Samsung | HW-Q60R | User manual | Samsung Soundbar HW-Q60R, 360 W, 5.1 kanal Kasutusjuhend

Samsung Soundbar HW-Q60R, 360 W, 5.1 kanal Kasutusjuhend
USER MANUAL
HW-Q60R
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI
BRĪDINĀJUMS
LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA RISKU, NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI
KORPUSA AIZMUGURI).
IERĪCES IEKŠPUSĒ NEATRODAS NEVIENA
DETAĻA, KURAS APKOPE BŪTU JĀVEIC
LIETOTĀJAM. UZTICIET APKOPI KVALIFICĒTIEM
APKOPES SPECIĀLISTIEM.
Skaidrojumus par simboliem, kas var būt redzami
uz jūsu Samsung izstrādājuma, skatiet tālāk tabulā.
UZMANĪBU
ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA RISKS!
NEATVĒRT!
•• lai samazinātu aizdegšanās vai elektriskās
strāvas trieciena risku, šo ierīci nedrīkst
pakļaut lietus vai mitruma iedarbībai.
UZMANĪBU
•• LAI NOVĒRSTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA RISKU, NOVIETOJIET SPRAUDŅA
PLATO PLAKANO ZARU PRET SPRAUGU UN
PILNĪBĀ IEVIETOJIET KONTAKTTAPU
SPRAUGĀ.
•• Šī ierīce vienmēr ir jāpievieno maiņstrāvas
kontaktligzdai ar aizsargzemējuma
savienojumu.
•• Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, spraudnis
Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē ir
augsta voltāža. Jebkāda veida
saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma
iekšēju daļu ir bīstama.
ir jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas,
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma
komplektācijā ir iekļauta svarīga
literatūra par izmantošanu un apkopi.
•• Sargājiet šo ierīci no pilošiem vai izšļakstītiem
II klases izstrādājums: šis simbols
norāda, ka izstrādājumam nav
nepieciešams drošības elektriskais
savienojums ar zemi (zemējums).
Ja šis simbols nav redzams uz
izstrādājuma ar strāvas vadu,
izstrādājumam IR JĀIZVEIDO drošs
savienojums ar aizsargzemējumu
(zemējumu).
tāpēc elektrotīkla spraudnim ir jābūt viegli
pieejamam.
šķidrumiem. Uz ierīces nedrīkst novietot ar
šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram,
vāzes.
•• Lai pilnībā izslēgtu šo ierīci, barošanas
spraudnis ir jāatvieno no sienas
kontaktligzdas. Šī iemesla dēļ barošanas
spraudnim vienmēr ir jābūt viegli un ātri
pieejamam.
Maiņstrāvas spriegums: šis simbols
norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais
nominālais spriegums ir maiņstrāvas
spriegums.
Līdzstrāvas spriegums: šis simbols
norāda, ka ar šo simbolu apzīmētais
nominālais spriegums ir līdzstrāvas
spriegums.
Uzmanību, skatiet lietošanas
instrukcijas: šis simbols norāda, ka
lietotājam ir jākonsultējas ar lietotāja
rokasgrāmatu, lai uzzinātu detalizētāku
drošības informāciju.
LAT - ii
PIESARDZĪBAS
PASĀKUMI
1. Pārliecinieties, vai maiņstrāvas padeves avots
jūsu mājās atbilst barošanas prasībām, kas ir
norādītas uz identifikācijas uzlīmes
izstrādājuma apakšā. Novietojiet
izstrādājumu horizontāli un uz piemērota
pamata (mēbelēm), lai ap to būtu pietiekami
daudz brīvas vietas ventilācijai (7~10 cm).
Pārliecinieties, ka ventilācijas spraugas nav
aizsegtas. Nenovietojiet ierīci uz
pastiprinātājiem vai cita aprīkojuma, kas var
sakarst. Šī ierīce nav paredzēta nepārtrauktai
lietošanai. Lai ierīci pilnīgi izslēgtu, atvienojiet
5. Šajā izstrādājumā izmantotās baterijas satur
ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas videi.
Neizmetiet baterijas sadzīves atkritumos.
Neizmetiet baterijas ugunī. Nepievienojiet
baterijas īsslēgumam, neizjauciet un
nepārkarsējiet tās. Ja baterija tiek nepareizi
nomainīta, pastāv sprādziena risks. Nomainiet
bateriju tikai pret līdzvērtīgu bateriju.
PAR ŠO
ROKASGRĀMATU
Šai lietotāja rokasgrāmatai ir divas daļas: šī
vienkāršā papīra LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA un
detalizētā PILNĀ ROKASGRĀMATA, ko varat
lejupielādēt.
maiņstrāvas spraudni no sienas
kontaktligzdas. Atvienojiet ierīci no
elektrības, ja to nelietosiet ilgāku laika
posmu.
2. Negaisa laikā atvienojiet maiņstrāvas
spraudni no sienas kontaktligzdas.
Sprieguma maksimālā līmeņa sasniegšana
zibens dēļ var izraisīt ierīces bojājumus.
3. Nepakļaujiet ierīci tiešai saules staru vai citu
siltuma avotu iedarbībai. Tas var izraisīt
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Skatiet šo rokasgrāmatu, lai uzzinātu par
drošības norādījumiem, izstrādājuma
uzstādīšanu, komponentiem, savienojumiem
un izstrādājuma specifikācijām.
ierīces pārkaršanu un darbības traucējumus.
4. Sargājiet izstrādājumu no mitruma avotiem
(piemēram, vāzēm) un pārmērīga karstuma
(piemēram, kamīna) vai aprīkojuma, kas rada
spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku.
Atvienojiet barošanas vadu no maiņstrāvas
avota, ja ierīces darbība ir traucēta. Šis
izstrādājums nav paredzēts lietošanai
rūpnieciskos apstākļos. Tas ir paredzēts tikai
personiskai lietošanai. Ja izstrādājums tiek
glabāts zemā temperatūrā, var izveidoties
kondensācija. Ja ziemas laikā transportējat šo
ierīci, nogaidiet aptuveni divas stundas pēc
tās novietošanas telpā, līdz ierīce ir telpas
PILNĀ ROKASGRĀMATA
PILNĀ ROKASGRĀMATA tekstam varat piekļūt
Samsung tiešsaistes klientu atbalsta centrā,
skenējot QR kodu. Lai rokasgrāmatu skatītu
savā datorā vai mobilajā ierīcē, lejupielādējiet
rokasgrāmatu dokumenta formātā no
Samsung tīmekļa vietnes.
(http://www.samsung.com/support)
Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
temperatūrā, un tikai pēc tam to lietojiet.
LAT - iii
SATURS
01
Komponentu pārbaude
2
Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet tajā baterijas
(2 AA baterijas)
02
03
Izstrādājuma pārskats
05
2
3
Soundbar priekšējais panelis/labās puses panelis
--------------------------
3
Soundbar apakšējais panelis
--------------------------
3
Soundbar pievienošana
4
Pievienošana pie elektriskās strāvas
--------------------------
4
Sistēmas Soundbar savienošana ar zemfrekvenču skaļruni
–– Automātiska savienojuma izveide starp zemfrekvenču skaļruni un
sistēmu Soundbar
–– Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana, ja automātiskā
savienojuma izveide neizdodas
--------------------------
5
--------------------------
5
--------------------------
6
--------------------------
7
Modeļa SWA-8500S (nopērkams atsevišķi) savienošana ar sistēmu
Soundbar
04
--------------------------
Savienošana ar televizoru
9
1. metode Savienojuma izveide, izmantojot kabeli
–– Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli
–– Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
2. metode Bezvadu savienojuma izveide
–– Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot Bluetooth
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Savienošana ar ārēju ierīci
13
Savienojuma izveide, izmantojot optisko vai analogo audio (AUX) kabeli -------------------------- 13
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
06
Savienošana ar USB krātuves ierīci
Programmatūras atjaunināšana
-------------------------- 14
15
-------------------------- 15
LAT - iv
07
Savienojuma izveide ar mobilo ierīci
Savienošana, izmantojot Bluetooth
08
09
10
16
-------------------------- 16
Tālvadības pults lietošana
17
Kā lietot tālvadības pulti
-------------------------- 17
Sistēmas Soundbar skaļuma līmeņa regulēšana, izmantojot televizora
tālvadības pulti
-------------------------- 20
Sienas stiprinājuma uzstādīšana
21
Piesardzības pasākumi uzstādīšanas laikā
-------------------------- 21
Sienas stiprinājuma komponenti
-------------------------- 21
Turētāja pamatne uzstādīšana
Turētāja pamatne komponenti
23
-------------------------- 23
11
Problēmu novēršana
25
12
Licence
26
13
Paziņojums par atvērtā pirmkoda licenci
26
14
Svarīga piezīme par apkopi
26
15
Specifikācijas un norādījumi
27
Specifikācijas
-------------------------- 27
LAT - v
01 KOMPONENTU PĀRBAUDE
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Soundbar galvenā ierīce
1
Zemfrekvenču skaļrunis
2
Barošanas vads
(Zemfrekvenču
skaļrunis)
Tālvadības pults/Baterijas
3
Maiņstrāvas/
līdzstrāvas adapteris
(Galvenā ierīce)
Barošanas vads
(Maiņstrāvas/
līdzstrāvas adapteris)
x2
x2
Sienas stiprinājuma šablons
Skrūves turētājs
x2
Turētāja pamatne
Optiskais kabelis
Sienas stiprinājuma
kronšteinu
x2
Turētāja balsts
x2
Skrūve
(Sienas stiprinājums)
x2
Skrūve (Turētāja pamatne)
•• Papildinformāciju par barošanas avotu un enerģijas patēriņu skatiet produktam pielīmētajā etiķetē.
(Etiķete: Soundbar galvenās ierīces apakšpuse)
•• Barošanas savienojumu izveides darbības ir apzīmētas (ar 1, 2, 3). Papildinformāciju par
barošanas savienojumiem skatiet 4. lpp.
•• Lai iegādātos papildu komponentus vai kabeļus, sazinieties ar Samsung apkopes centru vai
Samsung klientu apkalpošanas centru.
Pirms tālvadības pults lietošanas ievietojiet tajā baterijas
(2 AA baterijas)
Pabīdiet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā,
līdz tas ir pilnībā noņemts. Ievietojiet 2AA baterijas
(1,5V) tā, lai to polaritāte atbilstu norādītajam
virzienam. Pabīdiet bateriju vāciņu atpakaļ savā vietā.
LAT - 2
02 IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS
Soundbar priekšējais panelis/labās puses panelis
Soundbar labā puse
Novietojiet izstrādājumu tā, lai
Skaļums
“Samsung Harman Kardon”
Barošana
logotips būtu tā augšpusē.
Displejs
Soundbar apakšējais panelis
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
Izvēlieties avota ievades režīmu. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Ieslēdziet režīmu “BT PAIRING”, pārslēdziet avotu uz režīmu “BT” un pēc tam
nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu pogu
(Avots).
Avots
USB
Pievienojiet šeit USB ierīci, lai atskaņotu USB ierīcē saglabātos mūzikas failus, izmantojot
sistēmu Soundbar.
AUX
Savienojiet ar ārējas ierīces analogās izejas ligzdu.
D.IN
Savienojiet ar ārējas ierīces digitālās (optiskās) izejas ligzdu.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Ļauj vienlaicīgi ievadīt digitālos video un audio signālus, izmantojot HDMI kabeli.
Savienojiet ar ārējas ierīces HDMI izejas ligzdu.
Savienojiet ar televizora HDMI (ARC) ligzdu.
Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas barošanas adapteri. (Elektriskās barošanas ieeja)
LAT - 3
03 SOUNDBAR PIEVIENOŠANA
Pievienošana pie elektriskās strāvas
Izmantojiet barošanas komponentus (1, 2, 3), lai zemfrekvenču skaļruni un sistēmu Soundbar
savienotu ar barošanas avotu šādā secībā:
1 Pievienojiet barošanas vadu zemfrekvenču skaļrunim.
2 Pievienojiet strāvas izvades kabeli strāvas adapterim un pēc tam pievienojiet to Soundbar.
3 Pievienojiet barošanas vadu kontaktligzdai.
Skatiet tālāk redzamos attēlus.
•• Papildinformāciju par elektroenerģiju un tās patēriņu skatiet etiķetē, kas ir pielīmēta
izstrādājumam. (Etiķete: Soundbar galvenās ierīces apakšpuse)
POWER
DC 24V
1 Barošanas vads
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
3 Barošanas vads
Pievienošana
pie elektriskās
strāvas
DC 24V
Zemfrekvenču
skaļruņa aizmugure
Soundbar galvenās
Pievienošana pie
elektriskās strāvas
ierīces apakšpuse
2 Maiņstrāvas/
līdzstrāvas adapteris
•• Novietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri plakaniski uz galda vai grīdas. Ja novietosit
maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri tā, ka tā maiņstrāvas vada ieejas pieslēgvieta ir vērsta uz augšu,
adapterī varēs iekļūt ūdens vai citas neatbilstošas vielas, kas var izraisīt adaptera darbības
traucējumus.
LAT - 4
Sistēmas Soundbar savienošana ar zemfrekvenču skaļruni
Ja ir pievienots zemfrekvenču skaļrunis, varat klausīties bagātīgu basa skaņu.
Automātiska savienojuma izveide starp zemfrekvenču skaļruni un sistēmu Soundbar
Kad ieslēdzat barošanu pēc barošanas kabeļu pievienošanas sistēmai Soundbar un zemfrekvenču
skaļrunim, zemfrekvenču skaļrunis automātiski tiek savienots ar sistēmu Soundbar.
•• Kad automātiskā savienošana pārī ir pabeigta, zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē iedegas zilie
indikatori.
Indikatori zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē
Indikators
Statuss
Deg
Apraksts
Risinājums
Savienojums ir izveidots
(normāla darbība)
Pārbaudiet, vai galvenajai sistēmas
Soundbar ierīcei pievienotais strāvas
Zils
Mirgo
Mēģina no jauna izveidot
kabelis ir pareizi pievienots, vai uzgaidiet
savienojumu
aptuveni 5 minūtes. Ja mirgošana turpinās,
mēģiniet manuāli savienot zemfrekvenču
skaļruni. Skatiet 6. lpp.
Gaidstāves režīms
(Soundbar galvenā ierīce ir
Sarkans
Sarkans un
Zils
Deg
Mirgo
izslēgta)
Pārbaudiet, vai Soundbar galvenajai ierīcei
ir pareizi pievienots barošanas kabelis.
Savienojuma izveide
Norādījumus par manuālu savienojumu
neizdevās
izveidi skatiet 6. lpp.
Skatiet rokasgrāmatā Samsung apkopes
Nepareiza darbība
centra kontaktinformāciju.
LAT - 5
Zemfrekvenču skaļruņa manuāla pievienošana, ja automātiskā savienojuma
izveide neizdodas
Pirms veicat tālāk norādīto manuālās savienošanas procedūru:
•• Pārbaudiet, vai sistēmas Soundbar un zemfrekvenču skaļruņa barošanas kabeļi ir pareizi
pievienoti.
•• Pārliecinieties, vai sistēma Soundbar ir ieslēgta.
1. Nospiediet zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē esošo pogu ID SET un turiet to nospiestu vismaz
5 sekundes.
•• Sarkanais indikators zemfrekvenču skaļruņa aizmugurē izslēdzas, un mirgo zilais indikators.
5 Sec
Zemfrekvenču skaļruņa aizmugure
2. Nospiediet tālvadības pults pogu Uz augšu un turiet to vismaz 5 sekundes.
•• Sistēmas Soundbar displejā uz brīdi tiek parādīts ziņojums ID SET.
•• Sistēma Soundbar tiks ieslēgta automātiski, kad būs pabeigta ID SET.
PAIR
5 Sec
“Samsung Harman Kardon” logotips
atrodas augšpusē
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Pārbaudiet, vai LINK indikators deg zilā krāsā (savienošana ir pabeigta).
LINK indikators pārtrauc mirgot un deg zilā
krāsā, kad starp sistēmu Soundbar un
bezvadu zemfrekvenču skaļruni ir izveidots
savienojums.
Deg zilā krāsā
LAT - 6
Modeļa SWA-8500S (nopērkams atsevišķi) savienošana ar sistēmu
Soundbar
Lai iegūtu izcilu bezvadu telpisko skaņu, pievienojiet sistēmai Soundbar Samsung bezvadu aizmugurējo
skaļruņu komplektu (SWA-8500S, nopērkams atsevišķi).
1. Savienojiet bezvadu uztvērēja moduli ar 2 telpiskās skaņas skaļruņiem.
–– Skaļruņu vadi ir krāskodēti.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Pēc pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārbaudiet bezvadu uztvērēja moduļa gaidstāves
statusu.
•• Mirgo bezvadu uztvērēja moduļa LINK indikators (zils). Ja indikators nemirgo, ar pildspalvas
galu nospiediet bezvadu uztvērēja moduļa aizmugurē esošo pogu ID SET un turiet nospiestu
5–6 sekundes, līdz sāk mirgot LINK indikators (zilā krāsā). Plašāku informāciju par indikatoru,
lūdzu, skatiet SWA-8500S lietotāja rokasgrāmatā.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Mirgo zilā krāsā
POWER
LAT - 7
3. Nospiediet tālvadības pults pogu Uz augšu un turiet to vismaz 5 sekundes.
•• Sistēmas Soundbar displejā uz brīdi tiek parādīts ziņojums ID SET.
•• Sistēma Soundbar tiks ieslēgta automātiski, kad būs pabeigta ID SET.
PAIR
“Samsung Harman Kardon” logotips
atrodas augšpusē
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
UZMANĪBU
•• Ja brīdī, kad sistēma Soundbar tiek savienota ar SWA-8500S, tā atskaņo mūziku, zemfrekvenču
skaļrunī skaņa var tikt atskaņota nevienmērīgi, līdz savienojums ir izveidots.
4. Pārbaudiet, vai LINK indikators deg zilā krāsā (savienošana ir pabeigta).
STANDBY
STANDBY
LINK
LINK indikators pārtrauc mirgot un deg zilā
krāsā, kad starp sistēmu Soundbar un
LINK
bezvadu uztvērēja moduli ir izveidots
savienojums.
Deg zilā krāsā
5. Ja ierīce SWA-8500S nav savienota, atkārtojiet procedūru, sākot ar 2. darbību.
LAT - 8
04 SAVIENOŠANA AR TELEVIZORU
Lai televizora skaņu atskaņotu sistēmā Soundbar, izmantojiet vadu un bezvadu savienojumus.
•• Kad sistēma Soundbar ir savienota ar izvēlēto Samsung televizoru, sistēmu Soundbar var vadīt ar
televizora tālvadības pulti.
–– Šī funkcija tiek atbalstīta 2017. gada un jaunāka izlaiduma Samsung Smart televizoros, kas
atbalsta Bluetooth, kad savienojat sistēmu Soundbar ar televizoru, izmantojot optisko kabeli.
–– Šī funkcija ļauj lietot arī televizora izvēlni, lai pielāgotu skaņas lauku un dažādus iestatījumus,
tostarp arī skaļuma līmeni, kā arī izslēgt skaņu.
1. metode Savienojuma izveide, izmantojot kabeli
Ja apraides signāls ir Dolby Digital un opcijas “Digitālās izvades audio formāts” iestatījums televizorā ir
PCM, iestatījums ieteicams mainīt uz Dolby Digital. Kad šis iestatījums ir nomainīts, tiek nodrošināta
augstāka skaņas kvalitāte. (Atkarībā no televizora ražotāja televizora izvēlnē Dolby Digital un PCM
apzīmēšanai var būt izmantoti atšķirīgi vārdi.)
Savienojuma izveide, izmantojot optisko kabeli
Sistēmas Soundbar apakšpuse
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optiskais kabelis
D.IN
Soundbar labā puse
1. Savienojiet sistēmas Soundbar ligzdu DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) un TV ligzdu OPTICAL OUT,
izmantojot digitālo optisko kabeli.
2. Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu
režīmu “D.IN”.
LAT - 9
(Avots) un pēc tam izvēlieties
Auto Power Link
Funkcija Auto Power Link automātiski ieslēdz sistēmu Soundbar, kad tiek ieslēgts televizors.
1. Savienojiet sistēmu Soundbar un televizoru, izmantojot digitālo optisko kabeli.
2. Nospiediet un 5 sekundes turiet tālvadības pults pogu Pa kreisi lai ieslēgtu vai
izslēgtu funkciju Auto Power Link.
•• Funkcija Auto Power Link pēc noklusējuma ir ieslēgta. (Lai izslēgtu šo
funkciju, nospiediet un 5 sekundes turiet tālvadības pults pogu Pa kreisi.)
•• Atkarībā no pievienotās ierīces funkcija Auto Power Link var nedarboties.
•• Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā “D.IN”.
Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli
Pārbaudiet (ARC) pie televizora
Sistēmas Soundbar apakšpuse
pieslēgvietas HDMI IN.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI kabelis
HDMI OUT
(TV-ARC)
(nav iekļauts
komplektācijā)
Pārbaudiet Soundbar galvenās ierīces
pieslēgvietu HDMI OUT (TV-ARC).
TV ARC
DC 24V
Soundbar labā puse
1. Kad sistēma Soundbar un televizors ir ieslēgti, pievienojiet tiem HDMI kabeli (nav iekļauts
komplektācijā), kā parādīts attēlā.
2. Soundbar galvenās ierīces displeja logā tiek parādīts uzraksts “TV ARC” un sistēma Soundbar
atskaņo televizora skaņu.
•• Ja televizora skaņa nav dzirdama, nospiediet sistēmas Soundbar labās puses vai tālvadības
pults pogu
(Avots), lai pārslēgtos uz režīmu “D.IN”. Ekrānā secīgi tiek parādīti uzraksti
“D.IN” un “TV ARC” un tiek atskaņota televizora skaņa.
•• Ja Soundbar galvenās ierīces displeja logā netiek parādīts uzraksts “TV ARC”, pārbaudiet, vai
HDMI kabelis (nav iekļauts komplektācijā) ir pievienots pareizajam portam.
•• Izmantojiet televizora tālvadības pults skaļuma līmeņa regulēšanas pogas, lai mainītu sistēmas
Soundbar skaļuma līmeni.
LAT - 10
2. metode Bezvadu savienojuma izveide
Savienojuma izveide ar televizoru, izmantojot Bluetooth
Ja pievienosit televizoru, izmantojot Bluetooth, varēsit klausīties stereo skaņu bez nekādiem kabeļu
savienojumiem.
•• Vienlaikus var pievienot tikai vienu televizoru.
PAIR
VAI
ND
SOUODE
M
Sākotnējā savienojuma izveide
1. Nospiediet tālvadības pults pogu
(VAI)
PAIR, lai aktivizētu režīmu “BT PAIRING”.
a. Nospiediet labās puses paneļa pogu
(Avots) un izvēlieties “BT”.
Ja ar sistēmu Soundbar nav savienota neviena ierīce, paziņojums “BT” pēc pāris
sekundēm automātiski mainās uz “BT READY”.
b. Kad tiek parādīts paziņojums “BT READY”, nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet
sistēmas Soundbar labās puses paneļa pogu
(Avots), lai tiktu parādīts paziņojums
“BT PAIRING”.
2. Televizorā izvēlieties režīmu Bluetooth. (Papildinformāciju skatiet televizora rokasgrāmatā.)
3. Televizora ekrāna sarakstā izvēlieties “[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series”.
Pieejamā sistēma Soundbar televizora Bluetooth ierīču sarakstā ir norādīta ar uzrakstu
“Need Pairing” vai “Paired”. Lai izveidotu savienojumu ar sistēmu Soundbar, izvēlieties ziņojumu un
izveidojiet savienojumu.
•• Kad televizors ir pievienots, sistēmas Soundbar priekšējā displejā tiek parādīts uzraksts
[Televizora nosaukums] → “BT”.
4. Tagad jūs varat klausīties televizora skaņu no Soundbar sistēmas.
Ja ierīci neizdodas pievienot
•• Ja sarakstā ir redzams iepriekš pievienotas sistēmas Soundbar nosaukums (piemēram,
“[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series”), izdzēsiet to.
•• Pēc tam atkārtojiet 1.–3. darbību.
LAT - 11
Sistēmas Soundbar atvienošana no televizora
Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu
(Avots) un pēc tam pārslēdzieties uz
jebkuru režīmu, izņemot “BT”.
•• Atvienošana ilgst noteiktu laiku, jo televizoram ir jāsaņem atbilde no sistēmas Soundbar.
(Nepieciešamais laiks var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.)
•• Lai atceltu automātisko Bluetooth savienojuma izveidi starp sistēmu Soundbar un televizoru,
nospiediet un 5 sekundes turiet tālvadības pults pogu p (Atskaņot/pauzēt), kad sistēmas
Soundbar statuss ir “BT READY”. (Ieslēdziet → Izslēdziet.)
Kāda ir atšķirība starp BT READY un BT PAIRING?
•• BT READY : šajā režīmā varat meklēt iepriekš savienotos televizorus vai savienot iepriekš savienotu
mobilo ierīci ar Soundbar.
•• BT PAIRING : Šajā režīmā varat savienot jaunu ierīci ar sistēmu Soundbar. (Nospiediet tālvadības
pults pogu
pogu
PAIR vai nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet sistēmas Soundbar labajā pusē esošo
(Avots), kad sistēma Soundbar ir režīmā “BT”.)
PIEZĪMES
•• Ja, izveidojot savienojumu ar Bluetooth ierīci, tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet <0000>.
•• Bluetooth savienojuma režīmā Bluetooth savienojums tiek pārtraukts, ja attālums starp sistēmu
Soundbar un Bluetooth ierīci pārsniedz 10 metrus.
•• Sistēma Soundbar automātiski izslēdzas, ja tās darbības statuss Gatavs ir ildzis 20 minūtes.
•• Bluetooth ierīces meklēšana vai pareiza savienojuma izveidošana ar sistēmu Soundbar var nenotikt
šādos gadījumos:
–– ja sistēmas Soundbar tuvumā pastāv spēcīgs elektriskais lauks;
–– ja sistēma Soundbar vienlaikus tiek savienota pārī ar vairākām Bluetooth ierīcēm;
–– ja Bluetooth ierīce ir izslēgta, nav pieejama vai radušies tās darbības traucējumi.
•• Elektroniskās ierīces var radīt radiotraucējumus. Neļaujiet Soundbar galvenās ierīces tuvumā
atrasties ierīcēm, kas rada elektromagnētiskos viļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnīm, bezvadu
lokālā tīkla ierīcēm un citām.
LAT - 12
05 SAVIENOŠANA AR ĀRĒJU IERĪCI
Savienojiet ar ārējo ierīci, izmantojot vadu vai bezvadu tīklu, lai atskaņotu ārējās ierīces skaņu sistēmā
Soundbar.
Savienojuma izveide, izmantojot optisko vai analogo audio (AUX)
kabeli
Soundbar labā puse
BD/DVD atskaņotājs/
pierīce/spēļu konsole
R - AUDIO - L
Audio (AUX) kabelis
USB (5V 0.5A)
(nav iekļauts
komplektācijā)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optiskais kabelis
Sistēmas Soundbar apakšpuse
1 Audio (AUX) kabelis
XX Savienojiet galvenās ierīces ligzdu AUX IN (audio) ar avota ierīces ligzdu AUDIO OUT, izmantojot
audio kabeli.
YY Izvēlieties režīmu “AUX”, uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiežot pogu
(Avots).
2 Optiskais kabelis
XX Savienojiet galvenās ierīces ligzdu DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) un avota ierīces ligzdu OPTICAL
OUT, izmantojot digitālo optisko kabeli.
YY Izvēlieties režīmu “D.IN”, uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiežot pogu
LAT - 13
(Avots).
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Sistēmas Soundbar apakšpuse
HDMI OUT
Ārējā ierīce
HDMI kabelis
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
(nav iekļauts
komplektācijā)
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabelis
(nav iekļauts
komplektācijā)
HDMI
Soundbar labā puse
1. Iespraudiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ligzdā HDMI IN izstrādājuma aizmugurē un
digitālās ierīces ligzdā HDMI OUT.
2. Iespraudiet HDMI kabeli (nav iekļauts komplektācijā) ligzdā HDMI OUT (TV-ARC) izstrādājuma
aizmugurē un televizora ligzdā HDMI IN.
3. Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu
(Avots) un pēc tam izvēlieties
režīmu “HDMI”.
4. Soundbar displeja panelī tiek parādīts izvēlētais režīms “HDMI” un tiek atskaņota skaņa.
LAT - 14
06 SAVIENOŠANA AR USB KRĀTUVES IERĪCI
Izmantojot sistēmu Soundbar, varat atskaņot mūzikas failus, kas ierakstīti USB atmiņas ierīcēs.
USB ports
Displejs
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
USB
Mikro USB–USB
adaptera kabelis
(nav iekļauts
komplektācijā)
1. Pievienojiet sistēmas Soundbar mikro USB ligzdai mikro USB–USB adaptera kabeli, kura vienā galā
ir USB 2.0 mikro USB spraudnis (B tipa), bet otrā galā ir standarta 2.0 USB ligzda (A tipa).
•• Mikro USB–USB adaptera kabeli var iegādāties atsevišķi. Lai to iegādātos, sazinieties ar
Samsung apkopes centru vai Samsung klientu apkalpošanas centru.
2. Pievienojiet USB ierīci adaptera kabeļa ligzdas galam.
3. Uz labās puses paneļa vai tālvadības pults nospiediet pogu
(Avots) un pēc tam izvēlieties
režīmu “USB”.
4. Displejā tiks parādīts uzraksts “USB”.
5. Izmantojot sistēmu Soundbar, atskaņojiet mūzikas failus, kas ierakstīti USB atmiņas ierīcēs.
•• Sistēma Soundbar izslēdzas automātiski (Auto Power Down), ja USB ierīce ir pievienota ilgāk
nekā 20 minūtes.
Programmatūras atjaunināšana
Uzņēmums Samsung turpmāk var piedāvāt sistēmas Soundbar aparātprogrammatūras atjauninājumus.
Ja ir pieejams kāds atjauninājums, aparātprogrammatūru var atjaunināt, pievienojot USB ierīci ar tajā
saglabāto aparātprogrammatūras atjauninājumu sistēmas Soundbar USB pieslēgvietai.
Papildinformāciju par atjauninājuma failu lejupielādi skatiet Samsung Electronics tīmekļa vietnē
www.samsung.com → Support.
Pēc tam ievadiet vai izvēlieties savas sistēmas Soundbar modeli, izvēlieties opciju Programmatūra un
programmas un pēc tam opciju Lejupielādes. Ņemiet vērā, ka funkciju nosaukumi var atšķirties.
LAT - 15
07 SAVIENOJUMA IZVEIDE AR MOBILO IERĪCI
Savienošana, izmantojot Bluetooth
Kad mobilā ierīce ir pievienota, izmantojot Bluetooth, jūs varat dzirdēt stereo skaņu bez jebkādām
problēmām, ko sagādā kabeļu pievienošana.
•• Vienlaikus var pievienot tikai vienu ierīci.
PAIR
VAI
Bluetooth ierīce
ND
SOUODE
M
Sākotnējā savienojuma izveide
1. Nospiediet tālvadības pults pogu
(VAI)
PAIR, lai aktivizētu režīmu “BT PAIRING”.
a. Nospiediet labās puses paneļa pogu
(Avots) un izvēlieties “BT”.
Ja ar sistēmu Soundbar nav savienota neviena ierīce, paziņojums “BT” pēc pāris
sekundēm automātiski mainās uz “BT READY”.
b. Kad tiek parādīts paziņojums “BT READY”, nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet
sistēmas Soundbar labās puses paneļa pogu
(Avots), lai tiktu parādīts paziņojums
“BT PAIRING”.
2. Sarakstā izvēlieties “[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series”.
•• Kad sistēma Soundbar un Bluetooth ierīce ir savienotas, priekšējā displejā tiek parādīts
uzraksts [Bluetooth ierīces nosaukums] → “BT”.
3. Atskaņojiet sistēmā Soundbar mūzikas failus no ierīces, kas ir pievienota, izmantojot Bluetooth.
Ja ierīci neizdodas pievienot
•• Ja sarakstā ir redzams iepriekš pievienotas sistēmas Soundbar nosaukums (piemēram,
“[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series”, izdzēsiet to.
•• Pēc tam atkārtojiet 1. un 2. darbību.
PIEZĪME
•• Pēc tam kad pirmoreiz esat savienojis Soundbar ar savu mobilā ierīce, izmantojiet režīmu “BT
READY”, lai izveidotu atkārtotu savienojumu. Detalizētu informāciju skatiet 12. lpp.
Plašāku informāciju par Bluetooth savienojumiem skatiet sadaļā “Savienojuma izveide ar
televizoru, izmantojot Bluetooth” 11.–12. lpp.
LAT - 16
08 TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA
Kā lietot tālvadības pulti
Ieslēdziet un izslēdziet sistēmu Soundbar.
Ieslēgšana/
izslēgšana
PAIR
Nospiediet šo pogu, lai atlasītu sistēmai
Soundbar pievienoto avotu.
Avots
Nospiediet pogu
(Skaņas izslēgšana), lai
izslēgtuPAIR
skaņu.
Bluetooth
Nospiediet to vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.
Surround
POWER
Skaņas izslēgšana
SOUND
MODE
Surround
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
VOL
SOUND
MODE
Vajadzīgo skaņas režīmu var iestatīt, izvēloties
opcijas STANDARD, SURROUND SOUND,
GAME PRO vai ADAPTIVE SOUND.
SOUND MODE •• DRC
(Dynamic Range Control)
Bluetooth
Surround
POWER
Bluetooth
Šī
funkcija
nodrošina dinamiskā diapazona
POWER
kontroli, kad atskaņojat Dolby Digital
skaņas dziesmas. Kad sistēma Soundbar ir
SOUND
nospiediet un turiet pogu SOUND
SOUND
VOL MODE izslēgta,
BASS
MODE
MODE, lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju DRC
VOL
WOOFER
(Dynamic Range Control). Kad DRC ir
ieslēgta, skaļa skaņa tiek padarīta klusāka.
(Skaņa var būt izkropļota.)
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
•• Bluetooth Power
Šī funkcija automātiski ieslēdz Soundbar,
kad tiek saņemts savienojuma pieprasījums
WOOFER
no iepriekš savienota televizora vai
Bluetooth ierīces.
Noklusējuma iestatījums ir Ieslēgta.
–– Nospiediet un vismaz 5 sekundes
turiet pogu SOUND MODE, lai izslēgtu
Bluetooth Power funkciju.
LAT - 17
PAIR
Bluetooth
Nospiediet pogu PAIR. Soundbar displejā tiek parādīts paziņojums “BT PAIRING”.
Šajā režīmā varat sistēmu Soundbar savienot ar jaunu Bluetooth ierīci, Bluetooth ierīces
meklēšanas sarakstā izvēloties sistēmu Soundbar.
PAIR
SOUND
MODE
Nospiediet pogu p, lai uz laiku apturētu mūzikas faila atskaņošanu.
Vēlreiz nospiežot šo pogu, mūzikas fails tiek atskaņots.
Atskaņot/
pauzēt
VOL
Surround
Bluetooth
POWER
BASS
Nospiediet norādītajās vietās, lai izvēlētos Uz augšu/Uz leju/
SOUND
MODE
Pa kreisi/Pa labi.
Uz augšu/Uz
Bluetooth
POWER
Surround
leju/Pa kreisi/
SOUND
MODE
Pa labi
Nospiediet Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi uz pogas, lai izvēlētos vai iestatītu funkcijas.
•• Atkārtot
Lai atkārtošanas funkciju izmantotu režīmā “USB”, nospiediet Uz augšu pogu.
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
•• Mūzikas faila izlaišana
Nospiediet Pa labi pogu, lai izvēlētos nākamo mūzikas failu. Nospiediet Pa kreisi pogu,
lai izvēlētos iepriekšējo mūzikas failu.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Ieslēdziet vai izslēdziet funkcijas Anynet+ un Auto Power Link.
Anynet+ un funkcija Auto Power Link tiek ieslēgtas un izslēgtas, izmantojot attiecīgi Pa
labi un Pa kreisi pogu.
–– Anynet+ : Ja sistēma Soundbar ir savienota ar televizoru, izmantojot HDMI kabeli,
sistēmu Soundbar varat regulēt, lietojot Samsung televizora tālvadības pulti.
Nospiediet Pa labi pogu un turiet 5 sekundes, lai ieslēgtu (ON) vai izslēgtu (OFF)
funkciju Anynet+.
–– Auto Power Link : Ja sistēma Soundbar ir savienota ar televizoru, izmantojot
digitālo optisko kabeli, sistēma Soundbar var automātiski ieslēgties, kad ieslēdzat
televizoru. Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu Pa kreisi pogu, lai ieslēgtu
(ON) vai izslēgtu (OFF) funkciju Auto Power Link.
–– Funkcija Anynet+/Auto Power Link pēc noklusējuma ir ieslēgta (ON).
•• ID SET
Nospiediet un 5 sekundes turiet pogu Uz augšu, lai pabeigtu darbību ID SET (kad tiek
veidots savienojums ar papildierīci).
LAT - 18
Bluetooth
POWER
Surround
SOUND
MODE
Varat izvēlēties šādas opcijas: TREBLE, BASS vai AUDIO SYNC.
•• Lai pielāgotu diskanta vai basa skaņu, skaņas iestatījumos izvēlieties TREBLE vai BASS
un pēc tam noregulējiet skaļumu no -6 līdz +6 ar Uz augšu/Uz leju pogu.
•• Ja televizora un sistēmas Soundbar video un audio signāli nav sinhronizēti, skaņas
iestatījumos atlasiet AUDIO SYNC un pēc tam iestatiet audio aizkavi no 0 līdz
300 milisekundēm, izmantojot Uz augšu/Uz leju pogu. (Nav pieejams “USB” režīmā.)
•• Iespēja AUDIO SYNC tiek atbalstīta tikai dažās funkcijās.
Skaņas
regulēšana
FE
R
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
SO
M UN
OD D
E
R
W
OO
W
OO
WOOFER
LAT - 19
U
SO
D
N
U
SO
•• Skaņas izslēgšana
Nospiediet pogu VOL, lai izslēgtu skaņu. Nospiediet to vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.
VO
L
BA
R
W
OO
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
Spiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļuma līmeni.
VOL
F
FE
R
FE
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
VO
L
WOOFER
R
VOL
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
VOL
SO
M UN
OD D
E
Nospiediet pogu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu
Bluetooth
robežās
līdz-12 vai no -6 līdz +6. Lai iestatītu zemfrekvenču skaļruņa skaļuma līmeni
POWER
0, nospiediet pogu.
SO
M UN
OD D
E
Surround
D
BA
R
VO
L
SO
U
N
VO
L
SOUND
MODE
SO
U
N
D
BA
R
W
OO
W
OO
FE
R
FE
R
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
Bluetooth
POWER
WOOFER
Surround
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
Sistēmas Soundbar skaļuma
līmeņa regulēšana, izmantojot
televizora tālvadības pulti
4. Ja sistēmā Soundbar vēlaties atjaunot
noklusējuma režīmu (izmantojot Samsung
televizora tālvadības pulti), atkārtoti spiediet
un 5 sekundes turiet pogu WOOFER, līdz
Ja jums ir Samsung televizors, sistēmas
Soundbar skaļumu varat regulēt,
izmantojot Samsung televizora
komplektācijā iekļauto IS tālvadības pulti.
“SAMSUNG-TV REMOTE”.
5 Sec
1. Izslēdziet sistēmu Soundbar.
BYE
2. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, atkārtoti
spiediet un 5 sekundes turiet pogu WOOFER,
līdz displejā tiek parādīts paziņojums
“OFF-TV REMOTE”.
OFF-TV REMOTE
N
D
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Ja sistēmu Soundbar vēlaties vadīt,
izmantojot televizora tālvadības pulti,
atkārtoti spiediet un 5 sekundes turiet pogu
WOOFER, līdz displejā tiek parādīts
paziņojums ”ALL-TV REMOTE“. Pēc tam
izmantojiet televizora izvēlni, lai izvēlētos
ārējos skaļruņus.
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
LAT - 20
(Noklusējuma režīms)
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Vispirms izmantojiet televizora izvēlni, lai iestatītu
Samsung televizora skaņas atskaņošanu ārējos
skaļruņos, pēc tam izmantojiet Samsung
tālvadības pulti, lai regulētu sistēmas Soundbar
skaļumu. Plašāku informāciju skatiet televizora
lietotāja rokasgrāmatā. Šīs funkcijas noklusējuma
režīms ir vadība, izmantojot Samsung televizora
pulti. Ja izmantojat cita ražotāja televizoru, lai
mainītu šīs funkcijas iestatījumus, izpildiet tālāk
sniegtos norādījumus.
displejā tiek parādīts paziņojums
–– Ikreiz, kad nospiežat uz augšu un
5 sekundes turat pogu WOOFER, režīms
tiek pārslēgts šādā secībā: “SAMSUNGTV REMOTE” (Noklusējuma režīms) →
“OFF-TV REMOTE” → “ALL-TV REMOTE”.
–– Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija
var nebūt pieejama.
–– Lai uzzinātu, kuri ražotāji atbalsta šo
funkciju, skatiet sistēmas Soundbar
PILNĀ ROKASGRĀMATA Samsung
tīmekļa vietnē
(www.samsung.com/support).
–– Šī skaļuma regulēšanas funkcija darbojas
tikai ar infrasarkanajām televizora
tālvadības pultīm. Tā nedarbojas ar
Bluetooth televizora tālvadības pultīm
(pultīm, kurām ir nepieciešama
savienošana pārī).
09 SIENAS
STIPRINĀJUMA
UZSTĀDĪŠANA
Sienas stiprinājuma komponenti
Sienas stiprinājuma šablons
x2
Piesardzības pasākumi
uzstādīšanas laikā
x2
Skrūves turētājs
•• Uzstādiet stiprinājumu tikai pie vertikālas
Skrūve
x2
sienas.
•• Neuzstādiet vietā, kurā ir augsta temperatūra
vai augsts mitruma līmenis.
Sienas stiprinājuma kronšteinu
•• Pārliecinieties, vai siena ir pietiekami izturīga,
lai noturētu šī izstrādājuma svaru. Ja tā nav,
1. Piespiediet Sienas stiprinājuma šablons pie
nostipriniet sienu vai izvēlieties citu
sienas virsmas.
uzstādīšanas vietu.
•• Iegādājieties un izmantojiet turētājskrūves vai
•• Sienas stiprinājuma šablons ir jānovieto
līdzeni.
enkurskrūves, kas ir piemērotas attiecīgajai
sienai (sausais apmetums, metāls, koks utt.).
•• Ja televizors tiks stiprināts pie sienas,
Ja iespējams, stiprinājuma skrūves
uzstādiet sistēmu Soundbar vismaz 5 cm
nostipriniet sienas balstos.
zem televizora.
•• Iegādājieties tādas sienas stiprinājuma
skrūves, kas ir piemērotas tās sienas tipam un
biezumam, pie kuras uzstādīsit sistēmu
Soundbar.
–– Diametrs: M5
5 cm vai vairāk
–– Garums: ieteicams 35 mm vai garākas.
•• Pirms sistēmas Soundbar uzstādīšanas uz
sienas savienojiet tās kabeļus ar ārējām
ierīcēm.
•• Pirms ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, vai
ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrības.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās
strāvas trieciens.
LAT - 21
2. Salāgojiet Sienas stiprinājuma vadotnes
5. Izstumiet skrūvi (nav iekļauta komplektācijā)
viduslīniju ar televizora viduspunktu (ja
caur katru Skrūves turētājs un pēc tam cieši
uzstādāt sistēmu Soundbar zem televizora)
ieskrūvējiet katru skrūvi balsta skrūves
un pēc tam fiksējiet Sienas stiprinājuma
atverē.
šablons pie sienas, izmantojot līmlenti.
•• Ja neuzstādāt sistēmu zem televizora,
novietojiet Viduslīnija uzstādīšanas vietas
vidū.
6. Uzstādiet 2 Sienas stiprinājuma kronšteinu
pareizā virzienā sistēmas Soundbar apakšā,
izmantojot 2 Skrūves.
Viduslīnija
3. Ar pildspalvas vai uzasināta zīmuļa galu
caurduriet ar A-TYPE apzīmēto attēlu
viduspunktu katrā vadotnes galā, lai
atzīmētu balsta skrūvju atveru vietas, un pēc
tam noņemiet Sienas stiprinājuma šablons.
•• Noņemiet Turētāja pamatnes un Turētāja
balstus, ja tie ir pievienoti.
•• Veicot montāžu, pārliecinieties, vai Sienas
stiprinājuma kronšteinu izvirzītās daļas
4. Izmantojot piemērota izmēra urbi, izurbiet
atrodas aiz sistēmas Soundbar
sienā atveri katrā atzīmētajā vietā.
aizmugures.
•• Ja atzīmes neatbilst tapskrūvju
novietojumam, pirms balsta skrūvju
Sistēmas Soundbar aizmugure
ieskrūvēšanas noteikti ievietojiet atverēs
piemērotus enkurus vai saspiežamos
stiprinājumus. Ja izmantojat enkurus vai
saspiežamos stiprinājumus, izurbiet
pietiekami lielas atveres, lai tajās varētu
ievietot izmantotos enkurus vai
saspiežamos stiprinājumus.
Sistēmas Soundbar labā mala
LAT - 22
7. Uzstādiet sistēmu Soundbar ar tai
piestiprinātajiem Sienas stiprinājuma
kronšteinu, uzkarinot Sienas stiprinājuma
kronšteinu uz sienā ieskrūvētajām Skrūves
turētājs.
10 TURĒTĀJA
PAMATNE
UZSTĀDĪŠANA
Turētāja pamatne komponenti
x2
8. Pabīdiet sistēmu Soundbar uz leju, kā
x2
Turētāja pamatne
parādīts tālāk, lai Sienas stiprinājuma
kronšteinu būtu droši atbalstīti uz Skrūves
Turētāja balsts
x2
turētājs.
•• Ievietojiet Skrūves turētājs Sienas
Skrūve
stiprinājuma kronšteinu platākajā
(apakšējā) daļā un pēc tam pabīdiet
Sienas stiprinājuma kronšteinu uz leju,
•• Turētāja pamatnes paaugstina sistēmu
Soundbar, lai to varētu uzstādīt televizora
Sienas stiprinājuma kronšteinu būtu
priekšā virs televizora statīva kājām. Skatiet
droši atbalstīti uz Skrūves turētājs.
tālāk redzamo attēlu.
•• Turētāja pamatnes var uzstādīt trīs dažādos
augstumos.
•• Izmantojot Turētāja pamatne, var pielāgot
attālumu starp sistēmu Soundbar un
televizoru, lai tas atbilstu televizora statīva
formai.
TV
LAT - 23
Sistēmas Soundbar paaugstināšana par
15 mm
1. Izmantojiet 2 komplektācijā iekļautās
Skrūves, lai nostiprinātu divas Turētāja
pamatnes pie sienas stiprinājuma uz
sistēmas Soundbar apakšējā paneļa.
Sistēmas Soundbar paaugstināšana par
20 mm
1. Pievienojiet divas Turētāja pamatnes pie
diviem Turētāja balstiem, kā redzams tālāk
attēlā.
2. Izmantojiet 2 komplektācijā iekļautās
Skrūves, lai nostiprinātu divas Turētāja
pamatnes pie sienas stiprinājuma uz
sistēmas Soundbar apakšējā paneļa.
LAT - 24
11 PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet tālāk norādīto.
Ierīci nevar ieslēgt.
Vai barošanas kabelis ir pievienots kontaktligzdai?
;; Pievienojiet barošanas kabeli kontaktligzdai.
Nospiežot pogu, nedarbojas attiecīgā funkcija.
Vai gaisā ir statiskā elektrība?
;; Atvienojiet barošanas kabeli un vēlreiz pievienojiet to.
BT režīmā rodas skaņas pārtraukumi.
;; Skatiet sadaļas par Bluetooth savienojumu 11. un 16. lpp.
Nav dzirdama skaņa.
Vai ir ieslēgta skaņas izslēgšanas funkcija?
;; Lai izslēgtu funkciju Izslēgt skaņu, nospiediet pogu
(Skaņas izslēgšana).
Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo līmeni?
;; Noregulējiet skaļuma līmeni.
Tālvadības pults nedarbojas.
Vai baterijas nav tukšas?
;; Ievietojiet jaunas baterijas.
Vai attālums starp tālvadības pulti un Soundbar galveno ierīci nav pārāk liels?
;; Novietojiet tālvadības pulti tuvāk Soundbar galvenajai ierīcei.
Uz zemfrekvenču skaļruņa mirgo sarkanais indikators, un zemfrekvenču skaļrunis neskan.
Šāda problēma var rasties, ja zemfrekvenču skaļrunis nav savienots ar Soundbar galveno ierīci.
;; Mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu ar zemfrekvenču skaļruni. (Skatiet 5. lpp.)
Zemfrekvenču skaļrunis ievērojami dūc un vibrē.
Mēģiniet noregulēt zemfrekvenču skaļruņa vibrācijas līmeni.
;; Spiediet tālvadības pults pogu WOOFER uz augšu vai uz leju, lai regulētu zemfrekvenču skaļruņa
skaļumu. (līdz -12, vai no -6 līdz +6)
LAT - 25
12 LICENCE
Manufactured under license from Dolby
13 PAZIŅOJUMS
PAR ATVĒRTĀ
PIRMKODA
LICENCI
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Lai nosūtītu jautājumus un pieprasījumus par
Dolby Laboratories.
atvērto pirmkodu, sazinieties ar uzņēmumu
Samsung pa e-pastu
(oss.request@samsung.com).
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Digital
14 SVARĪGA PIEZĪME
PAR APKOPI
Surround are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
•• Shēmas un attēli šajā lietotāja rokasgrāmatā
ir nodrošināti tikai atsaucei, un tie var
Reserved.
atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.
•• Šādos gadījumos var tikt iekasēta
administrēšanas maksa:
The terms HDMI and HDMI High-Definition
(a) pēc jūsu pieprasījuma tiek izsaukts
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
inženieris, taču izstrādājums nav bojāts
trademarks or registered trademarks of HDMI
(t. i., ja neesat izlasījis šo lietotāja
Licensing LLC in the United States and other
rokasgrāmatu);
countries.
(b) esat atnesis ierīci uz remonta centru, taču
izstrādājums nav bojāts(t. i., ja neesat
izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
•• Jūs tiksiet informēts par administrēšanas
maksas apmēru pirms speciālista ierašanās.
LAT - 26
15 SPECIFIKĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI
Specifikācijas
Modeļa nosaukums
HW-Q60R
USB
5V/0,5A
Svars
3,6 kg
Izmēri (P x A x Dz)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Darba temperatūras diapazons
+5°C līdz +35°C
Darba mitruma diapazons
10 % līdz 75 %
PASTIPRINĀTĀJS
Nominālā izvades jauda
30W x 6 + 10W x 2
LPCM 2 kanālu, Dolby Audio™
(atbalsta Dolby® Digital), DTS
Atbalstītie atskaņošanas formāti
BEZVADU IERĪCES IZEJAS JAUDA
BT raidītāja maksimālā jauda
100 mW, 2,4 GHz – 2,4835 GHz
SRD raidītāja maksimālā jauda
25 mW, 5,725 GHz – 5,825 GHz
Zemfrekvenču skaļruņa nosaukums
PS-WR65B
Svars
6,2 kg
Izmēri (P x A x Dz)
205,0 x 353,0 x 303,2 mm
PASTIPRINĀTĀJS
Nominālā izvades jauda
160W
BEZVADU IERĪCES IZEJAS JAUDA
SRD raidītāja maksimālā jauda
25 mW, 5,725 GHz – 5,825 GHz
Kopējais enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā (W)
Bluetooth
Pieslēgvietas deaktivizēšanas metode
2,0W
Nospiediet un vismaz 5 sekundes turiet pogu
SOUND MODE, lai izslēgtu Bluetooth Power
funkciju.
PIEZĪMES
•• Samsung Electronics Co., Ltd patur tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
•• Svars un izmēri ir norādīti aptuveni.
LAT - 27
•• Ar šo uzņēmums Samsung Electronics paziņo, ka šis aprīkojums atbilst
Direktīvas 2014/53/ES prasībām.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē:
http://www.samsung.com, izvēlieties Atbalsts > Meklēšanas atbalsts un
ievadiet modeļa nosaukumu.
Šo aprīkojumu drīkst lietot visās ES valstīs.
[Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma baterijām]
(Attiecas uz valstīm, kur tiek izmantotas atsevišķas savākšanas sistēmas.)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatas vai iepakojuma norāda, ka pēc šajā izstrādājumā ietverto
bateriju kalpošanas laika beigām no tām nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja ir atzīmēti
ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb, baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā līmenī, kas pārsniedz
Direktīvā 2006/66/EK noteiktos standartlīmeņus. Ja baterijas netiek pareizi izmestas, šīs vielas var nodarīt
kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzu, nodaliet baterijas no citu
veidu atkritumiem un nododiet tās pārstrādei atbilstoši vietējai bezmaksas bateriju pārstrādes sistēmai.
Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma
(elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)
(Attiecas uz valstīm, kur tiek izmantotas atsevišķas savākšanas sistēmas.)
Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas norāda, ka pēc izstrādājuma kalpošanas
laika beigām no izstrādājuma un tā elektroniskajiem piederumiem (piemēram, lādētāja, austiņām,
USB kabeļa) nedrīkst atbrīvoties kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu iespējamu kaitējumu
apkārtējai videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu likvidēšanas dēļ, atdaliet šos priekšmetus no
citu veidu atkritumiem un utilizējiet tos atbilstoši prasībām, tādējādi veicinot materiālo resursu ilgtspējīgu
atkārtoto izmantošanu.
Lai saņemtu detalizētu informāciju par to, kur un kā var nogādāt šos priekšmetus, lai tos pārstrādātu videi
draudzīgā veidā, mājsaimniecību lietotājiem ir jāsazinās ar mazumtirgotāju, no kura viņi iegādājās šo
izstrādājumu, vai vietējo valsts iestādi.
Komerclietotājiem ir jāsazinās ar piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkšanas līguma noteikumiem un
nosacījumiem. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem
uzņēmuma atkritumiem.
Informāciju par uzņēmuma Samsung saistībām vides aizsardzības jomā un ar izstrādājumu saistītajiem
tiesību aktos noteiktajiem pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, Akumulatori, skatiet vietnē:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
LAT - 28
OHUTUSTEAVE
HOIATUSED
HOIATUS
•• Tulekahju- või elektrilöögiohu vähendamiseks
ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE
ei tohi seade kokku puutuda vihmavee ega
EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAPANEELI).
niiskusega.
SEADMES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDAMISEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD
TEENINDUSTÖÖTAJATE POOLE.
ETTEVAATUST!
•• ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS PANGE PISTIKU
Sümboleid, mis võivad teie Samsungi tootel olla,
on selgitatud alltoodud tabelis.
LAI HARU TÄIELIKULT LAIA PILUSSE.
•• Seade peab alati olema ühendatud
kaitsemaandusega vahelduvvoolu
pistikupessa.
ETTEVAATUST!
MITTE AVADA,
ELEKTRILÖÖGIOHT
See sümbol tähendab, et seade sisaldab
kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis
tahes seesmiste osade puudutamine on
ohtlik.
See sümbol tähendab, et seadmega on
kaasas selle kasutamist ja hooldamist
puudutav oluline dokumentatsioon.
•• Seadme lahtiühendamiseks toiteallikast tuleb
pistik elektrikontaktist välja tõmmata.
Seetõttu peab toitepistik olema alati kergesti
juurdepääsetav.
•• Vältige seadme kokkupuudet veetilkade või
-pritsmetega. Ärge pange seadmele
vedelikega täidetud anumaid, nt vaase.
•• Seadme täielikult väljalülitamiseks peate
toitepistiku seinakontaktist välja tõmbama.
Seetõttu peab toitepistik alati olema kergesti
II klassi toode: selle sümboliga
tähistatud toode ei nõua ohutuks
ühendamiseks elektrimaandust.
Kui toitejuhtmega seadmel ei ole seda
sümbolit, PEAB seadmel olema toimiv
ühendus maandusega.
juurdepääsetav.
Vahelduvvoolupinge: selle sümboliga
tähistatud nimipinge on
vahelduvvoolupinge.
Alalisvoolupinge: selle sümboliga
tähistatud nimipinge on
alalisvoolupinge.
Ettevaatust, vaadake kasutusjuhendit:
see sümbol annab teada, et kasutaja
peab täpsemat ohutusteavet vaatama
kasutusjuhendist.
EST - ii
ETTEVAATUSABINÕUD
5. Tootega kasutatavad patareid sisaldavad
keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge
visake patareisid olmeprügisse. Ärge visake
1. Veenduge, et teie maja vahelduvvoolu
kasutatud patareisid tulle. Ärge laske
toitevarustus vastaks toote põhjal asuval
patareidel lühistuda, ärge võtke neid koost
identifitseerimiskleebisel toodud
lahti ega laske neil üle kuumeneda. Patarei
toitenõuetele. Paigaldage toode
valesti paigaldamisel tekib plahvatusoht.
horisontaalselt sobivale alusele
Asendage ainult sama või samaväärset tüüpi
(mööbliesemele), jättes ventileerimiseks
patareiga.
piisavalt ruumi (7–10 cm). Veenduge, et
ventilatsiooniavad poleks kaetud. Ärge
asetage seadet võimenditele ega muudele
seadmetele, mis võivad muutuda kuumaks.
See seade on mõeldud pidevaks
TEAVE SELLE
JUHENDI KOHTA
Kasutusjuhend koosneb kahest osast: sellest
paberkandjal lihtsast KASUTUSJUHENDIST ja
põhjalikumast TÄIELIKUST KASUTUSJUHENDIST,
mille saab alla laadida.
kasutamiseks. Seadme täielikult
väljalülitamiseks eemaldage
vahelduvvoolupistik elektrikontaktist.
Eemaldage seade vooluvõrgust, kui te ei
kavatse seda pikemat aega kasutada.
2. Äikesetormi ajal eemaldage
vahelduvvoolupistik elektrikontaktist.
Äikesest tingitud pingetipud võivad seadet
kahjustada.
3. Ärge hoidke seadet otsese päikesevalguse
käes ega muude soojusallikate lähedal. See
võib põhjustada ülekuumenemist ja seadme
KASUTUSJUHENDIST
See kasutusjuhend käsitleb ohutussuuniseid,
teavet toote paigaldamise, komponentide ja
ühenduste kohta ning toote tehnilisi andmeid.
riket.
4. Kaitske toodet niiskuse (nt lillevaasid) ja
liigse kuumuse (nt kolderuum) või seadmete
eest, mis loovad tugevaid magnet- või
elektrivälju. Seadme rikke korral eemaldage
toitekaabel vahelduvvoolu-toiteallikast.
Toode ei ole mõeldud tööstuslikuks
kasutuseks. See on mõeldud ainult isiklikuks
kasutamiseks. Kui toodet on hoitud madalal
temperatuuril, võib tekkida kondensatsioon.
Kui transpordite seadet talvisel ajal, siis
oodake enne kasutamist umbes kaks tundi,
kuni seade on saavutanud toatemperatuuri.
TÄIELIKUST KASUTUSJUHENDIST
TÄIELIKUST KASUTUSJUHENDIST pääsete
juurde Samsungi veebipõhises
klienditoekeskuses, skannides QR-koodi.
Juhendi vaatamiseks arvutis või
mobiilsideseadmes laadige see dokumendi
vormingus Samsungi veebisaidilt alla.
(http://www.samsung.com/support)
Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma
ette teatamata.
EST - iii
SISUKORD
01
Komponentide Kontrollimine
Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist
(2 AA-patareid)
02
03
05
06
--------------------------
Toote Ülevaade
2
3
Soundbari esipaneel / parempoolne paneel
--------------------------
3
Soundbari alumine paneel
--------------------------
3
Soundbari Ühendamine
4
Elektritoite ühendamine
04
2
--------------------------
4
Soundbari ühendamine bassikõlariga
-------------------------–– Bassikõlari ja Soundbari automaatne ühendamine
-------------------------–– Bassikõlari käsitsi ühendamine, kui automaatne ühendamine nurjub --------------------------
5
5
6
SWA-8500S (müügil eraldi) -i ühendamine Soundbariga
7
Teleriga Ühendamine
--------------------------
9
1. meetod. Ühendamine kaabliga
–– Ühendamine optilise kaabliga
–– Teleri ühendamine HDMI-kaabli kaudu
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
2. meetod. Ühendamine juhtmevabalt
–– Teleri ühendamine Bluetoothi kaudu
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Välisseadme Ühendamine
13
Ühendamine optilise või analoog-helikaabli (AUX) kaudu
-------------------------- 13
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
-------------------------- 14
USB-Mäluseadme Ühendamine
Tarkvara-Värskendus
15
-------------------------- 15
EST - iv
07
Mobiilsideseadme Ühendamine
Ühendamine Bluetoothi kaudu
08
09
10
16
-------------------------- 16
Kaugjuhtimispuldi Kasutamine
17
Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada?
-------------------------- 17
Soundbari helitugevuse reguleerimine teleri kaugjuhtimispuldiga
-------------------------- 20
Seinakinnituse Paigaldamine
21
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
-------------------------- 21
Seinakinnituse komponendid
-------------------------- 21
Tugijala paigaldamine
23
Tugijala komponendid
-------------------------- 23
11
Veaotsing
25
12
Litsents
26
13
Avatud Lähtekoodi Litsentsi Teatis
26
14
Oluline Teenusega Seotud Märkus
26
15
Tehnilised Andmed ja Teave
27
Tehnilised andmed
-------------------------- 27
EST - v
01 KOMPONENTIDE KONTROLLIMINE
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Soundbari põhiseade
1
Toitejuhe
(Bassikõlar)
Bassikõlar
Kaugjuhtimispult/patareid
2
3
Vahelduvvoolu-/
alalisvooluadapter
(Põhiseade)
Toitejuhe
(Vahelduvvoolu-/
alalisvooluadapter)
Optiline kaabel
x2
x2
Seinakinnitusjuhik
Hoidikkruvi
x2
Tugijalg
Seinakinnituskronsteini
x2
Tugihoidik
x2
Kruvi
(Seinakinnitus)
x2
Kruvi (Tugijalg)
•• Teavet toiteallika ja voolutarbe kohta leiate toote sildilt. (Silt : Soundbari põhiseadme alaosa)
•• Toiteühenduse sammud on märgistatud (1, 2, 3). Lisateavet toiteühenduste kohta vt lk 4.
•• Lisakomponentide või valikuliste kaablite ostmiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega
või Samsungi klienditeenindusega.
Patareide sisestamine enne kaugjuhtimispuldi kasutamist
(2 AA-patareid)
Lükake patareipesa katet noole suunas, kuni see on
täielikult eemaldatud. Sisestage 2 AA-tüüpi
patareid (1,5 V) õige polaarsusega. Lükake
patareipesa kate tagasi oma kohale.
EST - 2
02 TOOTE ÜLEVAADE
Soundbari esipaneel / parempoolne paneel
Soundbari parem külg
Paigutage toode nii, et „Samsung
Harman Kardon“ logo jääks
Helitugevus
Toide
ülespoole.
Ekraan
Soundbari alumine paneel
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
DC 24V
Valib allika sisendrežiimi. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Režiimi „BT PAIRING“ sisselülitamiseks valige allikaks „BT“ ning seejärel vajutage ja
hoidke all nuppu
(Allikas) kauem kui 5 sekundit.
Allikas
USB
Saate ühendada USB-seadme ja esitada Soundbari kaudu USB-seadmes olevaid
muusikafaile.
AUX
Saate ühendada välisseadme analoogväljundiga.
D.IN
Saate ühendada välisseadme digitaalse (optilise) väljundiga.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Sisestab samal ajal digitaalseid video- ja helisignaale, kasutades selleks HDMI-kaablit.
Saate ühendada välisseadme HDMI-väljundiga.
Saate ühendada teleri HDMI (ARC) pesaga.
Saate ühendada vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri. (toitesisend)
EST - 3
03 SOUNDBARI ÜHENDAMINE
Elektritoite ühendamine
Kasutage toitekomponente (1, 2, 3), et ühendada bassikõlar ja Soundbar järgmises järjestuses.
1 Ühendage toitekaabel bassikõlariga.
2 Ühendage toiteväljundikaabel toiteadapteriga ja seejärel Soundbariga.
3 Ühendage toitekaabel pistikupessa.
Vaadake allolevaid jooniseid.
•• Teavet vajaliku elektritoite ja voolutarbe kohta leiate tootel olevalt sildilt.
(Silt: Soundbari põhiseadme alaosa.)
POWER
DC 24V
1 Toitejuhe
HDMI IN
3 Toitejuhe
Elektritoite
ühendamine
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
Bassikõlari
tagumine külg
Soundbari
Elektritoite
ühendamine
põhiseadme alaosa
2 Vahelduvvoolu-/
alalisvooluadapter
•• Veenduge, et vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter oleks kindlalt laual või põrandal. Kui panete
adapteri nii, et see on rippuvas asendis, vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri sisend ülespoole,
võivad adapterisse sattuda vesi või muud võõrkehad ja põhjustada adapteri talitlushäireid.
EST - 4
Soundbari ühendamine bassikõlariga
Kui bassikõlar on ühendatud, saate nautida rikkalikku bassiheli.
Bassikõlari ja Soundbari automaatne ühendamine
Kui lülitate pärast Soundbari ja bassikõlari toitekaablite ühendamist toite sisse, ühendatakse bassikõlar
automaatselt Soundbariga.
•• Kui automaatne sidumine on lõpetatud, süttivad bassikõlari taga olevad sinised näidikud.
LED-näidikud bassikõlari tagaküljel
LED
Olek
Kirjeldus
Lahendus
Põleb
Edukalt ühendatud (tavatöö)
Kontrollige, kas Soundbari põhiseadme
Sinine
toitekaabel on korralikult ühendatud, või
Vilgub
Ühenduse taastamine
oodake umbes 5 minutit. Kui vilkumine ei
lõpe, proovige bassikõlar käsitsi ühendada.
Vt lk 6.
Punane
Põleb
Ooterežiim (kui Soundbari
Kontrollige, kas Soundbari põhiseadme
põhiseade on välja lülitatud)
toitekaabel on korralikult ühendatud.
Ühendamine ebaõnnestus
Punane ja
sinine
Vilgub
Ühendage uuesti. Vt käsitsi ühendamise
suuniseid lk 6.
Vt juhendist Samsungi teeninduskeskuse
Tõrge
kontaktandmeid.
EST - 5
Bassikõlari käsitsi ühendamine, kui automaatne ühendamine nurjub
Enne allpool kirjeldatud käsitsi ühendamist
•• Kontrollige, kas Soundbari ja bassikõlari toitekaablid on korralikult ühendatud.
•• Veenduge, et Soundbar oleks sisse lülitatud.
1. Hoidke bassikõlari taga olevat nuppu ID SET vähemalt 5 sekundit vajutatuna.
•• Bassikõlari taga olev punane näidik kustub ja sinine näidik vilgub.
5 Sec
Bassikõlari tagumine külg
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Üles vähemalt 5 sekundit.
•• Soundbari ekraanile ilmub mõneks ajaks teade ID SET ja seejärel kaob.
•• Soundbar lülitub automaatselt sisse, kui ID SET on lõpetatud.
PAIR
5 Sec
„Samsung Harman Kardon“ logo asub üleval
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Kontrollige, kas LED-tuli LINK põleb siniselt (ühendamine lõpetatud).
LED-tuli LINK lõpetab vilkumise ja jääb
siniselt põlema, kui Soundbar ja juhtmevaba
bassikõlar on omavahel ühendatud.
Põleb siniselt
EST - 6
SWA-8500S (müügil eraldi) -i ühendamine Soundbariga
Minge üle tõelisele juhtmevabale ruumilisele helile, ühendades Samsungi juhtmevaba
tagakõlarikomplekti (SWA-8500S, müügil eraldi) Soundbariga.
1. Ühendage juhtmevaba vastuvõtja moodul 2 ruumilise heli kõlariga.
–– Kõlarite kaablid on märgistatud värvikoodiga.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Pärast juhtmevaba vastuvõtja mooduli ühendamist pistikupessa kontrollige selle ooterežiimi
olekut.
•• Juhtmeta vastuvõtumoodulil olev LED-näidik LINK hakkab siniselt vilkuma. Kui LED-näidik ei
vilgu, hoidke juhtmeta vastuvõtumooduli tagaküljel olevat nuppu ID SET pliiatsi otsaga
5–6 sekundit all, kuni LED-näidik LINK hakkab siniselt vilkuma. Lisateavet LED-näidiku kohta vt
SWA-8500S-i kasutusjuhendist.
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
STANDBY
STANDBY
LINK
LINK
Vilgub siniselt
POWER
POWER
EST - 7
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu Üles vähemalt 5 sekundit.
•• Soundbari ekraanile ilmub mõneks ajaks teade ID SET ja seejärel kaob.
•• Soundbar lülitub automaatselt sisse, kui ID SET on lõpetatud.
PAIR
„Samsung Harman Kardon“ logo asub üleval
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
ETTEVAATUST!
•• Kui Soundbar esitas SWA-8500S-iga ühenduse loomise ajal muusikat, võib bassikõlarist kõlada
ühenduse lõpuleviimisel katkendlikku esitust.
4. Kontrollige, kas LED-tuli LINK põleb siniselt (ühendamine lõpetatud).
STANDBY
STANDBY
LINK
LED-tuli LINK lõpetab vilkumise ja jääb
siniselt põlema, kui Soundbar ja juhtmevaba
LINK
vastuvõtja moodul on omavahel ühendatud.
Põleb siniselt
5. Kui SWA-8500S-i ei ühendata, korrake 2. sammus kirjeldatud toimingut.
EST - 8
04 TELERIGA ÜHENDAMINE
Saate kuulata teleri heli Soundbari kaudu juhtmega või juhtmevaba ühendusega.
•• Kui Soundbar on valitud Samsungi teleriga ühendatud, saab Soundbari teleri kaugjuhtimispuldi abil
juhtida.
–– Seda funktsiooni saab kasutada 2017. aasta ja uuemate Bluetoothi toega Samsungi
nutiteleritega, kui ühendate Soundbari teleriga, kasutades optilist kaablit.
–– See funktsioon võimaldab kasutada ka teleri menüüd, et reguleerida helivälja ja erinevaid
seadeid ning lisaks helitugevust ja -vaigistust.
1. meetod. Ühendamine kaabliga
Kui edastatavad signaalid on vormingus Dolby Digital ja suvandi „Digitaalse väljundi helivorming“
seadeks on valitud teleris PCM, on soovitatud valida seadeks Dolby Digital. Pärast seade muutmist on
võimalik nautida paremat helikvaliteeti. (Olenevalt teleri tootjast võib selle menüüs olla kasutatud
Dolby Digitali ja PCM-i kohta teisi sõnu.)
Ühendamine optilise kaabliga
Soundbari alumine külg
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optiline kaabel
D.IN
Soundbari parem külg
1. Ühendage Soundbari pesa DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) digitaalse optilise kaabli abil teleri pesaga
OPTICAL OUT.
2. Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu
„D.IN“.
EST - 9
(Allikas) ja seejärel valige režiim
Auto Power Link
Auto Power Link lülitab Soundbari teleri sisselülitamisel automaatselt sisse.
1. Ühendage Soundbar ja teler digitaalse optilise kaabli abil.
2. Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu Vasakule 5 sekundit all, et lülitada Auto
Power Link sisse või välja.
•• Auto Power Link on vaikimisi sisse lülitatud.
(Selle funktsiooni väljalülitamiseks hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu
Vasakule 5 sekundit all.)
•• Olenevalt ühendatud seadmest ei pruugi Auto Power Link toimida.
•• See funktsioon on saadaval ainult režiimis „D.IN“.
Teleri ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Kontrollige ühendust (ARC)
Soundbari alumine külg
teleri pordi HDMI IN puhul.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI-kaabel
HDMI OUT
(TV-ARC)
(pole kaasas)
Kontrollige Soundbari põhiseadme
porti HDMI OUT (TV-ARC).
TV ARC
DC 24V
Soundbari parem külg
1. Kui Soundbar ja teler on sisse lülitatud, ühendage HDMI-kaabel (pole kaasas), nagu on joonisel
näidatud.
2. Soundbari põhiseadme ekraanil kuvatakse „TV ARC“ ja Soundbar esitab teleri heli.
•• Kui teleri heli pole kuulda, vajutage kaugjuhtimispuldil või Soundbari paremal küljel
nuppu
(Allikas) et lülituda režiimi „D.IN“. Ekraanil kuvatakse järjest „D.IN“ ja „TV ARC“ ning
esitatakse teleri heli.
•• Kui Soundbari põhiseadme kuvaaknas ei ole kuvatud TV ARC, kontrollige, kas HDMI-kaabel
(pole kaasas) on ühendatud õige pesaga.
•• Kasutage teleri kaugjuhtimispuldi helitugevuse nuppe Soundbari helitugevuse muutmiseks.
EST - 10
2. meetod. Ühendamine juhtmevabalt
Teleri ühendamine Bluetoothi kaudu
Kui teler on ühendatud Bluetoothi kaudu, saate kuulata stereoheli ilma tülikate kaabliteta.
•• Korraga saab ühendada ainult ühe teleri.
PAIR
VÕI
ND
SOUODE
M
Esmakordne ühendamine
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
(VÕI)
PAIR, et siseneda režiimi „BT PAIRING“.
a. Vajutage parempoolsel paneelil nuppu
(Allikas) ja seejärel valige „BT“.
Teate „BT“ asemel kuvatakse mõne sekundi pärast automaatselt „BT READY“, kui
Soundbariga pole ühendatud ühtki Bluetooth-seadet.
b. Kui kuvatakse „BT READY“, vajutage Soundbari parempoolsel paneelil nuppu
(Allikas) ja hoidke seda kauem kui 5 sekundit all, et kuvada „BT PAIRING“.
2. Valige teleris Bluetooth-režiim. (Lisateavet vt teleri kasutusjuhendist.)
3. Valige teleri ekraanil kuvatavast loendist „ [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series“.
Saadaolev Soundbar on kuvatud teleri Bluetooth-seadmete loendis teatega „Need Pairing“ või
„Paired“. Soundbari ühendamiseks valige teade ja looge ühendus.
•• Kui teler on ühendatud, ilmub Soundbari eesmisele ekraanile teade [Teleri Nimi] → „BT“.
4. Nüüd kuulete Soundbari kaudu teleri heli.
Kui seadme ühendamine ebaõnnestub
•• Kui loendis kuvatakse eelnevalt ühendatud Soundbar (nt „ [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series“),
siis kustutage see.
•• Seejärel korrake 1.–3. sammu.
EST - 11
Soundbari ja teleri ühenduse katkestamine
Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu
(Allikas) ja valige mis tahes režiim
peale „BT“.
•• Ühenduse katkestamine võtab aega, kuna teler peab saama Soundbarilt vastuse.
(Selleks kuluv aeg võib olenevalt teleri mudelist erineda.)
•• Soundbari ja teleri vahelise Bluetooth-ühenduse katkestamiseks hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu
p (Esitamine/peatamine) 5 sekundit all, kui Soundbar on olekus „BT READY“. (Valige Sees → Väljas)
Mis on valikute „BT READY“ ja „BT PAIRING“ erinevus?
•• BT READY : selles režiimis saate otsida varem ühendatud telereid või ühendada varem ühendatud
mobiilsideseadme Soundbariga.
•• BT PAIRING : selles režiimis saab ühendada uue seadme Soundbariga. (Vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu
PAIR või hoidke all Soundbari parempoolsel paneelil nuppu
(Allikas) kauem kui
5 sekundit, kui Soundbar on režiimis „BT“.)
MÄRKUSED
•• Kui teilt küsitakse Bluetooth-seadmega ühendamisel PIN-koodi, sisestage <0000>.
•• Bluetooth-ühendus katkeb Bluetooth-ühenduse režiimis, kui kaugus Soundbari ja Bluetoothseadme vahel ületab 10 m.
•• Soundbar lülitub automaatselt välja pärast 20 minutit olekus Valmis.
•• Soundbar ei pruugi Bluetooth-otsingut või -ühendust õigesti sooritada järgmistel tingimustel.
–– Soundbari ümber on tugev elektriväli.
–– Soundbariga on samal ajal seotud mitu Bluetooth-seadet.
–– Bluetooth-seade on välja lülitatud, ei ole paigas või ei toimi õigesti.
•• Elektroonilised seadmed võivad põhjustada raadiohäireid. Seadmeid, mis tekitavad
elektromagnetilisi laineid (nt mikrolaineahjud, juhtmevabad LAN-seadmed jne), tuleb Soundbari
põhiseadmest eemal hoida.
EST - 12
05 VÄLISSEADME ÜHENDAMINE
Looge välisseadmega juhtmega või juhtmevaba võrgu kaudu ühendus, et esitada välisseadme heli
Soundbari kaudu.
Ühendamine optilise või analoog-helikaabli (AUX) kaudu
Soundbari parem külg
BD/DVD-mängija/digiboks/
mängukonsool
R - AUDIO - L
USB (5V 0.5A)
Helikaabel (AUX)
(pole kaasas)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optiline kaabel
Soundbari alumine külg
1 Helikaabel (AUX)
XX Ühendage põhiseadme pesa AUX IN (Heli) helikaabli kaudu allikaseadme pesaga AUDIO OUT.
YY Valige režiim „AUX“, vajutades parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu
(Allikas).
2 Optiline kaabel
XX Ühendage põhiseadme pesa DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) digitaalse optilise kaabli kaudu
allikaseadme pesaga OPTICAL OUT.
YY Valige režiim „D.IN“, vajutades parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu
EST - 13
(Allikas).
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Soundbari alumine külg
HDMI OUT
Välisseade
HDMI-kaabel
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
(pole kaasas)
HDMI IN
(ARC)
HDMI-kaabel
(pole kaasas)
HDMI
Soundbari parem külg
1. Ühendage toote tagaküljel olev pesa HDMI IN HDMI-kaabli (pole kaasas) kaudu digitaalseadme
pesaga HDMI OUT.
2. Ühendage toote tagaküljel olev pesa HDMI OUT (TV-ARC) HDMI-kaabli (pole kaasas) kaudu teleri
pesaga HDMI IN.
3. Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu
„HDMI“.
4. Soundbari ekraanil kuvatakse režiim „HDMI“ ja esitatakse heli.
EST - 14
(Allikas) ja seejärel valige
06 USB-MÄLUSEADME ÜHENDAMINE
Saate esitada Soundbari kaudu mäluseadmetes olevaid muusikafaile.
USB-port
Ekraan
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
USB (5V 0.5A)
USB
Mikro-USB ja USB
vaheline
adapterikaabel
(pole kaasas)
1. Ühendage mikro-USB ja USB vaheline adapterikaabel, mille ühes otsas on USB 2.0 mikro-USBpistik (B-tüüpi) ja teises otsas standardne 2.0 USB-pesa (A-tüüpi), Soundbari mikro-USB-pesaga.
•• Mikro-USB ja USB vahelist adapterikaablit müüakse eraldi. Ostmiseks võtke ühendust
Samsungi teeninduskeskusega või Samsungi klienditeenindusega.
2. Ühendage USB-seade adapterkaabli pesaotsaga.
3. Vajutage parempoolsel paneelil või kaugjuhtimispuldil nuppu
(Allikas) ja seejärel valige „USB“.
4. Ekraanil kuvatakse teade „USB“.
5. Saate esitada Soundbari kaudu mäluseadmetes olevaid muusikafaile.
•• Soundbar lülitub automaatselt välja (Auto Power Down), kui vähemalt 20 minuti jooksul ei ole
olnud ühendatud ühtki USB-seadet.
Tarkvara-Värskendus
Samsung võib pakkuda tulevikus värskendusi Soundbari süsteemi püsivara jaoks.
Kui värskendust pakutakse, saate püsivara värskendada, ühendades USB-seadme, millele püsivara
värskendus on salvestatud, oma Soundbari USB-porti.
Lisateavet värskendusfailide allalaadimise kohta leiate Samsung Electronicsi veebisaidilt
(www.samsung.com → Support).
Seejärel sisestage või valige oma Soundbari mudel, valige Tarkvara ja rakendused ning seejärel
Allalaadimised. Pange tähele, et suvandite nimed võivad erineda.
EST - 15
07 MOBIILSIDESEADME ÜHENDAMINE
Ühendamine Bluetoothi kaudu
Kui mobiilsideseade on ühendatud Bluetoothi kaudu, saate kuulata stereoheli ilma tülikate kaabliteta.
•• Korraga saab ühendada ainult ühe Bluetooth-seadme.
PAIR
VÕI
Bluetooth-seade
ND
SOUODE
M
Esmakordne ühendamine
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
(VÕI)
PAIR, et siseneda režiimi „BT PAIRING“.
a. Vajutage parempoolsel paneelil nuppu
(Allikas) ja seejärel valige „BT“.
Teate „BT“ asemel kuvatakse mõne sekundi pärast automaatselt „BT READY“, kui
Soundbariga pole ühendatud ühtki Bluetooth-seadet.
b. Kui kuvatakse „BT READY“, vajutage Soundbari parempoolsel paneelil nuppu
(Allikas) ja hoidke seda kauem kui 5 sekundit all, et kuvada „BT PAIRING“.
2. Valige loendist „ [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series“.
•• Kui Soundbar on Bluetooth-seadmega ühendatud, kuvatakse eesmisel ekraanil teade
[Bluetooth-seadme nimi] → „BT“.
3. Saate esitada Bluetoothi kaudu ühendatud seadmes olevaid muusikafaile Soundbari kaudu.
Kui seadme ühendamine ebaõnnestub
•• Kui loendis kuvatakse eelnevalt ühendatud Soundbar (nt „ [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series“),
siis kustutage see.
•• Seejärel korrake etappe 1 ja 2.
MÄRKUS
•• Pärast seda, kui olete Soundbari esimest korda mobiilsideseade ühendanud, kasutage uuesti
ühendamiseks režiimi „BT READY“. Vaadake üksikasju lk 12.
Rohkem teavet Bluetooth-ühenduste kohta leiate jaotisest „Teleri ühendamine Bluetoothi
kaudu“ lehekülgedel 11 – 12.
EST - 16
08 KAUGJUHTIMISPULDI KASUTAMINE
Kuidas kaugjuhtimispulti kasutada?
Heliriba sisse- ja väljalülitamiseks.
Toide
PAIR
Vajutage heliribaga ühendatud allika
valimiseks.
Allikas
Vajutage heli vaigistamiseks nuppu
(Vaigistamine).
PAIR
Bluetooth
Surround
Vajutage
uuesti vaigistuse väljalülitamiseks.
POWER
Vaigistamine
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND MODE
WOOFER
SOUND
MODEVOL
SOUNDBAR
VOL
suvandi STANDARD, SURROUND SOUND,
GAME PRO, või ADAPTIVE SOUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Võimaldab
rakendada Dolby Digitali
Bluetooth
POWER
lugudele dünaamikadiapasooni juhtimise.
Vajutage ja hoidke nuppu SOUND MODE
kui Soundbar on välja lülitatud, et
VOL SOUND all,
BASS
WOOFER
MODE lülitada DRC (Dynamic Range Control) sisse
või välja.
Kui DRC on sisse lülitatud, vähendatakse
valju heli. (Heli võib olla moonutatud.)
Bluetooth
Surround
POWER
Surround
VOL
SOUND
MODE
Saate valida soovitud heliefekti, valides
WOOFER
VOL
•• Bluetooth Power
See funktsioon lülitab Soundbari
automaatselt sisse, saades varem
WOOFER
ühendatud telerist või Bluetooth-seadmest
ühendustaotluse.
See seade on vaikimisi sisse lülitatud.
–– Hoidke nuppu SOUND MODE all
kauem kui 5 sekundit, et Bluetooth
Power funktsioon välja lülitada.
EST - 17
PAIR
Bluetooth
Vajutage nuppu PAIR. Soundbari ekraanil kuvatakse „BT PAIRING“.
Selles režiimis saab ühendada Soundbari uue Bluetooth-seadmega, valides Bluetoothseadme otsinguloendist Soundbari.
PAIR
SOUND
MODE
Vajutage muusikafaili ajutiseks peatamiseks nuppu p.
Muusika esitamise jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
Esitamine/
peatamine
VOL
BASS
Bluetooth
POWER
Surround
Vajutage tähistatud aladele, et valida Üles/Alla/Vasakule/
SOUND
MODE
Paremale.
Üles/Alla/
Bluetooth
POWER
Surround
Vasakule/
SOUND
MODE
Paremale
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Vajutage nupul Üles/Alla/Vasakule/Paremale, et valida või seada funktsioone.
•• Kordamine
Kordamisfunktsiooni kasutamiseks režiimis „USB“ vajutage Üles nuppu.
•• Muusika vahelejätmine
Vajutage Paremale nuppu, et valida järgmine muusikafail. Vajutage Vasakule nuppu,
et valida eelmine muusikafail.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Saate funktsiooni Anynet+ ja Auto Power Link sisse või välja lülitada.
Funktsiooni Anynet+ ja Auto Power Link saab lülitada sisse ja välja vastavalt Paremale
ja Vasakule noolenupuga.
–– Anynet+ : kui Soundbar on ühendatud Samsungi teleriga HDMI-kaabli kaudu,
saate juhtida Soundbari Samsungi teleri kaugjuhtimispuldiga.
Funktsiooni Anynet+ ON- ja OFF hoidke nuppu Paremale ligikaudu 5 sekundit all.
–– Auto Power Link : kui Soundbar on ühendatud teleriga digitaalse optilise kaabli
kaudu, saab Soundbar teleri sisselülitamisel automaatselt sisse lülituda.
Funktsiooni Auto Power Link ON- või OFF hoidke nuppu Vasak ligikaudu
5 sekundit all.
–– Anynet+ / Auto Power Link on vaikimisi ON lülitatud.
•• ID SET
Vajutage Üles ja hoidke seda 5 sekundit all, et lõpetada ID SET (lisaseadme
ühendamisel).
EST - 18
Bluetooth
POWER
Surround
Heli juhtimine
SOUND
MODE
Saate valida suvandi TREBLE, BASS, või AUDIO SYNC.
•• Kõrgete toonide või bassi helitugevuse juhtimiseks valige heliseadetes suvand TREBLE
või BASS ja seejärel reguleerige helitugevust vahemikus –6 kuni +6, kasutades
Ülemist/Alumist nuppu.
•• Kui teleri ja Soundbari vaheline video ja heli ei ole sünkroonis, valige heliseadetest
suvand AUDIO SYNC ja seadke heliviivitus vahemikku 0–300 ms, kasutades Ülemist/
Alumist nuppu. (Ei saa kasutada režiimis „USB“.)
•• AUDIO SYNC on toetatud ainult mõne funktsiooni puhul.
Surround
FE
R
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
VO
L
SO
U
N
VO
L
SOUND
MODE
SO
U
N
D
BA
R
W
OO
W
OO
FE
R
FE
R
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
W
OO
Bluetooth
Vajutage
seda nuppu üles või alla bassikõlari helitugevuse reguleerimiseks kuni tasemeni
POWER
–12 või vahemikus –6 kuni +6. Bassikõlari helitugevuse seadistamiseks väärtusele
0 vajutage nuppu.
SO
M UN
OD D
E
R
W
OO
Liigutage seda nuppu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks.
VOL
•• Vaigistamine
WOOFER
Vajutage heli vaigistamiseks nuppu VOL. Vajutage uuesti vaigistuse väljalülitamiseks.
EST - 19
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
WOOFER
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
Bluetooth
POWER
WOOFER
Surround
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
4. Kui soovite lülitada Soundbari uuesti
Soundbari helitugevuse
reguleerimine teleri
kaugjuhtimispuldiga
vaikerežiimile (juhtimine Samsungi teleri
kaugjuhtimispuldiga), vajutage nuppu
WOOFER üles ja hoidke 5 sekundit paigal
„SAMSUNG-TV REMOTE“.
5 Sec
R
FE
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
VO
L
BA
R
W
OO
(Vaikerežiim)
SO
Esmalt määrake Samsungi teleri menüüs teleri
heliväljundiks välised kõlarid ja seejärel kasutage
Samsungi kaugjuhtimispulti Soundbari
helitugevuse reguleerimiseks. Lisateabe
saamiseks vaadake teleri kasutusjuhendit. Selle
funktsiooni vaikerežiimiks on juhtimine Samsungi
teleri kaugjuhtimispuldiga. Kui teil ei ole
Samsungi teler, järgige alltoodud suuniseid selle
funktsiooni seadistuse muutmiseks.
(korduvalt), kuni ekraanil kuvatakse
SO
M UN
OD D
E
Kui teil on Samsungi teler, saate reguleerida
Soundbari helitugevust Samsungi teleriga
kaasasoleva infrapunakaugjuhtimispuldiga.
–– Iga kord, kui vajutate nupu WOOFER üles
ja hoiate seda 5 sekundit , vahetub režiim
alltoodud järjestuses: „SAMSUNG-TV
REMOTE“ (Vaikerežiim) → „OFF-TV
REMOTE“ → „ALL-TV REMOTE“.
–– See funktsioon ei pruugi olenevalt
1. Lülitage Soundbar välja.
kaugjuhtimispuldist saadaval olla.
–– Seda funktsiooni toetavate tootjate
BYE
loendi leiate oma Soundbari TÄIELIKUST
KASUTUSJUHENDIST Samsungi
veebisaidil (www.samsung.com/support).
2. Kui te ei soovi seda funktsiooni kasutada,
vajutage nuppu WOOFER üles ja hoidke seda
5 sekundit vajutatuna (korduvalt), kuni
–– See helitugevuse juhtimise funktsioon
töötab ainult telerite infrapunakaugjuhtimispultidega. See ei tööta
ekraanil kuvatakse „OFF-TV REMOTE“.
telerite Bluetooth-kaugjuhtimispultidega
(mis vajavad sidumist).
OFF-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Kui soovite juhtida Soundbari teleri puldiga,
vajutage nuppu WOOFER üles ja hoidke seda
5 sekundit vajutatuna (korduvalt), kuni
ekraanil kuvatakse „ALL-TV REMOTE“.
Seejärel valige teleri menüüs välised kõlarid.
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
EST - 20
.
09 SEINAKINNITUSE
PAIGALDAMINE
Seinakinnituse komponendid
Seinakinnitusjuhik
Ettevaatusabinõud
paigaldamisel
x2
•• Paigaldage ainult vertikaalsele seinale.
x2
Hoidikkruvi
•• Ärge paigaldage seda kõrge temperatuuri või
niiskustasemega kohta.
Kruvi
x2
•• Kontrollige, kas sein on toote raskuse
kandmiseks piisavalt tugev. Kui ei ole, siis
Seinakinnituskronsteini
tugevdage seina või valige muu
paigalduskoht.
•• Ostke ja kasutage kinnituskruvisid või
-ankruid, mis on mõeldud kasutamiseks teie
1. Asetage Seinakinnitusjuhik vastu
seina materjaliga (kipsplaat, metallplaat,
seinapinda.
•• Seinakinnitusjuhik peab olema loodis.
puitsein jne). Võimaluse korral kinnitage
•• Kui teler on seinale kinnitatud, paigaldage
tugikruvid tüüblitega.
Soundbar vähemalt 5 cm telerist
•• Ostke seinakinnituse kruvid, mis sobivad
allapoole.
Soundbari paigaldamiseks valitud seina
paksuse ja tüübiga.
–– Läbimõõt: M5
–– Pikkus: soovitatavalt vähemalt 35 mm.
•• Enne Soundbari seinale paigaldamist
Vähemalt 5 cm
ühendage selle kaablid välisseadmetega.
•• Enne seadme paigaldamist veenduge, et see
oleks välja lülitatud ja vooluvõrgust
lahutatud. Vastasel juhul võib see põhjustada
elektrilöögi.
EST - 21
2. Joondage Seinakinnitusjuhiku keskjoon
5. Lükake kruvi (pole kaasas) läbi iga
teleri keskjoonega (kui paigaldate Soundbari
Hoidikkruvi ja seejärel keerake kõik kruvid
teleri alla) ja seejärel kinnitage
kindlalt tugikruvi aukudesse.
Seinakinnitusjuhik teibiga seinale.
•• Kui te ei paigalda teleri alla, seadke
Keskjoon paigalduskoha keskkohta.
6. Paigaldage 2 Seinakinnituskronstein õiges
suunas Soundbari põhjale, kasutades 2 Kruvi.
Keskjoon
3. Suruge pastapliiatsi või teritatud pliiatsi ots
läbi juhiku mõlemas otsas oleva kujutise
A-TYPE keskpunkti, et märkida tugikruvide
asukoht, seejärel eemaldage
Seinakinnitusjuhik.
•• Eemaldage Tugijalad ja Tugihoidikud, kui
need on kinnitatud.
•• Kokkupanekul veenduge, et
4. Kasutades sobiva suurusega puuri, puurige
kummagi märgistuse kohale seina sisse auk.
•• Kui märgistused ei vasta tihvtide asendile,
Seinakinnituskronstein riputusosad
jääksid Soundbari taha.
Soundbari tagakülg
siis kinnitage enne tugikruvide
sisestamist aukudesse kindlasti sobivad
tüüblid. Tüüblite kasutamisel veenduge,
et puuritavad augud oleksid kasutatavate
tüüblite jaoks piisavalt suured.
Heliriba parempoolne ots
EST - 22
10 TUGIJALA
PAIGALDAMINE
7. Paigaldage Soundbar koos selle külge
kinnitatud Seinakinnituskronstein,
riputades Seinakinnituskronstein seinal
olevatele Hoidikkruvi.
Tugijala komponendid
x2
x2
Tugijalg
8. Libistage Soundbari alla, nagu on allpool
Tugihoidik
näidatud, nii et Seinakinnituskronstein
x2
toetuksid Kruvihoidikutele.
•• Sisestage Kruvihoidikutele
Seinakinnituskronstein laia (alumisse)
Kruvi
ossa ja seejärel libistage
Seinakinnituskronstein allapoole, nii et
•• Tugijalad tõstavad Soundbari, et saaksite
Seinakinnituskronstein toetuksid
paigaldada Soundbari teleri ette ja teleri aluse
kindlalt Kruvihoidikutele.
jalgade kohale. Vaadake allolevat joonist.
•• Tugijalad saab seadistada kolmele eri
kõrgusele.
•• Tugijalgade kasutamisel saab reguleerida
Soundbari ja teleri vahelist kaugust vastavalt
teleri aluse kujule.
TV
EST - 23
Soundbari tõstmine 15 mm
1. Kahe Tugijala kinnitamiseks Soundbari
alumisel paneelil oleva seinakinnituse külge
on komplektis 2 Kruvi.
Soundbari tõstmine 20 mm
1. Kinnitage kaks Tugijala kahe Tugihoidikud
külge, nagu on näidatud alloleval joonisel.
2. Kahe Tugijala kinnitamiseks Soundbari
alumisel paneelil oleva seinakinnituse külge
on komplektis 2 Kruvi.
EST - 24
11 VEAOTSING
Enne hoolduse taotlemist kontrollige järgmist.
Seade ei lülitu sisse.
Kas toitejuhe on ühendatud pistikupessa?
;; Ühendage toitepistik pistikupessa.
Mõni funktsioon ei tööta nupu vajutamisel.
Kas õhus on staatilist elektrit?
;; Eemaldage toitepistik ja ühendage see uuesti.
Režiimis BT esineb helikatkestusi.
;; Vt Bluetooth-ühenduse jaotisi lk 11 ja 16.
Heli ei esitata.
Kas vaigistusfunktsioon on sisse lülitatud?
;; Vaigistusfunktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu
(Vaigistamine).
Kas helitugevus on seatud miinimumi peale?
;; Reguleerige helitugevust.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Kas patareid on tühjad?
;; Sisestage uued patareid.
Kas kaugjuhtimispult on Soundbari põhiseadmest liiga kaugel?
;; Liigutage kaugjuhtimispult Soundbari põhiseadmele lähemale.
Bassikõlaril olev punane LED-tuli vilgub ja bassikõlarist ei tule heli.
See probleem võib tekkida, kui bassikõlar ei ole ühendatud Soundbari põhiseadmega.
;; Proovige bassikõlarit uuesti ühendada. (Vt lk 5.)
Bassikõlar undab ja vibreerib märgatavalt.
Proovige reguleerida bassikõlari vibratsiooni.
;; Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu WOOFER üles või alla, et reguleerida bassikõlari
helitugevust. (kuni –12 või vahemikus –6 kuni +6).
EST - 25
12 LITSENTS
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
13 AVATUD
LÄHTEKOODI
LITSENTSI TEATIS
Avatud lähtekoodidega seotud päringute ja
taotluste saamiseks võtke Samsungiga ühendust
meili teel (oss.request@samsung.com).
14 OLULINE
TEENUSEGA
SEOTUD MÄRKUS
combination with the Symbol, and DTS Digital
Surround are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
•• Selles kasutusjuhendis toodud pildid ja
joonised on vaid viiteks ning võivad toote
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
tegelikust välimusest erineda.
•• Rakenduda võivad administratiivtasud, kui
(a) kutsute välja tehniku ja tootel ei ole defekti
(kasutusjuhendit pole loetud),
The terms HDMI and HDMI High-Definition
(b) viite seadme hoolduskeskusse ja tootel ei
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
ole defekti (kasutusjuhendit pole loetud).
•• Administratiivtasu antakse teile teada enne
tehniku visiiti.
countries.
EST - 26
15 TEHNILISED ANDMED JA TEAVE
Tehnilised andmed
Mudeli nimi
HW-Q60R
USB
5V/0,5A
Mass
3,6 kg
Mõõtmed (L × K × S)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Töötemperatuuri vahemik
+5°C kuni +35°C
Õhuniiskuse vahemik
10 % ~ 75 %
VÕIMENDI
Nimiväljundvõimsus
30W x 6 + 10W x 2
LPCM 2ch, Dolby Audio™
Toetatud esitamisvormingud
(toetab Dolby® Digital), DTS
JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS
BT maksimaalne saatja võimsus
100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz korral
SRD maksimaalne saatja võimsus
25 mW 5,725 GHz – 5,825 GHz korral
Bassikõlari nimi
PS-WR65B
Mass
6,2 kg
Mõõtmed (L × K × S)
205,0 x 353,0 x 303,2 mm
VÕIMENDI
Nimiväljundvõimsus
160W
JUHTMEVABA SEADME VÄLJUNDVÕIMSUS
SRD maksimaalne saatja võimsus
25 mW 5,725 GHz – 5,825 GHz korral
Üldine voolutarve puhkerežiimis (W)
Bluetooth
Pordi inaktiveerimise meetod
2,0W
Hoidke nuppu SOUND MODE all kauem kui
5 sekundit, et Bluetooth Power funktsioon välja
lülitada.
MÄRKUSED
•• Samsung Electronics Co., Ltd jätab endale õiguse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
•• Mass ja mõõtmed on ligikaudsed.
EST - 27
•• Käesolevaga teatab Samsung Electronics, et see seade on kooskõlas direktiiviga
2014/53/EL.
Euroopa Liidu vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval internetiaadressil:
http://www.samsung.com, avage Leia tootetugi > Otsi tugi ja sisestage toote
nimi. Seda seadet võib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides.
[Selle toote patareide õige lõppkäitlemine]
(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)
Selline märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes sisalduvaid patareisid
ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Patareil olev keemiliste sümbolite
Hg, Cd või Pb märgistus näitab, et patarei elavhõbeda-, kaadmiumi- või pliisisaldus on üle EÜ direktiivis
2006/66 nimetatud etalontaseme.Kui patareisid ei visata nõuetekohaselt ära, võivad need ained
kahjustada inimeste tervist või keskkonda.
Loodusvarade kaitsmiseks ja materjalide taaskasutamise soodustamiseks eraldage patareid muudest
jäätmetest ning lõppkäidelge need kohaliku tasuta patareitagastussüsteemi kaudu.
Selle toote õige lõppkäitlemine
(Elektri- ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib eraldi jäätmekogumissüsteemidega riikides)
Selline märgistus tootel, tarvikutel või kirjanduses viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt
laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi tööea lõpus kasutusest kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega.
Selleks et vältida jäätmekäitluse käigus keskkonna või inimeste tervise kahjustamist, eraldage need
seadmed muud tüüpi jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult ringlusse, et edendada
materjalivarude jätkusuutlikku taaskasutust.
Kodukasutajad peavad võtma ühendust kas edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid, või kohaliku
omavalitsusega, et saada lisateavet selle kohta, kuhu ja kuidas on võimalik viia seadmed
keskkonnahoidlikuks taaskasutuseks.
Ärikasutajad peavad võtma ühendust tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja selle
elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude äritegevuses tekkivate jäätmete hulka.
Teavet Samsungi keskkonnaalaste kohustuste ja tootespetsiifiliste sätestatud kohustuste kohta, nagu
REACH, WEEE, akud, vt järgmiselt aadressilt:
http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html
EST - 28
SAUGOS INFORMACIJA
SAUGOS ĮSPĖJIMAI
NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALINĖS
ĮSPĖJIMAS
•• Siekdami sumažinti gaisro arba elektros
smūgio pavojų, saugokite šį įrenginį nuo
DALIES), KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS
lietaus arba drėgmės.
SMŪGIO PAVOJŲ.
ĮRENGINYJE NĖRA DALIŲ, KURIŲ TECHNINĘ
PRIEŽIŪRĄ GALI ATLIKTI NAUDOTOJAS. DĖL
DĖMESIO
•• NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS SMŪGIO,
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ KREIPKITĖS Į
PLATŲ KIŠTUKO KONTAKTĄ KIŠKITE Į PLAČIĄ
KVALIFIKUOTUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS
LIZDO ANGĄ IR ĮSTUMKITE IKI GALO.
SPECIALISTUS.
•• Įrenginys visada turi būti prijungtas prie
Toliau esančioje lentelėje paaiškinami simboliai,
kintamosios srovės elektros lizdo naudojant
kurie gali būti ant jūsų „Samsung“ gaminio.
apsauginę įžeminimo jungtį.
•• Norint atjungti įrenginį nuo maitinimo tinklo,
reikia ištraukti kištuką iš maitinimo tinklo
DĖMESIO
lizdo, todėl maitinimo tinklo kištuką turi būti
ELEKTROS SMŪGIO
PAVOJUS, NEATIDARYKITE
Šis simbolis nurodo, kad viduje teka
aukšta įtampa. Liestis su bet kokiomis
vidinėmis gaminio dalimis yra pavojinga.
Šis simbolis nurodo, kad televizorius
pristatomas kartu su svarbia medžiaga
apie jo veikimą ir techninę priežiūrą.
lengva naudoti.
•• Saugokite, kad ant įrenginio neužlašėtų arba
neužtikštų skysčio. Nedėkite ant įrenginio
daiktų su skysčiais, pvz., vazų.
•• Norėdami šį įrenginį išjungti, turite ištraukti
maitinimo laido kištuką iš sieninio lizdo. Todėl
maitinimo laido kištukas turi būti visada
lengvai pasiekiamas.
Tai yra II klasės prietaisas. Šis simbolis
rodo, kad prietaiso nebūtina įžeminti į
saugų įžeminimo tinklą. Jei šio simbolio
nėra ant gaminio su maitinimo laidu,
gaminį BŪTINA prijungti prie patikimo
apsauginio įžeminimo.
Kintamosios srovės įtampa. Šis simbolis
nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa,
jos vertė nurodyta prie AC simbolio.
Pastoviosios srovės įtampa. Šis simbolis
nurodo, kad viduje teka aukštoji įtampa,
jos vertė nurodyta prie DC simbolio.
Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo
instrukcijomis. Šis simbolis rodo, kad
būtina vadovautis naudojimo
instrukcijomis, susijusiomis su sauga.
LTU - ii
ATSARGUMO
PRIEMONĖS
5. Baterijose, naudojamose su šiuo gaminiu, yra
cheminių medžiagų, kurios yra kenksmingos
aplinkai. Neišmeskite baterijų kartu su
kitomis mišriomis buitinėmis atliekomis.
Nemeskite baterijų į ugnį. Nesukelkite
1. Įsitikinkite, kad kintamosios srovės
maitinimo šaltinis jūsų namuose atitinka
trumpojo jungimo, neardykite ar
energijos reikalavimus, nurodytus ant
neperkaitinkite baterijų. Jei baterija
apatinėje gaminio pusėje esančio
pakeičiama netinkamai, kyla sprogimo
identifikavimo lipduko. Pastatykite gaminį
pavojus. Naudokite tik tokias pačias arba
horizontaliai ant tinkamo pagrindo (baldo),
atitinkamo tipo baterijas.
kad aplink būtų pakankamai vietos
APIE ŠĮ VADOVĄ
ventiliacijai (7–10 cm). Patikrinkite, ar
ventiliacijos angos neuždengtos. Nedėkite
Naudotojo vadove yra dvi dalys: šis paprastas
įrenginio ant stiprintuvų arba kitos įrangos,
kuri gali įkaisti. Šis įrenginys skirtas naudoti
nuolat. Norėdami visiškai išjungti įrenginį,
popierinis NAUDOTOJO VADOVAS ir IŠSAMUS
VADOVAS, kurį galite atsisiųsti.
ištraukite kintamosios srovės laido kištuką iš
sieninio elektros lizdo. Ištraukite maitinimo
laido kištuką, jei planuojate įrenginio ilgą
laiką nenaudoti.
2. Per perkūniją ištraukite kintamosios srovės
NAUDOTOJO VADOVAS
laido kištuką iš sieninio elektros lizdo. Dėl
Šiuo vadovu naudokitės saugumo
instrukcijoms, gaminio montavimo
nurodymams, komponentams, sujungimams ir
gaminimo specifikacijos peržiūrėti.
žaibavimo padidėjusi įtampa gali įrenginį
sugadinti.
3. Saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės
spindulių ir kitų šilumos šaltinių. Dėl to gali
perkaisti įrenginys ir sutrikti jo veikimas.
4. Saugokite gaminį nuo drėgmės (pvz., vazų) ir
karščio pertekliaus (pvz., židinio) arba nuo
įrangos, sukuriančios stiprius magnetinius ar
elektrinius laukus. Atjunkite maitinimo laidą
nuo kintamosios srovės šaltinio, jei įrenginys
veikia netinkamai. Jūsų gaminys nėra skirtas
pramoniniam naudojimui. Jis skirtas tik
asmeniniam naudojimui. Galimas
kondensacijos poveikis, jei gaminys buvo
laikomas žemoje temperatūroje. Jei
gabenote įrenginį žiemą, prieš naudodami
palaukite maždaug 2 valandas, kol įrenginys
įšils iki kambario temperatūros.
IŠSAMUS VADOVAS
Nuskaitę QR kodą IŠSAMUS VADOVAS rasite
„Samsung“ internetiniame klientų
aptarnavimo centre. Jei norite peržiūrėti
vadovą savo kompiuteryje arba mobiliajame
įrenginyje, iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite
jį dokumentų formatu.
(http://www.samsung.com/support)
Dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami be
išankstinio įspėjimo.
LTU - iii
TURINYS
01
Komponentų patikrinimas
Baterijų įdėjimas prieš pradedant naudotis nuotolinio valdymo pultu
(2 AA tipo baterijos)
02
03
04
05
06
2
--------------------------
Gaminio apžvalga
2
3
Priekinis / dešinės pusės „Soundbar“ skydelis
--------------------------
3
Apatinis „Soundbar“ skydelis
--------------------------
3
„Soundbar“ prijungimas
4
Elektros šaltinio prijungimas
--------------------------
4
„Soundbar“ prijungimas prie žemųjų dažnių garsiakalbio
–– Automatinis žemųjų dažnių garsiakalbio ir „Soundbar“ sujungimas
–– Žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu, jei
nepavyksta prijungti automatiškai
---------------------------------------------------
5
5
--------------------------
6
„SWA-8500S“ (parduodama atskirai) prijungimas prie „Soundbar“
--------------------------
7
Prijungimas prie televizoriaus
9
1 būdas. Prijungimas naudojant kabelį
–– Prijungimas naudojant optinį kabelį
–– Televizoriaus prijungimas naudojant HDMI kabelį
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
2 būdas. Prijungimas belaidžiu ryšiu
–– Televizoriaus prijungimas per „Bluetooth“
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Išorinio įrenginio prijungimas
13
Prijungimas naudojant optinį arba analoginio garso (AUX) kabelį
-------------------------- 13
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
-------------------------- 14
USB atminties įrenginio prijungimas
Programinės įrangos naujinimas
15
-------------------------- 15
LTU - iv
07
Mobiliojo įrenginio prijungimas
Prijungimas per „Bluetooth“
08
16
-------------------------- 16
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas
Kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu
17
-------------------------- 17
„Soundbar“ garsumo reguliavimas televizoriaus nuotolinio valdymo pultu ---------------------------- 20
09
10
Sienos laikiklio montavimas
21
Su įrengimu susijusios atsargumo priemonės
-------------------------- 21
Tvirtinimo prie sienos komponentai
-------------------------- 21
Laikiklio kojelės montavimas
Laikiklio kojelės detalės
23
-------------------------- 23
11
Trikčių šalinimas
25
12
Licencija
26
13
Atvirosios programinės įrangos licencijos
pranešimas
26
14
Svarbi pastaba apie techninę priežiūrą
26
15
Techniniai duomenys ir vadovas
27
Specifikacijos
-------------------------- 27
LTU - v
01 KOMPONENTŲ PATIKRINIMAS
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
„Soundbar“ pagrindinis įrenginys
1
2
Maitinimo
laidas
(Žemųjų dažnių
garsiakalbis)
Žemųjų dažnių
garsiakalbis
Nuotolinio valdymo pultas /
Maitinimo elementai
Maitinimo laidas
(Kintamosios /
nuolatinės srovės
adapteris)
Optinis kabelis
3
Kintamosios /
nuolatinės srovės
adapteris (Pagrindinis
įrenginys)
x2
x2
Tvirtinimo prie sienos kreipiklis
Laikiklio varžtas
x2
Laikiklio kojelė
x2
Laikiklio tvirtinimo detalė
Sieninis laikiklis
x2
Varžtas
(Sieninis laikiklis)
x2
Varžtas (Laikiklio kojelė)
•• Daugiau informacijos apie energijos tiekimą ir sąnaudas žr. prie gaminio pritvirtintoje etiketėje.
(Etiketė: „Soundbar“ pagrindinio įrenginio apačia)
•• Maitinimo jungčių prijungimo veiksmai yra sužymėti (1, 2, 3). Jei reikia daugiau informacijos apie
maitinimo jungčių prijungimą, žr. 4 psl.
•• Norėdami įsigyti papildomų komponentų ar laidų, kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros arba
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Baterijų įdėjimas prieš pradedant naudotis nuotolinio valdymo
pultu (2 AA tipo baterijos)
Pastumkite baterijų dangtelį rodyklės kryptimi, kol
jis visiškai nusiims. 2 AA baterijas (1,5 V) įdėkite
teisingai pasirinkdami poliškumo kryptį. Pastumkite
baterijų dangtelį ir įstatykite atgal į vietą.
LTU - 2
02 GAMINIO APŽVALGA
Priekinis / dešinės pusės „Soundbar“ skydelis
Dešinė „Soundbar“ pusė
Gaminį padėkite taip, kad
Garsumo
„Samsung Harman Kardon“
Maitinimo
logotipas būtų viršuje.
Ekranas
Apatinis „Soundbar“ skydelis
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
Šaltinio
Pasirenkamas šaltinio įvesties režimas. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Jei norite įjungti režimą BT PAIRING, šaltinį perjunkite į režimą BT, tada paspauskite ir
ilgiau nei 5 sek. palaikykite
(Šaltinio) mygtuką.
USB
Skirta USB įrenginiu prijungti norint leisti muzikos failus iš USB įrenginio per „Soundbar“.
AUX
Skirta prijungti prie išorinio įrenginio analoginės išvesties.
D.IN
Skirta prijungti prie išorinio įrenginio skaitmeninės (optinės) išvesties.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Priimami skaitmeninio vaizdo ir garso signalai tuo pačiu metu, naudojant HDMI kabelį.
Skirta prijungti prie išorinio įrenginio HDMI išvesties.
Skirta prijungti prie HDMI (ARC) lizdo televizoriuje.
Skirta kintamosios / nuolatinės srovės adapteriui prijungti. (Maitinimo šaltinio įvadas)
LTU - 3
03 „SOUNDBAR“ PRIJUNGIMAS
Elektros šaltinio prijungimas
Naudodamiesi maitinimo komponentais (1, 2, 3), prijunkite žemųjų dažnių garsiakalbį ir „Soundbar“
prie elektros lizdo toliau nurodyta tvarka:
1 Prijunkite maitinimo laidą prie žemųjų dažnių garsiakalbio.
2 Prijunkite maitinimo išvado laidą prie maitinimo adapterio, tada prie „Soundbar“ garsiakalbio.
3 Įjunkite maitinimo laidą į sieninę rozetę.
Žr. toliau pateikiamą iliustraciją.
•• Jei reikia daugiau informacijos apie reikalingą elektros maitinimo šaltinį ir energijos sąnaudas, žr.
prie gaminio priklijuotą etiketę. (Etiketė: „Soundbar“ pagrindinio įrenginio apačia)
POWER
DC 24V
1 Maitinimo laidas
HDMI IN
3 Maitinimo laidas
Elektros šaltinio
prijungimas
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
„Soundbar“ pagrindinio
Galinė žemųjų dažnių
garsiakalbio dalis
Elektros šaltinio
prijungimas
įrenginio apačia
2 K
intamosios /
nuolatinės srovės
adapteris
•• Įsitikinkite, kad kintamosios / nuolatinės srovės adapteris padėtas ant stalo arba grindų. Jei
kintamosios / nuolatinės srovės adapteris kabės, o kintamosios srovės laido įvadas bus pakreiptas į
viršų, į adapterį gali patekti vandens arba kitų pašalinių medžiagų ir gali sutrikti adapterio veikimas.
LTU - 4
„Soundbar“ prijungimas prie žemųjų dažnių garsiakalbio
Prijungę žemųjų dažnių garsiakalbį galite mėgautis sodriais žemųjų dažnių garsais.
Automatinis žemųjų dažnių garsiakalbio ir „Soundbar“ sujungimas
Kai prijungę maitinimo laidus prie „Soundbar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbio įjungiate maitinimą, žemųjų
dažnių garsiakalbis automatiškai prijungiamas prie „Soundbar“.
•• Kai automatinis siejimas bus baigtas, įsijungs galinėje žemųjų dažnių garsiakalbio dalyje esantys
mėlyni indikatoriai.
LED indikatorių lemputės galinėje žemųjų dažnių garsiakalbio dalyje
LED
Būsena
Dega
Aprašas
Sprendimas
Sėkmingai prisijungta
(įprastas veikimas)
Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai
prijungtas prie pagrindinio „Soundbar“
Mėlyna
Mirksi
įrenginio, arba palaukite apie 5 min. Jei ir
Ryšys atkuriamas
toliau mirksi, pabandykite žemųjų dažnių
garsiakalbį prijungti rankiniu būdu.
Žr. 6 psl.
Raudona
Dega
Budėjimo režimas
Patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai
(„Soundbar“ pagrindinis
prijungtas prie pagrindinio „Soundbar“
įrenginys išjungtas)
įrenginio.
Prijunkite dar kartą. Žr. 6 psl.
Nepavyko prisijungti
pateikiamas rankinio prijungimo
instrukcijas.
Raudona
ir mėlyna
Mirksi
Žr. vadove pateikiamą „Samsung“ techninės
Gedimas
priežiūros centro kontaktinę informaciją
LTU - 5
Žemųjų dažnių garsiakalbio prijungimas rankiniu būdu, jei nepavyksta prijungti
automatiškai
Prieš atliekant toliau aprašytą prijungimo rankiniu būdu procedūrą
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungti „Soundbar“ ir žemųjų dažnių garsiakalbio maitinimo laidai.
•• Įsitikinkite, ar „Soundbar“ įjungtas.
1. Paspauskite ir bent 5 sekundes palaikykite galinėje žemųjų dažnių garsiakalbio dalyje esantį ID SET.
•• Žemųjų dažnių garsiakalbio galinėje dalyje esantis raudonas indikatorius išsijungia ir pradeda
mirksėti mėlynas indikatorius.
5 Sec
Galinė žemųjų dažnių garsiakalbio dalis
2. Paspauskite ir ne trumpiau nei 5 sekundes palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto
mygtuką Aukštyn.
•• Kurį laiką „Soundbar“ ekrane bus rodomas pranešimas ID SET, kuris vėliau išnyks.
•• „Soundbar“ įsijungs automatiškai, kai bus baigta ID SET operacija.
PAIR
5 Sec
„Samsung Harman Kardon“ logotipas yra viršuje
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Patikrinkite, ar LINK LED indikatorius nepertraukiamai šviečia mėlyna spalva (tai reiškia, jog
įrenginiai prijungti).
Sujungus „Soundbar“ ir belaidį žemųjų
dažnių garsiakalbį, LINK LED indikatorius
nustoja mirksėjęs ir ima nepertraukiamai
šviesti mėlyna spalva.
Įjungtas mėlynas
indikatorius
LTU - 6
„SWA-8500S“ (parduodama atskirai) prijungimas prie „Soundbar“
Prie „Soundbar“ garsiakalbio prijungę „Samsung“ belaidžių galinių garsiakalbių komplektą
(„SWA-8500S“ – parduodamas atskirai), garsą išplėsite iki tikro belaidžio garso.
1. Prijunkite belaidį imtuvo modulį prie 2 erdvinių garsiakalbių.
–– Garsiakalbio laidai paženklinti atitinkama spalva.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Prijungę belaidį imtuvo modulį prie elektros lizdo, patikrinkite jo parengties būseną.
•• Mirksi belaidžio ryšio imtuvo modulio LED indikatoriaus lemputė LINK (mėlyna LED lemputė).
Jei LED nemirksi, rašiklio galiuku paspauskite mygtuką ID SET, esantį galinėje belaidžio imtuvo
modulio pusėje, ir palaikykite nuspaudę apie 5–6 sek., kol LED indikatoriaus LINK lemputė ims
mirksėti (mėlyna spalva). Daugiau informacijos apie LED indikatorių ieškokite SWA-8500S
naudotojo vadove.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Mėlyno indikatoriaus
mirksėjimas
POWER
LTU - 7
3. Paspauskite ir ne trumpiau nei 5 sekundes palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto
mygtuką Aukštyn.
•• Kurį laiką „Soundbar“ ekrane bus rodomas pranešimas ID SET, kuris vėliau išnyks.
•• „Soundbar“ įsijungs automatiškai, kai bus baigta ID SET operacija.
„Samsung Harman Kardon“ logotipas yra viršuje
5 Sec
PAIR
ID SET
ND
SOUODE
M
DĖMESIO
•• Kai „Soundbar“ atkuria muziką jo jungimo prie „SWA-8500S“ metu, baigiant prijungti iš žemųjų
dažnių garsiakalbio gali sklisti trūkčiojantis garsas.
4. Patikrinkite, ar LINK LED indikatorius nepertraukiamai šviečia mėlyna spalva (tai reiškia, jog
įrenginiai prijungti).
STANDBY
STANDBY
LINK
Sujungus „Soundbar“ ir belaidį imtuvo
modulį, LINK LED indikatorius nustoja
LINK
mirksėjęs ir nepertraukiamai šviečia mėlyna
spalva.
Įjungtas mėlynas
indikatorius
5. Jei „SWA-8500S“ nėra prijungtas, pakartokite procedūrą nuo 2 veiksmo.
LTU - 8
04 PRIJUNGIMAS PRIE TELEVIZORIAUS
Televizoriaus garsą leiskite per „Soundbar“ naudodami laidinę ar belaidę jungtį.
•• Kai „Soundbar“ prijungiamas prie pasirinkto „Samsung“ televizoriaus, „Soundbar“ galima valdyti
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.
–– Ši funkcija veikia 2017 m. ir naujesnės laidos „Samsung Smart TV“ televizoriuose, kurie palaiko
„Bluetooth“, prijungiant „Soundbar“ prie televizoriaus optiniu laidu.
–– Ši funkcija leidžia televizoriaus meniu reguliuoti garso lauką ir įvairius nustatymus, garsumą bei
garsą nutildyti.
1 būdas. Prijungimas naudojant kabelį
Kai transliuojami signalai yra „Dolby Digital“, o skaitmeninės išvesties garso formato nustatymas jūsų
televizoriuje yra PCM, rekomenduojama pakeisti šį nustatymą į „Dolby Digital“. Kai nustatymas pakeistas,
galite mėgautis geresne garso kokybe. (Televizoriaus meniu terminai „Dolby Digital“ ir PCM gali būti
pavadinti skirtingai – tai priklauso nuo televizoriaus gamintojo.)
Prijungimas naudojant optinį kabelį
Apatinė „Soundbar“ dalis
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optinis kabelis
D.IN
Dešinė „Soundbar“ pusė
1. Sujunkite „Soundbar“ garsiakalbio lizdą DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) su televizoriaus lizdu
OPTICAL OUT skaitmeniniu optiniu kabeliu.
2. Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite
pasirinkite režimą D.IN.
LTU - 9
(Šaltinio) mygtuką, tada
Auto Power Link
Auto Power Link funkcija automatiškai įjungia „Soundbar“, kai įjungiate televizorių.
1. Sujunkite „Soundbar“ garsiakalbį ir televizorių skaitmeniniu optiniu kabeliu.
2. Norėdami įjungti arba išjungti automatinio maitinimo sąsają, paspauskite ir
5 sek. palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką Kairėn.
•• Pagal numatytąsias nuostatas automatinio maitinimo sąsaja yra įjungta.
(Norėdami išjungti šią funkciją, paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuspaudę
nuotolinio valdymo pulto mygtuką Kairėn.)
•• Atsižvelgiant į prijungtą įrenginį, funkcija automatinio siejimo įjungus
funkcija gali neveikti.
•• Ši funkcija veikia tik įjungus režimą D.IN.
Televizoriaus prijungimas naudojant HDMI kabelį
Patikrinkite (ARC) prie
Apatinė „Soundbar“ dalis
televizoriaus HDMI IN lizdo.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI kabelis
HDMI OUT
(TV-ARC)
(nepridedamas)
Patikrinkite „Soundbar“ pagrindinio
įrenginio jungtį HDMI OUT (TV-ARC).
TV ARC
DC 24V
Dešinė „Soundbar“ pusė
1. Įjungę „Soundbar“ ir televizorių prijunkite HDMI kabelį (nepridedamas), kaip parodyta paveikslėlyje.
2. „Soundbar“ pagrindinio įrenginio ekrano lange rodoma TV ARC, o per „Soundbar“ leidžiamas
televizoriaus garsas.
•• Jei televizoriaus garso nesigirdi, nuotolinio valdymo pulte arba dešiniajame „Soundbar“ šone
paspauskite
(Šaltinio) mygtuką, kad įjungtumėte režimą D.IN. Ekrane paeiliui rodoma D.IN
ir TV ARC, tada pasigirsta televizoriaus garsas.
•• Jei „Soundbar“ pagrindinio įrenginio ekrano lange nepasirodo TV ARC, patikrinkite, ar HDMI
kabelis (nepridedamas) prijungtas prie tinkamo lizdo.
•• Naudodami garsumo reguliavimo mygtukus televizoriaus nuotolinio valdymo pulte pakeiskite
„Soundbar“ garsumo lygį.
LTU - 10
2 būdas. Prijungimas belaidžiu ryšiu
Televizoriaus prijungimas per „Bluetooth“
Prijungę televizorių per „Bluetooth“ stereogarsu galite mėgautis be jokios laidų raizgalynės.
•• Vienu metu galima prijungti tik vieną televizorių.
PAIR
ARBA
ND
SOUODE
M
Prijungimas pirmą kartą
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
(ARBA)
PAIR ir įjunkite režimą BT PAIRING.
a. Dešiniajame skydelyje paspauskite mygtuką
(Šaltinio) ir pasirinkite BT.
BT per keletą sekundžių automatiškai pasikeičia į BT READY jei prie „Soundbar“
garsiakalbio neprijungtas joks „Bluetooth“ įrenginys.
b. Ekrane pasirodžius BT READY, dešiniajame „Soundbar“ skydelyje paspauskite ir ilgiau
nei 5 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką
(Šaltinio), kol pasirodys BT PAIRING.
2. Televizoriuje įjunkite „Bluetooth“ režimą. (Daugiau informacijos pateikiama televizoriaus vadove.)
3. Televizoriaus ekrane rodomame sąraše pasirinkite [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series.
Televizoriaus „Bluetooth“ įrenginių sąraše pasiekiamas „Soundbar“ žymimas Need Pairing arba
Paired. Jei norite prisijungti prie „Soundbar“, pasirinkite pranešimą ir užmegzkite ryšį.
•• Kai televizorių prijungiate, „Soundbar“ priekiniame ekrane parodoma [TV pavadinimas] → BT.
4. Dabar per „Soundbar“ galite leisti televizoriaus garsą.
Jei įrenginio nepavyksta prijungti
•• Jei sąraše rodomas anksčiau prijungto „Soundbar“ įrašas (pvz., [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series),
ištrinkite jį.
•• Tada pakartokite 1–3 veiksmus.
LTU - 11
„Soundbar“ atjungimas nuo televizoriaus
Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite
(Šaltinio) mygtuką ir įjunkite bet
kurį kitą režimą nei BT.
•• Atjungimas šiek tiek užtrunka, nes televizorius turi gauti atsakymą iš „Soundbar“. (Reikalingas laikas
gali skirtis ir priklauso nuo televizoriaus modelio.)
•• Norėdami atšaukti automatinį „Soundbar“ ir TV sujungimą „Bluetooth“ ryšiu, paspauskite ir 5 sek.
palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto mygtuką p (Leisti / Pristabdyti), kai „Soundbar“
yra nustatytas į BT READY režimą. (Įjungimo → išjungimo jungiklis)
Kuo skiriasi BT READY ir BT PAIRING?
•• BT READY : Šiuo režimu galite ieškoti anksčiau prijungtų televizorių arba prijungti anksčiau
prijungtą mobilųjį įrenginį prie „Soundbar“ garsiakalbio.
•• BT PAIRING : Esant nustatytam šiam režimui, prie „Soundbar“ garsiakalbio galite prijungti naują
įrenginį. (Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
palaikykite nuspaustą mygtuką
PAIR arba paspauskite ir ilgiau nei 5 sek.
(Šaltinio) dešinėje „Soundbar“ pusėje, kai „Soundbar“ yra
nustatytas į BT režimą.)
PASTABOS
•• Jei prijungiant „Bluetooth“ įrenginį prašoma įvesti PIN kodą, įveskite <0000>.
•• Veikiant „Bluetooth“ ryšio režimui „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jei atstumas tarp „Soundbar“
garsiakalbio ir „Bluetooth“ įrenginio viršys 10 metrų.
•• Parengties būsenos „Soundbar“ automatiškai išsijungia po 20 minučių.
•• „Soundbar“ gali neatlikti „Bluetooth“ paieškos tinkamai neužmegzti ryšio esant šioms aplinkybėms:
–– jei aplink „Soundbar“ yra stiprus elektros laukas;
–– jei su „Soundbar“ vienu metu susiejami keli „Bluetooth“ įrenginiai;
–– jei „Bluetooth“ įrenginys išjungtas, jo nėra arba sugedo.
•• Naudojant elektroninius įrenginius gali atsirasti radijo trikdžių. Elektromagnetines bangas
skleidžiantys įrenginiai turi būti laikomi toliau nuo „Soundbar“ pagrindinio įrenginio, taip pat nuo
mikrobangų krosnelių, belaidžio LAN įrenginių ir pan.
LTU - 12
05 IŠORINIO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS
Kad per „Soundbar“ galėtumėte leisti išorinio įrenginio garsą, prie išorinio įrenginio prisijunkite
naudodami laidinį arba belaidį tinklą.
Prijungimas naudojant optinį arba analoginio garso (AUX) kabelį
Dešinė „Soundbar“ pusė
BD / DVD leistuvas /
priedėlis / žaidimų konsolė
R - AUDIO - L
USB (5V 0.5A)
Garso (AUX) kabelis
(nepridedamas)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Apatinė „Soundbar“ dalis
Optinis kabelis
1 Garso (AUX) kabelis
XX Sujunkite pagrindinio įrenginio lizdą AUX IN (Garsas) ir šaltinio įrenginio lizdą AUDIO OUT garso
kabeliu.
YY Pasirinkite režimą AUX dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspausdami
(Šaltinio) mygtuką.
2 Optinis kabelis
XX Sujunkite pagrindinio įrenginio lizdą DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) ir šaltinio įrenginio lizdą
OPTICAL OUT skaitmeniniu optiniu kabeliu.
YY Pasirinkite režimą D.IN dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspausdami
(Šaltinio) mygtuką.
LTU - 13
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Apatinė „Soundbar“ dalis
HDMI OUT
Išorinis įrenginys
HDMI kabelis
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
(nepridedamas)
HDMI IN
(ARC)
HDMI kabelis
(nepridedamas)
Dešinė „Soundbar“ pusė
HDMI
1. Vieną HDMI kabelio (nepridedamas) galą prijunkite prie gaminio užpakalinėje dalyje esančio lizdo
HDMI IN, o kitą prie skaitmeninio įrenginio lizdo HDMI OUT.
2. Vieną HDMI kabelio (nepridedamas) galą prijunkite prie gaminio užpakalinėje dalyje esančio lizdo
HDMI OUT (TV-ARC), o kitą prie televizoriaus lizdo HDMI IN.
3. Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite
(Šaltinio) mygtuką, tada
pasirinkite režimą HDMI.
4. HDMI režimas rodomas „Soundbar“ ekrano skydelyje, o garsas leidžiamas.
LTU - 14
06 USB ATMINTIES ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS
Per „Soundbar“ galite leisti muzikos failus, esančius USB atminties įrenginiuose.
USB prievadas
Ekranas
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
USB
USB mikrojungties į
USB adapterio kabelis
(nepridedamas)
1. USB mikrojungties į USB adapterio kabelį su USB 2.0 mikrojungties USB kištuku (B tipo) viename
gale ir standartine 2.0 USB jungtimi (A tipo) kitame gale prijunkite prie „Soundbar“ USB
mikrojungties lizdo.
•• USB mikrojungties į USB adapterio kabelis parduodamas atskirai. Norėdami įsigyti, kreipkitės į
„Samsung“ techninės priežiūros arba „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
2. Prijunkite USB įrenginį prie adapterio kabelio galo, kuriame yra lizdas.
3. Dešiniajame skydelyje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite
(Šaltinio) mygtuką, tada
pasirinkite režimą USB.
4. Ekrane parodoma USB.
5. Per „Soundbar“ leiskite muzikos failus iš USB atminties įrenginių.
•• „Soundbar“ automatiškai išjungiamas (Auto Power Down), jei daugiau nei 20 minutes
neprijungiamas joks USB įrenginys.
Programinės įrangos naujinimas
Ateityje „Samsung“ gali pasiūlyti „Soundbar“ sistemos programinės aparatinės įrangos naujinimų.
Jei naujinimas siūlomas, galite atnaujinti programinę aparatinę įrangą USB įrenginį, kuriame yra
programinės aparatinės įrangos naujinimas, prijungę prie „Soundbar“ USB prievado.
Jei reikia daugiau informacijos, kaip atsisiųsti naujinimo failus, eikite į „Samsung Electronics“ svetainę
adresu (www.samsung.com → Support). Tada įveskite arba pasirinkite savo „Soundbar“ modelį,
pasirinkite Programinė įranga ir programos, tada – Atsisiuntimai. Atsiminkite, kad parinkčių pavadinimai
gali skirtis.
LTU - 15
07 MOBILIOJO ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS
Prijungimas per „Bluetooth“
Prijungę mobilųjį įrenginį per „Bluetooth“ stereogarsu galite mėgautis be jokios laidų raizgalynės.
•• Vienu metu galima prijungti tik vieną „Bluetooth“ įrenginį.
PAIR
ARBA
„Bluetooth“ įrenginys
ND
SOUODE
M
Prijungimas pirmą kartą
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką
(ARBA)
PAIR ir įjunkite režimą BT PAIRING.
a. Dešiniajame skydelyje paspauskite mygtuką
(Šaltinio) ir pasirinkite BT.
BT per keletą sekundžių automatiškai pasikeičia į BT READY jei prie „Soundbar“
garsiakalbio neprijungtas joks „Bluetooth“ įrenginys.
b. Ekrane pasirodžius BT READY, dešiniajame „Soundbar“ skydelyje paspauskite ir ilgiau
nei 5 sek. palaikykite nuspaudę mygtuką
(Šaltinio), kol pasirodys BT PAIRING.
2. Sąraše pasirinkite [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series.
•• Kai „Soundbar“ prijungiamas prie „Bluetooth“ įrenginio, priekiniame ekrane parodoma
[„Bluetooth“ įrenginio pavadinimas] → BT.
3. Per „Soundbar“ leiskite muzikos failus iš įrenginio, kuris prijungtas per „Bluetooth“.
Jei įrenginio nepavyksta prijungti
•• Jei sąraše rodomas anksčiau prijungto „Soundbar“ įrašas (pvz., [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series),
ištrinkite jį.
•• Tada pakartokite 1 ir 2 veiksmus.
PASTABA
•• Kai prijungėte „Soundbar“ garsiakalbį prie mobilųjį įrenginį pirmą kartą, norėdami atsijungti
naudokite režimą BT READY. Žr. 12 psl. pateiktą išsamią informaciją.
Jei reikia daugiau informacijos apie prijungimą naudojant „Bluetooth“, žr. skyrių
„Televizoriaus prijungimas per „Bluetooth“ 11–12 psl.
LTU - 16
08 NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS
Kaip naudotis nuotolinio valdymo pultu
Įjungia ir išjungia „Soundbar“ garsiakalbį.
Maitinimas
PAIR
Paspauskite norėdami pasirinkti prie „Soundbar“
prijungtą šaltinį.
Šaltinio
Nutildymas
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Pageidaujamą garso efektą galite nustatyti
SOUND MODE
VOL
Jei norite nutildyti garsą, paspauskite mygtuką
(Nutildymas).
Paspaudę jį dar kartą, garsą
PAIR
įjungsite.
PAIR
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODEVOL
VOL
pasirinkdami STANDARD, SURROUND SOUND,
GAME PRO arba ADAPTIVE SOUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Suteikia galimybę dinamiškai valdyti „Dolby
Digital“ kokybės garso takelius. „Soundbar“
PAIR
esantPAIR
išjungtam, paspauskite ir palaikykite
nuspaudę mygtuką SOUND MODE, kad
VOL
BASS
įjungtumėte arba išjungtumėte DRC
BASS
SOUND (Dynamic Range Control) funkciją.
MODE
Veikiant DRC stiprus garsas sumažinamas.
(Garsas gali būti iškraipytas.)
BASS
VOL
LTU - 17
•• Bluetooth Power
Ši funkcija automatiškai įjungia „Soundbar“
garsiakalbį, kai gauna ryšio užklausą iš
anksčiau prijungto televizoriaus arba
„Bluetooth“ įrenginio. Šis nustatymas pagal
BASS
numatytuosius
nustatymus yra įjungtas.
–– Paspauskite ir palaikykite mygtuką
SOUND MODE ilgiau nei 5 sekundes, kad
išjungtumėte „Bluetooth Power“
funkciją.
Paspauskite mygtuką PAIR. „Soundbar“ garsiakalbio ekrane bus rodoma BT PAIRING.
Esant nustatytam šiam režimui, galite prijungti „Soundbar“ prie naujo „Bluetooth“
įrenginio, pasirinkdami „Soundbar“ iš „Bluetooth“ įrenginių paieškos sąrašo.
PAIR
Bluetooth
PAIR
SOUND
MODE
Norėdami laikinai pristabdyti muzikos failo atkūrimą, paspauskite mygtuką p.
Jei paspausite mygtuką dar kartą, muzikos failą paleisite.
Leisti /
Pristabdyti
VOL
BASS
PAIR
Paspaudę pažymėtas sritis pasirinkite Aukštyn / Žemyn /
Kairėn / Dešinėn.
SOUND
MODE
Aukštyn /
Žemyn /
Kairėn /
Dešinėn
PAIR
SOUND
MODE
VOL
BASS
VOL
BASS
Paspaudę mygtuką Aukštyn / Žemyn / Kairėn / Dešinėn pasirinkite arba nustatykite
funkcijas.
•• Kartojimas
Jei veikiant USB režimui norite naudoti kartojimo funkciją, paspauskite mygtuką
Aukštyn.
•• Muzikos perjungimas
Jei norite pasirinkti kitą muzikos failą, paspauskite mygtuką Dešinėn. Jei norite
pasirinkti kitą muzikos failą, paspauskite mygtuką Kairėn.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Galite įjungti arba išjungti „Anynet+“ ir automatinio siejimo įjungus funkcijas.
„Anynet+“ ir automatinio siejimo funkcijos įjungiamos ir išjungiamos mygtukais
(atitinkamai) Dešinėn ir Kairėn.
–– „Anynet+“: jei „Soundbar“ yra prijungtas prie „Samsung“ televizoriaus per HDMI
kabelį, „Soundbar“ galite valdyti naudodami „Samsung“ televizoriaus nuotolinio
valdymo pultą. Jei „Anynet+“ norite ON arba OFF, paspauskite ir 5 sekundes
palaikykite mygtuką Dešinėn.
–– „Auto Power Link“: jei „Soundbar“ prie televizoriaus yra prijungtas skaitmeniniu
optiniu kabeliu, „Soundbar“ gali automatiškai įsijungti, kai įjungiate televizorių.
Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką Kairėn, kad „Auto Power Link“
funkciją ON arba OFF.
–– Pagal numatytuosius nustatymus „Anynet+“ ir automatinio siejimo įjungus
funkcijos yra ON.
•• ID SET
Paspauskite ir 5 sek. palaikykite nuspaustą mygtuką Aukštyn, kad būtų atliktas ID SET
(prijungiant prie papildomo įrenginio).
LTU - 18
Galite pasirinkti TREBLE, BASS arba AUDIO SYNC.
•• Norėdami reguliuoti aukštųjų arba žemųjų dažnių garsumą, garso nustatymų meniu
PAIR
pasirinkite TREBLE arba BASS, tada sureguliuokite garsumą –6~+6 naudodami
mygtukus Aukštyn / Žemyn.
Garso valdymas
•
•
Jei televizoriaus ir „Soundbar“ vaizdas ir garsas nėra sinchronizuoti, garso
SOUND
MODE
nustatymuose pasirinkite parinktį AUDIO SYNC, tada nustatykite garso delsą
(nuo 0 iki 300 milisekundžių) naudodami mygtukus Aukštyn / Žemyn. (Neveikia USB
režimu.)
•• AUDIO SYNC palaikomas tik su kai kuriomis funkcijomis.
SO
M UN
OD D
E
FE
R
FE
R
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
W
OO
W
OO
FE
R
SOUND
MODE
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
W
OO
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
PaspaudęPAIR
mygtuką aukštyn arba žemyn galite pakoreguoti žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumą iki –12 arba nuo –6 iki +6. Paspaudus mygtuką, žemųjų dažnių garsiakalbio
garsumo lygis nustatomas ties 0.
SO
M UN
OD D
E
W
OO
W
OO
U
SO
D
N
U
SO
VO
L
VO
L
BA
R
W
OO
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
Paspaudę mygtuką aukštyn arba žemyn pakoreguosite garsumą.
•• Nutildymas
Jei BASS
norite nutildyti garsą, paspauskite mygtuką VOL. Paspaudę jį dar kartą, garsą įjungsite.
LTU - 19
F
FE
R
FE
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
VOL
R
SO
M UN
OD D
E
BASS
R
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
VO
L
PAIR
SO
M UN
OD D
E
BASS
WOOFER
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
„Soundbar“ garsumo
reguliavimas televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu
4. Jei norite perjungti „Soundbar“ į numatytąjį
režimą (valdomą „Samsung“ TV nuotolinio
valdymo pultu), kelis kartus paspauskite
aukštyn ir 5 sek. palaikykite nuspaustą
Jei turite „Samsung“ televizorių,
„Soundbar“ garsumą galite reguliuoti
naudodami IR nuotolinio valdymo pultą,
kurį gavote su „Samsung“ televizoriumi.
mygtuką WOOFER, kol ekrane pasirodys
„SAMSUNG-TV REMOTE“.
5 Sec
1. Išjunkite „Soundbar“.
(numatytasis režimas)
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Iš pradžių televizoriaus meniu „Samsung“ TV
garsą nustatykite kaip išorinius garsiakalbius.
Tada „Soundbar“ garsumą galėsite reguliuoti
„Samsung“ nuotolinio valdymo pultu. Daugiau
informacijos pateikiama televizoriaus naudotojo
vadove. Šios funkcijos numatytasis režimas
valdomas „Samsung“ televizoriaus nuotolinio
valdymo pultu. Jei turite ne „Samsung“
televizorių, laikydamiesi toliau pateiktų
nurodymų, pakeiskite šios funkcijos nustatymus.
–– Kaskart, kai paspaudžiate aukštyn
mygtuką WOOFER ir palaikote jį
5 sekundes, režimas persijungia tokia
eilės tvarka: „SAMSUNG-TV REMOTE“
(numatytasis režimas) → „OFF-TV
REMOTE“ → „ALL-TV REMOTE“.
–– Ši funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo
BYE
nuotolinio valdymo pulto.
–– Informacijos apie gamintojus, kurių
gaminiai palaiko šią funkciją, ieškokite
2. Jei nenorite naudotis šia funkcija, kelis kartus
paspauskite aukštyn ir 5 sek. palaikykite
nuspaustą mygtuką WOOFER, kol ekrane
pasirodys „OFF-TV REMOTE“.
savo „Soundbar“ IŠSAMUS VADOVAS
„Samsung“ interneto svetainėje
(www.samsung.com/support).
–– Ši garsumo valdymo funkcija veikia tik su
IR televizorių nuotoliniais valdymo
pultais. Ji neveikia su „Bluetooth“
OFF-TV REMOTE
televizoriaus nuotolinio valdymo pultais
(valdymo pultais, kuriuos reikia susieti).
N
D
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Jei norite „Soundbar“ valdyti savo
televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, kelis
kartus paspauskite aukštyn ir 5 sek.
palaikykite nuspaustą mygtuką WOOFER,
kol ekrane pasirodys „ALL-TV REMOTE“.
Tada televizoriaus meniu pasirinkite išorinius
garsiakalbius.
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
LTU - 20
09 SIENOS
LAIKIKLIO
MONTAVIMAS
Tvirtinimo prie sienos
komponentai
Tvirtinimo prie sienos kreipiklis
Su įrengimu susijusios
atsargumo priemonės
x2
x2
Laikiklio varžtas
•• Tvirtinkite tik prie vertikalios sienos.
•• Netvirtinkite tokioje vietoje, kurioje yra
Varžtas
x2
aukšta temperatūra ar drėgnumas.
•• Patikrinkite, ar siena yra pakankamai tvirta ir
išlaikys gaminio svorį. Jei ne, sustiprinkite
Sieninis laikiklis
sieną arba pasirinkite kitą tvirtinimo vietą.
•• Įsigykite ir naudokite tvirtinimo varžtus arba
varžtus su kaiščiais, tinkamus jūsų sienos tipui
1. Pridėkite Tvirtinimo prie sienos kreipiklis
(tinko plokščių, geležinių plokščių, medienos
ir t. t.). Jei įmanoma, įsukite varžtus į sienos
prie sienos paviršiaus.
•• Tvirtinimo prie sienos kreipiklis turi būti
rėmus.
horizontalioje padėtyje.
•• Tvirtinimo prie sienos varžtus pirkite
•• Jei televizorius pritvirtintas prie sienos,
atsižvelgdami į sienos, prie kurios tvirtinsite
„Soundbar“ tvirtinkite bent 5 cm žemiau
„Soundbar“, tipą ir storį.
nei televizorius.
–– Skersmuo: M5
–– Ilgis: rekomenduojama 35 mm arba
daugiau.
•• Prieš tvirtindami „Soundbar“ prie sienos,
prijunkite jo kabelius prie išorinių įrenginių.
•• Prieš tvirtindami įsitikinkite, kad įrenginys yra
išjungtas, o jo kištukas ištrauktas iš elektros
lizdo. To nepadarę galite patirti elektros
smūgį.
LTU - 21
5 cm arba daugiau
2. Sulygiuokite Tvirtinimo prie sienos kreipiklio
5. Įstumkite varžtą (nepridedamas) per
vidurio linija su televizoriaus viduriu (jei
kiekvieną Laikiklio varžtas, tada kiekvieną
„Soundbar“ montuojate po televizoriumi) ir
varžtą tvirtai įsukite į atraminio varžto angą.
pritvirtinkite Tvirtinimo prie sienos kreipiklis
prie sienos lipnia juosta.
•• Jei montuojate ne po televizoriumi,
Vidurio linija turi būti montavimo zonos
centre.
6. Pritvirtinkite 2 Sieninis laikiklis tinkama
kryptimi „Soundbar“ apačioje, naudodami
2 Varžtus.
Vidurio linija
3. Perbraukite rašiklio ar nusmailinto pieštuko
galiuku per A-TYPE vaizdų, esančių abiejuose
orientyro galuose, centrą, kad
pažymėtumėte atraminiams varžtams
skirtas angas, ir nuimkite Tvirtinimo prie
sienos kreipiklis.
•• Nuimkite Laikiklio kojelę ir Laikiklio
tvirtinimo detales (jei pritvirtinta).
•• Surinkdami įsitikinkite, kad Sieniniai
laikikliai pakabos dalis yra už galinės
„Soundbar“ dalies.
4. Naudodami tinkamo dydžio grąžtą,
išgręžkite angą sienoje ties kiekviena žyma.
„Soundbar“ galinė pusė
•• Jei žymos neatitinka kaiščių padėties,
prieš įsukdami atraminius varžtus, į angas
būtinai įstatykite tinkamus inkarus ar
kaiščius. Jei naudojate kaiščius ar inkarus,
įsitikinkite, kad išgręžtos angos yra
pakankamo dydžio naudojamiems
kaiščiams arba inkarams.
„Soundbar“ garsiakalbio
dešinysis galas
LTU - 22
10 LAIKIKLIO
KOJELĖS
MONTAVIMAS
7. „Soundbar“ su pritvirtintais Sieniniai
laikikliai montuokite Sieniniai laikikliai
užkabindami už sienoje esančių Laikiklio
varžtai.
Laikiklio kojelės detalės
x2
8. Paslinkite „Soundbar“ žemyn, kaip parodyta,
kad Sieninis laikiklis tvirtai užsikabintų už
x2
Laikiklio kojelė
Laikiklio varžtas.
Laikiklio tvirtinimo
detalė
•• Įkiškite Laikiklio varžtas į plačiąją
(apatinę) Sieninis laikiklis dalį ir paslinkite
x2
Sieninis laikiklis žemyn, kad Sieninis
laikiklis tvirtai užsikabintų už Laikiklio
Varžtas
varžtas.
•• Laikiklio kojelė pakelia „Soundbar“
garsiakalbį, kad „Soundbar“ garsiakalbį
galėtumėte sumontuoti televizoriaus priekyje
virš televizoriaus stovo kojelių. Žr. toliau
pateiktą paveikslėlį.
•• Laikiklio kojelę galite nustatyti į vieną iš trijų
aukšto nustatymų.
•• Naudodami Laikiklio kojelę galite reguliuoti
atstumą tarp „Soundbar“ garsiakalbio ir
televizoriaus, kad prisitaikytumėte prie
esamo televizoriaus stovo formos.
TV
LTU - 23
„Soundbar“ garsiakalbio pakėlimas 15 mm
1. Naudodami 2 pridedamus Varžtus
pritvirtinkite dvi Laikiklio kojeles prie
sieninio laikiklio „Soundbar“ garsiakalbio
apatiniame skydelyje.
„Soundbar“ garsiakalbio pakėlimas 20 mm
1. Dvi Laikiklio kojeles pritvirtinkite prie dviejų
Laikiklio tvirtinimo detalių, kaip parodyta
toliau pateikiamame paveikslėlyje.
2. Naudodami 2 pridedamus Varžtus
pritvirtinkite dvi Laikiklio kojeles prie
sieninio laikiklio „Soundbar“ garsiakalbio
apatiniame skydelyje.
LTU - 24
11 TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prieš kreipdamiesi pagalbos, peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją.
Įrenginys neįsijungia.
Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?
;; Prijunkite maitinimo laido kištuką prie elektros lizdo.
Paspaudus mygtuką funkcija neveikia.
Ar ore yra statinės elektros krūvis?
;; Atjunkite maitinimo laido kištuką ir vėl jį prijunkite.
Veikiant BT režimui trūkinėja garsas.
;; Žr. „Bluetooth“ prijungimo skyrius 11 ir 16 psl.
Nėra garso.
Ar yra įjungta nutildymo funkcija?
;; Paspauskite mygtuką
(Nutildymas) ir atšaukite nutildymo funkciją.
Ar yra nustatytas mažiausias garsumas?
;; Sureguliuokite garsumą.
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.
Ar baterijos išsikrovė?
;; Įdėkite naujas baterijas.
Ar atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir „Soundbar“ pagrindinio įrenginio nėra per didelis?
;; Perkelkite nuotolinio valdymo pultą arčiau „Soundbar“ pagrindinio įrenginio.
Mirksi raudonas LED indikatorius ant žemųjų dažnių garsiakalbio, o garsiakalbis neskleidžia
garso.
Taip gali nutikti žemųjų dažnių garsiakalbiui esant neprijungtam prie „Soundbar“ pagrindinio
įrenginio.
;; Pabandykite prijungti žemųjų dažnių garsiakalbį dar kartą. (žr. 5 psl.)
Žemųjų dažnių garsiakalbis ūžia ir pastebimai vibruoja.
Bandykite koreguoti žemųjų dažnių garsiakalbio vibraciją.
;; Paspauskite aukštyn arba žemyn nuotolinio valdymo pulto mygtuką WOOFER ir pakoreguokite jo
garsumą. (iki –12 arba nuo –6 iki +6)
LTU - 25
12 LICENCIJA
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
13 ATVIROSIOS
PROGRAMINĖS
ĮRANGOS
LICENCIJOS
PRANEŠIMAS
Dolby Laboratories.
Norėdami siųsti užklausas ir prašymus, susijusius
su atvirąja programine įranga, susisiekite su
„Samsung“ el. paštu
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
(oss.request @samsung.com).
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Digital
Surround are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
14 SVARBI PASTABA
APIE TECHNINĘ
PRIEŽIŪRĄ
•• Iliustracijos ir paveikslėliai šiame naudotojo
vadove pateikti tik informaciniais tikslais ir
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
gali skirtis nuo tikrosios gaminio išvaizdos.
•• Administravimo mokestis gali būti taikomas,
jei
Licensing LLC in the United States and other
(a) iškviečiate specialistą, bet jis neranda jokių
countries.
gaminio gedimų (t. y. neperskaitėte šio
naudotojo vadovo);
(b) pristatote gaminį į taisymo centrą, bet
jokių gaminio gedimų nerandama (t. y.
neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
•• Jums bus pranešta apie administravimo
mokesčio sumą prieš specialisto apsilankymą.
LTU - 26
15 TECHNINIAI DUOMENYS IR VADOVAS
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
HW-Q60R
USB
5V/0,5A
Svoris
3,6 kg
Matmenys (P x A x G)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Veikimo temperatūros diapazonas
+5°C iki +35°C
Veikimo drėgmės diapazonas
10 % iki 75 %
STIPRINTUVAS
Vardinė išėjimo galia
30W x 6 + 10W x 2
LPCM 2 kan., Dolby Audio™
(palaikomas Dolby® Digital), DTS
Palaikomi atkūrimo formatai
BELAIDŽIO ĮRENGINIO IŠVESTIES GALIA
BT maks. siųstuvo galia
100 mW esant 2,4 GHz–2,4835 GHz
SRD maks. siųstuvo galia
25 mW esant 5,725 GHz–5,825 GHz
Žemųjų dažnių garsiakalbio pavadinimas
PS-WR65B
Svoris
6,2 kg
Matmenys (P x A x G)
205,0 x 353,0 x 303,2 mm
STIPRINTUVAS
Vardinė išėjimo galia
160W
BELAIDŽIO ĮRENGINIO IŠVESTIES GALIA
SRD maks. siųstuvo galia
25 mW esant 5,725 GHz–5,825 GHz
Bendros energijos sąnaudos budėjimo režimu (W)
Bluetooth
Prievado išjungimo būdas
2,0W
Paspauskite ir palaikykite mygtuką SOUND
MODE ilgiau nei 5 sekundes, kad išjungtumėte
„Bluetooth Power“ funkciją.
PASTABOS
•• „Samsung Electronics Co., Ltd.“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti specifikacijas.
•• Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
LTU - 27
•• Šiuo dokumentu „Samsung Electronics“ pareiškia, jog ši įranga atitinka
direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaraciją galima rasti
interneto svetainėje http://www.samsung.com, atsidarius Pagalba > Ieškoti
pagalbinės informacijos apie gaminį ir įvedus modelio pavadinimą.
Ši įranga gali būti naudojama visose ES šalyse.
[Tinkamas šio gaminio baterijų šalinimas]
(Taikoma šalyse, kuriose naudojamos atskiros atliekų surinkimo sistemos)
Šis simbolis ant baterijos, vadovo arba pakuotės nurodo, kad šio gaminio baterijų negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus baterijų eksploatacijos trukmei. Kur pažymėta, cheminiai simboliai
Hg, Cd arba Pb nurodo, kad baterijoje yra gyvsidabrio, kadmio arba švino, kurio kiekis viršija EB direktyvos
2006/66 atskaitos lygius.Jei baterijos išmetamos netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti žmonių
sveikatai arba aplinkai.
Siekdami apsaugoti gamtos išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų naudojimą, atskirkite baterijas nuo
kitų tipų atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami vietos nemokamo baterijų grąžinimo sistema.
Tinkamas šio gaminio šalinimas
(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Taikoma šalyse, kuriose naudojamos atskiros atliekų surinkimo sistemos)
Šis simbolis ant gaminio, priedų arba literatūroje nurodo, kad gaminys ir jo elektroniniai priedai (pvz.,
kroviklis, ausinės, USB kabelis) negali būti išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis pasibaigus
eksploatacijos trukmei. Norėdami išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo
atliekų šalinimo, atskirkite šias dalis nuo kitų tipų atliekų ir atsakingai perdirbkite, kad būtų skatinamas
tvarus materialinių išteklių naudojimas pakartotinai.
Naudotojai iš namų ūkių turėtų susisiekti su mažmenininku, iš kurio įsigijo šį gaminį, arba su vietine valdžios
įstaiga, kad gautų išsamios informacijos, kur ir kaip galima šias dalis perdirbti neteršiant aplinkos.
Įmonės turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties nuostatas ir sąlygas. Šis gaminys ir jo
elektroniniai priedai neturi būti maišomi su kitomis išmetamomis komercinėmis atliekomis.
Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais gaminiais susijusius
norminius įsipareigojimus, pvz., dėl REACH, WEEE, baterijų, rasite svetainėje:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
LTU - 28
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
21629099
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/be_
fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
http://www.samsung.com/
pl/support/
www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/at/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/bg/
support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
NSPBI00305F-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising