Samsung | PM55F | Owner's Manual | Samsung PM55F Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung PM55F Εγχειρίδιο χρήσης
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ
PM32F PM43F PM49F PM55F
PH43F PH49F PH55F
PH43F-P PH49F-P PH55F-P
Το χρώμα και η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε αλλαγές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τη βελτίωση της απόδοσης.
Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για τα μοντέλα PM32F είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το
προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εγγύηση ενδέχεται να ακυρωθεί.
2
Πίνακας περιεχομένων
Πίνακας περιεχομένων
01. Ασφάλεια
Επιλογή πηγής
36
Προφυλάξεις για την ασφάλεια
5
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
5
Εγκατάσταση
6
03. Λογισμικό υπολογιστή (Multiple
Display Control)
Λειτουργία
7
Εγκατάσταση/κατάργηση εγκατάστασης
37
Χώρος αποθήκευσης
9
Εγκατάσταση
37
Καθαρισμός
9
Κατάργηση της εγκατάστασης
37
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό του πάνελ
9
Σύνδεση
38
Χρήση του καλωδίου RS232C
38
Χρήση του καλωδίου ethernet
38
02. Ρύθμιση συσκευής
Εγκατάσταση
10
Τι περιλαμβάνεται
10
04. Αρχική οθόνη
Εξαρτήματα
11
Πρ.αναπαρ.
40
Πίσω πλευρά
12
Προβολή περιεχομένου
40
Αντικλεπτική κλειδαριά
13
Κατά την εκτέλεση περιεχομένου
41
Plug In Module (πωλείται ξεχωριστά)
14
Μορφές αρχείων συμβατές με το πρόγραμμα αναπαραγωγής 41
Τηλεχειριστήριο
15
Πρόγραμμα
46
Καθοδηγούμενη εγκατάσταση
17
Πρόγραμμα εκκίνησης URL
46
Εξωτερική σύνδεση
20
Ρυθμίσεις URL για το πρόγραμμα εκκίνησης
46
Σημεία ελέγχου
20
Αντιγραφή προϊόντος
46
Σύνδεση καλωδίων
20
Εάν δεν βρεθεί διπλότυπο αρχείο στην εξωτερική συσκευή
Κωδικοί ελέγχου
22
αποθήκευσης
Σύνδεση υπολογιστή
31
Εάν βρεθεί διπλότυπο αρχείο στην εξωτερική συσκευή
Σύνδεση AV
34
αποθήκευσης
Σύνδεση LAN
36
Ρυθμίσεις ID
47
ID συσκευής
47
Αυτ. ορισμός ID συσκευής
47
Καλώδιο σύνδεσης PC
47
Video Wall
48
Video Wall
48
Κατάσταση δικτύου
48
Λειτ. εικόνας
49
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
49
Χρονοδ. ενεργ.
49
Χρονοδ. απενεργ.
50
Ticker
50
Έγκριση μιας συνδεδεμένης συσκευής από τον διακομιστή
47
47
51
05. Μενού
Ρύθμιση οθόνης
53
Ρύθμιση των στοιχείων οθόνης
57
Ρύθμιση του ήχου
59
Δίκτυο
60
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
62
Ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
64
WPS(PBC)
65
Σύστημα
66
Anynet+ (HDMI-CEC)
73
3
Πίνακας περιεχομένων
Υποστήριξη
75
06. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προτού επικοινωνήσετε μαζί μας
76
Διαγνωστικός έλεγχος
76
Ανάλυση οθόνης
76
Σημεία ελέγχου
77
Συνήθεις ερωτήσεις
83
07. Παράρτημα
Προδιαγραφές
84
Γενικά
84
Πίνακας τυπικής λειτουργίας σήματος
86
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (κόστος που
επιβαρύνει τον πελάτη)
88
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος 88
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από
λάθος του πελάτη
88
Άλλα
88
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
89
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
89
Προτεινόμενες πρακτικές αποφυγής προβλήματος
89
Άδεια
90
4
Πληροφορίες για το εγχειρίδιο
Πληροφορίες για το εγχειρίδιο
Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση, για λόγους
βελτίωσης της ποιότητας.
© 2015 Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Σύμβολα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν δεν εφαρμοστούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς
την εξουσιοδότηση της Samsung Electronics.
Εάν δεν εφαρμοστούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά σε
Τα Microsoft, Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
περιουσιακά στοιχεία.
Τα VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
a κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο
ελάττωμα στο προϊόν.
(δηλαδή, όταν έχετε αμελήσει να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
b είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν
διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή, όταν έχετε αμελήσει να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε
εργασίας ή την κατ’ οίκον επίσκεψη.
Σημείωση
Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
5
Κεφάλαιο 1. Ασφάλεια
Ασφάλεια
Προφυλάξεις για την ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ! ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή
ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής.
Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού
του προϊόντος.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα
αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από
τη θέση τους.
• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μη συνδέετε πολλαπλά προϊόντα σε μία πρίζα.
• Οι υπερθερμασμένες πρίζες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε το φις μέχρι το τέρμα, ώστε να μην είναι χαλαρό.
• Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
• Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
• Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το
προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
• Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Σημειώστε ότι το προϊόν δεν τίθεται εντελώς εκτός λειτουργίας από το κουμπί λειτουργίας
στο τηλεχειριστήριο.
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
6
Κεφάλαιο 1. Ασφάλεια
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το
προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Αναθέστε σε έναν τεχνικό να εγκαταστήσει τη βάση ανάρτησης στον τοίχο.
• Η εγκατάσταση από μη κατάλληλο άτομο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
• Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
• Επειδή η πρόσοψη είναι βαριά, εγκαταστήστε το προϊόν σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
• Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή
εξαερισμό.
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της
πρόσοψης δεν εξέχει.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
• Ενδέχεται να προκληθεί ασφυξία στα παιδιά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό
ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
• Το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά
ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία
(σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως
φούρνο.
• Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
• Το προϊόν ενδέχεται να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε υπερβολική
λεπτή σκόνη, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου
το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά την απόδοσή του.
• Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να
εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
7
Κεφάλαιο 1. Ασφάλεια
Λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην
αποσυναρμολογείτε, μην επισκευάζετε και μην τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν και μην το χτυπάτε.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο
καλώδιο.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα άλλα συνδεδεμένα καλώδια.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν ή το φις. Επίσης,
αερίστε αμέσως τον χώρο.
• Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν, τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή
από άλλο καλώδιο.
Samsung.
• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
• Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά τα παιδιά.
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε
το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια,
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
• Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια,
γλυκίσματα κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
• Το προϊόν ή τα βαριά αντικείμενα μπορεί να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να
φτάσουν τα παιχνίδια ή τα γλυκίσματα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες, κοντά στο
προϊόν.
• Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν φράσσονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.)
ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών,
των θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
8
Κεφάλαιο 1. Ασφάλεια
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
• Υπάρχει κίνδυνος να πιαστεί και να τραυματιστεί το χέρι ή το δάχτυλό σας.
• Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
• Eάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με
κινούμενες εικόνες.
Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν την μπαταρία στο στόμα τους όταν την αφαιρείτε
από το τηλεχειριστήριο. Να τοποθετείτε την μπαταρία σε θέσεις όπου δεν φτάνουν τα παιδιά
ή τα βρέφη.
Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε
σε διακοπές κ.λπ.), αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό
σας.
• Η συγκέντρωση σκόνης, σε συνδυασμό με τη θερμότητα, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να τις τοποθετείτε με τη σωστή πολικότητα (+, -).
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στην προτεινόμενη ανάλυση και συχνότητα.
• Μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα,
μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά, για κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
• Τα μάτια σας θα ανακουφιστούν από την κόπωση.
Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν έχει παραμείνει ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό
διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
• Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.
• Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί ή να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό
ή βλάβη, λόγω διαρροής του υγρού της.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις τυπικές μπαταρίες που προσδιορίζονται και να μην
χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες συγχρόνως.
• Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να καταστραφούν ή να προκληθεί πυρκαγιά,
τραυματισμός ή βλάβη, λόγω διαρροής του εσωτερικού υγρού τους.
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν κοινό απόρριμμα και θα
πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των
χρησιμοποιημένων ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ανακύκλωση.
• Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα που πωλεί τον ίδιο
τύπο μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
9
Κεφάλαιο 1. Ασφάλεια
Χώρος αποθήκευσης
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τις λαβές στο πίσω μέρος, όταν μετακινείτε το προϊόν.
Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των προϊόντων εξαιρετικά γυαλιστερής επιφάνειας, η χρήση
υγραντήρα υπεριώδους ακτινοβολίας στον ίδιο χώρο ενδέχεται να δημιουργήσει λευκές
κηλίδες στο προϊόν.
Μη συγκρατείτε και μην πιάνετε το προϊόν από οποιαδήποτε περιοχή εντός 15 mm από την
πρόσοψη.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το εσωτερικό του προϊόντος
χρειάζεται καθάρισμα (θα ισχύει χρέωση συντήρησης).
Καθαρισμός
Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό γρατζουνίζονται
εύκολα.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
3
4
5
6
‒‒ Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα
χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
‒‒ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικές ή
επιφανειοδραστικές ουσίες.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το
εξωτερικό του προϊόντος.
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό του πάνελ
Μην στηρίζετε το προϊόν κατακόρυφα στο δάπεδο. Το πάνελ είναι εύθραυστο και μπορεί να
υποστεί ζημιά.
Ξαπλώστε το προϊόν κάτω για να το χειριστείτε (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα υλικά
συσκευασίας).
10
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Ρύθμιση συσκευής
Εγκατάσταση
Τι περιλαμβάνεται
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές τοποθεσίες.
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.
Η εμφάνιση των μερών ενδέχεται να διαφέρει από τις εμφανιζόμενες εικόνες.
Δεν παρέχεται βάση με αυτό το προϊόν. Για να εγκαταστήσετε μια βάση, πρέπει να την αγοράσετε ξεχωριστά.
Ο προσαρμογέας RS232C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση σε άλλη οθόνη με το καλώδιο RS232C τύπου D-SUB (9 ακίδων).
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
Κάρτα εγγύησης (Μη διαθέσιμη σε
ορισμένες τοποθεσίες)
Οδηγός κανονισμών
Καλώδιο ρεύματος
Τηλεχειριστήριο
Προσαρμογέας RS232C(IN)
Βίδα ((M3 x L8) x 1)
Κάλυμμα USB
Μπαταρίες (Μη διαθέσιμες σε
ορισμένες τοποθεσίες)
11
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Εξαρτήματα
Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.
Λειτουργία
• Για να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιλογής, βεβαιωθείτε ότι το συρόμενο κουμπί
επιλογής δεν εξέχει από το κάτω μέρος του προϊόντος.
• Για να χρησιμοποιήσετε τον απομακρυσμένο αισθητήρα/αισθητήρα eco, βεβαιωθείτε
ότι το συρόμενο κουμπί επιλογής εξέχει από το κάτω μέρος του προϊόντος.
Αισθητήρας τηλεχειρισμού και αποστατικό λογότυπο (προαιρετικό)
Αποστατικό λογότυπο
Κουμπί
επιλογής
Ηχείο
Αισθητήρας τηλεχειρισμού
Κουμπί επιλογής
Ενεργοποίηση
Πατήστε παρατεταμένα, επί τρία δευτερόλεπτα.
Απενεργοποίηση
Πατήστε το κουμπί επιλογής. Εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο
μενού.
Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί το Απενεργοποίηση και, στη
συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής, ωσότου
απενεργοποιηθεί η οθόνη.
Επιλογή πηγής
Πατήστε το κουμπί επιλογής. Εμφανίζεται ένα αναπτυσσόμενο
μενού.
Πατήστε και πάλι το κουμπί επιλογής για να επιλέξετε Πηγή.
Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής, για
εναλλακτική επιλογή των πηγών.
Αισθητήρας τηλεχειρισμού
Πατήστε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο, με το τηλεχειριστήριο στραμμένο προς τον
αισθητήρα τηλεχειρισμού επάνω στο προϊόν για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία.
• Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος
μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 7 m έως 10 m από τον αισθητήρα του
προϊόντος, υπό γωνία 30° από τα αριστερά και τα δεξιά.
Η οθόνη του προϊόντος λειτουργεί επίσης ως αισθητήρας τηλεχειρισμού.
Όταν στρέφετε το τηλεχειριστήριο προς την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι:
• το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς το κέντρο της οθόνης.
• χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 40 cm έως 70 cm από την οθόνη.
12
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να αποθηκεύετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες σε σημείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά
και να τις ανακυκλώνετε.
• Μην χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί. Να αντικαθιστάτε και τις
δύο μπαταρίες συγχρόνως.
• Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα, να αφαιρείτε τις μπαταρίες.
Πίσω πλευρά
Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
Αποστατικό λογότυπο (προαιρετικό)
Μην τραβάτε με δύναμη το αποστατικό λογότυπο. Το λογότυπο ενδέχεται να αποσπαστεί ή να
σπάσει.
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Θύρα
Περιγραφή
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.
RS232C OUT
AUDIO IN
Λαμβάνει ήχο από μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου ήχου.
AUDIO OUT
Συνδέεται στη θύρα ήχου μιας συσκευής πηγής.
HDMI1
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
Αντικλεπτική κλειδαριά
Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν
βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους.
Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
Οι παρακάτω εικόνες προορίζονται μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Για να κλειδώσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά:
DVI IN: Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο DVI ή HDMI-DVI.
PC IN: Χρησιμοποιήστε το (ειδικό) καλώδιο D-SUB - DVI (ή
το καλώδιο D-SUB, με προσαρμογέα D-SUB προς DVI) όταν
συνδέετε έναν υπολογιστή.
MAGICINFO IN: Χρησιμοποιήστε το (ειδικό) καλώδιο DP-DVI
όταν συνδέετε μια συσκευή δικτύου (πωλείται ξεχωριστά).
DP IN
Συνδέεται σε συσκευή πηγής μέσω καλωδίου DP.
DAISY CHAIN
Συνδέεται σε άλλο προϊόν με τη χρήση σύνδεσης καλωδίου εν
σειρά (θύρα DP).
RJ45
Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως
ένα γραφείο.
2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3 Τοποθετήστε την κλειδαριά στην υποδοχή της αντικλεπτικής κλειδαριάς, στο πίσω μέρος
του προϊόντος.
4 Κλειδώστε την αντικλεπτική κλειδαριά.
14
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
• Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή
μέσω Διαδικτύου.
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
Plug In Module (πωλείται ξεχωριστά)
• Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι
προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, για βελτίωση της
ποιότητας.
• Υποστηρίζονται μόνο τα μοντέλα PH43F-P/PH49F-P/PH55F-P.
Υποδοχή PIM
Για να χρησιμοποιήσετε την Plug In Module (πρόσθετη λειτουργική μονάδα), συνδέστε μια
Samsung PIM (πωλείται ξεχωριστά).
Για να συνδέσετε μια συσκευή άλλου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή
με τα πρότυπα Open Pluggable Specification (OPS).
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης μιας συσκευής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης που συνόδευε τη μονάδα PIM κατά την αγορά.
• Για βέλτιστη ποιότητα ήχου, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ήχου HDMI χρησιμοποιώντας τον
Πίνακα ελέγχου των Windows στη συσκευή OPS. Για προϊόντα άλλων κατασκευαστών, αυτό
ισχύει μόνο για συσκευές συμβατές με HDMI.
• Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο από το προϊόν με μια συσκευή OPS που δεν υποστηρίζει
HDMI, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις αναλογικού ήχου χρησιμοποιώντας τον Πίνακα ελέγχου
των Windows, πηγαίνετε στο Plug In Module > Επεξεργασία ονόματος και ορίστε την πηγή
εισόδου σε PC, DVI PC ή DVI.
15
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Τηλεχειριστήριο
• Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων συσκευών προβολής.
• Σε αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζεται κανένα κουμπί που δεν έχει περιγραφή στην παρακάτω εικόνα.
Οι λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν για τα διάφορα προϊόντα.
POWER
OFF
Ενεργοποίηση της συσκευής.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Αλλαγή της πηγής εισόδου.
Προβολή ή απόκρυψη του μενού στοιχείων οθόνης ή επιστροφή
στο προηγούμενο μενού.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Αριθμητικά κουμπιά
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης στο μενού OSD.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Απενεργοποίηση της συσκευής.
CH
Σίγαση του ήχου.
Κατάργηση σίγασης του ήχου: Πατήστε και πάλι το κουμπί MUTE
ή πατήστε το κουμπί ελέγχου της έντασης του ήχου ( + VOL - ).
Με αυτό το κουμπί συντόμευσης ανοίγετε απευθείας το
MagicInfo.
MagicInfo
Player I
Αυτό το κουμπί συντόμευσης είναι διαθέσιμο όταν έχει συνδεθεί
μια συσκευή δικτύου ή PIM (Πρόσθετη λειτουργική μονάδα).
Κουμπί εκκίνησης Αρχική.
16
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Γρήγορη επιλογή λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά.
TOOLS
INFO
Προβολή πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
Μετακίνηση στο επάνω, κάτω, αριστερό ή δεξιό μενού ή
προσαρμογή κάποιας ρύθμισης.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας.
Εάν έχουν συνδεθεί πολλαπλά προϊόντα μέσω της λειτουργίας
Video Wall, πατήστε το κουμπί SET και εισαγάγετε ένα
αναγνωριστικό προϊόντος χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
Έλεγχος του προϊόντος χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Ακύρωση μιας τιμής που έχει οριστεί χρησιμοποιώντας το
κουμπί SET και έλεγχος όλων των συνδεδεμένων προϊόντων,
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Έξοδος από το τρέχον μενού.
Μη αυτόματη επιλογή μιας συνδεδεμένης πηγής εισόδου από τις
επιλογές Υπολογιστής, DVI, HDMI ή DisplayPort.
Χρησιμοποιείται στη λειτουργία Anynet+ και στη λειτουργία
Πολυμέσα.
17
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Καθοδηγούμενη εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εξαερισμός
Εγκατάσταση σε κατακόρυφο τοίχο
Προς αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο
δάπεδο/στον τοίχο, σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
• Αναθέστε την εγκατάσταση της βάσης στερέωσης σε τοίχο σε μια εξουσιοδοτημένη
εταιρεία εγκατάστασης.
Διαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Φροντίστε να εγκαταστήσετε την καθορισμένη βάση στερέωσης σε τοίχο.
• Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες
λεπτομέρειες.
A
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο μοντέλο, εάν το έχετε τοποθετήσει σε οροφή,
δάπεδο ή τραπέζι.
B
A Τουλάχιστον 40 mm
B Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 °C
Για τοποθέτηση του προϊόντος σε κατακόρυφο τοίχο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 40 mm
μεταξύ του προϊόντος και της επιφάνειας του τοίχου για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η
θερμοκρασία περιβάλλοντος παραμένει χαμηλότερα από τους 35 °C.
Εγκατάσταση σε τοίχο με εσοχή
Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες
λεπτομέρειες.
18
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Εγκατάσταση κιτ στερέωσης σε τοίχο
B
Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
B
A
D
1
D
C
A
B
C
D
E
E
C
Τουλάχιστον 40 mm
Τουλάχιστον 70 mm
Τουλάχιστον 50 mm
Τουλάχιστον 50 mm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 °C
Όταν γίνεται εγκατάσταση του προϊόντος σε τοίχο με εσοχή, αφήστε μεταξύ του προϊόντος
και του τοίχου τουλάχιστον την απόσταση που καθορίζεται παραπάνω για εξαερισμό και
βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα παραμείνει χαμηλότερα από τους 35 °C.
Για να εγκαταστήσετε ένα κιτ στερέωσης σε τοίχο άλλου κατασκευαστή, χρησιμοποιήστε τον
δακτύλιο στερέωσης ( 1 ).
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
• Το κιτ στερέωσης σε τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν
στον τοίχο.
• Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο, δείτε
τις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ στερέωσης σε τοίχο.
• Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με έναν τεχνικό για βοήθεια με την εγκατάσταση του
στηρίγματος στερέωσης σε τοίχο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για την πρόκληση τυχόν ζημιάς στο προϊόν ή
τραυματισμού, δικού σας ή άλλου προσώπου, εάν επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κιτ
στερέωσης σε τοίχο μόνοι σας.
19
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο (VESA)
Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο, κατακόρυφο προς το δάπεδο.
Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε άλλες επιφάνειες, εκτός γυψοσανίδας,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει
σοβαρό τραυματισμό.
A
B
• Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο
εγκατάστασης και περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη
συναρμολόγηση.
• Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές
βιδών VESA, το μήκος των βιδών μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ
στερέωσης σε τοίχο.
• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Όνομα μοντέλου
Προδιαγραφές οπής βίδας VESA
(A * B) σε χιλιοστά
Τυπική βίδα
Ποσότητα
PM32F
200 mm * 200 mm
M8
4
PM43F / PH43F /
PH43F-P
PM49F / PH49F /
PH49F-P
400 mm * 400 mm
PM55F / PH55F /
PH55F-P
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση
του προϊόντος, με αποτέλεσμα τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου
είδους ατυχήματα.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν
χρησιμοποιείται ένα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο ή εάν ο καταναλωτής δεν ακολουθεί
τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο από δύο άτομα πάντα.
• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν
συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του προϊόντος.
• Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
20
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Εξωτερική σύνδεση
Διάταξη ακίδων
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Σημεία ελέγχου
• Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγής ενδέχεται να διαφέρουν από
συσκευή σε συσκευή.
• Συνδέστε σωστά τις θύρες ήχου: αριστερή = λευκό και δεξιά = κόκκινο.
• Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
<Αρσενικός τύπος>
Ακίδα
Σήμα
Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
1
Ανίχνευση φορέα δεδομένων
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
2
Ληφθέντα δεδομένα
3
Μεταδοθέντα δεδομένα
4
Προετοιμασία τερματικού δεδομένων
5
Γείωση σήματος
6
Προετοιμασία σετ δεδομένων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σύνδεση καλωδίων
Καλώδιο RS232C
Διασύνδεση
RS232C (9 ακ΄δες)
7
Αποστολή αιτήματος
Ακίδα
TxD (Αρ.2), RxD (Αρ.3), GND (Αρ.5)
8
Έτοιμο για αποστολή
Ταχύτητα μετάδοσης bit
9600 bps
9
Ενδεικτική λυχνία δακτυλίου
Bit δεδομένων
8 bit
Ισοτιμία
Καμία
Διακοπή bit
1 bit
Έλεγχος ροής
Κανένας
Μέγιστο μήκος
15 m (μόνο θωρακισμένου τύπου)
<Θηλυκός τύπος>
21
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Καλώδιο RS232C
• Βύσμα: Καλώδιο D-Sub σε Stereo 9 ακίδων
6
3
2
1
1
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
Αρσενικού
τύπου
-P2-
-P2-
Rx
3
—
1
Tx
STEREO
Tx
2
—
2
Rx
ΒΥΣΜΑ
Gnd
5
—
3
GND
(3,5 ø)
Αριθμός
ακίδων
Τυπικό χρώμα
Σήμα
3
Λευκό και πράσινο
RX+
4
Μπλε
NC
5
Λευκό και μπλε
NC
6
Πράσινο
RX-
7
Λευκό και καφέ
NC
8
Καφέ
NC
Καλώδιο LAN απευθείας σύνδεσης (PC σε HUB)
• Βύσμα: RJ45
Διανομέας
Καλώδιο LAN
Διάταξη ακίδων
P2
1 2 3 4 5 6 7 8
RJ45
Αριθμός
ακίδων
Τυπικό χρώμα
Σήμα
1
Λευκό και πορτοκαλί
TX+
2
Πορτοκαλί
TX-
P1
P1
P2
Σήμα
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Σήμα

1
TX+
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
22
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Καλώδιο LAN διασταυρούμενης σύνδεσης (PC σε PC)
Σύνδεση 2
Υπολογιστής
RJ45
P1
P2
Σήμα
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Σήμα

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
Οθόνη 1
Οθόνη 2
RJ45
RJ45
RJ45
Σύνδεση 3
Σύνδεση
Υπολογιστής
Οθόνη 1
• Φροντίστε να συνδέσετε τον κάθε έναν από τους προσαρμογείς στη σωστή θύραRS232C IN ή
OUT του προϊόντος.
Οθόνη 2
Οθόνη 3
Οθόνη 4
Σύνδεση 1
Υπολογιστής
RJ45
Οθόνη 1
RS232C IN
RS232C OUT
Οθόνη 2
RS232C IN
RS232C OUT
Οθόνη 3
RS232C IN
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Οθόνη 4
RS232C IN
RS232C OUT
Κωδικοί ελέγχου
Προβολή κατάστασης ελέγχου (λήψη εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος εντολής
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
0
Checksum
23
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Έλεγχος (ορισμός εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος εντολής
Αναγν.
Π.χ. Ενεργοποίηση & αναγν.=0
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
Τιμή
Checksum
Εντολή
Αρ.
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος τιμών
1
Έλεγχος ενέργειας
0x11
0~1
2
Έλεγχος έντασης ήχου
0x12
0~100
3
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x14
-
4
Έλεγχος λειτ. οθόνης
0x18
-
5
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
0x19
0~255
6
Έλεγχος ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης PIP
0x3C
0~1
7
Χειριστήριο αυτόματης προσαρμ.
(PC και BNC μόνο)
0x3D
0
8
Έλεγχος λειτουργίας video wall
0x5C
0~1
9
Κλείδωμα ασφαλείας
0x5D
0~1
10
Video Wall ενεργοποιημένο
0x84
0~1
11
Έλεγχος χρήστη Video Wall
0x89
-
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Αναγν.
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
“Power”
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
1
Checksum
12
• Για τον έλεγχο όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με σειριακό καλώδιο,
ανεξάρτητα από τα αναγνωριστικά, ορίστε το αναγνωριστικό ως “0xFE” και προχωρήστε στη
μετάδοση εντολών. Οι εντολές θα εκτελούνται από την κάθε συσκευή, αλλά το ACK δεν θα
αποκρίνεται.
Έλεγχος ενέργειας
Λειτουργία
• Το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω υπολογιστή.
• Όλες οι επικοινωνίες γίνονται σε δεκαεξαδικό κώδικα. Το checksum υπολογίζεται με το
άθροισμα όλων των τιμών, εκτός από την κεφαλίδα. Εάν κάποιο checksum είναι μεγαλύτερο
από 2ψήφιο, όπως φαίνεται παρακάτω (11+FF+01+01=112), το πρώτο ψηφίο καταργείται.
Προβολή κατάστασης λειτουργίας (λήψη κατάστασης Ενεργοποίηση/απενεργ.)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Ρύθμιση λειτουργίας Ενεργοποίηση/απενεργ. (ρύθμιση λειτουργίας Ενεργοποίηση/
απενεργ.)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
“Power”
“Power”: Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
• 1: Ενεργοποίηση
• 0: Απενεργοποίηση
Checksum
24
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Ack
Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x11
“Power”
Checksum
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x12
“Volume”
Checksum
“Power”: Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
“Volume”: Κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
Nak
Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x11
“ERR”
Checksum
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x12
“ERR”
Checksum
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
Έλεγχος έντασης ήχου
Έλεγχος πηγής εισόδου
Λειτουργία
Λειτουργία
• Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω υπολογιστή.
• Η πηγή εισόδου ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
Προβολή κατάστασης έντασης ήχου (λήψη κατάστασης έντασης ήχου)
Προβολή κατάστασης πηγής εισόδου (λήψη κατάστασης πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Ρύθμιση της έντασης του ήχου (ρύθμιση έντασης)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
Αναγν.
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x14
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Ρύθμιση της πηγής εισόδου (ρύθμιση πηγής εισόδου)
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
“Volume”
“Volume”: Κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
Checksum
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x14
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
“Input Source”
“Input Source”: Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
0x14
Υπολογιστής
0x18
DVI
Checksum
25
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
0x0C
Πηγή εισόδου
0x08
Component
Έλεγχος λειτ. οθόνης
0x20
MagicInfo
Λειτουργία
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
• Η λειτουργία οθόνης ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
• Η λειτουργία οθόνης δεν μπορεί να ελεγχθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Video Wall.
• Αυτό το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον σε μοντέλα που περιλαμβάνουν
τηλεόραση.
0x22
HDMI1_PC
Προβολή κατάστασης οθόνης (κατάσταση λειτουργίας λήψης οθόνης)
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Οι θύρες DVI_video, HDMI1_PC και HDMI2_PC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την
εντολή “Set”. Ανταποκρίνονται μόνον σε εντολές “Get”.
• Το MagicInfo διατίθεται μόνο με μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία MagicInfo.
• Οι θύρες RF(TV), DTV διατίθενται μόνο σε μοντέλα που περιλαμβάνουν τηλεόραση.
Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x14
“Input
Source”
Checksum
“Input Source”: Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Nak
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
0xFF
Αναγν.
Μήκος
Ack /
δεδομένων
Nak
3
‘N’
r-CMD
Val1
0x14
“ERR”
Checksum
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x18
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης (ρύθμιση μεγέθους οθόνης)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x18
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
“Screen Mode”
“Screen Mode”: Κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
0x01
16 : 9
0x04
Ζουμ
0x31
Ευρεία προβολή - Ζουμ
0x0B
4:3
Checksum
26
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Ack
Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x18
“Screen
Mode”
Checksum
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x19
“ERR”
Checksum
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP
Nak
Λειτουργία
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x18
“ERR”
Checksum
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
• Το μέγεθος της οθόνης ενός προϊόντος μπορεί να αλλαχθεί μέσω υπολογιστή.
Προβολή του μεγέθους οθόνης (λήψη κατάστασης μεγέθους οθόνης)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x19
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
3
‘A’
0x19
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x3C
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης PIP)
0
Ack
Εντολή
• Η λειτουργία PIP ενός προϊόντος μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω
υπολογιστή.
• Διατίθεται αποκλειστικά για μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία PIP.
• Ο έλεγχος της λειτουργίας δεν είναι εφικτός, εάν η λειτουργία Video Wall έχει οριστεί σε
Ενεργ..
• Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται στο MagicInfo.
Προβολή κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP (λήψη της κατάστασης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης PIP)
Λειτουργία
0xAA
Εντολή
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
“Screen Mode”: Κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
Val1
“Screen
Size”
“Screen Size”: μέγεθος οθόνης προϊόντος (εύρος: 0 – 255, μονάδα: ίντσες)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x3C
Checksum
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
“PIP”
Checksum
“PIP”: Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας PIP ενός προϊόντος
• 1: PIP ενεργοποιημένο
• 0: PIP απενεργοποιημένο
27
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Ack
Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x3C
“PIP”
Checksum
“PIP”: Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας PIP ενός προϊόντος
Nak
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
Αναγν.
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
3
‘N’
0x3C
Val1
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Checksum
3
‘A’
0x3D
“Auto
Adjustment”
Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Checksum
“ERR”
Μήκος
δεδομένων
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x3D
“ERR”
Checksum
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
Έλεγχος λειτουργίας Video Wall
Χειριστήριο αυτόματης προσαρμ. (PC και BNC μόνο)
Λειτουργία
Λειτουργία
• Η λειτουργία Video Wall μπορεί να ενεργοποιηθεί σε κάποιο προϊόν μέσω υπολογιστή.
• Αυτή η λειτουργία ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο σε ένα προϊόν με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία Video Wall.
• Αυτόματη ρύθμιση της οθόνης του συστήματος υπολογιστή, μέσω υπολογιστή.
Προβολή κατάστασης αυτόματης ρύθμισης (λήψη κατάστασης αυτόματης ρύθμισης)
• Καμία
Ρύθμιση αυτόματης ρύθμισης (ρύθμιση αυτόματης ρύθμισης)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
0x3D
“Auto Adjustment”: 0x00 (πάντοτε)
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
“Auto
Adjustment”
Προβολή λειτουργίας video wall (λήψη λειτουργίας Video Wall)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5C
Αναγν.
Checksum
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Ρύθμιση του video wall (ρύθμιση λειτουργίας Video Wall)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5C
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
“Video Wall
Mode”
Checksum
28
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
“Video Wall Mode”: Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Video
Wall σε ένα προϊόν
• 1: Πλήρης
• 0: Φυσική εικόνα
Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x5C
“Video Wall
Mode”
Checksum
“Video Wall Mode”: Κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας Video
Wall σε ένα προϊόν
Nak
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
3
‘N’
0x5C
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
Val1
Checksum
Κλείδωμα ασφαλείας
Λειτουργία
• Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της
λειτουργίας Κλείδωμα ασφαλείας σε ένα προϊόν.
• Αυτός ο έλεγχος είναι διαθέσιμος, ανεξάρτητα από το εάν η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη ή όχι.
Προβολή της κατάστασης του κλειδώματος ασφαλείας (λήψη κατάστασης
κλειδώματος ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας (ρύθμιση
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κλειδώματος ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
Αναγν.
“ERR”
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
“Safety Lock”
Checksum
“Safety Lock” Κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
• 1: Ενεργοποίηση
• 0: Απενεργοποίηση
Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
“Safety
Lock”
Checksum
“Safety Lock” Κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
29
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Nak
Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x5D
“ERR”
Checksum
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Checksum
3
‘N’
0x84
“ERR”
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
Video Wall ενεργοποιημένο
Έλεγχος χρήστη Video Wall
Λειτουργία
Λειτουργία
• Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Video Wall του προϊόντος.
• Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία Video Wall του προϊόντος.
Έλεγχος κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του Video Wall
Λήψη κατάστασης Video Wall
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x84
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Video Wall
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x84
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
V.Wall_On
Checksum
0xAA
0x89
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Checksum
0
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Val1
Val2
Checksum
2
Wall_Div
Wall_SNo
Wall_Div: Κωδικός διαχωρισμού Video Wall που έχει οριστεί στο προϊόν
Μοντέλο Video Wall 10x10
1
Ack
0xAA
Εντολή
Ρύθμιση Video Wall
V.Wall_On: Κωδικός Video Wall για ρύθμιση στο προϊόν
• 1: Video Wall ενεργοποιημένο
• 0: Video Wall απενεργοποιημένο
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Απεν. 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Εντολή
Αναγν.
0xFF
V.Wall_On : Όπως παραπάνω
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
3
'A'
0x84
Val1
V.Wall_On
Checksum
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
30
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
9
0x91
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
15
0xF1
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
Δ/Ι
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
Δ/Ι
Μοντέλο Video Wall 10x10: (1 ~ 100)
Δεδομένα
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Val2
3
‘A’
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
Δ/Ι
• Wall_SNo: Κωδικός αριθμού προϊόντος που έχει οριστεί στο προϊόν
Ρύθμιση αριθμού
Nak
Checksum
Αναγν.
Μήκος
δεδομένων
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x89
“ERR”
“ERR” : Κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
Checksum
31
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Σύνδεση υπολογιστή
• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
• Ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο προϊόν με διάφορους τρόπους.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
• Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI (ψηφιακού τύπου)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα DVI στο προϊόν ως θύρα HDMI με χρήση ενός
προσαρμογέα DVI-HDMI.
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού τύπου)
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
32
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα DVI στο προϊόν ως θύρα D-SUB, με χρήση ενός
προσαρμογέα D-SUB-DVI.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Μετά τη σύνδεση του υπολογιστή στο προϊόν με καλώδιο HDMI-DVI, φροντίστε να
DVI / PC / MAGICINFO IN
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε το βίντεο και
τον ήχο από τον υπολογιστή.
• Ήχος → ορίστε τη ρύθμιση HDMI Ήχος σε PC(DVI)
• Εικόνα → ορίστε τη λειτουργία κάθε οθόνης σε Κείμενο στο παράθυρο Λειτ. εικόνας
• Σύστημα → Γενικά → ορίστε τη ρύθμιση HDMI Hot Plug σε Απενερ.
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
33
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
HDMI1, HDMI2
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
DP IN
Προφυλάξεις κατά τη χρήση του DP
• Για περισσότερη ισχύ στην κατάσταση αναμονής, το προϊόν διακόπτει την επικοινωνία DP
όταν απενεργοποιείται ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Εάν το προϊόν σε λειτουργία διπλής οθόνης απενεργοποιηθεί ή μεταβεί σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας, ενδέχεται να μην γίνει ενημέρωση των αλλαγών στις ρυθμίσεις
της οθόνης. Συνεπώς, η οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ορίστε τη ρύθμιση Μέγ. εξοικ. ενέργ. σε Απενερ., πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
• Ορισμένες κάρτες γραφικών που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο DP μπορεί να
εμποδίζουν την εμφάνιση της οθόνης εκκίνησης των Windows ή της οθόνης του Bios όταν
το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση,
ενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν πριν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.
• Η διεπαφή DisplayPort (DP IN) του προϊόντος και το παρεχόμενο καλώδιο DP έχουν
σχεδιαστεί με βάση τα πρότυπα VESA. Η χρήση καλωδίου DP που δεν ακολουθεί τα πρότυπα
VESA ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος. Η Samsung Electronics δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση καλωδίου που δεν
συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο DP που ορίζεται στα πρότυπα VESA.
34
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Σύνδεση AV
• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
• Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν, με τη χρήση καλωδίου.
‒‒ Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
‒‒ Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
• Στις αναλύσεις που υποστηρίζονται συγκαταλέγονται οι εξής: 1080p (50/60 Hz), 720p
(50/60 Hz), 480p και 576p.
HDMI1, HDMI2
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Ο ήχος δεν θα είναι ενεργοποιημένος εάν το προϊόν συνδεθεί σε συσκευή βίντεο, με τη χρήση
καλωδίου HDMI-DVI. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο ήχου
στις θύρες ήχου του προϊόντος και της συσκευής βίντεο.
• Αφού συνδέσετε τη συσκευή βίντεο στο προϊόν με καλώδιο HDMI-DVI, φροντίστε να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται παρακάτω, για να ενεργοποιήσετε το βίντεο και
τον ήχο από τη συσκευή βίντεο.
‒‒ Ήχος → ορίστε τη ρύθμιση HDMI Ήχος σε AV(HDMI)
‒‒ Εικόνα → ορίστε τη λειτουργία κάθε οθόνης σε Βίντεο/Εικόνα στο παράθυρο Λειτ.
εικόνας
‒‒ Σύστημα → Γενικά → ορίστε τη ρύθμιση HDMI Hot Plug σε Ενεργ.
35
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Σύνδεση με καλώδιο HDMI cable (έως 1080p)
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
• Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, πραγματοποιήστε σύνδεση σε ψηφιακή συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
• Ένα καλώδιο HDMI υποστηρίζει ψηφιακά σήματα βίντεο και ήχου, χωρίς να απαιτείται
καλώδιο ήχου.
‒‒ Για να συνδέσετε το προϊόν σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο HDMI,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI-DVI και καλώδια ήχου.
• Εάν στο προϊόν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση της
λειτουργίας HDMI, η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά (ή και καθόλου) ή μπορεί
να μην ακούγεται ήχος. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον κατασκευαστή της
εξωτερικής συσκευής σχετικά με την έκδοση HDMI και, εάν είναι απαρχαιωμένη, ζητήστε
αναβάθμιση.
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI με πάχος 14 mm ή λιγότερο.
• Αγοράστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά, μπορεί να μην εμφανίζεται
εικόνα ή μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης.
• Συνιστάται τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο Ethernet.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
HDMI1, HDMI2
Σύνδεση συστήματος ήχου
• Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
• Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
AUDIO OUT
36
Κεφάλαιο 2. Ρύθμιση συσκευής
Σύνδεση LAN
• Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
• Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας Cat7(*τύπου STP).
• *Θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων.
Επεξεργ.
SOURCE
→ Πηγή →

→ Επεξεργ. →
Επεξεργαστείτε το όνομα και τον τύπο συσκευής μιας συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής.
• Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές πηγής. Οι συσκευές πηγής που
περιλαμβάνονται στη λίστα διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.
HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / DVI / Κιβώτιο σύνδεσης / Κονσόλα παιχνιδιού / Υπολογιστής
/ Συσκευή Blu-ray
• Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες πηγές.
MagicInfoS/ΠρόγραμμαεκκίνησηςURL/WebBrowser/ScreenMirroring/MagicInfo/Υπολογιστής
Πληροφορίες
RJ45
INFO
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την επιλεγμένη εξωτερική συσκευή.
Επιλογή πηγής
Πηγή
SOURCE
→ Πηγή
Η ρύθμιση Πηγή σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορες πηγές και να αλλάζετε τα ονόματα των
συσκευών πηγής.
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν.
Επιλέξτε μια πηγή από τη λίστα πηγών, για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
• Η πηγή εισόδου μπορεί επίσης να αλλάξει με το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο.
• Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη
συσκευή πηγής στην οποία θέλετε να γίνει μετατροπή.
37
Κεφάλαιο 3. Λογισμικό υπολογιστή (Multiple Display Control)
Λογισμικό υπολογιστή (Multiple Display Control)
Το Multiple display control «MDC» είναι μια εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να
ελέγχετε εύκολα πολλαπλές συσκευές προβολής συγχρόνως, μέσω υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προγράμματος MDC, ανατρέξτε
στη Βοήθεια, μετά από την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι
διαθέσιμο στην τοποθεσία web.
Εγκατάσταση/κατάργηση εγκατάστασης
Εγκατάσταση
• Η εγκατάσταση του MDC μπορεί να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, την μητρική
πλακέτα και τις συνθήκες του δικτύου.
1 Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του MDC Unified.
2 Επιλέξτε γλώσσα για εγκατάσταση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «OK».
3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη «Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified», κάντε
κλικ στο κουμπί «Next».
4 Στο παράθυρο «License Agreement» που εμφανίζεται, επιλέξτε «I accept the terms in the
license agreement» και κάντε κλικ στο κουμπί «Next».
5 Στο παράθυρο «Customer Information» που εμφανίζεται, συμπληρώστε όλα τα πεδία
πληροφοριών και κάντε κλικ στο κουμπί «Next».
6 Στο παράθυρο «Destination Folder» που εμφανίζεται, επιλέξτε τη διαδρομή καταλόγου που
θέλετε για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί «Next».
‒‒ Εάν η διαδρομή του καταλόγου δεν καθορίζεται, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην
προκαθορισμένη διαδρομή καταλόγου.
7 Στο παράθυρο «Ready to Install the Program» που εμφανίζεται, ελέγξτε τη διαδρομή του
καταλόγου για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί «Install».
8 Θα εμφανιστεί η πρόοδος της εγκατάστασης.
9 Κάντε κλικ στο κουμπί «Finish» στο παράθυρο «InstallShield Wizard Complete» που
εμφανίζεται.
‒‒ Επιλέξτε «Launch MDC Unified» και κάντε κλικ στο κουμπί «Finish» για άμεση εκτέλεση
του προγράμματος MDC.
10 Μετά την εγκατάσταση, θα δημιουργηθεί το εικονίδιο της συντόμευσης MDC Unified στην
επιφάνεια εργασίας.
‒‒ Το εικονίδιο εκτέλεσης του MDC ενδέχεται να μην προβάλλεται, ανάλογα με το σύστημα
του υπολογιστή ή τις προδιαγραφές του προϊόντος.
‒‒ Εάν δεν προβάλλεται το εικονίδιο εκτέλεσης, πατήστε F5.
Κατάργηση της εγκατάστασης
1 Μεταβείτε στο παράθυρο Πίνακας ελέγχου.
2 Στο παράθυρο Προγράμματα, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση εγκατάστασης ενός
προγράμματος.
3 Από τη λίστα, επιλέξτε MDC Unified.
4 Κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση/αλλαγή.
Η διαδρομή και το όνομα του μενού ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το λειτουργικό
σύστημα.
38
Κεφάλαιο 3. Λογισμικό υπολογιστή (Multiple Display Control)
Σύνδεση
Χρήση του καλωδίου ethernet
Εισαγάγετε το IP για την κύρια οθόνη και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. Οι συσκευές
προβολής μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω καλωδίου LAN.
Χρήση του καλωδίου RS232C
Σύνδεση με χρήση καλωδίου απευθείας σύνδεσης LAN
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Στις σειριακές θύρες του υπολογιστή και της οθόνης πρέπει να συνδεθεί ένα σειριακό καλώδιο
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RJ45 στο προϊόν και τις
θύρες LAN στο διανομέα.
RS232C.
RS232C IN
Οθόνη 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
Υπολογιστής
RS232C IN
RJ45
Οθόνη 2
Διανομέας
Οθόνη 1
Υπολογιστής
Οθόνη 2
39
Κεφάλαιο 3. Λογισμικό υπολογιστή (Multiple Display Control)
Σύνδεση με χρήση καλωδίου διασταυρούμενης σύνδεσης LAN
Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RS232C IN / OUT στο
προϊόν.
RS232C IN
Οθόνη 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Οθόνη 2
Υπολογιστής
40
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Αρχική οθόνη
Αρ.
Περιγραφή
2
Κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου, προτύπων και προγραμμάτων που
έχουν διαμορφωθεί στον διακομιστή.
• Μπορείτε να βλέπετε εάν ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος (έγκριση)
στην οθόνη του Πρ.αναπαρ.. Για να δείτε εάν ο διακομιστής είναι
συνδεδεμένος όταν εκτελείται ένα Κανάλι δικτύου, πατήστε INFO στο
Πρ.αναπαρ.
HOME
→ Πρ.αναπαρ. →
τηλεχειριστήριο.
1 Επιλέξτε Κανάλι δικτύου από την οθόνη Πρ.αναπαρ.. Εμφανίζεται το
μήνυμα Κανένα κανάλι, εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανένα κανάλι στο
παράθυρο Κανάλι δικτύου.
2 Θα εκτελεστεί η λειτουργία Κανάλι δικτύου.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο, όπως κανάλια με εκχωρημένα προγράμματα,
πρότυπα ή αρχεία.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πρ.αναπαρ., ορίστε την επιλογή Αναπαραγωγή
μέσω σε MagicInfo στο παράθυρο Σύστημα.
• Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Πρ.αναπαρ.
Εσωτερική μνήμη
Μεταχειρ.
199,33 MB
1
Φιλτράρ. κατά: Όλα
5
6
Διαθέσιμο
4,26 GB (95%)
3
Κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου αποθηκευμένου στον διακομιστή.
4
Κάνετε αναπαραγωγή ενός προτύπου αποθηκευμένου στην εσωτερική
μνήμη.
5
Επιλέγετε έναν τύπο περιεχομένου ως κριτήριο για την αναζήτηση για μια
επιθυμητή λίστα περιεχομένου.
6
Ορίζετε διαφορετικές επιλογές για το Πρ.αναπαρ..
Επιλογές
Κανένα κανάλι.
2
Κανάλι δικτύου
3
Αρχείο δικτύου
4
Τα πρότυπά μου
Αρ.
Περιγραφή
1
Επιλέγετε μεταξύ εσωτερικής ή εξωτερικής μνήμης.
Προβολή περιεχομένου
1 Επιλέξτε μεταξύ εσωτερικής ή εξωτερικής μνήμης. Εμφανίζονται τα αρχεία που είναι
αποθηκευμένα στην επιλεγμένη μνήμη.
2 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο. Το περιεχόμενο εμφανίζεται στην οθόνη.
(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές μορφές αρχείων, ανατρέξτε στην
ενότητα "Μορφές αρχείων συμβατές με το πρόγραμμα αναπαραγωγής").
41
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Κατά την εκτέλεση περιεχομένου
Μενού
Περιγραφή
Κουμπιά ελέγχου του τηλεχειριστηρίου
Επανάληψη
Ρύθμιση της λειτουργίας επανάληψης.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου σας για αναπαραγωγή, παύση
ή παράλειψη ή αγνόηση αρχείων περιεχομένου στη λίστα αναπαραγωγής.
Μουσ. υπόκρουση
Ρύθμιση της μουσικής υπόκρουσης που θα αναπαράγεται κατά
την εκτέλεση περιεχομένου.
Κουμπί
Λειτουργία
Επαναφορά
Επαναφορά της μουσικής υπόκρουσης.
TOOLS
Εμφανίζεται η γραμμή των μενού.
Παύση
Παύση της μουσικής υπόκρουσης.
INFO
Εμφανίζονται οι πληροφορίες για το περιεχόμενο.
Προηγούμενο

Γίνεται μετάβαση στο επόμενο αρχείο ή τη σελίδα.
Αναπαραγωγή της προηγούμενης μουσικής υπόκρουσης στη
λίστα.
Γίνεται μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο ή τη σελίδα.
Επόμενο
Αναπαραγωγή της επόμενης μουσικής υπόκρουσης στη λίστα.

/
/
Γίνεται αναπαραγωγή ή παύση της προβολής διαφανειών ή του
περιεχομένου βίντεο.
Παύει η προβολή περιεχομένου και γίνεται μετάβαση στην οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής.
Γίνεται επαναφορά του περιεχομένου βίντεο.
Γίνεται γρήγορη προώθηση του περιεχομένου βίντεο.
Διαθέσιμα μενού
Πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
περιεχομένου, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.
Μενού
Περιγραφή
Λίστα αναπαραγ.
Προβολή λίστας στοιχείων περιεχομένου κατά την
αναπαραγωγή.
Λειτ. εικόνας
Γίνεται προσαρμογή των ρυθμίσεων οθόνης για το περιεχόμενο
που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.
Λειτουργία ήχου
Γίνεται προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου για το περιεχόμενο
που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.
Τα Επαναφορά, Παύση, Προηγούμενο, Επόμενο εμφανίζονται μόνο όταν έχει οριστεί η
μουσική υπόκρουση.
Μορφές αρχείων συμβατές με το πρόγραμμα αναπαραγωγής
• Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT32 και NTFS.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου με κατακόρυφη και οριζόντια ανάλυση
μεγαλύτερη από τη μέγιστη ανάλυση.
• Ελέγξτε την κατακόρυφη και την οριζόντια ανάλυση του αρχείου.
• Ελέγξτε τους τύπους και τις εκδόσεις Codec που υποστηρίζονται για βίντεο και ήχο.
• Ελέγξτε τις εκδόσεις αρχείων που υποστηρίζονται.
‒‒ Υποστηρίζεται έκδοση PowerPoint έως 97 – 2007
• Αναγνωρίζεται μόνο η τελευταία συσκευή USB που συνδέθηκε.
Πολλαπλά πλαίσια προγράμματος δικτύου
Περιορισμοί αναπαραγωγής
• Είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή έως δύο αρχείων βίντεο (Βίντεο).
• Σε λειτουργία κατακόρυφης αναπαραγωγής, μπορεί να αναπαράγεται μόνο ένα αρχείο κάθε
φορά.
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
• Για αρχεία Γραφ. (PPT και Word) και αρχεία PDF, υποστηρίζεται μόνο ένας τύπος αρχείου
κάθε φορά.
• Δεν υποστηρίζονται αρχεία LFD (.lfd).
Περιορισμοί εξόδου ήχου
• Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από μίας εξόδων ήχου.
• Προτεραιότητα αναπαραγωγής: δικτυακή BGM > τοπική BGM > αρχείο βίντεο στο βασικό
πλαίσιο που έχει επιλεχθεί από τον χρήστη
‒‒ Δικτυακή BGM: Οι ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν στο βήμα 1, κατά τη δημιουργία
ενός προγράμματος διακομιστή.
‒‒ Τοπική BGM: Οι ρυθμίσεις BGM μπορούν να διαμορφωθούν με τη χρήση των εργαλείων
που εμφανίζονται αφού πατηθεί το κουμπί TOOLS κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
του Πρ.αναπαρ..
‒‒ Κύριο πλαίσιο, επιλεγμένο από τον χρήστη: Οι ρυθμίσεις του κύριου πλαισίου μπορούν να
διαμορφωθούν στο βήμα 2, κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος διακομιστή.
Αρχεία προτύπων και αρχεία LFD (.lfd)
Περιορισμοί
• Βεβαιωθείτε ότι στην ενότητα εσωτερική Εσωτερική / μνήμη USB υπάρχει ένας
κατανεμημένος φάκελος (περιεχόμενο / προγράμματα).
Περιορισμοί αναπαραγωγής
• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μέχρι δύο αρχείων βίντεο (Βίντεο).
• Για αρχεία Γραφ. (PPT και Word) και αρχεία PDF, υποστηρίζεται μόνο ένας τύπος αρχείου
κάθε φορά.
• Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή πολλαπλών βίντεο (Βίντεο) σε μία
μεμονωμένη οθόνη ενός Video Wall.
Περιορισμοί εξόδου ήχου
• Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από μίας εξόδων ήχου.
• Προτεραιότητα αναπαραγωγής: δικτυακή BGM > τοπική BGM > αρχείο βίντεο στο βασικό
πλαίσιο που έχει επιλεχθεί από τον χρήστη
42
43
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Περιεχόμενα
Κατάληξη ονόματος
αρχείου
Container
Codec βίντεο
Ανάλυση
Ρυθμός καρέ (fps)
Ρυθμός bit (Mbps)
Codec ήχου
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
4096X2160: 24
40
AC3
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
MKV
ASF
3840X2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 - Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM(IMA, MS)
AAC
1920x1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
44
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Βίντεο
Ήχος
• Δεν υποστηρίζεται βίντεο 3D.
• Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με ανάλυση μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται στον
παραπάνω πίνακα.
• Περιεχόμενο βίντεο με ρυθμό bit ή ρυθμό καρέ υψηλότερο από αυτόν που καθορίζεται
στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια στην εικόνα βίντεο, κατά την
αναπαραγωγή.
• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαράγεται ή δεν θα αναπαράγεται σωστά, εάν υπάρχει
σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο container.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
• Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
• Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 και AVCHD.
• Όλα τα codec βίντεο, εκτός των MVC, VP8, VP6:
‒‒ Χαμηλότερα από 1280 x 720: έως 60 καρέ
‒‒ Υψηλότερα από 1280 x 720: έως 30 καρέ
• Δεν υποστηρίζεται έκδοση GMC 2 ή μεταγενέστερη.
• Υποστηρίζει μόνο BD MVC Spec.
• Μόνο ένα αρχείο βίντεο μπορεί να αναπαράγεται κάθε φορά, εάν τα αρχεία βίντεο στην
οθόνη χρησιμοποιούν μη συμβατά codec ή η ανάλυση είναι 1080 x 1920.
• Όταν αναπαράγεται ένα μεμονωμένο αρχείο βίντεο, η απρόσκοπτη λειτουργία δεν
υποστηρίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
‒‒ Μη συμβατό codec (MVC, VP3, MJPEG)  Μη συμβατό codec
‒‒ Μη συμβατό codec  Συμβατό codec
‒‒ Η ανάλυση διαφέρει από την ανάλυση της οθόνης
‒‒ Η συχνότητα διαφέρει από τη συχνότητα της οθόνης
• Περιεχόμενο ήχου με ρυθμό bit ή ρυθμό καρέ υψηλότερο από αυτόν που ορίζεται στον
παραπάνω πίνακα ενδέχεται να προκαλέσει αστάθεια στον ήχο, κατά την αναπαραγωγή.
• Το περιεχόμενο ήχου δεν θα αναπαράγεται ή δεν θα αναπαράγεται σωστά, εάν υπάρχει
σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο container.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι
συμβατές με το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
• Υποστηρίζει κανάλι έως WMA 10 Pro 5.1. Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA χωρίς απώλειες
(lossless).
• Δεν υποστηρίζονται οι μορφές QCELP, AMR NB/WB.
Εικόνα
• Συμβατή μορφή αρχείων εικόνας: JPEG, PNG, BMP
‒‒ Υποστηρίζονται αρχεία BMP 32 bit, 24 bit και 8 bit.
• Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση: 4096 x 4096
• Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος αρχείων: 20 MB
• Υποστηριζόμενα εφέ εικόνας: 9 εφέ (Εξασθ.1, Εξασθ.2, Περσίδες, Σπειροειδής, Σκακιέρα,
Γραμμική, Σκάλες, Σάρωση, Τυχαίο)
Power Point
• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
‒‒ Κατάληξη ονόματος: ppt, pptx
‒‒ Έκδοση: Office 97 ~ Office 2007
45
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
• Λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται
‒‒ Εφέ κινούμενης εικόνας
‒‒ Σχήματα 3D (που θα εμφανίζονται ως 2D)
‒‒ Κεφαλίδα και υποσέλιδο (ορισμένα δευτερεύοντα στοιχεία δεν υποστηρίζονται)
‒‒ Word Art
‒‒ Ευθυγράμμιση
∙∙ Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα ευθυγράμμισης ομάδας.
‒‒ Office 2007
∙∙ Η λειτουργία SmartArt δεν υποστηρίζεται πλήρως. Yποστηρίζονται 97 από τα 115
δευτερεύοντα στοιχεία.
‒‒ Εισαγωγή αντικειμένων
‒‒ Χαρακτήρες μισού πλάτους
‒‒ Απόσταση γραμμάτων
‒‒ Γραφήματα
‒‒ Κατακόρυφο κείμενο
∙∙ Ορισμένα δευτερεύοντα στοιχεία δεν υποστηρίζονται
‒‒ Σημειώσεις διαφανειών και έντυπες σημειώσεις
PDF
• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
‒‒ Κατάληξη ονόματος: pdf
• Λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται
‒‒ Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο μεγέθους μικρότερου από 1 pixel, επειδή έχει ως
αποτέλεσμα την υποβάθμιση της απόδοσης.
‒‒ Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο εικόνων με κάλυψη και εικόνων σε παράθεση.
‒‒ Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με περιστρεφόμενο κείμενο.
‒‒ Δεν υποστηρίζονται τα εφέ σκίασης 3D.
‒‒ Ορισμένοι χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται (οι ειδικοί χαρακτήρες ενδέχεται να
αλλοιωθούν)
WORD
• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
‒‒ Κατάληξη ονόματος: .doc, .docx
‒‒ Έκδοση: Office 97 ~ Office 2007
• Λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται
‒‒ Εφέ φόντου σελίδας
‒‒ Ορισμένα στυλ παραγράφων
‒‒ Word Art
‒‒ Ευθυγράμμιση
∙∙ Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα ευθυγράμμισης ομάδας.
‒‒ Σχήματα 3D (που θα εμφανίζονται ως 2D)
‒‒ Office 2007
∙∙ Η λειτουργία SmartArt δεν υποστηρίζεται πλήρως. Yποστηρίζονται 97 από τα 115
δευτερεύοντα στοιχεία.
‒‒ Γραφήματα
‒‒ Χαρακτήρες μισού πλάτους
‒‒ Απόσταση γραμμάτων
‒‒ Κατακόρυφο κείμενο
∙∙ Ορισμένα δευτερεύοντα στοιχεία δεν υποστηρίζονται
‒‒ Σημειώσεις διαφανειών και έντυπες σημειώσεις
Αρχεία προτύπων
• Οι λειτουργίες δημιουργίας/επεξεργασίας/αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες μόνο στο
Πρότυπο.
LFD
• Υποστηρίζεται στα Κανάλι δικτύου και Τοπικό κανάλι
• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
‒‒ Κατάληξη ονόματος: .lfd
46
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Πρόγραμμα
HOME
Πρόγραμμα εκκίνησης URL
→ Πρόγραμμα →
HOME
Μπορείτε να ελέγξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής περιεχομένου στον διακομιστή, που έχει
εισαχθεί από εξωτερική μονάδα αποθήκευσης ή βρίσκεται σε φορητή συσκευή.
Πρόγραμμα
Συνδέθηκε
1
Δίκτυο
Κυρ
Δευ
Τρί
Τετ
Πέμ
Παρ
→ Πρόγραμμα εκκίνησης URL →
Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Πρόγραμμα εκκίνησης URL,
επικοινωνήστε με την αντιπροσωπία από όπου αγοράστηκε το προϊόν.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πρόγραμμα εκκίνησης URL, ορίστε την επιλογή
Αναπαραγωγή μέσω σε Πρόγραμμα εκκίνησης URL στο παράθυρο Σύστημα.
Σάβ
Π.Μ.
Ρυθμίσεις URL για το πρόγραμμα εκκίνησης
2
Πληροφορίες
3
Ολοήμ.
Μ.Μ.
Ολοήμ.
Ολοήμ.
Ολοήμ.
Ολοήμ.
Τοποθεσία:
Εσωτερική μνήμη
Ημερομηνία:
06-07-2016 ~
12-31-2999
Επανάληψη:
Καθημερινά
Ώρα:
Ολοήμ.
Π.Μ.
Αρ.
Περιγραφή
1
Επιλέγετε μεταξύ διακομιστή και εξωτερικής μονάδας μνήμης.
2
Προβάλλετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναπαραγωγής περιεχομένου.
Επιλέγετε προβολή λεπτομερειών πληροφοριών για το κάθε συμβάν.
3
Προβάλλετε μια μικρογραφία εικόνας και σύντομες πληροφορίες για το
περιεχόμενο.
HOME
→ Ρυθμίσεις URL για το πρόγραμμα εκκίνησης →
Η λειτουργία Ρυθμίσεις URL για το πρόγραμμα εκκίνησης σάς δίνει τη δυνατότητα να
εγκαθιστάτε/καταργείτε την εγκατάσταση εφαρμογών web, να διαμορφώνετε τις Ρύθμιση
χρονικού ορίου και να ορίζετε τη Λειτουργία προγραμματ..
• Εγκατάσταση εφαρμογής web: Εγκαταστήστε την εφαρμογή web, εισάγοντας μια
διεύθυνση.
• Εγκατάσταση από συσκευή USB: Εγκαταστήστε την εφαρμογή web από τη συσκευή
αποθήκευσης USB.
• Κατ.εγκατ.: Καταργήστε την εγκατεστημένη εφαρμογή web.
• Ρύθμιση χρονικού ορίου: Ορίστε το χρονικό όριο για τη σύνδεση στη διεύθυνση URL..
• Λειτουργία προγραμματ.: Επιλέξτε για ορισμό της λειτουργίας προγραμματιστή.
Αντιγραφή προϊόντος
HOME
→ Αντιγραφή προϊόντος →
Εξαγάγετε τις ρυθμίσεις του προϊόντος σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Μπορείτε
επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις από μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την εκχώρηση των ίδιων ρυθμίσεων σε πολλαπλά
προϊόντα.
47
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Εάν δεν βρεθεί διπλότυπο αρχείο στην εξωτερική συσκευή
αποθήκευσης
1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη λειτουργία
Αντιγραφή προϊόντος.
2 Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν βρέθηκε αρχείο αντιγράφου στην εξωτερική συσκευή
αποθήκευσης. Θέλετε να εξαγάγετε τις ρυθμίσεις αυτής της συσκευής στην εξωτερική
συσκευή αποθήκευσης;.
3 Επιλέξτε Εξαγωγή για εξαγωγή των ρυθμίσεων.
Εάν βρεθεί διπλότυπο αρχείο στην εξωτερική συσκευή
αποθήκευσης
1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη λειτουργία
Αντιγραφή προϊόντος.
2 Εμφανίζεται το μήνυμα Βρέθηκε αρχείο κλωνοποίησης. Ορίστε μια επιλογή..
3 Επιλέξτε Κλωνοποίηση από εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ή
Κλωνοποίηση σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
‒‒ Κλωνοποίηση από εξωτερική συσκευή αποθήκευσης: Αντιγράψτε τις αποθηκευμένες
στην εξωτερική συσκευή ρυθμίσεις στο προϊόν.
‒‒ Κλωνοποίηση σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης: Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις από το
προϊόν σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.
Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, το προϊόν επανεκκινείται αυτόματα.
Ρυθμίσεις ID
HOME
→ Ρυθμίσεις ID →
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
ID συσκευής
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό (ID) του προϊόντος που έχει συνδεθεί στο καλώδιο εισόδου για
λήψη του σήματος εισόδου. (Εύρος: 0~224)
.
• Πατήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να επιλέξετε έναν αριθμό και πατήστε
• Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε, χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Αυτ. ορισμός ID συσκευής
Αυτή η λειτουργία εκχωρεί αυτόματα ένα αναγνωριστικό (ID) σε μια συσκευή, συνδεδεμένη
μέσω καλωδίου RS232C.
Εάν έχουν συνδεθεί πολλαπλές συσκευές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία είτε στην πρώτη είτε
στην τελευταία συσκευή.
Καλώδιο σύνδεσης PC
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στην εφαρμογή MDC για λήψη του σήματος MDC.
• Καλώδιο RS232C
Επικοινωνήστε με την εφαρμογή MDC μέσω του στερεοφωνικού καλωδίου RS232C.
• RJ-45 (LAN)/Δίκτυο Wi-Fi
Επικοινωνήστε με την εφαρμογή MDC μέσω του καλωδίου RJ45 ή δικτύου Wi-Fi.
48
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Video Wall
HOME
→ Video Wall →
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
Προσαρμόστε τη διάταξη πολλαπλών οθονών που συνδέονται, για τη δημιουργία ενός Video
Wall.
Επιπλέον, προβάλετε μέρος μιας συνολικής εικόνας ή επαναλαμβάνετε την ίδια εικόνα σε
καθεμία από τις συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στο εγχειρίδιο
χρήσης του MagicInfo. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία
MagicInfo.
Video Wall
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Video Wall.
Για να οργανώσετε ένα Video Wall, επιλέξτε Ενεργ..
Οριζόντια x Κατακόρυφα
Αυτή η λειτουργία διαχωρίζει αυτόματα μια προβολή Video Wall, βάσει μιας διαμόρφωσης
πλέγματος Video Wall.
Εισαγάγετε το πλέγμα Video Wall.
Η προβολή Video Wall διαχωρίζεται βάσει του διαμορφωμένου πίνακα. Ο αριθμός
κατακόρυφων ή οριζόντιων συσκευών οθόνης μπορεί να οριστεί εντός ενός εύρους 1 έως 15.
Μια προβολή Video Wall μπορεί να διαχωριστεί σε έναν μέγιστο αριθμό 16 οθονών.
Η επιλογή Οριζόντια x Κατακόρυφα είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η επιλογή Video Wall
έχει οριστεί σε Ενεργ..
Θέση οθόνης
Για να κάνετε αναδιάταξη των διαχωρισμένων οθονών, προσαρμόστε τον αριθμό για κάθε
προϊόν στο πλέγμα, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Θέση οθόνης.
Επιλέγοντας την εντολή Θέση οθόνης θα εμφανιστεί το πλέγμα Video Wall με τους αριθμούς
εκχωρημένους στα προϊόντα που συνθέτουν το Video Wall.
Για την αναδιάταξη των προϊόντων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο
τηλεχειριστήριο, για να μετακινήσετε ένα προϊόν σε κάποιον άλλο επιθυμητό αριθμό.
.
Πατήστε το κουμπί
• Όλες οι οθόνες: Εκχωρήστε θέσεις οθόνης σε όλες τις οθόνες. Στη συνέχεια, δεν απαιτείται
ρύθμιση του Video Wall για μεμονωμένες οθόνες.
• Τρέχουσες οθόνες: Να εκχωρείτε θέση οθόνης μόνο για αυτή την πρώτη οθόνη.
Η επιλογή Θέση οθόνης σάς δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίζετε την οθόνη σε έως 16 προβολές
(15x15). Ο μέγιστος αριθμός προβολών που μπορούν να διαχωριστούν όταν τα προϊόντα είναι
συνδεδεμένα μέσω DP Loopout είναι επίσης 16.
• Η επιλογή Θέση οθόνης είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η επιλογή Video Wall έχει
οριστεί σε Ενεργ..
• Γιαναχρησιμοποιήσετετηλειτουργία,βεβαιωθείτεότιέχειδιαμορφωθείηρύθμισηΟριζόντια
x Κατακόρυφα.
Μορφή
Επιλέξτε τον τρόπο προβολής των εικόνων στην προβολή Video Wall.
• Πλήρης: Εμφανίστε εικόνες σε πλήρη οθόνη, χωρίς περιθώριο.
• Φυσική εικόνα: Εμφανίστε εικόνες στον αρχικό λόγο πλευρών οθόνης, χωρίς μεγέθυνση ή
σμίκρυνση.
Η επιλογή Μορφή είναι ενεργοποιημένη μόνο όταν η επιλογή Video Wall έχει οριστεί σε
Ενεργ..
Κατάσταση δικτύου
HOME
→ Κατάσταση δικτύου →
Ελέγξτε την τρέχουσα σύνδεση δικτύου και Internet.
49
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Λειτ. εικόνας
HOME
→ Λειτ. εικόνας →
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Λειτ. εικόνας), κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα
χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
Η λειτουργία Βίντεο/Εικόνα βελτιώνει την ποιότητα εικόνας της συσκευής βίντεο. Η
λειτουργία Κείμενο βελτιώνει την ποιότητα εικόνας του υπολογιστή.
• Αγορές και πολ/στήματα
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
‒‒ Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο, ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
• Γραφείο και σχολείο
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
‒‒ Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο, ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
• Τερματικά και σταθμοί
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
‒‒ Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο, ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή Video Wall.
‒‒ Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο, ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
• Βαθμονομημένο
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος και gamma που
έχουν προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
‒‒ Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Βαθμονομημένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε
διαμορφώσει τις ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα και gamma,
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
‒‒ Για να κάνετε λήψη του προγράμματος Color Expert, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.
samsung.com/displaysolutions.
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
HOME
→ Χρονοδ. ενεργ./απενεργ. →
Θα πρέπει να ρυθμίσετε το στοιχείο Ρολόι, πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
Χρονοδ. ενεργ.
Ορίστε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ., ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα, την
ώρα και την ημέρα που εσείς επιλέγετε.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ήχου ή πηγή εισόδου.
Ρυθμίστε τον χρονομετρητή ενεργοποίησης, ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. Φροντίστε
πρώτα να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα. (Χρονοδ. ενεργ. 1 ~ Χρονοδ. ενεργ. 7)
• Ρύθμιση: Επιλέξτε Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δευ~Παρ, Δευ~Σαβ, Σάβ~Κυρ ή
Χειροκίνητα.
Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ενεργοποιεί το
προϊόν σας η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ..
‒‒ Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
• Ώρα: Ρύθμιση της ώρας και των λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή τα
κουμπιά ▲/▼ για την εισαγωγή αριθμών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀/▶ για να αλλάξετε
τα πεδία καταχώρισης.
• Ένταση ήχου: Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση του ήχου. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο βέλους
επάνω και κάτω, για να αλλάξετε την ένταση του ήχου.
• Πηγή: Επιλέξτε την πηγή εισόδου της επιλογής σας.
• Περιεχόμενο: Επιλέξτε συγκεκριμένο περιεχόμενο μέσα από την εσωτερική ή την εξωτερική
μονάδα μνήμης.
Το Περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο όταν η πηγή έχει οριστεί σε Εσωτερική/USB.
50
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
• Εάν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο μουσικής στη συσκευή USB ή αν δεν επιλέξετε κάποιον
φάκελο που να περιέχει αρχείο μουσικής, η λειτουργία Χρονοδιακόπτης δεν θα
λειτουργεί σωστά.
• Εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο φωτογραφίας στη συσκευή USB, δεν θα γίνει
αναπαραγωγή για την Προβολή διαφανειών.
• Εάν το όνομα κάποιου φακέλου είναι εξαιρετικά μεγάλο, δεν είναι δυνατή η επιλογή του
φακέλου. Αναγνωρίζονται έως 255 χαρακτήρες.
• Συνιστάται η χρήση ενός stick μνήμης USB και μιας συσκευής ανάγνωσης πολλαπλών
καρτών κατά τη χρήση της λειτουργίας Χρονοδ. ενεργ..
• Η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ενδέχεται να μη λειτουργεί με συσκευές USB που έχουν
ενσωματωμένη μπαταρία, με συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή με φορητά PMP
ορισμένων κατασκευαστών επειδή το προϊόν χρειάζεται πολύ χρόνο για να αναγνωρίσει
αυτές τις συσκευές.
Χρονοδ. απενεργ.
Ρυθμίστε τον χρονομετρητή απενεργοποίησης (Χρονοδ. απενεργ.), ορίζοντας μία από τις επτά
επιλογές. (Χρονοδ. απενεργ. 1 ~ Χρονοδ. απενεργ. 7)
• Ρύθμιση: Επιλέξτε Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δευ~Παρ, Δευ~Σαβ, Σάβ~Κυρ ή
Χειροκίνητα.
Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να απενεργοποιεί
το προϊόν σας η λειτουργία Χρονοδ. απενεργ..
‒‒ Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
• Ώρα: Ρύθμιση της ώρας και των λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή τα
κουμπιά ▲/▼ για την εισαγωγή αριθμών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀/▶ για να αλλάξετε
τα πεδία καταχώρισης.
Ticker
HOME
→ Ticker →
Εισάγετε κείμενο ενώ εμφανίζεται ένα βίντεο ή μια εικόνα και το κείμενο εμφανίζεται στην
οθόνη.
•
•
•
•
•
•
•
Απενερ. / Ενεργ.
Μήνυμα: Καταχωρήστε το μήνυμα που θα εμφανίζεται στην οθόνη.
Ώρα: Ρυθμίστε την Ώρα έναρξης και την Χρόνος λήξης για να προβληθεί ένα Μήνυμα.
Επιλογή γραμματοσειράς: Ορίστε τις επιλογές γραμματοσειράς για το μήνυμα.
Θέση: Επιλέξτε προσανατολισμό ώστε να εμφανίζεται ένα Μήνυμα.
Κύλιση: Ορίστε τις ρυθμίσεις Κατεύθυνση και Ταχύτητα κύλισης για το μήνυμα.
Προεπισκ.: Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση των διαμορφωμένων ρυθμίσεων λεζάντας.
51
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Έγκριση μιας συνδεδεμένης συσκευής από τον
διακομιστή
Διαμορφώστε πρώτα τη Ρυθμίσεις δικτύου διακομ., πριν από την έγκριση της συσκευής.
4 Επιλέξτε Unapproved από τα δευτερεύοντα μενού.
5 Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί Approve.
1 Προσπελάστε τον διακομιστή στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη συσκευή σας.
2 Εισαγάγετε το αναγνωριστικό (ID) και τον κωδικό πρόσβασής σας, για να συνδεθείτε.
3 Επιλέξτε Device από την πλευρική γραμμή μενού.
6 Εισαγάγετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έγκριση της συσκευής.
‒‒ Device Name: Εισαγάγετε το όνομα της συσκευής.
‒‒ Device Group: Επιλέξτε για να καθορίσετε την ομάδα.
‒‒ Location: Εισαγάγετε την τρέχουσα τοποθεσία της συσκευής.
‒‒ Expired: Ορίστε ημερομηνία λήξης για την έγκριση της συσκευής. Αν δεν θέλετε να
ορίσετε την ημερομηνία λήξης, επιλέξτε Never expired.
‒‒ Πατώντας το κουμπί INFO στο τηλεχειριστήριο όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα δικτύου,
θα εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η
σωστή συσκευή, προβάλλοντας το ID συσκευής στις λεπτομέρειες.
52
Κεφάλαιο 4. Αρχική οθόνη
Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός προγράμματος εάν η ώρα που έχει οριστεί στη συσκευή
είναι διαφορετική από την τρέχουσα ώρα του διακομιστή.
7 Επιλέξτε το μενού All για να ελέγξετε ότι η συσκευή έχει καταχωριστεί.
8 Όταν εγκριθεί η συσκευή από το διακομιστή, το πρόγραμμα που είναι καταχωρισμένο στην
επιλεγμένη ομάδα θα ληφθεί στη συσκευή. Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί μετά τη λήψη του.
• Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός προγράμματος,
ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο χρήσης διακομιστή MagicInfo».
• Εάν κάποια συσκευή διαγραφεί από τη λίστα συσκευών που έχουν εγκριθεί από το
διακομιστή, η συσκευή θα επανεκκινηθεί, ώστε να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών της.
1
2
3
4
Επιλέξτε Device από την πλευρική γραμμή μενού.
Επιλέξτε τη συσκευή σας.
Επιλέξτε Edit  Setup.
Επιλέξτε Time Zone.
‒‒ Κατά τη σύνδεση στον διακομιστή για πρώτη φορά, η ώρα στο προϊόν ορίζεται με βάση
την ώρα GMT της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένος ο διακομιστής.
‒‒ Η ώρα επάνω στο προϊόν μπορεί να αλλαχθεί από τον διακομιστή.
‒‒ Η απενεργοποίηση και η επανενεργοποίηση του προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα την
επαναφορά της ρύθμισης ώρας στο προϊόν στην τελευταία ρύθμιση ώρας που είχε
οριστεί από το διακομιστή.
• Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου (προγραμματισμός,
διαχείριση αργιών κ.λπ.), ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο χρήσης διακομιστή MagicInfo».
53
Κεφάλαιο 5. Μενού
Μενού
Ρύθμιση οθόνης
Εικόνα ▼
2η
3η
Περιγραφή
Λειτ. εικόνας
Αγορές και πολ/στήματα /
Γραφείο και σχολείο /
Τερματικά και σταθμοί / Video Wall
/ Βαθμονομημένο
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Λειτ. εικόνας), κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση /
Φωτεινότητα / Ευκρίνεια /
Χρώμα / Απόχρ(Π/Κ)
Το προϊόν σας διαθέτει διάφορες επιλογές για προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
Θερμοκρασία χρωμ.
Η λειτουργία Βίντεο/Εικόνα βελτιώνει την ποιότητα εικόνας της συσκευής βίντεο. Η λειτουργία Κείμενο βελτιώνει την
ποιότητα εικόνας του υπολογιστή.
• Βαθμονομημένο
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος και gamma που έχουν προσαρμοστεί με τη χρήση
του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
‒‒ Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Βαθμονομημένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις ποιότητας
εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα και gamma, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων Color Expert.
‒‒ Για να κάνετε λήψη του προγράμματος Color Expert, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/displaysolutions.
• Όταν κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις Οπ. φωτισμός, Αντίθεση, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια, Χρώμα ή Απόχρ(Π/Κ), το OSD θα
προσαρμοστεί ανάλογα.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε κάποια
υποδοχή του προϊόντος.
• Η μείωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρώματος (Κόκκινο / πράσινο / μπλε). (Εύρος: 2800K–16000K)
• Ενεργοποιείται όταν η επιλογή Τόνος χρώματος έχει οριστεί σε Απενερ..
• Η επιλογή Θερμοκρασία χρωμ. είναι απενεργοποιημένη όταν η Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο.
Ισορροπία λευκού
2 σημεία
Ελέγχει την ισορροπία του λευκού σε διάστημα 2 σημείων προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα του κόκκινου, του πράσινου και του
μπλε.
54
Κεφάλαιο 5. Μενού
Εικόνα ▼
2η
3η
Περιγραφή
10 σημεία
Ελέγχει την ισορροπία του λευκού σε διάστημα 10 σημείων προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα του κόκκινου, του πράσινου και
του μπλε.
• Ορισμένες εξωτερικές συσκευές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
• Ενεργοποιείται όταν η επιλογή Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Γραφείο και σχολείο (Βίντεο/Εικόνα).
Gamma
Προσαρμόστε την ένταση των βασικών χρωμάτων.
• Εάν η Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η εντολή Gamma είναι απενεργοποιημένη.
Βαθμονομημένη τιμή
Επιλέξτε εάν θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος και gamma, όπως προσαρμόζονται με τη χρήση του
προγράμματος βαθμονόμησης Color Expert στις λειτουργίες Πληροφορίες και Διαφήμιση.
• Για να κάνετε λήψη του προγράμματος Color Expert, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/displaysolutions.
• Εάν η Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η εντολή Βαθμονομημένη τιμή είναι απενεργοποιημένη.
Ρυθμίσεις για
προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Προσαρμόστε την αντίθεση της οθόνης.
Τόνος μαύρου
Επιλέξτε επίπεδο του μαύρου για να προσαρμόσετε το βάθος της οθόνης.
Απόχρωση δέρματος
Δώστε έμφαση στο ροζ Απόχρωση δέρματος.
Μόνο λειτουρ. RGB
Εμφανίζει τα χρώματα Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε, για λεπτομερείς προσαρμογές αποχρώσεων και κορεσμού.
Χρωματική περιοχή
Προσαρμόζει το φάσμα και την ποικιλία των χρωμάτων (το χρωματικό χώρο) που διατίθενται για τη δημιουργία εικόνων.
• Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Χρώμα, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Επαναφορά, ορίστε την επιλογή Χρωματική περιοχή
σε Προσαρμοσμένη.
HDMI UHD Color
Ενεργοποιήστε για βελτιστοποίηση της ποιότητας εικόνας για τις συνδέσεις HDMI UHD. Διατίθεται για HDMI1, HDMI2 και
DisplayPort.
• Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, υποστηρίζονται μόνο προϊόντα UHD.
• Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να εφαρμόζετε τις ίδιες ρυθμίσεις σε όλα τα προϊόντα σε σύνδεση βρόχου.
Φωτισμός κιν. εικ.
Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας τη φωτεινότητα της οθόνης όταν η προβαλλόμενη εικόνα είναι κινούμενη.
• Ενεργοποιείται όταν η επιλογή Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Τερματικά και σταθμοί (Βίντεο/Εικόνα).
55
Κεφάλαιο 5. Μενού
Εικόνα ▼
2η
3η
Περιγραφή
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Επιλέξτε έναν τόνο χρώματος ανάλογα με τις ανάγκες προβολής.
• Εάν η Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η εντολή Τόνος χρώματος είναι απενεργοποιημένη.
• Οι ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε κάποια υποδοχή του προϊόντος μπορούν να
προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Εάν το σήμα μετάδοσης που λαμβάνεται από τη συσκευή σας είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Βελτίωση ψηφιακού σήματοςγια να μειώσετε τυχόν στατικές εικόνες και είδωλα που μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη.
• Η ένταση του ληφθέντος σήματος είναι η ισχυρότερη δυνατή όταν η γραμμή είναι πράσινη.
• Όταν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε όλες τις επιλογές μέχρι το προϊόν να εμφανίσει πάλι την καλύτερη εικόνα.
Mαύρo HDMI
Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.
Λειτουργία ταινίας
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την προβολή ταινιών.
Ρυθμίζει το προϊόν ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα σήματα φιλμ από όλες τις πηγές και να προσαρμόζει την
εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.
• Διατίθεται σε HDMI (1080i).
Μέγεθος εικόνας
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Προσαρμόζει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις τρέχουσες συνθήκες.
Μέγεθος εικόνας
Οι διάφορες επιλογές ρύθμισης οθόνης εμφανίζονται ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην ρυθμίζετε τη συσκευή σε μορφή 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα περιθώρια που εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να προκαλέσουν
διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων), ένα σφάλμα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Προσαρμογή στην οθόνη
Όταν επιλεχθεί, θα προβληθεί η πλήρης εικόνα του προγράμματος. Δεν θα περικοπεί κανένα τμήμα της οθόνης.
56
Κεφάλαιο 5. Μενού
Εικόνα ▼
2η
3η
Περιγραφή
Μεγέθυνση/Θέση
Ρυθμίζεται το ζουμ και η θέση της εικόνας. Για να είναι διαθέσιμη, η επιλογή Μέγεθος εικόνας πρέπει να οριστεί σε
Προσαρμοσμένη.
• Η επιλογή Προσαρμοσμένη στο παράθυρο Μέγεθος εικόνας ενεργοποιείται μόνο όταν η Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε
Βίντεο/Εικόνα, ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία DVI.
• Εάν θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της θέση, επιλέξτε Επαναφορά στην οθόνη Μεγέθυνση/Θέση.
Η εικόνα θα ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη θέση της.
Αυτόματη προσαρμ.
Ρύθμιση οθόνης PC
Προσαρμόστε τις τιμές/θέσεις συχνότητας και προσαρμόστε με ακρίβεια τις ρυθμίσεις, αυτόματα.
Τραχιά / Λεπτή
Καταργείται ή μειώνεται ο θόρυβος της εικόνας.
Εάν η λειτουργία Λεπτομερούς ρύθμισης δεν καταργήσει από μόνη της το θόρυβο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Τραχιά για να
προσαρμόσετε όσο καλύτερα γίνεται τη συχνότητα (Τραχιά) και πραγματοποιήστε ξανά Λεπτομερή ρύθμιση. Αφού μειωθεί ο
θόρυβος, επαναπροσαρμόστε την εικόνα ώστε να ευθυγραμμιστεί στο κέντρο της οθόνης.
Θέση
Για να προσαρμόσετε τη θέση της οθόνης του υπολογιστή εάν δεν είναι κεντραρισμένη ή δεν χωρά στην οθόνη του προϊόντος.
Πατήστε το κουμπί  ή  για να προσαρμόσετε την κατακόρυφη θέση. Πατήστε το κουμπί  ή  για να προσαρμόσετε την
οριζόντια θέση.
Επαναφορά εικόνας
Απενεργ.Εικ.
Επαναφέρει την εικόνα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Απενεργ.Εικ., η οθόνη απενεργοποιείται. Η ένταση ήχου δεν απενεργοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί έντασης ήχου.
Επαναφορά εικόνας
Η τρέχουσα λειτουργία εικόνας επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
57
Κεφάλαιο 5. Μενού
Ρύθμιση των στοιχείων οθόνης
Εμφάνιση στην οθόνη ▼
2η
3η
Περιγραφή
Προσανατολισμός
οθόνης
Προσανατολισμός μενού οθόνης
Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της οθόνης μενού.
Προσανατολισμός περιεχομένου
πηγής
Ρυθμίστε τον προσανατολισμό του περιεχομένου που προέρχεται από εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο προϊόν.
Λόγος πλευρών οθόνης
Ρυθμίστε την περιστραμμένη οθόνη σε πλήρη οθόνη ή αρχικό μέγεθος.
• Διατίθεται μόνο όταν η επιλογή Προσανατολισμός περιεχομένου πηγής έχει οριστεί σε Κατακόρυφος προσανατολισμός.
Προστασία οθόνης
Χρόνος αυτόμ. προστ.
Εάν η οθόνη εμφανίζει μια στατική εικόνα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που ορίζετε εσείς, το προϊόν ενεργοποιεί την
προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων στην οθόνη.
Προστασία οθόνης
Για να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας μόνιμων ειδώλων, αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία Προστασία
οθόνης προστασίας της οθόνης από μόνιμα είδωλα.
Η τεχνολογία Προστασία οθόνης μετακινεί ελαφρά την εικόνα στην οθόνη.
• Μετακ. Pixel
‒‒ Ελαχιστοποιήστε τη διατήρηση εικόνας, μετακινώντας με ακρίβεια τα pixel, οριζόντια ή κατακόρυφα.
‒‒ Η προβολή μιας ακίνητης εικόνας ή μιας εικόνας με μορφή 4:3 για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να
προκαλέσει διατήρηση εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα του προϊόντος.
• Χρονοδιακόπτης
‒‒ Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη για Προστασία οθόνης.
‒‒ Η λειτουργία Προστασία οθόνης σταματά αυτόματα, μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
• Άμεση εμφάνιση
‒‒ Επιλέξτε την προφύλαξη οθόνης που θέλετε, για άμεση εμφάνιση.
Εμφάνιση μηνύματος
Πληροφορίες πηγής
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD της πηγής εισόδου, όταν αλλάζει η πηγή εισόδου.
Μήνυμα «Χωρίς σήμα»
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD για κατάσταση εκτός σήματος όταν δεν ανιχνεύεται σήμα.
Μήνυμα MDC
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το OSD MDC, όταν η συσκευή ελέγχεται από το MDC.
58
Κεφάλαιο 5. Μενού
Εμφάνιση στην οθόνη ▼
2η
Γλώσσα
3η
Περιγραφή
Μήνυμα κατάστασης λήψης
Επιλέξτε για να εμφανίζεται η κατάσταση κατά τη λήψη περιεχομένου από ένα διακομιστή ή άλλη συσκευή.
Ρυθμίζει τη γλώσσα μενού.
• Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης. Δεν θα εφαρμοστεί στις
άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
Επαν. εμφ. στην οθόνη
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού Εμφάνιση στην οθόνη στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
59
Κεφάλαιο 5. Μενού
Ρύθμιση του ήχου
Ήχος ▼
2η
Λειτουργία ήχου
3η
Περιγραφή
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου, σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
• Εάν η Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εξωτερ., η εντολή Λειτουργία ήχου είναι απενεργοποιημένη.
Ισορροπία
Ρυθμίστε τα επίπεδα της έντασης του ήχου των ηχείων, για βελτιστοποίηση της ισορροπίας του ήχου.
• Εάν η Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εξωτερ., η εντολή Ισορροπία είναι απενεργοποιημένη.
Ισοσταθμιστής
Ρυθμίστε τον ισοσταθμιστή για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου και το pitch και να βελτιώσετε τον πλούτο της εξόδου
ήχου.
• Εάν η Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εξωτερ., η εντολή Ισοσταθμιστής είναι απενεργοποιημένη.
HDMI Ήχος
Επιλέξτε την πηγή ήχου, για να ακούτε μέσω AV(HDMI) ή PC(DVI).
Ήχος σε κλήση βίντεο
Επιλέξτε την έξοδο ήχου από την οποία θέλετε να ακούτε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
Έξοδος ήχου
Όταν ακούτε το ηχητικό μέρος μιας μετάδοσης ή μιας ταινίας μέσω εξωτερικού δέκτη, μπορεί να ακούτε ηχώ που προκαλείται
από τη διαφορά στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ των ηχείων του προϊόντος και των ηχείων που είναι συνδεδεμένα
στον δέκτη ήχου. Εάν συμβεί αυτό, ρυθμίστε τη συσκευή σε Εξωτερ..
• Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία Έξοδος ήχου ή Εξωτερ., τα ηχεία της συσκευής απενεργοποιούνται.
Ο ήχος θα ακούγεται μόνο από τα εξωτερικά ηχεία. Όταν η λειτουργία Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εσωτερική, τα ηχεία της
συσκευής και τα εξωτερικά ηχεία είναι ενεργά. Ο ήχος θα ακούγεται και από τα δύο ζεύγη ηχείων.
• Εάν δεν υπάρχει σήμα βίντεο, γίνεται σίγαση τόσο των ηχείων του προϊόντος όσο και των εξωτερικών ηχείων.
Αυτόμ. ένταση
Η ένταση του ήχου μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με το κανάλι.
Ισοσταθμίστε αυτόματα το επίπεδο έντασης ήχου κατά τη μετάβαση σε άλλο κανάλι.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής, ορίστε την επιλογή Αυτόμ. ένταση
σε Απενερ.. Μια αλλαγή στην ένταση του ήχου μέσω της λειτουργίας ελέγχου ήχου της συνδεδεμένης συσκευής πηγής
ενδέχεται να μην εφαρμοστεί εάν η λειτουργία Αυτόμ. ένταση έχει οριστεί σε Κανονικό ή Νύχτα.
• Εάν η Έξοδος ήχου έχει οριστεί σε Εξωτερ., η εντολή Αυτόμ. ένταση είναι απενεργοποιημένη.
Επαναφορά ήχου
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις ήχου στις εργοστασιακές επιλογές.
60
Κεφάλαιο 5. Μενού
Δίκτυο
Δίκτυο ▼
2η
3η
Περιγραφή
Κατάσταση δικτύου
Μπορείτε να ελέγξετε εάν έχει γίνει σύνδεση στο δίκτυο και στο Διαδίκτυο.
Άνοιγμα ρυθμίσεων
δικτύου
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες έξυπνες λειτουργίες διανομέα όπως η
αναζήτηση στο Internet, η κοινή χρήση περιεχομένου μέσω ενός οικιακού δικτύου και οι ενημερώσεις λειτουργιών.
Ρυθμίσεις δικτύου
διακομ.
Wi-Fi Direct
Σύνδεση στο διακομιστή
Για να πραγματοποιήσετε εκτέλεση του Πρ.αναπαρ., συνδεθείτε σε δίκτυο.
• Εάν η επιλογή SSL είναι ενεργοποιημένη, ο διακομιστής έχει διαμορφωθεί ώστε να χρησιμοποιεί το https και η μεταφορά των
δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη.
• Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή και τον αριθμό θύρας. Χρησιμοποιήστε το 7001 ως αριθμό θύρας. (Εάν
δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας τον αριθμό θύρας 7001, ζητήστε από το διαχειριστή του
συστήματος να βρει το σωστό αριθμό θύρας και αλλάξτε τον αναλόγως).
Λειτ. MagicInfo
Επιλέξτε την κατάλληλη Λειτ. MagicInfo, ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Πρόσβ. διακομ.
Αποδεχθείτε ή απορρίψτε την πρόσβαση από τον διακομιστή MagicInfo.
Λειτ. FTP
Καθορίστε τον τρόπο λειτουργίας FTP.
Διακομ. μεσολάβ.
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή διαμεσολάβησης.
Ρυθμίστε για τη σύνδεση του προϊόντος με ασύρματες φορητές συσκευές. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να
συνδέσετε ασύρματες φορητές συσκευές με το προϊόν σας απευθείας, χωρίς δρομολογητή.
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η φορητή συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζεται από το Wi-Fi Direct.
Για να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή με το προϊόν μέσω Wi-Fi Direct, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1 Μεταβείτε στην οθόνη Wi-Fi Direct. Το προϊόν αρχίζει να αναζητά συσκευές.
2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct στη συσκευή σας. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή Wi-Fi.
‒‒ PBC (Διαμόρφωση Push Button): Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στη συσκευή Wi-Fi, εντός 2 λεπτών. Το προϊόν σας λαμβάνει
αυτόματα τις τιμές ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας.
‒‒ PIN: Εισαγάγετε στη συσκευή το PIN που εμφανίζεται.
• Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή, επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποσυνδέθηκε.
61
Κεφάλαιο 5. Μενού
Δίκτυο ▼
2η
3η
Περιγραφή
Διαχείριση φορητών
συσκευών
Ειδοποίηση πρόσβασης
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για προβολή ειδοποιήσεων όταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή.
Λίστα φορητών συσκευών
Προβάλλετε και διαχειρίζεστε συνδεδεμένες συσκευές.
Όν. συσκ
Επιλέξτε ή εισαγάγετε ένα όνομα συσκευής.
Αυτό το όνομα μπορεί να προβληθεί σε απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου δικτύου μέσω του δικτύου.
62
Κεφάλαιο 5. Μενού
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
Υπάρχουν τρεις τρόποι να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο LAN χρησιμοποιώντας καλώδιο.
• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του
προϊόντος με ένα εξωτερικό μόντεμ, χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
• Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, ενδεχομένως να μπορείτε να προσαρτήσετε το
προϊόν στο LAN, συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του προϊόντος απευθείας σε μια
επιτοίχια υποδοχή δικτύου, χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω. Σημειώστε ότι η επιτοίχια υποδοχή συνδέεται με μόντεμ ή
δρομολογητή που βρίσκεται σε άλλο σημείο του σπιτιού.
LAN
Θύρα LAN
στον τοίχο
RJ45
LAN
Θύρα μόντεμ
στον τοίχο
Εξωτερικό μόντεμ (ADSL/
VDSL)
RJ45
Καλώδιο LAN
Καλώδιο LAN
Καλώδιο μόντεμ
• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του
προϊόντος με ένα IP sharer, το οποίο συνδέεται με ένα εξωτερικό μόντεμ. Χρησιμοποιήστε
καλώδιο LAN για τη σύνδεση.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
Θύρα μόντεμ
στον τοίχο
LAN
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL/VDSL)
Καλώδιο μόντεμ
Καλώδιο LAN
IP sharer (με
διακομιστή DHCP)
RJ45
Καλώδιο LAN
Εάν έχετε δυναμικό δίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ή δρομολογητή ADSL που
υποστηρίζει Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές που
υποστηρίζουν DHCP παρέχουν αυτόματα τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη
και τις τιμές DNS που χρειάζεται το προϊόν για να έχει πρόσβαση στο Internet, επομένως δεν
χρειάζεται να καταχωρίζετε εσείς οι ίδιοι τα στοιχεία αυτά. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα
είναι δυναμικά δίκτυα.
Ορισμένα δίκτυα απαιτούν στατική διεύθυνση IP. Εάν το δίκτυό σας απαιτεί στατική
διεύθυνση IP, πρέπει να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου,
την πύλη και τις τιμές DNS στην οθόνη Cable Setup κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης
δικτύου. Για να μάθετε τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και τις τιμές DNS,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).
Εάν έχετε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές
αυτές μέσω του υπολογιστή σας.
• Εάν το δίκτυό σας απαιτεί στατική διεύθυνση IP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ADSL
που υποστηρίζει DHCP.
• Τα μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε και στατικές
διευθύνσεις IP.
63
Κεφάλαιο 5. Μενού
Αυτόματες Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN.
Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχει συνδεθεί ένα καλώδιο LAN.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
1 Πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο.
2 Επιλέξτε Δίκτυο - Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου.
3 Επιλέξτε Ενσύρματο.
‒‒ Εμφανίζεται η οθόνη δοκιμής δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
4 Αφού επαληθευθεί η σύνδεση, επιλέξτε OK.
• Εάν η διαδικασία σύνδεσης αποτύχει, ελέγξτε τη σύνδεση στη θύρα LAN.
• Εάν η αυτόματη διαδικασία δεν μπορεί να εντοπίσει τις τιμές σύνδεσης δικτύου ή εάν
θέλετε να ρυθμίσετε τη σύνδεση μη αυτόματα, πηγαίνετε στην επόμενη ενότητα, σχετικά με
τη ρύθμιση δικτύου.
Μη αυτόματες Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Τα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές με
λειτουργικό σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο «Δίκτυο», στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
2 Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση.
3 Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4 Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στη λειτουργία Λεπτομέρειες. Εμφανίζονται οι τιμές
σύνδεσης δικτύου.
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
1 Πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο.
2 Επιλέξτε Δίκτυο - Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου.
3 Επιλέξτε Ενσύρματο.
‒‒ Εμφανίζεται η οθόνη δοκιμής δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
4 Επιλέξτε Διακοπή. Η διαδικασία επαλήθευσης διακόπτεται.
5 Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.
6 Επιλέξτε Ρύθμιση IP και ορίστε τη ρύθμιση σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
‒‒ Ο ορισμός της ρύθμισης Ρύθμιση IP σε Μη αυτόματη εισαγωγή αλλάζει αυτόματα τη
Ρύθμιση DNS σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
7 Εισαγάγετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου.
‒‒ Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου, Πύλη, Διακομιστής DNS.
8 Όταν τελειώσετε, πατήστε OK στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα πατήστε
.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
9 Αφού επαληθευθεί η σύνδεση, επιλέξτε OK.
64
Κεφάλαιο 5. Μενού
Ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
Θύρα LAN στον
τοίχο
Ασύρματο IP sharer
(δρομολογητής με
διακομιστή DHCP)
Καλώδιο LAN
Η Samsung συνιστά τη χρήση του IEEE 802.11n. Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή βίντεο
μέσω μιας σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι ομαλή.
• Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται για το ασύρματο IP sharer. Εάν το κανάλι που
ορίζεται για το ασύρματο IP sharer χρησιμοποιείται από άλλη γειτονική συσκευή, αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές και αποτυχία της επικοινωνίας.
• Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα ασφαλείας ασύρματου δικτύου.
Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και έχει επιλεγεί
WEP, TKIP ή TKIP AES (WPS2Mixed) ως τύπος κρυπτογράφησης στο σημείο πρόσβασης
ή στον ασύρματο δρομολογητή, τα προϊόντα Samsung δεν υποστηρίζουν συνδέσεις που
συμμορφώνονται με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
• Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να
συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push Button Configuration) ή PIN (Personal Identification
Number). Το WPS θα διαμορφώσει αυτόματα το SSID και το κλειδί WPA, σε οποιαδήποτε από
τις δύο λειτουργίες.
• Μέθοδοι σύνδεσης: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, με τρεις
τρόπους.
Αυτόματη ρύθμιση (με χρήση της λειτουργίας αυτόματης αναζήτησης δικτύου), Μη
αυτόματη ρύθμιση, WPS(PBC)
Αυτόματη ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφάλειας το
οποίο υποχρεώνει τις συσκευές που προσπελαύνουν το δίκτυο να μεταδίδουν έναν
κρυπτογραφημένο κωδικό ασφαλείας που ονομάζεται κλειδί πρόσβασης ή Κλειδί ασφαλείας.
Το Κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια φράση πρόσβασης, τυπικά μια λέξη ή μια σειρά
από γράμματα και αριθμούς με ορισμένο μήκος η οποία σας ζητήθηκε όταν ρυθμίσατε την
ασφάλεια του ασύρματου δικτύου σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να ρυθμίσετε
τη σύνδεση του δικτύου και διαθέτετε ένα Κλειδί ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυό σας, θα
πρέπει να εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης κατά τη διαδικασία αυτόματης ή μη αυτόματης
ρύθμισης.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
1 Πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο.
2 Επιλέξτε Δίκτυο - Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου.
3 Επιλέξτε Ασύρματο.
‒‒ Η λειτουργία δικτύου πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
4 Στη λίστα των δικτύων, πατήστε το κουμπί  ή , για να επιλέξετε ένα δίκτυο και, στη
συνέχεια, πατήστε
.
5
6
7
8
‒‒ Εάν ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν εμφανίζεται, επιλέξτε Ανανέωση για να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση ξανά.
‒‒ Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή αφού δοκιμάσετε ξανά, επιλέξτε το
κουμπί Διακοπή. Εμφανίζεται το κουμπί Προσθήκη δικτύου και μπορείτε να ρυθμίσετε το
δίκτυο μη αυτόματα.
Εάν εμφανιστεί η οθόνη Εισαγ. κωδ. πρόσβ., μεταβείτε στο βήμα 6. Εάν επιλέξετε έναν
ασύρματο δρομολογητή που δεν διαθέτει ασφάλεια, μεταβείτε στο βήμα 8.
Εάν ο δρομολογητής διαθέτει ασφάλεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. (Κλειδί
ασφαλείας ή PIN).
Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να μετακινήσετε το δρομέα στην
επιλογή Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε
. Εμφανίζεται η οθόνη δοκιμής δικτύου και
ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
Αφού επαληθευθεί η σύνδεση, επιλέξτε OK.
65
Κεφάλαιο 5. Μενού
Μη αυτόματη ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Τα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές με
λειτουργικό σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
1 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο «Δίκτυο», στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
2 Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση.
3 Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4 Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στη λειτουργία Λεπτομέρειες. Εμφανίζονται οι τιμές
σύνδεσης δικτύου.
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
1 Πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο.
2 Επιλέξτε Δίκτυο - Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου.
3 Επιλέξτε Ασύρματο.
‒‒ Η λειτουργία δικτύου πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
4 Επιλέξτε Διακοπή. Η διαδικασία επαλήθευσης διακόπτεται.
5 Επιλέξτε Προσθήκη δικτύου.
6 Εισαγάγετε το SSID του δικτύου και επιλέξτε Τέλος.
7 Επιλέξτε Τύπος ασφάλειας και επιλέξτε OK. Εάν επιλέξετε Άνοιγμα, μετακινηθείτε στο
βήμα 10.
8 Εάν ο δρομολογητής διαθέτει ασφάλεια, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. (Κλειδί
ασφαλείας ή PIN).
9 Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το κουμπί  για να μετακινήσετε το δρομέα στην
. Εμφανίζεται η οθόνη δοκιμής δικτύου και
επιλογή Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε
ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
10 Αφού επαληθευθεί η σύνδεση, επιλέξτε OK.
WPS(PBC)
Τρόπος ρύθμισης με τη χρήση του WPS(PBC)
Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει κουμπί WPS(PBC), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1 Πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο.
2 Επιλέξτε Δίκτυο - Άνοιγμα ρυθμίσεων δικτύου.
3 Επιλέξτε Ασύρματο.
‒‒ Η λειτουργία δικτύου πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
4 Επιλέξτε Διακοπή. Η διαδικασία επαλήθευσης διακόπτεται.
.
5 Επιλέξτε Χρήση WPS και πατήστε
6 Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στο δρομολογητή σας, εντός 2 λεπτών. Το προϊόν σας
λαμβάνει αυτόματα τις τιμές ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό
σας.
7 Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώνεται.
66
Κεφάλαιο 5. Μενού
Σύστημα
Σύστημα ▼
2η
3η
Περιγραφή
Προσβασιμότητα
Φωνητικός οδηγός
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Φωνητικός οδηγός και διαμορφώστε την ένταση του ήχου, την ταχύτητα και
το pitch της φωνής. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον Οδηγό φωνής θα είναι η ίδια με τη γλώσσα που ρυθμίζεται στην
επιλογή Γλώσσα.
Διαφάνεια μενού
Προσαρμόστε τη διαφάνεια του πλαισίου μενού.
Υψηλή αντίθεση
Ρυθμίστε το φόντο και τη γραμματοσειρά σε χρώματα υψηλής αντίθεσης στο Μενού. Οι διαφάνειες του μενού γίνονται
αδιαφανείς όταν οριστεί αυτή η επιλογή.
Μεγέθυνση
Μεγεθύνετε τις διαστάσεις του μενού.
Έναρξη ρύθμισης
Επαναφέρετε την τηλεόρασή σας στις αρχικές ρυθμίσεις και εκτελέστε και πάλι την αρχική Ρύθμιση.
• Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
Ώρα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ώρα.
• Πατήστε το κουμπί INFO εάν θέλετε να δείτε την τρέχουσα ώρα.
Ρύθμιση ώρας
Επιλέξτε Ρύθμιση ώρας. Επιλέξτε Ημερομηνία ή Ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρίσετε αριθμούς ή πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και
προς τα κάτω. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο καταχώρισης στο άλλο. Πατήστε
όταν τελειώσετε.
Ρυθμίσεις NTP
Ρυθμίστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή και τη ζώνη ώρας για χρήση της ώρας δικτύου.
DST
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DST (θερινή ώρα).
Χρονοδιακόπτης
Τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία του προϊόντος μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
• Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά με τα βέλη προς τα επάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα και έπειτα
πατήστε
. Για να ακυρώσετε την επιλογή Χρονοδιακόπτης, επιλέξτε Απενερ..
Καθυστέρηση ενεργοπ.
Κατά τη σύνδεση πολλαπλών προϊόντων, προσαρμόστε τον χρόνο ενεργοποίησης για κάθε προϊόν, ώστε να αποτρέψετε την
υπερβολική κατανάλωση ισχύος (σε ένα εύρος 0–50 δευτερολέπτων).
67
Κεφάλαιο 5. Μενού
Σύστημα ▼
2η
3η
Αυτόματη εναλλαγή
πηγής
Περιγραφή
Εάν η οθόνη ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία Ενεργ. αυτόματης εναλλαγής πηγής και η προηγούμενη επιλογή πηγής βίντεο
δεν είναι ενεργή, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση των διαφορετικών πηγών εισόδου βίντεο για το ενεργό
βίντεο.
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Όταν η επιλογή Αυτόματη εναλλαγή πηγής έχει τη ρύθμιση Ενεργ., πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση της πηγής βίντεο
της οθόνης για το ενεργό βίντεο.
Η επιλογή Κύρια πηγή θα ενεργοποιηθεί, εάν η τρέχουσα πηγή σήματος βίντεο δεν αναγνωρίζεται.
Η επιλογή Δευτερεύουσα πηγή θα ενεργοποιηθεί, εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτεύουσα πηγή βίντεο.
Εάν ούτε η κύρια ούτε η δευτερεύουσα πηγή εισόδου αναγνωρίζονται, η οθόνη θα εκτελέσει δυο αναζητήσεις για ενεργή πηγή,
όπου κάθε αναζήτηση θα ελέγχει την κύρια και, κατόπιν, τη δευτερεύουσα πηγή. Εάν αποτύχουν και οι δύο αναζητήσεις, η
οθόνη θα επανέλθει στην πρώτη πηγή βίντεο και θα εμφανίσει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σήμα.
Όταν η επιλογή Κύρια πηγή έχει οριστεί σε Όλα, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αναζήτηση όλων των εισόδων πηγών βίντεο δύο
φορές σε αλληλουχία, αναζητώντας μια ενεργή πηγή βίντεο, επιστρέφοντας στην πρώτη πηγή βίντεο της αλληλουχίας, εάν δεν
βρεθεί βίντεο.
Ανάκτηση κύριας πηγής
Επιλέξτε εάν επιθυμείτε την επαναφορά της επιλεγμένης βασικής πηγής εισόδου όταν είναι συνδεδεμένη μια βασική πηγή
εισόδου.
• Η λειτουργία Ανάκτηση κύριας πηγής είναι απενεργοποιημένη όταν η Κύρια πηγή έχει οριστεί σε Όλα.
Κύρια πηγή
Ορίστε Κύρια πηγή για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Δευτερεύουσα πηγή
Ορίστε Δευτερεύουσα πηγή για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Σύνδεση DVI
Επιλέξτε τη συσκευή πηγής που είναι συνδεδεμένη στην είσοδο DVI.
• Εάν η οθόνη δεν εμφανίζεται, επανεκκινήστε τη συσκευή πηγής.
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν, μόλις συνδεθεί. Δεν είναι αναγκαίο το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας.
Τροφοδ. λειτ.μον. PC
Η λειτουργική μονάδα PC μπορεί να ενεργ./απεν. ξεχωριστά από το LFD.
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Απενεργοποιεί το προϊόν για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν ο υπολογιστής παραμένει αδρανής για καθορισμένο
χρονικό διάστημα.
• Είναι διαθέσιμες μόνο οι λειτουργίες DVI, HDMI, DisplayPort.
68
Κεφάλαιο 5. Μενού
Σύστημα ▼
2η
3η
Περιγραφή
Έλεγχος αναμονής
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αναμονής της οθόνης, ώστε να εφαρμοστεί όταν ληφθεί ένα σήμα εισόδου.
• Είναι διαθέσιμες μόνο οι λειτουργίες DVI, HDMI, DisplayPort.
• Όταν εμφανιστεί το μήνυμα Σήμα αδύναμο ή χωρίς σήμα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής έχει συνδεθεί σωστά.
• Εάν η επιλογή Μήνυμα «Χωρίς σήμα» έχει οριστεί σε Απενερ., το μήνυμα Σήμα αδύναμο ή χωρίς σήμα δεν εμφανίζεται.
Ορίστε την επιλογή Μήνυμα «Χωρίς σήμα» σε Ενεργ..
Λύση Eco
Αναμονή δικτύου
Αυτή η λειτουργία διατηρεί ενεργοποιημένη τη λειτουργία του δικτύου, όταν το προϊόν απενεργοποιείται.
Κουμπί λειτ.
Το κουμπί λειτουργίας (στην επάνω αριστερή γωνία του τηλεχειριστηρίου) μπορεί να ρυθμιστεί είτε να ενεργοποιεί τη
λειτουργία ή να απενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία.
Λειτουργία Εξ/ση Ενέργειας
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας, προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης.
Αισθητήρας Eco
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα στο φωτισμό του δωματίου.
• Όταν γίνεται προσαρμογή της ρύθμισης Οπ. φωτισμός στο μενού Εικόνα, απενεργοποιείται ο Αισθητήρας Eco.
• Εάν η επιλογή Αισθητήρας Eco έχει οριστεί σε Ενεργ., η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να αλλάξει (να αυξηθεί ή να μειωθεί
ελαφρά), ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού.
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μια τιμή κοντά στο 100 κάνει την οθόνη φωτεινότερη.
Κανένα σήμ. αναμ
Εξοικονομήστε ενέργεια, με απενεργοποίηση της συσκευής όταν δεν λαμβάνεται σήμα από κάποια πηγή.
• Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη όταν ο συνδεδεμένος υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
• Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα στον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες
σας.
Αυτόμ.απενεργ.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, εάν περάσουν ορισμένες ώρες χωρίς να έχετε
πατήσει κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη του προϊόντος.
69
Κεφάλαιο 5. Μενού
Σύστημα ▼
2η
3η
Έλεγχος θερμοκρασίας
Περιγραφή
Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος θερμοκρασιών που
είναι αποδεκτό.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι ορισμένη σε 77 °C.
Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας για το προϊόν αυτό είναι 75 έως 80 °C (με βάση θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C).
• Αν η τρέχουσα θερμοκρασία υπερβεί το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης. Αν η
θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, το προϊόν απενεργοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.
Διαχ. συσκευών εισόδου
Ρυθμίστε συσκευές εισόδου για χρήση με το προϊόν. Από αυτό το μενού, μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα των συσκευών σας και
να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
Γλώσσα πληκτρολογίου
Ορίστε τη γλώσσα του πληκτρολογίου σας.
Τύπος πληκτρολογίου
Τύπος πληκτρολογίου.
Συντόμευση γλώσσας εισόδου
Επιλέξτε τα πλήκτρα συντόμευσης για την εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών εισόδου.
Αναπαραγωγή μέσω
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία Αναπαραγωγή μέσω, ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Η αρχική οθόνη ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη ρύθμιση.
Αλλαγή PIN
Θα εμφανιστεί η οθόνη Αλλαγή PIN.
Επιλέξτε οποιαδήποτε 4 ψηφία για τον κωδικό PIN σας και εισαγάγετέ τα στο πεδίο Εισαγωγή νέου κωδικ. πρόσβ.. Εισαγάγετε
ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο Επιβεβ. νέου PIN.
• Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0
Ασφάλεια
Κλείδωμα ασφαλείας
. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
• Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων και πατήστε
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
Όλα τα μενού και τα κουμπιά του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου, εκτός από το κουμπί LOCK στο τηλεχειριστήριο,
κλειδώνονται από τη λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας.
Για να ξεκλειδώσετε τα μενού και τα κουμπιά, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
(προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0).
Ενεργοποιήστε το Κουμπί ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το κουμπί λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου, ώστε να
ενεργοποιείται η συσκευή ενόσω είναι ενεργοποιημένo το Κλείδωμα ασφαλείας.
70
Κεφάλαιο 5. Μενού
Σύστημα ▼
2η
3η
Περιγραφή
Κλείδωμα κουμπιών
Αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλείδωμα του κουμπιού του προϊόντος.
Το προϊόν μπορεί να ελέγχεται μόνο με το τηλεχειριστήριο εάν η επιλογή Κλείδωμα κουμπιών έχει οριστεί σε Ενεργ..
Κλείδωμα αυτ. αναπ. USB
Επιλέξτε εάν θέλετε αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου MagicInfo που είναι αποθηκευμένο σε μια συνδεδεμένη
συσκευή USB.
• Όταν συνδεθεί μια συσκευή USB που περιέχει περιεχόμενο MagicInfo, εμφανίζεται το μήνυμα
«Κλείδωμα αυτ. αναπ. USB Ενεργοποίηση» επί πέντε δευτερόλεπτα.
Κλείδωμα σύνδεσης κινητού
Να μην επιτρέπεται σε άλλες συσκευές του δικτύου, όπως smartphone και tablet, να μοιράζονται περιεχόμενο με το signage.
Κλείδωμα ελέγχου αφής
Αποτρέψτε τον έλεγχο της συσκευής σας με κινήσεις αφής.
Απομακρυσμένη διαχείριση
Μπορείτε να ορίσετε Αποδοχή ή Απόρριψη εξωτερικών εντολών για προσπέλαση της συσκευής σας μέσω δικτύου.
• Η αλλαγμένη ρύθμιση παραμένει, ακόμα και αφού το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί και πάλι με τη χρήση του
κουμπιού επιλογής ή του διακόπτη λειτουργίας.
Γενικά
Έξυπνη ασφάλεια
Αυτή η λειτουργία προστατεύει όλες τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση από hacker, κακόβουλο
λογισμικό και ιούς.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ανατρέξτε στην ενότητα Anynet+ (HDMI-CEC), στη σελίδα 73.
HDMI Hot Plug
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης σε μια συσκευή πηγής DVI/HDMI.
71
Κεφάλαιο 5. Μενού
Σύστημα ▼
2η
3η
Περιγραφή
Προσαρμοσμένο λογότυπο
Μπορείτε να κάνετε λήψη, να επιλέξετε και να ορίσετε την ώρα προβολής ενός προσαρμοσμένου λογότυπου που εμφανίζεται
όταν ενεργοποιείται το προϊόν.
• Προσαρμοσμένο λογότυπο
‒‒ Μπορείτε να επιλέξετε ένα προσαρμοσμένο λογότυπο (εικόνα/βίντεο) ή να απενεργοποιήσετε την προβολή του
προσαρμοσμένου λογότυπου.
‒‒ Για να ρυθμίσετε το προσαρμοσμένο λογότυπο, πρέπει να κάνετε λήψη του προσαρμοσμένου λογότυπου από μια εξωτερική
συσκευή USB.
• Ώρα προβολής λογότυπου
‒‒ Εάν ο τύπος του προσαρμοσμένου λογότυπου είναι Εικόνα, μπορείτε να ορίσετε την Ώρα προβολής λογότυπου.
• Λήψη αρχείου λογότυπου
‒‒ Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός προσαρμοσμένου λογότυπου στο προϊόν από μια εξωτερική συσκευή USB.
‒‒ Το όνομα αρχείου του προσαρμοσμένου λογότυπου του οποίου θέλετε να κάνετε λήψη πρέπει να αποθηκευτεί ως
“samsung” με όλα τα γράμματα πεζά.
‒‒ Όταν έχουν συνδεθεί πολλαπλές συσκευές USB, το προϊόν θα επιχειρήσει να κάνει λήψη του προσαρμοσμένου λογότυπου
από την τελευταία συσκευή που συνδέθηκε στο προϊόν.
Περιορισμοί αρχείου προσαρμοσμένου λογότυπου
• Για προσαρμοσμένο λογότυπο τύπου εικόνας, υποστηρίζονται μόνο αρχεία bitmap (μορφή aRGB 32bpp).
• Η ανάλυση του προσαρμοσμένου λογότυπου τύπου εικόνας πρέπει να είναι μεταξύ τουλάχιστον 128x64 και της μέγισης
ανάλυσης οθόνης. (Οι τιμές οριζόντιας/κατακόρυφης ανάλυσης πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 4).
• Για προσαρμοσμένο λογότυπο τύπου βίντεο, υποστηρίζονται μόνο τύποι ροής TS Stream.
• Το μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος αρχείου βίντεο είναι 150 MB. Το συνιστώμενο μήκος ενός αρχείου βίντεο είναι 20
δευτερόλεπτα ή λιγότερο.
72
Κεφάλαιο 5. Μενού
Σύστημα ▼
2η
3η
Περιγραφή
Λειτ. παιχ.
Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως PlayStation™ ή Xbox™, μπορείτε να απολαύσετε μια πιο
ρεαλιστική εμπειρία gaming επιλέγοντας τη λειτουργία παιχνιδιού.
• Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη Λειτ. παιχ.
Για να αποσυνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών και να συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ορίστε τη Λειτ. παιχ. σε
Απεν. στο μενού ρύθμισης.
Επαναφορά συστήματος
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού System στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις.
73
Κεφάλαιο 5. Μενού
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες
συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Anynet+ μέσω του τηλεχειριστηρίου του προϊόντος
Samsung. Το σύστημα Anynet+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές Samsung που
διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+. Για να βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή Samsung διαθέτει αυτή
τη λειτουργία, ελέγξτε αν φέρει το λογότυπο Anynet+.
• Μπορείτε να ελέγξετε συσκευές Anynet+ μόνο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος. Δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του προϊόντος.
• Το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ενδέχεται να μη λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Σε
αυτή την περίπτωση, επιλέξτε ξανά τη συσκευή Anynet+.
• Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει Anynet+ βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής ή λειτουργίας.
• Σε λειτουργία PIP, οι λειτουργίες Anynet+ εκτελούνται μόνο όταν, ως βασική οθόνη, έχει
συνδεθεί μια συσκευή AV. Η λειτουργία δεν εκτελείται, εάν η συσκευή AV είναι συνδεδεμένη
ως δευτερεύουσα συσκευή προβολής.
• Το Anynet+ υποστηρίζει έως 12 συσκευές AV συνολικά. Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδέσετε
έως 3 συσκευές του ίδιου τύπου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων Anynet+
Πρόβλημα
Πιθανή λύση
Το Anynet+ δεν
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το
σύστημα Anynet+ υποστηρίζει μόνο συσκευές Anynet+.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής
Anynet+ είναι σωστά συνδεδεμένο.
• Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων εικόνας/ήχου/HDMI
της συσκευής Anynet+.
• Ελέγξτε εάν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε
Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
• Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με το
Anynet+.
• Η λειτουργία Anynet+ δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες
περιπτώσεις. (αρχική ρύθμιση)
• Εάν αποσυνδέσατε και επανασυνδέσατε το καλώδιο
HDMI, πραγματοποιήστε ξανά αναζήτηση συσκευών ή
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν σας.
• Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Anynet+ της
συσκευής Anynet.
λειτουργεί.
Θέλω να ξεκινήσω τη
λειτουργία Anynet+.
• Ελέγξτε εάν η συσκευή Anynet+ έχει συνδεθεί σωστά στο
προϊόν και ελέγξτε εάν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί
σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
Θέλω να
πραγματοποιήσω έξοδο
από τη λειτουργία
Anynet+.
• Πατήστε το κουμπί
στο τηλεχειριστήριο του
προϊόντος και επιλέξτε μια συσκευή που δεν είναι συσκευή
Anynet+.
SOURCE
74
Κεφάλαιο 5. Μενού
Πρόβλημα
Πιθανή λύση
Εμφανίζεται το μήνυμα
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο όταν
διαμορφώνετε τη λειτουργία Anynet+ ή όταν μεταβαίνετε σε
μια λειτουργία προβολής.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού το προϊόν
ολοκληρώσει τη διαμόρφωση Anynet+ ή τη μετάβαση στη
λειτουργία Anynet+.
«Αποσύνδεση συσκευής
Anynet+» στην οθόνη.
Δεν γίνεται
αναπαραγωγή της
συσκευής Anynet+.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής όταν είναι σε εξέλιξη η αρχική ρύθμιση.
Η συνδεδεμένη συσκευή
δεν εμφανίζεται.
• Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+ ή
όχι.
• Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI είναι καλά συνδεδεμένο ή όχι.
• Ελέγξτε εάν η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε
Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
• Πραγματοποιήσετε ξανά αναζήτηση συσκευών Anynet+.
• Το Anynet+ απαιτεί σύνδεση HDMI. Βεβαιωθείτε ότι η
συσκευή έχει συνδεθεί στο προϊόν σας μέσω καλωδίου HDMI.
• Ορισμένα καλώδια HDMI μπορεί να μην υποστηρίζουν τις
λειτουργίες Anynet+.
• Εάν διακοπεί η σύνδεση λόγω διακοπής ρεύματος ή
αποσύνδεσης του καλωδίου HDMI, επαναλάβετε τη
διαδικασία αναζήτησης συσκευών.
75
Κεφάλαιο 5. Μενού
Υποστήριξη
Υποστήριξη ▼
2η
3η
Ενημέρωση λογισμικού
Περιγραφή
Το μενού Ενημέρωση λογισμικού σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε το λογισμικό του προϊόντος στην τελευταία έκδοση.
• Προσέχετε να μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος, ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το προϊόν θα
απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα, όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού.
• Όταν κάνετε αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που έχετε ορίσει επανέρχονται στις προεπιλεγμένες
τιμές τους. Σας συνιστούμε να σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας για να μπορείτε εύκολα να τις ορίσετε ξανά μετά την
αναβάθμιση.
Επικοιν. με Samsung
Ενημέρωση τώρα
Ενημερώστε το λογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Αυτόματη ενημέρωση
Αυτή η λειτουργία ενημερώνει αυτόματα το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται.
Προβάλετε αυτές τις πληροφορίες όταν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό.
Παρέχονται πληροφορίες για τα τηλεφωνικά μας κέντρα και για τον τρόπο λήψης προϊόντων και λογισμικού.
• Επικοινωνήστε με τη Samsung και βρείτε τον Κωδικός μοντέλου και την Έκδοση Λογισμικού.
Επαναφ. όλων
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
76
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προτού επικοινωνήσετε μαζί μας
Προτού καλέσετε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Διαγνωστικός έλεγχος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακόμα κι αν το προϊόν έχει ήδη συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτελέστε δοκιμή προϊόντος.
1 Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2 Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το προϊόν.
3 Ενεργοποιήστε το προϊόν.
4 Εάν εμφανίζεται το μήνυμα Δεν έχει συνδεθεί καλώδιο, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.
Ανάλυση οθόνης
Εάν επιλεχθεί κάποια λειτουργία που υπερβαίνει την ανάλυση που υποστηρίζεται, θα εμφανιστεί σύντομα η ένδειξη Μη ιδανική λειτ. (ανατρέξτε στην παράγραφο Υποστηριζόμενες αναλύσεις).
77
Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σημεία ελέγχου
Πρόβλημα με την εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και
τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και στις τέσσερις πλευρές
της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να λύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το
μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του μεγέθους οθόνης,
ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Η επιλογή Υπολογιστής εμφανίζεται στην ενότητα Πηγή όταν
δεν έχει συνδεθεί υπολογιστής.
Η επιλογή «Υπολογιστής» εμφανίζεται πάντα στην ενότητα «Πηγή», ανεξάρτητα από το εάν έχει συνδεθεί υπολογιστής ή όχι.
Πρόβλημα με την οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη
δεν ενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι ασφαλής.
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν έχει συνδεθεί καλώδιο στην
οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
Εμφανίζεται το μήνυμα Μη ιδανική λειτ..
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάποιο σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα του
προϊόντος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Ανατρέξτε στις εγγραφές που περιέχει ο Πίνακας τυπικής λειτουργίας σήματος και ορίστε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
78
Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Τραχιά και Λεπτή.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός εύρους τιμών συμβατών
με το προϊόν. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης εάν απαιτείται, ανατρέχοντας στις πρόσθετες πληροφορίες που
παρέχονται στο μενού του προϊόντος και τον Πίνακα τυπικής λειτουργίας σήματος.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά
σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και Αντίθεση.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Μεταβείτε στο παράθυρο Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Χρωματική περιοχή.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Μεταβείτε στο παράθυρο Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Ισορροπία λευκού.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία
LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1 δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
Μεταβείτε στην οθόνη Σύστημα και βεβαιωθείτε ότι η εντολή Χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί σε Απενερ..
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Εάν έχει συνδεθεί υπολογιστής στο προϊόν, ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας του υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και στην πρίζα του ρεύματος.
Εάν δεν ανιχνεύεται το σήμα από μια συνδεδεμένη συσκευή, το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 10 έως 15 λεπτά.
Η ποιότητα της εικόνας του προϊόντος είναι διαφορετική
από αυτή που εμφανιζόταν στο κατάστημα από το οποίο
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να έχετε ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD).
αγοράστηκε.
Η εικόνα στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανονικά.
Το κωδικοποιημένο περιεχόμενο βίντεο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η εικόνα κατεστραμμένη σε σκηνές με
γρήγορα κινούμενα αντικείμενα όπως οι αθλητικοί αγώνες ή τα βίντεο ζωντανής δράσης.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος ή η χαμηλή ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η εικόνα
κατεστραμμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό.
Ένα κινητό τηλέφωνο σε ακτίνα ενός μέτρου από το προϊόν ενδέχεται να προκαλεί στατικές εικόνες σε αναλογικές και
ψηφιακές συσκευές.
79
Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η φωτεινότητα και τα χρώματα δεν εμφανίζονται κανονικά.
Μεταβείτε στο παράθυρο Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της οθόνης, όπως Λειτ. εικόνας, Χρώμα, Φωτεινότητα και
Ευκρίνεια.
Μεταβείτε στο παράθυρο Σύστημα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Λειτουργία Εξ/ση Ενέργειας.
Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές στα άκρα της οθόνης.
Εάν η εντολή Μέγεθος εικόνας ρυθμιστεί σε Προσαρμογή στην οθόνη, αλλάξτε τη ρύθμιση σε Πρότυπο 16:9.
Εμφανίζονται γραμμές (κόκκινες, πράσινες, μπλε) στην οθόνη.
Αυτές οι γραμμές εμφανίζονται όταν υπάρχει ελάττωμα στο DATA SOURCE DRIVER IC στην οθόνη.
Επικοινωνήστε με ένα Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για την επίλυση του προβλήματος.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και, στη συνέχεια, παγώνει.
Η οθόνη ενδέχεται να παγώνει όταν χρησιμοποιείτε κάποια ανάλυση διαφορετική από τη συνιστώμενη ή εάν το σήμα δεν είναι
σταθερό. Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή στην συνιστώμενη ανάλυση.
Η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη.
Ένα αρχείο κλιμακούμενου περιεχομένου SD (4:3) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μαύρων γραμμών και στις δύο
πλευρές μιας οθόνης καναλιών HD.
Ένα βίντεο με λόγο πλευρών οθόνης διαφορετικό από αυτόν του προϊόντος μπορεί να έως ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
μαύρων γραμμών στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους της οθόνης σε πλήρη οθόνη στο προϊόν ή στη συσκευή πηγής.
Πρόβλημα με τον ήχο
Δεν ακούγεται ήχος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμόστε την ένταση του ήχου
στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή στο πρόγραμμα λογισμικού.
80
Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Υπάρχει διαθέσιμη εικόνα βίντεο, αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στον υπολογιστή.
Μεταβείτε στο παράθυρο Ήχος και αλλάξτε τη ρύθμιση Έξοδος ήχου σε Εσωτερική.
Εάν χρησιμοποιείται συσκευή πηγής
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα εισόδου ήχου στο προϊόν.
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου για τη συσκευή πηγής.
(Για παράδειγμα, εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI στην οθόνη, η ρύθμιση ήχου για το κιβώτιο καλωδίων ενδέχεται να πρέπει
να αλλάξει σε HDMI).
Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο DVI-HDMI, απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο ήχου.
Εάν το προϊόν διαθέτει θύρα ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καμία συσκευή εκεί.
Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και επανεκκινήστε την.
Ακούγονται παράσιτα από τα ηχεία.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καλώδιο βίντεο στη θύρα εισόδου ήχου.
Ελέγξτε την ισχύ του σήματος αφού συνδέσετε ένα καλώδιο.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλλοιωμένο ήχο.
Ακούγεται ήχος όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε σίγαση.
Όταν η επιλογή Έξοδος ήχου ορίζεται σε Εξωτερ., το κουμπί έντασης του ήχου και η λειτουργία σίγασης απενεργοποιούνται.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου για τα εξωτερικά ηχεία.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Η αλλαγή ή η σίγαση της έντασης του ήχου στο προϊόν δεν επηρεάζει τον εξωτερικό πολλαπλασιαστή (αποκωδικοποιητή).
Ο ήχος από την οθόνη δεν αλλάζει αφού αλλάξει η ρύθμιση
Λειτουργία ήχου.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Ακούγεται ήχος με ηχώ από τα ηχεία.
Διαφορετικές ταχύτητες αποκωδικοποίησης μεταξύ των ηχείων του προϊόντος και των εξωτερικών ηχείων ενδέχεται να
προκαλέσουν ηχώ.
Οι ρυθμίσεις ήχου σε μια συσκευή πηγής δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις των εσωτερικών ηχείων του προϊόντος.
Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την εντολή Έξοδος ήχου σε Εξωτερ..
81
Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+/-).
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ειδικός φωτισμός ή πινακίδες νέον σε λειτουργία στο περιβάλλον.
Πρόβλημα με τη συσκευή πηγής
Όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου, ακούγεται ένας ήχος
«μπιπ».
Εάν ακουστεί ένας ήχος «μπιπ» κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον υπολογιστή σας.
Άλλα προβλήματα
Το προϊόν έχει μια μυρωδιά σαν πλαστικό.
Η μυρωδιά του πλαστικού είναι φυσιολογική και εξαλείφεται με το χρόνο.
Η οθόνη έχει κλίση.
Αφαιρέστε και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη βάση στο προϊόν.
Ο ήχος ή το βίντεο διακόπτονται κατά διαστήματα.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και συνδέστε το ξανά εάν χρειάζεται.
Η χρήση πολύ σκληρού καλωδίου ή καλωδίου μεγάλου πάχους ενδέχεται να καταστρέψει τα αρχεία βίντεο και ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα. Όταν συνδέετε το προϊόν σε
τοίχο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδια με ορθή γωνία.
Υπάρχουν μικρά σωματίδια στις άκρες του προϊόντος.
Τα σωματίδια αποτελούν μέρος της σχεδίασης του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό.
Το μενού PIP δεν είναι διαθέσιμο.
Το μενού ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ανάλογα με τη λειτουργία Πηγή.
Όταν προσπαθώ να αλλάξω την ανάλυση
του υπολογιστή, εμφανίζεται ένα μήνυμα
«Η καθορισμένη ανάλυση δεν υποστηρίζεται».
Εάν η ανάλυση της πηγής εισόδου υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση της οθόνης, εμφανίζεται το μήνυμα
«Η καθορισμένη ανάλυση δεν υποστηρίζεται».
Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία στη λειτουργία HDMI όταν
συνδέεται καλώδιο DVI-HDMI.
Τα καλώδια DVI δεν μεταδίδουν δεδομένα ήχου.
Για την επίλυση του προβλήματος αυτού, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε μια ανάλυση που υποστηρίζεται από την
οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ήχου στη σωστή υποδοχή εισόδου, ώστε να είναι δυνατή η εκπομπή ήχου.
82
Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το Mαύρo HDMI δεν λειτουργεί σωστά σε μια συσκευή HDMI με
έξοδο YCbCr.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή STB,
συνδέεται
στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI (σήμα RGB).
Δεν ακούγεται ήχος στη λειτουργία HDMI.
Τα χρώματα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μην φαίνονται κανονικά. Το βίντεο ή ο ήχος ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχει συνδεθεί στο προϊόν μια συσκευή πηγής που υποστηρίζει κάποια παλαιότερη
έκδοση του προτύπου HDMI.
Εάν παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου μαζί με το καλώδιο HDMI.
Κάποιες κάρτες γραφικών υπολογιστή ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν αυτόματα τα σήματα HDMI που δεν περιλαμβάνουν ήχο.
Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μη αυτόματα μια είσοδο ήχου.
Είσοδος ήχου
Λειτουργία οθόνης
Υπολογιστής
Αυτόματη
Ρυθμίσεις υπολογιστή
DVI PC
Είσοδος ήχου (στερεοφωνικές θύρες)
Ρυθμίσεις υπολογιστή
Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η πηγή εισόδου
είναι DisplayPort, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση των
ρυθμίσεων οθόνης υπολογιστή.
Μεταβείτε στο παράθυρο Σύστημα → Έλεγχος ενέργειας και αλλάξτε τη ρύθμιση Μέγ. εξοικ. ενέργ. σε Απενερ.. Εναλλακτικά,
διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις εξόδου της οθόνης υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις έχουν ενεργοποιηθεί.
Όταν ο υπολογιστής εκκινείται με την πηγή εισόδου
ρυθμισμένη σε DisplayPort, το BIOS και οι οθόνες εκκίνησης
δεν εμφανίζονται.
Να εκκινείτε τον υπολογιστή όταν οι ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες ή όταν η πηγή εισόδου δεν είναι DisplayPort.
83
Κεφάλαιο 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Συνήθεις ερωτήσεις
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Ερώτηση
Απάντηση
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
• Windows 7: Μεταβείτε στο παράθυρο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης →
Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στις Ρυθμίσεις οθόνης.
• Windows 8: Μεταβείτε στο παράθυρο Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση
ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στις Ρυθμίσεις οθόνης.
• Windows 10: Μεταβείτε στο παράθυρο Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες
προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και προσαρμόστε Ρυθμός ανανέωσης οθόνης, στο παράθυρο Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
• Windows 7: Μεταβείτε στο παράθυρο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και
προσαρμόστε την ανάλυση.
• Windows 8: Μεταβείτε στο παράθυρο Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση
ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
• Windows 10: Μεταβείτε στο παράθυρο Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και
προσαρμόστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας;
• Windows 7: Ορίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τη ρύθμιση Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση
→ Εξατομίκευση → Προφύλαξη οθόνης → Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ενέργειας ή στο BIOS SETUP, στον υπολογιστή.
• Windows 8: Ορίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τη ρύθμιση Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και
Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή στο BIOS SETUP, στον υπολογιστή.
• Windows 10: Ορίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τη ρύθμιση Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Οθόνη
κλειδώματος → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Ενέργεια και αναστολή λειτουργίας ή στο BIOS SETUP, στον υπολογιστή.
84
Κεφάλαιο 7. Παράρτημα
Παράρτημα
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
PM32F
PM43F / PH43F / PH43F-P
PM49F / PH49F / PH49F-P
PM55F / PH55F / PH55F-P
Μέγεθος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32 (80,1 cm / 31,5 in.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 43 (107,9 cm / 42,5 in.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 49 (123,2 cm / 48,5 in.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55 (138,7 cm / 54,6 in.)
Επιφάνεια
προβολής
698,4 mm (οριζ.) x 392,85 mm
(κατ.) (27,5 in. (οριζ.) x 15,5 in.
(κατ.))
940,89 mm (οριζ.) x 529,25 mm
(κατ.) (37 in. (οριζ.) x 20,8 in.
(κατ.))
1073,78 mm (οριζ.) x 604 mm
(κατ.) (42,2 in. (οριζ.) x 23,7 in.
(κατ.))
1209,6 mm (οριζ.) x 680,4 mm
(κατ.) (47,7 in. (οριζ.) x 26,8 in.
(κατ.))
Έξοδος ήχου
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Τροφοδοσία ρεύματος
AC100-240V~ 50/60Hz
Πάνελ
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), Με PIM: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τοποθέτηση του περιβλήματος, διατηρήστε την εσωτερική θερμοκρασία στους 40 °C ή χαμηλότερα.
Φύλαξη
Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Κεφάλαιο 7. Παράρτημα
• Σύνδεση και άμεση λειτουργία (Plug-and-Play)
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της
οθόνης και του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης.
Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
• Λόγω της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 εικονοστοιχείο ανά εκατομμύριο (1 ppm) ενδέχεται να εμφανίζεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την
απόδοση του προϊόντος.
• Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης
ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
• Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
85
86
Κεφάλαιο 7. Παράρτημα
Πίνακας τυπικής λειτουργίας σήματος
Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής
ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το
προϊόν σας.
Όνομα μοντέλου
Συγχρονισμός
Ανάλυση
PM32F / PM43F / PM49F / PM55F
PH43F / PH49F / PH55F / PH43F-P / PH49F-P / PH55F-P
Οριζόντια συχνότητα
30 - 80 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
60 - 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
• Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου
κύκλου ονομάζεται oριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
• Κατακόρυφη συχνότητα
Το προϊόν προβάλλει μία εικόνα πολλές φορές το δευτερόλεπτο (σαν λαμπτήρας φθορισμού) για την προβολή όσων βλέπει ο θεατής. Η ρυθμός μιας μεμονωμένης εικόνας που προβάλλεται
επανειλημμένα ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός ανανέωσης. Η κατακόρυφα συχνότητα μετράται σε Hz.
Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτομάτως εάν κάποιο σήμα που ανήκει στις παρακάτω λειτουργίες τυπικού σήματος μεταδίδονται από τον υπολογιστή σας. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον
υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι pixel (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού
Οριζ.
Κατακ.
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
87
Κεφάλαιο 7. Παράρτημα
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι pixel (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού
Οριζ.
Κατακ.
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
88
Κεφάλαιο 7. Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (κόστος που
επιβαρύνει τον πελάτη)
Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την
επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης, εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση
κ.λπ.
• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά
ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
(Διαδίκτυο, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα
από την πρώτη εγκατάσταση του προϊόντος που αγοράστηκε.
• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε
κάποιο άλλο χώρο.
• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης
ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης απομακρύνει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το
εσωτερικό του προϊόντος.
• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω
αγοράς από το σπίτι ή μέσω διαδικτύου.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από
λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την
πλευρά του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
• Εξωτερική κρούση ή πτώση.
• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από
τη Samsung.
• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της
Samsung Electronics Co., Ltd.
• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες «προσοχής» που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο
χρήστη.
Άλλα
• Εάν το προϊόν παρουσιάσει αστοχία εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαγιά,
σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα,
ενδέχεται να ισχύσει χρέωση. Συνεπώς, παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το Εγχειρίδιο
χρήσης.
89
Κεφάλαιο 7. Παράρτημα
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Προτεινόμενες πρακτικές αποφυγής προβλήματος
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Η προβολή μιας σταθερής οθόνης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει
τη δημιουργία μόνιμου ειδώλου ή κηλίδων. Απενεργοποιήστε το προϊόν αν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας ή χρησιμοποιήστε προφύλαξη οθόνης με κινούμενη εικόνα.
Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν η οθόνη λειτουργεί φυσιολογικά.
Η κανονική λειτουργία αναφέρεται σε ένα μοτίβο βίντεο που αλλάζει συνεχώς. Αν η
οθόνη προβάλλει ένα σταθερό μοτίβο για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να
υπάρξει μικρή διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων σε pixel που ελέγχουν τους υγρούς
κρυστάλλους.
Αυτή η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με το χρόνο και κάνει τους υγρούς
κρυστάλλους λεπτότερους. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η προηγούμενη εικόνα μπορεί να
παραμείνει στην οθόνη όταν αλλάξει το μοτίβο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν οδηγίες για την αποφυγή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου.
Η προβολή μιας σταθερής οθόνης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα μπορεί να
προκαλέσει τη δημιουργία μόνιμου ειδώλου. Το πρόβλημα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην
εγγύηση.
• Αλλάζετε τακτικά τα χρώματα.
Τύπος 1
Τύπος 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
• Αποφύγετε το συνδυασμό ενός χρώματος κειμένου και ενός χρώματος φόντου με αντίθεση
φωτεινότητας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων με αντίθεση φωτεινότητας (μαύρο και άσπρο, γκρίζο).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
90
Κεφάλαιο 7. Παράρτημα
Άδεια
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories.
Το Dolby, Dolby Audio, Pro Logic και το σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα
Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος υπάρχουν
διαθέσιμες οι Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Η ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης ανοιχτού
κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.
Για πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε
με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή στείλετε email στη διεύθυνση oss.
request@samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising