Samsung | SM-R170 | User manual | Samsung SM-R170 User manual

Samsung SM-R170 User manual
အသံုးျပဳ လမ္းညႊန္
SM-R170
Myanmar. 04/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
အခ်က္အလက္ဇယား
အေျခခံ
Galaxy Wearable အက္ပ္
3
ဒီအရာကို အရင္ဆံုးဖတ္ပါ။
34
မိတ္ဆက္
4
Galaxy Buds အေၾကာင္း
35
နားၾကပ္တပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖဳတ္ျခင္း
5
ထုပ္ပိုးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား
36
နားၾကပ္ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္
6
Device အဆင္အျပင္
8
အသံုးျပဳရန္အတြက္ နားၾကပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း
10
ဘက္ထရီ
16
ဘက္ထရီအခ်က္ျပမီးမ်ား အမွတ္အသားျပျခင္း
ဆက္တင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း
38
ေနာက္ဆက္တြဲ
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
18
နားၾကပ္ကို မိုဘိုင္း device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
24
နားၾကပ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း
25
Touchpad ကို အသံုးျပဳျခင္း
28
အသိဉာဏ္ရွိေသာ အသံ အေထာက္အကူ
သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း
30
အသံ ထိန္းညွိမႈကို အသံုးျပဳျခင္း
31
ေခၚဆိုမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
32
ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပံုစံကို အသံုးျပဳျခင္း
39
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း
42
Galaxy Buds Manager ကို အသံုးျပဳၿပီး
နားၾကပ္မ်ား၏ ေဆာ့ဖဲဝဲလ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း
29
အသံုးျပဳသူလက္စြဲကို ၾကည့္ရႈျခင္း
2
43
နားၾကပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ႕ျခင္း
44
နားၾကပ္မ်ားကို ျပန္လည္စတင္ျခင္း
အေျခခံ
ဒီအရာကို အရင္ဆံုးဖတ္ပါ။
သင့္ေလ်ာ္လံုၿခံဳေသာ အသံုးျပဳမႈျဖစ္ေစရန္ ဤ device ကို အသံုးမျပဳခင္ ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္လက္စြဲစာကို ဖတ္ပါ။
•
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ device ၏ မူလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
•
အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဒသ၊ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူ၊ ေမာ္ဒယ္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား(သို႕မ
ဟုတ္)device ေဆာ့ဖ္၀ဲေပၚကို မူတည္၍ သင္၏ device ႏွင့္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ ပံုမ်ားသည္ တကယ့္ ထုတ္ကုန္
အစစ္ႏွင့္ အသြင္အျပင္ ကြာေကာင္းကြာႏိုင္ပါသည္။ ပါဝင္ေသာ အရာမ်ားသည္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ မရွိဘဲ
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
အျခား device မ်ား အသံုးမျပဳခင္ ၎တို႔သည္ Galaxy Buds ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္
မိုဘိုင္း device မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို www.samsung.com တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
•
Device ကို အရည္ထဲတြင္ ႏွစ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ေရပန္းကဲ့သို႔ ဖိအားပါေသာ ေရေခါင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္း မျဖစ္ေစရန္
ကာကြယ္ပါ။ ေရကူးျခင္းႏွင့္ ေရခ်ိဳးျခင္းကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း device ကို မတပ္ပါႏွင့္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ device ကို ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
•
Galaxy Buds ၏ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း(သို႕မဟုတ္)တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ
ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းသည္ Galaxy Buds ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းႏွင့္ ေဒတာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ သင္၏ Samsung လိုင္စင္သေဘာတူခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး
သင္၏ အာမခံခ်က္ကိုလည္း ပ်က္ျပယ္ေစလိမ့္မည္။
•
Galaxy Buds ႏွင့္ သင္ ခ်ိတ္ဆက္လိုက္ေသာ မိုဘိုင္း device ထုတ္လုပ္ဖန္တီးသူႏွင့္ ေမာ္ဒယ္အေပၚ မူတည္ၿပီး
ဤလမ္းၫႊန္ခ်က္လက္စြဲစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။
•
ဤထုတ္ကုန္တြင္ အခမဲ့/ကူးယူခြင့္ေပးထားေသာ ရင္းျမစ္ ေဆာ့ဖဲဝဲလ္ ပါဝင္သည္။ ကူးယူခြင့္ေပးထားေသာ ရင္းျမစ္
ေဆာ့ဖဲဝဲလ္ကို ၾကည့္ရႈျခင္းအတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဖတ္ရႈရန္ Samsung ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (opensource.samsung.com)
သို႔ သြားပါ။
ညႊန္ၾကားခ်က္ သေကၤတမ်ား
သတိေပးခ်က္။ ။သင္(သို႕မဟုတ္)အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား
ျဖစ္ပြားမႈ။ ။သင္၏ device(သို႕မဟုတ္)အျခားကိရိယာမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား
ႏႈိးေဆာ္ခ်က္။ ။မွတ္စု၊ အသံုးျပဳျခင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား(သို႕မဟုတ္)အပိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
3
အေျခခံ
Galaxy Buds အေၾကာင္း
Galaxy Buds မ်ားသည္ သင့္ device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးပါက ေလ့က်င့္ခန္းကဲ့သုိ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း
သီခ်င္းနားေထာင္ရန္ႏွင့္ ဖုန္းမ်ား လက္ခံေျဖၾကားရန္ ခြင့္ျပဳသည့္ နားၾကပ္မ်ား ျဖစ္သည္။
လမ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းျဖတ္ကူးစဥ္ကဲ့သို႔ ယဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးသည့္ေနရာမ်ားတြင္ နားၾကပ္မ်ားကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တံု႔ျပန္မႈ ေႏွးေကြးခ်ိန္မ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။
4
အေျခခံ
ထုပ္ပိုးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား
ထုပ္ပိုးမႈ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျမန္ စတင္အသံုးျပဳလမ္းညႊန္ကို ၾကည့္ပါ။
•
Galaxy Buds ႏွင့္ အတူ ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ ရရွိႏိုင္ေသာ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏
ပံုမ်ားသည္ သင္ ေနထုိင္ရာေဒသ(သို႔မဟုတ္)ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူအေပၚ မူတည္ၿပီး ကြာျခားႏုိင္ပါသည္။
•
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ဒီ Galaxy Buds အတြက္သာ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား
device မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သံုးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
•
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႏႈိးေဆာ္မႈမရွိဘဲႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ အပိုတြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကို Samsung ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။ မ၀ယ္ယူမီ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္
ေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။ အတည္မျပဳထားေသာ
တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ အာမခံခ်က္ျဖင့္ ကာကြယ္မထားေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းမ်ားႏွင့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။
•
တြဲဖက္ပစၥည္းအားလံုး ရရွိႏိုင္မႈသည္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ရရွိႏိုင္ေသာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက Samsung ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
5
အေျခခံ
Device အဆင္အျပင္
နားၾကပ္
နားၾကပ္ ေနာက္ထိပ္
Touchpad
အားသြင္းေပါက္မ်ား
မိုက္ခရုိဖုန္း
ထိေတြ႔အာရုံခံကိရိယာ
အားသြင္းေပါက္မ်ား
နားၾကပ္ထိပ္
သင္သည္ Galaxy Buds ပ်က္ေနခ်ိန္ ၄င္းကို အသံုးျပဳေသာအခါ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္ေခ်ရွိပါသည္။ Samsung
Service Centre တြင္ ျပဳျပင္ၿပီးေနာက္မွသာ Galaxy Buds ကို ျပန္အသံုးျပဳပါ။
နားၾကပ္ ေနာက္ထိပ္
ဆိုဒ္ေသး
ဘယ္၊ညာ ၫႊန္ျပမႈ
ဆိုဒ္လတ္
၊ ဆိုဒ္ႀကီး
ဘယ္၊ညာ ၫႊန္ျပမႈ
6
အေျခခံ
အားသြင္းဘူး
အားသြင္းႀကိဳးအေပါက္ (USB Type-C)
နားၾကပ္ဘက္ထရီ
အခ်က္ျပမီး
အားသြင္းသည့္ေနရာမ်ား
(ဘယ္)
အားသြင္းသည့္ေနရာမ်ား
(ညာ)
အားသြင္းဘူးဘက္ထရီ
အခ်က္ျပမီး
•
အားသြင္းေပါက္မ်ားတြင္ ေခၽြးေပျခင္း(သို႔မဟုတ္)အရည္စြတ္စိုျခင္း ျဖစ္ပါက Galaxy Buds တြင္
သံေခ်းတက္ေကာင္း တက္ႏိုင္သည္။ အားသြင္းေပါက္မ်ား(သို႔မဟုတ္)နားၾကပ္တြင္ ေခၽြးေပျခင္း(သို႔မဟုတ္)
အရည္စြတ္စိုျခင္း ျဖစ္ပါက အားသြင္းဘူးထဲသို႔ နားၾကပ္ကို မထည့္ခင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။
•
နားၾကပ္ကို သိမ္းဆည္းေသာအခါ(သို႔မဟုတ္)အားသြင္းေသာအခါ အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ပါ။
7
အေျခခံ
အသံုးျပဳရန္အတြက္ နားၾကပ္ကို ျပင္ဆင္ျခင္း
နားၾကပ္ထိပ္ကို နားၾကပ္သို႔ တပ္ျခင္း
1
2
သင့္ နားႏွင့္ ေတာ္သည့္ နားၾကပ္ထိပ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
နားၾကပ္ ေအာက္ဘက္ရွိ ခ်ိတ္ကို နားၾကပ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ပါ။
•
နားၾကပ္ထိပ္မပါဘဲ နားၾကပ္မ်ားကို သင့္နားထဲသို႔ မထည့္ပါႏွင့္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ သင့္နားမ်ားကို
နာက်င္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
နားၾကပ္ထိပ္ကို တပ္သည့္ အခါ(သို႔မဟုတ္)ျဖဳတ္သည့္အခါတြင္ အားအလြန္အမင္းသံုးၿပီး မဆြဲပါႏွင့္။
နားၾကပ္ထိပ္ စုတ္ၿပဲ ပ်က္စီးေကာင္းပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္။
3
အျခားနားၾကပ္ တစ္ဖက္အတြက္လည္း တူညီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
8
အေျခခံ
နားၾကပ္သုိ႔ နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ တပ္ဆင္ျခင္းနားၾကပ္ထိပ္ကို နားၾကပ္သို႔
တပ္ျခင္း
1
2
3
သင့္ နားႏွင့္ ေတာ္သည့္ နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဘယ္(သို႔မဟုတ္)ညာဘက္ နားအတြက္ နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္၏ ကြင္းကို နားၾကပ္၏ ခ်ိတ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ၿပီး နားၾကပ္ကို နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ႏွင့္ ဖံုးအုပ္ပါ။
•
နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ မပါဘဲ နားၾကပ္မ်ားကို သင့္နားထဲသို႔ မထည့္ပါႏွင့္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
သင့္နားမ်ားကို နာက်င္ေစႏိုင္ပါသည္။
•
နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ကို တပ္သည့္ အခါ(သို႔မဟုတ္)ျဖဳတ္သည့္အခါတြင္ အားအလြန္အမင္းသံုးၿပီး မဆြဲပါႏွင့္။
နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ စုတ္ၿပဲ ပ်က္စီးေကာင္းပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္။
နားၾကပ္ရွိ နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ကို ဦးတည္ခ်က္ မွားၿပီး မထည့္ရ။ နားၾကပ္မ်ားကို သင့္နားမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္စြာ
တပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
4
အျခားနားၾကပ္ တစ္ဖက္အတြက္လည္း တူညီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
9
အေျခခံ
ဘက္ထရီ
ဘက္ထရီကို အားသြင္းျခင္း
နားၾကပ္ကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳမည့္အခါ(သို႔မဟုတ္)အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးမျပဳဘဲထားၿပီးမွ ျပန္လည္
အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ အသံုးမျပဳခင္ ဘက္ထရီကုိ အားျပည့္ေအာင္ သြင္းပါ။ နားၾကပ္သည္ အားသြင္းေနစဥ္
ပြင့္လာလိမ့္မည္။ ဘက္ထရီကို လံုးဝျဖဳတ္ထားေသာအခါ စတင္အလုပ္လုပ္ရန္ အနည္းဆံုး ၁၀ မိနစ္ အခ်ိန္ယူရန္လိုသည္။
နားၾကပ္တစ္ခုစီ၏ ဦးတည္ရာကို စစ္ေဆးပါ၊ ၄င္းတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာအံထဲသို႔ ထည့္သြင္းပါ၊ ထို႔ေနာက္ အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
အတြင္းတြင္ ဘက္ထရီပါေသာ အားသြင္းဘူးသည္ နားၾကပ္ႏွင့္အတူ တၿပိဳင္တည္း အားသြင္းသည္။
သင္သည္ နားၾကပ္မ်ားကို အားသြင္းဘူးထဲတြင္ ထည့္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ပလပ္ေပါက္သို႔ တပ္ရန္မလိုဘဲ အားသြင္းႏုိင္သည္။
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ အားသြင္းႀကိဳးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။ အတည္မျပဴထားေသာ
အားသြင္းႀကိဳး(သို႕မဟုတ္)ႀကိဳးမ်ားသည္ ဘက္ထရီ ေပါက္ကြဲျခင္း(သို႕မဟုတ္)Galaxy Buds ပ်က္စီးျခင္းတို႕
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
အားသြင္းႀကိဳးကို မွန္ကန္စြာ မခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အားသြင္းဘူးကို ဆိုးဆိုးရြားရြား
ပ်က္စီးေကာင္းပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ မွန္ကန္စြာ အသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္
အာမခံခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။
•
Galaxy Buds ႏွင့္အတူ ေပးထားေသာ USB Type-C ႀကိဳးကိုသာ သံုးပါ။ မိုက္ခရို USB ေကဘယ္ႀကိဳးကို သင္
အသံုးျပဳပါက အားသြင္းဘူးကို ပ်က္စီးေကာင္းပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
•
အားသြင္းႀကိဳးမ်ားကို သပ္သပ္စီ ေရာင္းခ်ပါသည္။
•
စြမ္းအင္ကို ေခြ်တာရန္ အားသြင္းႀကိဳးကို အသံုးမျပဳပါက ျဖဳတ္ထားပါ။ အားသြင္းႀကိဳးတြင္
ပါ၀င္အဖြင့္အပိတ္မပါေပ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ပါ၀ါျဖဳန္းတီးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ အသံုးမျပဳပါက ပလပ္ေပါက္မွ
အားသြင္းႀကိဳးကို ျဖဳတ္ထားရမည္။ အားသြင္းႀကိဳးသည္ ပလပ္ေပါက္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ က်န္ရွိေနသင့္ၿပီး
အားသြင္းေနစဥ္ လြယ္ကူစြာ သံုးသင့္သည္။
•
ဘက္ထရီ အားသြင္းေနစဥ္ သင့္ နားၾကပ္၏ ႀကိဳးမဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
•
နားၾကပ္ကို သိမ္းဆည္းေသာအခါ(သို႔မဟုတ္)အားသြင္းေသာအခါ အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ပါ။
•
အားသြင္းေပါက္မ်ားတြင္ ေခၽြးေပျခင္း(သို႔မဟုတ္)အရည္စြတ္စိုျခင္း ျဖစ္ပါက Galaxy Buds တြင္
သံေခ်းတက္ေကာင္း တက္ႏိုင္သည္။ အားသြင္းေပါက္မ်ား(သို႔မဟုတ္)နားၾကပ္တြင္ ေခၽြးေပျခင္း(သို႔မဟုတ္)
အရည္စြတ္စိုျခင္း ျဖစ္ပါက အားသြင္းဘူးထဲသို႔ နားၾကပ္ကို မထည့္ခင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။
•
နားၾကပ္ရွိ နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ကို ဦးတည္ခ်က္ မွားၿပီး မထည့္ရ။ နားၾကပ္ကို အားသြင္းဘူးထဲသို႔ ပံုစံမွန္မွန္
မထည့္သြင္းပါက အားဝင္မည္မဟုတ္ပါ။
10
အေျခခံ
1
2
အားသြင္းဘူးကို ဖြင့္ပါ။
နားၾကပ္တစ္ခုစီ၏ ဦးတည္ရာကို စစ္ေဆးပါ၊ ၄င္းတို႔ကို အားသြင္းဘူးရွိ သက္ဆိုင္ရာအံထဲသို႔ မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းပါ။
L
R
3
4
အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ပါ။
USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳးကို အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳးကို အားသြင္းေပါက္တြင္
တပ္ပါ။
USB ႀကိဳးကို မွန္ကန္စြာ မခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ အားသြင္းဘူးကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးေကာင္းပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
မွန္ကန္စြာ အသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။
5
အားသြင္းႀကိဳးကို ပလပ္ေပါက္တြင္ ထိုးပါ။
နားၾကပ္ႏွင့္ အားသြင္းဘူး၏ ဘက္ထရီမ်ားကို အဆက္မျပတ္ အားသြင္းသည္။
6
အားအျပည့္သြင္းၿပီးပါက အားသြင္းဘူးကို အားသြင္းႀကိဳးမွ ျဖဳတ္ပါ။ အားသြင္းဘူးမွ USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳးကို ဦးစြာ
ျဖဳတ္ၿပီးေနာက္ အားသြင္းႀကိဳးကို လွ်ပ္စစ္ ပလပ္ေပါက္မွ ျဖၽတ္ပါ။
11
အေျခခံ
ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
နားၾကပ္မ်ားကို အသံုးမျပဳပါက အားသြင္းထားသည့္ အားသြင္းဘူးထဲတြင္ သိမ္းထားပါ။ နားၾကပ္မ်ားကို တပ္ထားစဥ္
ထိေတြ႕မႈ အာရံုခံသည္ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ေနမည္ ျဖစ္ၿပီး အသံုးျပဳခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။
ဘက္ထရီအားသြင္းျခင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား
•
အားသြင္းေပါက္မ်ားတြင္ ေခၽြးေပျခင္း(သို႔မဟုတ္)အရည္စြတ္စိုျခင္း ျဖစ္ပါက Galaxy Buds တြင္ သံေခ်းတက္ေကာင္း
တက္ႏိုင္သည္။ အားသြင္းေပါက္မ်ား(သို႔မဟုတ္)နားၾကပ္တြင္ ေခၽြးေပျခင္း(သို႔မဟုတ္)အရည္စြတ္စိုျခင္း ျဖစ္ပါက
အားသြင္းဘူးထဲသို႔ နားၾကပ္ကို မထည့္ခင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ပါ။
•
အားသြင္းႀကိဳးမွလြဲ၍ ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႕ ပါ၀ါရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းနည္းမႈေၾကာင့္
အားသြင္းႏႈန္းကို ေႏွးေစႏိုင္သည္။
•
အားသြင္းေနစဥ္ နားၾကပ္ႏွင့္ အားသြင္းဘူးသည္ ပူေကာင္းပူလာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး နားၾကပ္၏
သက္တမ္း(သို႕မဟုတ္)ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို သက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေပ။ ဘက္ထရီသည္ ပံုမွန္ထက္ ပိုပူလာပါက
အားသြင္းႀကိဳးသည္ အားသြင္ျခင္းကို ရပ္တန္႕ေကာင္း ရပ္တန္႕လိမ့္မည္။
•
နားၾကပ္မ်ားႏွင့္ အားသြင္းဘူးသည္ သင့္ေလ်ာ္စြာ အားမသြင္းပါက ၎တို႔ကို အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္အတူ Samsung
ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာသို႔ ယူသြားပါ။
•
USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳးကို ေကြးေခါက္ျခင္း ေရွာင္ရွားပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳး၏
သက္တမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္(သို႔မဟုတ္)ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ ပ်က္စီးေပါက္ၿပဲေနေသာ USB ေကဘယ္လ္ႀကိဳးကို
မည္သည့္အခါမွ မသံုးမျပဳရ။
12
အေျခခံ
ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းျခင္း
အားသြင္းဘူးတြင္ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းကြိဳင္ ပါ၀င္သည္။ သင္သည္ ဘက္ထရီကို ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းစက္မွတဆင့္(သို႔မဟုတ္)ႀကိဳးမဲ့
အားသြင္းစက္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳ၍ သြင္းႏိုင္သည္။
ဘက္ထရီကို ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစက္ျဖင့္ အားသြင္းျခင္း
1
2
3
4
5
အားသြင္းဘူးကို ဖြင့္ပါ။
နားၾကပ္တစ္ခုစီ၏ ဦးတည္ရာကို စစ္ေဆးပါ၊ ၄င္းတို႔ကို အားသြင္းဘူးရွိ သက္ဆိုင္ရာအံထဲသို႔ မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းပါ။
အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ပါ။
ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစက္အလယ္ေပၚတြင္ အားသြင္းဘူးအလယ္ကို ထားပါ။
အားအျပည့္သြင္းၿပီးပါက အားသြင္းဘူးကို ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစက္မွ ျဖဳတ္ပါ။
ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းျခင္းအတြက္ သတိျပဳရမည့္အခ်က္မ်ား
သတၱဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သံလိုက္မ်ားကဲ့သို႕ေသာ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းကို အားသြင္းဘူးႏွင့္ ႀႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစာအၾကား
ထားေသာအခါ ထို အားသြင္းဘူးကို ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစက္ေပၚတြင္ မထားပါႏွင့္။
ထို အားသြင္းဘူးသည္ ေကာင္းမြန္စြာ အားမသြင္းႏိုင္(သို႕မဟုတ္)အပူရွိန္လြန္ကဲျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္(သို႕မဟုတ္)
အားသြင္းဘူးႏွင့္ ကဒ္မ်ား ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းသည့္ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ အျခားႀကိဳးမဲ့အားသြင္းသည့္ပစၥ
ည္းမ်ားကို အသံုးျပဳလွ်င္ ဘက္ထရီ မွန္မွန္ကန္ကန္ အားမ၀င္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
13
အေျခခံ
PowerShare ကို အသံုးျပဳ၍ ဘက္ထရီ အားသြင္းျခင္း
1
2
3
4
အားသြင္းဘူးကို ဖြင့္ပါ။
နားၾကပ္တစ္ခုစီ၏ ဦးတည္ရာကို စစ္ေဆးပါ၊ ၄င္းတို႔ကို အားသြင္းဘူးရွိ သက္ဆိုင္ရာအံထဲသို႔ မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းပါ။
အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ပါ။
အားသြင္းဘူး၏ ေက်ာဘက္ အလည္တည့္တည့္ကို ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစက္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သည့္ device ေပၚတြင္
တင္ပါ။
ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္း ကြိဳင္၏ ေနရာသည္ device တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မတူညီႏိုင္ပါ။ အားေကာင္းသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ျဖစ္ေစရန္ Device ႏွင့္ အားသြင္းဘူးကို ခ်ိန္ညွိပါ။
ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းစက္ကဲ့သို႔
လုပ္ေဆာင္သည့္ device
14
အေျခခံ
5
အားအျပည့္သြင္းၿပီးပါက အားသြင္းဘူးကို device မွ ျဖဳတ္ပါ။
•
သင့္ေလ်ာ္စြာ အားသြင္းႏုိင္ရန္ အားသြင္းေနစဥ္အတြင္း device(သို႔မဟုတ္)အားသြင္းဘူးကို မေရႊ႕ရ(သို႔မဟုတ္)
အသံုးမျပဳရ။
•
ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစက္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ device အားသြင္းေနစဥ္ ၎ႏွင့္ Galaxy Buds ကို
အားသြင္းပါက အားသြင္းႀကိဳးအေပၚ မူတည္၍ အားသြင္းသည့္ အရွိန္ေလ်ာ့က်ႏုိင္သည္(သုိ႔မဟုတ္)Galaxy
Buds သည္ ေကာင္းမြန္စြာ အားမဝင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
အားသြင္းသည့္ အရွိန္(သို႔မဟုတ္)အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ device ၏ အေျခအေန(သို႔မဟုတ္)
ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ မူတည္၍ ကြာျခားႏိုင္သည္။
•
ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းစက္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ device ၏ လက္က်န္ဘက္ထရီ ပါဝါသည္
သတ္မွတ္ထားသည့္ ပမာဏေအာက္ ေလ်ာ့က်သြားပါက ပါဝါေဝမွ်မႈ ရပ္တန္႔သြားလိမ့္မည္။
ဘက္ထရီ ပမာဏကို စစ္ေဆးျခင္း
နားၾကပ္မ်ားကို သင့္ မိုဘိုင္း device ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ၊ သင့္ မိုဘိုင္း device ေပၚတြင္ Galaxy Wearable‌
အက္ပ္ကို ဖြင့္ၿပီး နားၾကပ္တစ္ခုစီ၏ ဘက္ထရီအေျခအေနကို နားၾကပ္မ်ား‌ကဒ္ ေပၚတြင္ ၾကည့္ပါ။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ နားၾကပ္ကို မိုဘိုင္း device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ကို သြားပါ။
က်န္ရွိသည့္ ဘက္ထရီ ပမာဏသည္ နည္းေနပါက မိုဘိုင္း device ၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခု ေပၚလာလိမ့္မည္။
15
အေျခခံ
ဘက္ထရီအခ်က္ျပမီးမ်ား အမွတ္အသားျပျခင္း
ဘက္ထရီအခ်က္ျပမီးမ်ားသည္ သင့္ နားၾကပ္ႏွင့္ အားသြင္းဘူး၏ အားသြင္းမႈ အေျခအေနကို အသိေပးသည္။
နားၾကပ္ ဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီးသည္ အားသြင္းဘူး၏ အတြင္းတြင္ ရွိၿပီး နားၾကပ္မ်ား၏ အားသြင္းမႈ အေျခအေနကို ျပသည္။
အားသြင္းဘူး၏ ေရွ႕ဘက္ရွိ အားသြင္းဘူး ဘက္ထရီအခ်က္ျပမီးသည္ အားသြင္းဘူး၏ အားသြင္းမႈ အေျခအေနကို ျပသည္။
နားၾကပ္ဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီး
နားၾကပ္ဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီး
အေရာင္
အေျခအေန
အၿမဲ အနီ
•
အားသြင္းျခင္း
အၿမဲ အစိမ္း
•
အားျပည့္ျခင္း
အနီ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္
•
ပံုမွန္ မဟုတ္သည့္ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ အားသြင္းမႈကို ဟန္႔ထားထားသည္။
16
အေျခခံ
အားသြင္းဘူးဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီး
အားသြင္းဘူးဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီး
အေရာင္
အေျခအေန
အၿမဲ အနီ
•
အားသြင္းျခင္း
အၿမဲ အစိမ္း
•
အားျပည့္ျခင္း
•
ပံုမွန္ မဟုတ္သည့္ အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ အားသြင္းမႈကို ဟန္႔ထားထားသည္။
•
ဘက္ထရီ အားနည္းေနျခင္း
•
ဘက္ထရီပါဝါ နည္းေနသည္ (30 % ေအာက္)
•
ဘက္ထရီ ပါဝါ အလယ္အလတ္ ျဖစ္ေနသည္ (30 % ႏွင့္ 60 % ၾကား)
•
ဘက္ထရီ ပါဝါ ျမင့္ေနသည္ (60 % အထက္)
အနီ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္
(ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္)
အနီ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္
(ေႏွးေႏွးေကြးေကြး)
အနီ (အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ၿပီး ၅
စကၠန္႔ထားပါ)
အဝါ (အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ၿပီး ၅
စကၠန္႔ထားပါ)
အစိမ္း (အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ၿပီး ၅
စကၠန္႔ထားပါ)
•
အားသြင္းေနစဥ္ ျပင္ပ ပါဝါကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါက အားသြင္းဘူး ဘက္ထရီအခ်က္ျပမီးသည္ အနီေရာင္
မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ ျဖစ္လာသည္။
•
ဘက္ထရီအခ်က္ျပ မီးမ်ားသည္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အလုပ္မလုပ္ပါက အားသြင္းႀကိဳးကို အားသြင္းဘူးမွ
ျဖဳတ္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
17
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
နားၾကပ္ကို မိုဘိုင္း device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
နားၾကပ္ကို Samsung မိုဘိုင္း device တစ္ခုႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
1
နားၾကပ္တစ္ခုစီ၏ ဦးတည္ရာကို စစ္ေဆးပါ၊ ၄င္းတို႔ကို အားသြင္းဘူးရွိ သက္ဆိုင္ရာအံထဲသို႔ မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းပါ၊
ထို႔ေနာက္ ၄င္းကို ပိတ္ပါ။
နားၾကပ္ဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီး မလင္းလွ်င္ အားသြင္းဘူးကို အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၁၀ မိနစ္ ေက်ာ္
အားသြင္းထားပါ။
2
အားသြင္းဘူးကို ဖြင့္ပါ။
နားၾကပ္သည္ ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ဝင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ မိုဘိုင္း device တြင္ ေပါ့ အပ္
ဝင္းဒိုး ေပၚလာလိမ့္မည္။
ေပါ့ အပ္ ဝင္းဒိုးေပၚမလာပါက(သို႔မဟုတ္)သင္သည္ Samsung မဟုတ္သည့္ Android OS ကို အသံုးျပဳေသာ
အျခားမိုဘိုင္း device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုပါက Samsung မဟုတ္သည့္ Android OS ကို အသံုးျပဳေသာ အျခားမိုဘိုင္း
device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေပါ့ အပ္ ဝင္ဒုိး ေပၚမလာေသာအခါ) တြင္ၾကည့္ပါ။
အားသြင္းဘူး ဘက္ထရီအခ်က္ျပမီးသည္ အနီေရာင္ မွိတ္တုတ္ မွိတ္တုတ္ ျဖစ္ပါက နားၾကပ္မ်ားကို အားသြင္းဘူးမွ
ထုတ္ၿပီး ဘူးထဲသို႔ ျပန္ထည့္ပါ။
18
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
3
သင့္ မိုဘိုင္း device ေပၚတြင္ ေပါ့-အပ္ဝင္းဒိုးတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္‌ကို ႏွိပ္ပါ။
ခ်ိတ္ဆက္မႈေပါ့ပ္-အပ္ဝင္းဒိုးသည္ SmartThings အက္ပ္ထည့္သြင္းထားေသာ Android 7.1.1(သို႔မဟုတ္)
ထိုေနာက္ပိုင္းဗားရွင္းကို အသံုးျပဳသည့္ Samsung မိုဘိုင္း device မ်ားတြင္သာ ေပၚလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေပါ့ပ္အပ္ဝင္းဒုိးေပၚမလာပါက SmartThings အက္ပ္ကို ေနာက္ဆံုးထြက္ဗားရွင္းသို႔ ျမွင့္တင္ပါ။
19
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
4
ခ်ိတ္ဆက္မႈ အၿပီးသတ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
နားၾကပ္မ်ား သင့္ မိုဘိုင္း device ႏွင့္ ခ်ိတ္ၿပီးသြားသည့္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ အားသြင္းဘူးထဲတြင္ နားၾကပ္မ်ား ရွိေနစဥ္
အားသြင္းဘူးကို အဖြင့္အပိတ္ လုပ္လွ်င္ နားၾကပ္မ်ားသည္ သင့္ မိုဘိုင္း device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ အလိုအေလ်ာက္
ႀကိဳးစားသြားမည္။
•
နားၾကပ္သည္ မိုဘိုင္း device ႏွင့္ သံုးမိနစ္အတြင္း မခ်ိတ္ဆက္ပါက ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံကို ပိတ္လိမ့္မည္။
အားသြင္းဘူးကို ျပန္ပိတ္ၿပီး ဖြင့္ပါ။ နားၾကပ္သည္ ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံသို႔ ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
•
ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ အျခားမိုဘိုင္း device သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္လိုပါက အျခား device
မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။
•
အကယ္၍ နားၾကပ္မ်ားသည္ မိုဘိုင္း device တစ္ခု ႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္လွ်င္၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေပါ့အပ္ဝင္းဒိုးေပၚမလာလွ်င္(သို႔မဟုတ္)သင့္ မိုဘိုင္း device သည္ နားၾကပ္မ်ားကို ရွာမေတြ႕လွ်င္၊ လက္ျဖင့္
ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုစံကို ဝင္ေရာက္ရန္ နားၾကပ္ကို တပ္ထားစဥ္ နားၾကပ္ႏွစ္ဖက္လံုး၏ touchpad
မ်ားကို ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။ ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ အသံတစ္သံကို သင္
ၾကားရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသံ ပမာဏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ထိၿပီး ဖိထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခါ သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္တြင္ ဤနည္းလမ္းကို အသံုးမျပဳႏုိင္ေတာ့ပါ။
20
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
Samsung မဟုတ္သည့္ Android OS ကို အသံုးျပဳေသာ အျခားမိုဘိုင္း
device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေပါ့ အပ္ ဝင္ဒုိး
ေပၚမလာေသာအခါ)
1
သင္၏ မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Store‌(သို႔မဟုတ္) Play စတိုး‌ကို စတင္ၿပီး Galaxy Wearable အက္ပ္ကို
ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ Android လည္ပတ္ေရးစနစ္ 5.0 (API 21) (သို႔မဟုတ္)ထို႔ထက္ျမင့္ေသာ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို
အသံုးျပဳၿပီး RAM 1.5 GB (သို႔မဟုတ္)ထို႔ထက္ပိုရွိေသာ မိုဘိုင္း device မ်ားတြင္သာ Galaxy Wearable
အက္ပ္ကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ သင့္ မိုဘိုင္း device ေပၚရွိ Galaxy Wearable အက္ပ္၏
ဘာသာစကားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ သင့္ မိုဘိုင္း device ေပၚတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌→ အေထြေထြ
စီမံခ်က္‌→ ဘာသာစကားႏွင့္ ထည့္သြင္းမႈ‌→ ဘာသာစကား‌ကို ဖြင့္ပါ။ အကယ္၍ ဆက္တင္
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားသည္ Galaxy Wearable အက္ပ္တြင္ မရရွိပါက
အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ ပံုေသအျဖစ္ ေပၚေနမည္။
2
နားၾကပ္တစ္ခုစီ၏ ဦးတည္ရာကို စစ္ေဆးပါ၊ ၄င္းတို႔ကို အားသြင္းဘူးရွိ သက္ဆိုင္ရာအံထဲသို႔ မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းပါ၊
ထို႔ေနာက္ ၄င္းကို ပိတ္ပါ။
နားၾကပ္ဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီး မလင္းလွ်င္ အားသြင္းဘူးကို အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၁၀ မိနစ္ ေက်ာ္
အားသြင္းထားပါ။
3
အားသြင္းဘူးကို ဖြင့္ပါ။
နားၾကပ္သည္ ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
4
သင္၏ မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို စတင္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ၿပီးေျမာက္ေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
GALAXY BUDS
Galaxy Buds
21
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
မိုဘိုင္း device ကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
•
နားၾကပ္သည္ မိုဘိုင္း device ႏွင့္ သံုးမိနစ္အတြင္း မခ်ိတ္ဆက္ပါက ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံကို ပိတ္လိမ့္မည္။
အားသြင္းဘူးကို ျပန္ပိတ္ၿပီး ဖြင့္ပါ။ နားၾကပ္သည္ ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံသို႔ ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
•
ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္ေနာက္ အျခားမိုဘိုင္း device သို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိတ္ဆက္လိုပါက အျခား device မ်ားႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။
•
အကယ္၍ နားၾကပ္မ်ားသည္ မိုဘိုင္း device တစ္ခု ႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္လွ်င္၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေပါ့အပ္ဝင္းဒိုးေပၚမလာလွ်င္(သို႔မဟုတ္)သင့္ မိုဘိုင္း device သည္ နားၾကပ္မ်ားကို ရွာမေတြ႕လွ်င္၊ လက္ျဖင့္ ဘလူးတု
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုစံကို ဝင္ေရာက္ရန္ နားၾကပ္ကို တပ္ထားစဥ္ နားၾကပ္ႏွစ္ဖက္လံုး၏ touchpad မ်ားကို ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။
ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ အသံတစ္သံကို သင္ ၾကားရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသံ ပမာဏ
ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ထိၿပီး ဖိထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခါ သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္တြင္
ဤနည္းလမ္းကို အသံုးမျပဳႏုိင္ေတာ့ပါ။
•
ခ်ိတ္ဆက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သင့္ device ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ ဗားရွင္းအေပၚ မူတည္ၿပီး
ကြာျခားေကာင္းကြာျခားႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ Android လည္ပတ္ေရးစနစ္ 5.0 (API 21) (သို႔မဟုတ္)ထို႔ထက္ျမင့္ေသာ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို
အသံုးျပဳၿပီး RAM 1.5 GB (သို႔မဟုတ္)ထို႔ထက္ပိုရွိေသာ မိုဘိုင္း device မ်ားတြင္သာ Galaxy Wearable အက္ပ္ကို
ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္သည္။
22
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
Bluetooth အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား
Bluetooth ဆိုသည္မွ အကြာအေ၀းအနည္းငယ္အတြင္းရွိ device အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိမ္ႏႈန္း ၂.၄ ဂီဂါဟက္ဇ္
ကို အသံုးျပဳေသာ ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ မိုဘိုင္း device မ်ားကဲ့သို႔ Bluetooth ရေသာ device
မ်ားအခ်င္းခ်င္း ႀကိဳးမပါဘဲ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး ေဒတာမ်ား အလဲအလွယ္လုပ္ႏိုင္သည္။
•
သင့္နားၾကပ္ကို ေနာက္ထပ္ device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ ျပႆနာမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ device မ်ားအခ်င္းခ်င္း
နီးကပ္စြာထားပါ။
•
သင့္ နားၾကပ္ႏွင့္ အျခား Bluetooth device သည္ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္မႈ အကြာအေ၀း (၁၀ မီတာ) အတြင္း
ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ အကြာအေ၀းသည္ device ရွိေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚမူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
•
လူ႔ခႏၶာကိုယ္၊ နံရံ၊ ေထာင့္ခ်ဳိး(သုိ႔မဟုတ္)ၿခံစည္းရုိးမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္အရာ၀တၳဳမွ နားၾကပ္ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ device အၾကား ရွိမေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Bluetooth device မွ အင္တာနာကို မထိပါႏွင့္။
•
Bluetooth သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ၊ သိပၸံဆိုင္ရာ၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာႏွင့္ ပါ၀ါအနိမ့္သံုးထုတ္ကုန္မ်ားလို
တူညီေသာႀကိမ္ႏႈန္းကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ အနီးအနားရွိ ထိုထုတ္ကုန္အမ်ဳိးအစားမ်ားသည္
ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳလုပ္သည့္အခါ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
•
အခ်ဳိ႕ device မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ Bluetooth SIG မွ မစစ္ေဆးထားေသာ၊ အတည္မျပဳထားေသာ device မ်ားသည္
နားၾကပ္ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
Bluetooth က႑ကို တရားမ၀င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ ဖိုင္ေကာ္ပီမ်ားကို မူပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ
ခိုးခ်ျခင္း(သို႕မဟုတ္)စီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တရားမ၀င္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း) အတြက္
အသံုးမျပဳရပါ။
23
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
နားၾကပ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း
နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္မ်ားကို သင့္ နားထဲသုိ႔ ထည့္ၿပီး နားႏွင့္ ေတာ္ေစရန္ ခ်ိန္ညွိပါ။
Device ႏွင့္ (သီးျခားစီေရာင္းေသာ) ဆက္စပ္အသံုးအေဆာင္အခ်ဳိ႕တြင္ သံလိုက္ပါဝင္သည္။ သံလိုက္မ်ားသည္
၁၅ စင္တီမီတာ (၆ လက္မ)အတြင္းရွိ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ထားေသာ ႏွလံုးခုန္စက္မ်ား၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း
ထိန္းညႇိစက္မ်ား၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ျပင္ဆင္ထိန္းညႇိစက္၊ အင္ဆူလင္ထုတ္ပစၥည္းမ်ား(သို႔မဟုတ္)အျခား
လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳ က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ား(ျခံဳငံုၿပီး၊ “က်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ား”)အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္ဟု
အေမရိကန္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအဖြဲ႕(US)ႏွင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ေအဂ်င္စီ(UK)တို႔က သတိေပးထားပါသည္။ သင္သည္ အဆိုပါ က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ားထဲမွ မည္သည္ကိုမဆို
အသံုးျပဳသူျဖစ္ပါက သင္၏ ဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ျခင္း မရွိဘဲ ဤပစၥည္းႏွင့္ (သီးျခားစီေရာင္းေသာ)
ဆက္စပ္အသံုးအေဆာင္အခ်ဳိ႕ကို အသံုးမျပဳရ။
သင့္ device ႏွင့္ (သီးျခားေရာင္းခ်ေသာ) ဆက္စပ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို သံလိုက္စက္ကြင္းမ်ားႏွင့္
အနီးတြင္ မထားပါႏွင့္။ အေၾကြး၀ယ္ကတ္၊ ဖုန္းကတ္၊ ဘဏ္စာအုပ္ႏွင့္ ေလယာဥ္၊ သေဘၤာေပၚတက္ခြင့္
လက္မွတ္တို႕ကဲ့သို႕ သံလိုက္အစင္းမ်ားပါေသာ ကတ္မ်ားသည္ သံလိုက္စက္ကြင္းမ်ားကို ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
•
အကယ္၍ နားၾကပ္၏ ထိေတြ႕မႈ အာရံုခံသည္ သင့္နားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မျပဳလုပ္ပါက သင့္နားၾကပ္
အလုပ္မလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ သင့္ နားၾကပ္ကို ဖတ္ရႈသိရွိေၾကာင္း
အေၾကာင္းၾကားသည့္ အသံကို မၾကားရပါက သင့္ႏွင့္ ေတာ္သည့္ နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ႏွင့္ နားၾကပ္ထိပ္ကို
အသံုးျပဳပါ။
•
အကယ္၍ နားၾကပ္ တစ္ခုတည္း တပ္ပါက အသံကို မိုႏိုျဖင့္ ၾကားရမည္။ သင့္ နား၂ ဖက္စလံုးတြင္ နားၾကပ္မ်ား
တပ္ပါက စတီရီယို ပံုစံသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းသြားလိမ့္မည္။
•
ေလယာဥ္ႏွင့္ ေဆးရုံမ်ားကဲ့သို႕ ႀကိဳးမဲ့ device မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႕သတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
အာဏာပိုင္ အမႈထမ္းမ်ားမွ တင္ထားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
24
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
1
နားၾကပ္ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ ဦးတည္ဘက္ကို စစ္ေဆးၿပီး နားၾကပ္ေနာက္ထိပ္ကို အေပၚဘက္ လွည့္ထားကာ
2
နားၾကပ္မ်ားကို သင့္နားႏွင့္ ေတာ္ေစရန္ ဘယ္(သို႔မဟုတ္)ညာဘက္သို႔ လွည့္ၿပီး ခ်ိန္ညွိပါ။
သင့္နားထဲတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္သည္အထိ မေတာ္မခ်င္း ထည့္ပါ။
ထိေတြ႕မႈ အာရံုခံသည္ သင္ နားၾကပ္ကို တပ္လိုက္သည့္အခါ တပ္ထားေၾကာင္း အလိုအေလ်ာက္ ဖတ္ရႈသိရွိသည္။
ထို႔ေနာက္ နားၾကပ္သည္ သင့္ နားၾကပ္ကို ဖတ္ရႈသိရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည့္ အသံတစ္သံ
ထုတ္လႊင့္ေပးလိမ့္မည္။
Touchpad ကို အသံုးျပဳျခင္း
သင္သည္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို အသံုးျပဳၿပီး သီခ်င္းဖြင့္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္၊ ဖုန္းကိုင္ႏုိင္သည္(သို႔မဟုတ္)ဖုန္းခ်ႏိုင္သည္၊
ထို႔ျပင္ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အသံ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈ ကို အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
Touchpad
•
သင့္နားမ်ားကို နာက်င္ေစျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ touchpad ကို အား အလြန္အမင္းသံုးၿပီး သင့္လက္ဖ်ားႏွင့္
မထိပါႏွင့္။
•
Touchpad ပ်က္စီးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ ၄င္းကို ခၽြန္ထက္သည့္အရာမ်ားျဖင့္ မႏွိပ္ပါႏွင့္။
25
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
တစ္ခ်က္ႏွိပ္
•
ဖြင့္ပါ(သို႔မဟုတ္)ေခတၱရပ္ထားပါ။
ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္
•
ေနာက္တစ္ပုဒ္ကို ဖြင့္မည္။
•
ဖုန္းကိုင္မည္(သို႔မဟုတ္)ဖုန္းခ်မည္။
•
ယခု ေခၚဆိုေနမႈကို ကိုင္ထားၿပီး ဒုတိယ ေခၚဆိုမႈကို ေျဖမည္။
•
လက္ရွိ ေခၚဆိုမႈႏွင့္ ကိုင္ထားသည့္ ေခၚဆိုမႈ အၾကား ေျပာင္းလဲမည္။
သံုးခ်က္ႏွိပ္
•
ၿပီးခဲ့သည့္ အပုဒ္ကို ဖြင့္မည္။
–– သင္သည္ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ဖြင့္ၿပီး ၃ စကၠန္႔အတြင္း သံုးခ်က္
ႏွိပ္ပါက ထိုသီခ်င္းကို အစမွ ျပန္ဖြင့္လိမ့္မည္။ ၿပီးခဲ့သည့္
အပုဒ္ကို ဖြင့္ရန္ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ဖြင့္ထားစဥ္ ၃ စကၠန္႔အတြင္း
touchpad ကို သံုးခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမည္
•
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုကို
အသက္သြင္းသည္။
–– အသံအမိန္႔ေပး ခိုင္းေစမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္
ပံုေသ သတ္မွတ္ထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္
သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စာရင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္
ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျခင္း
တြင္ၾကည့္ပါ။
•
ေခၚဆုိမႈကို ခ်ပစ္သည္။
•
ဖုန္းေခၚဆိုမႈ တစ္ခုအတြင္း မိုက္က႐ိုဖုန္းကို ဖြင့္သည္(သို႔မဟုတ္)
ပိတ္သည္။
–– ထိုအရာကို မိုဘိုင္း device ေပၚတြင္ မည္သည့္အရာမွ
ေဖာ္ျပလိမ့္မည္ မဟုတ္။
•
လက္ရွိ ေခၚဆိုမႈ ၿပီးဆံုးသည့္အခါ ကိုင္ထားသည့္ ေခၚဆုိမႈကုိ
ျပန္သြားသည္။
26
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
အကယ္၍ နားၾကပ္မ်ားသည္ မိုဘိုင္း device တစ္ခု ႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္လွ်င္၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ေပါ့အပ္ဝင္းဒိုးေပၚမလာလွ်င္(သို႔မဟုတ္)သင့္ မိုဘိုင္း device သည္ နားၾကပ္မ်ားကို ရွာမေတြ႕လွ်င္၊ လက္ျဖင့္
ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္မႈ ပံုစံကို ဝင္ေရာက္ရန္ နားၾကပ္ကို တပ္ထားစဥ္ နားၾကပ္ႏွစ္ဖက္လံုး၏ touchpad
မ်ားကို ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။ ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံသို႔ ဝင္ေရာက္ေသာအခါ အသံတစ္သံကို သင္
ၾကားရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အသံ ပမာဏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ထိၿပီး ဖိထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ၿပီးသည့္အခါ သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္တြင္ ဤနည္းလမ္းကို အသံုးမျပဳႏုိင္ေတာ့ပါ။
Touchpad ေသာ့ခတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္း
သင္သည္ touchpad ေသာ့ခတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ မရည္ရြယ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို
တားဆီးႏိုင္သည္။
1
2
3
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ။
တက္ခ်္ပတ္‌ကို ႏွိပ္ပါ။
တက္ခ်္ပတ္‌ကို ေသာ့တ္ပါ‌ကို အသက္သြင္းရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျခင္း
သင္သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ပိုမို လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ အဆင္ေျပစြာ အသက္သြင္းႏိုင္ရန္ နားၾကပ္ တစ္ဖက္စီအတြက္
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
1
2
3
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ။
တက္ခ်္ပတ္‌ကို ႏွိပ္ပါ။
တက္ခ်္ပတ္ကို ေသာ့ခတ္ပါ‌ေအာက္တြင္ ဘယ္‌(သို႔မဟုတ္)ညာ‌ဘက္ကို ႏွိပ္ၿပီး touchpad ကို ဖိထားပါ။
27
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
4
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ သင္ အသံုးျပဳလိုသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
အသံ ကြန္မန္း‌။ ။ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အသံ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈကို စကား စတင္ေျပာဆုိသည္။
•
ဝန္းက်င္ အသံ အျမန္ၾကားႏုိင္ျခင္း‌။ ။သီခ်င္းသံကို တိုးလိုက္ေသာအခါ တစ္မိနစ္ၾကာသည္အထိ သင့္အနီးရွိ
ျပင္ပအသံမ်ားကို ယာယီၾကားရသည္။
•
အသံေလွ်ာ့ပါ‌/အသံခ်ဲ႕ပါ‌။ ။အသံကို ခ်ိန္ညွိသည္။
•
အကယ္၍ သင္သည္ အသံပမာဏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တစ္ဖက္ကို ထိၿပီး ဖိထားသည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားပါက အျခားတစ္ဖက္၏ ထိၿပီး ဖိထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
အသံပမာဏ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္သုိ႔ အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္သြားသည္။
•
အသံပမာဏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးေနာက္ တစ္ဖက္ကို ထိၿပီး ဖိထားသည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားသည့္အခါ အျခားတစ္ဖက္၏ ထိၿပီး ဖိထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
အသံအမိန္႔ေပး ခိုင္းေစမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္သြားသည္။
အသိဉာဏ္ရွိေသာ အသံ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈကို
အသံုးျပဳျခင္း
•
အသိဉာဏ္ရွိေသာ အသံ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ မိုဘိုင္း device ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ အခါမွသာလွ်င္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရရွိႏုိင္သည္။ သင့္ မိုဘိုင္း device တြင္
သတ္မွတ္ထားသည့္ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အသံ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေခၚေပးလိမ့္မည္။
•
သင့္ မိုဘိုင္း device တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အသိဉာဏ္ရွိေသာ အသံ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈ
အေပၚ မူတည္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာစကားမ်ားကိုသာ ရရွိႏုိင္သည္။ သင့္ ေဒသအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
•
အကယ္၍ သင္သည္ အသံပမာဏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တစ္ဖက္ကို ထိၿပီး ဖိထားသည့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားပါက အျခားတစ္ဖက္၏ ထိၿပီး ဖိထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
အသံပမာဏ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္သုိ႔ အလိုအေလ်ာက္ သတ္မွတ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး
အသိဉာဏ္ရွိေသာ အသံ အေထာက္အကူ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေခၚကာ အသံ အမိန္႔ေပး ခုိင္းေစမႈကို
မဖြင့္ႏုိင္ပါ။ ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စာရင္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။
1
Touchpad ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားသည္။
28
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
2
အသံျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခိုင္းေစမႈ တစ္ခုကို ေျပာၿပီး သင့္လက္ေခ်ာင္းကို touchpad မွ ဖယ္လိုက္ပါ။
အကယ္၍ Galaxy Buds သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ခိုင္းေစမႈကို နားလည္သိရွိပါက Galaxy Buds သည္ သက္ဆုိင္သည့္
လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။
အသံျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ခုိင္းေစမႈ တစ္ခုကို ထပ္ေျပာရန္(သို႔မဟုတ္)အျခား ထိန္းခ်ဳပ္ခိုင္းေစမႈကို ေျပာရန္ touchpad ကို
ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားပါ။
ေကာင္းမြန္ေသာအသံ အသိအမွတ္ျပဳမႈအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
•
ရွင္းလင္းစြာေျပာပါ။
•
တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာတြင္ ေျပာပါ။
•
ရိုင္းပ်ေသာ(သို႕မဟုတ္)ဗန္း စကားမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္။
•
ေဒသအသံျဖင့္ေျပာျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
သင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္(သို႕မဟုတ္)သင္မည္သို႔ စကားေျပာသည္ေပၚ မူတည္ၿပီး Galaxy Buds သည္ သင္၏ ခိုင္းေစမႈမ်ားကို
အသိအမွတ္မျပဳျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္(သို႕မဟုတ္)မလိုခ်င္ေသာ ခိုင္းေစမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္း
သင့္ မိုဘိုင္း device ႏွင့္ နားၾကပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ သင့္ မိုဘိုင္း device တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ သီခ်င္းမ်ားကို
နားေထာင္ပါ။ သင္သည္ ဖြင့္ထားေသာ သီခ်င္းကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မိုဘိုင္း device မွ တိုက္ရုိက္နားေထာင္ႏိုင္သည္။
သင့္ မိုဘိုင္း device ေပၚတြင္ သီခ်င္းဖြင့္သည့္ အက္ပ္ တစ္ခုဖြင့္ၿပီး သီခ်င္းဖြင့္ပါ။
သီခ်င္းကို သင့္နားၾကပ္မ်ားျဖင့္ နားေထာင္ႏိုင္သည္။
သီခ်င္း ဖြင့္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ေခတၱရပ္ျခင္း
သီခ်င္းကို ဖြင့္ရန္ႏွင့္ ေခတၱရပ္ရန္ touchpad ကို ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္လာမည့္ သီခ်င္းကို ဖြင့္ျခင္း
သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ ေနာက္လာမည့္ သီခ်င္းကို ဖြင့္ရန္ touchpad ကို ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။
29
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
ၿပီးခဲ့သည့္ သီခ်င္းကို ဖြင့္ျခင္း
သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီခ်င္းကို ဖြင့္ရန္ touchpad ကို သံုးခ်က္ ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ဖြင့္ၿပီး ၃ စကၠန္႔အတြင္း သံုးခ်က္ ႏွိပ္ပါက ထိုသီခ်င္းကို အစမွ ျပန္ဖြင့္လိမ့္မည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ အပုဒ္ကို ဖြင့္ရန္ သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ဖြင့္ထားစဥ္ ၃ စကၠန္႔အတြင္း touchpad ကို သံုးခ်က္ ကို ႏွိပ္ပါ။
အသံကို ခ်ိန္ညိွျခင္း
သင္၏ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မိုဘိုင္း device ျဖင့္ အသံ ပမာဏကို ခ်ိန္ညွိပါ။
(သို႔မဟုတ္)အသံ ပမာဏကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးပါက
touchpad ျဖင့္ အသံပမာဏကို ခ်ိန္ညွိႏိုင္သည္။ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ စာရင္းမ်ားအေၾကာင္းကို
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။
အသံ က်ယ္ရန္ ညာဘက္ နားၾကပ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားကာ သင္လိုခ်င္သည့္ ပမာဏ ေရာက္ေသာအခါ လက္ကို လႊတ္လုိက္ပါ။
အသံ တိုးရန္ ဘယ္ဘက္ဘက္ နားၾကပ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားကာ သင္လိုခ်င္သည့္ ပမာဏ ေရာက္ေသာအခါ လက္ကို
လႊတ္လုိက္ပါ။
•
အကယ္၍ နားၾကပ္တြင္ အသံအကုန္ က်ယ္ၿပီးေသာ္လည္း အသံတုိးေနပါက ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ သင့္မိုဘိုင္း
device တြင္ အသံ ပမာဏကို ခ်ိန္ညွိပါ။
•
အကယ္၍ သီခ်င္းနားေထာင္ေနစဥ္ သင့္ မိုဘိုင္း device ကို နားၾကပ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါက အသံပမာဏ
ေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။
အသံ ထိန္းညွိမႈကို အသံုးျပဳျခင္း
သင္သည္ မတူညီသည့္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အသံထိန္းညွိမႈ ၅ မ်ိဳးမွ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
1
2
3
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ။
ခ်ိန္ညိုသည့္ အရာ‌ကဒ္ တြင္
ကိုႏွိပ္ပါ။
အသံုးျပဳလိုသည့္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္မႈကိုေရြးပါ။
30
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
ေခၚဆိုမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
နားၾကပ္မ်ားကို မိုဘိုင္း device တစ္ခုသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္အခါ သင္သည္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မိုဘုိင္း device မွ
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ေျဖဆုိႏိုင္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
ေခၚဆိုမႈ တစ္ခုကို ေျဖဆိုျခင္း(သို႔မဟုတ္)ခ်ပစ္ျခင္း
နားၾကပ္ တပ္ထားစဥ္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ တစ္ခု ဝင္လာပါက ၎တို႔သည္ အသံ တစ္ခုကို ထုတ္လႊင့္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး
ေခၚဆိုသည့္ ဖုန္းနံပါတ္(သို႔မဟုတ္)သင့္ အဆက္အသြယ္မ်ားတြင္ မွတ္ထားေသာ နာမည္ကို အသံ သတိေပးခ်က္တစ္ခုျဖင့္
အေၾကာင္းၾကားေပးလိမ့္မည္။
ေခၚဆိုမႈကို ေျဖရန္ touchpad ကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
ေခၚဆိုမႈကို ခ်ပစ္ရန္ touchpad ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားပါ။
အကယ္၍ အသံအေၾကာင္းၾကားခ်က္မွတဆင့္ ေခၚဆုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို သတိမေပးသည့္အခါ မိုဘိုင္း device
တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ၊ သတိေပးခ်က္မ်ား‌→ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို စီမံပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ၊
ထို႔ေနာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းရန္ Incoming call‌ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒုတိယေခၚဆိုမႈမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း
ေခၚဆိုမႈ တစ္ခုအတြင္း ဒုတိယ ေခၚဆိိုမႈ ဝင္လာပါက နားၾကပ္မ်ားသည္ အသံတစ္သံ ထုတ္လႊင့္ေပးလိမ့္မည္။
လက္ရွိ ေခၚဆိုမႈကို ရပ္တန္႕ၿပီး ဒုတိယေခၚဆိုမႈကို ေျဖရန္ touchpad ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားပါ။
လက္ရွိ ေခၚဆိုမႈကို ကိုင္ထားၿပီး ဒုတိယ ေခၚဆိုမႈကို ေျဖရန္ touchpad ကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
လက္ရွိ ေခၚဆိုမႈႏွင့္ ကိုင္ထားသည့္ ေခၚဆိုမႈအၾကား ေျပာင္းလဲရန္ ေခၚဆိုမႈ အတြင္း touchpad ကို ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။
မိုက္ကရိုဖုန္းကို ပိတ္ျခင္း
မိုက္ကရိုဖုန္းကို ပိတ္ရန္ ေခၚဆိုမႈ တစ္ခုအတြင္း touchpad ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားတစ္ဖက္မွ သင့္ကို
ၾကားရမည္ မဟုတ္ေပ။
ေခၚဆိုမႈ တစ္ခုကို ရပ္တန္႔ျခင္း
လက္ရွိ ေခၚဆိုမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ touchpad ကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
31
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပံုစံကို အသံုးျပဳျခင္း
ျပင္ပတြင္ သီခ်င္းနားေထာင္ေနစဥ္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ အသံမ်ားကို ၾကားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ
အေျခအေနမ်ားကို အလ်င္အျမန္ သိရွိႏုိင္သည္။
မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ၊ ဝန္းက်င္ အသံ‌ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
အသက္သြင္းရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ပတ္ဝန္းက်င္ အသံ ပံုစံသည္ အသက္သြင္းၿပီး ျဖစ္ၿပီး သင့္ အနီးမွ ျပင္ပအသံကို ၾကားႏိုင္သည္။
ပတ္ဝန္းက်င္ အသံ ပံုစံကို အသက္သြင္းသည့္အခါ ရုတ္တရက္ က်ယ္ေလာင္ေသာ ျပင္ပအသံမ်ားကို
ၾကားရေကာင္း ၾကားရႏိုင္သည္။
•
အကယ္၍ သင္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပံုစံတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံ ပမာဏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
အသံုးျပဳပါက ေနရာႏွင့္ အေျခအေနကို လိုက္၍ အသံပမာဏကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဝန္းက်င္ အသံ ကို သြားပါ။
•
အကယ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပံုစံတြင္ အသံဖိုးကပ္စ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳပါက အသံမ်ားကို
ပုိမိုၾကည္လင္စြာ ထင္ရွားေစႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဝန္းက်င္ အသံ ကို
သြားပါ။
•
ေခၚဆိုမႈ တစ္ခုအတြင္း ပတ္ဝန္းက်င္ အသံ ပံုစံကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္သြားလိမ့္မည္။ ေခၚဆုိမႈ ၿပီးပါက
ယခင္ အေျခအေနသို႔ ျပန္သြားလိမ့္မည္။
•
ပတ္ဝန္းက်င္ အသံ ပံုစံတြင္ အသံပမာဏကို ခ်ိ္န္ညွိစဥ္(သို႔မဟုတ္)မိုက္ကရိုဖုန္းကို ထိေတြ႕စဥ္
တန္ျပန္အႀကံျပဳခ်က္ ေပၚလာႏိုင္သည္။
•
သင့္ နားၾကပ္ကို Galaxy Wearable အက္ပ္ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသည့္အခါ
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
32
နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
အျမန္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံနည္းသြင္ကို အသက္သြင္းျခင္း
သင္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပံုစံကို သင္၏ မိုဘိုင္း device မွ အသက္မသြင္းထားလွ်င္ေတာင္မွ ၄င္းကို
အႀကိဳသတ္မွတ္ထားသည့္ ဖိၿပီးႏွိပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ touchpad ျဖင့္
တစ္မိနစ္ၾကာသည္အထိ အျမန္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံနည္းသြင္ကို အသက္သြင္းႏိုင္သည္။ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္
စာရင္းမ်ားအေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။
အျမန္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံနည္းသြင္ကို အသက္သြင္းရန္ touchpad ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႔ေနာက္ သင့္အနီးရွိ
ျပင္ပအသံမ်ားကို ၾကားရမည္။ သင္ သီခ်င္းနားေထာင္ေနပါက ၄င္း၏အသံသည္ တိုးသြားလိမ့္မည္။
သင္၏ လက္ေခ်ာင္းကို touchpad မွ လႊတ္လိုက္ပါက အျမန္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံနည္းသြင္ကို ပိတ္လိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး
သီခ်င္းသံ ျပန္က်ယ္လာလိမ့္မည္။
အျမန္ ပတ္ဝန္းက်င္
အျမန္ ပတ္ဝန္းက်င္
အသံနည္းသြင္ကို အသက္သြင္းျခင္း
အသံနည္းသြင္ကို ပိတ္ျခင္း
33
Galaxy Wearable အက္ပ္
မိတ္ဆက္
နားၾကပ္ကို မိုဘိုင္း device ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable အက္ပ္ကို သင္ ထည့္သြင္းရမည္။
Galaxy Wearable အပ္ပ္ကို အသံုးျပဳ၍ သင့္ နားၾကပ္ ဆက္တင္မ်ားကို စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ႏုိင္သည္။
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ။
အကယ္၍ နားၾကပ္မ်ားကို မိုဘိုင္း device တစ္ခုႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါက ေနာက္ထပ္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ နားၾကပ္ကို မိုဘိုင္း device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း တြင္ၾကည့္ပါ။
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မိုဘိုင္း device အေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
34
Galaxy Wearable အက္ပ္
နားၾကပ္တပ္ျခင္းႏွင့္ ျဖဳတ္ျခင္း
Device မ်ားကို နားၾကပ္မွ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျဖဳတ္ျခင္း
အားသြင္းဘူးထဲသို႔ နားၾကပ္ကို ထည့္ပါ။ Bluetooth ဆက္သြယ္မႈသည္ ၿပီးဆံုးသြားလိမ့္မည္။
နားၾကပ္ကို သင့္မိုဘိုင္း device မွ လူကိုယ္တိုင္ျဖဳတ္ရန္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ ဖြင့္ၿပီး
→ ဆက္သြယ္ထားမႈကုိ ျဖတ္ေတာက္ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။ (သို႔မဟုတ္)သင့္ မိုဘိုင္း device တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌→
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌→ ဘလူးတုသ‌္ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင့္ မိုဘိုင္း device ႏွင့္ နားၾကပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျဖဳတ္ပါ။
နားၾကပ္မ်ားတြင္ ပါဝါ အဖြင့္အပိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မပါဝင္ပါ။ အကယ္၍ နားၾကပ္မ်ားကို
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအၾကာအထိ သင့္နားမ်ားထဲမွ ျဖဳတ္ထားပါက နားၾကပ္မ်ားသည္
အိပ္စက္ပံုစံသို႔ ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မိုဘိုင္း device သည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျပဳတ္သြားလိမ့္မည္။ ဘလူးတု
ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံကို ဝင္ေရာက္ရန္ အားသြင္းဘူးကို တဖန္ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္ပါ။
ခ်ိတ္ဆက္မႈ ယာယီ ျဖဳတ္ထားေသာ နားၾကပ္မ်ားကို မိုဘိုင္း device ႏွင့္ ျပန္လည္
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
Device တစ္ခုမွ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ယာယီ ျဖဳတ္ထားေသာ နားၾကပ္မ်ားကို ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ နားၾကပ္မ်ားကို
အားသြင္းဘူးထဲသို႔ ထည့္ၿပီး ပိတ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အားသြင္းဘူးကို ျပန္ဖြင့္ပါ။ အျခား တစ္နည္းအေနျဖင့္ သင့္ မိုဘိုင္း
device တြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ‌အက္ပ္၏ ညာဘက္အေပၚေထာင့္ရွိ Galaxy Wearable‌ကို ႏွိပ္ပါ။
နားၾကပ္အသစ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
သင့္ မိုဘိုင္း device မွ နားၾကပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ယာယီ ျဖဳတ္ၿပီး အပိုေဆာင္း နားၾကပ္မ်ား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည္။
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ၿပီး
→ ကိရိယာအသစ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
အျခား device မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ၿပီး
→ ဆက္သြယ္ထားမႈကုိ ျဖတ္ေတာက္ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
(သို႔မဟုတ္)သင့္ မိုဘိုင္း device တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌→ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌→ ဘလူးတုသ‌္ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင့္ မိုဘိုင္း device
ႏွင့္ နားၾကပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္မႈ ျဖဳတ္ပါ။
နားၾကပ္မ်ားႏွင့္ ယခင္ မိုဘိုင္း device ၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ၿပီးဆံုးသြားလိမ့္မည္။
ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံကို ဝင္ေရာက္ရန္ အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္ပါ။ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို စတင္ၿပီး
ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း ၿပီးေျမာက္ေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
35
Galaxy Wearable အက္ပ္
နားၾကပ္ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ဆက္တင္မ်ားကို
စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း
သင့္ မိုဘိုင္း device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ နားၾကပ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္တင္မ်ားကို ၾကည့္ရႈၿပီး
စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ပါ။
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ပါ။
နားၾကပ္မ်ား
ခ်ိတ္ဆက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ က်န္ရွိသည့္ ဘက္ထရီကို ၾကည့္ရႈပါ။
Touchpad ကို မည္ကဲ့သုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရမည္ကို ၾကည့္ရန္ အၾကံေပးခ်က္မ်ား‌ကို ႏွိပ္ပါ။
ခ်ိန္ညိုသည့္ အရာ
အသံ ထိန္းညွိမႈ ပံုစံကို အဖြင့္ႏွင့္ အပိတ္ ျပဳလုပ္ၿပီး အသံုးျပဳလိုသည့္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သတိေပးခ်က္မ်ား
သင္သည္ မိုဘိုင္း device ၏ အက္ပ္မ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို နားၾကပ္မ်ားတြင္ ရရွိလိမ့္မည္။ အကယ္၍
ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳလိုပါက အသက္သြင္းရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို စီမံပါ‌။ ။အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိလိုသည့္ အက္ပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အက္ပ္
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ဆက္တင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
ဖုန္းအသံုးျပဳေနစဥ္ က်ယ္က်ယ္ ဖတ္ျပပါ‌။ ။သင္သည္ မိုဘိုင္း device အသံုးျပဳေနစဥ္တြင္ပင္ မိုဘိုင္း device ၏
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိေစရန္ ႀကိဳးမဲ့နားၾကပ္မ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
တက္ခ်္ပတ္
Touchpad ဆက္တင္ကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
တက္ခ်္ပတ္ကို ေသာ့ခတ္ပါ‌။ ။ေသာ့ခတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းသည္။ Touchpad
ကို ေသာ့ခတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳရန္ အသက္သြင္းရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Touchpad ေသာ့ခတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္း ကို သြားပါ။
•
တက္ခ်္ပတ္ကို ေသာ့ခတ္ပါ‌။ ။လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခုကို ထိၿပီးဖိထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္ခု အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ျခင္း ကို
သြားပါ။
36
Galaxy Wearable အက္ပ္
ဝန္းက်င္ အသံ
ျပင္ပတြင္ သီခ်င္းနားေထာင္ေနစဥ္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ အသံမ်ားကို ၾကားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ
အေျခအေနမ်ားကို အလ်င္အျမန္ သိရွိႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳလိုပါက အသက္သြင္းရန္
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပံုစံကို သင္၏ မိုဘိုင္း device မွ အသက္မသြင္းထားလွ်င္ေတာင္မွ
touchpad ျဖင့္ တစ္မိနစ္ၾကာသည္အထိ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံပံုစံကို ယာယီအသက္သြင္းႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျမန္ ပတ္ဝန္းက်င္ အသံနည္းသြင္ကို အသက္သြင္းျခင္း ကို သြားပါ။
•
ဝန္းက်င္အသံ တုိးက်ယ္‌။ ။သင္သည္ အေျခအေန(သို႔မဟုတ္)ေနရာအေပၚ မူတည္ၿပီး အသံပမာဏ ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။
•
အသံျဖင့္ ဖိုးကပ္စ္ခ်ိန္ျခင္း‌။ ။သင္သည္ အသံမ်ားကို ပိုမိုထင္ရွားစြာ ေပၚထြက္ေနေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ အသံ
ဖိုးကပ္စ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳရန္ အသက္သြင္းရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ကၽြႏု္ပ္၏ နားၾကပ္ကို ရွာပါ
သင့္ နားၾကပ္ကို အထားမွားၿပီး ရွာမေတြ႕ပါက ၎ကို ရွာေဖြဖို႔ သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ရွိသည့္ Galaxy Wearable အက္ပ္ကို
အသံုးျပဳပါ။
1
2
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္၏ နားၾကပ္ကို ရွာပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
သင့္နားၾကပ္သည္ တီခနဲ စျမည္လိမ့္မည္။
3
ျမည္သံကို ရပ္ရန္ သင့္ မိုဘိုင္း device ေပၚတြင္
ကိုႏွိပ္ပါ။
အၾကားအာရံု ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသျဖင့္ နားၾကပ္မ်ားကို တပ္ဆင္ထားစဥ္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
37
Galaxy Wearable အက္ပ္
နားၾကပ္ အေၾကာင္း
နားၾကပ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
•
နားၾကပ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလုိ အပ္ဒိတ္လုပ္ပါ‌။ ။နားၾကပ္ ဘက္ထရီ ၃၀ % ႏွင့္အထက္ က်န္ရွိသည့္အခါ ၎တို႔ကို
ေနာက္ဆံုးထြက္ ေဆာ့ဖဲဝဲလ္သို႔ ျမွင့္တင္သည္။
•
တရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္‌။ ။Galaxy Buds အတြက္ ဥပေဒေရးရာ အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္႐ႈပါ။
•
စက္ကိရိယာ အမည္‌။ ။Galaxy Buds ၏ အမည္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
•
နားၾကပ္ကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ‌။ ။Galaxy Buds ကို ပံုေသဆက္တင္သို႔ ျပန္ထားသည္။
•
အႀကံေပးခ်က္မ်ား‌။ ။Galaxy Buds အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈသည္။
•
ဘက္ထရီ အခ်က္အလက္မ်ား‌။ ။နားၾကပ္မ်ားႏွင့္ အားသြင္းဘူး၏ ဘက္ထရီ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈသည္။
Galaxy Wearable အေၾကာင္း
Galaxy Wearable အက္ပ္ ၏ ဗားရွင္း အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈပါ။ လိုအပ္ပါက Galaxy Wearable အက္ပ္ကို
ေနာက္ဆံုးထြက္ဗားရွင္းသို႔ ျမွင့္တင္ရန္ ရရွိႏိုင္သည့္ ျမွင့္တင္မႈမ်ား‌ကို ႏွိပ္ပါ။
အသံုးျပဳသူလက္စြဲကို ၾကည့္ရႈျခင္း
နားၾကပ္မ်ား၏ အသံုးျပဳသူ လက္စြဲကို သင့္ မိုဘိုင္း device ေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
သင့္မိုဘိုင္း device တြင္ Galaxy Wearable‌အက္ပ္ကို ဖြင့္ၿပီး
38
→ သံုးသူ လက္စြ‌ဲ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္ဆက္တြဲ
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း
Samsung Service Centre သို႕ မသြားခင္ ေအာက္ပါေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ
အေျခအေနမ်ားသည္ သင့္ နားၾကပ္မ်ားသို႔ မသက္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
သင့္ နားၾကပ္မ်ား အလုပ္မလုပ္ပါ
•
ဘက္ထရီ လံုးဝအားကုန္သြားျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ နားၾကပ္မ်ားကို အသံုးမျပဳမီ အားအျပည့္ သြင္းပါ။
•
အကယ္၍ နားၾကပ္၏ ထိေတြ႕မႈ အာရံုခံသည္ သင့္နားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ မျပဳလုပ္ပါက သင့့္နားၾကပ္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ သင့့္နားၾကပ္မ်ားကို သိရွိဖတ္ရႈမိေၾကာင္း အသိေပးသည့္ အသံတစ္ခု မၾကားရပါက
သင့္နားမ်ားမွ နားၾကပ္မ်ားကို ျဖဳတ္ၿပီး ျပန္တပ္ပါ။
•
အကယ္၍ touchpad သည္ နားၾကပ္မ်ားကို မသိရွိျခင္း(သို႔မဟုတ္)နားၾကပ္မ်ား အလုပ္မလုပ္ပါက နားၾကပ္မ်ားကို
အားသြင္းဘူးရွိ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေပါက္မ်ားထဲသို႔ ထည့္ပါ၊ အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ပါ၊ ၇ စကၠန္႔(သို႔မဟုတ္)
ထို႔ထက္ ၾကာၿပီးမွ ျပန္ထုတ္ပါ။
Bluetooth device သည္ သင့္ နားၾကပ္မ်ားကို မရွာေဖြႏိုင္ပါ။
•
ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံကို ဝင္ေရာက္ရန္ အားသြင္းဘူးကို ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္ပါ။
•
သင့္ နားၾကပ္ႏွင့္ အျခား Bluetooth device သည္ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္မႈ အကြာအေ၀း (၁၀ မီတာ) အတြင္း
ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ အကြာအေ၀းသည္ device ရွိေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚမူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
အကယ္၍ အထက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ Samsung Service Centre ကို ဆက္သြယ္ပါ။
39
ေနာက္ဆက္တြဲ
Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္လို႔ မရပါ(သို႔မဟုတ္)သင့္ နားၾကပ္ႏွင့္ မိုဘိုင္း device
ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳတ္သြားပါၿပီ။
•
Device မ်ားအၾကား နံရံမ်ား (သို႔မဟုတ္) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကဲ့သို႔ေသာ အတားအဆီးမ်ား မရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
Galaxy Wearable အက္ပ္ ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းကို မိုဘိုင္း device တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
လိုအပ္ပါက Galaxy Wearable အက္ပ္ကို ေနာက္ဆံုးဗားရွင္းအထိ အပ္ဒိတ္လုပ္ပါ။
•
သင့္ နားၾကပ္ႏွင့္ အျခား Bluetooth device သည္ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္မႈ အကြာအေ၀း (၁၀ မီတာ) အတြင္း
ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ အကြာအေ၀းသည္ device ရွိေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚမူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
•
မိုဘိုင္း device ကို ျပန္လည္ စတင္ၿပီး Galaxy Wearable အက္ပ္ကို ျပန္ဖြင့္ပါ။
ဘက္ထရီသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အားမ၀င္ပါက (Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ
အားသြင္းႀကိဳးမ်ားအတြက္)
•
နားၾကပ္မ်ား၏ အားသြင္း ေနရာမ်ားႏွင့္ အားသြင္းဘူး၏ အားသြင္းေနရာ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ထိေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
အားသြင္းႀကိဳးသည္ အားသြင္းဘူးသို႔ မွန္ကန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
အကယ္၍ ဘက္ထရီ အားသြင္းေနရာမ်ား ညစ္ပတ္ေနပါက ဘက္ထရီကို မွန္ကန္စြာ အားမဝင္ျခင္း
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရႊေရာင္ အားသြင္းေနရာမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕သည့္အဝတ္တစ္ခုျဖင့္ သုတ္ၿပီး ဘက္ထရီကို
ထပ္မံအားသြင္းၾကည့္ပါ။
•
Samsung Service Centre သို႕ သြားၿပီး ဘက္ထရီကို အစားထိုးပါ။
နားၾကပ္မ်ားအၾကား အားသြင္းခ်ိန္ႏွင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္း ကြာျခားသည္။
•
အကယ္၍ နားၾကပ္ ႏွစ္ခုကို တၿပိဳင္တည္း စတင္အားသြင္းလွ်င္ပင္ အားသြင္းခ်ိန္ ကြာျခားေကာင္းကြာျခားႏိုင္သည္။
•
အတြင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ မတူညီေသာ ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ နားၾကပ္မ်ား အၾကား အားသြင္းခ်ိန္ႏွင့္ ဘက္ထရီသက္တမ္း
ကြာျခားေကာင္းကြာျခားႏိုင္သည္။
ပထမဆံုး ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ဘက္ထရီ အားကုန္ ျမန္လာလွ်င္
•
သင္သည္ Galaxy Buds ကို အလြန္ေအးေသာ(သို႕မဟုတ္)အလြန္ပူေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ထိေတြ႕ေစပါက
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဘက္ထရီအားသည္ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္။
•
ဘက္ထရီအသံုးျပဳမႈ မ်ားလာပါက အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအားသည္ အခ်ိန္နည္းလာလိမ့္မည္။
40
ေနာက္ဆက္တြဲ
သင္သည္ အျခားသူမ်ား စကားေျပာေနသည္ကို မၾကားႏုိင္ပါ
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ မိုဘိုင္း device တြင္ အသံကို ခ်ိန္ညွိပါ။
ဖုန္းေခၚေနစဥ္အတြင္ အက္ခိုးအသံမ်ား ထြက္ေနလွ်င္
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မိုဘိုင္း device တြင္ အသံ ပမာဏကို ခ်ိန္ညွိပါ(သို႔မဟုတ္)အျခားေနရာတစ္ခုသို႔ ေရႊ႕ပါ။
အသံ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းသည္
•
ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ကြန္ယက္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္
အသံုးျပဳမရ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ နားၾကပ္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္သံလိုက္လိႈင္းမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
သင့္ နားၾကပ္ႏွင့္ အျခား Bluetooth device သည္ အမ်ားဆံုး Bluetooth အကြာအေ၀း (၁၀ မီတာ) အတြင္း
ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ အကြာအေ၀းသည္ device ရွိေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚမူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
•
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ မိုဘိုင္း device ၏ အသံ ပမာဏ အေပၚမူတည္၍ အသံ ျပဳတ္က်ျခင္းမ်ား(သို႔မဟုတ္)ဆူညံသံမ်ား
ႀကံဳေတြ႕ေကာင္းႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္သည္ကို ေရွာင္ရွားရန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ device ၏ အသံကို
သင့္ေလ်ာ္စြာ ခ်ိန္ညွိပါ။
ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ေနစဥ္ႏွင့္ ဂိမ္းမ်ား ေဆာ့ေနစဥ္ သင့္ နားၾကပ္မ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ထက္
အသံေနာက္က်ၿပီးမွ လာႏိုင္သည္။
မိုဘိုင္း device သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ေနစဥ္ႏွင့္ ဂိမ္းမ်ား ေဆာ့ေနစဥ္ သင့္ နားၾကပ္မ်ားသည္ အရုပ္ႏွင့္
အသံအၾကား အခ်ိန္ကြာဟမႈ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္သည္။
သင္၏ Galaxy Buds ကို ကိုင္ၾကည့္ေသာအခါ ပူေနသည္
Galaxy Buds ကို ၾကာရွည္သည့္ အခ်ိန္ပမာဏအထိ ေတာက္ေလ်ာက္ အသံုးျပဳေသာအခါ ထိေတြ႔လွ်င္ ပူသည္ကို
ခံစားေကာင္းခံစားရႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး GalaxyBuds ၏ သက္တမ္း(သို႕မဟုတ္)ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို
သက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေပ။
အကယ္၍ Galaxy Buds သည္ အလြန္ပူလာျခင္း(သို႔မဟုတ္)အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသည္ အထိ ပူသည္ကို ခံစားရပါက
အခ်ိန္အတန္ ၾကာသည္ထိ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ Galaxy Buds ဆက္လက္၍ အပူခ်ိန္လြန္ကဲေနလွ်င္ Samsung Service Centre
ကို ဆက္သြယ္ပါ။
Galaxy Buds အဖံုးအျပင္ဘက္တြင္ ကြာဟခ်က္ေသးေသးတစ္ခု ေပၚလာသည္
•
ဒီကြက္လပ္သည္ လိုအပ္သျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ က႑ျဖစ္ၿပီး အေသးစာလႈပ္ယမ္းမႈတစ္ခ်ဳိ႕(သို႕မဟုတ္)
အစိတ္အပိုင္းမ်ား တုန္ခါမႈတို႕ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
•
ဒါ့အျပင္ ဒီကြက္လပ္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆြဲဆန္႕လွ်င္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား ပြတ္တိုက္မႈလည္း ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
41
ေနာက္ဆက္တြဲ
Galaxy Buds Manager ကို အသံုးျပဳၿပီး နားၾကပ္မ်ား၏
ေဆာ့ဖဲဝဲလ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Android မဟုတ္သည့္ မိုဘိုင္း device ကို အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ Galaxy Buds Manager ပ႐ိုဂရမ္ကို သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္
ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္ နားၾကပ္မ်ား၏ ေဆာ့ဖဲဝဲလ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။
•
Windows OS 7၊ 8၊ 8.1၊ 10 (32 bit၊ 64 bit)(သို႕မဟုတ္)Mac OS 10.8(သို႕မဟုတ္)ထို႔ထက္ျမင့္ေသာ
ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ Galaxy Buds Manager ပ႐ိုဂရမ္ကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္သည္။
•
Bluetooth လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳပါက Galaxy Buds Manager
ပ႐ိုဂရမ္သည္ သင့္ နားၾကပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္သည္။
Galaxy Buds Manager ကို ထည့္သြင္းျခင္း
သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Galaxy Buds Manager ပ႐ိုဂရမ္ကို Samsung ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (www.samsung.com) မွ
ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ၿပီးေနာက္ ထည့္သြင္းမႈ ၿပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ပါ။
နားၾကပ္မ်ား၏ ေဆာ့ဖဲဝဲလ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း
Galaxy Buds
1
နားၾကပ္တစ္ခုစီ၏ ဦးတည္ရာကို စစ္ေဆးပါ၊ ၄င္းတို႔ကို အားသြင္းဘူးရွိ သက္ဆိုင္ရာအံထဲသို႔ မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းပါ၊
ထို႔ေနာက္ ၄င္းကို ပိတ္ပါ။
နားၾကပ္ဘက္ထရီ အခ်က္ျပမီး မလင္းလွ်င္ အားသြင္းဘူးကို အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၁၀ မိနစ္ ေက်ာ္
အားသြင္းထားပါ။
2
အားသြင္းဘူးကို ဖြင့္ပါ။
နားၾကပ္သည္ ဘလူးတု ခ်ိတ္ဆက္ပံုစံသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
Bluetooth တြဲဖက္မႈကို ကိုယ္တိုင္ ဝင္ေရာက္ရန္ နားၾကပ္ ႏွစ္ဘက္လံုး တပ္ထားစဥ္ ၎တို႔၏
ထိေတြ႕ေနရာမ်ားကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားပါ။
42
ေနာက္ဆက္တြဲ
ကြန္ပ်ဴတာ
1
2
Bluetooth လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းပါ။
Galaxy Buds Manager ပ႐ိုဂရမ္ကို ဖြင့္ၿပီး Connect ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
နားၾကပ္မ်ားႏွင့္ Galaxy Buds Manager ခ်ိတ္ဆက္သြားလိမ့္မည္။
3
နားၾကပ္မ်ား၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ ဗားရွင္းကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ၎တို႔ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ လို၊ မလို ၾကည့္ရႈရန္ Check for
updates ကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ Download and Install ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
နားၾကပ္မ်ား၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးသြားလိမ့္မည္။
နားၾကပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ႕ျခင္း
အေျခခံ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
•
အသံုးျပဳၿပီးသည့္အခါ နားၾကပ္မ်ားကို သန္႔ရွင္းရန္ ေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ႏူးညံ့သည့္ အဝတ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳပါ။
•
နားၾကပ္မ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕စြာ ထားရွိပါ။ အရည္မ်ား နားၾကပ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ထိေတြ႕ျခင္းမွ
ကာကြယ္ပါ။
လက္ခံ ရရွိသည့္ ကိရိယာကို သန္႔ရွင္းျခင္း
အကယ္၍ အသံပမာဏသည္ လက္ရွိ ဆက္တင္အရ ရွိသင့္သည့္ထက္ တုိးေနပါက လက္ခံရရွိသည့္ ကိရိယာကို သန္႔ွရွင္းပါ။
1
နားၾကပ္ ေအာက္ဘက္ရွိ အျပင္ဘက္တြင္ ထိုးထြက္ေနေသာ အပိုင္းမွ နားၾကပ္ထိပ္ကို ျဖဳတ္ပါ။
နားၾကပ္ထိပ္ကို တပ္သည့္ အခါ(သို႔မဟုတ္)ျဖဳတ္သည့္အခါတြင္ အားအလြန္အမင္းသံုးၿပီး မဆြဲပါႏွင့္။ နားၾကပ္ထိပ္
စုတ္ၿပဲ ပ်က္စီးေကာင္းပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္။
43
ေနာက္ဆက္တြဲ
2
လက္ခံ ရရွိသည့္ ကိရိယာမွ နားဖာေခ်းမ်ား(သို႔မဟုတ္)ပိတ္ဆို႔ေနသည့္ အရာမ်ားကို ဘရပ္ရွ္(သို႔မဟုတ္)အျခား
ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဖယ္ရွားပါ။
နားဖာေခ်းမ်ား(သို႔မဟုတ္)ပိတ္ဆို႔ေနသည့္ အရာမ်ား ဖယ္ရွားစဥ္ အားအလြန္အမင္း မသံုးပါႏွင့္။ လက္ခံ ရရွိသည့္
ကိရိယာ ပ်က္စီးေကာင္းပ်က္စီးသြားႏုိင္သည္။
3
နားၾကပ္ကို နားၾကပ္ထိပ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ပါ။
အားသြင္းသည့္ေနရာမ်ားကို သန္႔ရွင္းျခင္း
အကယ္၍ ဘက္ထရီသည္ သင့္ေလ်ာ္စြာ အားမဝင္ပါက ေရႊေရာင္ ေနရာမ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အဝတ္တစ္ခုျဖင့္ သုတ္ပါ။
အားသြင္းေပါက္မ်ား
နားၾကပ္မ်ားကို ျပန္လည္စတင္ျခင္း
အကယ္၍ ထိေတြ႕ေနရာသည္ မတံု႕ျပန္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)နားၾကပ္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္စြာ အလုပ္ မလုပ္ျခင္း ျဖစ္လာပါက
နားၾကပ္မ်ားကို ျပန္လည္စတင္ပါ။
နားၾကပ္မ်ားကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ၿပီး ျပန္လည္စတင္ရန္ နားၾကပ္မ်ားကို အားသြင္းဘူးမွ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္
အေပါက္မ်ားထဲသို႔ ထည့္ၿပီး ၇ စကၠန္႔(သို႔မဟုတ္)ထို႔ထက္ ၾကာၿပီးမွ ျပန္ထုတ္ပါ။
အကယ္၍ အားသြင္းဘူးသည္ ဘက္ထရီ နည္းေနပါက အားသြင္းဘူးကို အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္ အရင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
44
မူပိုင္ခြင့္
Copyright © 2019 Samsung Electronics
ဒီအသံုးျပဳလမ္းညႊန္ကို ႏိုင္ငံတကာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားအရ ကာကြယ္ထားသည္။
Samsung Electronics ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲႏွင့္ ဒီအသံုးျပဳလမ္းညႊန္မွ အစိတ္အပုိင္း တစ္စံုတစ္ရာကို
အီလက္ထေရာနစ္(သို႕မဟုတ္)စက္ပစၥည္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊ ဖိုတိုေကာ္ပီ၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)
သတင္းအခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္ စနစ္တြင္ သိမ္းဆည္းျခင္း စေသာ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ
ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖစ္ေစ(သို႕မဟုတ္)ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္
•
SAMSUNG ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ SAMSUNG လိုဂိုကို Samsung Electronics ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္
မွတ္ပံုတင္ထားသည္။
® သည္ Bluetooth SIG, Inc. worldwide ၏ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။
•
Bluetooth
•
အျခားကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။
ေမာ္ဒယ္။ ။SM-R170
ေဖာ္ျပထားသည့္ ဗို႔/လွ်ပ္စီး။ ။5 V / 100 mA (နားၾကပ္မ်ား)၊ 5 V / 400 mA (အားသြင္းဘူး)
Samsung မွ ဗီယက္နမ္တြင္ ထုတ္လုပ္သည္
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising