Samsung | QB75H-TR | User guide | Samsung QB75H-TR Navodila

Samsung QB75H-TR Navodila
Uporabniški priročnik
QBH-TR (QB65H-TR QB75H-TR)
QBN-W (QB75N-W)
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.
Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan.
Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.
Administrativni stroški se lahko zaračunajo, če:
(a) vas na vašo zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen (npr. če niste prebrali
uporabniškega priročnika);
(b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen (npr. če niste prebrali uporabniškega
priročnika).
O administrativnih stroških boste obveščeni pred obiskom tehnika.
© Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics. Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno. Blagovne
znamke, ki niso Samsung Electronics, so last zadevnih lastnikov.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 23
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na
steno
23
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 23
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)
24
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
32
33
33
34
Povezava z video napravo
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom HDMI
35
35
36
Povezava z zvočnim sistemom
36
Priključevanje kabla LAN
36
Sprememba vira signala
Open
Remote Workspace
37
37
38
Varnostni ukrepi
Varnostni simboli
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
Čiščenje
5
5
6
7
9
11
Shranjevanje in vzdrževanje
12
Uporaba zaslona na dotik
Previdnostni ukrepi za uporabo
12
Zaslon na dotik
Pred uporabo izdelka preberite spodnje
informacije
25
Priključitev zaslona na dotik
Povezava z računalnikom
26
26
Konfiguriranje nastavitev zaslona na dotik
Umerjanje
27
27
Glavni meni
29
Upravljanje zaslona
Poteze za zaslon na dotik
Opombe
30
30
31
Priprave
Pregled komponent
13
Deli
QB65H-TR/QB75H-TR
QB75N-W
14
14
15
Vrata
QB65H-TR/QB75H-TR
QB75N-W
Pladenj
Uporaba funkcij na dotik
Ključavnica proti kraji
16
16
17
18
19
19
Daljinski upravljalnik
20
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)
Kot nagiba
Prezračevanje
22
22
22
25
Priklop in uporaba
vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
32
32
Povezava z računalnikom
32
Multiple Display Control (MDC)
Povezava kablov
Kabel RS232C
Kabel LAN
Povezava
Kode nadzora
39
39
40
42
43
Uporaba MDC
Namestitev in odstranitev programa MDC
47
47
2
Kazalo
Prilagoditev zaslona
Picture Mode
48
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
49
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
50
White Balance
2 Point
20 Point Settings
51
51
51
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
52
52
Calibrated value
52
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HDMI UHD Color
Motion Lighting
HDR+ Mode
53
53
53
53
53
54
54
54
54
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Picture Size Settings
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
57
57
57
Reset Sound
Reset Picture
58
Network
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
59
59
59
Message Display
Source Info
MDC Message
62
62
62
Language
63
Reset OnScreen Display
63
66
Network Status
67
Open Network Settings
Network Type
Nastavitve omrežja (žično)
Nastavitve omrežja (brezžično)
Use WPS
67
67
68
70
72
Server Network Settings
Proxy server
72
72
Device Name
72
System
Prilagoditev zvoka
Sound Mode
64
55
55
55
56
56
56
Balance
65
Equaliser
65
HDMI Sound
65
Sound Output
65
57
Auto Volume
66
Whiteboard Manager
Start from Home
Reset Interval
Samba
Email
USB Lock
Network Lock
Web Browser Settings
Background colour
73
73
73
74
74
74
74
75
76
Accessibility
High Contrast
77
77
3
Kazalo
Enlarge
77
Start Setup
77
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
78
78
78
78
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Network Standby
Power Button
79
79
79
79
79
Eco Solution
Energy Saving Mode
Screen Lamp Schedule
Auto Power Off
80
80
80
81
Temperature Control
81
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
82
82
82
Change PIN
82
Security
Safety Lock On
Button Lock
Remote Management
Secured Protocol
83
83
83
84
84
General
Smart Security
HDMI Hot Plug
85
85
85
Custom Logo
Game Mode
86
87
Reset System
87
Podpora
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
99
Ni napaka na izdelku
99
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka 99
Drugo
99
Software Update
Update Now
88
88
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
100
100
100
Contact Samsung
88
Licenca
101
Reset All
88
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
89
Preverite naslednje.
89
Specifikacije
Splošno
96
Prednastavljeni časovni načini
Preverjanje ločljivosti in frekvence
97
97
4
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Varnostni ukrepi
Ta varnostna navodila zagotavljajo osebno varnost in preprečujejo poškodbe naprav. Preberite
jih, da zagotovite ustrezno uporabo izdelka.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Varnostni simboli
Simbol
Ime
Pomen
Opozorilo
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali
poškodbe lastnine.
Prepoved
NE poskušajte.
Navodila
Upoštevajte navodila.
POZOR
POZOR: NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE
POKROVA (ALI HRBTNEGA DELA). V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO
POPRAVIL UPORABNIK. PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
Ta simbol označuje visoko napetost
v notranjosti. Priti v kakršen koli stik
s katerim koli delom v notranjosti
naprave je nevarno.
Napetost izmeničnega toka: Nazivna
napetost, označena s tem simbolom,
je napetost izmeničnega toka.
Ta simbol označuje, da je izdelku
priložena pomembna dokumentacija
o njegovi uporabi in vzdrževanju.
Napetost enosmernega toka:
Nazivna napetost, označena s tem
simbolom, je napetost enosmernega
toka.
Izdelek razreda II: Ta simbol
označuje, da izdelek ne potrebuje
varnostne povezave z električno
ozemljitvijo. Če na izdelku z
električnim kablom ni tega simbola,
MORA imeti izdelek zanesljivo
povezavo z zaščitno ozemljitvijo.
Pozor. Preberite navodila za
uporabo: S tem simbolom so
označeni nasveti uporabniku, da si
v uporabniškem priročniku prebere
dodatne varnostne informacije.
5
Elektrika in varnost
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
"" Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
Sicer lahko pride do požara.
Opozorilo
Vtič priključite v ozemljeno električno vtičnico. (Razen pri napravah, ki ne zagotavljajo
ozemljitve.)
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Ne uporabljajte poškodovanega vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega
kabla ne odlagajte pod težke predmete.
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride
pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
6
Namestitev
Pozor
Ko napajalni kabel izključujete iz električne vtičnice, držite vtič.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop,
nato pa iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Poškodba kabla lahko povzroči požar ali električni udar.
Pazite, da vtič popolnoma priključite v priključek.
Če vtič ni popolnoma priključen v priključek, se lahko nepričakovano
izključi, hkrati pa obstaja nevarnost pregrevanja zaradi premočnega
toka, kar lahko privede do nesreče.
Izdelek namestite nekoliko stran od stene, da omogočite
prezračevanje.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Uporabljajte samo napajalni kabel Samsung, ki je priložen izdelku. Napajalnega kabla
ne uporabljajte z drugimi izdelki.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
Če pride do težav z izdelkom, morate izključiti napajalni kabel, da popolnoma
prekinete napajanje izdelka. Napajanje ni popolnoma prekinjeno, če uporabite samo
gumb za vklop/izklop na izdelku.
Izdelka ne namestite na mesto s slabim prezračevanjem, denimo na
polico s knjigami ali v omaro.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Napajalnega kabla ne izključujte med uporabo izdelka.
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Ob napačni uporabi plastične embalaže se lahko otroci zadušijo.
Napajalnega kabla (napajalnika) in izdelka ne postavljajte v bližino
virov toplote.
(Sveče, sredstva proti komarjem, cigarete, razpršila, ogrevalne
naprave, kraji, izpostavljeni neposredni sončni svetlobi, in drugo.)
7
Ko nameščate izdelek, ga čvrsto pritrdite, da ne pade.
Če izdelek ni čvrsto pritrjen in se ga otrok med igranjem dotakne,
lahko izdelek pade in se poškoduje oziroma poškoduje otroka.
Pozor
Izdelek naj dvigujeta ali premikata dve osebi hkrati, pri tem pa naj se
nihče ne dotika zaslona.
Izdelek lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali se poškoduje.
Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
Jedilno olje ali oljna para lahko poškodujeta ali deformirata izdelek.
Izdelka ne polagajte s sprednjo stranjo navzdol.
Lahko pride do poškodbe zaslona.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
Zaradi dolgotrajne izpostavitve neposredni sončni svetlobi se lahko površina zaslona
razbarva.
Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe. Uporabljajte le
odobrene omarice.
Če izdelek namestite na neobičajno mesto, lahko elementi v okolici povzročijo znatne
težave s kakovostjo. Zato se pred namestitvijo obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
(Mesta, kjer se nabira droben prah, kjer se uporabljajo kemikalije, kjer so temperature
previsoke ali prenizke ali kjer je veliko vlage oziroma vode, transportna vozila, letališča
ter postajališča, ki se neprekinjeno uporabljajo dalj časa, in drugo.)
8
Delovanje
Po izdelku ne udarjajte s silo.
•• Zaslon se lahko poškoduje.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Opozorilo
Če izdelek oddaja nenavaden zvok, če iz njega prihaja vonj po
zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.)
ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Če v izdelek zaidejo tujki, ga izklopite in izključite napajalni kabel.
Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
Baterije za daljinski upravljalnik in manjše pripomočke hranite zunaj
dosega otrok. Poskrbite, da jih otroci ne pogoltnejo.
Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v
katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Če v izdelek prodre voda, izključite napajalni kabel. Nato se
obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če izdelek pade ali je videti poškodovan, ga izklopite z gumbom za
vklop/izklop in izključite napajalni kabel. Nato se obrnite na center
družbe Samsung za pomoč strankam.
Nadaljnja uporaba lahko povzroči požar ali električni udar.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri
koli kabel.
Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride
pa lahko tudi do električnega udara ali požara.
Med bliskanjem ali grmenjem izklopite izdelek in izključite napajalni
kabel.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki
privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).
Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
9
Na izdelek ničesar ne obešajte in ne plezajte nanj.
•• Izdelek lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali celo smrt.
•• Zlasti pazite, da se otroci ne obešajo na izdelek oziroma ne plezajo
nanj.
Ko je vtič priključen v električno vtičnico, v druge električne vtičnice
ne vtikajte jedilnih paličic ali drugih prevodnikov. Ko vtič izključite iz
električne vtičnice, se nekaj časa ne dotikajte nožic vtiča.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Pozor
Vsako baterijo vstavite tako, da je njena polariteta (+, –) pravilna.
Če polariteta ni pravilna, lahko baterija poči oziroma iz nje uhaja
tekočina, kar lahko privede do kontaminacije in poškoduje dele v
bližini oziroma povzroči požar ali telesne poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte
ali spreminjajte izdelka.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe
Samsung za pomoč strankam.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali vtiča in takoj prezračite prostor.
Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
Pride lahko do električnega udara ali požara.
Če izdelka zaradi odsotnosti ali iz drugih razlogov ne uporabljate dalj časa, izključite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali
uhajanja električnega toka.
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
Vaš vid se lahko poslabša.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji javni reciklirni
center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali akumulatorskih baterij.
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
S tem boste odpravili utrujenost oči.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
Če izdelka dalj časa ne uporabljate, vklopite način varčevanja z energijo oziroma
nastavite ohranjevalnik zaslona na način premikajoče se slike.
10
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih
snovi.
To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove in
rabljene baterije hkrati.
Čiščenje
Opozorilo
Vode ali čistilnega sredstva ne brizgajte neposredno na izdelek.
Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno poškodbo ali škodo
zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
•• Površina izdelka se lahko poškoduje ali pa se izbrišejo oznake.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
V zaslon izdelka ne glejte od preblizu in neprekinjeno dalj časa.
Vaš vid se lahko poslabša.
Med delovanjem izdelka ne dvigujte ali premikajte.
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
Pozor
Če uporabljate naglavne ali ušesne slušalke, ne nastavite previsoke glasnosti in ne
uporabljajte jih dalj časa.
Če želite izdelek očistiti, izključite napajalni kabel, nato pa ga nežno obrišite z mehko
in suho krpo, denimo iz zelo finih vlaken ali bombaža, da ga ne opraskate.
Pride lahko do okvare sluha.
Površina izdelka se lahko poškoduje ali pa se izbrišejo oznake.
Uporabljajte mehko in suho krpo, denimo iz zelo finih vlaken ali bombaža, saj sta
površina izdelka in zaslon občutljiva na praske.
Tujki lahko hitro spraskajo površino izdelka ali zaslon.
Na izdelek ne nanašajte kemikalij, ki vsebujejo alkohol, topila ali površinsko aktivne
snovi, kot so vosek, benzen, razredčilo, pesticidi, osveževalci zraka, maziva ali čistilna
sredstva.
Zunanjost izdelka se lahko razbarva ali poči, površina zaslona se lahko odlušči ali pa se
izbrišejo oznake.
11
Shranjevanje in vzdrževanje
Varnostni ukrepi
"" Če na zaščitnem steklu ostaneta prah ali umazanija, ju očistite skladno s spodnjimi navodili.
Čiščenje zunanjosti in zaslona
Površino obrišite z vlažno mehko krpo in nato še s suho.
1
2
3
Ne praskajte zaslona z nohti
ali ostrimi predmeti. Na
izdelku lahko ostanejo vidne
praske oziroma se izdelek
lahko poškoduje.
Ne brizgajte vode neposredno
na noben del izdelka. Če v
izdelek prodre voda, lahko
preneha delovati oziroma
lahko pride do električnega
udara ali požara.
Uporaba vlažilcev zraka UV v
bližini svetlečih se izdelkov
lahko povzroči bele madeže
na površini izdelkov.
•• Na zaslonu lahko ostanejo delci nalepke, ko jo odstranite. Pred uporabo zaslona odstranite
te delce.
•• Izdelka ne drgnite in nanj ne pritiskajte z močjo. Izdelek se lahko poškoduje.
•• Zaslona ne čistite s kemikalijami. Izdelek lahko preneha delovati.
•• Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je
plačljiva).
Previdnostni ukrepi za uporabo
Bodite previdni – če uporabljate priloženo pisalo s težo, ki presega 2,5 kg, lahko pride do prask na
zaščitnem steklu.
Če uporabljate svinčnik, ki ni priloženo pisalo, bodite previdni, da zaslona ne umažete s črnilom ali
ga poškodujete.
"" Priporočamo uporabo priloženega pisala. Ne uporabljajte ostrih, koničastih predmetov, ki
niso pisalo.
12
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
"" Če katere koli komponente
manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.
"" Videz dejanskih komponent se lahko
razlikuje od prikazanih slik.
Navodila za hitro namestitev
"" Stojalo ni priloženo. Če želite
namestiti stojalo, ga lahko kupite
posebej.
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
Adapter RS232C
DRŽALO ZA KABEL
"" Za povezavo z 9-pinskim kablom
D-SUB v stereo RS232C lahko
uporabite vmesnik RS232C.
Baterije (AAA x 2)
(ni na voljo povsod)
Pisalo na dotik x 2
Daljinski upravljalnik
Kabel USB
Držalni obroč x 4
(Podprti model: QB75N-W)
13
Deli
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
QB65H-TR/QB75H-TR
Deli
Opis
Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da
izvedete ustrezno funkcijo.
"" Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Držalo za pisalo
Pisalo na dotik pustite tako, kot je.
Vklop ali izklop izdelka.
Daljinski senzor
QB65H-TR
Držalo za pisalo
Odprtina za pritrditev
omrežnega sprejemnika
"" Podprti modeli: QB75H-TR
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30° levo in desno.
"" Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
"" Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
"" Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
"" Za večjo učinkovitost delovanja sprejemnika IR v vrata IR IN priključite zunanji senzor IR (naprodaj ločeno).
Zvočnik
QB75H-TR
Odprtina za pritrditev
omrežnega sprejemnika
Zvočnik
Tipka na plošči
14
QB75N-W
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Deli
Opis
Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da
izvedete ustrezno funkcijo.
"" Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik
tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
Daljinski senzor
Držalo za pisalo
Držalo za pisalo
Pisalo na dotik pustite tako, kot je.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30° levo in desno.
"" Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
"" Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
"" Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
"" Za večjo učinkovitost delovanja sprejemnika IR v vrata IR IN priključite zunanji senzor IR (naprodaj ločeno).
Zvočnik
15
Vrata
Vrata
Opis
USB 1 ¨(1.0A)
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
"" Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 1,0 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
QB65H-TR/QB75H-TR
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije
se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN. (10/100 Mb/s)
"" Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Shielded Twist Pair.
RS232C IN
Za povezavo s programom MDC prek vmesnika RS232C (vrsta DB9 v Stereo).
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: Če želite uporabljati MagicInfo, ne pozabite priključiti kabla DPDVI.
"" Če želite aktivirati funkcijo MagicInfo, morate funkcijo IWB S5 nastaviti
na OFF. Obrnite se na center za storitve.
HDMI IN 1
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
HDMI IN 2
DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
TOUCH OUT 1
Za povezavo z računalnikom s kablom USB, da omogočite funkcije upravljanja
na dotik.
USB 2(0.5A)
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
"" Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 0,5 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Zvok iz izvorne naprave sprejema prek kabla za zvok.
AUDIO OUT
Zvok zvočni napravi oddaja prek kabla za zvok.
IR IN
Se poveže z zunanjim kablom IR, ki sprejema signale iz daljinskega upravljalnika.
RS232C OUT
Za povezavo s programom MDC prek vmesnika RS232C (vrsta Stereo v Stereo).
16
QB75N-W
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije
se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
kakovosti.
Vrata
Opis
USB 1 ¨(1.0A)
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
"" Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 1,0 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN. (10/100 Mb/s)
"" Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Shielded Twist Pair.
RS232C IN
Za povezavo s programom MDC prek vmesnika RS232C (vrsta DB9 v Stereo).
DVI IN
Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
HDMI IN 1
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
HDMI IN 2
TOUCH OUT 1
Za povezavo z računalnikom s kablom USB, da omogočite funkcije upravljanja
na dotik.
USB 2(0.5A)
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
"" Vrata USB izdelka podpirajo stalni tok z največjo močjo 0,5 A. Če je
največja dovoljena vrednost presežena, vrata USB morda ne delujejo.
DVI/HDMI AUDIO IN
Zvok iz izvorne naprave sprejema prek kabla za zvok.
AUDIO OUT
Zvok zvočni napravi oddaja prek kabla za zvok.
IR IN
Se poveže z zunanjim kablom IR, ki sprejema signale iz daljinskega upravljalnika.
RS232C OUT
Za povezavo s programom MDC prek vmesnika RS232C (vrsta Stereo v Stereo).
17
Pladenj
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Vrata
Opis
USB (PC)
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB.
USB 3 ¨
1 S kablom USB povežite vrata USB (PC) na izdelku in vrata USB na računalniku.
2 Napravo za shranjevanje USB priključite v vrata USB 3 ¨.
HDMI IN 3
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
TOUCH OUT 2
Za povezavo z računalnikom s kablom USB, da omogočite funkcije upravljanja na dotik.
QUICK MENU
Če pritisnete gumb QUICK MENU, ko je zaslon vklopljen, se na dnu zaslona pojavi glavni meni.
POWER
Vklop ali izklop izdelka.
Daljinski senzor
Usmerite daljinski upravljalnik v tipalo na sprednji strani izdelka in pritisnite gumb, da izvedete ustrezno funkcijo.
18
Uporaba funkcij na dotik
Ključavnica proti kraji
"" Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
"" Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
"" Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti
glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
"" Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na
slikah.
"" Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
Kabel USB
1 Če želite funkcijo upravljanja na dotik uporabljati z omrežnim sprejemnikom (na prodaj
posebej) ali računalnikom, ki je povezan z izdelkom, s kablom USB povežite vrata TOUCH
OUT v izdelku in vrata USB v omrežnem sprejemniku ali računalniku.
2 Če vrata TOUCH OUT povežete z računalnikom, ki uporablja več monitorjev, funkcija na dotik
deluje samo na primarnem monitorju.
1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
–– Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
–– Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti
kraji.
–– Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
19
Daljinski upravljalnik
"" Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih
prikazovalnih naprav.
"" Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
Vklopi izdelek.
POWER
OFF
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Uporabite za vnos kode PIN, datuma itd.
9
"" Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
CH LIST
utiša zvok.
MUTE
VOL
Izklopi izdelek.
CH
•• Vklop zvoka: znova pritisnite gumb
MUTE ali pa pritisnite gumb za nadzor
glasnosti (+ VOL -).
MagicInfo
Player I
20
TOOLS
INFO
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni
ali prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Izhod iz trenutnega menija.
Omogoča nastavitev funkcije Safety Lock.
•• Če želite odkleniti: Znova pritisnite
gumb.
"" Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
"" Če daljinskega upravljalnika dlje časa
ne uporabljate, odstranite bateriji.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način (AAA x 2)
21
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)
Prezračevanje
"" Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Namestitev na ravno steno
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste
preprečili možnost poškodbe.
A Najmanj 40 mm
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
B Okoljska temperatura: pod 35 °C
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
"" Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj
40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura pa mora biti pod
35 °C.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
A
Kot nagiba
"" Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
"" Ta model omogoča samo uporabo v ležečem položaju.
5°
B
•• Izdelek je lahko nagnjen največ pod kotom 5° glede na steno.
Namestitev na vbočeno steno
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
"" Tega modela ne nameščajte na strop, tla ali mizo.
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 °C
"" Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora
biti od stene oddaljen vsaj za predpisano
dolžino zaradi prezračevanja, okoljska
temperatura pa mora biti pod 35 °C.
B
B
D
A
D
C
E
C
22
Namestitev kompleta za pritrditev
na steno
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na steno
Za namestitev kompleta za pritrditev na steno drugega izdelovalca uporabite nosilni obroč.
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
•• Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
•• Prikazana slika je samo za referenco. Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno
glejte navodila, ki so priložena kompletu.
•• Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
•• Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite
namestiti komplet za pritrditev na steno.
23
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
"" Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na
tla. Če želite izdelek namestiti na drugo mesto na steni, se obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude
poškodbe oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne
dele za sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi
vijaki lahko poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna
od specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne
odgovarja za tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev
na steno, ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil
za namestitev.
•• Izdelek namestite pod največ 5-stopinjskim naklonom.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti najmanj dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Luknje za vijake po standardu VESA (A * B)
Običajni vijak
v milimetrih
Količina
400 × 400
4
M8
"" Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb
zaradi električnega udara.
24
Poglavje 03
Uporaba zaslona na dotik
Zaslon na dotik
Računalnik lahko upravljate tako, da tapnete zaslon, namesto da uporabljate vhodno napravo,
kot sta tipkovnica ali miška. Funkcije zaslona na dotik so zasnovane tako, da zaznajo električni
tok, ki teče skozi vaše telo (kapacitivno). Zaslona se morate dotakniti oziroma nanj tapniti s
konico prsta.
Pred uporabo izdelka preberite spodnje informacije
•• Pazite, da zaslon ne pride v stik z električnimi napravami. Statična energija lahko povzroči,
da zaslon ne bo deloval pravilno.
•• Pri dotikanju zaslona s konico prsta ne uporabite prekomerne sile. Zaslona na dotik se ne
dotikajte z ostrimi predmeti. Zaslon se lahko zlomi ali poškoduje.
•• Zaslona se ne dotikajte z rokavicami, umazanimi prsti ali ostrimi predmeti, kot so nohti ali
kemični svinčniki. Zaslon morda ne bo deloval pravilno.
•• Pazite, da zaslon ne pride v stik z vlago. Senzor, občutljiv na dotik, morda ne bo deloval
pravilno.
•• Če je na zaslonu dlje časa prikazana statična slika, se lahko pojavijo zakasnele slike
(upočasnitev delovanja zaslona) ali madeži. Zaslon izklopite, ko ga ne uporabljate.
•• Če dlan uporabljate kot radirko, držite prste skupaj.
25
Priključitev zaslona na dotik
"" Podprta vrata se lahko razlikujejo, odvisno od modela.
Povezava z računalnikom
2 Napajalni kabel iz izdelka priključite v električno vtičnico.
3 Povežite vrata TOUCH OUT na izdelku in vrata USB na računalniku s kablom USB.
"" Vrata TOUCH OUT 1 delujejo, ko je trenutni zaslon nastavljen na možnost HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort ali DVI.
"" Vrata TOUCH OUT 2 delujejo, ko je trenutni zaslon nastavljen na možnost HDMI 3.
1 Povežite računalnik in izdelek s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
"" Uporabite ustrezen kabel za povezavo z vrati.
• Podprta video vrata: HDMI, DP(DisplayPort), DVI
TOUCH OUT 1, TOUCH OUT 2
Povezovanje naprav s kablom HDMI
HDMI IN
"" Če upravljanje zaslona na dotik ni na voljo, ko sta napravi povezani
–– Najprej morate priključiti kabel HDMI ali HDMI-DVI in šele nato kabel USB.
–– Če upravljanje zaslona na dotik ni na voljo niti po tem, ko so kabli pravilno priključeni,
izvlecite kabel USB in ga nato znova priključite.
Povezovanje naprav s kablom HDMI-DVI
HDMI IN
26
Konfiguriranje nastavitev zaslona na dotik
Če želite pravilno uporabljati funkcijo dotika izdelka v sistemu Windows, odprite okno Nastavitve tabličnega računalnika in umerite izdelek.
"" Najprej priključite zaslon na dotik, nato konfigurirajte spodnje nastavitve.
"" Največje število zaslonov na dotik, ki jih lahko hkrati povežete, se razlikuje glede na operacijski sistem in nastavitve grafične kartice.
"" Če možnost Nastavitve tabličnega računalnika ni na voljo v razdelku Nadzorna plošča, poiščite Nastavitve tabličnega računalnika v Preišči nadzorno ploščo.
Umerjanje
"" Spodnja navodila so za sistem Windows 8. Enak način velja za Windows 7, Windows 8 in
Windows 10.
2 S prstom tapnite prikazano stran na zaslonu.
"" Način dveh zaslonov: Če se ta stran ne prikaže na zaslonu, pritisnite tipko Enter za prikaz.
"" Ko boste v meniju na zaslonu spremenili možnost Picture Size, boste morda morali znova
umeriti nastavitve slike.
"" Če med umerjanjem pride do napake, odprite okno Nastavitve tabličnega računalnika →
stran Zaslon. Tapnite Ponastavi in znova izvedite umerjanje.
1 Na zavihku Prikaz v razdelku Konfiguriraj izberite Namestitev.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
27
3 Na zavihku Prikaz v razdelku Možnosti prikaza izberite izdelek. Nato izberite Umerjanje.
5 Ko je umerjanje končano, se prikaže sporočilo Ali želite shraniti podatke o umerjanju?
Izberite možnost Da.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
No
6 Zaslon na dotik je bil uspešno umerjen.
"" Če izberete možnost Ponastavi, bodo podatki o umerjanju odstranjeni.
4 Izvedite umerjanje, tako da sledite navodilom na zaslonu, kot je prikazano na sliki.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
28
Glavni meni
2 10
Whiteboard
Gumbi
Open
Whiteboard
Working Screen
Opis
Gumbi
Podmeni
Opis
Več: Oglejte si več možnosti, denimo Email, Adjust volume, Quick Guide in
Settings.
Razpoložljivi menijski elementi so odvisni od načina.
•• Email: Pošljite e-poštna sporočila.
•• Tabla:
•• Adjust volume: Prilagodite glasnost.
•• Pregledovalnik dokumentov/slik:
•• Predvajalnik:
"" Za podroben meni za vsak način glejte Quick Guide v meniju Več (
Reset All
•• Quick Guide: Oglejte si podrobnosti o uporabi naprave.
).
•• Settings: Dostop do menija z nastavitvami.
Zaženite možnost Tabla.
Oglejte si ime trenutne datoteke v uporabi ali ime trenutnega vhodnega načina
(ime vira).
Oglejte si vsebino v notranjem/zunanjem pomnilniku in jo izberite, spremenite
priključen vir ali zaženite nameščeno aplikacijo.
Prikaz trenutnega časa.
Spremenite trenutno prikazan zaslon ali ga zaprite.
"" Ko uporabnik pritisne uro ( ), se prikaže možnost Clock Set.
Vsi neshranjeni podatki na tabli bodo izbrisani in vsa odprta okna zaprta.
Premik glavnega menija na izbrano območje.
29
Upravljanje zaslona
Vlečenje
Poteze za zaslon na dotik
Uporaba potez za zaslon na dotik je podobna uporabi miške.
Dotik
Rahlo se dotaknite in povlecite v poljubno smer na zaslonu.
S to potezo se na spletni strani, zemljevidu ali fotografiji premikate v določeno smer.
"" Podobno kot vlečenje z miško.
Dvojni dotik
Rahlo se dotaknite zaslona.
S to potezo izberete funkcijo ali menijsko možnost.
"" Podobno kot klik z miško.
Dvakrat se dotaknite zaslona.
S to potezo zaženete izbrani program.
"" Podobno kot dvojni klik z miško.
30
Drsanje
Opombe
•• Če želite izboljšati natančnost vnosa z dotikom, povečajte velikost ali ikone.
•• Za natančnejše upravljanje uporabite miško kot dodatno možnost vnosa v načinu zaslona
na dotik.
•• Za podrobnosti o uporabi ikon Whiteboard se dotaknite ikone
Quick Guide.
na dnu zaslona, nato pa
S prstom podrsajte po zaslonu, kot je prikazano na sliki.
S to potezo se pomaknete na prejšnjo ali naslednjo sliko ali spletno stran.
Povečava/pomanjšava
Približajte ali razmaknite prste na zaslonu, kot je prikazano na sliki.
S tema potezama povečate ali pomanjšate spletno stran, zemljevid ali fotografijo.
31
Poglavje 04
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
"" V uporabniškem priročniku si oglejte tudi navodila za vhodno napravo, s katero se želite
povezati.
Število in položaj vrat, ki so na voljo v vhodni napravi, se lahko razlikujeta.
"" Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
"" Preverite vrste vrat na izdelku, ki ga želite priključiti.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Povezava s kablom HDMI
"" Povezovanje delov se lahko razlikuje, odvisno od modela.
"" Za povezovanje s kablom HDMI ali DP priporočamo uporabo odobrenih kablov.
HDMI IN
32
Povezava s kablom DP
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
"" Povezovanje delov se lahko razlikuje, odvisno od modela.
"" Povezovanje delov se lahko razlikuje, odvisno od modela.
DVI IN
DP IN
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
"" Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile
prikaz zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu
varčevanja z energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato
vklopiti računalnik.
"" Uporaba kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA, lahko povzroči okvare izdelka.
Podjetje Samsung Electronics ni odgovorno za nobene težave, do katerih pride zaradi
uporabe neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
DVI/HDMI AUDIO IN
•• Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI.
•• Če izdelek (DVI) in računalnik (HDMI) povezujete z vmesnikom DVI-HDMI, za zvok in sliko iz
računalnika konfigurirajte nastavitve, kot je prikazano spodaj.
–– Spremenite nastavitev Sound → iz HDMI Sound v AV(HDMI)
"" Če želite optimalno ločljivost (3840 × 2160 s frekvenco osveževanja 60 Hz) uporabiti, ko
je vhodni vir DisplayPort, priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 5 m.
DVI IN
HDMI
"" Če način varčevanja z energijo onemogočite, ko je vhodni vir DisplayPort, se lahko uvozijo
novi podatki o ločljivosti, zaradi katerih se ponastavi velikost ali lokacija opravilnega
okna.
33
Povezava s kablom HDMI-DVI
"" Povezovanje delov se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Ko s kablom HDMI-DVI povežete računalnik in izdelek, morate nastavitve konfigurirati, kot je
prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz računalnika.
•• Sound → nastavite HDMI Sound na PC(DVI)
HDMI IN
DVI/HDMI AUDIO IN
34
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
"" Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
•• Ko s kablom HDMI-DVI povežete video napravo in izdelek, morate nastavitve konfigurirati,
kot je prikazano spodaj, da omogočite video in zvok iz video naprave.
–– Sound → nastavite HDMI Sound na AV(HDMI)
"" Z vmesnikom DVI-HDMI lahko vrata DVI v izdelku uporabite kot vrata HDMI.
DVI IN
"" Ob uporabi funkcije na dotik povežite zunanjo napravo z izdelkom, dotaknite se Open in nato
izberite povezano zunanjo napravo, ko je izdelek vklopljen.
Povezava s kablom HDMI-DVI
"" Povezovanje delov se lahko razlikuje, odvisno od modela.
"" Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
"" Povezati morate priključke istih barv. (Belo v belo, rdeče v rdeče itd.)
•• Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da
odpravite težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi.
HDMI IN
DVI/HDMI AUDIO IN
35
Povezava s kablom HDMI
"" Povezovanje delov se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (UHD 30Hz)
Povezava z zvočnim sistemom
"" Povezovanje delov se lahko razlikuje, odvisno od modela.
"" Povezati morate priključke istih barv. (Belo v belo, rdeče v rdeče itd.)
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega
kabla.
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika
morda ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do
tovrstne težave, povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava
podpira. Če je različica zastarela, prosite za nadgradnjo.
AUDIO OUT
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali
pa bo prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI IN
Priključevanje kabla LAN
"" Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
RJ45
•• Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100 Mb/s)
*Shielded Twist Pair
36
Sprememba vira signala
Applications
Open
Source
•• IWB S5 / Web Browser / Screen Mirroring / Remote Workspace
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
•• Uporaba daljinskega upravljalnika: SOURCE
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon
izbranega vira.
•• Uporaba načina upravljanja zaslona na dotik: Open
Open
"" Če uporabljate daljinski upravljalnik, priključite zunanjo napravo in pritisnite SOURCE na daljinskem
upravljalniku, da izberete napravo.
Applications
"" Ob uporabi funkcije na dotik povežite zunanjo napravo z izdelkom, dotaknite se Open in nato izberite povezano
zunanjo napravo, ko je izdelek vklopljen.
"" Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite
pretvoriti.
IWB S5
Web
Browser
Screen
Mirroring
"" Če ni signala iz izbrane zunanje vhodne naprave, zaslon po 30 sekundah preklopi v način table.
Remote
Workspace
•• HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / DisplayPort / DVI
"" Razpoložljive vhodne naprave se lahko razlikujejo, odvisno od izdelka.
Source
Storage
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
DisplayPort
Storage
Internal
storage
DVI
•• Internal storage / USB
"" Ta meni se ne prikaže, če pritisnete gumb SOURCE na daljinskem upravljalniku.
USB
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
37
Remote Workspace
SOURCE →
Remote Workspace → ENTER E
Ta funkcija omogoča povezovanje izdelka z oddaljenim računalnikom ali strežnikom v oblaku.
Vnesite naslov računalnika ali strežnika v oblaku, s katerim se želite povezati. Nato upoštevajte
navodila na zaslonu.
"" Preverite, ali je izdelek povezan v omrežje.
"" Ta funkcija je podprta, ko je operacijski sistem računalnika ali strežnika v oblaku Windows
Vista ali novejši.
"" Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od modela.
38
Poglavje 05
Multiple Display Control (MDC)
Sočasno upravljajte naprave z več zasloni, ki so povezane z računalnikom.
Povezava kablov
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
<Moški priključek>
<Ženski priključek>
Pin
Signal
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
6
Priprava niza podatkov
2
Prejeti podatki
7
Pošiljanje zahteve
3
Preneseni podatki
8
Prosto za pošiljanje
4
Priprava podatkovnega priključka
9
Indikator zvonjenja
5
Ozemljitev signala
39
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
•• Dodelitev pinov
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Moški
priključek
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
3
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
40
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
41
Povezava
•• Povezava 2
Osebni računalnik
"" Adapterja priključite na ustrezna vrata na izdelku, RS232C IN oziroma OUT.
Monitor 1
•• Povezava 1
Osebni računalnik
5
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
4
3
2
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RJ45
RJ45
1
Monitor 4
RJ45
RS232C IN
Monitor 2
RS232C IN
RJ45
RS232C OUT
•• Povezava 3
Osebni računalnik
RJ45
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 4
RS232C IN
RS232C OUT
42
Kode nadzora
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto
vseh vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano
spodaj (11 + FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
Primer: Vklop & ID = 0
Glava
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Ukaz
0xAA
Vrsta ukaza
Ukaz
0xAA
0x11
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
0
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Glava
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
ID
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na
njihov ID, nastavite ID na "0 × FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar
se ACK ne bo odzval.
Ukaz
Št.
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon vrednosti
1
Nadzor napajanja
0x11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0x12
0~100
3
Nadzor vhoda
0x14
-
4
Nadzor velikosti zaslona
0x19
0~255
5
Varnostni zaklep
0x5D
0~1
43
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina podatkov
0
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0xAA
0x11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
0
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x12
ID
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xAA
0xFF
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'A'
r-CMD
0x11
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
"Power"
0xAA
0xFF
ID
"Volume"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
•• Nak
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
ID
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
44
Nadzor vhoda
•• Ack
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0xAA
0x14
ID
Dolžina podatkov
0
Kontrolna
vsota
Ukaz
0xAA
0x14
ID
DVI
0 × 0C
Vhodni vir
0 × 20
MagicInfo
0 × 1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0x18
Ukaz
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Glava
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"" Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na
ukaze »Get« (Pridobi).
"" MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
45
Nadzor velikosti zaslona
Varnostni zaklep
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock On v izdelku.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
Glava
Ukaz
0xAA
0x19
ID
Dolžina podatkov
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Kontrolna vsota
0
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0x19
"Screen Size"
'A'
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
Glava
0xAA
Ukaz
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
3
'N'
"ERR": koda, ki označuje vrsto napake
r-CMD
0x19
Vrednost 1
"ERR"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni
zaklep)
Glava
Ukaz
0xAA
0x5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
1: VKLOP
0: IZKLOP
•• Ack
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0xAA
0xFF
ID
Dolžina
Ack / Nak
podatkov
r-CMD
Vrednost 1
3
0x5D
"ERR"
'N'
Kontrolna
vsota
"ERR": koda, ki označuje vrsto napake
46
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad
različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek
Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu. (http://displaysolutions.samsung.com)
"" Če pritisnete gumb On ali Off na vrhu levega zaslona, izdelek približno eno minuto preverja
stanje. Če želite uporabiti druge ukaze, poskusite čez eno minuto.
"" Za podrobnosti o povezovanju naprav za upravljanje več zaslonov si oglejte stran 42.
7 V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega
želite namestiti program, in kliknite "Install".
8 Prikazal se bo potek namestitve.
9 Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
"" Izberite "Launch the program" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
10 Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
"" Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema
računalnika ali specifikacij izdelka.
"" Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
Namestitev in odstranitev programa MDC
Odstranitev
"" Koraki za namestitev in odstranitev se lahko razlikujejo, odvisno od operacijskega sistema.
1 Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
Namestitev
2 Na seznamu izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/Odstrani.
program.
"" Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje
omrežja.
1 Kliknite namestitveni program MDC Unified.
2 Kliknite "Next".
3 Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4 V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in
kliknite "Next".
5 V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
6 V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti
program, in kliknite "Next".
"" Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
47
Poglavje 06
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Colour Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Način Videos/Images izboljša kakovost slike v video napravi. Način Text izboljša kakovost slike v računalniku.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Primerno za nakupovalna središča.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Offices & Schools
Primerno za pisarne in šole.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
·Backlight
100
·Contrast
70
·Brightness
45
·Sharpness
65
·Colour
50
·Tint (G/R)
G50 / R50
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminals & Stations
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
–– Izberite možnost Videos/Images ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv »Color Expert«.
–– Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost,
barvo, gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Color Expert«.
–– Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
"" Če je za HDR+ Mode izbrano On, je možnost Picture Mode onemogočena.
48
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
"" Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je povezana z izdelkom.
"" Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
"" Če želite prilagoditi nastavitve Colour in Tint (G/R), za Picture Mode izberite Videos/Images.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
·Backlight
100
·Contrast
70
·Brightness
45
·Sharpness
65
·Colour
50
·Tint (G/R)
G50 / R50
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
49
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Nastavi temperaturo barve. Vrednost in temperatura se povečujeta hkrati, zato se razmerje modre barve povečuje.
(Razpon: 2800K–16000K)
"" Omogočeno, če je možnost Colour Tone nastavljena na Off.
"" Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Colour Temperature onemogočena.
Picture
Colour Temperature
10000 K
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
50
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Picture
White Balance
Prilagodite temperaturo barv slike, tako da bodo beli predmeti na zaslonu svetlejši.
2 Point
Prilagodite rdeče, zelene in modre ravni svetilnosti v dveh predelih za natančno optimizacijo nastavitve beline.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite razmerje za rdečo, zeleno in modro barvo na temnih območjih.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite razmerje za vsako rdečo, zeleno in modro barvo na svetlih območjih.
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
20 Point Settings
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
S prilagajanjem svetlosti rdeče, zelene in modre nadzira ravnovesje bele barve v intervalih po 20 točk.
20 Point
Za natančno optimizacijo ravnovesja beline v dvajsetih sekundah prilagodite stopnje svetlosti za rdečo, zeleno in
modro barvo.
•• Off (
) / On (
)
•• Interval: izberite interval, ki ga želite prilagoditi.
•• Red: prilagodi raven rdeče barve.
•• Green: prilagodi raven zelene barve.
•• Blue: prilagodi raven modre barve.
•• Reset: Povrnitev ravnovesja beline na 20 točkah za trenutno stopnjo na privzete vrednosti.
"" Nekatere zunanje naprave mora ne podpirajo te funkcije.
51
Gamma
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
"" Podfunkcije HLG, ST.2084 in BT.1886 funkcije Gamma se razlikujejo glede na vhodno sliko in vrednost načina
HDR+ Mode. Ko je način HDR+ Mode nastavljen na možnost On, so na voljo vse možnosti podfunkcij HLG,
ST.2084 in BT.1886.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
"" Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
Picture
Gamma
·
BT.1886
BT.1886
0
HLG / ST.2084 / BT.1886
Prilagodite stopnje podfunkcij HLG, ST.2084, in BT.1886 za sliko.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Calibrated value
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
Color Expert, uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
"" Če želite prenesti program Color Expert, obiščite spletno stran www.samsung.com/displaysolutions.
"" Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated value onemogočena.
Picture
Calibrated value
Don't apply
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
52
Advanced Settings
"" Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Advanced Settings onemogočena.
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Contrast Enhancer
Samodejno uravnavanje kontrasta, ki preprečuje prekomerne razlike med svetlimi in temnimi območji.
•• Off / Low / Medium / High
"" Če je za Picture Mode izbrano Video Wall, je možnost Contrast Enhancer onemogočena.
Black Tone
Izberite raven črne, da prilagodite globino zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
S povečevanjem oziroma zmanjševanjem ravni rdeče barve prilagodite poudarjene barve.
"" Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
Off
RGB Only Mode
Natančno nastavite nasičenost in odtenke rdečega, zelenega in modrega barvnega kanala.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / Red / Green / Blue
53
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Konfiguracija nastavitev barvnega prostora za natančnejše določanje spektra barv na zaslonu.
"" Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
Colour Space
Določanje barvnega prostora.
•• Auto / Native / Custom
"" Če želite prilagoditi nastavitve Colour, Red, Green, Blue in Reset, za Colour Space izberite Custom.
HDMI UHD Color
Omogočite, da optimizirate kakovost slike za povezavo HDMI UHD.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
"" Način je podprt samo pri modelih z ločljivostjo UHD.
Motion Lighting
Zmanjša porabo energije, tako da zmanjša svetlost zaslona, ko se slika na zaslonu premika.
•• Off / On
HDR+ Mode
Samodejno nudi optimalni učinek HDR na osnovi vira video signala.
•• Off / On
54
Picture Options
Colour Tone
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Auto
Auto2
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
"" Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Colour Tone onemogočena.
"" Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata izdelka.
Digital Clean View
Zmanjšajte slikovni šum, da odpravite motnje, denimo utripanje.
•• Off ( ) / On ( )
"" Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Digital Clean View onemogočena.
"" Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
55
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Auto
Auto2
On
Spremenite črno stopnjo, da optimizirate svetlost in kontrast slike HDMI.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
Bolj tekoč prehod med okvirji pri starejših video virih. Ta funkcija je na voljo samo, ko je vhodni signal nastavljen na
možnost HDMI (1080i).
•• Off / Auto1 / Auto2
"" Omogočeno, če je možnost Picture Mode nastavljena na Videos/Images.
Dynamic Backlight
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
•• Off / On
"" Privzete vrednosti funkcije Dynamic Backlight pri vsakem načinu Picture Mode so naslednje:
Dynamic Backlight
Picture Mode
Nastavitve za Picture Mode
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Video Wall
Videos/Images
Calibration
-
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
On
56
Picture Size Settings
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
·Fit to screen
Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
"" Razpoložljive funkcije se lahko razlikujejo, odvisno od modela.
Picture Size Settings
Picture Size
Picture Size
16:9 Standard
Off
·Zoom and Position
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
"" Podprte velikosti slike se razlikujejo glede na vhodni signal.
•• 16:9 Standard: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9 Standard.
•• Custom: Spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
"" Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike (vžgane
slike na zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
Fit to screen
Razširite sliko tako, da se prilega zaslonu. Ko je možnost izbrana, bo prikazana celotna slika programa. Noben del
slike ne bo odrezan.
"" Ta funkcija morda ni podprta, odvisno od nastavitve velikosti slike.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Prilagodite velikost in položaj slike. Ta možnost je na voljo, ko je vhodni vir nastavljen na možnost DVI, HDMI 1,
HDMI 2, HDMI 3 (1080i/1080p), DisplayPort. Možnost Picture Size mora biti nastavljena na Custom, da bo možnost
na voljo.
"" Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom and Position. Slika bo nastavljena na
privzeti položaj.
"" Razpoložljive vhodne naprave se lahko razlikujejo, odvisno od izdelka.
57
Reset Picture
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
58
Poglavje 07
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Če je na zaslonu za določen čas prikazana statična slika, izdelek aktivira ohranjevalnik zaslona, da bi preprečil
nastanek učinka vžganosti na vžganih slikah na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za preprečevanje
nastanka vžganih slik na zaslonu, imenovano Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection narahlo pomakne sliko na zaslonu.
Pixel Shift
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
"" Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
•• Horizontal: Nastavi, koliko slikovnih pik se pomika vodoravno na zaslonu.
•• Vertical: Nastavi, koliko slikovnih pik se pomika navpično na zaslonu.
•• Time: Nastavite ustrezen čas za vodoravni ali navpični premik.
59
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na voljo
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
"" Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje, odvisno od modela.
"" Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike. To ni
napaka v izdelku.
60
Timer
Screen Burn Protection
Nastavite lahko časovnik za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection se po določenem času samodejno izklopi.
Timer
Immediate display
Timer
Off
Off
Repeat: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, v določenih časovnih intervalih
(obdobje).
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Interval: prikaže vzorec za preprečevanje vžgane slike, nastavljen v možnosti Mode, za določeno časovno obdobje (od
Start Time do End Time).
"" Mode, Period, Time, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
•• Mode: izberite zaščitni vzorec zaslona, ki ga želite prikazati.
–– Pixel: slikovne pike na zaslonu se neprekinjeno izmenjavajo v črne.
–– Rolling bar: navpična vrstica se premika od leve proti desni.
–– Fading screen: celoten zaslon postane svetel, nato temnejši.
"" Vzorca Rolling bar in Fading screen se prikažeta le enkrat, ne glede na izbrano obdobje ali interval ponavljanja.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Burn Protection.
"" Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Time: določite, koliko dolgo naj bo funkcija Screen Burn Protection vklopljena.
"" Omogočeno, ko je možnost Timer nastavljena na Repeat in možnost Mode na Pixel.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
"" Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
"" Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
61
Immediate display
Screen Burn Protection
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Message Display
Source Info
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
MDC Message
Message Display
Source Info
On
MDC Message
On
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
62
Language
Za nastavitev jezika menija.
"" Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena za druge
funkcije računalnika.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset OnScreen Display
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
63
Poglavje 08
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve Sound za izdelek.
Sound Mode
Izberete lahko zvočni način, ki ustreza vašim željam.
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Sound
Sound Mode
Standard
•• Amplify: poveča intenzivnost visokofrekvenčnih zvokov, kar zagotavlja boljšo izkušnjo s poslušanjem za osebe z
okvaro sluha.
"" Če je za Sound Output izbrano External, je možnost Sound Mode onemogočena.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound Output
AV(HDMI)
Internal
Auto Volume
Reset Sound
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
64
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Prilagodite stopnje glasnosti zvočnika za optimizacijo ravnovesja zvoka.
Izberite, kar želite slišati iz vira AV(HDMI) ali PC(DVI).
•• Balance L/R: prilagodi ravnovesje med levim in desnim zvočnikom.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
•• Reset: Ponastavi ravnovesje na privzete nastavitve.
"" Če je za Sound Output izbrano External, je možnost Balance onemogočena.
Equaliser
Sound Output
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
Izberite zvočnike za zvočni izhod.
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Nastavite izenačevalnik, da prilagodite glasnost in višino tonov ter izpopolnite izhodni zvok.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Prilagoditev pasovne širine):
Prilagodi raven določenih frekvenc pasovne širine.
•• Reset: ponastavi izenačevalnik na privzete nastavitve.
"" Na voljo le, če je za Sound Mode izbrano Standard.
•• Internal / External
"" Če je za Sound Output izbrano External, se zvočniki na izdelku izklopijo.
Zvok boste slišali le prek zunanjih zvočnikov. Če je za Sound Output izbrano Internal, se
vklopijo tako zvočniki na izdelku kot zunanji zvočniki. Zvok boste slišali prek zvočnikov
izdelka in zunanjih zvočnikov.
"" Če ni videosignala, je zvok izklopljen tako v zvočnikih izdelka kot tudi v zunanjih zvočnikih.
"" Če je za Sound Output izbrano External, je možnost Equaliser onemogočena.
65
Auto Volume
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Ko spremenite vir videa ali vsebino, samodejno prilagodi glasnost zvoka, tako da ta ostane
enaka.
•• Off ( ) / On ( )
"" Če želite glasnost upravljati iz priključene izvorne naprave, za Auto Volume izberite Off.
"" Če je za Sound Output izbrano External, je možnost Auto Volume onemogočena.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
66
Poglavje 09
Network
Funkcij Network ni mogoče konfigurirati, ko je zagnana funkcija Screen Mirroring.
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Preverite lahko trenutno stanje omrežja in povezave z internetom.
Konfigurirajte omrežne nastavitve, da se povežete z razpoložljivim omrežjem.
Network Type
•• Wireless / Wired
67
Nastavitve omrežja (žično)
•• V nekaterih omrežjih lahko povežete izdelek z lokalnim omrežjem, tako da kabel LAN
vključite v vrata LAN na hrbtni strani izdelka in neposredno v stensko omrežno vtičnico.
Glejte spodnjo shemo. Stenska vtičnica je v tem primeru povezana z modemom ali
usmerjevalnikom v vašem domu.
Povezava z ožičenim omrežjem
Izdelek lahko s kablom povežete z lokalnim omrežjem na tri načine.
•• Izdelek lahko povežete v lokalno omrežje, tako da s kablom LAN povežete vrata LAN na
hrbtni strani izdelka in zunanji modem.
Glejte spodnjo shemo.
Kabel za modem
RJ45
Kabel LAN
Zunanji modem
(ADSL / VDSL)
Kabel za modem
Kabel LAN
Kabel LAN
Če imate vzpostavljeno dinamično omrežje, uporabite modem ali usmerjevalnik ADSL, ki
podpira protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemi in usmerjevalniki, ki
podpirajo DHCP, samodejno posredujejo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in
DNS, s katerimi vaš izdelek dostopa do interneta, zato vam jih ni treba vnesti ročno. Večina
domačih omrežij je dinamičnih.
•• Izdelek lahko povežete z lokalnim omrežjem, tako da povežete vrata LAN na hrbtni strani
izdelka z razdelilnikom naslova IP, ki je priključen v zunanji modem. Za povezavo uporabite
kabel LAN. Glejte spodnjo shemo.
Vrata za modem na steni
RJ45
LAN
Zunanji modem
(ADSL / VDSL)
Vrata za modem na steni
LAN
Vrata LAN v steni
Delilnik IP
(s strežnikom DHCP)
Nekatera omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP,
morate med nastavitvijo omrežne povezave v meniju IP Settings v izdelku ročno vnesti
vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS. Če ne veste vrednosti za naslov IP,
masko podomrežja, prehod in DNS, se obrnite na vašega ponudnika internetnih storitev.
LAN
Če uporabljate operacijski sistem Windows, lahko te vrednosti preverite tudi v računalniku.
RJ45
"" Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP.
Kabel LAN
68
Nastavite omrežno povezavo za uporabo internetnih storitev, kot je nadgradnja programske
opreme.
Ročna nastavitev
Samodejno Open Network Settings (žično)
2 Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in začne se postopek preverjanja. Pritisnite Cancel.
Omogoča priključitev v omrežje s kablom LAN.
3 Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
Najprej morate vključiti kabel LAN.
Samodejna nastavitev
1 Nastavite možnost Network Type na Wired na strani Open Network Settings.
2 Prikaže se zaslon za preverjanje omrežja in preveri omrežno povezavo.
Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
"" Če postopek vzpostavitve povezave ne uspe, preverite povezavo z vrati LAN.
1 Nastavite možnost Network Type na Wired na strani Open Network Settings.
Postopek preverjanja se ustavi.
4 Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP setting izberite Enter manually. Ponovite
postopek vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
"" Če za IP setting nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno
spremeni v Enter manually.
5 Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje
omrežja in začne se postopek preverjanja.
6 Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
"" Če s samodejnim postopkom ni mogoče najti vrednosti omrežne povezave ali če želite
povezavo nastaviti ročno, se pomaknite na naslednji razdelek(Ročno Open Network
Settings (žično)).
Ročno Open Network Settings (žično)
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod
in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave
ogledate tako.
1 Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2 V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3 V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4 Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
"" Pot do nastavitev je odvisna od nameščenega operacijskega sistema.
69
Nastavitve omrežja (brezžično)
Povezava z brezžičnim omrežjem
Brezžični razdelilnik naslovov IP
(usmerjevalnik s strežnikom DHCP)
Samodejna nastavitev omrežja (brezžično)
Večina brezžičnih omrežij ima izbirni varnostni sistem, ki od naprav, ki dostopajo do omrežja,
zahteva šifrirano varnostno kodo, imenovano Security Key. Koda Security Key temelji na
geslu, ki je navadno beseda ali niz črk in številk določene dolžine, ki ste jih morali vnesti, ko
ste nastavljali varnost za brezžično omrežje. Če omrežno povezavo nastavite na tak način in
če poznate kodo Security Key za brezžično omrežje, boste morali med samodejnim ali ročnim
postopkom nastavitve vnesti to geslo.
Samodejna nastavitev
Vrata LAN v steni
1 Nastavite možnost Network Type na Wireless na strani Open Network Settings.
2 Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
Kabel LAN
Samsung priporoča protokol IEEE 802.11n. Ko predvajate videoposnetek po omrežni povezavi,
se bo slika morda zaustavljala.
"" Za brezžični razdelilnik naslovov IP uporabite kanal, ki ga trenutno ne uporabljate.
Če izbrani kanal že uporablja druga bližnja naprava, bo prišlo do motenj in prekinitve
komunikacije.
"" Vaš izdelek podpira le naslednje varnostne protokole za brezžična omrežja.
Če izberete pretok Pure High (Greenfield) 802.11n in je v dostopni točki ali brezžičnem
usmerjevalniku za vrsto šifriranja izbrano WEP, TKIP ali TKIP AES (WPS2Mixed), Samsungovi
izdelki v skladu z novimi specifikacijami za WiFi ne bodo podpirali povezave.
"" Če vaš brezžični usmerjevalnik podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko povežete v
omrežje z načinom PBC (Push Button Configuration) ali vnosom kode PIN. Funkcija WPS bo
v obeh načinih samodejno konfigurirala vrednost SSID in ključ WPA.
"" Načini vzpostavitve povezave: Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko vzpostavite na tri
načine.
Samodejna nastavitev (s funkcijo samodejnega iskanja omrežja), ročna nastavitev, Use WPS
Na seznamu omrežij pritisnite tipko ▲ ali ▼, da izberete omrežje, nato pa dvakrat pritisnite
tipko E.
"" Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
"" Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
Pojavi se gumb Add Network.
3 Če se prikaže zaslon Enter the password for (AP Name)., nadaljujte s 4. korakom. Če izberete
brezžični usmerjevalnik brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 6. korakom.
4 Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter the password for (AP Name).
(varnostni ključ ali koda PIN).
5 Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Done in pritisnite E. Prikaže se
zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
"" Vzpostavila se bo povezava z usmerjevalnikom, vendar do interneta ne bo mogoče
dostopati.
6 Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
70
Ročna nastavitev omrežja (brezžično)
Ročna nastavitev
V pisarnah se navadno uporabljajo statični IP-naslovi.
1 Nastavite možnost Network Type na Wireless na strani Open Network Settings.
Če je tudi pri vas tako, vprašajte omrežnega skrbnika za IP-naslov, masko podomrežja, prehod
in naslov strežnika DNS. Te vrednosti vnesite ročno.
Pridobivanje vrednosti omrežne povezave
V večini računalnikov z nameščenim sistemom Windows si lahko vrednosti omrežne povezave
ogledate tako.
1 Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2 V pojavnem meniju, ki se prikaže, kliknite »Stanje«.
3 V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite zavihek Support.
4 Na zavihku Support kliknite gumb Details. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.
2 Funkcija Network poišče razpoložljiva brezžična omrežja. Ko je postopek končan, se prikaže
seznam razpoložljivih omrežij.
3 Na seznamu omrežij pritisnite tipko u ali d, da izberete omrežje, nato pa dvakrat pritisnite
tipko E.
"" Če želeni brezžični usmerjevalnik ni prikazan, pritisnite Refresh za vnovično iskanje.
"" Če usmerjevalnika tudi po tem ne najdete, pritisnite gumb Stop.
Pojavi se gumb Add Network.
4 Če se prikaže zaslon Enter the password for (AP Name)., nadaljujte s 5. korakom. Če izberete
brezžični usmerjevalnik brez varnostnih nastavitev, nadaljujte s 7. korakom.
5 Če je usmerjevalnik varnostno zaščiten, vnesite ključ Enter the password for (AP Name).
(varnostni ključ ali koda PIN).
6 Ko končate, z desno puščično tipko premaknite kazalko na Done in pritisnite E. Prikaže se
zaslon z omrežno povezavo in začne se postopek preverjanja.
7 Ko se naprava poskuša povezati z omrežjem, izberite Cancel. Tako boste prekinili povezavo.
8 Na zaslonu za omrežno povezavo izberite IP Settings. Prikaže se okno IP Settings.
9 Na vrhu izberite polje, pritisnite E in za IP setting izberite Enter manually. Ponovite
postopek vnosa za vsako polje v razdelku IP Address.
"" Če za IP setting nastavite Enter manually, se nastavitev DNS setting samodejno
spremeni v Enter manually.
10 Ko končate, na dnu strani izberite OK in pritisnite E. Prikaže se zaslon za preverjanje
omrežja in začne se postopek preverjanja.
11 Ko je povezava preverjena, se prikaže sporočilo »Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.«.
71
Use WPS
Server Network Settings
Nastavitev z možnostjo Use WPS
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Če je na usmerjevalniku tipka Use WPS, upoštevajte spodnja navodila.
1 Nastavite možnost Network Type na Wireless na strani Open Network Settings.
Proxy server
2 Izberite Use WPS in pritisnite E.
Nastavite povezavo s posredniškim strežnikom in povezane funkcije.
3 V naslednjih dveh minutah pritisnite gumb WPS ali PBC na brezžičnem usmerjevalniku.
Off / On
Izdelek samodejno pridobi vse vrednosti omrežnih nastavitev, ki jih potrebuje za
vzpostavitev povezave z omrežjem.
–– Če želite uporabiti kodo PIN za WPS, izberite WPS PIN.
Odprite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika, vnesite kodo PIN in izberite OK.
4 Prikaže se zaslon z omrežno povezavo, nastavitev omrežja pa je končana.
•• Address / Port / ID / Password
"" Address / Port / ID in Password so na voljo le, če je za Proxy server izbrano On.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izberite ali vnesite ime naprave.
To ime je lahko prek omrežja prikazano v omrežni napravi.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
72
Poglavje 10
System
Whiteboard Manager
To je IWB Whiteboard Manager.
"" Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0-0-0-0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
MENU m → System → Whiteboard Manager → ENTER E
Start from Home
System
Izberite zaslon, ki bo prikazan ob zagonu.
Whiteboard Manager
•• Off / On
Accessibility
Reset Interval
Start Setup
Nastavite interval ponastavitve, po katerem bodo redno izbrisani vsi podatki v notranjem pomnilniku.
Time
•• Off / Every 2 Weeks / Every Month / When Power is Off
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
73
Samba
Email
Dodajte in uredite račune Samba.
Nastavite e-poštni račun za pošiljanje e-poštnih sporočil.
Add Samba Account
Dodajte nove račune Samba.
•• Address / Username / Password
•• SMTP Server Name / SMTP Port Number / SSL/TLS / Sender Authentication / Account /
Password
USB Lock
Nastavite USB Lock. Po nastavitvi se bo naprava znova zagnala, da uporabi spremembe.
Edit Samba Account
•• Off / On
Uredite račune Samba.
Network Lock
"" Funkcija Edit Samba Account je aktivirana samo, ko so nastavljene možnosti Address,
Username in Password pri funkciji Add Samba Account.
Nastavite Network Lock.
•• Off / On
74
Web Browser Settings
V spletnem brskalniku odprite stran z nastavitvami.
Refresh Interval
Nastavite, koliko časa naj spletni brskalnik čaka, preden se vrne na domačo stran.
Advanced Settings
General
Samodejno skrivanje
zavihkov in orodne vrstice
•• Uporabi/ne uporabi
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Nastavite merilo povečave, ki bo uporabljeno, ko osvežite spletni brskalnik.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Nastavite spletno mesto, ki bo prikazano, ko osvežite spletni brskalnik.
•• Samsung Display / Custom
Če zavihkov, menija ali orodne vrstice v brskalniku nekaj časa
ne uporabljate, bodo samodejno izginili. Premaknite kazalec ali
žarišče na vrh zaslona, da se znova prikažejo.
V načinu na dotik skrij
kazalec
Skrijte kazalec, da preprečite motnje delovanja na dotik.
Blokiranje pojavnih oken
Blokirajte pojavna okna, da bo brskanje prijetnejše.
•• Uporabi/ne uporabi
•• Uporabi/ne uporabi
Strežnik proxy
Konfigurirajte strežnik proxy za spletni brskalnik.
•• Uporabi/ne uporabi
Ponastavitev nastavitev
Custom
Vse prilagojene nastavitve spletnega brskalnika bodo
ponastavljene na privzete vrednosti. Vaši zaznamki in zgodovina
bodo ostali nespremenjeni.
Vnesite URL, da ga nastavite kot domačo stran.
•• Enter URL
"" Na voljo le, če je za Home Page izbrano Custom.
Search Engine
Če v polje za URL/ključno besedo vnesete ključno besedo, bo spletni brskalnik odprl stran z
rezultati iskanja. Izberite mehanizem za iskanje, ki ga želite uporabljati.
•• Google/Bing
75
Background colour
Privacy & Security
Do Not Track
Poziv spletnim mestom, naj vam ne sledijo.
Nastavite barvo ozadja table.
•• Uporabi/ne uporabi
•• Dark Grey / White
Brisanje zgodovine
Brisanje celotne zgodovine brskanja.
JavaScript
Za boljše brskanje vsem spletnim mestom dovolite, da zaženejo
JavaScript.
•• Uporabi/ne uporabi
Brisanje podatkov brskanja
Izbrišite vse podatke brskanja, kot so piškotki ter slike in
podatki v predpomnilniku. Vaši zaznamki in zgodovina bodo
ostali nespremenjeni.
Encoding
Encoding
Izberite način kodiranja za spletne strani. Trenutna nastavitev
je Samodejno.
•• Samodejno/ročno (trenutno : Unicode)
Vizitka
Prikaz trenutne različice spletnega brskalnika.
76
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
Accessibility
High Contrast
V razdelku Meni nastavite ozadje in pisavo na barve z visokim kontrastom. Če je izbrana ta možnost, meniji niso
prosojni.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
High Contrast
Povečajte velikost območja menija.
Enlarge
•• Off (
) / On (
)
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Start Setup
Pojdite skozi korake prvotne nastavitve kot ob prvi uporabi tega izdelka.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
"" Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
"" Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0-0-0-0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
System
Start Setup
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
77
Time
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali DST. Konfigurirajte različne nastavitve v zvezi s časom.
Clock Set
MENU m → System → Time → ENTER E
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v drugega se
lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
Time
"" Čas lahko nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
Clock Set
DST
Power On Delay
Off
0
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
Off / On
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
•• Time Offset: Izberite pravilen časovni zamik glede na časovni pas.
"" Start Date, End Date in Time Offset so na voljo le, če je za DST izbrano On.
Power On Delay
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v obsegu 0–50
sekund).
78
Power Control
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Network Standby
Off
Power Button
•• Off / On
Power on only
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Varčuje z energijo, tako da izklopi računalniški monitor, če določen čas ne uporabljate računalnika.
•• Off / On
Network Standby
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
•• Off / On
Power Button
Gumb za vklop lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
•• Power on only: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi.
•• Power on and off: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi/izklopi.
79
Eco Solution
Energy Saving Mode
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Omogočite ali onemogočite urnik svetilke.
Auto Power Off
Off
•• Off / On
Screen Lamp Schedule
Schedule 1, Schedule 2
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Time
Svetlost zaslona bo ob določeni uri spremenjena na svetlost, določeno v možnosti Lamp.
Lamp
Prilagodite svetlost plošče. Bliže ko je vrednost številki 100, svetlejša je plošča.
•• 0 ~ 100
80
Auto Power Off
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Auto Power Off
Off
Določite, po koliko časa se zaslon izklopi, ko ni zaznana uporabniška interakcija.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 16 hours
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Temperature Control
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Priporočena delovna temperatura izdelka je od 75 do 80 °C (če je temperatura okolja 40 °C).
"" Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura še naprej
narašča, se izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
System
Temperature Control
77
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
81
ID Settings
Device ID
Nastavite edinstveno številko ID posameznega izdelka. (Razpon: 0~224)
MENU m → System → ID Settings → ENTER E
"" Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
"" Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
0
RS232C cable
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
PC Connection Cable
Izberite vrsto kabla za povezavo zaslona z računalnikom.
•• RS232C cable
Komunikacija s programom MDC s kablom RS232C (vrsta DB9 v Stereo).
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
Change PIN
Spremenite 4-mestno osebno številko za istovetenje (PIN).
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter a new PIN.. Iste štiri znake vnesite še v Enter the PIN
again..
"" Privzeta koda PIN je »0-0-0-0«.
System
"" Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
Change PIN
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
82
Security
Safety Lock On
"" Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0-0-0-0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
"" Zaradi varnosti naprave spremenite kodo PIN.
Vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock On. Funkcija Safety Lock On omejuje dejanja, ki jih je mogoče izvesti z
daljinskim upravljalnikom. Za izklop funkcije Safety Lock On morate vnesti pravilno kodo PIN.
Security
Safety Lock On
· Power On Button
Button Lock
Remote Management
Secured Protocol
On
Off
Allow
Off
Power On Button
Vklopite to funkcijo, da omogočite vklop izdelka z gumbom za vklop na daljinskem upravljalniku, ko je omogočena
funkcija Safety Lock On.
•• Off / On
Button Lock
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
83
Remote Management
Security
Izberete lahko zunanji ukaz Allow ali Deny, da pridobite dostop do naprave prek omrežja.
Safety Lock On
· Power On Button
Button Lock
Remote Management
Secured Protocol
On
Off
Allow
Off
•• Deny / Allow
"" Spremenjena nastavitev se ohrani tudi, ko izdelek izklopite in ob uporabi gumba ali stikala za vklop.
Secured Protocol
Zaščitite protokol med to napravo in drugimi napravami.
•• Off / On
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
84
General
Smart Security
Vključena je tudi protivirusna zaščita za prikazovalno napravo in priključene pomnilniške naprave.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Preverite, ali so prikazovalna naprava in priključene pomnilniške naprave okužene z virusi.
Smart Security
Isolated List
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
To je seznam elementov, ki so izolirani, saj so okuženi z virusi.
HDMI Hot Plug
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave DVI/HDMI.
•• Off / On
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
85
Custom Logo
General
Privzeti logotip, ki se prikaže ob vklopu izdelka, lahko prenesete, izberete in nastavite čas njegovega prikaza.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Custom Logo
"" Lahko izberete privzeti logotip (sliko/video) ali izklopite prikaz privzetega logotipa.
"" Za nastavitev privzetega logotipa morate logotip najprej prenesti z zunanje naprave USB.
•• Logo Display Time
"" Če je privzeti logotip vrste Image, lahko nastavite Logo Display Time.
•• Download Logo File
"" Privzeti logotip lahko prenesete v izdelek z zunanje naprave USB.
"" Privzeti logotip, ki ga želite prenesti, morate shraniti v datoteko z imenom "samsung", zapisanim z malimi
črkami.
"" Če je na voljo več zunanjih naprav USB, izdelek poskuša prenesti privzeti logotip z naprave, ki je bila
nazadnje priključena v izdelek.
Omejitve datoteke s privzetim logotipom
•• Pri privzetih logotipih v obliki slike so podprte samo datoteke z bitnimi slikami (oblika zapisa aRGB 32bpp).
•• Ločljivost privzetega logotipa v obliki slike mora biti med najmanjšo ločljivostjo 64 × 64 in največjo ločljivostjo
zaslona. (Vodoravne in navpične vrednosti ločljivosti morajo biti večkratniki števila 4.)
•• Pri privzetih logotipih v obliki videa so podprte samo datoteke vrste TS Stream.
•• Največja podprta datoteka z videom je 150 MB. Priporočena dolžina datoteke z videom je 20 sekund ali manj.
86
Game Mode
General
Če izdelek priključite na igralno konzolo, kot je na primer PlayStation™ ali Xbox™, izberite način za igranje iger in si
tako zagotovite bolj realistično izkušnjo igranja iger.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
•• Off ( ) / On ( )
"" Če povežete druge zunanje naprave, ko je funkcija Game Mode vklopljena, zaslon morda ne bo v dobrem stanju.
Game Mode
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Reset System
Ponastavitev vseh sistemskih nastavitev na privzete vrednosti.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
"" Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
87
Poglavje 11
Podpora
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
Ogledate si lahko naslov spletnega mesta Samsung, telefonsko številko klicnega centra,
številko modela izdelka, različico programske opreme, odprtokodno licenco in druge podatke.
"" Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani
nadgradnji programske opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
"" Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali,
ponastavljene na privzete nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da
jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto znova izbrali.
Update Now
"" Odprite Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
Reset All
Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
"" Current version: to je različica programske opreme, ki je že nameščena v izdelku.
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
88
Poglavje 12
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
"" Preden pokličite Samsungov
center za pomoč strankam,
preskusite izdelek, kot je opisano v
nadaljevanju. Če težave ne uspete
odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek in računalnik, pravilno priklopljen.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da
prilagodite velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice
oziroma računalnika.)
89
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco
izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v
skladu s specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v
razponu, ki je združljiv z izdelkom. Nato si oglejte poglavje »Vnaprej nastavljeni časovni načini«
in po potrebi spremenite nastavitve zaslona.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
V razdelku Picture prilagodite nastavitve za možnosti Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve Colour Space Settings.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator napajanja utripa vsake 0,5
do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
90
Težave v zvezi z zaslonom
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri
predvajanju hitro premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno
prikazana. To še ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje
statike.
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Colour, Brightness in
Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Eco Solution.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Vidim rdečo, zeleno in modro barvo.
Preverite priključitve kablov.
Do te težave lahko pride, če je zaslon izdelka okvarjen. Za pomoč se obrnite na servisni center
družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal
nestabilen. To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno
ločljivost.
91
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne
trakove na obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črna trakova na spodnjem in zgornjem delu zaslona se lahko pojavita zaradi drugačnega
razmerja višine/širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni
kartici računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če je priključen kabel HDMI ali kabel DP, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Odprite Sound in možnost Sound Output spremenite na Internal.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(Če je denimo monitor priključen na vhod HDMI, boste morda morali spremeniti možnost
zvoka za video izhodne naprave v HDMI.)
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
92
Težave z zvokom
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Težave s funkcijo na dotik
Dotikanje ikon deluje, dotikanje risb pa ne.
Uporabite priloženo pisalo za določen izdelek.
Dotikanje ne deluje med uporabo povezave z
računalnikom.
Preverite, ali so vrata TOUCH OUT na izdelku s kablom USB povezana z vrati USB na
računalniku.
Uporabljam dve pisali, vendar ne delujeta dobro.
Pri večkratnem dotikanju mora biti med pisaloma dovolj prostora.
93
Težave s funkcijo na dotik
Dotiki se prekinjajo, odzivna hitrost se slabša in tako
naprej.
Preverite, ali so na površini zaslona morda tujki.
Preverite, ali je zaslon morda razbit.
Poskrbite, da izdelek ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Uporabite standardni kabel.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »The defined resolution is not supported.«.
Sporočilo »The defined resolution is not supported.« se prikaže, če ločljivost vhodnega vira
presega največjo dovoljeno ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu
HDMI ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna
naprava, denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
Če želite omogočiti zvok, morate zvočni kabel priključiti v ustrezna vhodna vrata.
94
Druge težave
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je,
da je v izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI,
ki ne vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Funkcija HDMI-CEC ne deluje.
Če želite uporabljati različne zunanje naprave, ki podpirajo funkcijo HDMI-CEC in so priključene
v vrata HDMI IN na izdelku, izklopite funkcijo HDMI-CEC v vseh zunanjih napravah. Med zunanje
naprave sodita tudi predvajalnika diskov Blu-ray in DVD.
Upravljanje zunanje naprave, v kateri je omogočena funkcija HDMI-CEC, lahko samodejno
ustavi delovanje drugih zunanjih naprav.
Če želite spremeniti nastavitve funkcije HDMI-CEC, si oglejte uporabniški priročnik za napravo
ali se za pomoč obrnite na izdelovalca naprave.
Če je v načinu varčevanja z energijo vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, nastavitev zaslona računalnika ni mogoče
shraniti.
Izberite System → Power Control in možnost Max. Power Saving nastavite na Off. Lahko pa
znova nastavite nastavitve izhoda zaslona računalnika. Preverite, ali je izdelek vklopljen.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen
na DisplayPort, zaslon BIOS in zaslon za zagon nista
prikazana.
Zaženite računalnik ob vklopu izdelka oziroma če vhodni vir ni nastavljen na možnost
DisplayPort.
95
Poglavje 13
Specifikacije
Splošno
Ime modela
QB65H-TR
QB75H-TR / QB75N-W
Zaslon
Velikost
Razred 65 (64,5 palca / 163,8 cm)
Razred 75 (74,5 palca / 189,3 cm)
Območje prikaza
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (N)
1650,24 mm (V) x 928,26 mm (N)
Napajanje
Okoljski
vidiki
AC100-240V~ 50/60Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Delovanje
Temperatura : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Če namestite ohišje, mora biti notranja temperatura 40 °C ali nižja.
Vlaga : 10–80%, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlaga : 5–95%, brez kondenzacije
* Velja, preden izdelek vzamete iz embalaže.
"" Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo
Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom
optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene
nastavitve po želji prilagodite.
"" Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na
zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
"" To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča radijske motnje. V tem
primeru bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.
"" Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja
Samsung Electronics.
96
Prednastavljeni časovni načini
"" Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba
ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
"" Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice
z leve proti desni strani zaslona, se
imenuje vodoravni cikel. Recipročno
število vodoravnega cikla se imenuje
vodoravna frekvenca. Vodoravna
frekvenca se meri v enoti kHz.
"" Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat
na sekundo (kot fluorescentna luč),
da prikaže sliko, ki jo vidi gledalec.
Hitrost ponavljanja prikaza ene slike
na sekundo se imenuje navpična
frekvenca ali hitrost osveževanja.
Navpična frekvenca se meri v enoti
Hz.
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
QB65H-TR / QB75H-TR
QB75N-W
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz (DVI), 30–134 kHz (DisplayPort), 30–90
kHz (HDMI)
30–81 kHz (DVI), 30–90 kHz (HDMI)
Navpična frekvenca
48–75 Hz (DVI), 56–75 Hz (DisplayPort), 24–75 Hz
(HDMI)
48–75 Hz (DVI), 24–75 Hz (HDMI)
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 s frekvenco osveževanja 60 Hz (DVI),
1920 x 1080 s frekvenco osveževanja 60 Hz (DVI),
Največja ločljivost
3840 x 2160 s frekvenco osveževanja 60 Hz (DisplayPort), 3840 x 2160 s frekvenco osveževanja 60 Hz (HDMI)
3840 x 2160 s frekvenco osveževanja 60 Hz (HDMI)
Preverjanje ločljivosti in frekvence
V načinih, ki presegajo podprte ločljivosti, se na kratko pojavi sporočilo »Not Optimum Mode«.
Oglejte si poglavje Prednastavljeni časovni načini in nastavite ločljivost računalnika.
97
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim
načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza standardnim
načinom signala, bo zaslon morda prazen, indikator napajanja pa bo svetil. V takem primeru
spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik
za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Polariteta
Točkovna ura
sinhr.
(MHz)
(V/N)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
Ločljivost
Vodoravna
frekvenca
(kHz)
Navpična
frekvenca
(Hz)
Polariteta
Točkovna ura
sinhr.
(MHz)
(V/N)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
(HDMI)
67,500
60,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
(HDMI 1, 2)
67,500
60,000
594,000
+/+
VESA, 3840 x 2160
(DP)
133,313
59,997
533,250
+/-
"" Model QB75N-W ni na voljo v ločljivosti VESA 3840 x 2160 (DP).
98
Poglavje 14
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
"" Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk
serviserja.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če serviserja prosite za navodila za uporabo izdelka ali če enostavno prilagodi možnosti
brez razstavljanja izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka,
filter, trak idr.)
"" Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek
storitve. Zato prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v
spletu.
99
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon dalj časa prikazuje isti
vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali
stanjšajo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika.
Te informacije so navodila za preprečevanje vžganosti zakasnelih slik. Dolgotrajni
prikaz istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik. Garancija ne krije te
težave.
Priporočeni ukrepi za preprečevanje
Dolgotrajni prikaz istega zaslona lahko povzroči vžganost zakasnelih slik ali zameglitev slike. Če
izdelka dalj časa ne nameravate uporabljati, ga izklopite ali nastavite način varčevanja z energijo
oziroma ohranjevalnik zaslona s premikajočo se sliko.
•• Redno spreminjajte barve.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
"" Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela, siva in črna).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
100
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Obvestilo o odprtokodni licenci
V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo
odprtokodne licence. Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.
Za več informacij o obvestilu o odprtokodni licenci se obrnite na center za stranke Samsung
ali pošljite e-poštno sporočilo na naslov oss.request@samsung.com.
TA IZDELEK SE PRODAJA Z OMEJENO LICENCO IN GA JE DOVOLJENO UPORABLJATI
SAMO V POVEZAVI Z VSEBINO HEVC, KI IZPOLNJUJE VSE TRI SPODAJ NAVEDENE
ZAHTEVE: (1) VSEBINA HEVC MORA BITI NAMENJENA SAMO OSEBNI UPORABI, (2)
VSEBINA HEVC NE SME BITI NA VOLJO ZA NAKUP IN (3) VSEBINO HEVC JE USTVARIL
LASTNIK IZDELKA.
TEGA IZDELKA NI DOVOLJENO UPORABLJATI V POVEZAVI Z VSEBINO, KODIRANO V
OBLIKI HEVC, KI JO JE USTVARILA TRETJA OSEBA ALI KI JO JE UPORABNIK NAROČIL
ALI KUPIL PRI TRETJI OSEBI, RAZEN ČE NI UPORABNIKU LICENCIRANI PRODAJALEC
VSEBINE LOČENO DODELIL PRAVICE ZA UPORABO IZDELKA S TAKO VSEBINO.
VAŠA UPORABA TEGA IZDELKA V POVEZAVI Z VSEBINO, KODIRANO V OBLIKI HEVC, JE
POGOJENA S SPREJEMOM ZGORAJ OPREDELJENEGA OMEJENEGA DOVOLJENJA ZA
UPORABO.
101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising