Samsung | C34J791WTU | User manual | Samsung C34J791WTU Εγχειρίδιο χρήστη

Samsung C34J791WTU Εγχειρίδιο χρήστη
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Κυρτή οθόνη
CJ79*
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση
για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
Η ονομασία Thunderbolt και το λογότυπο Thunderbolt αποτελούν εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.
© Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics.
Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung Electronics ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
••
Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
‒‒ (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
‒‒ (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
••
Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Προφυλάξεις αποθήκευσης
4
4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Καθαρισμός
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
4
5
5
6
7
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Πίνακας ελέγχου
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και
Eye Saver Mode
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Τύποι θυρών
Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του
προϊόντος
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
Σύνδεση και χρήση μιας
συσκευής πηγής
Picture
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης, διαβάστε τις
παρακάτω πληροφορίες.
21
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
21
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
21
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
22
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
22
Σύνδεση μέσω καλωδίου Thunderbolt™ 3 ή καλωδίου
USB Type-C
23
Σύνδεση ακουστικών
24
24
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Brightness
29
Contrast
29
Sharpness
29
Color
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI Black Level
30
Eye Saver Mode
30
Game Mode
30
Response Time
30
Picture Size
31
9
9
10
11
Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως USB
HUB
24
Σύνδεση υπολογιστή στο προϊόν
24
25
Χρήση του προϊόντος ως USB HUB
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
26
13
13
14
15
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
27
Screen Adjustment
31
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
27
Calibration Report
31
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
27
16
17
17
Εγκατάσταση
18
Αφαίρεση της βάσης
18
Σύνδεση του στηρίγματος τοποθέτησης σε τοίχο 19
Προσάρτηση της βάσης
20
2
Πίνακας περιεχομένων
PIP/PBP
System
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
PIP/PBP Mode
32
DisplayPort Ver.
37
Size
33
HDMI Mode
37
Position
33
FreeSync
38
Sound Source
33
Eco Saving Plus
39
Source
34
Off Timer
39
Picture Size
34
PC/AV Mode
40
Contrast
35
Source Detection
40
Προδιαγραφές
USB Hub
40
Γενικά
45
Key Repeat Time
40
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
46
Power LED On
40
Reset All
40
Information
40
OnScreen Display
Transparency
36
Position
36
Language
36
Display Time
36
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Απαιτήσεις συστήματος
41
41
41
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
42
Δοκιμή του προϊόντος
42
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
42
Ελέγξτε τα παρακάτω.
42
Ερωτήσεις & απαντήσεις
44
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος
που βαραίνει τον πελάτη)
48
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
48
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
48
Άλλα
48
3
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε τον
απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προειδοποίηση
――Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή
θανάσιμος τραυματισμός.
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν
χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.
――Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε
το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).
4
Καθαρισμός
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
1
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
•• Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από τη
θέση τους.
•• Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
•• Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
‒‒ Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή
επιφανειοδραστική ουσία.
•• Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
‒‒ Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
4
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό του
προϊόντος.
5
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
6
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
•• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
•• Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.
Προσοχή
•• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
•• Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
‒‒ Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
5
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Προσοχή
•• Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν
κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι,
κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να
προκαλέσει πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες
νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
•• Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
•• Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης
δεν εξέχει.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να προκαλέσει τραυματισμό.
‒‒ Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
•• Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια
σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την
απόδοσή του.
‒‒ Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το
προϊόν σε τέτοιο χώρο.
‒‒ Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν. Μην
εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
6
Λειτουργία
Προειδοποίηση
•• Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
‒‒ Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του
καλωδίου τροφοδοσίας.
•• Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
•• Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή
αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των
θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
•• Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο
προϊόν.
‒‒ Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
‒‒ Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.)
επάνω στο προϊόν.
‒‒ Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το
παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
•• Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
•• Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως
το χώρο.
•• Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από
κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
•• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
7
Προσοχή
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική
περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
‒‒ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες
εικόνες εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
•• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
‒‒ Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά,
βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
•• Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
‒‒ Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
•• Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς
θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
•• Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
•• Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
‒‒ Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
‒‒ Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
•• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
‒‒ Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
•• Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος πριν το
χρησιμοποιήσετε.
•• Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος και μην βρέχετε τη
συσκευή.
‒‒ Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
‒‒ Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή ή χιόνι.
‒‒ Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος όταν
σφουγγαρίζετε.
•• Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
‒‒ Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
•• Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος έτσι ώστε το τμήμα του
καλωδίου εισόδου του να είναι στραμμένο προς τα επάνω, στο τροφοδοτικό ενδέχεται να εισέλθει
νερό και ξένα σώματα προκαλώντας τη δυσλειτουργία του.
Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε επίπεδη
επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
‒‒ Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
•• Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα αντικείμενα
μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
8
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Εξαρτήματα
Εξαρτήματα
Περιγραφή
Κουμπί πολλών κατευθύνσεων που βοηθά στην πλοήγηση.
Κουμπί JOG
Πίνακας ελέγχου
――Το κουμπί JOG βρίσκεται στην πίσω αριστερή πλευρά του προϊόντος.
Το κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετακίνηση επάνω, κάτω,
αριστερά ή δεξιά ή όπως το κουμπί Enter.
Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και
λειτουργεί ως εξής
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
•• Ενεργή λειτουργία (κουμπί λειτουργίας): Απενεργοποίηση
•• Τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας: Αναβοσβήνει
Λυχνία LED λειτουργίας
•• Απενεργοποίηση (Διακόπτης ισχύος): Ενεργοποίηση
――Οι αντιστοιχίσεις των ενδείξεων λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν με
αλλαγή στο μενού. (System → Power LED On) Τα πραγματικά μοντέλα
ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας λειτουργικών
διαφοροποιήσεων.
Λυχνία LED
λειτουργίας
Ηχείο
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης
λειτουργίας
Κουμπί JOG
ΕΠΑΝΩ
――Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις
οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.
ΔΕΞΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
Οδηγός κουμπιών
ρυθμιζόμενης λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί JOG όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη. Θα εμφανιστεί ο
οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Για πρόσβαση στο μενού
της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το αντίστοιχο
κουμπί.
ΚΑΤΩ
Return
9
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας
――Η οθόνη κουμπιών συντόμευσης (μενού OSD) που εμφανίζεται παρακάτω εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται η οθόνη, αλλάζει η ανάλυση του υπολογιστή ή αλλάζει η πηγή εισόδου.
――Η σελίδα κουμπιών λειτουργιών υποδεικνύει εάν η επιλογή Eye Saver Mode είναι ενεργοποιημένη.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Προσαρμογή της ρύθμισης Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Προσαρμογή της ρύθμισης Volume.
••
: Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
10
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας
――Για να ανοίξετε το κύριο μενού ή για να χρησιμοποιήσετε άλλα στοιχεία, πατήστε το κουμπί JOG για να εμφανιστεί ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο πατώντας ξανά το κουμπί
JOG.
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε. Η περιγραφή για κάθε στοιχείο θα εμφανίζεται όταν αλλάζει η εστίαση.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Θα εφαρμοστεί το επιλεγμένο στοιχείο.
Return
Εικονίδια
Περιγραφή
Επιλογή του
για αλλαγή του σήματος εισόδου με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή
γωνία της οθόνης εάν το σήμα εισόδου έχει αλλάξει.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Εμφανίζεται το μενού OSD (μενού στην οθόνη) για τη λειτουργία της οθόνης σας.
Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Για κλείδωμα/ξεκλείδωμα του ελέγχου OSD, πατήστε το ΑΡΙΣΤΕΡΟ κουμπί για 10 δευτερόλεπτα όταν εμφανίζεται το κύριο μενού.
――Εάν το στοιχείο ελέγχου OSD είναι κλειδωμένο, η ρύθμιση Brightness και Contrast μπορεί να προσαρμοστεί. Η επιλογή PIP/PBP είναι διαθέσιμη.
Η επιλογή Eye Saver Mode είναι διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας Information.
Επιλογή του
με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
Πατήστε το κουμπί όταν απαιτείται διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη λειτουργία PIP/PBP.
Επιλογή του
για την απενεργοποίηση της οθόνης με μετακίνηση του κουμπιού JOG στην οθόνη του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας.
――Οι επιλογές του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας στα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να διαφέρουν εξαιτίας λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
11
Όταν η οθόνη δεν εμφανίζει τίποτα (για παράδειγμα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή στη
λειτουργία χωρίς σήμα), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 από τα κουμπιά μίας λειτουργίας για την πηγή
ελέγχου και τη διαχείριση ισχύος όπως περιγράφεται παρακάτω.
Κουμπί JOG
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργία
χωρίς σήμα
ΕΠΑΝΩ
Αλλαγή πηγής
Κάτω
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER) για 2 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση
Όταν η οθόνη εμφανίζει το Κύριο μενού το κουμπί JOG μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Κουμπί JOG
Ενέργεια
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών
Έξοδος από το Κύριο μενού
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Κλείσιμο δευτερεύουσας λίστας χωρίς αποθήκευση
της τιμής.
Η τιμή μειώνεται στο ρυθμιστικό.
ΔΕΞΙΑ
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
Η τιμή αυξάνεται στο ρυθμιστικό.
Μετακίνηση στην επόμενη τιμή βάθους.
ΠΑΤΗΜΑ(ENTER)
Αποθήκευση της τιμής και κλείσιμο της
δευτερεύουσας λίστας.
12
Αλλαγή των ρυθμίσεων Brightness, Contrast και Eye
Saver Mode
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Brightness, Contrast ή Eye Saver Mode μετακινώντας το
κουμπί JOG επάνω ή κάτω αν δεν εμφανίζεται μενού OSD.
Αλλαγή της ρύθμισης Volume
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για Volume μετακινώντας το κουμπί JOG αριστερά ή δεξιά αν
δεν εμφανίζεται μενού OSD.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
Brightness
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Εάν η ποιότητα ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής εισόδου είναι κακή, η λειτουργία Auto Mute στο προϊόν
――Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Η προεπιλεγμένη φωτεινότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.
Eye Saver Mode
ενδέχεται να πραγματοποιήσει σίγαση του ήχου ή να έχει ως αποτέλεσμα ασταθή ήχο κατά τη σύνδεση των
ακουστικών ή των ηχείων. Ορίστε την ένταση ήχου εισόδου στη συσκευή εισόδου τουλάχιστον στο 20% και
ελέγξτε τον ήχο χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ήχου (Κουμπί JOG ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ) στο προϊόν.
――Τι είναι η λειτουργία Auto Mute;
Αυτή η λειτουργία πραγματοποιεί σίγαση του ήχου για να βελτιώσει το αποτέλεσμα όταν υπάρχει θόρυβος
Brightness
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNGBright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Contrast
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNGBright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
ή όταν το σήμα εισόδου είναι αδύναμο, συνήθως εξαιτίας προβλήματος ήχου στη συσκευή εισόδου.
――Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mute, μεταβείτε στην οθόνη ελέγχου Volume και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε το κουμπί JOG για να μετακινήσετε την εστίαση προς τα κάτω.
――Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης Mute, αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου στην επιλογή
Volume.
MAGIC
Contrast.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η PIP/PBP Mode έχει οριστεί σε On και η ρύθμιση Size έχει οριστεί
σε
(λειτουργία PBP).
13
Τύποι θυρών
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του
συγκεκριμένου προϊόντος.
1
2
DC 24V
Θύρα
HDMI IN
DP IN
SERVICE
Περιγραφή
DC 24V
Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
HDMI IN
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI ή
HDMI-DVI.
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
DP IN
Σύνδεση με υπολογιστή μέσω καλωδίου Thunderbolt™ 3.
Για τεχνικούς συντήρησης.
SERVICE
――Η θύρα αυτή προορίζεται μόνο για σκοπούς συντήρησης και δεν έχει άλλη
λειτουργική χρήση. Μην συνδέετε καλώδια στη θύρα αυτή.
Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.
1
2
Αυτές οι θύρες είναι ενεργές όταν συνδέεται ένας υπολογιστής στη θύρα
Thunderbolt™ 3 μέσω καλωδίου Thunderbolt™ 3 ή καλωδίου USB Type-C.
14
Αναβάθμιση λογισμικού μέσω USB
1
2
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον δίσκο USB στη θύρα USB που επισημαίνεται με μπλε
πλαίσιο στην παρακάτω εικόνα. Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό μέσω USB μόνο αν η οθόνη
λειτουργεί κανονικά ή αν εμφανίζεται το μήνυμα ελέγχου σήματος στην οθόνη.
Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, επιλέξτε Yes για να
αναβαθμίσετε το λογισμικό.
Do you want to update via USB?
Yes
No
Check Signal Cable
HDMI
USB
1
3
Όταν εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, επιλέξτε Yes.
2
Update now
Όταν εμφανιστεί η οθόνη που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
κάτω βέλους για 5 δευτερόλεπτα.
Update from version 0802.0 to version 0803.0
Yes
4
Power Off
No
Συνεχίζεται η αναβάθμιση λογισμικού.
Update now
Updating product Software...
Your product will turn itself off and on again
automatically after completing update.
0%
15
Σημείωση
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος
1
Προτού πραγματοποιήσετε αναβάθμιση μέσω δίσκου USB, πρέπει να διαμορφώσετε τον δίσκο USB
σε FAT32.
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται
2
Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του αρχείου αναβάθμισης είναι .BIN και ότι ο δίσκος USB περιλαμβάνει
μόνο το αρχείο BIN.
3
Επιβεβαιώστε ότι το όνομα του αρχείου αναβάθμισης ταιριάζει με το όνομα της έκδοσης του
λογισμικού όπως εμφανίζεται στις πληροφορίες του μενού OSD. Για παράδειγμα, το πρώτο μισό
m-J********-****.*[4ψήφιος αριθμός].bin, "m-J********-" πρέπει να ταιριάζει , ενώ το δεύτερο
μισό ****.*[4ψήφιος αριθμός] που αντιστοιχεί στον αριθμό έκδοσης και το άθροισμα ελέγχου
μπορεί να διαφέρει. Και το αρχείο αναβάθμισης πρέπει να αντιγραφεί στον ριζικό κατάλογο.
4
Αν θέλετε να διατηρήσετε την τρέχουσα έκδοση ή να κάνετε υποβάθμιση σε προγενέστερη έκδοση,
μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αρχείου σε m-J********-0000.0[4ψήφιος αριθμός] και μετά να
εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες.
5
Αν εμφανιστεί το μήνυμα No valid update files found. Please check your USB device and try again.,
μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω λόγους.
Update now
να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΥΨΟΥΣ
ΕΠΑΝΩ: -14,0˚(±4,0˚) - 22,0˚(±4,0˚)
ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΥΨΟΥΣ ΚΑΤΩ:
-2,0˚(±4,0˚) - 34,0˚(±4,0˚)
100,0 mm ±5,0 mm
•• Μπορεί να ρυθμιστεί η ανάκλιση και το ύψος της οθόνης.
•• Προκειμένου να αποφύγετε πιθανή ζημιά του προϊόντος κατά τη ρύθμιση της κλίσης του, σπρώξτε ή
τραβήξτε το επάνω μέρος του προϊόντος στο κέντρο κρατώντας το επάνω μέρος της βάσης.
No valid update files found.
Please check your USB device and try again.
Yes
No
‒‒ Δεν έχει συνδεθεί δίσκος USB στη θύρα USB που επισημαίνεται με μπλε πλαίσιο.
‒‒ Δεν υποστηρίζεται η μορφή της μονάδας δίσκου USB.
‒‒ Η μονάδα δίσκου USB δεν περιέχει έγκυρα αρχεία αναβάθμισης. (Δεν υπάρχουν αρχεία
αναβάθμισης ή το όνομα των αρχείων είναι εσφαλμένο.)
6
Μην απενεργοποιήσετε την οθόνη. Και κατά την αναβάθμιση, αποφύγετε όσο το δυνατόν
οποιαδήποτε διακοπή. Σε περίπτωση διακοπής, η οθόνη θα επιστρέψει στην έκδοση παραγωγής.
――Σημειώνεται ότι η έκδοση παραγωγής ενδέχεται να μην είναι η ίδια με την έκδοση που υπήρχε πριν από
αυτήν την αναβάθμιση, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί προηγουμένως κάποια άλλη αναβάθμιση.
――Πριν την αναβάθμιση, βεβαιωθείτε ότι το USB Hub έχει οριστεί σε On.
16
Αντικλεπτική κλειδαριά
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση της οθόνης
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
1
Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
2
Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3
Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4
Κλειδώστε την ασφάλεια.
•• Μην κρατάτε τη γυάλινη επιφάνεια ενώ
μετακινείτε ή προσαρμόζετε το ύψος της
οθόνης. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης
στην οθόνη.
•• Όταν μετακινείτε την οθόνη, να την κρατάτε
από τις κάτω γωνίες ή τα άκρα.
•• Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη
βάση.
•• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από το
σώμα της βάσης.
•• Προσέξτε ώστε τα χέρια σας να μην πιαστούν
στην περιοχή του σημείου ρύθμισης ύψους.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
••
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
‒‒ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
‒‒ Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
17
Εγκατάσταση
Αφαίρεση της βάσης
――Προτού αφαιρέσετε τη βάση από την οθόνη, τοποθετήστε την οθόνη, στραμμένη προς τα κάτω, σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε πίεση
επάνω του.
1
2
3
4
B
A
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Πιάστε τη βάση με το ένα χέρι και αφαιρέστε
με τον αντίχειρά σας το ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει
το βέλος.
Ξεβιδώστε τις βίδες για τα A και B .
Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη βάση.
――Οι βίδες χρησιμοποιούνται και για τη σύνδεση του
στηρίγματος τοποθέτησης σε τοίχο. Βεβαιωθείτε
ότι δεν λείπουν οι βίδες.
――Χρησιμοποιήστε το Styrofoam (μαξιλαράκι) που
συνόδευε την οθόνη.
Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
18
Σύνδεση του στηρίγματος τοποθέτησης σε τοίχο
――Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
1
2
•• Σημειώσεις
‒‒ Η χρήση μιας βίδας που έχει μεγαλύτερο μήκος από το τυπικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
‒‒ Το μήκος των βιδών που απαιτούνται για μια βάση στήριξης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με
τα πρότυπα VESA ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
‒‒ Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA. Μην προσαρτάτε το
κιτ στήριξης σε τοίχο ή τη βάσης στήριξης σε γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά ή να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Η εταιρεία
Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς που προκαλούνται από τη
χρήση ακατάλληλων βιδών ή την προσάρτηση του κιτ στήριξης σε τοίχο ή της βάσης στήριξης σε
γραφείο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη.
‒‒ Η εταιρεία Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμούς που
3
4
προκαλούνται από τη χρήση ενός κιτ στήριξης σε τοίχο που είναι διαφορετικό από αυτό που
καθορίζεται ή από απόπειρα να εγκαταστήσετε μόνοι σας το κιτ στήριξης σε τοίχο.
‒‒ Για να στερεώσετε το προϊόν σε έναν τοίχο, φροντίστε να αγοράσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο
που μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση 10 εκατοστά ή μεγαλύτερη από τον τοίχο.
‒‒ Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα κιτ στήριξης σε τοίχο που συμμορφώνεται με τα πρότυπα.
‒‒ Για να εγκαταστήσετε την οθόνη με χρήση κιτ στερέωσης σε τοίχο, αποσυνδέστε τη βάση
στήριξης από την οθόνη.
Μονάδα: mm
A Συνδέστε το στήριγμα τοποθέτησης σε τοίχο εδώ
B Βάση στήριξης σε τοίχο
Στην οθόνη, ευθυγραμμίστε το σημείο B με το σημείο A , στη συνέχεια, σφίξτε καλά τις βίδες που
αφαιρέθηκαν από τη βάση (Σελ.18).
Όνομα μοντέλου Προδιαγραφές οπής βίδας Τυπική βίδα
VESA σε χιλιοστά
C34J791WT*
100,0 x 100,0
M4
Ποσότητα
4 τεμάχια
――Μη συνδέετε το στήριγμα τοποθέτησης σε τοίχο όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Αυτό ενδέχεται να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και τραυματισμό.
19
Προσάρτηση της βάσης
――Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
: Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε πίεση
επάνω του.
1
2
3
4
B
A
Τοποθετήστε το προστατευτικό Styrofoam
(μαξιλαράκι), που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία, στο δάπεδο και τοποθετήστε το
προϊόν με την όψη προς τα κάτω, πάνω στο
Styrofoam, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Συνδέστε τη βάση στο πίσω μέρος της οθόνης
ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους.
Περιστρέψτε τις βίδες A και B για να το
στερεώσετε.
Πιάστε τη βάση με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι
τοποθετήστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
Βεβαιωθείτε ότι το βέλος που είναι τυπωμένο
στο εσωτερικό και η ένδειξη ▲ στο εξωτερικό του
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ βρίσκονται
στο κάτω μέρος. Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το
ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ εάν οι ενδείξεις
είναι ανάποδα.
――Χρησιμοποιήστε το Styrofoam (μαξιλαράκι) που
συνόδευε την οθόνη.
5
Αφού συνδέσετε τη βάση, τοποθετήστε το προϊόν
σε όρθια θέση.
Προσοχή
Μην πιέζετε την οθόνη προς τα κάτω. Υπάρχει
κίνδυνος καταστροφής της.
20
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από την εγκατάσταση της οθόνης,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
1
Ελέγξτε το σχήμα και στα δύο άκρα των καλωδίων που συνόδευαν την οθόνη καθώς και το σχήμα και
τις θέσεις των αντίστοιχων θυρών στην οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
――Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.
2
Πριν από τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, αποσυνδέστε από την πρίζα τα καλώδια τροφοδοσίας
της οθόνης και των εξωτερικών συσκευών για να προστατεύσετε τη συσκευή από βραχυκύκλωμα ή
υψηλή τάση.
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI
3
Μετά τη σύνδεση των καλωδίων σήματος, συνδέστε στην πρίζα τα καλώδια τροφοδοσίας για την
οθόνη και τις εξωτερικές συσκευές.
4
Πριν από τη χρήση της οθόνης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις
λειτουργίες, τις προφυλάξεις και τη σωστή χρήση της.
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
HDMI IN
――Για βέλτιστη ανάλυση, χρησιμοποιήστε κάρτα γραφικών και καλώδιο HDMI που υποστηρίζει έξοδο HDMI2.0.
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών υποστηρίζει έξοδο HDMI2.0, ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του
κατασκευαστή της κάρτας γραφικών.
――Επιλέξτε μια έκδοση HDMI. Η έκδοση 2.0 υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως 100 Hz, και η έκδοση 1.4
υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης έως 50 Hz.
――Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δύο οθονών με είσοδο HDMI2.0, η απενεργοποίηση της λειτουργίας δύο
οθονών μετά την ενεργοποίηση της οθόνης ή η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
ενδέχεται να επηρεάσει τα παράθυρα και άλλες ρυθμίσεις.
21
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
HDMI IN
――Η λειτουργία ήχου δεν υποστηρίζεται εάν η συσκευή πηγής είναι συνδεδεμένη μέσω του καλωδίου HDMIDVI.
――Η βέλτιστη ανάλυση ενδέχεται να μη διατίθεται με καλώδιο HDMI-DVI.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
DP IN
――Για προβολή 3440 x 1440 στα 100 Hz, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DP που να υποστηρίζει 3440 x 1440 στα
100 Hz. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα γραφικών και η πηγή DP υποστηρίζουν 3440 x 1440 στα 100 Hz.
22
Σύνδεση μέσω καλωδίου Thunderbolt™ 3 ή καλωδίου
USB Type-C
Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας για την οθόνη και τις εξωτερικές
συσκευές, όπως υπολογιστές και συσκευές set-top-box, δεν είναι συνδεδεμένα στην πρίζα.
Εάν θέλετε να φορτίσετε τον φορητό υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει είσοδο τροφοδοσίας.
Πολλοί υπολογιστές συμβατοί με Thunderbolt 3 δεν υποστηρίζουν φόρτιση μέσω θύρας USB Type-C,
και ορισμένοι υπολογιστές μπορούν να φορτίσουν μόνο τροφοδοτικά ίδιας μάρκας. Δεδομένου ότι
κυκλοφορούν στην αγορά διάφοροι φορητοί υπολογιστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το προϊόν
μπορεί να φορτίσει όλα τα είδη φορητών υπολογιστών μέσω θύρας Thunderbolt™ 3.
Σε αντίθεση με τις συσκευές USB, ο έλεγχος ταυτότητας των συσκευών με προδιαγραφή Thunderbolt
3 πρέπει να γίνει με μη αυτόματο τρόπο μέσω του προγράμματος Thunderbolt της Intel, προτού τις
αναγνωρίσει το σύστημα.
――Δεδομένου ότι χρειάζεται σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της σύνδεσης μέσω
Thunderbolt και της αποσύνδεσης, μην συνδέετε και αποσυνδέετε γρήγορα το καλώδιο σήματος ή το
καλώδιο τροφοδοσίας. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
――Για
, υποστηρίζεται μέγιστη ισχύς φόρτισης 85 W. Για
, υποστηρίζεται μέγιστη ισχύς φόρτισης 15
W. Η ταχύτητα φόρτισης εξαρτάται από τον φορητό υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν.
――Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο Thunderbolt™ 3 ή USB Type-C συμμορφώνεται με την προδιαγραφή
Thunderbolt™ 3 ή USB Type-C. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν. Συνιστάται η χρήση
καλωδίου Samsung.
――Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε φορητό υπολογιστή με προδιαγραφή USB Type-C, υποστηρίζει
Σύμφωνα με την προδιαγραφή USB Power Delivery 3.0, το προϊόν μπορεί να φορτίσει φορητό
υπολογιστή, αν τον συνδέσετε σε αυτό μέσω καλωδίου Thunderbolt™ 3.
Για να έχετε την πλήρη εμπειρία της τεχνολογίας Thunderbolt™ 3, συνδέστε έναν υπολογιστή που
υποστηρίζει αυτήν την τεχνολογία μέσω καλωδίου Thunderbolt™ 3 και βεβαιωθείτε ότι όλες οι
συνδεδεμένες συσκευές και τα καλώδια έχουν έγκριση Intel Thunderbolt. Για λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την έγκριση, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της Intel.
κατακόρυφη συχνότητα έως 60 Hz στη μέγιστη ανάλυση (3440 x 1440).
――Λόγω συμβατότητας με την τεχνολογία Thunderbolt™, τα τηλέφωνα που υποστηρίζουν την οθόνη με USB
Type-C μπορεί να μην εμφανίζονται στο προϊόν μας. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, μπορεί να χρειαστεί
να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου σας.
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ενημερώστε το πρόγραμμα BIOS, το υλικολογισμικό Thunderbolt
και το λογισμικό Thunderbolt του υπολογιστή σας στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους από τον επίσημο
ιστότοπο του υπολογιστή σας.
Παρόλο που υπάρχουν δύο θύρες Thunderbolt™ 3, μόνο η συσκευή που θα συνδεθεί πρώτη στην κεντρική
υποδοχή Thunderbolt™ 3 θα αναγνωρισθεί ως κεντρική συσκευή. Για τις αναλυτικές προδιαγραφές
σύνσεδης της θύρας Thunderbolt™ 3, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της Thunderbolt.
Η υποστήριξη διπλής οθόνης (daisy chain) εξαρτάται από τον υπολογιστή και το συνδεδεμένο καλώδιο
Thunderbolt™ 3. Η θύρα Thunderbolt™ 3 του υπολογιστή πρέπει να υποστηρίζει διπλή έξοδο 4K στα
60 Hz, ενώ θα πρέπει να προμηθευτείτε ξεχωριστά το συγκεκριμένο καλώδιο Thunderbolt™ 3. Για τις
αναλυτικές προδιαγραφές του καλωδίου Thunderbolt™ 3, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της
Thunderbolt.
23
Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως USB
HUB
Σύνδεση ακουστικών
Σύνδεση υπολογιστή στο προϊόν
――Το προϊόν μπορεί να λειτουργήσει ως USB hub όταν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή μέσω καλωδίου
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
Thunderbolt™ 3 ή καλωδίου USB Type-C. Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή πηγής απευθείας στο προϊόν
και να ελέγχετε τη συσκευή από το προϊόν χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε τη συσκευή σε υπολογιστή.
Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ως USB hub, συνδέστε το σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου
Thunderbolt™ 3 ή καλωδίου USB Type-C.
DC 24V
HDMI IN 1
1
2
3
1
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος. Στη συνέχεια,
συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα DC 24V στην πίσω πλευρά
του προϊόντος.
2
Έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
3
Πατήστε το κουμπί JOG, που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της οθόνης, για να την ενεργοποιήσετε.
Συνδέστε το καλώδιο Thunderbolt™ 3 ή το καλώδιο USB Type-C στη θύρα
προϊόντος και στη θύρα
στον υπολογιστή.
στο πίσω μέρος του
――Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
24
Χρήση του προϊόντος ως USB HUB
Χρησιμοποιώντας το προϊόν ως διανομέα, μπορείτε να συνδέσετε στο προϊόν και χρησιμοποιήσετε
ταυτόχρονα διάφορες συσκευές πηγής.
Ένας υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές πηγής, καθώς διαθέτει
περιορισμένο αριθμό θυρών εισόδου/εξόδου. Η λειτουργία HUB στο προϊόν βελτιώνει την αποδοτικότητα
της εργασίας σας, καθώς σας επιτρέπει να συνδέσετε στις θύρες USB του προϊόντος πολλές συσκευές
πηγής ταυτόχρονα, χωρίς να τις συνδέσετε σε υπολογιστή.
――Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση USB που υποστηρίζεται από την εξωτερική
συσκευή.
――Η χρήση εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης απαιτεί εξωτερικό τροφοδοτικό ισχύος.
Συνδέστε το σε πηγή τροφοδοσίας. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής)
――Αν συνδέσετε το προϊόν σε φορητό υπολογιστή με περιορισμένη υποστήριξη USB Type-C, ενδέχεται να μην
δουλεύει κανονικά το USB hub.
――Το προϊόν δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή μέσων. Αν θέλετε να αναπαραγάγετε ένα αρχείο στη συσκευή USB,
συνδέστε το προϊόν ως USB hub στη συσκευή πηγής και μετά αναπαραγάγετε το αρχείο στη συσκευή πηγής.
――Για προβλήματα που προκαλούνται από το λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης ή λογισμικό στη
συσκευή USB, επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους προμηθευτές.
――Με την κυκλοφορία διάφορων συσκευών USB στην αγορά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα μας
είναι συμβατά με όλες τις συσκευές USB.
――Η φόρτιση της μπαταρίας είναι δυνατή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αλλά δεν είναι δυνατή όταν
το προϊόν είναι απενεργοποιημένο.
――Η φόρτιση της συσκευής USB δεν είναι δυνατή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι αποσυνδεδεμένο από την
πρίζα.
――Η συσκευή USB πρέπει να αγοράζεται ξεχωριστά.
Εάν συνδέσετε πολλές συσκευές πηγής στον υπολογιστή, μπορεί να δημιουργηθεί ακαταστασία λόγω
των πολλών καλωδίων. Η απευθείας σύνδεση των συσκευών στο προϊόν θα επιλύσει αυτό το πρόβλημα.
Συνδέστε μια φορητή συσκευή όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3 ή ένα smartphone στη συσκευή
ενώ είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή μέσω του
υπολογιστή ή να φορτίζετε τη μπαταρία στη συσκευή.
――Η λειτουργία δεν διατίθεται όταν το USB Hub έχει οριστεί σε Off. (System → USB Hub) Τα πραγματικά
μοντέλα ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας λειτουργικών διαφοροποιήσεων.
25
Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων
1
2
3
4
170 mm
Πιάστε τη βάση με το ένα χέρι και αφαιρέστε
με τον αντίχειρά σας το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ
ΚΑΛΥΜΜΑ προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει
το βέλος.
Πιάστε τη βάση με το ένα χέρι και αφαιρέστε
με τον αντίχειρά σας το ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει
το βέλος.
Συνδέστε τα καλώδια στις κατάλληλες θύρες.
Περάστε τα καλώδια από την οπή της βάσης,
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Βεβαιωθείτε ότι το μήκος των καλωδίων, εντός
της περιοχής που υποδεικνύεται στην εικόνα,
είναι τουλάχιστον 170 mm, ώστε τα καλώδια να
είναι χαλαρά.
Τα τεντωμένα καλώδια δυσκολεύουν την
τοποθέτηση του ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
5
Πιάστε τη βάση με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι
κλείστε το ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ προς
την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
6
Πιάστε τη βάση με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι
τοποθετήστε το ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
7
Τα καλώδια είναι πλέον τακτοποιημένα.
Βεβαιωθείτε ότι το βέλος που είναι τυπωμένο
στο εσωτερικό και η ένδειξη ▲ στο εξωτερικό του
ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ βρίσκονται
στο κάτω μέρος. Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε
το ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ εάν οι
ενδείξεις είναι ανάποδα.
26
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης
――Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας
εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.
――Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος,
πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση
http://www.samsung.com.
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης
Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:
Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό
μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.
Επιλέξτε μια γλώσσα στη συσκευή και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη ρύθμιση.
•• Ισιώστε την πλάτη σας.
――Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό
•• Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν
λίγο προς τα κάτω.
διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
――Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση στον Πίνακα Ελέγχου του υπολογιστή σας.
•• Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
•• Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
•• Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το πίσω
μέρος της παλάμης.
•• Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
•• Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή
περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από το
στήθος σας.
•• Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση
των ματιών.
27
Κεφάλαιο 04
Picture
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Στη λειτουργία PC
•• Custom: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
•• Standard: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του
Internet.
SAMSUNG MAGIC Bright
Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται
το προϊόν.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
•• Cinema: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια τηλεόρασης κατάλληλη για παρακολούθηση
βίντεο και περιεχομένου DVD.
•• Dynamic Contrast: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της
αντίθεσης.
•• High Bright: Μεγιστοποιήστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Στη λειτουργία AV
Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
SAMSUNG
Bright έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (Dynamic, Standard, Movie και Custom)
AV, το MAGIC
που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις
Dynamic, Standard, Movie ή Custom. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση Custom, η οποία επαναφέρει
αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.
•• Dynamic: Επιλέξτε αυτον τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση
με τον τρόπο λειτουργίας Standard.
•• Standard: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι έντονος. Ο
παραπάνω τρόπος λειτουργίας παρέχει επίσης ευκρινέστερη εικόνα.
•• Movie: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλων φωτισμός είναι ασθενής. Η
επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση
της κόπωσης των ματιών.
•• Custom: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας.
28
Color
Brightness
Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. (Εύρος: 0~100)
Ρυθμίστε την απόχρωση της οθόνης.
Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNGBright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNGBright έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
•• Red: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
Contrast
•• Green: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο
100 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
Ρυθμίστε την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. (Εύρος: 0~100)
Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές.
•• Blue: Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 100
αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNGBright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
•• Color Tone: Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας.
Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η PIP/PBP Mode έχει οριστεί σε On και η ρύθμιση Size έχει οριστεί
σε
(λειτουργία PBP).
‒‒ Cool 2: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Cool 1.
‒‒ Cool 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων ώστε να είναι ψυχρότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Normal: Επιλέξτε τον τυπικό τόνο χρωμάτων.
‒‒ Warm 1: Ορίστε τη θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Normal.
‒‒ Warm 2: Ορίστε η θερμοκρασία χρωμάτων να είναι θερμότερη από τη ρύθμιση Warm 1.
‒‒ Custom: Προσαρμόστε τον τόνο χρωμάτων.
Sharpness
――Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI/DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε
AV, το Color Tone έχει τέσσερις ρυθμίσεις θερμοκρασίας χρώματος (Cool, Normal, Warm και Custom).
Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. (Εύρος: 0~100)
Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο.
•• Gamma: Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNGBright βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNGUpscale έχει οριστεί σε λειτουργία Mode1 ή Mode2.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Η λειτουργία MAGIC
Upscale μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα των λεπτομερειών εικόνας και τη ζωηρότητα
της εικόνας.
Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια.
Αυτή η λειτουργία έχει πιο αισθητά αποτελέσματα σε εικόνες χαμηλής ανάλυσης.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση SAMSUNGBright έχει οριστεί σε λειτουργία Cinema ή Dynamic
Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Το TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” είναι μια πιστοποίηση για προϊόντα που πληρούν τις
προϋποθέσεις για χαμηλότερα επίπεδα μπλε φωτισμού. Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί σε
'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη ποιότητα
εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση. Συγχρόνως, το επίπεδο μπλε φωτός είναι χαμηλότερο
από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, και έχει ελεγχθεί κατά TÜV Rheinland και πιστοποιηθεί καθώς
πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Σε σύγκριση με τη ρύθμιση Mode1, η ρύθμιση Mode2 έχει πιο αισθητά αποτελέσματα.
Game Mode
HDMI Black Level
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού.
Αν μια συσκευή αναπαραγωγής DVD ή ένας αποκωδικοποιητής συνδεθεί στο προϊόν μέσω HDMI,
ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα της εικόνας (μείωση αντίθεσης/χρωμάτων, επίπεδο μαύρου κλπ.),
ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή πηγής. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ρύθμιση HDMI Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Εάν είναι αυτή η περίπτωση, διορθώστε την περιορισμένη ποιότητα εικόνας με τη χρήση του HDMI
Black Level.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη
σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή
εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On.
――Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
•• Normal: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν δεν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
Response Time
•• Low: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να ελαττώσετε το επίπεδο μαύρου και να αυξήσετε
το επίπεδο λευκού όταν υπάρχει μείωση του λόγου αντίθεσης.
Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής.
――Όταν δεν βλέπετε ταινία, είναι προτιμότερο να ορίζετε τη ρύθμιση Response Time σε Standard ή Faster.
――Η λειτουργία HDMI Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 720P και
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η PIP/PBP Mode έχει οριστεί σε On και η ρύθμιση Size έχει οριστεί
1080P.
σε
/
/
(λειτουργία PIP).
30
Picture Size
Screen Adjustment
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης.
――Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή Picture Size έχει οριστεί σε Screen Fit στη λειτουργία AV.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η PIP/PBP Mode έχει οριστεί σε On και η ρύθμιση Size έχει οριστεί
(λειτουργία PBP).
σε
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα FreeSync.
Εάν το σήμα εισόδου είναι 480P, 576P, 720P ή 1080P σε λειτουργία AV και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά,
επιλέξτε Screen Fit για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση σε 0-6 επίπεδα.
Διαμόρφωση H-Position & V-Position
Στη λειτουργία PC
H-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
•• Auto: Εμφανίστε την εικόνα σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου.
V-Position: Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
•• Wide: Εμφανίστε την εικόνα σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου.
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
•• 16:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 16:9.
Calibration Report
Η μέτρηση των δεδομένων της παρούσας αναφοράς πραγματοποιείται κατά την αποστολή.
•• 21:9: Εμφανίστε την εικόνα με αναλογίες εικόνας 21:9.
•• Οι μετρήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον εξοπλισμό και την τοποθεσία μέτρησης, το
περιβάλλον του συστήματος (π.χ. υπολογιστής, κάρτα γραφικών κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους.
•• Screen Fit: Εμφανίστε την εικόνα με τις αρχικές αναλογίες εικόνας χωρίς περικοπή.
•• Σήμα εισόδου: HDMI
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
•• Η κάθε μέτρηση αυτής της αναφοράς προέρχεται από τη λειτουργία Custom κατά την αποστολή.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP.
•• Αυτή η αναφορά δεν παρέχεται στο μενού ορισμένων προϊόντων, αλλά σε ξεχωριστό έντυπο.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν όλα
τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP και το PC/
AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
(DisplayPort/HDMI: αυτή η επιλογή διατίθεται όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία FreeSync)
31
Κεφάλαιο 05
PIP/PBP
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
PIP/PBP Mode
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP/PBP Mode.
Η λειτουργία PIP (Picture in Picture) διαχωρίζει την οθόνη σε δύο τμήματα. Μια συσκευή προέλευσης
εμφανίζεται στην κύρια οθόνη την ίδια στιγμή που η άλλη συσκευή προέλευσης εμφανίζεται στα
καθορισμένα παράθυρα.
――Η λειτουργία PIP/PBP είναι συμβατή με Windows 7, Windows 8 και Windows 10.
――Η λειτουργία PIP/PBP ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών
που χρησιμοποιείται. Εάν η οθόνη είναι κενή στη λειτουργία PIP/PBP όταν επιλεγεί η βέλτιστη τιμή
ανάλυσης, μεταβείτε στον Πίνακα ελέγχου → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης και κάντε κλικ στο Ανίχνευση στον
υπολογιστή. (Οι οδηγίες βασίζονται στα Windows 7.)
――Η οθόνη ενδέχεται να είναι προσωρινά ασταθής ή να ανοίξει μετά από κάποια καθυστέρηση όταν
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία PIP/PBP ή όταν αλλάζετε το μέγεθός της με ενεργοποιημένη
τη λειτουργία PIP/PBP.
Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν ο υπολογιστής και η οθόνη είναι συνδεδεμένα σε δύο ή περισσότερες πηγές
εισόδου και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την απόδοση της οθόνης.
Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως όταν τα σήματα του βίντεο καθυστερούν τη μετάδοση προς την οθόνη
ανάλογα με την απόδοση της κάρτας γραφικών.
Η λειτουργία PBP (Picture by Picture) διαχωρίζει την οθόνη στη μέση και προβάλλει ταυτόχρονα σήμα
από δύο διαφορετικές συσκευές πηγής, στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης.
――Για να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια κάρτα γραφικών που
υποστηρίζει ανάλυση WQHD+ (3440 x 1440).
――Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία PIP/PBP, η αυτόματη εναλλαγή σε βέλτιστη ανάλυση και συχνότητα
δεν είναι διαθέσιμη, λόγω συμμόρφωσης με την κάρτα γραφικών και τα Windows. Ορίστε το PIP/PBP Mode
σε Off. Εναλλακτικά, κάντε επανεκκίνηση της οθόνης και, στη συνέχεια, ορίστε την ανάλυση στη βέλτιστη
ρύθμιση χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows.
――Αν υπάρχουν πολλές είσοδοι με διαφορετικές κατακόρυφες συχνότητες όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
PIP/PBP Mode, εφαρμόζεται χαμηλότερη κατακόρυφη συχνότητα.
Για παράδειγμα, εάν για την είσοδο 1 είναι 50 Hz και για την είσοδο 2 είναι 100 Hz, η κατακόρυφη συχνότητα
ορίζεται στα 50 Hz.
Με δύο πηγές εισόδου συχνότητας 100 Hz στη λειτουργία PIP/PBP Mode, η μέγιστη κατακόρυφη συχνότητα
είναι 60 Hz.
32
Sound Source
Size
Επιλογή του μεγέθους και των αναλογιών εικόνας για τη δευτερεύουσα οθόνη.
Ορίστε από ποια οθόνη θέλετε να ακούτε ήχο.
••
: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PBP όταν η βέλτιστη
ανάλυση για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης είναι 1720 x 1440 (πλάτος x ύψος).
――Η λευκή περιοχή της εικόνας σημαίνει ότι η Sound Source προέρχεται από την κύρια οθόνη/δευτερεούσα
••
: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PIP όταν η βέλτιστη
ανάλυση για τη δευτερεύουσα οθόνη είναι 720 x 480 (πλάτος x ύψος).
••
: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PIP όταν η βέλτιστη
ανάλυση για τη δευτερεύουσα οθόνη είναι 1280 x 720 (πλάτος x ύψος).
••
: Επιλέξτε αυτό το εικονίδιο εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία PIP όταν η βέλτιστη
ανάλυση για τη δευτερεύουσα οθόνη είναι 1720 x 720 (πλάτος x ύψος).
οθόνη ή την αριστερή/δεξιά οθόνη.
λειτουργία PIP
••
/
λειτουργία PBP
••
/
Position
Επιλέξτε τη θέση της δευτερεύουσας οθόνης από τις διαθέσιμες επιλογές.
••
/
/
/
――Μη διαθέσιμη ρύθμιση όταν έχει επιλεγεί PBP.
――Αν το σήμα εισόδου είναι ασταθές, η εικόνα ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
33
Source
λειτουργία PIP (υπάρχει στη λειτουργία PIP(Size
Picture Size
/
/
))
Επιλέξτε την προέλευση για κάθε οθόνη.
λειτουργία PIP (υπάρχει στη λειτουργία PIP(Size
/
/
))
Επιλέξτε το μέγεθος εικόνας για τη δευτερεύουσα οθόνη.
――Η πηγή εισόδου για τη βασική οθόνη αλλάζει.
――Με εξαίρεση την τρέχουσα πηγή εισόδου, οι άλλες δύο πηγές εισόδου μπορούν να επιλεγούν.
Στη λειτουργία PC
――Αν το σήμα εισόδου είναι ασταθές, η εικόνα ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
•• Auto: Εμφάνιση της εικόνας σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου κάθε οθόνης.
――Όταν εμφανιστεί ο Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας, μετακινήστε το κουμπί JOG προς τα
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG. Η κύρια οθόνη θα
ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε το εικονίδιο
αλλάξει με τη σειρά DisplayPort → HDMI → Thunderbolt3 / USB-C.
•• Wide: Εμφάνιση της εικόνας σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου κάθε οθόνης.
Στη λειτουργία AV
λειτουργία PBP (υπάρχει στη λειτουργία PBP(Size
))
Επιλογή πηγών εισόδου για συσκευές που εμφανίζονται στην κύρια και τη δευτερεύουσα οθόνη.
•• 4:3: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για
βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
――Η πηγή εισόδου για τη βασική οθόνη αλλάζει.
•• 16:9: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 16:9.
――Αν το σήμα εισόδου είναι ασταθές, η εικόνα ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
•• Screen Fit: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με τις αρχικές αναλογίες εικόνας,
――Όταν το σήμα εισόδου της αριστερής και της δεξιάς οθόνης είναι τα ίδια, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της
λειτουργίας.
――Όταν εμφανιστεί ο Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας, μετακινήστε το κουμπί JOG προς τα
και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί JOG. Η κύρια οθόνη θα
ΑΡΙΣΤΕΡΑ για να επιλέξετε το εικονίδιο
αλλάξει με τη σειρά DisplayPort → HDMI → Thunderbolt3 / USB-C.
χωρίς καμία περικοπή.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν όλα τα
μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP και το PC/AV
Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
34
λειτουργία PBP (υπάρχει στη λειτουργία PBP(Size
))
Contrast
Ορίστε το Picture Size για καθεμία από τις διαιρεμένες οθόνες.
Στη λειτουργία PC
•• Auto: Εμφάνιση της εικόνας σύμφωνα με τις αναλογίες εικόνας της πηγής εισόδου κάθε οθόνης.
•• Wide: Εμφάνιση της εικόνας σε πλήρη οθόνη ανεξάρτητα από τις αναλογίες εικόνας της πηγής
εισόδου κάθε οθόνης.
Στη λειτουργία AV
•• 4:3: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 4:3. Κατάλληλη για
βίντεο και τυπικές μεταδόσεις.
λειτουργία PIP (υπάρχει στη λειτουργία PIP(Size
/
/
))
Προσαρμογή του επιπέδου αντίθεσης για τη δευτερεύουσα οθόνη.
λειτουργία PBP (υπάρχει στη λειτουργία PBP(Size
))
Προσαρμογή του επιπέδου αντίθεσης για κάθε οθόνη.
•• 16:9: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με αναλογίες εικόνας 16:9.
•• Screen Fit: Εμφάνιση της εικόνας της δευτερεύουσας οθόνης με τις αρχικές αναλογίες εικόνας,
χωρίς καμία περικοπή.
――Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν.
――Η αλλαγή του μεγέθους οθόνης είναι δυνατή όταν καλύπτονται οι παρακάτω όροι.
――Έχει συνδεθεί συσκευή ψηφιακής εξόδου με χρήση του καλωδίου HDMI/DP.
――Το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και η οθόνη εμφανίζεται κανονικά (δεν υποστηρίζουν όλα τα
μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).
――Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI/DP και το PC/AV
Mode έχει ρυθμιστεί σε AV.
35
Κεφάλαιο 06
OnScreen Display
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
Language
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Ορισμός της γλώσσας μενού.
Transparency
Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.
Position
Προσαρμόστε τη θέση του μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.
――Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
Display Time
Ρυθμίστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) να εξαφανίζεται αυτόματα εάν το μενού δεν
χρησιμοποιηθεί για ορισμένη χρονική περίοδο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση Display Time για να ορίσετε το χρόνο μετά την πάροδο του
οποίου θέλετε να εξαφανίζεται το μενού OSD.
36
Κεφάλαιο 07
System
Παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για κάθε λειτουργία. Ανατρέξτε στο προϊόν σας για λεπτομέρειες.
――Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα
και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
HDMI Mode
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Επιλέξτε τη λειτουργία HDMI που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
――Η συσκευή και η ανάλυση που υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την
DisplayPort Ver.
έκδοση.
――Όταν η έκδοση αλλάζει, ενδέχεται να σβήσει η οθόνη ή να αλλάξει το παράθυρο ρύθμισης στον υπολογιστή.
Επιλέξτε την έκδοση του Displayport που διαθέτετε. Η έκδοση 1.1 του Displayport υποστηρίζει High Bit
Rate 1, ενώ η έκδοση 1.2 υποστηρίζει High Bit Rate 2.
――Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται κενή. Σε αυτήν την περίπτωση,
ανατρέξτε στις προδιαγραφές της συσκευής.
――Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία HDMI, DisplayPort ή Thunderbolt3 / USB-C και εμφανιστεί το μήνυμα
Check Signal Cable ή ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να
εμφανίσετε την οθόνη κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
ή 1.2↑.
. Μπορείτε να επιλέξετε 1.1
――Όταν η ρύθμιση δεν είναι κατάλληλη, ενδέχεται να εμφανιστεί μια κενή οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση,
ελέγξτε τις προδιαγραφές της συσκευής.
•• 1.4: Υποστηρίζεται είσοδος HDMI 1.4. Το προϊόν υποστηρίζει κάθετη συχνότητα έως 50 Hz σε μέγιστη
ανάλυση (3440 x 1440).
•• 2.0: Υποστηρίζεται είσοδος HDMI 2.0. Το προϊόν υποστηρίζει κάθετη συχνότητα έως 100 Hz σε
μέγιστη ανάλυση (3440 x 1440). Για τη χρήση του HDMI 2.0, πρέπει να χρησιμοποιείτε κάρτα
γραφικών και τυπικό καλώδιο που υποστηρίζει HDMI 2.0.
37
FreeSync
Η τεχνολογία FreeSync αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη
καθυστέρηση και αδράνεια.
Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια.
Βελτιώστε την εμπειρία του παιχνιδιού.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
――Αυτή η λειτουργία τίθεται σε απενεργοποίηση Off εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία PIP/PBP Mode.
•• Off: Απενεργοποίηση του FreeSync.
•• Standard Engine: Ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών FreeSync της κάρτας γραφικών AMD.
•• Ultimate Engine: Ενεργοποίηση της λειτουργίας FreeSync με υψηλότερη συχνότητα πλαισίου
εικόνας. Τα σπασίματα στην οθόνη (screen tearing - αφύσικος συγχρονισμός μεταξύ της οθόνης
και του περιεχομένου) μειώνεται σε αυτή τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι μπορεί να παρατηρηθεί
τρεμόπαιγμα της οθόνης όταν παίζετε παιχνίδια.
Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Ultimate Engine, χρησιμοποιήστε τον υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης
οθόνης για βέλτιστο εφέ freesync.
Για τη μέθοδο ρύθμισης ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας Ερωτήσεις &
απαντήσεις: Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
――Για τη χρήση της λειτουργίας FreeSync, πρέπει να εγκαταστήσετε την κάρτα γραφικών AMD και το
πρόγραμμα οδήγησης που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Για τη χρήση της λειτουργίας FreeSync σε είσοδο
HDMI, πρέπει να εγκαταστήσετε την κάρτα γραφικών AMD και το πρόγραμμα οδήγησης που υποστηρίζει
HDMI 2.0 και η έκδοση στο προϊόν πρέπει να έχει οριστεί σε HDMI 2.0.
――Η λειτουργία FreeSync ενεργοποιείται μόνο στη λειτουργία HDMI ή DisplayPort.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI/DisplayPort που παρέχεται από τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία FreeSync.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν
τα παρακάτω συμπτώματα:
Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη δυνατότητα
FreeSync
Η δυνατότητα FreeSync μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών
AMD. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την AMD που
υποστηρίζουν τη δυνατότητα FreeSync.
――Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών AMD που υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AMD.
――Επιλέξτε FreeSync Off εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 500 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD RX VEGA Series
Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το FreeSync;
1
Στο μενού OSD ρυθμίστε τη δυνατότητα FreeSync σε Standard Engine ή Ultimate Engine.
2
Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα FreeSync στις AMD Radeon Settings:
Κάντε δεξί κλικ στο ποντίκι → AMD Radeon Settings → Display
Η λειτουργία "AMD FreeSync" πρέπει να οριστεί σε "Ενεργοποίηση". Εάν δεν είναι ήδη
ενεργοποιημένη, επιλέξτε "Ενεργοποίηση".
•• Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του
παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις
τιμές ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία FreeSync σε Standard Engine, ή
μεταβείτε στην τοποθεσία AMD για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας
γραφικών σας και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
•• Κατά τη χρήση της λειτουργίας FreeSync ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς
της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
•• Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την
ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
•• Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
――Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
38
Eco Saving Plus
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με την ενέργεια που καταναλώνεται στο υψηλότερο
επίπεδο φωτεινότητας.
――Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το SAMSUNGBright βρίσκεται σε λειτουργία Dynamic Contrast.
MAGIC
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode.
――Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
•• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Saving Plus.
•• Auto: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα
ρύθμιση.
(Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της οθόνης).
•• Low: Εξοικονομήστε έως 25% στην κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τη μέγιστη φωτεινότητα.
•• High: Εξοικονομήστε έως 50% στην κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τη μέγιστη φωτεινότητα.
Off Timer
Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer.
Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το
προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών.
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On.
――Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4 ώρες
μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας ρεύματος.
Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιείται ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση
→ System και ορίστε τη
ρύθμιση Off Timer σε Off.
39
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί.
Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται μόνο
μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας.
•• Ορίστε σε "PC" όταν συνδεθείτε σε υπολογιστή.
•• Ορίστε σε "AV" όταν συνδεθείτε σε οπτικοακουστική συσκευή.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στα μοντέλα ευρείας οθόνης με λόγο 16:9, 16:10 και 21:9.
――Αν η οθόνη είναι σε λειτουργία HDMI, DisplayPort ή Thunderbolt3 / USB-C και εμφανιστεί το μήνυμα
Check Signal Cable ή ενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί JOG για να
εμφανίσετε την οθόνη κουμπιών λειτουργίας και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο
PC ή AV.
. Μπορείτε να επιλέξετε
Power LED On
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας LED
που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
•• Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
•• Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Source Detection
Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης του σήματος εισόδου.
Reset All
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP/PBP Mode έχει οριστεί στο On.
Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
USB Hub
Information
Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιήσετε το USB hub ή όχι.
•• Off: To USB Hub δεν μπορεί να είναι διαθέσιμο.
Δείτε την τρέχουσα πηγή εισόδου, συχνότητα και ανάλυση.
•• On: To USB Hub μπορεί να είναι διαθέσιμο.
――Τα πραγματικά μοντέλα ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτή τη λειτουργία εξαιτίας λειτουργικών
διαφοροποιήσεων.
――Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη μοναδική συσκευή thunderbolt όταν αλλάζετε κατάσταση USB Hub.
40
Κεφάλαιο 08
Εγκατάσταση του λογισμικού
Easy Setting Box
Απαιτήσεις συστήματος
Λειτουργικό σύστημα
Υλικό
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Το Easy Setting Box επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την οθόνη χωρισμένη σε πολλαπλά
τμήματα.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Easy Setting Box, πραγματοποιήστε τη λήψη του
από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung Electronics στη διεύθυνση http://www.samsung.com.
――Το λογισμικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την
εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις
προδιαγραφές του προϊόντος.
――Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης
Η εγκατάσταση του Easy Setting Box ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
41
Κεφάλαιο 09
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
――Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν το
πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει παρόλο που το προϊόν
είναι σωστά συνδεδεμένο σε υπολογιστή, εκτελέστε έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
1
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε το καλώδιο από το προϊόν.
3
Ενεργοποίηση της συσκευής.
4
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Check Signal Cable, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
――Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε το σύστημα του υπολογιστή, το χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Όταν μια λειτουργία υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση (δείτε Πίνακας τυπικών λειτουργιών
σήματος), θα εμφανιστεί το μήνυμα Not Optimum Mode για σύντομο διάστημα.
――Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του υπολογιστή
και τα καλώδια.
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι
σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και
στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να επιλύσετε
το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του
μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.
Εμφανίζεται το μήνυμα Check Signal Cable.
Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
42
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση ή
συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.
Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για
πόρους του υπολογιστή.
Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος,
ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.46).
Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Ήχος
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Δεν υπάρχει ήχος.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών
ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε τις
ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος (Σελ.46) σε αυτό το εγχειρίδιο και
στο μενού Information στο προϊόν.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις Color.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5
έως 1 δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμόστε
την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα λογισμικού.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Ο ήχος δεν αναπαράγεται αν για τη σύνδεση της συσκευής εισόδου χρησιμοποιείται καλώδιο HDMIDVI.
Συνδέστε τη συσκευή με ένα καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο DP.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον
υπολογιστή σας.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
Το κείμενο είναι θολό.
Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή
Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου → Γραμματοσειρές → Προσαρμογή κειμένου
ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.
43
Ερωτήσεις & απαντήσεις
――Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης
Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός
ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Συχνότητα ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης
Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και προσαρμόστε την ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής
ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης →
Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 10: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Κλείδωμα οθόνης → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή ενέργειας & αναστολή
λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
44
Κεφάλαιο 10
Προδιαγραφές
Γενικά
Όνομα μοντέλου
C34J791WT*
Μέγεθος
Κατηγορία 34 ιντσών (34,0 ίντσες / 86,4 cm)
Επιφάνεια προβολής
797,22 mm (Οριζόντια) x 333,72 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων
0,23175 mm (Οριζόντια) x 0,23175 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
550 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος
AC100-240V~ 50/60Hz
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό
με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος
του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο,
μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Κουκκίδες οθόνης (Pixel)
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να
είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
Ανάλογα με την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος του
τροφοδοτικού. Για να δείτε την τάση συνεχούς ρεύματος,
ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.
――Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
Βύσματα σήματος
HDMI, DisplayPort, Thunderbolt
――Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Λειτουργία
ποιότητας.
――Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης B.
Θερμοκρασία: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
45
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος
Συγχρονισμός
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
30 – 152 kHz
Κατακόρυφη συχνότητα
50 – 100 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
3440 x 1440 στα 50 Hz (HDMI)
3440 x 1440 στα 60 Hz (DisplayPort, Thunderbolt)
Μέγιστη ανάλυση
3440 x 1440 στα 100 Hz
Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές
λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο
χρήσης της κάρτας γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./
Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
46
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα (kHz)
Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
Ρολόι εικονοστοιχείων (MHz)
Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./
Κατακ.)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440 RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)
88,819
59,973
319,750
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP, HDMI2.0)
150,972
99,982
543,500
+/-
――Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται oριζόντια συχνότητα.
Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.
――Κατακόρυφη συχνότητα
Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την
καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Οι βέλτιστες ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι περιορισμένες ανάλογα με την απόδοση και την έκδοση της κάρτας γραφικών και τα καλώδια (εκδόσεις HDMI / DisplayPort κ.λπ.)
47
Κεφάλαιο 11
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά του
πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει τις
επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το πρόγραμμα
κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού, κεφαλή,
εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να
εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς από
το σπίτι ή online.
48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising