Samsung | U32R590CWU | Owner's Manual | Samsung U32R590CWU Εγχειρίδιο χρήσης

Samsung U32R590CWU Εγχειρίδιο χρήσης
Εγχειρίδιο χρήσης
U*R59*
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung
Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή,
αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).
(β) Αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν
(δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).
Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
5
5
6
7
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Πίνακας ελέγχου
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Eye Saver Mode,
Brightness και Contrast από την αρχική οθόνη
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Τύποι θυρών
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
10
10
11
12
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης
Αφαίρεση της βάσης
18
18
19
14
14
15
16
16
17
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Picture
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης, διαβάστε τις
παρακάτω πληροφορίες.
20
SAMSUNG MAGIC Bright
24
Brightness
25
Contrast
25
Sharpness
25
Color
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
26
HDMI Black Level
26
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
Σύνδεση ακουστικών
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
20
20
21
21
21
22
22
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
23
Eye Saver Mode
26
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
23
Game Mode
26
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
23
Response Time
26
Picture Size
27
Screen Adjustment
27
2
Πίνακας περιεχομένων
PBP
System
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
PBP Mode
28
Self Diagnosis
31
Sound Source
29
Smart ECO Saving+
33
Picture Size
29
Off Timer Plus
33
Contrast
29
PC/AV Mode
34
DisplayPort Ver.
34
HDMI Mode
34
Source Detection
34
Προδιαγραφές
Key Repeat Time
34
Γενικά
40
Power LED On
35
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
41
Reset All
35
Information
35
OnScreen Display
Transparency
30
Language
30
Display Time
30
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Απαιτήσεις συστήματος
36
36
36
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
37
Δοκιμή του προϊόντος
37
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
37
Ελέγξτε τα παρακάτω.
37
Ερωτήσεις & απαντήσεις
39
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος
που βαραίνει τον πελάτη)
44
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
44
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
44
Άλλα
44
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε
τον απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του
προϊόντος.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προειδοποίηση
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
Μην πιέζετε την οθόνη με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.
4
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων
LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3 Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4 Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό
του προϊόντος.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από
τη θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
5 Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
Προσοχή
6 Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το
προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή
να προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως
φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε
το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι (όπως το σογιέλαιο), μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν.
Διατηρήστε το προϊόν μακριά από λάδια. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν στην
κουζίνα ή κοντά στο φούρνο.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και
του καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των
θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά
κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από
κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
•• Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος πριν
το χρησιμοποιήσετε.
•• Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος και μην
βρέχετε τη συσκευή.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Εισαγάγετε το βύσμα στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος μέχρι να ακουστεί ο
χαρακτηριστικός ήχος.
•• Μην τοποθετείτε μόνο του το βύσμα στην πρίζα.
•• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μην συνδέετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε πρίζα στην οροφή.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Περιστρέψτε το βύσμα έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το εύρος (0 έως 90°) που υποδεικνύεται στο
τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μην αφαιρείτε ποτέ το βύσμα αφού τοποθετηθεί. (Δεν μπορεί να αφαιρεθεί μετά την τοποθέτηση.)
•• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το παρεχόμενο βύσμα σε άλλες συσκευές.
•• Για να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα
κρατήστε το από το κυρίως σώμα και τραβήξτε το προς τα πάνω.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
‒‒ Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε
βροχή ή χιόνι.
•• Μην ρίχνετε αντικείμενα και μην χτυπάτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
‒‒ Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος όταν
σφουγγαρίζετε.
•• Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος αφού αφαιρέσετε το
πλαστικό κάλυμμα.
•• Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε συσκευές
θέρμανσης.
‒‒ Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
•• Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος έτσι ώστε το τμήμα του
καλωδίου εισόδου του να είναι στραμμένο προς τα επάνω, στο τροφοδοτικό ενδέχεται να εισέλθει
νερό και ξένα σώματα προκαλώντας τη δυσλειτουργία του.
Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε επίπεδη
επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.
8
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η
όρασή σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα
αντικείμενα μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
‒‒ Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
9
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εικονίδια
Περιγραφή
Κουμπί πολλών κατευθύνσεων που βοηθά στην πλοήγηση.
Κουμπί JOG
Πίνακας ελέγχου
――Το κουμπί JOG βρίσκεται στην πίσω αριστερή πλευρά του προϊόντος.
Το κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετακίνηση επάνω, κάτω,
αριστερά ή δεξιά ή όπως το κουμπί Enter.
Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και
λειτουργεί ως εξής
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
•• Ενεργή λειτουργία (κουμπί λειτουργίας): Απενεργοποίηση
•• Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας: Αναβοσβήνει
Λυχνία LED λειτουργίας
•• Απενεργοποίηση (Διακόπτης ισχύος): Ενεργοποίηση
――Οι αντιστοιχίσεις των ενδείξεων λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν με
αλλαγή στο μενού. (System → Power LED On) Τα πραγματικά μοντέλα
ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας λειτουργικών
διαφοροποιήσεων.
Λυχνία LED
λειτουργίας
Κουμπί JOG
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
ΕΠΑΝΩ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί JOG όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη. Θα εμφανιστεί
ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Για πρόσβαση στο
μενού της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το
αντίστοιχο κουμπί.
――Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
ΔΕΞΙΑ
ΚΑΤΩ
Return
10
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
――Η οθόνη κουμπιών συντόμευσης (μενού OSD) που εμφανίζεται παρακάτω εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η οθόνη, αλλάζει η ανάλυση του υπολογιστή ή αλλάζει η πηγή εισόδου.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Προσαρμογή της ρύθμισης Volume.
•• ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
11
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
――Για να ανοίξετε το κύριο μενού ή για να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο πατώντας ξανά το
κουμπί JOG.
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε. Η περιγραφή για κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται όταν αλλάζει η εστίαση.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Θα εφαρμοστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
Return
Εικονίδια
Περιγραφή
Επιλογή του
για αλλαγή του σήματος εισόδου με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή
γωνία της οθόνης εάν το σήμα εισόδου έχει αλλάξει.
――Όταν η λειτουργία PBP είναι διαθέσιμη μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της δεξιάς και αριστερής πλευράς της οθόνης χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Εμφανίζεται το μενού OSD (μενού στην οθόνη) για τη λειτουργία της οθόνης σας.
Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Για κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ελέγχου OSD, πατήστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ κουμπί για 10 δευτερόλεπτα όταν εμφανίζεται το κύριο μενού.
――Εάν το στοιχείο ελέγχου OSD είναι κλειδωμένο, η ρύθμιση Brightness και Contrast μπορεί να προσαρμοστεί. Η λειτουργία PBP είναι διαθέσιμη.
Η επιλογή Eye Saver Mode είναι διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας Information.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Πατήστε το κουμπί όταν απαιτείται διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη λειτουργία PBP.
Επιλογή του
για την απενεργοποίηση της οθόνης με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
――Οι επιλογές του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας στα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να διαφέρουν εξαιτίας λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
12
Όταν η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα (για παράδειγμα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή στη
λειτουργία χωρίς σήμα), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 από τα κουμπιά μίας λειτουργίας για την
πηγή ελέγχου και τη διαχείριση ισχύος όπως περιγράφεται παρακάτω.
Κουμπί JOG
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία
χωρίς σήμα
ΕΠΑΝΩ
Αλλαγή πηγής
Κάτω
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER) για 2 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση
Όταν η οθόνη εμφανίζει το Κύριο μενού το κουμπί JOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Κουμπί JOG
Ενέργεια
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών
Έξοδος από το Κύριο μενού
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Κλείσιμο δευτερεύουσας λίστας χωρίς αποθήκευση
της τιμής.
Η τιμή μειώνεται στο ρυθμιστικό.
ΔΕΞΙΑ
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
Η τιμή αυξάνεται στο ρυθμιστικό.
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
Αποθήκευση της τιμής και κλείσιμο της
δευτερεύουσας λίστας.
13
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Eye Saver Mode,
Brightness και Contrast από την αρχική οθόνη
Προσαρμόστε τη ρύθμιση Brightness, Contrast και Eye Saver Mode μετακινώντας το κουμπί JOG.
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Volume μετακινώντας το κουμπί JOG αριστερά ή δεξιά
αν δεν εμφανίζεται μενού OSD.
50
Volume
Contrast
Off
Eye Saver Mode
Mute
Brightness
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Eye Saver Mode
Brightness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Contrast
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Εάν η ποιότητα ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής εισόδου είναι κακή, η λειτουργία Auto Mute στο προϊόν
ενδέχεται να πραγματοποιήσει σίγαση του ήχου ή να έχει ως αποτέλεσμα ασταθή ήχο κατά τη σύνδεση
των ακουστικών ή των ηχείων. Ορίστε την ένταση ήχου εισόδου στη συσκευή εισόδου τουλάχιστον στο
20‎%‎ και ελέγξτε τον ήχο χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ήχου (Κουμπί JOG ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ) στο προϊόν.
――Τι είναι η λειτουργία Auto Mute;
Αυτή η λειτουργία πραγματοποιεί σίγαση του ήχου για να βελτιώσει το αποτέλεσμα όταν υπάρχει θόρυβος
ή όταν το σήμα εισόδου είναι αδύναμο, συνήθως εξαιτίας προβλήματος ήχου στη συσκευή εισόδου.
――Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε το κουμπί JOG για να μετακινήσετε την εστίαση προς τα κάτω. Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια αυξήστε ή μειώστε την Volume.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί σε λειτουργία On.
14
Τύποι θυρών
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν
χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
HDMI IN
Θύρα
DP IN
DC 19V
Περιγραφή
HDMI IN
DP IN
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI.
――HDMI υποστηρίζει 3840 x 2160 στα 60 Hz
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.
――Μπορείτε να ακούσετε ήχο μόνο χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI σε HDMI ή DP.
DC 19V
Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
15
Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος
Αντικλεπτική κλειδαριά
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
-1,0° (-2,0° ~ +1,0°) ~ 17,0° (±2,0°)
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
•• Μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίση της οθόνης.
•• Κρατήστε το προϊόν από το κάτω τμήμα του και ρυθμίστε προσεκτικά την κλίση.
1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4 Κλειδώστε την ασφάλεια.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
16
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
•• Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
•• Μην μετακινείτε τη συσκευή κρατώντας την
από την οθόνη.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη
βάση.
•• Όταν μετακινείτε την οθόνη, να την κρατάτε
από τις κάτω γωνίες ή τα άκρα.
17
Εγκατάσταση
Προσάρτηση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
Ωθήστε το σύνδεσμο βάσης στη βάση, με την
κατεύθυνση που φαίνεται στην εικόνα.
2
Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω
μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.
Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα
συνδεδεμένος.
3
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam (μαξιλαράκι),
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στο δάπεδο και
τοποθετήστε το προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω
στο Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
4
Σφίξτε τις βίδες στο κάτω μέρος του λαιμού της
βάσης.
Εάν δεν υπάρχει Styrofoam, χρησιμοποιήστε ένα
χοντρό χαλάκι.
Τοποθετήστε τη συναρμολογημένη βάση στο
κυρίως σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους,
όπως φαίνεται στην εικόνα.
5
Τακτοποιήστε το συνδεδεμένο καλώδιο
τροφοδοσίας και το καλώδιο δεδομένων και στη
συνέχεια τοποθετήστε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
18
Αφαίρεση της βάσης
――Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
1
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
2
Χαλαρώστε τις 4 βίδες στο κάτω μέρος του λαιμού
της βάσης.
3
Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη βάση προς την
κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα.
4
Αφαιρέστε το σύνδεσμο βάσης από τη βάση
τραβώντας τον προς την κατεύθυνση του βέλους,
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Εάν δεν υπάρχει Styrofoam, χρησιμοποιήστε ένα
χοντρό χαλάκι.
- Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
19
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.
1 Ελέγξτε το σχήμα και στα δύο άκρα των καλωδίων που συνόδευαν την οθόνη καθώς και το σχήμα
και τις θέσεις των αντίστοιχων θυρών στην οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
2 Πριν από τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, αποσυνδέστε από την πρίζα τα καλώδια
τροφοδοσίας της οθόνης και των εξωτερικών συσκευών για να προστατεύσετε τη συσκευή από
βραχυκύκλωμα ή υψηλή τάση.
3 Μετά τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, συνδέστε στην πρίζα τα καλώδια τροφοδοσίας για την
οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
4 Πριν από τη χρήση της οθόνης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις
λειτουργίες, τις προφυλάξεις και τη σωστή χρήση της.
HDMI IN
――Για προβολή 3840 x 2160 στα 60 Hz, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI που να υποστηρίζει 3840 x 2160
στα 60 Hz προκειμένου να συνδεθείτε στην HDMI . Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών και η πηγή HDMI
υποστηρίζουν 3840 x 2160 στα 60 Hz.
――Κατά τη σύνδεση καλωδίου HDMI, χρησιμοποιείτε το καλώδιο που περιλαμβάνεται στα εξαρτήματα
που συνοδεύουν την οθόνη. Εάν χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI διαφορετικό από αυτό που παρέχει η
Samsung, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να υποβαθμιστεί.
20
Σύνδεση με τη χρήση ενός καλωδίου HDMI-DVI
Σύνδεση ακουστικών
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
HDMI IN
――Κατά την ενεργοποίηση του ήχου με καλώδια HDMI-HDMI ή DP, χρησιμοποιήστε ακουστικά.
――Η υποδοχή ακουστικών υποστηρίζει μόνο βύσματα τύπου 3 αγωγών, άκρου-δακτυλίου-χιτωνίου (TRS).
――Η λειτουργία ήχου δεν υποστηρίζεται εάν η συσκευή πηγής είναι συνδεδεμένη μέσω του καλωδίου HDMI-DVI.
――Η βέλτιστη ανάλυση ενδέχεται να μη διατίθεται με καλώδιο HDMI-DVI.
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
DP IN
――Για προβολή 3840 x 2160 στα 60 Hz, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DP που να υποστηρίζει 3840 x 2160 στα
60 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών και η πηγή DP υποστηρίζουν 3840 x 2160 στα 60 Hz.
21
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
1
2
DC 19V
3
1
2
3
4
5
6
4
‎
1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
2 Συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα DC 19V στην πίσω πλευρά
της οθόνης.
3 Συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα.
4 Πατήστε το κουμπί JOG, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης, για να την ενεργοποιήσετε.
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
22
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
•• Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν
λίγο προς τα κάτω.
•• Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη
ρύθμιση.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το
πίσω μέρος της παλάμης.
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από
το στήθος σας.
•• Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση
των ματιών.
23
Κεφάλαιο 04
Picture
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις οθόνης, όπως τη φωτεινότητα.
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Στη λειτουργία PC
•• Custom: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
•• Standard: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του
Internet.
SAMSUNG MAGIC Bright
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου
χρησιμοποιείται το προϊόν.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί
SAMSUNG
Bright έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και
σε AV, το MAGIC
Custom) που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις
ρυθμίσεις Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία
επαναφέρει αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και
μείωση της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με
τις προτιμήσεις σας.
24
Brightness
Color
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης.
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNGBright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic Contrast.
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Contrast
•• Red: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
•• Green: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο
100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNGBright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί σε λειτουργία On.
•• Blue: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
•• Color Tone: Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας.
‒‒ Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
‒‒ Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
Sharpness
‒‒ Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNGBright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί στο On.
‒‒ Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
AV, το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm και Custom).
•• Gamma: Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Η λειτουργία MAGIC
Upscale μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των λεπτομερειών εικόνας και τη
ζωηρότητα της εικόνας.
Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.
Αυτή η λειτουργία έχει πιο αισθητά αποτελέσματα σε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή
MAGIC
Dynamic Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Το TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” είναι μια πιστοποίηση για προϊόντα που πληρούν τις
προϋποθέσεις για χαμηλότερα επίπεδα μπλε φωτισμού. Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί
σε 'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη
ποιότητα εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση. Συγχρόνως, το επίπεδο μπλε φωτός
είναι χαμηλότερο από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και έχει ελεγχθεί κατά TÜV Rheinland και
πιστοποιηθεί καθώς πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Σε σύγκριση με τη ρύθμιση Mode1, η ρύθμιση Mode2 έχει πιο αισθητά αποτελέσματα.
Game Mode
HDMI Black Level
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού.
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Εάν είναι αυτή η περίπτωση, διορθώστε την περιορισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του HDMI
Black Level.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη
σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή
εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On.
――Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί στο On.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί στο On.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
Response Time
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
――Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Standard όταν δεν αναπαραγάγεται κάποιο βίντεο ή βιντεοπαιχνίδι.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 720P στα
60 Hz και 1080P στα 60 Hz.
26
Picture Size
Screen Adjustment
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Picture Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία AV.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί σε λειτουργία On.
Στη λειτουργία PC
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0–6 επίπεδα.
Διαμόρφωση H-Position & V-Position
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP και το
PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
27
Κεφάλαιο 05
PBP
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
PBP Mode
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PBP Mode.
Η λειτουργία PBP (Picture by Picture) διαχωρίζει την οθόνη στη μέση και προβάλλει ταυτόχρονα σήμα
από δύο διαφορετικές συσκευές πηγής, στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης.
――Η βέλτιστη ανάλυση για την αριστερή και δεξιά πλευρά της οθόνης είναι 1920 x 2160 (πλάτος x ύψος).
――Η λειτουργία PBP είναι συμβατή με Windows 7, Windows 8 και Windows 10.
――Η λειτουργία PBP ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών
που χρησιμοποιείται. Εάν η οθόνη είναι κενή στη λειτουργία PBP όταν επιλεγεί η βέλτιστη τιμή
ανάλυσης, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης και κάντε κλικ στο Ανίχνευση στον
υπολογιστή. (Οι οδηγίες βασίζονται στα Windows 7.) Εάν η οθόνη είναι κενή όταν η ανάλυση έχει οριστεί
στη βέλτιστη τιμή, αλλάξτε την ανάλυση σε 1280 x 1024.
――Η οθόνη ενδέχεται να είναι προσωρινά ασταθής ή να ανοίξει μετά από κάποια καθυστέρηση όταν
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία PBP ή όταν αλλάζετε το μέγεθός της με ενεργοποιημένη
τη λειτουργία PBP.
Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ο υπολογιστής και η οθόνη είναι συνδεδεμένα σε δύο ή περισσότερες πηγές
εισόδου και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την απόδοση της οθόνης.
Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως όταν τα σήματα του βίντεο καθυστερούν τη μετάδοση προς την οθόνη
ανάλογα με την απόδοση της κάρτας γραφικών.
――Για μεγιστοποίηση της ποιότητας της εικόνας και κανονική έξοδο του ήχου, συνιστάται να χρησιμοποιείτε
μια κάρτα γραφικών ή DVD που να υποστηρίζει ανάλυση 4K (3840 x 2160 στα 60 Hz) κατά τη σύνδεση στη
θύρα HDMI.
――Όταν η λειτουργία PBP είναι ενεργοποιημένη, η ανάλυση δεν θα μπορεί να μεταβεί αυτόματα στη βέλτιστη
ανάλυση εξαιτίας ενός προβλήματος συμβατότητας ανάμεσα στην κάρτα γραφικών και το σύστημα των
Windows.
Ορίστε το PBP Mode σε Off. Εναλλακτικά, κάντε επανεκκίνηση της οθόνης και, στη συνέχεια, ορίστε την
ανάλυση στη βέλτιστη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows.
28
Sound Source
Picture Size
Ορίστε από ποια οθόνη θέλετε να ακούτε ήχο.
Ορίστε το Picture Size για καθεμία από τις διαιρεμένες οθόνες.
••
/
Στη λειτουργία PC
•• Auto: Εμφάνιση της εικόνας σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου κάθε οθόνης.
•• Wide: Εμφάνιση της εικόνας σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου κάθε οθόνης.
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για
βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
•• 16:9: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• Screen Fit: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με τις αρχικές αναλογίες εικόνας,
χωρίς καμία περικοπή.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν
όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP και το
PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
Contrast
Προσαρμογή του επιπέδου αντίθεσης για κάθε οθόνη.
29
Κεφάλαιο 06
OnScreen Display
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Language
Ορισμός της γλώσσας μενού.
Transparency
Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
Display Time
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
30
Κεφάλαιο 07
System
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
2 Επιλέξτε OK όταν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη.
The test screen will now be shown. Please look carefully at the screen for the next 10 seconds.
Self Diagnosis
OK
•• Αξιολογήστε την οθόνη δοκιμής.
1
Χρησιμοποιείστε τον οδηγό κουμπιών για να μεταβείτε στις επιλογές
→ System → Self
Diagnosis.
System
Self Diagnosis
Smart ECO Saving+
Off
Off Timer Plus
Perform this
test when you
experience a
problem with your
monitor's picture.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
Source Detection
1.2↑
2.0
Auto
Return
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
31
3 Βάσει του αποτελέσματος της δοκιμής, επιλέξτε Yes / No.
Do you still see the same problem on the test screen?
Yes
No
•• Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη όταν επιλέξετε Yes.
Self Diagnosis Complete
Contact the Samsung Call Center for assistance.
Please have the following information ready:
‐‐ Model Code: **************
‐‐ S/N: **************
OK
•• Θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη όταν επιλέξετε No.
Self Diagnosis Complete
If the test screen is okay during Self Diagnosis, your monitor may not have a problem. If the
problem persists, follow the steps below:
‐‐ Turn off your monitor and any other connected device, such as a PC. Turn on your monitor first
and then the other connected device.
‐‐ Update the operating system and graphics card driver to the latest version and restart your PC.
‐‐ Connect the other device, such as a PC, to a different input port on your monitor.
‐‐ Reset your monitor by pressing the jog button on the monitor and selecting System > Reset All.
Replace the cable with the one enclosed with your monitor.
OK
32
Smart ECO Saving+
Off Timer Plus
Η λειτουργία Smart ECO Saving+ μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, με τον έλεγχο του ηλεκτρικού
ρεύματος που χρησιμοποιείται από την οθόνη.
Ρύθμιση του Off Timer
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το PBP Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNG Bright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic
Contrast.
MAGIC
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Smart ECO Saving+.
•• On: Η κατανάλωση ρεύματος ρυθμίζεται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. (Κατά πόσο
μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της οθόνης).
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4
ώρες μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας
ρεύματος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση
→ System →
Off Timer Plus και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off.
Ρύθμιση του Eco Timer
Eco Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco Timer.
Eco Off After: Η ρύθμιση Eco Timer μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Το προϊόν θα
απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Eco Timer έχει οριστεί σε On.
33
PC/AV Mode
HDMI Mode
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
Επιλέξτε τη λειτουργία HDMI που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
――Η συσκευή και η ανάλυση που υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
έκδοση.
――Όταν αλλάξει η έκδοση, η οθόνη μπορεί να αναβοσβήσει.
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
――Αν θέσετε τη ρύθμιση HDMI Mode σε 1.4, ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένες υψηλές αναλύσεις
――Διατίθεται μόνον για τα μοντέλα με φορμά ευρείας οθόνης, όπως 16:9 ή 16:10.
――Εάν η οθόνη (όταν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία HDMI, DisplayPort) βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
εξοικονόμησης ενέργειας ή προβάλλει το μήνυμα Check Signal Cable, πατήστε το εικονίδιο
για την
προβολή των ενδείξεων οθόνης (OSD). Μπορείτε να επιλέξετε PC ή AV.
λόγω των περιορισμών εύρους ζώνης του πρωτοκόλλου HDMI 1.4.
――Όταν η ρύθμιση δεν είναι κατάλληλη, ενδέχεται να εμφανιστεί μια κενή οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση,
ελέγξτε τις προδιαγραφές της συσκευής.
――Θέστε τη ρύθμιση HDMI Mode σε 1.4, αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από τη συσκευή DVD που είναι
συνδεδεμένη στο προϊόν.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί στο On.
DisplayPort Ver.
――Εάν η οθόνη (όταν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία HDMI) βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας ή προβάλλει το μήνυμα Check Signal Cable, πατήστε το εικονίδιο
για την προβολή των
ενδείξεων οθόνης (OSD). Μπορείτε να επιλέξετε 1.4 ή 2.0.
Επιλέξτε την έκδοση του Displayport που διαθέτετε.
――Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται κενή. Σε αυτήν την περίπτωση,
ανατρέξτε στις προδιαγραφές της συσκευής.
――Εάν η οθόνη (όταν έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία HDMI, DisplayPort) βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
εξοικονόμησης ενέργειας ή προβάλλει το μήνυμα Check Signal Cable, πατήστε το εικονίδιο
για την
προβολή των ενδείξεων οθόνης (OSD). Μπορείτε να επιλέξετε 1.1 ή 1.2↑.
――Αν επιλέξετε 1.1, η μέγιστη ανάλυση της οθόνης σας πέφτει στα 2560 x 1440 εξαιτίας των περιορισμών
στις ταχύτητες μετάδοσης HBR1.
Source Detection
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Key Repeat Time
Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται.
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται
μόνο μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
34
Power LED On
Information
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας
LED που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
•• Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Picture
•• Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
PBP
Information
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Reset All
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Exit
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
35
Κεφάλαιο 08
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
Υλικό
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό
δίσκο
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση http://www.samsung.com.
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
36
Κεφάλαιο 09
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του
προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1 Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3 Ενεργοποίηση της συσκευής.
4 Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά
και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να
επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα
γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή
του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία
έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
καλώδιο.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του
υπολογιστή και τα καλώδια.
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
37
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση
ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.41).
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Ήχος
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Δεν υπάρχει ήχος.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε
τις ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.41) σε αυτό το
εγχειρίδιο και στο μενού Information στο προϊόν.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Ο ήχος δεν αναπαράγεται αν για τη σύνδεση της συσκευής εισόδου χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI-DVI.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Συνδέστε τη συσκευή με ένα καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο DP.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Συσκευή πηγής
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Το κείμενο είναι θολό.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή
Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου → Γραμματοσειρές → Προσαρμογή κειμένου
ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
38
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της
ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Συχνότητα ανανέωσης οθόνης της
ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8(Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και προσαρμόστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής
ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης
οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Κλείδωμα οθόνης → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή ενέργειας & αναστολή
λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
39
Κεφάλαιο 10
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Μέγεθος
Κατηγορία 32 ιντσών (31,5 ίντσες / 80,0 cm)
Επιφάνεια προβολής
697,31 mm (Οριζόντια) x 392,23 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων
0,181 mm (Οριζόντια) x 0,181 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
533,25 MHz (DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI)
Τροφοδοσία ρεύματος
AC100-240V~ 50/60Hz
Ανάλογα με την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος του τροφοδοτικού.
Για να δείτε την τάση συνεχούς ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα
του προϊόντος.
Βύσματα σήματος
HDMI, DisplayPort
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι
συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και
του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται
αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται
να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Θερμοκρασία: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Υγρασία: 10 % – 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Υγρασία: 5 % – 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
40
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Όνομα μοντέλου
Συγχρονισμός
U32R590CW* / U32R592CW* / U32R594CW*
Οριζόντια συχνότητα
30 – 135 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
56 – 75 Hz (DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI)
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
3840 x 2160 στα 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 στα 60 Hz (HDMI)
Μέγιστη ανάλυση
3840 x 2160 στα 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 στα 60 Hz (HDMI)
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο
εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.
Displayport
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
41
Displayport
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
HDMI
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
42
HDMI
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια
συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από
την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Κάποιες αναλύσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών.
43
Κεφάλαιο 11
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά
του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει
τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς
από το σπίτι ή online.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising