Samsung | U28H750UQM | User guide | Samsung 28" מסך U28H750UQM UHD עם איכות תמונה פנומנאלית מדריך למשתמש

Samsung 28" מסך U28H750UQM UHD עם איכות תמונה פנומנאלית מדריך למשתמש
‫מדריך למשתמש‬
‫*‪U*H85* U*H75‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫ניקוי‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התקנה‬
‫תפעול‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנות‬
‫חלקים‬
‫לוח הבקרה‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫קביעת התצורה של ‪,Eye Saver Mode‬‬
‫‪ Brightness‬ו‪ Contrast-‬מהמסך ההתחלתי‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫הצד השני‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫סיבוב מסך הצג (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫סיבוב הצג (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19 )U32H850UM* / U32H750UM*( MagicRotation Auto‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני (*‪20 )U28H750UQ‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני (*‪/ U32H750UM‬‬
‫*‪)U32H850UM‬‬
‫‪21‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד (*‪)U28H750UQ‬‬
‫חיבור המעמד (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫הסרת המעמד (*‪)U28H750UQ‬‬
‫הסרת המעמד (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫קרא את הדברים הבאים לפני התקנת הצג‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪MINI DP‬‏(*‪/ U32H750UM‬‬
‫*‪)U32H850UM‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫‪27‬‬
‫חיבור המוצר למחשב כרכזת ‪USB‬‏(*‪/ U32H750UM‬‬
‫*‪)U32H850UM‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫חיבור מחשב למוצר‬
‫‪28‬‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫‪29‬‬
‫חיבור החשמל (*‪)U28H750UQ‬‬
‫חיבור החשמל (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫‪29‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים (*‪)U28H750UQ‬‬
‫‪30‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים (*‪31 )U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫‪32‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫‪32‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫‪32‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪34‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪35‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Angle‬‏ (*‪)U28H750UQ‬‬
‫‪35‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪37‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪37‬‬
‫דוח כיול (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫‪37‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫קביעת ההגדרות של ‪PIP/PBP‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫‪38‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫‪43‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪39‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪45‬‬
‫‪Position‬‬
‫‪39‬‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫‪45‬‬
‫‪Sound Source‬‬
‫‪39‬‬
‫‪USB Super Charging‬‏‏ (*‪45 )U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫‪Source‬‬
‫‪40‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪46‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪40‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪41‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪46‬‬
‫מפרט‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪46‬‬
‫כללי‬
‫‪52‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪46‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫‪53‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪46‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪47‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫‪Transparency‬‬
‫‪42‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪42‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪42‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות‬
‫‪49‬‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫‪49‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫‪49‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫‪49‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫‪51‬‬
‫נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצר‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫אחר‬
‫‪57‬‬
‫‪57‬‬
‫‪57‬‬
‫‪57‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫הקפד להשאיר חלל פנוי סביב המוצר לאוורור‪ .‬עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולהסב נזק למוצר‪ .‬הקפד‬
‫להשאיר את החלל הפנוי כפי שמוצג באיור או חלל גדול יותר בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫אל תלחץ על המסך באמצעות הידיים או חפצים כלשהם‪ ,‬לבל ייגרם נזק למסך‪.‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬הקרוב אליך אם ברצונך לנקות את פנים המוצר (השירות כרוך בתשלום)‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪4‬‬
‫ניקוי‬
‫――‬
‫――‬
‫נהג בזהירות בעת הניקוי שכן הלוח והחלקים החיצוניים של מסכי ‪ LCD‬מתקדמים רגישים לשריטות‪.‬‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫• •אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫• •אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫――‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫• •אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫‪3‬נגב את הצג במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫• •הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‒ ‒אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל אלכוהול‪ ,‬חומר ממס או חומר פעיל שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫• •חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‒ ‒אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫• •אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫• •אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫זהירות‬
‫• •אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‒ ‒במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫• •אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‒ ‒אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫• •הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או‬
‫במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‒ ‒אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‒ ‒נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫• •שמני מאכל (כמו למשל שמן סויה) עלולים להסב נזק או לעקם את המוצר‪ .‬הרחק את המוצר מזיהום שמן‪ .‬בנוסף‪ ,‬אל תתקין‬
‫את המוצר ואל תשתמש בו במטבח או בסמוך לתנור במטבח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫• •מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫‒ ‒לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי להזיז את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬לרבות כבל החשמל‪.‬‬
‫• •אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות ראש‬
‫וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫• •אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או‬
‫הממתקים‪.‬‬
‫• •במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‒ ‒עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זהירות‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫• •אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫• •השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אל תשתמש במתאמי ‪ AC/DC‬יחדיו‪.‬‬
‫• •הוצא את שקית הניילון ממתאם ה‪ AC/DC-‬לפני שתשתמש בו‪.‬‬
‫• •אל תאפשר חדירה של מים להתקן מתאם ה‪ AC/DC-‬והקפד שלא יירטב‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‒ ‒הימנע משימוש במוצר בחוץ‪ ,‬כשהוא עלול להיחשף לגשם או לשלג‪.‬‬
‫‒ ‒הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬לא יירטב בעת שטיפת הרצפה‪.‬‬
‫• •אל תניח את מתאם ה‪ AC/DC-‬בסמוך למכשיר חימום כלשהו‪.‬‬
‫‒ ‒אחרת‪ ,‬עלולה להיגרם דליקה‪.‬‬
‫• •הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬יהיה באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫• •אם תמקם את מתאם המתח ‪ AC/DC‬כך שהוא תלוי כשכניסת הכבל פונה כלפי מעלה‪ ,‬מים וחומרים אחרים עלולים לחדור‬
‫למתאם ולגרום לו לפעול בצורה לקויה‪.‬‬
‫• •הכנס את תקע החשמל למתאם ה‪ AC/DC-‬עד שיישמע צליל נקישה‪.‬‬
‫• •אין להכניס את תקע החשמל בלבד לשקע החשמל‪.‬‬
‫• •אין להשתמש במתאם ‪ AC/DC‬מלבד זה שסופק‪.‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •אין להכניס את מתאם ה‪ AC/DC-‬לשקע החשמל בתקרה‪.‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •סובב את תקע החשמל כך שלא יעבור את הטווח (‪ 0‬עד ‪ )90°‬במתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •לעולם אין לפרק את תקע החשמל לאחר שהורכב‪( .‬לא ניתן להפריד אותו לאחר ההרכבה‪).‬‬
‫• •לעולם אין להשתמש בתקע החשמל שסופק עבור מכשירים אחרים‪.‬‬
‫• •בעת הוצאת מתאם ה‪ AC/DC-‬משקע החשמל‪ ,‬החזק את הגוף של מתאם ה‪ AC/DC-‬ומשוך אותו מעלה‪.‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •אין להפיל חפצים על מתאם ה‪ AC/DC-‬או לגרום למכת חשמל‪.‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •השתמש במתאם ה‪ AC/DC-‬לאחר הסרת כיסוי הפלסטיק שלו‪.‬‬
‫‒ ‒אחרת‪ ,‬הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫הקפד להניח את מתאם המתח ‪ AC/DC‬בצורה ישרה על שולחן או על הרצפה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫• •צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫• •לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות או התבונן בעצמים מרוחקים‪.‬‬
‫• •אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫• •אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •פעל בזהירות בעת כוונון זווית ההטיה של המוצר או גובה המעמד‪.‬‬
‫‒ ‒היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫‒ ‒הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫• •אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‒ ‒צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫הכנות‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫לחצן רב‪-‬כיווני המסייע בניווט‪.‬‬
‫――‬
‫לחצן ‪ JOG‬ממוקם בצד השמאלי האחורי של המוצר‪ .‬ניתן להשתמש בלחצן כדי לנוע‬
‫למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬שמאלה או ימינה‪ ,‬או כלחצן אישור‪.‬‬
‫נורית חיווי זו משמשת לחיווי מצב ההפעלה והיא פועלת באופן הבא‪:‬‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫• •הפעלה (לחצן ההפעלה)‪ :‬כבוי‬
‫נורית ההפעלה‬
‫• •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬מהבהב‬
‫• •כיבוי (לחצן ההפעלה)‪ :‬דולקת‬
‫――‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫ניתן להפוך את תפעול מחוון ההפעלה על‪-‬ידי שינוי בתפריט‪)Power LED On ← System( .‬‬
‫בגלל שינויים פונקציונליים‪ ,‬הדגמים בפועל עשויים לא לכלול פונקציה זו‪.‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כאשר המסך מופעל‪' .‬מדריך מקשי פונקציות' יופיע‪ .‬כדי לגשת אל‬
‫התפריט שבמסך כשהמדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על לחצן הכיוון המתאים‪.‬‬
‫――‬
‫'מדריך מקשי פונקציות' עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬ראה את‬
‫המוצר הממשי‪.‬‬
‫נורית ההפעלה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫מעלה‬
‫שמאלה‬
‫ימינה‬
‫‪Return‬‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫‪10‬‬
‫מדריך מקשים ישירים‬
‫――‬
‫מסך לחצני הקיצור (תפריט ‪ )OSD‬הנראה להלן מוצג רק כאשר מסך הצג מופעל‪ ,‬רזולוציית המחשב משתנה או שמקור הקלט משתנה‪.‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Features‬‬
‫‪Eye Saver Mode Off‬‬
‫• •מעלה‪/‬מטה‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Eye Saver Mode ,Contrast ,Brightness‬‬
‫• •שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬התאם את הגדרות ‪.Volume‬‬
‫• •לחץ (אישור)‪ :‬הצג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫――‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬על מנת להציג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אתה יכול לצאת על‪-‬ידי לחיצה חוזרת על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬עבור אל הפריט הרצוי‪ .‬התיאור עבור כל פריט יופיע כאשר המיקוד ישתנה‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫‪Return‬‬
‫סמלים‬
‫תיאור‬
‫בוחר את‬
‫בוחר את‬
‫כדי לשנות את אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬תופיע הודעה בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג יופיע‪.‬‬
‫נעילת בקרת ‪ :OSD‬שמור על ההגדרות הנוכחיות‪ ,‬או נעל את בקרת ‪ OSD‬כדי למנוע שינויים לא מכוונים בהגדרות‪.‬‬
‫הפעל‪/‬השבת‪ :‬כדי לנעול‪/‬לבטל את הנעילה של בקרת ‪ ,OSD‬לחץ על הלחצן שמאלה למשך ‪ 10‬שניות כאשר התפריט הראשי מוצג‪.‬‬
‫――‬
‫אם בקרת ה‪ OSD-‬נעולה‪ Brightness ,‬וכן ‪ Contrast‬ניתנים להתאמה‪ PIP/PBP .‬זמין‪.‬‬
‫‪ Eye Saver Mode‬זמין‪ Information .‬ניתן להצגה‪.‬‬
‫בוחר את‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫לחץ עת הלחצן כאשר עליך לקבוע את התצורה של הגדרות הפונקציה ‪.PIP/PBP‬‬
‫בוחר את‬
‫――‬
‫כדי לכבות את הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫בדגמים הממשיים‪ ,‬בגלל השינויים בפונקציות‪ ,‬האפשרויות ב'מדריך מקשי פונקציות' יהיו שונות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (לדוגמה‪ ,‬מצב חיסכון בחשמל או מצב ללא אות)‪ ,‬על מנת לשלוט במקור ובחשמל‪ ,‬ניתן להשתמש בשני‬
‫מקשים כיווניים כדלקמן‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‬
‫שינוי מקור‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור) למשך ‪ 2‬שניות‬
‫כיבוי‬
‫כשהצג מציג את התפריט הראשי‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬כדלקמן‪.‬‬
‫פעולה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‬
‫הזז את האפשרות‬
‫צא מהתפריט‪.‬‬
‫שמאלה‬
‫סגור את רשימת המשנה מבלי לשמור ערכים‪.‬‬
‫הערך מופחת במחוון‪.‬‬
‫ימינה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫הערך מוגדל במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫שמור את הערך וסגור את רשימת המשנה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫קביעת התצורה של ‪ Brightness ,Eye Saver Mode‬ו‪Contrast-‬‬
‫מהמסך ההתחלתי‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫אתה יכול לכוונן ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה או ימינה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט ‪.OSD‬‬
‫כוונן את ‪ Contrast ,Brightness‬ו‪ Eye Saver Mode-‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Mute‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪Volume‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫אם איכות השמע של התקן קלט מחובר ירודה‪ ,‬ייתכן שהפונקציה 'השתקה אוטומטית' במוצר תשתיק את הצליל או תגרום לשמע‬
‫בלתי יציב בעת הפעלת האוזניות או הרמקולים‪ .‬הגדר את עוצמת הקול של הקלט עבור התקן הקלט ל‪ 20%-‬לפחות ושלוט בעוצמת‬
‫הקול באמצעות בקרת עוצמת הקול (לחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה) במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מהו ‪?Auto Mute‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫רמת הבהירות בברירת מחדל עשויה להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הפונקציה משתיקה את השמע כדי לשפר את אפקט הקול כאשר יש רעש קול או כשאות הקלט חלש‪ ,‬בדרך‪-‬כלל עקב בעיה‬
‫בעוצמת הקול של התקן קלט‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן השתמש בלחצן ‪ JOG‬על מנת להזיז מטה את‬
‫המיקוד‪ .‬כדי לבטל את הפעלת הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן הגבר או הפחת את ‪.Volume‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫‪14‬‬
‫הצד השני‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫תיאור‬
‫יציאה‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫――‬
‫‪DC 19V‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫――‬
‫‪ HDMI1‬תומך ברזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪‎30 Hz‬‬
‫――‬
‫‪ HDMI2‬תומך ברזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪‎60 Hz‬‬
‫התחבר להתקן פלט שמע כגון אוזניות‪.‬‬
‫‪MINI DP IN‬‬
‫חבר את כבל החשמל של הצג ליציאה ‪ POWER IN‬בגב המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫(דגם *‪ U32H850UM* / U32H750UM‬בלבד)‬
‫חיבור להתקן ‪.USB‬‬
‫――טעינה מהירה היא אפשרית באמצעות היציאות ‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫ניתן לשמוע קול רק בעת שימוש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ HDMI-‬או בכבל ‪.DP‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.MINI DP‬‬
‫――‬
‫(דגם *‪ U32H850UM* / U32H750UM‬בלבד)‬
‫מתחבר למתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫‪1‬‬
‫ו‪2-‬‬
‫בלבד‪ .‬יציאות‬
‫אלה טוענות התקנים מהר יותר לעומת יציאות ‪ USB‬טיפוסיות‪ .‬המהירות תלויה‬
‫בהתקנים המחוברים‪.‬‬
‫――‬
‫(דגם *‪ U32H850UM* / U32H750UM‬בלבד)‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪ .USB‬תואם לכבל ‪ USB‬בגרסה ‪ 3.0‬או גרסה קודמת‪.‬‬
‫――‬
‫יציאה זו יכולה להתחבר למחשב בלבד‪.‬‬
‫――‬
‫(דגם *‪ U32H850UM* / U32H750UM‬בלבד)‬
‫――‬
‫(דגם *‪ U28H750UQ‬בלבד)‬
‫‪15‬‬
‫כוונון ההטיה והגובה של המוצר‬
‫סיבוב מסך הצג (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――‬
‫באפשרותך לסובב את הצג כפי שמוצג להלן‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫*‪U28H750UQ‬‬
‫‪)±2.0°( 20.0° ~ )+1.0° ,-2.0°( -1.0°‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫*‪U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫‪ 135.0 ~ 0‬מ"מ (‪ ±5.0‬מ"מ)‬
‫‪)±2.0°( 24.0° ~ )±2.0°( -5.0°‬‬
‫‪)±2.0°( 30.0° ~ )±2.0°( -30.0°‬‬
‫• •כוונן את המסך בהתאם לכיוון החץ‪.‬‬
‫• •סובב את המסך בכיוון השעון עד שהוא יהיה אנכי לחלוטין ביחס לשולחן‪.‬‬
‫• •הצג עלול להינזק אם תסובב את המסך ללא הטיה‪ ,‬או נגד כיוון השעון‪.‬‬
‫• •ניתן לכוונן את ההטיה והגובה של הצג‪.‬‬
‫• •החזק את החלק התחתון של המוצר וכוונן את ההטיה בזהירות‪.‬‬
‫• •בעת כוונון גובה המעמד‪ ,‬ייתכן שתשמע רעש‪ .‬רעש זה נוצר מכיוון שהכדור שבתוך המעמד מחליק בעת כוונון גובה המעמד‪.‬‬
‫זהו רעש רגיל ולא בעיה במוצר‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫סיבוב הצג (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫בעת סיבוב הצג‪ ,‬זווית הסיבוב מוצגת במסך הצג‪.‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――‬
‫――‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫*‪U28H750UQ‬‬
‫*‪U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫פריטי התפריט שבמסך (‪ )OSD‬יסתובבו באופן אוטומטי כאשר המסך מסתובב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫‒ ‒לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫זהירות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬אם התוכנה ‪ MagicRotation Auto‬אינה מותקנת בצג‪ ,‬תוכן המסך לא יסתובב באופן אוטומטי‪ .‬התפריט שבמסך יכול‬
‫להסתובב ב‪ 90°-‬ותצוגתו תהיה תקינה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לאחר הסיבוב‪ ,‬התפריט שבמסך עשוי להופיע במצב תצוגה שונה מהמצב שבו הוא היה כשבוצע הסיבוב‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫• •אין להפעיל לחץ ישיר על המסך‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫• •אין לאחוז במסך בעת העברת הצג‪.‬‬
‫• •יש לאחוז בפינות התחתונות או בקצוות של הצג בעת‬
‫העברתו‪.‬‬
‫• •‬
‫‪18‬‬
‫‪)U32H850UM* / U32H750UM*( MagicRotation Auto‬‬
‫הפונקציה ‪ MagicRotation Auto‬מזהה את סיבוב הצגים המצוידים בחיישן סיבוב ומסובבת את המסך של ‪ Windows‬בהתאם‪.‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫――‬
‫‪1‬הכנס את תקליטור המדריך למשתמש שסופק עם המוצר לכונן התקליטורים‪.‬‬
‫‪2‬פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך כדי להמשיך בהתקנה‪.‬‬
‫לאחר ההתקנה‪ ,‬שפת תפריט היישום תהיה השפה של מערכת הפעלה‪( .‬בהתאם למדיניות הבסיסית של ‪).Windows‬‬
‫זהירות‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬תואם ל‪Windows 7-‬‏(‪ 32‬סיביות או ‪ 64‬סיביות)‪Windows 8 ,‬‏ (‪ 32‬סיביות או ‪ 64‬סיביות)‪Windows 8.1 ,‬‏ (‪ 32‬סיביות או ‪ 64‬סיביות) ו‪Windows 10-‬‏(‪ 32‬סיביות או ‪ 64‬סיביות) בלבד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬תואם לכרטיסים גרפיים שתומכים בתקני ‪ DDC/CI‬ו‪ MS API-‬ייתכן שהפונקציה ‪ MagicRotation Auto‬לא תהיה זמינה עבור כרטיסים גרפיים שאינם תומכים בתקנים שהוזכרו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬כדי להפיק ביצועים מיטביים של הפונקציה‪ ,‬עדכן את מנהל ההתקן של הכרטיס הגרפי לגרסה האחרונה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬ארבע עשרה שפות זמינות כשפת התקנה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬אם הכיוון מוגדר למצב שונה ממצב "לרוחב" בתפריט רזולוציית המסך במערכת הפעלה ‪ ,Windows‬ייתכן שהפונקציה ‪ MagicRotation Auto‬לא תפעל כראוי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬התפריט שבמסך יוצג אם הצג מסובב‪ .‬כאשר הצג מסובב‪ ,‬תהליך ההגדרה מחדש של המסך עשוי להופיע או שתופיע צריבת מסך‪ ,‬בהתאם לכרטיס הגרפי‪ .‬פעולה זו מתבצעת על‪-‬ידי מערכת ההפעלה ‪ Windows‬ואינה קשורה למוצר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬אם אינך רוצה שהמסך יסתובב באופן אוטומטי כאשר הצג מסתובב‪ ,‬לחץ על המקשים ‪ Windows‬ו‪ L-‬בו‪-‬זמנית כדי לנעול את מערכת ההפעלה ‪ .Windows‬זוהי מגבלה של ‪.Windows API‬‬
‫‪19‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני (*‪)U28H750UQ‬‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר או‬
‫המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה‬
‫או כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪,‬‬
‫או רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫*‪U28H750UQ‬‬
‫――‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪VESA‬‏(‪ )A * B‬בורג סטנדרטי‬
‫במילימטרים‬
‫‪x‎100.0‬‏ ‪100.0‬‬
‫מספר‬
‫‪Φ‬‏ ‪ 4.0‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ * 0.7‬אורך ‪ 10.0‬מ"מ ‪ 4‬כ"א‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫‪ A‬חיבור ערכת התושבת לקיר או המעמד השולחני כאן‬
‫‪ B‬פס מתכת (נמכר בנפרד)‬
‫ישר את החריצים והדק בחוזקה את הברגים שבמתקן המחובר למוצר כדי לחבר אותו לחלקים המתאימים בערכת התושבת לקיר‬
‫או במעמד שברצונך לחבר‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני (*‪/ U32H750UM‬‬
‫*‪)U32H850UM‬‬
‫――‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך‬
‫הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת‬
‫באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר או‬
‫המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה‬
‫או כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪,‬‬
‫או רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫*‪/ U32H750UM‬‬
‫*‪U32H850UM‬‬
‫――‬
‫מפרט נקבים לבורגי ‪VESA‬‏(‪ )A * B‬בורג סטנדרטי‬
‫במילימטרים‬
‫‪x‎100.0‬‏ ‪100.0‬‬
‫מספר‬
‫‪Φ‬‏ ‪ 4.0‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ * 0.7‬אורך ‪ 10.0‬מ"מ ‪ 4‬כ"א‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫‪ A‬חיבור ערכת התושבת לקיר או המעמד השולחני כאן‬
‫‪ B‬פס מתכת (נמכר בנפרד)‬
‫ישר את החריצים והדק בחוזקה את הברגים שבמתקן המחובר למוצר כדי לחבר אותו לחלקים המתאימים בערכת התושבת לקיר‬
‫או במעמד שברצונך לחבר‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד (*‪)U28H750UQ‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנס את צוואר המעמד לבסיס המעמד בכיוון שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ודא שצוואר המעמד מחובר היטב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר בחוזקה את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫אם הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫החזק את גוף המוצר הראשי בידך‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪ .‬דחף את‬
‫המעמד שהרכבת אל גוף המוצר בכיוון החץ‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫התקן את החלק המשני האחורי של הכיסוי לאחר שחוברו כבל‬
‫החשמל וכבל הנתונים‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אל תפעיל לחץ על הצג‪ ,‬לבל ייגרם לו נזק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫חיבור המעמד (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הכנס את צוואר המעמד לבסיס המעמד בכיוון שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ודא שצוואר המעמד מחובר היטב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר בחוזקה את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫אם הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מקם את צוואר המעמד של הצג בהתקן בהתאם למיקומים של‬
‫הברגים המחזקים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫סובב את צוואר המעמד של הצג בכיוון השעון ל‪ 90°-‬כדי לוודא‬
‫שצוואר המעמד של הצג נמצא במקומו‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫התקן את החלק המשני האחורי של הכיסוי לאחר שחוברו כבל‬
‫החשמל וכבל הנתונים‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אל תפעיל לחץ על הצג‪ ,‬לבל ייגרם לו נזק‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫הסרת המעמד (*‪)U28H750UQ‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫אם הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לפרק את המעמד מהצג‪ ,‬הקפד ללחוץ על החלק התחתון של סובב את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד כדי להפריד אותו‪ .‬הסר את צוואר המעמד מבסיס המעמד על‪-‬ידי משיכתו בכיוון‬
‫הצג ביד אחת‪ ,‬ומשוך והטה הצדה את המעמד ביד השנייה‪ ,‬כפי‬
‫החץ‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫שמוצג בתמונה‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אל תפעיל לחץ על הצג‪ ,‬לבל ייגרם לו נזק‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫הסרת המעמד (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫――‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫דחף את התושבת כלפי מעלה והחזק‪ .‬סובב את צוואר המעמד של לאחר סיבוב צוואר המעמד של הצג נגד כיוון השעון לזווית של‬
‫‪ ,10°‬הרם את צוואר המעמד כדי לנתק אותו מההתקן‪.‬‬
‫הצג נגד כיוון השעון לזווית של ‪.10°‬‬
‫‪4‬‬
‫סובב את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד כדי להפריד אותו‪.‬‬
‫אם הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הסר את צוואר המעמד מבסיס המעמד על‪-‬ידי משיכתו בכיוון‬
‫החץ‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫ זהירות‬‫אל תפעיל לחץ על הצג‪ ,‬לבל ייגרם לו נזק‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫קרא את הדברים הבאים לפני התקנת הצג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬בדוק את הצורות בשני קצוות הכבלים שהגיעו עם הצג‪ ,‬ובדוק את הצורות והמיקומים של היציאות התואמות בצג ובהתקנים‬
‫החיצוניים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬לפני חיבור כבלי אותות‪ ,‬נתק את כבלי המתח של הצג וההתקנים החיצוניים משקע החשמל כדי למנוע נזק להתקנים עקב‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫היציאות שסופקו עשויות להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫קצר או זרם‪-‬יתר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬לאחר חיבור כל כבלי האותות‪ ,‬חבר את כבלי המתח של הצג וההתקנים החיצוניים לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬קרא את המדריך למשתמש כדי להכיר את פונקציות הצג‪ ,‬את אמצעי הזהירות ואת אופן השימוש הנכון‪ ,‬לפני שתשתמש‬
‫בצג המותקן‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫――‬
‫כדי להציג רזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪ ,‎30 Hz‬השתמש בכבל ‪ HDMI‬התומך ברזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪‎30 Hz‬‬
‫על מנת לחבר את ‪ .HDMI 1‬ודא שהכרטיס הגרפי של מקור ה‪ HDMI-‬תומך ב‪ ‎3840 x 2160-‬בתדירות של ‪.‎30 Hz‬‬
‫――‬
‫כדי להציג רזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪ ,‎60 Hz‬השתמש בכבל ‪ HDMI‬התומך ברזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪‎60 Hz‬‬
‫על מנת לחבר את ‪ .HDMI 2‬ודא שהכרטיס הגרפי של מקור ה‪ HDMI-‬תומך ב‪ ‎3840 x 2160-‬בתדירות של ‪.‎60 Hz‬‬
‫――‬
‫בעת חיבור כבל ‪ ,HDMI‬השתמש בכבל שהגיע עם רכיבי הצג‪ .‬אם תשתמש בכבל ‪ HDMI‬שאינו זה שסופק על‪-‬ידי ‪ ,Samsung‬ייתכן‬
‫שאיכות התמונה תהיה ירודה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪MINI DP‬‏(*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪MINI DP IN‬‬
‫――‬
‫כדי להציג רזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪ ,‎60 Hz‬השתמש בכבל ‪ MINI DP‬התומך ברזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪‎60‬‬
‫‪ .Hz‬ודא שהכרטיס הגרפי של מקור ה‪ MINI DP-‬תומך ברזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪.‎60 Hz‬‬
‫――‬
‫‪ DisplayPort‬ו‪ MiniDP-‬אינם ניתנים לזיהוי בו‪-‬זמנית‪ ,‬לכן אם ‪ DisplayPort‬או ‪ MiniDP‬לא צוין כמקור‪ ,‬ייתכן שהמחשב לא יוכל‬
‫לזהות את היציאה‪.‬‬
‫פונקציית השמע אינה נתמכת אם התקן המקור מחובר באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫ייתכן שהרזולוציה האופטימלית לא תהיה זמינה עם כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫בדוק וודא שכבלי המתח עבור הצג וההתקנים החיצוניים‪ ,‬כגון מחשבים וממירים‪ ,‬אינם מחוברים לשקע החשמל‪.‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫‪DP IN‬‬
‫――‬
‫כדי להציג רזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪ ,‎60 Hz‬השתמש בכבל ‪ DP‬התומך ברזולוציה של ‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות ‪.‎60 Hz‬‬
‫ודא שהכרטיס הגרפי של מקור ה‪ DP-‬תומך ב‪ ‎3840 x 2160-‬בתדירות של ‪.‎60 Hz‬‬
‫‪27‬‬
‫חיבור המוצר למחשב כרכזת ‪USB‬‏(*‪/ U32H750UM‬‬
‫*‪)U32H850UM‬‬
‫חיבור מחשב למוצר‬
‫שימוש במוצר כרכזת ‪USB‬‬
‫תוך שימוש במוצר כרכזת‪ ,‬חבר התקני מקור שונים והשתמש בהם עם המוצר בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫מחשב לא יכול להתחבר למספר התקני מקור בו‪-‬זמנית מאחר שיש לו מספר מוגבל של יציאות קלט‪/‬פלט זמינות‪ .‬התכונה 'רכזת'‬
‫במוצר תשפר את יעילות עבודתך בכך שהיא תאפשר לך לחבר בו‪-‬זמנית מספר התקני מקור ליציאות ה‪ USB-‬במוצר‪ ,‬מבלי לחבר‬
‫אותם למחשב‪.‬‬
‫――‬
‫המוצר יכול לפעול כרכזת על‪-‬ידי חיבורו למחשב באמצעות כבל ‪ .USB‬אתה יכול לחבר התקן מקור ישירות למוצר ולשלוט בהתקן‬
‫מתוך המוצר‪ ,‬ללא צורך לחבר את ההתקן למחשב‪.‬‬
‫על מנת להשתמש במוצר כרכזת ‪ ,USB‬חבר את המוצר למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫)‪(PC IN‬‬
‫אם מספר התקני מקור מחוברים למחשב‪ ,‬הכבלים הרבים מסביב למחשב עלולים להיראות כאי‪-‬סדר‪ .‬חיבור ההתקנים ישירות‬
‫למוצר יפתור אי‪-‬נוחות זו‪.‬‬
‫חבר התקן נייד‪ ,‬כגון נגן ‪ MP3‬או טלפון חכם‪ ,‬למוצר כאשר הוא מחובר למחשב‪ .‬זה יאפשר לך לשלוט בהתקן מתוך המחשב או‬
‫לטעון את סוללת ההתקן‪.‬‬
‫חבר את כבל ה‪ USB-‬ל‪-‬‬
‫בגב המוצר ול‪USB-‬‬
‫במחשב‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להשתמש בכבל ‪ USB 2.0‬כדי לחבר את המוצר למחשב‪ .‬עם זאת‪ ,‬כדי לנצל באופן מלא את הפונקציה של ‪ ,USB 3.0‬חבר כבל‬
‫‪ USB 3.0‬בין המחשב והמוצר‪ .‬ודא שהמחשב תומך ב‪.USB 3.0-‬‬
‫‪28‬‬
‫――‬
‫כדי לזהות ולהפעיל התקן ‪ USB‬מהר יותר‪ ,‬חבר את ההתקן ליציאת ה‪ USB 3.0-‬במוצר‪ .‬קצב הקריאה‪/‬כתיבה יושפע מהתקן ה‪USB-‬‬
‫ומהמחשב‪.‬‬
‫――‬
‫המוצר אינו תומך בהפעלת מדיה‪ .‬אם עליך להפעיל קובץ בהתקן ה‪ ,USB-‬חבר את המוצר כ'רכזת' למחשב והפעל את הקובץ במחשב‪.‬‬
‫――‬
‫עבור בעיות הקשורות ב‪ USB-‬ונגרמו על‪-‬ידי מערכת הפעלה‪ ,‬תוכניות או תוכנות כונן‪ ,‬פנה לספקים הרלוונטיים‪.‬‬
‫――‬
‫עקב ההפצה של מגוון התקני ‪ USB‬בשוק‪ ,‬לא נוכל לערוב לכך שמוצרינו יהיו תואמים לכל התקני ה‪.USB-‬‬
‫――‬
‫עבור ‪ HDD‬חיצוני לאחסון בנפח גדול המחייב אספקת חשמל חיצונית‪ ,‬הקפד לחבר אותו למקור חשמל‪.‬‬
‫――‬
‫בלבד‪ .‬בהתאם למפרט של טעינת הסוללה עם ‪ ,USB 3.0‬יציאות‬
‫ניתן לספק את הטעינה המהירה דרך היציאות ‪1‬‬
‫ו‪2-‬‬
‫‪ USB1‬ו‪ USB2-‬יכולות לתמוך בזרם בעוצמה מרבית של ‪ .1.5A‬ערך הזרם בפועל תלוי בהתקן המיועד לטעינה‪.‬‬
‫אם הזרם גבוה מדי או שמתרחשת חריגה‪ ,‬תופעל ההגנה מפני זרם‪-‬יתר‪ .‬זוהי הגדרה רגילה של המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתקני ‪ USB‬המחייבים זרם גבוה‪ .‬היציאות ‪1‬‬
‫ו‪2-‬‬
‫יכולות לתמוך בעוצמת זרם מרבית של ‪.1.0A‬‬
‫ו‪4-‬‬
‫ואילו היציאות ‪3‬‬
‫――‬
‫הסוללה ניתנת לטעינה במצב חיסכון בחשמל‪ ,‬אך היא אינה ניתנת לטעינה כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫――‬
‫טעינת התקן ה‪ USB-‬אינה אפשרית אם כבל החשמל מנותק משקע החשמל‪.‬‬
‫――‬
‫יש לרכוש את התקן ה‪ USB-‬בנפרד‪.‬‬
‫חיבור החשמל (*‪)U28H750UQ‬‬
‫‪1‬‬
‫‪DC 19V‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫יכולות לתמוך בעוצמת זרם מרבית של ‪,1.5A‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את תקע החשמל למתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר את כבל מתאם ה‪ AC/DC-‬ליציאה ‪ DC 19V‬בצד האחורי של המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬חבר את מתאם ה‪ AC/DC-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬בגב הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫――‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫חיבור החשמל (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫‪POWER IN‬‬
‫כדי להשתמש במוצר‪ ,‬חבר את כבל החשמל לשקע חשמל וליציאה ‪ POWER IN‬במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים (*‪)U28H750UQ‬‬
‫‪1‬‬
‫חבר כבלים ליציאות המתאימות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש ביד השנייה כדי‬
‫לסגור את החלק התחתון האחורי של הכיסוי לפי‬
‫כיוון החץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הכבלים מסודרים כעת‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש באגודל של היד‬
‫השנייה כדי להסיר את החלק התחתון האחורי של‬
‫הכיסוי לפי כיוון החץ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫‪1‬‬
‫הרכבת המעמד הושלמה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫פתח את הצד השמאלי של כיסוי צוואר המעמד‬
‫וסובב את החלק הפתוח בתחתית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫סובב את המכשיר למיקום האנכי הגבוה ביותר‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנס את הכבלים המתאימים לתוך המחזיק של‬
‫צוואר המעמד‪ .‬אל תמתח את החוט‪ .‬מומלץ שיהיו‬
‫שלושה כבלים במחזיק אחד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את הכבלים המתאימים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫כסה את הצד השמאלי של כיסוי צוואר המעמד‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫סדר את הכבלים נגד כיוון הקיפול הרגיל שלהם‪,‬‬
‫ומשוך את הכבלים אל מחוץ לחריצים בחלק‬
‫התחתון האחורי‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫סובב את המכשיר למיקום האופקי שלו‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫כסה את החלק התחתון האחורי‪.‬‬
‫כאשר אתה מחבר את החלק התחתון האחורי‪ ,‬כוון‬
‫תחילה שש צלעות של החלק התחתון האחורי אל‬
‫החורים התחתונים שבחלק האחורי‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫סדר את הכבלים החיצוניים‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫――‬
‫באפשרותך להגדיר את הרזולוציה והתדר המיטביים עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקן המתאימים‪.‬‬
‫――‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של מנהל ההתקן של המוצר‪ ,‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע בנוגע להגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע בעת הפעלת המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה המיטבית‪.‬‬
‫――‬
‫הקפד על היציבה הנכונה בעת השימוש במוצר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫――‬
‫אם הרזולוציה המיטבית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים בתוך פרק זמן מוגדר‪ ,‬גם בעת כיבוי והפעלה חוזרת של המוצר‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הרזולוציה המיטבית גם בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫• •ישר את גבך‪.‬‬
‫• •אפשר מרחק הנע בין ‪ 45‬ל‪ 50-‬ס"מ בין עיניך לבין המסך‪ ,‬והפנה את מבטך קלות מטה אל עבר המסך‪.‬‬
‫• •הקפד שמבטך יופנה ישירות אל המסך‪.‬‬
‫• •כוונן את הזווית כך שלא תשתקף תאורה במסך‪.‬‬
‫• •הקפד שהאמות יהיו ניצבות לזרועות ומיושרות עם גב היד‪.‬‬
‫• •הקפד שהמרפקים יהיו בזווית כמעט ישרה‪.‬‬
‫• •כוונן את גובה המוצר כך שתוכל לכופף את הברכיים בזווית של כ‪ 90-‬מעלות או יותר‪ ,‬כשהעקבים צמודים לרצפה‪ ,‬והזרועות‬
‫נמוכות מהלב‪.‬‬
‫• •בצע את התרגילים לעיניים או מצמץ לעתים תכופות ‪ -‬דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הניגודיות והבהירות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫• •‪ :Standard‬השג איכות תמונה המתאימה לעריכת מסמכים או לשימוש באינטרנט‪.‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Bright‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Angle‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫באפשרותך להתאים אישית את הבהירות כך שתתאים להעדפותיך‪.‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫• •‪ :Dynamic Contrast‬השג בהירות מאוזנת באמצעות התאמה אוטומטית של הניגודיות‪.‬‬
‫• •‪ :Basic Color‬דגם זה תומך בתחנה הקשורה לצילום בצבע‪ .‬בעת החלפה למצב זה‪ ,‬אזור הצבע יכוונן כך שיהיה זהה לסולם‬
‫הצבעים הרגיל של ‪.sRGB‬‬
‫• •‪ :High-Brightness‬מקסם את בהירות המסך‪)U32H850UM* / U32H750UM*( .‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ MINI DP/DP/HDMI‬והערך בהגדרה ‪ PC/AV Mode‬הוא ‪ ,AV‬לאפשרות ‪MAGICBright‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫יש ארבע הגדרות תמונה אוטומטיות (‪ Movie ,Standard ,Dynamic‬ו‪ )Custom-‬המוגדרות מראש על‪-‬ידי היצרן‪ .‬באפשרותך‬
‫להפעיל את ‪ Movie ,Standard ,Dynamic‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את‬
‫הגדרות התמונה המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫כוונן את הבהירות של האזורים הכהים‪.‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין העצמים והרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ככל שהערך מתקרב ל‪ ,1-‬האזורים היותר כהים של המסך הופכים ליותר בהירים‪ ,‬וכך ניתן לאתר אויבים בזמן משחק ביתר קלות‪.‬‬
‫כדי להקל על איתור האויבים במהלך משחק‪ ,‬השתמש בערך נמוך יותר‪.‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי לגרום לעצם להיראות ברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫ככל שהערך מתקרב ל‪ ,20-‬האזורים הכהים של המסך הופכים לכהים יותר והניגודיות גדלה‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מאופשר‪.‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Angle‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪ Dynamic Contrast ,Cinema‬או ‪.Basic Color‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫הפוך את קו המתאר של עצמים לברור או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫אתה יכול לכוונן את הבהירות הכללית של התמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את קו המתאר של עצמים לברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מוגדר למצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Angle‬‏ (*‪)U28H750UQ‬‬
‫‪Color‬‬
‫כוונן את גוון המסך‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪ Dynamic Contrast ,Cinema‬או ‪.Basic Color‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מופעלת‪.‬‬
‫התפריט ‪ Color Tone‬ו‪ Gamma-‬אינו זמין כאשר האפשרות ‪Angle‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬מאפשר לך לקבוע את ההגדרות כדי להשיג את איכות התמונה המיטבית בהתאם לזווית הצפייה שלך‪.‬‬
‫‪Angle‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICBright‬מוגדר למצב ‪ Cinema‬או ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫תוכל להתאים אישית את הזווית‪ ,‬בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫• •‪ :Red‬כוונן את רמת הרוויה של האדום‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫• •‪ :Green‬כוונן את רמת הרוויה של הירוק‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫• •‪ :Blue‬כוונן את רמת הרוויה של הכחול‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫• •‪ :Color Tone‬בחר את גוון הצבע המתאים ביותר לצורכי הצפייה שלך‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר מ‪.Cool 1-‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫‒ ‒‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫• •‬
‫‪1‬‬
‫‪ :Off‬בחר באפשרות זו לצפייה ישירות במוצר‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר מ‪.Warm 1-‬‬
‫• •‬
‫‪2‬‬
‫‪ :Lean Back Mode 1‬בחר באפשרות זו לצפייה ממקום שהוא נמוך מעט לעומת המוצר‪.‬‬
‫• •‬
‫‪3‬‬
‫‪ :Lean Back Mode 2‬בחר באפשרות זו לצפייה ממקום שהוא נמוך לעומת ‪.Lean Back Mode 1‬‬
‫• •‬
‫‪4‬‬
‫‪ :Standing Mode‬בחר באפשרות זו לצפייה ממקום שהוא גבוה לעומת המוצר‪.‬‬
‫• •‬
‫‪5‬‬
‫‪ :Side Mode‬בחר באפשרות זו לצפייה מאחד מצדי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ MINI DP/DP/HDMI‬ו‪ edoM VA/CP-‬מוגדר ל‪ Color Tone ,AV-‬כולל ארבע הגדרות‬
‫טמפרטורת צבע (‪ Warm ,Normal ,Cool‬ו‪.)Custom-‬‬
‫• •‪ :Gamma‬כוונן את רמת האמצע של הבהיקות‪.‬‬
‫‒ ‒‪Mode3 / Mode2 / Mode1‬‬
‫• •‪ :Group View‬בחר באפשרות זו עבור יותר מצופה אחד לצפייה ממקומות‬
‫‪1‬‬
‫‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫ו‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.‬‬
‫• •‪ Custom: Lean Back Mode 1‬יוחל כברירת מחדל אם תבחר באפשרות ‪.Custom‬‬
‫‪35‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪Game Mode‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר באמצעות ‪ ,HDMI‬עלולה להתרחש ירידה באיכות התמונה (ירידה בניגודיות‪/‬באיכות הצבע‪,‬‬
‫ברמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור שמחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HDMI Black Level-‬כדי לכוונן את איכות‬
‫התמונה‪.‬‬
‫קבע את הגדרות המסך של המוצר עבור מצב משחק‪.‬‬
‫אם זה המקרה‪ ,‬תקן את איכות התמונה שנפגעה באמצעות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI1‬או ‪ HDMI2‬בלבד‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Normal‬בחר במצב זה כאשר אין ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫• •‪ :Low‬בחר במצב זה כדי להפחית את רמת השחור ולהגביר את רמת הלבן כאשר יש ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫השתמש בתכונה זו כאשר אתה משחק במשחקים במחשב או כאשר קונסולת משחקים כמו‪ PlayStation™‎‬או‪Xbox™‎‬‬
‫מחוברת למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪.Basic Color‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הצג כבה‪ ,‬עובר למצב חיסכון בחשמל או משנה מקורות קלט‪ Game Mode ,‬עובר למצב ‪ Off‬גם אם הוא מוגדר כ‪.On-‬‬
‫――‬
‫אם ברצונך להשאיר את ‪ Game Mode‬במצב מאופשר בכל עת‪ ,‬בחר באפשרות ‪.Always On‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫התכונה ‪ HDMI Black Level‬מופעלת אך ורק ברזולוציית ‪ AV‬מסוימת‪ ,‬כגון ‪ 720P @ 60 Hz‬ו‪1080P @ 60 Hz-‬‏‪.‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫‪ ”TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העונים על הדרישות לרמות נמוכות יותר של אור‬
‫כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא '‪ ,'On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪ 400nm‬יפחת‪ ,‬והוא יספק‬
‫איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה מהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה על‪-‬‬
‫ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה לאחר שענתה על הדרישות של תקני‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫הגבר את קצב התגובה של הלוח כדי להביא לכך שהווידאו ייראה יותר חי וטבעי‪.‬‬
‫――‬
‫השתמש במצב ‪ Standard‬כשאינך מפעיל וידאו או משחק במשחק‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫(מצב ‪.)PIP‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪ MAGICBright‬הוא במצב ‪.Basic Color‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫שנה את גודל התמונה‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪ On‬והערך בהגדרה ‪ Size‬הוא‬
‫――‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪ FreeSync‬מאופשר‪.‬‬
‫(מצב ‪.)PBP‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא ללא קשר ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ושידורים רגילים‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר ‪ Picture Size‬מוגדר ל‪ Screen Fit-‬במצב ‪.AV‬‬
‫כאשר אות ‪ 480P‬או ‪ 576P‬או ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬מהווה קלט במצב ‪ AV‬והצג יכול להציג באופן רגיל‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Screen Fit‬כדי‬
‫לכוונן את המצב האופקי ל‪0-‬‏‪ 6-‬רמות‪.‬‬
‫קביעת תצורה של ‪V-Position & H-Position‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את המסך לשמאל או לימין‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫דוח כיול (*‪)U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב מקורי ללא חיתוך‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.MINI DP/DP/HDMI-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫זה ניתן להגדרה רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ MINI DP/DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫הנתונים מדוח זה נמדדים במועד המשלוח‪.‬‬
‫• •תוצאות המדידה עשויות להשתנות בהתאם לציוד המדידה‪ ,‬למיקום המדידה‪ ,‬לסביבת מערכת (לדוגמה‪ ,‬מחשב‪ ,‬כרטיס גרפי‬
‫וכו') ולמשתנים נוספים‪.‬‬
‫• •אות קלט‪HDMI :‬‬
‫• •כל מדידה בדוח זה מבוססת על מצב ‪ Custom‬במועד המשלוח‪.‬‬
‫• •בחלק מהמוצרים‪ ,‬דוח זה אינו מסופק בתפריט‪ ,‬אלא במקום זאת ניתן כדוח מודפס בנפרד‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫קביעת ההגדרות של ‪PIP/PBP‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪PIP/PBP Mode‬‬
‫הפעל או השבת את הפונקציה ‪.PIP/PBP Mode‬‬
‫――‬
‫מצב ‪ PIP/PBP‬תואם ל‪,Windows 7-‬‏‪ Windows 8‬ו‪.Windows 10-‬‬
‫――‬
‫ייתכן שהפונקציה ‪ PIP/PBP‬לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם למפרטים של כרטיס הגרפיקה שנמצא בשימוש‪ .‬אם המסך ריק במצב ‪PIP/PBP‬‬
‫כאשר רזולוציה אופטימלית נבחרה‪ ,‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← רזולוציית מסך ולחץ על זהה במחשב‪( .‬ההוראות מבוססות על‬
‫‪ ).Windows 7‬אם אין כל תצוגה במסך כאשר הרזולוציה מוגדרת לרזולוציה אופטימלית‪ ,‬שנה את הרזולוציה ל‪.‎1280 x 1024-‬‬
‫――‬
‫המסך עשוי להבהב זמן קצר או להתחיל לפעול אחרי השהיה כלשהי בעת הפעלה או השבתה של הפונקציה ‪ PIP/PBP‬או בעת שינוי‬
‫גודל המסך כאשר הפונקציה ‪ PIP/PBP‬מופעלת‪.‬‬
‫מצב זה קורה בדרך כלל בעת חיבור מחשב וצג לשני מקורות קלט או יותר‪ .‬אין לו כל קשר לביצועי הצג‪.‬‬
‫הבעיה נגרמת בעיקר כאשר שידור אותות הווידאו לצג מושהה‪ ,‬בהתאם לביצועי הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫הפונקציה ‪( PIP‬תמונה בתוך תמונה) מחלקת את המסך לשני חלקים‪ .‬התקן מקור אחד מוצג במסך הראשי‪ ,‬והתקן המקור השני‬
‫מוצג בו‪-‬זמנית בחלונות משניים‪.‬‬
‫הפונקציה ‪( PBP‬תמונה ליד תמונה) מחלקת את המסך לחצי‪ ,‬ומציגה בו‪-‬זמנית את הפלט של שני התקני מקור שונים בצד‬
‫השמאלי ובצד הימני של המסך‪.‬‬
‫――‬
‫כדי למקסם את איכות התמונה ולוודא שהקול יהיה פלט רגיל‪ ,‬מומלץ להשתמש בכרטיס גרפי או בתקליטור התומך ברזולוציית‪4K‎‬‬
‫‏(‪ ‎‎3840 x 2160‬בתדירות ‪30Hz‬‏) בעת חיבור ליציאת ‪.HDMI1‬‬
‫――‬
‫כדי למקסם את איכות התמונה ולוודא שהקול יהיה פלט רגיל‪ ,‬מומלץ להשתמש בכרטיס גרפי או בתקליטור התומך ברזולוציית‪4K‎‬‬
‫‏(‪ ‎‎3840 x 2160‬בתדירות ‪60Hz‬‏) בעת חיבור ליציאת ‪.HDMI2‬‬
‫――‬
‫כאשר הפונקציה ‪ PIP/PBP‬מופעלת‪ ,‬לא תהיה אפשרות לשנות את הרזולוציה באופן אוטומטי לרזולוציה האופטימלית עקב בעיית‬
‫תאימות בין הכרטיס הגרפי למערכת ‪.Windows‬‬
‫הגדר את ‪ PIP/PBP Mode‬ל‪ .Off-‬לחלופין‪ ,‬הפעל מחדש את הצג‪ ,‬ולאחר מכן הגדר את הרזולוציה להגדרה המיטבית באמצעות‬
‫ממשק ‪.Windows‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Size‬‬
‫‪Sound Source‬‬
‫בחר את הגודל ואת יחס התצוגה של המסך המשני‪.‬‬
‫הגדר עבור איזה מסך ברצונך לשמוע את הקול‪.‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PBP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור הצד השמאלי והצד‬
‫• •‬
‫הימני של המסך היא ‪( ‎1920 x 2160‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫מצב ‪PIP‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית עבור המסך המשני היא ‪‎720‬‬
‫• •‬
‫‪( x 480‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית של המסך המשני היא ‪‎1280‬‬
‫• •‬
‫‪( x 720‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫מצב ‪PBP‬‬
‫‪ :‬בחר את תמונת הסמל אם ברצונך להשתמש במצב ‪ PIP‬כאשר הרזולוציה האופטימלית של המסך המשני היא ‪‎1920‬‬
‫• •‬
‫‪( x 1080‬רוחב ‪ x‬גובה)‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‪Position‬‬
‫בחר את מיקום המסך המשני מתוך האפשרויות הזמינות‪.‬‬
‫• •‬
‫――‬
‫――‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר ‪ PBP‬נבחר‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪Picture Size‬‬
‫‪Source‬‬
‫בחר את המקור עבור כל מסך‪.‬‬
‫מכיוון ש‪ DisplayPort-‬ו‪ MiniDP-‬אינם ניתנים לזיהוי בו‪-‬זמנית‪ ,‬אם ‪ DisplayPort‬ו‪ MiniDP-‬מצוינים שניהם כמקור בו‪-‬זמנית‬
‫‪,‬האפשרות '‪ 'Apply‬לא תהיה זמינה‪.‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PIP‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫))‬
‫בחר את גודל התמונה עבור המסך המשני‪.‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PIP‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫‪/‬‬
‫))‬
‫‪/‬‬
‫מקור הקלט עבור המסך הראשי משתנה‪.‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫לא ניתן לבחור את מקור הקלט הנוכחי‪ ,‬אך ניתן לבחור את שני מקורות הקלט האחרים‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר 'מדריך מקשים ייעודיים' יופיע‪ ,‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה כדי לבחור בסמל‬
‫הראשי יעבור בין האפשרויות לפי הסדר ‪ )U28H750UQ*(HDMI2 ← HDMI1 ← DisplayPort‬או ‪← MiniDP ← DisplayPort‬‬
‫‪.)U32H850UM* / U32H750UM*(HDMI2 ← HDMI1‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .JOG‬המסך‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PBP‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫))‬
‫――‬
‫מקור הקלט עבור המסך הראשי משתנה‪.‬‬
‫המסך עשוי להבהב אם אות הקלט אינו יציב‪.‬‬
‫כאשר אות הקלט של המסך השמאלי והמסך הימני יהיה זהה‪ ,‬לא ניתן לבצע את הפעולה‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר 'מדריך מקשים ייעודיים' יופיע‪ ,‬הזז את הלחצן ‪ JOG‬שמאלה כדי לבחור בסמל‬
‫התפריט להגדרת מקור ה‪.PBP-‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .JOG‬יופיע אותו‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.MINI DP/DP/HDMI-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫זה ניתן להגדרה רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ MINI DP/DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪40‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PBP‬‬
‫))‬
‫‪Contrast‬‬
‫הגדר את ‪ Picture Size‬עבור כל אחד מהמסכים המחולקים‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא‪ ,‬ללא קשר ליחס התצוגה של מקור הקלט של כל מסך‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ולשידורים סטנדרטיים‪.‬‬
‫מצב ‪( PIP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PIP‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫))‬
‫כוונן את רמת הניגודיות עבור המסך המשני‪.‬‬
‫מצב ‪( PBP‬אפשרות זו זמינה במצב ‪Size( PBP‬‬
‫))‬
‫כוונן את רמת הניגודיות עבור כל מסך‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס תצוגה של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה של המסך המשני עם יחס התצוגה המקורי‪ ,‬בלי לחתוך דבר‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.MINI DP/DP/HDMI-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫זה ניתן להגדרה רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ MINI DP/DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫‪41‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫‪Transparency‬‬
‫――‬
‫――‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫הגדר את השקיפות עבור חלונות התפריטים‪.‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר את תפריט התצוגה במסך (‪ )OSD‬כך שייעלם באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש בתוך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫‪ Display Time‬ניתן לשימוש כדי לציין את פרק הזמן שלאחריו ברצונך שתפריט ה‪ OSD-‬ייעלם‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪FreeSync‬‬
‫• •‪ :Off‬השבת את ‪.FreeSync‬‬
‫• •‪ :Standard Engine‬הפעל את הפונקציות הבסיסיות של ‪ FreeSync‬שבכרטיס הגרפי של ‪.AMD‬‬
‫• •‪ :Ultimate Engine‬הפעל את התכונה ‪ FreeSync‬עם קצב מסגרות מסך גבוה יותר‪ .‬קריעת מסך (סנכרון מוזר בין המסך‬
‫והתוכן) תופחת במצב זה‪ .‬שים לב כי עשויה להתרחש תופעת מסך מהבהב במהלך משחק‪.‬‬
‫החל את הרזולוציה המיטבית בעת שימוש ב‪.FreeSync-‬‬
‫עבור השיטה להגדרת קצב הרענון‪ ,‬עיין בשאלות ותשובות ← כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫טכנולוגיית ‪ FreeSync‬היא פתרון המונע קריעת מסך ללא כל ההשהיות והעיכובים הרגילים‪.‬‬
‫――‬
‫תכונה זו תמנע קריעת מסך והשהיה בזמן הפעלת משחק‪ .‬שפר את חוויית המשחק שלך‪.‬‬
‫פריטי התפריט ‪ FreeSync‬המופיעים בצג עשויים להשתנות‪ ,‬בהתאם לדגם הצג ולתאימות עם כרטיס המסך של ‪.AMD‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫איכות הקול של הצג עלולה לרדת אם האפשרות ‪ FreeSync‬מופעלת‪.‬‬
‫הפונקציה ‪ FreeSync‬מופעלת אך ורק במצב ‪ DisplayPort ,HDMI2‬או ‪.MiniDP‬‬
‫השתמש בכבל ‪ MINI DP/DP/HDMI‬שסופק על‪-‬ידי היצרן בעת שימוש ב‪.FreeSync-‬‬
‫אם אתה משתמש בפונקציה ‪ FreeSync‬בזמן משחק‪ ,‬עשויים להתרחש התסמינים הבאים‪:‬‬
‫• •המסך עשוי להבהב בהתאם לסוג הכרטיס הגרפי‪ ,‬להגדרות אפשרויות המשחק או לסרטון הווידאו המופעל‪ .‬נסה את‬
‫הפעולות הבאות‪ :‬הפחת את ערכי הגדרות המשחק‪ ,‬שנה את מצב ‪ FreeSync‬הנוכחי לערך ‪ ,Standard Engine‬או בקר‬
‫באתר האינטרנט של ‪ AMD‬כדי לבדוק את גרסת מנהל ההתקן של הכרטיס הגרפי שברשותך ולעדכן אותו בגרסה החדשה‪.‬‬
‫• •בזמן שאתה משתמש בפונקציה ‪ ,FreeSync‬המסך עלול להבהב עקב שוני בתדירות הפלט של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •קצב התגובה עשוי להיות לא יציב במהלך הפעלת משחק‪ ,‬בהתאם לרזולוציה‪ .‬רזולוציה גבוהה יותר בדרך‪-‬כלל מפחיתה את‬
‫קצב התגובה‪.‬‬
‫• •איכות הצליל של הצג עשויה להיפגע‪.‬‬
‫――‬
‫במקרה של בעיות בשימוש בפונקציה‪ ,‬יש לפנות אל מרכז השירות של סמסונג‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הרזולוציה משתנה בעת הגדרת ‪ FreeSync‬ל‪ Standard Engine-‬או ‪ ,Ultimate Engine‬קריעת המסך עשויה להתרחש‬
‫מעת לעת‪ .‬הגדר את ‪ FreeSync‬לערך ‪ Off‬ושנה את הרזולוציה‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציה אינה זמינה במכשירים (לדוגמה‪ ,‬מכשירי ‪ )AV‬שאינם מכילים כרטיס גרפי של ‪ .AMD‬אם הפונקציה תוחל‪ ,‬עלולה להתרחש‬
‫תקלה במסך‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫הדגמים ברשימה 'כרטיסים גרפיים' תומכים ב‪FreeSync-‬‬
‫‪ FreeSync‬ניתן לשימוש בדגמים מסוימים בלבד של כרטיסים גרפיים של ‪ .AMD‬עיין ברשימה הבאה למידע על הכרטיסים‬
‫הגרפיים הנתמכים‪:‬‬
‫הקפד להתקין את מנהלי ההתקן העדכניים הרשמיים של הכרטיסים הגרפיים של ‪ AMD‬התומכים ב‪.FreeSync-‬‬
‫――‬
‫לדגמי כרטיסים גרפיים נוספים של ‪ AMD‬התומכים בתכונה ‪ ,FreeSync‬בקר באתר האינטרנט הרשמי של ‪.AMD‬‬
‫――‬
‫בחר באפשרות ‪ Off FreeSync‬אם אתה משתמש בכרטיס גרפי של יצרן אחר‪.‬‬
‫――‬
‫בעת החלת הפונקציה ‪ FreeSync‬דרך ממשק ה‪ ,HDMI-‬ייתכן שהיא לא תפעל עקב מגבלת רוחב הפס של חלק מכרטיסי המסך של‬
‫‪.AMD‬‬
‫• •‪( AMD Radeon R9 300 Series‬לא כולל ‪)‎370 / 370X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 Fury X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 285‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 360‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260X‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 295X2‬‬
‫• •‪AMD Radeon R7 260‬‬
‫• •‪AMD Radeon R9 290X‬‬
‫• •‪AMD Radeon RX 400 Series‬‬
‫כיצד מפעילים את ‪?FreeSync‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הגדר את ‪ FreeSync‬כ‪ Standard Engine-‬או כ‪ Ultimate Engine-‬בתפריט ‪.OSD‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬הפעל את ‪ FreeSync‬ב‪:AMD Radeon Settings-‬‬
‫לחץ על לחצן העכבר הימני ← ‪← AMD Radeon Settings‬‏‪Display‬‏‬
‫התכונה ‪ AMD FreeSync‬אמורה להיות מוגדרת ל'מופעל'‪ .‬בחר באפשרות 'מופעל' אם התכונה טרם הופעלה‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫צמצום צריכת האנרגיה בהשוואה לצריכה ברמת בהירות מרבית‪.‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫‪ MAGIC‬הוא במצב ‪.Dynamic Contrast‬‬
‫אפשרות זו אינה זמינה כאשר ‪Bright‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Game Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Eco Saving Plus‬‬
‫• •‪ :Auto‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪.‬‬
‫(ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫• •‪ :Low‬חיסכון של עד‪ ‎25%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫• •‪ :High‬חיסכון של עד‪ ‎50%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫קביעת תצורה של ‪Eco Timer‬‬
‫‪ :Eco Timer‬הפעל את מצב ‪.Eco Timer‬‬
‫‪ :Eco Off After‬ניתן להגדיר את ‪ Eco Timer‬בין ‪ 10‬ל‪ 180-‬דקות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי בתום הזמן המוגדר‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Eco Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫‪USB Super Charging‬‏‏ (*‪/ U32H750UM‬‬
‫*‪)U32H850UM‬‬
‫טען במהירות את הסוללה של התקן מקור מחובר באמצעות יציאת ה‪ USB 3.0-‬במוצר‪.‬‬
‫‪ :USB Super Charging‬הפעל את מצב ‪.USB Super Charging‬‬
‫• •‪USB2 / USB1‬‬
‫――‬
‫טעינה מהירה זמינה באמצעות היציאות ‪1‬‬
‫ו‪2-‬‬
‫ביציאת ‪ USB‬רגילה‪ .‬מהירות הטעינה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המחובר‪.‬‬
‫――‬
‫ייתכן שלא תהיה תמיכה בטעינה מהירה של הסוללה ו‪/‬או ייתכן שהטעינה תימשך זמן ארוך יותר בחלק מהמכשירים הניידים‪.‬‬
‫――‬
‫‪ ,‬השתמש ביציאות אלה עבור טעינה במהירות רגילה והעברת נתונים‪.‬‬
‫כאשר טעינה מהירה כבויה עבור היציאות ‪1‬‬
‫ו‪2-‬‬
‫――‬
‫והטעינה המהירה מופעלת‪ ,‬העברת נתונים אינה‬
‫אם התקן מסוג ‪ USB 2.0‬או מדור קודם לזה מחובר ליציאה ‪1‬‬
‫או ‪2‬‬
‫‪ .‬השתמש ביציאות אלה כדי לטעון התקנים מהר יותר לעומת השימוש‬
‫‪Off Timer Plus‬‬
‫קביעת תצורה של ‪Off Timer‬‬
‫‪ :Off Timer‬הפעל את מצב ‪.Off Timer‬‬
‫‪ :Turn Off After‬ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף מספר‬
‫השעות שצוין‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪ remiT ffO‬הוא ‪ 4‬שעות לאחר‬
‫← ‪Off Timer Plus ← System‬‬
‫הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל‬
‫אפשרית‪ ,‬אבל היא תהיה אפשרית אם תחבר התקן מסוג ‪.USB 3.0‬‬
‫※ ייתכן שיציאות אלה לא יהיו תואמות להתקני ‪ USB‬חדשים שיושקו בעתיד‪.‬‬
‫――‬
‫אם התקן‪ ,‬כגון עכבר‪ ,‬מקלדת או התקן אחסון זיכרון‪ ,‬מחובר ליציאה ‪1‬‬
‫כבה את הטעינה המהירה‪.‬‬
‫――‬
‫אם טעינה מהירה מופעלת באמצעות תפריט הגדרות ה‪ ,OSD-‬כל ההתקנים המחוברים ליציאות ‪ USB‬שמספריהן ‪ 1‬עד ‪ 4‬בצג יזוהו‬
‫או ‪2‬‬
‫וההתקן הוא ‪ USB 2.0‬או התקן מדור קודם‪,‬‬
‫מחדש‪ .‬זה יבטיח טעינה מיטבית‪.‬‬
‫※ לפני הפעלת טעינה מהירה‪ ,‬סגור את כל הקבצים בהתקני האחסון המחוברים ליציאות ‪.USB‬‬
‫ובאפשרות ‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪45‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬ל‪ .AV-‬גודל התמונה יוגדל‪.‬‬
‫שלוט בקצב התגובה של לחצן בעת לחיצה עליו‪.‬‬
‫אפשרות זו שימושית בעת צפייה בסרט‪.‬‬
‫‪ ,1 sec ,Acceleration‬או ‪ 2 sec‬ניתנים לבחירה‪ .‬אם נבחרה האפשרות ‪ ,No Repeat‬פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת לחיצה‬
‫על לחצן‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ PC-‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ AV-‬בעת חיבור להתקן ‪.AV‬‬
‫――‬
‫מסופק עבור הדגמים הרחבים בלבד‪ ,‬כגון ‪ 16:9‬או ‪.16:10‬‬
‫――‬
‫אם הצג (כאשר מוגדר ל‪ )U28H750UQ*(DisplayPort ,HDMI2 ,HDMI1-‬או ‪,DisplayPort ,HDMI2 ,HDMI1‬‬
‫‪ ))U32H850UM* / U32H750UM*(MiniDP‬נמצא במצב חיסכון בחשמל או מציג את ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬לחץ על‬
‫כדי להציג את התפריט במסך‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫הסמל‬
‫‪Power LED On‬‬
‫קבע את ההגדרות כדי להפעיל או להשבית את נורית ההפעלה הממוקמת בחלק התחתון של המוצר‪.‬‬
‫• •‪ :Working‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫בחר את ‪.Displayport‬‬
‫――‬
‫הגדרות שגויות עלולות לגרום למסך ריק‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬בדוק את מפרט המכשיר‪.‬‬
‫――‬
‫אם הצג (כאשר מוגדר ל‪ )U28H750UQ*(DisplayPort ,HDMI2 ,HDMI1-‬או ‪,DisplayPort ,HDMI2 ,HDMI1‬‬
‫‪ ))U32H850UM* / U32H750UM*(MiniDP‬נמצא במצב חיסכון בחשמל או מציג את ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬לחץ על‬
‫כדי להציג את התפריט במסך‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ 1.1‬או ↑‪.1.2‬‬
‫הסמל‬
‫――‬
‫אם תבחר ב‪ ,1.1-‬הרזולוציה המרבית של המסך תצנח ל‪ ‎2560 x 1440-‬עקב המגבלות במהירויות שידור של ‪.HBR1‬‬
‫• •‪ :Stand-by‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫החזר את כל ההגדרות עבור המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫בחר באפשרות ‪ Auto‬או ‪ Manual‬כשיטה לזיהוי אות הקלט‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זו לא זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PIP/PBP Mode‬הוא ‪.On‬‬
‫‪46‬‬
Information
.‫ התדירות ומקור הקלט הנוכחיים‬,‫הצג את הרזולוציה‬
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
.‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‬
47
――
‫פרק ‪08‬‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪OS‬‬
‫חומרה‬
‫• •‪Windows XP‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫• •‪Windows Vista‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •שטח פנוי בנפח ‪ 60MB‬לפחות בכונן הדיסק הקשיח‬
‫• •‪Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למחיצות של מקטעים מרובים‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של ‪ ,Easy Setting Box‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫• •‪Windows 8.1‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫• •‪Windows 10‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫ייתכן שהסמל של ‪ Easy Setting Box‬לא יופיע; זה תלוי במערכת המחשב ובמפרט המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על המקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫ההתקנה של ‪ Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומסביבת העבודה ברשת‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהמחברים מחוברים היטב‪.‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך כבוי ונורית ההפעלה מהבהבת על אף שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת ‪.Self Diagnosis‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את הכבלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫――‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה החדשה‬
‫ביותר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫‪4‬אם מופיעה ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬המוצר פועל כרגיל‪.‬‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין ב‪-‬טבלת מצבי אות רגילים)‪ ,‬תופיע ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬למשך זמן‬
‫קצר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫הרזולוציה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות מערכת המחשב ולכבלים‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫ודא שהכבל מחובר כראוי אל המוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪ Not Optimum Mode‬מוצג במסך‪.‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי עולה על הרזולוציה או התדירות המרביות עבור המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כך שיתאימו לביצועי המוצר‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪.)53‬‬
‫‪49‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪ .‬יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה והתדירות עבור המחשב אינן חורגות מטווח הרזולוציה והתדירות המתאים למוצר‪ .‬כעת‪ ,‬אם יש צורך‪,‬‬
‫שנה את ההגדרות‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪ )53‬במדריך זה ובתפריט ‪ Information‬במוצר‪.‬‬
‫בעיות שמע‬
‫אין קול‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫לא ניתן לשמוע קול אם נעשה שימוש בכבל ‪ HDMI-DVI‬כדי לחבר את התקן הקלט‪.‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫חבר את ההתקן תוך שימוש בכבל ‪ ,HDMI‬בכבל ‪ DP‬או בכבל ‪.MINI DP‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫הקש על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למצב הפעולה הרגיל‪.‬‬
‫הטקסט מטושטש‪.‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪( Windows OS-‬לדוגמה‪,Windows 7 ,‬‏‪,Windows 8‬‏‪ Windows 8.1‬או ‪ :)Windows 10‬עבור אל לוח‬
‫הבקרה ← גופנים ← כוונן טקסט ‪ ClearType‬ושנה את הפעל את ‪.ClearType‬‬
‫הפעלת הווידאו בלתי יציבה‪.‬‬
‫ההפעלה של קובצי וידאו גדולים באיכות ‪ High-Definition‬עלולה להיות בלתי יציבה‪ .‬הדבר עלול לנבוע מכך שנגן הווידאו‬
‫אינו מותאם באופן מיטבי למשאב המחשב‪.‬‬
‫נסה להפעיל את הקובץ בנגן וידאו אחר‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫――‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות ← מתקדם ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות ← מתקדם ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאמה אישית ← הגדרות תצוגה ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני מתאם תצוגה ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows XP‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬עבור אל לוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאמה אישית ← הגדרות תצוגה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫• •‪ :Windows XP‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה וערכות נושא ← תצוגה ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows ME/2000‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← תצוגה ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows Vista‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← התאמה אישית ← מסך נעילה ← הגדרות זמן קצוב למסך ← צריכת חשמל &שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫מפרט‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫*‪U28H750UQ‬‬
‫*‪U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫גודל‬
‫סיווג ‪ 27.9( 28‬אינץ' ‪ 70.8 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 31.5( 32‬אינץ' ‪ 80.1 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 620.93‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 341.28‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 698.4‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 392.85‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.16‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.16‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 0.181‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.181‬מ"מ (‪)V‬‬
‫שעון פיקסל מרבי‬
‫‪MHz‬‏ ‪)DisplayPort( 533.25‬‬
‫‪533.25 MHz‬‏ (‪/DisplayPort‬‬
‫‪)MINI DisplayPort‬‬
‫‪MHz‬‏ ‪)HDMI2( 594.00‬‬
‫‪MHz‬‏ ‪)HDMI1( 297.00‬‬
‫‪MHz‬‏ ‪)HDMI1( 297.00‬‬
‫‪MHz‬‏ ‪)HDMI2( 594.00‬‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫בהתאם למתח ה‪ AC-‬של המתאם‪ .‬למתח‬
‫ה‪ DC-‬של המוצר‪ ,‬עיין בתווית המוצר‪.‬‬
‫עיין במדבקה שעל גב המוצר‪ ,‬שכן המתח‬
‫התקני שונה בכל מדינה‪.‬‬
‫מחברי אות‬
‫‏‪,HDMI‬‏‪DisplayPort‬‬
‫‪HDMI‬‏‏‏‪,DisplayPort ,‬‬
‫‪MINI DisplayPort‬‬
‫תנאי סביבה‬
‫תפעול‬
‫אספקת כוח‬
‫――‬
‫חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת‬
‫מחשב ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות‬
‫ההתקנה‪.‬‬
‫――‬
‫נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא בהיר או כהה יותר‬
‫מהשאר‪ .‬דבר זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏ ‪104‬‏ – ‪F‬‏ ‪C )50‬‏ ‪40‬‏ – ‪C‬‏ ‪0‬‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪F( :‬‏ ‪113‬‏ – ‪F‬‏ ‪4‬‏‪-‬‏) ‪C‬‏ ‪C – 45‬‏ ‪20‬‏‪-‬‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪52‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫שם דגם‬
‫*‪U28H750UQ‬‬
‫סינכרון‬
‫רזולוציה‬
‫*‪U32H850UM* / U32H750UM‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎30 – 135 kHz‬‬
‫‪‎30 – 135 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪)‎ DisplayPort( ‎56 – 75 Hz‬‬
‫‪)MINI DisplayPort/DisplayPort( ‎56 – 75 Hz‬‬
‫‪)‎ HDMI2/HDMI1( ‎24 – 75 Hz‬‬
‫‪)‎ HDMI2/HDMI1( ‎24 – 75 Hz‬‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪DisplayPort‬‏‏)‬
‫‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪)DisplayPort/MINI DisplayPort‬‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎30 Hz‬‏(‪HDMI1‬‏)‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎30 Hz‬‏(‪HDMI1‬‏)‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪HDMI2‬‏‏)‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪HDMI2‬‏‏)‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪DisplayPort‬‏‏)‬
‫‪ ‎3840 x 2160‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪)DisplayPort/MINI DisplayPort‬‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎30 Hz‬‏(‪HDMI1‬‏)‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎30 Hz‬‏(‪HDMI1‬‏)‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪HDMI2‬‏‏)‬
‫‪2160‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏ בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪HDMI2‬‏‏)‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ ,‬המסך יותאם באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על פי‬
‫הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪MINI DisplayPort/Displayport‬‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫רזולוציה‬
‫‪IBM‬‏‪‎720 x 400 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪25.175‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.861‬‬
‫‪72.809‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎640 x 480 ,‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪31.500‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪35.156‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪36.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪37.879‬‬
‫‪60.317‬‬
‫‪40.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪48.077‬‬
‫‪72.188‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎800 x 600 ,‬‬
‫‪46.875‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪49.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪MAC‬‏‪‎832 x 624 ,‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪48.363‬‬
‫‪60.004‬‬
‫‪65.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪56.476‬‬
‫‪70.069‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1024 x 768 ,‬‬
‫‪60.023‬‬
‫‪75.029‬‬
‫‪78.750‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1152 x 864 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪75.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪53‬‬
MINI DisplayPort/Displayport
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA
-/+
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
-/+
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.000
60.000
‫‏‏‬1600‫‏‏‬x ‫‏‬900 ,‫‏‬VESA
-/+
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA
+/-
241.500
59.951
88.787
‫‏‏‬2560‫‏‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA
+/-
533.250
59.997
133.313
‫‏‏‬3840‫‏‏‬x 2160 ,‫‏‬VESA
HDMI1
54
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
-/+
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA
HDMI1
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
-/+
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
-/+
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.000
60.000
‫‏‏‬1600‫‏‏‬x ‫‏‬900 ,‫‏‬VESA
-/+
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA
+/-
241.500
59.951
88.787
‫‏‏‬2560‫‏‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA
+/+
297.000
30.000
67.500
‫‏‬3840 ‫‏‬x ‫‏‬2160 ,‫‏‬CEA
HDMI2
55
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
-/+
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA
-/+
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA
‫‪HDMI2‬‬
‫――‬
‫――‬
‫רזולוציה‬
‫תדירות אופקית (‪)kHz‬‬
‫תדירות אנכית (‪Hz‬‏)‬
‫שעון פיקסל (‪MHz‬‏)‬
‫קוטביות סנכרון (‪H/V‬‏)‬
‫‪VESA‬‏‪‎1280 x 1024 ,‬‬
‫‪79.976‬‬
‫‪75.025‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1440 x 900 ,‬‬
‫‪55.935‬‬
‫‪59.887‬‬
‫‪106.500‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪900 ,‬‏ ‪x‬‏‏‪1600‬‏‏‬
‫‪60.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪108.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1680 x 1050 ,‬‬
‫‪65.290‬‬
‫‪59.954‬‬
‫‪146.250‬‬
‫‪-/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪‎1920 x 1080 ,‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪VESA‬‏‪1440 ,‬‏ ‪x‬‏‏‪2560‬‏‏‬
‫‪88.787‬‬
‫‪59.951‬‬
‫‪241.500‬‬
‫‪+/-‬‬
‫‪CEA‬‏‪2160 ,‬‏ ‪x‬‏ ‪3840‬‏‬
‫‪135.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה התמונה הרבה פעמים לשנייה מאפשרת לך להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת "תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מסומנת ב‪.Hz-‬‬
‫――‬
‫――‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫ייתכן שחלק מהרזולוציות המפורטות בטבלה שלעיל לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם למפרטים של כרטיס הגרפיקה‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫‏נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪57‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising