Samsung | S24E650BW | Samsung S24E650BW Наръчник за потребителя

Samsung S24E650BW Наръчник за потребителя
Ръководство за
потребителя
S19E200BR
S19E200BW
S19E200NW
S19E200NY
S19E450BR
S19E450BW
S19E450MR
S19E450MW
S22E200B
S22E200BW
S22E200N
S22E200NY
S22E450B
S22E450BW
S22E450D
S22E450DW
S22E450M
S22E450MW
S23E200B
S23E450B
S24E200BL
S24E450B
S24E450BL
S24E450D
S24E450DL
S24E450M
S24E650BW
S27E450B
S27E450D
Цветът и обликът могат да се различават в
зависимост от продукта, а спецификациите
подлежат на промяна без предизвестие с оглед
подобряване на работата,
BN46-00478A-14
Съдържание
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
ПРОДУКТА
ПОДГОТОВКА
8
Авторски права
8
Използвани икони в това ръководство
9
Почистване
10
Подсигуряване на мястото за
инсталиране
10
Предпазни мерки във връзка със
съхранение
11
Мерки за безопасност
11
12
13
15
Символи
Електричество и безопасност
Инсталиране
Действие
20
Правилна стойка за използване на
продукта
21
Проверка на компонентите
21
Проверка на компонентите
23
Части
23
25
27
29
31
32
33
34
35
Преди бутони (Серия SE200)
Преди бутони (S**E450B*, S**E650B*)
Преди бутони (S**E450M*)
Преди бутони (S**E450D*)
Обратна страна (Серия SE200)
Обратна страна (S**E450B*, S**E650B*)
Обратна страна (S**E450M*)
Обратна страна (S**E450D*)
Изглед от дясната страна (S**E450D*)
Съдържание
2
Съдържание
36
Инсталиране
36
37
45
Прикрепяне на стойката (Серия SE200)
Прикрепяне на стойката (Серия SE450,
SE650)
Премахване на стойката (Серия SE200)
Настройка на наклона на устройството
(Серия SE200)
Регулиране на наклона и височината на
продукта (Серия SE450, SE650)
Завъртане на монитора (Серия SE450,
SE650)
Монтиране на стенна конзола или настолна
стойка
Заключване против кражба
46
Преди свързване
46
Основни проверки преди свързване
47
Свързване и използване на компютър
47
52
56
57
Свързване към компютър
Свързване на захранването
Инсталиране на драйвер
Настройване на оптимална резолюция
58
Brightness
58
Конфигуриране на Brightness
59
Contrast
59
Конфигуриране на Contrast
60
Sharpness
60
Конфигуриране на Sharpness
61
Eye Saver Mode
61
Конфигуриране на Eye Saver Mode
62
Game Mode
62
Конфигуриране на Game Mode
38
39
40
41
42
СВЪРЗВАНЕ И
ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ВЪНШНО УСТРОЙСТВО
НАСТРОЙКА НА ЕКРАНА
Съдържание
3
Съдържание
КОНФИГУРИРАНЕ НА
НЮАНСА
63
SAMSUNG MAGIC Bright
63
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
64
SAMSUNG MAGIC Angle (С изключение
на S19E200NY/S22E200NY /
S24E650BW)
64
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
66
SAMSUNG MAGIC Upscale
66
Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC
Upscale
67
Image Size (С изключение на
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR)
67
Смяна на Image Size
69
Response Time (S24E650BW)
69
Конфигуриране на Response Time
70
H-Position и V-Position
70
Конфигуриране на H-Position и V-Position
71
Coarse
71
Регулиране на Coarse
72
Fine
72
Настройване на Fine
73
Red
73
Конфигуриране на Red
74
Green
74
Конфигуриране на Green
75
Blue
75
Конфигуриране на Blue
76
Color Tone
76
Конфигуриране на настройките за Color
Tone
Съдържание
4
Съдържание
ПРЕОРАЗМЕРЯВАНЕ
ИЛИ РАЗМЕСТВАНЕ НА
ЕКРАНА
НАСТРОЙКА И
НУЛИРАНЕ
77
Gamma
77
Конфигуриране на Gamma
78
Language
78
Смяна на Language
79
Menu H-Position и Menu V-Position
79
Конфигуриране на Menu H-Position и Menu
V-Position
80
Display Time
80
Конфигуриране на Display Time
81
Transparency
81
Смяна на Transparency
82
Reset All
82
Инициализиране на настройки (Reset All)
83
Smart Eco Saving
83
Конфигуриране на Smart Eco Saving
84
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY /
S22E200N /S22E200NY)
84
85
Конфигуриране на Off Timer
Конфигуриране на Turn Off After
86
Off Timer Plus (С изключение на
S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
86
88
Конфигуриране на Off Timer
Конфигуриране на Eco Timer
90
PC/AV Mode (С изключение на
S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
90
Конфигуриране на PC/AV Mode
92
Key Repeat Time
92
Конфигуриране на Key Repeat Time
Съдържание
5
Съдържание
93
Source Detection (С изключение на
S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
93
Конфигуриране на Source Detection
94
INFORMATION
94
Показване на INFORMATION
95
Конфигуриране на Brightness, Contrast
и Sharpness от началния екран
96
Конфигуриране на Volume в началния
екран
ИНСТАЛИРАНЕ НА
СОФТУЕРА
97
MultiScreen
97
98
Инсталиране на софтуера
Премахване на софтуера
РЪКОВОДСТВО ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ
99
Изисквания, преди да се свържете с
център за обслужване на клиенти на
Samsung
99
99
99
Изпробване на продукта
Проверка на разделителната способност и
честотата
Проверете следното.
102
ВиО
104
Общи (S19E200NY / S19E200NW)
105
Общи (S19E200BW / S19E200BR)
106
Общи (S22E200NY)
107
Общи (S22E200B / S22E200N /
S22E200BW)
108
Общи (S23E200B / S24E200BL)
109
Общи (S19E450BW / S19E450MW /
S19E450BR / S19E450MR)
МЕНЮ ИНФОРМАЦИЯ И
ДРУГИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Съдържание
6
Съдържание
ПРИЛОЖЕНИЕ
111
Общи (S22E450B / S22E450M /
S22E450D)
113
Общи (S22E450BW / S22E450MW /
S22E450DW)
115
Общи (S23E450B)
116
Общи (S24E450BL / S24E450DL)
118
Общи (S24E450B / S24E450M /
S24E450D)
120
Общи (S24E650BW)
121
Общи (S27E450B / S27E450D)
123
Пестене на енергия
127
Таблица със стандартни режими на
сигнал
135
Отговорност за платената услуга (цена
за клиентите)
135
135
136
Без производствен дефект
Повреда на продукта, причинена от клиента
Други
137
Правилно изхвърляне
137
Правилно третиране на изделието след края
на експлоатационния му живот
137
Extended warranty
138
Терминология
ИНДЕКС
Съдържание
7
Преди да използвате продукта
Авторски права
Съдържанието на това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел да се подобри
качеството.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics притежава авторските права върху това ръководство.
Използването или възпроизвеждането на това ръководство или части от него без разрешението
на Samsung Electronics е забранено.
Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.
VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standards Association.

Може да се начисли такса за администриране, ако:

(a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).

(b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).

Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши
каквато и да е било работа или посещение вкъщи.
Използвани икони в това ръководство
Следните изображения служат само за справка. Реалните
ситуации може да се различават от показаното в изображенията.
Преди да използвате продукта
8
Преди да използвате продукта
Почистване
Бъдете внимателни, когато почиствате, тъй като панелът и външната част на усъвършенстваните
LCD модели лесно се надраскват.
По време на почистване следвайте посочените стъпки.
1. Изключете монитора и компютъра.
2. Извадете захранващия кабел от монитора.
Задръжте захранващия кабел за щепсела и не докосвайте кабела с
мокри ръце. В противен случай може да възникне токов удар.
3. Избършете екрана на монитора, като използвате чиста и суха, мека
кърпа.

Не използвайте почистващ препарат, който съдържа
алкохол, разтворител или може да повреди
!
повърхността на монитора.

Не напръсквайте монитора директно с вода или
почистващ препарат.
4. Намокрете мека и суха кърпа във вода и изцедете добре, за да
почистите външната част на монитора.
5. Включете захранващия кабел в устройството едва след като
последното е почистено.
6. Включете монитора и компютъра.
!
Преди да използвате продукта
9
Преди да използвате продукта
Подсигуряване на мястото за инсталиране

Осигурете известно пространство около продукта за проветряване. Повишаване на
вътрешната температура може да причини пожар и повреда на продукта. Уверете се, че сте
осигурили пространството, което е показано по-долу, или по-голямо пространство, когато
инсталирате продукта.
Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.
Серия SE200
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Серия SE450, SE650
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Предпазни мерки във връзка със съхранение
Ако вътрешността на монитора се нуждае от почистване, непременно се обърнете към център
за обслужване на клиенти на Samsung. (Възможно е начисляване на такса за услугата).
Преди да използвате продукта
10
Преди да използвате продукта
Мерки за безопасност
Внимание
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ
Внимание : ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВЖДАЙТЕ
КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК). ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този символ показва, че вътре има високо напрежение. Опасно е да
осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на
продукта.
Този символ предупреждава, че е включена важна литература, относно
управлението и поддръжката на продукта.
Символи
Предупреждение
Ако инструкциите не се спазват, е възможно да бъде причинено
сериозно нараняване или смърт.
Внимание
Ако инструкциите не се спазват, може да се причини нараняване
или щети по собствеността.
Забранено е извършването на дейностите, обозначени с този
символ.
Инструкциите, маркирани с този символ, трябва да се спазват.
Преди да използвате продукта
11
Преди да използвате продукта
Електричество и безопасност
Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се различават от
показаното в изображенията.
Предупреждение
Не използвайте повреден захранващ кабел или щепсел, нито разхлабен
контакт.

Може да възникне токов удар или пожар.
Не включвайте много уреди в един същ контакт.

В противен случай контактът може да прегрее и да причини пожар.
Не пипайте захранващия щепсел с мокри ръце.

В противен случай може да възникне токов удар.
Включвайте щепсела докрай, за да не е неустойчив.

Неустойчивото включване може да причини пожар.
!
Включвайте щепсела в заземен електрически контакт (само за изолирани
устройства тип 1).
!

Може да възникне токов удар или да се нараните.
Не огъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел. Не притискайте
захранващия кабел с тежки предмети.

Повреден захранващ кабел може да причини токов удар или пожар.
Не поставяйте захранващия кабел или устройство в близост до топлинни
източници.

Може да възникне токов удар или пожар.
Отстранявайте чужди частици като прах, натрупан около клемите на
щепсела и контакта, със суха кърпа.
!

В противен случай може да възникне пожар.
Преди да използвате продукта
12
Преди да използвате продукта
Внимание
Не изключвайте захранващия кабел, докато устройството работи.

Устройството може да се повреди при токов удар.
Не използвайте захранващия кабел за продукти, различни от указаните за
използване от Samsung.
!

Може да възникне токов удар или пожар.
Старайте се нищо да не взпрепятства мястото, където щепселът се
включва в контакта.
!

Ако възникне проблем с устройството, изключете захранващия кабел,
за да отнемете изцяло захранването.
Заханването, подавано към устройството, не може да се изключи
изцяло от бутона на захранването.
Дръжте щепсела, когато изключвате захранващия кабел от контакта.

Може да възникне токов удар или пожар.
!
Инсталиране
Предупреждение
Не поставяйте свещи, устройства за отблъскване на насекоми или цигари
върху устройството. На поставяйте продукта в близост до топлинни
източници.

В противен случай може да възникне пожар.
Избягвайте поставянето на устройството в тесни пространства с лоша
вентилация, например на рафт на библиотека или в стенен шкаф.

В противен случай може да възникне пожар поради повишената
вътрешна температура.
Дръжте опаковъчните пликове на устройството на място, което не може да
бъде достигнато от деца.
!

Децат може да се задушат.
Преди да използвате продукта
13
Преди да използвате продукта
Не поставяйте устройството върху нестабилна или вибрираща повърхност
(нестабилен рафт, повърхност под наклон и др.).


Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
Използването на устройството на места с прекомерна вибрация може
да го повреди или да причини пожар.
Не монтирайте устройството в автомобил или на място, изложено на прах,
влага (капане на вода и др.), масло или дим.
!

Може да възникне токов удар или пожар.
Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, топлина или
нагорещени предмети като кухненска печка.

В противен случай продължителността на живот на устройството може
да бъде намалена или да възникне пожар.
Не включвайте устройството в близост до малки деца.

Устройството може да падне и да нарани дете.
Хранителното масло (например соево олио) може да повреди или деформира
продукта. Съхранявайте продукта далеч от замърсяване с масло.
Освен това не монтирайте и не използвайте продукта в кухнята или близо до
кухненската печка.
Внимание
Внимавайте да не изпуснете устройството, когато го премествате.

В противен случай това може да причини неизправност в устройството
или нараняване.
!
Не поставяйте устройството върху предната му страна.

Екранът може да се повреди.
Когато поставяте устройството върху шкаф или рафт, проверявайте дали
долния ръб на предната част на устройството не се подава навън.

Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.

Поставяйте устройството само върху шкафове или рафтове с
подходящ размер.
Преди да използвате продукта
14
Преди да използвате продукта
Поставяйте устройството внимателно.

Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
!
SAMSUNG
!
Инсталирането на устройството на необичайно място (място, изложено на
голямо количество фин прах, химически вещества, екстремни температури
или значителна влага, или място, където устройството трябва да работи
непрекъснато за продължителен период от време) може сериозно да
влоши работните му характеристики.

Непременно преди да извършите монтаж направете справка с център
за обслужване на клиенти на Samsung, ако искате да поставите
устройството на такова място.
Действие
Предупреждение
През устройството преминава високо напрежение. Не правете опити сами
да разглобявате, поправяте или модифицирате устройството.

Може да възникне токов удар или пожар.

За извършване на ремонт се обърнете към център за обслужване на
клиенти на Samsung.
За да преместите устройството, най-напред разкачете всички кабели от
него, включително захранващия кабел.
!

В противен случай захранващият кабел може да се повреди и в
резултат да възникне пожар или токов удар.
Ако устройството издава необичаен шум, усетите миризма на изгоряло или
забележите, че пуши, изключете незабавно захранващия кабел и се
свържете с център за обслужване на клиенти на Samsung.
!

Може да възникне токов удар или пожар.
Не позволявайте деца да се провесват на устройството или да се
покатерват върху него.

Устройството може да падне, а детето ви да се нарани или да му бъде
нанесена тежка телесна повреда.
Ако устройството падне или външната му повърхност се повреди,
изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с
център за обслужване на клиенти на Samsung.

В противен случай може да възникне токов удар или пожар.
Преди да използвате продукта
15
Преди да използвате продукта
Не поставяйте тежки предмети, играчки или сладки неща върху
устройството.

Устройството или тежките предмети могат да паднат, докато децата се
опитват да достигнат играчката или сладките неща, което да доведе до
сериозно нараняване.
Ако има гръмотевична буря или мълнии, изключете захранването и
изключете захранващия кабел.

!
Може да възникне токов удар или пожар.
Не изпускайте предмети върху устройството и не прилагайте натиск.

Може да възникне токов удар или пожар.
!
Не премствайте устройството, като дърпате захранващия или друг кабел.

В противен случай захранващият кабел и устройството може да се
повредят и в резултат да възникне пожар или токов удар.
Ако откриете изтичане на газ, не докосвайте продукта или щепсела.
Незабавно осигурете вентилация на мястото.
!
GAS

Искрите може да предизвикат експлозия или пожар.
Не повдигайте и не премествайте устройството, като дърпате захранващия
или друг кабел.

В противен случай захранващият кабел и устройството може да се
повредят и в резултат да възникне пожар или токов удар.
Не използвайте и не съхранявайте избухлив спрей или запалими материали
близо до уреда.
!

Може да възникне експлозия или пожар.
Проверете дали вентилационните отвори не са блокирани от покривка на
маса или пердета.

В противен случай може да възникне пожар поради повишената
вътрешна температура.
Преди да използвате продукта
16
Преди да използвате продукта
100
Не поставяйте метални предмети (пръчици за хранене, монети, фиби и др.)
или запалими предмети (хартия, клечка и др.) в отворите или портовете на
устройството.

Ако в устройството навлезе вода или попадне чуждо тяло, веднага
изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с
център за обслужване на клиенти на Samsung.

Устройството може да се повреди или да възникне токов удар или
пожар.
Не поставяйте предмети, съдържащи течност (вази, саксии, бутилки и др.)
или метални предмети върху устройството.

Ако в устройството навлезе вода или попадне чуждо тяло, веднага
изключете устройството, извадете захранващия кабел и се свържете с
център за обслужване на клиенти на Samsung.

Устройството може да се повреди или да възникне токов удар или
пожар.
Внимание
Оставянето на неподвижно изображение на екрана за продължителни
периоди от време може да причини остатъчни изображения или дефектни
пиксели.
!

Ако не използвате устройството продължително време, включете
енергоспестяващия режим или скрийсейвъра за движещия се образ.
-_!
Изключете захранващия кабел от контакта, ако не планирате да използвате
устройството продължителен период от време (ваканция и др.).

В противен случай може да възникне пожар, причинен от натрупалия
се прах, прегряване, токов удар или освобождаване на електричество.
Използвайте устройството с препоръчителната разделителна способност и
честота.
!

В противен случай зрението ви може да се влоши.
Не поставяйте постояннотокови захранващи адаптери на едно място.

В противен случай може да възникне пожар.
Преди да използвате постояннотоковия захранващ адаптер, го извадете от
опаковката му.

В противен случай може да възникне пожар.
Преди да използвате продукта
17
Преди да използвате продукта
Не позволявайте в постояннотоковото устройство да попадне вода или да
се навлажни.


Може да възникне токов удар или пожар.
Избягвайте да използвате устройството на открито, където може да е
изложено на дъжд или сняг.

Внимавайте да не докосвате постояннотоковия захранващ адаптер,
когато почиствате пода.
Не поставяйте постояннотоковия захранващ адаптер в близост до
всякакви топлинни източници.

В противен случай може да възникне пожар.
Дръжте постояннотоковия захранващ адаптер на добре проветрявано
място.
!
Ако поставите захранващия AC/DC адаптер така, че да виси с входа за
кабел, ориентиран нагоре, вода или други чужди вещества може да
проникнат в адаптера и да го повредят.
!
Непременно поставете захранващия AC/DC адаптер хоризонтално върху
маса или на пода.
Гледането на екрана прекалено отблизо продължително време може да
влоши зрението ви.
!
Не дръжте монитора наобратно и не го премествайте, държейки го за
стойката.

Устройството може да падне и да се счупи или да нарани някого.
Не поставяйте овлажнители или печки около устройството.

Може да възникне токов удар или пожар.
Позволявайте на очите си да почиват над 5 минути на всеки час използване
на устройството.
!

Умората на очите ще намалее.
Не докосвайте екрана, когато устройството е включено продължително
време, тъй като ще бъде нагорещено.
Преди да използвате продукта
18
Преди да използвате продукта
Дръжте дребните принадлежности на устройството далеч от деца.
!
При настройване ъгъла на поставяне на устройството или височината на
стойката бъдете внимателни.
!

В противен случай пръстите или ръцете на децата може да се
заклещят и наранят.

Прекомерното накланяне на устройството може да причини падането
му и да доведе до нараняване на някого.
Не поставяйте тежки предмети върху устройството.

Това може да причини неизправност в устройството или нараняване.
Когато използвате слушалки (независимо от вида им), не усилвайте много
звука.

Прекалено силният звук може да увреди слуха ви.
Преди да използвате продукта
19
Преди да използвате продукта
Правилна стойка за използване на продукта
Използвайте устройството, като заемете правилна стойка на тялото:

Изправете гърба си.

Оставете пространство от 45 до 50 cm между очите си и екрана и гледайте
леко изместено към долната му част.
Дръжте погледа си насочен директно пред екрана.

Настройте ъгъла на светлината така, че да не се отразява върху екрана.

Дръжте ръцете си от лакътя до китката перпендикулярно на горната част на
ръцете си и ги подравнете спрямо задната част на ръцете си.


Дръжте лактите си под приблизително точен ъгъл.
Регулирайте височината на устройството така, че да държите колената си
сгънати на 90 градуса и повече, петите ви да опират в пода, а ръцете ви да са
под нивото на сърцето.
Преди да използвате продукта
20
1
1.1
Подготовка
Проверка на компонентите
1.1.1 Проверка на компонентите

Ако някоя част липсва, се свържете с дилъра, от който сте закупили устройството.

Изображенията могат да се различават от действителните компоненти.
Компоненти
Кратко ръководство за
инсталиране
Ръководство за потребителя
(опция)
Гаранционна карта (не се
предлага на някои места)
Захранващ кабел
Регулаторно ръководство
(опция)
D-SUB кабел
(опция)
D-SUB кабел
DVI кабел
DVI кабел
(опция)
(опция)
(опция)
HDMI-DVI кабел
DP кабел
(опция)
(опция)
Стерео кабел
За модели S**E450M*
(опция)
1 Подготовка
21
1
Подготовка
USB кабел
(опция)
Стойка
За модели серия SE200
(опция)
Стойка
За модели серия SE450,
За модели серия SE650
(опция)
Стойка
За модели серия SE450
Конектор на стойката
(Приложим към модели със
стойка, които имат само USB
портове.)
За модели серия SE200
(опция)
Конектор на стойката
За модели серия SE450,
За модели серия SE650
(опция)
(опция)
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.
1 Подготовка
22
1
1.2
Подготовка
Части
1.2.1 Преди бутони (Серия SE200)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Икони
Описание


MENU
Отваряте или затваряте менюто на екранния дисплей (OSD) или
се връщате на последно използваното меню.
Заключване на екранното меню: Поддържате текущите
настройки или заключвате OSD управлението с цел да
предотвратите извършване на неволни промени в настройките.
Разреши: За да заключите управлението на екранното меню
(OSD), натиснете бутона [ MENU ] и задръжте за 10 секунди.
Забрани: За да отключите управлението на екранното меню,
натиснете бутона МЕНЮ [ MENU ] за повече 10 секунди.
Ако управлението на екранното меню е заключено,

Brightness и Contrast могат да се настройват. Наличен е Eye
Saver Mode. INFORMATION може да се преглежда.

Функцията Eye Saver Mode може да се използва чрез
натискане на бутона [
]. (Функцията Eye Saver Mode е
достъпна дори когато управлението на екранното меню
(OSD) е заключено.)
Натиснете [
], за да активирате или дезактивирате Eye Saver Mode.
Елементите по-долу не са налични, ако функцията Eye Saver Mode е налична.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Подготовка
23
1
Подготовка
Икони
Описание
Преминавате в по-горно или по-долно меню или настройвате
стойността за опция от OSD менюто.
Използвайте този бутон, за да контролирате яркостта, контраста и
рязкостта на екрана.
Потвърждаване на избор на меню.
Натискането на бутона [
], когато OSD менюто не е изведено,
ще промени входния източник (Analog/DVI). Ако включите
устройството или смените входния източник, като натиснете бутона
[
], в горния ляв край на екрана ще се появи съобщение,
онагледяващо сменения входен източник.
Тази функция не е налична за продукти само с аналогов
интерфейс.
Натиснете бутона [AUTO], за да регулирате настройките на екрана
автоматично.
AUTO

Смяна на разделителната способност в Свойства на
дисплея ще активира функцията Auto Adjustment.

Тази функция е налична само в Analog режим.
Включва или изключва екрана.
Ръководство за
клавиатура
Когато бъде натиснат бутона за управление на продукта,
ръководството за клавиатурата ще се изведе преди екранното
меню да се отвори. (Ръководството показва функцията на
натиснатия бутон.)
За достъп до екранното меню, когато ръководството е изведено,
натиснете отново съответния бутон.
Ръководството за клавишите може да е различно в зависимост от
функцията или модела на продукта. Разгледайте вашия модел.
1 Подготовка
24
1
Подготовка
1.2.2 Преди бутони (S**E450B*, S**E650B*)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Икони
Описание

Отваряте или затваряте менюто на екранния дисплей (OSD) или
се връщате на последно използваното меню.

Заключване на екранното меню: Поддържате текущите
настройки или заключвате OSD управлението с цел да
предотвратите извършване на неволни промени в настройките.
Разреши: За да заключите управлението на екранното меню
(OSD), натиснете бутона [ MENU ] и задръжте за 10 секунди.
Забрани: За да отключите управлението на екранното меню,
MENU
натиснете бутона МЕНЮ [ MENU ] за повече 10 секунди.
Ако управлението на екранното меню е заключено,

Brightness и Contrast могат да се настройват. Наличен е Eye
Saver Mode. INFORMATION може да се преглежда.

Функцията Eye Saver Mode може да се използва чрез
натискане на бутона [
]. (Функцията Eye Saver Mode е
достъпна дори когато управлението на екранното меню
(OSD) е заключено.)
Натиснете [
], за да активирате или дезактивирате Eye Saver
Mode.
Елементите по-долу не са налични, ако функцията Eye Saver Mode
е налична.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Подготовка
25
1
Подготовка
Икони
Описание
Преминавате в по-горно или по-долно меню или настройвате
стойността за опция от OSD менюто.
Използвайте този бутон, за да контролирате яркостта, контраста и
рязкостта на екрана.
Потвърждаване на избор на меню.
Натискането на бутона [
], когато OSD менюто не е изведено,
ще промени входния източник (Analog/DVI). Ако включите
устройството или смените входния източник, като натиснете бутона
[
], в горния ляв край на екрана ще се появи съобщение,
онагледяващо сменения входен източник.
Тази функция не е налична за продукти само с аналогов
интерфейс.
Натиснете бутона [AUTO], за да регулирате настройките на екрана
автоматично.
AUTO

Смяна на разделителната способност в Свойства на
дисплея ще активира функцията Auto Adjustment.

Тази функция е налична само в Analog режим.
Включва или изключва екрана.
Ръководство за
клавиатура
Когато бъде натиснат бутона за управление на продукта,
ръководството за клавиатурата ще се изведе преди екранното
меню да се отвори. (Ръководството показва функцията на
натиснатия бутон.)
За достъп до екранното меню, когато ръководството е изведено,
натиснете отново съответния бутон.
Ръководството за клавишите може да е различно в зависимост от
функцията или модела на продукта. Разгледайте вашия модел.
1 Подготовка
26
1
Подготовка
1.2.3 Преди бутони (S**E450M*)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
MENU
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Икони
Описание

Отваряте или затваряте менюто на екранния дисплей (OSD) или
се връщате на последно използваното меню.

Заключване на екранното меню: Поддържате текущите
настройки или заключвате OSD управлението с цел да
предотвратите извършване на неволни промени в настройките.
Разреши: За да заключите управлението на екранното меню
(OSD), натиснете бутона [ MENU ] и задръжте за 10 секунди.
Забрани: За да отключите управлението на екранното меню,
MENU
натиснете бутона МЕНЮ [ MENU ] за повече 10 секунди.
Ако управлението на екранното меню е заключено,

Brightness и Contrast могат да се настройват. Наличен е Eye
Saver Mode. INFORMATION може да се преглежда.

Функцията Eye Saver Mode може да се използва чрез
натискане на бутона [
]. (Функцията Eye Saver Mode е
достъпна дори когато управлението на екранното меню
(OSD) е заключено.)
Натиснете [
], за да активирате или дезактивирате Eye Saver
Mode.
Елементите по-долу не са налични, ако функцията Eye Saver Mode
е налична.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Подготовка
27
1
Подготовка
Икони
Описание
Преминавате в по-горно или по-долно меню или настройвате
стойността за опция от OSD менюто.
Използвайте този бутон, за да контролирате яркостта и контраста
на екрана.
Опцията Volume може да бъде настроена, ако към [IN] порта е
свързан кабел.
Потвърждаване на избор на меню.
Натискането на бутона [
], когато OSD менюто не е изведено,
ще промени входния източник (Analog/DVI). Ако включите
устройството или смените входния източник, като натиснете бутона
[
], в горния ляв край на екрана ще се появи съобщение,
онагледяващо сменения входен източник.
Тази функция не е налична за продукти само с аналогов
интерфейс.
Натиснете бутона [AUTO], за да регулирате настройките на екрана
автоматично.
AUTO

Смяна на разделителната способност в Свойства на
дисплея ще активира функцията Auto Adjustment.

Тази функция е налична само в Analog режим.
Включва или изключва екрана.
Ръководство за
клавиатура
Когато бъде натиснат бутона за управление на продукта,
ръководството за клавиатурата ще се изведе преди екранното
меню да се отвори. (Ръководството показва функцията на
натиснатия бутон.)
За достъп до екранното меню, когато ръководството е изведено,
натиснете отново съответния бутон.
Ръководството за клавишите може да е различно в зависимост от
функцията или модела на продукта. Разгледайте вашия модел.
1 Подготовка
28
1
Подготовка
1.2.4 Преди бутони (S**E450D*)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
MENU
EYE
SAVER
MENU
SOURCE
AUTO
EYE
SAVER
SOURCE
AUTO
Икони
Описание

Отваряте или затваряте менюто на екранния дисплей (OSD) или
се връщате на последно използваното меню.

Заключване на екранното меню: Поддържате текущите
настройки или заключвате OSD управлението с цел да
предотвратите извършване на неволни промени в настройките.
Разреши: За да заключите управлението на екранното меню
(OSD), натиснете бутона [ MENU ] и задръжте за 10 секунди.
Забрани: За да отключите управлението на екранното меню,
MENU
натиснете бутона МЕНЮ [ MENU ] за повече 10 секунди.
Ако управлението на екранното меню е заключено,

Brightness и Contrast могат да се настройват. Наличен е Eye
Saver Mode. INFORMATION може да се преглежда.

Функцията Eye Saver Mode може да се използва чрез
натискане на бутона [
]. (Функцията Eye Saver Mode е
достъпна дори когато управлението на екранното меню
(OSD) е заключено.)
Натиснете [
], за да активирате или дезактивирате Eye Saver
Mode.
Елементите по-долу не са налични, ако функцията Eye Saver Mode
е налична.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Smart Eco Saving
1 Подготовка
29
1
Подготовка
Икони
Описание
Преминавате в по-горно или по-долно меню или настройвате
стойността за опция от OSD менюто.
Използвайте този бутон, за да контролирате яркостта, контраста и
рязкостта на екрана.
Потвърждаване на избор на меню.
Натискането на бутона [
], когато OSD менюто не е изведено,
ще промени входния източник (Analog/DVI/DisplayPort). Ако
включите устройството или смените входния източник, като
натиснете бутона [
], в горния ляв край на екрана ще се появи
съобщение, онагледяващо сменения входен източник.
Тази функция не е налична за продукти само с аналогов
интерфейс.
Натиснете бутона [AUTO], за да регулирате настройките на екрана
автоматично.
AUTO

Смяна на разделителната способност в Свойства на
дисплея ще активира функцията Auto Adjustment.

Тази функция е налична само в Analog режим.
Включва или изключва екрана.
Когато бъде натиснат бутона за управление на продукта,
ръководството за клавиатурата ще се изведе преди екранното
меню да се отвори. (Ръководството показва функцията на
натиснатия бутон.)
Ръководство за
клавиатура
За достъп до екранното меню, когато ръководството е изведено,
натиснете отново съответния бутон.
Ръководството за клавишите може да е различно в зависимост от
функцията или модела на продукта.
Разгледайте вашия модел.
1 Подготовка
30
1
Подготовка
1.2.5 Обратна страна (Серия SE200)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Порт
Описание
Свържете към компютър с DVI кабел
Терминалът [DVI IN] се предоставя само за цифрови (DVI)
модели.
Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
Свържете към външно устройство.
Свържете захранващия кабел на вашия монитор към [POWER
IN] извода на гърба на монитора.
1 Подготовка
31
1
Подготовка
1.2.6 Обратна страна (S**E450B*, S**E650B*)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
DVI IN
DVI IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
RGB IN
Порт
Описание
Свържете към компютър с DVI кабел
Терминалът [DVI IN] се предоставя само за цифрови (DVI)
модели.
Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
Свържете към външно устройство.
Свържете захранващия кабел на вашия монитор към [POWER
IN] извода на гърба на монитора.
1 Подготовка
32
1
Подготовка
1.2.7 Обратна страна (S**E450M*)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
DVI IN
RGB IN
POWER IN
AUDIO IN/OUT
AUDIO IN/OUT
DVI IN
RGB IN
POWER IN
OUT
IN
Порт
Описание
Свържете към компютър с DVI кабел
Терминалът [DVI IN] се предоставя само за цифрови (DVI)
модели.
Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
Свързвате се с устройство с аудио изход, например слушалки.
OUT
Приложимо за модели само с високоговорители.
Свържете се с аудио входен източник с помощта на аудио
кабел.
IN
Приложимо за модели само с високоговорители.
Свържете към външно устройство.
Свържете захранващия кабел на вашия монитор към [POWER
IN] извода на гърба на монитора.
1 Подготовка
33
1
Подготовка
1.2.8 Обратна страна (S**E450D*)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
DP IN
DP IN
DP IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
RGB IN
DVI IN
POWER IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
Порт
DP IN
DVI IN
POWER IN
RGB IN
Описание
Свързва се към компютър с DP кабел.
Свържете към компютър с DVI кабел
Терминалът [DVI IN] се предоставя само за цифрови (DVI)
модели.
Свързвате се с компютър чрез D-SUB кабела.
Свързва се към компютър чрез USB кабел.
Този порт може да се свърже само с компютър.
Приложим към модели със стойка, които имат само USB
портове.
Свържете към външно устройство.
Свържете захранващия кабел на вашия монитор към [POWER
IN] извода на гърба на монитора.
1 Подготовка
34
1
Подготовка
1.2.9 Изглед от дясната страна (S**E450D*)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
Порт
Описание
Свързва се към изходно устройство чрез USB кабел.
Приложим към модели със стойка, които имат само USB
портове.
1 Подготовка
35
1
1.3
Подготовка
Инсталиране
1.3.1 Прикрепяне на стойката (Серия SE200)
Преди да сглобите уреда, поставете уреда долу върху плоска и стабилна повърхност, така че
екранът да сочи надолу.
Поставете съединителя за
стойката в стойката в
посоката, показана на
фигурата.
Проверете дали съединителят
за стойката е свързан здраво.
Завъртете винта за свързване
в долната част на стойката
докрай, така че той да е
напълно фиксиран.
Поставете мека кърпа върху
масата, за да предпазите
уреда и го поставете върху
кърпата, така че предната част
на уреда да сочи надолу.
Дръжте основното тяло на
продукта с ръката си, както е
показано на фигурата.
- Внимание
Не преобръщайте уреда
наобратно, като го държите
Натиснете сглобената стойка в само за стойката.
основното тяло по посока на
стрелката, както е показано на
фигурата.
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
1 Подготовка
36
1
Подготовка
1.3.2 Прикрепяне на стойката (Серия SE450, SE650)
Поставете предпазен плат или Не изваждайте фиксиращия
Поставете основата на
възглавница върху равна
щифт, докато не приключите с стойката в стойката в
повърхност. След това
прикрепянето на стойката.
посоката на стрелката.
поставете продукта с лицето
надолу върху плата или
възглавницата.
Затегнете здраво винта (като
използвате отвертка или
монета) в долната част на
основата на стойката.
След като монтирате стойката, Сега може да извадите
изправете продукта.
фиксиращия щифт и да
регулирате стойката.
- Внимание
Не преобръщайте уреда
наобратно, като го държите
само за стойката.

Разглобете в обратна посока на сглобяването.

Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
1 Подготовка
37
1
Подготовка
1.3.3 Премахване на стойката (Серия SE200)
Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.
Поставете мека кърпа върху масата, за да предпазите
уреда и го поставете върху кърпата, така че предната част
на уреда да сочи надолу.
Докато държите шията на стойката с едната ръка, леко
ударете с другата свита в юмрук ръка върху горната част
на основата на стойката по посока на стрелката, за да
разкачите основата на стойката.
Завъртете винта за свързване в долната част на стойката,
за да ги отделите.
Извадете съединителя за стойката от стойката чрез
дърпане в посоката на стрелката, както е показано на
фигурата.
1 Подготовка
38
1
Подготовка
1.3.4 Настройка на наклона на устройството (Серия SE200)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
-1° (-
2°/+
1°) -
20°
(0°/+
2°)

Можете да настроите наклона на монитора.

Дръжте долната част на продукта и внимателно регулирайте наклона.
1 Подготовка
39
1
Подготовка
1.3.5 Регулиране на наклона и височината на продукта (Серия SE450,
SE650)
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
19"-24"
27"
4
23"-27" / 21,5", 22"
0 (± 5 mm) 100 mm (± 5 mm)
0 (± 5 mm) 130 mm (± 5 mm)

За да регулирате височината, отстранете фиксиращия щифт.

Наклонът и височината на продукта може да се регулират.

Задръжте устройството горе в средната му част и регулирайте внимателно височината.
1 Подготовка
40
1
Подготовка
1.3.6 Завъртане на монитора (Серия SE450, SE650)
Можете да завъртате монитора, както е показано по-долу.
1
2
3
4
5
6

Уверете се, че сте издърпали стойката докрай, преди да завъртите монитора.

Ако завъртите монитора, без да сте издърпали докрай стойката, ъгълът на монитора може
да удари пода и да се повреди.

Не завъртайте монитора обратно на часовниковата стрелка. Мониторът може да се
повреди.
1 Подготовка
41
1
Подготовка
1.3.7 Монтиране на стенна конзола или настолна стойка
Преди монтиране
Изключете продукта и извадете захранващия кабел от контакта.
Серия SE200
Поставете предпазен плат или възглавница
върху равна повърхност. След това поставете
продукта с лицето надолу върху плата или
възглавницата.
Дръжте основното тяло на продукта с ръката
си, както е показано на фигурата.
Дръпнете стойката в посоката на стрелката,
както е показано на фигурата, за да ги
отделите.
Серия SE450, SE650
Поставете предпазен плат или Премахнете винтовете от
възглавница върху равна
задната част на продукта.
повърхност. След това
поставете продукта с лицето
надолу върху плата или
възглавницата.
Повдигнете и отделете
стойката.
1 Подготовка
42
1
Подготовка
Монтиране на стенна конзола или настолна стойка (Серия SE200)
2
1
A
3
4
B
A Монтирайте стенната конзола или настолна стойка тук
B Конзола (продава се отделно)
Подравнете жлебовете и затегнете здраво винтовете на конзолата на продукта със съответните
части на стенната конзола или настолната стойка, която искате да прикрепите.
Забележки

Използване на отвертка с по-голяма дължина от стандартната може да повреди
вътрешните части на продукта.

Дължината на винтовете за стенна конзола, която не отговаря на стандартите VESA, може
да е различна, в зависимост от спецификациите.

Не използвайте винтове, който не отговарят на стандартите VESA. Не монтирайте стенната
конзола или настолна стойка, като използвате прекомерна сила. Продуктът може да се
повреди или да падне и да нарани някого. Samsung не е отговорен за никакви повреди или
наранявания, причинени от използване на неподходящи винтове или от монтиране на
стенна конзола или настолна стойка с прекомерна сила.

Samsung не носи отговорност за никакви повреди на продукта или наранявания на лица,
причинени от използване на стенна конзола, различна от посочената, или от опит да
монтирате сами стенната конзола.

За да монтирате продукта на стена, трябва да закупите конзола за монтиране на стена,
която позволява монтиране поне на 10 cm от повърхността на стената.

Уверете се, че използвате стенна конзола, която отговаря на стандартите.
1 Подготовка
43
1
Подготовка
Монтиране на стенна конзола или настолна стойка (Серия SE450, SE650)
2
1
A
3
4
BB
A Монтирайте стенната конзола или настолна стойка тук
B Конзола (продава се отделно)
Подравнете жлебовете и затегнете здраво винтовете на конзолата на продукта със съответните
части на стенната конзола или настолната стойка, която искате да прикрепите.
Забележки

Използване на отвертка с по-голяма дължина от стандартната може да повреди
вътрешните части на продукта.

Дължината на винтовете за стенна конзола, която не отговаря на стандартите VESA, може
да е различна, в зависимост от спецификациите.

Не използвайте винтове, който не отговарят на стандартите VESA. Не монтирайте стенната
конзола или настолна стойка, като използвате прекомерна сила. Продуктът може да се
повреди или да падне и да нарани някого. Samsung не е отговорен за никакви повреди или
наранявания, причинени от използване на неподходящи винтове или от монтиране на
стенна конзола или настолна стойка с прекомерна сила.

Samsung не носи отговорност за никакви повреди на продукта или наранявания на лица,
причинени от използване на стенна конзола, различна от посочената, или от опит да
монтирате сами стенната конзола.

За да монтирате продукта на стена, трябва да закупите конзола за монтиране на стена,
която позволява монтиране поне на 10 cm от повърхността на стената.

Уверете се, че използвате стенна конзола, която отговаря на стандартите.

За да монтирате монитора с помощта на стенна конзола, свалете стойката от монитора.
1 Подготовка
44
1
Подготовка
1.3.8 Заключване против кражба
Заключването против кражба позволява да използвате продукта безопасно дори на обществени
места. Формата и методът на заключващото устройство зависят от производителя. За
подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за
заключване против кражба. Устройството за заключване се продава отделно.
Серия SE200
DVI IN
RGB IN
POWER IN
Серия SE450, SE650
Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното изображение.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри качеството.
За заключване на устройство против кражба:
1
Фиксирайте кабела на вашето устройство за заключване против кражба към тежък предмет,
например бюро.
2
3
Прокарайте единия край на кабела през примката на другия край.
4
Заключете устройството против кражба.
Поставете заключващото устройство в слота за заключване против кражба на гърба на
продукта.

Заключващото устройство против кражба трябва да се закупи отделно.

За подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за
заключване против кражба.

Заключващи устройства против кражба могат да се закупят от магазини за електроника
или онлайн.
1 Подготовка
45
2
2.1
Свързване и използване на външно
устройство
Преди свързване
2.1.1 Основни проверки преди свързване

Преди да свържете външно устройство, прочетете ръководството за потребителя за това
устройство.
Броят и разположението на портовете на външните устройства може да са различни за
различните устройства.

Не свързвайте захранващия кабел, докато не се завършат всички връзки.
Свързването на захранващия кабел по време на свързване на външните устройства може да
повреди продукта.

Проверете типовете на портовете отзад на продукта, който искате да свържете.
2 Свързване и използване на външно устройство
46
2
2.2
Свързване и използване на външно
устройство
Свързване и използване на компютър
2.2.1 Свързване към компютър

Изберете метод на свързване, подходящ за вашия компютър.

Частите за свързване може да са различни за различните продукти.

Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.
Свързване чрез D-SUB кабела (аналогов тип)
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели. Преди да
включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.
Серия SE200
RGB IN
DVI IN
A
B
A
B
RGB IN
RGB IN
DVI IN
RGB IN
2 Свързване и използване на външно устройство
47
2
Свързване и използване на външно
устройство
Серия SE450, SE650
RGB IN
DVI IN
RGB
A
B
A
B
IN
RGB IN
DVI IN
1
RGB
IN
Свържете D-SUB кабел между порта [RGB IN] отзад на продукта и порта RGB на компютъра.
Свържете A към порта [RGB IN] на продукта и след това свържете B към порта RGB на
компютъра.
2
Натиснете [
], за да промените входния източник на Analog.
Тази функция не е налична за продукти само с аналогов интерфейс.
2 Свързване и използване на външно устройство
48
2
Свързване и използване на външно
устройство
Свързване с DVI кабел
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели. Преди да
включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.
Серия SE200
DVI IN
DVI IN
A
B
A
B
A
B
A
B
RGB IN
DVI IN
DVI IN
RGB IN
Серия SE450, SE650
DVI IN
DVI IN
RGB
IN
DVI IN
DVI IN
1
RGB
IN
Свържете DVI кабел към порта [DVI IN] отзад на продукта и порта DVI на компютъра.
Свържете A към порта [DVI IN] на продукта и след това свържете B към порта DVI на
компютъра.
2
Натиснете [
], за да промените входния източник на DVI.
Терминалът [DVI IN] се предоставя само за цифрови (DVI) модели.
2 Свързване и използване на външно устройство
49
2
Свързване и използване на външно
устройство
Свързване с DVI-HDMI кабел
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели. Преди да
включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.
Серия SE200
DVI IN
DVI IN
RGB IN
Серия SE450, SE650
DVI IN
DVI IN
1
2
RGB IN
Свържете HDMI-DVI кабела към [DVI IN] порта отзад на продукта и HDMI порта на компютъра.
Натиснете [
], за да промените входния източник на DVI.
Терминалът [DVI IN] се предоставя само за цифрови (DVI) модели.
2 Свързване и използване на външно устройство
50
2
Свързване и използване на външно
устройство
Свързване с DP кабел
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното
устройство.
S**E450D*
DP IN
DP IN
RGB
IN
DVI IN
1
2
Свържете DP кабел към порта [DP IN] отзад на продукта и порта DP на компютъра.
Натиснете [
], за да промените входния източник на DisplayPort.
Свързване към слушалки или високоговорители
Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели. Преди да
включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.
S**E450M*
IN
RGB
IN
DVI IN
OUT
1
Свържете устройство за извеждане на звук, например слушалки или високоговорители, към
[ OUT ] порта на продукта.
Приложимо за модели само с високоговорители.
2
Свържете устройство за аудиовход, например компютър, към [ IN ] порта на продукта.
Приложимо за модели само с високоговорители.
2 Свързване и използване на външно устройство
51
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.2 Свързване на захранването


Частите за свързване може да са различни за различните продукти.

Външният вид може да е различен в зависимост от продукта.
За да използвате продукта, свържете захранващия кабел към контакт и към порта [POWER
IN] на продукта.
Серия SE200
POWER IN
DVI IN
RGB IN
Серия SE450, SE650
POWER IN
DVI IN
RGB
IN
Входящото напрежение се променя автоматично.
2 Свързване и използване на външно устройство
52
2
Свързване и използване на външно
устройство
Свързване на USB (Модели S**E450D*)
[

Приложим към модели със стойка, които имат само USB портове.

Можете да използвате USB устройство, като например мишка, клавиатура, устройство с
памет или външен твърд диск, като ги свържете директно към [
] порта на монитора. Не
е нужно да го свързвате към компютъра. Външен твърд диск за съхранение на данни с
голям обем изисква външно електрозахранване, затова не забравяйте да го свържете към
източник на захранване.
]USB port (USB портът) на монитора поддържа високоскоростно сертифицирано USB 2.0.
Високо­скоростен
Пълноскоростен
Нискоскоростен
Скорост на данни
480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Консумирана
мощност
2,5 W
(макс, за порт)
2,5 W
(макс, за порт)
2,5 W
(макс, за порт)
DVI IN
1
RGB
IN
DP IN
Свържете [
] порта на монитора и USB порта на компютъра с USB кабела.

За да използвате [
] порта, трябва да свържете UP (Входящ кабел) към компютъра.

Използвайте само USB кабела, приложен към този монитор, за да свързвате [
порта на монитора и USB порта на компютъра.
B
]
B
USB
A
A
2 Свързване и използване на външно устройство
53
2
Свързване и използване на външно
устройство
2
3
Свържете порта [
] на USB монитора и USB устройството с USB кабела.
Процедурите за използване са същите както тези при използване на външно устройство при
свързване с компютъра.

Можете да свържете и използвате клавиатура и мишка.

Можете също да изпълнявате файл от медийно устройство. (Примери на медийни
устройства: MP3, цифрова камера и др.)
Можете да изпълнявате, копирате или изтривате файлове от устройството за

съхранение. (Примери на устройства за съхранение: външна памет, карта с памет, четец
за памет, MP3 плейър с твърд диск и др.)
Можете да използвате и други USB устройства, които могат да се свързват с компютър.


Когато свързвате устройство към [
подходящ за устройството.
] порта на монитора, го направете с кабел, който е

За закупуване на кабела и външни устройства се допитайте до сервиза на съответния
продукт.

Фирмата не носи отговорност за проблеми или повреди на външно устройство,
предизвикани от използването на неодобрен кабел за свързването.

Някои продукти не отговарят на USB стандарта и това може да предизвика повреда в
устройството.

Ако устройството се повреди, дори и ако е свързано с компютъра, се обърнете към
сервиза на устройството/компютъра.
2 Свързване и използване на външно устройство
54
2
Свързване и използване на външно
устройство
Промяна на звуковите настройки в Windows (Модели S**E450M*)
Контролен панел
→ Aудио → Тонколони → Настройки на високоговорители
1
2
3
4
2 Свързване и използване на външно устройство
55
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.3 Инсталиране на драйвер
1

Може да зададете оптималната разделително способност и честота за този продукт, като
инсталирате съответните драйвери.

В компактдиска, предоставен с продукта, има инсталационен драйвер.

Ако предоставеният файл е повреден, постете уеб сайта на Samsung
(http://www.samsung.com) и изтеглете файла.
Поставете компактдиска с ръководството за потребителя, предоставен с продукта, в CDROM устройството.
2
3
4
Щракнете върху "Windows Driver".
5
Отидете на Свойства на дисплея и проверете дали са подходящи разделителната способност
Следвайте инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.
Изберете модела на вашия продукт от списъка с модели.
и честотата на опресняване.
Вж. ръководството за вашата ОС Windows за още подробности.
2 Свързване и използване на външно устройство
56
2
Свързване и използване на външно
устройство
2.2.4 Настройване на оптимална резолюция
Ако включвате устройството за първи път след като сте го купили, ще се появи съобщение във
връзка с настройването на оптимална резолюция.
Изберете език на продукта и променете разделителната способност на своя компютър с
оптималната настройка.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
2.
AUTO
1
2
Натиснете [
], за да преминете до желания от вас език и изберете [
].
За да скриете информационното съобщение, натиснете MENU ].

Ако не сте избрали оптималната резолюция, съобщението ще се появи до три пъти в
рамките на установеното време, дори когато устройството се изключи и включи отново.

Оптималната резолюция може да се изберете и от контролния панел на компютъра.
2 Свързване и използване на външно устройство
57
3
Настройка на екрана
Осигурено е подробно описание на всяка функция. Вижте своя продукт за подробности.
Конфигуриране на настройките на екрана, например яркостта.
3.1
Brightness
Регулира общата яркост на картината. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще накара снимката да изглежда по-ярка.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Dynamic Contrast.

Това меню не е налично, когато е настроена опцията Smart Eco Saving.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Eye Saver Mode.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.1.1 Конфигуриране на Brightness
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
Натиснете [
], за да преминете на Brightness и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
100
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Brightness
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
100
Contrast
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
PICTURE
Настройте Brightness чрез бутона [
75
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
AUTO
].
3 Настройка на екрана
58
3
3.2
Настройка на екрана
Contrast
Регулиране на контраста между обекта и фона. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще увеличи контраста, с което обектите изглеждат по-ясно.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Game Mode.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.2.1 Конфигуриране на Contrast
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Contrast и натиснете [
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
100
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Contrast
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
MAGIC Angle
AUTO
4
PICTURE
Настройте Contrast чрез бутона [
75
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
AUTO
].
3 Настройка на екрана
59
3
3.3
Настройка на екрана
Sharpness
Прави контурите на обекта да изглеждат по-ясни или по-размазани. (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще накара контурите на обекта да изглеждат по-ясни.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Това меню не е достъпно, когато MAGIC
Upscale е в режим Mode1 или Mode2.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Game Mode.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.3.1 Конфигуриране на Sharpness
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
Натиснете [
], за да преминете на Sharpness и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
100
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Brightness
Contrast
100
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Off
Game Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
Настройте Sharpness чрез бутона [
75
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
AUTO
AUTO
4
PICTURE
].
3 Настройка на екрана
60
3
3.4
Настройка на екрана
Eye Saver Mode
Настроен към оптимално качество на картината, подходящо за отмора на очите.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content“ е сертифициране за продукти, които отговарят на
изискванията за по-ниски нива на синята светлина. Когато Eye Saver Mode е с настройка „On“,
синята светлина при дължина на вълната около 400 nm ще намалее и ще предостави оптимално
качество на картината, необходимо за отмора на очите. Същевременно нивото на синята
светлина е по-ниско от това в настройките по подразбиране, то е тествано от TÜV Rheinland и
сертифицирано като отговарящо на изискванията на стандартите за „Low Blue Light Content“ на
TÜV Rheinland.
Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте
вашия модел.
3.4.1 Конфигуриране на Eye Saver Mode
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Eye Saver Mode и натиснете [
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
100
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
Off
Eye Saver Mode
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
On
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
100
75
60
Off
Off
Off
On
Custom
SAMSUNG
Off
Off
MAGIC Angle
AUTO
4
5
Натиснете [
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
AUTO
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана
61
3
3.5
Настройка на екрана
Game Mode
Конфигурирайте настройките на екрана на продукта за игрови режим. Използвайте тази
функция, когато играете игри на компютър или когато е свързана игрова конзола от рода на
PlayStation™ или Xbox™.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Eye Saver Mode или Smart Eco Saving.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.5.1 Конфигуриране на Game Mode
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Game Mode и натиснете[
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
100
Optimizes image
settings for playing
games.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
Sharpness
60
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Game Mode
Custom
Off
75
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Custom
AUTO
4
5
Натиснете [
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
AUTO
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.

Когато мониторът се изключи, влезе в режим на пестене на енергия или смени източниците
на входен сигнал, Game Mode се настройва към Off дори ако е с настройка On.

Ако искате Game Mode да е активиран постоянно, изберете Always On.
3 Настройка на екрана
62
3
3.6
Настройка на екрана
SAMSUNG MAGIC Bright
Това меню осигурява оптимално качество на картината, подходящо за условията, при които ще
се използва устройството.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Smart Eco Saving.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Game Mode.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Eye Saver Mode.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато е активна опцията MAGIC
Angle.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
Можете да настроите яркостта така, че да отговаря на предпочитанията ви.
3.6.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Bright
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
] от устройството.
Натиснете [
SAMSUNG
], за да преминете на MAGIC
Bright и изберете [
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Custom
Eye Saver Mode
Web mode
Game Mode
Standard
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
50
Eye Saver Mode
50
Game Mode
60
Custom
Custom
50
Standard
Off
50
2200
SAMSUNG
Cinema
0
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Off
2200
AUTO


Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
AUTO
Custom: Персонализирате контраста и яркостта съобразно необходимостта.
Web mode: Снабдете се с най-добрия екран за редактиране на документи и сърфиране
в интернет без проблема на тесния зрителен ъгъл. (S19E200NY, S22E200NY)

Standard : Получавате качество на картината, подходящо за редактиране на документи
или използване на интернет.

Cinema: Получавате яркостта и остротата на телевизионните приемници, подходящи за
гледане на видео и DVD съдържание.

Dynamic Contrast: Получаавате балансирана яркост чрез автоматична настройка на
контраста.
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана
63
3
3.7
Настройка на екрана
SAMSUNG MAGIC Angle (С изключение на S19E200NY/
S22E200NY / S24E650BW)
SAMSUNG
MAGICAngle
ви позволява да конфигурирате настройките с цел да получите оптимално качество
на картината съобразно вашия зрителен ъгъл.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Game Mode или Eye Saver Mode.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
Можете да настроите ъгъла така, че да отговаря на предпочитанията ви.
3.7.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Angle
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
] от устройството.
Натиснете [
SAMSUNG
], за да преминете на MAGIC
Angle и натиснете [
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
100
Brightness
Select an angle that
best suits your
viewing position.
75
Contrast
off
60
Lean Back ModeCustom
1 50
Sharpness
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Lean Back Mode 2 Off
50
Standing Mode
Off
2200
SAMSUNG
Side Mode
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Wide
0
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Изберете тази опция, за да гледате пред самото устройство.

Off

Lean Back Mode 1
② : Изберете тази опция, за да гледате от място, малко по-ниско от
нивото на устройството.

Lean Back Mode 2
③ : Изберете тази опция, за да гледате от място, по-ниско от това в
режим Lean Back Mode 1.

Standing Mode
④ : Изберете тази опция, за да гледате от място, по-високо от нивото на устройството.
3 Настройка на екрана
64
3
Настройка на екрана
4
5
⑤ : Изберете тази опция, за да гледате и от двете страни на устройството.

Side Mode

Group View: Изберете тази опция, ако повече от един зрител гледат от позиции

Custom: Lean Back Mode 1 ще се приложи по подразбиране, ако сте избрали опцията Custom.
Натиснете [
①, ④ и ⑤.
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана
65
3
3.8
Настройка на екрана
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Функцията MAGIC
Upscale може да оптимизира слоевете на детайлите в картината и наситеността
на картината.

Функцията има по-видим ефект при картина с ниска разделителна способност.

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Game Mode.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.8.1 Конфигуриране на SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете [
] от устройството.
Натиснете [
SAMSUNG
], за да преминете на MAGIC
Upscale и натиснете [
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
100
Brightness
Enhance picture
detail and vividness.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
off
Contrast
75
Image Size
Mode1
Sharpness
60
H-Position
Mode2
Custom
50
V-Position
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
off
Mode1
Mode2
Off
50
Coarse
Off
2200
Enhance picture
detail and vividness.
2200
Fine
0
Wide
0
AUTO
AUTO
В сравнение с Mode1,Mode2 има по-силен ефект.
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [
].
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана
66
3
3.9
Настройка на екрана
Image Size (С изключение на S19E200BR / S19E450BR
/ S19E450MR)
Промяна на размера на картината.
Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте
вашия модел.
3.9.1 Смяна на Image Size
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Image Size и натиснете [
] от устройството. Ще
се появи следният екран.
В режим PC
PICTURE
Image Size
Auto
H-Position
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
Coarse
2200
Fine
PICTURE
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
H-Position
Wide
V-Position
0
Coarse
2200
Fine
0
AUTO

Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
AUTO
Auto: Картината се извежда, отчитайки съотношението на контраста при входния
източник.

Wide Картината се извежда на цял екран, независимо от съотношението на контраста
при входния източник.
В режим AV
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
V-Position
4:3
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
Screen Fit
V-Position
Coarse
Coarse
Fine
Fine
4:3
Wide
Screen Fit
AUTO

Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
AUTO
4:3: картината се извежда със съотношение на контраста 4:3. Стойността е подходяща
за видеоклипове и стандартни програми.

16:9: картината се извежда със съотношение на контраста 16:9.
3 Настройка на екрана
67
3
Настройка на екрана

Screen Fit: Картината се извежда с първоначално зададеното съотношение на
контраста, без да се отрязва.

Wide Картината се извежда на цял екран, независимо от съотношението на контраста
при входния източник. (S19E200NW, S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW,
S19E450MW, S22E450BW, S22E450MW, S22E450DW)
Можете да смените размера на екрана, когато са удовлетворени следните условия.
4
5

Има свързано цифрово изходящо устройство чрез DVI/DP кабела.

Входящият сигнал е 480p, 576p, 720p или 1080p и мониторът може да извежда
картина нормално (не всеки модел може да поддържа всички тези сигнали).

Това може да бъде задавано, когато външният вход е свързан чрез DVI и PC/AV Mode
е зададен на AV.
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана
68
3
Настройка на екрана
3.10 Response Time (S24E650BW)
Ускорявате времето за реакция на панела, за да направите видео сигнала по-жив и естествен.

Най-добре е да настроите опцията Response Time на Standard или Faster в случаите,
когато не гледате филм.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.10.1 Конфигуриране на Response Time
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете [
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Response Time и натиснете [
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to
make video appear
more vivid and
natural.
Image Size
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
0
AUTO
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете [
].
Избраната опция ще се приложи.
3 Настройка на екрана
69
3
Настройка на екрана
3.11 H-Position и V-Position
H-Position: Премествате екрана вляво или вдясно.
V-Position: Премествате екрана нагоре или надолу.

Менюто е достъпно в режим Analog.

Това меню е достъпно само когато за Image Size е зададена настройка Screen Fit в режим
AV. Когато входящият сигнал е 480P или 576P или 720P или 1080P в режим AV и мониторът
може да извежда картина нормално, изберете Screen Fit, за да настроите хоризонталната
позиция в 0-6 нива.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.11.1 Конфигуриране на H-Position и V-Position
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
Натиснете [
], за да се преместите на H-Position или V-Position и след това натиснете
[
] от устройството.
]. Ще се появи следният екран.
PICTURE
Image Size
PICTURE
Wide
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
Wide
H-Position
50
V-Position
2200
50
Coarse
0
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
AUTO
PICTURE
SAMSUNG
Image Size
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
Fine
Off
MAGIC Upscale
H-Position
Coarse
50
50
2200
Fine
0
0
AUTO
4
Натиснете [
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Wide
Coarse
2200
Move the image
displayed on the
screen up or down.
AUTO
], за да конфигурирате H-Position или V-Position.
3 Настройка на екрана
70
3
Настройка на екрана
3.12 Coarse
Регулиране на честотата на екрана.

Налично е само в режим Analog.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.12.1 Регулиране на Coarse
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
Натиснете [
], за да преминете на Coarse и изберете [
] от устройството.
] от устройството. Ще се
появи следният екран.
PICTURE
Image Size
PICTURE
Wide
Adjust the screen
frequency.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
H-Position
50
Image Size
V-Position
50
H-Position
2200
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
0
Fine
AUTO
4
Настройте Coarse чрез бутона [
Off
Adjust the screen
frequency.
Wide
50
50
2200
0
AUTO
].
3 Настройка на екрана
71
3
Настройка на екрана
3.13 Fine
Правите фини настройки на екрана, за да получите жив образ.

Налично е само в режим Analog.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
3.13.1 Настройване на Fine
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на PICTURE и натиснете[
Натиснете [
], за да преминете на Fine и изберете [
] от устройството.
] от устройството. Ще се появи
следният екран.
PICTURE
Image Size
PICTURE
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
H-Position
50
V-Position
50
H-Position
2200
V-Position
Coarse
Fine
Coarse
0
Fine
AUTO
4
Настройте Fine чрез бутона [
Off
Wide
Fine-tune the
screen
to get a vivid
picture.
50
50
2200
0
AUTO
].
3 Настройка на екрана
72
4
4.1
Конфигуриране на нюанса
Осигурено е подробно описание на всяка функция, Вижте своя продукт за подробности,
SAMSUNG
Регулирайте нюансите на екрана, Това меню не е налично, когато опцията MAGIC
Bright е
настроена в режим Cinema или Web mode, Dynamic Contrast, Това меню не е налично,
когато е активна опцията Game Mode или Eye Saver Mode,
Red
Настройва червения цвят в образа, (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета,
4.1.1 Конфигуриране на Red
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
3
Натиснете [
], за да преминете на COLOR и изберете [
Натиснете [
], за да преминете на Red и натиснете[
] от устройството,
] от устройството,
Ще се появи следният екран,
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Настройте Red чрез бутона [
],
4 Конфигуриране на нюанса
73
4
4.2
Конфигуриране на нюанса
Green
Настройва зеления цвят в образа, (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета,
4.2.1 Конфигуриране на Green
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
3
Натиснете [
], за да преминете на COLOR и изберете [
Натиснете [
], за да преминете на Green и натиснете[
] от устройството,
] от устройството,
Ще се появи следният екран,
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Настройте Green чрез бутона [
],
4 Конфигуриране на нюанса
74
4
4.3
Конфигуриране на нюанса
Blue
Настройва синия цвят в образа, (Диапазон: 0~100)
По-високата стойност ще повиши наситеността на цвета,
4.3.1 Конфигуриране на Blue
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
3
Натиснете [
], за да преминете на COLOR и изберете [
Натиснете [
], за да преминете на Blue и натиснете[
] от устройството,
] от устройството,
Ще се появи следният екран,
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
Настройте Blue чрез бутона [
],
4 Конфигуриране на нюанса
75
4
4.4
Конфигуриране на нюанса
Color Tone
Регулира общия цвят на картината,
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато е активна опцията MAGIC
Angle,
4.4.1 Конфигуриране на настройките за Color Tone
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
3
Натиснете [
], за да преминете на COLOR и изберете [
] от устройството,
Натиснете [
], за да преминете до Color Tone и изберете [
] от устройството,
Ще се появи следният екран,
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Warm 2
AUTO
4
5

Cool 2: Настройвате топлината на цветовете да е по-ниска от Cool 1,

Cool 1: Настройвате топлината на цветовете да е по-ниска от Normal,

Normal: Извежда се стандартния тон на цветовете,

Warm 1: Настройвате топлината на цветовете да е по-висока от Normal,

Warm 2: Настройвате топлината на цветовете да е по-висока от Warm 1,

Custom: Персонализирате тона на цветовете,
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
],
Избраната опция ще се приложи,
4 Конфигуриране на нюанса
76
4
4.5
Конфигуриране на нюанса
Gamma
Регулиране на средния диапазон на яркостта (Gamma) за картината,
SAMSUNG
Това меню не е налично, когато е активна опцията MAGIC
Angle,
4.5.1 Конфигуриране на Gamma
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
3
Натиснете [
], за да преминете на COLOR и изберете [
] от устройството,
Натиснете [
], за да преминете на Gamma и натиснете [
] от устройството,
Ще се появи следният екран,
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
],
Избраната опция ще се приложи,
4 Конфигуриране на нюанса
77
5
Преоразмеряване или разместване на
екрана
Осигурено е подробно описание на всяка функция, Вижте своя продукт за подробности,
5.1
Language
Променя езика на менюто,

Промяната в настройките за езика ще се приложи само към екранното меню,

Тя няма да се приложи към други функции на вашия компютър,
5.1.1 Смяна на Language
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
Натиснете [
], за да преминете на MENU SETTINGS и натиснете [
] от
устройството,
3
Натиснете [
], за да преминете на Language и натиснете [
] от устройството,
Ще се появи следният екран,
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
AUTO
4
5
Натиснете [
], за да преминете до желания от вас език и изберете [
],
Избраната опция ще се приложи,
5 Преоразмеряване или разместване на екрана
78
5
5.2
Преоразмеряване или разместване на
екрана
Menu H-Position и Menu V-Position
Menu H-Position: Премествате позицията на менюто вляво или вдясно,
Menu V-Position: Премествате позицията на екрана нагоре или надолу,
5.2.1 Конфигуриране на Menu H-Position и Menu V-Position
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
Натиснете [
], за да преминете на MENU SETTINGS и натиснете [
] от
устройството,
3
Натиснете [
], за да се преместите на Menu H-Position или Menu V-Position и след това
натиснете [
],
Ще се появи следният екран,
MENU SETTINGS
Language
English
Move the menu
position to the left or
right.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
100
Menu H-Position
Menu V-Position
1
Menu V-Position
Display Time
Transparency
Display Time
20 sec
Transparency
On
English
100
1
20 sec
On
AUTO
4
Натиснете [
Move the menu
position up or down.
AUTO
], за да конфигурирате Menu H-Position или Menu V-Position,
5 Преоразмеряване или разместване на екрана
79
5
5.3
Преоразмеряване или разместване на
екрана
Display Time
Указвате менюто на екранния дисплей (OSD) автоматично да се скрива, ако това меню не се
използва за определен период от време,
Display Time може да служи за указване на момент, след който искате OSD менюто да се скрива,
5.3.1 Конфигуриране на Display Time
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
Натиснете [
], за да преминете на MENU SETTINGS и натиснете [
] от
устройството,
3
Натиснете [
], за да преминете на Display Time и натиснете [
] от устройството,
Ще се появи следният екран,
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
],
Избраната опция ще се приложи,
5 Преоразмеряване или разместване на екрана
80
5
5.4
Преоразмеряване или разместване на
екрана
Transparency
Задаване на прозрачността на прозорците на менюто:
5.4.1 Смяна на Transparency
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата, След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню,
2
Натиснете [
], за да преминете на MENU SETTINGS и натиснете [
] от
устройството,
3
Натиснете [
], за да преминете на Transparency и изберете [
] от устройството,
Ще се появи следният екран,
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
1
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
AUTO
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
],
Избраната опция ще се приложи,
5 Преоразмеряване или разместване на екрана
81
6
6.1
Настройка и нулиране
Осигурено е подробно описание на всяка функция. Вижте своя продукт за подробности.
Reset All
Всички настройки на устройството се връщат на фабрично зададените им стойности.
Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте
вашия модел.
6.1.1 Инициализиране на настройки (Reset All)
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Reset All и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off
SETUP&RESET
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Reset All
Key Repeat Time
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
6 Настройка и нулиране
82
6
6.2
Настройка и нулиране
Smart Eco Saving
Функцията Smart Eco Saving намалява консумацията на енергия чрез контролиране на
електрическия ток, използван от панела на монитора.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Eye Saver Mode.

Game Mode ще се изключи автоматично при активиране на Smart Eco Saving.

Режим Dynamic Contrast не е достъпен, когато е активирана опцията Smart Eco Saving.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
6.2.1 Конфигуриране на Smart Eco Saving
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Smart Eco Saving и натиснете [
] от устройството.
] от
устройството.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Off
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
On
Key Repeat Time
Off
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy automatically
On
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
AUTO
AUTO

Off: Деактивиране на функцията Smart Eco Saving.

On: Позволява на видеото да намали консумацията на електроенергия автоматично с
около 10% в сравнение с текущата настройка.
(Намалението на потреблението на енергия зависи от яркостта на екрана.)
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
6 Настройка и нулиране
83
6
6.3
Настройка и нулиране
Off Timer (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /
S22E200NY)
Можете да настроите продукта да се изключва автоматично.
Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте
вашия модел.
6.3.1 Конфигуриране на Off Timer
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
4
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer и изберете [
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer и изберете [
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Enable or disable
the Off Timer.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Enable or disable
the Off Timer.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer
Off Timer
Acceleration
Key Repeat Time
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO

Off: Деактивирате таймера за изключване, така че устройството да не се изключва
автоматично.

On: Активирате таймера за изключване, така че устройството да се изключва
автоматично.
5
6
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
6 Настройка и нулиране
84
6
Настройка и нулиране
6.3.2 Конфигуриране на Turn Off After
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
4
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer и изберете [
Натиснете [
], за да преминете на Turn Off After и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
5
Натиснете [
], за да конфигурирате Turn Off After.

Таймерът за изключване може да се настрои в обхват от 1 до 23 часа. Устройството
автоматично ще се изключи след като измине определения брой часове.

Тази опция е налична само когато опцията Off Timer е настроена на On.

За продукти, предназначени за пазара в някои региони, Off Timer се настройва така, че
автоматично да се активира 4 часа след включване на устройството. Това се извършва в
съответствие с разпоредбите относно електрическото захранване. Ако не желаете
таймерът да се активира, отидете на MENU → SETUP&RESET и настройте Off Timer на
позиция Off.
6 Настройка и нулиране
85
6
6.4
Настройка и нулиране
Off Timer Plus (С изключение на S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Можете да настроите продукта да се изключва автоматично.
Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте
вашия модел.
6.4.1 Конфигуриране на Off Timer
Off Timer
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
4
5
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer Plus и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer и изберете [
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer и изберете [
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reset All
Key Repeat Time
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.
AUTO
6 Настройка и нулиране
86
6
Настройка и нулиране
Off: Деактивирате таймера за изключване, така че устройството да не се изключва

автоматично.
On: Активирате таймера за изключване, така че устройството да се изключва

автоматично.
6
7
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
Turn Off After
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
4
5
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer Plus и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer и изберете [
Натиснете [
], за да преминете на Turn Off After и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
Off Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer
Turn Off After
4h
AUTO
6
Натиснете [
], за да конфигурирате Turn Off After.

Таймерът за изключване може да се настрои в обхват от 1 до 23 часа. Устройството
автоматично ще се изключи след като измине определения брой часове.

Тази опция е налична само когато опцията Off Timer е настроена на On.

За продукти, предназначени за пазара в някои региони, Off Timer се настройва така, че
автоматично да се активира 4 часа след включване на устройството. Това се извършва в
съответствие с разпоредбите относно електрическото захранване. Ако не желаете
таймерът да се активира, отидете на MENU → SETUP&RESET → Off Timer Plus и
настройте Off Timer на позиция Off.
6 Настройка и нулиране
87
6
Настройка и нулиране
6.4.2 Конфигуриране на Eco Timer
Това меню не е достъпно за моделите S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY и S22E200N.
Eco Timer
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
4
5
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer Plus и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Eco Timer и натиснете [
] от устройството.
Натиснете [
], за да преминете на Eco Timer и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reset All
Key Repeat Time
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Off Timer Plus
Acceleration
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
AUTO
Off Timer Plus
Enable or disable
the Eco Timer.
Off Timer
Eco Timer
AUTO
Eco Timer
Eco Timer
Off
Eco Off After
On
Enable or disable
the Eco Timer.
AUTO

Off: За да дезактивирате функцията за автоматично изключване, дезактивирайте еко
таймера. Ако тази функция е дезактивирана, устройството няма да се изключи, докато
сте в енергоспестяващ режим.

On: Активирайте еко таймера, така че устройството да се изключи автоматично, когато е
в енергоспестяващ режим за определен период от време.
6
7
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
6 Настройка и нулиране
88
6
Настройка и нулиране
Eco Off After
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
4
5
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Off Timer Plus и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Eco Timer и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Eco Off After и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
Eco Timer
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Eco Timer
Eco Off After
10minutes
AUTO
6
Натиснете [
], за да конфигурирате Eco Off After.

Еко таймерът може да се настрои да бъде между 10 и 180 минути. Устройството
автоматично ще се изключи след като измине определеното време.

Тази опция е налична само когато опцията Eco Timer е настроена на On.
6 Настройка и нулиране
89
6
6.5
Настройка и нулиране
PC/AV Mode (С изключение на S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Задайте PC/AV Mode на AV. Размерът на картината ще се промени. Тази опция е полезна, когато
гледате филм.

Тази функция не поддържа аналогов режим.

Предоставя се само за широкоекранни модели като 16:9 или 16:10.

Ако мониторът (когато е зададен на DVI) е в режим на пестене на енергия или показва
съобщението Check Signal Cable, натиснете бутона [ MENU ], за да покажете екранното меню
(OSD).
Може да изберете PC или AV.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
6.5.1 Конфигуриране на PC/AV Mode
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на PC/AV Mode и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Smart Eco Saving
Off
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
6 Настройка и нулиране
90
6
Настройка и нулиране
PC/AV Mode
PC/AV Mode
DVI
PC
DisplayPort
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
DVI
PC
DisplayPort
AV
AUTO
AUTO
PC/AV Mode
DVI
PC
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
AV
AUTO
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
6 Настройка и нулиране
91
6
6.6
Настройка и нулиране
Key Repeat Time
Управлявате времето за реакция на бутоните при натискането им.
Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте
вашия модел.
6.6.1 Конфигуриране на Key Repeat Time
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Key Repeat Time и натиснете [
] от устройството.
] от устройството.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
SETUP&RESET
Reset All
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
Key Repeat Time
Acceleration
Off
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off
Smart Eco Saving
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
Off Timer Plus
1 sec
Acceleration
PC/AV Mode
2 sec
No Repeat
Reset All
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
1 sec
2 sec
Acceleration
Auto
No Repeat
AUTO

AUTO
Можете да изберете Acceleration, 1 sec или 2 sec. Ако изберете No Repeat, при
натискане на бутон командата се изпълнява само веднъж.
4
5
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
6 Настройка и нулиране
92
6
6.7
Настройка и нулиране
Source Detection (С изключение на S19E200NW /
S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
Активирайте Source Detection.
Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела. Разгледайте
вашия модел.
6.7.1 Конфигуриране на Source Detection
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
3
Натиснете [
], за да преминете на SETUP&RESET и натиснете [
Натиснете [
], за да преминете на Source Detection и натиснете [
] от устройството.
] от
устройството.
Ще се появи следният екран.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Smart Eco Saving
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Auto
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Auto: Входният източник се разпознава автоматично.

Manual: Избирате ръчно входен източник.
Натиснете [
], за да се преместите на опцията, която искате, и натиснете[
].
Избраната опция ще се приложи.
6 Настройка и нулиране
93
7
7.1
Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
Осигурено е подробно описание на всяка функция. Вижте своя продукт за подробности.
INFORMATION
Преглеждате текущия входящ източник, честота и резолюция.
7.1.1 Показване на INFORMATION
1
Натиснете произволен бутон отпред на устройството, за да се изведе ръководството за
клавиатурата. След това натиснете [ MENU ], за да се изведе екранът на съответното меню.
2
Натиснете [
], за да преминете на INFORMATION. Ще се изведат текущия входящ
източник, честота и разделителна способност.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DVI
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
DisplayPort
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
AUTO
Показаните елементи на менюто може да са различни в зависимост от модела.
7 Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
94
7
7.2
Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
Конфигуриране на Brightness, Contrast и Sharpness от
началния екран
Регулиране на настройка Brightness, Contrast и Sharpness чрез бутони [
] в начален екран
(където не се показва OSD меню).
Brightness :

SAMSUNG
Това меню не е налично, когато MAGIC
Bright е в режим Dynamic Contrast.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Smart Eco Saving.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Eye Saver Mode.
Contrast :

SAMSUNG
Тази опция не е налична, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Game Mode.
Sharpness:
1

SAMSUNG
Тази опция не е налична, когато MAGIC
Bright е в режим Cinema или Dynamic Contrast.

Това меню не е налично, когато е активна опцията Game Mode.
Натиснете произволен бутон отпред на устройството (ако няма изведено екран с меню), за да
се изведе ръководството за клавиатурата. След това, натиснете бутон [
]. Ще се появи
следният екран.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
Натиснете бутона [
] за редуване между настройките за Brightness, Contrast и
Sharpness.
3
Настройте Brightness, Contrast и Sharpness чрез бутони [
].
Стойността на яркостта по подразбиране може да варира в зависимост от региона.
7 Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
95
7
7.3
Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
Конфигуриране на Volume в началния екран
Настройте Volume, като натиснете бутона [
1
] след извеждане на Ръководството за клавишите.
Натиснете произволен бутон отпред на устройството (ако няма изведено екран с меню), за да
се изведе ръководството за клавиатурата. След това натиснете [
]. Ще се появи следният
екран.
Volume
2
Настройте Volume чрез бутони [
10
].

Приложимо за модели само с високоговорители.

Опцията Volume може да бъде настроена, ако към [IN] порта е свързан кабел.

Функциите, налични за монитора, може да са различни в зависимост от модела.
Разгледайте вашия модел.
7 Меню ИНФОРМАЦИЯ и други
96
8
8.1
Инсталиране на софтуера
MultiScreen
MultiScreen
"MultiScreen" дава възможност на потребителите да използват монитора чрез разделяне на
множество сесии.
8.1.1 Инсталиране на софтуера
1
2
Поставете инсталационния CD в CD-ROM устройството.
Изберете програмата за инсталиране "MultiScreen".
Ако изскачащият екран за инсталация на софтуера не се появява на главния екран,
намерете и щракнете двукратно върху инсталационния файл "MultiScreen" на CD-ROM.
3
4
Когато се появи съветникът за инсталиране, натиснете "Next".
Завършете останалите стъпки за инсталация на софтуера като следвате инструкциите,
показани на екрана.

Софтуерът може да не работи правилно, ако не рестартирате компютъра след
инсталацията.

Иконата "MultiScreen" може да не се появи, в зависимост от компютърната система и
спецификациите на уреда.

Ако иконата за бърз достъп не се появи, натиснете клавиша F5.
Ограничения и Проблеми с инсталацията ("MultiScreen")
Инсталирането на "MultiScreen" може да бъде повлияно от графичната карта, дънната платка и
мрежовата среда.
Системни изисквания
ОС

Windows™ 2000

Windows XP Home Edition

Windows XP Professional

Windows Vista 32Bit

Windows 7 32Bit

Windows 8 32Bit
8 Инсталиране на софтуера
97
8
Инсталиране на софтуера
За "MultiScreen", операционната система Windows 2000 или по-късна версия е
препоръчителна.
Хардуер

Най-малко 32MB памет

Най-малко 60MB свободно пространство на твърдия диск
8.1.2 Премахване на софтуера
Щракнете върху Старт, изберете Настройки/Контролен панел и после щракнете два пъти
Добавяне или премахване на програми.
Изберете "MultiScreen" от списъка, след това щракнете върху бутона Добавяне/Изтриване.
8 Инсталиране на софтуера
98
9
9.1
Ръководство за отстраняване на
неизправности
Изисквания, преди да се свържете с център за
обслужване на клиенти на Samsung
9.1.1 Изпробване на продукта
Преди да се обадите на център по обслужване на клиенти на Samsung, изпробвайте продукта,
както следва. Ако проблемът продължи, обърнете се към център по обслужване на клиенти на
Samsung.
Проверете дали продуктът работи нормално, като използвате функцията за изпробване на
продукта.
Ако екранът се изключи и индикаторът за работа мига, въпреки че устройството е правилно
свързано с компютър, проведете тест за самодиагностика.
1
2
3
4
Изключете продукта и компютъра.
Изквадете кабела от устройството.
Включване на продукта.
Ако се появи съобщението Check Signal Cable, устройството работи нормално.
Ако екранът остане празен, проверете компютъра, видео контролера и кабела.
9.1.2 Проверка на разделителната способност и честотата
При режим, който надвишава поддържаната резолюция ( вж. "10.15 Таблица със стандартни
режими на сигнал"), за кратко ще се появи съобщението Not Optimum Mode.
9.1.3 Проверете следното.
Проблем при инсталиране (режим PC)
Проблеми
Екранът непрекъснато се включва и
изключва.
Решения
Проверете дали кабелът е правилно свързан
между устройството и компютъра, както и че
конекторите са плътно на местата си. (вж. "2.2
Свързване и използване на компютър")
9 Ръководство за отстраняване на неизправности
99
9
Ръководство за отстраняване на
неизправности
Проблем с екрана
Проблеми
Решения
Светодиодът за захранване е изкл. Екранът
не иска да се включи.
Проверете дали захранващият кабел е
поставен правилно (вж. "2.2 Свързване и
използване на компютър")
Появява се съобщението Check Signal Cable.
Проверете дали кабелът е правилно включен
в устройството. (вж. "2.2 Свързване и
използване на компютър")
Проверете дали устройството, свързано към
продукта е включено.
Показва се Not Optimum Mode.
Това съобщение се появява, когато сигналът
на графичната карта надвишава
максималната резолюция или честота,
предназначени за устройството.
Променете максималната резолюция и
честота така, че да са подходящи за
функционирането на устройството, като
направите справка с Таблицата за режим на
стандартен сигнал (страница 127).
Изображенията на екрана изглеждат
изкривени.
Проверете свързването на кабела с
устройството ( вж. "2.2 Свързване и
използване на компютър")
Екранът не е ясен. Екранът е размазан.
Настройте Coarse (страница 71) и Fine
(страница 72).
Отстранете всички аксесоари (удължителен
кабел за видео и т.н.) и опитайте отново.
Настройте разделителната способност и
честотата на препоръчваното ниво.
Екранът изглежда нестабилен и трепери.
Има сенки и остатъчни изображения на
екрана.
Уверете се, че разделителната способност и
честотата на компютъра са зададени в
рамките на диапазона, съвместим с продукта.
След това сменете настройките, ако е
необходимо, като направите справка в
менюто INFORMATION на продукта и
таблицата със стандартни режими на сигнал
(страница 127) в това ръководство.
Екранът е твърде ярък. Екранът е твърде
тъмен.
Настройте Brightness (страница 58) и Contrast
(страница 59).
Цветът на екрана е непостоянен.
Променете настройките на COLOR.
(вж. " Конфигуриране на нюанса")
9 Ръководство за отстраняване на неизправности
100
9
Ръководство за отстраняване на
неизправности
Проблеми
Решения
Цветовете на екрана имат сянка и са изкривени.
Променете настройките на COLOR.
(вж. " Конфигуриране на нюанса")
Бялото не изглежда като бяло.
Променете настройките на COLOR.
(вж. " Конфигуриране на нюанса")
Няма изображение на екрана и светодиодът
за захранването мига на всеки 0,5 до 1
секунди.
Продуктът е в режим на пестене на енергия.
Натиснете произволен клавиш на
клавиатурата или преместете мишката, за да
се върнете на предишния екран.
Проблем със звука
Проблеми
Решения
Няма звук.
Проверете свързването на аудио кабела или
настройте силата на звука.
Проверете силата на звука.
Звукът е твърде слаб.
Регулиране на силата на звука.
Ако силата на звука е все още твърде ниска
след завъртане на регулатора на максимум,
проверете управлението на силата на звука на
звуковата платка на компютъра, или
софтуерната програма.
Проблем с външното устройство
Проблеми
Решения
Чува се бипване при рестартиране на
компютъра.
Ако бипването се чува при рестартиране,
трябва да ремонтирате компютъра.
LED светлините по рамката на продукта могат да се видят в зависимост от зрителния ъгъл на
потребителя. Светлината е безвредна за хора и не оказва въздействие върху функциите и
производителността на продукта. Продуктът е безопасен за ползване.
9 Ръководство за отстраняване на неизправности
101
9
9.2
Ръководство за отстраняване на
неизправности
ВиО
Въпрос
Как мога да променя
честотата?
Отговор
Настройте честотата на вашата графична карта.

Windows XP: Отидете на Контролен панел
Дисплей
Настройки
Изглед и теми
Разширени
Mонитор и
променете Скорост на опресняване в Настройки на
монитора.

Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел
Настройки
Разширени
Дисплей
Монитор и регулирайте
Скорост на обновяване под Настройки на монитора.

Windows Vista: Отидете на Контролен панел
персонализиране
дисплея
Персонализиране
Разширени настройки
Изглед и
Настройки на
Mонитор и променете
Скорост на опресняване в Настройки на монитора.

Windows 7: Отидете на Контролен панел
персонализиране
Дисплек
Разширени настройки
Изглед и
Резолюция на екрана
Монитор и променете Скорост на
опресняване в Настройки на монитора.

Windows 8: Отидете на Настройки
Изглед и персонализиране
екрана
Контролен панел
Дисплек
Разширени настройки
Резолюция на
Монитор и променете
Скорост на опресняване в Настройки на монитора.

Windows 10: Отидете в Настройки
Система
Разширени настройки на дисплея
свойствата на адаптера
Дисплей
Показване на
Монитор и регулирайте Скорост
на обновяване на екрана в Настройки на монитора.
9 Ръководство за отстраняване на неизправности
102
9
Ръководство за отстраняване на
неизправности
Въпрос
Как мога да променя
разделителната
способност?
Отговор






Как да настроя режима на
пестене на енергия?






Windows XP: Отидете в Контролен панел
Облик и теми
Дисплей
Настройки и регулирайте разделителната
способност.
Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел
Дисплей
Настройки и регулирайте разделителната способност.
Windows Vista: Отидете в Контролен панел
Облик и теми
Персонализиране
Настройки на дисплея и
регулирайте разделителната способност.
Windows 7: Отидете в Контролен панел
Облик и теми
Дисплей
Настройване на разделителната способност и
регулирайте разделителната способност.
Windows 8: Отидете в Настройки
Контролен панел
Облик и теми
Дисплей
Настройване на
разделителната способност и регулирайте разделителната
способност.
Windows 10: Отидете в Настройки
Система
Дисплей
Разширени настройки на дисплея и регулирайте
резолюцията.
Windows XP: Задайте режима на пестене на енергия в
Контролен панел
Облик и теми
Дисплей
Настройки
на скрийнсейвъра
Опции за захранването или в BIOS
SETUP на компютъра.
Windows ME/2000: Задайте режима на пестене на енергия в
Контролен панел
Дисплей
Настройки на
скрийнсейвъра
Опции за захранването или в BIOS SETUP
на компютъра.
Windows Vista: Задайте режима на пестене на енергия в
Контролен панел
Облик и персонализиране
Персонализиране
Настройки на скрийнсейвъра
Опции за захранването или в BIOS SETUP на компютъра.
Windows 7: Задайте режима на пестене на енергия в
Контролен панел
Облик и персонализиране
Персонализиране
Настройки на скрийнсейвъра
Опции за захранването или в BIOS SETUP на компютъра.
Windows 8: Задайте режима на пестене на енергия в
Настройки
Контролен панел
Облик и
персонализиране
Персонализиране
Настройки на
скрийнсейвъра
Опции на захранването или в BIOS SETUP
на компютъра.
Windows 10: Задайте режима на пестене на енергия в
Настройки
Персонализиране
Заключване на екрана
Настройки за време на изчакване на екран
Захранване и заспиване или в BIOS SETUP на компютъра.
За допълнителни инструкции относно настройването разгледайте ръководството на
потребителя за вашия компютър или графичната карта.
9 Ръководство за отстраняване на неизправности
103
10
Спецификации
10.1 Общи (S19E200NY / S19E200NW)
Име на модел
Панел
S19E200NY
S19E200NW
Размер
Клас 19 (18,5 in / 47,0 cm)
Клас 19 (19,0 in / 48,1 cm)
Видима
област
409,8 mm (хоризонтал) x
230,4 mm (вертикал)
408,24 mm (хоризонтал) x
255,15 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,300 mm (хоризонтал) x
0,300 mm (вертикал)
0,2835 mm (хоризонтал) x
0,2835 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
441,4 x 266,6 x 77,7 mm
439,4 x 289,9 x 76,9 mm
Със стойката
441,4 x 349,3 x 170,0 mm /
2,73 kg
439,4 x 373,6 x 170,0 mm /
3,01 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
104
10
Спецификации
10.2 Общи (S19E200BW / S19E200BR)
Име на модел
Панел
S19E200BW
S19E200BR
Размер
Клас 19 (19,0 in / 48,1 cm)
Клас 19 (19,0 in / 48,2 cm)
Видима
област
408,24 mm (хоризонтал) x
255,15 mm (вертикал)
376,32 mm (хоризонтал) x
301,06 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,2835 mm (хоризонтал) x
0,2835 mm (вертикал)
0,294 mm (хоризонтал) x
0,294 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
439,4 x 289,9 x 76,9 mm
407,0 x 336,0 x 76,8 mm
Със стойката
439,4 x 373,6 x 170,0 mm /
3,01 kg
407,0 x 419,6 x 170,0 mm /
3,21 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
105
10
Спецификации
10.3 Общи (S22E200NY)
Име на модел
Панел
S22E200NY
Размер
Клас 22 (21,5 in / 54,6 cm)
Видима област
476,64 mm (хоризонтал) x 268,11 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,24825 mm (хоризонтал) x 0,24825 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
504,3 x 301,9 x 77,5 mm
Със стойката
504,3 x 385,4 x 170,0 mm / 3,37 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за
монтиране на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
106
10
Спецификации
10.4 Общи (S22E200B / S22E200N / S22E200BW)
Име на модел
Панел
S22E200B / S22E200N
S22E200BW
Размер
Клас 22 (21,5 in / 54,6 cm)
Клас 22 (22,0 in / 55,8 cm)
Видима
област
476,64 mm (хоризонтал) x
268,11 mm (вертикал)
473,76 mm (хоризонтал) x
296,1 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,24825 mm (хоризонтал) x
0,24825 mm (вертикал)
0,282 mm (хоризонтал) x
0,282 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
504,3 x 301,9 x 77,5 mm
502,4 x 329,8 x 77,6 mm
Със стойката
504,3 x 385,4 x 170,0 mm /
3,52 kg
502,4 x 414,0 x 170,0 mm /
3,70 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
107
10
Спецификации
10.5 Общи (S23E200B / S24E200BL)
Име на модел
Панел
S23E200B
S24E200BL
Размер
Клас 23 (23,0 in / 58,4 cm)
Клас 24 (23,6 in / 59,8 cm)
Видима
област
509,76 mm (хоризонтал) x
286,74 mm (вертикал)
521,28 mm (хоризонтал) x
293,22 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,2655 mm (хоризонтал) x
0,2655 mm (вертикал)
0,2715 mm (хоризонтал) x
0,2715 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
542,9 x 321,4 x 77,2 mm
554,6 x 330,5 x 78,1 mm
Със стойката
542,9 x 404,9 x 170,0 mm /
3,67 kg
554,6 x 412,7 x 185,0 mm /
4,06 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
108
10
Спецификации
10.6 Общи (S19E450BW / S19E450MW / S19E450BR /
S19E450MR)
Име на модел
Панел
S19E450BW / S19E450MW
S19E450BR / S19E450MR
Размер
Клас 19 (19,0 in / 48,1 cm)
Клас 19 (19,0 in / 48,2 cm)
Видима
област
408,24 mm (хоризонтал) x
255,15 mm (вертикал)
376,32 mm (хоризонтал) x
301,06 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,2835 mm (хоризонтал) x
0,2835 mm (вертикал)
0,294 mm (хоризонтал) x
0,294 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
439,4 x 289,9 x 55,7 mm /
2,71 kg
407,0 x 336,0 x 54,8 mm /
2,91 kg
Със стойката
МИН.: 439,4 x 323,3 x
210,0 mm / 4,20 kg
МИН.: 407,0 x 368,9 x
210,0 mm / 4,40 kg
МАКС.: 439,4 x 423,3 x
210,0 mm / 4,20 kg
МАКС.: 407,0 x 468,9 x
210,0 mm / 4,40 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
10 Спецификации
109
10
Спецификации
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
110
10
Спецификации
10.7 Общи (S22E450B / S22E450M / S22E450D)
Име на модел
Панел
S22E450B / S22E450M
S22E450D
Размер
Клас 22 (21,5 in / 54,6 cm)
Видима
област
476,64 mm (хоризонтал) x 268,11 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,24825 mm (хоризонтал) x 0,24825 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
504,3 x 301,9 x 55,4 mm / 3,26 kg
Със стойката
МИН.: 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
МАКС.: 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
Без USB:
МИН.: 504,3 x 325,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
МАКС.: 504,3 x 425,3 x
210,0 mm / 4,76 kg
С USB:
МИН.: 504,3 x 359,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
МАКС.: 504,3 x 489,4 x
210,0 mm / 4,86 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
10 Спецификации
111
10
Спецификации
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
112
10
Спецификации
10.8 Общи (S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW)
Име на модел
Панел
S22E450BW / S22E450MW
S22E450DW
Размер
Клас 22 (22,0 in / 55,8 cm)
Видима
област
473,76 mm (хоризонтал) x 296,1 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,282 mm (хоризонтал) x 0,282 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
502,4 x 329,8 x 55,7 mm / 3,42 kg
Със стойката
МИН.: 502,4 x 353,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
МАКС.: 502,4 x 453,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
Без USB:
МИН.: 502,4 x 353,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
МАКС.: 502,4 x 453,4 x
210,0 mm / 4,91 kg
С USB:
МИН.: 502,4 x 387,5 x
210,0 mm / 5,03 kg
МАКС.: 502,4 x 517,5 x
210,0 mm / 5,03 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
10 Спецификации
113
10
Спецификации
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
114
10
Спецификации
10.9 Общи (S23E450B)
Име на модел
Панел
S23E450B
Размер
Клас 23 (23,0 in / 58,4 cm)
Видима област
509,76 mm (хоризонтал) x 286,74 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,2655 mm (хоризонтал) x 0,2655 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,44 kg
Със стойката
МИН.: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
МАКС.: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,13 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за
монтиране на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
115
10
Спецификации
10.10 Общи (S24E450BL / S24E450DL)
Име на модел
Панел
S24E450BL
S24E450DL
Размер
Клас 24 (23,6 in / 59,8 cm)
Видима
област
521,28 mm (хоризонтал) x 293,22 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,2715 mm (хоризонтал) x 0,2715 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,78 kg
Със стойката
МИН.: 554,6 x 352,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
МАКС.: 554,6 x 482,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
Без USB:
МИН.: 554,6 x 352,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
МАКС.: 554,6 x 482,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
С USB:
МИН.: 554,6 x 357,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
МАКС.: 554,6 x 487,3 x
224,0 mm / 5,48 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
10 Спецификации
116
10
Спецификации
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
117
10
Спецификации
10.11 Общи (S24E450B / S24E450M / S24E450D)
Име на модел
Панел
S24E450B / S24E450M
S24E450D
Размер
Клас 24 (24,0 in / 60,9 cm)
Видима
област
531,36 mm (хоризонтал) x 298,89 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,27675 mm (хоризонтал) x 0,27675 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg
Със стойката
МИН.: 565,4 x 356,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
МАКС.: 565,4 x 486,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
Без USB:
МИН.: 565,4 x 356,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
МАКС.: 565,4 x 486,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
С USB:
МИН.: 565,4 x 361,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
МАКС.: 565,4 x 491,8 x
224,0 mm / 5,10 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране
на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
10 Спецификации
118
10
Спецификации
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
119
10
Спецификации
10.12 Общи (S24E650BW)
Име на модел
Панел
S24E650BW
Размер
Клас 24 (24,0 in / 61,1cm)
Видима област
518,4 mm (хоризонтал) x 324,0 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,270 mm (хоризонтал) x 0,270 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй
като стандартното напрежение може да е различно за
различните държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg
Със стойката
МИН.: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
МАКС.: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за
монтиране на рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
120
10
Спецификации
10.13 Общи (S27E450B / S27E450D)
Име на модел
Панел
S27E450B
S27E450D
Размер
Клас 27 (27,0 in / 68,5 cm)
Видима
област
597,6 mm (хоризонтал) x 336,15 mm (вертикал)
Стъпка на
пикселите
0,3114 mm (хоризонтал) x 0,3114 mm (вертикал)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V.
Вижте етикета със спецификации отзад на продукта, тъй като
стандартното напрежение може да е различно за различните
държави.
Размери
(Ш x В x Д) /
Тегло
Без стойката
639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 4,60 kg
Със
стойката
МИН.: 639,0 x 397,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
МАКС.: 639,0 x 527,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
Без USB:
МИН.: 639,0 x 397,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
МАКС.: 639,0 x 527,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
С USB:
МИН.: 639,0 x 402,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
МАКС.: 639,0 x 532,8 x
224,0 mm / 6,29 kg
Монтажна пластина VESA
100,0 mm x 100,0 mm
(за използване със специално приспособление за монтиране на
рамо).
Съображения за
околната среда
Работа
Температура: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Влажност: 10% – 80%, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Влажност: 5% – 95%, без кондензация
Plug-and-Play
Този монитор може да бъде инсталиран на всяка система, съвместима с Plug-and-Play.
Двупосочният обмен на данни между монитора и компютърната система оптимизира
настройките на екрана. Инсталирането на монитора се извършва автоматично. Обаче може да
персонализирате настройките за инсталиране по желание.
10 Спецификации
121
10
Спецификации
Панелни точки (пиксели)
Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на
милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен на LCD панела. Това не влияе върху работата на
продукта.
Горепосочените спецификации подлежат на промяна без предизвестие, за да се подобри
качеството.
Това устройство е цифров апарат от клас B.
10 Спецификации
122
10
Спецификации
10.14 Пестене на енергия
Функцията за пестене не енергия на този продукт намалява консумацията на енергия, като
изключва екрана и кара светодиода на захранването да премигва, ако продуктът не се използва
за определен период от време. В режим на пестене на енергия захранването не се изключва. За
да включите екрана обратно, натиснете произволен клавиш на клавиатурата или преместете
мишката. Режимът на пестене на енергия работи, когато продуктът е свързан към компютър с
функция за пестене на енергия.
Пестене на енергия
Нормален режим на
работа
Режим на пестене
на енергия
Изключване на
захранването
(Бутон на
захранването)
Индикатор на
захранването
Вкл.
Мига
Изкл.
Под 0,1 W
Под 0,1 W
Консумирана мощност
(S19E200NY)
Консумирана мощност
(S19E200BR)
Типично 19 W
Консумирана мощност
(S19E200NW)
Консумирана мощност
(S19E200BW)
Консумирана мощност
(S22E200NY)
Консумирана мощност
(S22E200N)
Типично 24 W
Консумирана мощност
(S22E200B)
Консумирана мощност
(S22E200BW)
10 Спецификации
123
10
Спецификации
Пестене на енергия
Нормален режим на
работа
Режим на пестене
на енергия
Изключване на
захранването
(Бутон на
захранването)
Типично 25 W
Под 0,1 W
Под 0,1 W
Консумирана мощност
(S23E200B)
Консумирана мощност
(S24E200BL)
Консумирана мощност
(S19E450BW)
Консумирана мощност
(S19E450MW)
Типично 19 W
Консумирана мощност
Типично 0,3 W
(S19E450BR)
Под 0,005 W
(режим 0 W)
Консумирана мощност
(S19E450MR)
Консумирана мощност
(S22E450B)
Типично 24 W
10 Спецификации
124
10
Спецификации
Пестене на енергия
Нормален режим на
работа
Режим на пестене
на енергия
Изключване на
захранването
(Бутон на
захранването)
Консумирана мощност
(S22E450M)
Консумирана мощност
(S22E450D)
Консумирана мощност
(S22E450BW)
Типично 24 W
Консумирана мощност
(S22E450MW)
Типично 0,3 W
Консумирана мощност
Под 0,005 W
(режим 0 W)
(S22E450DW)
Консумирана мощност
(S23E450B)
Консумирана мощност
(S24E450BL)
Типично 25 W
Консумирана мощност
(S24E450DL)
10 Спецификации
125
10
Спецификации
Пестене на енергия
Нормален режим на
работа
Режим на пестене
на енергия
Изключване на
захранването
(Бутон на
захранването)
Консумирана мощност
(S24E450B)
Консумирана мощност
(S24E450M)
Типично 25 W
Консумирана мощност
(S24E450D)
Типично 0,3 W
Консумирана мощност
(S24E650BW)
Под 0,005 W
(режим 0 W)
Типично 31 W
Консумирана мощност
(S27E450B)
Типично 35 W
Консумирана мощност
(S27E450D)

Показаното ниво на консумация на мощност може да е различно, в зависимост от
условията на работа или от промяната на настройките. (Модел S**E200**, Режим на пестене
на енергия/Изключено захранване (Изключване на захранването (Бутон на захранването):
по-малко от 0,1 W (състояние аналогов вход), макс. 0,25 W) (Модел S**E450**& S**E650**,
Изключване на захранването (Бутон на захранването): Под 0,005 W (режим 0 W). Режим 0 W
показва, че продуктът не получава външни команди. Консумацията на енергия е по-висока,
когато продуктът получава външна команда, като например сигнал от програмата Magic
Rotation.)

За да се намали консумацията на енергия до 0, изключете захранващия кабел. Непременно
прекъснете връзката на захранващия кабел, ако няма да използвате устройството
продължително време. За да намалите консумацията на мощност до 0 W, когато не е
наличен ключ на захранването, изключете захранващия кабел от електрическия контакт.
10 Спецификации
126
10
Спецификации
10.15 Таблица със стандартни режими на сигнал

Този продукт може да се задава само на една разделителна способност за оптимално
качество на картината поради естеството на панела. Затова всяка резолюция, различна от
указаната, може да влоши качеството на картината. За да избегнете това, е
препоръчително да изберете оптималната резолюция, указана за размера на екрана на
вашето устройство.

Проверете честотата, когато сменяте CDT монитор (свързан към компютър) с LCD
монитор. Ако LCD мониторът не поддържа 85 Hz, сменете вертикалната честота на 60 Hz
от CDT монитора, преди да го смените с LCD монитор.
Синхронизация
Име на
модел
Хоризонтал
на честота
Вертикална
честота
S19E200NY
Разделителна способност
Оптимална
разделителна
способност
Максимална
разделителна
способност
1366 x 768 @ 60 Hz
1366 x 768 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 60 Hz
1440 x 900 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1680 x 1050 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
S19E200NW
S19E200BW
S19E450BW
S19E450MW
S19E200BR
S19E450BR
S19E450MR
S22E200BW
S22E450BW
S22E450MW
S22E450DW
30 – 81 kHz
56 – 75 Hz
S22E200NY
S22E200N
S22E200B
S23E200B
S24E200BL
S22E450B
S22E450M
S22E450D
S23E450B
S24E450BL
S24E450DL
10 Спецификации
127
10
Спецификации
Синхронизация
Име на
модел
Хоризонтал
на честота
S24E650BW
Разделителна способност
Вертикална
честота
Оптимална
разделителна
способност
Максимална
разделителна
способност
56 – 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz
56 – 75 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
S24E450B
S24E450M
S24E450D
30 – 81 kHz
S27E450B
S27E450D
Ако даден сигнал, който се отнася до следните режими на стандартен сигнал, бъде пренесен до
компютъра ви, екранът автоматично ще се пренастрои. Ако сигналът, подаван от компютъра, не
принадлежи към следните стандартни режими на сигнал, екранът може да остане празен при
включен светодиод на захранването. В този случай сменете настройките според следната
таблица, като направите справка в ръководството за потребителя на графичната карта.
10 Спецификации
128
10
Спецификации
S19E200NY
Разделителна
способност
Хоризонталн
а честота
(kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Пикселна
тактова
честота (MHz)
Поляритет на
синхронизаци
ята (Х/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Спецификации
129
10
Спецификации
S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW
Разделителна
способност
Хоризонталн
а честота
(kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Пикселна
тактова
честота (MHz)
Поляритет на
синхронизаци
ята (Х/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Спецификации
130
10
Спецификации
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Разделителна
способност
Хоризонталн
а честота
(kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Пикселна
тактова
честота (MHz)
Поляритет на
синхронизаци
ята (Х/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Спецификации
131
10
Спецификации
S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D
/ S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D
Разделителна
способност
Хоризонталн
а честота
(kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Пикселна
тактова
честота (MHz)
Поляритет на
синхронизаци
ята (Х/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Спецификации
132
10
Спецификации
S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW
Разделителна
способност
Хоризонталн
а честота
(kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Пикселна
тактова
честота (MHz)
Поляритет на
синхронизаци
ята (Х/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
10 Спецификации
133
10
Спецификации
S24E650BW
Разделителна
способност
Хоризонталн
а честота
(kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Пикселна
тактова
честота (MHz)
Поляритет на
синхронизаци
ята (Х/В)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-

Хоризонтална честота
Времето за обхождане на един ред отдясно наляво на екрана по хоризонтала се нарича
цикъл по хоризонтала. Реципрочната стойност на цикъла по хоризонтала се нарича
хоризонтална честота. Хоризонталната честота се измерва в kHz.

Вертикална честота
Повторението на една и съща картина много пъти в секунда ви позволява да виждате
кадрите естествено. Тази повторяема честота се нарича "вертикална честота" или "скорост
на опресняване" и се измерва в Hz.
10 Спецификации
134
Приложение
Отговорност за платената услуга (цена за клиентите)
Когато услугата се изисква, независимо че е в гаранция, може да ви таксуваме за посещение от
сервизен техник в следните случаи.
Без производствен дефект
Почистване на устройството, настройка, обяснение, повторно инсталиране и др.

Ако техническият специалист ви даде инструкции за това как да използвате продукта или
просто настрои опциите, без да разглобява уреда.

Ако под влияние възникнат фактори на околната среда, които предизвикват появата на
дефект. (интернет, антена, сигнал по кабел и др.)

Ако устройството бъде преинсталирано или допълнително свържете устройства след
първоначално настройване на закупения продукт.

Ако даден продукт се преинсталира с цел да бъде преместен на друго място или да се
преместят в друга къща.

Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с продукт на
друга компания.

Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с продукт на
друга компания.

Ако клиент поиска инсталиране на софтуера и настройка на продукта.

Ако сервизният специалист отстрани/почисти праха или наличните чужди материали в
устройството.

Ако клиент поиска допълнително инсталация, след закупуване на продукт от онлайн магазин
за пазаруване у дома.
Повреда на продукта, причинена от клиента
Повреда на продукта, причинена от неправилно боравене на клиента или грешен тип хартия.
Ако повредата на продукта е причинена от;


Външен удар или изпускане .
Използването на консумативи или отделно продавани продукти, които не са препоръчани от
Samsung.

Ремонтни дейности, извършени от лица, които не са с инженерен опит и работят за външна
обслужваща компания или партньор на Samsung Electronics Co., Ltd.

Повторно моделиране или ремонт на продукта, извършен от клиента.

Използването му с неточно напрежение или некоректни електрически връзки.

Неспазване на предупрежденията, указани в ръководството на потребителя.
Приложение
135
Приложение
Други

Ако продуктът се повреди следствие на природно бедствие. (гръмотевична буря,
земетресение, наводнение и др.)

Ако всички консумативи са изчерпани. (батерия, тонер, флуоресцентни лампи, глава,
вибрираща част, лампа, филтър, ролка и др.)
Ако клиентът заяви услуга при условие, че продуктът няма никакъв дефект, за извършването на
услугата може да се начисли такса. Затова, моля, най-напред прочетете ръководството на
потребителя.
Приложение
136
Приложение
Правилно изхвърляне
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни
материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно
устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите
битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези
устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране.
Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и
предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно
изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава
възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните
ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото
са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да
получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за
рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да
проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни
принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското
предприятие.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Приложение
137
Приложение
Терминология
OSD (екранен дисплей)
Екранният дисплей (OSD) позволява да конфигурирате екранните настройки, за да
оптимизирате качеството на картината. Той ви позволява да променяте яркостта, нюанса,
размера и много други настройки на екрана с помощта на изведените на екрана менюта.
Gamma
Менюто "Gamma" настройва скалата на сивото, представяща средните тонове на екрана.
Настройването на яркостта прави целия екран по-светъл, докато регулирането на "Gamma"
прави по-светла само яркостта в средата.
Скала на сивото
Скалата се отнася до нивата на наситеност на цветовете, които показват вариациите на
промените в цветовете от по-тъмни към по-светли места на екрана. Промените в яркостта на
екрана се изразяват чрез вариации в черното и бялото, а скалата на сивото се отнася до
средната част между черното и бялото. Промяната в скалата на сивото чрез настройване на
"Gamma" ще промени яркостта в средната част на екрана.
Скорост на търсене
Скоростта на търсене или още наричана скорост на опресняване представлява честотата, с
която екранът се опреснява. За да се изведе изображение, данните от екрана се предават,
докато той се опреснява, въпреки че опресняването не е видимо за невъоръженото око.
Броят на извършениите опреснявания на екрана се нарича скорост на търсене и се измерва в
Hz. Скорост на търсене от 60 Hz означава, че екранът ще се опресни 60 пъти в секунда.
Скоростта на търсене на екрана зависи от работните характеристики на графичната карта на
вашия компютър и от монитора.
Хоризонтална честота
Знаците или изображенията, изведени на екрана на монитора, се състоят от безброй точки
(пиксели). Пикселите се предават в хоризонтални редове, които след това се подреждат
вертикално и така създават изображение. Хоризонталната честота се измерва в kHz и указва
колко пъти в секунда хоризонталните редове се предават и показват на екрана на монитора.
Хоризонтална честота от 85 означава, че хоризонталните линии, които създават
изображението се предават 85 000 пъти в секунда. Хоризонталната честота е указана като 85
kHz.
Приложение
138
Приложение
Вертикална честота
Едно изображение е изградено от много на брой хоризонтални редове. Вертикалната честота
се измерва в kHz и указва колко на брой изображения могат да се създават в секунда чрез
хоризонталните редове. Вертикална честота 60 означава, че дадено изображение се предава
60 пъти в секунда. Вертикалната честота се нарича още скорост на опресняване и касае
трептенето на екрана.
Разделителна способност
Резолщцията представлява броят хоризонтални и вертикални пиксели, които изграждат
екрана. Тя представлява нивото на детайлност на дисплея.
По-високата резолюция показва повече информация върху екрана и е подходяща при
извършване на много задачи едновременно.
Например, резолюция от 1920 x 1080 се състои от 1920 хоризонтални пиксела (хоризонтална
честота) и 1080 вертикални реда (вертикална резолюция).
Plug & Play
Функцията Plug & Play позволява автоматичен обмен на информация между монитора и
компютъра с цел осигуряване на оптимална среда за работа на дисплея.
Мониторът използва международния стандарт VESA DDC за изпълнение на Plug & Play.
Приложение
139
Индекс
M
И
MultiScreen 97
Изисквания преди да се свържете с
център за обслужване на клиенти на
Samsung 99
O
ИНФОРМАЦИЯ 94
Off Timer Plus 86
Инсталиране 36
Интелигентна икономия на енергия 83
P
PC/AV режим 90
К
Контраст 59
S
SAMSUNG MAGIC Angle 64
М
SAMSUNG MAGIC Bright 63
Мерки за безопасност 11
SAMSUNG MAGIC Upscale 66
Н
А
Нулиране на всички 82
Авторски права 8
О
В
Общи 104
В и О 102
Острота 60
Време за реакция 69
Отговорност за платената услуга цена за
клиентите 135
Време на повторение на клавиш 92
Време на показване 80
П
Г
Гама 77
Грубо 71
Пестене на енергия 123
Почистване 9
Правилна стойка за използване на
продукта 20
Правилно изхвърляне 137
Е
Преди свързване 46
Език 78
Прозрачност 81
З
Р
Зелен 74
Размер на изображението 67
Разпознаване на източник 93
Режим за щадене на очите 61
Индекс
140
Индекс
Режим игри 62
С
Свързване и използване на компютър 47
Син 75
Т
Таблица със стандартни режими на сигнал
127
Таймер за изключване 84
Терминология 138
Ф
Фино 72
Ц
Цветови тон 76
Ч
Части 23
Червен 73
Я
Яркост 58
Индекс
141
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising