Samsung | SM-G390F | User manual | Samsung Galaxy XCover 4 Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Galaxy XCover 4 Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-G390F
Latvian. 09/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Pamatinformācija
Programmas un funkcijas
4
6
44
9
11
14
18
19
21
22
23
25
26
31
40
42
Sākumā izlasi mani
Ierīces pārkaršanas situācijas un to
risinājumi
Ūdens un putekļu pretestības
uzturēšana
Komplekta saturs
Akumulators
SIM vai USIM karte (mikro SIM karte)
Atmiņas karte (microSD karte)
Rokas siksnas pievienošana
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Sākotnējā iestatīšana
Samsung konts
Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās
ierīces
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Paziņojumu panelis
Teksta ievade
46
51
56
58
60
61
71
78
83
84
85
89
90
90
92
93
94
95
2
Programmu instalēšana un
atinstalēšana
Tālrunis
Kontakti
Ziņas
Internets
E-pasts
Kamera
Galerija
Vairāki logi
Samsung Notes
Kalendārs
Samsung Health
Balss ierakstītājs
Mani faili
Pulkstenis
Kalkulators
Radio
Satura koplietošana
Google apps
Saturs
Iestatījumi
97
97
108
109
109
111
112
114
116
116
117
123
125
125
126
127
128
128
Ievads
Savienojumi
98 Wi-Fi
100 Bluetooth
102 Datu taupīšana
102 NFC un maksājumi
105 Mobilais tīklājs un piesaiste
106 Citi savienojuma iestatījumi
Skaņas un vibrācija
Paziņojumi
Displejs
110 Zilās gaismas filtrs
111 Ekrānsaudzētājs
Fona attēli un motīvi
Papildu funkcijas
113 Duālā ziņapmaiņa
Ierīces apkope
Programmas
Bloķēšanas ekrāns
Drošība
118 Secure Folder
Mākonis un konti
124 Dublēšana un atjaunošana
Google
Pieejamība
Vispārīga pārvaldība
Programmatūras atjauninājums
Lietotāja rokasgrāmata
Par tālruni
Pielikums
129 Traucējummeklēšana
3
Pamatinformācija
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu
ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu
sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmām, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru
cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra.
Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi,
automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var
pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir
ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir
jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem
avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas
darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
4
Pamatinformācija
• Neaizmirstiet ekrāna atbloķēšanas, kontu un citu drošības funkciju kodus. Aizmirstot
atbloķēšanas kodu, nevarēsiet izmantot ierīci, to neatiestatot. Samsung neuzņemsies
atbildību par datu zaudēšanu vai traucējumiem aizmirstu atbloķēšanas kodu dēļ.
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām
personām
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
5
Pamatinformācija
Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi
Ja ierīce uzkarst, lādējot akumulatoru
Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes laikā ierīce
pieskaroties var šķist karstāka. Tas neietekmē ierīces darbmūžu vai veiktspēju, un šī uzkaršana
ir ierīces parastajā darbības diapazonā. Ja akumulators pārmērīgi uzkarst, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas atvērtās programmas. Pagaidiet, kamēr
ierīce atdziest, un tad atsāciet tās uzlādi.
• Ja ierīces apakšdaļa pārkarst, iespējams, to izraisījis pievienotā USB kabeļa bojājums.
Nomainiet bojāto USB kabeli pret jaunu, Samsung apstiprinātu kabeli.
• Izmantojot bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet svešķermeņus,
piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un magnētiskās joslas kartes.
Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
6
Pamatinformācija
Ja ierīce uzkarst lietošanas laikā
Kad izmantojat funkcijas vai programmas, kurām nepieciešams vairāk strāvas, vai lietojat tās
ilgstoši, jūsu ierīce palielināta akumulatora strāvas patēriņa dēļ var īslaicīgi uzkarst. Aizveriet visas
atvērtās programmas un kādu brīdi neizmantojiet ierīci.
Tālāk minēti piemēri ar situācijām, kurās iespējama ierīces pārkaršana. Šie piemēri var neattiekties
uz jūsu modeli atkarībā no jūsu izmantotajām funkcijām un programmām.
• Sākotnējās iestatīšanas laikā pēc iegādes vai atjaunojot datus
• Lejupielādējot lielus failus
• Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk strāvas, vai ilgstoši izmantojot
programmas
– – Ilgstoši spēlējot augstas kvalitātes spēles
– – Ilgstoši ierakstot video
– – Straumējot video ar maksimālo spilgtuma iestatījumu
– – Veidojot savienojumu ar televizoru
• Veicot vairākas darbības vienlaicīgi (vai fonā atverot vairākas programmas)
– – Atverot vairākus logus
– – Atjauninot vai instalējot programmas, kamēr tiek ierakstīti video
– – Lejupielādējot lielus failus videozvana laikā
– – Ierakstot video un vienlaikus izmantojot navigācijas programmu
• Izmantojot lielu datu apjomu sinhronizācijai ar mākoni, e-pastu vai citiem kontiem
• Izmantojot navigācijas programmu automašīnā, kad ierīce ir novietota tiešos saules staros
• Izmantojot mobilo tīklāju un piesaistes funkciju
• Izmantojot ierīci zonās ar vāju signālu vai ārpus uztveršanas zonas
• Uzlādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli
• Ja ierīces daudzfunkcionālā kontaktligzda ir bojāta vai tajā iekļuvuši svešķermeņi, piemēram,
šķidrums, putekļi, metāla pulveris vai grafīts
• Ja tiek izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi
7
Pamatinformācija
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Raugieties, lai ierīce būtu atjaunināta ar jaunāko programmatūru.
• Konflikti atvērto programmu starpā var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
• Deaktivizējiet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkcijas, kad tās neizmantojat.
• Aizveriet programmas, kas palielina akumulatora strāvas patēriņu vai kas atvērtas fonā,
kad tās neizmantojat.
• Izdzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās programmas.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce
turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Ierīces darbības ierobežojumi, kad ierīce pārkarst
Kad ierīce paliek karsta, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota, vai arī ierīce var izslēgties,
lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
• Ja ierīce kļūst karstāka nekā parasti, tiek parādīts ziņojums par ierīces pārkaršanu. Lai
samazinātu ierīces temperatūru, tiks samazināts ekrāna spilgtums un veiktspējas ātrums,
kā arī pārtraukta akumulatora uzlāde. Aktīvās programmas tiks aizvērtas, un, kamēr ierīce
atdziest, jūs varēsit veikt tikai ārkārtas zvanus.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, tiek parādīts ziņojums, ka ierīce ir jāizslēdz. Izslēdziet
ierīci un uzgaidiet, līdz tā atdziest.
8
Pamatinformācija
Piesardzības pasākumi attiecībā uz darbības vidi
Jūsu ierīce vides ietekmē var uzkarst tālāk norādītajos apstākļos. Esiet uzmanīgs, lai nesamazinātu
akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu ugunsgrēku.
• Neglabājiet ierīci ļoti aukstā vai karstā temperatūrā.
• Ilgstoši nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.
• Ilgstoši neizmantojiet un neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā
vasaras laikā.
• Nenovietojiet ierīci vietās, kas var pārkarst, piemēram, uz elektriski apsildāma paklāja.
• Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves iekārtu vai augstspiediena
konteineru tuvumā.
• Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
Jūsu ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. Rūpīgi ievērojiet šos padomus, lai
nodrošinātu jūsu ierīces aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt
ierīces bojājumus.
• Neiegremdējiet ierīci saldūdenī dziļāk par 1,5 m un neatstājiet to iegremdētu ilgāk par
30 minūtēm. Ja iegremdēsit ierīci jebkurā šķidrumā, kas nav saldūdens, piemēram, sālsūdenī,
jonizētā ūdenī vai alkoholiskajā dzērienā, šķidrums iekļūs ierīcē ātrāk.
• Nodrošiniet, ka aizmugures pārsegs ir cieši aizvērts. Pretējā gadījumā tas var nesniegt
pietiekamu aizsardzību pret ūdeni un putekļiem.
• Uz ilgstošu laika posmu neiemērciet ierīci ūdenī.
• Nepakļaujiet ierīci ūdenim ar spēcīgu plūsmu, piemēram, tekošam krāna ūdenim, okeāna
viļņiem vai ūdenskritumiem.
• Neatveriet ierīces pārsegus, kad ierīce ir ūdenī vai ļoti mitrās vietās, kā piemēram
peldbaseinos vai vannas istabās.
• Neatveriet ierīces aizmugures pārsegu ar slapjām rokām, vai kad ierīce ir slapja.
• Gumijas blīve, kas piestiprināta aizmugures pārsegam, ir svarīga ierīces daļa. Esiet
uzmanīgi, kad atveriet vai aizveriet aizmugures pārsegu, lai izvairītos no gumijas blīves
sabojāšanas. Arī, nodrošiniet, ka gumijas blīvē nav svešķermeņu, kā piemēram, smiltis vai
putekļi, lai novērstu ierīces bojājumus.
9
Pamatinformācija
• Ja ierīce tikusi pakļauta saldūdens ietekmei, viscaur nosusiniet to ar tīru, mīkstu drānu. Ja
ierīce nonākusi saskarē ar citiem šķidrumiem, piemēram, sālsūdeni, peldbaseina ūdeni,
ziepjainu ūdeni, eļļu, smaržām, sauļošanās līdzekli, roku tīrīšanas līdzekli vai ķīmiskiem
produktiem, piemēram, kosmētiku, noskalojiet to ar saldūdeni un rūpīgi nosusiniet ar tīru,
mīkstu drānu. Neievērojot šos norādījumus, iespējams pasliktināt ierīces veiktspēju un
izskatu.
• Ja ierīce nokrīt vai cieš no trieciena, aizmugures pārsegs var kļūt vaļīgs. Visiem vākiem
noteikti jābūt pareizi nolīdzinātiem un cieši noslēgtiem.
• Ja ierīce tikusi iegremdēta ūdenī un mikrofons vai skaļrunis ir slapjš, iespējams, zvana
laikā skaņa nebūs skaidri sadzirdama. Pirms ierīces lietošanas noslaukiet to ar sausu drānu un
rūpīgi nosusiniet.
• Izmantojot ierīci ūdenī, skārienekrāns un citas funkcijas, iespējams, nedarbosies pareizi.
• Ja ierīce tiek nomesta vai saņem triecienu, ierīces ūdens un putekļu izturīgās funkcijas var
tikt bojātas.
• Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā izturīga pret ūdens un
putekļu iedarbību noteiktās situācijās (atbilst IP68 klasifikācijas prasībām, kā norādīts
starptautiskajā standartā IEC 60529 — Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes [IP
kods]; pārbaudes apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, saldūdens, 1,5 metri, 30 minūtes).
Neraugoties uz šo klasifikāciju, jūsu ierīci tomēr ir iespējams noteiktos apstākļos sabojāt.
10
Pamatinformācija
Komplekta saturs
Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:
• Ierīce
• Akumulators
• Īsā lietošanas pamācība
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
11
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums
Austiņu kontaktligzda
Tuvuma sensors
Priekšējā kamera
Skaļrunis
Skaļrunis
Ieslēgšanas/izslēgšanas
taustiņš
Skārienekrāns
Sākuma taustiņš
Pēdējo programmu
taustiņš
Taustiņš Atpakaļ
Daudzfunkcionāla
kontaktligzda
Mikrofons
GPS antena
Zibspuldze
Xcover taustiņš
Aizmugurējā kamera
Skaļuma taustiņš
NFC antena (uz
akumulatora)
Aizmugures pārsegs
Iekšējā antena
12
Pamatinformācija
Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai
saules gaismai. Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram, tiešai
saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla sensors nav labojams
un attēlos rada punktus vai plankumus.
• Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk
norādītajās situācijās.
– – Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
– – Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
– – Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad
izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu
savienojumu
• Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi
var likt sensoriem darboties kļūdaini.
• Nenosedziet tuvuma sensora zonu ar ekrāna piederumiem, piemēram, aizsargplēvi vai
uzlīmēm. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības traucējumus.
Taustiņi
Taustiņš
Funkcija
Iesl./izsl.
Pēdējās
• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
• Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
• Nospiediet, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts.
Sākums
Atpakaļ
XCover
• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
• Nospiediet un turiet, lai palaistu Google.
• Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
• Nospiediet un turiet, lai piekļūtu pašreizējā ekrāna papildiespējām.
• Nospiediet vai nospiediet un turiet, lai palaistu iepriekš iestatītās
programmas.
• Nospiediet, lai uzņemtu fotoattēlu kameras režīmā.
Skaļums
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
13
Pamatinformācija
Akumulators
Akumulatora ievietošana
1
Noņemiet aizmugures pārsegu.
Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.
Izvairieties no aizmugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā
gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.
2
Ievietojiet akumulatoru, savietojot tā zeltītos kontaktus ar ierīces kontaktiem.
2
1
14
Pamatinformācija
3
Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
2
1
Piespiest
Nolīdzināt
Lai pasargātu ierīci no ūdens un putekļiem, aizmugures pārsegam ir jābūt cieši
aizvērtam. Atvērti vai vaļīgi aizmugures pārsegi var ļaut ūdenim un putekļiem iekļūt
ierīcē un izraisīt bojājumus.
Ar ierīci izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aizmugures pārsegus un piederumus.
Akumulatora noņemšana
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu.
Izvelciet akumulatoru.
15
Pamatinformācija
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai
ierīces bojājumus.
Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots,
tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu.
Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.
1
2
Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.
3
4
Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.
Pievienojiet USB kabeli ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai.
Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no lādētāja. Tad atvienojiet lādētāju no elektriskās
kontaktrozetes.
Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces
bojājumus.
16
Pamatinformācija
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.
• Optimizējiet ierīces darbību, izmantojot ierīces apkopes funkciju.
• Kad ierīci nelietojat, izslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
• Aizvērt nevajadzīgās programmas.
• Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet funkciju Wi-Fi, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet sinhronizējamo programmu (piem., e-pasta) automātisko sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas.
Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu
pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams
ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā
gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
• Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces
kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var
pārtraukt uzlādi.
• Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā kontaktligzda ir mitra, var rasties ierīces
bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.
17
Pamatinformācija
SIM vai USIM karte (mikro SIM karte)
SIM vai USIM kartes ievietošana
Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.
• Izmantojiet tikai mikro SIM karti.
• Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un
neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai
neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.
Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.
Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.
Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā,
nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
3
Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
18
Pamatinformācija
SIM vai USIM kartes izņemšana
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.
Izņemiet SIM vai USIM karti.
Atmiņas karte (microSD karte)
Atmiņas kartes ievietošana
Jūsu ierīces atmiņas kartes ietilpība var atšķirties no citiem modeļiem, un dažas atmiņas kartes
var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tipa. Lai skatītu jūsu
ierīces atmiņas kartes maksimālo ietilpību, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas
kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.
• Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt karti vai arī neatpazīs to. Lai
varētu lietot atmiņas karti, tā ir jāformatē. Ja jūsu ierīce nespēj formatēt vai atpazīt
atmiņas karti, sazinieties ar atmiņas kartes ražotāju vai ar Samsung pakalpojumu
centru.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē Mani
faili → SD karte.
19
Pamatinformācija
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu.
3
Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → ATVIENOT.
1
2
3
Noņemiet aizmugures pārsegu.
Izvelciet atmiņas karti.
Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
Laikā, kad ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, kā arī uzreiz pēc datu pārsūtīšanas
neatvienojiet no ierīces ārējo krātuvi, piemēram, atmiņas karti vai USB atmiņu. Šādas
rīcības rezultātā var bojāt vai pazaudēt datus, vai bojāt ārējo krātuvi vai ierīci. Samsung
nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp datu zudumiem, kas radušies ārēju atmiņas ierīču
nepareizas lietošanas rezultātā.
20
Pamatinformācija
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → Formatēt → FORMATĒT.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto
svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas
radušies lietotāja darbības rezultātā.
Rokas siksnas pievienošana
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu.
3
Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
Iebīdiet rokas siksnu piestiprināšanas vietā un izveriet to cauri mazai cilpai.
21
Pamatinformācija
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties Izslēgt.
• Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un
skaļuma samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
• Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās
un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla
norādījumus.
Ārkārtas režīms
Jūs varat aktivizēt ārkārtas režīmu, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Dažas
programmas un funkcijas tiek ierobežotas. Ārkārtas režīmā varat veikt ārkārtas zvanu, nosūtīt
citiem informāciju par jūsu atrašanās vietu, atskaņot ārkārtas situācijas signālu un veikt citas
darbības.
Ārkārtas režīma aktivizēšana
Lai aktivizētu ārkārtas režīmu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad
pieskarieties pie Ārkārtas režīms.
Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai.
Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības
apstākļiem.
Ārkārtas režīma deaktivizēšana
Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties pie → Izslēgt ārkārtas režīmu. Varat arī turēt
nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarties Ārkārtas režīms.
22
Pamatinformācija
Sākotnējā iestatīšana
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Sākotnējās iestatīšanas procedūra var atšķirties atkarībā no ierīces programmatūras un
jūsu atrašanās vietas reģiona.
1
2
Ieslēdziet ierīci.
Izvēlieties ierīces valodu un pēc tam izvēlieties
.
Izvēlieties valodu
3
Izvēlieties Wi-Fi tīklu un izveidojiet ar to savienojumu.
Ja neizveidosiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, sākotnējās iestatīšanas laikā
nevarēsiet iestatīt dažas ierīces funkcijas.
4
5
Lai turpinātu sākotnējo iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Iestatiet ekrāna bloķēšanas metodi, lai aizsargātu savu ierīci. Jūs varat aizsargāt savu
personīgo informāciju, neļaujot citām personām piekļūt jūsu ierīcei. Lai ekrāna bloķēšanas
metodi iestatītu vēlāk, pieskarieties pie Vēlāk.
23
Pamatinformācija
6
Pierakstieties savā Samsung kontā. Varat izmantot Samsung pakalpojumus un rūpēties par
savu datu aktualizēšanu un drošību visās savās ierīcēs. Atsaucieties uz Samsung konts, lai
skatītu vairāk informācijas.
7
Izvēlieties izmantojamās funkcijas un pabeidziet sākotnējo iestatīšanu.
Parādīsies sākuma ekrāns.
24
Pamatinformācija
Samsung konts
Ievads
Jūsu Samsung konts ir integrēts konta pakalpojums, kas ļauj lietot dažādus Samsung
pakalpojumus, ko nodrošina mobilās ierīces, televizori un Samsung tīmekļa vietne. Pēc Samsung
konta reģistrēšanas varat aktualizēt savus datus un rūpēties par to drošumu visās savās Samsung
ierīcēs, izmantojot Samsung Cloud, kā arī izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci un
veikt citas darbības.
Izveidojiet Samsung kontu ar savu e-pasta adresi.
Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet
vietni account.samsung.com. Lai skatītu papildinformāciju par Samsung kontiem, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti → Samsung account →
→ Palīdzība.
Samsung konta reģistrēšana
Jauna Samsung konta reģistrēšana
Ja jums nav sava Samsung konta, tas ir jāizveido.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti → Konta
pievienošana.
2
3
Pieskarieties pie Samsung account → IZVEIDOT KONTU.
Lai pabeigtu konta izveidi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
25
Pamatinformācija
Esoša Samsung konta reģistrēšana
Ja jums jau ir Samsung konts, reģistrējiet to konkrētajai ierīcei.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti → Konta
pievienošana.
2
3
Pieskarieties pie Samsung account → PIERAKSTĪTIES.
Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties pie PIERAKSTĪTIES.
Ja aizmirsāt sava konta piekļuves datus, pieskarieties pie Meklēt ID vai Atiestatīt paroli.
Informāciju par savu kontu varat atrast, ievadot nepieciešamo informāciju.
4
Pieskarieties pie GATAVS, lai pabeigtu Samsung konta reģistrēšanu.
Samsung konta dzēšana
Ja dzēsīsiet no ierīces jūsu reģistrēto Samsung kontu, tiks dzēsti arī jūsu dati, piemēram,
kontaktpersonu un notikumu informācija.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti.
Pieskarieties Samsung account → → Noņemt kontu.
Pieskarieties pie NOŅEMT, ievadiet sava Samsung konta paroli un tad pieskarieties pie
NOŅEMT KONTU.
Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
Varat pārsūtīt saturu, piemēram, attēlus, kontaktus un ziņas, no savas līdzšinējās ierīces,
izmantojot programmu Smart Switch, vai no jūsu datu dublējuma kopijas, izmantojot
pakalpojumu Samsung Cloud.
• Dažās ierīcēs vai datoros šī funkcija var nedarboties.
• Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu
plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu
saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.
26
Pamatinformācija
Smart Switch
Pārsūtiet datus starp mobilajām ierīcēm ar Smart Switch. Lai izmantotu Smart Switch, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Smart Switch. Ja jums nav šīs
programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Apps vai Play veikals.
Datu pārsūtīšana no mobilās ierīces
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi
Direct.
1
Iepriekšējā ierīcē palaidiet Smart Switch.
Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Apps vai Play veikals.
2
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Smart
Switch.
3
4
5
6
Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā.
Iepriekšējā ierīcē pieskarieties pie BEZVADU → SŪTĪT.
Savā ierīcē pieskarieties pie BEZVADU → SAŅEMT un izvēlieties iepriekšējās ierīces veidu.
Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.
27
Pamatinformācija
Datu pārsūtīšana, izmantojot ārējo krātuvi
Pārsūtiet datus, izmantojot ārējo krātuvi, piemēram, microSD karti.
1
2
3
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz ārējo krātuvi.
4
Izpildiet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no ārējās krātuves.
Ievietojiet vai pievienojiet ārējās krātuves ierīci savai ierīcei.
Palaidiet savā ierīcē programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Smart
Switch → ĀRĒJĀ KRĀTUVE → ATJAUNOT.
Dublējuma datu pārsūtīšana no datora
Pārsūtiet datus starp savu ierīci un datoru. Lejupielādējiet programmas Smart Switch datora
versiju vietnē www.samsung.com/smartswitch. Dublējiet datus no savas iepriekšējās ierīces
datorā un importējiet tos savā ierīcē.
1
2
Datorā apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai lejupielādētu Smart Switch.
Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
Ja jūsu iepriekšējā ierīce nav Samsung ierīce, dublējiet datus datorā, izmantojot ierīces
ražotāja nodrošināto programmu. Tad turpiniet ar piekto soli.
3
4
Savienojiet savu iepriekšējo ierīci ar datoru, izmantojot ierīces USB kabeli.
5
6
Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Lai dublētu datus no ierīces, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus. Tad atvienojiet
iepriekšējo ierīci no datora.
Lai pārsūtītu datus uz savu ierīci, izpildiet datora ekrānā redzamos norādījumus.
28
Pamatinformācija
Importēto datu skatīšana
Varat skatīt no savas iepriekšējās ierīces importētos datus tajā pašā programmā.
Ja jaunajā ierīcē nav to pašu programmu importēto datu skatīšanai vai atskaņošanai, dati tiks
saglabāti līdzīgā programmā. Piemēram, ja importējat atgādnes un jūsu ierīcē nav programmas
Atgādnes, varat skatīt atgādnes programmā Samsung Notes.
Samsung Cloud
Dublējiet datus no savas līdzšinējās ierīces pakalpojumā Samsung Cloud un atjaunojiet tos savā
jaunajā ierīcē. Lai izmantotu Samsung Cloud, jums jāreģistrējas un jāpierakstās savā Samsung
kontā. Atsaucieties uz Samsung konts, lai skatītu vairāk informācijas.
Datu dublēšana
1
2
Savā līdzšinējā ierīcē pierakstieties savā Samsung kontā.
Palaidiet programmu Iestatījumi, izvēlieties dublēšanas iespēju un dublējiet savus datus.
• Ja jūsu ierīce atbalsta pakalpojumu Samsung Cloud, palaidiet programmu Iestatījumi,
pieskarieties pie Mākonis un konti → Samsung Cloud, izvēlieties savu ierīci sadaļā
DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA, pieskarieties pie Dublēt un tad dublējiet datus.
• Dažādiem modeļiem dublēšanas metode var atšķirties.
• Daži dati netiks dublēti. Lai pārbaudītu, kādi dati tiks dublēti, palaidiet programmu
Iestatījumi, pieskarieties pie Mākonis un konti → Samsung Cloud, sadaļā
DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA izvēlieties savu ierīci un pēc tam pieskarieties pie
Dublēt.
Datu atjaunošana
1
Savā jaunajā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti
→ Samsung Cloud.
2
Izvēlieties savu iepriekšējo ierīci sadaļā DUBLĒŠANA UN ATJAUNOŠANA un pieskarieties pie
Atjaunot datus.
3
Atzīmējiet atjaunojamo datu veidus un pieskarieties pie ATJAUNOT.
29
Pamatinformācija
Datu sinhronizēšana
Sinhronizējiet savā ierīcē saglabātos datus ar Samsung Cloud un piekļūstiet tiem, izmantojot citas
ierīces.
1
Savā jaunajā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti
→ Samsung Cloud.
2
3
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Sinhronizācijas iestatījumi.
Pieskarieties slēdžiem blakus objektiem, ar kuriem vēlaties sinhronizēt.
Datu apskate
Jūs varat apskatīt savā Samsung Cloud saglabātos vienumus un tā izmantotās atmiņas apjomu.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Mākonis un konti → Samsung Cloud.
• Jūs varat nekavējoties pārbaudīt jūsu izmantoto atmiņu un saglabātos vienumus, kā
piemēram, GALERIJA, SAMSUNG NOTES, un SAMSUNG CLOUD DRIVE. Pieskarieties pie
katras kārts un dodieties uz nākamo lapu. Jūs varat izmainīt iestatījumus vai pārbaudīt
saglabātos datus.
• Jūs varat pārbaudīt dublētos datus jūsu Samsung kontā, izmantojot iespēju DUBLĒŠANA UN
ATJAUNOŠANA. Izvēlieties savu ierīci un pieskarieties pie Atjaunot datus.
30
Pamatinformācija
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Skārienekrāna vadīšana
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai
dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus
skārienievades apgabala.
• Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.
Pieskaršanās
Pieskarieties ekrānam.
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet ekrānā aptuveni
2 sekundes.
Vilkšana
Pieskarieties un turiet vienumu un velciet to
uz mērķa vietu.
31
Pamatinformācija
Dubultskāriens
Veiciet dubultskārienu ekrānā.
Pavilkšana
Pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa
labi.
Izvēršana un savilkšana
Izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz
ekrāna.
32
Pamatinformācija
Sākuma ekrāns un programmu saraksts
Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki,
programmu īsceļi un daudz kas cits.
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās
programmas.
Ekrāna izskats var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Logrīks
Mape
Programma
Ekrāna indikatori
Izlases programmas
33
Pamatinformācija
Pārslēgšana no sākuma ekrāna uz programmu sarakstu un pretēji
Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atvērtu programmu sarakstu. Lai atgrieztos
sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu sarakstā.
Vai arī nospiediet sākuma taustiņu vai taustiņu Atpakaļ.
Sākuma ekrāns
Programmu saraksts
Ja pievienojat sākuma ekrānā programmu pogu, varat atvērt programmu sarakstu, pieskaroties
šai pogai. Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet, pēc tam pieskarieties pie Sākuma
ekrāna iestatījumi → Programmu poga → Rādīt pogu Programmas → LIETOT. Programmu
poga tiks pievienota sākuma ekrāna lejasdaļā.
Programmu poga
34
Pamatinformācija
Vienumu pārvietošana
Pieskarieties vienumam un turiet to, pēc tam velciet jaunā vietā. Lai vienumu pārvietotu uz citu
paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai sākuma ekrānā pievienotu saīsni uz programmu, pieskarieties vienumam programmu
sarakstā un turiet to, tad velciet to uz ekrāna augšdaļu vai apakšdaļu. Programmas saīsne tiks
pievienota sākuma ekrānam.
Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.
Mapju izveidošana
Izveidojiet mapes un apkopojiet līdzīgas programmas, lai ātri piekļūtu programmām un tās
palaistu.
1
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam
velciet to virsū citai programmai.
2
Nometiet programmu, kad ap programmām parādās mapes rāmis.
Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas. Pieskarieties Ievadīt mapes
nosaukumu un ievadiet mapes nosaukumu.
• Citu programmu pievienošana
Pieskarieties pie PIEVIENOT PROGRAMMAS mapē. Atzīmējiet pievienojamās programmas
un pieskarieties pie PIEVIENOT. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi.
• Programmu pārvietošana no mapes
Pieskarieties programmai un turiet to, lai to pārvilktu uz citu vietu.
• Mapes dzēšana
Pieskarieties mapei un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Dzēst mapi. Tiks izdzēsta tikai
izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.
35
Pamatinformācija
Sākuma ekrāna rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet to, vai arī savelciet kopā pirkstus uz ekrāna,
lai piekļūtu rediģēšanas iespējām. Varat iestatīt fona attēlu, pievienot logrīkus un veikt citas
darbības. Varat arī pievienot, dzēst vai pārkārtot paneļus sākuma ekrānā.
• Paneļu pievienošana: pavelciet pa kreisi un pēc tam pieskarieties pie
.
• Paneļu pārvietošana: pieskarieties paneļa priekšskatījumam un turiet to, pēc tam velciet to
uz citu atrašanās vietu.
• Paneļu dzēšana: pieskarieties pie
attiecīgajā panelī.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu. Saskarnes vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un
tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
• Logrīki: logrīki ir nelielas programmas, kas aktivizē noteiktas programmu funkcijas, lai
sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi jūsu ierīces sākuma ekrānam. Pieskarieties logrīkam un
turiet to, tad velciet to uz sākuma ekrānu. Logrīks tiks pievienots sākuma ekrānam.
• Sākuma ekrāna iestatījumi: mainiet režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai
mazāku skaitu vienumu, un veiciet citas darbības.
Visu programmu atveide sākuma ekrānā
Neizmantojot atsevišķu programmu sarakstu, varat iestatīt ierīci rādīt visas programmas sākuma
ekrānā. Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet, tad pieskarieties pie Sākuma ekrāna
iestatījumi → Sākuma ekrāna izkārtojums → Tikai sākuma ekrāns → LIETOT.
Tagad varat piekļūt visām savām programmām, pavelkot pa kreisi sākuma ekrānā.
36
Pamatinformācija
Indikatora ikonas
Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk
izmantotās ikonas.
Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa
joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
Ikona
Nozīme
Nav signāla
Signāla stiprums
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
HSPA+ tīkls pievienots
/
LTE tīkls pievienots
Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
Izmantotie atrašanās vietas pakalpojumi
Notiek saruna
Neatbildēts zvans
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Aktivizēts modinātājs
Aktivizēts bez skaņas režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
Akumulatora uzlāde
Akumulatora uzlādes līmenis
37
Pamatinformācija
Bloķēšanas ekrāns
Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un
automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.
Lai atbloķētu ekrānu, velciet jebkurā virzienā brīdī, kad ekrāns ieslēdzas.
Ja ekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu, lai ieslēgtu
ekrānu.
Bloķēts ekrāns
38
Pamatinformācija
Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna bloķēšanas tips un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi.
Iestatot figūru, PIN kodu vai paroli kā ekrāna bloķēšanas metodi, var aizsargāt personas
informāciju, novēršot citu personu piekļuvi ierīcei. Pēc ekrāna bloķēšanas metodes iestatīšanas
ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēsieties ierīci atbloķēt.
• Vilkt: pavelciet jebkurā virzienā ekrānā, lai to atbloķētu.
• Figūra: zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
• PIN kods: ievadiet PIN kodu ar vismaz četriem cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
• Parole: ievadiet paroli ar vismaz četrām rakstzīmēm, cipariem vai simboliem, lai atbloķētu
ekrānu.
• Nav: neiestatiet ekrāna bloķēšanas metodi.
Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes pēc
kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita limits.
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķēšanas ekrāns → Drošās
bloķēšanas iestatījumi un pieskarieties slēdzim Aut. rūpnīcas iest. atj., lai to aktivizētu.
Ekrāna uzņemšana
Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.
Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu sākuma taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Uzņemtos attēlus varat apskatīt sadaļā Galerija.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.
39
Pamatinformācija
Paziņojumu panelis
Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz
statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet
paziņojumu paneli un skatiet detaļas.
Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli,
pavelciet ekrānā uz augšu.
Paziņojumu paneli var atvērt arī tad, ja ekrāns ir bloķēts.
Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.
Palaist Iestatījumi
Ātro iestatījumu pogas
Skatīt paziņojuma
papildinformāciju un veikt
dažādas darbības
Piekļūt paziņojumu iestatījumiem
Nodzēst visus paziņojumus
40
Pamatinformācija
Ātro iestatījumu pogu lietošana
Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu atsevišķas funkcijas. Velciet uz leju paziņojumu
panelī, lai aplūkotu vairāk pogu.
Lai mainītu funkciju iestatījumus, pieskarieties pie teksta, kas redzams zem katras pogas. Lai
skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.
Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie → Pogu secība, pieskarieties un turiet pogu un
pēc tam velciet to uz citu vietu.
41
Pamatinformācija
Teksta ievade
Tastatūras izkārtojums
Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes
u.c.
• Kad tastatūra tiek atvērta pirmoreiz, tiek parādīts tastatūras iestatīšanas ekrāns.
Iestatiet ievades valodu, tastatūras veidu un tastatūras iestatījumus un pēc tam
pieskarieties pie SĀKUMS.
• Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda
jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
Tastatūras papildfunkcijas
Skatīt vairāk tastatūras funkciju
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem.
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu
tikai ar lielajiem burtiem
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Pāriet uz jaunu rindu
Ievadīt simbolus
Ievadīt atstarpi
Ievades valodas mainīšana
Pieskarieties → Valodas un veidi → PĀRVALDĪT IEVADES VALODAS, un tad izvēlieties
valodas, ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp
ievades valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.
Tastatūras izkārtojuma maiņa
Pieskarieties pie → Valodas un veidi, izvēlieties valodu un pēc tam izvēlieties izmantojamo
tastatūras izkārtojumu.
Uz 3x4 tastatūra vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi,
pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.
42
Pamatinformācija
Tastatūras papildfunkcijas
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
•
: ievadīt emocijzīmes.
•
: ievadiet uzlīmes.
•
: pievienojiet animētos GIF.
•
: ievadīt tekstu ar balsi.
•
: tastatūras iestatījumu maiņa.
•
→
: pievienot vienumu no starpliktuves.
•
→
: mainīt tastatūras režīmu uz darbību ar vienu roku.
Kopēšana un ielīmēšana
1
2
3
Pieskarieties un turiet virs teksta.
Velciet
vai
, lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties Izv. visu, lai izvēlētos visu tekstu.
Pieskarieties pie Kopēt vai Izgriezt.
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
4
Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties Ielīmēt.
Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties Starpliktuve un izvēlieties
tekstu.
43
Programmas un funkcijas
Programmu instalēšana un atinstalēšana
Galaxy Apps
Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas
Samsung Galaxy ierīcēm.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Galaxy Apps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie meklēšanas lauka, lai meklētu pēc
atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → Iestatījumi →
Automātiski atjaunināt programmas un tad izvēlieties iespēju.
Play veikals
Pērciet un lejupielādējiet programmas.
Palaidiet programmu Play veikals.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties
→ Lietotņu automātiska atjaunināšana un tad izvēlieties iespēju.
44
→ Iestatījumi
Programmas un funkcijas
Programmu pārvaldīšana
Programmu atinstalēšana vai atspējošana
Pieskarieties programmai un turiet, tad izvēlieties iespēju.
• Deaktiv.: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no
ierīces.
• Atinstal.: atinstalēt lejupielādētās programmas.
Programmu iespējošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Programmas →
izvēlieties programmu un tad pieskarieties pie AKTIVIZĒT.
→ Deaktivizēta,
Programmu atļauju iestatīšana
Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt
ierīcē saglabātajiem datiem vai tos lietot. Atverot programmu, var parādīties uznirstošais
logs ar pieprasījumu piekļuvei noteiktām funkcijām vai informācijai. Pieskarieties pie ATĻAUT
uznirstošajā logā, lai piešķirtu šai programmai atļaujas.
Lai skatītu savu programmu atļauju iestatījumus, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Programmas. Izvēlieties programmu un pieskarieties pie Atļaujas. Jūs varat
skatīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.
Lai skatītu vai mainītu programmām piešķirto atļauju iestatījumus atkarībā no piešķirtās
atļaujas kategorijas, palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Programmas →
→ Programmu atļaujas. Izvēlieties vienumu un pieskarieties slēdžiem, kas atrodas līdzās
programmām, kurām vēlaties piešķirt atļaujas.
Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.
45
Programmas un funkcijas
Tālrunis
Ievads
Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.
Zvanu veikšana
1
Palaidiet programmu Tālrunis un ievadiet tālruņa numuru.
Ja ekrānā neparādās cipartastatūra, pieskarieties
2
Pieskarieties
, lai atvērtu cipartastatūru.
, lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties
, lai veiktu videozvanu.
Piekļūt papildiespējām
Izveidot jaunu kontaktu
Pievienot numuru esošam
kontaktam
Priekšskatīt tālruņa numuru
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Slēpt cipartastatūru
46
Programmas un funkcijas
Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta
Lai veiktu zvanu, pieskarieties pie PĒD.LIET. vai KONTAKTI un pēc tam velciet pa labi uz
kontaktpersonas vai tālruņa numura. Ja ir aktivizēta šī funkcija, palaidiet programmu Iestatījumi,
pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties pie slēdža Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas, lai
to aktivizētu.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana
Iestatiet ātrās numura sastādīšanas taustiņus, lai ātri veiktu zvanus.
Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas cipara taustiņu, pieskarieties pie KONTAKTI → → Ātro
zvanu numuri, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas cipara taustiņu un un pēc tam pievienojiet
tālruņa numuru.
Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai
iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem)
skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties un turiet pēdējo ciparu.
Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt 123, pieskarieties 1, pieskarieties 2 un
pēc tam pieskarieties un turiet 3.
Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
Starptautiska zvana veikšana
1
2
3
Pieskarieties
, lai atvērtu cipartastatūru, ja tā neparādās ekrānā.
Pieskarieties pie 0 un turiet to, līdz parādās + zīme.
Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties
47
.
Programmas un funkcijas
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Zvana atteikšana
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Lai, noraidot ienākošo zvanu, nosūtītu ziņu, velciet joslu SŪTĪT ZIŅU uz augšu.
Varat nosūtīt teksta ziņojumu vai uzlīmi, lai noraidītu zvanu.
Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, palaidiet programmu Tālrunis, pieskarieties pie
→ Iestatījumi → Ātrā ziņu noraidīšana, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .
Neatbildētie zvani
Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās
ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu
neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie PĒD.LIET.,
lai skatītu neatbildētos zvanus.
Tālruņa numuru bloķēšana
Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
2
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie → Iestatījumi → Numuru bloķēšana.
Pieskarieties pie
, izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie GATAVS.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Ievadiet tālruņa numuru, ievadiet tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties pie .
Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks
reģistrēti zvanu žurnālā.
Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID.
Pieskarieties slēdzim Nezināmu zvanītāju bloķēšana, lai aktivizētu šo funkciju.
48
Programmas un funkcijas
Iespējas zvana laikā
Ja aizmugurējās kameras tuvumā esošā zona ir aizsegta, zvana laikā var rasties nevēlami
trokšņi. Noņemiet no aizmugurējās kameras zonas jebkādus piederumus, piemēram,
ekrāna aizsarguzlīmes vai citas uzlīmes.
Balss zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Pievienot zvanu: veiciet otru zvanu. Pirmais zvans tiks aizturēts. Kad izbeigsiet otru zvanu,
pirmais zvans tiks atjaunots.
• Ļoti skaļi: palieliniet skaļuma līmeni.
• Bluetooth: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Cipartast. / Paslēpt: atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
Video zvana laikā
Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Kamera: izslēdziet kameru, lai sarunas biedrs jūs neredzētu.
• Pārsl.: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
49
Programmas un funkcijas
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonām, izmantojot cipartastatūru
1
2
Palaidiet programmu Tālrunis.
Ievadiet numuru.
Ja ekrānā neparādās cipartastatūra, pieskarieties
3
, lai atvērtu cipartastatūru.
Pieskarieties pie IZVEIDOT KONTAKTU, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie ATJAUN. ESOŠO,
lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai no zvanu saraksta
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie PĒD.LIET.
Pieskarieties zvanītāja attēlam vai pieskarieties tālruņa numuram → Dati.
Pieskarieties pie Izveidot kontaktu, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaun. esošo, lai
pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Atzīmes pievienošana tālruņa numuram
Pievienojiet atzīmes numuriem, nesaglabājot tos kontaktu sarakstā. Tas ļaus jums skatīt zvanītāja
informāciju ienākoša zvana laikā, bet šī persona nebūs jūsu kontaktu sarakstā.
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie PĒD.LIET.
Pieskarieties zvanītāja attēlam vai pieskarieties tālruņa numuram → Dati.
Pieskarieties pie Pievienot atzīmi, ievadiet atzīmi un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
Saņemot zvanu no šī numura, zem tālruņa numura tiks parādīta atzīme.
50
Programmas un funkcijas
Kontakti
Ievads
Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.
Kontaktu pievienošana
Jauna kontakta izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Kontakti, pieskarieties pie
un tad izvēlieties saglabāšanas vietu.
Ievadiet kontaktpersonas datus.
Izvēlēties krātuves vietu
Pievienot attēlu
Ievadiet kontaktpersonas datus
Atvērt vairāk informācijas lauku
Skenēt kontaktinformāciju no
vizītkartes
Atkarībā no izvēlētās saglabāšanas vietas informācija, kuru jūs varat saglabāt, var
atšķirties.
3
Pieskarieties SAGLABĀT.
51
Programmas un funkcijas
Kontaktu importēšana
Pievienojiet kontaktus, importējot tos no citām krātuvēm savā ierīcē.
1
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Pārvaldīt kontaktus → Kontaktu
importēšana/eksportēšana → IMPORTĒT.
2
3
4
Izvēlieties krātuves vietu, no kuras kontakti tiks importēti.
Atzīmējiet VCF failus vai kontaktus, kas jāimportē, un pieskarieties pie GATAVS.
Izvēlieties krātuves vietu, kur tiks saglabāti kontakti, un pieskarieties pie IMPORTĒT.
Kontaktu sinhronizēšana ar jūsu tīmekļa kontiem
Sinhronizējiet ierīces kontaktpersonu sarakstu ar tiešsaistē esošajiem kontaktiem, kas saglabāti
jūsu tīmekļa kontos, piemēram, Samsung kontā.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti un izvēlieties
kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
2
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Sinhronizēt Kontakti, lai to
aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kontakti, lai to aktivizētu.
52
Programmas un funkcijas
Kontaktu meklēšana
Palaidiet programmu Kontakti.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
• Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
Pieskarieties kontakta attēlam vai pieskarieties kontakta vārdam → Dati. Pēc tam veiciet kādu no
turpmāk norādītajām darbībām.
•
: pievienot kontaktu izlasei.
•
/
•
: sastādiet ziņojumu.
•
: sastādiet e-pastu.
: veikt balss vai video zvanu.
Kontaktu kopīgošana
Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Koplietot.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie KOPLIETOT.
Izvēlieties koplietošanas metodi.
53
Programmas un funkcijas
Profila saglabāšana un koplietošana
Saglabājiet un koplietojiet ar citiem sava profila informāciju, piemēram, savu fotoattēlu un
statusa ziņojumu, izmantojot profila koplietošanas funkciju.
• Profila koplietošanas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Profila koplietošanas funkcija ir pieejama tikai kontaktiem, kas ir aktivizējuši profila
koplietošanas funkciju savā ierīcē.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un izvēlieties savu profilu.
Pieskarieties pie REDIĢĒT, rediģējiet savu profilu un pieskarieties pie SAGLABĀT.
Pieskarieties pie → Profila kopīgošana un pēc tam pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Lai izmantotu profila koplietošanas funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
Kontaktpersonu atjaunoto profila informāciju jūs varat apskatīt sadaļā Kontakti.
Lai mainītu kontaktu loku, ar kuru vēlaties koplietot savu profilu, pieskarieties pie Kopīgot ar,
izvēlieties koplietojamo vienumu un tad izvēlieties iespēju.
Grupu izveidošana
Varat pievienot grupas, piemēram, draugu vai ģimenes grupas, un pārvaldīt grupās esošos
kontaktus.
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie Grupas → IZVEIDOT.
Ievadiet grupas nosaukumu.
Lai iestatītu grupai zvana signālu, pieskarieties pie Grupas zv. sign. un izvēlieties zvana
signālu.
3
Pieskarieties pie Pievienot dalībnieku, izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un pēc
tam pieskarieties pie GATAVS.
4
Pieskarieties SAGLABĀT.
Ziņojuma sūtīšana grupai
Varat nosūtīt grupas ziņojumu uzreiz visiem grupas dalībniekiem.
Palaidiet programmu Kontakti, pieskarieties pie Grupas, izvēlieties grupu un pēc tam
pieskarieties pie → Sūtīt ziņu.
54
Programmas un funkcijas
Kontaktpersonu dublikātu sapludināšana
Importējot kontaktus no citām krātuvēm, kā arī sinhronizējot tos ar citiem kontiem, jūsu
kontaktu sarakstā dažas kontaktpersonas var parādīties divas reizes. Sapludiniet kontaktpersonas
dublikātus vienā vienumā, lai racionalizētu savu kontaktu sarakstu.
1
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Pārvaldīt kontaktus → Apvienot
kontaktus.
2
Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties pie SAPLUD.
Kontaktu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Dzēst.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie DZĒST.
Lai dzēstu katru kontaktu atsevišķi, atveriet kontaktu sarakstu un pieskarieties kontakta attēlam
vai kontakta vārdam → Dati. Tad pieskarieties pie → Dzēst.
55
Programmas un funkcijas
Ziņas
Ievads
Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.
Ziņojumu sūtīšana
Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie
.
Pievienojiet adresātus un pieskarieties IZVEIDOT.
Ievadīt ziņojumu.
Piekļūt papildiespējām
Rediģēt adresātus
Pievienot saņēmējus no kontaktu
saraksta
Nosūtīt ziņojumu
Pievienot failus
Ievadīt emocijzīmes
Ievadīt ziņojumu
4
Pieskarieties SŪTĪT, lai nosūtītu ziņojumu.
56
Programmas un funkcijas
Ziņojumu skatīšana
Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.
Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie SARUNAS.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu.
Skatiet savu saraksti.
Lai atbildētu uz ziņu, pieskarieties pie Ievadiet ziņu, ievadiet ziņu un pēc tam pieskarieties
pie SŪTĪT.
Nevēlamo ziņojumu bloķēšana
Bloķējiet ziņas no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie → Iestatījumi → Ziņu bloķēšana →
Numuru bloķēšana.
2
Pieskarieties pie IESŪTNE vai KONTAKTI, izvēlieties kontaktu un tad pieskarieties pie
.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties Numura ievadīšana un pēc tam ievadiet tālruņa
numuru.
Ziņas paziņojuma iestatīšana
Jūs varat mainīt paziņojuma skaņu, rādīšanas iespējas un vēl daudz ko citu.
1
Palaidiet programmu Ziņas, pieskarieties pie → Iestatījumi → Paziņojumi un tad
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
2
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
Ziņojuma atgādinājuma iestatīšana
Jūs varat iestatīt brīdinājuma intervālu, lai jums tiktu paziņots, ka ir neapskatīti paziņojumi. Ja
šī funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība →
Paziņojuma atgādinājums un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam pieskarieties
slēdzim Ziņas, lai to aktivizētu.
57
Programmas un funkcijas
Internets
Ievads
Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu
grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.
Tīmekļa lapu pārlūkošana
1
2
3
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Internets.
Pieskarieties adreses laukam.
Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties Aiziet!.
Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.
Lai ātri pārslēgtu cilnes, pavelciet uz adreses lauka pa kreisi vai pa labi.
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai
tīmekļa lapai
Piekļūt papildiespējām
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa
lapu
Atvērt mājas lapu
Skatīt jūsu grāmatzīmes,
saglabātās tīmekļa lapas un
neseno pārlūkošanas vēsturi
Ātrā izvēlne
Atvērt pārlūka ciļņu pārvaldnieku
Pārvietoties pa lapām
58
Programmas un funkcijas
Slepenā režīma izmantošana
Slepenajā režīmā varat atsevišķi pārvaldīt atvērtās cilnes, grāmatzīmes un saglabātās lapas.
Slepeno režīmu var bloķēt, izmantojot paroli.
Slepenā režīma aktivizēšana
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie Cilnes → IESLĒGT SLEPENO REŽĪMU. Ja izmantojat
šo funkciju pirmoreiz, iestatiet, vai slepenajā režīmā lietot paroli.
Slepenajā režīmā nevarat lietot dažas funkcijas, piemēram, ekrāna tveršanu.
Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslu krāsu.
Drošības iestatījumu mainīšana
Jūs varat mainīt paroli.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Konfidencialitāte → Slepenā režīma drošība → Mainīt
paroli.
Slepenā režīma deaktivizēšana
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie Cilnes → IZSLĒGT SLEPENO REŽĪMU.
59
Programmas un funkcijas
E-pasts
E-pasta kontu iestatīšana
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
1
2
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu E-pasts.
Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties IENĀKT.
Lai manuāli reģistrētu e-pasta kontu, pieskarieties pie MANUĀLA IESTAT.
3
Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie
→
→ Konta pievienošana.
Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu.
Pieskarieties → → → Iestatīt noklusējuma kontu.
E-pastu sūtīšana
1
2
3
Pieskarieties
, lai sastādītu e-pastu.
Pievienojiet saņēmējus un ievadiet e-pasta tekstu.
Pieskarieties SŪTĪT, lai sūtītu e-pastu.
E-pastu lasīšana
Kad ir atvērta sadaļa E-pasts, ierīce automātiski izgūst jaunos e-pasta ziņojumus. Lai manuāli
izgūtu e-pasta ziņojumus, pavelciet ekrānā uz leju.
Ekrānā pieskarieties e-pastam, lai to izlasītu.
Ja e-pasta sinhronizēšana ir atspējota, jaunos e-pasta ziņojumus nevar izgūt. Lai
iespējotu e-pasta sinhronizēšanu, pieskarieties pie → → sava konta nosaukuma
un pēc tam pieskarieties slēdzim Sinhronizēt kontu, lai to aktivizētu.
60
Programmas un funkcijas
Kamera
Ievads
Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.
Kameras lietošanas etiķete
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
Kameras palaišana
Lai palaistu Kameru, izmantojiet šādas metodes:
• Palaidiet programmu Kamera.
• Divas reizes ātri nospiediet sākuma taustiņu.
• Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
• Dažas metodes var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ja programma Kamera tiek palaista no nobloķēta ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts un
ir aktivizēta kāda ekrāna bloķēšanas metode, dažas kameras funkcijas nav pieejamas.
• Ja uzņemtie fotoattēli ir miglaini, notīriet kameras lēcu un mēģiniet vēlreiz.
61
Programmas un funkcijas
Pamata uzņemšana
Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
Pieskarieties
, lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties
, lai ierakstītu video.
Uzņemšanas
režīmi
Pārslēgšanās starp
priekšējo un
aizmugurējo kameru
Priekšskatījuma
sīktēls
Pašreizējais režīms
Uzņemiet fotoattēlu
Ierakstīt video
Kameras
iestatījumi
Pašreizējā
uzņemšanas
režīma iespējas
• Lai pielāgotu fotoattēlu vai video spilgtumu, pieskarieties ekrānam. Kad parādās
pielāgošanas josla, velciet , kas atrodas uz pielāgošanas joslas, vai virzienā.
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie
.
• Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt
fokusā. Lai izmantotu automātiskās fokusēšanas režīmu, pieskarieties pie .
• Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās
kameras.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, ka kameras lēca nav bojāts vai netīrs. Pretējā gadījumā ierīce var
nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
• Jūsu ierīces kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos vai video var būt
nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces darbības problēmām.
62
Programmas un funkcijas
Otras kameras pogas pievienošana
Pievienojiet otru kameras pogu vēlamajā ekrāna vietā, lai daudz ērtāk uzņemtu fotoattēlus.
Priekšskatījuma ekrānā velciet
.
Ja otra kameras poga netiek pievienota, priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
pieskarieties slēdzim Peldošā kameras poga, lai to aktivizētu.
un
Tuvināšana un tālināšana
Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet dažādas metodes.
• Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
• Vadiet tālummaiņu ar viena pirksta palīdzību. Velciet tālummaiņas joslas
vai .
virzienā uz
Tālummaiņas funkcijas ir pieejamas tikai tad, kad izmantojat aizmugurējo kameru.
Fiksēta fokusa (AF) un ekspozīcijas (AE) iestatīšana
Jūs varat nofiksēt fokusu vai ekspozīciju izvēlētā zonā, lai novērstu, ka kamera automātiski veic
pielāgošanu, ņemot vērā izmaiņas subjektos vai gaismas avotos.
Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un
ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.
Šī funkcija ir pieejama tikai režīmos AUTOMĀTISKI un PRO.
63
Programmas un funkcijas
Uzņemšanas režīmu izmantošana
Lai mainītu uzņemšanas režīmu, velciet uzņemšanas režīmus pa kreisi vai pa labi vai
priekšskatījuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.
Izvēlieties vēlamo uzņemšanas režīmu.
Varat rediģēt uzņemšanas režīmu sarakstu. Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
→ Rediģēt kameras režīmus. Vai arī priekšskatījuma ekrānā pieskarieties uzņemšanas
režīmu sarakstam un turiet to.
Automātiskais režīms
Automātiskais režīms ļauj kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla
uzņemšanas režīmu.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie AUTOMĀTISKI.
Skaistuma režīms
Uzņemiet fotoattēlu ar gaišāku ādas toni un mainītiem sejas vaibstiem.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie SKAISTUMS.
Lai lietotu skaistuma efektu, pieskarieties vienumam
un atlasiet iespējas. Atsaucieties uz
Skaistuma efektu lietošana, lai skatītu vairāk informācijas.
Pro režīms
Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, manuāli pielāgojot dažādas uzņemšanas iespējas,
piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO vērtību.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PRO. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet
iestatījumus, pēc tam pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, vai pieskarieties pie
ierakstītu videoklipu.
, lai
Pieejamās iespējas
•
: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors.
Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
•
: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir
piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas
objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var
radīt trokšņus fotoattēlos.
•
: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai
situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru.
64
Programmas un funkcijas
Panorāmas režīms
Lietojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un savienotu tos, izveidojot platekrāna
ainavu.
Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos
padomus:
• Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
• Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls
neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu
uzņemšanu.
• Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm
vai parastu sienu.
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PANORĀMA.
Pieskarieties
Pieskarieties pie
un lēni pārvietojiet ierīci vienā virzienā.
, lai pārtrauktu uzņemt fotoattēlus.
Nakts režīms
Uzņemiet fotoattēlu vāja apgaismojuma apstākļos, nelietojot zibspuldzi.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie NAKTS REŽĪMS.
Režīms HDR
Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās
vidēs.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie HDR.
Bez efekta
Ar efektu
65
Programmas un funkcijas
Uzlīmju režīms
Lietojiet uzlīmes saviem fotoattēliem.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie UZLĪMES.
Nepārtrauktā foto režīms
Uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie NEPĀRTR. FOTO.
Pieskarieties pie
un turiet, lai uzņemtu vairāku fotoattēlu sēriju.
Sporta režīms
Uzņemiet skaidrākus fotoattēlus ar objektiem kustībā, piemēram, skrienošu cilvēku vai
mājdzīvnieku.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie SPORTS.
Pirms lietojat šo režīmu, tas vispirms jāpievieno uzņemšanas režīmu sarakstam.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie → Rediģēt kameras režīmus →
Aizmugurējā kamera un pēc tam atzīmējiet Sports.
Atzīmju fotografēšanas režīms
Uzņemiet fotoattēlu ar pašreizējās atrašanās vietas atzīmi un laika ziņu informāciju.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie FOTOATTĒLS AR ATZĪMI.
• Lai lietotu šo funkciju, pieskarieties pie
atzīmes, lai to aktivizētu.
un pēc tam pieskarieties slēdzim Atr. vietas
• Pirms lietojat šo režīmu, tas vispirms jāpievieno uzņemšanas režīmu sarakstam.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie → Rediģēt kameras režīmus →
Aizmugurējā kamera un pēc tam atzīmējiet iespēju Fotoattēls ar atzīmi.
66
Programmas un funkcijas
Pašportreta režīms
Uzņemiet pašportretus, izmantojot priekšējo kameru. Ekrānā var priekšskatīt dažādus skaistuma
efektus.
1
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PAŠBILDE.
, lai pārslēgtos uz
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plaukstas atpazīšanas parādīsies laika
atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.
Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie
Uzņemšanas metodes un pēc tam pieskarieties pie slēdžiem, lai tos aktivizētu.
→
Pašfoto zibspuldzes lietošana
Uzņemot pašfoto ar priekšējo kameru nepietiekama apgaismojuma apstākļos, kā zibspuldzi var
izmantot skārienekrānu.
Priekšskatījuma ekrānā atkārtoti pieskarieties pie
fotoattēlu, skārienekrāns mirgos.
, līdz jūs sasniedzat pozīciju . Uzņemot
Skaistuma efektu lietošana
Pirms pašportretu uzņemšanas varat mainīt sejas iezīmes, piemēram, ādas toni vai sejas formu.
Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā PAŠBILDE un SKAISTUMS.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
.
Izvēlieties kādu no tālāk redzamajām iespējām, lai priekšskatījuma ekrānā piemērotu
skaistuma efektus savai sejai un uzņemtu pašfoto.
• Āda: lieciet savai ādai izskatīties gaišākai un tīrākai.
• Seja: pielāgojiet sejas formu un lieciet savai sejai izskatīties kalsnākai.
• Acis: lieciet savām acīm izskatīties lielākām.
67
Programmas un funkcijas
Plaša pašportreta režīms
Uzņemiet plašu pašbildi, iekļaujot fotoattēlā pēc iespējas vairāk cilvēku un novēršot cilvēku
atrašanos ārpus kadra.
1
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie PLAŠA PAŠB.
, lai pārslēgtos uz
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plaukstas atpazīšanas parādīsies laika
atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.
Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie
Uzņemšanas metodes un pēc tam pieskarieties pie slēdžiem, lai tos aktivizētu.
5
→
Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi (vai pretēji), lai uzņemtu platu pašportretu.
Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad baltais rāmis pārvietosies uz katru no skatu meklētāja
loga galiem.
• Pārliecinieties, ka baltais rāmis atrodas skatu meklētāja logā.
• Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
• Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas
no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
68
Programmas un funkcijas
Kameras iestatījumu pielāgošana
Pašreizējā uzņemšanas režīma iespējas
Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītās iespējas.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās kameras.
•
: ieslēdziet un izslēdziet pilno priekšskatījuma ekrānu.
•
: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
•
: izvēlieties filtra efektu, ko izmantot, kad uzņemat fotoattēlus.
•
: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu.
Režīmā centra svērtā kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā
daļā esošais gaismas daudzums. Režīmā
vieta kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek
izmantots koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums.
matrica aprēķina
vidējo vērtību visam skatam.
Kameras iestatījumi
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
var nebūt pieejamas.
. Atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma dažas iespējas
AIZMUGURĒJĀ KAMERA
• Attēla lielums: izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet
augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Videoklipa lielums: izvēlieties videoklipu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju,
iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Taimeris: izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
69
Programmas un funkcijas
PRIEKŠĒJĀ KAMERA
• Attēla lielums: izvēlieties fotoattēlu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet
augstākas kvalitātes fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Videoklipa lielums: izvēlieties videoklipu izšķirtspēju. Izmantojot augstāku izšķirtspēju,
iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Taimeris: izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
• Saglabāt attēlus kā priekšskatītus: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata
spoguļattēlu, uzņemot fotoattēlus ar priekšējo kameru.
• Uzņemšanas metodes: izvēlieties nepieciešamās uzņemšanas iespējas.
VISPĀRĪGI
• Rediģēt kameras režīmus: skatiet pieejamos uzņemšanas režīmus vai rediģējiet
uzņemšanas režīmu sarakstu.
• Režģa līnijas: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
• Atr. vietas atzīmes: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
• GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram, starp
ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.
• Pārskatīt attēlus: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
• Ātrā palaišana: iestatiet ierīci kameras palaišanai, divreiz ātri nospiežot sākuma taustiņu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Krātuves atr. vieta: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
• Peldošā kameras poga: pievienojiet kameras pogu, kuru iespējams izvietot jebkurā vietā
ekrānā.
• Nospied. skaļuma taustiņu, lai: iestatiet ierīci izmantot skaļuma taustiņu aizslēga vai
tuvināšanas/tālināšanas funkcijas vadībai.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatīt kameras iestatījumus.
70
Programmas un funkcijas
Galerija
Ievads
Skatiet jūsu ierīcē saglabātos attēlus un video. Jūs varat arī pārvaldīt attēlus un video albumos vai
izveidot stāstus.
71
Programmas un funkcijas
Attēlu vai video skatīšana
Attēlu skatīšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie ATTĒLI.
Izvēlieties attēlu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot attēlu izlasei
Pievienot uzlīmi
Zīmēt uz attēla
Lietot filtru vai efektu
Koplietot attēlu ar citiem
Modificēt attēlu
Izdzēst attēlu
Jūs varat izveidot GIF animāciju vai kolāžu no vairākiem attēliem. Pieskarieties pie →
Izveidot GIF vai Izveid. kolāžu un pēc tam izvēlieties attēlus.
Attēlu meklēšana
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie , lai skatītu attēlus, kas ir sakārtoti pēc
kategorijām, veidiem, atrašanās vietām vai dokumentiem.
Lai meklētu attēlus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties meklēšanas laukam.
72
Programmas un funkcijas
Video skatīšana
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie ATTĒLI.
Izvēlieties atskaņojamo video. Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama
ikona.
Pieskarieties , lai demonstrētu videoklipu.
Piekļūt
papildiespējām
Pāriet uz iepriekšējo
videoklipu.
Pieskarties un turēt,
lai attītu atpakaļ
Pāriet uz nākamo
videoklipu
Pieskarties un
turēt, lai patītu uz
priekšu
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu
Tveriet pašreizējo
ekrānu
Patīt uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu
Bloķēt atskaņošanas
ekrānu
Pārslēgties uz
uznirstošo
videoatskaņotāju
Mainīt ekrāna
proporcijas
Izveidot GIF
animāciju
Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai
velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.
Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.
73
Programmas un funkcijas
Attēlu un videoklipu datu apskate
Varat apskatīt faila datus, piemēram, personas, atrašanās vietu un pamatinformāciju. Ja pastāv
automātiski izveidots saturs, piemēram, stāsts vai GIF attēls, tiek parādīts arī šis saturs.
Attēla apskates laikā vai videoklipa priekšskatījuma ekrānā pavelciet uz augšu. Tiks parādīti faila
dati.
Pieskaroties informācijai ekrānā, varat apskatīt arī saistīto saturu.
Rediģējiet
informāciju
Faila dati
Personu
informācija
Atrašanās vietas
informācija
Automātiski
izveidotais saturs
Atzīmes
74
Programmas un funkcijas
Albumu skatīšanās
Jūs varat skatīt fotoattēlus un video, sašķirotus mapēs vai albumos. Tāpat jūsu izveidotās
animācijas un kolāžas tiks sakārtotas albumu saraksta mapēs.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie ALBUMI un izvēlieties albumu.
Albumu paslēpšana
Albumus varat paslēpt.
Nevar paslēpt pēc noklusējuma izveidotos albumus, piemēram, Kamera un
Ekrānuzņēmumi.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie ALBUMI.
Pieskarieties pie → Slēpt vai rādīt albumus.
Izvēlieties albumus, ko paslēpt, un pieskarieties pie LIETOT.
Lai atkal parādītu albumus, pieskarieties pie → Slēpt vai rādīt albumus, atceliet parādāmo
albumu izvēli un pēc tam pieskarieties pie LIETOT.
75
Programmas un funkcijas
Stāstu skatīšana
Kad jūs uzņemat vai saglabājat attēlus un video, ierīce nolasa to datuma un atrašanās vietas
atzīmes, sakārto attēlus un video un pēc tam izveido stāstus. Lai automātiski izveidotu stāstus,
jums jāuzņem vai jāsaglabā vairāki attēli un video.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie STĀSTI un pēc tam izvēlieties stāstu.
Stāstu izveide
Izveidojiet stāstus ar dažādām tēmām.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie STĀSTI.
Pieskarieties pie → Izveidot stāstu.
Atzīmējiet attēlus vai video, kurus vēlaties iekļaut stāstā, un pieskarieties pie GATAVS.
Ievadiet stāsta nosaukumu un pieskarieties IZVEIDOT.
Lai stāstam pievienotu attēlus vai videi, izvēlieties stāstu un pieskarieties PIEVIENOT.
Lai izņemtu attēlus vai video no stāsta, izvēlieties stāstu, pieskarieties pie → Rediģēt, atzīmējiet
attēlus vai video, kurus vēlaties izņemt, un pēc tam pieskarieties pie → Noņemt no stāsta.
Stāstu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie STĀSTI.
Pieskarieties un turiet stāstu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie DZĒST.
76
Programmas un funkcijas
Attēlu un videofailu sinhronizēšana, izmantojot Samsung Cloud
Jūs varat sinhronizēt Galerija saglabātos attēlus un videofailus ar Samsung Cloud un piekļūt
tiem, izmantojot citas ierīces. Lai izmantotu Samsung Cloud, jums jāreģistrējas un jāpierakstās
savā Samsung kontā. Atsaucieties uz Samsung konts, lai skatītu vairāk informācijas.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim
Samsung Cloud, lai to aktivizētu. Ar ierīci uzņemtie attēli un videofaili automātiski tiks saglabāti
Samsung Cloud.
Attēlu vai video dzēšana
Attēla vai video dzēšana
Izvēlieties attēlu vai video un pieskarieties
ekrāna apakšpusē.
Vairāku attēlu un video dzēšana
1
2
3
Galerijas ekrānā pieskarieties pie dzēšamā attēla vai video un turiet to.
Atzīmējiet dzēšamos attēlus vai video.
Pieskarieties DZĒST.
77
Programmas un funkcijas
Vairāki logi
Ievads
Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
Dalītā ekrāna skats
78
Programmas un funkcijas
Dalītā ekrāna skats
1
Nospiediet pēdējo lietoto programmu taustiņu, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu
sarakstu.
2
Pēdējo lietoto programmu logā velciet augšup vai lejup un pieskarieties pie
.
Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.
3
Lai izvēlētos citu programmu palaišanai, apakšējā logā velciet augšup vai lejup.
Lai palaistu programmas, kuru nav nesen lietoto programmu sarakstā, pieskarieties pie PR.
SAR. un izvēlieties programmu.
79
Programmas un funkcijas
Papildiespēju izmantošana
Pieskarieties joslai starp programmu logiem, lai piekļūtu papildu iespējām.
Pievienojiet šo programmu
pāri sākuma ekrānā
Aizvērt programmu
Mainīt vietām programmu
logus
Loga izmēra pielāgošana
Velciet joslu starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.
Kad velkat joslu starp programmas logiem uz ekrāna augšējo vai apakšējo malu, logs tiek
maksimizēts.
80
Programmas un funkcijas
Dalītā ekrāna skata minimizēšana
Nospiediet sākuma taustiņu, lai minimizētu dalītā ekrāna skatu. Statusa joslā tiks parādīta
ikona . Programma apakšējā logā aizvērsies, un programma augšējā logā saglabāsies aktīva
minimizētajā dalītā ekrāna skatā.
Minimizēts dalītais ekrāns
Lai aizvērtu minimizēto dalītā ekrāna skatu, pieskarieties pie
.
Tekstu vai attēlu kopīgošana starp logiem
Velciet un nometiet tekstu vai kopētus attēlus no viena loga otrā. Pieskarieties un turiet vienumu
izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
81
Programmas un funkcijas
Programmu pāru pievienošana sākuma ekrānā
Ja sākuma ekrānā pievienojat programmu pārus, varat ar vienu pieskārienu dalītā ekrāna skatā
palaist divas programmas.
Pieskarieties joslai starp programmu logiem un pēc tam pieskarieties pie
.
Pašreizējais programmu pāris tiks pievienots sākuma ekrānam.
Programmu pāris
82
Programmas un funkcijas
Samsung Notes
Izveidojiet piezīmes, ievadot tekstu ar tastatūru vai rakstot un zīmējot ekrānā. Tāpat jūs piezīmēs
varat iekļaut attēlus vai balss ierakstus.
Piezīmju izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes un pieskarieties pie VISAS →
.
Ekrāna augšpusē esošajā rīkjoslā izvelieties ievades metodi un izveidojiet piezīmi.
→ Attēls, lai ievietotu attēlu, izvēloties to no Galerija vai uzņemot jaunu
Pieskarieties pie
fotoattēlu.
Pieskarieties pie → Balss, lai veiktu balss ierakstīšanu un ievietotu to piezīmē. Balss
ierakstīšana sāksies uzreiz.
Ievadiet tekstu, izmantojot
tastatūru
Ievietot attēlu vai balss ierakstu
Rakstīt vai zīmēt ar pildspalvu
Gleznot ar otām
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie SAGLABĀT.
Piezīmju dzēšana
1
Palaidiet programmu Samsung Notes, pieskarieties pie VISAS vai KOLEKCIJAS un izvēlieties
kategoriju.
2
Pieskarieties un turiet piezīmi, kuru vēlaties dzēst.
Lai dzēstu vairākas piezīmes, atzīmējiet vairākas piezīmes, kuras dzēst.
3
Pieskarieties pie
.
83
Programmas un funkcijas
Kalendārs
Ievads
Pārvaldiet savu darbu grafiku, ievadot plānotājā plānotos pasākumus vai uzdevumus.
Notikumu izveide
1
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
vai divreiz pieskarieties datumam.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties
.
2
Ievadiet notikuma datus.
Izvēlieties uzlīmi, ko parādīt ar
notikumu
Ievadīt nosaukumu
Mainīt pasākuma krāsu
Iestatīt šī pasākuma sākuma un
beigu datumu
Izvēlēties kalendāru, ko izmantot
vai ar ko sinhronizēt
Iestatīt modinātāju
Ievadiet notikuma atrašanās vietu
Pievienojiet karti, kurā norādīta
notikuma norises vieta
Pievienot piezīmi
Pievienot vairāk informācijas
3
Pieskarieties SAGLABĀT, lai saglabātu notikumu.
84
Programmas un funkcijas
Uzdevumu izveidošana
1
2
3
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie SKATĪT → Uzdevumi.
Pieskarieties pie
un ievadiet uzdevuma datus.
Pieskarieties SAGLABĀT, lai saglabātu uzdevumu.
Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Mākonis un konti → Konti un izvēlieties
kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
2
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Sinhronizēt Kalendārs, lai to
aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kalendārs, lai to aktivizētu.
Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
→ Pārvaldīt kalendārus → Konta pievienošana. Pēc tam izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un
pierakstieties. Kad konts ir pievienots, tas parādās sarakstā.
Samsung Health
Ievads
Samsung Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet
veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo
veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni.
85
Programmas un funkcijas
Samsung Health izmantošana
Varat skatīt galveno informāciju Samsung Health izvēlnēs un pārraudzības logrīkos, lai kontrolētu
savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Jūs varat arī salīdzināt savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem, sacensties ar draugiem un skatīt ar
veselību saistītus padomus.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Samsung Health. Darbinot šo programmu
pirmo reizi vai restartējot to pēc datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu iestatīšanu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
Salīdziniet savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung
Health lietotāju datiem vai
sacentieties ar draugiem
Uzdodiet ekspertiem ar veselību
saistītus jautājumus.
Pārraugiet savu veselības stāvokli
un fizisko sagatavotību
Skatiet ar veselību saistītus
padomus
Iestatiet savus dienas mērķus un
sekojiet līdzi sasniegtajam
Skatiet un pārvaldiet pārraudzības
logrīkus
Lai pievienotu vienumus Samsung Health ekrānā, pieskarieties pie → Pārvaldīt objektus un
pēc tam izvēlieties vienumus.
• MĒRĶI: iestatiet savus ikdienas fiziskās sagatavotības mērķus un apskatiet sasniegto.
• PROGRAMMAS: izmantojiet pielāgojamas vingrojumu programmas.
• VISPĀRĪGI IZSEKOTĀJI: pārraugiet savas aktivitātes, uzņemtā ēdiena daudzumu un ķermeņa
mērus.
• TRENIŅU IZSEKOTĀJI: pievienojiet pārraudzības logrīkus dažādiem treniņiem un pārraugiet
savas aktivitātes.
86
Programmas un funkcijas
Mērķi
Varat iestatīt mērķus svara pārvaldībai vai sabalansētākai dzīvei. Pēc mērķu iestatīšanas varat
sekot savam progresam vai skatīt ceļvežus Samsung Health ekrānā. Samsung Health ekrānā
pieskarieties pie UZSTĀDĪT MĒRĶUS. Vai arī pieskarieties pie → Pārvaldīt objektus un
izvēlieties Svara pārvaldība vai Līdzsvarota dzīve.
TOGETHER
Together ļauj iestatīt noieto soļu daudzuma mērķus un sacensties ar draugiem. Varat aicināt
draugus doties kopīgās pastaigās, iestatīt mērķa soļu daudzumu, sacensties un skatīt savu rangu
sadaļā Soļu skaita līderu tabula. Samsung Health ekrānā pieskarieties pie TOGETHER.
Soļi
Ierīce skaita jūsu soļus un mēra noieto attālumu.
Samsung Health ekrānā pieskarieties soļu pārraudzības logrīkam.
Kopējais pašreizējo soļu skaits
Mērķis
• Var notikt neliela aizkave, kamēr soļu pārraudzības logrīks uzrauga jūsu soļus un tad
parāda soļu skaitu. Jūs varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms uznirstošais logs norāda,
ka jūsu mērķis ir sasniegts.
• Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot soļu pārraudzības logrīku,
pārvietojaties ar automobili vai vilcienu.
87
Programmas un funkcijas
Papildinformācija
• Samsung Health ir paredzēts tikai fizisko aktivitāšu un labsajūtas mērķiem, bet nav paredzēta
slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai
novēršanai.
• Samsung Health pieejamās funkcijas, iespējas un pievienojamās programmas dažādās valstīs
var atšķirties vietējo normatīvo aktu dēļ. Pirms lietošanas jums vajadzētu pārbaudīt funkcijas
un programmas, kas ir pieejamas jūsu reģionā.
• Samsung Health programmas un to pakalpojums var tikt mainīti vai pārtraukti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot
papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu sinhronizēšanu, datu
analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus.
(Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no Samsung Health, jūsu dati var tikt saglabāti
serverī dublēšanas nolūkā.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek
sasniegti šie mērķi. Samsung Health programmas uzkrāto personīgo informāciju varat dzēst,
izmantojot datu atiestates iespēju izvēlnē “Iestatījumi”. Lai dzēstu jebkādus datus, kurus jūs
esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas ierīci, jums tie ir jāizdzēš
atsevišķi.
• Varat kopīgot un/vai sinhronizēt savus datus ar papildu Samsung pakalpojumiem vai jūsu
izvēlētiem saderīgiem trešo pušu pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu jūsu pieslēgto ierīci.
Piekļuve Samsung Health informācijai šādiem papildu pakalpojumiem vai trešo pušu ierīcēm
tiks atļauta tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas
nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
• Ja ierīce ir savienota ar mērierīcēm, verificējiet savienojumu protokolu, lai apstiprinātu
pareizu darbību. Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, ar Bluetooth, ierīci var
ietekmēt citu ierīču radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām
ierīcēm, kas pārraida radioviļņus.
• Pirms Samsung Health lietošanas uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī
privātuma politiku.
88
Programmas un funkcijas
Balss ierakstītājs
Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss atgādnes.
1
2
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
. Runājiet mikrofonā.
Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Veicot balss ierakstīšanu, pieskarieties pie GRĀMATZĪME, lai ievietotu grāmatzīmi.
Sākt ierakstu
3
4
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties SAGLABĀT.
89
Programmas un funkcijas
Mani faili
Piekļūstiet un pārvaldiet dažādus failus, kas ir saglabāti ierīcē vai citās atrašanās vietās, piemēram,
mākoņkrātuves pakalpojumos.
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Mani faili.
Skatiet katrā krātuvē saglabātos failus. Jūs varat arī skatīt savā ierīcē vai atmiņas kartē saglabātos
failus, šķirojot tos atbilstoši kategorijai.
Lai atbrīvotu vietu ierīces krātuvē, pieskarieties pie → Iegūt vairāk vietas.
Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties
.
Pulkstenis
Ievads
Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet
notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.
SIGNĀLS
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie SIGNĀLS.
Modinātāja iestatīšana
Modinātāju sarakstā pieskarieties , iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot
modinātāju, iestatiet dažādas citas modinātāja iespējas un tad pieskarieties SAGLABĀT.
Lai atvērtu cipartastatūru modinātāja signāla laika ievadīšanai, pieskarieties laika ievades laukam.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
Modinātāja izslēgšana
Pieskarieties NORAIDĪT, lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš aktivizējis snaudas
iespēju, pieskarieties ATLIKT, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.
Modinātāja signālu dzēšana
Pieskarieties un turiet modinātāju, atzīmējiet modinātājus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties
pie DZĒST.
90
Programmas un funkcijas
PASAULES PULKSTENIS
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie PASAULES PULKSTENIS.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu uz globusa un pēc tam
pieskarieties pie PIEVIENOT.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties un turiet pulksteni, atzīmējiet dzēšamos pulksteņus un tad pieskarieties pie DZĒST.
HRONOMETRS
1
2
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie HRONOMETRS.
Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties SĀKT.
Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties APLIS.
3
Pieskarieties APTURĒT, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
Lai restartētu laikus, pieskarieties pie ATSĀKT.
Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties ATIESTATĪT.
91
Programmas un funkcijas
TAIMERIS
1
2
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie TAIMERIS.
Iestatiet ilgumu un tad pieskarieties SĀKT.
Lai atvērtu cipartastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties ilguma ievades laukam.
3
Pieskarieties NORAIDĪT, kad ieslēdzas taimeris.
Kalkulators
Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.
Palaidiet programmu Kalkulators.
Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja Autom. pagriezt ir
atspējota, pieskarieties , lai parādītu zinātnisko kalkulatoru.
Lai redzētu aprēķinu vēsturi, pieskarieties VĒSTURE. Lai aizvērtu aprēķinu vēstures paneli,
pieskarieties CIPARTASTATŪRA.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties VĒSTURE → NOTĪRĪT VĒSTURI.
Lai izmantotu mērvienību konvertēšanas rīku, pieskarieties pie
. Varat konvertēt dažādas
vērtības, piemēram, laukuma, garuma, temperatūrasmērvienības, citās mērvienībās.
92
Programmas un funkcijas
Radio
FM radio klausīšanās
Palaidiet programmu Radio.
Pirms šīs programmas lietošanas ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.
Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie
radiostaciju.
. Radiostaciju sarakstā atlasiet nepieciešamo
Ierakstiet dziesmu no FM radio
Pievienot pašreizējo radiostaciju
izlases sarakstam
Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Piekļūt papildiespējām
Manuāli ievadiet radiostacijas
frekvenci
Meklēt pieejamu radiostaciju
Precīzi noregulēt frekvenci
Skatiet izlases staciju sarakstu
Skatiet pieejamo staciju sarakstu
Meklējiet un automātiski
saglabājiet pieejamās stacijas
Atskaņošana skaļrunī
Radio varat klausīties skaļrunī, nevis savienotajās austiņās.
Pieskarieties pie → Atskaņot skaļrunī.
Radiostaciju meklēšana
Palaidiet programmu Radio.
Pieskarieties pie STACIJAS → MEKLĒT un izvēlieties meklēšanas iespēju. FM radio automātiski
meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
Radiostaciju sarakstā atlasiet nepieciešamo radiostaciju.
93
Programmas un funkcijas
Satura koplietošana
Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir
attēlu koplietošanas piemērs.
Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
un izvēlieties koplietošanas metodi, piemēram, ziņojumu vai e-pastu.
Ja ierīcē ir saglabāta saziņas vai kopīgošanas vēsture, cilvēki, ar kuriem jūs esat
sazinājušies, būs redzami kopīgošanas iespēju panelī. Lai kopīgotu saturu tieši ar viņiem,
izmantojot attiecīgo programmu, izvēlieties personas ikonu. Ja šī funkcija nav aktivizēta,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties
slēdzim Direct share, lai to aktivizētu.
Papildfunkcijas izmantošana
• Link Sharing: koplietojiet lielus failus. Augšupielādējiet failus Samsung krātuves serverī un
koplietojiet tos ar citiem, izmantojot tīmekļa saiti vai kodu. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu
tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
Kad attēls ir nosūtīts uz saņēmēju ierīcēm, šajās ierīcēs parādās paziņojums. Pieskarieties
paziņojumam, lai skatītu vai lejupielādētu attēlu.
94
Programmas un funkcijas
Google apps
Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas
Google konts, lai piekļūtu dažām programmām.
Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.
Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no
reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Chrome
Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
Gmail
Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.
Maps
Atrodiet savu atrašanās vietu kartē, meklējiet vietas pasaules kartē un skatiet dažādu, jums
tuvumā esošu vietu atrašanās vietas informāciju.
Play mūzika
Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē. Jūs varat augšupielādēt jūsu ierīcē uzglabātās
mūzikas kolekcijas mākonī un piekļūt tām vēlāk.
Play filmas un TV
Iegādājieties vai īrējiet videofailus, piemēram, filmas un TV pārraides no Play veikals.
Disks
Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
95
Programmas un funkcijas
YouTube
Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
Fotoattēli
Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem
avotiem.
Google
Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
Duo
Veiciet vienkāršu video zvanu.
96
Iestatījumi
Ievads
Pielāgojiet funkciju un programmu iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas
iestatījumu iespējas.
Palaidiet programmu Iestatījumi.
Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties pie Meklēt vai
.
Savienojumi
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādiem savienojumiem, piemēram, Wi-Fi funkcijai un Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi.
• Wi-Fi: aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu
internetam vai citām tīkla ierīcēm. Atsaucieties uz Wi-Fi, lai skatītu vairāk informācijas.
• Bluetooth: izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām
ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth. Atsaucieties uz Bluetooth, lai skatītu vairāk informācijas.
• Datu lietošana: sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu
iestatījumus. Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto
mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.
Varat arī aktivizēt datu sargāšanas funkciju, lai novērstu situāciju, kad programmas, kas
darbojas fonā, nosūta vai saņem datus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Datu taupīšana.
• Lidmašīnas režīms: iestatiet ierīci atspējot visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot
tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā personāla
norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to lidojuma
režīmā.
97
Iestatījumi
• NFC un maksājumi: jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir
ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī
izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Papildinformāciju skatiet sadaļā NFC un maksājumi.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Mobilais tīklājs un piesaiste: izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo
datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var
izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth. Papildinformāciju skatiet sadaļā Mobilais tīklājs
un piesaiste.
• Mobilie tīkli: konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.
• Atrašanās vieta: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
• Citi savienojuma iestatījumi: pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Citi savienojuma iestatījumi.
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi un tad pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
2
Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Ievadiet paroli un pieskarieties pie
SAVIENOT.
• Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo
tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku
savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties AIZMIRST.
• Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai
bezvadu maršrutētāju.
98
Iestatījumi
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi un tad pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
2
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct
funkciju.
3
Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.
Datu sūtīšana un saņemšana
Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm.
Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties
→ Wi-Fi Direct un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma
procedūras.
Ierīces savienojuma pārtraukšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi.
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
3
Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.
99
Iestatījumi
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir
iespējots Bluetooth.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas
rezultātā radītajiem zaudējumiem.
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth un tad pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
2
Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās
redzamības iespēju. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.
Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.
3
Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.
Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.
100
Iestatījumi
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot
datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās
darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties
→ Bluetooth, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.
Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam,
neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās
redzamības iespēju.
3
Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth.
Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.
2
3
Pieskarieties
blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.
Pieskarieties Nesavienot pārī.
101
Iestatījumi
Datu taupīšana
Samaziniet datu lietojumu, neļaujot programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Datu lietošana → Datu taupīšana un
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ja datu sargāšanas funkcija ir aktivizēta, ikona
ir redzama statusa joslā.
Aktivizēta datu sargāšanas
funkcija
Lai izvēlētos programmas, kurām datu lietojums nav ierobežots, pieskarieties pie Atļ. pr.,
ja iesl. Datu taup. un izvēlieties programmas.
NFC un maksājumi
Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par
produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu
maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC
antenu.
Informācijas nolasīšana no NFC birkām
Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu
produktu informāciju no NFC birkām.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
102
Iestatījumi
2
Novietojiet NFC antenas zonu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.
Parādās no atzīmes iegūtā informācija.
Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC
birkas un nesaņems datus.
Maksāšana, izmantojot NFC funkciju
Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu
pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
2
Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.
Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties
pie Savienojumi → NFC un maksājumi → Maksāšana, veicot piesk. → MAKSĀJUMS un pēc
tam izvēlieties programmu.
Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas
programmas.
103
Iestatījumi
Datu nosūtīšana, izmantojot NFC funkciju
Atļaujiet datu apmaiņu, kad jūsu ierīces NFC antena pieskaras citas ierīces NFC antenai.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC un maksājumi un tad pieskarieties
slēdzim, lai to aktivizētu.
2
3
4
Pieskarieties slēdzim Android Beam, lai to aktivizētu.
Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
Kad ekrānā parādās Pieskarieties, lai sūtītu. pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu
vienumu.
Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.
104
Iestatījumi
Mobilais tīklājs un piesaiste
Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām
ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai
Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste.
Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
• Mobilais tīklājs: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar
datoriem vai citām ierīcēm.
• Bluetooth piesaiste: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu
savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
• USB piesaiste: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu
ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā
bezvadu datora modems.
Mobilā tīklāja izmantošana
Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar
citām ierīcēm.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste →
Mobilais tīklājs.
2
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Statusa joslā parādās ikona
. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties pie → Konfigurēt mobilo tīklāju un
izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties SAGLABĀT.
3
4
Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu
internetam.
105
Iestatījumi
Citi savienojuma iestatījumi
Pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi.
• Tuvumā esošo ierīču mekl.: iestatiet ierīci meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma
izveidei.
• Drukāšana: konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs
varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Atsaucieties uz Drukāšana, lai
skatītu vairāk informācijas.
• Lejupielādes paātrinātājs: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB,
vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Atsaucieties uz Lejupielādes paātrinātājs, lai
skatītu vairāk informācijas.
• VPN: iestatiet savā ierīcē virtuālos tīklus (VPN), lai izveidotu savienojumu ar skolas vai
uzņēmuma privāto tīklu.
Drukāšana
Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri,
izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.
Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
Printeru spraudņu pievienošana
Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Drukāšana → Pievienot pakalpojumu.
2
3
4
Meklēt printera spraudni Play veikals.
Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
Izvēlieties printera spraudni un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ierīce meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu ierīce.
106
Iestatījumi
5
Izvēlieties pievienojamo printeri.
Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties → Pievienot printeri.
Satura drukāšana
Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, atveriet iespēju sarakstu, pieskarieties Drukāt
→
→ Visi printeri... un tad izvēlieties printeri.
Drukāšanas metodes var atšķirties atkarībā no satura veida.
Lejupielādes paātrinātājs
Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un
mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Lejupielādes paātrinātājs.
• Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
• Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto
temperatūru, tā izslēdzas.
• Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
• Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi,
ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
• Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas
pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem,
piemēram, FTP.
107
Iestatījumi
Skaņas un vibrācija
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņas un vibrācija.
• Skaņas režīms: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu, vibrozvana režīmu vai klusuma režīmu.
• Vibrēt zvana laikā: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
• Izm. skaļ. taust. multividei: iestatiet ierīci pielāgot multivides skaļuma līmeni, kad nospiežat
skaļuma taustiņu.
• Skaļums: noregulējiet zvana signālu, mūzikas un video, kā arī sistēmas skaņu un paziņojumu
skaļuma līmeni.
• Zvana signāls: mainiet zvana signālu.
• Vibrācijas veids: izvēlieties vibrācijas veidu.
• Paziņojumu skaņas: mainiet paziņojuma skaņu.
• Netraucēt: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu, paziņojumu un multivides skaņas, izņemot
atļautajiem izņēmumiem.
• Pieskāriena skaņas: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlaties kādu
programmu vai iespēju.
• Ekrāna bloķēšanas skaņas: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad jūs bloķējat vai atbloķējat
skārienekrānu.
• Uzlādes skaņa: iestatiet, lai ierīce izdot skaņas, kad tā tiek pievienota lādētājam.
• Num.sastād.cipartast.toņi: iestatiet ierīci, lai tad, kad pieskaraties cipartastatūras pogām, tā
izdotu skaņu.
• Tastatūras skaņa: iestatiet ierīci izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
• Skaņas kvalit. un efekti: konfigurējiet skaņas papildu iestatījumus.
108
Iestatījumi
Paziņojumi
Mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Paziņojumi.
Lai apskatītu ikonu emblēmas, pieskarieties slēdzim Programmu ikonu emblēmas, lai to
aktivizētu. Lai mainītu emblēmas stilu, pieskarieties pie Programmu ikonu emblēmas.
Ar ciparu
Bez cipara
Lai pielāgotu paziņojumu iestatījumus citām programmām, pieskarieties pie PAPILDU un
izvēlieties programmu.
Displejs
Iespējas
Mainiet displeja un sākuma ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
• Automātisks spilgtums: iestatiet ierīci atcerēties jūsu spilgtuma iestatījumus un lietot tos
automātiski līdzīgos apgaismojuma apstākļos.
• Zilās gaismas filtrs: aktivizēt zilās gaismas filtru un mainīt filtra iestatījumus. Atsaucieties uz
Zilās gaismas filtrs, lai skatītu vairāk informācijas.
• Fonts un ekrāna tālummaiņa: mainiet ekrāna tālummaiņas iestatījumu vai fonta izmēru un
stilu.
• Sākuma ekrāns: mainiet režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai mazāku skaitu
vienumu, un veiciet citas darbības.
• Vienkāršais režīms: ieslēdziet vienkāršo režīmu, lai sākuma ekrānā parādītu lielākas ikonas
un izmantotu vienkāršāku izkārtojumu.
109
Iestatījumi
• Ikonu rāmji: iestatiet, vai vēlaties fona noēnojumu, tādējādi ļaujot ikonām labāk izcelties.
• Statusa josla: pielāgojiet statusa joslā rādāmo paziņojumu vai indikatoru attēlošanas
iestatījumus.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
• Bloķēt nejaušus pieskārienus: iestatiet ierīci, lai ekrāns neuztvertu skārienievadi, ierīcei
atrodoties tumšās vietās, piemēram, kabatā vai somā.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek uzlādēta.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Ekrānsaudzētājs.
Zilās gaismas filtrs
Samaziniet slodzi acīm, samazinot ekrāna izstaroto zilās gaismas apjomu.
Skatot HDR video pakalpojumu nodrošinātāju piedāvātos HDR video, zilās gaismas filtrs,
iespējams, netiks lietots.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Zilās gaismas filtrs un tad pieskarieties
slēdzim Ieslēgt tūlīt, lai to aktivizētu.
2
3
Velciet pielāgošanas joslu, lai pielāgotu filtra necaurlaidību.
Lai iestatītu grafiku ekrāna zilās gaismas filtra funkcijas aktivizācijai, pieskarieties slēdzim
Ieslēgt kā plānots, lai to aktivizētu, un izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām.
• No saulrieta līdz saullēktam: iestatiet, lai ierīce lietotu zilās gaismas filtru naktī un
izslēgtu to no rīta atkarībā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
• Pielāgots grafiks: iestata konkrētu laiku, kad ierīce piemēro zilās gaismas filtru.
110
Iestatījumi
Ekrānsaudzētājs
Varat iestatīt rādīt attēlus kā ekrānsaudzētāju, kad ekrāns automātiski izslēdzas. Ekrānsaudzētājs
ir redzams laikā, kad ierīce tiek lādēta.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrānsaudzētājs un pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
2
Izvēlieties iespēju.
Ja izvēlaties Fotoattēla rāmis, tiek sākta slīdrāde ar izvēlētajiem attēliem. Ja izvēlaties
Fotoattēlu tabula, izvēlētie attēli ir redzami kā nelielas kartītes, kas pārklājas.
3
4
Pieskarieties pie
, lai izvēlētos albumus attēlu rādīšanai.
Pēc pabeigšanas pieskarieties taustiņam Atpakaļ.
Lai priekšskatītu izvēlēto iespēju, pieskarieties pie PRIEKŠSKATĪJUMS.
Pieskaroties ekrānam, kamēr tiek rādīts ekrānsaudzētājs, ekrāns ieslēdzas.
Fona attēli un motīvi
Mainiet sākuma vai bloķēšanas ekrāna fona tapetes iestatījumus vai iestatiet ierīcei dažādas
tēmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Fona attēli un motīvi.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu.
• Ikonas: mainiet ikonas stilu.
111
Iestatījumi
Papildu funkcijas
Iespējas
Aktivizējiet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Papildu funkcijas.
Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens dažās funkcijās var izraisīt nejaušu ievadi.
• XCover taustiņš: skatiet un rediģējiet palaistās programmas, nospiežot XCover taustiņu.
• Vienas rokas režīms: savām ērtībām aktivizējiet darbības ar vienu roku režīmu, ja ierīce tiek
izmantota ar vienu roku.
• Ātrā kameras palaišana: iestatiet ierīci kameras palaišanai, divreiz ātri nospiežot sākuma
taustiņu.
• Vairāki logi: izvēlieties vairāku logu palaišanas metodi.
• Viedais signāls: iestatiet ierīci brīdināt Jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem
ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
Šī funkcija var nestrādāt, ja ekrāns ir ieslēgts vai ja ierīce nav uz līdzenas virsmas.
• Ērtā skaņas izslēgšana: iestatiet ierīcē ienākošā zvana vai modinātāja signāla izslēgšanu, kad
ierīci novieto ar ekrānu uz leju.
• Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas: iestatiet ierīci veikt zvanu vai sūtīt ziņojumu, kad pavelkat
kontaktu vai tālruņa numuru pa kreisi vai pa labi.
• Duālā ziņapmaiņa: instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus
vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai. Papildinformāciju skatiet sadaļā Duālā
ziņapmaiņa.
• SOS ziņu sūtīšana: iestatiet ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu. Ar ziņojumu varat adresātiem sūtīt arī skaņu ierakstus.
• Direct share: kopīgošanas panelī iestatiet, lai ierīce attēlo kontaktpersonas, ar kurām esat
sazinājies, lai ļautu jums tieši kopīgot saturu.
• Skārienjutība: palieliniet ekrāna skārienjutību, izmantojot kopā ar ekrāna aizsargiem.
112
Iestatījumi
Duālā ziņapmaiņa
Instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai
ziņojumapmaiņas programmai.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Būs redzamas atbalstītās programmas.
2
Pieskarieties programmas slēdzim, lai instalētu otro programmu.
Tiks instalēta otrā programma. Otrās programmas ikona ir redzama ar . Brīdī, kad
saņemsiet paziņojumus no otrās programmas, šie paziņojumi būs redzami ar , lai tos
atšķirtu no pirmās programmas paziņojumiem.
Otrā programma
• Duālās ziņojumapmaiņas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izmantotās
programmas.
• Dažas programmas funkcijas var būt ierobežotas otrajai programmai.
Otrās programmas atinstalēšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Pieskarieties tās programmas slēdzim, kuru vēlaties deaktivizēt, un pieskarieties pie
DEAKTIVIZĒT vai ATINSTALĒT.
Visi ar otro programmu saistītie dati tiks dzēsti.
Atinstalējot pirmo programmu, tiek dzēsta arī otrā programma.
113
Iestatījumi
Ierīces apkope
Ierīces apkopes funkcija sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, atmiņu un
sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar pirksta pieskārienu.
Akumulators
Ierīces drošība
Brīvpiekļuves atmiņa
Krātuve
Ātrās optimizēšanas funkcijas izmantošana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → LABOT TŪLĪT vai OPTIMIZĒT TŪLĪT.
Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.
• Dzēšot daļu atmiņas.
• Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
• Neparasta akumulatora lietojuma pārvaldība.
• Skenēšana, meklējot avarējušas programmas un ļaunprogrammatūru.
114
Iestatījumi
Akumulators
Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu
akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, aktivizējot enerģijas
taupīšanas funkcijas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Akumulators.
• Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas
izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
• Jūs nevarat saņemt paziņojumus no programmām, kas izmanto enerģijas taupīšanas
režīmu.
Enerģijas taupīšanas režīms
• VIDĒJAIS: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora lietošanas
laiku.
• MAKSIM.: maksimālas enerģijas taupīšanas režīmā ierīce samazina akumulatora enerģijas
patēriņu, lietojot tumšo tēmu un ierobežojot pieejamās programmas un funkcijas. Tīkla
savienojumi, izņemot mobilā tīkla, tiks deaktivizēti.
Akumulatora pārvaldība
Jūs varat ietaupīt akumulatora enerģiju, neļaujot fonā strādājošām programmām, brīžos, kad tās
netiek izmantotas, patērēt akumulatora enerģiju. Programmu sarakstā atzīmējiet programmas
un pieskarieties pie TAUPĪT EN. Pieskarieties pie → Papildu iestatījumi un, izvēloties iespēju
Programmu enerģijas pārraugs, iestatiet vēlamās opcijas.
Krātuve
Pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve.
• Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas
aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā
kapacitāte var mainīties.
• Pieejamo ierīces iekšējās atmiņas ietilpību varat apskatīt Samsung mājas lapā sadaļā
Specifikācijas.
Atmiņas pārvaldība
Lai dzēstu liekos failus, piemēram, kešatmiņas datus, pieskarieties pie IZTĪRĪT. Lai dzēstu failus vai
atinstalētu programmas, ko vairs nelietojat, izvēlieties kādu izvēlnes LIETOTĀJA DATI kategoriju.
Pēc tam atzīmējiet vēlamos vienumus un pieskarieties pie DZĒST vai ATINSTALĒT.
115
Iestatījumi
Brīvpiekļuves atmiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Brīvpiekļuves atmiņa.
Lai paātrinātu ierīces darbību, samazinot izmantotās atmiņas daudzumu, programmu sarakstā
atzīmējiet programmas un pieskarieties IZTĪRĪT.
Ierīces drošība
Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Ierīces drošība → SKENĒT TĀLRUNI.
Programmas
Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus. Jūs varat skatīt programmas lietošanas
informāciju, mainīt to paziņojumu vai piešķirto atļauju iestatījumus, kā arī atinstalēt vai
deaktivizēt nevajadzīgās programmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas.
Bloķēšanas ekrāns
Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Bloķēšanas ekrāns.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.
• Ekrāna bloķēšanas tips: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
• Smart Lock: iestatiet ierīci atbloķēties, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces.
• Drošās bloķēšanas iestatījumi: mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas
iestatījumus.
• Pulksteņa stils: mainiet pulksteņa veidu un krāsu bloķētā ekrānā.
• Viesabonēšanas pulkstenis: iestatiet, lai viesabonēšanas laikā ierīce rāda duālo pulksteni.
• FaceWidgets: mainiet vienumu, kas redzami bloķēšanas ekrānā, iestatījumus.
• Kontaktinformācija: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
116
Iestatījumi
• Paziņojumi: iestatiet, vai rādīt paziņojumu saturu bloķētajā ekrānā, un izvēlieties, kurus
paziņojumus rādīt.
• Programmu īsceļi: izvēlieties programmas, kuru saīsnes būs redzamas bloķētā ekrānā.
• Par bloķēšanas ekrānu: skatiet ierīces bloķēšanas ekrāna versiju.
Drošība
Iespējas
Mainiet ierīces drošības iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Drošība.
• Google Play Protect: iestatiet, lai ierīce pārbauda, vai nav kaitīgu programmu un rīcību,
brīdina par iespējamo kaitējumu un noņem šīs programmas.
• Atrast manu tālruni: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu tālruni. Izmantojiet
tīmekļa vietni Atrast manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu
savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
• Drošības atjauninājums: skatiet ierīces drošības sistēmas versiju un pārbaudiet, vai nav
atjauninājumu.
• Instalēt nezināmas programmas: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no
nezināmiem avotiem.
• Secure Folder: izveidojiet drošo mapi, lai aizsargātu savu privāto saturu un programmas no
citiem. Atsaucieties uz Secure Folder, lai skatītu vairāk informācijas.
• Programmu atļauju pārraudzība: iestatiet paziņojumu saņemšanu, ja jūsu izvēlētās atļaujas
izmanto programmas, kuras nelietojat. Varat pārvaldīt katras programmas iestatījumus un
skatīt to atļauju lietojuma vēsturi.
• Drošā startēšana: aizsargājiet savu ierīci, iestatot, ka tā ierīces ieslēgšanas brīdī pieprasa
ekrāna atbloķēšanas kodu. Jums jāievada atbloķēšanas kods, lai palaistu ierīci, kā arī saņemtu
ziņas un paziņojumus.
• SD kartes šifrēšana: iestatiet ierīci šifrēt failus atmiņas kartē.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs
nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.
• Citi drošības iestatījumi: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.
117
Iestatījumi
Secure Folder
Secure Folder aizsargā jūsu privāto saturu un programmas, piemēram, fotoattēlus un
kontaktpersonas, no citu piekļuves. Par sava privātā satura un programmu drošību varat gādāt
pat tad, kad ierīce ir atbloķēta.
Secure Folder ir atsevišķa, aizsargāta uzglabāšanas vieta. Secure Folder esošos datus nav
iespējams pārsūtīt uz citām ierīcēm, izmantojot neapstiprinātus kopīgošanas veidus,
piemēram, USB vai Wi-Fi Direct. Mēģinājumi pielāgot operētājsistēmu vai izmainīt
programmatūru automātiski radīs Secure Folder bloķēšanu, kā rezultātā tai nevarēs
piekļūt. Pirms datu saglabāšanas Secure Folder noteikti dublējiet tos citā drošā vietā.
118
Iestatījumi
Secure Folder iestatīšana
1
Atveriet mapi Samsung un palaidiet programmu Secure Folder.
Varat arī palaist programmu Iestatījumi un pieskarties pie Drošība → Secure Folder.
2
3
4
Pieskarieties SĀKT.
Pieskarieties pie IENĀKT un pierakstieties savā Samsung kontā.
Izvēlieties bloķēšanas veidu, kuru vēlaties lietot, un ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu iestatīšanu.
Lai mainītu Secure Folder nosaukumu vai ikonas krāsu, atveriet mapi Samsung, palaidiet
programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Pielāgot ikonu.
• Palaižot programmu Secure Folder, tā ir jāatbloķē, izmantojot jūsu iepriekš iestatīto
bloķēšanas metodi.
• Ja aizmirsāt Secure Folder atbloķēšanas kodu, varat to atiestatīt, izmantojot savu
Samsung kontu. Pieskarieties atiestatīšanas pogai, kas atrodas bloķētā ekrāna
lejasdaļā, un ievadiet sava Samsung konta paroli.
Automātiskās bloķēšanas iestatīšana Secure Folder
Iestatiet, lai ierīce automātiski bloķētu Secure Folder, kad tā netiek izmantota.
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie →
Iestatījumi → Automātiska Secure Folder bloķēšana.
2
Izvēlieties bloķēšanas iespēju.
Lai manuāli bloķētu savu Secure Folder, pieskarieties pie Bloķēt.
119
Iestatījumi
Satura pārvietošana uz Secure Folder
Pārvietojiet saturu, piemēram, fotoattēlus un kontaktus, uz drošo mapi. Turpmāk norādītās
darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no noklusējuma krātuves uz Secure Folder.
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot
failus.
2
Pieskarieties pie Attēli, izvēlieties attēlus, kurus vēlaties pārvietot, un tad pieskarieties pie
GATAVS.
3
Pieskarieties pie PĀRVIETOT.
Izvēlētie vienumi tiks dzēsti no to sākotnējās mapes un tiks ievietoti drošajā mapē. Lai
kopētu vienumus, pieskarieties pie KOPĒT.
Satura pārvietošanas metode var atšķirties atkarībā no satura veida.
Satura pārvietošana no Secure Folder
Pārvietojiet saturu no Secure Folder uz atbilstošo programmu noklusējuma krātuvē. Tālāk
norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no Secure Folder uz noklusējuma krātuvi.
1
2
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Galerija.
Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie → Pārvietot ārpus Secure Folder.
Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz sadaļu Galerija noklusējuma krātuvē.
120
Iestatījumi
Programmu pievienošana
Pievienojiet programmu, kuru lietot mapē Secure Folder.
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties Pievienot
programmas.
2
Atzīmējiet vienu vai vairākas no ierīcē instalētajām programmām un pieskarieties pie
PIEVIENOT.
Lai instalētu programmas no pakalpojuma Play veikals vai Galaxy Apps, pieskarieties pie
LEJUPIEL. NO PLAY VEIKALA vai LEJUPIEL. NO GALAXY APPS.
Programmu izņemšana no Secure Folder
Pieskarieties pie Rediģēt programmas, atzīmējiet programmas un tad pieskarieties pie
Deaktivizēt vai Atinstalēt.
Kontu pievienošana
Pievienojiet savus Samsung, Google vai citus kontus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Secure Folder
esošajām programmām.
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie →
Iestatījumi → Konti → Konta pievienošana.
2
3
Izvēlieties konta pakalpojumu.
Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Secure Folder paslēpšana
Jūs varat paslēpt drošās mapes saīsni no programmu saraksta.
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder, pieskarieties pie → Iestatījumi
un pēc tam pie slēdža Rādiet mapi Secure Folder, lai to deaktivizētu.
Varat arī pavilkt lejup statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Pēc tam paziņojumu panelī
pavelciet uz leju un pieskarieties pie Secure Folder, lai deaktivizētu šo funkciju.
121
Iestatījumi
Secure Folder dublēšana un atjaunošana
Dublējiet Drošajā mapē esošo saturu un programmas uz Samsung Cloud, izmantojot savu
Samsung kontu, un atjaunojiet to vēlāk.
Datu dublēšana
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie →
Iestatījumi → Dublēšana un atjaunošana.
2
3
4
Pieskarieties pie Pievienot kontu un reģistrējieties un pierakstieties savā Samsung kontā.
Pieskarieties Dublēt Secure Folder datus.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties DUBLĒT TŪLĪT.
Dati tiks dublēti Samsung Cloud.
Datu atjaunošana
1
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie →
Iestatījumi → Dublēšana un atjaunošana.
2
3
Pieskarieties pie Atjaunot.
Izvēlieties ierīci, atjaunojamo datu veidus un pieskarieties pie ATJAUNOT TŪLĪT.
Ierīcē tiks atjaunoti dublētie dati.
Secure Folder atinstalēšana
Jūs varat atinstalēt Secure Folder, tostarp tajā esošo saturu un programmas.
Atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi
→ Citi iestatījumi → Atinstalēt.
Lai pirms Secure Folder atinstalēšanas dublētu tajā esošo saturu, atzīmējiet Pārvietot multivides
failus ārpus Secure Folder un pieskarieties ATINSTALĒT. Lai piekļūtu no Secure Folder
dublētajiem failiem, atveriet mapi Samsung, palaidiet programmu Mani faili un pieskarieties
Iekšējā krātuve → Secure Folder.
Programmā Samsung Notes saglabātās piezīmes netiks dublētas.
122
Iestatījumi
Mākonis un konti
Iespējas
Sinhronizējiet, dublējiet vai atjaunojiet savas ierīces datus, izmantojot Samsung Cloud. Jūs varat
arī reģistrēt un pārvaldīt kontus, piemēram, savu Samsung vai Google kontu, un veikt datu
pārsūtīšanu uz vai no citām ierīcēm, izmantojot funkciju Smart Switch.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Mākonis un konti.
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
• Samsung Cloud: pārvaldiet saturu, ko vēlaties droši saglabāt pakalpojumā Samsung Cloud.
Pārbaudiet savu Samsung Cloud krātuves lietošanas statusu, kā arī sinhronizējiet, dublējiet
un atjaunojiet savus datus. Atsaucieties uz Samsung Cloud, lai skatītu vairāk informācijas.
• Konti: pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un
iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk.
Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā. Papildinformāciju
skatiet sadaļā Dublēšana un atjaunošana.
• Smart Switch: palaidiet Smart Switch un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Smart Switch.
123
Iestatījumi
Dublēšana un atjaunošana
Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē.
Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk. Lai dublētu vai atjaunotu datus,
jāpierakstās Google vai Samsung kontā.
Samsung konta izmantošana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Mākonis un konti → Dublēšana un atjaunošana →
Dublēt datus Samsung account kontam, atzīmējiet objektus, kurus vēlaties dublēt, un pēc tam
pieskarieties pie DUBLĒT.
Dati tiks dublēti Samsung Cloud. Atsaucieties uz Samsung Cloud, lai skatītu vairāk informācijas.
Lai atjaunotu datus no Samsung Cloud, izmantojot Samsung kontu, pieskarieties Atjaunot
datus. Izvēlieties ierīci, atjaunojamo datu veidus un pieskarieties ATJAUNOT. Ierīcē tiks atjaunoti
jūsu izvēlētie dati.
Google konta izmantošana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Mākonis un konti → Dublēšana un atjaunošana un pēc
tam pieskarieties slēdzim Dublēt manus datus, kas paredzēts Google kontam, lai to aktivizētu.
Pieskarieties Dublējuma konts un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.
Lai atjaunotu datus, izmantojot Google kontu, pieskarieties slēdzim Automātiskā atjaunošana,
lai to aktivizētu. Atkārtoti instalējot programmas, tiek atjaunoti dublētie iestatījumi un dati.
124
Iestatījumi
Google
Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Google.
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
• Redze: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem lietotājiem.
• Dzirde: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
• Izveicība un mijiedarbība: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar
kustību traucējumiem.
• Teksta pārveide runā: mainiet teksta-runas funkciju iestatījumus (piemēram, valodas,
ātrumu u.c.), kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēta runas atgriezeniskās saites funkcija.
• Bloķēšana ar virzienu: mainiet ekrāna atbloķēšanas virzienu kombinācijas iestatījumus.
• Tieša piekļuve: iestatiet ierīci atvērt izvēlētās pieejamības izvēlnes, ja trīs reizes ātri nospiežat
sākuma taustiņu.
• Piekļuves īsceļš: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkcijas TalkBack, Switch Access vai Select
to Speak, kad vienlaikus nospiežat un ilgāk par 3 sekundēm turat nospiestu skaļuma
palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņu.
• Paziņojuma atgādinājums: iestatiet ierīci jūs brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat
pārbaudījis noteiktā laika posmā.
• Atbildēšana un sarunu beigšana: metodes, kā atbildēt vai beigt zvanus mainīšana.
• Viena pieskāriena režīms: iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus,
pieskaroties pogai, nevis to velkot.
• PAKALPOJUMI: skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
125
Iestatījumi
Vispārīga pārvaldība
Pielāgojiet ierīces sistēmas iestatījumus vai atiestatiet ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība.
• Valoda un ievade: izvēlieties ierīces valodas un mainiet iestatījumus, piemēram, tastatūras
un balss ievades veidus. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Ierīces valodu pievienošana.
• Datums un laiks: piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo
laiku un datumu.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums
un laiks.
• Ziņot par diagn. informāciju: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un
lietojuma informāciju uz Samsung.
• Mārketinga informācija: iestatiet, vai vēlaties saņemt Samsung mārketinga informāciju,
piemēram, īpašos piedāvājumus, dalības priekšrocības un jaunumu lapas.
• Atiestatīt: atiestatiet ierīces iestatījumus vai veiciet sākotnējo datu atiestatīšanu. Varat
atiestatīt visus ierīces iestatījumus un tīkla iestatījumus. Varat arī iestatīt ierīci restartēties
iepriekš iestatītā laikā, lai nodrošinātu ierīces optimizāciju.
Ierīces valodu pievienošana
Jūs varat pievienot valodas, kas tiks izmantotas jūsu ierīcē.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība → Valoda un ievade → Valoda →
Valodas pievienošana.
Lai skatītu visas valodas, ko iespējams pievienot, pieskarieties pie → Visas valodas.
2
3
Izvēlieties pievienojamo valodu.
Lai izvēlēto valodu iestatītu kā noklusēto valodu, pieskarieties IEST. KĀ NOKL. Lai paturētu
pašreizējos valodas iestatījumus, pieskarieties PATURĒT PAŠR.
Izvēlētā valoda tiks pievienota jūsu valodu sarakstam. Nomainot noklusēto valodu, izvēlētā
valoda tiks pievienota saraksta augšpusē.
Lai mainītu noklusēto valodu no valodu saraksta, novietojiet blakus kādai no valodām un
pārvietojiet to saraksta augšpusē. Pēc tam pieskarieties GATAVS. Ja programma neatbalsta
noklusējuma valodu, tiks izmantota nākamā sarakstā esošā valoda, kas tiek atbalstīta.
126
Iestatījumi
Programmatūras atjauninājums
Atjauniniet savas ierīces programmatūru, izmantojot programmaparatūras bezvadu (FOTA)
pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmatūras atjauninājums.
Ja jūsu ierīces drošības un jauna veida apdraudējumu bloķēšanas nolūkā tiek izlaisti
programmatūras ārkārtas atjauninājumi, tie tiek instalēti automātiski, neprasot jūsu
piekrišanu.
• Manuāli lejupiel. atjauninājumus: manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un
uzstādiet tos.
• Aut. lejupielādēt atjauninājumus: iestatiet ierīci automātiski lejupielādēt atjauninājumus,
kad tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
• Ieplān. programmat. atjaunin.: iestatiet, lai ierīce instalē lejupielādētos atjauninājumus
konkrētā laikā.
• Pēdējā atjauninājuma inform.: skatiet informāciju par pēdējo programmatūras
atjauninājumu.
Informācija par drošības atjauninājumiem
Drošības atjauninājumi ir paredzēti jūsu ierīces drošības uzlabošanai un jūsu personīgās
informācijas aizsargāšanai. Lai iegūtu jūsu ierīces modelim paredzētos drošības atjauninājumus,
apmeklējiet vietni security.samsungmobile.com.
Šī interneta vietne ir pieejama tikai dažās valodās.
127
Iestatījumi
Lietotāja rokasgrāmata
Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt
svarīgus iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lietotāja rokasgrāmata.
Par tālruni
Piekļūstiet informācijai par ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Par tālruni.
Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties pie REDIĢĒT.
• Statuss: skatīt dažādu informāciju par ierīci, piemēram, SIM kartes statusu, Wi-Fi MAC adresi
un sērijas numuru.
• Juridiskā informācija: skatīt ar ierīci saistīto juridisko informāciju, piemēram, informāciju par
drošību un atvērtā koda licenci.
• Programmatūras informācija: skatīt informāciju par ierīces programmatūru, piemēram,
operētājsistēmas versiju un aparātprogrammatūras versiju.
• Informācija par akumulatoru: skatīt ierīces akumulatora statusu un informāciju.
128
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.
Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
• PIN kods: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana,
ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot
izvēlni Bloķēt SIM karti.
• PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms
ierīces ieslēgšanas.
• Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
• Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
129
Pielikums
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatāla kļūda
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Ierīces restartēšana
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt
to no jauna.
Piespiedu restartēšana
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
Ierīces atiestatīšana
Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Atiestatīt
→ Sākotnējo datu atiestate → ATIESTATĪT → DZĒST VISU. Pirms veicat sākotnējo datu
atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.
130
Pielikums
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja izmantojat austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
Zvana laikā atbalsojas skaņa
Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.
Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte
ir vāja
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.
131
Pielikums
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
• Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var
izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē,
derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Izmantojot noteiktas funkcijas vai programmas, piemēram, GPS, spēles vai internetu,
akumulatora enerģijas patēriņš palielinās.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu
iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.
132
Pielikums
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3,
netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus
atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Bluetooth nedarbojas pareizi
Ja otra Bluetooth ierīce netiek noteikta vai ir savienojuma problēmas vai nepareiza darbība,
mēģiniet rīkoties šādi:
• Pārbaudiet, vai ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir pieejama meklēšanai un
savienojumam.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam
pieskarieties slēdzim Bluetooth, lai to aktivizētu.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība →
Atiestatīt → Atiestatīt tīkla iestatījumus → ATJAUNOT IESTATĪJUMUS, lai atiestatītu tīkla
iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, reģistrētā informācija var tikt zaudēta.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
133
Pielikums
Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums
• Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai
jaunāka Windows XP servisa pakotne.
Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā
gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību
par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Ierīces krātuvē nepietiek vietas
Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, kešatmiņā saglabātos datus, izmantojot ierīces apkopes
funkcijas, vai arī manuāli izdzēsiet nelietotās programmas un failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.
134
Pielikums
Sākuma ekrānā nav redzama programmu poga
Programmu sarakstu varat atvērt, neizmantojot programmu pogu, ja sākuma ekrānā pavilksiet
augšu vai uz leju. Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu
sarakstā. Lai sākuma ekrānā tiktu rādīta programmu poga, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties Displejs → Sākuma ekrāns → Programmu poga → Rādīt pogu Programmas →
LIETOT.
Paziņojumu panelī neparādās ekrāna spilgtuma pielāgošanas josla
Atveriet paziņojumu paneli, pavelkot statusa joslu lejup. Pēc tam pavelciet uz leju paziņojumu
paneli. Pieskarieties
, kas atrodas blakus spilgtuma pielāgošanas joslai, un pieskarieties
slēdzim Rādīt vadīklu augšdaļā, lai to aktivizētu.
Samsung Cloud nedarbojas
• Pārliecinieties, ka esat pareizi pievienojies tīklam.
• Jūs nevarat izmantot Samsung Cloud tā servisa pārbaudes laikā. Mēģiniet vēlreiz pēc neilga
brīža.
135
Autortiesības
Autortiesības © 2018 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder Wi-Fi Alliance.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising