Samsung | C27HG70QQM | User guide | Samsung ‎27"‎ מסך גיימינג C27HG70QQM עם רזולוציה 2K מדריך למשתמש

Samsung ‎27"‎ מסך גיימינג C27HG70QQM עם רזולוציה 2K מדריך למשתמש
‫‏‬
‫מדריך למשתמש‬
‫צג למשחקים‬
‫*‪C32HG70QQ* C27HG70QQ‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫ניקוי‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התקנה‬
‫תפעול‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנות‬
‫חלקים‬
‫לוח הבקרה‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫מקש הגדרת משחק‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Sharpness‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫הצד השני‬
‫שדרוג התוכנה באמצעות ‪USB‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫סיבוב מסך הצג‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד‬
‫הסרת המעמד (לחיבור התושבת לקיר)‬
‫חיבור התושבת לקיר‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫‪22‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫חיבור למיקרופון‬
‫חיבור באמצעות כבל השמע‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫חיבור המוצר למחשב כרכזת ‪USB‬‬
‫חיבור מחשב למוצר‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫חיבור החשמל (דגם *‪ C27HG70QQ‬בלבד)‬
‫חיבור החשמל (דגם *‪ C32HG70QQ‬בלבד)‬
‫ארגון הכבלים המחוברים‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫‪28‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫‪28‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫‪28‬‬
‫‪Game‬‬
‫‪Picture Mode‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪30‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪31‬‬
‫‪Low Input Lag‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Screen Size‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Save Settings‬‬
‫‪33‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫‪Picture Mode‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪35‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪35‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪36‬‬
‫דוח כיול‬
‫‪36‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫‪Language‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪37‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫‪44‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫‪44‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫‪Lighting‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Local Dimming‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪39‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪39‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪39‬‬
‫‪USB Super Charging‬‬
‫‪39‬‬
‫מפרט‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫‪40‬‬
‫כללי‬
‫‪47‬‬
‫‪HDMI Mode‬‬
‫‪40‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫‪48‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪41‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫‪46‬‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצר‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫אחר‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫‪51‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫‏לפני השימוש במוצר‬
‫אמצעי זהירות‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫הקפד להשאיר חלל פנוי סביב המוצר לאוורור‪ .‬עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולהסב נזק למוצר‪.‬‬
‫הקפד להשאיר את החלל הפנוי כפי שמוצג באיור או חלל גדול יותר בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫――‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬הקרוב אליך אם ברצונך לנקות את פנים המוצר (השירות כרוך בתשלום)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ניקוי‬
‫――‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫――‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫• •אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫• •אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫‪3‬נגב את הצג במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫• •אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫‒ ‒אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל אלכוהול‪ ,‬חומר ממס או חומר פעיל שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫• •הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‒ ‒אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫• •חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫• •אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫• •הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫זהירות‬
‫• •אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‒ ‒במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫• •אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‒ ‒אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫• •הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או‬
‫במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‒ ‒אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‒ ‒נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫• •שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין להתקין את המוצר במטבח או סמוך לדלפק‬
‫של מטבח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫• •מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫‒ ‒לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי להזיז את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬לרבות כבל החשמל‪.‬‬
‫• •אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות‬
‫ראש וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫• •אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או‬
‫הממתקים‪.‬‬
‫• •במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‒ ‒עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זהירות‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫• •אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫• •השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אל תשתמש במתאמי ‪ AC/DC‬יחדיו‪.‬‬
‫• •הוצא את שקית הניילון ממתאם ה‪ AC/DC-‬לפני שתשתמש בו‪.‬‬
‫• •אל תאפשר חדירה של מים להתקן מתאם ה‪ AC/DC-‬והקפד שלא יירטב‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‒ ‒הימנע משימוש במוצר בחוץ‪ ,‬כשהוא עלול להיחשף לגשם או לשלג‪.‬‬
‫‒ ‒הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬לא יירטב בעת שטיפת הרצפה‪.‬‬
‫• •אל תניח את מתאם ה‪ AC/DC-‬בסמוך למכשיר חימום כלשהו‪.‬‬
‫‒ ‒אחרת‪ ,‬עלולה להיגרם דליקה‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫• •צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫• •לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות או התבונן בעצמים מרוחקים‪.‬‬
‫• •אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫• •אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫‒ ‒היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫‒ ‒הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫• •אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‒ ‒צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫• •הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬יהיה באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫• •אם תמקם את מתאם המתח ‪ AC/DC‬כך שהוא תלוי כשכניסת הכבל פונה כלפי מעלה‪ ,‬מים וחומרים אחרים עלולים לחדור‬
‫למתאם ולגרום לו לפעול בצורה לקויה‪.‬‬
‫הקפד להניח את מתאם המתח ‪ AC/DC‬בצורה ישרה על שולחן או על הרצפה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫‏הכנות‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫חלקים‬
‫לחצן רב‪-‬כיווני המסייע בניווט‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‪ ,‬או כלחצן אישור‪.‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫――‬
‫――‬
‫לחצן ‪ JOG‬ממוקם בצד השמאלי האחורי של המוצר‪ .‬ניתן להשתמש בלחצן כדי לנוע‬
‫נורית חיווי זו משמשת לחיווי מצב ההפעלה והיא פועלת באופן הבא‪:‬‬
‫• •הפעלה (לחצן ההפעלה)‪ :‬כבוי‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫נורית ההפעלה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫• •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬מהבהב‬
‫• •כיבוי (לחצן ההפעלה)‪ :‬דולקת‬
‫――‬
‫מעלה‬
‫ניתן להפוך את תפעול מחוון ההפעלה על‪-‬ידי שינוי בתפריט‪)Power LED On ← System( .‬‬
‫בגלל שינויים פונקציונליים‪ ,‬הדגמים בפועל עשויים לא לכלול פונקציה זו‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫ימינה‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כאשר המסך מופעל‪' .‬מדריך מקשי פונקציות' יופיע‪ .‬כדי לגשת‬
‫אל התפריט שבמסך כשהמדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על לחצן הכיוון המתאים‪.‬‬
‫――‬
‫'מדריך מקשי פונקציות' עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬ראה את‬
‫המוצר הממשי‪.‬‬
‫מטה‬
‫השתמש במקשי קיצור כדי לגשת אל מצבי משחק מותאמים אישית שנשמרו בעבר‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‬
‫מקש הגדרת משחק‬
‫• •‪Game Setting 3 / Game Setting 2 / Game Setting 1‬‬
‫――‬
‫מקשי הגדרת המשחק ממוקמים בצד ימין למטה בחזית הצג‪ .‬כדי לערוך ולשמור מצב‬
‫משחק מותאם אישית‪ ,‬עבור אל ‪.Save Settings ← Game‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫נורית ההפעלה‬
‫מקש הגדרת משחק‬
‫‪Return‬‬
‫‪9‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫――‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫‪Menu‬‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬על מנת להציג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אתה‬
‫בוחר את‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג יופיע‪.‬‬
‫יכול לצאת על‪-‬ידי לחיצה חוזרת על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪Source‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬עבור אל הפריט הרצוי‪ .‬התיאור עבור כל פריט‬
‫יופיע כאשר המיקוד ישתנה‪.‬‬
‫כדי לשנות את אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי‬
‫בוחר את‬
‫פונקציות'‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬תופיע הודעה בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫בוחר את‬
‫לחץ (אישור)‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫לחץ כדי להפעיל או להשבית את ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים הבאים לא יהיו זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫• •‪Black Equalizer ,Picture Mode ← Game‬‬
‫• •‪Color ,Brightness ,Picture Mode ← Picture‬‬
‫• •‪Eco Saving Plus ← System‬‬
‫‪Power Off‬‬
‫‪Return‬‬
‫――‬
‫בוחר את‬
‫פונקציות'‪.‬‬
‫כדי לכבות את הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי‬
‫בדגמים הממשיים‪ ,‬בגלל השינויים בפונקציות‪ ,‬האפשרויות ב'מדריך מקשי פונקציות' יהיו שונות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (לדוגמה‪ ,‬מצב חיסכון בחשמל או מצב ללא אות)‪ ,‬על מנת לשלוט במקור ובחשמל‪ ,‬ניתן להשתמש‬
‫בשני מקשים כיווניים כדלקמן‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‬
‫שינוי מקור‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור) למשך ‪ 2‬שניות‬
‫מקש הגדרת משחק‬
‫תוכל להציג את ההגדרה במהירות בעזרת מקש קיצור בתחתית‪ ,‬מבלי להשתמש בתפריט ‪ .OSD‬תוכל לראות ישירות את‬
‫ההגדרות עבור שלושה מצבים שונים‪.‬‬
‫• •‪Game Setting 3 / Game Setting 2 / Game Setting 1‬‬
‫כיבוי‬
‫כשהצג מציג את התפריט הראשי‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬כדלקמן‪.‬‬
‫פעולה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‬
‫הזז את האפשרות‬
‫צא מהתפריט‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫סגור את רשימת המשנה מבלי לשמור ערכים‪.‬‬
‫‪Game Setting 3‬‬
‫‪Game Setting 2‬‬
‫‪Game Setting 1‬‬
‫הערך מופחת במחוון‪.‬‬
‫ימינה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫הערך מוגדל במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫שמור את הערך וסגור את רשימת המשנה‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Hz‬‬
‫‪Low Input Lag‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫‪Picture Mode: Custom‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪12‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫‪Game Setting 1‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫התמונות המוצגות משקפות את מצב הפונקציות כפי שהן מוגדרות בתפריט במסך‪ ,‬אך ייתכן שהערכים בפועל יהיו שונים‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪,Brightness‬‏ ‪ Contrast‬ו‪Sharpness‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫באפשרותך לכוונן את ‪ Contrast ,Brightness‬או ‪ Sharpness‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬מעלה או מטה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט‬
‫‪.OSD‬‬
‫אתה יכול לכוונן ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה או ימינה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט ‪.OSD‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Mute‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫אם איכות השמע של התקן קלט מחובר ירודה‪ ,‬ייתכן שהפונקציה 'השתקה אוטומטית' במוצר תשתיק את הצליל או תגרום לשמע‬
‫בלתי יציב בעת הפעלת האוזניות או הרמקולים‪ .‬הגדר את עוצמת הקול של הקלט עבור התקן הקלט ל‪ 20%-‬לפחות ושלוט בעוצמת‬
‫――‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫רמת הבהירות בברירת מחדל עשויה להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫הקול באמצעות בקרת עוצמת הקול (לחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה) במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מהו ‪?Auto Mute‬‬
‫הפונקציה משתיקה את השמע כדי לשפר את אפקט הקול כאשר יש רעש קול או כשאות הקלט חלש‪ ,‬בדרך‪-‬כלל עקב בעיה‬
‫――‬
‫בעוצמת הקול של התקן קלט‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן השתמש בלחצן ‪ JOG‬על מנת להזיז מטה את‬
‫המיקוד‪.‬‬
‫כדי לבטל את הפעלת הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן הגבר או הפחת את ‪.Volume‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‪12‬‬
‫הצד השני‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪/SERVICE‬‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫התחבר להתקן פלט שמע כגון אוזניות‪.‬‬
‫מיועד לטכנאי שירות‪.‬‬
‫‪MIC IN‬‬
‫חבר למיקרופון‪.‬‬
‫‪MIC OUT‬‬
‫חיבור למחשב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור להתקן ‪.USB‬‬
‫――טעינה מהירה היא אפשרית באמצעות היציאה ‪2‬‬
‫בלבד‪ .‬יציאה זו טוענת התקנים‬
‫מהר יותר לעומת יציאת ‪ USB‬טיפוסית‪ .‬המהירות תלויה בהתקנים המחוברים‪.‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪ .USB‬תואם לכבל ‪ USB‬בגרסה ‪ 3.0‬או גרסה קודמת‪.‬‬
‫――‬
‫‪DC 22V‬‬
‫מתחבר למתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫――‬
‫‪POWER IN‬‬
‫יציאה זו יכולה להתחבר למחשב בלבד‪.‬‬
‫(דגם *‪ C27HG70QQ‬בלבד)‬
‫חבר את כבל החשמל של הצג ליציאה ‪ POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫(דגם *‪ C32HG70QQ‬בלבד)‬
‫‪13‬‬
‫שדרוג התוכנה באמצעות ‪USB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הקפד להכניס את דיסק ה‪ USB-‬ליציאת ‪ .USB 1‬באפשרותך לשדרג את התוכנה באמצעות ‪ USB‬רק אם מסך הצג פועל‬
‫בצורה תקינה‪ ,‬או שאות הבדיקה מוצג במסך הצג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כאשר מופיעה בצג ההודעה המוצגת באיור הבא‪ ,‬בחר ‪ Yes‬כדי לשדרג את התוכנה‪.‬‬
‫‪USB 1‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪MIC IN‬‬
‫‪MIC OUT‬‬
‫‪/SERVICE‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כאשר מופיע המסך שמוצג באיור הבא‪ ,‬בחר ‪.Yes‬‬
‫‪Check Signal Cable‬‬
‫‪DisplayPort‬‬
‫כאשר מופיע המסך שמוצג באיור הבא‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על מקש החץ למטה למשך ‪ 5‬שניות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬שדרוג התוכנה נמשך‪.‬‬
‫‪Power Off‬‬
‫‪14‬‬
‫הערה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬דיסק ‪ USB‬תומך בפורמטים ‪,FAT‬‏ ‪ FAT32‬ו‪.NTFS-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬עבור הדגם ‪ ,CHG70‬ודא שכל קובץ שדרוג הוא קובץ בפורמט ‪ ,BIN‬ותואם לכלל השם של דגם‬
‫‪ 4[m-HG7**CCAA-****.*( CHG70‬ספרות]‪ ,bin.‬בו ****‪ *.‬הוא מספר הגרסה ו‪ 4-‬ספרות הן בדיקת הסיכום‪ .‬לדוגמה‪,‬‬
‫“‪ ”bin.]6E80[m-HG732CCAA-1000.0‬תואם לחוק השם עבור הדגם ‪ ,)."32 CHG70‬ויש להעתיקו לספריית הבסיס‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬ודא שדיסק ‪ USB‬מכיל קובץ שדרוג אחד בלבד עבור כל דגם‪ ,‬ולאחר מכן בצע את ההוראות במדריך זה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם ברצונך לחזור למצב הקודם או לבצע שדרוג לאחור לגרסה נמוכה יותר‪ ,‬שנה את שם הקובץ ל‪-‬‬
‫‪ 4[m-HG7**CCAA-0000.0‬ספרות]‪ ,‬ולאחר מכן בצע את אותם שלבים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם מופיעה ההודעה‪ ,No valid update files found. Please check your USB device and try again. :‬זה כנראה‬
‫בגלל הסיבות הבאות‪:‬‬
‫‒ ‒לא הוכנס דיסק ‪ USB‬אל יציאת ‪.USB 1‬‬
‫‒ ‒אין תמיכה בפורמט דיסק ‪.USB‬‬
‫‒ ‒דיסק ה‪ USB-‬אינו מכיל קובצי שדרוג תקפים‪( .‬לא קיימים קובצי שדרוג‪ ,‬או ששמות הקבצים אינם נכונים)‪.‬‬
‫‪6‬אל תכבה את הצג‪ .‬מנע הפרעות לשדרוג במידת האפשר‪ .‬אם חלה הפרעה‪ ,‬הצג יחזור לגרסת הייצור‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫――‬
‫שים לב שבמידה שבוצע שדרוג אחר במועד מוקדם יותר‪ ,‬ייתכן שגרסת הייצור לא תהיה זהה לגרסה לפני השדרוג הנוכחי‪.‬‬
‫※מאחר שאישור ‪ HDR VESA‬הוחל על המוצר‪ ,‬תנאי איכות התמונה השתנו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫*‪C32HG70QQ‬‬
‫)‪-2.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°‬‬
‫‪ 15.0°‬לשמאל ‪ 15.0° -‬לימין (סה"כ ‪)±2.0° ,30.0°‬‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫*‪C27HG70QQ‬‬
‫)‪-2.0° (±2.0°) ~ 92.0° (±2.0°‬‬
‫‪ 15.0°‬לשמאל ‪ 15.0° -‬לימין (סה"כ ‪)±2.0° ,30.0°‬‬
‫)‪-5.0° (±2.0°) ~ 15.0° (±2.0°‬‬
‫‪ 145.0‬מ"מ (‪ ±5.0‬מ"מ)‬
‫)‪-5.0° (±2.0°) ~ 15.0° (±2.0°‬‬
‫‪ 145.0‬מ"מ (‪ ±5.0‬מ"מ)‬
‫• •ניתן לכוונן את ההטיה והגובה של הצג‪.‬‬
‫• •בעת כוונון ההטיה או הגובה‪ ,‬החזק בשני הצדדים של המוצר ואל תפעיל כוח מוגזם‪ ,‬כדי להימנע מגרימת נזק למוצר‪.‬‬
‫• •לסיבוב ולכוונון הגובה יש טווח סטייה מסוים‪ .‬הישאר במסגרת טווחי הסטייה בעת סיבוב או כוונון הגובה של המוצר‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫סיבוב מסך הצג‬
‫――‬
‫זהירות‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫באפשרותך לסובב את הצג כפי שמוצג להלן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫• •אחוז בצד השמאלי והימני של הצג וכוונן את ההטיה‪.‬‬
‫˚‪90‬‬
‫• •החזק את המסגרת בשני הקצוות בצדדים וסובב את הצג‪( .‬הקפד לא להחזיק ממש את צג ה‪).LCD-‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫כוונן את המסך בהתאם לכיוון החץ‪.‬‬
‫• •ניתן לסובב את המסך עד ‪ 90°‬בכיוון השעון‪ ,‬אם אתה מול המסך‪.‬‬
‫סובב את המסך בכיוון השעון עד שהוא יהיה אנכי לחלוטין ביחס לשולחן‪.‬‬
‫סיבוב המסך כנגד כיוון השעון עלול לגרום נזק למוצר‪ .‬סיבוב המסך כאשר המוצר נמצא במצב זקוף או כאשר הגובה אינו הגובה‬
‫המרבי עלול אף הוא לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――‬
‫――‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫• •יש לאחוז בחלק התחתון של הצג בעת העברתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫• •בעת העברת הצג‪ ,‬סובב אותו בכיוון לאורך והחזק את‬
‫החלק העליון והחלק התחתון של הצג‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫‒ ‒לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫• •פעל בזהירות כדי לוודא שאצבעותיך לא ייתפסו‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫פתח את האריזה‪ .‬היזהר בעת שימוש בחפץ חד לפתיחת‬
‫האריזה‪ .‬המוצר עשוי להינזק‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫השתמש בברגים שבמעמד כדי להדק אותו היטב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חיבור החלק העליון האחורי לצוואר המעמד‪ ,‬כפי שמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫סובב את החלק העליון האחורי של הכיסוי בכיוון השעון כדי‬
‫להצמיד אותו לכיסוי האחורי‪.‬‬
‫מקם את ידיך בחריצים בכל צד של שכבת הקלקר העליונה‬
‫המכסה את המוצר והסר אותה‪.‬‬
‫חבר את המעמד לגב הצג‪ ,‬לפי כיוון החץ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫לחץ באמצעות יד אחת על שכבת הקלקר התחתונה‪,‬‬
‫ובאמצעות היד השנייה הרם את צוואר המעמד‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫חבר את בסיס המעמד לצוואר כפי שמוצג באיור‪ .‬ודא שאין‬
‫מרווח בין צוואר המעמד והבסיס‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫חבר את בסיס המעמד לצוואר המעמד והברג את שני הברגים‬
‫שבבסיס כדי להדק את החיבור‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫כעת הושלמה הרכבת המעמד‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הסרת המעמד (לחיבור התושבת לקיר)‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪ :‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫הנח את המסך על הקלקר או על הכרית הרכה שנכללה‬
‫באריזה‪ ,‬החזק את בסיס המעמד ביד אחת‪ ,‬ובעזרת היד‬
‫השנייה הוצא את הברגים של בסיס המעמד‪.‬‬
‫――‬
‫הסר את בסיס המעמד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫סובב את החלק העליון האחורי של הכיסוי נגד כיוון השעון כדי‬
‫לנתק אותו מהכיסוי האחורי‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הסר את החלק העליון האחורי של הכיסוי לאחר ניתוקו‬
‫מהכיסוי האחורי‪.‬‬
‫הקפד להשתמש בקלקר (כרית) שהגיע עם הצג‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫שחרר את הברגים במעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫הרם את המעמד והוצא אותו‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אל תלחץ על הצג‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫חיבור התושבת לקיר‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר‬
‫או המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה‬
‫או כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪,‬‬
‫או רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫*‪C27HG70QQ‬‬
‫*‪C32HG70QQ‬‬
‫――‬
‫מפרטי חורים לבורגי ‪VESA‬‬
‫במילימטרים‬
‫‪100.0 x 100.0‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫‪ 4.0 Φ‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ * 0.7‬אורך ‪ 10.0‬מ"מ‬
‫‏‬
‫מספר‬
‫‪ 4‬כ"א‬
‫אל תחבר את התושבת לקיר כאשר הצג מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום למכת חשמל וכתוצאה מכך לפציעה‪.‬‬
‫‪ A‬חבר את התושבת לקיר כאן‬
‫‪ B‬תושבת לקיר‬
‫ישר את ‪ B‬עם ‪ A‬בצג‪ ,‬ולאחר מכן חזק היטב בעזרת הברגים שהוצאו מהמעמד (עמ' ‪.)20‬‬
‫‪21‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫‏חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫――‬
‫לפני חיבור של התקן מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש המצורף אליו‪.‬‬
‫מספר ומיקום היציאות בהתקני מקור אינם זהים בכל התקן‪.‬‬
‫――‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫היציאות שסופקו עשויות להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל במהלך ההתקנה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫――‬
‫פונקציית השמע אינה נתמכת אם התקן המקור מחובר באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪22‬‬
‫חיבור למיקרופון‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫――‬
‫מומלץ להשתמש בכבל ‪ DP‬קצר מ‪ 1.5-‬מ'‪ .‬שימוש בכבל ארוך מ‪ 1.5-‬מ' עלול להשפיע על איכות התמונה‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל השמע‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫‪/SERVICE‬‬
‫――‬
‫‪MIC IN‬‬
‫‪MIC OUT‬‬
‫השתמש באוזניות בעת הפעלת צליל עם כבל‏‪ HDMI-HDMI‬או ‪.DP‬‬
‫‪23‬‬
‫חיבור המוצר למחשב כרכזת ‪USB‬‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫תוך שימוש במוצר כרכזת‪ ,‬חבר התקני מקור שונים והשתמש בהם עם המוצר בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫מחשב לא יכול להתחבר למספר התקני מקור בו‪-‬זמנית מאחר שיש לו מספר מוגבל של יציאות קלט‪/‬פלט זמינות‪ .‬התכונה‬
‫'רכזת' במוצר תשפר את יעילות עבודתך בכך שהיא תאפשר לך לחבר בו‪-‬זמנית מספר התקני מקור ליציאות ה‪ USB-‬במוצר‪,‬‬
‫מבלי לחבר אותם למחשב‪.‬‬
‫חיבור מחשב למוצר‬
‫――‬
‫המוצר יכול לפעול כרכזת על‪-‬ידי חיבורו למחשב באמצעות כבל ‪ .USB‬אתה יכול לחבר התקן מקור ישירות למוצר ולשלוט בהתקן‬
‫מתוך המוצר‪ ,‬ללא צורך לחבר את ההתקן למחשב‪.‬‬
‫על מנת להשתמש במוצר כרכזת ‪ ,USB‬חבר את המוצר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬ל‪-‬‬
‫――‬
‫בגב המוצר ול‪USB-‬‬
‫במחשב‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בכבל ‪ USB 2.0‬כדי לחבר את המוצר למחשב‪ .‬עם זאת‪ ,‬כדי לנצל באופן מלא את הפונקציה של ‪ ,USB 3.0‬חבר כבל‬
‫‪ USB 3.0‬בין המחשב והמוצר‪ .‬ודא שהמחשב תומך ב‪.USB 3.0-‬‬
‫אם מספר התקני מקור מחוברים למחשב‪ ,‬הכבלים הרבים מסביב למחשב עלולים להיראות כאי‪-‬סדר‪ .‬חיבור ההתקנים ישירות‬
‫למוצר יפתור אי‪-‬נוחות זו‪.‬‬
‫חבר התקן נייד‪ ,‬כגון נגן ‪ MP3‬או טלפון חכם‪ ,‬למוצר כאשר הוא מחובר למחשב‪ .‬זה יאפשר לך לשלוט בהתקן מתוך המחשב או‬
‫לטעון את סוללת ההתקן‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫כדי לזהות ולהפעיל התקן ‪ USB‬מהר יותר‪ ,‬חבר את ההתקן ליציאת ה‪ USB 3.0-‬במוצר‪ .‬קצב הקריאה‪/‬כתיבה יושפע מהתקן ה‪USB-‬‬
‫ומהמחשב‪.‬‬
‫חיבור החשמל (דגם *‪ C27HG70QQ‬בלבד)‬
‫המוצר אינו תומך בהפעלת מדיה‪ .‬אם עליך להפעיל קובץ בהתקן ה‪ ,USB-‬חבר את המוצר כ'רכזת' למחשב והפעל את הקובץ‬
‫במחשב‪.‬‬
‫עבור בעיות הקשורות ב‪ USB-‬ונגרמו על‪-‬ידי מערכת הפעלה‪ ,‬תוכניות או תוכנות כונן‪ ,‬פנה לספקים הרלוונטיים‪.‬‬
‫עקב ההפצה של מגוון התקני ‪ USB‬בשוק‪ ,‬לא נוכל לערוב לכך שמוצרינו יהיו תואמים לכל התקני ה‪.USB-‬‬
‫‪DC 22V‬‬
‫――‬
‫עבור ‪ HDD‬חיצוני לאחסון בנפח גדול המחייב אספקת חשמל חיצונית‪ ,‬הקפד לחבר אותו למקור חשמל‪.‬‬
‫――‬
‫בלבד‪ .‬בהתאם למפרט של טעינת הסוללה עם ‪ ,USB 3.0‬יציאת ‪2‬‬
‫ניתן לספק את הטעינה המהירה דרך היציאה ‪2‬‬
‫יכולה לתמוך בזרם בעוצמה מרבית של ‪ .1.5A‬ערך הזרם בפועל תלוי בהתקן המיועד לטעינה‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫אם הזרם גבוה מדי או שמתרחשת חריגה‪ ,‬תופעל ההגנה מפני זרם‪-‬יתר‪ .‬זוהי הגדרה רגילה של המוצר‪.‬‬
‫ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקני ‪ USB‬המחייבים זרם גבוה‪ .‬יציאות ‪1‬‬
‫יכולות לתמוך בעוצמת זרם מרבית של ‪.1.5A‬‬
‫יציאות ‪2‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫‪11‬‬
‫‪MIC IN‬‬
‫‪/SERVICE MIC‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫יכולות לתמוך בעוצמת זרם מרבית של ‪ ,1.0A‬ואילו‬
‫הסוללה ניתנת לטעינה במצב חיסכון בחשמל‪ ,‬אך היא אינה ניתנת לטעינה כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫טעינת התקן ה‪ USB-‬אינה אפשרית אם כבל החשמל מנותק משקע החשמל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יש לרכוש את התקן ה‪ USB-‬בנפרד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את כבל החשמל למתאם ה‪ .AC/DC-‬לאחר מכן‪ ,‬חבר את מתאם ה‪ AC/DC-‬ליציאת ‪ DC 22V‬בגב המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כעת‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫――‬
‫‪3‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬בגב הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫חיבור החשמל (דגם *‪ C32HG70QQ‬בלבד)‬
‫‪POWER IN‬‬
‫כדי להשתמש במוצר‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע חשמל וליציאה ‪ POWER IN‬במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים‬
‫‪1‬‬
‫הרכבת המעמד הושלמה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כוונן את המסך‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫חבר כבלים למחברים המתאימים‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫העבר את הכבלים דרך המחזיק לפי כיוון החץ‪ ,‬מהחלק התחתון‬
‫של המחזיק‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫משוך את הכבל למטה כדי לכוונן את האורך‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫השתמש באותה שיטה כדי לסדר את הכבלים האחרים‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫כוונן את המסך מעלה ומטה למיקום מתאים‪.‬‬
‫זהירות‬
‫בזמן סיבוב הכבל המקובע על המחזיק‪ ,‬הכבל עלול להיפרד או להינזק‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬תחילה הסר את הכבל מהמחזיק‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫――‬
‫――‬
‫באפשרותך להגדיר את הרזולוציה והתדר המיטביים עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקן המתאימים‪.‬‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של מנהל ההתקן של המוצר‪ ,‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע בנוגע להגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע בעת הפעלת המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה המיטבית‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫הקפד על היציבה הנכונה בעת השימוש במוצר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫• •אפשר מרחק הנע בין ‪ 45‬ל‪ 50-‬ס"מ בין עיניך לבין המסך‪ ,‬והפנה את מבטך קלות מטה אל עבר המסך‪.‬‬
‫――‬
‫אם הרזולוציה המיטבית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים בתוך פרק זמן מוגדר‪ ,‬גם בעת כיבוי והפעלה חוזרת של המוצר‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הרזולוציה המיטבית גם בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫כדי לשנות את קצב הרענון תוך שמירה על הרזולוציה הנוכחית‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Refresh Rate ← Game‬בתפריט ה‪.OSD-‬‬
‫• •הקפד שמבטך יופנה ישירות אל המסך‪.‬‬
‫• •ישר את גבך‪.‬‬
‫• •כוונן את הזווית כך שלא תשתקף תאורה במסך‪.‬‬
‫• •הקפד שהאמות יהיו ניצבות לזרועות ומיושרות עם גב היד‪.‬‬
‫• •הקפד שהמרפקים יהיו בזווית כמעט ישרה‪.‬‬
‫• •כוונן את גובה המוצר כך שתוכל לכופף את הברכיים בזווית של כ‪ 90-‬מעלות או יותר‪ ,‬כשהעקבים צמודים לרצפה‪,‬‬
‫והזרועות נמוכות מהלב‪.‬‬
‫• •בצע את התרגילים לעיניים או מצמץ לעתים תכופות ‪ -‬דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫‏‪Game‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הגדרות המסך‪.‬‬
‫• •‪ :High-Brightness‬מקסם את בהירות המסך‪.‬‬
‫‪Picture Mode‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :FPS‬הגבר את הבהירות של האזורים הכהים יותר במסך של משחק ‪ .FPS‬מצב זה מגביר את הניראות של אויביך במהלך‬
‫משחק ‪.FPS‬‬
‫• •‪ :RTS‬הגדל את טמפרטורת הצבעים ואת יחס הניגודיות כדי לשפר את הניראות של מסך ה‪ RTS-‬והמפה המוקטנת‪.‬‬
‫• •‪ :RPG‬מצב זה ממוטב עבור גרפיקה בתלת‪-‬ממד ועבור העברת הודעת מיידית במסך של משחק ‪.RPG‬‬
‫• •‪ :AOS‬הגדל את יחס הניגודיות כדי להשיג איכות תמונה הממוטבת למסך של משחק ‪.AOS‬‬
‫• •‪ :sRGB‬כוונן את מערכת הצבע למצב ‪ .sRGB‬זהו המצב הסטנדרטי עבור צג זה‪.‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ Picture Mode ,AV-‬כולל ארבע אפשרויות‬
‫תמונה אוטומטיות (‪ Movie ,Standard ,Dynamic‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את ‪,Dynamic‬‬
‫‪ Movie ,Standard‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את הגדרות התמונה‬
‫המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫שנה את קצב הרענון של המסך‪ .‬קצב רענון גבוה יותר עשוי להפחית את המאמץ בעיניים‪.‬‬
‫הגבר את קצב התגובה של מסך הווידאו או המשחק‪.‬‬
‫• •‪144 Hz / 120 Hz / 100 Hz / 60 Hz : DisplayPort‬‬
‫• •‪144 Hz / 120 Hz / 100 Hz / 60 Hz : HDMI2 ,HDMI1‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ FreeSync‬מוגדר למצב ‪ Standard Engine‬או למצב ‪.Ultimate Engine‬‬
‫בעת שינוי הערך של ‪ ,Refresh Rate‬המסך עשוי להבהב‪ ,‬בהתאם לכרטיס המסך של המחשב‪.‬‬
‫הפונקציה זמינה במחשב המצויד בכרטיס הגרפי שיכול לשנות את קצב הרענון‪.‬‬
‫היא אינה זמינה במכשירים (לדוגמה‪ ,‬מכשירי ‪ )AV‬עם קצבי רענון קבועים‪ .‬אם הפונקציה תוחל‪ ,‬עלולה להתרחש תקלה במסך‪.‬‬
‫――‬
‫המצבים ‪ Faster‬ו‪ Fastest-‬מציגים תמונות של תנועה חדות יותר ונקיות מטשטוש עם תנועות מהירות יותר‪ ,‬על‪-‬ידי ניתוח‬
‫התנועה של גבישים נוזליים במסך ושליטה בהתנהגות ה‪.LED-‬‬
‫――‬
‫השתמש במצב ‪ Standard‬כשאינך מפעיל וידאו או משחק במשחק‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ FreeSync‬מוגדר למצב ‪ Standard Engine‬או למצב ‪.Ultimate Engine‬‬
‫――‬
‫אם ‪ Response Time‬מוגדר למצב ‪ Faster‬או ‪ ,Fastest‬תתרחש הפחתה בבהירות המסך‪ .‬זוהי תופעה רגילה ולא בעיה במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Refresh Rate‬מוגדר ל‪.60 Hz -‬‬
‫עבור מקור ‪ ,HDMI‬באפשרותך לבחור אך ורק בערך ‪ ‎60 Hz‬או בערך ההגדרה של ‪ Refresh Rate‬הנוכחי אם תשנה את קצב רענון‬
‫המסך ממחשב או מלוח הבקרה של כרטיס גרפי‪.‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫כוונן את הבהירות של האזורים הכהים‪.‬‬
‫ככל שהערך מתקרב ל‪ ,1-‬האזורים היותר כהים של המסך הופכים ליותר בהירים‪ ,‬וכך ניתן לאתר אויבים בזמן משחק ביתר‬
‫קלות‪ .‬כדי להקל על איתור האויבים במהלך משחק‪ ,‬השתמש בערך נמוך יותר‪.‬‬
‫ככל שהערך מתקרב ל‪ ,20-‬האזורים הכהים של המסך הופכים לכהים יותר והניגודיות גדלה‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫טכנולוגיית ‪ FreeSync‬היא פתרון המונע קריעת מסך ללא כל ההשהיות והעיכובים הרגילים‪.‬‬
‫כיצד מפעילים את ‪?FreeSync‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את ‪ FreeSync‬כ‪ Standard Engine-‬או כ‪ Ultimate Engine-‬בתפריט ‪.OSD‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפעל את ‪ FreeSync‬ב‪:AMD Radeon Settings-‬‬
‫תכונה זו תמנע קריעת מסך והשהיה בזמן הפעלת משחק‪ .‬שפר את חוויית המשחק שלך‪.‬‬
‫לחץ על לחצן העכבר הימני ← ‪← AMD Radeon Settings‬‏‪Display‬‏‬
‫פריטי התפריט ‪ FreeSync‬המופיעים בצג עשויים להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם הצג ולתאימות עם כרטיס המסך של ‪.AMD‬‬
‫התכונה ‪ AMD FreeSync‬אמורה להיות מוגדרת ל'מופעל'‪ .‬בחר באפשרות 'מופעל' אם התכונה טרם הופעלה‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬השבת את ‪.FreeSync‬‬
‫• •‪ :Standard Engine‬הפעל את הפונקציות הבסיסיות של ‪ FreeSync‬שבכרטיס הגרפי של ‪.AMD‬‬
‫• •‪ :Ultimate Engine‬הפעל את התכונה ‪ FreeSync‬עם קצב מסגרות מסך גבוה יותר‪ .‬קריעת מסך (סנכרון מוזר בין המסך‬
‫והתוכן) תופחת במצב זה‪ .‬שים לב כי עשויה להתרחש תופעת מסך מהבהב במהלך משחק‪.‬‬
‫החל את הרזולוציה המיטבית בעת שימוש ב‪.FreeSync-‬‬
‫עבור השיטה להגדרת קצב הרענון‪ ,‬עיין בשאלות ותשובות ← כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫――‬
‫הפונקציה ‪ FreeSync‬מופעלת אך ורק במצב ‪ HDMI2 ,HDMI1‬או ‪.DisplayPort‬‬
‫השתמש בכבל ‪ DisplayPort/HDMI‬שסופק על‪-‬ידי היצרן בעת שימוש ב‪.FreeSync-‬‬
‫אם אתה משתמש בפונקציה ‪ FreeSync‬בזמן משחק‪ ,‬עשויים להתרחש התסמינים הבאים‪:‬‬
‫• •המסך עשוי להבהב בהתאם לסוג הכרטיס הגרפי‪ ,‬להגדרות אפשרויות המשחק או לסרטון הווידאו המופעל‪ .‬נסה את‬
‫הפעולות הבאות‪ :‬הפחת את ערכי הגדרות המשחק‪ ,‬שנה את מצב ‪ FreeSync‬הנוכחי לערך ‪ ,Standard Engine‬או בקר‬
‫באתר האינטרנט של ‪ AMD‬כדי לבדוק את גרסת מנהל ההתקן של הכרטיס הגרפי שברשותך ולעדכן אותו בגרסה החדשה‪.‬‬
‫• •בזמן שאתה משתמש בפונקציה ‪ ,FreeSync‬המסך עלול להבהב עקב שוני בתדירות הפלט של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •קצב התגובה עשוי להיות לא יציב במהלך הפעלת משחק‪ ,‬בהתאם לרזולוציה‪ .‬רזולוציה גבוהה יותר בדרך‪-‬כלל מפחיתה‬
‫את קצב התגובה‪.‬‬
‫• •איכות הצליל של הצג עשויה להיפגע‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫במקרה של בעיות בשימוש בפונקציה‪ ,‬יש לפנות אל מרכז השירות של סמסונג‪.‬‬
‫כאשר הרזולוציה משתנה בעת הגדרת ‪ FreeSync‬ל‪ Standard Engine-‬או ‪ ,Ultimate Engine‬קריעת המסך עשויה להתרחש‬
‫מעת לעת‪ .‬הגדר את ‪ FreeSync‬לערך ‪ Off‬ושנה את הרזולוציה‪.‬‬
‫הפונקציה אינה זמינה במכשירים (לדוגמה‪ ,‬מכשירי ‪ )AV‬שאינם מכילים כרטיס גרפי של ‪ .AMD‬אם הפונקציה תוחל‪ ,‬עלולה‬
‫להתרחש תקלה במסך‪.‬‬
‫לתמונות מסך מיטביות‪ ,‬ניתן לכוונן את האפשרות ‪ Brightness‬במצב ‪ FreeSync‬בהתאם לתוכן הקלט‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫הדגמים ברשימה 'כרטיסים גרפיים' תומכים ב‪FreeSync-‬‬
‫‪ FreeSync‬ניתן לשימוש בדגמים מסוימים בלבד של כרטיסים גרפיים של ‪ .AMD‬עיין ברשימה הבאה למידע על הכרטיסים‬
‫הגרפיים הנתמכים‪:‬‬
‫‪Low Input Lag‬‬
‫צמצם את השהיית הקלט עבור תגובות מהירות יותר על‪-‬ידי הפחתת זמן עיבוד הווידאו‪.‬‬
‫הקפד להתקין את מנהלי ההתקן העדכניים הרשמיים של הכרטיסים הגרפיים של ‪ AMD‬התומכים ב‪.FreeSync-‬‬
‫――‬
‫לדגמי כרטיסים גרפיים נוספים של ‪ AMD‬התומכים בתכונה ‪ ,FreeSync‬בקר באתר האינטרנט הרשמי של ‪.AMD‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫בחר באפשרות ‪ FreeSync Off‬אם אתה משתמש בכרטיס גרפי של יצרן אחר‪.‬‬
‫――‬
‫בעת החלת הפונקציה ‪ FreeSync‬דרך ממשק ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהיא לא תפעל עקב מגבלת רוחב הפס של חלק מכרטיסי המסך של‬
‫‪.AMD‬‬
‫• •‪( AMD Radeon R9 300 Series‬לא כולל ‪)‎370 / 370X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 Fury X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 285‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 360‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 295X2‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290X‬‬
‫• •‪AMD Radeon RX 400 Series‬‬
‫מומלץ להגדיר את קצב הרענון של הכרטיס הגרפי לאחת מהאפשרויות הבאות‪,‎100 Hz :‬‏‪ ‎120 Hz‬ו‪.‎144 Hz-‬‬
‫תכונה זו אינה זמינה אם קצב הסריקה במחשב שונה מההגדרות בתפריט ‪.Refresh Rate‬‬
‫‪Screen Size‬‬
‫בחר את גודל המסך ואת יחס המסך הטובים ביותר‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא ללא קשר ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫• •)‪ :17" (4:3‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬במסך בגודל ‪ 17‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •)‪ :19" (4:3‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬במסך ברוחב ‪ 19‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •)‪ :19" Wide (16:10‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:10‬במסך ברוחב ‪ 19‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •)‪ :21.5" Wide (16:9‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:9‬במסך ברוחב ‪ 21.5‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא‬
‫יוצגו‪.‬‬
‫• •)‪ :22" Wide (16:10‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:10‬במסך ברוחב ‪ 22‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •)‪ :23" Wide (16:9‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:9‬במסך ברוחב ‪ 23‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ושידורים רגילים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב מקורי ללא חיתוך‪.‬‬
‫• •)‪ :17" (4:3‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬במסך בגודל ‪ 17‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •)‪ :19" (4:3‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬במסך ברוחב ‪ 19‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫‪Save Settings‬‬
‫שמור עד שלושה מצבי משחק מותאמים אישית לפי העדפותיך‪ .‬לחץ על מקש קיצור למצב משחק בחלק התחתון של הצג‪ ,‬כדי‬
‫לגשת ישירות אל מצב המשחק המותאם אישית המועדף שלך‪.‬‬
‫――‬
‫אם תערוך ותשמור מצב משחק מותאם אישית‪ ,‬ההגדרות הקודמות יימחקו‪ .‬שים לב בעת עריכת מצב‪.‬‬
‫• •‪Game Setting 3 / Game Setting 2 / Game Setting 1‬‬
‫• •)‪ :19" Wide (16:10‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:10‬במסך ברוחב ‪ 19‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫מקש הגדרת משחק‬
‫• •)‪ :21.5" Wide (16:9‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:9‬במסך ברוחב ‪ 21.5‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא‬
‫יוצגו‪.‬‬
‫תוכל להציג את ההגדרה במהירות בעזרת מקש קיצור בתחתית‪ ,‬מבלי להשתמש בתפריט ‪ .OSD‬תוכל לראות ישירות את‬
‫ההגדרות עבור שלושה מצבים שונים‪.‬‬
‫• •)‪ :22" Wide (16:10‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:10‬במסך ברוחב ‪ 22‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •)‪ :23" Wide (16:9‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:9‬במסך ברוחב ‪ 23‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.DP/HDMI-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫(‪ :HDMI2/HDMI1/DisplayPort‬אפשרות זו זמינה כאשר ‪ FreeSync‬מושבת)‬
‫‪33‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫‏הגדרת מסך‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הגדרות המסך‪.‬‬
‫• •‪ :High-Brightness‬מקסם את בהירות המסך‪.‬‬
‫‪Picture Mode‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :FPS‬הגבר את הבהירות של האזורים הכהים יותר במסך של משחק ‪ .FPS‬מצב זה מגביר את הניראות של אויביך במהלך‬
‫משחק ‪.FPS‬‬
‫• •‪ :RTS‬הגדל את טמפרטורת הצבעים ואת יחס הניגודיות כדי לשפר את הניראות של מסך ה‪ RTS-‬והמפה המוקטנת‪.‬‬
‫• •‪ :RPG‬מצב זה ממוטב עבור גרפיקה בתלת‪-‬ממד ועבור העברת הודעת מיידית במסך של משחק ‪.RPG‬‬
‫• •‪ :AOS‬הגדל את יחס הניגודיות כדי להשיג איכות תמונה הממוטבת למסך של משחק ‪.AOS‬‬
‫• •‪ :sRGB‬כוונן את מערכת הצבע למצב ‪ .sRGB‬זהו המצב הסטנדרטי עבור צג זה‪.‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ Picture Mode ,AV-‬כולל ארבע אפשרויות‬
‫תמונה אוטומטיות (‪ Movie ,Standard ,Dynamic‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את ‪,Dynamic‬‬
‫‪ Movie ,Standard‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את הגדרות התמונה‬
‫המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Color‬‬
‫אתה יכול לכוונן את הבהירות הכללית של התמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כוונן את גוון המסך‪.‬‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Red‬כוונן את רמת הרוויה של האדום‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Green‬כוונן את רמת הרוויה של הירוק‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫• •‪ :Blue‬כוונן את רמת הרוויה של הכחול‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Color Tone‬בחר את גוון הצבע המתאים ביותר לצורכי הצפייה שלך‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר מ‪.Cool 1-‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין העצמים והרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי לגרום לעצם להיראות ברור יותר‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר מ‪.Warm 1-‬‬
‫‒ ‒‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫הפוך את קו המתאר של עצמים לברור או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את קו המתאר של עצמים לברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ Color Tone ,AV-‬כולל ארבע הגדרות טמפרטורת‬
‫צבע (‪ Warm ,Normal ,Cool‬ו‪.)Custom-‬‬
‫• •‪ :Gamma‬כוונן את רמת האמצע של הבהיקות‪.‬‬
‫‒ ‒‪Mode3 / Mode2 / Mode1‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‪35‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PC/AV Mode‬הוא ‪.AV‬‬
‫――‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר ‪ Screen Size‬מוגדר ל‪ Screen Fit-‬במצב ‪.AV‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר באמצעות ‪ ,HDMI‬עלולה להתרחש ירידה באיכות התמונה (ירידה בניגודיות‪/‬באיכות‬
‫הצבע‪ ,‬ברמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור שמחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HDMI Black Level-‬כדי לכוונן את‬
‫איכות התמונה‪.‬‬
‫כאשר אות ‪ 480P‬או ‪ 576P‬או ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬מהווה קלט במצב ‪ AV‬והצג יכול להציג באופן רגיל‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Screen Fit‬כדי לכוונן‬
‫אם זה המקרה‪ ,‬תקן את איכות התמונה שנפגעה באמצעות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫את המצב האופקי ל‪0-‬‏‪ 6-‬רמות‪.‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI2 ,HDMI1‬בלבד‪.‬‬
‫• •‪ :Normal‬בחר במצב זה כאשר אין ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫קביעת תצורה של ‪H-Position & V-Position‬‬
‫• •‪ :Low‬בחר במצב זה כדי להפחית את רמת השחור ולהגביר את רמת הלבן כאשר יש ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את המסך לשמאל או לימין‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫התכונה ‪ HDMI Black Level‬מופעלת אך ורק ברזולוציית ‪ AV‬מסוימת‪ ,‬כגון ‪ 720P‬ו‪1080P-‬‏‪.‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫‪ ”TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העונים על הדרישות לרמות נמוכות יותר של אור‬
‫כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא '‪ ,'On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪ 400nm‬יפחת‪ ,‬והוא יספק‬
‫איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה מהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה‬
‫על‪-‬ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה לאחר שענתה על הדרישות של תקני‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬‬
‫דוח כיול‬
‫הנתונים מדוח זה נמדדים במועד המשלוח‪.‬‬
‫• •תוצאות המדידה עשויות להשתנות בהתאם לציוד המדידה‪ ,‬למיקום המדידה‪ ,‬לסביבת מערכת (לדוגמה‪ ,‬מחשב‪ ,‬כרטיס‬
‫גרפי וכו') ולמשתנים נוספים‪.‬‬
‫• •אות קלט‪HDMI :‬‬
‫• •כל מדידה בדוח זה מבוססת על מצב ‪ Custom‬במועד המשלוח‪.‬‬
‫• •בחלק מהמוצרים‪ ,‬דוח זה אינו מסופק בתפריט‪ ,‬אלא במקום זאת ניתן כדוח מודפס בנפרד‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫‏שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר את תפריט התצוגה במסך (‪ )OSD‬כך שייעלם באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש בתוך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪ Display Time‬ניתן לשימוש כדי לציין את פרק הזמן שלאחריו ברצונך שתפריט ה‪ OSD-‬ייעלם‪.‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫‏הגדרה ואיפוס‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Local Dimming‬‬
‫שלוט בבהירות של אזורים נפרדים במסך כדי להגדיל למקסימום את הניגודיות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪Lighting‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Local Dimming‬‬
‫• •‪ Auto: Local Dimming‬מופעל או מושבת באופן אוטומטי בהתאם להגדרת התוכן כ‪.HDR-‬‬
‫――‬
‫כאשר הצג מזהה שווידאו הקלט מכיל מידע מסוג ‪ ,HDR‬התפריט 'מידע' והתפריט 'מקור' יציגו את האפשרות ‪ .HDR‬במקרה זה‪,‬‬
‫קבע כיצד תפעל תאורת ה‪ LED-‬הממוקמת בגב המסך‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Lighting‬‬
‫• •‪ :On‬הפעל את הפונקציה ‪.Lighting‬‬
‫יש לבחור באפשרות 'אוטומטי' (עיין בנושא ‪.)Information‬‬
‫• •‪ :On‬הפעל את הפונקציה ‪.Local Dimming‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Response Time‬מוגדר למצב ‪ Faster‬או למצב ‪.Fastest‬‬
‫השתמש במצב ‪ Off‬או ‪ Auto‬כשאינך מפעיל וידאו או משחק במשחק‪ .‬אחרת‪ ,‬עלול להתרחש הבהוב מסך‪.‬‬
‫‪Volume‬‬
‫כוונן את ‪ Volume‬על‪-‬ידי שליטה בלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫צמצום צריכת האנרגיה בהשוואה לצריכה ברמת בהירות מרבית‪.‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬ל‪ .AV-‬גודל התמונה יוגדל‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫אפשרות זו שימושית בעת צפייה בסרט‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Local Dimming‬מאופשר‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ PC-‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Eco Saving Plus‬‬
‫• •הגדר ל‪ AV-‬בעת חיבור להתקן ‪.AV‬‬
‫――‬
‫מסופק עבור הדגמים הרחבים בלבד‪ ,‬כגון ‪ 16:9‬או ‪.16:10‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪ DisplayPort ,HDMI2 ,HDMI1‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב החיסכון בחשמל מופעל‪,‬‬
‫• •‪ :Auto‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪.‬‬
‫(ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫• •‪ :Low‬חיסכון של עד‪ ‎25%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫• •‪ :High‬חיסכון של עד‪ ‎50%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫‪USB Super Charging‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫טען במהירות את הסוללה של התקן מקור מחובר באמצעות יציאת ה‪ USB 3.0-‬במוצר‪.‬‬
‫‪ :USB Super Charging‬הפעל את מצב ‪.USB Super Charging‬‬
‫‪ :Off Timer‬הפעל את מצב ‪.Off Timer‬‬
‫――‬
‫‪ :Turn Off After‬ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף‬
‫מספר השעות שצוין‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪ Off Timer‬הוא ‪ 4‬שעות‬
‫לאחר הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל‬
‫――‬
‫――‬
‫← ‪ System‬ובאפשרות‬
‫‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪ .‬השתמש ביציאה זו כדי לטעון מכשירים מהר יותר לעומת השימוש ביציאת ‪USB‬‬
‫טעינה מהירה זמינה באמצעות היציאה ‪2‬‬
‫רגילה‪ .‬מהירות הטעינה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המחובר‪.‬‬
‫ייתכן שלא תהיה תמיכה בטעינה מהירה של הסוללה ו‪/‬או ייתכן שהטעינה תימשך זמן ארוך יותר בחלק מהמכשירים הניידים‪.‬‬
‫כאשר טעינה מהירה כבויה עבור היציאה ‪2‬‬
‫‪ ,‬השתמש ביציאה זו עבור טעינה במהירות רגילה והעברת נתונים‪.‬‬
‫אם התקן מסוג ‪ USB 2.0‬או מדור קודם לזה מחובר ליציאה ‪2‬‬
‫היא תהיה אפשרית אם תחבר התקן מסוג ‪.USB 3.0‬‬
‫והטעינה המהירה מופעלת‪ ,‬העברת נתונים אינה אפשרית‪ ,‬אבל‬
‫※ ייתכן שיציאות אלה לא יהיו תואמות להתקני ‪ USB‬חדשים שיושקו בעתיד‪.‬‬
‫――‬
‫אם התקן‪ ,‬כגון עכבר‪ ,‬מקלדת או התקן אחסון זיכרון‪ ,‬מחובר ליציאה ‪2‬‬
‫הטעינה המהירה‪.‬‬
‫וההתקן הוא ‪ USB 2.0‬או התקן מדור קודם‪ ,‬כבה את‬
‫――‬
‫אם טעינה מהירה מופעלת באמצעות תפריט הגדרות ה‪ ,OSD-‬כל ההתקנים המחוברים ליציאות ‪ USB‬שמספריהן ‪ 1‬עד ‪ 2‬בצג יזוהו‬
‫מחדש‪ .‬זה יבטיח טעינה מיטבית‪.‬‬
‫※ לפני הפעלת טעינה מהירה‪ ,‬סגור את כל הקבצים בהתקני האחסון המחוברים ליציאות ‪.USB‬‬
‫‪39‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫בחר את גרסת ‪ DisplayPort‬שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫שלוט בקצב התגובה של לחצן בעת לחיצה עליו‪.‬‬
‫הגדרות שגויות עלולות לגרום למסך ריק‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬בדוק את מפרט המכשיר‪.‬‬
‫אם הצג (כאשר הוא מוגדר ל‪ HDMI2 ,HDMI1-‬או ‪ )DisplayPort‬נמצא במצב חיסכון בחשמל או מציג את ההודעה ‪Check Signal Cable‬‬
‫או שמצב החיסכון בחשמל מופעל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫‪ ,1 sec ,Acceleration‬או ‪ 2 sec‬ניתנים לבחירה‪ .‬אם נבחרה האפשרות ‪ ,No Repeat‬פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת לחיצה‬
‫על לחצן‪.‬‬
‫כדי להציג את‬
‫התצוגה במסך (‪ .)OSD‬תוכל לבחור באפשרות ‪ 1.2 1.1‬או ↑‪.1.2‬‬
‫――‬
‫אם תגדיר את גרסת ‪ DisplayPort Ver.‬ל‪ ,1.1-‬עבור מגבלת רוחב הפס של הפרוטוקול של ‪ ,DisplayPort 1.1‬קצב הרענון המרבי‬
‫בפועל של כרטיסי המסך לא יוכל להגיע לרמה של ‪.‎120 Hz/144 Hz‬‬
‫――‬
‫אם תבחר באפשרות ↑‪ ,1.2‬הצג יוכל לתמוך ברזולוציה עד ‪ ‎2560 x 1440‬בתדירות של ‪ ‎144 Hz‬ובאותות קלט צבע של ‪ 10‬סיביות‪.‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫קבע את ההגדרות כדי להפעיל או להשבית את נורית ההפעלה הממוקמת בחלק התחתון של המוצר‪.‬‬
‫• •‪ :Working‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪HDMI Mode‬‬
‫בחר באיזה מצב ‪ HDMI‬אתה מעוניין להשתמש‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ההתקן והרזולוציה הניתנים לתמיכה עשויים להשתנות בהתאם לגרסה‪.‬‬
‫בעת שינוי הגרסה‪ ,‬המסך עשוי להבהב‪.‬‬
‫――‬
‫אם תגדיר את ‪ HDMI Mode‬לערך ‪ ,1.4‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהרזולוציות הגבוהות עקב מגבלות רוחב פס של פרוטוקול‬
‫――‬
‫‪.HDMI 1.4‬‬
‫אם בחרת בהגדרה לא מתאימה‪ ,‬ייתכן שיוצג לך מסך ריק‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בדוק את המפרט של ההתקן‪.‬‬
‫• •‪ :Stand-by‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫החזר את כל ההגדרות עבור המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫――‬
‫‪ ,Game Setting 2 ,Game Setting 1‬ו‪ Game Setting 3-‬שנשמרו תחת ‪ Save Settings‬לא ישתנו‪.‬‬
‫――‬
‫הגדר את ‪ HDMI Mode‬לערך ‪ 1.4‬כאשר אין פלט צליל מה‪ DVD-‬המחובר למוצר שלנו‪.‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫בחר באפשרות ‪ Auto‬או ‪ Manual‬כשיטה לזיהוי אות הקלט‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪HDR‬‬
‫צור אפקט ‪ HDR‬אופטימלי אוטומטי לפי מקור הווידאו‪.‬‬
‫אם אות ‪ HDR‬עובד על‪-‬ידי התקנים מסוימים (כרטיס גרפי‪/‬נגן וכו')‪ ,‬האות לא יוציא פלט של מטה‪-‬נתונים מסוג ‪ HDR‬ולפיכך‬
‫לא יזוהה כאות ‪ .HDR‬במקרה כזה‪ ,‬יש להפעיל את ‪ Local Dimming‬באופן ידני כדי להבטיח אפקטי ‪ HDR‬מיטביים‪.‬‬
‫הצג את הרזולוציה‪ ,‬התדירות ומקור הקלט הנוכחיים‪.‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Low Input Lag‬‬
‫‪120‬‬
‫‪12‬‬
‫‪Hz‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫‪( H‬‏‪High Dynamic Range‬‏) מבצעת כוונון עדין ביותר של ניגודיות המקור כדי להציג תמונות וידאו המדמות‬
‫טכנולוגיית ‪ DR‬‏‬
‫בנאמנות גבוהה את מה שרואה העין האנושית‪.‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫‪On‬‬
‫‪Picture Mode: Custom‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪Game‬‬
‫**‪LC********/‬‬
‫**************‪S/N:‬‬
‫‪Low Input Lag‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪12‬‬
‫‪120‬‬
‫‪Hz‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪Picture Mode: Custom‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪HDR‬‬
‫‪Game‬‬
‫**‪LC********/‬‬
‫‪Information‬‬
‫**************‪S/N:‬‬
‫‪Picture‬‬
‫‪OnScreen Display‬‬
‫‪System‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫****‪****x‬‬
‫‪** kHz ** Hz‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪HDMI1‬‬
‫****‪****x‬‬
‫――‬
‫‪** kHz ** Hz‬‬
‫‪Exit‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫דרישה מוקדמת לשימוש ב‪:HDR-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬שימוש בכרטיס גרפי התומך ב‪ HDR-‬בשילוב עם משחק התומך ב‪ HDR-‬וחיבור ליציאת ‪ DP/HDMI‬במוצר זה יכולים‬
‫לאפשר אפקט ‪.HDR‬‬
‫――‬
‫כדי לברר אם הכרטיס הגרפי והמשחק תומכים ב‪ ,HDR-‬בקר באתרי האינטרנט של יצרניהם‪ .‬לעתים‪ ,‬יש להתקין את הגרסאות‬
‫האחרונות של מנהל ההתקן לכרטיס הגרפי או את עדכוני המשחק כדי לאפשר את אפקט ‪.HDR‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬כאשר נגן ‪ Blu-Ray DVD‬התומך ב‪ HDMI 2.0a-‬מפעיל תקליטור ‪ UHD Blu-Ray‬עם הלוגו ‪( UHDA‬או ‪ ,)HDR‬ניתן‬
‫לאפשר את אפקט ‪.HDR‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כאשר ‪ Xbox One S‬מפעיל משחק מסוג ‪ Microsoft Xbox HDR‬או תקליטור מסוג ‪ UHD Blu-Ray‬עם הלוגו ‪( UHDA‬או‬
‫‪ ,)HDR‬ניתן לאפשר את אפקט ‪.HDR‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬כאשר ‪ PS4/PS4 Pro‬מפעיל משחק מסוג ‪ ,Sony PS HDR‬ניתן לאפשר את אפקט ‪.HDR‬‬
‫――‬
‫למידע על משחקי‪ Xbox One S/PS4 (Pro)‎‬התומכים ב‪ ,HDR-‬בקר באתרי האינטרנט הרשמיים של ‪.Xbox/PS4‬‬
‫* כאשר ‪ HDR‬מופעל באופן אוטומטי‪ ,‬פונקציות מסוימות‪ ,‬כגון ‪ Color/Eye Saver Mode‬מושבתות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫* כדי להפעיל את אפקט ‪ HDR‬עבור יציאת ‪ ,HDMI‬יש להגדיר את ‪ HDMI Mode‬לערך ‪ 2.0‬בתפריט במסך‪.‬‬
‫* כדי להפעיל את אפקט ‪ HDR‬עבור יציאת ‪ ,DP‬עליך להגדיר את ‪ DisplayPort Ver.‬לערך ↑‪ 1.2‬בתפריט במסך ולאפשר פלט‬
‫צבע של ‪ 10‬סיביות בהגדרות של ‪.AMD Radeon‬‬
‫‪42‬‬
‫פרק ‪08‬‬
‫‏התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪OS‬‬
‫חומרה‬
‫• •‪Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫• •‪Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •שטח פנוי בנפח ‪ 60MB‬לפחות בכונן הדיסק הקשיח‬
‫• •‪Windows 8.1‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למחיצות של מקטעים מרובים‪.‬‬
‫• •‪Windows 10‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של ‪ ,Easy Setting Box‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫ייתכן שהסמל של ‪ Easy Setting Box‬לא יופיע; זה תלוי במערכת המחשב ובמפרט המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על המקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫ההתקנה של ‪ Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומסביבת העבודה ברשת‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫‏המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך כבוי ונורית ההפעלה מהבהבת על אף שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת ‪.Self Diagnosis‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהמחברים מחוברים היטב‪.‬‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את הכבלים‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה‬
‫החדשה ביותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיעה ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬המוצר פועל כרגיל‪.‬‬
‫――‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין ב‪-‬טבלת מצבי אות רגילים)‪ ,‬תופיע ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬למשך זמן‬
‫קצר‪.‬‬
‫――‬
‫הרזולוציה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות מערכת המחשב ולכבלים‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫ודא שהכבל מחובר כראוי אל המוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ Not Optimum Mode‬מוצג במסך‪.‬‬
‫בעיות שמע‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי עולה על הרזולוציה או התדירות המרביות עבור המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כך שיתאימו לביצועי המוצר‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪.)48‬‬
‫אין קול‪.‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪ .‬יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה והתדירות עבור המחשב אינן חורגות מטווח הרזולוציה והתדירות המתאים למוצר‪ .‬כעת‪ ,‬אם יש‬
‫צורך‪ ,‬שנה את ההגדרות‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪ )48‬במדריך זה ובתפריט ‪ Information‬במוצר‪.‬‬
‫לא ניתן לשמוע קול אם נעשה שימוש בכבל ‪ HDMI-DVI‬כדי לחבר את התקן הקלט‪.‬‬
‫חבר את ההתקן באמצעות כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.DP‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫הקש על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למצב הפעולה הרגיל‪.‬‬
‫הטקסט מטושטש‪.‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪( Windows OS-‬לדוגמה‪,Windows 7 ,‬‏‪,Windows 8‬‏‪ Windows 8.1‬או ‪ :)Windows 10‬עבור אל לוח‬
‫הבקרה ← גופנים ← כוונן טקסט ‪ ClearType‬ושנה את הפעל את ‪.ClearType‬‬
‫הפעלת הווידאו בלתי יציבה‪.‬‬
‫ההפעלה של קובצי וידאו גדולים באיכות ‪ High-Definition‬עלולה להיות בלתי יציבה‪ .‬הדבר עלול לנבוע מכך שנגן הווידאו‬
‫אינו מותאם באופן מיטבי למשאב המחשב‪.‬‬
‫נסה להפעיל את הקובץ בנגן וידאו אחר‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫――‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני מתאם תצוגה ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← התאמה אישית ← מסך נעילה ← הגדרות זמן קצוב למסך ← צריכת חשמל &שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫‏מפרט‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫*‪C27HG70QQ‬‬
‫*‪C32HG70QQ‬‬
‫――‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת מחשב‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 26.9( 27‬אינץ' ‪ 68.4 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 31.5( 32‬אינץ' ‪ 80.0 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 596.736‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 335.664‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 697.344‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 392.256‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.2331‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.2331‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 0.2724‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.2724‬מ"מ (‪)V‬‬
‫שעון פיקסל מרבי‬
‫‪600 MHz‬‬
‫אספקת כוח‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫――‬
‫בהתאם למתח ה‪ AC-‬של המתאם‪ .‬למתח‬
‫ה‪ DC-‬של המוצר‪ ,‬עיין בתווית המוצר‪.‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח‬
‫התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫――‬
‫מחברי אות‬
‫‪HDMI‬‏‪DisplayPort ,‬‏‬
‫תנאי סביבה‬
‫תפעול‬
‫חבר–הפעל‬
‫ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות ההתקנה‪.‬‬
‫――‬
‫נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר‬
‫זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫טמפרטורה‪‎10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) :‬‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪‎-20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) :‬‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪47‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫סינכרון‬
‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
‫‪‎30 – 225 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪‎24 – 144 Hz‬‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪ ‎2560 x 1440‬בתדירות של ‪‎144 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪ ‎2560 x 1440‬בתדירות של ‪‎144 Hz‬‬
‫כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ ,‬המסך יותאם באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על‬
‫פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪HDMI2/HDMI1‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪400 x 720 ,IBM‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪480 x 640 ,MAC‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪624 x 832 ,MAC‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪870 x 1152 ,MAC‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪480 x 640 ,VESA DMT‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪480 x 640 ,VESA DMT‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪480 x 640 ,VESA DMT‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪600 x 800 ,VESA DMT‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪600 x 800 ,VESA DMT‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪600 x 800 ,VESA DMT‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪600 x 800 ,VESA DMT‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪768 x 1024 ,VESA DMT‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪768 x 1024 ,VESA DMT‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪768 x 1024 ,VESA DMT‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪864 x 1152 ,VESA DMT‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪720 x 1280 ,VESA DMT‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪800 x 1280 ,VESA DMT‬‬
‫‪49.702‬‬
‫‪59.810‬‬
‫‪83.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪1024 x 1280 ,VESA DMT‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1024 x 1280 ,VESA DMT‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪48‬‬
HDMI2/HDMI1
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
-/+
106.500
59.887
55.935
900 x 1440 ,VESA DMT
+/+
108.000
60.000
60.000
900 x 1600 ,VESA DMT
-/+
146.250
59.954
65.290
1050 x 1680 ,VESA DMT
+/+
148.500
60.00
67.500
1080 x 1920 ,VESA DMT
+/-
241.500
59.951
88.787
1440 x 2560 ,VESA CVT
+/-
410.500
99.946
150.919
1440 x 2560 ,VESA CVT
+/-
497.750
119.998
182.996
1440 x 2560 ,VESA CVT
+/-
596.807
144.000
222.192
1440 x 2560 ,Unique Custom Timing
Displayport
49
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
-/+
28.322
70.087
31.469
400 x 720 ,IBM
-/-
30.240
66.667
35.000
480 x 640 ,MAC
-/-
57.284
74.551
49.726
624 x 832 ,MAC
-/-
100.000
75.062
68.681
870 x 1152 ,MAC
-/-
25.175
59.940
31.469
480 x 640 ,VESA DMT
-/-
31.500
72.809
37.861
480 x 640 ,VESA DMT
-/-
31.500
75.000
37.500
480 x 640 ,VESA DMT
+/+
36.000
56.250
35.156
600 x 800 ,VESA DMT
+/+
40.000
60.317
37.879
600 x 800 ,VESA DMT
+/+
50.000
72.188
48.077
600 x 800 ,VESA DMT
+/+
49.500
75.000
46.875
600 x 800 ,VESA DMT
-/-
65.000
60.004
48.363
768 x 1024 ,VESA DMT
-/-
75.000
70.069
56.476
768 x 1024 ,VESA DMT
+/+
78.750
75.029
60.023
768 x 1024 ,VESA DMT
+/+
108.000
75.000
67.500
864 x 1152 ,VESA DMT
+/+
74.250
60.000
45.000
720 x 1280 ,VESA DMT
-/+
83.500
59.810
49.702
800 x 1280 ,VESA DMT
‫‪Displayport‬‬
‫――‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪1024 x 1280 ,VESA DMT‬‬
‫‪63.981‬‬
‫‪60.020‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1024 x 1280 ,VESA DMT‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪900 x 1440 ,VESA DMT‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪900 x 1600 ,VESA DMT‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1050 x 1680 ,VESA DMT‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪1080 x 1920 ,VESA DMT‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪1440 x 2560 ,VESA CVT‬‬
‫‪88.787‬‬
‫‪59.951‬‬
‫‪241.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪1440 x 2560 ,VESA CVT‬‬
‫‪150.919‬‬
‫‪99.946‬‬
‫‪410.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪1440 x 2560 ,VESA CVT‬‬
‫‪182.996‬‬
‫‪119.998‬‬
‫‪497.750‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪1440 x 2560 ,VESA CVT‬‬
‫‪222.192‬‬
‫‪144.000‬‬
‫‪586.586‬‬
‫‪+/-‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫――‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה התמונה הרבה פעמים לשנייה מאפשרת לך להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת "תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מסומנת ב‪.Hz-‬‬
‫――‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫‏נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪51‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising