Samsung 27" Curved Monitor Navodila
Uporabniški priročnik
C27F591FD
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom
izboljšave delovanja.
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
ⓒ Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni
dovoljeno.
Blagovne znamke, ki niso last podjetja Samsung Electronics, so v lasti posameznih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Priklop in uporaba vhodne naprave
Zaščita prostora za namestitev
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
4
4
Varnostni ukrepi
Simboli
Čiščenje
Elektrika in varnost
Namestitev
Delovanje
4
4
5
5
6
7
Priprave
Deli
Nadzorna plošča
Vodnik po bližnjičnih tipkah
Vodnik po funkcijskih tipkah
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness,
Contrast in Sharpness
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
Zadnja stran
Prilagajanje nagiba monitorja
Ključavnica proti kraji
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
9
9
10
11
Namestitev
Namestitev stojala
Odstranjevanje stojala
16
16
17
13
13
14
14
15
15
Nastavitev zaslona
Točke preverjanja pred priklopom
18
SAMSUNG MAGIC Bright
22
Priključitev in uporaba računalnika
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava s kablom DP
Povezava slušalk
Povezava napajanja
18
18
19
19
19
19
20
Brightness
23
Contrast
23
Sharpness
23
Color
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
Pravilna postavitev monitorja
20
HDMI Black Level
24
Namestitev gonilnikov
21
Eye Saver Mode
24
Nastavitev optimalne ločljivosti
21
Game Mode
24
Response Time
24
Picture Size
25
Screen Adjustment
25
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz na
zaslonu)
Transparency
26
Position
26
Language
26
Display Time
26
2
Kazalo
Nastavitev in ponastavitev
Navodila za odpravljanje težav
Sound
Volume
Sound Mode
Select Sound
27
27
27
27
FreeSync
28
Eco Saving Plus
29
Off Timer
29
PC/AV Mode
30
Specifikacije
Source Detection
30
Splošno
35
Key Repeat Time
30
Tabela standardnih signalov
36
Power LED On
30
Reset All
30
Information
30
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Omejitve in težave pri namestitvi
Sistemske zahteve
31
31
31
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
Preskušanje izdelka
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Preverite naslednje.
32
32
32
32
Vprašanja in odgovori
34
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
Ni napaka na izdelku
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Drugo
38
38
38
38
3
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Zaščita prostora za namestitev
Varnostni ukrepi
Okoli izdelka omogočite dovolj prostora za prezračevanje. Dvig notranje temperature lahko povzroči požar in
poškoduje izdelek. Pri nameščanju izdelka zagotovite toliko prostora, kot je prikazano spodaj, ali več.
Pozor
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE
ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI HRBTNEGA DELA)
――Zunanjost se lahko razlikuje glede na izdelek.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
10 cm
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
10 cm
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
10 cm
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se
nanašajo na upravljanje in vzdrževanje monitorja.
10 cm
10 cm
Simboli
Opozorilo
Previdnostni ukrepi pri shranjevanju
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe
lastnine.
Pri svetlečih modelih se lahko na površini pojavijo beli madeži, če v bližini uporabljate ultrazvočni vlažilnik.
――Če želite očistiti notranjost izdelka, se obrnite na najbližji Samsungov center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
Ne pritiskajte na zaslon monitorja z rokami ali drugimi predmeti. Tako lahko poškodujete zaslon.
4
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov LCD zelo občutljiva na
praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
Elektrika in varnost
Opozorilo
•• Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene električne vtičnice.
1 Izklopite izdelek in računalnik.
•• Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
2 Izključite napajalni kabel iz izdelka.
•• Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega udara.
3 Obrišite monitor s čisto, mehko in suho krpo.
-- Na monitor ne nanašajte sredstva za čiščenje, ki vsebuje alkohol, topila ali površinsko aktivne snovi.
-- Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
4 Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo očistite zunanjost izdelka.
5 Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6 Vklopite izdelek in računalnik.
•• Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico (le izolirane naprave tipa 1).
•• Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne odlagajte pod težke predmete.
•• Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
Pozor
•• Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne uporabljajte napajalnega kabla z drugimi
izdelki.
•• Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti ovir.
-- Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti napajanje monitorja.
•• Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
5
Namestitev
Opozorilo
Pozor
•• Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja. Monitorja ne nameščajte v bližino virov
toplote.
•• Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na primer polica s knjigami ali omara.
•• Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
-- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
-- Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
-- Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
•• Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena polica, neravna površina in tako dalje).
-- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
-- Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko poškoduje ali povzroči požar.
•• Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice vode), olju ali dimu.
•• Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim predmetom, na primer peči.
-- Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Izdelek previdno odložite.
-- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno velikim količinam prahu, kemičnim snovem,
skrajnim temperaturam ali večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval daljše
časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega delovanja.
-- Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
-- Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
•• Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali
blizu kuhinjskega pulta.
6
Delovanje
Opozorilo
•• V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka.
-- Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek premakniti, najprej iz njega iztaknite vse kable, tudi napajalni kabel.
•• Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali dim, takoj izključite napajalni kabel
in se obrnite na center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
•• V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne vstavljajte kovinskih predmetov (paličic,
kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
-- Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice
idr.).
-- Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
-- Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Če izdelek pade na tla ali če pride do poškodbe ohišja, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
-- Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega udara.
•• Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo otroke (igrače, slaščice itd.).
-- Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko
pride do resnih poškodb.
•• Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj prezračite prostor.
•• Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli kabel.
•• V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali vnetljivih snovi.
•• Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
-- Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
7
Pozor
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne pike.
-- Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s
spreminjajočo se sliko.
•• Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.
-- Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara, električnega udara ali uhajanja električnega toka.
•• Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
-- Vaš vid se lahko poslabša.
•• Ne postavljajte enosmernih napajalnikov drug na drugega.
•• Pred uporabo enosmernega napajalnika odstranite plastično vrečko.
•• Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane vroč.
•• Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
•• Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
-- Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
-- Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa lahko pade in pride do poškodbe.
•• Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
-- To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
•• Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite previsoko.
-- Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
•• Preprečite, da bi voda prišla v enosmerni napajalnik, oziroma ga ne zmočite.
-- Pride lahko do električnega udara ali požara.
-- Monitorja ne uporabljajte na prostem, kjer je lahko izpostavljen dežju in snegu.
-- Pazite, da pri brisanju tal ne zmočite enosmernega napajalnika.
•• Ne postavljajte enosmernega napajalnika v bližino grelnih naprav.
-- Sicer lahko pride do požara.
•• Enosmerni napajalnik uporabljajte v dobro prezračenem prostoru.
•• Če napajalnik za izmenični/enosmerni tok postavite tako, da so vtičnice obrnjene navzgor, lahko voda ali drugi
tujki pridejo v notranjost napajalnika in povzročijo okvaro.
Napajalnik za izmenični/enosmerni tok mora ležati ravno na mizi ali na tleh.
•• Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga vlečete za podstavek.
-- Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid poslabša.
•• V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
8
Poglavje 02
Priprave
Deli
Ikone
Opis
Večsmerni gumb za navigacijo.
Gumb JOG
――Gumb JOG najdete zadaj levo na izdelku. Gumb lahko uporabite za pomikanje
navzgor, navzdol, v levo ali desno ter za potrditev (Enter).
Nadzorna plošča
Ta lučka predstavlja stanje delovanja in deluje kot
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
•• Vklopljeno napajanje (gumb Napajanje): Izklopljen
namenom izboljšave kakovosti.
•• Način varčevanja z energijo: Utripa
Lučka napajanja
•• Izklopljeno napajanje (gumb za napajanje): Vklopljen
――Delovanje lučke za napajanje lahko spremenite v meniju. (System
Power LED On) Dejanski modeli zaradi različnih funkcionalnosti te funkcije
morda nimajo.
Vodnik po funkcijskih tipkah
Ko je zaslon vklopljen, pritisnite gumb JOG. Odprl se bo vodnik po funkcijskih
tipkah. Če želite odpreti meni na zaslonu, ko je odprt vodnik, znova pritisnite
ustrezen smerni gumb.
――Vodnik po funkcijskih tipkah je odvisen od funkcije ali modela izdelka. Glejte
dejanski izdelek.
Lučka napajanja
Gumb JOG
Vodnik po funkcijskih tipkah
NAVZGOR
DESNO
LEVO
PRITISK(ENTER)
NAVZDOL
Return
9
Vodnik po bližnjičnih tipkah
――Spodaj prikazan zaslon z bližnjičnimi tipkami (meni na zaslonu) je na voljo samo, ko vklopite zaslon, spremenite ločljivost računalnika ali zamenjate vhodni vir.
――Stran s funkcijskimi tipkami se prikaže, če je omogočen način Eye Saver Mode.
: On
: Off
Način Analog
Način HDMI, DisplayPort
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Možnost načina Analog
••
: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment
Eye Saver Mode Off
――Možnost načina HDMI, DisplayPort
: Prilagodite možnosti Brightness, Contrast, Sharpness.
••
/
••
: Prilagodite možnosti Volume, Mute.
••
: Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
――S spreminjanjem ločljivosti v lastnostih zaslona boste aktivirali funkcijo Auto Adjustment.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
••
: Prilagodite možnosti Volume, Mute.
••
: Odpre vodnik po funkcijskih tipkah.
10
Vodnik po funkcijskih tipkah
――Če želite odpreti glavni meni ali uporabiti druge elemente, pritisnite gumb JOG, da odprete vodnik po funkcijskih tipkah. Zaprete ga tako, da znova pritisnete gumb JOG.
NAVZGOR/NAVZDOL/LEVO/DESNO: pomaknete se na želeni element. Ko se pomaknete na element, se pokaže opis tega elementa.
PRITISK(ENTER): izbrana možnost bo uveljavljena.
Return
Ikone
Opis
Izberite
, da spremenite vhodni signal s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah. Če se vhodni signal spremeni, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže sporočilo.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Prikaže se meni na zaslonu (OSD) za funkcijo monitorja.
Zaklep upravljanje prek prikaza na zaslonu: Ohranite trenutne nastavitve ali zaklenite nadzor zaslonskega menija, da preprečite nenamerne spremembe nastavitev.
Omogoči/Onemogoči: Če želite zakleniti/odkleniti nadzor OSD, 10 sekund držite LEVI gumb, ko je odprt glavni meni.
――Če je nadzor OSD zaklenjen, lahko prilagajate možnosti Brightness in Contrast. Eye Saver Mode je na voljo.
System
Sound, Power LED On je na voljo. Information si lahko ogledate.
S pomikanjem gumba JOG po zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah izbere
.
Pritisnite, da omogočite ali onemogočite Eye Saver Mode.
Spodnji elementi niso na voljo, če je na voljo funkcija Eye Saver Mode.
•• Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
•• System
Eco Saving Plus
Izbere
, kjer lahko izklopite zaslon s premikanjem gumba JOG na zaslonu vodnika po funkcijskih tipkah.
――Možnosti vodnika po funkcijskih tipkah so zaradi različnih funkcij modelov lahko različni.
11
Če se na monitorju ne prikaže nič (npr. v načinu varčevanja z energijo ali če nima signala), lahko uporabljate dve
smerni tipki za upravljanje vira in napajanja.
Gumb JOG
Varčevanje z energijo/brez signala
NAVZGOR
Zamenjava vira
Prejšnji
Držite PRITISK(ENTER) 2 sekundi
Izklopljeno napajanje
Ko monitor prikaže Glavni meni, lahko gumb JOG uporabite, kot je prikazano spodaj.
Gumb JOG
Dejanje
NAVZGOR/NAVZDOL
Pomik možnosti
Izhod iz glavnega menija.
LEVO
Zapiranje podseznama brez shranjevanja vrednosti.
Vrednost se zmanjša na drsniku.
DESNO
PRITISK(ENTER)
Pomik v naslednjo globino.
Vrednost se poveča na drsniku.
Pomik v naslednjo globino.
Shranjevanje vrednosti in zapiranje podseznama.
12
Spreminjanje nastavitev možnosti Brightness, Contrast in
Sharpness
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnosti Brightness, Contrast in Sharpness prilagodite s premikanjem
gumba JOG navzgor ali navzdol.
Spreminjanje nastavitve možnosti Volume
Če meni na zaslonu ni prikazan, lahko možnost Volume prilagodite s premikanjem gumba JOG v levo ali desno.
50
Volume
Mute
Sharpness
100
Brightness
Contrast
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Če je kakovost zvoka priključene vhodne naprave slaba, lahko funkcija »Auto Mute« pri uporabi slušalk ali zvočnikov v
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Privzeta svetlost se lahko razlikuje, odvisno od regije.
Brightness
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNGBright izbran način Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
Contrast
izdelku utiša zvok ali povzroči, da je neobdelan. Vhodno glasnost za vhodno napravo nastavite na vsaj 20 % in jo nadzirajte
s kontrolnikom za glasnost (gumb JOG LEVO/DESNO) izdelka.
――Kaj je »Auto Mute«?
Funkcija utiša zvok, da izboljša zvočni učinek v primeru zvočnega hrupa ali slabega vhodnega signala, kar je običajno
povezano s težavo z glasnostjo vhodne naprave.
――Če želite vklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume in z gumbom JOG središče premaknite
navzdol.
Če želite izklopiti funkcijo Mute, odprite zaslon za upravljanje možnosti Volume, nato pa povečajte ali zmanjšajte možnost
Volume.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNGBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
Sharpness
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNGBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNGUpscale izbran način Mode1 ali Mode2.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
13
Zadnja stran
Prilagajanje nagiba monitorja
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave kakovosti.
namenom izboljšave kakovosti.
-2° (±2°) - 20° (±2°)
Vrata
Opis
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
•• Nagib monitorja lahko prilagodite.
Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.
•• Držite spodnji del izdelka in previdno prilagodite nagib.
Omogoča priključitev na računalnik s kablom D-SUB.
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
Omogoča priključitev na izhodno zvočno napravo, na primer slušalke.
Omogoča priključitev na enosmerni napajalnik.
14
Ključavnica proti kraji
Varnostni ukrepi pri premikanju monitorja
――Ključavnica proti kraji omogoča varno uporabo izdelka tudi v javnosti.
――Oblika naprave za zaklepanje in način zaklepanja sta odvisna od proizvajalca. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
Napravo za zaklepanje proti kraji zaklenete na naslednji način:
•• Ne pritiskajte neposredno na zaslon.
•• Med premikanjem monitorja ne držite zaslona.
1 Kabel naprave za zaklepanje proti kraji pritrdite na težek predmet, kot je miza.
2 En konec kabla povlecite skozi zanko na drugem koncu.
3 Vstavite napravo za zaklepanje v režo ključavnice za zaklepanje na hrbtni strani izdelka.
4 Zaklenite napravo za zaklepanje.
-- Napravo za zaklepanje proti kraji lahko kupite posebej.
-- Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi za zaklepanje proti kraji.
-- Naprave za zaklepanje proti kraji lahko kupite pri prodajalcih elektronike ali prek spleta.
•• Med premikanjem držite spodnji del monitorja.
15
Namestitev
Namestitev stojala
――Preden izdelek sestavite, ga postavite na ravno in stabilno površino z zaslonom navzdol.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v paketu,
položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je prikazano na
sliki.
4
Podstavek stojala pritrdite na vrat stojala in privijte vijaka na
podstavku, da ga čvrsto namestite.
――Uporabite stiropor (zaščita), ki ste ga dobili z monitorjem.
2
Pridržite monitor in potiskajte vrat stojala v smeri puščice, kot
je prikazano na sliki.
- Pozor
3
Pridržite monitor, dvignite vrat stojala v smeri puščice in ga
prilagodite, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Izdelka ne držite obrnjenega navzdol tako, da ga držite samo
za stojalo.
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko poškodujete
monitor.
16
Odstranjevanje stojala
――Preden stojalo odstranite z monitorja, ga z navzdol obrnjenim zaslonom postavite na ravno in stabilno površino.
: Izdelek je ukrivljen. Ne pritiskajte na izdelek, ko je položen na ravno površino, saj ga lahko poškodujete. Ko izdelek leži na tleh, obrnjen navzgor ali navzdol, ne pritiskajte nanj.
1
Zaščitno peno Styrofoam (blazina), ki je priložena v paketu,
položite na tla in nanjo postavite izdelek, kot je prikazano na
sliki.
4
Pridržite monitor ter povlecite in odstranite vrat stojala v smeri
puščice, kot je prikazano na sliki.
――Uporabite stiropor (zaščita), ki ste ga dobili z monitorjem.
2
Odvijte vijaka na podstavku stojala, da ga boste lahko
odstranili.
3
Pridržite monitor, dvignite vrat stojala v smeri puščice in ga
prilagodite, kot je prikazano na sliki.
- Pozor
Monitorja ne potiskajte navzdol. Tako lahko poškodujete
monitor.
17
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Točke preverjanja pred priklopom
Priključitev in uporaba računalnika
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Razpoložljiva vrata so odvisna od izdelka.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
18
Priključitev s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
――Priporočamo uporabo kabla DP, krajšega od 1,5 m. Uporaba kabla, daljšega od 1,5 m, lahko vpliva na kakovost slike.
Povezava s kablom HDMI-DVI
Povezava slušalk
――Pri vklopu zvoka s kablom D-SUB + AUDIO, HDMI-HDMI ali DP uporabite slušalke.
――Zvočna funkcija ni podprta, če je vhodna naprava priključena s kablom HDMI-DVI.
19
Povezava napajanja
Pravilna postavitev monitorja
Pravilna drža pri uporabi monitorja:
•• Poravnajte hrbet.
•• Prilagodite položaj monitorja tako, da se od zaslona ne odbija svetloba.
1 Napajalni kabel priključite na adapter za enosmerni tok. Nato napajalnik priključite v vrata DC 14V na hrbtni strani
izdelka.
2 Napajalni kabel vključite v stensko vtičnico.
•• Podlaket naj bo pravokotna na nadlaket in v isti ravnini kot zgornja stran dlani.
•• Držite komolce pod pravim kotom.
•• Prilagodite višino monitorja tako, da bo kot v kolenih 90 stopinj ali več, pete na tleh, roke pa niže od srca.
3 Pritisnite gumb JOG na hrbtni strani monitorja, da ga vklopite.
――Vhodna napetost se samodejno preklopi.
20
Namestitev gonilnikov
――Optimalno ločljivost in frekvenco izdelka lahko nastavite z namestitvijo ustreznih gonilnikov za ta izdelek.
――Če želite namestiti najnovejšo različico gonilnika za izdelek, ga prenesite s spletnega mesta podjetja Samsung Electronics
na naslovu http://www.samsung.com.
Nastavitev optimalne ločljivosti
Ko po nakupu prvič vklopite monitor, se prikaže sporočilo z informacijami o nastavitvi optimalne ločljivosti.
V izdelku izberite jezik in spremenite ločljivost računalnika na optimalno.
――Če ni izbrana optimalna ločljivost, se bo sporočilo v določenem času prikazalo največ trikrat, tudi če monitor izklopite in ga
znova vklopite.
――Optimalno ločljivost lahko izberete tudi na nadzorni plošči v svojem računalniku.
21
Poglavje 04
Nastavitev zaslona
Konfigurirajte nastavitve zaslona, na primer svetlost.
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
SAMSUNG MAGIC Bright
V načinu PC
Ta meni omogoča nastavitev optimalne kakovosti slike, ki ustreza okolju, kjer uporabljate monitor.
•• Standard: Nastavite kakovost slike, ki je primerna za urejanje dokumentov ali uporabo interneta.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
•• Cinema: Nastavite svetlost in ostrino televizijske slike, ki je primerna za ogled videov in DVD-jev.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Dynamic Contrast: Nastavite uravnoteženo svetlost s samodejno prilagoditvijo kontrasta.
•• Custom: Po potrebi prilagodite kontrast in svetlost.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Basic Color: Ta model podpira fotokromatsko postajo. Ko preklopite v ta način, se barvno območje prilagodi, da
je podobno standardni barvni lestvici sRGB.
Tudi svetlost lahko prilagodite svojim potrebam.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
MAGIC Upscale
SAMSUNG
Če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je način PC/AV Mode nastavljen na AV, ima funkcija MAGIC
Bright
štiri samodejne slikovne nastavitve (Dynamic, Standard, Movie in Custom), ki so prednastavljene v tovarni. Vklopite
lahko Dynamic, Standard, Movie ali Custom. Izberete lahko Custom, ki samodejno prikliče vaše lastne slikovne
nastavitve.
•• Dynamic: Ta način izberite za ostrejšo sliko kot v načinu Standard.
Color
SAMSUNG
V načinu AV
•• Standard: Ta način izberite, ko je okolica svetla. Tudi v tem načinu je slika ostra.
Off
HDMI Black Level
•• Movie: Ta način izberite, ko je okolica temna. Tako boste varčevali z energijo in zmanjšali utrujenost oči.
Return
•• Custom: Ta način izberite, ko želite izbrati lastne nastavitve za sliko.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
22
Brightness
Color
Prilagodi splošno raven svetlosti slike. (Razpon: 0~100)
Prilagodite barve na zaslonu.
Višja kot je vrednost, svetlejša je slika.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNGBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNGBright izbran način Dynamic Contrast.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eco Saving Plus, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Red: Prilagodite raven nasičenosti rdeče barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
MAGIC
MAGIC
•• Green: Prilagodite raven nasičenosti zelene barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
•• Blue: Prilagodite raven nasičenosti modre barve. Bliže je vrednost številki 100, večja je intenzivnost barve.
Contrast
•• Color Tone: Izberite barvni odtenek, ki najbolje ustreza vašim potrebam pri ogledu.
-- Cool 2: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od vrednosti Cool 1.
Prilagodi kontrast med predmeti in ozadjem. (Razpon: 0~100)
-- Cool 1: Nastavite temperaturo barve, da je hladnejša od načina Normal.
Višja kot je vrednost, večji je kontrast in ostreje izrisani so predmeti.
-- Normal: Prikažite standardni barvni odtenek.
――Ko je za možnost SAMSUNGBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
-- Warm 1: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od načina Normal.
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
-- Warm 2: Nastavite temperaturo barve, da je toplejša od vrednosti Warm 1.
MAGIC
-- Custom: Prilagodite barvni odtenek.
――Če je zunanji vhod povezan prek vhoda HDMI/DP in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV, lahko za možnost
Sharpness
Color Tone izberete nastavitev barvne temperature (Cool, Normal, Warm ali Custom).
•• Gamma: Prilagodite srednjo raven svetilnosti.
Prilagodi robove predmetov tako, da so jasnejši ali bolj zamegljeni. (Razpon: 0~100)
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
Višja kot je vrednost, jasnejši bodo robovi predmetov.
――Ko je za možnost SAMSUNGBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNGUpscale izbran način Mode1 ali Mode2.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
23
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale lahko izboljša plasti podrobnosti slike in poudari barve na sliki.
Nastavite optimalno kakovost slike, primerno za sprostitev oči.
Funkcija ima več očitnih učinkov na slikah nižje ločljivosti.
Potrdilo »Low Blue Light Content« podjetja TÜV Rheinland velja za izdelke, ki ustrezajo zahtevam po nižjih ravneh
modre svetlobe. Ko je način Eye Saver Mode vklopljen (»On«), se valovna dolžina modre svetlobe z vrednostjo
približno 400 nm zmanjša in zagotavlja optimalno kakovost slike, ki je potrebna za sprostitev oči. Istočasno je raven
modre svetlobe nižja kot pri privzetih nastavitvah in ustreza standardom »Low Blue Light Content« podjetja TÜV
Rheinland, kar potrjujejo tudi njihovi preskusi.
――Ta meni ni na voljo, če je za SAMSUNGBright izbran način Cinema ali Dynamic Contrast.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Primerjava med Mode1 in Mode2 ima večji učinek.
HDMI Black Level
Game Mode
Konfigurirajte nastavitve zaslona izdelka za igralni način.
Če je izdelek povezan s predvajalnikom DVD ali sprejemnikom STB prek vrat HDMI, lahko pride do poslabšanja
kakovosti slike (kontrasta, barve, ravni črne itd.), odvisno od povezane vhodne naprave. V takem primeru lahko
kakovost slike prilagodite z možnostjo HDMI Black Level.
V tem primeru popravite zmanjšano kakovost slike z možnostjo HDMI Black Level.
――Ta funkcija je na voljo samo v načinu HDMI.
To funkcijo uporabite pri igranju računalniških iger ali ko je priključena igralna konzola, denimo PlayStation™ ali Xbox™.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
――Ko se monitor izklopi in preklopi v način varčevanja z energijo ali spremeni vire signala, se način Game Mode izklopi
(preklopi na možnost Off), tudi če je vklopljen (nastavljen na možnost On).
――Če želite, da je način Game Mode ves čas omogočen, izberite Always On.
•• Normal: ta način izberite, če ni prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
•• Low: ta način izberite za znižanje ravni črne in zvišanje ravni bele, če je prišlo do poslabšanja razmerja kontrasta.
――Možnost HDMI Black Level morda ni združljiva z nekaterimi napravami, ki so vir signala.
――Funkcija HDMI Black Level je vklopljena samo pri določeni ločljivosti AV, denimo 720P in 1080P.
Response Time
Če želite bolj živ in naraven videz videa, povečajte hitrost odziva plošče.
――Ko si ne ogledujete filma, priporočamo, da možnost Response Time nastavite na Standard ali Faster.
24
Picture Size
Screen Adjustment
Spremeni velikost slike.
――Ta meni je na voljo le, če je za Picture Size izbrano Screen Fit v načinu AV.
V načinu PC
•• Auto: Prikažite sliko v skladu s razmerjem slike vira signala.
Če je vhodni signal 480p ali 576p ali 720p ali 1080p v načinu AV in ga monitor lahko normalno prikaže, izberite Screen Fit,
da prilagodite vodoraven položaj na raven 0–6.
――Coarse, Fine: Ta funkcija je na voljo samo v načinu Analog.
•• Wide: Prikažite sliko v celozaslonskem prikazu ne glede na razmerje slike vira signala.
V načinu AV
•• 4:3: Prikaz slike v razmerju 4:3. Primerno za videe in standardno oddajanje.
•• 16:9: Prikaz slike v razmerju 16:9.
•• Screen Fit: Prikaz slike v prvotnem razmerju brez rezanja.
――Funkcija glede na vrata, ki so na voljo na izdelku, morda ne bo podprta.
――Velikost zaslona lahko spreminjate, če so izpolnjeni naslednji pogoji.
――Digitalna izhodna naprava je priključena s kablom HDMI/DP.
――Vhodni signal je 480p, 576p, 720p ali 1080p in monitor ga lahko normalno prikaže (nekateri modeli ne podpirajo vseh
signalov).
――To lahko nastavite samo, če je zunanji vhod povezan prek HDMI/DP-ja in je možnost PC/AV Mode nastavljena na AV.
(DisplayPort/HDMI: ta možnost je na voljo samo, če je tehnologija FreeSync onemogočena)
25
Poglavje 05
Prilagajanje nastavitev za OSD (prikaz na zaslonu)
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Transparency
Position
Za nastavitev prosojnosti oken z meniji.
Prilagodite položaj menija.
OnScreen Display
Transparency
한국어
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Position
Language
Display Time
English
Language
Za nastavitev jezika menija.
20 sec
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu.
――Ne bo uporabljena za druge funkcije računalnika.
Return
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Display Time
Nastavite zaslonski meni (OSD) tako, da samodejno izgine, če ga določen čas ne uporabljate.
Z možnostjo Display Time lahko določite čas, ki preteče, preden zaslonski meni izgine.
26
Poglavje 06
Nastavitev in ponastavitev
Prikazan je podroben opis vsake funkcije. Za podrobnosti si oglejte svoj izdelek.
Sound
Volume
Z gumbom JOG v smeri LEVO/DESNO prilagodite možnost Volume.
System
Sound Mode
Sound
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
•• Standard: izbere navaden zvočni način.
•• Music: glasba je glasnejša od glasov.
Off Timer
•• Movie: ponuja najboljši zvok za filme.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
•• Clear Voice: glasovi so glasnejši od drugih zvokov.
Return
Select Sound
•• Stereo: Omogočite zvok iz levega in desnega zvočnika.
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Left Channel: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo levi kanal zvočnega vira.
•• Right Channel: Nastavite, da levi in desni zvočnik predvajata samo desni kanal zvočnega vira.
27
FreeSync
Na seznamu Grafične kartice so navedeni modeli, ki podpirajo funkcijo FreeSync
Tehnologija FreeSync je rešitev, ki brez običajnih zamikov in zakasnitev odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing).
Ta funkcija odpravi t. i. »trganje slike« (screen tearing) in zamike med igranjem iger. Izboljšajte igralno izkušnjo.
•• Off: Onemogočite FreeSync.
•• Standard Engine: Omogočite osnovne možnosti funkcije FreeSync za grafično kartico AMD.
•• Ultimate Engine: Omogočite funkcijo FreeSync z višjo hitrostjo sličic v sekundi. V tem načinu je zmanjšano t. i.
»trganje slike« (neobičajna sinhronizacija med zaslonom in vsebino). Opomba: Med igranjem igre lahko zaslon
utripa.
Če izberete način Ultimate Engine, uporabite najvišjo hitrost osveževanja zaslona za optimalen učinek funkcije
FreeSync.
Navodila za nastavitev hitrosti osveževanja najdete v razdelku Vprašanja in odgovori
frekvenco?
Kako spremenim
――Funkcija FreeSync je omogočena samo v načinu HDMI ali DisplayPort.
Med uporabo funkcije FreeSync uporabljajte samo kabel HDMI/DisplayPort, ki ga je priložil proizvajalec.
Če je omogočena funkcija FreeSync, lahko pride do naslednjega:
•• Zaslon lahko med igranjem utripa, odvisno od nastavitev igre. Znižanje vrednosti nastavitev igre lahko pomaga
odpraviti utripanje. To težavo lahko morda odpravite tudi z namestitvijo najnovejših gonilnikov s spletnega mesta
podjetja AMD.
•• Hitrost odzivanja lahko med igranjem niha, odvisno od ločljivosti. Višja ločljivost običajno upočasni hitrost
odzivanja.
Funkcijo FreeSync je mogoče uporabljati samo z določenimi modeli grafičnih kartic AMD. Podprte grafične kartice
najdete na tem seznamu:
Namestiti morate najnovejše uradne grafične gonilnike podjetja AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync.
――Če si želite ogledati še druge modele grafičnih kartic AMD, ki podpirajo funkcijo FreeSync, obiščite uradno spletno mesto
podjetja AMD.
――Če uporabljate grafično kartico drugega proizvajalca, izberite možnost FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Kako omogočite funkcijo FreeSync?
1 V meniju na zaslonu nastavite funkcijo FreeSync na možnost Standard Engine ali Ultimate Engine.
2 Omogočite funkcijo FreeSync v meniju AMD Radeon Settings:
Klik z desno miškino tipko
AMD Radeon Settings
Display
Funkcija »AMD FreeSync« mora biti nastavljena na možnost »Vklopljeno«. Preklopite na možnost »Vklopljeno«,
če še ni omogočena.
•• Kakovost zvoka monitorja se lahko poslabša.
――Če med uporabo funkcije naletite na kakršne koli težave, pokličite center za podporo Samsung.
28
Eco Saving Plus
Manjša poraba energije v primerjavi s porabo pri največji ravni svetlosti.
――Ko je za možnost SAMSUNGBright izbran način Dynamic Contrast, ta možnost ni na voljo.
MAGIC
――Ko je omogočena možnost Game Mode, meni ni na voljo.
――Ko je omogočena možnost Eye Saver Mode, meni ni na voljo.
•• Off: izklopite funkcijo Eco Saving Plus.
•• Auto: Poraba energije se bo samodejno zmanjšala za približno 10 % glede na trenutno nastavitev.
(Zmanjšanje porabe energije je odvisno od svetlosti zaslona.)
•• Low: Prihranek do 25 % energije v primerjavi z največjo svetlostjo.
•• High: Prihranek do 50 % energije v primerjavi z največjo svetlostjo.
Off Timer
Off Timer: Vklopite način Off Timer.
Turn Off After: Časovno stikalo lahko nastavite v območju od 1 do 23 ur. Monitor se bo samodejno izklopil po
preteku določenega časa.
――Ta možnost je na voljo samo, če je Off Timer nastavljen na On.
――Za izdelke za trg v nekaterih regijah je Off Timer nastavljen tako, da se samodejno aktivira 4 ure po vklopu izdelka. To se
zgodi v skladu s predpisi glede električnega napajanja. Če ne želite uporabljati časovnika, odprite MENU
funkcijo Off Timer izberite Off.
System in za
29
PC/AV Mode
Power LED On
Možnost PC/AV Mode nastavite na AV. Slika bo povečana.
Konfigurirajte nastavitve tako, da omogočite ali onemogočite lučke za napajanje na spodnjem delu izdelka.
Ta možnost je koristna pri gledanju filmov.
•• Working: Lučka za napajanje sveti, ko je izdelek vklopljen.
•• Pri povezavi z računalnikom nastavite na "PC".
•• Stand-by: Lučka za napajanje sveti, ko izdelek ni vklopljen.
•• Pri povezavi z napravo AV nastavite na "AV".
•• Če se z računalnikom povežete s kablom HDMI-DVI, nastavite možnost DVI PC.
Reset All
――Ta funkcija ne podpira načina Analog.
――Na voljo samo pri širokozaslonskih modelih, kot sta 16:9 in 16:10.
――Če je monitor v načinu HDMI, DisplayPort in na zaslonu vidite napis Check Signal Cable ali pa se vklopi način varčevanja
z energijo, pritisnite gumb JOG, da se prikaže zaslon s funkcijskimi tipkami, nato pa izberite ikono
ali AV.
. Izberete lahko PC
Source Detection
Povrnite vse privzete tovarniške nastavitve monitorja.
Information
Oglejte si trenutni vir signala, frekvenco in ločljivost.
Izberite možnost Auto ali Manual kot način prepoznavanja vhodnega signala.
Picture
Key Repeat Time
OnScreen Display
Izberete lahko možnosti Acceleration, 1 sec ali 2 sec. Če izberete No Repeat, se ukaz odzove le enkrat, ko pritisnete
gumb.
Information
System
Information
*********
**kHz **Hz NN
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
30
Poglavje 07
Namestitev programske opreme
Easy Setting Box
Sistemske zahteve
Operacijski sistem
Easy Setting Box
Strojna oprema
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vsaj 32 MB pomnilnika
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vsaj 60 MB nezasedenga prostora na pogonu trdega diska
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Možnost Easy Setting Box omogoča uporabo monitorja, razdeljenega na več delov.
Če želite namestiti najnovejšo različico programa Easy Setting Box, ga prenesite s spletnega mesta podjetja
Samsung Electronics na naslovu http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Če po namestitvi ne zaženete znova računalnika, programska oprema morda ne bo delovala pravilno.
――Ikona programa Easy Setting Box se morda ne bo prikazala, odvisno od računalniškega sistema in specifikacij izdelka.
――Če se ikona bližnjice ne prikaže, pritisnite tipko F5 .
Omejitve in težave pri namestitvi
Na namestitev programa Easy Setting Box lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in omrežno okolje.
31
Poglavje 08
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam
――Preden pokličite Samsungov center za pomoč strankam, preskusite izdelek, kot je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor ter računalnik in ali so konektorji dobro pritrjeni.
Preskušanje izdelka
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona
prazen prostor.
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Če je zaslon izklopljen, lučka za napajanje pa utripa, čeprav je monitor pravilno priključen na računalnik, izvedite
samodiagnostični test.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite velikost
zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
1 Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite gonilnik grafične
kartice na najnovejšo različico.
2
Izključite kabel iz monitorja.
3 Vklopi izdelek.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma računalnika.)
4 Če se prikaže sporočilo Check Signal Cable, monitor deluje pravilno.
――Če je zaslon še vedno prazen, preverite računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
Težave v zvezi z zaslonom
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Pri načinu, ki presega podprto ločljivost (glejte poglavje Tabela standardnih signalov), se za kratek čas prikaže sporočilo
Not Optimum Mode.
Prikaže se sporočilo Check Signal Cable.
――Prikazana ločljivost se lahko razlikuje, odvisno od nastavitev računalniškega sistema in kablov.
Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.
Preverite, ali je kabel pravilno priključen na monitor.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
32
Prikaže se Not Optimum Mode.
Slika predvajanega videa je nejasna.
To sporočilo se prikaže, če je signal grafične kartice večji od največje ločljivosti ali frekvence monitorja.
Predvajanje velikih video datotek z visoko ločljivostjo lahko povzroči nejasno sliko. Do tega lahko pride, ker video
predvajalnik ni optimiziran za delovanje z računalnikom.
Spremenite največjo ločljivost in frekvenco tako, da bosta ustrezali učinkovitosti delovanja monitorja, pri tem pa
upoštevajte tabelo standardnih signalov (str.36).
Poskusite datoteko predvajati v drugem video predvajalniku.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Težave z zvokom
Prilagodite Coarse in Fine.
Ni zvoka.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Preverite glasnost.
Zaslon je nestabilen in migeta. Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Glasnost je prenizka.
Preverite, ali ločljivost in frekvenca računalnika ustrezata razponu ločljivosti in frekvenci, ki je ustrezen z izdelkom.
Nato (če je treba) spremenite nastavitve in si pri tem pomagajte s tabelo načinov standardnega signala (str.36) v tem
priročniku in z menijem Information izdelka.
Prilagodite glasnost.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Barva zaslona ni skladna.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici računalnika ali
v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Zvoka ni mogoče slišati, če je kabel HDMI-DVI uporabljen za povezavo z vhodno napravo.
Z napravo se povežite s kablom HDMI ali DP.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Barve na zaslonu so zasenčene in popačene.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Bela barva ni videti bela.
Spremenite nastavitve za možnost Color.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake 0,5 do 1 sekunde.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Besedilo je zamegljeno.
Če uporabljate operacijski sistem Windows (npr. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ali Windows 10): Pojdite na
Nadzorno ploščo Pisave Prilagajanje besedila ClearType in spremenite Vklopi tehnologijo ClearType.
33
Vprašanja in odgovori
――Dodatna navodila za prilagajanje najdete v uporabniškem priročniku za računalnik ali grafično kartico.
Kako spremenim frekvenco?
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
•• Windows 8 (Windows 8.1): Izberite Nastavitve
Hitrost osveževanja.
•• Windows 10: Odprite Nastavitve
Sistem
Zaslon
Nadzorna plošča
Prikaz
Ločljivost zaslona
Videz in prilagajanje
Dodatne nastavitve zaslona
Dodatne nastavitve
Zaslon
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju Hitrost osveževanja.
Ločljivost zaslona
Lastnosti grafične kartice
Dodatne nastavitve
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja spremenite vrednost v polju
Monitor in prilagodite možnost Hitrost osveževanja zaslona v razdelku Nastavitve monitorja.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
•• Windows 8 (Windows 8.1): Pomaknite se na: Nastavitve
•• Windows 10: Odprite Nastavitve
Sistem
Prikaz
Zaslon
Nadzorna plošča
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Videz in prilagajanje
Zaslon
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
Dodatne nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nadzorna plošča
Videz in prilagajanje
•• Windows 8 (Windows 8.1): Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve
nastavitvah BIOS-a v računalniku.
•• Windows 10: Način varčevanja z energijo nastavite v meniju Nastavitve
Prilagajanje
Prilagodi
Nadzorna plošča
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Videz in prilagajanje
Zaklenjeni zaslon
Prilagodi
Nastavitve časa za izklop zaslona
Možnosti porabe energije ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
Nastavitve ohranjevalnika zaslona
Možnosti porabe energije ali v
Poraba energije in spanje ali v nastavitvah BIOS-a v računalniku.
34
Poglavje 09
Specifikacije
Splošno
Ime modela
C27F591FD
Velikost
Razred 27 (27,0 palcev / 68,6 cm)
Območje prikaza
597,88 mm (V) x 336,31 mm (N)
Razmik med slikovnimi pikami
0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (N)
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz
Napajanje
AC 100–240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna
napetost v posameznih državah razlikuje.
Priključki za signale
D-SUB, HDMI, DisplayPort
Obratovalni pogoji
Delovanje
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna
izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim sistemom optimira nastavitve monitorja. Monitor se samodejno
namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Pike na zaslonu (slikovne pike)
Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu LCD svetlejša ali
temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Zgornje specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Naprava je digitalni aparat razreda B.
Temperatura: 10 C–40 C (50 F–104 F)
Vlaga: 10–80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Vlaga: 5–95 %, brez kondenzacije
35
Tabela standardnih signalov
Sinhronizacija
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
30–81 kHz
Navpična frekvenca
48–72 Hz
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Če se signal, ki spada med navedene standardne signale, prenaša od računalnika, bo zaslon samodejno prilagojen. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje
pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
36
Ločljivost
Vodoravna frekvenca (kHz)
Navpična frekvenca (Hz)
Točkovna ura (MHz)
Polariteta sinhr. (V/N)
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve proti desni strani zaslona, se imenuje vodoravni cikel. Recipročno število vodoravnega cikla se imenuje vodoravna frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v enoti kHz.
――Navpična frekvenca
S ponavljanjem iste slike v eni sekundi več desetkrat omogočite ogled naravnih slik. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje »navpična frekvenca« ali »hitrost osveževanja« in je označena z enoto Hz (herci).
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena, lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno
ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
37
Poglavje 10
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev (strošek
stranke)
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
•• Zunanji udarec ali padec.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja izdelka.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung Electronics Co.,
Ltd.
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter, trak idr.)
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato prosimo, da najprej
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
preberete Uporabniški priročnik.
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising