Samsung | SNOW-1810U | User guide | Samsung SNOW-1810U Navodila

Samsung SNOW-1810U Navodila
Uporabniški priročnik
SNOW-1810U
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
Administrativni stroški se lahko zaračunajo, če:
(a) vas na vašo zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali
uporabniškega priročnika);
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega
priročnika).
O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics. Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno. Blagovne
znamke, ki niso Samsung Electronics, so last zadevnih lastnikov.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Varnostni simboli
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
Čiščenje
Povezovanje in uporaba naprav
6
6
7
8
8
10
Priprave
Funkcija Player
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
18
18
Povezava z računalnikom
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
18
18
19
19
Povezava z video napravo
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
20
20
20
Pregled komponent
11
Priključevanje kabla LAN
21
Deli
Sprednja stran
Zadnja stran
Vmesniška kartica (kartica I/G)
12
12
13
14
Sprememba vira signala
Source
Web Browser
22
22
23
Daljinski upravljalnik
15
Pred namestitvijo
Varnostni ukrepi pri nameščanju
17
17
Nameščanje naprave S-Box na stojalo
17
Multiple Display Control (MDC)
Povezava kablov
Kabel RS232C
Kabel LAN
Povezava
Kode nadzora
Uporaba programske opreme LED Signage
Manager
Nameščanje/odstranjevanje programske
opreme
25
25
26
28
29
32
32
Player
Prikazovanje vsebine
Med predvajanjem vsebine
Razpoložljivi meniji
Oblike zapisa, ki jih podpira Player
33
33
34
34
35
Schedule
39
Clone Product
40
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
41
41
41
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
42
42
42
43
43
Network Status
44
Picture Mode
45
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
46
46
47
47
Ticker
48
URL Launcher
49
URL Launcher Settings
50
2
Kazalo
Prilagoditev zaslona
60
60
61
Network
Network Status
67
Open Network Settings
Nastavitve omrežja (žično)
67
68
IPv6
70
IPv6 Status
70
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
70
70
70
70
71
71
Device Name
71
Picture Mode
51
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Brightness / Contrast / Sharpness
52
Apply Picture Settings
62
Colour Temperature
53
Reset Picture
62
Advanced Settings
Picture Enhancer
Colour
Tint (G/R)
White Balance
Gamma
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Input Signal Plus
54
54
54
54
55
55
55
55
56
56
56
56
LED Picture Size
Output Resolution
LED Picture Size
Resolution
Fit to screen
57
57
57
57
58
LED HDR
Inverse Tone Mapping
Dynamic Peaking
Colour Mapping
59
59
59
59
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
60
60
60
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
63
63
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
64
64
64
64
64
Language
65
Menu Size
65
Reset OnScreen Display
66
3
Kazalo
System
Accessibility
High Contrast
Enlarge
72
72
72
Start Setup
73
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Power On Delay
74
74
74
74
74
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
75
75
75
75
75
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
76
76
76
76
77
77
Eco Solution
Eco Sensor
No Signal Power Off
Auto Power Off
78
78
78
78
Fan and Temperature
Fan Control
Temperature Control
79
79
79
Play via
80
Change PIN
80
Security
Safety Lock On
Button Lock
USB Auto Play Lock
Remote Management
Secured Protocol
Network Port
USB Port
81
81
81
82
82
82
82
82
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
Audio Delay
Digital Output Audio Format
83
83
83
85
85
86
86
86
86
Reset System
87
Podpora
Software Update
Update Now
88
88
Contact Samsung
88
Terms & Conditions
88
Reset All
88
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
89
Preskušanje izdelka
89
Preverjanje ločljivosti in frekvence
89
Preverite naslednje.
90
4
Kazalo
Specifikacije
Splošno
94
Prednastavljeni časovni načini
95
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
98
Ni napaka na izdelku
98
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 98
Drugo
98
Licenca
99
5
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Ta varnostna navodila zagotavljajo osebno varnost in preprečujejo poškodbe naprav. Preberite
jih, da zagotovite ustrezno uporabo izdelka.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Varnostni simboli
Simbol
Ime
Opozorilo
Pozor
Pomen
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
Prepoved
NE poskušajte.
Navodila
Upoštevajte navodila.
POZOR
POZOR: NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE
POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol označuje visoko napetost
v notranjosti. Priti v kakršen koli stik
s katerim koli delom v notranjosti
naprave je nevarno.
Napetost izmeničnega toka: Nazivna
napetost, označena s tem simbolom,
je napetost izmeničnega toka.
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija
o njegovi uporabi in vzdrževanju.
Napetost enosmernega toka: Nazivna
napetost, označena s tem simbolom,
je napetost enosmernega toka.
Izdelek razreda II: Ta simbol označuje,
da izdelek ne potrebuje varnostne
povezave z električno ozemljitvijo.
Če na izdelku z električnim kablom
ni tega simbola, MORA imeti izdelek
zanesljivo povezavo z zaščitno
ozemljitvijo.
Pozor. Preberite navodila za uporabo:
S tem simbolom so označeni nasveti
uporabniku, da si v uporabniškem
priročniku prebere dodatne
varnostne informacije.
6
Elektrika in varnost
"" Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
Pozor
Ko napajalni kabel izključujete iz električne vtičnice, držite vtič.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Pazite, da vtič popolnoma priključite v priključek.
Če vtič ni popolnoma priključen v priključek, se lahko nepričakovano
izključi, hkrati pa obstaja nevarnost pregrevanja zaradi premočnega
toka, kar lahko privede do nesreče.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega
kabla ne odlagajte pod težke predmete.
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride
pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
Uporabljajte samo napajalni kabel Samsung, ki je priložen izdelku. Napajalnega kabla
ne uporabljajte z drugimi izdelki.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Če pride do težav z izdelkom, morate izključiti napajalni kabel, da popolnoma
prekinete napajanje izdelka. Napajanje ni popolnoma prekinjeno, če uporabite samo
gumb za vklop/izklop na izdelku.
Napajalnega kabla ne izključujte med uporabo izdelka.
Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Sicer lahko pride do požara.
Vtič priključite v ozemljeno električno vtičnico. (Razen pri napravah, ki ne zagotavljajo
ozemljitve.)
Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
7
Namestitev
Opozorilo
Delovanje
Opozorilo
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite
napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Če izdelek oddaja nenavaden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj
izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
Poškodba kabla lahko povzroči požar ali električni udar.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Izdelek namestite nekoliko stran od stene, da omogočite prezračevanje.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali vtiča in takoj prezračite prostor.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Če izdelek namestite na neobičajno mesto, lahko elementi v okolici povzročijo znatne
težave s kakovostjo. Zato se pred namestitvijo obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
Baterije za daljinski upravljalnik in manjše pripomočke hranite zunaj dosega otrok.
Poskrbite, da jih otroci ne pogoltnejo.
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
(Mesta, kjer se nabira droben prah, kjer se uporabljajo kemikalije, kjer so temperature
previsoke ali prenizke ali kjer je veliko vlage oziroma vode, transportna vozila, letališča
ter postajališča, ki se neprekinjeno uporabljajo dalj časa, in drugo.)
Če izdelek pade ali je videti poškodovan, ga izklopite z gumbom za vklop/izklop
in izključite napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
Izdelka ne namestite na mesto s slabim prezračevanjem, denimo na polico s knjigami
ali v omaro.
Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar ali električni udar.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa lahko tudi do
električnega udara ali požara.
Ob napačni uporabi plastične embalaže se lahko otroci zadušijo.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
Napajalnega kabla (napajalnika) in izdelka ne postavljajte v bližino virov toplote.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
(Sveče, sredstva proti komarjem, cigarete, razpršila, ogrevalne naprave, kraji,
izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, in drugo.)
Po izdelku ne udarjajte s silo.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Zaslon se lahko poškoduje.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte
kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih
predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Če v izdelek zaidejo tujki, ga izklopite in izključite napajalni kabel. Nato se obrnite
na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
8
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze,
cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Če v izdelek prodre voda, izključite napajalni kabel. Nato se obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Med bliskanjem ali grmenjem izklopite izdelek in izključite napajalni kabel.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ko je vtič priključen v električno vtičnico, v druge električne vtičnice ne vtikajte
jedilnih paličic ali drugih prevodnikov. Ko vtič izključite iz električne vtičnice, se nekaj
časa ne dotikajte nožic vtiča.
Sicer lahko pride do električnega udara.
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte
izdelka.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pozor
Vsako baterijo vstavite tako, da je njena polariteta (+, –) pravilna.
Če polariteta ni pravilna, lahko baterija poči oziroma iz nje uhaja tekočina, kar lahko
privede do kontaminacije in poškoduje dele v bližini oziroma povzroči požar ali telesne
poškodbe.
Če izdelka zaradi odsotnosti ali iz drugih razlogov ne uporabljate dalj časa, izključite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali
uhajanja električnega toka.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni
center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih
snovi.
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in
rabljene baterije hkrati.
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo
zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
Med delovanjem izdelka ne dvigujte ali premikajte.
9
Čiščenje
Opozorilo
Vode ali čistilnega sredstva ne brizgajte neposredno na izdelek.
•• Površina izdelka se lahko poškoduje ali pa se izbrišejo oznake.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pozor
Če želite izdelek očistiti, izključite napajalni kabel, nato pa ga nežno obrišite z mehko
in suho krpo, denimo iz zelo finih vlaken ali bombaža, da ga ne opraskate.
Površina izdelka se lahko poškoduje ali pa se izbrišejo oznake.
Površino izdelka čistite samo z mehko krpo (denimo iz mikro vlaken ali bombaža), da
je ne opraskate.
Tujki lahko hitro spraskajo površino izdelka ali zaslon.
Na izdelek ne nanašajte kemikalij, ki vsebujejo alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi, kot so vosek, benzen, razredčilo, pesticidi, osveževalci zraka, maziva ali čistilna
sredstva.
Zunanjost izdelka se lahko razbarva ali poči, površina zaslona se lahko odlušči ali pa se
izbrišejo oznake.
10
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
"" Če katere koli komponente
manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.
"" Videz dejanskih komponent se lahko
razlikuje od prikazanih slik.
"" Za povezavo z 9-pinskim kablom
D-SUB v stereo RS232C lahko
uporabite vmesnik RS232C.
Preprosti uporabniški
priročnik
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Napajalni kabel
Adapter RS232C (IN)
Napajalnik za izmenični/
enosmerni tok
Kabel OCM
Nosilec za pritrditev
stojala x 2
Vijak (M4 x L8) x 4
Vijak (M5 x L12) x 4
Baterije (AAA x 2)
(ni na voljo povsod)
Zunanji kabel IR
Daljinski upravljalnik
Zunanje tipalo svetlobe v
okolici
11
Deli
Sprednja stran
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
HDBT
4
3
LAN
2
1
Deli
Opis
HDBT 4, HDBT 3, HDBT 2,
HDBT 1
Prikaz stanja vhodnega vira HDBT naprave.
LAN
Prikaz stanja vhodnega vira LAN naprave.
SOURCE
4 : HDBT 4 / 3 : HDBT 3 / 2 : HDBT 2 / 1 : HDBT 1
Prikaz stanja vhodnega vira naprave.
RED : HDMI 1 / GREEN : HDMI 2 / BLUE : DISPLAY PORT
Deli
POWER
Opis
Prikaz stanja napajanja.
RED : OFF / GREEN : ON / BLINKING : STANDBY
«
Vklop ali izklop izdelka.
IR
Se poveže z zunanjim kablom IR, ki sprejema signale iz daljinskega
upravljalnika.
12
Zadnja stran
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
USB
HDMI IN
DP IN
RS232C
IN
DIGITAL
AUDIO OUT
SERVICE PORT
RJ45
DC 19V
HDBT OUT
(OPTICAL)
1
2
Deli
Opis
USB ¨
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
RS232C IN
Uporablja se za namene servisiranja.
DIGITAL AUDIO OUT(OPTICAL) Z zvočno napravo se poveže z optičnim (digitalnim) kablom.
Deli
RJ45
Opis
Povezava z omrežjem s kablom LAN. (10/100 Mb/s)
Povežite s karticami I/G s kabli LAN.
HDBT OUT 1, HDBT OUT 2,
HDBT OUT 3, HDBT OUT 4
"" Vsaka vrata HDBT OUT lahko pošiljajo signale FHD. Za
konfiguracijo zaslona UHD povežite kartice z vsemi štirimi
vrati.
DC 19V
Za povezavo z napajalnikom za izmenični/enosmerni tok.
Namenjeno serviserjem.
SERVICE PORT
"" Ta vrata so samo za servisiranje in nimajo uporabne funkcije.
Ne priključujte kablov v ta vrata.
13
Vmesniška kartica (kartica I/G)
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
IR
Deli
ECO SENSOR
Opis
DATA IN (Reverse)
Omogoča povezavo (s kablom OCM) z vrati DATA OUT zadnje enote.
DATA OUT (Forward)
Omogoča povezavo (s kablom OCM) z vrati DATA IN prve enote.
Se poveže z zunanjim kablom IR, ki sprejema signale iz daljinskega upravljalnika.
IR
"" Priložen je samo en zunanji kabel IR.
"" Če želite povezati kartico I/G, izberite System → Power Control → Network Standby → On.
Povezuje zunanje tipalo svetlobe v okolici z vrati ECO SENSOR.
Samodejno prepozna svetlost okolice in prilagodi svetlost omarice, ki je priključena na kartico I/G.
Če želite to funkcijo izklopiti, nastavite funkcijo Eco Sensor na Off v System → Eco Solution.
ECO SENSOR
"" Priloženo je samo eno zunanje tipalo svetlobe v okolici. Zunanje tipalo svetlobe v okolici deluje samo z eno od številnih kartic I/G.
Tudi če je povezanih več kartic I/G, zunanje tipalo svetlobe v okolici deluje samo z eno kartico I/G, ki je priključena na vrhu.
"" Ko vzpostavite ali prekinete povezavo z vrati ECO SENSOR na kartici I/G, znova zaženite napravo S-Box (SNOW-1810U).
"" Omarica je lahko izpostavljena sencam ali svetlobni interferenci, odvisno od položaja namestitve.
"" Zunanje tipalo svetlobe v okolici je označeno z nalepko na kablu tipala.
HDBT IN
Povezava z vrati HDBT OUT na napravi S-Box s kablom LAN.
14
Daljinski upravljalnik
"" Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih
prikazovalnih naprav.
"" Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
"" Funkcija FREEZE je na voljo samo za način Source.
Vklopi izdelek.
Izklopi izdelek.
Številski gumbi
Uporabite za vnos kode PIN, datuma itd.
Ustavi zaslon.
Izklopi samo zaslon. Če želite zaslon znova
vklopiti, pritisnite še enkrat.
"" Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
"" Za izvedbo ustrezne funkcije
usmerite daljinski upravljalnik v
tipalo kabla IR in pritisnite gumb.
"" Daljinski upravljalnik uporabljajte na
razdalji med 7 in 10 m od senzorja na
izdelku pod kotom 30° levo in desno.
spremenite vhodni vir.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
Bližnjični gumb do domačega zaslona
(MagicInfo ali URL Launcher).
15
Hitro izbiranje pogosto uporabljenih funkcij s
pritiskanjem med predvajanjem vsebine.
Prikaz informacij o načinu MagicInfo.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni
ali prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
Za uporabo med predvajanjem vsebine.
POWER ON / POWER OFF
Vklop ali izklop naprave Smart Signage.
SOURCE
Prikaz ali izbiranje zunanje naprave, ki je
povezana z napravo Smart Signage.
Izhod iz trenutnega menija.
A: Preklop v način Simple Wall Mode.
V tem načinu lahko predvajate slike ali
videoposnetke, shranjene v notranjem
pomnilniku naprave. Za pomoč pri uporabi
tega načina se obrnite na prodajalca, pri
katerem ste kupili napravo.
"" Kakovost slike se lahko poslabša, če
predvajate vsebino z nizko ločljivostjo.
Priporočamo uporabo vsebine z
ločljivostjo 1920 x 1080 ali višjo.
B: Ročno izberite priključeni vhodni vir:
HDMI 1.
C: Ročno izberite priključeni vhodni vir:
HDMI 2.
"" Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
"" Če daljinskega upravljalnika dlje časa
ne uporabljate, odstranite bateriji.
D: Ročno izberite priključeni vhodni vir:
DisplayPort.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik (AAA x 2)
16
Pred namestitvijo
Nameščanje naprave S-Box na stojalo
Varnostni ukrepi pri nameščanju
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
•• Priporočamo, da to napravo namesto v splošno delovno okolje namestite v 19-palčno
stojalo.
•• Okoljska temperatura znotraj stojala ne sme presegati 35 °C.
•• Če namestite več kot eno napravo S-Box, mora biti med vsako napravo S-Box vsaj 1U
(približno 44,45 mm) prostora, da odprtina za zračenje na vrhu vsake naprave S-Box ni
prekrita.
•• Odprtina za zračenje mora biti obrnjena navzgor. Naprave NE namestite v pokončni položaj
ali obrnjene navzdol.
•• Odprtina za zračenje na vrhu ne sme biti prekrita, da se naprava ne pregreva.
•• Pazite, da v odprtino za zračenje na vrhu naprave ne zaide noben tujek.
•• Če napravo namestite v bližino stene, mora biti med steno in štirimi stranmi naprave vsaj 10
mm prostora, da je zagotovljeno dobro prezračevanje.
1
2
Vijak
(M4 x L8)
•• Zaradi priključevanja kablov mora biti med steno in vrati na hrbtni strani naprave vsaj 50
mm prostora.
Vijak
(M5 x L12)
1 Pritrdite nosilca na obe strani glavne
enote naprave S-Box.
2 Pritrdite napravo S-Box na stojalo.
"" Uporabite vijake, ki ustrezajo
velikosti stojala.
Odvod zraka
17
Poglavje 03
Povezovanje in uporaba naprav
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
"" V uporabniškem priročniku si oglejte tudi navodila za vhodno napravo, s katero se želite
povezati.
Število in položaj vrat, ki so na voljo v vhodni napravi, se lahko razlikujeta.
"" Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
"" Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Povezava s kablom HDMI
"" Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
18
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
"" Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
"" Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
"" Ta izdelek zaradi povečanja zmogljivosti napajanja v stanju pripravljenosti ustavi
komunikacijo DP, ko je izklopljen ali v načinu varčevanja z energijo.
Če se izdelek v načinu dveh monitorjev izklopi ali preklopi v način varčevanja z energijo,
spremembe nastavitev monitorja morda ne bodo posodobljene. Posledično vsebina na
zaslonu morda ne bo prikazana pravilno.
Če pride do te težave, pred uporabo izdelka možnost Max. Power Saving nastavite na Off.
"" Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile
prikaz zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu
varčevanja z energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato
vklopiti računalnik.
"" Uporaba kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA, lahko povzroči okvare izdelka.
Podjetje Samsung Electronics ni odgovorno za nobene težave, do katerih pride zaradi
uporabe neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
19
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
"" Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom HDMI-DVI
"" Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom HDMI
"" Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s Kablom HDMI ali HDMI v Kabel DVI
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom
HDMI.
•• Če je izdelek povezan z zunanjo napravo, ki je združljiva s starejšo različico vmesnika HDMI,
izdelek morda ne bo pravilno prikazoval barv na zaslonu. Prikaže lahko tudi prazen zaslon.
Če pride do tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo
naprava podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali
pa bo prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
20
Priključevanje kabla LAN
"" Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
RJ45
•• Uporabite kabel KAT. 6 (* vrsta STP) ali novejši.
*STP: Shielded Twisted Pair
"" Povežite se z zvezdiščem ali usmerjevalnikom, ki podpira funkcijo DHCP.
21
Sprememba vira signala
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da
prikažete zaslon izbranega vira.
"" Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
Source
"" Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v
katero ga želite pretvoriti.
sSOURCE → Source
Edit
Source
sSOURCE → u → Edit → E
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
HDMI 2
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
DisplayPort
Uredite ime in vrsto naprave za povezano zunanjo napravo.
•• Na seznamu so lahko naslednje vhodne naprave. Vhodne naprave na seznamu se lahko
razlikujejo, odvisno od izbranega vira.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Naslednjih virov ni mogoče urejati.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
22
Web Browser
sSOURCE →
Web Browser → E
"" Povežite se v omrežje, da boste z izdelkom lahko dostopali do interneta (enako kot z
računalnikom).
Settings
sSOURCE →
Advanced Settings
General
Samodejno skrivanje
zavihkov in orodne vrstice
Če zavihkov, menija ali orodne vrstice v brskalniku nekaj časa
ne uporabljate, bodo samodejno izginili. Premaknite kazalec ali
žarišče na vrh zaslona, da se znova prikažejo.
•• Uporabi/ne uporabi
Web Browser → u → Settings → E
Refresh Interval
Nastavite, koliko časa naj spletni brskalnik čaka, preden se vrne na domačo stran.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
V načinu na dotik skrij
kazalec
Blokiranje pojavnih oken
Zoom
Nastavite merilo povečave, ki bo uporabljeno, ko osvežite spletni brskalnik.
Ponastavitev nastavitev
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Nastavite spletno mesto, ki bo prikazano, ko osvežite spletni brskalnik.
Skrijte kazalec, da preprečite motnje delovanja na dotik.
•• Uporabi/ne uporabi
Blokirajte pojavna okna, da bo brskanje prijetnejše.
•• Uporabi/ne uporabi
Vse prilagojene nastavitve spletnega brskalnika bodo
ponastavljene na privzete vrednosti. Vaši zaznamki in zgodovina
bodo ostali nespremenjeni.
Search Engine
•• Samsung Display / Custom
Če v polje za URL/ključno besedo vnesete ključno besedo, bo spletni brskalnik odprl stran z
rezultati iskanja. Izberite mehanizem za iskanje, ki ga želite uporabljati.
Custom
•• Google/Bing
Vnesite URL, da ga nastavite kot domačo stran.
•• Enter URL
"" Na voljo le, če je za Home Page izbrano Custom.
23
Privacy & Security
Do Not Track
Poziv spletnim mestom, naj vam ne sledijo.
•• Uporabi/ne uporabi
Brisanje zgodovine
Brisanje celotne zgodovine brskanja.
JavaScript
Za boljše brskanje vsem spletnim mestom dovolite, da zaženejo
JavaScript.
•• Uporabi/ne uporabi
Brisanje podatkov brskanja
Izbrišite vse podatke brskanja, kot so piškotki ter slike in podatki
v predpomnilniku. Vaši zaznamki in zgodovina bodo ostali
nespremenjeni.
Encoding
Encoding
Izberite način kodiranja za spletne strani. Trenutna nastavitev je
Samodejno.
•• Samodejno/ročno (trenutno: Unicode)
Vizitka
Prikaz trenutne različice spletnega brskalnika.
24
Poglavje 04
Multiple Display Control (MDC)
Sočasno upravljajte naprave z več zasloni, ki so povezane z računalnikom.
Povezava kablov
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Največja dolžina
<Moški priključek>
<Ženski priključek>
Pin
Signal
Pin
Signal
Brez
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
6
Priprava niza podatkov
15 m (samo oklopljeni)
2
Prejeti podatki
7
Pošiljanje zahteve
3
Preneseni podatki
8
Prosto za pošiljanje
4
Priprava podatkovnega priključka
9
Indikator zvonjenja
5
Ozemljitev signala
25
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
•• Dodelitev pinov
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Moški
priključek
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
3
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
26
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
27
Povezava
•• Povezava 2
•• Povezava 1
"" Preverite, ali ste vmesnik RS232C(IN) priključili v vrata RS232C IN v izdelku.
RJ45
RS232C IN
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
HDBT OUT
HDBT IN
DATA OUT (Forward)
DATA IN
DATA OUT
DATA IN
DATA IN
28
Kode nadzora
Primer: Vklop & ID = 0
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
0
Kontrolna
vsota
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Ukaz
0xAA
0x11
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na
njihov ID, nastavite ID na "0 × FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar
se ACK ne bo odzval.
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Glava
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna vsota
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon vrednosti
1
Nadzor napajanja
0x11
0~1
2
Nadzor vhoda
0x14
-
3
Nadzor načina zaslona
0x18
-
4
Varnostni zaklep
0x5D
0~1
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto
vseh vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano
spodaj (11 + FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
29
Nadzor napajanja
Nadzor vhoda
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
Dolžina podatkov
ID
0
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Kontrolna vsota
0: IZKLOP napajanja
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolna
vsota
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
0xAA
0x14
ID
Dolžina podatkov
0
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
Kontrolna vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Ukaz
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Glava
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Kontrolna
vsota
0 × 0C
Vhodni vir
0x21
HDMI1
0x23
HDMI2
0x25
DISPLAY PORT
0x60
MagicInfo
0x63
URL Launcher
0x65
Web Browser
Trenutno podpira samo branje stanja vhodnega vira.
Deluje samo s storitvijo URL Launcher.
"" Ta model ne podpira možnosti HDMI1 in HDMI2.
"" MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
"ERR": koda, ki označuje vrsto napake.
30
Varnostni zaklep
•• Ack
Glava
Ukaz
ID
0xAA
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
0xFF
Kontrolna
vsota
•• Nak
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'N'
0x14
"ERR"
"ERR": koda, ki označuje vrsto napake.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock On v izdelku.
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
Dolžina
podatkov
ID
Kontrolna
vsota
0
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni
zaklep)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
Kontrolna vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
1: VKLOP
0: IZKLOP
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR": koda, ki označuje vrsto napake
31
Uporaba programske opreme LED Signage
Manager
Odstranjevanje
Programska oprema LED Signage Manager omogoča preprosto upravljanje več prikazovalnih
naprav iz računalnika.
1 Izberite Start → Nadzorna plošča → Programi in funkcije.
Podrobnosti o uporabi programske opreme LED Signage Manager preberite v meniju Pomoč,
ko programsko opremo namestite. Programska oprema LED Signage Manager je na voljo na
spletnem mestu.
3 Ko se pojavi okno za potrditev brisanja, kliknite Yes.
"" Na postopek namestitve programske opreme LED Signage Manager lahko vplivajo grafična
kartica, matična plošča in omrežno okolje.
Če se pojavijo težave s programsko opremo, upoštevajte spodnja navodila za njeno odstranitev.
"" Postopek odstranitve se lahko razlikuje, odvisno od operacijskega sistema računalnika.
Navodila v tem uporabniškem priročniku veljajo za operacijski sistem Windows 7.
2 Na seznamu izberite program LED Signage Manager in kliknite Odstrani.
4 Ko je odstranitev končana, kliknite Finish.
"" Preverite, ali sta v računalniku nameščena operacijski sistem Windows 7 ali novejši in
ogrodje Microsoft .NET Framework 4.5, preden namestite programsko opremo LED Signage
Manager.
"" Za podrobnosti o povezovanju naprav za upravljanje več zaslonov si oglejte stran 28.
Nameščanje/odstranjevanje programske opreme
"" Koraki za namestitev in odstranitev se lahko razlikujejo, odvisno od operacijskega sistema.
Nameščanje
1 Zaženite namestitveno datoteko programa LED Signage Manager.
2 Ko se pojavi okno za namestitev, preberite navodila in kliknite Next.
3 Sprejmite licenčno pogodbo in kliknite Yes.
4 Nastavite namestitveno mapo in kliknite Next.
–– Če namestitvena mapa ni določena, bo programska oprema nameščena v privzeto mapo.
5 Preverite, ali so uporabniški podatki in namestitvena mapa pravilno konfigurirani. Kliknite
Next.
6 Po koncu namestitve kliknite Finish.
–– Če želite program LSM takoj zagnati, potrdite polje Launch LED Signage Manager.
–– Ko je programska oprema nameščena, se na namizju ustvari ikona bližnjice.
–– Ikona bližnjice se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in
specifikacij izdelka. Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5.
32
Poglavje 05
Funkcija Player
Dostopno prek gumba
na daljinskem upravljalniku.
Player
Št.
Opis
Izberite notranji ali zunanji pomnilnik.
→ Player → E
Predvajajte različno vsebino, kot so kanali z določenimi urniki, predloge ali datoteke.
Player
Internal Memory
Filter By: All
Options
Predvajajte vsebino, predloge in urnike, konfigurirane v strežniku.
•• Na zaslonu Player si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s
strežnikom (odobritev). Če želite preveriti povezavo s strežnikom, ko
se izvaja funkcija Network Channel, pritisnite tipko INFO na daljinskem
upravljalniku.
1 Izberite možnost Network Channel na zaslonu Player. Sporočilo No
channels se prikaže, če v meniju Network Channel ni registriran noben
kanal.
No channels
Network Channel
2 Network Channel se bo zagnal.
Predvajajte vsebino, shranjeno v strežniku.
Network File
Predvajanje predlog, shranjenih v mapi My Templates v notranjem pomnilniku.
Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želenih naprav.
My Templates
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
"" Če želite uporabljati funkcijo Player, možnost Play via nastavite na MagicInfo in System.
(m MENU → System → Play via → MagicInfo)
"" Pred uporabo te funkcije morate nastaviti možnost Clock Set.
Nastavite različne možnosti za funkcijo Player.
Prikazovanje vsebine
1 Izberite notranji ali zunanji pomnilnik. Prikazale se bodo datoteke, shranjene v izbranem
pomnilniku.
2 Izberite želeno datoteko. Vsebina se bo prikazala na zaslonu. (Za več informacij o združljivih
oblikah zapisa datotek si oglejte razdelek »Oblike zapisa datotek, združljive s funkcijo
Player«.)
33
Med predvajanjem vsebine
Razpoložljivi meniji
Gumbi za upravljanje na daljinskem upravljalniku
Z gumbi na daljinskem upravljalniku lahko predvajate, začasno ustavite ali preskakujete
vsebino na seznamu predvajanja.
Za konfiguracijo nastavitev med predvajanjem vsebine pritisnite tipko TOOLS na daljinskem
upravljalniku.
Menu
Playlist
Gumb
TOOLS
INFO
Funkcija
Prikaže menijsko vrstico.
Prikaz podatkov o napravi in povezavi s strežnikom.
►
Pomik na naslednjo datoteko ali stran.
◄
Pomik na prejšnjo datoteko ali stran.
E/∆/³
Predvaja ali začasno ustavi diaprojekcijo ali video vsebino.
´
Ustavi prikazovanje vsebine in se pomakne na zaslon Player.
π
Previjanje video vsebine nazaj.
µ
Hitro previjanje video vsebine naprej.
Channel List
Opis
Ogled seznama vsebinskih elementov, ki se trenutno predvajajo.
Network Channel / Internal Channel / USB
Repeat All / Repeat One Nastavite način ponavljanja.
Background Music
Nastavitev glasbe v ozadju, ki se bo predvajala med predvajanjem
vsebine.
Reset
Ponastavitev glasbe v ozadju.
Pause
Začasna ustavitev glasbe v ozadju.
Prev
Predvajanje prejšnje glasbe v ozadju na seznamu.
Next
Predvajanje naslednje glasbe v ozadju na seznamu.
"" Možnosti Reset, Pause, Prev, Next se pojavijo samo, ko je glasba v ozadju nastavljena.
"" Če je v notranjem pomnilniku ali napravi USB samo ena slikovna datoteka, diaprojekcije ni
mogoče predvajati.
"" Če je ime mape na pogonu USB predolgo, mape ni mogoče izbrati.
34
Oblike zapisa, ki jih podpira Player
•• Podprti datotečni sistemi vključujejo FAT32 in NTFS.
•• Datotek, pri katerih sta navpična in vodoravna ločljivost višji od najvišje ločljivosti, ni
mogoče predvajati. Preverite navpično in vodoravno ločljivost datoteke.
•• Preverite podprte vrste in različice video kodekov.
•• Preverite različice v podprtih datotekah.
"" Podpira PowerPoint 97–2013
"" Zvočne datoteke niso podprte.
"" Za prenos datotek iz USB v Internal Memory kliknite Options → Send.
•• Lokacija datotek s predlogami
–– Prenos Internal Memory → USB : USB → v mapi MagicinfoSlide
–– Prenos USB → Internal Memory : Internal Memory → v mapi My Templates
•• Lokacija drugih datotek (brez predlog)
–– Prenos Internal Memory → USB : USB → v mapi MagicinfoSlide
–– Prenos USB → Internal Memory : V korenski mapi
Datoteke s predlogami(*.LFD)
Omejitve
•• Preverite, ali sta mapi Contents in Schedules objavljeni v napravi za shranjevanje USB.
"" Pravilno objavljena vsebina v napravi USB ima oznako Published Content
.
"" Ko vsebino, objavljeno v napravi USB (Published Content
), kopirate v pomnilnik
Internal Memory, bo imela vsebina v pomnilniku Internal Memory samo oznako
. Mapi Contents in Schedules v pomnilniku Internal Memory nista
Published Content
vidni.
Omejitve glede predvajanja
•• Predvajati je mogoče največ dve videodatoteki (Video).
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Pazite, da se pri hkratnem predvajanju več video datotek posamezni deli zaslona ne
prekrivajo med sabo.
Večokvirni omrežni razpored
Omejitve glede predvajanja
•• Hkrati je mogoče predvajati od 1 do 3 video datoteke FHD oziroma samo eno video datoteko
UHD in eno FHD. V pokončnem načinu predvajanja je hkrati mogoče predvajati 3 video
datoteke FHD oziroma samo eno video datoteko UHD.
•• Za datoteke Office (PPT in Word) in PDF je podprta samo ena oblika datoteke naenkrat.
•• Datoteke LFD(*.LFD) niso podprte.
35
Vsebina
Datotečna pripona
Vsebnik
*.avi
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
Videokodek
Ločljivost
4096x2160: 30
4096x2160
HEVC (H.265 - Main, Main10)
AVI
MKV
ASF
Motion JPEG
MPEG4 SP/ASP
3GP
Window Media Video v9 (VC1)
MOV
MPEG2
VRO
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
PS
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
SVAF
*.svi
60
60
80
30
80
60
MPEG1
VOB
TS
3840x2160
3840x2160: 60
Bitna hitrost
(Mb/s)
MVC
MP4
FLV
Hitrost sličic
(sličic/s)
1920x1080
20
H 263 Sorenson
30
VP6
*.m2ts
*.mts
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
VP9
3840x2160
3840x2160: 60
80
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
36
Videoposnetki
•• Ne podpira 3D-videovsebine.
•• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od tiste, ki je navedena v zgornji tabeli.
•• Videovsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene v
zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje videoposnetka med predvajanjem.
Slika
•• Podprte oblike zapisa slik: JPEG, PNG, BMP
"" Podprte so 32-bitne, 24-bitne in 8-bitne datoteke BMP.
•• Najvišja podprta ločljivost: 4096 x 4096
•• Največja podprta velikost datoteke: 20 MB
•• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je
•• Podprti učinki Slideshow Effect: 9 učinkov
ne bo mogoče predvajati pravilno.
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random)
•• Nekatere naprave USB/digitalne kamere morda niso združljive s predvajalnikom.
•• Podpira do H.264, raven 4.1
•• Oblike zapisov H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 in AVCHD niso podprte.
•• Za vse videokodeke razen MVC, VP8 in VP6:
–– Pod 1280 × 720: največ 60 sličic
–– Nad 1280 × 720: največ 30 sličic
•• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
•• Podpira samo BD MVC Spec.
•• Med predvajanjem samo ene video datoteke v naslednjih primerih ni podprt način brez
prekinitev:
–– Nezdružljiv kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Nezdružljiv kodek
–– Nezdružljiv kodek ↔ Združljiv kodek
–– Ločljivost ni enaka kot tista v monitorju
–– Frekvenca ni enaka kot tista v monitorju
37
Power Point
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: ppt, pptx
–– Različica: Office 97 ~ Office 2013
•• Ne podpira funkcij
–– Učinek animacije
–– 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
–– Glava in noga (ne podpira nekaterih elementov)
–– Word Art
–– Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
–– Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97 od
115 podelementov.
––
––
––
––
––
Vstavljanje predmetov
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Grafikoni
Navpično besedilo
Nekateri podelementi niso podprti
PDF
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: pdf
•• Ne podpira funkcij
–– Vsebina, manjša od 1 slikovne točke, ni podprta zaradi
vpliva na hitrost.
–– Maskirana slika in slika v obliki ploščice nista podprti.
–– Vsebina z zasukanim besedilom ni podprta.
–– Učinki 3D-senčenja niso podprti.
–– Nekateri znaki niso podprti
(Posebni znaki se lahko prikažejo popačeno)
WORD
•• Podprte oblike zapisa dokumentov
–– Pripona: .doc, .docx
–– Različica: Office 97 ~ Office 2013
•• Ne podpira funkcij
–– Učinek ozadja strani
–– Nekaj slogov odstavkov
–– Word Art
–– Poravnava
Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
–– 3D-oblike (prikazane bodo kot 2D)
–– Office 2007
Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97 od
115 podelementov.
––
––
––
––
Grafikoni
Znaki polovične širine
Razmik med črkami
Navpično besedilo
Nekateri podelementi niso podprti
–– Opombe na diapozitivih in izročki
–– Opombe na diapozitivih in izročki
38
Schedule
Preverite lahko urnik, uvožen iz izbrane naprave za shranjevanje.
"" Če želite predvajati urnik, morate vnesti kanal, za katerega ste ustvarili urnik.
→ Schedule → E
Št.
Schedule
Internal Memory
Sunday, January 14 08:45 AM
Schedule your content on a local channel.
Send
Delete
Opis
Izberite shranjeno lokacijo urnika.
Ustvarjanje/urejanje/brisanje/ogled urnika predvajanja vsebine.
Select to create a
new schedule on this
channel
CH 2
The default content will be played when there is no programme scheduled. You can change the default content
from the Options menu.
CH 3
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
39
Clone Product
Nastavitve v izdelku izvozite v zunanjo pomnilniško napravo. Nastavitve lahko tudi uvozite iz zunanje pomnilniške
naprave.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
→ Clone Product → E
MENU
Ko v zunanji pomnilniški napravi ni mogoče najti podvojene datoteke
1 Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
2 Pojavi se sporočilo No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3 Izberite možnost Export, da izvozite nastavitve.
Ko je v zunanji pomnilniški napravi najdena podvojena datoteka
1 Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Clone Product.
Clone Product
2 Pojavi se sporočilo Cloning file found. Please select an option..
Zaženite funkcijo Import from External Storage ali Export to External Storage.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
–– Import from External Storage: kopiranje nastavitev iz zunanje pomnilniške naprave v izdelek.
–– Export to External Storage: kopiranje nastavitev iz izdelka v zunanjo pomnilniško napravo.
"" Po končani konfiguraciji se bo izdelek samodejno znova zagnal.
40
ID Settings
→ ID Settings → E
Monitorju dodelite ID.
Device ID
Nastavite edinstveno številko ID posameznega izdelka. (Razpon: 1~224)
"" Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
"" Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
PC Connection Cable
Izberite vrsto kabla za povezavo zaslona z računalnikom.
•• RS232C cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RS232C.
ID Settings
•• RJ-45 (LAN) cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
41
Video Wall
→ Video Wall → E
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli
morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.
"" Za konfiguracijo enotnega zaslona z več napravami S-Box morate uporabiti vhodni vir, ki je na seznamu
»Podprto združevanje modulov S-Box« v meniju Prednastavljeni časovni načini.
"" Če želite zagotoviti ustrezno delovanje, izberite možnost Picture → LED Picture Size in možnost Output
Resolution nastavite na UHD.
Video Wall
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
Video Wall
•• Off / On
Horizontal x Vertical
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Ta funkcija samodejno razdeli video zid glede na konfiguracijo matrike video zida.
Vnesite matriko video zida.
Video zid je razdeljen glede na konfiguracijo matrike. Nastavite lahko 1–15 navpičnih ali vodoravnih prikazovalnih
naprav.
"" Video zid lahko razdelite na največ 225 zaslonov.
"" Možnost Horizontal x Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
42
Screen Position
Če želite prerazporediti zaslone, s funkcijo Screen Position prilagodite število za vsak izdelek v matriki.
Če izberete možnost Screen Position, bo prikazana matrika video zida s številkami, dodeljenimi izdelkom, ki tvorijo
video zid.
Če želite prerazporediti izdelke, uporabite smerne gumbe na daljinskem upravljalniku za premik izdelka na drugo
želeno številko. Pritisnite tipko E.
"" Funkcija Screen Position omogoča razdelitev zaslona v največ 225 pogledov (15 x 15).
"" Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
"" Če želite uporabiti to funkcijo, morate konfigurirati možnost Horizontal x Vertical.
Format
Izberite način prikaza slik na zaslonu LED.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu brez robov.
•• Natural: prikaz slik v izvirnem razmerju stranic brez povečevanja ali zmanjševanja velikosti.
"" Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
43
Network Status
Preverite trenutno omrežje in internetno povezavo.
→ Network Status → E
Network Status
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
44
Picture Mode
Izberite slikovni način, ki najbolje ustreza okoliščinam gledanja.
•• Dynamic
•• Natural
→ Picture Mode → E
•• Movie
•• Live
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Color Expert«.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
–– Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
Picture Mode
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
45
On/Off Timer
→ On/Off Timer → E
"" Pred uporabo te funkcije morate nastaviti možnost Clock Set.
On Timer
Nastavite funkcijo On Timer, da se bo izdelek samodejno vklopil ob določeni uri na določen dan.
Izdelek se vklopi glede na nastavitve določenega vhodnega vira.
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
"" Ker je za notranji pomnilnik/pomnilnik USB mogoče uporabiti funkcijo On Timer za način MagicInfo , je
priporočljiva uporaba notranjega pomnilnika.
"" Pravilnega delovanja funkcije On Timer ni mogoče zagotoviti, če jo uporabljate za napravo USB z baterijskim
napajanjem, saj lahko njeno prepoznavanje traja dalj časa.
On/Off Timer
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete
dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
–– Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med
poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Source: izberite želeni vir signala.
•• Content (ko je za Source nastavljena možnost Internal/USB za način MagicInfo ): V napravi USB ali notranjem
pomnilniku izberite datoteko (npr. glasbo, fotografijo ali video), ki bo predvajana takoj po vklopu izdelka.
46
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual. Če izberete Manual, lahko izberete
dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
–– Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med
poji za vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
Holiday Management
Časovnik bo onemogočen med obdobjem, ki ste ga označili kot praznike.
•• Add Holiday: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Done.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
–– Start Date: določi začetni datum praznika.
–– End Date: določi končni datum praznika.
•• Delete: Izbrišite izbrane elemente s seznama praznikov.
•• Edit: Izberite možnost počitnic in spremenite datum.
•• Set Applied Timer: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
–– Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
–– Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
47
Ticker
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika in prikažite besedilo na zaslonu.
•• Off / On: Nastavite, ali želite uporabiti možnost Ticker.
→ Ticker → E
•• Message: Vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
•• Time: Nastavite Start Time in End Time, da prikažete Message.
•• Font options: Določite pisavo in barvo besedila za sporočilo.
•• Position: Izberite položaj za prikaz možnosti Message.
•• Scroll: Vklop ali izklop učinkov drsenja za možnost Ticker. Določite možnosti Direction in Speed drsenja za
sporočilo.
•• Preview: Predogled nastavitev za možnost Ticker.
Ticker
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
48
URL Launcher
Za podrobnosti o uporabi funkcije URL Launcher se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
"" Če želite uporabljati funkcijo URL Launcher, možnost Play via nastavite na URL Launcher in System.
(m MENU → System → Play via → URL Launcher)
→ URL Launcher → E
URL Launcher
URL Launcher
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
49
URL Launcher Settings
→ URL Launcher Settings → E
"" Za podrobnosti o uporabi funkcije URL Launcher se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.
•• Install Web App: Vnesite URL za namestitev spletne aplikacije.
•• Install from USB Device: Namestite spletno aplikacijo iz naprave za shranjevanje USB.
•• Uninstall: Odstranite nameščeno spletno aplikacijo.
•• Timeout Setting: Nastavite obdobje časovne omejitve za povezavo z URL-jem.
•• Developer Mode: Omogočite način za razvijalce.
URL Launcher Settings
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
50
Poglavje 06
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Brightness, Colour Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način, ki najbolje ustreza okoliščinam gledanja.
•• Dynamic
•• Natural
m MENU → Picture → Picture Mode → E
•• Movie
•• Live
Picture
Picture Mode
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour Temperature
Calibration
50
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Color Expert«.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
–– Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
100
20
6500 K
Advanced Settings
LED Picture Size
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
51
Brightness / Contrast / Sharpness
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
m MENU → Picture → E
"" Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
"" Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata
izdelka.
Picture
Picture Mode
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour Temperature
Calibration
50
100
20
6500 K
Advanced Settings
LED Picture Size
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
52
Colour Temperature
m MENU → Picture → Colour Temperature → E
Nastavi temperaturo barve. Vrednost in temperatura se povečujeta hkrati, zato se razmerje modre barve povečuje.
(Razpon: 2800K–10000K)
"" Omogočeno, če je možnost Colour Tone nastavljena na Off.
"" Na voljo le, če je za Picture Mode izbrano Calibration.
Picture
Colour Temperature
6500 K
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
53
Advanced Settings
Konfigurirajte dodatne nastavitve slike, da ustvarite sliko po lastnih željah.
Picture Enhancer
m MENU → Picture → Advanced Settings → E
Prikazuje izboljšane barve in ostrino.
•• Off / On
Advanced Settings
Picture Enhancer
On
Colour
Colour
50
Prilagodite ravni nasičenosti barve. Nasičenost barve se povečuje, ko se vrednost približuje številu 100. (Razpon:
0~100)
Tint (G/R)
0
White Balance
Gamma
BT.1886
Contrast Enhancer
BT.1886
Tint (G/R)
Prilagodite razmerje stopenj od zelenega do rdečega odtenka. Višje vrednosti povečajo nasičenost rdeče in zelene
barve. (Razpon: 0~50)
0
Off
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
54
White Balance
Gamma
Prilagodite temperaturo barv slike, tako da bodo beli predmeti na zaslonu svetlejši.
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
2 Point
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
"" Razpoložljivi menijski elementi za upravljanje se lahko razlikujejo, odvisno od vhodnega
vira.
Prilagodite rdeče, zelene in modre ravni svetilnosti v dveh predelih za natančno optimizacijo
nastavitve beline.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite razmerje za rdečo, zeleno in modro barvo na
temnih območjih.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite razmerje za vsako rdečo, zeleno in modro barvo na
svetlih območjih.
HLG / ST.2084 / BT.1886
Prilagodite stopnje podfunkcij HLG, ST.2084, in BT.1886 za sliko.
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
Contrast Enhancer
20 Point Settings
Samodejno uravnavanje kontrasta, ki preprečuje prekomerne razlike med svetlimi in temnimi
območji.
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira ravnovesje bele barve v intervalih po
20 točk.
"" Na voljo le, če je za Picture Mode izbrano Movie.
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
20 Point
Za natančno optimizacijo ravnovesja beline v dvajsetih sekundah prilagodite stopnje svetlosti
za rdečo, zeleno in modro barvo.
•• Off (
•• Off / Low / Medium / High
) / On (
•• Off / Dark / Darker / Darkest
)
•• Interval: izberite interval, ki ga želite prilagoditi.
•• Red: prilagodi raven rdeče barve.
•• Green: prilagodi raven zelene barve.
•• Blue: prilagodi raven modre barve.
•• Reset: Povrnitev ravnovesja beline na 20 točkah za trenutno stopnjo na privzete vrednosti.
"" Nekatere zunanje naprave mora ne podpirajo te funkcije.
55
Flesh Tone
Input Signal Plus
S povečevanjem oziroma zmanjševanjem ravni rdeče barve prilagodite poudarjene barve.
Razširi razpon vhodnega signala za povezave HDMI.
RGB Only Mode
Natančno nastavite nasičenost in odtenke rdečega, zelenega in modrega barvnega kanala.
•• Off / Red / Green / Blue
"" Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Movie.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
"" Ko je funkcija Input Signal Plus nastavljena na možnost On, je podprta ločljivost do 3840 x
2160 s frekvenco osveževanja 60 Hz.
Ko je funkcija Input Signal Plus nastavljena na možnost Off, je podprta ločljivost do 1920 x
1080 s frekvenco osveževanja 60 Hz.
Colour Space Settings
Konfiguracija nastavitev barvnega prostora za natančnejše določanje spektra barv na zaslonu.
Colour Space
Določanje barvnega prostora.
•• DCI-P3 / Adobe RGB / BT.709 / Custom
"" Če želite prilagoditi nastavitve Colour, Red, Green, Blue in Reset, za Colour Space izberite
Custom.
56
LED Picture Size
Nastavite podrobnosti velikosti slike.
Output Resolution
m MENU → Picture → LED Picture Size → E
Zagotavlja optimizirane slike skladno z ločljivostjo zaslona LED.
Advanced Settings
Output Resolution
LED Picture Size
Resolution
Fit to screen
UHD
Original
3840 x 2160
Off
•• UHD / FHD
"" Za konfiguracijo enotnega zaslona z več napravami S-Box morate uporabiti vhodni vir, ki je na seznamu
»Podprto združevanje modulov S-Box« v meniju Prednastavljeni časovni načini.
"" Če želite zagotoviti ustrezno delovanje, izberite možnost Picture → LED Picture Size in možnost Output
Resolution nastavite na UHD.
LED Picture Size
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
Če želite ročno prilagoditi velikost slike LED, izberite možnost Custom.
•• Original: prikaz slik v izvirni kakovosti.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Custom: Spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
Resolution
Nastavite širino in višino slike LED. (Najv.: 3840 x 2160)
Output Resolution
Širina x višina
Najv.
Najm.
FHD
1920 x 1080
182 x 182
UHD
3840 x 2160
408 x 408
"" Na voljo le, če je za LED Picture Size izbrano Custom.
57
Fit to screen
Advanced Settings
Output Resolution
LED Picture Size
Resolution
Fit to screen
UHD
Original
Poveča slike, da ustrezajo zaslonu.
•• Off / On
"" Na voljo le, če je za LED Picture Size izbrano Custom.
3840 x 2160
Off
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
58
LED HDR
Nastavite možnosti, da zagotovite optimalen učinek HDR.
Če ob uporabi več modulov S-Box funkcijo LED HDR nastavite na možnost On, se lahko kakovost slike modulov
S-Box razlikuje. Če želite to preprečiti, nastavite vse podmožnosti funkcije LED HDR na možnost Off.
m MENU → Picture → LED HDR → E
Inverse Tone Mapping
LED HDR
Zatemnite temne elemente slike in osvetlite svetle elemente, da bo slika kar najbolj realistična.
Inverse Tone Mapping
Off
•• Off / On
Dynamic Peaking
On
Dynamic Peaking
Off
Povečajte razliko takojšnje največje/najmanjše svetlosti, da bodo svetli deli bolj poudarjeni.
DRE
Colour Mapping
Off
•• Off / On
DRE
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Zmanjšajte svetlost elementov LED in povečajte razliko med najmanjšo ter največjo vrednostjo takojšnje svetlosti,
da izboljšate kakovost videa in zmanjšate porabo energije.
•• Off / Low / Medium / High
"" Na voljo le, če je za Dynamic Peaking izbrano On.
"" Omogočeno samo ob povezavi s podprtim modelom.
Colour Mapping
Preslikajte barvo določene izvorne slike na barvo ciljne slike, da jo pretvorite v želeno barvo.
•• Off / On
59
Picture Options
Colour Tone
Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim željam med gledanjem.
m MENU → Picture → Picture Options → E
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
"" Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Off
Auto
Digital Clean View
Zmanjšajte slikovni šum, da odpravite motnje, denimo utripanje.
•• Auto / Off
HDMI Black Level
Spremenite črno stopnjo, da optimizirate svetlost in kontrast slike HDMI.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Bolj tekoč prehod med okvirji pri starejših video virih. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na
možnost TV, AV, Component (480i, 576i, 1080i) ali HDMI (1080i).
•• Off / Auto1 / Auto2
60
Auto Motion Plus Settings
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Auto Motion Plus Settings
Off
Auto
Izboljšava ostrine slike za optimizacijo slik hitrega gibanja.
Auto Motion Plus
Odstrani zabrisanost in tresenje iz prizorov z veliko hitrega premikanja in tako zagotovo čistejšo sliko.
Imena menijev se lahko spreminjajo odvisno od države.
Off: izklopi možnost Auto Motion Plus.
Auto: za Auto Motion Plus izbere način Auto.
Custom: to možnost uporabite za zmanjšanje zakasnelih slik in tresenja.
•• Judder Reduction: Zmanjšajte tresenje na zaslonu, da zgladite neenako oziroma tresoče vizualno obdelovanje.
–– Ta možnost je podprta, če je za Auto Motion Plus izbrano Custom.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
61
Apply Picture Settings
Nastavitve slike uporabite v vseh zunanjih napravah, povezanih z napravo, ali samo v trenutnem viru.
•• All Sources / Current Source
m MENU → Picture → Apply Picture Settings → E
Picture
Apply Picture Settings
All Sources
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset Picture
Ponastavite vse nastavitve slik na privzete tovarniške nastavitve.
m MENU→ Picture → Reset Picture → E
Picture
Reset Picture
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
62
Poglavje 07
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
m MENU → OnScreen Display → Screen Protection → E
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil
nastanek učinka vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Off
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
63
Message Display
Source Info
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
m MENU → OnScreen Display → Message Display → E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala, ko signal ni zaznan.
•• Off / On
MDC Message
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
Download Status Message
Nastavite, da je med prenosom vsebine iz strežnika ali druge naprave prikazano stanje.
•• Off / On
64
Language
Za nastavitev jezika menija.
"" Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge
funkcije računalnika.
m MENU → OnScreen Display → Language → E
OnScreen Display
Language
English
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Menu Size
Nastavite razmerje stranic menija, da ga prilagodite zaslonu.
•• Original / Medium / Small
m MENU → OnScreen Display → Menu Size → E
OnScreen Display
Menu Size
Original
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
65
Reset OnScreen Display
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
m MENU → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
66
Poglavje 08
Network
Network Status
Open Network Settings
m MENU → Network → Network Status → E
m MENU → Network → Open Network Settings → E
Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.
Konfigurirajte omrežne nastavitve, da se povežete z razpoložljivim omrežjem.
67
Nastavitve omrežja (žično)
•• V nekaterih omrežjih lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem, tako da kabel LAN
vključite v vrata LAN na hrbtni strani izdelka in neposredno v stensko omrežno vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali
usmerjevalnikom v vašem domu.
Povezava z ožičenim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
•• Izdelek lahko povežete v lokalno omrežje, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na
hrbtni strani izdelka in zunanji modem.
Glejte spodnjo shemo.
Kabel za modem
RJ45
Kabel LAN
Zunanji modem
(ADSL / VDSL)
Kabel LAN
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL, ki
podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki
podpirajo DHCP, samodejno posredujejo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in
DNS, s katerimi vaš izdelek dostopa do interneta, zato vam jih ni treba vnesti ročno. Večina
domačih omrežij je dinamičnih.
•• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani
izdelka z razdelilnikom naslova IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite
kabel LAN. Glejte spodnjo shemo.
Vrata za modem na steni
RJ45
LAN
Zunanji modem
(ADSL / VDSL)
Vrata za modem na steni
LAN
Vrata LAN v steni
Delilnik IP
(s strežnikom DHCP)
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP,
morate med nastavitvijo omrežne povezave v meniju IP Settings v izdelku ročno vnesti
vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS. Če ne veste vrednosti za naslov IP,
masko podomrežja, prehod in DNS, se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.
LAN
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
RJ45
"" Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo
DHCP.
"" Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
Kabel za modem
Kabel LAN
Kabel LAN
68
Nastavite omrežno povezavo za uporabo internetnih storitev, kot je nadgradnja programske
opreme.
Ročna nastavitev
Samodejno Open Network Settings (žično)
2 Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja. Pritisnite Cancel.
Omogoča priključitev v omrežje s kablom LAN.
3 Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
1 Izberite Open Network Settings. Začne se seja Open Network Settings.
Postopek preverjanja se ustavi.
4 Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP setting izberite Enter manually. Ponovite
postopek vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
1 Izberite Open Network Settings. Začne se seja Open Network Settings.
"" Če za IP setting nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno
spremeni v Enter manually.
2 Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in preveri omrežno povezavo.
5 Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
"" Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
omrežja in začne se postopek preverjanja.
6 Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
"" Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite
povezavo nastaviti ročno, se pomaknite na naslednji razdelek(Ročno Open Network
Settings (žično)).
Ročno Open Network Settings (žično)
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod
in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave
ogledate tako.
1 Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2 V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3 V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4 Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
"" Pot do nastavitev je odvisna od nameščenega operacijskega sistema.
69
IPv6
Server Network Settings
m MENU → Network → IPv6 → E
m MENU → Network → Server Network Settings → E
Vklop ali izklop funkcije IPv6.
•• Off (
) / On (
)
Connect to server
Vzpostavite pov. s stre. MagicInfo.
IPv6 Status
m MENU → Network → IPv6 Status → E
Preverite stanje internetne povezave IPv6.
•• Server Address / TLS / Port
"" Če uporabite možnost TLS , bo strežnik uporabil protokol https in šifriral prenos podatkov.
(Številka vrat : 7002)
"" Če ne uporabite možnosti TLS , vnesite naslov IP in številko vrat strežnika. Za številko vrat
uporabite številko 7001. (Če s strežnikom ne morete vzpostaviti povezave prek vrat 7001,
se obrnite na skrbnika strežnika, ki vam bo pomagal poiskati pravilno številko vrat, nato pa
spremenite številko vrat.)
"" Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s
strežnikom ne morete vzpostaviti povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika,
ki vam bo pomagal poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite številko vrat.)
"" Za ogled uporabniškega priročnika MagicInfo Server obiščite naslednje spletno mesto:
http://displaysolutions.samsung.com → Support → Resources → MagicInfo Web Manual.
MagicInfo Mode
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezno možnost MagicInfo Mode.
•• Lite / Premium
Server Access
Odobritev ali zavrnitev dostopa do strežnika MagicInfo.
•• Allow / Deny
70
FTP Mode
Nastavite način delovanja FTP.
•• Active / Passive
Proxy server
Nastavite povezavo s posredniškim strežnikom in povezane funkcije.
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
"" Address / Port / ID in Password so na voljo le, če je za Proxy server izbrano On.
Device Name
m MENU → Network → Device Name → E
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je lahko prek omrežja prikazano v omrežni napravi.
•• [LED S/Box]Display 1 ~ 6 / User Input
71
Poglavje 09
System
Accessibility
m MENU → System → Accessibility → E
System
High Contrast
V razdelku Meni nastavite ozadje in pisavo na barve z visokim kontrastom. Če je izbrana ta možnost, meniji niso
prosojni.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
Accessibility
Povečajte velikost območja menija.
Start Setup
•• Off (
) / On (
)
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Fan and Temperature
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
72
Start Setup
Pojdite skozi korake prvotne nastavitve kot ob prvi uporabi tega izdelka.
m MENU → System → Start Setup → E
"" Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
"" Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0-0-0-0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
System
Start Setup
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
73
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali DST. Konfigurirajte različne nastavitve v zvezi s časom.
Clock Set
m MENU → System → Time → E
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se
lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
Time
Clock Set
"" Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
NTP Settings
NTP Settings
DST
Power On Delay
Off
0
Nastavite URL strežnika in časovni pas, da uporabite čas omrežja.
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Off / On
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
•• Time Offset: Izberite pravilen časovni zamik glede na časovni pas.
"" Start Date, End Date in Time Offset so na voljo le, če je za DST izbrano On.
Power On Delay
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50
sekund).
74
Auto Source Switching
Če zaslon vklopite, ko je za Auto Source Switching izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon
samodejno iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.
m MENU → System → Auto Source Switching → E
Auto Source Switching
Če je za Auto Source Switching izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
Auto Source Switching
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
DisplayPort
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej
bo preveril prvi in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil na prvi video vir in
prikazalo se bo sporočilo, da ni signala.
Primary Source Recovery
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
"" Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Primary Source
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
"" Funkcija Secondary Source je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
75
Power Control
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
m MENU → System → Power Control → E
•• Off / On
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Varčuje z energijo, tako da izklopi računalniški monitor, če določen čas ne uporabljate računalnika.
•• Off / On
Standby Control
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava, se bo vklopil
način varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
"" Če se pojavi sporočilo »No Signal«, čeprav je vhodna naprava priključena, preverite povezave kablov.
"" Če je možnost No Signal Message nastavljena na Off, se sporočilo No Signal ne bo prikazalo.
V tem primeru nastavitev No Signal Message na On.
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
76
Network Standby
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
Power Button
Gumb za vklop na daljinskem upravljalniku P lahko nastavite tako, da napravo vklopi oziroma da jo vklopi ali
izklopi.
•• Power on only: Nastavite, da gumb za vklop na daljinskem upravljalniku P napravo samo vklopi.
•• Power on and off: Nastavite, da gumb za vklop na daljinskem upravljalniku P napravo vklopi ali izklopi.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
77
Eco Solution
Eco Sensor
Samodejna prilagoditev svetlosti slike glede na svetlobo v okolici.
m MENU → System → Eco Solution → E
•• Off / On
"" Če kontrast zaslona ne zadošča, nastavite funkcijo Eco Sensor na možnost Off. Če je funkcija Eco Sensor
nastavljena na možnost Off, morda ne ustreza energijskim standardom.
Eco Solution
Eco Sensor
Minimum Brightness
No Signal Power Off
Auto Power Off
Off
0
15 minutes
4 hours
Minimum Brightness
Samodejno optimizira svetlost zaslona glede na okolico.
"" Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na
intenzivnost svetlobe v prostoru.
"" Na voljo le, če je za Eco Sensor izbrano On.
No Signal Power Off
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Varčujte z energijo tako, da izdelek izklopite, ko ne sprejema signala iz nobenega vira.
•• Off / 15 minutes / 30 minutes / 60 minutes
"" Ta funkcija ne deluje, če je zaslon v načinu pripravljenosti.
"" Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Določite, po koliko časa se zaslon izklopi, ko ni zaznana uporabniška interakcija.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
78
Fan and Temperature
Nastavi elemente, povezane s hitrostjo in temperaturo ventilatorja v vsakem sklopu.
m MENU → System → Fan and Temperature → E
Temperature Control
Izbira samodejne ali ročne nastavitve hitrosti ventilatorja.
•• Auto / Manual
Fan and Temperature
Fan Control
Fan Control
Auto
77
Temperature Control
Nastavi elemente, povezane s hitrostjo in temperaturo ventilatorja v vsakem sklopu.
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 °C.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 °C (če je temperatura okolja 40 °C).
"" Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej
narašča, se izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
79
Play via
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezen način Play via.
Domači zaslon se lahko razlikuje glede na nastavitev.
•• MagicInfo / URL Launcher
m MENU → System → Play via → E
System
Play via
MagicInfo
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Change PIN
Spremenite 4-mestno osebno številko za istovetenje (PIN).
m MENU → System → Change PIN → E
Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter a new PIN.. Iste štiri znake vnesite še v Enter the PIN
again..
"" Privzeta koda PIN je »0-0-0-0«.
System
"" Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
Change PIN
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
80
Security
Safety Lock On
"" Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0-0-0-0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
m MENU → System → Security → E
"" Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
Vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock On. Funkcija Safety Lock On omejuje dejanja, ki jih je mogoče izvesti z
daljinskim upravljalnikom. Za izklop funkcije Safety Lock On morate vnesti pravilno kodo PIN.
Security
Safety Lock On
Power On Button
On
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
Remote Management
Allow
Power On Button
Vklopite to funkcijo, da omogočite vklop izdelka z gumbom za vklop na daljinskem upravljalniku, ko je omogočena
funkcija Safety Lock On.
•• Off / On
Button Lock
Secured Protocol
Off
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Network Port
On
•• Off / On
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
81
USB Auto Play Lock
Remote Management
Izberite, ali želite, da se vsebina storitve MagicInfo, ki je shranjena v priključeni napravi USB,
predvaja samodejno.
Za dostop do izdelka prek omrežja lahko nastavite možnost Allow ali Deny za zunanje ukaze.
"" Vsebina mora imeti oznako Published Content
, ustvarjena mora biti z aplikacijo
MagicInfo Premium application in objavljena v napravi USB, ki jo uporabljate. Program
MagicInfo Premium application je na voljo na spletnem mestu. (http://displaysolutions.
samsung.com)
"" Pri objavljanju v napravo USB se vsebina z oznako Published Content
Contents in Schedules v korenskem imeniku povezane naprave USB.
shrani v mapi
•• Off
Samodejno predvajaj vsebino storitve MagicInfo, shranjeno v napravi USB.
•• On
Vsebine storitve MagicInfo, shranjene v napravi USB, ne predvajaj samodejno.
"" Ko priključite napravo USB z vsebino storitve MagicInfo, bo pet sekund prikazan napis
»USB Auto Play Lock : On«.
•• Deny / Allow
"" Spremenjena nastavitev se ohrani tudi, ko izdelek izklopite in ob uporabi gumba ali stikala
za vklop.
Secured Protocol
Zaščitite protokol med to napravo in drugimi napravami.
•• Off / On
Network Port
Blokirajo dostop do zunanjih omrežij. Dostop lahko omogočite, če omrežja registrirate v
strežnik.
•• Off / On
USB Port
Blokirajo povezavo z zunanjimi vrati USB.
•• Off / On
82
General
Smart Security
Vključena je tudi protivirusna zaščita za prikazovalno napravo in priključene pomnilniške naprave.
m MENU → System → General → E
Scan
General
Preverite, ali so prikazovalna naprava in priključene pomnilniške naprave okužene z virusi.
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
To je seznam elementov, ki so izolirani, saj so okuženi z virusi.
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Empty Storage
Audio Delay
30
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Anynet+ (HDMI-CEC)
S funkcijo Anynet+ lahko vse povezane naprave Samsung, ki podpirajo Anynet+, upravljate z daljinskim
upravljalnikom izdelka Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo
funkcijo Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na
napravi logotip sistema Anynet+.
•• Off ( ) / On ( )
"" Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s tipkami na izdelku.
"" Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V takem primeru znova izberite napravo
Anynet+.
"" Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma aktivna.
"" Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
83
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Mogoča rešitev
•• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira le naprave Anynet+.
•• Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno priključen.
•• Preverite, ali so kabli Video/HDMI naprave Anynet+ pravilno priključeni.
Anynet+ ne deluje.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
•• Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo Anynet+.
•• Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna nastavitev)
•• Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in nato znova vklopite izdelek.
•• Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
•• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v izdelek, nato pa preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC)
izbrano On v meniju System.
Anynet+ želim zapreti.
•• Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite tipko SOURCE in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo
"Disconnecting Anynet+ device
...".
•• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
Naprava Anynet+ ne predvaja.
•• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna nastavitev.
•• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi
na napravo Anynet+.
•• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
•• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
•• Preverite, ali je za Anynet+ (HDMI-CEC) izbrano On v meniju System.
Priključena naprava ni prikazana. •• Znova poiščite naprave Anynet+.
•• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI. Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom HDMI.
•• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
•• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
84
HDMI Hot Plug
General
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave HDMI.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Privzeti logotip, ki se prikaže ob vklopu izdelka, lahko prenesete, izberete in nastavite čas njegovega prikaza.
•• Custom Logo
"" Lahko izberete privzeti logotip (sliko/video) ali izklopite prikaz privzetega logotipa.
"" Za nastavitev privzetega logotipa morate logotip najprej prenesti z zunanje naprave USB.
Empty Storage
Audio Delay
Custom Logo
30
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Logo Display Time
"" Če je privzeti logotip vrste Image, lahko nastavite Logo Display Time.
•• Download Logo File
"" Privzeti logotip lahko prenesete v izdelek z zunanje naprave USB.
"" Privzeti logotip, ki ga želite prenesti, morate shraniti v datoteko z imenom "samsung", zapisanim z malimi
črkami.
"" Če je na voljo več zunanjih naprav USB, izdelek poskuša prenesti privzeti logotip z naprave, ki je bila
nazadnje priključena v izdelek.
Omejitve datoteke s privzetim logotipom
•• Pri privzetih logotipih v obliki slike so podprte samo datoteke z bitnimi slikami (oblika zapisa aRGB 32bpp).
•• Ločljivost privzetega logotipa v obliki slike mora biti med najmanjšo ločljivostjo 64 × 64 in največjo ločljivostjo
zaslona. (Vodoravne in navpične vrednosti ločljivosti morajo biti večkratniki števila 4.)
•• Pri privzetih logotipih v obliki videa so podprte samo datoteke vrste TS Stream.
•• Največja podprta datoteka z videom je 150 MB. Priporočena dolžina datoteke z videom je 20 sekund ali manj.
85
Game Mode
General
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si
tako zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
Game Mode
Empty Storage
Audio Delay
Digital Output Audio Format
30
PCM
•• Off ( ) / On ( )
"" Če povežete druge zunanje naprave, ko je funkcija Game Mode vklopljena, zaslon morda ne bo v dobrem stanju.
Empty Storage
Izbrišite datoteke, da sprostite prostor za nove datoteke z vsebino. Datoteke v nedavnem urniku ne bodo izbrisane.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Audio Delay
Prilagodite časovni zamik med zvočnimi in video posnetki. (Razpon: 0~250)
Digital Output Audio Format
Izbere obliko zapisa digitalnega zvočnega izhoda.
•• PCM / Dolby Digital
86
Reset System
Ponastavitev vseh sistemskih nastavitev na privzete vrednosti.
m MENU → System → Reset System → E
System
Reset System
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
87
Poglavje 10
Podpora
Software Update
Contact Samsung
m MENU → Support → Software Update → E
m MENU → Support → Contact Samsung → E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
Ogledate si lahko naslov spletnega mesta Samsung, telefonsko številko klicnega centra,
številko modela izdelka, različico programske opreme, odprtokodno licenco in druge podatke.
"" Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani
nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
"" Ko nadgradite programsko opremo, se vse nastavitve videa, ki ste jih izbrali, ponastavijo
na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po
dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Update Now
"" Odprite Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
Terms & Conditions
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
m MENU → Support → Terms & Conditions → E
"" Current version: to je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.
Oglejte si pravilnik o zasebnosti za MagicInfo in druge storitve ter ga nastavite.
"" Preverite, ali je izdelek povezan v omrežje.
Reset All
m MENU → Support → Reset All → E
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
88
Poglavje 11
Navodila za odpravljanje težav
"" Preden pokličite Samsungov
center za pomoč strankam,
preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete
odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator napajanja utripa, čeprav sta izdelek in računalnik ustrezno povezana, izvedite preskus izdelka.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2 Izklopite vse kable iz izdelka.
3 Vklopi izdelek.
4 Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
V načinih, ki presegajo podprte ločljivosti, se na kratko pojavi sporočilo »Not Optimum Mode«.
Oglejte si poglavje Prednastavljeni časovni načini in nastavite ločljivost računalnika.
89
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno priklopljen.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če sta izdelek in računalnik povezana s kablom DP, HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor. Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice
oziroma računalnika.)
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Prikaže se Not Optimum Mode.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je vhodna naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco
izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v
skladu s specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
90
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu,
ki je združljiv z izdelkom. Nato si oglejte poglavje »Vnaprej nastavljeni časovni načini« in po
potrebi spremenite nastavitve zaslona.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
V razdelku Picture prilagodite nastavitve za možnosti Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator napajanja utripa vsake 0,5
do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri
predvajanju hitro premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Nekaj je narobe z zaslonom.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno
prikazana. To še ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje
statike.
91
Težave v zvezi z zaslonom
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness in
Sharpness.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve. (str.62)
Preverite priključitve kablov.
Vidim rdečo, zeleno in modro barvo.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Do te težave lahko pride, če je zaslon izdelka okvarjen. Za pomoč se obrnite na servisni center
družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal
nestabilen. To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno
ločljivost.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne
trakove na obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Črna trakova na spodnjem in zgornjem delu zaslona se lahko pojavita zaradi drugačnega
razmerja višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
Preverite kabel LAN, priključen v napravo.
Zaslon enote utripa.
Preverite, ali je kabel LAN pravilno priključen v napravo.
Preverite, ali je v vratih LAN na napravi morda kak tujek.
Težave z daljinskim upravljalnikom
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
92
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Slika predvajanega videa je nejasna.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not supported.«.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Uporabite standardni kabel.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Sporočilo »The defined resolution is not supported.« se prikaže, če ločljivost vhodnega vira
presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna
naprava, denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in preverite, ali indikator napajanja utripa.
Tipalo IR ne deluje.
•• Če indikator napajanja ne utripa, preverite povezavo med kablom zunanjega tipala IR in
napravo ter izklopite in nato vklopite stikalo za vklop naprave.
•• Če indikator napajanja ne utripa kljub pravilno priključenemu kablu ter izklopu in vklopu
stikala za vklop, se obrnite na najbližji servisni center.
Če je v načinu varčevanja z energijo vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, nastavitev zaslona računalnika ni mogoče
shraniti.
Izberite System → Power Control in možnost Max. Power Saving nastavite na Off. Lahko pa
znova nastavite nastavitve izhoda zaslona računalnika. Preverite, ali je izdelek vklopljen.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen na
Zaženite računalnik ob vklopu izdelka oziroma če vhodni vir ni nastavljen na možnost
DisplayPort, zaslon BIOS in zaslon za zagon nista prikazana. DisplayPort.
93
Poglavje 12
Specifikacije
Splošno
Ime modela
SNOW-1810U
AC100-240V~ 50/60Hz
Temelji na dvosmerni napetosti napajalnega vmesnika. Za
enosmerno napetost izdelka si oglejte oznako izdelka.
Napajanje
Delovanje
Temperatura: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Vlaga: 10-80%, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Vlaga: 5-95%, brez kondenzacije
* Velja, preden izdelek vzamete iz embalaže.
Okoljski vidiki
Podprti modeli
"" Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo
Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom
optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene
nastavitve po želji prilagodite.
"" Naprava je digitalni aparat razreda B.
"" Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja
Samsung Electronics.
IW008J
IF012J, IF012J-E
IF015H, IF015H-E, IF020H, IF025H, IF025H-D, IF040H-D,
IF040H-DL, IF060H-D, IF060H-DL, IF085H-DL
94
Prednastavljeni časovni načini
"" Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice
z leve proti desni strani zaslona, se
imenuje vodoravni cikel. Recipročno
število vodoravnega cikla se imenuje
vodoravna frekvenca. Vodoravna
frekvenca se meri v enoti kHz.
"" Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat
na sekundo (kot fluorescentna luč),
da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec.
Hitrost ponavljanja prikaza ene slike
na sekundo se imenuje navpična
frekvenca ali hitrost osveževanja.
Navpična frekvenca se meri v enoti
Hz.
"" Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba
ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
"" Ko je funkcija Input Signal Plus nastavljena na možnost On, je podprta ločljivost do 3840 x 2160 s frekvenco osveževanja 60 Hz. Ko je funkcija Input
Signal Plus nastavljena na možnost Off, je podprta ločljivost do 1920 x 1080 s frekvenco osveževanja 60 Hz.
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
SNOW-1810U
Vodoravna frekvenca
30 – 135 kHz
Navpična frekvenca
30 – 75 Hz (DP), 24 – 75 Hz (HDMI)
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 s frekvenco osveževanja 60 Hz, 3840 x 2160 s frekvenco osveževanja 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 s frekvenco osveževanja 60 Hz, 3840 x 2160 s frekvenco osveževanja 60 Hz
95
"" Več o funkciji »Združevanje modulov
S-Box«
Funkcija združevanja modulov S-Box
se uporablja za hkratno upravljanje
več naprav S-Box ali za konfiguracijo
enotnega zaslona z več napravami
S-Box.
• Če želite konfigurirati enotni
zaslon, izberite možnost Picture →
LED Picture Size in možnost Output
Resolution nastavite na UHD.
• Za konfiguracijo enotnega zaslona
lahko uporabite samo vhodne
vire, ki so na seznamu »Podprto
združevanje modulov S-Box« v
meniju Prednastavljeni časovni
načini.
• Ob uporabi enotnega zaslona,
konfiguriranega z več napravami, je
lahko uporaba nekaterih funkcij za
izboljšavo kakovosti slike omejena.
(Za podrobnosti o konfiguriranju
nastavitev za optimalno kakovost
slike se obrnite na prodajalca, pri
katerem ste kupili napravo.)
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik,
ne ustreza standardnim načinom signala, bo zaslon morda prazen, indikator napajanja pa bo svetil. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z
naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
Podprto
združevanje
modulov S-Box
IBM/VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
N/N
-
Mac, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
N/N
-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
N/N
-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
N/P
-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
P/P
-
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
P/P
-
Mac, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
N/N
-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
N/N
c
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
N/N
-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
P/P
-
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
P/P
-
Mac, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
N/N
-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
c
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
N/P
-
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
P/P
c
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
P/P
-
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
P/P
-
96
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
Podprto
združevanje
modulov S-Box
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
N/P
-
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
P/P
c
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
N/P
-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
c
VESA CVT, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
P/N
-
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
P/N
-
VESA CVT, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
P/N
-
CTA-861 VIC 3, 720 x 480
31,469
59,940
27,000
N/N
-
CTA-861 VIC 4, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
P/P
c
CTA-861 VIC 5, 1920 x 1080i
33,750
60,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 16, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
P/P
c
CTA-861 VIC 18, 720 x 576
31,250
50,000
27,000
N/N
c
CTA-861 VIC 19, 1280 x 720
37,500
50,000
74,250
P/P
c
CTA-861 VIC 20, 1920 x 1080i
28,125
50,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 31, 1920 x 1080
56,250
50,000
148,500
P/P
c
CTA-861 VIC 32, 1920 x 1080
27,000
24,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 33, 1920 x 1080
28,125
25,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 34, 1920 x 1080
33,750
30,000
74,250
P/P
-
CTA-861 VIC 93, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 94, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 95, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
P/P
-
CTA-861 VIC 96, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
P/P
c
CTA-861 VIC 97, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
P/P
c
97
Poglavje 13
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
"" Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk
serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če serviserja prosite za navodila za uporabo izdelka ali če enostavno prilagodi možnosti
brez razstavljanja izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka,
filter, trak idr.)
"" Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek
storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v
spletu.
98
Licenca
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo
odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung
ali pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.
99
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising