Samsung | RF56J9040SR | User guide | Samsung RF56J9040SR/EF French Door mit Triple Cooling™, 564 l Kasutusjuhend

Samsung RF56J9040SR/EF French Door mit Triple Cooling™, 564 l Kasutusjuhend
Lodówka
instrukcja obsługi
imagine the possibilities
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Urządzenie wolnostojące
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
1
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
Spis treści
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ………………………… 2
INSTALACJA LODÓWKI …………………………………………………… 18
OBSŁUGA LODÓWKI FIRMY SAMSUNG ……………………………… 27
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ……………………………………… 41
•
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
• Przed rozpoczęciem korzystania
z urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi i zachować ją do wglądu.
• Urządzenie może być używane
wyłącznie w sposób zgodny z
niniejszą instrukcją obsługi.
Urządzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o niepełnej sprawności
fizycznej, zmysłowej lub umysłowej
lub z brakami w doświadczeniu
i wiedzy, o ile nie są one
nadzorowane lub instruowane w
zakresie obsługi urządzenia przez
osobę, która odpowiada za ich
bezpieczeństwo.
• Niniejsze urządzenie może być
używane przez dzieci od 8
roku życia i osoby o obniżonej
sprawności fizycznej, zmysłowej
lub umysłowej, bądź też mające
niewielkie doświadczenie i
wiedzę, o ile nadzorowane są
przez osobę odpowiedzialną lub
po wcześniejszym przekazaniu
przez nią odpowiednich instrukcji
w zakresie bezpiecznej obsługi
urządzenia, a także informacji
o ewentualnych zagrożeniach
związanych z obsługą urządzenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone
dla dzieci do zabawy.
Czyszczenie i konserwacja nie
powinny być przeprowadzane
przez dzieci bez odpowiedniego
nadzoru.
• Ostrzeżenia i ważne informacje
o bezpieczeństwie zawarte w
•
Polski - 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
2
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
�� 2:29
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2
8
7
1
niniejszej instrukcji nie obejmują
chłodniczego.
wszystkich możliwych warunków
• Nie wolno włączać urządzenia
ani sytuacji, które mogą mieć
noszącego oznaki uszkodzenia.
miejsce.
W razie wątpliwości należy
Odpowiedzialność za ostrożne
skontaktować się ze sprzedawcą.
i rozważne postępowanie z
Wymagana wielkość
urządzeniem podczas instalacji,
pomieszczenia to 1 m³ na każde
konserwacji i obsługi urządzenia
8 g czynnika chłodniczego R-600a
spoczywa na użytkowniku.
wewnątrz urządzenia.
• Ponieważ niniejsza instrukcja
Ilość czynnika chłodniczego
obsługi jest przeznaczona
wewnątrz danego urządzenia
dla różnych modeli lodówki,
podano na tabliczce identyfikacyjnej
specyfikacja posiadanego modelu
umieszczonej w jego wnętrzu.
może się nieznacznie różnić od
• Czynnik chłodniczy wyciekający z
przedstawionej w tej instrukcji.
przewodów może się zapalić lub
Czynnikiem chłodniczym jest
spowodować uszkodzenie wzroku.
R-600a lub R-134a.
W przypadku wycieku czynnika
Należy sprawdzić na tabliczce
chłodniczego z przewodów należy
sprężarki z tyłu urządzenia
unikać otwartego ognia w pobliżu
lub na tabliczce znamionowej
urządzenia. Wszystkie przedmioty
umieszczonej wewnątrz lodówki,
palne należy odsunąć od lodówki
jaki czynnik chłodniczy został użyty.
i natychmiast przewietrzyć
Jeśli produkt zawiera łatwopalny
pomieszczenie.
gaz (czynnik chłodniczy R-600a),
- W przeciwnym wypadku może
należy skontaktować się z
dojść do pożaru lub wybuchu.
lokalnymi władzami w sprawie jego
Ostrzeżenie: Ryzyko
bezpiecznej utylizacji.
pożaru / materiały
• Aby zapobiec powstaniu
palne
łatwopalnej mieszaniny
gazu z powietrzem w razie
wystąpienia nieszczelności w
obiegu chłodniczym, wielkość
pomieszczenia, w którym może
znajdować się urządzenie, zależy
od ilości stosowanego czynnika
Polski - 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
3
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
Ważne symbole i środki
ostrożności:
OSTRZEŻENIE
PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo
lub niebezpieczne
postępowanie, które może
skutkować poważnymi
obrażeniami ciała lub
śmiercią.
Niebezpieczeństwo
lub niebezpieczne
postępowanie, które może
skutkować drobnymi
obrażeniami ciała lub
szkodami materialnymi.
Przedstawione symbole
ostrzegawcze mają zapobiec
obrażeniom użytkownika i
innych osób.
Należy bezwzględnie stosować
się do nich.
Po zapoznaniu się z tą częścią
należy ją zachować na
przyszłość.
O
-
NIE wykonuj danej
czynności.
NIE wykonuj demontażu.
-
NIE dotykaj.
Dokładnie przestrzegaj
wskazówek.
Odłącz wtyczkę zasilającą
od gniazda ściennego.
Sprawdź, czy urządzenie
jest uziemione, aby uniknąć
porażenia prądem.
Skontaktuj się z centrum
obsługi klienta w celu
uzyskania pomocy.
Uwaga.
Polski - 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
4
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE
TRANSPORTU I MIEJSCA
INSTALACJI URZĄDZENIA
• Podczas transportu i
instalacji urządzenia należy
uważać, aby nie uszkodzić
żadnych elementów obiegu
chłodniczego.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z
przewodów może ulec zapłonowi
lub spowodować uszkodzenie
wzroku.
W razie stwierdzenia
nieszczelności należy unikać
otwartego ognia lub potencjalnych
źródeł zapłonu i przez kilka minut
wietrzyć pomieszczenie, w którym
znajduje się urządzenie.
- W tym urządzeniu znajduje
się niewielka ilość czynnika
chłodniczego, izobutanu (R-600a),
który jest naturalnym gazem
przyjaznym środowisku, choć
łatwopalnym.
Przy przewożeniu i instalowaniu
urządzenia należy uważać, aby
nie uszkodzić żadnych elementów
obiegu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE
•
•
-
•
•
•
•
•
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE INSTALACJI
• Uszkodzona izolacja
elementów elektrycznych
może spowodować porażenie
prądem lub pożar.
Nie należy ustawiać lodówki w
miejscu nasłonecznionym ani w
pobliżu kuchenek, grzejników czy
innych urządzeń.
Nie należy podłączać kilku urządzeń
do tej samej listwy zasilającej.
Lodówka zawsze powinna być
podłączona do dedykowanego jej
gniazda elektrycznego o napięciu
znamionowym zgodnym z danymi
na tabliczce znamionowej.
Pozwala to uzyskać najwyższą
wydajność urządzenia i zapobiega
przegrzaniu przewodów
stwarzającemu ryzyko pożaru.
Jeśli gniazdo ścienne jest
obluzowane, nie należy podłączać
do niego wtyczki zasilającej.
Istnieje ryzyko porażenia prądem
lub pożaru.
Nie należy używać przewodu
noszącego oznaki pęknięcia lub
przetarcia wzdłuż jego długości
bądź na końcach.
Nie wolno ciągnąć ani nadmiernie
zginać przewodu zasilającego.
Nie należy skręcać ani zawiązywać
przewodu zasilającego.
Nie wolno przewieszać przewodu
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
�� 2:29
OSTRZEŻENIE
Polski - 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
5
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
•
-
zasilającego ponad przedmiotem
metalowym, umieszczać ciężkiego
przedmiotu na przewodzie, wsuwać
przewodu pomiędzy przedmioty
ani wpychać go w przestrzeń za
urządzeniem.
Przy przesuwaniu lodówki należy
uważać, aby nie przycisnąć i nie
uszkodzić przewodu zasilającego.
Może to spowodować porażenie
prądem lub pożar.
W pobliżu lodówki nie należy
rozpylać aerozoli.
Aerozole używane w pobliżu
lodówki stwarzają ryzyko wybuchu
lub pożaru.
Nie należy nadmiernie zginać
przewodu zasilającego ani stawiać
na nim ciężkich przedmiotów.
• Z lodówki można korzystać
tylko wówczas, gdy jest
prawidłowo zainstalowana
i ustawiona zgodnie z
instrukcją.
• Nie należy instalować lodówki w
wilgotnym miejscu ani tam, gdzie
urządzenie może mieć kontakt z
wodą.
- Uszkodzona izolacja elementów
elektrycznych może spowodować
porażenie prądem lub pożar.
• Wtyczkę zasilającą należy
podłączyć we właściwej pozycji.
Przewód powinien swobodnie
-
•
•
•
•
•
•
zwisać.
Podłączenie wtyczki w pozycji
odwrotnej może spowodować
przecięcie przewodu, a w
konsekwencji — pożar lub
porażenie prądem.
Należy zwracać uwagę, aby
wtyczka zasilająca nie została
przygnieciona lub uszkodzona
przez tylną część lodówki.
Przy przesuwaniu lodówki należy
uważać, aby nie przycisnąć i nie
uszkodzić przewodu zasilającego.
Stwarza to ryzyko pożaru.
Materiały pakunkowe należy
przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
Nałożenie ich przez dziecko na
głowę stwarza ryzyko śmierci w
wyniku uduszenia.
Urządzenie należy ustawić w takim
miejscu, aby zachować dostęp do
wtyczki przewodu zasilającego.
W przeciwnym razie może dojść
do pożaru lub porażenia prądem
ze względu na upływ prądu.
Urządzenia nie należy instalować
obok grzejnika i materiałów
palnych.
Nie należy instalować urządzenia
w miejscu wilgotnym, zakurzonym
lub zanieczyszczonym tłustymi
substancjami ani w miejscu
narażonym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych i
•
-
•
•
-
•
-
-
Polski - 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
6
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
•
•
-
•
-
-
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
�� 2:29
•
wody (deszcz).
do porażenia prądem, pożaru,
wybuchu lub problemów z
Nie należy instalować urządzenia w
urządzeniem.
miejscu, w którym może dochodzić
do wycieku gazu.
- Nigdy nie należy podłączać
przewodu zasilającego do
Może to spowodować porażenie
gniazda, które nie jest prawidłowo
prądem lub pożar.
uziemione. Należy sprawdzić, czy
W razie dostania się kurzu, pyłu
gniazdo elektryczne jest zgodne
lub wody do lodówki należy wyjąć
z przepisami miejscowymi oraz
wtyczkę zasilającą z gniazda i
krajowymi.
skontaktować się z punktem
serwisowym firmy Samsung
• Uszkodzony przewód
Electronics.
zasilający musi być
Istnieje ryzyko pożaru.
natychmiast wymieniony
Nie należy stawać na urządzeniu
przez producenta lub
ani umieszczać na nim żadnych
przedstawiciela jego serwisu.
przedmiotów (np. prania,
zapalonych świec lub papierosów, • Bezpiecznik lodówki może
wymieniać tylko wykwalifikowany
naczyń, chemikaliów, przedmiotów
technik lub serwisant.
metalowych itp.).
- W przeciwnym razie może dojść
Może to spowodować porażenie
do porażenia prądem lub obrażeń
prądem, pożar, awarię urządzenia
ciała.
lub obrażenia ciała.
• Podczas instalacji urządzenia
należy uważać, aby nie doszło do
• Niniejsze urządzenie wymaga
uwięzienia lub uszkodzenia przewodu
prawidłowego uziemienia.
zasilającego.
Nie należy uziemiać urządzenia za
pomocą rury należącej do instalacji • Przedłużaczy z wieloma gniazdami
ani przenośnych zasilaczy nie należy
gazowej, plastikowej instalacji
umieszczać z tyłu urządzenia.
wodno-kanalizacyjnej ani linii
telefonicznej.
Lodówkę należy uziemić, aby
zapobiec utracie energii lub
porażeniu prądem w wyniku
działania prądu upływu.
W przeciwnym razie może dojść
Polski - 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
7
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
PRZESTROGA
•
•
-
•
•
•
PRZESTROGI
DOTYCZĄCE INSTALACJI
• Otwór wentylacyjny w
obudowie urządzenia lub
konstrukcji montażowej nie
może być zasłonięty.
Po zainstalowaniu urządzenie
powinno stać bezczynnie przez 2
godziny, zanim zostanie włączone
i umieszczona zostanie w nim
żywność.
Zaleca się, aby czynności instalacyjne
lub serwisowe dotyczące urządzenia
przeprowadzał wykwalifikowany
technik lub serwisant.
W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem,
pożaru, wybuchu, problemów z
urządzeniem lub obrażeń ciała.
Podczas instalacji lodówki należy
upewnić się, że obie nóżki dotykają
podłogi, co zapewnia bezpieczną
instalację.
Nóżki znajdują się na dole z tyłu
drzwi zamrażarki.
Za pomocą wkrętaka z płaską
końcówką obróć je w kierunku
pokazywanym przez strzałkę, aż do
uzyskania wypoziomowania.
Produkty żywnościowe zawsze
należy układać na półkach drzwi
tak, aby zrównoważyć obciążenie.
Przeciążenie jednych drzwi może
spowodować przewrócenie się
lodówki i obrażenia ciała.
OSTRZEŻENIE
•
-
•
•
•
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
DOTYCZĄCE
EKSPLOATACJI
• Nie należy podłączać wtyczki
zasilającej mokrymi rękami.
Może to spowodować porażenie
prądem.
Nie należy przechowywać na
urządzeniu żadnych przedmiotów.
Przy otwieraniu lub zamykaniu
drzwi przedmioty takie mogą
spaść, powodując obrażenia ciała
i/lub szkody materialne.
Nie należy stawiać na lodówce
pojemnika z wodą.
Rozlanie wody stwarza ryzyko
pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy dotykać
wewnętrznych ścian zamrażarki
ani przechowywanych w niej
produktów mokrymi rękami.
Może to doprowadzić do
odmrożeń.
W pobliżu lodówki nie należy
stosować ani umieszczać
substancji wrażliwych na
temperaturę, takich jak łatwopalne
aerozole i przedmioty, suchy lód,
leki lub chemikalia.
W lodówce nie należy
przechowywać przedmiotów ani
substancji łatwopalnych bądź
lotnych (benzen, rozcieńczalnik,
propan, alkohol, eter, gaz płynny i
inne podobne produkty itd.).
-
-
•
-
•
•
•
•
Polski - 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
8
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
•
•
•
-
•
•
-
•
-
wietrzyć pomieszczenie, w którym
znajduje się urządzenie.
Nie należy stosować urządzeń
mechanicznych ani innych
sposobów przyspieszenia
procesu rozmrażania z wyjątkiem
zalecanych przez producenta.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
obiegu czynnika chłodniczego.
Na powierzchni urządzenia nie
należy rozpylać materiałów lotnych,
takich jak insektycydy.
Środki te mogą być szkodliwe dla
ludzi, a ponadto mogą stwarzać
ryzyko porażenia prądem, pożaru
lub problemów z urządzeniem.
Nie wolno stosować suszarki do
włosów do osuszania wnętrza
lodówki. W lodówce nie należy
umieszczać zapalonych świec w
celu usunięcia nieprzyjemnych
zapachów.
Może to spowodować porażenie
prądem lub pożar.
Zbiornik wody i tackę do kostek
lodu należy napełniać tylko wodą
pitną.
Nie należy wlewać do zbiornika
herbaty ani napojów izotonicznych,
ponieważ może to uszkodzić
lodówkę.
Nie należy pozwalać dzieciom
uwieszać się na drzwiach.
Grozi to poważnymi obrażeniami.
Istnieje ryzyko zamknięcia dziecka
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
�� 2:29
- Ta lodówka przeznaczona jest
wyłącznie do przechowywania
żywności.
- Nieprzestrzeganie zaleceń może
spowodować pożar lub porażenie
prądem.
• Nie należy przechować w lodówce
wyrobów farmaceutycznych,
materiałów do badań naukowych
ani produktów wrażliwych na
temperaturę.
- W lodówce nie wolno
przechowywać produktów
wymagających ścisłej kontroli
temperatury.
• W lodówce/zamrażarce nie należy
umieszczać ani używać urządzeń
elektrycznych innych niż zalecane
przez producenta.
• W razie wyczucia zapachu
substancji farmaceutycznej lub
dymu należy natychmiast wyjąć
wtyczkę zasilającą i skontaktować
się z punktem serwisowym firmy
Samsung Electronics.
• W razie dostania się kurzu, pyłu
lub wody do lodówki należy wyjąć
wtyczkę zasilającą z gniazda i
skontaktować się z punktem
serwisowym firmy Samsung
Electronics.
- Istnieje ryzyko pożaru.
• W razie wycieku gazu należy unikać
otwartego ognia lub potencjalnych
źródeł zapłonu i przez kilka minut
Polski - 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
9
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
•
•
•
•
•
•
w lodówce.
Nie należy pozwalać dzieciom na
wchodzenie do wnętrza lodówki.
Nie należy pozostawiać otwartych
drzwi lodówki bez dozoru ani
pozwalać dzieciom wchodzić do
wnętrza urządzenia.
Nie należy pozwalać niemowlętom
ani starszym dzieciom wchodzić do
szuflady.
Może to spowodować uraz
ciała lub śmierć przez uduszenie
wskutek znalezienia się w pułapce.
Nie wolno siadać na drzwiach
zamrażarki.
Może dojść do uszkodzenia drzwi
oraz obrażeń ciała.
Aby zapobiec zamknięciu
dziecka w komorze lodówki,
po jej czyszczeniu lub innych
czynnościach związanych z
wyjęciem separatora z szuflady
należy ponownie zainstalować
separator.
Nie należy stosować urządzeń
mechanicznych ani innych
sposobów przyspieszenia
procesu rozmrażania z wyjątkiem
zalecanych przez producenta.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
obiegu czynnika chłodniczego.
• W wypadku wycieku gazu (np.
propanu, gazu płynnego itd.)
należy natychmiast przystąpić
•
•
•
•
•
•
•
•
do wietrzenia pomieszczenia
bez dotykania wtyczki
zasilającej.
Nie wolno dotykać urządzenia
ani przewodu zasilającego.
Nie należy używać wentylatora.
Iskra może spowodować wybuch
lub pożar.
Należy używać wyłącznie lampek
LED dostarczonych przez
producenta lub przedstawiciela
serwisu.
Należy dopilnować, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Podczas otwierania i zamykania
drzwiczek należy uważać, aby
nie przyciąć palców. Przestrzeń
pomiędzy drzwiczkami a obudową
jest niewielka.
Nie należy pozwalać dzieciom
uwieszać się na drzwiach.
Grozi to poważnymi obrażeniami.
Istnieje ryzyko uwięzienia dzieci
wewnątrz urządzenia.
Nie należy pozwalać dzieciom na
wchodzenie do wnętrza lodówki.
Butelki należy przechowywać blisko
siebie, aby nie upadły.
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do przechowywania
żywności w warunkach domowych.
Nigdy nie należy wkładać palców
ani innych przedmiotów do otworu
dozownika, korytka na lód ani
pojemnika kostkarki.
-
•
-
-
-
-
-
Polski - 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
10
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
a
.
�� 2:29
- W przeciwnym razie może dojść
do pożaru lub porażenia prądem.
• Przed wymianą lampek
oświetlających wnętrze lodówki
należy wyjąć wtyczkę zasilającą z
gniazda.
- W przeciwnym razie może dojść
do porażenia prądem.
• W razie trudności z wymianą
lampki należy skontaktować się z
przedstawicielem serwisu.
• Nie należy samodzielnie
• Jeżeli urządzenie jest wyposażone
podejmować prób naprawy,
w lampkę LED, nie należy
demontażu lub modyfikacji
zdejmować samodzielnie pokrywy i
urządzenia.
demontować oświetlenia.
- Nie wolno używać żadnego
- Należy skontaktować się z
innego bezpiecznika (np. z drutu
przedstawicielem serwisu.
miedzianego, stalowego itd.) poza • Wtyczkę zasilającą należy mocno
bezpiecznikiem standardowym.
wsunąć do gniazda ściennego.
- Jeżeli konieczna jest naprawa lub
Nie należy używać uszkodzonej
ponowna instalacja urządzenia,
wtyczki ani kabla bądź
należy skontaktować się z
nieprawidłowo zamocowanego
najbliższym punktem serwisowym.
gniazda.
- W przeciwnym razie może dojść
- Może to spowodować porażenie
do porażenia prądem, pożaru,
prądem lub pożar.
problemów z urządzeniem lub
• Nie należy stawiać na urządzeniu
obrażeń ciała.
pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko
• Jeżeli z urządzenia wydobywa
pożaru lub porażenia prądem.
się nietypowy dźwięk lub
• Nigdy nie należy spoglądać
zapach spalenizny bądź
bezpośrednio na lampę LED UV
dym, należy natychmiast
przez dłuższy czas.
odłączyć wtyczkę zasilającą i
skontaktować się z najbliższym - Może to spowodować problemy
ze wzrokiem wynikające z działania
punktem serwisowym.
promieni ultrafioletowych.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
o
- Może to doprowadzić do obrażeń
ciała lub szkód materialnych.
• Nie należy wkładać dłoni, stóp ani
metalowych przedmiotów (takich
jak metalowe pałeczki itp.) pod
spodem lub z tyłu lodówki.
- Może to spowodować porażenie
prądem lub uraz.
- Wszelkie ostre krawędzie mogą
spowodować obrażenia ciała.
Polski - 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
11
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
- W lodówce nie wolno
przechowywać produktów
wymagających ścisłej kontroli
temperatury.
• Aby uzyskać najwyższą
• Nie ma potrzeby odłączania
wydajność produktu:
zasilania lodówki w przypadku
- Nie należy umieszczać produktów
nieobecności krótszej niż trzy
żywnościowych zbyt blisko
tygodnie.
otworów wentylacyjnych
W przypadku nieobecności
znajdujących się w tylnej części
wynoszącej trzy tygodnie lub więcej
urządzenia, gdyż może to zakłócać
należy jednak wyjąć z lodówki
swobodny obieg powietrza w
wszystkie produkty żywnościowe.
komorze lodówki.
Lodówkę należy odłączyć,
- Przed włożeniem produktów
oczyścić, wymyć i wysuszyć.
żywnościowych do lodówki
• W komorze zamrażarki nie
należy je dokładnie zawijać
należy przechowywać napojów
lub umieszczać w szczelnych
gazowanych.
pojemnikach.
W zamrażarce nie należy
- Nie należy kłaść nowych
przechowywać butelek ani
produktów żywnościowych w
pojemników szklanych.
pobliżu już zamrożonych.
- Po zamarznięciu ich zawartości
• Nie wkładać do zamrażarki
szkło może pęknąć i spowodować
pojemników ze szkła, w tym
obrażenia ciała oraz szkody
butelek, ani napojów gazowanych.
materialne.
- Pojemniki mogą zamarznąć
• Nie należy modyfikować lodówki.
i pęknąć, co może grozić
Nieautoryzowane modyfikacje
skaleczeniem.
mogą prowadzić do problemów
• Należy przestrzegać maksymalnych
z bezpieczeństwem. Za cofnięcie
czasów przechowywania i
nieautoryzowanych zmian firma
terminów ważności mrożonek.
pobiera pełną opłatę pokrywającą
• Nie należy przechować w lodówce
koszt części i robocizny.
wrażliwych na niską temperaturę
• Nie należy zmieniać ani
wyrobów farmaceutycznych,
modyfikować funkcji lodówki.
materiałów do badań naukowych
- Zmiany lub modyfikacje mogą
ani innych produktów wrażliwych
powodować obrażenia ciała i/lub
na niską temperaturę.
PRZESTROGA
PRZESTROGI
DOTYCZĄCE
EKSPLOATACJI
-
•
•
•
Polski - 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
12
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
�� 2:29
-
•
•
•
- W przeciwnym razie woda może
wyciekać.
• Należy wytrzeć nadmiar wilgoci z
wnętrza i pozostawić drzwi otwarte
- W przeciwnym razie w lodówce
może pojawić się pleśń i
nieprzyjemny zapach.
• W razie zamoknięcia lodówki
należy wyjąć wtyczkę zasilającą
i skontaktować się z punktem
serwisowym firmy Samsung
Electronics.
• Nie należy uderzać w szklane
powierzchnie ani wywierać na nie
nadmiernej siły.
- Pęknięte lub stłuczone szkło może
powodować obrażenia ciała i/lub
szkody materialne.
• Nie wolno siadać ani uwieszać się
na drzwiach bądź domowym barku.
- Może to spowodować
przewrócenie się lodówki,
oderwanie drzwi lub uwięźnięcie
ręki w pęknięciu drzwi, a ponadto
doprowadzić do uszkodzenia
mienia lub obrażeń ciała.
• Jeśli dojdzie do uszkodzenia
przewodu zasilającego,
jego wymiana musi zostać
przeprowadzona przez producenta,
przedstawiciela serwisu lub osoby
o podobnych kwalifikacjach.
Pozwoli to uniknąć zagrożeń.
• Oleju roślinnego nie należy
przechowywać na półkach
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
j
szkody materialne.
Wszelkie zmiany i modyfikacje
wykonywane przez stronę
trzecią w obrębie niniejszego
kompletnego urządzenia nie są
objęte gwarancją serwisową firmy
Samsung. Firma Samsung nie
odpowiada też za bezpieczeństwo
oraz szkody mogące wyniknąć z
wprowadzenia modyfikacji przez
stronę trzecią.
Nie wolno blokować otworów
wentylacyjnych. Jeżeli otwory
wentylacyjne zostaną zatkane,
zwłaszcza torebką foliową, może
dojść do nadmiernego schłodzenia
lodówki.
Jeżeli stan taki trwa zbyt długo,
filtr wody może ulec uszkodzeniu i
spowodować wyciek wody.
Należy używać wyłącznie kostkarki
do lodu dostarczonej wraz z
lodówką.
System doprowadzania wody
do lodówki wymaga instalacji/
podłączenia przez odpowiednio
wykwalifikowaną osobę. System
ten musi być podłączony jedynie
do źródła wody pitnej.
Jeżeli użytkownik ma w planach
dłuższe wakacje lub podróż
służbową i przez dłuższy czas nie
będzie korzystać z dozowników
wody i lodu, powinien zamknąć
zawór wody.
Polski - 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
13
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
mocowanych na drzwiach. Olej
może ulec zestaleniu, co powoduje
utratę jego walorów smakowych i
trudność w stosowaniu. Ponadto
otwarty pojemnik może być
nieszczelny, a wyciekający olej
może spowodować uszkodzenie
półki. Po otwarciu pojemnik z
olejem należy przechowywać w
chłodnym i ciemnym miejscu, np.
w szafce lub spiżarni.
- Przykładowe oleje roślinne: oliwa,
olej kukurydziany, olej z pestek
winogron itp.
PRZESTROGA
•
•
PRZESTROGI
DOTYCZĄCE
CZYSZCZENIA I
KONSERWACJI
• Nie należy bezpośrednio
spryskiwać wyświetlacza
środkami czyszczącymi.
Litery nadrukowane na
wyświetlaczu mogą zostać zmyte.
W razie dostania się do wnętrza
urządzenia substancji obcej, takiej
jak woda, należy odłączyć wtyczkę
zasilającą i skontaktować się z
najbliższym punktem serwisowym.
W przeciwnym razie może dojść
do pożaru lub porażenia prądem.
Z końcówek wtyczki oraz styków
należy regularnie, za pomocą
suchej szmatki, usuwać wodę i
•
•
-
kurz oraz inne osady.
Wtyczkę należy odłączyć i wytrzeć
ją suchą szmatką.
W przeciwnym razie może dojść
do pożaru lub porażenia prądem.
Nie należy czyścić urządzenia,
rozpylając na nie bezpośrednio
wodę.
Do czyszczenia nie wolno używać
benzenu, rozpuszczalnika,
odplamiacza, wybielacza (np.
Clorox) ani substancji zawierających
chlor.
Czyszczenie urządzenia
wymienionymi substancjami lub
preparatami może uszkodzić
powierzchnię urządzenia i
spowodować pożar.
• Przed czyszczeniem lub
wykonaniem czynności
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
gniazda ściennego.
- W przeciwnym razie może dojść
do pożaru lub porażenia prądem.
• Do mycia lodówki używaj czystej
gąbki lub miękkiej ściereczki
i łagodnego detergentu
rozpuszczonego w ciepłej wodzie.
• Do czyszczenia powierzchni
zewnętrznych (drzwi i zabudowy),
części plastikowych, drzwi i
wewnętrznych wykończeń oraz
uszczelek nie używaj środków
-
•
O
•
•
Polski - 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
14
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
�� 2:29
Jeśli produkt zawiera łatwopalny
gaz (czynnik chłodniczy R-600a),
należy skontaktować się z
lokalnymi władzami w sprawie jego
bezpiecznej utylizacji. Jako gaz
porotwórczy do izolacji stosowany
jest cyklopentan.
Gazy zawarte w materiale
izolacyjnym wymagają specjalnej
procedury utylizacji.
Informacji na temat bezpiecznej dla
środowiska utylizacji tego produktu
udzielają miejscowe władze.
Przed utylizacją należy sprawdzić,
czy żaden z przewodów z tyłu
urządzenia nie jest uszkodzony.
Przewody należy przecinać w
otwartej przestrzeni.
• Serwisowanie urządzenia jest
niebezpieczne dla osób innych niż
autoryzowany pracownik punktu
ISTOTNE OSTRZEŻENIA
serwisowego.
DOTYCZĄCE UTYLIZACJI
W Queensland autoryzowany
• Półki należy pozostawić na
pracownik punktu serwisowego
miejscu, aby dzieci nie mogły
wykonujący czynności serwisowe
łatwo wejść do środka.
lub naprawy, które obejmują zdjęcie
• Przed utylizacją należy sprawdzić,
pokryw, MUSI mieć zezwolenie na
czy żaden z przewodów z tyłu
prace przy instalacjach gazowych
urządzenia nie jest uszkodzony.
lub licencję na naprawę urządzeń
• Czynnikiem chłodniczym jest
zawierających węglowodory jako
R-600a lub R-134a.
czynnik chłodniczy. (dot. tylko
Należy sprawdzić na tabliczce
Australii)
sprężarki z tyłu urządzenia
• W przypadku utylizacji dowolnej
lub na tabliczce znamionowej
lodówki/zamrażarki należy zdjąć
umieszczonej wewnątrz lodówki,
drzwi i ich uszczelki oraz zatrzaski,
jaki czynnik chłodniczy został użyty.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
h
czyszczących o właściwościach
ściernych ani silnie działających, np.
płynów do mycia szyb, proszków
do szorowania, palnych płynów,
preparatów z zawartością kwasu
solnego, wosków do czyszczenia,
koncentratów detergentów,
wybielaczy ani środków
zawierających pochodne nafty.
- Mogą one spowodować
zarysowanie lub uszkodzenie
materiałów.
• Szklanych półek i pokryw nie myj
ciepłą wodą, gdy nadal są zimne.
Szklane półki i pokrywy mogą
pęknąć pod wpływem zmian
temperatury lub po uderzeniu lub
upuszczeniu.
OSTRZEŻENIE
Polski - 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
15
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
•
•
-
aby dzieci lub zwierzęta nie zostały
uwięzione wewnątrz.
Należy dopilnować, aby dzieci
nie bawiły się urządzeniem i nie
wchodziły do jego wnętrza.
Jeżeli do tego dojdzie, dziecko
może się skaleczyć lub udusić.
Materiał pakunkowy produktu
należy utylizować w sposób
bezpieczny dla środowiska.
Wszystkie materiały pakunkowe
należy trzymać poza zasięgiem
dzieci, ponieważ elementy
opakowania mogą być dla nich
niebezpieczne.
Jeżeli dziecko nałoży sobie na
głowę worek, może dojść do
uduszenia.
DODATKOWE
WSKAZÓWKI
EKSPLOATACYJNE
•
•
•
•
• W razie awarii zasilania
należy uzyskać w zakładzie
energetycznym informacje o czasie
trwania przerwy w zasilaniu.
- W większości przypadków brak
zasilania przez godzinę lub dwie
nie wpływa na temperaturę
wewnątrz lodówki.
Jednak przy wyłączonym zasilaniu
należy ograniczyć do minimum
otwieranie drzwi.
- Jeśli jednak brak zasilania będzie
•
•
trwał dłużej niż 24 godziny, należy
wyjąć wszystkie zamrożone
produkty żywnościowe.
Jeżeli lodówka jest zamykana na
klucz, należy go przechowywać z
dala od urządzenia, poza zasięgiem
dzieci.
Urządzenie może nie działać
prawidłowo (możliwość rozmrożenia
zawartości lub nadmiernego
wzrostu temperatury w komorze
przeznaczonej na zamrożoną
żywność), jeśli przez dłuższy
czas będzie pracować poniżej
dolnej granicy zakresu temperatur
roboczych, do obsługi którego
zostało zaprojektowane.
W przypadku pewnych produktów
przechowywanie ich w warunkach
chłodniczych może wpłynąć na nie
niekorzystnie ze względu na ich
właściwości.
Urządzenie nie wymaga ręcznego
odszraniania, gdyż odbywa się ono
automatycznie.
Wzrost temperatury podczas
odszraniania jest zgodny z
wymogiem ISO.
Aby jednak zapobiec nadmiernemu
wzrostowi temperatury zamrożonej
żywności podczas odszraniania
urządzenia, należy ją zawinąć w
kilka warstw gazety.
Każdy wzrost temperatury
zamrożonej żywności podczas
•
P
o
-
-
-
-
-
Polski - 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
16
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
m
�� 2:29
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
a
odszraniania może skracać czas jej - Należy upewnić się, że podczas
przechowywania.
montażu dostępna jest
odpowiednia ilość miejsca od
• Nie należy powtórnie zamrażać
góry, z tyłu oraz z prawej i lewej
produktów, które zostały całkowicie
strony urządzenia.
rozmrożone.
Pomoże to zredukować zużycie
energii i obniży rachunki za prąd.
Porady dotyczące
- Aby zużycie energii było jak
oszczędzania energii
najefektywniejsze, wszystkie
- Urządzenie należy instalować w
elementy wyposażenia
chłodnym, suchym pomieszczeniu
wnętrza urządzenia, takie
o odpowiedniej wentylacji.
jak kosze, szuflady i półki,
Urządzenie nie może być
należy zamontować zgodnie z
wystawione na bezpośrednie
zaleceniami producenta.
działanie promieni słonecznych ani
znajdować się w pobliżu źródeł
ciepła (np. grzejników).
To urządzenie jest
- Nie wolno zasłaniać otworów ani
przeznaczone do użytku
kratek wentylacyjnych urządzenia
w domach i podobnych
ze względu na oszczędność
miejscach, takich jak:
energii.
- kuchnie dla pracowników w
- Przed włożeniem do urządzenia
sklepach, biurach i innych
ciepłe posiłki powinny ostygnąć.
miejscach pracy;
- Zamrożoną żywność należy
- domy wiejskie, pokoje hotelowe,
rozmrażać w lodówce.
motele i inne obiekty mieszkalne;
Niska temperatura mrożonek
- miejsca zakwaterowania;
dodatkowo chłodzi produkty
- firmy cateringowe i podobne
znajdujące się w lodówce.
miejsca żywienia zbiorowego.
- Podczas wkładania lub
wyjmowania produktów z
zamrażarki nie należy zbyt długo
pozostawiać jej otwartej.
Im krótszy czas otwarcia drzwi,
tym mniej lodu utworzy się w
zamrażarce.
Polski - 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
17
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
Instalacja lodówki
P
PRZYGOTOWANIE DO
INSTALACJI LODÓWKI
A
c
p
P
i
B
A
Gratulujemy zakupu lodówki firmy Samsung.
Mamy nadzieję, że nowoczesne funkcje i parametry
urządzenia przypadną Państwu do gustu.
D
C
P
Wybór najlepszego miejsca ustawienia
lodówki
Głębokość „A”
Szerokość „B”
908 mm
Należy wybrać:
Wysokość „C”
1797 mm
Wysokość całkowita „D”
1825 mm
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
908 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
610 mm
• miejsce z łatwym dostępem do instalacji
wodnej;
• miejsce nienarażone na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych;
• miejsce, w którym podłoga jest płaska i równa;
• miejsce zapewniające przestrzeń wystarczającą
do swobodnego otwarcia drzwi lodówki;
• miejsce zapewniające wystarczającą przestrzeń
od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony lodówki i
umożliwiające swobodny obieg powietrza;
Brak wystarczającej ilości miejsca może
pogarszać wydajność lodówki i zwiększać
zużycie energii.
• miejsce, które umożliwia swobodne
przemieszczenie lodówki w razie konieczności
wykonania czynności konserwacyjnych lub
naprawczych.
• Nie należy instalować lodówki w miejscu o
temperaturze wyższej niż 43 C (110 °F) lub
niższej niż 5 C (41 F).
733 mm
W
j
w
P
w
w
A
d
W
d
N
• Każdy pomiar jest oparty na wymiarach
projektowych i z tego powodu może być
różny w zależności od metody pomiaru.
Polski - 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
18
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
Aby zapobiec uszkodzeniu podłogi, sprawdź,
czy przednie nóżki poziomujące znajdują się w
położeniu górnym (nad podłogą).
Patrz część „POZIOMOWANIE LODÓWKI” w
instrukcji na stronie 23.
Jeżeli lodówka jest zbyt duża, aby łatwo było ją
przesunąć przez drzwi, można zdemontować drzwi
urządzenia.
Potrzebne narzędzia (brak w
zestawie)
INSTALACJA
�� 2:29
ZDEJMOWANIE DRZWI LODÓWKI
Przemieszczanie lodówki
Podłoga
W celu prawidłowej instalacji urządzenia ustaw
je na równej, twardej powierzchni o tej samej
wysokości, co reszta podłogi.
Powierzchnia ta powinna być wystarczająco
wytrzymała, aby stanowić podparcie dla całkowicie
wypełnionej lodówki.
Aby zabezpieczyć wykończenie podłogi, przytnij
duży fragment kartonu i podłóż go pod lodówkę.
W trakcie przesuwania lodówki ciągnij ją i popychaj
do przodu lub tyłu.
Nie przechylaj urządzenia z boku na bok.
Wkrętak
krzyżakowy (+)
Wkrętak płaski (-)
Klucz nasadowy
(10 mm)
Szczypce
Klucz imbusowy
(4 mm)
Klucz imbusowy
(5 mm)
PRZESTROGA
• Przed demontażem drzwi lub wyjęciem
szuflad odłącz lodówkę od zasilania.
• Uważaj, aby nie upuścić, uszkodzić lub
zarysować drzwi/szuflad podczas ich
wyjmowania.
• Podczas demontażu drzwi/szuflad postępuj
ostrożnie. Drzwi są ciężkie i można doznać
urazu.
• Drzwi/szuflady montuj w sposób prawidłowy,
aby uniknąć:
- wilgoci biorącej się z przedostającego się
powietrza,
- niedopasowania drzwi,
- marnowania energii ze względu na niewłaściwe
uszczelnienie drzwi.
Polski - 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
19
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
DEMONTAŻ DRZWI LODÓWKI
4. Wyjmij zawias (F).
3
1. Przy zamkniętych drzwiach odkręć 3 wkręty
przytrzymujące pokrywę górną (A) za pomocą
wkrętaka krzyżakowego (+), a następnie zdejmij
pokrywę górną wraz z przewodami.
F
5. Unieś drzwi lodówki i zdejmij je.
A
• Podczas zdejmowania i ponownego
zakładania drzwi upewnij się, że nie
doszło do zerwania izolacji z przewodów
elektrycznych.
• Uważaj, aby drzwi nie spadły.
PRZESTROGA
2. Oddziel dwa złącza na lewych drzwiach i jedno
na prawych. (B)
Naciśnij biały kołnierz (C) na zacisku na
przewodzie i odłącz przewód doprowadzający
wodę (D).
4
DEMONTAŻ DRZWI ZAMRAŻARKI
• Pamiętaj, aby najpierw zdjąć drzwi
lodówki, a dopiero potem drzwi
zamrażarki.
• Podczas demontażu drzwi uważaj na przewody
przymocowane do dolnej części drzwi
zamrażarki.
PRZESTROGA
B
B
D
1. Przy otwartych drzwiach odkręć wkręt
przytrzymujący osłonę (A) regulowanej nóżki na
dole drzwi za pomocą wkrętaka krzyżakowego
(+), a następnie zdemontuj złącze (B).
C
P
L
P
•
3. Przesuń w górę dźwignię elementu ustalającego
(E), a następnie pociągnij do przodu.
A
B
P
1
E
E
2. Podnieś i zdejmij osłonę środkowego zawiasu
(C) na zawiasie drzwi nad drzwiami zamrażarki.
C
Polski - 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
20
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
PRZESTROGA
• Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów w
dolnej części drzwi.
Unikaj deptania ich itp.
2. Wstaw sworzeń zawiasu (C) do otworu
środkowego zawiasu (D) i załóż osłonę zawiasu
(E).
D
• Zakładając sworzeń i osłonę, pamiętaj o
właściwym kierunku ich montowania.
4. Uważaj, aby drzwi nie dotknęły środkowego
zawiasu (E), i pochyl nieco drzwi do przodu, po
czym unieś je i zdejmij.
C
INSTALACJA
�� 2:29
3. Pchając drzwi w kierunku wskazanym przez
strzałkę, unieś sworzeń środkowego zawiasu
(D).
E
D
1
E
3. Przy otwartych drzwiach połącz złącza w dolnej
części drzwi.
2
PONOWNY MONTAŻ DRZWI
LODÓWKI
• Pamiętaj, aby najpierw założyć drzwi
zamrażarki, a dopiero potem drzwi
lodówki.
• Przed ponownym montażem drzwi sprawdź,
czy wszystkie złącza przewodów u dołu drzwi
zamrażarki są podłączone.
PRZESTROGA
-
Uważaj, aby nie nadepnąć ani nie uszkodzić
złączy.
4. Przymocuj osłonę nóżki regulowanej za pomocą
wkrętaka krzyżakowego (+).
Ponowny montaż drzwi zamrażarki
1. Wstaw drzwi do dolnego zawiasu (A) w kierunku
(1), a następnie popchnij je w kierunku (2).
Uważaj, aby nie zarysować drzwi środkowym
zawiasem (B).
B
A
2
1
Polski - 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
21
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
Montaż drzwi lodówki
1. Zamontuj zdjęte drzwi lodówki na środkowym
zawiasie.
5. Podłącz przewód doprowadzający wodę (C).
Połącz dwa złącza na lewych drzwiach i jedno
(E) na prawych.
E
E
C
2. Wsuń zawias lodówki (A) do szczeliny
mocującej, a następnie wepchnij aż do
wyrównania z otworem w drzwiach.
6. Zamocuj przód osłony górnej i dociśnij ją z tyłu,
aż będzie leżała płasko.
Zamocuj wkręty.
A
3. Wsuń dźwignię elementu ustalającego (B) w
kierunku strzałki, a potem przełóż w dół w celu
zamontowania.
• Montaż drzwi lodówki i zamrażarki
przebiega w odwrotnej kolejności.
• Jeżeli złącza przewodów są zamocowane
krzyżowo, wyświetlacz nie będzie działać
poprawnie.
PRZESTROGA
P
O
S
P
A
u
j
w
w
W
m
d
u
J
z
o
j
M
p
l
-
B
E
Środek linii wskaźnika
B
4. Zamontuj złącze przewodów.
Polski - 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
22
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
Poziomowanie lodówki
Aby uniknąć niestabilnego
ustawienia lodówki, ustaw
ją na poziomej powierzchni i
wypoziomuj w sposób opisany
w instrukcji instalacji.
W przeciwnym razie lodówka
może się przewrócić i
doprowadzić do obrażeń ciała
użytkownika.
Jeśli przód urządzenia
znajduje się nieco wyżej niż tył,
otwieranie i zamykanie drzwi
jest łatwiejsze.
Montaż lodówki na nierównej
powierzchni spowoduje, że
lodówka będzie stała nierówno.
- Podczas instalacji urządzenia
jego nóżki powinny solidnie
opierać się na podłodze.
Nóżki powinny znajdować
się z tyłu pod każdym ze
skrzydeł drzwi.
Posługując się wkrętakiem
z płaską końcówką, wsuń
je i zamocuj w kierunku
pokazywanym przez strzałkę.
Jeżeli lodówka stoi na nierównej podłodze,
może dojść do powstania różnicy w wysokości
zamontowanych skrzydeł drzwi.
• Włóż wkrętak z płaską końcówką (-) do
szczeliny w dźwigni regulującej nóżki i dostosuj
poziom, obracając dźwignię w prawo lub w
lewo.
Obracając dźwignię w prawo, podnosisz
lodówkę.
Obroty dźwigni w lewo powodują obniżanie
lodówki.
Wkrętak płaski (-)
INSTALACJA
�� 2:29
POZIOMOWANIE LODÓWKI
ORAZ REGULACJA WYSOKOŚCI I
SZCZELINY DRZWI
Dźwignia regulująca
• Jeżeli tył i przód lodówki nie są
wypoziomowane, w miejscu, gdzie
mają spoczywać nóżki, ułóż solidną
podkładkę (np. płaski kawałek tworzywa
sztucznego, linijkę itp.) i przymocuj ją
taśmą klejącą.
Ustawiając lodówkę, upewnij się, że tylne
nóżki spoczywają na podkładce.
• Jeżeli podłoga jest drewniana lub z innego
miękkiego materiału, uważaj, aby jej nie
uszkodzić, przesuwając lodówkę.
Polski - 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
23
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
REGULACJA WYSOKOŚCI DRZWI
Jeżeli jedno skrzydło drzwi
znajduje się niżej niż drugie:
Pierścienie sprężynujące dołączone do
lodówki:
• Sprawdź przed regulacją
drzwi, czy lodówka jest
wypoziomowana.
1 mm
• Wyreguluj różnicę wysokości, wsuwając
pierścień sprężynujący (1) pomiędzy drzwi i
zawias.
Pierścienie możesz założyć na prawe drzwi
komory na świeże produkty oraz po obu
stronach komory zamrażarki.
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
REGULACJA SZCZELINY DRZWI
Jeżeli szczelina pomiędzy lewymi a prawymi
drzwiami komory lodówki jest nierówna, można ją
regulować.
(1)
• Po sprawdzeniu różnicy wysokości wybierz
pierścień sprężynujący o odpowiedniej
grubości. Wsuń tylko jeden pierścień. Założenie
kilku może powodować ich wypadanie lub
generowanie dźwięku pocierania.
• Unieś dolne drzwi i wsuń pierścień do szczeliny
między drzwiami a zawiasem.
• Istnieje możliwość regulacji
szczeliny poprzez obrót śruby
z prawej strony u góry drzwi
komory chłodzenia.
• Nie przekręcaj śruby zbyt
mocno.
Grozi to jej pęknięciem.
D
f
F
k
J
d
W
w
P
t
A
z
J
w
(
w
P
w
l
W
w
1. Przy zamkniętych drzwiach odkręć za
pomocą wkrętaka krzyżakowego 3 wkręty
przytrzymujące pokrywę górną. Następnie
zdejmij ją razem z przewodami.
• Aby uniknąć urazu, postępuj ostrożnie
podczas zakładania pierścieni
sprężynujących.
• Pierścienie sprężynujące przechowuj poza
zasięgiem dzieci i upewnij się, że dzieci nie
bawią się nimi ani nie wkładają ich do ust.
•
PRZESTROGA
• Pierścienie sprężynujące o grubości
1 mm, 1,5 mm, 2 mm i 2,5 mm
dostarczane są wraz z lodówką.
• Jeżeli lodówka zostanie wypoziomowana przed
umieszczeniem w niej produktów, może stracić
wypoziomowanie z uwagi na ciężar produktów.
W takim przypadku należy ponownie
wypoziomować urządzenie, postępując w taki
sam sposób jak poprzednio.
• Jeżeli zbyt mocno uniesiesz drzwi, mogą
ocierać się o pokrywę górną.
I
D
2. Obróć śrubę za pomocą
klucza sześciokątnego
4 mm, aby wyregulować
szczelinę.
3. Obróć śrubę w prawo (
), aby poszerzyć
szczelinę. Obróć śrubę w lewo (
), aby
zmniejszyć szczelinę.
Polski - 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
24
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
Podłączanie do przewodu
doprowadzającego wodę
Dozownik wody z filtrem jest jedną z przydatnych
funkcji nowo zakupionej lodówki.
Filtr wody eliminuje z cieczy niepożądane cząstki z
korzyścią dla zdrowia domowników.
Jednak nie zapewnia on sterylizacji ani nie zabija
drobnoustrojów.
W tym celu należy kupić system oczyszczania
wody.
Przewód doprowadzający wodę podłączany jest
także do kostkarki do lodu.
Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo, należy
zapewnić ciśnienie wody o wartości 138–862 kPa.
Jeżeli lodówka jest zainstalowana w miejscu,
w którym występuje niskie ciśnienie wody
(poniżej 20 psi), można zainstalować pompę
wspomagającą w celu zwiększenia ciśnienia.
Po podłączeniu przewodu doprowadzającego
wodę sprawdź, czy zbiornik na wodę wewnątrz
lodówki jest prawidłowo napełniony.
W tym celu naciśnij dźwignię dozownika wody, aby
woda wypłynęła z wylotu.
• Zestawy do instalacji przewodu
doprowadzającego wodę dostępne są u
sprzedawcy za dodatkową opłatą.
Zaleca się używanie zestawów do
instalacji zawierających rurkę miedzianą i
nakrętkę kompresyjną 6 mm (¼").
• Należy użyć nowych zestawów rur
dostarczonych z urządzeniem. Nie należy
używać starych zestawów rur.
1. Najpierw zamknij dopływ wody.
2. Odszukaj najbliższą rurę doprowadzającą zimną
wodę pitną i zainstaluj na niej zacisk i zawór
odcinający.
INSTALACJA
�� 2:29
INSTALACJA PRZEWODU
DOZOWNIKA WODY
Przewód doprowadzający
zimną wodę
Zacisk rury
Zawór odcinający
3. Podłącz zestaw instalacji przewodu
doprowadzającego wodę do zaworu
odcinającego.
Przewód
doprowadzający
zimną wodę
Zestaw instalacji
przewodu
doprowadzającego
wodę
Zacisk rury
Zawór
odcinający
Podłączanie przewodu doprowadzającego
wodę do lodówki
Aby wykonać to połączenie, należy dokupić kilka
elementów.
Są one sprzedawane w zestawach w sklepach z
wyposażeniem AGD.
Użycie rurek miedzianych Użycie rurek plastikowych
• Rurka miedziana ¼"
• Nakrętka kompresyjna
¼" (1 szt.)
• Tulejka (2 szt.)
• Rurka plastikowa ¼"
→ Odlewana końcówka
(bańka)
• Nakrętka kompresyjna
¼" (1 szt.)
Polski - 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
25
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
W tym celu dociśnij dużą szklankę lub kubek do
dźwigni dozownika wody.
Napełnij naczynie, a następnie wylej zawartość
do zlewu i powtórz czynność.
5. Po włączeniu lodówki odczekaj 1–2 dni, aż
kostkarka do lodu wyprodukuje lód.
Po tym czasie wyrzuć pierwsze kubełki
lodu (jeden lub dwa) wytworzone przez
zamrażarkę, aby upewnić się, że usunięte
zostały wszelkie zanieczyszczenia z przewodu
doprowadzającego wodę.
Lodówka
Nakrętka
kompresyjna
(1/4")
(zamontowana)
Tulejka
(niedołączona
do zestawu)
Rurka plastikowa
(zamontowana)
Mocowanie
kompresyjne
(założone)
Odlewana
końcówka
(bańka)
Nakrętka
kompresyjna (B) (1/4")
(niedołączona do
zestawu)
Rurka miedziana lub Rurka plastikowa (A)
(niedołączona do zestawu)
(niedołączona do zestawu)
Rura doprowadzająca wodę do celów
gospodarczo-bytowych
1. Podłącz rurę doprowadzającą wodę do
celów gospodarczo-bytowych do złożonego
mocowania kompresyjnego.
- Jeżeli używasz rurki miedzianej, nasuń nakrętkę
kompresyjną (B) (niedołączona do zestawu) i
tulejkę (niedołączona do zestawu) na miedzianą
rurkę (niedołączona do zestawu), jak pokazano
na ilustracji.
- Jeżeli używasz rurki plastikowej (A), wprowadź
odlewaną końcówkę (bańkę) rurki (A) do
mocowania kompresyjnego.
PRZESTROGA
• Nie używaj bez odlewanej końcówki
(bańki) plastikowej rurki (A).
2. Dokręć nakrętkę kompresyjną (B) do
mocowania kompresyjnego.
Nie dokręcaj nakrętki kompresyjnej zbyt mocno
(B).
3. Odkręć wodę i sprawdź, czy nie dochodzi do
wycieku.
Jeżeli w miejscu połączenia pojawią się krople
wody lub wyciek, wyłącz dopływ wody.
Sprawdź połączenia i w razie potrzeby uszczelnij
je.
O
K
• Przewód doprowadzający wodę
podłączaj wyłącznie do źródła wody
pitnej.
• Jeżeli zachodzi konieczność naprawy lub
demontażu przewodu doprowadzającego
wodę, odetnij 6,35 mm plastikowej rurki, aby
zapewnić szczelne, gładkie połączenie.
• Istnieje możliwość szybkiego przetestowania
przewodu doprowadzającego wodę za pomocą
papierowego kubka.
W normalnych warunkach dozownik wody
może napełnić kubek o pojemności 170 ml w
czasie ok. 10 sekund.
FUNKCJE PRODUKTU
• TRIPLE COOLING (POTRÓJNE CHŁODZENIE)
- Zamrażarka/komora do przechowywania
świeżych produktów/komora zamienna mogą
utrzymywać optymalną temperaturę/wilgotność
dzięki osobnym kondensatorom. Ponadto w
ten sposób nie mieszają się zapachy różnych
produktów.
• FLEX ZONE (STREFA FLEX)
- W strefie można przechowywać produkty w
różny sposób, używając opcji zamrażania,
chłodzenia, cienkiego lodu.
• CHILL (OZIĘBIANIE)
- Technologia utrzymywania stałej temperatury
pozwala zachować świeżość przechowywanej
żywności.
4. Przed napiciem się lub użyciem wody z lodówki
przelej 3,8 l wody przez filtr. (Przepłukiwanie
powinno trwać ok. 6 minut).
Polski - 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
26
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
o
Obsługa lodówki firmy Samsung
KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA
(4)
(2)
(5)
(7)
(3)
ą
�� 2:29
(8)
(6)
(1)
OBSłUGA
(1)
Freezer (Zamrażarka)
(Przytrzymaj przez 3 s w celu
włączenia opcji Power Freeze
(Intensywne zamrażanie))
(2)
Dotknij tego przycisku, aby ustawić żądaną
temperaturę zamrażarki.
Możesz wybrać temperaturę z zakresu od
-23 C do -15 C.
Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez
3 sekundy, aby skrócić czas potrzebny na
zamrożenie produktów w zamrażarce.
Funkcja ta może okazać się przydatna, gdy
zachodzi potrzeba szybkiego zamrożenia
łatwo psujących się produktów lub jeżeli
temperatura w zamrażarce gwałtownie
wzrosła
(np. z powodu pozostawienia otwartych
drzwi).
Door Alarm (Ostrzeżenie o otwartych
drzwiach) (Przytrzymaj przez 3 s w
celu zmiany jednostek temperatury
°C↔°F)
Ten przycisk służy dwóm celom:
1. Włącz i wyłącz alarm otwartych drzwi.
Jeżeli ustawieniem alarmu powiadamiającego
o otwartych drzwiach jest On (Wł.),
urządzenie generuje dźwięk alarmu w
sytuacji, gdy dowolne z drzwi lodówki są
otwarte przez dłużej niż dwie minuty.
Alarm zostanie wyłączony, gdy drzwi zostaną
zamknięte. Fabrycznym ustawieniem funkcji
alarmu otwartych drzwi jest On (Wł.).
Alarm można wyłączyć poprzez dotknięcie i
zwolnienie tego przycisku.
W ten sam sposób można ponownie włączyć
funkcję alarmu.
Włączonej funkcji towarzyszy świecąca się
ikona.
Jeżeli funkcja Door Alarm (Alarm
otwartych drzwi) jest włączona i następuje
wygenerowanie dźwięku alarmu, ikona
funkcji Door Alarm (Alarm otwartych drzwi) w
tym czasie miga.
2. Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez
3 sekundy, aby zmienić jednostki
temperatury z °C na °F i odwrotnie.
Polski - 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
27
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
(3)
Energy Saver (Oszczędzanie energii)
(Przytrzymaj przez 3 s, aby włączyć
funkcję Control Lock (Blokada)
Dotknięcie tego przycisku powoduje
włączenie lub wyłączenie trybu Energy
Saver (Oszczędzanie energii). Po włączeniu
trybu Energy Saver (Oszczędzanie energii)
świeci ikona Energy Saver (Oszczędzanie
energii).
Wyłączenie trybu Energy Saver
(Oszczędzanie energii) powoduje
zgaśnięcie ikony.
Fabrycznym ustawieniem funkcji Energy
Saver (Oszczędzanie energii) jest On (Wł.).
Jeżeli na drzwiach można zaobserwować
kondensację lub krople wody, wyłącz tryb
Energy Saver (Oszczędzanie energii).
Ponadto dotknięcie i przytrzymanie tego
przycisku przez 3 sekundy powoduje
włączenie funkcji Control Lock (Blokada).
Blokuje to panel wyświetlacza i przyciski
dozownika, które stają się nieaktywne.
Aby wyłączyć blokadę, dotknij i przytrzymaj
przycisk przez 3 sekundy.
(4)
Fridge (Lodówka)
(Przytrzymaj przez 3 s w celu
włączenia funkcji Power Cool
(Intensywne chłodzenie))
(5)
Cool Select+ (Komora Cool Select)
Przycisk CoolSelect+ umożliwia wybranie
dla komory Cool Select, znajdującej się na
dole po prawej stronie lodówki, jednego z
czterech ustawień: Freezer (Zamrażarka),
Soft Freezing (Lekkie mrożenie), Chill
(Oziębianie) lub Cool (Chłodzenie).
Naciśnij przycisk CoolSelect+ na trzy
sekundy, aby włączyć funkcję komory
Cool Select, a następnie wybrać jedno z
czterech ustawień.
Freezer (Zamrażarka)
Wybierz tryb Freezer (Zamrażarka), aby
ustawić tę samą temperaturę, która panuje
w zamrażarce.
• To ustawienie służy do przechowywania
zamrożonych produktów.
Soft Freezing (Lekkie mrożenie)
Wybierz tryb Soft Freezing (Lekkie
mrożenie), aby ustawić temperaturę -5 C.
• Użyj tego ustawienia, aby
przechowywać mięso i ryby dłużej niż
w zwykłej komorze lodówki.
Chill (Oziębianie)
Dotknij tego przycisku, aby ustawić żądaną
temperaturę lodówki.
Możesz wybrać temperaturę z zakresu od
1 C do 7 C.
Dotknij i przytrzymaj ten przycisk przez 3
sekundy, aby skrócić czas potrzebny na
schłodzenie produktów w lodówce.
Funkcja ta może okazać się przydatna, gdy
zachodzi potrzeba szybkiego schłodzenia
łatwo psujących się produktów lub jeżeli
temperatura w lodówce gwałtownie
wzrosła
(np. z powodu pozostawienia otwartych
drzwi).
Wybierz tryb Chill (Oziębianie), aby ustawić
temperaturę -1 C.
• Ustawienie to jest odpowiednie w
przypadku produktów takich jak steki,
ryby, bekon czy ser.
Cool (Chłodzenie)
Wybierz tryb Cool (Chłodzenie), aby
ustawić temperaturę 2 C.
• To ustawienie nadaje się do
przechowywania napojów (soki i inne
napoje bezalkoholowe oraz piwo),
owoców, warzyw itd.
Polski - 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
28
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
Ice Type (Typ lodu)
(8)
Użycie wody filtrowanej
Ta ikona świeci, gdy trzeba wymienić filtr.
Po zużyciu ok. 1140 l wody włącza się
kontrolka filtra (po ok. 6 miesiącach)
Otwarcie lub zamknięcie drzwi sygnalizuje
kilkusekundowe miganie ikony na
czerwono.
Po zainstalowaniu nowego filtra wody
dotknij i przytrzymaj przycisk Crushed
Ice (Lód pokruszony) przez 3 s, aby
zresetować filtr.
- Jeżeli woda nie jest dozowana lub jej
dozowanie odbywa się powoli, jest to
oznaka zatkania filtra, co wskazuje na
konieczność jego wymiany.
- Na niektórych terenach w wodzie
znajduje się dużo kamienia, co
powoduje szybsze zatykanie filtra wody.
Dotknij przycisku Ice Type (Typ lodu), aby
zmienić rodzaj wytwarzanego lodu.
Po każdym dotknięciu przycisku Ice Type
(Typ lodu) następuje zmiana trybu z lodu w
kostkach na lód pokruszony i odwrotnie.
Świeci się ikona lodu w kostkach lub lodu
pokruszonego, informując o wybranym
trybie.
Jeżeli nie potrzebujesz lodu, wyłącz tę
funkcję, aby oszczędzić wodę i energię.
(Patrz poniżej część Ice Maker Off
(Kostkarka wył.)).
Lighting (Oświetlenie)
Dotknięcie przycisku Cubed Ice (Lód
w kostkach) na trzy sekundy powoduje
wybór ustawienia lampki LED dozownika
(pod wyświetlaczem) na tryb ciągły, dzięki
czemu będzie ona stale włączona.
Jeżeli lampka dozownika ma włączać
się tylko w sytuacji, gdy ktoś korzysta
z dozownika, ponownie dotknij tego
przycisku na 3 sekundy, aby wyłączyć tryb
ciągłego świecenia.
(7)
Filter (Filtr)
OBSłUGA
�� 2:29
(6)
Anulowanie trybu Exhibition (Wystawa)
Ice Maker Off ((Kostkarka wył.)
(Przytrzymaj przez 3 s))
Naciśnij przycisk Ice Maker Off (Kostkarka
wył.) i przytrzymaj go przez 3 sekundy,
aż zaświeci się kontrolka Ice Maker Off
(Kostkarka wył.) (
).
PRZESTROGA
• W przypadku trybu Exhibition (Wystawa)
wydaje się, że lodówka pracuje, ale nie
chłodzi powietrza.
Aby anulować ten tryb, naciśnij w
tym samym czasie przyciski Freezer
(Zamrażarka), Fridge (Lodówka) i Door
Alarm (Ostrzeżenie o otwartych drzwiach)
i przytrzymaj przez 5 sekund, aż rozlegnie
się charakterystyczny sygnał dźwiękowy.
Tryb wystawy można też anulować,
wyłączając zasilanie.
Polski - 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
29
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
WYMIANA FILTRA WODY
OSTRZEŻENIE
• Aby ograniczyć ryzyko zalania wodą, NIE
używaj filtrów wody innych producentów
w lodówce firmy SAMSUNG.
UŻYWAJ WYŁĄCZNIE FILTRÓW
WODY FIRMY SAMSUNG.
Firma SAMSUNG nie odpowiada za
uszkodzenia, w tym między innymi
uszkodzenia mienia, spowodowane
przez wyciek wody wynikający
z używania filtra wody innego
producenta.
• Aby zapobiec nadmiernemu wyciekowi, opróżnij
tackę filtra wody ( 3 ) i osusz miejsce wokół
obudowy filtra ( 2 ).
U
p
z
1
2
3
2
(czerwona)
3. Włóż nowy filtr do obudowy filtra ( 4 ).
3
4
Lodówki firmy SAMSUNG przeznaczone są
do współpracy WYŁĄCZNIE z filtrami wody
produkowanymi przez firmę SAMSUNG.
Kontrolka Filter (Filtr) zmieni kolor na czerwony, aby
powiadomić o konieczności wymiany kasety filtra
wody.
Aby użytkownik miał czas uzyskać nowy
filtr, czerwona kontrolka zaczyna świecić tuż
przez wyczerpaniem pojemności aktualnie
zainstalowanego filtra.
Wymiana filtra w odpowiednim czasie zapewnia
możliwość uzyskania najświeższej, najczystszej
wody z lodówki.
1. Zamknij dopływ wody.
Następnie obróć w lewo filtr wody ( 1 ) o ok. 1/4
obrotu.
2. Wyciągnij filtr wody ( 1 ) z obudowy filtra ( 2 ).
2
1
• Aby wymiana filtra wody była łatwiejsza,
zamknij zawór doprowadzający wodę.
• Niekiedy demontaż filtra wody bywa trudny
ze względu na zanieczyszczenia wody, które
powodują jego utknięcie. W razie problemów
z wymianą filtra wody chwyć go mocno i silnie
pociągnij.
• Podczas wyciągania filtra wody istnieje
możliwość wypłynięcia niewielkiej ilości wody
z otworu. Jest to normalne. Aby ograniczyć
wycieki, podczas wyciągania filtra trzymaj jego
kasetę poziomo.
4
4. Wepchnij filtr i obróć go w prawo, aż wskoczy
na swoje miejsce.
• W razie problemów z włożeniem filtra
wody spowodowanych wysokim
ciśnieniem wody zamknij zawór
doprowadzający wodę.
• Symbol zamknięcia powinien znaleźć się na
wysokości linii wskaźnika.
5. Dotknij przycisku Crushed/Hold 3 sec for Filter
Reset (Pokruszony lód/przytrzymaj 3 s w celu
zresetowania filtra) ( (Filter Reset) (Reset filtra) ) przez ok. 3
sekundy, aby zresetować filtr wody. Czerwony
wskaźnik wyłączy się.
6. Jeżeli uprzednio dopływ wody został zamknięty,
otwórz go.
• W celu wymiany filtra wody odwiedź
lokalny sklep z artykułami AGD lub
skorzystaj ze strony internetowej
Samsung Parts.com. Możesz też
skontaktować się z autoryzowanym
sprzedawcą produktów firmy Samsung.
Upewnij się, czy opakowanie zamiennego
filtra wody oraz sam filtr opatrzone są
logo firmy SAMSUNG.
Polski - 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
30
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
j
Usuwanie osadów wewnątrz
przewodu doprowadzającego wodę po
zainstalowaniu filtra wody.
Doprowadzanie wody na zasadzie
odwróconej osmozy WAŻNE:
2. Woda powinna wypływać z dozownika tak
długo, aż będzie czysta (ok. 6–7 minut).
Spowoduje to oczyszczenie systemu
doprowadzania wody i usunie powietrze z
przewodów.
3. W wypadku niektórych gospodarstw domowych
konieczne może być dodatkowe płukanie.
4. Otwórz drzwi lodówki i sprawdź, czy nie doszło
do wycieków z filtra wody.
• Nie zapomnij dokładnie przepłukać
dozownika. W przeciwnym razie może z
niego kapać woda.
Oznacza to, że w linii nadal znajduje się
powietrze.
OBSłUGA
Ciśnienie wody doprowadzanej z systemu
działającego w oparciu o zjawisko odwróconej
osmozy do zaworu wlotowego wody lodówki musi
być utrzymywane w zakresie 241–827 kPa.
Jeżeli system filtracji wody oparty o zjawisko
odwróconej osmozy jest podłączony do linii
doprowadzania zimnej wody, ciśnienie wody w
systemie odwróconej osmozy musi wynosić co
najmniej 276–414 kPa.
Jeżeli ciśnienie to jest mniejsze niż 276–414 kPa:
1. OTWÓRZ główne doprowadzenie wody i
doprowadź do urządzenia wodę.
• Sprawdź, czy filtr osadów w systemie
odwróconej osmozy nie jest zablokowany.
W razie potrzeby wymień filtr.
• Poczekaj na ponowne napełnienie zbiornika
systemu odwróconej osmozy po intensywnym
używaniu.
• Jeżeli lodówka jest wyposażona w filtr wody,
może on jeszcze bardziej zmniejszyć ciśnienie
wody w przypadku używania w połączeniu z
systemem odwróconej osmozy. Wymień filtr
wody.
W razie pytań związanych z ciśnieniem
wody skontaktuj się z licencjonowanym,
wykwalifikowanym hydraulikiem.
3
,
o
�� 2:29
Polski - 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
31
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
STEROWANIE TEMPERATURĄ
• Wskaźnik temperatury zamrażarki lub
lodówki zacznie migać, jeżeli temperatura
w którejś z komór bardzo się podniesie.
(Wskaźnik temperatury zamrażarki
lub lodówki przestanie migać, gdy
temperatura w tych komorach osiągnie
poziom normalny).
Jeżeli wskaźnik temperatury po
kilku godzinach nadal będzie migać,
skontaktuj się z serwisem.
Zalecane temperatury komory
zamrażarki i lodówki:
Zalecane temperatury komory zamrażarki i lodówki
to odpowiednio -19 °C i 3 °C (-2 °F i 38 °F).
Jeżeli temperatury w komorach zamrażarki i
lodówki są zbyt wysokie lub zbyt niskie, ustaw je
ręcznie.
S
L
Power Freeze (Intensywne zamrażanie)
STEROWANIE TEMPERATURĄ
ZAMRAŻARKI
Zalecana temperatura (zamrażarka): -19°C (-2 °F)
Freezer (Zamrażarka)
Naciśnij przycisk Freezer (Zamrażarka), aby ustawić
żądaną temperaturę zamrażarki w zakresie od
-15 °C do -23 °C. Domyślnie ustawiona jest
temperatura -19 °C. Po każdym naciśnięciu
przycisku Freezer (Zamrażarka) temperatura
zmienia się w podanej niżej kolejności. Wskaźnik
temperatury pokazuje wybraną temperaturę.
Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie)
znacząco przyśpiesza zamrażanie. Następuje
gwałtowne obniżenie temperatury do wybranego
poziomu.
Po dotknięciu i przytrzymaniu przez 3 sekundy
przycisku Freezer (Zamrażarka) zostanie włączona
funkcja Power Freezer (Intensywne zamrażanie).
Funkcja intensywnego zamrażania przydaje się, gdy
trzeba szybko zamrozić jakiś produkt, wytworzyć
dużo lodu lub szybko schłodzić zamrażarkę w
sytuacji, gdy temperatura w niej nagle się mocno
podniosła (np. gdy pozostawiono otwarte drzwi).
Aby ręcznie wyłączyć funkcję Power Freeze
(Intensywne zamrażanie), naciśnij przycisk Freezer
(Zamrażarka), a następnie ponownie ustaw
temperaturę zamrażarki.
Funkcja Power Freeze (Intensywne zamrażanie)
wyłącza się automatycznie po 50 godzinach, aby
ograniczyć zużycie energii.
Korzystanie z tej funkcji wiąże się ze zwiększonym
zużyciem energii przez lodówkę.
W przypadku konieczności zamrożenia dużej
ilości produktów włącz funkcję Power Freeze
(Intensywne zamrażanie) co najmniej 20 godzin
przed włożeniem żywności do zamrażarki.
-17 °C
-16 °C
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
N
ż
D
k
t
W
t
-15 °C
•
Polski - 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
32
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07 DA68-0
a
�� 2:29
KORZYSTANIE Z DOZOWNIKA
ZIMNEJ WODY
Naciśnij przycisk odpowiadający
właściwemu rodzajowi lodu, aby
wybrać żądany produkt.
Użycie dźwigni lodu ( 1 )
Delikatnie naciśnij szklanką dźwignię dozownika
lodu ( 1 ). Dozownik wyda lód.
Istnieje możliwość zmiany rodzaju wydawanego
lodu poprzez uprzednie naciśnięcie przycisku lodu
w kostkach lub kruszonego.
Zalecana temperatura (lodówka): 3 °C (37 °F)
Naciśnij przycisk Fridge (Lodówka), aby ustawić
żądaną temperaturę z zakresu od 1 °C do 7 °C.
Domyślnie ustawiona jest temperatura 3 °C. Po
każdym naciśnięciu przycisku Fridge (Lodówka)
temperatura zmienia się w poniższej kolejności.
Wskaźnik temperatury pokazuje wybraną
temperaturę.
3 °C
4 °C
2°C
5 °C
1 °C
OBSłUGA
y
STEROWANIE TEMPERATURĄ
LODÓWKI
BRAK LODU
Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz
wyłączyć kostkarkę do lodu
7 °C
6 °C
Użycie dźwigni wody ( 2 )
• Temperatura zamrażarki, lodówki lub
komory Cool Select może wzrosnąć,
jeżeli drzwi otwierane są zbyt często lub
jeżeli w środku zostanie umieszczona
duża ilość ciepłych lub gorących
produktów.
• Wzrost temperatury może powodować miganie
wskazań cyfrowego wyświetlacza.
Po powrocie do normalnej temperatury
zamrażarki lub lodówki wskazania wyświetlacza
przestaną migać.
• Jeżeli wskazania na wyświetlaczu nadal migają,
być może trzeba „zresetować” lodówkę.
Spróbuj odłączyć urządzenie od zasilania,
poczekaj ok. 10 minut, a następnie ponownie
podłącz przewód zasilania.
• Jeżeli występuje błąd komunikacji pomiędzy
wyświetlaczem a głównym sterownikiem,
lampka wyświetlacza może migać, pokazując
komunikat PC-Er. Dodatkowo generowany jest
charakterystyczny dźwięk.
Jeżeli miganie trwa przez dłuższy czas,
skontaktuj się z punktem serwisowym firmy
Samsung Electronics.
Delikatnie naciśnij szklanką dźwignię dozownika
wody ( 2 ).
Dozownik wyda wodę.
(1)
(2)
• Nawet jeżeli dźwignia dozownika wody i
lodu zostanie naciśnięta w mniej więcej
tym samym czasie, dozownik wyda
produkt zgodnie z opcją, która faktycznie
była wybrana lub naciśnięta jako
pierwsza.
• Poczekaj 1 sekundę przed odsunięciem
naczynia po wydaniu wody. Zapobiegnie
to jej rozlaniu. Nie wyciągaj dźwigni
dozownika po wydaniu lodu lub wody.
Powróci ona automatycznie na swoje
miejsce.
Polski - 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
33
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:07
Równoczesne użycie dźwigni lodu i wody
Aby uzyskać lód i wodę, naciśnij najpierw dźwignię
lodu ( 1 ), aby uzyskać lód, a następnie obniż
szklankę i naciśnij dźwignię dozownika wody ( 2 ),
aby uzyskać wodę.
• Aby przetestować kostkarkę do lodu, naciśnij
przycisk Test (Test) na kostkarce.
Rozlegnie się charakterystyczny dźwięk (dingdong). Gdy usłyszysz dźwięk, zwolnij przycisk
Test.
• Dźwięk zostanie ponownie wygenerowany
automatycznie, aby powiadomić, że kostkarka
działa prawidłowo.
KONSERWACJA POJEMNIKA NA
LÓD
• Aby wyczyścić pojemnik na lód, umyj go,
stosując łagodny detergent. Opłucz dokładnie
pojemnik i starannie go osusz.
Nie używaj środków czyszczących o
właściwościach ściernych ani rozpuszczalników.
• Lód jest wytwarzany w kostkach.
Po wybraniu opcji „Crushed” kostkarka kruszy
kostki lodu.
• Po wybraniu opcji Cubed Ice (Lód w kostkach)
po użyciu trybu Crushed Ice (Lód kruszony)
może dojść do wydania niewielkiej, resztkowej
ilości pokruszonego lodu.
• Kostki lodu tworzone w trakcie procesu
gwałtownego zamrażania będą
charakteryzowały się białą barwą, co oznacza,
że są wytwarzane normalnie.
• Jeżeli lód nie jest wydawany, wyciągnij pojemnik
na lód i naciśnij przycisk testowy znajdujący się
po prawej stronie kostkarki do lodu.
Zob. ilustrację pod częścią Wytwarzanie lodu
(poniżej).
• Nie naciskaj nieprzerwanie przycisku Test, gdy
tacka jest wypełniona lodem lub wodą.
Woda może przelać się lub lód może zapełnić
cały pojemnik.
Sprawdź poziom
wody
PRZESTROGA
PRZESTROGA
• Jeżeli chcesz usunąć kostki lodu
bez użycia pojemnika na lód, wyłącz
kostkarkę.
(Musisz jednak zdjąć osłonę przednią
kostkarki).
Kostki lodu w kostkarce mogą rozsypać
się po całej szufladzie.
J
s
i
• Do pojemnika na lód nie wkładaj
żywności.
Jeżeli przechowujesz żywność w
pojemniku na lód, może ona kolidować z
kostkarką podczas otwierania/zamykania
drzwi, powodując uszkodzenie kostkarki.
• Pamiętaj, że kostki lodu w pojemniku
PRZESTROGA
na lód mogą rozsypać się w szufladzie
podczas wyjmowania z niej pojemnika. W
takiej sytuacji należy usunąć rozsypane
kostki lodu.
WYTWARZANIE LODU
1. Poczekaj 24 godziny (lub 1 pełny dzień), aby
lodówka schłodziła się.
- Umożliwi to prawidłowe chłodzenie kostkarki do
lodu.
W
w
W
r
A
u
b
N
A
n
Przycisk Test
PRZESTROGA
• Aby po instalacji całkowicie napełnić pojemnik
na lód, wykonaj następujące czynności:
U
(
• W przypadku awarii zasilania kostki
lodu mogą stopić się, a następnie po
włączeniu zasilania mogą zamarznąć,
tworząc jedną bryłę. To powoduje awarię
dozownika.
P
•
•
Aby temu zapobiec, po wystąpieniu awarii zasilania
wyciągnij pojemnik na lód i wyrzuć resztki lodu lub
wylej wodę.
2. Podsuń szklankę i uzyskaj 4–6 kostek lodu.
3. Po 8, a następnie 16 godzinach uzyskaj pełną
szklankę lodu.
• Jeżeli zużyjesz cały lód naraz, musisz
powtórzyć czynności 2 i 3.
Musisz jednak odczekać tylko 8 godzin
przed uzyskaniem pierwszych 4–6
kostek.
To uzupełni zapas kostek lodu i zapewni
maksymalną produkcję lodu.
Polski - 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
34
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
UŻYWANIE FUNKCJI ICE OFF
(LÓD WYł.)
WYJAZD NA WAKACJE...
• Jeśli pojemnik na lód nie zostanie
założony prawidłowo, znajdujący się w
nim lód może się roztopić.
Jeśli nie można zainstalować pojemnika, obróć
spiralę podajnika lodu o 90 stopni (patrz ostatnia
ilustracja po prawej, u góry) i spróbuj ponownie.
a
W
• Wnętrze pojemnika na lód jest bardzo
zimne, jeżeli lodówka pracuje.
Nie wkładaj rąk do wnętrza pojemnika.
• Używaj wyłącznie kostkarki do lodu
dostarczonej wraz z lodówką.
System doprowadzania wody do lodówki
wymaga instalacji/podłączenia przez
odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
Należy go podłączać wyłącznie do źródła wody
pitnej.
• Aby kostkarka do lodu działała prawidłowo,
zapewnij ciśnienie wody wynoszące 138–
862 kPa.
PRZESTROGA
KOSTKARKA DO LODU: CO
WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO
ROBIĆ
Nie wkładaj palców, dłoni ani żadnych przedmiotów
do korytka ani pojemnika na lód.
- Możesz się skaleczyć lub uszkodzić lodówkę.
Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych innych
przedmiotów do otworu dozownika.
- Grozi to skaleczeniem lub urazem.
Nie próbuj demontować kostkarki do lodu.
Nie myj ani nie rozpylaj niczego w pojemniku
na lód z wodą, podczas gdy znajduje się on w
lodówce.
W celu wyczyszczenia pojemnika wyjmij go z
lodówki.
PRZESTROGA
• Po włożeniu tacki kostkarki do lodu
sprawdź, czy jest dobrze wyśrodkowana
przy wejściu.
W przeciwnym razie tacka może utknąć.
Zjawisko mętnienia wody
a
�� 2:29
OBSłUGA
W wypadku wybrania trybu Ice Off (Lód wył.) wyjmij
wszystkie kostki lodu z pojemnika na lód.
W przeciwnym razie kostki lodu mogą zbić się
razem, co utrudni ich usunięcie.
Aby bezpiecznie wyjąć pojemnik na lód, unikając
urazu, przytrzymaj dół pojemnika jedną ręką, a jego
bok — drugą.
Następnie unieś pojemnik i wyciągnij go.
Aby włożyć pojemnik na lód, mocno wepchnij go
na swoje miejsce.
Jeżeli masz przed sobą długie wakacje lub podróż
służbową i przez dłuższy czas nie będziesz
korzystać z dozowników wody i lodu:
- Zamknij zawór wody.
W przeciwnym razie woda może wyciekać.
- Wyjmij całą żywność i opróżnij pojemnik na lód.
- Odłącz lodówkę od źródła zasilania.
- Wytrzyj nadmiar wilgoci z wnętrza i pozostaw
drzwi otwarte.
W przeciwnym razie w lodówce może pojawić
się pleśń i nieprzyjemny zapach.
• Cała woda doprowadzana do lodówki
przepływa przez główny filtr wody
zasadowej.
W procesie filtrowania ciśnienie wody
wypływającej z filtra jest wyższe, a woda
staje się nasycona tlenem i azotem.
Gdy taka woda wydostaje się na
powietrze, ciśnienie gwałtownie spada,
a nasycenie tlenem i azotem jest
wyjątkowo duże, co skutkuje obecnością
pęcherzyków gazu.
Ze względu na te pęcherzyki woda
tymczasowo może wyglądać na mętną.
Po kilku sekundach woda staje się
przejrzysta.
Polski - 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
35
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
CZĘŚCI I FUNKCJE
P
L
J
p
L
Ta strona zawiera informacje na temat części i funkcji lodówki.
Lodówka
Kostkarka do lodu
Półka składana
Półka stała
Półka Quick Space
Półka uniwersalna
lodówki
Pojemnik na jajka
Filtr wody
Szuflady na świeże
warzywa i owoce EZ
Półka wsuwana
zamrażarki EZ
Komora Cool Select
Pojemnik na żywność
suszoną i mięso
Pojemniki na drzwiach
zamrażarki
(1)
Zamrażarka
(1)
Komora Cool Select
Osłony drzwiczek tego modelu zamrażarki, prócz osłony górnej, są oznaczone dwoma
gwiazdkami. Temperatura w częściach oznaczonych dwiema gwiazdkami jest nieznacznie wyższa
niż w innym obszarze zamrażarki.
(1) jest częścią oznaczoną dwiema gwiazdkami.
Zamykając drzwi upewnij się, czy pionowa sekcja zawiasu znajduje się w prawidłowej pozycji,
aby uniknąć zarysowania drugiego skrzydła drzwi. Jeżeli sekcja ta jest odwrócona, ustaw ją w
prawidłowej pozycji i zamknij drzwi.
Niekiedy na powierzchni pionowej sekcji zawiasu może pojawić się wilgoć.
Uchwyt drzwi może z czasem poluzować się.
Jeżeli tak się stanie, dokręć śruby znajdujące się po wewnętrznej stronie drzwi.
Jeżeli zamkniesz jedno skrzydło drzwi ze zbyt dużą siłą, drugie może się otworzyć.
Gdy drzwi otwierają się, przełącznik blokady ze względów bezpieczeństwa automatycznie
wyłącza silnik ślimakowy w kostkarce do lodu.
Jeżeli wewnętrzna lub zewnętrzna lampka LED nie świeci, skontaktuj się z punktem serwisowym
firmy Samsung.
Polski - 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
36
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:29
4:08 DA68-0
2018.
Pojemniki na drzwiach
Lodówka jest dostarczana z różnego rodzaju i różnej wielkości pojemnikami do montażu na drzwiach.
Jeśli pojemniki na drzwiach zostały zapakowane osobno, należy je odpowiednio zamontować zgodnie z
poniższym rysunkiem.
Liczba dostarczonych pojemników do montażu na drzwiach może się różnić w zależności od modelu.
OBSŁUGA
a
Polski - 37
�� 2:29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
37
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:29
4:08
2018.
ELEMENT DODATKOWY —
ASSY SHELF FRE (PÓŁKA
DODATKOWA)
• Półki ASSY SHELF FRE (PÓŁKA
DODATKOWA) należy używać tylko w
wyznaczonym miejscu po usunięciu
środkowej szuflady.
• Nie umieszczaj półki ASSY SHELF FRE (PÓŁKA
DODATKOWA) na półce wsuwanej zamrażarki
EZ i nie korzystaj z takiego rozwiązania.
• Aby zapobiec uszkodzeniu półki ASSY SHELF
FRE (PÓŁKA DODATKOWA) w czasie, gdy nie
jest używana, przechowuj ją w bezpiecznym
miejscu.
• Nie wsuwaj jej w położeniu odwrotnym (stroną
dolną skierowaną ku górze) lub w odwrotnym
kierunku.
PRZESTROGA
Aby uzyskać więcej miejsca, szufladę środkową
zamrażarki i komory Cool Select można wyjąć.
Następnie w tym miejscu między szufladą
środkową i dolną zamrażarki i komory Cool Select
można umieścić półkę ASSY SHELF FRE (PÓŁKA
DODATKOWA). Nie ma to wpływu na właściwości
termiczne ani mechaniczne urządzenia.
W
L
1
•
•
P
ASSY SHELF FRE (PÓŁKA DODATKOWA)
ASSY SHELF FRE
(PÓŁKA DODATKOWA)
Półka wsuwana
zamrażarki EZ
Szuflada środkowa
Umiejscowienie
półki ASSY SHELF
FRE (PÓŁKA
DODATKOWA)
•
1. Zdejmij taśmę z półki.
2. Wyjmij środkową szufladę, aby włożyć półkę
ASSY SHELF FRE (PÓŁKA DODATKOWA).
3. Wsuń półkę ASSY SHELF FRE (PÓŁKA
DODATKOWA) tak, aby strona ze znakiem
REAR (TYŁ) była skierowana ku górze.
Polski - 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
38
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:29
4:08 DA68-0
2018.
WYJMOWANIE AKCESORIÓW Z
LODÓWKI
1. Pojemniki na drzwiach lub przedział na
pojemniki
• Aby zdjąć — wystarczy unieść pojemnik i
wyciągnąć go.
• Aby zmienić położenie — przesuń go nad
żądaną lokalizację i wepchnij na miejsce.
A
• Jeżeli pojemniki na drzwiach nie są
mocno zamocowane, może dojść do
obrażeń ciała.
Nie pozwalaj dzieciom bawić się
pojemnikami.
Ostre rogi pojemników mogą
spowodować obrażenia ciała.
PRZESTROGA
• Półki ze szkła hartowanego są ciężkie.
Przenosząc je, postępuj szczególnie
ostrożnie.
OBSłUGA
PRZESTROGA
2. Półki ze szkła hartowanego
• Aby wyjąć półkę, przechyl jej przód we
wskazanym kierunku (1) i unieś ją pionowo (2).
Wyjmij półkę.
• Aby założyć półkę ponownie — przechyl przód
półki i wprowadź zaczepy półki w szczeliny na
żądanej wysokości.
Następnie opuść przód półki, aby zaczepy
mogły znaleźć się w szczelinach.
1
2
• Nie mocuj ani nie poprawiaj ułożenia
na drzwiach pojemnika wypełnionego
produktami.
Najpierw wyjmij wszystkie produkty
spożywcze.
3. Szuflady na owoce i warzywa (Strefa świeżych
produktów EZ)
• Przytrzymując szufladę jedną ręką, unieś ją
nieco, równocześnie pociągając ku przodowi, a
następnie wyjmij ją z lodówki.
• Aby usunąć kurz lub pył z pojemników, zdejmij
pojemnik i umyj go wodą.
• Wyjmij pojemniki mocowane na
drzwiach przed wyjęciem szuflady, aby
nie uszkodzić pojemników i półek na
drzwiach.
• W przypadku zanieczyszczeń od oleju
lub innych tłuszczów natychmiast zmyj je
wodą.
Polski - 39
2:29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
39
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
CZYSZCZENIE LODÓWKI
• Do czyszczenia nie stosuj benzenu,
rozcieńczalnika, wybielacza (np. Clorox)
ani detergentów samochodowych.
Czyszczenie urządzenia wymienionymi
substancjami lub preparatami może
uszkodzić powierzchnię urządzenia i
spowodować pożar.
• Nie wolno spryskiwać wodą lodówki
podłączonej do zasilania, gdyż stwarza to
ryzyko porażenia prądem.
się na porażenie prądem lub doznanie
poważnych obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE
R
• Aby umyć lodówkę, wykonaj niżej wymienione
czynności.
1. Odłącz przewód zasilający lodówki.
2. Lekko zwilż wodą miękką, niestrzępiącą się
szmatkę lub kawałek ręcznika papierowego.
Nie należy stosować żadnych detergentów
do mycia lodówki, ponieważ mogą one
odbarwić lub uszkodzić urządzenie.
3. Wytrzyj wnętrze oraz zewnętrzną stronę lodówki
do czysta i sucha.
4. Podłącz ponownie przewód zasilający lodówki.
WYMIANA OŚWIETLENIA
WEWNĘTRZNEGO
Lampka LED lodówki/zamrażarki
• Jeżeli osłona lampki LED jest zanieczyszczona,
lampka może niewystarczająco oświetlać
komorę urządzenia. Przetrzyj powierzchnię
osłony czystą, suchą szmatką, aby przywrócić
odpowiedni poziom oświetlenia.
PRZESTROGA
• Nie wykonuj samodzielnie czynności
związanych z wyjmowaniem lub wymianą
oświetlenia LED.
Aby wymienić lampki LED, skontaktuj się
z centrum serwisowym firmy Samsung
lub autoryzowanym sprzedawcą
produktów firmy Samsung.
Podjęcie próby samodzielnej wymiany
oświetlenia LED oznacza narażenie
Polski - 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
40
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Urządzenie
nie działa lub
nie chłodzi
wystarczająco.
• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona.
• Sprawdź, czy ustawiona temperatura na cyfrowym wyświetlaczu jest
wyższa niż temperatura wnętrza lodówki lub zamrażarki.
Jeżeli tak jest, ustaw niższą wartość.
• Czy na lodówkę padają bezpośrednio promienie słoneczne lub urządzenie
stoi w pobliżu źródła ciepła?
Jeżeli tak, urządzenie może nie być w stanie chłodzić wystarczająco
dobrze.
Zainstaluj lodówkę w miejscu nienarażonym na bezpośrednie
nasłonecznienie, z dala od źródeł ciepła.
• Czy tył lodówki stoi zbyt blisko ściany, utrudniając prawidłową wentylację?
Jeżeli tak, urządzenie może nie być w stanie chłodzić wystarczająco
dobrze.
Ustaw lodówkę w odpowiedniej odległości od ściany.
• Czy w lodówce nie znajduje się zbyt wiele żywności, która blokuje
wentylację?
Aby utrzymywać właściwą temperaturę w lodówce, nie wypełniaj jej zbyt
dużą ilością produktów.
Żywność w
lodówce jest
zamrożona.
• Sprawdź, czy ustawiona temperatura na cyfrowym wyświetlaczu nie jest
zbyt niska.
Jeżeli tak, ustaw wyższą temperaturę lodówki.
• Czy temperatura w komorze jest zbyt niska? Ustaw wyższą temperaturę
lodówki.
• Czy przechowywano produkty o dużej zawartości wody w najchłodniejszej
części lodówki lub w pobliżu wentylacji chłodzącej?
Spróbuj przenieść te produkty na inne półki lodówki zamiast przechowywać
je w chłodniejszych częściach urządzenia lub w pojemnikach.
Z urządzenia
dobiegają
nietypowe dźwięki
lub hałas.
•
•
•
•
Obszar
uszczelnienia
drzwi obudowy
urządzenia jest
gorący i dochodzi
do kondensacji.
• Pewna ilość ciepła jest zjawiskiem normalnym, ponieważ w pionowej sekcji
zawiasu lodówki zainstalowano przeciwkondensatory w celu zapobiegania
kondensacji.
• Czy drzwi lodówki są uchylone?
Kondensacja może wystąpić, gdy drzwi przez długi czas pozostają
otwarte.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
�� 2:29
Rozwiązywanie problemów
Sprawdź, czy lodówka jest wypoziomowana i stabilna.
Czy tył lodówki stoi zbyt blisko ściany, utrudniając prawidłową wentylację?
Czy jakiś przedmiot nie wpadł za lub pod lodówkę?
Jeżeli z lodówki dobiega „tykanie”, jest to zjawisko normalne.
Występuje ono, ponieważ różne części kurczą się i poszerzają, reagując
na zmiany temperatury we wnętrzu lodówki.
• Jeżeli słychać dźwięk przypominający uderzanie czegoś znajdującego się
w lodówce, jest to normalne.
Źródłem dźwięku jest sprężarka pracująca z dużą wydajnością.
Polski - 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
41
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
PROBLEM
ROZWIĄZANIE
Kostkarka do lodu
nie wytwarza lodu.
• Lód może wytwarzać się dłużej, jeżeli temperatura nie jest odpowiednio
niska, jak np. w przypadku pierwszej instalacji.
• Czy przewód doprowadzający wodę i zawór odcinający są otwarte?
• Czy wyłączyłeś ręcznie funkcję wytwarzania lodu?
• Sprawdź, czy filtr jest poprawnie zainstalowany.
Jeżeli nie, funkcja wytwarzania lodu nie będzie działać.
Z lodówki
dobiega dźwięk
bulgoczącej wody.
• Jest to normalne.
Odpowiada za nie czynnik chłodniczy krążący po całej lodówce.
W lodówce czuć
nieprzyjemny
zapach.
• Sprawdź, czy nie zepsuły się jakieś produkty spożywcze.
• Żywność cechująca się silnym zapachem (np. ryby) powinna być szczelnie
zawinięta.
• Okresowo czyść zamrażarkę i wyrzucaj zepsute lub podejrzanie
wyglądające jedzenie.
Na ściankach
zamrażarki tworzy
się szron.
• Czy otwór wentylacyjny jest zablokowany?
Usuń wszystko, co może zasłaniać otwór wentylacyjny, aby przywrócić
swobodny obieg powietrza.
• Pozostaw wystarczająco dużo miejsca pomiędzy przechowywanymi
produktami, aby zapewnić swobodny obieg powietrza.
• Czy szuflada zamrażarki jest prawidłowo domknięta?
Dozownik wody nie
działa.
• Czy przewód doprowadzający wodę i zawór odcinający są otwarte?
• Czy przewód doprowadzający wodę został przygnieciony lub skręcony?
• Sprawdź, czy przewód nie jest niczym przygnieciony i jest swobodnie
ułożony.
• Czy zbiornik na wodę zamarzł z powodu zbyt niskiej temperatury w
lodówce?
Spróbuj wybrać wyższą temperaturę na wyświetlaczu cyfrowym.
• Sprawdź, czy filtr jest poprawnie zainstalowany.
Jeżeli nie, dozownik wody nie będzie działać.
System
automatycznego
zamykania nie
działa w drzwiach
zamrażarki.
• Czy skrzydła drzwi (lewe i prawe) nie są ustawione symetrycznie względem
siebie?
• 1-2 razy otwórz i zamknij drzwi płynnym ruchem.
Po wykonaniu tej czynności system automatycznego zamykania zazwyczaj
ponownie działa bez zarzutu.
• Spróbuj płynnym ruchem otworzyć drzwi, aby uniknąć braku symetrii
prawego i lewego skrzydła drzwi.
Kondensacja
lub krople wody
tworzą się na
słupku pionowym,
w jego pobliżu itp.
• Kondensacja lub krople wody mogą tworzyć się, jeżeli podczas pracy
lodówki panuje zbyt duża wilgotność.
• Jeżeli na słupku pionowym lub w jego pobliżu itp. zachodzi kondensacja
lub pojawiają się krople wody, wyłącz tryb Energy Saving (Oszczędzanie
energii) po usunięciu skroplin.
N
Polski - 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
42
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
�� 2:29
Notatki
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
43
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
Zakresy temperatur otoczenia
Opisywane urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturach otoczenia określonych klasą
temperaturową podaną na tabliczce znamionowej.
Klasa
Symbol
Umiarkowany rozszerzony
Umiarkowany
Subtropikalny
Tropikalny
SN
N
ST
T
Zakres temperatur otoczenia (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
od +10 do +32
od +10 do +32
od +16 do +32
od +16 do +32
od +16 do +38
od +18 do +38
od +16 do +43
od +18 do +43
Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki, jak umiejscowienie urządzenia,
temperatura otoczenia i częstotliwość otwierania drzwi.
W celu skompensowania wpływu takich czynników należy odpowiednio wyregulować temperaturę.
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Poland
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po
zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki,
zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i
zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie
ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska
recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub
z organem władz lokalnych.
umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung, zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
Kraj
POLAND
Call center
Internet witryny
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
44
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
V
2019.3.2.
26. 오후
4:08 DA68-0
2018.
15.
2:29
Chladnička
návod k obsluze
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Volně stojící spotřebič
2:29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
45
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
Obsah
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ……………………………………………… 2
INSTALACE CHLADNIČKY ………………………………………………… 18
OBSLUHA CHLADNIČKY SAMSUNG …………………………………… 27
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ………………………………………………… 41
•
Bezpečnostní informace
o používání tohoto přístroje
náležitě poučeny.
• Tento spotřebič mohou
• Před prací s přístrojem
používat děti od 8 let
si důkladně prostudujte
a osoby se sníženými
tuto příručku a uchovejte ji
fyzickými, smyslovými nebo
k nahlédnutí.
duševními schopnostmi nebo
• Spotřebič používejte pouze
s nedostatečnými zkušenostmi
k účelu, pro který je určen, dle
a znalostmi jedině v případě, že
popisu v tomto návodu.
jsou pod dozorem nebo byly
Tento přístroj není určen
poučeny o bezpečném použití
k použití dětmi a osobami
spotřebiče a chápou s ním
se sníženými fyzickými,
spojená rizika.
smyslovými nebo
Děti si se spotřebičem nesmějí
duševními schopnostmi
hrát.
nebo s nedostatečnými
Čištění a údržbu nesmějí
zkušenostmi a znalostmi,
provádět děti bez dozoru.
pokud nebudou pod dohledem
• Výstrahy a důležité
osoby zodpovědné za jejich
bezpečnostní pokyny uvedené
bezpečnost nebo pokud
v tomto návodu nemohou
nebudou takovouto osobou
BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE
•
•
Čeština – 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
46
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
e
�� 2:29
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
2
8
7
1
obsáhnout všechny situace,
poškození.
které mohou vzniknout.
V případě nejistoty se obraťte
Instalaci, obsluze, údržbě
na prodejce.
a provozu spotřebiče proto
Místnost musí mít minimální
věnujte patřičnou pozornost a
objem 1 m³ na každých 8 g
řiďte se vlastním úsudkem.
chladiva R-600a použitého
v chladicím okruhu.
• Níže uvedené pokyny k obsluze
Množství chladiva ve vašem
jsou určeny pro různé modely.
konkrétním spotřebiči je
Proto se mohou vlastnosti vaší
uvedeno na identifikačním
chladničky mírně odlišovat od
štítku uvnitř spotřebiče.
vlastností popsaných v této
příručce.
• Únik chladiva z potrubí může
Použitým chladivem je R-600a
způsobit požár nebo vést
nebo R-134a.
k poranění očí.
Typ chladiva pro vaši
Pokud zjistíte, že z potrubí
chladničku zjistíte na štítku
uniká chladivo, okamžitě
kompresoru spotřebiče nebo
prostor vyvětrejte a udržujte
na typovém štítku uvnitř
od chladničky veškeré zdroje
chladničky.
otevřeného ohně a hořlavé
Pokud výrobek obsahuje
předměty.
hořlavý plyn (chladivo R-600a), - V opačném případě může dojít
požádejte o pokyny k likvidaci
k požáru nebo výbuchu.
příslušný místní úřad ochrany
životního prostředí.
Varování:
nebezpečí požáru
• Aby se v případě úniku
/ hořlavé materiály
chladiva z chladicího okruhu
nevytvořila hořlavá směs plynu
se vzduchem, měla by být
velikost prostoru, ve kterém
bude chladnička umístěna,
zvolena s ohledem na množství
použitého chladiva.
• Nikdy nezapínejte spotřebič,
který vykazuje známky
Čeština – 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
47
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
Důležité bezpečnostní
symboly a opatření:
VÝSTRAHA
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečné
postupy, které mohou
způsobit závažné nebo
smrtelné zranění.
Rizika nebo nebezpečné
postupy, které mohou
způsobit lehké zranění
osob nebo poškození
majetku.
Tyto výstražné symboly
upozorňují na možné
nebezpečí zranění osob.
Řiďte se jimi prosím.
Po přečtení tuto část
uchovejte pro potřeby
pozdějšího nahlédnutí.
-
NEZKOUŠEJTE.
NEROZEBÍREJTE.
NEDOTÝKEJTE SE.
Dodržte přesně uvedený
postup.
Odpojte přívodní kabel
ze zásuvky.
Zkontrolujte, zda je
spotřebič uzemněný a
nehrozí úraz elektrickým
proudem.
Požádejte o pomoc
servisní středisko.
-
Poznámka.
Čeština – 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
48
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
DŮLEŽITÉ
VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO
TRANSPORT A
UMÍSTĚNÍ
VÝSTRAHA
• Během transportu a
instalace spotřebiče je
nutné dbát, aby nedošlo
k poškození žádné části
okruhu chlazení.
- Únik chladiva z potrubí může
způsobit požár nebo vést
k poranění očí.
Zjistíte-li únik chladiva,
nepřibližujte se s otevřeným
ohněm nebo zdrojem vznícení
a po několik minut důkladně
větrejte vzduch v místnosti,
kde je mraznička umístěna.
- Tento spotřebič obsahuje malé
množství chladiva izobutanu
(R-600a). Jedná se o přírodní
plyn, který je šetrný k životnímu
prostředí, ale je také hořlavý.
Během transportu a instalace
spotřebiče je nutné dbát, aby
nedošlo k poškození žádné
části okruhu chlazení.
•
•
-
•
-
•
DŮLEŽITÉ
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
PRO INSTALACI
• Poškození izolace
elektrických částí může
způsobit úraz elektrickým
proudem nebo požár.
Nevystavujte chladničku
přímému slunečnímu záření ani
tepelnému sálání ze sporáků,
pokojových topných těles nebo
jiných spotřebičů.
Nezapojujte do prodlužovacího
kabelu s více zásuvkami
několik spotřebičů současně.
Chladnička by vždy měla
být zapojena do samostatné
zásuvky, jejíž jmenovité napětí
odpovídá parametrům na
typovém štítku.
Takové zapojení zajistí nejlepší
výkon a také zabraňuje
přetížení elektrických okruhů,
které způsobuje přehřívání
kabeláže a může být příčinou
požáru.
Nezapojujte přívodní kabel
do síťové zásuvky, která je
uvolněná.
Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem nebo
požáru.
Nepoužívejte přívodní kabel,
jenž na kterémkoli místě
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
�� 2:29
VÝSTRAHA
Čeština – 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
49
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
•
•
•
-
-
•
-
-
vykazuje známky poškození
nebo opotřebení.
Netahejte za elektrický kabel a
příliš jej neohýbejte.
Elektrický kabel nekruťte a
neutahujte.
Nezavěšujte elektrický kabel za
kovové předměty, nepokládejte
na něj těžké předměty,
neumisťujte jej mezi předměty a
neschovávejte kabel v prostoru
za spotřebičem.
Při posunování chladničky
dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili.
Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
V okolí chladničky nepoužívejte
spreje.
Použití spreje v okolí chladničky
může způsobit explozi nebo
požár.
Přívodní kabel příliš neohýbejte
ani na něj nepokládejte těžké
předměty.
-
•
-
•
•
•
-
•
• Chladnička musí být před
spuštěním umístěna a
nainstalována v souladu
s pokyny uvedenými
v tomto návodu.
• Chladničku chraňte před
•
vlhkostí a neinstalujte na místa,
na kterých může přijít do
kontaktu s vodou.
Poškození izolace elektrických
částí může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo
požár.
Zapojte vidlici přívodního
kabelu do zásuvky tak, aby
kabel visel směrem dolů.
Zapojíte-li vidlici hlavou dolů,
může dojít k přerušení vodiče
s následkem požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Zkontrolujte, zda přívodní
kabel není přiskřípnutý
nebo poškozený zadní částí
chladničky.
Při posunování chladničky
dbejte, abyste přívodní kabel
nepřiskřípli a nepoškodili.
Vzniká tím nebezpečí požáru.
Udržujte balicí materiál mimo
dosah dětí.
Existuje riziko udušení v
případě, že si jej dítě nasadí na
hlavu.
Spotřebič by měl být umístěn
tak, aby byla dobře dosažitelná
elektrická zásuvka.
V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požár.
Neinstalujte tento spotřebič
•
•
-
•
•
-
•
-
Čeština – 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
50
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
•
-
•
•
-
spotřebiče a úrazům
způsobeným elektrickým
proudem.
- Toto může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru,
explozi, nebo k problémům
s funkcí výrobku.
- V žádném případě nezapojujte
zástrčku do zásuvky, která není
korektně uzemněna. Ujistěte
se, že je zásuvka bezpečná v
souladu s místními a národními
směrnicemi.
•
-
• Spotřebič musí být řádně •
uzemněn.
• Neuzemňujte spotřebič k
přívodu plynu, plastovému
•
vodovodnímu potrubí nebo
telefonní lince.
- Chladničku je třeba uzemnit,
aby nedocházelo k probíjení
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
�� 2:29
•
poblíž hořlavých materiálů.
Neinstalujte tento spotřebič na
vlhkém, mastném ani prašném
místě, na místě vystaveném
přímému slunečnímu záření a
působení vody (dešťové kapky).
Neinstalujte tento spotřebič na
místě, kde by mohl unikat plyn.
Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Pokud je v chladničce prach
nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte
servisní středisko společnosti
Samsung Electronics.
Hrozí nebezpečí požáru.
Nestavějte se a nepokládejte
předměty (prádlo, zapálené
svíčky či cigarety, talíře,
chemické prostředky, kovové
předměty atd.) na spotřebič.
Může dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru, problémům
s funkcí výrobku nebo zranění.
• Pokud je přívodní kabel
poškozený, nechejte
jej vyměnit výrobcem
nebo jeho servisním
zástupcem.
Výměnu pojistky na spotřebiči
musí provést kvalifikovaný
technik nebo servisní
společnost.
V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo zranění.
Při umísťování přístroje se
ujistěte, že není napájecí
kabel nikde zachycen nebo
poškozen.
Přenosné prodlužovačky ani
přenosné zdroje napájení
neskladujte za spotřebičem.
Čeština – 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
51
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
UPOZORNĚNÍ
•
•
-
•
•
•
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
PRO INSTALACI
• Ventilační otvory v plášti
nebo konstrukci spotřebiče
nesmí být zakryté.
Po instalaci a zapnutí
chladničky vyčkejte 2 hodiny,
než do ní začnete vkládat
potraviny.
Instalaci a veškerou údržbu
tohoto spotřebiče by měl
provádět kvalifikovaný technik
nebo servisní společnost.
V opačném případě může dojít
k úrazu elektrickým proudem,
požáru, explozi, problémům
s funkcí výrobku nebo zranění.
Aby byla chladnička správně
zajištěna, ujistěte se během
instalace, že se obě nohy
dotýkají podlahy.
Nohy se nacházejí na spodní
zadní straně každých dveří.
Pomocí plochého šroubováku
otáčejte nohou ve směru šipky
do vyrovnání.
Vždy zatěžujte dveře
rovnoměrně.
Přetížení jedněch ze dveří by
mohlo vést k pádu chladničky
a fyzickému zranění.
VÝSTRAHA
•
-
•
-
•
•
DŮLEŽITÉ
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
PRO OBSLUHU
• Nezapojujte vidlici do
zásuvky mokrýma
rukama.
Může vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Nepokládejte na horní povrch
spotřebiče žádné předměty.
Při otevírání nebo zavírání
dveří by tyto předměty mohly
spadnout a způsobit zranění
nebo poškození zařízení.
Na chladničku nestavte nádoby
s vodou.
V případě rozlití hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Nedotýkejte se vnitřních stěn
mrazničky nebo předmětů
v mrazničce uložených
mokrýma rukama.
Mohli byste si způsobit
omrzliny.
V okolí chladničky nepoužívejte
ani neukládejte žádné látky
citlivé na teplotu, jako např.
hořlavé spreje, předměty, suchý
led, léky nebo chemikálie.
Do chladničky neukládejte
těkavé ani hořlavé látky
(benzen, ředidla, propan,
-
-
•
-
•
•
•
•
Čeština – 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
52
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
Y
•
-
•
í
•
•
ý
�� 2:29
•
•
•
•
-
•
-
•
-
ohněm nebo zdrojem vznícení
a po několik minut důkladně
větrejte vzduch v místnosti, kde
je chladnička umístěna.
Nepoužívejte mechanická
zařízení ani jiné prostředky pro
urychlení procesu odmrazování,
kromě prostředků
doporučených výrobcem.
Mohlo by dojít k poškození
chladicího okruhu.
Na povrch spotřebiče
nestříkejte těkavé látky, jako
například insekticidy.
Takové látky mohou být zdraví
škodlivé a mohou také způsobit
úraz elektrickým proudem,
požár nebo poškodit výrobek.
Ve vnitřním prostoru chladničky
nepoužívejte vysoušeč vlasů.
Nedávejte do chladničky
zapálenou svíčku za účelem
odstranění nepříjemných
pachů.
Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Nádrž na vodu a zásobník
ledových kostek plňte pouze
pitnou vodou.
Neplňte zásobník čajem nebo
iontovými nápoji. Mohlo by dojít
k poškození chladničky.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
y
-
alkohol, éter, zkapalněný
propan butan apod.).
Tato chladnička je určena
pouze pro skladování potravin.
Může vzniknout nebezpečí
požáru nebo výbuchu.
V chladničce neuchovávejte
farmaceutika, látky určené k
výzkumu a předměty a látky
citlivé na teplotu.
V chladničce nesmí být
skladovány výrobky, které
vyžadují přesně regulovanou
teplotu.
Nevkládejte do chladničky
elektrické spotřebiče a
nepoužívejte je uvnitř, pokud
k takovému užívání nejsou
určeny výrobcem.
V případě, že ucítíte zápach
farmaceutik nebo kouře,
okamžitě spotřebič vypojte ze
zásuvky a kontaktujte vaše
servisní středisko Samsung
Electronics.
Pokud je v chladničce prach
nebo voda, odpojte přívodní
kabel ze zásuvky a kontaktujte
servisní středisko společnosti
Samsung Electronics.
Hrozí nebezpečí požáru.
Zjistíte-li únik chladiva,
nepřibližujte se s otevřeným
Čeština – 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
53
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
• Nedovolte dětem věšet se na
dveře mrazničky.
Může dojít k vážným zraněním.
- Hrozí riziko uvěznění dětí uvnitř
chladničky.
Nedovolte dětem lézt dovnitř.
• Nenechávejte dveře chladničky
otevřené bez dozoru a
nedovolte dětem vstupovat do
vnitřního prostoru chladničky.
• Nedovolte malým dětem lézt
do zásuvky.
- Hrozí nebezpečí zadušení
nebo úrazu v případě uvíznutí
v zásuvce.
• Nesedejte na dveře mrazáku.
- Dveře se mohou ulomit a může
dojít ke zranění osob.
• Pokud jste ze zásuvky
demontovali přepážku
například za účelem čištění,
je nutné ji přiloženými šrouby
namontovat zpět, aby
v zásuvce nemohly uváznout
děti.
• Nepoužívejte mechanická
zařízení ani jiné prostředky pro
urychlení procesu odmrazování,
kromě prostředků
doporučených výrobcem.
• Mohlo by dojít k poškození
chladicího okruhu.
•
•
•
•
•
•
•
• V případě úniku plynu
(např. propan-butanu
apod.) ihned vyvětrejte
a nedotýkejte se síťové
zásuvky.
Nedotýkejte se
spotřebiče ani přívodního
kabelu.
Nezapínejte ventilátor.
Případné zajiskření může
způsobit explozi nebo požár.
Používejte pouze osvětlovací
tělesa LED dodávaná výrobcem
nebo servisním zástupcem.
Děti musí být pod dohledem,
aby bylo zajištěno, že si
s přístrojem nebudou hrát.
Nepokládejte prsty do míst,
kde by se mohly skřípnout;
mezery mezi dveřmi a
povrchem chladničky jsou malé.
Nedovolte dětem věšet se na
dveře mrazničky.
Může dojít k vážným zraněním.
Hrozí riziko uvěznění dětí uvnitř
chladničky.
Nedovolte dětem lézt dovnitř.
Lahve by měly být skladovány
těsně u sebe, aby nemohly
vypadnout.
Tato mraznička je určena
pouze pro domácí skladování
potravin.
•
-
•
-
-
-
-
-
Čeština – 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
54
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
.
�� 2:29
-
•
•
•
• Nepokoušejte se
opravit, rozložit či upravit
spotřebič sami od sebe.
- Nepoužívejte jiné než
standardní pojistky (např.
měděné, ocelové dráty atd.).
•
- Pokud je třeba spotřebič
opravit či opětovně instalovat,
kontaktujte nejbližší servisní
středisko.
- V opačném případě může
dojít k úrazu elektrickým
proudem, požáru, problémům
s funkcí výrobku nebo zranění.
• Pokud ze spotřebiče
vychází neobvyklý zvuk,
zápach nebo kouř,
•
-
ihned vytáhněte vidlici
přívodního kabelu ze
zásuvky a kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Před výměnou žárovek
chladničky nejdříve vypojte
spotřebič ze zásuvky
Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Pokud je pro vás výměna
osvětlení obtížná, obraťte se na
servisního zástupce.
Je-li spotřebič vybaven
osvětlením LED, nedemontujte
sami kryt osvětlení ani
osvětlovací těleso.
Obraťte se na servisního
zástupce.
Jemně zastrčte přívodní kabel
do zásuvky.
Nepoužívejte poškozenou
zástrčku nebo elektrický
kabel a zkontrolujte upevnění
zásuvky.
Může tak vzniknout nebezpečí
úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Na spotřebič nestavte nádoby
s vodou.
V případě rozlití hrozí nebezpečí
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
m
• Do otvoru dávkovače ani do
žlábku zásobníku ledu nikdy
nevkládejte prsty ani žádné
předměty.
- V opačném případě hrozí
zranění osob nebo poškození
zařízení.
• Nevkládejte ruce, nohy či
kovové předměty (např.
hůlky) do spodní a zadní části
chladničky.
- Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
- Ostré hrany mohou způsobit
poranění.
Čeština – 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
55
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
úrazu elektrickým proudem
• Neskladujte v chladničce
nebo požáru.
farmaceutické výrobky,
vědecké vzorky ani jiné
• Nikdy se po delší dobu nedívejte
materiály citlivé na nízké
přímo do UV LED lampy.
teploty.
- Ultrafialové paprsky mohou
- V chladničce nesmí být
způsobit poškození zraku.
skladovány výrobky, které
vyžadují přesně regulovanou
teplotu.
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
• Chladničku není nutné
PRO OBSLUHU
odpojovat od elektrické sítě,
• Chcete-li zajistit optimální
pokud nebudete doma déle
provoz chladničky,
než tři týdny.
- Neumisťujte potraviny do
Avšak v případě, že nebudete
těsné blízkosti ventilačních
doma více než tři týdny,
otvorů v zadní části chladničky,
vytáhněte z chladničky veškeré
protože by omezily cirkulaci
potraviny.
vzduchu uvnitř chladicího
Vypojte chladničku ze zásuvky,
prostoru.
vyčistěte ji a utřete do sucha.
- Potraviny před uložením do
chladničky dobře zabalte nebo • Do prostoru mrazáku
neukládejte perlivé nebo
je uzavřete do vzduchotěsných
šumivé nápoje.
nádob.
Do mrazáku neukládejte láhve
- Neukládejte potraviny určené
ani skleněné nádoby.
ke zmrazení vedle již uložených
- Při zamrznutí obsahu může sklo
potravin.
prasknout a způsobit zranění
• Neukládejte do mrazničky
nebo poškození zařízení.
skleněné lahve a perlivé nápoje.
• Neprovádějte zásahy do
- Lahev by mohla zamrznout,
chladničky. Neautorizované
prasknout a tak způsobit
zásahy mohou způsobit
zranění.
bezpečnostní problémy.
• Dodržujte maximální dobu
V případě opravy
skladovatelnosti uvedenou na
neautorizovaného zásahu vám
mražených potravinách.
budou naúčtovány náklady za
•
-
UPOZORNĚNÍ
-
•
•
•
Čeština – 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
56
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
-
-
,
o
m
�� 2:29
•
•
•
•
•
•
-
•
-
•
dávkovač vody a ledu, uzavřete
přívodní ventil vody.
V opačném případě může dojít
k úniku vody.
Otřete vlhkost uvnitř chladničky
a nechte otevřené dveře.
V opačném případě může
vzniknout zápach a plíseň.
V případě, že dojde ke styku
spotřebiče s vodou, vypojte jej
ze zásuvky a kontaktujte vaše
servisní středisko Samsung
Electronics.
Vyvarujte se silných nárazů
nebo působení nadměrnou
silou na skleněné součásti.
Rozbité sklo může způsobit
zranění nebo škody na
majetku.
Nesedejte a nezavěšujte se na
dveře či rukojeť chladničky.
Hrozí pád chladničky, uvolnění
dveří nebo uvíznutí ruky mezi
dveřmi, což může vést k
poškození spotřebiče nebo
zranění.
Pokud dojde k poškození
napájecí šňůry, smí být
její výměna provedena
pouze výrobcem, jeho
servisním zastoupením nebo
odborně způsobilou osobou
s obdobnou kvalifikací,
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
é
•
součásti a práci v plné výši.
Neměňte ani neupravujte žádné
funkce chladničky.
Změny nebo úpravy mohou
způsobit zranění nebo
poškození zařízení. Na jakékoli
změny a úpravy provedené třetí
stranou na tomto spotřebiči se
nevztahuje záruka společnosti
Samsung a společnost
Samsung v takových
případech neodpovídá za
jakékoli bezpečnostní incidenty
nebo škody způsobené těmito
úpravami.
Nezakrývejte ventilační
otvory. Pokud jsou ventilační
otvory zakryté, zejména
plastovým sáčkem, může dojít
k nadměrnému zchlazení.
Pokud je tato doba ochlazování
příliš dlouhá, může dojít
k prasknutí vodního filtru a
úniku vody.
Používejte pouze výrobník ledu
dodávaný k chladničce.
Přívodní vodovodní potrubí
smí k chladničce připojit
pouze kvalifikovaný technik a
toto potrubí smí být připojeno
pouze k rozvodu pitné vody.
V případě, že vás čeká dlouhá
dovolená či obchodní cesta a
neplánujete delší dobu používat
Čeština – 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
57
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti.
• V košících ve dvířkách
chladničky neponechávejte
rostlinný olej. Olej může
ztuhnout, získat pachuť a stát
se nepoužitelným. Kromě
toho může dojít k prosakování
z otevřené nádoby a olej, který
z ní unikne, může způsobit
prasknutí košíku ve dvířkách.
Po otevření lahve s olejem
doporučujeme ji uchovávat na
chladném a tmavém místě,
například ve skříňce nebo spíži.
- Příklady rostlinného oleje:
olivový olej, kukuřičný olej,
hroznový olej atd.
UPOZORNĚNÍ
VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY PRO
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU
• Nestříkejte čisticí
prostředky přímo na
displej.
- Mohly by se setřít nápisy
vytištěné na displeji.
• Pokud se do spotřebiče
dostane cizorodá tekutina
(např. voda), odpojte
chladničku ze zásuvky a
kontaktujte nejbližší servisní
středisko.
- V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Pravidelně čistěte ze zásuvek
a elektrických kontaktů vodu,
prach a jiné cizorodé látky.
- Vypojte zástrčku ze zásuvky a
vyčistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• Nečistěte spotřebič přímým
stříkáním vody.
• K čištění nepoužívejte benzen,
ředidlo ani chlór.
- Tyto látky mohou poškodit
povrch spotřebiče a způsobit
požár.
• Před čištěním nebo
údržbou odpojte
spotřebič ze zásuvky.
- V opačném případě hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
• K čištění chladničky použijte
čistou houbičku nebo
měkký hadřík a jemný čisticí
prostředek.
• Na vnější povrchy (dvířka a
skříň), plastové díly a vnitřní
obložení a těsnění nepoužívejte
abrazivní ani hrubé čisticí
prostředky, například spreje
-
•
•
•
Čeština – 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
58
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
obsahuje hořlavý plyn (chladivo
R-600a), požádejte o pokyny
k likvidaci příslušný místní úřad
ochrany životního prostředí.
Jako plyn je v izolační pěně
použit cyklopentan.
Plyny použité v izolačních
materiálech vyžadují speciální
postupy likvidace.
Postup řádné likvidace tohoto
výrobku vám sdělí místní úřad
ochrany životního prostředí.
Před odvozem spotřebiče
k likvidaci zkontrolujte, zda není
poškozeno žádné potrubí ani
zařízení na jeho zadní straně.
Trubky by měly být zlomeny na
otevřeném prostoru.
• Pro kohokoliv jiného, než
DŮLEŽITÉ
autorizovaného servisního
VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY
pracovníka, představuje pokus
PRO LIKVIDACI
o údržbu tohoto spotřebiče
• Ponechte poličky na místě,
nebezpečí.
aby se dovnitř nemohly
Pokud se nacházíte v
snadno dostat děti.
Queenslandu, je NUTNÉ, aby
• Před odvozem spotřebiče
autorizovaný servisní pracovník,
k likvidaci zkontrolujte, zda není
který provádí opravu nebo
poškozeno žádné potrubí ani
údržbu zahrnující demontáž
zařízení na jeho zadní straně.
krytu spotřebiče, vlastnil
• Použitým chladivem je R-600a
autorizaci pro práci s plynem
nebo R-134a. Typ chladiva
nebo licenci na uhlovodíková
pro vaši chladničku zjistíte na
chladiva. (Platí pouze pro
štítku kompresoru spotřebiče
Austrálii)
nebo na typovém štítku uvnitř
• Před odložením výrobku
chladničky. Pokud výrobek
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
�� 2:29
na okna, čisticí písky,
hořlavé kapaliny, kyselinu
chlorovodíkovou, čisticí
vosky, koncentrované čisticí
prostředky, bělidla ani čisticí
prostředky obsahující ropné
produkty.
- Mohlo by dojít k poškrabání
nebo poškození materiálu.
• Skleněné police ani kryty
nečistěte teplou vodou, pokud
jsou studené. Skleněné police
a kryty by mohly v případě
náhlých změn teploty nebo
nárazů (například úder nebo
pád) prasknout.
VÝSTRAHA
Čeština – 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
59
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
•
•
-
určeného k likvidaci demontujte
dveře anebo dveřní těsnění
a zámky dveří, aby uvnitř
nemohly uváznout malé děti
nebo zvířata. Děti musí být pod
dohledem, aby bylo zajištěno,
že si s přístrojem nebudou hrát
a nevlezou dovnitř.
Děti by mohly uváznout uvnitř a
zranit se nebo se udusit.
Obalové materiály tohoto
výrobku prosím zlikvidujte
způsobem šetrným k životnímu
prostředí.
Uchovávejte veškeré balicí
materiály mimo dosah dětí.
Mohou pro ně představovat
nebezpečí.
Pokud by dítě do tašky vložilo
hlavu, mohlo by se udusit.
DALŠÍ TIPY PRO
SPRÁVNÉ POUŽITÍ
-
•
•
•
•
• V případě výpadku elektrické
energie kontaktujte
energetickou společnost
s dotazem, jak dlouho bude
výpadek trvat.
- Většina výpadků elektrické
energie netrvá déle než jednu
nebo dvě hodiny, což teplotu
v chladničce neovlivní.
V době výpadku proudu
•
však omezte otevírání dveří
mrazničky na minimum.
Pokud by výpadek elektrické
energie trval déle než 24 hodin,
vyjměte veškeré mražené
potraviny.
Pokud je chladnička vybavena
klíči, měli byste klíče udržovat
mimo dosah dětí a neukládat
je v okolí chladničky.
Spotřebič nemusí pracovat
konzistentně (teplota uvnitř
chladničky se může zvýšit a
způsobit rozmrazení uložených
potravin), pokud je po delší
dobu umístěn v prostředí
s teplotou nižší je nejnižší
provozní teplota, pro kterou je
určen.
Některým potravinám uložení
do chladničky nesvědčí a může
mít negativní dopad na jejich
čerstvost.
Vaše mraznička je vybavena
funkcí odmrazování. To
znamená, že není nutné ji
ručně odmrazovat, protože
odstraňování námrazy probíhá
automaticky.
Teplota se během odmrazování
zvyšuje podle požadavků
norem ISO.
Pokud však chcete předejít
nežádoucímu zvýšení teploty
•
•
R
-
-
-
-
-
Čeština – 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
60
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
,
e
í
�� 2:29
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
a
nenechávejte dveře příliš
dlouho otevřené.
Čím kratší dobu ponecháte
dveře otevřené, tím méně
námrazy se v mrazáku vytvoří.
- Při instalaci ponechte vpravo,
vlevo, vzadu a nad mrazničkou
volný prostor. Tím pomůžete
snížit spotřebu energie a také
částky na vašich složenkách.
- Optimální spotřeby elektrické
energie dosáhnete zachováním
vnitřních částí (přihrádek, košů
Rady, jak šetřit energii
a polic) na pozicích, do kterých
- Spotřebič umístěte do chladné,
byly umístěny výrobcem.
suché místnosti s přiměřenou
ventilací. Zajistěte, aby nebyl
vystaven přímému slunečnímu Spotřebič je určen pro
použití v domácnostech a
záření a nikdy jej nestavte do
podobném prostředí, tedy
blízkosti přímého zdroje tepla
například
(například radiátoru).
- v zaměstnaneckých
- Pro úsporu energie se
kuchyňkách v obchodech,
doporučuje neblokovat
kancelářích a jiných
ventilační otvory a mřížky.
pracovištích;
- Teplé potraviny nechejte
- na chatách, případně hosty
před vložením do mrazničky
hotelů, motelů a podobných
vychladnout.
obytných prostor;
- Zmrazené potraviny nechávejte
- v soukromých ubytovacích
rozmrazit v chladničce.
zařízeních typu bed and
Můžete tak využít nízké teploty
breakfast;
zmrazených potravin pro
chlazení potravin uložených
- v rámci cateringu a podobných
v chladničce.
aktivit odehrávajících se
mimo vlastní prodejnu nebo
- Během vyjímání nebo ukládání
restauraci.
potravin do mrazničky
zmrazených potravin během
odmrazování chladničky,
zabalte je do několika vrstev
novinového papíru.
• Každé zvýšení teploty
zmrazených potravin
může zkrátit dobu jejich
skladovatelnosti.
• Potraviny, které se zcela
rozmrazily, neukládejte zpět do
mrazničky.
Čeština – 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
61
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
Instalace chladničky
P
PŘÍPRAVA INSTALACE
CHLADNIČKY
A
j
(
V
n
B
A
Blahopřejeme vám k nákupu chladničky Samsung.
Věříme, že s moderními funkcemi a efektivitou
nového spotřebiče budete spokojeni.
Výběr nejlepšího umístění chladničky
D
C
V
Hloubka „A“
1797 mm
Celková výška „D“
1825 mm
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
908 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
• Místo se snadným přístupem k vodovodnímu
potrubí.
• Místo, které není vystaveno přímému působení
slunečního záření.
• Místo s vodorovným (nebo téměř vodorovným)
povrchem.
• Místo s dostatečným prostorem pro snadné
otevírání dveří chladničky.
• Místo, které umožní udržet vpravo, vlevo, vzadu
a nad chladničkou dostatečně velký prostor pro
cirkulaci vzduchu.
Pakliže kolem chladničky nebude dostatek
volného prostoru, negativně se to projeví formou
nedostatečného chlazení a vysoké spotřeby
elektrické energie.
• Místo, na kterém bude chladnička v případě
potřeby údržby snadno dostupná a bude s ní
možno lehce pohybovat.
• Neinstalujte chladničku na místa, kde teplota
překračuje 43 °C nebo je naopak nižší než 5 °C.
908 mm
Výška „C“
610 mm
Vyberte:
733 mm
Šířka „B“
C
p
T
u
P
c
p
P
p
N
• Měření se odvíjí od rozměrů návrhu, a
rozměry se tak mohou v závislosti na
použité metodě měření lišit.
Čeština – 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
62
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
Aby nedošlo k poškození podlahy, zkontrolujte zda
jsou přední vyrovnávací nožky ve zvednuté poloze
(nad podlahou).
Více informací viz „NASTAVENÍ POLOHY“ v tomto
návodu na straně 23.
Pokud je chodba, kterou chladničku stěhujete, příliš
úzká, můžete z chladničky demontovat dveře.
Potřebné nářadí (není součástí balení)
Vyrovnání
Chladnička musí být umístěna na rovný tvrdý
podklad ve stejné výšce jako okolní podlaha.
Tento podklad musí být dostatečně pevný, aby
unesl plně zatíženou chladničku.
Při manipulaci s chladničkou umístěte pod
chladničku velký kus kartonu jako ochranu povrchu
podlahy před poškozením.
Při pohybu s chladničkou je třeba potáhnout a
potlačit přímo dopředu či dozadu.
Neviklejte s chladničkou ze strany na stranu.
Křížový šroubovák Plochý šroubovák
(+)
(-)
Kleště
UPOZORNĚNÍ
Inbusový klíč
(4 mm)
Nástrčný klíč
(10 mm)
UVEDENÍ DO PROVOZU
�� 2:29
DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY
Při stěhování chladničky
Inbusový klíč
(5 mm)
• Před demontáží dveří nebo zásuvky
odpojte přívod elektrické energie.
• Při demontáži dveří nebo zásuvky dbejte,
aby nedošlo k jejich poškození.
• Během demontáže dveří nebo zásuvky dbejte
zvýšené opatrnosti. Dveře jsou těžké a hrozí
nebezpečí zranění.
• Dveře/zásuvku namontujte zpět správným
způsobem, aby nedošlo:
- K tvorbě vlhkosti z důvodu úniku vzduchu.
- Nerovnoměrnému seřízení dveří.
- Energetickým ztrátám z důvodu nesprávného
utěsnění dveří.
Čeština – 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
63
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY
4. Vyjměte závěs (F).
3
1. Zavřete dveře a odšroubujte 3 šrouby
připevňující vrchní kryt (A) pomocí křížového
šroubováku (+) a nadzvedněte vrchní kryt a
všechnu připevněnou kabeláž.
F
5. Nadzvedněte dveře chladničky a sundejte je.
• Při demontáži a montáži dveří dávejte
pozor, aby nedošlo ke sloupnutí izolace
elektrických kabelů.
• Předcházejte spadnutí dveří.
A
4
UPOZORNĚNÍ
2. Odpojte dva konektory u levých dveří a konektor
u pravých dveří. (B)
Stlačte bílou objímku (C) na spojce vodovodní
trubice a odpojte vodovodní trubici (D).
DEMONTÁŽ DVÍŘEK MRAZNIČKY
• Před demontáží dveří mrazničky
demontujte nejdříve dveře chladničky.
• Při demontáži dbejte zvýšené opatrnosti při
manipulaci s kabely na spodní straně dvířek
mrazničky.
UPOZORNĚNÍ
B
B
D
1. Otevřete dveře a odšroubujte kryt (A)
vyrovnávací nožky na spodní straně dveří
pomocí křížového šroubováku (+) a odpojte
konektor (B).
C
3. Nadzvedněte upevňovací páčku (E) a přitáhněte
ji dopředu.
O
C
•
A
B
O
1
E
E
2. Nadzvedněte a odstraňte kryt prostředního
závěsu (C) na závěsu dveří mrazničky a sejměte
jej.
C
Čeština – 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
64
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
UPOZORNĚNÍ
• Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození
elektrických kabelů na spodní straně
dveří.
Nestoupejte na ně apod.
2. Vložte hřídel závěsu (C) do otvoru prostředního
závěsu (D) a nasaďte kryt závěsu (E).
D
• Při montáži hřídele závěsu a jeho krytu
pečlivě zkontrolujte správný směr
montáže.
4. Ujistěte se, že se dveře nedotýkají prostředního
závěsu (E), nakloňte je mírně dopředu a
nadzvednutím vytáhněte.
C
1
E
D
E
UVEDENÍ DO PROVOZU
�� 2:29
3. Zatlačte dveře ve směru naznačené šipky a
nadzvedněte hřídel prostředního závěsu (D).
2
3. Nechte dveře otevřené a připojte kabely na
spodní straně dveří do konektoru.
OPĚTOVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ
CHLADNIČKY
• Před montáží dveří chladničky nejdříve
přimontujte dveře mrazničky.
• Před samotnou montáží se ujistěte, že jsou
připojeny veškeré konektory elektrických kabelů
na spodní straně dveří mrazničky.
UPOZORNĚNÍ
-
Dávejte pozor, abyste nestoupli a nepoškodili
konektory.
4. Pomocí šroubováku Phillips (+) připevněte kryt
vyrovnávací nožky.
Opětovná montáž dveří mrazničky
1. Nasuňte dveře na spodní závěs (A) ve směru (1)
a zatlačte dveře ve směru (2).
Ujistěte se, že nedojde k poškrábání dveří o
prostřední závěs (B).
B
A
2
1
Čeština – 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
65
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
Montáž dveří chladničky
1. Nasuňte dveře chladničky na prostřední závěs.
5. Připojte vodovodní trubici (C). Připojte dva
konektory u levých dveří a konektor (E) u
pravých dveří.
E
E
C
2. Nasuňte závěs chladničky (A) do upevňovací
drážky a zatlačte jej tak, aby byl zarovnán s
otvorem ve dveřích.
6. Nasaďte přední část vrchního krytu a zatlačte
na jeho zadní stranu tak, aby byl vyrovnán.
Přišroubujte zpět šrouby.
A
3. Vložte upevňovací páčku (B) ve směru
vyznačeném šipkou a překlopte ji.
• Proveďte montáž dveří chladničky a
mrazničky opakováním kroků popisujících
demontáž v opačném pořadí.
• Pokud prohodíte zapojení kabelů, nemusí displej
fungovat standardně.
UPOZORNĚNÍ
V
C
V
V
A
v
c
v
j
i
V
c
P
s
z
z
I
p
c
-
B
B
E
Střed vodicí linie
4. Připojte kabel ke konektoru.
Čeština – 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
66
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
j
�� 2:29
Pokud je chladnička umístěna na povrchu, který
není rovný, hrozí, že dveře nebudou ve stejné
výšce.
Vyrovnání polohy chladničky
Abyste předešli nebezpečím
vyplývajícím z nestabilní polohy
chladničky, umístěte ji na
vodorovný povrch a vyrovnejte
její polohu dle následujících
instrukcí.
V opačném případě hrozí pád
chladničky a zranění.
Pokud je přední strana
spotřebiče mírně výše než
zadní, dveře se otevírají a
zavírají snadněji.
Instalace chladničky na nerovný
povrch způsobí, že poloha
chladničky bude nestabilní.
- Po instalaci chladničky by se
nohy měly bezpečně dotýkat
podlahy.
Nohy měly být umístěny pod
každou stranou dveří.
Výšku nohy upravte vložením
plochého šroubováku a
utažením ve směru šipky.
• Vložte plochý šroubovák (-) do otvoru ve
vyrovnávací nožce a upravte polohu otočením
ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.
Pokud budete nožkou otáčet ve směru
hodinových ručiček, poloha chladničky se bude
zvyšovat.
Pokud budete nožkou otáčet proti směru
hodinových ručiček, poloha chladničky se bude
snižovat.
Plochý šroubovák (-)
UVEDENÍ DO PROVOZU
h
VYROVNÁNÍ POLOHY
CHLADNIČKY A NASTAVENÍ
VÝŠKY A ROZESTUPU DVEŘÍ
Seřizovací nožka
• Pokud není vyrovnaná přední a zadní
strana chladničky, podložte sníženou
část pevným, plochým předmětem
(plastové pravítko atd.) a upevněte jej
lepicí páskou.
Před zasunutím chladničky na své místo
se ujistěte, že jsou zadní nohy položeny
na předmětu.
• Pokud máte dřevěnou nebo podobně náchylnou
podlahu, dávejte pozor, abyste ji během
zasouvání chladničky na místo nepoškodili.
Čeština – 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
67
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
UPRAVENÍ VÝŠKY DVEŘÍ
Pojistné kroužky, které jsou součástí
balení:
V případě, že jsou některé dveře
níže než ostatní:
• Nejdříve zkontrolujte, zda
je chladnička ve vyrovnané
poloze.
1 mm
• Rozdíl ve výšce dveří vyrovnejte pomocí vložení
pojistného kroužku (1) mezi dveře a závěs dle
obrázku.
Kroužky lze vložit na pravou stranu dveří oddílu
na čerstvé potraviny a na obě strany mrazničky.
(1)
• Po změření výškového rozdílu zvolte pojistný
kroužek s příslušnou tloušťkou. Vkládejte vždy
jen jeden pojistný kroužek. V případě umístění
dvou nebo více kroužků hrozí jejich vypadnutí
nebo vydávání nepříjemného hluku.
• Nadzvedněte spodní část dveří a vložte pojistný
kroužek do prostoru mezi dveřmi a závěsem.
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
UPRAVENÍ MEZERY MEZI
DVEŘMI
V případě, že je mezera mezi levými a pravými
dvířky nerovnoměrná.
• Mezeru mezi dvířky lze
nastavit otáčením kolíku
na horní pravé straně dveří
chladničky.
• Neotáčejte kolíkem příliš.
Mohl by se zlomit.
1. Zavřete dveře, odšroubujte 3 šrouby upevňující
vrchní kryt pomocí šroubováku Phillips a
nadzvedněte kryt spolu s připojenou kabeláží.
I
P
D
f
V
č
V
P
s
V
A
z
P
t
n
P
n
K
v
o
•
• V rámci předcházení zranění dbejte při
vkládání a vyjímání pojistných kroužků
zvýšené opatrnosti.
• Udržujte pojistné kroužky mimo dosah dětí
a zajistěte, aby si s nimi děti nehrály nebo je
nevkládaly do úst.
UPOZORNĚNÍ
• Součástí balení chladničky jsou vždy
pojistné kroužky o tloušťkách 1 mm,
1,5 mm, 2 mm a 2,5 mm.
• I v případě, že je poloha chladničky z počátku
vyrovnaná, může se stát, že se stane nestabilní
po vložení potravin.
V takovém případě proveďte nastavení polohy
opět na základně tohoto postupu.
• V případě, že bude poloha dveří příliš vysoká,
mohou dveře třít o vrchní kryt.
2. Upravte mezeru
otočením kolíku pomocí
4 mm šestihranného
inbusového klíče.
3. Otočením kolíku po směru hodinových ručiček
(
) mezeru rozšíříte. Otočením kolíku proti
směru hodinových ručiček (
) mezeru
zúžíte.
Čeština – 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
68
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
Připojení vodovodní přípojky
1. Nejdříve zavřete hlavní uzávěr
vody.
Dávkovač vody s filtrem je jednou z užitečných
funkcí vaší nové chladničky.
Vodní filtr Samsung odstraňuje z vody nežádoucí
částice a zvyšuje tak zdravotní kvalitu vody.
Vodu však nesterilizuje ani neničí mikroorganismy.
Pro tento účel je třeba zakoupit speciální čisticí
systém.
Vodovodní potrubí také obsluhuje výrobník ledu.
Aby mohl výrobník ledu správně fungovat, je
zapotřebí tlak vody o hodnotě 138 ~ 862 kPa.
Pokud je chladnička používána v místě s nízkým
tlakem vody (méně než 20 psi), je možné
nainstalovat kompenzační čerpadlo.
Po připojení vodovodního potrubí se ujistěte, že je
nádrž na vodu uvnitř chladničky správně naplněna.
Kontrolu provedete stisknutím páčky dávkovače
vody, dokud voda nezačne vytékat z výstupního
otvoru.
2. Na nejbližší rozvod studené pitné vody
nainstalujte objímku a uzavírací ventil.
• Sady pro instalaci vodního potrubí
můžete dokoupit u svého prodejce.
Doporučujeme sadu pro instalaci
obsahující měděné potrubí a 6 mm (¼”)
přítlačný šroub.
• K použití jsou určeny nové sady hadic dodané
se spotřebičem. Nepoužívejte staré sady hadic
opakovaně.
3. Na uzavírací ventil napojte sadu pro instalaci
vodního potrubí.
Přívod studené vody
Potrubní svorka
UVEDENÍ DO PROVOZU
�� 2:29
INSTALACE VODOVODNÍHO
POTRUBÍ
Uzavírací ventil
Přívod studené
vody
Sada pro instalaci
vodního potrubí
Potrubní svorka
Uzavírací ventil
Připojení vodovodní přípojky k chladničce
Pro připojení vodovodní přípojky budete potřebovat
několik dalších součástí.
Tyto díly můžete zakoupit jako sadu v obchodě
s instalatérskými potřebami.
Použití měděného potrubí Použití plastového potrubí
• ¼” (6,35 mm) měděné
potrubí
• ¼” (6,35 mm) přítlačný
šroub (1 ks)
• Těsnicí kroužek (2 ks)
• ¼” (6,35 mm) plastové
potrubí
→ s tvarovým koncem
(kuželem)
• ¼” (6,35 mm) přítlačný
šroub (1 ks)
Čeština – 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
69
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
5. Po prvním zapnutí chladničky nechte výrobník
ledu pracovat po dobu 1–2 dny.
První 1–2 dávky ledu z výrobníku vyhoďte,
abyste si byli jisti, že byly vyčištěny všechny
nečistoty z rozvodů a led je nezávadný.
Chladnička
Přítlačný šroub
(1/4” (6,35 mm))
(smontovaný)
Těsnicí
kroužek
(není součástí
balení)
Plastové potrubí
(smontované)
Svěrná spojka
(smontovaná)
Tvarový konec
(kužel)
Přítlačný šroub
(B) (1/4”)
(není součástí
balení)
Měděné potrubí nebo Plastové potrubí (A)
(není součástí balení)
(není součástí balení)
Domovní vodovodní potrubí
1. Připojte sestavenou svěrnou spojku k hlavnímu
rozvodu vody v domácnosti.
- Pokud používáte měděné potrubí, nasuňte
přítlačný šroub (B) (není přiložen) a těsnicí
kroužek (není přiložen) na měděné potrubí (není
přiloženo) podle obrázku.
- Pokud používáte plastové potrubí (A), vložte
tvarový konec (kužel) plastové trubky (A) do
svěrné spojky.
UPOZORNĚNÍ
• Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné
vody.
• Pokud je nutné vodní potrubí opravit nebo
rozebrat, odřízněte 6,35 mm plastové trubky,
abyste získali těsný spoj.
• Vodní potrubí lze rychle otestovat pomocí
papírového šálku.
Za normálních podmínek je dávkovač vody
schopen naplnit 0,2 l šálek za cca. 10 vteřin.
O
P
FUNKCE PRODUKTU
• TROJITÉ CHLAZENÍ
- Mraznička/oddíl pro čerstvé potraviny/výklopný
oddíl jsou schopné udržovat optimální teplotu a
vlhkost v každé zvlášť. Nedochází ani k míchání
pachů.
• ZÁSUVKA FLEX ZONE
- Umožňuje vložení různých druhů potravin díky
volbě požadované teploty uvnitř.
• CHILL (JEMNÉ MRAŽENÍ)
- Technologie stálého udržování teploty pro
udržení svěžesti.
• Nepoužívejte bez tvarového konce
(kužele) plastového potrubí (A).
2. Utáhněte přítužnou matici (B) na svěrné spojce.
Přítužnou matici (B) neutahujte nadměrnou
silou.
3. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost.
Pokud zjistíte, že v některých spojích uniká
voda, uzavřete hlavní uzávěr vody. Zkontrolujte
spojení a podle potřeby utáhněte.
4. Dříve, než budete vodu z chladničky pít či jinak
používat, nechte filtrem protéct přibližně 4 litry
vody. (to odpovídá cca 6 minutám)
K vypláchnutí použijte dostatečně velkou
sklenici nebo šálek, který přitlačte na páčku
zásobníku vody.
Naplňte sklenici, vylijte vodu do umyvadla a
poté celý proces opakujte.
Čeština – 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
70
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
Obsluha chladničky Samsung
é
PROVOZ
�� 2:29
POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU
(1)
(4)
(2)
(5)
(7)
(3)
(8)
(6)
(1)
Tlačítko Freezer (Mraznička)
(podržením po dobu 3 s zapnete funkci
Power Freeze (Turbomražení))
(2)
Dotkněte se tlačítka Freezer a nastavte
teplotu mrazničky na požadovanou úroveň.
Teplotu je možné nastavit v rozpětí od
-23 °C do -15 °C.
Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu
3 s. Tím aktivujete turbomražení, díky
kterému se doba potřebná ke zmrazení
potravin v mrazničce sníží.
Tato funkce je užitečná, potřebujete-li
rychle zmrazit potraviny, které se rychle
kazí nebo pokud se výrazně zvýšila teplota
v mrazáku.
(například pokud byla dvířka ponechána
otevřená)
Dveřní Alarm
(podržením po dobu 3 s zapnete
přepínání °C↔°F)
Toto tlačítko slouží ke dvěma účelům:
1. K zapnutí/vypnutí alarmu dveří
Pokud je alarm dveří zapnut, rozezní se
zvukový alarm pokaždé, když jsou některé
z dvířek chladničky otevřeny déle než
2 minuty.
Po zavření dvířek zvukový signál ustane.
Ve standardním nastavení je alarm dveří
zapnutý.
Můžete jej vypnout stisknutím a uvolněním
tlačítka Alarm.
Zpátky jej zapnete stejným postupem.
V případě, že je funkce zapnuta, rozsvítí se
příslušná ikona.
Pokud je funkce alarmu dveří zapnuta a
spustí se zvuk alarmu, ikona alarmu se
spolu se zvukovým signálem rozbliká.
2. Stisknutím a podržením tohoto tlačítka
po dobu 3 s budete přepínat jednotky
teploty mezi °C a °F.
Čeština – 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
71
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
(3)
Tlačítko Energy Saver (Úspora energie)
(podržením po dobu 3 s aktivujete
kontrolní zámek)
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete
režim Energy Saver (Úspora energie).
Jakmile je režim úspory energie zapnutý,
ikona Energy Saver (Úspora energie) se
rozsvítí.
Po vypnutí této funkce příslušná ikona
zhasne.
Ve standardním nastavení je funkce Energy
Saver (Úspora energie).
Pokud se na dveřích objeví kondenzace,
funkci úspory energie vypněte.
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka
po dobu 3 s aktivujete kontrolní zámek,
který zapříčiní uzamčení panelu displeje a
dávkovače, čímž znemožní jejich používání.
Stisknutím a podržením po dobu 3 s funkci
vypnete.
(5)
Tlačítko CoolSelect+
(funkce Cool Select Room)
Tlačítko CoolSelect+ umožňuje nastavení
režimu přihrádky Cool Select na spodní
pravé straně chladničky, a to na jeden
z následujících: Freezer (Mražení), Soft
Freezing (Suché mražení), Chill (Jemné
mražení) nebo Cool (Chlazení).
Stisknutím a podržením tlačítka
CoolSelect+ po dobu 3 vteřin aktivujete
funkci Cool Select Room, která přepínání
výše uvedených režimů zajišťuje.
Freezer (Mraznička)
Režim Freezer (Mraznička) slouží k
nastavení stejné teploty, jako je v
mrazničce.
• Tento režim slouží k uchovávání
mražených potravin.
Soft Freezing (Suché mražení)
(4)
V režimu Soft Freezing (Suché mražení) je
teplota nastavena na -5 °C.
• V tomto režimu můžete uchovávat
maso a ryby déle než v chladničce.
Tlačítko Fridge (Chladnička)
(podržením po dobu 3 s zapnete funkci
Power Cool (Turbochlazení))
Dotkněte se tohoto tlačítka a nastavte
teplotu chladničky na požadovanou
úroveň.
Teplotu je možné nastavit v rozpětí od 1 °C
do 7 °C.
Stiskněte a podržte toto tlačítko po dobu
3 s. Tím aktivujete turbochlazení, díky
kterému se doba potřebná ke zchlazení
potravin v chladničce sníží.
Tato funkce je užitečná, potřebujete-li
rychle zchladit potraviny, které se rychle
kazí nebo pokud se výrazně zvýšila teplota
v chladničce.
(například pokud byla dvířka ponechána
otevřená)
Chill (Jemné mražení)
V režimu Chill (Jemné mražení) je teplota
nastavena na -1 °C.
• Tento režim je vhodný k uchovávání
lahůdek jako jsou steaky, ryby, slanina
nebo sýry.
Cool (Chlazení)
V režimu Cool (Chlazení) je teplota
nastavena na 2 °C.
• Tento režim je vhodný k uchovávání
nápojů (džusů, limonád a piva),
zeleniny, ovoce atd.
Čeština – 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
72
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08 DA68-0
Tlačítko Ice Type (Typ ledu)
(8)
Opotřebení vodního filtru
Tato ikona se rozsvítí v případě, že bude
třeba vyměnit filtr.
To se stane po vypotřebování přibližně
1140 litrů vody. (po cca 6 měsících)
Ikona bude blikat červeně několik vteřin,
když otevřete nebo zavřete dveře.
Po vložení nového vodního filtru stiskněte
a 3 s podržte tlačítko Crushed Ice (Ledová
tříšť).
- Pokud voda ze zásobníku neteče nebo
teče příliš pomalu, je třeba vyměnit
vodní filtr kvůli jeho zanesení.
- Některé oblasti mají pitnou vodu v
rozvodné síti velmi vápenatou, což
způsobuje rychlejší ucpání vodního
filtru.
Stisknutím tlačítka Ice Type (Typ ledu)
zvolte požadovaný typ ledu.
Pokaždé, když tlačítko stisknete, vystřídají
se režimy výstupu dávkovače mezi
kostkami ledu a ledovou tříští a podle
vašeho výběru se rozsvítí příslušná ikona.
Pokud výrobu ledu nepožadujete, vypněte
ji a ušetříte spotřebu vody a elektrické
energie.
(viz tlačítko Ice Maker Off (Vypnutí výroby
ledu) níže)
Tlačítko Lighting (Osvětlení)
Stiskněte tlačítko Cubed Ice (Kostky ledu)
a podržte jej po dobu 3 vteřin. Tím zapnete
LED lampu (pod displejem) v nepřetržitém
režimu, bude tedy neustále svítit.
Pokud chcete, aby se lampa v dávkovači
vody rozsvěcela pouze v případě, že
dávkovač někdo používá, stiskněte tlačítko
opět po dobu 3 vteřin a nepřetržitý režim
vypněte.
(7)
Tlačítko Filter (Filtr)
PROVOZ
�� 2:29
(6)
Zrušení předváděcího režimu
Tlačítko Ice Maker Off (Vypnutí výroby
ledu) (podržte 3 s)
Stiskněte a držte tlačítko Ice Maker Off
(Vypnutí výroby ledu) po dobu 3 s, než
dojde k rozsvícení ukazatele Ice Maker Off
(
– vypnutí výroby ledu).
UPOZORNĚNÍ
• Pokud je chladnička v předváděcím
režimu, zdánlivě funguje, ale neprodukuje
chladný vzduch.
Tento režim je možné zrušit stisknutím
tlačítek Freezer (Mraznička), Fridge
(Chladnička) a Door Alarm (Dveřní alarm)
najednou po dobu 5 vteřin, než zazní tón
zvonku.
Předváděcí režim je možné zrušit také
vypnutím chladničky.
Čeština – 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
73
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:29 4:08
VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU
VÝSTRAHA
• Z důvodu prevence rizika vzniku škod
způsobených vodou NEPOUŽÍVEJTE ve
své chladničce SAMSUNG neoriginální
vodní filtry.
POUŽÍVEJTE POUZE VODNÍ FILTRY
ZNAČKY SAMSUNG.
Společnost SAMSUNG neodpovídá
za žádné škody, zejména za škody
na majetku, způsobené únikem
vody z důvodu použití neoriginálního
vodního filtru.
O
v
2
3
1
2
3. Vsuňte nový filtr do zástrčky ( 4 ).
(Červená)
3
4
4
Chladničky SAMSUNG jsou konstruovány pouze
pro použití VODNÍCH FILTRŮ SAMSUNG.
Indikátor výměny filtru vás upozorní na nutnost
vyměnit patronu vodního filtru.
Abyste měli čas nový filtr zakoupit, rozsvítí se
červená indikace ještě před vyčerpáním životnosti
současného filtru.
Včasné výměny filtru vám zajistí zdroj té
nejčerstvější a nejčistší pitné vody z vaší chladničky.
1. Zavřete hlavní uzávěr vody.
Otočte vodní filtr ( 1 ) přibližně o 1/4 otočky proti
směru hodinových ručiček.
2. Vytáhněte vodní filtr ( 1 ) ze zástrčky ( 2 ).
2
1
• Pokud chcete výměnu filtru usnadnit,
vypněte přívodní vodní ventil.
• Někdy jde filtr vytáhnout obtížně, jelikož se díky
vyfiltrovaným usazeninám přichytil. V takovém
případě filtr uchopte a rázně zatáhněte.
• Po vytažení filtru je možné, že bude ze zástrčky
vytékat malé množství vody. Tento stav je
normální. Chcete-li únik vody minimalizovat,
udržujte patronu filtru při vytahování v
horizontální poloze.
• Abyste předešli přetečení, vyprázdněte drážku
na vodní filtr ( 3 ) a vysušte pouzdro na filtr ( 2 ).
4. Zatlačte jej a poté točte ve směru hodinových
ručiček, než dojde k jeho uzamčení.
• V případě, že je obtížné vodní filtr vsunout
z důvodu velkého tlaku vody, vypněte
přívodní vodní ventil.
• Symbol uzamčení by měl být v jedné rovině s
vodicí linií.
5. Ukazatel opotřebení vodního filtru resetujete
stisknutím a podržením tlačítka „Crushed/Hold
3 sec for Filter Reset“ (
(Filter Reset (Reset filtru))
– Ledová
tříšť/podržte 3 s. pro resetování ukazatele
opotřebení vodního filtru). Červený ukazatel
poté zhasne.
6. Pakliže jste vypnuli hlavní uzávěr vody, můžete
jej znova zapnout.
• Náhradní vodní filtr je možné
získat v nejbližším obchodě s
domácími potřebami, online na
adrese SamsungParts.com nebo u
autorizovaného prodejce společnosti
Samsung.
Ujistěte se, že náhradní vodní filtr nese
na krabici a na filtru samotném logo
SAMSUNG.
Čeština – 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
74
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
�� 2:30
1. Otevřete hlavní uzávěr vody a nechte proudit
vodu vodovodním potrubím.
2. Nechejte vodu protékat dávkovačem, dokud
nebude čistá (přibližně 6 až 7 minut).
Tím se přívodní potrubí vyčistí a odvzdušní.
3. V některých případech může být nutné systém
ještě propláchnout.
4. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda
z vodního filtru neuniká voda.
• Dávkovač důkladně propláchněte, jinak
z něj může odkapávat voda.
To znamená přítomnost vzduchu
v potrubí.
Reverzní osmóza vody DŮLEŽITÉ:
Tlak vody ve vodovodu vedoucí ze systému
reverzní osmózy a přitékající do přívodního ventilu
se musí pohybovat v hodnotách mezi 241 a
827 kPa.
Pokud je ke zdroji studené vody připojen filtrační
systém reverzní osmózy, je zapotřebí, aby se
tlak vody přitékající do systému reverzní osmózy
pohyboval minimálně mezi 276 až 414 kPa.
V případě, že je tlak vody v systému reverzní
osmózy nižší než 276 až 414 kPa:
PROVOZ
t
Odstranění nečistot z přívodního potrubí
vody po instalaci vodního filtru.
• Zkontrolujte, zda není sedimentační filtr v
systému reverzní osmózy ucpaný.
V případě nutnosti filtr vyměňte.
• Nechte zásobník v systému reverzní osmózy po
intenzivním použití doplnit.
• Pokud má vaše chladnička vodní filtr, může
způsobit při použití společně se systémem
reverzní osmózy snížení tlaku vody. Odstraňte
vodní filtr.
Pakliže máte dotazy ohledně tlaku vody, kontaktuje
kvalifikovaného instalatéra.
Čeština – 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
75
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
• V případě, že dojde k významnému
nárůstu teploty v mrazničce nebo
chladničce, začne příslušný ukazatel
teploty blikat.
(Blikání ukazatelů teploty ustane ve chvíli,
kdy se teplota ustálí v normálu.
V případě, že ukazatel teploty nepřestane
blikat ani po několika hodinách,
kontaktujte vaše servisní středisko.
Doporučené teploty mrazničky a
chladničky
Doporučenou teplotou v mrazničce a chladničce je
-19 °C, resp. 3 °C (-2 °F, resp. 38 °F).
Je-li teplota v mrazáku nebo v chladničce příliš
vysoká nebo příliš nízká, nastavte teplotu ručně.
O
C
Tlačítko Power Freeze (Turbomražení)
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY MRAZNIČKY
Doporučená teplota (mraznička): -19 °C (resp. -2 °F)
Freezer (Mraznička)
Stisknutím tlačítka Freezer (Mraznička) nastavíte
požadovanou teplotu v mrazničce v rozsahu od
-15 °C do -23 °C.
Standardně je nastavena teplota -19 °C. Každým
stisknutím tlačítka Freezer (Mraznička) se teplota
změní v následujícím pořadí. Na displeji bude
zobrazena zvolená teplota.
Funkce Power Freeze (Turbomražení) slouží k
výraznému urychlení mrazicího kompresoru, díky
čemuž teplota v mrazničce rychleji klesne na
požadované nastavení.
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka Freezer
(Mraznička) po dobu 3 s aktivujete funkci Power
Freezer (Turbomražení).
Funkce Power Freeze je užitečná v případě, že
potřebujete rychle nějakou potravinu zmrazit,
vyrobit velký objem ledu nebo rychle snížit teplotu
v mrazáku po výrazném nárůstu teploty (např. po
ponechání dveří otevřených).
Chcete-li funkci Power Freeze (Turbomražení)
vypnout, stiskněte tlačítko Freezer (Mrazák) a
nastavte požadovanou teplotu.
Aby se předešlo nadměrné spotřebě elektrické
energie, dojde po 50 hodinách k automatickému
vypnutí funkce Power Freeze.
Při použití této funkce se spotřeba energie
chladničky zvýší.
Pokud potřebujete mrazit větší množství potravin,
aktivujte funkci Power Freeze (Turbomražení)
alespoň 20 hodin předem.
S
p
1
S
s
z
z
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
-17 °C
-16 °C
-15 °C
•
Čeština – 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
76
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
OVLÁDÁNÍ TEPLOTY
CHLADNIČKY
POUŽÍVÁNÍ DÁVKOVAČE
STUDENÉ VODY
V závislosti na požadované formě
ledu stiskněte příslušné tlačítko.
e
Lehce zatlačte sklenicí na páčku dávkovače ledu
( 1 ). Dávkovač začne uvolňovat led.
Typ ledu produkovaný dávkovačem lze zvolit (kostky
ledu nebo ledová tříšť).
PROVOZ
�� 2:30
Použití páčky dávkovače ledu ( 1 )
Doporučená teplota (chladnička): 3 °C (resp. 37 °F)
Stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička) nastavíte
požadovanou teplotu v mrazničce v rozsahu od
1 °C do 7 °C.
Standardně je nastavena teplota 3 °C. Každým
stisknutím tlačítka Fridge (Chladnička) se teplota
změní v následujícím pořadí. Na displeji bude
zobrazena zvolená teplota.
3 °C
4 °C
2 °C
5 °C
1 °C
NO ICE (žádný led)
Zvolte, chcete-li výrobník ledu
vypnout
Použití páčky dávkovače vody ( 2 )
7 °C
6 °C
• Teplota v mrazničce, v chladničce a
přihrádce Cool Select může stoupnout
v případě, že budete příliš často otevírat
dveře nebo při umístění velkého množství
teplých pokrmů.
• Tento stav bude indikován blikáním displeje.
Jakmile se teplota v mrazáku a chladničce vrátí
na normální nastavené hodnoty, blikání ustane.
• Pokud displej stále bliká, bude třeba chladničku
resetovat.
Odpojte přívodní kabel ze zásuvky, vyčkejte
přibližně 10 minut a opět jej zapojte.
• Pokud mezi hlavním ovladačem a displejem
dojde ke komunikační chybě, bude na displeji
zobrazeno „PC-Er“ a z chladničky se ozve
pípání.
Pokud blikání trvá delší dobu, obraťte se na
servisní středisko Samsung Electronics.
Lehce zatlačte sklenicí na páčku dávkovače vody
( 2 ).
Z dávkovače začne vytékat voda.
(1)
(2)
• V případě, že stisknete páčky dávkovače
ledu i vody současně, bude v provozu
pouze dávkovač, jehož páčku jste stiskli
jako první.
• Před vysunutím šálku po natočení
vyčkejte 1 sekundu, aby na zem
nevytekly zbytky vody. Po nadávkování
ledu nebo vody nevytahujte páčku
dávkovače.
Páčka se vrátí automaticky.
Čeština – 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
77
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
Současné používání dávkovače ledu a
vody
Chcete-li nadávkovat led a vodu současně, nejdříve
stiskněte páčku dávkovače ledu ( 1 ) a naberte led,
následně přesuňte sklenici níže a zatlačte na páčku
dávkovače vody ( 2 ).
• Funkci výrobníku ledu ozkoušíte tlačítkem Test
na výrobníku ledu.
Uslyšíte zazvonění (cink-cink). Jakmile zvonek
zazní, uvolněte tlačítko Test.
• Zvonek se rozezní automaticky ještě jednou,
což dokazuje, že výrobník ledu pracuje správně.
Zkontrolujte hladinu
vody
ÚDRŽBA NÁDOBY NA LED
• Nádobu na led lze čistit saponátem. Důkladně
poté nádobu propláchněte a vysušte.
Nepoužívejte agresivní čističe a rozpouštědla.
• Led se formuje do kostek.
Zvolíte-li možnost „Crushed“ (ledová tříšť),
výrobník ledu kostky rozemele na drť.
• Pokud nastavíte Cubed (kostky ledu) a
dávkovač byl předtím nastaven na Crushed
(ledová tříšť), může se z dávkovače uvolnit malý
zbytek drceného ledu.
• Kostky ledu vytvořené rychlým procesem výroby
ledu jsou zabarveny do bíla – to znamená, že
jejich výroba proběhla standardně.
• Pokud z dávkovače nevychází led, vytáhněte
nádobu na led a stiskněte tlačítko Test na pravé
straně výrobníku ledu.
Viz obrázek pod kapitolou Výroba ledu.
• Nedržte tlačítko Test stisknuté trvale, pokud je
nádoba na led naplněna ledem jako na obrázku.
Může dojít k přetečení vody nebo k uvíznutí
kusu ledu v nádobě.
Zkušební tlačítko
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ
VÝROBA LEDU
• Aby došlo k naplnění nádoby na led po prvním
zapojení chladničky, následujte tyto kroky:
1. Ponechte chladničku zapnutou 24 hodin (neboli
1 den), aby se ochladila.
- Během těchto 24 hodin se výrobník ledu
dostatečně ochladí.
• Chcete-li vytáhnout kostky ledu bez
použití dávkovače, vypněte nejdříve
dávkovač ledu.
(Každopádně sejměte z výrobníku ledu
přední kryt.)
Může dojít k vypadnutí kostek ledu na
polici chladničky.
P
(
P
v
P
s
j
A
z
z
P
P
d
P
(
z
• Do nádoby na led neumisťujte potraviny.
Pokud do nádoby na led uložíte
potraviny, můžou při otevírání a zavírání
dveří chladničky způsobit poškození
výrobníku ledu.
• Mějte na paměti, že při vyjímání ledu ze
zásobníku může dojít k vypadnutí kostek
ledu na polici chladničky. Pokud k tomu
dojde, vypadnuté kostky ledu ukliďte.
•
• V případě, že by došlo k výpadku
proudu, kostky ledu by roztály a po
obnovení elektrického proudu by zamrzly,
což by omezilo funkci dávkovače.
•
Chcete-li tomuto problému předejít, vytahujte při
výpadku proudu nádobu na led a vyprázdněte její
obsah.
2. Nadávkujte do sklenice 4 až 6 kostek ledu.
3. Po 8 a následně 16 hodinách nadávkujte plnou
sklenici ledu.
• Pokud najednou vypotřebujete všechen
led, je nutné opakovat kroky 2 a 3.
Před nadávkováním prvních 4 až 6
kostek ledu však stačí počkat 8 hodin.
Tím se doplní kostky ledu a zajistí se
maximální produkce ledu.
Čeština – 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
78
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
.
�� 2:30
KDYŽ JEDETE NA DOVOLENOU...
Pokud aktivujete režim vypnutí výroby ledu, vyjměte
všechen led z tvořiče ledu.
Pokud v zásobníku necháte nějaké kostky, může
se stát, že částečně roztají a spojí se, díky čemuž
je půjde obtížně odstranit.
Abyste během vyjímání nádoby na led předcházeli
zranění, přidržujte ji za spodní část jednou rukou a
za bok druhou.
Poté nádobu na led nadzvedněte a vytáhněte.
Při vrácení nádoby zpět ji důkladně zasuňte zpět
dovnitř.
• Pokud byste nádobu na led nezatlačili
zpět dostatečně důrazně, mohlo by dojít
k tání ledu v nádobě.
Pokud nádoba nesedí, otočte spirálu o 90 stupňů
(viz poslední obrázek na ilustraci výše) a zkuste to
znova.
• Pokud je chladnička v provozu, je vnitřek
nádoby na led velmi chladný.
Nesahejte do její hloubi rukou.
• Používejte pouze výrobník ledu dodávaný
k chladničce.
Přívodní vodovodní potrubí smí k chladničce
připojit pouze kvalifikovaný technik.
Používejte pouze zdroj pitné vody.
• Pro správnou funkci výrobníku ledu je nezbytný
tlak vody 138 ~ 862 kPa.
UPOZORNĚNÍ
V případě, že vás čeká dlouhá dovolená či
obchodní cesta a neplánujete delší dobu používat
dávkovač vody a ledu:
- Uzavřete přívod vody.
V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Odstraňte uložené potraviny a led z nádoby.
- Odpojte chladničku ze zásuvky.
- Otřete vlhkost uvnitř chladničky a nechte
otevřené dveře.
V opačném případě může vzniknout zápach a
plíseň.
PROVOZ
,
POUŽITÍ FUNKCE ICE OFF
(DÁVKOVÁNÍ LEDU VYPNUTO)
CO DĚLAT A CO NEDĚLAT S
VÝROBNÍKEM LEDU
Do výrobníku ledu nestrkejte prsty, ruce a ani jiné
nevhodné objekty.
- Hrozí zranění nebo poškození chladničky. Do
otvoru dávkovače nikdy nevkládejte prsty ani
žádné předměty.
- Hrozí zranění.
Nepokoušejte se výrobník ledu demontovat.
Nevymývejte nádobu na led v případě, že je
stále umístěna v chladničce.
Pokud ji chcete vyčistit, vytáhněte ji.
UPOZORNĚNÍ
• Při vkládání zásobníku ledu se ujistěte, že
je dobře vycentrován.
V opačném případě se může zaseknout.
Bílé zabarvení vody
• Všechna voda, která do chladniček
vstupuje, protéká přes alkalický vodní filtr.
Během procesu filtrace se zvýší tlak
vody, která filtrem protéká, a tím se zvýší
nasycení kyslíkem a dusíkem.
Když voda vytéká do volného prostoru,
její tlak prudce klesá a rozpuštěný kyslík
a dusík se začne uvolňovat ve formě
plynových bublin.
Díky těmto kyslíkovým bublinám se může
zdát, že je voda zamlžená či zakalená.
Po několika sekundách voda zprůhlední.
Čeština – 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
79
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
SOUČÁSTI A FUNKCE
D
Na této stránce se můžete podrobněji seznámit se součástmi a funkcemi chladničky.
Chladnička
Výrobník ledu
Složitelná police
Pevná police
Police Quick Space
Víceúčelová zábrana v
mrazničce
Přihrádka na vejce
Vodní filtr
Zásuvky EZ na čerstvé
ovoce a zeleninu
Vysouvací police EZ v
mrazničce
Přihrádka Cool Select
Koš na suché potraviny
a maso
Přihrádky ve dveřích
mrazničky
(1)
Mraznička
(1)
Přihrádka Cool Select
Přihrádky ve dveřích tohoto modelu mrazničky jsou označeny dvěma hvězdičkami, takže je teplota
(1) označuje přihrádky se dvěma hvězdičkami.
Při zavírání dveří se ujistěte, že kolmá závěsná část je ve správné pozici, aby nedošlo k poškrábání
ostatních dveří. Pokud je kolmá závěsná část opačně, vraťte ji zpět do správné pozice a zavřete
dveře.
Občas se na kolmé závěsné části může objevit vlhkost.
Klika dveří se může postupem času uvolnit.
Pokud k tomu dojde, utáhněte šrouby nacházející se na vnitřní straně dvířek.
Pokud zavřete dveře příliš silně, může se stát, že se jiné dveře samy otevřou.
Po otevření dveří dojde z bezpečnostních důvodů k automatickému vypnutí motorku výrobníku
ledu.
Jestliže přestane svítit vnitřní nebo vnější LED osvětlení, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Čeština – 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
80
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:30
4:08 DA68-0
2018.
Dveřní přihrádky
PROVOZ
a
ní
Čeština – 37
�� 2:30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
81
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:30
4:08
2018.
DOPLŇKOVÝ DÍL – PŘÍDAVNÁ
POLICE
• PŘÍDAVNOU POLICI používejte pouze
v pozici pro ni určené a je-li prostřední
přihrádka vyjmutá.
• PŘÍDAVNOU POLICI nepoužívejte na vysouvací
polici EZ v mrazničce
• Abyste předešli poškození, ukládejte
PŘÍDAVNOU POLICI na bezpečném místě.
• Nevkládejte polici do chladničky vzhůru nohama
nebo opačným směrem.
UPOZORNĚNÍ
Vyjmutím prostřední zásuvky a přihrádky Cool
Select můžete získat více místa.
Poté mezi střední a dolní přihrádkou mrazáku
a přihrádkou Cool Select najdete PŘÍDAVNOU
POLICI, která nemá žádný vliv na mechanické ani
tepelné charakteristiky.
D
C
1
•
•
PŘÍDAVNÁ POLICE
PŘÍDAVNÁ POLICE
Vysouvací
police EZ v
mrazničce
Prostřední zásuvka
•
Umístění
PŘÍDAVNÉ
POLICE
1. Odstraňte z police připevněnou pásku.
2. Před vložením PŘÍDAVNÉ POLICE vyjměte
prostřední přihrádku.
3. Vložte PŘÍDAVNOU POLICI tak, aby značka
„REAR“ (Zadní část) mířila vzhůru.
Čeština – 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
82
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:30
4:08 DA68-0
2018.
DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
CHLADNIČKY
1. Přihrádky ve dveřích
• Vyjmutí – Zvedněte přihrádku směrem nahoru
vytáhněte ji ven.
• Umístění zpět – Zasuňte přihrádku nad
požadované místo a spusťte ji na doraz dolů.
a
• Nesprávně zajištěná přihrádka může být
příčinou zranění.
Nedovolte dětem hrát si s přihrádkami.
Mohly by se zranit ostrými rohy přihrádek.
UPOZORNĚNÍ
• Nemanipulujte přihrádkou, pokud je
naplněna potravinami.
Nejdříve vyjměte potraviny.
• Police z tvrzeného skla jsou těžké. Jejich
vyjímání věnujte zvláštní pozornost.
PROVOZ
UPOZORNĚNÍ
2. Police z tvrzeného skla
• Vyjmutí – Nakloňte přední část police dle
znázornění (1) a nadzvedněte ji (2). Vytáhněte
polici ven.
• Umístění zpět – Nakloňte přední část police
a nasměruje háčky police do drážek v
požadované výšce.
Poté spusťte přední část police dolů tak, aby
háčky zapadly do drážek.
1
2
3. Police na ovoce a zeleninu
• Držte polici jednou rukou, nadzvedněte ji,
potáhněte dopředu a vytáhněte z chladničky.
• Odstraňování prachu – Sejměte kryt a umyjte jej
vodou.
• Pokud dojde ke znečištění krytu olejem,
opláchněte jej vodou.
• Před vyjímáním police nejdříve vyjměte
přihrádky ve dveřích, abyste předešli
jejich poškození.
Čeština – 39
2:30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
83
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY
• K čištění chladničky nepoužívejte benzen,
ředidla, chlor a prostředky na mytí
aut. Tyto látky mohou poškodit povrch
spotřebiče a způsobit požár.
• Nestříkejte na povrch chladničky vodu, pokud
je chladnička zapojená do elektrické sítě. Hrozí
úraz elektrickým proudem.
VÝSTRAHA
O
• Chcete-li vyčistit chladničku, následujte tyto
kroky:
1. Vypojte chladničku ze zásuvky.
2. Lehce namočte měkký, nepropouštějící hadřík
nebo papírový ubrousek vodou.
K čištění chladničky nepoužívejte
rozpouštědla. Mohla by způsobit narušení
barvy či způsobit poškození chladničky.
3. Vytřete vnitřek a vnějšek chladničky do sucha.
4. Zapojte chladničku zpět do zásuvky.
VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ
LED lampa mrazničky/chladničky
• Pokud je kryt LED lampy znečištěn, nemusí
lampa svítit zcela jasně. Očistěte povrch krytu
pomocí čistého, suchého hadříku. Lampa bude
opět jasně svítit.
UPOZORNĚNÍ
• Osvětlení LED sami nerozebírejte ani
nevyměňujte.
Je-li třeba osvětlení LED vyměnit,
kontaktujte servisní středisko Samsung
nebo autorizovaného prodejce Samsung.
Pokud se pokusíte vyměnit lampu LED
sami, vystavujete se nebezpečí úrazu
elektrickým proudem a vážnému zranění.
Čeština – 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
84
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Chladnička
nefunguje vůbec
nebo dostatečně
nechladí.
• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně zapojen do zásuvky.
• Zkontrolujte, zda je nastavení teploty na displeji vyšší než nastavení
mrazničky a vnitřní teplota chladničky.
Pokud ano, nastavte teplotu mrazničky nebo chladničky na nižší úroveň.
• Je chladnička na přímém slunci nebo stojí v blízkosti zdroje tepla?
Pokud ano, je možné, že chladnička nebude schopna dosáhnout
dostatečně nízké teploty.
Instalujte chladničku do místa, které je mimo přímé sluneční světlo nebo
poblíž zdroje tepla.
• Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu?
Pokud ano, je možné, že chladnička nebude schopna dosáhnout
dostatečně nízké teploty.
Udržujte minimální vzdálenost od zdi.
• Nachází se v chladničce příliš mnoho potravin, které blokují větrací
průduchy?
Aby bylo možné v chladničce udržovat přijatelnou teplotu, neumisťujte do
ní příliš mnoho potravin.
Potraviny v
chladničce jsou
zmrzlé.
• Zkontrolujte, zda není nastavení teploty příliš nízké.
Pokud ano, zvyšte nastavení teploty.
• Je teplota v místnosti příliš nízká? Nastavte v chladničce vyšší teplotu.
• Uložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnější části
chladničky nebo poblíž větracího průduchu?
Zkuste tyto potraviny umístit do ostatních polic v chladničce.
Jsou slyšet
nezvyklé zvuky
nebo hluk.
•
•
•
•
Těsnění mezi
dveřmi a
chladničkou je
horké a objevuje
se na něm
kondenzace.
• Určité teplo je normální, protože ve svislé zavěšené části chladničky jsou
nainstalovány protikondenzační prvky.
• Jsou dveře chladničky pootevřené?
Kondenzace se může objevit, ponecháte-li dveře chladničky delší dobu
otevřené.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
�� 2:30
Odstraňování závad
Zkontrolujte, zda chladnička stojí rovně.
Je zadní část chladničky příliš blízko u stěny, která brání cirkulaci vzduchu?
Nezapadlo něco za chladničku nebo pod ni?
Pokud slyšíte tikající zvuk ze vnitřku chladničky, jedná se o normální jev.
Tento zvuk je způsoben smršťováním a roztahováním jednotlivých
součástek v závislosti na teplotních změnách uvnitř chladničky.
• Pokud zvuk připomíná nárazy předmětů uvnitř chladničky, jedná se o
normální jev.
Tento zvuk způsobuje pracující kompresor.
Čeština – 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
85
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Výrobník ledu
nevyrábí led.
• Pokud není teplota v chladničce dostatečně nízká, např. po uvedení do
provozu, může výroba ledu trval déle.
• Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený?
• Deaktivovali jste ručně funkci výroby ledu?
• Zkontrolujte, zda je filtr správně instalován.
V opačném případě nemusí výrobník ledu fungovat.
Z chladničky je
slyšet bublání vody.
• Tento stav je normální.
Bublání vydává kapalné chladivo, které protéká cirkulačním chladicím
okruhem chladničky.
V chladničce
je nepříjemný
zápach.
• Zkontrolujte, zda se nezkazily některé potraviny.
• Silně aromatické potraviny (například ryby) musí být těsně zabaleny.
• Chladničku pravidelně čistěte a vyhazujte zkažené nebo podezřelé
potraviny.
Na stěnách
mrazničky se tvoří
námraza.
• Je ventilační otvor zablokován?
Odstraňte veškeré překážky, aby vzduch mohl volně cirkulovat.
• Ponechte dostatečný prostor mezi uloženými potravinami, aby vzduch
mohl volně cirkulovat.
• Je zásuvka mrazáku správně uzavřená?
Dávkovač vody
správně nefunguje.
•
•
•
•
U dveří mrazáku
není automatický
systém zavírání.
• Jsou levé a pravé části dveří nevyváženy?
• Jemně otevřete a zavřete dveře 1–2 krát.
Poté by měl automatický systém zavírání dveří opět fungovat správně.
• Abyste předešli nerovnováze pravé a levé části dveří, otevírejte dveře
jemně.
Na kolmé závěsné
části a okolí
může docházet
k usazování
kondenzace nebo
vodních kapek.
• K vytváření kondenzace a vodních kapek může dojít, pokud je vlhkost
vzduchu příliš vysoká.
• Pokud se na kolmé závěsné části objeví kondenzace nebo vodní kapky,
setřete je a vypněte režim Energy Saver (Úspora energie).
P
Je vodovodní přípojka připojena a přívod vody otevřený?
Je přívod vody skřípnutý nebo zlomený?
Zkontrolujte, zda je potrubí průchozí.
Je nádrž na vodu zamrzlá, protože teplota v chladničce je příliš nízká?
Zkuste nastavit vyšší teplotu na ovládacím panelu.
• Zkontrolujte, zda je filtr správně instalován.
V opačném případě nemusí dávkovač vody fungovat.
Čeština – 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
86
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
�� 2:30
Poznámky
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
87
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
Limit teploty okolí
Tato chladnička je navržena pro provoz v okolních teplotách příslušných její teplotní třídě vyznačené na
typovém štítku.
Třída
Symbol
Rozšířený teplotní rozsah
Mírný pás
Subtropický pás
Tropický pás
SN
N
ST
T
Rozsah okolní teploty (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 až +32
+10 až +32
+16 až +32
+16 až +32
+16 až +38
+18 až +38
+16 až +43
+18 až +43
Teplota uvnitř mrazničky může být ovlivněna různými faktory, např. umístěním chladničky, okolní
teplotou a frekvencí, s jakou otevíráte dveře.
Na základě těchto okolností nastavte teplotu v mrazničce.
Czech
Republic
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho
elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení
životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům
na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za
účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u
příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k
bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky
kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s
ostatním průmyslovým odpadem.
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti
Samsung, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Kontaktujte SAMSUNG
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte prosím
zákaznickou podporu společnosti SAMSUNG.
Země
POLAND
Kontaktní
Webové stránky
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
88
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
V
2019.3.2.
26. 오후
4:08 DA68-0
2018.
15.
2:30
Chladnička
používateľská príručka
ti
predstavte si tie možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Voľne stojaci spotrebič
2:30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
89
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
Obsah
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE …………………………………………… 2
NASTAVENIE CHLADNIČKY ……………………………………………… 18
POUŽÍVANIE CHLADNIČKY ZNAČKY SAMSUNG……………………… 27
RIEŠENIE PROBLÉMOV …………………………………………………… 41
•
Bezpečnostné informácie
BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE
• Pred prevádzkou spotrebiča si
dôkladne prečítajte túto príručku
a uchovajte si ju na budúce
použitie.
• Tento spotrebič používajte
len na určené účely v súlade
s informáciami v tejto
používateľskej príručke.
Tento spotrebič nie je určený
na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, prípadne
s nedostatkom skúseností
a vedomostí, ak na ne nebude
dozerať alebo im neposkytne
pokyny týkajúce sa používania
spotrebiča osoba zodpovedná za
ich bezpečnosť.
• Tento spotrebič môžu používať
deti vo veku 8 rokov a staršie
a osoby so zníženými fyzickými
či mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností
a znalostí, ak sú pod dozorom
alebo boli poučené o používaní
spotrebiča bezpečným spôsobom
a chápu spojené riziká.
Deti sa so spotrebičom nesmú
hrať.
Čistenie a údržbu vykonávanú
používateľom nesmú vykonávať
deti bez dozoru.
• Výstrahy a dôležité bezpečnostné
pokyny v tejto príručke nezahŕňajú
všetky možné stavy a situácie,
ktoré sa môžu vyskytnúť.
Buďte zodpovední a pri inštalácii,
•
•
Slovenčina – 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
90
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
m
ú
�� 2:30
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
2
8
7
1
údržbe a prevádzke spotrebiča
Miestnosť musí mať veľkosť 1 m³
sa riaďte zdravým úsudkom
na každých 8 g chladiva R-600a
a postupujte opatrne.
vo vnútri spotrebiča.
Množstvo chladiva vo vašom
• Keďže nasledujúce prevádzkové
spotrebiči je uvedené na
pokyny platia pre viacero
identifikačnom štítku vnútri
modelov, charakteristiky vašej
spotrebiča.
chladničky sa môžu mierne
odlišovať od tých, ktoré sú
• Chladivo striekajúce z rúrok sa
popísané v tejto príručke.
môže vznietiť alebo spôsobiť
Ako chladivo sa používa látka
poranenie očí.
R-600a alebo R-134a.
Ak z rúrky uniká chladivo,
Informácia o chladive použitom
vyhýbajte sa otvorenému ohňu,
vo vašej chladničke je uvedená na
z blízkosti chladničky odstráňte
označení kompresora na zadnej
všetky horľavé predmety
strane spotrebiča, prípadne
a miestnosť okamžite vyvetrajte.
na výkonovom štítku vnútri
- Nedodržanie tohto postupu môže
chladničky.
mať za následok požiar alebo
Ak výrobok obsahuje horľavý
výbuch.
plyn (chladivo R-600a), obráťte
sa na mieste úrady a zistite, ako
Varovanie: Riziko
možno tento výrobok bezpečne
vzniku požiaru/
zlikvidovať.
horľavé materiály
• Veľkosť miestnosti, v ktorej môže
byť spotrebič umiestnený bez
toho, aby sa v prípade úniku
chladiva z chladiaceho okruhu
vytvorila zápalná zmes plynu
a vzduchu, závisí od množstva
použitého chladiva.
• Spotrebič nikdy nezapínajte,
ak vykazuje akékoľvek známky
poškodenia.
V prípade pochybností sa obráťte
na predajcu.
Slovenčina – 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
91
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
Dôležité bezpečnostné
symboly a opatrenia:
VÝSTRAHA
POZOR
Riziká alebo
nebezpečné postupy,
ktoré môžu spôsobiť
vážne zranenie alebo
smrť.
Riziká alebo
nebezpečné postupy,
ktoré môžu spôsobiť
menej závažné
zranenie alebo škodu
na majetku.
Tieto výstražné symboly sú
tu na to, aby vás a ďalšie
osoby uchránili pred
zraneniami.
Dôsledne ich dodržiavajte.
Po prečítaní si túto časť
odložte na bezpečnom
mieste na budúce použitie.
-
NESKÚŠAJTE.
NEDEMONTUJTE.
NEDOTÝKAJTE SA.
Dôsledne dodržiavajte
pokyny.
Odpojte napájaciu
zástrčku od zásuvky
v stene.
Zariadenie musí byť
uzemnené, aby nedošlo
k zásahu elektrickým
prúdom.
Požiadajte o pomoc
kontaktné stredisko.
-
Poznámka.
Slovenčina – 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
92
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY TÝKAJÚCE
SA PREPRAVY
A MIESTA INŠTALÁCIE
• Pri preprave a inštalácii
spotrebiča postupujte
opatrne a nepoškoďte
žiadne časti chladiaceho
okruhu.
- Chladivo unikajúce z potrubia
sa môže vznietiť alebo spôsobiť
poranenie očí.
Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte
sa otvorenému ohňu alebo
možným zdrojom vznietenia
a niekoľko minút vetrajte
miestnosť, v ktorej sa spotrebič
nachádza.
- Tento spotrebič obsahuje malé
množstvo izobutánového chladiva
(R-600a). Izobután je zemný plyn
s vysokou environmentálnou
kompatibilitou, ktorý je však tiež
horľavý.
Pri preprave a inštalácii spotrebiča
postupujte opatrne, aby nedošlo
k poškodeniu žiadnej časti
chladiaceho okruhu.
VÝSTRAHA
•
•
-
•
•
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY TÝKAJÚCE
SA INŠTALÁCIE
• Narušená izolácia
elektrických dielov môže
spôsobiť zásah elektrickým
prúdom alebo požiar.
Chladničku nevystavujte
priamemu slnečnému žiareniu
ani teplu zo sporákov, izbových
ohrievačov a iných spotrebičov.
Do jednej viaczásuvkovej
napájacej dosky nezapájajte
viacero spotrebičov.
Chladničku vždy zapájajte do
samostatnej elektrickej zásuvky
s menovitým napätím, ktoré
zodpovedá hodnote uvedenej na
výkonovom štítku.
Tento spôsob poskytuje najlepší
výkon a pomáha chrániť elektrické
vedenia domu pred preťažením,
pri ktorom dochádza k prehriatiu
káblov a ktoré môže spôsobiť
požiar.
Ak je zásuvka v stene uvoľnená,
nezapájajte do nej napájaciu
zástrčku.
Hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia
elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nepoužívajte kábel, ktorý je
popraskaný alebo odretý pozdĺžne
alebo na niektorom z koncov.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
�� 2:30
VÝSTRAHA
Slovenčina – 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
93
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
• Neťahajte za napájaciu šnúru ani
ju príliš neohýbajte.
• Napájaciu šnúru neskrúcajte ani
nezauzľujte.
• Napájaciu šnúru nevešajte nad
kovové predmety, neklaďte na
ňu ťažké predmety, nevtláčajte ju
medzi predmety ani ju nezasúvajte
do priestoru za spotrebičom.
- Pri presúvaní chladničky dbajte
na to, aby nedošlo k prelomeniu
alebo poškodeniu napájacieho
kábla.
- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
• V blízkosti chladničky
nepoužívajte rozprašovače.
- Rozprašovače použité v blízkosti
chladničky môžu spôsobiť výbuch
alebo požiar.
- Napájací kábel nadmerne
neohýbajte ani naň neukladajte
ťažké predmety.
•
-
•
•
•
•
• Pred začatím používania je
potrebné chladničku riadne
nainštalovať a umiestniť
v súlade s informáciami
uvedenými v príručke.
• Chladničku neinštalujte vo vlhkých •
priestoroch ani v miestach,
kde by mohla prísť do kontaktu
s vodou.
•
- Narušená izolácia elektrických
dielov môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.
Napájaciu zástrčku pripojte
v správnej polohe s káblom
visiacim nadol.
Ak napájaciu zástrčku pripojíte
opačne, vodič sa môže prerezať
a spôsobiť požiar alebo zásah
elektrickým prúdom.
Napájacia zástrčka nesmie byť
pritlačená ani poškodená zadnou
časťou chladničky.
Pri presúvaní chladničky dbajte
na to, aby nedošlo k prelomeniu
alebo poškodeniu napájacieho
kábla.
Mohlo by to spôsobiť požiar.
Baliace materiály uschovajte
mimo dosahu detí.
Ak si ich dieťa natiahne na hlavu,
môže dôjsť k jeho uduseniu.
Spotrebič je potrebné umiestniť
tak, aby bol zabezpečený dobrý
prístup k napájacej zástrčke.
Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom alebo požiar
spôsobený únikom elektrického
prúdu.
Tento spotrebič neinštalujte
v blízkosti ohrievačov či horľavého
materiálu.
Spotrebič neinštalujte vo vlhkých
•
-
•
-
•
-
•
-
Slovenčina – 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
94
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
�� 2:30
•
•
-
• Spotrebič musí byť riadne
uzemnený.
• Spotrebič neuzemňujte o plynové
potrubie, plastové vodovodné
potrubie či o telefónne vedenie.
- Chladničku je potrebné uzemniť,
aby nedochádzalo k únikom
energie alebo k zásahom
elektrickým prúdom v dôsledku
zvodu elektrického prúdu
z chladničky.
- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom, požiaru,
výbuchu alebo problémom
s výrobkom.
- Uistite sa, že zásuvka je uzemnená
v súlade s miestnymi aj národnými
predpismi. Napájací kábel nikdy
nepripájajte do zásuvky, ktorá nie
je správne uzemnená.
•
-
•
•
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
o
•
priestoroch, v priestoroch
znečistených olejom alebo
prachom ani v priestoroch
vystavených priamemu
slnečnému žiareniu či vode
(dažďové kvapky).
Spotrebič neinštalujte na miesto,
kde by mohlo dôjsť k úniku plynu.
Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
Ak v chladničke zbadáte prach
alebo vodu, vytiahnite napájaciu
zástrčku a obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru.
Nestojte na hornej časti
spotrebiča a na spotrebič
neukladajte žiadne predmety
(ako napr. bielizeň, zapálené
sviečky, zapálené cigarety, riad,
chemikálie, kovové predmety
atď.).
Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom, problémom
s výrobkom alebo zraneniu.
• Ak je napájací kábel
poškodený, okamžite
požiadajte výrobcu alebo
kvalifikovaného servisného
technika o výmenu.
Poistku v chladničke musí
vymieňať kvalifikovaný technik
alebo servisná spoločnosť.
Nedodržanie tohto upozornenia môže
mať za následok zásah elektrickým
prúdom alebo poranenie.
Pri umiestňovaní spotrebiča
dajte pozor, aby ste pripájací
kábel niekde nepricvikli alebo
nepoškodili.
Prenosné predlžovačky ani prenosné
zdroje napájania neskladujte za
spotrebičom.
Slovenčina – 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
95
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
POZOR
•
•
-
•
•
SYMBOLY
UPOZORNENÍ
TÝKAJÚCE SA
INŠTALÁCIE
• Vetrací otvor v kryte alebo
montážnej konštrukcii
spotrebiča udržiavajte
v čistote a voľne priechodný.
Po inštalácii a zapnutí počkajte
aspoň 2 hodiny, než do
spotrebiča vložíte potraviny.
Inštaláciou alebo servisom tohto
spotrebiča odporúčame poveriť
kvalifikovaného technika alebo
servisnú spoločnosť.
Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom, požiar,
výbuch, problémy s výrobkom
alebo zranenie.
Počas inštalácie chladničky sa
uistite, že obe nožičky spočívajú
na podlahe. Iba v tom prípade
bude chladnička nainštalovaná
bezpečne.
Nožičky sa nachádzajú v dolnej
zadnej časti dvierok mrazničky.
Zastrčte skrutkovač s plochou
hlavou a otáčajte ním v smere
šípky, kým spotrebič nebude
vyrovnaný.
Potraviny ukladajte do priehradiek
tak, aby bola hmotnosť
rovnomerne rozdelená medzi obe
dvierka.
• Ak do priehradiek v niektorých
z dvierok naložíte príliš veľa
potravín, môže dôjsť k zraneniu
v dôsledku pádu chladničky.
VÝSTRAHA
•
-
•
-
•
•
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
SYMBOLY TÝKAJÚCE
SA POUŽÍVANIA
• Napájacej zástrčky sa
nedotýkajte mokrými
rukami.
Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
Na hornej časti spotrebiča
neskladujte predmety.
Pri otváraní alebo zatváraní
dvierok môžu predmety spadnúť
a spôsobiť zranenie alebo
materiálnu škodu.
Na chladničku neukladajte
predmety naplnené vodou.
Ak sa voda rozleje, môže
dôjsť k požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom.
Vnútorných stien mrazničky alebo
výrobkov uložených v mrazničke
sa nedotýkajte mokrými rukami.
Mohlo by vám to spôsobiť
omrzliny.
V blízkosti chladničky
-
-
•
-
•
•
•
Slovenčina – 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
96
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
•
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
zástrčku a obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
V opačnom prípade môže dôjsť
k požiaru.
Ak zistíte únik chladiva, vyhýbajte
sa otvorenému ohňu alebo
možným zdrojom vznietenia
a niekoľko minút vetrajte
miestnosť, v ktorej sa spotrebič
nachádza.
Na urýchlenie procesu
rozmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné
prostriedky s výnimkou tých,
ktoré odporúča výrobca.
Nepoškoďte chladiaci okruh.
Na povrch spotrebiča nestriekajte
prchavý materiál, ako sú
insekticídy.
Nielenže je to škodlivé pre ľudí,
ale môže to mať za následok
zasiahnutie elektrickým
prúdom, požiar alebo problémy
s výrobkom.
Na sušenie vnútrajška chladničky
nepoužívajte sušič vlasov. Na
odstránenie nepríjemných pachov
vnútri chladničky nepoužívajte
zapálenú sviečku.
Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo požiaru.
Nádrž na vodu, priečinok na ľad
a ľadové kocky plňte len pitnou
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
�� 2:30
-
nepoužívajte ani tam neukladajte
žiadne látky citlivé na teplotu,
ako sú horľavé spreje, horľavé
predmety, suchý ľad, lieky alebo
chemické látky.
V chladničke neskladujte prchavé
alebo horľavé predmety alebo
látky (benzén, riedidlo, propánový
plyn, alkohol, éter, skvapalnený
ropný plyn a ďalšie podobné
produkty).
Táto chladnička je určená iba na
skladovanie potravín.
Mohlo by dôjsť k požiaru alebo
výbuchu.
V chladničke neskladujte
farmaceutické výrobky, vedecké
materiály ani výrobky citlivé na
teplotu.
V chladničke sa nesmú skladovať
výrobky, ktoré vyžadujú prísnu
kontrolu teploty.
Vnútri chladničky/mrazničky
neskladujte ani nepoužívajte
elektrické spotrebiče. Výnimku
tvoria typy odporúčané
výrobcom.
Ak zacítite zápach liekov alebo
dym, okamžite vytiahnite
napájaciu zástrčku a obráťte sa
na servisné stredisko spoločnosti
Samsung Electronics.
Ak v chladničke zbadáte prach
alebo vodu, vytiahnite napájaciu
Slovenčina – 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
97
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
-
•
-
•
•
-
•
•
•
vodou.
Neplňte čajom ani nápojmi pre
športovcov, pretože môže dôjsť
k poškodeniu chladničky.
Nedovoľte deťom vešať sa na
dvierka.
V opačnom prípade môže dôjsť
k vážnemu zraneniu.
Nebezpečenstvo uviaznutia
dieťaťa.
Nedovoľte deťom dostať sa do
vnútra chladničky.
Dvierka chladničky nenechávajte
otvorené, kým je chladnička bez
dozoru, a nedovoľte deťom dostať
sa dovnútra chladničky.
Nedovoľte malým deťom dostať
sa dovnútra zásuvky.
Môže dôjsť k zraneniu dieťaťa
alebo k jeho uviaznutiu
a následnému uduseniu.
Nesedávajte na dvierkach
mrazničky.
Dvierka sa môžu zlomiť a spôsobiť
zranenie.
Ak ste počas čistenia alebo iných
činností odstránili oddeľovač
zo zásuvky, znova ho osaďte
pomocou dodaných skrutiek, aby
nedošlo k uviaznutiu detí.
Na urýchlenie procesu
rozmrazovania nepoužívajte
mechanické zariadenia ani iné
prostriedky s výnimkou tých,
ktoré odporúča výrobca.
• Nepoškoďte chladiaci okruh.
•
•
•
•
•
•
• V prípade úniku plynu (ako
napr. propánový plyn, LPG
a pod.) okamžite vyvetrajte
miestnosť. Nedotýkajte sa
napájacej zástrčky.
Nedotýkajte sa spotrebiča
ani napájacieho kábla.
Nepoužívajte ventilátor.
Iskra by mohla mať za následok
výbuch alebo požiar.
Používajte iba lampy LED
dodávané výrobcom alebo
servisným technikom.
Deti musia byť pod dozorom, aby
sa nehrali so spotrebičom.
Nestrkajte prsty do miest,
v ktorých môže dôjsť
k pricviknutiu: odstupy medzi
dvierkami a skriňou sú malé.
Nedovoľte deťom vešať sa na
dvierka.
V opačnom prípade môže dôjsť
k vážnemu zraneniu.
Hrozí nebezpečenstvo uviaznutia
dieťaťa.
Nedovoľte deťom dostať sa do
vnútra chladničky.
Fľaše je potrebné skladovať tesne
pri sebe, aby nevypadli.
•
•
-
•
-
-
-
-
-
Slovenčina – 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
98
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
• Nepokúšajte sa
svojpomocne opravovať
alebo demontovať spotrebič
ani na ňom vykonávať
úpravy.
- Nepoužívajte žiadny iný typ
poistiek (napr. s medeným alebo
oceľovým drôtom atď.), než sú
štandardné poistky.
- V prípade potreby opravy alebo
opätovnej inštalácie spotrebiča
kontaktujte najbližšie servisné
stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom, požiar,
problémy s výrobkom alebo
zranenie.
-
•
•
•
•
-
• Ak spotrebič vydáva
nezvyčajný hluk, ucítite pach
spáleniny alebo uvidíte dym,
okamžite odpojte napájaciu
zástrčku a kontaktujte
najbližšie servisné stredisko.
Nerešpektovanie tohto
upozornenia môže mať za
následok vznik elektrických alebo
požiarnych rizík.
Pred výmenou žiaroviek v interiéri
chladničky vytiahnite napájaciu
zástrčku zo zásuvky.
V opačnom prípade hrozí riziko
zasiahnutia elektrickým prúdom.
Ak pri výmene svetla narazíte
na problémy, obráťte sa na
servisného technika.
Ak je výrobok vybavený žiarovkou
LED, nedemontujte svojpomocne
kryt žiarovky ani samotnú žiarovku
LED.
Obráťte sa na servisného technika.
Napájaciu zástrčku zapojte pevne
do zásuvky v stene.
Nepoužívajte poškodené
napájacie zástrčky, poškodené
napájacie káble ani uvoľnené
zásuvky v stene.
Mohlo by dôjsť k zásahu
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
�� 2:30
• Tento výrobok je určený
výlučne na skladovanie potravín
v domácom prostredí.
• Do otvoru dávkovača, sklzu ľadu
a vedierka v prístroji na výrobu
ľadu nikdy nestrkajte prsty ani
žiadne predmety.
- Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo
materiálnej škode.
• Do dolnej ani zadnej časti
chladničky nestrkajte ruky,
chodidlá alebo kovové predmety
(ako sú jedálenské paličky atď.).
- Mohlo by dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom alebo
zraneniu.
- Akékoľvek ostré hrany môžu
spôsobiť zranenie.
Slovenčina – 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
99
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
•
-
•
-
elektrickým prúdom alebo požiaru.
a prasknúť, čo môže viesť
k zraneniu.
Na spotrebič neukladajte nádoby
• Dodržujte maximálnu dobu
naplnené vodou.
skladovania a dátum spotreby
Ak sa voda rozleje, môže
mrazených potravín.
dôjsť k požiaru alebo zásahu
• V chladničke neskladujte
elektrickým prúdom.
farmaceutické výrobky citlivé na
Nikdy sa nepozerajte priamo do
nízku teplotu, vedecké materiály
ultrafialového svetla LED po dlhší
alebo iné výrobky citlivé na nízku
čas.
teplotu.
Ultrafialové lúče môžu nepriaznivo
- V chladničke sa nesmú skladovať
pôsobiť na oči.
výrobky, ktoré vyžadujú prísnu
kontrolu teploty.
SYMBOLY UPOZORNENÍ • Ak budete mimo domova kratšie
ako tri týždne, nie je potrebné
TÝKAJÚCE SA
odpájať chladničku od zdroja
POUŽÍVANIA
napájania.
• Ak chcete, aby výrobok
Ak však odchádzate na tri týždne
pracoval čo najlepšie:
alebo na dlhšie, všetky potraviny
Potraviny neumiestňujte príliš
vyberte.
blízko pred vetracie otvory
Chladničku odpojte od napájania,
v zadnej časti spotrebiča, pretože
vyčistite ju, opláchnite a vysušte.
môžu blokovať cirkuláciu vzduchu
• Do mraziaceho boxu neklaďte
vnútri chladničky.
sýtené alebo šumivé nápoje.
Pred vložením do chladničky
Do mrazničky neklaďte fľaše ani
potraviny správne zabaľte alebo
sklenené nádoby.
ich uložte do vzduchotesných
- Keď obsah zamrzne, sklo môže
nádob.
prasknúť a spôsobiť zranenie
Nové potraviny určené na
alebo škodu na majetku.
zmrazenie neklaďte do blízkosti už
• Na chladničke nevykonávajte
zmrazených potravín.
žiadne úpravy. Neoprávnené
Do mrazničky nedávajte poháre,
úpravy môžu ohroziť bezpečnosť
fľaše ani sýtené nápoje.
výrobku. V prípade potreby
Nádoba môže zamrznúť
odstránenia neoprávnenej úpravy
•
-
POZOR
-
-
-
•
-
-
•
•
•
Slovenčina – 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
100
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
-
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
zatvorte vodovodný ventil.
V opačnom prípade môže dôjsť
k úniku vody.
Utrite nadmernú vlhkosť
z vnútornej strany a dvierka
nechajte otvorené.
V opačnom prípade sa môže tvoriť
zápach a pleseň.
Ak chladnička prišla do kontaktu
s vodou, vytiahnite napájaciu
zástrčku a obráťte sa na servisné
stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
Vyvarujte sa silných nárazov alebo
pôsobenia nadmernou silou na
sklenené súčasti.
Rozbité sklo môže spôsobiť
zranenie alebo škodu na majetku.
Nesadajte si a nevešajte sa
na dvierka a rukoväť dvierok
chladničky.
Môže dôjsť k prevrhnutiu
chladničky, odpojeniu dvierok
alebo uviaznutiu ruky v medzere
medzi dvierkami s následnou
materiálnou škodou alebo
zranením.
Ak je napájací kábel poškodený,
musí ho vymeniť výrobca, jeho
servisný zástupca, prípadne
osoba s podobnou kvalifikáciou,
aby sa predišlo nebezpečenstvu.
Rastlinný olej nevkladajte do
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
�� 2:30
•
vám bude účtovaná cena dielov
a práce v plnej výške.
Nemeňte ani neupravujte
funkčnosť chladničky.
Zmeny alebo úpravy môžu
spôsobiť zranenie alebo škodu na
majetku.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy
vykonané na tomto zostavenom
spotrebiči treťou stranou nie sú
zahrnuté v záruke spoločnosti
Samsung a spoločnosť Samsung
nie je ani zodpovedná za
bezpečnostné problémy a škody,
ktoré vzniknú následkom úprav
vykonaných treťou stranou.
Neblokujte vzduchové otvory. Ak
sú vzduchové otvory blokované,
najmä plastovým vreckom,
chladnička môže nadmerne
chladiť.
Ak takéto chladenie trvá príliš
dlho, vodný filter môže prasknúť
a spôsobiť únik vody.
Používajte iba prístroj na výrobu
ľadu dodávaný s chladničkou.
Prívod vody pre túto chladničku
smie inštalovať/pripájať iba
osoba s príslušnou kvalifikáciou.
Prípustné sú iba zdroje pitnej
vody.
Ak sa chystáte na dlhú dovolenku
alebo služobnú cestu a nebudete
používať dávkovače vody a ľadu,
Slovenčina – 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
101
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
priehradiek na vnútornej strane
dvierok chladničky. Mohlo by
dôjsť k stuhnutiu oleja, dostal
by odpornú chuť a stal by sa
nepoužiteľným. Otvorená nádoba
môže okrem toho vytiecť a
uniknutý olej môže spôsobiť
prasknutie priehradky na
vnútornej strane dvier.
Po otvorení nádoby s olejom je
najlepšie uložiť ho na chladné
a tienisté miesto, ako napríklad
skrinka alebo špajza.
- Príklady rastlinného oleja:
olivový olej, kukuričný olej, olej z
hroznových semien, atď.
POZOR
SYMBOLY
UPOZORNENÍ
TÝKAJÚCE SA
ČISTENIA A ÚDRŽBY
• Čistiace prostriedky
nestriekajte priamo na
displej.
- Tlačené písmená na displeji sa
môžu zničiť.
• Ak sa do spotrebiča dostali
akékoľvek cudzie látky, napr.
voda, odpojte napájaciu zástrčku
a obráťte sa na najbližšie servisné
stredisko.
- Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať za následok zásah
•
-
•
•
-
elektrickým prúdom alebo požiar.
V pravidelných intervaloch
suchou tkaninou čistite koncovky
a styčné body napájacej zástrčky
od akýchkoľvek cudzích látok,
napr. prachu alebo vody.
Odpojte napájaciu zástrčku
a vyčistite ju suchou tkaninou.
Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.
Pri čistení nestriekajte vodu
priamo na spotrebič.
Na čistenie nepoužívajte benzén,
riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
Môžu poškodiť povrch spotrebiča
a spôsobiť požiar.
• Pred čistením alebo
vykonávaním údržby
odpojte napájaciu zástrčku
spotrebiča od zásuvky
v stene.
- Nedodržanie tohto upozornenia
môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom alebo požiar.
• Chladničku čistite čistou špongiou
alebo mäkkou handričkou
namočenou do slabého roztoku
vody s čistiacim prostriedkom.
• Na čistenie vonkajších povrchov
(dvere a skrinka), plastových
dielov, vnútorného obloženia
dverí a tesnení nepoužívajte
-
•
•
•
Slovenčina – 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
102
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
u
�� 2:30
strane spotrebiča, prípadne
na výkonovom štítku vnútri
chladničky.
Ak výrobok obsahuje horľavý
plyn (chladivo R-600a), obráťte
sa na mieste úrady a zistite, ako
možno tento výrobok bezpečne
zlikvidovať. Cyklopentán sa
používa ako plynové nadúvadlo
do izolačných materiálov.
Plyny obsiahnuté v izolačnom
materiáli vyžadujú špeciálny
postup likvidácie.
Obráťte sa na miestne úrady
a zistite, ako možno zlikvidovať
tento výrobok a neohroziť pritom
životné prostredie.
Pred likvidáciou sa uistite, že
žiadna z rúrok v zadnej časti
spotrebičov nie je poškodená.
Rúrky sa musia prelomiť na
VÁŽNE VÝSTRAŽNÉ
otvorenom priestranstve.
SYMBOLY TÝKAJÚCE
• V záujme bezpečnosti by mal
SA LIKVIDÁCIE
servis tohto spotrebiča vykonávať
• Poličky nechajte na svojom
výlučne autorizovaný servisný
mieste, aby deti nemohli
technik.
ľahko vliezť dovnútra.
V štáte Queensland: aby
• Pred likvidáciou sa uistite, že
autorizovaný servisný technik
žiadna z rúrok v zadnej časti
mohol vykonávať servis alebo
spotrebiča nie je poškodená.
opravy, ktoré vyžadujú demontáž
• Ako chladivo sa používa látka
krytov, MUSÍ byť držiteľom
R-600a alebo R-134a.
oprávnenia na vykonávanie prác
Informácia o chladive použitom
na plynových zariadeniach alebo
vo vašej chladničke je uvedená na
licencie na vykonávanie opráv
označení kompresora na zadnej
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
.
brúsne alebo drsné čistiace
prostriedky, ako napríklad
okenné spreje, odmasťovacie
čistiace prostriedky, horľavé
kvapaliny, kyselinu soľnú, čistiace
vosky, koncentrované čistiace
prostriedky, bielidlá alebo čistiace
prostriedky obsahujúce ropné
produkty.
- Tieto čistiace prostriedky by mohli
poškriabať alebo poškodiť daný
materiál.
• Sklenené poličky alebo kryty
nečistite teplou vodou, keď sú
studené. Sklenené poličky a
kryty by mohli prasknúť pri náhlej
zmene teploty alebo v dôsledku
nárazu alebo pádu.
VÝSTRAHA
Slovenčina – 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
103
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
•
•
•
-
•
-
chladničiek s uhľovodíkovým
ktoré trvajú hodinu alebo dve,
chladivom. (Platí iba pre Austráliu)
neovplyvnia teploty vo vašej
chladničke.
Pri likvidácii tejto alebo iných
Dvierka chladničky však počas
chladničiek odstráňte dvierka/
výpadku energie otvárajte čo
tesnenia dvierok a západku
najmenej.
zámky dvierok, aby malé deti
a zvieratá neuviazli vnútri.
- Ak však bude výpadok elektrickej
Deti musia byť pod dozorom, aby
energie trvať dlhšie než 24 hodín,
nevliezli do spotrebiča alebo sa
vyberte všetky mrazené potraviny.
s ním nehrali.
• Ak sa k chladničke dodávajú
Ak dieťa uviazne vnútri, môže sa
kľúče, držte ich mimo dosahu detí
zraniť alebo udusiť.
a ďalej od spotrebiča.
Obalový materiál z tohto výrobku • Spotrebič nemusí fungovať
konzistentne (obsah mraziaceho
zlikvidujte spôsobom šetrným
boxu sa môže rozmraziť alebo
k životnému prostrediu.
sa v ňom môže zvýšiť teplota),
Všetok obalový materiál odstráňte
keď je dlhšiu dobu umiestnený
z dosahu detí. Obalový materiál
v priestore s teplotou pod
môže byť pre deti nebezpečný.
minimálnou hodnotou teplotného
Ak si dieťa natiahne vrecko na
rozsahu, pre ktorý bola chladnička
hlavu, môže dôjsť k jeho uduseniu.
navrhnutá.
• Niektoré potraviny nie je dobré
skladovať v chladničke, keďže sa
ĎALŠIE TIPY
vplyvom chladu môžu poškodiť.
TÝKAJÚCE SA
• V spotrebiči sa netvorí námraza,
SPRÁVNEHO
čo znamená, že ho nie je
POUŽÍVANIA
potrebné manuálne rozmrazovať,
V prípade výpadku elektrickej
pretože sa to deje automaticky.
energie zavolajte na miestnu
• Zvýšenie teploty počas
pobočku spoločnosti
rozmrazovania je v súlade
zodpovednej za dodávky
s požiadavkami noriem ISO.
elektrickej energie a opýtajte sa,
Ak však chcete zabrániť
ako dlho bude výpadok trvať.
prílišnému zvýšeniu teploty
Výpadky elektrickej energie,
mrazených potravín počas
•
•
T
e
-
-
-
-
-
Slovenčina – 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
104
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
a
�� 2:30
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
í
spotrebiča otvorené príliš dlho.
rozmrazovania chladničky, zabaľte
Čím kratšie sú dvierka otvorené,
mrazené potraviny do niekoľkých
tým menej ľadu sa vytvorí
vrstiev novinového papiera.
v mrazničke.
• Akékoľvek zvýšenie teploty
- Pri inštalácii ponechajte odstupy
mrazených potravín počas
vpravo, vľavo, vzadu a navrchu.
rozmrazovania môže skrátiť ich
Pomôže to znížiť spotrebu
dobu skladovania.
elektrickej energie a vaše účty za
• Ak sa mrazené potraviny úplne
energiu budú nižšie.
rozmrazia, nezmrazujte ich znovu.
- Na dosiahnutie čo
najefektívnejšieho využitia energie
Tipy týkajúce sa úspory
ponechajte všetky vnútorné diely,
energie
ako sú koše, zásuvky a poličky,
- Spotrebič nainštalujte v chladnej,
na miestach, ktoré pre ne vyhradil
suchej a dostatočne vetranej
výrobca.
miestnosti.
Zariadenie nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu a nikdy
Tento spotrebič je určený
ho neumiestňujte do blízkosti
na použitie v domácnosti
priameho zdroja tepla (napr.
a v podobných oblastiach,
radiátora).
ako sú napr.:
- V záujme energetickej účinnosti
- kuchynky pre zamestnancov
dbajte na to, aby žiadne vetracie
v obchodoch, kanceláriách
otvory ani mriežky neboli
a ďalších pracovných
blokované.
prostrediach,
- Teplé jedlo nechajte pred vložením
- vidiecke domy, na použitie pre
do spotrebiča vychladnúť.
klientov hotelov, motelov a ďalších
- Mrazené potraviny rozmrazujte
prostredí obytného charakteru,
v chladničke.
- penzióny, ktoré ponúkajú nocľah
Takto môžete využiť nízke teploty
s raňajkami,
mrazených výrobkov na chladenie
- stravovacie zariadenia, ako aj na
potravín v chladničke.
podobné účely neobchodného
- Pri vkladaní alebo vyberaní
typu.
potravín nenechávajte dvierka
Slovenčina – 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
105
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
Nastavenie chladničky
PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU
CHLADNIČKY
P
A
v
(
P
v
B
A
Gratulujeme vám ku kúpe chladničky Samsung.
Veríme, že si užijete najmodernejšie funkcie
a účinnosť, ktoré tento nový spotrebič ponúka.
D
C
P
Výber najlepšieho umiestnenia pre
chladničku
Hĺbka „A“
Šírka „B“
908 mm
Vyberte:
Výška „C“
1797 mm
Celková výška „D“
1825 mm
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
908 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
610 mm
• Miesto s dobrým prístupom k prívodu vody.
• Miesto, ktoré nie je vystavené priamemu
slnečnému žiareniu.
• Miesto s rovnou (alebo takmer rovnou)
podlahou.
• Miesto s dostatočným priestorom na
bezproblémové otvárenie dvierok chladničky.
• Miesto s dostatkom voľného priestoru napravo,
naľavo, vzadu a navrchu na zabezpečenie
cirkulácie vzduchu.
Nedostatok voľného miesta okolo chladničky
môže mať nepriaznivý vplyv na účinnosť
chladenia a spotrebu energie.
• Miesto, na ktorom sa chladnička bude dať bez
problémov presúvať, ak bude potrebné vykonať
údržbu alebo servis.
• Chladničku neinštalujte na miestach s teplotou
nad 43 °C (110 °F) alebo pod 5 °C (41 °F).
733 mm
P
u
k
T
u
A
o
c
P
p
N
• Všetky rozmery závisia od konštrukčných
rozmerov a môžu sa líšiť v závislosti od
použitého spôsobu merania.
Slovenčina – 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
106
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08 DA68-0
Premiestňovanie chladničky
Aby nedošlo k poškodeniu podlahy, predné
vyrovnávacie nožičky musia byť v hornej polohe
(nad podlahou).
Pozrite si časť „VYROVNANIE CHLADNIČKY“
v tejto príručke na strane 23.
ODSTRÁNENIE DVIEROK
CHLADNIČKY
Ak je chladnička príliš veľká na to, aby pohodlne
prešla vchodovými dverami, dvierka chladničky
môžete odmontovať.
Pri správnej inštalácii je potrebné chladničku
umiestniť na rovný povrch z tvrdého materiálu,
ktorý má rovnakú výšku ako zvyšok podlahy.
Tento povrch musí byť dostatočne silný na to, aby
uniesol plne naloženú chladničku.
Aby ste ochránili povrch podlahy pred poškodením,
odrežte veľký kus kartónu a umiestnite ho pod
chladničku na miesto, kde pracujete.
Pri premiestňovaní chladničku tlačte alebo ťahajte
priamo dopredu alebo dozadu.
Nekrúťte ňou zo strany na stranu.
Krížový
skrutkovač (+)
Plochý skrutkovač
(-)
Nástrčný kľúč
(10 mm)
Kliešte
Šesťhranný kľúč
(4 mm)
Šesťhranný kľúč
(5 mm)
POZOR
NASTAVENIE
Potrebné náradie (nedodáva sa)
Podlaha
• Pred odstránením dvierok alebo zásuviek
odpojte chladničku od elektrickej siete.
• Počas odstraňovania dvierok alebo
zásuviek dávajte pozor, aby nespadli,
nepoškodili sa alebo aby ste ich
nepoškriabali.
• Pri odstraňovaní dvierok a zásuviek postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké a mohli by ste sa
zraniť.
• Dvierka a zásuvky opäť správne namontujte,
aby ste predišli:
- Vlhkosti spôsobenej unikaním vzduchu.
- Nesprávnemu zarovnaniu dvierok.
- Plytvaniu energiou spôsobenému nedokonalým
tesnením dvierok.
h
�� 2:30
Slovenčina – 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
107
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:08
DEMONTÁŽ DVIEROK
CHLADNIČKY
4. Odstráňte záves (F).
1. Zatvorte dvierka a pomocou krížového
skrutkovača (+) odstráňte 3 skrutky, ktoré
pridržiavajú vrchný kryt (A). Vrchný kryt
s pripojenými káblovými zväzkami následne
odstráňte.
3
F
5. Dvierka chladničky zdvihnite a odstráňte.
• Pri demontáži a opätovnom osadzovaní
dvierok dávajte mimoriadny pozor, aby
sa elektrické káble nepoškodili.
• Dvierka nenechajte padnúť na zem.
4
POZOR
A
2. Odpojte dva konektory na ľavých dvierkach
a jeden konektor na pravých dvierkach. (B)
Stlačte bielu objímku (C), ktorá sa nachádza na
vodovodnej rúrke, a potom vodovodnú rúrku (D)
odpojte.
DEMONTÁŽ DVIEROK
MRAZNIČKY
• Pred odstránením dvierok mrazničky vždy
najprv odstráňte dvierka chladničky.
• Počas demontáže nepoškoďte káble, ktoré sú
pripojené k dolnej časti dvierok mrazničky.
POZOR
B
B
1. Otvorte dvierka, krížovým skrutkovačom
(+) vyberte skrutku, ktorá pridržiava kryt (A)
vyrovnávacej nožičky v dolnej časti dvierok,
a potom odmontujte konektor (B).
D
O
C
•
C
A
B
3. Fixačnú páčku (E) potiahnite nahor a potom
dopredu.
P
m
1
E
E
2. Zdvihnite a odstráňte čiapočku stredové závesu
(C), ktorá sa nachádza na závese dvierok nad
dvierkami mrazničky.
C
Slovenčina – 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
108
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
3. Dvierka potlačte v smere šípky a zároveň
vytiahnite hriadeľ stredového závesu (D).
POZOR
2. Hriadeľ závesu (C) zasuňte do otvoru
stredového závesu (D) a nasaďte čiapočku
závesu (E).
D
4. Dbajte na to, aby sa dvierka nedotýkali
stredového závesu (E), mierne ich nakloňte
dopredu a potom ich nadvihnite a odstráňte.
C
1
NASTAVENIE
• Pri osadzovaní hriadeľa závesu
a čiapočky závesu dbajte na dodržanie
správneho smeru montáže.
E
D
E
2
3. Otvorte dvierka a pripojte konektory v ich dolnej
časti.
y
�� 2:30
• Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu
káblov v dolnej časti dvierok.
Okrem iného na ne nešliapte.
OPÄTOVNÁ MONTÁŽ DVIEROK
CHLADNIČKY
• Pred opätovnou montážou dvierok
chladničky najprv znova namontujte
dvierka mrazničky.
• Pred opätovnou montážou skontrolujte, či sú
pripojené všetky konektory vodičov v dolnej
časti dvierok mrazničky.
POZOR
Postup pri opätovnej montáži dvierok
mrazničky
-
Dávajte pozor, aby nedošlo k pošliapaniu alebo
poškodeniu konektorov.
4. Pomocou krížového skrutkovača (+) namontujte
kryt vyrovnávacej nožičky.
1. Dvierka založte do dolného závesu (A) v smere
(1) a potom ich potlačte v smere (2).
Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali dvierka
stredovým závesom (B).
B
A
2
1
Slovenčina – 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
109
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
Montáž dvierok chladničky
5. Pripojte vodovodnú rúrku (C). Odpojte dva
konektory na ľavých dvierkach a jeden konektor
(E) na pravých dvierkach.
1. Odpojené dvierka chladničky pripojte
k stredovému závesu.
E
E
C
2. Záves chladničky (A) zasuňte do upevňovacej
drážky a potom ho zatlačte nadol tak, aby bol
zarovnaný s otvorom v dvierkach.
6. Založte hornú časť vrchného krytu a potom
zatlačte nadol jeho zadnú stranu, kým sa
neocitne v rovine.
Znova namontujte skrutky.
A
3. Fixačnú páčku (B) vložte v smere šípky a potom
ju preklopte nadol, aby sa pripojila.
• Pri montáži dvierok chladničky
a mrazničky zopakujte kroky demontáže
v opačnom poradí.
• Ak sa káblové konektory zapoja opačne, displej
nebude fungovať správne.
POZOR
B
B
E
Stred kontrolnej rysky
V
A
D
V
V
p
u
c
p
s
p
V
d
a
A
n
z
o
A
n
n
-
4. Pripojte káblový konektor.
Slovenčina – 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
110
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
Vyrovnanie chladničky
V záujme prevencie rizika
plynúceho z nestabilného
uloženia chladničky umiestnite
chladničku na vodorovnú
plochu a vyrovnajte ju v súlade
s nasledujúcimi inštalačnými
pokynmi.
V opačnom prípade môže
dôjsť k prevráteniu chladničky
a zraneniu osôb.
Ak sa predná strana spotrebiča
nachádza o čosi vyššie než
zadná strana, dvierka je možné
otvárať a zatvárať ľahšie.
Ak chladničku umiestnite na
nerovný povrch, bude stáť
nakrivo.
- Chladničku nainštalujte tak,
aby obe nožičky stabilne
spočívali na podlahe.
Nožičky by sa mali nachádzať
v zadnej časti oboch dvierok.
Zastrčte skrutkovač
s plochou hlavou a otáčajte
ním v smere šípky.
Ak chladničku umiestnite na nerovný podklad,
dvierka chladničky môžu byť v rôznej výške.
• Plochý skrutkovač (-) zasuňte do otvoru
v regulačnej páčke vyrovnávacej nožičky
a otáčaním regulačnej páčky v smere alebo
proti smeru pohybu hodinových ručičiek upravte
vyrovnanie.
Otáčaním páčky v smere pohybu hodinových
ručičiek chladničku zdvíhate.
Otáčaním páčky proti smeru pohybu
hodinových ručičiek chladničku spúšťate nadol.
Plochý skrutkovač (-)
NASTAVENIE
�� 2:30
VYROVNANIE CHLADNIČKY
A ÚPRAVA VÝŠKY A ODSTUPU
DVIEROK
Regulačná páčka
• Ak je zadná časť chladničky nižšie ako
predná, v mieste zadných nožičiek
položte na dlážku dosku z pevného
materiálu (napr. plastovú lištu, plastové
pravítko atď.) a upevnite ju lepiacou
páskou.
Po zatlačení chladničky dozadu sa uistite,
že zadné nožičky zostali na doske.
• Ak máte drevenú podlahu alebo podlahu
z iného mäkkého materiálu, dávajte pozor, aby
ste ju nepoškodili počas zasúvania chladničky
na miesto.
Slovenčina – 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
111
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
UPRAVENIE VÝŠKY DVIEROK
Poistné krúžky dodávané s chladničkou:
Ak sú jedny z dvierok nižšie než
druhé:
1 mm
• Pred začatím nastavovania
dvierok skontrolujte, či
chladnička stojí rovno.
• Prípadný výškový rozdiel upravte vložením
poistného krúžka (1) medzi dvierka a záves
podľa obrázka.
Krúžky môžete osádzať na pravé dvierka
boxu na čerstvé potraviny a na obe strany
mraziaceho boxu.
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
NASTAVENIE ROZSTUPU
DVIEROK
V prípade, že rozstup medzi ľavými a pravými
dvierkami chladiaceho boxu nie je rovnobežný.
• Rozstup môžete upraviť
otáčaním skrutky v pravej
hornej časti dvierok
chladiaceho boxu.
• Skrutku neotáčajte príliš.
Môže sa zlomiť.
(1)
• Odmerajte rozdiel vo výške dvierok a vyberte
jeden poistný krúžok s vhodnou hrúbkou. Vložte
len jeden poistný krúžok – ak sa pokúsite vložiť
viac poistných krúžkov, môžu vykĺznuť alebo
budete počuť zvuk trenia.
• Nadvihnite dvierka, ktoré sa nachádzajú nižšie,
a poistný krúžok zasuňte do medzery medzi
dvierkami a závesom.
I
D
D
f
V
č
S
n
N
v
V
v
P
p
A
s
n
P
n
N
p
1. Zatvorte dvierka a pomocou krížového
skrutkovača odstráňte 3 skrutky, ktoré
pridržiavajú vrchný kryt, a následne ho celý
zdvihnite spolu s pripojenými káblami.
•
• Počas vkladania alebo vyberania
poistných krúžkov buďte opatrní, aby ste
sa nezranili.
• Poistné krúžky uchovávajte mimo dosahu detí
a nedovoľte deťom, aby sa s nimi hrali alebo
aby si ich vkladali do úst.
POZOR
• Spolu s chladničkou sa dodávajú poistné
krúžky s hrúbkami 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
a 2,5 mm.
• Hoci je chladnička pred naložením potravín
vyrovnaná, pod váhou potravín môže dôjsť
k narušeniu vyrovnania chladničky.
V takom prípade znova upravte vyrovnanie
podľa rovnakého postupu.
• Ak dvierka zdvihnete príliš, môžu sa otierať
o vrchný kryt.
2. Pomocou 4 mm
šesťhranného
imbusového kľúča
otáčajte skrutku, čím
upravíte rozstup.
3. Otáčaním skrutky v smere pohybu hodinových
ručičiek (
) zväčšíte odstup. Otáčaním
skrutky proti smeru pohybu hodinových ručičiek
(
) zmenšíte odstup.
Slovenčina – 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
112
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
�� 2:30
Pripojenie k vodovodnému prívodu
Dávkovač vody s filtrom je jednou z užitočných
funkcií vašej novej chladničky.
Vodný filter odstraňuje z vody nežiadúce čiastočky,
čím pomáha chrániť vaše zdravie.
Sterilizovať vodu ani zničiť mikroorganizmy však
nedokáže.
Na tieto účely si musíte zakúpiť systém čistenia
vody.
Vodovodné potrubie sa pripája aj k prístroju na
výrobu ľadu.
Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správnu
prevádzku tlak vody v rozsahu 138 – 862 kPa.
Ak je chladnička nainštalovaná na mieste
s nízkym tlakom vody (menej než 20 psi), môžete
nainštalovať pomocné čerpadlo, ktoré tlak zvýši.
Po pripojení vodovodného potrubia sa uistite, že
nádrž na vodu v chladničke je riadne naplnená.
Naplníte ju stlačením páčky dávkovača vody,
pokým z výpustu vody nezačne vytekať voda.
• Súpravy na inštaláciu vodovodného
potrubia sú k dispozícii u predajcu za
príplatok.
Odporúčame použiť súpravu na inštaláciu
vodovodného potrubia, ktorá obsahuje
medené rúrky a 6 mm (¼”) kompresnú
maticu.
• Na použitie sú určené nové súpravy hadíc
dodané so spotrebičom. Nepoužívajte staré
súpravy hadíc opakovane.
1. Najskôr odstavte hlavný prívod
vody.
2. Nájdite najbližšie potrubie so studenou
pitnou vodou a nainštalujte potrubnú svorku
a uzatvárací ventil.
NASTAVENIE
k
INŠTALÁCIA POTRUBIA
DÁVKOVAČA VODY
Potrubie so studenou
vodou
Potrubná svorka
Uzatvárací ventil
3. Súpravu na inštaláciu vodovodného potrubia
napojte na uzatvárací ventil.
Potrubie
so studenou vodou
Súprava na inštaláciu
vodovodného potrubia
Potrubná svorka
Uzatvárací ventil
Pripojenie vodovodného potrubia
k chladničke
Na dokončenie tejto prípojky si musíte dokúpiť
niekoľko vecí.
Tieto veci sa môžu predávať ako súprava
v miestnom železiarstve.
V prípade medených
rúrok
• ¼” medená rúrka
• ¼” kompresná matica
(1 ks)
• Ochranný krúžok (2 ks)
V prípade plastových
rúrok
• ¼” plastová rúrka
→ tvarovaná koncovka
(hlavica)
• ¼” kompresná matica
(1 ks)
Slovenčina – 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
113
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
alebo hrnčekom.
Po naplnení pohára vodu vylejte do kuchynskej
výlevky a celý postup opakujte.
5. Po zapnutí chladničky ponechajte prístroj na
výrobu ľadu v prevádzke po dobu 1 až 2 dní.
Počas tohto obdobia vyhoďte prvé 1 alebo
2 vedierka vyrobeného ľadu, aby sa všetky
prípadné nečistoty vyplavili z vodovodného
potrubia.
Chladnička
Kompresná
matica (1/4”)
(zmontovaná)
Ochranný
krúžok
(nedodáva sa)
Plastová rúrka
(zmontovaná)
Tlaková spojka
(zmontovaná)
Tvarovaná
koncovka
(hlavica)
Kompresná
matica (B)
(1/4”)
(nedodáva sa)
Medená rúrka alebo Plastová rúrka (A)
(nedodáva sa)
(nedodáva sa)
Domáce vodovodné potrubie
1. Domáce vodovodné potrubie pripojte
k zostavenej tlakovej spojke.
- Ak používate medené rúrky, kompresnú maticu
(B) (nedodáva sa) a ochranný krúžok (nedodáva
sa) navlečte na medenú rúrku (nedodáva sa)
podľa obrázka.
- Ak používate plastové rúrky (A), tvarovanú
koncovku (hlavicu) plastovej rúrky (A) zasuňte
do tlakovej spojky.
POZOR
• Nepoužívajte plastové rúrky (A) bez
tvarovanej koncovky (hlavice).
2. Kompresnú maticu (B) pevne utiahnite na
tlakovej spojke.
Kompresnú maticu (B) neuťahujte príliš veľkou
silou.
P
S
P
• Vodovodné potrubie pripájajte iba
k zdroju pitnej vody.
• Ak potrebujete vodovodné potrubie opraviť
alebo demontovať, z plastovej rúrky odstrihnite
kúsok v dĺžke 1/4“ (6,35 mm), aby ste dosiahli
tesné pripojenie bez únikov.
• Vodovodné potrubie môžete rýchlo otestovať
pomocou papierového pohárika.
Za normálnych podmienok dokáže dávkovač
vody naplniť pohár s objemom 170 cm³
približne za 10 sekúnd.
FUNKCIE VÝROBKU
• TROJITÉ CHLADENIE
- V mraziacom boxe, boxe na čerstvé potraviny
a prestaviteľnom boxe možno udržiavať
optimálnu teplotu/vlhkosť vďaka samostatným
kondenzátorom, navyše nedochádza
k zmiešavaniu pachov.
• FLEXI ZÓNA
- Možnosti mrazenie/chladenie/výber intenzity
chladenia/mierne mrazenie umožňujú skladovať
rôzne potraviny.
• SLABÉ MRAZENIE
- Technológia zabezpečenia stálej teploty uchová
potraviny čerstvé.
3. Otvorte prívod vody a skontrolujte prípadné
netesnosti.
Ak v blízkosti prípojok zbadáte kvapky vody
alebo netesnosti, odstavte hlavný prívod vody.
Skontrolujte prípojky a v prípade potreby
dotiahnite.
4. Pred pitím alebo používaním vody z chladničky
prepláchnite filter 1 galónom (3,785 l) vody.
(Preplachujte približne 6 minút.)
Preplachovanie vykonávajte tak, že na páčku
dávkovača vody zatlačíte veľkým pohárom
Slovenčina – 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
114
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA
(1)
(4)
(2)
(5)
(7)
(3)
(8)
(6)
(1)
POUŽÍVANIE
�� 2:30
Používanie chladničky značky
Samsung
Freezer (Mraznička)
(Podržaním tlačidla na 3 s aktivujete
funkciu Power Freeze (Intenzívne
mrazenie))
(2)
Dotykom na toto tlačidlo nastavte teplotu
mrazničky na požadovanú hodnotu.
Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí od
-23 °C do -15 °C.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla po
dobu 3 s znížite čas potrebný na zmrazenie
potravín uložených v mrazničke.
Táto funkcia je užitočná vtedy, ak
potrebujete rýchlo zmraziť ľahko sa kaziace
potraviny, alebo ak sa teplota v mrazničke
prudko zvýšila.
(Napríklad ak boli dvierka dlho otvorené.)
Door Alarm (Signalizácia otvorených
dvierok)
(Podržaním tlačidla na 3 s prepnete
medzi teplotou v °C↔°F)
Toto tlačidlo plní dve funkcie:
1. Zapína a vypína alarm otvorenia dvierok
Ak je alarm dvierok nastavený na možnosť
On (Zap.), zvuková signalizácia začne znieť
vždy, keď sú dvierka chladničky otvorené
dlhšie ako 2 minúty.
Zvuková signalizácia sa vypne, keď dvierka
zatvoríte. Výrobné nastavenie funkcie
alarmu dvierok je On (Zap.).
Funkciu môžete vypnúť dotykom na toto
tlačidlo a následným pustením tlačidla.
Ak chcete funkciu znova zapnúť, zopakujte
ten istý postup.
Keď je funkcia zapnutá, ikona sa rozsvieti.
Keď je funkcia alarmu dvierok zapnutá
a spustí sa zvuková signalizácia, ikona
alarmu dvierok bude blikať, kým sa
zvuková signalizácia nevypne.
2. Dotykom na toto tlačidlo a jeho
podržaním po dobu 3 s prepnete
jednotky zobrazovania teploty medzi °C
a °F.
Slovenčina – 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
115
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
(3)
Energy Saver (Úspora energie)
(Podržaním tlačidla na 3 s aktivujete
funkciu Control Lock (Zablokovanie
ovládania))
Dotykom na toto tlačidlo zapnete alebo
vypnete režim úspory energie. Keď zapnete
režim úspory energie, rozsvieti sa ikona
Energy Saver (Úspora energie).
Vypnite režim úspory energie a ikona
zhasne.
Výrobné nastavenie funkcie Energy Saver
(Úspora energie) je „ON“ (Zap.).
Ak sa na dvierkach objavia kvapky vody
alebo kondenzácia, režim úspory energie
vypnite.
Dotykom na toto tlačidlo po dobu
3 s aktivujete funkciu Control Lock
(Zablokovanie ovládania), ktorá uzamkne
panel displeja a tlačidlá dávkovača, čím
znemožní ich používanie.
Dotykom na tlačidlo po dobu 3 s funkciu
deaktivujete.
(4)
Fridge (Chladnička)
(Podržaním tlačidla na 3 s aktivujete
funkciu Power Cool (Intenzívne
chladenie))
Dotykom na toto tlačidlo nastavte teplotu
chladničky na požadovanú hodnotu.
Teplotu môžete nastaviť v rozmedzí od
1 °C do 7 °C.
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
po dobu 3 s znížite čas potrebný
na vychladenie potravín uložených
v chladničke.
Táto funkcia je užitočná vtedy, ak
potrebujete rýchlo vychladiť ľahko sa
kaziace potraviny, alebo ak sa teplota
v chladničke prudko zvýšila.
(Napríklad ak boli dvierka dlho otvorené.)
(5)
Cool Select+ (Nastavenie chladenia+)
(zóna s nastaviteľným chladením)
Tlačidlo Cool Select+ (Nastavenie
chladenia+) vám umožňuje nastaviť jeden
zo štyroch režimov zóny s nastaviteľným
chladením v pravej dolnej časti vašej
chladničky: Freezer (Mraznička), Soft
Freezing (Pomalé zmrazovanie), Chill (Slabé
mrazenie) alebo Cool (Chladenie).
Stlačením tlačidla Cool Select+ (Nastavenie
chladenia+) po dobu 3 s aktivujte funkciu
zóny s nastaviteľným chladením a následne
vyberte jeden zo štyroch režimov.
Freezer (Mraznička)
Možnosť Freezer (Mraznička) vyberte, ak
chcete nastaviť teplotu ako v mrazničke.
• Toto nastavenie je vhodné na
uchovávanie mrazených potravín.
Soft Freezing (Pomalé zmrazovanie)
Výberom možnosti Soft Freezing (Pomalé
zmrazovanie) nastavíte teplotu -5 °C.
• Toto nastavenie pomôže uchovať mäso
a ryby čerstvé dlhšie než pri skladovaní
v chladničke.
Chill (Slabé mrazenie)
Výberom možnosti Chill (Slabé mrazenie)
nastavíte teplotu -1 °C.
• Toto nastavenie je vhodné na
uchovávanie lahôdok, ako sú bifteky,
ryby, slanina a syry.
Cool (Chladenie)
Výberom možnosti Cool (Chladenie
nastavíte teplotu 2 °C.
• Toto nastavenie je vhodné na
uchovávanie nápojov (džús,
nealkoholické nápoje a pivo), zeleniny,
ovocia a pod.
Slovenčina – 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
116
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
Používanie vodného filtra
Táto ikona sa rozsvieti, keď nastane čas na
výmenu filtra.
Svetelný indikátor začne svietiť, keď
spotrebujete približne 300 galónov (1 135 l)
vody (približne po 6 mesiacoch)
Ikona bude blikať na červeno niekoľko
sekúnd, keď otvoríte alebo zatvoríte dvere.
Po inštalácii nového vodného filtra vynulujte
filter dotykom na tlačidlo Crushed Ice
(Drvený ľad) a jeho podržaním po dobu
3 s.
- Ak chladnička nedávkuje vodu alebo
je dávkovanie pomalé, vodný filter je
zanesený a budete ho musieť vymeniť.
- V niektorých oblastiach s veľmi tvrdou
vodou sa vodný filter môže upchať
rýchlejšie.
Typ ľadu
Dotykom na tlačidlo výberu typu ľadu
vyberiete požadovaný typ ľadu.
Po každom dotyku na tlačidlo výberu
typu ľadu sa režim prepne medzi výrobou
ľadových kociek a drveného ľadu a v
závislosti od vybraného režimu sa rozsvieti
ikona Cubed (Kocky ľadu) alebo Crushed
(Drvený ľad).
Ak nepotrebujete ľad, túto funkciu vypnite
a šetrite vodu aj energiu.
(Pozrite si časť Ice Maker Off (Vypnutie
prístroja na výrobu ľadu) uvedenú nižšie.)
Lighting (Osvetlenie)
Dotykom na tlačidlo Cubed (Kocky ľadu)
po dobu troch sekúnd aktivujete režim
nepretržitého svietenia žiarovky LED
dávkovača (pod displejom), takže svetlo
svieti neustále.
Ak si želáte, aby žiarovka dávkovača
svietila iba vtedy, keď niekto používa
dávkovač, dotykom na toto tlačidlo po
dobu 3 s vypnite režim nepretržitého
svietenia.
(7)
Vypnutie režimu vystavovania
Ice Maker Off (Vypnutie prístroja na
výrobu ľadu) (Podržte na 3 s)
Tlačidlo Ice Maker Off (Vypnutie prístroja
na výrobu ľadu) stlačte na 3 s, kým sa
nerozsvieti svetelný indikátor Ice Maker Off
(Vypnutie prístroja na výrobu ľadu) ( ).
POZOR
(8)
POUŽÍVANIE
�� 2:30
(6)
Filter
• Keď je zapnutý režim vystavovania,
spotrebič vyzerá, akoby bol v prevádzke,
no nevyrába chladný vzduch.
Ak chcete tento režim vypnúť, súčasne
stlačte tlačidlá Freezer (Mraznička), Fridge
(Chladnička) a Door Alarm (Signalizácia
otvorených dvierok) a podržte ich
stlačené po dobu 5 sekúnd, kým
nezaznie zvonček (bim-bam).
Režim vystavovania môžete vypnúť aj
vypnutím napájania.
Slovenčina – 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
117
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
VÝMENA VODNÉHO FILTRA
VÝSTRAHA
• Aby nedošlo k pretečeniu, vyprázdnite zberný
zásobník vodného filtra (3) a vysušte okolie
puzdra filtra (2).
• V záujme zníženia rizika poškodenia
svojho majetku vodou v chladničke
značky SAMSUNG nepoužívajte vodné
filtre od iných výrobcov.
POUŽÍVAJTE IBA VODNÉ FILTRE
ZNAČKY SAMSUNG.
Spoločnosť SAMSUNG nenesie
právnu zodpovednosť za akékoľvek
poškodenie, vrátane, mimo iného,
škôd na majetku spôsobených
únikom vody pri používaní vodného
filtra inej značky.
O
p
v
1
2
3
(Červený)
2
3. Do puzdra filtra (4) vložte nový filter.
3
4
Chladničky spoločnosti SAMSUNG sú určené na
prevádzku IBA S VODNÝM FILTROM ZNAČKY
SAMSUNG.
Svetelný indikátor filtra začne svietiť na červeno,
čím vás upozorní, že nastal čas na výmenu kazety
s vodným filtrom.
Aby ste mali čas na zaobstaranie nového filtra,
červený svetelný indikátor sa rozsvieti tesne pred
uplynutím životnosti aktuálneho filtra.
Včasnou výmenou filtra zaistíte, že vaša chladnička
bude využívať tú najčerstvejšiu a najčistejšiu vodu.
1. Odstavte prívod vody.
Potom otočte vodný filter (1) o 1/4 otáčky proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
2. Vodný filter (1) vytiahnite z puzdra filtra (2).
2
1
• Výmena vodného filtra sa bude vykonávať
ľahšie, ak uzatvoríte ventil prívodu vody.
• V niektorých prípadoch môže byť demontáž
vodného filtra problematická, pretože sa
zasekne kvôli nečistotám nachádzajúcim sa
vo vode. Ak sa vodný filter nedarí vytiahnuť,
pevne ho uchopte a poriadne potiahnite.
• Po vytiahnutí vodného filtra zo spotrebiča
môže z otvoru vytiecť malé množstvo vody.
Je to normálne. Únik vody minimalizujete, ak
budete kazetu filtra počas vyťahovania držať
vo vodorovnej polohe.
4
4. Filter zatlačte dovnútra a otáčajte ním v smere
pohybu hodinových ručičiek, kým sa nezaistí.
• Ak máte problémy so zasunutím vodného
filtra z dôvodu vysokého tlaku vody,
uzatvorte ventil prívodu vody.
• Symbol zaistenia by mal byť zarovnaný
s kontrolnou ryskou.
5. Dotknite sa tlačidla „Crushed“ (Drvený ľad)
(Stlačením tlačidla na 3 s vynulujete filter)
( (Vynulovanie filtra) ) a podržte ho po dobu asi 3 s,
čím vynulujete filter. Červený svetelný indikátor
zhasne.
6. Ak ste odstavili prívod vody, znova ho zapojte.
• Náhradné vodné filtre si môžete
zakúpiť v miestnom obchode
s domácimi potrebami, na webovej
stránke samsungparts.com alebo
u autorizovaného predajcu výrobkov
značky Samsung.
Kupujte iba vodné filtre, ktoré majú
na škatuli aj kryte logo spoločnosti
SAMSUNG.
Slovenčina – 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
118
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
�� 2:30
1. ZAPOJTE hlavný prívod vody a vodu nechajte
z potrubia tiecť do spotrebiča.
2. Vodu nechajte tiecť cez dávkovač, kým nebude
úplne čistá (približne 6 až 7 minút).
Takýmto spôsobom sa vyčistí systém prívodu
vody a potrubia sa odvzdušnia.
3. V niektorých domácnostiach môže byť potrebné
ďalšie prepláchnutie.
4. Otvorte dvierka chladničky a uistite sa, že
nedochádza k únikom vody z vodného filtra.
• Nezabudnite dôkladne prepláchnuť
dávkovač, v opačnom prípade z neho
môže kvapkať voda.
Znamená to, že v potrubí je stále vzduch.
Voda upravená reverznou osmózou
DÔLEŽITÉ:
Tlak prívodu vody upravenej pomocou systému
reverznej osmózy musí na vstupnom vodovodnom
ventile chladničky dosahovať hodnotu 241 až
827 kPa.
Ak je filtračný systém pracujúci na základe reverznej
osmózy napojený na prívod studenej vody, tlak
vody musí na vstupe do systému reverznej osmózy
dosahovať minimálnu hodnotu 276 až 414 kPa.
Ak je tlak vody na vstupe do systému reverznej
osmózy nižší ako 276 až 414 kPa:
• Skontrolujte, či sedimentačný filter systému
reverznej osmózy nie je zanesený.
V prípade potreby filter vymeňte.
• Po intenzívnom používaní umožnite, aby sa
zberná nádrž systému reverznej osmózy
doplnila.
• Ak používate systém reverznej osmózy a máte
chladničku s vodným filtrom, môže to spôsobiť
ešte výraznejšie zníženie tlaku vody. Odstráňte
vodný filter.
POUŽÍVANIE
o
Odstránenie zvyškových nečistôt vnútri
potrubia prívodu vody po inštalácii
vodného filtra.
Ak máte otázky týkajúce sa tlaku vody vo vašej
domácnosti, obráťte sa na kvalifikovaného
inštalatéra.
Slovenčina – 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
119
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
REGULÁCIA TEPLOTY
• Ukazovateľ teploty mrazničky alebo
chladničky začne blikať, ak sa prudko
zvýši teplota v chladiacom alebo
mraziacom boxe.
(Ukazovateľ teploty mrazničky alebo
chladničky prestane blikať, keď sa teplota
v mrazničke alebo chladničke vráti na
pôvodnú hodnotu.
Ak ukazovateľ teploty neprestane blikať
ani po niekoľkých hodinách, obráťte sa
na servisné stredisko.)
Odporúčané teploty v mraziacich
a chladiacich boxoch
Odporúčané teploty v mraziacich a chladiacich
boxoch predstavujú -19 °C a 3 °C (resp. -2 °F
a 38 °F).
Ak sú teploty v mraziacich a chladiacich boxoch
príliš vysoké alebo nízke, upravte ich manuálne.
R
C
Power Freeze (Intenzívne mrazenie)
REGULÁCIA TEPLOTY
MRAZNIČKY
Odporúčaná teplota (mraznička): -19 °C (-2 °F)
Freezer (Mraznička)
Stlačením tlačidla Freezer (Mraznička) nastavte
teplotu mrazničky na požadovanú hodnotu
v rozsahu od -15 °C do -23 °C.
Predvolená hodnota teploty je -19 °C. Po každom
stlačení tlačidla Freezer (Mraznička) sa hodnota
teploty zmení v nasledujúcom poradí a ukazovateľ
teploty zobrazí zvolenú teplotu.
Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) značne
zvýši otáčky kompresora mrazničky, takže teplota
v mrazničke sa rýchlo zníži na hodnotu podľa vášho
výberu.
Keď sa dotknete tlačidla Freezer (Mraznička) a
podržíte ho po dobu 3 s, aktivuje sa funkcia Power
Freezer (Intenzívne mrazenie).
Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) je
užitočná v prípade, že potrebujete rýchlo zmraziť
tovar, vyrobiť veľké množstvo ľadu či rýchlo znížiť
teplotu v mrazničke, ak došlo k jej prudkému
zvýšeniu (napr. ak zostali otvorené dvierka).
Ak chcete funkciu Power Freeze (Intenzívne
mrazenie) vypnúť manuálne, stlačte tlačidlo Freezer
(Mraznička) a potom znova nastavte teplotu.
Funkcia Power Freeze (Intenzívne mrazenie) sa
vypne automaticky po 50 hodinách, aby sa znížila
spotreba energie.
V prípade použitia tejto funkcie sa zvýši spotreba
energie chladničky.
Ak potrebujete zmraziť veľké množstvá potravín,
funkciu Power Freeze (Intenzívne mrazenie) aktivujte
minimálne 20 hodín vopred.
S
t
v
P
s
t
t
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
-17 °C
-16 °C
-15 °C
•
Slovenčina – 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
120
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
REGULÁCIA TEPLOTY
CHLADNIČKY
POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA
STUDENEJ VODY
Stlačením príslušného tlačidla vyberte
typ ľadu, ktorý chcete dávkovať.
a
o
e
�� 2:30
Pohárom jemne zatlačte na páčku dávkovača ľadu
(1). Z dávkovača vypadne ľad.
Typ ľadu môžete zvoliť stlačením tlačidla výdaja
kociek ľadu alebo drveného ľadu.
Odporúčaná teplota (chladnička): 3 °C (37 °F)
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavte
teplotu chladničky na požadovanú hodnotu
v rozsahu od 1 °C do 7 °C.
Predvolená hodnota teploty je 3 °C. Po každom
stlačení tlačidla Fridge (Chladnička) sa hodnota
teploty zmení v nasledujúcom poradí a ukazovateľ
teploty zobrazí zvolenú teplotu.
3 °C
4 °C
2 °C
5 °C
1 °C
POUŽÍVANIE
e
Používanie páčky dávkovača ľadu (1)
NO ICE (Bez ľadu)
Túto možnosť vyberte, ak chcete
prístroj na výrobu ľadu vypnúť
Používanie páčky dávkovača vody (2)
7 °C
6 °C
• Teplota v mrazničke, chladničke alebo
zóne s nastaviteľným chladením sa môže
zvýšiť, keď príliš často otvárate dvierka,
alebo ak dovnútra vložíte veľké množstvo
teplého alebo horúceho jedla.
• V takom prípade môže digitálny displej začať
blikať.
Keď sa teploty mrazničky a chladničky vrátia na
pôvodne nastavené hodnoty, blikanie prestane.
• Ak blikanie pokračuje, možno bude potrebné
chladničku „vynulovať“.
Skúste odpojiť spotrebič od prívodu elektrickej
energie, počkajte asi 10 minút a potom znova
zapojte napájací kábel.
• Ak došlo k chybe komunikácie medzi displejom
a hlavnou riadiacou jednotkou, na displeji môže
blikať správa „PC-Er“ sprevádzaná pípaním.
Ak blikanie dlho neprestáva, obráťte sa na
servisné stredisko spoločnosti Samsung
Electronics.
Pohárom jemne zatlačte na páčku dávkovača vody
(2).
Z dávkovača začne tiecť voda.
(1)
(2)
• Ak páčky dávkovača vody a ľadu stlačíte
približne súčasne, aktivuje sa iba ten
dávkovač, ktorého páčku ste stlačili ako
prvú.
• Po dávkovaní vody počkajte 1 sekundu
a až potom odoberte pohár, aby nedošlo
k rozliatiu. Po dávkovaní ľadu alebo vody
neťahajte za páčku dávkovača.
Automaticky sa vráti späť.
Slovenčina – 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
121
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
Používanie dávkovača ľadu a vody
súčasne
Ak chcete dávkovať ľad aj vodu, najprv stlačením
páčky dávkovača ľadu (1) naberte ľad, potom
presuňte pohár nadol a stlačením páčky dávkovača
vody (2) naberte vodu.
• Prístroj na výrobu ľadu otestujte stlačením
testovacieho tlačidla, ktoré sa na ňom
nachádza.
Zaznie zvonček chladničky (bim-bam). Keď
zaznie zvonček, pustite testovacie tlačidlo.
• Zvonček sa automaticky znova rozozvučí, čím
signalizuje, že prístroj na výrobu ľadu pracuje
správne.
Skontrolujte hladinu
vody
ÚDRŽBA VEDIERKA NA ĽAD
• Pri čistení zásobník/vedierko na ľad umyte
šetrným čistiacim prostriedkom, dobre
opláchnite a dôkladne vysušte.
Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace
prostriedky ani rozpúšťadlá.
• Ľad sa vyrába v kockách.
Keď vyberiete funkciu „Crushed“ (Drvený ľad),
prístroj na výrobu ľadu rozdrví kocky ľadu na
drvený ľad.
• Keď ste po použití funkcie výroby drveného
ľadu vybrali funkciu výroby kociek ľadu, môže sa
vytvoriť malé množstvo zvyškového drveného
ľadu.
• Kocky ľadu vyrobené rýchlym mrazením budú
sfarbené na bielo, čo značí, že sa vyrobili
normálne.
• Ak ľad nezačne vypadávať, vytiahnite vedierko
na ľad a stlačte testovacie tlačidlo umiestnené
na pravej strane prístroja na výrobu ľadu.
Pozrite si obrázok v časti Výroba ľadu, ktorá sa
nachádza nižšie.
• Ak je zásobník naplnený ľadom alebo vodou,
testovacie tlačidlo nestláčajte nepretržite.
Môže dôjsť k pretečeniu vody alebo
k zablokovaniu vedierka ľadom.
Testovacie
tlačidlo
POZOR
POZOR
POZOR
POZOR
VÝROBA ĽADU
• Ak po inštalácii potrebujete celkom naplniť
vedierko na ľad, postupujte nasledovne:
1. Nechajte chladničku v prevádzke a vychladiť na
24 hodín (resp. 1 celý deň).
- Počas 24-hodinovej čakacej doby sa prístroj na
výrobu ľadu vychladí na správnu teplotu.
2. Z dávkovača naberte do pohára 4 až 6 kociek
ľadu.
3. Po ďalších 8 a potom po 16 hodinách
z dávkovača naberte plný pohár ľadu.
• Ak chcete odoberať kocky ľadu bez
použitia vedierka na ľad, vypnite prístroj
na výrobu ľadu.
(Z prístroja na výrobu ľadu odstráňte
predný kryt.)
Kocky ľadu sa môžu z prístroja na výrobu
ľadu vysypať cez okraj zásuvky.
P
(
K
o
A
k
P
a
j
d
P
v
A
p
A
o
t
• Do vedierka na ľad nedávajte potraviny.
Ak do vedierka na ľad uložíte potraviny,
počas otvárania alebo zatvárania dvierok
sa môžu dostať do kontaktu s prístrojom
na výrobu ľadu a poškodiť ho.
• Upozorňujeme, že kocky ľadu, ktoré
sa nachádzajú vo vedierku na ľad, sa
pri vyberaní vedierka na ľad zo zásuvky
môžu vysypať cez okraj zásuvky. V takom
prípade nezabudnite pozberať kocky
ľadu, ktoré povypadávali zo zásuvky.
• Ak dôjde k výpadku prúdu, kocky ľadu sa
môžu začať roztápať a následne k sebe
primrznú, keď sa dodávka prúdu obnoví,
následkom čoho sa chod dávkovača
preruší.
•
•
Tomuto problému môžete predísť, ak po výpadku
prúdu vytiahnete vedierko na ľad a odstránite
zvyškový ľad alebo vodu.
• Ak všetok ľad spotrebujete naraz, budete
musieť zopakovať kroky 2 a 3 uvedené
vyššie.
Tentokrát však pred nabratím prvých 4 až
6 kociek ľadu z dávkovača stačí počkať 8
hodín.
Týmto spôsobom sa doplnia kocky ľadu
a zaistí sa maximálna produkcia ľadu.
Slovenčina – 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
122
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
m
a
PRED ODCHODOM NA
DOVOLENKU
Keď zvolíte režim Ice Off (Vypnutie výroby ľadu),
odstráňte všetky kocky ľadu z vedierka.
Ak kocky ľadu ponecháte vo vedierku, môžu
k sebe primrznúť a nebudú sa dať ľahko vybrať.
Pri vyberaní vedierka na ľad dbajte na bezpečnosť
a aby nedošlo k zraneniu, postupujte nasledovne:
jednou rukou uchopte spodnú časť vedierka,
druhou rukou uchopte bočnú časť.
Potom vedierko nadvihnite a vytiahnite ho priamo
von.
Ak chcete vedierko vložiť späť, pevne ho zatlačte
priamo dozadu.
Ak sa chystáte na dlhú dovolenku alebo služobnú
cestu a dlhší čas nebudete používať dávkovače
vody a ľadu:
- Uzatvorte ventil vodovodného prívodu.
V opačnom prípade môže dôjsť k úniku vody.
- Vyberte všetky potraviny a ľad, ktorý sa
nachádza vo vedierku na ľad.
- Chladničku odpojte od napájania.
- Utrite nadmernú vlhkosť z vnútornej strany
a dvierka nechajte otvorené.
V opačnom prípade sa môže tvoriť zápach
a pleseň.
• Ak vedierko na ľad pevne nezapadne na
miesto, ľad vo vedierku sa môže roztopiť.
Ak sa vedierko nedarí vložiť späť, špirálu otočte
o 90 stupňov (pozri posledný obrázok napravo pod
týmto textom) a skúste znova.
• Keď je chladnička v prevádzke, vnútrajšok
vedierka na ľad je veľmi chladný.
Nesiahajte hlboko dovnútra vedierka na
ľad.
• Používajte iba prístroj na výrobu ľadu dodávaný
s chladničkou.
Prívod vody pre túto chladničku smie inštalovať/
pripájať iba osoba s príslušnou kvalifikáciou.
Chladničku pripájajte iba k zdrojom pitnej vody.
• Prístroj na výrobu ľadu potrebuje na správnu
prevádzku tlak vody v rozsahu 138 – 862 kPa.
POZOR
ZÁSADY POUŽÍVANIA PRÍSTROJA
NA VÝROBU ĽADU
Do sklzu ľadu alebo vedierka prístroja na výrobu
ľadu nestrkajte prsty, ruky ani žiadne nevhodné
predmety.
- Môžete sa zraniť alebo poškodiť chladničku.
Do otvoru dávkovača nikdy nestrkajte prsty ani
žiadne nevhodné predmety.
- Môžete sa zraniť.
Prístroj na výrobu ľadu sa nepokúšajte rozobrať.
Vedierko na ľad neumývajte ani naň nestriekajte
vodu, pokiaľ sa nachádza v chladničke.
Pri čistení ho vyberte.
POZOR
• Pri vkladaní zásobníka prístroja na výrobu
ľadu dbajte na to, aby bol zásobník na
vstupe správne vyrovnaný.
V opačnom prípade sa zásobník môže
zaseknúť.
Jav zakalenia vody
ž
8
�� 2:30
POUŽÍVANIE
u
POUŽÍVANIE FUNKCIE ICE OFF
(VYPNUTIE VÝROBY ĽADU)
• Všetka voda privádzaná do chladničky
preteká alkalickým hlavným filtrom.
Počas filtrovania sa tlak vody vytekajúcej
z filtra zvyšuje a dochádza k nasycovaniu
vody kyslíkom a dusíkom.
Keď sa voda dostane na vzduch, tlak
sa prudko zníži a dôjde k presýteniu
kyslíkom a dusíkom, následkom čoho sa
začnú tvoriť plynové bublinky.
Tieto kyslíkové bublinky spôsobujú, že
voda sa dočasne zdá byť zakalená alebo
mliečna.
Po niekoľkých sekundách bude voda
priezračná.
Slovenčina – 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
123
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
D
C
c
p
P
Chladnička
Prístroj na výrobu ľadu
Sklopná polička
Pevná polička
Polička na rýchle
uloženie
Viacúčelový stojan
chladničky
Podnos na vajíčka
Vodný filter
Zásuvky čerstvej zóny
Posuvná polička EZ
mrazničky
Úložný kôš na suché
Dverové priehradky
mrazničky
chladením
(1)
Freezer
(Mraznička)
(1)
chladením
boxoch.
Časť (1) je dvojhviezdičková sekcia.
Rukoväť dvierok sa časom môže uvoľniť.
Ak sa vypáli interiérová alebo exteriérová žiarovka LED, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Slovenčina – 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
124
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:30
4:09 DA68-0
2018.
Dverové priehradky
Chladnička sa dodáva s dverovými priehradkami rôznych typov a veľkostí. Ak boli dverové priehradky
chladničky zabalené samostatne, pomocou nižšie uvedeného nákresu určte správne umiestnenie
priehradiek.
Počet dverových priehradok sa môže líšiť v závislosti od modelu.
POUŽÍVANIE
Slovenčina – 37
�� 2:30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
125
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:30
4:09
2018.
DODATOČNÝ DIEL – ZOSTAVA
POLIČKY MRAZNIČKY
Ak chcete získať viac miesta, môžete odstrániť
chladením.
Potom použite „ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY“
• ZOSTAVA POLIČKY MRAZNIČKY je
určená výlučne na použitie na určenom
mieste po odstránení stredovej zásuvky.
• ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY neklaďte
O
C
mrazničky.
• Keď ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY
nepoužívate, uložte ju na bezpečné miesto, aby
sa nepoškodila.
• Poličku nezasúvajte horeznačky alebo otočenú
naopak.
•
POZOR
1
•
ZOSTAVA POLIČKY MRAZNIČKY
ZOSTAVA POLIČKY
MRAZNIČKY
Posuvná
polička EZ
mrazničky
Stredová zásuvka
Miesto osadenia
ZOSTAVY
POLIČKY
MRAZNIČKY
•
1. Odstráňte pásku nalepenú na poličke.
2. Pred osadením ZOSTAVY POLIČKY
MRAZNIČKY vyberte stredovú zásuvku.
3. ZOSTAVU POLIČKY MRAZNIČKY vložte tak,
aby označenie „REAR“ (ZADNÁ ČASŤ) bolo
otočené nahor.
(1)
Slovenčina – 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
126
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:30
4:09 DA68-0
2018.
ODOBERANIE PRÍSLUŠENSTVA
CHLADNIČKY
1. Dverové priehradky alebo úložné priestory
s krytmi
• Odobratie – zdvihnite priehradku a vytiahnite ju
von.
• Premiestnenie – zasuňte ju nad požadované
miesto a zatlačte nadol, kým pevne nezapadne.
• Ak dverové priehradky nebudú pevne
osadené v dvierkach, môže dôjsť
k zraneniam.
Nedovoľte deťom, aby sa hrali
s priehradkami.
Ostré hrany priehradiek môžu spôsobiť
zranenie.
POZOR
• Poličky z tvrdeného skla sú ťažké. Pri ich
vyberaní postupujte obzvlášť opatrne.
POUŽÍVANIE
POZOR
2. Poličky z tvrdeného skla
• Odobratie – prednú stranu poličky nakloňte
v smere podľa obrázka (1) a zdvihnite ju kolmo
nahor (2). Poličku vytiahnite von.
• Premiestnenie – prednú časť poličky nakloňte
nahor a háčiky poličky naveďte do drážok
v požadovanej výške.
Potom prednú časť poličky spustite nadol, aby
háčiky zapadli do drážok.
1
2
• Nepresúvajte priehradky plné potravín.
Najprv vyberte potraviny.
3. Zásuvky na zeleninu a ovocie (čerstvá zóna EZ)
• Ak chcete zásuvku vybrať z chladničky, uchopte
ju jednou rukou, mierne ju nadvihnite a zároveň
ju ťahajte dopredu, následne ju vytiahnite von
z chladničky.
• Pred vybratím zásuvky odstráňte dverové
priehradky, aby sa nepoškodili.
• Postup pri čistení prachu – odstráňte kryt
a priehradky umyte vo vode.
• Ak sa počas používania znečistia olejom,
okamžite ich umyte vo vode.
Slovenčina – 39
2:30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
127
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
ČISTENIE CHLADNIČKY
• Na čistenie chladničky nepoužívajte
benzén, riedidlo, Clorox ani čistiaci
prostriedok na autá. Môžu poškodiť
povrch spotrebiča a spôsobiť požiar.
• Kým je chladnička zapojená v elektrickej sieti,
nestriekajte na ňu vodu. Takéto konanie môže
viesť k zásahu elektrickým prúdom.
VÝSTRAHA
R
• Pri čistení chladničky postupujte nasledovne:
1. Napájaciu šnúru chladničky odpojte od
elektrickej siete.
2. Vodou zľahka navlhčite mäkkú tkaninu
nezanechávajúcu chĺpky alebo papierovú
utierku.
Na čistenie chladničky nepoužívajte žiadne
čistiace prostriedky. Čistiace prostriedky
môžu poškodiť farebný náter alebo povrch
chladničky.
3. Vnútorné aj vonkajšie plochy chladničky
vyutierajte dočista a dosucha.
4. Napájací kábel chladničky znova zapojte do
elektrickej siete.
VÝMENA VNÚTORNÉHO
OSVETLENIA
Žiarovka LED chladničky/mrazničky
• Ak je kryt žiarovky LED znečistený cudzími
látkami, svetlo žiarovky LED sa môže zdať
tlmené. Povrch krytu utrite čistou suchou
tkaninou a svetlo bude znova svietiť plným
jasom.
POZOR
• Osvetlenie typu LED nedemontujte ani
nevymieňajte svojpomocne.
Výmenou osvetlenia LED poverte
servisné stredisko spoločnosti Samsung
alebo autorizovaného predajcu značky
Samsung.
Ak sa pokúsite vykonať výmenu žiaroviek
LED svojpomocne, riskujete zásah
elektrickým prúdom alebo vážne zranenie.
Slovenčina – 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
128
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
PROBLÉM
RIEŠENIE
Chladnička
vôbec nepracuje
alebo chladí len
nedostatočne.
• Skontrolujte, či je napájacia zástrčka správne pripojená.
• Skontrolujte, či teplota nastavená na digitálnom displeji nie je vyššia ako
vnútorná teplota mrazničky alebo chladničky.
Ak áno, teplotu v chladničke alebo mrazničke nastavte na nižšiu hodnotu.
• Je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo je
umiestnená v blízkosti zdroja tepla?
Ak áno, chladenie nemusí byť dostatočné.
Spotrebič nainštalujte na mieste bez priameho slnečného žiarenia
a v dostatočnej vzdialenosti od zdroja tepla.
• Nenachádza sa zadná strana chladničky príliš blízko steny, ktorá blokuje
správne vetranie? Ak áno, chladenie nemusí byť dostatočné.
Spotrebič umiestnite do dostatočnej vzdialenosti od steny.
• Nachádza sa vnútri toľko potravín, že blokujú vetrací otvor?
V záujme udržania dostatočne nízkej teploty v chladničke neskladujte príliš
veľké množstvo potravín.
Potraviny
v chladničke sú
zmrazené.
• Skontrolujte, či teplota nastavená na digitálnom displeji nie je príliš nízka.
Ak áno, zvýšte nastavenú teplotu vnútri chladničky.
• Je v miestnosti príliš nízka teplota? Teplotu chladničky nastavte na vyššiu
hodnotu.
• Uložili ste potraviny s vysokým obsahom vlhkosti do najchladnejšej časti
chladničky alebo do blízkosti výstupného otvoru chladenia?
Namiesto skladovania v chladnejších častiach alebo priehradkách skúste
tieto potraviny premiestniť na iné poličky v chladničke.
Počujete
nezvyčajný hluk
alebo zvuky.
• Skontrolujte, či chladnička stojí rovno a stabilne.
• Nenachádza sa zadná strana chladničky príliš blízko steny, ktorá blokuje
správne vetranie?
• Spadlo niečo za alebo pod chladničku?
• Ak zvnútra chladničky počujete „tikanie“, je to normálne.
Tento jav je spôsobený sťahovaním a rozťahovaním rôznych dielov
v dôsledku teplotných zmien vnútri chladničky.
• Ak znie zvuk, akoby do seba vnútri chladničky narážali dva predmety, nie
je dôvod na obavy.
Tento zvuk je spôsobený kompresorom pracujúcim na vysoký výkon.
Priestor tesnenia
skriňových dvierok
spotrebiča je
horúci a dochádza
ku kondenzácii.
• Menšie množstvo tepla je normálne, pretože v kolmo zavesenej časti
chladničky sú nainštalované pohlcovače kondenzácie, ktoré majú zabrániť
tvorbe kondenzácie.
• Sú dvierka chladničky pootvorené?
Kondenzácia sa môže tvoriť vtedy, keď necháte dvierka otvorené po dlhú
dobu.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
�� 2:30
Riešenie problémov
Slovenčina – 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
129
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
PROBLÉM
RIEŠENIE
Prístroj na výrobu
ľadu nevyrába ľad.
• Ak spotrebič nie je dostatočne vychladený, napríklad bezprostredne po
inštalácii, vyrábanie ľadu môže trvať dlhšie.
• Je vodovodné potrubie pripojené a uzatvárací ventil otvorený?
• Vypli ste ručne funkciu výroby ľadu?
• Skontrolujte, či je správne nainštalovaný filter.
Ak nie je správne nainštalovaný, prístroj na výrobu ľadu nemusí fungovať.
V chladničke
počujete bublať
vodu.
• Je to normálne.
Bublanie vydáva chladivo obiehajúce v chladničke.
V chladničke
cítiť nepríjemný
zápach.
• Skontrolujte, či niektoré potraviny nie sú pokazené.
• Potraviny s výraznými vôňami (napr. ryby) je potrebné dôkladne zakryť.
• Mrazničku pravidelne čistite a všetky pokazené alebo podozrivo vyzerajúce
potraviny vyhoďte.
Na stenách
mrazničky sa tvorí
námraza.
• Nie je upchatý vetrací otvor?
Odstráňte upchatie, aby mohol vzduch voľne cirkulovať.
• Medzi uloženými potravinami ponechajte dostatočný priestor na efektívnu
cirkuláciu vzduchu.
• Je zásuvka mrazničky správne zatvorená?
Dávkovač vody
nefunguje.
•
•
•
•
Systém
automatického
zatvárania
dvierok mrazničky
nefunguje.
• Nie je pravá a ľavá časť dvierok v rovnováhe?
• Raz alebo dvakrát otvorte a jemne zatvorte dvierka.
Tým by sa mala obnoviť správna funkcia systému automatického
zatvárania.
• Dvierka skúste otvoriť jemne, aby nedošlo k narušeniu rovnováhy medzi
ich pravou a ľavou časťou.
Na kolmej
sklenenej
priehradke
alebo v jej okolí
dochádza k tvorbe
kondenzácie alebo
kvapiek vody.
• Kondenzácia alebo kvapky vody sa môžu tvoriť, ak je v chladničke počas
prevádzky príliš vysoká vlhkosť.
• Ak sa na kolmej sklenenej priehradke a v jej okolí objavia kvapky vody
alebo kondenzácia, odstráňte kondenzát a potom vypnite režim úspory
energie.
P
Je vodovodné potrubie pripojené a uzatvárací ventil otvorený?
Nie je potrubie prívodu vody zdeformované alebo zalomené?
Skontrolujte, či je potrubie voľne priechodné a či ho nič neblokuje.
Zamrzla nádrž na vodu, pretože teplota v chladničke je nastavená na príliš
nízku hodnotu?
Skúste nastaviť vyššiu teplotu na digitálnom displeji.
• Skontrolujte, či je správne nainštalovaný filter.
Ak nie je správne nainštalovaný, dávkovač vody nemusí fungovať.
Slovenčina – 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
130
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
�� 2:30
Poznámky
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
131
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
Medzné hodnoty teplôt okolitého priestoru
výkonovom štítku.
Trieda
Symbol
Zvýšená mierna
Mierna
Subtropická
Tropická
SN
N
ST
T
Rozsah teplôt okolitého prostredia (°C)
Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi, ako je umiestnenie chladničky, teplota
okolitého prostredia či to, ako často otvárate dvierka spotrebiča.
Pri upravovaní nastavenia teploty zohľadnite tieto faktory.
Slovakia
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení
životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava,
USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky
oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť
s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad
v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky
kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované
spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Viac informácií o ochrane životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych
výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej stranke:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Kontaktujte SAMSUNG
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov Samsung, prosím, kontaktujte zákaznícku
podporu spoločnosti SAMSUNG.
Krajina
POLAND
Kontaktné
Webové stránky
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
132
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
A
2019.3.2.
26. 오후
4:09 DA68-0
2018.
15.
2:30
Frigider
manual de utilizare
u
imaginează-ţi posibilităţile
Vă mulţumim pentru achiziţia acestui produs Samsung.
Aparat fără suport
2:30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
133
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
Cuprins
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA ………………………………………… 2
CONFIGURAREA FRIGIDERULUI ………………………………………… 18
UTILIZAREA FRIGIDERULUI SAMSUNG ………………………………… 27
DEPANAREA ………………………………………………………………… 41
•
Informaţii privind siguranţa
copii începând cu vârsta de 8
ani şi de persoane cu capacităţi
fizice, senzoriale sau mentale
• Înainte de punerea în funcţiune
reduse ori cu lipsă de experienţă
a aparatului, citiţi cu atenţie
şi de cunoştinţe dacă li se oferă
acest manual şi păstraţi-l pentru
supervizare sau instrucţiuni
consultare ulterioară.
pentru utilizarea în siguranţă
• Utilizaţi acest aparat exclusiv
a aparatului şi înţeleg riscurile
în scopul care i-a fost destinat,
implicate.
conform descrierii din acest
Copiii nu au voie să se joace cu
manual de instrucţiuni.
aparatul.
Acest aparat nu este destinat
Curăţarea şi întreţinerea nu
utilizării de către persoane
trebuie efectuate de copii fără
(inclusiv copii) cu abilităţi fizice,
supervizare.
senzoriale sau mentale reduse ori
• Avertismentele şi instrucţiunile
lipsite de experienţă şi cunoştinţe,
de siguranţă importante din
decât dacă sunt supravegheate
acest manual nu acoperă toate
sau instruite în privinţa utilizării
condiţiile şi situaţiile posibile care
aparatului de o persoană
pot apărea.
responsabilă pentru siguranţa lor.
Este responsabilitatea dvs. să
• Acest aparat poate fi utilizat de
INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA
•
•
Română - 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
134
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
�� 2:30
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
2
8
7
1
dovediţi bun simţ, atenţie şi
dimensiunea de 1 m³ pentru
grijă la instalarea, întreţinerea şi
fiecare 8 g de agent frigorific
utilizarea aparatului.
R-600a din aparat.
Cantitatea de agent frigorific din
• Întrucât următoarele instrucţiuni
aparatul dvs. este prezentată
de utilizare se referă la modele
pe plăcuţa de identificare din
diferite, caracteristicile frigiderului
interiorul aparatului.
dvs. pot diferi uşor de cele
descrise în acest manual.
• Scurgerile de agent frigorific din
Se utilizează R-600a sau R-134a
conducte se pot aprinde sau pot
ca agent frigorific.
provoca vătămarea ochilor.
Verificaţi eticheta compresorului
Când ţevile prezintă scurgeri ale
din partea din spate a aparatului
agentului frigorific, evitaţi folosirea
sau eticheta cu caracteristicile
flăcării deschise, îndepărtaţi
tehnice din interiorul frigiderului
de produs toate materialele
pentru a afla ce agent frigorific
inflamabile şi aerisiţi imediat
este utilizat pentru frigiderul dvs.
încăperea.
Dacă acest produs conţine
- Nerespectarea acestor
gaz inflamabil (agent frigorific
instrucţiuni poate provoca
R-600a), contactaţi autoritatea
incendiu sau explozie.
locală cu privire la casarea în
siguranţă a acestui produs.
Avertizare; Risc de
incendiu / materiale
• Pentru a evita crearea de
inflamabile
amestec inflamabil de gaz şi aer
în cazul în care survine o scurgere
în circuitul frigorific, dimensiunea
încăperii în care poate fi amplasat
aparatul depinde de cantitatea de
agent frigorific utilizat.
• Nu porniţi niciodată un aparat
care prezintă semne de
deteriorare.
Dacă aveţi dubii, consultaţi-vă cu
dealerul dvs.
Încăperea trebuie să aibă
Română - 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
135
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
Simboluri şi precauţii
importante privind siguranţa:
AVERTIZARE
ATENŢIE
Pericole sau practici
neconforme cu
siguranţa, care pot
conduce la vătămare
corporală gravă sau
deces.
Pericole sau practici
neconforme cu
siguranţa, care pot
conduce la vătămare
corporală minoră
sau pagube ale
proprietăţii.
Aceste semne de avertizare
sunt prezente pentru a
preveni vătămarea dvs. şi a
altor persoane.
Vă rugăm să le respectaţi cu
atenţie.
După ce citiţi această
secţiune, păstraţi-o într-un
loc sigur, pentru consultare
ulterioară.
A
-
NU încercaţi.
NU dezasamblaţi.
-
NU atingeţi.
Respectaţi cu atenţie
îndrumările.
Scoateţi ştecherul din
priză.
Asiguraţi-vă că aparatul
este împământat, pentru
a preveni electrocutarea.
Apelaţi la centrul de
contact pentru asistenţă.
Notă.
Română - 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
136
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
u
SEMNE DE
AVERTIZARE FOARTE
IMPORTANTE
PENTRU TRANSPORT
ŞI AMPLASARE
AVERTIZARE
• La transportul şi instalarea
aparatului, trebuie să aveţi
grijă să vă asiguraţi că
•
nu este deteriorată nicio
componentă a circuitului
frigorific.
- Scurgerile de agent frigorific din
conducte se pot aprinde sau pot
provoca vătămarea ochilor.
•
Dacă este detectată o scurgere,
evitaţi flacăra deschisă sau
potenţialele surse de aprindere
şi aerisiţi timp de câteva minute
încăperea în care se află aparatul.
- Aparatul conţine o cantitate
mică de agent frigorific izobutan
(R-600a), un gaz natural cu
compatibilitate ecologică mare,
care este, totuşi, şi inflamabil.
La transportul şi instalarea
aparatului, trebuie să aveţi grijă să
vă asiguraţi că nu este deteriorată
nicio componentă a circuitului
frigorific.
•
-
SEMNE DE
AVERTIZARE FOARTE
IMPORTANTE
PENTRU INSTALARE
• Izolaţia deteriorată
a componentelor
electrice poate provoca
electrocutare sau incendiu.
Nu amplasaţi acest frigider în
lumina directă a soarelui şi nu-l
expuneţi la căldură provenită de
la sobe, aparate de încălzire a
încăperii sau alte aparate.
Nu conectaţi mai multe aparate în
acelaşi prelungitor cu mai multe
prize.
Frigiderul trebuie conectat
întotdeauna în priza sa electrică
individuală, care are un voltaj
nominal ce corespunde celui
de pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice.
Aceasta oferă performanţă
optimă şi, totodată, previne
supraîncărcarea circuitelor cu
cabluri electrice din casă, ceea
ce poate duce la pericol de
incendiu din cauza cablurilor
supraîncălzite.
Dacă priza de perete este
desprinsă, nu introduceţi
ştecherul.
Există risc de electrocutare sau
incendiu.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
�� 2:30
AVERTIZARE
Română - 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
137
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
• Nu utilizaţi un cablu care prezintă
crăpături sau deteriorări datorate
frecării, pe lungime sau la oricare
dintre capete.
• Nu trageţi şi nu îndoiţi excesiv
cablul de alimentare.
• Nu răsuciţi sau înnodaţi cablul de
alimentare.
• Nu agăţaţi cablul de alimentare
de un obiect metalic, nu aşezaţi
un obiect greu pe cablul de
alimentare, nu introduceţi cablul
de alimentare între obiecte şi nu
împingeţi cablul de alimentare în
spaţiul din spatele aparatului.
- Când mutaţi frigiderul, fiţi atenţi să
nu răsuciţi sau să nu deterioraţi
cablul de alimentare.
- Acest lucru poate provoca
electrocutare sau incendiu.
• Nu utilizaţi aerosoli lângă frigider.
- Aerosolii utilizaţi lângă frigider pot
provoca explozie sau incendiu.
- Nu îndoiţi excesiv cablul de
alimentare şi nu aşezaţi obiecte
grele pe el.
- Izolaţia deteriorată a
componentelor electrice poate
provoca electrocutare sau
incendiu.
• Conectaţi ştecherul în poziţie
corectă, cu cablul atârnând.
- În cazul în care conectaţi
ştecherul invers, cablul se poate
reteza şi poate provoca incendiu
sau electrocutare.
• Asiguraţi-vă că ştecherul nu este
strivit sau deteriorat de partea din
spate a frigiderului.
• Când mutaţi frigiderul, fiţi atenţi să
nu răsuciţi sau să nu deterioraţi
cablul de alimentare.
- Există pericol de incendiu.
• Nu ţineţi ambalajul la îndemâna
copiilor.
- Există risc de deces prin sufocare
în cazul în care copiii şi-l pun pe
cap.
• Acest aparat trebuie poziţionat
astfel încât ştecherul să fie
accesibil.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate conduce la electrocutare
• Înainte de a fi utilizat, acest
sau incendiu din cauza scurgerilor
frigider trebuie instalat şi
electrice.
amplasat corect, conform • Nu instalaţi acest aparat lângă o
manualului.
sursă de căldură sau un material
• Nu instalaţi frigiderul într-un loc
inflamabil.
umed sau în care poate veni în
• Nu instalaţi această aparat într-un
contact cu apa.
•
-
•
-
•
-
•
-
Română - 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
138
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
•
•
n
-
ă
•
e
i
r
n
�� 2:30
-
din frigider.
- Acestea pot provoca
electrocutare, incendiu, explozie
sau probleme cu produsul.
- Nu conectaţi niciodată cablul
de alimentare la o priză care
nu este împământată corect şi
asiguraţi-vă că împământarea
este efectuată conform normelor
locale şi naţionale.
•
-
•
• Acest aparat
trebuie împământat
corespunzător.
• Nu împământaţi aparatul la o
•
conductă de gaz, conductă
de apă din plastic sau linie
telefonică.
- Trebuie să împământaţi frigiderul
pentru a preveni scurgerile
de energie sau electrocutarea
provocată de scurgerile de curent
• În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat,
dispuneţi înlocuirea
lui imediată de către
producător sau de către
agentul de service.
Siguranţa din frigider trebuie
schimbată de un tehnician sau de
o companie de service calificată.
Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate provoca electrocutare sau
vătămare corporală.
La poziţionarea aparatului,
asiguraţi-vă că cablul de
alimentare nu este prins sau
deteriorat.
Nu amplasaţi prelungitoarele
de priză multiple sau sursele de
alimentare portabile din spatele
aparatului.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
-
mediu umed, uleios sau cu praf,
într-un loc expus la lumina directă
a soarelui şi la apă (ploaie).
Nu instalaţi aparatul într-un loc în
care pot exista scurgeri de gaze.
Acest lucru poate provoca
electrocutare sau incendiu.
Dacă există praf sau apă în
frigider, scoateţi ştecherul din
priză şi contactaţi centrul de
service Samsung Electronics.
În caz contrar, există risc de
incendiu.
Nu vă aşezaţi pe aparat şi nu
plasaţi obiecte (precum rufe,
lumânări aprinse, ţigări aprinse,
vase, substanţe chimice, obiecte
metalice etc.) pe aparat.
Acestea pot provoca
electrocutare, incendiu, probleme
cu produsul sau vătămare
corporală.
Română - 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
139
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
ATENŢIE
•
•
-
•
•
•
uşă a frigiderului poate duce la
căderea acestuia, provocând
vătămare corporală.
SEMNE DE
ATENŢIONARE
PENTRU INSTALARE
• Păstraţi ventilaţia deschisă
în locul de instalare a
aparatului şi structura de
montare liberă de orice
obstrucţii.
Permiteţi aparatului să rămână
neutilizat timp de 2 ore înainte de
a încărca alimente după instalare
şi pornire.
Este recomandabil ca instalarea
sau orice lucrare de service la
acest aparat să fie efectuată de
un tehnician sau de o companie
de service calificată.
Nerespectarea acestei indicaţii
poate provoca electrocutare,
incendiu, explozie, probleme cu
produsul sau vătămare.
La instalarea frigiderului, asiguraţivă că ambele picioare sunt în
contact cu podeaua, pentru o
instalare sigură.
Picioarele se află în partea din
spate jos a uşii congelatorului.
Introduceţi o şurubelniţă plată
şi rotiţi-o în direcţia săgeţii până
când se nivelează.
Echilibraţi întotdeauna încărcătura
de pe fiecare uşă.
Supraîncărcarea de pe orice
AVERTIZARE
•
-
•
•
•
SEMNE DE
AVERTIZARE FOARTE
IMPORTANTE
PENTRU UTILIZARE
• Nu atingeţi ştecherul cu
mâinile ude.
Acest lucru poate provoca
electrocutare.
Nu aşezaţi obiecte pe aparat.
Când deschideţi sau închideţi
uşa, obiectele pot cădea şi
provoca vătămare corporală şi/
sau pagube materiale.
Nu puneţi articole umplute cu
apă în frigider.
Dacă se varsă, există risc de
incendiu sau electrocutare.
Nu atingeţi pereţii interiori ai
congelatorului sau produsele
depozitate în congelator cu
mâinile ude.
Aceasta poate provoca
degerături.
Nu utilizaţi şi nu aşezaţi lângă
frigider substanţe sensibile la
temperatură, precum spray-uri
inflamabile, obiecte inflamabile,
gheaţă carbonică, medicamente
-
-
•
-
•
•
•
-
•
Română - 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
140
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
•
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
-
•
sau potenţialele surse de
aprindere şi aerisiţi timp de
câteva minute încăperea în care
se află aparatul.
Nu utilizaţi dispozitive mecanice
sau orice alte mijloace pentru
a accelera procesul de
decongelare, în afara celor
recomandate de producător.
Nu deterioraţi circuitul frigorific.
Nu pulverizaţi materiale volatile,
precum insecticid, pe suprafaţa
aparatului.
Fiind totodată dăunător pentru
oameni, poate provoca şi
electrocutare, incendiu sau
probleme cu produsul.
Nu utilizaţi un uscător de
păr pentru a usca interiorul
frigiderului. Nu aşezaţi o lumânare
aprinsă în frigider pentru
eliminarea mirosurilor neplăcute.
Acest lucru poate provoca
electrocutare sau incendiu.
Umpleţi rezervorul de apă, tăviţa
de gheaţă, formele pentru gheaţă
numai cu apă potabilă.
Nu îl umpleţi cu ceai sau băuturi
energizante, deoarece aceasta
poate conduce la deteriorarea
frigiderului.
Nu lăsaţi copiii să se agaţe de
uşă.
În caz contrar poate surveni
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
�� 2:30
-
sau substanţe chimice.
Nu ţineţi în frigider obiecte sau
substanţe volatile sau inflamabile
(benzen, diluant, gaz propan,
alcool, eter, GPL etc.).
Acest frigider este destinat doar
depozitării alimentelor.
Acest lucru poate provoca
incendiu sau explozie.
Nu depozitaţi în frigider produse
farmaceutice, materiale ştiinţifice
sau produse sensibile la
temperatură.
Produsele care necesită controlul
strict al temperaturii nu trebuie
depozitate în frigider.
Nu aşezaţi şi nu utilizaţi aparate
electrice în frigider/congelator,
decât dacă acestea sunt de tipul
recomandat de producător.
Dacă simţiţi miros de
medicamente sau fum, scoateţi
imediat ştecherul din priză şi
contactaţi centrul de service
Samsung Electronics.
Dacă există praf sau apă în
frigider, scoateţi ştecherul din
priză şi contactaţi centrul de
service Samsung Electronics.
În caz contrar, există risc de
incendiu.
Dacă este detectată o scurgere
de gaze, evitaţi flacăra deschisă
Română - 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
141
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
•
•
-
•
•
•
•
vătămare gravă.
Risc de captivitate a copiilor.
Nu lăsaţi copiii să intre în frigider.
Nu lăsaţi deschise uşile
frigiderului în timp ce frigiderul
este nesupravegheat şi nu lăsaţi
copiii să intre în frigider.
Nu permiteţi sugarilor sau copiilor
să intre în sertar.
Acest lucru poate provoca
decesul prin sufocare din
cauza captivităţii sau vătămare
corporală.
Nu vă aşezaţi pe uşa
congelatorului.
Uşa se poate strica şi poate
provoca vătămare corporală.
Pentru a preveni captivitatea
copiilor, trebuie să reinstalaţi
separatorul utilizând şuruburile
furnizate după curăţare sau alte
acţiuni, în cazul în care aţi scos
separatorul din sertar.
Nu utilizaţi dispozitive mecanice
sau orice alte mijloace pentru
a accelera procesul de
decongelare, în afara celor
recomandate de producător.
Nu deterioraţi circuitul frigorific.
• În cazul unei scurgeri de
gaze (precum propan,
GPL etc.), aerisiţi imediat
•
•
•
•
•
•
•
•
fără a atinge ştecherul.
Nu atingeţi aparatul sau
cablul de alimentare.
Nu utilizaţi un ventilator.
O scânteie poate provoca
explozie sau incendiu.
Utilizaţi doar lămpile cu LED-uri
furnizate de producător sau de
agentul de service.
Copiii trebuie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu se
joacă cu aparatul.
Feriţi-vă degetele de zonele cu
pericol de prindere; distanţele
dintre uşi şi dulap sunt foarte
mici.
Nu lăsaţi copiii să se agaţe de
uşă.
În caz contrar poate surveni
vătămare gravă.
Există risc de captivitate a
copiilor.
Nu lăsaţi copiii să intre în frigider.
Sticlele trebuie depozitate foarte
apropiate una de alta, astfel încât
să nu cadă.
Acest produs este destinat doar
depozitării alimentelor dintr-un
mediu casnic.
Nu aşezaţi niciodată degetele
sau alte obiecte în orificiul
distribuitorului, în toboganul de
gheaţă sau în recipientul pentru
-
•
-
-
-
-
-
Română - 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
142
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
•
-
• Nu încercaţi să reparaţi,
demontaţi sau modificaţi
aparatul pe cont propriu.
- Nu utilizaţi nicio siguranţă (precum
liţă din cupru, oţel etc.) în afară
de siguranţa standard.
- Când este necesară repararea
sau reinstalarea aparatului,
contactaţi cel mai apropiat centru
de service.
- Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate provoca electrocutare,
incendiu, probleme cu produsul
sau vătămare.
-
•
•
•
•
•
-
•
• Dacă aparatul emite un
zgomot ciudat, combustie,
miros sau fum, scoateţi
ştecherul imediat şi
contactaţi cel mai apropiat
centru de service.
Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate genera pericole de
electrocutare sau incendiu.
Scoateţi ştecherul din priză
înainte de a schimba lămpile din
interiorul frigiderului.
În caz contrar există risc de
electrocutare.
Dacă întâmpinaţi dificultăţi la
schimbarea becului, contactaţi
agentul de service.
Dacă produsul este echipat cu
lampă cu LED, nu dezasamblaţi
capacul lămpii şi lampa cu LED
pe cont propriu.
Contactaţi agentul de service.
Introduceţi ştecherul în priză cu
fermitate.
Nu utilizaţi un ştecher deteriorat,
un cablu de alimentare deteriorat
sau o priză desprinsă.
Acest lucru poate provoca
electrocutare sau incendiu.
Nu puneţi recipiente umplute cu
apă în aparat.
Dacă se varsă, există risc de
incendiu sau electrocutare.
Nu priviţi niciodată direct în lampa
LED UV un timp îndelungat.
Aceasta poate conduce la
vătămarea ochilor din cauza
razelor ultraviolete.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
�� 2:30
-
gheaţă.
Acest lucru poate provoca
vătămare corporală sau pagube
materiale.
Nu introduceţi mâinile, picioarele
sau obiecte metalice (precum
beţişoare de mâncat etc.) în
partea de jos sau din spate a
frigiderului.
Acest lucru poate provoca
electrocutare sau vătămare.
Toate muchiile ascuţite pot
provoca vătămare corporală.
Română - 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
143
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
- Produsele care necesită controlul
strict al temperaturii nu trebuie
depozitate în frigider.
• Nu este nevoie să deconectaţi
• Pentru a obţine
frigiderul de la alimentarea cu
performanţă optimă de la
energie dacă veţi lipsi de acasă
produs,
mai puţin de trei săptămâni.
- Nu aşezaţi alimente prea aproape
Dar scoateţi toate alimentele
în faţa orificiilor de aerisire din
dacă sunteţi plecaţi timp de trei
partea din spate a aparatului,
săptămâni sau mai mult.
deoarece acestea pot împiedica
Deconectaţi frigiderul, curăţaţi-l,
libera circulaţie a aerului în
clătiţi-l şi uscaţi-l.
compartimentul frigiderului.
• Nu aşezaţi băuturi carbogazoase
- Acoperiţi alimentele
sau spumoase în compartimentul
corespunzător sau aşezaţi-le în
congelatorului.
containere ermetice înainte de a
Nu puneţi sticle sau containere
le pune în frigider.
din sticlă în congelator.
- Nu puneţi alimente recent
- Când conţinutul îngheaţă, sticla
introduse la congelat lângă
se poate sparge şi poate provoca
alimente deja existente.
vătămare corporală sau pagube
• Nu puneţi pahare, sticle sau
ale proprietăţii.
băuturi carbogazoase în
• Nu modificaţi frigiderul.
congelator.
Modificările neautorizate pot
- Containerul poate îngheţa şi se
provoca probleme de siguranţă.
poate sparge, conducând la
Pentru readucerea la starea
vătămare.
iniţială în cazul unei modificări
• Respectaţi duratele maxime de
neautorizate, vom percepe costul
depozitare şi datele de expirare
integral al pieselor şi manoperei.
ale bunurilor congelate.
• Nu depozitaţi în frigider produse • Nu schimbaţi şi nu modificaţi
funcţionalităţile frigiderului.
farmaceutice sensibile la
- Schimbările sau modificările pot
temperaturi joase, materiale
provoca vătămare corporală şi/
ştiinţifice sau alte produse
sau pagube ale proprietăţii.
sensibile la temperaturi joase.
Nicio schimbare sau modificare
ATENŢIE
SEMNE DE
ATENŢIONARE
PENTRU UTILIZARE
-
•
•
•
-
•
Română - 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
144
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
l
•
a
�� 2:30
•
•
•
•
•
-
•
-
•
•
pe suprafeţele interioare şi lăsaţi
uşile deschise.
În caz contrar pot apărea mirosuri
şi mucegai.
Dacă frigiderul a fost udat cu apă,
scoateţi ştecherul şi contactaţi
centrul de service Samsung
Electronics.
Nu aplicaţi şocuri puternice sau
forţă excesivă pe suprafaţa de
sticlă.
Sticla spartă poate provoca
vătămare corporală şi/sau
pagube ale proprietăţii.
Nu vă aşezaţi pe şi nu vă agăţaţi
de uşa sau mânerul frigiderului.
Aceasta poate face frigiderul
să se răstoarne, uşa să se
desprindă sau vă puteţi prinde
mâna în deschizătura uşii, ceea
ce poate conduce la pagube
ale proprietăţii sau vătămare
personală.
În cazul în care cablul de
alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de agentul
de service al acestuia sau de
persoane cu calificare similară,
pentru a evita eventualele
pericole.
Nu păstraţi uleiul vegetal în
sertarele de pe uşa frigiderului.
Uleiul se poate solidifica,
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
-
efectuată de un terţ asupra
acestui aparat complet nu
este acoperită de service-ul în
garanţie Samsung, iar compania
Samsung nu este responsabilă
pentru problemele de siguranţă
sau pagubele care rezultă din
modificările terţilor.
Nu blocaţi orificiile de
aerisire. Dacă orificiile de aerisire
sunt blocate, în special cu o
pungă de plastic, frigiderul se
poate suprarăci.
Dacă această perioadă de răcire
durează prea mult, filtrul de
apă se poate strica şi provoca
scurgeri de apă.
Utilizaţi doar dispozitivele de
produs gheaţă furnizate cu
frigiderul.
Alimentarea cu apă a acestui
frigider trebuie instalată/
racordată doar de o persoană
calificată corespunzător şi trebuie
conectată doar la o sursă de apă
potabilă.
Dacă aveţi un concediu sau o
călătorie de afaceri de durată şi
nu veţi utiliza dozatorul de apă
sau de gheaţă, închideţi supapa
de apă.
În caz contrar pot surveni
scurgeri de apă.
Ştergeţi umezeala în exces de
Română - 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
145
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
alterându-i gustul şi făcându-l
greu de utilizat. În plus, pot
apărea scurgeri din recipientul
deschis şi uleiul scurs poate duce
la crăparea sertarului. După ce
deschideţi un recipient cu ulei,
cel mai bine este să-l păstraţi întrun loc răcoros şi cu umbră, cum
ar fi un dulap sau o cămară.
- Exemple de ulei vegetal: ulei de
măsline, ulei de porumb, ulei de
sâmbure de struguri, etc.
-
•
•
-
ATENŢIE
•
-
•
SEMNE DE
ATENŢIONARE
PENTRU CURĂŢARE
ŞI ÎNTREŢINERE
ştecherului, folosind o cârpă
uscată.
Scoateţi ştecherul şi curăţaţi-l cu
o cârpă uscată.
Nerespectarea acestei instrucţiuni
poate genera electrocutare sau
incendiu.
Nu curăţaţi aparatul stropindu-l
direct cu apă.
Nu utilizaţi benzen, diluanţi,
Clorox sau cloruri pentru
curăţare.
Acestea pot deteriora suprafeţele
aparatului şi pot provoca un
incendiu.
• Înainte de a-l curăţa sau
întreţine, deconectaţi
aparatul de la priză.
• Nu pulverizaţi produse de
- Nerespectarea acestei instrucţiuni
curăţare direct pe afişaj.
poate genera electrocutare sau
Literele tipărite de pe afişaj se pot
incendiu.
desprinde.
• Utilizaţi un burete curat sau o
Dacă în aparat a pătruns orice
cârpă moale şi un detergent
substanţă străină, precum apă,
blând cu apă caldă pentru a
scoateţi ştecherul şi contactaţi cel
curăţa frigiderul.
mai apropiat centru de service.
Nerespectarea acestei instrucţiuni • Nu utilizaţi soluţii de curăţare
abrazive sau dure cum ar fi
poate genera electrocutare sau
spray-uri pentru geamuri, praf
incendiu.
de curăţat, lichide inflamabile,
Îndepărtaţi periodic toate
acid muriatic, ceară de curăţare,
substanţele străine, cum ar fi
detergenţi concentraţi, înălbitori
praful sau apa, de pe terminalele
sau substanţe de curăţare ce
şi punctele de contact ale
conţin ulei mineral pe suprafeţele
-
•
A
•
•
Română - 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
146
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
i
�� 2:30
AVERTIZARE
SEMNE DE
AVERTIZARE FOARTE
IMPORTANTE
PENTRU CASARE
• Lăsaţi rafturile în poziţie,
astfel încât copiii să nu
poată urca uşor în frigider.
• Asiguraţi-vă că niciuna dintre
conductele din spatele aparatului
nu este deteriorată înainte de
casare.
• Se utilizează R-600a sau R-134a
ca agent frigorific.
Verificaţi eticheta compresorului
din partea din spate a aparatului
sau eticheta cu caracteristicile
tehnice din interiorul frigiderului
pentru a afla ce agent frigorific
este utilizat pentru frigiderul dvs.
Dacă acest produs conţine gaz
inflamabil (agent frigorific R-600a),
contactaţi autoritatea locală cu
privire la casarea în siguranţă a
acestui produs. Ciclopentanul
este utilizat ca gaz izolant.
Gazele din materialele izolaţiei
necesită o procedură specială de
casare.
Contactaţi autorităţile locale cu
privire la casarea ecologică în
siguranţă a acestui produs.
Asiguraţi-vă că niciuna dintre
conductele din spatele aparatelor
nu este deteriorată înainte de
casare.
Conductele vor fi rupte în spaţiu
deschis.
• Este periculos ca orice altă
persoană în afara unei persoane
de service autorizate să efectueze
lucrări de service asupra acestui
aparat.
În Queensland, persoana de
service autorizată TREBUIE să
deţină o autorizaţie sau o licenţă
pentru lucrări la instalaţiile de
gaze în cazul agenţilor frigorifici
cu hidrocarburi pentru a efectua
lucrări de service sau reparaţii ce
implică îndepărtarea capacelor.
(Doar în Australia)
• Când casaţi acest frigider sau
altele, scoateţi uşa/garniturile
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
i
exterioare (uşi şi dulapuri), piesele
din plastic, rafturile interioare sau
de pe uşă şi garnituri.
- Acestea pot zgâria sau deteriora
materialul.
• Nu curăţaţi rafturile sau capacele
din sticlă cu apă caldă atunci
când sunt reci. Rafturile şi
capacele din sticlă se pot sparge
dacă sunt expuse la modificări
bruşte de temperatură sau
impacturi cum ar fi lovirea sau
căderea.
Română - 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
147
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
-
•
•
-
uşilor şi clanţa uşii, astfel încât
copiii mici sau animalele să nu
poată fi prinse în interior.
Copiii trebuie supravegheaţi
pentru a vă asigura că nu intră în
aparat şi nu se joacă cu acesta.
Dacă sunt prinşi înăuntru, copiii
se pot răni şi există pericol de
moarte prin sufocare.
Casaţi ambalajul pentru acest
produs într-o manieră ecologică.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor
ambalajele, deoarece acestea
pot fi periculoase pentru copii.
Dacă un copil îşi bagă capul
într-o pungă, acest lucru poate
provoca sufocare.
SFATURI
SUPLIMENTARE
PENTRU UTILIZAREA
CORECTĂ
• În cazul unei pene de curent,
sunaţi la biroul local al companiei
de electricitate şi întrebaţi cât va
dura.
- Majoritatea penelor de curent
care sunt rezolvate în decurs de
o oră sau două nu vor afecta
temperaturile frigiderului.
Totuşi, trebuie să reduceţi la
minim numărul de deschideri ale
-
•
•
•
•
•
uşilor în timp ce curentul este
oprit.
Dacă pana de curent durează
mai mult de 24 de ore, scoateţi
toate alimentele congelate.
Dacă sunt furnizate chei cu
frigiderul, cheile nu trebuie
lăsate la îndemâna copiilor şi nu
trebuie să se afle în vecinătatea
aparatului.
Este posibil ca aparatul să
nu funcţioneze consecvent
(posibilitate de decongelare a
conţinutului sau ca temperatura
să devină prea ridicată în
compartimentul pentru alimente
congelate) când se află o
perioadă lungă de timp sub
limita inferioară a intervalului de
temperatură pentru care este
proiectat aparatul frigorific.
În cazul anumitor alimente,
păstrarea la rece poate avea un
efect negativ asupra proprietăţilor
acestora.
Aparatul dvs. nu formează
gheaţă, ceea ce înseamnă că nu
este nevoie să dezgheţaţi manual
aparatul, deoarece acest lucru
este realizat automat.
Creşterea temperaturii în cursul
dezgheţării poate respecta
cerinţele ISO.
Dar, dacă doriţi să preveniţi o
•
•
S
e
-
-
-
-
Română - 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
148
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
�� 2:30
directă de încălzire (de exemplu
radiator).
- Pentru eficienţă energetică,
este recomandat să nu blocaţi
aerisirile şi grilele.
- Lăsaţi alimentele calde să se
răcească înainte de a le aşeza în
aparat.
- Aşezaţi alimentele congelate în
frigider pentru a se dezgheţa.
Astfel puteţi utiliza temperaturile
joase ale produselor congelate
pentru răcirea alimentelor din
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
r
frigider.
creştere nedorită a temperaturii
alimentelor congelate în cursul
- Nu ţineţi mult timp deschisă uşa
dezgheţării aparatului, înveliţi
aparatului când introduceţi sau
alimentele congelate în câteva
scoateţi alimentele.
straturi de ziar.
Cu cât este mai mică durata în
care uşa este deschisă, cu atât
• Orice creştere de temperatură a
mai puţină gheaţă se va forma în
alimentelor congelate în cursul
congelator.
dezgheţării le poate scurta durata
de depozitare.
- La instalare, lăsaţi un spaţiu gol
în dreapta, în stânga, în spatele şi
• Nu recongelaţi alimentele care
deasupra congelatorului.
s-au dezgheţat complet.
Aceasta va contribui la reducerea
consumului de energie şi va
Sfaturi pentru economisirea
menţine facturile de curent
energiei
scăzute.
- Instalaţi aparatul într-o încăpere
- Pentru utilizarea cea mai eficientă
rece, uscată, cu aerisire
a energiei, menţineţi toate
adecvată.
accesoriile interne, precum
Asiguraţi-vă că nu este expus la
coşurile, sertarele, rafturile, în
lumina directă a soarelui şi nu-l
poziţia specificată de producător.
aşezaţi niciodată lângă o sursă
Acest aparat este destinat
utilizării în gospodărie şi în
aplicaţii similare, precum
- zonele de bucătărie ale
personalului din magazine, birouri
şi alte medii profesionale;
- ferme şi clienţi ai hotelurilor,
motelurilor şi în alte medii de tip
rezidenţial;
- medii de cazare şi masă;
- aplicaţii de catering şi similare,
fără vânzare cu amănuntul.
Română - 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
149
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
Configurarea frigiderului
PREGĂTIREA PENTRU
INSTALAREA FRIGIDERULUI
C
P
v
r
C
l
B
A
Felicitări pentru achiziţionarea frigiderului Samsung.
Sperăm că vă veţi bucura de funcţiile şi eficienţa de
ultimă oră pe care le oferă acest nou aparat.
• O locaţie cu acces facil la alimentarea cu apă.
• O locaţie fără expunere directă la lumina
soarelui.
• O locaţie cu podea netedă (sau aproape
netedă).
• O locaţie cu spaţiu suficient pentru ca uşile
frigiderului să se deschidă uşor.
• O locaţie care permite spaţiu suficient
la dreapta, stânga, în spate şi deasupra
frigiderului, pentru circulaţia aerului.
Dacă frigiderul nu are spaţiu suficient, acest
lucru poate avea o influenţă negativă asupra
eficienţei refrigerării şi a consumului de energie.
• O locaţie care vă permite să mutaţi frigiderul
uşor dacă acesta necesită întreţinere sau
service.
• Nu instalaţi frigiderul în locaţii în care
temperatura este mai mare de 43 °C (110 °F)
sau mai mică de 5 °C (41 °F).
Adâncimea „A”
733 mm
Lăţimea „B”
908 mm
Înălţimea „C”
1797 mm
Înălţimea totală „D”
1825 mm
P
f
î
A
p
P
m
l
C
î
N
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
908 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
Trebuie să alegeţi:
P
610 mm
Selectarea locaţiei optime pentru frigider
D
C
• Fiecare măsurătoare este bazată
pe dimensiunea proiectării (schema
produsului), deci poate diferi în funcţie de
metoda de măsurare.
Română - 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
150
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
Pentru a preveni deteriorarea podelei, asiguraţivă că picioarele de nivelare frontale sunt în poziţie
ridicată (deasupra podelei).
Consultaţi în manual "NIVELAREA FRIGIDERULUI",
la pagina 23.
SCOATEREA UŞILOR
FRIGIDERULUI
Dacă frigiderul este prea mare şi nu-l puteţi trece
cu uşurinţă prin cadrul uşii, puteţi să-i scoateţi
uşile.
Instrumente necesare (Nefurnizate)
Podeaua
Pentru instalare corectă, trebuie să amplasaţi acest
frigider pe o suprafaţă nivelată, dură, cu aceeaşi
înălţime ca restul podelei.
Această suprafaţă trebuie să fie suficient de solidă
pentru a susţine un frigider plin.
Pentru a proteja finisajul podelei, tăiaţi o bucată
mare de carton şi aşezaţi-o sub frigider când
lucraţi.
Când mutaţi frigiderul, trebuie s-o trageţi sau s-o
împingeţi drept înainte sau în spate.
Nu o trageţi dintr-o parte în alta.
Şurubelniţă Philips
Şurubelniţă lată (-)
(+)
Patent
ATENŢIE
Cheie imbus
(4 mm)
Cheie tubulară
(10 mm)
CONFIGURAREA
�� 2:30
Când mutaţi frigiderul
Cheie imbus
(5 mm)
• Deconectaţi frigiderul de la priză înainte
de a scoate uşile sau sertarele.
• Aveţi grijă să nu scăpaţi, deterioraţi sau
zgâriaţi uşile/sertarele în timpul scoaterii
acestora.
• Aveţi grijă când scoateţi uşile/sertarele. Uşile
sunt grele şi este posibil să vă vătămaţi.
• Refixaţi uşile/sertarele corect, pentru a evita:
- Umezeala provenită de la scurgerile de aer.
- Alinierea inegală a uşilor.
- Pierderile de energie din cauza garniturii
necorespunzătoare a uşilor.
Română - 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
151
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
DEZASAMBLAREA UŞILOR
FRIGIDERULUI
4. Scoateţi balamaua (F).
1. Cu uşa închisă, scoateţi cele 3 şuruburi care
fixează capacul superior (A) cu o şurubelniţă
Philips (+), apoi scoateţi capacul superior cu
toate cablurile ataşate.
3
F
5. Ridicaţi uşa frigiderului şi scoateţi-o.
• La demontarea şi remontarea uşii,
asiguraţi-vă că nu sunt decojite cablurile
electrice.
• Nu lăsaţi uşa să cadă.
4
ATENŢIE
A
2. Separaţi cei doi conectori de pe uşa din stânga
şi conectorul de pe uşa din dreapta. (B)
Apăsaţi manşonul alb (C) de pe racordul tubului
de apă, apoi separaţi tubul de apă (D).
DEZASAMBLAREA UŞILOR
CONGELATORULUI
• Asiguraţi-vă că scoateţi uşa frigiderului
înainte de a scoate uşa congelatorului.
• La dezasamblare, aveţi grijă la cablurile ataşate
în partea de jos a uşii congelatorului.
ATENŢIE
B
B
D
1. Cu uşa deschisă, scoateţi cu o şurubelniţă
Phillips (+) şurubul care fixează capacul (A) al
piciorului ajustabil al uşii, apoi dezasamblaţi
conectorul (B).
C
3. Ridicaţi mânerul fixatorului (E) şi trageţi-l spre
înainte.
R
F
•
A
B
R
1
E
E
2. Ridicaţi şi scoateţi capacul balamalei de
mijloc (C) de pe balamaua de deasupra uşii
congelatorului.
C
Română - 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
152
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
ATENŢIE
• Aveţi grijă să nu deterioraţi cablurile din
partea de jos a uşii.
Evitaţi să călcaţi pe ele etc.
2. Introduceţi butucul balamalei (C) în orificiul
balamalei de mijloc (D) şi puneţi capacul
balamalei (E).
D
• La asamblarea butucului şi a capacului
balamalei, asiguraţi-vă că sunt asamblate
în direcţia corectă.
4. Având grijă ca uşa să nu atingă balamaua de
mijloc (E), înclinaţi puţin uşa spre înainte şi apoi
ridicaţi-o pentru a o scoate.
C
1
CONFIGURAREA
�� 2:30
3. În timp de împingeţi uşa în direcţia indicată de
săgeată, ridicaţi butucul balamalei de mijloc (D).
E
D
E
2
3. Cu uşa deschisă, uniţi conectorii de pe partea
de jos a uşii.
REFIXAREA UŞILOR
FRIGIDERULUI
• Asiguraţi-vă că refixaţi uşa congelatorului
înainte de a refixa uşa frigiderului.
• Înainte de refixare, asiguraţi-vă că toţi conectorii
cablurilor din partea de jos a uşii congelatorului
sunt conectaţi.
ATENŢIE
-
Aveţi grijă să nu călcaţi pe conectori şi să nu-i
deterioraţi.
4. Ataşaţi capacul piciorului ajustabil, utilizând o
şurubelniţă Phillips (+).
Refixarea uşii frigiderului
1. Introduceţi uşa în balamaua inferioară (A) în
direcţia (1) şi apoi împingeţi uşa în direcţia (2).
Aveţi grijă să nu zgâriaţi uşa cu balamaua de
mijloc (B).
B
A
2
1
Română - 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
153
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
Asamblarea uşii frigiderului
1. Ataşaţi uşa scoasă a frigiderului la balamaua de
mijloc.
5. Conectaţi tubul de apă (C). Uniţi cei doi
conectori de pe uşa din stânga şi conectorul (E)
de pe uşa din dreapta.
E
E
C
2. Glisaţi balamaua frigiderului (A) în slotul de fixare
şi apoi apăsaţi-o în jos până ce este aliniată cu
orificiul din uşă.
6. Ataşaţi partea din faţă a capacului superior şi
apoi apăsaţi capacul în jos până ce ajunge la
orizontală.
Reintroduceţi şuruburile.
A
3. Introduceţi mânerul fixatorului (B) în direcţia
săgeţii, apoi întoarceţi-o în jos pentru
asamblare.
• Asamblaţi uşile congelatorului şi
frigiderului în ordinea inversă a
dezasamblării.
• În cazul în care conectorii cablurilor sunt
asamblaţi încrucişat, afişajul nu va funcţiona
corect.
ATENŢIE
N
Ş
S
N
P
f
u
n
i
N
i
î
v
D
a
d
fi
P
s
l
-
B
E
B
Centrul liniei indicatoare
4. Asamblaţi conectorul pentru cabluri.
Română - 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
154
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
Dacă frigiderul este aşezat pe o podea care nu
este plană, poate rezulta o diferenţă de înălţime
între uşi.
Nivelarea frigiderului
Pentru a evita riscul instabilităţii
frigiderului, plasaţi frigiderul pe
un suport orizontal, adus la
nivel conform instrucţiunilor de
instalare de mai jos.
Nerespectarea acestei
instrucţiuni poate provoca
înclinarea frigiderului şi
vătămare corporală.
Dacă partea din faţă a
aparatului este uşor mai ridicată
decât cea din spate, uşa poate
fi deschisă şi închisă mai uşor.
Plasarea frigiderului pe o
suprafaţă inegală va conduce
la o poziţie înclinată a acestuia.
- La instalarea frigiderului,
picioarele trebuie să atingă
cu fermitate podeaua.
Picioarele trebuie să se afle în
partea din spate sub fiecare
uşă.
Introduceţi-le cu ajutorul unei
şurubelniţe cu cap plat şi
strângeţi-le în direcţia indicată
de săgeată.
• Introduceţi o şurubelniţă cu cap plat (-) în slotul
mânerului de control pentru nivelarea piciorului
şi ajustaţi nivelul răsucind mânerul de control în
sens orar sau antiorar.
La rotirea în sens orar, frigiderul se ridică.
La rotirea în sens antiorar, frigiderul coboară.
Şurubelniţă lată (-)
CONFIGURAREA
�� 2:30
NIVELAREA FRIGIDERULUI
ŞI REGLAREA ÎNĂLŢIMII ŞI A
SPAŢIULUI UŞILOR
Braţ de control
• Dacă frigiderul nu are partea din faţă şi
cea din spate la acelaşi nivel, plasaţi un
panou solid (precum un panou de plastic,
o riglă de plastic etc.) pe podea în locul
unde vor fi picioarele din spate şi fixaţi-o
cu bandă adezivă.
Când împingeţi frigiderul, asiguraţi-vă că
picioarele din spate stau pe panou.
• În cazul unei podele de lemn sau al altei podele
delicate similare, aveţi grijă să nu deterioraţi
podeaua când împingeţi frigiderul la locul lui.
Română - 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
155
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
REGLAREA ÎNĂLŢIMII UŞII
I
D
Inele de fixare livrate cu frigiderul:
Dacă una din uşi este mai jos
decât cealaltă:
1 mm
• Asiguraţi-vă că frigiderul este
la nivel înainte de a ajusta uşa.
• Ajustaţi diferenţa de înălţime a uşii prin
introducerea unui inel de fixare (1) între uşă şi
balama, după cum este indicat în figură.
Puteţi utiliza inele la uşa din partea dreaptă a
compartimentului pentru alimente proaspete
şi pe ambele părţi ale compartimentului
congelatorului.
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
REGLAREA SPAŢIULUI UŞII
Dacă spaţiul dintre uşile compartimentelor din
stânga şi dreapta frigiderului nu este egal:
• Puteţi ajusta spaţiul prin
răsucirea şurubului din
partea dreaptă sus a uşii
compartimentului pentru
depozitare la rece.
• Nu răsuciţi şurubul prea mult.
Este posibil să-l rupeţi.
(1)
• După ce verificaţi diferenţa de înălţime, alegeţi
un inel de fixare cu o grosime adecvată.
Introduceţi un singur inel de fixare, întrucât
plasarea a două sau mai multe inele de fixare le
poate face să alunece în afară sau să scârţâie.
• Ridicaţi uşa inferioară şi introduceţi inelul de
fixare în spaţiul dintre uşă şi balama.
• Pentru a evita vătămarea corporală,
introduceţi şi scoateţi cu grijă inelele de
fixare.
• Nu lăsaţi inelele de fixare la îndemâna copiilor şi
asiguraţi-vă că aceştia nu se joacă cu ele şi nu
le introduc în gură.
1. Cu uşile închise, scoateţi cu o şurubelniţă
Philips (+) cele 3 şuruburi care fixează capacul
superior, apoi scoateţi capacul şi toate cablurile
conectate.
U
f
P
b
a
T
m
Î
a
D
d
P
f
a
D
m
d
s
D
v
f
P
p
ATENŢIE
• Împreună cu frigiderul sunt livrate inele
de fixare de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm şi
2,5 mm.
• Dacă frigiderul este la nivel înainte de a
fi încărcat cu alimente, este posibil să se
dezechilibreze din cauza greutăţii alimentelor.
În acest caz, ajustaţi din nou nivelul cu ajutorul
aceleiaşi proceduri.
• Dacă ridicaţi uşa prea sus, este posibil să se
frece de capacul din partea de sus.
•
2. Răsuciţi şurubul cu o
cheie imbus de 4 mm,
pentru a ajusta spaţiul.
3. Răsuciţi şurubul în sens orar (
) pentru a
mări spaţiul. Răsuciţi şurubul în sens anti orar
(
) pentru a micşora spaţiul.
Română - 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
156
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
Conectarea la conducta de alimentare cu
apă
Un dozator de apă cu un filtru este una dintre
funcţii utile ale noului dvs. frigider.
Pentru a contribui la promovarea unei sănătăţi mai
bune, filtrul de apă elimină particulele nedorite din
apă.
Totuşi, acesta nu sterilizează şi nu distruge
microorganismele.
În aceste scopuri, este recomandabil să
achiziţionaţi un sistem de purificare a apei.
De asemenea, furtunul de apă conectează
dispozitivul de produs gheaţă.
Pentru ca dispozitivul de produs gheaţă să
funcţioneze corect, este necesară o presiune a
apei de 138 ~ 862 kPa.
Dacă frigiderul este instalat într-o zonă cu presiune
mică a apei (sub 20 psi), puteţi instala o pompă
de suprapresiune pentru a compensa presiunea
scăzută.
După ce aţi conectat furtunul de apă, asiguraţivă că rezervorul de stocare a apei din interiorul
frigiderului este umplut corespunzător.
Pentru aceasta, apăsaţi maneta dozatorului de apă
până când apa curge prin robinet.
• Kiturile de instalare a furtunului de apă
sunt disponibile contra cost la dealerul
dvs.
Vă recomandăm să utilizaţi un kit de
instalare a furtunului de apă ce conţine
ţeavă de cupru şi piuliţă de compresie de
6 mm (¼”).
• Trebuie utilizate noile seturi de furtunuri furnizate
împreună cu aparatul, iar vechile seturi de
furtunuri nu trebuie reutilizate.
1. Mai întâi, închideţi alimentarea
principală cu apă.
2. Găsiţi cea mai apropiată conductă de apă
potabilă rece şi instalaţi clema conductei şi
supapa de închidere.
CONFIGURAREA
�� 2:30
INSTALAREA FURTUNULUI
DOZATORULUI DE APĂ
Conductă de apă rece
Clemă de conductă
Supapă de oprire
3. Conectaţi kitul de instalare a furtunului de apă la
supapa de închidere.
Conductă de apă
rece
Clemă de
conductă
Kit de instalare a
furtunului de apă
Supapă de oprire
Conectarea furtunului de alimentare cu
apă la frigider
Există câteva articole pe care trebuie să le
achiziţionaţi pentru a finaliza această conectare.
Trebuie să găsiţi aceste articole sub formă de kit la
magazinul local de feronerie.
Utilizarea ţevii de cupru
Utilizarea ţevii de plastic
• Ţeavă de cupru ¼”
• Piuliţă de compresie ¼”
(1 buc.)
• Manşon (2 buc.)
• Ţeavă de plastic ¼”
→ Cap turnat (Bulb)
• Piuliţă de compresie ¼”
(1 buc.)
Română - 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
157
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09
5. După ce porniţi frigiderul, lăsaţi dispozitivul de
produs gheaţă să producă gheaţă timp de 1-2
zile.
După această perioadă de timp, aruncaţi
primele 1 sau 2 recipiente de gheaţă pe care le
produce congelatorul pentru a vă asigura că au
fost eliminate toate impurităţile din furtunul de
apă.
Frigider
Piuliţă de
compresie (1/4”)
(asamblată)
Manşon
(Nefurnizat)
Ţeavă de plastic
(asamblată)
Montaj de
compresie
(Asamblat)
Cap turnat
(bulb)
Piuliţă de
compresie (B)
(1/4”)
(nefurnizată)
Ţeavă de cupru sau Ţeavă de plastic (A)
(Nefurnizată)
(Nefurnizată)
• Conectaţi furtunul de apă doar la o sursă
de apă potabilă.
• Dacă trebuie să reparaţi sau să dezasamblaţi
furtunul de apă, tăiaţi 1/4“ din ţeava de plastic
pentru a vă asigura că obţineţi un racord
corespunzător, fără scurgeri.
• Puteţi testa rapid furtunul de apă folosind o
cană de hârtie.
În condiţii normale, dozatorul de apă poate
umple o cană de 170 cc în circa 10 secunde.
U
U
Conducta casnică de alimentare cu apă
1. Conectaţi conducta de apă casnică la montajul
de compresie asamblat.
- Dacă utilizaţi ţeavă de cupru, fixaţi prin
alunecare piuliţa de compresie (B) (nefurnizată)
şi manşonul (nefurnizat) pe ţeava de cupru
(nefurnizată), conform ilustraţiei.
- Dacă utilizaţi ţeavă de plastic (A), introduceţi
capătul turnat (bulbul) ţevii de plastic (A) în
montajul de compresie.
ATENŢIE
• Nu utilizaţi ţeavă de plastic fără cap
turnat (bulb) (A).
2. Strângeţi piuliţa de compresie (B) pe montajul
de compresie.
Nu strângeţi prea tare piuliţa de compresie (B).
FUNCŢIILE PRODUSULUI
• RĂCIRE TRIPLĂ
- Congelatorul/compartimentul pentru alimente
proaspete/compartimentul convertibil pot
menţine temperaturi/umidităţi optime utilizând
fiecare câte un condensator. De asemenea,
mirosurile nu se vor amesteca.
• ZONA FLEXIBILĂ
- Poate depozita diverse articole, cu ajutorul
opţiunilor pentru congelator/răcire/selecţia
temperaturii de răcire/gheaţă subţire.
• RĂCIRE AVANSATĂ
- Tehnologia pentru temperaturi fixe păstrează
prospeţimea.
3. Daţi drumul la apă şi verificaţi dacă există
scurgeri.
Dacă descoperiţi picături de apă sau scurgeri în
zonele de racord, opriţi alimentarea principală
cu apă. Verificaţi racordurile şi, dacă este
necesar, strângeţi-le.
4. Curăţaţi filtrul cu circa 4 l (1 galon) de apă
înainte de a bea sau a utiliza apa din frigider.
(Lăsaţi să curgă prin filtru aproximativ 6 minute.)
Pentru a curăţa, apăsaţi cu un pahar sau o cană
mare pe maneta dozatorului de apă.
Umpleţi paharul, goliţi-l în chiuveta din bucătărie
după ce este plin, apoi repetaţi.
Română - 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
158
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:30 4:09 DA68-0
UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL
(1)
(4)
(2)
(5)
(7)
(3)
(8)
(6)
(1)
UTILIZAREA
�� 2:30
Utilizarea frigiderului Samsung
Freezer (Congelator)
(Apăsaţi timp de 3 secunde pentru
congelare rapidă)
(2)
Atingeţi acest buton pentru a seta
congelatorul la temperatura dorită.
Puteţi seta temperatura între -23°C şi
-15°C.
Atingeţi şi menţineţi atins acest buton
timp de 3 secunde pentru a reduce timpul
necesar pentru congelarea produselor din
congelator.
Poate fi util dacă trebuie să răciţi rapid
articole care se strică uşor sau dacă
temperatura din congelator a crescut
spectaculos.
(De exemplu, dacă uşa a fost lăsată
deschisă.)
Door Alarm (Alarmă uşă)
(Apăsaţi timp de 3 secunde pentru
°C↔°F)
Acest buton are două scopuri:
1. De a porni şi opri alarma pentru uşă
deschisă
Dacă alarma pentru uşă este setată la On
(Pornită), alarma sună dacă oricare uşă a
frigiderului este lăsată deschisă timp de
peste două minute.
Sunetul se va opri la închiderea uşii. Funcţia
de alarmă pentru uşă este presetată la On
(Pornită) din fabrică.
O puteţi opri apăsând, apoi eliberând acest
buton.
O puteţi reporni în aceeaşi manieră.
Pictograma se aprinde când funcţia este
pornită.
Când funcţia de alarmă pentru uşă este
pornită şi este declanşat sunetul alarmei,
pictograma de alarmă pentru uşă va
lumina intermitent în timp ce alarma sună.
2. Atingeţi şi menţineţi atins acest buton
timp de 3 secunde pentru a comuta
unităţile pentru temperatură între °C şi
°F.
Română - 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
159
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09
(3)
Energy Saver (Economie de energie)
(Apăsaţi timp de 3 secunde pentru
blocarea de control)
Dacă atingeţi acest buton, porniţi şi
opriţi modul Energy Saver (Economie de
energie). Când porniţi modul Energy Saver
(Economie de energie), pictograma Energy
Saver (Economie de energie) se aprinde.
Opriţi Energy Saver (Economie de energie)
şi pictograma se stinge.
Funcţia de economie de energie pentru
uşă este presetată din fabrică la „ON”
(Pornită).
Dacă apar pe uşi condens sau picături de
apă, opriţi modul Energy Saver (Economie
de energie).
De asemenea, dacă apăsaţi acest buton
timp de 3 secunde, blocarea de control
este activată, iar panoul de afişaj şi
butoanele dozatorului sunt blocate, astfel
încât nu pot fi utilizate.
Apăsaţi timp de 3 secunde pentru a
debloca.
(4)
(5)
Freezer (Congelator)
Selectaţi Freezer (Congelator) pentru o
temperatură identică cu a congelatorului.
• Folosiţi această setare pentru a păstra
alimentele congelate.
Soft Freezing (Congelare moderată)
Selectaţi Soft Freezing (Congelare
moderată) pentru a seta temperatura la
-5 °C.
• Folosiţi această setare pentru a păstra
carnea şi peştele proaspete un timp
mai îndelungat decât în frigider.
Fridge (Frigider)
(Apăsaţi timp de 3 sec. pentru răcire
rapidă)
Atingeţi acest buton pentru a seta frigiderul
la temperatura dorită.
Puteţi seta temperatura între 1 °C şi 7 °C.
Atingeţi şi menţineţi atins acest buton
timp de 3 secunde pentru a reduce timpul
necesar pentru răcirea produselor din
frigider.
Poate fi util dacă trebuie să răciţi rapid
articole care se strică uşor sau dacă
temperatura din frigider a crescut
spectaculos.
(De exemplu, dacă uşa a fost lăsată
deschisă.)
Cool Select+ (Selectare răcire)
(Încăperea cu selectarea răcirii)
Butonul dvs. CoolSelect+ (Selectare
răcire) vă permite să setaţi încăperea
cu selectarea răcirii din partea dreaptă
jos a frigiderului la una dintre cele patru
setări: Freezer (Congelator), Soft Freezing
(Congelare moderată), Chill (Răcire
avansată) sau Cool (Răcire).
Apăsaţi butonul CoolSelect+ (Selectare
răcire) timp de trei secunde pentru a activa
funcţia Încăpere cu selectarea răcirii, apoi
selectaţi una dintre cele patru setări.
Chill (Răcire avansată)
Selectaţi Chill (Răcire avansată) pentru a
seta temperatura la -1 °C.
• Folosiţi această setare pentru a păstra
delicatesele precum fripturi, peşte,
bacon şi brânză.
Cool (Răcire)
Selectaţi Cool (Răcire) pentru a seta
temperatura la 2 °C.
• Folosiţi această setare pentru a păstra
băuturile (sucurile, băuturile nealcoolice
şi berea), legumele, fructele etc.
Română - 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
160
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09 DA68-0
Ice Type (Tip de gheaţă)
(8)
Utilizarea filtrului de apă
Această pictogramă se aprinde când este
necesară schimbarea filtrului.
După ce utilizaţi aproximativ 300 de
galoane de apă, indicatorul pentru filtru se
aprinde. (în aproximativ 6 luni)
Atunci când deschideţi sau închideţi uşa,
pictograma va clipi în culoarea roşie timp
de câteva secunde.
După ce instalaţi noul filtru de apă, atingeţi
şi menţineţi atins butonul Crushed Ice
(Gheaţă pisată) timp de 3 secunde pentru
a reseta filtrul.
- Dacă apa nu este dozată sau este
dozată încet, trebuie să înlocuiţi filtrul
de apă, deoarece acesta este înfundat.
- Anumite zone prezintă cantităţi mari
de oxid de calciu în apă, ceea ce
determină înfundarea mai rapidă a
filtrului de apă.
Apăsaţi butonul Ice Type (Tip de gheaţă)
pentru a schimba tipul de gheaţă.
De fiecare dată când apăsaţi butonul Ice
Type (Tip de gheaţă), modurile Cubed Ice
(Cuburi de gheaţă) şi Crushed Ice (Gheaţă
pisată) alternează, iar pictogramele aferente
se aprind, indicând alegerea dvs.
Dacă nu aveţi nevoie de gheaţă, opriţi
această funcţie pentru a economisi apă şi
a reduce consumul de electricitate.
(Consultaţi mai jos Ice Maker Off (Dispozitiv
de produs gheaţă oprit)).
Lighting (Iluminare)
Atingeţi butonul Cubed (Cuburi de gheaţă)
timp de trei secunde pentru a seta lampa
cu LED a dozatorului (de sub afişaj) în
modul Continuu, astfel încât să rămână
aprinsă tot timpul.
Dacă doriţi ca lampa dozatorului să
se aprindă doar când cineva utilizează
dozatorul, apăsaţi din nou acest buton
timp de trei secunde, pentru a dezactiva
modul Continuu.
(7)
Filter (Filtru)
UTILIZAREA
�� 2:31
(6)
Anularea modului Expunere
Ice Maker Off (Dispozitiv de produs
gheaţă oprit) (Apăsaţi timp de 3
secunde)
Apăsaţi butonul Ice Maker Off (Dispozitiv
de produs gheaţă oprit) timp de
3 secunde, până ce se aprinde indicatorul
Ice Maker Off (Dispozitiv de produs gheaţă
oprit) (
).
ATENŢIE
• În cazul modului Expunere, frigiderul pare
că funcţionează, dar nu produce aer
rece.
Pentru a anula acest mod, apăsaţi
simultan, timp de 5 secunde, butoanele
Freezer (Congelator), Fridge (Frigider) şi
Door Alarm (Alarmă uşă), până ce se
aude un sunet de clopoţel.
Sau puteţi anula modul Expunere prin
oprirea aparatului.
Română - 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
161
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09
ÎNLOCUIREA FILTRULUI DE APĂ
AVERTIZARE
• Pentru a reduce riscul de pagube ale
proprietăţii datorate apei, NU utilizaţi
mărci generice de filtre de apă în frigiderul
dvs. SAMSUNG.
UTILIZAŢI DOAR FILTRE DE APĂ
MARCA SAMSUNG.
SAMSUNG nu este responsabilă legal
pentru niciun fel de pagube, inclusiv,
dar fără a se limita la, pagube ale
proprietăţii provocate de scurgeri de
apă din cauza utilizării unui filtru de
apă generic.
Î
a
d
2
3
1
3. Introduceţi noul filtru în tocul filtrului (4).
(Roşu)
2
4
3
Frigiderele SAMSUNG sunt proiectate să
funcţioneze DOAR CU filtre de apă SAMSUNG.
Butonul Filter (Filtru) devine roşu pentru a vă
informa că este momentul să schimbaţi cartuşul
filtrului de apă.
Pentru a vă acorda timp să faceţi rost de un
filtru nou, butonul devine roşu chiar înainte de
terminarea capacităţii filtrului curent.
Schimbarea filtrului la timp vă oferă cea mai
proaspătă şi mai curată apă din frigider.
4
4. Împingeţi filtrul, apoi rotiţi-l în sens orar până
când se blochează.
1. Opriţi alimentarea cu apă.
Apoi rotiţi filtrul de apă (1) cu circa 1/4 de tură,
în sens antiorar.
2. Trageţi filtrul de apă (1) din carcasa filtrului (2).
2
1
• Pentru a schimba filtrul de apă mai uşor,
închideţi supapa de alimentare cu apă.
• Uneori, este dificil de dezasamblat filtrul de
apă, deoarece impurităţile din apă determină
înţepenirea acestuia. Dacă aveţi dificultăţi,
apucaţi ferm filtrul de apă şi trageţi tare.
• Când scoateţi filtrul de apă, poate curge puţină
apă din orificiu. Acest lucru este normal. Pentru
a reduce la minim scurgerile de apă, ţineţi
cartuşul orizontal când îl trageţi.
• Pentru a preveni revărsarea, goliţi tava filtrului de
apă (3) şi uscaţi spaţiul din jurul tocului filtrului (2).
• Dacă întâmpinaţi probleme la
introducerea filtrului de apă din cauza
presiunii mari a apei, închideţi supapa de
alimentare cu apă.
• Simbolul de blocare trebuie să fie aliniat cu linia
indicatorului.
5. Atingeţi şi menţineţi apăsat butonul „Crushed
(Hold 3 sec for Filter Reset) (Gheaţă pisată
(Apăsaţi 3 secunde pentru resetarea filtrului)
((Resetare filtru)) timp de circa 3 secunde pentru a
reseta filtrul de apă. Indicatorul se schimbă din
culoarea roşie în oprit.
6. Dacă aţi oprit alimentarea cu apă, reporniţi-o.
• Pentru un filtru de apă de schimb, vizitaţi
centrul dvs. local de îmbunătăţiri, vizitaţi
distribuitorul online de componente
Samsung sau contactaţi dealerul dvs.
autorizat Samsung.
Asiguraţi-vă că filtrul de apă de schimb
are sigla SAMSUNG pe cutie şi pe filtrul
de apă.
Română - 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
162
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09 DA68-0
1. Porniţi alimentarea principală cu apă şi apa de
la conducta de alimentare cu apă.
2. Lăsaţi să curgă apă prin dozator până când apa
devine limpede (circa 6-7 minute).
Astfel se va curăţa sistemul de alimentare cu
apă şi se va elimina aerul din conducte.
3. În anumite gospodării poate fi necesară o
curăţare suplimentară.
4. Deschideţi uşa frigiderului şi asiguraţi-vă că nu
există scurgeri de apă ce provin de la filtrul de
apă.
IMPORTANT pentru alimentarea cu apă
prin osmoză inversă:
Presiunea apei care iese dintr-un sistem de osmoză
inversă şi intră în supapa frigiderului de admisie a
apei trebuie să fie între 241 şi 827 kPa.
Dacă este conectat un sistem de filtrare a apei
prin osmoză inversă la alimentarea dvs. cu apă
rece, presiunea apei în sistemul de osmoză inversă
trebuie să fie de minim 276 - 414 kPa.
Dacă presiunea apei în sistemul de osmoză inversă
este mai mică de 276 - 414 kPa:
• Verificaţi dacă filtrul de sedimente din sistemul
de osmoză inversă este blocat.
Înlocuiţi filtrul dacă este necesar.
• Permiteţi reumplerea rezervorului de depozitare
din sistemul de osmoză inversă după utilizarea
intensivă.
• Dacă frigiderul are un filtru de apă, acesta
poate reduce suplimentar presiunea apei când
este utilizat împreună cu un sistem de osmoză
inversă. Înlocuiţi filtrul de apă.
UTILIZAREA
�� 2:31
Îndepărtarea reziduurilor din conducta de
alimentare cu apă după instalarea filtrului
de apă.
Dacă aveţi întrebări despre presiunea apei, apelaţi
la un instalator calificat, autorizat.
• Asiguraţi curăţarea temeinică a
dozatorului; în caz contrar, apa poate
picura din dozator.
Aceasta înseamnă că există încă aer în
furtun.
Română - 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
163
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09
CONTROLUL TEMPERATURII
• Indicatorul de temperatură pentru
congelator şi frigider clipeşte dacă
temperatura din compartimentul
frigiderului sau cel al congelatorului creşte
spectaculos.
(Indicatorul de temperatură pentru
congelator sau frigider va înceta să
clipească atunci când temperatura din
congelator sau frigider revine la valorile
normale.
Dacă indicatorul de temperatură continuă
să clipească mai multe ore, contactaţi
centrul de service.)
Temperaturi recomandate pentru
compartimentele congelatorului şi
frigiderului
Temperaturile recomandate pentru
compartimentele congelatorului şi frigiderului sunt
-19 °C şi 3 °C (sau -2 °F şi 38 °F), respectiv.
Dacă temperaturile compartimentelor congelatorului
şi frigiderului sunt prea mari sau prea mici, reglaţi
temperatura manual.
C
F
Congelarea rapidă
CONTROLUL TEMPERATURII
CONGELATORULUI
Temperatura recomandată (congelator): -19 °C (-2 °F)
Congelator
Apăsaţi butonul Freezer (Congelator) pentru a seta
temperatura dorită în intervalul dintre -15 °C şi
-23 °C.
Temperatura prestabilită este setată la -19 °C
şi, de fiecare dată când apăsaţi butonul Freezer
(Congelator), temperatura se va schimba la
următoarea valoare, iar indicatorul de temperatură
va afişa temperatura dorită.
Funcţia de congelare rapidă accelerează
compresorul congelatorului, determinându-l să
scadă rapid temperatura la valoarea pe care aţi
ales-o.
Dacă menţineţi apăsat timp de 3 secunde butonul
Freezer (Congelator), funcţia Power Freezer
(Congelare rapidă) va fi activată.
Funcţia Power Freeze (Congelare rapidă) este
utilă atunci când congelaţi rapid un articol, doriţi o
cantitate mare de gheaţă sau doriţi răcirea rapidă a
congelatorului dacă temperatura acestuia a crescut
spectaculos (de exemplu, dacă uşa a fost lăsată
deschisă).
Pentru a opri manual funcţia de congelare rapidă,
apăsaţi butonul Freezer (Congelator) şi apoi setaţi
din nou temperatura pentru congelator.
Funcţia de congelare rapidă se opreşte automat
după 50 de ore, pentru a scădea consumul de
energie electrică.
Când utilizaţi această funcţie, consumul de energie
al frigiderului va creşte.
Dacă aveţi nevoie să congelaţi cantităţi mari de
alimente, activaţi funcţia Power Freeze (Congelare
rapidă) cu cel puţin 20 de ore înainte.
A
t
T
fi
t
i
d
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
-17 °C
-16 °C
•
-15 °C
Română - 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
164
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09 DA68-0
CONTROLUL TEMPERATURII
FRIGIDERULUI
UTILIZAREA DOZATORULUI DE
APĂ RECE
e
Apăsaţi butonul corespunzător tipului
de gheaţă pentru a selecta cum doriţi
să fie dozată.
Utilizarea manetei pentru gheaţă (1)
t
�� 2:31
Temperatura recomandată (frigider): 3 °C (37 °F)
Împingeţi uşor maneta dozatorului de gheaţă (1) cu
paharul. Gheaţa se va scurge din dozator.
Puteţi alege tipul de gheaţă apăsând mai întâi
butonul pentru cuburi sau pentru gheaţă pisată.
Apăsaţi butonul Fridge (Frigider) pentru a seta
temperatura dorită în intervalul dintre 1 °C şi 7 °C.
Temperatura prestabilită este setată la 3°C şi, de
fiecare dată când apăsaţi butonul Fridge (Frigider),
temperatura se va schimba la următoarea valoare,
iar indicatorul de temperatură va afişa temperatura
dorită.
3 °C
4 °C
2 °C
5 °C
1 °C
7 °C
UTILIZAREA
ă
FĂRĂ GHEAŢĂ
Selectaţi această opţiune dacă
doriţi să opriţi dispozitivul de
produs gheaţă
Utilizarea manetei pentru apă (2)
6 °C
• Temperatura congelatorului, frigiderului
sau încăperii pentru selectarea răcirii
poate creşte când deschideţi uşile
prea frecvent sau dacă este introdusă
o cantitate mare de alimente calzi sau
fierbinţi.
• Aceasta poate determina afişajul digital să
lumineze intermitent.
După ce temperatura congelatorului şi
frigiderului revine la cea normală setată, afişajul
digital nu va mai lumina intermitent.
• Dacă acesta nu se opreşte, poate fi nevoie să
„resetaţi” frigiderul.
Încercaţi să deconectaţi aparatul, aşteptaţi circa
10 minute, apoi conectaţi din nou cablul de
alimentare.
• Dacă există o eroare de comunicare între afişaj
şi controllerul principal, lumina afişajului poate
prezenta mesajul "PC-Er" intermitent şi se poate
auzi un bip.
Dacă nu se opreşte, ci continuă pe o perioadă
mare, contactaţi un centru de service Samsung
Electronics.
Împingeţi uşor maneta dozatorului de apă (2) cu
paharul.
Apa va curge din dozator.
(1)
(2)
• Dacă împingeţi maneta pentru apă şi
cea pentru gheaţă aproximativ în acelaşi
timp, dozatorul funcţionează doar cu
prima opţiune pe care aţi selectat-o sau
aţi împins-o efectiv.
• Aşteptaţi 1 secundă înainte de a scoate
cana după dozarea apei, pentru a
preveni vărsarea acesteia. Nu trageţi în
afară maneta dozatorului după ce curge
gheaţa sau apa.
Aceasta revine automat.
Română - 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
165
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09
Utilizarea combinată a dozatorului de
gheaţă şi de apă
Pentru a obţine gheaţă şi apă, împingeţi mai întâi
maneta pentru gheaţă (1), apoi mutaţi paharul în
jos şi apăsaţi maneta dozatorului de apă (2).
ÎNTREŢINEREA RECIPIENTULUI
DE GHEAŢĂ
• Pentru a curăţa compartimentul/recipientul de
gheaţă, spălaţi-l cu un detergent slab, clătiţi-l
bine şi uscaţi-l temeinic.
Nu utilizaţi substanţe de curăţat aspre sau
abrazive ori solvenţi.
• Gheaţa este produsă sub formă de cuburi.
Când selectaţi „Crushed” (Gheaţă pisată),
dispozitivul de produs gheaţă mărunţeşte
cuburile de gheaţă, transformându-le în gheaţă
pisată.
• Când selectaţi Cubed Ice (Cuburi de gheaţă)
după ce utilizaţi modul Crushed Ice (Gheaţă
pisată), poate fi produsă o cantitate mică de
gheaţă pisată reziduală.
• Cuburile de gheaţă produse rapid vor avea
culoarea albă, ceea ce indică faptul că au fost
produse normal.
• Dacă gheaţa nu iese, scoateţi recipientul pentru
gheaţă şi apăsaţi butonul Test (Testare) aflat
pe partea dreaptă a dispozitivului de produs
gheaţă.
Consultaţi ilustraţia de mai jos, de la Producerea
gheţii.
• Nu apăsaţi încontinuu butonul de testare dacă
tăviţa este plină cu gheaţă sau cu apă.
Apa se poate revărsa sau gheaţa poate bloca
recipientul.
• Pentru a testa dispozitivul de produs gheaţă,
apăsaţi butonul de testare de pe dispozitivul de
produs gheaţă.
Veţi auzi soneria frigiderului (ding-dong). Când
se aude soneria, eliberaţi butonul de testare.
• Soneria se aude automat din nou, pentru a
vă informa că dispozitivul de produs gheaţă
funcţionează bine.
Verificarea nivelului
apei
Butonul de testare
ATENŢIE
ATENŢIE
ATENŢIE
PRODUCEREA GHEŢII
• Pentru a umple recipientul pentru gheaţă la
capacitatea maximă după instalare, urmaţi
aceşti paşi:
1. Lăsaţi frigiderul să funcţioneze şi să se răcească
timp de 24 de ore (sau 1 zi întreagă).
- Această perioadă de aşteptare de 24 de ore va
permite dispozitivului de produs gheaţă să se
răcească corespunzător.
2. Dozaţi 4-6 cuburi de gheaţă în pahar.
3. După 8, apoi după 16 ore, dozaţi un pahar plin
de gheaţă.
ATENŢIE
• Dacă doriţi să scoateţi cuburile de gheaţă
fără a folosi recipientul pentru gheaţă,
opriţi dispozitivul de produs gheaţă.
(Totuşi, scoateţi capacul frontal al
dispozitivului de produs gheaţă.)
Reţineţi că din dispozitivul de produs
gheaţă se pot revărsa cuburi de gheaţă
peste sertar.
U
(
C
s
D
s
P
g
m
a
A
d
P
a
D
d
m
• Nu puneţi alimente în recipientul pentru
gheaţă
Dacă depozitaţi alimente în recipientul
de produs gheaţă, acestea pot lovi
dispozitivul de produs gheaţă când
deschideţi sau închideţi uşa, provocând
deteriorarea acestuia.
• Reţineţi că din dispozitivul de produs
gheaţă se pot revărsa cuburi de gheaţă
peste sertar când scoateţi din acesta
recipientul pentru gheaţă. În acest caz,
asiguraţi-vă că aţi curăţat cuburile de
gheaţă vărsate în sertar.
• Dacă survine o pană de curent electric,
este posibil ca aceste cuburi de gheaţă
să se topească şi să îngheţe la loc
împreună, la revenirea curentului electric,
făcând dozatorul nefuncţional.
•
•
Pentru a preveni această problemă, după o pană
de curent, scoateţi recipientul pentru gheaţă şi
aruncaţi gheaţa sau apa reziduală.
• Dacă utilizaţi toată gheaţa dintr-o dată, trebuie
să repetaţi paşii 2 şi 3 de mai sus.
Totuşi, aşteptaţi doar 8 ore înainte de a
scoate primele 4-6 cuburi de gheaţă.
Astfel se vor recompleta cuburile de gheaţă şi
se va asigura producţia maximă de gheaţă.
Română - 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
166
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09 DA68-0
UTILIZAREA FUNCŢIEI ICE OFF
(GHEAŢĂ OPRITĂ)
• Dacă recipientul pentru gheaţă nu este
împins ferm la locul său, gheaţa din el se
poate topi.
ă
Dacă recipientul nu se fixează, rotiţi spirala la 90
de grade (consultaţi ultima ilustraţie din dreapta, de
mai jos) şi încercaţi din nou.
• Interiorul recipientului pentru gheaţă
este foarte rece când frigiderul este în
funcţiune.
Nu puneţi mâna adânc în recipientul
pentru gheaţă
• Utilizaţi doar dispozitivul de produs gheaţă
furnizat cu frigiderul.
Alimentarea cu apă a acestui frigider trebuie
instalată/racordată doar de o persoană calificată
corespunzător.
Racordaţi doar la o sursă de apă potabilă.
• Pentru ca dispozitivul de produs gheaţă să
funcţioneze corespunzător, este necesară o
presiune a apei de 138 ~ 862 kPa.
Dacă plecaţi într-un concediu sau o călătorie de
afaceri de durată şi nu veţi utiliza dozatorul de apă
sau de gheaţă pe o perioadă lungă:
- Închideţi supapa de apă.
În caz contrar pot surveni scurgeri de apă.
- Scoateţi toate alimentele şi toată gheaţa din
recipientul pentru gheaţă.
- Deconectaţi frigiderul.
- Ştergeţi umezeala în exces din interior şi lăsaţi
uşile deschise.
În caz contrar pot apărea mirosuri şi mucegai.
REGULI DE URMAT PENTRU
DISPOZITIVUL DE PRODUS
GHEAŢĂ
Nu puneţi degetele, mâinile sau orice alt
obiect neadecvat în tobogan sau în recipientul
dispozitivului de produs gheaţă.
- Este posibil să vă răniţi sau să deterioraţi
frigiderul. Nu puneţi niciodată degetul sau orice
alt obiect în orificiul dozatorului.
- Este posibil să vă răniţi.
Nu încercaţi să dezasamblaţi dispozitivul de
produs gheaţă.
Nu spălaţi şi nu pulverizaţi recipientul pentru
gheaţă cu apă în timp ce se află în frigider.
Scoateţi-l pentru a-l curăţa
ATENŢIE
ATENŢIE
• Când introduceţi tava dispozitivului de
produs gheaţă, asiguraţi-vă că tava este
bine centrată la intrare.
În caz contrar, tava se poate înţepeni.
Fenomenul de tulburare a apei
e
�� 2:31
UTILIZAREA
Când selectaţi modul Ice Off (Gheaţă oprită),
scoateţi toate cuburile din recipient.
Dacă lăsaţi cuburi de gheaţă în recipient, acestea
se pot grupa, fiind apoi dificil de scos.
Pentru a scoate în siguranţă recipientul pentru
gheaţă şi a evita orice vătămare corporală, puneţi o
mână sub fundul recipientului şi cealaltă pe o latură
a acestuia.
Apoi, ridicaţi recipientul pentru gheaţă şi trageţi-l
direct afară.
Pentru a pune la loc recipientul pentru gheaţă,
apăsaţi-l ferm înapoi.
CÂND PLECAŢI ÎN CONCEDIU...
• Toată apa furnizată către frigider curge
printr-un filtru de apă alcalin central.
În procesul de filtrare, presiunea apei
care a curs din filtru creşte, iar apa devine
saturată cu oxigen şi azot.
Când această apă ajunge în aer,
presiunea creşte, iar oxigenul şi azotul
devin suprasaturate, ceea ce duce la
formarea de bule de gaz.
Apa poate avea temporar aspect ceţos
sau tulbure din cauza acestor bule de
oxigen.
După câteva secunde, apa se va limpezi.
Română - 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
167
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:09
COMPONENTELE ȘI CARACTERISTICILE
R
Utilizaţi această pagină pentru a vă familiariza suplimentar cu componentele și caracteristicile frigiderului
Frigider
Dispozitiv de produs
gheaţă
F
r
a
N
Raft pliabil
Raft fix
Raft rapid
Protecţie
multifuncţională a
frigiderului
Tavă de ouă
Filtrul de apă
Sertare de legume și
fructe proaspete EZ
Raft glisant EZ al
congelatorului
Încăpere de selectare
a răcirii
Recipient de depozitare
a alimentelor uscate și
a cărnii
Compartimentele de pe
uși ale congelatorului
(1)
Congelator
(1)
Încăpere de selectare a
răcirii
Protecţiile ușii din congelatorul acestui model sunt secţiuni cu două stele, cu excepţia protecţiei
superioare, astfel încât temperatura din secţiunile cu două stele este ușor mai ridicată decât în
alte compartimente ale congelatorului.
1 este secţiune cu două stele.
Când închideţi ușa, asiguraţi-vă că secţiunea prinsă în balama verticală este în poziţie corectă
pentru a evita zgârierea celeilalte uși. Dacă secţiunea prinsă în balama verticală este poziţionată
invers, așezaţi-o în poziţia corectă și închideţi ușa.
La anumite intervale poate apărea umezeală pe secţiunea prinsă în balama verticală.
În timp, mânerul ușii se poate slăbi.
În acest caz, strângeţi șuruburile aflate pe interiorul ușii.
Dacă închideţi o ușă cu prea multă forţă, cealaltă ușă se poate deschide.
Când se deschide ușa, comutatorul de interblocare oprește automat motorul burghiului din
dispozitivul de produs gheaţă, din motive de siguranţă.
Când lampa LED interioară sau exterioară nu se mai aprinde, vă rugăm să contactaţi service-ul
Samsung.
Română - 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
168
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:31
4:09 DA68-0
2018.
Recipiente de ușă
Frigiderul dvs. este expediat cu recipiente de ușă de diferite tipuri și de diferite dimensiuni. Dacă
recipientele de ușă pentru frigiderul dvs. au fost împachetate separat, folosiţi figura de mai jos, pentru a vă
ajuta să vă poziţionaţi recipientele în mod corespunzător.
Numărul de sertare de pe ușă poate fi diferit în funcţie de model.
UTILIZAREA
Română - 37
�� 2:31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
169
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:31
4:09
2018.
PIESĂ SUPLIMENTARĂ RAFTUL ANSAMBLU AL
CONGELATORULUI
• RAFTUL ANSAMBLU AL
CONGELATORULUI va fi utilizat doar în
locaţia desemnată, cu sertarul din mijloc
scos.
• Nu așezaţi și nu utilizaţi RAFTUL ANSAMBLU
AL CONGELATORULUI pe raftul glisant EZ al
congelatorului.
• Pentru a preveni deteriorarea când nu este
utilizat, depozitaţi RAFTUL ANSAMBLU AL
CONGELATORULUI într-un loc sigur.
• Nu introduceţi raftul cu susul în jos sau în
direcţie inversă.
ATENŢIE
Pentru a obţine mai mult spaţiu, puteţi scoate
fiecare sertar din mijloc al congelatorului și
încăperea cu selectarea răcirii.
Apoi găsiţi „RAFTUL ANSAMBLU AL
CONGELATORULUI”, între sertarele din mijloc și
de jos ale congelatorului și încăperea cu selectarea
răcirii, deoarece raftul nu afectează caracteristicile
termice și mecanice.
S
F
1
•
•
RAFT ANSAMBLU CONGELATOR
RAFT ANSAMBLU
CONGELATOR
Raft glisant EZ
al congelatorului
Sertar din mijloc
Locaţia RAFTULUI
ANSAMBLU AL
CONGELATORULUI
•
1. Îndepărtaţi banda atașată pe raft.
2. Scoateţi sertarul din mijloc pentru a asambla
RAFTUL ANSAMBLU AL CONGELATORULUI.
3. Introduceţi RAFTUL ANSAMBLU AL
CONGELATORULUI cu marcajul „REAR” (Spate)
în sus.
(1)
Română - 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
170
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:31
4:09 DA68-0
2018.
SCOATEREA ACCESORIILOR
FRIGIDERULUI
1. Compartimentele sau suporturile de pe uşă
• Pentru scoatere - pur şi simplu ridicaţi
compartimentul şi trageţi-l drept.
• Pentru remontare - glisaţi compartimentul
deasupra locaţiei dorite şi împingeţi-l în jos până
când se opreşte.
• Pot surveni vătămări în cazul în care
compartimentele de pe uşi nu sunt fixate
ferm pe acestea.
Nu permiteţi copiilor să se joace cu
compartimentele.
Colţurile ascuţite ale compartimentelor
pot provoca vătămări.
ATENŢIE
• Rafturile din sticlă călită sunt grele.
Scoateţi-le cu mare grijă.
UTILIZAREA
ATENŢIE
2. Rafturile din sticlă călită
• Pentru scoatere - înclinaţi partea din faţă a
raftului în direcţia indicată (1) şi ridicaţi-l vertical
(2). Scoateţi raftul.
• Pentru remontare - înclinaţi în sus partea din
faţă a raftului şi ghidaţi cârligele raftului în fante
la înălţimea dorită.
Apoi coborâţi partea din faţă a raftului astfel
încât cârligele să poată intra în fante.
1
2
• Nu ajustaţi un compartiment plin cu
alimente.
Mai întâi scoateţi alimentele.
3. Sertarele de legume şi fructe (Zona proaspătă
EZ)
• Ţineţi sertarul cu o mână, ridicaţi-l uşor în timp
ce îl trageţi înainte, apoi scoateţi-l din frigider.
• Scoateţi compartimentele de pe uşă
înainte de a scoate sertarul, pentru a nu
le deteriora.
• Metodă de îndepărtare a prafului - scoateţi
suportul şi spălaţi-l cu apă.
• Dacă este pătat cu ulei după utilizare,
spălaţi-l imediat cu apă.
Română - 39
2:31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
171
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
CURĂŢAREA FRIGIDERULUI
• Nu utilizaţi benzen, diluant, Clorox sau
detergent pentru maşină pentru a curăţa
frigiderul. Acestea pot deteriora suprafaţa
aparatului şi pot provoca incendiu.
• Nu pulverizaţi apă pe frigider când acesta
este în priză, deoarece se poate produce
electrocutare.
AVERTIZARE
D
• Pentru a curăţa frigiderul, urmaţi aceşti paşi:
1. Deconectaţi cablul de alimentare al frigiderului.
2. Umeziţi uşor cu apă o lavetă moale, fără scame,
sau un prosop de hârtie.
Nu utilizaţi niciun fel de detergent pentru
curăţarea frigiderului, deoarece acesta
poate decolora sau deteriora frigiderul.
3. Ştergeţi interiorul şi exteriorul frigiderului până
când este curat şi uscaţi-l.
4. Reconectaţi cablul de alimentare al frigiderului.
SCHIMBAREA BECURILOR
INTERIOARE
Lampa cu LED a congelatorului/
frigiderului
• În cazul în care capacul lămpii cu LED este
pătat cu substanţe străine, este posibil ca
aceasta să nu lumineze bine. Ştergeţi suprafaţa
cu o cârpă curată şi uscată, pentru a readuce
iluminarea la strălucirea sa completă.
ATENŢIE
• Nu dezasamblaţi şi nu înlocuiţi pe cont
propriu iluminarea de tip LED.
Pentru a înlocui becurile cu LED,
contactaţi un centru de service Samsung
sau dealerul autorizat Samsung.
Dacă încercaţi să înlocuiţi lămpile cu LED
pe cont propriu, riscaţi să vă supuneţi
electrocutării sau vătămării corporale
grave.
Română - 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
172
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Frigiderul nu
funcţionează deloc
sau nu răceşte
suficient.
• Verificaţi dacă ştecherul este conectat corect.
• Verificaţi dacă temperatura setată de pe afişajul digital este mai mare
decât temperatura interioară a congelatorului sau a frigiderului.
Dacă da, setaţi congelatorul sau frigiderul la o temperatură mai scăzută.
• Frigiderul este expus la lumina directă a soarelui sau se află lângă o sursă
de încălzire?
Dacă da, este posibil să nu răcească suficient.
Instalaţi-l într-o locaţie care nu se află în lumina directă a soarelui şi nici
lângă o sursă de încălzire.
• Partea din spate a frigiderului este prea aproape de perete, lucru de
împiedică aerisirea corectă? Dacă da, este posibil să nu răcească
suficient.
Păstraţi-l la o distanţă corespunzătoare faţă de perete.
• Sunt prea multe alimente în frigider, astfel încât acestea blochează fanta
de aerisire?
Pentru a menţine frigiderul la o temperatură adecvată, nu-l umpleţi cu prea
multe alimente.
Alimentele din
frigider sunt
congelate.
• Verificaţi dacă temperatura setată de pe afişajul digital este prea mică.
Dacă da, ridicaţi temperatura setată în interiorul frigiderului.
• Temperatura din încăpere este prea mică? Setaţi frigiderul la o temperatură
mai mare.
• Aţi stocat alimente cu conţinut mare de apă în partea cea mai rece a
frigiderului sau lângă fanta de aerisire pentru răcire?
Încercaţi să mutaţi aceste articole pe alte rafturi din frigider, în loc să le
păstraţi în zonele sau compartimentele mai reci.
Auziţi zgomote
sau sunete
neobişnuite.
• Verificaţi dacă frigiderul este nivelat şi stabil.
• Partea din spate a frigiderului este prea aproape de perete, lucru de
împiedică aerisirea corectă?
• A căzut ceva în spatele frigiderului sau sub acesta?
• Dacă auziţi un ticăit din interiorul frigiderului, acest lucru este normal.
Sunetul apare deoarece diferitele componente se contractă sau se dilată
ca răspuns la modificarea temperaturii în interiorul frigiderului.
• Dacă sunetul este ca şi cum ceva loveşte altceva în frigider, este normal.
Sunetul este cauzat de compresorul care funcţionează la capacitate mare.
Zona de etanşare
a uşii carcasei
aparatului este
fierbinte şi apare
condens.
• O anumită cantitate de căldură este normală, deoarece
anticondensatoarele sunt instalate în secţiunea prinsă în balama verticală a
frigiderului, pentru prevenirea condensului.
• Uşa frigiderului este întredeschisă?
Poate surveni condens când lăsaţi uşa deschisă mult timp.
DEPANAREA
�� 2:31
Depanarea
Română - 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
173
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
PROBLEMĂ
SOLUŢIE
Dispozitivul de
produs gheaţă nu
produce gheaţă.
• Producerea gheţii poate dura mai mult dacă frigiderul nu este suficient de
rece, precum la prima instalare.
• Furtunul de apă este racordat, iar supapa de închidere este deschisă?
• Aţi oprit manual funcţia de producere a gheţii?
• Verificaţi dacă filtrul este montat corect.
Dacă nu este montat corect, este posibil ca dispozitivul de produs gheaţă
să nu funcţioneze.
Puteţi auzi apă
bolborosind în
frigider.
• Acest lucru este normal.
Bolboroseala provine de la agentul frigorific care este recirculat prin
frigider.
În frigider este un
miros neplăcut.
• Verificaţi dacă există alimente stricate.
• Alimentele cu mirosuri puternice (de exemplu peştele) trebuie acoperite
strâns.
• Curăţaţi congelatorul periodic şi aruncaţi alimentele stricate sau suspecte.
Se formează
gheaţă pe pereţii
congelatorului.
• Este blocată aerisirea?
Eliminaţi toate obstacolele, astfel încât aerul să poată circula liber.
• Lăsaţi spaţiu suficient între alimentele depozitate, pentru circulaţia eficientă
a aerului.
• Sertarul congelatorului este închis corect?
Dozatorul de apă
nu funcţionează.
•
•
•
•
Sistemul de
închidere automată
nu funcţionează
pentru uşa
congelatorului.
• Există un dezechilibru între partea dreaptă şi cea stângă a uşii?
• Deschideţi şi închideţi uşor uşa de 1-2 ori.
După ce faceţi acest lucru, de obicei sistemul de închidere automată
funcţionează corect din nou.
• Încercaţi să deschideţi uşa încet pentru a evita dezechilibrul dintre partea
dreaptă şi cea stângă a uşii.
Se formează
condens sau
picături de apă pe
montantul vertical
şi în vecinătatea
acestuia etc.
• Se pot forma condens sau picături de apă dacă umiditatea este prea mare
în timp ce funcţionează frigiderul.
• Dacă apar picături de apă sau condens pe montantul vertical şi în
vecinătatea acestuia etc., opriţi modul Energy Saver (Economie de
energie) după eliminarea condensului.
N
Furtunul de apă este racordat, iar supapa de închidere este deschisă?
Furtunul de alimentare cu apă a fost strivit sau răsucit?
Asiguraţi-vă că furtunul are traseul liber şi nu este obstrucţionat.
Rezervorul pentru apă este îngheţat pentru că temperatura din frigider este
prea scăzută?
Încercaţi să creşteţi temperatura de pe afişajul digital.
• Verificaţi dacă filtrul este montat corect.
Dacă nu este montat corect, este posibil ca dozatorul de apă să nu
funcţioneze.
Română - 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
174
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
�� 2:31
Note
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
175
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Limitele de temperatură ambientală în încăpere
Acest frigider este proiectat să funcţioneze la temperaturile ambientale specificate de clasa sa de
temperatură, marcată pe plăcuţa cu caracteristicile tehnice.
Clasă
Simbol
Temperată extinsă
Temperată
Subtropicală
Tropicală
SN
N
ST
T
Interval de temperatură ambientală (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
de la +10 la +32
de la +10 la +32
de la +16 la +32
de la +16 la +32
de la +16 la +38
de la +18 la +38
de la +16 la +43
de la +18 la +43
Temperaturile interne pot fi afectate de factori precum locaţia frigiderului, temperatura ambientală
și frecvenţa cu care deschideţi ușa.
Reglaţi temperatura după cum este necesar pentru a compensa acești factori.
Romanian
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile
sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole
de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se
р
în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile
din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate
împreună cu alte deşeuri comerciale.
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele
specifice ale Samsung, ca de exemplu REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Contactați Samsung
Dacă aveți întrebări sau sugestii legate de produsele Samsung, vă rugăm să contactați centrul de asistență
clienți SAMSUNG.
Ţară
POLAND
Centru de contact
Site web
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
176
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
С
2019.3.2.
26. 오후
4:10 DA68-0
2018.
15.
2:31
Хладилник
ръководство за потребителя
ă
представете си възможностите
Благодарим ви, че купихте този продукт на Samsung.
Самостоятелен уред
2:31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
177
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ……………………………………… 2
НАСТРОЙВАНЕ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК …………………………… 18
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВАШИЯ ХЛАДИЛНИК SAMSUNG …………… 27
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ……………………………… 41
•
Информация за безопасност
от деца на възраст 8 или повече
години и от лица с понижени
физически, сензорни или
• Преди да започнете работа с
умствени възможности, както
уреда, моля, прочетете това
и от лица без опит и познания,
ръководство изцяло и го
ако те бъдат наблюдавани
запазете за справка.
или инструктирани относно
• Използвайте уреда само по
използването на уреда по
предназначение, както е описано
безопасен начин и осъзнават
в настоящото ръководство с
възможните опасности.
указания.
Децата не трябва да си играят с
Този уред не е предназначен за
уреда.
използване от лица (включително
Почистването и поддръжката,
деца) с ограничени физически,
която трябва да се прави от
сетивни или умствени
потребителя, не трябва да
способности или с липса на опит
се извършват от деца без
и познания, освен ако не бъдат
наблюдение.
наглеждани или не им бъдат
• Предупрежденията и важните
дадени указания за използването
инструкции за безопасност в
на уреда от лицето, отговорно за
настоящото ръководство не
тяхната безопасност.
обхващат всички възможни
• Този уред може да се използва
условия и ситуации, които могат
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
•
•
Български - 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
178
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
�� 2:31
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2
8
7
1
наличието на каквито и да е
да възникнат.
признаци за повреда.
Ваша е отговорността да
Ако се съмнявате, консултирайте
подхождате разумно, внимателно
се с дилъра си.
и с необходимата грижа при
Помещението трябва да е
инсталирането, поддържането и
с размер 1 м³ за всеки 8 г
използването на уреда.
охладителен агент R-600a,
• Тъй като долните инструкции
наличен в уреда. Количеството
за експлоатация се отнасят
на охладителния агент в
за различни модели,
конкретния уред е указано на
характеристиките на вашия
идентификационната табела от
хладилник може да се
вътрешната му страна.
различават леко от описаните в
• Пръскането на охладителен агент
това ръководство.
от тръбата може да предизвика
R-600a или R-134a се използва
възпламеняване или да причини
като охладителен агент.
нараняване на очите.
Проверете етикета на
Когато има изтичане на
компресора на гърба на уреда
охладителен агент от тръбата,
или етикета с енергийния клас
избягвайте открит огън и
вътре в хладилника, за да
преместете далеч от продукта
проверите кой охладителен агент
всички запалими предмети,
се използва за вашия уред.
веднага след което проветрете
Когато продуктът съдържа
помещението.
запалим газ (охладителен агент
R-600a), се свържете с местните - Ако не го направите, съществува
компетентни органи във връзка
риск от възникване на пожар или
с безопасното изхвърляне на
експлозия.
уреда.
Предупреждение:
• За да се предотврати
създаването на запалима газовоопасност от
въздушна смес, ако се появи
пожар, запалими
теч в охладителната верига,
материали
размерът на помещението, в
което е разположен уредът,
зависи от количеството на
използвания охладителен агент.
• Никога не включвайте уред при
Български - 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
179
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Важни символи и предпазни
мерки за безопасност:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Опасното или необезопасено
използване може да
доведе до тежки телесни
повреди или смърт.
Опасното или необезопасено
използване може
да доведе до леки
телесни повреди или
имуществени щети.
Тези предупредителни
знаци присъстват с цел
предотвратяване на телесни
повреди, свързани както с вас,
така и с други лица.
Моля, следвайте ги внимателно.
След като прочетете този
раздел, запазете указанията
на сигурно място за бъдеща
справка.
П
-
НЕ опитвайте това.
НЕ разглобявайте.
НЕ докосвайте.
Следвайте внимателно
инструкциите.
Изключете щепсела на
захранващия кабел от
контакта.
Уверете се, че уредът
е заземен, за да се
предотврати токов удар.
Обадете се на сервизния
център за помощ.
-
Забележка.
Български - 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
180
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
.
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
ЗНАЦИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ
И МЯСТОТО НА МОНТАЖ
• При транспортиране и
монтаж на уреда трябва
да се внимава, за да се
гарантира, че елементите
на охладителната верига
няма да бъдат повредени.
- Изтичането на охладителен агент
от тръбата може да предизвика
възпламеняване или да причини
нараняване на очите.
Ако се установи изтичане,
избягвайте всеки открит пламък
или потенциален източник на
възпламеняване и въздух в
стаята, в който може да попадне
уредът за няколко минути.
- Този уред съдържа малко
количество охладителна течност
изобутан (R-600a), естествен
газ с висока съвместимост с
околната среда, който освен това
е запалим.
При транспортиране и
инсталиране на уреда трябва да
се внимава, за да се гарантира,
че елементите на охладителната
верига няма да бъдат повредени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
-
•
•
•
•
•
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
ЗНАЦИ ЗА МОНТАЖ
• Нарушената изолация на
електрическите части може
да предизвика токов удар
или пожар.
Не излагайте хладилника на
пряка слънчева светлина или
на топлина от готварски печки,
отоплителни уреди или други.
Не включвайте няколко уреда в
един и същ разклонител.
Хладилникът трябва винаги да е
включен в отделен електрически
контакт, волтажът от който да
съвпада с този на табелката.
Това осигурява най-добра
производителност на уреда и
предотвратява претоварване
на домашната електрическа
инсталация, което би могло да
доведе до опасност от пожар при
прегряване на проводници.
Ако контактът е разхлабен, не
включвайте щепсела на уреда.
Съществува риск от токов удар
или пожар.
Не използвайте кабели, които
са с напукана или нарушена
изолация по дължина или в
който и да е край.
Не издърпвайте и не огъвайте
прекомерно захранващия кабел.
Не усуквайте и не завързвайте
захранващия кабел.
Не увивайте захранващия
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
�� 2:31
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Български - 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
181
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
-
•
-
-
кабел около метални обекти,
не поставяйте тежки предмети
върху него, не го промушвайте
между предмети и не го тикайте
в пространството зад уреда.
При преместването на
хладилника внимавайте
захранващият кабел да не се
навие или увреди.
Това може да предизвика пожар
или токов удар.
Не използвайте аерозоли в
близост до хладилника.
Ако се използват в близост до
хладилника, аерозолите могат
да предизвикат експлозия или
пожар.
Не прегъвайте захранващия
кабел прекомерно и не
поставяйте тежки предмети
върху него.
• Този хладилник трябва да се
монтира правилно и да се
позиционира в съответствие
с ръководството, преди да
се използва.
• Не монтирайте хладилника на
влажно място или на място,
където може да влезе в контакт
с вода.
- Нарушената изолация на
електрическите части може
да предизвика токов удар или
пожар.
• Включете щепсела в правилна
-
•
•
•
•
-
•
•
•
позиция, като оставите кабела
висящ надолу.
Ако включите щепсела обратно,
кабелът може да се прекъсне и
да предизвика пожар или токов
удар.
Уверете се, че захранващият
кабел не е премазан или увреден
от гърба на хладилника.
При преместването на
хладилника внимавайте
захранващият кабел да не се
навие или увреди.
Това предразполага към
опасност от пожар.
Съхранявайте опаковъчните
материали далеч от деца.
Съществува риск от смърт чрез
задушаване, ако деца ги поставят
на главата си.
Този уред трябва да бъде
разположен по такъв начин, че
щепселът на захранващия му
кабел да бъде достъпен.
Ако не го направите, това може
да предизвика токов удар или
пожар в следствие на изтичане
на ток.
Не монтирайте този уред в
близост до нагряваща печка,
материалът е незапалим.
Не монтирайте уреда на влажно,
мазно или прашно място, на
място, изложено на директна
слънчева светлина и вода (дъжд).
Не монтирайте уреда на място,
-
•
-
•
-
•
-
-
-
Български - 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
182
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
•
•
-
т
.
�� 2:31
•
-
-
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
н
където може да има теч на газ.
който не е правилно заземен,
и се уверете, че заземяването
Това може да предизвика пожар
е извършено в съответствие
или токов удар.
с местните и национални
Ако в хладилника има прах
стандарти.
или вода, изключете щепсела
на захранващия кабел и се
• Ако захранващият
свържете с обслужващия сервиз
кабел е повреден, го
на Samsung Electronics.
подменете незабавно при
В противен случай съществува
производителя или негов
риск от пожар.
обслужващ сервиз.
Не стъпвайте върху уреда
•
Токовият
предпазител на
и не поставяйте върху него
хладилника трябва да се
предмети (като пране, запалени
подменя от квалифициран техник
свещи, запалени цигари, чинии,
или обслужващ сервиз.
химикали, метални предмети и
- Ако не се подменя от
др.).
квалифицирани специалисти,
Това може да предизвика токов
това може да причини токов удар
удар, пожар, пожар, проблеми с
или телесна повреда.
продукта или травма.
• При позициониране на уреда
внимавайте да не захванете или
• Уредът трябва да бъде
повредите захранващия кабел.
правилно заземен.
• Не включвайте уреда в
Не заземявайте уреда към
разклонители или удължители.
газопроводна, пластмасова
водопроводна тръба или
телефонна линия.
Трябва да заземите хладилника,
за да предотвратите всякакво
изтичане на ток или токови
удари, причинени от изтичания от
хладилника.
Това може да предизвика токов
удар, пожар, експлозия или
проблеми с продукта.
Никога не включвайте щепсела
на захранващия кабел в контакт,
Български - 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
183
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
ВНИМАНИЕ
•
•
-
•
•
•
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ,
СВЪРЗАНИ С МОНТАЖА
• Не поставяйте прегради
пред вентилационния отвор
в корпуса на уреда или
монтажната конструкция.
След монтаж трябва да минат 2
часа, преди да включите уреда и
да поставите храна в него.
Монтажът или обслужването на
този уред се препоръчва да бъдат
извършвани от квалифициран
техник или сервизна фирма.
Ако не се обърнете към
квалифицирани специалисти,
рискувате да предизвикате
токов удар, пожар, експлозия,
проблеми с продукта или телесна
повреда.
За да има устойчивост, при
инсталирането на хладилника се
уверете, че и двете крачета са
стъпили на пода.
Крачетата са разположени от
долната страна на гърба на
вратата на фризера.
Поставете отвертка с плоска
глава и я завъртете по посока
на стрелката, докато застане
хоризонтално.
Винаги балансирайте
натоварването на всяка от вратите.
Претоварването на която и да
е от вратите може да доведе до
падане на хладилника, което да
причини телесна повреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
-
•
•
•
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
ЗНАЦИ, СВЪРЗАНИ С
ИЗПОЛЗВАНЕТО
• Не докосвайте щепсела
на захранващия кабел с
влажни ръце.
Това може да предизвика токов
удар.
Не поставяйте предмети върху
уреда.
Когато отваряте или затваряте
вратата, предметите могат да
паднат и да предизвикат телесна
повреда и/или имуществени
щети.
Не поставяйте пълни с вода
предмети върху хладилника.
Ако те се разлеят, съществува
риск от токов удар или пожар.
Не докосвайте с влажни
ръце вътрешните стени на
фризера или продукти, които се
съхраняват във фризера.
Това може да причини
измръзване на ръцете.
Не използвайте и не поставяйте
вещества, чувствителни към
температурни промени, като
например възпламеними
спрейове, запалими предмети,
сух лед, медицински препарати
или химикали, в близост до
хладилника.
Не дръжте избухливи или
запалими предмети или
вещества (бензол, разредител,
-
-
•
-
•
•
•
-
•
Български - 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
184
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
И
•
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
или потенциален източник на
възпламеняване и проветрете за
няколко минути стаята, в която
се намира уредът.
Не използвайте механични
устройства или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя.
Не увреждайте веригата на
охладителния агент.
Не пръскайте летливи материали,
като например инсектициди,
върху повърхността на уреда.
Освен че е вредно за хората,
това може да доведе до токов
удар, пожар или проблеми с
продукта.
Не използвайте сешоар за
подсушаване на вътрешността
на хладилника. Не поставяйте
запалена свещ за премахване на
лоши аромати в хладилника.
Това може да предизвика пожар
или токов удар.
Пълнете резервоара за вода,
тавичката за лед и кубчетата за
лед само с питейна вода.
Не пълнете с чай или спортни
напитки, това може да повреди
хладилника.
Не позволявайте на деца да се
увисват на вратата.
Това може да предизвика
сериозно нараняване.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
�� 2:31
-
пропан, спирт, етер, пропанбутан и други подобни продукти).
Този хладилник е предназначен
само за съхранение на
хранителни продукти.
Това може да доведе до пожар
или експлозия.
В хладилника не трябва да се
съхраняват фармацевтични
продукти, чувствителни
към ниски температури или
материали за научни цели.
Продукти, които изискват
стриктен контрол на
температурата на съхранение,
не трябва да се държат в
хладилника.
Не поставяйте или използвайте
електрически уреди вътре
в хладилника, освен ако те
не са от тип, препоръчан от
производителя.
Ако усетите мирис на лекарство
или пушек, изключете незабавно
щепсела от контакта и се
свържете с вашия сервизен
център на Samsung Electronics.
Ако в хладилника има прах
или вода, изключете щепсела
на захранващия кабел и се
свържете с вашия сервизен
център Samsung Electronics.
В противен случай съществува
риск от пожар.
Ако се установи изтичане на газ,
избягвайте всеки открит пламък
Български - 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
185
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
- Риск от заклещване на деца.
Не позволявайте на деца да
влизат в хладилника.
• Не оставяйте вратата на
хладилника отворена, когато
уредът е без надзор, и не
позволявайте на деца да влизат
във вътрешността му.
• Не позволявайте на бебета или
деца да влизат в чекмеджето.
- Това може да предизвика смърт
чрез задушаване от улавянето
като в капан или телесна
повреда.
• Не сядайте върху вратата на
фризера.
- Вратата може да се счупи и да
предизвика телесна повреда.
• За да предотвратите улавяне
на деца като в капан, трябва да
поставите обратно разделителя,
използвайки предоставените
винтове, след почистване или
други действия, ако сте извадили
разделителя от чекмеджето.
• Не използвайте механични
устройства или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя.
• Не увреждайте веригата на
охладителния агент.
• В случай на изтичане
на газ (като например
•
•
•
•
•
•
•
•
пропан, пропан-бутан и др.)
проветрете незабавно, без
да докосвате щепсела на
захранващия кабел.
Не докосвайте уреда или
захранващия кабел.
Не използвайте вентилатор.
Произведена искра може да
причини експлозия или пожар.
Използвайте само LED лампите,
предоставени от производителя
или от обслужващ сервиз.
Децата трябва да бъдат
наглеждани, за да сте сигурни,
че не играят с уреда.
Пазете пръстите си от места на
„защипване“; процепите между
врати и шкафове са предвидени
да бъдат малки.
Не позволявайте на деца да се
увисват на вратата.
Това може да предизвика
сериозно нараняване.
Съществува риск от улавяне на
деца като в капан.
Не позволявайте на деца да
влизат в хладилника.
Бутилките следва да се
съхраняват плътно една до
друга, за да не падат.
Този продукт е предназначен
само за съхранение на храни в
домашна обстановка.
Никога не пъхайте пръсти и не
поставяйте предмети в отвора на
дозатора, улея за лед и кофата
-
•
-
-
-
-
-
Български - 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
186
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
�� 2:31
- Ако не го направите, има
опасност от пожар или токов
удар.
• Издърпайте щепсела от
контакта, преди да сменяте
•
вътрешните лампи на
хладилника.
- Иначе рискувате да предизвикате
пожар или токов удар.
• Ако изпитвате затруднения при
смяна на лампата, свържете се
със сервизен агент.
• Ако продуктът е оборудван с
LED лампа, не разглобявайте
• Не опитвайте да поправяте,
сами капака на лампата и самата
разглобявате или
LED лампа.
модифицирате уреда сами. - Свържете се с вашия сервизен
- Не използвайте различен токов
агент.
предпазител (като например
• Включете стабилно щепсела на
медна, стоманена тел или др.) от
захранващия кабел в контакта.
стандартния.
Не използвайте увреден щепсел,
- Когато е необходима поправка
захранващ кабел или разхлабен
или повторен монтаж на уреда,
контакт.
свържете се с най-близкия
- Това може да предизвика пожар
сервизен център.
или токов удар.
- Ако не се обърнете към
• Не поставяйте контейнер,
квалифицирани специалисти,
който е пълен с вода, върху
рискувате да предизвикате
хладилника.
токов удар, пожар, проблеми с
- Ако те се разлеят, съществува
продукта или телесна повреда.
риск от токов удар или пожар.
• Никога не гледайте директно
• Ако уредът издава странен
продължително към
шум, миризма на дим или
ултравиолетовата LED лампа.
горене, изключете щепсела
на захранващия кабел и се - Това може да доведе до
напрягане на очите в резултат на
свържете незабавно с найултравиолетовите лъчи.
близкия сервизен център.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
а
на ледогенератора.
Това може да причини телесни
повреди или увреждане на
имущество.
Не пъхайте ръце, крака или
метални обекти (като например
пръчици за хранене и др.) в
долната или задната част на
хладилника.
Това може да предизвика токов
удар или нараняване.
Всеки остър ръб може да
причини телесна повреда.
Български - 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
187
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
• Няма нужда да изключвате
хладилника от захранването, ако
ще отсъствате за по-малко от
• За да получите най-доброто
три седмици.
от продукта,
Но ако ще отсъствате за повече
- Не поставяйте храни твърде
от три седмици, извадете
близо пред вентилационните
всичката храна.
отвори в задната част на уреда,
Изключете хладилника от
тъй като това може да пречи
щепсела и го почистете,
на свободната циркулация на
изплакнете и изсушете.
въздуха в корпуса на хладилника.
• Не поставяйте газирани напитки
- Увивайте храната правилно или
в отделението на фризера.
я поставяйте в херметически
Не поставяйте бутилки или
затварящи се съдове, преди да я
стъклени съдове във фризера.
оставите в хладилника.
- Когато съдържанието се
- Не поставяйте нови хранителни
замрази, стъклото може да се
продукти за замразяване близо
счупи и да причини телесна
до вече замразени храни.
повреда и имуществени щети.
• Не поставяйте чаши, бутилки или
• Не модифицирайте хладилника.
газирани напитки във фризера.
Неразрешените модификации
- Съдът може да замръзне и да се
могат да предизвикат
счупи, което може да доведе до
проблеми с безопасността. За
телесна повреда.
да възстановим извършена
• Съблюдавайте максималния
неразрешена модификация, ние
период на съхранение и датите
ще начислим пълните разходи за
на изтичане на срока на годност
части и труд.
на замразените храни.
• Не променяйте и
• В хладилника не трябва да се
не модифицирайте
съхраняват фармацевтични
предназначението на
продукти, чувствителни към
хладилника.
ниски температури, материали
- Промените или модификациите
за научни цели и други подобни.
могат да доведат до телесни
- Продукти, които изискват
повреди и/или имуществени
стриктен контрол на
щети.
температурата на съхранение,
Всички промени или
не трябва да се държат в
модификации, извършени от
хладилника.
ВНИМАНИЕ
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ
ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
-
•
•
•
-
•
-
Български - 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
188
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
•
•
•
•
-
•
•
•
-
•
•
образува плесен и миризма.
Ако хладилникът се навлажни
от вода, издърпайте щепсела от
контакта и се свържете с вашия
сервизен център на Samsung
Electronics.
Не упражнявайте силен натиск
или прекомерна сила върху
повърхността на стъклото.
Счупеното стъкло може да
нанесе телесна повреда и/или
имуществени щети.
Не сядайте и не увисвайте на
вратата и на домашния бар на
хладилника.
Това може да доведе до
обръщане на хладилника,
до падане на вратата или до
заклещване на ръка в процепа
на вратата, което крие опасност
от повреда или нараняване.
Ако захранващият кабел е
повреден, той трябва да бъде
сменен от производителя,
негов сервизен представител
или от лица с достатъчна
квалификация, за да се избегнат
опасностите.
Не дръжте растителни мазнини
в отделенията на вратата на
хладилника. Те могат да се
втвърдят и да станат трудни за
използване и да придобият лош
вкус. Освен това отворените
контейнери могат да протекат
и мазнините да причинят
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
�� 2:31
-
трето лице по цялостния уред,
не се обхващат от гаранцията
за сервизно обслужване на
Samsung и фирмата не носи
отговорност за проблеми
с безопасността и щети,
настъпили от тези промени или
модификации.
Не блокирайте въздушните
отвори. Ако въздушните
отвори се блокират, особено с
пластмасова торба, хладилникът
може да се преохлади.
Ако периодът на изстудяване
трае твърде дълго, водният
филтър може да се счупи и да се
предизвика теч на вода.
Използвайте само
ледогенератора, предоставен с
хладилника.
Водоподаването към хладилника
трябва да се монтира/
свърже само от надлежно
квалифицирано лице и да
се свързва единствено към
източник на питейна вода.
Ако имате дълга почивка или
бизнес пътуване и няма да
използвате автоматите за вода и
лед, затворете крана за вода.
В противен случай може да има
изтичане на вода.
Избършете излишната влага от
вътрешността и оставете вратите
отворени.
В противен случай може да се
Български - 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
189
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
напукване на отделенията на
вратата. След като отворите
контейнер с мазнини, най-добре
е да го държите на хладно и
сенчесто място, например шкаф
или килер.
- Примери за растителни мазнини:
зехтин, царевично олио, олио от
гроздови семки и т.н.
• Преди да почиствате или
да извършвате поддръжка,
изключете уреда от
контакта.
- Ако не го направите, съществува
• Не пръскайте почистващи
риск от токов удар или пожар.
продукти директно върху
• Можете да използвате гъба
дисплея.
или мека кърпа и неагресивен
Отпечатаните букви върху
препарат за почистване в
дисплея може да се изтрият.
топла вода, за да почистите
Ако в уреда навлезе чуждо
хладилника.
вещество, например вода,
• Не използвайте абразивни
изключете щепсела от
или агресивни почистващи
електрическия контакт и
препарати, като спрейове за
се свържете с най-близкия
прозорци, лъскащи препарати,
сервизен център.
запалими течности, мравчена
Ако не го направите, съществува
киселина, почистващи восъци,
риск от токов удар или пожар.
концентрирани препарати,
Премахвайте редовно всички
белини или почистващи
чужди вещества, като например
препарати, съдържащи петролни
прах или вода, от терминалите на
продукти, върху външните
щепсела и от контактните точки,
повърхности (врати и шкаф),
като използвате суха кърпа.
пластмасовите части, вратата
Издърпайте щепсела и го
и вътрешните подложки и
почистете със суха кърпа.
уплътнения.
Ако не го направите, съществува
ВНИМАНИЕ
•
•
-
риск от токов удар или пожар.
• Не почиствайте уреда, като
пръскате вода директно върху
него.
• Не използвайте бензол,
разредители, Clorox или хлориди
за почистване.
- Те могат да повредят
повърхността на уреда и да
причинят пожар.
ЗНАЦИ ЗА ВНИМАНИЕ
ЗА ПОЧИСТВАНЕ И
ПОДДРЪЖКА
-
•
П
•
•
Български - 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
190
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
�� 2:31
с безопасното изхвърляне на
уреда. Циклопентан се използва
като изолиращ газ.
Газовете в изолационния
материал изискват специална
процедура, свързана с
изхвърлянето.
Свържете се с местните
компетентни органи във връзка
с безопасното за околната среда
изхвърляне на продукта.
Уверявайте се, че тръбите
в задната част на уредите
ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ
не са увредени, преди да ги
изхвърлите.
ЗНАЦИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕТО
Тръбите трябва да се чупят на
НА ПРОДУКТА
открито.
• Оставяйте рафтовете на
място, за да не могат деца • Обслужването на уреда от лице,
различно от упълномощен
лесно да се катерят във
сервизен служител е опасно.
вътрешността на уреда.
В Куинсланд – упълномощеният
• Уверявайте се, че тръбите
сервизен служител ТРЯБВА
в задната част на уреда не
да притежава разрешение за
са увредени, преди да ги
работа с газови инсталации
изхвърлите.
или Лиценз за въглеводородни
• R-600a или R-134a се използва
хладилни агенти, за да може
като охладителен агент.
да извършва дейности по
Проверете етикета на
обслужване и ремонт, които
компресора на гърба на уреда
включват демонтажа на капаци.
или етикета с енергийния клас
(само за Австралия)
вътре в хладилника, за да
проверите кой охладителен агент • При изхвърляне на продукта
или други хладилници, сваляйте
се използва за вашия уред.
вратата/уплътненията на вратата
Когато продуктът съдържа
и дръжката й, за да гарантирате,
запалим газ (охладителен агент
че деца или животни няма да
R-600a), се свържете с местните
бъдат уловени като в капан
компетентни органи във връзка
вътре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
и
- Те могат да одраскат или
повредят материала.
• Не почиствайте стъклените
рафтове или капаци с топла вода,
когато са студени. Стъклените
рафтове и капаците могат да се
счупят, ако бъдат подложени на
резки температурни промени
или удари като изпускане или
блъскане.
Български - 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
191
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
•
•
-
•
-
Децата трябва да бъдат
- Ако сривът на електрическата
наглеждани, за да сте сигурни,
система продължи повече от 24
че те не влизат в уреда и не
часа, махнете всички замразени
играят с него.
хранителни продукти.
Ако заседнат вътре, децата могат • Ако с хладилника се предоставят
да се наранят и да се задушат до
ключове, те трябва да се държат
смърт.
далече от деца и от самия уред.
• Уредът може да не функционира
Изхвърляйте опаковъчните
изрядно (поради прекомерно
материали на продукта по начин,
повишаване на температурата
щадящ околната среда.
вътре в хладилника), когато е
Дръжте всички опаковъчни
изложен продължително време
материали далеч от деца, тъй
на температура под долната
като те може да са опасни за
граница на температурния
тяхното здраве.
диапазон, за който е проектиран
Ако дете постави торбичка на
охладителният уред.
главата си, може да се задуши.
• При някои храни замразяването
може да има лош ефект за
съхранението поради техните
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
свойства.
СЪВЕТИ ЗА ПРАВИЛНО • Вашият уред има функция за
автоматично размразяване,
ИЗПОЛЗВАНЕ
което означава, че няма нужда
При срив на електрическата
ръчно да го размразявате,
система се обадете на
тъй като това се извършва
обслужващата ви електрическа
автоматично.
компания и попитайте колко
• Покачването на температурата
дълго ще продължи.
по време на размразяване
Повечето сривове на
може да съответства на ISO
електрическата система,
изискванията.
отстранени в рамките на час
Но ако искате да предотвратите
или два, няма да повлияят на
прекомерно покачване на
температурите в хладилника.
температурата на замразените
Трябва обаче да намалите до
храни по време на размразяване
минимум броя на отварянията на
на уреда, увийте замразените
вратата на уреда, докато той не
храни в няколко слоя вестник.
се захранва с ток.
•
•
С
-
-
-
-
-
Български - 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
192
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
т
т
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
�� 2:31
през което вратата е отворена,
• Всяко покачване на
толкова по-малко лед ще се
температурата на замразените
образува във фризера.
храни по време на размразяване
може да съкрати срока им на
- При монтиране осигурете място
съхранение.
отдясно, отляво, отгоре и отдолу
на хладилника.
• Не замразявайте повторно
Това ще намали консумацията на
замразени храни, които са били
енергия и следователно вашите
вече напълно размразени.
сметки за електроенергия.
- С цел възможно най-ефективна
употреба на електроенергия,
Съвети за пестене на енергия
запазете всички вътрешни
- Монтирайте уреда в хладна и суха
контейнери от типа на кошници,
стая с подходяща вентилация.
чекмеджета и рафтове, на
Уверете се, че той не е изложен
определените от производителя
на пряка слънчева светлина и
места.
никога не го поставяйте в близост
до пряк източник на топлина (като
например радиатор).
- С цел постигане на енергийна
Този уред е предназначен за
ефективност не се препоръчва
запушването на никакви отвори и употреба в домакинството и
решетки.
други близки приложения като
- Оставяйте топлата храна да се
например:
охлади, преди да я поставите в
- кухненски зони, обособени в
уреда.
магазини, офиси и други работни
- Оставяйте замразена храна в
помещения;
хладилника, за да се размрази.
- ферми и по поръчка на клиенти в
След това можете да използвате
хотели, мотели и други жилищни
ниските температури на
сгради;
замразените продукти, за да
- места за отсядане от тип нощувка
охлаждате храна в хладилника.
със закуска;
- Не оставяйте вратата на уреда
- кетъринг и други услуги, които
отворена за твърде дълго,
не са свързани с продажби на
когато поставяте или вземате
дребно.
хранителни продукти.
Колкото по-кратко е времето,
Български - 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
193
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Настройване на вашия хладилник
ПОДГОТОВКА ЗА МОНТИРАНЕ
НА ХЛАДИЛНИКА
B
A
Поздравяваме ви със закупуването на този
хладилник от Samsung.
Надяваме се да се насладите на най-модерните
функции и технологии, които предлага уредът.
З
у
п
В
р
D
C
П
Дълбочина „A“
Избор на най-доброто местоположение
за хладилника
733 мм
Широчина „B“
908 мм
Височина „C“
1797 мм
Цялостна височина „D“
1825 мм
50 мм
300 мм
З
х
к
ч
П
з
З
г
х
К
д
Н
д
300 мм
125°
125°
305,5 мм
1519 мм
908 мм
72,3 мм
43 мм
1075 мм
• Място с лесен достъп към водоснабдяването.
• Място без директно излагане на слънчева
светлина.
• Място с равен (или почти равен) под.
• Място с достатъчно пространство за лесно
отваряне на вратата на хладилника.
• Място с достатъчно пространство отдясно,
отляво, отзад и отгоре за циркулация на
въздуха.
Ако не бъде осигурено достатъчно място на
хладилника, това може да повлия негативно
върху ефективността на изстудяване и
консумацията на електроенергия.
• Място, което ви позволява да премествате
лесно хладилника, ако се нуждае от
поддръжка или сервизно обслужване.
• Не монтирайте хладилника на места, където
температурата е над 43 °C (110 °F) или под
5 °C (41 °F).
610 мм
Изберете:
П
• Всяка мярка е взета въз основа
на продуктовите размери, затова в
зависимост от използвания метод
на измерване може да се окаже
различна.
Български - 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
194
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
к
За да предотвратите увреждане на пода, се
уверете, че предните регулируеми крачета са
прибрани (над пода).
Вж. „КАК ДА НИВЕЛИРАМЕ ХЛАДИЛНИКА“ в
ръководството на стр. 23.
ДЕМОНТИРАНЕ НА ВРАТИТЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
Ако хладилникът е твърде голям, за да премине
през вратата, можете да демонтирате вратите
на хладилника.
Ще ви трябват следните
инструменти (не са предоставени)
Поставяне на пода
За правилен монтаж трябва да поставите
хладилника на равна и твърда повърхност,
която е на същата височина като останалата
част на пода.
Повърхността трябва да е достатъчно здрава,
за да поддържа пълния хладилник.
За да предпазите покритието на пода, отрежете
голяма секция дебел картон и го поставете под
хладилника, където работите.
Когато премествате хладилника, трябва да
дърпате и бутате право напред или назад.
Не го премествайте, накланяйки го на една и
друга страна.
Кръстата
отвертка (+)
Клещи
ВНИМАНИЕ
НАСТРОйКА
�� 2:31
При преместване на хладилника
Плоска отвертка Глух гаечен ключ
(-)
(10 мм)
Универсален
гаечен ключ
(4 мм)
Универсален
гаечен ключ
(5 мм)
• Изключете хладилника от
захранването, преди да демонтирате
вратите или чекмеджетата.
• Внимавайте да не изпуснете,
повредите или надраскате вратите/
чекмеджетата, когато ги демонтирате.
• Бъдете внимателни при демонтажа на
вратите/чекмеджетата. Вратите са тежки и
можете да се нараните.
• Закрепете обратно вратите/чекмеджетата
по надлежния начин, за да избегнете:
- Влага от изтичане на въздух.
- Неравномерно напасване на вратата.
- Разход на енергия поради неправилно
уплътняване на вратата.
Български - 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
195
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
СВАЛЯНЕ НА ВРАТИТЕ НА
ХЛАДИЛНИКА
4. Свалете пантата (F).
1. При затворени врати развийте 3-те винта,
които държат горния капак (A), с кръстата
отвертка (+) и го свалете заедно със
сноповете прикачени проводници.
3
F
5. Повдигнете вратата на хладилника и я свалете.
• Докато демонтирате и монтирате
отново вратата, проверявайте дали
не сте обелили електрическите
проводници.
• Не оставяйте вратата да падне.
ВНИМАНИЕ
A
2. Разделете двата конектора на лявата врата
и единия конектор на дясната врата. (B)
Натиснете белия ръкав (C) на съединителя
на водната тръба, след което отделете
тръбата (D).
4
СВАЛЯНЕ НА ВРАТИТЕ НА ФРИЗЕРА
• Непременно свалете вратата на
хладилника, преди да свалите вратата
на фризера.
• Докато демонтирате, внимавайте с
проводниците, прикачени към дъното на
вратата на фризера.
ВНИМАНИЕ
B
B
D
1. При отворена врата развийте винта, който
държи капака (A) на регулируемото краче в
дъното на вратата с кръстата отвертка (+) и
след това демонтирайте конектора (B).
C
3. Издърпайте лоста на фиксатора (E) и го
бутнете напред.
М
В
В
•
A
B
П
1
E
E
2. Повдигнете и демонтирайте капачката на
средната панта (C) на пантата на вратата над
вратата на фризера.
C
Български - 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
196
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
3. Докато бутате вратата по посока на
стрелката, повдигнете шарнира на средната
панта (D).
ВНИМАНИЕ
• Внимавайте да не повредите
проводниците, на дъното на вратата.
Внимавайте да не ги настъпите и т.н.
2. Вкарайте шарнира на пантата (C) в отвора
на средната панта (D) и сложете капачката
(E).
D
4. Като внимавате вратата да не докосва средната
панта (E), леко наклонете вратата напред, след
което я повдигнете, за да я свалите.
C
1
А
E
НАСТРОйКА
• Когато сглобявате шарнира и
капачката, внимавайте да ги сглобите
в правилната посока.
.
E
D
2
3. При отворена врата свържете конекторите в
дъното на вратата.
МОНТИРАНЕ ОБРАТНО НА
ВРАТИТЕ НА ХЛАДИЛНИКА
• Непременно преди да поставите
обратно вратата на хладилника, найнапред поставете вратата на фризера.
• Преди да поставите обратно, се уверете, че
всички електрически конектори най-отдолу
на вратата на фризера са свързани.
ВНИМАНИЕ
Поставяне обратно на вратата на фризера
-
Внимавайте да не настъпите и повредите
конекторите.
4. Прикрепете регулируемия крак с помощта
на кръстата отвертка (+).
1. Вкарайте вратата в долната панта (A) в посока
на (1) и бутнете вратата в посока на (2).
Внимавайте да не одраскате вратата със
средната панта (B).
д
�� 2:31
B
A
2
1
Български - 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
197
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Как да поставите вратата на хладилника
1. Прикрепете свалената врата на хладилника
към средната панта.
5. Свържете тръбата за вода (C). Свържете
двата конектора на лявата врата и единия
конектор (E) на дясната врата.
E
E
C
2. Плъзнете пантата на хладилника (A) в във
фиксиращия слот и я натиснете надолу, за
да се изравни с отвора във вратата.
6. Прикрепете предната част на горния капак
и го натиснете по задната част, докато легне
на място. Завийте отново винтовете.
A
3. Поставете лоста на фиксатора (B) по посока
на стрелката и го обърнете надолу, за да
сглобите.
• Сглобете вратите на хладилника
и фризера в ред, обратен на
изваждането им.
• Ако конекторите на проводниците са
сглобени кръстосано, дисплеят няма да
работи както трябва.
ВНИМАНИЕ
B
E
B
Център на линията на
индикатора
Н
И
И
К
З
р
п
п
х
н
с
А
в
с
т
А
м
т
о
в
М
в
щ
-
4. Сглобете конектора на проводниците.
Български - 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
198
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
Как да нивелирате хладилника
За да избегнете евентуален
риск, породен от нестабилно
положение на хладилника,
поставете го върху
хоризонтална опора и го
нивелирайте, като спазите
следното указание за монтаж.
Ако не го направите, е
възможно хладилникът да
се преобърне и да причини
телесно нараняване.
Ако предната част на уреда е
малко по-висока от задната,
това ще помогне за по-лесно
отваряне и затваряне на
вратата.
Монтирането на хладилника
върху неравна повърхност
ще го направи неустойчив.
- При монтажа на
хладилника крачетата
трябва стабилно да се
опират в пода.
Крачетата трябва да са
разположени в задната
част, под всяка врата.
Поставете ги с плоска
отвертка и затегнете по
посока на стрелката.
Ако хладилникът бъде поставен на неравен
под, това може да доведе до разлика във
височината на вратите.
• Вмъкнете плоска отвертка (-) в слота на
нивелационните крачета на регулируемите
крачета и нагласете нивото, като въртите
регулируемите крачета по посока на
часовниковата стрелка или обратно.
Когато завъртите нивелационното краче
по посока на часовниковата стрелка,
хладилникът се повдига.
Когато завъртите нивелационното краче
срещу часовниковата стрелка, хладилникът
се спуска.
Плоска отвертка (-)
НАСТРОйКА
�� 2:31
НИВЕЛИРАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
И НАСТРОйВАНЕ ВИСОЧИНАТА
И ОТСТОЯНИЕТО НА ВРАТИТЕ
Нивелационно краче
• Ако хладилникът не е нивелиран
отпред и отзад, сложете на пода под
задните крачета солидна плоскост
(пластмасова плочка, линийка) и я
залепете с тиксо.
Когато намествате хладилника,
проверете дали задните крачета са
стъпили на плоскостта.
• Ако имате дървен под или друг мек под,
внимавайте да не го повредите, докато
бутате и нагласявате хладилника.
Български - 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
199
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
КАК ДА НАСТРОИТЕ
ВИСОЧИНАТА НА ВРАТИТЕ
П
Д
В комплект с хладилника са
пружинените шайби:
Ако някоя от вратите е пониска от другата:
1 мм
• Проверете дали
хладилникът е нивелиран,
преди да регулирате
вратата.
• Регулирайте височината на вратата,
поставяйки пружинена шайба (1), както е
показано, между вратата и пантата.
Може да използвате шайбите на дясната
врата на отделението за пресни храни и от
двете страни на отделението на фризера.
(1)
• След като проверите разликата във
височината, изберете една пружинена шайба
с подходяща дебелина. Сложете само една
пружинена шайба – ако сложите две или
повече, може шайбите да се изплъзнат или
да издават шум.
• Повдигнете по-ниската врата и сложете
шайбата на място между вратата и пантата.
1,5 мм
2 мм
2,5 мм
КАК ДА РЕГУЛИРАТЕ
ОТСТОЯНИЕТО НА ВРАТИТЕ
Ако отстоянието между вратите на лявото и
дясното отделение на хладилника не е равно.
• Можете да регулирате
отстоянието, като въртите
болта в горния десен край
на вратата на хладилната
камера.
• Не въртете болта твърде
много.
Може да го счупите.
Д
п
З
ф
в
Т
м
З
в
Т
л
З
н
А
н
д
к
С
у
с
З
д
1. При затворени врати развийте 3-те винта,
които държат горния капак, с кръстата
отвертка и го вдигнете заедно със
свързаните проводници.
• За да не се нараните, слагайте и
сваляйте шайбите внимателно.
• Пазете шайбите далеч от деца и не
допускайте те да играят с тях или да ги
поставят в устата си.
•
ВНИМАНИЕ
• Заедно с хладилника вървят 1 мм,
1,5 мм, 2 мм и 2,5 мм пружинени
шайби.
• Ако хладилникът е нивелиран, преди да
го заредите с продукти, той може да се
дебалансира от тежестта на храната.
Ако се случи това, регулирайте нивото
отново чрез същата процедура.
• Ако повдигнете вратата прекомерно, тя ще
започне да се трие в горния капак.
2. Завъртете болта
с Г-образен
шестостенен ключ
4 мм, за да регулирате
отстоянието.
3. Завъртете болта по часовниковата стрелка,
за да (
) увеличите отстоянието.
Завъртете болта срещу часовниковата
стрелка (
), за да намалите отстоянието.
Български - 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
200
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
Дозаторът на вода с филтър е една от
полезните функции на новия ви хладилник.
За да се насърчи по-добро здраве, водният
филтър премахва нежеланите частици от
водата.
Той обаче не стерилизира и не унищожава
микроорганизмите.
За целта може да се наложи да купите
водопречиствателна система.
Тръбите за водата са свързани и с
ледогенератора.
За да работи нормално ледогенераторът, е
необходимо водно налягане от 138~862 kPa.
Ако хладилникът е поставен в зона с ниско
налягане на водата (под 20 psi), можете
да инсталирате усилваща помпа, за да
компенсирате ниското налягане.
След като свържете тръбите за водата, се
уверете, че резервоарът за вода в хладилника
се пълни правилно.
За целта натиснете лоста за дозатора за вода,
докато потече вода от отвора.
• Срещу допълнително заплащане са
налични комплекти за инсталация на
тръбите за вода от търговеца.
Препоръчваме да се използва
комплект за инсталация на тръбите за
вода, съдържащ медни тръби и 6 мм
(¼”) компресираща гайка.
• Необходимо е да се използват новите
комплекти маркучи, предоставяни с уреда,
а старите комплекти маркучи не трябва да
бъдат използвани многократно.
Свързване към водоподаващите тръби
1. Първо изключете главното
водоподаване.
2. Намерете най-близката тръба за питейна
вода и поставете скоба за тръба и
спирателен кран.
НАСТРОйКА
�� 2:31
ПОСТАВЯНЕ НА ТРЪБИТЕ ЗА
ДОЗАТОРА НА ВОДА
Тръба за студена вода
Скоба за тръба
Спирателен кран
3. Свържете комплекта за монтаж на тръби за
вода към спирателния кран.
Тръба за
студена вода
Комплект за монтаж
на тръби за вода
Скоба за тръба
Спирателен
кран
Свързване на тръбите за подаване на
вода към хладилника
Има няколко неща, които трябва да купите, за
да извършите тази връзка.
Можете да намерите тези неща, продавани като
комплект, в местния магазин за железария.
Използване на медни
тръби
• ¼” медни тръби
• ¼” компресираща гайка
(1 бр.)
• Втулка (2 бр.)
Използване на
пластмасови тръби
• ¼” пластмасови тръби
→ отлят край
(разширение)
• ¼” компресираща гайка
(1 бр.)
Български - 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
201
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
тече около 6 минути.)
За да промиете, натиснете голяма чаша или
купа към лоста за дозатора за вода.
Напълнете чашата, изпразнете я в
кухненската мивка, когато се напълни, и
повторете.
Хладилник
Компресирaща
гайка (1/4”)
(монтирана)
Втулка
(не е
включена в
комплекта)
Пластмасови
тръби
(монтирани)
Компресиращ
фитинг
(монтиран)
Отлят край
(разширение)
Компресираща
гайка (B) (1/4”)
(не е включена
в комплекта)
Медни тръби или Пластмасови тръби (А)
(не са включени в
(не са включени в
комплекта)
комплекта)
Тръба за подаване на питейна вода
1. Свържете тръбата за питейната вода към
монтирания компресиращ фитинг.
- Ако използвате медни тръби, плъзнете
компресиращата гайка (B) (не е включена
в комплекта) и втулката (не е включена
в комплекта) върху медната тръба (не е
включена в комплекта), както е показано.
- Ако използвате пластмасови тръби (A),
вмъкнете отлетия край (разширение) на
пластмасовата тръба (A) в компресиращия
фитинг.
ВНИМАНИЕ
• Не използвайте без отлян край
(разширение) на пластмасовата тръба
(A).
2. Затегнете компресиращата гайка (B) върху
компресиращия фитинг.
Не затягайте прекомерно компресиращата
гайка (B).
3. Пуснете водата и проверете за течове.
Ако откриете водни капки или теч в зоните
на свързване, изключете подаването на
вода. Проверете връзките и затегнете, ако е
необходимо.
5. След като включите хладилника, оставете
ледогенераторът да прави лед за около 1–2
дни.
През това време изхвърлете първите 1 или
2 кофи с лед, които е направил фризера,
за да гарантирате, че всички мръсотии са
отстранени от тръбите за вода.
Е
х
И
• Свързвайте тръбите за вода само към
източник на питейна вода.
• Ако се налага да ремонтирате или
разглобите тръбите за вода, отрежете 1/4"
от пластмасовата тръба, за да гарантирате,
че ще получите плътно прилягаща връзка
без течове.
• Можете да изпробвате бързо тръбите за
водата с помощта на хартиена чаша.
При нормални условия дозаторът за вода
може да напълни чаша от 170 cc за около
10 секунди.
ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТА
• TRIPLE COOLING (ТРОЙНО ИЗСТУДЯВАНЕ)
- Отделенията за замразяване/пресни
продукти/подвижното отделение могат
да поддържат оптимална температура/
влажност чрез използване на отделен
охладител. Няма да се смесят и миризмите.
• FLEX ZONE (ГЪВКАВА ЗОНА)
- Тя може да съхранява разнообразни
продукти чрез опциите за фризер/
изстудяване/избор на изстудяване/тънък
лед.
• CHILL (ОХЛАЖДАНЕ)
- Технологията за фиксирана температура ще
поддържа свежестта.
4. Оставете да изтекат 4,5 литра вода през
филтъра, преди да пиете или да използвате
водата от хладилника. (Оставете водата да
Български - 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
202
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
Експлоатация на вашия
хладилник Samsung
ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ
�� 2:31
(4)
(2)
(5)
(7)
(3)
(8)
(6)
(1)
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
м
(1)
Freezer (Фризер)
(Задръжте 3 сек. за режима Power
Freeze (Силно замразяване))
(2)
Докоснете този бутон, за да настроите
фризера до желаната от вас
температура.
Можете да настроите температурата
между -23 °C и -15 °C
Докоснете и задръжте този бутон за 3
секунди, за да намалите необходимото
време за замразяване на продукти във
фризера.
Това може да бъде полезно, ако трябва
бързо да замразите лесно развалящи
се продукти, или ако температурата във
фризера драстично се е покачила.
(Например ако вратата е била оставена
отворена).
Door Alarm (Аларма за вратата)
(Задръжте за 3 секунди за °C↔°F)
Този бутон служи за две цели:
1. За включване и изключване на
алармата за отворена врата.
Ако алармата за врата е включена,
алармата подава звуков сигнал, ако
някоя от вратите на хладилника е
оставена отворена за повече от две
минути.
Звуковият сигнал спира, когато затворите
вратата. Функцията за аларма на врата е
предварително включена във фабриката.
Можете да я изключите, като докоснете
и пуснете този бутон.
Можете да я включите отново по
същия начин. Иконата светва, когато
функцията е включена.
Когато функцията за аларма на врата
е включена и звукът за аларма е
задействан, иконата за аларма на врата
ще премигва, докато алармата работи.
2. Докоснете и задръжте този бутон
за 3 секунди, за да превключите
единицата за температура между °C
и °F.”
Български - 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
203
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
(3)
Energy Saver (Пестене на енергия)
(Задръжте 3 сек. за режим Control
Lock (Заключване))
Докосването на този бутон включва и
изключва режима Energy Saver (Пестене
на енергия). Когато включите Energy
Saver (Пестене на енергия), се включва
иконата Energy Saver (Пестене на
енергия).
Изключете Energy Saver (Пестене на
енергия) и иконата се изключва.
Функцията за пестене на енергия е
фабрично настроена на ON (ВКЛЮЧЕН).
Ако по вратите се появят конденз или
водни капки, изключете Energy Saver
(Пестене на енергия).
Също така, докосването на този бутон
за 3 секунди включва Control Lock
(Заключване) и се заключват панелът
на дисплея и бутоните на дозатора, за
да не могат да се ползват.
Докоснете в продължение на 3 секунди,
за да отключите.
(4)
Fridge (Хладилник)
(Задръжте 3 сек. за режима Power
Cool (Силно изстудяване))
Докоснете този бутон, за да настроите
хладилника до желаната от вас
температура.
Можете да настроите температурата
между 1 °C и 7 °C
Докоснете и задръжте този бутон за 3
секунди, за да намалите необходимото
време за изстудяване на продукти в
хладилника.
Това може да бъде полезно, ако трябва
бързо да охладите лесно развалящи
се продукти, или ако температурата в
хладилника драстично се е покачила.
(Например ако вратата е била оставена
отворена).
(5)
Cool Select+
(Хладилно отделение с избор на
температура)
Бутонът CoolSelect+ ви позволява да
задавате хладилното отделение с избор
на температура от долната дясна страна
на хладилника на една от следните
четири настройки: Freezer (Фризер),
Soft Freezing (Леко замразяване), Chill
(Охлаждане) или Cool (Изстудяване).
Натиснете и задръжте бутона
CoolSelect+ в продължение на три
секунди, за да активирате функцията
за хладилно отделение с избор на
температура, след което изберете една
от четирите настройки.
Фризер
Изберете режим Freezer (Фризер), за да
настроите същата температура както
във фризера.
• Използвайте тази настройка за
съхраняване на замразени храни.
Леко замразяване
Изберете режим Soft Freezing (Леко
замразяване), за да настроите
температурата на -5 °C.
• Използвайте тази настройка за
съхранение на месо и риба в
хладилника за по-дълъг срок.
Изстудяване
Изберете режим Chill (Охлаждане), за да
настроите температурата на -1 °C.
• Използвайте тази настройка за
съхранение на деликатеси, като
например пържоли, риба, бекон и
сирена.
Изстудяване
Изберете режим Cool (Изстудяване), за
да настроите температурата на 2 °C.
• Използвайте тази настройка за
съхранение на напитки (плодови
сокове, безалкохолни напитки и
бира), зеленчуци, плодове и др.
Български - 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
204
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
Ice Type (Форма на леда)
(8)
Употреба на филтъра за вода
Тази икона ще светне, когато трябва да
смените филтъра.
След като използвате около 1 100 л
вода, индикаторът на филтъра ще
светне. (след около 6 месеца)
Иконата ще премигва в червено
няколко секунди, когато отваряте или
затваряте вратата.
След като инсталирате новия филтър
за вода, докоснете и задръжте
бутона Crushed Ice (Натрошен лед) за
3 секунди, за да възстановите филтъра.
- Ако водата не тече или тече бавно,
трябва да смените филтъра за вода,
защото е задръстен.
- Някои области са с варовита вода,
която кара филтъра за вода да се
запушва по-бързо.
Натиснете бутона Ice Type (Форма на
леда), за да промените формата на
леда.
При всяко натискане на бутона Ice Type
(Форма на леда) режимите за лед на
кубчета и натрошен лед се сменят и
иконата за лед на кубчета или натрошен
лед светва, за да покаже избора ви.
Ако не ви трябва лед, изключете
функцията, за да спестите вода и
енергия.
(Вижте Ice Maker Off (Изключен
ледогенератор) по-долу).
Lighting (Осветление)
Натискането на бутона за натрошен лед
в продължение на три секунди поставя
LED лампата на дозатора (под дисплея)
в продължителен режим, за да свети
без прекъсване.
Ако желаете лампата на дозатора
да се включва, само когато някой
го използва, натиснете този бутон
в продължение на 3 секунди, за да
изключите продължителния режим.
(7)
Филтър
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
�� 2:31
(6)
Отмяна на режима Exhibition (Показване)
Ice Maker Off
(Изключен ледогенератор)
(изчакайте 3 секунди)
Натиснете бутона Ice Maker Off
(Изключен ледогенератор) за 3 секунди,
докато светне индикаторът Ice Maker
Off (Изключен ледогенератор) (
).
ВНИМАНИЕ
• В случай, че режимът Exhibition
(Показване) изглежда работещ, но не
охлажда въздуха.
За да отмените този режим, натиснете
бутоните Freezer (Фризер), Fridge
(Хладилник) и (Аларма на вратата)
едновременно за 5 секунди, докато не
прозвучи „дзън-дзън“.
Или пък отменете режима на
показване, като изключите
захранването.
Български - 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
205
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
СМЯНА НА ФИЛТЪРА ЗА ВОДА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да намалите риска от щети върху
собствеността ви, причинени от
наводнение, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
обикновени филтри за вода във вашия
хладилник SAMSUNG.
ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ФИЛТРИ ЗА
ВОДА С МАРКАТА SAMSUNG.
SAMSUNG няма да носи правна
отговорност за никакъв вид щети,
включително, но не само, щети
върху собствеността, причинени от
изтичане на вода при употребата
на обикновен филтър за вода.
П
о
и
2
3
1
3. Вкарайте новия филтър в корпуса на
филтъра ( 4 ).
2
4
(Червен)
Хладилниците SAMSUNG са проектирани да
работят САМО с филтър за вода SAMSUNG.
Лампата за филтъра става червена, за да ви
уведоми, че е време да смените касетата с
филтъра за вода.
За да ви даде време да се сдобиете с нов филтър,
червената светлина се появява малко преди
капацитета на сегашния филтър да свърши.
Навременната смяна на филтъра ви осигурява
най-свежата и чиста вода от хладилника ви.
1. Изключете подаването на вода. След това
завъртете филтъра за вода ( 1 ) на около 1/4
оборот обратно на часовниковата стрелка.
2. Изтеглете филтъра за вода ( 1 ) от корпуса
на филтъра ( 2 ).
3
4. Натиснете филтъра навътре и после го
завъртете по посока на часовниковата
стрелка, докато се заключи.
4
• Ако имате проблеми с вкарването
на филтъра за вода, заради високо
налягане на водата, изключете крана
за подаване на вода.
• Символът за заключване трябва да е на
една линия с линията на индикатора.
2
1
5. Натиснете бутона Crushed/Hold 3 sec
for Filter Reset (Натрошен/задръжте за 3
секунди за възстановяване на филтъра)
(
• Спрете спирателния кран за подаване
на вода, за да смените по-лесно
филтъра за вода.
• Понякога е трудно филтърът за вода да
бъде разглобен, защото замърсяванията на
водата водят до неговото залепване. Ако
имате затруднения, хванете здраво филтъра
за вода и силно го изтеглете.
• Когато изтегляте филтъра за вода, от
отвора може да изтече малко вода. Това
е нормално. Дръжте касетата за филтъра
хоризонтална, когато я изтегляте, за да
минимизирате изтичането на вода.
• Изпразнете коритото за филтъра за вода ( 3 )
и подсушете около корпуса на филтъра ( 2 ),
за да предотвратите преливане.
(Връщане на началното
състояние на филтъра)
) за около 3 секунди, за
да възстановите филтъра за вода. Цветът
на индикатора се променя от червен на
изключен.
6. Ако сте изключили подаването на вода, го
включете отново.
• За нов воден филтър, посетете
местния център за подобрение
на дома, отидете на онлайн адрес
Samsung Parts.com или посетете
официалния представител на Samsung.
Уверете се, че резервният филтър за
вода е с логото на SAMSUNG върху
кутията и върху филтъра за вода.
Български - 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
206
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
Премахване на остатъчни материали
от тръбата за подаване на вода, след
инсталиране на филтъра за вода.
1. ВКЛЮЧЕТЕ основната линия за подаване на
вода и подайте вода от линията за подаване
на вода.
3. В някои домакинства може да се наложи
допълнително прочистване.
4. Отворете вратата на хладилника и се
уверете, че няма изтичане на вода от
филтъра за вода
• Уверете се, че сте прочистили
напълно дозатора, в противен случай
от него може да капе вода.
Това означава, че все още има вода в
тръбите.
Налягането на водата, излизаща от система
за обратна осмоза, която отива до крана за
подаване на вода на хладилника, трябва да
бъде между 241 и 827 kPa.
Ако система за филтриране на вода чрез
обратна осмоза е свързана към системата
ви за подаване на студена вода, налягането
на водата към системата за обратна осмоза
трябва да бъде минимум между 276 до 414 kPa.
Ако налягането на водата до системата за
обратна осмоза е по-малко от 276 до 414 kPa:
• Проверете, за да видите, дали седиментният
филтър в системата за обратна осмоза е
блокиран.
Сменете филтъра, ако това е необходимо.
• Оставете резервоара за съхранение на
системата за обратна осмоза да се напълни
след сериозна употреба.
• Ако хладилникът ви разполага с филтър за
вода, той може допълнително да понижи
налягането на водата, когато се използва в
комбинация със система за обратна осмоза.
Отстранете филтъра за вода.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2. Пуснете вода през автомата за
самообслужване, докато не потече чиста
вода (около 6 до 7 минути).
Това ще почисти системата за подаване на
вода и ще премахне въздуха от линиите.
ВАЖНО за подаване на вода с обратна
осмоза:
Ако имате въпроси относно налягането
на водата ви, се обадете на лицензиран и
квалифициран водопроводчик.
.
�� 2:31
Български - 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
207
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
КОНТРОЛИРАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА
• Индикаторът за температурата на
фризера или хладилника ще мига,
когато температурата във фризера
или в отделението на хладилника се
повиши драстично.
(Индикаторът за температурата на
фризера или хладилника ще спре
да мига, когато температурата
във фризера или хладилника се
нормализира.
Ако индикаторът за температурата не
спре да мига няколко часа, потърсете
вашия сервизен център.
Препоръчителна температура
за фризера и отделението на
хладилника
Препоръчителните температури за фризера и
отделенията на хладилника са съответно -19° C
и 3° C (или -2° F и 38° F).
Ако температурата на фризера и отделенията
на хладилника е твърде висока или ниска,
настройте я ръчно.
К
Н
Power Freeze (Силно замразяване)
КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
НА ФРИЗЕРА
Препоръчителна температура (фризер): -19 °C (-2 °F)
Фризер
Натиснете бутона Freezer (Фризер), за да
настроите фризера на желаната температура в
диапазона между -15 °C и -23 °C.
По подразбиране температурата е зададена
на -19 °C и всеки път, когато натиснете бутона
Freezer (Фризер), температурата ще се променя
по показания по-долу начин, като индикаторът
ще покаже желаната температура.
Функцията Power Freeze (Силно замразяване)
съществено ускорява компресора на фризера,
което кара фризера да се охлади бързо до
избраната от вас температура.
Когато докоснете и задържите бутона Freezer
(Фризер) за 3 секунди, се активира функцията
Power Freezer (Силно замразяване).
Power Freeze (Силно замразяване) е полезна
функция, когато трябва бързо да замразите
даден продукт, да направите много лед или да
охладите бързо фризера, ако се е затоплил
драстично (например ако вратата е била
оставена отворена).
За да изключите ръчно функцията Power Freeze
(Силно замразяване), натиснете бутона Freezer
(Фризер) и задайте отново температурата на
фризера.
Power Freeze (Силно замразяване) се изключва
автоматично след 50 часа, за да се намали
консумираната енергия.
Когато използвате тази функция, потреблението
на енергия на хладилника ще се повиши.
Ако трябва да замразите голямо количество
храна, включете функцията Power Freeze (Силно
замразяване) поне 20 часа предварително.
Н
н
в
П
3
(
п
п
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
-17 °C
-16 °C
-15 °C
•
Български - 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
208
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
о
�� 2:31
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОМАТА ЗА
СТУДЕНА ВОДА
Натиснете подходящия бутон за
вид на леда, за да изберете какво
искате да излиза
Използване на лоста за лед ( 1 )
Препоръчвана температура (хладилник): 3 °C (37 °F )
Натиснете леко с чашата лоста за леда ( 1 ).
От дозатора ще излезе лед.
Можете да избирате вида лед, като натиснете
първо бутона за лед на кубчета или за
натрошен лед.
Натиснете бутона Fridge (Хладилник), за да
настроите хладилника на желаната температура
в диапазона между 1 °C и 7 °C.
По подразбиране температурата е зададена на
3 °C и всеки път, когато натиснете бутона Fridge
(Хладилник), температурата ще се променя по
показания по-долу начин, като индикаторът ще
покаже желаната температура.
3 °C
4 °C
2 °C
5 °C
1 °C
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
о
КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
НА ХЛАДИЛНИКА
БЕЗ ЛЕД
Изберете това, ако искате да
изключите ледогенератора
7 °C
Използване на лоста за вода ( 2 )
6 °C
• Температурата на фризера,
хладилника или хладилното отделение
с избор на температура може да
се покачи, когато отваряте вратите
твърде често или ако голямо
количество гореща или топла храна
бъде поставена вътре.
• Това може да накара цифровия дисплей да
премигва.
След като температурите на фризера
и хладилника достигнат нормалните си
зададени температури, премигването ще спре.
• Ако премигването продължи, може да се
наложи да върнете хладилника в началното
му състояние.
Опитайте се да изключите устройството от
мрежата, изчакайте около 10 минути и после
отново включете захранващия кабел.
• Ако има комуникационна грешка между
дисплея и основния контролер, светлината
за дисплея може да премигва “PC-Er” (Комп.
грешка) със звуков сигнал.
Ако премигването продължи за дълъг
период от време, свържете се с център за
обслужване на електроника на Samsung.
Натиснете леко с чашата лоста за вода ( 2 ).
От автомата ще бъде пусната вода.
(1)
(2)
• Ако натиснете лоста за вода и лед
почти едновременно, автоматът ще
работи само с опцията, която сте
избрали или натиснали първа.
• Моля, изчакайте 1 секунда, преди да
махнете чашата след пускането на
вода, за да предотвратите разливания.
Не изтегляйте обратно лоста за
освобождаване след освобождаване
на лед или вода.
Той се връща автоматично.
Български - 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
209
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Съвместно използване на автомата за
лед и вода
За да получите лед и вода, натиснете първо
лоста за лед ( 1 ), за да получите лед, след
което преместете чашата си надолу и натиснете
лоста за вода ( 2 ), за да получите вода.
• За да тествате ледогенераторът, натиснете
бутона Test (Тест) на ледогенератора.
Ще чуете хладилника да звъни. Когато
прозвучи горния звук, пуснете бутона Test (Тест).
• Звукът се чува автоматично пак, за да ви
уведоми, че ледогенераторът работи добре.
Проверете нивото
на водата
ПОДДРЪЖКА НА КОФАТА ЗА ЛЕД
• За да почистите кофата/кошчето за лед,
го измийте с мек препарат за миене,
изплакнете го добре и го изсушете напълно.
Не използвайте груби или абразивни
почистващи препарати или разтворители.
• Ледът се прави на кубчета.
Когато изберете „Crushed“ (Разбит),
ледогенераторът смила кубчетата лед в
натрошен лед.
• Когато изберете лед на кубчета, след
като сте използвали режима за натрошен
лед, може да бъде произведено малко
количество остатъчен натрошен лед.
• Кубчетата лед, които са създадени в
процеса за бързо произвеждане на лед,
ще изглеждат бели, което показва, че те са
създадени нормално.
• Ако не излиза лед, изтеглете контейнера
за лед и натиснете бутона Test (Тест),
който се намира от дясната страна на
ледогенератора.
Вижте илюстрацията в раздела
„Производство на лед“ по-долу.
• Не натискайте бутона Test (Тест) непрекъснато,
когато коритото е пълно с лед или вода.
Водата може да прелее или пък ледът да
задръсти кофата.
Тестов бутон
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕД
• За да напълните кофата за лед до
максималния й капацитет след монтаж,
следвайте тези стъпки:
1. Позволете на хладилника да работи и да
се охлади в продължение на 24 часа (или 1
пълен ден).
- Изчакването на 24 часа ще позволи на
ледогенератора да се охлади както трябва.
• Ако искате да махнете кубчета лед
без да използвате кофата за лед,
изключете ледогенератора.
(Свалете обаче предния капак от
ледогенератора).
Кубчетата лед в ледогенератора могат
да се разсипят извън чекмеджето.
• Не слагайте храна в кофата за лед.
Ако съхранявате храна в кофата за
лед, храната може да попречи на
ледогенератора, когато отваряте/
затваряте вратата и да го повреди.
• Имайте предвид, че кубчетата лед в
кофата за лед могат да се разсипят
извън чекмеджето, когато вадите
кофата от чекмеджето. Ако това
се случи, задължително почистете
кубчетата лед, които са разсипани от
чекмеджето.
• Ако има спиране на тока, кубчетата
лед могат да се разтопят и после,
когато захранването се върне, да
замръзнат заедно, което ще извади от
употреба ледогенератора.
За да предотвратите този проблем, след
спиране на тока изтеглете кофата за лед и
изхвърлете остатъчния лед или вода.
2. Освободете 4 до 6 кубчета лед в чаша.
3. След 8 и после след 16 часа напълнете
пълна чаша с лед.
И
I
Л
К
л
о
А
м
м
З
и
и
С
д
З
д
А
9
в
В
•
•
• Ако използвате всичкия лед наведнъж,
трябва да повторите стъпки 2 и 3 по-горе.
Въпреки това изчакайте само 8 часа,
преди да освободите първите 4 до 6
кубчета лед.
Това ще попълни кубчетата лед и ще
осигури максимално производство на
лед.
Български - 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
210
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
.
Когато изберете режима Ice Off (Изключване на
ледогенератора), изсипете всички кубчета лед
от кофата.
Ако оставите кубчета лед в кофата, кубчетата
може да се съединят заедно, което ще направи
махането им трудно.
За да извадите кофата за лед безопасно и да
избегнете травми, хванете дъното й с една ръка
и страната й с другата.
След това вдигнете нагоре кофата за лед и я
дръпнете директно навън.
За да върнете кофата за лед, притиснете я
добре отново назад.
• Ако не притиснете добре кофата за
лед на мястото й, ледът в нея може да
се стопи.
Ако кофата не влиза, завъртете спиралата на
90 градуса (вижте последната илюстрация долу
вдясно) и опитайте пак.
• По време на работа на хладилника в
ВНИМАНИЕ
кофата за лед става много студено.
Не бъркайте дълбоко в кофата за лед.
• Използвайте само ледогенератора,
предоставен с хладилника.
Водоподаването към хладилника
трябва да се монтира само от надлежно
квалифицирано лице.
Свързвайте само към източник на питейна
вода.
• За да може ледогенераторът да работи
изправно, е необходимо водното налягане
да бъде 138 ~ 862 kPa.
ОТИВАНЕ НА ПОЧИВКА...
Ако ще отсъствате поради дълга ваканция
или бизнес пътуване и няма да използвате
дозаторите за вода или лед за дълго време:
- Затворете крана за вода.
В противен случай може да има изтичане на
вода.
- Извадете цялата храна и лед от контейнера
за лед.
- Изключете хладилника.
- Избършете излишната влага във вътрешната
част на хладилника и оставете вратите отворени.
В противен случай може да се образува
плесен и миризма.
ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ЗА
ЛЕДОГЕНЕРАТОРА
Не слагайте пръстите си, дланите си или други
неподходящи предмети в улея или в кофата на
ледогенератора
- Може да се нараните или да повредите
хладилника. Никога не слагайте пръстите си
или други предмети в отвора на дозатора.
- Може да се нараните.
Не се опитвайте да разглобите
ледогенератора.
Не мийте и не пръскайте кофата за лед с
вода, докато е в хладилника.
Извадете я, за да я почистите.
ВНИМАНИЕ
• Когато вкарате коритото на
ледогенератора, се уверете, че
коритото е добре центрирано на входа.
В противен случай коритото може да
се заклещи.
Феномен „замъгляване на водата“
,
.
�� 2:31
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
т
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА
ICE OFF (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА
ЛЕДОГЕНЕРАТОРА)
• Цялата вода, която се доставя до
хладилника, преминава през основен
алкален филтър за вода.
По време на процеса на филтриране,
налягането на водата, която изтича
от филтъра, е повишено и водата е
наситена с кислород и азот.
Когато тази вода изтече във въздушна
среда, налягането пада и кислородът
и азотът се пренасищат, което
създава мехурчета от газ.
Временно водата може да изглежда
мътна или замъглена, поради тези
кислородни мехурчета.
След няколко секунди водата ще
изглежда чиста.
Български - 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
211
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
ЧАСТИ И ФУНКЦИИ
О
Х
з
р
Б
На тази страница може да се запознаете с частите и функциите на хладилника.
Хладилник
Ледогенератор
Сгъваем рафт
Неподвижен рафт
Рафт за бързо
предоставяне на място
Многофункционално
отделение на
хладилника
Тавичка за яйца
Филтър за вода
Леснодостъпни
чекмеджета за пресни
зеленчуци и плодове
Леснодостъпен плъзгащ
се рафт на фризера
Хладилно отделение
с избор на
температура
Контейнери за сухи
храни и месо
Кошчета на фризера
(1)
Фризер
(1)
Хладилно отделение с
избор на температура
Преградите на вратата във фризера на този модел са отделения с две звездички, с
изключение на горната преграда, като температурата в отделите с две звездички е малко
по-висока от другото отделение на фризера.
(1) е отделение с две звездички.
Уверете се, че когато затваряте вратата, вертикалният отдел с панти е в правилна позиция,
за да избегнете надраскване на другата врата. Ако вертикалният отдел с панти е обърнат,
го сложете обратно в правилната позиция и затворете вратата.
От време на време във вертикалния отдел с панти може да се появи влага.
Ръкохватката на вратата може да се разхлаби с времето.
Ако това се случи, затегнете болтовете, които са от вътрешната страна на вратата.
Ако затворите една врата твърде силно, другата врата може да се отвори.
Когато вратата се отвори, превключвателят за блокиране автоматично изключва шнек
мотора в ледогенератора поради съображения за сигурност.
Ако угасне вътрешната или външната светодиодна лампа, потърсете сервиз на Samsung.
Български - 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
212
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:31
4:10 DA68-0
2018.
Отделения на вратата
Хладилникът ви се предоставя с отделения за вратата от различен размер и тип. Ако отделенията
за вратата са опаковани отделно, използвайте фигурата по-долу, която ще ви помогне да ги
разположите правилно.
Броят на отделенията на вратата зависи от модела.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
,
Български - 37
�� 2:31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
213
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:31
4:10
2018.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЧАСТ – „ASSY
SHELF FRE“ (ДОПЪЛНИТЕЛЕН
РАФТ НА ФРИЗЕРА)
За да осигурите допълнително пространство,
можете да извадите всяко от средните
чекмеджета на фризера и хладилното
отделение с избор на температура.
И след това открийте рафта „ASSY SHELF
FRE“ (Допълнителен рафт на фризера) между
средното и най-долното чекмедже на фризера и
хладилното отделение с избор на температура,
тъй като то не се отразява върху топлинните и
механичните свойства.
• „ASSY SHELF FRE“ (Допълнителен
рафт на фризера) трябва да
се използва единствено на
предназначеното за целта място и с
извадено средното чекмедже.
• Не поставяйте и не използвайте „ASSY
SHELF FRE“ (Допълнителен рафт на
фризера) на леснодостъпния плъзгащ се
рафт на фризера.
• За да предотвратите повреда, когато
не използвате „ASSY SHELF FRE“
(Допълнителен рафт на фризера), го
съхранявайте на сигурно място.
• Не вмъквайте рафта обърнат или в
обратната посока.
ВНИМАНИЕ
И
П
Х
1
•
•
В
ASSY SHELF FRE (Допълнителен рафт на фризера)
ASSY SHELF FRE
(Допълнителен
рафт на фризера)
Леснодостъпен
плъзгащ се рафт
на фризера
Средно чекмедже
•
Местоположение на
„ASSY SHELF FRE“
(Допълнителен рафт
на фризера)
1. Свалете прикрепената лепенка от рафта.
2. Извадете средното чекмедже, за да сглобите
„ASSY SHELF FRE“ (Допълнителен рафт на
фризера).
3. Вмъкнете „ASSY SHELF FRE“ (Допълнителен
рафт на фризера) със страната, отбелязана
с „REAR” (ЗАДНА) нагоре.
Български - 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
214
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:31
4:10 DA68-0
2018.
ИЗВАЖДАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОТ
ХЛАДИЛНИКА
ВНИМАНИЕ
• Могат да възникнат наранявания,
ако кошчетата за врата не са здраво
закрепени към вратите.
Не позволявайте на деца да играят с
кошчетата.
Острите ъгли на кошчетата могат да
причинят наранявания.
ВНИМАНИЕ
• Рафтовете от закалено стъкло са
тежки. Много внимавайте, когато ги
махате.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Кошчета за врата или отделения
• За да ги извадите – просто повдигнете
кошчето и го издърпайте навън.
• За да ги преместите – плъзнете го вътре
над желаното място и го натиснете надолу,
докато то спре.
2. Рафтове от закалено стъкло
• За да ги махнете – наклонете предната част
на рафта нагоре в показаната посока (1) и
я вдигнете вертикално (2). Изтеглете рафта
навън.
• За да преместите – наклонете предната част
на рафта нагоре и насочете закачалките за
рафт в прорезите на желаната височина.
След това наведете предната част на рафта,
така че закачалките да могат да попаднат в
прорезите.
1
• Не регулирайте кошче, което е пълно
с храна.
Първо махнете храната.
• Начин за отстраняване на прахта – свалете
преградата и я измийте с вода.
2
3. Чекмеджета за пресни зеленчуци и плодове
(леснодостъпна зона за пресни продукти)
• Задръжте чекмеджето с една ръка,
повдигнете го леко, като в същото време
го издърпвате напред, и го извадете от
хладилника.
• Ако има петна от масло след ползване,
измийте ги веднага.
• Преди да извадите чекмеджето,
извадете кошчетата за врати, за да не
ги повредите.
Български - 39
2:31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
215
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
ПОЧИСТВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
• Не използвайте бензол, разредител,
Клорокс или шампоан за автомобили
за почистване на хладилника. Те могат
да повредят повърхността на уреда и
да причинят пожар.
• Не пръскайте хладилника с вода, докато е
включен – това може да доведе до токов
удар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О
• Следвайте тези стъпки, за да почистите
хладилника:
1. Изключете захранващия кабел на
хладилника.
2. Леко навлажнете кърпа, която не оставя
власинки, или парче хартиена ролка с вода.
Не използвайте никакви почистващи
препарати за почистване на хладилника,
защото могат да го обезцветят или
повредят.
3. Забършете хладилника отвътре и отвън,
докато стане чист и сух.
4. Включете отново захранващия кабел на
хладилника.
СМЯНА НА ВЪТРЕШНИТЕ ЛАМПИ
Светодиодна лампа на фризера/
хладилника
• Ако капакът на светодиодната лампа се
замърси с нещо, лампата може да не свети
достатъчно ярко. Забършете повърхността
й с чиста суха кърпа, за да възстановите
пълната яркост на лампата.
ВНИМАНИЕ
• Не сваляйте и не сменяйте
светодиодни лампи сами.
За да смените светодиодните
лампи, се обърнете към сервизен
център на Samsung или официалния
представител на Samsung.
Ако опитате да смените светодиодните
лампи сами, рискувате токов удар или
сериозно телесна повреда.
Български - 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
216
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Хладилникът
въобще не работи
или не охлажда
достатъчно.
• Проверете дали кабелът за захранване е свързан правилно.
• Проверете дали зададената температура на цифровия дисплей е повисока от вътрешната температура на фризера или хладилника.
Ако е така, настройте фризера или хладилника на по-ниска
температура.
• Хладилникът да не е изложен на директна слънчева светлина или да
не е близо до източник на топлина?
Ако това е така, той може да не успее да охлади достатъчно.
Монтирайте на място, което е извън директна слънчева светлина и
не е в близост до източник на топлина.
• Задната част на хладилника да не е твърде близо до стена, като това
пречи на правилното изстудяване? Ако това е така, той може да не
успее да охлади достатъчно.
Поддържайте подходящо разстояние от стената.
• Проверете дали в хладилника има прекалено много храна, която
блокира изходящия отвор.
За да поддържате подходящата температура на хладилника, не го
пълнете с прекалено много храна.
Храната в
хладилника е
замръзнала.
• Проверете дали зададената температура на цифровия дисплей е
твърде ниска.
Ако е така, настройте температурата в самия хладилник.
• Дали температурата в помещението не е прекалено ниска?
Настройте хладилника на по-висока температура.
• Съхранявате ли хранителни продукти с висока влажност в найстудената част на хладилника или близо до изходящия отвор за
изстудяване?
Опитайте се да преместите тези продукти на други рафтове в
хладилника, вместо да ги държите в най-студените части или в
кошчета.
Чувате
необикновен шум
или звуци.
• Проверете дали хладилникът е нивелиран и стабилен.
• Задната част на хладилника да не е твърде близо до стена, като това
пречи на правилното изстудяване?
• Да не е изпуснато нещо зад или под хладилника?
• Ако чувате цъкащ звук от вътрешността на хладилника, това е
нормално.
Случва се, защото различни части се разширяват или свиват, според
температурните промени във вътрешността на хладилника.
• Ако нещо звучи така, сякаш удря друго нещо вътре в хладилника,
това е нормално.
Звукът е причинен от компресора, който работи на голяма мощност.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
�� 2:31
Отстраняване на неизправности
Български - 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
217
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Площта на уреда
за уплътняване на
отделения и врати
е гореща и се
получава конденз.
• Известно количество топлина е нормално да съществува, тъй като
има инсталирани антикондензатори във вертикалния отдел с панти
на хладилника, които предотвратяват образуването на конденз.
• Вратата на хладилника открехната ли е?
Може да се появи конденз, ако сте оставили вратата отворена за
продължителен период от време.
Ледогенераторът
не произвежда
лед.
• Ако не се е охладила достатъчно, правенето на лед може да отнеме
повече време, например както е било при първия монтаж.
• Тръбата за вода свързана ли е и спирателният кран отворен ли е?
• Да не сте спрели ръчно функцията за производство на лед?
• Проверете дали филтърът е монтиран правилно.
Ако той не е монтиран правилно, функцията за производство на лед
може да не работи.
Можете да чуете
бълбукаща вода в
хладилника.
• Това е нормално.
Бълбукането идва от охлаждащия агент, който циркулира из хладилника.
В хладилника
има неприятна
миризма.
• Проверете за развалена храна.
• Храни със силен мирис (например риба), трябва да бъдат плътно затворени.
• Периодично почиствайте фризера си и изхвърляйте всяка една
развалена или съмнителна храна.
По стените на
фризера се
образува скреж.
• Въздушният клапан блокиран ли е?
Премахнете всички пречки, така че въздухът да може свободно да
циркулира.
• Оставете достатъчно място между съхраняваната храна за
ефективно циркулиране на въздуха.
• Правилно затворено ли е чекмеджето на фризера?
Автоматът за вода
не работи.
•
•
•
•
Системата за
автоматично
затваряне не
работи с вратата
на фризера.
• Има ли неравновесие между дясната и лявата част на вратата?
• Плавно отворете и затворете вратата 1-2 пъти.
Обикновено след като направите това, системата за автоматично
затваряне отново работи както трябва.
• Опитайте се да отворите вратата плавно, за да избегнете
разбалансиране на дясната и лявата част на вратата.
Върху вертикалния
елемент и около
него се образува
конденз или
водни капки.
• Кондензът или водните капки могат да се образуват, ако влажността
по време на работа на хладилника е прекалено висока.
• Ако върху вертикалния елемент и около него се появи конденз или
капки вода, изключете режима Energy Saver (Пестене на енергия),
след като отстраните конденза.
Б
Тръбата за вода свързана ли е и спирателният кран отворен ли е?
Тръбата за подаване на вода да не би да е смачкана или пречупена?
Уверете се, че тръбата е свободна и обезопасена от всички пречки.
Резервоарът за вода замръзнал ли е, защото температурата на
хладилника е твърде ниска?
Опитайте се да изберете настройка с по-висока температура на
цифровия дисплей.
• Проверете дали филтърът е монтиран правилно.
Ако той не е монтиран правилно, дозаторът за вода може да не работи.
Български - 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
218
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
�� 2:31
Бележка
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
219
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Ограничения за температурата на околната среда
Този хладилник е проектиран да работи в околни температури, установени от температурния му
клас, означен на табелката с характеристики.
Клас
Символ
Разширено умерен
Умерен
Субтропичен
Тропичен
SN
N
ST
Т
Обхват на околна температура (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 до +32
+10 до +32
+16 до +32
+16 до +32
+16 до +38
+18 до +38
+16 до +43
+18 до +43
Вътрешните температури могат да бъдат повлияни от такива фактори, като например
местоположението на хладилника/фризера, околната температура и честотата, с която
отваряте вратата.
Настройте температурата, както се изисква, за да компенсирате тези фактори.
Правилно третиране на изделието след края на
експлоатационния му живот
Bulgarian
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали,
означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки,
USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече
експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци
и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава
възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни
инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за
околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не
бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта
нормативни задължения, напр. REACH, посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Свържете се с SAMSUNG
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung,
моля да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Държава
POLAND
Контактен център
Уеб сайт
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
220
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
S
2019.3.2.
26. 오후
4:10 DA68-0
2018.
15.
2:31
Hűtőszekrény
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung-terméket vásárolt!
Szabadon álló berendezés
2:31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
221
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Tartalom
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ………………………………………………… 2
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE HELYEZÉSE …………………………… 18
A HŰTŐSZEKRÉNY MŰKÖDTETÉSE …………………………………… 27
HIBAELHÁRÍTÁS …………………………………………………………… 41
•
Biztonsági tudnivalók
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
• A készülék használatbavétele
előtt figyelmesen olvassa el ezt
a használati útmutatót, majd
őrizze meg, mert a későbbiekben
szüksége lehet rá.
• A berendezést kizárólag a
rendeltetése szerint használja a
használati útmutató alapján.
A készüléket nem használhatja
olyan személy (beleértve a
gyermekeket is), aki korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, illetve
aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal,
kivéve, ha a biztonságáért felelős
személy felügyelete mellett
használja a berendezést, és ez
a személy elmagyarázza neki az
eszköz használatát.
• A készüléket 8 éves vagy idősebb
gyermekek, illetve korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkező,
továbbá megfelelő tapasztalattal
és tudással nem rendelkező
személyek csak felügyelet
mellett vagy olyan eligazítás
után használhatják, amely
magában foglalja a biztonságos
használat módját és a lehetséges
kockázatok megértését.
A készülékkel nem játszhatnak
gyermekek.
A tisztítást és a felhasználói
karbantartást gyermekek nem
végezhetik felügyelet nélkül.
• A jelen használati útmutatóban
szereplő figyelmeztetések és
•
Magyar – 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
222
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
�� 2:31
szerint kell megválasztani.
• Soha ne kapcsoljon be olyan
berendezést, amelyen a sérülés
bármilyen jele látható.
Ha ezzel kapcsolatosan
kétségei vannak, forduljon a
viszonteladóhoz.
A helyiség minimális méretét
úgy kell meghatározni, hogy a
berendezésben lévő R-600a közeg
minden 8 grammjára 1 m³ légtér
álljon a rendelkezésére.
Az adott hűtőszekrényben
lévő hűtőközeg mennyisége
a berendezés belsejében lévő
azonosító tábláról olvasható le.
• A csőrendszerből kispriccelő
hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent,
illetve szemsérülést okozhat.
Ha a csővezetékekből hűtőközeg
szivárog, kerülje nyílt láng
használatát, a berendezés
közeléből távolítson el minden
gyúlékony anyagot, és azonnal
szellőztesse ki a helyiséget.
- Ellenkező esetben tűz- és
robbanásveszély alakulhat ki.
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
2
8
7
1
fontos biztonsági utasítások nem
terjednek ki minden, potenciálisan
előforduló körülményre és
helyzetre.
Az Ön felelőssége, hogy
a berendezés üzembe
helyezésekor, karbantartásakor és
üzemeltetésekor a józan észnek
megfelelően, elővigyázatossággal
és gondossággal járjon el.
• Az útmutató többféle
készüléktípusra vonatkozik, ezért
az Ön által használt hűtőszekrény
némileg eltérhet az itt leírtaktól.
A berendezés R-600a vagy
R-134a hűtőközeget tartalmaz.
A berendezés hátoldalán található
kompresszor címkéjén vagy a
hűtőszekrény belsejében lévő
teljesítménytáblán ellenőrizze,
hogy milyen hűtőközeg van a
hűtőrendszerben.
Ha berendezése gyúlékony gázt
(R-600a hűtőközeget) tartalmaz,
a berendezés biztonságos
leselejtezésére vonatkozóan
vegye fel a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal.
• Annak érdekében, hogy egy
esetleges hűtőköri szivárgás
esetén ne alakuljon ki gyúlékony
gáz-levegő keverék, a berendezés
elhelyezésére alkalmas helyiség
méretét a hűtőközeg mennyisége
Figyelem: tűzveszély/
tűzveszélyes
anyagok
Magyar – 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
223
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
Fontos biztonsági szimbólumok
és figyelmeztetések:
FIGYELEM!
VIGYÁZAT!
Veszélyforrások vagy nem
biztonságos műveletek,
amelyek súlyos személyi
sérülést vagy halált
okozhatnak.
Veszélyforrások vagy nem
biztonságos műveletek,
amelyek kisebb személyi
sérülést vagy anyagi
kárt okozhatnak.
Ezek a figyelmeztető jelzések a
sérülések elkerülése érdekében
állnak itt.
Kérjük, tartsa be ezeket az
utasításokat.
Ennek a résznek az
áttanulmányozása után tegye
biztonságos helyre ezt a
dokumentumot arra az esetre,
ha később szüksége lenne rá.
F
-
NE kísérelje meg!
NE szerelje szét!
NE érintse meg!
Gondosan tartsa be az
utasításokat!
Húzza ki a tápcsatlakozót a
fali aljzatból.
Az áramütés elkerülése
érdekében csak földelt
dugaszolóaljzatot
használjon.
Segítségért hívja fel telefonos
ügyfélszolgálatunkat.
-
Megjegyzés.
Magyar – 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
224
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
n
A SZÁLLÍTÁSRA ÉS
AZ ELHELYEZÉSRE
VONATKOZÓ VESZÉLYT
JELZŐ PIKTOGRAMOK
FIGYELEM!
AZ ÜZEMBE
HELYEZÉSRE
VONATKOZÓ VESZÉLYT
JELZŐ PIKTOGRAMOK
• A berendezés szállításakor
• Az elektromos részegységek
és üzembe helyezésekor
sérült szigetelése áramütést
ügyelni kell arra, hogy a
vagy tüzet okozhat.
hűtőkör egyik része se
• Ne tegye ki a hűtőszekrényt
sérüljön meg.
közvetlen napsugárzásnak vagy
- A csővezetékrendszerből szivárgó
kályhák, fűtőtestek, illetve egyéb
hűtőközeg gyulladásveszélyt jelent,
hőforrások melegítő hatásának.
illetve szemsérülést okozhat.
• Ne csatlakoztasson több
Ha szivárgást észlel, kerülje a
berendezést elosztóval
nyílt láng használatát vagy az
ugyanahhoz az elektromos
egyéb potenciális tűzforrást, és
aljzathoz.
szellőztesse ki alaposan azt a
A hűtőszekrényt minden esetben
helyiséget, ahol a berendezés áll.
egy erre a célra kijelölt, önálló
- A berendezés kis mennyiségű
elektromos fali csatlakozóaljzatba
izobután (R-600a) hűtőközeget
kell csatlakoztatni, amelynek
tartalmaz, ez természetes gáz,
elektromos terhelhetősége
amely magas szintű környezeti
megfelel a berendezés
kompatibilitással rendelkezik,
adattábláján feltüntetett
értékeknek.
mindazonáltal szintén éghető.
A berendezés szállításakor és
- Ez biztosítja a legjobb
üzembe helyezésekor ügyelni kell
teljesítményt, ugyanakkor
arra, hogy a hűtőkör egyik része
megakadályozza, hogy az
se sérüljön meg.
épületben túlmelegedjenek
az elektromos vezetékek, ami
tűzveszélyt jelenthet.
• Ne csatlakoztassa a berendezés
tápcsatlakozóját meglazult fali
aljzathoz.
- Áramütés, illetve tűz
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
�� 2:31
FIGYELEM!
Magyar – 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
225
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
•
•
•
•
-
•
-
-
keletkezésének veszélye áll fenn.
Ne használjon olyan kábelt,
amelynek bármely része
kirepedezett vagy kikopott.
Ne húzza, és ne hajlítsa meg
túlzott mértékben a tápkábelt.
Ne csavarja meg és ne csomózza
össze a tápkábelt.
Ne hurkolja a tápkábelt fémtárgy
köré, ne tegyen nehéz tárgyat
a tápkábelre, ne szorítsa be
tárgyak közé, és ne nyomja be a
berendezés mögötti helyre.
A hűtőszekrény mozgatásakor
vigyázzon, hogy ne tolja rá a
berendezést a kábelre, illetve ne
sértse meg azt.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne használjon aeroszolt a
hűtőszekrény közelében.
A hűtőszekrény közelében használt
aeroszol robbanást vagy tüzet
okozhat.
Ne hajlítsa meg túlzott mértékben
a tápkábelt, illetve ne helyezzen rá
nehéz dolgokat.
• Használat előtt a
hűtőszekrényt megfelelően,
az útmutatóban foglaltak
szerint kell elhelyezni és
beüzemelni.
• Ne telepítse a hűtőszekrényt
-
•
-
•
•
•
-
•
-
•
nedves helyre vagy olyan helyre,
ahol vízzel érintkezhet.
Az elektromos részegységek sérült
szigetelése áramütést vagy tüzet
okozhat.
A tápcsatlakozót megfelelő
helyzetben, lefelé lógó kábellel
csatlakoztassa.
Ha a csatlakozót fordítva (fejjel
lefelé) dugja be, a kábel megtörhet,
ami tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény
hátsó része ne nyomja
össze, illetve ne sértse meg a
tápcsatlakozót.
A hűtőszekrény mozgatásakor
vigyázzon, hogy ne tolja rá a
berendezést a kábelre, illetve ne
sértse meg azt.
Ez tűzveszélyt okozhat.
A csomagolóanyagokat tartsa
gyermekektől elzártan.
Ha a gyermek a tasakot, zacskót
a fejére húzza, az fulladásos halál
kockázatával jár.
A berendezést úgy helyezze el,
hogy a fali csatlakozó elérhető
közelségben legyen.
Ennek elmulasztása áramszivárgás
miatt áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ne használja a berendezést
hőforrás vagy gyúlékony anyag
•
•
•
•
-
•
-
Magyar – 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
226
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
t
y
s
�� 2:31
•
•
•
-
• A berendezést megfelelően
földelni kell.
• Ne gázvezetékhez, műanyag
vízvezetékhez vagy
telefonvezetékhez földelje a
berendezést.
- A hűtőberendezést
azért kell földelni, hogy
áramszivárgás keletkezése
esetén megakadályozza a
teljesítményszivárgást, illetve az
áramütést.
- Ez elektromos áramütést, tüzet,
robbanást vagy a termékkel
kapcsolatos problémákat okozhat.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt
olyan aljzatba, ami nincs
megfelelően földelve, és
ellenőrizze, hogy az aljzat
megfelel-e a helyi és állami
előírásoknak.
•
-
•
•
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
,
•
közelében.
Ne használja a készüléket párás,
olajos vagy poros helyiségben,
illetve olyan helyen, ahol közvetlen
napsugárzásnak vagy víznek
(esőnek) lehet kitéve.
Ne használja a készüléket olyan
helyen, ahol gázszivárgás fordulhat
elő.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz
kerül, húzza ki az tápcsatlakozót,
és vegye fel a kapcsolatot
a Samsung Electronics
szervizközpontjával.
Egyébként tűzveszély áll fenn.
Ne álljon a berendezés tetejére,
és ne helyezzen rá tárgyakat
(például mosatlan ruhát, égő
gyertyákat, égő cigarettát, tálakat,
vegyszereket, fémtárgyakat stb.).
Ellenkező esetben fennáll az
áramütés, tűz veszélye, illetve
meghibásodhat a készülék, vagy
személyi sérülés történhet.
• Ha az elektromos kábel
sérült, haladéktalanul
cseréltesse ki a
gyártóval vagy annak
szervizképviseletével.
A hűtőszekrény biztosítékát
csak szakképzett szerelő vagy
szervizvállalat cserélheti ki.
Ellenkező esetben fennáll az
áramütés vagy a személyi sérülés
veszélye.
A készülék elhelyezése során
ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne
szoruljon be vagy sérüljön meg.
Ne helyezzen el több aljzatot
tartalmazó hosszabbítót vagy
hordozható áramforrást a készülék
mögött.
Magyar – 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
227
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
VIGYÁZAT!
•
•
-
•
•
•
fizikai sérülést okozhat.
AZ ÜZEMBE HELYEZÉSRE
VONATKOZÓ FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
• Gondoskodjon róla, hogy
a berendezés burkolatának
vagy tartószerkezetének
szellőzőnyílásait semmi ne
takarja el.
Az üzembe helyezést követően
2 órán keresztül hagyja állni a
berendezést, mielőtt bekapcsolná.
Javasoljuk, hogy a berendezés
üzembe helyezéséhez és
javításához mindig kérje
szakember vagy szakszerviz
segítségét.
Ellenkező esetben áramütés, tűz
vagy robbanás veszélye alakulhat
ki, meghibásodhat a készülék,
illetve személyi sérülés történhet.
A hűtőszekrény elhelyezésekor a
biztonságos beállítás érdekében
ügyeljen arra, hogy mindkét láb
elérje a padlót.
A lábak a fagyasztóajtó aljánál
hátul találhatók.
Lapos csavarhúzóval forgassa a
nyíllal jelzett irányba a megfelelő
szint eléréséig.
Mindig egyenletesen terhelje az
ajtókat.
Az ajtók túlterhelése a hűtőszekrény
felborulását eredményezheti, ami
FIGYELEM!
•
-
•
•
•
A HASZNÁLATRA
VONATKOZÓ VESZÉLYT
JELZŐ PIKTOGRAMOK
• A tápcsatlakozót ne érintse
meg nedves kézzel.
Ez áramütést okozhat.
Ne tároljon semmit a berendezés
tetején.
Az ajtó becsukásakor és
kinyitásakor a tetőn elhelyezett
dolgok leeshetnek, ami személyi
sérülést és/vagy anyagi kárt
okozhat.
Ne helyezzen vízzel töltött edényt
a hűtőszekrényre.
A folyadék kiömlése tüzet vagy
áramütést okozhat.
Nedves kézzel ne érintse meg a
fagyasztó belső falfelületét vagy a
fagyasztóban tárolt termékeket.
Ez fagyási sérüléseket okozhat.
A hűtőszekrény közelében ne
használjon vagy helyezzen el
hőmérsékletre érzékeny anyagokat
(pl. gyúlékony spray-ket, gyúlékony
anyagokat, szárazjeget, gyógyszert
vagy vegyszert).
Ne tartson illékony vagy gyúlékony
anyagokat vagy tárgyakat (benzint,
hígítót, propángázt, alkoholt, étert,
-
•
-
•
•
•
•
Magyar – 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
228
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
,
�� 2:31
•
-
•
•
•
•
• A leolvasztási folyamathoz
ne használjon mechanikus
eszközöket, illetve – a gyártó által
javasolt módszereken kívül – más
módon se siettesse a leolvasztási
folyamatot.
• Ügyeljen a hűtőkör épségére.
• Ne permetezzen illékony
anyagokat (pl. rovarölő szereket) a
berendezés felületére.
- Azonkívül, hogy ez egészségügyi
kockázatokat jelent, áramütést
vagy tüzet is okozhat, illetve
működési problémákhoz vezethet.
• Ne használjon hajszárítót
a hűtőszekrény belsejének
kiszárítására. Ne helyezzen
égő gyertyát a hűtőszekrénybe
a kellemetlen szagok
megszüntetésére.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• A víztartályt, a jégtálcát és a
jégkockatartót kizárólag ivóvízzel
töltse fel.
- Ne öntsön a tartályba teát vagy
sportitalt, mert ez károsíthatja a
hűtőszekrényt.
• Ne hagyja, hogy a gyerekek
rácsimpaszkodjanak az ajtóra.
Ez súlyos személyi sérüléssel
járhat.
- A gyermek beszorulhat.
Ne hagyja, hogy a gyerekek
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
t
y
t
-
LP-gázt és más hasonló terméket)
a hűtőszekrényben.
Ez a hűtőszekrény kizárólag
élelmiszer tárolására használható.
Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
Ne tároljon a hűtőszekrényben
gyógyszereket, tudományos célú
anyagokat, illetve hőérzékeny
anyagokat.
Nem tárolhatók a hűtőszekrényben
olyan termékek, amelyek szigorú
hőmérséklet-szabályozást
igényelnek.
Ne helyezzen el, illetve
ne használjon elektromos
készülékeket a hűtőgép/fagyasztó
belsejében, kivéve, ha azok a
gyártó által ajánlott típusúak.
Ha gyógyszer- vagy füstszag
érezhető, azonnal szakítsa meg az
áramellátást, és lépjen kapcsolatba
a legközelebbi Samsung
Electronics szervizközponttal.
Ha a hűtőszekrénybe por vagy víz
kerül, húzza ki a tápcsatlakozót, és
vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Electronics szervizközpontjával.
Egyébként tűzveszély áll fenn.
Ha gázszivárgást észlel, kerülje
a nyílt láng használatát vagy
egyéb potenciális tűzforrást, és
szellőztesse ki alaposan azt a
helyiséget, ahol a berendezés áll.
Magyar – 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
229
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
•
•
-
•
•
•
•
bemásszanak a hűtőszekrénybe.
A felügyelet nélkül hagyott
hűtőszekrény ajtóit soha ne
hagyja nyitva, valamint ne hagyja,
hogy a gyerekek bemásszanak a
hűtőszekrénybe.
Ne hagyja, hogy a gyerekek
bemásszanak a rekeszekbe.
Ha az ajtó becsukódik, a bent
rekedt gyerekek megfulladhatnak
vagy megsérülhetnek.
Ne üljön a fagyasztó ajtajára.
Az ajtó letörhet, és ez személyi
sérülést okozhat.
Ha takarításkor vagy egyéb
alkalommal korábban kiszerelte
a válaszfalat a rekeszből, szerelje
azt vissza a mellékelt csavarokkal.
Ezzel elkerülhető, hogy a gyerekek
beszoruljanak.
A leolvasztási folyamathoz
ne használjon mechanikus
eszközöket, illetve – a gyártó által
javasolt módszereken kívül – más
módon se siettesse a leolvasztási
folyamatot.
Ügyeljen a hűtőkör épségére.
• Gázszivárgás esetén
(pl. propángáz vagy LPgáz szivárgása esetén)
azonnal szellőztessen ki
anélkül, hogy hozzáérne
az elektromos kábel
•
•
•
•
•
•
•
•
csatlakozójához.
Ne érjen se a
berendezéshez, se az
elektromos kábelhez.
Ne használjon ventilátort a
szellőztetéshez.
Egyetlen szikra is robbanást vagy
tüzet okozhat.
Kizárólag a gyártó vagy a
szervizszolgáltató által biztosított
LED-lámpákat használjon.
Gyermekek csak felügyelet mellett
használják a berendezést, nehogy
játékszernek tekintsék.
Vigyázzon, nehogy „becsípje” az
ujját; az ajtók és a szekrény közötti
rés szükségszerűen keskeny.
Ne hagyja, hogy a gyerekek
rácsimpaszkodjanak az ajtóra.
Ez súlyos személyi sérüléssel
járhat.
A gyermek beszorulhat.
Ne hagyja, hogy a gyerekek
bemásszanak a hűtőszekrénybe.
A palackokat szorosan egymás
mellett kell tárolni, hogy ne
essenek ki.
Ez a termék kizárólag élelmiszerek
háztartási környezetben történő
tárolására szolgál.
Soha ne nyúljon be ujjal az
adagolónyílásba, a jégcsúszdába
és a jegesvödörbe, illetve ne
-
•
-
-
-
-
-
Magyar – 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
230
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
�� 2:31
•
-
• Ne kísérelje meg a
berendezés saját
kezűleg történő javítását
szétszerelését vagy
átalakítását.
- Ne használjon a szabványostól
eltérő biztosítékot (rézhuzal,
acélhuzal stb.).
- Ha a berendezést javítani kell vagy
máshova kell telepíteni, forduljon a
legközelebbi szervizképviselethez.
- Ellenkező esetben fennáll az
áramütés, tűz veszélye, illetve
meghibásodhat a készülék, vagy
személyi sérülés történhet.
• Ha a készülék furcsa
hangot hallat, égett
szagot áraszt vagy füstöl,
azonnal szakítsa meg az
áramellátást, és lépjen
kapcsolatba a legközelebbi
•
•
•
•
•
•
-
szervizközponttal.
Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
Húzza ki a tápcsatlakozót, mielőtt
kicseréli a hűtőszekrény belső
világításának izzóját.
Ha nem így jár el, áramütést
szenvedhet.
Amennyiben a lámpa
világítótestének cseréjekor
nehézségbe ütközik, lépjen
kapcsolatba a szervizképviselettel.
Ha a készülék LED-lámpával
rendelkezik, ne szerelje szét a
lámpaburkolatot és a LED-lámpát.
Forduljon a szervizképviselethez.
A tápcsatlakozót szilárdan
csatlakoztassa a fali aljzatba.
Ne használjon sérült tápkábelt,
csatlakozó dugaszt vagy meglazult
dugaszoló aljzatot.
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne helyezzen vízzel teli edényt a
berendezésre.
A folyadék kiömlése tüzet vagy
áramütést okozhat.
Soha ne nézzen hosszú ideig
közvetlenül az UV LED-lámpába.
Ez az ultraibolya sugárzás miatt
megviselheti a szemét.
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
i
-
dugjon bele semmit.
Ez személyi sérülést vagy anyagi
kárt okozhat.
Ne nyúljon a kezével, lábával vagy
fémtárgyakkal (fém evőpálcikával
stb.) a hűtőszekrény alsó vagy
hátsó részébe.
Ez áramütést vagy személyi
sérülést okozhat.
Az éles szélek személyi sérülést
okozhatnak.
Magyar – 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
231
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
VIGYÁZAT!
-
-
-
•
•
•
A HASZNÁLATRA
VONATKOZÓ
FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
-
• Annak érdekében, hogy
a berendezés a legjobb
hatásfokkal működjön:
Ne helyezzen élelmiszert túl közel
a hűtőszekrény hátsó részén
lévő szellőzőnyílásokhoz, mivel
ez megakadályozhatja a szabad
levegőkeringést a hűtőszekrény
belső terében.
A hűtőszekrénybe helyezés előtt
az élelmiszereket megfelelően
csomagolja be, vagy tegye azokat
légmentesen záró dobozokba.
Ne helyezzen el újonnan
lefagyasztandó élelmiszert
közvetlenül a már bent lévő mellé.
Ne helyezzen poharakat, üvegeket
vagy szénsavas italokat a
fagyasztóba.
A tárolóedény megfagyhat és
eltörhet, ami sérülést okozhat.
Tartsa be a fagyasztott
élelmiszerek maximális tárolási
időkorlátait, és ügyeljen a lejárati
időkre.
Ne tároljon a hűtőszekrényben
alacsony hőmérsékletre érzékeny
gyógyszereket, tudományos
célú anyagokat vagy egyéb,
•
•
-
•
•
alacsony hőmérsékletre érzékeny
anyagokat.
Nem tárolhatók a hűtőszekrényben
olyan termékek, amelyek szigorú
hőmérséklet-szabályozást
igényelnek.
Amennyiben Ön három hétnél
rövidebb időre marad távol,
nem szükséges megszüntetni a
hűtőszekrény áramellátását.
Ugyanakkor három hétig vagy
annál hosszabb ideig tartó
távollét esetén vegyen ki minden
élelmiszert a fagyasztóból.
Áramtalanítsa a hűtőszekrényt,
tisztítsa ki, öblítse ki, majd szárítsa
meg.
Ne tegyen szénsavas vagy pezsgő
italokat a fagyasztóba.
Ne tegyen üvegpalackokat vagy
üvegpoharakat a fagyasztóba.
Ha a tartalma megfagy, az üveg
eltörhet, ami személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat.
Ne alakítsa át a hűtőszekrényt.
A jogosulatlan módosítások
biztonsági problémákhoz
vezethetnek. A jogosulatlan
módosítás kijavításáért a
szükséges alkatrészeket és az
igénybe vett munkaerőköltséget
teljes mértékben felszámítjuk.
Ne alakítsa át a hűtőszekrény
működését.
-
-
•
•
•
Magyar – 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
232
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10 DA68-0
n
•
-
•
•
•
-
•
•
zárja el a vízellátás szelepét.
Egyébként vízszivárgás történhet.
Törölje ki a nedvességet a hűtő
belsejéből és hagyja az ajtóit
nyitva.
Ellenkező esetben a hűtőben
kellemetlen szag és penész
képződhet.
Ha a hűtőszekrény vizes lett,
húzza ki a tápcsatlakozót, és
vegye fel a kapcsolatot a Samsung
Electronics szervizközpontjával.
Az üveg felületét óvja az erős
ütődésektől és más túlzott
erőhatásoktól.
A törött üveg személyi sérülést és/
vagy anyagi kárt okozhat.
Ne üljön vagy nehezedjen a
hűtőszekrény ajtajára vagy a
minibárra.
Ettől a hűtőszekrény feldőlhet, az
ajtó leszakadhat, vagy a kezét az
ajtó becsípheti, ami anyagi kárt
vagy személyi sérülést okozhat.
A sérült tápkábelt a balesetek
megelőzése érdekében
csak a gyártó vagy annak
szervizképviselete, illetve megfelelő
szakképzettséggel rendelkező
személy cserélheti ki.
Ne tároljon növényi olajat a
hűtőszekrény ajtórekeszeiben. Az
olaj megszilárdul, így kellemetlen
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
�� 2:31
- Az átalakítás személyi sérüléshez
vezethet és/vagy anyagi kárt
okozhat.
A Samsung által nyújtott garancia
nem terjed ki a harmadik fél által
végzet átalakításokra, továbbá
a Samsung elhárít minden
felelősséget a harmadik fél által
végzett átalakításokból eredő
biztonsági problémákkal vagy
károkkal kapcsolatban.
- Ne takarja le a
szellőzőnyílásokat. Ha a
szellőzőnyílások eltömődnek
(különösen a nylonzacskók
hajlamosak eltakarni ezeket),
a hűtőszekrény túlhűtése
következhet be.
Ha ez a túlhűtési periódus túl
hosszú ideig tart, a vízszűrő
elrepedhet, és ez vízszivárgáshoz
vezethet.
• Kizárólag a hűtőszekrényhez
biztosított jégkészítőt használja.
• A hűtőszekrényhez csatlakozó
vízellátást kizárólag megfelelő
képesítéssel rendelkező
szakember építheti ki/kötheti
be, és a rendszer kizárólag
ivóvízhálózathoz csatlakoztatható.
• Amennyiben hosszabb
szabadságra vagy üzleti útra indul,
és így a víz- vagy a jégadagolót
hosszabb ideig nem használja,
Magyar – 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
233
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:10
ízű és nehezen kezelhető lesz.
A megnyitott flakon emellett
szivároghat, a kiszivárgott
olaj miatt pedig az ajtórekesz
megrepedezhet. Az olajos flakont
nyitása után hűvös és sötét
helyen, például szekrényben vagy
kamrában célszerű tárolni.
- Példák a növényi olajra: olívaolaj,
kukoricaolaj, szőlőmagolaj stb.
VIGYÁZAT!
•
•
-
A TISZTÍTÁSRA ÉS
KARBANTARTÁSRA
VONATKOZÓ
FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEK
•
•
-
-
•
• Ne permetezzen
tisztítószereket közvetlenül a
kijelzőre.
Ez feloldhatja a kijelzőre nyomtatott
•
betűket.
Ha bármilyen idegen anyag (pl.
víz) került a berendezésbe, húzza
ki a tápkábelt, és forduljon a
legközelebbi szervizközponthoz.
Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
Rendszeresen törölje le a
tápcsatlakozó érintkezőiről az
idegen anyagokat, például a port
és a vizet száraz ruhával.
Húzza ki a tápcsatlakozót, és
-
törölje le száraz ruhával.
Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
Ne tisztítsa a berendezést víz
közvetlen rápermetezésével.
A tisztításhoz ne használjon
benzint, hígítót, hipót vagy klórt.
Ezek a vegyszerek károsíthatják
a berendezés felületét, és tüzet
okozhatnak.
• Tisztítás vagy karbantartás
előtt húzza ki a berendezés
tápcsatlakozóját a
konnektorból.
Ennek elmulasztása áramütést
vagy tüzet okozhat.
A hűtőszekrény tisztításához
használjon tiszta szivacsot vagy
puha ruhát és meleg vízben
elkevert enyhe tisztítószert.
Ne használjon súroló hatású vagy
durva tisztítószereket, például
ablaktisztító sprayt, súrolószert,
gyúlékony folyadékokat, sósavat,
tisztító viaszokat, tisztítószerkoncentrátumot, fehérítőket,
sem kőolajtermékeket tartalmazó
tisztítószereket a külső felületekre
(ajtók és szekrény), a műanyag
alkatrészekre, az ajtók és a
belső rész betéteire, valamint a
tömítésekre.
Ezek megkarcolhatják a felületet,
•
F
•
•
Magyar – 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
234
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11 DA68-0
helyi hatóságokkal. Szigetelő
töltőgázként ciklopentán
használatos.
A szigetelőanyagban lévő gázok
speciális elhelyezési eljárást
igényelnek.
Az ilyen termékek
környezetvédelmi szempontból
biztonságos leselejtezése
érdekében vegye fel a kapcsolatot
A SELEJTEZÉSRE
a helyi hatóságokkal.
VONATKOZÓ VESZÉLYT
A termék leselejtezése előtt
JELZŐ PIKTOGRAMOK
győződjön meg arról, hogy a
• A polcokat hagyja a
berendezés hátoldalán lévő csövek
helyükön, mert így a
közül egyik sem sérült.
gyermekek nem tudnak
A csővezetékeket csak nyílt térben
könnyen bemászni a belső
szabad felnyitni.
térbe.
• A készülék szervizelését csak
• A termék leselejtezése előtt
szakképzett szerelő végezheti,
győződjön meg arról, hogy a
mert ez mások számára veszélyes
berendezés hátoldalán lévő csövek
lehet.
közül egyik sem sérült.
Queenslandben a szakképzett
• A berendezés R-600a vagy
szerelőnek rendelkeznie KELL
R-134a hűtőközeget tartalmaz.
szénhidrogén hűtőközegekre
A berendezés hátoldalán található
vonatkozó munkavégzési
kompresszor címkéjén vagy a
engedéllyel (Gas Work
hűtőszekrény belsejében lévő
Authorisation vagy Gas Work
teljesítménytáblán ellenőrizze,
Licence) minden olyan javítási vagy
hogy milyen hűtőközeg van a
karbantartási tevékenységhez,
hűtőrendszerben.
amely a burkolatok eltávolításával
Ha berendezése gyúlékony gázt
jár. (Ez csak Ausztráliára
(R-600a hűtőközeget) tartalmaz,
vonatkozik.)
a berendezés biztonságos
• A hűtőszekrények leselejtezésekor
leselejtezésére vonatkozóan
mindig távolítsa el az ajtót vagy
vegye fel a kapcsolatot a
FIGYELEM!
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
�� 2:31
vagy károsíthatják az anyagot.
• Ne tisztítsa az üvegpolcokat vagy
-fedeleket meleg vízzel, ha azok
hidegek. Az üvegpolcok vagy
-fedelek a hirtelen hőmérsékletváltozás vagy ütődés, leejtés
hatására eltörhetnek.
Magyar – 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
235
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11
-
•
•
-
az ajtók közötti tömítéseket
és az ajtóreteszelést, nehogy
kisgyermekek vagy állatok
szoruljanak a hűtőszekrény
belsejébe.
Gyermekek csak felügyelet mellett
használják a berendezést, nehogy
belemásszanak vagy játékszernek
tekintsék.
Ha a gyerek beszorul, sérüléseket
szenvedhet vagy fulladásos
haláleset következhet be.
Kérjük, a berendezés
csomagolóanyagát hulladékként
környezetbarát módon helyezze el.
A csomagolóanyagokat tartsa
gyermekektől elzártan, mert
veszélyesek lehetnek rájuk nézve.
Ha a gyermek a tasakot, zacskót
a fejére húzza, megfulladhat tőle.
TOVÁBBI TIPPEK
A MEGFELELŐ
HASZNÁLATHOZ
-
•
•
•
•
• Áramkimaradás esetén hívja fel
•
az áramszolgáltató vállalat helyi
irodáját, és érdeklődjön arról,
meddig fog tartani az áramszünet.
- A rövid, egy-két órás áramszünetek
nem befolyásolják a hűtőszekrény
hőmérsékletét.
Ennek ellenére áramkimaradás
idején csak a legszükségesebb
esetben nyissa ki az ajtót.
Ha az áramszünet 24 óránál
tovább tart, távolítsa el az összes
fagyasztott ételt.
Ha a hűtőszekrényhez kulcs is
tartozik, tartsa azt a berendezéstől
távolabb eső helyen, ahol a
gyerekek nem érhetik el.
Amikor a berendezés hosszabb
ideig üzemel az üzemelési
hőmérséklet-tartomány alsó
határát el nem érő hőmérsékletű
helyen, előfordulhat, hogy a
berendezés nem egyenletesen
működik (a tartalma felengedhet,
vagy a fagyasztórekesz belsejében
túl magas lehet a hőmérséklet).
Egyes élelmiszerek eltarthatóságára
a tulajdonságaiktól függően a hűtés
kedvezőtlen hatással lehet.
Az Ön által vásárolt berendezés
jegesedésmentes, ami azt jelenti,
hogy a berendezés manuális
jégmentesítésére nincs szükség,
mivel ez automatikusan történik.
A jégmentesítés ideje alatti
hőmérséklet-emelkedés
nem haladja meg az ISO
követelményrendszer határértékeit.
Mindazonáltal, ha meg kívánja
akadályozni, hogy a lefagyasztott
élelmiszer hőmérséklete a
jégmentesítés ideje alatt túlzottan
•
•
E
-
-
-
-
-
Magyar – 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
236
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11 DA68-0
a
s
.
�� 2:31
Energiatakarékossági tippek
- A berendezést hűvös, száraz,
megfelelő szellőzéssel rendelkező
helyiségben használja.
Gondoskodjon arról, hogy a
berendezést ne érje közvetlen
napsugárzás, és soha ne tegye
ki közvetlen hősugárzásnak (pl.
radiátor).
- A megfelelő energiahatékonyság
érdekében ne takarja le a
szellőzőnyílásokat és az egyéb
rácsos nyílásokat.
- A meleg ételeket a berendezésbe
helyezésük előtt hagyja kihűlni.
- A fagyasztott élelmiszereket a
hűtőrészben olvassza fel.
Ily módon a fagyasztott élelmiszer
alacsony hőmérsékletét a
hűtőszekrényben tárolt élelmiszer
hűtésére használhatja fel.
- Amikor élelmiszert vesz ki a
berendezésből vagy tesz be oda,
ne hagyja túl sokáig nyitva az
ajtaját.
Minél rövidebb ideig tartja nyitva az
ajtót, annál kevesebb jég képződik
a fagyasztóban.
- Üzembe helyezéskor hagyjon
szabad helyet a fagyasztó felett,
mögött, valamint a két oldalán.
Ezzel csökkenthető az
energiafogyasztás, így
alacsonyabb lesz az áramszámlája.
- Az energia lehető leghatékonyabb
felhasználása érdekében hagyja
az eredeti helyükön a tárolókat,
rekeszeket és polcokat.
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
n
megemelkedjen, csomagolja be a
fagyasztott élelmiszert több réteg
újságpapírba.
• Ha a lefagyasztott élelmiszer
hőmérséklete a jégmentesítés
alatt megemelkedik, rövidülhet az
eltarthatósága.
• A már teljesen felolvadt élelmiszert
ne fagyassza le újra.
A készüléket otthoni és
ahhoz hasonló használati
körülményekre tervezték, mint
például
- személyzeti konyhákba boltokban,
irodákban és más munkahelyeken;
- tanyaházakba és vendégek
általi használatra szállodákba,
motelekbe és más szálláshelyekre;
- panziókba;
- étkeztetéssel foglalkozó helyekre
és hasonló, nem kereskedelmi
felhasználásra.
Magyar – 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
237
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11
A hűtőszekrény üzembe helyezése
A HŰTŐSZEKRÉNY ÜZEMBE
HELYEZÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE
B
A
Gratulálunk Önnek Samsung hűtőszekrénye
megvásárlásához.
Reméljük, a berendezés hatékonysága és a
csúcstechnológiát képviselő funkciók elnyerik
tetszését.
A
A
ü
h
E
„
f
D
C
P
A: hossz
A hűtőszekrény számára legmegfelelőbb
hely kiválasztása
733 mm
B: szélesség
908 mm
C: magasság
1797 mm
D: teljes magasság
1825 mm
Válasszon:
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
908 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
610 mm
• Olyan hely, ahol biztosítva van a vízellátás.
• Olyan helyet, amely nincs kitéve közvetlen
napsugárzásnak.
• Olyan helyet, amely vízszintes (vagy közel
vízszintes) padozattal rendelkezik.
• Olyan helyet, ahol elegendő hely áll
rendelkezésre a hűtőszekrény ajtóinak
akadálytalan kinyitásához.
• Olyan helyet, ahol a megfelelő légmozgás
érdekében elegendő a hely a berendezés két
oldalánál, a háta mögött, valamint felette.
Ha a hűtőszekrényt túl szűk helyre helyezik
el, az elégtelen szellőzés leronthatja az
energiafogyasztását és a hűtési hatékonyságát.
• Olyan helyet, ahol a hűtőszekrény könnyen
elmozdítható, ha a karbantartására vagy
szerelésére van szükség.
• A hűtőszekrényt ne állítsa olyan helyre, ahol a
hőmérséklet meghaladja a 43 °C-ot (110 °F),
illetve 5 °C-nál (41 °F) alacsonyabb.
A
h
e
k
A
e
A
n
h
A
e
N
• Mindegyik méret a terveken alapul, így a
mérési módszertől függően eltérhet.
Magyar – 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
238
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11 DA68-0
e
A padló károsodásának elkerülés érdekében
ügyeljen arra, hogy az elülső szintezőlábak felhúzott
helyzetben legyenek (a padlószint felett).
Ennek módjáról a jelen útmutató 23. oldalán található
„A HŰTŐSZEKRÉNY VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁSA”
fejezetéből tájékozódhat.
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK
LESZERELÉSE
Ha a hűtőszekrény nem fér be az ajtónyíláson,
akkor a hűtőszekrény ajtóinak levétele megoldást
jelenthet.
A következő szerszámokra lesz
szüksége (nem tartozékok):
Padló
A megfelelő üzembe helyezés érdekében a
hűtőszekrényt sík, kemény padlófelületen kell
elhelyezni, melynek magassága nem különbözik a
környezetétől.
A felszínnek elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy
elbírja a teljesen megterhelt hűtőszekrény súlyát.
A padlófelület védelme érdekében vágjon ki egy
nagy darabot a kartonból, és munkavégzés közben
helyezze azt a hűtőszekrény alá.
A hűtőszekrényt a mozgatásakor egyenesen húzza
előre, vagy tolja hátra.
Ne oldalanként tolja-húzza.
Csillagcsavarhúzó Lapos csavarhúzó
(+)
(-)
Fogó
Imbuszkulcs
(4 mm)
Dugókulcs
(10 mm)
ÜZEMBE HELYEZÉS
�� 2:31
A hűtőszekrény mozgatása
Imbuszkulcs
(5 mm)
• Az ajtók vagy rekeszek eltávolítása
előtt szüntesse meg a hűtőszekrény
áramellátását.
VIGYÁZAT!
• Vigyázzon, hogy eltávolításuk közben
nehogy elejtse, megsértse vagy
megkarcolja az ajtókat/rekeszeket.
• Járjon el fokozott körültekintéssel az ajtók/
rekeszek eltávolításakor. Az ajtók nehezek, és
személyi sérülést okozhatnak.
• Az alábbiak elkerülése érdekében megfelelően
illessze vissza az ajtókat/rekeszeket:
- Levegőbeszivárgásból adódó páralecsapódás.
- Egyenetlen ajtóilleszkedés.
- Az ajtó nem megfelelő tömítettségéből adódó
energiaveszteség.
Magyar – 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
239
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK
LESZERELÉSE
4. Távolítsa el az (F) pántot.
1. Az ajtó zárt állapotában szerelje le a
felső burkolatot (A) tartó 3 csavart egy
csillagcsavarhúzó (+) segítségével, majd vegye
le a felső burkolatot az egész kábeltartóval
együtt.
3
F
5. Emelje fel az ajtót és vegye le a hűtőszekrényről.
• Az ajtó szétszerelésekor és összeszerelésekor
ügyeljen arra, hogy az elektromos
kábelek szigetelése nem sérüljön meg.
• Ne hagyja az ajtót leesni.
4
VIGYÁZAT!
A
2. Kösse ki a bal ajtó két csatlakozóját a bal ajtón
és a másikat a jobbon. (B)
Nyomja össze a vízcsőcsatlakozó fehér hüvelyét
(C), majd válassza le a vízcsövet (D).
A FAGYASZTÓ AJTÓINAK
LESZERELÉSE
• A fagyasztó ajtaját a hűtőrész ajtajának
leszerelése után szerelje le.
• A szétszerelés során ügyeljen a fagyasztó
ajtójának az aljába csatlakozó kábelekre.
VIGYÁZAT!
B
B
D
1. Az ajtó nyitott állapotában távolítsa el az állítható
láb burkolatát (A) tartó csavart az ajtó alján egy
csillagcsavarhúzóval (+), majd szerelje szét a
csatlakozót (B).
C
A
F
V
•
A
3. Húzza fel a rögzítő kart (E), majd húzza előre.
B
A
1
E
E
2. Emelje fel és húzza le a középső csuklópánt
sapkáját (C) a fagyasztó ajtaja felett lévő
ajtócsuklópántról.
C
Magyar – 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
240
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11 DA68-0
3. Miközben az ajtót a nyilak irányába nyomja,
emelje fel a középső csuklópánt tengelyét (D).
VIGYÁZAT!
2. Illessze be a csuklópánt tengelyét (C) a középső
csuklópánt furatába (D) és helyezze rá a
pántsapkát (E).
D
ó
�� 2:31
4. Ügyelve arra, hogy az ajtó ne érjen a középső
csuklópánthoz (E), enyhén billentse előre az
ajtót, majd emelje fel, hogy eltávolítsa.
1
C
ÜZEMBE HELYEZÉS
• A csuklópánt tengelyének és a
pántsapkának összecsúsztatásakor
ügyeljen arra, hogy a megfelelő irányban
illessze össze őket.
.
r
• Ügyeljen arra, hogy az ajtó alján lévő
vezetékek ne sérüljenek meg.
Ügyeljen arra, hogy ne lépjen rájuk stb.
E
D
E
2
3. Az ajtó nyitott állásában csatlakoztassa a
csatlakozókat az ajtó alján.
A HŰTŐSZEKRÉNY AJTÓINAK
FELSZERELÉSE
• A fagyasztó ajtaját a hűtőrész ajtajának
visszaszerelése előtt helyezze vissza.
• A visszaszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a fagyasztó ajtajának alján található összes
vezetéket csatlakoztatta.
VIGYÁZAT!
A fagyasztó ajtajának visszaszerelése
1. Helyezze az ajtót az alsó csuklópántra (A) az
(1) jelű irányba, majd nyomja az ajtót a (2) jelű
irányba.
Ügyeljen arra, hogy az ajtót a középső
csuklópánt ne karcolja meg (B).
B
A
-
Vigyázzon, hogy ne lépjen a csatlakozókra, és
ne tegyen kárt bennük.
4. Szerelje fel az állítható lábburkolatot egy
csillagcsavarhúzóval (+).
2
1
Magyar – 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
241
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11
A hűtőszekrény ajtajának összeszerelése
1. Illessze a leszerelt hűtőszekrényajtót a középső
csuklópántra.
5. Csatlakoztassa a vízcsövet (C). Csatlakoztassa
a bal ajtó két csatlakozóját a bal ajtón és a
másikat (E) a jobbon.
E
E
C
2. Csúsztassa a hűtőszekrény csuklópántját (A) a
rögzítőrésbe, majd nyomja le úgy, hogy az ajtó
furatával egy vonalba kerüljön.
6. Szerelje fel a felső burkolat elejét, majd nyomja
le a hátulját addig, amíg nincs vízszintben.
Szerelje vissza a csavarokat.
A
3. A nyíl irányába illessze be a rögzítőkart (B), majd
fordítsa le a rögzítéshez.
• A fagyasztó és a hűtőszekrény ajtóit
az eltávolítással fordított sorrendben
helyezze vissza.
• Ha a vezetékcsatlakozókat fordítva köti be, a
kijelző nem fog rendeltetésszerűen működni.
VIGYÁZAT!
B
E
B
4. Csatlakoztassa a vezetékcsatlakozót.
A jelzővonal középpontja
A
H
V
P
I
A
á
A
e
k
é
h
é
k
v
E
h
s
H
m
a
c
H
f
f
-
Magyar – 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
242
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11 DA68-0
A hűtőszekrény vízszintbe
állítása
A hűtőszekrény instabil
elhelyezéséből fakadó
kockázatok elkerülése
érdekében a hűtőszekrényt
helyezze vízszintes talapzatra,
és az alábbi utasításokat
követve állítsa teljesen
vízszintes állásba.
Ennek elmulasztása esetén a
hűtőszekrény felborulhat, és
személyi sérülést okozhat.
Ha a készülék eleje kissé
magasabb, mint a hátulja, az
ajtó könnyebben nyitható és
csukható.
Ha a hűtőszekrényt egyenetlen
felületre állítja, akkor az nem
fog egyenesen állni.
Ha a hűtőszekrényt egyenetlen padlóra helyezik, ez
az ajtók magasságkülönbségét okozhatja.
• Helyezzen egy lapos (-) csavarhúzót a láb
szintezőrésébe, és a csavarhúzót az óramutató
járásával megegyező vagy ellenkező irányban
elforgatva állítsa vízszintbe a hűtőszekrényt.
A csavarhúzót az óramutató járásával
megegyező irányban elforgatva a hűtőszekrény
megemelkedik.
A csavarhúzót az óramutató járásával ellenkező
irányban elforgatva a hűtőszekrény leereszkedik.
Lapos csavarhúzó (-)
ÜZEMBE HELYEZÉS
�� 2:31
A HŰTŐSZEKRÉNY VÍZSZINTES
HELYZETBE ÁLLÍTÁSA,
VALAMINT MAGASSÁGÁNAK A
PADLÓ EGYENETLENSÉGEIHEZ
IGAZÍTÁSA
Magasságállító láb
• Ha a hűtőszekrény elöl és hátul nincs
vízszintben, akkor helyezzen egy kemény
anyagú lemezt (műanyag lemezt,
műanyag vonalzót stb.) oda, ahol a
hátsó lábak felfekszenek, és rögzítse
ragasztószalaggal.
Amikor a hűtőszekrényt a helyére tolja,
ügyeljen arra, hogy a lábak a lemezre
feküdjenek fel.
• Parkettán, vagy hasonló, puhább burkolaton
ügyeljen arra, hogy a hűtőszekrény ne sértse
meg azt, amikor a helyére tolja.
- A hűtőszekrény telepítésekor
a lábaknak stabilan a padlón
kell állniuk. A lábak az ajtók
alatt, hátrébb találhatók.
Illesszen be egy lapos
csavarhúzót a lábakba, és
húzza meg a lábakat a nyíl
irányába.
Magyar – 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
243
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:31 4:11
AZ AJTÓ MAGASSÁGÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
A hűtőszekrényhez mellékelt távtartó
gyűrűk:
Ha a hűtőszekrény két ajtaja
nincs azonos szintben:
1 mm
• Ellenőrizze, hogy a
hűtőszekrény az ajtó beállítása
előtt vízszintben van-e.
• Állítsa be az ajtómagasság különbségét a
csuklópánt és az ajtó közé helyezett távtartó
gyűrűvel (1).
A gyűrűket a frissélelmiszer-rekesz jobb
oldali ajtaján és a fagyasztó mindkét ajtaján
használhatja.
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
AZ AJTÓRÉS BEÁLLÍTÁSA
Ha a rés a bal és jobb hűtőszekrényrekeszek között
nem egyenletes.
• A rés a hűtőrekesz ajtó jobb
felső sarkán található csavar
elfordításával állítható be.
• Ne hajtsa be a csavart
túlságosan.
Eltörhet.
(1)
• A magasságkülönbség ellenőrzését követően
válasszon ki egy megfelelő vastagságú távtartó
gyűrűt. Csak egy távtartó gyűrűt illesszen be,
mert kettő vagy több gyűrű használatakor azok
kicsúszhatnak vagy csikorgó hangjuk lehet.
• Emelje fel az alsó ajtót és csúsztassa a távtartó
gyűrűt az ajtó és a csuklópánt közötti hézagba.
• A sérülések elkerülése érdekében
a távtartó gyűrűk beillesztését vagy
eltávolítását óvatosan végezze.
• A távtartó gyűrűket a gyermekektől tartsa
távol, és ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne
játszanak velük és ne vegyék a szájukba.
A
B
A
l
A
a
M
i
E
A
A
1
H
a
v
n
M
a
f
A
k
k
1. Az ajtók zárt állapotában szerelje le a felső
burkolatot tartó 3 csavart egy csillagcsavarhúzó
segítségével, majd vegye le a felső burkolatot a
csatlakoztatott kábelekkel együtt.
•
VIGYÁZAT!
• A hűtőszekrényhez 1 mm, 1,5 mm,
2 mm, és 2,5 mm méretű távtartó gyűrűk
vannak mellékelve.
• Még ha a hűtőszekrény az élelmiszer
berakodása előtt vízszintes is, a berakodást
követően az élelmiszer súlya miatt
kiegyensúlyozatlanná válhat.
Ebben az esetben állítsa be újra a megfelelő
szintet az ismertetett eljárás szerint.
• Ha az ajtót túlságosan megemeli, akkor
hozzáérhet a felső burkolathoz.
2. A csavart egy 4 mm-es,
L-alakú imbuszkulccsal
hajtsa be a rés
beállításához.
3. A rés növeléséhez a csavart (
) az
óramutató járásával megegyező irányban hajtsa.
A rés csökkentéséhez a csavart (
) az
óramutató járásával ellenkező irányban hajtsa.
Magyar – 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
244
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
.
�� 2:32
A szűrővel ellátott vízadagoló az egyik
leghasznosabb funkció új hűtőszekrényén.
A vízszűrő eltávolítja a nemkívánatos részecskéket
a vízből, így támogatja egészségét.
Mindazonáltal ez a rendszer nem sterilizálja a vizet,
illetve nem pusztítja el a mikroorganizmusokat.
Ehhez víztisztító berendezést kell vásárolnia.
A vízvezeték a jégkészítő egységhez is csatlakozik.
A jégkészítő egység megfelelő működéséhez
138–862 kPa nyomás szükséges.
Ha olyan helyen használja a hűtőszekrényt, ahol
a víznyomás alacsony (20 psi alatti), az alacsony
víznyomás kompenzálása érdekében lehetőség van
nyomásfokozó szivattyú beépítésére.
Miután bekötötte a vízvezetéket, ellenőrizze, hogy
a hűtőszekrényben található víztartály megfelelően
feltöltődik-e.
Az ellenőrzéshez tartsa lenyomva a vízadagoló
kart mindaddig, amíg a víz el nem kezd kifolyni a
kivezetőnyílásból.
• A márkakereskedőnél térítés ellenében
vízvezeték-szerelő készlet vásárolható.
Olyan vízellátórendszer-összeszerelési
készlet használatát javasoljuk, amiben
réz csővezeték és 6 mm (¼”) méretű
szorítóanya található.
• A készüléket a hozzá mellékelt, új tömlőkkel
használja, a régi tömlők felhasználását nem
javasoljuk.
Csatlakoztatás a vízvezetékhez
1. Első lépésként zárja el a
vízellátást.
2. Keresse meg a legközelebbi ivóvíz vezetéket, majd
szerelje fel a csőbilincset és az elzárószelepet.
Hidegvízvezeték
Csőbilincs
ÜZEMBE HELYEZÉS
t
A VÍZADAGOLÓ VEZETÉKÉNEK
BEKÖTÉSE
Elzárószelep
3. Kösse rá a vízellátórendszer-összeszerelési
készletet az elzárószelepre.
Hidegvízvezeték
Vízcsővezetékösszeállítási készlet
Csőbilincs
Elzárószelep
A vízvezeték csatlakoztatása a
hűtőszekrényhez
Ennek a csatlakoztatásnak a kivitelezéséhez
számos dolgot kell megvásárolnia.
Elképzelhető, hogy ezeket a dolgokat készletben
meg tudja vásárolni egy helyi műszaki
kereskedésben.
Réz csővezeték
használata
• ¼” réz csővezeték
• ¼” szorítóanya (1 db)
• Szorítógyűrű (2 db)
Műanyag csővezeték
használata
• ¼” átmérőjű műanyag
cső
→ Formára alakított
(vállas) vég
• ¼” szorítóanya (1 db)
Magyar – 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
245
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
csészét a vízadagoló karjához.
Töltse meg a poharat, ürítse a mosogatóba,
amikor megtelt, majd ismételje a műveletet.
Szorítóanya (1/4”)
(Szerelt állapot)
Szorítógyűrű
(Nem
tartozék)
5. Miután bekapcsolta a hűtőszekrényt, hagyjon a
jégkészítő egységnek 1–2 napot a fagyasztásra.
Ha ez az időszak eltelt, dobja ki az első 1 vagy 2
adag jeget annak biztosítására, hogy az összes
szennyeződés eltávozzon a vízvezetékből.
Hűtőszekrény
Műanyag
csővezeték
(Szerelt állapot)
Szorító közdarab
(Szerelt állapot)
Formára
alakított (vállas
végkialakítású)
Szorítóanya
(B) (1/4”)
(Nem tartozék)
Réz csővezeték vagy Műanyag csővezeték (A)
(Nem tartozék)
(Nem tartozék)
Háztartási vízvezeték
1. Kösse rá az ivóvíz vezetéket az összeszerelt
szorító közdarabra.
- Ha réz csővezetéket alkalmaz, csúsztassa
a szorítóanyát (B) (nem tartozék) és a
szorítógyűrűt (nem tartozék) a réz csővezetékre
(nem tartozék) az ábra szerint.
- Ha műanyag csővezetéket (A) használ, illessze
be a műanyag csővezeték (A) formára alakított
(vastagított) végét a szorító közdarabba.
VIGYÁZAT!
• Ne alkalmazzon formára alakított
(vastagított) vég nélküli műanyag
csővezetéket (A).
2. Húzza meg a szorítóanyát (B) a szorító
közdarabon.
Ne húzza túl a szorítóanyát (B).
A
A
• A vízcsövet kizárólag ivóvízforráshoz
csatlakoztassa!
• Ha a javítania kell, vagy meg kell bontania
a vízcsőrendszert, vágjon le bő fél centit
a műanyag csővezeték végéből, hogy jól
illeszkedő, szivárgásmentes csatlakozást tudjon
kialakítani az összeszereléskor.
• A vízvezeték tesztelése papírpohárral végezhető
gyorsan.
Normál feltételek mellett a vízadagoló egy 1,7 dl
űrtartalmú poharat kb. 10 másodperc alatt tölt
fel.
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI
• HÁRMAS HŰTÉS
- A fagyasztó/frissélelmiszer-rekesz/többfunkciós
rekesz képes az optimális hőmérsékletet/
nedvességtartalmat megtartani külön
kondenzátor használatával, továbbá a szagok
sem keverednek így.
• FLEX ZONE
- Segítségével különböző tárolási módok
valósíthatók meg a fagyasztó/hűtő/
hűtéskiválasztás/vékony jég opciókkal.
• GYORSHŰTÉS
- Fix hőmérsékletű technológia a frissesség
megőrzésére.
3. Nyissa meg a vízellátást, és ellenőrizze, hogy
nem szivárognak-e a csövek.
Ha a csatlakozások környékén vízcseppeket
vagy szivárgást talál, zárja el a vízellátást.
Ellenőrizze a csatlakozásokat, szükség esetén
húzza meg őket.
4. Öblítse át 3-4 liter vízzel a szűrőt, mielőtt inna
belőle vagy a hűtőszekrény vízét használni
kezdené. (Az átöblítést végezze nagyjából 6
percig.)
Az átöblítéshez nyomjon egy nagy poharat vagy
Magyar – 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
246
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
.
2
A hűtőszekrény működtetése
A VEZÉRLŐPANEL HASZNÁLATA
(4)
(2)
(5)
MŰKÖDTETÉS
n
(1)
(7)
(3)
(8)
(6)
ő
l
�� 2:32
(1)
Freezer (Fagyasztó)
(Tartsa nyomva 3 másodpercig
gyorsfagyasztáshoz)
(2)
A gomb megérintésével a fagyasztó a
kívánt hőmérsékletre állítható be.
A hőmérsékletet -23 °C és -15 °C között
állíthatja be.
A gombot 3 másodpercig megérintve
tartva csökkenthető a fagyasztóba tett
termékek lefagyasztásához szükséges idő.
Ez a funkció hasznos lehet, ha pl. gyorsan
romló dolgokat kíván gyorsan lefagyasztani,
vagy ha a fagyasztó hőmérséklete nagy
mértékben megemelkedett.
(például, ha az ajtó nyitva maradt).
Door Alarm (Ajtóriasztás)
(Tartsa lenyomva 3 másodpercig a °C
és °F megjelenítés közötti váltáshoz)
Ez a gomb két funkcióval rendelkezik:
1. Az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
hangjelzés be- és kikapcsolása
Ha az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
hangjelzés be van kapcsolva, hangjelzés
szólal meg, amennyiben a hűtőszekrény
bármelyik ajtaja két percnél hosszabban
nyitva maradt.
A hangjelzés az ajtó becsukásakor
abbamarad. Az ajtó nyitott helyzetére
figyelmeztető hangjelzés gyárilag
bekapcsolt állapotban van.
A kikapcsolásához érintse meg röviden ezt
a gombot.
Ugyanígy vissza is kapcsolhatja.
Az ikon akkor világít, amikor a funkció be
van kapcsolva.
Az ajtó nyitott helyzetére figyelmeztető
hangjelzés bekapcsolt állapotában a
hangjelzés beindulásakor az ajtóriasztás
ikon is villogni kezd.
2. Érintse meg a gombot 3 másodpercig
a hőmérséklet-kijelző °C és °F közötti
átváltásához.
Magyar – 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
247
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
(3)
Energy Saver (Energiatakarékos)
(Tartsa lenyomva 3 másodpercig a
vezérlészárolás bekapcsolásához)
(5)
Ezzel a gombbal kapcsolható be és
ki az Energy Saver (Energiatakarékos)
üzemmód. Az energiatakarékos
üzemmódot bekapcsolva világítani kezd az
Energy Saver (Energiatakarékos) üzemmód
ikonja.
Az energiatakarékos üzemmódot
kikapcsolva az ikon eltűnik.
Az energiatakarékos üzemmód gyárilag
bekapcsolt állapotban van.
Ha páralecsapódás keletkezne
vagy vízcseppek jelennének meg az
ajtókon, kapcsolja ki az Energy Saver
(Energiatakarékos üzemmód) funkciót.
Továbbá a gomb 3 másodpercen
keresztül történő lenyomása aktiválja
a vezérlészárolást, amely lezárja a
kijelzőpanel és adagoló gombjait, így azok
nem használhatóak,
A zárolás feloldáshoz nyomja 3
másodpercig a gombot.
(4)
Fridge (Hűtés)
(Tartsa nyomva 3 másodpercig a
gyorshűtéshez)
Cool Select+ (Cool Select tárolótér)
A CoolSelect+ gomb segítségével a
hűtőszekrény jobb alsó részén található
Cool Select tárolótérhez a következő négy
beállítás egyikét választhatja ki: Freezer
(Mélyhűtés), Soft Freezing (Fagyasztás),
Chill (Hűtés) vagy Cool (Enyhe hűtés).
A Cool Select tárolótér funkció
bekapcsolásához tartsa lenyomva a
CoolSelect+ gombot három másodpercig,
majd válassza a négy lehetőség egyikét.
Fagyasztó
Állítsa a Fagyasztás hőmérsékletét a
fagyasztó hőmérsékletének megfelelő
értékre.
• Ezt a beállítást az élelmiszerek fagyottan
tartására használhatja.
Lágyfagyasztás
Állítsa a lágyfagyasztás hőmérsékletét
-5 °C-ra.
• Ezt a beállítást arra használhatja, hogy
a hűtőszekrényben a hús és a hal
tovább friss maradjon.
Gyorshűtés
Érintse meg ezt a gombot, hogy a
hűtőszekrényt a kívánt hőmérsékletre
állítsa.
A hőmérsékletet 1 °C és 7 °C között
állíthatja be.
A gombot 3 másodpercig megérintve
csökkenthető a hűtőszekrénybe tett
termékek lehűtéséhez szükséges idő.
Ez a funkció hasznos lehet, ha pl. gyorsan
romló dolgokat kíván gyorsan lehűteni,
vagy ha a hűtőszekrény hőmérséklete nagy
mértékben megemelkedett.
(például, ha az ajtó nyitva maradt).
Állítsa a gyorshűtés hőmérsékletét -1 °Cra.
• Ezt a beállítást delikát élelmiszerek,
például steak, hal, bacon és sajt
hűtésére használhatja.
Hűtés
Állítsa a hűtés hőmérsékletét 2 °C-ra.
• Ezzel a beállítással italok (gyümölcslé,
üdítő és sör), valamint zöldségek és
gyümölcsök hűthetők.
Magyar – 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
248
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
Jégtípus
(8)
A vízszűrő használata
Ez az ikon akkor kezd világítani, ha cserélni
kell a szűrőt.
Erre általában kb. 1100 liter víz megszűrése
után van szükség. (ez az időpont általában
6 havonta érkezik el).
Az ikon pirosan villog néhány másodpercig,
ha az ajtót kinyitja vagy becsukja.
Amikor új vízszűrőt helyez be, a szűrő
alaphelyzetbe állításához 3 másodpercig
tartsa az ujját a Crushed Ice (Jégtörmelék)
gombon.
- Ha a hűtőszekrény nem vagy csak
lassan adagolja a vizet, akkor ki
kell cserélnie a vízszűrőt, mert az
eltömődött.
- Egyes helyeken nagyon kemény a
víz, a vízkő ezért hamarabb eltömíti a
vízszűrőt.
Érintse meg a Jégtípus gombot a jég
típusának módosításához.
Minden alkalommal, amikor megérinti a
Jégtípus gombot, a jégkocka és a zúzott
jég módok között válthat, és a Jégkocka
vagy Zúzott jég ikon világítani kezd, jelezve
a kiválasztott módot.
Amennyiben nincs szüksége jégre,
kapcsolja ki ezt a funkciót, csökkentve a
víz- és energiafogyasztást.
(Lásd az Ice Maker Off (Jégkészítő ki)
funkciót alább.)
Világítás
Ha a Jégkocka gombot három
másodpericg nyomva tartja, a vízadagoló
LED-lámpája (a kijelző alatt) folyamatos
üzemmódba kapcsol, azaz folyamatosan
világít.
Ha azt szeretné, hogy a vízadagoló lámpája
csak akkor gyulladjon ki, amikor valaki
éppen használja az adagolót, tartsa ismét
lenyomva ezt a gombot 3 másodpercig a
folyamatos üzemmód kikapcsolásához.
(7)
Szűrő
MŰKÖDTETÉS
�� 2:32
(6)
Kiállítási üzemmód törlése
Ice Maker Off (Jégkészítő ki) (Tartsa
nyomva 3 másodpercig)
Nyomja meg az Ice Maker Off (Jégkészítő
ki) gombot 3 másodpercig az Ice
Maker Off (Jégkészítő ki) jelzőfény (
)
bekapcsolásához.
• Kiállítási üzemmódban a hűtőszekrény
látszólag üzemel, azonban nem hűt.
Ennek az üzemmódnak a törléséhez
nyomja meg a Freezer (Fagyasztás),
Fridge (Hűtés) és Door Alarm (Ajtóriasztó)
gombokat együtt 5 másodpercig, amíg
ding-dong hang nem hallható.
A kiállítási üzemmód a készülék
kikapcsolásával is megszüntethető.
VIGYÁZAT!
Magyar – 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
249
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
A VÍZSZŰRŐ CSERÉJE
FIGYELEM!
• Az Ön által vásárolt SAMSUNG
berendezésben a víz által okozott károk
kockázatának csökkentése érdekében
NE használjon márkajelzés nélküli
vízszűrőket.
KIZÁRÓLAG SAMSUNG MÁRKÁJÚ
VÍZSZŰRŐT HASZNÁLJON!
A SAMSUNG minden jogi felelősséget
elutasít minden olyan káreseménnyel
kapcsolatban, amelyet többek között
a márkajelzés nélküli vízszűrők
használatára visszavezethető
vízszivárgás okoz.
A
v
v
2
3
1
3. Illessze be az új szűrőt a szűrőházba ( 4 ).
2
4
(Piros)
3
A SAMSUNG hűtőszekrények KIZÁRÓLAG
SAMSUNG vízszűrőkkel működtethetők.
A Filter (Szűrő) visszajelző felhívja a figyelmét, ha
esedékes a szűrőbetét cseréje.
Annak érdekében, hogy megfelelő idő álljon
rendelkezésére az új szűrő beszerzéséhez, a piros
figyelmeztető fény még az előtt megjelenik, hogy
a használatban lévő szűrő kapacitása teljesen
kimerülne.
A szűrőbetétek időben történő cseréjével
biztosíthatja, hogy a hűtőszekrényéből a
legfrissebb, legtisztább vízhez jusson.
1. Zárja el a vízellátást.
Ezután fordítsa el a vízszűrőt ( 1 ) körülbelül 1/4
fordulattal az óra járásával ellenkező irányba.
2. Húzza ki a szűrőbetétet ( 1 ) a szűrőházból ( 2 ).
2
1
• A vízszűrő cseréjének megkönnyítése
érdekében zárja el a vízellátás szelepét.
• Néha nehézségekbe ütközhet a vízszűrő
leszerelése, mert az a vízben található
szennyeződésektől beragad. Ha nehézségekbe
ütközne, ragadja meg határozottan a vízszűrőt,
és húzza meg erősen.
• Ha a vízszűrőt kihúzta, a nyílásból némi víz
szivároghat. Ez normális jelenség. A vízszivárgás
minimalizálása érdekében tartsa a szűrőbetétet
vízszintesen, amikor kihúzza.
• A túlfolyás megelőzése érdekében ürítse ki
a vízszűrő tálcáját ( 3 ), és szárítsa meg a
szűrőház ( 2 ) körüli területet.
4
4. Nyomja be a szűrőt, és fordítsa el ütközésig az
óramutató járása irányába.
• Ha a nagy nyomás miatt problémás a
vízszűrő beszerelése, zárja el a vízellátás
szelepét.
• A reteszelt helyzet jelzésének egybe kell esnie a
jelzővonallal.
5. A vízszűrő jelzésének visszaállításához érintse
meg kb. 3 másodperc hosszan a „Crushed/
hold 3 sec for Filter Reset” (Jégtörmelék/Tartsa
nyomva 3 mp-ig a szűrő-visszaállításhoz)
gombot ( (Szűrő-visszaállítás) ).
A piros visszajelző kialszik.
6. Ha elzárta a vizet, nyissa ki.
• Cserevízszűrő beszerzéséhez látogasson
el a helyi lakásfelszerelési üzletbe vagy
a www.samsungparts.com weboldalra,
illetve forduljon a Samsung helyi
forgalmazójához.
Ellenőrizze, hogy a csere vízszűrőn
és a csomagolásán megtalálható-e a
SAMSUNG logó.
Magyar – 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
250
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
Fordított ozmózisos vízellátás, FONTOS:
1. Nyissa ki a fő vízellátást, és engedjen vizet a
csővezetékbe.
2. Engedjen vizet az adagolóberendezésen
keresztül, amíg a víz át nem tisztítja a rendszert
(kb. 6–7 perc).
Ez az eljárás kitisztítja a vízellátó rendszert,
valamint eltávolítja a levegőt a csővezetékekből.
3. Egyes esetekben további öblítésre is szükség
lehet.
4. Nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze,
hogy nem szivárog-e víz a vízszűrőtől.
A fordított ozmózisos rendszerből a hűtőszekrény
bemeneti szelepéhez érkező víz nyomása 241 és
827 kPa között legyen.
Ha fordított ozmózisos vízszűrő rendszer
kapcsolódik a hidegvíz-ellátáshoz, a fordított
ozmózisos rendszer bemeneti víznyomása
minimum 276–414 kPa legyen.
Ha a fordított ozmózisos rendszerbe érkező víz
nyomása kevesebb, mint 276–414 kPa:
• Ellenőrizze, nem tömődött-e el a fordított
ozmózisos rendszer üledékszűrője.
Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
• Intenzív használatot követően hagyja megtelni a
fordított ozmózisos rendszer tárolótartályát.
• Ha a hűtőszekrénye rendelkezik vízszűrővel, az
tovább csökkentheti a víznyomást, ha a fordított
ozmózisos rendszerrel együtt használja. Szerelje
ki a vízszűrőt.
MŰKÖDTETÉS
�� 2:32
A vízellátó csővezetékben esetleg
visszamaradó anyagok eltávolítása a
vízszűrő beszerelését követően.
Ha a víznyomással kapcsolatos kérdései merülnek
fel, forduljon engedéllyel rendelkező, képzett
vízvezeték-szerelőhöz.
• Ügyeljen arra, hogy teljesen öblítse át
a vízadagolót, különben víz csöpöghet
belőle.
Ez arra utal, hogy még mindig van levegő
a csővezetékben.
Magyar – 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
251
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
A HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁSA
• A Fagyasztó vagy a hűtőszekrény
hőmérséklet-kijelzője villogni kezd,
ha a hűtőszekrényben vagy a
fagyasztórekeszben a hőmérséklet
hirtelen megemelkedik.
A Fagyasztó vagy a hűtőszekrény
hőmérséklet-kijelzője abbahagyja a
villogást, ha a hűtőszekrényben vagy
a fagyasztórekeszben a hőmérséklet
visszaáll a normális szintre.
Ha a hőmérséklet-kijelző villogása több
órán át nem marad abba, vegye fel a
kapcsolatot a szervizközponttal.
A fagyasztó és a hűtőtérrekeszek
javasolt hőmérséklete
A fagyasztó és a hűtőtérrekeszek javasolt
hőmérsékletei -19 °C és 3 °C (-2 °F és 38 °F).
Ha a fagyasztó és a hűtőtérrekeszek hőmérséklete
túl magas vagy túl alacsony, állítsa be manuálisan
a hőmérsékleteket.
A FAGYASZTÓ HŐMÉRSÉKLETÉNEK
SZABÁLYOZÁSA
Javasolt hőmérséklet (fagyasztó): -19 °C (-2 °F)
Fagyasztó
Nyomja meg a Freezer (Fagyasztó) gombot a kívánt
hőmérséklet beállításához -15 °C és -23 °C között.
Az alapértelmezett hőmérséklet -19 °C-ra van
beállítva. A Freezer (Fagyasztó) gomb minden
egyes megnyomásakor a hőmérséklet az alábbi
sorrendben fog változni, és a hőmérséklet-kijelzőn
látható lesz a kívánt hőmérséklet.
Power Freeze (Gyorsfagyasztás
A Gyorsfagyasztás funkció jelentősen felgyorsítja
a hűtőkompresszort, a fagyasztórekeszt gyorsan
lehűtve a kiválasztott hőmérsékletre.
Ha a Freezer (Fagyasztó) gombot megnyomja és 3
másodpercig nyomva tartja, azzal aktiválja a Power
Freezer (Gyorsfagyasztás) üzemmódot.
A Gyorsfagyasztás funkció hasznos lehet, ha
pl. élelmiszert kíván gyorsan lefagyasztani, ha
nagy mennyiségű jeget kíván elkészíteni, vagy
ha a fagyasztó hőmérséklete nagy mértékben
megemelkedett (például, ha az ajtó nyitva maradt).
A Gyorsfagyasztás funkció manuális
kikapcsolásához nyomja meg a Freezer
(Fagyasztás) gombot, majd állítsa vissza a
Fagyasztó hőmérsékletét.
A Gyorsfagyasztás automatikusan kikapcsol 50 óra
elteltével, hogy csökkentse az energiafogyasztást.
Amikor ezt a funkciót használja, a hűtőszekrény
energiafogyasztása megnő.
Ha nagyobb mennyiségű ételt kell lefagyasztania,
legalább 20 órával korábban kapcsolja be a Power
Freeze (Gyorsfagyasztás) funkciót.
-17 °C
-16 °C
N
h
1
A
b
m
s
l
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
A
S
-15 °C
•
Magyar – 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
252
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
�� 2:32
A HIDEGVÍZ-ADAGOLÓ
HASZNÁLATA
Nyomja meg az adagolni kívánt
jégtípus gombját
A jégadagoló kar ( 1 ) használata
Javasolt hőmérséklet (hűtőszekrény): 3 °C (37 °F )
Poharával finoman nyomja meg a jégadagoló karját
( 1 ). Az adagolóból jég hullik a poharába.
A jég típusának kiválasztásához nyomja meg
először a jégtípus választó (jégkocka vagy
jégtörmelék) gombot.
Nyomja meg a Fridge (Hűtő) gombot a
hűtőszekrény kívánt hőmérsékletének beállításához
1 °C és 7 °C között.
Az alapértelmezett hőmérséklet 3 °C-ra van
beállítva. A Fridge (Hűtő) gomb minden egyes
megnyomásakor a hőmérséklet az alábbi
sorrendben fog változni, és a hőmérséklet-kijelzőn
látható lesz a kívánt hőmérséklet.
3 °C
4 °C
2 °C
5 °C
1 °C
MŰKÖDTETÉS
a
A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK
SZABÁLYOZÁSA
NO ICE (NINCS JÉG)
Ezt a gombot válassza, ha ki
szeretné kapcsolni a jégkészítőt.
A vízadagoló kar ( 2 ) használata
7 °C
6 °C
• Ha túl gyakran nyitja ki a hűtő, a
fagyasztórész vagy a Cool Select
tárolótér ajtaját, illetve ha nagyobb
mennyiségű meleg vagy forró ételt helyez
el azokban, akkor a fagyasztó vagy a
hűtőtér hőmérséklete megemelkedhet.
• Ezt a digitális kijelző villogással jelzi.
Amint a fagyasztó és a hűtőtér hőmérséklete
visszatér a normál, beállított hőmérsékletre, a
villogás megszűnik.
• Ha a villogás nem szűnik meg, előfordulhat,
hogy „újra kell indítania” a hűtőszekrényt.
Húzza ki a berendezés dugóját a fali aljzatból,
várjon kb. 10 percet, majd dugja vissza a
csatlakozódugót.
• Ha a kijelző és a fő vezérlőpanel közötti
kommunikáció megszakad, akkor a kijelző
hangjelzéssel együtt a „PC-Er” üzenetet jeleníti
meg.
Ha a villogás hosszú ideig folytatódna, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics
szervizközponttal.
Poharával finoman nyomja meg a vízadagoló karját
( 2 ).
Az adagolóból víz kerül a poharába.
(1)
(2)
• Ha a víz- és jégadagoló kart közel
egyszerre nyomja le, a berendezés
az először érzékelt karnak megfelelő
anyagot adagolja.
• Mielőtt elvenné a poharat az adagoló
alól, a víz lecsepegésének elkerülése
érdekében várjon 1 másodpercet. Jég
vagy víz adagolása után ne húzza ki az
adagolókart.
A kar automatikusan visszatér az
alaphelyzetbe.
Magyar – 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
253
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
A jég- és a vízadagoló együttes használata
Ha jeget és vizet is szeretne, először nyomja meg
a jégadagoló karját ( 1 ), engedje le poharát, majd
nyomja meg a vízadagoló karját ( 2 ).
• A jégkészítő egység teszteléséhez nyomja meg
a rajta található Test (Teszt) gombot.
A hűtőszekrény harangszót fog hallatni (dingdong). A csengőszó felhangzásakor engedje el
a Test (Teszt) gombot.
• A csengőszó automatikusan újra megszólal,
jelezve, hogy a jégkészítő egység megfelelően
üzemel.
A JEGESVÖDÖR KARBANTARTÁSA
• A jegesvödör tisztításakor mossa ki azt enyhe
tisztítószerrel, öblítse ki alaposan, majd szárítsa
meg teljesen.
Ne használjon erős vagy koptató hatású tisztítóvagy oldószert.
• A jég jégkockák formájában készül.
Amikor Ön a „Crushed” (Jégtörmelék) funkciót
választja, akkor a jégkészítő egység törmelékké
őrli a jégkockákat.
• Amikor a Crushed Ice (Jégtörmelék)
funkciót követően a Cubed Ice (Jégkocka)
funkciót választja ki, előfordulhat, hogy kis
mennyiségben még a maradék jégtörmeléket
fogja a gép kiadagolni.
• A gyors jégkészítés módszerével készült
jégkockák fehér színűek, ami azt mutatja, hogy
normál módon jöttek létre.
• Amennyiben a jég nem jönne ki az
adagolónyíláson, húzza ki a jégvödröt, és
nyomja meg a jégkészítő egység jobb oldalán
lévő Test (Teszt) gombot.
Lásd az alábbi ábrát a Jégkészítés c. részben.
• Ha a tálca jéggel vagy vízzel van tele, ne nyomja
folyamatosan a tesztgombot. A víz túlfolyhat,
vagy feltorlódhat és elakadhat a jég.
A vízszint ellenőrzése
Test (Teszt) gomb
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
JÉGKÉSZÍTÉS
• Ahhoz, hogy a beüzemelést követően a
jegesvödör teljesen megteljen, kövesse az
alábbi lépéseket:
• Ha a jegesvödör használata nélkül
szeretné eltávolítani a jégkockákat,
kapcsolja ki a jégkészítő egységet.
(Az elülső burkolatát azonban vegye le.)
A jégkészítő egységben található
jégkockák kiborulhatnak a rekeszbe.
A
H
A
t
H
j
e
A
e
a
m
E
h
A
t
H
f
m
• Ne tegyen élelmiszert a jegesvödörbe.
Ha élelmiszert tárol a jegesvödörben, az
élelmiszer az ajtó nyitásakor/csukásakor
a jégkészítő egység útjában állhat, amitől
a jégkészítő egység károsodhat.
• Felhívjuk figyelmét, hogy a jegesvödörben
található jégkockák kiborulhatnak a
rekeszbe amikor a jegesvödröt kiveszi
a rekeszből. Ha ez történne, feltétlenül
távolítsa el a rekeszbe került jégkockákat.
V
•
• Áramszünet esetén a jégkockák
megolvadhatnak, majd összefagyhatnak,
amikor visszatér az áram, ezzel leállítva a
kiadagolót.
•
1. Hagyja a hűtőszekrényt működni és hűteni 24
órán keresztül (1 teljes napig).
- A 24 órás várakozási idő elteltével a jégkészítő
egység megfelelően tud hűteni.
A probléma elkerülése érdekében áramszünet után
húzza ki a jegesvödröt, és ürítse ki a maradék jeget
vagy vizet.
2. Adagoljon ki 4–6 jégkockát egy pohárba.
3. Újabb 8, majd 16 óra elteltével adagoljon ki egy
teljes pohár jeget.
• Ha egyszerre elhasználja az összes jeget,
meg kell ismételnie a fenti 2. és 3. lépést.
Ugyanakkor az első 4–6 jégkocka
kiadagolására már csak 8 órát kell várnia.
Ezzel újra feltölti a jégkockakészletet, és
biztosítja a maximális jégelőállítást.
Magyar – 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
254
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
.
HA SZABADSÁGRA UTAZIK...
Az Ice Off (Jég Ki) mód kiválasztása esetén
távolítson el minden jégkockát a vödörből.
Ha jégkockákat hagy a jegesvödörben, a
jégkockák összefagyhatnak, ami megnehezíti az
eltávolításukat.
A jegesvödör biztonságos eltávolítása és az
esetleges személyi sérülések elkerülése érdekében
az egyik kezével fogja meg a jegesvödör alját, a
másikkal pedig az oldalát.
Ezután emelje meg a jegesvödröt, és egyenesen
húzza ki.
A visszahelyezéshez egyenesen nyomja vissza a
tartályt egy határozott mozdulattal.
• Ha a jegesvödröt nem nyomja vissza
teljesen a helyére, a jég megolvadhat.
Ha a vödör nem illeszkedik, forgassa el a spirált 90
fokkal (lásd jobbra lent az utolsó ábrát), és próbálja
meg újra.
• A jegesvödör belseje rendkívül hideg,
amikor a hűtőszekrény üzemel.
Ne nyúljon mélyen a vödörbe.
• Kizárólag a hűtőszekrényhez mellékelt
jégkészítőt használja.
A hűtőszekrényhez csatlakozó vízellátást
kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező
szakember építheti ki/kötheti be.
A rendszer kizárólag ivóvízhálózathoz
csatlakoztatható.
• A jégkészítő egység megfelelő működéséhez
138–862 kPa víznyomás szükséges.
Amennyiben hosszabb szabadságra vagy üzleti
útra indul, és így a víz- vagy a jégadagolót
hosszabb ideig nem használja:
- Zárja el a vízcsapot.
Egyébként vízszivárgás történhet.
- Távolítsa el az összes élelmiszert a
hűtőszekrényből és a jeget a jegesvödörből.
- Húzza ki a hűtőszekrényt.
- Törölje ki a nedvességet a hűtő belsejéből, és
hagyja az ajtóit nyitva.
Ellenkező esetben a hűtőben kellemetlen szag
és penész képződhet.
JÉGKÉSZÍTŐ EGYSÉG, JAVASOLT
ÉS TILTOTT DOLGOK.
Ne nyúljon az ujjaival, kezével vagy más arra nem
alkalmas objektummal a jégcsúszdába vagy a
jégkészítő egység vödrébe.
- Ez sérülést okozhat vagy kárt tehet a
hűtőszekrényben. Ne nyúljon az ujjaival vagy
egyéb tárggyal a kiadagoló nyílásába.
- Ez sérülést okozhat.
Ne kísérelje meg a jégkészítő egység
szétszerelését.
Ne mossa vagy permetezze vízzel a
jegesvödröt, amíg az a hűtőszekrényben van.
A tisztításhoz vegye ki.
VIGYÁZAT!
VIGYÁZAT!
• A jégkészítő egység tálcájának
behelyezésekor ügyeljen rá, hogy a tálca
a nyíláshoz képest középen legyen.
Egyéb esetben a tálca megszorulhat.
Vízfátyolosodási jelenség
t
,
.
�� 2:32
MŰKÖDTETÉS
n
AZ ICE OFF (JÉG KI) FUNKCIÓ
HASZNÁLATA
• Minden, a hűtőszekrény ellátására
szolgáló víz átfolyik egy betétes lúgos
vízszűrőn.
A szűrési eljárás során a szűrőből kifolyó
víz nyomása megnő, és a víz telítődik
oxigénnel és nitrogénnel.
Amikor ez a víz kiérkezik a szabad
levegőre, a nyomás leesik, és a víz oxigén
és nitrogén tekintetében túltelítetté válik,
így ezek a gázok buborékokat képeznek.
A víz ezek miatt az oxigénbuborékok
miatt ideiglenesen fátyolossá, opálosan
áttetszővé válik.
Pár másodperc elteltével a víz ismét tiszta
lesz.
Magyar – 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
255
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK
A
Ennek az oldalnak a segítségével megismerkedhet a hűtőszekrény részegységeivel és jellemzőivel.
H
t
A
Hűtő
Jégkészítő
Felhajtható polc
Fix polc
Gyorshűtő tárhely –
polc
Tojástálca
Univerzális rekesz
Vízszűrő
Rekeszek friss
zöldségek és
gyümölcsök számára
Fagyasztó csúsztatható
polc
Cool Select tárolótér
Tárolórekesz száraz
élelmiszerek és hús
számára
Fagyaszó-ajtórekeszek
(1)
Fagyasztó
(1)
Cool Select tárolótér
Ennél a modellnél a fagyasztóban a felső rekesz kivételével az ajtórekeszek a kétcsillagos
tárhelyek. A kétcsillagos rekeszekben kissé magasabb a hőmérséklet, mint a fagyasztó többi
részében.
Az (1) jelöli a kétcsillagos tárhelyet.
Az ajtó becsukásakor ügyeljen a berendezés függőleges csuklópánttal rendelkező részének
megfelelő helyzetére, hogy a másik ajtó ne karcolódjon meg. Ha a berendezés függőleges
csuklópánttal rendelkező része megfordult, állítsa vissza a megfelelő helyzetbe, és csukja be az
ajtót.
A függőleges csuklópánttal rendelkező részen páralecsapódás fordulhat elő.
Az ajtófogantyú idővel meglazulhat.
Ilyen esetben húzza meg az ajtó belső felén található csavarokat.
Ha az egyik ajtót erőteljesebben csukja be, a másik ajtó kinyílhat.
Az ajtót kinyitva a reteszelő kapcsoló biztonsági okokból automatikusan kikapcsolja a jégkészítő
egység csigájának a motorját.
Ha kiég a belső vagy a külső LED-világítás, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizképviselettel.
Magyar – 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
256
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:32
4:11 DA68-0
2018.
Ajtórekeszek
Hűtőszekrényéhez különböző típusú és méretű ajtórekeszek tartoznak. Amennyiben a hűtőszekrényéhez
tartozó ajtórekeszek külön csomagban lettek szállítva, az alábbi ábra alapján helyezze el a rekeszeket.
Az ajtórekeszek száma hűtőszekrénytípusonként eltérhet.
MŰKÖDTETÉS
.
Magyar – 37
�� 2:32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
257
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:32
4:11
2018.
KIEGÉSZÍTŐ ALKATRÉSZ – ASSY
SHELF FRE POLC
Ha több helyre lenne szüksége, vegye ki a
fagyasztó és a Cool Select tárolótér középső
rekeszét.
Ezután helyezze be az „ASSY SHELF FRE” polcot
a fagyasztó és a Cool Select tárolótér középső és
alsó rekesze közé. Ez a művelet nincs hatással a
hőmérsékleti és mechanikai jellemzőkre.
• Az ASSY SHELF FRE polcot kizárólag a
középső rekesz helyére lehet betenni.
• Ne helyezze az ASSY SHELF FRE polcot az EZ
fagyasztó csúsztatható polcára.
• Amikor nem használja, tárolja az ASSY SHELF
FRE polcot biztonságos helyen.
• Ne helyezze be a polcot fejjel lefelé vagy
fordítva.
VIGYÁZAT!
A
T
1
•
•
V
ASSY SHELF FRE polc
ASSY SHELF FRE
polc
Az EZ fagyasztó
csúsztatható
polca
Középső rekesz
Az ASSY SHELF
FRE polc helye
•
1. Távolítsa el a polcon található ragasztószalagot.
2. Vegye ki a középső rekeszt, hogy be tudja
helyezni az ASSY SHELF FRE polcot.
3. Az ASSY SHELF FRE polcot úgy helyezze be,
hogy a „REAR” (HÁTSÓ RÉSZ) jelölés felfelé
nézzen.
Magyar – 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
258
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:32
4:11 DA68-0
2018.
A HŰTŐSZEKRÉNY
TARTOZÉKAINAK LESZERELÉSE
1. Ajtórekeszek vagy korlátok
• Az eltávolításához – Egyszerűen emelje fel a
rekeszt, és egyenesen húzza ki.
• Az áthelyezéshez – Csúsztassa a rekeszt a
kívánt hely fölé, és nyomja le ütközésig.
• Ha az ajtórekeszek nincsenek szilárdan
a helyükre rögzítve, sérülés következhet
be.
Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a
tárolórekeszekkel játszanak.
A tárolórekeszek éles sarkai sérüléseket
okozhatnak.
VIGYÁZAT!
• Az edzettüveg polcok nehezek.
Az eltávolításuknál kellő
elővigyázatossággal járjon el.
MŰKÖDTETÉS
VIGYÁZAT!
2. Edzettüveg polcok
• Az eltávolításhoz – Billentse fel a polc elejét
az ábrázolt irányban (1), majd emelje ki
függőlegesen (2). Húzza ki a polcot.
• A visszahelyezéshez – Billentse fel a polc
elejét, és vezesse be a polc horgait a kívánt
magasságban található nyílásokba.
Ezt követően engedje le a polc elejét, hogy a
horgok becsatlakozhassanak a résekbe.
1
• Ha egy tárolórekesz tele van élelmiszerrel,
ne változtassa a helyét.
Először vegye ki belőle a tartalmát.
2
3. Zöldség- és gyümölcstároló rekeszek (EZ frissen
tartó zóna)
• A fiókot egy kézben tartva, miközben előre
húzza, emelje kissé fel, majd húzza ki a
hűtőszekrényből.
• Poreltávolítási módszer – Vegye le a korlátot, és
mossa el vízben.
• Ha a használat során olajjal
szennyeződött, azonnal mossa el vízben.
• A rekesz kihúzása előtt távolítsa el az
ajtórekeszeket, hogy elkerülje azok
károsodását.
Magyar – 39
2:32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
259
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
A HŰTŐSZEKRÉNY TISZTÍTÁSA
• Ne használjon benzint, hígítót, hipót vagy
autómosó folyadékot a hűtőszekrény
tisztításához. Ezek a vegyszerek
károsíthatják a berendezés felületét és
tüzet okozhatnak.
• Ne permetezzen vizet a hűtőszekrényre, amíg
az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz,
mivel ez áramütést okozhat.
FIGYELEM!
H
• A hűtőszekrény tisztításához az alábbi lépéseket
kövesse:
1. Húzza ki a hűtőszekrény tápkábelét.
2. Enyhén nedvesítsen meg egy nem bolyhosodó,
puha törlőkendőt vagy papírtörlőt.
A hűtőszekrény tisztításához ne használjon
tisztítószert, mert az a hűtőszekrény
elszíneződését vagy károsodását
okozhatja.
3. Törölje tisztára és szárazra a hűtőszekrény
belsejét és külsejét.
4. Csatlakoztassa vissza a hűtőszekrény
tápkábelét.
A BELSŐ VILÁGÍTÁS CSERÉJE
A fagyasztó/hűtőrész LED-lámpája
• Ha a LED-lámpa burkolata foltos, a LED fénye
gyengébb lehet. A lámpa teljes fényerejének
visszanyeréséhez törölje le annak burkolatát
tiszta és száraz kendővel.
VIGYÁZAT!
• A LED-es világítótesteket ne szerelje szét,
illetve ne cserélje önállóan.
A LED-es világítótestek cseréjéhez
lépjen kapcsolatba a Samsung
szervizközpontjával vagy az Ön lakóhelye
közelében működő hivatalos Samsung
márkakereskedéssel.
Ha önállóan próbálja meg kicserélni a LEDes világítótesteket, azzal áramütésnek és
súlyos sérüléseknek teheti ki magát.
Magyar – 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
260
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
HIBAJELENSÉG
MEGOLDÁS
A hűtőszekrény
nem működik,
vagy nem hűt
megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a digitális kijelzőn látható hőmérséklet nem melegebb-e
a fagyasztó vagy a hűtőtér belső hőmérsékleténél.
Ha igen, állítsa hidegebbre a fagyasztót vagy a hűtőszekrényt.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e a hűtőszekrény közvetlen napsugárzásnak vagy
sugárzó hőforrásnak kitéve.
Ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem képes megfelelően hűteni.
Olyan helyre helyezze el, ahol nem éri közvetlen napfény, és nincs hőforrás
a közelben.
• Ellenőrizze, nincs-e túl közel a hűtőszekrény a falhoz, mert az meggátolja
a megfelelő szellőzést. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy nem képes
megfelelően hűteni.
Tartsa meg a kellő távolságot a faltól.
• Ellenőrizze, nincs-e túl sok étel a hűtőszekrényben, amelyek esetleg
eltakarják a szellőzőnyílást.
Ahhoz, hogy a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékleten üzemelhessen, ne
terhelje túl.
A hűtőtérben
megfagy az
élelmiszer.
• Ellenőrizze a digitális kijelzőn, nincs-e túl alacsonyra állítva a hőmérséklet.
Ha igen, állítsa a hűtőszekrény belső hőmérsékletét magasabbra.
• Ellenőrizze, hogy nem túl alacsony-e a hőmérséklet a helyiségben. Állítsa
melegebbre a hűtőszekrényt.
• Tárolt nagy víztartalmú élelmiszereket a hűtőszekrény leghidegebb részén
vagy a hűtőszekrény szellőzőnyílása közelében?
Próbálja másik polcra áttenni ezeket az élelmiszereket a hidegebb részről
vagy a rekeszekből.
Szokatlan zaj vagy
hangok hallhatók.
• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény vízszintesen és stabilan áll-e.
• Ellenőrizze, nincs-e túl közel a hűtőszekrény a falhoz, mert az meggátolja a
megfelelő szellőzést.
• Ellenőrizze, hogy nem esett-e valami a hűtőszekrény alá vagy mögé.
• A hűtőszekrény belsejéből hallható „kattogó” hang normális jelenség.
A hangot a különböző alkatrészek hőmérsékleti eltérések miatti eltérő
összehúzódása és tágulása okozza.
• Ha úgy tűnik, hogy a hűtőszekrényben valamik egymásnak ütődnek, ez
nem rendellenesség.
A hangot a nagy kapacitással működő kompresszor okozza.
A szekrény és az
ajtó közötti tömítő
rész forró, és
páralecsapódás
jelentkezik rajta.
• Ezen a területen némi hőképződés normális jelenség, mivel a függőleges
csuklópánttal rendelkező részben páralecsapódást gátló egységek
helyezkednek el.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kissé nyitva a hűtőszekrény ajtaja.
Ha az ajtó hosszú ideig nyitva marad, páralecsapódás következhet be.
HIBAELHÁRÍTÁS
�� 2:32
Hibaelhárítás
Magyar – 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
261
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
HIBAJELENSÉG
MEGOLDÁS
A jégkészítő
egység nem állít
elő jeget.
• Előfordulhat, hogy tovább tart jeget készíteni, ha a berendezés nem elég
hideg, például amikor először kerül telepítésre.
• Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, és nyitva van-e
az elzárócsap.
• Ellenőrizze, hogy nem kapcsolta-e ki manuálisan a jégkészítő funkciót.
• Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e behelyezve.
Ha a szűrő nem a megfelelő módon kerül behelyezésre, előfordulhat, hogy
a jégkészítő funkció nem fog működni.
A hűtőszekrényből
víz bugyborékolása
hallatszik.
• Ez normális jelenség.
A zajt a hűtőszekrényben keringő hűtőközeg okozza.
A hűtőszekrényben
kellemetlen szag
érezhető.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e megromlott élelmiszer a hűtőtérben.
• Az intenzív szagú élelmiszereket (pl. hal) légmentesen csomagolva célszerű
tárolni.
• Rendszeresen tisztítsa ki a fagyasztót, és dobjon ki minden megromlott
vagy romlásgyanús élelmiszert.
A fagyasztó falán
jég rakódik le.
• Ellenőrizze, hogy nem dugult-e el a szellőzőnyílás.
Távolítson el minden a nyílást eltorlaszoló akadályt, hogy a levegő
szabadon áramolhasson.
• A tárolt élelmiszerek között hagyjon megfelelő teret, hogy áramolhasson
köztük a levegő.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően csukódik-e a fagyasztórekesz.
A vízadagoló nem
működik.
• Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e a vízhálózatra, és nyitva van-e
az elzárócsap.
• Ellenőrizze, hogy a vízellátó csővezeték nem tört-e meg, illetve nem
vetett-e hurkot.
• Gondoskodjon arról, hogy a csővezeték lefutása szabad és akadályoktól
mentes legyen.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e megfagyva a víztartály a hűtőszekrény esetleges
túl alacsony hőmérséklete miatt.
Próbáljon meg magasabb hőmérsékletet beállítani a digitális kijelzőpanelen.
• Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van-e behelyezve.
Ha a szűrő nem a megfelelő módon kerül behelyezésre, előfordulhat, hogy
a vízadagoló nem fog működni.
Az automatikus
csukórendszer a
fagyasztó ajtajánál
nem működik.
• Ellenőrizze, nincs-e kiegyensúlyozatlanság az ajtó jobb és bal oldali része között.
• Nyissa ki, és csukja be az ajtót finoman 1–2 alkalommal.
Ezután az automatikus csukó rendszer újra megfelelően fog működni.
• Próbálja meg kinyitni finoman az ajtót, ügyelve arra, hogy egyszerre nyissa
ki a jobb és a bal felét.
Páralecsapódás
vagy vízcseppek
alakulnak ki
a függőleges
válaszfalakon és a
környékükön stb.
• Páralecsapódás vagy vízcseppek akkor alakulnak ki, ha a hűtőszekrény
üzemelése közben a nedvességtartalom túl magas.
• Ha páralecsapódás vagy vízcseppek alakulnak ki a függőleges
válaszfalakon és környékükön stb. kapcsolja ki az Energiatakarékos
üzemmódot a lecsapódott pára eltávolítása után.
J
Magyar – 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
262
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
�� 2:32
Jegyzetek
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
263
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
A helyiség hőmérsékletének határértékei
A hűtőszekrény az adatlapján szereplő hőmérsékleti kategóriának megfelelő környezeti hőmérsékleten
működik megfelelően.
Kategória
Szimbólum
Bővített hőmérséklet-tartomány
Mérsékelt égövön
Szubtrópusi égövön
Forró égövön
SN
N
ST
T
Környezeti hőmérséklet tartománya (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 – +32
+10 – +32
+16 – +32
+16 – +32
+16 – +38
+18 – +38
+16 – +43
+18 – +43
A belső hőmérsékleteket olyan tényezők befolyásolhatják, mint a hűtőszekrény/fagyasztószekrény
elhelyezkedése, a külső hőmérséklet, valamint az ajtónyitások gyakorisága.
Szükség szerint állítsa be a hőmérsékletet ezen tényezők ellensúlyozásához.
Hungary
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott
környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a
többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal
együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi kötelezettségeivel
(pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Ország
POLAND
Kapcsolatközpont
Weboldal
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
264
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
S
2019.3.2.
26. 오후
4:11 DA68-0
2018.
15.
2:32
y
Frižider
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Samsung.
Samostojeći aparat
2:32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
265
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
Sadržaj
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE …………………………………………… 2
POSTAVLJANJE VAŠEG FRIŽIDERA …………………………………… 18
RUKOVANJE VAŠIM SAMSUNG FRIŽIDEROM ………………………… 27
REŠAVANJE PROBLEMA ………………………………………………… 41
•
Bezbednosne informacije
koja je odgovorna za njihovu
bezbednost.
• Uređaj mogu da koriste deca
• Pre rukovanja uređajem
starija od 8 godina i osobe sa
pažljivo pročitajte ovaj priručnik
umanjenim fizičkim, senzornim
i sačuvajte ga kao referencu.
ili psihičkim sposobnostima
• Koristite ovaj aparat samo u
i osobe koje ne poseduju
predviđenu svrhu kao što je
odgovarajuće iskustvo i znanje
opisano u ovom korisničkom
ako su pod nadzorom ili su
uputstvu.
dobile uputstva za bezbedno
Ovaj uređaj nije predviđen za
korišćenje uređaja i ako
upotrebu od strane osoba
razumeju opasnosti koje
(što podrazumeva decu) sa
korišćenje uređaja sa sobom
umanjenim fizičkim, senzornim
nosi.
ili psihičkim sposobnostima,
Deca ne smeju da se igraju sa
niti osoba koje ne poseduju
uređajem.
odgovarajuće iskustvo i
Čišćenje i održavanje uređaja
znanje, osim u slučaju da su
ne smeju da obavljaju deca
pod nadzorom ili da su dobile
bez nadzora.
uputstva u vezi sa korišćenjem
• Upozorenja i važne sigurnosna
uređaja od strane osobe
BEZBEDNOSNE
INFORMACIJE
•
Srpski - 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
266
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
�� 2:32
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
2
8
7
1
uputstva u ovom priručniku ne
količine sredstva za hlađenje.
pokrivaju sve moguće uslove i • Nikada nemojte pokrenuti
situacije koje se mogu pojaviti.
aparat koji pokazuje bilo kakve
Vaša je odgovornost da
znake oštećenja.
koristite zdrav razum,
Ako ste u nedoumici,
opreznost, i brigu prilikom
konsultujte svog prodavca.
ugradnje, održavanja i
Prostorija mora imati 1 m³
rukovanja svojim aparatom.
veličine za svakih 8 g sredstva
• Zato što ova uputstva za
za hlađenje R-600 unutar
rukovanje obuhvataju različite
aparata.
modele, karakteristike vašeg
Količina sredstva za hlađenje
frižidera mogu neznatno da
u vašem konkretnom aparatu
se razlikuju od onih opisanih u
prikazana je na identifikacionoj
ovom priručniku.
ploči u unutrašnjem delu
R-600a ili R-134a se koriste
aparata.
kao sredstvo za hlađenje.
• Može se desiti da se sredstvo
Proverite oznaku kompresora
za hlađenje koje curi iz cevi
na zadnjem delu aparata ili
zapali ili prouzrokuje povredu
na nalepnici u frižideru da
oka.
biste videli koje se sredstvo
Kada sredstvo za hlađenje curi
za hlađenje koristi u vašem
iz cevi, izbegavajte otvoreni
frižideru.
plamen i pomerite sve što je
Ako ovaj proizvod sadrži
zapaljivo dalje od proizvoda i
zapaljivi gas (Sredstvo za
provetrite prostoriju neodložno.
hlađenje R-600a), obratite se
- U suprotnom, može doći do
lokalnim vlastima u vezi sa
požara ili eksplozije.
bezbednim odlaganjem ovog
Upozorenje;
proizvoda.
Opasnost od
• Da bi se izbeglo stvaranje
požara / zapaljivih
zapaljive smese gasa i vazduha
materijala
ukoliko dođe do curenja u
rashladnom kolu, veličina
prostorije u kojoj se nalazi
aparat zavisi i od korišćene
Srpski - 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
267
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
Važni bezbednosni simboli i
predostrožnosti:
UPOZORENJE
OPREZ
Opasnosti ili nebezbedni
postupci koji mogu
dovesti do teške
povrede ili smrti.
Opasnosti ili nebezbedni
postupci koji mogu
dovesti do manje
povrede ili materijalne
štete.
Ovi znakovi upozorenja
služe tome da spreče
povredu vas samih ili drugih.
Pažljivo ih sledite.
Nakon čitanja ovog odeljka,
čuvajte ga na bezbednom
mestu za buduću upotrebu.
U
-
NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dodirujte.
Sledite pažljivo uputstva.
Izvucite utikač iz zidne
utičnice.
Vodite računa da uređaj
bude uzemljen da biste
sprečili strujni udar.
Za pomoć pozovite
kontakt centar.
-
Napomena.
Srpski - 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
268
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
.
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA ZA
TRANSPORT I MESTO
• Prilikom transporta ili
ugradnje ovog aparata,
treba voditi računa o
tome da se osigura da u
rashladnom kolu nijedan
deo nije oštećen.
- Curenje sredstva za hlađenje iz
cevovoda može da se zapali ili
da izazove povredu oka.
Ako se otkrije curenje,
izbegavajte otvoreni plamen
ili potencijalne izvore paljenja
i provetrite prostoriju u kojoj
se nalazi aparat na nekoliko
minuta.
- Ovaj aparat sadrži malu količinu
sredstva za hlađenje izobutana
(R-600a), prirodni gas sa
visokom kompatibilnošću
prema životnoj sredini koji je,
međutim, takođe zapaljiv.
Prilikom transporta i ugradnje
uređaja, treba voditi računa
o tome da se proveri da nije
oštećen neki deo rashladnog
kola.
UPOZORENJE
•
•
-
•
•
ZNAKOVI STROGOG
UPOZORENJA ZA
UGRADNJU
• Pokvarena izolacija
električnih delova može
izazvati strujni udar ili
požar.
Nemojte postaviti frižider na
direktnu sunčevu svetlost
i nemojte ga izložiti toploti
šporeta, sobnih grejalica ili
drugom aparatu.
Nemojte priključiti nekoliko
aparata u isti višestruki panel za
napajanje.
Frižider treba uvek da bude
utaknut u sopstvenu zidnu
utičnicu, koja ima nazivni napon
koji odgovara nazivnoj pločici.
Ovo omogućava najbolje
performanse i sprečava
preopterećenje kućne
električne instalacije, što bi
moglo izazvati požar zbog
pregrejanih žica.
Ako je zidna utičnica labava,
nemojte umetati utikač.
Postoji opasnost od strujnog
udara ili požara.
Nemojte koristiti kabl na kojem
postoje pukotine ili koji je
istrošen uzdužno ili na jednom
od krajeva.
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
�� 2:32
UPOZORENJE
Srpski - 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
269
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
• Nemojte vući ili preterano
savijati kabl za napajanje.
• Nemojte uvrtati ili vezivati kabl
za napajanje.
• Nemojte prebacivati kabl
za napajanje preko nekog
metalnog predmeta, ubacivati
kabl za napajanje između
predmeta, ili gurati kabl
za napajanje u prostor iza
aparata.
- Prilikom premeštanja frižidera,
pazite da ga ne kotrljate preko
kabla za napajanje i da ne
oštetite kabl.
- To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
• Nemojte koristiti aerosole blizu
frižidera.
- Upotreba aerosola blizu
frižidera može da izazove
eksploziju ili požar.
- Nemojte preterano savijati
kabl, niti stavljati na njega
teške predmete.
• Pre korišćenja ovaj
frižider mora biti pravilno
ugrađen i postavljen u
skladu sa priručnikom.
• Nemojte ugraditi frižider na
vlažnom mestu ili na mestu
gde može doći u kontakt sa
vodom.
- Pokvarena izolacija električnih
delova može izazvati strujni
udar ili požar.
• Priključite utikač u pravilnom
položaju tako da kabl visi
nadole.
- Ako priključite utikač
naopačke, žice mogu da se
odseku i da izazovu požar ili
električni udar.
• Pobrinite se da utikač ne bude
zgnječen ili oštećen od strane
zadnje strane frižidera.
• Prilikom premeštanja frižidera,
pazite da ga ne kotrljate preko
kabla za napajanje i da ne
oštetite kabl.
- To stvara opasnost od požara.
• Čuvajte ambalažu van
domašaja dece.
- Postoji rizik od smrti putem
gušenja ako je deca stave na
glavu.
• Ovaj uređaj treba postaviti tako
da je dostupan za utikač.
- Ako propustite tako da
postupite to može dovesti do
strujnog udara ili požara usled
oštećenja električne izolacije.
• Nemojte instalirati ovaj aparat
blizu svoje grejalice, zapaljivog
materijala.
• Nemojte da instalirate ovaj
•
-
•
-
•
-
•
-
Srpski - 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
270
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
�� 2:32
•
•
-
• Ovaj aparat mora da
bude propisno uzemljen.
• Nemojte uzemljiti ovaj aparat
na gasovod, plastičnu
vodovodnu instalaciju, ili na
telefonsku liniju.
- Morate uzemljiti frižider da
biste sprečili svaki gubitak
struje ili strujni udar koji je
izazvan trenutnim curenjem iz
frižidera.
- To može dovesti do strujnog
udara, požara, eksplozije, ili
problema sa proizvodom.
- Nikada nemojte priključiti kabl
za napajanje u utičnicu koja
nije pravilno uzemljena i vodite
računa da bude u skladu
sa lokalnim i nacionalnim
propisima.
•
-
•
•
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
o
•
uređaj u okruženju u kojem
je prisutna vlaga, masnoća ili
prašina, kao ni na mestu koje
je izloženo direktnoj sunčevoj
svetlosti i vodi (kapi kiše).
Nemojte da instalirate ovaj
uređaj na mestu gde može da
dođe do curenja gasa.
To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
Ako ima prašine ili vode
u frižideru, izvucite utikač
i obratite se Samsung
Electronics servisnom centru.
U suprotnom, postoji opasnost
od požara.
Nemojte stajati na vrhu uređaja
ili stavljati predmete (kao što su
veš, upaljene sveće, upaljene
cigarete, posuđe, hemijska
sredstva, metalni predmeti,
itd.) na ovaj uređaj.
To može dovesti do strujnog
udara, požara, problema sa
proizvodom ili povrede.
• Ako je kabl za napajanje
oštećen, treba odmah da
ga zameni proizvođač ili
serviser.
Osigurač u frižideru mora
zameni kvalifikovani tehničar ili
servis.
Propust da se tako uradi može
dovesti do strujnog udara ili
povrede.
Prilikom postavljanja uređaja
pazite da ne prignječite i ne
oštetite kabl za napajanje.
Nemojte postavljati više
prenosnih utičnica ili prenosnih
uređaja za napajanje sa zadnje
strane uređaja.
Srpski - 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
271
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
OPREZ
•
•
-
•
•
•
ZNAKOVI OPREZA ZA
UGRADNJU
• Na ventilacionim otvorima
ne sme biti začepljenja,
bilo na kućištu aparata ili
montažnoj konstrukciji.
Nakon instalacije i uključivanja
pustite da aparat stoji 2 sata
pre nego što u njega stavite
hranu.
Za ugradnju ili bilo kakvo
servisiranje ovog aparata
preporučuje se kvalifikovani
tehničar ili servis.
Propust da se to uradi može
dovesti do strujnog udara,
požara, eksplozije, problema
sa proizvodom ili povrede.
Kada instalirate frižider, vodite
računa da obe stopice dodiruju
pod zbog bezbedne instalacije.
Stopice se nalaze sa
zadnje strane na dnu vrata
zamrzivača.
Ubacite pljosnati odvijač i
okrenite ga u smeru strelice
dok se ne izravna.
Uvek uravnotežite opterećenje
na vratima.
Preopterećenost vrata može
da obori frižider i prouzrokuje
fizičku povredu.
UPOZORENJE
•
-
•
-
•
•
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA ZA
KORIŠĆENJE
• Nemojte gurati utikač
mokrim rukama.
Može doći do strujnog udara.
Nemojte čuvati predmete na
gornjoj strani aparata.
Kada otvorite ili zatvorite vrata,
predmeti mogu pasti i izazvati
povrede i/ili materijalnu štetu.
Nemojte stavljati predmete
napunjene vodom na frižider.
Ako se tečnost prospe, postoji
opasnost od požara ili strujnog
udara.
Nemojte dodirivati vlažnim
rukama unutrašnje zidove
zamrzivača ili proizvode koji se
nalaze u zamrzivaču.
Ovo može dovesti do
promrzlina.
Nemojte koristiti niti stavljati
blizu frižidera bilo kakve
supstance osetljive na
temperaturu, kao što su
zapaljivi sprejevi, zapaljivi
predmeti, suvi led, lekovi ili
hemikalije.
Nemojte držati predmete ili
supstance koje isparavaju ili su
zapaljive (benzen, razređivač,
propan gas, alkohol, etar, LP
-
-
•
-
•
•
•
-
•
Srpski - 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
272
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
•
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
-
•
se nalazi aparat na nekoliko
minuta.
Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili bilo koje drugo
sredstvo da se ubrza proces
odleđivanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Nemojte oštetiti rashladno
kolo.
Na površinu aparata nemojte
prskati isparljive materijale kao
što su insekticidi.
Kao što su štetni za ljude,
oni takođe mogu da dovedu
do strujnog udara, požara ili
problema sa proizvodom.
Nemojte koristiti fen za kosu
za sušenje u unutrašnjosti
frižidera. Nemojte staviti u
frižider zapaljenu sveću za
uklanjanje loših mirisa.
To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
Punite rezervoar za vodu,
korito za led, vodene kocke
isključivo pitkom vodom.
Nemojte sipati čaj ili sportska
pića, ovo može da ošteti
frižider.
Nemojte dozvoliti deci da se
vešaju na vrata.
U protivnom, može doći do
ozbiljne povrede.
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
�� 2:32
-
gas i ostale takve proizvode
itd.) u frižideru.
Ovaj frižider je namenjen samo
za skladištenje hrane.
To može da dovede do požara
ili eksplozije.
Nemojte držati u frižideru
farmaceutske proizvode,
naučne materijale ili druge
proizvode koji su osetljivi na
niske temperature.
Nije dozvoljeno držati u frižideru
proizvode koji zahtevaju strogu
kontrolu temperature.
Nemojte stavljati ili koristiti
električne aparate u frižideru/
zamrzivaču, osim ako je u
pitanju vrsta koju preporučuje
proizvođač.
Ako mirišete lek ili dim izvucite
odmah utikač i obratite
se Samsung Electronics
servisnom centru.
Ako u frižideru ima prašine ili
vode, izvucite utikač i obratite
se Samsung Electronics
servisnom centru.
U suprotnom, postoji opasnost
od požara.
Ako se otkrije curenje gasa,
izbegavajte otvoreni plamen
ili potencijalne izvore paljenja
i provetrite prostoriju u kojoj
Srpski - 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
273
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
- Opasnost da deca upadnu u
zamku.
Nemojte dozvoliti deci da uđu
u frižider.
• Nemojte ostavljati otvorena
vrata od frižidera, dok je frižider
bez nadzora i nemojte dozvoliti
deci da uđu u frižider.
• Nemojte dozvoliti bebama ili
deci da uđu u fioku.
- To može dovesti do smrti od
gušenja usled zaglavljivanja ili
povrede.
• Nemojte sedeti na vratima
zamrzivača.
- Vrata se mogu slomiti i izazvati
povredu.
• Da biste sprečili da deca budu
zaglavljena, morate ugraditi
pregradu koristeći obezbeđene
zavrtnje nakon čišćenja ili
drugih radnji, ukoliko ste
uklonili pregradu iz fioke.
• Nemojte koristiti mehaničke
uređaje ili bilo koje drugo
sredstvo da se ubrza proces
odleđivanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti rashladno
kolo.
• U slučaju curenja gasa
(kao što su propan gas,
TN gas, itd.), provetrite
•
•
•
•
•
•
•
•
odmah, bez dodirivanja
utikača.
Nemojte dodirivati aparat
ili kabl za napajanje.
Nemojte koristiti ventilator za
ventilaciju.
Varnica može da dovede do
eksplozije ili požara.
Koristite samo LED lampe koje
je obezbedio proizvođač ili
serviser.
Deca bi trebalo da budu pod
nadzorom kako se ne bi igrala
uređajem.
Držite prste dalje od oblasti
u kojima može da dođe do
priklještenja; neophodno je
da razmaci između vrata i
elementa budu mali.
Nemojte dozvoliti deci da se
vešaju na vrata.
U protivnom, može doći do
ozbiljne povrede.
Postoji opasnost da se deca
zaglave.
Nemojte dozvoliti deci da uđu
u frižider.
Boce treba čuvati tesno
zajedno kako ne bi ispale.
Ovaj proizvod je namenjen
samo za čuvanje hrane u
domaćinstvu.
Nikada ne stavljajte prste
-
•
-
-
-
-
-
Srpski - 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
274
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
•
-
• Nemojte pokušavati da
sami popravite, rastavite
ili modifikujete aparat.
- Nemojte koristiti bilo koji
osigurač (kao što su bakarni,
čelični, žičani, itd.) osim
standardnog osigurača.
- Kada je neophodna popravka
ili ponovna ugradnja aparata
potrebno je da se obratite
najbližem servisnom centru.
- Ako propustite tako da
postupite, to može dovesti
do strujnog udara, požara,
problemi sa proizvodom ili
povrede.
• Ukoliko aparat stvara
čudnu buku, plamen,
miris ili dim, odmah
-
•
•
•
•
•
-
•
izvucite utikač i obratite
se najbližem servisnom
centru.
Ako ne postupite tako, to
može dovesti do opasnosti od
struje ili vatre.
Izvucite utikač iz utičnice pre
zamene unutrašnjih lampi
frižidera
U suprotnom, postoji opasnost
od strujnog udara.
Ako imate problema pri zameni
lampi, obratite se serviseru.
Ako je proizvod opremljen
LED lampom, nemojte sami
rastavljati poklopac lampe i
LED lampu.
Stupite u kontakt sa svojim
serviserom.
Stavite čvrsto utikač u utičnicu.
Nemojte koristiti oštećeni
utikač, oštećeni kabl za
napajanje ili labavu utičnicu.
To može dovesti do strujnog
udara ili požara.
Nemojte stavljati posude
napunjene vodom na aparat.
Ako se tečnost prospe, postoji
opasnost od požara ili strujnog
udara.
Nikada nemojte direktno
gledati u UV LED sijalicu u
dužem vremenskom periodu.
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
�� 2:32
-
ili druge predmete u rupu
dozera, i odvodni kanal za led i
koficu za pravljenje leda.
To može dovesti do povrede ili
materijalne štete.
Nemojte stavljati ruke, noge ili
metalne predmete (kao što su
štapići, itd.) u dno ili u zadnji
deo frižidera.
To može dovesti do strujnog
udara ili povrede.
Bilo koja oštra ivica može
prouzrokovati povrede.
Srpski - 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
275
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
- Ovo može prouzrokovati
oštećenje oka usled
ultraljubičastih zraka.
OPREZ
-
-
-
•
-
•
•
ZNAKOVI OPREZA ZA
KORIŠĆENJE
• Da biste dobili najbolje
performanse od
proizvoda,
Nemojte stavljati hranu preblizu
prednje strane ventilacionih
otvora koji se nalaze na zadnjoj
strani uređaja pošto to može
ometati slobodan protok
vazduha u odeljku frižidera.
Umotajte propisno hranu ili je
stavite u hermetički zatvorenu
posudu pre stavljanja u frižider.
Nemojte stavljati nikakvu
novouvedenu hranu radi
zamrzavanja blizu već
postojeće hrane.
Nemojte postavljati staklo
ili flaše ili gazirana pića u
zamrzivač.
Posuda može da se zamrzne
i pukne, i ovo može da kao
rezultat da povredu.
Obratite pažnju na maksimalno
vreme skladištenja i na rok
upotrebe zamrznute proizvode.
Nemojte držati u frižideru
-
•
•
-
•
•
farmaceutske proizvode
osetljive na niske temperature,
naučne materijale ili druge
proizvode koji su osetljivi na
niske temperature.
Nije dozvoljeno držati u frižideru
proizvode koji zahtevaju strogu
kontrolu temperature.
Ne postoji potreba da isključite
frižider iz napajanja ako ćete
biti odsutni manje od tri
nedelje.
Ali, uklonite svu hranu ako ćete
biti odsutni tri nedelje ili duže.
Isključite frižider i očistite ga,
isperite i osušite.
Nemojte stavljati gazirana pića
u odeljak zamrzivača.
Nemojte stavljati staklene boce
ili posude u zamrzivač.
Prilikom zamrzavanja sadržaja
staklo može da se slomi i
izazove povredu ili materijalnu
štetu.
Nemojte prilagođavati frižider.
Neovlašćene modifikacije
mogu da prouzrokuju
bezbednosne probleme.
Za vraćanje neovlašćene
modifikacije, mi ćemo
promeniti kompletne troškove
delova i rada.
Nemojte menjati ili modifikovati
funkcionalnost frižidera.
-
-
•
•
•
Srpski - 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
276
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
e
e
�� 2:32
- U suprotnom, može doći do
izlivanja vode.
• Obrišite višak vlage iz
unutrašnjosti i vrata ostavite
otvorena.
- U suprotnom, može da dođe
do pojave neprijatnih mirisa.
• Kada se frižider nakvasi
vodom, izvucite kabl i obratite
se Samsung Electronics
servisnom centru.
• Nemojte jako udarati ili
primenjivati prekomernu silu na
površinu stakla.
- Slomljeno staklo može dovesti
do povrede i/ili materijalne
štete.
• Nemojte sedeti ili vešati se
o vrata ili kućni bar vašeg
frižidera.
- Ovo može da prouzrokuje
prevrtanje, da se vrata odvoje
ili da se ruka uhvati u pukotinu
vrata, i ovo može dati kao
rezultat oštećenje imovine ili
povredu.
• Ako je kabl za napajanje
oštećen, proizvođač, njegov
servisni agent ili na sličan način
kvalifikovana osoba mora da
ga zameni, kako bi se izbegla
opasnost.
• Nemojte da čuvate biljno ulje
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
u
- Promene ili modifikacije
mogu dovesti do povrede i/ili
materijalne štete.
Bilo koje promene ili
modifikacije koje obavlja neko
drugi na ovom izrađenom
aparatu, nisu pokrivene
Samsung garantnim servisom,
niti je Samsung odgovoran za
bezbednosna pitanja i štete
koje nastaju usled modifikacija
nekoga drugog.
- Nemojte da blokirate otvore
za vazduh. Ako su otvori za
vazduh blokirani, a posebno
sa plastičnom kesom, frižider
može da se prekomerno
rashladi.
Ako ovaj period hlađenja traje
predugo, filter za vodu može
da pukne i izazove curenje
vode.
• Koristite samo ledomat koji ste
dobili uz frižider.
• Snabdevanje vodom ovog
frižidera mora da bude
ugrađeno/povezano od strane
odgovarajuće kvalifikovane
osobe i povezano isključivo na
pijaću vodu.
• Ako imate dugačak odmor
ili poslovni put i dugo nećete
koristiti dozer za vodu ili led,
zatvorite ventil za vodu.
Srpski - 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
277
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
na policama u vratima frižidera.
Ulje može očvrsnuti i prividno
promeniti ukus, a njegovo
korišćenje može postati
otežano. Osim toga, otvorena
boca može procuriti, a
proliveno ulje može uzrokovati
pucanje polica u vratima.
Nakon otvaranja bocu ulja je
najbolje čuvati na hladnom
i tamnom mestu kao što je
ormarić ili ostava.
- Primeri ulja: maslinovo ulje,
kukuruzno ulje, ulje od semenki
grožđa itd.
•
-
•
-
•
•
-
ZNAKOVI OPREZA
ZA ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
• Pre nego što očistite
ili izvedete održavanje,
isključite aparat iz zidne
• Nemojte raspršivati
utičnice.
- Propust da se tako uradi može
proizvode za čišćenje
dovesti do strujnog udara ili
direktno na displej.
požara.
Štampana slova mogu da se
odvoje sa ekrana.
• Frižider očistite sunđerom
ili mekom krpom i blagim
Ako strana supstanca kao
deterdžentom u toploj vodi.
što je voda uđe u aparat,
isključite napajanje i obratite se • Na spoljnim površinama
najbližem servisnom centru.
(vratima i odeljcima), plastičnim
delovima, vratima i unutrašnjim
Propust da se tako uradi može
žlebovima i zaptivnim gumama
dovesti do strujnog udara ili
nemojte da koristite abrazivna
požara.
ili jaka sredstva za čišćenje
Na redovnoj osnovi uklanjajte
kao što su sprejevi za prozore,
strane supstance kao što su
OPREZ
-
-
prašina ili voda sa terminala za
napajanje i kontaktnih tačaka
koristeći suvu tkaninu.
Isključite napajanje i očistite
suvom tkaninom.
Propust da se tako uradi može
dovesti do strujnog udara ili
požara.
Nemojte čistiti aparat direktnim
raspršivanjem vode na njega.
Nemojte da koristite benzen,
razređivač, Clorox sredstva ili
hlorid za čišćenje.
Ovi proizvodi mogu da oštete
površinu uređaja i da izazovu
požar.
-
•
U
•
•
Srpski - 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
278
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
m
�� 2:32
UPOZORENJE
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA ZA
ODLAGANJE
• Neka police budu na
mestu, tako da deca ne
mogu lako da se uvuku
unutra.
• Pre odlaganja uverite se da
nijedna cev sa zadnje strane
aparata nije oštećena.
• R-600a ili R-134a se koriste
kao sredstvo za hlađenje.
Proverite oznaku kompresora
na zadnjem delu aparata ili
na nalepnici u frižideru da
biste videli koje se sredstvo
za hlađenje koristi u vašem
frižideru.
Ako ovaj proizvod sadrži
zapaljivi gas (Sredstvo za
hlađenje R-600a), obratite se
lokalnim vlastima u vezi sa
bezbednim odlaganjem ovog
proizvoda. Ciklopentan se
koristi kao izolacioni gas.
Gasovi u izolacionom materijalu
zahtevaju posebnu proceduru
za odlaganje.
Obratite se lokalnim vlastima
u vezi sa ekološki bezbednim
odlaganjem ovog proizvoda.
Pre odlaganja uverite se da
nijedna cev sa zadnje strane
aparata nije oštećena.
Cevi će se slomiti na
otvorenom.
• Opasno je za sve osim za
ovlašćeno servisno lice da
servisira ovaj uređaj.
U Kvinslendu – ovlašćeno
servisno osoblje MORA da
poseduje ovlašćenje ili licencu
za rad sa gasom za sredstva
za hlađenje ugljovodonikom,
da nosi Servisiranje ili popravke
koje obuhvataju uklanjanje
poklopaca. (Samo za Australiju)
• Prilikom odlaganja ovog ili
drugih frižidera, uklonite vrata/
zaptivku na vratima, bravu
na vratima, tako da deca ili
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
m
sredstva za ribanje, zapaljive
tečnosti, sona kiselina, voskovi
za čišćenje, koncentrisani
deterdženti, izbeljivači ili
sredstva za čišćenje koja
sadrže naftne derivate.
- Oni mogu izgrebati ili oštetiti
materijal.
• Kada su staklene police ili
poklopci hladni, nemojte
da ih čistite toplom vodom.
Staklene police i poklopci
mogu se slomiti ako su izloženi
nagloj promeni temperature ili
udarcima kao što je ispadanje.
Srpski - 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
279
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
-
•
•
-
•
-
životinje ne mogu da budu
Međutim, treba da smanjite
zarobljena unutra.
otvaranje vrata na minimum
Deca bi trebalo da budu pod
dok je napajanje isključeno.
nadzorom kako biste osigurali - Ukoliko kvar na snabdevanju
da ne uđu i ne igraju se u
struje traje duže od 24 sata,
aparatu.
izvadite svu zamrznutu hranu.
Ako se desi da se nađe unutra, • Ako ste dobili ključeve uz
dete može da se povredi i
frižider, njih treba držati van
uguši do smrti.
domašaja dece i ne u blizini
Odložite ambalažu za ovaj
aparata.
proizvod na ekološki prihvatljiv • Aparat ne može da funkcioniše
način.
dosledno (mogućnost
Čuvajte svu ambalažu van
odmrzavanja sadržaja ili da
domašaja dece, pošto
temperatura postane previsoka
ambalaža može da bude
u pregradi za zamrznutu hranu)
opasna za decu.
ako se duže vreme nalazi
ispod hladnog kraja opsega
Ako dete stavi kesu preko
temperature za koji je aparat
glave, to može dovesti do
za hlađenje projektovan.
gušenja.
• U slučaju određenih vrsta
hrane, njeno hlađenje može da
ima loše dejstvo na očuvanje
DODATNI SAVETI
usled njenih svojstava.
ZА PRAVILNU
• Vaš aparat se ne ledi, što
UPOTREBU
znači da nema potrebe ručnim
U slučaju kvara na
odleđivanjem aparata, jer se to
snabdevanju struje, pozovite
vršiti automatski.
lokalnu kancelariju svoje
• Porast temperature tokom
elektroprivrede i pitajte koliko
odmrzavanja može da bude u
će dugo to trajati.
skladu sa ISO zahtevima.
Većina kvarova na snabdevanju
Međutim, ako želite da sprečite
struje koja su otklonjena za
nepotrebni rast temperature
sat ili dva, neće uticati na
zamrznute hrane dok
temperaturu u frižideru.
odleđujete aparat, umotajte
•
•
S
-
-
-
-
-
Srpski - 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
280
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
a
)
e
�� 2:32
Saveti za uštedu energije
- Postavite aparat u hladnu,
suvu prostoriju sa adekvatnom
ventilacijom.
Vodite računa da ne bude
izložen direktnoj sunčevoj
svetlosti i nikada ga nemojte
staviti blizu direktnog izvora
toplote (radijatora, na primer).
- Za energetsku efikasnost
se preporučuje da ne treba
blokirati ventilacione otvore ili
rešetke.
- Pustite da se topla hrana
ohladi pre nego što je stavite u
aparat.
- Stavite zamrznutu hranu u
frižider da bi se odmrzla.
Možete da koristite nisku
temperaturu zamrznutih
proizvoda da biste ohladili
hranu u frižideru.
- Nemojte da držite vrata
aparata predugo otvorena
prilikom stavljanja ili vađenja
hrane iz frižidera.
Što je kraće vreme tokom
kojeg su vrata otvorena, to
će se manje leda formirati u
zamrzivaču.
- Prilikom instalacije ostavite
dovoljno prostora sa desne,
leve, zadnje i gornje strane.
Na taj način ćete smanjiti
potrošnju energije i iznose na
računima za struju.
- Za najefikasniju upotrebu
energije, držite sve unutrašnje
delove kao što su korpe, fijoke,
police na mestu kako ste dobili
od proizvođača.
BEZBEDNOSNE INFORMACIJE
e
zamrznutu hranu u nekoliko
slojeva novina.
• Bilo kakvo povećanje
temperature smrznute hrane
tokom odmrzavanja može da
skrati vek skladištenja.
• Nemojte ponovo zamrzavati
smrznutu hranu koja je
potpuno otopljena.
Ovaj uređaj je predviđen za
upotrebu u domaćinstvu i za
slične primene kao što su:
- kuhinje za osoblje u
prodavnicama, kancelarije i
druge radne sredine;
- kuće na farmama i od strane
gostiju u hotelima, motelima
i drugim okruženjima
stambenog tipa;
- objekti gde se pruža noćenje s
doručkom;
- ketering i slične primene koje
nisu povezane s prodajom.
Srpski - 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
281
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
Postavljanje vašeg frižidera
PRIPREME ZA POSTAVLJANJE
FRIŽIDERA
P
D
p
(
P
p
B
A
Čestitamo vam na kupovini ovog Samsung
frižidera.
Nadamo se da uživate u najsavremenijim
funkcijama i efikasnosti koje ovaj novi aparat nudi.
D
C
P
Dubina "A"
733 mm
Izbor najboljeg mesta za frižider
Širina "B"
908 mm
Izaberite:
Visina "C"
1797 mm
Ukupna visina "D"
1825 mm
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
908 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
610 mm
• Mesto sa lakim pristupom za snabdevanje
vodom.
• Mesto bez direktnog izlaganja suncu.
• Mesto sa ravnim (ili gotovo ravnim) podom.
• Mesto gde ima dovoljno prostora za lako
otvaranje vrata frižidera.
• Mesto koje omogućuje dovoljno prostora za
kruženje vazduha zdesna, sleva, otpozadi, i sa
gornje strane.
Ako frižider nema dovoljno prostora, to može da
prouzrokuje loš uticaj na efikasnost hlađenja i
potrošnju struje.
• Mesto koje vam omogućuje da lako pomerate
frižider ako je potrebno održavanje ili
servisiranje.
• Nemojte instalirati frižider na mestima gde je
temperatura preko 43 °C (110 °F) ili ispod 5 °C
(41 °F).
Z
n
o
O
p
D
p
r
K
g
N
• Svako merenje zasnovano je na
projektovanoj dimenziji, tako da može biti
različito, zavisno od metode merenja.
Srpski - 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
282
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
UKLANJANJE VRATA FRIŽIDERA
Prilikom prenošenja frižidera
Da biste sprečili oštećenje poda, proverite da li su
prednje noge za nivelisanje u gornjem položaju
(iznad poda).
Pogledajte “KAKO DA NIVELIŠEM FRIŽIDER” u
priručniku na strani 23.
Ako je frižider preveliki da lako prođe kroz vrata,
možete da uklonite vrata frižidera.
Alati koji će vam biti potrebni (Nisu
priloženi)
Za pravilno postavljanje, morate staviti ovaj frižider
na ravnu, tvrdu podlogu koja je iste visine kao i
ostatak poda.
Ova površina treba da bude dovoljno jaka da izdrži
potpuno natovaren frižider.
Da biste zaštitili završni sloj poda, isecite veliko
parče kartona i stavite ga ispod frižidera tamo gde
radite.
Kada se pomerate frižider, morate da ga vučete i
gurate pravo napred ili nazad.
Nemojte da ga pomerate sa strane na stranu.
Phillips odvijač (+)
Klešta
OPREZ
Ravni odvijač (-)
Nasadni ključ
(10 mm)
POSTAVLJANJE
Podovi
Inbus ključ (4 mm) Inbus ključ (5 mm)
• Isključite struju u frižideru pre uklanjanja
vrata ili fioka.
• Pazite da ne ispustite, oštetite ili ogrebete
vrata/fioke dok ih uklanjate.
• Budite pažljivi kada uklanjate vrata/fioke. Vrata
su teška i možete da se povredite.
• Ponovo vratite vrata/fioke kako treba da biste
izbegli:
- Propuštanje vlage iz vazduha.
- Neravnomerno poravnanje vrata.
- Gubitak energije usled nepravilnog zaptivanja
vrata.
i
�� 2:32
Srpski - 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
283
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
DEMONTAŽA VRATA FRIŽIDERA
4. Uklonite šarku (F).
3
1. Kada se vrata zatvore, uklonite 3 zavrtnja držeći
gornji poklopac (A) Phillips odvijačem (+), i
zatim uklonite gornji poklopac sa celokupnim
pričvršćenim kablovskim snopom.
F
5. Podignite vrata frižidera i skinite ih.
• Dok demontirate i ponovo montirate
vrata, vodite računa da se ljuštenjem ne
ošteti izolacija električnih kablova.
• Nemojte dozvoliti da vrata spadnu.
A
4
OPREZ
2. Odvojte dva konektora na levim vratima i jedan
konektor na desnim vratima. (B)
Pritisnite belu navlaku (C) spojnice cevi za vodu,
i zatim odvojte cev za vodu (D).
B
B
D
DEMONTIRAJTE VRATA
ZAMRZIVAČA
• Vodite računa da uklonite vrata frižidera
pre nego što uklonite vrata zamrzivača.
• Budite pažljivi sa kablovima spojenim na dno
vrata zamrzivača dok ih demontirate.
OPREZ
1. Sa otvorenim vratima, uklonite zavrtanj koji drži
poklopac (A) podesive stopice na dnu vrata
sa Phillips odvijačem (+), i zatim demontirajte
konektor (B).
C
3. Izvucite ručicu učvršćivača (E), i zatim je
povucite.
P
V
•
A
B
K
z
1
E
E
2. Podignite i uklonite poklopac srednje šarke (C)
na šarki vrata iznad vrata zamrzivača.
C
Srpski - 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
284
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
OPREZ
• Postupajte pažljivo da ne biste oštetili
kablove na dnu vrata.
Izbegavajte da gazite na njih, itd.
2. Ubacite osu šarke (C) u rupu srednje šarke (D) i
stavite na poklopac šarke (E).
D
• Kada montirate osu šarke i poklopac
šarke, vodite računa da ih montirate u
pravom smeru.
4. Vodite računa da vrata ne dodirnu srednju
šarku (E), nagnite vrata napred malo, a zatim ih
podignite da ih uklonite.
C
1
E
POSTAVLJANJE
�� 2:32
3. Dok se vrata guraju u smeru strelice, podignite
poklopac srednje šarke (D).
E
D
2
3. Sa otvorenim vratima, spojte konektore na dnu
vrata.
PONOVNO POSTAVLJANJE
VRATA FRIŽIDERA
• Vodite računa da ponovo namestite
vrata zamrzivača pre nego što ponovo
namestite vrata frižidera.
• Pre ponovnog nameštanja, vodite računa da
svi konektori kablova na dnu vrata zamrzivača
budu priključeni.
OPREZ
-
Pazite da ne zgazite na ili ne oštetite konektore.
4. Spojte poklopac podesive stopice pomoću
Phillips odvijača (+).
Kako da ponovo postavite vrata
zamrzivača
1. Ubacite vrata u donju šarku (A) u smeru (1) i
zatim gurnite vrata u smeru (2).
Vodite računa da ne ogrebete vrata sa srednjom
šarkom (B).
B
A
2
1
Srpski - 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
285
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
Kako da montirate vrata frižidera
1. Spojte odvojena vrata frižidera na srednju šarku.
5. Priključite cev (C) za vodu. Priključite dva
konektora na levim vratima i jedan konektor (E)
na desnim vratima.
E
E
C
2. Povucite šarku (A) frižidera u pričvrsni utor, i
zatim pritisnite nadole tako da se poravna sa
rupom u vratima.
6. Spojte prednju stranu gornjeg poklopca i zatim
pritisnite nadole zadnju stranu poklopca dok ne
legne ravno.
Ponovo spojte zavrtnjeve.
A
3. Ubacivanje ručice učvršćivača (B) u smeru
strelice, a zatim okretanje nadole da biste je
montirali.
• Montirajte vrata frižidera i zamrzivača
suprotnim redosledom u odnosu na
demontažu.
• Ako se konektori kablova unakrsno montiraju,
prikaz neće raditi pravilno.
OPREZ
B
E
N
I
R
Centar linije indikatora
K
D
u
m
n
n
u
P
d
p
A
s
v
z
P
p
f
-
B
4. Montirajte konektor žice.
Srpski - 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
286
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
Ako se frižider postavlja na pod koji nije nivelisan,
to može da prouzrokuje visinsku razliku između
vrata.
Kako da nivelišete frižider
Da biste izbegli opasnost
usled nestabilnosti frižidera,
molimo vas da postavite frižider
na horizontalno postolje i
nivelišete u skladu sa sledećim
uputstvom za instalaciju.
Propust da se tako uradi može
dovesti prevrtanja frižidera i
povrede.
Ako je prednja strana aparata
samo malo viša od zadnje,
vrata mogu da se otvore i
zatvore mnogo lakše.
Postavljanje frižidera na neravnu
površinu će prouzrokovati da
frižider bude neravan.
- Kada instalirate frižider,
stopice treba da dodiruju pod
bezbedno.
Stopice treba da se nalaze
sa zadnje strane ispod svakih
vrata.
Ubacite ih sa pljosnatim
odvijačem i pričvrstite u
smeru strelice.
• Ubacite pljosnati (-) odvijač u urez u ručici
za regulaciju stopice za nivelisanje i podesite
okretanjem kontrolne ručice u smeru kretanja
kazaljke na satu ili suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu.
Kada okrećete ručicu u smeru kretanja kazaljke
na satu, podižete frižider.
Kada okrećete ručicu suprotno smeru kretanja
kazaljke na satu, spuštate frižider.
Ravni odvijač (-)
POSTAVLJANJE
�� 2:32
NIVELISANJE FRIŽIDERA
I PODEŠAVANJE VISINE I
RAZMAKA VRATA
Kontrolna poluga
• Ako frižider nije nivelisan pozadi i napred,
stavite čvrsti panel (kao što je plastični
panel, plastični lenjir, itd.) na pod gde
će se postaviti zadnje stopice, i onda
ih pričvrstite na mestu sa plastičnom
trakom.
Kada gurnete frižider, vodite računa da
zadnje stopice ostanu na panelu.
• Ako imate drveni pod ili sličan meki pod, vodite
računa da ne oštetite pod kada gurate frižider
na mesto.
Srpski - 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
287
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
KAKO DA PODESITE VISINU
VRATA
Uskočni prstenovi se isporučuju sa
frižiderom.
Ako su jedna vrata niža od
drugih:
1 mm
• Proverite da li je frižider ravan
pre nego što podesite vrata.
• Podesite razliku visine vrata ubacivanjem
uskočnog prstena (1) kako je prikazano između
vrata i šarke.
Možete da koristite prstenove na desnoj strani
vrata pregrade za svežu hranu i obe strane
pregrade zamrzivača.
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
KAKO DA PODESITE RAZMAK
VRATA
Ako razmak između leve i desne pregrade vrata
frižidera nije jednak.
• Možete da podesite razmak
okretanjem klina gore desno
pregrade vrata sa pregradom
za hladno čuvanje namirnica.
• Nemojte okretati klin previše
daleko.
Možete da ga slomite.
(1)
• Pošto proverite razliku visine, izaberite jedan
uskočni prsten odgovarajuće debljine. Ubacite
samo jedan uskočni prsten, ubacivanje dva
ili više uskočna prstena može prouzrokovati
da uskočni prsten isklizne ili pravi buku usled
trenja.
• Podignite donja vrata i ubacite uskočni prsten u
prostor između vrata i šarke.
1. Sa zatvorenim vratima, uklonite 3 zavrtnja
držeći gornji poklopac Phillips odvijačem, i
zatim ga podignite uvis zajedno sa pričvršćenim
kablovima.
I
V
D
n
D
f
M
m
D
s
V
D
v
A
p
p
p
N
r
D
d
•
• Da biste izbegli povredu, ubacite ili
uklonite uskočne prstenove pažljivo.
• Držite uskočne prstenove izvan domašaja dece
i uverite se da se deca ne igraju sa njima i ne
stavljaju ih u usta.
OPREZ
• 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, i 2,5 mm uskočni
prstenovi se isporučuju sa frižiderom.
• Ako je frižider nivelisan pre nego što ga napunite
hranom, frižider može da se deniveliše usled
težine hrane.
Ako dođe do ovoga, ponovo podesite nivo
koristeći isti postupak.
• Ako podignete vrata predaleko, možete doći da
se taru o gornji poklopac.
2. Okrenite klin sa 4 mm
šestougaonim L-ključem
da biste podesili razmak.
3. Okrenite klin u smeru kretanja kazaljke na satu
da biste (
) proširili razmak. Okrenite klin
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu (
)
da biste suzili razmak.
Srpski - 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
288
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
)
�� 2:32
Povezivanje na vodovod
Dozer vode sa filterom je jedna od korisnih funkcija
na vašem novom frižideru.
Da biste pomogli u promovisanju boljeg zdravlja,
filter za vodu uklanja neželjene čestice iz vaše vode.
Međutim, on ne steriliše niti uništava
mikroorganizme.
Da biste to postigli možda ćete morati da kupite
sistem za prečišćavanje.
Vodovod je takođe povezan sa ledomatom.
Da bi ledomat pravilno radio, neophodan je pritisak
vode od 138 ~ 862 kPa.
Ako je frižider postavljen u području sa niskim
pritiskom vode (ispod 20 psi), možete da instalirate
pomoćnu pumpu koja će nadoknaditi nizak
pritisak.
Nakon što ste povezali vodovod, proverite da li je
rezervoar sa vodom u frižideru ispravno popunjen.
Da biste to uradili, pritisnite ručicu dozera vode sve
dok voda ne teče iz izlaza za vodu.
• Kompleti za instalaciju vodovoda
dostupni su uz doplatu kod vašeg
distributera.
Preporučujemo korišćenje kompleta za
instalaciju vodovoda koji sadrži bakarnu
cev i 6 mm (¼”) navrtku za pritiskanje.
• Treba da se koriste novi kompleti creva koji se
isporučuju sa uređajem, a stari kompleti creva
ne treba da se ponovo koriste.
1. Najpre isključite glavno
snabdevanje vodom.
2. Pronađite najbliži dovod hladne vode za piće i
instalirajte stegu za cev i isključite ventil.
Dovod hladne vode
POSTAVLJANJE
m
INSTALACIJA VODA ZA DOZER
VODE
Stega za cev
Ventil za zatvaranje vode
3. Povežite komplet za instalaciju vodovoda na
ventil za zatvaranje vode.
Dovod hladne
vode
Komplet za instalaciju
dovoda vode
Stega za cev
Ventil za
zatvaranje vode
Povezivanje vodovoda na frižider
Postoji nekoliko stvari koje treba da kupite da biste
obavili ovo povezivanje.
Možete pronaći ove predmete da se prodaju u
kompletu u lokalnoj gvožđari.
Koristite bakarne cevi
Koristite plastične cevi
• bakarna cev od ¼”
• ¼” plastične cevi
• navrtke za pritiskanje od
→ Oblikovani kraj (kugla)
¼” (1 kom)
• navrtke za pritiskanje od
• Metalni prsten (2 kom)
¼” (1 kom)
Srpski - 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
289
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11
5. Nakon što uključite frižider, pustite da ledomat
pravi led narednih 1 do 2 dana.
Tokom tog perioda, izbacite prvih 1 ili 2 kofe
leda koje pravi zamrzivač da biste se uverili da
su sve nečistoće uklonjene iz vodovoda.
Frižider
Plastična cev
(Sklopljeno)
Navrtka za
pritiskanje (¼”)
(sastavljena)
Armatura za
pritiskanje
(Sklopljeno)
Oblikovani kraj
(kugla)
Metalni
prsten
(Nije
isporučeno)
Bakarne cevi
(Nije isporučeno)
K
Navrtka za
pritiskanje (B)
(1/4”) (Nije
isporučeno)
ili
FUNKCIJE UREĐAJA
Bakarne cevi (B)
(Nije isporučeno)
Dovod vode iz domaćinstva
1. Povežite vodovod iz domaćinstva sa spojenom
navrtkom za pritiskanje.
- Ako koristite bakarne cevi, navucite navrtku za
pritiskanje (B) (nije isporučeno) i metalni prsten
(nije isporučeno) na bakarnim cevima (nije
isporučeno), kao što je prikazano.
- Ako koristite plastične cevi (A), ubacite
oblikovani kraj (kugla) plastične cevi (A) u
armaturu za pritiskanje.
OPREZ
• Povežite vodu samo na dotok pitke vode.
• Ako morate da popravite ili rastavite vodovod,
odsecite 1/4" plastične cevi da biste bili sigurni
da imate tesan spoj, koji ne curi.
• Možete brzo da testirate vodovod pomoću čaše
od papira.
Pod normalnim uslovima, dozer vode može da
napuni 170 cc čašu za oko 10 sekundi.
R
f
• TROSTRUKO HLAĐENJE
- Pregrada/promenljiva pregrada zamrzivača/
za svežu hranu mogu da zadrže optimalnu
temperaturu/vlažnost koristeći kondenzator. I
takođe miris se neće pomešati.
• FLEX Zona
- Pogodna je za raznovrsna čuvanja korišćenjem
opcija Zamrzivača/Hlađenja/izbora hlađenja/
tankog leda.
• CHILL (Jako hlađenje)
- Tehnologija fiksne temperature će držati svežinu.
• Nemojte koristiti bez oblikovanog kraja
(kugla) plastične cevi (A).
2. Zategnite navrtku za pritiskanje (B) na armaturu
za pritiskivanje.
Nemojte previše zategnuti navrtku za pritiskanje
(B).
3. Uključite vodu i proverite da li igde curi.
Ako nađete kapljice vode ili curenje na
spojevima, isključite glavno snabdevanje
vodom. Proverite veze i, ako je neophodno,
zategnite.
4. Pustite da iscuri 4 litre vode kroz filter pre nego
što pijete ili koristite vodu iz frižidera. (Ispirajte
oko 6 minuta.)
Za ispiranje, pritisnite veliku čašu ili šolju uz
polugu dozera za vodu.
Napunite čašu, ispraznite je u sudoperu nakon
što je napunjena, a zatim ponovite sve.
Srpski - 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
290
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:11 DA68-0
.
Rukovanje vašim Samsung
frižiderom
KORIŠĆENJE KONTROLNE TABLE
RUKOVANJE
e
.
�� 2:32
(1)
(4)
(2)
(5)
(7)
(3)
(8)
(6)
(1)
Zamrzivač
(Držati 3 sek. za Power Freeze (Brzo
zamrzavanje))
(2)
Dodirnite ovaj taster da biste podesili na
željenu temperaturu.
Možete postaviti temperaturu između
-23 °C i -15 °C.
Držite i dodirnite ovaj taster 3 sekunde da
smanjite vreme potrebno da se zamrznu
proizvodi u zamrzivaču.
Ovo može biti korisno ako vam je potrebno
da brzo zamrznete lako kvarljive stvari
ili ako se temperatura u zamrzivaču
dramatično zagreje.
(Na primer, ako se vrata ostave otvorena.)
Door Alarm (Alarm za vrata)
(Držati 3 sek za °C↔°F)
Ovo dugme služi u dve svrhe:
1. Za uključivanje i isključivanje alarma za
otvorena vrata
Ako je alarm za vrata podešen na
Uključeno, alarm se oglašava ukoliko
vrata frižidera ostaju otvorena duže od dva
minuta.
Pištanje prestaje kada zatvorite vrata.
Funkcija alarma za vrata je unapred fabrički
podešena na Uključeno.
Možete ga isključiti pritiskom i otpuštanjem
tastera za alarm.
Možete je ponovo uključili na isti način.
Ikona zasvetli kada je funkcija uključena.
Kada je funkcija alarma za vrata uključena
i aktivira se zvuk alarma, ikona alarma za
vrata će treperiti dok se čuje alarm.
2. Dodirnite i držite ovaj taster 3 sekunde
da biste promenili temperaturne jedinice
između °C i °F.”
Srpski - 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
291
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
(3)
Energy Saver (Ušteda energije)
(Držite 3 sek. za Control Lock (Blokada
regulacije))
Dodirivanje ovog dugmeta uključuje i
isključuje Uštedu energije. Kada uključite
Uštedu energije, zasvetli ikona Uštede
energije.
Isključite Uštedu energije i ikona će se
ugasiti.
Funkcija alarma za vrata je unapred fabrički
podešena na “ON” (Uključeno).
Ako se kondenzacija ili kapi vode pojave
na vratima, isključite režim Uštede energije.
Takođe, dodirom ovog tastera na 3
sekunde uključuje Control Lock (Blokada
regulacije) koja zaključava tastere za
kontrolnu tablu i dozer tako da ovi tasteri
ne mogu da se koriste.
Dodirnite na 3 sekunde da biste otključali.
(4)
Frižider
(Držite 3 sek za Power Cool (Brzo
hlađenje))
(5)
Cool Select+ (Cool Select Room prostor sa izborom hlađenja)
Taster CoolSelect+ vam omogućava da
podesite Cool Select Room (Prostor sa
izborom hlađenja) dole desno u vašem
frižideru na jednu od četiri postavke:
Freezer (Zamrzivač), Soft Freezing
(Umereno zamrzavanje), Chill (Jako
hlađenje), ili Cool (Hlađenje).
Pritisnite taster CoolSelect+ button na
tri sekunde da biste aktivirali funkciju
Cool Select Room (Prostora sa izborom
hlađenja), i zatim izaberite jednu od četiri
postavke.
Zamrzivač
Izaberite Freezer (Zamrzivač) da
biste postavili temperaturu istu kao u
zamrzivaču.
• Korišćenje ove postavke drži hranu
zamrznutom.
Umereno zamrzavanje
Dodirnite ovaj taster da biste podesili
frižider na željenu temperaturu.
Možete postaviti temperaturu između 1 °C
i 7 °C.
Držite i dodirnite ovaj taster 3 sekunde
da smanjite vreme potrebno da ohladite
proizvode u zamrzivaču.
Ovo može biti korisno ako vam je potrebno
da brzo ohladite lako kvarljive stvari ili ako
se temperatura u frižideru dramatično
zagreje.
(Na primer, ako se vrata ostave otvorena.)
Izaberite Soft Freezing (Umereno
zamrzavanje) da podesite temperaturu na
-5 °C.
• Koristite ovu postavku da biste držali
meso i svežu ribu duže nego u frižideru.
Chill (Jako hlađenje)
Izaberite Chill (Jako hlađenje) da podesite
temperaturu na -1 °C.
• Koristite ovu postavku da držite
delikatesne namirnice kao što su meso,
riba, slanina i sir.
Cool (Hlađenje)
Izaberite Cool (Hlađenje) da podesite
temperaturu na 2 °C.
• Koristite ovu postavku da biste držali
piće (sok, bezalkoholna pića i pivo),
povrće, voće, itd.
Srpski - 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
292
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
Ice Type (Tip leda)
(8)
Upotreba filtera za vodu
Ova ikonica će zasvetleti kada treba da
promenite filter.
Posle upotrebe oko 300 galona vode,
zasvetleće indikator za filter. (u roku od
oko 6 meseci)
Ikona će treptati crveno nekoliko sekundi
kada otvorite ili zatvorite vrata.
Pošto instalirate novi filter za vodu,
dodirnite i držite taster Crushed Ice
(Drobljeni led) na 3 sekunde da biste
resetovali filter.
- Ako se voda ne dozira ili se sporo
dozira, treba da zamenite filter za vodu,
jer je filter za vodu zapušen.
- Neke oblasti poseduju velike količine
kreča u vodi, što dovodi do bržeg
začepljenja filtera.
Pritisnite taster Ice Type (Tip leda) da biste
promenili tip leda.
Svaki put kada dodirnete taster Ice Type
(Tip leda), naizmenično se smenjuju režimi
Cubed (Led u kocki) i Crushed (Drobljeni
led) i pali se ikona Cubed (Led u kocki) ili
Crushed (Drobljeni led), pokazujući vaš
izbor.
Ako vam nije potreban led, isključite ovu
funkciju da uštedite na potrošnji vode i
energije.
(Vidite dole Ice Maker (Ledomat) Off (Isklj.).)
Osvetljenje
Dodirom tastera Cubed (Drobljeni led) na
tri sekunde se postavlja LED lampica za
Dispenser (Dozator) (ispod displeja) na
kontinualni režim tako da ostaje uključena
neprestano.
Ako želite da se lampica Dispenser
(Dozer) pali samo kada neko koristi dozer,
dodirnite ovaj taster ponovo na 3 sekunde
da biste isključili neprekidni režim.
(7)
Filter
RUKOVANJE
�� 2:32
(6)
Otkazivanje režima Exhibition
Ice Maker (Ledomat) Off (Isklj.) (Držite
3 sek)
Pritisnite taster Ice Maker (Ledomat) Off
(Isklj.) na 3 sekunde dok ne zasvetli Ice
Maker (Ledomat) Off (Isklj) indikator (
).
OPREZ
• U slučaju režima Exhibition, izgleda kao
da radi ali ne pravi hladan vazduh.
Da biste otkazali ovaj režim, pritisnite
tastere Freezer (Zamrzivač), Fridge
(Frižider) i Door Alarm (Alarm za vrata)
istovremeno na 5 sekundi dok ne
začujete “Dingdong”.
Ili možete da otkažete režim exhibition
isključivanjem napajanja.
Srpski - 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
293
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
ZAMENA FILTERA ZA VODU
UPOZORENJE
• Da biste smanjili opasnost od oštećenja
vodom svoje imovine NEMOJTE koristiti
generičke marke filtera za vodu u vašem
SAMSUNG frižideru.
KORISTITE SAMO FILTERE ZA VODU
MARKE SAMSUNG.
SAMSUNG neće zakonski odgovoran
za bilo kakvu štetu, uključujući ali ne i
ograničavajući se na materijalnu štetu
prouzrokovanu usled curenja vode
zbog upotrebe običnih filtara za vodu.
U
u
f
2
3
1
3. Ubacite novi filter u kućište filtera ( 4 ).
(crvena)
2
4
3
SAMSUNG frižideri su dizajnirani da rade SAMO
SA SAMSUNG filterom za vodu.
Lampica za filter zasvetli crveno da biste znali kada
je vreme da zamenite svoj filter za vodu.
Da biste imali vremena da nabavite novi filter,
crveno svetlo se pali neposredno pre nego što
kapacitet postojećeg filtera nestane.
Promena filtera na vreme pruža vam najsvežiju,
najčistiju vode iz vašeg frižidera.
4
4. Gurnite filter unutra, a zatim ga okrenite u
smeru kretanja kazaljke na satu sve dok se ne
zaključa.
1. Isključite dovod vode.
Zatim, okrenite filter za vodu ( 1 ) oko 1/4 kruga,
u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu.
2. Izvucite filter za vodu ( 1 ) iz kućišta filtera ( 2 ).
2
1
• Da biste još lakše promenili filter za vodu,
ugasite ventil za dovod vode.
• Ponekad je teško da se rastavi filter za vodu,
jer nečistoće u vodu prouzrokuju da se zaglavi.
Ako imate poteškoća, čvrsto stisnite filter za
vodu i jako ga povucite.
• Kada izvučete filter za vodu, malo vode može
da iscuri iz otvora. To je normalno. Da biste
smanjili curenje vode, držite kertridž filtera
horizontalno dok ga izvlačite.
• Da bi se sprečilo prelivanje, ispraznite korito
filtera za vodu ( 3 ) i osušite oko kućišta filtera
( 2 ).
• Ako imate problema sa ubacivanjem
filtera za vodu zbog velikog pritiska vode,
zavrnite ventil za dovod vode.
• Simbol za zaključavanje treba da bude poravnat
sa linijom indikatora.
5. Dodirnite taster “Crushed/Hold 3 sec for Filter
Reset” Drobljeni/Drži 3 sek za resetovanje
filtera) ( (Resetovanje filtera) ) na oko 3 sekunde da
biste resetovali filter za vodu. Boja indikatora se
menja sa crvene na isključeno.
6. Ako ste isključili dovod vode, uključite ga
ponovo.
• Za zamenu filtera za vodu, posetite svoj
lokalni centar za održavanje doma, idite
na Samsung Parts.com preko mreže, ili
se obratite svom ovlašćenom Samsung
prodavcu.
Proverite da li zamenjeni filter za vodu
ima SAMSUNG logotip na kutiji i na filteru
za vodu.
Srpski - 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
294
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
Vodosnabdevanje obrnutom osmozom
VAŽNO:
1. UKLJUČITE glavni dovod vode i snabdevanje
vodom iz dovoda za vodu.
2. Pustite vodu kroz dozer sve dok ne teče čista
voda (od oko 6 do 7 minuta).
Na taj način ćete očistiti sistem za dovod vode i
ukloniti vazduh iz cevi.
3. Dodatno ispiranje može biti potrebno u nekim
domaćinstvima.
4. Otvorite vrata frižidera i proverite da nema
curenja vode iz filtera za vodu.
Pritisak vode koja izlazi iz sistema obrnute osmoze
i ide na ventil za dovod vode iz frižidera treba da
bude između 241 i 827 kPa.
Ako je sistem za prečišćavanje vode obrnutom
osmozom povezan sa hladnim vodosnabdevanjem,
pritisak vode u sistemu obrnute osmoze mora da
bude najmanje 276 do 414 kPa.
Ukoliko je pritisak vode u sistemu obrnute osmoze
manji od 276 do 414 kPa:
• Proverite da li je blokiran filter za talog u sistemu
obrnute osmoze.
Zamenite filter ako je potrebno.
• Pustite da se rezervoar za skladištenje obrnutog
sistema osmoze napuni posle obimnijeg
korišćenja.
• Ako vaš frižider ima filter za vodu, on i dalje
može da smanji pritisak vode kada se koristi
u kombinaciji sa sistemom obrnute osmoze.
Uklonite filter za vodu.
RUKOVANJE
,
Uklonite bilo kakvu zaostalu materiju
unutar dovoda vode nakon instalacije
filtera za vodu.
Ako imate pitanja u vezi sa pritiskom vode, pozovite
licenciranog, kvalifikovanog vodoinstalatera.
• Vodite računa da temeljno ispirate dozer,
inače može voda da kaplje iz dozera.
To znači da još uvek ima vazduha u
dovodu vode.
t
u
�� 2:32
Srpski - 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
295
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
KONTROLA TEMPERATURE
• Indikator temperature Freezer (Zamrzivač)
ili Fridge (Frižider) će treperiti kada
temperatura u pregradi frižidera ili
zamrzivača dramatično poraste.
(Indikator temperature Freezer (Zamrzivač)
ili Fridge (Frižider) će prestati da treperi
kada temperatura u Freezer (Zamrzivaču)
ili Fridge (Frižideru) postane normalna.
Ako indikator temperature ne prestane
da treperi posle nekoliko sati, molimo Vas
da se obratite vašem servisnom centru.
Preporučene temperature pregrada
zamrzivača i frižidera
Osnovne i preporučene temperature za pregrade
zamrzivača i frižidera su -19 °C i 3 °C (-2 °F i 38 °F)
respektivno.
Ako je temperatura u pregradama zamrzivača
i frižidera suviše visoka ili niska, podesite
temperaturu ručno.
K
F
Power Freeze (Brzo zamrzavanje)
KONTROLISANJE TEMPERATURE
ZAMRZIVAČA
Preporučena temp. (zamrzivač): -19 °C (-2 °F)
Zamrzivač
Pritisnite taster Freezer (Zamrzivač) da postavite
zamrzivač na željenu temperaturu između -15 °C i
-23 °C.
Zadata postavka temperature se postavlja na
-19 °C i svaki put kad pritisnete taster Freeze
(Zamrzivač), temperatura će se promeniti prema
sledećem redosledu i indikator temperature će
prikazati željenu temperaturu.
Funkcija Power Freeze (Brzo zamrzavanje) znatno
ubrzava kompresor zamrzivača, prouzrokujući da
se frižider brzo hladi na temperaturu koju izaberete.
Kada dodirnete i držite taster Freezer (Zamrzivač)
tokom 3 sekunde, funkcija Power Freezer (Brzo
zamrzavanje) će se aktivirati.
Power Freeze (Brzo zamrzavanje) je korisno ako
vam je potrebno brzo zamrzavanje jednog artikla,
da napravite veliku količinu leda, ili da ohladite brzo
zamrzivač ako je značajno ugrejan (na primer, ako
se vrata ostave otvorena).
Da biste isključili funkciju Power Freeze (Brzo
zamrzavanje) ručno, pritisnite taster Freezer
(Zamzrzivač), i zatim ponovo podesite temperaturu
za Freezer (Zamrzivač).
Power Freeze (Brzo zamrzavanje) se automatski
isključuje posle 50 sati da bi se smanjila potrošnja
energije.
Kada koristite ovu funkciju potrošnja energije u
frižideru će biti veća.
Ako želite da zamrznete velike količine hrane,
aktivirajte funkciju Power Freeze (Brzo zamrzavanje)
najmanje 20 časova ranije.
P
z
7
Z
i
t
r
ž
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
-17 °C
-16 °C
-15 °C
•
Srpski - 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
296
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
)
KONTROLA TEMPERATURE
FRIŽIDERA
KORIŠĆENJE DOZERA HLADNE
VODE
Pritisnite odgovarajući taster za vrstu
leda da biste izaberete ono što želite
da dozirate
s
Korišćenje ručice (1) za led
.
)
�� 2:32
Nežno, svojom čašom gurnite ručicu (1) dozera za
led. Led će biti oslobođen iz dozera.
Možete izabrati vrstu leda pritiskanjem tastera za
kocku leda ili drobljeni led.
Preporučena temp. (frižider): 3 °C (37 °F )
Pritisnite taster Fridge (Frižider) da postavite
zamrzivač na željenu temperaturu između 1 °C i
7 °C.
Zadata postavka temperature se postavlja na 3 °C
i svaki put kad pritisnete taster Fridge (Frižider),
temperatura će se promeniti prema sledećem
redosledu i indikator temperature će prikazati
željenu temperaturu.
3 °C
4 °C
2 °C
5 °C
1 °C
RUKOVANJE
)
NEMA LEDA
Izaberite ovu opciju ako želite da
isključite ledomat
Korišćenje ručice (2) za vodu
7 °C
6 °C
• Temperatura Freezer (Zamrzivača),
(Fridge) ili Cool Select Room (Prostor sa
izborom hlađenja) može da raste kada
prečesto otvorite vrata, ili ako se stavi
velika količina tople ili vruće hrane.
• Ovo može da prouzrokuje da digitalni displej
treperi.
Kada se temperature zamrzivača i frižidera vrate
na svoju normalno podešenu temperaturu,
treptanje će prestati.
• Ako se treptanje nastavi, možda ćete morati da
"resetujete" frižider.
Pokušajte da isključite aparat, sačekajte oko
10 minuta, a zatim ponovo utaknite kabl za
napajanje.
• Ako postoji greška u komunikaciji između
Display (Ekrana) i Main Controller (Glavne
kontrole), svetlo ekrana može da treperi “PC-Er”
uz zvučni signal.
Ako treptanje traje već duže vreme, obratite se
Samsung Electronics servisnom centru.
Nežno, svojom čašom gurnite ručicu ( 2 ) dozera za
vodu.
Voda će biti puštena iz dozera.
(1)
(2)
• Ako grnete ručicu za vodu i led u otprilike
isto vreme, dozator radi samo opciju koja
je zapravo izabrana ili prva pritisnuta.
• Sačekajte 1 sekundu pre nego što
uklonite čašu nakon točenja vode kako
biste sprečili prosipanje. Nemojte izvući
polugu dozera nakon sipanja leda ili
vode.
Ona se automatski vraća.
Srpski - 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
297
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
Korišćenje zajedno dozera za Led i Vodu
Da biste dobili led i vodu, gurnite prvo polugu (1)
za led, a zatim pomerite svoju čašu dole i pritisnite
polugu (2) za doziranje vode.
• Da biste testirali ledomat, pritisnite Test dugme
na ledomatu.
Čućete zvono frižidera (ding-dong). Kada zvuk
zvona, otpustite Test dugme.
• Zvono će automatski ponovo da se čuje da
biste znali da ledomat dobro radi.
Proverite nivo vode
ODRŽAVANJE KOFE ZA LED
• Da biste očistili kantu/kofu za led, operite je
blagim deterdžentom, a zatim dobro je isperite i
temeljno osušite.
Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za
čišćenje ili rastvarače.
• Led je napravljen na kockice.
Kada izaberete "drobljeno", ledomat melje
kockice leda u drobljeni led.
• Kada izaberete Led u kocki nakon korišćenja
režima Drobljenog leda, može nastati mala
količina ostataka drobljenog leda.
• Kocke leda pravljene brzim procesom pravljenja
leda biće bele, što ukazuje na to da se
normalno prave.
• Ako led ne izlazi, izvucite kofu za leda i pritisnite
taster Test koji se nalazi na desnoj strani
ledomata.
Videti ilustraciju dole pod Ledomat.
• Ne pritiskajte taster (Test) neprekidno kada je
korito puno leda ili vode.
Voda se može preliti ili led može da zaglavi kofu.
PRAVLJENJE LEDA
Test dugme
OPREZ
OPREZ
OPREZ
OPREZ
• Da biste napunili kofu sa ledom do maksimalnog
kapaciteta nakon instalacije, sledite ove korake:
1. Dozvolite da frižider radi i da se ohladi za 24
sata (ili 1 ceo dan).
- Čekanje 24 sata će omogućiti vašem ledomatu
da se pravilno ohladi.
• Ako želite da uklonite kocke leda a da ne
koristite kofu za led, isključite ledomat.
(Međutim, uklanjanje prednjeg poklopca
sa ledomata.)
Kocke leda u ledomatu mogu da se
prospu iz fioke.
K
I
K
u
A
d
t
D
p
s
Z
n
D
n
A
9
p
• Nemojte stavljati hranu u kofu za led.
Ako čuvate hranu u kofi za led, hrana
može da smeta ledomatu pri otvaranju/
zatvaranju vrata, i prouzrokuje oštećenje
ledomata.
• Imajte na umu da kocke leda u kofi mogu
da se prospu preko fioke kada se kofa za
led vadi iz fioke. U ovom slučaju, vodite
računa da očistite kocke za led koje su
se prosule iz fioke.
• Ukoliko dođe do nestanka struje, kocke
leda mogu da se otope, zatim zamrznu
kada ponovo dođe struja, što dovodi do
nemogućnosti rada dozera.
•
•
Da biste sprečili ovaj problem, nakon nestanka
struje, izvadite kofu sa ledom i bacite preostali led
ili vodu.
2. Sipajte 4 do 6 kocki leda u čašu.
3. Posle još 8, a zatim 16 sati, sipajte punu čašu
leda.
• Ako koristite sav led odjednom, morate
da ponovite korake 2 i 3, gore.
Međutim, samo sačekajte 8 sati pre
doziranja prve 4 do 6 kockice leda.
Ovo će napuniti kocke leda i obezbediti
maksimalnu proizvodnju leda.
Srpski - 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
298
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
�� 2:32
ODLAZAK NA ODMOR ...
Kada izaberete režim Ice Off (Led isključen),
uklonite sve kocke leda iz kofe.
Ako ostavite kocke leda u kofi, i kocke leda mogu
da se stegnu zajedno, što dovodi do toga da ih je
teško ukloniti.
Da biste uklonili kofu za led bezbedno i izbegli
povredu, držite dno kofe jednom rukom a bočnu
stranu kofe drugom.
Zatim, podignite kofu za led, i povucite je pravo
napolje.
Da biste vratili kofu za led, pritisnite je čvrsto pravo
nazad.
• Ako se kofica s ledom ne vrati čvrsto na
mesto, led u kofici može da se otopi.
Ako kofa ne može da uđe, okrenite spiralu za
90 stepeni (vidi poslednju sliku zdesna, dole) i
pokušajte ponovo.
ŠTA SVE URADITI I NE URADITI
SA LEDOMATOM
Nemojte stavljati prste, šake ili bilo koje druge
neodgovarajuće predmete u odvodni kanal dozera
ili u kofu ledomata
- Možete da se povredite ili da oštetite frižider.
Nikada ne stavljajte prst ili bilo koje druge
predmete u otvor dozera.
- Možete da se povredite.
Nemojte pokušavati da rastavite ledomat.
Nemojte prati ili prskati kofu za led vodom dok
je u frižideru.
Uklonite je da biste je očistili.
• Unutrašnjost kofe za led je veoma hladna
kada frižider radi.
Nemojte dosezati dublje unutar kofe za
led.
• Koristite samo ledomat koji ste dobili uz frižider.
Dovod vode do ovog frižidera sme da instalira/
priključi samo odgovarajuće kvalifikovano lice.
Priključite samo na prenosni dovod vode.
• Da bi ledomat pravilno radio, neophodan je
pritisak vode od 138 ~ 862 kPa.
OPREZ
Ako imate dugačak odmor ili poslovni put i dugo
nećete koristiti dozer za vodu ili led:
- Zatvorite ventil za vodu.
U suprotnom, može doći do izlivanja vode.
- Izvadite svu hranu i led iz kofe sa ledom.
- Isključite frižider.
- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i vrata
ostavite otvorena.
U suprotnom, može da dođe do pojave
neprijatnih mirisa.
RUKOVANJE
u
a
KORIŠĆENJE FUNKCIJE LED
ISKLJUČEN
OPREZ
• Kada ubacite korito ledomata, budite
sigurni da je korito dobro centrirano na
ulazu.
Inače, korito može da se zaglavi.
Fenomen oblačne vode
• Sva voda koja dolazi do frižidera teče
kroz jezgro alkalnog filtera za vodu.
U procesu filtriranja, pritisak vode koja je
tekla iz filtera je povećana, a voda postala
zasićena kiseonikom i azotom.
Kada ova voda isteče u vazduh, pritisak
slabi a kod kiseonika i azota dolazi do
superzasićenja, što ima za posledicu
gasne mehuriće.
Voda može privremeno da izgleda
maglovito ili oblačno zbog ovih mehurića
kiseonika.
Nakon nekoliko sekundi, voda će
izgledati bistro.
Srpski - 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
299
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
DELOVI I KARAKTERISTIKE
P
F
z
B
Koristite ovu stranicu da biste se bolje upoznali sa delovima i karakteristikama svog frižidera.
Frižider
Ledomat
Preklopna polica
Fiksna polica
Polica za brzo
pravljenje prostora
Višenamenski štit
frižidera
Tacna za jaja
Filter za vodu
EZ fioke za sveže
povrće i voće
EZ klizna polica
zamrzivača
Prostor sa izborom
hlađenja
Posuda za suvu hranu i
čuvanje mesa
Posude u vratima
zamrzivača
(1)
Zamrzivač
(1)
Prostor sa izborom hlađenja
Štitnici na vratima ovog modela zamrzivača su odeljci sa dve zvezdice, osim gornjeg štitnika, tako
da je temperatura u ovim odeljcima neznatno viša u odnosu na druge pregrade zamrzivača.
(1) je odeljak sa dve zvezdice.
Kada zatvarate vrata, vodite računa da vertikalno postavljeni odeljak bude u pravilnom položaju da
biste izbegli grebanje drugih vrata. Ako je vertikalno postavljeni odeljak obrnut, vratite ga u pravilan
položaj i zatvorite vrata.
Vlaga može ponekad da se pojavi na vertikalno postavljenom odeljku.
Ručka na vratima može da olabavi tokom vremena.
Ako se to desi, zategnite zavrtnje koji se nalaze na unutrašnjoj strani vrata.
Ako zatvorite jedna vrata sa previše snage, druga vrata mogu da se otvore.
Kada se otvore vrata, blokirajući prekidač iz bezbednosnih razloga automatski isključuje motor
spirale u ledomatu.
Ako se unutrašnja ili spoljna LED lampa ne uključuje, obratite se Samsung servisu.
Srpski - 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
300
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:32
4:12 DA68-0
2018.
Police u vratima
Frižider se isporučuje sa policama u vratima različitih tipova i veličina. Ako su police u vratima upakovane
zasebno, pogledajte sliku ispod kako biste pravilno postavili police.
Broj isporučenih polica u vratima se može razlikovati u zavisnosti od modela.
RUKOVANJE
o
a
n
Srpski - 37
�� 2:32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
301
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:32
4:12
2018.
DODATNI DEO - MONTAŽNA
POLICA ZA ZAMRZIVAČ
• MONTAŽNA POLICA ZA ZAMRZIVAČ
sme da se koristi samo na predviđenoj
lokaciji sa izvučenom srednjom fiokom.
• Nemojte stavljati i koristiti MONTAŽNU POLICU
ZA ZAMRZIVAČ na EZ kliznu policu zamrzivača.
• Da b iste izbegli oštećenja kada nije u upotrebi,
molimo Vas da skladištite MONTAŽNU POLICU
ZA ZAMRZIVAČ na bezbednom mestu.
• Nemojte ubaciti naopako policu, ili u obrnutom
smeru.
OPREZ
Da biste napravili više mesta možete da uklonite
srednju fioku zamrzivača i Cool Select Room fioku.
Zatim postavite ‘MONTAŽNU POLICU ZA
ZAMRZIVAČ’ između srednje i donje fioke
zamrzivača i Cool Select Room fioke, jer ona ne
utiče na termičke i mehaničke karakteristike.
U
F
1
•
•
MONTAŽNA POLICA ZA ZAMRZIVAČ
MONTAŽNA POLICA
ZA ZAMRZIVAČ
EZ klizna polica
zamrzivača
Srednja fioka
•
Pozicija
MONTAŽNE
POLICE ZA
ZAMRZIVAČ
1. Uklonite postavljenu traku na polici.
2. Izvadite srednju fioku da biste montirali policu
MONTAŽNU POLICU ZA ZAMRZIVAČ.
3. Umetnite MONTAŽNU POLICU ZA ZAMRZIVAČ
tako da oznaka “REAR” bude okrenuta prema
gore.
Srpski - 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
302
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:32
4:12 DA68-0
2018.
UKLANJANJE DODATAKA IZ
FRIŽIDERA
1. Posude u vratima ili pregrade sa štitnicima
• Za uklanjanje - jednostavno podignite posudu i
pravo je izvucite.
• Za premeštanje - Povucite je iznad željene
lokacije i pritisnite nadole dok se ne zaustavi.
.
• Povrede mogu nastati ako posude na
vratima nisu čvrsto pričvršćene na vrata.
Nemojte dozvoliti deci da se igraju sa
posudama.
Oštri uglovi kanti mogu izazvati povrede.
OPREZ
• Nemojte podešavati posudu punu hrane.
Uklonite prvo hranu.
• Postupak uklanjanja prašine - Uklonite štitnik i
isperite u vodi.
• Police od kaljenog stakla su teške.
Posebno pazite kada ih uklanjate.
RUKOVANJE
OPREZ
2. Police od kaljenog stakla
• Da biste uklonili - Nagnite prednji deo police u
prikazanom smeru (1) i podignite je vertikalno (2).
Izvucite policu napolje.
• Da biste je ponovo instalirali - Nagnite prednji
deo police nagore i voditi kukice od polica u
ureze na željenoj visini.
Zatim spustite prednji deo police, tako da kuke
padnu u ureze.
1
2
3. Fioke za povrće i voće (EZ sveža zona)
• Držite fioku jednom rukom, podignite je uvis
malo dok je izvlačite napred, i zatim je izvucite iz
frižidera.
• Ako ima mrlje ulja posle upotrebe,
isperite vodom odmah.
• Uklonite posude u vratima pre nego
što izvadite fioku da sprečite oštećenje
posuda.
Srpski - 39
2:32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
303
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
ČIŠĆENJE FRIŽIDERA
• Nemojte koristiti benzen, razređivač,
Clorox sredstvo, ili deterdžent za auto
za čišćenje frižidera. Ovi proizvodi mogu
da oštete površinu aparata i da izazovu
požar.
• Nemojte raspršivati frižider sa vodom dok
je utikač u zidu. Ovo može da prouzrokuje
električni udar.
UPOZORENJE
R
• Očistite frižider, prateći ove korake:
1. Isključite kabl frižidera.
2. Blago navlažite meku tkaninu koja ne ostavlja
dlačice ili papirni ubrus sa vodom.
Nemojte koristiti bilo koju vrstu deterdženta
da očistite frižider jer ovo može da promeni
boju ili ošteti frižider.
3. Brišite unutrašnjost i spoljašnjost frižidera dok
ne bude čist i suv.
4. Uključite ponovo kabl frižidera.
PROMENA UNUTRAŠNJIH
SVETALA
Freezer (Zamrzivač) / Fridge (Frižider) LED
lampica
• Ako se poklopac LED lampice umrlja stranim
supstancama, LED lampica možda neće
izgledati svetlo. Obrišite površinu poklopca
čistom suvom krpom kako biste vratili punu
jačinu svetla.
OPREZ
• Nemojte sami demontirati ili zamenjivati
osvetljenje LED tipa.
Da biste zamenili LED lampice, obratite
se Samsung servisnom centru ili vašem
ovlašćenom Samsung prodavcu.
Ako pokušate da zamenite LED lampice
sami, rizikujete da sebe izložite opasnosti
od strujnog udara ili ozbiljne povrede.
Srpski - 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
304
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
PROBLEM
REŠENJE
Frižider ne radi
uopšte ili ne hladi
dovoljno.
• Proverite da li je utikač ispravno priključen.
• Proverite da li je podešena temperatura na digitalnom displeju toplija od
unutrašnje temperature zamrzivača ili frižidera.
Ako jeste, postavite zamrzivač ili frižider na hladniju temperaturu.
• Da li je frižider izložen direktnoj sunčevoj svetlosti ili se nalazi u blizini izvora
toplote?
Ako jeste, možda neće biti u stanju da dovoljno hladi.
Instalirajte na lokaciji koja je van direktne sunčeve svetlosti i ne blizu izvora
toplote.
• Da li je zadnji deo frižidera suviše blizu zida, sprečavajući odgovarajuću
ventilaciju? Ako jeste, možda neće biti u stanju da dovoljno hladi.
Držite na odgovarajućem rastojanju od zida.
• Da li ima previše hrane unutra tako da hrana blokira izlazni otvor?
Da biste frižider držali na odgovarajućoj temperaturi, nemojte puniti frižider
sa previše namirnica.
Hrana u frižideru je
zamrznuta.
• Proverite da li je podešena temperatura na digitalnom displeju suviše
niska.
U tom slučaju, podignite temperaturu unutar frižidera.
• Da li je temperatura u prostoriji suviše niska? Podesite frižider na toplije.
• Da li ste čuvali hranu sa visokim sadržajem vlage u najhladnijem delu
frižidera ili blizu otvora izlaza za hlađenje?
Pokušajte da premestite te predmete na druge police u frižideru, umesto
da ih držite u hladnijim područjima ili posudama.
Čujete neobičan
zvuk ili zvuke.
• Proverite da li je frižider u ravni i da li je stabilan.
• Da li je zadnji deo frižidera suviše blizu zida, sprečavajući odgovarajuću
ventilaciju?
• Da li je nešto palo iza ili ispod frižidera?
• Ako čujete iz unutrašnjosti frižidera čujete zvuk “otkucavanja”, ovo je
normalno.
Ovo se javlja jer se različiti delovi skupljaju ili šire kao odgovor na
temperaturne promene u unutrašnjosti frižidera.
• Ako se čuje kao da nešto udara o nešto drugo unutar frižidera, to je
normalno.
Taj zvuk stvara kompresor koji radi velikim kapacitetom.
Područje zaptivke
na vratima frižidera
je toplo i dolazi do
kondenzacije.
• Nešto toplote je normalno pošto su antikondenzatori instalirani u vertikalno
postavljenom odeljku frižidera radi sprečavanja kondenzacije.
• Da li su vrata frižidera poluotvorena?
Kondenzacija se može javiti kada ostavite otvorena vrata na dugo
vremena.
REŠAVANJE PROBLEMA
�� 2:32
Rešavanje problema
Srpski - 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
305
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
PROBLEM
REŠENJE
Ledomat ne
proizvodi led.
• Pravljenje leda može trajati duže ako nije dovoljno hladno, kao npr. prilikom
prve instalacije.
• Da li je dovod vode priključen i da li je ventil za zatvaranje otvoren?
• Da li ste ručno zaustavili funkciju ledomata?
• Proverite da li je filter pravilno instaliran.
Ako nije pravilno instalirana, funkcija ledomata možda neće raditi.
Možete čuti
stvaranje mehurića
vode u frižideru.
• To je normalno.
Zvuk stvaranja mehurića dolazi iz sredstva za hlađenje koje kruži u
frižideru.
Postoji neprijatan
miris u frižideru.
• Proverite da li ima pokvarene hrane.
• Namirnice sa jakim mirisima (na primer, riba) treba da budu dobro
pokrivene.
• Očistite svoj zamrzivač povremeno i bacite svu pokvarenu ili sumnjivu
hranu.
Stvara se mraz
na zidovima
zamrzivača.
• Da li je ventilacioni otvor blokiran?
Uklonite sve prepreke kako bi vazduh mogao slobodno da cirkuliše.
• Ostavite dovoljno prostora između uskladištenih namirnica za efikasnu
cirkulaciju vazduha.
• Da li fioka zamrzivača zatvorena?
Dozer za vodu ne
funkcioniše.
•
•
•
•
Sistem
automatskog
zatvaranja ne
radi na vratima
zamrzivača.
• Da li postoji neravnoteža između desnog i levog dela vrata?
• Otvorite i zatvorite vrata nežno 1 ~ 2 puta.
Nakon što to uradite, sistem za automatsko zatvaranje uglavnom ponovo
ispravno funkcioniše.
• Pokušajte da otvorite vrata nežno da bi se izbeglo izbacivanje iz ravnoteže
nebalansiranog desnog dela i levog dela vrata.
Kondenzacija ili
kapi vode formiraju
se na vertikalnoj
šprosni i okolnim
delovima, itd.
• Kondenzacija ili kapi vode mogu da se formiraju ako je vlažnost previše
visoka dok frižider radi.
• Ako se kondenzacija ili kapi vode pojave na vertikalnoj šprosni i okolnim
delovima, itd. isključite režim Energy Saving (Ušteda energije) pošto
uklonite kondenzaciju.
B
Da li je dovod vode priključen i da li je ventil za zatvaranje otvoren?
Da li je cev za dovod vode polomljena ili iskrivljena?
Vodite računa da su cevi slobodne i bez bilo kakvih smetnji.
Da li je rezervoar za vodu zamrznut jer je temperatura u frižideru suviše
niska?
Pokušajte da izaberete topliju postavku na digitalnom displeju.
• Proverite da li je filter pravilno instaliran.
Ako nije pravilno instaliran, dozer vode možda neće raditi.
Srpski - 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
306
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
�� 2:32
Beleške
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
307
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
Ograničenja ambijentalne sobne temperature
Ovaj hladnjak je dizajniran da radi na temperaturama sredine što je utvrđeno klasom temperature
označenom na pločici.
Klasa
Simbol
Prošireno umerena
Umerena
Suptropska
Tropska
SN
N
ST
T
Opseg temperature okoline (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 do +32
+10 do +32
+16 do +32
+16 do +32
+16 do +38
+18 do +38
+16 do +43
+18 do +43
Na unutrašnje temperature mogu uticati faktori kao što su lokacija frižidera, temperatura okoline i
učestalost otvaranja vrata.
Podesite temperaturu po potrebi da biste kompenzovali ove faktore.
Serbian
Pravilno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi
elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa
ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće
ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite
ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj
državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše
recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o
kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju
saostalim komercijalnim otpadom.
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim
obavezama u pogledu proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija
(REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanja ili komentare vezane za Samsung proizvode, molimo Vas kontaktirajte Samsung
korisnički centar.
Country
POLAND
Kontakt centar
Web site
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
308
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
S
2019.3.2.
26. 오후
4:12 DA68-0
2018.
15.
2:32
Hladnjak
korisnički priručnik
m
zamislite mogućnosti
Hvala vam što ste kupili proizvod Samsung.
Samostojeći uređaj
2:32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
309
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
Sadržaj
SIGURNOSNE INFORMACIJE ……………………………………………… 2
POSTAVLJANJE HLADNJAKA …………………………………………… 18
RUKOVANJE HLADNJAKOM TVRTKE SAMSUNG …………………… 27
RJEŠAVANJE PROBLEMA ………………………………………………… 41
•
Sigurnosne informacije
SIGURNOSNE INFORMACIJE
• Prije rukovanja uređajem
pažljivo pročitajte ovaj
priručnik i sačuvajte ga za
buduću upotrebu.
• Koristite se ovim uređajem
samo u namijenjene svrhe
kao što je opisano u ovom
priručniku s uputama.
Ovaj uređaj nije namijenjen
osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim
tjelesnim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima
ili nedostatkom iskustva
i znanja, osim ako ih ako
ih nadgleda ili im je upute
o rukovanju dala osoba
odgovorna za njihovu
sigurnost.
• Ovaj uređaj mogu
upotrebljavati djeca dobi od
8 godina i starija te osobe
sa smanjenim tjelesnim,
senzornim ili mentalnim
sposobnostima te neiskusne
osobe i osobe s nedostatkom
znanja ako su pod nadzorom
ili su prethodno upoznate s
uputama o sigurnoj upotrebi
uređaja i ako razumiju
moguće opasnosti kojima se
izlažu.
Djeca se ne smiju igrati
uređajem.
Djeca ne smiju čistiti i
održavati uređaj bez nadzora.
• Upozorenja i važne
sigurnosne upute u ovom
priručniku ne obuhvaćaju sve
•
Hrvatski – 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
310
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
m
�� 2:32
SIGURNOSNE INFORMACIJE
2
8
7
1
moguće uvjete i situacije koje
može postaviti povezana je
se mogu dogoditi.
s količinom upotrijebljenog
Primjena zdravog razuma,
rashladnog sredstva.
opreza i pažnje tijekom
• Nikada nemojte pokretati
postavljanja, održavanja i
uređaj ako na njemu otkrijete
rukovanja uređajem isključivo
bilo kakve znakove oštećenja.
su vaša odgovornost.
Ako niste sigurni, savjetujte
• Budući da upute za rukovanje
se s distributerom.
u nastavku obuhvaćaju
Prostorija mora imati volumen
različite modele, značajke
od najmanje 1 m³ za svakih
vašeg hladnjaka mogu se
8 g rashladnog sredstva
malo razlikovati od onih koje
R-600a u sustavu uređaja.
su opisane u priručniku.
Količina rashladnog sredstva
Rashladna sredstva koja se
u vašem uređaju navedena
upotrebljavaju su R-600a ili
je na identifikacijskoj pločici
R-134a.
unutar uređaja.
Pogledajte oznaku
• Rashladno sredstvo koje
kompresora na stražnjoj strani
istječe iz cijevi može se
uređaja ili oznaku unutar
zapaliti ili prouzročiti ozljedu
hladnjaka kako biste vidjeli
oka.
koje se rashladno sredstvo
Kada rashladno sredstvo
upotrebljava u vašem
istječe iz cijevi, izbjegavajte
hladnjaku.
otvoreni plamen i udaljite od
Ako se u proizvodu
proizvoda sve zapaljivo te
upotrebljava zapaljivi plin
odmah prozračite prostoriju.
(rashladno sredstvo R-600a), - U suprotnom može doći do
obratite se lokalnim vlastima
požara ili eksplozije.
radi sigurnog odlaganja
Upozorenje;
proizvoda.
Opasnost od
• Kako bi se u slučaju
požara / zapaljivih
istjecanja iz kruga hlađenja
materijala
izbjeglo stvaranje zapaljive
smjese plina i zraka, veličina
prostorije u koju se uređaj
Hrvatski – 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
311
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
Znakovi upozorenja
postavljeni su kako bi se
spriječilo da se ozlijedite vi
ili druge osobe.
Slijedite ih pozorno.
Nakon čitanja ovog odjeljka,
čuvajte ga na sigurnom
mjestu za buduće potrebe.
Važni sigurnosni simboli i
mjere opreza:
UPOZORENJE
OPREZ
Opasnosti ili opasni
postupci koji mogu
prouzročiti teške
tjelesne ozljede ili
smrt.
Opasnosti ili opasni
postupci koji mogu
prouzročiti lakše
tjelesne ozljede ili
oštećenje imovine.
U
-
NE pokušavajte.
NE rastavljajte.
NE dodirujte.
Pozorno slijedite upute.
-
Iskopčajte utikač iz zidne
utičnice.
Provjerite je li stroj
uzemljen kako bi se
izbjegao strujni udar.
Pozovite kontaktni centar
i zatražite pomoć.
Napomena.
Hrvatski – 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
312
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
,
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA O
PRIJEVOZU I MJESTU
POSTAVLJANJA
• Pri prijevozu i postavljanju
uređaja treba paziti da se
ne oštete dijelovi kruga
hlađenja.
- Istjecanje rashladnog
sredstva iz cijevi može ga
zapaliti i prouzročiti ozljede
oka.
U slučaju da otkrijete
istjecanje, izbjegavajte
otvoreni plamen ili moguće
izvore zapaljenja te nekoliko
minuta prozračujte prostoriju
u kojoj se uređaj nalazi.
- Ovaj uređaj sadrži malu
količinu rashladnog sredstva
izobutana (R-600a),
prirodnog plina koji je vrlo
kompatibilan s okolišem, ali
je i zapaljiv.
Tijekom prijevoza i postavljanja
uređaja treba paziti da se ne
oštete dijelovi kruga hlađenja.
UPOZORENJE
•
•
-
•
•
•
•
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA PRI
POSTAVLJANJU
• Dotrajala izolacija ili
električni dijelovi mogu
prouzročiti strujni udar ili
požar.
Ne izlažite ovaj hladnjak
izravnoj sunčevoj svjetlosti ni
vrućini štednjaka, grijalica ili
drugih uređaja.
Ne uključujte više uređaja u
isti produžni kabel.
Hladnjak uvijek treba biti
uključen u zasebnu strujnu
utičnicu napona koji odgovara
onome na pločici na hladnjaku.
To će omogućiti najbolje
performanse te spriječiti
preopterećenje kućnih
instalacija, što može prouzročiti
požar zbog pregrijanih žica.
Ako je zidna utičnica labava,
nemojte umetati utikač.
Postoji rizik od strujnog udara
ili požara.
Nemojte upotrebljavati kabel
s vidljivim napuknućima
ili oštećenjima na tijelu ili
krajevima.
Nemojte povlačiti ili pretjerano
savijati kabel za napajanje.
Nemojte uvijati ili vezati kabel
za napajanje.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
�� 2:32
UPOZORENJE
Hrvatski – 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
313
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
• Nemojte vješati kabel za
napajanje na metalne
predmete, stavljati na njega
teške predmete, umetati ga
između predmeta ili ga gurati
u prostor iza uređaja.
- Pri premještanju hladnjaka
pripazite da se kabel za
napajanje ne zaokrene ili ošteti.
- To može prouzročiti strujni
udar ili požar.
• Nemojte upotrebljavati
raspršivače u blizini hladnjaka.
- Upotreba raspršivača u blizini
hladnjaka može prouzročiti
eksploziju ili požar.
- Nemojte pretjerano savijati
kabel za napajanje ili na njega
stavljati teške predmete.
- Ako utikač priključite naopako,
može doći do prekida žice, a
to može prouzročiti požar ili
strujni udar.
• Pazite da se utikač ne
prignječi ili ošteti stražnjom
stranom hladnjaka.
• Pri premještanju hladnjaka
pripazite da se kabel za
napajanje ne zaokrene ili ošteti.
- To predstavlja opasnost od
požara.
• Ambalažu držite izvan
dohvata djece.
- Postoji opasnost od smrti
gušenjem u slučaju da djeca
taj materijal stave na glavu.
• Ovaj bi uređaj trebao biti
postavljen tako da bude
dostupan za utikač.
• Prije upotrebe hladnjak
- U suprotnom može doći do
treba pravilno postaviti na
strujnog udara ili požara zbog
mjesto koje je u skladu s
gubitka energije.
uputama u priručniku.
• Ne postavljajte uređaj u blizini
• Nemojte postavljati hladnjak
grijalice, zapaljivog materijala.
na vlažno mjesto ili na mjesto
• Uređaj nemojte postavljati na
na kojem može doći u dodir s
vlažno, masno ili prašnjavo
vodom.
mjesto ili na mjesto izloženo
- Dotrajala izolacija ili električni
izravnom sunčevom svjetlu ili
dijelovi mogu prouzročiti
vodi (kapi kiše).
strujni udar ili požar.
• Nemojte postavljati uređaj
• Priključite utikač u ispravan
na mjesto gdje može istjecati
položaj tako da kabel visi
plin.
prema dolje.
-
•
-
•
-
•
-
-
-
Hrvatski – 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
314
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
,
�� 2:32
SIGURNOSNE INFORMACIJE
.
- To može prouzročiti strujni
da bude u skladu s lokalnim i
udar ili požar.
nacionalnim oznakama.
• Ako u hladnjak dospije
• Ako je kabel napajanja
prašina ili voda, iskopčajte ga
oštećen, odmah se
i obratite se servisnom centru
obratite proizvođaču ili
tvrtke Samsung Electronics.
servisu proizvođača radi
- U suprotnom postoji
zamjene kabela.
opasnost od požara.
• Nemojte stajati na uređaj ili na • Izmjenu osigurača na
hladnjaku mora vršiti
njega stavljati predmete (kao
kvalificirani tehničar ili tvrtka
što su rublje, upaljene svijeće,
za servisiranje.
upaljene cigarete, posuđe,
- U suprotnosti može doći do
kemikalije, metalni predmeti
strujnog udara ili tjelesnih
itd.).
ozljeda.
- To može prouzročiti strujni
• Pri postavljanju uređaja
udar, požar, probleme s
pripazite da ne priklještite i ne
proizvodom ili ozljede.
oštetite kabel napajanja.
• Uređaj se mora propisno • Nemojte postavljati više
prijenosnih utičnica ili
uzemljiti.
prijenosni uređaj za napajanje
• Ne uzemljujte uređaj na
sa stražnje strane uređaja.
plinskoj cijevi, plastičnoj cijevi
za vodu ili telefonskoj liniji.
- Hladnjak morate uzemljiti kako
biste spriječili gubitak energije
ili strujne udare prouzročene
gubitkom struje iz hladnjaka.
- To može rezultirati strujnim
udarom, požarom,
eksplozijom ili problemima s
proizvodom.
- Nikad ne uključujte kabel za
napajanje u utičnicu koja nije
ispravno uzemljena, a pazite i
Hrvatski – 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
315
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
OPREZ
•
•
-
•
•
•
ZNAKOVI OPREZA
PRI POSTAVLJANJU
• Ventilacijski otvor na
kućištu uređaja ili
montažnoj konstrukciji
mora biti bez prepreka.
Ostavite uređaj da stoji 2
sata nakon postavljanja i
uključivanja prije stavljanja
hrane.
Preporučuje se da
postavljanje ili bilo kakvo
servisiranje ovog uređaja
izvrši kvalificirani tehničar ili
tvrtka za servisiranje.
U protivnom može doći
do strujnog udara, požara,
eksplozije, problema s
proizvodom ili ozljede.
Pri postavljanju hladnjaka,
pobrinite se da obje noge
dodiruju tlo radi sigurnijeg
postavljanja.
Noge se nalaze na donjem
stražnjem dijelu vrata
zamrzivača.
Umetnite ravni odvijač i
okrećite u smjeru strelice dok
se uređaj ne poravna.
Uvijek uravnotežite
opterećenje na oba krila
vrata.
Hladnjak zbog preopterećenja
jednog krila može pasti i
prouzročiti tjelesnu ozljedu.
UPOZORENJE
•
-
•
•
•
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA PRI
UPOTREBI
• Nemojte uključivati utikač
mokrim rukama.
To može prouzročiti strujni udar.
Ne stavljajte nikakve
predmete na uređaj.
Pri otvaranju i zatvaranju
vrata predmeti mogu pasti i
prouzročiti tjelesne ozljede i/ili
materijalnu štetu.
Na hladnjak nemojte stavljati
predmete napunjene vodom.
U slučaju prolijevanja postoji
opasnost od požara ili
strujnog udara.
Nemojte mokrim rukama
dodirivati unutarnje stjenke
zamrzivača ni proizvode
pohranjene u zamrzivaču.
To može prouzročiti ozebline.
U blizini hladnjaka nemojte
upotrebljavati ili postavljati
bilo kakve tvari osjetljive
na temperaturu kao što su
zapaljivi sprejevi, zapaljivi
predmeti, suhi led, lijekovi ili
kemikalije.
U hladnjaku nemojte držati
hlapljive ili zapaljive predmete
ili tvari (benzen, razrjeđivač,
plin propan, alkohol, LPG i
druge slične proizvode itd.)
-
-
•
-
•
•
•
-
•
Hrvatski – 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
316
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
i
�� 2:32
• Nemojte upotrebljavati
mehaničke naprave ili
bilo koja druga sredstva
za ubrzavanje postupka
odmrzavanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
• Nemojte oštetiti krug
rashladnog sredstva.
• Na površinu uređaja nemojte
prskati hlapljive tvari, poput
insekticida.
- Osim što je štetan za ljude,
može prouzročiti strujni
udar, požar ili probleme s
proizvodom.
• Unutrašnjosti hladnjaka
nemojte sušiti sušilom
za kosu. U unutrašnjost
hladnjaka nemojte stavljati
upaljenu svijeću radi
uklanjanja neugodnih mirisa.
- To može prouzročiti strujni
udar ili požar.
• Spremnik za vodu, podložak
za led i posudice za stvaranje
ledenih kockica punite
isključivo pitkom vodom.
- Nemojte ulijevati čaj ili
sportske napitke jer to može
oštetiti hladnjak.
• Nemojte djeci dopuštati da se
vješaju o vrata.
U suprotnom može doći do
ozbiljne ozljede.
- Postoji opasnost da
SIGURNOSNE INFORMACIJE
.
- Ovaj je hladnjak namijenjen
isključivo čuvanju hrane.
- To može prouzročiti požar ili
eksploziju.
• U hladnjak nemojte stavljati
farmaceutske proizvode,
znanstvene materijale ili
proizvode osjetljive na
temperaturu.
- U hladnjak se ne smiju
odlagati proizvodi za koje
je potrebna stroga kontrola
temperature.
• U hladnjak/zamrzivač
nemojte postavljati ni u njemu
upotrebljavati električne
uređaje, osim ako je riječ o
vrsti uređaja koju preporučuje
proizvođač.
• Ako osjetite miris lijekova ili
dima, odmah isključite utikač
i obratite se servisnom centru
Samsung Electronics.
• Ako u hladnjak dospije
prašina ili voda, izvucite utikač
i obratite se servisnom centru
Samsung Electronics.
- U suprotnom postoji
opasnost od požara.
• U slučaju istjecanja plina,
izbjegavajte otvoreni plamen
ili moguće izvore zapaljenja te
nekoliko minuta prozračujte
prostoriju u kojoj se uređaj
nalazi.
Hrvatski – 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
317
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
•
•
•
•
•
•
djeca ostanu zatvorena u
hladnjaku.
Nemojte dopuštati djeci da
ulaze u hladnjak.
Nemojte ostavljati vrata
hladnjaka otvorena dok je
hladnjak bez nadzora i ne
dopuštajte djeci da ulaze u
hladnjak.
Ne dopuštajte bebama ili
maloj djeci ulazak u ladicu.
To može prouzročiti smrt
gušenjem ili ozljedu.
Ne sjedajte na vrata
zamrzivača.
Vrata se mogu pokvariti i
prouzročiti tjelesnu ozljedu.
Kako biste spriječili da djeca
ostanu zatvorena u hladnjaku,
nakon čišćenja ili drugih radnji
morate ponovno postaviti
razdjelnik s pomoću priloženih
vijaka ako ste ga uklonili iz
ladice.
Nemojte upotrebljavati
mehaničke naprave ili
bilo koja druga sredstva
za ubrzavanje postupka
odmrzavanja, osim onih koje
preporučuje proizvođač.
Nemojte oštetiti krug
rashladnog sredstva.
•
•
•
•
•
•
•
• U slučaju istjecanja plina
(poput propana, LPG-a
itd.), odmah prozračite
bez dodirivanja utikača.
Ne dirajte uređaj ni kabel
za napajanje.
Nemojte upotrebljavati
ventilator.
Iskrenje može prouzročiti
eksploziju ili požar.
Upotrebljavajte samo LED
lampice koje isporučuje
proizvođač ili serviser.
Djeca se moraju nadzirati
kako bi se osiguralo da se ne
igraju s uređajem.
Držite prste podalje od mjesta
„prikliještenosti”; razmaci
između vrata i ormarića
trebaju biti mali.
Nemojte djeci dopuštati da se
vješaju o vrata.
U suprotnom može doći do
ozbiljne ozljede.
Postoji opasnost da djeca
ostanu zatvorena u hladnjaku.
Nemojte dopuštati djeci da
ulaze u hladnjak.
Boce trebaju biti postavljene
blizu jedna drugoj kako ne bi
ispale.
Ovaj je proizvod namijenjen
samo spremanju hrane u
•
-
•
-
-
-
-
-
Hrvatski – 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
318
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
e
.
�� 2:32
•
-
• Nemojte pokušavati
sami popraviti, rastaviti ili
izmjenjivati uređaj.
- Nemojte upotrebljavati
osigurače (poput bakra,
čelične žice itd.) koji nisu
standardni.
- Kad bude potrebno popraviti
ili ponovno postaviti uređaj,
obratite se najbližem
servisnom centru.
- U protivnom može doći
do strujnog udara, požara,
problema s proizvodom ili
ozljede.
• Ako uređaj proizvodi
-
•
•
•
•
•
-
čudne zvukove, gori ili
ispušta dim, odmah ga
iskopčajte i obratite se
najbližem servisnom
centru.
U suprotnom može doći do
opasnosti od strujnog udara
ili požara.
Prije zamjene unutarnjih
lampica u hladnjaku isključite
utikač iz utičnice.
U protivnom postoji rizik od
strujnog udara.
Ako imate poteškoća s
promjenom žarulje, obratite
se servisnom agentu.
Ako je proizvod opremljen
LED lampicom, nemojte sami
rastavljati poklopac lampice i
LED lampicu.
Obratite se serviseru.
Čvrsto utaknite utikač u zidnu
utičnicu.
Nemojte upotrebljavati
oštećen utikač, oštećen kabel
za napajanje ili labavu zidnu
utičnicu.
To može prouzročiti strujni
udar ili požar.
Na uređaj nemojte stavljati
spremnik napunjen vodom.
U slučaju prolijevanja postoji
opasnost od požara ili
SIGURNOSNE INFORMACIJE
a
•
domaćinstvu.
Nikad ne stavljajte prste ili
druge predmete u otvor
dozatora, otvor za led ili u
kanticu ledomata.
To može prouzročiti ozljedu ili
materijalnu štetu.
Ne stavljajte ruke, noge ili
metalne predmete (poput
štapića itd.) u dno ili stražnji
dio hladnjaka.
To može prouzročiti strujni
udar ili ozljedu.
Bilo kakvi oštri rubovi mogu
prouzročiti tjelesnu ozljedu.
Hrvatski – 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
319
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
strujnog udara.
• Nikada nemojte dulje vrijeme
izravno gledati u UV LED
lampicu.
- To može rezultirati
naprezanjem očiju zbog
ultraljubičastih zraka.
OPREZ
-
-
-
•
-
•
•
-
ZNAKOVI OPREZA
PRI UPOTREBI
• Kako biste osigurali
najbolju izvedbu
proizvoda:
Nemojte postavljati hranu
preblizu ventilatora na
stražnjoj strani uređaja jer to
ometa slobodan protok zraka
u pretincu hladnjaka.
Prije odlaganja u hladnjak
hranu pravilno zamotajte ili je
stavite u hermetički zatvorene
spremnike;
Novu hranu koju želite
zamrznuti ne stavljajte
pokraj hrane koja je već u
zamrzivaču.
Ne stavljajte staklo, boce ili
gazirana pića u zamrzivač.
Posuda se može zamrznuti i
puknuti, a to može prouzročiti
ozljedu.
Obratite pozornost na
•
•
-
•
maksimalno vrijeme pohrane
i rok valjanosti zaleđenih
proizvoda.
Farmaceutske proizvode
osjetljive na niske
temperature, znanstvene
materijale i druge proizvode
osjetljive na niske temperature
nemojte odlagati u hladnjak.
U hladnjak se ne smiju
odlagati proizvodi za koje
je potrebna stroga kontrola
temperature.
Nije potrebno isključivati
napajanje hladnjaka ako ste
odsutni manje od tri tjedna.
Međutim, izvadite sve
namirnice ako budete odsutni
tri tjedna ili dulje.
Isključite hladnjak i očistite ga,
isperite i osušite.
Ne stavljajte gazirana ili
pjenušava pića u pretinac
zamrzivača.
Nemojte odlagati boce ili
staklene posude u zamrzivač.
Kad se sadržaj zamrzne,
staklo može puknuti i
prouzročiti tjelesnu ozljedu i
oštećenje imovine.
Nemojte modificirati hladnjak.
Neovlaštene modifikacije
mogu prouzročiti sigurnosne
probleme. Za poništavanje
•
-
-
•
•
Hrvatski – 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
320
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
i
-
-
,
.
�� 2:32
•
•
•
•
•
•
-
•
-
•
isključivo na dovod pitke
vode.
Ako idete na dulji odmor ili
poslovno putovanje i nećete
upotrebljavati dozator vode ili
leda, zatvorite dovod vode.
U protivnom bi moglo doći
do istjecanja vode.
Obrišite višak vlage iz
unutrašnjosti i ostavite vrata
otvorena.
U suprotnom se može razviti
neugodan miris i plijesan.
Ako se hladnjak smoči
vodom, izvucite utikač i
obratite se servisnom centru
Samsung Electronics.
Površinu stakla nemojte
izlagati jakim udarcima ili
prekomjernoj sili.
Slomljeno staklo može
prouzročiti tjelesnu ozljedu i/ili
oštećenja imovine.
Nemojte sjediti ili vješati se o
vrata ili minibar hladnjaka.
To može dovesti do prevrtanja
hladnjaka, odvajanja vrata
ili zaglavljivanja ruke u
vratima, što može prouzročiti
oštećenje imovine ili ozljedu.
Ako je isporučeni kabel
oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, serviser ili druga
SIGURNOSNE INFORMACIJE
e
•
neovlaštene modifikacije
naplatit ćemo punu cijenu
dijelova i rada.
Nemojte mijenjati ili
modificirati funkcionalnost
hladnjaka.
Izmjene ili modifikacije mogu
prouzročiti tjelesne ozljede i/ili
oštećenje imovine.
Bilo kakve izmjene ili
modifikacije koje treća strana
izvrši na gotovom uređaju
nisu obuhvaćene jamstvenim
servisom tvrtke Samsung niti
je tvrtka Samsung odgovorna
za sigurnosne probleme i
oštećenja koja nastanu zbog
modifikacija treće strane.
Nemojte blokirati otvore za
zrak. Ako su otvori za zrak
blokirani, osobito plastičnom
vrećicom, hladnjak se može
previše rashladiti.
Ako ovo razdoblje hlađenja
traje predugo, može puknuti
filtar za vodu i prouzročiti
istjecanje vode.
Koristite se samo ledomatom
koji je isporučen s
hladnjakom.
Dovod vode u hladnjak mora
postaviti/spojiti isključivo
odgovarajuće kvalificirana
osoba koja će ga spojiti
Hrvatski – 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
321
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
kvalificirana osoba kako bi se
izbjegla opasnost.
• Biljno ulje nemojte čuvati na
policama u vratima hladnjaka.
Ulje bi se moglo stvrdnuti
i prividno promijeniti okus,
a njegovo korištenje može
postati otežano. Osim toga,
otvoreni spremnik mogao
bi procuriti, a proliveno ulje
moglo bi uzrokovati pucanje
polica u vratima. Nakon
otvaranja spremnik ulja držite
na hladnom, zasjenjenom
mjestu, npr. u ormariću ili
smočnici.
- Primjeri biljnog ulja: maslinovo
ulje, kukuruzno ulje, ulje iz
sjemenki grožđa itd.
OPREZ
ZNAKOVI OPREZA
PRI ČIŠĆENJU I
ODRŽAVANJU
• Proizvode za čišćenje
nemojte prskati izravno
na zaslon.
- Slova tiskana na zaslonu
mogu se isprati.
• Ako je strana tvar dospjela u
uređaj, isključite strujni kabel
i kontaktirajte najbliži servisni
centar.
- U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
• Sve strane tvari, kao što su
prašina ili voda, redovito
uklanjajte s priključaka utikača
i kontakata suhom krpom.
- Isključite utikač i očistite ga
suhom krpom.
- U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
• Uređaj nemojte čistiti tako
da na njega izravno prskate
vodu.
• Za čišćenje nemojte
upotrebljavati benzen,
otapala, Clorox ni klor.
- To može oštetiti površinu
uređaja i prouzročiti požar.
• Prije čišćenje ili
održavanja isključite
uređaj iz zidne utičnice.
- U suprotnom može doći do
strujnog udara ili požara.
• Za čišćenje hladnjaka koristite
čistu spužvu ili mekanu
krpu i toplu vodu s blagim
deterdžentom.
• Na vanjskim površinama
(vratima i odjeljcima),
plastičnim dijelovima, vratima
i unutarnjim žljebovima i
brtvama nemojte koristiti
abrazivna ili jaka sredstva za
-
•
U
•
•
Hrvatski – 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
322
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
a
�� 2:32
UPOZORENJE
ZNAKOVI OZBILJNOG
UPOZORENJA PRI
ODLAGANJU
• Ostavite police na mjestu
kako se djeca ne bi
mogla popeti unutra.
• Prije odlaganja provjerite jesu
li cijevi sa stražnje strane
uređaja oštećene.
• Rashladna sredstva koja se
upotrebljavaju su R-600a ili
R-134a.
Na stražnjoj strani uređaja
ili oznaci unutar hladnjaka
provjerite koje se rashladno
sredstvo upotrebljava u vaš
hladnjaku.
Ako se u proizvodu
upotrebljava zapaljivi plin
(rashladno sredstvo R-600a),
obratite se lokalnim vlastima
radi sigurnog odlaganja
proizvoda. Ciklopentan se
upotrebljava kao izolacijski
plin za napuhavanje.
Plinovi u izolacijskom
materijalu zahtijevaju poseban
postupak odlaganja.
Obratite se lokalnim vlastima
radi odlaganja proizvoda na
ekološki siguran način.
Prije odlaganja provjerite jesu
li cijevi sa stražnje strane
uređaja oštećene.
Cijevi se moraju slomiti na
otvorenom.
• Servisiranje uređaja opasno je
za bilo koga osim ovlaštenog
servisera.
U Queenslandu ovlašteni
serviser MORA posjedovati
odobrenje za rad s
plinom ili dozvolu za rad s
ugljikovodičnim rashladnim
sredstvima da bi mogao
servisirati uređaj ili izvoditi
popravke koji uključuju
uklanjanje poklopaca. (Samo
za Australiju)
SIGURNOSNE INFORMACIJE
e
čišćenje kao što su sprejevi za
prozore, sredstva za ribanje,
zapaljive tekućine, solna
kiselina, voskovi za čišćenje,
koncentrirani deterdženti,
izbjeljivači ili sredstva za
čišćenje koja sadrže naftne
derivate.
- Oni bi mogli izgrebati ili
oštetiti materijal.
• Staklene police ili poklopce
nemojte čistiti toplom vodom
kada su hladni. Staklene
police i poklopci mogli bi
puknuti ako se izlože naglim
promjenama temperature
ili udarcima kao što je
ispadanje.
Hrvatski – 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
323
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
• Pri odlaganju ovog ili drugih
hladnjaka uklonite vrata /
brtve vrata, zasun vrata kako
mala djeca ili životinje ne bi
ostale zarobljene unutra.
Djeca se moraju nadzirati
kako ne bi ušla u uređaj ili se
igrala s njim.
- Ostane li zarobljeno unutra,
dijete se može ozlijediti ili
ugušiti.
• Ambalažu ovog proizvoda
odložite na ekološki prihvatljiv
način.
• Svu ambalažu čuvajte izvan
dosega djece jer ona može
biti opasna za djecu.
- Ako dijete stavi plastičnu
vrećicu preko glave, može se
ugušiti.
-
•
•
•
DODATNI SAVJETI
ZA PRAVILNU
UPOTREBU
• U slučaju nestanka struje
nazovite lokalni ured
elektroprivrede i raspitajte se
o trajanju.
- Većina nestanaka struje
popravi se u roku od sat
ili dva, što ne utječe na
temperature u hladnjaku.
•
•
Ipak, tijekom nestanka struje
treba ograničiti broj otvaranja
vrata hladnjaka.
Međutim, ako nestanak struje
potraje dulje od 24 sata,
izvadite svu zamrznutu hranu.
Ako je hladnjak isporučen
s ključevima, ključeve treba
držati izvan dohvata djece i
ne u blizini uređaja.
U slučaju dugotrajnijeg
postavljanja na lokaciju čija
je temperatura niža od donje
granice za koju je uređaj
predviđen, može doći do
nejednolikosti u funkcioniranju
(mogućnost odmrzavanja
sadržaja ili temperatura u
pretincu za zamrznutu hranu
može postati previsoka).
U slučaju određene hrane
držanje u hladnjaku može
imati loš učinak na očuvanje
svježine zbog svojstava
hrane.
Uređaj se ne zamrzava, što
znači da nema potrebe ručno
odleđivati uređaj jer će se to
odvijati automatski.
Povećanje temperature
tijekom odmrzavanja može biti
u skladu sa ISO standardima.
Međutim, ako želite spriječiti
nepotrebno zagrijavanje
•
•
S
-
-
-
-
-
Hrvatski – 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
324
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
e
u
i
�� 2:32
Savjeti za štednju energije
- Uređaj postavite u
hladnu, suhu prostoriju s
odgovarajućom ventilacijom.
Uređaj ne smije biti izravno
izložen sunčevoj svjetlosti
i nikad ga ne postavljajte u
blizini izravnog izvora topline
(na primjer, radijatora).
- Radi energetske učinkovitosti
preporučuje se da se ne
blokiraju ventilatori i rešetke.
- Prije stavljanja tople hrane
u uređaj pričekajte da se
ohladi.
- Zamrznutu hranu stavite na
odmrzavanje u hladnjak.
Niska temperatura zamrznute
hrane tada može rashlađivati
proizvode u hladnjaku.
- Pri stavljanju ili vađenju
hrane vrata uređaja nemojte
predugo držati otvorena.
Što su vrata kraće otvorena,
to će se manje leda stvoriti u
zamrzivaču.
- Prilikom postavljanja ostavite
razmak s desne, lijeve,
stražnje i gornje strane.
Time ćete smanjiti potrošnju
energije i račun za struju.
- Za najučinkovitiju uštedu
energije držite sve unutarnje
dijelove, poput košara,
ladica i polica, u položaju
u kojem su bili pri isporuci
proizvođača.
SIGURNOSNE INFORMACIJE
.
zamrznute hrane tijekom
odmrzavanja uređaja,
zamotajte zamrznutu hranu u
nekoliko slojeva novina.
• Svaki porast temperature
zaleđene hrane tijekom
odmrzavanja može skratiti
vrijeme pohranjivanja.
• Nemojte ponovo zamrzavati
zamrznutu hranu koja se
potpuno odmrznula.
Ovaj je uređaj namijenjen
isključivo upotrebi u
kućanstvu i za slične
primjene, na primjer:
- kuhinje za osoblje u
trgovinama, uredima i drugim
radnim okruženjima;
- farme; klijenti hotela, motela
i drugih vrsti smještajnih
okruženja;
- prenoćišta s noćenjem i
doručkom;
- posluživanje hrane i slične
neprodajne primjene.
Hrvatski – 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
325
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
Postavljanje hladnjaka
P
PRIPREMA ZA POSTAVLJANJE
HLADNJAKA
B
A
Čestitamo vam na kupnji hladnjaka tvrtke
Samsung.
Nadamo se da ćete uživati u vrhunskim
značajkama i učinkovitosti koju pruža ovaj novi
uređaj.
• Mjesto s lako dostupnom opskrbom vode.
• Mjesto bez izravne izloženosti sunčevim
zrakama.
• Mjesto s ravnim (ili gotovo ravnim) podom.
• Mjesto s dovoljno prostora za jednostavno
otvaranje vrata hladnjaka.
• Mjesto u kojem ima dovoljno prostora lijevo,
desno, iza i iznad za cirkulaciju zraka.
Ako nema dovoljno prostora za hladnjak, to
može loše utjecati na učinkovitost rashlađivanja
i potrošnju energije.
• Mjesto na kojem je omogućeno jednostavno
pomicanje hladnjaka u slučaju održavanja ili
servisiranja.
• Ne postavljajte hladnjak na mjesta gdje
temperatura premašuje 43 °C (110 °F) ili je niža
od 5 °C (41 °F).
P
Dubina „A”
733 mm
Širina „B”
908 mm
Visina „C”
1797 mm
Ukupna visina „D”
1825 mm
K
p
v
O
n
K
k
r
K
r
N
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
908 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
Odaberite:
D
C
610 mm
Odabir najboljeg mjesta za hladnjak
K
l
p
P
p
• Svako se mjerenje temelji na dimenzijama
dizajna, stoga se može razlikovati ovisno
o metodi mjerenja.
Hrvatski – 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
326
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
UKLANJANJE VRATA HLADNJAKA
Pri premještanju hladnjaka
Kako biste izbjegli oštećenje poda, provjerite jesu
li prednje nožice za poravnavanje u podignutom
položaju (iznad poda).
Pogledajte „KAKO IZRAVNATI HLADNJAK” u
priručniku na stranici 23.
Ako je hladnjak prevelik da prođe kroz vrata,
možete ukloniti vrata hladnjaka.
Potrebni alati (nisu isporučeni)
Kako biste ga pravilno montirali, hladnjak morate
postaviti na ravnu i tvrdu površinu koja je jednake
visine kao i okolni pod.
Ova bi površina trebala biti dovoljno jaka da može
nositi potpuno napunjen hladnjak.
Kako biste zaštitili lak na podu, odrežite veliki
komad kartona i postavite ga ispod hladnjaka gdje
radite.
Kad pomičete hladnjak morate ga vući ili gurati
ravno prema naprijed ili prema natrag.
Nemojte ga ljuljati ustranu.
Križni odvijač (+)
Ravni odvijač (-)
Utični ključ
(10 mm)
Kliješta
Imbus-ključ
(4 mm)
Imbus-ključ
(5 mm)
OPREZ
POSTAVLJANJE
Pod
• Isključite napajanje hladnjaka prije
uklanjanja vrata ili ladica.
• Nemojte ispustiti, oštetiti ili ogrebati vrata/
ladice tijekom uklanjanja.
• Vrata/ladice skidajte pažljivo. Vrata su teška i
možete se ozlijediti.
• Vrata/ladice ispravno postavite natrag kako
biste izbjegli:
- vlagu zbog curenja zraka;
- neujednačeno poravnanje vrata;
- gubitak energije zbog nepropisne brtve na
vratima.
a
�� 2:32
Hrvatski – 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
327
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
SKIDANJE VRATA HLADNJAKA
4. Uklonite šarku (F).
3
1. Dok su vrata zatvorena, križnim odvijačem
uklonite tri vijka držeći gornji poklopac (A), a
zatim uklonite gornji poklopac s pričvršćenim
cijelim snopom žica.
F
5. Podignite vrata hladnjaka i izvadite ih.
• Tijekom skidanja i montiranja vrata
pobrinite se da električne žice nisu
oguljene.
• Pazite da vrata ne padnu.
A
4
OPREZ
2. Odvojite dva konektora na lijevim vratima i jedan
konektor na desnim vratima. (B)
Pritisnite bijeli naglavak(C) spojnice za vodu, a
zatim odvojite cijev (D).
B
SKIDANJE VRATA ZAMRZIVAČA
• Svakako uklonite vrata hladnjaka prije
uklanjanja vrata zamrzivača.
• Pri rastavljanju budite oprezni sa žicama
pričvršćenim za dno vrata zamrzivača.
OPREZ
B
D
1. Otvorite vrata, križnim odvijačem uklonite vijak
koji drži poklopac (A) noge za podešavanje na
dnu vrata, a zatim rastavite konektor (B).
C
•
A
3. Izvucite ručicu za popravljanje (E), a zatim je
povucite prema naprijed.
P
V
B
K
E
E
2. Podignite i uklonite kapicu srednje šarke (C) na
šarci vrata iznad vrata zamrzivača.
1
C
Hrvatski – 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
328
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12 DA68-0
OPREZ
• Pazite da ne oštetite žice na dnu vrata.
Pazite da ne stanete na njih itd.
2. Umetnite osovinu šarke (C) u srednji otvor šarke
(D) i stavite kapicu šarke (E).
• Kada pričvršćujete osovinu šarke i kapicu
šarke, pazite da ih učvrstite u pravilnom
smjeru.
D
4. Pazeći da vrata ne dodiruju srednju šarku (E),
nagnite vrata malo prema naprijed i onda ih
podignite kako biste ih uklonili.
C
D
1
E
E
POSTAVLJANJE
�� 2:32
3. Gurajući vrata u smjeru strelice, podignite
srednju osovinu šarke (D).
3. Dok su vrata otvorena, spojite konektore na dnu
vrata.
2
PONOVNO PRIČVRŠĆIVANJE
VRATA HLADNJAKA
• Obavezno ponovno pričvrstite vrata
zamrzivača prije pričvršćivanja vrata
hladnjaka.
• Prije ponovnog postavljanja, provjerite da su
spojeni žičani konektori na donjem dijelu vrata
zamrzivača.
OPREZ
-
Pazite da ne nagazite ili oštetite konektore.
4. Križnim odvijačem pričvrstite podesivi poklopac
noge (+).
Kako ponovno pričvrstiti vrata zamrzivača
1. Umetnite vrata u donju šarku (A) u smjeru (1) i
onda gurnite vrata u smjeru (2).
Pazite da ne ogrebete vrata srednjom šarkom
(B).
B
A
2
1
Hrvatski – 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
329
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:32 4:12
Kako sastaviti vrata hladnjaka
1. Pričvrstite odvojena vrata hladnjaka na srednju
šarku.
5. Spojite cijev za vodu (C). Spojite dva konektora
na lijevim i jedan konektor (E) na desnim
vratima.
E
E
C
2. Ugurajte šarku hladnjaka (A) u utor za
učvršćivanje, a zatim pritisnite prema dolje tako
da se poravna s otvorom u vratima.
6. Pričvrstite prednji dio gornjeg poklopca i zatim
pritisnite dok ne legne ravno.
Ponovno pričvrstite vijke.
A
3. Umetnite ručicu za popravljanje (B) u smjeru
strelice, a zatim je okrenite prema dolje i
pričvrstite.
• Sastavite hladnjak i zamrzivač u
suprotnom redoslijedu od rastavljanja.
• Ako su žičani konektori unakrsno sastavljeni,
zaslon neće pravilno raditi.
OPREZ
P
I
R
K
K
z
p
p
s
z
U
p
o
A
v
m
A
n
p
B
E
Centar linije pokazivača
B
4. Postavite žičani konektor.
Hrvatski – 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
330
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12 DA68-0
Ako se hladnjak nalazi na neravnom podu, to može
prouzročiti visinsku razliku između vrata.
Kako poravnati hladnjak
Kako bi se izbjegla opasnost
zbog nestabilnosti hladnjaka,
postavite hladnjak na ravnu
površinu i poravnajte ga u
skladu sa sljedećim uputama
za postavljanje.
U suprotnosti može doći do
prevrtanja hladnjaka i tjelesnih
ozljeda.
Ako je prednji dio uređaja malo
viši od stražnjeg dijela, vrata se
mogu lakše otvarati i zatvarati.
Ako hladnjak postavite na
neravnu površinu, neće biti
poravnat.
- Kada postavljate hladnjak,
provjerite diraju li noge tlo.
Noge trebaju biti smještene
na stražnjem dijelu ispod svih
vrata.
Umetnite ih s pomoću ravnog
odvijača i zategnite u smjeru
strelice.
• Umetnite ravni odvijač (-) u utor kontrolne
poluge noge za podešavanje i podesite ravninu
tako da kontrolnu polugu okrećete u smjeru
kazaljke na satu ili suprotno od kazaljke na satu.
Kada ručicu okrećete u smjeru kazaljke na satu,
hladnjak se podiže.
Kada ručicu okrećete suprotno od smjera
kazaljke na satu, hladnjak se spušta.
Ravni odvijač (-)
POSTAVLJANJE
�� 2:33
PORAVNANJE HLADNJAKA
I PODEŠAVANJE VISINE I
RAZMAKA VRATA
Kontrolna poluga
• Ako hladnjak nije u ravnini sprijeda i
straga, postavite čvrstu ploču (poput
plastične ploče, plastičnog ravnala itd.)
na pod gdje su stražnje noge položene i
pričvrstite plastičnom trakom.
Kada gurate hladnjak, pazite da stražnje
noge budu na ploči.
• Ako imate drveni pod ili sličan mekani pod,
pazite da ga ne oštetite tijekom guranja
hladnjaka na mjesto.
Hrvatski – 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
331
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12
KAKO PODESITI VISINU VRATA
Opružni prsteni priloženi uz hladnjak:
Ako su neka vrata niža od drugih:
• Prije podešavanja vrata
provjerite je li hladnjak
poravnat.
1 mm
• Podesite razliku u visini vrata umetanjem
opružnog prstena (1) između vrata i šarke, kao
što je prikazano.
Možete upotrebljavati prstene na desnim
bočnim vratima pretinca za svježe namirnice i
na obje strane pretinca zamrzivača.
(1)
• Kada provjerite razliku u visini, odaberite jedan
opružni prsten odgovarajuće debljine. Umetnite
samo jedan opružni prsten. Ako umetnete dva
ili više opružnih prstena, prsteni mogu iskliznuti
ili proizvoditi zvuk trljanja.
• Podignite niža vrata i umetnite opružni prsten u
prostor između vrata i šarke.
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
KAKO PODESITI RAZMAK NA
VRATIMA
Ako razmak između vrata lijevog i desnog pretinca
nije jednak.
• Možete podesiti razmak tako
da okrenete vijak na vrhu
vrata desnog pretinca za
hlađenje.
• Nemojte previše zakrenuti
vijak.
Možete ga slomiti.
P
D
D
V
K
v
N
Z
p
D
K
v
A
t
p
K
s
n
K
i
1. Dok su vrata zatvorena, s pomoću križnog
odvijača uklonite tri vijka držeći gornji poklopac,
a zatim ga podignite zajedno sa spojenim
kabelima.
•
• Kako bi se izbjegla ozljeda, pažljivo
OPREZ
umećite i uklanjajte opružne prstene.
• Opružne prstene držite izvan dosega djece i
pazite da se djeca njima ne igraju i da ih ne
stavljaju u usta.
• Opružni prsteni od 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
i 2,5 mm isporučeni su s hladnjakom.
• Iako je hladnjak u ravnini prije nego što u njega
stavite hranu, može biti u neravnoteži zbog
težine hrane.
Ako se to dogodi, ponovno ga poravnajte
koristeći se jednakim postupkom.
• Ako previše podignete vrata, ona mogu strugati
o gornji poklopac.
2. Okrenite vijak s pomoću
šesterokutnog L-ključa od
4 mm kako biste podesili
razmak.
3. Okrenite vijak u smjeru kazaljke na satu (
)
kako biste povećali razmak. Okrenite vijak u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu (
)
kako biste smanjili razmak.
Hrvatski – 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
332
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12 DA68-0
Spajanje cijevi za dovod vode
Dozator vode s filtrom je jedna od korisnih značajki
Vašeg novog hladnjaka.
Kako bi pomogao u unaprjeđivanju zdravlja, filtar
vode uklanja neželjene čestice iz vode.
No on ne sterilizira niti ne uništava mikroorganizme.
Za to ćete možda trebati kupiti sustav za
pročišćavanje vode.
Dovod vode se također spaja i na ledomat.
Kako bi ledomat radio ispravno, potreban je tlak
vode od 138 ~ 862 kPa.
Ako je hladnjak postavljen na mjestu s niskim
tlakom vode (ispod 20 psi), možete ugraditi tlačnu
pumpu koja će kompenzirati niski tlak.
Kad ste spojili dovod vode, provjerite da je
spremnik za vodu unutar hladnjaka ispravno
napunjen.
Kako biste to učinili, pritisnite ručicu dozatora dok
iz otvora za vodu ne poteče voda.
• Komplete za postavljanje dovoda vode
možete uz nadoplatu nabaviti od svog
distributera.
Preporučujemo da upotrebljavate
komplet za postavljanje dovoda vode koji
sadržava bakrene cijevi i kompresijsku
maticu od 6,35 mm.
• Trebaju se upotrebljavati novi kompleti crijeva
isporučeni s uređajem, a stari kompleti crijeva
ne smiju se ponovno upotrebljavati.
1. Najprije zatvorite glavni dovod
vode.
2. Pronađite najbližu cijev za dovod hladne pitke
vode i postavite stezaljku za cijev i zaporni
ventil.
POSTAVLJANJE
�� 2:33
POSTAVLJANJE CIJEVI
DOZATORA VODE
Dovod hladne vode
Stezaljka za cijev
Zaporni ventil
3. Spojite komplet za postavljanje dovoda vode na
zaporni ventil.
Dovod hladne
vode
Komplet za postavljanje
dovoda vode
Stezaljka za cijev
Zaporni ventil
Spajanje cijevi za dovod vode s
hladnjakom
Morate kupiti nekoliko stvari kako biste obavili ovo
spajanje.
Sve to možete pronaći kao komplet u lokalnoj
trgovini s alatom i priborom.
Koristite se bakrenim
cijevima
• Bakrena cijev od
6,35 mm
• Kompresijska matica od
6,35 mm (1 kom)
• Prsten za cijev (2 kom)
Koristite se plastičnim
cijevima
• plastična cijev od
6,35 mm
→ lijevani kraj (žarulja)
• Kompresijska matica od
6,35 mm (1 kom)
Hrvatski – 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
333
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12
Hladnjak
Plastična cijev
(sastavljena)
Kompresijska
matica (6,35 mm)
(sastavljena)
Kompresijski
priključak
(sastavljen)
Lijevani kraj
(žarulja)
Prsten za
cijev
(nije priložen)
Kompresijska
matica (B) 6,35 mm
(nije priložena)
Bakrene cijevi
(nisu priložene)
ili
R
• Cijev za vodu spojite isključivo na izvor
pitke vode.
• Ako morate popraviti ili rastaviti cijev za vodu,
odrežite 6,35 mm plastične cijevi kako biste
osigurali čvrst spoj bez curenja.
• Cijev dovoda vode možete brzo testirati s
pomoću papirnate šalice.
U normalnim okolnostima dozator vode može
napuniti posudu zapremnine 170 ml za otprilike
10 sekundi.
U
Plastične cijevi (A)
(nisu priložene)
ZNAČAJKE PROIZVODA
Glavni dovod vode
1. Spojite kućanski dovod vode na sastavljeni
kompresijski priključak.
- Ako upotrebljavate bakrenu cijev, navucite
kompresijsku maticu (B) (nije priložena) i prsten
za cijev (nije priložen) na bakrenu cijev (nije
priložena) kao što je prikazano.
- Ako upotrebljavate plastičnu cijev (A), umetnite
zaobljeni kraj (žarulju) plastične cijevi (A) u
kompresijski priključak.
OPREZ
5. Nakon što uključite hladnjak, pustite ledomat da
pravi led 1 – 2 dana.
Tijekom tog vremena prvu 1 – 2 kantice leda
bacite kako biste bili sigurni da su iz cijevi za
vodu uklonjene sve nečistoće.
• Nemojte upotrebljavati bez lijevanog kraja
(žarulje) plastične cijevi (A).
• TROSTRUKO HLAĐENJE
- Zamrzivač /pretinac za svježu hranu / prilagodljivi
pretinac može održati optimalnu temperaturu/
vlažnost koristeći se kondenzatorom pri svakom
pretincu. Također, mirisi se ne miješaju.
• FLEKSIBILNA ZONA
- Upotrebom opcija kao što su Freezer (zamrzivač)
/ Cooling (hlađenje) / cool selection (odabir
rashlađivanja) / thin ice (tanki led) zona se
može upotrijebiti za spremanje različitih vrsta
proizvoda.
• CHILL (rashlađivanje)
- Tehnologija fiksne temperature održavat će
svježinu.
2. Pritegnite kompresijsku maticu (B) na
kompresijski priključak.
Nemojte pretjerano zatezati kompresijsku
maticu (B).
3. Otvorite vodu i provjerite ima li curenja.
Ako primijetite kapljice vode ili curenje na
području spoja, zatvorite glavni dovod vode.
Provjerite spojeve i zategnite po potrebi.
4. Prije konzumacije ili upotrebe vode iz hladnjaka
pustite 3 – 4 litre vode kroz filtar. (Neka voda
teče oko 6 minuta.)
Kako biste pustili vodu pritisnite veliku čašu ili
šalicu na ručicu dozatora vode.
Napunite čašu, potom je ispraznite u sudoperu,
pa ponovite.
Hrvatski – 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
334
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12 DA68-0
a
Rukovanje hladnjakom tvrtke Samsung
UPOTREBA UPRAVLJAČKE PLOČE
(4)
(2)
(5)
RUKOVANJE
(1)
(7)
(3)
(8)
(6)
i
m
)
�� 2:33
(1)
Freezer (zamrzivač)
(Držite 3 sekunde za Power Freeze
(brzo zamrzavanje))
(2)
Dodirnite ovaj gumb kako biste podesili
željenu temperaturu zamrzivača.
Možete postaviti temperaturu između
-23 °C i -15 °C.
Dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste smanjili vrijeme potrebno da se
proizvodi u zamrzivaču zamrznu.
To može biti korisno ako morate brzo
zalediti namirnice koje se lako kvare ili
ako se temperatura u zamrzivaču znatno
povećala.
(Na primjer, ako su vrata ostala otvorena.)
Door Alarm (alarm za vrata)
(Držite 3 sekunde za °C↔°F)
Ovaj gumb služi za dvije stvari:
1. Za uključivanje i isključivanje alarma za
otvorena vrata
Ako je alarm za vrata postavljen na On
(uključeno), alarm će se oglasiti ako vrata
hladnjaka budu otvorena dulje od dvije
minute.
Zvučni signal se isključuje kada zatvorite
vrata. Funkcija alarma za otvorena vrata je
tvornički postavljena na On (uključeno).
Možete ga isključiti tako da pritisnete i
pustite ovaj gumb.
Možete je opet uključiti na isti način.
Ikona svijetli kad je funkcija uključena.
Kad je funkcija Door Alarm (alarm za vrata)
uključena i pokrene se zvučni signal, ikona
Door Alarm (alarm za vrata) treperit će dok
god se čuje zvučni signal.
2. Pritisnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
za promjenu jedinice temperature
između °C i °F.
Hrvatski – 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
335
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12
(3)
Energy Saver (ušteda energije)
(držite 3 sek. za zaključavanje kontrola)
Dodirom ovog gumba uključujete ili
isključujete način rada Energy Saver (ušteda
energije). Kad uključite gumb Energy Saver
(ušteda energije), zasvijetlit će ikona za
Energy Saver (ušteda energije).
Ikona će nestati kad isključite Energy Saver
(ušteda energije).
Funkcija Energy Saver (ušteda energije)
tvornički je postavljena na „ON” (uključeno).
Ako se na vratima pojavi kondenzacija ili
kapljice vode, isključite način rada Energy
Saver (ušteda energije).
Također, dodirivanjem ovog gumba 3
sekunde uključuje se Child Lock (dječja
zaštita) što zaključava ploču zaslona i
gumbe dozatora tako da se gumbi ne mogu
upotrebljavati.
Za otključavanje držite 3 sekunde.
(4)
Fridge (hladnjak)
(Držite 3 sekunde za Power Cool (brzo
hlađenje))
Dodirnite ovaj gumb kako biste podesili
željenu temperaturu.
Temperaturu možete podesiti između 1 °C
i 7 °C.
Dodirnite i držite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste smanjili potrebno vrijeme za
hlađenje proizvoda u hladnjaku.
Može biti korisno kad morate brzo
rashladiti lako kvarljive namirnice ili kad
temperatura u hladnjaku znatno poraste.
(Na primjer, ako su vrata ostala otvorena.)
(5)
Cool Select+ (odabir hlađenja)
(Cool Select Room) (prostor za odabir
hlađenja)
Gumb CoolSelect+ (odabir hlađenja)
omogućuje vam da postavite Cool Select
Room (prostor za odabir hlađenja) u
desnom donjem dijelu hladnjaka na jednu
od četiri postavke: Freezer (zamrzivač),
Soft Freezing (blago zamrzavanje), Chill
(rashlađivanje) ili Cool (hlađenje).
Držite pritisnutim gumb CoolSelect+
(odabir hlađenja) 3 sekunde kako biste
aktivirali funkciju Cool Select Room (prostor
za odabir hlađenja) i zatim odaberite jednu
od četiri postavke.
Zamrzivač
Odaberite Freezer (zamrzavanje) kako
biste postavili jednaku temperaturu kao u
zamrzivaču.
• Koristite se ovom postavkom kako
biste hranu držali zaleđenom.
Soft Freezing (blago zamrzavanje)
Odaberite Soft Freezing (blago
zamrzavanje) kako biste temperaturu
postavili na -5 °C.
• Koristite se ovom postavkom kako bi
meso i riba ostali svježi duže nego u
hladnjaku.
Chill (rashlađivanje)
Odaberite Chill (rashlađivanje) kako biste
temperaturu postavili na -1 °C.
• Koristite se ovom postavkom za
pohranjivanje delikatesa poput odreska,
ribe, slanine i sira.
Cool (hlađenje)
Odaberite Cool (hlađenje) kako biste
temperaturu postavili na 2 °C.
• Koristite se ovom postavkom za
spremanje pića (sokova, bezalkoholnih
pića i piva), povrća, voća itd.
Hrvatski – 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
336
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12 DA68-0
Ice Type (vrsta leda)
(8)
Upotreba filtra za vodu
Ova ikona svijetli kada trebate zamijeniti
filtar.
Nakon što potrošite otprilike 1100 litara
vode, indikator za filtar zasvijetli. (u približno
6 mjeseci)
Ikona zatreperi crveno na nekoliko sekundi
kada otvarate i zatvarate vrata.
Nakon što ugradite novi filtar za vodu,
pritisnite i držite 3 sekunde gumb Crushed
Ice (zdrobljeni led) kako biste ponovno
postavili filtar.
- Ako voda ne izlazi iz dozatora ili izlazi
presporo, morate zamijeniti filtar za
vodu jer je začepljen.
- Neka područja imaju velike količine
kamenca u vodi što će prouzročiti brže
začepljivanje filtra za vodu.
Dodirnite gumb Ice Type (vrsta leda) kako
biste promijenili vrstu leda.
Svaki put kada dodirnete gumb Ice
Type (vrsta leda), načini za izradu leda u
kockicama i zdrobljenog leda se izmjenjuju,
a ikona za Cubed (led u kockicama)
ili Crushed Ice (zdrobljeni led) svijetli,
označavajući vaš odabir.
Ako ne trebate led, isključite funkciju kako
biste smanjili potrošnju vode i energije.
(Vidi Ice Maker Off (ledomat isključen) u
nastavku.)
Osvjetljenje
Dodirnite gumb Cubed (led u kockicama)
3 sekunde kako biste postavili LED lampicu
dozatora (ispod zaslona) na neprekidan
način rada tako da svijetli neprestano.
Ako želite da se lampica dozatora upali
samo kada netko upotrebljava dozator,
ponovno dodirnite ovaj gumb 3 sekunde
kako biste isključili neprekidan način rada.
(7)
Filter (filtar)
RUKOVANJE
�� 2:33
(6)
Poništavanje načina Exhibition Mode
Ice Maker Off (Hold 3 sec) (ledomat
isključen) (drži 3 sek.)
Pritisnite gumb Ice Maker Off (ledomat
isključen) 3 sekunde dok ne zasvijetli
indikator Ice Maker Off (ledomat isključen)
).
(
OPREZ
• Kod Exhibition Mode (izložbenog načina)
čini se da hladnjak radi, ali ne stvara
hladni zrak.
Kako biste poništili ovaj način rada,
istodobno pritisnite gumb Freezer
(zamrzivač), Fridge (hladnjak) i Door
Alarm (alarm za vrata) 5 sekundi dok ne
čujete zvukove zvona.
Izložbeni način rada možete poništiti i
isključivanjem napajanja.
Hrvatski – 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
337
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12
ZAMJENA FILTRA ZA VODU
UPOZORENJE
• Kako biste smanjili opasnost oštećenja
imovine vodom, NEMOJTE upotrebljavati
zamjenske marke filtara za vodu u
hladnjaku tvrtke SAMSUNG.
UPOTREBLJAVAJTE SAMO FILTRE
ZA VODU MARKE SAMSUNG.
SAMSUNG nije pravno odgovoran
ni za kakvu štetu uključujući, ali bez
ograničenja na, oštećenje imovine
prouzročeno ispuštanjem vode zbog
upotrebe zamjenskih filtara za vodu.
U
v
2
3
1
2
3. U kućište umetnite novi filtar za vodu ( 4 ).
(crveno)
4
Hladnjaci tvrtke SAMSUNG dizajnirani su tako da
rade ISKLJUČIVO SA SAMSUNG filtrima za vodu.
Svjetlo Filter (Filtar) svijetli crveno kako bi Vas
obavijestilo da je vrijeme da zamijenite uložak filtra
za vodu.
Kako biste imali dovoljno vremena za zamjenu filtra,
crveno se svjetlo pali prije nego se trenutni filtar
zaista istroši.
Pravovremena izmjena filtra osigurava Vam
najsvježiju i najčišću vodu iz hladnjaka.
1. Zatvorite dovod vode.
Zatim okrenite filtar za vodu ( 1 ) za otprilike 1/4
okretaja obrnuto od smjera kazaljke sata.
2. Izvucite filtar za vodu ( 1 ) iz kućišta ( 2 ).
2
1
• Kako biste jednostavnije promijenili filtar,
zatvorite ventil dovoda vode.
• Ponekad je teško rastaviti filtar za vodu zbog
nečistoća u vodi koje ga zalijepe. Ako imate
poteškoća, čvrsto uhvatite filtar i snažno ga
povucite.
• Kad izvučete filtar, malo vode može isteći iz
otvora. To je normalno. Kako biste istjecanje
vode sveli na najmanju mjeru, pri izvlačenju
uloška filtar držite vodoravno.
• Kako biste spriječili prelijevanje, ispraznite
podložak filtra za vodu ( 3 ) i posušite područje
oko kućišta filtra ( 2 ).
3
4
4. Gurnite filtar i okrenite ga u smjeru kazaljke na
satu dok se ne zaključa.
• Ako imate poteškoća pri umetanju filtra
za vodu zbog visokog pritiska vode,
zatvorite ventil za dovod vode.
• Simbol zaključavanja trebao bi se poravnati s
linijom pokazivača.
5. Pritisnite gumb „Crushed Ice / Hold 3 sec
for Filter Reset“ (zdrobljeni led / držite 3 sek.
za ponovno postavljanje filtra) ( (Poništavanje filtra) )
otprilike 3 sekunde kako biste poništili filtar za
vodu. Svjetlo indikatora mijenja se iz crvenog u
isključeno.
6. Ako ste isključili dovod vode, ponovno ga
uključite.
• Kako biste nabavili zamjenski filtar,
posjetite trgovinu kućanske opreme,
posjetite stranicu SamsungParts.com
ili se obratite ovlaštenom zastupniku za
Samsung.
Pazite da novi filtar vode ima logotip
SAMSUNG na kutiji i na filtru za vodu.
Hrvatski – 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
338
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12 DA68-0
1. Uključite glavni dovod vode i dovedite vodu sa
cijevi za vodu.
2. Pustite vodu da teče kroz dozator sve dok voda
ne postane čista (približno 6 do 7 minuta).
Time ćete očistiti sustav za dovod vode i ukloniti
zrak iz vodova.
3. U nekim će kućanstvima biti potrebno dodatno
ispiranje.
4. Otvorite vrata hladnjaka kako biste provjerili teče
li iz filtra za vodu voda.
Dovod vode obrnutom osmozom VAŽNO:
Pritisak dovoda vode koji nastaje zato što sustav s
obrnutom osmozom ulazi u ventil za ulaz vode na
hladnjaku mora biti između 241 i 827 kPa.
Ako je filtracijski sustav s obrnutom osmozom
spojen na dovod hladne vode, tlak vode u tom
sustavu mora biti najmanje 276 do 414 Pa.
Ako je tlak vode na sustavu s obrnutom osmozom
niži od 276 do 414 kPa:
• Provjerite je li filtar sedimenta u sustavu s
obrnutom osmozom blokiran.
Ako je potrebno zamijenite filtar.
• Pustite da se spremnik sustava s obrnutom
osmozom napuni nakon intenzivne upotrebe.
• Ako vaš hladnjak ima filtar za vodu, to može
dodatno smanjiti pritisak vode, osobito kad
se upotrebljava u kombinaciji sa sustavom s
obrnutom osmozom. Uklonite filtar za vodu.
RUKOVANJE
�� 2:33
Uklanjanje ostataka unutar cijevi za dovod
vode nakon ugradnje filtra za vodu.
Ako imate pitanja povezana s pritiskom vode,
nazovite ovlaštenog, kvalificiranog vodoinstalatera.
• Temeljito isperite dozator jer u suprotnom
voda može kapati iz njega.
To znači da u cijevi još ima zraka.
Hrvatski – 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
339
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12
KONTROLIRANJE TEMPERATURE
• Indikator temperature zamrzivača ili
hladnjaka treperit će kada temperatura u
pretincu hladnjaka ili zamrzivača znatno
poraste.
(Indikator temperature zamrzivača ili
hladnjaka prestat će treperiti kada se
temperatura vrati na uobičajenu razinu.)
Ako indikator temperature ne prestane
treperiti nakon nekoliko sati, obratite se
servisnom centru.
Preporučene temperature pretinca
zamrzivača i hladnjaka
Preporučena temperatura pretinca zamrzivača i
hladnjaka je između -19 °C i 3 °C (ili -2 °F i 38 °F).
Ako je temperatura pretinaca zamrzivača i
hladnjaka previsoka ili preniska, ručno prilagodite
temperaturu.
K
H
Power Freeze (brzo zamrzavanje)
UPRAVLJANJE TEMPERATUROM
ZAMRZIVAČA
Prepor. temp. (zamrzivač): -19 °C (-2 °F)
Zamrzivač
Pritisnite gumb Freezer (zamrzivač) kako biste
postavili željenu temperaturu zamrzivača od -15 °C
do -23 °C. Zadana je temperatura postavljena na
-19 °C i svaki put kada pritisnete gumb Freezer
(zamrzivač), temperatura će se promijeniti sljedećim
redoslijedom, a temperaturni indikator prikazivat će
željenu temperaturu.
Funkcija Power Freeze (brzo zamrzavanje) bitno
ubrzava kompresor zamrzivača te tako zamrzivač
dostiže željenu temperaturu.
Kada dodirnete i držite gumb Freezer (zamrzivač)
3 sekunde, aktivirat će se funkcija Power Freezer
(brzo zamrzavanje).
Funkcija Power Freeze (brzo zamrzavanje) je
korisna ako trebate brzo zamrznuti neki artikl,
napraviti veliku količinu leda ili brzo rashladiti
zamrzivač ako se je drastično ugrijao (na primjer
ako su vrata ostala otvorena).
Za ručno isključivanje funkcije Power Freeze (brzo
zamrzavanje) pritisnite gumb Freezer (zamrzivač) i
zatim ponovno postavite temperaturu zamrzivača.
Funkcija Power Freeze (brzo zamrzavanje) se
automatski isključuje nakon 50 sati kako bi se
smanjila potrošnja energije.
Kad se koristite ovom funkcijom, potrošnja energije
će se povećati.
Ako trebate zamrznuti veliku količinu hrane,
aktivirajte funkciju Power Freeze (brzo zamrzavanje)
najmanje 20 sati prije toga.
-17 °C
-16 °C
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
P
ž
d
Z
s
t
r
ž
-15 °C
•
Hrvatski – 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
340
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12 DA68-0
UPOTREBA DOZATORA ZA
HLADNU VODU
Pritisnite odgovarajući gumb za vrstu
leda kako biste odabrali vrstu.
Upotreba poluge za led ( 1 )
Lagano čašom pogurnite polugu dozatora leda ( 1 ).
Iz dozatora će izaći led.
Vrstu leda možete odabrati pritisnuvši prvo gumb
za kockice ili za zdrobljeni led.
Preporučena temperatura (hladnjak): 3 °C (37 °F)
Pritisnite gumb Fridge (hladnjak) kako biste postavili
željenu temperaturu hladnjaka u rasponu od 1 °C
do 7 °C.
Zadana je temperatura postavljena na 3 °C i
svaki put kad pritisnete gumb Fridge (hladnjak)
temperatura će se promijeniti sljedećim
redoslijedom, a temperaturni indikator će prikazivati
željenu temperaturu.
RUKOVANJE
�� 2:33
KONTROLIRANJE TEMPERATURE
HLADNJAKA
NO ICE (bez leda)
Ovo odaberite ako želite isključiti
ledomat
Upotreba poluge za vodu (2)
3 °C
4 °C
2 °C
5 °C
1 °C
7 °C
Lagano čašom pogurnite polugu dozatora leda ( 2 ).
Iz dozatora će izići voda.
6 °C
• Temperatura u Freezer (zamrzivaču),
Fridge (hladnjaku) ili Cool Select Room
(prostoru za odabir hlađenja) može
porasti ako se prečesto otvaraju vrata ili
ako se u njih stavi velika količina tople ili
vruće hrane.
• To može prouzročiti treperenje digitalnog
zaslona.
Kad se temperatura u zamrzivaču ili u hladnjaku
vrati na postavljenu, treperenje će prestati.
• Ako se treperenje nastavi, možda ćete morati
ponovno postaviti hladnjak.
Pokušajte isključiti uređaj, pričekajte 10 minuta
pa potom ponovno uključite kabel za napajanje.
• Ako postoji greška u komunikaciji između
zaslona i glavnog upravljača, na zaslonu može
zatreperiti „PC-Er” (pogreška na osobnom
računalu) uz oglašavanje zvučnog signala.
Ako se treperenje nastavi duže vrijeme, obratite
se servisnom centru za Samsung Electronics.
(1)
(2)
• Ako istodobno pritisnete polugu za led
i polugu za vodu, dozator će primijeniti
samo onu koju ste prvu odabrali ili
pritisnuli.
• Pričekajte 1 sekundu prije nego što
uklonite čašu nakon ulijevanja vode
kako biste izbjegli prolijevanje. Nemojte
povlačiti polugu natrag nakon što voda ili
led izađu.
Ona će se vratiti automatski.
Hrvatski – 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
341
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12
Upotreba dozatora vode i leda zajedno
Kako biste dobili i vodu i led, najprije pritisnite
polugu za led ( 1 ) kako biste dobili led, zatim
odmaknite čašu pa pritisnite polugu za vodu ( 2 )
kako biste dobili vodu.
• Kako biste testirali ledomat, pritisnite gumb Test
(test) na ledomatu.
Čut ćete da hladnjak zazvoni (ding-dong). Kada
se zvono oglasi, otpustite gumb Test.
• Hladnjak opet automatski zazvoni čime vas
obavještava da ledomat radi ispravno.
Provjerite razinu
vode
ODRŽAVANJE KANTICE ZA LED
• Za čišćenje posude/kantice za led koristite se
blagim sredstvom za pranje, dobro isperite i
temeljito posušite.
Nemojte se koristiti abrazivnim sredstvima ili
razrjeđivačima.
• Led se proizvodi u kockicama.
Kad odaberete opciju „Crushed” (zdrobljeni),
ledomat zapravo melje kockice u zdrobljeni led.
• Kad odaberete Cubed Ice (led u kockicama),
nakon upotrebe Crushed Ice (zdrobljenog leda),
može se proizvesti mala količina zaostalog
zdrobljenog leda.
• Kockice leda nastale procesom brzog
zaleđivanja izgledaju bijelo, što znači da su
napravljene normalno.
• Ako led ne izađe, izvucite kanticu za led i
pritisnite gumb Test (test) koji se nalazi s desne
strane ledomata.
Pogledajte sliku u dijelu Pravljenje leda u
nastavku.
• Nemojte neprekidno pritiskati gumb Test (test)
kad je podložak pun leda ili vode.
Voda se može preliti, a led se može zaglaviti u
kantici.
Testni gumb
OPREZ
OPREZ
OPREZ
OPREZ
PRAVLJENJE LEDA
• Kako biste napunili kanticu dokraja nakon
postavljanja, slijedite ove korake:
1. Pustite hladnjak da radi i rashlađuje 24 sata
(jedan cijeli dan).
- Čekanje 24 sata omogućit će ledomatu da se
pravilno rashladi.
• Ako želite ukloniti kockice leda bez
upotrebe kantice za led, isključite
ledomat.
(Međutim, uklonite prednji poklopac
ledomata.)
Kockice leda u ledomatu mogu ispasti iz
ladice.
U
(
K
k
A
z
K
i
d
Z
K
r
A
9
d
• Nemojte stavljati hranu u kanticu za led.
Ako u kanticu za led pohranjujete hranu,
ona može smetati radu ledomata tijekom
otvaranja/zatvaranja vrata i tako oštetiti
ledomat.
• Imajte na umu da kockice leda u kantici
za led mogu ispasti iz ladice prilikom
uklanjanja kantice za led iz ladice. Ako se
to dogodi, počistite kockice leda koje su
ispale iz ladice.
• U slučaju nestanka struje, kockice leda
se mogu otopiti i zatim slijepiti tijekom
zaleđivanja kada se struja vrati, što može
spriječiti dozator u radu.
•
•
Kako biste spriječili ovaj problem, u slučaju
nestanka struje izvadite kanticu s ledom i bacite
preostali led ili vodu.
2. Stavite četiri do šest kockica leda u čašu.
3. Nakon 8, pa opet nakon 16 sati, napunite punu
čašu leda.
• Ako odjednom upotrijebite sav led,
morate ponoviti korake 2 i 3 koji su
prethodno navedeni.
No, sačekajte 8 sati prije nego što
uzmete prvih 4 – 6 kockica.
To će napuniti kockice i osigurati
maksimalno stvaranje leda.
Hrvatski – 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
342
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12 DA68-0
Kad odaberete način Ice Off (bez leda), uklonite sve
kockice leda iz kantice.
Ako ostavite kockice u kantici, one se mogu slijepiti
zajedno, zbog čega će ih biti teško ukloniti.
Kako biste na siguran način uklonili kanticu za led i
izbjegli ozljede, jednom rukom držite dno kantice, a
drugom bočnu stranu kantice.
Zatim podignite kanticu za led i ravno je izvucite.
Kako biste vratili kanticu za led , gurnite je čvrsto
ravno natrag.
ODLAZAK NA ODMOR...
Ako idete na dulji odmor ili poslovno putovanje i
nećete upotrebljavati dozator vode ili leda dulje
vrijeme:
- Zatvorite ventil za vodu.
U protivnom bi moglo doći do istjecanja vode.
- Izvadite svu hranu i led iz kantice za led.
- Isključite hladnjak.
- Obrišite višak vlage iz unutrašnjosti i ostavite
vrata otvorena.
U suprotnom se može razviti neugodan miris i
plijesan.
• Ako kantica za led nije čvrsto gurnuta na
mjesto, led u kantici se može otopiti.
ŠTO SE SMIJE I NE SMIJE ČINITI
S LEDOMATOM
Ako kantica ne sjeda, okrenite spiralu za
90 stupnjeva (pogledajte posljednju ilustraciju
desno, u nastavku) pa pokušajte ponovno.
• Unutrašnjost kantice za led je vrlo hladna
dok hladnjak radi.
Ne posežite duboko u kanticu za led.
• Koristite se samo ledomatom koji je isporučen s
hladnjakom.
Dovod vode u hladnjak mora postaviti/spojiti
isključivo odgovarajuće kvalificirana osoba.
Spojite isključivo na dovod pitke vode.
• Kako bi ledomat radio ispravno, potreban je
pritisak vode od 138 ~ 862 kPa.
OPREZ
RUKOVANJE
�� 2:33
UPOTREBA FUNKCIJE ICE OFF
(BEZ LEDA)
Nemojte stavljati prste, ruke ili druge neprikladne
predmete u otvor ili kanticu ledomata.
- Možete se ozlijediti ili oštetiti hladnjak. Nikad
ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u
otvor dozatora.
- Možete se ozlijediti.
Nemojte pokušavati rastaviti ledomat.
Nemojte prati kanticu za led ili ju prskati vodom
dok se nalazi u hladnjaku.
Uklonite je kako biste je očistili.
OPREZ
• Kada umetnete podložak ledomata,
postavite ga točno u središte ulaza.
U protivnom, podložak bi se mogao
zaglaviti.
Fenomen stvaranja oblaka od vode
• Sva voda koja dolazi u hladnjak teče kroz
središnji alkalni filtar za vodu.
Tijekom procesa filtriranja tlak vode koja
je istekla iz filtra se povećava, a voda je
zasićena kisikom i dušikom.
Kad takva voda isteče u zrak, tlak raste
a kisik i dušik postaju prezasićeni, što
rezultira mjehurićima zraka.
Voda može privremeno izgledati
zamagljena ili puna oblaka zbog tih
mjehurića kisika.
Nakon nekoliko sekundi voda je bistra.
Hrvatski – 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
343
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:12
DIJELOVI I ZNAČAJKE
P
H
h
K
Koristite se ovom stranicom kako biste se bolje upoznali s dijelovima i značajkama hladnjaka.
Hladnjak
Ledomat
Sklopiva polica
Fiksna polica
Polica za brzo
postavljanje
Višenamjenski štitnik
hladnjaka
Posudica za jaja
Vodeni filtar
EZ ladica za svježe
povrće i voće
EZ klizna polica
zamrzivača
Cool Select Room
(prostor za odabir
hlađenja)
Kutija za čuvanje
sušene hrane i mesa
Košare za vrata
zamrzivača
(1)
Zamrzivač
(1)
Cool select room (prostor
za odabir hlađenja)
Štitnici za vrata ovog modela zamrzivača nalaze se na odjeljcima s dvije zvjezdice, što znači da je
temperatura u odjeljcima s dvije zvjezdice nešto viša nego u ostalim pretincima zamrzivača.
(1) je odjeljak s dvije zvjezdice.
Pri zatvaranju vrata provjerite je li odjeljak okomitih šarki u pravilnom položaju kako biste izbjegli
grebanje drugih vrata. Ako je odjeljak okomitih šarki okrenut, vratite ga u ispravan položaj i zatim
zatvorite vrata.
Ponekad se na odjeljku okomitih šarki može pojaviti vlaga.
S vremenom ručica na vratima može olabavjeti.
Ako se to dogodi, zategnite vijke na unutarnjoj strani vrata.
Ako presnažno zatvorite jedna vrata, druga se mogu otvoriti.
Kada se vrata otvore, prekidač za blokiranje automatski isključuje motor svrdla u ledomatu radi
sigurnosnih razloga.
Kada se vanjska ili unutarnja LED lampica ugase, obratite se servisu tvrtke Samsung.
Hrvatski – 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
344
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:33
4:12 DA68-0
2018.
Police u vratima hladnjaka
Hladnjak se isporučuje s policama u vratima hladnjaka različitih vrsta i veličina. Ako su police u vratima
hladnjaka bile posebno zapakirane, pomoću donje ih slike postavite na odgovarajuća mjesta.
Količina isporučenih polica u vratima hladnjaka može se razlikovati ovisno o modelu.
RUKOVANJE
Hrvatski – 37
�� 2:33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
345
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:33
4:12
2018.
DODATNI DIO – SKLOP POLICA
ZAMRZIVAČA
Kako biste dobili više prostora, možete ukloniti
svaku srednju ladicu u zamrzivaču i Cool Select
Room (prostoru za odabir hlađenja).
Zatim smjestite ‘SKLOP POLICA ZAMRZIVAČA’
između srednjih i donjih ladica zamrzivača i Cool
Select Room (prostora za odabir hlađenja) jer to ne
utječe na toplinske i mehaničke karakteristike.
• SKLOP POLICA ZAMRZIVAČA smije
se upotrebljavati samo na za to
namijenjenom mjestu ako je srednja
ladica uklonjena.
• Ne postavljajte i ne upotrebljavate SKLOP
POLICA ZAMRZIVAČA na EZ kliznu policu
zamrzivača.
• Kako biste spriječili oštećenje kada se ne
upotrebljava, spremite SKLOP POLICA
ZAMRZIVAČA na sigurno mjesto.
• Nemojte umetati policu naopako ili obrnutim
smjerom.
OPREZ
S
H
1
•
•
ASSY SHELF FRE (sklop polica zamrzivača)
ASSY SHELF
FRE (sklop polica
zamrzivača)
EZ klizna polica
zamrzivača
Srednja ladica
Smještaj
SKLOPA POLICA
ZAMRZIVAČA
•
1. Uklonite pričvršćenu vrpcu s police.
2. Izvadite srednju ladicu kako biste pričvrstili
SKLOP POLICA ZAMRZIVAČA.
3. Umetnite SKLOP POLICA ZAMRZIVAČA sa
stranom s oznakom „REAR” (straga) okrenutom
prema gore.
Hrvatski – 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
346
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:33
4:13 DA68-0
2018.
SKIDANJE DODATAKA
HLADNJAKA
1. Posude za vrata ili pretinac štitnika
• Uklanjanje – jednostavno podignite košaru i
izvucite je ravno.
• Premještanje – ugurajte iznad željenog mjesta i
gurnite prema dolje dok se ne zaustavi.
• Može doći do ozljede ako posude za
vrata nisu čvrsto pričvršćene za vrata.
Ne dopuštajte djeci da se igraju s
posudama.
Oštri rubovi posuda mogu prouzročiti
ozljedu.
• Ne podešavajte posudu punu hrane.
Prvo izvadite hranu.
OPREZ
• Police od kaljenog stakla su teške.
Uklanjajte ih jako pažljivo.
RUKOVANJE
OPREZ
2. Police od kaljenog stakla
• Uklanjanje – nagnite prednji dio police u
prikazanom smjeru (1) i podignite je okomito (2).
Izvucite policu.
• Premještanje – nagnite prednji dio police prema
gore i postavite kuke police u otvore na željenoj
visini.
Zatim spustite prednji dio police kako bi kuke
mogle upasti u otvore.
1
2
3. Ladica za povrće i voće (svježa zona EZ)
• Držeći ladicu jednom rukom podignute je malo
prema gore dok je izvlačite i zatim je izvadite iz
hladnjaka.
• Metoda uklanjanja prašine – uklonite štitnik i
operite vodom.
• Ako je zaprljano uljem nakon upotrebe,
odmah operite u vodi.
• Uklonite posude za vrata prije uklanjanja
ladice kako biste spriječili oštećenje
posuda za vrata.
Hrvatski – 39
2:33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
347
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
ČIŠĆENJE HLADNJAKA
• Za čišćenje hladnjaka ne upotrebljavajte
benzen, otapala, Clorox ili deterdžent
za automobil. To može oštetiti površinu
uređaja i prouzročiti požar.
• Hladnjak nemojte prskati vodom dok je uključen
u struju jer to može prouzročiti strujni udar.
UPOZORENJE
R
• Kako biste očistili hladnjak, slijedite ove korake:
1. Isključite kabel za napajanje iz hladnjaka.
2. Lagano navlažite vodom meku tkaninu bez
dlačica ili papirnati ručnik.
Nemojte se koristiti nijednom vrstom
deterdženta za čišćenje hladnjaka jer
možete uništiti boju ili oštetiti hladnjak.
3. Brišite unutrašnju i vanjsku stranu hladnjaka dok
ne bude čista i suha.
4. Uključite kabel za napajanje.
PROMJENA UNUTARNJIH
SVJETALA
LED lampica zamrzivača/hladnjaka
• Ako je poklopac LED lampica zaprljan stranim
tvarima, LED lampica ne mora izgledati svijetlo.
Obrišite površinu poklopca suhom tkaninom
kako biste vratili punu svjetlinu žarulje.
OPREZ
• Nemojte sami rastavljati ili popravljati LED
osvjetljenje.
Kako biste zamijenili LED osvjetljenje,
kontaktirajte servisni centar ili ovlaštenog
distributera tvrtke Samsung.
Ako pokušate sami zamijenit LED lampice,
riskirate izlaganje električnom udaru ili
ozbiljne ozljede.
Hrvatski – 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
348
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
PROBLEM
RJEŠENJE
Hladnjak uopće
ne radi ili ne hladi
dovoljno.
• Provjerite je li utikač propisno priključen.
• Provjerite je li postavljena temperatura na digitalnom zaslonu viša od
temperature u unutrašnjosti zamrzivača ili hladnjaka.
Ako jest, postavite zamrzivač ili hladnjak na nižu temperaturu.
• Nalazi li se hladnjak na izravnom sunčevom svjetlu ili u blizini izvora
topline?
Ako je tako, možda neće moći dostatno hladiti.
Postavite ga na mjesto koje nije na izravnom sunčevom svijetlu i nije u
blizini izvora topline.
• Je li stražnja strana uređaja previše blizu zida, sprječavajući pravilnu
ventilaciju? Ako je tako, možda neće moći dostatno hladiti.
Držite ga na odgovarajućoj udaljenosti od zida.
• Je li previše hrane unutra tako da hrana blokira otvore za ventilaciju?
Kako bi hladnjak bio na prikladnoj temperaturi, ne stavljajte u njega previše
hrane.
Hrana u hladnjaku
je zamrznuta.
• Provjerite je li postavljena temperatura na digitalnom zaslonu preniska.
Ako jest, povisite postavljenu temperaturu unutar hladnjaka.
• Je li temperatura u prostoriji preniska? Postavite hladnjak na višu
temperaturu.
• Jeste li pohranili hranu s visokim udjelom vlage u najhladniji dio hladnjaka
ili u blizinu izlaza ventilatora za hlađenje?
Pokušajte premjestiti takve namirnice na druge police umjesto da ih držite
u hladnijim dijelovima ili posudama.
Čujete neobičnu
buku ili zvukove.
• Provjerite je li hladnjak u ravnini i stabilan.
• Je li stražnja strana uređaja previše blizu zida, sprječavajući pravilnu
ventilaciju?
• Je li nešto palo iza ili ispod hladnjaka?
• Ako začujete zvuk kucanja iz unutrašnjosti hladnjaka, to je normalno.
To se događa jer se razni dijelovi stežu ili šire kao reakcija na promjene
temperature u unutrašnjosti hladnjaka.
• Ako čujete kako u hladnjaku nešto udara, to je normalno.
Zvuk nastaje zbog rada kompresora pri visokom kapacitetu.
Područje s brtvama
vrata na uređaju je
vruće i stvara se
kondenzacija.
• Malo topline je normalno jer su u odjeljku okomitih šarki na hladnjaku
ugrađeni dodaci protiv kondenzacije.
• Jesu li vrata hladnjaka poluotvorena?
Do kondenzacije može doći ako ostavite vrata dulje vrijeme otvorena.
Ledomat ne
proizvodi led.
• Možda će biti potrebno više vremena za pravljenje leda ako nije dovoljno
hladno, kao nakon prvog postavljanja.
• Je li dovod vode spojen i je li otvoren zaporni ventil?
• Jeste li ručno zaustavili funkciju pravljenja leda?
• Provjerite je li filtar ispravno postavljen.
Ako nije propisno postavljen, rad ledomata možda neće biti ispravan.
RJEŠAVANJE PROBLEMA
�� 2:33
Rješavanje problema
Hrvatski – 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
349
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
P
PROBLEM
RJEŠENJE
Čujete mjehuriće
vode u hladnjaku.
• To je normalno.
Zvuk nastaje zbog cirkulacije rashladnog sredstva kroz hladnjak.
U hladnjaku se
osjeća neugodan
miris.
• Provjerite ima li pokvarene hrane.
• Hrana jakog mirisa (npr. riba) mora biti dobro poklopljena.
• Povremeno čistite zamrzivač i bacajte pokvarenu i sumnjivu hranu.
Na stjenkama
zamrzivača stvara
se mraz.
• Je li otvor za ventilaciju zraka blokiran?
Uklonite eventualne zapreke kako bi zrak mogao nesmetano kružiti.
• Ostavite dovoljno prostora između pohranjene hrane radi učinkovitog
protoka zraka.
• Je li ladica zamrzivača ispravno zatvorena?
Dozator vode ne
radi.
•
•
•
•
Sustav
automatskog
zatvaranja ne
radi na vratima
zamrzivača.
• Postoji li neravnoteža između lijevih i desnih dijelova vrata?
• Polako otvorite i zatvorite vrata 1 – 2 puta.
Sustav automatskog zatvaranja vrata obično proradi nakon toga.
• Nastojte lagano otvarati vrata kako biste izbjegli stvaranje neravnoteže
između lijevih i desnih vrata.
Kondenzacija
ili kapljice vode
stvaraju se na
uspravnoj gredi i
okolnom području
itd.
• Kondenzacija ili kapljice vode mogu se stvarati ako je vlaga prevelika dok
hladnjak radi.
• Ako se na uspravnoj gredi i okolnom području itd. pojavi kondenzacija ili
kapljice vode, isključite način rada Energy Saver (ušteda energije) nakon
odstranjivanja kondenzacije.
Je li dovod vode spojen i je li otvoren zaporni ventil?
Je li cijev za dovod vode slomljena ili iskrivljena?
Provjerite je li cijev prohodna i bez zapreka.
Je li spremnik vode zamrznut zbog toga što je temperatura hladnjaka
preniska?
Pokušajte odabrati višu temperaturnu postavku na digitalnom zaslonu.
• Provjerite je li filtar ispravno postavljen.
Ako nije ispravno postavljen, dozator vode možda neće raditi.
Hrvatski – 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
350
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
�� 2:33
Podsjetnik
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
351
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Ograničenja sobne temperature
Hladnjak je namijenjen radu u sobnim temperaturama određenima temperaturnim razredom navedenim na
natpisnoj pločici.
Razred
Simbol
Prošireni umjereni
Umjereni
Suptropski
Tropski
SN
N
ST
T
Raspon sobne temperature (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 do +32
+10 do +32
+16 do +32
+16 do +32
+16 do +38
+18 do +38
+16 do +43
+18 do +43
Na unutarnje temperature mogu utjecati čimbenici poput položaja hladnjaka, sobne temperature i
učestalosti otvaranja vrata.
Po potrebi prilagodite temperaturu kako biste kompenzirali te čimbenike.
Croatian
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod
i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s
ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš
ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih
resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili
ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi
recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog
ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim
komercijalnim otpadom.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr.
REACH, posjetite stranicu: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
Kontaktirajte Samsung
Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung
korisničku podršku.
Zemlja
POLAND
Kontakt centar
Web stranica
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
352
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
P
2019.3.2.
26. 오후
4:13 DA68-0
2018.
15.
2:33
a
Frigoriferi
manuali i përdorimit
imagjinoni mundësitë
Faleminderit që bletë këtë produkt Samsung.
Pajisje me qëndrim vetë
2:33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
353
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Përmbajtja
•
INFORMACIONE SIGURIE …………………………………………………… 2
VENDOSJA E FRIGORIFERIT …………………………………………… 18
PËRDORIMI I FRIGORIFERIT TUAJ SAMSUNG ……………………… 27
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE ……………………………………………… 41
Informacione sigurie
INFORMACIONE SIGURIE
• Përpara sesa të përdorni
aparaturën, ju lutemi lexoni këtë
manual plotësisht dhe ruajeni atë
që t'i referoheni.
• Përdoreni këtë pajisje vetëm për
qëllimin për të cilin është bërë
siç përshkruhet në këtë manual
udhëzimesh.
Kjo pajisje nuk ka për qëllim
të përdoret nga persona
(përfshirë fëmijët) me aftësi të
kufizuara fizike, ndjeshmërie ose
mendore, mungesë përvoje dhe
njohure, përveçse nëse janë nën
mbikëqyrje ose janë të udhëzuar
në lidhje me përdorimin e pajisjes
nga një person përgjegjës për
sigurinë e tyre.
• Kjo aparaturë mund të përdoret
•
nga fëmijë të moshës 8 vjeç e
lart dhe personat me aftësi të
pakësuara fizike, të ndjesisë
ose mendore ose mungesë të
përvojës dhe njohurisë nëse
u është dhënë mbikëqyrje
ose udhëzime në lidhje me
përdorimin e pajisjes në një
mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë
rreziqet që përfshihen.
Fëmijët nuk duhet të luajnë me
aparaturën.
Pastrimi dhe mirëmbajtja e
përdoruesit nuk duhet bërë nga
fëmijë pa mbikëqyrje.
•
Shqip - 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
354
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
�� 2:33
INFORMACIONE SIGURIE
2
8
7
1
• Paralajmërimet dhe
dhomës në të cilën mund të
Informacionet e Rëndësishme
vendoset pajisja varet nga sasia
të Sigurisë në këtë manual nuk
e ftohësit që përdoret.
mbulojnë të gjithë kushtet dhe
• Asnjëherë mos e ndizni pajisjen
situatat e mundshme që mund
nëse ka shenja dëmtimi.
të ndodhin.
Nëse nuk jeni të sigurt,
Është përgjegjësia juaj që të
konsultohuni me shitësin.
përdorni gjykim të shëndoshë,
Dhoma duhet të jetë 1 m³ për
të tregoni vëmendje dhe kujdes
çdo 8 g të ftohësit R-600a që
kur instaloni, mirëmbani dhe
ndodhet brenda pajisjes.
përdorni pajisjen tuaj.
Sasia e ftohësit në pajisjen tuaj
• Meqenëse udhëzimet e
të veçantë tregohet në pllakën e
mëposhtme të përdorimit
identifikimit brenda pajisjes.
mbulojnë modele të ndryshme,
• Rrjedhja e ftohësit nga tubat
karakteristikat e frigoriferit tuaj
mund të ndizet ose të shkaktojë
mund të ndryshojnë pak nga ato
lëndime në sy.
të përshkruara në këtë manual.
Kur ka rrjedhje të ftohësit nga
R-600a ose R-134a përdoret si
tubi, shmangni flakët e hapura
një ftohës.
dhe largoni çdo gjë të djegshme
Kontrolloni etiketën e
nga produkti dhe ajroseni
kompresorit në pjesën e pasme
menjëherë dhomën.
të pajisjes ose etiketën e
- Në të kundërt mund të
klasifikimit brenda frigoriferit për
shkaktohet zjarr ose shpërthim.
të parë cili ftohës është përdorur
për frigoriferin tuaj.
Paralajmërim; Rrezik
Kur ky produkt përmban gazra
zjarri / materiale të
të ndezshëm (Ftohës R-600a),
ndezshme
kontaktoni me autoritetet lokale
në lidhje me hedhjen e sigurt të
këtij produkti.
• Me qëllim që të shmanget
krijimi i përzierjes të gazrave të
djeshëm nëse ndodh një rrjedhje
në qarkun ftohës, përmasa e
Shqip - 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
355
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Këto shenja paralajmërimi
janë këtu për të parandaluar
lëndimet ndaj jush dhe të
tjerëve.
Ju lutem ndiqni me kujdes.
Pasi të keni lexuar këtë
pjesë, mbajeni në një vend
të sigurt për referencë në të
ardhmen.
Masat paraprake dhe
simbolet e rëndësishme të
sigurisë:
PARALAJMËRIM
KUJDES
Rreziqet ose praktikat
e pasigurta që mund të
shkaktojnë lëndime të
rënda personale ose
vdekje.
Rreziqet ose praktikat
e pasigurta që mund të
shkaktojnë lëndime të
lehta personale ose
dëmtime të pronës.
P
-
MOS e provo.
MOS e çmonto.
MOS e prek.
Ndiqni udhëzimet me
kujdes.
Shkëputeni spinën e
energjisë nga priza në
mur.
Sigurohuni që makineria
të jetë e tokëzuar për
të parandaluar goditjet
elektrike.
Thirrni qendrën e
kontaktit për ndihmë.
-
Shënim.
Shqip - 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
356
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
r
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR
TRANSPORTIN DHE
VENDIN
• Kur transportoni dhe
montoni pajisjen, duhet
të tregoni kujdes për
t'u siguruar që të mos
dëmtohet asnjë pjesë e
qarkut të frigoriferit.
- Rrjedhja e ftohësit nga tubi i
punimit mund të ndizet ose të
shkaktojë lëndime në sy.
Nëse zbulohet një rrjedhje,
shmangni flakët e hapura ose
burimet e mundshme të ndezjes
dhe ajrosni dhomën në të cilën
është pajisja për disa minuta.
- Kjo pajisje përmban një sasi të
vogël ftohësi isobutan (R-600a),
një gaz natyror me përputhshmëri
të lartë me mjedisin i cili sidoqoftë
është i djegshëm.
Kur transportoni dhe montoni
pajisjen, duhet të tregoni kujdes
për t'u siguruar që të mos
dëmtohet asnjë pjesë e qarkut të
frigoriferit.
PARALAJMËRIM
•
•
-
•
•
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR
MONTIMIN
• Prishja e izolimit të
pjesëve elektrike mund
të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
Mos e vendosni këtë frigorifer
nën dritën e drejtpërdrejtë
të diellit ose ta ekspozoni
ndaj nxehtësisë së sobave,
ngrohëseve të dhomës ose
pajisjeve të tjera.
Mos vendosni në prizë disa
pajisje në të njëjtin panel me
shumë priza.
Frigoriferi duhet të vendoset
gjithmonë në prizën e vet
individuale, e cila ka një shkallë
tensioni që përputhet me
etiketën e klasifikimit.
Kjo siguron performancën më të
mirë dhe parandalon gjithashtu
mbingarkesën e qarqeve
elektrike në shtëpi të cilat mund
të shkaktojnë rrezik zjarri nga mbi
nxehja e kabllove.
Nëse priza në mur është e
lirë, mos e vendosni prizën e
korrentit.
Ekziston rreziku i goditjeve
elektrike ose zjarrit.
Mos përdorni një kabull që ka
INFORMACIONE SIGURIE
�� 2:33
PARALAJMËRIM
Shqip - 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
357
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
•
•
•
-
•
-
-
dëmtime çarjeje ose gërryerje
nëpër gjatësinë e tij ose në fund.
Mos e tërhiqni ose përkulni fort
kabullin e korrentit.
Mos e përdridhni ose lidhni
kabullin e korrentit.
Mos e lidhni kabullin e korrentit
mbi një objekt metalik, të
vendosni objekt të rëndë
mbi kabullin e korrentit, të
futni kabullin e korrentit midis
objekteve ose të shtyni kabullin
e korrentit në hapësirën prapa
pajisjes.
Kur lëvizni frigoriferin, bëni kujdes
të mos e rrotulloni ose të dëmtoni
kabullin e korrentit.
Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
Mos përdorni aerosolë pranë
frigoriferit.
Aerosolët e përdorur pranë
frigoriferit mund të shkaktojnë
shpërthim ose zjarr.
Mos e përkulni kabullin e korrentit
fort ose të vendosni artikuj të
rëndë mbi të.
-
•
-
•
•
•
-
•
• Ky frigorifer duhet të
montohet në mënyrën e
duhur dhe të vendoset në
përputhje me manualin
para se të përdoret.
•
• Mos e instaloni frigoriferin në një
vend të lagësht ose ta vendosni
aty ku mund të bjerë në kontakt
me ujin.
Prishja e izolimit të pjesëve
elektrike mund të shkaktojë
goditje elektrike ose zjarr.
Lidheni prizën elektrike në
pozicionin e duhur me kabullin të
varur poshtë.
Nëse e lidhni prizën elektrike
mbrapsht, kabulli mund të pritet
dhe të shkaktojë zjarr ose goditje
elektrike.
Sigurohuni që spina e korrentit
nuk është e shtypur ose e
dëmtuar nga pjesa e pasme e
frigoriferit.
Kur lëvizni frigoriferin, bëni
kujdes të mos e rrotulloni ose të
dëmtoni kabullin e korrentit.
Kjo përbën rrezik zjarri.
Mbajini materialet e paketimit
larg arritjes të fëmijëve.
Ekziston rreziku i vdekjes për
shkak të mbytjes nëse fëmijët i
vendosin në kokë.
Kjo pajisje duhet të pozicionohet
në mënyrë të tillë që priza e
korrentit të arrihet lehtë.
Mos bërja e kësaj mund të
shkaktojë goditje elektrike ose
zjarr për shkak të korrentit.
Mos e montoni këtë pajisje afër
•
•
-
•
-
•
-
•
-
Shqip - 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
358
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
�� 2:33
•
•
•
-
të parandaluar çdo rrjedhjeje të
rrymës ose goditje elektrike të
shkaktuara nga rrjedhja e rrymës
prej frigoriferit.
- Kjo mund të shkaktojë një goditje
elektrike, zjarr, shpërthim ose
probleme me produktin.
- Asnjëherë mos e lidhni kabullin
e korrentit në një prizë që nuk
është e tokëzuar si duhet dhe
sigurohuni që është në përputhje
me rregullat vendase dhe
kombëtare.
•
-
•
• Kjo pajisje duhet tokëzuar
si duhet.
•
• Mos e tokëzoni pajisjen me një
tub gazi, tub uji plastik ose linjë
telefoni.
- Duhet ta tokëzoni frigoriferin për
INFORMACIONE SIGURIE
ë
•
një ngrohëseje ose materiali të
djegshëm.
Mos e instaloni këtë pajisje
në një vend të lagësht, me vaj
ose me pluhur, në një vend të
ekspozuar nga drita direkte e
diellit dhe uji (pikat e shiut).
Mos e instaloni këtë pajisje në
një vend ku mund të rrjedhë gazi.
Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
Nëse në frigorifer ka pluhur ose
ujë, hiqeni spinën e korrentit
dhe kontaktoni me qendrën
e shërbimit të Samsung
Electronics.
Përndryshe ekziston rreziku i
zjarrit.
Mos hipni mbi pajisje ose
mos vendosni objekte (si për
shembull rroba, qirinj të ndezur,
cigare të ndezura, enë, lëndë
kimike, objekte metalike, etj.)
mbi pajisje.
Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike, zjarr, probleme me
produktin ose lëndime.
• Nëse kordoni elektrik
është i dëmtuar, të
ndërrohet menjëherë nga
prodhuesi ose agjenti i
shërbimit.
Siguresa në frigorifer duhet
të ndërrohet nga një teknik
i kualifikuar ose kompani
shërbimi.
Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose lëndim personal.
Kur e vendosni pajisjen,
sigurohuni që kordoni elektrik
të mos ketë ngecur apo të jetë i
dëmtuar.
Mos mbani zgjatues
shumëprizësh apo pajisje të tjera
ushqimi me energji në pjesën e
pasme të pajisjes.
Shqip - 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
359
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
KUJDES
•
•
-
•
•
•
SHENJAT E KUJDESIT
PËR MONTIMIN
• Mbajini të lira nga pengesat
hapësirat e ventilimit në
kasën e pajisjes ose në
strukturën e montimit.
Lëreni pajisjen të rrijë për 2 orë
para se të futni ushqimet pas
instalimit dhe ndezjes.
Instalimi ose çdo shërbim i kësaj
pajisje rekomandohet të bëhet
nga një teknik i kualifikuar ose
një kompani shërbimi.
Nëse nuk veprohet kështu mund
të ndodhin goditje elektrike,
zjarr, shpërthime, probleme me
produktin ose lëndime.
Kur montoni frigoriferin,
sigurohuni që të dyja këmbët të
jenë në kontakt në dysheme për
një montim të sigurt.
Këmbët ndodhen prapa në fund
të derës së ngrirësit.
Futni një kaçavidë me kokë
të sheshtë dhe rrotullojeni në
drejtim të shigjetës derisa të jetë
në nivel.
Gjithmonë balancojeni
ngarkesën në secilën derë.
Mbingarkesa në njërën derë
mund ta rrëzojë frigoriferin duke
shkaktuar dëmtime fizike.
PARALAJMËRIM
•
-
•
•
•
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR
PËRDORIMIN
• Mos e prekni spinën
elektrike me duar të
lagura.
Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike.
Mos vendosni sende sipër
pajisjes.
Kur e hapni ose mbyllni derën,
sendet mund të bien dhe të
shkaktojnë lëndim të vetes tuaj
dhe/ose dëmtime të pronës.
Mos vendosni sende të
mbushura me ujë mbi frigorifer.
Nëse derdhen, ekziston rreziku i
goditjeve elektrike.
Mos i prekni muret e brendshëm
të ngrirësit ose produktet e
vendosura në ngrirës me duar të
lagura.
Kjo mund të shkaktojë kafshim
ngrirjeje.
Mos përdorni ose vendosni
substanca të ndjeshme ndaj
temperaturës si për shembull
spërkatësit e djegshëm, objekte
të ndezshme, akull, dioksid
karboni të ngurtë, ilaçe ose
lëndë kimike pranë frigoriferit.
Mos i mbani objektet ose
substancat e avullueshme ose të
-
-
•
-
•
•
•
-
Shqip - 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
360
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
-
•
-
•
m
ë
�� 2:33
•
•
-
• Nëse zbulohet një rrjedhje gazi,
shmangni flakët e hapura ose
burimet e mundshme të ndezjes
dhe ajroseni dhomën në të cilën
është pajisja për disa minuta.
• Mos përdorni pajisje mekanike
ose mjete të tjera për të
përshpejtuar procesin e ngrirjes,
përveç atyre që rekomandohen
nga prodhuesi.
• Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
• Mos spërkatni materiale të
avullueshme si insekticide mbi
sipërfaqen e pajisjes.
- Përveçse janë të dëmshme për
njerëzit, ato mund të shkaktojnë
goditje elektrike, zjarr ose
probleme me produktin.
• Mos përdorni tharëse flokësh
për të tharë pjesën e brendshme
të frigoriferit. Mos vendosni një
qiri të ndezur në frigorifer për të
hequr erën e keqe.
- Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Mbusheni depozitën e ujit,
sirtarin e ujit, kubat e ujit vetëm
me ujë të pijshëm.
- Mos e mbushni me çaj ose
pije sportive, pasi kjo mund të
shkaktojë dëmtime të frigoriferit.
• Mos i lini fëmijët të varen mbi
derë.
INFORMACIONE SIGURIE
-
ndezshme (benzinë, hollues, gaz
propan, alkool, eter, gaz LPG
dhe produkte të tjera të tilla etj.)
në frigorifer.
Ky frigorifer është vetëm për të
ruajtur ushqim.
Kjo mund të shkaktojë zjarr ose
shpërthim.
Mos ruani produkte
farmaceutike, materiale
shkencore ose produkte të
ndjeshme ndaj temperaturës të
ulët në frigorifer.
Produktet që kërkojnë kontrolle
të rrepta të temperaturës nuk
duhet të vendosen në frigorifer.
Mos vendosni ose përdorni
pajisje elektrike brenda
frigoriferit/ngrirësit, përveçse
nëse janë të një lloji të
rekomanduar nga prodhuesi.
Nëse ndjeni aroma farmaceutike
ose tym, hiqeni menjëherë
spinën nga priza dhe kontaktoni
me qendrën e shërbimit të
Samsung Electronics.
Nëse në frigorifer ka pluhur ose
ujë, hiqeni spinën e korrentit
dhe kontaktoni me qendrën
e shërbimit të Samsung
Electronics.
Përndryshe ekziston rreziku i
zjarrit.
Shqip - 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
361
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
-
•
•
-
•
•
•
•
Nëse jo, mund të ndodhë një
lëndim serioz.
Ekziston rreziku i bllokimit të
fëmijëve.
Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda
në frigorifer.
Mos i lini dyert e frigoriferit të
hapura ndërsa frigoriferi nuk
është në punë dhe mos i lini
fëmijët të hyjnë brenda në
frigorifer.
Mos i lini bebet ose fëmijët që të
shkojnë brenda në sirtar.
Kjo mund të shkaktojë vdekje
nga mbytja prej bllokimit ose
lëndim personal.
Mos u ulni mbi derën e Ngrirësit.
Dera mund të thyhet dhe të
shkaktojë lëndim personal.
Për të parandaluar bllokimin
e fëmijëve, duhet ta instaloni
përsëri ndarësin duke përdorur
vidat e dhëna pasi ta keni
pastruar ose pas veprimeve të
tjera nëse e hoqët ndarësin nga
sirtari.
Mos përdorni pajisje mekanike
ose mjete të tjera për të
përshpejtuar procesin e ngrirjes,
përveç atyre që rekomandohen
nga prodhuesi.
Mos e dëmtoni qarkun e ftohësit.
•
•
•
•
•
•
•
• Në rast rrjedhje gazi
(si për shembull gazi
propan, gazi LPG etj.),
ajroseni menjëherë pa e
prekur spinën elektrike.
Mos e prekni pajisjen ose
kabullin e korrentit.
Mos përdorni ventilator ajrimi.
Një shkëndijë mund të
shkaktojë shpërthim ose zjarr.
Përdorni vetëm llambat LED të
dhëna nga prodhuesi ose agjenti
i shërbimit.
Fëmijët duhet të mbikëqyren për
tu siguruar që të mos luajnë me
pajisjen.
Mbajini gishtat lart nga zonat ku
mund t'i kapni; hapësira midis
dyerve dhe kasës janë të vogla
sepse duhet.
Mos i lini fëmijët të varen mbi
derë.
Nëse jo, mund të ndodhë një
lëndim serioz.
Ekziston Rreziku i bllokimit të
fëmijëve.
Mos i lini fëmijët të hyjnë brenda
në frigorifer.
Shishet duhet të vendosen
pranë njëra tjetrës në mënyrë që
të mos bien.
Ky produkt është bërë vetëm
për ruajtjen e ushqimit në një
•
-
•
-
-
-
-
-
Shqip - 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
362
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
e
•
•
.
i
�� 2:33
-
• Mos u mundoni ta riparoni,
çmontoni ose modifikoni
vetë pajisjen.
- Mos përdorni asnjë lloj sigurese
(si për shembull bakër, tel çeliku,
etj.) përveç siguresave standarde.
- Kur e riparoni ose instaloni
përsëri pajisjen, kërkohet që të
kontaktoni me qendrën tuaj më
të afërt të shërbimit.
- Nëse nuk veprohet kështu mund
të ndodhin goditje elektrike, zjarr,
probleme me produktin ose
lëndime.
• Nëse pajisja bën një
zhurmë të çuditshme,
djegie ose erë ose tym,
-
•
•
•
•
•
•
hiqeni menjëherë nga
priza dhe kontaktoni me
qendrën më të afërt të
shërbimit.
Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë rrezik
goditjesh elektrike ose zjarri.
Hiqeni spinën elektrike nga priza
para se të ndërroni llambat e
frigoriferit.
Përndryshe ekziston rreziku i
goditjeve elektrike.
Nëse keni vështirësi kur ndërroni
dritën, kontaktoni me agjentin e
shërbimit.
Nëse produktet janë të pajisura
me Llambën LED, mos e
çmontoni Kapakun e Llambës
dhe Llambën LED vetë.
Ju lutem kontaktoni me agjentin
tuaj të shërbimit.
Vendoseni fort spinën e korrentit
në prizë.
Mos përdorni një spinë korrenti
të dëmtuar, kabull korrenti të
dëmtuar ose prizë muri të liruar.
Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
Mos vendosni një enë të
mbushur me ujë mbi frigorifer.
Nëse derdhen, ekziston rreziku i
goditjeve elektrike.
Mos shikoni drejtpërdrejt te
INFORMACIONE SIGURIE
-
ambient shtëpiak.
Asnjëherë mos i vendosni gishtat
ose objekte të tjera në vrimën e
dispenserit, govatën e akullit ose
kovën e prodhimit të akullit.
Kjo mund të shkaktojë lëndime
personale ose dëmtime materiale.
Mos i futni duart, këmbët ose
objekte metalike (si për shembull
shkopinj, etj.) në fund ose prapa
frigoriferit.
Kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose lëndime.
Çdo majë e mprehtë mund të
shkaktojë lëndime personale.
Shqip - 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
363
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
llamba LED UV për periudha të
gjata kohe.
- Kjo mund të shkaktojë lodhje
të syve për shkak të rrezeve
ultravioletë.
• Mos vendosni produkte
farmaceutike të ndjeshme ndaj
temperaturës të ulët, materiale
shkencore ose produkte të tjera
të ndjeshme ndaj temperaturës
të ulët në frigorifer.
- Produktet që kërkojnë kontrolle
të rrepta të temperaturës nuk
SHENJAT E KUJDESIT
duhet të vendosen në frigorifer.
PËR PËRDORIMIN
• Për të arritur rendimentin • Nuk ka nevojë ta shkëputni
frigoriferin nga rrjeti elektrik nëse
më të mirë nga produkti,
do të largoheni për më pak se
- Mos vendosni ushqime shumë
tre javë.
pranë përballë ventilatorëve në
Por hiqni të gjitha ushqimet nëse
pjesën e pasme të pajisjes pasi
do të largoheni për tre javë ose
kjo mund të pengojë qarkullimin
më shumë.
e lirë të ajrit në dhomën e
Hiqeni frigoriferin nga priza
frigoriferit.
dhe pastrojeni, shpëlajeni dhe
- Mbështilleni ushqimin mirë ose
thajeni.
vendoseni në enë të izoluara
• Mos vendosni pije të
nga ajri para se t'i vendosni në
karbonizuara ose shkumëzuese
frigorifer.
në dhomën e ngrirësit.
- Mos vendosni ushqim të ri për
Mos vendosni shishe ose enë
ngrirje pranë ushqimit ekzistues.
prej qelqi në ngrirës.
• Mos vendosni pije me gaz, në
- Kur përmbajtja e tyre të ngrijë,
gotë ose në shishe brenda në
qelqi mund të thyhet dhe të
ngrirës.
shkaktojë lëndim personal dhe
- Ena mund të ngrijë dhe të çahet,
dëmtim të pronës.
dhe kjo mund të shkaktojë
• Mos e modifikoni frigoriferin.
lëndime.
Modifikimet e paautorizuara
• Ju lutemi vëreni numrin e herëve
mund të shkaktojnë probleme
që mund të ruhet ushqimi dhe
sigurie. Për të kthyer mbrapsht
datat e skadencës të ushqimeve
një modifikim të paautorizuar, ne
të ngrira.
do t'ju tarifojmë për pjesët dhe
•
-
KUJDES
-
•
•
•
Shqip - 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
364
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
•
-
�� 2:33
-
•
•
•
•
•
•
-
•
-
•
mbylleni valvulën e ujit:
Përndryshe mund të ndodhë
rrjedhje.
Fshijeni lagështinë e tepërt
nga brenda dhe lërini dyert të
hapura.
Përndryshe mund të krijohet erë
dhe lagështi.
Kur frigoriferi laget nga uji,
hiqni spinën nga priza elektrike
dhe kontaktoni me qendrën
e shërbimit të Samsung
Electronics.
Mos ushtroni forcë goditëse ose
të tepërt mbi sipërfaqen prej
xhami.
Qelqi i thyer mund të shkaktojë
dëmtim personal dhe/ose dëmtim
të pronës.
Mos u ulni ose varni në derën
ose banakun e frigoriferit.
Kjo mund të bëjë që frigoriferi të
përmbyset, të shkëputet dera ose
të kapni dorën në hapësirën e
derës, dhe kjo mund të shkaktojë
dëmtime të pronës ose lëndime
personale.
Nëse kordoni elektrik
është dëmtuar, ai duhet të
zëvendësohet nga prodhuesi,
personeli i shërbimit ose persona
me kualifikime të ngjashme për
të shmangur rreziqet.
INFORMACIONE SIGURIE
e
punën.
Mos e ndryshoni ose modifikoni
funksionalitetin e frigoriferit.
Ndryshimet ose modifikimet
mund të shkaktojnë lëndim
personal dhe/ose dëmtime të
pronës.
Çdo ndryshim ose modifikim
i kryer nga një palë e tretë
mbi këtë pajisje të kompletuar
nuk mbulohet nga shërbimi
i garancisë të Samsung dhe
Samsung nuk është përgjegjës
për problemet e sigurisë dhe
dëmtimet që mund të shkaktohen
nga modifikimet e palëve të 3ta.
Mos i bllokoni vrimat e ajrit. Nëse
vrimat e ajrit bllokohen,
veçanërisht me një qese plastike,
frigoriferi mund të ftohet së
tepërmi.
Nëse kjo mbi ftohje zgjat shumë,
filtri i ujit mund të çahet dhe të
shkaktojë rrjedhje të ujit.
Përdorni vetëm bërësin e akullit
që është dhënë me frigoriferin.
Furnizimi me ujë në këtë frigorifer
duhet të instalohet/lidhet vetëm
nga një person i përshtatshëm
i kualifikuar dhe të lidhet vetëm
me një furnizim uji të pijshëm.
Nëse do të bëni pushime të gjata
ose një udhëtim biznesi dhe nuk
do t'i përdorni dispenserët e ujit,
Shqip - 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
365
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
• Mos mbani vaj vegjetal në
koshat e derës së frigoriferit. Vaji
mund të mpikset, duke marrë
shije të keqe dhe duke u bërë i
vështirë në përdorim. Për më tej,
ena e hapur mund të pikojë dhe
vaji i pikuar mund të shkaktojë
plasaritjen e koshit të derës. Pas
hapjes së enës së vajit, është
më mirë që ta mbani enën në
një vend të freskët dhe me hije,
si p.sh. në dollap ose në bufe.
- Shembuj vaji vegjetal: vaji i ullirit,
vaji i misrit, vaji i farave të rrushit
etj.
KUJDES
•
•
SHENJAT E KUJDESIT
PËR PASTRIMIN DHE
MIRËMBAJTJEN
• Mos spërkatni me
produkte pastrimi
drejtpërdrejt mbi ekran.
Letrat e printuara mbi ekran
mund të hiqen.
Nëse ndonjë substancë e huaj
si uji ka hyrë në pajisje, hiqeni
spinën nga priza dhe kontaktoni
me qendrën më të afërt të
shërbimit.
Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
Hiqni rregullisht të gjitha
•
•
-
substancat e huaja, si p.sh.
pluhura ose ujë, nga terminalet
e spinës elektrike dhe pikat e
kontaktit me një leckë të thatë.
Hiqeni spinën nga priza dhe
pastrojeni me një leckë të thatë.
Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
Mos e pastroni pajisjen duke
spërkatur ujë drejtpërdrejt mbi të.
Mos përdorni benzinë, hollues,
Clorox ose klorur për ta pastruar.
Ato mund të dëmtojnë sipërfaqen
e pajisjes dhe mund të shkaktojnë
zjarr.
• Para se ta pastroni
dhe të kryeni procesin
e mirëmbajtjes, hiqeni
spinën e pajisjes nga
priza në mur.
- Nëse nuk veprohet kështu
kjo mund të shkaktojë goditje
elektrike ose zjarr.
• Përdorni një sfungjer të pastër
ose leckë të butë, në kombinim
me detergjent mesatar në
ujë të ngrohtë për të pastruar
frigoriferin.
• Mos përdorni pastrues me veti
gërryese ose të ashpra, si p.sh.
spërkatës dritaresh, pastrues me
fërkim, lëngje të djegshme, acid
-
•
P
•
•
Shqip - 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
366
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
.
e
�� 2:33
të parë cili ftohës është përdorur
për frigoriferin tuaj.
Kur ky produkt përmban gazra
të ndezshëm (Ftohës R-600a),
kontaktoni me autoritetet lokale
në lidhje me hedhjen e sigurt
të këtij produkti. Përdoret
ciklopentan si gaz izolimi.
Gazrat në materialin e izolimit
kërkojnë procedura të veçanta
hedhjeje.
Ju lutem kontaktoni me
autoritetet lokale në lidhje me
hedhjen e sigurt mjedisore të
këtij produkti.
Sigurohuni që asnjë nga tubat
prapa pajisjeve të jetë dëmtuar
para se ta hidhni.
Tubat do të çahen në një mjedis
të hapur.
SHENJA TË RËNDA
PARALAJMËRIMI PËR • Bërja e shërbimeve në këtë
pajisje është e rrezikshme
HEDHJEN
për këdo përveç një Personi
• Lërini raftet në vend në
Shërbimi të Autorizuar.
mënyrë që fëmijët të mos
Në Queensland - Personi i
hipin me lehtësi brenda.
Autorizuar i Shërbimit DUHET
• Sigurohuni që asnjë nga tubat
të ketë një Autorizim për Punë
prapa pajisjes të jetë dëmtuar
Gazi ose Licencë për ftohësit me
para se ta hidhni.
hidrokarbon për të bërë punët
• R-600a ose R-134a përdoret si
e Shërbimit ose riparimit që
një ftohës.
përfshijnë heqjen e kapakëve.
Kontrolloni etiketën e
(Vetëm për Australinë)
kompresorit në pjesën e pasme
• Kur e hidhni këtë frigorifer ose
të pajisjes ose etiketën e
frigoriferë të tjerë, hiqni derën/
klasifikimit brenda frigoriferit për
INFORMACIONE SIGURIE
.
n
ë
klorhidrik, parafinë, koncentrate,
hollues apo pastrues me
përmbajtje produktesh nafte në
sipërfaqet e jashtme (dyer dhe
kasë), pjesët plastike, konturet e
dyerve dhe të brendshme, apo
gomina.
- Këto mund të gërvishtin ose të
dëmtojmë materialin.
• Mos i pastroni raftet ose kapakët
e xhamit me ujë të ngrohtë nëse
janë të ftohta. Raftet dhe kapakët
e xhamit mund të thyhen nëse
ekspozohen në ndryshime të
befta të temperaturës ose nëse
pësojnë goditje si p.sh. përplasje
apo rënie.
PARALAJMËRIM
Shqip - 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
367
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
-
•
•
-
•
-
izolimet e derës, shulin e derës
numrin e hapjeve të derës kur
energjia është e fikur.
në mënyrë që fëmijët ose kafshët
të mos bllokohen brenda.
- Por, nëse ndërprerja e energjisë
elektrike zgjat më shumë se 24
Fëmijët duhet të mbikëqyren për
orë, hiqni të gjitha ushqimet e
t'u siguruar që të mos hyjnë dhe
ngrira.
të mos luajnë me pajisjen.
• Nëse janë dhënë çelësa bashkë
Nëse bllokohen brenda, fëmijët
me frigoriferin, çelësat duhet të
mund të lëndohen ose të mbyten
mbahen larg fëmijëve dhe nuk
për vdekje.
duhet të jenë pranë pajisjes.
Ju lutem hidheni materialin e
• Pajisja mund të mos funksionojë
paketimit për këtë produkt në
njëlloj (mundësia e shkrirjes
një mënyrë të shëndetshme për
së përmbajtjeve ose rritja e
mjedisin.
temperaturës shumë të ngrohtë
Mbajini të gjitha materialet e
në ndarjen e ushqimeve të
paketimit larg arritjes të fëmijëve
ngrira) kur ajo vendoset për
pasi materialet e paketimit mund
një periudhë të gjatë kohe nën
të jenë të rrezikshme për fëmijët.
nivelin e ftohtë të gamës së
Nëse një fëmijë vendos një çantë
temperaturës për të cilën është
mbi kokën e tij, kjo mund të
projektuar frigoriferi.
shkaktojë mbytje.
• Në rast të ushqimeve të veçanta,
mbajtja e tyre në frigorifer mund
të ndikojë keq te ruajtja e tyre
KËSHILLA TË TJERA
për shkak të karakteristikave të
PËR PËRDORIMIN E
tyre.
DUHUR
• Pajisja juaj nuk krijon akull, që
Në raste të ndërprerjes të
do të thotë se nuk ka nevojë që
energjisë, thërrisni zyrën më të
të shkrini manualisht pajisjen
afërt të Kompanisë Energjetike
tuaj pasi kjo do të kryhet
dhe pyeteni sa do të zgjatë.
automatikisht.
Shumica e ndërprerjeve të
energjisë rregullohen brenda një • Rritja e temperaturës gjatë
shkrirjes mund të pajtohet me
ose dy orësh dhe nuk ndikojnë
kërkesat ISO.
në temperaturat e frigoriferit tuaj.
Por nëse doni të parandaloni një
Sidoqoftë, duhet të minimizoni
•
•
K
E
-
-
-
-
Shqip - 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
368
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
�� 2:33
INFORMACIONE SIGURIE
,
rritje të tepruar në temperaturën - Mos e mbani derën e pajisjes
e ushqimit të ngrirë gjatë
të hapur për shumë gjatë kur
shkrirjes të pajisjes, ju lutem
vendosni ushqim ose kur e nxirrni
mbështilleni ushqimin e ngrirë në
ushqimin jashtë.
disa shtresa gazete.
Sa më e shkurtër të jetë koha
• Çdo rritje e temperaturës të
e qëndrimit hapur të derës, aq
ushqimit të ngrirë gjatë shkrirjes
më pak akull do të formohet në
mund të shkurtojë jetën e tij të
ngrirës.
ruajtjes.
- Lini hapësirë në të djathtë, majtas,
• Mos i ngrini përsëri ushqimet e
prapa dhe sipër kur e instaloni.
ngrira që kanë shkrirë plotësisht.
Kjo do të ulë konsumin e
energjisë dhe do të mbajë më
poshtë faturat tuaja të energjisë.
Këshilla për Kursimin e
- Për përdorimin më të
Energjisë
efektshëm të energjisë, ju
- Instaloni pajisjen në një dhomë
lutem mbajini të gjitha mjetet
të freskët, të thatë me ajrosjen e
e brendshme si koshat,
duhur.
sirtarët, raftet në vendin e tyre
Sigurohuni të që mos jetë e
siç janë dhënë nga prodhuesi.
ekspozuar nën dritën direkte
të diellit dhe mos e vendosni
asnjëherë pranë një burimi të
Kjo pajisje është synuar për
drejtpërdrejtë nxehtësie (për
t'u përdorur në përdorime
shembull radiator).
shtëpie dhe përdorime të
- Rekomandohet për efikasitet
ngjashme si
energjie që të mos bllokohet
- hapësirat e stafeve të kuzhinës
asnjë vrimë dhe grilë ajrimi.
në dyqane, zyra dhe ambiente të
tjera pune;
- Lëreni ushqimin e ngrohtë që
të ftohet para se ta vendosni në - shtëpi ferme dhe nga klientët në
pajisje.
hotele, motele dhe ambiente të
tjera banimi
- Vendoseni ushqimin e ngrirë në
frigorifer që të shkrijë.
- ambiente të tipit për fjetje dhe
ngrënie mëngjesi;
Mund të përdorni temperaturat
e ulëta të produkteve të ngrira
- furnizime ushqimi dhe aplikime të
për të ftohur ushqimin në frigorifer.
tjera jo shitëse.
Shqip - 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
369
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Vendosja e frigoriferit
K
PËRGATITJA PËR TË MONTUAR
FRIGORIFERIN.
P
s
p
R
m
B
A
Urime për blerjen e frigoriferit tuaj Samsung.
Shpresojmë që të kënaqeni me veçoritë dhe
efikasitetet më të fundit që ofron kjo pajisje e re.
D
C
V
Zgjedhja e vendit më të mirë për Frigoriferin
Thellësia “A”
Zgjidhni :
Gjerësia “B”
908 mm
Lartësia “C”
1797 mm
Lartësia e Përgjithshme “D”
1825 mm
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
908 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
610 mm
• Një vend ku të jetë e lehtë marrja e ujit.
• Një vend pa ekspozimin e drejtpërdrejtë të
diellit.
• Një vend me dysheme të niveluar (ose thuajse
në nivel).
• Një vend me hapësirë të mjaftueshme që dyert
e frigoriferit të hapen lehtë.
• Një vend që lejon hapësirë të mjaftueshme
djathtas, majtas, prapa dhe sipër për qarkullimin
e ajrit.
Nëse frigoriferi nuk ka hapësirë të mjaftueshme,
mund të sjellë ndikim të keq në efikasitetin e
ftohjes dhe konsumin e energjisë.
• Një vend që ju lejon ta lëvizni frigoriferin me
lehtësi nëse ka nevojë për mirëmbajtje ose
shërbim.
• Mos e montoni frigoriferin në vende ku
temperatura është mbi 43 °C (110 °F) ose nën
5 °C (41 °F).
733 mm
P
f
t
K
t
P
p
f
K
d
M
• Çdo matje bazohet në përmasat e
ndërtimit, kështu ato mund të ndryshojnë
në varësi të metodës së matjes.
Shqip - 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
370
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
Kur lëvizni frigoriferin
Për të parandaluar dëmtimet e dyshemesë,
sigurohuni që këmbët e para të nivelimit të jenë në
pozicionin lart (sipër dyshemesë).
Referojuni “SI TA NIVELONI FRIGORIFERIN” në
manual në faqen 23.
HEQJA E DYERVE TË
FRIGORIFERIT
Nëse frigoriferi është shumë i madh për të kaluar
me lehtësi në hapësirën e derës, mund t'i hiqni
dyert e frigoriferit.
Për instalimin e duhur, duhet ta vendosni këtë
frigorifer mbi një sipërfaqe të niveluar, të fortë që ka
të njëjtën lartësi si pjesa tjetër e dyshemesë.
Kjo sipërfaqe duhet të jetë e fortë mjaftueshëm që
të mbajë një frigorifer.
Për të mbrojtur lustrën e dyshemesë, prisni një
pjesë të madhe të kartoni dhe vendoseni poshtë
frigoriferit kur punoni.
Kur lëvizni frigoriferin, duhet ta tërhiqni dhe ta shtyni
drejt para ose prapa.
Mos e rrotulloni nga njëra anë në tjetrën.
Kaçavidë kryq (+) Kaçavidë minus (-)
Pinca
KUJDES
VENDOSJA
Veglat që do t'ju duhen
(nuk janë të përfshira)
Vendosja mbi dysheme
Çelës çikrik
(10 mm)
Çelës allen (4 mm) Çelës allen (5 mm)
• Shkëputeni korrentin e frigoriferit para se
të hiqni dyert ose sirtarët.
• Bëni kujdes të mos rrëzoni, dëmtoni ose
gërvishtni dyert/sirtarët kur t'i hiqni.
• Tregoni kujdes kur të hiqni dyert/sirtarët. Dyert
janë të rënda dhe mund të lëndoheni.
• Vendosini përsëri dyert/sirtarët në mënyrën e
duhur për të shmangur:
- Lagështinë nga hyrja e ajrit.
- Vendosjen jo të sheshtë të derës.
- Shpërdorimin e energjisë për shkak të izolimit të
papërshtatshëm të derës.
ë
�� 2:33
Shqip - 19
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
371
DA68-03194G-09.indb
19
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
ÇMONTONI DYERT E FRIGORIFERIT
4. Hiqeni menteshën (F).
3
1. Me derën të mbyllur, hiqni 3 vidhat që mbajnë
kapakun e sipërm (A) me një kaçavidë kryq (+)
dhe më pas hiqni kapakun e sipërm bashkë me
të gjitha pajisjet e telave.
F
5. Ngrijeni lart derën e frigoriferit dhe hiqeni.
• Gjatë çmontimit dhe rimontimit të derës,
sigurohuni që të mos zhvishen telat
elektrikë.
• Mos e lini derën të bjerë poshtë.
A
4
KUJDES
2. Ndani dy bashkuesit në derën e majtë dhe
bashkuesin në derën e djathtë. (B)
Shtypni fashetën e bardhë (C) të pajisjes
bashkuese të tubit të ujit dhe më pas
shkëputeni tubin e ujit (D).
ÇMONTONI DYERT E NGRIRËSIT
• Sigurohuni që ta hiqni derën e frigoriferit
para se të hiqni derën e ngrirësit.
• Tregoni kujdes me telat e lidhur në fundin e
derës së ngrirësit gjatë çmontimit.
KUJDES
B
B
D
1. Me derën të hapur, hiqni vidhën që mban
kapakun (A) të këmbës niveluese në fund të
derës me një kaçavidë kryq (+) dhe më pas
çmontoni bashkuesin (B).
C
R
F
•
3. Tërhiqni lart levën fiksuese (E) dhe më pas
tërhiqeni përpara.
A
B
S
1
E
E
2. Ngrini lart dhe hiqni kapakun e menteshës së
mesit (C) në menteshën e derës mbi derën e
ngrirësit.
C
Shqip - 20
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
372
DA68-03194G-09.indb
20
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
KUJDES
• Kini kujdes të mos dëmtoni telat në fund
të derës.
Shmangni shkeljen e tyre etj.
2. Futni boshtin e menteshës (C) në vrimën e
menteshës së mesit (D) dhe vendosni kapakun
e menteshës (E).
D
• Kur montoni boshtin e menteshës dhe
kapakun e menteshës, sigurohuni që t'i
montoni në drejtimin e duhur.
4. Duke pasur kujdes që dera të mos e prekë
menteshën e mesit (E), anojeni derën pak
përpara dhe më pas ngrijeni lart për ta hequr.
1
C
VENDOSJA
�� 2:33
3. Ndërsa e shtyni derën në drejtimin e shigjetës,
ngrini lart boshtin e menteshës së mesit (D).
E
D
E
2
3. Me derën të hapur, lidhini bashkuesit në fundin
e derës.
RIVENDOSJA E DYERVE TË
FRIGORIFERIT
• Sigurohuni që ta rivendosni derën e
ngrirësit para se të rivendosni derën e
frigoriferit.
• Para se ta rivendosni, sigurohuni që të gjithë
konektorët e telave në fund të Derës së Ngrirësit
të jenë të lidhur.
KUJDES
Si ta rivendosni derën e ngrirësit.
-
Kini kujdes që të mos i shkelni ose dëmtoni
bashkuesit.
4. Vendosni kapakun e këmbës niveluese me një
kaçavidë kryq (+).
1. Futeni derën te mentesha e poshtme (A) në
drejtimin (1) dhe më pas shtyjeni derën në
drejtimin (2).
Kini kujdes që të mos e gërvishtni derën me
menteshën e mesit (B).
B
A
2
1
Shqip - 21
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
373
DA68-03194G-09.indb
21
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Si të montoni derën e frigoriferit
5. Lidhni tubin e ujit (C). Lidhni dy bashkuesit në
derën e majtë dhe bashkuesin (E) në derën e
djathtë.
1. Vendoseni derën e hequr të frigoriferit te
mentesha e mesit.
E
E
C
2. Rrëshqiteni menteshën e frigoriferit (A) në folenë
fiksuese dhe më pas shtypeni që të jetë në një
drejtim me vrimën në derë.
6. Vendosni pjesën e përparme të kapakut të
sipërm dhe më pas shtypeni nga prapa deri sa
të qëndrojë rrafsh. Rivendosni vidhat.
A
3. Futni levën fiksuese (B) në drejtimin e shigjetës
dhe më pas paloseni poshtë për ta montuar.
• Montoni dyert e frigoriferit dhe ngrirësit
në rendin e kundërt të çmontimit.
• Nëse bashkuesit e telave montohen të
kryqëzuar, ekrani nuk do të punojë si duhet.
KUJDES
B
B
E
4. Montoni bashkuesit e telave.
Qendra e vijës treguese
N
R
H
S
P
p
v
m
n
u
m
N
m
e
p
N
ë
p
d
V
s
b
n
-
Shqip - 22
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
374
DA68-03194G-09.indb
22
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
Nëse frigoriferi vendoset mbi një dysheme që nuk
është në nivel, kjo mund të shkaktojë një diferencë
në lartësi midis dyerve.
Si ta niveloni frigoriferin
Për të shmangur rrezikun nga
paqëndrueshmëria e frigoriferit,
vendoseni frigoriferin në një
mbështetëse horizontale dhe
nivelojeni në përputhje me
udhëzimet e mëposhtme për
montimin.
Nëse nuk veprohet kështu, kjo
mund të shkaktojë përmbysjen
e frigoriferit dhe lëndime
personale.
Nëse pjesa përpara e pajisjes
është pak më lart se pjesa e
pasme, dera mund të hapet
dhe të mbyllet më me lehtësi.
Vendosja e frigoriferit mbi një
sipërfaqe të paniveluar do të
bëjë që frigoriferi të mos jetë në
nivel.
• Futni një kaçavidë minus (-) në folenë e levës së
kontrollit për nivelimin e këmbës dhe nivelojeni
duke e rrotulluar levën e kontrollit në drejtim orar
ose antiorar.
Kur e rrotulloni levën në drejtim orar, e ngrini lart
frigoriferin.
Kur e rrotulloni levën në drejtim antiorar, e ulni
poshtë frigoriferin.
Kaçavida minus (-)
VENDOSJA
�� 2:33
NIVELIMI I FRIGORIFERIT DHE
RREGULLIMI I LARTËSISË DHE
HAPËSIRËS TË DYERVE.
Leva e kontrollit
• Nëse frigoriferi nuk është në nivel prapa
dhe përpara, vendosni një panel të fortë
(si p.sh. një panel plastik, vizore plastike
etj.) në dysheme ku do të qëndrojnë
këmbët e pasme dhe më pas fiksojeni
me një ngjitës plastik.
Kur ta shtyni frigoriferin, sigurohuni që
këmbët e pasme të qëndrojnë mbi panel.
• Nëse keni një dysheme druri ose një dysheme
të ngjashme me materiale të buta, kini kujdes
që të mos e dëmtoni dyshemenë kur e shtyni
frigoriferin në vendin e tij.
- Mos montoni frigoriferin,
këmbët e tij duhet të prekin
mirë në dysheme.
Këmbët duhet të ndodhen
prapa çdo dere.
Futni kaçavidën minus dhe
shtrëngojeni në drejtimin e
shigjetës.
Shqip - 23
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
375
DA68-03194G-09.indb
23
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
SI TA RREGULLONI LARTËSINË E
DERËS
Unazat elastike të përfshira me frigoriferin.
Nëse një nga dyert është po e
ulët se tjetra.
1 mm
• Kontrolloni nëse frigoriferi
është në nivel para se të
rregulloni derën.
• Rregulloni diferencën e lartësisë së derës duke
futur një unazë elastike (1) siç tregohet midis
derës dhe menteshës.
Mund t'i përdorni unazat në derën e anës së
djathtë të ndarjes së ushqimeve të freskëta dhe
në të dyja anët e ndarjes së ngrirësit.
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
SI TA RREGULLONI HAPËSIRËN E
DERËS
Nëse hapësira midis dyerve të majta dhe të djathta
të ndarjes së frigoriferit nuk është uniforme.
• Mund ta rregulloni hapësirën
duke rrotulluar bulonin në
pjesën e sipërme djathtas të
derës së ndarjes së zonës për
ruajtjen e ftohtë.
• Mos e rrotulloni shumë bulonin.
Mund ta thyeni.
(1)
• Pasi të kontrolloni diferencën e lartësisë, zgjidhni
një unazë elastike me trashësinë e duhur. Futni
vetëm një unazë elastike - nëse futni dy ose
më shumë unaza elastike, kjo mund të bëjë që
unazat elastike të rrëshqasin e të dalin ose të
bëjnë një zhurmë nga fërkimi.
• Ngrijeni lart derën e poshtme dhe futni
unazën elastike në hapësirën midis derës dhe
menteshës.
• Për të shmangur lëndimet, futini dhe
hiqini me kujdes unazat elastike.
• Mbajini unazat elastike larg fëmijëve dhe
sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me to dhe të
mos i futin në gojë.
I
D
N
k
P
m
S
m
J
b
L
N
d
N
u
p
P
d
m
P
d
1. Me dyert e mbyllura, hiqni 3 vidhat që mbajnë
kapakun e sipërm me një kaçavidë kryq dhe më
pas hiqeni bashkë me të gjitha kabllot e lidhura.
•
KUJDES
• Unazat elastike 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
dhe 2,5 mm janë të përfshira me
frigoriferin.
• Nëse frigoriferi është në nivel para se ta
mbushni me ushqime, frigoriferi mund të
humbasë ekuilibrin për shkak të peshës së
ushqimeve.
Në rast se ndodh kjo, rregulloni përsëri nivelimin
me të njëjtën procedurë.
• Nëse e ngrini shumë lart derën, ajo mund të
fërkohet me kapakun e sipërm.
2. Rrotullojeni bulonin me
një çelës L heksagonal
4 mm për të rregulluar
hapësirën.
3. Rrotullojeni bulonin në drejtimin orar (
)
për ta zgjeruar hapësirën. Rrotullojeni bulonin
në drejtimin antiorar (
) për ta ngushtuar
hapësirën.
Shqip - 24
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
376
DA68-03194G-09.indb
24
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
.
ë
�� 2:33
Lidhja me linjën e furnizimit të ujit.
Një dispenser uji me një filtër është një nga
karakteristikat ndihmuese të frigoriferit tuaj të ri.
Për të ndihmuar në shëndetin e mirë, filtri i ujit heq
mbetjet e padëshiruara nga uji.
Sidoqoftë, ai nuk sterilizon ose shkatërron
mikroorganizmat.
Ju duhet të blini një sistem pastrimi të ujit për ta
bërë këtë.
Linja e ujit lidhet gjithashtu me bërësin e akullit.
Në mënyrë që prodhuesi i akullit të funksionojë si
duhet, kërkohet një presion uji prej 138~862 kPa.
Nëse frigoriferi instalohet në një vend me presion
uji të ulët (më pak se 20 psi), mund të instaloni një
pompë për të kompensuar presionin e ulët.
Pasi të keni lidhur linjën e ujit, sigurohuni që
depozita e ujit brenda frigoriferit të jetë e mbushur
mirë.
Për ta bërë këtë, shtypni levën e dispenserit të ujit
derisa të dalë uji nga çezma.
• Mjetet ndihmëse të instalimit të ujit janë
të disponueshme me kosto ekstra te
shitësi juaj.
Rekomandojmë që të përdorni një paketë
montimi për linjën e ujit që ka tuba bakri
dhe bulona kompresioni 6 mm (¼”).
• Seti i ri i tubave të dhënë me pajisjen duhen
përdorur dhe setet e vjetër të tubave nuk duhet
të përdoren përsëri.
1. Së pari, mbylleni linjën kryesore
të furnizimit të ujit.
2. Gjeni linjën më të afërt të ujit të ftohtë të pijshëm
dhe instaloni kllapën e tubit dhe valvulën e
mbylljes.
VENDOSJA
E
INSTALIMI I LINJËS TË
DISPENSERIT TË UJIT
Linja e ujit të ftohtë
Kllapa e tubit
Valvula e mbylljes
3. Lidheni mjetin ndihmës të instalimit të linjës së
ujit me valvulën e mbylljes.
Linja e ujit të
ftohtë
Mjeti ndihmës i
instalimit të linjës të ujit
Kllapa e tubit
Valvula e
mbylljes
Lidhja e linjës të furnizimit të ujit me
frigoriferin
Ka disa artikuj që duhet t'i blini për të përfunduar
këtë lidhje.
Mund t'i gjeni këto artikuj të shitur si pajisje
ndihmëse në dyqanin më të afërt të materialeve.
Përdorni Tuba Bakri
Përdorni Tuba Plastike
• Tub bakri ¼”
• Dado kompresioni ¼”
(1copë)
• Unazë metalike (2cp)
• Tub plastik ¼”
→ fundi i derdhur
(pjesa e fryrë)
• Dado kompresioni ¼”
(1copë)
Shqip - 25
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
377
DA68-03194G-09.indb
25
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
5. Pasi të keni ndezur frigoriferin, lëreni bërësin e
akullit të bëjë akull për 1 deri në 2 ditë.
Pas kësaj periudhe kohore, hidhni 1 ose 2
kovat e para me akull që bën grirësi në mënyrë
që të siguroheni që të jenë larguar të gjitha
papastërtitë nga linja e ujit.
Frigoriferi
Dado kompresioni
(1/4”) (e montuar)
Unazë metalike
(nuk është e
përfshirë)
Tub plastik
(i montuar)
Montim
kompresioni
(i montuar)
Fund i formuar
(llambë)
Dado kompresioni
(B) (1/4”) (nuk
është e përfshirë)
P
P
• Lidheni linjën e ujit vetëm me një burim uji
të pijshëm.
• Nëse ju duhet të riparoni ose çmontoni linjën e
ujit, prisni 1/4“ tub plastik për tu siguruar që të
bëni një lidhje të pastër, pa rrjedhje.
• Mund ta testoni shpejt linjën e ujit duke përdorur
një gotë kartoni.
Në kushte normale, dispenseri i ujit mund të
mbushë një gotë 170 cc në rreth 10 sekonda.
Tub bakri ose Tub plastik (A)
(nuk është i përfshirë)
(nuk është i përfshirë)
VEÇORITË E PRODUKTIT
Linja e furnizimit të ujit shtëpiak
1. Lidheni linjën e ujit të shtëpisë me pajisjet e
montuara të kompresionit.
- Nëse po përdorni tuba bakri, rrëshqitni bulonin
e kompresionit (B) (nuk është dhënë) dhe
unazën metalike (nuk është dhënë) mbi tubin
prej bakri (nuk është dhënë) siç tregohet.
- Nëse po përdorni tuba plastike (A), vendoseni
fundin e derdhur (pjesën e fryrë) të tubit plastik
(A) në montimin e kompresionit.
KUJDES
• Mos e përdorni pa fundin e derdhur
(pjesën e fryrë) të tubit plastik (A).
• FTOHJA E TREFISHTË
- Ndarja e ngrirësit/e ushqimeve të freskëta/e
konvertueshme mund ta ruajnë temperaturën/
lagështinë optimale duke përdorur secila
kondensatorin. Dhe aromat nuk do të përzihen
po ashtu.
• ZONA ELASTIKE
- Ekziston mundësia për ruajtje të ndryshme të
ushqimeve duke përdorur opsionet e ngrirësit/
ftohjes/zgjedhjes së ftohjes dhe akullit të hollë.
• CHILL (Ftohtësi e akullt)
- Teknologjia e temperaturës fikse do të ruajë
freskinë.
2. Shtrëngojeni dadon e kompresionit (B) në
montimin e kompresionit.
Mos e shtrëngoni tepër dadon e kompresionit (B).
3. Hapeni ujin dhe kontrolloni për ndonjë rrjedhje.
Nëse gjeni pika uji ose rrjedhje në vendet
e lidhjes, mbylleni furnizimin kryesor të ujit.
Kontrolloni lidhjet, dhe nëse është e nevojshëm,
shtrëngojini.
4. Kaloni 4 litra ujë nëpër filtër para se të pini ose
të përdorni ujin nga frigoriferi. (Kaloni ujë për
rreth 6 minuta.)
Për të kaluar ujin, shtyni një gotë të madhe ose
enë drejt levës të dispenserit të ujit.
Mbusheni gotën, zbrazeni në lavamanin e
kuzhinës pasi të jetë mbushur dhe përsëriteni.
Shqip - 26
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
378
DA68-03194G-09.indb
26
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
Përdorimi i frigoriferit tuaj Samsung
PËRDORIMI I PANELIT TË KONTROLLIT
i
�� 2:33
(4)
(2)
(5)
(7)
(3)
(8)
(6)
(1)
PËRDORIMI
r
(1)
Freezer (Ngrirësi) (mbajeni 3 sek për
Power Freeze (Ngrirja me fuqi))
(2)
Prekeni këtë buton për ta vendosur
ngrirësin në temperaturën e dëshiruar.
Mund ta vendosni temperaturën nga
-23 °C deri në -15 °C. Mbajeni të shtypur
këtë buton për 3 sekonda për të ulur
kohën që duhet për të ngrirë produktet në
ngrirës.
Kjo mund të jetë e dobishme nëse ju duhet
të ngrini shpejt artikuj që prishen lehtë ose
nëse temperatura në ngrirës është ngrohur
shumë.
(Për shembull, nëse dera është lënë hapur.)
Door Alarm (Alarmi i derës)
(mbajeni 3 sek për °C↔°F)
Ky buton shërben për dy qëllime:
1. Për të ndezur dhe fikur alarmin e hapjes
të derës.
Nëse alarmi i derës është vendosur në
aktiv, bie alarmi nëse një derë e frigoriferit
është lënë e hapur për më shumë se dy
minuta.
Alarmi ndalon kur mbyllni derën. Funksioni
i alarmit të derës është para vendosur në
On (Ndezur) nga fabrika.
Mund ta fikni duke e prekur dhe duke e
lëshuar më pas këtë buton.
Mund ta riktheni përsëri në të njëjtën
mënyrë.
Ikona ndizet kur funksioni është i ndezur.
Kur funksioni i Alarmit të Derës është i
ndezur dhe bie tingulli i alarmit, Ikona e
Alarmit të Derës do të pulsojë dhe alarmi
do të bjerë.
2. Mbajeni të shtypur këtë buton për
3 sekonda për t'i ndryshuar njësitë e
temperaturës midis °C dhe °F.”
Shqip - 27
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
379
DA68-03194G-09.indb
27
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
(3)
Energy Saver (Kursimi i energjisë)
(mbajeni 3 sek për Control Lock (Kyçi i
kontrollit))
Prekja e këtij butoni aktivizon ose çaktivizon
modalitetin e Kursimit të Energjisë. Kur
e aktivizoni Kursimin e Energjisë, ndizet
ikona e Kursimit të Energjisë.
Fikeni Kursimin e Energjisë dhe ikona do të
fiket.
Funksioni i Kursimit të energjisë është i
caktuar si aktiv në fabrikë "ON" (Ndez).
Nëse shfaqet kondensim ose pika uji
në dyer, fikeni modalitetin e Kursimit të
Energjisë.
Po ashtu, prekja e këtij butoni për 3
sekonda aktivizon Control Lock (Kyçi i
kontrollit) që bllokon panelin e ekranit dhe
butonat e dispenserit që butonat të mos
përdoren.
Prekeni për 3 sekonda për ta zhbllokuar.
(5)
Cool Select+
(Dhoma e zgjedhjes së ftohtësisë)
Butoni CoolSelect+ (Zgjedhja e ftohtësisë+)
ju lejon që të caktoni Dhomën e zgjedhjes
së ftohtësisë poshtë në të djathtë të
frigoriferit tuaj te një nga katër parametrat:
Ngrirësi, Ngrirje e butë, Ftohtësi e akullt
ose Freski.
Shtypni butonin CoolSelect+ për tre
sekonda për të aktivizuar funksionin e
Dhomës së zgjedhjes së ftohtësisë dhe më
pas zgjidhni një nga katër parametrat.
Freezer (Ngrirësi)
Zgjidhni Freezer (Ngrirësi) për të caktuar të
njëjtën temperaturë me ngrirësin.
• Përdorni këtë parametër për t'i mbajtur
ushqimet të ngrira.
Soft Freezing (Ngrirja e butë)
(4)
Zgjidhni Soft Freezing (Ngrirja e butë) për
ta caktuar temperaturën në -5 °C.
• Përdorni këtë parametër për të mbajtur
të freskët mishin dhe peshkun për një
kohë më të gjatë se në frigorifer.
Fridge (Frigoriferi)
(mbajeni për 3 sek për Power Cool
(Ftohja me fuqi))
Prekeni këtë buton për ta vendosur
frigoriferin në temperaturën e dëshiruar.
Mund ta vendosni temperaturën nga 1 °C
deri në 7 °C. Mbajeni të shtypur këtë buton
për 3 sekonda për të ulur kohën që duhet
për të ftohur produktet në frigorifer.
Kjo mund të jetë e dobishme nëse ju duhet
të ftohni shpejt artikuj që prishen lehtë
ose nëse temperatura në frigorifer është
ngrohur shumë.
(Për shembull, nëse dera është lënë hapur.)
Chill (Ftohtësi e akullt)
Zgjidhni Chill (Ftohtësi e akullt) për ta
caktuar temperaturën në -1 °C.
• Përdorni këtë parametër për të ruajtur
ushqime të zgjedhura si biftek, peshk,
proshutë dhe djathë.
Cool (Ftohtësia)
Zgjidhni Cool (Ftohtësi) për ta caktuar
temperaturën në 2 °C.
• Përdorni këtë parametër për të ruajtur
pijet (lëngje frutash, pije të gazuara dhe
birrë), perimet, frutat, etj.
Shqip - 28
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
380
DA68-03194G-09.indb
28
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
Ice Type (Lloji i akullit)
(8)
Përdorimi i filtrit të ujit
Kjo ikonë do të ndizet kur duhet të ndërroni
filtrin.
Pasi të përdorni rreth 1100 litra ujë,
treguesi i filtrit do të ndizet.
(për rreth 6 muaj)
Kur të hapni ose të mbyllni derën, ikona
do të pulsojë me ngjyrë të kuqe për disa
sekonda.
Pasi të montoni filtrin e ri të ujit, mbani të
shtypur butonin Crushed Ice (Akull i thërrmuar)
për 3 sekonda për ta rivendosur filtrin.
- Nëse uji nuk shpërndahet ose
shpërndahet ngadalë, ju duhet të
ndërroni filtrin e ujit sepse filtri i ujit
është bllokuar.
- Disa zona kanë sasi të mëdha gëlqereje
në ujë të cilat bëjnë që filtri i ujit të
bllokohet më shpejt.
Prekni butonin Ice Type (Lloji i akullit) për të
ndryshuar llojin e akullit.
Sa herë që prekni butonin Ice Type,
modalitetet e akullit me kuba dhe akullit të
thërrmuar dhe ikona Cubed Ice (Akull në
kuba) ose Crushed Ice (Akull i thërrmuar)
do të ndizet duke treguar zgjedhjen tuaj.
Nëse nuk keni nevojë për akull,
çaktivizojeni funksionin për të kursyer
konsumin e ujit dhe të energjisë.
(Shikoni më poshtë Ice Maker Off
(Prodhuesi i akullit joaktiv)).
Ndriçimi
Prekni butonin Cubed (Në kuba) për tre
sekonda për ta vendosur llambën LED të
dispenserit (poshtë ekranit) në modalitetin
e vazhdueshëm që ajo të qëndrojë
vazhdimisht e ndezur.
Nëse doni që llamba e dispenserit të ndizet
vetëm kur dikush përdor dispenserin,
prekni këtë buton për 3 sekonda për të
çaktivizuar modalitetin e vazhdueshëm.
(7)
Filtri
PËRDORIMI
�� 2:33
(6)
Anulimi i modalitetit të ekspozimit
Ice Maker Off (Prodhuesi i akullit
joaktiv) (mbajeni për 3 sek)
Shtypni butonin Ice Maker Off (Prodhuesi
i akullit joaktiv) për 3 sekonda derisa të
ndizet treguesi Ice Maker Off (
).
KUJDES
• Në rastin e modalitetit të ekspozimit, ai
duhet se punon por nuk nxjerr ajër të ftohtë.
Për ta anuluar këtë modalitet, shtypni
butonat Freezer (Ngrirësi), Fridge
(Frigoriferi) dhe Door Alarm (Alarmi i
derës) në të njëjtën kohë për 5 sekonda
deri sa të dëgjoni një “ding dong”.
Ose mund ta anuloni modalitetin e
ekspozimit duke e fikur.
Shqip - 29
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
381
DA68-03194G-09.indb
29
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
NDËRRIMI I FILTRIT TË UJIT
PARALAJMËRIM
• Për të ulur rrezikun e dëmtimeve të
pronës nga uji MOS përdorni marka të
zakonshme të filtrave të ujit në frigoriferin
SAMSUNG.
PËRDORNI VETËM FILTRA UJI TË
MARKËS SAMSUNG
SAMSUNG nuk do të jetë përgjegjës
për asnjë dëmtim, përfshirë, por jo
të kufizuara në dëmtime të pronës
të shkaktuara nga rrjedhjet e ujit prej
përdorimit të filtrave të zakonshëm të
ujit.
H
b
i
2
3
1
3. Vendosni një filtër të ri në kasën e filtrit ( 4 ).
2
4
(E kuqe)
3
Frigoriferët SAMSUNG janë projektuar që
të punojnë VETËM ME FILTRIN E UJIT TË
SAMSUNG.
Drita Filtër bëhet e kuqe për t'ju treguar kur është
koha për të ndërruar fishekun tuaj të filtri të ujit.
Për t'ju dhënë kohë që të merrni një filtër të ri, drita
e kuqe ndizet para se kapaciteti i filtrit aktual të
mbarojë.
Ndërrimi i filtrit në kohë ju siguron ujin më të freskët
dhe të pastër nga frigoriferi juaj.
4
4. Shtyjeni filtrin dhe pastaj rrotullojeni në drejtim
orar derisa të kyçet.
• Nëse keni probleme për të vendosur
filtrin e ujit për shkak të presionit të lartë
të ujit, mbylleni valvulën e furnizimit me
ujë.
• Simboli i mbylljes duhet të renditet së bashku
me vijën treguese.
1. Mbylleni linjën e furnizimit të ujit.
Pastaj, rrotulloni filtrin e ujit ( 1 ) rreth 1/4 në
drejtim të kundërt orar.
2. Tërhiqeni filtrin e ujit ( 1 ) nga kasa e filtrit ( 2 ).
2
1
• Për të ndërruar filtrin e ujit më lehtë,
mbylleni valvulën e furnizimit me ujë.
• Disa herë, është e vështirë të çmontohet filtri i
ujit sepse papastërtitë e ujit mund ta bëjnë që të
ngjitet. Nëse keni vështirësi, kapeni mirë filtrin e
ujit dhe tërhiqeni fort.
• Kur tërhiqni filtrin e ujit, mund të rrjedhë pak
ujë nga hapësirat. Kjo është normale. Për të
minimizuar rrjedhjet e ujit, mbajeni fishekun e
filtrit horizontal kur e tërhiqni.
• Për të parandaluar rrjedhjen e tepërt, zbrazeni
sirtarin e filtrit të ujit ( 3 ) dhe pastrojeni pjesën
rrotull kasës të filtrit ( 2 ).
5. Prekeni butonin “Crushed/Hold 3 sec for Filter
Reset” (Akulli i thërrmuar/Mbaje 3 sek për
rivendosjen e filtrit) ( (Filter Reset) (Rivendosja e Filtrit) ) për rreth 3
sekonda për ta rivendosur filtrin e ujit. Ngjyra e
treguesit nga e kuqe do të fiket.
6. Nëse e mbyllët furnizimin me ujë, hapeni përsëri.
• Për një filtër uji zëvendësues, vizitoni
qendrën lokale të artikujve shtëpiakë,
shkoni te SamsungParts.com në internet
ose kontaktoni me shitësin tuaj të
autorizuar të Samsung.
Sigurohuni që filtri tjetër i ujit të ketë logon
SAMSUNG mbi kuti dhe mbi filtrin e ujit.
Shqip - 30
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
382
DA68-03194G-09.indb
30
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
Heqja e çdo materiali të grumbulluar
brenda linjës të furnizimit me ujë pas
instalimit të filtrit të ujit.
Furnizimi Osmozë Mbrapsht me Ujë E
RËNDËSISHME:
1. Hapeni furnizimin kryesor të ujit dhe linjën e
furnizimit të ujit.
3. Mund të kërkohen shpëlarje të tjera në disa
shtëpi.
4. Hapeni derën e Frigoriferit dhe sigurohuni që të
mos ketë rrjedhje uji nga filtri i ujit.
• Sigurohuni që qarkulloni mirë ujë nga
dispenseri përndryshe uji mund të
derdhet nga dispenseri.
Kjo do të thotë se ka akoma ajër në linjë.
• Kontrolloni për të parë nëse filtri i sedimentit në
sistemin e mbrapshtë osmozë është i bllokuar.
Ndërrojeni filtrin nëse është e nevojshme.
• Lëreni depozitën e ruajtjes në sistemin e
mbrapshtë osmozë që të mbushet përsëri pas
përdorimit të rëndë.
• Nëse frigoriferi juaj ka një filtër uji, mund të ulë
më tej presionin e ujit kur përdoret së bashku
me një sistem të mbrapshtë osmozë. Hiqeni
filtrin e ujit
PËRDORIMI
2. Kaloni ujë nëpër dispenser derisa uji të dalë i
pastër (rreth 6 deri 7 minuta).
Kjo do të pastrojë sistemin e furnizimit të ujit
dhe do të heqë ajrin nga linjat.
Presioni i ujit që vjen nga një sistem i mbrapshtë
osmozë që kalon në valvulën e hyrjes të ujit në
frigorifer duhet të jetë midis 241 dhe 827 kPa.
Nëse një sistem filtrimi osmozë e ujit është e
lidhur me furnizimin e ujit të ftohtë, presioni i ujit
në sistemin e mbrapshtë osmozë duhet të jetë të
paktën 276 deri 414 kPa.
Nëse presioni i ujit të sistemit të mbrapshtë osmozë
është më pak se 276 deri 414 kPa:
Nëse keni pyetje për presionin e ujit, pyetni një
hidraulik të licencuar, të kualifikuar.
.
n
�� 2:33
Shqip - 31
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
383
DA68-03194G-09.indb
31
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
KONTROLLIMI I TEMPERATURËS
• Treguesi i temperaturës së ngrirësit ose
frigoriferit do të pulsojë kur temperatura
në ndarjen e frigoriferit ose të ngrirësit të
rritet ndjeshëm.
(Treguesi i temperaturës së ngrirësit ose
frigoriferit do të ndalojë së pulsuari kur
temperatura në ngrirës ose në frigorifer të
bëhet normale.
Nëse treguesi i temperaturës nuk ndalon
së pulsuari pas disa orësh, kontaktoni
me qendrën tuaj të shërbimit.
Temperaturat e rekomanduara për
ndarjen e ngrirësit dhe të frigoriferit
Temperaturat e rekomanduara për ndarjet e
ngrirësit dhe frigoriferit janë -19 °C dhe 3 °C (-2 °F
dhe 38 °F) përkatësisht.
Nëse temperatura e ndarjeve të ngrirësit dhe
frigoriferit janë shumë të larta ose të ulëta,
rregullojeni temperaturën manualisht.
K
T
Power Freeze (Ngrirja me fuqi)
KONTROLLIMI I TEMPERATURËS
TË NGRIRËSIT
Temp e Rekomanduar (Ngrirës) : -19 °C (-2 °F)
Freezer (Ngrirësi)
Shtypni butonin Freezer (Ngrirësi) për ta caktuar
ngrirësin në temperaturën e dëshiruar nga -15 °C
deri në -23 °C. Temperatura e paracaktuar është e
vendosur në -19 °C dhe sa herë që shtypni butonin
Freezer, temperatura do të ndryshohet në rendin
e mëposhtëm dhe treguesi i temperaturës do të
shfaqë temperaturën e dëshiruar.
Funksioni Power Freeze (Ngrirja me fuqi) e shpejton
ndjeshëm kompresorin e ngrirësit për të ftohur me
shpejtësi në një temperaturë që keni zgjedhur.
Kur mbani të shtypur butonin Freezer (Ngrirësi)
për 3 sekonda, do të aktivizohet funksioni Power
Freezer (Ngrirja me fuqi).
Power Freeze (Ngrirja me fuqi) është e dobishme
nëse keni nevojë të ngrini me shpejtësi një artikull,
të bëni një sasi të madhe akulli ose ta ftohni
ngrirësin shpejt nëse është ngrohur shumë (për
shembull, nëse dera është lënë e hapur).
Për ta çaktivizuar manualisht funksionin Power
Freeze (Ngrirja me fuqi), shtypni butonin Freezer
(Ngrirësi) dhe më pas rivendosni temperaturën e
ngrirësit.
Power Freeze (Ngrirja me fuqi) çaktivizohet
automatikisht pas 50 orësh për të ulur konsumin e
energjisë.
Kur përdorni këtë funksion, konsumi i energjisë i
frigoriferit do të rritet.
Nëse duhet të ngrini një sasi të madhe ushqimesh,
aktivizoni funksionin Power Freeze (Ngrirja me fuqi)
të paktën 20 orë para.
-17 °C
-16 °C
•
•
•
-19 °C -20 °C -21 °C -22 °C -23 °C
-18 °C
S
f
d
v
F
r
d
-15 °C
Shqip - 32
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
384
DA68-03194G-09.indb
32
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
KONTROLLIMI I TEMPERATURËS
TË FRIGORIFERIT
Shtypni butonin e duhur të llojit
të akullit për të zgjedhur se çfarë
dëshironi të shpërndahet.
ë
�� 2:33
Përdorimi i levës të akullit ( 1 )
Shtyjeni levën e dispenserit të akullit ( 1 ) lehtë me
gotë. Akulli do të bjerë nga dispenseri.
Mund të zgjidhni llojin e akullit duke shtypur më
parë butonin e kubave ose të thërrmuar.
Temp e Rekomanduar (Frigorifer) : 3 °C (37 °F )
Shtypni butonin Fridge (Frigoriferi) për ta caktuar
frigoriferin në temperaturën e dëshiruar nga 1 °C
deri në 7 °C. Temperatura e paracaktuar është e
vendosur në 3 °C dhe sa herë që shtypni butonin
Fridge (Frigoriferi), temperatura do të ndryshohet në
rendin e mëposhtëm dhe treguesi i temperaturës
do të shfaqë temperaturën e dëshiruar.
3 °C
4 °C
2 °C
5 °C
1 °C
7 °C
PËRDORIMI
n
PËRDORIMI I DISPENSERIT TË
UJIT TË FTOHTË
NO ICE (PA AKULL)
Zgjidhni këtë nëse doni ta fikni
bërësin e akullit
Përdorimi i levës të ujit ( 2 )
6 °C
• Temperatura e ngrirësit, frigoriferit ose
dhomës së zgjedhjes së ftohtësisë
mund të rritet kur i hapni dyert shumë
shpesh, ose nëse futet një sasi e madhe
ushqimesh të ngrohta ose të nxehta.
• Kjo mund të bëjë që ekrani digjital të pulsojë.
Pasi temperatura e Ngrirësit dhe Frigoriferit të
rikthehen në temperaturat normale, pulsimi do
të ndalojë.
• Nëse pulsimi vazhdon, mund t'ju duhet të
"rivendosni" Frigoriferin.
Provoni ta hiqni nga priza pajisjen, prisni rreth
10 minuta dhe vendoseni përsëri në prizë.
• Nëse ka një gabim komunikimi midis Ekranit
dhe Kontrolluesit kryesor, drita e Ekranit mund
të pulsojë "PC-Er" duke lëshuar një sinjal bip.
Nëse pulsimi vazhdon për një periudhë të gjatë,
ju lutem kontaktoni me një Qendër Shërbimi të
Samsung Electronics.
Shtyjenij levën e dispenserit të Ujit ( 2 ) lehtë me
gotë.
Uji do të bjerë nga dispenseri.
(1)
(2)
• Nëse e shtypni levën e ujit dhe të akullit
në të njëjtën kohë, dispenseri përdor
vetëm opsionin që keni zgjedhur ose
shtypur të parin.
• Ju lutemi prisni 1 sekondë para se të
hiqni gotën pasi të keni nxjerrë ujin,
për të parandaluar spërkatjen. Mos e
tërhiqni levën e dispenserit pasi të keni
shpërndarë akull ose ujë.
Rikthehet vetë automatikisht.
Shqip - 33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
385
DA68-03194G-09.indb
33
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Përdorimi i Dispenserit të Ujit & Akullit së
bashku
Për të marrë akull dhe ujë, shtyjeni levën e akullit ( 1 )
në fillim për akull, pastaj lëvizeni gotën poshtë dhe
shtypeni levën e shpërndarjes së ujit ( 2 ) për ujë.
• Për të provuar bërësin e akullit, shtypni butonin
Test mbi bërësin e akullit.
Do të dëgjoni një zile frigoriferi (ding-dong). Kur
të bjerë zilja, lëshojeni butonin Test.
• Tingulli i ziles bie përsëri automatikisht për t'ju
treguar që bërësi i akullit po punon mirë.
Kontrolloni nivelin e
ujit
MIRËMBAJTJA E KOVËS TË
AKULLIT
• Për të pastruar koshin/kovën e akullit, lajeni
me një detergjent të butë, shpëlajeni mirë dhe
thajeni plotësisht.
Mos përdorni pastrues ose tretës të fortë ose
gërryes.
• Akulli bëhet në kuba.
Kur zgjidhni "Crushed", bërësi i akullit i grin
kubat e akullit në akull të grirë.
• Kur zgjidhni Kuba Akulli pasi të keni përdorur
metodën e Akulli të Grirë, mund të prodhohet
një sasi e vogël akulli të ngrirë.
• Kubat e akullit të nxjerrë nga procesi i shpejtë i
akullit do të duken të bardhë, gjë e cila tregon
se janë nxjerrë në mënyrë normale.
• Nëse akulli nuk del jashtë, nxirreni kovën e
akujve dhe shtypni butonin e testit që gjendet
në anën e djathtë të prodhuesit të akullit.
Shikoni ilustrimin nën Prodhuesin e akullit më
poshtë.
• Mos e shtypni butonin e Testit vazhdimisht kur
sirtari është i mbushur me akull ose ujë.
Uji mund të derdhet ose akulli mund të bllokojë
kovën.
BËRJA E AKULLIT
Butoni test
KUJDES
KUJDES
KUJDES
KUJDES
• Për të mbushur kovën e akullit në kapacitetin
maksimal pas instalimit, ndiqni këto hapa:
1. Lëreni frigoriferin që të punojë dhe ftoheni për
24 orë (ose 1 ditë të plotë).
- Pritja e 24 orëve do të lejojë bërësin e akullit që
të ftohet në mënyrën e duhur.
• Nëse dëshironi t'i hiqni kubat e akullit pa
përdorur kovën e akullit, fikeni prodhuesin
e akullit.
(Sidoqoftë, hiqni kapakun e përparmë
nga prodhuesi i akullit.)
Kubat e akullit në prodhuesin e akullit
mund të bien nga sirtari.
P
A
K
k
N
m
p
P
p
m
M
P
p
N
(
p
• Mos vendosni ushqime në kovën e
akullit.
Nëse ruani ushqime në kovën e akullit,
ushqimet mund ta pengojnë prodhuesin
e akullit gjatë hapjes/mbylljes së derës,
duke shkaktuar dëmtime të prodhuesit të
akullit.
• Kini parasysh se kubat e akullit në kovën
e akullit mund të bien nga sirtari kur e
hiqni kovën e akullit nga sirtari. Në një
rast të tillë, sigurohuni që t'i hiqni kubat e
akullit që kanë rënë nga sirtari.
• Nëse ndodh një ndërprerje energjie, kubat
e akullit mund të shkrijnë dhe pastaj të
ngrijnë së bashku kur të kthehet energjia,
duke bërë që dispenseri të mos punojë.
•
•
Për të parandaluar këtë problem, pas një
ndërprerjeje energjie, nxirreni jashtë kovën e akullit
dhe hidheni akullin ose ujin e mbetur.
• Nëse e përdorni të gjithë akullin
njëherësh, duhet të përsëritni Hapat 2
dhe 3 më sipër.
Sidoqoftë, prisni vetëm 8 orë para se të
nxirrni 4 deri 6 kubat e parë të akullit.
Kjo do të plotësojë kubat e akullit dhe do
të sigurojë prodhimin maksimal të akullit.
2. Nxirrni 4 deri 6 kuba akulli në një gotë.
3. Pas 8 orësh të tjera dhe më pas 16 orësh të
tjera, nxirrni një gotë plot me akull.
Shqip - 34
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
386
DA68-03194G-09.indb
34
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
ë
t
�� 2:33
DUKE SHKUAR ME PUSHIME...
Kur zgjidhni modalitetin pa akull, hiqni të gjitha
kubat e akullit nga kova.
Nëse i lini kubat e akullit në kovë, kubat e akullit
mund të ngjiten së bashku, duke e bërë të vështirë
për t'i hequr.
Për ta hequr kovën e akullit në mënyrë të sigurt dhe
për të shmangur lëndimet, mbajeni fundin e kovës
me një dorë dhe anën e kovës me dorën tjetër.
Më pas ngrijeni kovën e akullit dhe nxirreni jashtë.
Për ta futur përsëri kovën e akullit, shtyjeni fort
përsëri në vend.
• Nëse kova e akullit nuk shtyhet fort në
vend, akulli në kovë mund të shkrijë.
Nëse kova nuk futet, kthejeni helikën 90 gradë
(shikoni ilustrimin e fundit djathtas, më poshtë) dhe
provojeni përsëri.
• Pjesa e brendshme e kovës së akullit
është shumë e ftohtë kur frigoriferi është
në punë.
Mos u zgjasni në thellësi të kovës së
akullit.
• Përdorni vetëm bërësin e akullit që është dhënë
me frigoriferin.
Furnizimi me ujë në këtë frigorifer duhet
të montohet/lidhet vetëm nga një person i
përshtatshëm i kualifikuar.
Lidheni vetëm me një furnizimin e ujit të pijshëm.
• Në mënyrë që prodhuesi i akullit të funksionojë si
duhet, kërkohet një presion uji prej 138~862 kPa.
KUJDES
Nëse do të shkoni me pushime të gjata ose në një
udhëtim pune dhe nuk do t'i përdorni dispenserët
e ujit ose akullit për një kohë të gjatë:
- Mbylleni valvulën e ujit.
Përndryshe mund të ndodhë rrjedhje.
- Hiqni të gjitha ushqimet dhe akullin në kovën e
akullit.
- Hiqeni frigoriferin nga priza.
- Fshijeni lagështinë e tepërt nga brenda dhe
lërini dyert të hapura.
Përndryshe mund të krijohet erë dhe lagështi.
PËRDORIMI
n
PËRDORIMI I FUNKSIONIT PA
AKULL
ÇFARË DUHET TË BËNI DHE
TË MOS BËNI ME BËRËSIN E
AKULLIT
Mos i vendosni gishtat, duart ose objekte të tjera
të papërshtatshme në rubinetin ose kovën e
prodhuesit të akullit.
- Mund të lëndoheni ose të dëmtoni frigoriferin.
Asnjëherë mos e vendosni gishtin ose objektet
e tjera në hapësirën e dispenserit.
- Mund të lëndoheni.
Mos u mundoni të çmontoni bërësin e akullit.
Mos e lani ose spërkatni kovën e akullit me ujë
ndërkohë që është në frigorifer.
Hiqeni për ta pastruar.
KUJDES
• Kur e futni sirtarin e prodhuesit të akullit,
sigurohuni që sirtari të jetë mirë në
qendër të hyrjes.
Përndryshe, sirtari mund të bllokohet.
Fenomeni i avullimit të ujit
• I gjithë uji në frigorifer rrjedh nëpër një
filtër kryesor që është një filtër uji alkalin.
Në procesin e filtrimit, presioni i ujit që ka
rrjedhur nga filtri është rritur dhe uji është
i ngopur me oksigjen dhe nitrogjen.
Kur ky ujë fluturon në ajër, presioni
rëndohet dhe oksigjeni e nitrogjeni bëhen
të mbi ngopur e cila shkakton formimin e
flluskave.
Uji mund duket përkohësisht i turbullt ose
i mjegullt për shkak të këtyre flluskave të
oksigjenit.
Pas pak sekondash, uji do të duket i
pastër.
Shqip - 35
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
387
DA68-03194G-09.indb
35
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
PJESËT DHE VEÇORITË
K
F
f
e
N
Përdoreni këtë faqe për t'u njohur më shumë me pjesët dhe veçoritë e Frigoriferit.
Frigoriferi
Prodhuesi i akullit
Raft i Palosshëm
Raft i Fiksuar
Rafti i hapësirës së
shpejtë
Mbrojtësja me shumë
përdorime e frigoriferit
Sirtari i vezëve
Filtër uji
Sirtarët EZ për perimet
dhe frutat e freskëta
Raft EZ me rrëshqitje i
ngrirësit
Dhoma e zgjedhjes të
ftohjes
Koshi për ushqimet e
thata dhe mishin
Koshat e derës së
ngrirësit
(1)
Ngrirësi
(1)
Dhoma e zgjedhjes të
ftohjes
Mbrojtëset e derës në ngrirësin e këtij modeli janë pjesët me dy yje, përveç mbrojtëses të sipërme,
prandaj temperatura në pjesët me dy yje është pak më e lartë se ndarja tjetër e ngrirësit.
(1) është pjesa me dy yje.
Kur mbyllni derën, sigurohuni që Pjesa e menteshës vertikale të jetë në pozicionin e duhur për të
shmangur gërvishtjen e derës. Nëse Pjesa e menteshës vertikale është në të kundërt, vendoseni
në pozicionin e duhur dhe më pas mbylleni derën.
Lagështia mund të shfaqet disa herë në Pjesën e Menteshës Vertikale.
Doreza e derës mund të lirohet me kalimin e kohës.
Nëse ndodh kjo, shtrëngojini vidat që ndodhen brenda derës.
Nëse e mbyllni një derë me shumë forcë, mund të hapet dera tjetër.
Kur dera hapet, çelësi i bashkimit mbyll automatikisht motorin turjelë në prodhuesin e akullit për
arsye sigurie.
Nëse pjesa e brendshme ose e jashtme e llambës LED është prishur, ju lutemi kontaktoni me
shërbimin e Samsung.
Shqip - 36
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
388
DA68-03194G-09.indb
36
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:33
4:13 DA68-0
2018.
Koshat e derës
Frigoriferi dërgohet me kosha dere të llojeve dhe të përmasave të ndryshme. Nëse koshat e derës së
frigoriferit janë paketuar veçmas, përdorni figurën e mëposhtme për t'ju ndihmuar t'i pozicioni në mënyrën
e duhur.
Numri i koshave të dhënë të derës mund të ndryshojë sipas modelit.
PËRDORIMI
,
Shqip - 37
�� 2:33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
389
DA68-03194G-09.indb
37
2019.3.2.15.
26. ��
오후2:33
4:13
2018.
PJESË SHTESË - RAFTI ME
MONTIM I NGRIRËSIT
• Rafti me montim i ngrirësit mund të
përdoret vetëm në vendin e përcaktuar
kur sirtari i mesit është i hequr.
• Mos e vendosni dhe mos e përdorni raftin me
montim mbi raftin me rrëshqitje EZ të ngrirësit.
• Për të parandaluar dëmtimet kur nuk është në
përdorim, ruajeni raftin me montim të ngrirësit
në një vend të sigurt.
• Mos e futni raftin përmbys ose në të kundërt.
KUJDES
Për të pasur më shumë hapësirë, mund të hiqni
çdo sirtar të mesit të ngrirësit dhe dhomën e
zgjedhjes së ftohtësisë.
Dhe më pas vendoseni ‘RAFTIN ME MONTIM TË
NGRIRËSIT’ mes rafteve të mesit dhe rafteve të
poshtme të ngrirësit dhe dhomës së zgjedhjes së
ftohtësisë, pasi ai nuk ndikon në karakteristikat
termike dhe mekanike.
H
F
1
•
•
Rafti me montim i ngrirësit
Rafti me montim i
ngrirësit
Rafti EZ me
rrëshqitje i
ngrirësit
Rafti i mesit
•
Vendndodhja e
Raftit me montim
të ngrirësit
1. Hiqni shiritin e ngjitur me raftin.
2. Nxirrni sirtarin e mesit për të montuar raftin e
lirë.
3. Futeni raftin me montim të ngrirësit me shenjën
"REAR” (Prapa) të kthyer lart.
Shqip - 38
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
390
DA68-03194G-09.indb
38
2019.3.2.15.
26. 오후2:33
4:13 DA68-0
2018.
HEQJA E AKSESORËVE TË
FRIGORIFERIT
1. Koshat e dyerve ose Ndarjet e mbrojtëseve
• Për ta hequr - Thjesht ngrijeni koshin lart dhe
nxirreni jashtë.
• Për ta rivendosur - Rrëshqitni brenda sipër
vendit të dëshiruar dhe shtyjeni poshtë derisa të
ndalojë.
• Mund të ndodhin lëndime nëse koshat e
dyerve nuk janë kapur mirë me dyert.
Mos i lini fëmijët të luajnë me koshat.
Cepat e mprehtë të koshave mund të
shkaktojnë lëndime.
KUJDES
• Raftet prej xhami të temperuar janë të
rënda. Bëni kujdes të veçantë kur i hiqni.
PËRDORIMI
KUJDES
2. Raftet prej xhami të forcuar
• Për ta hequr - anoni lart pjesën e parme të
raftit në drejtimin e treguar (1) dhe ngrijeni lart
vertikalisht (2). Tërhiqeni raftin jashtë.
• Për ta rivendosur - anoni lart pjesën e përparme
të raftit dhe drejtoni grepat e raftit në foletë në
një lartësi sipas dëshirës.
Më pas uleni pjesën e përparme të raftit në
mënyrë që grepat të mund të bien te foletë.
1
• Mos u mundoni ta rregulloni një kosh plot
me ushqim.
Hiqeni ushqimin më parë.
2
3. Sirtarët e perimeve dhe frutave (Zona EZ e
freskët)
• Duke e mbajtur sirtarin me një dorë, ngrijeni
pak lart duke e tërhequr përpara dhe më pas
nxirreni nga frigoriferi.
• Metoda e heqjes së pluhurave - hiqeni
mbrojtësen dhe lajeni në ujë.
• Hiqni koshat e derës para se të hiqni
sirtarin për të parandaluar dëmtimin e
koshave të derës.
• Nëse njolloset me vaj pas përdorimit,
lajeni menjëherë me ujë.
Shqip - 39
2:33
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
391
DA68-03194G-09.indb
39
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
PASTRIMI I FRIGORIFERIT
• Mos përdorni benzinë, hollues, Clorox
ose detergjent makine për të pastruar
frigoriferin. Ato mund të dëmtojnë
sipërfaqen e pajisjes dhe mund të
shkaktojnë zjarr.
• Mos e spërkatni frigoriferin me ujë kur është në
prizë, pasi kjo mund të shkaktojë një goditje
elektrike.
PARALAJMËRIM
Z
• Për të pastruar frigoriferin, ndiqni këta hapa:
1. Hiqeni kabullin e korrentit të frigoriferit.
2. Lagni pak një leckë të butë pa push ose peshqir
prej letre.
Mos përdorni asnjë lloj detergjenti për të
pastruar frigoriferin, i cili mund ta çngjyrosë
ose dëmtojë frigoriferin.
3. Pastrojeni frigoriferin nga brenda dhe jashtë
derisa të jetë i pastër dhe i thatë.
4. Vendoseni kordonin elektrik të frigoriferit përsëri
në prizë.
NDËRRIMI I DRITAVE TË
BRENDSHME
Llamba e Ngrirësit / Frigoriferit
• Nëse Kapaku i Llambës LED është i ndotur me
substanca të huaja, llamba LED mund të mos
duket shumë e shndritshme. Fshijeni sipërfaqen
e kapakut me një leckë të thatë e të pastër për
ta rikthyer ndriçimin e plotë.
KUJDES
• Mos e çmontoni ose ndërroni vetë dritën
e tipit LED.
Për të ndërruar dritat LED, kontaktoni
me një qendër shërbimi Samsung ose
shitësin e autorizuar të Samsung.
Nëse mundoheni t'i ndërroni llambat
LED vetë, rrezikoni që të bëheni objekt i
goditjeve elektrike ose lëndimeve të rënda
personale.
Shqip - 40
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
392
DA68-03194G-09.indb
40
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Frigoriferi nuk
punon ose
nuk ftohet
mjaftueshëm.
• Kontrolloni nëse spina e korrentit është lidhur mirë.
• Kontrolloni që temperatura e vendosur në ekranin digjital është më e
ngrohtë se temperatura e brendshme të ngrirësit ose frigoriferit.
Nëse po, vendoseni ngrirësin ose frigoriferin në një temperaturë më të
ftohtë.
• A ndodhet frigoriferi nën dritën direkte të diellit ose ndodhet pranë një
burimi nxehtësie?
Nëse po, ajo mund të mos arrijë të ftohë mjaftueshëm.
Montojeni në një vend që është larg nga drita direkte e diellit dhe jo pranë
një burimi nxehtësie.
• A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë afër murit, duke penguar ajrimin
e nevojshëm? Nëse po, ajo mund të mos arrijë të ftohë mjaftueshëm.
Mbajeni në një distancë të përshtatshme nga muri.
• A ka tepër ushqim brenda kështu ushqimi po bllokon vrimat e ajrimit?
Për ta mbajtur ushqimin në një temperaturë të përshtatshme, mos e
mbushni frigoriferin me tepër ushqim.
Ushqimi në
frigorifer është i
ngrirë.
• Kontrolloni nëse temperatura e vendosur në ekranin digjital është shumë e
ulët.
Nëse po, ngrijeni temperaturën e caktuar brenda frigoriferit.
• A është temperatura në dhomë shumë e ulët? Vendoseni frigoriferin në
temperaturë më të ngrohtë.
• Keni vendosur ushqime me përmbajtje të lartë lagështie në pjesën më të
ftohtë të frigoriferit?
Provoni t'i lëvizni ato artikuj në rafte të tjera në frigorifer në vend se t'i
vendosni në vende ose kosha më të ftohtë.
Dëgjoni zhurma
ose tinguj të
pazakontë.
• Kontrolloni nëse frigoriferi është në nivel dhe i qëndrueshëm.
• A është pjesa e pasme e frigoriferit shumë afër murit, duke penguar ajrimin
e nevojshëm?
• A u rrëzua diçka prapa ose poshtë frigoriferit?
• Nëse dëgjoni një tingull si kërcitje brenda frigoriferit, kjo është normale.
Kjo ndodh sepse pjesët e ndryshme ngushtohen ose zgjerohen si pasojë
e ndryshimeve të temperaturës në pjesën e brendshme të frigoriferit.
• Nëse duket sikur diçka po godet diçka tjetër brenda frigoriferit, kjo është
normale.
Zhurma krijohet nga kompresori që funksionon në kapacitet të lartë.
Zona e izolimit të
derës të kabinetit
të pajisjes është
e nxehtë dhe po
ndodh kondensim.
• Është normale pak nxehtësi pasi anti-kondensatorët janë të instaluar
në pjesën e menteshave vertikale të frigoriferit për të parandaluar
kondensimin.
• A është dera e frigoriferit paksa e hapur?
Mund të ndodhë kondensim kur e lini derën e frigoriferit të hapur për një
kohë të gjatë.
ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
�� 2:33
Zgjidhja e problemeve
Shqip - 41
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
393
DA68-03194G-09.indb
41
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
PROBLEMI
ZGJIDHJA
Prodhuesi i akullit
nuk prodhon akull.
• Mund të duhet më shumë kohë për të bërë akull kur nuk është shumë i
ftohtë, si p.sh. kur montohet për herë të parë.
• A është e lidhur linja e ujit dhe është hapur valvula e mbylljes?
• A e ndaluat manualisht funksionin e bërjes të akullit?
• Kontrolloni nëse filtri është montuar si duhet.
Nëse nuk është montuar mirë, funksioni i prodhimit të akullit mund të mos
punojë.
Mund të dëgjoni
flluska uji brenda
frigoriferit.
• Kjo është normale.
Flluskat vijnë nga qarkullimi i ftohësit nëpër frigorifer.
Ka një aromë të
keqe në frigorifer.
• Kontrolloni për ushqim të prishur.
• Ushqimet me erë të fortë (për shembull, peshku) duhet të mbulohet mirë.
• Pastrojeni ngrirësin në mënyrë të rregullt dhe hidheni ushqimin e prishur
ose të dyshimtë.
Formohet akull në
muret e ngrirësit.
• A është i bllokuar ventilimi i ajrit?
Hiqni çdo pengesë në mënyrë që ajri të qarkullojë lirshëm.
• Lini hapësirë të mjaftueshme midis ushqimeve të ruajtura për një qarkullim
të efektshëm të ajrit.
• A është mbyllur mirë sirtari i ngrirësit?
Dispenseri i ujit
nuk funksionon.
•
•
•
•
Sistemi i mbylljes
automatike nuk
punon me derën e
ngrirësit.
• A ka ndonjë mungesë ekuilibri midis pjesës të djathtë dhe të majtë të
derës?
• Hapni dhe mbyllini dyert ngadalë 1~2 herë.
Pasi ta keni bërë këtë, sistemi i mbylljes automatike punon mirë përsëri.
• Provoni të hapni derën e frigoriferit ngadalë për të shmangur mungesën e
ekuilibrit të pjesës të djathtë dhe të majtë të derës.
Formohet
kondensim ose
pika uji në ndarjen
vertikale dhe
vendin përreth, etj.
• Kondensimi ose pikat e ujit mund të formohen nëse lagështia është shumë
e lartë ndërsa frigoriferi është në punë.
• Nëse shfaqen pika uji ose kondensimi në shiritin vertikal dhe në ambientin
përreth etj., çaktivizoni modalitetin e Kursimit të energjisë pas largimit të
kondensimit.
P
A është e lidhur linja e ujit dhe është hapur valvula e mbylljes?
A është shtypur ose përdredhur tubi i linjës të furnizimit të ujit?
Sigurohuni që tubi të jetë i lirë dhe pa asnjë pengesë.
A ka ngrirë depozita e ujit për shkak se temperatura e frigoriferit është
shumë e ulët?
Provoni të zgjidhni një parametër më të ngrohtë në Ekranin dixhital.
• Kontrolloni nëse filtri është montuar si duhet.
Nëse nuk është montuar mirë, dispenseri i ujit mund të mos punojë.
Shqip - 42
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
394
DA68-03194G-09.indb
42
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
�� 2:33
Përkujtues
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
395
DA68-03194G-09.indb
43
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Kufijtë e Temperaturës të Ambientit të Dhomës
Ky frigorifer është projektuar që të funksionojë në temperatura ambienti të përcaktuara nga kategoria e tij
e temperaturës e shënuar në pllakën e klasifikimit.
Kategoria
Simbol
Temperim i Zgjatur
Temperim
Nëntropikale
Tropikale
SN
N
NT
T
Intervali i Temperaturës të Ambientit (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
+10 deri në +32
+10 deri në +32
+16 deri në +32
+16 deri në +32
+16 deri në +38
+18 deri në +38
+16 deri në +43
+18 deri në +43
Temperaturat e brendshme mund të ndikohen nga faktorë të tillë si vendndodhja e frigoriferit,
temperatura e ambientit dhe frekuenca me të cilën hapni derën.
Rregulloni temperaturën siç kërkohet për të kompensuar për këta faktorë.
Albanian
Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe detyrimet rregullatore specifike për produktin, p.sh.
"REACH", vizitoni: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Kontaktoni me SAMSUNG WORLD WIDE
Nëse keni pyetje ose komente në lidhje me produktet Samsung, ju lutemi kontaktoni me qendrën e
SAMSUNG për kujdesin ndaj klientit.
Vend
POLAND
Kontakt qendra
Web site
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
396
DA68-03194G-09.indb
44
www.samsung.com/si/support
С
2019. 2. 26. 오후 4:13 DA68-0
Фрижидер
упатство за употреба
замислетеги можностите
Ви благодариме што го купивте овој Samsung производ.
Самостоечки уред
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
397
DA68-03194G-09.indb
1
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Содржина
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ ………………………………………… 2
ПОСТАВУВАЊЕ НА ФРИЖИДЕРОТ …………………………………… 18
РАКУВАЊЕ СО SAMSUNG ФРИЖИДЕРОТ …………………………… 27
OТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ ……………………………………… 41
•
Безбедносни информации
БЕЗБЕДНОСНИ
ИНФОРМАЦИИ
• Пред да започнете со употребата
на апаратот, внимателно
прочитајте го упатството и
зачувајте го за користење во
иднина.
• Користете го апаратот само
за намената опишана во ова
упатство.
Овој уред не е наменет да го
користат лица (вклучувајќи ги и
децата) со намалени физички,
сензорски или ментални
способности или лица без
искуство и знаење, освен ако
се под надзор и имаат добиено
упатства за користење на уредот
од страна на лицето коешто е
одговорно за нивната безбедност.
• Уредот може да го користат деца
постари од 8 години, како и лица
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, недоволно
искусни или обучени лица, доколку
бидат надгледувани или им се
дадени упатства за користење
на апаратот на безбеден начин и
доколку ја разбираат опасноста
која им се заканува.
Децата не смеат да играат со
уредот.
Децата не смеат да го чистат
уредот или да изведуваат
корисничко одржување без
надзор.
• Предупредувањата и важните
и безбедносни совети во ова
упатство не ги покриваат сите
можни услови и ситуации до
коишто може да дојде.
•
•
Македонски - 2
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
398
DA68-03194G-09.indb
2
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
и
у
�� 2:33
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
2
8
7
1
Ваша одговорност е да
консултирајте се со продавачот.
применувате здрав разум,
Просторијата мора да има 1 m³
внимание и грижливост при
површина за секои 8 g R-600a
инсталирање, одржување и
разладно средство во уредот.
ракување со апаратот.
Количеството на разладно
средство во вашиот апарат
• Поради тоа што ова упатство за
е прикажано на плочката за
употреба важи за повеќе модели,
идентификација во внатрешноста
карактеристиките на вашиот
на апаратот.
фрижидер може да се разликуваат
од оние опишани во ова упатство. • Разладното средство што
Како разладно средство се
протекува од цевките може да се
користат R-600a или R-134a.
запали или да предизвика повреда
Проверете ја етикетата на задниот
на очите.
дел од уредот или етикетата со
Кога разладното средство тече
ознаката на типот во внатрешноста
од цевката, избегнувајте отворен
на фрижидерот за да видите кое
пламен, поместете ги запаливите
разладно средство се користи во
работи подалеку од производот
вашиот фрижидер.
и веднаш проветерете ја
Ако овој производ содржи
просторијата.
запалив гас (разладно средство
- Во спротивно, може да дојде до
R-600a), информирајте се кај
пожар или експлозија.
локалните органи за начинот на
Предупредување;
отстранување на овој производ.
Ризик од пожар
• За да избегнете создавање на
/ запаливи
запалива мешавина од гас и воздух
материјали
во случај на појава на протекување
во колото на разладното средство,
големината на просторијата во
којашто апаратот може да биде
поставен зависи од икористеното
количество на разладно средство.
• Никогаш не го вклучувајте
уредот доколку постојат знаци на
оштетување.
Доколку не сте сигурни,
Македонски - 3
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
399
DA68-03194G-09.indb
3
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13
Важни симболи за
безбедност и мерки на
претпазливост:
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
ОПОМЕНА
Опасности или
небезбедни начини на
ракување коишто може
да доведат до тешка
телесна повреда или
смрт.
Овие предупредувачки знаци
служат за спречување на
ваша повреда и повреда на
другите лица.
Следете ги внимателно.
Откако ќе го прочитате овој
дел, чувајте го на безбедно
место за подоцнежна
употреба.
Опасности или
небезбедни начини на
ракување коишто може
да доведат до лесна
телесна повреда или
материјална штета.
П
-
НЕ обидувајте се.
НЕ расклопувајте.
НЕ допирајте.
-
Внимателно следете ги
упатствата.
Извлечете ја
приклучницата од ѕидниот
приклучок.
Проверете дали
машината е заземјена
за да не дојде до струен
удар.
Повикајте го контакт
центарот за помош.
Напомена.
Македонски - 4
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
400
DA68-03194G-09.indb
4
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:13 DA68-0
СЕРИОЗНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
СИМБОЛИ ЗА
ТРАНСПОРТ И
ЛОКАЦИЈА
• Кога го транспортирате
и инсталирате уредот
треба да внимавате да не
се оштетат деловите од
колото за ладење.
- разладното средство што
протекува од цевководот може
да се запали или да предизвика
повреда на очите.
Ако се открие протекување,
избегнувајте отворен пламен или
потенцијални извори на палење
и проветрете ја неколку минути
просторијата во којашто апаратот
стои.
- Уредот содржи мало количество
на разладно средство изобутан
(R-600а), природен гас со висока
еколошка компатибилност, но
многу запалив.
Кога го транспортирате и
инсталирате апаратот треба
да внимавате да не се оштетат
деловите од колото за ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
•
-
•
•
•
СЕРИОЗНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
СИМБОЛИ ЗА
ИНСТАЛАЦИЈА
• Оштетената изолација
на електричните делови
може да предизвика
струен удар или пожар.
Не ставајте го фрижидерот на
директна сончева светлина и
не изложувајте го на топлина од
печки, греалки и други апарати.
Не вклучувајте неколку апарати
на истиот кабел со повеќе
приклучоци.
Фрижидерот секогаш треба да е
вклучен во посебен електричен
приклучок со напон еднаков на
напонот на типската плочка.
На ваков начин се добиваат
најдобри перформанси, а се
спречува и преоптоварување на
куќната инсталација, што може
да доведе до опасност од пожар
поради прегреани жици.
Ако ѕидниот приклучок е лабав, не
приклучувајте ја приклучницата.
Постои ризик од струен удар или
пожар.
Не користете кабел којшто е
напукнат или изабен по должината
или на краевите.
Не влечете го струјниот кабел и не
виткајте го премногу.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
�� 2:33
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
Македонски - 5
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
401
DA68-03194G-09.indb
5
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14
• Не вртете го и не врзувајте го
струјниот кабел.
• Не закачувајте го струјниот кабел
преку метален предмет, не ставајте
тешки предмети врз него, не
вметнувајте го помеѓу предмети
и не туркајте го во просторот зад
уредот.
- Кога го поместувате фрижидерот,
внимавајте да не поминувате преку
кабелот и да не го оштетите.
- Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
• Не користете аеросоли во близина
на фрижидерот.
- Аеросолите коишто се користат
во близина на фрижидерот може
да предизвикаат експлозија или
пожар.
- Не виткајте го премногу струјниот
кабел и не ставајте тешки
предмети врз него.
•
-
•
•
•
•
• Пред да се користи,
фрижидерот мора
правилно да биде вграден
и да биде поставен во
•
согласност со упатството.
• Не инсталирајте го фрижидерот на
влажно место или на место каде
•
што може да дојде во контакт со
вода.
- Оштетената изолација на
електричните делови може да
предизвика струен удар или
пожар.
Приклучете ја приклучницата
во правилна положба, така што
кабелот ќе виси надолу.
Ако ја приклучите приклучницата
наопаку, жицата може да се откачи
и да предизвика пожар или струен
удар.
Погрижете се приклучницата да
не е смачкана или оштетена со
задната страна на фрижидерот.
Кога го поместувате фрижидерот,
внимавајте да не поминувате преку
кабелот и да не го оштетите.
Тоа претставува опасност од
пожар.
Чувајте ги материјалите од
амбалажата подалеку од децата.
Постои опасност од задушување,
ако децата ги стават на глава.
Овој уред треба да се постави
на тој начин што ќе може да се
вклучи во приклучницата.
Во спротивно, може да дојде до
струен удар или пожар поради
протекување на струјата.
Не инсталирајте го овој уред во
близина на греалка, запалив
материјал.
Не инсталирајте го уредот на
влажна, маслена или правлива
локација или на локација изложена
на директно сонце и вода (капки
дожд).
•
-
•
-
•
-
•
-
-
-
Македонски - 6
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
402
DA68-03194G-09.indb
6
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14 DA68-0
и
а
�� 2:33
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
у
• Не инсталирајте го уредот на
којшто не е правилно заземјен и
локација на којашто може да дојде
проверете дали е во согласност
до протекување на гас.
со локалните и националните
стандарди.
- Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
• Ако струјниот
• Ако во фрижидерот има прав или
кабел е оштетен,
вода, извлечете ја приклучницата и
веднаш повикајте ги
јавете се во сервисниот центар на
производителот или
Samsung Electronics.
претставникот на
- Во спротивно, постои опасност од
сервисниот центар да го
пожар.
заменат.
• Не качувајте се врз уредот и
• Осигурувачот на фрижидерот
не ставајте предмети врз него
мора да го заменат квалификуван
(алишта, запалени свеќи, запалени
техничар или сервисна компанија.
цигари, садови, хемикалии,
- Во спротивно, може да дојде до
метални предмети, итн.).
струен удар или телесна повреда.
- Ова може да предизвика струен
• При позиционирање на уредот,
удар, пожар, проблеми со
внимавајте да не го приклештите
производот или повреда.
или оштетите кабелот.
• Овој уред мора правилно • Не ставајте продолжителни
да биде заземјен.
кабли со повеќе приклучоци или
• Не заземјувајте го уредот на цевка
преносливи уреди за напојување
за гас, пластична цевка за вода
зад уредот.
или телефонска линија.
- Мора да го заземјите фрижидерот
за да спречите губиток на струја
или струјни удари предизвикани
од протекување на струја од
фрижидерот.
- Тоа може да доведе до струен
удар, пожар, експлозија или
проблеми со производот.
- Никогаш не приклучувајте го
струјниот кабел во приклучок
Македонски - 7
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
403
DA68-03194G-09.indb
7
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14
ОПОМЕНА
•
•
-
•
•
•
СИМБОЛИ ЗА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ ЗА
ИНСТАЛАЦИЈА
• Не дозволувајте да се
затвори отворот за
вентилација во оградениот
дел на уредот или во
монтажната конструкција.
Оставете го уредот да стои 2
часа пред да ставате храна по
инсталацијата и вклучувањето.
Инсталацијата или сервисирањето
на овој уред треба да ги
изведуваат квалификуван
техничар или сервисна компанија.
Во спротивно, може да дојде до
струен удар, пожар, експлозија,
проблеми со производот или
повреда.
При инсталирање на фрижидерот,
погрижете се двете ногалки
да бидат на подот за безбедна
исталација.
Ногалките се наоѓаат на
задниот долен дел на вратите на
замрзнувачот.
Вметнете рамен одвртувач и
вртете го во насока на стрелката
додека не го нивелирате.
Секогаш балансирајте го товарот
на секоја врата.
Со прекумерното товарање на
вратите, фрижидерот може да
падне и да дојде до физичка
повреда.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
•
-
•
•
•
СЕРИОЗНИ
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
СИМБОЛИ ЗА
УПОТРЕБА
• Не допирајте ја
приклучницата со влажни
раце.
На тој начин може да дојде до
струен удар.
Не чувајте предмети на горната
страна на уредот.
Кога ја отворате или затворате
вратата, предметите може да
паднат и да предизвикаат телесна
повреда и/или материјална штета.
Не ставајте предмети со вода на
фрижидерот.
Ако се истури, постои ризик од
пожар или струен удар.
Не допирајте ги со влажни
раце внатрешните ѕидови на
замрзнувачот или производите
што се чуваат во него.
Тоа може да предизвика
смрзнатини.
Не користете и не ставајте
супстанци чувствителни на
температура, како што се запаливи
спрејови, запаливи предмети, сув
мраз, лекарства или хемикалии во
близина на фрижидерот.
Не чувајте испарливи или запаливи
предмети или супстанции (бензол,
разредувач, пропан гас, алкохол,
-
-
•
-
•
•
•
-
•
Македонски - 8
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
404
DA68-03194G-09.indb
8
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14 DA68-0
и
�� 2:33
•
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
-
поставен уредот.
Не употребувајте механички
направи или други средства
за забрзување на процесот
на одмрзнување, освен оние
коишто се препорачани од
производителот.
Не оштетувајте го разладното
коло.
Не распркувајте испарливи
материи, како инсектициди, на
површината на уредот.
Освен тоа што е штетно за луѓето,
може да доведе и до струен
удар, пожар или проблеми со
производот.
Не користете фен за коса за
да ја исушите внатрешноста
на фрижидерот. Не ставајте
запалена свеќа во фрижидерот
за отстранување на непријатните
миризби.
Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
Полнете ги резервоарот за вода,
чинијата за мраз, коцките вода
само со вода од водовод.
Не полнете го со чај или спротски
пијалаци, на овој начин може да се
оштети фрижидерот.
Не дозволувајте им на децата да
се нишаат на вратата.
Во спротивно, може да дојде до
сериозна повреда.
Постои опасност децата да
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
и
-
етер, ЛП гас и други слични
производи) во фрижидерот.
Овој фрижидер е наменет само за
чување храна.
Тоа може да доведе до пожар или
експлозија.
Не чувајте фармацевтски
производи, научни материјали или
други производи чувствителни на
температура во фрижидерот.
Производи за коишто е потребна
строга контрола на температурата
не смеат да се чуваат во
фрижидерот.
Не ставајте и не користете
електрични апарати во
внатрешноста на фрижидерот/
замрзнувачот, освен ако тоа не го
препорачува производителот.
Ако почувствувате фармацевтска
миризба или чад, веднаш
извлечете го кабелот и
контактирајте со сервисниот
центар на Samsung Electronics.
Ако во фрижидерот има прав или
вода, извлечете ја приклучницата и
јавете се во сервисниот центар на
Samsung Electronics.
Во спротивно, постои опасност од
пожар.
Ако се забележи истекување на
гас, избегнувајте отворен пламен
или потенцијални извори на
палење и проветрете ја неколку
минути просторијата во којашто е
Македонски - 9
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
405
DA68-03194G-09.indb
9
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14
•
•
•
•
•
•
останат заробени.
Не дозволувајте има на децата да
влегуваат во фрижидерот.
Не оставајте ги вратите на
фрижидерот отворени додека
никој не го надгледува и не
дозволувајте им на децата да
влегуваат во фрижидерот.
Не дозволувајте им на бебињата
или на децата да влегуваат во
фиоката.
Тоа може да доведе до смрт од
задушување поради заклучување
или до телесна повреда.
Не седете на вратата од
замрзнувачот.
Вратата може да се скрши и да
дојде до телесна повреда.
За да спречите заклучување на
децата, по чистење или други
активности, мора одново да ја
монтирате преградата од фиоката
со помош на предвидените
завртки.
Не употребувајте механички
направи или други средства
за забрзување на процесот
на одмрзнување, освен оние
коишто се препорачани од
производителот.
Не оштетувајте го разладното
коло.
• Во случај на протекување
на гас (како на пример
•
•
•
•
•
•
•
•
пропан, ЛП гас, итн.),
веднаш проветрете без да
ја допирате приклучницата.
Не допирајте ги уредот или
струјниот кабел.
Не користете вентилатор.
Искра може да доведе до
експлозија или пожар.
Користете ги само ЛЕД ламбите
од производителот или сервисниот
претставник.
Децата треба да се под надзор за
да не си играат со апаратот.
Држете ги прстите подалеку
од „областите на штипнување“;
празниот простор помеѓу вратите
и кабинетот е обично мал.
Не дозволувајте им на децата да
се нишаат на вратата.
Во спротивно, може да дојде до
сериозна повреда.
Постои ризик од заклучување на
децата.
Не дозволувајте има на децата да
влегуваат во фрижидерот.
Шишињата треба да се чуваат
блиску едно до друго, така што
нема да испаднат.
Овој производ е наменет само за
чување храна во домашни услови.
Никогаш не ставајте прсти или
други предмети во отворот на
диспензерот, во лизгалката за
мраз и кофата за апаратот за
-
•
-
-
-
-
-
-
Македонски - 10
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
406
DA68-03194G-09.indb
10
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14 DA68-0
.
и
�� 2:33
•
-
• Не обидувајте се сами
да го поправате, да го
расклопувате или да го
менувате уредот.
- Не користете други осигурувачи
(како бакарна, челична жица итн.)
освен стандардните осигурувачи.
- Ако е потребна поправка или
повторна инсталација на уредот,
јавете се во најблискиот сервисен
центар.
- Во спротивно, може да дојде до
струен удар, пожар, проблеми со
производот или повреда.
• Ако уредот создава
чудни звуци, мириса на
загорено или се појави
чад, веднаш извлечете ја
приклучницата и јавете се
во најблискиот сервисен
центар.
- Во спротивно, може да дојде
•
•
•
•
•
•
-
до опасност од струен удар или
пожар.
Извлечете го кабелот од
приклучокот пред да ја промените
внатрешната светилка на
фрижидерот
Во спротивно, постои опасност од
струен удар.
Доколку имате проблем при
замена на сијалицата, јавете се кај
сервисниот претставник.
Ако производот е опремен со ЛЕД
ламба, не демонтирајте ги капакот
на ламбата или ЛЕД ламбата.
Јавете се кај вашиот сервисен
претставник.
Цврсто вметнете ја приклучницата
во ѕидниот приклучок.
Не употребувајте оштетена
приклучница, оштетен кабел или
лабав ѕиден приклучок.
Тоа може да доведе до струен
удар или пожар.
Не ставајте садови полни со вода
на уредот.
Ако се истури, постои ризик од
пожар или струен удар.
Никогаш не гледајте директно
во ултравиолетовата ЛЕД ламба
подолг временски период.
На овој начин може да дојде до
надразнување на очите како
резултат на ултравиолетовите
зраци.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
т
-
правење на мраз.
Тоа може да предизвика телесна
повреда или материјална штета.
Не ставајте раце, стапала или
метални предмети (како стапчиња
за јадење) во долниот или задниот
дел од фрижидерот.
Тоа може да доведе до струен
удар или повреда.
Острите рабови може да
предизвикаат телесни повреди.
Македонски - 11
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
407
DA68-03194G-09.indb
11
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14
ОПОМЕНА
-
-
•
•
•
-
СИМБОЛИ ЗА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
ПРИ УПОТРЕБА
• Со цел постигнување на
најдобри перформанси на
производот,
Не ставајте ја храната блиску
пред отворите за вентилација
на задниот дел од уредот,
бидејќи тоа може да го попречи
слободното струење на воздухот
во фрижидерот.
Правилно завиткајте ја храната
или ставете ја во херметички
затворени садови пред да ја
ставите во фрижидерот.
Не ставајте ја новата храна за
замрзнување блиску до веќе
замрзнатата.
Не ставајте чаши, шишиња
или газирани пијалоци во
замрзнувачот.
Садот може да замрзне и да се
скрши и може да дојде до повреда.
Придржувајте се кон роковите на
чување и роковите на траење на
замрзнатите производи.
Не чувајте фармацевтски
производи чувствителни на ниска
температура, научни материјали
или други производи чувствителни
на ниска температура во
фрижидерот.
Производи за коишто е потребна
•
•
-
•
•
-
строга контрола на температурата
не смеат да се чуваат во
фрижидерот.
Не мора да го исклучувате
фрижидерот од струја доколку
имате намера да отсуствувате
помалку од три недели.
Меѓутоа, отстранете ја целосно
храната доколку имате намера
да отсуствувате три или повеќе
недели.
Исклучете го фрижидерот,
исчистете го, исплакнете го и
исушете го.
Не ставајте газирани пијалаци во
комората на замрзнувачот.
Не ставајте шишиња или стаклени
садови во замрзнувачот.
Кога содржината во нив ќе
замрзне, стаклото може да пукне
и да предизвика телесна повреда
или материјална штета.
Не правете промени на
фрижидерот. Неовластените
промени може да додведат
до безбедносни проблеми. Ќе
ви биде наплатена целосна
сума за деловите и услугата за
поправка на промените направени
неовластено.
Немојте да ја менувате или
модификувате функционалноста
на фрижидерот.
Промените или модификациите
може да доведат до телесна
-
•
•
•
-
•
Македонски - 12
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
408
DA68-03194G-09.indb
12
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14 DA68-0
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
вратите отворени.
Во спротивно може да дојде до
појава на непријатни миризби.
Ако фрижидерот се навлажни со
вода, извлечете ја приклучницата
и контактирајте со сервисниот
центар на Samsung Electronics.
Не нанесувајте силен удар и не
употребувајте прекумерна сила на
стаклената површина.
Скршеното стакло може доведе до
телесна повреда и/или материјална
штета.
Не седете и не нишајте се
на вратата или на барот на
фрижидерот.
Фрижидерот може да падне,
вратата може да се одвои или
може да ја фатите раката во
празнината на вратата и да дојде
до материјална штета или повреда.
Ако кабелот за струја е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот, сервисерот или
друго квалификувано лице со цел
да се избегнат несакани ситуации.
Не чувајте растително масло
во корпите на вратата на
фрижидерот. Маслото може да
премине во цврста состојба,
поради што ќе добие лош вкус и
ќе биде тешко за употреба. Освен
тоа, маслото може да истече од
отвореното шише и да предизвика
пукнатина на корпата на вратата.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
�� 2:33
-
повреда и/или материјална штета.
Промените или модификациите
направени од трето лице на овој
завршен уред не се опфатени
со гаранцијата на Samsung, ниту
Samsung сноси одговорност
за безбедносните проблеми и
штетите настанати како резултат
на модификациите направени од
трето лице.
Не затворајте ги отворите за
воздух. Ако отворите за воздух се
затворат, особено со пластична
кеса, фрижидерот може премногу
да се излади.
Ако овој период на ладење трае
предолго, филтерот за вода може
да се скрши и може са предизвика
протекување на водата.
Користете го само апаратот за
правење мраз испорачан со
фрижидерот.
Доводот на вода до овој фрижидер
смее да го инсталира/приклучи
само квалификувано лице, и тоа
само со довод на вода од водовод.
Затворете го вентилот ако
планирате долг одмор или
службено патување и подолго
време нема да ги користите
диспензерите за вода или мраз.
Во спротивно може да дојде до
протекување на водата.
Избришете го вишокот на влага
во внатрешноста и оставете ги
Македонски - 13
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
409
DA68-03194G-09.indb
13
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14
Откако ќе отворите шише со
масло, препорачливо е да го
чувате шишето на ладно место
што не е изложено на сончева
светлина, како орман за садови
или остава.
- Примери за растително масло:
маслиново масло, пченкарно
масло, масло од гроздови семки
итн.
ОПОМЕНА
•
•
ЗНАЦИ ЗА
ПРЕТПАЗЛИВОСТ
ПРИ ЧИСТЕЊЕ И
ОДРЖУВАЊЕ
- Исклучете ја приклучницата и
исчистете ја со сува крпа.
- Во спротивно, може да дојде
струен удар или пожар.
• Не го чистете уредот со директно
прскање на вода врз него.
• Не користете бензен, разредувач,
Clorox средства или хлориди за
чистење.
- Тие може да ја оштетат
површината на апаратот и да
предизвикаат пожар.
• Пред да почнете со
чистење или одржување,
исклучете го уредот од
ѕидниот приклучок.
• Не прскајте со средства
- Во спротивно, може да дојде
за чистење директно на
струен удар или пожар.
екранот.
Печатените букви на екранот може • Фрижидерот треба да се чисти
со чист сунѓер или мека ткаенина
да отпаднат.
и детергент со средна јачина
Доколку страна материја како на
растворен во топла вода.
пример вода, навлезе во уредот,
• Не користете абразивни или јаки
исклучете го струјниот кабел и
средства за чистење како спрејови
контактирајте со најблискиот
за прозорци, средства за чистење
сервисен центар.
тврдокорни дамки, запаливи
Во спротивно, може да дојде
течности, солна киселина, восоци
струен удар или пожар.
за чистење, концентрирани
Редовно отстранувајте ги сите
детергенти, белила или средства
страни супстанции како што
за чистење што содржат
се прашината или водата од
производи од петролеум врз
терминалите за електрична
надворешните површини (вратите
енергија и поврзувачките точки
и кујнскиот елемент), пластичните
користејќи сува крпа.
делови, вратата и внатрешните
-
•
П
•
•
Македонски - 14
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
410
DA68-03194G-09.indb
14
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14 DA68-0
�� 2:33
R-600a), информирајте се кај
локалните органи за начинот на
отстранување на овој производ.
Циклопентан се користи како гас
за дување на изолацијата.
За гасовите на изолацијата е
потребна специјална процедура за
отстранување.
Информирајте се кај локалните
органи за начинот на отстранување
на овој производ.
Пред да ги отстраните уредот,
проверете да не се оштетени
цевките на задната страна.
СЕРИОЗНИ
Цевките треба да се откачуваат на
ПРЕДУПРЕДУВАЧКИ
отворено.
СИМБОЛИ ЗА
• Опасно е уредот да го сервисира
ОТСТРАНУВАЊЕ
кое било друго лице освен
• Поставете ги полиците
овластено лице за сервисирање.
на место за децата да не
Во Квинсленд - овластеното лице
можат лесно да влезат
МОРА да има овластување за
внатре.
работење со гасови или лиценца
• Пред да го отстраните уредот,
за фрижидери со јаглеводород
проверете дали се оштетени
за вршење на сервисирање
цевките на задната страна.
или поправки во врска со
• Како разладно средство се
отстранување на поклопците.
користат R-600a или R-134a.
(Само за Австралија)
Проверете ја етикетата на задниот • При отстранување на овој или на
дел од уредот или етикетата со
некој друг фрижидер, отстранете
ознаката на типот во внатрешноста
ги вратите/бравите и рачките
на фрижидерот за да видите кое
на вратите така што децата и
разладно средство се користи во
животните нема да можат да се
вашиот фрижидер.
заклучат внатре.
Ако овој производ содржи
Децата треба да се надгледуваат
запалив гас (разладно средство
за да се спречи да си играат со
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
и
површини и гумите за заптивање.
- Тие можат да го изгребат или
оштетат материјалот.
• Не ги чистете стаклените полици
или капаци со топла вода кога
тие се ладни. Стаклените полици
и капаци може да се скршат ако
се изложат на ненадејни промени
на температурата или удари, како
на пример, потчукнување или
испуштање предмети врз нив.
Македонски - 15
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
411
DA68-03194G-09.indb
15
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14
•
•
-
уредот.
Ако се заклучат внатре, децата
може да се повредат или да се
задушат до смрт.
Отстранете го материјалот од
амбалажата за овој производ на
еколошки начин.
Чувајте ги материјалите од
амбалажата подалеку од децата,
бидејќи тие може да бидат опасни
за децата.
Ако детето ја стави кесата преку
главата, може да се задуши.
•
•
•
ДОПОЛНИТЕЛНИ
СОВЕТИ ЗА
ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
• Во случај на прекин во електрична
енергија, прашајте во локалната
канцеларија на претпријатието
за снабдување со електрична
енергија колку долго ќе трае
прекинот.
- Повеќето прекини на електрична
енергија коишто се отстрануваат
во рок од еден или два часа не
влијаат на температурите во
фрижидерот.
Меѓутоа, за тоа време треба да го
сведете отворањето на вратата на
минимум.
- Ако прекинот на електрична
енергија трае подого од 24 часа,
•
•
•
извадете ја целосно замрзнатата
храна.
Ако фрижидерот е опремен со
клучеви, тие треба да се чуваат
надвор од дофатот на децата и
подалеку од уредот.
Уредот може да не работи
ускладено (евентуално
одмрзнување на содржината или
покачување на температурата во
замрзнувачот) кога е поставен
подолг период под најниската
предвидена температура за
уредот.
Во случај на одредена храна,
ако ја чувате во фрижидер може
да има негативни последици за
зачувување на храната поради
нејзините состојки.
Вашиот апарат не фаќа мраз, што
значи дека нема потреба од рачно
одмрзнување, бидејќи тоа се
изведува автоматски.
Порастот на температурата во
текот на одмрзнувањето е во
согласност со барањата ISO.
Но, ако сакате да спречите
несоодветно покачување на
температурата на замрзнатата
храна при одмрзнување на
апаратот, завиткајте ја замрзнатата
храна во неколку слоја весници.
Секој пораст на температурата
на замрзнатата храна може да го
скрати нејзиниот рок на траење.
•
С
е
-
-
-
-
-
-
Македонски - 16
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
412
DA68-03194G-09.indb
16
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14 DA68-0
�� 2:33
Совети за штедење
енергија
- Монтирајте го апаратот во сува и
добро проветрена просторија со
соодветна вентилација.
Погрижете се да не биде изложен
на директна сончева светлина
и никогаш не ставајте го покрај
директен извор на топлина
(радијатор, на пример).
- Се препорачува да не ги
блокирате отворите или решетките
за вентилација за енергетска
ефикасност.
- Секогаш оставете ја топлата храна
да се излади пред да ја ставите во
уредот.
- Ставајте ја замрзнатата храна да
се одмрзнува во фрижидерот.
Со тоа ја користите ниската
температура на замрзнатата
храна за ладење на храната во
фрижидерот.
- Не држете ги вратите на апаратот
отворени премногу долго кога ја
ставате или вадите храната.
Колку пократко е отворена
вратата, толку помалку мраз ќе се
формира во замрзнувачот.
- При инсталација обезбедете
доволно растојание од десната и
левата страна, како и од назад и
од горе.
Со тоа ќе ја намалите
потрошувачката на електрична
енергија и ќе ги намалите сметките
за електрична енергија.
- За најефективна употреба на
енергија, чувајте ги сите внатрешни
делови како на пр. корпи, фиоки,
полици во положба предвидена од
производителот.
Овој уред е наменет за
употреба во домаќинствата
и за слични намени како на
пример
- кујнски простории за персоналот
во продавници, канцеларии и
други работни средини;
- куќи на фарми и од страна на
клиенти во хотели, мотели и други
станбени објекти;
- средини од типот ноќевање со
појадок;
- примена во угостителството и во
други објекти во коишто не се
врши малопродажба.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
а
• Не замрзнувајте ја повторно
замрзнатата храна којашто е
целосно одмрзната.
Македонски - 17
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
413
DA68-03194G-09.indb
17
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14
Поставување на фрижидерот
ПОДГОТОВКИ ЗА
ИНСТАЛИРАЊЕ НА
ФРИЖИДЕРОТ
B
A
С
п
н
П
Н
с
D
C
Ви честитаме што го купивте овој Samsung
фрижидер.
Се надеваме дека ќе уживате во најсовремените
функции и ефикасности коишто ги нуди овој
нов уред.
К
П
Длабочина „А“
Избор на најдобра локација за
фрижидерот
733 mm
Ширина „B“
908 mm
Висина „C“
1797 mm
Вкупна висина „D“
1825 mm
Изберете:
•
•
•
•
Место со лесен пристап до довод на вода.
Место без директна сончева светлина.
Место со рамен (или речиси рамен) под.
Место со доволно простор за лесно
отворање на вратите на фрижидерот.
• Место коешто овозможува доволно простор
за струење на воздухот од десната и левата
страна, како и одназад и одгоре.
Ако нема доволно простор за фрижидерот,
тоа може да има лошо влијание врз
ефективноста на фрижидерот и
потрошувачката на енергија.
• Место коешто овозможува лесно
поместување на фрижидерот ако треба да
се чисти или одржува.
• Не инсталирајте го фрижидерот на места со
температура повисока од 43 °C (110 °F) или
пониска од 5 °C (41 °F).
З
г
в
О
д
З
и
ф
П
т
н
Н
50 mm
300 mm
300 mm
125°
125°
305,5 mm
1519 mm
72,3 mm
43 mm
1075 mm
610 mm
908 mm
• Секое мерење е засновано на
димензиите на дизајнот, така што
може да се разликува во зависност од
методот на мерење.
Македонски - 18
DA68-03194G
(PL+CZ+SK+RO+BG+HU+SR+HR+SQ+MK+ET+LT+LV+SL)-10.indd
414
DA68-03194G-09.indb
18
2019.
26.��오후
2018. 3.2.
15.
2:33 4:14 DA68-0
Кога го преместувате фрижидерот
Со цел спречување на оштетување на
подот, проверете дали предните ногалки за
нивелирање се во крената положба (над подот).
Погледнете го делот „КАКО ДА ГО
НИВЕЛИРАТЕ ФРИЖИДЕРОТ“ од у