Samsung | OH46F | User guide | Samsung OH46F מדריך למשתמש

Samsung OH46F מדריך למשתמש
‫‏‬
‫מדריך למשתמש‬
‫‪OH55F I OH46F‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫ניקוי‬
‫אחסון‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התקנה‬
‫תפעול‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫הכנות‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫רכיבים‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫חלקים‬
‫חלקים‬
‫הצד השני‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫שלט רחוק‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫לפני התקנת המוצר (מדריך ההתקנה)‬
‫זווית הטיה וסיבוב‬
‫אוורור‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫התקנת ערכת תושבת הקיר‬
‫ערכת תושבת קיר – מפרט‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫שלט רחוק (‪)RS232C‬‬
‫חיבור כבל‬
‫חיבור‬
‫קודי בקרה‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫שימוש ב‪MDC-‬‬
‫לפני החיבור‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫לפני חיבור כבלים‬
‫‪32‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫התקנה‪/‬הסרת התקנה של תוכנית ‪MDC‬‬
‫התקנה‬
‫הסרת התקנה‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫‪42‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫חיבור להתקן וידאו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫חיבור ל‪MDC-‬‬
‫שימוש ב‪ MDC-‬דרך ‪( RS-232C‬תקני תקשורת של נתונים‬
‫טוריים)‬
‫שימוש ב‪ MDC-‬דרך ‪Ethernet‬‬
‫‪43‬‬
‫חיבור ה‪HDBase-T-‬‬
‫‪36‬‬
‫חיבור למערכת שמע‬
‫‪37‬‬
‫חיבור כבל ה‪LAN-‬‬
‫‪37‬‬
‫שינוי מקור הקלט‬
‫מקור‬
‫‪38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Web Browser‬‬
‫הגדרות‬
‫אפשרויות ריענון‬
‫‪39‬‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫תכונה נגן‬
‫נגן‬
‫הצגת תוכן‬
‫מתי התוכן פועל‬
‫התפריט הזמין‬
‫תבניות קובץ התואמות ל‪-‬נגן‬
‫‪45‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫תזמן‬
‫‪52‬‬
‫שכפל מוצר‬
‫‪53‬‬
‫הגדרות ‪ID‬‬
‫מספר זהוי המכשיר‬
‫הגדרת התקן ‪ ID‬אוטו'‬
‫כבל חיבור ‪PC‬‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫‪54‬‬
‫קיר וידאו‬
‫קיר וידאו‬
‫‪Horizontal x Vertical‬‬
‫מיקום מסך‬
‫תצורה‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫מצב רשת‬
‫‪57‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מצב תמונה‬
‫‪58‬‬
‫שעון עצר הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫שעון עצר להפעלה‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫ניהול חגים‬
‫‪59‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪60‬‬
‫פס עליון ותחתון‬
‫‪61‬‬
‫משגר ‪URL‬‬
‫‪62‬‬
‫הגדרות מפעיל ‪URL‬‬
‫‪63‬‬
‫אישור התקן מחובר מהשרת‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫כוונון מסך‬
‫מצב תמונה‬
‫‪66‬‬
‫תאורה אחורית‏‪ /‬ניגודיות‏‪ /‬בהירות‏‪ /‬חדות‏‪ /‬צבע‏‪ /‬גוון‬
‫(‪)G/R‬‬
‫‪67‬‬
‫צבע טמפרטורה‬
‫‪68‬‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫מרחב צבעים‬
‫‪HDMI UHD Color‬‬
‫תאורת תנועה‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪71‬‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫מצב סרט‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪73‬‬
‫‪73‬‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫התאם למסך‬
‫זום‪/‬מיקום‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫תמונה מבוטלת‬
‫‪75‬‬
‫אפס תמונה‬
‫‪75‬‬
‫תצוגה על המסך‬
‫איזון לבן‬
‫‪ 2‬נקודות‬
‫‪ 10‬נקודות‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫‪68‬‬
‫גאמה‬
‫‪69‬‬
‫כיוון הצג‬
‫כיוון תפריט על המסך‬
‫כיוון תוכן מקור‬
‫יחס גובה‪-‬רוחב‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫ערך מכויל‬
‫‪69‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫גוון שחור‬
‫גוון עור‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬
‫הגנת מסך‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫‪77‬‬
‫‪77‬‬
‫‪77‬‬
‫הצגת ההודעה‬
‫מידע על המקור‬
‫הודעת העדר אות‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫הודעת ‪MDC‬‬
‫הודעת סטטוס הורדה‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫שפה‬
‫‪81‬‬
‫אפס תצוגה על המסך‬
‫‪81‬‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫‪82‬‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫סוג רשת‬
‫הגדרות רשת (קווית)‬
‫הגדרות רשת (אלחוטית)‬
‫)‪WPS(PBC‬‬
‫‪82‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪85‬‬
‫‪87‬‬
‫הגדרות רשת שרתים‬
‫התחבר לשרת‬
‫מצב ‪MagicInfo‬‬
‫גישה לשרת‬
‫מצב ‪FTP‬‬
‫שרת פרוקסי‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫‪88‬‬
‫חיבור ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫‪89‬‬
‫מנהל התקנים ניידים‬
‫התראת גישה‬
‫רשימת התקנים ניידים‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫‪90‬‬
‫שם התקן‬
‫‪90‬‬
‫‪3‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫שקיפות התפריט‬
‫ניגודיות גבוהה‬
‫הגדל‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫‪91‬‬
‫התחל בהתקנה‬
‫‪92‬‬
‫שעה‬
‫הגדרת שעון‬
‫הגדרות ‪NTP‬‬
‫שעון קיץ‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫השהיית הדלקה‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫‪93‬‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫שחזור מקור ראשי‬
‫מקור ראשי‬
‫מקור משני‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫‪94‬‬
‫בקרת חשמל‬
‫הדלקה אוטומטית‬
‫חיסכון מרבי בחשמל‬
‫בקרת המתנה‬
‫המתנה לרשת‬
‫כפתור הדלקה‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪96‬‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫הגבלת בהירות‬
‫מצב חיסכון באנרגיה‬
‫חיישן ‪ECO‬‬
‫תזמון מנורת מסך‬
‫מצב המתנה ללא אות‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫‪98‬‬
‫מאוורר וטמפרטורה‬
‫בקרת מאוורר‬
‫הגדרת מהירות מאוורר‬
‫מצב חיצוני‬
‫בקרת טמפרטורה‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫‪99‬‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫שפת המקלדת‬
‫סוג מקלדת‬
‫קיצור שפת הקלט‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫נגן דרך‬
‫‪100‬‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫‪101‬‬
‫אבטחה‬
‫נעילת אבטחה פעילה‬
‫נעילת השמעת ‪ USB‬אוטומטית‬
‫נעילת חיבור אלחוטי‬
‫ניהול מרחוק‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫‪102‬‬
‫כללי‬
‫אבטחה חכמה‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫החלפה חמה של ‪HDMI‬‬
‫סמל מותאם אישית‬
‫מצב משחק‬
‫רוקן את האחסון‬
‫‪103‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪106‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪107‬‬
‫איפוס מערכת‬
‫‪107‬‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן כעת‬
‫עדכון אוטומטי‬
‫‪108‬‬
‫‪108‬‬
‫‪108‬‬
‫צרו קשר עם ‪Samsung‬‬
‫‪108‬‬
‫איפוס הכל‬
‫‪108‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫‪109‬‬
‫‪109‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫‪109‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫‪110‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫ש&ת‬
‫‪114‬‬
‫מפרט‬
‫כללי‬
‫‪116‬‬
‫מצבי הגדרת תזמון‬
‫‪117‬‬
‫‪4‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצר‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫אחר‬
‫‪119‬‬
‫‪119‬‬
‫‪119‬‬
‫‪119‬‬
‫איכות תמונה מיטבית תמונות רפאים בגלל צריבת מסך‬
‫איכות תמונה מיטבית‬
‫מניעת תמונות רפאים בגלל צריבת מסך‬
‫‪120‬‬
‫‪120‬‬
‫‪120‬‬
‫רישוי‬
‫‪122‬‬
‫מינוח‬
‫‪123‬‬
‫‪5‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫ניקוי‬
‫――‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫פעילויות המסומנות בסמל זה אסורות‪.‬‬
‫הוראות המסומנות בסמל זה הן חובה‪.‬‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫――‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫――‬
‫‪3 3‬‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫השתמש במים ובמטלית יבשה כדי לנקות את המגן מזכוכית‪.‬‬
‫• •נגב במטלית לחה ונקייה‪.‬‬
‫――‬
‫להסרת כתמים עקשניים‪ ,‬נקה באמצעות מטלית עם מעט חומר ניקוי מבוסס אתנול‪.‬‬
‫השתמש במברשת להסרת לכלוכים מכניסות ויציאות האוויר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫להסרת כתמים עקשניים‪ ,‬נקה באמצעות מטלית עם מעט חומר ניקוי מבוסס אתנול‪.‬‬
‫במקרה של שטיפה במים‪ ,‬הקפד על לחץ מים של פחות מ‪ 0.5-‬בר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫אחסון‬
‫בשל המאפיינים של מוצרים מבריקים במיוחד‪ ,‬השימוש במכשיר אדים ‪ UV‬בסמוך עלול ליצור כתמים לבנבנים על המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫אם פנים המוצר זקוק לניקוי‪ ,‬פנה למוקד שירות הלקוחות (השירות בתשלום)‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫• •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫• •התחממות יתר של שקע חשמל עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫• •חיבור רופף בין תקע לשקע עלול לגרום לדליקה‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •המוצר עלול להינזק ממכת חשמל‪.‬‬
‫השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫• •במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •שים לב כי שימוש בלחצן ההפעלה שבשלט רחוק אינו מביא לכיבוי מלא של המוצר‪.‬‬
‫כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫• •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫• •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או פציעה‪.‬‬
‫אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫• •נזק לכבל עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫• •אי הקפדה עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •אי הקפדה עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫להתקנת תושבת הקיר‪ ,‬הזמן טכנאי‪.‬‬
‫זהירות‬
‫היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •דבר זה עלול להסב נזק למסך‪.‬‬
‫בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •התקנה בידי אדם שאינו מוסמך עלולה לגרום לפציעה‪.‬‬
‫• •נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫• •השתמש בארוניות שאושרו בלבד‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫בעת התקנת המוצר‪ ,‬הקפד על מיקומו במרחק מהקיר כדי שיהיה באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫――‬
‫עיין במדריך להתקנה בחוץ‪)http://displaysolutions.samsung.com( .‬‬
‫• •עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫• •הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫אם המוצר מותקן במיקום לא רגיל‪ ,‬הסביבה עלולה לגרום לבעיית איכות חמורה‪ .‬לפיכך‪ ,‬הקפד לפנות למוקד שירות הלקוחות‬
‫של ‪ Samsung‬לפני ההתקנה‪.‬‬
‫• •מקומות שבהם נוצר המון אבק‪ ,‬מקומות שבהם נעשה שימוש בחומרים כימיים‪ ,‬מקומות שבהם יש טמפרטורות גבוהות או‬
‫נמוכות מדי‪ ,‬מקומות שבהם יש לחות רבה או מים‪ ,‬ציוד תעבורה כגון כלי רכב‪ ,‬נמלי תעופה ותחנות שבהם השימוש הוא‬
‫רציף ולאורך זמן‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫• •אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫• •נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫• •שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫• •נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫• •מאחר שהחלק הקדמי כבד יותר‪ ,‬יש להתקין את המוצר על משטח ישר ויציב‪.‬‬
‫שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין להתקין את המוצר במטבח או סמוך לדלפק של‬
‫מטבח‪.‬‬
‫אמצעי זהירות בזמן ההתקנה והאחסון‬
‫• •לאחר פתיחת הכיסוי‪ ,‬התקן את המוצר בתוך שעה אחת בתנאי לחות של‪ 60‎%‎‬או פחות‪( .‬עמ'‪)33‎‬‏‬
‫• •שמור על הלחות שהוגדרה מראש בזמן פתיחת הכיסוי או הרכבת המארז (לדוגמה‪ ,‬חיבור התקן חיצוני‪ ,‬עדכון קושחה)‪.‬‬
‫• •במהלך הפעלה ואחסון המוצר‪ ,‬הקפד שהכיסוי יהיה מחובר‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫תפעול‬
‫אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •נזק לכבל עלול לגרום לתקלה במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫• •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫• •לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫לפני העברת המוצר למקום אחר‪ ,‬כבה אותו ונתק את כבל החשמל וכל כבל אחר המחובר אליו‪.‬‬
‫• •אחרת‪ ,‬כבל החשמל עלול להינזק והדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה אותו ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לפיצוץ או דליקה‪.‬‬
‫ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫• •עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות ראש‬
‫וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫• •אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכשל במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫אל תחסום את האוורור במוצר‪ .‬ייתכן שהמוצר לא יפעל כיאות עקב התחממות יתר אפשרית‪.‬‬
‫אל תנסה להכניס את אצבעותיך או עצמים כלשהם לפתחי האוורור‪.‬‬
‫• •הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫• •המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או הממתקים‪.‬‬
‫הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •הדבר עלול לגרום לדליקה או להתחשמלות‪.‬‬
‫אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •נזק לכבל עלול לגרום לתקלה במוצר‪ ,‬להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •ניצוצות עלולים לגרום לפיצוץ או לדליקה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫זהירות‬
‫השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫• •אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫• •אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫הקפד להכניס סוללות למקומן לפי סימוני הקטבים (‪.)- ,+‬‬
‫• •אי ציות להנחיה זו עלול לגרום נזק לסוללה‪ ,‬או לגרום לדליקה‪ ,‬פציעה או נזק כתוצאה מדליפת הנוזל הפנימי‪.‬‬
‫השתמש רק בסוללות תקניות מהסוג שצוין ואל תשתמש יחד בסוללה חדשה ומשומשת‪.‬‬
‫• •אי הקפדה על כך עלולה לגרום נזק לסוללות או לגרום לדליקה‪ ,‬פציעה או נזק כתוצאה מדליפת הנוזל הפנימי‪.‬‬
‫אין להשליך את הסוללות (והסוללות הנטענות) לאשפה הרגילה‪ ,‬ויש לדאוג למיחזורן‪ .‬הלקוח נושא באחריות להחזרת הסוללות‬
‫הנטענות המשומשות לצורך מיחזור‪.‬‬
‫• •הלקוח יכול להחזיר סוללות משומשות או נטענות למרכז מיחזור ציבורי קרוב או לחנות שמוכרת סוללות או סוללות‬
‫נטענות מאותו סוג‪.‬‬
‫אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫• •המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫• •דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫• •היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫• •הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫• •הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫• •צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫אל תניח לילדים להכניס לפה סוללות שהוצאו מהשלט רחוק‪ .‬יש להניח את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים או תינוקות‪.‬‬
‫• •במקרה שילד הכניס את הסוללה לפיו‪ ,‬יש לפנות לרופא באופן מיידי‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫הכנות‬
‫בדיקת הרכיבים‬
‫רכיבים‬
‫――אם חסר לך רכיב כלשהו‪ ,‬פנה אל הספק‬
‫שרכשת ממנו את המוצר‪.‬‬
‫― ―הרכיבים בתמונות עשויים להיראות שונים‬
‫מהרכיבים בפועל‪.‬‬
‫כרטיס אחריות‬
‫מדריך התקנה מהיר‬
‫― ―מעמד אינו מסופק עם המוצר‪ .‬כדי להתקין‬
‫מעמד‪ ,‬תוכל לרכוש אותו בנפרד‪.‬‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫מדריך תקינה‬
‫כבל חשמל‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪+‬‬
‫סוללות‬
‫(לא זמינות במקומות מסוימים)‬
‫שלט רחוק‬
‫‪11‬‬
‫חלקים‬
‫חלקים‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫חיישן השלט רחוק‬
‫‪POWER‬‬
‫חלקים‬
‫חיישן השלט רחוק‬
‫תיאור‬
‫כדי לבצע פונקציה רצויה‪ ,‬לחץ על לחצן השלט רחוק הרלוונטי תוך הפניית השלט אל החיישן שבחזית המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫השתמש בשלט רחוק בטווח של ‪ 7‬עד ‪ 10‬מ' מהחיישן שעל המוצר‪ ,‬בזווית של ‪ 30°‬לשמאל ולימין‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫אחסן את הסוללות מחוץ להישג ידם של ילדים והקפד על מיחזור‪.‬‬
‫אין להשתמש בסוללות חדשות ומשומשות יחד‪ .‬החלף את שתי הסוללות במקביל‪.‬‬
‫אם השלט רחוק אינו בשימוש פרק זמן ממושך‪ ,‬הוצא ממנו את הסוללות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫הצד השני‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫יציאה‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪HDBT‬‬
‫)‪(LAN IN‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫)‪(LAN OUT‬‬
‫‪USB‬‬
‫‪RS232C AUDIO‬‬
‫‪IN‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫תיאור‬
‫חיבור ‪ MDC‬בעזרת מתאם ‪.RS232C‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫הוצאת צליל להתקן שמע באמצעות כבל שמע‪.‬‬
‫‪USB‬‬
‫חיבור התקן זיכרון ‪.USB‬‬
‫)‪RJ45 (LAN OUT‬‬
‫יציאת חיבור ל‪ LAN-‬קווי המשמשת לחיבור התקן חיצוני‪ ,‬כגון מחשב נייד‪ ,‬לחיבור לאינטרנט‪.‬‬‫‪-‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫)‪HDBT (LAN IN‬‬
‫שולח את אות ה‪ HDMI-‬אל כבל ‪ LAN‬מחובר באמצעות משדר ‪HDBaseT‬‏‪.‬‬‫‪ -‬חיבור ‪ MDC‬בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫‪,HDMI IN 1‬‏ ‪HDMI IN 2‬‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪13‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫התמונות הבאות הן לדוגמה בלבד‪ .‬מצבי אמת עשויים להיות שונים ממה שנראה בתמונות‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫‒ ‒לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫שלט רחוק‬
‫――‬
‫――‬
‫הפעלת התקני תצוגה אחרים בחלל שבו נמצא השלט רחוק של המוצר עלולה לאפשר שליטה גם בהתקני התצוגה האחרים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫בתמונה הבאה‪ ,‬המוצר אינו תומך בלחצנים ללא תיאור‪.‬‬
‫מיועד לכיבוי המוצר‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪DEF‬‬
‫‪ABC‬‬
‫‪.QZ‬‬
‫‪MNO‬‬
‫‪JKL‬‬
‫‪GHI‬‬
‫‪WXY‬‬
‫‪TUV‬‬
‫‪PRS‬‬
‫‪SYMBOL‬‬
‫‪DEL-/--‬‬
‫‪3‬‬
‫לחצני מספרים‬
‫הזן את הסיסמה בתפריט ה‪.OSD-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪CH LIST‬‬
‫השתקת הקול‪.‬‬
‫ביטול השתקת הקול‪ :‬לחץ שוב על ‪ MUTE‬או לחץ על לחצן‬
‫בקרת עוצמת הקול (‪.)+ VOL -‬‬
‫לחצן להפעלת נגן‪.‬‬
‫הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪CH‬‬
‫‪MagicInfo‬‬
‫‪Player I‬‬
‫‪HOME‬‬
‫― ―אם השלט רחוק אינו בשימוש פרק זמן ממושך‪,‬‬
‫הוצא ממנו את הסוללות‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫――במוצרים מסוימים‪ ,‬ייתכן הבדל בתפקוד‬
‫הלחצנים בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪MENU‬‬
‫שינוי מקור הקלט‪.‬‬
‫הצגה או הסתרה של תצוגת התפריט שבמסך‪ ,‬או חזרה‬
‫לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫הצגת מידע על מקור הקלט הנוכחי‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫בחר במהירות פונקציות נפוצות בשימוש על‪-‬ידי לחיצה‬
‫עליו בזמן שמופעל תוכן ‪.USB‬‬
‫מעבר לתפריט העליון‪ ,‬התחתון‪ ,‬השמאלי או הימני‪ ,‬או‬
‫כוונון הגדרה של אפשרות‪.‬‬
‫אישור בחירת תפריט‪.‬‬
‫יציאה מהתפריט הנוכחי‪.‬‬
‫בחר באופן ידני מקור קלט מחובר מ‪ HDMI 1-‬ו‪.HDMI 2-‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪DVI‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪LOCK‬‬
‫‪UNSET‬‬
‫‪PC‬‬
‫‪A‬‬
‫‪IR control‬‬
‫להגדרת הפונקציה נעילת ביטחון‬
‫חזרה לתפריט הקודם‪.‬‬
‫‪SET‬‬
‫אם מחוברים כמה מוצרים באמצעות התכונה קיר וידאו‪,‬‬
‫לחץ על לחצן ‪ SET‬והזן מזהה מוצר באמצעות לחצני‬
‫מספרים‪.‬‬
‫שליטה במוצר באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫ביטול ערך שהוגדר באמצעות לחצן ‪ SET‬ושליטה בכל‬
‫המוצרים המחוברים באמצעות השלט רחוק‪.‬‬
‫――במוצרים מסוימים‪ ,‬ייתכן הבדל בתפקוד‬
‫הלחצנים בשלט רחוק‪.‬‬
‫הכנסת סוללות לשלט רחוק‬
‫‪16‬‬
‫לפני התקנת המוצר (מדריך ההתקנה)‬
‫כדי למנוע פציעה‪ ,‬יש להצמיד את ההתקן היטב לרצפה או לקיר‪ ,‬בהתאם להוראות ההתקנה‪.‬‬
‫• •הקפד על כך שהתקנת תושבת הקיר תבוצע על ידי חברה מוסמכת להתקנות מסוג זה‪.‬‬
‫• •ולא‪ ,‬ההתקן עלול ליפול ולגרום פציעה‪.‬‬
‫˚ ‪15‬‬
‫• •הקפד להשתמש בתושבת הקיר שצוינה‪.‬‬
‫זווית הטיה וסיבוב‬
‫――‬
‫לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •ניתן להטות את המוצר לכל היותר בזווית של‪ ‎15°‎‬ביחס למשטח האנכי של הקיר‪.‬‬
‫• •כדי להפעיל את המוצר במצב אנכי ('מצב דיוקן')‪ ,‬סובב אותו בכיוון השעון כך שנורית החיווי תפנה מטה‪.‬‬
‫‪‎‬‬
‫אוורור‬
‫פתח כניסת אוויר‬
‫התקנה על קיר אנכי‬
‫‪ A‬מרחק של ‪ 50‬מ"מ לפחות‬
‫‪ B‬טמפרטורת סביבה‪ :‬מתחת ל‪C-‬‏‪50°‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על קיר אנכי‪ ,‬השאר מרווח של ‪ 50‬מ"מ לפחות בין המוצר לבין הקיר כדי לאפשר אוורור והקפד שטמפרטורת הסביבה תהיה‬
‫פחות מ‪.‎50°C‎-‬‬
‫‪A‬‬
‫――‬
‫――‬
‫פתח יציאת אוויר‬
‫אל תחסום את האוורור במוצר‪.‬‬
‫עיין במדריך להתקנה בחוץ‪)http://displaysolutions.samsung.com( .‬‬
‫‪B‬‬
‫איור ‪ 1.1‬מבט צדי‬
‫‪17‬‬
‫התקנה בתוך גומחה בקיר‬
‫איור ‪ 1.3‬מבט צדי‬
‫――‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫‪B‬‬
‫לקבלת פרטים נוספים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫מבט מלמעלה‬
‫‪ A‬מרחק של ‪ 50‬מ"מ לפחות‬
‫‪ B‬מרחק של ‪ 50‬מ"מ לפחות‬
‫‪ C‬טמפרטורת סביבה‪ :‬מתחת ל‪C-‬‏‪50°‬‬
‫‪A‬‬
‫――‬
‫――‬
‫בעת התקנת המוצר בגומה בקיר‪ ,‬השאר מרווח מ לפחות כפי שצוין לעיל בין המוצר לבין הקיר כדי לאפשר אוורור והבטח שטמפרטורת הסביבה תהיה פחות‬
‫מ‪.50°C-‬‬
‫עיין במדריך להתקנה בחוץ‪)http://displaysolutions.samsung.com( .‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫איור ‪ 1.2‬מבט צדי‬
‫‪18‬‬
‫התקנת תושבת הקיר‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫התקנת ערכת תושבת הקיר‬
‫בעזרת ערכת תושבת הקיר (נמכרת בנפרד) ניתן לתלות את המוצר על הקיר‪.‬‬
‫לקבלת מידע מפורט על התקנת תושבת הקיר‪ ,‬עיין בהוראות המצורפות לתושבת הקיר‪.‬‬
‫מומלץ לפנות לטכנאי כדי לקבל סיוע בהתקנת פס המתכת של תושבת הקיר‪.‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת באחריות בגין נזק שייגרם למוצר או פציעה שתיגרם לך או לאחרים אם תחליט להתקין את תושבת הקיר בעצמך‪.‬‬
‫ערכת תושבת קיר – מפרט‬
‫――‬
‫התקן את תושבת הקיר על קיר מוצק בזווית אנכית לרצפה‪ .‬התקנת המוצר על קיר נטוי עלולה לגרום‬
‫לנפילתו ולפציעה גופנית קשה‪.‬‬
‫לפני הצמדת תושבת הקיר למשטחים שאינם קירות גבס‪ ,‬פנה למרכז השירות הקרוב אליך כדי לקבל מידע נוסף‪.‬‬
‫• •ערכות תושבת קיר של ‪ Samsung‬מכילות מדריך התקנה מפורט ואת כל החלקים הנחוצים להרכבת התושבת‪.‬‬
‫• •אין להשתמש בברגים שאורכם גדול מהאורך התקני או שאינם עומדים במפרט הברגים התקניים של ‪ .VESA‬ברגים ארוכים מדי עלולים לגרום נזק‬
‫לפנים המוצר‪.‬‬
‫• •בשימוש בתושבות קיר שאינן תואמות את מפרט הברגים התקניים של ‪ ,VESA‬אורך הבורג עשוי להשתנות בהתאם למפרט של תושבת הקיר‪.‬‬
‫• •אל תהדק את הברגים יתר על המידה‪ .‬דבר כזה עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו‪ ,‬ובעקבותיה לפציעה‪ Samsung .‬לא תישא באחריות‬
‫לתאונות מסוג זה‪.‬‬
‫• •‪ Samsung‬לא תישא באחריות לנזק למוצר או לפציעה גופנית אם נעשה שימוש בתושבת קיר או אם הצרכן לא קיים את הוראות ההתקנה של המוצר‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בהטיה של מעל ‪ 15‬מעלות‪.‬‬
‫• •להרכבת המוצר בתושבת הקיר דרושים תמיד שני אנשים‪.‬‬
‫• •הממדים הסטנדרטיים של ערכות תושבת קיר מוצגים בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫――‬
‫שם הדגם‬
‫מפרט נקבים לברגים (‪)A * B‬‬
‫במילימטרים‬
‫‪OH46F‬‬
‫‪‎995 x 500‬‬
‫‪OH55F‬‬
‫‪‎1186 x 560‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫מספר‬
‫‪M8‬‬
‫‪4‬‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫שלט רחוק (‪)RS232C‬‬
‫‏‬
‫• •הקצאת פינים‬
‫‪1 2 3 4 5‬‬
‫‪5 4 3 2 1‬‬
‫חיבור כבל‬
‫כבל ‪RS232C‬‬
‫ממשק‬
‫‪RS232C‬‏(‪ 9‬פינים)‬
‫פין‬
‫‪( TxD‬מס' ‪,)2‬‏ ‪( RxD‬מס' ‪,)3‬‏ ‪( GND‬מס' ‪)5‬‬
‫קצב סיביות‬
‫‪‎9600 bps‬‬
‫סיביות נתונים‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫‪6 7 8 9‬‬
‫<סוג זכר>‬
‫זוגיות‬
‫ללא‬
‫פין‬
‫אות‬
‫סיבית עצירה‬
‫‪ 1‬סיביות‬
‫‪1‬‬
‫זיהוי צליל תקשורת‬
‫בקרת זרימה‬
‫ללא‬
‫‪2‬‬
‫קבלת נתונים‬
‫אורך מרבי‬
‫‪ 15‬מ' (מסוג מסוכך בלבד)‬
‫‪3‬‬
‫העברת נתונים‬
‫‪4‬‬
‫מסוף הנתונים מוכן‬
‫‪5‬‬
‫סימן תחתית (‪)Signal ground‬‬
‫‪6‬‬
‫מוכן לשידור‬
‫‪7‬‬
‫בקשה לשליחה‬
‫‪8‬‬
‫רשאי לשדר‬
‫‪9‬‬
‫מחוון צלצול‬
‫‪9 8 7 6‬‬
‫<סוג נקבה>‬
‫‪20‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫• •כבל ‪RS232C‬‬
‫מחבר‪ D-Sub :‬של ‪ 9‬פינים לכבל סטריאו‬
‫• •הקצאת פינים‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1 2 3 4 5 6 7 8‬‬
‫‪-P2-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪-P1-‬‬
‫‪-P1‬‬‫סוג זכר‬
‫‪-P1‬‬‫‪Rx‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-P2‬‬‫‪----------‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-P2‬‬‫‪Tx‬‬
‫‪STEREO‬‬
‫‪Tx‬‬
‫‪2‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Rx‬‬
‫‪PLUG‬‬
‫‪Gnd‬‬
‫‪5‬‬
‫‪----------‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Gnd‬‬
‫(‪)3.5ø‬‬
‫מס' פין‬
‫צבע סטנדרטי‬
‫אות‬
‫‪1‬‬
‫לבן וכתום‬
‫‪TX+‎‬‬
‫‪2‬‬
‫כתום‬
‫‪TX-‎‬‬
‫‪3‬‬
‫לבן וירוק‬
‫‪RX+‎‬‬
‫‪4‬‬
‫כחול‬
‫‪NC‬‬
‫‪5‬‬
‫לבן וכחול‬
‫‪NC‬‬
‫‪6‬‬
‫ירוק‬
‫‪RX-‎‬‬
‫‪7‬‬
‫לבן וחום‬
‫‪NC‬‬
‫‪8‬‬
‫חום‬
‫‪NC‬‬
‫‪21‬‬
)‫‏(מחשב למחשב‬Cross LAN ‫כבל‬
RJ45 : ‫• •מחבר‬
)‫‏(מחשב לרכזת‬Direct LAN ‫כבל‬
HUB
P1
RJ45
RJ45
P2
P2
‫אות‬
22
P2
P1
‫אות‬
RX+‎
3
>--------<
1
TX+‎
RX-‎
6
>--------<
2
TX-‎
TX+‎
1
>--------<
3
RX+‎
TX-‎
2
>--------<
6
RX-‎
RJ45
P1
P1
P2
‫אות‬
P2
P1
‫אות‬
TX+‎
1
>--------<
1
TX+‎
TX-‎
2
>--------<
2
TX-‎
RX+‎
3
>--------<
3
RX+‎
RX-‎
6
>--------<
6
RX-‎
‫חיבור‬
2 ‫• •חיבור‬
.‫ הנכונה במוצר‬OUT ‫ או‬RS232C IN ‫הקפד לחבר כל אחד מהמתאמים ליציאת‬
――
1 ‫• •חיבור‬
RJ45
RJ45
RS232C
IN
3 ‫• •חיבור‬
RJ45
23
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
‫קודי בקרה‬
‫לדוגמה‪Power On & ID=0 ,‬‬
‫הצגת מצב בקרה (הפקודה ‪)Get control‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫סוג פקודה‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫מזהה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Power‬‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪12‬‬
‫• •כדי לשלוט בכל ההתקנים המחוברים באמצעות כבל טורי בוזמנית‪ ,‬ללא קשר למזהים‪ ,‬הגדר את המזהה כ‪ "0xFE"-‬ושדר‬
‫פקודות‪ .‬הפקודות יבוצעו על‪-‬ידי כל התקן אך ‪ ACK‬לא יגיב‪.‬‬
‫שליטה (הפקודה ‪)Set control‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫סוג פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫ערך‬
‫בדיקת סיכום‬
‫פקודה‬
‫מס'‬
‫סוג פקודה‬
‫פקודה‬
‫טווח ערכים‬
‫‪1‬‬
‫בקרת הפעלה‬
‫‪0x11‬‬
‫‪~0‬‏‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫בקרת עוצמת קול‬
‫‪0x12‬‬
‫‪~0‬‏‪100‬‬
‫‪3‬‬
‫בקרת מקור קלט‬
‫‪0x14‬‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫בקרת מצב מסך‬
‫‪0x18‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫בקרת גודל מסך‬
‫‪0x19‬‬
‫‪~0‬‏‪255‬‬
‫‪6‬‬
‫בקרת מצב קיר וידאו‬
‫‪0x5C‬‬
‫‪~0‬‏‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫מנעול ביטחון‬
‫‪0x5D‬‬
‫‪~0‬‏‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫קיר וידאו מופעל‬
‫‪0x84‬‬
‫‪~0‬‏‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫בקרת משתמש עבור קיר וידאו‬
‫‪0x89‬‬
‫‪-‬‬
‫• •התקשורת מתבצעת ביחידות הקסדצימאליות‪ .‬בדיקת הסיכום מחושבת על‪-‬ידי סיכום כל הערכים פרט לכותרת‪ .‬אם תוצאת‬
‫בדיקת הסיכום מסתכמת ליותר מ‪ 2-‬ספרות כמוצב להלן (‪ ,)‎11+FF+01+01=112‬הספרה הראשונה מוסרת‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫בקרת עוצמת קול‬
‫בקרת הפעלה‬
‫• •פונקציה‬
‫• •פונקציה‬
‫ניתן לכוונן את עוצמת הקול של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫ניתן להפעיל ולכבות מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫• •הצגת מצב הפעלה (‪)Get Power ON / OFF Status‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫מזהה‬
‫• •הצגת מצב עוצמת קול (‪)Get Volume Status‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫• •הגדרת הפעלה‪/‬כיבוי (‪)Set Power ON / OFF‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x11‬‬
‫מזהה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x12‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫• •הגדרת עוצמת הקול (‪)Set Volume‬‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Power‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Power‬קוד הפעלה שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x12‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Volume‬‬
‫"‪ :"Volume‬קוד ערך עוצמת הקול שיוגדר במוצר‪( .‬‏‪0‬‏‪)100-‬‬
‫‪ :1‬מופעל‬
‫• •‪Ack‬‬
‫‪ :0‬כבוי‬
‫• •‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x11‬‬
‫"‪"Power‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Power‬קוד הפעלה שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫• •‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x11‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x12‬‬
‫"‪"Volume‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"Volume‬קוד ערך עוצמת הקול שיוגדר במוצר‪( .‬‏‪0‬‏‪)100-‬‬
‫• •‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x12‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫בקרת מקור קלט‬
‫• •‪Ack‬‬
‫• •פונקציה‬
‫ניתן לשנות את מקור הקלט של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x14‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x14‬‬
‫"‪"Input Source‬‬
‫"‪ :"Input Source‬קוד מקור קלט שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫• •הצגת מצב מקור הקלט (‪)Get Input Source Status‬‬
‫מזהה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫• •‪Nak‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x14‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫• •הגדרת מקור הקלט (‪)Set Input Source‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x14‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Input Source‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ : "ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‪.‬‬
‫"‪ :"Input Source‬קוד מקור קלט שיוגדר במוצר‪.‬‬
‫‪0x0C‬‬
‫מקור קלט‬
‫‪0x20‬‬
‫‪MagicInfo‬‬
‫‪0x21‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫‪0x22‬‬
‫‪HDMI1_PC‬‬
‫‪0x23‬‬
‫‪HDMI2‬‬
‫‪0x24‬‬
‫‪HDMI2_PC‬‬
‫‪0x55‬‬
‫‪HDBT‬‬
‫――‬
‫לא ניתן להשתמש ב‪ HDMI1_PC-‬ו‪ HDMI2_PC-‬עם הפקודה ‪ .Set‬הם מגיבים לפקודות "‪ "Get‬בלבד‪.‬‬
‫――‬
‫מקורות הקלט הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫――‬
‫‪ MagicInfo‬זמין רק בדגמים שמכילים את הפונקציה ‪.MagicInfo‬‬
‫‪26‬‬
‫בקרת מצב מסך‬
‫• •‪Nak‬‬
‫• •פונקציה‬
‫ניתן לשנות את מצב המסך של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x18‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫לא ניתן לשלוט במצב המסך כאשר הפונקציה קיר וידאו מופעלת‪.‬‬
‫• •הצגת מצב המסך (‪)Get Screen Mode Status‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x18‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בקרת גודל מסך‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫• •פונקציה‬
‫ניתן לשנות את גודל המסך של מוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫• •הגדרת גודל התמונה (‪)Set Picture Size‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x18‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Screen Mode‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"Screen Mode‬קוד שמגדיר את מצב המוצר‬
‫• •הצגת גודל המסך (‪)Get Screen Size Status‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x19‬‬
‫‪0x01‬‬
‫‪9 : 16‬‬
‫‪0x04‬‬
‫‪Zoom‬‬
‫כותרת‬
‫‪0x31‬‬
‫‪Wide Zoom‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x0B‬‬
‫‪3:4‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫• •‪Ack‬‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫‪0xFF‬‬
‫אורך נתונים‬
‫‪3‬‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪0x19‬‬
‫‪Val1‬‬
‫"‪"Screen Size‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Screen Size‬גודל המסך של מוצר ‪ ,255 – 0‬יחידה‪ :‬אינץ')‬
‫• •‪Ack‬‬
‫• •‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x18‬‬
‫"‪"Screen Mode‬‬
‫"‪ :"Screen Mode‬קוד שמגדיר את מצב המוצר‬
‫בדיקת סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x19‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫‪27‬‬
‫נעילת אבטחה פעילה‬
‫בקרת מצב קיר וידאו‬
‫• •פונקציה‬
‫• •פונקציה‬
‫ניתן להפעיל את מצב קיר וידאו במוצר באמצעות מחשב‪.‬‬
‫ניתן להשתמש במחשב להפעלה או כיבוי של הפונקציה נעילת אבטחה פעילה במוצר‪.‬‬
‫בקרה זו זמינה רק במוצר שבו האפשרות קיר וידאו מופעלת‪.‬‬
‫בקרה זו זמינה ללא‪ ,‬בין אם ההתקן מופעל ובין אם לאו‪.‬‬
‫• •הצגת מצב קיר וידאו (‪)Get Video Wall Mode‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫מזהה‬
‫• •הצגת מצב מנעול הביטחון (‪)Get Safety Lock Status‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫• •הגדרת קיר הווידאו (‪)Set Video Wall Mode‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫מזהה‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫• •הפעלה או השבתה של מנעול הביטחון (‪)Set Safety Lock Enable / Disable‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Video Wall Mode‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫מזהה‬
‫"‪ :"Video Wall Mode‬קוד המשמש להפעלת מצב קיר וידאו במוצר‬
‫"‪ :"Safety Lock‬קוד מנעול הביטחון שיוגדר במוצר‬
‫‪ :1‬מלא‬
‫‪ON :1‬‬
‫‪ :0‬טבעי‬
‫‪OFF :0‬‬
‫• •‪Ack‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫"‪"Safety Lock‬‬
‫• •‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫"‪"Video Wall Mode‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫"‪"Safety Lock‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"Safety Lock‬קוד מנעול הביטחון שיוגדר במוצר‬
‫"‪ :"Video Wall Mode‬קוד המשמש להפעלת מצב קיר וידאו במוצר‬
‫• •‪Nak‬‬
‫• •‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫"‪"ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪0xAA‬‬
‫פקודה‬
‫מזהה‬
‫‪0xFF‬‬
‫אורך נתונים‬
‫‪3‬‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫‪Val1‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪"ERR‬‬
‫"‪ :"ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫"‪ :"ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫‪28‬‬
‫בקרת משתמש עבור קיר וידאו‬
‫קיר וידאו מופעל‬
‫• •פונקציה‬
‫• •פונקציה‬
‫הפעלה או כיבוי של פונקציית קיר הווידאו במוצר באמצעות המחשב‪.‬‬
‫הפעלה או כיבוי של קיר וידאו במוצר באמצעות המחשב‪.‬‬
‫• •קבל סטטוס הפעלה‪/‬כיבוי של קיר וידאו‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x84‬‬
‫• •קבל סטטוס של קיר וידאו‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫בדיקת סיכום‬
‫‪0‬‬
‫• •הגדר הפעלה‪/‬כיבוי של קיר וידאו‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x84‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x89‬‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫‪0‬‬
‫• •הגדר קיר וידאו‬
‫מזהה‬
‫בדיקת סיכום‬
‫אורך נתונים‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫‪V.Wall_On‬‬
‫• •‪ :V.Wall_On‬קוד קיר הווידאו שיוקצה למוצר‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0x89‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Val1‬‬
‫‪Val2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Wall_Div‬‬
‫‪Wall_SNo‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪ :Wall_Div‬קוד מחלק קיר הווידאו שהוקצה למוצר‬
‫‪ :1‬קיר וידאו מופעל‬
‫‪ :0‬קיר וידאו כבוי‬
‫• •‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x84‬‬
‫‪V.Wall_On‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫‪ : V.Wall_On‬כנ"ל‬
‫• •‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x84‬‬
‫‪ERR‬‬
‫בדיקת‬
‫סיכום‬
‫"‪ :"ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫‪29‬‬
‫מודל קיר וידאו ‪10 × 10‬‬
‫כבוי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪0x00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0x11‬‬
‫‪0x12‬‬
‫‪0x13‬‬
‫‪0x14‬‬
‫‪0x15‬‬
‫‪0x16‬‬
‫‪0x17‬‬
‫‪0x18‬‬
‫‪0x19‬‬
‫‪0x1A‬‬
‫‪0x1B‬‬
‫‪0x1C‬‬
‫‪0x1D‬‬
‫‪0x1E‬‬
‫‪0x1F‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0x21‬‬
‫‪0x22‬‬
‫‪0x23‬‬
‫‪0x24‬‬
‫‪0x25‬‬
‫‪0x26‬‬
‫‪0x27‬‬
‫‪0x28‬‬
‫‪0x29‬‬
‫‪0x2A‬‬
‫‪0x2B‬‬
‫‪0x2C‬‬
‫‪0x2D‬‬
‫‪0x2E‬‬
‫‪0x2F‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0x31‬‬
‫‪0x32‬‬
‫‪0x33‬‬
‫‪0x34‬‬
‫‪0x35‬‬
‫‪0x36‬‬
‫‪0x37‬‬
‫‪0x38‬‬
‫‪0x39‬‬
‫‪0x3A‬‬
‫‪0x3B‬‬
‫‪0x3C‬‬
‫‪0x3D‬‬
‫‪0x3E‬‬
‫‪0x3F‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0x41‬‬
‫‪0x42‬‬
‫‪0x43‬‬
‫‪0x44‬‬
‫‪0x45‬‬
‫‪0x46‬‬
‫‪0x47‬‬
‫‪0x48‬‬
‫‪0x49‬‬
‫‪0x4A‬‬
‫‪0x4B‬‬
‫‪0x4C‬‬
‫‪0x4D‬‬
‫‪0x4E‬‬
‫‪0x4F‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0x51‬‬
‫‪0x52‬‬
‫‪0x53‬‬
‫‪0x54‬‬
‫‪0x55‬‬
‫‪0x56‬‬
‫‪0x57‬‬
‫‪0x58‬‬
‫‪0x59‬‬
‫‪0x5A‬‬
‫‪0x5B‬‬
‫‪0x5C‬‬
‫‪0x5D‬‬
‫‪0x5E‬‬
‫‪0x5F‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0x61‬‬
‫‪0x62‬‬
‫‪0x63‬‬
‫‪0x64‬‬
‫‪0x65‬‬
‫‪0x66‬‬
‫‪0x67‬‬
‫‪0x68‬‬
‫‪0x69‬‬
‫‪0x6A‬‬
‫‪0x6B‬‬
‫‪0x6C‬‬
‫‪0x6D‬‬
‫‪0x6E‬‬
‫‪0x6F‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0x71‬‬
‫‪0x72‬‬
‫‪0x73‬‬
‫‪0x74‬‬
‫‪0x75‬‬
‫‪0x76‬‬
‫‪0x77‬‬
‫‪0x78‬‬
‫‪0x79‬‬
‫‪0x7A‬‬
‫‪0x7B‬‬
‫‪0x7C‬‬
‫‪0x7D‬‬
‫‪0x7E‬‬
‫לא ישים‬
‫‪8‬‬
‫‪0x81‬‬
‫‪0x82‬‬
‫‪0x83‬‬
‫‪0x84‬‬
‫‪0x85‬‬
‫‪0x86‬‬
‫‪0x87‬‬
‫‪0x88‬‬
‫‪0x89‬‬
‫‪0x8A‬‬
‫‪0x8B‬‬
‫‪0x8C‬‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫‪9‬‬
‫‪0x91‬‬
‫‪0x92‬‬
‫‪0x93‬‬
‫‪0x94‬‬
‫‪0x95‬‬
‫‪0x96‬‬
‫‪0x97‬‬
‫‪0x98‬‬
‫‪0x99‬‬
‫‪0x9A‬‬
‫‪0x9B‬‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫‪10‬‬
‫‪0xA1‬‬
‫‪0xA2‬‬
‫‪0xA3‬‬
‫‪0xA4‬‬
‫‪0xA5‬‬
‫‪0xA6‬‬
‫‪0xA7‬‬
‫‪0xA8‬‬
‫‪0xA9‬‬
‫‪0xAA‬‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫‪11‬‬
‫‪0xB1‬‬
‫‪0xB2‬‬
‫‪0xB3‬‬
‫‪0xB4‬‬
‫‪0xB5‬‬
‫‪0xB6‬‬
‫‪0xB7‬‬
‫‪0xB8‬‬
‫‪0xB9‬‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫‪12‬‬
‫‪0xC1‬‬
‫‪0xC2‬‬
‫‪0xC3‬‬
‫‪0xC4‬‬
‫‪0xC5‬‬
‫‪0xC6‬‬
‫‪0xC7‬‬
‫‪0xC8‬‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫‪13‬‬
‫‪0xD1‬‬
‫‪0xD2‬‬
‫‪0xD3‬‬
‫‪0xD4‬‬
‫‪0xD5‬‬
‫‪0xD6‬‬
‫‪0xD7‬‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫‪14‬‬
‫‪0xE1‬‬
‫‪0xE2‬‬
‫‪0xE3‬‬
‫‪0xE4‬‬
‫‪0xE5‬‬
‫‪0xE6‬‬
‫‪0xE7‬‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫‪15‬‬
‫‪0xF1‬‬
‫‪0xF2‬‬
‫‪0xF3‬‬
‫‪0xF4‬‬
‫‪0xF5‬‬
‫‪0xF6‬‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫לא ישים‬
‫‪30‬‬
‫‪ :Wall_SNo‬קוד מספר המוצר שהוקצה למוצר‬
‫מודל קיר וידאו ‪ 1( :10 × 10‬‏~ ‪)100‬‬
‫מספר מכשיר‬
‫נתונים‬
‫‪1‬‬
‫‪0x01‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0x02‬‬
‫‪...‬‬
‫‪...‬‬
‫‪99‬‬
‫‪0x63‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0x64‬‬
‫• •‪Ack‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪Val2‬‬
‫‪4‬‬
‫'‪'A‬‬
‫‪0x89‬‬
‫‪Wall_Div‬‬
‫‪Wall_SNo‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫• •‪Nak‬‬
‫כותרת‬
‫פקודה‬
‫‪0xAA‬‬
‫‪0xFF‬‬
‫מזהה‬
‫אורך נתונים‬
‫‪Ack/Nak‬‬
‫‪r-CMD‬‬
‫‪Val1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪'N‬‬
‫‪0x89‬‬
‫‪ERR‬‬
‫בדיקת סיכום‬
‫"‪ :"ERR‬קוד שמציג איזו שגיאה אירעה‬
‫‪31‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‏‬
‫לפני החיבור‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫――‬
‫לפני חיבור של התקן מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש המצורף אליו‪.‬‬
‫מספר ומיקום היציאות בהתקני מקור אינם זהים בכל התקן‪.‬‬
‫――‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל במהלך ההתקנה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫לפני חיבור כבלים‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שחרר את הברגים‪ ,‬ולאחר מכן הסר את הכיסוי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הסר את פס הסיליקון המתאים עבור עובי הכבל לחיבור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫גודל פתח שונה ועובי כבל תואם לכל אחד‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫הכנס את הכבל המתאים לפתח שממנו הוצאת את פס‬
‫הסיליקון‪.‬‬
‫הכבל אמור להיות מחובר כפי שמוצג‪.‬‬
‫סגור את הכיסוי‪ ,‬ולאחר מכן חזק את הברגים‪.‬‬
‫――‬
‫* שקע‬
‫――‬
‫――‬
‫פתח ‪7‎Ø‬‏‪x‬‏‪ :2‬הכנס את הכבל בקוטר ‪‎7 Ø‬‬
‫פס סיליקון‬
‫――‬
‫לאחר שכל הכבלים מחוברים‪ ,‬הקפד לסגור את הכיסוי ולחזק‬
‫את הברגים כדי להבטיח שהוא יהיה אטום למים‪.‬‬
‫מומנט מומלץ‪ 12 - 10 :‬ק"ג כוח‪.‬ס"מ‬
‫――‬
‫פתח ‪5.5‎Ø‬‏‪x‬‏‪ :6‬הכנס את הכבל בקוטר ‪‎5.5 Ø‬‬
‫פתח ‪3‎Ø‬‏‪x‬‏‪ :4‬הכנס את הכבל בקוטר ‪‎3 Ø‬‬
‫* מבוא מתח‬
‫――‬
‫פתח ‪7 Ø‬‏‪ :1 x‬הכנס את הכבל בקוטר ‪‎7 Ø‬‬
‫‪33‬‬
‫חיבור למחשב‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫――‬
‫• •אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫――‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫• •ניתן לחבר מחשב אל המוצר במגוון של דרכים‪.‬‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫לאחר חיבור מחשב למוצר באמצעות כבל ‪ ,HDMI-DVI‬הקפד לקבוע את ההגדרות כפי שמוצג להלן‪ ,‬כדי לאפשר את הווידאו‬
‫והשמע מהמחשב‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫חיבור להתקן וידאו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫――‬
‫• •אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫――‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •ניתן לחבר אל המוצר התקן וידאו בעזרת כבל‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫שימוש בכבל ‪ HDMI‬או בכבל ‪ HDMI‬ל‪( DVI-‬עד ‪)1080p‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫• •להשגת איכות טובה יותר של התמונה והשמע‪ ,‬חבר התקן דיגיטלי באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫כדי להחליף מקור‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫• •כבל ‪ HDMI‬תומך באותות וידאו ושמע דיגיטליים ואינו מחייב כבל שמע‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫• •בחיבור של התקן חיצוני המשתמש בגרסה ישנה יותר של מצב ‪ HDMI‬למוצר‪ ,‬ייתכן שתוצג תמונה משובשת (אם בכלל)‬
‫או שהשמע לא יפעל‪ .‬אם בעיה כזו מתרחשת‪ ,‬שאל את יצרן ההתקן החיצוני על גרסת ‪ ,HDMI‬ואם היא לא עדכנית‪ ,‬בקש‬
‫שדרוג‪.‬‬
‫בין הרזולוציות הנתמכות‪1080p :‬‏ (‪)50/60Hz‬‏‪720p ,‎‬‏ (‪)50/60Hz‬‏‪,‎‬‏‪ ,480p‬ו‪.576p-‬‬
‫――‬
‫――‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫• •הקפד להשתמש בכבל ‪ HDMI‬בעובי של ‪ 14‬מ"מ ומטה‪.‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫• •הקפד לרכוש כבל ‪ HDMI‬מאושר‪ .‬אחרת‪ ,‬התמונה לא תוצג או שתתרחש שגיאת חיבור‪.‬‬
‫• •מומלץ להשתמש בכבל ‪ HDMI‬בסיסי במהירות גבוהה או בכבל עם ‪.Ethernet‬‬
‫מוצר זה אינו תומך בפונקציית ה‪ Ethernet-‬דרך ‪.HDMI‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫‪35‬‬
‫חיבור ה‪HDBase-T-‬‬
‫――‬
‫――‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫――‬
‫‪ HDBase-T (Tx)‎‬משדר נתונים ממכשיר חיצוני אל‪ .HDBase-T (Rx)‎‬הקפד לחבר אותם ישירות באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫――‬
‫שידור נתונים אינו זמין אם‪ HDBase-T (Rx)‎‬מחובר ל‪ HDBase-T (Tx)‎-‬דרך רכזת‪.‬‬
‫――‬
‫‪ HDBase-T‬פועל עם כבל זוג שזור לא מבודד (‪ )UTP‬או עם כבל זוג שזור מבודד (‪ ;)STP‬עם זאת‪ ,‬כדי לוודא שיש תאימות ‪ ,CE‬דרושים כבלי ‪ STP‬ומחברי ‪ .STP‬מומלץ להשתמש בכבל ומחברים מבודדים כדי לשמור מפני רעש חשמלי סביבתי לא צפוי שעלול להשפיע על‬
‫הביצועים‪ .‬מומלץ להשתמש בכבל ‪ STP‬כדי למקסם ביצועים‪ .‬שימוש בתיקון או בכבל ‪ UTP‬עלול לפגוע בביצועים‪.‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫)‪HDBase-T (Tx‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪HDMI IN‬‬
‫)‪HDBT (LAN IN‬‬
‫‪LAN‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪36‬‬
‫חיבור למערכת שמע‬
‫――‬
‫――‬
‫חיבור כבל ה‪LAN-‬‬
‫――‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫)‪HDBT (LAN IN‬‬
‫‪AUDIO OUT‬‬
‫• •השתמש בכבל‪ Cat7(*STP Type)‎‬עבור החיבור‪)10/100‎Mbps( .‬‬
‫*זוג שזור מסוכך‬
‫‪37‬‬
‫שינוי מקור הקלט‬
‫מקור מאפשר לך לבחור מתוך מגוון של התקני מקור ולשנות שמות של התקני מקור‪.‬‬
‫תוכל להציג את המסך של התקן מקור שחובר למוצר‪ .‬ברשימת התקני המקור‪ ,‬בחר מקור כדי להציג את המסך שלו‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫מקור‬
‫ניתן לשנות התקן מקור גם באמצעות לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫התמונה במסך עלולה להיות משובשת אם תבחר התקן מקור לא מתאים כהתקן המקור שברצונך לעבור אליו‪.‬‬
‫עריכה‬
‫‪SOURCE‬‏← מקור‬
‫‪ENTER E‬‬
‫‪SOURCE‬‏← מקור‏← ‏‪u‬‏← עריכה‏← ‏‬
‫מקור‬
‫עריכת שם וסוג ההתקן החיצוני המחובר‪.‬‬
‫• •הרשימה יכולה לכלול את התקני המקור הבאים‪ .‬התקני המקור שיופיעו ברשימה תלויה במקור שנבחר‪.‬‬
‫‪HDMI 1‬‏‪HDMI 2 /‬‏‪HDBT /‬‏‪ /‬ממיר כבלים‏‪ /‬קונסולת משחקים‏‪ /‬מחשב אישי‏‪ /‬נגן ‪Blu-ray‬‬
‫‪MagicInfo S‬‬
‫‪Web Browser‬‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫‪HDMI 2‬‬
‫• •לא תוכל לערוך את המקורות הבאים‪.‬‬
‫‪MagicInfo S‬‏‪ URL /‬משגר‏‪Web Browser /‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Web Browser‬‬
‫‪ENTER E‬‬
‫‪SOURCE‬‏← מקור‏← ‪Web Browser‬‏← ‏‬
‫הגדרות‬
‫‪SOURCE‬‏← מקור‏← ‪Web Browser‬‏← ‏‪u‬‏← הגדרות‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫כללי‬
‫הסתרה אוטומטית של הכרטיסיות וסרגל הכלים‬
‫אם לא תשתמש פרק זמן מסוים בכרטיסיות הגלישה‪ ,‬בתפריט או בסרגל הכלים‪ ,‬הם ייעלמו באופן אוטומטי‪ .‬כדי להציג אותם‬
‫מחדש‪ ,‬הזז את הסמן או התמקד בראש המסך‪.‬‬
‫• •השתמש ‪ /‬אל תשתמש‬
‫‪Web Browser‬‬
‫חוסם חלונות קופצים‬
‫שפר את חוויית הגלישה שלך על ידי חסימת חלונות קופצים‪.‬‬
‫• •השתמש ‪ /‬אל תשתמש‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫חבר כבל ‪ LAN‬כדי לקבל גישה לאינטרנט דרך המוצר‪ ,‬בדומה לגישה לאינטרנט דרך מחשב‪.‬‬
‫איפוס הגדרות‬
‫כל הגדרות הדפדפן שהתאמת אישית יאופסו לערכי ברירת המחדל‪ .‬הדבר לא ישפיע על הסימניות ועל פרטי ההיסטוריה שלך‪.‬‬
‫מנוע חיפוש‬
‫הזנת מילת מפתח בשדה כתובת ה‪/URL-‬מילת המפתח תגרום לפתיחת דפדפן האינטרנט ולהצגת דף תוצאות החיפוש‪.‬‬
‫בחר את מנוע החיפוש הרצוי‪.‬‬
‫• • ‪Bing / Google‬‬
‫‪39‬‬
‫פרטיות ואבטחה‬
‫דפים חסומים‬
‫מצב אבטחה‬
‫דפים חסומים‬
‫מספק התראות על דפים לא בטוחים או חוסם את הגישה אליהם כדי להגביר את האבטחה של דפדפן האינטרנט‪.‬‬
‫חוסם את הגישה לכל הדפים שצירפת לרשימת הדפים החסומים‪.‬‬
‫דבר זה עשוי להאט את פעולת דפדפן האינטרנט‪.‬‬
‫• •השתמש ‪ /‬אל תשתמש‬
‫גלישה פרטית‬
‫כאשר פונקציית הגלישה הפרטית מופעלת‪ ,‬היסטוריית הגלישה שלך אינה נרשמת‪.‬‬
‫• •השתמש ‪ /‬אל תשתמש‬
‫דפים חסומים‬
‫חסום או בטל חסימה של דפים ספציפיים‪.‬‬
‫• •הוסף‬
‫• •השתמש ‪ /‬אל תשתמש‬
‫אל תעקוב‬
‫בקש מאתרי אינטרנט לא לעקוב אחריך‪.‬‬
‫• •השתמש ‪ /‬אל תשתמש‬
‫‪JavaScript‬‬
‫אפשר לכל האתרים להריץ ‪ JavaScript‬כדי לשפר את חוויית הגלישה‪.‬‬
‫• •השתמש ‪ /‬אל תשתמש‬
‫נקה היסטוריה‬
‫נקה את כל היסטוריית הגלישה שלך‪.‬‬
‫• •נקה היסטוריה‬
‫מחק נתוני גלישה‬
‫דפים מאושרים‬
‫דפים שאושרו‬
‫מאפשר גישה דרך האינטרנט רק לדפים שאישרת‪.‬‬
‫• •השתמש ‪ /‬אל תשתמש‬
‫סיסמה לדפים שאושרו‬
‫הגדר סיסמה לניהול דפים שאושרו‪.‬‬
‫• •הגדר סיסמה‬
‫דפים שאושרו‬
‫אשר דפים ספציפיים או הסר אותם מרשימת הדפים שאושרו‪.‬‬
‫• •הוסף‬
‫מחק את כל נתוני הגלישה‪ ,‬כמו קובצי ‪ cookie‬ותמונות ונתונים שנשמרו במטמון‪.‬‬
‫הדבר לא ישפיע על הסימניות ועל פרטי ההיסטוריה שלך‪.‬‬
‫• •מחק נתוני גלישה‬
‫‪40‬‬
‫קידוד‬
‫בחר שיטה לקידוד דפי אינטרנט‪ .‬ההגדרה הנוכחית היא 'אוטו'‪.‬‬
‫• •אוטו' ‪ /‬ידנית (הגדרה נוכחית‪)Unicode :‬‬
‫אפשרויות ריענון‬
‫‪SOURCE‬‏← מקור‏← ‪Web Browser‬‏← ‏‪u‬‏← אפשרויות ריענון‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫מרווח ריענון‬
‫הגדר את משך הזמן שלאחריו דפדפן האינטרנט יחזור אל דף הבית‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ 5 /‬דקות‏‪ 10 /‬דקות‏‪ 15 /‬דקות‏‪ 30 /‬דקות‬
‫זום‪1‬‬
‫הגדר את קנה המידה של ההגדלה שתחול בעת רענון דפדפן האינטרנט‪.‬‬
‫• •‪50%‬‏‪75% /‬‏‪100% /‬‏‪125% /‬‏‪150% /‬‬
‫דף הבית‬
‫הגדר את אתר האינטרנט שיוצג בעת רענון דפדפן האינטרנט‪.‬‬
‫• •צג ‪Samsung‬‏‪ /‬מותאם אישית‬
‫מותאם אישית‬
‫הזן את כתובת ה‪ URL-‬שתוגדר כדף הבית‪.‬‬
‫• •הזינו ‪URL‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה רק כאשר הערך בהגדרה דף הבית הוא מותאם אישית‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫שימוש ב‪MDC-‬‬
‫‏‬
‫‪Multiple Display Control‬‏"‪ "MDC‬הוא יישום שמאפשר לשלוט בקלות במספר התקני תצוגה במקביל באמצעות מחשב‪.‬‬
‫‪ -‬לפרטים על אופן השימוש בתוכנית ‪ ,MDC‬עיין בעזרה לאחר התקנת התוכנית‪ .‬תוכנית ‪ MDC‬זמינה באתר האינטרנט‪.‬‬
‫התקנה‪/‬הסרת התקנה של תוכנית ‪MDC‬‬
‫התקנה‬
‫――‬
‫הסרת התקנה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בחר הגדרות > לוח הבקרה בתפריט התחל ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה‪/‬הסרה של תוכניות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר ‪ MDC Unified‬ברשימה ולחץ על שנה‪/‬הסר‪.‬‬
‫התקנת ‪ MDC‬מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומתנאי הרשת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ על תוכנית ההתקנה ‪.MDC Unified‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר שפה להתקנה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬לחץ על ‪.OK‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כאשר מסך ‪ Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified‬יוצג‪ ,‬לחץ על ‪.Next‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בחלון ‪ License Agreement‬המוצג‪ ,‬בחר באפשרות ‪ I accept the terms in the license agreement‬ולחץ על‬
‫‪.Next‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בחלון ‪ Customer Information‬שמוצג‪ ,‬מלא את כל שדות המידע ולחץ על ‪.Next‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬בחלון ‪ Destination Folder‬שמוצג‪ ,‬בחר את נתיב הספרייה שבו ברצונך להתקין את התוכנית ‪.Next‬‬
‫――‬
‫אם נתיב הספרייה לא צוין‪ ,‬התוכנית תותקן בנתיב הספרייה המוצג כברירת מחדל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬בחלון ‪ Ready to Install the Program‬שמוצג‪ ,‬בדוק את נתיב הספרייה שבו ברצונך להתקין את התוכנית ‪.Install‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬התקדמות ההתקנה תוצג‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬לחץ על ‪ Finish‬בחלון ‪ InstallShield Wizard Complete‬המוצג‪.‬‬
‫――‬
‫בחר ‪ Launch MDC Unified‬ולחץ על ‪ Finish‬כדי להפעיל את תוכנית ‪ MDC‬באופן מידי‪.‬‬
‫‪1 10‬סמל קיצור הדרך ‪ MDC Unified‬יופיע בשולחן העבודה לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שסמל ההפעלה של ‪ MDC‬לא יוצג‪ ,‬בהתאם למערכת המחשב או למפרטי המוצר‪.‬‬
‫הקש על ‪ F5‬אם סמל ההפעלה אינו מוצג‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫חיבור ל‪MDC-‬‬
‫שימוש ב‪ MDC-‬דרך ‪Ethernet‬‬
‫הזן את כתובת ה‪ IP-‬של התקן התצוגה הראשי וחבר את ההתקן למחשב‪ .‬ניתן לחבר התקני תצוגה זה לזה באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫שימוש ב‪ MDC-‬דרך ‪( RS-232C‬תקני תקשורת של נתונים‬
‫טוריים)‬
‫――‬
‫――‬
‫יש לחבר כבל טורי ‪ RS-232C‬ליציאות הטוריות במחשב ובצג‪.‬‬
‫――‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪Direct LAN‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫ניתן לחבר מוצרים רבים באמצעות היציאה )‪ RJ45 (LAN OUT‬במוצר ויציאות ה‪ LAN-‬ברכזת‪.‬‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫מחשב‬
‫‪RS232C IN RS232C OUT‬‬
‫)‪RJ45 (LAN OUT‬‬
‫‪HUB‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫מחשב‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫‪43‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪Cross LAN‬‬
‫――‬
‫――‬
‫המראה עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם למוצר‪.‬‬
‫ניתן לחבר מוצרים רבים באמצעות היציאה ‪ RS232C IN / OUT‬במוצר‪.‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫צג ‪1‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫‪RS232C OUT‬‬
‫צג ‪2‬‬
‫)‪RJ45 (LAN OUT‬‬
‫‪RS232C IN‬‬
‫מחשב‬
‫‪44‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫תכונה נגן‬
‫‏‬
‫היא נגישה באמצעות לחצן ‪ HOME‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫נגן‬
‫מס'‬
‫‪ ← H‬נגן‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‪ OME‬‏‬
‫הפעל מגוון תכנים כגון ערוצים עם לוחות זמנים שהוקצו‪ ,‬תבניות או קבצים‪.‬‬
‫‪Available‬‬
‫)‪4.26 GB(95%‬‬
‫אפשרויות‬
‫סינון לפי‪ :‬הכל‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ערוץ רשת‬
‫‪3‬‬
‫קובץ רשת‬
‫‪4‬‬
‫התבניות שלי‬
‫――‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בחר באפשרות ערוץ רשת במסך נגן‪ .‬ההודעה אין ערוץ‪ .‬מופיעה אם לא נרשם אף ערוץ תחת‬
‫ערוץ רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬ערוץ רשת יתחיל לפעול‪.‬‬
‫זיכרון פנימי‬
‫‪.‬ץורע ןיא‬
‫――‬
‫‪2‬‬
‫הפעל תוכן‪ ,‬תבניות ולוחות זמנים המוגדרים בשרת‪.‬‬
‫• •תוכל לראות אם השרת מחובר (אישור) במסך נגן‪ .‬כדי לבדוק אם השרת מחובר כאשר ערוץ‬
‫של הרשת פעיל‪ ,‬לחץ על ‪ INFO‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪Used‬‬
‫‪199.33 MB‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫בחר בין הזיכרון הפנימי לחיצוני‪.‬‬
‫ןגנ‬
‫‪5‬‬
‫תיאור‬
‫‪3‬‬
‫הפעל תוכן שנשמר בשרת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הפעל תבנית שנשמרה בזיכרון הפנימי‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בחר סוג תוכן כקריטריון החיפוש כדי לאתר רשימת תוכן רצויה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הגדר אפשרויות שונות עבור נגן‪.‬‬
‫הצגת תוכן‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בחר בין הזיכרון הפנימי לחיצוני‪ .‬כעת יוצגו הקבצים שנשמרו בזיכרון שבחרת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר את הקובץ הרצוי‪ .‬התוכן יופיע במסך‪( .‬לקבלת מידע נוסף על תבניות קובץ מתאימות‪ ,‬עיין בסעיף 'תבניות הקובץ‬
‫המתאימות לנגן'‪).‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫כדי להשתמש בתכונה נגן‪ ,‬בהגדרה נגן דרך הצב את ‪ MagicInfo‬תחת מערכת‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫מתי התוכן פועל‬
‫התפריט הזמין‬
‫כדי לקבוע הגדרות‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ TOOLS‬בשלט רחוק תוך כדי הפעלה של תוכן‪.‬‬
‫לחצני השליטה בשלט רחוק‬
‫תפריט‬
‫תיאור‬
‫רש' השמעה‬
‫הצג רשימה של פריטי התוכן הפועלים כעת‪.‬‬
‫מצב תמונה‬
‫התאמה אישית של הגדרות המסך עבור התוכן הפועל כעת‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫הצגת שורת התפריטים‪.‬‬
‫מצב קול‬
‫התאמה אישית של הגדרות השמע עבור התוכן הפועל כעת‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫הצגת המידע על כל פריט תוכן‪.‬‬
‫חזרה‬
‫הגדר את מצב החזרה‪.‬‬
‫►‬
‫מעבר לקובץ או לדף הבא‪.‬‬
‫מוסיקת רקע‬
‫הגדר את מוסיקת הרקע שתושמע בעת הפעלת תוכן‪.‬‬
‫◄‬
‫מעבר לקובץ או לדף הקודם‪.‬‬
‫איפוס‬
‫אפס את מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫‪ E‬‏‪ ∆ /‬‏‪³ /‬‬
‫הפעלה או השהיה של הצגת שקופיות או תוכן וידאו‪.‬‬
‫השהה‬
‫השהה את מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫´‬
‫עצירת תצוגת התוכן ומעבר אל מסך נגן‪.‬‬
‫הקודם‬
‫השמע את פריט מוסיקת הרקע הקודם ברשימה‪.‬‬
‫‪π‬‬
‫הרצה לאחור של תוכן הווידאו‪.‬‬
‫הבא‬
‫השמע את פריט מוסיקת הרקע הבא ברשימה‪.‬‬
‫‪µ‬‬
‫הרצה קדימה של תוכן הווידאו‪.‬‬
‫באפשרותך להשתמש בלחצנים של השלט רחוק כדי להפעיל‪ ,‬להשהות או לדלג על פריטי תוכן ברשימת ההשמעה‪.‬‬
‫לחצנים‬
‫פונקציה‬
‫――‬
‫איפוס‪,‬‏ השהה‪,‬‏הקודם‪,‬‏הבא יופיע רק לאחר הגדרת מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫תבניות קובץ התואמות ל‪-‬נגן‬
‫• •מערכות הקבצים הנתמכות כוללות את‏‪ FAT32‬ו‪.NTFS-‬‬
‫• •לא ניתן להפעיל קובץ שהרזולוציה האנכית והאופקית שלו גדולה מהרזולוציה המרבית המותרת‪ .‬בדוק את הרזולוציה‬
‫האנכית והאופקית של הקובץ‪.‬‬
‫• •בדוק את הגרסאות ואת סוגי ה‪ Codec-‬הנתמכים לווידאו ולשמע‪.‬‬
‫• •בדוק את גרסאות הקובץ הנתמכות‪.‬‬
‫הגבלות על פלט השמע‬
‫• •לא ניתן להשתמש ביותר מפלט שמע אחד‪.‬‬
‫• •קדימות הפעלה‪ BGM :‬ברשת > ‪ BGM‬מקומי > קובץ וידאו במסגרת הראשית שנבחרה על‪-‬ידי המשתמש‬
‫――‬
‫‪ BGM‬ברשת‪ :‬ניתן לקבוע הגדרות בשלב ‪ 1‬כאשר יוצרים לוח זמנים של שרת‪.‬‬
‫――‬
‫‪ BGM‬מקומי‪ :‬ניתן לקבוע את ההגדרות של ‪ BGM‬באמצעות הכלים שמוצגים בעקבות לחיצה על הלחצן ‪ TOOLS‬במהלך הפעלת נגן‪.‬‬
‫――‬
‫מסגרת ראשית שנבחרה על‪-‬ידי המשתמש‪ :‬ניתן לקבוע את הגדרות המסגרת הראשית בשלב ‪ 2‬כאשר יוצרים לוח זמנים של‬
‫שרת‪.‬‬
‫‒ ‒גרסאות ‪ PowerPoint‬הנתמכות הן גרסאות ‪‎97 – 2007‬‬
‫• •רק התקן ה‪ USB-‬האחרון שהיה מחובר מזוהה‪.‬‬
‫ריבוי מסגרות ללוח זמנים של רשת‬
‫קובצי תבניות וקובצי ‪LFD‬‏(‪)‎.lfd‬‬
‫הגבלות‬
‫• •ודא שקיימת תיקייה מבוזרת (תוכן ‪ /‬לוחות זמנים) בזיכרון פנימי‏‪.USB /‬‬
‫הגבלות הפעלה‬
‫• •ניתן להפעיל שני קובצי וידאו לכל היותר (וידיאו) במקביל‪.‬‬
‫הגבלות הפעלה‬
‫• •במצב הפעלה לאורך‪ ,‬ניתן להציג קובץ וידאו אחד בלבד בכל פעם‪.‬‬
‫• •ניתן להפעיל שני קובצי וידאו לכל היותר (וידיאו)‪.‬‬
‫• •עבור קובצי משרד (קובצי ‪ PPT‬ו‪ )Word-‬וקובצי ‪ ,PDF‬רק סוג קובץ אחד נתמך בכל פעם‪.‬‬
‫• •עבור קובצי משרד (קובצי ‪ PPT‬ו‪ )Word-‬וקובצי ‪ ,PDF‬רק סוג קובץ אחד נתמך בכל פעם‪.‬‬
‫• •קובצי ‪LFD‬‏(‪ )‎.lfd‬אינם נתמכים‪.‬‬
‫• •לא ניתן להפעיל במקביל כמה קובצי וידאו (וידיאו) בתצוגה אחת של קיר וידאו‪.‬‬
‫הגבלות על פלט השמע‬
‫• •לא ניתן להשתמש ביותר מפלט שמע אחד‪.‬‬
‫• •קדימות הפעלה‪ BGM :‬ברשת > ‪ BGM‬מקומי > קובץ וידאו במסגרת הראשית שנבחרה על‪-‬ידי המשתמש‬
‫‪47‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫ שמע‬Codec
AC3
‫קצב סיביות‬
‫קצב תמונות‬
)Mbps(
)‫(מסגרות בשנייה‬
40
4096‫‏‬X‫‏‬2160: ‫‏‬24
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
‫רזולוציה‬
‫ וידאו‬Codec
‫תבנית סרט‬
4096‫‏‬x‫‏‬2160
H.264 BP/MP/HP
AVI
MKV
3840‫‏‬X‫‏‬2160: ‫‏‬30
80
60
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
80
30
Motion JPEG
20
60
1920 x‫‏ ‏‬1080
DD+‎
MPEG(MP3)‎
DTS (Core , LBR)
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
FLV
MPEG2
MPEG1
30
3GP
MOV
Window Media Video v9 (VC1)
20
MP4
MVC
MPEG4 ‫‏‬SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
ASF
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
‫סיומת קובץ‬
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
Vorbis
20
90
1920‫‏‬x‫‏‬1080
VP8
20
4096‫‏‬X‫‏‬2160: ‫‏‬24
4096‫‏‬x‫‏‬2160
VP9
1920‫‏‬x‫‏‬1080
RV8/9/10 (RV30/40)
WebM
*.webm
3840‫‏‬X‫‏‬2160: ‫‏‬30
RealAudio 6
48
20
60
RMVB
*.rmvb
‫שמע‬
‫תמונה‬
‫וידאו‬
‫• •תוכן עם רזולוציה גדולה יותר מהרזולוציה שצוינה בטבלה לעיל אינו נתמך‪.‬‬
‫• •תוכן שמע עם קצב סיביות או קצב מסגרות גדול מהקצב שצוין בטבלה לעיל‬
‫עלול לגרום לשמע משובש במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫• •תבנית קובצי תמונה תואמת ‪,JPEG :‬‏ ‪,PNG‬‏ ‪BMP‬‬
‫• •תוכן וידאו עם קצב סיביות או קצב מסגרות גדול מהקצב שצוין בטבלה לעיל‬
‫עלול לגרום לווידאו משובש במהלך ההפעלה‪.‬‬
‫• •ייתכנו שיבושים בהפעלת תוכן שמע או שהוא לא יופעל כלל במקרה של‬
‫שגיאה בתוכן או בתבנית הקובץ‪.‬‬
‫• •ייתכנו שיבושים בהפעלת תוכן וידאו או שהוא לא יופעל כלל במקרה של‬
‫שגיאה בתוכן או בתבנית הסרט‪.‬‬
‫• •התקני ‪ USB‬ומצלמות דיגיטליות מסוימות אינם מתאימים להפעלה עם הנגן‪.‬‬
‫• •וידאו תלת‪-‬ממדי אינו נתמך‪.‬‬
‫• •התקני ‪ USB‬ומצלמות דיגיטליות מסוימות אינם מתאימים להפעלה עם הנגן‪.‬‬
‫• •תמיכה בעד ‪ WMA 10 Pro‬של ‪ 5.1‬ערוצים‪ .‬אין תמיכה בתבנית שמע ‪WMA‬‬
‫משמרת‪.‬‬
‫• •תמיכה ב‪,H.264-‬‏ ‪ Level 4.1‬לכל היותר‬
‫• •אין תמיכה ב‪,QCELP-‬‏‪.AMR NB/WB‬‬
‫――‬
‫קובצי ‪ BMP‬במהדורת ‪ 32‬סיביות‪ 24 ,‬סיביות ו‪ 8-‬סיביות נתמכים‪.‬‬
‫• •רזולוציה מרבית נתמכת ‪‎4096 × 4096 :‬‬
‫• •גודל קובץ מרבי נתמך‪:‬‏‪MB‬‏‪20‬‬
‫• •אפקטי תמונה נתמכים ‪ 9 :‬אפקטים‬
‫(עמעום‪,1‬‏עמעום‪,2‬‏ עיוור‪,‬‏מעגלי‪,‬‏דמקה‪,‬‏ קווי‪,‬‏מדרגות‪,‬‏ ניגוב‪,‬‏ אקראי)‬
‫‪/ H‬‏‪/ ASO‬‏‪SP ,RS‬‏‪VC1‬‏ ‪L4 /‬‏‪ AP‬ו‪ AVCHD-‬אינם נתמכים‪.‬‬
‫• •‪FMO‬‏‪ .264‬‏‬
‫• •כל רכיבי ה‪ Codec-‬לווידאו‪ ,‬להוציא ‪,MVC‬‏‪,VP8‬‏‪:VP6‬‬
‫‒ ‒מתחת ל‪ 280-‬‏‪x 1‬‏‪:720‬‏ ‪ 60‬מסגרות לכל היותר‬
‫‒ ‒מעל ‪ 280‬‏‪ 1‬‏‪720 x‬‏‪ 30 :‬מסגרות לכל היותר‬
‫• •אין תמיכה ב‪ GMC 2-‬ואילך‪.‬‬
‫• •תמיכה ב‪ BD MVC Spec-‬בלבד‪.‬‬
‫• •ניתן להפעיל קובץ וידאו אחד בלבד בכל פעם אם קובצי וידאו בצג משתמשים‬
‫ברכיבי ‪ Codec‬לא תואמים‪ ,‬או אם הרזולוציה היא ‪.‎1080 × 1920‬‬
‫• •כאשר קובץ וידאו יחיד פועל‪ ,‬מצב 'חלק' אינו נתמך כשמתקיימים התנאים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‒ ‒‪ Codec‬לא תואם (‪,MVC‬‏‪,VP3‬‏‪)MJPEG‬‏ ↔ ‪ Codec‬לא תואם‬
‫‒ ‒‪ Codec‬לא תואם ↔ ‪ Codec‬תואם‬
‫‒ ‒הרזולוציה שונה מזו של הצג‬
‫‒ ‒התדירות שונה מזו של הצג‬
‫‪49‬‬
‫‪Power Point‬‬
‫‪PDF‬‬
‫‪WORD‬‬
‫• •תבניות קובצי מסמכים תואמות‬
‫• •תבניות קובצי מסמכים תואמות‬
‫• •תבניות קובצי מסמכים תואמות‬
‫‒ ‒סיומת ‪,ppt :‬‏ ‪pptx‬‬
‫‪2007 O‬‏‬
‫‪9‬‏~ ‪ ffice‬‏‬
‫‪ 7O‬‏‬
‫‒ ‒גרסה ‪ ffice :‬‏‬
‫• •פונקציות שאינן נתמכות‬
‫‒ ‒אפקט הנפשה‬
‫‒ ‒סיומת ‪pdf :‬‬
‫• •פונקציות שאינן נתמכות‬
‫‒ ‒תוכן של פחות מפיקסל אחד אינו נתמך עקב בעיית ביצועים‪.‬‬
‫‒ ‒תוכן תמונה ממוסכת ותמונה פרושה אינו נתמך‪.‬‬
‫‒ ‒סיומת ‪.docx ,.doc :‬‬
‫‪2007 O‬‏‬
‫‪9‬‏~ ‪ ffice‬‏‬
‫‪ 7O‬‏‬
‫‒ ‒גרסה ‪ ffice :‬‏‬
‫• •פונקציות שאינן נתמכות‬
‫‒ ‒אפקט רקע דף‬
‫‒ ‒צורות תלת‪-‬ממדיות (יוצגו כדו‪-‬ממדיות)‬
‫‒ ‒תוכן עם טקסט מסובב אינו נתמך‪.‬‬
‫‒ ‒סגנונות פסקה מסוימים‬
‫‒ ‒כותרת עליונה ותחתונה (חלק מפריטי המשנה אינם נתמכים)‬
‫‒ ‒אפקטי צל תלת‪-‬ממדי אינם נתמכים‪.‬‬
‫‒ ‒‪Word Art‬‬
‫‒ ‒‪Word Art‬‬
‫‒ ‒חלק מהתווים אינך נתמכים‬
‫‒ ‒יישור‬
‫שגיאת יישור של קבוצה עלולה להופיע‬
‫‒ ‒‪Office 2007‬‬
‫‪ SmartArt‬אינו נתמך במלואו‪ 97 .‬מתוך ‪ 115‬פריטי משנה נתמכים‪.‬‬
‫(תווים מיוחדים עלולים להשתבש)‬
‫‒ ‒יישור‬
‫שגיאת יישור של קבוצה עלולה להופיע‬
‫‒ ‒צורות תלת‪-‬ממדיות (יוצגו כדו‪-‬ממדיות)‬
‫‒ ‒‪Office 2007‬‬
‫‪ SmartArt‬אינו נתמך במלואו‪ 97 .‬מתוך ‪ 115‬פריטי משנה נתמכים‪.‬‬
‫‒ ‒הוספת אובייקט‬
‫‒ ‒תרשימים‬
‫‒ ‒תווי חצי רוחב‬
‫‒ ‒תווי חצי רוחב‬
‫‒ ‒מרווח בין אותיות‬
‫‒ ‒מרווח בין אותיות‬
‫‒ ‒תרשימים‬
‫‒ ‒טקסט אנכי‬
‫‒ ‒טקסט אנכי‬
‫חלק מפריטי המשנה אינם נתמכים‬
‫חלק מפריטי המשנה אינם נתמכים‬
‫‒ ‒הערות לשקופיות ודף מידע‬
‫‒ ‒הערות לשקופיות ודף מידע‬
‫‪50‬‬
‫קובצי תבנית‬
‫‪LFD‬‬
‫• •פעולות יצירה‪/‬עריכה‪/‬הפעלה זמינות ברמת תבנית בלבד‪.‬‬
‫• •נתמך ב‪-‬ערוץ רשת‬
‫• •תבניות קובצי מסמכים תואמות‬
‫‒ ‒סיומת ‪lfd. :‬‬
‫‪51‬‬
‫תזמן‬
‫תוכל לבדוק את לוח הזמנים להשמעה של תוכן בשרת‪ ,‬לוחות זמנים שיובאו מאחסון חיצוני או כאלה שיובאו ממכשיר נייד‪.‬‬
‫מס'‬
‫‪HOME‬‏← תזמן‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‪1‬‬
‫תיאור‬
‫בחר בין השרת לבין זיכרון חיצוני‪.‬‬
‫תזמן‬
‫מחובר‬
‫‪1‬‬
‫‪Sat‬‬
‫‪Fri‬‬
‫‪Thu‬‬
‫‪Tue‬‬
‫‪Wed‬‬
‫‪Mon‬‬
‫‪2‬‬
‫רשת‬
‫בחר לוח זמנים שבועי להפעלת תוכן‪.‬‬
‫בחר להציג מידע מפורט על כל אירוע‪.‬‬
‫‪Sun‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪3‬‬
‫הצג תמונה ממוזערת ותקציר מידע על התוכן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מידע‬
‫מיקום‪:‬‬
‫זיכרון פנימי‬
‫כל היום‬
‫כל היום‬
‫תאריך‪:‬‬
‫**‪~ ****-**-‬‬
‫**‪****-**-‬‬
‫כל היום‬
‫כל היום‬
‫כל היום‬
‫‪PM‬‬
‫חזרה‪:‬‬
‫יומי‬
‫שעה‪:‬‬
‫כל היום‬
‫‪AM‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫שכפל מוצר‬
‫‪HOME‬‏← שכפל מוצר‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫יצא הגדרות במוצר להתקן אחסון חיצוני‪ .‬באפשרותך גם לייבא הגדרות מהתקן אחסון חיצוני‪.‬‬
‫אפשרות זאת שימושית כאשר ברצונך להחיל הגדרות זהות במספר מוצרים‪.‬‬
‫כאשר לא נמצא קובץ משוכפל בהתקן האחסון החיצוני‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את התקן האחסון החיצוני‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הפונקציה שכפל מוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬ההודעה לא נמצא קובץ שיבוט בהתקן האחסון החיצוני‪ .‬לייצא את הגדרות המכשיר הזה להתקן האחסון החיצוני?‬
‫תופיע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בחר באפשרות יצוא כדי לייצא את ההגדרות‪.‬‬
‫כאשר נמצא קובץ משוכפל בהתקן האחסון החיצוני‬
‫שכפל מוצר‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את התקן האחסון החיצוני‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את הפונקציה שכפל מוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬ההודעה נמצא קובץ שיבוט‪ .‬בחר באחת האפשרויות‪ .‬תופיע‪.‬‬
‫הפעל את הפונקציה יבא מאחסון חיצוני או יצא לאחסון חיצוני‪.‬‬
‫‒ ‒יבא מאחסון חיצוני‪ :‬העתק הגדרות שנשמרו בהתקן אחסון חיצוני למוצר‪.‬‬
‫‒ ‒יצא לאחסון חיצוני‪ :‬העתק הגדרות במוצר להתקן אחסון חיצוני‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫עם השלמת הגדרת התצורה‪ ,‬המוצר יפעיל את עצמו מחדש באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫הגדרות ‪ID‬‬
‫‪HOME‬‏← הגדרות ‪ID‬‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫הקצה מזהה למכשיר‪.‬‬
‫מספר זהוי המכשיר‬
‫‪~0‬‏‪)224‬‬
‫הזן את מספר המזהה של המוצר המחובר לקבל הקלט כדי לאפשר קליטת אות קלט‪( .‬טווח‪ :‬‏‏‬
‫――‬
‫לחץ על ‪ u/d‬כדי לבחור מספר‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪.E‬‬
‫――‬
‫הזן את המספר הרצוי באמצעות לחצני הספרות בשלט רחוק‪.‬‬
‫הגדרת התקן ‪ ID‬אוטו'‬
‫תכונה זו מקצה באופן אוטומטי מספר מזהה להתקן המחובר באמצעות כבל ‪.RS232C‬‬
‫הגדרות ‪ID‬‬
‫――‬
‫כאשר מחוברים מספר התקנים‪ ,‬הפעל את התכונה בהתקן הראשון או האחרון‪.‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה רק בהתקן הראשון בשרשרת ‪.RS-232C‬‬
‫כבל חיבור ‪PC‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫בחר שיטה להתחברות ל‪ MDC-‬כדי לקלוט את האות של ‪.MDC‬‬
‫• •כבל ‪RS232C‬‬
‫נהל תקשורת עם היישום ‪ MDC‬דרך כבל סטריאו ‪.RS232C‬‬
‫• •רשת ‪Wi-Fi/RJ-45‬‏(‪)LAN‬‬
‫קיים תקשורת עם ‪ MDC‬באמצעות כבל ‪ RJ45‬או רשת ‪.Wi-Fi‬‬
‫――‬
‫עבור הדגמים (‪,LH55OHFPVBC‬‏ ‪ )LH46OHFPVBC‬שאינם תומכים בתקשורת אלחוטית‪ ,‬יופיע רק התפריט של‪.RJ-45(LAN)‎‬‬
‫‪54‬‬
‫קיר וידאו‬
‫‪HOME‬‏← קיר וידאו‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫התאם אישית את הפריסה של מסכים מרובים המחוברים זה לזה ליצירת קיר וידאו‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הצג חלק מהתמונה המלאה או חזור על אותה תמונה בכל אחד מהמסכים המרובים המחוברים‪.‬‬
‫כדי להציג מספר תמונות‪ ,‬עיין בעזרה של ‪ MDC‬או במדריך למשתמש של ‪ .MagicInfo‬ייתכן שדגמים מסוימים אינם תומכים‬
‫בפונקציה ‪.MagicInfo‬‬
‫קיר וידאו‬
‫באפשרותך להפעיל או לנטרל את קיר וידאו‪.‬‬
‫כדי לארגן קיר וידאו‪ ,‬בחר פועל‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫קיר וידאו‬
‫‪Horizontal x Vertical‬‬
‫תכונה זו מפצלת באופן אוטומטי את התצוגה של קיר וידאו בהתבסס על תצורת המטריצה של קיר וידאו‪.‬‬
‫הזן את מטריצת קיר הווידאו‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫תצוגת קיר הווידאו תתפצל בהתבסס על המטריצה שהוגדרה‪ .‬ניתן להגדיר מספר התקני תצוגה אנכיים או אופקיים בטווח של‬
‫‪ 1‬עד ‪.15‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ניתן לפצל תצוגת קיר וידאו ל‪ 100-‬מסכים לכל היותר‪.‬‬
‫הפונקציה ‪ Horizontal x Vertical‬תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה קיר וידאו הוא פועל‪.‬‬
‫מיקום מסך‬
‫כדי לארגן מחדש את פיצול המסכים‪ ,‬כוונן את המספר של כל מוצר במטריצה באמצעות התכונה מיקום מסך‪.‬‬
‫בחירה באפשרות מיקום מסך תציג את מטריצת קיר הווידאו עם המספרים שהוקצו למוצרים שיוצרים את קיר הווידאו‪.‬‬
‫כדי לארגן מחדש את המוצרים‪ ,‬השתמש בלחצני הכיוון בשלט רחוק כדי להעביר מוצר למספר רצוי אחר‪ .‬לחץ על הלחצן ‪.E‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫מיקום מסך מאפשר לך לפצל את המסך עד ל‪ 100-‬תצוגות (‪.)15x15‬‬
‫הפונקציה מיקום מסך תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה קיר וידאו הוא פועל‪.‬‬
‫כדי להשתמש בפונקציה‪ ,‬ודא שהאפשרות ‪ Horizontal x Vertical‬מוגדרת‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫תצורה‬
‫בחר כיצד להציג תמונות בתצוגת קיר הווידאו‪.‬‬
‫• •מלא‪ :‬הצג תמונות במסך מלא ללא שוליים‪.‬‬
‫• •טבעי‪ :‬הצג תמונות ביחס התצוגה המקורי בלי להגדיל או להקטין את הגודל‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציה תצורה תהיה זמינה רק אם הערך בהגדרה קיר וידאו הוא פועל‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫מצב רשת‬
‫בדוק את החיבור הנוכחי לרשת ולאינטרנט‪.‬‬
‫‪HOME‬‏← מצב רשת‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫מצב רשת‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫מצב תמונה‬
‫‪HOME‬‏← מצב תמונה‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫בחר מצב תמונה (מצב תמונה) בהתאם לסביבה שבה יופעל המוצר‪.‬‬
‫מצב וידאו‪/‬תמונה משפר את איכות התמונה של מכשיר הווידאו‪ .‬מצב טקסט משפר את איכות התמונה של המחשב‪.‬‬
‫• •חנות וקניון‬
‫מתאים למרכזי קניות‪.‬‬
‫‒ ‒בחר וידאו‪/‬תמונה או טקסט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫• •משרד ובית ספר‬
‫מתאים למשרדים ובתי ספר‪.‬‬
‫‒ ‒בחר וידאו‪/‬תמונה או טקסט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫• •טרמינל ותחנה‬
‫מתאים למסופי אוטובוס ולתחנות רכבת‪.‬‬
‫‒ ‒בחר וידאו‪/‬תמונה או טקסט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫מצב תמונה‬
‫• •קיר וידאו‬
‫מתאים לסביבות שבהן נעשה שימוש בתצוגת קיר וידאו‪.‬‬
‫‒ ‒בחר וידאו‪/‬תמונה או טקסט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫――‬
‫• •מכויל‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫במצב זה מוחלות הגדרות הבהירות‪ ,‬הצבע‪ ,‬הגמא והאחידות שניתן להתאימן אישית באמצעות תוכנית כיול הצבע ‪Color‬‬
‫‪.Expert‬‬
‫‒ ‒כדי להחיל את מצב מכויל כראוי‪ ,‬הקפד לקבוע את הגדרות איכות התמונה‪ ,‬כגון בהירות‪ ,‬צבע הגמא ואחידות‪,‬‬
‫באמצעות תוכנית כיול הצבע ‪.Color Expert‬‬
‫‒ ‒כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Color Expert‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫‪58‬‬
‫שעון עצר הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪HOME‬‏← שעון עצר הפעלה‪/‬כיבוי‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫――‬
‫עליך להגדיר את הגדרת שעון כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו‪.‬‬
‫שעון עצר להפעלה‬
‫בחר באפשרות שעון עצר להפעלה כדי שהמוצר יופעל אוטומטית ביום ובשעה שתבחר‪.‬‬
‫המכשיר יופעל בעוצמת הקול או עם מקור הקלט שהוגדרו‪.‬‬
‫שעון עצר להפעלה‪ :‬הגדר את הטיימר על ידי בחירת אחת משבע האפשרויות‪ .‬הקפד להגדיר תחילה את השעה הנוכחית‪.‬‬
‫(שעון עצר להפעלה ‪1‬‏~ שעון עצר להפעלה ‪)7‬‬
‫• •הגדרות‪ :‬בחר באפשרות כבוי‪,‬‏ פעם אחת‪,‬‏ כל יום‪,‬‏ שני‪-‬שישי‪,‬‏ שני‪-‬שבת‪,‬‏ שבת‪-‬א' או ידני‪ .‬אם בחרת באפשרות ידני‪ ,‬תוכל‬
‫לבחור את הימים שבהם הפונקציה שעון עצר להפעלה תפעיל את המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒סימן הביקורת מציין את הימים שנבחרו‪.‬‬
‫שעון עצר הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫• •שעה‪ :‬הגדר שעה ודקה‪ .‬היעזר בלחצני הספרות או במקשי החצים מעלה ומטה כדי להזין את הספרות‪ .‬היעזר במקשי‬
‫החצים שמאלה וימינה כדי לעבור משדה לשדה‪.‬‬
‫• •עוצמת קול‪ :‬קבע את עוצמת הקול הרצויה‪ .‬היעזר במקשי החצים מעלה ומטה כדי לשנות את עוצמת הקול‪.‬‬
‫• •מקור‪ :‬בחר מקור קלט כרצונך‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫• •תוכן (כאשר בהגדרה מקור מוצב הערך פנימי‪ :)USB/‬מתוך התקן ה‪ USB-‬או הזיכרון הפנימי‪ ,‬בחר קובץ (לדוגמה‪,‬‬
‫מוסיקה‪ ,‬תמונה או סרטון) להפעלה מיד לאחר הפעלת המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה רק כאשר מחובר התקן ‪.USB‬‬
‫אם אין קובצי מוסיקה בהתקן ה‪ USB-‬או אם תבחר בתיקייה שאינה מכילה קובצי מוסיקה‪ ,‬פונקציית הטיימר לא תפעל כראוי‪.‬‬
‫אם התקן ה‪ USB-‬מכיל קובץ תמונה אחד בלבד‪ ,‬מצגת שקופיות לא תפעל‪.‬‬
‫אם שם התיקייה ארוך מדי‪ ,‬לא ניתן לבחור בתיקייה‪.‬‬
‫לכל התקן ‪ USB‬שבו אתה משתמש מוקצית תיקייה משלו‪ .‬בעת שימוש ביותר מהתקן ‪ USB‬אחד מאותו סוג‪ ,‬ודא שלתיקיות המוקצות‬
‫לכל התקן ‪ USB‬יש שם אחר‪.‬‬
‫להפעלת האפשרות שעון עצר להפעלה‪ ,‬מומלץ להשתמש בהתקן זיכרון ‪ USB‬ובקורא כרטיסים מרובים‪.‬‬
‫ייתכן שהפונקציה שעון עצר להפעלה לא תפעל עם התקני ‪ USB‬בעלי סוללה מובנית‪ ,‬נגני ‪ MP3‬או נגני מוסיקה ניידים של יצרנים‬
‫מסוימים‪ ,‬מאחר שהזיהוי של התקנים אלה נמשך זמן רב‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫שעון עצר לכיבוי‬
‫בהגדרת (שעון עצר לכיבוי)‪ ,‬בחר אחת משבע האפשרויות לכיבוי הטיימר‪( .‬שעון עצר לכיבוי ‪1‬‏~ שעון עצר לכיבוי ‪)7‬‬
‫• •הגדרות‪ :‬בחר באפשרות כבוי‪,‬‏ פעם אחת‪,‬‏ כל יום‪,‬‏ שני‪-‬שישי‪,‬‏ שני‪-‬שבת‪,‬‏ שבת‪-‬א' או ידני‪ .‬אם בחרת באפשרות ידני‪ ,‬תוכל‬
‫לבחור את הימים שבהם הפונקציה שעון עצר לכיבוי תכבה את המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒סימן הביקורת מציין את הימים שנבחרו‪.‬‬
‫• •שעה‪ :‬הגדר שעה ודקה‪ .‬היעזר בלחצני הספרות או במקשי החצים מעלה ומטה כדי להזין את הספרות‪ .‬היעזר במקשי‬
‫החצים שמאלה וימינה כדי לעבור משדה לשדה‪.‬‬
‫ניהול חגים‬
‫הטיימר יושבת בימים שיוגדרו כימי חג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫• •הוסף חג‪ :‬ציין את פרק הזמן שברצונך להוסיף כחג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫בחר את תאריכי ההתחלה והסיום של החג‪/‬חופשה שברצונך להוסיף בעזרת הלחצנים ‪u‬‏‪ d/‬ולחץ על לחצן סיום‪.‬‬
‫פרק הזמן הרצוי יתווסף לרשימת החגים‪/‬חופשות‪.‬‬
‫‒ ‒הפעל‪ :‬הגדר תאריך התחלה של חג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫‒ ‒סיים‪ :‬הגדר תאריך סיום של חג‪/‬חופשה‪.‬‬
‫• •מחק‪ :‬מחק את הפריטים שנבחרו מרשימת החגים‪/‬חופשות‪.‬‬
‫• •עריכה‪ :‬בחר פריט חג‪/‬חופשה ולאחר מכן שנה את התאריך‪.‬‬
‫• •הגדר שעון עצר מוחל‪ :‬העבר את הפונקציות שעון עצר להפעלה ושעון עצר לכיבוי למצב לא פעיל בחגים לאומיים‪.‬‬
‫‒ ‒לחץ על ‪ E‬כדי לבחור בפריטי שעון עצר להפעלה ושעון עצר לכיבוי שאינך רוצה להפעיל‪.‬‬
‫‒ ‒פריטי שעון עצר להפעלה ןשעון עצר לכיבוי שנבחרו לא יופעלו‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫פס עליון ותחתון‬
‫‪HOME‬‏← פס עליון ותחתון‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫הזן טקסט כאשר סרטון או תמונה מוצגים והצג את הטקסט במסך‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫• •הודעה‪ :‬הזן הודעה שתוצג במסך‪.‬‬
‫• •שעה‪ :‬הגדר שעת התחלה ו זמן סיום להצגת הודעה‪.‬‬
‫• •אפשרויות גופן‪ :‬ציין את גופן הטקסט עבור ההודעה‪.‬‬
‫• •מיקום‪ :‬בחר כיוון להצגת הודעה‪.‬‬
‫• •גלילה‪ :‬ציין את הגדרות הכיוון והמהירות לגלילת ההודעה‪.‬‬
‫• •תצוגה מקדימה‪ :‬הצג תצוגה מקדימה של הגדרות הכיתוב שנקבעו‪.‬‬
‫פס עליון ותחתון‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫משגר ‪URL‬‬
‫לפרטים על אופן השימוש בתכונה משגר ‪ ,URL‬פנה לסוכן שממנו המוצר נרכש‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להשתמש בתכונה משגר ‪ ,URL‬בהגדרה נגן דרך הצב את משגר ‪ URL‬תחת מערכת‪.‬‬
‫‪HOME‬‏← משגר ‪URL‬‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫משגר ‪URL‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫הגדרות מפעיל ‪URL‬‬
‫‪HOME‬‏← הגדרות מפעיל ‪URL‬‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫• •התקן אפליקציית רשת‪ :‬הזן כתובת ‪ URL‬כדי להתקין את יישום האינטרנט‪.‬‬
‫• •התקן מהתקן ‪ :USB‬התקן את יישום האינטרנט מהחסן ה‪.USB-‬‬
‫• •הסר התקנה‪ :‬הסר את יישום האינטרנט המותקן‪.‬‬
‫• •הגדרת טיים אאוט‪ :‬הגדר זמן קצוב להתחברות אל כתובת ה‪.URL-‬‬
‫• •מצב מפתח‪ :‬הפעל מצב מפתח‪.‬‬
‫הגדרות מפעיל ‪URL‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫אישור התקן מחובר מהשרת‬
‫――‬
‫תחילה הגדר את השרת הגדרות רשת שרתים לפני אישור ההתקן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬התחבר לשרת שהקצית להתקן שלך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הזן את המזהה והסיסמה כדי להתחבר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בחר באפשרות ‪ Device‬מתוך שורת התפריטים העליונה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בחר באפשרות ‪ Unapproved‬מתוך התפריטים המשניים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בחר את ההתקן מתוך הרשימה ולחץ על ‪.Approve‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הזן את הפרטים הדרושים לאישור ההתקן‪.‬‬
‫――‬
‫‪ :Device Name‬הזן את שם ההתקן‪.‬‬
‫――‬
‫‪ :Device Group‬בחר‬
‫――‬
‫‪ :Location‬הזן את המיקום הנוכחי של ההתקן‪.‬‬
‫――‬
‫‪ :Expired‬הגדר תאריך תפוגה לאישור ההתקן‪ .‬אם אינך מעוניין להגדיר תאריך תפוגה‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Never expired‬‬
‫――‬
‫לחיצה על לחצן השלט רחוק ‪ INFO‬כאשר לוח הזמנים של הרשת פועל תציג את פרטי לוח הזמנים‪ .‬ודא שההתקן הנכון נבחר‬
‫כדי לציין את הקבוצה‪.‬‬
‫על‪-‬ידי בדיקת מזהה ההתקן בפרטים‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫ייתכן שלוח זמנים לא יפעל אם השעה המוגדרת בהתקן שונה מהשעה הנוכחית בשרת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪7‬בחר בתפריט ‪ All‬כדי לוודא שההתקן נרשם‪.‬‬
‫‪8‬כאשר ההתקן אושר על‪-‬ידי השרת‪ ,‬לוח הזמנים הרשום בקבוצה שנבחר יורד להתקן‪ .‬לוח הזמנים יפעל בסיום ההורדה‪.‬‬
‫לפרטים נוספים על אופן ההגדרה של לוח זמנים‪ ,‬עיין ב<מדריך למשתמש של ‪.>MagicInfo Lite Server‬‬
‫אם התקן נמחק מרשימת ההתקנים שאושרו על‪-‬ידי השרת‪ ,‬ההתקן יבצע אתחול מחדש כדי לאפס את ההגדרות שלו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בשורת התפריטים הצדית‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Device‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר את ההתקן שלך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בחר ‪Edit‬‏← ‪.Setup‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בחר ‪.Time Zone‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫כאשר תתחבר לשרת בפעם הראשונה‪ ,‬השעה במוצר מוגדרת לפי שעון ‪ GMT‬של האזור שבו השרת הותקן‪.‬‬
‫ניתן לשנות את השעה במוצר דרך השרת‪ ,‬כמוצג בשלב ‪.3‬‬
‫כיבוי המוצר ולאחר מכן הפעלתו פעם נוספת תשחזר את הגדרת השעה במוצר לפעם האחרונה שבו הוא הוגדר מהשרת‪.‬‬
‫לפרטים נוספים על ניהול הזמן (תזמון‪ ,‬ניהול החגים וכו')‪ ,‬עיין ב<מדריך למשתמש של ‪.>MagicInfo Lite Server‬‬
‫‪65‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫כוונון מסך‬
‫‏‬
‫קבע את הגדרות תמונה‏(תאורה אחורית‪,‬‏ גוון צבע וכו')‪.‬‬
‫הפריסה של אפשרויות תפריט תמונה אינה זהה ותלויה במוצר‪.‬‬
‫מצב תמונה‬
‫בחר מצב תמונה (מצב תמונה) בהתאם לסביבה שבה יופעל המוצר‪.‬‬
‫מצב וידאו‪/‬תמונה משפר את איכות התמונה של מכשיר הווידאו‪ .‬מצב טקסט משפר את איכות התמונה של המחשב‪.‬‬
‫• •חנות וקניון‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← מצב תמונה‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫מתאים למרכזי קניות‪.‬‬
‫‒ ‒בחר וידאו‪/‬תמונה או טקסט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫תמונה‬
‫• •משרד ובית ספר‬
‫מצב תמונה‬
‫חנות וקניון‬
‫תאורה אחורית‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫‪100‬‬
‫ניגודיות‬
‫‪70‬‬
‫בהירות‬
‫‪45‬‬
‫חדות‬
‫‪65‬‬
‫צבע‬
‫‪50‬‬
‫גוון (‪)R/G‬‬
‫‪G50‬‏‏‪R50‬‬
‫מתאים למשרדים ובתי ספר‪.‬‬
‫‒ ‒בחר וידאו‪/‬תמונה או טקסט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫• •טרמינל ותחנה‬
‫מתאים למסופי אוטובוס ולתחנות רכבת‪.‬‬
‫‒ ‒בחר וידאו‪/‬תמונה או טקסט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫• •קיר וידאו‬
‫מתאים לסביבות שבהן נעשה שימוש בתצוגת קיר וידאו‪.‬‬
‫‒ ‒בחר וידאו‪/‬תמונה או טקסט בהתאם למצב התמונה‪.‬‬
‫• •מכויל‬
‫במצב זה מוחלות הגדרות הבהירות‪ ,‬הצבע‪ ,‬הגמא והאחידות שניתן להתאימן אישית באמצעות תוכנית כיול הצבע ‪.Color Expert‬‬
‫‒ ‒כדי להחיל את מצב מכויל כראוי‪ ,‬הקפד לקבוע את הגדרות איכות התמונה‪ ,‬כגון בהירות‪ ,‬צבע הגמא ואחידות‪ ,‬באמצעות תוכנית כיול הצבע ‪Color‬‬
‫‪.Expert‬‬
‫‒ ‒כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Color Expert‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫תאורה אחורית‏‪ /‬ניגודיות‏‪ /‬בהירות‏‪ /‬חדות‬
‫‏‪ /‬צבע‏‪ /‬גוון (‪)G/R‬‬
‫לרשותך מספר אפשרויות לשינוי איכות התמונה במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫עריכת שינויים בתאורה אחורית‪,‬‏ ניגודיות‪,‬‏ בהירות‪,‬‏ חדות‪,‬‏ צבע או בגוון (‪ )G/R‬תגרום לשינויים מתאימים בהוראות שבמסך‪.‬‬
‫באפשרותך להתאים ולשמור הגדרות עבור כל התקן חיצוני שחיברת לכניסת קלט במוצר‪.‬‬
‫הפחתת בהירות התמונה מצמצמת את צריכת החשמל‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫תמונה‬
‫מצב תמונה‬
‫חנות וקניון‬
‫תאורה אחורית‬
‫·‬
‫·‬
‫·‬
‫ניגודיות‬
‫‪70‬‬
‫בהירות‬
‫‪45‬‬
‫חדות‬
‫‪65‬‬
‫צבע‬
‫‪50‬‬
‫גוון (‪)R/G‬‬
‫――‬
‫‪100‬‬
‫‪G50‬‏‏‪R50‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫צבע טמפרטורה‬
‫הגדרת טמפרטורת הצבע‪ .‬הערך והטמפרטורה עולים בו‪-‬זמנית‪ ,‬כך שהיחס של הצבע הכחול עולה‪( .‬טווח‪)2800K-16000K :‬‬
‫――‬
‫מופעל כאשר הערך בהגדרה גוון צבע הוא כבוי‪.‬‬
‫――‬
‫צבע טמפרטורה מושבת אם הערך בהגדרה הוא מצב תמונה הוא מכויל‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← צבע טמפרטורה‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫תמונה‬
‫צבע טמפרטורה‬
‫――‬
‫‪16000K‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫איזון לבן‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← איזון לבן‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫תמונה‬
‫איזון לבן‬
‫‪ 2‬נקודות‬
‫כוונון טמפרטורת הצבע לקבלת תמונה טבעית יותר‪.‬‬
‫• •שנה‪R-‬‏‪ /‬שנה‪G-‬‏‪ /‬שנה‪ :B-‬כוונון הכהות של כל צבע (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫• •תוספת‪R-‬‏‪ /‬תוספת‪G-‬‏‪ /‬תוספת‪ :B-‬כוונון הבהירות של כל צבע (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול)‪.‬‬
‫• •איפוס‪ :‬מתאים לסביבות שבהן נעשה שימוש בתצוגת קיר וידאו‪.‬‬
‫‪ 10‬נקודות‬
‫שליטה באיזון הלבן במרווחים של ‪ 10‬נקודות על‪-‬ידי כוונון ערכי הבהירות של אדום‪ ,‬ירוק וכחול‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫מרווח‪ :‬בחר מרווח לכוונון‪.‬‬
‫אדום‪ :‬כוונן את רמת האדום‪.‬‬
‫ירוק‪ :‬כוונן את רמת הירוק‪.‬‬
‫כחול‪ :‬כוונן את רמת הכחול‪.‬‬
‫איפוס‪ :‬מתאים לסביבות שבהן נעשה שימוש בתצוגת קיר וידאו‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים אינם תומכים בפונקציה זו‪.‬‬
‫――‬
‫מופעל כאשר הערך בהגדרה מצב תמונה הוא משרד ובית ספר‏(וידאו‪/‬תמונה)‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫גאמה‬
‫כוונון הבהירות של צבעים ראשוניים‪.‬‬
‫――‬
‫אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא מכויל‪,‬‏ גאמה יושבת‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← גאמה‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫תמונה‬
‫גאמה‬
‫――‬
‫‪0‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫ערך מכויל‬
‫בחר אם להחיל את הבהירות‪ ,‬הצבע‪ ,‬הגמא והאחידות שניתן להתאימן אישית באמצעות תוכנית כיול הצבע ‪ Color Expert‬על המצבים 'מידע' ו'פרסומת'‪.‬‬
‫• •אל תחל‏‪ /‬החל‬
‫――‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← ערך מכויל‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫כדי להוריד את התוכנית ‪ ,Color Expert‬בקר בכתובת ‪.www.samsung.com/displaysolutions‬‬
‫――‬
‫אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא מכויל‪,‬‏ ערך מכויל יושבת‪.‬‬
‫תמונה‬
‫ערך מכויל‬
‫――‬
‫אל תחל‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫――‬
‫אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא מכויל‪,‬‏ הגדרות מתקדמות יושבת‪.‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← הגדרות מתקדמות‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫כוונון הניגודיות במסך‪.‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫גוון שחור‬
‫גוון עור‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫מרחב צבעים‬
‫• •כבוי‏‪ /‬נמוך‏‪ /‬בינוני‏‪ /‬גבוה‬
‫גבוה‬
‫כהה ביותר‬
‫‪0‬‬
‫בחירת רמת השחור כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬כהה‏‪ /‬כהה יותר‏‪ /‬כהה ביותר‬
‫כבוי‬
‫טבעי‬
‫גוון עור‬
‫הדגשת ורוד גוון עור‪.‬‬
‫‪HDMI UHD Color‬‬
‫תאורת תנועה‬
‫גוון שחור‬
‫פועל‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫אפשרות זו תציג את צבע אדום‪,‬‏ ירוק וכן כחול כדי לאפשר לך כוונון עדין של הגוון והרוויה‪.‬‬
‫――‬
‫• •כבוי‏‪ /‬אדום‏‪ /‬ירוק‏‪ /‬כחול‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫מרחב צבעים‬
‫לכוון טווח ומגוון (מרחב) הצבעים שיהיו זמינים ליצירת תמונות‪.‬‬
‫• •אוטומטי‏‪ /‬טבעי‏‪ /‬מותאם אישית‬
‫――‬
‫כדי לכוונן את האפשרויות צבע‪ ,‬אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬כחול ו איפוס‪ ,‬הגדר את מרחב צבעים לערך מותאם אישית‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪HDMI UHD Color‬‬
‫הגדרות מתקדמות‬
‫ניגודיות דינמית‬
‫גוון שחור‬
‫גוון עור‬
‫מצב ‪ RGB‬בלבד‬
‫מרחב צבעים‬
‫הפעל כדי להתאים באופן אופטימלי את איכות התמונה לחיבור ‪.HDMI UHD‬‬
‫גבוה‬
‫כהה ביותר‬
‫‪0‬‬
‫כבוי‬
‫טבעי‬
‫‪HDMI UHD Color‬‬
‫תאורת תנועה‬
‫――‬
‫• •‪HDMI1‬‏(כבוי‏‪ /‬פועל)‬
‫• •‪HDMI2‬‏(כבוי‏‪ /‬פועל)‬
‫תאורת תנועה‬
‫צמצום צריכת החשמל על ידי הפחתת בהירות המסך כאשר התמונה במסך בתנועה‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫――‬
‫מופעל כאשר הערך בהגדרה מצב תמונה הוא חנות וקניון‏(טקסט)‪.‬‬
‫פועל‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא טקסט‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← אפשרויות תמונה‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫• •כבוי‏‪ /‬קר‏‪ /‬רגיל‏‪ /‬חם‬
‫אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא וידאו‪/‬תמונה‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫――‬
‫• •כבוי‏‪ /‬קר‏‪ /‬רגיל‏‪ /‬חם‪1‬‏‪ /‬חם‪2‬‬
‫כבוי‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫אוטומטי‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫אוטומטי‬
‫מצב סרט‬
‫כבוי‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫כבוי‬
‫――‬
‫אם הערך בהגדרה מצב תמונה הוא מכויל‪,‬‏ גוון צבע יושבת‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להתאים את ההגדרות ולשמור אותן עוב רכל התקן חיצוני שחובר לכניסה במוצר‪.‬‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫הפחת רעש תמונה כדי למנוע הסחות דעת כגון הבהוב‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬אוטומטי‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫אפשרויות תמונה‬
‫גוון צבע‬
‫כבוי‬
‫ניקוי רעש תמונה דיגיטלי‬
‫אוטומטי‬
‫רמת צבע שחור של ‪HDMI‬‬
‫אוטומטי‬
‫מצב סרט‬
‫כבוי‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫כבוי‬
‫בחירת רמת השחור במסך כדי לכוונן את עומק המסך‪.‬‬
‫• •אוטומטי‏‪ /‬נמוך‏‪ /‬רגיל‬
‫――‬
‫זמין רק במצבים ‪ HDMI 1‬ו‪( HDMI 2-‬תזמון ‪: AV‬‏ ‪,480p‬‏ ‪,576p‬‏ ‪,720p‬‏ ‪,1080i‬‏ ‪.)1080p‬‬
‫מצב סרט‬
‫‪,480i( C‬‏ ‪)1080i‬‏‬
‫הפוך לחלקים יותר את מעברי המסגרות ממקורות וידאו ישנים יותר‪ .‬פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט הוא ‪,TV‬‏‪,AV‬‏‪ omponent‬‏‬
‫‪.)1080i( H‬‬
‫או ‪ DMI‬‏‬
‫• •כבוי‏‪ /‬אוטומטי‪1‬‏‪ /‬אוטומטי‪2‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫תאורה אחורית דינמית‪.‬‬
‫התאמה אוטומטית של תאורת הרקע כדי ליצור ניגודיות מיטבית במסך בתנאים הנוכחיים‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫‪73‬‬
‫גודל תמונה‬
‫בחר את הגודל ואת יחס התצוגה של התמונה שתוצג במסך‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← גודל תמונה‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫אפשרויות כוונון מסך שונות יוצגו בהתאם למקור הקלט הנוכחי‪.‬‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫· התאם למסך‬
‫גודל תמונה‬
‫――‬
‫‪ 16:9‬סטנדרטי‬
‫היציאות הזמינות עשויות להיות שונות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫• •‪ 16:9‬סטנדרטי‪ :‬מעבר למצב תמונה של ‪ 16:9‬סטנדרטי רחב‪.‬‬
‫• •מותאם אישית‪ :‬שינוי הרזולוציה לפי העדפות המשתמש‪.‬‬
‫• •‪ :4:3‬מעבר למצב תמונה של (‪ )4:3‬בסיסי‪.‬‬
‫――‬
‫· זום‪/‬מיקום‬
‫אין להשתמש בתבנית ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך‪.‬‬
‫סימני השוליים המוצגים בצד ימין ושמאל ובחלק העליון והתחתון של המסך עלולים לגרום לתמונת רפאים (צריבת מסך)‪ ,‬ותופעה זו אינה מכוסה במסגרת‬
‫האחריות‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫התאם למסך‬
‫התאמת מיקום התמונה‪ .‬בחירה בפריט זה תגרום להצגת תמונת התוכנית במלואה‪ .‬אף חלק מהתמונה לא ייחתך‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‏‪ /‬אוטומטי‬
‫זום‪/‬מיקום‬
‫התאמת הגדלת תמונה ומיקומה‪ .‬אפשרות זו זמינה כאשר מקור הקלט מוגדר ל‪,HDMI 1-‬‏ ‪HDMI 2‬‏ )‪ .(1080p/1080i‬גודל תמונה חייב להיות מוגדר‬
‫ל‪-‬מותאם אישית כדי שהאפשרות תהיה זמינה‪.‬‬
‫――‬
‫אם ברצונך להחזיר את התמונה למיקום המקורי‪ ,‬בחר באפשרות איפוס במסך זום‪/‬מיקום‪ .‬התמונה תחזור למיקום ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫תמונה מבוטלת‬
‫בחירה באפשרות תמונה מבוטלת תגרום לכיבוי המסך‪ .‬עוצמת הקול לא הושבתה‪.‬‬
‫כדי להפעיל את המסך‪ ,‬לחץ על לחצן כלשהו (מלבד לחצן עוצמת הקול)‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← תמונה מבוטלת‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫תמונה‬
‫תמונה מבוטלת‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫אפס תמונה‬
‫איפוס מצב התמונה הנוכחית להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תמונה‏← אפס תמונה‏← ‪E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫תמונה‬
‫אפס תמונה‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫תצוגה על המסך‬
‫‏‬
‫כיוון הצג‬
‫כיוון תפריט על המסך‬
‫קבע את התצורה של מסך התפריט‪.‬‬
‫‪ MENU m‬‏← תצוגה על המסך‏← כיוון הצג‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫• •לרוחב‪ :‬הצג את התפריט במצב לרוחב (ברירת מחדל)‪.‬‬
‫כיוון הצג‬
‫• •לאורך‪ :‬הצג את התפריט במצב לאורך בצידו הימני של מסך המוצר‪.‬‬
‫כיוון תפריט על המסך‬
‫לרוחב‬
‫כיוון תוכן מקור‬
‫לרוחב‬
‫יחס גובה‪-‬רוחב‬
‫מסך מלא‬
‫כיוון תוכן מקור‬
‫סובב את כיוון המסך של המוצר‪.‬‬
‫• •לרוחב‪ :‬הצג את המסך במצב לרוחב (ברירת מחדל)‪.‬‬
‫• •לאורך‪ :‬הצג את המסך במצב לאורך (ברירת מחדל)‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫יחס גובה‪-‬רוחב‬
‫הגדר שהמסך המסובב יוצג במסך מלא או בגודל המקורי‪.‬‬
‫• •מסך מלא‪ :‬הצג את המסך המסובב במסך מלא‪.‬‬
‫• •יחס מקורי‪ :‬הצג את המסך המסובב ביחס התצוגה המקורי‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה רק כאשר הערך בהגדרה כיוון תוכן מקור הוא לאורך‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫הגנת מסך‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫אם תוצג במסך תמונה נייחת לפרק זמן מסוים שתוכל להגדירו‪ ,‬המוצר יפעיל את שומר המסך כדי למנוע צריבה של תמונות 'רפאים' במסך‪.‬‬
‫‪ MENU m‬‏← תצוגה על המסך‏← הגנת מסך‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫• •כבוי‏‪ 2 /‬שעות‏‪ 4 /‬שעות‏‪ 8 /‬שעות‏‪ 10 /‬שעות‬
‫הגנת מסך‬
‫זמן להגנה אוטומטית‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫כבוי‬
‫כדי לצמצם את הסיכוי לצריבת מסך‪ ,‬יחידה זו מצוידת בטכנולוגיית הגנה מפני צריבת מסך למניעת צריבת מסך‪.‬‬
‫הגנה מפני צריבת מסך מזיז את התמונה מעט על המסך‪.‬‬
‫הגדרת‪‎‬הגנה מפני צריבת מסך‪ ‎‬שעה‪‎‬‏תאפשר לך לקבוע (בדקות) את משך הזמן שיחלוף בין תזוזה לתזוזה של התמונה‪.‬‬
‫הנעת פיקסלים‬
‫צמצם את צריבת המסך על ידי הזזה אופקית או אנכית של פיקסלים‪.‬‬
‫• •הנעת פיקסלים‏(כבוי‏‪ /‬פועל)‬
‫――‬
‫אופקי‪,‬‏ אנכי ושעה הן אפשרויות המופעלות רק כאשר האפשרות הנעת פיקסלים במצב פועל‪.‬‬
‫• •אופקי‪ :‬לקביעת מספר הפיקסלים להסטה אופקית של המסך‪.‬‬
‫• •אנכי‪ :‬לקביעת מספר הפיקסלים להסטה אנכית של המסך‪.‬‬
‫• •שעה‪ :‬הגדר את מרווח הזמן לתזוזה אופקית או אנכית במסך‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫הגדרות הנעת פיקסלים הזמינות וההגדרות המיטביות‪.‬‬
‫הגדרות זמינות‬
‫הגדרות מיטביות‬
‫אופקי (פיקסלים)‬
‫‪0‬‏~ ‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אנכי (פיקסלים)‬
‫‪0‬‏~ ‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫שעה (דקה)‬
‫‪ 1‬דקות‏~ ‪ 4‬דקות‬
‫‪ 4‬דקות‬
‫――‬
‫הערך בהגדרת הנעת פיקסלים עשוי להשתנות בהתאם לגודל המוצר (באינצ'ים) ומצב הפעולה שלו‪.‬‬
‫――‬
‫הצגת תמונה נייחת או פלט בתבנית ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך‪ .‬מצב זה אינו פגם במוצר‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫שעון עצר‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫ניתן להגדיר טיימר להפעלת הגנה מפני צריבת מסך‪.‬‬
‫הנעת פיקסלים‬
‫התכונה הגנה מפני צריבת מסך תכבה אוטומטית לאחר פרק הזמן שתקבע‪.‬‬
‫שעון עצר‬
‫שעון עצר‬
‫תצוגה מיידית‬
‫כבוי‬
‫כבוי‬
‫חזרה‪ :‬הצג את הדוגמה למניעת צריבת מסך שהוגדרה באפשרות מצב במרווחי הזמן שנקבעו‪.‬‬
‫מרווח‪ :‬הצג את הדוגמה למניעת צריבת מסך שהוגדרה באפשרות מצב למשך פרק הזמן שנקבע (משעה שעת התחלה עד שעה זמן סיום)‪.‬‬
‫――‬
‫מצב‪,‬‏ פרק זמן‪,‬‏ שעה‪,‬‏ שעת התחלה וזמן סיום הן אפשרויות המופעלות רק כאשר האפשרות שעון עצר במצב חזרה או מרווח‪.‬‬
‫• •מצב‪ :‬בחר את הדוגמה שתוצע למניעת צריבת המסך‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‒ ‒פיקסל‪ :‬צבע הפיקסלים שבמסך מתחלף לשחור לסירוגין‪.‬‬
‫‒ ‒סרגל מתגלגל‪ :‬פס אנכי נע משמאל לימין‪.‬‬
‫‒ ‒מסך דוהה‪ :‬הבהירות במסך כולו מתגברת ולאחר מכן פוחתת‪.‬‬
‫――‬
‫הדוגמאות סרגל מתגלגל ומסך דוהה יופיעו פעם אחת בלבד‪ ,‬ללא קשר לפרק הזמן שהוגדר לחזרה‪.‬‬
‫• •פרק זמן‪ :‬ציין את מרווח הזמן עד להפעלת הפונקציה הגנה מפני צריבת מסך‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת תופעל כאשר הערך חזרה יוצב בהגדרה שעון עצר‪.‬‬
‫• •שעה‪ :‬ציין את משך הזמן שבו הפונקציה הגנה מפני צריבת מסך תפעל‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו מופעלת הערך בהגדרה שעון עצר הוא חזרה והערך בהגדרה מצב הוא פיקסל‪.‬‬
‫• •שעת התחלה‪ :‬הגדר את השעה להפעלת הפונקציה להגנת המסך‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת תופעל כאשר הערך מרווח יוצב בהגדרה שעון עצר‪.‬‬
‫• •זמן סיום‪ :‬הגדר את השעה להשבתת הפונקציה להגנת המסך‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת תופעל כאשר הערך מרווח יוצב בהגדרה שעון עצר‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫תצוגה מיידית‬
‫הגנה מפני צריבת מסך‬
‫בחר את שומר המסך שברצונך להציג באופן מידי‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פיקסל‏‪ /‬סרגל מתגלגל‏‪ /‬מסך דוהה‬
‫הנעת פיקסלים‬
‫שעון עצר‬
‫תצוגה מיידית‬
‫――‬
‫כבוי‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫הצגת ההודעה‬
‫מידע על המקור‬
‫בחר אם להציג על המסך מידע על המקור כאשר מקור הקלט משתנה‪.‬‬
‫‪ MENU m‬‏← תצוגה על המסך‏← הצגת ההודעה‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫הצגת ההודעה‬
‫מידע על המקור‬
‫פועל‬
‫הודעת העדר אות‬
‫פועל‬
‫הודעת ‪MDC‬‬
‫פועל‬
‫הודעת סטטוס הורדה‬
‫כבוי‬
‫הודעת העדר אות‬
‫בחר אם להציג על המסך מידע המציין שאין אות כאשר לא זוהה אות‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫הודעת ‪MDC‬‬
‫בחר אם להציג על המסך מידע על ‪ MDC‬כאשר המוצר נשלט על‪-‬ידי ‪.MDC‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫הודעת סטטוס הורדה‬
‫בחר להציג את המצב בעת הורדת תוכן משרת או מהתקן אחר‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫‪80‬‬
‫שפה‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪ .‬השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תצוגה על המסך‏← שפה‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫תצוגה על המסך‬
‫שפה‬
‫――‬
‫עברית‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫אפס תצוגה על המסך‬
‫אפשרות זאת תחזיר את ההגדרות הנוכחיות תחת תצוגה על המסך לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← תצוגה על המסך‏← אפס תצוגה על המסך‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫תצוגה על המסך‬
‫אפס תצוגה על המסך‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫פרק ‪08‬‬
‫רשת‬
‫‏‬
‫מצב רשת‬
‫פתח הגדרות רשת‬
‫‪ MENU m‬‏← רשת‏← מצב רשת‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫‪ MENU m‬‏← רשת‏← פתח הגדרות רשת‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫באפשרותך לבדוק את המצב הנוכחי של הרשת ושל האינטרנט‪.‬‬
‫קבע את הגדרות הרשת לשימוש בתכונות שונות של רכזת חכמה‪ ,‬כגון חיפוש באינטרנט‪ ,‬שיתוף תוכן באמצעות רשת ביתית‬
‫ועדכוני תכונות‪.‬‬
‫סוג רשת‬
‫• •אלחוטית‏‪ /‬כבלים‬
‫――‬
‫עבור הדגמים (‪,LH55OHFPVBC‬‏ ‪ )LH46OHFPVBC‬שאינם תומכים בתקשורת אלחוטית‪ ,‬יופיע התפריט כבלים הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫הגדרות רשת (קווית)‬
‫• •בהתאם לאופן שבה הרשת מוגדרת‪ ,‬תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר ישירות‬
‫לשקע רשת בקיר באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫עיין באיור להלן‪ .‬שים לב שהשקע בקיר מחובר למודם או לנתב במקום אחר בבית‪.‬‬
‫התחברות לרשת קווית‬
‫‪LAN‬‬
‫יציאת ה‪ LAN-‬בקיר‬
‫‪RJ45‬‬
‫תוכל לחבר את המוצר שלך לרשת ‪ LAN‬בעזרת כבל בשלוש דרכים‪.‬‬
‫• •תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר למודם חיצוני באמצעות כבל ‪.LAN‬‬
‫עיין באיור להלן‪.‬‬
‫‪LAN‬‬
‫מודם חיצוני‬
‫(‪)ADSL / VDSL‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫יציאת המודם בקיר‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫אם יש לך רשת דינמית‪ ,‬עליך להשתמש במודם ‪ ADSL‬או בנתב שתומכים בפרוטוקול ‪Dynamic Host Configuration‬‬
‫‪Protocol‬‏(‪ .)DHCP‬מודמים ונתבים שתומכים ב‪ DHCP-‬מספקים באופן אוטומטי את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪,‬‬
‫השער וה‪ DNS-‬הדרושים למוצר כדי לגשת לאינטרנט‪ ,‬לכן אינך צריך להזין אותם באופן ידני‪ .‬רוב הרשתות הביתיות הן רשתות‬
‫דינמיות‪.‬‬
‫כבל מודם‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫• •תוכל לחבר את המוצר לרשת ‪ LAN‬על‪-‬ידי חיבור יציאת ה‪ LAN-‬שבגב המוצר להתקן שיתוף ‪ IP‬שמחובר למודם חיצוני‪.‬‬
‫השתמש בכבל ‪ LAN‬ליצירת החיבור‪ .‬עיין באיור להלן‪.‬‬
‫ישנן רשתות שמחייבות כתובת ‪ IP‬סטטית‪ .‬אם לרשת שלך דרושה כתובת ‪ IP‬סטטית‪ ,‬עליך להזין את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת‬
‫רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬באופן ידני במסך הגדרת הכבלים של המוצר כאשר תגדיר את חיבור הרשת‪ .‬כדי לקבל את ערכי‬
‫כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ ,DNS-‬פנה לספק שירותי האינטרנט (‪.)ISP‬‬
‫אם יש לך מחשב ‪ ,Windows‬תוכל גם להשיג ערכים אלה דרך המחשב‪.‬‬
‫――‬
‫‪LAN‬‬
‫משתף ‪IP‬‬
‫(בעל שרת ‪)DHCP‬‬
‫‪RJ45‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫יציאת המודם בקיר‬
‫מודם חיצוני‬
‫(‪)ADSL / VDSL‬‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫――‬
‫תוכל להשתמש במודמים מסוג ‪ ADSL‬שתומכים ב‪ DHCP-‬אם לרשת שלך דרושה כתובת ‪ IP‬סטטית‪.‬‬
‫מודמים מסוג ‪ ADSL‬התומכים ב‪ DHCP-‬מאפשרים להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫כבל מודם‬
‫‪83‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בתפריט המוקפץ שיופיע‪ ,‬לחץ על הפריט 'סטטוס'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שתוצג‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה ‪.Support‬‬
‫אוטומטי פתח הגדרות רשת (קווי)‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בכרטיסייה ‪ ,Support‬לחץ על לחצן ‪ .Details‬כעת יוצגו ערכי החיבור לרשת‪.‬‬
‫התחבר לרשת בעזרת כבל ‪.LAN‬‬
‫הגדרה ידנית‬
‫הגדר את חיבור הרשת כדי להשתמש בשירותי אינטרנט‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬כדי לבצע שדרוגי תוכנה‪.‬‬
‫תחילה ודא שכבל ‪ LAN‬מחובר‪.‬‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך כבלים מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך כבלים מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לחץ על התחבר כדי להפעיל את פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‒ ‒לחצן התחבר מופעל רק כאשר כבל ‪ LAN‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫‪2‬לחץ על התחבר כדי להפעיל את פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל‪ .‬לחץ על עצור‪ .‬תהליך האימות ייעצר‪.‬‬
‫‒ ‒לחצן התחבר מופעל רק כאשר כבל ‪ LAN‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬במסך ההתחברות לרשת‪ ,‬בחר בפריט הגדרות ‪ .IP‬כעת יוצג מסך הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪3‬מסך בדיקת הרשת יוצג ויאמת את חיבור הרשת‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בחר בשדה העליון‪ ,‬לחץ על ‪ E‬והצב בהגדרה הגדרות ‪ IP‬את הערך הזן ידנית‪ .‬חזור על תהליך ההזנה בכל אחד מהשדות‬
‫של כתובת ‪.IP‬‬
‫לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “חיבור הרשת הקווית והחיבור לאינטרנט הושלמו‪.”.‬‬
‫――‬
‫אם תהליך החיבור נכשל‪ ,‬בדוק את החיבור ליציאת ה‪.LAN-‬‬
‫――‬
‫אם התהליך האוטומטי לא מאתר את ערכי החיבור לרשת‪ ,‬או אם ברצונך להגדיר את החיבור באופן ידני‪ ,‬עבור לסעיף הבא‪ ,‬הגדרת‬
‫הרשת‪.‬‬
‫――‬
‫הגדרת האפשרות הגדרות ‪ IP‬לערך הזן ידנית משנה באופן אוטומטי את ‪ DNS Setting‬לערך הזן ידנית‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לסיום‪ ,‬לחץ על אישור בתחתית הדף ולאחר מכן לחץ על ‪ .E‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “חיבור הרשת הקווית והחיבור לאינטרנט הושלמו‪.”.‬‬
‫ידני פתח הגדרות רשת (קווי)‬
‫במשרדים מסוימים נהוג להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בקש ממנהל המערכת את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וכתובת השרת של ‪ .DNS‬הזן את‬
‫הערכים הללו באופן ידני‪.‬‬
‫קבלת ערכי החיבור לרשת‬
‫כדי להציג את ערכי החיבור לרשת (ברוב מחשבי ‪ ,)Windows‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫הגדרות רשת (אלחוטית)‬
‫――‬
‫הגדרה אוטומטית של רשת אלחוטית‬
‫ברוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית המחייבת את המכשירים המתחברים אל הרשת לשדר קוד אבטחה‬
‫מוצפן או הקרוי 'גישה' או מפתח אבטחה‪ .‬מפתח אבטחה מבוססים על 'ביטוי סיסמה'‪ ,‬בדרך כלל מילה או סדרה של אותיות‬
‫וספרות באורך ספציפי‪ ,‬שאתה מתבקש להזין בעת הגדרת האבטחה עבור הרשת האלחוטית שלך‪ .‬אם תשתמש בשיטה זו‬
‫להגדרת החיבור לרשת‪,‬וברשותך מפתח אבטחה עבור הרשת האלחוטית שלך‪ ,‬תצטרך להזין את ביטוי הסיסמה בתהליך‬
‫ההגדרה האוטומטי או הידני‪.‬‬
‫דגמים שאינם תומכים בתקשורת אלחוטית‪,LH55OHFPVBC :‬‏ ‪LH46OHFPVBC‬‬
‫התחברות לרשת אלחוטית‬
‫משתף ‪ IP‬אלחוטי‬
‫(לנתב יש שרת ‪)DHCP‬‬
‫יציאת ה‪ LAN-‬בקיר‬
‫הגדרה אוטומטית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפונקציה רשת תחפש אחר רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות הזמינות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ברשימת הרשתות‪ ,‬לחץ על לחצן ▲ או ▼ כדי לבחור ברשת הרצויה ולאחר מכן לחץ פעמיים על ‪.E‬‬
‫――‬
‫――‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫‪ Samsung‬ממליצה להשתמש בתקן ‪ .IEEE 802.11n‬בהפעלת קובץ וידאו באמצעות חיבור רשת‪ ,‬התמונה עשויה להיות‬
‫משובשת‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫בחר ערוץ שאינו בשימוש כרגע לטובת תוכנית שיתוף ה‪ IP-‬האלחוטי‪ .‬אם התקן אחר שנמצא בסמוך משתמש כרגע בערוץ שהוגדר‬
‫――‬
‫――‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיע המסך הזן סיסמה‪ ,.‬עבור אל שלב ‪ .5‬אם בחרת נתב אלחוטי שאין לו אבטחה‪ ,‬עבור אל שלב ‪.7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם יש אבטחה בנתב‪ ,‬הזן סיסמה‪( .‬מפתח אבטחה או קוד ‪.)PIN‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לסיום‪ ,‬השתמש בלחצן החץ ימינה כדי להזיז את הסמן אל האפשרות סיום‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪ .E‬כעת יוצג מסך‬
‫ההתחברות לרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫――‬
‫המוצר שברשותך תומך רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים לרשתות אלחוטיות‪.‬‬
‫בבחירת מצב ‪ Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n‬כאשר הערך המוצב בהגדרה 'הצפנה' הוא ‪,WEP‬‏‪ TKIP‬או ‪TKIP AES‬‬
‫אם הנתב הרצוי לא אותר‪ ,‬לחץ על עצור‪.‬‬
‫כעת יופיע לחצן הוסף רשת‪.‬‬
‫עבור תוכנית שיתוף ה‪ IP-‬האלחוטי‪ ,‬התוצאה תהיה הפרעות וכשל בתקשורת‪.‬‬
‫‏(‪ )WPS2Mixed‬בנקודת הגישה או בנתב האלחוטי שלך‪ ,‬מוצרי ‪ Samsung‬לא יתמכו בחיבור התואם את המפרט החדש לאישורי ‪.Wi-Fi‬‬
‫אם הנתב האלחוטי הרצוי לא מופיע ברשימה‪ ,‬בחר באפשרות רענן כדי לחזור על החיפוש‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫נוצר חיבור עם הנתב‪ ,‬אך לא ניתן לגשת לאינטרנט‪.‬‬
‫‪7‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “הרשת האלחוטית וחיבור האינטרנט שלכם מוגדרים ומוכנים לשימוש‪.”.‬‬
‫אם הנתב האלחוטי שלך תומך ב‪WPS-‬‏(‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬תוכל להתחבר אל הרשת באמצעות ‪( PBC‬תצורת לחצנים) או‬
‫קוד ‪( PIN‬מספר זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר באופן אוטומטי את תצורת ה‪ SSID-‬ומפתח ה‪ WPA-‬בכל אחד מהמצבים הללו‪.‬‬
‫שיטות התחברות‪ :‬תוכל להגדיר את החיבור אל הרשת האלחוטית בשלוש דרכים‪.‬‬
‫'הגדרה אוטומטית' (בעזרת הפונקציה 'חיפוש רשת אוטומטי')‪' ,‬הגדרה ידנית'‪WPS(PBC) ,‬‬
‫‪85‬‬
‫הגדרה ידנית של רשת אלחוטית‬
‫במשרדים מסוימים נהוג להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬בקש ממנהל המערכת את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וכתובת השרת של ‪ .DNS‬הזן את‬
‫הערכים הללו באופן ידני‪.‬‬
‫הגדרה ידנית‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפונקציה רשת תחפש אחר רשתות אלחוטיות זמינות‪ .‬לסיום‪ ,‬תוצג לפניך רשימת הרשתות הזמינות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ברשימת הרשתות‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ u‬או ‪ d‬כדי לבחור ברשת הרצויה ולאחר מכן לחץ פעמיים על ‪.E‬‬
‫קבלת ערכי החיבור לרשת‬
‫כדי להציג את ערכי החיבור לרשת (ברוב מחשבי ‪ ,)Windows‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הרשת בפינה הימנית התחתונה של המסך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בתפריט המוקפץ שיופיע‪ ,‬לחץ על הפריט 'סטטוס'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬בתיבת הדו‪-‬שיח שתוצג‪ ,‬לחץ על הכרטיסייה ‪.Support‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬בכרטיסייה ‪ ,Support‬לחץ על לחצן ‪ .Details‬כעת יוצגו ערכי החיבור לרשת‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫אם הנתב האלחוטי הרצוי לא מופיע ברשימה‪ ,‬בחר באפשרות רענן כדי לחזור על החיפוש‪.‬‬
‫אם הנתב הרצוי לא אותר‪ ,‬לחץ על עצור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיע המסך הזן סיסמה‪ ,.‬עבור אל שלב ‪ .5‬אם בחרת נתב אלחוטי שאין לו אבטחה‪ ,‬עבור אל שלב ‪.7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם יש אבטחה בנתב‪ ,‬הזן סיסמה‪( .‬מפתח אבטחה או קוד ‪.)PIN‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬לסיום‪ ,‬השתמש בלחצן החץ ימינה כדי להזיז את הסמן אל האפשרות סיום‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על ‪ .E‬כעת יוצג מסך‬
‫ההתחברות לרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬בחר בפריט עצור תוך כדי הניסיון להתחבר אל הרשת‪ .‬פעולה זו תפסיק את ניסיון ההתחברות‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬במסך ההתחברות לרשת‪ ,‬בחר בפריט הגדרות ‪ .IP‬כעת יוצג מסך הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬בחר בשדה העליון‪ ,‬לחץ על ‪ E‬והצב בהגדרה הגדרות ‪ IP‬את הערך הזן ידנית‪ .‬חזור על תהליך ההזנה בכל אחד מהשדות‬
‫של כתובת ‪.IP‬‬
‫――‬
‫הגדרת האפשרות הגדרות ‪ IP‬לערך הזן ידנית משנה באופן אוטומטי את ‪ DNS Setting‬לערך הזן ידנית‪.‬‬
‫‪1 10‬לסיום‪ ,‬לחץ על אישור בתחתית הדף ולאחר מכן לחץ על ‪ .E‬כעת יוצג מסך בדיקת הרשת ותהליך האימות יתחיל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬לאחר אימות החיבור תופיע ההודעה “הרשת האלחוטית וחיבור האינטרנט שלכם מוגדרים ומוכנים לשימוש‪.”.‬‬
‫‪86‬‬
‫)‪WPS(PBC‬‬
‫הגדרה בעזרת )‪WPS(PBC‬‬
‫אם יש בנתב שלך לחצן )‪ ,WPS(PBC‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את האפשרות סוג רשת לערך אלחוטית מתוך הדף פתח הגדרות רשת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬בחר בפריט )‪ ,WPS(PBC‬לחץ על ‪E‬ו ולאחר מכן לחץ על ‪ E‬פעם נוספת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לחץ על לחצן )‪ WPS(PBC‬שבנתב בתוך ‪ 2‬דקות‪ .‬המוצר שברשותך יקבל באופן אוטומטי את כל ערכי הגדרת הרשת‬
‫הדרושים לו ויתחבר אל הרשת שלך‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬כעת יופיע מסך ההתחברות לרשת ותהליך הגדרת הרשת יסתיים‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫הגדרות רשת שרתים‬
‫‪ MENU m‬‏← רשת‏← הגדרות רשת שרתים‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫התחבר לשרת‬
‫שרת פרוקסי‬
‫הגדר חיבור שרת ‪ Proxy‬ופונקציות קשורות‪.‬‬
‫• •כתובת‏‪ /‬כניסה‏‪ /‬מזהה‏‪ /‬סיסמה‬
‫――‬
‫ת ‪ /‬כניסה‏‪ /‬מזהה וסיסמה הן אפשרויות המופעלות רק כאשר האפשרות שרת פרוקסי במצב פועל‪.‬‬
‫כתוב ‏‬
‫כדי להפעיל את נגן‪ ,‬התחבר לרשת‪.‬‬
‫• •כתובת שרת‏‪SSL /‬‏‪ /‬כניסה‬
‫――‬
‫אם האפשרות ‪ SSL‬מופעלת‪ ,‬השרת מוגדר לשימוש ב‪ https-‬והעברת הנתונים מוצפנת‪.‬‬
‫――‬
‫הזן את כתובת ה‪ IP-‬של השרת ואת מספר היציאה‪ .‬השתמש במספר היציאה ‪( .7001‬אם לא ניתן להתחבר לשרת באמצעות מספר‬
‫היציאה ‪ ,7001‬פנה למנהל השרת כדי לאתר את מספר היציאה הנכון ולאחר מכן שנה את מספר היציאה)‪.‬‬
‫מצב ‪MagicInfo‬‬
‫בחר את מצב ‪ MagicInfo‬המתאים‪ ,‬בהתאם לסביבה שבה אתה משתמש במוצר‪.‬‬
‫• •לייט‏‪ /‬פרמיום‬
‫גישה לשרת‬
‫בחר שיטה להתחברות לרשת השרת‪.‬‬
‫• •אפשר‏‪ /‬דחה‬
‫מצב ‪FTP‬‬
‫ציין את מצב ההפעלה של ‪.FTP‬‬
‫• •פעיל‏‪ /‬סביל‬
‫‪88‬‬
‫חיבור ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬חיבור ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ Direct‬חייב לתמוך במכשיר שלך‪.‬‬
‫‪MENU‬‏ ‪ m‬‏← רשת‏← חיבור ‪Wi-Fi Direct‬‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫הגדר כדי לחבר את המוצר למכשירים ניידים אלחוטיים‪ .‬בעזרת פונקציה זו תוכל לחבר מכשירים ניידים אלחוטיים ישירות אל המוצר שברשותך‪ ,‬ללא צורך בנתב‪.‬‬
‫――‬
‫דגמים שאינם תומכים בתקשורת אלחוטית‪,LH55OHFPVBC :‬‏ ‪LH46OHFPVBC‬‬
‫כדי לחבר את המכשיר הנייד שלך אל המוצר בעזרת חיבור ‪ ,Wi-Fi Direct‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬עבור אל מסך חיבור ‪ .Wi-Fi Direct‬המוצר יתחיל לחפש מכשירים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפעל את הפונקציה חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬במכשיר שברשותך‪ .‬בחר את מכשיר ה‪ Wi-Fi-‬הרצוי‪.‬‬
‫• •‪( PBC‬תצורת לחצנים)‪ :‬לחץ על לחצן )‪ WPS(PBC‬במכשיר ה‪ Wi-Fi-‬שלך בתוך ‪ 2‬דקות‪ .‬המוצר שברשותך יקבל באופן אוטומטי את כל ערכי הגדרת הרשת הדרושים לו ויתחבר אל הרשת שלך‪.‬‬
‫• •‪ :PIN‬הזן את קוד ‪ PIN‬המוצג במכשיר שלך‪.‬‬
‫――‬
‫אם ברצונך לנתק את המכשיר‪ ,‬בחר את מכשיר ה‪ Wi-Fi-‬המחובר ולאחר מכן בחר מנותק‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫מנהל התקנים ניידים‬
‫אפשר להתקנים אחרים ברשת שלך‪ ,‬כמו טלפונים חכמים וטאבלטים‪ ,‬לשתף תוכן עם המוצר שלך‪.‬‬
‫――‬
‫דגמים שאינם תומכים בתקשורת אלחוטית‪,LH55OHFPVBC :‬‏ ‪LH46OHFPVBC‬‬
‫התראת גישה‬
‫הצג הודעה כאשר מתבצע חיבור התקן בפעם הראשונה‪.‬‬
‫השבת את האפשרות 'הודעה על גישה' כדי לחבר התקנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫――‬
‫התכונה חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬אינה נתמכת כעת‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פעם ראשונה בלבד‏‪ /‬תמיד פעילה‬
‫רשימת התקנים ניידים‬
‫הצג ונהל התקנים מחוברים‪.‬‬
‫שם התקן‬
‫‪ MENU m‬‏← רשת‏← שם התקן‏← ‪ E‬‏‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫בחר או הזן שם של מכשיר‪.‬‬
‫שם זה יוצג ביחידות שלט רחוק ברשת‪.‬‬
‫• •צג ]‪1[Signage‬‏~ ‪6‬‏‪ /‬קלט משתמש‬
‫‪90‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← נגישות‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫התחל בהתקנה‬
‫שעה‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫בקרת חשמל‬
‫‏‬
‫שקיפות התפריט‬
‫כוונן את השקיפות של תיבת התפריט‪.‬‬
‫• •גבוה‏‪ /‬נמוך‬
‫ניגודיות גבוהה‬
‫הגדר את הרקע והגופן לצבעים בניגודיות גבוהה תחת 'תפריט'‪ .‬שקיפות תפריט הופכת אטומה בעת בחירה באפשרות זו‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫הגדל‬
‫הגדר אם להגדיל פריט שסומן בתפריט‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫מאוורר וטמפרטורה‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫התחל בהתקנה‬
‫עבור על שלבי ההגדרות ההתחלתיות כפי שעשית בפעם הראשונה שבה השתמשת במוצר זה‪.‬‬
‫――‬
‫הזן מספר ה‪ PIN-‬בן ‪ 4‬הספרות‪ .‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪."0-0-0-0‬‬
‫אם ברצונך לשנות את מספר ה‪ ,PIN-‬השתמש בפונקציה שנה ‪.PIN‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← התחל בהתקנה‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫התחל בהתקנה‬
‫שעה‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫בקרת חשמל‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫מאוורר וטמפרטורה‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫שעה‬
‫באפשרותך להגדיר את האפשרויות הגדרת שעון או שעון עצר לשינה‪ .‬קבע הגדרות שונות הקשורות לזמן‪.‬‬
‫――‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← שעה‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫לחץ על לחצן ‪ INFO‬אם ברצונך להציג את השעה הנוכחית‪.‬‬
‫הגדרת שעון‬
‫שעה‬
‫בחר הגדרת שעון‪ .‬בחר תאריך או שעה‪ ,‬ולחץ על ‪.E‬‬
‫היעזר בלחצני הספרות כדי להזין מספרים או לחץ על מקשי החצים מעלה ומטה‪ .‬היעזר בלחצני החצים שמאלה וימינה כדי לעבור משדה לשדה‪ .‬לסיום‪,‬‬
‫לחץ על ‪.E‬‬
‫הגדרת שעון‬
‫――‬
‫הגדרות ‪NTP‬‬
‫שעון קיץ‬
‫פועל‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫כבוי‬
‫השהיית הדלקה‬
‫‪0‬‬
‫באפשרותך להגדיר תאריך ושעה באופן ישיר‪ ,‬בלחיצה על לחצני הספרות שבשלט רחוק‪.‬‬
‫הגדרות ‪NTP‬‬
‫הגדר את כתובת ה‪ URL -‬של השרת ואת אזור הזמן כך שישתמש בשעון הרשת‪.‬‬
‫שעון קיץ‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫הפעלה או כיבוי של פונקציית ה‪( DST-‬שעון קיץ)‪.‬‬
‫כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫• •תאריך התחלה‪ :‬הגדר תאריך ההתחלה של תקופת שעון הקיץ‪.‬‬
‫• •תאריך סיום‪ :‬הגדר תאריך הסיום של תקופת שעון הקיץ‪.‬‬
‫• •היסט שעה‪ :‬בחר את היסט הזמן הנכון עבור אזור הזמן שלך‪.‬‬
‫――‬
‫תאריך התחלה‪,‬‏ תאריך סיום והיסט שעה הן אפשרויות המופעלות רק כאשר האפשרות שעון קיץ במצב פועל‪.‬‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫פונקציית הכיבוי האוטומטי תחבה את המוצר לאחר פרק זמן מוגדר מראש‪.‬‬
‫(כבוי‏‪ 30 /‬דקות‏‪ 60 /‬דקות‏‪ 90 /‬דקות‏‪ 120 /‬דקות‏‪ 150 /‬דקות‏‪ 180 /‬דקות)‬
‫――‬
‫היעזר בחצים מעלה ומטה כדי לבחור את פרק הזמן הרצוי ולחץ על ‪ .E‬כדי לבטל שעון עצר לשינה‪ ,‬בחר באפשרות כבוי‪.‬‬
‫השהיית הדלקה‬
‫כאשר תחבר בין כמה מוצרים‪ ,‬כוונן את שעת ההפעלה עבור כל מוצר כדי למנוע עומס על מערכת החשמל (בטווח של ‪ 50–0‬שניות)‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫הפעלת התצוגה כאשר החלפת מקור אוטומטית במצב פועל כאשר מקור הווידאו הקודם שנבחר אינו פעיל‪ ,‬תגרום לתצוגה לחפש באופן אוטומטי אחר‬
‫מקור וידאו אחר לווידאו פעיל‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← החלפת מקור אוטומטית‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫כאשר החלפת מקור אוטומטית במצב פועל‪ ,‬יתבצע חיפוש אוטומטי במקור הווידאו של התצוגה כדי לאתר וידאו פעיל‪.‬‬
‫החלפת מקור אוטומטית‬
‫כבוי‬
‫שחזור מקור ראשי‬
‫כבוי‬
‫מקור ראשי‬
‫הכל‬
‫מקור משני‬
‫‪HDMI 1‬‬
‫האפשרות מקור ראשי תופעל אם מקור הווידאו הנוכחי לא יזוהה‪.‬‬
‫מקור משני יהפוך לאפשרות זמינה אם לא יימצא מקור וידאו ראשי זמין‪.‬‬
‫אם לא יזוהה מקור קלט ראשי או משני‪ ,‬התצוגה תבצע שני חיפושים אחר מקור פעיל ובכל אחד מהם תבדוק את המקור הראשי ואת המקור המשני‪ .‬אם‬
‫לא יימצא דבר בשני החיפושים‪ ,‬התצוגה תחזור אל מקור הווידאו הראשון תוצג הודעה עם הכיתוב 'אין אותות'‪.‬‬
‫שחזור מקור ראשי‬
‫בחר אם לחזור אל מקור הקלט הראשי שנבחר כאשר מקור קלט ראשי מחובר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫הפונקציה שחזור מקור ראשי תושבת אם הערך בהגדרת מקור ראשי יהיה הכל‪.‬‬
‫מקור ראשי‬
‫ציין מקור ראשי עבור מקור הקלט האוטומטי‪.‬‬
‫מקור משני‬
‫ציין מקור משני עבור מקור הקלט האוטומטי‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציה מקור משני תושבת אם הערך בהגדרת מקור ראשי יהיה הכל‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫בקרת חשמל‬
‫הדלקה אוטומטית‬
‫תכונה זו מפעילה את המוצר באופן אוטומטי‪ ,‬מיד עם חיבורו לחשמל‪ .‬אין צורך ללחוץ על לחצן ההפעלה‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← בקרת חשמל‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫בקרת חשמל‬
‫הדלקה אוטומטית‬
‫כבוי‬
‫חיסכון מרבי בחשמל‬
‫פועל‬
‫בקרת המתנה‬
‫פועל‬
‫המתנה לרשת‬
‫כבוי‬
‫כפתור הדלקה‬
‫הדלקה בלבד‬
‫חיסכון מרבי בחשמל‬
‫חסוך בצריכת חשמל על‪-‬ידי כיבוי מסך המחשב האישי כאשר הוא אינו בשימוש לזמן מסוים‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫בקרת המתנה‬
‫ניתן להגדיר את המוצר כך שהמסך יעבור למצב המתנה עם קבלת אותות קלט‪.‬‬
‫• •אוטומטי‬
‫מצב חיסכון בחשמל יופעל אם לא יזוהו אותות קלט‪ ,‬אפילו אם התקן מקור מחובר לתצוגה‪.‬‬
‫אם לא מחובר התקן מקור‪ ,‬תוצג במסך הודעת אין אות‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫• •כבוי‬
‫אם לא יזוהו אותו קלט‪ ,‬תוצג במסך הודעת אין אות‪.‬‬
‫――‬
‫עם מוצגת הודעת אין אות למרות שהתקן מקור מחובר אל המוצר‪ ,‬בדוק את תקינות חיבור הכבל‪.‬‬
‫――‬
‫אם הערך בהגדרה הודעת העדר אות הוא כבוי‪ ,‬ההודעה אין אות לא תופיע‪.‬‬
‫במקרה כזה‪ ,‬הגדר את הודעת העדר אות כ‪-‬פועל‪.‬‬
‫• •פועל‬
‫אם לא יזוהו אותות קלט‪ ,‬יופעל מצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫המתנה לרשת‬
‫בקרת חשמל‬
‫――‬
‫הדלקה אוטומטית‬
‫כבוי‬
‫חיסכון מרבי בחשמל‬
‫פועל‬
‫בקרת המתנה‬
‫פועל‬
‫המתנה לרשת‬
‫כבוי‬
‫כפתור הדלקה‬
‫הדלקה בלבד‬
‫תכונה זו משאירה את הרשת מופעלת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫כפתור הדלקה‬
‫ניתן להגדיר את לחצן ההפעלה בשלט רחוק‬
‫להפעלה או להפעלה‪/‬כיבוי של המוצר‪.‬‬
‫• •הדלקה בלבד‪ :‬הגדר את לחצן ההפעלה בשלט רחוק‬
‫אך ורק להפעיל את המוצר‪.‬‬
‫• •הדלקה‪/‬כיבוי‪ :‬הגדר את לחצן ההפעלה בשלט רחוק‬
‫להפעיל או לכבות את המוצר‪.‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫הגבלת בהירות‬
‫הגבל את הרמה המרבית של התאורה האחורית של המסך‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← פתרון ‪ECO‬‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫• •כבוי‪ :‬כבוי מאפשר לך להשתמש בבהירות המרבית הזמינה‪.‬‬
‫• •פועל‪ :‬פועל מונע את השימוש בבהירות מרבית וחוסך אנרגיה‪.‬‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫הגבלת בהירות‬
‫כבוי‬
‫מצב חיסכון באנרגיה‬
‫מצב חיסכון באנרגיה‬
‫כבוי‬
‫צמצם את צריכת החשמל על ידי התאמת רמת הבהירות במסך‪.‬‬
‫חיישן ‪ECO‬‬
‫כבוי‬
‫תזמון מנורת מסך‬
‫כבוי‬
‫מצב המתנה ללא אות‬
‫כבוי‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫כבוי‬
‫• •כבוי‏‪ /‬נמוך‏‪ /‬בינוני‏‪ /‬גבוה‬
‫חיישן ‪ECO‬‬
‫כדי לשפר את החיסכון בחשמל‪ ,‬הגדרות התמונה יותאמו באופן אוטומטי לכמות האור בחדר‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫――‬
‫התאמת ההגדרה תאורה אחורית תחת תמונה כאשר האפשרות חיישן ‪ ECO‬מופעלת תגרום להשבתת האפשרות כבוי‪.‬‬
‫――‬
‫אם ניגודיות המסך אינה מספיקה‪ ,‬הגדר את חיישן ‪ ECO‬לערך כבוי‪ .‬אם חיישן ‪ ECO‬במצב כבוי‪ ,‬ייתכן שהוא לא יהיה תואם לתקני צריכת האנרגיה‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫תאורה אחורית מינ'‬
‫כאשר האפשרות חיישן ‪ ECO‬במצב פועל‪ ,‬ניתן להתאים ידנית את בהירות המסך המינימלית‪ .‬תאורה אחורית מינ' הוא המצב שבו התאורה האחורית היא‬
‫ברמה הנמוכה ביותר‪ .‬ודא שהערך בהגדרה תאורה אחורית מינ' נמוך מהערך בהגדרה תאורה אחורית‪.‬‬
‫――‬
‫אם האפשרות חיישן ‪ ECO‬במצב פועל‪ ,‬ייתכן שבהירות התצוגה תשתנה (תפחת או תגדל) בהתאם לעוצמת האור בסביבה‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫תזמון מנורת מסך‬
‫פתרון ‪ECO‬‬
‫הגבלת בהירות‬
‫כבוי‬
‫מצב חיסכון באנרגיה‬
‫כבוי‬
‫חיישן ‪ECO‬‬
‫כבוי‬
‫תזמון מנורת מסך‬
‫כבוי‬
‫מצב המתנה ללא אות‬
‫כבוי‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫כבוי‬
‫תזמון מנורת מסך‬
‫הפעל או השבת את תזמון המנורה‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫לוח זמנים‪ ,1‬‏לוח זמנים‪2‬‬
‫שעה‬
‫בהירות הצג תשתנה לבהירות שהוגדרה ב‪-‬מנורה בשעה שצוינה‪.‬‬
‫מנורה‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫כוונן את בהירות המסך‪ .‬ככל שהערך קרוב יותר ל‪ ,100-‬כך המסך בהיר יותר‪.‬‬
‫• •‪0‬‏~ ‪100‬‬
‫מצב המתנה ללא אות‬
‫חסוך בחשמל על ידי כיבוי המכשיר כאשר לא מתקבלים אותות מאף מקור‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ 15 /‬דקות‏‪ 30 /‬דקות‏‪ 60 /‬דקות‬
‫――‬
‫――‬
‫אפשרות זו מושבתת כאשר המחשב במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫המוצר יכבה באופן אוטומטי בשעה שצוינה‪ .‬ניתן לשנות את השעה על פי הצורך‪.‬‬
‫כיבוי אוטומטי‬
‫כדי למנוע התחממות יתר‪ ,‬המוצר יכבה באופן אוטומטי אם לא תלחץ על אף לחצן בשלט רחוק או בלוח הקדמי של המוצר בתוך מספר השעות שנבחר‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ 4 /‬שעות‏‪ 6 /‬שעות‏‪ 8 /‬שעות‬
‫‪98‬‬
‫מאוורר וטמפרטורה‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← מאוורר וטמפרטורה‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫מערכת‬
‫מאוורר וטמפרטורה‬
‫מגן על המוצר על‪-‬ידי זיהוי מהירות המאוורר והטמפרטורה הפנימית‪.‬‬
‫בקרת מאוורר‬
‫בוחר באוטומטי או ידני עבור הגדרות מהירות המאוורר‪.‬‬
‫• •אוטומטי‏‪ /‬ידני‬
‫הגדרת מהירות מאוורר‬
‫מגדיר את מהירות המאוורר בטווח שבין ‪ 0‬ו‪.100-‬‬
‫――‬
‫מופעל כאשר הערך בהגדרה בקרת מאוורר הוא ידני‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫מצב חיצוני‬
‫כדי להשתמש במוצר בטמפרטורה הנמוכה מ‪ ,‎0˚C-‬הקפד להגדיר את מצב חיצוני ל‪-‬פועל‪.‬‬
‫תכונה זו שומרת על טמפרטורה פנימית קבועה של המוצר‪ ,‬כך שהוא יוכל להתחיל לפעול כראוי בעת הפעלתו‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫――‬
‫אל תנתק את כבל המתח כאשר תכונה זו מוגדרת ל‪-‬פועל‪.‬‬
‫――‬
‫צריכת החשמל של המוצר גבוהה יותר כאשר הוא כבוי אם תכונה זו מוגדרת ל‪-‬פועל לעומת כבוי‪.‬‬
‫בקרת טמפרטורה‬
‫פונקציה זו מזהה את הטמפרטורה הפנימית של המוצר‪ .‬תוכל לציין את טווח הטמפרטורות הקבילות‪.‬‬
‫טמפרטורת ברירת המחדל מוגדרת ל‪.90˚C-‬‬
‫טמפרטורת התפעול המומלצת עבור מוצר זה היא ‪ 75‬עד ‪( 90˚C‬בהתבסס על טמפרטורת סביבה של ‪.)50˚C‬‬
‫――‬
‫אם הטמפרטורה הנוכחית חורגת ממגבלת הטמפרטורה שצוינה‪ ,‬המסך יהפוך לכהה יותר‪ .‬אם הטמפרטורה תמשיך לעלות‪ ,‬המוצר יכבה כדי למנוע התחממות‬
‫יתר‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫הגדר את האפשרויות עבור התקני קלט חיצוניים המחוברים למוצר‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← מנהל התקני קלט‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫שפת המקלדת‬
‫מנהל התקני קלט‬
‫הגדר את שילוב המקשים המשמש לשינוי שפת הקלט‪.‬‬
‫שפת המקלדת‬
‫סוג מקלדת‬
‫סוג מקלדת‬
‫ציין את סוג המקלדת‪.‬‬
‫קיצור שפת הקלט‬
‫קיצור שפת הקלט‬
‫בחר מקשי קיצור למעבר בין שפות הקלט‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫נגן דרך‬
‫בחר את מצב נגן דרך המתאים‪ ,‬בהתאם לסביבה שבה אתה משתמש במוצר‪.‬‬
‫מסך הבית עשויה להיות שונה‪ ,‬בהתאם להגדרה שתבחר‪.‬‬
‫• •‪MagicInfo‬‏‪ /‬משגר ‪URL‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← נגן דרך‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫מערכת‬
‫נגן דרך‬
‫――‬
‫‪MagicInfo‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← שנה ‪PIN‬‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫כעת יוצג מסך שנה ‪.PIN‬‬
‫בחר קוד ‪ PIN‬בן ‪ 4‬ספרות והזן אותו תחת הזן ‪ PIN‬חדש‪ .‬הזן שוב את ‪ 4‬הספרות שבחרת תחת אשר ‪ PIN‬חדש‪.‬‬
‫קוד ‪ PIN‬החדש שלך נרשם במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫סיסמת ברירת המחדל‪0 - 0 - 0 - 0 :‬‬
‫מערכת‬
‫שנה ‪PIN‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫אבטחה‬
‫נעילת אבטחה פעילה‬
‫――‬
‫הזן מספר ה‪ PIN-‬בן ‪ 4‬הספרות‪ .‬מספר ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא "‪."0-0-0-0‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← אבטחה‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫אם ברצונך לשנות את מספר ה‪ ,PIN-‬השתמש בפונקציה שנה ‪.PIN‬‬
‫הפונקציה נעילת אבטחה פעילה תנעל את כל התפריטים והלחצנים במוצר ובשלט רחוק‪ ,‬למעט לחצן ‪ LOCK‬בשלט רחוק‪.‬‬
‫אבטחה‬
‫כדי לבטל את נעילת התפריטים והלחצנים‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ LOCK‬והזן את הסיסמה (סיסמת ברירת המחדל היא‪.)0-0-0-0 :‬‬
‫נעילת אבטחה פעילה‬
‫כפתור הדלקה‬
‫פועל‬
‫נעילת השמעת ‪ USB‬אוטומטית‬
‫פועל‬
‫נעילת חיבור אלחוטי‬
‫כבוי‬
‫ניהול מרחוק‬
‫כפתור הדלקה‬
‫הפעל תכונה זו כדי לאפשר ללחצן ההפעלה של השלט רחוק להפעיל את ההתקן בזמן ש‪-‬נעילת אבטחה פעילה מופעל‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫נעילת השמעת ‪ USB‬אוטומטית‬
‫בחר אם להפעיל אוטומטית תוכן ‪ MagicInfo‬שנשמר בהתקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫• •כבוי‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫הפעל תוכן ‪ MagicInfo‬שנשמר אוטומטית בהתקן ‪.USB‬‬
‫• •פועל‬
‫אל תפעיל תוכן ‪ MagicInfo‬שנשמר אוטומטית בהתקן ‪.USB‬‬
‫――‬
‫חיבור התקן ‪ USB‬המכיל תוכן ‪ MagicInfo‬יביא להצגת ההודעה "אוטומטית ‪ :‬פועל למשך חמש ‪ " USB‬למשך חמש שניות‪.‬‬
‫נעילת חיבור אלחוטי‬
‫הגבל שיתוף תוכן על‪-‬ידי התקנים אחרים ברשת שלך‪ ,‬כמו טלפונים חכמים וטאבלטים‪ ,‬עם ה‪ Signage-‬שלך‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫ניהול מרחוק‬
‫באפשרותך אפשר או דחה פקודות חיצוניות כדי לגשת להתקן שלך דרך הרשת‪.‬‬
‫• •ההגדרה ששונתה נשארת גם לאחר כיבוי והפעלה של המוצר באמצעות מקש הלוח או מתג ההפעלה‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫כללי‬
‫אבטחה חכמה‬
‫האבטחה המסופקת כדי להגן על התקן התצוגה שלך ועל התקני אחסון מחוברים מפני וירוסים כוללת את האפשרויות הבאות‪.‬‬
‫‪ MENU m‬‏← מערכת‏← כללי‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫סרוק‬
‫כללי‬
‫ביצוע בדיקת וירוסים בהתקן התצוגה ובהתקני האחסון המחוברים‪.‬‬
‫אבטחה חכמה‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫פועל‬
‫רשימת מבודדים‬
‫החלפה חמה של ‪HDMI‬‬
‫פועל‬
‫זוהי רשימת הפריטים שהועברו לבידוד לאחר שנמצא כי הם מכילים וירוסים‪.‬‬
‫סמל מותאם אישית‬
‫מצב משחק‬
‫כבוי‬
‫ניטור בזמן אמת‬
‫סריקה לאיתור וירוסים על ידי ניטור התקן התצוגה בזמן אמת‪.‬‬
‫רוקן את האחסון‬
‫תוצאות ניטור‬
‫בדוק את רשימת הקבצים‪ ,‬הרשתות והתהליכים שנחסמו‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫כללי‬
‫אבטחה חכמה‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫פועל‬
‫החלפה חמה של ‪HDMI‬‬
‫פועל‬
‫סמל מותאם אישית‬
‫מצב משחק‬
‫כבוי‬
‫‪ Anynet+‎‬היא פונקציה שמאפשרת לך לשלוט בכל התקני ‪ Samsung‬המחוברים התומכים ב‪ Anynet+‎-‬עם השלט רחוק של מוצר ‪Samsung‬‬
‫שברשותך‪ .‬ניתן להשתמש במערכת‪ Anynet+‎‬רק עם התקני ‪ Samsung‬הכוללים את התכונה‪ .Anynet+‎‬כדי להבטיח שהתקן ‪ Samsung‬שברשותך‬
‫כולל תכונה זו‪ ,‬בדוק אם מופיע עליו הלוגו של סמל‪.Anynet+‎‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫――‬
‫――‬
‫תוכל לשלוט בהתקני ‪ Anynet+‬עם השלט רחוק של המוצר בלבד‪ ,‬ולא עם הלחצנים במוצר עצמו‪.‬‬
‫ייתכן שבמצבים מסוימים השלט רחוק לא יפעל‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר מחדש בהתקן ‪.Anynet+‬‬
‫――‬
‫‪ Anynet+‬פועל כאשר התקן ‪ AV‬התומך ב‪ Anynet+ -‬נמצא במצב המתנה או במצב מופעל‪.‬‬
‫――‬
‫‪ Anynet+‬תומך ב‪ 12-‬התקני ‪ AV‬לכל היותר בסך הכל‪ .‬שים לב‪ ,‬תוכל לחבר עד ‪ 3‬התקנים מאותו סוג‪.‬‬
‫רוקן את האחסון‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫פתרון בעיות עבור‪Anynet+‎‬‬
‫בעיה‬
‫‪ Anynet+‎‬אינו פועל‪.‬‬
‫פתרון אפשרי‬
‫• •בדוק אם ההתקן הוא התקן‪ .Anynet+‎‬מערכת‪ Anynet+‎‬תומכת בהתקני‪ Anynet+‎‬בלבד‪.‬‬
‫• •בדוק אם כבל החשמל של התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫• •בדוק את החיבורים של כבלי הווידאו‪/‬שמע‪ HDMI/‬של התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫• •בדוק אם הערך בהגדרה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוא פועל בתפריט מערכת‪.‬‬
‫• •בדוק אם השלט רחוק תואם ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫• •‪ Anynet+‎‬אינו פועל במצבים מסוימים‪( .‬הגדרות ראשוניות)‬
‫• •אם הסרת ולאחר מכן חיברת מחדש כבל ‪ ,HDMI‬הקפד לחפש שוב התקנים או לכבות את המוצר ולאחר מכן להפעיל אותו שוב‪.‬‬
‫• •בדוק אם הפונקציה‪ Anynet+‎‬של התקן‪ Anynet‎‬מופעלת‪.‬‬
‫ברצוני להפעיל את‪.Anynet+‎‬‬
‫• •בדוק אם התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי למוצר ובדוק אם הערך בהגדרה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוא פועל בתפריט מערכת‪.‬‬
‫ברצוני לצאת מ‪.Anynet+‎-‬‬
‫• •לחץ על לחצן ‪ SOURCE‬בשלט רחוק ובחר התקן שאינו התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫ההודעה "ניתוק התקן‪"...Anynet+‎‬‬
‫• •לא ניתן להשתמש בשלט רחוק בעת הגדרת‪ Anynet+‎‬או בעת החלפה למצב תצוגה‪.‬‬
‫תופיע על המסך‪.‬‬
‫• •השתמש בשלט רחוק לאחר שהמוצר השלים את קביעת התצורה של‪ Anynet+‎‬או השלים את ההחלפה ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫התקן‪ Anynet+‎‬אינו פועל‪.‬‬
‫• •לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה כאשר ההגדרה הראשונית מתבצעת‪.‬‬
‫ההתקן המחובר לא מוצג‪.‬‬
‫• •בדוק אם ההתקן תומך בפונקציות‪.Anynet+‎‬‬
‫• •בדוק אם כבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫• •בדוק אם הערך בהגדרה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוא פועל בתפריט מערכת‪.‬‬
‫• •חפש שוב את התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫• •‪ Anynet+‎‬מחייב חיבור ‪ .HDMI‬ודא שההתקן מחובר למוצר באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫• •ייתכן שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציות של‪.Anynet+‎‬‬
‫• •אם החיבור הסתיים עקב הפסקת חשמל או שכבל ה‪ HDMI-‬נותק‪ ,‬חזור על סריקת ההתקן‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫החלפה חמה של ‪HDMI‬‬
‫כללי‬
‫תכונה זו משמשת להפעלת השהיית הזמן כדי להפעיל התקן מקור מסוג ‪.DVI/HDMI‬‬
‫אבטחה חכמה‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫פועל‬
‫החלפה חמה של ‪HDMI‬‬
‫פועל‬
‫סמל מותאם אישית‬
‫מצב משחק‬
‫רוקן את האחסון‬
‫סמל מותאם אישית‬
‫באפשרותך להוריד‪ ,‬לבחור ולהגדיר את זמן התצוגה של לוגו מותאם אישית שיופיע בעת הפעלת המוצר‪.‬‬
‫כבוי‬
‫• •סמל מותאם אישית‬
‫――‬
‫――‬
‫באפשרותך לבחור לוגו מותאם אישית (תמונה‪/‬וידאו) או לכבות את התצוגה של לוגו מותאם אישית‪.‬‬
‫עליך הוריד את הלוגו המותאם אישית מהתקן ‪ USB‬חיצוני כדי להגדיר לוגו מותאם אישית‪.‬‬
‫• •שעת תצוגת הלוגו‬
‫――‬
‫אם סוג הלוגו המותאם אישית הוא תמונה‪ ,‬באפשרותך להגדיר את שעת תצוגת הלוגו‪.‬‬
‫• •הורד את קובץ הלוגו‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫באפשרותך להוריד לוגו מותאם אישית למוצר מהתקן ‪ USB‬חיצוני‪.‬‬
‫שם הקובץ של הלוגו המותאם אישית שברצונך להוריד חייב להישמר בשם “‪ ,”samsung‬הכל באותיות קטנות‪.‬‬
‫כאשר ישנם כמה חיבורים של ‪ USB‬חיצוני‪ ,‬המוצר ינסה להוריד את הלוגו המותאם אישית מההתקן האחרון שהיה מחובר למוצר‪.‬‬
‫מגבלות לקובץ של לוגו מותאם אישית‬
‫• •ללוגו מותאם אישית מסוג תמונה‪ ,‬רק קובצי ‪( bitmap‬תבנית ‪ )aRGB 32bpp‬נתמכים‪.‬‬
‫• •הרזולוציה של לוגו מותאם אישית מסוג תמונה חייבת להיות לפחות ‪128‬‏‪x‬‏‪64‬‏ ועד לרזולוציה המרבית של המסך‪( .‬ערכי הרזולוציה במאונך‪/‬מאוזן‬
‫חייבת להיות במכפלות של ‪.)4‬‬
‫• •ללוגו מותאם אישית מסוג וידאו‪ ,‬רק סוגי ‪ TS Stream‬נתמכים‪.‬‬
‫• •גודל קובץ הווידאו המרבי הנתמך הוא ‪ .‎150 MB‬האורך המומלץ של קובץ הווידאו הוא ‪ 20‬שניות ומטה‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫מצב משחק‬
‫כללי‬
‫בעת חיבור לקונסולות משחקים כגון‪ PlayStation™‎‬או‪ ,Xbox™‎‬תוכל ליהנות מחוויית משחק מציאותית יותר על ידי בחירת מצב משחק‪.‬‬
‫אבטחה חכמה‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫פועל‬
‫החלפה חמה של ‪HDMI‬‬
‫פועל‬
‫סמל מותאם אישית‬
‫מצב משחק‬
‫――‬
‫אמצעי זהירות והגבלות ל מצב משחק‬
‫כדי לנתק את קונסולת המשחקים ולחבר התקן חיצוני אחר‪ ,‬הצב בהגדרה מצב משחק את הערך כבוי דרך תפריט ההגדרות‪.‬‬
‫רוקן את האחסון‬
‫כבוי‬
‫מחק קבצים כדי לפנות מקום לתוכן חדש‪ .‬קבצים בתכנית הפעלה שנערכה לאחרונה לא יימחקו‪.‬‬
‫רוקן את האחסון‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫איפוס מערכת‬
‫אפשרות זאת תחזיר את הגדרות המערכת הנוכחיות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪MENU m‬‏← מערכת‏← איפוס מערכת‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫מערכת‬
‫איפוס מערכת‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫תמיכה‬
‫‏‬
‫עדכון תוכנה‬
‫צרו קשר עם ‪Samsung‬‬
‫‪MENU m‬‏← תמיכה‏← עדכון תוכנה‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫‪MENU m‬‏← תמיכה‏← צרו קשר עם ‪Samsung‬‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫בעזרת תפריט עדכון תוכנה תוכל לשדרג את תוכנת המוצר לגרסה העדכנית ביותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫הקפד שלא לכבות את המוצר עד לסיום השדרוג‪ .‬עם השלמת שדרוג התוכנה‪ ,‬המוצר יכבה ויפעיל את עצמו מחדש באופן אוטומטי‪.‬‬
‫לאחר שדרוג התוכנה‪ ,‬הגדרות הווידאו והשמע שבחרת יחזרו לערכי ברירת המחדל‪ .‬מומלץ לרשום את ההגדרות לפני השדרוג כדי‬
‫הצג פרטים אלה אם המוצר פועל באופן משובש או אם ברצונך לשדרג את התוכנה‪.‬‬
‫כאן תוכל לאתר מידע על מוקדי השירות שלנו וכיצד להוריד מוצרים ותוכנות‪.‬‬
‫――‬
‫צרו קשר עם ‪ Samsung‬ואתר את פרטי ה קוד דגם וגרסת תוכנה‪.‬‬
‫שתוכל לחזור אליהן בקלות לאחר השדרוג‪.‬‬
‫עדכן כעת‬
‫עדכן את התוכנה לגרסה החדשה ביותר‪.‬‬
‫――‬
‫גרסה נוכחית‪ :‬זוהי גרסת התוכנה המותקנת במוצר כרגע‪.‬‬
‫איפוס הכל‬
‫‪MENU m‬‏← תמיכה‏← איפוס הכל‏← ‪E‬‏ ‪ENTER‬‬
‫‏‬
‫אפשרות זאת תחזיר את כל הגדרות התצוגה הנוכחיות לערכי ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫עדכון אוטומטי‬
‫תכונה זו מעדכנת באופן אוטומטי את המוצר כאשר הוא אינו בשימוש‪.‬‬
‫• •כבוי‏‪ /‬פועל‬
‫‪108‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫‏‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים‬
‫במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪,‬‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק ונורית החיווי של ההפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אפילו כאשר המוצר מחובר כהלכה למחשב‪ ,‬בצע בדיקה של המוצר‪.‬‬
‫――אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת‬
‫המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את כל הכבלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם תוצג הודעת אין אות סימן שהמוצר פועל באופן רגיל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫לא מצב אופטימלי יוצג לזמן קצר אם נבחר מצב החורג מרזולוציה נתמכת (עיין בסעיף 'רזולוציות נתמכות')‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהחיבור תקין‪.‬‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים‬
‫שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה‬
‫החדשה ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫אין אות מוצג במסך‪.‬‬
‫ודא שהמוצר מחובר כהלכה באמצעות הכבל‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫לא מצב אופטימלי מוצג במסך‪.‬‬
‫הודעה זו מוצגת כאשר האותות המגיעים מהכרטיס הגרפי חורגים מהרזולוציה ומתדירות הרענון המרביים של המוצר‪.‬‬
‫עיין בטבלה 'מצב אותות רגיל' והגדר רזולוציה ותדירות רענון מרביות על פי מפרט המוצר‪.‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה ותדירות הרענון בכרטיס ה‪ PC-‬ובכרטיס הגרפי אינן חורגות מהטווח המתאים למוצר‪ .‬שנה אל‬
‫הגדרות המסך על פי הצורך‪ ,‬בהתאם לפרטים שתחת 'מידע נוסף' בתפריט המוצר ולפי הערכים בטבלה 'מצב אותות רגיל'‪.‬‬
‫יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות בהירות וניגודיות‪.‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫עבור אל הפריט תמונה והתאם את והתאם את הגדרות מרחב צבעים‪.‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫עבור אל הפריט תמונה והתאם את והתאם את הגדרות איזון לבן‪.‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת ‪0.5‬‬
‫שנייה או ‪.1‬‬
‫המוצר במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫לחץ על אחת ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למסך הקודם‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫בעיה במסך‬
‫המוצר יכבה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫עבור אל מערכת כדי לוודא שהערך בהגדרה שעון עצר לשינה הוא כבוי‪.‬‬
‫אם חיברת מחשב אל המוצר‪ ,‬בדוק את מצב צריכת החשמל במחשב‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כהלכה הן אל המוצר והן אל שקע החשמל‪.‬‬
‫אם המוצר לא יזהה אותות מהתקן מחובר‪ ,‬הוא יכבה את עצמו באופן אוטומטי לאחר ‪ 10‬עד ‪ 15‬דקות‪.‬‬
‫איכות התמונה במוצר אינה דומה למה שראית בחנות שבה נרכש המוצר‪.‬‬
‫השתמש בכבל ‪ HDMI‬כדי להגיע לאיכות ‪ HD‬בתמונה‪.‬‬
‫התצוגה במסך לא נראית כרגיל‪.‬‬
‫תוכן וידאו מקודד עלול לגרום לעיוותים בסצנות עם תנועה‪ ,‬כמו למשל אירועי ספורט או סרטי אקשן‪.‬‬
‫אותות חלשים או איכות תמונה ירודה עשויים לגרום למה שנראה כמו ליקוי בתצוגה‪ .‬תופעות אלה אין פירושן שהמוצר פגום‪.‬‬
‫טלפון סלולרי המופעל במרחק של מטר אחד עשוי לגרום להפרעת חשמל סטטי במוצרים אנלוגיים ודיגיטליים‪.‬‬
‫הבהירות והצבע אינם נראים כרגיל‪.‬‬
‫עבור אל תמונה והתאם את הגדרות המסך‪ ,‬כמו למשל מצב תמונה‪,‬‏ צבע‪,‬‏ בהירות וחדות‪.‬‬
‫עבור אל הפריט מערכת והתאם את והתאם את הגדרות מצב חיסכון באנרגיה‪.‬‬
‫אפס את הגדרות המסך לערכי ברירת המחדל‪.‬‬
‫קווים (באדום‪ ,‬ירוק או כחול) מופיעים במסך‪.‬‬
‫קווים אלה מוצגים במקרה של פגם ב‪ DATA SOURCE DRIVER IC-‬בצג‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬פנה אל מוקד שירות של‬
‫‪.Samsung‬‬
‫התצוגה לא יציבה ולאחר מכן קופאת‪.‬‬
‫התמונה במסך עשויה לקפוא אם תשתמש ברזולוציה גבוהה מהמומלץ או כאשר אין יציבות באותות הנקלטים‪ .‬כדי לפתור‬
‫את הבעיה‪ ,‬שנה את הרזולוציה במחשב לרזולוציה המומלצת‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫קובץ תוכן מסוג ‪ SD‬בגודל מותאם (‪ )4:3‬עשוי לגרום להופעת פסים שחורים בשני צדי המסך בערוץ ‪.HD‬‬
‫קובץ וידאו בעל יחס תצוגה שונה מזה של המוצר עשוי לגרום להופעת פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של המסך‪.‬‬
‫שנה את הגדרת גודל המסך למסך מלא במוצר או בהתקן המקור‪.‬‬
‫בעיה בשלט רחוק‬
‫השלט רחוק אינו פועל‪.‬‬
‫ודא שהסוללות הוכנסו כהלכה ובהתאם לכיווני הקטבים (‪.)-/+‬‬
‫ודא שהסוללות לא ריקות‪.‬‬
‫בדוק אם יש בעיה באספקת החשמל‪.‬‬
‫ודא שכבל המתח מחובר‪.‬‬
‫בדוק אם יש גופי תאורה מיוחדים או שלטי ניאון המופעלים בסביבה‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫ריח של פלסטיק נודף מהמוצר‪.‬‬
‫ריח הפלסטיק הוא תופעה רגילה כאשר המוצר חדש; הריח ייעלם עם הזמן‪.‬‬
‫הפסקות לסירוגין באודיו או בווידאו‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבל והדק אותם לפי הצורך‪.‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫שימוש בכבל נוקשה מאוד או עבה מאוד עלול לפגום לקובצי אודיו או וידאו‪.‬‬
‫ודא שהכבלים גמישים דיים כדי להבטיח עמידות‪ .‬בעת הרכבת המוצר על תושבת קיר‪ ,‬מומלץ להשתמש בכבלים עם זווית‬
‫ישרה‪.‬‬
‫בשולי המסך מופיעים חלקיקים זעירים‪.‬‬
‫החלקיקים הם חלק מתכנון המוצר‪ .‬נוכחותם אינה סימן לפגם במוצר‪.‬‬
‫כאשר אני מנסה לשנות רזולוציה במחשב‪ ,‬מופיעה ההודעה‪ :‬הרזולוציה‬
‫המוגדרת אינה נתמכת‪..‬‬
‫הודעת "הרזולוציה המוגדרת אינה נתמכת‪ ".‬מופיעה כאשר רזולוציית מקור הקלט גבוהה מהרזולוציה המרבית של התצוגה‪.‬‬
‫כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬החלף את הרזולוציה במחשב לרזולוציה שהתצוגה תומכת בה‪.‬‬
‫רמת צבע שחור של ‪ HDMI‬אינה מתפקדת כיאות בהתקן ‪ HDMI‬עם פלט‬
‫‪.YCbCr‬‬
‫פונקציה זו זמינה רק כאשר התקן מקור כמו נגן ‪ DVD‬או ממיר ‪ STB‬מחוברים אל המוצר בכבל ‪( HDMI‬אותות ‪.)RGB‬‬
‫במצב ‪ HDMI‬אין קול‪.‬‬
‫ייתכן שהצבעים במסך לא ייראו כרגיל‪ .‬ייתכן שווידאו או קול לא יהיו זמינים‪ .‬מצב כזה יכול להתרחש כאשר מחברים אל‬
‫המוצר התקן מקור התומך רק בגרסה ותיקה יותר של תקן ‪.HDMI‬‬
‫במחשבים מסוימים‪ ,‬הכרטיס הגרפי אינו מזהה באופן אוטומטי אותות ‪ HDMI‬שאינם כוללים קול‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר מקור‬
‫קול באופן ידני‪.‬‬
‫מחשב‬
‫קלט קול‬
‫מצב מסך‬
‫אוטומטי‬
‫הגדרות מחשב‬
‫‪112‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫חיישן ‪ IR‬אינו פועל‪.‬‬
‫ודא שאור החיישן נדלק בעת לחיצה על הלחצן בשלט רחוק‪.‬‬
‫אם אור החיישן לא נדלק‪ ,‬כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו שוב‪.‬‬
‫(נורית ההפעלה מוארת באדום כאשר המסך כבוי‪).‬‬
‫אם אור החיישן עדיין לא נדלק‪ ,‬לאחר כיבוי והפעלה מחדש באמצעות לחצן ההפעלה‪ ,‬ייתכן שאחד השקעים הפנימיים‬
‫מנותק‪.‬‬
‫פנה למוקד השירות הקרוב כדי למסור את המוצר לתיקון‪.‬‬
‫אם אור החיישן המופעל לא מהבהב באדום בעת לחיצה על הלחצן בשלט רחוק‪ ,‬ייתכן שחיישן ה‪ IR-‬פגום‪.‬‬
‫פנה למוקד השירות הקרוב כדי למסור את המוצר לתיקון‪.‬‬
‫• •פונקציה זו זמינה רק כאשר התקן מקור כמו נגן ‪ DVD‬או ממיר ‪ STB‬מחוברים אל המוצר בכבל ‪( HDMI‬אותות ‪.)RGB‬‬
‫‪113‬‬
‫ש&ת‬
‫שאלה‬
‫תשובה‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות ← מתקדם ← צג וכוונן את התדירות‬
‫תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות ← מתקדם ← צג וכוונן את התדירות תחת הגדרות‬
‫צג‪.‬‬
‫――לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין‬
‫במדריך למשתמש של המחשב או של‬
‫הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות תצוגה ← הגדרות‬
‫מתקדמות ← צג וכוונן את התדירות תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה ← הגדרות מתקדמות ← צג‬
‫וכוונן את התדירות תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ← n‬הגדרות‬
‫מתקדמות ← צג וכוונן את התדירות תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני מתאם תצוגה ← צג‪,‬‬
‫וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאמה אישית ← הגדרות תצוגה‪ ,‬וכוונן את‬
‫הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 8‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה וכוונן את‬
‫הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫שאלה‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫תשובה‬
‫• •‪ :Windows XP‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות שומר מסך או‬
‫ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות שומר מסך או ב‪BIOS SETUP-‬‬
‫במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬הגדר מצב חיסכון בחשמל דרך לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות‬
‫שומר מסך או דרך ‪ BIOS SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל דרך לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר‬
‫מסך או דרך ‪ BIOS SETUP‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 8‬הגדר מצב חיסכון בחשמל ב הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאמה אישית ←‬
‫הגדרות שומר מסך או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← התאמה אישית ← מסך נעילה ← הגדרות זמן קצוב למסך ←‬
‫צריכת חשמל & שינה או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫פרק ‪12‬‬
‫מפרט‬
‫‏‬
‫כללי‬
‫――גודל‬
‫שם דגם‬
‫לוח‬
‫‪OH46F‬‬
‫‪OH55F‬‬
‫גודל‬
‫סיווג‏‪46‬‏(‪45.9‬‏אינץ'‏‪116 /‬‏ס"מ)‏‬
‫סיווג‏‪55‬‏(‪54.6‬‏אינץ'‏‪138 /‬‏ס"מ)‏‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 1018.08‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 572.67‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 1209.6‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 680.4‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫אספקת כוח‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫שיקולי סביבה‬
‫――שטח תצוגה‬
‫תפעול‬
‫‪C – 5‬‏‪-30 °‬‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 22 °‬‏‪F – 1‬‏‪-22 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫*להתקנת המארז‪ ,‬הקפד שהטמפרטורה בפנים תעמוד על ‪‎C‬‏‪40 °‬‏ או פחות‪.‬‬
‫‪H‬‬
‫לחות‪ ,‎10% - 80%‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫‪V‬‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏‪ 22 °‬‏‪F – 1‬‏‪-22 °‬‏) ‪C‬‏‪ 0 °‬‏‬
‫‪C – 5‬‏‪-30 °‬‬
‫לחות‪ ,‎5% - 95%‎:‬ללא עיבוי‬
‫――‬
‫חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך‬
‫להתאים אישית את הגדרות ההתקנה‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫זה מוצר בסיווג ‪ .Class A‬בסביבה ביתית‪ ,‬מוצר זה עלול לגרום להפרעות בתדר רדיו‪ ,‬ובמקרה כזה ייתכן שיהיה על המשתמש לנקוט צעדים מתאימים‪.‬‬
‫למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫‪116‬‬
‫מצבי הגדרת תזמון‬
‫――‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור‬
‫ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫בדוק את תדירות רענון המסך אם אתה עובר ממוצר ‪( CDT‬עם חיבור למחשב) למוצר ‪ .LCD‬אם מוצר ה‪ LCD-‬אינו תומך ב‪-‬תדירות של ‪ ,85Hz‬החלף את התדירות האנכית ל‪ 60Hz-‬בעזרת מוצר ה‪ CDT-‬לפני המעבר למוצר‬
‫ה‪.LCD-‬‬
‫――תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד‬
‫השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור‬
‫אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי‬
‫'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת‬
‫בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫― ―תדירות אנכית‬
‫כדי ליצור את התמונה הנראית לצופה‪ ,‬המוצר‬
‫מציג תמונה יחידה מספר רב של פעמים בשנייה‬
‫(בדומה לתאורת פלורסנט)‪ .‬קצב התצוגה החוזרת‬
‫של תמונה יחידה בשנייה אחת קרוי התדירות‬
‫האנכית או קצב רענון המסך‪ .‬התדירות האופקית‬
‫נמדדת בהרץ (‪.)Hz‬‬
‫שם דגם‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫‪OH46F‬‏‪OH55F /‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎30 – 81 kHz‎‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎48 – 75 Hz‎‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‎‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪ ‎1920 x 1080‎‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‬
‫המסך יותאם באופן אוטומטי כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית‬
‫ההפעלה‪/‬כיבוי דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫תדירות אנכית‬
‫שעון פיקסלים‬
‫סינכרון קוטביות‬
‫(‪)kHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫(‪)H/V‬‬
‫רזולוציה‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎832 x 624 ,‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎1152 x 870 ,‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪117‬‬
118
‫סינכרון קוטביות‬
‫שעון פיקסלים‬
‫תדירות אנכית‬
‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
)H/V(
)MHz(
)Hz(
)kHz(
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
85.500
59.790
47.712
‎1366 x 768 ,‫‏‬VESA
+/-
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900 ,‫‏‬VESA(RB)
+/-
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA
‫פרק ‪13‬‬
‫נספח‬
‫‏‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫איכות תמונה מיטבית תמונות רפאים בגלל צריבת מסך‬
‫איכות תמונה מיטבית‬
‫• •בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך כשהוא בהיר או כהה יותר‬
‫מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒מספר הפיקסלים המשניים לפי סוג מסך‪6,220,800 :‬‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר במשך פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך דינמי‪.‬‬
‫מניעת תמונות רפאים בגלל צריבת מסך‬
‫‪TFT‬‬
‫מהי תמונת רפאים או צריבת מסך?‬
‫בהפעלה רגילה של צג ה‪ LCD-‬לא אמורות להיווצר תמונות רפאים או צריבות מסך‪ .‬המונח 'הפעלה רגילה' מתייחס לתבנית וידאו‬
‫המשתנה ללא הרף‪ .‬אם תוצג בצג ה‪ LCD-‬תבנית נייחת לפרק זמן ממושך‪ ,‬הפרשי מתח זעירים עלולים להיווצר בין האלקטרודות‬
‫בפיקסלים השולטים בגביש הנוזלי‪.‬‬
‫הפרשי המתח הללו גדלים לאורך זמן ומדקקים את שכבת הגביש הנוזלי‪ .‬במצב כזה‪ ,‬תמונה קודמת עלולה להישאר במסך גם‬
‫כאשר התבנית משנה‪ .‬כדי למנוע מצב זה‪ ,‬יש לצמצם את הפרשי המתח הנוצרים‪.‬‬
‫――‬
‫בהפעלה נאותה של צג ה‪ LCD-‬לא אמורות להיווצר תמונות רפאים או צריבות מסך‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫――‬
‫• •שינוי צבע טקסט במרווחים קבועים‬
‫השיטה הטובה ביותר להגן על המוצר מתמונות רפאים כתוצאה מצריבת מסך היא לכבות את המוצר או להגדיר במחשב או במערכת‬
‫הפעלה של שומר מסך כאשר המוצר לא בשימוש‪ .‬בנוסף‪ ,‬תיתכן הגבלה של האחריות בהתאם לאמור במדריך ההפעלה‪.‬‬
‫‒ ‒השתמש בצבעים בהירים ובעלי רמת בהירות דומה‪.‬‬
‫מרווח‪ :‬החלף צבע טקסט וצבע רקע אחת ל‪ 30-‬דקות‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫• •כיבוי‪ ,‬שומר מסך ומצב חיסכון בחשמל‬
‫‒ ‒כבה את המוצר למשך ‪ 2‬שעות לאחר שנעשה בו שימוש לאורך ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫‒ ‒במחשב‪ ,‬עבור אל 'מאפייני תצוגה ואספקת כוח' והגדר את המוצר כך שיכבה את עצמו על פי הצורך‪.‬‬
‫‒ ‒מומלץ להשתמש בשומר מסך‪.‬‬
‫עדיף להשתמש בשומר מסך בצבע יחיד או בתמונה זזה‪.‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫• •שינוי צבע במרווחים קבועים‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‒ ‒שימוש ב‪ 2-‬צבעים‬
‫עבור מצבע לצבע אחת ל‪ 30-‬דקות‪ ,‬כמו באיור לעיל‪.‬‬
‫‪Type 1‬‬
‫‪Type 2‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‒ ‒הזז והחלף טקסט אחת ל‪ 30-‬דקות כמו באיור שלעיל‪.‬‬
‫‪TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪: TIME‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫‪21:10‬‬
‫‪UA102‬‬
‫‪21:10‬‬
‫‪UA102‬‬
‫] ‪[ Step 2‬‬
‫] ‪[ Step 1‬‬
‫• •הימנע משילובים של צבע טקסט וצבע רקע בעלי בהירות מנוגדת‪.‬‬
‫(המונח בהירות מתייחס למידת הבהירות או העדר הבהירות של צבע; מידה משתנה על פי כמות האור הנפלט‪).‬‬
‫――‬
‫――‬
‫הימנע משימוש באפור‪ ,‬שכן צבע זה עלול לתרום להיווצרות צריבת מסך‪.‬‬
‫הימנע משימוש בצבעים בעלי בהירות מנוגדת (שחור ולבן; אפור)‪.‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪FLIGHT : TIME‬‬
‫‪OZ348 : 20:30‬‬
‫‪OZ348 : 20:30‬‬
‫‪: TIME‬‬
‫‪: 20:30‬‬
‫‪FLIGHT‬‬
‫‪OZ348‬‬
‫] ‪[ Step 3‬‬
‫‒ ‒הצג במרווחים קבועים תמונה זזה מלווה בלוגו‪.‬‬
‫מרווח‪ :‬הצג תמונה זזה מלווה בלוגו למשך ‪ 60‬שניות לאחר שימוש של ‪ 4‬שעות‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫רישוי‬
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC
and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration
code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium
Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/ or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced
features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.)
streamed to your device.
‫הודעה על רישיון קוד פתוח‬
‫ ההודעה על רישיון‬.‫ תוכל למצוא את רישיונות הקוד הפתוח בתפריט המוצר‬,‫במקרה של שימוש בתוכנת קוד מקור פתוח‬
.‫קוד פתוח כתובה באנגלית בלבד‬
‫ או שלח הודעת דוא"ל‬Samsung ‫ צור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של‬,"‫למידע על "הודעה על רישיון קוד פתוח‬
.oss.request@samsung.com ‫לכתובת‬
122
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
‫מינוח‬
‫‪/ 1080i / 720p / 480p / 480i‬‬
‫‪ ____1080p‬ערכים אלה מתייחסים לקצב‬
‫הסריקה‪ ,‬דהיינו למספר שורות הסריקה‬
‫בפועל הקובע את רזולוציית המסך‪ .‬קצב‬
‫הסריקה שיצוין יהיה בפורמט ‪( i‬דהיינו תבנית‬
‫‪ )Interlaced‬או בפורמט ‪( p‬כלומר בתבנית‬
‫פרוגרסיב)‪.‬‬
‫– סריקה‬
‫מונח המתייחס לתהליך השליחה של‬
‫הפיקסלים היוצרים את התמונה באופן מדרגי‪.‬‬
‫מספר רב של פיקסלים ייצור תמונה ברורה‬
‫ועשירה יותר‪.‬‬
‫– פרוגרסיב‬
‫סריקה במצב פרוגרסיב מטפלת בכל שורות‬
‫הפיקסלים שבמסך וסורקת אותן בזו אחר זו‪.‬‬
‫– ‪Interlaced‬‬
‫סריקה במצב ‪ Interlaced‬מטפלת בשורות‬
‫הפיקסלים שבמסך לסירוגין מלמעלה למטה‬
‫ולאחר מכן מתבצעת סריקה של שורות‬
‫הפיקסלים שלא נסרקו במעבר הראשון‪.‬‬
‫מצב ללא ‪ Interlace‬ומצב ‪____Interlace‬‬
‫בסריקה ללא ‪( Interlace‬סריקה‬
‫פרוגרסיבית)‪ ,‬קו אופקי יוצג באופן פרוגרסיבי‬
‫(מתקדם) מראש המסך עד תחתיתו‪ .‬במצב‬
‫‪ ,Interlace‬יוצגו תחילה השורות האי‪-‬‬
‫זוגיות ולאחר מכן השורות הזוגיות‪ .‬מצב‬
‫ללא ‪ Interlace‬משמש בעיקר בצגים משום‬
‫שהוא מייצר בהירות וחדות במסך ואילו מצב‬
‫‪ Interlace‬משמש בעיקר במכשירי טלוויזיה‪.‬‬
‫תדירות אנכית____ כדי ליצור את התמונה‬
‫שהצופה רואה‪ ,‬המוצר מציג תמונה יחידה‬
‫מספר רב של פעמים בשנייה (כמו ההבהוב‬
‫בתאורת פלורסנט)‪ .‬קצב התצוגה החוזרת‬
‫של תמונה יחידה בשנייה אחת קרוי התדירות‬
‫האנכית או קצב רענון המסך‪ .‬התדירות‬
‫האופקית נמדדת בהרץ (‪.)Hz‬‬
‫חבר & הפעל____ חבר & הפעל היא‬
‫פונקציה המאפשרת חילופי מידע אוטומטיים‬
‫בין צג למחשב כדי ליצור סביבת תצוגה‬
‫מיטבית‪ .‬המוצר נעזר בתקן הבינלאומי ‪VESA‬‬
‫‪ DDC‬כדי להפעיל את פונקציית ה‪Plug &-‬‬
‫‪.Play‬‬
‫לדוגמה‪ 60Hz ,‬מתייחס לתצוגה של אותה‬
‫תמונה ‪ 60‬פעמים בשנייה‪.‬‬
‫גודל נקודה____ המסך מורכב מנקודות‬
‫באדום‪ ,‬ירוק וכחול‪ .‬מרחק קצר יותר בין‬
‫הנקודות הללו יוצר רזולוציה גבוהה יותר‪.‬‬
‫גודל נקודה מתייחס למרחק הקצר ביותר בין‬
‫שתי נקודות מאותו צבע‪ .‬גודל נקודה נמדד‬
‫במילימטרים‪.‬‬
‫תדירות אופקית____ משך הזמן הנדרש‬
‫לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של‬
‫המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪.‬‬
‫המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי‬
‫'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת‬
‫בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫רזולוציה____ רזולוציה היא ערך המבטא‬
‫את מספר הפיקסלים (נקודות) האופקיים‬
‫ומספר הפיקסלים האנכיים היוצרים את‬
‫המסך‪ .‬ערך זה מייצגת את רמת הפירוט‬
‫בתצוגה‪ .‬רזולוציה גבוהה יותר מאפשרת‬
‫תצוגה של יותר נתונים במסך והיא שימושית‬
‫כאשר יש צורך לבצע מספר משימות במקביל‪.‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬רזולוציה של ‪‎1920‬‏ × ‪1080‬‏פירושה‬
‫‪ 1,920‬פיקסלים לרוחב (רזולוציה אופקית ו‪-‬‬
‫‪ 1,080‬פיקסלים לאורך (רזולוציה אנכית)‪.‬‬
‫‪ ____DVD‬תקליטור מיוחד לשמירת יישומי‬
‫מולטימדיה (שמע‪ ,‬וידאו או משחקים) בעזרת‬
‫טכנולוגיית ‪ MPEG-2‬לדחיסת וידאו‪.‬‬
‫‪HDMI‬‏(‪High Definition Multimedia‬‬
‫‪ ____)Interface‬ממשק להתחברות אל‬
‫מקור אודיו דיגיטלי ומקור וידאו בהפרדה‬
‫גבוהה באמצעות כבל יחיד וללא דחיסה‪.‬‬
‫‪Multiple Display Control‬‏(‪____)MDC‬‬
‫יישום לבקרת מספר תצוגות‪ ,‬המאפשר‬
‫לשלוט במספר התקני תצוגה במקביל‪ ,‬בעזרת‬
‫מחשב‪ .‬התקשורת בין המחשב לבין הצג‬
‫מתבצעת בשידור נתונים טורי (‪,)RS232C‬‬
‫בעזרת כבלי ‪RJ45‬‏(‪.)LAN‬‬
‫מקור____ מקור קלט מתייחס להתקן מקור‬
‫של אותות וידאו המחובר אל המוצר‪ ,‬כמו‬
‫למשל מצלמת וידאו או נגן וידאו או ‪.DVD‬‬
‫‪123‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising