Samsung | C49RG90SSU | Owner's Manual | Samsung 49" Κυρτό QLED Gaming Monitor CRG9 με Dual QHD ανάλυση Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung 49" Κυρτό QLED Gaming Monitor CRG9 με Dual QHD ανάλυση Εγχειρίδιο χρήσης
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Οθόνες βιντεοπαιχνιδιών
C49RG90SS*
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung
Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν
διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).
(β) Αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή,
αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).
Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
5
5
6
7
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Πίνακας ελέγχου
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Κουμπί ρυθμίσεων βιντεοπαιχνιδιών
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και
Sharpness
Αλλαγή των ρυθμίσεων Eye Saver Mode
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Τύποι θυρών
Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του
προϊόντος
Αντικλεπτική κλειδαριά
9
9
10
11
12
12
12
13
14
16
17
Εγκατάσταση
18
Προσάρτηση της βάσης
18
Αφαίρεση της βάσης (Για τη σύνδεση του
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ)
19
Σύνδεση ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 20
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Game
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
21
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
Σύνδεση ακουστικών
Σύνδεση με μικρόφωνο
Σύνδεση μέσω καλωδίου ήχου
21
21
21
22
22
22
Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως USB
HUB
23
Σύνδεση υπολογιστή στο προϊόν
23
Χρήση του προϊόντος ως USB HUB
23
Σύνδεση συσκευής USB
24
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
25
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
26
Picture Mode
28
Refresh Rate
29
Black Equalizer
30
Response Time
30
FreeSync
30
Low Input Lag
32
Virtual Aim Point
32
Screen Size
32
Save Settings
33
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
27
Picture
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
27
Picture Mode
34
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
27
Brightness
35
Contrast
35
Sharpness
35
Color
36
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Screen Adjustment
37
Calibration Report
37
2
Πίνακας περιεχομένων
PBP
PBP Mode
Aspect Ratio
Screen1
Screen2
Sound Source
37
37
38
38
38
38
Source Detection
44
Key Repeat Time
44
Power LED On
45
Reset All
45
Information
45
Προδιαγραφές
Γενικά
51
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
52
Παράρτημα
OnScreen Display
Εγκατάσταση του λογισμικού
Language
39
Display Time
39
Easy Setting Box
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Απαιτήσεις συστήματος
Self Diagnosis
40
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Lighting
42
Local Dimming
42
Volume
42
Smart ECO Saving+
42
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
48
Δοκιμή του προϊόντος
48
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
48
Ελέγξτε τα παρακάτω.
48
Off Timer Plus
42
PC/AV Mode
43
USB Super Charging
43
DisplayPort Ver.
44
HDMI Mode
44
47
47
47
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος
που βαραίνει τον πελάτη)
56
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
56
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
56
Άλλα
56
System
Ερωτήσεις & απαντήσεις
50
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε τον
απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Προειδοποίηση
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
10 cm
10 cm
10 cm
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
10 cm
10 cm
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
4
Καθαρισμός
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από τη
θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό του
προϊόντος.
5
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
6
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
Προσοχή
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν
κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να
προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το
προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν. Μην
εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του
καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των
θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.)
επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως
το χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από
κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή
σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα αντικείμενα
μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς
θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
‒‒ Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
8
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
Περιγραφή
Κουμπί πολλών κατευθύνσεων που βοηθά στην πλοήγηση.
Κουμπί JOG
Πίνακας ελέγχου
――Το κουμπί JOG βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης και
διαθέτει 5 κατευθύνσεις, ΕΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ και ΠΑΤΗΜΑ
(ENTER).
Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και
λειτουργεί ως εξής
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
•• Ενεργή λειτουργία (κουμπί λειτουργίας): Απενεργοποίηση
•• Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας: Αναβοσβήνει
Λυχνία LED λειτουργίας
Λυχνία LED
λειτουργίας
αλλαγή στο μενού. (System → Power LED On) Τα πραγματικά μοντέλα
ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας λειτουργικών
διαφοροποιήσεων.
Κουμπί ρυθμίσεων βιντεοπαιχνιδιών
Return
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης λειτουργίας
ΚΑΤΩ (ΜΠΡΟΣΤΑ)
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Κουμπί JOG
――Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
ΕΠΑΝΩ (ΠΙΣΩ)
Πατήστε το κουμπί JOG όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη. Θα εμφανιστεί ο
οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Για πρόσβαση στο μενού
της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το αντίστοιχο
κουμπί.
ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
•• Απενεργοποίηση (Διακόπτης ισχύος): Ενεργοποίηση
――Οι αντιστοιχίσεις των ενδείξεων λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν με
Χρησιμοποιήστε κουμπιά συντομεύσεων για να αποκτήσετε πρόσβαση
σε προσαρμοσμένες λειτουργίες του βιντεοπαιχνιδιού που έχετε
αποθηκεύσει προηγουμένως.
Κουμπί ρυθμίσεων
βιντεοπαιχνιδιών
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Τα κουμπιά ρυθμίσεων βιντεοπαιχνιδιών βρίσκονται κάτω δεξιά
στο μπροστινό μέρος της οθόνης. Για να επεξεργαστείτε και να
αποθηκεύσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού,
μεταβείτε στο Game → Save Settings.
9
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
――Για να ανοίξετε το κύριο μενού ή για να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία, πατήστε το κουμπί JOG για να
εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο πατώντας
Εικονίδια
Menu
ξανά το κουμπί JOG.
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Μετακινηθείτε στο στοιχείο
που θέλετε. Η περιγραφή για κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται όταν
αλλάζει η εστίαση.
Source
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Θα εφαρμοστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
PBP
Power Off
Return
Περιγραφή
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού
κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Εμφανίζεται το μενού OSD (μενού στην οθόνη) για τη λειτουργία της
οθόνης σας.
Επιλογή του
για αλλαγή του σήματος εισόδου με μετακίνηση του
κουμπιού JOG στην οθόνη κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Θα
εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης εάν το
σήμα εισόδου έχει αλλάξει.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού
κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Πατήστε το κουμπί όταν απαιτείται διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη
λειτουργία PBP.
Επιλογή του
για την απενεργοποίηση της οθόνης με μετακίνηση
του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης
λειτουργίας.
――Οι επιλογές του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας στα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να
διαφέρουν εξαιτίας λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
10
Όταν η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα (για παράδειγμα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή στη
λειτουργία χωρίς σήμα), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 από τα κουμπιά μίας λειτουργίας για την πηγή
ελέγχου και τη διαχείριση ισχύος όπως περιγράφεται παρακάτω.
Κουμπί JOG
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία
χωρίς σήμα
ΕΠΑΝΩ
Κουμπί ρυθμίσεων βιντεοπαιχνιδιών
Μπορείτε να δείτε γρήγορα τη ρύθμιση με μια συντόμευση στο κάτω μέρος, χωρίς να χρησιμοποιήσετε
το μενού OSD. Μπορείτε να δείτε απευθείας τις ρυθμίσεις για τις τρεις διαφορετικές λειτουργίες.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Αλλαγή πηγής
Κάτω
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER) για 2 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση
Game Setting 3
Game Setting 2
Όταν η οθόνη εμφανίζει το Κύριο μενού το κουμπί JOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Κουμπί JOG
Game Setting 1
Ενέργεια
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών
Έξοδος από το Κύριο μενού
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΔΕΞΙΑ
Κλείσιμο δευτερεύουσας λίστας χωρίς αποθήκευση
της τιμής.
120
12
Η τιμή μειώνεται στο ρυθμιστικό.
Black Equalizer
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
Game Setting 1
Response Time
Hz
Off
On
Refresh Rate
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Η τιμή αυξάνεται στο ρυθμιστικό.
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
Αποθήκευση της τιμής και κλείσιμο της
δευτερεύουσας λίστας.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Οι εικόνες απεικονίζουν την κατάσταση των λειτουργιών όπως στις ρυθμίσεις του OSD των αντίστοιχων
λειτουργιών, εκτός από τις πραγματικές τιμές.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
11
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και Sharpness
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Brightness, Contrast ή Sharpness μετακινώντας το κουμπί
JOG επάνω αν δεν εμφανίζεται μενού OSD.
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Volume μετακινώντας το κουμπί JOG αριστερά ή δεξιά αν
δεν εμφανίζεται μενού OSD.
Sharpness
Brightness
Volume
Mute
100
Contrast
50
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Εάν η ποιότητα ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής εισόδου είναι κακή, η λειτουργία Auto Mute στο προϊόν
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Η προεπιλεγμένη φωτεινότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.
Brightness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic Contrast.
Contrast
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Dynamic Contrast.
ενδέχεται να πραγματοποιήσει σίγαση του ήχου ή να έχει ως αποτέλεσμα ασταθή ήχο κατά τη σύνδεση των
ακουστικών ή των ηχείων. Ορίστε την ένταση ήχου εισόδου στη συσκευή εισόδου τουλάχιστον στο 20‎%‎ και
ελέγξτε τον ήχο χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ήχου (Κουμπί JOG ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ) στο προϊόν.
――Τι είναι η λειτουργία Auto Mute;
Αυτή η λειτουργία πραγματοποιεί σίγαση του ήχου για να βελτιώσει το αποτέλεσμα όταν υπάρχει θόρυβος
ή όταν το σήμα εισόδου είναι αδύναμο, συνήθως εξαιτίας προβλήματος ήχου στη συσκευή εισόδου.
――Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε το κουμπί JOG για να μετακινήσετε την εστίαση προς τα κάτω.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια
αυξήστε ή μειώστε την Volume.
Sharpness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
Αλλαγή των ρυθμίσεων Eye Saver Mode
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Eye Saver Mode μετακινώντας το κουμπί JOG επάνω, αν δεν
εμφανίζεται μενού OSD.
Eye Saver Mode : On
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
12
Τύποι θυρών
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
POWER IN
Θύρα
Περιγραφή
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης σας στη θύρα POWER IN στο
πίσω μέρος του προϊόντος.
POWER IN
HDMI IN
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή
HDMI-DVI.
HDMI IN
DP IN 1
Θύρα
SERVICE
MIC IN
MIC OUT
(PC IN)
1
2
1
2
Περιγραφή
Σύνδεση σε υπολογιστή.
MIC OUT
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Συμβατή με καλώδιο USB
έκδοσης 3.0 ή παλαιότερης έκδοσης.
(PC IN)
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
DP IN 1
DP IN 2
――Αυτή η θύρα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε υπολογιστή.
Σύνδεση σε συσκευή USB.
DP IN 2
――Η γρήγορη φόρτιση είναι δυνατή μόνο μέσω της θύρας
Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.
1
2
Συνδέστε σε μικρόφωνο.
τυπική θύρα USB. Η ταχύτητα εξαρτάται από τις συνδεδεμένες συσκευές.
Σύνδεση σε συσκευή USB.
Για τεχνικούς συντήρησης.
SERVICE
2. Η φόρτιση
των συσκευών από αυτή τη θύρα γίνεται πιο γρήγορα σε σχέση με την
1
2
MIC IN
13
Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB
1
2
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη μονάδα δίσκου USB στη θύρα
1. Μπορείτε να αναβαθμίσετε
το λογισμικό μέσω USB μόνο αν η οθόνη λειτουργεί κανονικά ή αν εμφανίζεται το μήνυμα ελέγχου
σήματος στην οθόνη.
Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, επιλέξτε Yes για να
αναβαθμίσετε το λογισμικό.
Do you want to update via USB?
Yes
HDMI IN
DP IN 1
DP IN 2
SERVICE
MIC IN
MIC OUT
(PC IN)
1
2
1
2
3
No
Όταν εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, επιλέξτε Yes.
Update now
Update from version XXXX.X to version XXXX.X?
Check the cable connection and the settings of the source device.
DisplayPort1
Όταν εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
κάτω βέλους για 5 δευτερόλεπτα.
Yes
4
No
Συνεχίζεται η αναβάθμιση λογισμικού.
Update now
Updating product Software…
Your product will turn itself off and on again automatically after completing
update.
5%
Power Off
14
Σημείωση
1
Οι μορφές μονάδας δίσκου USB που υποστηρίζονται είναι FAT, FAT32 και NTFS.
2
Για το μοντέλο CRG9, βεβαιωθείτε ότι κάθε αρχείο αναβάθμισης είναι αρχείο μορφής BIN, ότι
ακολουθεί τον κανόνα ονοματοθεσίας του μοντέλου CRG9 (m-RG949CCAA-****.*[4 ψηφία].bin,
όπου ****.* είναι ο αριθμός έκδοσης και τα 4 ψηφία είναι ένα άθροισμα ελέγχου. Για παράδειγμα,
το αρχείο "m-RG949CCAA-1000.0[6E80].bin" είναι συμβατό με τον κανόνα ονοματοθεσίας για το
μοντέλο CRG9.) και πρέπει να αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο.
3
Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος USB περιέχει μόνο ένα αρχείο αναβάθμισης για κάθε μοντέλο και κατόπιν
ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στον παρόντα οδηγό.
4
Αν εμφανιστεί το μήνυμα No valid update files found. Please check your USB device and try again.,
μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω λόγους.
Update now
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
OK
Cancel
‒‒ Δεν έχει συνδεθεί μονάδα δίσκου USB στη θύρα
1.
‒‒ Δεν υποστηρίζεται η μορφή της μονάδας δίσκου USB.
‒‒ Η μονάδα δίσκου USB δεν περιέχει έγκυρα αρχεία αναβάθμισης. (Δεν υπάρχουν αρχεία
αναβάθμισης ή το όνομα των αρχείων είναι εσφαλμένο.)
5
Μην απενεργοποιήσετε την οθόνη. Και κατά την αναβάθμιση, αποφύγετε όσο το δυνατόν
οποιαδήποτε διακοπή. Σε περίπτωση διακοπής, η οθόνη θα επιστρέψει στην έκδοση παραγωγής.
――Σημειώνεται ότι η έκδοση παραγωγής ενδέχεται να μην είναι η ίδια με την έκδοση που υπήρχε πριν από
αυτήν την αναβάθμιση, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως κάποια άλλη αναβάθμιση.
15
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος
Προσοχή
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
-2,0° (±2,0°) ~ +17,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) προς τα αριστερά ~ 15,0° (±2,0°) προς τα δεξιά
•• Πιάστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης και ρυθμίστε την κλίση.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
Αν η οθόνη δεν είναι ευθεία μετά τη ρύθμιση της κλίσης και του ύψους της, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα.
•• Μπορεί να ρυθμιστεί η ανάκλιση και το ύψος της οθόνης.
•• Κατά τη ρύθμιση της κλίσης και του ύψους, κρατήστε και τις δύο πλευρές για να αποφευχθούν τυχόν
ζημιές στο προϊόν από άσκηση υπερβολικής δύναμης.
•• Κατά τη ρύθμιση του ύψους της βάσης, ενδέχεται να ακούσετε κάποιο θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος
οφείλεται στη μετακίνηση της μπίλιας, που βρίσκεται μέσα στη βάση, όταν ρυθμίζεται το ύψος της.
Πρόκειται για φυσιολογικό θόρυβο και δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
•• Κρατήστε το πλαίσιο από τις δύο πλευρές και ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης, μέχρι να είναι ευθεία η
οθόνη. (Μην κρατάτε απευθείας την οθόνη LCD.)
•• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης από -4° έως +4°.
16
Αντικλεπτική κλειδαριά
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
1
Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
2
Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3
Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4
Κλειδώστε την ασφάλεια.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
17
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε
πίεση επάνω του.
1
Προσοχή
Πιάστε το στήριγμα της βάσης με τα
δύο χέρια, και όχι με το ένα, ώστε να
αποτρέψετε το ενδεχόμενο πτώσης της
και πρόκλησης τραυματισμού.
1
Συναρμολογήστε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ στον λαιμό της βάσης, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
Τοποθετήστε τον λαιμό της βάσης στην
οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.
6
1
Περιστρέψτε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ
προς τα δεξιά.
1
Σφίξτε τις βίδες στο επάνω μέρος του
λαιμού της βάσης.
71
Σηκώστε όρθια την οθόνη, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
1
Τοποθετήστε τη βάση στον λαιμό της
βάσης, όπως φαίνεται στην εικόνα.
1
Αποσυναρμολογήστε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ.
8
1
Αφαιρέστε τη συσκευασία.
18
Αφαίρεση της βάσης (Για τη σύνδεση του ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ)
――Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε
πίεση επάνω του.
Περιστρέψτε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ προς τα
αριστερά.
Σηκώστε το ΕΠΑΝΩ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
Αποσυναρμολογήστε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
Αφαιρέστε τη βάση από τον λαιμό της βάσης.
6
Χαλαρώστε τις 4 βίδες στο επάνω μέρος του λαιμού
της βάσης.
Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη βάση.
Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
19
Σύνδεση ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
――Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
1
3
•• Σημειώσεις
‒‒ Η χρήση μιας βίδας που έχει μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
‒‒ Το μήκος των βιδών που απαιτούνται για μια βάση στήριξης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με
τα πρότυπα VESA ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
2
‒‒ Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA. Μην προσαρτάτε το
κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάσης στήριξης σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η εταιρεία
Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη
χρήση ακατάλληλων βιδών ή την προσάρτηση του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης σε
γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
‒‒ Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που
προκαλούνται από τη χρήση ενός κιτ στήριξης σε τοίχο που είναι διαφορετικό από αυτό που
καθορίζεται ή από απόπειρα να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κιτ στήριξης σε τοίχο.
4
‒‒ Για να στερεώσετε το προϊόν σε έναν τοίχο, φροντίστε να αγοράσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο
που μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 10 εκατοστά ή μεγαλύτερη από τον τοίχο.
‒‒ Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο που συμμορφώνεται με τα πρότυπα.
‒‒ Για να εγκαταστήσετε την οθόνη με χρήση κιτ στερέωσης σε τοίχο, αποσυνδέστε τη βάση
στήριξης από την οθόνη.
Μονάδα: mm
Όνομα
μοντέλου
Συνδέστε εδώ το ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
Στην οθόνη, ευθυγραμμίστε το σημείο
αφαιρέθηκαν από τη βάση (Σελ.19).
C49RG90SS*
με το σημείο
, στη συνέχεια, σφίξτε καλά τις βίδες που
Προδιαγραφές οπής βίδας Τυπική βίδα
VESA σε χιλιοστά
100,0 x 100,0
Φ 4,0 mm, βήμα 0,7 * 10,0 mm μήκος
Ποσότητα
4 τεμάχια
――Μη συνδέετε το ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και τραυματισμό.
20
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
――Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν.
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
HDMI IN
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
DP IN 1, DP IN 2
21
Σύνδεση ακουστικών
Σύνδεση με μικρόφωνο
MIC IN
――Κατά την ενεργοποίηση του ήχου με καλώδια HDMI-HDMI ή DP, χρησιμοποιήστε ακουστικά.
Σύνδεση μέσω καλωδίου ήχου
MIC OUT
22
Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως USB
HUB
Σύνδεση υπολογιστή στο προϊόν
――Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει ως HUB με σύνδεση σε υπολογιστή μέσω ενός καλωδίου USB. Μπορείτε
Χρήση του προϊόντος ως USB HUB
Χρησιμοποιώντας το προϊόν ως διανομέα, μπορείτε να συνδέσετε στο προϊόν και χρησιμοποιήσετε
ταυτόχρονα διάφορες συσκευές πηγής.
Ένας υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές πηγής, καθώς διαθέτει
περιορισμένο αριθμό θυρών εισόδου/εξόδου. Η λειτουργία HUB στο προϊόν βελτιώνει την αποδοτικότητα
της εργασίας σας, καθώς σας επιτρέπει να συνδέσετε στις θύρες USB του προϊόντος πολλές συσκευές
πηγής ταυτόχρονα, χωρίς να τις συνδέσετε σε υπολογιστή.
να συνδέσετε μια συσκευή πηγής απευθείας στο προϊόν και να ελέγχετε τη συσκευή από το προϊόν χωρίς να
χρειάζεται να συνδέσετε τη συσκευή σε υπολογιστή.
Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως διανομέα USB, συνδέστε το σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου
USB.
(PC IN)
(PC IN)
Εάν συνδέσετε πολλές συσκευές πηγής στον υπολογιστή, μπορεί να δημιουργηθεί ακαταστασία λόγω
των πολλών καλωδίων. Η απευθείας σύνδεση των συσκευών στο προϊόν θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα.
Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα
υπολογιστή.
στο πίσω μέρος του προϊόντος και στη θύρα USB
του
――Για τη σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο USB 2.0. Ωστόσο για να
Συνδέστε μια φορητή συσκευή όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή ένα smartphone στη συσκευή
ενώ είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή μέσω του
υπολογιστή ή να φορτίζετε τη μπαταρία στη συσκευή.
επωφεληθείτε από τη λειτουργία USB 3.0, συνδέστε ένα καλώδιο USB 3.0 από τον υπολογιστή στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής υποστηρίζει USB 3.0.
23
――Για ταχύτερη ανίχνευση και εκκίνηση μιας συσκευής USB, συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB 3.0 του
προϊόντος. Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής θα επηρεαστεί από τη συσκευή USB και τον υπολογιστή.
――Το προϊόν δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή μέσων. Εάν είναι απαραίτητη η αναπαραγωγή αρχείου στη συσκευή
USB, συνδέστε το προϊόν ως διανομέα στον υπολογιστή σας και αναπαράγετε το αρχείο στον υπολογιστή.
――Για προβλήματα που προκαλούνται από το λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης ή λογισμικό στη
συσκευή USB, επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους προμηθευτές.
――Με την κυκλοφορία διάφορων συσκευών USB στην αγορά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα μας
είναι συμβατά με όλες τις συσκευές USB.
――Στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης που απαιτεί εξωτερικό
Σύνδεση συσκευής USB
――Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB, όπως ποντίκι, πληκτρολόγιο, memory stick ή εξωτερικό
σκληρό δίσκο (HDD), συνδέοντάς την απευθείας στη θύρα
στον υπολογιστή.
Στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης που απαιτεί εξωτερικό
τροφοδοτικό, φροντίστε να το συνδέσετε σε πηγή τροφοδοσίας.
Η θύρα
της οθόνης υποστηρίζει High-Speed Certified USB 2.0.
Υψηλή ταχύτητα
τροφοδοτικό, φροντίστε να το συνδέσετε σε πηγή τροφοδοσίας.
――Η γρήγορη φόρτιση παρέχεται μόνο μέσω της θύρας
2. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές φόρτισης
2 μπορεί να υποστηρίξει μέγιστη τάση 1,5 A. Οι πραγματικές τιμές
τάσης εξαρτώνται από τη συσκευή που πρόκειται να φορτιστεί.
Εάν η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή παρουσιαστεί κάποια εξαιρετική κατάσταση, θα ενεργοποιηθεί η
προστασία από υπερβολική τάση. Η ρύθμιση αυτή είναι τυπική για το προϊόν.
μπαταρίας μέσω USB 3.0, η θύρα
――Συσκευές USB που απαιτούν υψηλή τάση ενδέχεται να μην υποστηρίζονται. Η θύρα
υποστηρίξει μέγιστη τάση 1,0A, και η θύρα
1 μπορεί να
2 μπορεί να υποστηρίξει μέγιστη τάση 1,5 A.
της οθόνης. Δεν χρειάζεται να τη συνδέσετε
Πλήρης ταχύτητα
Χαμηλή ταχύτητα
Ρυθμός μετάδοσης
δεδομένων
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Κατανάλωση ισχύος
2,5 W(Μέγ., κάθε θύρα)
2,5 W(Μέγ., κάθε θύρα)
2,5 W(Μέγ., κάθε θύρα)
(PC IN)
――Η φόρτιση της μπαταρίας είναι δυνατή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αλλά δεν είναι δυνατή όταν
το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.
――Η φόρτιση της συσκευής USB δεν είναι δυνατή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την
πρίζα.
――Η συσκευή USB πρέπει να αγοράζεται ξεχωριστά.
24
1
Συνδέστε τη θύρα
USB.
της οθόνης και τη θύρα USB του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο
――Για να χρησιμοποιήσετε τη θύρα
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
, θα πρέπει να συνδέσετε το UP (αντιρρευματικό καλώδιο) στον
υπολογιστή.
――Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB που διατίθεται με την οθόνη για να συνδέσετε τη θύρα
της οθόνης με τη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε μια συσκευή USB στη θύρα
3
Η διαδικασία χρήσης είναι η ίδια με εκέινη που εφαρμόζετε όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική
συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.
της οθόνης.
POWER IN
•• Μπορείτε να συνδέσετε και να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι.
•• Μπορείτε να αναπαράγετε ένα αρχείο από μία συσκευή μέσων. (Παραδείγματα συσκευών μέσων:
MP3, ψηφιακή κάμερα, κ.λπ.)
•• Μπορείτε να εκτελέσετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε τα αρχεία που
βρίσκονται στη συσκευή αποθήκευσης. (Παραδείγματα συσκευών μέσων: εξωτερική μνήμη, κάρτα
μνήμης, συσκευή ανάγνωσης μνήμης, συσκευή αναπαραγωγής MP3 τύπου HDD κ.λπ.)
Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα και τη θύρα POWER IN
στο προϊόν.
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
•• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες συσκευές USB που μπορούν να συνδεθούν σε έναν
υπολογιστή.
――Όταν συνδέετε μία συσκευή στη θύρα
της οθόνης, να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο καλώδιο για τη
συσκευή.
――Για την αγορά του καλωδίου ή των εξωτερικών συσκευών, απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης του
αντίστοιχου προϊόντος.
――Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που θα προκληθούν σε εξωτερική συσκευή από
τη χρήση μη εγκεκριμένου καλωδίου.
――Κάποια προϊόντα δεν χρησιμοποιούν το πρότυπο USB και μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη λειτουργία
της συσκευής.
――Εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη όταν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης του κατασκευαστή της συσκευής ή του υπολογιστή.
――Με την κυκλοφορία διάφορων συσκευών USB στην αγορά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα μας
είναι συμβατά με όλες τις συσκευές USB.
25
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
: Γάντζος ακουστικών
: Προς τα κάτω
: Προς τα επάνω
1
2
Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια.
Ταχτοποιήστε τα καλώδια ανάλογα με το
βαθμό κάμψης τους και τραβήξτε τα έξω
από τις εγκοπές του ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ.
Κρεμάστε το ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ με
την κατεύθυνση που φαίνεται στην
εικόνα.
Τακτοποιήστε τα καλώδια ανάλογα με τον Σπρώξτε το ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ
βαθμό κάμψης τους και μετά τραβήξτε τα ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ προς την κατεύθυνση που
μέσα από του γάντζους του ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ φαίνεται στην εικόνα.
ΚΑΛΩΔΙΩΝ. Αν αλλάξετε το ύψος, πρέπει
να τακτοποιήσετε και να τραβήξετε
ξανά τα καλώδια από τους γάντζους του
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ.
Αφαιρέστε το ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ
ΚΟΡΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ τραβώντας το
προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην
εικόνα.
Τοποθετήστε τα αντίστοιχα καλώδια
στην υποδοχή του λαιμού της βάσης.
Μην τραβάτε το καλώδιο. Συνιστάται
να τοποθετούνται τρία καλώδια σε μία
υποδοχή.
Τοποθετήστε το ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ προς την
κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα,
έτσι ώστε να μην φαίνεται το κούμπωμα.
Μετακινήστε προς τα κάτω το ΠΙΣΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
μέχρι να καλύψει εντελώς τον λαιμό της
βάσης.
11
Σπρώξτε προς τα κάτω τον γάντζο
ακουστικών για να τον ανοίξετε.
12
Κρεμάστε τα ακουστικά.
Αν χρειάζεται, ρυθμίστε το ύψος.
13
Περιστρέψτε και σπρώξτε τον γάντζο
ακουστικών προς την κατεύθυνση που
φαίνεται στην εικόνα.
Προσοχή
Ανοίξτε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ
προς την κατεύθυνση που φαίνεται στην
εικόνα.
26
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη ρύθμιση.
•• Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν
λίγο προς τα κάτω.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
•• Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
――Για να αλλάξετε το ρυθμό ανανέωσης διατηρώντας την ίδια ανάλυση, επιλέξτε Game → Refresh Rate από το
μενού OSD.
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το πίσω
μέρος της παλάμης.
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από το
στήθος σας.
•• Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση
των ματιών.
27
Κεφάλαιο 04
Game
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
Στη λειτουργία PC
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Custom
High-Brightness
Picture Mode
FPS
Picture Mode
RTS
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
•• Custom: Προσαρμογή ρυθμίσεων οθόνης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
――Η λειτουργία Dynamic Contrast δεν διατίθεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Local Dimming.
――Το μενού αυτό δεν είναι διαθέσιμο όταν η επιλογή PC/AV Mode έχει οριστεί σε AV και είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία HDR.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
Low Input Lag
Game
Picture Mode
Custom
Picture
Refresh Rate
120 Hz
OnScreen Display
Black Equalizer
12
System
Response Time
Standard
Information
FreeSync
Off
Low Input Lag
On
Virtual Aim Point
Off
Screen Size
•• FPS: Αυξήστε τη φωτεινότητα στις πιο σκούρες περιοχές της οθόνης βιντεοπαιχνιδιών βολών
πρώτου προσώπου (FPS). Η λειτουργία αυτή αυξάνει την ορατότητα των εχθρών σας κατά τη
διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού FPS.
•• RTS: Αυξήστε τη θερμοκρασία των χρωμάτων και τον λόγο αντίθεσης για να βελτιώσετε την
ορατότητα της οθόνης RTS και του μίνι χάρτη.
On
Picture Mode: Custom
Exit
•• High-Brightness: Μεγιστοποιήστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Wide
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• RPG: Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για 3D γραφικά και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων
στην οθόνη των βιντεοπαιχνιδιών ρόλων (RPG).
•• AOS: Αυξήστε το λόγο αντίθεσης για να έχετε βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας στην οθόνη
βιντεοπαιχνιδιών AOS.
•• sRGB: Ρύθμιση συστήματος χρωμάτων στη λειτουργία sRGB. Πρόκειται για τυπική λειτουργία αυτής
της οθόνης.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
28
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
AV, το Picture Mode έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και Custom)
που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις
Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία επαναφέρει
αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
Refresh Rate
Αλλάξτε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης. Μια υψηλότερη τιμή ρυθμού ανανέωσης μπορεί να μειώσει
την κόπωση των ματιών.
•• 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση
της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.
Βέλτιστη ανάλυση
HDMI
DisplayPort1/DisplayPort2
60 Hz
5120 x 1440 στα 60 Hz
5120 x 1440 στα 60 Hz
100 Hz
3840 x 1080 στα 100 Hz
5120 x 1440 στα 100 Hz
120 Hz
3840 x 1080 στα 120 Hz
5120 x 1440 στα 120 Hz
――Λόγω περιορισμών του εύρους ζώνης του HDMI 2.0, δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ανάλυσης 5120 x
1440όταν ή ρύθμιση Refresh Rate έχει οριστεί σε 100 Hz ή 120 Hz στην πηγή HDMI.
――Η ανάλυση 5120 x 1440 υποστηρίζεται μόνο σε σύνδεση με υπολογιστή.
――Για συσκευές εκτός από υπολογιστές, αν η πραγματική ανάλυση είναι αφύσικη όταν επιλέγετε 60 Hz στην
πηγή HDMI, επιλέξτε 100 Hz ή 120 Hz πάλι.
――Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση 5120 x 1440 πρέπει να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης της
κάρτας γραφικών και το λειτουργικό σύστημα Windows με την τελευταία έκδοση.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση FreeSync έχει οριστεί σε λειτουργία Standard Engine ή
Ultimate Engine.
――Όταν αλλάζετε το ρυθμό Refresh Rate, η οθόνη ενδέχεται να αναβοσβήνει ανάλογα με την κάρτα γραφικών
του υπολογιστή σας.
――Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε υπολογιστή με κάρτα γραφικών με δυνατότητα αλλαγής του ρυθμού
ανανέωσης.
Δεν είναι διαθέσιμη σε συσκευές (π.χ. συσκευές AV) με σταθερό ρυθμό ανανέωσης. Εάν ενεργοποιηθεί η
λειτουργία, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της οθόνης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
――Το μενού αυτό δεν είναι διαθέσιμο όταν η επιλογή HDMI Mode έχει οριστεί σε 1.4.
29
Black Equalizer
FreeSync
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης των σκούρων περιοχών.
Καθώς η τιμή πλησιάζει το 20, οι πιο σκούρες περιοχές της οθόνης σκουραίνουν ακόμη περισσότερο και
αυξάνεται η αντίθεση.
Η τεχνολογία FreeSync αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη
καθυστέρηση και αδράνεια.
Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια.
Βελτιώστε την εμπειρία του παιχνιδιού.
Το εμφανιζόμενο στοιχείο μενού FreeSync μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης και τη
συμβατότητα με την κάρτα γραφικών AMD.
•• Off: Απενεργοποίηση του FreeSync.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema.
•• Standard Engine: Ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών FreeSync της κάρτας γραφικών AMD.
Καθώς η τιμή πλησιάζει το 1, οι πιο σκούρες περιοχές της οθόνες γίνονται φωτεινότερες, διευκολύνοντας
την ανίχνευση των εχθρών κατά τη διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού. Για να βρίσκετε τους εχθρούς
ευκολότερα κατά τη διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού, χρησιμοποιήστε χαμηλότερη τιμή.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
Response Time
Αυξήστε το ρυθμό απόκρισης του βίντεο ή της οθόνης βιντεοπαιχνιδιών.
Οι λειτουργίες Faster και Fastest εμφανίζουν ευκρινέστερες εικόνες με κίνηση, χωρίς θάμπωμα, με
γρηγορότερες κινήσεις αναλύοντας την κίνηση των υγρών κρυστάλλων της οθόνης και ελέγχοντας τη
συμπεριφορά της λυχνίας LED.
――Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Standard όταν δεν αναπαραγάγεται κάποιο βίντεο ή βιντεοπαιχνίδι.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση FreeSync έχει οριστεί σε λειτουργία Standard Engine ή
Ultimate Engine.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
•• Ultimate Engine: Ενεργοποίηση της λειτουργίας FreeSync με υψηλότερη συχνότητα πλαισίου
εικόνας. Τα σπασίματα στην οθόνη (screen tearing - αφύσικος συγχρονισμός μεταξύ της οθόνης
και του περιεχομένου) μειώνεται σε αυτή τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι μπορεί να παρατηρηθεί
τρεμόπαιγμα της οθόνης όταν παίζετε παιχνίδια.
Εφαρμόστε τη βέλτιστη ανάλυση όταν χρησιμοποιείτε το FreeSync.
Για τη μέθοδο ρυθμίσεων ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας Ερωτήσεις &
απαντήσεις → Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
――Η λειτουργία FreeSync ενεργοποιείται μόνο στη λειτουργία DisplayPort1 ή DisplayPort2.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο DP που παρέχεται από τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν
τα παρακάτω συμπτώματα:
•• Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του
παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις
τιμές ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία FreeSync σε Standard Engine, ή
μεταβείτε στην τοποθεσία AMD για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας
γραφικών σας και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
•• Κατά τη χρήση της λειτουργίας FreeSync ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς
της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
•• Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την
ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
•• Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
――Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
――Σε περίπτωση αλλαγής της ανάλυσης κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας FreeSync σε Standard Engine ή Ultimate
Engine, ενδέχεται να παρουσιαστούν διακοπτόμενα σπασίματα στην οθόνη (screen tearing - αφύσικος
συγχρονισμός μεταξύ της οθόνης και του περιεχομένου). Ρυθμίστε το FreeSync στο Off και αλλάξτε την ανάλυση.
――Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε συσκευές (π.χ. συσκευές AV) που δεν έχουν κάρτα γραφικών AMD. Εάν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της οθόνης.
――Γα βέλτιστη προβολή των εικόνων στην οθόνη, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση Brightness στη
λειτουργία FreeSync ανάλογα με το περιεχόμενο της πηγής εισόδου.
30
Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το FreeSync;
1
Στο μενού OSD ρυθμίστε τη δυνατότητα FreeSync σε Standard Engine ή Ultimate Engine.
2
Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα FreeSync στις AMD Radeon Settings:
Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι → AMD Radeon Settings → Display
Η λειτουργία "AMD FreeSync" πρέπει να οριστεί σε "Ενεργοποίηση". Εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιημένη, επιλέξτε "Ενεργοποίηση".
Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη δυνατότητα
FreeSync
Η δυνατότητα FreeSync μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών
AMD. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την AMD που
υποστηρίζουν τη δυνατότητα FreeSync.
――Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών AMD που υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AMD.
――Επιλέξτε FreeSync Off εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.
•• AMD Radeon Vega series
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon RX 500 series
31
Low Input Lag
Screen Size
Ελαχιστοποιήστε την καθυστέρηση της εισόδου για γρηγορότερες αντιδράσεις, μειώνοντας το χρόνο
επεξεργασίας βίντεο.
Επιλέξτε το βέλτιστο μέγεθος και λόγο οθόνης.
――Συνιστάται να ορίσετε το ρυθμό ανανέωσης της κάρτας γραφικών στα 100 Hz ή 120 Hz. Στη συχνότητα 60 Hz,
η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
――Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν ο ρυθμός σάρωσης είναι διαφορετικός από τις ρυθμίσεις στο
μενού Refresh Rate.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
Virtual Aim Point
Εμφανίζεται ένας εικονικός στόχος στο κέντρο της οθόνης.
•• Off: Το Virtual Aim Point δεν είναι διαθέσιμο, όταν έχει ρυθμιστεί σε Off.
••
/
/
/
/
/
: Επιλέξτε το στιλ του στόχου που προτιμάτε.
•• Reset Position: Επαναφέρετε τον εικονικό στόχο στην αρχική του θέση.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
Στη λειτουργία PC
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου.
•• 17" (4:3): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 4:3 σε οθόνη 17 ιντσών. Οι εικόνες με διαφορετική
αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 19" (4:3): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 4:3 σε ευρεία οθόνη 19 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 19" Wide (16:10): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:10 σε ευρεία οθόνη 19 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 21.5" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 21,5 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 22" Wide (16:10): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:10 σε ευρεία οθόνη 22 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 23" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 23 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 27" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 27 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 29" Wide (21:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 21:9 σε ευρεία οθόνη 29 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
Move the aim point using the jog button and press Enter to confirm the moved
position. To restore the default position, select Reset Position from the menu.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
32
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• 21:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 21:9.
•• 32:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 32:9.
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
•• 17" (4:3): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 4:3 σε οθόνη 17 ιντσών. Οι εικόνες με διαφορετική
αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
Save Settings
Αποθηκεύστε έως τρεις προσαρμοσμένες λειτουργίες βιντεοπαιχνιδιού, ανάλογα με τις προτιμήσεις
σας. Πατήστε ένα κουμπί συντόμευσης για τη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού, στο κάτω μέρος της οθόνης
για να μεταβείτε απευθείας στην αγαπημένη σας προσαρμοσμένη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού.
――Εάν επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε μια προσαρμοσμένη λειτουργία βιντεοπαιχνιδιού, οι προηγούμενες
ρυθμίσεις θα διαγραφούν. Να είστε προσεκτικοί όταν επεξεργάζεστε μια λειτουργία.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3 / Save / Cancel / Successfully saved.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
•• 19" (4:3): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 4:3 σε ευρεία οθόνη 19 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
Κουμπί ρυθμίσεων βιντεοπαιχνιδιών
•• 19" Wide (16:10): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:10 σε ευρεία οθόνη 19 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
Μπορείτε να δείτε γρήγορα τη ρύθμιση με μια συντόμευση στο κάτω μέρος, χωρίς να χρησιμοποιήσετε
το μενού OSD. Μπορείτε να δείτε απευθείας τις ρυθμίσεις για τις τρεις διαφορετικές λειτουργίες.
•• 21.5" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 21,5 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 22" Wide (16:10): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:10 σε ευρεία οθόνη 22 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 23" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 23 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 27" Wide (16:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 16:9 σε ευρεία οθόνη 27 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
•• 29" Wide (21:9): Χρησιμοποιήστε αναλογία εικόνας 21:9 σε ευρεία οθόνη 29 ιντσών. Οι εικόνες με
διαφορετική αναλογία εικόνας δεν θα εμφανίζονται.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν όλα
τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP και το PC/
AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
(HDMI/DisplayPort1/DisplayPort2: αυτή η επιλογή διατίθεται όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία
FreeSync)
33
Κεφάλαιο 05
Picture
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
Στη λειτουργία PC
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Custom
High-Brightness
Picture Mode
FPS
Picture Mode
RTS
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται
το προϊόν.
•• Custom: Προσαρμογή ρυθμίσεων οθόνης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
•• High-Brightness: Μεγιστοποιήστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
――Η λειτουργία Dynamic Contrast δεν διατίθεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Local Dimming.
――Το μενού αυτό δεν είναι διαθέσιμο όταν η επιλογή PC/AV Mode έχει οριστεί σε AV και είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία HDR.
•• RTS: Αυξήστε τη θερμοκρασία των χρωμάτων και τον λόγο αντίθεσης για να βελτιώσετε την
ορατότητα της οθόνης RTS και του μίνι χάρτη.
12
Black Equalizer
•• FPS: Αυξήστε τη φωτεινότητα στις πιο σκούρες περιοχές της οθόνης βιντεοπαιχνιδιών βολών
πρώτου προσώπου (FPS). Η λειτουργία αυτή αυξάνει την ορατότητα των εχθρών σας κατά τη
διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού FPS.
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
•• RPG: Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για 3D γραφικά και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων
στην οθόνη των βιντεοπαιχνιδιών ρόλων (RPG).
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Custom
Game
Picture Mode
Picture
Brightness
OnScreen Display
Contrast
75
System
Sharpness
60
Information
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
100
Low
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• AOS: Αυξήστε το λόγο αντίθεσης για να έχετε βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας στην οθόνη
βιντεοπαιχνιδιών AOS.
•• sRGB: Ρύθμιση συστήματος χρωμάτων στη λειτουργία sRGB. Πρόκειται για τυπική λειτουργία αυτής
της οθόνης.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
Off
Screen Adjustment
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
34
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
AV, το Picture Mode έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και Custom)
που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις
Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία επαναφέρει
αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση
της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.
Brightness
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
Contrast.
Contrast
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Dynamic Contrast.
Sharpness
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
35
Color
HDMI Black Level
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης.
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
•• Red: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Green: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο
100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Blue: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Color Tone: Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 720P και
1080P.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
‒‒ Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
‒‒ Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
Eye Saver Mode
‒‒ Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.
‒‒ Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
Το TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” είναι μια πιστοποίηση για προϊόντα που πληρούν τις
προϋποθέσεις για χαμηλότερα επίπεδα μπλε φωτισμού. Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί σε
'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη ποιότητα
εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση. Συγχρόνως, το επίπεδο μπλε φωτός είναι χαμηλότερο
από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και έχει ελεγχθεί κατά TÜV Rheinland και πιστοποιηθεί καθώς
πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”.
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
AV, το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm και Custom).
•• Gamma: Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
36
Screen Adjustment
PBP
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση PC/AV Mode έχει οριστεί σε AV.
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων PBP.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Screen Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία AV.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0–6 επίπεδα.
PBP Mode
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PBP Mode.
Διαμόρφωση H-Position & V-Position
Η λειτουργία PBP (Picture by Picture) χωρίζει την οθόνη σε δύο μέρη, τα οποία προβάλλουν ταυτόχρονα
σήμα από δύο διαφορετικές πηγές στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
――Η λειτουργία PBP είναι συμβατή με Windows 7, Windows 8 και Windows 10.
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
――Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει τη λειτουργία PBP. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του
κατασκευαστή της κάρτας γραφικών, για να ελέγξετε το πρόγραμμα οδήγησης και να το ενημερώσετε με την
Calibration Report
Η μέτρηση των δεδομένων της παρούσας αναφοράς πραγματοποιείται στη λειτουργία Custom κατά την
αποστολή.
•• Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό και την τοποθεσία μέτρησης, το
περιβάλλον του συστήματος (π.χ. υπολογιστής, κάρτα γραφικών κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους.
•• Σήμα εισόδου: HDMI
•• Η κάθε μέτρηση αυτής της αναφοράς προέρχεται από τη λειτουργία Custom κατά την αποστολή.
•• Αυτή η αναφορά δεν παρέχεται στο μενού ορισμένων προϊόντων, αλλά σε ξεχωριστό έντυπο.
τελευταία έκδοση.
――Η οθόνη ενδέχεται να είναι προσωρινά ασταθής ή να ανοίξει μετά από κάποια καθυστέρηση όταν
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία PBP ή όταν αλλάζετε το μέγεθός της με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία PBP.
Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ο υπολογιστής και η οθόνη είναι συνδεδεμένα σε δύο ή περισσότερες πηγές
εισόδου και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την απόδοση της οθόνης.
Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως όταν τα σήματα του βίντεο καθυστερούν τη μετάδοση προς την οθόνη
ανάλογα με την απόδοση της κάρτας γραφικών.
――Όταν η λειτουργία PBP είναι ενεργοποιημένη, η ανάλυση δεν θα μπορεί να μεταβεί αυτόματα στη βέλτιστη
ανάλυση εξαιτίας ενός προβλήματος συμβατότητας ανάμεσα στην κάρτα γραφικών και το σύστημα των
Windows.
Ορίστε το PBP Mode σε Off. Εναλλακτικά, κάντε επανεκκίνηση της οθόνης και, στη συνέχεια, ορίστε την
ανάλυση στη βέλτιστη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows.
37
Aspect Ratio
Επιλέξτε το μέγεθος εικόνας για κάθε οθόνη.
•• 16:9(16:9): Ορίστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PBP όταν η
βέλτιστη ανάλυση για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης είναι 2560 x 1440 (πλάτος x
ύψος).
•• 21:9(11:9): Ορίστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PBP όταν η
βέλτιστη ανάλυση για την αριστερή πλευρά της οθόνης είναι 3360 x 1440 (πλάτος x ύψος) και για τη
δεξιά πλευρά είναι 1760 x 1440 (πλάτος x ύψος).
•• 11:9(21:9): Ορίστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PBP όταν η
βέλτιστη ανάλυση για την αριστερή πλευρά της οθόνης είναι 1760 x 1440 (πλάτος x ύψος) και για τη
δεξιά πλευρά είναι 3360 x 1440 (πλάτος x ύψος).
Screen1
Επιλέξτε την πηγή εισόδου που θέλετε να δείτε στην οθόνη 1.
•• HDMI / DisplayPort1 / DisplayPort2
Screen2
Επιλέξτε την πηγή εισόδου που θέλετε να δείτε στην οθόνη 2.
•• HDMI / DisplayPort1 / DisplayPort2
Sound Source
Ορίστε από ποια οθόνη θέλετε να ακούτε ήχο.
•• Screen1 / Screen2
38
Κεφάλαιο 06
OnScreen Display
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
Display Time
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
Language
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
Ορισμός της γλώσσας μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Language
Picture
Display Time
English
Set the menu language.
20 sec
OnScreen Display
System
Information
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
39
Κεφάλαιο 07
System
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
2
Επιλέξτε OK όταν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next
5 seconds.
OK
Self Diagnosis
1
•• Αξιολογήστε την οθόνη δοκιμής.
Χρησιμοποιείστε τον οδηγό κουμπιών για να μεταβείτε στις επιλογές
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
→ System → Self Diagnosis.
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Self Diagnosis
Picture
Lighting
Off
OnScreen Display
Local Dimming
Off
System
Volume
50
Information
Smart ECO Saving+
Off
Perform this test
when you experience
a problem with your
monitor's picture.
Off Timer Plus
PC/AV Mode
USB Super Charging
Off
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
40
3
Βάσει του αποτελέσματος της δοκιμής, επιλέξτε Yes / No / Show Again.
Do you still see the same problem on the test screen?
If you need to see the photo again, click Show Again.
Yes
No
Show Again
•• Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη όταν επιλέξετε Yes.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
‐‐ Model Code: **************
‐‐ Software Version: *-*********-****.*
‐‐ S/N: **************
OK
•• Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη όταν επιλέξετε No.
Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the problem
persists, follow the steps below:
‐‐ Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC. Turn on your monitor first and
then the other connected device.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.
‐‐ Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting System > Reset All.
Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
OK
41
Lighting
Smart ECO Saving+
Διαμορφώστε τον τρόπο λειτουργίας του φωτισμού LED στο πίσω μέρος της οθόνης.
Η λειτουργία Smart ECO Saving+ μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος που χρησιμοποιείται από την οθόνη.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Lighting.
•• On: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Lighting.
Local Dimming
Ελέγξτε τη φωτεινότητα μεμονωμένων περιοχών της οθόνης για αυτόματη μεγιστοποίηση της
αντίθεσης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Local Dimming.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Smart ECO Saving+.
•• On: Η κατανάλωση ρεύματος ρυθμίζεται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. (Κατά πόσο
μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της οθόνης).
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Local Dimming.
•• Auto: η λειτουργία Local Dimming ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με το εάν
το περιεχόμενο είναι HDR.
――Αν η οθόνη εντοπίσει ότι το βίντεο εισόδου περιέχει πληροφορίες HDR, εμφανίζεται το στοιχείο "HDR"
Off Timer Plus
στο μενού πληροφοριών και στο μενού πηγής. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επιλέξετε "Αυτόματο".
(Ανατρέξτε στην ενότητα Information.)
•• On: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Local Dimming.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Off ή Auto, όταν δεν αναπαράγεται κάποιο βίντεο ή βιντεοπαιχνίδι.
Διαφορετικά, μπορεί να παρατηρηθεί τρεμόπαιγμα της οθόνης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
Ρύθμιση του Off Timer
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4 ώρες
μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας ρεύματος.
Volume
Προσαρμόστε τη ρύθμιση Volume μετακινώντας το κουμπί JOG ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ.
Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση
και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off.
→ System → Off Timer Plus
Ρύθμιση του Eco Timer
Eco Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco Timer.
Eco Off After: Η ρύθμιση Eco Timer μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Το προϊόν θα
απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου, όταν βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Eco Timer έχει οριστεί σε On.
42
PC/AV Mode
USB Super Charging
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
Φορτίστε την μπαταρία της συνδεδεμένης συσκευής πηγής γρήγορα από τη θύρα
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
•• Off: Απενεργοποίηση του USB Super Charging.
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
•• On: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία για γρήγορη φόρτιση μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη
στη θύρα
2.
――Διατίθεται μόνο για τα μοντέλα ευρείας οθόνης, όπως 16:9, 16:10, 21:9 ή 32:9.
――Η δυνατότητα ταχείας φόρτισης διατίθεται μέσω της θύρας
――Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία HDMI, DisplayPort1, DisplayPort2 και εμφανιστεί το μήνυμα Check the cable
connection and the settings of the source device. ή ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας,
πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανίσετε την οθόνη κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
. Μπορείτε να επιλέξετε PC ή AV.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
2 του προϊόντος.
2. Η ταχύτητα φόρτισης ενδέχεται να
διαφέρει, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
――Η ταχεία φόρτιση μπαταρίας μπορεί να μην υποστηρίζεται ή/και η φόρτιση ενδέχεται να διαρκέσει
περισσότερο σε κάποιες φορητές συσκευές.
――Όταν η δυνατότητα ταχείας φόρτισης είναι απενεργοποιημένη για τη θύρα
2, χρησιμοποιήστε αυτή τη
θύρα για φόρτιση σε φυσιολογικές ταχύτητες και για κανονική μεταφορά δεδομένων.
――Εάν στη θύρα
2 έχει συνδεθεί συσκευή USB 2.0 ή παλαιότερη και η δυνατότητα ταχείας φόρτισης είναι
ενεργοποιημένη, τότε η μεταφορά δεδομένων δεν είναι δυνατή. Παραμένει, όμως, δυνατή εάν έχει συνδεθεί
συσκευή USB 3.0.
※ Αυτές οι θύρες ενδέχεται να μην είναι συμβατές με νέες συσκευές USB που ενδέχεται να κυκλοφορήσουν
στο μέλλον.
――Εάν στη θύρα
2 έχει συνδεθεί συσκευή, όπως ποντίκι, πληκτρολόγιο ή συσκευή μνήμης και η συσκευή
είναι USB 2.0 ή παλαιότερη, απενεργοποιήστε τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης.
――Εάν η δυνατότητα ταχείας φόρτισης ενεργοποιηθεί μέσω του μενού ρυθμίσεων OSD, γίνεται εκ νέου
αναγνώριση όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στις θύρες USB 1 έως 2 της οθόνης. Αυτή η
διαδικασία εξασφαλίζει βέλτιστη φόρτιση.
※ Πριν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης, κλείστε όλα τα αρχεία που υπάρχουν στις συσκευές
αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένες στις θύρες USB.
43
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Επιλέξτε την έκδοση του DisplayPort που διαθέτετε.
Επιλέξτε τη λειτουργία HDMI που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
――Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται κενή. Σε αυτήν την περίπτωση,
――Η συσκευή και η ανάλυση που υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την
ανατρέξτε στις προδιαγραφές της συσκευής.
――Εάν η οθόνη (όταν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία HDMI, DisplayPort1 ή DisplayPort2) βρίσκεται σε λειτουργία
έκδοση.
――Όταν αλλάξει η έκδοση, η οθόνη μπορεί να αναβοσβήσει.
εξοικονόμησης ενέργειας ή προβάλλει το μήνυμα Check the cable connection and the settings of the source
device. ή ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανίσετε
την οθόνη κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
(OSD). Μπορείτε να επιλέξετε 1.1, 1.2 ή 1.4.
για την προβολή των ενδείξεων οθόνης
――Κατά τη ρύθμιση της λειτουργίας DisplayPort Ver. σε 1.1, λόγω των περιορισμών του εύρους ζώνης του
πρωτοκόλλου DisplayPort 1.1, ο πραγματικός μέγιστος ρυθμός ανανέωσης εξόδου των καρτών οπτικής
απεικόνισης δεν μπορεί να επιτύχει το επίπεδο των 120 Hz.
――Αν επιλέξετε τη ρύθμιση 1.4, η οθόνη μπορεί να υποστηρίξει έως 5120 x 1440 στα 120 Hz.
――Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένες υψηλές αναλύσεις λόγω των περιορισμών εύρους ζώνης του
πρωτοκόλλου HDMI 1.4 αν ορίσετε την επιλογή HDMI Mode σε 1.4 ή 2.0.
――Όταν η ρύθμιση δεν είναι κατάλληλη, ενδέχεται να εμφανιστεί μια κενή οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση,
ελέγξτε τις προδιαγραφές της συσκευής.
――Ορίστε την επιλογή HDMI Mode σε 1.4 ή 2.0, αν λείπει δεν ακούγεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή
αναπαραγωγής DVD.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
――Αν χρησιμοποιείτε ανάλυση 5120 x 1440 σε πηγή εισόδου DisplayPort, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση
1.2.
Source Detection
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
Key Repeat Time
Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται.
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται μόνο
μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
44
Power LED On
Information
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας LED
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
•• Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
12
•• Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Reset All
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
――Οι ρυθμίσεις Game Setting 1, Game Setting 2 και Game Setting 3 που είναι αποθηκευμένη στο Save Settings
δεν θα αλλάξουν.
Information
Game
LC********/**
Picture
OnScreen Display
S/N:**************
System
Information
HDMI
Exit
****x****
** kHz ** Hz
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
45
HDR
Προϋπόθεση για τη χρήση της λειτουργίας HDR:
Παρέχει αυτόματα το βέλτιστο εφέ HDR με βάση την πηγή βίντεο.
1
Αν το σήμα HDR έχει υποστεί επεξεργασία από ορισμένες συσκευές (κάρτα γραφικών, πρόγραμμα
αναπαραγωγής κ.λπ.), δεν θα εξάγει μεταδεδομένα HDR και, κατά συνέπεια, δεν θα αναγνωριστεί ως
σήμα HDR. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα τη λειτουργία Local
Dimming, προκειμένου να έχετε βέλτιστο εφέ HDR.
Η τεχνολογία HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος) παρέχει εικόνες βίντεο που είναι πολύ παρόμοιες με τις
εικόνες που βλέπει το ανθρώπινο μάτι, προσαρμόζοντας με ακρίβεια την αντίθεση της πηγής.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Information
Game
HDR
LC********/**
Picture
OnScreen Display
S/N:**************
Το εφέ HDR μπορεί να ενεργοποιηθεί αν χρησιμοποιήσετε μια κάρτα γραφικών με υποστήριξη
HDR μαζί με ένα παιχνίδι με υποστήριξη HDR και συνδέσετε τη συσκευή στη θύρα HDMI/DP του
προϊόντος.
――Για να ενημερωθείτε εάν η κάρτα γραφικών και το παιχνίδι υποστηρίζουν HDR, επισκεφτείτε τον
ιστότοπο του αντίστοιχου κατασκευαστή. Μερικές φορές, μπορεί να χρειάζεται να εγκαταστήσετε την πιο
πρόσφατη έκδοση της κάρτας γραφικών ή του παιχνιδιού, για να ενεργοποιηθεί το εφέ HDR.
2
Το εφέ HDR μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν μια συσκευή Blu-Ray DVD με υποστήριξη HDMI 2.0a
αναπαράγει έναν δίσκο UHD Blu-Ray που φέρει το λογότυπο UHDA (ή HDR).
3
Το εφέ HDR μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το Xbox One S αναπαράγει ένα παιχνίδι Microsoft Xbox
HDR ή έναν δίσκο UHD Blu-Ray που φέρει το λογότυπο UHDA (ή HDR).
4
Το εφέ HDR μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το PS4/PS4 Pro αναπαράγει ένα παιχνίδι Sony PS HDR.
5
Μερικές φορές, όταν χρησιμοποιείτε τα Windows 10, η οθόνη σας ενδέχεται να φαίνεται
σκοτεινότερη, επειδή ενεργοποιείται αυτόματα από τα Windows η λειτουργία Windows HD Color
(HDR). Μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τη λειτουργία Windows HD Color στα Windows ή να
απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο SDR.
――Για πληροφορίες σχετικά με τα παιχνίδια Xbox One S/PS4 (Pro) που υποστηρίζουν HDR, επισκεφτείτε τον
System
επίσημο ιστότοπο Xbox/PS4.
Information
HDMI
Exit
****x****
** kHz ** Hz
* Όταν η δυνατότητα HDR ενεργοποιείται αυτόματα, απενεργοποιούνται αυτόματα ορισμένες λειτουργίες,
όπως οι Color/Eye Saver Mode.
* Για να ενεργοποιήσετε το εφέ HDR για τη θύρα HDMI, πρέπει να θέσετε τη ρύθμιση HDMI Mode σε 2.0
στο μενού OSD.
* Για να ενεργοποιήσετε το εφέ HDR για τη θύρα DP, πρέπει να θέσετε τη ρύθμιση DisplayPort Ver. σε 1.4
στο μενού OSD και να ενεργοποιήσετε την έξοδο χρώματος 10 bit στις ρυθμίσεις της κάρτας γραφικών.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
* Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP.
46
Κεφάλαιο 08
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
Υλικό
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση http://www.samsung.com.
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
47
Κεφάλαιο 09
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν το
πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3
Ενεργοποίηση της συσκευής.
4
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check the cable connection and the settings of the source device., το
προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και
στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να επιλύσετε
το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του
μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.
Οθόνη
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του υπολογιστή
και τα καλώδια.
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
Εμφανίζεται το μήνυμα Check the cable connection and the settings of the source device.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
48
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση ή
συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.52).
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Ήχος
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Δεν υπάρχει ήχος.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε τις
ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.52) σε αυτό το εγχειρίδιο και
στο μενού Information στο προϊόν.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμόστε
την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Ο ήχος δεν αναπαράγεται αν για τη σύνδεση της συσκευής εισόδου χρησιμοποιείται καλώδιο HDMIDVI.
Συνδέστε τη συσκευή με ένα καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο DP.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Το κείμενο είναι θολό.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή
Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου → Γραμματοσειρές → Προσαρμογή κειμένου
ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
49
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης
Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8(Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10 (πρώιμη έκδοση): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Συχνότητα ανανέωσης
οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10 (έκδοση 1703 ή μεταγενέστερη): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις
οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8(Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10 (πρώιμη έκδοση): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10 (έκδοση 1703 ή μεταγενέστερη): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη και προσαρμόστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής
ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης →
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10 (πρώιμη έκδοση): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Κλείδωμα οθόνης → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή ενέργειας &
αναστολή λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10 (έκδοση 1703 ή μεταγενέστερη): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Παροχή ενέργειας & αναστολή λειτουργείας και ορίστε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.
50
Κεφάλαιο 10
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
C49RG90SS*
Μέγεθος
Κατηγορία 49 ιντσών (48,8 ίντσες / 123,9 cm)
Επιφάνεια προβολής
1193,472 mm (Οριζόντια) x 335,664 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων
0,2331 mm (Οριζόντια) x 0,2331 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
970 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος
AC100-240V~ 50/60Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος
καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες.
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό
με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος
του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο,
μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να
είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
Βύσματα σήματος
HDMI, DisplayPort
ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Θερμοκρασία: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Υγρασία: 10 % – 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Υγρασία: 5 % – 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
51
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Συγχρονισμός
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
30 – 190 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
24 – 120 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
5120 x 1440 στα 60 Hz (HDMI)
5120 x 1440 στα 120 Hz (DisplayPort)
Μέγιστη ανάλυση
5120 x 1440 στα 60 Hz (HDMI)
5120 x 1440 στα 120 Hz (DisplayPort)
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο
χρήσης της κάρτας γραφικών.
HDMI
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
52
HDMI
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
125,000
100,000
371,250
+/+
CEA, 2560 x 1080
150,000
120,000
495,000
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT 5120 x 1440
43,797
29,978
231,250
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
88,826
59,977
469,000
+/-
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
DisplayPort1/DisplayPort2
53
DisplayPort1/DisplayPort2
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
CEA, 2560 x 1080
125,000
100,000
371,250
+/+
CEA, 2560 x 1080
150,000
120,000
495,000
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
54
DisplayPort1/DisplayPort2
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
88,826
59,977
469,000
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
150,994
99,996
797,250
+/-
VESA CVT, 5120 x 1440
182,955
119,970
966,000
+/-
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια συχνότητα.
Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την
καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
55
Κεφάλαιο 11
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά του
πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει τις
επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το πρόγραμμα
κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού, κεφαλή,
εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς από
το σπίτι ή online.
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising