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီ အရာမ်ားကို စီးပြားေရး (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခား
ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားအတြက္ ဆြထ
ဲ တ
ု ျ္ ခင္းႏွင့္ အသံးု ျပဳျခင္းတိ႕ု သည္ မူပင
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
အသံးု ျပဳသူမ်ားသည္ တရားမ၀င္မဒ
ီ ယ
ီ ာအသံးု ျပဳျခင္းအတြက္ လံးု ၀တာ၀န္ရသ
ိွ ည္။
•
သင္သည္ စာတိေ
ု ပးပိ႕ု ျခင္း၊ အပ္ပလ
္ ပ
ု ႏ
္ င
ွ ့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပျ္ ခင္း၊ အလိအ
ု ေလ်ာက္ အခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္
တည္ေနရာ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား အသံးု ျပဳျခင္းကဲသ
့ ႕ုိ ေဒတာ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ သင္၏ ေဒတာပလန္ေပၚမူတည္၍
က်ခံရႏိင
ု သ
္ ည္။ ႀကီးမားေသာ ေဒတာကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ေဆာင္ရက
ြ မ
္ က
ႈ ုိ အသံးု ျပဳေစခ်င္သည္။
•
Device ႏွငအ
့္ တူပါလာေသာ မူလအပ္စမ
္ ်ားကို ျမွငတ
့္ င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတိ႕ု သည္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွဘ
ိ ဲ
မေထာက္ပေ
့ံ တာ့သည္တ႕ုိ ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ Device တြင္ ေထာက္ပေ
့ံ ပးထားေသာ အပ္စႏ
္ င
ွ ပ
့္ တ္သတ္၍
သိလသ
ုိ ည္မ်ားရွပ
ိ ါက Samsung Service Centre ကို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။ အသံးု ျပဳသူမွ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာ
အပ္စမ
္ ်ားအတြကဆ
္ လ
ုိ ်ွ င္ေတာ့ ၀န္ေဆာင္မျႈ ဖည္ဆ
့ ည္းသူမ်ားကို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။
4
အေျခခံ
•
Device ၏ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကုိ ျပဳျပင္မမ
ြ း္ မံျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ တရား၀င္မဟုတေ
္ သာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ ေဆာ့ဖ၀
္ မ
ဲ ်ားကို
ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္းသည္ device ခ်ဳိ႕ယြငး္ ျခင္းႏွင့္ ေဒတာမ်ား ပ်က္စးီ ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဆံးု ရႈးံ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
ထိသ
ု ႕ုိ ေသာ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားသည္ သင္၏ Samsung လိင
ု စ
္ င္သေဘာတူခ်က္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင္၏
အာမခံခ်က္ကလ
ုိ ည္း ပ်က္ျပယ္ေစလိမမ
့္ ည္။
•
ေနရာေဒသႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပးသူအေပၚ မူတည္ၿပီး ထုတလ
္ ပ
ု စ
္ ဥ္ႏင
ွ ့္ ျဖန္ျ႔ ဖဴးစဥ္တင
ြ ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ မွနက
္ ပ္ကုိ
အကာအကြယအ
္ တြက္ တပ္ထားပါသည္။ မ်က္ႏာွ ျပင္ မွနက
္ ပ္တင
ြ ္ ျဖစ္ေသာ အပ်က္အစီး အထိအခိက
ု သ
္ ည္ အာမခံတင
ြ ္
မပါဝင္ပါ။
•
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ မူတည္၍ အေရာင္ေတာက္ပမႈကုိ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ခ်ိနည
္ ျိွ ခင္းျဖင့္ ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ
အျပင္ဘက္ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္တင
ြ ေ
္ တာင္မွ ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း ျမင္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ ထုတက
္ န
ု ၏
္ မူလသဘာဝရ
ပံေ
ု သသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ပံရ
ု ပ
ိ မ
္ ်ားကို အခ်ိနၾ္ ကာျမင္စ
့ ာြ ေဖာ္ျပထားပါက မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ပံရ
ု ပ
ိ ္ စြက
ဲ ်န္ေနျခင္း (မ်က္ႏာွ ျပင္
ေလာင္ကၽြမး္ ျခင္း) (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ပံရ
ု ပ
ိ ေ
္ ယာင္မ်ား ေပၚေနျခင္း ျဖစ္ႏင
ို ပ
္ ါသည္။
–– ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ တစ္ခလ
ု းုံ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ တစိတတ
္ ပိင
ု း္ တြင္ ပံေ
ု သသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ပံရ
ု ပ
ိ မ
္ ်ားကို
အခ်ိနၾ္ ကာျမင္စ
့ ာြ အသံးု မျပဳရန္ တိက
ု တ
္ န
ြ း္ ထားၿပီး device ကို အသံးု မျပဳသည့္ အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ
ပိတထ
္ ားပါ။
–– သင္သည္ ၄င္းကို အသံးု မျပဳသည္အ
့ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ထိေတြ႕ မ်က္ႏာွ ျပင္ အလုအ
ိ ေလ်ာက္ ပိတသ
္ ာြ းေစရန္
သတ္မတ
ွ ထ
္ ားႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ ဖြငပ
့္ ါ၊ ျပ႐ုပ္ → ဖန္သားျပင္ အားလပ္ခ်ိန္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊
ထိေ
႔ု နာက္ device မွ မ်က္ႏာွ ျပင္ ကို မပိတခ
္ င္ ေစာင္ဆ
့ င
ုိ း္ ေစလိသ
ု ည့္ ၾကာခ်ိနက
္ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
–– ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ လိက
ု ၍
္ ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ၎၏ ေတာက္ပမႈကုိ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ခ်ိနည
္ ေ
ိွ စရန္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ ဖြငပ
့္ ါ၊ ျပ႐ုပ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ ထိေ
႔ု နာက္ အလိက
ု သ
္ င့္ ေျပာင္းလဲ ေတာက္ပမ ကို ဖြငရ
့္ န္
ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
ေဒသႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိ႕ device မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး ေကာ္မရွင္ (FCC) ထံမွ
ခြငျ့္ ပဳခ်က္ရရန္ လိအ
ု ပ္သည္။ သင္၏ device သည္ FCC ထံမွ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ရလွ်င္ သင္သည္ device ၏ FCC ID ကို
ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။ FCC ID ကို ၾကည္ရ
့ န္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စအ
္ ား အစပ်ိဳးၿပီး ဖုနး္ အေၾကာင္း → အေျခအေန ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
5
အေျခခံ
ညႊနၾ္ ကားခ်က္ သေကၤတမ်ား
သတိေပးခ်က္။ ။ သင္ကယ
ုိ တ
္ င
ုိ ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားသူမ်ားကို ထိခက
ုိ ဒ
္ ဏ္ရာ ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည့္ အေျခအေန
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။ ။ သင္၏ ကိရယ
ိ ာ သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခား ပစၥညး္ မ်ား ပ်က္ဆးီ သည့္ အေျခအေန
အသိေပးခ်က္။ ။ မွတစ
္ မ
ု ်ား၊ အသံးု ဝင္ေသာ အခ်က္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
Device အပူရန
ိွ တ
္ က္ျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေျဖရွငး္ နည္းမ်ား
ဘက္ထရီကုိ အားသြငး္ ေနစဥ္ device အပူရန
ိွ ္ တက္ေသာအခါ
အားသြငး္ ေနစဥ္ device ႏွင့္ အားသြငး္ ႀကိဳးသည္ ပူလာႏိင
ု သ
္ ည္ ႀကိဳးမဲအ
့ ားသြငး္ ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ အလ်င္အျမန္
အားသြငး္ ျခင္းတိ႕ု ျပဳလုပေ
္ နစဥ္ device သည္ ကိင
ု လ
္ က
ုိ သ
္ ည္ႏင
ွ ့္ ပိပ
ု ေ
ူ ၾကာင္း ခံစားမိႏင
ုိ သ
္ ည္ ၎သည္ device ၏ သက္တမ္း
(သိ႕ု မဟုတ)္ စြမး္ ေဆာင္ရည္ကုိ ထိခက
ုိ ျ္ ခင္းမရွသ
ိ ည္အ
့ ျပင္ device ၏ ပံမ
ု န
ွ ္ အလုပလ
္ ပ
ု ႏ
္ င
ုိ ျ္ ခင္း အပိင
ု း္ အျခားအတြငး္ ရွသ
ိ ည္။
ဘက္ထရီ အရမ္းပူလာလွ်င္ အားသြငး္ ႀကိဳးသည္ အားသြငး္ ျခင္းကို ရပ္တန္႕သြားႏိင
ု သ
္ ည္။
Device အပူရန
ိွ တ
္ က္လာေသာအခါ ေအာက္ပါအတိင
ု း္ လုပပ
္ ါ။ ။
•
အားသြငး္ ႀကိဳးအား device မွ ျဖဳတ္ၿပီး အသံးု ျပဳေနေသာ အက္ပလီေကးရွငး္ တိင
ု း္ ကို ပိတပ
္ ါ။ Device
အပူရန
ိွ က
္ ်သည္အထိ ေစာင္ၿ့ ပီးမွ device ကို ျပန္လည္အားသြငး္ ပါ။
•
Device ၏ ေအာက္ပင
ုိ း္ သည္ အပူရန
ိွ တ
္ က္ေနလွ်င္ ခ်ိတဆ
္ က္ထားေသာ USB ႀကိဳး ပ်က္စးီ ေနေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ပ်က္စးီ ေနေသာ USB ႀကိဳးအား Samsung အသိအမွတျ္ ပဳ အသစ္တစ္ချု ဖင့္ လဲလယ
ွ ပ
္ ါ။
•
ႀကိဳးမဲ့ အားသြငး္ ပစၥညး္ တစ္ခက
ု ုိ အသံးု ျပဳေနစဥ္ device ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ အားသြငး္ ပစၥညး္ ၾကားတြင္ သတၱဳ ပစၥညး္ မ်ား၊
သံလက
ုိ မ
္ ်ားႏွင့္ သံလက
ုိ ဓ
္ ာတ္ပါဝင္ေသာ စက္အတြငး္ ျဖတ္ ကဒ္မ်ားကဲသ
့ ႔ုိ ျပင္ပ ပစၥညး္ မ်ားကို မထားပါႏွင။့္
ႀကိဳးမဲအ
့ ားသြငး္ ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ အျမန္အားသြငး္ ျခင္း က႑သည္ အေထာက္အပံေ
့ ပးထားေသာ
ေမာ္ဒယ္မ်ားတြငသ
္ ာ ရရွသ
ိ ည္။
6
အေျခခံ
အသံးု ျပဳေနစဥ္ device အပူရန
ိွ တ
္ က္လာေသာအခါ
ပါဝါ ပိမ
ု လ
ုိ အ
ုိ ပ္သည့္ က႑မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အပ္စမ
္ ်ားကို သင္ အသံးု ျပဳေသာအခါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၎တိက
႔ု ုိ အခ်ိန္ ၾကာၾကာ
အသံးု ျပဳေသာအခါ သင္၏ device သည္ ဘက္ထရီ အသံးု ျပဳမႈ တက္လာေသာေၾကာင့္ ယာယီ အပူရန
ိွ တ
္ က္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
ဖြငထ
့္ ားေသာ အပ္စမ
္ ်ားကို ပိတၿ္ ပီး device ကို ခဏေလာက္ အသံးု မျပဳဘဲ ေနပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိမ
႔ု ာွ device အပူရန
ိွ တ
္ က္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ အေျခအေနမ်ားဆိင
ု ရ
္ ာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အပ္စေ
္ ပၚမူတည္၍ ဒီဥပမာမ်ားသည္ သင္ေ
့ မာ္ဒယ္အေပၚ မသက္ေရာက္သည္လည္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
ဝယ္ယၿူ ပီးေနာက (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဒတာ ျပန္ထန
ိ း္ သိမး္ ေသာအခါ ကနဦး တပ္ဆင္ေနစဥ္
•
ႀကီးမားေသာ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ေဒါင္းလုတဆ
္ ေ
ဲြ သာအခါ
•
ပါဝါ ပိမ
ု လ
ုိ အ
ုိ ပ္သည့္ အပ္စမ
္ ်ားကို အသံးု ျပဳေသာအခါ (သိ႕ု မဟုတ)္ အပ္စမ
္ ်ားကို အခ်ိန္ ၾကာၾကာ အသံးု ျပဳေသာအခါ
–– အရည္အေသြးျမင့္ ဂိမး္ မ်ားကို အခ်ိနၾ္ ကာၾကာ ကစားေသာအခါ
–– ဗီဒ
ြ ယ
ီ မ
ုိ ်ားကို အခ်ိနၾ္ ကာၾကာ ႐ုက
ိ က
္ းူ ေသာအခါ
–– အျမင္ဆ
့ းုံ ေသာ အလင္း သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ျဖင့္ အသံးု ျပဳေနစဥ္ ဗြဒ
ီ ယ
ီ မ
ုိ ်ားအား တိက
ု ႐
္ က
ို ၾ္ ကည္႐
့ ေ
ႈ နေသာအခါ
–– တီဗႏ
ီ င
ွ ့္ ခ်ိတဆ
္ က္ေသာအခါ
•
အလုပမ
္ ်ားစြာတစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နစဥ္ (သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနာက္ခတ
ံ င
ြ ္ အပ္စအ
္ မ်ားအျပားကို ဖြငထ
့္ ားေသာအခါ)
–– ဝင္းဒိးု မ်ဳိးစံု အသံးု ျပဳေသာအခါ
–– ဗြဒ
ီ ယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ႐ုက
ိ က
္ းူ ေနစဥ္ အပ္စမ
္ ်ားကို အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ေနေသာအခါ
–– ဗြဒ
ီ ယ
ီ ျုိ ဖင့္ ဖုနး္ ေခၚဆိေ
ု နစဥ္ ႀကီးမားေသာ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ေဒါင္းလုတဆ
္ ေ
ဲြ သာအခါ
–– လမ္းေၾကာင္းျပ အပ္စတ
္ စ္ခု အသံးု ျပဳေနစဥ္ ဗြဒ
ီ ယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ႐ုက
ိ က
္ းူ ေသာအခါ
•
Cloud၊ အီးေမးလ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခား အေကာင္မ
့ ်ားႏွင့္ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေဒတာ ပမာဏကို
အသံးု ျပဳေသာအခါ
•
Device ကို တိက
ု ႐
္ က
ုိ ္ ေနေရာင္ေအာက္တင
ြ ္ ထားစဥ္ ကားအတြငး္ လမ္းေၾကာင္းျပ အတ္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ အသံးု ျပဳေသာအခါ
•
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ႏင
ွ ့္ တယ္သားရင္း က႑ကို အသံးု ျပဳေသာအခါ
•
အခ်က္ျပ အားနည္းေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖုနး္ လိင
ု း္ ဖမ္းယူမႈ မရွေ
ိ သာ ဧရိယာမ်ားတြင္ device ကို အသံးု ျပဳေသာအခါ
•
ပ်က္စးီ ေနေသာ USB ႀကိဳးတစ္ချု ဖင့္ ဘက္ထရီကုိ အားသြငး္ ေသာအခါ
•
Device ၏ ဖုနး္ အားသြငး္ ႀကိဳး တပ္သည္ေ
့ နရာသည္ ပ်က္စးီ (သိ႕ု မဟုတ)္ အရည္၊ ဖုန၊္ သတၱဳ ေပါင္ဒါႏွင့္ ခဲတရ
ံ ိွ
ခဲဓာတ္ကသ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ ျပင္ပ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ
•
သင္ roaming လုပေ
္ နေသာအခါ
7
အေျခခံ
Device အပူရန
ိွ တ
္ က္လာေသာအခါ ေအာက္ပါအတိင
ု း္ လုပပ
္ ါ။ ။
•
ေနာက္ဆးုံ ေပၚ ေဆာ့ဖဝ
္ လ
ဲ ျ္ ဖင့္ device အား ဆက္လက္ အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္ထားပါ။
•
ဖြငထ
့္ ားေသာ အပ္စမ
္ ်ားအၾကား ကြလ
ဲ မ
ဲြ မ
ႈ ်ားသည္ device အား အပူရန
ိွ တ
္ က္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။ Device ကို
ျပန္လည္စတင္ပါ။
•
၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ၊္ GPS ႏွင့္ Bluetooth က႑မ်ားကို အသံးု မျပဳေသာအခါ ၎တိက
႔ု ုိ ပိတထ
္ ားပါ။
•
ဘက္ထရီအသံးု ျပဳမႈ မ်ားေသာ အပ္စမ
္ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ေနာက္ခတ
ံ င
ြ ္ ဖြငထ
့္ ားေသာ အပ္စမ
္ ်ားကို အသံးု မျပဳပါက
ပိတပ
္ ါ။
•
မလိအ
ု ပ္ေသာ ဖိင
ု မ
္ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အသံးု မျပဳေသာ အပ္စမ
္ ်ားကို ဖ်က္ပါ။
•
မ်က္ႏာွ ျပင္ အလင္းေရာင္ကုိ ေလွ်ာ့ထားပါ။
•
Device အပူခ်ိန္ လြနက
္ ေ
ဲ နပါက (သိ႕ု မဟုတ)္ ၾကာရွညစ
္ ာြ ပူေနပါက ေခတၱခဏ အသံးု မျပဳဘဲ ထားပါ။ Device
ဆက္လက္၍ အပူခ်ိနလ
္ န
ြ က
္ ေ
ဲ နလွ်င္ Samsung Service Centre ကို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။
Device အပူခ်ိနလ
္ န
ြ က
္ ေ
ဲ သာအခါ device အားနည္းခ်က္မ်ား
Device အပူခ်ိန္ တက္လာေသာအခါ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေစသည္ သိ႕ု မဟုတ္ device ကို
ျပန္ေအးေစဖိ႕ု ပိတထ
္ ားရမည္။ ၄င္းက႑သည္ အေထာက္အပံေ
့ ပးထားေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားတြငသ
္ ာ ရရွသ
ိ ည္။
•
Device သည္ ပံမ
ု န
ွ ထ
္ က္ ပိပ
ု လ
ူ ်ွ င္ device အပူခ်ိနလ
္ န
ြ က
္ မ
ဲ ႈ စာတိတ
ု စ္ေစာင္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။ Device ၏ အပူခ်ိန္
ေလ်ာ့က်ေစရန္ စကရင္ အလင္းေတာက္ပမႈႏင
ွ ့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ အရွန
ိ က
္ ုိ အကန္႕အသတ္ ျဖစ္ေစၿပီး ဘက္ထရီ
အားသြငး္ ျခင္းသည္ ရပ္တန္႕သြားမည္။ ဖြငထ
့္ ားေသာ အတ္ပမ
္ ်ားသည္ ပိတသ
္ ာြ းၿပီး device ျပန္ေအးလာသည္အထိ
သင္သည္ အေရးေပၚ ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု သ
ႈ ာ လုပႏ
္ င
ုိ လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။
•
Device အပူခ်ိန္ လြနက
္ ေ
ဲ နပါက (သိ႕ု မဟုတ)္ ၾကာရွညစ
္ ာြ ပူေနပါက ပါဝါ ပိတဖ
္ ႕ုိ စာတိတ
ု စ္ေစာင္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
Device ကို ပိတပ
္ ါ၊ ၿပီးေနာက္ ျပန္ေအးသြားမည္အ
့ ထိ ေစာင္ပ
့ ါ။
8
အေျခခံ
အလုပလ
္ ပ
ု ရ
္ ာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ သင္၏ device သည္ အပူခ်ိန္ လြနက
္ ႏ
ဲ င
ုိ သ
္ ည္။ ဘက္ထရီ သက္တမ္း
တိေ
ု တာင္းမႈ၊ device အား ထိခက
ုိ မ
္ ၊ႈ သိ႕ု မဟုတ္ မီးေလာင္မက
ႈ ုိ ေရွာင္ရာွ းရန္ သတိျပဳပါ။
•
သင္၏ device အား အလြနေ
္ အးေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ အလြနပ
္ ေ
ူ သာ အပူခ်ိနမ
္ ်ားတြင္ မထားပါႏွင။့္
•
သင္၏ device အား တိက
ု ႐
္ က
ုိ ေ
္ နေရာင္ႏင
ွ ့္ အခ်ိနၾ္ ကာၾကာ မထိေတြ႕ပါေစႏွင။့္
•
ေႏြရာသီတင
ြ ္ ကားအတြငး္ ကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အလြနပ
္ သ
ူ ည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သင္၏ device အား အခ်ိနၾ္ ကာၾကာ အသံးု မျပဳပါႏွင့္
(သိ႕ု မဟုတ)္ မထားပါႏွင။့္
•
Device အား လွ်ပ္စစ္ အပူေပး အျပားကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အပူခ်ိနလ
္ န
ြ က
္ ႏ
ဲ င
ုိ သ
္ ည့္ ေနရာတိင
ု း္ တြင္ မထားပါႏွင။့္
•
သင္၏ device ကို အပူေပးကိရယ
ိ ာမ်ား၊ မိက
ု ခ
္ ရုေ
ိ ၀့၊ အပူေပး ခ်က္ျပဳတ္ေရးပစၥညး္ မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖိအားမ်ားေသာ
ကြနတ
္ န
ိ န
္ ာမ်ားထဲတင
ြ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၄င္းတိ႕ု အနီးအနားတြင္ သိမး္ ဆည္းျခင္း မျပဳပါႏွင။့္
•
ပ်က္စးီ ေနေသာ အားသြငး္ ႀကိဳး (သိ႕ု မဟုတ)္ ဘက္ထရီကုိ ဘယ္ေတာ့မွ အသံးု မျပဳပါႏွင။့္
9
အေျခခံ
Device အဆင္အျပင္ႏင
ွ ့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ထုပပ
္ းုိ မႈ အခ်က္အလက္မ်ား
ထုပပ
္ းုိ မႈ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျမန္ စတင္အသံးု ျပဳလမ္းညႊနက
္ ုိ ၾကည္ပ
့ ါ။
•
Device အတြက္ ေထာက္ပထ
့ံ ားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ တြဖ
ဲ က္ပစၥညး္ မ်ားသည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္
၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
ေထာက္ပထ
့ံ ားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ဒီ device အတြကသ
္ ာ ဒီဇင
ုိ း္ ျပဳလုပထ
္ ားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား device မ်ားႏွင့္
အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်ျဖစ္မည္ မဟုတေ
္ ပ။
•
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတေ
္ ဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႏးိႈ ေဆာ္မမ
ႈ ရွဘ
ိ ႏ
ဲ င
ွ ့္ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
သင္သည္ အပိတ
ု ဖ
ဲြ က္ပစၥညး္ မ်ားကို ျပည္တင
ြ း္ ရွိ Samsung လက္လဆ
ီ င
ုိ မ
္ ်ားတြင္ ၀ယ္ယႏ
ူ င
ုိ သ
္ ည္။ မ၀ယ္ယမ
ူ ီ
ထိပ
ု စၥညး္ မ်ားသည္ သင္၏ device ႏွင့္ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ် ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ တြဖ
ဲ က္ပစၥညး္ မ်ားကိသ
ု ာ အသံးု ျပဳပါ။ အတည္မျပဳထားေသာ
တြဖ
ဲ က္ပစၥညး္ မ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္းသည္ အာမခံခ်က္ျဖင့္ ကာကြယမ
္ ထားေသာ ခ်ဳိ႕ယြငး္ ျခင္းမ်ားႏွင့္
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ပာြ းေစႏိင
ု သ
္ ည္။
•
တြဖ
ဲ က္ပစၥညး္ အားလံးု ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ သ
ႈ ည္ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ည္က
့ မ
ု ဏ
ၸ မ
ီ ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ တြဖ
ဲ က္ပစၥညး္ မ်ားအေၾကာင္း ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ လ
ိွ ပ
ုိ ါက Samsung ၀က္ဘဆ
္ ဒ
ုိ တ
္ င
ြ ္ ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
10
အေျခခံ
Device အဆင္အျပင္
► Galaxy A20။ ။
အနီးအနား အာ႐ံုခံကိရိယာ
စပီကာ
အေရွ႕ကင္မရာ
အသံခလုတ္
ပါ၀ါ ခလုတ္
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္
ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳး
တပ္သည့္ေနရာ (USB
Type-C)
11
အေျခခံ
GPS အင္တာနာ
မိုက္ခရုိဖုန္း
အေနာက္ ကင္မရာ
SIM ကတ္/မန္မိုရီကတ္
(ႏွစ္လုးံ)
ထည့္သည့္ေနရာ
ဖလက္ရွ္
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳ
အာရုံခံကိရိယာ
အဓိက အင္တာနာ
စပီကာ
နားထည့္နားၾကပ္ အေပါက္
မိုက္ခရုိဖုန္း
12
အေျခခံ
► Galaxy A30။ ။
စပီကာ
အနီးအနား အာ႐ံုခံကိရိယာ
အလင္းအာရံုခံ
အေရွ႕ကင္မရာ
အသံခလုတ္
ပါ၀ါ ခလုတ္
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္
ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳး
တပ္သည့္ေနရာ (USB
Type-C)
13
အေျခခံ
GPS အင္တာနာ
မိုက္ခရုိဖုန္း
အေနာက္ ကင္မရာ
SIM ကတ္/မန္မိုရီကတ္
(ႏွစ္လုးံ)
ထည့္သည့္ေနရာ
ဖလက္ရွ္
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳ
အာရုံခံကိရိယာ
အဓိက အင္တာနာ
စပီကာ
နားထည့္နားၾကပ္ အေပါက္
မိုက္ခရုိဖုန္း
•
မီဒယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ားကို ဖြငေ
့္ နစဥ္ကသ
့ဲ ႕ုိ ေသာ စပီကာမ်ားကို အသံးု ျပဳေနစဥ္ သိ႕ု မဟုတ္ စပီကာဖုနး္ ကို အသံးု ျပဳေနစဥ္
device ကို သင္န
့ ားႏွင့္ ကပ္မထားပါႏွင။့္
•
ကင္မရာမွနဘ
္ လ
ီ းူ ကို ေနေရာင္တက
ုိ ႐
္ က
ုိ ထ
္ ေ
ိ တြ႕ျခင္းကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ ျပင္းထန္သည့္ အလင္းေရာင္ႏင
ွ ့္
မထိေတြ႕ေအာင္ ဂ႐ုစက
ုိ ပ
္ ါ။ ကင္မရာမွနဘ
္ လ
ီ းူ သည္ ေနေရာင္တက
ုိ ႐
္ က
ုိ ထ
္ ေ
ိ တြ႕ျခင္းကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ ျပင္းထန္သည့္
အလင္းေရာင္ႏင
ွ ့္ ထိေတြ႕ပါက ကင္မရာ၏ ႐ုပပ
္ အ
ုံ ာ႐ုခ
ံ စ
ံ က္မာွ ထိခက
ုိ ႏ
္ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ ထိခက
ုိ ပ
္ ်က္စးီ ေသာ
႐ုပပ
္ အ
ုံ ာ႐ုခ
ံ စ
ံ က္ကုိ ျပန္ျပင္လ႔ုိ မရကာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားတြင္ အစက္အေျပာက္မ်ား ျဖစ္ေစပါလိမမ
့္ ည္။
•
ဖန္သားျဖင့္ လုပထ
္ ားေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္ အက္ခရီလစ္ျဖင့္ လုပထ
္ ားေသာ ကိယ
ု ထ
္ ည္ ကြအ
ဲ က္ေနသည့္ device
သင္ အသံးု ျပဳပါက ထိခက
ုိ ဒ
္ ဏ္ရာ ရႏိင
ု သ
္ ည့္ အႏၲရာယ္ရေ
ိွ ကာင္းရွႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈ
စင္တာတြင္ ျပဳျပင္ၿပီးေနာက္မသ
ွ ာ device ကို ျပန္အသံးု ျပဳပါ။
14
အေျခခံ
•
ဆက္သယ
ြ ခ
္ ်က္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီယစ
ုိ းီ မႈသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ။
–– သင္သည္ သတၳဳကပ္ခာြ မ်ားကို device ၏ အင္တာနာဧရိယာတြင္ တပ္လ်ွ င္
–– သင္သည္ device တြင္ သတၳဳပစၥညး္ ႏွငလ
့္ ပ
ု ထ
္ ားေသာ device အဖံးု ကို တပ္လ်ွ င္
–– သင္သည္ ဖုနး္ ေခၚျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ဆက္သယ
ြ မ
္ ႈ ကဲသ
့ ႕ုိ ေသခ်ာေသာ
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံးု ျပဳေနစဥ္ သင္၏ လက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားအရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ device
အင္တာနာဧရိယာကို ဖံးု အုပမ
္ လ
ိ ်ွ င္
•
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္အကာအကြယက
္ ုိ အသံးု ျပဳရန္ အႀကံျပဳသည္။
အတည္မျပဳထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္အကာအကြယမ
္ ်ားသည္ အာရုခ
ံ ံ ခ်ဳိ႕ယြငး္ မႈကုိ ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။
•
အနီးအနားရွိ အရာမ်ားကို သတိျပဳႏိင
ု သ
္ ည့္ အာရုခ
ံ /ံ အလင္းအာရုခ
ံ ံ ဧရိယာတိ႕ု ကို မ်က္ႏာွ ျပင္အကာအကြယ္
(သိ႕ု မဟုတ)္ ကပ္ခာြ မ်ားကဲသ
့ ႕ုိ မ်က္ႏာွ ျပင္တဖ
ဲြ က္ပစၥညး္ မ်ားႏွင့္ မဖံးု အုပပ
္ ါႏွင။့္ ထိသ
ု ႕ုိ ျပဳလုပပ
္ ါက အာရုခ
ံ ံ
ခ်ဳိ႕ယြငး္ မႈကုိ ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။
•
ထိႏပ
ိွ မ
္ ်က္ႏာွ ျပင္အား ေရႏွင့္ မထိေတြ႕ေစပါႏွင။့္ ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ စိထ
ု င
ုိ း္ ေသာအေျခအေနတြင္
(သိ႕ု မဟုတ)္ ေရႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါတြင္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ မလုပေ
္ ဆာင္သည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
ခလုတ္ အမာမ်ား
အသံခလုတ္
ပါ၀ါ ခလုတ္
ေသာ့ခ်က္
ပါ၀ါ
အသံ
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္
•
Device ကို ဖြင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိတရ
္ န္ ဖိၿပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
•
မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ဖြင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေသာ့ခတ္ရန္ ဖိထားပါ။
•
Device အသံကုိ ခ်ိနည
္ ရ
ိွ န္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
15
အေျခခံ
ထိေတြခ
႔ လုတမ
္ ်ား
မၾကာေသးမီကခလုတ္
ေနာက္ျပန္ေသာ့ခ်က္
မူလခလုတ္
မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ သင္ ဖြငေ
့္ သာအခါ ထိေတြခ
႔ လုတမ
္ ်ားသည္ မ်က္ႏာွ ျပင္၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
ထိေတြ႕ခလုတမ
္ ်ားကို မၾကာေသးမီကခလုတ၊္ မူလခလုတႏ
္ င
ွ ့္ ေနာက္ျပန္သည္ခ
့ လုတအ
္ ျဖစ္ နဂိက
ု တည္းက
စီစဥ္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊနဘ
္ ား (ခလုတေ
္ ပ်ာ့မ်ား) ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
16
အေျခခံ
ဘက္ထရီ
ဘက္ထရီကုိ အားသြငး္ ျခင္း
ဘက္ထရီကုိ ပထမဆံးု အႀကိမ္ အသံးု မျပဳမီ အားသြငး္ ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၄င္းသည္ အက်ဳံး၀င္ေသာ သက္တမ္းအတြက္
အသံးု မ၀င္ျဖစ္သာြ းလိမမ
့္ ည္။
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ အားသြငး္ ႀကိဳး၊ ဘက္ထရီႏင
ွ ့္ ႀကိဳးမ်ားကိသ
ု ာ အသံးု ျပဳပါ။ အတည္မျပဴထားေသာ
အားသြငး္ ႀကိဳး (သိ႕ု မဟုတ)္ ႀကိဳးမ်ားသည္ ဘက္ထရီ ေပါက္ကျဲြ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ device ပ်က္စးီ ျခင္းတိ႕ု
ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
အားသြငး္ ႀကိဳးကို မွနက
္ န္စာြ မခ်ိတဆ
္ က္ျခင္းသည္ device ကို ဆိးု ဆိးု ရြားရြား ပ်က္စးီ ေစႏိင
ု သ
္ ည္။ မွနက
္ န္စာြ
အသံးု မျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပာြ းေသာ ပ်က္စးီ မႈမ်ားသည္ အာမခံခ်က္ႏင
ွ ့္ မသက္ဆင
ုိ ေ
္ ပ။
•
Device ႏွငအ
့္ တူ ေပးထားေသာ USB Type-C ႀကိဳးကိသ
ု ာ သံးု ပါ။ မိက
ု ခ
္ ရို USB ေကဘယ္ႀကိဳးကို သင္
အသံးု ျပဳပါက device ထိခက
ုိ ပ
္ ်က္စးီ ႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
စြမး္ အင္ကုိ ေခြ်တာရန္ အားသြငး္ ႀကိဳးကို အသံးု မျပဳပါက ျဖဳတ္ထားပါ။ အားသြငး္ ႀကိဳးတြင္ ပါ၀င္အဖြငအ
့္ ပိတမ
္ ပါေပ၊
ထိ႕ု ေၾကာင့္ ပါ၀ါျဖဳန္းတီးျခင္းမွ ေရွာင္ရာွ းရန္ အသံးု မျပဳပါက ပလပ္ေပါက္မွ အားသြငး္ ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ထားရမည္။
အားသြငး္ ႀကိဳးသည္ ပလပ္ေပါက္ႏင
ွ ့္ နီးကပ္စာြ က်န္ရေ
ိွ နသင့ၿ္ ပီး အားသြငး္ ေနစဥ္ လြယက
္ စ
ူ ာြ သံးု သင့သ
္ ည္။
1
USB ႀကိဳးကို USB ပါ၀ါအဒပ္တာႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
2
USB ႀကိဳးကို သင့္ device ၏ အားသြငး္ ရာေနရာတြင္ တပ္ပါ။
17
အေျခခံ
3
USB ပါ၀ါ အဒပ္တာကို ပလပ္ေပါက္တင
ြ ္ ထိးု ပါ။
4
အားအျပည္သ
့ င
ြ း္ ၿပီးပါက အားသြငး္ ႀကိဳးကို device မွ ျဖဳတ္ပါ။ ထိ႕ု ေနာက္ အားသြငး္ ႀကိဳးကို လွ်ပ္စစ္ပလက္ေပါက္မွ
ျဖဳတ္ပါ။
ဘက္ထရီသးုံ စြမ
ဲ က
ႈ ုိ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သင္၏ device သည္ ဘက္ထရီပါ၀ါကို ထိနး္ သိမး္ ရန္ သင္အ
့ ား ကူညသ
ီ ည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ျဖည္ဆ
့ ည္းထားသည္။
•
Device ကို ဂရုစက
ုိ ျ္ ခင္းလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသံးု ျပဳ၍ device ကို သင္ျ့ မတ္ေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။
•
သင္သည္ device ကို အသံးု မျပဳပါက ပါ၀ါခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ျ္ ခင္းျဖင့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ပိတထ
္ ားပါ။
•
ပါ၀ါေခြ်တာေရးပံစ
ု က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ပါ။
•
မလိအ
ု ပ္သည္အ
့ ပ္စက
္ ုိ ပိတသ
္ ည္။
•
Bluetooth ကို အသံးု မျပဳပါက ပိတထ
္ ားပါ။
•
ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းရန္လသ
ုိ ည့္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းသည့္ အပ္စက
္ ုိ ပိတထ
္ ားပါ။
•
ေနာက္ခအ
ံ လင္းေရာင္ၾကာခ်ိနက
္ ုိ ေလွ်ာ့ထားပါ။
•
မ်က္ႏာွ ျပင္ အလင္းေရာင္ကုိ ေလွ်ာ့ထားပါ။
ဘက္ထရီအားသြငး္ ျခင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယမ
္ မ
ႈ ်ား
•
ဘက္ထရီပါ၀ါ နည္းေနပါက ဘက္ထရီသေကၤတသည္ အလြတပ
္ စ
ုံ ႏ
ံ င
ွ ့္ ေပၚလိမမ
့္ ည္။
•
အားသြငး္ ႀကိဳးကို ခ်ိတဆ
္ က္လက
ုိ စ
္ ဥ္ device သည္ ခ်က္ခ်င္းမပြငပ
့္ ါက ဘက္ထရီကုိ လံးု ၀အားမ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေလ်ာ့နည္းေနေသာ ဘက္ထရီကုိ device မဖြငမ
့္ ီ မိနစ္အနည္းငယ္ အားသြငး္ ပါ။
•
တစ္ႀကိမတ
္ ည္းတြင္ အပ္စအ
္ မ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္ အသံးု ျပဳလွ်င္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခား device ႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ရန္လအ
ုိ ပ္သည့္
အပ္စအ
္ သံးု ျပဳလွ်င္ ဘက္ထရီ အလ်င္အျမန္ကန
ု လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။ ေဒတာကူးေျပာင္းေနစဥ္အတြငး္ အားေလ်ာ့က်ျခင္းမွ
ေရွာင္ရာွ းရန္ ဘက္ထရီ အားအျပည္သ
့ င
ြ း္ ၿပီးမွ ထိအ
ု ပ္စမ
္ ်ားကို အသံးု ျပဳပါ။
•
အားသြငး္ ႀကိဳးမွလ၍
ဲြ ကြနပ
္ ်ဴတာကဲသ
့ ႕ုိ ပါ၀ါရင္းျမစ္မ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္းသည္ လွ်ပ္စးီ ေၾကာင္းနည္းမႈေၾကာင့္
အားသြငး္ ႏႈနး္ ကို ေႏွးေစႏိင
ု သ
္ ည္။
•
Device ကို အားသြငး္ ေနစဥ္ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္၊ သိ႕ု ေသာ္ ဘက္ထရီအားအျပည္ျ့ ဖစ္ရန္ေတာ့ ၾကာႏိင
ု သ
္ ည္။
•
အကယ္၍ device သည္ အားသြငး္ ေနစဥ္ မတည္ၿငိမေ
္ သာ ပါ၀ါေထာက္ပမ
့ံ က
ႈ ုိ ရရွပ
ိ ါက ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္
အလုပမ
္ လုပျ္ ခင္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ထိသ
ု ႕ုိ ျဖစ္ေပၚပါက အားသြငး္ ႀကိဳးကို device မွ ျဖဳတ္ထားပါ။
18
အေျခခံ
•
အားသြငး္ ေနစဥ္ device ႏွင့္ အားသြငး္ ႀကိဳး ပူလာႏိင
ု သ
္ ည္။ ထိသ
ု ႕ုိ ျဖစ္ျခင္းမွာ ပံမ
ု န
ွ ျ္ ဖစ္ၿပီး device ၏ သက္တမ္း
(သိ႕ု မဟုတ)္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ကုိ သက္ေရာက္မမ
ႈ ရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ ပ။ ဘက္ထရီသည္ ပံမ
ု န
ွ ထ
္ က္ ပိပ
ု လ
ူ ာပါက အားသြငး္ ႀကိဳးသည္
အားသြငျ္ ခင္းကို ရပ္တန္႕ေကာင္း ရပ္တန္႕လိမမ
့္ ည္။
•
အားသြငး္ ရာေနရာ ေရစိေ
ု နစဥ္ device ကို အားသြငး္ ပါက device ပ်က္စးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။ Device ကို အားမသြငး္ မီ
အားသြငး္ ရာေနရာကို လံးု ၀ေျခာက္ေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
Device သည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ အားမ၀င္ေတာ့ပါက device ႏွင့္ အားသြငး္ ႀကိဳးကို Samsung Service Centre သိ႕ု
ယူလာပါ။
အျမန္အားသြငး္ ျခင္း
Device တြင္ အျမန္အားသြငး္ သည္က
့ ႑ ပါ၀င္သည္။ Device (သိ႕ု မဟုတ)္ ၄င္း၏ မ်က္ႏာွ ျပင္ ပိတထ
္ ားစဥ္တင
ြ ္ သင္သည္
ဘက္ထရီကုိ ပိျု မန္စာြ အားသြငး္ ႏိင
ု သ
္ ည္။
အားသြငး္ ႏႈနး္ ကို တိးု ျမွငျ့္ ခင္း
အားသြငး္ ႏႈနး္ ကို တိးု ျမွငရ
့္ န္ ဘက္ထရီအားသြငး္ ေနစဥ္ device (သိ႕ု မဟုတ)္ ၄င္း၏ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ပိတထ
္ ားပါ။ Device ကို
ပိတထ
္ ားခ်ိန္ ဘက္ထရီ အားသြငး္ စဥ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္
သေကၤတ ေပၚမည္ျဖစ္သည္။
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပအ
္ ား အစပ်ိဳးပါ၊ ကိရယ
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ
အျမန္အားသြငး္ ျခင္း အဂၤါရပ္ အသက္မ၀င္ပါက သတ္မတ
→ ဘက္ထရီ →
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ၿပီးေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ အျမန္ေကဘယ္ႀကိဳး အားသြငး္ ျခင္း
ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
သာမန္ဘက္ထရီအားသြငး္ ႀကိဳးကို အသံးု ျပဳ၍ အားသြငး္ ပါက အျမန္အားသြငး္ ျခင္းက႑ကို အသံးု ျပဳႏိင
ု မ
္ ည္
မဟုတေ
္ ပ။
•
Device ပူလာပါက (သိ႕ု မဟုတ)္ ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအပူခ်ိန္ ျမင္တ
့ က္လာပါက အားသြငး္ ႏႈနး္ သည္
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ device ပ်က္စးီ ျခင္းမွ ကာကြယရ
္ န္
သာမန္လည္ပတ္ေရးအေျခအေနျဖစ္သည္။
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ (နာႏို SIM ကတ္)
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္တစ္ခက
ု ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ သည္။
မိဘ
ု င
ုိ း္ တယ္လဖ
ီ န
ု း္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူမွ ေထာက္ပထ
့ံ ားေသာ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကို ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။
SIM ႏွစက
္ ဒ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ USIM ကဒ္မ်ား ထည္ႏ
့ င
ုိ ေ
္ သာေၾကာင့္ သင္တ
့ င
ြ က
္ ရ
ိ ယ
ိ ာတစ္ခအ
ု တြက္ ဖုနး္ နံပါတ္ႏစ
ွ ခ
္ ု သိမ
႔ု ဟုတ္
ဝန္ေဆာင္မႈ ပံပ
့ းုိ သူ ႏွစခ
္ က
ု ုိ သင္ရရွပ
ိ ါမည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ device ထဲ၌ SIM ကတ္ ႏွစခ
္ ု အသံးု ျပဳျခင္းသည္ SIM ကတ္
တစ္ခတ
ု ည္း သံးု သည္ထက္ ေဒတာကူးေျပာင္းမႈႏန
ႈ း္ သည္ ေႏွးႏိင
ု သ
္ ည္။
19
အေျခခံ
SIM (သိ႕ု မဟူတ)္ USIM အား မဆံးု ရႈးံ ေစရန္၊ အျခားသူမ်ားအား သံးု စြျဲ ခင္းမွ ခြငမ
့္ ျပဳရန္ သတိေပးခ်က္ကုိ
အသံးု ျပဳပါ။ ကတ္ဆးုံ ရႈးံ ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ေပ်ာက္ဆးုံ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စးီ မႈမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္
အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွေ
ိ ပ။
အခ်ဳိ႕ေသာ LTE ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရႏိင
ု သ
္ ည္လည္း
ရွမ
ိ ည္ျဖစ္သည္။ လံၿု ခံဳေရးရရွမ
ိ အ
ႈ ေၾကာင္း ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ လ
ိွ ပ
ုိ ါက သင္၏ ၀န္ေဆာင္မျႈ ဖည္ဆ
့ ည္းသူကုိ ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။
20
အေျခခံ
1
ကဒ္အမ
ိ ျ္ ဖဳတ္ရန္ ကဒ္အမ
ိ ေ
္ နာက္ဘက္ရိွ အေပါက္ထသ
ဲ ႔ုိ ကဒ္အမ
ိ ျ္ ဖဳတ္ပင္ ထည္ပ
့ ါ။
ကတ္ထတ
ု ရ
္ န္ ပင္ကုိ အေပါက္ထတ
ဲ င
ြ ္ ေထာင္မ
့ န
ွ က
္ ်ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။ သိ႕ု မဟုတလ
္ ်ွ င္ device
သည္ ပ်က္စးီ ေကာင္း ပ်က္စးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။
2
အံထည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္မွ အံကုိ ျဖည္းညင္းစြာ ဆြထ
ဲ တ
ု ပ
္ ါ။
3
SIM သိမ
႔ု ဟုတ္ USIM ကတ္အား ေအာက္ဘက္ မ်က္ႏာွ မူေနေသာ ေရႊေရာင္ေပးထားေသာ အဆက္အသြယမ
္ ်ားႏွင့္ SIM
ကတ္ အျပားေပၚတြင္ ထားပါ။ SIM ကဒ္၏ ကဒ္အမ
ိ ္ 1 ( 1 ) သိ႔ု SIM သိမ
႔ု ဟုတ္ USIM ကဒ္တက
႔ုိ ုိ ေနရာခ်ထားၿပီး SIM
ကဒ္ ကဒ္အမ
ိ ္ 2 ( 2 ) တြင္ ဒုတယ
ိ USIM သိမ
႔ု ဟုတ္ SIM တိက
႔ု ုိ ထည္ပ
့ ါ။
1
2
SIM ကတ္ထည့္ေနရာ 2
SIM ကတ္ထည့္ေနရာ 1
4
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ကုိ လံၿု ခံဳေစရန္ SIM ကတ္အျပားထဲသ႕ုိ ျဖည္းညင္းစြာ ဖိထည္ပ
့ ါ။
ကတ္သည္ အံႏင
ွ ့္ ခိင
ု ၿ္ မဲစာြ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်မျဖစ္ပါက SIM ကတ္သည္ အံထမ
ဲ ွ ထြကက
္ ်သြားႏိင
ု သ
္ ည္။
5
အံကုိ အံထည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္ထသ
ဲ ႕ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။
•
အံ ေရစိေ
ု နစဥ္အတြငး္ device ထဲသ႕ုိ အံကုိ ထည္ပ
့ ါက သင္၏ device ပ်က္စးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။ အံ
ေျခာက္ေသြ႕ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ အၿမဲတမ္းလုပပ
္ ါ။
•
သင့္ device ထဲသ႕ုိ အရည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယရ
္ န္ အံထ
့ ည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္ထသ
ဲ ႕ုိ အံကုိ
လံးု ၀၀င္ေအာင္ ထည္ပ
့ ါ။
21
အေျခခံ
ကတ္ကုိ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ထည္ျ့ ခင္း
နာႏို SIM ကတ္ 2
နာႏို SIM ကတ္ 1
မိုက္ခရုိ SD ကတ္
နာႏို SIM ကတ္ တစ္ကတ္တည္းကို အသံးု ျပဳပါ။
22
အေျခခံ
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္တစ္ခက
ု ုိ ဖယ္ရာွ းျခင္း
1
ကဒ္အမ
ိ ျ္ ဖဳတ္ရန္ ကဒ္အမ
ိ ေ
္ နာက္ဘက္ရိွ အေပါက္ထသ
ဲ ႔ုိ ကဒ္အမ
ိ ျ္ ဖဳတ္ပင္ ထည္ပ
့ ါ။
2
အံထည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္မွ အံကုိ ျဖည္းညင္းစြာ ဆြထ
ဲ တ
ု ပ
္ ါ။
3
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္တစ္ခက
ု ုိ ဖယ္ရာွ းသည္။
4
အံကုိ အံထည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္ထသ
ဲ ႕ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ ႏွစခ
္ က
ု ုိ အသံးု ျပဳျခင္း
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္မ်ားကို ထည္သ
့ င
ြ း္ လွ်င္ သင္သည္ device တစ္ခု အတြက္ ဖုနး္ နံပါတ္ ၂ခု (သိ႕ု မဟုတ)္
၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူ ၂ ေယာက္ကုိ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္မ်ားကို အသက္သင
ြ း္ ျခင္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM
ကတ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ ဖြငပ
့္ ါ။
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ျပဳလုပျ္ ခင္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ရယူဖ႕ုိ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ။
•
သေကၤတ။ ။ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္၏ သေကၤတကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
အမည္။ ။ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္၏ ေဖာ္ျပေသာအမည္ကုိ ေျပာင္းလဲသည္။
•
ကြနယ
္ က္အေနအထား။ ။ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ႏင
ွ ့္ အသံးု ျပဳရန္ ကြနယ
္ က္အမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္သည္။
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
ကတ္ ၂ခု အသက္၀င္ပါက သင္သည္ အေသးစိတက
္ တ္မ်ားအတြက္ အသံေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ား၊ စာတိေ
ု ပးပိ႕ု ျခင္းႏွင့္
ေဒတာ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ သင္က
့ တ္မ်ားအတြက္
ႏွစသ
္ က္ရာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး SIM ကတ္ တြင္ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
23
အေျခခံ
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ (မိက
ု ခ
္ ရုိ SD ကတ္)
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္း
သင့္ device မန္မရ
ုိ က
ီ တ္၏ ဆံေ
့ သာ ပမာဏသည္ အျခား ေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ ကြျဲ ပားႏိင
ု ၿ္ ပီး မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ႏ
ူ င
ွ ့္
အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ မန္မရ
ုိ ီ ကတ္အခ်ိဳ႕သည္ သင့္ device ႏွင့္ တြဖ
ဲ က္မသံးု ႏိင
ု ပ
္ ါ။ သင့္ device မန္မရ
ုိ က
ီ တ္၏ အမ်ားဆံးု
ဆံေ
့ သာ ပမာဏကို ၾကည္႐
့ ဖ
ႈ ႕ုိ Samsung ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ က
္ ုိ ၾကည္ပ
့ ါ။
•
မန္မရ
ုိ က
ိ တ္အခ်ဳိ႕သည္ device ႏွင့္ လံးု ၀ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်မျဖစ္သည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်မျဖစ္သည့္
ကတ္ကုိ အသံးု ျပဳျခင္းသည္ device (သိ႕ု မဟုတ)္ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ ပ်က္စးီ ေစျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ၄င္းထဲတင
ြ ္
သိမး္ ဆည္းထားေသာ ေဒတာမ်ားကိပ
ု ်က္စးီ ေစႏိင
ု သ
္ ည္။
•
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ ညာဘက္အထက္ပင
ုိ း္ တြင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္း သတိေပးခ်က္ကုိ အသံးု ျပဳပါ။
•
Device သည္ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္မ်ားအတြက္ FAT ႏွင့္ exFAT ဖိင
ု စ
္ နစ္မ်ားကို ေထာက္ပေ
့ံ ပးသည္။ မတူညေ
ီ သာ
ဖိင
ု စ
္ နစ္တင
ြ ္ ေဖာမတ္လပ
ု ထ
္ ားေသာ ကတ္တစ္ခက
ု ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ေသာအခါ device သည္ ကတ္ကုိ
ေဖာမတ္ျပန္ခ်ရန္ ေမးလိမမ
့္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ကတ္ကုိ မမွတမ
္ ျိ ခင္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ အသံးု ျပဳရန္
သင္သည္ ၎ကို ေဖာမတ္ခ်ရမည္။ သင္၏ device သည္ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္အား ေဖာမတ္ မခ်ႏိင
ု ္ (သိ႕ု မဟုတ)
မမွတမ
္ ႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါက မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ူ (သိ႕ု မဟုတ) S
္ amsung ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာကို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။
•
အႀကိမႀ္ ကိမေ
္ ရးျခင္းႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ျခင္းသည္ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္၏ သက္တမ္းကို တိေ
ု စသည္။
•
Device ထဲသ႕ုိ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ ထည္သ
့ င
ြ း္ သည္အ
့ ခါ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ ဖိင
ု လ
္ မ္းညႊနသ
္ ည္ ကြ်ႏုပ
္ ၏
္ ဖုင
ိ မ
္ ်ား → SD ကတ္
ဖိင
ု ္ ဟူ၍ ေပၚလာမည္။
24
အေျခခံ
1
ကဒ္အမ
ိ ျ္ ဖဳတ္ရန္ ကဒ္အမ
ိ ေ
္ နာက္ဘက္ရိွ အေပါက္ထသ
ဲ ႔ုိ ကဒ္အမ
ိ ျ္ ဖဳတ္ပင္ ထည္ပ
့ ါ။
ကတ္ထတ
ု ရ
္ န္ ပင္ကုိ အေပါက္ထတ
ဲ င
ြ ္ ေထာင္မ
့ န
ွ က
္ ်ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။ သိ႕ု မဟုတလ
္ ်ွ င္ device
သည္ ပ်က္စးီ ေကာင္း ပ်က္စးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။
2
အံထည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္မွ အံကုိ ျဖည္းညင္းစြာ ဆြထ
ဲ တ
ု ပ
္ ါ။
Device မွ အံကုိ ဖယ္ရာွ းပါက မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာဆက္သယ
ြ ခ
္ ်က္ အလုပ္ မလုပဘ
္ ဲ ျဖစ္သာြ းႏိင
ု သ
္ ည္။
25
အေျခခံ
3
မန္မရ
ုိ ီ ကတ္အား ေအာက္ဘက္ မ်က္ႏာွ မူေနေသာ ေရႊေရာင္ေပးထားေသာ အဆက္အသြယမ
္ ်ားႏွင့္ မန္မရ
ုိ ီ ကတ္
အျပားေပၚတြင္ ထားပါ။
မန္မိုရီ ကတ္ အျပား
4
မမ္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ လံၿု ခံဳေစရန္ မမ္မရ
ုိ က
ီ တ္အထ
ံ သ
ဲ ႕ုိ ျဖည္းညင္းစြာ ထည္ပ
့ ါ။
ကတ္သည္ အံႏင
ွ ့္ ခိင
ု ၿ္ မဲစာြ အံဝင္ခင
ြ က
္ ် မျဖစ္ပါက မန္မရ
ုိ က
ီ တ္သည္ အံထမ
ဲ ွ ျပဳတ္က် (သိ႕ု မဟုတ)္
ထြကက
္ ်သြားႏိင
ု သ
္ ည္။
5
အံကုိ အံထည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္ထသ
ဲ ႕ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။
•
အံ ေရစိေ
ု နစဥ္အတြငး္ device ထဲသ႕ုိ အံကုိ ထည္ပ
့ ါက သင္၏ device ပ်က္စးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။ အံ
ေျခာက္ေသြ႕ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ အၿမဲတမ္းလုပပ
္ ါ။
•
သင့္ device ထဲသ႕ုိ အရည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယရ
္ န္ အံထ
့ ည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္ထသ
ဲ ႕ုိ အံကုိ
လံးု ၀၀င္ေအာင္ ထည္ပ
့ ါ။
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ ဖယ္ရာွ းျခင္း
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ မဖယ္ရာွ းၿပီး လံၿု ခံဳေသာ ဖယ္ရာွ းမႈျဖစ္ေစရန္ ၄င္းကို ထုတပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ကိရယ
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ → သုေ
ိ လွာင္ခန္း →
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → SD ကတ္ → အစမပ်ဳိးပါႏွင့္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
1
ကဒ္အမ
ိ ျ္ ဖဳတ္ရန္ ကဒ္အမ
ိ ေ
္ နာက္ဘက္ရိွ အေပါက္ထသ
ဲ ႔ုိ ကဒ္အမ
ိ ျ္ ဖဳတ္ပင္ ထည္ပ
့ ါ။
2
အံထည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္မွ အံကုိ ျဖည္းညင္းစြာ ဆြထ
ဲ တ
ု ပ
္ ါ။
26
→ သိေ
ု လွာင္ခန္း
အေျခခံ
3
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ ထုတပ
္ ါ။
4
အံကုိ အံထည္သ
့ ည္အ
့ ေပါက္ထသ
ဲ ႕ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။
Device သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ကူးေျပာင္းေနစဥ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ နစဥ္၊ (သိ႕ု မဟုတ)္
ေဒတာကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ USB သိမး္ ဆည္းမႈကသ
့ဲ ႔ုိ ျပင္ပသိမး္ ဆည္းမႈကုိ
ဖယ္ရာွ းပါ။ ထိသ
ု ႕ုိ ျပဳလုပျ္ ခင္းသည္ ျပင္ပသိမး္ ဆည္းမႈ (သိ႕ု မဟုတ)္ device ထဲရိွ ေဒတာမ်ား ေပ်ာက္ဆးုံ ျခင္း
(သိ႕ု မဟုတ)္ ေပ်ာက္ဆးုံ ျခင္း (သု႕ိ မဟုတ)္ ပ်က္စးီ ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ျပင္ပသိမး္ ဆည္းမႈ device မ်ားကို
လြမ
ဲ ာွ းစြာအသံးု ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒတာဆံးု ရႈးံ မႈအပါအ၀င္ ဆံးု ရႈးံ မႈမ်ားအတြက္ Samsung တြင္
တာ၀န္မရွေ
ိ ပ။
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ ပံစ
ု ျံ ခင္း
ကြနပ
္ ်ဴတာေပၚတြင္ ပံစ
ု ခ
ံ ်ေသာ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္သည္ device ႏွင့္ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ် မျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ Device ေပၚတြင္
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ ပံစ
ု ခ
ံ ်သည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ကိရယ
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ → သုေ
ိ လွာင္ခန္း →
→ သိေ
ု လွာင္ခန္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → SD ကတ္ → စီစဥ္ဖစ
႔ဲြ ည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ကုိ ပံစ
ု မ
ံ ခ်မီ ကတ္ထတ
ဲ င
ြ ္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာအားလံးု ကို အရန္အျဖစ္
ကူးယူရန္ သတိရပါ။ ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ ူ အာမခံခ်က္သည္ အသံးု ျပဳသူ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေဒတာေပ်ာက္ဆးုံ ျခင္းႏွင့္ မသက္ဆင
ုိ ေ
္ ပ။
27
အေျခခံ
Device ကို ဖြငျ့္ ခင္းႏွင့္ ပိတျ္ ခင္း
Device ကို ဖြငရ
့္ န္ ပါ၀ါခလုတက
္ ုိ စကၠန႕္ အနည္းငယ္ဖၿိ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
သင္၏ device ကို ပထမဆံးု အႀကိမဖ
္ င
ြ ျ့္ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဒတာ ျပန္ခ်ိနျ္ ခင္း ေဆာင္ရက
ြ ၿ္ ပီးေနာက္ သင္၏ device ကို
ဖြ႕ဲ စည္းစီစဥ္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
္ ါ ကို ေရြးပါ။
Device ကို ပိတရ
္ န္အတြက္ ပါ၀ါခလုတက
္ ုိ ဖိ၍ ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ပါဝါပိတပ
ေလယာဥ္ႏင
ွ ့္ ေဆးရုမ
ံ ်ားကဲသ
့ ႕ုိ ႀကိဳးမဲ့ device မ်ား အသံးု ျပဳျခင္းကို ကန္႕သတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အာဏာပိင
ု ္
အမႈထမ္းမ်ားမွ တင္ထားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
Device ကို ျပန္လည္စတင္ျခင္း
Device ကို ျပန္စတင္ရန္အတြက္ ပါ၀ါခလုတက
္ ုိ ဖိ၍ ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ျပန္စပါ ကို ေရြးပါ။
အကယ္၍ သင္၏ device သည္ ရပ္ေနၿပီး တံ႕ု ျပန္မမ
ႈ ရွလ
ိ ်ွ င္္ ပိတၿ္ ပီးျပန္ဖင
ြ ရ
့္ န္ ပါ၀ါ ခလုတႏ
္ င
ွ ့္ အသံေလွ်ာ့ခလုတက
္ ုိ တၿပိဳင္နက္
၇ စကၠန႕္ ထက္ၾကာေအာင္ ဆက္တက
ုိ ဖ
္ ၿိ ပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားရမည္။
အသံေလွ်ာ့ခလုတ္
ပါ၀ါ ခလုတ္
28
အေျခခံ
အေရးေပၚ အေနအထား
သင္သည္ ဘက္ထရီသးုံ စြမ
ဲ က
ႈ ုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေရးေပၚပံစ
ု သ
ံ ႕ုိ device အား ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။ အခ်ဳိ႕အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန္႕သတ္လမ
ိ မ
့္ ည္။ အေရးေပၚပံစ
ု တ
ံ င
ြ ္ သင္သည္ အေရးေပၚ ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု ႈ ျပဳလုပျ္ ခင္း၊ သင္၏
လက္ရတ
ိွ ည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အျခားသူမ်ားထံ ေပးပိ႕ု ျခင္း၊ အေရးေပၚသတိေပးခ်က္ ျမည္ျခင္းႏွင့္
အျခားအရာမ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
အေရးေပၚပံစ
ု က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ျခင္း
အေရးေပၚပံစ
ု က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ရန္ ပါ၀ါ ခလုတ္ ဖိၿပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္္ အေရးေပၚ အေနအထား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အသံးု ျပဳရန္ က်န္ရခ
ိွ ်ိနသ
္ ည္ ဘက္ထရီ ပါ၀ါမကုနခ
္ င္ က်န္ရေ
ိွ နေသာ အခ်ိနက
္ ုိ ျပသည္။ အသံးု ျပဳရန္ က်န္ရခ
ိွ ်ိနသ
္ ည္
သင့္ device ၏ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေရး အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
အေရးေပၚပံစ
ု က
ံ ုိ ပိတျ္ ခင္း
အေရးေပၚစနစ္ကုိ ျပန္ျဖဳတ္ရန္
→ အေရးေပၚ အေနအထားကုိ ပိတပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပါ၀ါ ခလုတ္ ဖိၿပီး
ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ အေရးေပၚ အေနအထား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကနဦး ဖြ႕ဲ စည္းစီစဥ္ပုံ
သင္၏ device ကို ပထမဆံးု အႀကိမဖ
္ င
ြ ျ့္ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဒတာ ျပန္ခ်ိနျ္ ခင္း ေဆာင္ရက
ြ ၿ္ ပီးေနာက္ သင္၏ device ကို
ဖြ႕ဲ စည္းစီစဥ္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
ကနဦး ဖြ႕ဲ စည္းစီစဥ္မႈ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်ားသည္ device ၏ ေဆာ့ဝႏ
ဲ င
ွ ့္ သင္၏ နယ္ေျမေဒသအေပၚ မူတည္ၿပီး
ကြျဲ ပားႏိင
ု သ
္ ည္။
1
Device ကို ဖြငပ
့္ ါ။
29
အေျခခံ
2
သင္ အသံးု ျပဳလိသ
ု ည့္ device ၏ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး
ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ၿႈ ပီး သေဘာတူကာ ေနာက္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
ယခင္ device တစ္ခမ
ု ွ သင္၏ အေၾကာင္းအရာကို ရယူပါ။
5
ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနရ
္ က္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎ႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနရ
္ က္တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ သင္ ခ်ိတဆ
္ က္မထားပါက ကနဦး ဖြ႕ဲ စည္းစီစဥ္ေနစဥ္ သင္သည္ device ၏
အဂၤါရပ္အခ်ိဳ႕ကို ဖြ႕ဲ စည္းႏိင
ု စ
္ မ
ြ း္ ရွမ
ိ ည္ မဟုတပ
္ ါ။
6
ကနဦး ဖြ႕ဲ စည္းစီစဥ္မက
ႈ ုိ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လုက
ိ န
္ ာပါ။
7
သင္၏ device အား ကာကြယရ
္ န္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ အျခားသူမ်ားအား သင့္ device
အတြငး္ ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ပုဂဳိၢ လ္ေရးရာ အခ်က္အလက္ကုိ ကာကြယႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ မ်က္ႏာွ ျပင္
ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို ေနာက္မွ သတ္မတ
ွ ဖ
္ ႕ို ယခု မဟုတပ
္ ါ အား ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
8
ညႊနး္ လိေ
ု သာ အက္ပမ
္ ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ ေပၚလာလွ်င္ သင္ လိခ
ု ်င္သည့္ အက္ပမ
္ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဒါင္းလုဒလ
္ ပ
ု ပ
္ ါ။
9
သင္၏ Samsung အေကာင့္ သိ႕ု ၀င္ပါ။ သင္သည္ Samsung ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္ ေက်နပ္မႈ ရႏိင
ု ၿ္ ပီး သင့္ ေဒတာအား
ေနာက္ဆးုံ အေနအထား ျဖစ္ေနေအာင္ ထားကာ သင့္ device အားလံးု အသီးသီး၌ ကာကြယထ
္ ားႏိင
ု သ
္ ည္။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ
သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung အေကာင့္ ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
30
အေျခခံ
Samsung အေကာင့္
မိတဆ
္ က္
သင္၏ Samsung အေကာင္သ
့ ည္ သင္အ
့ ား မိဘ
ု င
ုိ း္ device မ်ား၊ တီဗမ
ီ ်ားႏွင့္ Samsung ၀က္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ားမွ ေထာက္ပထ
့ံ ားေသာ
Samsung ၀န္ေဆာင္မအ
ႈ မ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံးု ျပဳရန္ ခြငျ့္ ပဳထားသည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အေကာင့္ ၀န္ေဆာင္မတ
ႈ စ္ချု ဖစ္သည္။
သင့္ Samsung အေကာင္က
့ ုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ၿပီးသည္ႏင
ွ တ
့္ ၿပိဳင္နက္ သင္သည္ သင္ေ
့ ဒတာကို ေနာက္ဆးုံ အေနအထားျဖစ္ေအာင္
ထိနး္ သိမး္ ထားႏိင
ု ္ ၿပီး Samsung Cloud ျဖင့္ သင့္ Samsung device အသီးသီးတြင္ ကာကြယႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္၊ သင္၏ ေပ်ာက္ဆးုံ
(သိ႕ု မဟုတ)္ အခိးု ခံရေသာ device ကို ေျခရာခံကာ ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ုိ သ
္ ည္၊ Samsung အသံးု ျပဳသူ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားထံမွ
အသံးု ဝင္အႀကံဳေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ လွညက
့္ က
ြ မ
္ ်ားကို ၾကည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္ စသျဖင္။့
သင္၏ အီးေမးလ္လပ
ိ စ
္ ာျဖင့္ Samsung အေကာင္က
့ ုိ ဖြငပ
့္ ါ။
သင္၏ Samsung အေကာင္ႏ
့ င
ွ ့္ အသံးု ျပဳႏိင
ု ေ
္ သာ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားစာရင္းကို စစ္ေဆးရန္ account။samsung။com ကို သြားပါ။
Samsung အေကာင္မ
့ ်ားအေၾကာင္း ပိမ
ု ုိ သိရလ
ိွ ပ
ုိ ါက သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးၿပီး အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း
→ အေကာင္မ
့ ်ား → Samsung account →
→ အကူအညီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္၏ Samsung အေကာင္က
့ ုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ျခင္း
Samsung အေကာင္သ
့ စ္ကုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ျခင္း
သင္တ
့ င
ြ ္ Samsung အေကာင္မ
့ ရွလ
ိ ်ွ င္ တစ္ခု ဖန္တးီ သင္သ
့ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → အေကာင္မ
့ ်ား → အေကာင့္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ →
Samsung account ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး
တစ္နည္းအားျဖင့္ သတ္မတ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
အကောင့် ဖန်တီးပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
သင္၏ အေကာင္ဖ
့ န္တးီ ျခင္းကို ၿပီးဆံးု ေစရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကုိ လိက
ု န
္ ာပါ။
31
အေျခခံ
ရွၿိ ပီးသား Samsung အေကာင္က
့ ုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ျခင္း
သင္တ
့ င
ြ ္ Samsung အေကာင့္ ရွႏ
ိ င
ွ ၿ့္ ပီးလွ်င္ ၄င္းကို device တြင္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ပါ။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → အေကာင္မ
့ ်ား → အေကာင့္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ →
Samsung account ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး
တစ္နည္းအားျဖင့္ သတ္မတ
2
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္၏ Samsung အေကာင့္ ID ႏွင့္ စကားဝွကက
္ ုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ၿ့ ပီး ဆိင
ု း္ အင္လပ
ု ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
္ ုိ
သင္သည္ အေကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ေမ့ေနလွ်င္ ID ကို ရွာေဖြပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ စကားဝွကက
ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ လိအ
ု ပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားထဲကုိ ဝင္သည္အ
့ ခါ သင္၏ အေကာင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြႏင
ို သ
္ ည္။
3
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ၿႈ ပီး သေဘာတူကာ သင္၏ Samsung အေကာင့္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ျခင္း
ၿပီးဆံးု ေစရန္ ေနာက္ထပ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
္ တ
ံု င္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ လက္ေဗြရာကဲသ
့ ႔ို သင္၏
Biometric ေဒတာမ်ား အသံးု ျပဳမည္အ
့ ေၾကာင္း ဝင္းဒိးု ေပၚလာပါက မွတပ
ဇီဝအမွတအ
္ သား ေဒတာမ်ားမွတဆင့္ သင္၏ Samsung အေကာင့္ စကားဝွကက
္ ုိ မွနက
္ န္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Pass ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
သင္၏ Samsung အေကာင္မ
့ ်ားကို ဖယ္ရာွ းျခင္း
သင္သည္ သင္၏ မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားေသာ Samsung အေကာင္က
့ ုိ device မွ ဖယ္ရာွ းေသာအခါ အခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္
ေဆာင္ရက
ြ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈမ်ားကဲသ
့ ႕ုိ ေဒတာမ်ားသည္ ဖယ္ရာွ းခံရလိမမ
့္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို စတင္ၿပီး အေကာင္မ
့ ်ားႏွင့္ အရံသမ
ိ း္ ျခင္းႈ → အေကာင္မ
့ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
Samsung account →
3
ဖယ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ သင့္ Samsung အေကာင့္ စကားဝွကက
္ ုိ ႐ိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ၿပီးေနာက္ အိေ
ု က ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
→ အေကာင့္ ဖယ္ရာွ းသည္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
32
အေျခခံ
သင္ယ
့ ခင္ device မွ ေဒတာကို ျပန္လည္သမ
ိ း္ ဆည္းျခင္း (Smart
Switch)
ေဒတာမ်ားကို လႊေ
ဲ ျပာင္းရန္ Smart Switch ကို အသံးု ျပဳ၍ သင္၏ device အေဟာင္းႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို စတင္ၿပီး အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → Smart Switch ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
အခ်ဳိ႕ေသာ device မ်ားႏွင့္ ကြနပ
္ ်ဴတာမ်ားတြင္ ဒီက႑ကို အသံးု မျပဳႏိင
ု သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား က်င္သ
့ းုံ သည္။ အေသးစိနသ
္ ရ
ိ လ
ိွ ပ
ုိ ါက www။samsung။com/smartswitch တြင္
သြားေရာက္ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ Samsung သည္ မူပင
ုိ ခ
္ င
ြ က
့္ ုိ အလြနအ
္ မင္း လုပေ
္ ဆာင္သည္။ သင္ ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ေ
္ သာ
(သိ႕ု မဟုတ)္ ကူးေျပာင္ရန္ အခြငရ
့္ ေ
ိွ သာ အခ်က္အလက္မ်ားကိသ
ု ာ ကူးေျပာင္းႏိင
ု သ
္ ည္။
၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ တိက
ု ရ
္ က
ို ္ မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးမဲ့ ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္း
ယခင္ device မွ သင္၏ device သိ႕ု ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ တိက
ု ရ
္ က
ို ္ မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးမဲ့ ေဒတာကူးေျပာင္းပါ။
1
ယခင္ device တြင္ Smart Switch ကို စတင္ပါ။
ုိ ပ
္ ါသည္။
အပ္စမ
္ ရွပ
ိ ါက Galaxy Apps (Galaxy Store) (သိ႕ု မဟုတ)္ Play စတိးု မွ ေဒါင္းလုပ္ ရယူႏင
2
သင့္ device တြင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးၿပီး အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္းႈ → Smart Switch ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
Device မ်ားကို တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ တစ္ခု နီးကပ္စာြ ထားပါ။
4
ယခင္ device တြင္ ေဒတာ ပိ႔ု → ႀကိဳးမဲ့ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
5
ယခင္ device တြင္ ကူးေျပာင္းရန္ အိင
ု တ
္ မ္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ပု႔ိ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
6
သင္၏ device တြင္ လက္ခရ
ံ ယူပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
7
ယခင္ device ထဲမွ ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
33
အေျခခံ
အျပင္ေဒတာသိမး္ ဆည္းေရးပစၥညး္ အသံးု ျပဳၿပီး ေဒတာကို လႊေ
ဲ ျပာင္းျခင္း
မိက
ု ခ
္ ရုိ SD ကတ္ ကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ အျပင္ေဒတာသိမး္ ဆည္းေရးပစၥညး္ အသံးု ျပဳၿပီး ေဒတာကို လႊေ
ဲ ျပာင္းပါ။
1
သင္၏ ယခင္ device မွ အျပင္ေဒတာသိမး္ ဆည္းေရးပစၥညး္ သိ႕ု ေဒတာကို လႊေ
ဲ ျပာင္းပါ။
2
အျပင္ေဒတာသိမး္ ဆည္းေရး device ကို သင့္ device အတြငး္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
3
သင့္ device တြင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးၿပီး အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္းႈ → Smart Switch →
4
→ ျပန္ေဖၚထု ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အျပင္ေဒတာသိမး္ ဆည္းေရးပစၥညး္ မွ ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
စကရင္အား သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း
ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ ကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ျခင္း
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ အျခား အီလက္ထရစ္ device မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းကို ခြငမ
့္ ျပဳပါႏွင။့္ လွ်ပ္စစ္စးီ ေနမႈသည္
ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ခ်ဳိ႕ယြငး္ မႈ ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ ပ်က္စးီ ျခင္းမွ ကာကြယရ
္ န္ ခြ်န္ျမေသာအရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းကို မထိပါႏွင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ သင္၏
လက္ေခ်ာင္းထိပမ
္ ်ားႏွင့္ ၄င္းကို အရမ္းမဖိမပ
ိ ါေစႏွင။့္
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ တစ္ခလ
ု းုံ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ တစိတတ
္ ပိင
ု း္ တြင္ ပံေ
ု သသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ပံရ
ု ပ
ိ မ
္ ်ားကို
အခ်ိနၾ္ ကာျမင္စ
့ ာြ အသံးု မျပဳရန္ အႀကံျပဳပါသည္။ ထိသ
ု ျ႔ုိ ပဳလုပျ္ ခင္းသည္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ပံရ
ု ပ
ိ ္ စြက
ဲ ်န္ေနျခင္း
(မ်က္ႏာွ ျပင္ ေလာင္ကၽြမး္ ျခင္း) (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ပံရ
ု ပ
ိ ေ
္ ယာင္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏုင
ိ ပ
္ ါသည္။
•
ထိေတြ႕ျဖည္သ
့ င
ြ း္ မႈသည္ ၄င္းဧရိယာ၏ အျပင္ဘက္သ႔ုိ ေရာက္ေနလွ်င္ device သည္ မ်က္ႏာွ ျပင္အစြနး္ အနီးရွိ
ထိေတြ႕ျဖည္သ
့ င
ြ း္ မႈကုိ မမွတႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
သင္ ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ သံးု သည္အ
့ ခါ လက္ေခ်ာင္းမ်ား အသံးု ျပဳဖိ႕ု အႀကံျပဳသည္။
34
အေျခခံ
ႏွပ
ိ ျ္ ခင္း
စကရင္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ႏွပ
ိ ၿ္ ခင္းႏွင့္ ကိင
ု ထ
္ ားျခင္း
စကရင္အား ၂ စကၠန႕္ ခန္႕ ဖိ၍ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆြခ
ဲ ်ျခင္း
အိင
ု တ
္ မ္ တစ္ခက
ု ုိ ဖိ၍ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ၎ကို ရည္ရယ
ြ ထ
္ ားသည့္
ေနရာသိ႕ု ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ႏွစႀ္ ကိမ္ ႏွပ
ိ ျ္ ခင္း
စကရင္အား ႏွစခ
္ ်က္ႏပ
ိွ ပ
္ ါ။
35
အေျခခံ
ပြတဆ
္ ျဲြ ခင္း
အေပၚ၊ ေအာက္၊ ဘယ္ဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာဘက္သ႕ုိ
ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
ျဖန္႕ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳံ/ခ်ဲ႕ျခင္း
စကရင္ေပၚတြင္ လက္ႏစ
ွ ေ
္ ခ်ာင္းကို ဆြဆ
ဲ န္႕ပါ သိ႕ု မဟုတ္
ပူးကပ္ပါ။
36
အေျခခံ
လမ္းညႊနဘ
္ ား (ခလုတေ
္ ပ်ာ့မ်ား)
မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ သင္ ဖြငေ
့္ သာအခါ ထိေတြ႕ခလုတမ
္ ်ားသည္ မ်က္ႏာွ ျပင္၏ ေအာက္ေျခရွိ လမ္းၫႊနဘ
္ ားေပၚတြင္
ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။ ထိေတြ႕ခလုတမ
္ ်ားကို မၾကာေသးမီကခလုတ၊္ မူလခလုတႏ
္ င
ွ ့္ ေနာက္ျပန္သည္ခ
့ လုတအ
္ ျဖစ္ နဂိက
ု တည္းက
စီစဥ္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္။ ခလုတမ
္ ်ား၏ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လက္ရိွ အသံးု ျပဳေနေသာ အတ္ပ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အသံးု ျပဳမႈ
ပတ္ဝန္းက်င္အရ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
မၾကာေသးမီကခလုတ္
ေနာက္ျပန္ေသာ့ခ်က္
မူလခလုတ္
ခလုတ္
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္
မၾကာေသးမီက
မူလေနရာ
ေနာက္သ႕ုိ
•
မၾကာေသးမီက အသံးု ျပဳထားေသာ အပ္စမ
္ ်ားစာရင္းကို ဖြငရ
့္ န္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာကို ျပန္သာြ းရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
Google အက္ပက
္ ုိ စတင္ရန္ ဖိၿပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ။
•
ယခင္မ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာကို ျပန္သာြ းရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
37
အေျခခံ
လမ္းၫႊနဘ
္ ားကို ေဖ်ာက္ျခင္း
လမ္းညႊနဘ
္ ားကို ေဖ်ာက္ၿပီး အက္ပမ
္ ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ပိမ
ု ုိ က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ၾကည္ႏ
့ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး ျပ႐ုပ္ → လမ္းညႊနဘ
္ ား, ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက ဖန္သားျပင္ အျပည့္ လက္ဟန္မ်ား
ေအာက္ရွ လမ္းညႊနမ
္ ႈ အမ်ိဳးအစား လမ္းညႊနဘ
္ ားကို ေဖ်ာက္ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ထိေတြ႕ခလုတမ
္ ်ား ရွသ
ိ ည္ေ
့ နရာတြင္
လက္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈ သဲလန
ြ စ
္ မ်ား ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိေတြ႕ခလုတမ
္ ်ားကို အသံးု ျပဳရန္ ဆံးု ျဖတ္ထားေသာခလုတ၏
္
လက္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈ သဲလန
ြ စ
္ ကို ဖိၿပီး အေပၚဘက္သ႔ုိ ဆြပ
ဲ ါ။
သင္သည္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေအာက္ေျခတြင္ လက္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈ သဲလန
ြ စ
္ မ်ားကို ေဖ်ာက္ထားလိပ
ု ါက ၄င္းကို ပိတရ
္ င္ လက္ဟန္
သဲလန
ြ စ
္ မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
လမ္းၫႊနဘ
္ ားကို သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊ ျပ႐ုပ္ → လမ္းညႊနဘ
္ ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
လမ္းညႊနမ
္ ႈ အမ်ိဳးအစား။ ။ လမ္းညႊနဘ
္ ားကို ျပသရန္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေဖ်ာက္ထားရန္ device ကို သတ္မတ
ွ သ
္ ည္။
လမ္းညႊနဘ
္ ားကို ေဖ်ာက္ထားရန္ ဖန္သားျပင္ အျပည့္ လက္ဟန္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ လမ္းညႊနဘ
္ ားကို ေဖ်ာက္ထားစဥ္တင
ြ ္
သင္သည္ ဆံးု ျဖတ္ထားေသာခလုတ၏
္ လက္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈ သဲလန
ြ စ
္ ကို အေပၚသိ႔ု ဆြျဲ ခင္းျဖင့္ ထိေတြ႕ခလုတက
္ ုိ
အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
•
ခလုတစ
္ ဥ္။ ။ လမ္းေၾကာင္းျပဘားေပၚတြင္ ခလုတမ
္ ်ား၏ အစဥ္လက
ုိ က
္ ုိ ေျပာင္းလဲပါ။
•
လက္ဟန္ သဲလန
ြ စ
္ မ်ား။ ။ ထိေတြ႕ခလုတမ
္ ်ား တည္ရရ
ိွ ာ ေနရာကို ျပသရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေအာက္ေျခရွိ အညႊနး္ မ်ားကို
ျပသရန္ device ကို သတ္မတ
ွ သ
္ ည္။ ဖန္သားျပင္ အျပည့္ လက္ဟန္မ်ား ကို သင္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္အ
့ ခါမွသာ
ဒီလပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်က္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။
38
အေျခခံ
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ ေနရာ ႏွင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာသည္ device က႑အားလံးု ကို လုပေ
္ ဆာင္ရန္အတြက္ စမွတျ္ ဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကိရယ
ိ ာအေသး၊
အပ္စအ
္ တြက္ ေရွာ႕ကတ္မ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ျပသသည္။
အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ အသစ္ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာ အပ္စမ
္ ်ားအပါအ၀င္ အပ္စအ
္ ားလံးု အတြက္ သေကၤတမ်ားကို ျပသသည္။
မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ ျခားနားစြာ ေပၚႏိင
ု သ
္ ည္။
ကိရိယာအေသးတစ္ခု
အႀကိဳက္ဆံုးအပ္စ္မ်ား
လမ္းညႊန္ဘား (ခလုတ္ေပ်ာ့မ်ား)
39
အေျခခံ
မူလ ႏွင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္မ်ားအၾကား လွညေ
့္ ျပာင္းျခင္း
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ဖြငရ
့္ န္ အေပၚဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာသိ႕ု ျပန္သာြ းရန္ အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ အေပၚဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ မူလခလုတ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေနာက္ျပန္သည္ခ
့ လုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ
အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္
သင္သည္ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာတြင္ အတ္ပမ
္ ်ား ခလုတက
္ ုိ ထည္ထ
့ ားပါက ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ျ္ ခင္းျဖင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ
ဖြငႏ
့္ င
ို မ
္ ည္ ျဖစ္သည္။ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာတြင္ ေနရာလြတတ
္ စ္ေနရာကို ဖိၿပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ၊ မူလ ဖန္သားျပင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ပိတရ
္ န္ အက္ပခ
္ လုတ္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ အတ္ပမ
္ ်ား ခလုတက
္ ုိ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာ၏ ေအာက္ေျခတြင္
ေပါင္းထည္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္။
အတ္ပ္မ်ား ခလုတ္
40
အေျခခံ
႐ႈခင္းနည္းသြငျ္ ဖင့္ စခရင္ကုိ ျပသပါ
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာတြင္ ေနရာလြတတ
္ စ္ေနရာကို ဖိၿပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ၊ မူလ ဖန္သားျပင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
ပိတရ
္ န္ အလ်ားလိက
ု ္ အေနအထားသု႔ိ လွညလ
့္ က
ုိ ပ
္ ါ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
စခရင္ကုိ ႐ႈခင္းက်ယ္နည္းသြငျ္ ဖင့္ ၾကည္႐
့ ရ
ႈ န္ device အား ျပင္ညပ
ီ စ
ုံ ျံ ဖစ္ေအာင္ လွညပ
့္ ါ။
အရာမ်ားကို ေရႊ႕ျခင္း
အိင
ု တ
္ မ္တစ္ခက
ု ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၄င္းကို တည္ေနရာအသစ္သ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။ အျခား panel သိ႕ု အရာမ်ားကို ေရႊ႕ရန္
၄င္းကို မ်က္ႏာွ ျပင္ေဘးသိ႕ု ဆြခ
ဲ ်ပါ။
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚရွိ အတ္ပတ
္ စ္ခ၏
ု ေရွာက
့ တ္ကုိ ေပါင္းထည္ဖ
့ ႕ုိ အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ အိင
ု တ
္ မ္တစ္ခက
ု ုိ ႏွပ
ိ ၍
္
ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ထိပသ
္ ႕ုိ ၎ကို ဆြခ
ဲ ်ပါ။ အတ္ပ၏
္ ေရွာက
့ တ္ကုိ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚသိ႔ု ေပါင္းထည္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္။
သင္သည္ အႀကိမႀ္ ကိမ္ အသံးု ျပဳထားေသာအပ္စက
္ ုိ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာ ေအာက္ေျခရွိ ေရွာက
့ တ္ဧရိယာသိ႕ု ေရႊ႕ႏိင
ု သ
္ ည္။
41
အေျခခံ
ဖိဒ
ု ါမ်ား ဖန္တးီ ျခင္း
ဖိဒ
ု ါမ်ားကို ဖန္တးီ ပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ အပ္စက
္ ုိ လ်င္ျမန္စာြ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္ႏင
ွ ့္ စတင္ရန္ တူညေ
ီ သာ အပ္စမ
္ ်ားကို စုစည္းပါ။
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာ (သိ႕ု မဟုတ)္ အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အတ္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ အျခားအတ္ပသ
္ ႕ုိ
ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ု ်တွဲ အမည်ဖြည့် ပါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ဖိဒ
ု ါအမည္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အပ္စမ
္ ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖိဒ
ု ါအသစ္ကုိ ဖန္တးီ ပါ။ ဖိင
•
ေနာက္ထပ္ အတ္ပမ
္ ်ား ေပါင္းထည္ျ့ ခင္း
္ ်ား ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ေပါင္းထည္ရ
့ န္ အတ္ပမ
္ ်ားကို အမွနျ္ ခစ္ၿပီး ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ သင္သည္ ဖိဒ
ု ါထဲသ႕ုိ
ဖိဒ
ု ါေပၚရွိ အက္ပမ
အတ္ပက
္ ုိ ဆြခ
ဲ ်ျခင္းျဖင္လ
့ ည္း ေပါင္းထည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္။
•
ဖိင
ု ဒ
္ ါမွ အတ္ပမ
္ ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း
အပ္စတ
္ စ္ခက
ု ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားရန္ ၎ကို တည္ေနရာအသစ္သ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
•
ဖိဒ
ု ါတစ္ခအ
ု ား ဖ်က္ျခင္း
ိ တ
္ က
ဲြ ို ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ဖိဒ
ု ါကိသ
ု ာ ဖ်က္လမ
ိ မ
့္ ည္။ ဖိဒ
ု ါ၏ အပ္စမ
္ ်ားသည္ အပ္စ္
ဖိဒ
ု ါကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ၿပီးေနာက္ ဖုင
မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ေနရာယူလမ
ိ မ
့္ ည္။
42
အေျခခံ
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာအား တည္းျဖတ္ျခင္း
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚတြင္ တည္းျဖတ္ေရး ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ရန္ ေနရာအလြတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ
(သိ႕ု မဟုတ)္ သင္လ
့ က္ေခ်ာင္းမ်ားကို အတူတကြ ခ်ဳံ/ခ်ဲ႕ပါ။ သင္သည္ ေဝါလ္ေပပါကို သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္၊ ဝတ္ဂ်က္မ်ားကို
ေပါင္းထည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္ စသျဖင္။့ သင္သည္ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာ ပင္နယ္မ်ားကို ေပါင္းထည္ျ့ ခင္း၊ ဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ သိ႕ု မဟုတ္
ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္းကိလ
ု ည္း လုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
အကြကမ
္ ်ား ထည္ျ့ ခင္း။ ။ ဘယ္ဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ၿဲြ ပီး
•
ေရႊ႕လ်ားေနေသာ အကြကမ
္ ်ား။ ။ ပန္နယ္ အႀကိဳၾကည္႐
့ ျႈ ခင္းကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ဖိထားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို ေနရာအသစ္သ႕ုိ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆြခ
ဲ ်ပါ။
•
အကြကမ
္ ်ား ဖ်က္ေနသည္။ ။ အကြကရ
္ ိွ
•
ေနာက္ခပ
ံ မ
ုံ ်ား။ ။ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာအတြက္ ေ၀ါေပပါ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္
ကို တိပ
႔ု ါ။
(သိ႕ု မဟုတ)္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာပံစ
ု က
ံ ုိ ေျပာင္းပါ။
•
အခင္းအက်င္းမ်ား။ ။ ကိရယ
ိ ာ ၏ သင္းမ္ကုိ ေျပာင္းပါ။ အေရာင္မ်ား၊ အိင
ု က
္ န
ြ မ
္ ်ားႏွင့္ ေဝါေပပါမ်ား ကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ
အင္တာေဖ့စ၏
္ အျမင္အာ႐ုဆ
ံ င
ုိ ရ
္ ာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ေသာ သင္းမ္အေပၚ မူတည္ၿပီး
ေျပာင္းလဲလမ
ိ မ
့္ ည္။
•
ဝစ္ဂ်စ္တမ
္ ်ား။ ။ ကိရယ
ိ ာအေသးသည္ သင္၏ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္
အဆင္ေျပေသာ လုပေ
္ ဆာင္မက
ႈ ုိ ျဖည္ဆ
့ ည္းရန္ အေသးစိတလ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာက္ခ်က္အျဖစ္ စတင္ေသာ
အပ္စအ
္ ေသးစားျဖစ္သည္။ ဝတ္ဂ်က္တ
္ စ္ခက
ု ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာသိ႕ု ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ဝတ္ဂ်က္ကုိ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚသိ႕ု ေပါင္းထည္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္။
•
မူလ ဖန္သားျပင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား။ ။ မူလ မ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာတြင္ အိင
ု တ
္ မ္ ပိမ
ု ်ားမ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ပိန
ု ည္းနည္း ျပသရန္
ေလးေထာင္က
့ က
ြ ္ အရြယအ
္ စားကို ေျပာင္းပါ စသျဖင္။့
43
အေျခခံ
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚရွိ အတ္ပမ
္ ်ားအားလံးု ကို ျပသျခင္း
သီးျခား အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ အသံးု မျပဳဘဲ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚရွိ အတ္ပမ
္ ်ားအားလံးု ကို ျပသဖိ႕ု သင္သည္ device
ကို သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚတြင္ ေနရာလြတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ မူလ ဖန္သားျပင္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → မူလ ဖန္သားျပင္ အျပင္အဆင္ → ပင္မဖန္သားျပင္ သီးသန္႔ → အသုးံ ျပဳပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ျဲြ ခင္းျဖင့္ သင္အ
့ တ္ပမ
္ ်ားအားလံးု ကို သင္ ယခု ရယူႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
သေကၤတအညႊနး္
သေကၤတအညႊနး္ သည္ မ်က္ႏာွ ျပင္ထပ
ိ ဘ
္ က္ရိွ အေျခအေနျပဘားေပၚတြင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဇယားေအာက္တင
ြ ္
စာရင္းျပဳစုထားေသာ သေကၤတမ်ားသည္ အသံးု အမ်ားဆံးု ျဖစ္သည္။
•
အေျခအေနျပဘားသည္ အခ်ဳိ႕အပ္စမ
္ ်ားတြင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ထပ
ိ ဘ
္ က္၌ ေပၚမလာသည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
အေျခအေနျပဘားကို ျပသရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ထပ
ိ ဘ
္ က္မွ ေအာက္ကုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
•
ညႊနး္ ဆိသ
ု ည့္ အခ်ိဳ႕သေကၤတမ်ားမွာ သတိေပးခ်က္ panel ကို ဖြငမ
့္ သ
ွ ာ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။
သေကၤတ
အဓိပာၸ ယ္
အခ်က္ျပမရွိ
အခ်က္ျပအား
Roaming (ပံမ
ု န
ွ ၀
္ န္ေဆာင္မႈ ဧရိယာအျပင္ဘက္)
GPRS ကြနယ
္ က္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
EDGE ကြနယ
္ က္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
UMTS nကြနယ
္ က္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
HSDPA ကြနယ
္ က္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
HSPA+ ကြနယ
္ က္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
/
LTE ကြနရ
္ က္ ခ်ိတဆ
္ က္ထားၿပီး
၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
Bluetooth က႑ကို အသက္သင
ြ း္ ျခင္း
အသံးု ျပဳေနေသာ တည္ေနရာဆိင
ု ရ
္ ာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား
ေခၚဆိေ
ု နဆဲ
လြသ
ဲ ာြ းေသာ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ား
စာသားအသစ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မာလ္တမ
ီ ဒ
ီ ယ
ီ ာ စာတို
အသံျဖင့္ အခ်က္ေပးမႈကုိ အသက္သင
ြ း္ ျခင္း
အသံတတ
ိ ပ
္ စ
ုံ က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ျခင္း
တုနခ
္ ါမႈ ပံစ
ု က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ျခင္း
44
အေျခခံ
သေကၤတ
အဓိပာၸ ယ္
ေလယာဥ္ပစ
ုံ က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ျခင္း
ေပၚလာေသာ အမွားမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ လိအ
ု ပ္သည့္ သတိေပးခ်က္
ဘက္ထရီအားသြငး္ ျခင္း
ဘက္ထရီပါ၀ါအဆင့္
မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေလာ့ခ်ျခင္း
ပါ၀ါ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ျ္ ခင္းသည္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ပိတၿ္ ပီး ေသာ့ခတ္ေစသည္။ Device သည္ အေသးစိတအ
္ ခ်ိနထ
္ ၾိ ကာေအာင္
အသံးု ျပဳျခင္း မခံရလွ်င္ မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ ပိတသ
္ ာြ းၿပီး အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္သာြ းမည္ျဖစ္သည္။
မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ပြငလ
့္ ာသည့အ
္ ခါ မည္သည့္ ဦးတည္ခ်က္သမ
႔ုိ ဆို ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
စခရင္ ပိတေ
္ နလွ်င္၊ စခရင္ျပန္ဖင
ြ ရ
့္ န္ ပါဝါခလုတက
္ ႏ
ုိ ပ
ိွ ပ
္ ါ။
ေလာ့ခ်ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္
45
အေျခခံ
မ်က္ႏာွ ျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲျခင္း
မ်က္ႏာွ ျပင္ေလာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ →
ဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ဳိးအစား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး နည္းလမ္းတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္သည္ စခရင္ ေလာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းအတြက္ ပံစ
ု တ
ံ စ္ခ၊ု PIN၊ စကားဝွက္ သိ႕ု မဟုတ္ သင္ဇ
့ ဝ
ီ အမွတအ
္ သားေဒတာျဖင့္
သတ္မတ
ွ ေ
္ သာအခါ သင့္ device ကို အျခားသူမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယျ္ ခင္းျဖင့္ သင္၏ ပုဂဳိၢ လ္ေရး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္သည့္ နည္းလမ္းကို သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီးေနာက္ device သည္
၄င္းကို ေသာ့ျဖည္သည္အ
့ ခါတိင
ု း္ ေသာ့ျ့ ဖည္ကတ
ု က
္ ုိ လိအ
ု ပ္သည္။
•
ဆြပ
ဲ ါ။ ။ ၄င္းကို ေသာ့ျဖည္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ချု ဖင့္ ပြတဆ
္ သ
ဲြ ည္။
•
အဆင္ဒဇ
ီ င
ုိ း္ ။ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ ေလးခု (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ အစက္မ်ားျဖင့္ ပံစ
ု တ
ံ စ္ခု ေရးဆြသ
ဲ ည္။
•
PIN။ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ အနည္းဆံးု နံပါတ္ေလးလံႏ
ု င
ွ ့္ PIN ကို ရုက
ိ ထ
္ ည္သ
့ ည္။
•
စကားဝွက။္ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ အနည္းဆံးု အကၡရာေလးခု၊ နံပါတ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ သေကၤတႏွင့္
လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္သ
့ ည္။
•
မရွ။ိ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ဖင
ြ န
့္ ည္းလမ္း တစ္ခမ
ု ွ မထားပါ။
•
မ်က္ႏာွ ။ ။ စခရင္ကုိ ဖြငရ
့္ န္ သင္မ
့ ်က္ႏာွ ကို မွတပ
္ တ
ံု င္ပါ။ ေနာက္ထပ္ပမ
ုိ သ
ုိ ရ
ိ ႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ စရန္ မ်က္ႏာွ မွတမ
္ ျိ ခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
လက္ေဗြမ်ား။ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ သင္လ
့ က္ေဗြကုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္သည္။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္
လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
သင္သည္ ေသာ့ျဖည္ကတ
ု က
္ ုိ အႀကိမေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ မွားယြငး္ ရုက
ိ ထ
္ ည္ျ့ ခင္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းရန္ ကန္႕သတ္ခ်က္
ေရာက္သာြ းျခင္း ျဖစ္လ်ွ င္ သင့္ device ကို စက္ရထ
ံု တ
ု ေ
္ ဒတာအတိင
ု း္ ျပန္ျပင္ရန္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ → စိတခ
္ ်ရေသာ ေသာ့ခတ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ႀကိဳတင္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ စခရင္ေလာ့ခ်ျခင္းနည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳၿပီး စခရင္ကုိ ေလာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္
အလိအ
ု ေလ်ာက္ စက္႐ထ
ံု တ
ု ္ ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ ခလုတက
္ ုိ ဖြငဖ
့္ ႔ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မ်က္ႏာွ ျပင္ ရုက
ိ က
္ းူ ျခင္း
Device အသံးု ျပဳေနစဥ္ စကရင္ေရွာတ
့ စ္ခု ႐ုက
ိ ပ
္ ါ။
ြ ္
စခရင္ေရွာရ
့ က
ို က
္ းူ ရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံးု ျပဳပါ။ ရုက
ိ က
္ းူ ထားေသာ စခရင္ေရွာမ
့ ်ားကို ျပခန္း ထဲတင
သိမး္ ဆည္းလိမမ
့္ ည္။
•
အဓိက ဖမ္းယူမ။ႈ ။ အသံအတိးု အက်ယ္ ခလုတႏ
္ င
ွ ့္ ပါဝါခလုတက
္ ုိ တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖိၿပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
•
ပြတဆ
္ ဲြ ရုက
ိ က
္ းူ ျခင္း။ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ျဖတ္၍ ဘယ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာဘက္သ႕ုိ သင္လ
့ က္ကုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
•
အခ်ဳိ႕အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ က႑မ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ေနစဥ္အတြငး္ စခရင္ေရွာ့ ရုက
ိ က
္ းူ ရန္ မျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ပ။
•
ပြတဆ
္ ျဲြ ခင္းျဖင့္ စခရင္ေရွာ့ ရုက
ိ က
္ းူ ျခင္း အသက္မဝင္လ်ွ င္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးပါ၊ အဆင္ျ့ မင့္
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား → လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားႏွင့္ လက္ဟန္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ ဖမ္းယူရန္
ပြတဆ
္ ျဲြ ခင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
46
အေျခခံ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
သင္သည္ စာတို (သိ႕ု မဟုတ)္ လြသ
ဲ ာြ းေသာေခၚဆိမ
ု က
ႈ သ
့ဲ ႕ုိ အသစ္ရရွေ
ိ သာအခါ အညႊနး္ သေကၤတသည္ အေျခအေနျပဘားတြင္
ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ သေကၤတႏွငပ
့္ တ္သတ္၍ ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ လ
ိွ ပ
ုိ ါက အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြငၿ့္ ပီး အေသးစိတ္ ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြငရ
့္ န္ အေျခအေနျပဘားကို ေအာက္သ႕ုိ ဆြပ
ဲ ါ။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ပိတရ
္ န္
မ်က္ႏာွ ျပင္အေပၚဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ ေအာက္ပါလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
သင္၏ device တြင္
သိမ္းဆည္းထားေသာ
အေၾကာင္းအရာ(သို႔မဟုတ္)အက္ပ္မ်ား
ကို ရွာေဖြပါ။
ဆက္တင္ ကို အစပ်ိဳးပါ။
အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္ ခလုတ္မ်ား
ေရြးစရာတစ္ခုစီအတြက္ ႏွစ္သက္ရာ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္အေသးစိတ္ကို
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္။ SIM
ၾကည့္ရႈၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ
ကတ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္
ႏွိပ္သည္။
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား အားလံုးကို
ရွင္းပစ္သည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သို႕ ဝင္ေရာက္သည္။
47
အေျခခံ
အျမန္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ ခလုတမ
္ ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္း
တိက်ေသာက႑မ်ားကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ အျမန္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ ခလုတမ
္ ်ားကို ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာခလုတမ
္ ်ားကို ၾကည္ရ
့ န္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ ေအာက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
အဂၤါရပ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ခလုတတ
္ စ္ခခ
ု ်င္းစီေအာက္ရိွ စာသားကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ အေသးစိတ္ ဆက္တင္ကုိ
ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
ခလုတမ
္ ်ားကို ျပန္စစ
ီ ဥ္ရန္
→ ခလုတစ
္ ဥ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ခလုတတ
္ စ္ခက
ု ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို
တည္ေနရာေနာက္တစ္ခသ
ု ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
48
အေျခခံ
စာသားမ်ားကို ရုက
ိ ထ
္ ည္ျ့ ခင္း
ကီးဘုတ္ အဆင္အျပင္
သင္သည္ စာတိေ
ု ပးပိ႕ု ရန္၊ မွတစ
္ ဖ
ု န္တးီ ရန္ႏင
ွ ့္ အျခားအရာမ်ား လုပေ
္ ဆာင္ရန္ စာရုက
ိ ေ
္ သာအခါ ကီးဘုတသ
္ ည္
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။
စာသားရုက
ိ ထ
္ ည့ျ္ ခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ဘာသာစကားမ်ားတြင္ အေထာက္အပံေ
့ ပးမည္ မဟုတေ
္ ပ။
စာသားရုက
ိ ထ
္ ည္ရ
့ န္ သင္သည္ ထည္သ
့ င
ြ း္ မည့္ ဘာသာစကားအား ေထာက္ပထ
့ံ ားေသာ ဘာသာစကားမ်ားထဲမွ
တစ္ခသ
ု ႕ုိ ေျပာင္းလဲရမည္။
အပိုကီးဘုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ။
ကီးဘုတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ပိုမိုၾကည့္႐ႈပါ။
စာလံုးအႀကီးကို ထည့္သည္။
ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားကို
အားလံုးအႀကီးျဖစ္ေစရန္ ၄င္းကို
ဖ်က္ပစ္သည္။
ႏွစ္ႀကိမ္ႏပ္
ွ ိ သည္။
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းကို ဆင္းသည္။
သေကၤတမ်ားကို ထည့္သည္။
Space တစ္ခုကို ထည့္သည္။
ထည္သ
့ င
ြ း္ မည့္ ဘာသာစကားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
→ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား → ျဖည္သ
့ င
ြ း္ ဘာသာစကားမ်ားကို စီမပ
ံ ါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီးေနာက္ အသံးု ျပဳရန္
ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္ ဘာသာစကား ႏွစခ
္ ု (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိမ
ု သ
ုိ ည္ကုိ ေရြးခ်ယ္သည္အ
့ ခါ space ခလုတက
္ ုိ
ဘယ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာသိ႕ု ပြတဆ
္ ျဲြ ခင္းျဖင့္ ထည္သ
့ င
ြ း္ မည့္ ဘာသာစကားမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
49
အေျခခံ
ကီးဘုတက
္ ုိ ေျပာင္းလဲျခင္း
ကီးဘုတက
္ ုိ ေျပာင္းလဲရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
→ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ဘာသာစကားတစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ၊
ကီးဘုတအ
္ မ်ိဳးအစားကို ေျပာင္းလဲရန္
ထိ႕ု ေနာက္ သင္လခ
ုိ ်င္ေသာ ကီးဘုတအ
္ မ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ကီးဘုတခ
္ လုတ္ (
) သည္ လမ္းညႊနဘ
္ ားတြင္ ေပၚမလာလွ်င္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး
အေထြေထြ စီမခ
ံ ်က္ → ဘာသာစကားႏွင့္ ထည္သ
့ င
ြ း္ မႈ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ကီးဘုတခ
္ လုတက
္ ုိ ျပပါ ကို
အသက္သင
ြ း္ ရန္ ဖြငပ
့္ ါ။
•
၃x၄ ကီးဘုတ္ တြင္ ခလုတတ
္ စ္ခ၌
ု အကၡရာ သံးု ခု (သိ႕ု မဟုတ)္ ေလးခု ပါ၀င္သည္။ အကၡရာတစ္ခက
ု ုိ
ရုက
ိ ထ
္ ည္ရ
့ န္ ဆံးု ျဖတ္ထားသည့္ အကၡရာေပၚလာသည္အထိ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာခလုတက
္ ုိ အႀကိမႀ္ ကိမ္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အပိက
ု းီ ဘုတ္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ပါ။
ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
•
။ ။ ခံစားမႈသေကၤတမ်ားကို ရုက
ိ ထ
္ ည္သ
့ ည္။
•
။ ။ စတစ္ကာမ်ား ႐ိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
•
။ ။ လႈပရ
္ ာွ းေနသည့္ GIF မ်ားကို ဖိင
ု တ
္ ပ
ြဲ ါ။
•
။ ။ အသံျဖင့္ စာသားရုက
ိ ထ
္ ည္သ
့ ည္။
•
။ ။ ကီးဘုတ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
→
•
→
။ ။ ကီးဘုတပ
္ စ
ုံ ံ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အရြယအ
္ စားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
→
။ ။ စာသားတည္းျဖတ္ေရး panel ကို ဖြငပ
့္ ါ။
။ ။ ကလစ္ဘတ
ု မ
္ ွ အရာတစ္ခက
ု ုိ ေပါင္းထည္သ
့ ည္။
50
အေျခခံ
ကူးယူျခင္းႏွင့္ paste လုပျ္ ခင္း
1
စာသားကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
2
ဆံးု ျဖတ္ထားေသာ စာသားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
3
(သိ႕ု မဟုတ)္
ကို ဆြခ
ဲ ်ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ စာသားအားလံးု ရရန္
အားလံးု ကိေ
ု ရြးပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကူးပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ျဖတ္ေတာက္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာသားသည္ ကလစ္ဘတ
ု သ
္ ႕ုိ ကူးယူမည္ျဖစ္သည္။
4
စာသား ထည့သ
္ င
ြ း္ ရမည္ေ
့ နရာကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ကူးထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ု ္ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး စာသားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ယခင္ကးူ ယူထားေသာ စာသားကို paste လုပရ
္ န္ ကလစ္ဘတ
အဘိဓာန္
၀က္ဘ္ စာမ်က္ႏာွ ေလွ်ာက္ၾကည္ျ့ ခင္းကဲသ
့ ႕ုိ တိက်ေသာက႑မ်ားကို အသံးု ျပဳစဥ္ စကားလံးု မ်ားကို အဓိပာၸ ယ္ကုိ ၾကည္ပ
့ ါ။
1
သင္ ၾကည္လ
့ ေ
ုိ သာ စကားလံးု ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
သင္ ၾကည္လ
့ ေ
ုိ သာ စကားလံးု သည္ ေရြးခ်ယ္မခံထားရလွ်င္ ဆံးု ျဖတ္ထားေသာ စာသားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
(သိ႕ု မဟုတ)္
ကို ဆြခ
ဲ ်ပါ။
2
ေရြးခ်ယ္စရာစာရင္းတြင္ Dictionary ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အဘိဓာန္ကုိ device တြင္ ႀကိဳတင္ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားျခင္း မရွလ
ိ ်ွ င္ ၎ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပရ
္ န္ Move to Manage
dictionaries ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ အဘိဓာန္ေဘးရွိ
3
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ တပ္ဆင္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေပၚလာေသာ အဘိဓာန္၀င္းဒိးု တြင္ အဓိပာၸ ယ္ကုိ ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
မ်က္ႏာွ ျပင္အျပည့္ ျမင္ကင
ြ း္ ကို ေျပာင္းရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ အဓိပာၸ ယ္ကုိ ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ အဓိပာၸ ယ္ကုိ
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ အေသးစိတျ္ မင္ကင
ြ း္ တြင္ သင္၏ အႀကိဳက္ဆးုံ စကားလံးု စာရင္း၌ စကားလံးု ကို ေပါင္းထည္ရ
့ န္
(သိ႕ု မဟုတ)္ ရွာေဖြရန္စကားစုအျဖစ္ အသံးု ျပဳရန္ Search Web ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
51
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အပ္စမ
္ ်ား ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
Galaxy Apps (Galaxy Store)
အပ္စမ
္ ်ား ဝယ္ယျူ ခင္းႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပျ္ ခင္း Samsung Galaxy device မ်ားအတြက္ သီးသန္အ
႔ ထူးျပဳလုပထ
္ ားေသာ
အပ္စမ
္ ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
Galaxy Apps (Galaxy Store) အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
ဒီအပ္စသ
္ ည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
အပ္စ္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္း
အမ်ိဳးအစားအလိက
ု ္ အပ္စမ
္ ်ားကို ရွာေဖြပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ စကားလံးု တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ ရွာေဖြရန္
ကို ႏွပ
္ိ ပ
္ ါ။
ိ ပ
္ ါ။
အပ္စတ
္ စ္ခအ
ု ေၾကာင္းကို ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ အပ္စက
္ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ အခမဲ့ အပ္စမ
္ ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပရ
္ န္ တပ္ဆင္ ကို ႏွပ
ေငြေၾကးကုနက
္ ်မည့္ အပ္စမ
္ ်ားကို ဝယ္ယရ
ူ န္ႏင
ွ ့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပရ
္ န္အတြက္ ေစ်းႏႈနး္ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ
ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားအတုင
ိ း္ လိက
ု န
္ ာပါ။
အလိအ
ု ေလ်ာက္ အပ္ဒတ
ိ ္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အလိလ
ု ုိ အပ္ဒတ
ိ ္ အက္ပမ
္ ်ား ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ။
Play စတိးု
အပ္စမ
္ ်ား ဝယ္ယျူ ခင္းႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပျ္ ခင္း
Play စတိးု အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
အပ္စ္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္း
အမ်ိဳးအစားအလိက
ု ္ အပ္စမ
္ ်ားကို ရွာေဖြပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ကီး စာလံးု မ်ားႏွင့္ အပ္စမ
္ ်ားကို ရွာေဖြပါ။
အပ္စတ
္ စ္ခအ
ု ေၾကာင္းကို ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ အပ္စက
္ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ အခမဲ့ အပ္စမ
္ ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပရ
္ န္ INSTALL ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ေငြေၾကးကုနက
္ ်မည့္ အပ္စမ
္ ်ားကို ဝယ္ယရ
ူ န္ႏင
ွ ့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပရ
္ န္အတြက္ ေစ်းႏႈနး္ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ
ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားအတုင
ိ း္ လိက
ု န
္ ာပါ။
အလိအ
ု ေလ်ာက္ အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္ျ့ ခင္း သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္
မွမ်းမိ အက်ပ်မျာ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ။
52
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အော်တိ-ု
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အပ္စမ
္ ်ားကို ဖြငျ့္ ခင္း
အက္ပလီေကးရွငး္ မ်ား ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
အတ္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ဖိၿပီး ႏွပ
ိ က
္ ာ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ပိတထ
္ ားပါ။ ။ Device မွ မပယ္ဖ်က္ႏင
ုိ ေ
္ သာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ မူလအပ္စမ
္ ်ားကို ပိတသ
္ ည္။
•
တပ္ဆင္ထားမႈကို ျဖဳတ္ပါ။ ။ ေဒါင္းလုပ္ လုပထ
္ ားေသာ အပ္စမ
္ ်ားကို ပယ္ဖ်က္သည္။
အပ္စမ
္ ်ားကို ဖြငျ့္ ခင္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊ အက္ပမ
္ ်ား →
→ ပိတထ
္ ားသည္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ အပ္စတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္
ဖြငပ
့္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အပ္စခ
္ င
ြ ျ့္ ပဳခ်က္မ်ား သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
အခ်ိဳ႕ေသာ အပ္စမ
္ ်ား မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ လုပေ
္ ဆာင္ရန္အတြက္ ၄င္းတိသ
႔ု ည္ သင့္ device တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
လုပေ
္ ဆာင္ရန္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အသံးု ျပဳရန္ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ကုိ လိႏ
ု င
ုိ သ
္ ည္။ အပ္စတ
္ စ္ခက
ု ုိ ဖြငလ
့္ က
ို ေ
္ သာအခါ ေပၚလာသည့္
၀င္းဒိးု သည္ ထြကေ
္ ပၚလာႏိင
ု ၿ္ ပီး ေသခ်ာေသာ က႑မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
အပ္စသ
္ ႕ုိ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိးု ေပၚတြင္ ငွငျးပယျသညျ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး အက္ပမ
္ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ အက္ပစ
္ တ
္ စ္ခက
ု ုိ
သင့္ အတ္ပ္ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ ဆက္တင္ကုိ ၾကည္ရ
့ န္ သတ္မတ
ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခြငျ့္ ပဳခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ သင္သည္ အပ္စ၏
္ ခြငျ့္ ပဳခ်က္မ်ား စာရင္းကို ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ ၿ္ ပီး ၄င္း၏ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ကုိ
ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
ခြငျ့္ ပဳခ်က္ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ အတ္ပ္ ခြငျ့္ ပဳခ်က္ ဆက္တင္ကုိ ၾကည္ရ
့ န္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေျပာင္းလဲရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ
စတင္ၿပီး အက္ပမ
္ ်ား →
→ အက္ပ္ ခြငျ့္ ပဳခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ခြငျ့္ ပဳခ်က္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္ အရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး
အပ္စမ
္ ်ားေဘးရွိ ခလုတမ
္ ်ားကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္သည္ အပ္စခ
္ င
ြ ျ့္ ပဳခ်က္မ်ားကို မေလွ်ာက္လ်ွ င္ အပ္စ၏
္ အေျခခံက႑မ်ားသည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္
လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
53
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Bixby Home (Galaxy A30)
Bixby Home မ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာတြင္ သင္၏ အသံးု ျပဳမႈ ပံစ
ု မ
ံ ်ားႏွင့္ သင္၏ ပံမ
ု န
ွ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းမႈကုိ အကဲျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ Bixby မွ
ေပးေသာ အႀကံဳျပဳထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သင္ ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
•
ပိမ
ု ေ
ုိ သာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၾကည္႐
့ ရ
ႈ န္ ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနရ
္ က္ႏင
ွ ့္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
•
ဤအဂၤါရပ္ကုိ အျပည္အ
့ ဝအသံးု ျပဳရန္ သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင္ထ
့ သ
ဲ ႕ုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ၿပီး
ဝင္ေရာက္ရမည္။
Bixby Home ကို ဖြငျ့္ ခင္း
1
မူလ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ညာဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
Bixby Home မ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
ဤအဂၤါရပ္ကုိ ပထမဆံးု အႀကိမ္ စဖြငေ
့္ သာအခါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဒတာျပန္ျပင္ျခင္း ေဆာင္ရက
ြ ၿ္ ပီးေနာက္ တည္ေဆာက္မက
ႈ ုိ
ၿပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
2
အႀကံျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္ရ
့ န္ အေပၚဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
ေနာက္လာမည့္ သတိေပးခ်က္
အႀကံေပးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ
3
Bixby Home ကို ပိတရ
္ န္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေနာက္ျပန္ေသာ့ခ်က္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
54
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Bixby Home ေပၚရွိ အႀကံျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို အသံးု ျပဳျခင္း
Bixby Home ကို သင္ ဖြငလ
့္ က
ုိ ေ
္ သာအခါ ကတ္မ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို သင္
ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။ ကတ္မ်ားကို ၾကည္ရ
့ န္ အေပၚဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
ဥပမာအားျဖင့္ မနက္ပင
ုိ း္ တြင္ ႐ုးံ သြားရာ လမ္းေၾကာင္း၌ သင္သည္ Bixby Home မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ သင္၏ ေန႕စဥ္
အစီအစဥ္ကုိ ၾကည္ရ
့ ၿႈ ပီး သင္ အႀကိဳက္ဆးုံ သီခ်င္းကို ဖြငႏ
့္ င
ုိ သ
္ ည္။ ညေနဘက္တင
ြ ္ သင္သည္ ႏိးႈ စက္ကုိ ၾကည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္၊ သင့္
ေန႕စဥ္ လႈပရ
္ ာွ းေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိင
ု သ
္ ည္၊ ထိ႕ု ေနာက္ သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ေနာက္ဆးုံ ရသတင္းမ်ားကို
ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။
ကတ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အစဥ္လက
ုိ သ
္ ည္ တိက်ေသာ ၾကားအခ်ိနတ
္ င
ြ ္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ အပ္ဒတ
ိ လ
္ ပ
ု သ
္ ည္။
ကတ္မ်ားကို ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ေအာက္ဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
ကတ္မ်ား စာရင္းကို တည္းျဖတ္ျခင္း
•
ကတ္တစ္ခက
ု ုိ Bixby မူလမ်က္ႏာွ ျပင္၏ ထိပတ
္ င
ြ ္ ပင္ထးုိ ရန္
ပင္ထးုိ ျဖဳတ္ရန္
→ ထိပပ
္ င
ုိ း္ တြင္ ပင္ထးုိ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ကတ္တစ္ခက
ု ုိ
→ ပင္ျဖဳတ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
စာရင္းတြင္ ကဒ္တစ္ခု ျပသေနသည္ကုိ ရပ္တန္ရ
႔ န္ ကဒ္ကုိ ညာဘက္သ႔ုိ ဆြပ
ဲ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ထပ္မျပပါႏွင့္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
စာရင္းမွ ကဒ္ကုိ ေဖ်ာက္ထားရန္ ကဒ္ကုိ ညာဘက္သ႔ုိ ဆြပ
ဲ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ယခု ေဖ်ာက္ထားပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကတ္မ်ားအျဖစ္ ျပဖိ႕ု အတ္ပမ
္ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
Bixby Home မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ကတ္မ်ားအျဖစ္ ျပသဖိ႕ု အတ္ပမ
္ ်ားကို ထည္ေ
့ ပါင္းပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖ်က္ပါ။
Bixby Home မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္
→ ကတ္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို ထည္ေ
့ ပါင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖ်က္ရန္ ၎တိ႕ု
ေဘးဘက္ရိွ ခလုတမ
္ ်ားကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အတ္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ device တြင္ မထည္သ
့ င
ြ း္ ပါက ၎ကို အသံးု ျပဳဖိ႕ု သင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ မွရမည္။ Bixby Home
မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္
→ ကတ္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီးေနာက္ အတ္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေဒါင္းလုတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
Bixby Home ဆက္တင္ စိတႀ္ ကိဳက္ဖန္တးီ ျခင္း
Bixby Home မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္
•
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
စိတႀ္ ကိဳက္သတ္မတ
ွ ္ ဝန္ေဆာင္မ။ႈ ။ု။ ။ Bixby တုျ႔ံ ပန္မႈ ႏွင့္ စိတႀ္ ကိဳက္ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို သံးု ၍
သင္၏ အသံးု ျပဳႏိင
ု စ
္ မ
ြ း္ ကို ျမွငတ
့္ င္ပါ။
•
Bixby Home အေၾကာင္းအရာ ေထာက္ပေ
့ံ ပးသူမ်ား။ ။ အေၾကာင္းအရာ ေထာက္ပသ
့ံ ူ တစ္ဥးီ ခ်င္းစီ၏
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ပုဂဳိၢ လ္ေရး မူဝါဒမ်ား ဖတ္ရၿႈ ပီး သေဘာတူပါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ထြကခ
္ ာြ ပါ။
•
Bixby Home အေၾကာင္း။ ။ Bixby မူကြဲ ႏွင့္ ဥပေဒဆိင
ု ရ
္ ာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
55
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Reminder
သင္သည္ လုပေ
္ ဆာင္ရန္ အရာမ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြရ
ဲ န္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အေၾကာင္းအရာကို ေနာက္မွ ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္
သတိေပးခ်က္မ်ားကို ဖန္တးီ ပါ။ သင္သည္ သတိေပးခ်က္တစ္ခခ
ု ်င္းစီအတြက္ တည္ေနရာ (သိ႕ု မဟုတ)္
အႀကိဳသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အခ်ိနေ
္ ရာက္ေသာအခါ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ရရွလ
ိ မ
ိ မ
့္ ည္။
•
ပိမ
ု တ
ုိ က
ိ ်ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရရွရ
ိ န္ ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနရ
္ က္ႏင
ွ ့္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
•
ဤအဂၤါရပ္ကုိ အျပည္အ
့ ဝအသံးု ျပဳရန္ သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင္ထ
့ သ
ဲ ႕ုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ၿပီး
ဝင္ေရာက္ရမည္။
•
တည္ေနရာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အသံးု ျပဳရန္ GPS အဂၤါရပ္မ်ားကို အသက္ဝင္ေစရမည္။
သတိေပးခ်က္ကုိ စတင္ျခင္း
ျပကၡဒန
ိ ္ အက္ပမ
္ ွ သတိေပးခ်က္ကုိ စတင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ျပကၡဒန
ိ ္ အက္ပက
္ ုိ စဖြငၿ့္ ပီး
မ်က္ႏာွ ျပင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး Reminder အက္ပ္ အိင
ု က
္ န
ြ (
→ Reminder ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ Reminder
) သည္ အက္ပမ
္ ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။
သတိေပးခ်က္မ်ား ဖန္တးီ ျခင္း
နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား ဖန္တးီ ျခင္း သင္သည္ သတိေပးခ်က္ကုိ တိက်ေသာ အခ်ိန္ (သိ႕ု မဟုတ)္
တည္ေနရာ ဆက္တင္ျဖင့္ ဖန္တးီ ထားပါက သတိေပးခ်က္သည္ သင္က
့ ုိ ႏႈးိ ေဆာ္လမ
ိ မ
့္ ည္။ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ မီမုိ (သိ႕ု မဟုတ)္
ဝက္ဘစ
္ ာမ်က္ႏာွ လိပစ
္ ာကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကိလ
ု ည္း သင္ သိမး္ ဆည္းႏိင
ု သ
္ ည္၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို
ေနာက္မွ ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ 'အိမျ္ ပန္ေရာက္ေသာအခါ ပန္းပင္မ်ား ေရေလာင္းဖိ႕ု ' သင္က
့ ုိ ႏႈးိ ေဆာ္ရန္ သတိေပးခ်က္တစ္ခု ဖန္တးီ ပါ။
1
Reminder အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
2
သတိေပးခ်က္တစ္ခု ေရးပါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္
3
ေနရာ → အေျခအေနမ်ားကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ → ေနရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး တည္ေနရာကို အိမဟ
္ ု သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ၍
္ 'ပန္းပင္မ်ား ေရေလာင္းပါ' ကို ႐ုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
56
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
4
ကၽြႏပ
္ု ္ ေရာက္ရေ
ိွ သာအခါ → ျပီးပါျပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
5
သတိေပးခ်က္ကုိ သိမး္ ရန္ သိမး္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္အမ
ိ ေ
္ ရာက္ေသာအခါ 'ပန္းပင္မ်ား ေရေလာင္းပါ' အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
57
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
ႀကိဳတင္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အခ်ိန္ (သိ႕ု မဟုတ)္ တည္ေနရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိးု ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
ၿပီးေအာင္လပ
ု ရ
္ န္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အိပစ
္ က္ျခင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတိေပးခ်က္မ်ား စာရင္းကို ၾကည္႐
့ ျႈ ခင္း
သင္၏ သတိေပးခ်က္စာရင္းကို ၾကည္႐
့ ဖ
ႈ ႕ုိ Reminder အတ္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးပါ။ သတိေပးခ်က္ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္ကုိ
ၾကည္႐
့ ရ
ႈ န္ သတိေပးခ်က္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
58
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္ အေသးစိတက
္ ုိ တည္းျဖတ္ျခင္း
ႀကိမႏ
္ န
ႈ း္ ၊ ေန႕စြႏ
ဲ င
ွ ့္ အခ်ိန္ (သိ႕ု မဟုတ)္ တည္ေနရာကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ သတိေပးခ်က္ အေသးစိတက
္ ုိ ေပါင္းထည္ပ
့ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္
တည္းျဖတ္ပါ။
1
သတိေပးခ်က္ စာရင္းတြင္ တည္းျဖတ္ဖ႔ုိ သတိေပးခ်က္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တည္းျဖတ္ရန္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
အေျခအေနမ်ားကို တည္းျဖတ္ၿပီး သိမး္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္
သတင္းအခ်က္အလက္
သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္၏ အေရာင္ကို
ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္းတစ္ခုကို
ေျပာင္းပါ။
ေပါင္းထည့္သည္။
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ေပါင္းထည့္သည္။
သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ား
သတိေပးခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ျခင္း
အၿပီးသတ္ၿပီဟု သင္ သတိေပးဖိ႕ု မလိေ
ု သာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို မွတသ
္ ားပါ။
ု ရ
္ န္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သတိေပးခ်က္ကုိ
သတိေပးခ်က္ စာရင္းတြင္ သတိေပးခ်က္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿပီးေအာင္လပ
ဘယ္ဘက္သ႔ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ
သတိေပးခ်က္မ်ားကို ျပန္ရယူျခင္း
ၿပီးစီးသြားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ျပန္ရယူပါ။
1
သတိေပးခ်က္မ်ား စာရင္း
2
ျပန္လည္ရယူဖ႕ုိ အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို အမွနျ္ ခစ္ၿပီး နကိေ
ု နရာျပန္ထားပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
→ ၿပီးဆံးု → တည္းျဖတ္ရန္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတိေပးခ်က္ စာရင္းတြင္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေပါင္းထည္ၿ့ ပီး သင္က
့ ုိ လက္ရိွ အခ်ိနမ
္ ်ားတြင္ သတိေပးလိမမ
့္ ည္။
သတိေပးခ်က္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
သတိေပးခ်က္ကုိ ဖ်က္ရန္ သတိေပးခ်က္ကုိ ညာဘက္သ႔ုိ ဆြပ
ဲ ါ။ သတိေပးခ်က္မ်ားစြာကို ဖ်က္ရန္ သတိေပးခ်က္ကုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး
ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ဖ်က္ရန္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အမွနျ္ ခစ္ပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဖ်က္ရန္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
59
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဖုနး္
မိတဆ
္ က္
အသံႏင
ွ ့္ ဗီဒယ
ီ ုိ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ား ျပဳလုပပ
္ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေျဖၾကားပါ။
ဖုနး္ ေခၚသည္။
1
ဖုနး္ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ခလုတခ
္ ုံ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဖုနး္ နံပါတ္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္သ
့ ည္။
3
အသံျဖင့္ ေခၚဆုမ
ိ ႈ ျပဳလုပရ
္ န္ ္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ုိ ေခၚဆိမ
ု ႈ ျပဳလုပရ
္ န္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
ဆယ္သြယ္ရန္စာရင္းထဲကို နံပါတ္
ထည့္သည္။
ဖုန္းနံပါတ္ကို ႀကိဳၾကည့္သည္။
ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားကို
ဖ်က္ပစ္သည္။
60
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု ႈ မွတတ
္ မ္းမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ စာရင္းမ်ားထဲမွ ဖုနး္ ေခၚဆိျု ခင္း
မၾကာမီက (သိ႕ု မဟုတ)္ အဆက္အသြယမ
္ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု ႈ ျပဳလုပရ
္ န္ ဖုနး္ နံပါတ္တစ္ခု (သိ႕ု မဟုတ)္
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္တစ္ခေ
ု ပၚတြင္ ညာဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
ဤအဂၤါရပ္ကုိ အသက္ဝင္မပ
ႈ တ
ိ ပ
္ ါက သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ၊ အဆင္ျ့ မင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား →
လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားႏွင့္ လက္ဟန္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ၿပီးေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ေခၚဆိရ
ု န္ (သိ႕ု ) မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပိ႕ု ရန္အတြက္
ဆြပ
ဲ ါ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အျမန္ေခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ အသံးု ျပဳျခင္း
ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို အျမန္ျပဳလုပရ
္ န္ အျမန္ေခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
္ ုံ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အဆက္အသြယမ
္ ်ား → → အမြန်ခေါ်ဆိမ
ု ှု
အျမန္ဖန
ု း္ ေခၚဆိရ
ု န္ နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ သတ္မတ
ွ ရ
္ န ခလုတခ
နံပါတ်များ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ အျမန္ေခၚဆိရ
ု န္ နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ဖုနး္ နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ ထည္ပ
့ ါ။
ေခၚဆိမ
ု တ
ႈ စ္ချု ပဳလုပရ
္ န္ ကီးပတ္ေပၚတြင္ အျမန္ေခၚဆိရ
ု န္ နံပါတ္ကုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။ အျမန္ေခၚဆိရ
ု န္ နံပါတ္ ၁၀ လံးု ႏွင့္
အထက္အတြက္ နံပါတ္၏ ပထမဆံးု အလံးု ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ေနာက္ဆးုံ အလံးု ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
ု န္ နံပါတ္အျဖစ္ သတ္မတ
ွ လ
္ ်ွ င္ 1 ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး 2 ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ 3
ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ နံပါတ္ 123 ကို အျမန္ေခၚဆိရ
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္မွ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို ျပဳလုပျ္ ခင္း
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္
ကို စက္၀င
ုိ း္ ႀကီး အျပင္ဘက္သ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု ႈ ျပဳလုပျ္ ခင္း
1
ဖုနး္ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ခလုတခ
္ ုံ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
+ သေကၤတ ေပၚလာသည္အထိ 0 ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
3
ႏိင
ု င
္ က
ံ တ
ု ၊္ ဧရိယာကုတႏ
္ င
ွ ့္ ဖုန
ု း္ နံပါတ္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
61
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို လက္ခရ
ံ ရွျိ ခင္း
ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း
ေခၚဆိမ
ု တ
ႈ စ္ခု ၀င္လာေသာအခါ
ကို စက္၀င
ုိ း္ အျပင္ဘက္သ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု တ
ႈ စ္ခက
ု ုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ေခၚဆိမ
ု တ
ႈ စ္ခု ၀င္လာေသာအခါ
ကို စက္၀င
ုိ း္ အျပင္ဘက္သ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
႔ု ါ ဘားကို အေပၚသိ႕ု ဆြပ
ဲ ါ။ စိတႀ္ ကိဳက္ျပဳလုပပ
္ ါ
အ၀င္ေခၚဆိမ
ု တ
ႈ စ္ခက
ု ုိ ပယ္ဖ်က္ေသာအခါ စာတို ေပးပိ႕ု ရန္ မက္ေဆ့ခ်္ ပိပ
ခလုတက
္ ုိ အသက္သင
ြ း္ ထားပါက ေခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ ျငင္းပယ္ၿပီးေနာက္ တစ္နာရီအၾကာတြင္ သင္က
့ ုိ သတိေပးရန္ အသိေပးခ်က္ကုိ
သိမး္ ဆည္းသြားမည္။
ျငင္းပယ္မႈ စာတို အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖန္တးီ ရန္ ဖုနး္ အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ၊ → သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အျမန္ျငင္းပယ္မႈ မက္ေဆ့ခ်္ မ် ကို
ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး စာတိတ
ု စ္ေစာင္ကုိ ရုက
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
လြသ
ဲ ာြ းေသာ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ား
ေခၚဆိမ
ု တ
ႈ စ္ခက
ု ုိ လြသ
ဲ ာြ းလွ်င္
သေကၤတ သည္ စေတးတပ္ဘားတြင္ ေပၚလာသည္။ လြသ
ဲ ာြ းေသာ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို
ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြငပ
့္ ါ။ တနည္းအားျဖင့္ ဖုနး္ အတ္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး လြခ
ဲ ေ
့ဲ သာ ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို
ၾကည္ရ
့ န္ မၾကာမီက ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဖုနး္ နံပါတ္ကုိ ဘေလာ့ျခင္း
သင္၏ ဘေလာ့စာရင္းတြင္ ေပါင္းထည္ထ
့ ားေသာ အေသးစိတန
္ ပ
ံ ါတ္မ်ားမွ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို ဘေလာ့သည္။
1
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → နံပါတ္မ်ား ပိတဆ
္ းီ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဖုနး္ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး → သတ္မတ
2
မၾကာမီက (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အဆက္အသြယမ
္ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ဖုနး္ အဆက္အသြယမ
္ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္္ ၿပီးပါၿပီ ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ဖုနး္ နံပါတ္ ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ ရုက
ိ ထ
္ ည္ရ
့ န္ ဖုနး္ နံပါတ္ ထည္ပ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဘေလာ့ထားေသာ နံပါတ္မ်ားသည္ သင္က
့ ုိ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ႀကိဳးစားလာေသာအခါ သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ရရွမ
ိ ည္
မဟုတေ
္ ပ။ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားသည္ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ တ
ွ တ
္ မ္းသိ႕ု ၀င္သာြ းလိမမ
့္ ည္။
သင္သည္ ၄င္းတိ႕ု ၏ ေခၚဆိသ
ု ူ ID ကို မျပသထားေသာ လူမ်ား၏ အ၀င္ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကိလ
ု ည္း ဘေလာ့ႏင
ုိ သ
္ ည္။
အဂၤါရပ္ကုိ အသက္ဝင္ေစရန္ မသိေသာ ဖုနး္ ေခၚသူမ်ားကုိ ပိတဆ
္ ပ
႔ို ါ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
62
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ေခၚဆုေ
ိ နစဥ္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အသံေခၚဆိမ
ု ႈ ျပဳလုပေ
္ နစဥ္
ေအာက္ပါ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားကို ရရွႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါသည္။္ ။
•
•
။ ။ အပိေ
ု ရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္သည္။
မွတတ
္ မ္းတင္ပါ။ ။ ဒုတယ
ိ ေခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ လုပေ
္ ဆာင္သည္။ ပထမဆံးု ေခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ ေစာင္ဆ
့ င
ုိ း္ ခိင
ု း္ ထားမည္။ သင္ ဒုတယ
ိ
ေခၚဆိမ
ု ႈ အဆံးု သတ္ေသာအခါ ပထမ ေခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ ျပန္စမည္။
•
ဖုနး္ ကုင
ိ ထ
္ ားပါ။ ။ ဖုနး္ ကို ကိင
ု ထ
္ ားရင္း ေစာင္ပ
့ ါ။ ေစာင္ေ
့ နေသာ ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု ႏ
ႈ င
ွ ့္ ျပန္ခ်ိတဖ
္ ႔ုိ ဖုနး္ ေခၚျခင္း ျပန္စပါ ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
ဘလူးတုသ။္ ။ Bluetooth နားၾကပ္ကုိ device ႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ထားလွ်င္ ၄င္းကို ဖြငသ
့္ ည္။
•
စပီကာ။ ။ စပီကာဖုနး္ ကို အသက္သင
ြ း္ သည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိတသ
္ ည္။ စပီကာဖုနး္ ကို အသံးု ျပဳေသာအခါ သင့္ နားမွ
ေဝးရာတြင္ device ကို ထားပါ။
•
အသံတတ
ိ ။္ ။ မိက
ု ခ
္ ရုဖ
ိ န
ု း္ ကို ပိတသ
္ ည္၊ သိ႕ု မွသာ အျခားသူမ်ား သင္အ
့ သံကုိ မၾကားႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
•
ကီးပက္ / ၀ွကပ
္ ါ။ ။ ကီးပတ္ကုိ ဖြငသ
့္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိတသ
္ ည္။
•
။ ။ လက္ရေ
ိွ ခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ အဆံးု သတ္သည္။
ဗီဒယ
ီ ုိ ေခၚဆိမ
ု ႈ ျပဳလုပေ
္ နစဥ္အတြငး္
ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံးု ျပဳရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ္။
•
။ ။ အပိေ
ု ရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္သည္။
•
ကင္မရာ။ ။ အျခားသူမွ သင္က
့ ုိ မျမင္ႏင
ုိ ေ
္ စရန္ ကင္မရာကို ပိတထ
္ ားပါ။
•
ေျပာင္းပါ။ ။ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ကင္မရာမ်ားအၾကား ေျပာင္းသည္။
•
။ ။ လက္ရေ
ိွ ခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ အဆံးု သတ္သည္။
•
အသံတတ
ိ ။္ ။ မိက
ု ခ
္ ရုဖ
ိ န
ု း္ ကို ပိတသ
္ ည္၊ သိ႕ု မွသာ အျခားသူမ်ား သင္အ
့ သံကုိ မၾကားႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
•
စပီကာ။ ။ စပီကာဖုနး္ ကို အသက္သင
ြ း္ သည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိတသ
္ ည္။ စပီကာဖုနး္ ကို အသံးု ျပဳေသာအခါ သင့္ နားမွ
ေဝးရာတြင္ device ကို ထားပါ။
63
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္သ႕ုိ ဖုနး္ နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ ထည္ျ့ ခင္း
ကီးပတ္မွ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားသိ႕ု ဖုနး္ နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ ထည္ျ့ ခင္း
1
ဖုနး္ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ခလုတခ
္ ုံ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
နံပါတ္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
3
အဆက္အသြယမ
္ ်ားသိ႔ု ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
အဆက္အသြယ္ ဖန္တးီ ပါ ကို ႏွပ
ိ ၿ႔ပးီ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ အသစ္ကုိ ဖန္တးီ ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ရွၿိ ပီးသား ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ကုိ
နံပါတ္ေပါင္းထည္ရ
့ န္ ရွၿိ ပီးသားကုိ အပ္ဒတ
ိ လ
္ ပ
ု ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆယ္သယ
ြ ရ
္ န္စာရင္းမွ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားသိ႕ု ဖုနး္ နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ ထည္ျ့ ခင္း
1
ဖုနး္ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး မၾကာမီက ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ေခၚဆိသ
ု ၏
ူ ပံက
ု ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဖုနး္ နံပါတ္ကုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အဆက္အသြယမ
္ ်ားသိ႔ု ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ဖန္တးီ ပါ ကို ႏွပ
ိ ၿ႔ပးီ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ အသစ္ကုိ ဖန္တးီ ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ရွၿိ ပီးသား ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ကုိ
နံပါတ္ေပါင္းထည္ရ
့ န္ ရွၿိ ပီးသားကုိ အပ္ဒတ
ိ လ
္ ပ
ု ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဖုနး္ နံပါတ္တင
ြ ္ အမွတအ
္ သား ထည္ျ့ ခင္း
အမွတအ
္ သားမ်ားကို ဖုနး္ အဆက္အသြယတ
္ င
ြ ္ သိမး္ စရာမလိဘ
ု ဲ နံပါတ္မ်ားတြင္ သင္ထည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္။ ဖုနး္ ေခၚသူ၏
အခ်က္အလက္ကုိ ဖုနး္ အဆက္အသြယတ
္ င
ြ ္ စာရင္းမွတမ
္ ထားဘဲ သူတ႕ုိ ေခၚဆိေ
ု သာအခါ သင္အ
့ ား ထိအ
ု ခ်က္အလက္ကုိ
ၾကည္႐
့ ခ
ႈ င
ြ ေ
့္ ပးသည္။
1
ဖုနး္ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး မၾကာမီက ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဖုနး္ နံပါတ္တစ္ခု →
3
တဂ္ ေပါင္းထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ အမွတအ
္ သားတစ္ခု ႐ိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ထိန
ု ပ
ံ ါတ္မွ ဖုနး္ ေခၚဆိေ
ု သာအခါ အဆိပ
ု ါနံပါတ္ေအာက္တင
ြ ္ အမွတအ
္ သား ေပၚလိမမ
့္ ည္။
64
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အဆက္အသြယမ
္ ်ား
မိတဆ
္ က္
Device တြင္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ဖန္တးီ ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ စီမခ
ံ န္႕ခြပ
ဲ ါ။
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ား ေပါင္းထည္ျ့ ခင္း
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္အသစ္တစ္ခက
ု ုိ ဖန္တးီ ျခင္း
1
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
2
သိမး္ ဆည္းရာေနရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေ႐ြးပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည္သ
့ ည္။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္သည္။
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ေပါင္းထည့္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ
်ားကို ထည့္သည္။
ပိုမိုေသာ
အခ်က္အလက္နယ္ပယ္မ်ားကို
ဖြင့္သည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သိမး္ ဆည္ရာေနရာအေပၚ မူတည္၍ သင္ သိမး္ ဆည္းႏိင
ု ေ
္ သာ သတင္းအခ်က္အလက္
အမ်ဳိးအစားသည္ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
4
သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
65
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို တင္ပ႕ုိ ျခင္း
အျခား သိမး္ ဆည္းရာေနရာမ်ားမွ သင္၏ device သိ႕ု ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို တင္ပ႕ုိ ျခင္းျဖင့္ ေပါင္းထည္ပ
့ ါ။
1
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
→ အဆက္အသြယမ
္ ်ားကို စီမပ
ံ ါ → အဆက္အသြယမ
္ ်ား တင္သင
ြ း္ ပါ/
တင္ပထ
႔ုိ ားရွပ
ိ ါ → တင္သင
ြ း္ ျခင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို တင္သင
ြ း္ ရန္ သိမး္ ဆည္းထားသည္ေ
့ နရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
တင္ပ႕ုိ ရန္ VCF ဖိင
ု မ
္ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ား ကို မွတသ
္ ားၿပီး ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို သိမး္ ဆည္းရန္ သိမး္ ဆည္းမည္ေ
့ နရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး တင္သင
ြ း္ ျခင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္ဝ
့ က္ဘအ
္ ေကာင္မ
့ ်ားျဖင့္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္း
သင္၏ Samsung အေကာင္က
့ သ
့ဲ ႕ို သင္၀
့ က္ဘအ
္ ေကာင္မ
့ ်ားတြင္ သိမး္ ထားေသာ အြနလ
္ င
ုိ း္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားႏွငအ
့္ တူ သင့္
device ၏ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းပါ။
1
2
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို စတင္ပါ၊ အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → အေကာင္မ
့ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ၿပီးေနာက္
ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းရမည့္ အေကာင္က
့ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
အေကာင့္ ဆင္ခ
့ လ
္ ပ
ု ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ အဆက္အသြယမ
္ ်ား ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
့ ္ ဆက္တင္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ အသက္သင
ြ း္ ရန္ အဆက္အသြယမ
္ ်ား
Samsung အေကာင္အ
့ တြက္ → ဆင္ခ
ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
ေအာက္ပါ ရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ။
•
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားစာရင္းေပၚတြင္ အေပၚ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ဘက္ကုိ ဆြပ
ဲ ါ။
•
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အေပၚေအာက္ ေရႊ႕ရန္ လက္ေခ်ာင္း သံးု ေခ်ာင္းျဖင့္ ဘယ္ဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
•
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားစာရင္း၏ ထိပဘ
္ က္ရိွ
ကိႏ
ု ပ
ိွ ၿ္ ပီး ရွာေဖြရန္စႏ
ံ န
ႈ း္ ကို ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
66
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္နပ
ံ ါတ္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ထိ႕ု ေနာက္ ေအာက္ပါလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခက
ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ပါ္။
•
။ ။ အႀကိဳက္ဆးုံ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားထဲသ႕ုိ ေပါင္းထည္သ
့ ည္။
•
/
•
။ ။ စာတိတ
ု စ္ေစာင္ကုိ ေရးသည္။
•
။ ။ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကုိ ေရးသည္။
။ ။ အသံ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ုိ ေခၚဆိမ
ု က
ႈ ုိ ျပဳလုပသ
္ ည္။
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္း
သင္သည္ ေ၀မွ်ေရးေရြးခ်ယ္စရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံးု ျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ေ၀မွ်ႏိင
ု သ
္ ည္။
1
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
2
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မွ်ေဝပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ေ၀မွ်ေရး နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
→ မွ်ေဝပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ပ႐ုဖ
ိ င
ုိ ္ သိမး္ ျခင္းႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္း
သင္၏ ဓာတ္ပႏ
ုံ င
ွ ့္ အေျခအေနျပ စာတိက
ု သ
့ဲ ႕ို သင္၏ ပရုဖ
ိ င
ုိ ္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ သိမး္ ၿပီး ပရုဖ
ိ င
ုိ ေ
္ ဝမွ်ေရးအဂၤါရပ္ကုိ
အသံးု ျပဳ၍ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ပါ။
•
ပ႐ုဖ
ိ င
ုိ ္ ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္သည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍
မရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
ဤပ႐ုဖ
ိ င
ုိ ေ
္ ဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ကုိ သူတ႕ုိ ၏ device တြင္ ပ႐ုဖ
ိ င
ုိ ေ
္ ဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ အသက္ဝင္ေစေသာ
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားအတြကသ
္ ာ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
1
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး သင့္ ပ႐ုဖ
ိ င
ုိ က
္ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
2
တည္းျဖတ္ရန္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ သင္ပ
့ ႐ိဖ
ု င
ုိ က
္ ုိ တည္းျဖတ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္္ သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
သင္ပ
့ ရုဖ
ိ င
ို က
္ ို မွ်ေဝရန္ ဤေနရာကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ၄င္းကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ ခလုတက
္ ႏ
ုိ ပ
ိွ ပ
္ ါ။
ပ႐ုဖ
ိ င
ုိ ္ ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ကုိ အသံးု ျပဳရန္ သင္၏ ဖုနး္ နံပါတ္ကုိ အတည္ျပဳရမည္။ သင္သည္ သင္ဆ
့ က္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ား၏
္ ်ား တြင္ ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။
အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္ထားေသာ ပရုဖ
ိ င
ုိ သ
္ တင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဆက္အသြယမ
့ ရာကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ ကို
သင္ပ
့ ႐ိဖ
ု င
ုိ ႏ
္ င
ွ အ
့္ တူ ေဝမွ်ရမည့္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္နပ
ံ ါတ္ အတိင
ု း္ အတာကို ေျပာင္းရန္ မွ်ေဝထားသည္အ
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ေဝမွ်ရမည့္ အိင
ု တ
္ မ္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ေရြးစရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ။
67
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အုပစ
္ မ
ု ်ား ဖြ႕ဲ ျခင္း
မိသားစု (သိ႕ု မဟုတ)္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကဲသ
့ ႔ို အုပစ
္ မ
ု ်ား ေပါင္းထည္ႏ
့ င
ို ၿ္ ပီး အဆက္အသြယမ
္ ်ားကို စီမခ
ံ န္ခ
႔ ႏ
ဲြ င
ုိ သ
္ ည္။
1
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
2
အုပစ
္ ု နာမည္ ရိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
→ အုပစ
္ မ
ု ်ား → အဖြဖ
႔ဲ န္တးီ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
္ ု ဖုနး္ ျမည္သံ ကုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ဖုနး္ သံတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
အုပစ
္ ု ဖုနး္ သံတစ္ခု သတ္မတ
ွ ရ
္ န္ အုပစ
3
အဖြဝ
႔ဲ င္ ထည္မ
့ လား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အုပစ
္ ထ
ု သ
ဲ ႔ုိ ထည္ရ
့ န္ အဆက္အသြယမ
္ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အုပစ
္ ု မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပိျ႔ု ခင္း
အုပစ
္ တ
ု စ္ခ၏
ု အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားကို အုပစ
္ ု မက္ေဆ့ခ်္တစ္ေစာင္ တၿပိဳင္တည္း ေပးပိႏ
႔ု င
ုိ သ
္ ည္။
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အက္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး
→ အုပစ
္ မ
ု ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ အုပ
ု စ
္ ု တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး
→ မက္ေဆ့ခ်္
ပိပ
႔ု ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ပံတ
ု မ
ူ ်ားကို ေပါင္းျခင္း
သင္သည္ အျခားသိမး္ ဆည္းရာေနရာမ်ားမွ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို တင္ပ႕ုိ ေသာအခါ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားအေကာင္မ
့ ်ားႏွင့္
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းေသာအခါ သင္၏ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားစာရင္းတြင္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ပံတ
ု တ
ူ ႕ုိ ပါ၀င္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
သင္၏ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားစာရင္းကို အသံးု ျပဳရန္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ပံတ
ု မ
ူ ်ားကို တစ္ခတ
ု ည္းအျဖစ္ေပါင္းပါ။
1
2
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
→ အဆက္အသြယမ
္ ်ားကို စီမပ
ံ ါ → အဆက္အသြယမ
္ ်ား ေပါင္းစပ္ပါ ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ထိ႕ု ေနာက္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို မွတၿ္ ပီး ေပါင္းစပ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1
အဆက္အသြယမ
္ ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
2
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
→ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို တစ္ခၿု ပီးမွ တစ္ခဖ
ု ်က္ရန္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားစာရင္းကို ဖြငၿ့္ ပီး ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္တစ္ခက
ု ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ထိ႕ု ေနာက္
→ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
68
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
မက္ေဆ့ခ်္ မ်ား
မိတဆ
္ က္
စကားစျမည္ေျပာဆိျု ခင္းျဖင့္ စာတိမ
ု ်ားကို ေပးပိၿ႔ု ပီး ၾကည္႐
့ ပ
ႈ ါ။
စာတိက
ု ုိ ေပးပိ႕ု ျခင္း
သင္သည္ roaming လုပသ
္ ည္အ
့ ခါ စာတိမ
ု ်ား ေပးပိ႕ု ရန္အတြက္ အပိေ
ု ဆာင္းေငြ ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1
မက္ေဆ့ခ်္ မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
2
လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ မ
ူ ်ားကို ေပါင္းထည္ၿ့ ပီး စာတိတ
ု စ္ေစာင္ကုိ ရုက
ိ ပ
္ ါ။
ကို စတင္ပါ။
စကားေျပာ စာတိက
ု ုိ အသံဖမ္းၿပီး ေပးပိ႕ု ရန္
ကို ဖိၿပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ၊ သင္စ
့ ာတိက
ု ုိ ေရရြတပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဖိထားေသာ
သင္လ
့ က္ေခ်ာင္းကို လႊတလ
္ က
ုိ ပ
္ ါ။ ကီးဘုတက
္ ုိ ကြယထ
္ ားေသာအခါမွသာ အသံဖမ္း အိင
ု က
္ န
ြ ္ ေပၚလာမည္။
လက္ခံမည့္သူ
လက္ခံမည့္သူမ်ား ထည့္ပါ။
ဖိုင္မ်ားကို တြဲသည္။
စာတိုကို ေပးပို႕သည္။
စာတိုတစ္ေစာင္ကို ရုိက္သည္။
3
စာတို ေပးပိ႕ု ရန္
စတစ္ကာမ်ား ႐ိုက္ထည့္ပါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
69
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
စာတိမ
ု ်ားကို ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္း
စာတိမ
ု ်ားသည္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္အရ စာတိေ
ု သတၱာထဲတင
ြ ္ အုပစ
္ ဖ
ု ႕ဲြ ရွေ
ိ နသည္။
သင္သည္ roaming လုပသ
္ ည္အ
့ ခါ စာတိမ
ု ်ား ရရွျိ ခင္းအတြက္ အပိေ
ု ဆာင္းေငြ ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1
မက္ေဆ့ခ်္ မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး စကားေျပာဆိျု ခင္းမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
စာတုမ
ိ ်ားစာရင္းကို ဖြငၿ့္ ပီး ဆယ္သယ
ြ ရ
္ န္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
သင္၏ မၾကာေသးမီက စကားစျမည္ေျပာဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ စာတိတ
ု စ္ေစာင္ ႐ိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
စာတိက
ု ုိ အေၾကာင္းျပန္ရန္ မက္ေဆ့ခ်္ ထည္ပ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေဖာင္အ
့ ရြယအ
္ စားကို ခ်ိနၫ
္ ရ
ိႇ န္ စကရင္ေပၚတြင္ လက္ႏစ
ွ ေ
္ ခ်ာင္းကို ဆြဆ
ဲ န္႕ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပူးကပ္ပါ။
မလိခ
ု ်င္ေသာ စာတိမ
ု ်ားကို ဘေလာ့ျခင္း
သင္၏ ဘေလာ့စာရင္းတြင္ ေပါင္းထည္ထ
့ ားေသာ အေသးစိတန
္ ပ
ံ ါတ္မ်ားမွ စာတိမ
ု ်ားကို ဘေလာ့ပါ။
1
2
မက္ေဆ့ခ်္ မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → နံပါတ္မ်ားႏွင့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကုိ ပိတဆ
္ ပ
႔ို ါ → နံပါတ္မ်ားကို
ပိတပ
္ င္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အဝင္စာပံးု ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ဖုနး္ အဆက္အသြယက
္ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သိ႕ု မဟုတ္ အဆက္အသြယမ
္ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
့ င
ြ း္ ပါ ေအာက္တင
ြ ္ ဖုနး္ နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ ရိက
ု ထ
္ ည္ၿ့ ပီး
နံပါတ္တစ္ခက
ု ုိ ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ ရုက
ိ ထ
္ ည္ရ
့ န္ နံပါတ္ ထည္သ
70
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
စာတိအ
ု ေၾကာင္းၾကားခ်က္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသံ၊ ျပသမႈေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
2
မက္ေဆ့ခ်္ မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → သတိေပးခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို
အသက္ဝင္ေစရန္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္​သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
စာတို ႏႈးိ ေဆာ္ခ်က္တစ္ခု သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို မစစ္ေဆးရေသးေၾကာင္း သိရန
ိွ င
ုိ ရ
္ န္ ႏႈးိ ေဆာ္ခ်က္တစ္ခက
ု ုိ အခ်ိနက
္ ာလတစ္ခအ
ု တြငး္
သတ္မတ
ွ န
္ င
ုိ သ
္ ည္။ ဤအဂၤါရပ္ အသက္မဝင္ပါက သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ၊ ဝင္ေရာက္ႏင
ို ခ
္ င
ြ ့္ → အဆင္ျ့ မင့္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အသိေပးမႈ သတိေပးခ်က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
စာတိမ
ု ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1
မက္ေဆ့ခ်္ မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး စကားေျပာဆိျု ခင္းမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
စာတုမ
ိ ်ားစာရင္းကို ဖြငၿ့္ ပီး ဆယ္သယ
ြ ရ
္ န္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
စာတိက
ု ုိ ဖိ၍ ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ၊ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
စာတိမ
ု ်ားစြာကို ဖ်က္ဖ႕ုိ ဖ်က္ရန္ သင္ဖ်က္လေ
ုိ သာ စာတိမ
ု ်ားကို အမွနျ္ ခစ္ပါ။
4
ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
71
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အင္တာနက္
မိတဆ
္ က္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ အင္တာနက္ကုိ ေလွ်ာက္ၾကည္ၿ့ ပီး သင္ႏစ
ွ သ
္ က္ေသာ ဝက္ဘစ
္ ာမ်က္ႏာွ မ်ားကို
အဆင္ေျပေျပ လုပေ
္ ဆာင္နင
ုိ ရ
္ န္ မွတထ
္ ားပါ။
အင္တာနက္တင
ြ ္ ေလွ်ာက္ၾကည္ျ့ ခင္း
1
အင္တာနက္ အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
2
လိပစ
္ ာေနရာကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
၀က္ဘလ
္ ပ
ိ စ
္ ာ (သိ႕ု မဟုတ)္ ကီးစာလံးု တစ္ခက
ု ုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ သြားပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကိရယ
ိ ာဘားကို ၾကည္ရ
့ န္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ေအာက္ဘက္သ႔ုိ ျငင္သာစြာ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
တက္ဘမ
္ ်ားအၾကား အျမန္ေျပာင္းရန္ လိပစ
္ ာထည္ရ
့ မည္ေ
့ နရာေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
လက္ရွိ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာကို
လက္ရွိ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာကို
မွတ္ထားသည္။
ျပန္လည္လန္းဆန္းေစသည္။
မူလစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္သည္။
ဘေရာက္ဆာ တပ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို
ဖြင့္သည္။
စာမ်က္ႏွာမ်ားအၾကား ေရြ႕လ်ားသည္။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
72
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
လွ်ဳိ ႕ဝွကပ
္ စ
ုံ က
ံ ုိ အသံးု ျပဳျခင္း
လွ်ိ ဳ႕ဝွကပ
္ စ
ုံ တ
ံ င
ြ ္ သင္သည္ ဖြငထ
့္ ားေသာ တပ္ဘမ
္ ်ား၊ မွတထ
္ ားေသာ အရာမ်ားႏွင့္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ စာမ်က္ႏာွ မ်ားကို
သီးျခားစီ စီမခ
ံ န္႕ခြႏ
ဲ င
ုိ သ
္ ည္။ သင္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ သင္၏ biometric ေဒတာကို အသံးု ျပဳ၍ လွ်ဳိ ႕ဝွကပ
္ စ
ုံ က
ံ ုိ
ေသာ့ခတ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
လွ်ိ ဳ႕ဝွကပ
္ စ
ုံ က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ျခင္း
မ်က္ႏာွ ျပင္ေအာက္ေျခရွိ ကိရယ
ိ ာဘားတြင္
→ လၽွဳိ ႕ဝွက္ အနေအထား ကို ဖွင့် ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ဒီက႑ကို ပထမဆံးု အႀကိမ္
အသံးု ျပဳေသာအခါ လွ်ဳိ ႕ဝွကပ
္ စ
ုံ အ
ံ တြက္ စကားဝွကတ
္ စ္ခက
ု ုိ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
လွ်ဳိ ႕ဝွကပ
္ စ
ုံ တ
ံ င
ြ ္ device သည္ ကိရယ
ိ ာဘား၏ အေရာင္ကုိ ေျပာင္းလဲသာြ းလိမမ
့္ ည္။
လွ်ဳိ ႕ဝွကပ
္ စ
ုံ တ
ံ င
ြ ္ သင္သည္ မ်က္ႏာွ ျပင္ရက
ုိ ယ
္ မ
ူ က
ႈ သ
့ဲ ႔ို အခ်ဳိ႕ေသာ က႑မ်ားကို အသံးု ျပဳနိင
ု မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
လံၿု ခံဳေရး သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္​း
သင္သည္ လွ်႕ို ၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → ကိယ
ု ေ
္ ရးလုၿံ ခံဳမႈႏင
ွ ့္ လုၿံ ခံဳေရး → လွ်ဳိ ႕ဝွက္ အေနအထား ေသာ့ကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ→
စကားဝွက္ ေျပာင္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ စကားဝွကႏ
္ င
ွ အ
့္ တူ ေလာ့ခ်နည္းအျဖစ္ သင္ စာရင္းသြငး္ ထားေသာ ဇီဝအမွတအ
္ သား
ေဒတာကို ေရြးမွတရ
္ န္ လက္ေဗြရာမ်ား ခလုတက
္ ုိ ဖြငရ
့္ န္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ သင္ဇ
့ ဝ
ီ အမွတအ
္ သား ေဒတာအသံးု ျပဳျခင္းႏွငပ
့္ တ္သက္၍
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ ရ
ိွ ဖိအ
႔ု တြက္ လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
လွ်ဳိ ႕ဝွကပ
္ စ
ုံ က
ံ ုိ ပိတျ္ ခင္း
မ်က္ႏာွ ျပင္ေအာက္ေျခရွိ ကိရယ
ိ ာဘားတြင္
→ လၽွဳိ ႕ဝွကအ
္ ေနအထားကို ပိတပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
73
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အီးေမးလ္
အီးေမးလ္အေကာင္မ
့ ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း
အီးေမးလ္ ကို ပထမဆုးံ အႀကိမ္ ဖြငသ
့္ ည္အ
့ ခါ အီးေမးလ္အေကာင္က
့ ုိ တည္ေဆာက္ပါ။
1
အီးေမးလ္ အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
2
စာရင္းတြင္ အီးေမးလ္ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အျခား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
တည္ေဆာက္မက
ႈ ုိ ၿပီးေျမာက္ေစရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚမွ ၫႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
ေနာက္ထပ္အးီ ေမးလ္အေကာင္က
့ ုိ တည္ေဆာက္ရန္
→
→ အေကာင့္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္သည္ အီးေမးလ္အေကာင္တ
့ စ္ခထ
ု က္ ပိရ
ု လ
ိွ ်ွ င္ တစ္ခက
ု ုိ မူလအေကာင္အ
့ ျဖစ္ သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
→
→
→
အသင္လ
့ ပ
ု ၿ္ ပီး အေကာင့္ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အီးေမးလ္မ်ား ေပးပိ႕ု ျခင္း
1
အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ ေရးသားရန္
2
လက္ခရ
ံ ယူမည္သ
့ မ
ူ ်ားကို ထည္ၿ့ ပီး အေၾကာင္းအရာစာေၾကာင္းႏွင့္ စာသားကို ရိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
3
အီးေမးလ္ ေပးပိ႕ု ရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အီးေမးလ္မ်ား ဖတ္ရျႈ ခင္း
အီးေမးလ္ ကို ဖြငသ
့္ ည္အ
့ ခါ device သည္ အီးေမးလ္အသစ္မ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ ျပန္ထတ
ု လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။ အီးေမးလ္မ်ားကို
ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ ျပန္ထတ
ု ရ
္ န္ အီးေမးလ္စာရင္းထိပတ
္ င
ြ ္ ေအာက္ဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကုိ ဖတ္ရရ
ႈ န္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အီးေမးလ္ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္းကို ပိတထ
္ ားလွ်င္ အီးေမးလ္အသစ္မ်ားကို ျပန္ထတ
ု ႏ
္ င
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။ အီးေမးလ္
ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းရန္
→
→ သင္အ
့ ေကာင္အ
့ မည္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ အေကာင့္
ဆင္ခ
့ လ
္ ပ
ု ပ
္ ါ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
74
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကင္မရာ
မိတဆ
္ က္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပံစ
ု မ
ံ ်ားႏွင့္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို အသံးု ျပဳ၍ ဓာတ္ပရ
ုံ က
ုိ ျ္ ခင္းႏွင့္ ဗီဒယ
ီ ုိ မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္းကို လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
ကင္မရာက်င္၀
့ တ္မ်ား
•
ခြငျ့္ ပဳခ်က္ မရွဘ
ိ ႏ
ဲ င
ွ ့္ အျခားလူမ်ား၏ ဓာတ္ပရ
ုံ က
ုိ ျ္ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ုိ မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း မျပဳလုပပ
္ ါႏွင။့္
•
ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပရ
ုံ က
ုိ ျ္ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ုိ မွတတ
္ မ္းယူျခင္း မျပဳလုပပ
္ ါႏွင။့္
•
အျခားလူမ်ား၏ ကိယ
္ု ေ
္ ရးကိယ
္ု တ
္ ာကို ထိပါးေစနိင
ု မ
္ ည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပရ
ုံ က
ုိ ျ္ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ုိ
မွတတ
္ မ္းယူျခင္း မျပဳလုပပ
္ ါႏွင။့္
ကင္မရာကို စတင္ျခင္း
ကင္မရာ ကို စတင္ရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံးု ျပဳပါ။ ။
•
ကင္မရာ အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
•
ပါဝါခလုတက
္ ုိ ႏွစခ
္ ်က္ အျမန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္
ကို စက္၀င
ုိ း္ ႀကီး အျပင္ဘက္သ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
•
ေဒသႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
•
မ်က္ႏာွ ျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို သတ္မတ
ွ စ
္ ဥ္ ေသာ့ခတ္မ်က္ႏာွ ျပင္မွ ကင္မရာ အပ္စက
္ ုိ စတင္ေသာအခါ
(သိ႕ု မဟုတ)္ မ်က္ႏာွ ျပင္ပတ
ိ ေ
္ နေသာအခါ အခ်ဳိ႕ကင္မရာက႑မ်ားကို ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
•
သင္ ႐ုက
ိ ေ
္ သာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား မႈနဝ
္ ါးသည့္ ပံေ
ု ပၚပါက ကင္မရာ မွနဘ
္ လ
ီ းူ ကို သန္႕ရွငး္ ေစၿပီး ထပ္ ႀကိဳးစားၾကည္ပ
့ ါ။
75
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အေျခခံရက
ုိ က
္ းူ မႈ
ဓာတ္ပရ
ုံ က
ုိ က
္ းူ ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ တ
ွ တ
္ မ္းတင္ျခင္း
1
ဓာတ္ပရ
ုံ က
ို ရ
္ န္ နည္းသြငမ
္ ်ားစာရင္းတြင္ ဓါတ္ပံု (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ုိ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ကင္မရာ focus ထားသင္ေ
့ သာ ႀကိဳၾကည္သ
့ ည္မ
့ ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ပံက
ု ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ဓာတ္ပရ
ုံ က
ို က
္ းူ ရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ုိ မွတတ
္ မ္းတင္ရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
႐ႈခင္းကို
လက္ရွိ
အေကာင္းဆံုးခ်ိန္ၫႇိ
ရုိက္ကူးေရးပံုစံအတြ
ျခင္းခလုတ္
က္
လက္ရွိပံုစံ
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အေရွ႕ႏွင့္
အေနာက္ကင္မရာမ
်ားအၾကား
ေျပာင္းသည္။
ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရုိက္ကူ
းသည္။
လက္မ၏
စတစ္ကာစာရင္း
လက္သည္းခြံ
(Galaxy A20)
အရြယ္ပံုကို
AR ႐ုပ္ေျပာင္ပံု
ႀကိဳၾကည့္ျခင္း
(Galaxy A30)
ရုက
ိ က
္ းူ သည့ပ
္ စ
ုံ မ
ံ ်ား
ကင္မရာသတ္မွတ္ခ
်က္မ်ား
မွန္ဘီလူးတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္ပါ
•
ပံမ
ု ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား၏ အလင္းေရာင္ ေတာက္ပမႈကုိ ခ်ိနည
္ ရ
ိႇ န္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ခ်ိနည
္ ဘ
ွိ ားေပၚလာေသာအခါ ၄င္းဘားေပၚတြင္
ကို
(သိ႕ု မဟုတ)္
ဆီသ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
•
႐ုပသ
္ ဖ
ံ မ္းေနစဥ္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ွ ႐ုပပ
္ တ
ုံ စ္ခက
ု ုိ ရိက
ု ယ
္ ရ
ူ န္
•
ဗီဒယ
ီ မ
ုိ တ
ွ တ
္ မ္းတင္ေနစဥ္ focus ေျပာင္းရန္အတြက္ သင္ focus ေျပာင္းလဲလသ
ုိ ည့္ ေနရာကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ အလိအ
ု ေလ်ာက္
ဆံခ
ု ်က္ခ်ိန္ နည္းအသြငက
္ ုိ အသံးု ျပဳရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
76
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
•
ႀကိဳၾကည္သ
့ ည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ ရိက
ု က
္ းူ မႈပစ
ုံ ႏ
ံ င
ွ ့္ အသံးု ျပဳသည့္ ကင္မရာအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
အသံးု မျပဳသည္အ
့ ခါ ကင္မရာသည္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ပိတသ
္ ာြ းမည္။
•
ကင္မရာ မွနဘ
္ လ
ီ းူ မထိခက
ုိ ဖ
္ ႕ုိ သိ႕ု မဟုတ္ မညစ္ေပဖိ႕ု ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမင္မ
့ ားေသာ
ရုပပ
္ ထ
ုံ က
ြ အ
္ ရည္အေသြး လိအ
ု ပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ ရိက
ု က
္ းူ မႈ ပံစ
ု မ
ံ ်ားတြင္ device သည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္
အလုပမ
္ လုပသ
္ ည္လည္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
သင့္ device ၏ ကင္မရာသည္ ေထာင္က
့ ်ယ္ မွနဘ
္ လ
ီ းူ ကို အသားေပးထားသည္။ ေသးငယ္သည့္
အခ်ိဳးမညီမမ
ႈ ်ားကို ေထာင္က
့ ်ယ္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒ
ြ ယ
ီ မ
ုိ ်ားတြင္ ေတြ႕ရႏိင
ု ္ ၿပီး device ၏
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ ျပႆနာမ်ားဟု ေဖာ္ျပ၍ မရႏိင
ု ္ ေပ။
႐ိက
ု က
္ းူ ရန္အတြက္ မွနဘ
္ လ
ီ းူ ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
သင္လခ
ုိ ်င္သည့္ ကင္မရာမွနဘ
္ လ
ီ းူ ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ဓာတ္ပရ
ုံ က
ို က
္ းူ ပါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ုိ မွတတ
္ မ္းတင္ပါ။
ႀကိဳၾကည္သ
့ ည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ မွနဘ
္ လ
ီ းူ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဒီအဂၤါရပ္ကုိ အခ်ိဳ႕ေသာ ပံစ
ု မ
ံ ်ားတြငသ
္ ာ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
။ ။ အေျခခံ ဓာတ္ပတ
ုံ စ္ပုံ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ သာမန္ ဗီဒယ
ီ တ
ုိ စ္ခက
ု ုိ သာမန္ မွနဘ
္ လ
ီ းူ မ်ားျဖင့္ ရိက
ု ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
။ ။ အလြနက
္ ်ယ္ေသာ မွနဘ
္ းီ လူးျဖင့္ ပိႀု ကီးေသာ ႐ႈခင္းျပကြကက
္ ုိ ရွငး္ လင္းျပတ္သားစြာ ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ႏ
္ င
ုိ ပ
္ ါသည္
သိမ
႔ု ဟုတ္ ဗီဒယ
ီ ုိ ႐ိက
ု က
္ းူ ႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
အေျခခံရိုက္ကူးမႈ
အဆံုးစြန္က်ယ္သည့္
႐ႈခင္း႐ိုက္ကူးျခင္း
77
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ျမင္ကင
ြ း္ ခ်ံဳ႕ျခင္းႏွင့္ ခ်ဲ႕ျခင္း
ျမင္ကင
ြ း္ ခ်ဲ႕ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ လက္ေခ်ာင္း ႏွစေ
္ ခ်ာင္းျဖင့္ ျဖန္႕ၿပီး ျမင္ကင
ြ း္ ခ်ံဳ႕ရန္္ အလယ္သ႔ုိ ခ်ံဳ႕ပါ။
ျမင္ကင
ြ း္ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ျခင္း အဂၤါရပ္မ်ားကို အေနာက္ဘက္ကင္မရာ အသံးု ျပဳေနစဥ္အတြငး္ သာ အသံးု ျပဳ၍ ရပါသည္။
႐ိက
ု က
္ းူ ေရးနည္းသြငမ
္ ်ား စာရင္းကို တည္းျဖတ္ျခင္း
ႀကိဳတင္ၾကည္႐
့ ေ
ႈ ရးစခရင္ေပၚတြင္ ႐ိက
ု က
္ းူ ေရးနည္းသြငမ
္ ်ား စာရင္းကို သင္ တည္းျဖတ္ႏင
ုိ ပ
္ ါ။
1
ႀကိဳၾကည္သ
့ ည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္
→ ကင္မရာ အေနအထားမ်ား → အေနအထားမ်ား တည္းျဖတ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
တနည္းအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ၾကည္႐
့ ေ
ႈ ရးစခရင္ေပၚတြင္ ႐ိက
ု က
္ းူ ေရးနည္းသြငမ
္ ်ား စာရင္းကို ဖိ၍ ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ။
2
အသံးု ျပဳမည့္ နည္းသြငမ
္ ်ားကို အမွနျ္ ခစ္ပါ။
႐ိက
ု က
္ းူ ေရးနည္းသြငမ
္ ်ား အစဥ္လက
ုိ က
္ ုိ ေျပာင္းရန္
ကို အျခားတစ္ေနရာသိ႔ု ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ရုိက္ကူးသည့္ပံုစံမ်ား
စာရင္း
78
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကင္မရာခလုတျ္ ဖင့္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ကုိ သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း (Galaxy A30)
ကင္မရာခလုတက
္ ုိ ဖိ၍ ႏွပ
ိ ထ
္ ားျခင္းျဖင့္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို အတြလ
ဲ က
ုိ ္ သင္႐က
ုိ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ သက္ဝင္လပ
ႈ ရ
္ ာွ း GIF တစ္ခု
ဖန္တးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။
ႀကိဳတင္ၾကည္႐
့ ေ
ႈ ရးစခရင္ေပၚတြင္
→ လုပရ
္ န္ ရွတာၱ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင္အသံးု ျပဳလိေ
ု သာ
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ပ
္ ါ။ ။ ဓာတ္ပတ
ုံ စ္ပရ
ုံ က
ို က
္ းူ သည္။
•
ဆက္တက
ို ္ ရုက
ိ ပ
္ ါ ။ ။ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား အတြလ
ဲ က
ုိ ္ ႐ိက
ု ပ
္ ါ။
•
GIF ဖန္တးီ ပါ ။ ။ သင္႐က
ုိ ထ
္ ားေသာ အစီအစဥ္က်သည့္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွငအ
့္ တူ သက္ဝင္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းသည့္ GIF တစ္ခု
ဖန္တးီ ပါ။
႐ိက
ု က
္ းူ ေရးနည္းသြငအ
္ ခ်ိဳ႕တြငသ
္ ာ ဆက္တက
ို ္ ရုက
ိ ပ
္ ါ ႏွင့္ GIF ဖန္တးီ ပါ အဂၤါရပ္မ်ားကို ရရွႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
Focus (AF) ႏွင့္ exposure (AE) ကို အေသသတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
သင္သည္ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွငအ
့္ လင္းရင္းျမစ္မ်ား ေျပာင္းလဲမက
ႈ ုိ အလိအ
ု ေလ်ာက္ အေျခခံျခင္းမွ ကင္မရာကို ကာကြယရ
္ န္
ေရြးခ်ယ္ထားေသာဧရိယာေပၚတြင္ focus ႏွင့္ exposure ကို ေသာ့ခတ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
Focus ထားမည့္ ဧရိယာကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ဧရိယာေပၚတြင္ AF/AE ေဘာင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး focus ႏွင့္ exposure
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို အေသသတ္မတ
ွ လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။ သင္ ဓာတ္ပရ
ုံ က
ုိ သ
္ ာြ းၿပီးလွ်င္ေတာင္မွ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္သည္ အေသသတ္မတ
ွ ္
သည္အ
့ တိင
ု း္ က်န္ရေ
ိွ နမည္။
ဤအဂၤါရပ္ကုိ ဓါတ္ပံု (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ပရို ပံစ
ု မ
ံ ်ားတြငသ
္ ာ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
79
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
႐ႈခင္းကို အေကာင္းဆံးု ခ်ိနၫ
္ ျိႇ ခင္း (Galaxy A30)
လူမ်ား၊ အစားအစာ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညျမင္ကင
ြ း္ ကဲသ
့ ႔ုိ အရာဝတၳဳ (သိ႕ု မဟုတ)္ ျမင္ကင
ြ း္ ကို မွတမ
္ ၿိ ပီးေနာက္ သင့္ device သည္
အေရာင္ဆက္တင္ကုိ အလုအ
ိ ေလ်ာက္ ခ်ိနၫ
္ ပ
ိႇ ါလိမမ
့္ ည္။
ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ရ
္ န္ နည္းသြငမ
္ ်ားစာရင္းတြင္ ဓါတ္ပံု ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ကင္မရာသည္ အရာဝတၳဳ (သိ႕ု မဟုတ)္ ျမင္ကင
ြ း္ ကို မွတမ
္ ေ
ိ သာအခါ
႐ႈခင္းကို အေကာင္းဆံးု ခ်ိနၫ
္ ျိႇ ခင္းခလုတသ
္ ည္ ေျပာင္းလဲသာြ းမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္းဆံးု ခ်ိနၫ
္ ထ
ိႇ ားေသာ အေရာင္ကုိ
အသံးု ခ်လိမမ
့္ ည္။
80
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
တိက
ု ႐
္ က
ုိ ဖ
္ းုိ ကပ္စန
္ ည္းသြငး္
ေနာက္ခက
ံ ုိ မႈနဝ
္ ါးေစျခင္းျဖင့္ သင္မ
့ ်က္ႏာွ ေပၚ ဖိးု ကပ္စခ
္ ်ိနထ
္ ားေသာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို ႐ိက
ု ပ
္ ါ။
•
ဤလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ လံေ
ု လာက္ေသာ အလင္းေရာင္ ရရွသ
ိ ည့္ ေနရာတြင္ အသံးု ျပဳပါ။
•
ေနာက္ခမ
ံ န
ႈ ဝ
္ ါးမႈသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ မလုပေ
္ ဆာင္သည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ ။
–– Device(သိ႕ု မဟုတ)္ အရာဝတၳဳသည္ ေ႐ြ႕လ်ားေနျခင္း။
–– အရာဝတၳဳ၏ အေရာင္သည္ ေနာက္ခအ
ံ ေရာင္ႏင
ွ ့္ ဆင္တေ
ူ နသည္။
လႈပရ
္ ာွ းေနေသာ ဖိးု ကပ္စ္ လုပေ
္ ဆာင္မက
ႈ ုိ အသံးု ျပဳျခင္းျဖင့္ ထင္ရာွ းေသာ လူပမ
ုံ ်ားကို ရယူျခင္း
1
ရုက
ိ က
္ းူ မႈပစ
ုံ မ
ံ ်ားစာရင္းတြင္ လႈပရ
္ ာွ းေနေသာ ဖိးု ကပ္စ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ေနာက္ခံ မႈနဝ
္ ါးမႈ ခ်ိနည
္ ဘ
ွိ ားကို ဘယ္ဘက္သ႔ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ(သိ႕ု မဟုတ)္ မႈနဝ
္ ါးမႈ အဆင္က
့ ုိ ခ်ိနည
္ ရ
ွိ န္ ညာဘက္သ႔ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
3
ႀကိဳတင္ၾကည္႐
့ ေ
ႈ ရးစခရင္ေပၚတြင္ အထူးျပဳလုပခ
္ ်က္ အသံးု ျပဳလိက
ု ၿ္ ပီ။ ေပၚလာေသာအခါ ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ဖ
္ ႔ုိ
ဆံုခ်က္ဧရိယာ
ေနာက္ခံ မႈန္ဝါးမႈ ခ်ိန္ညွိဘား
ေရြ႕လ်ားေနေသာ ဖိုးကပ္စ္
81
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရြ႕လ်ားေနသာ ဖုးိ ကပ္စ္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား၏ ေနာက္ခက
ံ ုိ တည္းျဖတ္ျခင္း
သင္သည္ ေရြ႕လ်ားေနသာ ဖုးိ ကပ္စ္ အဂၤါရပ္ျဖင့္ ရုက
ိ က
္ းူ ထားေသာ ဓာတ္ပ၏
ုံ ေနာက္ခံ မႈနဝ
္ ါးမႈအဆင္က
့ လ
ုိ ည္း
တည္းျဖတ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
2
လႈပရ
္ ာွ းေနေသာ ဖိးု ကပ္စ္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ရုက
ိ ထ
္ ားေသာ ဓာတ္ပတ
ုံ စ္ပက
ုံ ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္ခံ အထူးျပဳလုပခ
္ ်က္ကုိ
ေျပာင္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေနာက္ခံ မႈနဝ
္ ါးမႈ ခ်ိနည
္ ဘ
ွိ ားကို ဘယ္ဘက္သ႔ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ မႈနဝ
္ ါးမႈ အဆင္က
့ ုိ ခ်ိနည
္ ရ
ွိ န္ ညာဘက္သ႔ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ေနာက္ခံ မႈန္ဝါးမႈ အဆင့္ကို
ခ်ိန္ညိွသည္။
3
ဓာတ္ပက
ုံ ုိ သိမး္ ထားဖိ႕ု အသုးံ ျပဳ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
လႈပရ
္ ာွ းေနေသာ စတစ္ကာမ်ား
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လႈပရ
္ ာွ းေနသည့္ စတစ္ကာမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား ႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား ရိက
ု ပ
္ ါ။ သင္၏ မ်က္ႏာွ လႈပရ
္ ာွ းသည္ႏင
ွ ့္ အညီ
စတစ္ကာမ်ားသည္ သင္၏ လႈပရ
္ ာွ းမႈကုိ ေျခရာခံလမ
ိ မ
့္ ည္။ ဗီဒယ
ိီ ုိ တစ္ခတ
ု င
ြ ္ လႈပရ
္ ာွ းေနေသာ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ရယ္ေမာဖြယ္
စတစ္ကာကို မွတတ
္ မ္းတင္ထားႏုင
ိ သ
္ ည္။
1
2
ႀကိဳၾကည္သ
့ ည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ စတစ္ကာ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင္လခ
ုိ ်င္ေသာ စတစ္ကာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
82
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
3
ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ရ
္ န္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အႀကိဳၾကည္႐
့ ေ
ႈ ရး စခရင္တင
ြ ္ ဘယ္ဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ၿဲြ ပီး ဗီဒယ
ီ ုိ ႐ိက
ု က
္ းူ ရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
့ င
ုိ ၿ္ ပီး ေဝမွ်ေပးႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
သင္ ႐ိက
ု က
္ းူ ခဲေ
့ သာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ျပခန္း တြင္ ၾကည္ႏ
ရုက
ိ က
္ းူ ေရး ပံစ
ု မ
ံ ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္း
႐ိက
ု က
္ းူ မႈနည္းသြငက
္ ုိ ေျပာင္းရန္ ႐ိက
ု က
္ းူ ေရးနည္းသြငမ
္ ်ား စာရင္းကို ဘယ္ဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာဘက္သ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ
(သိ႕ု မဟုတ)္ ႀကိဳတင္ၾကည္႐
့ ေ
ႈ ရး စခရင္ေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာဘက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
သင္လခ
ုိ ်င္ေသာ ရုက
ိ က
္ းူ သည္ပ
့ စ
ုံ တ
ံ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဓာတ္ပပ
ုံ စ
ုံ ံ
ကင္မရာသည္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို လြယက
္ စ
ူ ာြ ရုက
ိ က
္ းူ ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚအေျခခံ၍ ရုက
ိ က
္ းူ ေရးပံစ
ု မ
ံ ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္
ခ်ိနည
္ လ
ွိ မ
ိ မ
့္ ည္။
ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ရ
္ န္ နည္းသြငမ
္ ်ားစာရင္းတြင္ ဓါတ္ပံု ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အေရွ႕ကင္မရာျဖင့္ မိမက
ိ ယ
ုိ က
္ ုိ ဓာတ္ပရ
ုံ က
ို က
္ းူ ရန္ အေပၚ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္သ႕ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ အေရွ႕ကင္မရာကို
ဖြငရ
့္ န္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အလွအပအထူးဖန္တးီ ခ်က္မ်ားကို အသံးု ခ်ျခင္း
သင္သည္ မိမက
ိ ယ
ုိ က
္ ုိ မရုက
ိ က
္ းူ ခင္ မ်က္ႏာွ ပံစ
ု ံ (သိ႕ု မဟုတ)္ သင္၏ အသားအေရာင္အဆင္က
့ သ
့ဲ ႕ုိ
မ်က္ႏာွ ပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာက႑မ်ားကို ျပဳျပင္မမ
ြ း္ မံျခင္းႏွင့္ filter အထူးျပဳလုပခ
္ ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
ႀကိဳၾကည္သ
့ ည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္
2
Filter အထူးျပဳလုပခ
္ ်က္တစ္ခု (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အလွအပ အထူးျပဳလုပခ
္ ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဓာတ္ပရ
ုံ က
ို က
္ းူ ပါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဗီဒယ
ီ ပ
ုိ စ
ုံ ံ
ကင္မရာသည္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို လြယက
္ စ
ူ ာြ ရုက
ိ က
္ းူ ရန္ ပတ္ဝန္းက်င္ေပၚအေျခခံ၍ ရုက
ိ က
္ းူ ေရးပံစ
ု မ
ံ ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္
ခ်ိနည
္ လ
ွိ မ
ိ မ
့္ ည္။
ဗီဒယ
ီ ႐
ုိ က
ုိ ရ
္ န္ နည္းသြငမ
္ ်ားစာရင္းတြင္ ဗီဒယ
ီ ုိ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
83
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကြၽမ္းက်င္ပစ
ုံ ံ
Exposure တန္ဖးုိ ႏွင့္ ISO တန္ဖးုိ ကဲသ
့ ႔ုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရိက
ု က
္ းူ မႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ ခ်ိနည
္ ေ
ိႇ နစဥ္
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားရိက
ု က
္ းူ ပါ။
ရုက
ိ က
္ းူ မႈပစ
ုံ မ
ံ ်ားစာရင္းတြင္ ပရို ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေရြးၿပီး သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ ျပဳလုပပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
ဓာတ္ပရ
ုံ က
ို က
္ းူ ရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
•
။ ။ ISO တန္ဖးုိ တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒီအရာသည္ ကင္မရာ အလင္းတံျ႔ု ပန္မက
ႈ ုိ ထိနး္ ခ်ဳပ္သည္။ နိမေ
့္ သာ
တန္ဖးုိ မ်ားသည္ တည္ၿငိမေ
္ နေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေတာက္ပေသာအလင္းေရာင္ရသ
ိွ ည့္ အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္
ျဖစ္သည္။ ပိမ
ု ျုိ မင္မ
့ ားေသာ တန္ဖးုိ မ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ အလင္းေရာင္မန
ိွ ေ
္ သာ
အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ သိေ
႔ု သာ္လည္း ျမင္မ
့ ားေသာ ISO သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားသည္ ဓာတ္ပတ
ုံ င
ြ ္
အစက္အေျပာက္မ်ားကို ထြကေ
္ ပၚေစႏိင
ု သ
္ ည္။
•
။ ။ သင္ေ
့ လ်ာ္ေသာ အျဖဴေရာင္ ခ်ိနည
္ မ
ွိ က
ႈ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ၊ သိ႕ု မွသာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားတြင္ သဘာ၀ႏွင့္ ကိက
ု ည
္ ေ
ီ သာ
အေရာင္အပိင
ု း္ အျခားကို ရရွမ
ိ ည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အေရာင္ အပူခ်ိနက
္ ုိ သတ္မတ
ွ န
္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
။ ။ Exposure တန္ဖးုိ ကို ေျပာင္းလဲသည္။ ဒီအရာသည္ ကင္မရာအာရံခ
ု မ
ံ ွ အလင္းမည္မ်ွ လက္ခရ
ံ ရွမ
ိ ည္ကုိ
ဆံးု ျဖတ္သည္။ အလင္းနည္းေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ပိျု မင္မ
့ ားေသာ exposure ကို အသံးု ျပဳပါ။
ျမင္ကင
ြ း္ က်ယ္ ပံစ
ု ံ
ျမင္ကင
ြ း္ က်ယ္ နည္းသြငက
္ ုိ အသံးု ျပဳရင္း ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို အတြလ
ဲ က
ုိ ္ ရိက
ု ယ
္ ၿူ ပီး က်ယ္ျပန္ေ
႔ သာျမင္ကင
ြ း္ ဖန္တးီ ရန္ အတူတကြ
တြစ
ဲ ပ္ပါ။
ျမင္ကင
ြ း္ က်ယ္ပစ
ုံ က
ံ ုိ အသံးု ျပဳၿပီး အေကာင္းဆံးု ရိက
္ု ခ
္ ်က္ကုိ ရရွေ
ိ စရန္ ဒီအခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
•
ကင္မရာကို အရပ္မ်က္ႏာွ တစ္ခတ
ု ည္းသိ႔ု ျဖည္းညင္းစြာ ေ႐ြ႕လ်ားပါ။
•
ပံရ
ု ပ
ိ က
္ ုိ ကင္မရာ၏ ျမင္ကင
ြ း္ ရွာေဖြသည္အ
့ ရာေပၚမွ ေဘာင္အတြငး္ ထားပါ။ ႀကိဳၾကည္သ
့ ည့္ ပံရ
ု ပ
ိ သ
္ ည္
လမ္းၫႊနေ
္ ဘာင္ အျပင္ဘက္ကုိ ထြကသ
္ ာြ းခဲလ
့ ်ွ င္ (သိ႕ု မဟုတ)္ သင္သည္ ပစၥညး္ ကို မေရႊ႕လွ်င္ device သည္
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား ရိက
ု က
္ းူ ေနမႈကုိ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ရပ္တန္လ
႔ မ
ိ မ
့္ ည္ျဖစ္သည္။
•
ရွငး္ လင္းေနေသာ ေကာင္းကင္တစ္ခု (သိ႕ု မဟုတ)္ ေျဗာင္ျဖစ္ေနေသာ နံရက
ံ သ
့ဲ ႔ုိ ထင္ရာွ းမႈ မရွေ
ိ သာ
ေနာက္ခမ
ံ ်ား၏ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို ရိက
ု က
္ းူ ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
1
2
3
ရုက
ိ က
္ းူ မႈပစ
ုံ မ
ံ ်ားစာရင္းတြင္ ျမင္ကင
ြ း္ က်ယ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး device ကို ဦးတည္ရာတစ္ခသ
ု ႕ုိ ျဖည္းညင္းစြာ ေရႊ႕ပါ။
ဓာတ္ပရ
ုံ က
ို က
္ းူ မႈ ရပ္တန္႕ရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
84
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကင္မရာ ဆက္တင္ကုိ စိတႀ္ ကိဳက္ျပဳလုပျ္ ခင္း
လက္ရိွ ရုက
ိ က
္ းူ ေရးပံစ
ု အ
ံ တြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ႀကိဳၾကည္သ
့ ည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံးု ျပဳပါ။
ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ရုက
ိ က
္ းူ ေရးပံစ
ု အ
ံ ေပၚ မူတည္၍ ကြျဲ ပားႏိင
ု သ
္ ည္။
•
။ ။ ဖလက္ရက
္ွ ုိ အသက္သင
ြ း္ သည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိတသ
္ ည္။
•
။ ။ ကင္မရာမွ ဓာတ္ပက
ုံ ုိ အလိအ
ု ေလ်ာက္ မရုက
ိ က
္ းူ မီ ၾကန္႕ၾကာခ်ိနက
္ ုိ ေရြးခ်ယ္သည္။
•
။ ။ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားအတြက္ မ်က္ႏာွ ျပင္ အခ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
။ ။ အလွအပ အထူးျပဳလုပခ
္ ်က္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ filter အထူးျပဳလုပခ
္ ်က္ကုိ ထည္သ
့ ည္။
•
။ ။ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားအတြက္ မ်က္ႏာွ ျပင္ အခ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္သည္။
•
။ ။ တိင
ု း္ တာေရး နည္းလမ္းတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒီအရာသည္ အလင္းတန္ဖးုိ မည္ကသ
့ဲ ႕ုိ တြကခ
္ ်က္သည္ကုိ
ဆံးု ျဖတ္ေပးသည္။
အလယ္ေကာင္တင
ြ ္ အေလးဆြထ
ဲ ားေသာ သည္ ရုက
ိ က
္ းူ မႈ၏ exposure ကို တြကခ
္ ်က္ရန္
ရုက
ိ က
္ းူ မႈ အလယ္ပင
ုိ း္ ရွိ အလင္းကို အသံးု ျပဳသည္။
အစက္အေပ်ာက္ သည္ ရုက
ိ က
္ းူ မႈ၏ exposure ကို တြကခ
္ ်က္ရန္
စုစည္းထားေသာ ရုက
ိ က
္ းူ မႈ အလယ္ဧရိယာရွိ အလင္းကို အသံးု ျပဳသည္။
မက္ထရစ္ သည္ ျမင္ကင
ြ း္ တစ္ခလ
ု းုံ ကို
ပ်မ္းမွ်ျဖစ္ေစသည္။
ကင္မရာသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ႀကိဳၾကည္သ
့ ည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ႐ိက
ု က
္ းူ နည္းသြငအ
္ ေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း
ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
အသိဉာဏ္ရစ
ိွ ာြ လုပေ
္ ဆာင္ေပးသည့္ အဂၤါရပ္မ်ား (Galaxy A30)
•
ဖန္သားျပင္ အ​ေကာင္းဆုးံ ခ်ိနည
္ စ
ိႇ နစ္်။ ။ အရာဝတၳဳ (သိ႕ု မဟုတ)္ ျပကြကအ
္ ေပၚ မူတည္ၿပီး အေရာင္ဆက္တင္ကုိ
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ခ်ိနၫ
္ ဖ
ိႇ ႔ုိ device ကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
႐ုပပ
္ မ
ံု ်ား
•
ကင္မရာခလုတက
္ ုိ ဖိၿပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ။ ။ကင္မရာခလုတက
္ ုိ ဖိၿပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားေသာအခါ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ မည့္
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ သိမး္ ပါ။ ။ ပံမ
ု ်ားကို သင္ ဘယ္လသ
ုိ မ
ိ း္ ဆည္းခ်င္သလဲဆသ
ုိ ည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
85
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား
•
အေနာက္ဘက္ ဗီဒယ
ီ ုိ အရြယအ
္ စား။ ။ အေနာက္ဘက္ ကင္မရာျဖင့္ ရိက
ု က
္ းူ လိေ
ု သာ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားအတြက္
ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ျမင္မ
့ ားေသာ ရုပပ
္ ထ
ုံ က
ြ အ
္ ရည္အေသြးကို အသံးု ျပဳျခင္းသည္ ပိေ
ု ကာင္းေသာ
ဗီဒယ
ီ အ
ုိ ရည္အေသြးကို ရရွေ
ိ စသည္၊ သိ႕ု ေသာ္ ၄င္းတိ႕ု သည္ မန္မရ
ုိ တ
ီ င
ြ ္ ေနရာပိယ
ု လ
ူ မ
ိ မ
့္ ည္။
•
အေရွ႕ဘက္ ဗီဒယ
ီ ုိ အရြယအ
္ စား။ ။ အေရွ႕ ကင္မရာျဖင့္ ရိက
ု က
္ းူ လိေ
ု သာ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားအတြက္ ၾကည္လင္ျပတ္သားမႈကုိ
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ျမင္မ
့ ားေသာ ရုပပ
္ ထ
ုံ က
ြ အ
္ ရည္အေသြးကို အသံးု ျပဳျခင္းသည္ ပိေ
ု ကာင္းေသာ ဗီဒယ
ီ အ
ုိ ရည္အေသြးကို
ရရွေ
ိ စသည္၊ သိ႕ု ေသာ္ ၄င္းတိ႕ု သည္ မန္မရ
ုိ တ
ီ င
ြ ္ ေနရာပိယ
ု လ
ူ မ
ိ မ
့္ ည္။
•
ပု၍
ိ အက်ိဳးရွသ
ိ ည့္ ဗီဒယ
ီ ။ို ။ High Efficiency Video Codec (HEVC) ေဖာမတ္ျဖင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ႐ိက
ု က
္ းူ ပါ။ Device ၏
မန္မရ
ုိ က
ီ ုိ ထိနး္ သိမး္ ထားရန္ သင့္ HEVC ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို အရည္အေသြးေလွ်ာ့ခ်ထားသည့္ ဖိင
ု မ
္ ်ားအျဖစ္ သိမး္ ထားလိမမ
့္ ည္။
သင္အ
့ ေနျဖင့္ HEVC ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို အျခား device မ်ားတြင္ မဖြငႏ
့္ င
ုိ ပ
္ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ အြနလ
္ င
ုိ း္ တြင္ ေဝမွ်လိ႕ု
မရႏိင
ု ပ
္ ါ။
အသုးံ ဝင္သည့္ အဂၤါရပ္မ်ား
•
HDR (ျပည္ဝ
့ အသံ) ။ ။ စိလ
ု င
ြ ေ
္ သာ အေရာင္မ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား ႐ုက
ိ ၿ္ ပီး ေတာက္ပၿပီး ေမွာင္ေသာ
ဧရိယာမ်ားအတြငး္ ၌ပင္ အေသးစိတက
္ ုိ ပံတ
ု ပ
ူ ာြ းပါ။
•
ဂရစ္ မ်ဥ္းမ်ား။ ။ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ေပါင္းစပ္ဖ႕ဲြ စည္းမႈကုိ ကူညရ
ီ န္ ျမင္ကင
ြ း္ ရွာေဖြမႈ လမ္းညႊနမ
္ ်ားကို
ျပသသည္။
•
တည္ေနရာ တဂ္မ်ား။ ။ ဓာတ္ပတ
ုံ င
ြ ္ တြက
ဲ ပ္ရန္ GPS တည္ေနရာတစ္ခက
ု ုိ တြခ
ဲ ်ိတသ
္ ည္။
•
GPS အခ်က္ျပအားသည္ အေဆာက္အဦးမ်ားၾကား (သိ႕ု မဟုတ)္ ေျမျပင္အေနအထားနိမသ
့္ ည့္ ဧရိယာမ်ား
(သု႕ိ မဟုတ)္ ဆိးု ရြားေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနတိ႕ု ကဲသ
့ ႕ုိ အခ်က္ျပအား အေႏွာင္အ
့ ယွကျ္ ဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည့္
တည္ေနရာမ်ားတြင္ ေလ်ာ့က်ႏိင
ု သ
္ ည္။
•
သင္၏ တည္ေနရာသည္ သင္ဓ
့ ာတ္ပမ
ုံ ်ားကို အင္တာနက္တင
ြ ္ တင္လက
ုိ သ
္ ည္အ
့ ခါ ၄င္းတု႕ိ ေပၚတြင္
ေပၚႏိင
ု သ
္ ည္။ ထိသ
ု ႕ုိ ျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရာွ းရန္ တည္ေနရာ တြက
ဲ ပ္ျခင္း သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ကုိ ပိတပ
္ ါ။
•
ကင္မရာ အေနအထားမ်ား။ ။ ႐ိက
ု က
္ းူ ႏိင
ု သ
္ ည့္ မုဒမ
္ ်ား ၾကည္ပ
့ ါ သိမ
႔ု ဟုတ္ ႐ိက
ု က
္ းူ မႈမဒ
ု ္ စာရင္းကို တည္းျဖတ္ပါ။
•
႐ုက
ိ က
္ းူ ရန္ နည္းလမ္းမ်ား။ ။ ဓာတ္ပရ
ုံ က
ို က
္ းူ ရန္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ တ
ွ တ
္ မ္းယူရန္ ရုက
ိ က
္ းူ ေရးနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
သိေ
ု လွာင္ခန္းေနရာ။ ။ သိေ
ု လွာင္မအ
ႈ တြက္ မန္မရ
ုိ ေ
ီ နရာကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒီလပ
ု ေ
္ ဆာင္သည္ သင္ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္
ထည္ေ
့ သာအခါ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
•
အျမန္ ဖြငျ့္ ခင္း။ ။ပါဝါခလုတက
္ ုိ ႏွစႀ္ ကိမ္ အျမန္ႏပ
ိွ ျ္ ခင္းျဖင့္ ကင္မရာကို စတင္ဖ႕ုိ device ကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
•
ေရစာ။ ။ ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ေ
္ နစဥ္ ေအာက္ေျခဘယ္ဘက္ေထာင္တ
့ င
ြ ္ ေရစာတစ္ခု ထည္ပ
့ ါ။ (Galaxy A30)
•
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ ။ ကင္မရာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ျပန္ျပင္သည္။
•
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ထ
႔ုိ ံ ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။ ။ ေမးခြနး္ မ်ား ေမးသည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အႀကိမႀ္ ကိမေ
္ မးထားေသာ ေမးခြနး္ မ်ားကို
ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Members ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
ကင္မရာ အေၾကာင္း။ ။ ကင္မရာအက္ပ္ ဗားရွငး္ ႏွင့္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္႐
့ ပ
ႈ ါ။
86
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ျပခန္း
မိတဆ
္ က္
သင္၏ device တြင္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္။ သင္သည္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို
အယ္လဘ
္ မ္ျဖင္လ
့ ည္း စီမခ
ံ န္႕ခြႏ
ဲ င
ုိ သ
္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖန္တးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္း
1
ျပခန္း အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး ႐ုပပ
္ မ
ံု ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
အႀကိဳက္ဆံုးထဲသို႕ ပံုမ်ား ထည့္သည္။
ပံုမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀သည္။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ပံုကို ဖ်က္သည္။
ျပဳျပင္မြမ္းမံသည္။
သင္သည္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားစြာထဲမွ သက္ဝင္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းေသာ GIF (သိ႕ု မဟုတ)္ ျဖတ္ၫပ
ႇ က
္ ပ္ပအ
ုံ စုအစည္းတစ္ခက
ု ုိ
ဖန္တးီ ႏိင
ု သ
္ ည္။ စာရင္းထဲတင
ြ ္
→ GIF ဖန္တးီ ပါ (သိ)႔ု အႏုပညာလက္ရာ ဖန္တးီ ပါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီးေနာက္ ပံမ
ု ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
ျပခန္း ကို စတင္ၿပီး အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ တည္ေနရာ (သိ႕ု မဟုတ)္ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ားကဲသ
့ ႕ုိ အမ်ဳိးအစားအလိက
ု ္ ခြထ
ဲ ားေသာ
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အဓိကစကားလံးု မ်ားကို ႐ိက
ု ထ
္ ည္ျ့ ခင္းျဖင့္ ႐ုပပ
္ မ
ုံ ်ားကို ရွာရန္ ရွာေဖြေရး အကြကက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
87
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္း
1
ျပခန္း အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး ႐ုပပ
္ မ
ံု ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ျပသရန္ ဗီဒယ
ီ က
ုိ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
ဗီဒယ
ီ က
ို ုိ ဖြငရ
့္ န္ ဗီဒယ
ီ ုိ ဖြငပ
့္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဘားကို
ဆြဲထားျခင္းျဖင့္
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ျပန္ရစ္သည္(သို႕မဟု
ကို
တ္)ေရွ႕သို႕
လုပ္ေဆာင္သည္။
အျမန္ရစ္သည္။
လက္ရွိမ်က္ႏွာျပင္ကို
သက္ဝင္လႈပ္ရွားေသ
႐ိုက္ပါ။
ာ GIF တစ္ခု
ဖန္တီးပါ။
ေပၚလာမည့္
မ်က္ႏွာျပင္အခ်ဳိးကို
ဗီဒီယို ဖြင့္ျခင္းကို
ေျပာင္းလဲသည္။
ေျပာင္းသည္။
မ်က္ႏွာျပင္ကို
ျပန္ဖြင့္သည့္
လွည့္ပါ
မ်က္ႏွာျပင္ကို
ေနာက္ဗီဒီယိုကို
ေသာ့ခတ္သည္။
ေက်ာ္သည္။ ေရွ႕သို႕
အျမန္ရစ္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး
ယခင္ဗီဒီယိုကို
ေက်ာ္သည္။
ကိုင္ထားသည္။
ျပန္ရစ္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး
ျပန္ဖြင့္သည္ကို
ကိုင္ထားသည္။
ရပ္ထားသည္၊
ျပန္စသည္။
ေတာက္ပမႈကုိ ခ်ိနည
္ ရ
ွိ န္ ျပန္ဖင
ြ ထ
့္ ားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္၏ ဘယ္ဘက္ေပၚတြင္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းအား အေပၚ (သိ႕ု မဟုတ)္
ေအာက္ကုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ အသံကုိ ခ်ိနည
္ ရ
ွိ န္ ျပန္ဖင
ြ ထ
့္ ားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္၏ ညာဘက္ေပၚတြင္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းအား
အေပၚ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ကုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ျပန္ရစ္ရန္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေရွ႕သိ႕ု ျမန္ျမန္ရစ္ရန္ ျပန္ဖင
ြ ထ
့္ ားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဘယ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာဘက္သ႕ုိ
ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
88
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
႐ုပပ
္ မ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား၏ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည္႐
့ ျႈ ခင္း
လူ၊ တည္ေနရာႏွင့္ အေျခခံ အခ်က္အလက္ ကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ ဖိင
ု ၏
္ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ားကို သင္
ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။ ဇာတ္လမ္း (သိ႕ု မဟုတ)္ GIF ကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ဖန္တးီ ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ ရွပ
ိ ါက
ထိအ
ု ေၾကာင္းအရာကိလ
ု ည္း ျပသလိမမ
့္ ည္။
႐ုပပ
္ တ
ုံ စ္ခက
ု ုိ ၾကည္ေ
့ နစဥ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ ႀုိ ကိဳတင္ၾကည္႐
့ ေ
ႈ ရးစခရင္တင
ြ ္ ရွေ
ိ နစဥ္ စခရင္ေပၚတြင္ အေပၚဘက္ကုိ ဆြတ
ဲ င္ပါ။
ဖိင
ု ၏
္ အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္မ်ား ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
စခရင္ေပၚတြင္ အခ်က္အလက္ကုိ ႏွပ
ိ ျ္ ခင္းအားျဖင့္ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အေၾကာင္းအရာကိလ
ု ည္း သင္ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။
အခ်က္အလက္ကို
တည္းျဖတ္ပါ။
ဖိုင္၏
အေသးစိတ္အခ်က္
အလက္မ်ား
လူႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္
တည္ေနရာ
အခ်က္အလက္
အလိုအေလ်ာက္ဖန္
တီးေသာ
အေၾကာင္းအရာ
အမွတ္အသားမ်ား
89
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အယ္လဘ
္ မ္မ်ားကို ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္း
ဖိဒ
ု ါအလိက
ု (သိ႕ု မဟုတ)္ အယ္လဘ
္ မ္အလိက
ု ္ မ်ိဳးတူခထ
ဲြ ားေသာ သင္၏ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗြဒ
ီ ယ
ီ မ
ုိ ်ားကို သင္ ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။
သင္ဖန္တးီ ထားသာ လႈပရ
္ ာွ းနသည္ GIFs သိမ
႔ု ဟုတ္ အႏုပညာမ်ားကို သင္၏ အယ္လဘ
္ မ္စာရင္းရွိ ဖိလ
ု ဒ
္ ါတြင္ စီထားပါမည္။
ျပခန္း အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး အယ္လဘ
္ မ္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အယ္လဘ
္ မ္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
အယ္လဘ
္ မ္မ်ား ဖံးု ဝွကထ
္ ားျခင္း
အယ္လဘ
္ မ္မ်ားကို သင္ဖးုံ ဝွကထ
္ ားႏိင
ု သ
္ ည္။
ကင္မရာ ႏွင့္ ဖန္သားျပင္႐က
ုိ ခ
္ ်က္မ်ား အယ္လဘ
္ မ္မ်ား ကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ နဂိက
ု တည္းက ဖန္တးီ ထားသည့္
အယ္လဘ
္ မ္မ်ားကို သင္ မဖံးု ဝွကထ
္ ားႏိင
ု ပ
္ ါ။
1
2
3
ျပခန္း အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး အယ္လဘ
္ မ္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
→ အယ္လဘ
္ မ္မ်ားကုိ ေဖ်ာက္ပါ သုမ
႔ိ ဟုတ္ ျပပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဖံးု ဝွကထ
္ ားရန္ အယ္လဘ
္ မ္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္း
သင္သည္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ရုက
ိ ယ
္ ူ (သိ႕ု မဟုတ)္ သိမး္ ဆည္းေသာအခါ device သည္ ၄င္းတိ႕ု ၏ ရက္စႏ
ဲြ င
ွ ့္
တည္ေနရာ တြက
ဲ ပ္ျခင္းမ်ားကို ဖတ္ၿပီး ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို စီလမ
ိ မ
့္ ည္၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို
ဖန္တးီ လိမမ
့္ ည္။ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ ဖန္တးီ ရန္ သင္သည္ ဓာတ္ပႏ
ုံ င
ွ ့္ ဗီဒယ
ီ ုိ မ်ဳိးစံက
ု ုိ ရုက
ိ က
္ းူ (သိ႕ု မဟုတ)္
သိမး္ ဆည္းထားရမည္။
ျပခန္း အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ဇာတ္လမ္းတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဇာတ္လမ္းမ်ား ဖန္တးီ ျခင္း
အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖန္တးီ ပါ။
1
2
ျပခန္း အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
→ အေၾကာင္းအရာ ဖန္တးီ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ဇာတ္လမ္း ေခါင္းစဥ္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ၿ့ ပီး ဖန္တးီ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
ဇာတ္လမ္းထဲတင
ြ ္ ပါ၀င္ရန္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို မွတသ
္ ားၿပီး ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
90
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဇာတ္လမ္းတစ္ပဒ
ု ထ
္ သ
ဲ ႔ုိ ပံမ
ု ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ မ
ို ်ားကို ထည္သ
့ င
ြ း္ ရန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပဒ
ု က
္ ုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး
→ ထည္ပ
့ ါ ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဇာတ္လမ္းမွ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ဖယ္ရာွ းရန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခက
ု ုိ ေရြးၿပီး
→ တည္းျဖတ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊
ဖယ္ရာွ းရန္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို မွတသ
္ ားပါ၊ ထု႕ိ ေနာက္ အေၾကာင္းအရာမွ ဖယ္ရာွ းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1
ျပခန္း အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဇာတ္လမ္းတစ္ခက
ု ုိ ဖ်က္ရန္ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
Samsung Cloud ျဖင့္ ပံမ
ု ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္း
သင့္ ျပခန္း အက္ပက
္ ုိ Samsung Cloud ႏွင့္ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းေသာအခါ သင္႐က
ုိ ထ
္ ားေသာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကိလ
ု ည္း
Samsung Cloud တြင္ သိမး္ ဆည္းလိမမ
့္ ည္။ Samsung Cloud တြင္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ပံမ
ု ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို သင္၏ ျပခန္း
အက္ပႏ
္ င
ွ ့္ အျခား device မ်ားတြင္ ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
ျပခန္း အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး Samsung Cloud ျဖင္ဆ
့ င္ခ
့ လ
္ ပ
ု ပ
္ ါ ခလုတက
္ ုိ အသက္ဝင္ေစရန္
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ျပခန္း အက္ပႏ
္ င
ွ ့္ Samsung Cloud ကို ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းပါလိမမ
့္ ည္။
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
ဓာတ္ပတ
ုံ စ္ပုံ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ တ
ုိ စ္ခက
ု ုိ ဖ်က္ျခင္း
ဓာတ္ပတ
ုံ စ္ပုံ (သု႕ိ မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ တ
ုိ စ္ခက
ု ုိ ဖ်က္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး မ်က္ႏာွ ျပင္ေအာက္ေျခရွိ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဓာတ္ပႏ
ုံ င
ွ ့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ဳိးစံက
ု ုိ ဖ်က္သည္။
1
ျပခန္းမ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ဓာတ္ပတ
ုံ စ္ပုံ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ တ
ုိ စ္ခက
ု ုိ ဖ်က္ရန္ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ။
2
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ဖ်က္ရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
91
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
AR ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ (Galaxy A30)
မိတဆ
္ က္
သင့လ
္ မ
ုိ ်ိဳး My Emoji တစ္ခု ဖန္တးီ ၍ ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ပ
္ ါ သိမ
႔ု ဟုတ္ စကစ္ကာမ်ားသံးု ၍ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား မွတတ
္ မ္းတင္ပါ။
မ်က္ႏာွ က်ပံစ
ု ံ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဆံေကသာစတိင
ု က
္ သ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ အဂၤါရပ္မ်ားကို သင္ စိတႀ္ ကိဳက္ဖန္တးီ ႏိင
ု ၿ္ ပီး တြဲ
ဖက္သးုံ ပစၥညး္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ုိ အလွဆင္ပါ။ စကားေျပာဆိေ
ု နစဥ္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပစ
ုံ တစ္ကာမ်ားကို
အသံးု ျပဳရင္း သင္စ
့ တ
ိ ခ
္ စ
ံ ားခ်က္ကလ
ုိ ည္း ေပ်ာ္ရင
ႊ ျ္ မဴးထူးစြာ ေဖာ္ျပႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
ကၽြႏု္ပ္၏ ႐ုပ္ေျပာင္ပံုမ်ား
စတစ္ကာမ်ား
92
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ ဖန္တးီ ျခင္း
သင္ႏင
ွ တ
့္ ေ
ူ သာ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ တစ္ခု ဖန္တးီ ပါ။ အမူအယာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ား
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ထုတျ္ ပလိမမ
့္ ည္။
1
ကင္မရာ အက္ပက
္ ုိ စဖြငၿ့္ ပီး AR ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ → ကြၽႏ္ပ
ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ို ျပဳလုပပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
သင္မ
့ ်က္ႏာွ ကို စခရင္ႏင
ွ ့္ ခ်ိနၫ
္ ၿိႇ ပီး ဓာတ္ပ႐
ုံ က
ုိ ရ
္ န္
3
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပ၏
ုံ က်ား/မျဖစ္တည္မႏ
ႈ င
ွ ့္ အသက္အပိင
ု း္ အျခားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ုိ အလွဆင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
5
ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပႏ
ုံ င
ွ ့္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကို ယခု ဖန္တးီ ထားပါၿပီ။ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္တင
ြ ္
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကို သင္ ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ ရ
ိွ ဖိအ
႔ု တြက္
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ား ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
ကၽြႏု္ပ္၏
႐ုပ္ေျပာင္ပံုကို
ဖန္တီးပါ။
သင္အ
့ ေနျဖင့္ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ကင္မရာႏွစခ
္ လ
ု းုံ တြင္ AR ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ အဂၤါရပ္ကုိ အသံးု ျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
အေနာက္ကင္မရာကို သင္အသံးု ျပဳပါက ၎သည္ အေရွ႕ကင္မရာသိ႔ု အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေျပာင္းပါလိမမ
့္ ည္။
ကင္မရာမ်ားအၾကား ေျပာင္းသံးု ရန္ အႀကိဳၾကည္႐
့ ေ
ႈ ရးစခရင္ေပၚတြင္ အေပၚဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ဘက္သ႔ုိ
ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ၊
93
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ုိ ဖ်က္ျခင္း
ကင္မရာ အက္ပက
္ ုိ ဖြငၿ့္ ပီး AR ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ → ကြၽႏ္ပ
ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ ကိတ
ု ပ
႔ုိ ါ။
→ ကျွန်ုပ်၏ရုပ်ပြောင်ပုမ
ံ ျားကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ သင္
ဖ်က္လေ
ုိ သာ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ကုိ ဖိၿပီးႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ဖ်က္ပစ္ပါကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပႏ
ုံ င
ွ ့္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ
စတစ္ကာမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါလိမမ
့္ ည္။
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ုိ စိတႀ္ ကိဳက္ဖန္တးီ ျခင္း
AR World မွ အိင
ု တ
္ မ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဒါင္းလုတဆ
္ ၿဲြ ပီးေနာက္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္ေပၚတြင္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ုိ
တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ပါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အလွဆင္ပါ။ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကိလ
ု ည္း သင္ ထည္ႏ
့ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဝန္ေဆာင္မေ
ႈ ပးသူအေပၚ မူတည္၍ ကြျဲ ပားႏိင
ု သ
္ ည္။
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္
ကင္မရာ အက္ပက
္ ုိ ဖြငၿ့္ ပီး AR ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ → ကြၽႏ္ပ
ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ ကိတ
ု ပ
႔ုိ ါ။ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
ကၽြႏု္ပ္၏ ႐ုပ္ေျပာင္ပံုကို တည္းျဖတ္ရန္
ေရြးခ်ယ္ပါ။
လက္ရွိမ်က္ႏွာျပင္ကို ႐ိုက္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္၏ ႐ုပ္ေျပာင္ပံု မူလစခရင္၏
စတစ္ကာမ်ားကို ဖန္တီးပါ။
ေနာက္ခံကို ေျပာင္းပါ။
ကၽြႏု္ပ္၏ ႐ုပ္ေျပာင္ပံုကို
AR World မွ အိုင္တမ္မ်ားကို
တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ပါ။
ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။
94
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ုိ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ျခင္း
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ုိ တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ပါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္၏ ေနာက္ခက
ံ ုိ ေျပာင္းပါ။
႔ု ဟုတ)္ ေနာက္ခံ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္တင
ြ ္ တည္းျဖတ္ (သိမ
AR World မွ အိင
ု တ
္ မ္မ်ား ေဒါင္းလုတဆ
္ ျဲြ ခင္း
AR World မွ အဝတ္အစားမ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ တြဖ
ဲ က္သးုံ ပစၥညး္ မ်ားကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို ေဒါင္းလုတဆ
္ ၿဲြ ပီးေနာက္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္
႐ုပေ
္ ျပာင္ပက
ုံ ုိ အလွဆင္ပါ။
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္တင
ြ ္ စတိးု ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင္လခ
ုိ ်င္ေသာ အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို ေဒါင္းလုတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ
တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ေရး စခရင္တင
ြ ္ ေဒါင္းလုတဆ
္ ထ
ဲြ ားေသာ အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို သင္ ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ား
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပ၏
ုံ အမူအယာမ်ားႏွင့္ လႈပရ
္ ာွ းပံမ
ု ်ားသံးု ၿပီး သင္က
့ ယ
ုိ ပ
္ င
ုိ ္ စတစ္ကာမ်ားကို ဖန္တးီ ပါ။ စာတိမ
ု ်ား
ေပးပိေ
႔ု သာအခါ (သိ႕ု မဟုတ)္ လူမေ
ႈ ရးကြနရ
္ က္တင
ြ ္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကို သင္ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကို ၾကည္႐
့ ျႈ ခင္း
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္တင
ြ ္ စတစ္ကာမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ထိေ
႔ု နာက္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကို သင္
ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
95
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
စတစ္ကာမ်ား ထည္ျ့ ခင္း
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္တင
ြ ္ စတစ္ကာမ်ား → စတစ္ကာသစ္မ်ားကို ထည့ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ သင္ လိခ
ု ်င္ေသာ
စတစ္ကာမ်ားကို အမွနျ္ ခစ္ပါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ စတစ္ကာကို ထည္လ
့ က
ုိ မ
္ ည္ျဖစ္ၿပီး စာတိမ
ု ်ားမွတဆင့္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္
လူမက
ႈ န
ြ ရ
္ က္တင
ြ ္ စကားစျမည္ေျပာေနစဥ္ ၎ကို သင္ အသံးု ျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
သင္က
့ ယ
ုိ ပ
္ င
ုိ ္ စတစ္ကာမ်ား ဖန္တးီ ျခင္း
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကို သင္ အလိရ
ု သ
ိွ လို ဖန္တးီ ပါ။
1
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ မူလစခရင္တင
ြ ္ စတစ္ကာမ်ား → စိတႀ္ ကိဳက္ စတစ္ကာမ်ား ျပဳလုပပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
စတစ္ကာမ်ားကို သင္ အလိရ
ု သ
ိွ လို တည္းျဖတ္ျပင္ဆင္ပါ။
3
•
။ ။ မ်က္ႏာွ အမူအယာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
။ ။ လႈပရ
္ ာွ းပံတ
ု စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
။ ။ စတစ္ကာမ်ားကို ထည္ပ
့ ါ။
•
။ ။ စာသား ႐ိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
•
။ ။ စတစ္ကာ၏ ေနာက္ခက
ံ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
96
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကို စကားေျပာဆိဆ
ု က္သယ
ြ ရ
္ ာတြင္ အသံးု ျပဳျခင္း
စာတိမ
ု ်ားမွတဆင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ လူမေ
ႈ ရးကြနရ
္ က္တင
ြ ္ စကားစျမည္ေျပာေနစဥ္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပစ
ုံ တစ္ကာမ်ားကို
သင္အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။ ေအာက္ပါလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား အက္ပတ
္ င
ြ ္ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ား
အသံးု ျပဳသည့္ ဥပမာပံစ
ု မ
ံ ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
1
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား အက္ပတ
္ င
ြ ္ စာတိတ
ု စ္ေစာင္ ေရးေနစဥ္ Samsung ကီးဘုတေ
္ ပၚရွိ
2
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ အိင
ု က
္ န
ြ က
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားထဲမွ တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာကို ထည္သ
့ င
ြ း္ လိမမ
့္ ည္။
ကိုယ္စားျပဳ႐ုပ္ပံု
အိုင္ကြန္ပံု
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ စတစ္ကာမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
Samsung ကီးဘုတေ
္ ပၚတြင္
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကီးဘုတေ
္ အာက္ေျခတြင္
စတစ္ကာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
97
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ သင္ ဖ်က္လေ
ုိ သာ ကၽြႏပ
္ု ၏
္ ႐ုပေ
္ ျပာင္ပုံ
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Always On Display (Galaxy A30)
နာရီ (သိ႕ု မဟုတ)္ ျပကၡဒန
ိ ္ ကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ အခ်က္အလက္ သင္ ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္၊ (သိ႕ု မဟုတ)္ သီခ်င္းျပန္ဖင
ြ ျ့္ ပျခင္းကို
မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ပိတထ
္ ားေသာအခါ ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
စာတိအ
ု သစ္မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ လြသ
ဲ ာြ းေသာ ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကိလ
ု ည္း သင္
စစ္ၾကည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္။
Always On Display ၏ ေတာက္ပမႈသည္ အလင္းအေျခအေနေပၚမူတည္၍ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
Always On Display တြင္ ဘယ္လျုိ ပသမလဲဆသ
ုိ ည္ကုိ သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
Always On Display တြင္ ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ဘယ္လျုိ ပသမလဲဆသ
ုိ ည္ကုိ သင္ ေရြးခ်ယ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ Always On Display ကို
ေတာက္ေလွ်ာက္ျပေနေစရန္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ပိတထ
္ ားစဥ္ ၎ကို ထိမသ
ွ ာ ျပေစရန္ သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ Always On
Display တြင္ ျပသရန္ အခ်ိနက
္ လ
ုိ ည္း သင္ သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ စတင္ပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ → Always On Display → ျပသ အေနအထား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင္
ျပသခ်င္သည့္ ပံစ
ု က
ံ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
98
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Always On Display တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ဖြငျ့္ ခင္း
သင္သည္ စာတိ၊ု လြသ
ဲ ာြ းေသာ ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု ႈ (သိ႕ု မဟုတ)္ အပ္စ္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ရရွေ
ိ သာအခါ အေၾကာင္းၾကားခ်က္
သေကၤတမ်ားသည္ Always On Display တြင္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။ ၄င္း၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သေကၤတကို ႏွစခ
္ ်က္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ခတ္ထားလွ်င္ သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကည္႐
့ ရ
ႈ န္ ၎အား ေသာ့ဖင
ြ မ
့္ ရ
ွ မည္။
Always On Display တြင္ သီခ်င္း ျပန္ဖင
ြ ျ့္ ခင္းကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ျခင္း
Always On Display တြင္ သီခ်င္းျပန္ဖင
ြ ျ့္ ပျခင္းကို သင္ ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ → FaceWidgets ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ဂီတ ခလုတက
္ ုိ ဖြငရ
့္ န္
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
Always On Display တြင္ သီခ်င္း ျပန္ဖင
ြ ျ့္ ခင္းကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ နာရီကုိ ႏွစခ
္ ်က္ႏပ
ိွ ပ
္ ါ။
3
သီခ်င္းထိနး္ ခ်ဳပ္မသ
ႈ ႔ုိ ေရႊ႕ရန္ နာရီေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ညာဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
4
ျပန္ဖင
ြ ျ့္ ခင္းကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ သေကၤတမ်ားကို ႏွစႀ္ ကိမႏ
္ ပ
ိွ ပ
္ ါ။
99
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Always On Display တြင္ ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ျပသျခင္း
Always On Display တြင္ ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ သင္ျပသႏိင
ု သ
္ ည္။ သက္ဝင္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းေသာ GIF တစ္ပက
ုံ လ
ုိ ည္း သင္ျပသႏိင
ု သ
္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပ္ → ဖန္သားျပင္ေသာ့ → နာရီပစ
ံု ံ → Always On Display ကို စတင္ပါ။
2
အမ်ိဳးအစားစာရင္းကို ဘယ္ဘက္သ႕ုိ ဆြခ
ဲ ်ၿပီး ႐ုပပ
္ တ
ုံ စ္ခပ
ု ါေသာ အမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ေရြးပါ။
ိ ၿ္ ပီး ဖိင
ု တ
္ စ္ဖင
ုိ က
္ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
သက္ဝင္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းေသာ GIF တစ္ခက
ု ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ရန္ GIF ကို ႏွပ
4
ျပီးပါျပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
Always On Display အဂၤါရပ္ကုိ ပိတျ္ ခင္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးပါ၊ ဖန္သားျပင္ေသာ့ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ Always On Display ခလုတက
္ ုိ ပိတရ
္ န္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
100
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
၀င္းဒိးု မ်ဳိးစံု
မိတဆ
္ က္
၀င္းဒိးု မ်ဳိးစံသ
ု ည္ သင္အ
့ ား ကြျဲ ပားေနသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ျမင္ကင
ြ း္ တြင္ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္း အပ္စႏ
္ စ
ွ ခ
္ က
ု ုိ လုပေ
္ ဆာင္ရန္ ခြငျ့္ ပဳသည္။
သင္သည္ ေပၚလာသည္မ
့ ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ အပ္စအ
္ မ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္ခ်ိနတ
္ ည္း လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
အခ်ဳိ႕အပ္စမ
္ ်ားသည္ ဒီက႑ကို အေထာက္အပံမ
့ ေပးေပ။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲျပသေသာ စခရင္
ေပၚလာမည့္ ျမင္ကြင္း
ျမင္ကြင္း
ႏွစပ
္ င
ုိ း္ ခြျဲ ပသေသာ စခရင္ ျမင္ကင
ြ း္
1
မၾကာေသးမီက အသံးု ျပဳထားေသာ အပ္စမ
္ ်ားစာရင္းကို ဖြငရ
့္ န္ မၾကာေသးမီကခလုတ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဘယ္ဘက္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ညာဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ၊ အက္ပ၏
္ အိင
ု က
္ န
ြ က
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ အကန႔လ
္ က
ုိ ျ္ မင္ကင
ြ း္ တြင္ ဖြငပ
့္ ါ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အပ္စသ
္ ည္ အေပၚ၀င္းဒိးု တြင္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
101
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
3
ေအာက္ဘက္ ဝင္းဒိးု တြင္ စတင္ရန္ အျခား အတ္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ဖ႕ုိ ဘယ္ဘက္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ညာဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ။
မၾကာေသးမီက အသံးု ျပဳထားေသာ အတ္ပမ
္ ်ား စာရင္းတြင္ မရွေ
ိ သာ အတ္ပမ
္ ်ားကို စတင္ရန္ မူလခလုတ္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္
ေနာက္သခ
႔ုိ လုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အတ္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
၀င္းဒိးု အရြယအ
္ စားကို ခ်ိနည
္ ျွိ ခင္း
၀င္းဒိးု မ်ား၏ အရြယအ
္ စားကို ခ်ိနည
္ ရ
ွိ န္ အပ္စ၀
္ င္းဒိးု အေပၚ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ အၾကားရွိ ဘားကို ဆြခ
ဲ ်သည္။
အတ္ပ္ ဝင္းဒိးု မ်ားအၾကား ဘားကို မ်က္ႏာွ ျပင္၏ ထိပ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ေျခသိ႕ု သင္ ဆြခ
ဲ ်ေသာအခါ ဝင္းဒိးု ကို
အေကာင္းဆံးု အသံးု ခ်လိမမ
့္ ည္။
102
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ေပၚလာသည္ျ့ မင္ကင
ြ း္
1
မၾကာေသးမီက အသံးု ျပဳထားေသာ အပ္စမ
္ ်ားစာရင္းကို ဖြငရ
့္ န္ မၾကာေသးမီကခလုတ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဘယ္ဘက္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ညာဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ၊ အက္ပ၏
္ အိင
ု က
္ န
ြ က
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ေပါ့-အပ္ျမင္ကင
ြ း္ တြင္ ဖြငပ
့္ ါ ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အပ္စမ
္ ်က္ႏာွ ျပင္သည္ ေပၚလာသည္ျ့ မင္ကင
ြ း္ တြင္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္ျဖစ္သည္။
၀င္းဒိုးကို ခ်ဳံ႕သည္။
၀င္းဒိုးကို ခ်ဲ႕သည္။
အက္ပ္ကို ပိတ္သည္။
ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္မႈ
အဆင့္ကို ခ်ိန္ညွိပါ။
ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိးု မ်ားကို ေရႊ႕ျခင္း
ဝင္းဒိးု ၏ ကိရယ
ိ ာဘားကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ၄င္းကို တည္ေနရာအသစ္သ႔ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
103
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကေလးမ်ား အိမ္ (Galaxy A30)
မိတဆ
္ က္
သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အက္ပမ
္ ်ားသိ႔ု ကေလးမ်ား အသံးု ျပဳခြငက
့္ ုိ ကန္သ
႔ တ္ထားႏိင
ု သ
္ ည္၊ အသံးု ျပဳသည့္ အခ်ိနက
္ ုိ
သတ္မတ
ွ ထ
္ ားႏိင
ု သ
္ ည္၊ ထိျ႔ု ပင္ ကေလးမ်ား device ကို အသံးု ျပဳစဥ္ ေပ်ာ္ရင
ႊ ၿ္ ပီး လံျု ခံဳစိတခ
္ ်ရေသာ ဝန္းက်င္ရရွေ
ိ စရန္
အျပင္အဆင္မ်ားကို သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ို သ
္ ည္။
ကေလးမ်ား အိမက
္ ုိ စတင္ျခင္း
ကေလးမ်ား အိမက
္ ုိ ပထမဆံးု အႀကိမ္ စတင္ေသာအခါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဒတာျပန္ျပင္ျခင္း ေဆာင္ရက
ြ ၿ္ ပီးေနာက္
တည္ေဆာက္မက
ႈ ုိ ၿပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
1
2
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြငၿ့္ ပီး အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ ေအာက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
(ကေလးမ်ား အိမ)္ ကို အသက္သက္သင
ြ း္ ရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကေလးမ်ား အိမ္ မိတဆ
္ က္ စာမ်က္ႏာွ ကို စစ္ေဆးၿပီး ေနာက္ထပ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
104
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
3
ကေလးမ်ား အိမက
္ ုိ အသံးု ျပဳေသာအခါ PIN တစ္ခု အသံးု ျပဳရန္ ဖန္တးီ ပါ။
သင္၏ device တြင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ခတ္သည့္ နည္းကို သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီးပါက ကေလးမ်ား အိမအ
္ တြက္ တူညေ
ီ သာ
ေသာ့ခတ္နည္းကို အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
ကေလးမ်ား အိမ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
မိဘ အုပထ
္ န
ိ း္ မႈ သည့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ ဖြငရ
့္ ာတြင္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ကေလးမ်ား အိမက
္ ုိ ပိတရ
္ ာတြင္ ဖန္တးီ ထားေသာ
PIN ကို အသံးု ျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ကေလးမ်ား အိမက
္ ုိ အသံးု ျပဳျခင္း
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြငၿ့္ ပီး အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ ေအာက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ပ
ဲြ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
(ကေလးမ်ား
အိမ)္ ကို အသက္သက္သင
ြ း္ ရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကေလးမ်ား အိမ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
ရရွိႏိုင္ေသာ အက္ပ္မ်ား
ကေလးမ်ားအတြက္ ဖုန္း
ကေလးမ်ားအတြက္ ျပခန္း
ကေလးမ်ားအတြက္ ကင္မရာ
105
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကေလးမ်ား အိမအ
္ တြက္ ဆက္တင္ကုိ သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
ကေလးမ်ား အိမမ
္ ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္
→ မိဘ အုပထ
္ န
ိ း္ မႈ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး PIN ကို ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
•
ကေလး၏ အမည္။ ။ သင္က
့ ေလး၏ ပရုဖ
ိ င
ုိ က
္ ုိ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ပ
ဲြ ါ။
•
ေန႔စဥ္ ကစားခ်ိနက
္ ို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ ။ ကေလးမ်ား အိမအ
္ တြက္ အသံးု ျပဳခ်ိနက
္ ုိ ကန္သ
႔ တ္ပါ။
•
ေန႔စဥ္ သံးု စြမ
ဲ ။ႈ ။ ကေလးမ်ား အိမက
္ ုိ ေန႔စဥ္ အသံးု ျပဳခ်ိနက
္ ုိ ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
•
လုပေ
္ ဆာင္မ။ႈ ။ ကေလးမ်ား အိမတ
္ င
ြ ္ အသံးု ျပဳမႈ မွတတ
္ မ္းကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
မၾကာခဏ ဆက္သယ
ြ ေ
္ လ့ရသ
ိွ ည္။ ။ ကေလးမ်ား အိမတ
္ င
ြ ္ မၾကာခဏ ဆက္သယ
ြ ထ
္ ားေသာ နံပါတ္မ်ားကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
ကြၽႏ္ပ
ု ္ ကေလး၏ ဖန္တးီ မႈမ်ား။ ။ ကေလးမ်ား အိမရ
္ ိွ အက္ပမ
္ ်ားမွ ဖန္တးီ ထားေသာ အရာမ်ားကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
ခြငျ့္ ပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာ။ ။ ကေလးမ်ား အိမမ
္ ွ ခြငျ့္ ပဳထားေသာ အက္ပမ
္ ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ၾကည္ရ
့ ၿႈ ပီး ၎တိက
႔ု ုိ ထည့ပ
္ ါ။
ကေလးမ်ား အိမက
္ ုိ ပိတျ္ ခင္း
ကေလးမ်ား အိမက
္ ုိ ပိတရ
္ န္ ေနာက္သ႔ုိ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္
→ Kids Home ကို ပိတပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ သင္၏
PIN ကို ရိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
Galaxy Wearable
ဝတ္ဆင္ႏင
ို ေ
္ သာ Galaxy သည္ သင္အ
့ ား သင္၏ ၀တ္ဆင္ႏင
ုိ ေ
္ သာ device မ်ားကို စီမခ
ံ န္႕ခြဲ ခြငျ့္ ပဳသည့္ အပ္စတ
္ စ္ချု ဖစ္သည္။
သင္၏ device ကို ဝတ္ဆင္ႏင
ုိ ေ
္ သာ device ႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ေသာအခါ သင္သည္ ဝတ္ဆင္ႏင
ုိ ေ
္ သာ device ၏
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ အပ္စမ
္ ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ ျပဳလုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
Galaxy Wearable အက္ပက
္ ုိ စဖြငပ
့္ ါ။
ိ ပ
္ ါ။ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း ၿပီးဆံးု ရန္
သင္၏ device ကို ဝတ္ဆင္ႏင
ုိ ေ
္ သာ device ႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ရန္ ခရီးစဥ္ကို စတင္ပါ ကို ႏွပ
မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လုက
ိ န
္ ာပါ။ သင့္ device ကို ဝတ္ဆင္ႏင
ုိ ေ
္ သာ device ႏွင့္ မည္ကသ
့ဲ ႕ုိ ခ်ိတဆ
္ က္ၿပီး
အသံးု ျပဳရမည့္ အေၾကာင္း ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဝတ္ဆင္ႏင
ုိ ေ
္ သာ device အသံးု ျပဳ လမ္းညႊနက
္ ုိ
ညႊနး္ ဆိသ
ု ည္။
Samsung Members
Samsung Members သည္ device ျပႆနာ ခြ်တ္ယင
ြ း္ မႈ ေတြ႕ရွခ
ိ ်က္ကသ
့ဲ ႕ုိ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ေဖာက္သည္မ်ားထံ ေပးၿပီး
အသံးု ျပဳသူမ်ားအား ေမးခြနး္ ႏွင့္ အမွား အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားကိလ
ု ည္း တင္ျပခြင့္ ေပးသည္။ သင္သည္ Galaxy အသံးု ျပဳသူ
အသိင
ု း္ အ၀န္းရွိ အျခားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေ၀မွ်ႏိင
ု သ
္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေနာက္ဆးုံ ေပၚ Galaxy
သတင္းမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။ Samsung Members သည္ device အား အသံးု ျပဳေနစဥ္ သင္
ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွငး္ ရန္ သင္အ
့ ား ကူညေ
ီ ပးႏိင
ု သ
္ ည္။
106
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
•
ဤအက္ပ၏
္ ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ ေထာက္ပေ
့ံ ပးေသာ က႑ရပ္မ်ားသည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူအေပၚ
မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
သင္၏ အႀကံဳျပဳခ်က္ကုိ ေပးပိရ
႔ု န္ြီ (သိ႕ု မဟုတ)္ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ တင္ရန္ Samsung အေကာင္သ
့ ႔ုိ
ဝင္ေရာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung အေကာင့္ ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
Samsung Notes
ကီးဘုတမ
္ ွ စာရုက
ိ ျ္ ခင္းျဖင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ လက္ေရးစာျဖင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ပံဆ
ု ျဲြ ခင္းျဖင့္ မွတစ
္ မ
ု ်ားကို ဖန္တးီ ပါ။
သင္သည္ သင္၏ မွတစ
္ မ
ု ်ားအတြငး္ သိ႕ု ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အသံသင
ြ း္ မွတတ
္ မ္းမ်ားကိလ
ု ည္း ထည္သ
့ င
ြ း္ ႏိင
ု သ
္ ည္။
မွတစ
္ ု ဖန္တးီ ျခင္း
1
Samsung Notes အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
2
မ်က္ႏာွ ျပင္ထပ
ိ ဘ
္ က္ရိွ ကိရယ
ိ ာဘားမွ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မွတစ
္ ု ေရးသားပါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကီးဘုတ္ကို အသံုးျပဳၿပီး စာရုိက္သည္။
ပံုတစ္ပံု(သို႕မဟုတ္)အသံသြင္းမွတ္တမ္
ေဘာပင္ႏွင့္
းတစ္ခုကို ထည့္သည္။
ေရးသည္(သို႕မဟုတ္)ပံုဆြဲသည္။
စုတ္တံမ်ားႏွင့္ ေဆးေရာင္ျခယ္သည္။
3
မွတစ
္ ု ေရးသားျခင္း ၿပီးဆံးု ေသာအခါ သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မွတစ
္ မ
ု ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1
Samsung Notes အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
2
မွတစ
္ တ
ု စ္ခက
ု ုိ ဖ်က္ရန္ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကုင
ိ ထ
္ ားပါ။
မွတစ
္ မ
ု ်ဳိးစံက
ု ုိ ဖ်က္ဖ႕ုိ ဖ်က္ရန္ မွတတ
္ မ္းမ်ားကို မွတသ
္ ားပါ။
3
ဖျက်ရန် ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
107
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ျပကၡဒန
ိ ္
သင္၏ စီစဥ္ေရးဆြသ
ဲ ည္အ
့ ရာတြင္ ေနာက္လာမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အလုပမ
္ ်ားကို ရိက
ု ထ
္ ည္ၿ့ ပီး သင္အ
့ ခ်ိနစ
္ ာရင္းကို စီမခ
ံ န္႕ခြပ
ဲ ါ။
အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တးီ ျခင္း
1
ျပကၡဒန
ိ ္ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ သိ႕ု မဟုတ္ ေန႕စြတ
ဲ စ္ခက
ု ုိ ႏွစခ
္ ်က္ႏပ
ိွ ပ
္ ါ။
ရက္စသ
ဲြ ည္ အစီအစဥ္မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အလုပမ
္ ်ားတြင္ သိမး္ ဆည္းထားၿပီး ျဖစ္လ်ွ င္ ရက္စက
ဲြ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး
2
ကို ႏွပ
္ိ ပ
္ ါ။
အစီအစဥ္ အေသးစိတက
္ ုိ ထည္သ
့ ည္။
ပြဲႏွင့္အတူ ျပသရန္ စတစ္ကာတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ထည့္သည္။
ပြဲ၏ အေရာင္ကို ေျပာင္းပါ။
ၾကာခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ။
ပြဲေန႕ကို မွတ္ထားဖို႕ ျပကၡဒိန္ကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
အခ်က္ေပးရန္ သတ္မွတ္သည္။
တည္ေနရာကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။
မွတ္စုတစ္ခုကို ထည့္သည္။
ပိုမိုေသာ အေသးစိတ္ကို ထည့္သည္။
3
အစီအစဥ္ကုိ သိမး္ ဆည္းရန္ သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
108
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
သတိေပးႏႈးိ ေဆာ္ခ်က္တစ္ခု ေပါင္းထည္ျ့ ခင္း
ျပကၡဒန
ိ ္ အက္ပက
္ ုိ စတင္ပါ၊ ထိေ
႔ု နာက သတိေပးခ်က္ အက္ပက
္ ုိ စတင္ရန
→ သတိေပးခ်က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ သတိေပးခ်က္
အက္ပတ
္ င
ြ ္ လုပရ
္ မည္တ
့ ာဝန္ကုိ ေပါင္းထည္ပ
့ ါ။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ ရ
ိွ ဖိအ
႔ု တြက္ Reminder ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
အစီအစဥ္မ်ားကို သင္၏ အေကာင္မ
့ ်ားျဖင့္ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္း
1
2
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို စတင္ပါ၊ အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → အေကာင္မ
့ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ၿပီးေနာက္
ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းရမည့္ အေကာင္က
့ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
အေကာင့္ ဆင္ခ
့ လ
္ ပ
ု ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ ျပကၡဒန
ိ ္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
့ ္ ဆက္တင္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ အသက္သင
ြ း္ ရန္ ျပကၡဒန
ိ ္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
Samsung အေကာင္အ
့ တြက္ → ဆင္ခ
ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းဖိ႔ု အေကာင္မ
့ ်ားကို ေပါင္းထည္ရ
့ န္ ျပကၡဒန
ိ ္ အတ္ပက
္ ုိ စတင္ၿပီး
→
→ အေကာင့္ အသစ္ကုိ
ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ထိေ
႔ု နာက္ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းဖိႏ
႔ု င
ွ ့္ ဝင္ဖ႔ုိ အေကာင္တ
့ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ အေကာင္တ
့ စ္ခက
ု ုိ ထည္ေ
့ သာအခါ
ထိအ
ု ေကာင္အ
့ မည္ေဘးတြင္ အျပာေရာင္အဝိင
ု း္ တစ္ခု ျပပါမည္။
Samsung Health
မိတဆ
္ က္
Samsung Health သည္ သင္၏ ႀကံခ
့ င
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ သန္စမ
ြ း္ မႈကုိ သင္ စီမခ
ံ န္႕ခြရ
ဲ န္ ကူညသ
ီ ည္။ ႀကံခ
့ င
ုိ မ
္ ပ
ႈ န္းတိင
ု က
္ ုိ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
သင္လ
့ ပ
ု ေ
္ ဆာင္မက
ႈ ုိ စစ္ေဆးၿပီး သင္၏ အလံးု စံု ၾက့ခ
ံ င
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ သန္စမ
ြ း္ မႈ မွတတ
္ မ္းယူျခင္းကုိ ဆက္လက္ထားရွပ
ိ ါ။ သင္သည္
သင္၏ ေျခလွမး္ အေရအတြက္ စံခ်ိနမ
္ ်ားကို အျခား Samsung Health အသံးု ျပဳသူမ်ားႏွငလ
့္ ည္း ႏႈင
ိ း္ ယွဥႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္၊ သင့္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ယွဥၿ္ ပိဳင္ႏင
ုိ သ
္ ည္၊ ၿပီးေနာက္ က်န္းမာေရး အသံးု ဝင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကည္ပ
့ ါ။
109
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Samsung Health ကို အသံးု ျပဳျခင္း
Samsung Health အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။ ဒီအပ္စက
္ ုိ ပထမဆံးု အႀကိမ္ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဒတာျပန္ျပင္ျခင္း
ေဆာင္ရက
ြ ၿ္ ပီးေနာက္ ၄င္းကို ျပန္လည္ စတင္ျခင္း ျပဳလုပေ
္ သာအခါ တည္ေဆာက္မက
ႈ ုိ ၿပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ
ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
ေဒသအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
ံ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
Samsung Health ပင္မမ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို ေပါင္းထည္ရ
့ န္ → အရာဝတၳဳမ်ား စီမပ
အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈၿပီး စီမံခန္႕ခြဲပါ။
က်န္းမာေရး အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို
သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္မႈကို
ၾကည့္႐ႈပါ။
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။
သင္၏ ေျခလွမ္း အေရအတြက္
မွတ္တမ္းမ်ားအား အျခား Samsung
Health အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ(သို႕မဟုတ္) သင့္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ပါ။
110
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အတူတကွ
Together သည္ ေျခလွမး္ အေရအတြက္ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ယွဥၿ္ ပိဳင္ရန္ သင္က
့ ုိ
အခြငေ
့္ ပးသည္။ အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ဖ႕ုိ ၊ ရည္မန
ွ း္ ေျခလွမး္ အေရအတြကမ
္ ်ား သတ္မတ
ွ ဖ
္ ႕ုိ ၊ စိနေ
္ ခၚမႈမ်ားတြင္ ယွဥၿ္ ပိဳင္ဖ႕ုိ
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သင္ ဖိတေ
္ ခၚႏိင
ု သ
္ ည္၊ ၿပီးေနာက္ သင့္ အဆင္က
့ ုိ ၾကည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္။
Samsung Health မူလမ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ အတူတကွ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေျခလွမး္ မ်ား
Device သည္ သင္ လွမး္ လိက
ု ေ
္ သာ ေျခလွမး္ မ်ား အေရအတြကက
္ ုိ ေရတြကၿ္ ပီး ခရီးထြကခ
္ ေ
့ဲ သာ အကြာအေဝးကို
တိင
ု း္ တာသည္။
Samsung Health မူလမ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ေျခလွမး္ မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင္ၾ့ ကည္စ
့ က္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
လက္ရွိ ေျခလွမ္း စုစုေပါင္း
•
ရည္မွန္းခ်က္
ေျခလွမး္ မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင္ၾ့ ကည္စ
့ က္မွ သင့္ ေျခလွမး္ မ်ားကို ေစာင္ၾ့ ကည္ၿ့ ပီးေနာက္ သင့္ ေျခလွမး္
အေရအတြကက
္ ုိ ျပသေနစဥ္ ခဏတာ ေႏွာင္ေ
့ ႏွးမႈကုိ သင္ ေတြ႕ႀကံဳရႏိင
ု သ
္ ည္။ သင့္ ရည္မန
ွ း္ ခ်က္ကုိ
ေရာက္ရခ
ိွ ၿ့ဲ ပီဟု ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိးု မွ မၫႊနျ္ ပမီ ခဏတာ ေႏွာင္ေ
့ ႏွးမႈကုိ သင္ ေတြ႕ႀကံဳရႏိင
ု သ
္ ည္။
•
ကားျဖင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ရထားျဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ ေျခလွမး္ မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင္ၾ့ ကည္စ
့ က္ကုိ သင္ အသံးု ျပဳပါက
တုနခ
္ ါမႈသည္ သင့္ ေျခလွမး္ ေရတြကမ
္ က
ႈ ုိ ထိခက
ုိ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ လက္ရေ
ိွ ျခလွမး္ မ်ားကို စစ္ေဆးႏိင
ု သ
္ ည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ပိတရ
္ န္ the Samsung Health မူလမ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ → သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
→ အသိေပးခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ၄င္းကို ပိတရ
္ န လက္ရေ
ိွ ျခလွမး္ မ်ား ေအာက္ရွ လုပေ
္ ဆာင္ေနဆဲ
ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ဖိထားပါ၊
အေသးစိတမ
္ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ လက္ရေ
ိွ ျခလွမး္ မ်ား ပိတရ
္ န္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
111
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အပုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
•
Samsung Health သည္ ႀကံခ
့ င
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ က်န္းမာသန္စမ
ြ း္ ေရး ရည္႐ယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားအတြကသ
္ ာ ရည္႐ယ
ြ ထ
္ ားၿပီး
ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ကုသျခင္း၊ ကုသမႈ ၊
သက္သာေအာင္လပ
ု ျ္ ခင္းႏွင့္ ေရာဂါကာကြယျ္ ခင္းမ်ားတြင္ အသံးု ျပဳရန္ ရည္႐ယ
ြ ထ
္ ားျခင္း မဟုတေ
္ ပ။
•
Samsung Health အတြက္ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ ထပ္ထည္ႏ
့ င
္ုိ သ
္ ည့္
အက္ပလီေကးရွငး္ မ်ားသည္ မတူညေ
ီ သာ ျပည္တင
ြ း္ ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏင
ုိ င
္ ႏ
ံ င
ွ ့္ တစ္ႏင
ုိ င
္ ံ
ကြာျခားႏိင
ု သ
္ ည္။ က႑မ်ားႏွင့္ အက္ပလီေကးရွငး္ မ်ားသည္ သင္ေ
့ ဒသတြင္ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ လားကို အသံးု မျပဳမီ
စစ္ေဆးသင္သ
့ ည္။
•
Samsung Health အက္ပလီေကးရွငး္ မ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္ ဦးစားေပးသတိေပးခ်က္ မရွဘ
ိ ႏ
ဲ င
ွ ့္
ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ရပ္သာြ းႏိင
ု သ
္ ည္။
•
ေဒတာစုစည္းျခင္း ရည္႐ယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားသည္ အပိသ
ု တင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံပ
့ းုိ ျခင္း၊ သင္၏ သန္စမ
ြ း္ မႈကုိ
ျမွငတ
့္ င္ျခင္း၊ ေဒတာ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္း၊ ေဒတာခြျဲ ခားစိတျ္ ဖာမႈႏင
ွ ့္ စာရင္းအင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးရန္ႏင
ွ ့္
ပိေ
ု ကာင္းေသ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား ျဖည္ဆ
့ ည္းရန္တ႕ုိ အပါအဝင္ သင္ေတာင္းခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံပ
့ းုိ ေပးျခင္းကို
ကန္သ
႔ တ္ထားသည္။ (သိ႕ု ေသာ္ သင္သည္ Samsung Health မွ Samsung အေကာင္က
့ ုိ ဝင္ထားခဲလ
့ ်ွ င္ အရန္အျဖစ္
ကူးယူရန္ ရည္႐ယ
ြ ခ
္ ်က္ျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆာဗာတြင္ သိမး္ ထားႏိင
ု သ
္ ည္။) ထိရ
ု ည္႐ယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား
မၿပီးေျမာက္ခင္အထိ ကိယ
္ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမး္ ဆည္းထားႏိင
ု သ
္ ည္။ သင္သည္ Samsung Health
မွ သိမး္ ဆည္းထားသည့္ ပုဂဳိၢ လ္ေရးေဒတာမ်ားအား ဆက္တင္မႏ
ီ းူ ရွိ ပုဂဳိၢ လ္ေရးေဒတာ ေရြးခ်ယ္စရာကို ဖ်က္ပါကို
အသံးု ျပဳျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ပစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ သင္သည္ လူမက
ႈ န
ြ ယ
္ က္မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားသိမး္ ဆည္းသည့္ device မ်ားသိ႔ု
ကူးေျပာင္းထားေသည သင္ ေ၀မွ်ထားခဲသ
့ ည့္ အခ်က္အလက္မန
ွ သ
္ မွ်ကို သီးျခားစီ ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။
•
Samsung ၏ အပိဝ
ု န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်ျဖစ္ေသာ အျခားဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား၊
ခ်ိတဆ
္ က္ထားေသာ အျခားမည္သည့္ device မ်ားမဆို သင္၏ ေဒတာကို ေ၀မွ်သံးု စြျဲ ခင္းႏွင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္
ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္းကို ျပဳလုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ အပိဝ
ု န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ အျခား device မ်ားျဖင့္ Samsung Health
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူမက
ႈ ုိ သင္၏ အထူးခြငျ့္ ပဳခ်က္ျဖင္သ
့ ာ ခြငျ့္ ပဳလိမမ
့္ ည္။
•
လူမက
ႈ န
ြ ယ
္ က္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားသူမ်ားသိ႔ု ကူးေျပာင္းထားသည့္ မသင္ေ
့ လ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝမႈအတြက္
တာဝန္ယမ
ူ ႈ အျပည္အ
့ ဝရွသ
ိ ည္ဟု သင္မတ
ွ ယ
္ ရ
ူ မည္။္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကုယ
္ိ ေ
္ ရးကိယ
္ု တ
္ ာအခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေသာအခါ
သတိေပးခ်က္ကုိ အသံးု ျပဳပါ။
•
Device ကို တိင
ု း္ တာသည့္ device မ်ားႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ေသာအခါ မွနက
္ န္သည့္ လုပေ
္ ဆာင္မက
ႈ ုိ အတည္ျပဳေသခ်ာေစရန္
ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး သေဘာတူညခ
ီ ်က္က
္ ုိ အတည္ျပဳပါ။ သင္သည္ Bluetooth ကဲသ
့ ႔ုိ ႀကိဳးမဲဆ
့ က္သယ
ြ မ
္ က
ႈ ုိ အသံးု ျပဳေသာအခါ
device သည္ အျခား device မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဆင
ုိ ရ
္ ာေႏွာင္ယ
့ က
ွ မ
္ မ
ႈ ်ားကို ခံရႏိင
ု သ
္ ည္။ ေရဒီယ
ိ လ
ုိ င
ႈိ း္ မ်ား ထုတလ
္ င
ႊ ေ
့္ နသည့္
အျခား device မ်ား အနီးတြင္ device ကို အသံးု ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
•
Samsung Health ကို အသံးု မျပဳခင္ ၄င္း၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂဳိၢ လ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို ေသခ်ာစြာ
ဖတ္ပါ။
112
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရဒီယုိ
FM ေရဒီယုိ နားေထာင္ျခင္း
ေရဒီယို အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
ဤအပ္ကုိ သင္ အသံးု မျပဳမီ ေရဒီယုိ အင္တာနာအျဖစ္ လုပေ
္ ဆာင္သည့္ နားၾကပ္တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ သင္ ခ်ိတဆ
္ က္မရ
ွ မည္။
FM ေရဒီယသ
ုိ ည္ ပထမဆံးု အႀကိမ္ ဖြငထ
့္ ားစဥ္ ရရွႏ
ိ င
ို ေ
္ သာ ေရဒီယဌ
ုိ ာနမ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ စကင္ဖတ္ၿပီး
သိမး္ ထားသည္။
ေရဒီယဌ
ုိ ာနမ်ား စာရင္းထဲမွ သင္ လိလ
ု ားေသာ ေရဒီယုိ ဌာနကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုဌာနမ်ားကို
အလိုအေလ်ာက္ စကင္ဖတ္ၿပီး
FM ေရဒီယိုမွ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္
သိမ္းထားပါ။
အသံသြင္းပါ။
FM ေရဒီယိုအား ဖြင့္ပါ သို႔မဟုတ္
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ပိတ္ပါ။
လုပ္ေဆာင္သည္။
လက္ရွိ ေရဒီယိုဌာနအား အႀကိဳက္ဆံုး
ေရဒီယို ဌာန ႀကိမ္ႏႈန္းကို ကိုယ္တိုင္
စာရင္းတြင္ ထည့္ပါ။
႐ုိက္ထည့္ပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုဌာနတစ္ခုကို
ရွာေဖြပါ။
ႀကိမ္ႏႈန္း ခ်ိန္ၫွိပါ။
အႀကိဳက္ဆံုး ေရဒီယိုဌာနမ်ား စာရင္းကို
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုဌာနမ်ား စာရင္းကို
ၾကည့္႐ႈပါ။
ၾကည့္႐ႈပါ။
စပီကာမွတဆင့္ ဖြငျ့္ ပျခင္း
ခ်ိတဆ
္ က္ထားေသာ နားၾကပ္မတ
ွ ဆင္ထ
့ က္ စပီကာမွတဆင့္ ေရဒီယက
ုိ ုိ သင္ နားေထာင္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
→ စပီကာမွတဆင့္ ဖြငပ
့္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေရဒီယဌ
ုိ ာနမ်ားကို စကင္ဖတ္ပါ
ေရဒီယို အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး ရွာေဖြ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
FM ေရဒီယသ
ုိ ည္ ရရွႏ
ိ င
ို ေ
္ သာ ေရဒီယဌ
ုိ ာနမ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ စကင္ဖတ္ၿပီး သိမး္ ထားသည္။
ေရဒီယဌ
ုိ ာနမ်ား စာရင္းထဲမွ သင္ လိလ
ု ားေသာ ေရဒီယုိ ဌာနကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
113
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အသံဖမ္းစက္
မိတဆ
္ က္
အသံ မီမမ
ုိ ်ားကို အသံသင
ြ း္ ရန္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဖြငရ
့္ န္ ဤအတ္ပက
္ ုိ အသံးု ျပဳပါ။
အသံသင
ြ း္ မွတတ
္ မ္းတင္မမ
ႈ ်ားကို ျပဳလုပျ္ ခင္း
1
အသံဖမ္းစက္ အက္ပက
္ ုိ စဖြငပ
့္ ါ။
2
စတင္ အသံသင
ြ း္ ရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ မိက
ု ခ
္ ရုဖ
ိ န
ု း္ ကို စကားေျပာပါ။
အသံသင
ြ း္ ျခင္းကို ေခတၱရပ္ရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ိ ပ
္ ါ။
အသံသင
ြ း္ မွတတ
္ မ္းျပဳလုပေ
္ နစဥ္ မွတထ
္ ားရန္ စာညွပ္ ကို ႏွပ
စတင္ မွတ္တမ္းတင္သည္။
3
မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း ၿပီးဆံးု ရန္
4
ဖိင
ု အ
္ မည္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ၿ့ ပီး သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
114
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ကြ်ႏုပ
္ ၏
္ ဖုင
ိ မ
္ ်ား
Device ထဲတင
ြ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ cloud သိေ
ု လွာင္မႈ ဝန္ေဆာင္မက
ႈ သ
့ဲ ႔ုိ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ
ဖိင
ု အ
္ မ်ဳိးးမ်ဳိကုိ လုပေ
္ ဆာင္ၿပီး စီမခ
ံ န္႕ခြသ
ဲ ည္။
ကြ်ႏုပ
္ ၏
္ ဖုင
ိ မ
္ ်ား အက္ပက
္ ုိ စဖြငပ
့္ ါ။
သိေ
ု လွာင္မတ
ႈ စ္ခခ
ု ်င္းစီတင
ြ ္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
မလိအ
ု ပ္ေသာ ေဒတာမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ပစၥညး္ ၏ သိမး္ ဆည္းရာကို ေနရာလြတရ
္ န္
ဖိင
ု မ
္ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖိဒ
ု ါမ်ားကို ရွာေဖြရန္
→ သိေ
ု လွာင္ခန္း စိစစ္ခ်က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
နာရီ
မိတဆ
္ က္
ႏိးႈ စက္သတ္မတ
ွ သ
္ ည္၊ ကမာတစ္ဝမ
ွ း္ ရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္းမ်ားစြာမွ လက္ရအ
ိွ ခ်ိနက
္ ို စစ္ေဆးသည္၊ အစီအစဥ္တစ္ခအ
ု တြက္
အခ်ိနမ
္ တ
ွ ျ္ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ တိက်သည့္ ၾကာခ်ိနသ
္ တ္မတ
ွ သ
္ ည္။
သတိေပးခ်က္
နာရီ အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး သတိေပးခ်က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ႏိးႈ စက္မ်ား သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
ႏႈးိ စက္မ်ားစာရင္းတြင္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ႏႈးိ စက္အခ်ိနက
္ ုိ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ၊ ႏႈးိ စက္ထပ္လပ
ု ခ
္ ်င္ေသာ ရက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊
အျခားႏႈးိ စက္ ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ႏိးႈ စက္အခ်ိန
္ က
္ ုိ ရိက
ု ထ
္ ည္ရ
့ န္အတြက္ ကီးပတ္ကဖ
ုိ င
ြ ရ
့္ န္ အခ်ိနထ
္ ည္သ
့ င
ြ း္ သည့္ ေနရာကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ႏိးႈ စက္မ်ားကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိတရ
္ န္ ႏိးႈ စက္မ်ားစာရင္းထဲရိွ ႏိးႈ စက္ေဘးမွ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ႏိးႈ စက္မ်ားကို ရပ္ျခင္း
ႏႈးိ စက္ကုိ ရပ္တန္႕ရန္ ဖယ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ သင္သည္ တစ္ေ
္ ရးအိပသ
္ ည့္ ေရြးခ်ယ္စရာကို ယခင္ ဖြငထ
့္ ားလွ်င္ ေသခ်ာေသာ
ၾကာခ်ိနၿ္ ပီးေနာက္ ႏႈးိ စက္ကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ ျမည္ေစရန္ အိပစ
္ က္ျခင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
115
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ႏိးႈ စက္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
ႏႈးိ စက္ကုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ဖ်က္ရန္ ႏႈးိ စက္မ်ားကို မွတသ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဖ်က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကမၻာန
့ ာရီ
နာရီ အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး ကမၻာန
့ ာရီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
နာရီမ်ား ဖန္တးီ ျခင္း
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ေျမပံေ
ု ပၚရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၿမိဳ႕အမည္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲျခင္းစက္ကုိ အသံးု ျပဳရန္
→ အခ်ိနဇ
္ န
ု ေ
္ ျပာင္းစက္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
နာရီမ်ားကို ဖ်က္သည္။
နာရီကုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ဖ်က္ရန္ နာရီမ်ားကို မွတသ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဖ်က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အခ်ိနမ
္ တ
ွ န
္ ာရီ
1
နာရီ အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး အခ်ိနမ
္ တ
ွ န
္ ာရီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
အစီအစဥ္တစ္ခက
ု ုိ အခ်ိနက
္ က
ုိ ရ
္ န္ စတင္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ိ ပ
္ ါ။
အစီအစဥ္ကုိ အခ်ိနက
္ က
ုိ ေ
္ နစဥ္ ၾကာခ်ိနက
္ ုိ မွတတ
္ မ္းတင္ရန္ ျပန္ေက်ာ့ရန္ ကို ႏွပ
3
အခ်ိနက
္ က
ုိ ျ္ ခင္းကို ရပ္တန္ရ
႔ န္ ရပ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ိ ပ
္ ါ။
အခ်ိနက
္ က
ုိ ျ္ ခင္းကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ျပန္စပါ ကို ႏွပ
ွ ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ၾကာခ်ိနက
္ ုိ ရွငး္ လင္းရန္ ျပန္လည္သတ္မတ
116
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အခ်ိနမ
္ တ
ွ စ
္ က္
1
နာရီ အပ္စမ
္ ်ားကို စတင္ၿပီး အခ်ိနမ
္ တ
ွ စ
္ က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ၾကာခ်ိနႏ
္ င
ွ အ
့္ မည္ကုိ ေရြးမွတပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ထည္ပ
့ ါ
မၾကာခဏ အသံးု မ်ားေသာ အခ်ိနမ
္ တ
ွ စ
္ က္ကုိ ထည္ရ
့ န္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ၾကာခ်ိနက
္ ုိ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ စတင္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ၾကာခ်ိနက
္ ုိ ရိက
ု ထ
္ ည္ရ
့ န္အတြက္ ကီးပတ္ကုိ ဖြငရ
့္ န္ ၾကာခ်ိနထ
္ ည္သ
့ င
ြ း္ မႈ ေနရာကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
အခ်ိနက
္ က
ုိ ္ ၿပီးသြားေသာအခါ ဖယ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဂဏန္းတြကစ
္ က္
ရိးု ရွငး္ ေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ ရႈပေ
္ ထြးေသာ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကုိ ေဆာင္႐က
ြ သ
္ ည္။
ဂဏန္းတြကစ
္ က္ အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
သိပဂ
ံၸ ဏန္းေပါင္းစက္ကုိ ျပသရန္
တြကခ
္ ်က္မရ
ႈ ာဇ၀င္ကုိ ၾကည္ရ
့ န္
ရာဇ၀င္ကုိ ရွငး္ လင္းရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ တြကခ
္ ်က္မရ
ႈ ာဇ၀င္ panel ကို ပိတရ
္ န္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
→ မွတတ
္ မ္းေဟာင္းကို ရွငး္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ယူနစ္ ေျပာင္းလဲေရး ကိရယ
ိ ာကို အသံးု ျပဳရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ဧရိယာ၊ အရွည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အပူခ်ိနက
္ သ
့ဲ ႕ုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
စံတန္ဖးုိ မ်ားကို အျခား ယူနစ္မ်ားအျဖစ္ သင္ ေျပာင္းႏိင
ု သ
္ ည္။
117
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Game Launcher
မိတဆ
္ က္
ဂိမး္ လန္ခ်ာသည္ Play စတိးု ႏွင့္ Galaxy Apps (Galaxy Store) မွ ေဒါင္းလုပ္ လုပထ
္ ားေသာ သင္၏ ဂိမး္ မ်ားအား လြယက
္ စ
ူ ာြ
လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ ရ
္ န္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းသည္။ သင္သည္ ဂိမး္ မ်ားအား ပိမ
ု လ
ုိ ယ
ြ က
္ စ
ူ ာြ ကစားႏိင
ု ရ
္ န္ device ကို
ဂိမး္ ပံစ
ု သ
ံ ႕ုိ သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။
သင္၏ ဂိမ္းကစားမႈဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္႐ႈပါ။
အသံ ပါၿပီး(သို႕မဟုတ္)မပါဘဲ
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းသြင္သို႕
ဂိမ္းမ်ားကို ဖြင့္ပါ။
ေျပာင္းလဲသည္။
ေနာက္ထပ္ဂိမ္းမ်ားကို ၾကည့္ၿပီး
ထည့္သြင္းပါ။
118
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဂိမး္ လန္ခ်ာကို အသံးု ျပဳျခင္း
1
Game Launcher အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
Game Launcher မေပၚလာပါက သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ စဖြငပ
့္ ါ၊ အဆင္ျ့ မင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊
ထိေ
႔ု နာက္ Game Launcher ခလုတက
္ ုိ အသက္ဝင္ေစရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဂိမး္ မ်ားစာရင္းမွ ဂိမး္ တစ္ခက
ု ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေနာက္ထပ္ဂမ
ိ း္ မ်ားကို ရွာေဖြရန္ စခရင္ကုိ ေအာက္ဘက္ ဆြခ
ဲ ်ပါ။
Play စတိးု ႏွင့္ Galaxy Apps (Galaxy Store) မွ ေဒါင္းလုပ္ လုပထ
္ ားေသာ ဂိမး္ မ်ားကို ဂိမး္ လန္ခ်ာ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ျပသလိမမ
့္ ည္။ သင္သည္ သင္၏ ဂိမး္ မ်ားကို မျမင္ရလွ်င္
→ အက္ပမ
္ ်ား ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဂိမး္ လန္ခ်ာမွ ဂိမး္ တစ္ခက
ု ုိ ဖယ္ရာွ းျခင္း
ဂိမး္ ကို ဖိႏပ
ိွ ထ
္ ားၿပီး Game Launcher မွ ဖယ္ရာွ းပါ ကိႏ
ု ပ
ိွ ပ
္ ါ။
စြမး္ ေဆာင္ခ်က္ နည္းသြငသ
္ ႕ုိ ေျပာင္းလဲျခင္း
ဂိမး္ စြမး္ ေဆာင္ခ်က္ နည္းအသြငက
္ ုိ သင္ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
Game Launcher အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ သင္ လိခ
ု ်င္ေသာ နည္းသြငက
္ ုိ ေရြးခ်ယ္ရန္ ဘားကို ဆြခ
ဲ ်ပါ။
•
ပါဝါေခၽြတာေရးကို အာ႐ုစ
ံ က
ုိ ပ
္ ါ ။ ။ ၎က ဂိမး္ ကစားေနစဥ္ ဘက္ထရီပါဝါ ေခၽြတာေပးသည္။
•
ညီေအာင္ ညႇထ
ိ ားသည္ ။ ။ ၎က စြမး္ ေဆာင္ခ်က္ႏင
ွ ့္ ဘက္ထရီအသံးု ျပဳခ်ိနက
္ ုိ မွ်ေျခရွေ
ိ စသည္။
•
စြမး္ ေဆာင္ရည္ကုိ အာ႐ုစ
ံ က
ုိ ပ
္ ါ ။ ။ ၎က ဂိမး္ ကစားေနစဥ္ ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခရွေ
ိ သာ အေကာင္းဆံးု စြမး္ ေဆာင္ခ်က္ကုိ ေပးဖိရ
႔ု ာ
အသားေပးသည္။
ဂိမး္ တစ္ခစ
ု အ
ီ တြက္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ သီးသန႔္ ဂိမး္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ခလုတက
္ ုိ ဖြငဖ
့္ ႔ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဘက္ထရီပါ၀ါ လိအ
ု ပ္မသ
ႈ ည္ ဂိမး္ ေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
119
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ဂိမး္ ကိရယ
ိ ာမ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္း
ဂိမး္ ကစားေနစဥ္ ဂိမး္ ကိရယ
ိ ာမ်ား panelရွိ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။ ဂိမး္ ကိရယ
ိ ာမ်ားကို ဖြငရ
့္ န္
လမ္းၫႊနဘ
္ ားေပၚရွိ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ လမ္းၫႊနဘ
္ ား ကြယေ
္ ပ်ာက္ပါက ၎ ေပၚလာဖိ႕ု မ်က္ႏာွ ျပင္၏ ေအာက္ေျခမွ အေပၚသိ႕ု
ဆြခ
ဲ ်ပါ။
ဂိမ္းကစားေနစဥ္အတြင္း
အက္ပ္မ်ားကို ေပါ့-အပ္ဝင္းဒိုးတြင္
အဝင္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္
စဖြင့္ပါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားအား
အတ္ပ္မ်ား စာရင္းကို တည္းျဖတ္ပါ။
ဘယ္လိုျပသမလဲဆိုသည္ကို
သတ္မွတ္ပါ။
ဂိမ္း ကိရိယာတန္ဆာပလာ
ဂိမ္းကစားေနစဥ္ အဂၤါရပ္အခ်ိဳ႕ကို
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
ေလာ့ခ်ပါ။
ေနာက္ထပ္ အဂၤါရပ္မ်ားကို ေရြးမွတ္ပါ။
သင္၏ ဂိမ္း အပိုင္းကို
မွတ္တမ္းတင္သည္။
လမ္းညႊန္ဘားေပၚရွိ ခလုတ္မ်ားကို
စခရင္ေရွာ့ ယူသည္။
ကြယ္ထားပါ။
ဂိမ္းကစားေနစဥ္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို
ေသာ့ခတ္ပါ။
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ဂိမး္ အေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
ဂိမး္ ကစားေနစဥ္အတြငး္ အဝင္ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားအား
ဘယ္လျုိ ပသမလဲဆသ
ုိ ည္ကုိ သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု ႈ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ လက္ခရ
ံ ရွလ
ိ ်ွ င္ပင္ အေႏွာင္အ
့ ယွက္ မျဖစ္ေစဘဲ ဂိမး္ မ်ားကို သင္
ေဆာ့ကစားႏိင
ု သ
္ ည္။
→ ဖုနး္ ေခၚဆုမ
ိ မ
ႈ ်ားႏွင့္ အသိေပးခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ၎ကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ ေရြးခ်ာ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
အနည္းဆုးံ ျပ ေခၚဆိသ
ု အ
ူ သိေပးခ်က္မ်ား။ ။ ဂိမး္ မ်ား ေဆာ့ေနစဥ္ ဖုနး္ ဝင္လာပါက မ်က္ႏာွ ျပင္ ထိပတ
္ င
ြ ္ ေသးငယ္ေသာ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ တစ္ခု ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
•
အသိေပးခ်က္မ်ားကုိ မျပသပါႏွင။့္ ။ ဂိမး္ မ်ား ေဆာ့ေနစဥ္ အခ်ိဳ႕ အက္ပမ
္ ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္
အေရးေပၚ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကိသ
ု ာ ေဖာ္ျပသည္။
120
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
SmartThings
မိတဆ
္ က္
Bluetooth မိက
ု ခ
္ က
ြ ပ
္ ါနားၾကပ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခား စမတ္ဖန
ု း္ မ်ားကဲသ
့ ႔ုိ အနီးအနားရွိ device မ်ားကို လြယက
္ လ
ူ ်င္ျမန္စာြ
ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။ သင္၏ စမတ္ဖန
ု း္ ျဖင့္ တီဗီ မ်ား၊ အိမအ
္ သံးု အေဆာင္ ပစၥညး္ မ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ အသံးု ျပဳပစၥညး္ မ်ားကို
ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ို သ
္ ည္။
•
အနီးနားရွိ ကိရယ
ိ ာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ေနသည္။ ။ အနီးနားရွိ ကိရယ
ိ ာမ်ား ဥပမာ ဘလူးတုသ္ နာရီကရ
ိ ယ
ိ ာမ်ား
စသည္တႏ
႔ုိ င
ွ ့္ လြယက
္ ူ လွ်င္ျမန္စာြ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
•
အိမတ
္ င
ြ း္ သံးု ကိရယ
ိ ာမ်ားျဖစ္သည့္ တီဗီြ ႏွင့္ အင္တာနက္သးုံ ကိရယ
ိ ာမ်ား ကို မွတတ
္ မ္းသြငး္ ၿပီး ထိနး္ ခ်ဳပ္ျခင္း။ ။
စမတ္ ေရခဲေသတၱာမ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား၊ ေလေအးေပးစက္မ်ား၊ ေလသန္႕စက္မ်ား၊ တီဗမ
ီြ ်ား၊ အင္တာနက္သးုံ
ကိရယ
ိ ာမ်ားကို သင္ဖ
့ န
ု း္ ေပၚတြင္ မွတတ
္ မ္းသြငး္ ၍ ဖုနး္ ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ အေျခအေန ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္း ထိနး္ ခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပပ
္ ါ။
•
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား လက္ချံ ခင္း။ ။ ခ်ိတဆ
္ က္ထားသည့္ ကိရယ
ိ ာမ်ားထံမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို
သင္ဖ
့ န
ု း္ မွေန၍ ရယူပါ။ ဥပမာအေနျဖင့္ ပင္မင္းအလုပ္ ၿပီးေသာအခါ သင္စ
့ မတ္ဖန
ု း္ တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခု
ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
SmartThings ကို အသံးု ျပဳရန္ သင့္ စမတ္ဖန
ု း္ ႏွင့္ အျခား device မ်ားကို ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနရ
္ က္ႏင
ွ ့္
ခ်ိတဆ
္ က္မရ
ွ မည္။
•
SmartThings ကို အျပည္အ
့ ဝအသံးု ျပဳရန္ သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင္ထ
့ သ
ဲ ႕ုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ၿပီး
ဝင္ေရာက္ရမည္။
•
သင္ခ်ိတဆ
္ က္ႏင
ုိ ေ
္ သာ device မ်ားသည္ ေနရာေဒသႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးဝန္ေဆာင္မႈ ပံပ
့ းုိ သူအေပၚ မူတည္၍
ကြျဲ ပားႏိင
ု သ
္ ည္။ ခ်ိတဆ
္ က္ႏင
ုိ ေ
္ သာ ကိရယ
ိ ာမ်ား၏ စာရင္ကုိ ျမင္ရန္၊ SmartThings အက္ပက
္ ဖ
ုိ င
ြ ၿ့္ ပီး
→
အသံးု ျပဳပံု → ပံပ
့ းုိ ေပးေသာ ကိရယ
ိ ာမ်ား ကိတ
ု ပ
႔ုိ ါ။
•
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ က႑မ်ားသည္ ခ်ိတဆ
္ က္သည့္ device အေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
ခ်ိတဆ
္ က္သည့္ device မ်ား၏ အမွားမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ခ်ိဳ႕ယြငး္ ခ်က္မ်ားသည္ Samsung အာမခံတင
ြ ္ မပါဝင္ပါ။
ခ်ိတဆ
္ က္သည့္ deviceမ်ားတြင္ အမွားမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ခ်ိဳ႕ယြငး္ ခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွရ
ိ ေသာအခါ device၏
ထုတလ
္ ပ
ု သ
္ က
ူ ုိ ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။
121
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အနီးအနား device မ်ားကို ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
Bluetooth မိက
ု ခ
္ က
ြ ပ
္ ါနားၾကပ္ကသ
့ဲ ႕ုိ အနီးအနားရွိ device မ်ားကို လြယက
္ လ
ူ ်င္ျမန္စာြ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
ခ်ိတဆ
္ က္ေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ ခ်ိတဆ
္ က္သည့္ device အမ်ဳိးအစား (သိ႕ု မဟုတ)္ မွ်ေ၀ေသာ အခ်က္အလက္ေပၚ
မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
SmartThings အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
2
→ ကိရယ
ိ ာ ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာျခင္းျဖင့္ စာရင္းမွ device ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
မူလ ကိရယ
ိ ာမ်ား၊ တီဗမ
ီ ်ားႏွင့္ IoT ထုတက
္ န
ု မ
္ ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္း
သင့္ စမတ္ ကိရယ
ိ ာမ်ား၊ တီဗမ
ီ ်ားႏွင့္ IoT ထုတက
္ န
ု မ
္ ်ား၏ အေျခအေနကို သင့္ စမတ္ဖန
ု း္ ၏ မ်က္ႏာွ ျပင္မွ ၾကည္ပ
့ ါ။
တည္ေနရာအလိက
ု ္ device မ်ားကို သင္ အုပစ
္ ခ
ု ႏ
ဲြ င
ုိ ၿ္ ပီး device ကို လြယလ
္ ယ
ြ က
္ က
ူ ႏ
ူ င
ွ ့္ အဆင္ေျပေျပ ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထည္ေ
့ ပါင္းႏိင
ု သ
္ ည္။
Device မ်ားကို ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
1
SmartThings အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
2
→ ကိရယ
ိ ာ ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
အလုအ
ိ ေလ်ာက္ ရွာေဖြေတြရ
႔ ျိွ ခင္း ကိတ
ု ၿ႔ုိ ပီး စာရင္းမွ ကိရယ
ိ ာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ။
စာရင္းတြင္ device မရွပ
ိ ါက
(သိ႕ု မဟုတ)္
4
ကို Samsung ေအာက္တင
ြ ္ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိရယ
ိ ာ အမ်ိဳးအစားတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး device (သိ႕ု မဟုတ)္ ေမာ္ဒယ္ အမည္ကုိ ႐ိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
Device မ်ားကို မွတပ
္ တ
ုံ င္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊနၾ္ ကားခ်က္အတိင
ု း္ လိက
ု န
္ ာပါ။
122
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ခ်ိတဆ
္ က္ထားေသာ device မ်ားအား ၾကည္ျ့ ခင္းႏွင့္ ထိနး္ ခ်ဳပ္ျခင္း
Device မ်ားကို သင္ ၾကည္ၿ့ ပီး ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ သင္ေ
့ ရခဲေသတၱာထဲမွ အမည္မ်ားကို သင္စစ္ေဆးႏိင
ု သ
္ ည္
(သိ႕ု မဟုတ)္ တီဗီ အသံကုိ ခ်ိနၫ
္ ႏ
ိႇ င
ုိ သ
္ ည္။
1
SmartThings အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
ခ်ိတဆ
္ က္ထားေသာ device မ်ား၏ စာရင္း ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
2
စာရင္းထဲရိွ device မ်ား၏ အေျခအေနကို ၾကည္႐
့ ပ
ႈ ါ။
Device မ်ားကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ device တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ device မွ ေပးထားေသာ device
ထိနး္ ခ်ဳပ္စက္ကုိ ေဒါင္းလုတဆ
္ ေ
ဲြ သာအခါ သင္သည္ ထို device ကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
တည္ေနရာမ်ားအလိက
ု ္ device မ်ားႏွင့္ ႐ႈခင္းမ်ားကို ထည္ျ့ ခင္း
တည္ေနရာမ်ားအလိက
ု ္ device မ်ားကို ထည္ပ
့ ါ၊ တစ္ေနရာတည္းရွိ device မ်ား စာရင္းကို ၾကည္ပ
့ ါ၊ ၿပီးေနာက္
၎တိ႕ု ကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ပါ။ တခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ device မ်ားစြာကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ တည္ေနရာတစ္ခတ
ု င
ြ ္ ႐ႈခင္းတစ္ခလ
ု ည္း သင္
ထည္ေ
့ ပါင္းႏိင
ု သ
္ ည္။
တည္ေနရာမ်ား ထည္ျ့ ခင္း
1
SmartThings အက္ပက
္ ဖ
ုိ င
ြ ၿ့္ ပီး
2
တည္ေနရာအမည္ကုိ ႐ိက
ု ထ
္ ည္ပ
့ ါ။
•
→
→ ေနရာအသစ္ ထည့ပ
္ ါ ကိတ
ု ပ
႔ုိ ါ။
တည္ေနရာတစ္ခက
ု ုိ သတ္မတ
ွ ဖ
္ ႕ုိ ေျမပံေ
ု ပၚတြင္ တည္ေနရာတစ္ခု ေရြးခ်ယ္ရန္ ေျမမ်က္ႏာွ သြငျ္ ပင္တည္ေနရာ ကို
ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ျပီးပါျပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
3
တည္ေနရာသိ႔ု အခန္းမ်ားထည္ရ
့ န္၊ အခန္းမ်ား ကိတ
ု က
႔ုိ ာ ထည္လ
့ သ
ုိ ည္အ
့ ခန္းကို အမွတျ္ ခစ္၍ ျပီးပါျပီ ကိတ
ု ပ
႔ုိ ါ။
ျပီးပါျပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္တ
့ ည္ေနရာကို ထည္ပ
့ ါလိမမ
့္ ည္။
တည္ေနရာတြင္ device မ်ားကို ထည္ရ
့ န္
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး device မ်ားကို စာရင္းသြငး္ ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ
လမ္းၫႊနခ
္ ်က္မ်ားအတိင
ု း္ လိက
ု န
္ ာေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။
တည္ေနရာတြင္ device မ်ားကို ထည္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္။
123
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
႐ႈခင္းမ်ား ထည္ေ
့ ပါင္းျခင္း
႐ႈခင္းတစ္ခု ထည္ၿ့ ပီး ခလုတ္ တစ္ခ်က္ႏပ
ိွ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အသံျဖင့္ အမိန႕္ ေပး႐ုျံ ဖင့္ တစ္ေနရာတည္းရွိ device မ်ားစြာကို
ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ device မ်ားကို ၎ထံတင
ြ ္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ပါ။
1
→
2
→ ရႈခင္းမ်ား → ျမင္ကင
ြ း္ ထည့ပ
္ ါကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို တိၿ႔ု ပီး ေနရာတစ္ခု ေရြးပါ။
3
ျမင္ကင
ြ း္ အမည္ ထည့ပ
္ ါ။
4
လုပေ
္ ဆာင္ရန္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္တစ္ခု ထည္ရ
့ န္အတြက္ ေအာက္တ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား ထည္ပ
့ ါ ေအာက္တင
ြ
5
ကိတ
ု ပ
႔ုိ ါ။
သိမး္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အလိက
ု အ
္ ေလ်ာက္စက္ကရ
ိ ယ
ိ ာအသံးု ျပဳမႈမ်ားကို ထည္ျ့ ခင္း
ႀကိဳတင္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ အခ်ိန၊္ device မ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ေနာက္ထပ္အရာမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး device မ်ားကို
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ အလိအ
ု ေလ်ာက္စက္ကရ
ိ ယ
ိ ာအသံးု ျပဳမႈတစ္ခက
ု လ
ုိ ည္း သင္သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ ပ
္ ါသည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ ေန႕စဥ္ မနက္ ၇ နာရီ တြင္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ အသံဖင
ြ ရ
့္ န္ အလိအ
ု ေလ်ာက္စက္ကရ
ိ ယ
ိ ာအသံးု ျပဳခ်က္ကုိ
ေပါင္းထည္ပ
့ ါ။
1
SmartThings အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
2
→
3
→ ေအာ္တလ
ို ပ
ု ေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ား → အလိအ
ု ေလ်ာက္ျပဳလုပမ
္ က
ႈ ုိ ထည့ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို တိၿ႔ု ပီး ေနရာတစ္ခု ေရြးပါ။
4
လွ်င္
5
ၿပီးေနာက္ ေအာက္တင
ြ
6
သိမး္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကိတ
ု ၿ႔ုိ ပီး အလိအ
ု ေလွ်ာက္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်က္အတြက္ အတည္ျပဳသည္အ
့ ေျခအေနသတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
ကိတ
ု ၿ႔ုိ ပီး အလိအ
ု ေလွ်ာက္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်က္အတြက္ အတည္ျပဳသည္အ
့ ေျခအေနသတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား လက္ခရ
ံ ရွျိ ခင္း
သင္စ
့ မတ္ဖန
ု း္ တြင္ ခ်ိတဆ
္ က္ထားေသာ device မ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင္ရယူႏင
ုိ သ
္ ည္။ ဥပမာအေနျဖင့္
ပင္မင္းအလုပ္ ၿပီးေသာအခါ သင္စ
့ မတ္ဖန
ု း္ တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခု ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားလက္ခရ
ံ န္ ကိရယ
ိ ာမ်ားကို သတ္မတ
ွ ရ
္ န္ SmartThings အက္ပက
္ ုိ ဖြငၿ့္ ပီး
အသိေပးခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီးေနာက္ သင္အလိရ
ု ရ
ိွ ာ device မ်ား ေဘးဘက္ရိွ ခလုတမ
္ ်ားကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
124
→
→
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
အေၾကာင္းအရာ ေဝမွ်ျခင္း
ေ၀မွ်ေရးေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသံးု ျပဳၿပီး အခ်က္အလက္ကုိ ေ၀မွ်သည္။ ေအာက္ပါလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားသည္ ပံေ
ု ၀မွ်ျခင္း
ဥပမာတစ္ချု ဖစ္သည္။
သင္သည္ မိဘ
ု င
ို း္ ကြနယ
္ က္မတ
ွ စ္ဆင့္ ဖိင
ု မ
္ ်ား ေ၀မွ်ျခင္းအတြက္ အပိေ
ု ဆာင္းေငြ ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1
2
ျပခန္း အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး စာတိႏ
ု င
ွ ့္ အီးေမးလ္ကသ
့ဲ ႕ုိ ေဝမွ်ေရးနည္းလမ္းတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္တ
့ င
ြ ္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရး (သိ႕ု မဟုတ)္ မွ်ေ၀ေရး ရာဇ၀င္တစ္ခု ရွလ
ိ ်ွ င္ သင္ဆက္သယ
ြ ခ
္ ေ
့ဲ သာ လူမ်ားသည္
ေ၀မွ်ေရြးခ်ယ္စရာ panel တြင္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာအပ္စမ
္ တ
ွ ဆင့္ ၄င္းတု႕ိ ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
တိက
ု ရ
္ က
ို ေ
္ ၀မွ်ရန္ လူတစ္ေယာက္၏ သေကၤတတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဤအဂၤါရပ္ အသက္မဝင္လ်ွ င္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ၊ အဆင္ျ့ မင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ တိက
ု ႐
္ က
ုိ မ
္ ်ွ ေဝျခင္း
ခလုတက
္ ုိ အသက္သင
ြ း္ ရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေနာက္ထပ္ အဂၤါရပ္မ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္း
•
ဖိင
ု အ
္ ႀကီးမ်ားကို မွ်ေဝပါ။ ။ ဖိင
ု အ
္ ႀကီးမ်ားကို မွ်ေဝပါ။ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို Samsung သိေ
ု လွာင္သမ
ိ း္ ဆည္း ဆာဗာတြင္
အပ္လပ
ု လ
္ ပ
ု ၿ္ ပီး ဝက္ဘ္ လင္ခ
့ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ကုတတ
္ စ္ခမ
ု တ
ွ ဆင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ၎တိ႕ု ကို ေဝမွ်ပါ။ ဒီက႑ကို
အသံးု ျပဳရန္ သင္၏ ဖုနး္ နံပါတ္ကုိ အတည္ျပဳရမည္။
•
Smart View။ ။ အေၾကာင္းအရာကို အနီးနားရွိ ကိရယ
ိ ာမ်ားသိ႔ု ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ တိက
ု ႐
္ က
ုိ ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ဘလူးတုသ္ သိမ
႔ု ဟုတ္
SmartThings မွ လက္ခသ
ံ ည့္ device မ်ားမွတဆင့္ မွ်ေဝပါ။ သင္၏ device တြင္ ေဖာ္ျပေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
မ်က္ႏာွ ျပင္ပရ
ုံ ပ
ိ ထ
္ င္ျခင္း ဖြငထ
့္ ားသည့္ တီဗီ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေမာ္နတ
ီ ာႏွင့္ သင္၏ device ကို ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္းျဖင့္
ႀကီးမားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။
ပံက
ု ုိ လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ၏
ူ device သိ႕ု ေပးပိ႕ု ေသာအခါ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခသ
ု ည္ device တြက္ ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။ ပံက
ု ုိ
ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဒါင္းလုပ္ လုပရ
္ န္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
125
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
Google အပ္စမ
္ ်ား
Google သည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လူမက
ႈ န
ြ ယ
္ က္ႏင
ွ ့္ စီးပြားေရးအပ္စမ
္ ်ားကို ေထာက္ပသ
့ံ ည္။ သင္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ အပ္စမ
္ ်ားကုိ
လုပေ
္ ဆာင္ရန္အတြက္ Google အေကာင္တ
့ စ္ခု လိအ
ု ပ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
ပိမ
ု ေ
ုိ သာ အပ္စအ
္ ခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ အပ္စတ
္ စ္ခခ
ု ်င္းစီ၏ အကူအညီစာရင္းကို လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
အခ်ိဳ႕အပ္စမ
္ ်ားသည္ ေဒသႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွႏ
ိ င
ုိ ျ္ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ေလဘယ္
မတူညသ
ီ ည္တ႕ုိ ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
Chrome
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ၀က္ဘစ
္ ာမ်က္ႏာွ မ်ားကို ေလွ်ာက္ၾကည္သ
့ ည္။
Gmail
Google Mail ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ တ
ွ စ္ဆင့္ အီးေမးလ္မ်ား ေပးပိသ
႔ု ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ ည္။
မ့ေပံမ
ု ျား
သင္၏ တည္ေနရာကို ေျမပံေ
ု ပၚတြင္ ရွာေဖြသည္၊ ကမၻာေ
့ ျမပံက
ု ုိ ရွာေဖြသည္၊ သင္ပ
့ တ္ပတ္လည္ရိွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေနရာမ်ားအတြက္ တည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္။
Play Music
သင္၏ device တြင္ သီခ်င္းမ်ား ရွာေဖြ၊ နားေထာင္၊ မွ်ေဝသည္။ သင္၏ device တြင္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ
သီခ်င္းစုစည္းမႈမ်ားကို cloud တြင္ တင္ႏင
ုိ ၿ္ ပီး ေနာက္ပင
ုိ း္ တြင္ ရယူႏင
ုိ သ
္ ည္။
Play Movies
ရုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားႏွင့္ တီဗပ
ီ ရုဂ
ိ ရမ္မ်ားကဲသ
့ ႕ုိ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို Play စတိးု မွ ၀ယ္ယပ
ူ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ငွားရမ္းပါ။
Drive
သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို cloud ေပၚတြင္ သိမး္ ထားသည္၊ ၄င္းတိ႕ု ကို မည္သည္ေ
့ နရာမွမဆို လုပေ
္ ဆာင္ၿပီး
အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။
126
အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
YouTube
ဗီဒယ
ိီ မ
ုိ ်ားကို ဖန္တးီ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၾကည္ၿ့ ပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။
Photos
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရင္းျမစ္မ်ားမွ သင္၏ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို တစ္ေနရာထဲတင
ြ ္ ရွာေဖြ၊ စီမခ
ံ န္႕ခြၿဲ ပီး တည္းျဖတ္သည္။
Google
Device တြင္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အင္တာနက္တင
ြ ္ အရာမ်ားကို အျမန္ရာွ ေဖြသည္။
Duo
႐ိးု ရွငး္ ေသာ ဗီဒယ
ီ ုိ ဖုနး္ ေခၚဆိပ
ု ါ။
127
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
မိတဆ
္ က္
Device ဆက္တင္ကုိ စိတႀ္ ကိဳက္ျပဳလုပပ
္ ါ။ သင္သည္ သင္၏ device ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
သီးသန္႕စီစဥ္ထားရွျိ ခင္းျဖင့္ ပိမ
ု ၍
ုိ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ မွတသ
္ ညာအျဖစ္ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ စတင္ပါ။
အဓိကစာလံးု မ်ား ရုက
ိ ထ
္ ည္ျ့ ခင္းျဖင့္ ဆက္တင္ကုိ ရွာေဖြရန္
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ အဂၤါရပ္ႏင
ွ ့္ Bluetooth ကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းလဲပါ။
္ က္မမ
ႈ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
•
Wi-Fi။ ။ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္တစ္ခက
ု ုိ ခ်ိတဆ
္ က္ရန္ႏင
ွ ့္ အင္တာနက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားကြနယ
္ က္ device မ်ားကို
လုပေ
္ ဆာင္ရန္ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသက္သင
ြ း္ ပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Wi-Fi ကို ကိးု ကားပါ။
•
ဘလူးတုသ။္ ။ အျခား Bluetooth ရေသာ device မ်ားႏွင့္ ေဒတာ (သိ႕ု မဟုတ)္ မီဒယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ား အလဲအလွယလ
္ ပ
ု ရ
္ န္
Bluetooth ကို အသံးု ျပဳပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဘလူးတုသ္ ကို ကိးု ကားပါ။
•
ဖုနး္ ျမင္ႏင
ို အ
္ သြင။္ ။ သင္ႏင
ွ ့္ အခ်က္အလက္ေ၀မွ်ရန္အတြက္ သင္၏ device ကို ရွာေဖြရန္ အျခား device မ်ားကို
ခြငျ့္ ပဳပါ။ ဒီက႑ကို အသက္သင
ြ း္ ၿပီးေသာအခါ အျခား device မ်ားက ၄င္းတိ႕ု ၏ device သိ႕ု ဖိင
ု က
္ းူ ေျပာင္းျခင္း
ေရြးခ်ယ္စရာကို အသံးု ျပဳ၍ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ device မ်ားဟု ရွာေဖြခ်ိနတ
္ င
ြ ္ သင္၏ device ကို ျမင္သာႏိင
ု လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။
128
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
•
ေလယာဥ္ပ်ံအေနအထား။ ။ သင္က
့ ရ
ိ ယ
ိ ာရွိ ႀကိဳးမဲလ
့ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်က္အားလံးု ပိတရ
္ န္ ကိရယ
ိ ာကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ သင္သည္
ကြနရ
္ က္မလိသ
ု ည့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကိသ
ု ာ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
၄။ ေလေၾကာင္းလိင
ု း္ မွ ခ်မွတေ
္ သာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ား၏ ညႊနၾ္ ကားခ်က္ကုိ
လိက
ု န
္ ာပါ။ ၅။ device ကို အသံးု ျပဳရန္ ခြငျ့္ ပဳေသာ အေျခအေနတြင္ ေလယာဥ္ေပၚသံးု နည္းသြငျ္ ဖင့္ အၿမဲသးုံ ပါ။
•
မုဘ
ိ င
ို း္ ကြနယ
္ က္မ်ား။ ။ သင္၏ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနယ
္ က္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို သီးသန္႕စီစဥ္ထားရွပ
ိ ါ။
•
ေဒတာ သံးု စြမ
ဲ ။ႈ ။ သင္၏ ေဒတာအသံးု ျပဳမႈ ပမာဏကို ေျခရာခံၿပီး ကန္႕သတ္ရန္အတြင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို
မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ျပဳလုပပ
္ ါ။ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ အသံးု ျပဳမႈ ပမာဏသည္ သင္၏ အေသးစိတက
္ န္႕သတ္ခ်က္ကုိ
ေရာက္ရေ
ိွ နသည္အ
့ ခါ device တြင္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ပတ
ိ ေ
္ ပးသည္ကုိ လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
သင္သည္ ေနာက္ကယ
ြ တ
္ င
ြ ္ လုပေ
္ ဆာင္ေနသည့္ အခ်ိဳ႕အပ္စမ
္ ်ားမွ ေဒတာမ်ား ရယူေနျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ေပးပိေ
႔ု နျခင္းကို
ကာကြယရ
္ န္ ေဒတာ ေခၽြတာမႈ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသက္သင
ြ း္ ႏုင
ိ သ
္ ည္။ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္
ေဒတာေခြၽတာေရး ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ သင္၏ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကို အသက္သင
ြ း္ ၿပီး SIM ကတ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို
မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ ျပဳလုပပ
္ ါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ကိးု ကားပါ။
•
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ႏင
ွ ့္ မွ်ေဝအသံးု ျပဳျခင္း။ ။ ကြနယ
္ က္ခ်ိတဆ
္ က္မႈ မရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာအခါ အျခား device မ်ားႏွင့္
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ အသံးု ျပဳပါ။ ခ်ိတဆ
္ က္မသ
ႈ ည္ ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ၊္ USB (သိ႕ု မဟုတ)္
Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ႏင
ွ ့္ မွ်ေဝအသံးု ျပဳျခင္း
ကို ကိးု ကားပါ။
•
ေနာက္ထပ္ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား။ ။ အျခားက႑မ်ားကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္
လုပေ
္ ဆာင္ပါ။ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
129
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
Wi-Fi
၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္တစ္ခက
ု ုိ ခ်ိတဆ
္ က္ရန္ႏင
ွ ့္ အင္တာနက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားကြနယ
္ က္ device မ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ရန္ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္
လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသက္သင
ြ း္ ပါ။
၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္ကုိ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → Wi-Fi ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
2
၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္ စာရင္းမ်ားမွ ကြနယ
္ က္တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္လအ
ုိ ပ္ေသာ ကြနယ
္ က္သည္ ေသာ့ခတ္ထားသည့္ သေကၤတႏွင့္ ေပၚမည္ျဖစ္သည္။ စကားဝွကက
္ ုိ
္ က္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ရုက
ိ ထ
္ ည္ၿ့ ပီး ခ်ိတဆ
•
၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကိတ
ု စ္ႀကိမ္ ခ်ိတဆ
္ က္ၿပီးရုႏ
ံ င
ွ ့္ device ကို ေနာက္အႀကိမတ
္ င
ုိ း္ တြင္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္မလိဘ
ု ဲ သံးု ႏိင
ု သ
္ ည္။
ကြနယ
္ က္ႏင
ွ ့္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္းမွ device ကို ကာကြယရ
္ န္ ကြနယ
္ က္စာရင္းမွ ၄င္းကို ေရြးခ်ယ္၍
ေမ့လက
ုိ ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
သင္သည္ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္ကုိ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ မခ်ိတဆ
္ က္ႏင
ုိ ပ
္ ါက သင့္ device ၏ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္
(သိ႕ု မဟုတ)္ ႀကိဳးမဲထ
့ တ
ု လ
္ င
ႊ စ
့္ က္ကုိ ျပန္လည္စတင္ပါ။
Wi-Fi Direct
ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ တိက
ု ႐
္ က
ုိ သ
္ ည္ ဝင္ေရာက္ျခင္း အမွတေ
္ နရာတစ္ခု လိအ
ု ပ္မႈ မရွဘ
ိ ဲ ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနရ
္ က္မတ
ွ စ္ဆင့္ device မ်ားကို တိက
ု ႐
္ က
ုိ ္
ခ်ိတဆ
္ က္သည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → Wi-Fi ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
2
Wi-Fi Direct ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ရွာေဖြေတြ႕ရွေ
ိ သာ device မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားသည္။
သင္ခ်ိတဆ
္ က္ခ်င္ေသာ device သည္ စာရင္းထဲတင
ြ ္ မပါ၀င္လ်ွ င္ device တြင္ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ တိက
ု ရ
္ က
ို ္ က႑ကို ဖြငၿ့္ ပီး
ေတာင္းပါ။
3
ခ်ိတဆ
္ က္ရန္ device တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
အျခား device မွ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ တိက
ု ရ
္ က
ို ္ ေတာင္းဆိမ
ု က
ႈ ုိ လက္ခလ
ံ က
ုိ လ
္ ်ွ င္ device သည္ ခ်ိတဆ
္ က္သာြ းလိမမ
့္ ည္။
130
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ေဒတာေပးပိ႕ု ျခင္းႏွင့္ လက္ချံ ခင္း
သင္သည္ အျခား device ႏွင့္ ဆယ္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ မီဒယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ားကဲသ
့ ႕ုိ ေဒတာမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိင
ု သ
္ ည္။
ေအာက္ပါလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားသည္ အျခား device တစ္ခက
ု ုိ ပံတ
ု စ္ပေ
ုံ ပးပိ႕ု ျခင္း ဥပမာျဖစ္သည္။
1
2
3
ျပခန္း အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
→ Wi-Fi Direct ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ပံု ကူးေျပာင္းလိေ
ု သာ device ကို ေရြးပါ။
အျခား device တြင္ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ို ္ တိက
ု ရ
္ က
ို ္ ခ်ိတဆ
္ က္ရန္ ေတာင္းဆိမ
ု က
ႈ ုိ လက္ခပ
ံ ါ။
Device သည္ ခ်ိတဆ
္ က္ၿပီးသားျဖစ္ေနလွ်င္ ပံသ
ု ည္ အျခား device သိ႕ု ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ေတာင္းဆိမ
ု ႈ လုပင
္ န္းစဥ္မရွဘ
ိ ဲ
ေပးပိ႕ု လိမမ
့္ ည္ျဖစ္သည္။
Device ခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ုိ အဆံးု သတ္ျခင္း
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → Wi-Fi ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
Wi-Fi Direct ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
Device သည္ စာရင္းတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္ခေ
့ဲ သာ device မ်ားကို ျပသသည္။
3
Device မ်ား ခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ုိ ရပ္တန္႕ရန္ device အမည္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
131
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ဘလူးတုသ္
အျခား Bluetooth ရေသာ device မ်ားႏွင့္ ေဒတာ (သိ႕ု မဟုတ)္ မီဒယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ား အလဲအလွယလ
္ ပ
ု ရ
္ န္ Bluetooth ကို အသံးု ျပဳပါ။
•
Bluetooth မွတဆင့္ ေဒတာေပးပိ႕ု ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ လက္ခရ
ံ ရွျိ ခင္းကို မွားယြငး္ စြာ အသံးု ျပဳျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္
ဆံးု ရႈးံ ျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ယျူ ခင္းတိ႕ု အတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွေ
ိ ပ။
•
သင္ ေဒတာ မွ်ေ၀ေသာ၊ လက္ခေ
ံ သာ device မ်ားသည္ စိတခ
္ ်ရၿပီး လံၿု ခံဳေရးမွနက
္ န္ေၾကာင္း
အၿမဲတမ္းေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။ Device မ်ားအၾကားတြင္ အဟန္႕အတားရွေ
ိ နလွ်င္ လည္ပတ္သည့္ အကြာအေ၀း
ေလ်ာ့က်သြားႏိင
ု သ
္ ည္။
•
အခ်ဳိ႕ device မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ Bluetooth SIG မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳထားေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္
အတည္မျပဳထားေသာ device မ်ားသည္ သင္၏ device ႏွင့္ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်မျဖစ္သည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
Bluetooth က႑ကို တရားမ၀င္ေသာ ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ဖိင
ု ေ
္ ကာ္ပမ
ီ ်ားကို မူပင
ုိ ခ
္ င
ြ မ
့္ ရွဘ
ိ ဲ
ခိးု ခ်ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ စီးပြားေရး ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္အတြက္ ဆက္သယ
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားကို တရားမ၀င္ေဖာ္ထတ
ု ျ္ ခင္း) အတြက္
အသံးု မျပဳရပါ။ Bluetooth က႑အား တရားမ၀င္အသံးု ျပဳမႈဂယက္မ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွေ
ိ ပ။
အျခား Bluetooth device မ်ားႏွင့္ တြခ
ဲ ်ိတျ္ ခင္း
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → ဘလူးတုသ္ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
သိရအ
ိွ သံးု ျပဳႏိင
ု ေ
္ သာ device မ်ားကို စာရင္းေဖာ္ျပေပးလိမမ
့္ ည္။
2
တြခ
ဲ ်ိတရ
္ န္ device တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္ တြခ
ဲ ်ိတခ
္ ်င္ေသာ device သည္ စာရင္းထဲတင
ြ ္ မပါ၀င္လ်ွ င္ Bluetooth တြခ
ဲ ်ိတေ
္ ရးနည္းသြငအ
္ တြငး္ ဝင္ရန္ device
ကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ အျခား device အသံးု ျပဳ လမ္းညႊနမ
္ ်ားကို ရည္ညန
ႊ း္ သည္။
Bluetooth သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ ပြငေ
့္ နလွ်င္ သင္၏ device ကို အျခား device မ်ားတြင္ ျမင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
3
အတည္ျပဳရန္ Bluetooth ခ်ိတဆ
္ က္ေရး ေတာင္းဆိမ
ု က
ႈ ုိ သင္၏ device ေပၚတြင္ လက္ခပ
ံ ါ။
အျခား device မွ Bluetooth ခ်ိတဆ
္ က္ေရး ေတာင္းဆိမ
ု က
ႈ ုိ လက္ခလ
ံ က
ုိ လ
္ ်ွ င္ device သည္ ခ်ိတဆ
္ က္သာြ းလိမမ
့္ ည္။
132
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ေဒတာေပးပိ႕ု ျခင္းႏွင့္ လက္ချံ ခင္း
မ်ားစြာေသာ အပ္စမ
္ ်ားသည္ Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္းကို ေထာက္ပေ
့ံ ပးသည္။ သင္သည္ အျခား
Bluetooth device မ်ားႏွင့္ ဆယ္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ မီဒယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ားကဲသ
့ ႕ုိ ေဒတာမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိင
ု သ
္ ည္။
ေအာက္ပါလႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားသည္ အျခား device တစ္ခက
ု ုိ ပံတ
ု စ္ပေ
ုံ ပးပိ႕ု ျခင္း ဥပမာျဖစ္သည္။
1
2
ျပခန္း အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
→ ဘလူးတုသ် ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ပံု ကူးေျပာင္းလိေ
ု သာ device ကို ေရြးပါ။
သင္၏ device သည္ အျခား device ႏွင့္ ယခင္က တြခ
ဲ ်ိတထ
္ ားဖူးလွ်င္ အလိလ
ု လ
ုိ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ေသာ နံပါတ္ကုိ
အတည္ျပဳစရာမလိဘ
ု ဲ device အမည္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္ တြခ
ဲ ်ိတခ
္ ်င္ေသာ device သည္ စာရင္းထဲတင
ြ ္ မပါ၀င္လ်ွ င္ device တြင္ ၄င္း၏ ျမင္သာေသာအသြင္ ေရြးခ်ယ္မက
ႈ ုိ
ဖြငၿ့္ ပီး ေတာင္းပါ။
3
အျခား device တြင္ Bluetooth ခ်ိတဆ
္ က္ေရး ေတာင္းဆိမ
ု က
ႈ ုိ လက္ခပ
ံ ါ။
Bluetooth device မ်ား တြခ
ဲ ်ိတထ
္ ားသည္ကုိ ျဖဳတ္ျခင္း
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → ဘလူးတုသ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
Device သည္ စာရင္းတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္ခေ
့ဲ သာ device မ်ားကို ျပသသည္။
2
3
တြခ
ဲ ်ိတထ
္ ားသည္ကုိ ျဖဳတ္လေ
ုိ သာ device အမည္ကုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ယွဥတ
္ အ
ဲြ သုးံ ျပဳေနမႈ ရပ္ပါ ကို ေရြးပါ။
133
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ေဒတာေခြၽတာေရး
သင္သည္ ေနာက္ကယ
ြ တ
္ င
ြ ္ လုပေ
္ ဆာင္ေနသည့္ အခ်ိဳ႕အပ္စမ
္ ်ားမွ ေဒတာမ်ား ရယူေနျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ေပးပိေ
႔ု နျခင္းကို
ကာကြယျ္ ခင္းျဖင့္ သင္၏ ေဒတာအသံးု ျပဳမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိင
ု သ
္ ည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → ေဒတာ သံးု စြမ
ဲ ႈ → ေဒတာေခြၽတာေရး ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
ေဒတာ ေခၽြတာမႈ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသက္သင
ြ း္ ၿပီးသည္အ
့ ခါ
သေကၤတသည္ အေျခအေနျပ ဘားတြင္
ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
ေဒတာသိမ္းဆည္းမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အသက္ဝင္သည္
ကန္သ
႔ တ္ခ်က္မရွဘ
ိ ဲ ေဒတာအသံးု ျပဳရန္အတြက္ အပ္စမ
္ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ေဒတာေခြၽတာေရး ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အပ္စမ
္ ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
134
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ
သင္၏ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကို အသက္သင
ြ း္ ၿပီး SIM ကတ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ ျပဳလုပပ
္ ါ။ ထပ္ေဆာင္း
သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ ႏွစခ
္ က
ု ုိ အသံးု ျပဳျခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
ဖုနး္ ေခၚဆုမ
ိ မ
ႈ ်ား။ ။ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ကုိ အသံေခၚဆိမ
ု အ
ႈ တြက္ ေရြးခ်ယ္သည္။
•
စာသား မက္ေဆ့ခ်္။ ။ စာတိေ
ု ပးပိရ
႔ု န္အတြက္ SIM သိမ
႔ု ဟုတ္ USIM ကတ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ။ ။ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ကုိ ေဒတာ၀န္ေဆာင္မအ
ႈ တြက္ ေရြးခ်ယ္သည္။
•
ေခၚဖုနး္ မ်ားအတြက္ SIM ကတ္ကို အတည္ျပဳပါ။ ။ ဖုနး္ ျပန္လည္ေခၚဆိရ
ု ာတြင္ သိမ
႔ု ဟုတ္ စာတိတ
ု စ္ေစာင္မွ
ဖုနး္ ေခၚဆိစ
ု ဥ္တင
ြ ္ SIM သိမ
႔ု ဟုတ္ USIM ကတ္ေရြးခ်ယ္မႈ ေပါ့-အပ္ဝင္းဒိးု ကို ျပသရန္ ကိရယ
ိ ာကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ ယခင္
ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု ႈ (သိ႕ု မဟုတ)္ စာတိအ
ု တြက္ အသံးု ျပဳေသာ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္သည္ သင့္ စိတႀ္ ကိဳက္ SIM
(သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ႏင
ွ ့္ ကြျဲ ပားသည္ဆလ
ုိ ်ွ င္သာ ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိးု ေပၚလိမမ
့္ ည္။
•
ႏွစမ
္ ်ိဳးသံးု SIM ကို အၿမဲဖင
ြ ထ
့္ ားပါ။ ။ ဖုနး္ တစ္ခေ
ု ခၚဆိေ
ု နစဥ္အတြငး္ အျခား SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM မွ
အ၀င္ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားကို ခြငျ့္ ပဳရန္ device ကို လုပေ
္ ဆာင္သည္။
ဒီက႑ကို ဖြငထ
့္ ားေသာအခါ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ ေခၚဆိမ
ု ႈ
ေစာင္ဆ
့ င
ုိ း္ ျခင္းအတြက္ အပိအ
ု ခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရႏိင
ု သ
္ ည္။
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ႏင
ွ ့္ မွ်ေဝအသံးု ျပဳျခင္း
ကြနယ
္ က္ခ်ိတဆ
္ က္မႈ မရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာအခါ အျခား device မ်ားႏွင့္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့အျဖစ္
အသံးု ျပဳပါ။ ခ်ိတဆ
္ က္မသ
ႈ ည္ ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ၊္ USB (သိ႕ု မဟုတ)္ Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ႏင
ွ ့္ မွ်ေဝအသံးု ျပဳျခင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဒီက႑ကို အသံးု ျပဳေသာအခါ အပိေ
ု ဆာင္းေငြ ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
•
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့။ ။ ကြနပ
္ ်ဴတာ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခား device မ်ားႏွင့္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ုိ ေ၀မွ်ရန္
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ကုိ အသံးု ျပဳသည္။
•
ဘလူးတုသျ္ ဖင့္ မွ်ေဝအသံးု ျပဳျခင္း။ ။ Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ကြနပ
္ ်ဴတာ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခား device မ်ားႏွင့္
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ုိ ေ၀မွ်ရန္ Bluetooth တယ္သားရင္းကို အသံးု ျပဳသည္။
•
USB ျဖင့္ မွ်ေဝအသံးု ျပဳျခင္း။ ။ USB မွတစ္ဆင့္ ကြနပ
္ ်ဴတာႏွငမ
့္ ဘ
ုိ င
ုိ း္ ေဒတာ ခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ုိ ေ၀မွ်ရန္ USB
တယ္သားရင္းကို အသံးု ျပဳသည္။ ကြနပ
္ ်ဴသာသိ႕ု ခ်ိတဆ
္ က္ၿပီးသြားေသာအခါ device ကို ကြနပ
္ ်ဴတာအတြက္
ႀကိဳးမဲမ
့ ဒ
ုိ မ္းအျဖစ္ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
135
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ကုိ အသံးု ျပဳျခင္း
အျခား device မ်ားႏွင့္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ အသံးု ျပဳပါ။
1
2
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ႏင
ွ ့္ မွ်ေဝအသံးု ျပဳျခင္း → မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
၄င္းကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သေကၤတ သည္ စေတးတပ္ဘားတြင္ ေပၚလာသည္။ အျခား device မ်ားသည့္ သင့္ device ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္မ်ား
စာရင္းတြင္ ရွာေဖြႏင
ုိ သ
္ ည္။
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့အတြက္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ထားရန္
→ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ကုိ စီစဥ္ေပးပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ လံၿု ခံဳေရး
အဆင္က
့ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထိ႕ု ေနာက္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ ရုက
ိ ႏ
္ ပ
ိွ ၿ္ ပီး သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
အျခား device မ်ား၏ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ သင့္ device ကို ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္မ်ား စာရင္းမွ ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ပါ။
•
မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ကုိ ရွာမေတြ႕ပါက သင့္ device တြင္
→ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ကုိ စီစဥ္ေပးပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္
ကြ်ႏ္ပ
ု ၏
္ ကိရယ
ိ ာကိဝ
ု က
ွ ထ
္ ားပါ ကို ေရြးခ်ယ္မႈ ပယ္ဖ်က္ပါ။
•
အျခား device က မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဟာ့စေပါ့ႏင
ွ ့္ ခ်ိတဆ
္ က္လမ
႔ုိ ရေသာအခါ သင့္ device တြင္
→ ခြငျ့္ ပဳ ကိရယ
ိ ာမ်ား
ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ၎ကို ပိတဖ
္ ႔ုိ ခြငျ့္ ပဳ ကိရယ
ိ ာမ်ားသာ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
ခ်ိတဆ
္ က္ၿပီးေသာ device တြင္ အင္တာနက္ကုိ လုပေ
္ ဆာင္ရန္ device ၏ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ုိ အသံးု ျပဳပါ။
136
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ေနာက္ထပ္ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
အျခားခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ႑မ်ားကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
္ က္မမ
ႈ ်ား → ေနာက္ထပ္ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
•
အနီးဝန္းက်င္ရိွ ကိရယ
ိ ာကို ရွာေဖြျခင္း။ ။ အနီးအနားရွိ device မ်ားကို ခ်ိတဆ
္ က္ရန္အတြက္ စကန္ဖတ္ရန္ device ကို
လုပေ
္ ဆာင္သည္။
•
ပံႏ
ု ပ
ိွ ျ္ ခင္း။ ။ Device ေပၚတြင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားအတြက္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္
ျပဳလုပပ
္ ါ။ သင္သည္ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ပရင္တာမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ ပရင္ထ
့ တ
ု ရ
္ န္ ဖိင
ု မ
္ ်ားအား ေပါင္းထည္ရ
့ န္
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ပရင္တာမ်ားကို ရွာေဖြႏင
ုိ သ
္ ည္။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ ပံႏ
ု ပ
ိွ ျ္ ခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
MirrorLink။ ။ ယာဥ္၏ ယူနစ္ေမာ္နတ
ီ ာေခါင္းရွိ MirrorLink အပ္စက
္ ုိ ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ MirrorLink က႑ကို အသံးု ျပဳသည္။
ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ MirrorLink (Galaxy A30) ကို ၾကည္ပ
့ ါ။ (Galaxy A30)
•
VPN။ ။ ေက်ာင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ကုမဏ
ၸ ၏
ီ သီးသန္က
႔ န
ြ ရ
္ က္ႏင
ွ ခ
့္ ်ိတဆ
္ က္ရန္ သင့္ device တြင္ အစစ္ပရ
ုံ ပ
ိ ေ
္ ယာင္
ကြနရ
္ က္မ်ား (VPNs) ကို ဖြ႕ဲ စည္းစီစဥ္ထားပါ။
•
သီးသန္႔ DNS။ ။ ေက်ာင္း (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ကုမဏ
ၸ ီ တစ္ခ၏
ု အတြငး္ သီးသန္က
႔ န
ြ ယ
္ က္အတြက္ ျပင္ပမွ ဖန္တးီ ေပးေသာ
ကြနယ
္ က္ကုိ အသံးု ျပဳမည့္ အစား ယံၾု ကည္စတ
ိ ခ
္ ်ရေသာ ဒိမ
ု န
ိ း္ အမည္ေပး စနစ္ (DNS) ကို အသံးု ျပဳပါ။ DNS ကို
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ရွာေဖြ ခ်ိတဆ
္ က္သာြ းလိမမ
့္ ည္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ မိမက
ိ ယ
ို တ
္ င
ို ္ ရွာေဖြ ခ်ိတဆ
္ က္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
အီသာနက္။ ။ အီသာနက္ အဒပ္ပတာျဖင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါက၊ ႀကိဳးကြနရ
္ က္ကသ
ုိ းုံ ကာ ကြနရ
္ က္ဆက္တင္မ်ားကို
သတ္မတ
ွ ရ
္ မည္။
ပံႏ
ု ပ
ိွ ျ္ ခင္း
Device ေပၚတြင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားအတြက္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ ျပဳလုပပ
္ ါ။
သင္သည္ device ႏွင့္ ပရင္တ
့ ာကို ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ တိက
ု ရ
္ က
ို ္ မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ႏင
ုိ ၿ္ ပီး ပံမ
ု ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္
စာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ားကို ပရင္ထ
့ တ
ု ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
ပရင္တာအခ်ဳိ႕သည္ device ႏွင့္ လံးု ၀ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်မျဖစ္သည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
ပရင္တာပလပ္အင္မ်ား ေပါင္းထည္ျ့ ခင္း
သင္ ခ်ိတဆ
္ က္လေ
ုိ သာ device တြင္ ပရင္တာအတြက္ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားကို ေပါင္းထည္ပ
့ ါ။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → ေနာက္ထပ္ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → ပံႏ
ု ပ
ိွ ျ္ ခင္း →
ပလပ္အင္ကို ေဒါင္းလုတလ
္ ပ
ု ရ
္ န္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
137
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
2
Play စတိးု တြင္ ပရင္တာ ပလပ္အင္ကုိ ရွာေဖြပါ။
3
ပရင္တာ ပလပ္အင္ကုိ ေရြးခ်ယ္၍ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။
4
ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာ ပရင္တာ ပလပ္အင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
Device သည္ သင့္ device ႏွင့္ တူညေ
ီ သာ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ ကြနယ
္ က္ကုိ ခ်ိတဆ
္ က္ထားေသာ ပရင္တာမ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္
ရွာေဖြပါလိမမ
့္ ည္။
5
ေပါင္းထည္ရ
့ န္ ပရင္တာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ပရင္တာကို ေပါင္းထည္ရ
့ န္
→ ပရင္တာ ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အခ်က္အလက္ကုိ ပရင္ထ
့ တ
ု ျ္ ခင္း
ပံု (သိ႕ု မဟုတ)္ စာရြကစ
္ ာတမ္းမ်ားကဲသ
့ ႕ုိ အခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္ရ
့ စ
ႈ ဥ္တင
ြ ္ ေရြးခ်ယ္စရာ စာရင္းကို လုပေ
္ ဆာင္ပါ၊ ပုႏ
ံ ပ
ိွ ပ
္ ါ→
→ ပရင္တာမ်ား အားလံးု ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထု႕ိ ေနာက္ ပရင္တာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ပရင္ထ
့ တ
ု ျ္ ခင္း နည္းလမ္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
MirrorLink (Galaxy A30)
ယာဥ္၏ ဦးေခါင္းပိင
ု း္ ေမာ္နတ
ီ ာေပၚတြင္ သင့္ device ကို သင္ ျပသႏိင
ု သ
္ ည္။
ယာဥ္၏ ယူနစ္ေမာ္နတ
ီ ာေခါင္းရွိ MirrorLink အပ္စက
္ ုိ ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ ယာဥ္ႏင
ွ ့္ device ကို ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
္ က္မမ
ႈ ်ား → ေနာက္ထပ္ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → MirrorLink ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
သင့္ device သည္ MirrorLink ဗားရွငး္ 1။1 (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိျု မင္သ
့ ည္ကုိ ေထာက္ပေ
့ံ သာ သင္၏ ယာဥ္ႏင
ွ ့္
အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်ျဖစ္ေပသည္။
138
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
သင္၏ device ႏွင့္ ယာဥ္ကုိ MirrorLink မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ျခင္း
ဒီက႑ကို ပထမဆံးု အႀကိမ္ အသံးု ျပဳေသာအခါ device ကို ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနယ
္ က္ႏင
ွ ့္ ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
1
သင္၏ device ႏွင့္ ယာဥ္ကုိ Bluetooth မွတစ္ဆင့္ တြခ
ဲ ်ိတျ္ ခင္း
ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အျခား Bluetooth device မ်ားႏွင့္ တြခ
ဲ ်ိတျ္ ခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
2
USB ႀကိဳးကို အသံးု ျပဳ၍ ယာဥ္ႏင
ွ ့္ သင့္ device ကို ခ်ိတဆ
္ က္ပါ။
၄င္းတိ႕ု ကို ခ်ိတဆ
္ က္ၿပီးသြားေသာအခါ သင့္ device ၏ MirrorLink အပ္စက
္ ုိ ယူနစ္ေမာ္နတ
ီ ာေခါင္းတြင္ လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
MirrorLink ခ်ိတဆ
္ က္မက
ႈ ုိ အဆံးု သတ္ျခင္း
သင့္ device ႏွင့္ ယာဥ္ကုိ USB ႀကိဳးမွ ျဖဳတ္ပါ။
အသံမ်ားႏွင့္ တုနခ
္ ါမႈ
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
Device ရွိ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။
္ ါမႈ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အသံမ်ားႏွင့္ တုနခ
•
အသံ အေနအထား။ ။ အသံမဒ
ု ၊္ တုနခ
္ ါမုဒ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အသံတတ
ိ မ
္ ဒ
ု ျ္ ဖင့္ အသံးု ျပဳရန္ ကိရယ
ိ ာကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
•
ဖုနး္ လာေနစဥ္တင
ြ ္ တုနခ
္ ါပါ။ ။ အ၀င္ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားအတြက္ ဖုနး္ သံစဥ္ဖင
ြ ျ့္ ခင္းႏွင့္ တုနခ
္ ါမႈထားျခင္းအတြက္ device ကို
လုပေ
္ ဆာင္သည္။
•
ဖုနး္ ျမည္သ။ံ ။ ဖုနး္ ျမည္သက
ံ ုိ ေျပာင္းပါ။
•
တုနခ
္ ါမႈပစ
ံု ။ံ ။ တုနခ
္ ါမႈပစ
ုံ က
ံ ုိ ေရြးခ်ယ္သည္။
•
အသိေပးခ်က္ အသံမ်ား။ ။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အသံကုိ ေျပာင္းလဲသည္။
•
အသံအတိးု အက်ယ္။ ။ အ၀င္ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ား၊ သီခ်င္းႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား၊ စနစ္အသံမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားအတြက္
အသံအဆင္က
့ ုိ ခ်ိနည
္ သ
ွိ ည္။
•
မီဒယ
ီ ာအတြက္ အသံတးို က်ယ္ ခလုတမ
္ ်ားကုိ သံးု ပါ။ ။ အသံအတိးု အက်ယ္ ခလုတက
္ ုိ ဖိထားေသာေသာအခါ မီဒယ
ီ ာ
အသံအတိးု အက်ယ္ကုိ ခ်ိနည
္ ရ
ိွ န္ သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
စနစ္အသံမ်ား။ ။ စခရင္ အဖြငအ
့္ ပိတလ
္ ပ
ု ျ္ ခင္း (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ထိနး္ ခ်ဳပ္ျခင္းကဲသ
့ ႔ို
လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ အသံထက
ြ ေ
္ ပၚေစရန္ device ကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
•
အဆင္ျ့ မင့္ အသံ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား။ ။ မီဒယ
ီ ာ ဖြငထ
့္ ားစဥ္ အျပင္အဆင္မ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ထန
ိ း္ ခ်ဳပ္ပါ။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ ရ
ိွ ဖိအ
႔ု တြက္ Dolby Atmos (ပတ္လည္အသံစနစ္) (သိမ
႔ု ဟုတ)္ အက္ပ္ အသံကုိ
ခြျဲ ခားပါ ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
139
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
Dolby Atmos (ပတ္လည္အသံစနစ္)
႐ုပရ
္ င
ွ ၊္ သီခ်င္းႏွင့္ အသံ တိ႕ု ကဲသ
့ ႕ုိ ေသာ အသံပင
ုိ း္ အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အေကာင္းဆံးု ေဆာင္ရက
ြ ထ
္ ားေသာ
ပတ္ပတ္လည္အသံနည္းသြငတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ Dolby Atmos ႏွငဆ
့္ ရ
ုိ င္ သင္ပ
့ တ္ပတ္လည္ စီးဝင္ပ်ံ႕ႏွ႕ံ ေသာ
သြငး္ ယူထားသည့္ အသံမ်ားကို သင္ေတြ႕ႀကံဳခံစားႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အသံမ်ားႏွင့္ တုနခ
္ ါမႈ → အဆင္ျ့ မင့္ အသံ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အသံ
အရည္အေသြးႏွင့္ အထူးျပဳလုပခ
္ ်က္မ်ား → Dolby Atmos ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ၎ကို ဖြငရ
့္ န္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္
နည္းသြငတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဤဝန္ေဆာင္မက
ႈ ုိ အသံးု မျပဳမီ နားၾကပ္ျဖင့္ ခ်ိတဆ
္ က္ထားရမည္။
အက္ပ္ အသံကုိ ခြျဲ ခားပါ
အျခား အတ္ပမ
္ ်ား၏ အသံႏင
ွ ့္ သီးျခား အတ္ပတ
္ စ္ခခ
ု မ
ု ွ မီဒယ
ီ ာ အသံကုိ ခ်ိတဆ
္ က္ထားေသာ Bluetooth စပီကာ (သိ႕ု မဟုတ)္
နားၾကပ္ျဖင့္ ဖြငရ
့္ န္ device ကို သတ္မတ
ွ ထ
္ ားပါ။
ဥပမာအေနျဖင့္ ယာဥ္၏ Bluetooth စပီကာမွတဆင့္ သီခ်င္းဂီတ အတ္ပ၏
္ ျပန္ဖင
ြ ျ့္ ပသည့္ သီခ်င္းကို နားဆင္ေနရင္း သင့္
device ၏ စပီကာမွတဆင့္ လမ္းေၾကာင္းျပ အတ္ပက
္ ုိ သင္ နားေထာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
ဆက္တင္မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ အသံမ်ားႏွင့္ တုနခ
္ ါမႈ → အဆင္ျ့ မင့္ အသံ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အက္ပ္ အသံကုိ ခြျဲ ခားပါ ကို
ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ၄င္းကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
မီဒယ
ီ ာ အသံမ်ားကို သီးသန္ဖ
႔ င
ြ ရ
့္ န္ အတြက္ အက္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေနာက္သ႔ုိ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အက္ပမ
္ ်ား၏ မီဒယ
ီ ာအသံကုိ ဖြငရ
့္ န္ device တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပါ။
140
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္မ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အေၾကာင္းၾကားခ်က္​သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
•
အက္ပအ
္ င
ို က
္ န
ြ ္ တံဆပ
ိ မ
္ ်ား။ ။ အက္ပအ
္ င
ုိ က
္ န
ြ တ
္ ဆ
ံ ပ
ိ မ
္ ်ားအတြက္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းလဲပါ။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ
အခ်က္အလက္မ်ား ရရွရ
ိ န္အတြက္ အက္ပအ
္ င
ို က
္ န
ြ ္ တံဆပ
ိ မ
္ ်ား ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
အေႏွာင္အ
့ ယွက္ မျပဳပါႏွင။့္ ။ ခြငျ့္ ပဳထားေသာ ႁခြငး္ ခ်က္မ်ားမွအပ အဝင္ဖန
ု း္ မ်ား၊ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အသံမ်ားႏွင့္
မီဒယ
ီ ာမ်ားကို အသံပတ
ိ ထ
္ ားရန္ ကိရယ
ိ ာကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
•
အေျခအေနျပဘား။ ။ မၾကာေသးမီက ဝင္သည့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ၃ ခုကသ
ုိ ာ ျပသရန္ႏင
ွ ့္ အေျခအေနျပ ဘားတြင္
က်န္ရသ
ိွ ည့္ ဘက္ထရီကို ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ျဖင့္ ျပရန္ device ကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
•
လတ္တေလာ ေပးပိထ
႔ု ားသည္။ ။ မၾကာေသးမီ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံ ရရွထ
ိ ားေသာ အက္ပမ
္ ်ားကို ၾကည္ၿ့ ပီး
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းပါ။ ပိမ
ု မ
ုိ ်ားျပားေသာ အက္ပမ
္ ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ဆက္တင္ကုိ
သင္ စိတႀ္ ကိဳက္ ျပဳျပဳင္ရန္ အားလံးု ၾကည့္ →
→ အားလုးံ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အက္ပစ
္ ာရင္းမွ အက္ပ္ တစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ။
အက္ပအ
္ င
ို က
္ န
ြ ္ တံဆပ
ိ မ
္ ်ား
အက္ပအ
္ င
ုိ က
္ န
ြ တ
္ ဆ
ံ ပ
ိ မ
္ ်ားအတြက္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းလဲပါ။
္ င
ို က
္ န
ြ ္ တံဆပ
ိ မ
္ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား → အက္ပအ
ိ ပ
္ စ
ုံ ံ ေအာက္ရိွ
အိင
ု က
္ န
ြ တ
္ ဆ
ံ ပ
ိ မ
္ ်ားကို ျပရန္ အသက္သင
ြ း္ ဖိ႕ု ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ တံဆပ
ိ စ
္ တုင
ိ က
္ ုိ ေျပာင္းလဲရန္ တံဆပ
ေရြးခ်ယ္စရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
နံပါတ္အပါ
နံပါတ္မပါ
141
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ျပ႐ုပ္
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ျပသမႈႏင
ွ ့္ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းလဲပါ။
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ျပ႐ုပ္ ကို ႏွပ
•
ေတာက္ပမႈ။ ။ ျပသျခင္း အလင္းအေမွာင္ကုိ ခ်ိနည
္ သ
ွိ ည္။
•
အလိက
ု သ
္ င့္ ေျပာင္းလဲ ေတာက္ပမ။ ။ အလင္းအေမွာင္ကုိ ေျခရာခံရန္ ကိရယ
ိ ာကို သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးထားၿပီး တူညေ
ီ သာ
အလင္းအေျခအေနတြင္ ၎တိက
႔ု အ
ုိ လိအ
ု ေလ်ာက္ အသံးု ျပဳပါ။
•
အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထတ
ု က
္ ရ
ိ ယ
ိ ာ။ ။ Filter သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး အျပာေရာင္အလင္း filter ကို
အသက္သင
ြ း္ သည္။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ အျပာေရာင္ အလင္း filter ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
ည အေနအထား။ ။ ညဘက္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေမွာင္သည့္ ေနရာတြင္ device ကို အသံးု ျပဳသည့္ အခ်ိန္ အေမွာင္ပစ
ုံ က
ံ ုိ
အသံးု ျပဳျခင္းျဖင့္ မ်က္စိ ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းကို သက္သာေစသည္။
အေမွာင္ပစ
ုံ သ
ံ ည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အက္ပမ
္ ်ားတြင္ သက္ေရာက္မည္ မဟုတပ
္ ါ။
•
ဖန္သားျပင္အေနအထား။ ။ ျပသမႈ အေရာင္ႏင
ွ ့္ ထင္ရာွ းမႈကုိ ခ်ိနည
္ ဖ
ွိ ႕ုိ မ်က္ႏာွ ျပင္ပစ
ုံ က
ံ ုိ ေျပာင္းလဲသည္။
ေနာက္ထပ္ပမ
ုိ သ
ုိ ရ
ိ ႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ စရန္္ စခရင္ နည္းသြငက
္ ုိ ေျပာင္းလဲျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖန္သားျပင္ေပၚ အေရာင္ကုိ ခ်ိနၫ
္ ျိွ ခင္း ကို
ၾကည္ပ
့ ါ။
•
စာလံးု ေဖာင့္ အရြယအ
္ စားႏွင့္ ပံစ
ု ။ံ ။ ေဖာင္အ
့ ရြယအ
္ စားႏွင့္ စတိင
ု က
္ ုိ ေျပာင္းလဲပါ။
•
ဖန္သားျပင္ခ်ဲ႕ခ်ံဳ႕ျခင္း။ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းလဲပါ။
•
စခရင္အျပည့္ အက္ပမ
္ ်ား။ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္အျပည့္ အခ်ဳိးအစားအတိင
ု း္ အသံးု ျပဳရန္ အက္ပမ
္ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ဖန္သားျပင္ အားလပ္ခ်ိန။္ ။ ျပသမႈ ေနာက္ခအ
ံ ေရာင္မပိတမ
္ ီ device ေစာင္ဆ
့ င
ုိ း္ ရန္ အခ်ိနက
္ ုိ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
•
ပင္မ ဖန္သားျပင္။ ။ မူလ မ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာတြင္ အိင
ု တ
္ မ္ ပိမ
ု ်ားမ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ပိန
ု ည္းနည္း ျပသရန္ ေလးေထာင္က
့ က
ြ ္
အရြယအ
္ စားကို ေျပာင္းပါ စသျဖင္။့
•
လြယက
္ ူ အေနအထား။ ။ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာတြင္ ပိ၍
ု ရုးိ ရွငး္ ေသာ အဆင္အျပင္ကုိ သတ္မတ
ွ ၿ္ ပီး ပိႀု ကီးေသာ
သေကၤတမ်ားသေကၤတမ်ားျပသရန္ လြယက
္ ေ
ူ သာပံစ
ု သ
ံ ႕ုိ ေျပာင္းသည္။
•
လမ္းညႊနဘ
္ ား။ ။ လမ္းေၾကာင္းျပဘားဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊနဘ
္ ား
(ခလုတေ
္ ပ်ာ့မ်ား) ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
142
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
•
မေတာ္တဆ ထိႏပ
ိွ မ
္ ႈ ကာကြယျ္ ခင္း။ ။ ေမွာင္မသ
ဲ ည္ေ
့ နရာမ်ား ဥပမာ အိတက
္ ပ္ထဲ သိမ
႔ု ဟုတ္ အိတထ
္ ရ
ဲ ေ
ိွ နခ်ိန္ ဖုနး္
ဖန္သားျပင္ကုိ လက္ျဖင္ထ
့ သ
ိ ည္ကုိ မတံျ႔ု ပန္ေအာင္ ဖုနး္ ကို စီစဥ္ပါ။ (Galaxy A30)
•
ထိေတြ႕မႈအာရုခ
ံ ႏ
ံ င
ုိ စ
္ မ
ြ း္ ။ ။ စခရင္၏ တိထ
႔ု မ
ိ ႈ အာရံခ
ု ႏ
ံ င
ုိ စ
္ မ
ြ း္ တိးု ႁမွငရ
့္ န္အတြက္ စခရင္ အကာအကြယမ
္ ်ားသံးု ပါ။
•
ဖန္သားျပင္ပရ
ံု ပ
ိ ။္ ။ Device အားသြငး္ ေနေသာအခါ မ်က္ႏာွ ျပင္ထန
ိ း္ သိမး္ မႈအား စတင္ရန္ device ကို လုပေ
္ ဆာင္သည္။
ေနာက္ထပ္ပမ
ုိ သ
ုိ ရ
ိ ႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ စရန္ ဖန္သားျပင္ပရ
ံု ပ
ိ ္ ကို ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
အျပာေရာင္ အလင္း filter
မ်က္ႏာွ ျပင္မထ
ွ က
ြ ေ
္ သာ အျပာေရာင္အလင္းပမာဏကို ကန္႕သတ္ျခင္းျဖင့္ မ်က္လးုံ အားစိက
ု မ
္ က
ႈ ုိ ေလွ်ာ့ခ်သည္။
HDR အထူးသီးသန္႕ ဗီဒယ
ီ ၀
ုိ န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားမွ HDR ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို သင္ ၾကည္ရ
့ စ
ႈ ဥ္တင
ြ ္ အျပာ အလင္း filter ကို အသံးု မျပဳျခင္း
ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ျပ႐ုပ္ → အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထတ
ု က
္ ရ
ိ ယ
ိ ာ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစဖိ႕ု
အခုဖင
ြ ပ
့္ ါ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
Filter ၏ အလင္းပိတမ
္ က
ႈ ုိ ခ်ိနည
္ ရ
ိွ န္ ခ်ိနည
္ ဘ
ွိ ားကို ဆြပ
ဲ ါ။
3
မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ အျပာေရာင္အလင္း filter အသံးု ျပဳဖိ႕ု အခ်ိနစ
္ ာရင္း သတ္မတ
ွ ရ
္ န္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစဖိ႕ု
သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္အ
့ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ဖြငပ
့္ ါ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ။
•
ေနဝင္မွ ေနထြကအ
္ ထိ။ ။ ညပိင
ု း္ တြင္ အျပာေရာင္ အလင္းစစ္ထတ
ု မ
္ ႈ အသံးု ျပဳရန္ device ကို သတ္မတ
ွ ေ
္ ပးၿပီး သင့္
လက္ရိွ တည္ေနရာအေပၚမူတည္၍ မနက္ပင
ုိ း္ တြင္ ပိတထ
္ ားပါ။
•
စိတႀ္ ကိဳက္ စီစဥ္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ ။ အျပာေရာင္အလင္း filter ကို ျဖစ္ေစရန္ အခ်ိနအ
္ တိအက် လုပေ
္ ဆာင္သည္။
143
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
စခရင္ နည္းသြငက
္ ုိ ေျပာင္းလဲျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖန္သားျပင္ေပၚ အေရာင္ကုိ ခ်ိနၫ
္ ျိွ ခင္း
႐ုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ႐ုပပ
္ မ
ုံ ်ား ၾကည္႐
့ ျႈ ခင္းအတြက္ သင္ေ
့ တာ္ေသာ စခရင္ နည္းသြငက
္ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္
သင္ႏ
့ စ
ွ သ
္ က္သည္အ
့ တိင
ု း္ ဖန္သားျပင္ေပၚ အေရာင္ကုိ ခ်ိနၫ
္ ပ
ိွ ါ။ ညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ ျပသမႈ Mode ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါက ေဖာ္ျပသည့္
အေရာင္မ်ွ တမႈကုိ အေရာင္ပမာဏျဖင့္ ခ်ိနည
္ ႏ
ိွ င
ို သ
္ ည္။
စခရင္ နည္းသြငက
္ ုိ ေျပာင္းလဲျခင္း
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ျပ႐ုပ္ → ဖန္သားျပင္အေနအထား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင္လခ
ုိ ်င္ေသာ နည္းသြငတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ ျပသမႈ။ ။ ဤသိလ
႔ု ပ
ု ေ
္ ဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင္ျ့ မင္ကင
ြ း္ ၏ အေရာင္ အက်ယ္၊ ရႊနး္ စိမ
ု ႏ
ႈ င
ွ ့္ ျပတ္သားမႈတက
႔ုိ ုိ
ျမွငတ
့္ င္ေပးႏိင
ု သ
္ ည္။ ေဖာ္ျပသည့္ အေရာင္မ်ွ တမႈကုိ အေရာင္ပမာဏျဖင့လ
္ ည္း ခ်ိနည
္ ႏ
ိွ င
ို သ
္ ည္။
•
AMOLED စီနမ
ီ ာ။ ။ ဤအရာသည္ ဗီဒယ
ီ ၾုိ ကည္ရ
့ ျႈ ခင္းအတြက္ သင့ေ
္ တာ္ပါသည္။
•
AMOLED ဓာတ္ပ။ုံ ။ ဤအရာသည္ ရုပပ
္ မ
ုံ ်ား ၾကည္ရ
့ ျႈ ခင္းအတြက္ သင္ေ
့ တာ္ပါသည္။
•
အေျခခံ။ ။ ဤအရာသည္ ပံေ
ု သျဖစ္ၿပီး ပံမ
ု န
ွ ္ အသံးု ျပဳမႈအတြက္ သင္ေ
့ တာ္ပါသည္။
•
သင္သည္ ဖန္သားျပင္ အေရာင္ကုိ ညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ ျပသမႈ နည္းသြငတ
္ င
ြ သ
္ ာ ခ်ိနၫ
္ ႏ
ိွ င
ုိ သ
္ ည္။
•
ညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ ျပသမႈ နည္းသြငသ
္ ည္ အျပင္ အတ္ပမ
္ ်ားႏွင့္ တြဖ
ဲ က္မသံးု ႏိင
ု ပ
္ ါ။
•
မီးျပာ အေရာင္စစ္ကရ
ိ ယ
ိ ာ (blue light filter) ကို အသံးု ျပဳေနစဥ္ စခရင္ နည္းသြငက
္ ုိ သင္ မေျပာင္းႏိင
ု ပ
္ ါ။
စခရင္အျပည့္ အေရာင္ ညီမ်ွ မႈကုိ အေကာင္းဆံးု ခ်ိနၫ
္ ျိွ ခင္း
သင့္ ႏွစသ
္ က္ရာ အေရာင္အေသြးကို ခ်ိနၫ
္ ျိွ ခင္းျဖင့္ ဖန္သားျပင္ အေရာင္ကုိ အေကာင္းဆံးု ခ်ိနၫ
္ ပ
ိွ ါ။
ဲ ်ေသာအခါ အျပာ အေရာင္အေသြး ျမင္တ
့ က္လာမည္။ အေရာင္ခ်ိနၫ
္ ေ
ိွ ရး
အေရာင္ခ်ိနၫ
္ ေ
ိွ ရး ဘားကို အေအးေရာင္ သိ႕ု ဆြခ
ဘားကို မပူမေအးေရာင္ သိ႕ု ဆြခ
ဲ ်ေသာအခါ အနီ အေရာင္အေသြး ျမင္တ
့ က္လာမည္။
1
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ျပ႐ုပ္ → ဖန္သားျပင္အေနအထား → ညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ ျပသမႈ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
အျဖဴေရာင္ခ်ိန္ ေအာက္ရိွ အေရာင္ ခ်ိနၫ
္ ေ
ိွ ရး ဘားကို ခ်ိနၫ
္ ပ
ိွ ါ။
စခရင္၏ အေရာင္ ညီမ်ွ မႈကုိ အေကာင္းဆံးု ခ်ိနၫ
္ လ
ိွ မ
ိ မ
့္ ည္။
144
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
အေရာင္ စံႏန
ႈ း္ ျဖင့္ စခရင္ အေရာင္အေသြးကို ခ်ိနၫ
္ ျိွ ခင္း
တစ္ခခ
ု ်င္းစီ၏ တန္ဖးုိ ကို ခ်ိနည
္ ၍
ိွ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ အေရာင္မ်ားကို တိးု ပါ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေလွ်ာ့ပါ။
1
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ျပ႐ုပ္ → ဖန္သားျပင္အေနအထား → ညိႏ
ႇ င
ိႈ း္ ျပသမႈ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
အဆင္ျ့ မင့္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
သင္စ
့ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ အေရာင္ဘားတန္းကို ခ်ိနည
္ ပ
ိွ ါ။
စခရင္၏ အေရာင္အေသြးကို ခ်ိနၫ
္ လ
ိွ မ
ိ မ
့္ ည္။
ဖန္သားျပင္ပရ
ံု ပ
ိ ္
မ်က္ႏာွ ျပင္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ပိတသ
္ ာြ းသည္အ
့ ခါ ပံမ
ု ်ားကို screensaver အျဖစ္ ေဖာ္ျပေနေစရန္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားႏိင
ု သ
္ ည္။
Device ကို အားသြငး္ ေနသည္အ
့ ခါ screensaver ကို ျပေနလိမမ
့္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ျပ႐ုပ္ → ဖန္သားျပင္ပရ
ံု ပ
ိ ္ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
2
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးပါ။
ုံ ်ားကို ဆလိက
ု ႐
္ းိႈ ျဖင့္
သင္အ
့ ေနျဖင့္ ဓာတ္ပုံ ေဘာင္ (သိ)႔ု Photos ကို ေရြးခ်ယ္ပါက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဓာတ္ပမ
စတင္ျပသပါလိမမ
့္ ည္။ ဓာတ္ပဇ
ုံ ယား ကို ေရြးခ်ယ္လ်ွ င္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ပံမ
ု ်ားသည္ ေသးငယ္ေသာ ကဒ္မ်ားအျဖစ္
တစ္ခႏ
ု င
ွ ့္ တစ္ခု ထပ္လ်က္ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။
3
ျပသထားေသာပံမ
ု ်ားအတြက္ အယ္လဘ
္ မ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
4
ၿပီးဆံးု သြားသည္အ
့ ခါ ေနာက္သျ႔ုိ ပန္ထက
ြ သ
္ ည့္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ြ း္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ လုပေ
္ ဆာင္မက
ႈ ုိ ႀကိဳၾကည္ရ
့ န္ အႀကိဳျမင္ကင
Screensaver ေဖာ္ျပေနစဥ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ႏွပ
ိ လ
္ က
ုိ လ
္ ်ွ င္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ပြငသ
့္ ာြ းမည္ ျဖစ္သည္။
145
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ေနာက္ခပ
ံ ရ
ံု ပ
ိ မ
္ ်ားႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ႏင
ွ ့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္တအ
႔ုိ တြက္ တြက္ ေဝါေပပါဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ device တြင္
သင္းမ္အမ်ဳိးမ်ဳိး သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ေနာက္ခပ
ံ ရ
ံု ပ
ိ မ
္ ်ားႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
ေနာက္ခပ
ံ မ
ုံ ်ား။ ။ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာအတြက္ ေ၀ါေပပါ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္
(သိ႕ု မဟုတ)္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာပံစ
ု က
ံ ုိ ေျပာင္းပါ။
•
ေနာက္ချံ ပင္ဆင္ပစ
ံု မ
ံ ်ား။ ။ ကိရယ
ိ ာ ၏ သင္းမ္ကုိ ေျပာင္းပါ။
•
အိင
ု က
္ န
ြ မ
္ ်ား။ ။ အိင
ု က
္ န
ြ ္ စတိင
ု က
္ ုိ ေျပာင္းပါ။
•
AOD မ်ား။ ။ Always On Display တြင္ ေဖာ္ျပရန္ ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ေရြးပါ။ (Galaxy A30)
ဖန္သားျပင္ေသာ့
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္အတြက္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းပါ။
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဖန္သားျပင္ေသာ့ ကို ႏွပ
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
ဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ဳိးအစား။ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
Smart Lock။ ။ ယံၾု ကည္စတ
ိ ခ
္ ်ရသည္ေ
့ နရာမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ device မ်ားကို ေတြ႕ရွေ
ိ သာအခါ သူ႕အလိလ
ု ုိ ေလာ့ပင
ြ ရ
့္ န္
device ကို သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ ေနာက္ထပ္ပမ
ုိ သ
ုိ ရ
ိ ႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ စရန္ Smart Lock ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
စိတခ
္ ်ရေသာ ေသာ့ခတ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား။ ။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအတြက္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ခတ္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
Always On Display။ ။ စခရင္ပတ
ိ ထ
္ ားစဥ္တင
ြ ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပသဖိ႕ု device ကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ
သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Always On Display (Galaxy A30) ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
146
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
•
နာရီပစ
ံု ။ံ ။ ေလာ့ခ်ထားေသာ စခရင္ေပၚရွိ နာရီအမ်ိဳးအစားႏွင့္ အေရာင္ကုိ ေျပာင္းပါ။
•
အျခားေဒသသံးု နာရီ။ ။ အင္တာနက္သးုံ ေနစဥ္ ေလာ့ခ်ထားေသာ စခရင္ေပၚတြင္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိနႏ
္ င
ွ ့္ ေမြးရပ္ေျမစံေတာ္
ခ်ိနႏ
္ စ
ွ ခ
္ လ
ု းုံ ကို ျပဖိ႔ု နာရီကုိ ေျပာင္းလဲပါ။
•
FaceWidgets။ ။ ေလာ့ခ်ထားေသာ စခရင္ေပၚတြင္ ျပထားေသာ အိင
ု တ
္ မ္မ်ား၏ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းပါ။
•
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ အခ်က္အလက္။ ။ ေလာ့ခ်ထားေသာ စခရင္ေပၚတြင္ သင္အ
့ းီ ေမးလ္လပ
ိ စ
္ ာကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္အခ်က္အလက္ကုိ ျပသဖိ႔ု ဖုနး္ ထဲမာွ ေရြးမွတပ
္ ါ။
•
သတိေပးခ်က္မ်ား။ ။ ေလာ့ခ်ထားေသာ စခရင္တင
ြ ္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို မည္ကသ
့ဲ ျ႔ုိ ပသမလဲဆသ
ုိ ည္ကုိ
သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
•
အက္ပ္ အျမန္သာြ းသေကၤတမ်ား။ ။ ေလာ့က်ေနေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အတ္ပမ
္ ်ား၏ ေရွာက
့ တ္ကုိ ျပသရန္
၎အတ္ပမ
္ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ေလာ့ခဖ
္ န္သားျပင္ အေၾကာင္း ။ ။ ေလာ့ခ်ထားေသာ စခရင္ ဗားရွငး္ ႏွင့္ ဥပေဒ အခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္႐
့ ပ
ႈ ါ။
Smart Lock
သင္သည္ ယံၾု ကည္စတ
ိ ခ
္ ်ရသည္ေ
့ နရာမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ device မ်ားကို သိရပ
ိွ ါက device သည္ အလိအ
ု ေလ်ာက္
ေသာ့ပင
ြ သ
့္ ာြ းရန္ႏင
ွ ့္ ေသာ့ပင
ြ သ
့္ ည္အ
့ တိင
ု း္ က်န္ေနရန္ device ကို သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
ဥပမာအေနျဖင့္ သင္သည္ သင္၏ အိမက
္ ုိ ယံၾု ကည္စတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ေနရာအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားပါက သင္ အိမတ
္ င
ြ ္
ေရာက္သည္အ
့ ခါတြင္ သင္၏ device သည္ တည္ေနရာကို သိရၿိွ ပီး အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေသာ့ဖင
ြ မ
့္ ည္ ျဖစ္သည္။
•
ဤလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေလာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္း တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ၿပီးသည့အ
္ ခါ ရရွႏ
ိ င
ုိ လ
္ မ
ိ မ
့္ ည္။
•
သင္၏ device ကို ၄ နာရီၾကာေအာင္ အသံးု မျပဳဘဲေနလွ်င္ (သိ႕ု မဟုတ)္ device ကို ဖြငလ
့္ ်ွ င္ သင္
သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္ လွ်ဳိ ႕ဝွကန
္ ပ
ံ ါတ္ျဖင့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ မည္ ျဖစ္သည္။
1
ဆက္တင္မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ဖန္သားျပင္ေသာ့ → Smart Lock ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္တင္ၿပီးေျမာက္ေစရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
147
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
Device လံၿု ခံဳမႈ ရွေ
ိ စရန္အတြက္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းပါ။
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
•
မ်က္ႏာွ မွတသ
္ ားမႈ။ ။ သင့္ မ်က္ႏာွ ကို မွတမ
္ ျိ ခင္းျဖင့္ စခရင္ကုိ ေလာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ device ကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
ေနာက္ထပ္ပမ
ုိ သ
ုိ ရ
ိ ႏ
ိွ င
ုိ ေ
္ စရန္ မ်က္ႏာွ မွတမ
္ ျိ ခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
လက္ေဗြမ်ား။ ။ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ သင္လ
့ က္ေဗြကုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္သည္။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္
လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာ ႏွစသ
္ က္မမ
ႈ ်ား။ ။ ဇီဝအမွတအ
္ သား ေဒတာအတြက္ ဆက္တင္ကုိ ေျပာင္းပါ။
•
Google Play Protect။ ။ ဖုနး္ ကို အႏၲရာယ္ရသ
ိွ ည့္ အက္ပမ
္ ်ား ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္ေပၚႏိင
ု သ
္ ည့္
အႏၲရာယ္မ်ားကို သတိေပးရန္ ဖယ္ရာွ းရန္ စီစဥ္ပါ။
•
ကၽြႏပ
္ု ၏
္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကို ရွာပါ။ ။ ကြ်ႏုပ
္ ၏
္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကို ရွာေဖြသည္ က႑ကို အသက္သင
ြ း္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိတသ
္ ည္။
သင္၏ ေပ်ာက္ဆးုံ သြားေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ ခိးု ယူခလ
ံ က
ုိ ရ
္ ေသာ device ကို ေျခရာေကာက္ ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္
(findmymobile။samsung။com) ကြ်ႏ္ပ
ု ၏
္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကို ရွာေဖြသည္ ၀က္ဘက
္ ုိ ၀င္ေရာက္သည္။
သင့္ device ၏ တည္ေနရာႏွငပ
့္ တ္သက္၍ ပိတ
ု က
ိ ်ေသာ အခ်က္အလက္ကုိ ေပးရန္ Google တည္ေနရာျပ
ဝန္ေဆာင္မက
ႈ လ
ုိ ည္း သင္ခင
ြ ျ့္ ပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
•
လုခ
ံ ရ
ံြု ေးအပ်ဒိတ်။ ။ သင္ဖ
့ န
ု း္ ၏ လုျံ ခဳံေရး စနစ္ကုိ ၾကည္၍
့ အဆင္ႁ့ မွငတ
့္ င္ရန္ စစ္ေဆးပါ။
•
Samsung Pass။ ။ သင္၏ ဇီဝ႐ုပသ
္ င
ြ ျ္ ပင္တင
ုိ း္ တာခ်က္ ေဒတာမွတဆင့္ သင့္ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ မွတအ
္ သားကို
လြယလ
္ ယ
ြ က
္ က
ူ ႏ
ူ င
ွ ့္ လံလ
ု ၿုံ ခံဳၿခံဳ အတည္ျပဳပါ။ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Pass ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
မသိေသာ အက္ပမ
္ ်ားကုိ ထည္ပ
့ ါ။ ။ အမည္မသိ ရင္းျမစ္မ်ားမွ အပ္စမ
္ ်ား ထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္းကို ခြငျ့္ ပဳရန္ device ကို
လုပေ
္ ဆာင္သည္။
•
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ။ဲြ ။ သင္၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ အပ္စမ
္ ်ားကို အျခားသူမ်ားထံမွ ကာကြယရ
္ န္ လံၿု ခံဳေသာ
ဖိဒ
ု ါတစ္ခု ဖန္တးီ သည္။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
SD ကဒ္ ကုဒသ
္ င
ြ း္ ျမႇဳပ္ပါ။ ။ မန္မရ
ုိ က
ီ တ္ေပၚတြင္ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ကုတေ
္ ျပာင္းလဲရန္ device ကို လုပေ
္ ဆာင္သည္။
သင္သည္ ဒီသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ကုိ ဖြငထ
့္ ားၿပီး စက္ရထ
ံု တ
ု မ
္ လ
ူ အတိင
ု း္ device ကို ျပန္ျပင္လ်ွ င္ device
သည္ သင္၏ ကုတ္ ေျပာင္းလဲထားေသာ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ဖတ္ႏင
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။ Device ကို ျပန္မျပင္ခင္ ဒီ
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ကုိ ပိတပ
္ ါ။
148
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
•
အျခား လုၿံ ခံဳေရး သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား။ ။ အပို လံၿု ခံဳေရး သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
•
တည္ေနရာ။ ။ တည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ခြငျ့္ ပဳခ်က္အတြက္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
အက္ပ္ ခြငျ့္ ပဳခ်က္မ်ား ။ ။ အသံးု ျပဳခြငရ
့္ သ
ိွ ည့္ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အက္ပမ
္ ်ားစာရင္းကို ၾကည္ပ
့ ါ။ ခြငျ့္ ပဳျခင္းဆက္တင္ကလ
ုိ ည္း
သင္ တည္းျဖတ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
•
ျပစ္ခ်က္ရာွ ေဖြမႈ ေဒတာကို ေပးပိပ
႔ု ါ။ ။ Device ၏ ခ်ဳိ႕ယြငး္ မႈႏင
ွ ့္ အသံးု ျပဳမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကို Samsung သိ႕ု
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေပးပိ႕ု ရန္ device ကို လုပေ
္ ဆာင္သည္။
•
ေဈးကြကအ
္ ခ်က္အလက္ လက္ခပ
ံ ါ။ ။ အထူးကမ္းလွမး္ ခ်က္မ်ား၊ အဖြ႕ဲ ၀င္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားကဲသ
့ ႕ုိ
Samsung မာကတ္တင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခရ
ံ ရွရ
ိ န္ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
မ်က္ႏာွ မွတမ
္ ျိ ခင္း
သင့္ မ်က္ႏာွ ကို မွတမ
္ ျိ ခင္းျဖင့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေလာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ device ကို သင္ သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
သင္သည္ သင္မ
့ ်က္ႏာွ ကို မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံးု ျပဳလွ်င္ သင္၏ မ်က္ႏာွ အား device ကို
ဖြငၿ့္ ပီးေနာက္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ပထမဦးဆ
ွ းုံ အႀကိမ္ ေသာ့ဖင
ြ ရ
္ န္ အသံးု ျပဳႏိင
ု မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။ Device ကို အသံးု ျပဳရန္
သင္သည္ မ်က္ႏာွ ကို မွတပ
္ တ
ုံ င္ေသာအခါ သင္ လုပေ
္ ဆာင္ထားေသာ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ျဖင့္
device ကို ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ မည္။ သင္၏ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ မေမ့ေအာင္ ဂရုစက
ုိ ပ
္ ါ။
•
စခရင္ေသာ့ခတ္ျခင္းနည္းလမ္းကို ဆြပ
ဲ ါ သိ႕ု မဟုတ္ မရွိ အျဖစ္ သင္ေျပာင္းပါက ၎က မလံၿု ခံဳမႈ ျဖစ္ေစကာ
သင္၏ ဇီဝအမွတအ
္ သား ေဒတာအားလံးု ပ်က္သာြ းပါလိမမ
့္ ည္။ သင္၏ ဇီဝအမွတအ
္ သားေဒတာကို အက္ပမ
္ ်ား
(သိ႕ု မဟုတ)္ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ အသံးု ျပဳလိပ
ု ါက သင္၏ ဇီဝအမွတအ
္ သားေဒတာကို ထပ္မမ
ံ တ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္ရမည္
ျဖစ္သည္။
မ်က္ႏာွ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယမ
္ မ
ႈ ်ား
သင့္ device ကို ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ န္ မ်က္ႏာွ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္းကို အသံးု မျပဳမီ ေအာက္ပါႀကိဳတင္ကာကြယမ
္ မ
ႈ ်ားကို စိတထ
္ တ
ဲ င
ြ ္
မွတထ
္ ားပါ။
•
သင့္ device ကို တစ္စတ
ုံ စ္ေယာက္ (သိ႕ု မဟုတ)္ သင့္ ႐ုပပ
္ ႏ
ုံ င
ွ ့္ ဆင္တေ
ူ သာ တစ္ခခ
ု က
ု ေလာ့ဖင
ြ ႏ
့္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
မ်က္ႏာွ မွတမ
္ ျိ ခင္းသည္ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္ စကားဝွကထ
္ က္ လံၿု ခံဳေရ အားနည္းသည္။
ေကာင္းမြနေ
္ သာ မ်က္ႏာွ အသိအမွတျ္ ပဳမႈအတြက္
မ်က္ႏာွ မွတမ
္ ျိ ခင္းကို အသံးု ျပဳစဥ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားပါ။ ။
•
မ်က္မန
ွ ္ တပ္ထားျခင္း၊ ဦးထုပေ
္ ဆာင္းထားျခင္း၊ မ်က္ႏာွ ဖံးု တပ္ထားျခင္း၊ မုတဆ
္ တ
ိ ေ
္ မႊး (သိ႕ု မဟုတ)္ ထူထလ
ဲ န
ြ း္ ေသာ
မိတက
္ ပ္မ်ားကို မွတပ
္ တ
ုံ င္ေသာအခါ ထည္စ
့ ဥ္းစားပါ။
•
မွတပ
္ တ
ုံ င္ေနစဥ္အတြငး္ အလင္းေရာင္ ေကာင္းမြနစ
္ ာြ လံေ
ု လာက္ေသာေနရာတြင္ ရွၿိ ပီး ကင္မရာ မွနဘ
္ လ
ီ းူ
သန္ရ
႔ င
ွ း္ ေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
ပိမ
ု ေ
ုိ ကာင္းမြနသ
္ ည့္ တူညေ
ီ သာ ရလဒ္ျဖစ္ေစရန္ သင္၏ ပံု မႈနဝ
္ ါးမေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
149
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
သင့္ မ်က္ႏာွ အား မွတပ
္ တ
ုံ င္ စာရင္းသြငး္ ျခင္း
မ်က္ႏာွ ပိေ
ု ကာင္းေကာင္း မွတမ
္ ဖ
ိ ႕ုိ သင္မ
့ ်က္ႏာွ အား အိမအ
္ တြငး္ ၊ ၿပီးေနာက္ တိက
ု ႐
္ က
ို ္ ေနေရာင္ မထိဘဲ မွတပ
္ တ
ုံ င္
စာရင္းသြငး္ ပါ။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → မ်က္ႏာွ မွတသ
္ ားမႈ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
သင္သည္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို မလုပေ
္ ဆာင္ရေသးလွ်င္ တစ္ခု ဖန္တးီ ပါ။
3
မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္ကုိ ဖတ္ၿပီး ဆက္လပ
ု လ
္ ပ
ို ါသလား ။ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
သင္အ
့ ေနျဖင့္ မ်က္မန
ွ တ
္ ပ္ထားေၾကာင္း၊ မတပ္ထားေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆက္လပ
ု လ
္ ပ
ို ါသလား ။ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
5
မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ သင္ဘ
့ က္ မ်က္ႏာွ မူေစၿပီး device ကို ကိင
ု က
္ ာ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ၾကည္ပ
့ ါ။
6
မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ေဘာင္အတြငး္ သင္၏ မ်က္ႏာွ ကို ေနရာခ်ပါ။
ကင္မရာသည္ သင္မ
့ ်က္ႏာွ ကို စကင္ဖတ္လမ
ိ မ
့္ ည္။
အသံးု ျပဳႏိင
္ု ေ
္ သာ မ်က္ႏာွ မွတမ
္ ျိ ခင္း မ်က္ႏာွ ျပင္ ေပၚလာလွ်င္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္တစ္ခက
ု ုိ အသက္သင
ြ း္ ရန္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး
ု က ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဖြငပ
့္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ အိေ
သင္မ
့ ်က္ႏာွ ျဖင့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေလာ့ဖင
ြ ျ့္ ခင္းသည္ ေကာင္းမြနစ
္ ာြ အလုပမ
္ လုပပ
္ ါက သင္၏
မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ထားေသာ မ်က္ႏာွ ကို ဖယ္ရာွ းဖိ႕ု မ်က္ႏာွ ေဒတာကို ဖယ္ရာွ းပါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင္မ
့ ်က္ႏာွ ကို ထပ္မံ
မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ပါ။
150
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
စာရင္းသြငး္ ထားေသာ မ်က္ႏာွ ေဒတာကို ဖ်က္ျခင္း
သင္စာရင္းသြငး္ ထားေသာ မ်က္ႏာွ ေဒတာကို သင္ဖ်က္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → မ်က္ႏာွ မွတသ
္ ားမႈ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
မ်က္ႏာွ ေဒတာကို ဖယ္ရာွ းပါ → ဖယ္ရာွ းမလား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားေသာ မ်က္ႏာွ ကို ဖ်က္လက
ုိ သ
္ ည္ႏင
ွ တ
့္ ၿပိဳင္နက္ ဆက္စပ္ေနေသာ က႑အားလံးု သည္လည္း
ပိတသ
္ ာြ းမည္ျဖစ္သည္။
သင္မ
့ ်က္ႏာွ ျဖင့္ စခရင္ကုိ ေလာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
သင္သည္ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ အသံးု ျပဳမည္အ
့ စား သင္မ
့ ်က္ႏာွ ျဖင့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ႏ
့္ င
ုိ သ
္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → မ်က္ႏာွ မွတသ
္ ားမႈ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ မ်က္ႏာွ ေသာ့ဖင
ြ န
့္ ည္း ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ဗြဒ
ီ ယ
ီ မ
ုိ ်ားတြင္ မ်က္ႏာွ မွတမ
္ ျိ ခင္း ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ျခကို သင္ ေလွ်ာ့ခ်လိပ
ု ါက ၎ကို ပိတရ
္ န္
ပုျိ မန္သည့္ မွတသ
္ ားစနစ္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ၎သည္ မ်က္ႏာွ မွတမ
္ ႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္ ႏႈနး္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိင
ု သ
္ ည္။
4
ေလာ့ခ်ထားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ၾကည္ပ
့ ါ။
သင့္ မ်က္ႏာွ ကို မွတမ
္ ေ
ိ သာအခါ ေနာက္ထပ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခခ
ု ု သံးု ဖိ႕ု မလိဘ
ု ဲ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ
သင္ ေလာ့ခ်ႏိင
ု သ
္ ည္။ သင္မ
့ ်က္ႏာွ ကို မမွတမ
္ ပ
ိ ါက ႀကိဳတင္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို
အသံးု ျပဳပါ။
151
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္း
လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္း လုပေ
္ ဆာင္ရန္ သင္လ
့ က္ေဗြ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ၿပီး device တြင္ သိမး္ ထားရန္
လိအ
ု ပ္သည္။ မွတပ
္ တ
ုံ င္ၿပီးေနာက္ သင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားအတြက္ လက္ေဗြကုိ အသံးု ျပဳရန္ device ကို
လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ခတ္ျခင္း
•
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါ
•
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္းသည္ device လံၿု ခံဳေရးကို ျမွငတ
့္ င္ရန္ လက္ေဗြတစ္ခခ
ု ်င္းစီ၏ ထူးျခားေသာ
ပင္ကယ
ုိ လ
္ ကၡဏာကို အသံးု ျပဳသည္။ မတူညေ
ီ သာ လက္ေဗြႏစ
ွ ခ
္ ေ
ု ၾကာင့္ လက္ေဗြအာရုခ
ံ က
ံ ုိ ရႈပေ
္ ထြးေစသည့္
ျဖစ္ႏင
ုိ ေ
္ ခ်သည္ အလြနန
္ ည္းသည္။ သိ႕ု ေသာ္လည္း အလြနရ
္ ာွ းပါးေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ မတူညေ
ီ သာ
လက္ေဗြမ်ား အလြနဆ
္ င္တေ
ူ နၿပီး အာရုခ
ံ က
ံ ၄င္းတိ႕ု ကို တူညသ
ီ ည္ဟု မွတထ
္ ားလိက
ု ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
သင္သည္ သင္လ
့ က္ေဗြကုိ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံးု ျပဳလွ်င္ သင္၏ လက္ေဗြအား device
ကို ဖြငၿ့္ ပီးေနာက္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ပထမဦးဆ
ွ းုံ အႀကိမ္ ေသာ့ဖင
ြ ရ
္ န္ အသံးု ျပဳႏိင
ု မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။ Device ကို
အသံးု ျပဳရန္ သင္သည္ လက္ေဗြကုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ေသာအခါ သင္ လုပေ
္ ဆာင္ထားေသာ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္
လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ျဖင့္ device ကို ေသာ့ဖင
ြ ရ
့္ မည္။ သင္၏ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ မေမ့ေအာင္
ဂရုစက
ုိ ပ
္ ါ။
•
သင္၏ လက္ေဗြကုိ မမွတမ
္ လ
ိ ်ွ င္ လက္ေဗြမတ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္စဥ္က သင္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားခဲေ
့ သာ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္
လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ အသံးု ျပဳ၍ device အား ဖြငပ
့္ ါ၊ ထု႕ိ ေနာက္ လက္ေဗြကုိ ျပန္မတ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္ပါ။ သင္၏ ပံစ
ု ၊ံ PIN
(သိ႕ု မဟုတ)္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ ေမ့သာြ းလွ်င္ သင္သည္ device ကို စက္ရထ
ံု တ
ု အ
္ တိင
ု း္ ျပန္မျပင္ဘႏ
ဲ င
ွ ့္
အသံးု ျပဳႏိင
ု မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။ Samsung သည္ ကုတမ
္ ်ား ေမ့သာြ းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင္မေျပမႈမ်ား
(သိ႕ု မဟုတ)္ ေဒတာေပ်ာက္ဆးုံ မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္မရွေ
ိ ပ။
•
စခရင္ေသာ့ခတ္ျခင္းနည္းလမ္းကို ဆြပ
ဲ ါ သိ႕ု မဟုတ္ မရွိ အျဖစ္ သင္ေျပာင္းပါက ၎က မလံၿု ခံဳမႈ ျဖစ္ေစကာ
သင္၏ ဇီဝအမွတအ
္ သား ေဒတာအားလံးု ပ်က္သာြ းပါလိမမ
့္ ည္။ သင္၏ ဇီဝအမွတအ
္ သားေဒတာကို အက္ပမ
္ ်ား
(သိ႕ု မဟုတ)္ အဂၤါရပ္မ်ားတြင္ အသံးု ျပဳလိပ
ု ါက သင္၏ ဇီဝအမွတအ
္ သားေဒတာကို ထပ္မမ
ံ တ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္ရမည္
ျဖစ္သည္။
152
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ပိေ
ု ကာင္းေသာ လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္းအတြက္
သင္သည္ သင္၏ လက္ေဗြကို device တြင္ စကန္ဖတ္ေသာအခါ က႑၏ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္အေပၚ သက္ေရာက္ႏင
ုိ ေ
္ သာ
ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို သတိထားပါ။
•
Device သည္ အေရးေၾကာင္းမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အမာရြတမ
္ ်ားေၾကာင့္ သင္လ
့ က္ေဗြကုိ မမွတမ
္ ႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း
ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
Device သည္ ေသးငယ္ေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပါးေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမွ လက္ေဗြမ်ားကို မမွတမ
္ ႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း
ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
အသိအမွတျ္ ပဳျခင္း ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္ကုိ တိးု ျမွငရ
့္ န္ မၾကာခဏ အသံးု ျပဳေသာ လက္၏ လက္ေဗြကုိ device တြင္
အလုပမ
္ ်ား ေဆာင္ရက
ြ ရ
္ န္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ပါ။
•
လက္ေဗြအသိအမွတျ္ ပဳ အာ႐ုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာသည္ လက္ေဗြရာမ်ားကို မွတမ
္ သ
ိ ည္။ လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳ အာရုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာကို
ဒဂၤါး၊ ေသာ့ႏင
ွ ့္ လည္ဆမ
ဲြ ်ားကဲသ
့ ႕ုိ သတၳဳအရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ျခစ္မျိ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ပ်က္စးီ ေစျခင္းတိ႕ု မျပဳလုပမ
္ ေ
ိ ၾကာင္း
ေသခ်ာပါေစ။
•
လက္ေဗြအသိအမွတျ္ ပဳ အာ႐ုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာကို စတစ္ကာမ်ား၊ မွနက
္ ပ္မ်ားႏွင့္ အျခား အပိပ
ု စၥညး္ မ်ား ကပ္ထားျခင္းသည္
လက္ေဗြဖတ္သည့္ အျမန္ႏန
ႈ း္ ကို ေလွ်ာ့က်ေစႏုင
ိ သ
္ ည္။ လက္ေဗြဖတ္သည္အ
့ ာ႐ုခ
ံ စ
ံ က္ကုိ မွနက
္ ပ္ျဖင့္ မူလကတည္းက
ကပ္ထားပါက လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳ အာရုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာ အသံးု မျပဳခင္ ထုအ
ိ ရာကို ဖယ္ရာွ းပါ။
•
လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳ အာရုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာႏွင့္ သင္လ
့ က္ေခ်ာင္းမ်ား ေျခာက္ေသြ႕သန္႕ရွငး္ ေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
သင္သည္ သင္လ
့ က္ေခ်ာင္းကို ေကြးထားျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ လက္ေခ်ာင္းထိပက
္ ုိ အသံးု ျပဳျခင္းတိ႕ု ျပဳလုပလ
္ ်ွ င္ device
သည္ သင္လ
့ က္ေဗြကုိ မမွတမ
္ ႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳ အာရုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာတစ္ခလ
ု းုံ ကို
သင္လ
့ က္ေခ်ာင္းျဖင့္ ဖံးု အုပထ
္ ားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ၿငိမမ
္ ်ားသည္ device ထဲသ႕ုိ ၀င္ေရာက္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ဒီက႑ကို
ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ အသံးု ျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဒီက႑ကို အသံးု မျပဳမီ လွ်ပ္စစ္ၿငိမ္
၀င္မေနေၾကာင္း ေသခ်ာရန္ သတၳဳအရာ၀တၳဳကို ထိၾကည္ပ
့ ါ။
153
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
လက္ေဗြမ်ားအား မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → လက္ေဗြမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
သင္သည္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို မလုပေ
္ ဆာင္ရေသးလွ်င္ တစ္ခု ဖန္တးီ ပါ။
3
သင္လ
့ က္ေဗြရာကို စာရင္းသြငး္ ပါ။
► Galaxy A20။ ။ သင္၏ လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳ အာရုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာေပၚတြင္ သင္လ
့ က္ေခ်ာင္းကို ေအာက္ဘက္
ပြတဆ
္ လ
ဲြ က
ုိ ပ
္ ါ။
► Galaxy A30။ ။ သင္၏ လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳ အာရုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာေပၚတြင္ ထားပါ။ Device မွ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းကို
မွတသ
္ ားၿပီးေနာက္ ၎ကို မၿပီး လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳ အာရုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာေပၚတြင္ တစ္ဖန္ ျပန္ထားပါ။
ဤလႈပရ
္ ာွ းမႈအား လက္ေဗြကုိ မွတတ
္ မ္းတင္သည္အ
့ ထိ ျပန္ေက်ာ့ပါ။
4
သင့္ လက္ေဗြ မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ျခင္း ၿပီးဆံးု ေသာအခါ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
154
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
မွတတ
္ မ္းတင္ထားေသာ လက္ေဗြမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
သင္သည္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားေသာ လက္ေဗြကို ဖ်က္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → လက္ေဗြမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
ဖ်က္ရန္ လက္ေဗြကို မွတသ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဖယ္ရာွ းသည္ → ဖယ္ရာွ းသည္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင့္ လက္ေဗြကုိ အသံးု ျပဳျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ဖြငျ့္ ခင္း
သင္သည္ ပံစ
ု ၊ံ PIN (သိ႕ု မဟုတ)္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ အသံးု ျပဳမည္အ
့ စား သင္လ
့ က္ေဗြျဖင့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ႏ
့္ င
ုိ သ
္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → လက္ေဗြမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
၄င္းကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ လက္ေဗြ ေသာ့ဖင
ြ ့္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
ေသာ့ခတ္မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳ အာရုခ
ံ က
ံ ရ
ိ ယ
ိ ာေပၚတြင္ သင္လ
့ က္ေခ်ာင္းကို ထားၿပီး သင္လ
့ က္ေဗြကုိ
စကင္ဖတ္စစ္ေဆးပါ။
Samsung Pass
Samsung Pass သည္ သင့္ Samsung အေကာင္၊့ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ား သိ႕ု မဟုတ္ အပ္စမ
္ ်ားသိ႕ု သင္၏ အေကာင္ဝ
့ င္ျခင္း
သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရုက
္ိ ထ
္ ည္ျ့ ခင္းထက္ လက္ေဗြကသ
့ဲ ႔ုိ သင္၏ ဇီဝအမွတအ
္ သားေဒတာ ေဒတာမွတဆင့္
ပိမ
ု လ
ုိ ယ
ြ က
္ လ
ူ ၿုံ ခံဳစြာ ဝင္ေရာက္ရန္ ခြငျ့္ ပဳသည္။ ထိျ႔ု ပင္ Samsung Pass သည္ မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားသည့္ biometric ေဒတာမ်ားကို
အသံးု ျပဳ၍ သင္လ
့ ပ
ိ စ
္ ာ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေငြေပးေခ်ကဒ္ အခ်က္အလက္ကသ
့ဲ ႔ုိ ပုဂဳိၢ လ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိမ
ု ုိ လြယက
္ စ
ူ ာြ ႏွင့္
ျမန္ဆန္စာြ ျဖည္ရ
့ န္ ခြငျ့္ ပဳထားပါသည္။
Samsung Pass တြင္ သင္၏ biometric ေဒတာကို မွတပ
္ တ
ုံ င္ၿပီး Samsung Pass မွတဆင့္ ေဒတာကို အသံးု ျပဳၿပီး
ေထာက္ကေ
ူ ပးထားေသာ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အတ္ပအ
္ တြငး္ ဝင္ေရာက္ရန္ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
•
ဤအဂၤါရပ္ကုိ အသံးု ျပဳရန္ သင္၏ device ကို ဝိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနရ
္ က္ႏင
ွ ့္ ခ်ိတဆ
္ က္မရ
ွ မည္။
•
ဤအဂၤါရပ္ကုိ အသံးု ျပဳရန္ သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင္ထ
့ သ
ဲ ႕ုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ၿပီး ဝင္ေရာက္ရမည္။
ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Samsung အေကာင့္ ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ္ ဝင္ေရာက္ျခင္း အဂၤါရပ္ကုိ အင္တာနတ္ အတ္ပမ
္ တ
ွ ဆင့္ သင္ ရယူထားေသာ
၀က္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ားအတြကသ
္ ာ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ အခ်ဳိ႕ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ားသည္ ဤအဂၤါရပ္ကုိ အေထာက္အကူ မေပးႏိင
ု ပ
္ ါ။
•
မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားသည့္ biometric ေဒတာႏွင့္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ေငြေပးေခ်ကဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္
device တြငသ
္ ာ သိမး္ ဆည္းထားၿပီး အျခားေသာ device မ်ား (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ဆာဗာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတဆ
္ က္သမ
ိ း္ ဆည္း
မထားပါ။
155
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
Samsung Pass တြင္ မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ျခင္း
Samsung Pass အသံးု မျပဳမီ သင့္ biometric ေဒတာကို Samsung Pass တြင္ မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ပါ။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → Samsung Pass ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဆုင
ိ း္ -အင္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ သင့္ Samsung အေကာင့္ ID ႏွင့္ စကားဝွကက
္ ုိ ႐ိက
ု ထ
္ ည္ၿ့ ပီးေနာက္ ဝင္ေရာက္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
Samsung Pass ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သေဘာတူပါသည္။
4
လက္ေဗြမ်ား ကိတ
ု ၍
႔ုိ သင္၏ လက္ေဗြမ်ားကို မွတပ
္ တ
ုံ င္ပါ။
ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ လက္ေဗြ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
5
Samsung Pass မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ျခင္းကို အၿပီးသတ္ဖ႕ုိ သင့္ လက္ေဗြကုိ စကင္ဖတ္ၿပီး ေနာက္သ႔ုိ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ပင္မ ဖန္သားျပင္သင
ြ ္ Samsung Pass ထည္ပ
့ ါ ေရြးခ်ယ္စရာကို အမွနျ္ ခစ္ထားပါက Samsung Pass သေကၤတကို
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေနရာေပၚတြင္ ထည္ေ
့ ပးသြားလိမမ
့္ ည္။
Samsung account စကားဝွကအ
္ စား Samsung Pass ကို အသံးု ျပုပါ ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါက သင္သည္ သင့္
အမွတအ
္ သားကို အတည္ျပဳရန္ Samsung အေကာင့္ လွ်ဳိ ႕ဝွကန
္ ပ
ံ ါတ္ ရိက
ု ထ
္ ည္မ
့ ည့္ အစား biometric ေဒတာမ်ားကို
အသံးု ျပဳနိင
ု သ
္ ည္။
Samsung အေကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ အတည္ျပဳျခင္း
သင္သည္ သင္၏ အမွတအ
္ သားကို အတည္ျပဳရန္ Samsung အေကာင့္ လွ်ဳိ႕ဝွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္မ
့ ည္အ
့ စား
မွတပ
္ တ
ုံ င္ထားေသာ သင္၏ biometric ေဒတာမ်ားကို အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ Galaxy Apps (Galaxy
Store) မွ အခ်က္အလက္ကုိ ၀ယ္ယသ
ူ ည္အ
့ ခါ။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → Samsung Pass ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → Samsung account ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အသက္သင
ြ း္ ရန္ Samsung Pass ဖြင့် အတည်ပြပ
ု ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
156
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ားထဲ ဝင္ေရာက္ဖ႕ုိ Samsung Pass ကို အသံးု ျပဳျခင္း
ID ႏွင့္ စကားဝွက္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ျဖည္ေ
့ ပးျခင္းကို အေထာက္အပံေ
့ ပးသည့္ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ားထဲ အလြယတ
္ ကူ ဝင္ရန္
Samsung Pass ကို သင္ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
1
သင္ ဝင္လေ
ုိ သာ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ တ
္ စ္ခက
ု ုိ ဖြငပ
့္ ါ။
2
သင္၏ အသံးု ျပဳသူအမည္ႏင
ွ ့္ စကားဝွကက
္ ုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ၏
္ ဝင္သည္ခ
့ လုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ဝင္ေရာက္ေရး အခ်က္အလက္ကုိ သင္သမ
ိ း္ ထားလိသ
ု လားဟု ေမးသည့္ ေပါ့အပ္ဝင္းဒိးု တစ္ခု ေပၚလာေသာအခါ
Samsung Pass ျဖင့္ အေကာင္ဝ
့ င္ပါ ကို အမွနျ္ ခစ္ကာ သတိရပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ထ
္ ဲ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ Samsung Pass တြင္ သင္ မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ခဲေ
့ သာ biometric ေဒတာကို သင္
ယခု အသံးု ျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
အက္ပမ
္ ်ားထဲ ဝင္ေရာက္ဖ႕ုိ Samsung Pass ကို အသံးု ျပဳျခင္း
ID ႏွင့္ စကားဝွက္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ျဖည္ေ
့ ပးျခင္းကို အေထာက္အပံေ
့ ပးသည့္ အက္ပမ
္ ်ားထဲ အလြယတ
္ ကူ ဝင္ရန္ Samsung
Pass ကို သင္ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
1
သင္ ဝင္လေ
ုိ သာ အက္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ဖြငပ
့္ ါ။
2
သင္၏ အသံးု ျပဳသူအမည္ႏင
ွ ့္ စကားဝွကက
္ ုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ပ
့ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ အက္ပ၏
္ ဝင္သည္ခ
့ လုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ဝင္ေရာက္ေရး အခ်က္အလက္ကုိ သင္သမ
ိ း္ ထားလိသ
ု လားဟု ေမးသည့္ ေပါ့အပ္ဝင္းဒိးု တစ္ခု ေပၚလာေသာအခါ
သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ထ
္ ားပါ။
အက္ပထ
္ ဲ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ Samsung Pass တြင္ သင္ မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ခဲေ
့ သာ biometric ေဒတာကို သင္ ယခု
အသံးု ျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
157
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ဝင္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္ စီမခ
ံ န္႕ခြျဲ ခင္း
Samsung Pass အသံးု ျပဳဖိ႕ု သင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ေ
့ဲ သာ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ို ႏ
္ င
ွ ့္ အက္ပ္ စာရင္းကို ၾကည္ၿ့ ပီး သင္၏ ဝင္ေရာက္မႈ
အခ်က္အလက္ကုိ စီမခ
ံ န္႕ခြပ
ဲ ါ။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → Samsung Pass ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
ဆုင
ိ း္ -အင္ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး စာရင္းမွ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အက္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
4
တည္းျဖတ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင့္ ID၊ စကားဝွကႏ
္ င
ွ ့္ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အက္ပ၏
္ အမည္ကုိ ျပင္ဆင္ပါ။
ိ ပ
္ ါ။
ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အက္ပက
္ ုိ ဖ်က္ရန္ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
Samsung Pass ျဖင့္ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ားႏွင့္ အတ္ပမ
္ ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္း
Samsung Pass ကို ေထာက္ကေ
ူ ပးေသာ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ား သိ႕ု မဟုတ္ အတ္ပမ
္ ်ားကို အသံးု ျပဳေသာအခါ သင္သည္ Samsung
Pass ျဖင့္ အလြယတ
္ ကူ ဝင္ေရာက္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
ဆက္တင္မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ Samsung Pass ကို ေထာက္ပေ
့ံ ပးေသာ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ားႏွင့္ အက္ပမ
္ ်ား စာရင္းကို ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္
ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → Samsung Pass ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ သင္၏ အႀကိဳသတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္ပစ
ုံ က
ံ ုိ
အသံးု ျပဳၿပီး မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ → ပါတနာမ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ Samsung Pass ကို ေထာက္ကေ
ူ ပးထားေသာ
ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အတ္ပ္ မရွပ
ိ ါက ပါတနာမ်ား ေပၚလာလိမမ
့္ ည္ မဟုတပ
္ ါ။
•
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ားႏွင့္ အတ္ပမ
္ ်ားသည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍
ကြျဲ ပားႏိင
ု သ
္ ည္။
•
Samsung Pass မွတဆင့္ ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ မ
္ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အတ္ပမ
္ ်ားထဲ ဝင္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ဆံးု ႐ႈးံ မႈ (သိ႕ု မဟုတ)္ အဆင္မေျပမႈတင
ုိ း္ အတြက္ Samsung မွ တာဝန္မယူပါ။
158
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
သင္၏ ပုဂဳိၢ လ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ ရုက
ိ ထ
္ ည္ျ့ ခင္း
သင္သည္ ပုဂဳိၢ လ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား အလိအ
ု ေလ်ာက္ ျဖည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္းကို ေထာက္ပေ
့ံ ပးေသာ အက္ပမ
္ ်ားတြင္ သင္၏
လိပစ
္ ာ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ေငြေပးေခ်ကဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယတ
္ ကူ ရုက
ိ ထ
္ ည္ရ
့ န္ Samsung Pass ကို အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → Samsung Pass ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
ေဖာင္မ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ျဖည့ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး လိပစ
္ ာထည္ပ
့ ါ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ကတ္ ထည္ပ
့ ါ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
4
အခ်က္အလက္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ၿ့ ပီး သိမး္ ဆည္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေထာက္ပေ
့ံ ပးထားေသာ အက္ပမ
္ ်ားတြင္ ပုဂဳိၢ လ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ ရုက
ိ ထ
္ ည္ေ
့ သာအခါ
Samsung Pass တြင္ သင္ မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ခဲေ
့ သာ biometric ေဒတာကို သင္ ယခု အသံးု ျပဳႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
သင္၏ Samsung Pass ေဒတာ ဖ်က္ျခင္း
သင္၏ biometric ေဒတာ၊ ဝင္ေရာက္မႈ အခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ Samsung Pass တြင္ မွတပ
္ တ
ုံ င္စာရင္းသြငး္ ထားေသာ အတ္ပ္ သင္
ဖ်က္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားအေပၚ သင္၏ သေဘာတူညမ
ီ ႏ
ႈ င
ွ ့္ သင္၏ Samsung အေကာင္သ
့ ည္
ဆက္လက္ အက်ံဳးဝင္ေနမည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → Samsung Pass ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ႀကိဳတင္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ေသာ့ဖင
ြ ပ
့္ ါ။
3
4
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → ေဒတာ ဖ်က္ပစ္ပါ → ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္၏ Samsung အေကာင္လ
့ ်ွ ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ၿ့ ပီး အိေ
ု က ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္၏ Samsung Pass ေဒတာကို ဖ်က္ရလိမမ
့္ ည္။
159
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါသည္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ေ
္ ရးအခ်က္အလက္မ်ားကဲသ
့ ႕ုိ သင္၏ ကိယ
ု ပ
္ င
ုိ အ
္ ခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ အပ္စမ
္ ်ားကို
အျခားသူမ်ား ၀င္ေရာက္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယေ
္ ပးသည္။ သင္သည္ device ကို ေသာ့ဖင
ြ ထ
့္ ားေသာအခါ၌ပင္ သင္၏
ပုဂလ
ၢ က
ိ အခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ အပ္စမ
္ ်ားကို ထိနး္ သိမး္ ႏိင
ု သ
္ ည္။
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါသည္ သီးျခား လံၿု ခံဳေသာ သိမး္ ဆည္းရာေနရာတစ္ချု ဖစ္သည္။ လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါထဲရိွ ေဒတာကိ၀
ု င
ုိ ဖ
္ င
ုိ ္
တိက
ု ရ
္ က
ို ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ USB ကဲသ
့ ႕ုိ အတည္မျပဳထားေသာ ေ၀မွ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခား device
မ်ားသိ႕ု ကူးေျပာင္းႏုင
ိ မ
္ ည္မဟုတေ
္ ပ။ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကုိ မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ ျပဳလုပရ
္ န္ ႀကိဳးစားျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္
ေဆာ့ဖ၀
္ ဲ ျပဳျပင္မမ
ြ း္ မံျခင္းတိ႕ု သည္ လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ျခင္းႏွင့္ မလုပေ
္ ဆာင္ျခင္းတိ႕ု
ျဖစ္ေစႏိင
ု သ
္ ည္။ လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါထဲတင
ြ ္ ေဒတာ မသိမး္ မီ အျခားေနရာတြင္ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္
ကူးယူထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
160
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါကို သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ဇီဝ႐ုပလ
္ ကၡဏာမ်ားႏွင့္ လံၿု ခဳံေရး → လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ဆက္လပ
ု ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
သင္၏ Samsung အေကာင့္ ID ႏွင့္ စကားဝွကက
္ ုိ ရုက
ိ ထ
္ ည္ၿ့ ပီး ဝင္ေရာက္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါအတြက္ အသံးု ျပဳရန္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ ၿပီးဆံးု ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ
ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါ၏ အမည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ သေကၤတ အေရာင္ကုိ ေျပာင္းရန္
→ အိင
ု က
္ န
ြ က
္ ုိ စိတႀ္ ကိဳက္ျပင္ဆင္
သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါ အပ္စက
္ ုိ သင္ စတင္ေသာအခါ သင္သည္ သင္၏ ႀကိဳတင္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ
ေသာ့ျဖည္နည္းလမ္းကို အသံးု ျပဳ၍ အပ္စက
္ ုိ ေသာ့ျဖည္ရမည္။
•
သင္၏ လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါ ေသာ့ျဖည္ကတ
ု က
္ ုိ ေမ့ေနလွ်င္ သင္သည္ Samsung အေကာင္က
့ ုိ အသံးု ျပဳ၍ ၄င္းကို
ျပန္ျပင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ ေလာ့ခ်ထားသည့္ မ်က္ႏာွ ျပင္ ေအာက္ေျခရွိ ျပန္လည္ သတ္မတ
ွ မ
္ ည္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင္၏
Samsung အေကာင့္ လွ်ဳိ ႕ဝွကန
္ ပ
ံ ါတ္ကုိ ရိက
ု ထ
္ ည့ပ
္ ါ။
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါအတြက္ အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ျခင္း သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါကို အသံးု မျပဳေသာအခါ ၄င္းကို အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ရန္ device ကို လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
1
2
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → စိတခ
္ ်ရသည္ဖ
့ င
ုိ တ
္ က
ဲြ ုိ အလိအ
ု ေလ်ာက္
ေသာ့ခတ္ရန္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေသာ့ခတ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္၏ လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါကုိ ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ ေလာ့ခ်ရန္
→ ေသာ့ခ်ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
161
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
လုၿံ ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါသိ႕ု အေၾကာင္းအရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္မ်ားကဲသ
့ ႕ုိ အခ်က္အလက္ကုိ လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါထဲသ႕ုိ ေရႊ႕ပါ။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါ
လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားသည္ မူလ သိေ
ု လွာင္မမ
ႈ ွ လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါသိ႔ု ႐ုပပ
္ တ
ုံ စ္ပုံ ေရႊ႕ျခင္း ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
1
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ဖိင
ု မ
္ ်ား ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
႐ုပပ
္ မ
ံု ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ေရႊ႕ရန္ ပံက
ု ုိ မွတသ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ေရႊ႕ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာအရာမ်ားကို မူရင္းဖိဒ
ု ါမွ ဖ်က္ပစ္ၿပီး လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါသိ႕ု ေရႊ႕လိမမ
့္ ည္။ အရာမ်ားကို ကူးယူရန္ ကူးယူပါ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အေၾကာင္းအရာကို ေရႊ႕ရန္အတြက္ နည္းလမ္းသည္ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
လုၿံ ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါမွ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါမွ မူလသိမး္ ဆည္ရာေနရာရွိ သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာ အပ္စထ
္ သ
ဲ ႕ုိ အခ်က္အလက္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါ
လုပင
္ န္းစဥ္မ်ားသည္ လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါမွ မူလ သိေ
ု လွာင္မသ
ႈ ႕ုိ ႐ုပပ
္ တ
ုံ စ္ပုံ ေရႊ႕ျခင္း ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
1
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး ျပခန္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ပံတ
ု စ္ပက
ုံ ုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး
→ စိတခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ ၏အျပင္သို ေျဟင္းေရႊ႕ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
့္ ည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို မူလ သိေ
ု လွာင္မထ
ႈ ရ
ဲ ိွ ျပခန္း သိ႕ု ေျပာင္းေရႊ႕လိမမ
162
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
အပ္စမ
္ ်ား ေပါင္းထည္ျ့ ခင္း
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါထဲတင
ြ ္ အသံးု ျပဳရန္ အပ္စ
္ တ
္ စ္ခက
ု ုိ ေပါင္းထည္ပ
့ ါ။
1
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး အက္ပမ
္ ်ား ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
Device ထဲတင
ြ ္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာ အပ္စမ
္ ်ား တစ္ခု (သိ႕ု မဟုတ)္ တစ္ခထ
ု က္ပၿုိ ပီး အမွနျ္ ခစ္ၿပီးေနာက္ ထည္ပ
့ ါ ကို
ေခါက္ပါ။
Play စတိးု (သိ႕ု မဟုတ)္ Galaxy Apps (Galaxy Store) မွ အတ္ပမ
္ ်ားကို ထည္သ
့ င
ြ း္ ရန္ ပေလး စတိးု မွ ေဒါင္းလုတလ
္ ပ
ု ပ
္ ါ
(သိ႕ု မဟုတ)္ Galaxy Store မွ ေဒါင္းလုတလ
္ ပ
ု ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါမွ အပ္စမ
္ ်ားကို ဖယ္ရာွ းျခင္း
အက္ပတ
္ စ္ခက
ု ုိ ဖ်က္ရန္ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ကိင
ု ထ
္ ားပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ျဖဳတ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အေကာင္မ
့ ်ားကို ေပါင္းထည့ျ္ ခင္း
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါထဲတင
ြ ္ အပ္စမ
္ ်ားႏွင့္ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းရန္ သင္၏ Samsung ႏွင့္ Google အေကာင္မ
့ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္
အျခားအေကာင္မ
့ ်ားကို ေပါင္းထည္ပ
့ ါ။
1
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
2
အေကာင္၀
့ န္ေဆာင္မတ
ႈ စ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
အေကာင္တ
့ ည္ေဆာင္ျခင္း ျပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚရွိ ညႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကို လိက
ု န
္ ာပါ။
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အေကာင္မ
့ ်ား → အေကာင့္ ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါကို ဖံးု ဝွကထ
္ ားျခင္း
သင္သည္ လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါ ေရွာက
့ တ္ကုိ အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္မွ ေဖ်ာက္ထားႏိင
ု သ
္ ည္။
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ၄င္းကို ပိတရ
္ န္
လံျု ခံဳစိတခ
္ ်ရသည္ဖ
့ င
ုိ တ
္ က
ဲြ ုိ ျပသပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဒါ့အျပ င္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ပင္နယ္ ဖြငရ
့္ န္ အေျခအေန ဘားကို ေအာက္ဘက္ ဆြခ
ဲ ်ပါ။ ထိ႕ု ေနာ က္အေၾကာင္းၾကားခ်က္
ပင္နယ္အား ေအာက္ဘက္ ပြတဆ
္ ၿဲြ ပီး အဂၤါရပ္ကုိ ပိတရ
္ န္ လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
163
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါကို အရန္အျဖစ္ကးူ ယူျခင္းႏွင့္ ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းျခင္း
လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါထဲရိွ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရုပရ
္ င
ွ မ
္ ်ားအား သင့္ Samsung အေကာင္က
့ ုိ အသံးု ျပဳၿပီး Samsung Cloud ထဲသ႕ုိ
အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ေနာက္မွ ၄င္းတိ႕ု ကို ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းပါ။
ေဒတာ အရန္ထားရွျိ ခင္း
1
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အရံသမ
ိ း္ ျခင္းႏွင့္ နဂိအ
ု တိင
ု း္ ျပန္လည္ထားရွျိ ခင္း
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
အေကာင့္ ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး သင္၏ Samsung အေကာင္သ
့ ႕ုိ ၀င္ပါ။
3
စိတခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ ေဒတာ အရန္သမ
ိ း္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
4
အရန္အျဖစ္ကးူ ယူလေ
ုိ သာ အရာမ်ားကို မွတသ
္ ားၿပီး အခု အရံသမ
ိ း္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေဒတာမ်ားကို Samsung Cloud တြင္ အရန္အျဖစ္ ကူးယူလမ
ိ မ
့္ ည္။
ေဒတာကို ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းျခင္း
1
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → အရံသမ
ိ း္ ျခင္းႏွင့္ နဂိအ
ု တိင
ု း္ ျပန္လည္ထားရွျိ ခင္း
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
နဂိအ
ု တိင
ု း္ ျပန္ထားပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
3
ေဒတာကို သိမး္ ဆည္းဖိ႔ု device ကို ေရြးခ်ယ္ရန္
4
သင္ ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းလိေ
ု သာ ေဒတာအမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး နဂိအ
ု တိင
ု း္ ျပန္ထားပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အရန္အျဖစ္ကးူ ယူထားေသာေဒတာကို သင့္ device တြင္ သိမး္ ဆည္းလိမမ
့္ ည္။
လံၿု ခံဳေသာ ဖိဒ
ု ါအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း
သင္သည္ လံၿု ခံဳေရး ဖိဒ
ု ါထဲရိွ အခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ အပ္စမ
္ ်ားအပါအ၀င္ ၄င္းကုိ ပယ္ဖ်က္ႏသ
ို ည္။
လုၿံ ခဳံစတ
ိ ခ
္ ်ရသည့္ ဖိင
ု တ
္ ဲြ အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → ေနာက္ထပ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → ထည္သ
့ င
ြ း္ မႈျဖဳတ္ပါ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါကို မပယ္ဖ်က္မီ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ကးူ ယူရန္ မီဒယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ားကို လုျံ ခံဳေရးကန္သ
႔ တ္ထားသည့္
ဖိင
ု တ
္ ထ
ဲြ မ
ံ ွ ေ႐ႊ႕ပါ ကို မွတသ
္ ားၿပီး ထည္သ
့ င
ြ း္ မႈျဖဳတ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ လံၿု ခံဳေသာဖိဒ
ု ါမွ အရန္ကးူ ယူထားေသာ ေဒတာမ်ားကို
ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ ကြ်ႏုပ
္ ၏
္ ဖုင
ိ မ
္ ်ား ကို ဖြငၿ့္ ပီးေနာက္ စက္တင
ြ း္ သုေ
ိ လွာင္ခန္း → Secure Folder ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
Samsung Notes တြင္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ မွတစ
္ မ
ု ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူလမ
ိ မ
့္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
164
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
Samsung Cloud ကို အသံးု ျပဳ၍ သင့္ device ၏ ေဒတာမ်ားကို ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းပါ၊ အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ (သိ႕ု မဟုတ)္
ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းပါ။ သင္သည္ Samsung အေကာင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ Google အေကာင္က
့ သ
့ဲ ႕ုိ အေကာင္မ
့ ်ားကို မွတပ
္ တ
ုံ င္ႏင
ုိ ၿ္ ပီး
စီမခ
ံ န္႕ခြႏ
ဲ င
ုိ သ
္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ Smart Switch မွတစ္ဆင့္ အျခား device မွ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခား device သိ႕ု ေဒတာမ်ား
ကူးေျပာင္းႏိင
ု သ
္ ည္။
ဆက္တင္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
အေကာင္မ
့ ်ား။ ။ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းရန္ Samsung ႏွင့္ Google အေကာင္မ
့ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခား အေကာင္မ
့ ်ားကို
ေပါင္းထည့ပ
္ ါ။
•
အရန္သမ
ိ း္ ရန္ႏင
ွ ့္ နဂိေ
ု နရာျပန္ထားရန္။ ။ သင္၏ device တြင္ သင္က
့ ယ
ုိ ပ
္ င
ုိ ္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အပ္စေ
္ ဒတာႏွင့္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို လုၿံ ခံဳစြာ သိမး္ ပါ။ သင္သည္ သင္၏ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ အရန္အျဖစ္
ကူးယူႏင
ုိ ၿ္ ပီး ၄င္းကို ေနာက္မွ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။ သင္သည္ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ (သိ႕ု မဟုတ)္
ျပန္လည္သမ
ိ း္ ဆည္းရန္ Google (သိ႕ု မဟုတ)္ Samsung အေကာင္က
့ ုိ ၀င္ရမည္။
•
Samsung Cloud။ ။ Samsung Cloud ထဲတင
ြ ္ သင္ လံၿု ခံဳစြာ သိမး္ ဆည္းလိေ
ု သာ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာကို စီမခ
ံ န္႕ခြပ
ဲ ါ။
သင္၏ Samsung Cloud သိေ
ု လွာင္မ၏
ႈ အသံးု ျပဳမႈ အဆင္က
့ ုိ စစ္ေဆးပါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ သင္ေ
့ ဒတာကို ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းပါ၊
အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ၊ ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းပါ။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Cloudကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
Smart Switch။ ။ Smart Switch စတင္ၿပီး သင္၏ ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရလ
ိွ ပ
ုိ ါက သင္ယ
့ ခင္ device မွ ေဒတာကို ျပန္လည္သမ
ိ း္ ဆည္းျခင္း (Smart Switch)
ကို ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
သင္၏ ေဒတာမ်ားအား Samsung Cloud (သိ႕ု မဟုတ)္ ကြနပ
္ ်ဴတာကဲသ
့ ႕ုိ လံၿု ခံဳေသာေနရာတြင္ အရန္အျဖစ္
ကူးယူျခင္းကို ပံမ
ု န
ွ ျ္ ပဳလုပပ
္ ါ၊ သိ႕ု မွသာ မရည္ရယ
ြ ဘ
္ ဲ စက္ရထ
ံု တ
ု အ
္ တိင
ု း္ ေဒတာ ျပဳျပင္မျိ ခင္းေၾကာင့္ ေဒတာမ်ား
ပ်က္စးီ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဆံးု ရႈးံ ျခင္းျဖစ္လ်ွ င္ ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းႏိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။
165
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
Samsung Cloud
သင္၏ ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို Samsung Cloud ထဲသ႕ုိ အရန္အျဖစ္ကးူ ယူၿပီး သင္၏ device အသစ္ထသ
ဲ ႕ုိ
ေဒတာမ်ားကို ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းပါ။ သင္သည္ Samsung Cloud ႏွငအ
့္ တူ သင့္ device တြင္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ
ေဒတာကိလ
ု ည္း ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းႏိင
ု ၿ္ ပီး Samsung Cloud တြင္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ေဒတာကို ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ ပ
္ ါသည္။ သင္သည္
Samsung Cloud ကို အသံးု ျပဳရန္ သင္၏ Samsung အေကာင္က
့ ုိ မွတပ
္ တ
ုံ င္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင္ထ
့ သ
ဲ ႕ုိ ၀င္ရမည္။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ
သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung အေကာင့္ ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ကးူ ယူျခင္း
1
သင္၏ယခင္ device တြင္ သင့္ Samsung အေကာင္ထ
့ သ
ဲ ႕ုိ ဝင္ေရာက္ပါ။
2
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊ အရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သင့္ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ထားပါ။
•
သင့္ device သည္ Samsung Cloud ကို ေထာက္ကေ
ူ ပးထားပါက သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး
အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → Samsung Cloud → ဤဖုနး္ ကုိ အရန္သမ
ိ း္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ၿသင္
အရန္အျဖစ္ကးူ ယူလေ
ုိ သာ အိင
ု တ
္ မ္မ်ားကို အမွနျ္ ခစ္ပါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ သင္၏ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ကးူ ယူရန္
အရံသမ
ိ း္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
သင့္ ေမာ္ဒယ္ အေပၚမူတည္၍ ေဒတာ အရန္ထားျခင္း နည္းလမ္းသည္ ကြျဲ ပားႏိင
ု သ
္ ည္။
•
အခ်ဳိ႕ေဒတာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးလိရ
႔ု မည္မဟုတေ
္ ပ။ မည္သည္ေ
့ ဒတာကို အရန္အျဖစ္
ကူးေျပာင္းလိရ
႔ု ေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ပါ၊ အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း →
Samsung Cloud → ဤဖုနး္ ကုိ အရန္သမ
ိ း္ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
သင္၏ Samsung Cloud ရွိ device တစ္ခခ
ု ်င္းစီအတြက္ အရန္အျဖစ္ကးူ ယူထားေသာ ေဒတာကို ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ စတင္ပါ၊ အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → Samsung Cloud → ေဒတာ
ျပန္ထားပါ →
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ သင္ ကူးယူလေ
ုိ သာ device ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
166
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းျခင္း
1
သင့္ device အသစ္တင
ြ ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးၿပီး အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → Samsung Cloud
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ေဒတာ ျပန္ထားပါ →
3
သင္ ျပန္သမ
ိ း္ ဆည္းလိေ
ု သာ ေဒတာအမ်ဳိးအစားကို မွတသ
္ ားၿပီး ျပန္လည္ထားရွပ
ိ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ႏွင့္ ယခင္ device တစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္၏ device မွ ေဒတာကို ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းျခင္း
သင္သည္ Samsung Cloud ႏွငအ
့္ တူ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ား၊ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားႏွင့္ ပြမ
ဲ ်ားကဲသ
့ ႔ုိ သင့္ device တြင္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ေဒတာကို
ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းႏိင
ု ၿ္ ပီး ၎ကို အျခား device မ်ားမွ ရယူႏင
ုိ သ
္ ည္။
1
2
3
သင့္ device အသစ္တင
ြ ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အတ္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးၿပီး အ​ေကာင့မ
္ ်ားႏွင့္ အရန္သမ
ိ း္ ျခင္း → Samsung Cloud
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → ဆင္ခ
့ ႏ
္ င
ွ ့္ ေအာ္တို အရန္သမ
ိ း္ ရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား → ဆင္ခ
့ ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္ ခ်ိနက
္ က
ုိ လ
္ ပ
ႈ ရ
္ ာွ းလိေ
ု သာ အရာမ်ားေဘးရွိ ခလုတမ
္ ်ားကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင္အ
့ ေနျဖင့္ ျပခန္း၊ ဆင္ခ
့ လ
္ ပ
ု ထ
္ ားေသာ အျခားေဒတာ (သိ႕ု မဟုတ)္ Samsung Cloud Drive
ကတ္ကုိ ႏွပ
ိ ျ္ ခင္းအားျဖင့္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ေဒတာကို စစ္ေဆးႏိင
ု ပ
္ ါသည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဆက္တင္ကုိ
ေျပာင္းလဲႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
Google
Google မွ ျဖည္ဆ
့ ည္းေပးထားေသာ အခ်ဳိ႕က႑မ်ားအတြက္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ Google ကို ႏွပ
167
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
အဆင္ျ့ မင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အဆင္ျ့ မင္က
့ ႑မ်ားကို အသက္သင
ြ း္ ၿပီး ၄င္းတိ႕ု ကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ထားေသာ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းပါ။
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အဆင္ျ့ မင့္ လုပေ
အလြနလ
္ ပ
ႈ ယ
္ မ္းျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ device ေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းသည္ အာရုခ
ံ ံ အသံးု ျပဳေသာ
အခ်ဳိ႕လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ မရည္ရယ
ြ ေ
္ သာ ထည္သ
့ င
ြ း္ မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိင
ု သ
္ ည္။
•
တြဖ
ဲ က္ပစၥညး္ မ်ား။ ။ ကီးဘုတ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
စမတ္ ေပါ့အပ္ ျမင္ကင
ြ း္ ။ ။ အက္ပမ
္ ်ား သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေပၚလာသည့္ ျမင္ကင
ြ း္ တြင္ ၾကည္ရ
့ ရ
ႈ န္ အက္ပမ
္ ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္ ဒီလပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသံးု ျပဳေနစဥ္ မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ သေကၤတကို ႏွပ
ိ ျ္ ခင္းအားျဖင့္ ေပၚလာသည့္
ျမင္ကင
ြ း္ မွတဆင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျမန္ ၾကည
ဤလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ ဝင္းဒိးု မ်ဳိးစံလ
ု ပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ ေထာက္ပေ
့ံ ပးသည့္ အက္ပမ
္ ်ားတြငသ
္ ာ ရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
တိက
ု ႐
္ က
ုိ မ
္ ်ွ ေဝျခင္း။ ။ အခ်က္အလက္မ်ား တိက
ု ရ
္ က
ို ေ
္ ၀မွ်ဖိ႕ု သင္အ
့ ား ခြငျ့္ ပဳရန္ ေ၀မွ်ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား panel ေပၚတြင္
သင္ဆက္သယ
ြ ခ
္ ေ
့ဲ သာ လူမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ device တြင္ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
•
သက္ဝင္လပ
ႈ ရ
္ ာွ းပံမ
ု ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ ။ သင္သည္ အန္နေ
ီ မးရွငး္ မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ စခရင္၏ လႈပရ
္ ာွ းမႈႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ၿပီး
ထိခက
ုိ လ
္ ယ
ြ ပ
္ ါက စခရင္ effect အခ်ိဳ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ device ကို သတ္မတ
ွ သ
္ ည္။
•
လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားႏွင့္ လက္ဟန္မ်ား။ ။ လႈပရ
္ ာွ းမႈလပ
ု ေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသက္သင
ြ း္ ၿပီး ဆက္တင္ကုိ သီးသန္ထ
႔ ားသည္။
•
Game Launcher။ ။ ဂိမး္ လန္ခ်ာကို ဖြငပ
့္ ါ။ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Game Launcher ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
Dual Messenger။ ။ ဒုတယ
ိ အပ္စက
္ ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ၿပီး တူညသ
ီ ည့္ အပ္စတ
္ င
ြ ္ မတူညသ
ီ ည့္ အေကာင့္ ႏွစခ
္ က
ု ုိ
အသံးု ျပဳသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Dual Messenger ကို ကိးု ကားပါ။
•
SOS မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပိျ႔ု ခင္း။ ။ ပါ၀ါခလုတက
္ ုိ ၃ ႀကိမ္ ႏွပ
ိ ျ္ ခင္းျဖင့္ စာတိက
ု ုိ ကူညေ
ီ ပးပိ႕ု ရန္ device တြင္ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
လက္ခရ
ံ ရွသ
ိ သ
ူ ႕ုိ စာတိႏ
ု င
ွ အ
့္ တူ အသံသင
ြ း္ မွတတ
္ မ္းကိလ
ု ည္း ေပးပိ႕ု ႏိင
ု သ
္ ည္။
168
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
Dual Messenger
ဒုတယ
ိ အပ္စက
္ ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ၿပီး တူညသ
ီ ည့္ အပ္စတ
္ င
ြ ္ မတူညသ
ီ ည့္ အေကာင့္ ႏွစခ
္ က
ု ုိ အသံးု ျပဳသည္။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အဆင္ျ့ မင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား → Dual Messenger ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အေထာက္အပံေ
့ ပးထားေသာ အပ္စမ
္ ်ား ေပၚလာလိမမ
့္ ည္။
2
ဒုတယ
ိ အပ္စက
္ ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ရန္ အပ္စတ
္ စ္ခ၏
ု ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဒုတယ
ိ အပ္စက
္ ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ လိမမ
့္ ည္။ ဒုတယ
ိ အပ္စ၏
္ သေကၤတကို
ႏွငအ
့္ တူ ျပသလိမမ
့္ ည္။ ဒုတယ
ိ အပ္စမ
္ ွ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင္ ရရွေ
ိ သာအခါ ပထမအပ္စ၏
္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားမွ ၄င္းတိက
႔ု ုိ ခြျဲ ခားရန္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ျပသလိမမ
့္ ည္။
ဒုတိယအပ္စ္
•
အတ္ပအ
္ ေပၚ မူတည္၍ ႏွစမ
္ ်ိဳးသံးု မက္ဆင္ဂ်ာ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
•
အပ္စ၏
္ တခ်ိဳ႕လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဒုတယ
ိ အပ္စအ
္ တြက္ ကန္သ
႔ တ္ထားေကာင္း ကန္သ
႔ တ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
ဒုတယ
ိ အပ္စက
္ ုိ ဖ်က္ျခင္း
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အဆင္ျ့ မင့္ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား → Dual Messenger ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
သင္ ပိတလ
္ ေ
ုိ သာ အပ္စ၏
္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ပိတပ
္ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ျဖဳတ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဒုတယ
ိ အပ္စႏ
္ င
ွ ပ
့္ တ္သတ္သည့္ ေဒတာအားလံးု ကို ဖ်က္လမ
ိ မ
့္ ည္။
ပထမအပ္စက
္ ုိ ဖ်က္လက
္ုိ ပ
္ ါက ဒုတယ
ိ အပ္စလ
္ ည္း ပ်က္သာြ းလိမမ
့္ ည္။
169
ႏွငအ
့္ တူ
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ က်န္းမာျခင္း
သင့က
္ ရ
ိ ယ
ိ ာ၏ ေန႔စဥ္ အသံးု မွတတ
္ မ္းကို ၾကည္ပ
့ ါ။ စခရင္ မည္မ်ွ ၾကာၾကာထားသည္ႏင
ွ ့္ သင္အက္ပမ
္ ်ားကို အႀကိမေ
္ ရ
မည္မ်ွ ဖြငထ
့္ ားသည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို မည္မ်ွ သံးု ထားသည္ကသ
့ဲ ႔ုိ အခ်က္မ်ားအတြက္
ၾကည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္။ အက္ပတ
္ စ္ခခ
ု ်င္းစီအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ဆက္တင္မ်ားကို ေျပာင္းျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ အသံးု ျပဳခ်ိနက
္ ုိ
ကန္သ
႔ တ္ျခင္းလည္း လုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ က်န္းမာျခင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
စခရင္ရွိ အခ်ိန္သည္
ေသာ့ဖြင့္ထားသည့္ နံပါတ္မ်ား
အႀကံျပဳထားသည့္ နံပါတ္မ်ား
ဒက္ရွ္ဘုတ္
ေလေလွ်ာ့မုတ္သံုးထားသည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ကို ေျပာင္းလဲသည္။
170
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
အက္ပမ
္ ်ားအတြက္ အခ်ိနမ
္ တ
ွ စ
္ က္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
အခ်ိနမ
္ တ
ွ စ
္ က္တင
ြ ္ ဆက္တင္သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္းျဖင့္ အက္ပတ
္ စ္ခစ
ု အ
ီ တြက္ တစ္ေန႔တာ အသံးု ျပဳမႈကုိ ကန္သ
႔ တ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
ကန္သ
႔ တ္ခ်ိနသ
္ ေ
႔ုိ ရာက္လ်ွ င္၊ အက္ပမ
္ ွ ျဖဳတ္လက
ုိ ၿ္ ပီး အသံးု ျပဳႏိင
ု ေ
္ တာ့မည္မဟုတပ
္ ါ။
1
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ က်န္းမာျခင္း → ဒက္ရဘ
္ွ တ
ု ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
သင္အလိရ
ု ရ
ိွ ာ အက္ပေ
္ နာက္ရိွ အခ်ိနမ
္ တ
ွ စ
္ က္ မရွပ
ိ ါ ကိတ
ု က
႔ုိ ာ အခ်ိနမ
္ တ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
ေလေလွ်ာ့မတ
ု အ
္ သံးု ျပဳျခင္း
မအိပမ
္ ႏ
ီ င
ွ ့္ သင္အ
့ ပ
ိ ခ
္ ်ိနက
္ ုိ အေနွာင္အ
့ ယွကမ
္ ရွေ
ိ စရန္အတြက္ မ်က္လးုံ အားစိက
ု မ
္ ေ
ႈ လွ်ာ့ခ်ကာ ေလေလွ်ာ့မတ
ု က
္ ုိ အသံးု ျပဳပါ။
1
ဆက္တင္စခရင္တင
ြ ၊္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ က်န္းမာျခင္း → အနားယူ ကိတ
ု က
႔ုိ ာ အခုဖင
ြ ပ
့္ ါ ကိတ
ု ပ
႔ုိ ါ။
2
သင္အလိရ
ု ရ
ိွ ာ ဝန္ေဆာင္မက
ႈ ေ
ုိ ျပာင္းရန္ ဖြငပ
့္ ါ။
•
ျဖဴမဲ ၫွျိ ခင္း။ ။ စခရင္ရိွ ျပသသည္အ
့ ေရာင္မ်ားကို မီးခိးု ေရာင္ကသ
့ဲ ႔ုိ ျပသပါ။
•
မေႏွာင္ယ
့ က
ွ ပ
္ ါႏွင။့္ ။ ခြငျ့္ ပဳထားသည္မ်ားမွ လြ၍
ဲ အ၀င္ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသံမ်ားကို ပိတရ
္ န္
device ကို လုပေ
္ ဆာင္သည္။
3
ေလေလွ်ာ့မတ
ု က
္ ုိ သံးု ရန္အတြက္ သတ္မတ
ွ ရ
္ န္၊ သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည္အ
့ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ဖြငပ
့္ ါ သုေ
႔ိ ျပာင္းၿပီး ဖြငက
့္ ာ၊
လုပင
္ န္းအစီအစဥ္ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ ကိတ
ု က
႔ုိ ာ အခ်ိနမ
္ တ
ွ ပ
္ ါ။
171
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ကိရယ
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ
Device ကို ဂရုစက
ုိ ျ္ ခင္း လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္သည္ သင့္ device ၏ ဘက္ထရီ၊ သိမး္ ဆည္းမႈ၊ မန္မရ
ုိ ႏ
ီ င
ွ ့္ စနစ္လၿုံ ခံဳေရး
အေျခအေနအလံးု စံက
ု ုိ ေထာက္ပေ
့ံ ပးသည္။ သင္လ
့ က္ေခ်ာင္းႏွင့္ ထိႏပ
ိွ လ
္ က
ုိ ႐
္ ျံု ဖင့္ device ကိလ
ု ည္း သင္ အလိအ
ု ေလ်ာက္
အေကာင္းဆံးု ခ်ိနၫ
္ ႏ
ိႇ င
ုိ ပ
္ ါသည္၊ ထိေ
႔ု နာက္ ေဒတာ အလြနအ
္ ကၽြံ သိမး္ ဆည္းေရးနည္းသြငက
္ သင္မ
့ ဘ
ုိ င
ုိ း္ ေဒတာ အသံးု ျပဳမႈကုိ
ကူညစ
ီ မ
ီ ေ
ံ ပးပါမည္။
ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွႏ
ိ င
ုိ မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။
ဘက္ထရီ
အစြမ္းကုန္ ေဒတာ ေခၽြတာေရး
သိမ္းဆည္းမႈ
လံုျခံဳေရး
မန္မိုရီ
အျမန္သင္ျ့ မတ္ေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းက႑ကို အသံးု ျပဳျခင္း
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ကိရယ
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ → ယခုျပင္ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ ယခု
ေကာင္းမြနေ
္ အာင္ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အျမန္သင္ျ့ မတ္ေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းက႑သည္ device လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ ေအာက္ပါ လႈပရ
္ ာွ းမ်ားအျဖစ္ ျမွငတ
့္ င္ေပးသည္။
•
မန္မရ
ုိ အ
ီ ခ်ဳိ႕ကို ရွငး္ လင္းျခင္း။
•
မလိအ
ု ပ္ေသာ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ခတ
ံ င
ြ ္ လုပေ
္ ဆာင္ေနေသာ အပ္စမ
္ ်ားကို ပိတျ္ ခင္း။
•
ပံမ
ု န
ွ မ
္ ဟုတေ
္ သာ ဘက္ထရီအသံးု ျပဳမႈကုိ စီမခ
ံ န္႕ခြျဲ ခင္း။
•
ပ်က္သာြ းေသာ အတ္ပမ
္ ်ားႏွင့္ malware အတြက္ စစ္ေဆးျခင္း
172
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ဘက္ထရီ
က်န္ရေ
ိွ နေသာ ဘက္ထရီပါ၀ါႏွင့္ device ကို အသံးု ျပဳရန္ က်န္ရခ
ိွ ်ိနက
္ ုိ စစ္ေဆးပါ။ ဘက္ထရီအဆင္န
့ ည္းေနေသာ device
မ်ားအတြက္ ပါ၀ါေခြ်တာေရး က႑ကို ကို အသက္သင
ြ း္ ျခင္းျဖင့္ ဘက္ထရီပါ၀ါကို ထိနး္ သိမး္ သည္။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ကိရယ
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ → ဘက္ထရီ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
အသံးု ျပဳရန္ က်န္ရခ
ိွ ်ိနသ
္ ည္ ဘက္ထရီ ပါ၀ါမကုနခ
္ င္ က်န္ရေ
ိွ နေသာ အခ်ိနက
္ ုိ ျပသည္။ အသံးု ျပဳရန္
က်န္ရခ
ိွ ်ိနသ
္ ည္ သင့္ device ၏ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေရး အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။
•
ပါ၀ါေခြ်တာေရးပံစ
ု က
ံ ုိ အသံးု ျပဳေနေသာ အပ္စမ
္ ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ သင္ မရရွျိ ခင္း ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
ဘက္ထရီအသံးု ျပဳမႈကုိ စီမခ
ံ န္႕ခြျဲ ခင္း
သင္၏ device အသံးု ျပဳရျခင္း ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္မ်ားႏွင့္ ကိက
ု ည
္ ေ
ီ သာ ပါဝါပံစ
ု က
ံ ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
ါဝါ အနေအထား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ေကာင္းမြနေ
္ အာင္ေဆာင္ရက
ြ ထ
္ ားသည္။ ။ Device ၏ စြမး္ ေဆာင္ရည္ႏင
ွ ့္ ဘက္ထရီ အသံးု ျပဳမႈ အၾကား ညီမ်ွ ေစရန္
ျပင္ဆင္ ထိနး္ ခ်ဳပ္သည္။
•
အလယ္အလတ္ ပါဝါေခၽြတာမႈ။ ။ ဘက္ထရီအသံးု ျပဳခ်ိနက
္ ုိ ဆြဆ
ဲ န္႕ရန္ ပါ၀ါေခြ်တာေရးပံစ
ု က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ပါ။
•
အျမင္ဆ
့ းံု ပါဝါေခၽြတာမႈ။ ။ အျမင္ဆ
့ းုံ ပါ၀ါ ေခြ်တာေရးနည္းအသြငတ
္ င
ြ ္ device သည္ ည ပံစ
ု က
ံ ုိ အသက္သင
ြ း္ ျခင္း၊
အတ္ပမ
္ ်ားႏွင့္ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ကန္႕သတ္ျခင္းျဖင့္ ဘက္ထရီသးုံ စြမ
ဲ က
ႈ ုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ဖုနး္ လိင
ု း္ မွလ၍
ဲြ
အျခားကြနယ
္ က္ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ားကို ပိတေ
္ ပးလိမမ
့္ ည္။
သင္သည္ ဘက္ထရီအား ပိမ
ု လ
ုိ ်င္ျမန္စာြ အားသြငး္ ရန္ device ကို လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား္ ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး
အျမန္ေကဘယ္ႀကိဳး အားသြငး္ ျခင္း ကို အသက္သက္သင
ြ း္ ရန္ ဖြငပ
့္ ါ။
အက္ပတ
္ စ္ခခ
ု ်င္းစီအတြက္ ဘက္ထရီ သံးု စြမ
ဲ က
ႈ ုိ စီမခ
ံ န္ခ
႔ ျဲြ ခင္း
သင္သည္ ေနာက္ခတ
ံ င
ြ ္ လုပေ
္ ဆာင္ေနေသာ အသံးု မျပဳေနသည္အ
့ ပ္စမ
္ ်ား၏ ဘက္ထရီသးုံ စြမ
ဲ က
ႈ ုိ ကာကြယျ္ ခင္းျဖင့္
ဘက္ထရီပါ၀ါကို ေခြ်တာႏိင
ု သ
္ ည္။ အက္ပမ
္ ်ား စာရင္းမွ အက္ပမ
္ ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသက္သင
ြ း္ ရန္
အက္ပက
္ ို အနားေပးမႈတင
ြ ္ ထားပါ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ထိ႕ု အတူ
→ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား ကို ႏွပ
ိ ၿ္ ပီး အက္ပ္ ပါဝါ စီမခ
ံ န႔ခ
္ မ
ဲြ ႈ
ေအာက္ရိွ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
173
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
သုေ
ိ လွာင္ခန္း
အသံးု ျပဳၿပီးသားႏွင့္ က်န္ရေ
ိွ နေသာ မန္မရ
ုိ အ
ီ ဆင္က
့ ုိ စစ္ေဆးပါ။
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ → သုေ
ိ လွာင္ခန္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ကိရယ
•
အတြငး္ မန္မရ
ုိ ၏
ီ အမွနတ
္ ကယ္ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ပမာဏသည္ အေသးစိတေ
္ ဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏထက္
ပိန
ု ည္းသည္၊ အဘယ္ေၾကာင္ဆ
့ ေ
ုိ သာ္ လည္ပတ္ေရးစနစ္ႏင
ွ ့္ မူလအပ္စမ
္ ်ားသည္ မန္မရ
ုိ ၏
ီ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ပင
ုိ း္ ကို
ေနရာယူထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ပမာဏသည္ သင္ device ကို ျမွငတ
့္ င္ေသာအခါတြင္
ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
Samsung ဝက္ဘဆ
္ ဒ
ုိ ေ
္ ပၚတြင္ သင့္ device အတြက္ အေသးစိတေ
္ ဖာ္ျပခ်က္ အပိင
ု း္ အတြငး္ အတြငး္ မန္မရ
ုိ ၏
ီ
ရရွႏ
ိ င
ုိ ေ
္ သာ ဆံသ
့ ည္ပ
့ မာဏကို သင္ ၾကည္႐
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္။
မန္မရ
ုိ က
ီ ုိ စီမခ
ံ န္႕ခြျဲ ခင္း
Cache ကဲသ
့ ႕ုိ ၾကြငး္ က်န္ေသာ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ဖ်က္ရန္ ယခု ရွငး္ လင္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ သင္ ေနာက္ထပ္ အသံးု မျပဳေတာ့ေသာ
အပ္စမ
္ ်ားကို ဖ်က္ရန္ႏင
ွ ့္ ပယ္ဖ်က္ရန္ သံးု စြသ
ဲ ူ အခ်က္အလက္မ်ား ေအာက္က အမ်ဳိးအစားတစ္ခက
ု ုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထိ႕ု ေနာက္
ေရြးခ်ယ္ရန္ အရာမ်ားကို အမွနျ္ ခစ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ပါ သိ႕ု မဟုတ္ တပ္ဆင္ထားမႈကုိ ျဖဳတ္ပါ။ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မွတဉ
္ ာဏ္
ဆက္တင္မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ကိရယ
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ → မွတဉ
္ ာဏ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေနာက္ခတ
ံ င
ြ ္ ဖြငထ
့္ ားေသာ အက္ပမ
္ ်ားကို ရပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္ device ကို အရွန
ိ ျ္ မႇငရ
့္ န္ အပ္စစ
္ ာရင္းမွ အပ္စမ
္ ်ားကို
အမွတအ
္ သားျခစ္ၿပီး ယခု ရွငး္ လင္းပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
လံၿု ခဳံေရး
Device လံၿု ခံဳေရး အဆင္က
့ ုိ စစ္ေဆးပါ။ ဒီက႑သည္ သင့္ device ကို မဲလ၀
္ လ
ဲ အ
္ တြက္ စကန္ဖတ္ေပးသည္။
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ → လံၿု ခဳံေရး → ဖုနး္ ကို စကန္ဖတ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ကိရယ
174
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
အစြမး္ ကုန္ ေဒတာ ေခၽြတာေရး
ေနာက္ခံ အပ္စအ
္ ား မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ အသံးု ျပဳျခင္းမွ တားဆီးျခင္းျဖင့္ သင့္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ေဒတာ အသံးု ျပဳမႈကုိ
ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာၿပီး ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနရ
္ က္မတ
ွ စ္ဆင့္ ရယူဝင္ၾကည္ရ
့ ေသာ ႐ုပပ
္ မ
ုံ ်ား၊ ဗြဒ
ီ ယ
ီ မ
ုိ ်ားႏွင့္
ဝက္ဘစ
္ ာမ်က္ႏာွ မ်ားကဲသ
့ ႔ုိ အင္တာနက္ ေဒတာကို ခ်ဳံ႕ရန္ သင္သည္ ေဒတာ ခ်ဳံ႕ျခင္း အဂၤါရပ္ကုိ အသံးု ျပဳႏိင
ု သ
္ ည္။
•
ဒီက႑သည္ ေဒသ (သိ႕ု မဟုတ)္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူ သိမ
႔ု ဟုတ္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနရ
္ က္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ဤအဂၤါရပ္ကုိ
အသက္သင
ြ း္ ေသာအခါ ဝက္ဘစ
္ ာမ်က္ႏာွ အခ်ိဳ႕ သိမ
႔ု ဟုတ္ အေၾကာင္းအရာကို မရရွႏ
ိ င
ုိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား စခရင္တင
ြ ၊္ ကိရယ
ိ ာ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့ေ
္ ရွာက္မႈ → ပိမ
ု ေ
ုိ ဒတာ ေခၽြတာေရး ကို တိၿ႔ု ပီး ဖြငရ
့္ န္ ခလုတက
္ ုိ တိပ
႔ု ါ။
႐ိုက္ကြင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး
ကာလအတြက္ အသံုးျပဳၿပီး
သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာ
မိုဘိုင္းကြန္ရက္ အသံုးျပဳေနစဥ္
ပမာဏကို ၾကည့္႐ႈပါ။
အင္တာနက္ ေဒတာကို ခ်ံဳ႕ရန္
Samsung Max ေဒတာခ်ံဳ႕ျခင္း
အဂၤါရပ္ကို ဖြင့္ပါ။
ေနာက္ခံတြင္ မိုဘိုင္း ေဒတာ
ခ်ိတ္ဆက္မႈ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားေသာ
အပ္စ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္သည္ ေဒတာ အသံးု ျပဳမႈ ေစာင္ၾ့ ကည္ေ
့ လ့လာေရး ကာလကို ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္
မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား → ေဒတာ သံးု စြမ
ဲ ႈ → ေငြေတာင္းခံသည့္ ကာလစက္ဝန္းႏွင့္ ေဒတာ
သတိေပးခ်က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အက္ပမ
္ ်ား
Device ၏ အပ္စမ
္ ်ားကို စီမခ
ံ န္႕ခြၿဲ ပီး ၄င္းတိ႕ု ၏ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။ သင္သည္ အပ္စမ
္ ်ား၏ အသံးု ျပဳမႈ
သတင္းအခ်က္လက္ကုိ ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ုိ သ
္ ည္၊ ၄င္းတိ႕ု ၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ခြငျ့္ ပဳႏိင
ု သ
္ ည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မလိအ
ု ပ္ေသာ အပ္စမ
္ ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ပိတျ္ ခင္းတိ႕ု
လုပႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
ဆက္တင္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အက္ပမ
္ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
175
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
အေထြေထြ စီမခ
ံ ်က္
သင့္ device ၏ စနစ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ ျပဳလုပပ
္ ါ (သိ႕ု မဟုတ)္ device ကို ျပန္ျပင္ပါ။
ံ ်က္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားတြင္ အေထြေထြ စီမခ
•
ဘာသာစကားႏွင့္ ထည္သ
့ င
ြ း္ မႈ။ ။ ကီးဘုတႏ
္ င
ွ ့္ အသံထည္သ
့ င
ြ း္ ျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားကဲသ
့ ႕ုိ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲၿပီး device ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားေပၚမူတည္၍
အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ ထပ္ေဆာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Device
ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည္ျ့ ခင္း ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
ေန႔စဲြ ႏွငအ
့္ ခ်ိန။္ ။ ဖုနး္ တြင္ အခ်ိနႏ
္ င
ွ ့္ ရက္စက
ြဲ ုိ မည္ကသ
့ဲ ႔ုိ ျပသမည္ကုိ ထိနး္ ခ်ဳပ္ရန္ ျပင္ဆင္မမ
ႈ ်ားကို အသံးု ျပဳပါ။
ဘက္ထရီသည္ အားျပည္ေ
့ နလွ်င္ အခ်ိနႏ
္ င
ွ ့္ ရက္စက
ဲြ ုိ ျပန္ျပင္သာြ းလိမမ
့္ ည္။
•
ကၽြႏပ
ု္ တ
္ ထ
႔ုိ ံ ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။ ။ ေမးခြနး္ မ်ား ေမးသည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အႀကိမႀ္ ကိမေ
္ မးထားေသာ ေမးခြနး္ မ်ားကို
ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္ ပိမ
ု ေ
ုိ သာ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ Samsung Members ကို ၾကည္ပ
့ ါ။
•
ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။ ။ သင့္ device ၏ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ျပန္ျပင္ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ စက္ရထ
ံု တ
ု ေ
္ ဒတာအတိင
ု း္
ျပန္ျပင္ျခင္းကို ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။ သင္၏ ဆက္တင္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ ကြနယ
္ က္ဆင္တင္ (သိမ
႔ု ဟုတ)္ လက္လမ
ွ း္ မီမႈ
ဆက္တင္အားလံးု ကို သင္ ျပန္သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။ Device အေကာင္းဆံးု အေျခအေနအတြက္ လက္ရအ
ိွ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္
ျပန္စတင္ရန္ device ကိလ
ု ည္း သင္ သတ္မတ
ွ ႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
Device ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည္ျ့ ခင္း
သင္သည္ သင့္ device တြင္ အသံးု ျပဳရန္ ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည္ႏ
့ င
ုိ သ
္ ည္။
1
ဆက္တင္မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ အေထြေထြ စီမခ
ံ ်က္ → ဘာသာစကားႏွင့္ ထည္သ
့ င
ြ း္ မႈ → ဘာသာစကား → ဘာသာစကားကို
ထည္ပ
့ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေပါင္းထည္ႏ
့ င
ုိ ေ
္ သာ ဘာသာစကားမ်ားအားလံးု ကို ၾကည္ရ
့ န္
→ ဘာသာစကားအားလံးု ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
2
ေပါင္းထည္ရ
့ န္ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားအား နဂိမ
ု လ
ူ ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မတ
ွ ရ
္ န္ မူရင္းပါပံစ
ု အ
ံ ျဖစ္ သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ ကို
ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ လက္ရိွ ဘာသာစကား ဆက္တင္ကုိ ထားရန္ လက္ရအ
ိွ တိင
ု း္ ဆက္သးံု ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားကို သင္ဘ
့ ာသာစကားစာရင္းတြင္ ေပါင္းထည္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္။ နဂိမ
ု လ
ူ ဘာသာစကားကို သင္
ေျပာင္းခဲပ
့ ါက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားကို စာရင္း၏ ထိပဆ
္ းုံ တြင္ ေပါင္းထည္လ
့ မ
ိ မ
့္ ည္။
သင့္ ဘာသာစကား စာရင္းထဲမွ နဂိမ
ု လ
ူ ဘာသာစကားကို ေျပာင္းရန္
ကို ဘာသာစကား ေဘးသိ႕ု ဆြခ
ဲ ်ၿပီး ၎ကို စာရင္း၏
ထိပဆ
္ းုံ သိ႕ု ေရႊ႕ပါ။ ထိ႕ု ေနာက္ က်င္သ
့ းုံ ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ အတ္ပသ
္ ည္ မူလ ဘာသာစကားကို မေထာက္ကေ
ူ ပးပါက စာရင္းထဲရိွ
ေထာက္ကေ
ူ ပးထားေသာ ေနာက္ ဘာသာစကားကို အသံးု ျပဳလိမမ
့္ ည္။
176
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ဝင္ေရာက္ႏင
ို ခ
္ င
ြ ့္
Device အား လက္လမ
ွ း္ မီမက
ႈ ုိ တိးု တက္ေစဖိ႕ု အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္တင္ကုိ အထူးစီစဥ္ေဆာင္ရက
ြ ပ
္ ါ။
ို ခ
္ င
ြ ့္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ႏင
•
ဖန္သားျပင္ဖတ္စက္။ ။ အသံျဖင့္ တုျ႔ံ ပန္မည့္ အသံလက္ေထာက္အကူကုိ ဖြငပ
့္ ါ။ ဤအဂၤါရပ္ကုိ
ဘယ္လအ
ုိ သံးု ျပဳရေၾကာင္း ေလ့လာႏိင
ု ရ
္ န္ ကူညေ
ီ ပးမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည္႐
့ ရ
ႈ န္ သင္တန္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
ျမင္ႏင
ို စ
္ မ
ြ း္ ပုေ
ိ ကာင္းေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ား။ ။ အျမင္အာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြငး္ ေသာ အသံးု ျပဳသူမ်ားအတြက္ လက္လမ
ွ း္ မီမက
ႈ ုိ
တိးု တက္ေစဖိ႔ု ဆက္တင္ကုိ စိတႀ္ ကိဳက္လပ
ု ပ
္ ါ။
•
အၾကားအာ႐ုံ အရည္အေသြးျမႇငျ့္ ခင္းမ်ား။ ။ အၾကားအာ႐ုံ ခ်ိဳ႕ယြငး္ ေသာ အသံးု ျပဳသူမ်ားအတြက္ လက္လမ
ွ း္ မီမက
ႈ ုိ
တိးု တက္ေစဖိ႔ု ဆက္တင္ကုိ စိတႀ္ ကိဳက္လပ
ု ပ
္ ါ။
•
အျပန္အလွနတ
္ ျ႔ုံ ပန္မႏ
ႈ င
ွ ့္ လက္အသံးု ျပဳႏုင
ိ မ
္ ႈ အားနည္းသူ။ ။ လက္အသံးု ႏိင
ု စ
္ မ
ြ း္ အားနည္းေသာ အသံးု ျပဳသူမ်ားအတြက္
လက္လမ
ွ း္ မီမက
ႈ ုိ တိးု တက္ေစဖိ႔ု ဆက္တင္ကုိ စိတႀ္ ကိဳက္လပ
ု ပ
္ ါ။
•
အဆင္ျ့ မင့္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား။ ။ တိက
ု ႐
္ က
ုိ ဝ
္ င္ၾကည္ျ့ ခင္းႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အဂၤါရပ္မ်ားအတြက္ ဆင္တင္ကုိ
သီးသန္စ
႔ စ
ီ ဥ္ထားရွပ
ိ ါ။
•
ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား။ ။ Device တြင္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
ေဆာ့ဖဝ
္ အ
ဲ ပ္ဒတ
ိ ္
Firmware over-the-air (FOTA) ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ တ
ွ ဆင့္ သင့္ device ၏ ေဆာ့ဖဝ
္ က
ဲ ုိ အပ္ဒတ
ိ လ
္ ပ
ု ပ
္ ါ။ ေဆာ့ဖဝ
္ ဲ
အပ္ဒတ
ိ မ
္ ်ားကိလ
ု ည္း သင္ အစီအစဥ္ဆႏ
ဲြ င
ုိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားတြင္ ေဆာ့ဖဝ
္ အ
ဲ ပ္ဒတ
ိ ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
အေရးေပၚေဆာ့ဖ၀
္ ဲ အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္မက
ႈ ုိ သင့္ device လံၿု ခံဳေရးအတြကႏ
္ င
ွ ့္ လံၿု ခံဳေရးၿခိမး္ ေျခာက္မႈ
အမ်ဳိးအစားသစ္မ်ားကို ပိတဆ
္ ႕ုိ ရန္အတြက္ ထုတလ
္ ်ွ င္ ၄င္းတိ႕ု ကို သင္သ
့ ေဘာတူညမ
ီ ႈ မပါဘဲႏင
ွ ့္ အလိအ
ု ေလ်ာက္
ထည္သ
့ င
ြ း္ လိမမ
့္ ည္ျဖစ္သည္။
•
ေဒါင္းလုတလ
္ ပ
ု ၿ္ ပီး ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။ ။ ျမွငတ
့္ င္မမ
ႈ ်ားကို ကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ စစ္ေဆးၿပီး ထည္သ
့ င
ြ း္ သည္။
•
Wi-Fi သံးု ၿပီး ေအာ္တို ေဒါင္းလုတလ
္ ပ
ု ပ
္ ါ။ ။ Wi-Fi ကြနရ
္ က္သ႔ုိ ခ်ိတဆ
္ က္ေသာအခါ အပ္ဒတ
ိ မ
္ ်ား
အလိအ
ု ေလ်ာက္ ေဒါင္းလုဒလ
္ ပ
ု ရ
္ န္ ကိရယ
ိ ာကို သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ။
•
ေနာက္ဆးုံ အပ္ဒတ
ိ ။္ ။ ေနာက္ဆးုံ ေဆာ့ဖ၀
္ ဲ ျမွငတ
့္ င္ျခင္းကိၾု ကည္ပ
့ ါ။
လံၿု ခံဳေရးအဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္
သင့္ device လံၿု ခံဳေရးအားေကာင္းရန္ႏင
ွ ့္ သင္ပ
့ ဂ
ု ဳိၢ လ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ကာကြယရ
္ န္
လံၿု ခံဳေရးအဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္မက
ႈ ုိ ေထာက္ပေ
့ံ ပးထားသည္။ သင္ေ
့ မာ္ဒယ္အတြက္ လံၿု ခံဳေရးအဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္မ
့ အ
ႈ ေၾကာင္း သိရႏ
ိွ င
ုိ ရ
္ န္
security။samsungmobile။com သိ႕ု သြားေရာက္ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
၀က္ဘဆ
္ ဒ
ုိ သ
္ ည္ အခ်ဳိ႕ဘာသာစကားမ်ားကိသ
ု ာ ေထာက္ပေ
့ံ ပးသည္။
177
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
သံးု သူ လက္စဲြ
Device ႏွင့္ အပ္စက
္ ုိ မည္ကသ
့ဲ ႕ုိ အသံးု ျပဳသည္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အေရးႀကီးသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို မိမစ
ိ တ
ိ ႀ္ ကိဳက္ မည္ကသ
့ဲ ႕ုိ
လုပသ
္ ည္ကုိ ေလ့လာရန္ အကူအညီ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္ရ
့ ပ
ႈ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ သံးု သူ လက္စဲြ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
ဖုနး္ အေၾကာင္း
သင့္ device ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါ။
ိ ပ
္ ါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္ ဖုနး္ အေၾကာင္း ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
သင့္ device ၏ အမည္ကုိ ေျပာင္းရန္ တည္းျဖတ္ရန္ ကို ႏွပ
•
အေျခအေန။ ။ SIM ကတ္၊ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ MAC လိပစ
္ ာႏွင့္ ဆီရရ
ီ ယ္နပ
ံ ါတ္ကသ
့ဲ ႕ုိ device သတင္းအခ်က္အလက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို
ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္။
•
တရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္။ ။ လံၿု ခံဳေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ ပြငလ
့္ င္းေသာ အရင္းအျမစ္ လိင
ု စ
္ င္ကသ
့ဲ ႕ုိ
device ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တရား၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္။
•
ေဆာ့ဖဝ
္ ဲ အခ်က္အလက္။ ။ Device ၏ လည္ပတ္ေရးစနစ္ ဗားရွငး္ ႏွင့္ firmware ဗားရွငး္ ကဲသ
့ ႕ုိ
ေဆာ့ဖ၀
္ သ
ဲ တင္းအခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္။
•
ဘက္ထရီ အခ်က္အလက္။ ။ device ၏ ဘက္ထရီ အေျခအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ၾကည္ရ
့ သ
ႈ ည္။
178
ေနာက္ဆက္တဲြ
ခ်ဳိ႕ယြငး္ ခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း
Samsung Service Centre သိ႕ု မသြားခင္ ေအာက္ပါေျဖရွငး္ ခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ႀကိဳးစားၾကည္ပ
့ ါ။
အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏ device သည္ မလုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို သ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ို သ
္ ည္။
သင့္ device ကို ဖြငေ
့္ သာအခါ (သိ႕ု မဟုတ)္ device ကို အသံးု ျပဳေနစဥ္တင
ြ ္ ေအာက္ပါကုတမ
္ ်ားထဲမွ
တစ္ခသ
ု ႕ုိ ၀င္ေရာက္ရန္ သင္က
့ ုိ ႀကိဳးပမ္းလိမမ
့္ ည္။
•
လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္။ ။ Device ေသာ့ခတ္သည္က
့ ႑ကို ဖြငထ
့္ ားေသာအခါ သင္သည္ device ကို လုပေ
္ ဆာင္ရန္
လွ်ဳိ႕၀ွကန
္ ပ
ံ ါတ္ ရုက
ိ ႏ
္ ပ
ိွ ရ
္ မည္။
•
PIN။ ။ ပထမဆံးု အႀကိမအ
္ တြက္ device အသံးု ျပဳျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ PIN လိအ
ု ပ္ခ်က္ကုိ လုပထ
္ ားေသာအခါ သင္သည္
SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ႏွင့္ ေထာက္ပထ
့ံ ားေသာ PIN ကို ရုက
ိ ႏ
္ ပ
ိွ ရ
္ မည္။ သင္သည္ ဒီက႑ကို Lock SIM ကတ္
စာရင္းကို အသံးု ျပဳျခင္းျဖင့္ ပိတႏ
္ င
ုိ သ
္ ည္။
•
PUK။ ။ သင္၏ PIN ကို အႀကိမေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ မွားႏွပ
ိ ၀
္ င္ေရာက္မပ
ိ ါက သင္၏ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ပိတခ
္ ရ
ံ မည္။
သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူမွ ေထာက္ပေ
့ံ ပးထားသည့္ PUK ကို ရုက
ိ ထ
္ ည္ရ
့ မည္။
•
PIN2။ ။ သင္သည္ PIN2 အား လိအ
ု ပ္ေသာ စာရင္းကို လုပေ
္ ဆာင္ေသာအခါ SIM (သိ႕ု မဟုတ)္ USIM ကတ္ႏင
ွ ့္
ေထာက္ပေ
့ံ ပးထားေသာ PIN2 ကို ရုက
ိ ထ
္ ည္သ
့ ည္။ ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ လ
ိွ ပ
ုိ ါက သင္၏ ၀န္ေဆာင္မျႈ ဖည္ဆ
့ ည္းသူကုိ ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။
သင္၏ device သည္ ကြနယ
္ က္အမွား (သိ႕ု မဟုတ)္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမွားစာတိမ
ု ်ားကို ျပသေနလွ်င္
•
သင္သည္ အခ်က္ျပမႈ အားနည္းေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ လက္ခမ
ံ ႈ အားနည္းေသာ ေနရာတြင္ ရွေ
ိ နပါက လက္ခမ
ံ က
ႈ ုိ
သင္ ဆံးု ရႈးံ ႏိင
ု သ
္ ည္။ အျခားေနရာသိ႕ု ေရႊ႕ၿပီး ထပ္မႀံ ကိဳးစားၾကည္ပ
့ ါ။ ေရႊ႕ေနစဥ္အတြငး္ အမွားစာတိမ
ု ်ား အႀကိမႀ္ ကိမ္
ေပၚႏိင
ု သ
္ ည္။
•
သင္၏ အသင္း၀င္ေၾကးမရွဘ
ိ ႏ
ဲ င
ွ ့္ အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို မ
္ ည္ မဟုတေ
္ ပ။ ပိမ
ု သ
ုိ ရ
ိ လ
ိွ ပ
ုိ ါက သင္၏
၀န္ေဆာင္မျႈ ဖည္ဆ
့ ည္းသူကုိ ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။
သင္၏ device မပြငလ
့္ ်ွ င္
သင္၏ ဘက္ထရီ လံးု ၀အားကုနေ
္ နသည္အ
့ ခါ device သည္ ပြငလ
့္ မ
ိ မ
့္ ည္မဟုတေ
္ ပ။ Device ကို မဖြငခ
​့္ င္ ဘက္ထရီကုိ
အားအျပည္သ
​့ င
ြ ​း္ ပါ။
179
ေနာက္ဆက္တဲြ
ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ ေႏွးေကြးစြာ (သိ႕ု မဟုတ)္ မမွနမ
္ ကန္ တံ႕ု ျပန္ေနလွ်င္
•
သင္သည္ မ်က္ႏာွ ျပင္ အကာအကြယ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေရြးခ်ယ္စရာ တြဖ
ဲ က္ပစၥညး္ မ်ားအား ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္တင
ြ ္
တပ္ထားလွ်င္ ထိေတြ႕ မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ မလုပေ
္ ဆာင္သည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
သင္သည္ ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ထိေနစဥ္ လက္အတ
ိ ၀
္ တ္ထားေသာအခါ၊ သင္လ
့ က္မ်ား မသန္႕ရွငး္ ေသာအခါ
(သိ႕ု မဟုတ)္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ခြ်န္ျမေသာအရာ၀တၳဳမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ လက္ေခ်ာင္းထိပမ
္ ်ားျဖင့္ ထိလ်ွ င္
ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ မလုပေ
္ ဆာင္သည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ စိထ
ု င
ုိ း္ ေသာအေျခအေနတြင္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေရႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါတြင္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္
မလုပေ
္ ဆာင္သည္လည္း ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
•
အျခားယာယီ ေဆာ့ဖ၀
္ ဲ bug မ်ား ကို ရွငး္ လင္းရန္ device ကို ျပန္လည္စတင္ပါ။
•
သင့္ device ၏ ေဆာ့ဖ၀
္ က
ဲ ုိ ေနာက္ဆးုံ ဗားရွငး္ အဆင္ျ့ မွငတ
့္ င္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
သင္၏ ထိေတြ႕မ်က္ႏာွ ျပင္သည္ ပြနး္ ပဲေ
့ နလွ်င္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ပ်က္စးီ ေနလွ်င္ Samsung Service Centre သိ႕ု သြားပါ။
သင္၏ device သည္ ရပ္တန္႕ေနလွ်င္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဆိးု ဆိးု ရြားရြား အမွားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေနရလွ်င္
ေအာက္ပါေျဖရွငး္ နည္းမ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည္ပ
့ ါ။ ျပႆနာကို ေျဖရွငး္ ၍ မရပါက Samsung Service Centre သိ႕ု သြားပါ။
Device ကို ျပန္လည္စတင္ျခင္း
သင္၏ device သည္ ရပ္တန္႕ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဟန္းေနပါက သင္သည္ အပ္စမ
္ ်ားကို ပိတ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ device ကို ပိတ၍
္
တဖန္ျပန္ဖင
ြ ရ
့္ န္ လိအ
ု ပ္သည္။
ျပန္လည္စတင္ရန္ တြနး္ အားေပးျခင္း
အကယ္၍ သင္၏ device သည္ ရပ္ေနၿပီး တံ႕ု ျပန္မမ
ႈ ရွလ
ိ ်ွ င္္ ပိတၿ္ ပီးျပန္ဖင
ြ ရ
့္ န္ ပါ၀ါ ခလုတႏ
္ င
ွ ့္ အသံေလွ်ာ့ခလုတက
္ ုိ တၿပိဳင္နက္
၇ စကၠန႕္ ထက္ၾကာေအာင္ ဆက္တက
ုိ ဖ
္ ၿိ ပီး ႏွပ
ိ ထ
္ ားရမည္။
Device ကို ျပန္ျပင္ျခင္း
အထက္ပါ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွငး္ ၍ မရပါက စက္ရထ
ံု တ
ု ေ
္ ဒတာအတိင
ု း္ ျပန္ျပင္ရန္ လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ စတင္ၿပီး အေထြေထြ စီမခ
ံ ်က္ → ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ → ဖုနး္ အသစ္ကသ
႔ဲ ႔ုိ ျပန္လည္ျပဳလုပျ္ ခင္း
→ ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ → အားလုးံ ဖ်က္ပစ္ပါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ စက္ရထ
ံု တ
ု ေ
္ ဒတာအတိင
ု း္ ျပန္မျပင္ခင္ device တြင္
သိမး္ ဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာအားလံးု ကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ သတိရပါ။
180
ေနာက္ဆက္တဲြ
ေခၚဆိမ
ု မ
ႈ ်ား မခ်ိတဆ
္ က္ႏင
ုိ လ
္ ်ွ င္
•
သင္သည္ မွနက
္ န္ေသာ ဆယ္လလ
ူ ာ ကြနယ
္ က္ကုိ လုပေ
္ ဆာင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
သင္သည္ သင္ ေခၚဆိေ
ု နေသာ ဖုနး္ နံပါတ္မတ
ွ စ္ပါး အျခားဖုနး္ မ်ားကို မေခၚဆိေ
ု နေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လပ
ု ပ
္ ါ။
•
သင္သည္ အ၀င္ဖန
ု း္ နံပါတ္မတ
ွ စ္ပါး အျခားဖုနး္ မ်ားကို မေခၚဆိေ
ု နေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လပ
ု ပ
္ ါ။
ဖုနး္ ေခၚဆိမ
ု တ
ႈ င
ြ ္ အျခားသူမ်ားမွ သင္ ေျပာသည္ကုိ မၾကားရလွ်င္
•
သင္သည္ မိက
ု ခ
္ ရုဖ
ိ န
ု း္ ကို ဖုးံ အုပမ
္ ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
မိက
ု ခ
္ ရုဖ
ိ န
ု း္ သည္ သင့္ ပါးစပ္ႏင
ွ ့္ နီးကပ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လပ
ု ပ
္ ါ။
•
နားထည္န
့ ားၾကပ္ကုိ အသံးု ျပဳေနလွ်င္ ၎ကို မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
ဖုနး္ ေခၚေနစဥ္အတြင္ အက္ခးုိ အသံမ်ား ထြကေ
္ နလွ်င္
အသံခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ျ္ ခင္းျဖင့္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အျခားဧရိယာကို ေရႊ႕ျခင္းျဖင့္ အသံကုိ ခ်ိနည
္ ပ
ိွ ါ။
ဆယ္လလ
ူ ာကြနယ
္ က္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အင္တာနက္ကုိ မၾကာခဏ ခ်ိတဆ
္ က္မရျဖစ္ေနပါက
(သိ႕ု မဟုတ)္ အသံအရည္အေသြး ညံေ
့ နပါက
•
Device ၏ အတြငး္ အင္တာနာကို သင္ မပိတထ
္ ားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လပ
ု ပ
္ ါ။
•
သင္သည္ အခ်က္ျပမႈ အားနည္းေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ လက္ခမ
ံ ႈ အားနည္းေသာ ေနရာတြင္ ရွေ
ိ နပါက လက္ခမ
ံ က
ႈ ုိ
သင္ ဆံးု ရႈးံ ႏိင
ု သ
္ ည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူ၏ အေျခစိက
ု ေ
္ နရာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္
ခ်ိတဆ
္ က္မျႈ ပႆနာမ်ား ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ အျခားေနရာသိ႕ု ေရႊ႕ၿပီး ထပ္မႀံ ကိဳးစားၾကည္ပ
့ ါ။
•
ေရႊ႕ေနစဥ္ device ကို အသံးု ျပဳပါက ႀကိဳးမဲက
့ န
ြ ယ
္ က္ ၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူႏင
ွ ့္ ပတ္သတ္သည့္
ကြနယ
္ က္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အသံးု ျပဳမရ ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
ဘက္ထရီသေကၤတ အလြတျ္ ဖစ္ေနလွ်င္
သင္၏ ဘက္ထရီ အားေလ်ာ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီကုိ အားသြငး္ ျခင္း။
181
ေနာက္ဆက္တဲြ
ဘက္ထရီသည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ အားမ၀င္ပါက (Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ
အားသြငး္ ႀကိဳးမ်ားအတြက)္
•
အားသြငး္ ႀကိဳးသည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ခ်ိတဆ
္ က္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
Samsung Service Centre သိ႕ု သြားၿပီး ဘက္ထရီကုိ အစားထိးု ပါ။
ပထမဆံးု ၀ယ္ယၿူ ပီးေနာက္ ဘက္ထရီ အားကုန္ ျမန္လာလွ်င္
•
သင္သည္ device ကို အလြနေ
္ အးေသာ (သိ႕ု မဟုတ)္ အလြနပ
္ ေ
ူ သာ အပူခ်ိနႏ
္ င
ွ ့္ ထိေတြ႕ပါက အသံးု ျပဳႏိင
ု ေ
္ သာ
ဘက္ထရီအားသည္ ေလ်ာ့နည္းလာႏိင
ု သ
္ ည္။
•
သင္သည္ GPS၊ ဂိမး္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အင္တာနက္ကသ
့ဲ ႔ုိ အခ်ဳိ႕သာက႑မ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အပ္စက
္ ုိ အသံးု ျပဳသည္အ
့ ခါ
ဘက္ထရီသးုံ စြမ
ဲ ႈ ျမင္တ
့ က္လာလိမမ
့္ ည္။
•
ဘက္ထရီအသံးု ျပဳမႈ မ်ားလာပါက အသံးု ျပဳႏိင
ု ေ
္ သာအားသည္ အခ်ိနန
္ ည္းလာလိမမ
့္ ည္။
ကင္မရာကို စတင္ေသာအခါ အမွားစာတိမ
ု ်ား ေပၚလာပါက
သင္၏ device သည္ ကင္မရာအပ္စက
္ ုိ လည္ပတ္ရန္ လံေ
ု လာက္ေသာ မန္မရ
ုိ ႏ
ီ င
ွ ့္ ဘက္ထရီပါ၀ါ ရွရ
ိ မည္။ သင္သည္
ကင္မရာကို စတင္ေနေသာအခါ အမွားစာတိမ
ု ်ားကို လက္ခရ
ံ ရွလ
ိ ်ွ င္ ေအာက္ပါတိ႕ု ကို ႀကိဳးစားၾကည္ပ
့ ါ။
•
ဘက္ထရီကုိ အားသြငး္ ျခင္း။
•
ကြနပ
္ ်ဴတာထဲသ႕ုိ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ သင့္ device မွ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ မန္မရ
ုိ အ
ီ ခ်ဳိ႕ကို
လြတေ
္ အာင္လပ
ု ပ
္ ါ။
•
Device ကို ျပန္လည္စတင္ပါ။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည္ၿ့ ပီးေနာက္တင
ြ ေ
္ တာင္မွ ကင္မရာအပ္စႏ
္ င
ွ ပ
့္ တ္သတ္၍
ျပႆနာရွေ
ိ နေသးလွ်င္ Samsung Service Centre ကို သြားပါ။
ဓာတ္ပအ
ုံ ရည္အေသြးသည္ ႀကိဳၾကည္သ
့ ည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိင
ု သ
္ ည္။
•
သင္ဓ
့ ာတ္ပမ
ုံ ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ သင္အသံးု ျပဳသည့္ နည္းစနစ္ႏင
ွ ့္ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏင
ုိ သ
္ ည္။
•
သင္သည္ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားကို ေမွာင္သည္ေ
့ နရာမ်ား၊ ညအခ်ိန္ (သိ႕ု မဟုတ)္ အိမအ
္ တြငး္ တြင္ ရုက
ိ က
္ းူ ပါက ဓာတ္ပျုံ ဖဳတ္မ်ား
ေပၚျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖုးိ ကပ္စမ
္ ျပတ္သည္မ်ား ျဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည္။
182
ေနာက္ဆက္တဲြ
မာလ္တမ
ီ ဒ
ီ ယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ား ဖြငေ
့္ သာအခါ အမွားစာတိမ
ု ်ား ေပၚလာပါက
သင္၏ device တြင္ မာလ္တမ
ီ ဒ
ီ ယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ားကို ဖြငေ
့္ သာအခါ အမွားစာတိမ
ု ်ား ရရွျိ ခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ ၄င္းဖိင
ု မ
္ ်ား အလုပ္
မလုပျ္ ခင္းတိ႕ု ျဖစ္လ်ွ င္ ေအာက္ပါအတိင
ု း္ ႀကိဳးစားပါ။
•
ကြနပ
္ ်ဴတာထဲသ႕ုိ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း (သိ႕ု မဟုတ)္ သင့္ device မွ ဖိင
ု မ
္ ်ားကို ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ မန္မရ
ုိ အ
ီ ခ်ဳိ႕ကို
လြတေ
္ အာင္လပ
ု ပ
္ ါ။
•
Music ဖိင
ု သ
္ ည္ Digital Rights Management (DRM) ျဖင့္ ကာကြယထ
္ ားျခင္း မဟုတေ
္ ၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
လုပပ
္ ါ။ ဖိင
ု သ
္ ည္ DRM ျဖင့္ ကာကြယထ
္ ားျခင္း ျဖစ္လ်ွ င္ သင္တ
့ င
ြ ္ သင္ေ
့ လ်ာ္ေသာလိင
ု စ
္ င္ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဖိင
ု က
္ ုိ ဖြငရ
့္ န္
ကီးရွေ
ိ ၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
ဖိင
ု ပ
္ စ
ုံ မ
ံ ်ားကို device မွ ေထာက္ပထ
့ံ ားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။ ဖိင
ု ပ
္ စ
ုံ သ
ံ ည္ ေထာက္ပျ့ံ ခင္း မခံရပါက DivX
(သိ႕ု မဟုတ)္ AC3 ကဲသ
့ ႕ုိ ၄င္းကို ေထာက္ပေ
့ံ သာအပ္စက
္ ုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ပါ။ သင့္ device အား ေထာက္ပထ
့ံ ားေသာ
ဖိင
ု ပ
္ စ
ုံ မ
ံ ်ားကို အတည္ျပဳသိရလ
ိွ ပ
ုိ ါက www။samsung။com တြင္ ၾကည္ရ
့ ႏ
ႈ င
ို ပ
္ ါသည္။
•
သင္၏ device သည္ device ႏွင့္ ရုက
ိ က
္ းူ ထားေသာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားကို ေထာက္ပေ
့ံ ပးသည္။ အျခား device ႏွင့္
ရုက
ိ က
္ းူ ထားေသာ ဓာတ္ပမ
ုံ ်ားႏွင့္ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ားသည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ အလုပမ
္ လုပသ
္ ည္လည္း ရွႏ
ိ င
ို သ
္ ည္။
•
သင့္ device သည္ သင္၏ ကြနယ
္ က္၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူ (သိ႕ု မဟုတ)္ အပိ၀
ု န္ေဆာင္မႈ ျဖည္ဆ
့ ည္းသူမ်ားမွ
ခြငျ့္ ပဳထားေသာ မာလ္တမ
ီ ဒ
ီ ယ
ီ ာဖိင
ု မ
္ ်ားကို ေထာက္ပေ
့ံ ပးသည္။ ဖုနး္ သံစဥ္၊ ဗီဒယ
ီ မ
ုိ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ေ၀ါေပပါမ်ားကဲသ
့ ႕ုိ
အင္တာနက္တင
ြ ္ အဆင္ဆ
့ င္ပ
့ ်ံ႕ႏွ႕ံ ေနေသာ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ အလုပမ
္ လုပသ
္ ည္လည္း
ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။
Bluetooth သည္ ေကာင္းေကာင္း အလုပမ
္ လုပပ
္ ါ
ေနာက္ထပ္ Bluetooth device ကို ရွာမေတြ႕ပါက (သိ႕ု မဟုတ)္ ခ်ိတဆ
္ က္ေရး ျပႆနာမ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ်က္
ခ်ိဳ႕ယြငး္ မႈမ်ား ရွပ
ိ ါက ေအာက္ပါတိ႕ု ကို ႀကိဳးစားေဆာင္ရက
ြ ၾ္ ကည္ပ
့ ါ။ ။
•
သင္ခ်ိတဆ
္ က္လေ
ုိ သာ device ကို စကင္ဖတ္ဖ႕ုိ (သိ႕ု မဟုတ)္ ခ်ိတဆ
္ က္ဖ႕ုိ အဆင္သင္ျ့ ဖစ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
သင့္ device ႏွင့္ အျခား Bluetooth device သည္ အမ်ားဆံးု Bluetooth အကြာအေ၀း (၁၀ မီတာ) အတြငး္ ရွေ
ိ နေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
သင့္ device တြင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးပါ၊ ခ်ိတဆ
္ က္မမ
ႈ ်ား ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိ႕ု ေနာက္ ျပန္အသက္သင
ြ း္ ရန္
ဘလူးတုသ္ ခလုတက
္ ုိ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
•
သင့္ device တြင္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အက္ပက
္ ုိ အစပ်ိဳးပါ၊ ကြနရ
္ က္ဆက္တင္ကုိ ျပန္သတ္မတ
ွ ရ
္ န္ အေထြေထြ
စီမခ
ံ ်က္ → ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ → ကြနယ
္ က္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ → သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား
ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ → ျပန္လည္သတ္မတ
ွ ပ
္ ါ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။ ျပန္သတ္မတ
ွ ျ္ ခင္းကို ေဆာင္ရက
ြ ေ
္ သာအခါ
စာရင္းသြငး္ ထားေသာ အခ်က္အလက္ကုိ သင္ဆးုံ ႐ႈးံ ႏိင
ု သ
္ ည္။
အကယ္၍ အထက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာကို မေျဖရွငး္ ႏိင
ု လ
္ ်ွ င္ Samsung Service Centre ကို ဆက္သယ
ြ ပ
္ ါ။
183
ေနာက္ဆက္တဲြ
ကြနပ
္ ်ဴတာႏွင့္ device ကို ခ်ိတဆ
္ က္သည္အ
့ ခါ ခ်ိတဆ
္ က္မႈ မလုပေ
္ ဆာင္ႏင
ုိ လ
္ ်ွ င္
•
သင္ အသံးု ျပဳေနေသာ USB ႀကိဳးသည္ သင့္ device ႏွင့္ အံ၀င္ခင
ြ က
္ ်ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
သင္က
့ န
ြ ပ
္ ်ဴတာတြင္ မွနက
္ န္ေသာ ဒရုင
ိ ဘ
္ ာကို ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားၿပီး အဆင္ျ့ မွငထ
့္ ားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
•
သင္သည္ Windows XP အသံးု ျပဳသူ ျဖစ္လ်ွ င္ သင္က
့ န
ြ ပ
္ ်ဴတာတြင္ Windows XP Service Pack 3 (သိ႕ု မဟုတ)္
ပိျု မင္သ
့ ည္ကုိ ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပပ
္ ါ။
သင္၏ လက္ရတ
ိွ ည္ေနရာကို သင့္ device မွ မရွာေဖြႏင
ုိ လ
္ ်ွ င္
GPS အခ်က္ျပသည္ အိမတ
္ င
ြ း္ ကဲသ
့ ႕ုိ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အဟန္႕အတား ရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည္။ ဒီအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏
တည္ေနရာကို ရွာေဖြရန္ ၀ိင
ု ဖ
္ င
ုိ ္ (သိ႕ု မဟုတ)္ မိဘ
ု င
ုိ း္ ကြနယ
္ က္တစ္ခက
ု ုိ အသံးု ျပဳရန္ device ကို လုပေ
္ ဆာင္ပါ။
Device ထဲတင
ြ ္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ေဒတာမ်ား ဆံးု ရႈးံ သြားလွ်င္
Device ထဲတင
ြ ္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးေဒတာအားလံးု ကို အၿမဲတမ္း အရန္ေကာ္ပယ
ီ ထ
ူ ားပါ။ သိ႕ု မဟုတလ
္ ်ွ င္ ေဒတာ
ပ်က္စးီ (သိ႕ု မဟုတ)္ ဆံးု ရႈးံ ပါက သင္သည္ ျပန္မရႏိင
ု ေ
္ ပ။ Samsung သည္ device ထဲတင
ြ ္ သိမး္ ဆည္းထားေသာ ေဒတာ
ဆံးု ရႈးံ မႈအတြက္ တာ၀န္မရွေ
ိ ပ။
Device အဖံးု အျပင္ဘက္တစ္၀င
ုိ တ
္ င
ြ ္ ကြကလ
္ ပ္ေသးေသးေလးတစ္ခု ျဖစ္လာလွ်င္
•
ဒီကက
ြ လ
္ ပ္သည္ လိအ
ု ပ္သျဖင့္ ထုတလ
္ ပ
ု ထ
္ ားေသာ က႑ျဖစ္ၿပီး အေသးစာလႈပယ
္ မ္းမႈတစ္ခ်ဳိ႕ (သိ႕ု မဟုတ)္
အစိတအ
္ ပိင
ု း္ မ်ား တုနခ
္ ါမႈတ႕ုိ ျဖစ္ေပၚႏိင
ု သ
္ ည္။
•
ဒါ့အျပင္ ဒီကက
ြ လ
္ ပ္ကုိ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆြဆ
ဲ န္႕လွ်င္ အစိတအ
္ ပိင
ု း္ မ်ားအၾကား ပြတတ
္ က
ုိ မ
္ လ
ႈ ည္း ျဖစ္ေပၚႏိင
ု သ
္ ည္။
Device ၏ သိမး္ ဆည္းမႈတင
ြ ္ ေနရာ မလံေ
ု လာက္ေတာ့လ်ွ င္
Cache ကဲသ
့ ႕ုိ မလိအ
ု ပ္ေသာေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါ၊ device ကို ဂရုစက
ုိ ျ္ ခင္း လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကုိ အသံးု ျပဳပါ (သိ႕ု မဟုတ)္
အသံးု မျပဳေသာ အပ္စမ
္ ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါ (သိ႕ု မဟုတ)္ သိမး္ ဆည္းရာေနရာကို ပိခ
ု ်ဲ႕ပါ။
184
ေနာက္ဆက္တဲြ
မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အပ္စခ
္ လုတ္ ေပၚမလာေပ
အပ္စခ
္ လုတက
္ ုိ အသံးု မျပဳဘဲႏင
ွ ့္ သင္သည္ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေပၚတြင္ အေပၚ (သိ႕ု မဟုတ)္ ေအာက္ဘက္သ႔ုိ ပြတဆ
္ ျဲြ ခင္းျဖင့္
အပ္စ္ မ်က္ႏာွ ျပင္ကုိ ဖြငႏ
့္ င
ုိ သ
္ ည္။ မူလမ်က္ႏာွ ျပင္ေအာက္ေျခရွိ အပ္စခ
္ လုတက
္ ုိ ေဖာ္ျပရန္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား အပ္စက
္ ုိ
စတင္ၿပီး ျပ႐ုပ္ → ပင္မ ဖန္သားျပင္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ၄င္းကို အသက္သင
ြ း္ ရန္ အက္ပခ
္ လုတ္ ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
မူလခလုတ္ မေပၚပါ
တခ်ိဳ႕ေသာ အတ္ပမ
္ ်ား (သိ႕ု မဟုတ)္ အဂၤါရပ္မ်ား အသံးု ျပဳေနစဥ္ မူလခလုတ္ ပါဝင္သည့္ လမ္းၫႊနဘ
္ ားေပ်ာက္သာြ းႏိင
ု သ
္ ည္။
လမ္းၫႊနဘ
္ ားကို ၾကည္ရ
့ န္ မ်က္ႏာွ ျပင္ေအာက္ေျခမွ အေပၚကို ဆြခ
ဲ ်ပါ။
မ်က္ႏာွ ျပင္ေတာက္ပမႈ ခ်ိနည
္ ဘ
ွိ ားသည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ မေပၚလာေပ
အေျခအေနျပဘား ေအာက္ဘက္ကုိ ဆြခ
ဲ ်ျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြငပ
့္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
ကို ေအာက္ဘက္သ႔ုိ ဆြခ
ဲ ်ပါ။ ေတာက္ပမႈခ်ိနည
္ ဘ
ွိ ား ေဘးရွိ
ကို ႏွပ
ိ ပ
္ ါ၊ ထိေ
႔ု နာက္ ထိနး္ ခ်ဳပ္ကက
ြ က
္ ုိ ထိပပ
္ င
ုိ း္ တြင္ ျပပါ
ခလုတက
္ ုိ အသက္သင
ြ း္ ရန္ ႏွပ
ိ ပ
္ ါ။
Samsung Cloud အလုပမ
္ လုပေ
္ ပ။
•
သင္သည္ ကြနယ
္ က္တစ္ခက
ု ုိ မွနမ
္ န
ွ က
္ န္ကန္ ခ်ိတဆ
္ က္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
Samsung Cloud ၏ ၀န္ေဆာင္မက
ႈ ုိ စစ္ေဆးေနစဥ္ သင္သည္ Samsung Cloud ကို အသံးု မျပဳႏိင
ု ေ
္ ပ။ ေနာက္မွ
ထပ္ႀကိဳးစားပါ။
185
မူပိုင္ခြင့္
Copyright © 2019 Samsung Electronics
ဒီအသံုးျပဳလမ္းညႊန္ကို ႏိုင္ငံတကာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားအရ ကာကြယ္ထားသည္။
Samsung Electronics ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲႏွင့္ ဒီအသံုးျပဳလမ္းညႊန္မွ အစိတ္အပုိင္း တစ္စံုတစ္ရာကို
အီလက္ထေရာနစ္(သို႕မဟုတ္)စက္ပစၥည္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊ ဖိုတိုေကာ္ပီ၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)
သတင္းအခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ စနစ္တြင္ သိမ္းဆည္းျခင္း စေသာ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ
ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖစ္ေစ(သို႕မဟုတ္)ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္ေစ
ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္
•
SAMSUNG ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ SAMSUNG လိုဂိုကို Samsung Electronics ပစၥည္းမ်ား၏
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသည္။
•
•
® သည္ Bluetooth SIG, Inc. worldwide ၏ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။
Wi-Fi®၊ Wi-Fi Protected Setup™၊ Wi-Fi Direct™၊ Wi-Fi CERTIFIED™ ႏွင့္ Wi-Fi လိုဂိုတို႕ကို မဟာမိတ္
Bluetooth
Wi-Fi ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသားျဖစ္သည္။
•
Dolby Laboratories မွလိုင္စင္ရယူ၍ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ Dolby၊ Dolby Atmos ႏွင့္ double-D
အမွတ္တံဆိပ္တို႔သည္ Dolby Laboratories ၏ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။
•
အျခားကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising