Samsung | AR30HSFSSWKNTV | User guide | Samsung AR30HSFSSWKNTV מדריך למשתמש

Samsung AR30HSFSSWKNTV מדריך למשתמש
‫מאפייני רשת של המזגן החכם‬
‫הפעלה נוחה בעזרת יישום המזגן החכם לסמארטפון!‬
‫אתה יכול להפעיל את מזגנך בקלות מכל מקום בעזרת יישום המזגן החכם‪.‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫הכנה‬
‫התקנת רשת ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בדיקה לפני השימוש בנתב האלחוטי ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור רשת ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור נתב ה‪ IP-‬האלחוטי למזגן ‪3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בדיקת התקנה מודול ‪4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wi-Fi‬‬
‫פירוק מודול ה‪4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wi-Fi-‬‬
‫הרכבת מודול ה‪5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wi-Fi-‬‬
‫בדיקת מצב חיבור על לוח התצוגה ‪5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫בדיקת רשת ‪6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫חיבור נתב ה‪ IP-‬האלחוטי למזגן באמצעות רשת (בחר אחת מ‪ 2-‬השיטות) ‪7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫שירות הרישום ‪12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫רישום המזגן ‪12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אפשרויות בסיסיות‬
‫הפעלת יישום המזגן החכם ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫עמוד הבית ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גישה לפונקצייה "בבית" ‪14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הפעלת המזגן ‪15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הגדרת האפשרויות הנוספות של המזגן ‪16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הגדרות פעילות שעון העצר ‪16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הגדרת מידע המזגן ‪17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫גישה לפונקצייה "לא בבית" ‪18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אחרים‬
‫איתור ופתרון בעיות ‪19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫אזהרה‬
‫‪.i‬אזהרה מפני חשיפה לקרינת רדיו ‪ -‬לשמירה על מרחק של ‪ 20‬ס"מ בעת התקנת מודול זה‪.‬‬
‫‪.ii‬אנו מזהירים‪ ,‬שאין להפעיל מודול זה במקביל למכשירי רדיו אחרים ללא בדיקת נתוני ‪( FCC‬מידע על‬
‫הפרעות מגנטיות) של המכשירים‪.‬‬
‫‪.iii‬על פי הוראות סימון המערכות המארחות‪ ,‬מערכת מארחת חייבת לשאת תווית ראויה‪ ,‬שעל גביה מופיע‬
‫הכיתוב "‪"Contains FCC ID : A3LSWL-B70F‬‬
‫עברית‪2-‬‬
‫התקנת רשת‬
‫‬
‫[‪( ]Connecting Network‬חיבור רשת)‬
‫חבר נתב ‪ IP‬אלחוטי למזגן‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בדיקה לפני השימוש בנתב האלחוטי‬
‫‬
‫‪‬‬
‫מזגן ה‪ Wi-Fi-‬הנוכחי תומך רק בשלוש ההצפנות המפורטות להלן‪:‬‬
‫‪( Open -‬ללא הצפנה)‪WPA/TKIP, WPA2/AES ,‬‬
‫‪-‬אם סוג אחר של הצפנה נמצא בשימוש‪ ,‬ייתכן ולא תוכל להתחבר ל‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪W‬להתקנת ה‪ Wi-Fi-‬של המזגן‪ ,‬מקם את המזגן בתוך הבית בסמוך לנתב האלחוטי‪ .‬אם עצמת האות של ה‪Wi-Fi-‬‬
‫תחלש‪ ,‬היישום החכם עלול להתנתק‪ ,‬בהתאם לעצמת האות של ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪W‬כדי שתוכל להשתמש ביישום החכם‪ ,‬הסמארטפון חייב להיות בטווח הקליטה של ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪W‬אם חיבור תקיע הפס הרחב הנייד (‪ )Mobile Broadband Dongle‬ל‪ Wi-Fi-‬הביתי מופעל‪ ,‬תוכל להשתמש ביישום‬
‫החכם על גבי חיבור אינטרנט נייד בפס רחב‪.‬‬
‫‪W‬המוצר תומך ב‪( DHCP-‬פרוטוקול הגדרת מאחרים דינמי ‪ )Dynamic Host Configuration Protocol -‬בלבד‪.‬‬
‫פונקציית האפשרות של שרת ‪ DHCP‬תופעל‪ ,‬אם המשתמשים ישתמשו בנתב אלחוטי קיים‪.‬‬
‫‪W‬בחר ערוץ פנוי לנתב האלחוטי‪.‬‬
‫‪W‬אם הנתב האלחוטי מחובר בדרך שונה מן המפורטות לעיל‪ ,‬הוא עלול שלא להתחבר למזגן או לא לעבוד כלל‪ .‬כדי‬
‫להשתמש ב‪ ,802.11n-‬מומלץ להשתמש ב‪.WPA2/AES-‬‬
‫‪W‬איכותו של חיבור הרשת האלחוטית עלולה להישפע מסביבה אלחוטית שבמקום‪.‬‬
‫‪W‬אם ספק שירותי האינטרנט הקצה מספר מזהה ייחודי למחשב או לכתובת ה‪ MAC-‬של המשתמש‪ ,‬המזגן עלול שלא‬
‫להתחבר לאינטרנט‪ .‬כאשר מכשירים אחרים (לא מחשב אישי) צריכים להיות מחוברים לאינטרנט‪ ,‬שאל את ספק‬
‫שירותי האינטרנט שלך על ההליכים הנדרשים עבור החיבור האינטרנטי‪.‬‬
‫‪W‬אם ספק שירותי האינטרנט שלך דורש מזהה או ססמה לשם ביצוע החיבור לאינטרנט‪ ,‬המזגן שלך עלול שלא‬
‫להתחבר לאינטרנט‪ .‬אם זה המקרה‪ ,‬עליך להזין את המזהה או הססמה שלך בעת ההתחברות לאינטרנט‪.‬‬
‫‪W‬חיבור האינטרנט עשוי להכשל בגלל בעיית חומת אש‪ .‬אם זה המקרה‪ ,‬צור קשר עם ספק שירותי האינטרנט שלך‪.‬‬
‫‪W‬אם אתה לא מצליח להתחבר לאינטרנט אפילו לאחר ביצוע הצעדים המומלצים על ידי ספק שירותי האינטרנט שלך‪,‬‬
‫נא ליצור קשר עם מרכז השירות של סמסונג‪.‬‬
‫חיבור רשת‬
‫חיבור נתב ה‪ IP-‬האלחוטי למזגן‬
‫‪W‬לקבלת הדרכה בהתקנת הנתב האלחוטי נא לפנות למדריך‬
‫למשתמש של הנתב האלחוטי המתאים‪.‬‬
‫‪W‬המזגן החכם של ‪ Samsung‬תומך בפרוטוקולי תקשורת‬
‫)‪.IEEE802.11 b/g/n (2.4Ghz‬‬
‫‪W‬לקבלת הדרכה בהתקנת הנתב האלחוטי נא לפנות למדריך‬
‫למשתמש של היצרן המתאים‪.‬‬
‫‪ Samsung‬אינה מספקת ללקוחותיה מדריך למשתמש של הנתב‬
‫האלחוטי‪.‬‬
‫‪W‬נתב לא מאושר עלול לא להתחבר למזגן‪.‬‬
‫‪W‬על גבי האריזה או המדריך למשתמש של הנתב המאושר ניתן‬
‫למצוא את הסמליל שלהלן‪:‬‬
‫עברית‪3-‬‬
‫‬
‫נתב אלחוטי‬
‫(הנתב התומך בשרת ‪).DHCP‬‬
‫שקע ‪ LAN‬שבקיר‬
‫כבל ‪LAN‬‬
‫‪ 01‬הכנה‬
‫[‪( ]Registering service‬שירות הרישום)‬
‫הכנס לכתובת ‪http://www.samsungsmartappliance.com‬‬
‫והרשם לשירות‪.‬‬
‫חיבור רשת‬
‫בדיקת התקנה מודול ‪Wi-Fi‬‬
‫‪1‬‬
‫‬
‫‪W‬פתח את מכסה המסנן ובדוק את מודול ה‪ )①( Wi-Fi-‬המחובר ללוח הקדמי‪ .‬ניתן לבדוק את מצב החיבור בין‬
‫מודול ה‪ Wi-Fi-‬והנתב האלחוטי על גבי מודול ה‪ ,Wi-Fi-‬כמתואר בעמוד הבא‪.‬‬
‫‪W‬להחלפת מודול ה‪( Wi-Fi-‬הרכבתו או פירוקו)‪ ,‬בצע את הצעדים המפורטים להלן‪.‬‬
‫הערה‬
‫•בעת החלפת מודול ה‪ ,Wi-Fi-‬עליך לבדוק את כתובת ה‪ MAC-‬המופיעה על גבי הפרקן או על חלקה התחתון‬
‫של היחידה הפנים‪-‬ביתית ולשנות את נתוני המכשיר בהתאם ב‪( ’Registering service‘ -‬שירות הרישום)‪.‬‬
‫פירוק מודול ה‪Wi-Fi-‬‬
‫‪1 .1‬הסר את מכסה הלוח המשני‪.‬‬
‫‪2 .2‬נתק את החיווט של מודול ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪3 .3‬שחרר את הוו על חלקו העליון של מודול ה‪ Wi-Fi-‬ודחוף אותו כלפי מעלה בכדי לפרקו‪.‬‬
‫עברית‪4-‬‬
‫הרכבת מודול ה‪Wi-Fi-‬‬
‫‪ 01‬הכנה‬
‫‪1 .1‬דחוף את מודול ה‪ Wi-Fi-‬מטה אל תוך החריץ וקבע וו על החלק העליון‪.‬‬
‫‪2 .2‬חבר את החיווט של מודול ה‪.Wi-Fi-‬‬
‫‪3 .3‬סגור את מכסה הלוח המשני‪.‬‬
‫בדיקת מצב חיבור על לוח התצוגה‬
‫‪W‬תיאור צג ה‪Wi-Fi-‬‬
‫‪ )1‬נורת בקרה של מחוון ה‪ Wi-Fi-‬כבויה‪:‬‬
‫היישום לא מחובר‬
‫לא מחובר לאינטרנט‬
‫‪ )2‬נורת בקרה של מחוון ה‪ Wi-Fi-‬מהבהבת‪:‬‬
‫היישום מחובר‬
‫לא מחובר לאינטרנט‬
‫‪ )3‬נורת בקרה של מחוון ה‪ Wi-Fi-‬דלוקה‪:‬‬
‫היישום מחובר‬
‫מחובר לאינטרנט‬
‫עברית‪5-‬‬
‫חיבור רשת‬
‫בדיקת רשת‬
‫בדוק האם הנתב האלחוטי מחובר לסמארטפון‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש באפשרויות הרשת של המזגן‪ ,‬כאשר הסמארטפון לא מחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫‬
‫‪1 .1‬חפש אחר הנתב האלחוטי על גבי הסמארטפון‪.‬‬
‫‪2 .2‬בחר את הנתב האלחוטי שבו אתה משתמש כעת מתוך רשימת הנתבים האלחוטיים שנמצאו‪.‬‬
‫‪3 .3‬בדוק‪ ,‬האם הסמארטפון יכול להתחבר לאתר ‪ http://www.samsungsmartappliance.com‬באינטרנט‪.‬‬
‫הערה‬
‫זהירות‬
‫• אם אתה משתמש באינטרנט בבניין מסחרי וזקוק לשם כך למזהה ולססמה‪ ,‬הודע למנהל רשת על כתובת‬
‫ה‪ MAC-‬של מזגנך וקבל ממנו רשות לשימוש באינטרנט לשם הפעלת המזגן‪.‬‬
‫• אם לצורך הגישה לאינטרנט נדרשה התקנת תכנה פרטית של ספק שירותי האינטרנט‪ ,‬לא תוכל לחבר את‬
‫המזגן לאינטרנט‪.‬‬
‫עברית‪6-‬‬
‫חיבור נתב ה‪ IP-‬האלחוטי למזגן באמצעות רשת (בחר אחת מ‪ 2-‬השיטות)‬
‫חיבור רשת ליישום הסמארטפון‬
‫• משתמשי סמארטפונים מבוססי אנדרואיד יכולים להוריד את יישום המזגן החכם באמצעות חיפוש הביטויים‬
‫‘‪ ’Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner‬בשוק האנדרואיד או בחנות ‪.Samsung Apps‬‬
‫הערה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1 .1‬לאחר הפעלת יישום המזגן החכם‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪( ]Network Setting‬הגדרת רשת)‪.‬‬
‫‪[2 .2‬שלט סוג ‪ ]1‬לאחר לחיצה על כפתור ה‪ ]Timer[-‬בשלט הרחוק והחזקתו לחוץ במשך ‪ 4‬שניות‪.‬‬
‫[שלט סוג ‪ ]2‬לאחר הלחיצה על כפתור ה‪ ]2ndF[-‬בשלט הרחוק‪ ,‬לחץ על כפתור ה‪.]Wi-Fi[-‬‬
‫תוצג על לוח התצוגה הקדמי של המזגן‪.‬‬
‫‪-‬הודעת‬
‫‬
‫‪3 .3‬לחץ על הלשונית [‪( ]Setting Start‬התחלת הגדרות)‪.‬‬
‫הערה‬
‫• גרסת התכנה הנראית על גבי התמונה שבמדריך הנוכחי היא להדגמה בלבד‪ .‬בפועל הגרסה המותקנת‬
‫אצלך עשויה להיות שונה‪.‬‬
‫עברית‪7-‬‬
‫‬
‫‪ 01‬הכנה‬
‫הגדרת יישום על הסמארטפון של ‪( Samsung‬סמארטפון מבוסס אנדרואיד)‪.‬‬
‫חיבור רשת‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬בחר את הנתב האלחוטי שבו אתה משתמש כעת‪.‬‬
‫‪-‬בעת השימוש בנתב אלחוטי חינם‪ ,‬פנה למדריך למשתמש מתאים לקבלת ססמה‪.‬‬
‫‪5‬לאחר הזנת ססמה של הנתב האלחוטי הנבחר‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪.]OK‬‬
‫‪-‬אם הססמה לא הוגדרה‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪ ]OK‬ללא הזנת הססמה‪.‬‬
‫‪6‬לאחר הופעת החלון המוקפץ '‪'( Transfer complete‬ההעברה הושלמה')‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪.]OK‬‬
‫) דלוק‪ ,‬המזגן מחובר לנתב האלחוטי ולאינטרנט‪.‬‬
‫‪-‬כאשר מחוון ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫) מהבהב‪ ,‬המזגן מחובר לנתב האלחוטי‪ ,‬אך לא לאינטרנט‪ .‬במקרה זה בדוק‬
‫‪-‬כאשר מחוון ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫את חיבור האינטרנט‪.‬‬
‫) כבוי‪ ,‬המזגן לא מחובר לא לנתב האלחוטי ולא לאינטרנט‪.‬‬
‫‪-‬כאשר מחוון ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫‪7‬אם נורת הבקרה של ‪ Wi-Fi‬המזגן נשארת דלוקה גם כעבור דקה ‪ 1‬או ‪ ,2‬פירושו של דבר שקביעת התצורה‬
‫עברה בהצלחה‪ .‬מרגע זה אתה יכול להשתמש בסמארטפון להפעלת המערכת‪.‬‬
‫זהירות‬
‫• יישום המזגן החכם ממוטב לעבודה עם סמארטפונים של ‪ .Samsung‬הדגמים הנתמכים הם‪ :‬טלפונים‬
‫מסדרת ‪ ,Samsung Galaxy Phone‬וכן דגמים אחרים שעשויים להתווסף בעתיד‪ .‬כאשר יישום המזגן‬
‫החכם מופעל על גבי סמארטפונים אחרים‪ ,‬חלק מהאפשרויות עלולות לא לעבוד‪.‬‬
‫עברית‪8-‬‬
‫הגדרת היישום על גבי ‪iPhone‬‬
‫• משתמשי ‪ iPhone‬יכולים להוריד את יישום המזגן החכם באמצעות חיפוש הביטויים‬
‫‘‪’Samsung, Smart, A/C, AC, Air, Conditioner‬בחנות היישומים של ‪.Apple‬‬
‫הערה‬
‫‪ 01‬הכנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪[1 .1‬שלט סוג ‪ ]1‬לאחר לחיצה על כפתור ה‪ ]Timer[-‬בשלט הרחוק והחזקתו לחוץ במשך ‪ 4‬שניות‪.‬‬
‫[שלט סוג ‪ ]2‬לאחר הלחיצה על כפתור ה‪ ]2ndF[-‬בשלט הרחוק‪ ,‬לחץ על כפתור ה‪.]Wi-Fi[-‬‬
‫תוצג על לוח התצוגה הקדמי של המזגן‪.‬‬
‫‪-‬הודעת‬
‫‬
‫‪2 .2‬בחר [‪( ]Wi-Fi[  ]Settings‬הגדרות) ב‪.iPhone-‬‬
‫‪3 .3‬בחר ‪ SMARTAIRCON‬מרשימת ה‪ Wi-Fi-‬והזן ססמה ‘‪.’1111122222‬‬
‫‪4 .4‬לאחר השימוש ביישום המזגן החכם של ‪ ,Samsung‬לחץ על הלשונית [‪( ]Network Setting‬הגדרת רשת)‪.‬‬
‫עברית‪9-‬‬
‫חיבור רשת‬
‫‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪5‬לחץ על הלשונית [‪( ]Setting Start‬הגדרת התחלה)‪.‬‬
‫‪6‬בחר את הנתב האלחוטי שבו אתה משתמש כעת‪.‬‬
‫‪-‬בעת השימוש בנתב אלחוטי חינם‪ ,‬פנה למדריך למשתמש מתאים לקבלת ססמה‪.‬‬
‫‪7‬לאחר הזנת ססמה של הנתב האלחוטי הנבחר‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪.]OK‬‬
‫‪-‬אם הססמה לא הוגדרה‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪ ]OK‬ללא הזנת הססמה‪.‬‬
‫‪8‬הזן את המידע של הנתב האלחוטי ולחץ על הלשונית [‪.]OK‬‬
‫‪-‬המידע הנדרש‪ ,SSID :‬סוג האבטחה‪ ,‬סוג ההצפנה וססמה‪.‬‬
‫הערה‬
‫• אם המידע הנדרש על אודות הנתב האלחוטי אינו ידוע לך‪ ,‬חפש אחריו במדריך למשתמש של הנתב או צור‬
‫קשר עם ספק שירותי אינטרנט שלך‪.‬‬
‫‪9 .9‬לאחר הופעת החלון המוקפץ '‪'( Transfer complete‬ההעברה הושלמה')‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪.]OK‬‬
‫‪1010‬בחר [‪( ]Wi-Fi[  ]Settings‬הגדרות) ב‪.iPhone-‬‬
‫‪1111‬בחר את הנתב האלחוטי שבו אתה משתמש כעת והזן ססמה‪.‬‬
‫) דלוק‪ ,‬המזגן מחובר לנתב האלחוטי ולאינטרנט‪.‬‬
‫‪-‬כאשר מחוון ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫) מהבהב‪ ,‬המזגן מחובר לנתב האלחוטי‪ ,‬אך לא לאינטרנט‪ .‬במקרה זה בדוק‬
‫‪-‬כאשר מחוון ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫את חיבור האינטרנט‪.‬‬
‫) כבוי‪ ,‬המזגן לא מחובר לא לנתב האלחוטי ולא לאינטרנט‪.‬‬
‫‪-‬כאשר מחוון ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫‪1212‬אם נורת הבקרה של ‪ Wi-Fi‬המזגן נשארת דלוקה גם כעבור ‪ 2‬דקות‪ ,‬פירושו של דבר שקביעת התצורה עברה‬
‫בהצלחה‪ .‬מרגע זה אתה יכול להשתמש בסמארטפון להפעלת המערכת‪.‬‬
‫הערה‬
‫זהירות‬
‫• בעת הרצת חיפוש ברשת באמצעות לחיצה על כפתור ה‪,]Wi-Fi[-‬‬
‫של ‪ 5‬דקות לכל היותר‪.‬‬
‫ההודעה תוצג על הצג הקדמי למשך‬
‫• הדגמים הנתמכים הם‪ ,iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4 :‬וכן דגמים אחרים שעשויים להתווסף בעתיד‪.‬‬
‫עברית‪10-‬‬
‫חיבור רשת עם הגדרת ‪WPS‬‬
‫[שלט סוג ‪]1‬‬
‫‪ 01‬הכנה‬
‫‪1‬‬
‫[שלט סוג ‪]2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1-2‬‬
‫‪1-1‬‬
‫‬
‫‬
‫‪[1 .1‬שלט סוג ‪ ]1‬לאחר לחיצה על כפתור ה‪ ]Setting[-‬בשלט הרחוק והחזקתו לחוץ במשך ‪ 4‬שניות‪.‬‬
‫[שלט סוג ‪ ]2‬לאחר הלחיצה על כפתור ה‪ ]2ndF[-‬בשלט הרחוק‪ ,‬לחץ על כפתור ה‪.]WPS[-‬‬
‫תוצג על לוח התצוגה הקדמי של המזגן‪.‬‬
‫הודעת‬
‫‬
‫‪2 .2‬להפעלת חיבור ה‪ WPS-‬של הנתב האלחוטי‪ ,‬לחץ על הכפתור [‪ ]WPS‬על גבי הנתב האלחוטי שצריך להתחבר‬
‫למזגן‪( .‬המיקום של כפתור ה‪ WPS-‬עשוי להשתנות בהתאם ליצרן הנתב האלחוטי)‪.‬‬
‫) על מודול ה‪ Wi-Fi-‬תדלק‪.‬‬
‫‪3 .3‬לאחר שחיברת את המזגן לנתב האלחוטי שלך כראוי‪ ,‬נורת ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫הערה‬
‫זהירות‬
‫• בדוק‪ ,‬האם הנתב האלחוטי תומך ב"™‪( "Wi-Fi Protected Setup‬הגדרת ‪ Wi-Fi‬מאובטחת‪.)WPS ,‬‬
‫• בדוק האם לנתב האלחוטי יש לחצן ‪.WPS‬‬
‫• המזגן החכם של ‪ Samsung‬משתמש ב‪ WPS-‬בשיטת ‪.PBC‬‬
‫•בעת הרצת חיפוש ברשת באמצעות לחיצה על כפתור ה‪ ,]WPS[-‬שלט הרחוק לא יעבוד לפרק זמן של ‪2‬‬
‫דקות לכל היותר‪.‬‬
‫•הזהר בעת לחיצה על כפתור ה‪ ,WPS-‬מכיוון שאם תחזיק את כפתור ה‪ WPS-‬לחוץ לפרק זמן ממושך‪ ,‬בחלק‬
‫מסוגי נתבים אלחוטיים הדבר יגרום לאיפוס הגדרות הנתב האלחוטי‪.‬‬
‫•הפעלת הנתב האלחוטי באמצעות מצב ‪ WPS‬יכולה להשתנות מיצרן ליצרן‪ .‬הלכך‪ ,‬נא לפנות למדריך‬
‫למשתמש של הנתב האלחוטי שברשותך‪.‬‬
‫• אם הנתב האלחוטי (‪ )AP‬לא עובר אימות באמצעות חיבור ‪ ,WPS‬ייתכן מצב של כשל‪.‬‬
‫• בעת יצירת החיבור בין המזגן והנתב האלחוטי‪ ,‬חלק מנתבים אלחוטיים (כולל נתבים אלחוטיים שאינם‬
‫תומכים בהליכי אימות ‪ )WPS‬עשויים לאבד תקשורת עם המכשירים המחוברים אליהם‪.‬‬
‫עברית‪11-‬‬
‫שירות הרישום‬
‫רישום המזגן‬
‫‪1 .1‬הכנס לאתר האינטרנט של המכשירים החכמים מבית ‪Samsung‬‬
‫)‪. (http://www.samsungsmartappliance.com‬‬
‫‪2 .2‬להתחברות הזן מזהה משתמש וססמה‪.‬‬
‫‪-‬אם אין לך עדיין חשבון‪ ,‬לחץ על [‪( ]Create a Samsung account‬צור חשבון ‪ )Samsung‬ומלא טופס הצטרפות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3 .3‬בחר [‪( ]My page[]My page‬העמוד שלי)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4 .4‬בחר [‪( ]Add device‬הוסף מכשיר)‬
‫עברית‪12-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ 01‬הכנה‬
‫‪7‬‬
‫‪5 .5‬לאחר הזנת כתובת ה‪ MAC-‬הרשומה על מדבקת התווית שמודבקת לחלקו התחתון של המזגן‪ ,‬לחץ על [‪Certify‬‬
‫‪( ]device‬אישור המכשיר)‪.‬‬
‫‪6 .6‬הפעל מחדש את המזגן שבו אתה משתמש כעת‪.‬‬
‫‪7 .7‬כאשר מופיעה הודעת האישור של המכשיר‪ ,‬לחץ [‪.]OK‬‬
‫‪-‬אם המזגן שאתה מנסה לרשום כבר נרשם על ידי משתמשים אחרים‪ ,‬יופיע חלון עם שאלה‪ ,‬האם ברצונך למחוק‬
‫את רשות השימוש של המשתמשים הקיימים או להשאירה בעינה‪.‬‬
‫‪8 .8‬לאחר שרישום המזגן הושלם בהצלחה‪ ,‬תוכל לראות את המזגן הרשום ברשימת נתוני המכשירים‪.‬‬
‫• כשאתה משנה את מודול ה‪ ,Wi-Fi-‬חזור על ההליך שלעיל לפי סדרו החל ממס' ‪.1‬‬
‫הערה‬
‫עברית‪13-‬‬
‫הפעלת יישום המזגן החכם‬
‫‪W‬משתמשי סמארטפונים מבוססי אנדרואיד יכולים להוריד את יישום המזגן החכם באמצעות חיפוש הביטוי‬
‫‘‪( ’Smart Air Conditioner‬מזגן חכם) בשוק האנדרואיד (‪ )Google Play Store‬או בחנות ‪.Samsung Apps‬‬
‫‪W‬משתמשי ‪ iPhone‬יכולים להוריד את יישום המזגן החכם באמצעות חיפוש הביטוי‬
‫‘‪( ’Smart Air Conditioner‬מזגן חכם) בחנות היישומים של ‪.Apple‬‬
‫עמוד הבית‬
‫"בבית"‬
‫אתה יכול להפעיל את מזגנך בבית‪.‬‬
‫"לא בבית"‬
‫הדגמה‬
‫אתה יכול להפעיל את מזגנך כשאתה לא בבית‪.‬‬
‫אתה יכול לבדוק את הפונקציות של יישום המזגן החכם‪.‬‬
‫הגדרת רשת‬
‫הגדר את רשת המזגן‪.‬‬
‫גישה לפונקצייה "בבית"‬
‫‪W‬השתמש ביישום המזגן החכם כחלופה לשלט הרחוק שנשאר בבית‪.‬‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1 .1‬לחץ על הלשונית [‪( ]In-home‬בבית) על מסך הבית‪.‬‬
‫‪2 .2‬חפש מזגן‪.‬‬
‫‪-‬כשאינך מצליח למצוא את המזגן שברצונך לבחור‪ ,‬לחץ על [‪( ]Refresh‬רענן) כדי לחפשו שוב‪.‬‬
‫‪3 .3‬בחר לאיזה מזגן ברצונך לגשת‪.‬‬
‫עברית‪14-‬‬
‫‪ 02‬אפשרויות בסיסיות‬
‫‬
‫‪4 .4‬לפני התחברותך הראשונה למזגן עליך לעבור הליך של אימות‪.‬‬
‫בעת הופעת החלון המוקפץ עם הודעת אימות‪ ,‬הדלק את המזגן בתוך ‪ 20‬שניות‪.‬‬
‫לאחר שעברת את האימות בהצלחה‪ ,‬אתה יכול להתחבר למזגן‪.‬‬
‫הפעלת המזגן‬
‫‪W‬בדוק את פונקציית הבקרה של המזגן על גבי צג הבקרה של ה‪.AC-‬‬
‫מצב‬
‫הגדר את הפעילות הבסיסית של המזגן‪.‬‬
‫אפשרות‬
‫הגדר את האפשרויות הנוספות של המזגן‪.‬‬
‫קוצב זמן‬
‫הגדר את פונקציית ההדלקה או הכיבוי של שעון העצר‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫תן שם לרשת או למזגן‪.‬‬
‫‪W‬הגדר את מצב הפעולה של המזגן באמצעות לחיצה על הלשונית [‪( ]Mode‬מצב)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫חשמל הדלקה‪/‬כיבוי‬
‫‪2‬‬
‫מצב‬
‫‪3‬‬
‫הטמפרטורה הרצויה‬
‫‪4‬‬
‫טמפרטורה נוכחית‬
‫עברית‪15-‬‬
‫הדלק או כבה את המזגן‪.‬‬
‫בחר ‪( Auto‬אוטומטי)‪( Cool ,‬קר)‪( Dry ,‬יבש)‪,‬‬
‫‪( Fan‬אוורור) או ‪( Heat‬חום)‪.‬‬
‫בחר את הטמפרטורה הרצויה של המזגן‪.‬‬
‫הצג טמפרטורה נוכחית של החלל הפנים‪-‬ביתי‪.‬‬
‫הפעלת יישום המזגן החכם‬
‫הגדרת האפשרויות הנוספות של המזגן‬
‫‪W‬אתה יכול להגדיר את האפשרויות הנוספות שנתמכות בידי המזגן‪.‬‬
‫‪W‬האפשרויות הנוספות תופעלנה בהתאם לקיומן במערכת המזגן‪.‬‬
‫‪W‬את האפשרויות ‪( My Wind‬הרוח שלי)‪( Usage ,‬שימוש)‪( Filter Replacement ,‬החלפת מסנן)‪Error ,‬‬
‫‪( Notification‬הודעת שגיאה)‪ ,‬ו‪( Color Of Wind-‬צבע הרוח) ניתן להפעיל אך ורק באמצעות היישום‪ .‬כדי להשתמש‬
‫באפשרויות האלה‪ ,‬עליך להיות מחובר ל‪ Wi-Fi-‬והיישום צריך להיות מופעל בסמארטפונך‪.‬‬
‫‪1 .1‬השינויים נשמרים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הפעלת המזגן ממש פשוטה‪.‬‬
‫‪1 .1‬לחץ על לשונית ה‪( ]Option[-‬אפשרות) בתחתית המסך‪.‬‬
‫‪2 .2‬בחר את מצב הפעולה או את האפשרויות הנוספות הרצויים‪.‬‬
‫הערה‬
‫•לקבלת פרטים על אודות כל אחת מהאפשרויות הנוספות‬
‫נא לפנות למדריך למשתמש של המזגן המתאים‪.‬‬
‫הגדרות פעילות שעון העצר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1 .1‬לאחר לחיצה על לשונית ה‪( ]Timer[-‬שעון עצר) בתחתית המסך‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪( ]On Timer‬הדלקת שעון‬
‫עצר) או [‪( ]Off Timer‬כיבוי שעון העצר)‪.‬‬
‫‪-‬כשאתה רוצה לקבוע את זמן ההדלקה‪ ,‬לחץ על הלשונית [‪( ]On Timer‬הדלקת המזגן); לכיבוי לחץ על הלשונית‬
‫[‪( ]Off Timer‬כיבוי המזגן)‪.‬‬
‫‪2 .2‬להגדרת זמני ההדלקה והכיבוי לחץ על הלשוניות [‪ ]-[ ,]+‬או [‪( ]AM], [PM‬אחה"צ‪ ,‬לפנה"צ)‪.‬‬
‫‪3 .3‬לאחר הגדרת מחזור החזרה לחץ על הלשונית [‪.]OK‬‬
‫•לא ניתן לקבוע את זמן ההדלקה והכיבוי לאותו הזמן‪.‬‬
‫הערה‬
‫עברית‪16-‬‬
‫הגדרת מידע המזגן‬
‫‪W‬שנה את פרטי המזגן או בדוק את גרסת היישם ואת הרשאת הקוד הפתוח באמצעות לחיצה על הלשונית‬
‫[‪( ]Settings‬הגדרות)‪.‬‬
‫‪ 02‬אפשרויות בסיסיות‬
‫‪W‬הגדר את שם המזגן באמצעות לחיצה על הלשונית [‪( ]AC Info Setting‬הגדרת מידע המזגן)‪.‬‬
‫עברית‪17-‬‬
‫הפעלת יישום המזגן החכם‬
‫‪W‬בדוק את גרסת היישום באמצעות לחיצה על הלשונית [‪( ]Version‬גרסה)‪.‬‬
‫גישה לפונקצייה "לא בבית"‬
‫‪1 .1‬לחץ על הלשונית [‪( ]Out-of-home‬לא בבית)‪.‬‬
‫‪2 .2‬לאחר הזנת מזהה וססמה של אתר המכשירים החכמים מבית ‪ ,Samsung‬לחץ על הלשונית [‪.]OK‬‬
‫‪3 .3‬הפעלת מזגנך כשאינך בבית‪.‬‬
‫‪-‬הפעלת המזגן במצב "לא בבית" דומה ל"גישה בבית" (ראה עמ' ‪.)12‬‬
‫‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הערה‬
‫•לשימוש במצב "מחוץ לבית" עליך להתחבר למערכת‪.‬‬
‫הזן את המזהה ואת הססמה שהשתמשת בהם בעת רישום שירות הרשת‪ .‬אם עדיין לא נרשמת‬
‫כחבר באתר‪ ,‬הצטרף כעת ורשום את מזגנך ב‪.http://www.samsungsmartappliance.com-‬‬
‫•בעת הפעלת המזגן במצב "לא בבית"‪ ,‬לא תוכל להשתמש באפשרויותיו הנוספות‪.‬‬
‫עברית‪18-‬‬
‫איתור ופתרון בעיות‬
‫לפני שאתה מתקשר למרכז השירות‪ ,‬בדוק את הנתונים המפורטים בטבלה שלהלן‪.‬‬
‫נקודת בדיקה‬
‫הפעל את חיבור ה‪ Wi-Fi-‬הופעל על גבי‬
‫הסמארטפון‪.‬‬
‫הפעל את חיבור ה‪ Wi-Fi-‬של הסמארטפון‪.‬‬
‫בדוק‪ ,‬האם הסמארטפון והמזגן מחוברים‬
‫לנתבים אלחוטיים שונים‪.‬‬
‫הסמארטפון והמזגן חייבים להיות מחוברים לאותו הנתב‬
‫האלחוטי‪.‬‬
‫בדוקת האם נורת ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫הצג דלוקה‪.‬‬
‫) על‬
‫בדוק‪ ,‬האם המזגן מחובר לנתב האלחוטי כראוי‪.‬‬
‫הסמארטפון מחובר למזגן כראוי‪ ,‬אך זה לא עובד‪.‬‬
‫הפעם את יישום המזגן החכם מחדש או חבר מחדש את‬
‫הסמארטפון לנתב האלחוטי‪.‬‬
‫בעת בחירת האפשרות "בבית" ביישום המזגן החכם‪ ,‬נערך‬
‫חיפוש אחר מכשירים שונים‪.‬‬
‫מתוך הרשימה בחר מזגן שמספר המכשיר שלו זהה לזה‬
‫של מזגנך‪.‬‬
‫אין לי מזהה משתמש וססמה‪ ,‬כך שאני לא יכול להתחבר למצב‬
‫"לא בבית" של יישום המזגן החכם‪.‬‬
‫המצב "מחוץ‬
‫לבית" של יישום‬
‫המזגן החכם לא‬
‫עובד‪.‬‬
‫בדוקת האם נורת ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫הצג דלוקה‪.‬‬
‫) על‬
‫) על‬
‫בדוקת האם נורת ה‪( Wi-Fi-‬‬
‫הצג מהבהבת בהפרשים של ‪ 0.5‬שניה‪.‬‬
‫הצטרף לאתר המכשירים החכמים מבית ‪Samsung‬‬
‫)‪ (http://www.samsungsmartappliance.com‬ורשום‬
‫בו את מזגנך‪.‬‬
‫בדוק‪ ,‬האם המזגן מחובר לנתב האלחוטי כראוי‪.‬‬
‫בדוק‪ ,‬האם הנתב האלחוטי מחובר לאינטרנט כראוי‪.‬‬
‫עברית‪19-‬‬
‫‪ 03‬אחרים‬
‫לא ניתן למצוא‬
‫את המזגן ביישום‬
‫המזגן החכם‪.‬‬
‫פתרון‬
‫יישום המזגן החכם עשוי לעבור שינויים לצורך שיפור האיכות ללא הודעה מראש‪ ,‬וכן‬
‫להימחק בהתאם לנסיבות היצרנים‪.‬‬
‫יישום המזגן החכם‬
‫מערכת מיזוג אוויר‬
‫מדריך למשתמש‬
‫דמיינו את האפשרויות‬
‫‪DB68-04009A-02‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising