Samsung | PH55F | User guide | Samsung 55" LED Professionelles Display PH55 Navodila

Samsung 55" LED Professionelles Display PH55 Navodila
UPORABNIŠKI
PRIROČNIK
PM32F PM43F PM49F PM55F
PH43F PH49F PH55F
PH43F-P PH49F-P PH55F-P
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Priporočena dnevna uporaba za modele PM32F je manj kot 16 ur. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na
dan, je garancija nična.
2
Kazalo
Kazalo
01. Varnost
Izbira vira
36
Varnostni ukrepi
5
Elektrika in varnost
5
Namestitev
6
03. Računalniška programska oprema
(Multiple Display Control)
Delovanje
7
Namestitev/odstranitev
37
Shranjevanje
8
Namestitev
37
Čiščenje
9
Odstranitev
37
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom
9
Povezava
38
Uporaba kabla RS232C
38
Uporaba ethernetnega kabla
38
02. Nastavitev naprave
Namestitev
10
Vsebina
10
04. Domači zaslon
Deli
11
Predvajal.
40
Zadnja stran
12
Ogled vsebine
40
Ključavnica proti kraji
13
Med predvajanjem vsebine
41
Modul za uporabo vtičnikov (na prodaj posebej)
14
Oblike zapisa, ki jih podpira predvajalnik
41
Daljinski upravljalnik
15
Urnik
46
Vodena namestitev
17
Zaganjalnik URL
46
Zunanja povezava
20
Nastavitve zaganjalnika URL
46
Točke preverjanja
20
Kloniran izdelek
46
Povezava kablov
20
Če v zunanji pomnilniški napravi ni mogoče najti podvojene
Kode nadzora
22
datoteke
Povezava z računalnikom
31
Če je v zunanji pomnilniški napravi najdena podvojena
Povezava AV
34
datoteka
Povezava LAN
36
47
47
Nastavitve ID-ja
47
ID naprave
47
Sam. nast. ID-ja naprave
47
Kabel za povezovanje PC
47
Video zid
48
Video zid
48
Stanje omrežja
48
Slikovni način
49
Časovnik vkl./izkl.
49
Časovnik vklopa
49
Časovnik izklopa
50
Pasica
50
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
51
05. Meni
Prilagoditev zaslona
53
Prilagajanje zaslonskega prikaza
57
Prilagajanje zvoka
59
Omrežje
60
Omrežne nastavitve (žično)
62
Omrežna nastavitev (brezžično)
64
WPS(PBC)
65
Sistem
66
Anynet+ (HDMI-CEC)
71
3
Kazalo
Podpora
73
06. Odpravljanje težav
Preden se obrnete na nas
74
Diagnoza
74
Ločljivost zaslona
74
Točke preverjanja
75
Pogosta vprašanja
80
07. Dodatek
Specifikacije
81
Splošno
81
Tabela načinov standardnega signala
83
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
85
Ni napaka na izdelku
85
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
85
Drugo
85
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
86
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
86
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
86
Licenca
87
4
Več o teh navodilih
Več o teh navodilih
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2015 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov teh navodil oziroma celotnih navodil brez izrecnega
dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards
Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti svojih lastnikov.
• Administrativni stroški se zaračunajo, če
a vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega
uporabniškega priročnika).
b izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali tega
uporabniškega priročnika).
• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali
obiskom na domu.
Simboli
OPOZORILO
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
POZOR
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
Opomba
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
5
Poglavje 1. Varnost
Varnost
Varnostni ukrepi
POZOR
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke
predmete.
• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA! NE ODPIRAJTE IZDELKA.
Napajalnega kabla ali izdelka ne odlagajte blizu virov toplote.
NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA.
(ALI HRBTNEGA DELA)
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol označuje visoko napetost v notranjosti. Priti v kakršen koli stik s katerim koli
delom v notranjosti naprave je nevarno.
Ta simbol označuje, da je izdelku priložena pomembna dokumentacija o njegovi
uporabi in vzdrževanju.
Elektrika in varnost
OPOZORILO
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
• Sicer lahko pride do požara.
POZOR
Med uporabo izdelka ne iztaknite napajalnega kabla.
• Lahko pride do poškodbe izdelka ali električnega udara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen izdelku. Ne uporabljajte napajalnega
kabla z drugimi izdelki.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje izdelka.
• Napajanja izdelka ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za izklop na daljinskem
upravljalniku.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
Ne dotikajte se vtiča z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
• Lahko pride do električnega udara ali poškodbe.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
6
Poglavje 1. Varnost
Namestitev
OPOZORILO
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na izdelek. Izdelka ne nameščajte v
bližino virov toplote.
• Sicer lahko pride do požara.
Namestitev stenskega nosilca prepustite tehniku.
• Če nosilec namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
• Uporabljajte le odobrene omarice.
Pazite, da je izdelek zunaj dosega majhnih otrok.
• Izdelek lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
• Sprednji del izdelka je težek, zato ga namestite na vodoravno in stabilno površino.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne
postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
POZOR
Pazite, da vam izdelek med premikanjem ne pade iz rok.
• To lahko povzroči poškodbe izdelka ali telesno poškodbo.
Ne postavljajte izdelka na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali
omara.
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri nameščanju izdelka na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob izdelka ne sega
prek roba.
Med izdelkom in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Plastično embalažo, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
Izdelka ne postavite na nestabilno površino ali mesto, ki je izpostavljeno vibracijam (nepritrjena
polica, nagnjena površina ipd.).
• Izdelek lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbo.
• Če izdelek uporabljate na mestu, ki je pretirano izpostavljeno vibracijam, se lahko poškoduje
ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode ipd.), olju ali
dimu.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer
peči.
• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
• Lahko pride do poškodbe zaslona.
• Izdelek lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbo.
• Izdelek namestite le na ustrezno velike omarice ali police.
Izdelek previdno odložite.
• To lahko povzroči poškodbe izdelka ali telesno poškodbo.
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam
drobnega prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na
mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na
učinkovitost njegovega delovanja.
• Če želite izdelek postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na Samsungov center za
pomoč strankam.
7
Poglavje 1. Varnost
Delovanje
OPOZORILO
V izdelku je visoka napetost. Nikoli sami ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali vtiča. Poleg tega takoj prezračite prostor.
• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
Ne dvigujte ali premikajte izdelka tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
• Za morebitna popravila se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
• Zaradi poškodovanega kabla lahko izdelek preneha delovati, pride pa lahko tudi do
električnega udara ali požara.
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa iztaknite napajalni
kabel in vse druge priključene kable.
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
Če izdelek oddaja nenavaden zvok ali če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj
iztaknite napajalni kabel in se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
Pazite, da se otroci ne obešajo na izdelek in da ne plezajo nanj.
• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
Če izdelek pade ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite z gumbom za vklop in izklop in
iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
• Pri nadaljnji uporabi izdelka lahko pride do požara ali električnega udara.
Na izdelku ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice
itd.).
• Izdelek ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah,
zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
Pazite, da vam na izdelek ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
Izdelka ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
• Zaradi poškodovanega kabla lahko izdelek preneha delovati, pride pa lahko tudi do
električnega udara ali požara.
• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata izdelka ne vstavljajte kovinskih
predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic
idr.).
• Ko se v izdelku znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel.
Nato se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
• To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.
Na izdelek ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični
lončki, steklenice idr.).
• Ko se v izdelku znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel.
Nato se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
• To lahko povzroči okvaro izdelka, električni udar ali požar.
POZOR
Če dalj časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive
slikovne pike.
• Če izdelka ne boste uporabljali dalj časa, vklopite način varčevanja z energijo ali premikajoči
se ohranjevalnik zaslona.
8
Poglavje 1. Varnost
Če izdelka ne nameravate uporabljati dalj časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz
električne vtičnice.
• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja
električnega toka.
Izdelek uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
• Vaš vid se lahko poslabša.
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
• Izdelek lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
Pri dolgotrajnem gledanju izdelka s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
• Lahko pride do električnega udara ali požara.
Med uporabo izdelka si vsako uro spočijte oči za več kot 5 minut.
• S tem boste odpravili utrujenost oči.
Ne dotikajte se zaslona, ko je izdelek dalj časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Pri prilagajanju nagiba izdelka ali višine stojala bodite previdni.
• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
• Če izdelek nagnete pod prevelikim kotom, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride
do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
• To lahko povzroči poškodbe izdelka ali telesno poškodbo.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
• Preglasen zvok lahko poškoduje sluh.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da je otroci ne dajo v usta. Baterijo
hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetujte z zdravnikom.
Ko menjate baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi
iztekanja notranje tekočine.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in rabljene
baterije hkrati.
• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo zaradi
iztekanja tekočine iz baterij.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti v namene
recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali akumulatorskih baterij v
namene recikliranja.
• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklažni center
ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
Shranjevanje
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na
površini izdelkov.
Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je
plačljiva).
Poglavje 1. Varnost
Čiščenje
Pri čiščenju zaslona in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta površina in zunanjost naprednih
zaslonov LCD zelo občutljiva na praske.
Pri čiščenju sledite tem navodilom.
1 Izklopite izdelek in računalnik.
2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
3
4
5
6
‒‒ Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do
električnega udara.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
‒‒ Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila ali druge sestavine, ki lahko
poškodujejo površino.
‒‒ Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na izdelek.
Mehko in suho krpo namočite v vodo, jo temeljito ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost
izdelka.
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
Vklopite izdelek in računalnik.
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom
Izdelka ne postavljajte, kot je prikazano na sliki. Zaslon je občutljiv in se lahko hitro poškoduje.
Položite ga, kot je prikazano na sliki (lahko s pomočjo embalaže).
Pri premikanju izdelka uporabite ročaje na hrbtni strani.
Izdelka ne prijemajte manj kot 15 mm od sprednje strani.
9
10
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Nastavitev naprave
Namestitev
Vsebina
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili.
Videz dejanskih komponent se lahko razlikuje od prikazanih slik.
Stojalo ni priloženo. Če želite namestiti stojalo, ga lahko kupite posebej.
Z vmesnikom RS232C lahko povežete drug monitor s kablom RS232C z 9-pinskim D-SUB priključkom.
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
Daljinski upravljalnik
Adapter RS232C(IN)
Vijak ((M3 x L8) x 1)
Pokrov USB
Baterije
(niso na voljo povsod)
11
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Deli
Daljinski senzor in logotip ločilnika (izbirno)
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
Logotip ločilnika
Power
Tipka na
plošči
Daljinski senzor
Daljinski senzor
Zvočnik
Tipka na plošči
Vklop napajanja
Pritisnite in zadržite tri sekunde.
Izklop
Pritisnite tipko na plošči. Prikaže se pojavno okno.
Izbrati morate Izklop, nato pa znova pritisnite tipko na plošči in
jo držite, dokler se zaslon ne izklopi.
Izberite vir
Pritisnite tipko na plošči. Prikaže se pojavno okno.
Znova pritisnite tipko na plošči in izberite Vir. Nato jo pritisnite
in držite, dokler se ne premaknete do želenega vira.
Pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku, ki je usmerjen v daljinski senzor na izdelku, če
želite izvesti ustrezno funkcijo.
• Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega
izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom
30° levo in desno.
Zaslon izdelka deluje tudi kot daljinski senzor.
Ko usmerite daljinski upravljalnik v zaslon, mora biti:
• daljinski upravljalnik obrnjen navzgor proti sredini zaslona;
• daljinski upravljalnik od 40 do 70 cm stran od zaslona.
OPOZORILO
• Za uporabo tipke na plošči se prepričajte, da tipka na drsni plošči ne izstopa iz spodnjega
dela izdelka.
• Za uporabo daljinskega senzorja/senzorja Eco se prepričajte, da tipka na drsni plošči ne
izstopa iz spodnjega dela izdelka.
Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
• Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
• Če daljinskega upravljalnika dalj časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
12
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Logotip ločilnika (izbirno)
Logotipa ločilnika ne vlecite s silo. Logotip se lahko strga ali odlomi.
Zadnja stran
Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Vrata
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Opis
Ključavnica proti kraji
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
Omogoča povezavo s programom prek vmesnika RS232C.
Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti
glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
RS232C OUT
AUDIO IN
Sprejema zvok iz izvorne naprave prek zvočnega kabla.
AUDIO OUT
Omogoča povezavo z zvočnimi vrati izvorne naprave.
HDMI1
Omogoča povezavo z izvorno napravo prek kabla HDMI.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
DVI IN: Omogoča povezavo z vhodno napravo prek kabla DVI ali
HDMI-DVI.
PC IN: Za povezavo z osebnim računalnikom uporabite
(namenski) kabel D-SUB–DVI (ali kabel D-SUB z vmesnikom
D-SUB–DVI).
MAGICINFO IN: Za povezavo z omrežnim vmesnikom (na prodaj
posebej) uporabite (namenski) kabel DP-DVI.
DP IN
Omogoča povezavo z izvorno napravo prek kabla DP.
DAISY CHAIN
Priključi se v drug izdelek s kablom za zaporedno vezavo (vrata
DP).
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC prek kabla LAN.
1
2
3
4
Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
Zaklenite napravo za zaklepanje.
• Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
• Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti
kraji.
14
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Modul za uporabo vtičnikov (na prodaj posebej)
• Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
• Podprti so samo modeli PH43F-P, PH49F-P in PH55F-P.
Reža za PIM
Če želite uporabljati modul za uporabo vtičnikov, morate priključiti modul za uporabo vtičnikov
(PIM) Samsung (na prodaj posebej).
Če želite priključiti napravo drugega izdelovalca, se prepričajte, da je združljiva s standardi OPS
(Open Pluggable Specification).
• Podrobnosti o tem, kako priključiti napravo, najdete v uporabniškem priročniku, ki ga dobite
ob nakupu PIM-a.
• Najboljšo kakovost zvoka dobite tako, da konfigurirate nastavitve zvoka s povezavo HDMI na
nadzorni plošči sistema Windows v napravi OPS. Če imate izdelke drugih izdelovalcev, to velja
le za naprave, ki so združljive s HDMI-jem.
• Če želite omogočiti zvočni izhod iz izdelka OPS, ki ne podpira povezave HDMI, konfigurirajte
nastavitve analognega zvoka z nadzorno ploščo sistema Windows. Odprite Modul za uporabo
vtičnikov > Uredi ime in nastavite vhodni vir na PC, DVI PC ali DVI.
15
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Daljinski upravljalnik
• Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
• Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
Funkcije gumbov daljinskega upravljalnika se lahko za različne proizvode razlikujejo.
POWER
OFF
Vklopite izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Prilagodite glasnost.
Spremenite vhodni vir.
Prikažite ali skrijte meni na zaslonu ali se vrnit v prejšnji meni.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Vnesite geslo v meni na zaslonu.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Izklopite izdelek.
CH
Izklopite zvok.
Vnovični vklop zvoka: Znova pritisnite
upravljanje glasnosti ( + VOL - ).
MUTE
ali pritisnite gumb za
Uporabite to bližnjično tipko za neposredni dostop do storitve
MagicInfo.
MagicInfo
Player I
Ta bližnjična tipka je na voljo, ko je priključen omrežni sprejemnik
ali PIM (modul za uporabo vtičnikov).
Gumb za zagon Domov.
16
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikažite informacije o trenutnem vhodnem viru.
Pomaknite se na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali prilagodite
nastavitve možnosti.
Vrnitev v prejšnji meni.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Če je prek funkcije Video zid povezanih več izdelkov, pritisnite
gumb SET in s številskimi gumbi vnesite ID izdelka. Izdelek
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Potrdite izbiro menija.
Zaprite trenutni meni.
Ročno izberite priključeni vhodni vir iz PC, DVI, HDMI ali
DisplayPort.
upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
Prekličite vrednost, ki je bila nastavljena z gumbom SET , in z
daljinskim upravljalnikom upravljajte vse povezane izdelke.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
Uporablja se v načinu Anynet+ in v večpredstavnostnem načinu.
17
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Vodena namestitev
OPOZORILO
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste
preprečili možnost poškodbe.
• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
• Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
A
POZOR
Tega modela ne nameščajte na strop, tla ali mizo.
B
A Najmanj 40 mm
B Temperatura okolja: Pod 35 °C
Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi
prezračevanja, temperatura okolja pa mora biti pod 35 °C.
Namestitev na vbočeno steno
Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
18
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Namestitev stenskega nosilca
B
Priprava pred namestitvijo stenskega nosilca
B
1
A
D
D
C
A
B
C
D
E
E
C
Najmanj 40 mm
Najmanj 70 mm
Najmanj 50 mm
Najmanj 50 mm
Temperatura okolja: Pod 35 °C
Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino
zaradi prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti pod 35 °C.
Če želite namestiti stenski nosilec drugega proizvajalca, uporabite nosilni obroč ( 1 ).
Namestitev stenskega nosilca
• Komplet za pritrditev na steno (naprodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
• Za podrobne informacije o namestitvi stenskega nosilca glejte navodila, ki so priložena
stenskemu nosilcu.
• Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na
usposobljeno osebo.
OPOZORILO
• Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb,
če sami namestite stenski nosilec.
19
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno (VESA)
Namestite stenski nosilec na trdno steno pravokotno na tla. Pred namestitvijo na površine, ki
niso iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na najbližjega prodajalca.
OPOZORILO
Če namestite izdelek na poševno steno, lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe.
A
B
• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami
ter vse potrebne dele za sestavljanje kompleta.
• Za stenske nosilce, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij stenskega nosilca.
• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Ime modela
Luknje za vijake po standardu VESA
(A * B) v milimetrih
Standardni vijak
Količina
PM32F
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM43F / PH43F /
PH43F-P
PM49F / PH49F /
PH49F-P
400,0 mm * 400,0 mm
PM55F / PH55F /
PH55F-P
OPOZORILO
• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in povzroči telesno
poškodbo. Samsung ne odgovarja za tovrstne nezgode.
• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali telesne poškodbe, če uporabljate
stenski nosilec, ki ni v skladu s standardom VESA ali ni naveden kot ustrezen, ali če ne
upoštevate navodil za namestitev.
POZOR
• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s
standardom VESA. Predolgi vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
• Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride
do telesnih poškodb zaradi električnega udara.
20
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Zunanja povezava
Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<moški>
<ženski>
Točke preverjanja
• Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
• Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
• Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
OPOZORILO
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
Povezava kablov
3
Preneseni podatki
Kabel RS232C
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
TxD (št. 2) RxD (št. 3) Gnd (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bit
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
21
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Kabel RS232C
• Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
6
3
2
1
1
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
-P2-
Št. pina
Običajna barva
Signal
4
Modra
NC
5
Bela in modra
NC
6
Zelena
RX-
7
Bela in rjava
NC
8
Rjava
NC
-P2-
Neposredni kabel LAN (PC–HUB)
• Priključek: RJ45
Moški
Rx
3
—
1
Tx
STEREO
priključek
Tx
2
—
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
—
3
Gnd
(3,5 ø)
Zvezdišče
P2
Kabel LAN
RJ45
Dodelitev pinov
1 2 3 4 5 6 7 8
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Bela in oranžna
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Bela in zelena
RX+
P1
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signal

1
TX+
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
22
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Križni kabel LAN (PC–PC)
Povezava 2
Računalnik
RJ45
P1
P2
Signal
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signal

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
Monitor 1
Monitor 2
RJ45
RJ45
RJ45
Povezava 3
Povezava
Računalnik
Monitor 1
• Adapterja priključite na ustrezna vrata RS232C IN ali OUT na izdelku.
Monitor 2
Monitor 3
Monitor 4
Povezava 1
Računalnik
Monitor 1
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 4
RS232C IN
RJ45
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C OUT
Kode nadzora
Ogled stanja nadzora (Pridobi ukaz za nadzor)
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina
podatkov
0
Kontrolna
vsota
23
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Nadzor (Nastavi ukaz za nadzor)
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Npr. vklop in ID = 0.
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
Vrednost
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon vrednosti
1
Nadzor napajanja
0x11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0x12
0~100
3
Nadzor vhoda
0x14
-
4
Nadzor načina zaslona
0x18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0x19
0~255
6
Nadzor vklopa/izklopa funkcije PIP
0x3C
0~1
7
Nadzor samodejnega prilagajanja
(samo PC in BNC)
0x3D
0
8
Nadzor načina video zida
0x5C
0~1
9
Varnostno zaklepanje
0x5D
0~1
10
Vklop video zida
0x84
0~1
11
Uporabniški nadzor video zida
0x89
-
• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj
(11 + FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
ID
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina
podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov
ID, nastavite ID na "0xFE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK
ne bo odzval.
Nadzor napajanja
Funkcija
• Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP/IZKLOP)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nastavitev napajanja na VKLOP/IZKLOP (VKLOP/IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Power"
"Power": Koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
• 1: VKLOP
• 0: IZKLOP
Kontrolna
vsota
24
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Ack
Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x12
"Volume"
"Power": Koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
"Volume": Koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
Nak
Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
Nadzor glasnosti
Nadzor vhoda
Funkcija
Funkcija
• Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
• Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Volume"
"Volume": Koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
Dolžina
podatkov
0
Kontrolna
vsota
Kontrolna
vsota
Kontrolna
vsota
25
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
Ack
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Input Source"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": Koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
"Input Source": Koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Vhodni vir
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
Nadzor načina zaslona
0x40
DTV
Funkcija
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza "Nastavi". Odzivajo se samo
na ukaze "Pridobi".
• MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
• RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
Kontrolna
vsota
Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
• Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
• Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video zid.
• Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo TV.
Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0xAA
0x18
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
Ukaz
0xAA
0x18
ID
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Screen Mode"
Kontrolna
vsota
26
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Ack
0x01
16: 9
0x04
Povečava
0x31
Široka povečava
0x0B
4: 3
Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
Nadzor velikosti zaslona
• Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
Ukaz
0xAA
0x19
ID
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolna
vsota
Dolžina
podatkov
0
Nadzor vklopa/izklopa funkcije PIP
Funkcija
•
•
•
•
Način PIP izdelka lahko vklopite ali izklopite z računalnikom.
Na voljo samo pri modelih s funkcijo PIP.
Načina ni mogoče upravljati, če je za Video zid izbrana nastavitev Vklop.
Ta funkcija ni na voljo v MagicInfo.
Ogled stanja vklopa/izklopa funkcije PIP (Pridobi stanje VKLOPA/IZKLOPA funkcije
PIP)
Funkcija
Glava
Glava
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
Nak
Glava
Nak
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x3C
ID
Dolžina
podatkov
0
Kontrolna
vsota
27
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Vklop/izklop funkcije PIP (VKLOP/IZKLOP PIP)
Glava
Ukaz
0xAA
0x3C
ID
Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"PIP"
Kontrolna
vsota
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
• 1: PIP ON
• 0: PIP OFF
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolna
vsota
0xAA
0xFF
ID
0x3D
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Auto
Adjustment"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Kontrolna
vsota
Nak
Nak
Ukaz
0xAA
ID
Ack
"PIP": Koda za vklop ali izklop načina PIP v izdelku
Glava
Ukaz
"Auto Adjustment": 0x00 (vedno)
Ack
Glava
Glava
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x3C
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
Funkcija
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x3D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
Nadzor načina video zida
Funkcija
• Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
• Način Video zid lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
• Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video zid.
Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Ogled načina video zida (Pridobi način video zida)
• Brez
Glava
Ukaz
0xAA
0x5C
ID
Dolžina
podatkov
0
Kontrolna
vsota
28
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Varnostno zaklepanje
Nastavitev video zida (Nastavi način video zida)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5C
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Video Wall
Mode"
Kontrolna
vsota
Ack
0xAA
Ukaz
ID
0xFF
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
3
'A'
0x5C
Val1
Kontrolna
vsota
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina Video Wall v izdelku
Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5C
"ERR"
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
• z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Varnostno zaklepanje v izdelku.
• Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
Ogled stanja varnostne ključavnice (Pridobi status varnostne ključavnice)
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina Video Wall v izdelku
• 1: Polno
• 0: Naravno
Glava
Funkcija
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
ID
0xAA
0x5D
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Omogočanje ali onemogočanje varnostne ključavnice (Omogoči/onemogoči varnostno
ključavnico)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostne ključavnice, ki jo je treba nastaviti v izdelku
• 1: VKLOP
• 0: IZKLOP
Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
"Safety Lock": Koda varnostne ključavnice, ki jo je treba nastaviti v izdelku
Kontrolna
vsota
29
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Nak
Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
"ERR"
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
Vklop video zida
Uporabniški nadzor video zida
Funkcija
Funkcija
• Vklopite ali izklopite Video zid s pomočjo računalnika.
• Vključite ali izključite funkcijo video zida s pomočjo računalnika.
Pridobi stanje o vklopu/izklopu video zida
Pridobi stanje video zida
Glava
Ukaz
0xAA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Vklopi/izklopi video zid
Glava
Ukaz
0xAA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
0xAA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0xAA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Val1
Val2
Kontrolna
vsota
2
Wall_Div
Wall_SNo
Wall_Div: Koda predelnega video zida, dodeljena izdelku
Model video zida 10 x 10
1
Ack
0xAA
Ukaz
Nastavi video zid
V.Wall_On: Koda za video zid, ki bo dodeljena izdelku
• 1: VKLOP video zida
• 0: IZKLOP video zida
Glava
Glava
Kontrolna
vsota
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izklop 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Ukaz
ID
0xFF
V.Wall_On: Enako kot zgoraj
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
3
'A'
0x84
Val1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
30
Poglavje 2. Nastavitev naprave
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
N/A
Model video zida 10 x 10: (1~100)
Podatki
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Val2
3
'A'
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
N/A
• Wall_SNo: Številska koda izdelka, ki je dodeljena izdelku
Nastavi številko
Nak
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
"ERR"
"ERR": Koda, ki označuje vrsto napake.
Kontrolna
vsota
31
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Povezava z računalnikom
Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI.
• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
• Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
DVI / RGB / MAGICINFO IN
HDMI
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
DVI / RGB / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / RGB / MAGICINFO IN
AUDIO IN
32
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Z vmesnikom D-SUB-DVI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata D-SUB.
Povezava s kablom HDMI-DVI
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
Ko s kablom HDMI-DVI povežete računalnik in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot je
DVI / RGB / MAGICINFO IN
prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz računalnika.
• Zvok → nastavite Zvok HDMI na vrednost PC(DVI)
• Slika → nastavite način vsakega zaslona na Besedilo pod Slikovni način
• Sistem → Splošno → nastavite Hitri priklop HDMI na vrednost Izklop
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
33
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Povezava s kablom HDMI
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
HDMI1, HDMI2
Povezava s kablom DP
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
DP IN
Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
• Ta izdelek zaradi povečanja zmogljivosti napajanja v stanju pripravljenosti ustavi komunikacijo
DP, ko je izklopljen ali v načinu varčevanja z energijo.
Če izdelek v načinu dvojnega monitorja izklopite ali če ta preklopi v način varčevanja z
energijo, se spremenjene nastavitve monitorja morda ne bodo posodobile. Zaradi tega slika
na zaslonu morda ne bo pravilno prikazana.
V primeru teh težav nastavite Najv. varčevanje z energijo na vrednost Izklop pred uporabo
izdelka.
• Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile prikaz
zaslona z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu varčevanja z
energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato vklopiti računalnik.
• Vmesnik DisplayPort (DP IN) na izdelku in priložen kabel DP sta oblikovana po standardih
VESA. Uporaba kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA, lahko povzroči okvare izdelka.
Podjetje Samsung Electronics ni odgovorno za nobene težave, do katerih pride zaradi uporabe
neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
34
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Povezava AV
• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
‒‒ Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
‒‒ Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko
• Podprte ločljivosti vključujejo 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
SOURCE .
HDMI1, HDMI2
Povezava s kablom HDMI-DVI
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
AUDIO IN
DVI / RGB / MAGICINFO IN
HDMI
• Zvok ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da
odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi.
• Ko s kablom HDMI-DVI povežete video napravo in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot
je prikazano spodaj, da omogočite sliko in zvok iz video naprave.
‒‒ Zvok → nastavite Zvok HDMI na vrednost AV(HDMI)
‒‒ Slika → nastavite način vsakega zaslona na Video/slika pod Slikovni način
‒‒ Sistem → Splošno → nastavite Hitri priklop HDMI na vrednost Vklop
35
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Povezava s kablom HDMI (do 1080p)
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom
HDMI.
• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
‒‒ Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite kabel
HDMI-DVI in avdio kable.
• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika
morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do
tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava
podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa
bo prišlo do napake v povezavi.
• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI1, HDMI2
Povezava z zvočnim sistemom
• Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
• Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
AUDIO OUT
36
Poglavje 2. Nastavitev naprave
Povezava LAN
• Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
• Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Za povezavo uporabite kabel Cat7 (vrsta kabla *STP).
• *Oklopljen sukan dvovod.
Uredi.
SOURCE
→ Vir →

→ Uredi. →
Uredite ime in vrsto naprave priključene zunanje naprave.
• Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Vhodne naprave na seznamu so odvisne
od izbranega vira.
HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / DVI / Sprejemnik kabelske televizije / Igralna konzola / PC /
Predvajalnik Blu-ray
• Naslednjih virov ni mogoče urediti.
MagicInfo S / Zaganjalnik URL / Web Browser / Screen Mirroring / MagicInfo / PC
Informacije
RJ45
INFO
Ogledate si lahko podrobne informacije o izbrani zunanji napravi.
Izbira vira
Vir
SOURCE
→ Vir
Vir omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da
prikažete zaslon izbranega vira.
• Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
• Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v
katero ga želite pretvoriti.
37
Poglavje 3. Računalniška programska oprema (Multiple Display Control)
Računalniška programska oprema (Multiple Display Control)
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad
različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek
Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
Namestitev/odstranitev
Namestitev
• Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje
omrežja.
1 Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2 Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3 Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4 V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite
"Next".
5 V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
6 V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti
program, in kliknite "Next".
‒‒ Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
7 V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Install".
8 Prikazal se bo potek namestitve.
9 Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
‒‒ Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10 Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
‒‒ Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika
ali specifikacij izdelka.
‒‒ Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
Odstranitev
1
2
3
4
Pojdite v Nadzorna plošča.
Pod Programi kliknite Odstranitev programa.
S seznama izberite MDC Unified.
Kliknite Odstrani/Spremeni.
Pot in ime se lahko razlikujeta glede na operacijski sistem.
38
Poglavje 3. Računalniška programska oprema (Multiple Display Control)
Povezava
Uporaba ethernetnega kabla
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za
prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Uporaba kabla RS232C
Povezava z neposrednim kablom za LAN
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
Serijski kabel RS232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
Računalnik
RS232C IN
RJ45
Monitor 2
Zvezdišče
Monitor 1
Računalnik
Monitor 2
39
Poglavje 3. Računalniška programska oprema (Multiple Display Control)
Povezava s križnim kablom za LAN
Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN / OUT na izdelku.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalnik
40
Poglavje 4. Domači zaslon
Domači zaslon
Št.
Opis
2
Predvajajte vsebino, predloge in urnike, konfigurirane v strežniku.
• Na zaslonu Predvajal. si lahko ogledate, ali je vzpostavljena povezava s
strežnikom (odobritev). Če želite preveriti povezavo s strežnikom, ko je
izbran Omrežni kanal, pritisnite tipko INFO na daljinskem upravljalniku.
Predvajal.
1 Na zaslonu Predvajal. izberite možnost Omrežni kanal. Sporočilo Ni kanala
se prikaže, če v meniju Omrežni kanal ni registriran noben kanal.
2 Zagnal se bo Omrežni kanal.
→ Predvajal. →
HOME
Predvajajte različno vsebino, kot so kanali z določenimi urniki, predloge ali datoteke.
• Če želite uporabiti funkcijo Predvajal., v možnosti Sistem element Predvajaj prek
nastavite na MagicInfo.
• Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Predvajal.
Notranji pomnilnik
Uporab.
199.33 MB
1
Filtriraj po: Vsi
5
Ni kanala.
2
Omrežni kanal
3
Omrežna datoteka
4
Moje predloge
Št.
Opis
1
Izbirajte med notranjim in zunanjim pomnilnikom.
6
Na voljo
4.26 GB(95%)
3
Predvajajte vsebino, ki je shranjena v strežniku.
4
Predvajajte predlogo, ki je shranjena v notranjem pomnilniku.
5
Izberite vrsto vsebine kot merilo za iskanje seznama želene vsebine.
6
Nastavite različne možnosti za Predvajal..
Možnosti
Ogled vsebine
1 Izberite notranji ali zunanji pomnilnik. Prikažejo se datoteke, ki so shranjene v izbranem
pomnilniku.
2 Izberite želeno datoteko. Vsebina se prikaže na zaslonu.
(Za več informacij o združljivih oblikah zapisa datotek si oglejte razdelek "Oblike zapisa, ki jih
podpira Predvajalnik".)
41
Poglavje 4. Domači zaslon
Med predvajanjem vsebine
Meni
Opis
Gumbi na daljinskem upravljalniku
Ponastavitev
Ponastavite glasbo za ozadje.
Z gumbi na daljinskem upravljalniku lahko predvajate, začasno zaustavite ali preskočite vsebino
na seznamu predvajanja.
Premor
Začasno prekinite predvajanje glasbe za ozadje.
Nazaj
Predvajajte prejšnjo skladbo na seznamu glasbe za ozadje.
Naprej
Predvajajte naslednjo skladbo na seznamu glasbe za ozadje.
Gumb
Funkcija
TOOLS
Odpre menijsko vrstico.
INFO
Prikaže informacije o vsebini.

Premakne na naslednjo datoteko ali stran.

Premakne na prejšnjo datoteko ali stran.
Oblike zapisa, ki jih podpira predvajalnik
Predvaja ali začasno zaustavi diaprojekcijo ali videovsebino.
• Podprta datotečna sistema sta FAT32 in NTFS.
• Datotek, pri katerih sta navpična in vodoravna ločljivost višji od najvišje ločljivosti, ni mogoče
predvajati.
• Preverite navpično in vodoravno ločljivost datoteke.
• Preverite, katere vrste in različice videokodekov in zvočnih kodekov so podprte.
• Preverite podprte različice datoteke.
‒‒ Podpira PowerPoint 97–2007
• Prepoznana bo samo nazadnje priključena naprava USB.
/
/
Možnosti Ponastavitev, Premor, Nazaj, Naprej so prikazane samo, ko je nastavljena glasba
za ozadje.
Zaustavi predvajanje vsebine in se premakne na zaslon Predvajalnika.
Videovsebino previje nazaj.
Videovsebino previje naprej.
Razpoložljivi meni
Za konfiguracijo nastavitev pritisnite gumb
predvajanjem vsebine.
TOOLS
na daljinskem upravljalniku med
Meni
Opis
Seznam predvajanja
Oglejte si seznam elementov vsebine, ki se trenutno predvajajo.
Slikovni način
Prilagodi nastavitve zaslona za vsebino, ki se trenutno predvaja.
Način zvoka
Prilagodi nastavitve zvoka za vsebino, ki se trenutno predvaja.
Ponovi.
Nastavite način ponavljanja.
Glasba za ozadje
Nastavite predvajanje glasbe za ozadje med predvajanjem
vsebine.
Večokvirni omrežni razpored
Omejitve predvajanja
• Hkrati lahko predvajate največ dve videodatoteki (Video).
• V načinu pokončnega predvajanja lahko hkrati predvajate samo eno videodatoteko.
• Za datoteke Pisarna (datoteke PPT in Word) in datoteke PDF je podprta samo ena vrsta
datoteke naenkrat.
• Datoteke LFD (.lfd) niso podprte.
Omejitve zvočnega izhoda
• Ne morete uporabiti več kot enega zvočnega izhoda.
Poglavje 4. Domači zaslon
• Prednost predvajanja: omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem okvirju, ki ga
izbere uporabnik
‒‒ Omrežni BGM: nastavitve konfigurirate v 1. koraku ustvarjanja strežniškega razporeda.
‒‒ Lokalni BGM: nastavitve BGM lahko konfigurirate z orodji, ki jih odprete z gumbom TOOLS
med predvajanjem Predvajal..
‒‒ Glavni okvir, ki ga izbere uporabnik: nastavitve glavnega okvirja konfigurirate v 2. koraku
ustvarjanja strežniškega razporeda.
Datoteke s predlogami in datoteke LFD (.lfd)
Omejitve
• Zagotovite, da je v pomnilniku Notranji/USB porazdeljena mapa (vsebina/urniki).
Omejitve predvajanja
• Predvajati je mogoče največ dve videodatoteki (Video).
• Za datoteke Pisarna (datoteke PPT in Word) in datoteke PDF je podprta samo ena vrsta
datoteke naenkrat.
• Več videoposnetkov (Video) ni mogoče hkrati predvajati na istem zaslonu na video zidu.
Omejitve zvočnega izhoda
• Ne morete uporabiti več kot enega zvočnega izhoda.
• Prednost predvajanja: omrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka v glavnem okvirju, ki ga
izbere uporabnik
42
43
Poglavje 4. Domači zaslon
Vsebina
Pripona datoteke
Vsebnik
Videokodek
Ločljivost
Hitrost sličic (sličic/s)
Bitna hitrost (Mb/s)
Zvočni kodek
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
4096 x 2160: 24
40
AC3
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
MKV
ASF
3840 x 2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 – Main,
Main 10, Main 4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM (IMA, MS)
AAC
1920 x 1080
DivX 3.11/DivX 4/DivX 5/
DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711 (A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
90
20
VP9
4096 x 2160
4096 x 2160: 24
20
Vorbis
3840 x 2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
RealAudio 6
44
Poglavje 4. Domači zaslon
Video
Zvok
• Ne podpira 3D-videoposnetkov.
• Ne podpira vsebine, katere ločljivost je višja od tiste, ki je navedena v zgornji tabeli.
• Če predvajate videovsebino z bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic v sekundi, ki je višja od hitrosti,
navedene v zgornji tabeli, je lahko videoposnetek nejasen.
• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, videovsebine morda ne bo mogoče predvajati ali je
ne bo mogoče predvajati pravilno.
• Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
• Podpira do H.264, raven 4.1
• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti.
• Za vse videokodeke, razen za MVC, VP8, VP6:
‒‒ Pod 1280 x 720: največ 60 sličic
‒‒ Nad 1280 x 720: največ 30 sličic
• Ne podpira GMC 2 ali novejših različic.
• Podpira samo BD MVC Spec.
• Če videodatoteke v monitorju uporabljajo nezdružljive kodeke ali če je ločljivost 1080 x 1920,
lahko predvajate samo eno videodatoteko naenkrat.
• Med predvajanjem samo ene videodatoteke način brez prekinitev v naslednjih primerih ni
podprt:
‒‒ Nezdružljiv kodek (MVC, VP3, MJPEG)  Nezdružljiv kodek
‒‒ Nezdružljiv kodek  Združljiv kodek
‒‒ Ločljivost ni enaka kot ločljivost monitorja
‒‒ Frekvenca ni enaka kot frekvenca monitorja
• Zvočna vsebina, katere bitna hitrost ali hitrost sličic v sekundi je višja od hitrosti, navedene v
zgornji tabeli, lahko povzroči zaustavljanje zvoka med predvajanjem.
• Če pride do napake v vsebini ali vsebniku, zvočne vsebine morda ne bo mogoče predvajati ali
je ne bo mogoče predvajati pravilno.
• Nekatere naprave USB/digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
• Podpira do 5.1-kanalni zvok WMA 10 Pro. Zvok WMA brez izgub ni podprt.
• QCELP, AMR NB/WB niso podprti.
Slika
• Združljive oblike zapisa slik: JPEG, PNG, BMP
‒‒ Podprte so 32-bitne, 24-bitne in 8-bitne datoteke BMP.
• Najvišja podprta ločljivost: 4096 x 4096
• Največja podprta velikost datoteke: 20 MB
• Podprti slikovni učinki: 9 učinkov (Pojem. 1, Pojem. 2, Roleta, Spirala, Šahovnica, Linearno,
Stopnice, Brisanje, Naključno)
Power Point
• Združljive oblike zapisa datotek
‒‒ Pripona: ppt, pptx
‒‒ Različica: Office 97 ~ Office 2007
45
Poglavje 4. Domači zaslon
• Funkcije, ki niso podprte
‒‒ Učinek animacije
‒‒ 3D-oblike (prikazane bodo v 2D-obliki)
‒‒ Glava in noga (ne podpira nekaterih podelementov)
‒‒ Word Art
‒‒ Poravnava
∙∙ Lahko pride do napake pri poravnavi skupine.
‒‒ Office 2007
∙∙ Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97 od 115 podelementov.
‒‒ Vstavljanje predmetov
‒‒ Znaki polovične širine
‒‒ Razmik med črkami
‒‒ Grafikoni
‒‒ Navpično besedilo
∙∙ Nekateri podelementi niso podprti
‒‒ Opombe na diapozitivih in izročki
PDF
• Združljive oblike zapisa datotek
‒‒ Pripona: pdf
• Funkcije, ki niso podprte
‒‒ Vsebina, manjša od 1 slikovne točke, ni podprta zaradi zmanjšanja učinkovitosti delovanja.
‒‒ Maskirana slika in razpostavljena slika nista podprti.
‒‒ Vsebina z zasukanim besedilom ni podprta.
‒‒ Učinki 3D-senčenja niso podprti.
‒‒ Nekateri znaki niso podprti (posebni znaki so lahko poškodovani)
WORD
• Združljive oblike zapisa datotek
‒‒ Pripona: .doc, .docx
‒‒ Različica: Office 97 ~ Office 2007
• Funkcije, ki niso podprte
‒‒ Učinek ozadja strani
‒‒ Določeni slogi odstavkov
‒‒ Word Art
‒‒ Poravnava
∙∙ Lahko pride do napake pri poravnavi skupine
‒‒ 3D-oblike (prikazane bodo v 2D-obliki)
‒‒ Office 2007
∙∙ Funkcija SmartArt ni popolnoma podprta. Podpira 97 od 115 podelementov.
‒‒ Grafikoni
‒‒ Znaki polovične širine
‒‒ Razmik med črkami
‒‒ Navpično besedilo
∙∙ Nekateri podelementi niso podprti
‒‒ Opombe na diapozitivih in izročki
Datoteke s predlogami
• Ustvarjanje/urejanje/predvajanje je možno le v Predloga.
Zaslon velikega formata
• Podprto v Omrežni kanal in Lokalni kanal
• Združljive oblike zapisa datotek
‒‒ Pripona: .lfd
46
Poglavje 4. Domači zaslon
Urnik
HOME
Zaganjalnik URL
→ Urnik →
HOME
Razpored predvajanja vsebine lahko preverite v strežniku pri uvozu iz zunanjega pomnilnika ali
v mobilni napravi.
Urnik
Povezavajevzpostavljena
1
Omrežje
Ned
Pon
Tor
Sre
Čet
Pet
→ Zaganjalnik URL →
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Za podrobnosti o uporabi funkcije Zaganjalnik URL se obrnite na prodajalca, pri katerem ste
kupili izdelek.
• Če želite uporabiti funkcijo Zaganjalnik URL, v možnosti Sistem element Predvajaj prek
nastavite na Zaganjalnik URL.
Sob
dop.
Nastavitve zaganjalnika URL
2
Informacije
3
Ves dan
pop.
Ves dan
Ves dan
Ves dan
Ves dan
Lokacija:
Notranji pomnilnik
Datum:
06-07-2016 ~
12-31-2999
Ponovi.:
Dnevno
Čas:
Ves dan
dop.
Št.
Opis
1
Izbirajte med strežnikom in zunanjim pomnilnikom.
2
Oglejte si tedenski razpored predvajanja vsebine.
Izberite za ogled podrobnih informacij o posameznem dogodku.
3
Oglejte si sličico in kratke informacije o vsebini.
HOME
→ Nastavitve zaganjalnika URL →
Z možnostjo Nastavitve zaganjalnika URL lahko nameščate/odstranjujete spletne aplikacije,
konfigurirate Nastavitev časovne omejitve in nastavite Način razvijalca.
•
•
•
•
•
Namestitev spletne aplikacije: Namestite spletno aplikacijo, tako da vnesete naslov.
Namestitev iz naprave USB: Namestite spletno aplikacijo iz pomnilniške naprave USB.
Odstrani: Odstranite nameščeno spletno aplikacijo.
Nastavitev časovne omejitve: Nastavite časovno omejitev za povezovanje z naslovom URL.
Način razvijalca: Izberite za nastavitev načina razvijalca.
Kloniran izdelek
HOME
→ Kloniran izdelek →
Nastavitve v izdelku izvozite v zunanjo pomnilniško napravo. Nastavitve lahko tudi uvozite iz
zunanje pomnilniške naprave.
Ta možnost je koristna, če želite v več izdelkih uporabiti enake nastavitve.
47
Poglavje 4. Domači zaslon
Če v zunanji pomnilniški napravi ni mogoče najti podvojene
datoteke
1 Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Kloniran izdelek.
2 Prikaže se sporočilo V zunanji pomnilniški napravi ni nobene klonirane datoteke. Želite
izvoziti te nastavitve naprave v zunanjo pomnilniško napravo?.
3 Izberite Izvoz, da izvozite nastavitve.
Če je v zunanji pomnilniški napravi najdena podvojena datoteka
1 Priključite zunanjo pomnilniško napravo in zaženite funkcijo Kloniran izdelek.
2 Prikaže se sporočilo Najdena je klonirana datoteka. Izberite možnost..
3 Izberite Kloniraj iz zunanje pomnilniške naprave ali Kloniraj v zunanjo pomnilniško napravo.
‒‒ Kloniraj iz zunanje pomnilniške naprave: kopirajte nastavitve iz zunanje pomnilniške
naprave v izdelek.
‒‒ Kloniraj v zunanjo pomnilniško napravo: kopirajte nastavitve v izdelku v zunanjo
pomnilniško napravo.
Po končani konfiguraciji se izdelek samodejno znova zažene.
Nastavitve ID-ja
HOME
→ Nastavitve ID-ja →
Napravi dodelite ID.
ID naprave
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega
signala. (Obseg: 0~224)
.
• Pritisnite ▲/▼, da izberete številko, in pritisnite
• Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
Sam. nast. ID-ja naprave
Ta funkcija samodejno dodeli številko ID napravi, povezani s kablom RS232C.
Če je priključenih več naprav, funkcijo omogočite v prvi ali zadnji napravi.
Kabel za povezovanje PC
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
• Kabel RS232C
Komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
• Omrežje RJ-45 (LAN)/Wi-Fi
Komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45 ali omrežja Wi-Fi.
48
Poglavje 4. Domači zaslon
Video zid
HOME
→ Video zid →
Napravi dodelite ID.
Prilagodite postavitev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video zid.
Poleg tega se prikaže del celotne slike ali se ponovi ista slika na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali uporabniški priročnik za funkcijo
MagicInfo. Nekateri modeli morda ne podpirajo funkcije MagicInfo.
Video zid
Aktivirate ali deaktivirate lahko Video zid.
Za organiziranje video zidu izberite možnost Vklop.
Vodoravno x Navpično
Ta funkcija samodejno razdeli prikaz video zidu glede na konfiguracijo matrike video zidu.
Vnesite matriko video zidu.
Prikaz video zidu je razdeljen glede na konfiguracijo matrike. Nastavite lahko 1–15 navpičnih ali
vodoravnih prikazovalnih naprav.
Prikaz video zidu lahko razdelite na največ 16 zaslonov.
Možnost Vodoravno x Navpično je na voljo le, če je Video zid nastavljen na Vklop.
Položaj zaslona
Če želite prerazporediti zaslone, s funkcijo Položaj zaslona prilagodite število za vsak izdelek v
matriki.
Če izberete možnost Položaj zaslona, se prikaže matrika video zidu s številkami, dodeljenimi
izdelkom, ki tvorijo video zid.
Če želite prerazporediti izdelke, uporabite smerne gumbe na daljinskem upravljalniku za
.
premik izdelka na drugo želeno številko. Pritisnite gumb
• Vsi prikazi: določite položaj zaslona za vse zaslone. Nato vam ne bo treba nastaviti video zidu
za posamezne zaslone.
• Trenutni prikazi: določite položaj zaslona samo za prvi zaslon.
Položaj zaslona omogoča razdelitev zaslona v največ 16 pogledov (15 x 15). Ko so izdelki
priključeni prek vrat DP Loopout, je največje mogoče število razdeljenih pogledov 16.
• Možnost Položaj zaslona je na voljo le, če je Video zid nastavljen na Vklop.
• Če želite uporabiti to funkcijo, morate konfigurirati možnost Vodoravno x Navpično.
Oblika
Izberite način prikaza slik na video zidu.
• Polno: prikaz slik v celozaslonskem načinu brez robov.
• Naravno: prikaz slik v izvirnem razmerju stranic brez povečevanja ali zmanjševanja velikosti.
Možnost Oblika je na voljo le, če je Video zid nastavljen na Vklop.
Stanje omrežja
HOME
→ Stanje omrežja →
Preverite trenutno omrežje in internetno povezavo.
49
Poglavje 4. Domači zaslon
Slikovni način
HOME
→ Slikovni način →
Izberite način slike (Slikovni način) glede na okolje, kjer boste izdelek uporabljali.
Način Video/slika izboljša kakovost slike videonaprave. Način Besedilo izboljša kakovost slike
računalnika.
• Trgovina in trg. center
Primerno za nakupovalna središča.
‒‒ Izberite možnost Video/slika ali Besedilo, odvisno od načina slike.
• Pisarna in šola
Primerno za pisarne in šole.
‒‒ Izberite možnost Video/slika ali Besedilo, odvisno od načina slike.
• Terminal in postaja
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
‒‒ Izberite možnost Video/slika ali Besedilo, odvisno od načina slike.
• Video zid
Primerno za okolja, kjer se uporablja video zid.
‒‒ Izberite možnost Video/slika ali Besedilo, odvisno od načina slike.
• Umerjeno
Ta način uporablja nastavitve svetlosti, barve in game, prilagojene s programom za umerjanje
barv Color Expert.
‒‒ Za pravilno uporabo načina Umerjeno morate konfigurirati nastavitve kakovosti slike (npr.
nastavitve svetlobe, barve in game) s programom za umerjanje barv Color Expert.
‒‒ Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran
www.samsung.com/displaysolutions.
Časovnik vkl./izkl.
HOME
→ Časovnik vkl./izkl. →
Pred uporabo te funkcije morate nastaviti možnost Ura.
Časovnik vklopa
Nastavite možnost Časovnik vklopa tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri
določenega dne.
Izdelek se vklopi ob določeni glasnosti ali vhodnem viru.
Nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Najprej morate nastaviti
trenutni čas. (Časovnik vklopa 1 ~ Časovnik vklopa 7)
• Nastavitev: izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno.
Če izberete možnost Ročno, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo
Časovnik vklopa.
‒‒ Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
• Čas: nastavite uro in minuto. Številke vnesite s številskimi tipkami ali z gumboma ▲/▼. Z
gumboma ◀/▶ se premikajte med polji za vnos.
• Glasnost: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima
tipkama za gor in dol.
• Vir: izberite želeni vir signala.
• Vsebine: izberite določeno vsebino v notranjem ali zunanjem pomnilniku.
Vsebine je na voljo le, če je vir nastavljen na Notranji/USB.
50
Poglavje 4. Domači zaslon
• Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če ne izberete mape z glasbeno datoteko,
funkcija časovnika ne deluje pravilno.
• Če je v napravi USB samo ena datoteka s fotografijo, se Diaprojekcija ne bo predvajala.
• Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati. Prepoznanih je do 255 znakov.
• Priporočamo, da pri uporabi funkcije Časovnik vklopa uporabljate pomnilniški ključ USB
in bralnik kartic.
• Funkcija Časovnik vklopa morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno
baterijo, predvajalniki MP3 ali PMP-ji nekaterih proizvajalcev, saj lahko izdelek porabi
preveč časa za prepoznavanje teh naprav.
Časovnik izklopa
Nastavite časovnik za izklop (Časovnik izklopa) z izborom ene od sedmih možnosti.
(Časovnik izklopa 1 ~ Časovnik izklopa 7)
• Nastavitev: izberite Izklop, Enkrat, Vsak dan, Pon~Pet, Pon~Sob, Sob~Ned ali Ročno.
Če izberete možnost Ročno, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo
Časovnik izklopa.
‒‒ Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
• Čas: nastavite uro in minuto. Številke vnesite s številskimi tipkami ali z gumboma ▲/▼. Z
gumboma ◀/▶ se premikajte med polji za vnos.
Pasica
HOME
→ Pasica →
Vnesite besedilo, medtem ko je prikazan videoposnetek ali slika, in prikažite besedilo na
zaslonu.
•
•
•
•
•
•
•
Izklop / Vklop
Sporočilo: vnesite sporočilo za prikaz na zaslonu.
Čas: nastavite Začetni čas in Končni čas za Sporočilo.
Možnost pisave: nastavite možnosti pisave za sporočilo.
Položaj: izberite usmerjenost za Sporočilo.
Drsenje: določite Smer in Hitrost drsenja za sporočilo.
Predogled: predogled nastavitev konfiguriranih podnapisov.
51
Poglavje 4. Domači zaslon
Odobritev priklopljene naprave v strežniku
Pred odobritvijo naprave konfigurirajte Omrežne nast. strežnika.
4 V podmenijih izberite Unapproved.
5 Na seznamu izberite napravo in kliknite gumb Approve.
1 Povežite se s strežnikom, ki ste ga dodelili vaši napravi.
2 Vnesite ID in geslo, da se prijavite.
3 V stranski menijski vrstici izberite Device.
6 Vnesite zahtevane podatke za odobritev naprave.
‒‒ Device Name: vnesite ime naprave.
‒‒ Device Group: izberite , da določite skupino.
‒‒ Location: vnesite trenutno mesto naprave.
‒‒ Expired: vnesite datum poteka za odobritev naprave. Če ne želite nastaviti datuma poteka,
izberite Never expired.
‒‒ Če med omrežnim razporedom pritisnete gumb INFO na daljinskem upravljalniku, se bodo
prikazale podrobnosti razporeda. Natančno preverite ID naprave, da ugotovite, ali ste
izbrali pravo napravo.
52
Poglavje 4. Domači zaslon
Nastavitev trenutnega časa
Če se nastavljeni čas v napravi ne ujema s časom v strežniku, se razpored morda ne bo
predvajal.
7 V meniju All preverite, ali je naprava registrirana.
8 Ko strežnik odobri napravo, se bo registrirani razpored v izbrani skupini prenesel v napravo.
Po prenosu se bo razpored predvajal.
• Več informacij o konfiguraciji razporeda najdete v uporabniškem priročniku za strežnik
MagicInfo.
• Če je naprava izbrisana s seznama naprav, ki jih je odobril strežnik, se bo naprava znova
zagnala, da se ponastavijo njene nastavitve.
1
2
3
4
V stranski menijski vrstici izberite Device.
Izberite napravo.
Izberite Edit  Setup.
Izberite Time Zone.
‒‒ Pri prvi vzpostavitvi povezave s strežnikom je ura na izdelku nastavljena na podlagi
časovnega pasu GMT regije, kjer je nameščen strežnik.
‒‒ Uro v izdelku lahko spremenite v strežniku.
‒‒ Če izdelek izklopite in ga znova vklopite, je ura v izdelku ponastavljena na zadnjo uro, ki je
bila nastavljena v strežniku.
• Več informacij o upravljanju časovnih nastavitev (razporedi, prazniki idr.) najdete v
uporabniškem priročniku za strežnik MagicInfo.
53
Poglavje 5. Meni
Meni
Prilagoditev zaslona
Slika ▼
2
3
Opis
Slikovni način
Trgovina in trg. center /
Pisarna in šola / Terminal in postaja
/ Video zid / Umerjeno
Izberite način slike (Slikovni način) glede na okolje, kjer boste izdelek uporabljali.
Osvetlitev / Kontrast / Svetlost /
Ostrina / Barva / Ton (G/R)
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Temperatura barv
Način Video/slika izboljša kakovost slike videonaprave. Način Besedilo izboljša kakovost slike računalnika.
• Umerjeno
Ta način uporablja nastavitve svetlosti, barve in game, prilagojene s programom za umerjanje barv Color Expert.
‒‒ Za pravilno uporabo načina Umerjeno morate konfigurirati nastavitve kakovosti slike (npr. nastavitve svetlobe, barve in
game) s programom za umerjanje barv Color Expert.
‒‒ Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
• Ko spreminjate nastavitve za Osvetlitev, Kontrast, Svetlost, Ostrina, Barva ali Ton (G/R), se ustrezno prilagodi tudi zaslon.
• Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki jo priključite na vhodna vrata izdelka.
• Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
Prilagodite temperaturo barve (rdeča/zelena/modra). (Obseg: 2800 K–16000 K)
• Možnost je omogočena, ko je Barvni ton nastavljen na Izklop.
• Temperatura barv je onemogočena, če je Slikovni način nastavljen na Umerjeno.
Nastavitev beline
2 točki
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira nastavitev beline v intervalih po 2 točki.
10 točk
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira nastavitev beline v intervalih po 10 točk.
• Nekatere zunanje naprave morda ne podpirajo te funkcije.
• Možnost je omogočena, ko je Slikovni način nastavljen na Pisarna in šola (Video/slika).
Gama
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
• Če je možnost Slikovni način nastavljena na Umerjeno, je možnost Gama onemogočena.
54
Poglavje 5. Meni
Slika ▼
2
3
Umerjena vrednost
Dodatne nastavitve
Opis
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve in game, prilagojene s programom za umerjanje barv Color Expert, uporabiti v
načinih Informacije in Oglas.
• Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
• Če je možnost Slikovni način nastavljena na Umerjeno, je možnost Umerjena vrednost onemogočena.
Dinamični kontrast
Prilagodite kontrast zaslona.
Črni odtenek
Izberite stopnjo črnine, da prilagodite globino zaslona.
Barva polti
Poudarite rožnat odtenek za možnost Barva polti.
Način Samo RGB
Prikaže barve Rdeča, Zelena in Modra za natančno prilagajanje odtenka in nasičenosti.
Barvni prostor
Prilagodi obseg in raznolikost barv (barvni prostor), ki je na voljo za ustvarjanje slik.
• Za prilagajanje možnosti Barva, Rdeča, Zelena, Modra in Ponastavi nastavite Barvni prostor na Po meri.
HDMI UHD Color
Omogočite to možnost za optimizacijo kakovosti slike za povezave HDMI UHD. Na voljo za HDMI1, HDMI2 in DisplayPort.
• Ko je ta nastavitev vklopljena, so podprti samo izdelki UHD.
• Ko je ta nastavitev vklopljena, morate uporabiti iste nastavitve za vse izdelke v izhodni povezavi.
Osvetlj. gibanja
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
• Možnost je omogočena, ko je Slikovni način nastavljen na Terminal in postaja (Video/slika).
Možnosti slike
Barvni ton
Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim željam.
• Če je možnost Slikovni način nastavljena na Umerjeno, je možnost Barvni ton onemogočena.
• Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Čisti digitalni prikaz
Če je signal oddajanja, ki ga sprejema izdelek, šibek, lahko aktivirate funkcijo Čisti digitalni prikaz, da zmanjšate morebitno
statiko ali podvajanje na zaslonu.
• Moč prejetega signala je največja, ko je črtica zelena.
• Ko je signal šibek, preskusite vse možnosti, dokler ni na izdelku prikazana najboljša slika.
Stopnja črnine HDMI
Na zaslonu izbere stopnjo črnine in tako prilagodi globino zaslona.
55
Poglavje 5. Meni
Slika ▼
2
3
Opis
Filmski način
Ta način je primeren za ogled filmov.
Nastavi izdelek, da samodejno zaznava in obdeluje signale filma iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost.
• Na voljo v HDMI (1080i).
Velikost slike
Dinamična osvetlitev
Samodejno prilagodite osvetlitev, da v trenutnih pogojih omogočite najboljši mogoč kontrast zaslona.
Velikost slike
Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
POZOR
Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona, lahko povzročijo ohranjanje slik (vžgane slike na zaslonu),
kar ni vključeno v jamstvo.
Prilagodi zaslonu
Ko je izbrana ta možnost, je prikazana polna slika programa. Noben del slike ni izrezan.
Zoom/položaj
Prilagodi povečavo in položaj slike. Možnost Velikost slike mora biti nastavljena na Po meri, da bo ta možnost na voljo.
• Možnost Po meri pod možnostjo Velikost slike je omogočena le, če je Slikovni način nastavljen na Video/slika v načinu DVI.
• Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite možnost Ponastavi na zaslonu Zoom/položaj.
Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
Samodejna prilagoditev
Prilagoditev zaslona
računalnika
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
Grobo / Natančno
Odstrani ali zmanjša šum slike.
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo "Grobo" čim bolj prilagodite frekvenco (Grobo) in znova zaženite
natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko, da bo poravnana s sredino zaslona.
Položaj
Prilagodi položaj zaslona računalnika, če ni usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
Pritisnite gumb  ali , da prilagodite navpični položaj. Pritisnite gumb  ali , da prilagodite vodoravni položaj.
Ponastavitev slike
Izklop slike
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
Če izberete možnost Izklop slike, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
56
Poglavje 5. Meni
Slika ▼
2
Ponastavitev slike
3
Opis
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
57
Poglavje 5. Meni
Prilagajanje zaslonskega prikaza
Zaslonski prikaz ▼
2
3
Opis
Usmerjenost prikaza
Usmeritev zaslonskega menija
Nastavite usmerjenost zaslona menija.
Usmerjenost izvorne vsebine
Nastavite usmerjenost vsebine iz zunanjih naprav, povezanih z izdelkom.
Razmerje stranic
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
• Ta možnost je na voljo samo, ko je Usmerjenost izvorne vsebine nastavljena na Pokončno.
Zaščita zaslona
Čas samodejne zaščite
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih
podvojenih slik na zaslonu.
Zaščita zaslona pred vžigom
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje nastanka vžganih
slik na zaslonu, imenovano Zaščita zaslona pred vžigom.
Zaščita zaslona pred vžigom rahlo premakne sliko na zaslonu.
• Premik slikovnih pik
‒‒ Zmanjšajte možnost ohranjanja slik tako, da slikovne pike rahlo premikate vodoravno ali navpično.
‒‒ Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do ohranjanja slike. To ni napaka na izdelku.
• Časovnik
‒‒ Nastavite lahko časovnik za funkcijo Zaščita zaslona pred vžigom.
‒‒ Funkcija Zaščita zaslona pred vžigom se po določenem času samodejno izklopi.
• Takojšen prikaz
‒‒ Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite takoj prikazati.
Prikaz sporočila
Jezik
Informacije o viru
Izberite, ali naj se vir OSD prikaže, ko spremenite vhodni vir.
Sporočilo Ni signala
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala OSD, ko signal ni zaznan.
Sporočilo MDC
Izberite, ali naj se MDC OSD prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
Sporočilo o stanju prenosa
Izberite, če želite prikazati stanje med prenašanjem vsebine iz strežnika ali druge naprave.
Nastavi jezik menija.
• Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za zaslonski prikaz menija. Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
58
Poglavje 5. Meni
Zaslonski prikaz ▼
2
Ponastavi zasl. prikaz
3
Opis
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju Zaslonski prikaz na privzete tovarniške nastavitve.
59
Poglavje 5. Meni
Prilagajanje zvoka
Zvok ▼
2
Način zvoka
3
Opis
Izberete lahko način zvoka, ki ustreza vašim željam.
• Če je možnost Predvajanje zvoka nastavljena na Zunanji, je možnost Način zvoka onemogočena.
Ravnovesje
Prilagodite glasnost zvočnikov, da optimirate ravnovesje zvoka.
• Če je možnost Predvajanje zvoka nastavljena na Zunanji, je možnost Ravnovesje onemogočena.
Izenačevalnik
Prilagodite izenačevalnik, da prilagodite glasnost in višino tona in izboljšate intenzivnost predvajanja zvoka.
• Če je možnost Predvajanje zvoka nastavljena na Zunanji, je možnost Izenačevalnik onemogočena.
Zvok HDMI
Izberite vir zvoka: AV(HDMI) ali PC(DVI).
Vklopljen zvok videoklica
Izberite zvočni izhod za poslušanje med videoklicem.
Predvajanje zvoka
Če poslušate filmsko ali televizijsko glasbo prek zunanjega sprejemnika, boste morda slišali odmev zvoka, ki ga povzroči razlika
pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zvočniki, priključenimi v zvočni sprejemnik. V tem primeru v izdelku izberite
možnost Zunanji.
• Če je za Predvajanje zvoka izbrana možnost Zunanji, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Predvajanje zvoka izbrana možnost Notranji, so vklopljeni tako zvočniki
na izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov izdelka in zunanjih zvočnikov.
• Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
Samodejna glasnost
Glasnost je odvisna od kanala.
Samodejno izenači glasnost pri preklapljanju med kanali.
• Če želite glasnost upravljati iz priključene izvorne naprave, nastavite možnost Samodejna glasnost na Izklop. Spremembe
nadzora glasnosti v priključeni izvorni napravi morda ne bo mogoče uveljaviti, če je možnost Samodejna glasnost nastavljena
na Običajno ali Nočno.
• Če je možnost Predvajanje zvoka nastavljena na Zunanji, je možnost Samodejna glasnost onemogočena.
Ponastavi zvok
Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
60
Poglavje 5. Meni
Omrežje
Omrežje ▼
2
3
Opis
Stanje omrežja
Preverite lahko, ali je vzpostavljena povezava z omrežjem in internetom.
Odpri omrežne
nastavitve
Konfigurirajte omrežne nastavitve za uporabo različnih funkcij pametnega zvezdišča, kot so iskanje po internetu, skupna raba
vsebine prek domačega omrežja in posodobitve funkcij.
Omrežne nast. strežnika
Vzpostavi povezavo s strežnikom
Za zagon funkcije Predvajal. vzpostavite povezavo z omrežjem.
• Če je možnost SSL omogočena, bo strežnik uporabil https in šifriral prenos podatkov.
• Vnesite naslov IP strežnika in številko vrat. Za številko vrat uporabite številko 7001. (Če s strežnikom ne morete vzpostaviti
povezave prek vrat 7001, se obrnite na skrbnika strežnika, ki vam bo pomagal poiskati pravilno številko vrat, nato spremenite
številko vrat.)
Wi-Fi Direct
Način MagicInfo
Glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek, izberite ustrezni Način MagicInfo.
Dost. do strež.
Dovolite ali zavrnite dostop s strežnika MagicInfo.
Način FTP
Nastavite način delovanja FTP.
Strežnik proxy
Vklopite ali izklopite in konfigurirajte nastavitve strežnika proxy.
Nastavite za povezavo izdelka z brezžičnimi mobilnimi napravami. S to funkcijo lahko brezžične mobilne naprave neposredno
povežete s svojim izdelkom brez usmerjevalnika.
• Če želite uporabiti to funkcijo, mora mobilna naprava podpirati Wi-Fi Direct.
Če želite povezati mobilno napravo z izdelkom s funkcijo Wi-Fi Direct, upoštevajte spodnja navodila:
1 Pojdite na zaslon Wi-Fi Direct. Izdelek začne iskati naprave.
2 V napravi vklopite funkcijo Wi-Fi Direct. Izberite želeno napravo Wi-Fi.
‒‒ PBC (konfiguracija z enim pritiskom gumba): v dveh minutah v napravi Wi-Fi pritisnite gumb WPS(PBC). Izdelek samodejno
pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
‒‒ PIN: vnesite PIN, ki je prikazan v napravi.
• Če želite prekiniti povezavo z napravo, izberite povezano napravo Wi-Fi in nato Povezava je prekinjena.
61
Poglavje 5. Meni
Omrežje ▼
2
3
Opis
Upravitelj mobilnih
naprav
Obvestilo o dostopu
Spremenite nastavitve za prikaz obvestil, ko je naprava povezana.
Seznam mobilnih naprav
Oglejte si povezane naprave in jih upravljajte.
Ime naprave
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je lahko prikazano v omrežnih daljinskih upravljalnikih v omrežju.
62
Poglavje 5. Meni
Omrežne nastavitve (žično)
Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na
hrbtni strani izdelka in zunanji modem.
Glejte spodnjo shemo.
• V nekaterih konfiguracijah omrežja lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem tako, da s
kablom LAN neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani izdelka in stensko omrežno
vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali
usmerjevalnikom v vašem domu.
LAN
Vrata LAN
na zidu
RJ45
LAN
Vrata modema
na zidu
Zunanji modem (ADSL/VDSL)
RJ45
Kabel LAN
Kabel LAN
Kabel za modem
• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani
izdelka z razdelilnikom naslova IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite
kabel LAN.
Glejte spodnjo shemo.
Vrata modema
na zidu
LAN
Zunanji modem
(ADSL/VDSL)
Razdelilnik naslovov IP
(s strežnikom DHCP)
RJ45
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL,
ki podpira protokol DHCP (protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja). Modemi in
usmerjevalniki, ki podpirajo protokol DHCP, samodejno posredujejo vrednosti za naslov IP,
masko podomrežja, prehod in DNS, s katerimi vaš izdelek dostopa do interneta, da vam jih ni
treba vnesti ročno. Večina domačih omrežij je dinamičnih.
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP,
morate med nastavitvijo omrežne povezave ročno vnesti vrednosti za naslov IP, masko
podomrežja, prehod in DNS na zaslonu za nastavitev kabelske povezave. Če ne poznate
vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, se obrnite na svojega ponudnika
internetnih storitev.
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
Kabel za modem
Kabel LAN
Kabel LAN
• Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo
protokol DHCP.
• Modemi ADSL, ki podpirajo protokol DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.
63
Poglavje 5. Meni
Samodejne omrežne nastavitve (žično)
Povežite se v omrežje s kablom LAN.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
2 Izberite možnost Omrežje – Odpri omrežne nastavitve.
3 Izberite možnost Žično.
‒‒ Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in nato se začne postopek preverjanja.
4 Ko je povezava preverjena, izberite V redu.
• Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
• Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite
povezavo nastaviti ročno, nadaljujte na naslednje poglavje o nastavitvi omrežja.
Ročne omrežne nastavitve (žično)
V pisarnah se navadno uporabljajo statični naslovi IP.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za naslov IP, masko podomrežja, prehod in
naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave
ogledate na naslednji način.
1 Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2 V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite Stanje.
3 V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Podpora.
4 Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Ročna nastavitev
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
2 Izberite možnost Omrežje – Odpri omrežne nastavitve.
3 Izberite možnost Žično.
‒‒ Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in nato se začne postopek preverjanja.
4 Izberite možnost Ustavi. Postopek preverjanja se ustavi.
5 Izberite možnost Nastav. IP. Prikaže se zaslon Nastav. IP.
6 Izberite možnost Nastavit. IP in jo nastavite na Vnesi ročno.
‒‒ Če možnost Nastavit. IP nastavite na Vnesi ročno, se nastavitev DNS samodejno nastavi na
Vnesi ročno.
7 Vnesite vrednosti omrežne povezave.
‒‒ Naslov IP, Maska podomrežja, Prehod, Strežnik DNS.
8 Ko končate, na dnu strani izberite V redu in pritisnite
. Prikaže se zaslon za preizkus
omrežja in začne se postopek preverjanja.
9 Ko je povezava preverjena, izberite V redu.
64
Poglavje 5. Meni
Omrežna nastavitev (brezžično)
Povezava z brezžičnim omrežjem
Vrata LAN na zidu
Brezžični razdelilnik
naslovov IP
(usmerjevalnik s
strežnikom DHCP)
Samodejna nastavitev omrežja (brezžično)
Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem, ki od naprav, ki dostopajo do omrežja,
zahteva šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop ali Varnostni ključ. Varnostni ključ
temelji na geslu, ki je navadno beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ste jih morali
vnesti, ko ste nastavljali varnost za brezžično omrežje. Če omrežno povezavo nastavite na tak
način in če poznate Varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali med samodejnim ali
ročnim postopkom nastavitve vnesti to geslo.
Samodejna nastavitev
Kabel LAN
Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802.11n. Ko predvajate videoposnetek prek
omrežne povezave, se bo slika morda zaustavljala.
• Za brezžični razdelilnik naslovov IP uporabite kanal, ki ga trenutno ne uporabljate. Če izbrani
kanal za brezžični razdelilnik naslovov IP že uporablja druga bližnja naprava, bo prišlo do
motenj in prekinitve komunikacije.
• Vaš izdelek podpira le naslednje varnostne protokole za brezžična omrežja.
Če izberete pretok Pure High (Greenfield) 802.11n in je v dostopni točki ali brezžičnem
usmerjevalniku za vrsto šifriranja izbrano WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungovi
izdelki v skladu z novimi specifikacijami za Wi-Fi ne bodo podpirali povezave.
• Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko povežete v
omrežje z načinom PBC (konfiguracija z enim pritiskom gumba) ali vnosom kode PIN. Funkcija
WPS v obeh načinih samodejno konfigurira vrednost SSID in ključ WPA.
• Načini vzpostavitve povezave: povezavo z brezžičnim omrežjem lahko vzpostavite na tri
načine.
Samodejna nastavitev (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja), ročna nastavitev, WPS(PBC)
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
2 Izberite možnost Omrežje – Odpri omrežne nastavitve.
3 Izberite možnost Brezžično.
‒‒ Funkcija omrežja poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
4 Na seznamu omrežij pritisnite gumb  ali , da izberete omrežje, in nato pritisnite
.
‒‒ Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Osveži za vnovično iskanje.
‒‒ Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Ustavi. Prikaže se gumb Dodaj
omrežje in omrežje lahko nastavite ročno.
5 Če se prikaže zaslon Vnesite geslo, nadaljujte s 6. korakom. Če izberete brezžični
usmerjevalnik brez varnostnih nastavitev, nadaljujte z 8. korakom.
6 Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite geslo. (varnostni ključ ali koda PIN).
7 Ko končate, z gumbom  premaknite kazalko na Končano in pritisnite
. Prikaže se zaslon
za preizkus omrežja in nato se začne postopek preverjanja.
8 Ko je povezava preverjena, izberite V redu.
65
Poglavje 5. Meni
Ročna nastavitev omrežja (brezžično)
1 Pritisnite gumb
V pisarnah se navadno uporabljajo statični naslovi IP.
2
3
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za naslov IP, masko podomrežja, prehod in
naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave
ogledate na naslednji način.
1 Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2 V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite Stanje.
3 V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Podpora.
4 Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
Ročna nastavitev
1 Pritisnite gumb MENU na daljinskem upravljalniku.
2 Izberite možnost Omrežje – Odpri omrežne nastavitve.
3 Izberite možnost Brezžično.
‒‒ Funkcija omrežja poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
4 Izberite možnost Ustavi. Postopek preverjanja se ustavi.
5 Izberite možnost Dodaj omrežje.
6 Vnesite SSID omrežja in izberite Končano.
7 Izberite Vrsta varnosti in nato izberite V redu. Če izberete možnost Odpri, nadaljujte z 10.
korakom.
8 Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite geslo. (varnostni ključ ali koda PIN)
. Prikaže se zaslon
9 Ko končate, z gumbom  premaknite kazalko na Končano in pritisnite
za preizkus omrežja in nato se začne postopek preverjanja.
10 Ko je povezava preverjena, izberite V redu.
WPS(PBC)
Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)
Če je na usmerjevalniku gumb za WPS(PBC), upoštevajte spodnja navodila.
4
5
6
7
na daljinskem upravljalniku.
Izberite možnost Omrežje – Odpri omrežne nastavitve.
Izberite možnost Brezžično.
‒‒ Funkcija omrežja poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
Izberite možnost Ustavi. Postopek preverjanja se ustavi.
Izberite možnost Uporabi WPS in pritisnite
.
V dveh minutah pritisnite gumb WPS(PBC) na usmerjevalniku. Izdelek samodejno pridobi
vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za vzpostavitev povezave z omrežjem.
Prikaže se zaslon z omrežno povezavo in nastavitev omrežja je končana.
MENU
66
Poglavje 5. Meni
Sistem
Sistem ▼
2
3
Opis
Pripomočki za ljudi s
posebnimi potrebami
Glasovni vodnik
Vklopite ali izklopite funkcijo Glasovni vodnik in nastavite glasnost, hitrost in višino tona glasu. Funkcija glasovnega vodnika
uporablja jezik, ki ga nastavite v možnosti Jezik.
Prosojnost menijev
Nastavite prosojnost menijskega polja.
Visok kontrast
V razdelku "Meni" nastavite ozadje in pisavo na barve z visokim kontrastom. Če je izbrana ta možnost, meniji niso prosojni.
Povečaj
Povečajte velikost menija.
Začetna nastavitev
Televizor ponastavite na izvirne nastavitve in znova izvedite začetno Nastavitev.
• Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je "0–0–0–0".
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Spremeni PIN..
Čas
Konfigurirajte različne nastavitve v zvezi s časom.
• Za prikaz trenutne ure pritisnite gumb
Nastavitev ure
INFO .
Izberite možnost Nastavitev ure. Izberite možnost Datum ali Čas in nato pritisnite
.
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba za gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se lahko
.
premaknete z gumboma  in . Ko končate, pritisnite
Nastavitve NTP
Nastavite URL strežnika in časovni pas, da uporabite čas omrežja.
Poletni/zimski čas
Vklopite ali izklopite funkcijo "Poletni/zimski čas" (poletni čas).
Časovnik za spanje
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
• S puščičnima tipkama za gor in dol nastavite časovno obdobje in pritisnite
. Če želite preklicati funkcijo Časovnik za spanje,
izberite možnost Izklop.
Zakasnitev vklopa
Samod. preklaplj. vira
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50 sekund).
Če zaslon vklopite, ko je izbrana možnost Samod. preklaplj. vira vklopljeno, in če predhodno izbrani video vir ni aktiven, bo zaslon
samodejno iskal druge vhodne vire videa za aktivni video.
67
Poglavje 5. Meni
Sistem ▼
2
3
Opis
Samod. preklaplj. vira
Če je za Samod. preklaplj. vira izbrana možnost Vklop, bo naprava samodejno iskala aktivni video v video viru zaslona.
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primarni vir.
Možnost Sekundarni vir se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Če primarni in sekundarni vhodni vir ne bosta prepoznana, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir; najprej bo preveril
primarni in nato sekundarni vir. Če nobeno iskanje ni uspešno, se zaslon vrne na prvi video vir in prikaže se sporočilo, da ni
signala.
Če je možnost Primarni vir nastavljena na Vsi, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir med vhodnimi video viri. Če
videa ni mogoče najti, se zaslon vrne na prvi video vir v zaporedju.
Obnov. primarnega vira
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
• Funkcija Obnov. primarnega vira je onemogočena, če je Primarni vir nastavljen na Vsi.
Primarni vir
Izberite Primarni vir za samodejni vhodni vir.
Sekundarni vir
Izberite Sekundarni vir za samodejni vhodni vir.
Povezava DVI
Izberite izvorno napravo, ki je povezana z vhodom DVI.
• Če zaslon ni prikazan, znova zaženite izvorno napravo.
Nadzor napajanja
Samodejni vklop
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
Vklop račun. modula
Računalniški modul lahko vklopite ali izklopite ločeno od naprave LFD.
Najv. varčevanje z energijo
Izklopi izdelek, da zmanjša porabo energije, kadar je računalnik določen čas nedejaven.
• Na voljo samo za načine DVI, HDMI, DisplayPort.
Nadzor pripravljenosti
Nastavite lahko stanje pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
• Na voljo samo za načine DVI, HDMI, DisplayPort.
• Ko se prikaže sporočilo Signal je šibek ali ni signala, se prepričajte, da je izvorna naprava pravilno povezana.
• ČejemožnostSporočiloNisignalanastavljenanaIzklop,sesporočiloSignalješibekalinisignalaneprikaže.MožnostSporočiloNisignala
nastavite na Vklop.
Stanje pripravl. omrežja
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
68
Poglavje 5. Meni
Sistem ▼
2
Ekološka nastavitev
3
Opis
Gumb za vklop
Gumb za vklop (v zgornjem levem kotu daljinskega upravljalnika) lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
Način varčevanja z energijo
Zmanjša porabo energije s prilagajanjem svetlosti zaslona.
Ekološki senzor
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
• Če prilagajate nastavitev za Osvetlitev v meniju Slika, onemogočite Ekološki senzor.
• Če je Ekološki senzor nastavljen na Vklop, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede na intenzivnost
svetlobe v prostoru.
Urnik lučke zaslona
Prilagodite svetlost plošče. Bolj ko se vrednost bliža številki 100, svetlejša je plošča.
Izklop, če ni signala
Varčuje z energijo, tako da izklopi napravo, kadar na nobenem viru ni signala.
• Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z energijo.
• Izdelek se samodejno izklopi ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Sam. izkl. en.
Nadzor temperature
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na sprednjem delu izdelka, se
izdelek izklopi samodejno, da ne pride do pregrevanja.
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 °C.
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 °C (če je temperatura okolja 40 °C).
• Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej narašča, se
izdelek izklopi, da prepreči pregrevanje.
Upravitelj vnosnih naprav
Predvajaj prek
Nastavite vhodne naprave za uporabo s tem izdelkom. V tem meniju lahko preverite seznam naprav in prilagodite nastavitve.
Jezik tipkovnice
Nastavite jezik tipkovnice.
Vrsta tipkovnice
Vrsta tipkovnice.
Bližnjica za vhodne jezike
Izberite bližnjico za preklapljanje med vhodnimi jeziki.
Izberite ustrezen način Predvajaj prek glede na okolje, v katerem uporabljate izdelek.
Domači zaslon se lahko razlikuje glede na nastavitev.
69
Poglavje 5. Meni
Sistem ▼
2
3
Spremeni PIN.
Opis
Prikaže se zaslon Spremeni PIN..
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v polje Vnesite novo kodo PIN. Iste štiri števke vnesite še v polje Potrdite
novo kodo PIN.
• Privzeto geslo: 0–0–0–0
Varnost
Varnostno zaklepanje
. Privzeta koda PIN je "0–0–0–0".
• Vnesite 4-mestno kodo PIN in pritisnite
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Spremeni PIN..
Vse menije in gumbe izdelka in daljinskega upravljalnika, razen gumba
Varnostno zaklepanje.
LOCK
na daljinskem upravljalniku, zaklenete s funkcijo
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite kateri koli gumb in vnesite geslo (privzeto geslo: 0–0–0–0).
Vklopite Gumb za vklop, da omogočite vklop naprave z gumbom za vklop na daljinskem upravljalniku, ko je omogočena možnost
Varnostno zaklepanje.
Zaklepanje gumbov
V tem meniju lahko zaklenete gumb na izdelku.
Če je možnost Zaklepanje gumbov nastavljena na Vklop, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
Zaklep samo. pred. USB
Izberite, ali želite, da se vsebina storitve MagicInfo, ki je shranjena v priključeni napravi USB, predvaja samodejno.
• Ko priključite napravo USB z vsebino storitve MagicInfo, se za pet sekund prikaže napis "Zaklep samo. pred. USB: Vklopljeno.".
Zaklepanje povezovanja z
mobilnimi napravami
Drugim napravam v omrežju, kot so pametni telefoni in tablični računalniki, preprečuje deljenje vsebine z vašim podpisom.
Zaklep upravljanja na dotik
Preprečite upravljanje naprave z dotiki.
Oddaljeno upravljanje
Izberete lahko zunanji ukaz Dovoli. ali Zavrni., da pridobite dostop do naprave prek omrežja.
• Spremenjena nastavitev ostane v veljavi tudi, ko je izdelek izklopljen in med uporabo tipke na plošči ali gumba za vklop in
izklop.
Splošno
Pametna zaščita
S to funkcijo vse zunanje naprave, povezane s televizorjem, zaščitite pred hekerji, vohunsko programsko opremo in virusi.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Glejte Anynet+ (HDMI-CEC) na strani 71.
Hitri priklop HDMI
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop izvorne naprave DVI/HDMI.
70
Poglavje 5. Meni
Sistem ▼
2
3
Opis
Privzeti logotip
Privzeti logotip, ki se prikaže ob vklopu izdelka, lahko prenesete, izberete in nastavite čas njegovega prikaza.
• Privzeti logotip
‒‒ Lahko izberete privzeti logotip (sliko/video) ali izklopite prikaz privzetega logotipa.
‒‒ Za nastavitev privzetega logotipa morate logotip najprej prenesti z zunanje naprave USB.
• Čas prikaza logotipa
‒‒ Če je privzeti logotip vrste Slika, lahko nastavite Čas prikaza logotipa.
• Prenesi dat. z log.
‒‒ Privzeti logotip lahko prenesete v izdelek z zunanje naprave USB.
‒‒ Privzeti logotip, ki ga želite prenesti, morate shraniti v datoteko z imenom "samsung", zapisanim z malimi črkami.
‒‒ Če je na voljo več zunanjih naprav USB, izdelek poskuša prenesti privzeti logotip z naprave, ki je bila nazadnje priključena v
izdelek.
Omejitve datoteke s privzetim logotipom
• Pri privzetih logotipih v obliki slike so podprte samo datoteke z bitnimi slikami (oblika zapisa aRGB 32bpp).
• Ločljivost privzetega logotipa v obliki slike mora biti med najmanjšo ločljivostjo 128 x 64 in največjo ločljivostjo zaslona.
(Vodoravne in navpične vrednosti ločljivosti morajo biti večkratniki števila 4.)
• Pri privzetih logotipih v obliki videa so podprte samo datoteke vrste TS Stream.
• Največja podprta datoteka z videom je 150 MB. Priporočena dolžina datoteke z videom je 20 sekund ali manj.
Igralni način
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, izberite igralni način in si tako zagotovite bolj realistično
izkušnjo igranja iger.
• Previdnostni ukrepi in omejitve za igralni način
Če želite izključiti igralno konzolo in priključiti drugo zunanjo napravo, v nastavitvenem meniju izklopite igralni način.
Ponastavi sistem
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve sistema na privzete tovarniške nastavitve.
71
Poglavje 5. Meni
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija, s katero lahko upravljate vse priključene Samsungove naprave, ki podpirajo
Anynet+, z daljinskim upravljalnikom Samsungovega izdelka. Sistem Anynet+ lahko uporabljate
le s Samsungovimi napravami, ki vključujejo funkcijo Anynet+. Če se želite prepričati, ali vaša
Samsungova naprava podpira to funkcijo, preverite, ali je na napravi logotip sistema Anynet+.
• Naprave s funkcijo Anynet+ lahko upravljate le z daljinskim upravljalnikom izdelka, ne s
tipkami na izdelku.
• Daljinski upravljalnik izdelka morda v določenih pogojih ne bo deloval. V tem primeru znova
izberite napravo Anynet+.
• Anynet+ deluje, če je AV-naprava, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti oziroma
aktivna.
• V načinu Slika v sliki (PIP) funkcija Anynet+ deluje le, če je AV-naprava priključena kot
primarni zaslon. Če je AV-naprava priključena kot sekundarni zaslon, funkcija ne deluje.
• Anynet+ podpira največ 12 AV-naprav. Priključite lahko do 3 naprave iste vrste.
Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+
Težava
Mogoča rešitev
Anynet+ ne deluje.
• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+
•
•
•
•
•
•
•
podpira le naprave Anynet+.
Preverite, ali je napajalni kabel naprave Anynet+ pravilno
priključen.
Preverite, ali so kabli za video/zvok/HDMI naprave Anynet+
pravilno priključeni.
Preverite, ali je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na
Vklop v meniju Sistem.
Preverite, ali je daljinski upravljalnik združljiv s funkcijo
Anynet+.
Anynet+ v določenih okoliščinah ne deluje. (začetna
nastavitev)
Če ste odstranili in nato znova priključili kabel HDMI, znova
poiščite naprave ali izklopite in znova vklopite izdelek.
Preverite, ali je funkcija Anynet+ v napravi Anynet vklopljena.
Anynet+ želim zagnati.
• Preverite, ali je naprava Anynet+ pravilno priključena v
izdelek, nato pa preverite, ali je možnost Anynet+ (HDMICEC) nastavljena na Vklop v meniju Sistem.
Anynet+ želim zapreti.
• Na daljinskem upravljalniku izdelka pritisnite gumb
SOURCE
in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže
sporočilo "Prekinjanje
povezave z napravo
Anynet+ ...".
• Pri konfiguraciji funkcije Anynet+ ali preklopu v način
gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika.
• Daljinski upravljalnik lahko začnete uporabljati šele, ko
izdelek dokonča konfiguracijo funkcije Anynet+ ali preklopi na
napravo Anynet+.
Naprava Anynet+ ne
predvaja.
• Funkcije predvajanja ni mogoče uporabiti, ko se izvaja začetna
nastavitev.
72
Poglavje 5. Meni
Težava
Mogoča rešitev
Priključena naprava ni
• Preverite, ali naprava podpira funkcije sistema Anynet+.
• Preverite, ali je kabel HDMI pravilno priključen.
• Preverite, ali je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na
Vklop v meniju Sistem.
• Znova poiščite naprave Anynet+.
• Napravo Anynet+ morate priključiti s kablom HDMI.
Prepričajte se, da je naprava priključena na izdelek s kablom
HDMI.
• Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema
Anynet+.
• Če je povezava prekinjena zaradi izpada električne energije
ali izključitve kabla HDMI, znova poiščite naprave.
prikazana.
73
Poglavje 5. Meni
Podpora
Podpora ▼
2
3
Posodobitev programske
opreme
Stik s Samsungom
Opis
V meniju Posodobitev programske opreme lahko programsko opremo izdelka nadgradite na najnovejšo različico.
• Ne pozabite, da izdelka ne smete izklopiti, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske opreme se
izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
• Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete nastavitve.
Priporočamo, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Posodobi zdaj
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
Samodej. posodobitev
Ta funkcija samodejno posodobi izdelek, ko ga ne uporabljate.
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
• Stopite v stik s Samsungom in poiščite Koda modela in Različica programske opreme izdelka.
Ponastavi vse
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
Poglavje 6. Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Preden se obrnete na nas
Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Diagnoza
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2 Izklopite vse kable iz izdelka.
3 Vklopite izdelek.
4 Če se prikaže sporočilo Noben kabel ni priključen, izdelek deluje normalno.
Če zaslon ostane prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Ločljivost zaslona
Neoptimalen način se prikaže za kratek čas, če izberete način, ki presega podprto ločljivost (glejte Podprte ločljivosti).
74
75
Poglavje 6. Odpravljanje težav
Točke preverjanja
Težave z namestitvijo (način računalnika)
Zaslon se stalno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMIDVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite velikost zaslona v
nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite gonilnik grafične kartice na
najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma računalnika.)
PC je prikazan v razdelku Vir, če računalnik nima vzpostavljene
povezave.
PC je vedno prikazan v razdelku Source, ne glede na to, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo.
Težave z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Na zaslonu se prikaže sporočilo Noben kabel ni priključen.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se Neoptimalen način.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Glejte Tabela načinov standardnega signala in nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni jasen. Zaslon je zamegljen.
Nastavite Grobo in Natančno.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je združljiv z izdelkom.
Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne informacije v meniju izdelka in tabele načinov
standardnega signala.
76
Poglavje 6. Odpravljanje težav
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Nastavite Svetlost in Kontrast.
Barva zaslona ni dosledna.
Pojdite na Slika in prilagodite nastavitve Barvni prostor.
Bela barva ni videti bela.
Pojdite na Slika in prilagodite nastavitve Nastavitev beline.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5
do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite na Sistem in se prepričajte, da je nastavitev Časovnik za spanje nastavljena na vrednost Izklop.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10 do 15 minutah.
Kakovost slike izdelka se razlikuje od kakovosti slike v
prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana video vsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro premikajočih se
predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To ne pomeni, da je izdelek v
okvari.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Pojdite na Slika in prilagodite nastavitve zaslona, kot so Slikovni način, Barva, Svetlost in Ostrina.
Pojdite na Sistem in prilagodite nastavitve Način varčevanja z energijo.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Velikost slike nastavljena na vrednost Prilagodi zaslonu, spremenite nastavitev v Standardno 16 : 9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene ali modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake v DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu.
Za pomoč se obrnite na servisni center družbe Samsung.
Slika na zaslonu je nestabilna in zmrzne.
Slika na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen. To težavo odpravite tako, da
spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
77
Poglavje 6. Odpravljanje težav
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4 : 3) lahko povzroči črne trakove na obeh straneh zaslona v
visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali v programski
opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Pojdite na Zvok in spremenite nastavitev Predvajanje zvoka v Notranji.
Če uporabljate vhodno napravo:
• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in;
• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev zvoka na HDMI).
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek izhod za slušalke, zagotovite, da je prost
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
78
Poglavje 6. Odpravljanje težav
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Če je nastavitev Predvajanje zvoka nastavljena na vrednost Zunanji, sta gumb za uravnavanje glasnosti in funkcija utišanja zvoka
onemogočena.
Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).
Zvok, ki ga predvajajo zvočniki zaslona, se ne spremeni, tudi če
spremenite nastavitev Način zvoka.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Iz zvočnikov je mogoče slišati odmev.
Razlika pri hitrosti dekodiranja med zvočniki izdelka in zunanjimi zvočniki lahko povzroči odmev.
Nastavitve zvoka v vhodni napravi ne vplivajo na nastavitve notranjih zvočnikov izdelka.
V tem primeru nastavite nastavitev Predvajanje zvoka na vrednost Zunanji.
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+/–).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga odnesite v popravilo.
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in postopoma izgine.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
79
Poglavje 6. Odpravljanje težav
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in video datoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno delovanje. Če boste izdelek pritrdili na
steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del zasnove izdelka. To ni napaka izdelka.
Meni Slika v sliki (PIP) ni na voljo.
Meni je omogočen oz. onemogočen glede na način Vir.
Ko skušam spremeniti ločljivost računalnika, se izpiše sporočilo
"Določena ločljivost ni podprta.".
Sporočilo "Določena ločljivost ni podprta." se prikaže, če ločljivost vhodnega vira presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka, ko je priključen
kabel DVI-HDMI.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
Stopnja črnine HDMI v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne deluje
pravilno.
Ta funkcija je na voljo, samo če je vhodna naprava, kot je predvajalnik DVD ali naprava STB priključena
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB).
Prikazane barve slike so nenavadne. Slika ali zvok morda ne bosta na voljo. Do tega lahko pride, če je z izdelkom povezana
vhodna naprava, ki podpira samo starejšo različico standarda HDMI.
V primeru teh težav poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne vključuje zvoka.V tem primeru
ročno izberite zvočni vhod.
V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Zvočni vhod
Način zaslona
PC
Samodejno
Nastavitve računalnika
DVI PC
Audio In (stereo vrata)
Nastavitve računalnika
Če je v načinu varčevanja z energijo vhodni vir nastavljen na
DisplayPort, nastavitev zaslona računalnika ni mogoče shraniti.
Pojdite na Sistem → Nadzor napajanja in nastavite nastavitev Najv. varčevanje z energijo na vrednost Izklop. Lahko pa znova
nastavite nastavitve izhoda zaslona računalnika. Preverite, ali je naprava vključena.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen na
DisplayPort, zaslon BIOS in zaslon za zagon nista prikazana.
Zaženite računalnik, kadar je naprava vklopljena ali kadar vhodni vir ni nastavljen na DisplayPort.
80
Poglavje 6. Odpravljanje težav
Pogosta vprašanja
Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Vprašanje
Odgovor
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
• Windows 7: Pojdite na Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje ločljivosti → Dodatne nastavitve →
Monitor in spremenite frekvenco v Nastavitve monitorja.
• Windows 8: Pojdite na Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost → Dodatne
nastavitve → Monitor in spremenite frekvenco v Nastavitve monitorja.
• Windows 10: Pojdite na Nastavitve → Sistem → Zaslon → Dodatne nastavitve zaslona → Prikaži lastnosti omrežne kartice →
Monitor in prilagodite nastavitev Hitrost osveževanja zaslona pod Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
• Windows 7: Pojdite na Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in spremenite ločljivost.
• Windows 8: Pojdite na Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagodi ločljivost in spremenite
ločljivost.
• Windows 10: Pojdite na Nastavitve → Sistem → Zaslon → Dodatne nastavitve zaslona in spremenite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Ohranjevalnik
zaslona → Spremeni nastavitve porabe ali v BIOS SETUP v računalniku.
• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite v Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi →
Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali v BIOS SETUP na računalniku.
• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v Nastavitve → Prilagodi → Zaklenjeni zaslon → Nastavitve časa za izklop
zaslona → Napajanje in spanje ali v BIOS SETUP na računalniku.
81
Poglavje 7. Dodatek
Dodatek
Specifikacije
Splošno
Ime modela
PM32F
PM43F / PH43F / PH43F-P
PM49F / PH49F / PH49F-P
PM55F / PH55F / PH55F-P
Velikost
RAZRED 32 (80,1 cm/31,5 palca)
RAZRED 43 (107,9 cm/42,5 palca)
RAZRED 49 (123,2 cm/48,5 palca)
RAZRED 55 (138,7 cm/54,6 palca)
Območje prikaza
698,4 mm (V) x 392,85 mm (N)
(27,5 palca (V) x 15,5 palca (N))
940,89 mm (V) x 529,25 mm (N)
(37,0 palca (V) x 20,8 palca (N))
1073,78 mm (V) x 604,00 mm (N)
(42,2 palca (V) x 23,7 palca (N))
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (N)
(47,7 palca (V) x 26,8 palca (N))
Zvočni izhod
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Zaslon
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Okoljski vidiki
Delovanje
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), s PIM: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
POZOR
Namestitev ohišja izvedite pri notranji temperaturi 40 °C ali nižji.
Shranjevanje
Temperatura: –20 °C – 45 °C (–4 °F – 113 °F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
Poglavje 7. Dodatek
• Plug-and-Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira
nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
• To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
• Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung Electronics.
82
83
Poglavje 7. Dodatek
Tabela načinov standardnega signala
Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost
slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
PM32F / PM43F / PM49F / PM55F
PH43F / PH49F / PH55F / PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P
Vodoravna frekvenca
30–80 kHz
Navpična frekvenca
60–75 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
• Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se
meri v enoti kHz.
• Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na sekundo (kot fluorescentna luč), da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost ponavljanja prikaza ene slike na sekundo se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri v enoti Hz.
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala,
bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr.
V
N
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
84
Poglavje 7. Dodatek
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr.
V
N
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
85
Poglavje 7. Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek stranke)
Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk
serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez
razstavljanja izdelka.
• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali programa drugega proizvajalca.
• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je vzrok napake na izdelku:
• Zunanji udarec ali padec.
• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
• Popravilo s strani osebe, ki ni tehnik zunanjega servisnega podjetja ali partner družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
• Neupoštevanje "previdnostnih ukrepov" v Uporabniškem priročniku.
Drugo
• Če izdelek odpove zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka,
filter, trak idr.)
Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek
storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
86
Poglavje 7. Dodatek
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon dalj časa prikazuje isti
vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali
stanjšajo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika.
POZOR
Te informacije so navodila za preprečevanje vžganosti zakasnelih slik. Dolgotrajni prikaz
istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik. Garancija ne krije te težave.
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
Dolgotrajni prikaz istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik ali zameglitev slike.
Če izdelka dalj časa ne uporabljate, ga izklopite, vklopite način varčevanja z energijo ali zaženite
ohranjevalnik zaslona.
• Redno spreminjajte barve.
Tip 1
Tip 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
POZOR
Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
87
Poglavje 7. Dodatek
Licenca
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories.
Ime Dolby, Dolby Audio, Pro Logic in simbol z dvojno črko D sta
blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne
licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za informacije o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na Samsungov center za pomoč
strankam ali pošljite elektronsko pošto na naslov oss.request@samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising