Samsung | C32JG50QQM | User guide | Samsung C27JG50QQM מדריך למשתמש

Samsung C27JG50QQM מדריך למשתמש
‫‏‬
‫מדריך למשתמש‬
‫צג למשחקים‬
‫*‪C*JG5‬‬
‫הצבע והמראה עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪ ,‬והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת לצורך שיפור הביצועים‪.‬‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪‎© Samsung Electronics‬‬
‫‪ Samsung Electronics‬היא המחזיקה בזכויות היוצרים על מדריך זה‪.‬‬
‫אין להשתמש במדריך זה או לשכפל אותו‪ ,‬אם באופן מלא ואם באופן חלקי‪ ,‬בלא הרשאה מאת ‪.Samsung Electronics‬‬
‫סימנים מסחריים שאינם של ‪ Samsung Electronic‬הם בבעלות בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אמצעי זהירות‬
‫ניקוי‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫התקנה‬
‫תפעול‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫הכנות‬
‫חלקים‬
‫לוח הבקרה‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫שינוי הגדרות ה‪Brightness‬‏‪ Contrast ,‬ו‪Sharpness‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫סוגי יציאות‬
‫כוונון ההטיה של המוצר‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד‬
‫הסרת המעמד‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫‪21‬‬
‫‪Picture Mode‬‬
‫‪28‬‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫חיבור החשמל‬
‫ארגון הכבלים המחוברים‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫‪29‬‬
‫‪Color‬‬
‫‪29‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪30‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫‪24‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫‪30‬‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫‪24‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫‪30‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫‪24‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Game‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫‪Picture Mode‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪31‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫‪31‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Low Input Lag‬‬
‫‪27‬‬
‫‪Screen Size‬‬
‫‪27‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫המדריך לפתרון בעיות‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות הלקוחות‬
‫‪36‬‬
‫של ‪.Samsung‬‬
‫‪36‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫‪36‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫‪36‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪33‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪33‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪34‬‬
‫מפרט‬
‫‪Power LED On‬‬
‫‪34‬‬
‫כללי‬
‫‪39‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫‪34‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫‪40‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪34‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫‪38‬‬
‫נספח‬
‫התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫אין פגם במוצר‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫אחר‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪01‬‬
‫לפני השימוש במוצר‬
‫‏‬
‫אבטחת חלל ההתקנה‬
‫אמצעי זהירות‬
‫הקפד להשאיר חלל פנוי סביב המוצר לאוורור‪ .‬עלייה של הטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה ולהסב נזק למוצר‪.‬‬
‫הקפד להשאיר את החלל הפנוי כפי שמוצג באיור או חלל גדול יותר בעת התקנת המוצר‪.‬‬
‫――‬
‫החלק החיצוני עשוי להיות שונה בהתאם למוצר‪.‬‬
‫אזהרה‬
‫אי קיום ההוראות עלול לסכן אותך בפציעה קטלנית‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אי קיום ההוראות עלול לגרום נזקי גוף או רכוש‪.‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫‪10 cm‬‬
‫אמצעי זהירות לאחסון‬
‫בדגמים מבריקים מאוד עלולים להתפתח כתמים לבנים על פני השטח‪ ,‬אם נעשה שימוש במלחלח על‪-‬קולי בסמוך‪.‬‬
‫――‬
‫פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ Samsung‬הקרוב אליך אם ברצונך לנקות את פנים המוצר (השירות כרוך בתשלום)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ניקוי‬
‫――‬
‫בעת הניקוי‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק את כבל החשמל מהמוצר‪.‬‬
‫――‬
‫אחוז בתקע של כבל החשמל ואל תיגע בכבל בידיים רטובות‪ .‬נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום להתחשמלות‪.‬‬
‫חשמל ובטיחות‬
‫אזהרה‬
‫• •אין להשתמש בכבל חשמל פגום‪ ,‬בתקע פגום או בשקע חשמל רופף‪.‬‬
‫• •אין לחבר מספר מוצרים לאותו שקע חשמל‪.‬‬
‫‪3‬נגב את הצג במטלית נקייה‪ ,‬יבשה ורכה‪.‬‬
‫• •אין לגעת בתקע בידיים רטובות‪.‬‬
‫‒ ‒אל תשתמש בחומר ניקוי המכיל אלכוהול‪ ,‬חומר ממס או חומר פעיל שטח לניקוי הצג‪.‬‬
‫• •הקפד להכניס את התקע לשקע עד הסוף‪.‬‬
‫‒ ‒אין לרסס מים או חומרי ניקוי ישירות על המוצר‪.‬‬
‫• •חבר את התקע לשקע מוארק (התקנים מבודדים מסוג ‪ 1‬בלבד)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נקה את החלקים החיצוניים של המוצר במטלית לחה ורכה‪.‬‬
‫• •אין לקפל או למשוך בכוח את כבל החשמל‪ .‬הקפד שלא להניח על כבל החשמל חפצים כבדים‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬בסיום הניקוי‪ ,‬חבר את כבל החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •אין להניח את כבל החשמל או את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬הפעל את המוצר ואת המחשב‪.‬‬
‫• •הסר אבק שהצטבר על פיני התקע או בתוך השקע החשמלי בעזרת מטלית יבשה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫זהירות‬
‫• •אין לנתק את כבל החשמל כאשר המוצר פועל‪.‬‬
‫• •השתמש רק בכבל החשמל שצורף למוצר על ידי ‪ .Samsung‬אל תשתמש בכבל החשמל המצורף עם מוצרים אחרים‪.‬‬
‫• •הקפד על שטח פנוי סביב השקע שכבל החשמל מחובר אליו‪.‬‬
‫‒ ‒במקרה של בעיה יש לנתק את כבל החשמל כדי להפסיק את אספקת החשמל למוצר‪.‬‬
‫• •כדי לנתק את כבל החשמל מהשקע‪ ,‬אחוז בתקע ואל תמשוך בכבל‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫התקנה‬
‫אזהרה‬
‫זהירות‬
‫• •אין להניח על המוצר נרות‪ ,‬מכלים עם חומר דוחה חרקים או סיגריות‪ .‬אין להתקין את המוצר סמוך למקורות חום‪.‬‬
‫• •היזהר שלא לשמוט את המוצר בזמן העברה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בחללים לא מאווררים‪ ,‬כמו למשל כוננית ספרים או בתוך ארון‪.‬‬
‫• •אין להניח את המוצר על חלקו הקדמי‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר לפחות ‪ 10‬ס"מ מהקיר כדי לאפשר אוורור תקין‪.‬‬
‫• •בעת התקנת המוצר על ארונית או מדף‪ ,‬ודא שהקצה הקדמי התחתון של המוצר אינו בולט מהמשטח‪.‬‬
‫• •הרחק את אריזות הפלסטיק מהישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫‒ ‒אריזות פלסטיק עלולות לגרום לחנק‪.‬‬
‫• •התקן את המוצר על משטח ישר ויציב בלבד (לא על משטח רופף או נטוי)‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒שימוש במוצר באזור עם רטט מוגזם עלול להסב נזק למוצר או לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בכלי רכב או לחשוף אותו לאבק‪ ,‬לחות (טיפות מים וכו')‪ ,‬שמן או עשן‪.‬‬
‫• •אין לחשוף את המוצר לאור שמש ישיר‪ ,‬חום ישיר או לעצמים חמים כמו למשל תנור‪.‬‬
‫‒ ‒נפילה של המוצר עלולה לגרום נזק למוצר ו‪/‬או לפציעה‪.‬‬
‫‒ ‒התקן את המוצר רק על ארוניות או מדפים בגודל המתאים‪.‬‬
‫• •הנח את המוצר בעדינות‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •התקנת המוצר במקום חריג (למשל‪ ,‬תוך חשיפה לאבק רב‪ ,‬חומרים כימיים‪ ,‬טמפרטורות קיצוניות או לחות קיצונית) או‬
‫במקום שבו המוצר יפעל ברציפות פרק זמן ממושך עלולה להשפיע לרעה על ביצועיו‪.‬‬
‫‒ ‒אם ברצונך להתקין את המוצר במקום שכזה‪ ,‬הקפד להתייעץ תחילה עם מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לקצר את החיים השימושיים של המוצר ואף לגרום לדליקה‪.‬‬
‫• •אין להתקין את המוצר בהישג ידם של ילדים קטנים‪.‬‬
‫‒ ‒נפילת המוצר עלולה לגרום פציעה לילדים‪.‬‬
‫• •שמני מאכל כמו למשל שמן סויה‪ ,‬עלולים להסב נזק או לעוות את המוצר‪ .‬אין להתקין את המוצר במטבח או סמוך לדלפק‬
‫של מטבח‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫תפעול‬
‫אזהרה‬
‫• •מוצר זה מכיל רכיבים שעובר בהם מתח גבוה‪ .‬לעולם אל תפרק‪ ,‬תתקן או תשנה את המוצר בעצמך‪.‬‬
‫‒ ‒לתיקונים‪ ,‬פנה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •כדי להזיז את המוצר‪ ,‬תחילה נתק ממנו את כל הכבלים‪ ,‬לרבות כבל החשמל‪.‬‬
‫• •אם המוצר מפיק רעש מוזר‪ ,‬ריח שרוף או עשן‪ ,‬נתק מיד את כבל החשמל ופנה למוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין לאפשר לילדים להיתלות מהמוצר או לטפס עליו‪.‬‬
‫• •אין להחדיר לתוך המוצר (דרך פתחי האוורור או שקעים שונים) חפצים מתכתיים (כמו מקלות אכילה‪ ,‬מטבעות‪ ,‬סיכות‬
‫ראש וכו') או עצמים דליקים (כמו נייר‪ ,‬גפרורים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫• •אין להניח על המוצר מכלים עם נוזלים (כמו אגרטלים‪ ,‬עציצים‪ ,‬בקבוקים וכו') או חפצים מתכתיים‪.‬‬
‫‒ ‒אם מים או עצמים זרים חדרו לתוך המוצר‪ ,‬הקפד לכבות את המוצר ולנתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד‬
‫שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול להביא לפציעה או לנזק חמור‪.‬‬
‫• •אם המוצר נפל או שנגרם נזק למארז שלו‪ ,‬כבה את החשמל ונתק את כבל החשמל‪ .‬לאחר מכן פנה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫‒ ‒המשך השימוש במוצר עלול לגרום לדליקה או התחשמלות‪.‬‬
‫• •אל תניח על המוצר חפצים כבדים או פריטים שילדים אוהבים (כמו צעצועים‪ ,‬ממתקים וכו')‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר או העצמים הכבדים עלולים ליפול ולגרום לנזק חמור אם ילד יושיט את ידו כדי לקחת את הצעצועים או‬
‫הממתקים‪.‬‬
‫• •במהלך סופת ברקים או רעמים‪ ,‬כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל‪.‬‬
‫• •הימנע מהפלת חפצים על המוצר ושמור עליו מחבטות‪.‬‬
‫• •אין להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •במקרה של דליפת גז‪ ,‬אל תיגע במוצר או בתקע‪ .‬בנוסף‪ ,‬אוורר את האזור מיד‪.‬‬
‫• •אין להרים או להזיז את המוצר על ידי משיכה בכבל החשמל או בכל כבל אחר‪.‬‬
‫• •אל תחזיק תרסיס דליק או חומרים דליקים אחרים סמוך למוצר‪.‬‬
‫• •ודא שפתחי האוורור לא נחסמו על ידי מפות או וילונות‪.‬‬
‫‒ ‒עלייה בטמפרטורה הפנימית עלולה לגרום לדליקה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זהירות‬
‫• •השארת תמונה קפואה במסך לפרק זמן ממושך עלולה לגרום לצריבת מסך או לפיקסלים פגומים‪.‬‬
‫‒ ‒אם אין בכוונתך להשתמש במוצר פרק זמן ממושך‪ ,‬הפעל מצב חיסכון בחשמל או שומר מסך עם תמונה נעה‪.‬‬
‫• •אם בכוונתך ל השבית את המוצר לפרק זמן ממושך (למשל‪ ,‬לצורך חופשה)‪ ,‬נתק את כבל החשמל‪.‬‬
‫‒ ‒הצטברות של אבק בשילוב עם חום עלולה לגרום לדליקה‪ ,‬להתחשמלות או לדליפת חשמל‪.‬‬
‫• •השתמש במוצר בהתאם לרזולוציה ולתדירות המומלצות‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אל תשתמש במתאמי ‪ AC/DC‬יחדיו‪.‬‬
‫• •הוצא את שקית הניילון ממתאם ה‪ AC/DC-‬לפני שתשתמש בו‪.‬‬
‫• •אל תאפשר חדירה של מים להתקן מתאם ה‪ AC/DC-‬והקפד שלא יירטב‪.‬‬
‫‒ ‒אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או לדליקה‪.‬‬
‫‒ ‒הימנע משימוש במוצר בחוץ‪ ,‬כשהוא עלול להיחשף לגשם או לשלג‪.‬‬
‫‒ ‒הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬לא יירטב בעת שטיפת הרצפה‪.‬‬
‫• •אל תניח את מתאם ה‪ AC/DC-‬בסמוך למכשיר חימום כלשהו‪.‬‬
‫‒ ‒אחרת‪ ,‬עלולה להיגרם דליקה‪.‬‬
‫• •הקפד שמתאם ה‪ AC/DC-‬יהיה באזור מאוורר היטב‪.‬‬
‫• •אם תמקם את מתאם המתח ‪ AC/DC‬כך שהוא תלוי כשכניסת הכבל פונה כלפי מעלה‪ ,‬מים וחומרים אחרים עלולים לחדור‬
‫למתאם ולגרום לו לפעול בצורה לקויה‪.‬‬
‫• •הכנס את תקע החשמל למתאם ה‪ AC/DC-‬עד שיישמע צליל נקישה‪.‬‬
‫• •אין להכניס את תקע החשמל בלבד לשקע החשמל‪.‬‬
‫• •אין להשתמש במתאם ‪ AC/DC‬מלבד זה שסופק‪.‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •אין להכניס את מתאם ה‪ AC/DC-‬לשקע החשמל בתקרה‪.‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •סובב את תקע החשמל כך שלא יעבור את הטווח (‪ 0‬עד ‪ )90°‬במתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •לעולם אין לפרק את תקע החשמל לאחר שהורכב‪( .‬לא ניתן להפריד אותו לאחר ההרכבה‪).‬‬
‫• •לעולם אין להשתמש בתקע החשמל שסופק עבור מכשירים אחרים‪.‬‬
‫• •בעת הוצאת מתאם ה‪ AC/DC-‬משקע החשמל‪ ,‬החזק את הגוף של מתאם ה‪ AC/DC-‬ומשוך אותו מעלה‪.‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •אין להפיל חפצים על מתאם ה‪ AC/DC-‬או לגרום למכת חשמל‪.‬‬
‫‒ ‒פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות או להתלקחות שריפה‪.‬‬
‫• •השתמש במתאם ה‪ AC/DC-‬לאחר הסרת כיסוי הפלסטיק שלו‪.‬‬
‫‒ ‒אחרת‪ ,‬הדבר עלול לגרום לשריפה‪.‬‬
‫הקפד להניח את מתאם המתח ‪ AC/DC‬בצורה ישרה על שולחן או על הרצפה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך או להעבירו ממקומו על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫‒ ‒המוצר עלול ליפול‪ ,‬דבר שיגרום נזק למוצר או פציעה‪.‬‬
‫• •צפייה במסך ממרחק קטן מדי לפרק זמן ממושך עלולה לגרום נזק לראייה‪.‬‬
‫• •אין להפעיל מכשירי אדים או תנורים בסמוך למוצר‪.‬‬
‫• •לאחר כל שעה של שימוש במוצר‪ ,‬תן מנוחה לעיניך לפרק זמן העולה על ‪ 5‬דקות או התבונן בעצמים מרוחקים‪.‬‬
‫• •אין לגעת במסך לאחר הפעלה ממושכת של המוצר‪ ,‬שכן בעקבות הפעלה ממושכת הוא יתחמם‪.‬‬
‫• •אחסן אביזרים קטנים מחוץ להישג ידם של ילדים‪.‬‬
‫• •נהג בזהירות בעת שינוי זווית המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒היזהר שאצבעך לא תיתפס ותיפצע‪.‬‬
‫‒ ‒הטיית המוצר בזווית מוגזמת עלולה לגרום לנפילתו ולפציעה‪.‬‬
‫• •אין להניח על המוצר חפצים כבדים‪.‬‬
‫‒ ‒הדבר עלול לגרום לתקלה במוצר או לפציעה‪.‬‬
‫• •בעת שימוש באוזניות‪ ,‬אין להפעיל עוצמת קול גבוהה‪.‬‬
‫‒ ‒צליל חזק מדי עלול לפגוע בשמיעה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫פרק ‪02‬‬
‫הכנות‬
‫‏‬
‫חלקים‬
‫תיאור‬
‫חלקים‬
‫לחצן רב‪-‬כיווני המסייע בניווט‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫למטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪/‬לחיצה (אישור)‪.‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫――‬
‫――‬
‫הלחצן ‪ JOG‬ממוקם בחלק התחתון של מרכז המסך‪ ,‬והוא כולל ‪ 5‬כיוונים‪ :‬למעלה‪/‬‬
‫נורית חיווי זו משמשת לחיווי מצב ההפעלה והיא פועלת באופן הבא‪:‬‬
‫• •הפעלה (לחצן ההפעלה)‪ :‬כבוי‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫• •מצב חיסכון בחשמל‪ :‬מהבהב‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫נורית ההפעלה‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מטה(חזית)‬
‫• •כיבוי (לחצן ההפעלה)‪ :‬דולקת‬
‫――‬
‫ניתן להפוך את תפעול מחוון ההפעלה על‪-‬ידי שינוי בתפריט‪.‬‬
‫(‪ )Power LED On ← System‬בגלל שינויים פונקציונליים‪ ,‬הדגמים בפועל עשויים לא‬
‫לכלול פונקציה זו‪.‬‬
‫ימינה‬
‫שמאלה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כאשר המסך מופעל‪' .‬מדריך מקשי פונקציות' יופיע‪ .‬כדי לגשת‬
‫אל התפריט שבמסך כשהמדריך מוצג‪ ,‬לחץ שוב על לחצן הכיוון המתאים‪.‬‬
‫――‬
‫'מדריך מקשי פונקציות' עשוי להשתנות בהתאם לפונקציה או לדגם המוצר‪ .‬ראה את‬
‫המוצר הממשי‪.‬‬
‫מעלה(גב)‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫‪Return‬‬
‫נורית ההפעלה‬
‫‪10‬‬
‫מדריך מקשי פונקציות‬
‫――‬
‫תיאור‬
‫סמלים‬
‫‪Menu‬‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי או להשתמש בפריטים אחרים‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬על מנת להציג את 'מדריך מקשי פונקציות'‪ .‬אתה‬
‫בוחר את‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫ה‪( OSD-‬תצוגה במסך) של תכונת הצג יופיע‪.‬‬
‫יכול לצאת על‪-‬ידי לחיצה חוזרת על הלחצן ‪.JOG‬‬
‫‪Source‬‬
‫מעלה‪/‬מטה‪/‬שמאלה‪/‬ימינה‪ :‬עבור אל הפריט הרצוי‪ .‬התיאור עבור כל פריט‬
‫יופיע כאשר המיקוד ישתנה‪.‬‬
‫לחץ (אישור)‪ :‬הפריט שנבחר יוחל‪.‬‬
‫כדי לשנות את אות הקלט על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי‬
‫בוחר את‬
‫פונקציות'‪ .‬אם אות הקלט השתנה‪ ,‬תופיע הודעה בפינה השמאלית העליונה של המסך‪.‬‬
‫בוחר את‬
‫על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי פונקציות'‪.‬‬
‫לחץ כדי להפעיל או להשבית את ‪.Eye Saver Mode‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הפריטים הבאים לא יהיו זמינים אם הפונקציה ‪ Eye Saver Mode‬מופעלת‪.‬‬
‫• •‪Black Equalizer, Picture Mode ← Game‬‬
‫• •‪Color, Brightness, Picture Mode ← Picture‬‬
‫• •‪Eco Saving Plus ← System‬‬
‫‪Power Off‬‬
‫‪Return‬‬
‫――‬
‫בוחר את‬
‫פונקציות'‪.‬‬
‫כדי לכבות את הצג על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬במסך 'מדריך מקשי‬
‫בדגמים הממשיים‪ ,‬בגלל השינויים בפונקציות‪ ,‬האפשרויות ב'מדריך מקשי פונקציות' יהיו שונות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כאשר הצג לא מציג דבר (לדוגמה‪ ,‬מצב חיסכון בחשמל או מצב ללא אות)‪ ,‬על מנת לשלוט במקור ובחשמל‪ ,‬ניתן להשתמש‬
‫בשני מקשים כיווניים כדלקמן‪.‬‬
‫מצב חיסכון בחשמל‪/‬ללא אות‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫מעלה‬
‫שינוי מקור‬
‫שינוי הגדרות ה‪,Brightness‬‏ ‪ Contrast‬ו‪Sharpness‬‬
‫באפשרותך לכוונן את ‪ Contrast, Brightness‬או ‪ Sharpness‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬מעלה או מטה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט‬
‫‪.OSD‬‬
‫מטה‬
‫לחץ (אישור) למשך ‪ 2‬שניות‬
‫‪Sharpness‬‬
‫כיבוי‬
‫‪100‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫כשהצג מציג את התפריט הראשי‪ ,‬ניתן להשתמש בלחצן ‪ JOG‬כדלקמן‪.‬‬
‫לחצן ‪JOG‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫פעולה‬
‫מעלה‪/‬מטה‬
‫שמאלה‬
‫הזז את האפשרות‬
‫――‬
‫צא מהתפריט‪.‬‬
‫――‬
‫סגור את רשימת המשנה מבלי לשמור ערכים‪.‬‬
‫הערך מופחת במחוון‪.‬‬
‫ימינה‬
‫לחץ (אישור)‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫הערך מוגדל במחוון‪.‬‬
‫עבור לרמת העומק הבאה‪.‬‬
‫שמור את הערך וסגור את רשימת המשנה‪.‬‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫רמת הבהירות בברירת מחדל עשויה להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‪12‬‬
‫שינוי הגדרות ה‪Volume‬‬
‫אתה יכול לכוונן ‪ Volume‬על‪-‬ידי הזזת הלחצן ‪ JOG‬שמאלה או ימינה‪ ,‬אם לא מוצג תפריט ‪.OSD‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Volume‬‬
‫‪Mute‬‬
‫――‬
‫התמונה המוצגת אינה זהה ותלויה בדגם‪.‬‬
‫――‬
‫אם איכות השמע של התקן קלט מחובר ירודה‪ ,‬ייתכן שהפונקציה 'השתקה אוטומטית' במוצר תשתיק את הצליל או תגרום לשמע‬
‫בלתי יציב בעת הפעלת האוזניות או הרמקולים‪ .‬הגדר את עוצמת הקול של הקלט עבור התקן הקלט ל‪ 20%-‬לפחות ושלוט בעוצמת‬
‫הקול באמצעות בקרת עוצמת הקול (לחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה) במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫מהו ‪?Auto Mute‬‬
‫הפונקציה משתיקה את השמע כדי לשפר את אפקט הקול כאשר יש רעש קול או כשאות הקלט חלש‪ ,‬בדרך‪-‬כלל עקב בעיה‬
‫――‬
‫בעוצמת הקול של התקן קלט‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן השתמש בלחצן ‪ JOG‬על מנת להזיז מטה את‬
‫המיקוד‪.‬‬
‫כדי לבטל את הפעלת הפונקציה ‪ ,Mute‬גש אל מסך הבקרה של ‪ ,Volume‬ולאחר מכן הגבר או הפחת את ‪.Volume‬‬
‫‪13‬‬
‫סוגי יציאות‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪ .‬בדוק את המוצר בפועל‪.‬‬
‫‪DC 19V‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫יציאה‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫תיאור‬
‫לחיבור התקן מקור בעזרת כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪HDMI IN 2‬‬
‫‪HDMI IN 1‬‬
‫――‬
‫‪ 2560‬בתדירות ‪‎60 Hz‬‬
‫‪‎‎‬‬
‫‪ HDMI1‬תומך ברזולוציה של ‪x 1440‬‬
‫――‬
‫‪ 00 Hz / ‎6‬‏‪ 20 Hz / 1‎‬‏‪1‎ 44 Hz / 1‎‬‬
‫‪ 2560‬בתדירות ‪ 0 Hz‬‏‬
‫‪‎‎‬‬
‫‪HDMI2‬‏תומך ברזולוציה של ‪x 1440‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫חיבור מחשב בעזרת כבל ‪.DP‬‬
‫התחבר להתקן פלט שמע כגון אוזניות‪.‬‬
‫――‬
‫‪DC 19V‬‬
‫ניתן לשמוע קול רק בעת שימוש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ HDMI-‬או בכבל ‪.DP‬‬
‫מתחבר למתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫‪14‬‬
‫כוונון ההטיה של המוצר‬
‫――‬
‫ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי‬
‫להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫מנעול למניעת גניבה‬
‫――‬
‫――‬
‫מנעול למניעת גניבה מאפשר שימוש בטוח במוצר גם במקומות ציבוריים‪.‬‬
‫צורת מנגנון הנעילה ושיטת הנעילה תלויים ביצרן‪ .‬לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה‬
‫שברשותך‪.‬‬
‫‪)±2°) 15° ~ (±1°( -1.5°‬‬
‫כדי לנעול מנגנון נעילה נגד גניבה‪:‬‬
‫• •ניתן לכוונן את הטיית הצג‪.‬‬
‫• •החזק את החלק התחתון של המוצר וכוונן את ההטיה בזהירות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬הצמד את הכבל של מנגנון הנעילה לחפץ כבד‪ ,‬כמו למשל שולחן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬השחל את קצה הכבל בלולאה שבקצה הנגדי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הכנס את מנגנון הנעילה לחריץ הנעילה נגד גניבה שבגב המוצר‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬נעילת התקן הנעילה‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש את מנגנון הנעילה נגד גניבה בנפרד‪.‬‬
‫‒ ‒לפרטים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף למנגנון הנעילה למניעת גניבה שברשותך‪.‬‬
‫‒ ‒ניתן לרכוש מנגנוני נעילה נגד גניבה בחנויות אלקטרוניקה או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת העברת הצג‬
‫• •אין להפעיל לחץ ישיר על המסך‪.‬‬
‫• •אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫• •אין לאחוז במסך בעת העברת הצג‪.‬‬
‫• •יש לאחוז בפינות התחתונות או בקצוות של הצג בעת‬
‫העברתו‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫התקנה‬
‫חיבור המעמד‬
‫――‬
‫לפני הרכבת המוצר‪ ,‬הנח את המוצר עם הפנים כלפי מטה על משטח ישר ויציב כאשר המסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪:‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הכנס את צוואר המעמד לבסיס המעמד בכיוון שמוצג באיור‪.‬‬
‫חבר בחוזקה את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד‪.‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪ .‬אם‬
‫הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪ .‬החזק את‬
‫גב הצג כפי שמוצג באיור‪ .‬דחף את המעמד שהרכבת אל גוף‬
‫המוצר בכיוון החץ‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫ודא שצוואר המעמד מחובר היטב‪.‬‬
‫זהירות‬
‫זהירות‬
‫אין להחזיק את המוצר הפוך על ידי אחיזה במעמד‪.‬‬
‫אל תלחץ על הצג‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫חבר את כבל אספקת המתח ואת כבל הנתונים כפי שמוצג‬
‫באיור‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫הסרת המעמד‬
‫――‬
‫לפני הוצאת המעמד מהצג‪ ,‬הנח את הצג על גבי משטח ישר ויציב כשהמסך פונה כלפי מטה‪.‬‬
‫‪:‬המוצר מעוגל‪ .‬הפעלת לחץ על המוצר כאשר הוא מונח על גבי משטח ישר עלולה לגרום נזק למוצר‪ .‬כאשר המוצר מונח על הקרקע עם הפנים כלפי מעלה או מטה‪ ,‬אל תפעיל עליו לחץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הנח על הרצפה את מגן הקלקר (כרית) שנכלל באריזה‪ ,‬ושים‬
‫עליו את המוצר עם הפנים לכיוון הקלקר‪ ,‬כמוצג בתמונה‪ .‬אם‬
‫הקלקר אינו זמין‪ ,‬השתמש במשטח ישיבה עבה‪ .‬בזמן החזקת‬
‫הצג ביד אחת‪ ,‬משוך בידך השנייה את צוואר המעמד על מנת‬
‫לנתק את המעמד‪ ,‬כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫סובב את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד כדי להפריד‬
‫אותו‪.‬‬
‫סובב את הבורג המחבר בתחתית בסיס המעמד כדי להפריד‬
‫אותו‪.‬‬
‫זהירות‬
‫אל תלחץ על הצג‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק לצג‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫התקנת ערכת תושבת לקיר או מעמד שולחני‬
‫――‬
‫כבה את המוצר והוצא את כבל החשמל משקע החשמל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪F‬‬
‫‪E‬‬
‫‪D‬‬
‫‪er‬‬
‫‪Cov‬‬
‫‪Hole‬‬
‫‪ A‬הסר את שני הברגים בכיוון כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪ B‬הסר את פס המתכת בכיוון כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪ C‬נתק את החלק המשובץ מתוך המסוף האחורי הנקי של הכיסוי‪ ,‬ולאחר מכן חבר אותו למיקום כפי שמוצג באיור‪.‬‬
‫‪ D‬חיבור ערכת התושבת לקיר או המעמד השולחני כאן‬
‫‪ F , E‬פס מתכת (נמכר בנפרד)‬
‫ישר את החריצים והדק בחוזקה את הברגים שבמתקן המחובר למוצר כדי לחבר אותו לחלקים המתאימים בערכת התושבת לקיר או במעמד שברצונך לחבר‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫• •הערות‬
‫‒ ‒השימוש במברג ארוך מהרגיל עלול לגרום נזק לרכיבים הפנימיים של המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אורך הברגים הנדרש עבור מתקן תושבת לקיר שאינו תואם לתקן ‪ VESA‬עשוי להשתנות‪ ,‬בהתאם למפרטי המוצר‪.‬‬
‫‒ ‒אין להשתמש בברגים שאינם תואמים לתקן ‪ .VESA‬אין לחבר את ערכת התושבת לקיר או את המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪ .‬הדבר עלול לגרום נזק למוצר או לגרום לנפילתו וכתוצאה מכך לפציעה‪ Samsung .‬אינה נושאת באחריות לנזק או‬
‫לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בברגים לא מתאימים או כתוצאה מחיבור ערכת התושבת לקיר או המעמד השולחני תוך הפעלת כוח מוגזם‪.‬‬
‫‒ ‒‪ Samsung‬אינה נושאת באחריות לנזק או לפציעה שייגרמו כתוצאה משימוש בערכת תושבת לקיר שונה מזו שצוינה או כתוצאה מניסיון להתקין ערכת תושבת לקיר באופן עצמאי‪.‬‬
‫‒ ‒כדי לתלות את המוצר על קיר‪ ,‬יש להקפיד לקנות ערכת תושבת לקיר שניתן להתקין אותה במרחק של ‪ 10‬ס"מ מהקיר‪ ,‬או רחוק יותר‪.‬‬
‫‒ ‒יש להקפיד להשתמש בערכת תושבת לקיר שעומדת בתקנים‪.‬‬
‫‒ ‒כדי להתקין את הצג באמצעות תושבת לקיר‪ ,‬נתק את בסיס המעמד מהצג‪.‬‬
‫יחידת המידה‪ :‬מ"מ‬
‫שם הדגם‬
‫*‪C32JG52QQ* / C32JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG50QQ‬‬
‫――‬
‫מפרטי חורים לבורגי ‪ VESA‬במילימטרים‬
‫‪75.0 x 75.0‬‬
‫בורג סטנדרטי‬
‫‪Φ‬‏ ‪ 4.0‬מ"מ‪ ,‬פסיעה ‪ * 0.7‬אורך ‪ 10.0‬מ"מ‬
‫מספר‬
‫‪ 4‬כ"א‬
‫אין להתקין את תושבת הקיר כאשר המוצר מופעל‪ .‬הדבר עלול לגרום לפציעה כתוצאה מהלך חשמלי‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫פרק ‪03‬‬
‫חיבור התקן מקור והפעלתו‬
‫‏‬
‫נקודות לבדיקה לפני החיבור‬
‫חיבור מחשב ושימוש בו‬
‫――‬
‫לפני חיבור של התקן מקור‪ ,‬קרא את המדריך למשתמש המצורף אליו‪.‬‬
‫מספר ומיקום היציאות בהתקני מקור אינם זהים בכל התקן‪.‬‬
‫――‬
‫אין לחבר את כבל החשמל עד להשלמת כל שאר החיבורים‪.‬‬
‫בחר בשיטת חיבור המתאימה למחשב שברשותך‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫חלקי החיבור אינם זהים בכל המוצרים‪.‬‬
‫היציאות שסופקו עשויות להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫הקפד לחבר תחילה את התקן המקור ורק אחר כך את כבל החשמל‪.‬‬
‫חיבור כבל החשמל במהלך ההתקנה עלול לגרום נזק למוצר‪.‬‬
‫――‬
‫בדוק את סוגי היציאות בגב המכשיר שאתה מעוניין להתחבר אליו‪.‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI-DVI‬‬
‫‪HDMI IN 1, HDMI IN 2‬‬
‫――‬
‫――‬
‫פונקציית השמע אינה נתמכת אם התקן המקור מחובר באמצעות כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫ייתכן שהרזולוציה האופטימלית לא תהיה זמינה עם כבל ‪.HDMI-DVI‬‬
‫‪21‬‬
‫חיבור החשמל‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪DP‬‬
‫‪1‬‬
‫‪DP IN‬‬
‫‪19V‬‬
‫‪DC19V‬‬
‫‪DC‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫――‬
‫מומלץ להשתמש בכבל ‪ DP‬קצר מ‪ 1.5-‬מ'‪ .‬שימוש בכבל ארוך מ‪ 1.5-‬מ' עלול להשפיע על איכות התמונה‪.‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬חבר את תקע החשמל למתאם ה‪.AC/DC-‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬חבר את כבל מתאם ה‪ AC/DC-‬ליציאה ‪ DC 19V‬בצד האחורי של המסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬חבר את מתאם ה‪ AC/DC-‬לשקע החשמל‪.‬‬
‫――‬
‫‪4‬‬
‫――‬
‫השתמש באוזניות בעת הפעלת צליל עם כבל‏‪ HDMI-HDMI‬או ‪.DP‬‬
‫――‬
‫‪4‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬בתחתית הצג כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫מתח המבוא מופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫השקע לאוזנייה תומך אך ורק במוליך מסוג ‪ - 3‬קצה‪-‬טבעת‪-‬שרוול (‪.)TRS‬‬
‫‪22‬‬
‫ארגון הכבלים המחוברים‬
‫‪2‬‬
‫חבר כבלים ליציאות המתאימות‪.‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש ביד השנייה כדי לסגור את‬
‫המסוף האחורי הנקי של הכיסוי לפי כיוון החץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הכבלים מסודרים כעת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫אחוז במעמד ביד אחת והשתמש באגודל של היד השנייה כדי‬
‫להסיר את המסוף האחורי הנקי של הכיסוי לפי כיוון החץ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫יציבה נכונה לשימוש במוצר‬
‫התקנת מנהל התקן‬
‫――‬
‫――‬
‫באפשרותך להגדיר את הרזולוציה והתדר המיטביים עבור מוצר זה על‪-‬ידי התקנת מנהלי ההתקן המתאימים‪.‬‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של מנהל ההתקן של המוצר‪ ,‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫הגדרת הרזולוציה המיטבית‬
‫הודעת מידע בנוגע להגדרת הרזולוציה המיטבית תופיע בעת הפעלת המוצר בפעם הראשונה לאחר הרכישה‪.‬‬
‫בחר שפה במוצר ושנה את הרזולוציה במחשב להגדרה המיטבית‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫הקפד על היציבה הנכונה בעת השימוש במוצר‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫• •ישר את גבך‪.‬‬
‫――‬
‫אם הרזולוציה המיטבית לא נבחרה‪ ,‬ההודעה תופיע עד שלוש פעמים בתוך פרק זמן מוגדר‪ ,‬גם בעת כיבוי והפעלה חוזרת של המוצר‪.‬‬
‫ניתן לבחור את הרזולוציה המיטבית גם בלוח הבקרה במחשב‪.‬‬
‫כדי לשנות את קצב הרענון תוך שמירה על הרזולוציה הנוכחית‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Refresh Rate ← Game‬בתפריט ה‪.OSD-‬‬
‫• •אפשר מרחק הנע בין ‪ 45‬ל‪ 50-‬ס"מ בין עיניך לבין המסך‪ ,‬והפנה את מבטך קלות מטה אל עבר המסך‪.‬‬
‫• •הקפד שמבטך יופנה ישירות אל המסך‪.‬‬
‫• •כוונן את הזווית כך שלא תשתקף תאורה במסך‪.‬‬
‫• •הקפד שהאמות יהיו ניצבות לזרועות ומיושרות עם גב היד‪.‬‬
‫• •הקפד שהמרפקים יהיו בזווית כמעט ישרה‪.‬‬
‫• •כוונן את גובה המוצר כך שתוכל לכופף את הברכיים בזווית של כ‪ 90-‬מעלות או יותר‪ ,‬כשהעקבים צמודים לרצפה‪,‬‬
‫והזרועות נמוכות מהלב‪.‬‬
‫• •בצע את התרגילים לעיניים או מצמץ לעתים תכופות ‪ -‬דבר זה יסייע בהפגת עייפות העיניים‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫פרק ‪04‬‬
‫‪Game‬‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Picture Mode‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הגדרות המסך‪.‬‬
‫• •‪ :FPS‬הגבר את הבהירות של האזורים הכהים יותר במסך של משחק ‪ .FPS‬מצב זה מגביר את הניראות של אויביך במהלך‬
‫משחק ‪.FPS‬‬
‫• •‪ :RTS‬הגדל את טמפרטורת הצבעים ואת יחס הניגודיות כדי לשפר את הניראות של מסך ה‪ RTS-‬והמפה המוקטנת‪.‬‬
‫• •‪ :RPG‬מצב זה ממוטב עבור גרפיקה בתלת‪-‬ממד ועבור העברת הודעת מיידית במסך של משחק ‪.RPG‬‬
‫• •‪ :AOS‬הגדל את יחס הניגודיות כדי להשיג איכות תמונה הממוטבת למסך של משחק ‪.AOS‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ AV, Picture Mode-‬כולל ארבע אפשרויות‬
‫תמונה אוטומטיות (‪ Movie, Standard, Dynamic‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את ‪Dynamic,‬‬
‫‪ Standard, Movie‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את הגדרות התמונה‬
‫המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪Refresh Rate‬‬
‫‪Response Time‬‬
‫שנה את קצב הרענון של המסך‪ .‬קצב רענון גבוה יותר עשוי להפחית את המאמץ בעיניים‪.‬‬
‫הגבר את קצב התגובה של הלוח כדי להביא לכך שהווידאו ייראה יותר חי וטבעי‪.‬‬
‫• •‪144 Hz / 120 Hz / 100 Hz / 60 Hz :DisplayPort‬‬
‫――‬
‫מומלץ להגדיר את ‪ Response Time‬כ‪ Standard-‬או ‪ Faster‬כאשר אינך צופה בסרט‪.‬‬
‫• •‪60 Hz :HDMI1‬‬
‫• •‪144 Hz / 120 Hz / 100 Hz / 60 Hz :HDMI2‬‬
‫――‬
‫――‬
‫שינוי ‪ Refresh Rate‬עשוי לגרום להבהוב המסך‪ ,‬בהתאם לכרטיס המסך של המחשב‪.‬‬
‫הפונקציה זמינה במחשב המצויד בכרטיס הגרפי שיכול לשנות את קצב הרענון‪.‬‬
‫היא אינה זמינה במכשירים (לדוגמה‪ ,‬מכשירי ‪ )AV‬עם קצבי רענון קבועים‪ .‬אם הפונקציה תוחל‪ ,‬עלולה להתרחש תקלה במסך‪.‬‬
‫‪Black Equalizer‬‬
‫כוונן את הבהירות של האזורים הכהים‪.‬‬
‫ככל שהערך מתקרב ל‪ ,1-‬האזורים היותר כהים של המסך הופכים ליותר בהירים‪ ,‬וכך ניתן לאתר אויבים בזמן משחק ביתר‬
‫קלות‪ .‬כדי להקל על איתור האויבים במהלך משחק‪ ,‬השתמש בערך נמוך יותר‪.‬‬
‫ככל שהערך מתקרב ל‪ ,20-‬האזורים הכהים של המסך הופכים לכהים יותר והניגודיות גדלה‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Low Input Lag‬‬
‫צמצם את השהיית הקלט עבור תגובות מהירות יותר על‪-‬ידי הפחתת זמן עיבוד הווידאו‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Refresh Rate‬מוגדר ל‪.60Hz-‬‬
‫אם קצב הרענון של המחשב שונה מההגדרה עבור ‪ Refresh Rate‬בצג‪ ,‬ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה‪.‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫• •‪ :4:3‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪ .4:3‬מתאים לסרטוני וידאו ושידורים רגילים‪.‬‬
‫• •‪ :16:9‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב של ‪.16:9‬‬
‫• •‪ :Screen Fit‬הצג את התמונה עם יחס גובה‪-‬רוחב מקורי ללא חיתוך‪.‬‬
‫• •(‪ :17" )4:3‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬במסך בגודל ‪ 17‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •(‪ :19" )4:3‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬במסך ברוחב ‪ 19‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫‪Screen Size‬‬
‫בחר את גודל המסך ואת יחס המסך הטובים ביותר‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •(‪ :19" Wide )16:10‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:10‬במסך ברוחב ‪ 19‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •(‪ :21.5" Wide )16:9‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:9‬במסך ברוחב ‪ 21.5‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא‬
‫יוצגו‪.‬‬
‫• •(‪ : 22" Wide )16:10‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:10‬במסך ברוחב ‪ 22‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא‬
‫יוצגו‪.‬‬
‫• •(‪ :23" Wide )16:9‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:9‬במסך ברוחב ‪ 23‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •‪ :Auto‬הצג את התמונה בהתאם ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫――‬
‫• •‪ :Wide‬הצג את התמונה במסך מלא ללא קשר ליחס הגובה‪-‬רוחב של מקור הקלט‪.‬‬
‫――‬
‫• •(‪ :17" )4:3‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬במסך בגודל ‪ 17‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •(‪ :19" )4:3‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 4:3‬במסך ברוחב ‪ 19‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •(‪ :19" Wide )16:10‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:10‬במסך ברוחב ‪ 19‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫ייתכן שאין תמיכה בפונקציה‪ ,‬בהתאם ליציאות שסופקו עם המוצר‪.‬‬
‫שינוי גודל המסך זמין כאשר התנאים הבאים מולאו‪.‬‬
‫――‬
‫התקן פלט דיגיטלי מחובר באמצעות כבל ה‪.HDMI/DP-‬‬
‫――‬
‫אות הקלט הוא ‪,480p‬‏‪,576p‬‏‪ 720p‬או ‪ 1080p‬והצג יכול להציג באופן רגיל (לא כל דגם יכול לתמוך בכל האותות הללו)‪.‬‬
‫――‬
‫ניתן להגדיר זאת רק כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪.AV-‬‬
‫• •(‪ :21.5" Wide )16:9‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:9‬במסך ברוחב ‪ 21.5‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא‬
‫יוצגו‪.‬‬
‫• •(‪ :22" Wide )16:10‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:10‬במסך ברוחב ‪ 22‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫• •(‪ :23" Wide )16:9‬השתמש ביחס גובה‪-‬רוחב של ‪ 16:9‬במסך ברוחב ‪ 23‬אינץ'‪ .‬תמונות ביחס גובה‪-‬רוחב שונה לא יוצגו‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫פרק ‪05‬‬
‫הגדרת מסך‬
‫‏‬
‫קבע את הגדרות המסך‪ ,‬כגון בהירות‪.‬‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Picture Mode‬‬
‫תפריט זה מספק איכות תמונה מיטבית‪ ,‬המתאימה לסביבה שבה ייעשה שימוש במוצר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫במצב ‪PC‬‬
‫• •‪ :Custom‬התאם אישית את הגדרות המסך‪.‬‬
‫• •‪ :FPS‬הגבר את הבהירות של האזורים הכהים יותר במסך של משחק ‪ .FPS‬מצב זה מגביר את הניראות של אויביך במהלך‬
‫משחק ‪.FPS‬‬
‫• •‪ :RTS‬הגדל את טמפרטורת הצבעים ואת יחס הניגודיות כדי לשפר את הניראות של מסך ה‪ RTS-‬והמפה המוקטנת‪.‬‬
‫• •‪ :RPG‬מצב זה ממוטב עבור גרפיקה בתלת‪-‬ממד ועבור העברת הודעת מיידית במסך של משחק ‪.RPG‬‬
‫• •‪ :AOS‬הגדל את יחס הניגודיות כדי להשיג איכות תמונה הממוטבת למסך של משחק ‪.AOS‬‬
‫• •‪ :Cinema‬השג את הבהירות והחדות של מכשירי טלוויזיה‪ ,‬המתאימה לצפייה נעימה בתוכן וידאו ו‪.DVD-‬‬
‫במצב ‪AV‬‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ DP/HDMI‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ Picture Mode, AV-‬כולל ארבע אפשרויות‬
‫תמונה אוטומטיות (‪ Movie, Standard, Dynamic‬ו‪ )Custom-‬שהוגדרו מראש במפעל‪ .‬באפשרותך להפעיל את ‪Dynamic,‬‬
‫‪ Standard, Movie‬או ‪ .Custom‬אתה יכול לבחור באפשרות ‪ Custom‬שמאחזרת באופן אוטומטי את הגדרות התמונה‬
‫המותאמות אישית שלך‪.‬‬
‫• •‪ :Dynamic‬בחר במצב זה כדי להציג תמונה חדשה יותר לעומת מצב ‪.Standard‬‬
‫• •‪ :Standard‬בחר במצב זה כאשר הסביבה מוארת‪ .‬אפשרות זו גם מספקת תמונה חדה‪.‬‬
‫• •‪ :Movie‬בחר במצב זה כאשר הסביבה חשוכה‪ .‬הדבר יביא לחיסכון בחשמל ויפחית את עייפות העיניים‪.‬‬
‫• •‪ :Custom‬בחר במצב זה כאשר ברצונך לכוונן את התמונה בהתאם להעדפותיך‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Brightness‬‬
‫‪Color‬‬
‫אתה יכול לכוונן את הבהירות הכללית של התמונה‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫כוונן את גוון המסך‪.‬‬
‫ערך גבוה יותר יגרום לתמונה להיראות בהירה יותר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eco Saving Plus‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫• •‪ :Red‬כוונן את רמת הרוויה של האדום‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Green‬כוונן את רמת הרוויה של הירוק‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫‪Contrast‬‬
‫• •‪ :Blue‬כוונן את רמת הרוויה של הכחול‪ .‬ערכים קרובים יותר ל‪ 100-‬פירושם חוזק גבוה יותר של הצבע‪.‬‬
‫• •‪ :Color Tone‬בחר את גוון הצבע המתאים ביותר לצורכי הצפייה שלך‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר מ‪.Cool 1-‬‬
‫כוונן את הניגודיות בין העצמים והרקע‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫‒ ‒‪ :Cool 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה קרה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫ערך גבוה יותר יגדיל את הניגודיות כדי לגרום לעצם להיראות ברור יותר‪.‬‬
‫‒ ‒‪ :Normal‬הצג את גוון הצבע הרגיל‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 1‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר ממצב ‪.Normal‬‬
‫‒ ‒‪ :Warm 2‬הגדר את טמפרטורת הצבע כך שתהיה חמה יותר מ‪.Warm 1-‬‬
‫‒ ‒‪ :Custom‬התאם אישית את גוון הצבע‪.‬‬
‫‪Sharpness‬‬
‫הפוך את קו המתאר של עצמים לברור או מטושטש יותר‪( .‬טווח‪)100~0 :‬‬
‫ערך גבוה יותר יהפוך את קו המתאר של עצמים לברור יותר‪.‬‬
‫――‬
‫כאשר הקלט החיצוני מחובר באמצעות ‪ HDMI/DP‬ו‪ PC/AV Mode-‬מוגדר ל‪ AV, Color Tone-‬כולל ארבע הגדרות טמפרטורת‬
‫צבע (‪ Warm, Normal, Cool‬ו‪.)Custom-‬‬
‫• •‪ :Gamma‬כוונן את רמת האמצע של הבהיקות‪.‬‬
‫‒ ‒‪Mode3 / Mode2 / Mode1‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫――‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ MAGICUpscale‬הוא ב‪ Mode1-‬או ‪.Mode2‬‬
‫‪29‬‬
‫‪SAMSUNG MAGIC Upscale‬‬
‫‪Eye Saver Mode‬‬
‫הפונקציה ‪ MAGICUpscale‬יכולה לשפר את השכבות של פרטי התמונה ואת החיות של התמונה‪.‬‬
‫הגדר לאיכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪.‬‬
‫לפונקציה זו יש אפקטים ברורים יותר בתמונות בעלות רזולוציה נמוכה‪.‬‬
‫‪ ”TÜV Rheinland “Low Blue Light Content‬הוא אישור עבור מוצרים העונים על הדרישות לרמות נמוכות יותר של אור‬
‫כחול‪ .‬כאשר הערך עבור ‪ Eye Saver Mode‬הוא '‪ ,'On‬האור הכחול שאורך הגל שלו הוא בסביבות ‪ 400nm‬יפחת‪ ,‬והוא יספק‬
‫איכות תמונה מיטבית המתאימה להרגעת העיניים‪ .‬בה בעת‪ ,‬רמת האור הכחול נמוכה מהגדרות ברירת המחדל‪ ,‬והיא נבדקה‬
‫על‪-‬ידי ‪ TÜV Rheinland‬ואושרה לאחר שענתה על הדרישות של תקני‪.TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”‎‬‬
‫‪SAMSUNG‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Picture Mode‬מוגדר למצב ‪.Cinema‬‬
‫• •‪Mode2 / Mode1 / Off‬‬
‫――‬
‫בהשוואה ל‪ Mode2, Mode1-‬הוא בעל אפקט חזק יותר‪.‬‬
‫‪HDMI Black Level‬‬
‫אם נגן ‪ DVD‬או ממיר מחוברים למוצר באמצעות ‪ ,HDMI‬עלולה להתרחש ירידה באיכות התמונה (ירידה בניגודיות‪/‬באיכות‬
‫הצבע‪ ,‬ברמת השחור וכו')‪ ,‬בהתאם להתקן המקור שמחובר‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ניתן להשתמש ב‪ HDMI Black Level-‬כדי לכוונן את‬
‫איכות התמונה‪.‬‬
‫‪Screen Adjustment‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ PC/AV Mode‬הוא ‪.AV‬‬
‫――‬
‫תפריט זה זמין רק כאשר ‪ Screen Size‬מוגדר ל‪ Screen Fit-‬במצב ‪.AV‬‬
‫כאשר אות ‪ 480P‬או ‪ 576P‬או ‪ 720P‬או ‪ 1080P‬מהווה קלט במצב ‪ AV‬והצג יכול להציג באופן רגיל‪ ,‬בחר באפשרות ‪ Screen Fit‬כדי לכוונן‬
‫את המצב האופקי ל‪0-‬‏‪ 6-‬רמות‪.‬‬
‫אם זה המקרה‪ ,‬תקן את איכות התמונה שנפגעה באמצעות ‪.HDMI Black Level‬‬
‫――‬
‫פונקציה זו זמינה במצב ‪ HDMI2, HDMI1‬בלבד‪.‬‬
‫• •‪ :Normal‬בחר במצב זה כאשר אין ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫• •‪ :Low‬בחר במצב זה כדי להפחית את רמת השחור ולהגביר את רמת הלבן כאשר יש ירידה ביחס הניגודיות‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫קביעת תצורה של ‪H-Position & V-Position‬‬
‫‪ :H-Position‬הזז את המסך לשמאל או לימין‪.‬‬
‫‪ :V-Position‬הזז את המסך מעלה או מטה‪.‬‬
‫ייתכן שהאפשרות ‪ HDMI Black Level‬אינה תואמת להתקני מקור מסוימים‪.‬‬
‫התכונה ‪ HDMI Black Level‬מופעלת אך ורק ברזולוציית ‪ AV‬מסוימת‪ ,‬כגון ‪ 720P @ 60Hz‬ו‪1080P @ 60Hz-‬‏‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫פרק ‪06‬‬
‫‏שינוי הגדרות ה‪( OSD‬תצוגה על המסך)‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Display Time‬‬
‫הגדר את תפריט התצוגה במסך (‪ )OSD‬כך שייעלם באופן אוטומטי אם לא נעשה בו שימוש בתוך פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫‪ Display Time‬ניתן לשימוש כדי לציין את פרק הזמן שלאחריו ברצונך שתפריט ה‪ OSD-‬ייעלם‪.‬‬
‫הגדר את שפת התפריט‪.‬‬
‫――‬
‫――‬
‫שינוי בהגדרת השפה יחול על תצוגת התפריט שבמסך בלבד‪.‬‬
‫השינוי לא יחול על פונקציות אחרות במחשב שלך‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫פרק ‪07‬‬
‫הגדרה ואיפוס‬
‫‏‬
‫תיאור מפורט של כל פונקציה מסופק כאן‪ .‬ראה את המוצר שברשותך לפרטים‪.‬‬
‫――‬
‫הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב המוצר‪ .‬ייתכנו שינויים בצבע ובצורה של חלקים מסוימים בהשוואה לפריטים‬
‫שבתמונה‪ .‬במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪Eco Saving Plus‬‬
‫צמצום צריכת האנרגיה בהשוואה לצריכה ברמת בהירות מרבית‪.‬‬
‫‪Volume‬‬
‫כוונן את ‪ Volume‬על‪-‬ידי שליטה בלחצן ‪ JOG‬שמאלה‪/‬ימינה‪.‬‬
‫――‬
‫תפריט זה אינו זמין כאשר ‪ Eye Saver Mode‬מאופשר‪.‬‬
‫• •‪ :Off‬בטל את הפעלת הפונקציה ‪.Eco Saving Plus‬‬
‫• •‪ :Auto‬צריכת החשמל תופחת באופן אוטומטי ב‪ 10%-‬לעומת ההגדרה הנוכחית‪.‬‬
‫(ההפחתה בצריכת החשמל תלויה במצב בהירות המסך של הלקוח‪).‬‬
‫• •‪ :Low‬חיסכון של עד‪ ‎25%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫• •‪ :High‬חיסכון של עד‪ ‎50%‎‬בצריכת אנרגיה בהשוואה לבהירות מרבית‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Off Timer‬‬
‫‪DisplayPort Ver.‬‬
‫‪ :Off Timer‬הפעל את מצב ‪.Off Timer‬‬
‫בחר את ‪.Displayport‬‬
‫‪ :Turn Off After‬ניתן להגדיר את כיבוי הטיימר בטווח של שעה עד ‪ 23‬שעות‪ .‬המוצר יכבה באופן אוטומטי לאחר שיחלוף‬
‫מספר השעות שצוין‪.‬‬
‫――‬
‫אפשרות זאת זמינה כאשר הערך בהגדרה ‪ Off Timer‬הוא ‪.On‬‬
‫――‬
‫במוצרים המיועדים לשווקים באזורים מסוימים‪ ,‬ערך ברירת המחדל להפעלה אוטומטית של הפונקציה ‪ Off Timer‬הוא ‪ 4‬שעות‬
‫לאחר הפעלת המוצר‪ .‬הדבר קשור לתקנות אספקת החשמל‪ .‬אם אינך רוצה בהפעלת הטיימר‪ ,‬עבור אל‬
‫← ‪ System‬ובאפשרות‬
‫――‬
‫הגדרות שגויות עלולות לגרום למסך ריק‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬בדוק את מפרט המכשיר‪.‬‬
‫――‬
‫אם הצג (כאשר הוא מוגדר ל‪ HDMI2, HDMI1-‬או ‪ )DisplayPort‬נמצא במצב חיסכון בחשמל או מציג את ההודעה‬
‫‪ Check Signal Cable‬או שמצב החיסכון בחשמל מופעל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫כדי להציג את התצוגה במסך (‪ .)OSD‬תוכל לבחור באפשרות ‪ 1.1‬או ↑‪.1.2‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫――‬
‫אם תגדיר את גרסת ‪ .DisplayPort Ver‬ל‪ ,1.1-‬עבור מגבלת רוחב הפס של הפרוטוקול של‪ ,DisplayPort 1.1‎‬קצב הרענון המרבי‬
‫בפועל של כרטיסי המסך לא יוכל להגיע לרמה של ‪.144 Hz/120 Hz/100 Hz‬‬
‫‪ Off Timer‬בחר ‪.Off‬‬
‫‪PC/AV Mode‬‬
‫‪Source Detection‬‬
‫הגדר את ‪ PC/AV Mode‬ל‪ .AV-‬גודל התמונה יוגדל‪.‬‬
‫בחר באפשרות ‪ Auto‬או ‪ Manual‬כשיטה לזיהוי אות הקלט‪.‬‬
‫אפשרות זו שימושית בעת צפייה בסרט‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ PC-‬בעת חיבור למחשב‪.‬‬
‫• •הגדר ל‪ AV-‬בעת חיבור להתקן ‪.AV‬‬
‫――‬
‫מסופק עבור הדגמים הרחבים בלבד‪ ,‬כגון ‪ 16:9‬או ‪.16:10‬‬
‫――‬
‫אם הצג במצב ‪ DisplayPort, HDMI2, HDMI1‬ובמסך מופיעה ההודעה ‪ Check Signal Cable‬או שמצב החיסכון בחשמל מופעל‪,‬‬
‫לחץ על הלחצן ‪ JOG‬כדי להציג את מסך לחצני הפונקציות ולאחר מכן בחר בסמל‬
‫‪ .‬תוכל לבחור באפשרות ‪ PC‬או ‪.AV‬‬
‫‪33‬‬
‫‪Key Repeat Time‬‬
‫‪Information‬‬
‫‪ ,1 sec ,Acceleration‬או ‪ 2 sec‬ניתנים לבחירה‪ .‬אם נבחרה האפשרות ‪ ,No Repeat‬פקודה תגיב פעם אחת בלבד בעת‬
‫לחיצה על לחצן‪.‬‬
‫הצג את הרזולוציה‪ ,‬התדירות ומקור הקלט הנוכחיים‪.‬‬
‫‪Power LED On‬‬
‫קבע את ההגדרות כדי להפעיל או להשבית את נורית ההפעלה הממוקמת בחלק התחתון של המוצר‪.‬‬
‫• •‪ :Working‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר מופעל‪.‬‬
‫• •‪ :Stand-by‬נורית ההפעלה דולקת כאשר המוצר כבוי‪.‬‬
‫‪Reset All‬‬
‫החזר את כל ההגדרות עבור המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫פרק ‪08‬‬
‫‏התקנת התוכנה‬
‫‪Easy Setting Box‬‬
‫דרישות מערכת‬
‫‪OS‬‬
‫חומרה‬
‫• •‪Windows 7‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •זיכרון בנפח ‪ 32MB‬לפחות‬
‫• •‪Windows 8‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫• •שטח פנוי בנפח ‪ 60MB‬לפחות בכונן הדיסק הקשיח‬
‫• •‪Windows 8.1‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫‪ Easy Setting Box‬מאפשר למשתמשים להשתמש בצג על‪-‬ידי חלוקה למחיצות של מקטעים מרובים‪.‬‬
‫• •‪Windows 10‬‏‪ 32‬סיביות‪ 64/‬סיביות‬
‫כדי להתקין את הגרסה החדשה ביותר של ‪ ,Easy Setting Box‬הורד אותה מאתר האינטרנט של ‪Samsung Electronics‬‬
‫בכתובת ‪.http://www.samsung.com‬‬
‫――‬
‫――‬
‫――‬
‫ייתכן שהתוכנה לא תפעל כראוי אם לא תפעיל מחדש את המחשב לאחר ההתקנה‪.‬‬
‫ייתכן שהסמל של ‪ Easy Setting Box‬לא יופיע; זה תלוי במערכת המחשב ובמפרט המוצר‪.‬‬
‫אם סמל קיצור הדרך לא מופיע‪ ,‬הקש על המקש ‪.F5‬‬
‫הגבלות ובעיות בהתקנה‬
‫ההתקנה של ‪ Easy Setting Box‬עשויה להיות מושפעת מהכרטיס הגרפי‪ ,‬מלוח האם ומסביבת העבודה ברשת‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫פרק ‪09‬‬
‫‏המדריך לפתרון בעיות‬
‫דרישות שעליך לקיים לפני הפנייה אל מוקד שירות‬
‫הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫――‬
‫לפני פנייה אל מוקד שירות הלקוחות של ‪ ,Samsung‬בדוק את הדברים הבאים במוצר שברשותך‪ .‬אם הבעיה לא נפתרת‪ ,‬פנה אל‬
‫מוקד שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫בדיקת המוצר‬
‫ודא שהמוצר מתפקד באופן רגיל באמצעות פונקציית בדיקת המוצר‪.‬‬
‫אם המסך כבוי ונורית ההפעלה מהבהבת על אף שהמוצר מחובר כראוי למחשב‪ ,‬בצע בדיקת ‪.Self Diagnosis‬‬
‫בדוק את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫בעיית התקנה (מצב ‪)PC‬‬
‫המסך נדלק וכבה לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחבר בין המוצר לבין המחשב כדי לוודא שהמחברים מחוברים היטב‪.‬‬
‫כאשר המוצר והמחשב מחוברים בכבל ‪ HDMI‬או ‪ ,HDMI-DVI‬מופיעים שוליים ריקים בכל ארבעת צדי המסך‪.‬‬
‫השוליים הריקים שבמסך אינם תלויים במוצר‪.‬‬
‫שוליים ריקים במסך נגרמים על ידי כרטיס ה‪ PC-‬או כרטיס הגרפיקה‪ .‬כדי לפתור את הבעיה‪ ,‬התאם את גודל המסך דרך‬
‫הגדרות ‪ HDMI‬או ‪ DVI‬של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬כבה הן את המחשב והן את המוצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬נתק מהמוצר את הכבלים‪.‬‬
‫אם אין בתפריט ההגדרות של הכרטיס הגרפי אפשרות להתאים את גודל המסך‪ ,‬עדכן את מנהל הכרטיס הגרפי לגרסה‬
‫החדשה ביותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬הפעל את המוצר‪.‬‬
‫(לפרטים נוספים על התאמת הגדרות המסך‪ ,‬פנה אל יצרן הכרטיס הגרפי או אל יצרן המחשב)‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬אם מופיעה ההודעה ‪ ,Check Signal Cable‬המוצר פועל כרגיל‪.‬‬
‫――‬
‫אם המסך נשאר ריק‪ ,‬בדוק את מערכת המחשב‪ ,‬את בקר הווידאו ואת הכבל‪.‬‬
‫בדיקת רזולוציה ותדירות רענון‬
‫עבור מצב שחורג מהרזולוציה הנתמכת (עיין ב‪-‬טבלת מצבי אות רגילים)‪ ,‬תופיע ההודעה ‪ Not Optimum Mode‬למשך זמן‬
‫קצר‪.‬‬
‫――‬
‫הרזולוציה המוצגת עשויה להשתנות בהתאם להגדרות מערכת המחשב ולכבלים‪.‬‬
‫בעיה במסך‬
‫נורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי כבויה‪ .‬המסך לא נדלק‪.‬‬
‫ודא שכבל החשמל מחובר כראוי‪.‬‬
‫ההודעה ‪ Check Signal Cable‬מופיעה‪.‬‬
‫ודא שהכבל מחובר כראוי אל המוצר‪.‬‬
‫ודא שההתקן המחובר אל המוצר מופעל‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ Not Optimum Mode‬מוצג במסך‪.‬‬
‫בעיות שמע‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר האות מהכרטיס הגרפי עולה על הרזולוציה או התדירות המרביות עבור המוצר‪.‬‬
‫שנה את הרזולוציה והתדירות המרביות כך שיתאימו לביצועי המוצר‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪.)40‬‬
‫אין קול‪.‬‬
‫עיוות של התמונות שבמסך‪.‬‬
‫בדוק את החיבור של כבל האודיו או כוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בדוק את הכבל המחובר אל המוצר‪.‬‬
‫בדוק את עוצמת הקול‪.‬‬
‫המסך לא ממוקד‪ .‬המסך מטושטש‪.‬‬
‫עוצמת הקול נמוכה מדי‪.‬‬
‫נתק אביזרים מחוברים (כבל הרחבת וידאו וכ') ונסה שוב‪.‬‬
‫התאם את עוצמת הקול‪.‬‬
‫הגדר את הרזולוציה ואת תדירות הרענון לפי הרמה המומלצת‪.‬‬
‫אם עוצמת הקול נשארת נמוכה גם ברמה המרבית‪ ,‬התאם את עוצמת הקול בכרטיס הקול או בתוכנת הקול במחשב‪.‬‬
‫המסך לא יציב ורועד‪ .‬יש במסך צללים או תמונות 'רפאים'‪.‬‬
‫יש תמונה אך אין קול‪.‬‬
‫ודא שהגדרות הרזולוציה והתדירות עבור המחשב אינן חורגות מטווח הרזולוציה והתדירות המתאים למוצר‪ .‬כעת‪ ,‬אם יש‬
‫צורך‪ ,‬שנה את ההגדרות‪ ,‬תוך עיון ב'טבלת מצבי אות רגילים' (עמ' ‪ )40‬במדריך זה ובתפריט ‪ Information‬במוצר‪.‬‬
‫לא ניתן לשמוע קול אם נעשה שימוש בכבל ‪ HDMI-DVI‬כדי לחבר את התקן הקלט‪.‬‬
‫חבר את ההתקן באמצעות כבל ‪ HDMI‬או כבל ‪.DP‬‬
‫המסך בהיר מדי‪ .‬המסך לא בהיר מספיק‪.‬‬
‫התאם את הגדרות ‪ Brightness‬ו‪.Contrast‬‬
‫הצבע במסך לא אחיד‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫לצבעים במסך יש צל והם מעוותים‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫בעיה בהתקן מקור‬
‫בעת אתחול המחשב נשמעים צפצופים‪.‬‬
‫צפצופים הנשמעים בעת אתחול המחשב הם סימן לכך שהמחשב זקוק לטיפול‪.‬‬
‫הלבן לא נראה לבן‪.‬‬
‫שנה את הגדרות ‪.Color‬‬
‫אין תמונה במסך ונורית החיווי של הפעלה‪/‬כיבוי מהבהבת אחת לחצי שנייה או שנייה‪.‬‬
‫המוצר פועל במצב חיסכון בחשמל‪.‬‬
‫הקש על אחד ממקשי המקלדת או הזז את העכבר כדי לחזור למצב הפעולה הרגיל‪.‬‬
‫הטקסט מטושטש‪.‬‬
‫אם אתה משתמש ב‪( Windows OS-‬לדוגמה‪,Windows 7 ,‬‏‪,Windows 8‬‏‪ Windows 8.1‬או ‪ :)Windows 10‬עבור אל לוח‬
‫הבקרה ← גופנים ← כוונן טקסט ‪ ClearType‬ושנה את הפעל את ‪.ClearType‬‬
‫הפעלת הווידאו בלתי יציבה‪.‬‬
‫ההפעלה של קובצי וידאו גדולים באיכות ‪ High-Definition‬עלולה להיות בלתי יציבה‪ .‬הדבר עלול לנבוע מכך שנגן הווידאו‬
‫אינו מותאם באופן מיטבי למשאב המחשב‪.‬‬
‫נסה להפעיל את הקובץ בנגן וידאו אחר‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫שאלות ותשובות‬
‫――‬
‫לקבלת מידע נוסף על כוונונים‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של המחשב או של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את תדירות הרענון?‬
‫הגדר את תדירות הרענון בכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← רזולוציית מסך ← הגדרות מתקדמות ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות ← מאפייני מתאם תצוגה ← צג‪ ,‬וכוונן את קצב רענון המסך תחת הגדרות צג‪.‬‬
‫כיצד ניתן לשנות את הרזולוציה?‬
‫• •‪ :Windows 7‬עבור אל לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬עבור אל הגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← תצוגה ← כוונן רזולוציה‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬עבור אל הגדרות ← מערכת ← תצוגה ← הגדרות תצוגה מתקדמות‪ ,‬וכוונן את הרזולוציה‪.‬‬
‫כיצד מגדירים מצב חיסכון בחשמל?‬
‫• •‪ :Windows 7‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בלוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪Windows 8‬‏(‪ :)Windows 8.1‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← לוח הבקרה ← מראה והתאמה אישית ← התאם אישית ← הגדרות שומר מסך ← אפשרויות צריכת חשמל או ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫• •‪ :Windows 10‬הגדר מצב חיסכון בחשמל בהגדרות ← התאמה אישית ← מסך נעילה ← הגדרות זמן קצוב למסך ← צריכת חשמל &שינה ב‪ BIOS SETUP-‬במחשב‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫פרק ‪10‬‬
‫מפרט‬
‫‏‬
‫כללי‬
‫שם דגם‬
‫גודל‬
‫*‪C27JG52QQ* / C27JG50QQ‬‬
‫*‪C32JG52QQ* / C32JG50QQ‬‬
‫סיווג ‪ 26.9( 27‬אינץ' ‪ 68.4 /‬ס"מ)‬
‫סיווג ‪ 31.5( 32‬אינץ' ‪ 80.0 /‬ס"מ)‬
‫שטח תצוגה‬
‫‪ 596.74‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 335.66‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 697.34‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 392.26‬מ"מ (‪)V‬‬
‫גודל הפיקסל‬
‫‪ 0.2331‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.2331‬מ"מ (‪)V‬‬
‫‪ 0.2724‬מ"מ (‪)H‬‏‪x‬‏‪ 0.2724‬מ"מ (‪)V‬‬
‫שעון פיקסל מרבי‬
‫‪250 MHz :HDMI1‬‬
‫‪MHz 250 :HDMI1‬‬
‫אספקת כוח‬
‫――‬
‫חבר–הפעל‬
‫ניתן להתקין צג זה ולהפעילו עם כל מערכת תואמת חבר‪-‬הפעל (‪Plug-and-Play‬‏)‪ .‬החלפת נתונים דו‪-‬כיוונית בין הצג למערכת מחשב‬
‫ממטבת את הגדרות הצג‪ .‬התקנת הצג מתבצעת באופן אוטומטי‪ .‬עם זאת‪ ,‬תוכל על פי רצונך להתאים אישית את הגדרות ההתקנה‪.‬‬
‫――‬
‫בשל אופי תהליך הייצור של מוצר זה‪ ,‬יש סבירות שפיקסל אחד למיליון (‪ )1ppm‬יופיע במסך ה‪ LCD-‬כשהוא בהיר או כהה יותר מהשאר‪ .‬דבר‬
‫זה אינו משפיע על ביצועי המוצר‪.‬‬
‫‪600 MHz :HDMI2‬‬
‫‪600 MHz :HDMI2‬‬
‫――‬
‫‪590 MHz :DisplayPort‬‬
‫‪590 MHz :DisplayPort‬‬
‫――‬
‫‪AC100-240V~ 50/60Hz‬‬
‫נקודות מסך (פיקסלים)‬
‫במטרה לשפר את האיכות‪ ,‬התוכן במדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫――‬
‫מוצר זה הוא התקן דיגיטלי בסיווג ‪.Class B‬‬
‫למפרט מכשיר מפורט‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ‪.Samsung Electronics‬‬
‫בהתאם למתח ה‪ AC-‬של המתאם‪ .‬למתח ה‪ DC-‬של המוצר‪ ,‬עיין בתווית המוצר‪.‬‬
‫מחברי אות‬
‫‪HDMI‬‏‪DisplayPort ,‬‏‬
‫תנאי סביבה‬
‫תפעול‬
‫טמפרטורה‪– 104 °F) :‬‏‪(50 °F‬‏‪– 40 °C‬‏‪10 °C‬‬
‫לחות‪ ,‎10 % – 80 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫אחסון‬
‫טמפרטורה‪– 113 °F) :‬‏‪(-4 °F‬‏‪– 45 °C‬‏‪-20 °C‬‬
‫לחות‪ ,‎5 % – 95 %‎:‬ללא עיבוי‬
‫‪39‬‬
‫טבלת מצבי אות רגילים‬
‫שם דגם‬
‫סינכרון‬
‫*‪C32JG52QQ* / C32JG50QQ* / C27JG52QQ* / C27JG50QQ‬‬
‫תדירות אופקית‬
‫‪‎30 – 225 kHz‬‬
‫תדירות אנכית‬
‫‪)HDMI1( 50 – 57 Hz‬‬
‫‪)HDMI2( 50 – 144 Hz‬‬
‫‪)DisplayPort( 50 – 144 Hz‬‬
‫רזולוציה‬
‫רזולוציה מיטבית‬
‫‪1440‬‏ ‪x‬‏‏‪ 2560‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪HDMI1‬‏‏)‬
‫‪1440‬‏ ‪x‬‏‏‪ 2560‬בתדירות של ‪‎144 Hz‬‏(‪)HDMI2‬‬
‫‪ 2560 x 1440‬בתדירות של ‪)DisplayPort( 144 Hz‬‬
‫רזולוציה מרבית‬
‫‪1440‬‏ ‪x‬‏‏‪ 2560‬בתדירות של ‪‎60 Hz‬‏(‪HDMI1‬‏‏)‬
‫‪1440‬‏ ‪x‬‏‏‪ 2560‬בתדירות של ‪‎144 Hz‬‏(‪)HDMI2‬‬
‫‪ 2560 x 1440‬בתדירות של ‪)DisplayPort( 144 Hz‬‬
‫כאשר יגיעו אל המכשיר מהמחשב אותות מהמצבים הרגילים הבאים‪ ,‬המסך יותאם באופן אוטומטי‪ .‬אם האותות המשודרים מהמחשב אינם ממצבי האות הרגילים הללו‪ ,‬ייתכן שהמסך יישאר ריק למרות שנורית ההפעלה דולקת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬שנה את ההגדרות על‬
‫פי הטבלה שלהלן‪ ,‬על פי המפורט במדריך למשתמש של הכרטיס הגרפי‪.‬‬
‫‪40‬‬
C27JG52QQ* / C27JG50QQ*
HDMI1
41
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
+/-
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA DMT
-/+
241.500
59.951
88.787
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
C27JG52QQ* / C27JG50QQ*
HDMI2
42
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
+/-
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA DMT
-/+
241.500
59.951
88.787
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
410.500
99.946
150.919
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
497.750
119.998
182.992
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
596.807
144.000
222.192
‎2560 x 1440 ,‫תזמון ייחודי מותאם‬
C27JG52QQ* / C27JG50QQ*
DisplayPort
43
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
+/-
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA DMT
-/+
241.500
59.951
88.787
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
410.500
99.946
150.919
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
497.750
119.998
182.992
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
586.586
144.000
222.192
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
C32JG52QQ* / C32JG50QQ*
HDMI1
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
44
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
+/-
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA DMT
-/+
241.500
59.951
88.787
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
C32JG52QQ* / C32JG50QQ*
HDMI2
45
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
+/-
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA DMT
-/+
241.500
59.951
88.787
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
410.500
99.946
150.919
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
497.750
119.998
182.996
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
596.807
144.000
222.192
‎2560 x 1440 ,‫תזמון ייחודי מותאם‬
C32JG52QQ* / C32JG50QQ*
DisplayPort
46
)‫‏‬H/V( ‫קוטביות סנכרון‬
)‫‏‬MHz( ‫שעון פיקסל‬
)‫‏‬Hz( ‫תדירות אנכית‬
)kHz( ‫תדירות אופקית‬
‫רזולוציה‬
+/-
28.322
70.087
31.469
‎720 x 400 ,‫‏‬IBM
-/-
30.240
66.667
35.000
‎640 x 480 ,‫‏‬MAC
-/-
57.284
74.551
49.726
‎832 x 624 ,‫‏‬MAC
-/-
100.000
75.062
68.681
‎1152 x 870 ,‫‏‬MAC
-/-
25.175
59.940
31.469
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
72.809
37.861
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
31.500
75.000
37.500
‎640 x 480 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
36.000
56.250
35.156
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
40.000
60.317
37.879
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
50.000
72.188
48.077
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
49.500
75.000
46.875
‎800 x 600 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
65.000
60.004
48.363
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
-/-
75.000
70.069
56.476
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
78.750
75.029
60.023
‎1024 x 768 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
75.000
67.500
‎1152 x 864 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
74.250
60.000
45.000
‎1280 x 720 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
83.500
59.810
49.702
‎1280 x 800 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.020
63.981
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
135.000
75.025
79.976
‎1280 x 1024 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
106.500
59.887
55.935
‎1440 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
108.000
60.000
60.000
‎1600 x 900 ,‫‏‬VESA DMT
+/-
146.250
59.954
65.290
‎1680 x 1050 ,‫‏‬VESA DMT
+/+
148.500
60.000
67.500
‎1920 x 1080 ,‫‏‬VESA DMT
-/+
241.500
59.951
88.787
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
410.500
99.946
150.919
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
497.750
119.998
182.992
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
-/+
586.586
144.000
222.192
‫‏‏‬2560‫‏ ‏‬x ‫‏‬1440 ,‫‏‬VESA CVT‫‏‬
‫――‬
‫תדירות אופקית‬
‫משך הזמן הנדרש לסריקת שורה יחידה מהצד השמאלי של המסך עד צדו הימני קרוי 'מחזור אופקי'‪ .‬המספר ההופכי של מחזור אופקי קרוי 'תדירות אופקית'‪ .‬התדירות האופקית נמדדת בקילוהרץ (‪.)kHz‬‬
‫――‬
‫תדירות אנכית‬
‫חזרה על אותה התמונה הרבה פעמים לשנייה מאפשרת לך להציג תמונות טבעיות‪ .‬תדירות החזרה נקראת "תדירות אנכית" או "קצב רענון" והיא מסומנת ב‪.Hz-‬‬
‫――‬
‫בשל אופי המסך וכדי להגיע לאיכות תמונה מיטבית‪ ,‬ניתן להגדיר במוצר זה רק ערך רזולוציה אחד לכל גודל של מסך‪ .‬שימוש רזולוציה שאינו זו שצוינה עשוי לפגום באיכות התמונה‪ .‬כדי למנוע מצב שכזה‪ ,‬מומלץ לבחור ברזולוציה המיטבית שצוינה עבור המוצר שברשותך‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫פרק ‪11‬‬
‫‏נספח‬
‫האחריות לשירות בתשלום (עלות ללקוח)‬
‫――‬
‫במקרים הבאים אנו עשויים לחייב אותך בגין ביקור של טכנאי שירות (לבקשתך) על אף האחריות‪.‬‬
‫הנזק למוצר נגרם באשמת הלקוח‬
‫הנזק למוצר נגרם מטיפול לא נכון או תיקון שגוי על ידי הלקוח‪.‬‬
‫הנזק נגרם למוצר מ‪-‬‬
‫• •חבטה חיצונית או השמטת המוצר‪.‬‬
‫אין פגם במוצר‬
‫• •שימוש באביזרים או מוצרים לרכישה בנפרד שלא אושרו על ידי ‪.Samsung‬‬
‫ניקוי המוצר‪ ,‬התאמה‪ ,‬הסברים‪ ,‬התקנה מחדש וכו'‪.‬‬
‫• •בוצע תיקון שלא על ידי מהנדס של חברת השירות המורשית של ‪.Samsung Electronics Co., Ltd‬‬
‫• •טכנאי השירות רק מסביר כיצד להשתמש במוצר או מתאים את האפשרויות מבלי לפרק את המוצר‪.‬‬
‫• •שינוי העיצוב או תיקון של המוצר על ידי הלקוח‪.‬‬
‫• •פגם או ליקוי הם תוצאה של גורמים סביבתיים חיצוניים (אינטרנט‪ ,‬אנטנה‪ ,‬אותות אלחוטיים וכו')‪.‬‬
‫• •שימוש במתח לא נכון או בחיבורי חשמל לא מורשים להפעלת המוצר‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש או שחוברו אליו התקנים נוספים לאחר התקנה ראשונה של המוצר כפי שנרכש‪.‬‬
‫• •אי קיום האזהרות המפורטות במדריך למשתמש‪.‬‬
‫• •המוצר הותקן מחדש בנקודה אחרת או הועבר לבית אחר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש בגלל מוצר של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש הנחיות שימוש ברשת או בתוכנית של חברה אחרת‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה והגדרה של תוכנה עבור המוצר‪.‬‬
‫• •טכנאי השירות מסיר אבק או עצמים זרים מתוך המוצר‪.‬‬
‫• •הלקוח מבקש התקנה נוספת‪ ,‬לאחר שרכש מוצר באמצעות קניות מהבית או דרך האינטרנט‪.‬‬
‫אחר‬
‫• •תקלה במוצר כתוצאה מאסון טבע‪( .‬ברק‪ ,‬דליקה‪ ,‬רעש אדמה‪ ,‬נזקי שיטפון וכו')‬
‫• •בלאי של רכיבים מתכלים‪( .‬סוללה‪ ,‬טונר‪ ,‬נורות פלורסנט‪ ,‬ראש‪ ,‬ויברטור‪ ,‬נורה‪ ,‬מסנן‪ ,‬סרט וכו')‬
‫――‬
‫ייתכן שיחול תשלום במקרה של לקוח שביקש שירות על אף שאין פגם במוצר‪ .‬לכן מומלץ לקרוא תחילה את המדריך‪.‬‬
‫‪48‬‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising