Samsung | SM-G390F | User manual | Samsung Galaxy XCover 4 Lietotāja rokasgrāmata

Samsung Galaxy XCover 4 Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATA
SM-G390F
Latvian. 06/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Saturs
Pamatinformācija
Programmas un funkcijas
4
6
41
9
10
14
18
19
21
22
23
24
26
28
37
39
Sākumā izlasi mani
Ierīces pārkaršanas situācijas un to
risinājumi
Ūdens un putekļu pretestības
uzturēšana
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Akumulators
SIM vai USIM karte
Atmiņas karte (microSD karte)
Rokas siksnas pievienošana
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Sākotnējā iestatīšana
Samsung konts
Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces
(Smart Switch)
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Paziņojumu panelis
Teksta ievade
43
48
52
54
56
57
68
73
75
78
78
80
81
82
82
84
85
86
2
Programmu instalēšana un
atinstalēšana
Tālrunis
Kontakti
Ziņas
Internets
E-pasts
Kamera
Galerija
Vairāki logi
Samsung Health
Samsung Notes
Kalendārs
Radio
Balss ierakstītājs
Mani faili
Pulkstenis
Kalkulators
Satura koplietošana
Google apps
Saturs
Iestatījumi
88
88
117
118
119
119
120
120
Ievads
Savienojumi
89 Wi-Fi
91 Bluetooth
93 Datu taupīšana
Programmas
Vispārīga pārvaldība
Pieejamība
Programmatūras atjaun.
Lietotāja rokasgrāmata
Par tālruni
93
NFC un maksājumi
96 Mobilais tīklājs un piesaiste
97 Citi savienojuma iestatījumi
99 Skaņas un vibrācija
100 Paziņojumi
100 Displejs
101 Zilās gaismas filtrs
102
103
104
110
112
113
115
Pielikums
121 Traucējummeklēšana
102 Ekrānsaudzētājs
Fona attēli un motīvi
Bloķēšanas ekrāns
Drošība
105 Secure Folder
Konti un dublēšana
111 Samsung Cloud
Google
Papildu funkcijas
114 Duālā ziņapmaiņa
Ierīces apkope
115 Ierīces optimizēšana
116 Akumulators
117 Krātuve
117 Brīvpiekļuves atmiņa
117 Drošība
3
Pamatinformācija
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu
ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu
sniedzēja, modeļa tehniskajiem datiem vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams liels CPU un RAM resursu apjoms,
iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi
atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmām, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru
cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra.
Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi,
automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var
pieprasīt papildu maksu atkarībā no jūsu datu plāna. Liela apjoma datu pārsūtīšanai ir
ieteicams izmantot Wi-Fi funkciju.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums rodas jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir
jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
4
Pamatinformācija
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem
avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas
darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
• Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja ekrānam var būt piestiprināts aizsargs, lai
ražošanas un izplatīšanas laikā nodrošinātu aizsardzību. Garantija neattiecas uz ekrānam
piestiprinātā aizsarga bojājumiem.
• Skārienekrānu var skaidri saskatīt pat stiprā saules gaismā, automātiski pielāgojot kontrasta
diapazonu atbilstoši apkārtējai videi. Ilgāku laiku rādot nekustīgu attēlu, var rasties pēcattēls
(ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās produkta īpatnību dēļ.
– – Neatstājiet nevienā no skārienekrāna daļām vai pa visu skārienekrānu nekustīgu attēlu
ilgāku laiku, tai vietā izslēdziet ierīci, kad to neizmantojat.
– – Kad skārienekrāns netiek izmantots, tam var iestatīt automātisko izslēgšanos. Palaidiet
programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Displejs → Ekrāna taimauts un pēc tam
izvēlieties, cik ilgi ierīcei jāgaida, pirms izslēdzas skārienekrāns.
• Atkarībā no reģiona vai modeļa dažām ierīcēm ir nepieciešams Federālās sakaru komisijas
(Federal Communications Commission — FCC) apstiprinājums. Ja jūsu ierīci ir apstiprinājusi
FCC, varat skatīt ierīces FCC ID. Lai skatītu FCC ID, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Par tālruni → Statuss.
5
Pamatinformācija
Instrukciju ikonas
Brīdinājums!: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām
personām
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
Ierīces pārkaršanas situācijas un to risinājumi
Ja ierīce uzkarst, lādējot akumulatoru
Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes laikā ierīce
pieskaroties var šķist karstāka. Tas neietekmē ierīces darbmūžu vai veiktspēju, un šī uzkaršana
ir ierīces parastajā darbības diapazonā. Ja akumulators pārmērīgi uzkarst, lādētājs var pārtraukt
uzlādi.
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Atvienojiet lādētāju no ierīces un aizveriet visas atvērtās programmas. Pagaidiet, kamēr
ierīce atdziest, un tad atsāciet tās uzlādi.
• Ja ierīces apakšdaļa pārkarst, iespējams, to izraisījis pievienotā USB kabeļa bojājums.
Nomainiet bojāto USB kabeli pret jaunu, Samsung apstiprinātu kabeli.
• Izmantojot bezvadu lādētāju, starp ierīci un lādētāju nenovietojiet svešķermeņus,
piemēram, metāla priekšmetus, magnētus un magnētiskās joslas kartes.
Bezvadu uzlādes vai ātrās uzlādes funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
6
Pamatinformācija
Ja ierīce uzkarst lietošanas laikā
Kad izmantojat funkcijas vai programmas, kurām nepieciešams vairāk strāvas, vai lietojat tās
ilgstoši, jūsu ierīce palielināta akumulatora strāvas patēriņa dēļ var īslaicīgi uzkarst. Aizveriet visas
atvērtās programmas un kādu brīdi neizmantojiet ierīci.
Tālāk minēti piemēri ar situācijām, kurās iespējama ierīces pārkaršana. Šie piemēri var neattiekties
uz jūsu modeli atkarībā no jūsu izmantotajām funkcijām un programmām.
• Sākotnējās iestatīšanas laikā pēc iegādes vai atjaunojot datus
• Lejupielādējot lielus failus
• Izmantojot programmas, kam nepieciešams vairāk strāvas, vai ilgstoši izmantojot
programmas
– – Ilgstoši spēlējot augstas kvalitātes spēles
– – Ilgstoši ierakstot video
– – Straumējot video ar maksimālo spilgtuma iestatījumu
– – Veidojot savienojumu ar televizoru
• Veicot vairākas darbības vienlaicīgi (vai fonā atverot vairākas programmas)
– – Atverot vairākus logus
– – Atjauninot vai instalējot programmas, kamēr tiek ierakstīti video
– – Lejupielādējot lielus failus videozvana laikā
– – Ierakstot video un vienlaikus izmantojot navigācijas programmu
• Izmantojot lielu datu apjomu sinhronizācijai ar mākoni, e-pastu vai citiem kontiem
• Izmantojot navigācijas programmu automašīnā, kad ierīce ir novietota tiešos saules staros
• Izmantojot mobilo tīklāju un piesaistes funkciju
• Izmantojot ierīci zonās ar vāju signālu vai ārpus uztveršanas zonas
• Uzlādējot akumulatoru ar bojātu USB kabeli
• Ja ierīces daudzfunkcionālā kontaktligzda ir bojāta vai tajā iekļuvuši svešķermeņi, piemēram,
šķidrums, putekļi, metāla pulveris vai grafīts
• Ja tiek izmantoti viesabonēšanas pakalpojumi
7
Pamatinformācija
Kad ierīce uzkarst, veiciet tālāk norādītās darbības.
• Raugieties, lai ierīce būtu atjaunināta ar jaunāko programmatūru.
• Konflikti atvērto programmu starpā var izraisīt ierīces uzkaršanu. Restartējiet ierīci.
• Deaktivizējiet Wi-Fi, GPS un Bluetooth funkcijas, kad tās neizmantojat.
• Aizveriet programmas, kas palielina akumulatora strāvas patēriņu vai kas atvērtas fonā,
kad tās neizmantojat.
• Izdzēsiet nevajadzīgos failus un neizmantotās programmas.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
• Ja ierīce pārkarst vai ilgstoši ir karsta, uz kādu brīdi pārtrauciet tās lietošanu. Ja ierīce
turpina uzkarst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Piesardzības pasākumi ierīces uzkaršanas gadījumā
Ja sākat justies nepatīkami ierīces pārkaršanas dēļ, pārtrauciet izmantot ierīci.
Kad ierīce paliek karsta, tās funkcijas un veiktspēja var būt ierobežota, vai arī ierīce var izslēgties,
lai atdzistu. Šī funkcija ir pieejama tikai atbalstītajos modeļos.
• Ja ierīce pārkarst un sasniedz noteiktu temperatūru, tiek aktivizēts brīdinājuma signāls, lai
novērstu ierīces atteici, ādas kairinājumu un bojājumus, kā arī akumulatora noplūdi. Lai
samazinātu ierīces temperatūru, tiks samazināts ekrāna spilgtums un veiktspējas ātrums,
kā arī pārtraukta akumulatora uzlāde. Aktīvās programmas tiks aizvērtas, un, kamēr ierīce
atdziest, visas zvanu un citas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus, būs ierobežotas.
• Ja turpmākas ierīces temperatūras paaugstināšanās dēļ parādās otrs ziņojums, ierīce
izslēgsies. Neizmantojiet ierīci, kamēr tās temperatūra nenokrītas zem norādītā līmeņa. Ja
ārkārtas zvana laikā parādās otrs ziņojums, piespiedu izslēgšanas process nepārtrauks šo
zvanu.
8
Pamatinformācija
Piesardzības pasākumi attiecībā uz darbības vidi
Jūsu ierīce vides ietekmē var uzkarst tālāk norādītajos apstākļos. Esiet uzmanīgs, lai nesamazinātu
akumulatora kalpošanas laiku, nesabojātu ierīci un neizraisītu ugunsgrēku.
• Neglabājiet ierīci ļoti aukstā vai karstā temperatūrā.
• Ilgstoši nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem.
• Ilgstoši neizmantojiet un neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā
vasaras laikā.
• Nenovietojiet ierīci vietās, kas var pārkarst, piemēram, uz elektriski apsildāma paklāja.
• Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves iekārtu vai augstspiediena
konteineru tuvumā.
• Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana
Jūsu ierīcei ir paredzēta aizsardzība pret ūdeni un putekļiem. Rūpīgi ievērojiet šos padomus, lai
nodrošinātu jūsu ierīces aizsardzību pret ūdeni un putekļiem. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt
ierīces bojājumus.
• Neiegremdējiet ierīci saldūdenī dziļāk par 1,5 m un neatstājiet to iegremdētu ilgāk par
30 minūtēm. Ja iegremdēsit ierīci jebkurā šķidrumā, kas nav saldūdens, piemēram, sālsūdenī,
jonizētā ūdenī vai alkoholiskajā dzērienā, šķidrums iekļūs ierīcē ātrāk.
• Nodrošiniet, ka aizmugures pārsegs ir cieši aizvērts. Pretējā gadījumā tas var nesniegt
pietiekamu aizsardzību pret ūdeni un putekļiem.
• Uz ilgstošu laika posmu neiemērciet ierīci ūdenī.
• Nepakļaujiet ierīci ūdenim ar spēcīgu plūsmu, piemēram, tekošam krāna ūdenim, okeāna
viļņiem vai ūdenskritumiem.
• Neatveriet ierīces pārsegus, kad ierīce ir ūdenī vai ļoti mitrās vietās, kā piemēram
peldbaseinos vai vannas istabās.
• Neatveriet ierīces aizmugures pārsegu ar slapjām rokām, vai kad ierīce ir slapja.
• Gumijas blīve, kas piestiprināta aizmugures pārsegam, ir svarīga ierīces daļa. Esiet
uzmanīgi, kad atveriet vai aizveriet aizmugures pārsegu, lai izvairītos no gumijas blīves
sabojāšanas. Arī, nodrošiniet, ka gumijas blīvē nav svešķermeņu, kā piemēram, smiltis vai
putekļi, lai novērstu ierīces bojājumus.
9
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums un funkcijas
Komplekta saturs
Informāciju par komplekta saturu skatiet īsajā lietošanas pamācībā.
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu
lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz
garantija.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
• Jūsu ierīce ir pārbaudīta kontrolētā vidē un sertificēta kā izturīga pret ūdens un
putekļu iedarbību noteiktās situācijās (atbilst IP68 klasifikācijas prasībām, kā
norādīts starptautiskajā standartā IEC 60529 — Apvalku nodrošinātas aizsardzības
pakāpes [IP kods]; pārbaudes apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, saldūdens, 1,5 metri,
30 minūtes). Neraugoties uz šo klasifikāciju, jūsu ierīci tomēr ir iespējams noteiktos
apstākļos sabojāt.
10
Pamatinformācija
Ierīces izkārtojums
Austiņu kontaktligzda
Tuvuma sensors
Priekšējā kamera
Skaļrunis
Skaļrunis
Ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņš
Skārienekrāns
Sākuma taustiņš
Pēdējo programmu
taustiņš
Taustiņš Atpakaļ
Daudzfunkcionāla
kontaktligzda
Mikrofons
GPS antena
Zibspuldze
Xcover taustiņš
Aizmugurējā kamera
Skaļuma taustiņš
NFC antena
(uz akumulatora)
Aizmugures pārsegs
Iekšējā antena
11
Pamatinformācija
• Izmantojot skaļruņus, piemēram, atskaņojot multivides failus vai lietojot skaļruni
sarunā, netuviniet ierīci ausīm.
• Raugieties, lai kameras lēca netiktu pakļauta spēcīgam gaismas avotam, piemēram,
tiešai saules gaismai. Ja kameras lēca tiek pakļauta spēcīgam gaismas avotam,
piemēram, tiešai saules gaismai, var tikt bojāts kameras attēla sensors. Bojāts attēla
sensors nav labojams un attēlos rada punktus vai plankumus.
• Ja izmantojat ierīci, kad ir bojāts tās stikls vai akrila korpuss, pastāv savainojumu risks.
Lietojiet ierīci tikai pēc tam, kad ir veikts tās remonts Samsung servisa centrā.
• Savienojamības problēmas un akumulatora strauja iztukšošanās var rasties tālāk
norādītajās situācijās.
– – Ja pievienojat ierīces antenas zonai metāliskas uzlīmes
– – Ja pievienojat ierīcei pārsegu, kas izgatavots no metāliska materiāla
– – Ja aizsedzat ierīces antenas zonu ar rokām vai citiem priekšmetiem laikā, kad
izmantojat noteiktas funkcijas, piemēram, veicat zvanus vai veidojat mobilo datu
savienojumu
• Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi
var likt sensoriem darboties kļūdaini.
• Nenosedziet tuvuma sensora zonu ar ekrāna piederumiem, piemēram, aizsargplēvi vai
uzlīmēm. Šādi rīkojoties, jūs varat izraisīt sensora darbības traucējumus.
12
Pamatinformācija
Taustiņi
Taustiņš
Funkcija
Iesl./izsl.
Pēdējās
• Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
• Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
• Nospiediet, lai atvērtu pēdējo programmu sarakstu.
• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts.
Sākums
Atpakaļ
XCover
• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
• Nospiediet un turiet, lai palaistu Google.
• Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
• Nospiediet un turiet, lai piekļūtu pašreizējā ekrāna papildiespējām.
• Nospiediet vai nospiediet un turiet, lai palaistu iepriekš iestatītās
programmas.
• Nospiediet, lai uzņemtu fotoattēlu kameras režīmā.
Skaļums
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
13
Pamatinformācija
Akumulators
Akumulatora ievietošana
1
Noņemiet aizmugures pārsegu.
Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.
Izvairieties no aizmugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā
gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.
2
Ievietojiet akumulatoru, savietojot tā zeltītos kontaktus ar ierīces kontaktiem.
2
1
14
Pamatinformācija
3
Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
2
1
Piespiest
Nolīdzināt
Lai pasargātu ierīci no ūdens un putekļiem, aizmugures pārsegam ir jābūt cieši
aizvērtam. Atvērti vai vaļīgi aizmugures pārsegi var ļaut ūdenim un putekļiem iekļūt
ierīcē un izraisīt bojājumus.
Ar ierīci izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aizmugures pārsegus un piederumus.
Akumulatora noņemšana
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu.
Izvelciet akumulatoru.
15
Pamatinformācija
Akumulatora uzlāde
Uzlādējiet akumulatoru pirms tā pirmās izmantošanas reizes vai pēc akumulatora ilgstošas
dīkstāves periodiem.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai
ierīces bojājumus.
Nepareiza lādētāja pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas
lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots,
tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu.
Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.
1
2
Savienojiet USB kabeli ar USB strāvas adapteri.
3
4
Iespraudiet USB strāvas adapteri elektriskajā kontaktligzdā.
Pievienojiet USB kabeli ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai.
Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet to no lādētāja. Tad atvienojiet lādētāju no elektriskās
kontaktrozetes.
Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces
bojājumus.
16
Pamatinformācija
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina dažādas iespējas, kas palīdzēs taupīt akumulatora enerģiju.
• Optimizējiet ierīces darbību, izmantojot ierīces apkopes funkciju.
• Kad ierīci nelietojat, izslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
• Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
• Aizvērt nevajadzīgās programmas.
• Deaktivizējiet Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat.
• Deaktivizējiet sinhronizējamo programmu automātisko sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
Padomi akumulatora uzlādei un piesardzības pasākumi
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas.
Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu strāvas zudumu datu
pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
• Cita barošanas avota (piemēram, datora), nevis lādētāja, izmantošana var izraisīt lēnāku
uzlādi nepietiekama elektriskās strāvas apjoma dēļ.
• Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams
ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā
gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
• Uzlādes laikā ierīce un lādētājs var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces
kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, lādētājs var
pārtraukt uzlādi.
• Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā kontaktligzda ir mitra, var rasties ierīces
bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.
17
Pamatinformācija
• Ja uzlādējat ierīci, kamēr tās daudzfunkcionālā kontaktligzda ir mitra, var rasties ierīces
bojājumi. Pirms ierīces uzlādes rūpīgi izžāvējiet daudzfunkcionālo kontaktligzdu.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar lādētāju nogādājiet to Samsung servisa centrā.
SIM vai USIM karte
SIM vai USIM kartes ievietošana
Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti.
• Izmantojiet tikai mikro SIM karti.
• Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta jūsu SIM vai USIM karte un
neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai
neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.
Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja.
Lai saņemtu vairāk informācijas par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.
Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.
Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā,
nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
3
Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
18
Pamatinformācija
SIM vai USIM kartes izņemšana
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.
Izņemiet SIM vai USIM karti.
Atmiņas karte (microSD karte)
Atmiņas kartes ievietošana
Jūsu ierīces atmiņas kartes ietilpība var atšķirties no citiem modeļiem, un dažas atmiņas kartes
var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tipa. Lai skatītu jūsu
ierīces atmiņas kartes maksimālo ietilpību, dodieties uz Samsung tīmekļa vietni.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas
kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.
19
Pamatinformācija
• Ierīce atbalsta FAT un exFAT failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, ierīce prasīs pārformatēt karti vai arī neatpazīs to. Lai
varētu lietot atmiņas karti, tā ir jāformatē. Ja jūsu ierīce nespēj formatēt vai atpazīt
atmiņas karti, sazinieties ar atmiņas kartes ražotāju vai ar Samsung pakalpojumu
centru.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē Mani
faili → SD karte.
1
2
3
Noņemiet aizmugures pārsegu.
Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → Atvienot.
1
2
3
Noņemiet aizmugures pārsegu.
Izvelciet atmiņas karti.
Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
Laikā, kad ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, kā arī uzreiz pēc datu pārsūtīšanas
neatvienojiet no ierīces ārējo krātuvi, piemēram, atmiņas karti vai USB atmiņu. Šādas
rīcības rezultātā var bojāt vai pazaudēt datus, vai bojāt ārējo krātuvi vai ierīci. Samsung
nav atbildīgs par zaudējumiem, tostarp datu zudumiem, kas radušies ārēju atmiņas ierīču
nepareizas lietošanas rezultātā.
20
Pamatinformācija
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve → →
Krātuves iestatījumi → SD karte → Formatēt.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu atmiņas kartē saglabāto
svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas
radušies lietotāja darbības rezultātā.
Rokas siksnas pievienošana
1
2
Noņemiet aizmugures pārsegu.
3
Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.
Iebīdiet rokas siksnu piestiprināšanas vietā un izveriet to cauri mazai cilpai.
21
Pamatinformācija
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai ierīci ieslēgtu.
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties Izslēgt.
• Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un
skaļuma samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
• Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās
un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla
norādījumus.
Ierīces restartēšana
Lai restartētu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties Restartēt.
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
Ārkārtas režīms
Jūs varat aktivizēt ārkārtas režīmu, lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu. Dažas
programmas un funkcijas tiek ierobežotas. Ārkārtas režīmā varat veikt ārkārtas zvanu, nosūtīt
citiem informāciju par jūsu atrašanās vietu, atskaņot ārkārtas situācijas signālu un veikt citas
darbības.
Ārkārtas režīma aktivizēšana
Lai aktivizētu ārkārtas režīmu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad
pieskarieties pie Ārkārtas režīms.
Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas izsmelšanai.
Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces iestatījumiem un darbības
apstākļiem.
Ārkārtas režīma deaktivizēšana
Lai deaktivizētu ārkārtas režīmu, pieskarieties pie → Izslēgt ārkārtas režīmu. Varat arī turēt
nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarties Ārkārtas režīms.
22
Pamatinformācija
Sākotnējā iestatīšana
Kad ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestates, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai
iestatītu ierīci.
Sākotnējās iestatīšanas procedūra var atšķirties atkarībā no ierīces programmatūras un
jūsu atrašanās vietas reģiona.
1
2
Ieslēdziet ierīci.
Izvēlieties vēlamo ierīces valodu un atlasiet
.
Izvēlieties valodu
3
4
5
Izlasiet un piekrītiet noteikumiem un nosacījumiem, un pieskarieties pie Tālāk.
Iegūstiet savu saturu no iepriekšējās ierīces.
Izvēlieties Wi-Fi tīklu un izveidojiet ar to savienojumu.
Ja neizveidosiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, sākotnējās iestatīšanas laikā
nevarēsiet iestatīt dažas ierīces funkcijas.
23
Pamatinformācija
6
7
Lai turpinātu sākotnējo iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
8
Ja tiek parādīts ieteikto programmu ekrāns, atlasiet vajadzīgās programmas un
lejupielādējiet.
9
Pierakstieties savā Samsung kontā. Varat izmantot Samsung pakalpojumus un rūpēties par
savu datu aktualizēšanu un drošību visās savās ierīcēs. Atsaucieties uz Samsung konts, lai
skatītu vairāk informācijas.
Iestatiet ekrāna bloķēšanas metodi, lai aizsargātu savu ierīci. Jūs varat aizsargāt savu
personīgo informāciju, neļaujot citām personām piekļūt jūsu ierīcei. Lai ekrāna bloķēšanas
metodi iestatītu vēlāk, pieskarieties pie Vēlāk.
10 Pieskarieties pie Pabeigt, lai pabeigtu sākotnējo uzstādīšanu.
Parādīsies sākuma ekrāns.
Samsung konts
Jūsu Samsung konts ir integrēts konta pakalpojums, kas ļauj lietot dažādus Samsung
pakalpojumus, ko nodrošina mobilās ierīces, televizori un Samsung tīmekļa vietne.
Lai skatītu sarakstu ar pakalpojumiem, kas ir pieejami, izmantojot Samsung kontu, apmeklējiet
vietni account.samsung.com. Lai skatītu papildinformāciju par Samsung kontiem, palaidiet
programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Samsung account
→ → Palīdzība.
Samsung konta izveidošana
Ja jums nav sava Samsung konta, tas ir jāizveido. Jūs varat izveidot Samsung kontu, izmantojot
savu e-pasta adresi.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
3
.
Pieskarieties pie Izveidot kontu.
Lai pabeigtu konta izveidi, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
24
Pamatinformācija
Pierakstīšanās savā Samsung kontā
Ja jums jau ir Samsung konts, pierakstieties tajā.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti → Konta
pievienošana → Samsung account.
Vai arī palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie
2
3
.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Lai pabeigtu pierakstīšanos savā Samsung kontā, izlasiet un piekrītiet noteikumiem un
nosacījumiem, un pieskarieties Nāk.
Sava ID atrašana un paroles atiestatīšana
Ja esat aizmirsis sava Samsung konta ID vai paroli, Samsung konta pierakstīšanās ekrānā
pieskarieties Atrast ID vai Atiestatīt paroli. Varat atrast savu ID vai atiestatīt paroli, ievadot
nepieciešamo informāciju.
Samsung konta dzēšana
Ja dzēsīsiet no ierīces savu Samsung kontu, tiks dzēsti arī jūsu dati, piemēram, kontaktpersonu un
notikumu informācija.
1
2
3
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti.
Pieskarieties Samsung account → → Noņemt kontu.
Pieskarieties pie Noņemt, ievadiet sava Samsung konta paroli un tad pieskarieties pie Labi.
25
Pamatinformācija
Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart
Switch)
Varat izmantot Smart Switch, lai pārsūtītu datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana → Smart Switch.
• Dažās ierīcēs vai datoros šī funkcija var nedarboties.
• Ir spēkā ierobežojumi. Apmeklējiet vietni www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu
plašāku informāciju. Samsung nopietni attiecas pret autortiesībām. Pārsūtiet tikai tādu
saturu, kas pieder jums vai kuru jums ir tiesības pārsūtīt.
Datu bezvadu pārsūtīšana
Pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi
Direct.
1
Iepriekšējā ierīcē palaidiet Smart Switch.
Ja jums nav šīs programmas, lejupielādējiet to no Galaxy Store vai Play veikals.
2
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana →
Smart Switch.
3
4
5
6
7
Novietojiet ierīces vienu otras tuvumā.
Iepriekšējā ierīcē pieskarieties pie Sūtīt datus → Bezvadu.
Iepriekšējā ierīcē izvēlieties vienumu, kuru pārsūtīt, un pieskarieties Sūtīt.
Savā ierīcē pieskarieties pie Saņemt.
Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai pārsūtītu datus no jūsu iepriekšējās ierīces.
Kad datu pārsūtīšana ir pabeigta, varat skatīt uz jūsu ierīci pārsūtīto datu sarakstu.
26
Pamatinformācija
Datu dublēšana un atjaunošana, izmantojot ārējo atmiņu
Pārsūtiet datus, izmantojot ārēju atmiņu, piemēram, microSD karti.
1
2
3
Dublējiet savas iepriekšējās ierīces datus ārējā atmiņā.
4
Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pārsūtītu datus no ārējās atmiņas.
Ievietojiet vai pievienojiet ārējo atmiņas ierīci savai ierīcei.
Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Konti un dublēšana →
Smart Switch → → Atjaunot.
27
Pamatinformācija
Izpratne par ekrānu un tā darbību
Skārienekrāna vadīšana
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektroierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt
kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ieteicams neizmantot fiksētus grafikas elementus uz skārienekrāna daļas vai
visa skārienekrāna ilgu laiku. Tādējādi var rasties pēcattēli (ekrāna iedegums) vai
dubultošanās.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus
skārienievades apgabala.
• Lietojot skārienekrānu, ieteicams pieskarties ekrānam ar pirkstiem.
Pieskaršanās
Pieskarieties ekrānam.
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet ekrānā aptuveni
2 sekundes.
28
Pamatinformācija
Vilkšana
Pieskarieties un turiet vienumu un velciet to
uz mērķa vietu.
Dubultskāriens
Veiciet dubultskārienu ekrānā.
Pavilkšana
Pavelciet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa
labi.
Izvēršana un savilkšana
Izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz
ekrāna.
29
Pamatinformācija
Sākuma ekrāns un programmu saraksts
Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā tiek parādīti logrīki,
programmu īsceļi un daudz kas cits.
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās
programmas.
Ekrāna izskats var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Logrīks
Ekrāna indikators
Izlases programmas
30
Pamatinformācija
Pārslēgšana no sākuma ekrāna uz programmu sarakstu un pretēji
Sākuma ekrānā pavelciet uz augšu vai uz leju, lai atvērtu programmu sarakstu.
Lai atgrieztos sākuma ekrānā, pavelciet uz augšu vai uz leju programmu sarakstā. Vai arī
nospiediet sākuma taustiņu vai taustiņu Atpakaļ.
Sākuma ekrāns
Programmu saraksts
Ja pievienojat sākuma ekrānā programmu pogu, varat atvērt programmu sarakstu, pieskaroties
šai pogai. Sākuma ekrānā pieskarieties pie tukša apgabala un turiet to, pieskarieties pie Sākuma
ekrāna iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim Programmu poga, lai to aktivizētu.
Programmu poga tiks pievienota sākuma ekrāna lejasdaļā.
Programmu poga
31
Pamatinformācija
Vienumu pārvietošana
Pieskarieties vienumam un turiet to, pēc tam velciet jaunā vietā. Lai vienumu pārvietotu uz citu
paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai sākuma ekrānā pievienotu saīsni uz programmu, pieskarieties vienumam programmu
sarakstā un turiet to, un pēc tam pieskarieties pie Piev. sākumam. Programmas saīsne tiks
pievienota sākuma ekrānam.
Varat arī pārvietot bieži lietotās programmas uz īsceļu laukumu sākuma ekrāna apakšpusē.
Mapju izveidošana
Izveidojiet mapes un apkopojiet līdzīgas programmas, lai ātri piekļūtu programmām un tās
palaistu.
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā pieskarieties programmai un turiet to, pēc tam velciet to
virsū citai programmai.
Tiks izveidota jauna mape, kas saturēs izvēlētās programmas. Pieskarieties Ievadīt mapes
nosaukumu un ievadiet mapes nosaukumu.
• Citu programmu pievienošana
Pieskarieties pie Pievienot programmas mapē. Atzīmējiet pievienojamās programmas un
pieskarieties pie Pievienot. Programmu varat pievienot, arī velkot to uz attiecīgo mapi.
• Programmu pārvietošana no mapes
Pieskarieties programmai un turiet to, lai to pārvilktu uz citu vietu.
• Mapes dzēšana
Pieskarieties mapei un turiet to, pēc tam pieskarieties pie Dzēst mapi. Tiks izdzēsta tikai
izvēlētā mape. Mapē esošās programmas tiks pārvietotas uz programmu sarakstu.
32
Pamatinformācija
Sākuma ekrāna rediģēšana
Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet to, vai arī savelciet kopā pirkstus uz ekrāna,
lai piekļūtu rediģēšanas iespējām. Varat iestatīt fona attēlu, pievienot logrīkus un veikt citas
darbības. Varat arī pievienot, dzēst vai pārkārtot paneļus sākuma ekrānā.
• Paneļu pievienošana: pavelciet pa kreisi, tad pieskarieties pie
.
• Paneļu pārvietošana: pieskarieties paneļa priekšskatījumam un turiet to, pēc tam velciet to
uz citu atrašanās vietu.
• Paneļu dzēšana: pieskarieties pie
attiecīgajā panelī.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu. Saskarnes vizuālie elementi, piemēram, krāsas, ikonas un
tapetes, mainīsies atbilstoši izvēlētajai tēmai.
• Logrīki: logrīki ir nelielas programmas, kas aktivizē noteiktas programmu funkcijas, lai
sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi jūsu ierīces sākuma ekrānam. Pieskarieties logrīkam un
turiet to, tad velciet to uz sākuma ekrānu. Logrīks tiks pievienots sākuma ekrānam.
• Sākuma ekrāna iestatījumi: mainiet režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai
mazāku skaitu vienumu, un veiciet citas darbības.
33
Pamatinformācija
Visu programmu atveide sākuma ekrānā
Neizmantojot atsevišķu programmu sarakstu, varat iestatīt ierīci rādīt visas programmas sākuma
ekrānā. Sākuma ekrānā pieskarieties tukšā vietā un turiet, tad pieskarieties pie Sākuma ekrāna
iestatījumi → Sākuma ekrāna izkārtojums → Tikai sākuma ekrāns → Lietot.
Tagad varat piekļūt visām savām programmām, pavelkot pa kreisi sākuma ekrānā.
Indikatora ikonas
Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk
izmantotās ikonas.
• Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa
joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
• Dažiem indikatoriem ikonas parādās tikai tad, kad ir atvērts paziņojumu panelis.
Ikona
Nozīme
Nav signāla
Signāla stiprums
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
HSPA+ tīkls pievienots
/
LTE tīkls pievienots (modeļos ar iespējotu LTE)
Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
Izmantotie atrašanās vietas pakalpojumi
Notiek saruna
Neatbildēts zvans
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Aktivizēts modinātājs
Aktivizēts bez skaņas režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
34
Pamatinformācija
Ikona
Nozīme
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
Akumulatora uzlāde
Akumulatora uzlādes līmenis
Bloķēšanas ekrāns
Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Ekrāns tiek izslēgts un
automātiski bloķēts arī tad, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.
Lai atbloķētu ekrānu, velciet jebkurā virzienā brīdī, kad ekrāns ieslēdzas.
Ja ekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu, lai ieslēgtu
ekrānu.
Bloķēts ekrāns
35
Pamatinformācija
Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
Lai mainītu ekrāna bloķēšanas metodi, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie
Bloķētais ekrāns → Ekrāna bloķēšanas tips un pēc tam izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi.
Iestatot figūru, PIN kodu vai paroli kā ekrāna bloķēšanas metodi, var aizsargāt personas
informāciju, novēršot citu personu piekļuvi ierīcei. Pēc ekrāna bloķēšanas metodes iestatīšanas
ierīce pieprasīs ievadīt atbloķēšanas kodu ikreiz, kad vēlēsieties ierīci atbloķēt.
• Vilkt: pavelciet jebkurā virzienā ekrānā, lai to atbloķētu.
• Figūra: zīmējiet figūru, izmantojot vismaz četrus punktus, lai atbloķētu ekrānu.
• PIN kods: ievadiet PIN kodu ar vismaz četriem cipariem, lai atbloķētu ekrānu.
• Parole: ievadiet paroli ar vismaz četrām rakstzīmēm, cipariem vai simboliem, lai atbloķētu
ekrānu.
• Nav: neiestatiet ekrāna bloķēšanas metodi.
Jūs varat iestatīt ierīci veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu gadījumā, ja vairākas reizes
pēc kārtas ievadīts nepareizs atbloķēšanas kods un ir sasniegts mēģinājumu skaita
limits. Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Bloķētais ekrāns → Drošās
bloķēšanas iestatījumi, atbloķējiet ekrānu, lietojot iepriekš iestatīto ekrāna bloķēšanas
metodi, un pēc tam pieskarieties slēdzim Aut. rūpnīcas iest. atj., lai to aktivizētu.
Ekrāna uzņemšana
Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.
Vienlaikus turiet nospiestu skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
Uzņemtie ekrānuzņēmumi tiks saglabāti mapē Galerija.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu un funkciju lietošanas laikā.
36
Pamatinformācija
Paziņojumu panelis
Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņojumus vai neatbildētos zvanus, uz
statusa joslas tiek parādītas indikatoru ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet
paziņojumu paneli un skatiet detaļas.
Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli,
pavelciet ekrānā uz augšu.
Paziņojumu panelī iespējams izmantot turpmāk norādītās funkcijas.
Meklēt ierīcē saglabāto saturu vai
programmas
Palaist Iestatījumi
Ātro iestatījumu pogas
Skatīt paziņojuma
papildinformāciju un veikt
dažādas darbības
Nodzēst visus paziņojumus
Piekļūt paziņojumu iestatījumiem
37
Pamatinformācija
Ātro iestatījumu pogu lietošana
Pieskarieties ātro iestatījumu pogām, lai aktivizētu atsevišķas funkcijas. Velciet uz leju paziņojumu
panelī, lai aplūkotu vairāk pogu.
Lai mainītu funkciju iestatījumus, pieskarieties pie teksta, kas redzams zem katras pogas. Lai
skatītu detalizētākus iestatījumus, pieskarieties un turiet pogu.
Lai mainītu pogu izkārtojumu, pieskarieties pie → Pogu secība, pieskarieties pogai un turiet to,
pēc tam velciet uz citu vietu.
38
Pamatinformācija
Teksta ievade
Tastatūras izkārtojums
Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes
u.c.
Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina
uz kādu no atbalstītajām valodām.
Tastatūras papildfunkcijas
Skatīt vairāk tastatūras funkciju
Ievadīt tekstu ar lielajiem burtiem
Pieskarieties divreiz, lai rakstītu
tikai ar lielajiem burtiem
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
Ievadīt simbolus
Pāriet uz jaunu rindu
Ievadīt atstarpi
Ievades valodas mainīšana
Pieskarieties → Valodas un veidi → Pārvaldīt ievades valodas un izvēlieties valodas,
ko izmantosiet. Ja jūs izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades
valodām, velkot uz atstarpes taustiņa pa kreisi vai pa labi.
Tastatūras maiņa
Lai mainītu tastatūras veidu, pieskarieties pie
tam vajadzīgo tastatūras veidu.
→ Valodas un veidi, izvēlieties valodu un pēc
3x4 tastatūra vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi,
pieskarieties atbilstošajam taustiņam vairākas reizes, līdz parādās vēlamā rakstzīme.
39
Pamatinformācija
Tastatūras papildfunkcijas
•
: ievadīt emocijzīmes.
•
: ievadīt uzlīmes.
•
: pievienojiet animētos GIF.
•
: ievadīt tekstu ar balsi.
•
: tastatūras iestatījumu maiņa.
•
→
•
→
: mainiet tastatūras režīmu vai izmēru.
•
→
: atveriet teksta rediģēšanas paneli.
: pievienot vienumu no starpliktuves.
Kopēšana un ielīmēšana
1
2
3
Pieskarieties un turiet virs teksta.
Velciet
vai
, lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties Izv. visu, lai izvēlētos visu tekstu.
Pieskarieties pie Kopēt vai Izgriezt.
Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
4
Pieskarieties un turiet vietā, kur jāievieto teksts, un pieskarieties Ielīmēt.
Lai ielīmētu tekstu, kuru jūs esat kopējis iepriekš, pieskarieties Starpliktuve un izvēlieties
tekstu.
40
Programmas un funkcijas
Programmu instalēšana un atinstalēšana
Galaxy Store
Pērciet un lejupielādējiet programmas. Varat lejupielādēt programmas, kas ir īpaši paredzētas
Samsung Galaxy ierīcēm.
Palaidiet programmu Galaxy Store.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties
, lai meklētu atslēgvārdu.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties Instalēt. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties → Iestatījumi →
Automātiski atjaunināt programmas un tad izvēlieties iespēju.
Play veikals
Pērciet un lejupielādējiet programmas.
Palaidiet programmu Play veikals.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai meklējiet tās pēc atslēgvārda.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties cenai un
izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.
→
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties pie
Iestatījumi → Lietotņu automātiska atjaunināšana un tad izvēlieties iespēju.
41
Programmas un funkcijas
Programmu pārvaldīšana
Programmu atinstalēšana vai atspējošana
Pieskarieties programmai un turiet, tad izvēlieties iespēju.
• Deaktiv.: deaktivizēt izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt atinstalētas no
ierīces.
• Atinstal.: atinstalēt lejupielādētās programmas.
Programmu iespējošana
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Programmas →
izvēlieties programmu un tad pieskarieties pie Aktivizēt.
→ Deaktivizēta,
Programmu atļauju iestatīšana
Dažu programmu pareizas darbības nodrošināšanai var būt nepieciešama atļauja piekļūt ierīcē
saglabātajiem datiem vai tos lietot. Atverot programmu, var parādīties uznirstošais logs ar
pieprasījumu piekļuvei noteiktām funkcijām vai informācijai. Pieskarieties pie Atļaut uznirstošajā
logā, lai piešķirtu šai programmai atļaujas.
Lai skatītu savu programmu atļauju iestatījumus, palaidiet programmu Iestatījumi un
pieskarieties pie Programmas. Izvēlieties programmu un pieskarieties pie Atļaujas. Jūs varat
skatīt programmas atļauju sarakstu un mainīt programmas atļaujas.
Lai skatītu vai mainītu programmām piešķirto atļauju iestatījumus atkarībā no piešķirtās
atļaujas kategorijas, palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Programmas →
→ Programmu atļaujas. Izvēlieties vienumu un pieskarieties slēdžiem, kas atrodas līdzās
programmām, kurām vēlaties piešķirt atļaujas.
Ja nepiešķirat programmām atļaujas, to pamatfunkcijas var nedarboties pareizi.
42
Programmas un funkcijas
Tālrunis
Ievads
Veiciet balss vai video zvanus vai atbildiet uz tiem.
Zvanu veikšana
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Ievadiet tālruņa numuru.
Pieskarieties
, lai veiktu balss zvanu, vai pieskarieties
, lai veiktu videozvanu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot numuru kontaktu
sarakstam
Priekšskatīt tālruņa numuru
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi
43
Programmas un funkcijas
Zvanu veikšana no zvanu žurnāliem vai kontaktu saraksta
Palaidiet programmu Tālrunis pieskarieties pie Pēd.liet. vai Kontakti, pēc tam velciet pa labi uz
kontaktpersonu vai tālruņa numuru, lai veiktu zvanu.
Ja ir aktivizēta šī funkcija, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas →
Kustības un žesti un tad pieskarieties pie slēdža Velciet, lai zv. vai sūt. ziņas, lai to aktivizētu.
Ātrās numura sastādīšanas taustiņu izmantošana
Iestatiet ātrās numura sastādīšanas taustiņus, lai ātri veiktu zvanus.
Lai iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņu, palaidiet programmu Tālrunis pieskarieties pie
Cipart. vai Kontakti → → Ātro zvanu numuri, izvēlieties ātrās numura sastādīšanas taustiņu
un pēc tam pievienojiet tālruņa numuru.
Lai veiktu zvanu, pieskarieties un turiet cipartastatūras ātrās numura sastādīšanas taustiņu. Lai
iestatītu ātrās numura sastādīšanas taustiņus ar skaitli 10 un vairāk, pieskarieties pirmajam(-iem)
skaitļa ciparam(-iem) un pēc tam pieskarieties un turiet pēdējo ciparu.
Piemēram, ja kā ātrā numura sastādīšanas taustiņu iestatāt 123, pieskarieties 1, pieskarieties 2 un
pēc tam pieskarieties un turiet 3.
Zvanu veikšana no bloķēšanas ekrāna
Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
Starptautiska zvana veikšana
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Pieskarieties pie 0 un turiet to, līdz parādās + zīme.
Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru un pēc tam pieskarieties
44
.
Programmas un funkcijas
Zvanu saņemšana
Atbildēšana uz zvanu
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Zvana atteikšana
Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet
ārpus lielā apļa.
Lai nosūtītu ziņojumu, noraidot ienākošo zvanu, velciet joslu Sūtīt ziņu augšup un izvēlieties
nosūtāmo ziņojumu. Ja ir aktivizēts slēdzis Pievienot atgādinājumu, tiks saglabāts atgādinājums,
lai brīdinātu jūs pēc stundas par noraidītu zvanu.
Lai izveidotu dažādus noraidīšanas ziņojumus, palaidiet programmu Tālrunis, pieskarieties pie
→ Iestatījumi → Ātrā ziņu noraidīšana, ievadiet ziņojumu un tad pieskarieties pie .
Neatbildētie zvani
Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās
ikona. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu
neatbildēto zvanu sarakstu. Vai arī palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet., lai
skatītu neatbildētos zvanus.
Tālruņa numuru bloķēšana
Bloķējiet zvanus no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
2
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie → Iestatījumi → Numuru bloķēšana.
Pieskarieties pie Pēd.liet. vai Kontakti, izvēlieties kontaktpersonas vai tālruņu numurus un
tad pieskarieties pie Gatavs.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Pievienot tālruņa numuru, ievadiet tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties pie .
Kad bloķētie numuri mēģinās ar jums sazināties, jūs nesaņemsiet paziņojumus. Zvani tiks
reģistrēti zvanu žurnālā.
Varat bloķēt arī ienākošos zvanus no personām, kas neuzrāda savu zvanītāja ID.
Pieskarieties slēdzim Nezināmu zvanītāju bloķēšana, lai aktivizētu šo funkciju.
45
Programmas un funkcijas
Iespējas zvana laikā
Ja aizmugurējās kameras tuvumā esošā zona ir aizsegta, zvana laikā var rasties nevēlami
trokšņi. Noņemiet no aizmugurējās kameras zonas jebkādus piederumus, piemēram,
ekrāna aizsarguzlīmes vai citas uzlīmes.
Balss zvana laikā
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Pievienot zvanu: veiciet otru zvanu. Pirmais zvans tiks aizturēts. Kad izbeigsiet otru zvanu,
pirmais zvans tiks atjaunots.
• Aizturēt sarunu: zvana aizturēšana. Pieskarieties Atsākt sarunu, lai atgrieztos pie aizturētā
zvana.
• Bluetooth: pārslēdziet uz Bluetooth austiņām, ja tās ir savienotas ar ierīci.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
• Izslēgt mikrofonu: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Cipartast. / Paslēpt: atvērt vai aizvērt cipartastatūru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
Video zvana laikā
Pieskarieties ekrānam, lai izmantotu sekojošās iespējas:
•
: piekļūt papildiespējām.
• Kamera: izslēdziet kameru, lai sarunas biedrs jūs neredzētu.
• Pārsl.: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
•
: beigt pašreizējo zvanu.
• Izsl. sk.: izslēdziet mikrofonu, lai sarunas biedrs jūs nedzirdētu.
• Skaļrunis: ieslēdziet vai izslēdziet skaļruni. Ja izmantojat skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
46
Programmas un funkcijas
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonām, izmantojot cipartastatūru
1
2
3
4
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Cipart.
Ievadiet numuru.
Pieskarieties pie Pievienošana kontaktiem.
Pieskarieties pie Izveidot kontaktu, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaunināt esošos,
lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Tālruņa numura pievienošana kontaktpersonai no zvanu saraksta
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet.
Pieskarieties pie zvanītāja attēla un pēc tam pie Pievienot, vai arī pieskarieties pie tālruņa
numura un tad pie Pievienošana kontaktiem.
Pieskarieties pie Izveidot kontaktu, lai izveidotu jaunu kontaktu, vai pie Atjaunināt esošos,
lai pievienotu numuru esošai kontaktpersonai.
Atzīmes pievienošana tālruņa numuram
Varat pievienot atzīmes numuriem, nesaglabājot tos mapē Kontakti. Tādējādi varēsit skatīt
zvanītāju informāciju zvana laikā arī tad, ja zvanītāji nav uzskaitīti mapē Kontakti.
1
2
3
Palaidiet programmu Tālrunis un pieskarieties pie Pēd.liet.
Pieskarieties tālruņa numuram →
.
Pieskarieties pie Pievienot atzīmi, ievadiet atzīmi un pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
Saņemot zvanu no šī numura, atzīme būs redzama zem numura.
47
Programmas un funkcijas
Kontakti
Ievads
Veidojiet jaunus kontaktus vai pārvaldiet esošos kontaktus savā ierīcē.
Kontaktu pievienošana
Jauna kontakta izveidošana
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
.
Izvēlieties saglabāšanas vietu un pieskarieties pie Izvēlēties.
Ievadiet kontaktpersonas datus.
Pievienot attēlu
Ievadiet kontaktpersonas datus
Atkarībā no izvēlētās saglabāšanas vietas informācija, kuru jūs varat saglabāt, var
atšķirties.
4
Pieskarieties Saglabāt.
48
Programmas un funkcijas
Kontaktu importēšana
Pievienojiet kontaktus, importējot tos no citām krātuvēm savā ierīcē.
1
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
eksp. kontaktus → Importēt.
2
3
4
Izvēlieties krātuves vietu, no kuras kontakti tiks importēti.
→ Pārvaldīt kontaktus → Importēt/
Atzīmējiet VCF failus vai kontaktus, kas jāimportē, un pieskarieties pie Gatavs.
Izvēlieties saglabāšanas vietu, kur tiks saglabāti kontakti, un pieskarieties pie Importēt.
Kontaktu sinhronizēšana ar jūsu tīmekļa kontiem
Sinhronizējiet ierīces kontaktpersonu sarakstu ar tiešsaistē esošajiem kontaktiem, kas saglabāti
jūsu tīmekļa kontos, piemēram, Samsung kontā.
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti un
izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
2
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Kontakti, lai to aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kontakti, lai to aktivizētu.
Kontaktu meklēšana
Palaidiet programmu Kontakti.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta labajā pusē, lai to ātri ritinātu.
• Pieskarieties pie
kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
49
Programmas un funkcijas
Pieskarieties pie kontakta. Pēc tam veiciet kādu no turpmāk norādītajām darbībām.
•
: pievienot kontaktu izlasei.
•
/
•
: sastādiet ziņojumu.
•
: sastādiet e-pastu.
: veikt balss vai video zvanu.
Kontaktu kopīgošana
Jūs varat koplietot kontaktpersonas ar citiem, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Koplietot.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie Koplietot.
Izvēlieties koplietošanas metodi.
Profila saglabāšana un koplietošana
Saglabājiet un koplietojiet ar citiem sava profila informāciju, piemēram, savu fotoattēlu un
statusa ziņojumu, izmantojot profila koplietošanas funkciju.
• Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Profila koplietošanas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
• Profila koplietošanas funkcija ir pieejama tikai kontaktiem, kas ir aktivizējuši profila
koplietošanas funkciju savā ierīcē.
1
2
3
Palaidiet programmu Kontakti un izvēlieties savu profilu.
Pieskarieties pie Rediģēt, rediģējiet savu profilu un pieskarieties pie Saglabāt.
Pieskarieties pie Piesk. šeit, lai kop. profilu un pēc tam pieskarieties pie slēdža, lai to
aktivizētu.
• Lai izmantotu profila koplietošanas funkciju, jūsu tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
Kontaktpersonu atjaunoto profila informāciju jūs varat apskatīt sadaļā Kontakti.
• Lai mainītu kontaktus, ar kuriem vēlaties koplietot savu profilu, pieskarieties pie
Izvēlieties, ko kopīgot, izvēlieties kopīgojamo vienumu un tad izvēlieties attiecīgo
iespēju.
50
Programmas un funkcijas
Grupu izveidošana
Varat pievienot grupas, piemēram, draugu vai ģimenes grupas, un pārvaldīt grupās esošos
kontaktus.
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
→ Grupas → Izveidot grupu.
Ievadiet grupas nosaukumu.
Lai iestatītu grupai zvana signālu, pieskarieties pie Grupas zv. sign. un izvēlieties zvana
signālu.
3
Pieskarieties pie Pievienot dalībnieku, izvēlieties grupai pievienojamos kontaktus un pēc
tam pieskarieties pie Gatavs.
4
Pieskarieties Saglabāt.
Ziņojuma sūtīšana grupai
Varat nosūtīt grupas ziņojumu uzreiz visiem grupas dalībniekiem.
Palaidiet programmu Kontakti, pieskarieties pie
pieskarieties pie → Sūtīt ziņu.
→ Grupas, izvēlieties grupu un pēc tam
Kontaktpersonu dublikātu sapludināšana
Importējot kontaktus no citām krātuvēm, kā arī sinhronizējot tos ar citiem kontiem, jūsu
kontaktu sarakstā dažas kontaktpersonas var parādīties divas reizes. Sapludiniet kontaktpersonas
dublikātus vienā vienumā, lai racionalizētu savu kontaktu sarakstu.
1
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie
kontaktus.
2
Atzīmējiet kontaktpersonas un pieskarieties pie Saplud.
→ Pārvaldīt kontaktus → Apvienot
Kontaktu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Kontakti un pieskarieties pie → Dzēst.
Izvēlieties kontaktpersonas un pieskarieties pie Dzēst.
Lai dzēstu katru kontaktpersonu atsevišķi, atveriet kontaktu sarakstu, pieskarieties pie kontakta.
Tad pieskarieties pie → Dzēst.
51
Programmas un funkcijas
Ziņas
Ievads
Sūtīt un apskatīt sarunas ziņojumus.
Ziņojumu sūtīšana
Par ziņojumu sūtīšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie
.
Pievienot saņēmējus un ievadīt ziņojumu.
Lai ierakstītu un nosūtītu balss ziņojumu, pieskarieties pie
un turiet to, ierunājiet
ziņojumu un pēc tam atlaidiet pirkstu. Ieraksta ikona tiks parādīta tikai tad, ja tastatūra ir
paslēpta.
Saņēmējs
Ievadīt saņēmējus
Pievienot failus
Nosūtīt ziņojumu
Ievadīt ziņojumu
3
Pieskarieties
Ievadīt uzlīmes
, lai sūtītu ziņojumu.
52
Programmas un funkcijas
Ziņojumu skatīšana
Ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.
Par ziņojumu saņemšanu, kamēr izmantojat viesabonēšanu, var tikt piemērota papildu
maksa.
1
2
3
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie Sarunas.
Ziņojumu sarakstā izvēlieties kontaktpersonu vai tālruņa numuru.
Skatiet savu saraksti.
• Lai atbildētu uz ziņojumu, pieskarieties pie Ievadiet ziņu, ievadiet ziņojumu un pēc tam
pieskarieties pie .
• Lai pielāgotu fonta izmēru, izvērsiet divus pirkstus vai savelciet tos uz ekrāna.
• Lai kontaktpersonai pievienotu tālruņa numuru, pieskarieties pie Pievienošana kontaktiem.
Nevēlamo ziņojumu bloķēšana
Bloķējiet ziņas no konkrētiem numuriem, kas pievienoti jūsu bloķēšanas sarakstam.
1
Palaidiet programmu Ziņas un pieskarieties pie → Iestatījumi → Bloķēt numurus un
ziņas → Numuru bloķēšana.
2
Pieskarieties pie Iesūtne un izvēlieties kontaktu vai tālruņa numuru. Vai arī pieskarieties pie
Kontakti, izvēlieties kontaktus un pēc tam pieskarieties pie Gatavs.
Lai manuāli ievadītu numuru, pieskarieties pie Pievienot tālruņa numuru, ievadiet tālruņa
numuru un pēc tam pieskarieties pie .
Ziņas paziņojuma iestatīšana
Jūs varat mainīt paziņojuma skaņu, rādīšanas iespējas un vēl daudz ko citu.
1
Palaidiet programmu Ziņas, pieskarieties pie → Iestatījumi → Paziņojumi un tad
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
2
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
53
Programmas un funkcijas
Ziņojuma atgādinājuma iestatīšana
Jūs varat iestatīt brīdinājuma intervālu, lai jums tiktu paziņots, ka ir neapskatīti paziņojumi. Ja šī
funkcija nav aktivizēta, palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Pieejamība → Papildu
iestatījumi → Paziņojumu atgādinājumi un tad pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Internets
Ievads
Pārlūkojiet internetu, lai meklētu informāciju un izveidotu jūsu iecienītāko tīmekļa vietņu
grāmatzīmes ērtai piekļuvei tām.
Tīmekļa lapu pārlūkošana
1
2
3
Palaidiet programmu Internet.
Pieskarieties adreses laukam.
Ievadiet adresi vai atslēgvārdu un tad pieskarieties Aiziet!.
Lai skatītu rīkjoslas, velciet savu pirkstu ekrānā nedaudz uz leju.
Lai ātri pārslēgtu cilnes, pavelciet uz adreses lauka pa kreisi vai pa labi.
Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa
lapu
Pievienot grāmatzīmi pašreizējai
tīmekļa lapai
Pārvietoties pa lapām
Piekļūt papildiespējām
Atvērt mājas lapu
Atvērt pārlūka ciļņu pārvaldnieku
54
Programmas un funkcijas
Slepenā režīma izmantošana
Slepenajā režīmā varat atsevišķi pārvaldīt atvērtās cilnes, grāmatzīmes un saglabātās lapas.
Slepeno režīmu var bloķēt, izmantojot paroli.
Slepenā režīma aktivizēšana
→ Ieslēgt slepeno režīmu. Ja izmantojat šo
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie
funkciju pirmoreiz, iestatiet, vai slepenajā režīmā lietot paroli.
Slepenajā režīmā ierīce maina rīkjoslu krāsu.
Slepenajā režīmā nevarat lietot dažas funkcijas, piemēram, ekrāna tveršanu.
Drošības iestatījumu mainīšana
Jūs varat mainīt paroli.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Konfidencialitāte un drošība → Iest. slepenā režīma
bloķēšanu → Mainīt paroli.
Slepenā režīma deaktivizēšana
Rīkjoslā ekrāna apakšpusē pieskarieties pie
→ Izslēgt slepeno režīmu.
55
Programmas un funkcijas
E-pasts
E-pasta kontu iestatīšana
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
1
2
3
Palaidiet programmu E-pasts.
Sarakstā izvēlieties e-pasta pakalpojumu vai pieskarieties pie Cits.
Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie
→
→ Konta pievienošana.
Ja jums ir vairāk nekā viens e-pasta konts, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu.
Pieskarieties pie → → → Iestatīt noklusējuma kontu.
E-pastu sūtīšana
1
2
3
Pieskarieties
, lai sastādītu e-pastu.
Pievienojiet saņēmējus un ievadiet tēmas rindiņu, kā arī tekstu.
Pieskarieties pie
, lai nosūtītu e-pastu.
E-pastu lasīšana
Kad ir atvērta sadaļa E-pasts, ierīce automātiski izgūst jaunos e-pasta ziņojumus. Lai manuāli
izgūtu e-pasta ziņojumus, pavelciet uz leju no e-pasta ziņojumu saraksta augšpuses.
Ekrānā pieskarieties e-pastam, lai to izlasītu.
Ja e-pasta sinhronizēšana ir atspējota, jaunos e-pasta ziņojumus nevar izgūt. Lai
iespējotu e-pasta sinhronizēšanu, pieskarieties pie → → sava konta nosaukumam
un pēc tam pieskarieties slēdzim Sinhronizēt kontu, lai to aktivizētu.
56
Programmas un funkcijas
Kamera
Ievads
Uzņemiet fotoattēlus un ierakstiet video, izmantojot dažādus režīmus un iestatījumus.
Kameras lietošanas etiķete
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
Kameras palaišana
Lai palaistu Kameru, izmantojiet šādas metodes:
• Palaidiet programmu Kamera.
• Divas reizes ātri nospiediet sākuma taustiņu.
• Bloķētajā ekrānā velciet
ārpus apļa.
• Dažas metodes var nebūt pieejamas atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ja programma Kamera tiek palaista no nobloķēta ekrāna vai ja ekrāns tiek izslēgts un
ir aktivizēta kāda ekrāna bloķēšanas metode, dažas kameras funkcijas nav pieejamas.
• Ja uzņemtie fotoattēli ir miglaini, notīriet kameras lēcu un mēģiniet vēlreiz.
Fotografēšana
1
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
• Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai
tālinātu. Varat arī vilkt lēcas izvēles ikonu uz kreiso vai labo pusi. Tālummaiņas funkcijas ir
pieejamas tikai tad, kad izmantojat aizmugurējo kameru.
• Lai pielāgotu fotoattēlu spilgtumu, pieskarieties ekrānam. Kad parādās pielāgošanas
josla, velciet , kas atrodas uz pielāgošanas joslas, vai virzienā.
57
Programmas un funkcijas
2
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Kameras iestatījumi
Pašreizējā uzņemšanas režīma
iespējas
Pašreizējais režīms
Uzņemšanas režīmi
Priekšskatījuma sīktēls
Uzņemiet fotoattēlu
Pārslēgšanās starp priekšējo un
aizmugurējo kameru
• Priekšskatījuma ekrāns var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma un izmantotās
kameras.
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, ka kameras lēca nav bojāts vai netīrs. Pretējā gadījumā ierīce var
nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
• Jūsu ierīces kamera ir aprīkota ar platleņķa lēcu. Platleņķa fotoattēlos vai video var būt
nelieli izkropļojumi, un tas nenorāda uz ierīces darbības problēmām.
58
Programmas un funkcijas
Foto uzņemšanas režīms
Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi, lai jūs varētu
vienkārši uzņemt fotoattēlus.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Foto un pieskarieties pie
fotoattēlu.
, lai uzņemtu
Pašfoto uzņemšana
Jūs varat uzņemt pašportretus, izmantojot priekšējo kameru.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Foto.
3
4
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
Pieskarieties pie
, lai pārslēgtos uz
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Filtru un citu skaistuma efektu piešķiršana
Pirms fotoattēla uzņemšanas varat izvēlēties filtra efektu un mainīt sejas iezīmes, piemēram, ādas
toni vai sejas formu.
1
2
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
.
Izvēlieties filtra efektu vai skaistuma efektu un uzņemiet fotoattēlu.
59
Programmas un funkcijas
Fiksēta fokusa (AF) un ekspozīcijas (AE) iestatīšana
Jūs varat nofiksēt fokusu vai ekspozīciju izvēlētā zonā, lai novērstu, ka kamera automātiski veic
pielāgošanu, ņemot vērā izmaiņas subjektos vai gaismas avotos.
Pieskarieties un turiet vēlamo fokusa zonu, tajā parādīsies AF/AE rāmis un tiks nofiksēts fokusa un
ekspozīcijas iestatījums. Iestatījums paliks fiksēts arī pēc fotoattēla uzņemšanas.
Video režīms
Kamera automātiski pielāgo uzņemšanas iespējas, ņemot vērā apkārtējo vidi, lai jūs varētu
vienkārši ierakstīt video.
1
2
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Video.
Pieskarieties pie
, lai ierakstītu video.
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties
.
• Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt
fokusā. Lai izmantotu automātisko fokusa režīmu un atceltu manuāli iestatīto fokusu,
pieskarieties pie .
3
Pieskarieties
, lai pārtrauktu video ierakstīšanu.
Videoieraksta ekrāna attiecības mainīšana
Varat iestatīt videoieraksta ekrāna attiecību.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie
un izvēlieties ekrāna attiecību.
60
Programmas un funkcijas
Uzņemšanas režīmu izmantošana
Lai mainītu uzņemšanas režīmu, velciet uzņemšanas režīmus pa kreisi vai pa labi vai
priekšskatījuma ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.
Izvēlieties vēlamo uzņemšanas režīmu.
Uzņemšanas režīmu saraksts
Pro režīms
Fotografēšanas laikā pielāgojiet uzņemšanas iespējas, piemēram, ekspozīcijas vērtību un ISO
vērtību.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Pro. Izvēlieties iespējas un pielāgojiet iestatījumus,
tad pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.
Pieejamās iespējas
•
: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Mazākas vērtības ir
piemērotas nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas
objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji apgaismoti. Tomēr augstāki ISO iestatījumi var
radīt trokšņus fotoattēlos.
•
: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai
situācijai. Jūs varat iestatīt krāsas temperatūru.
•
: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver kameras sensors.
Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
61
Programmas un funkcijas
Fokusa un ekspozīcijas apgabalu nošķiršana
Jūs varat nošķirt fokusa un ekspozīcijas apgabalu.
Pieskarieties un turiet priekšskatījuma ekrānu. Ekrānā parādīsies AF/AE rāmis. Velciet rāmi uz
laukumu, kurā vēlaties nošķirt fokusēšanas apgabalu un ekspozīcijas apgabalu.
62
Programmas un funkcijas
Panorāmas režīms
Lietojiet panorāmas režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un savienotu tos, izveidojot platekrāna
ainavu.
Lai iegūtu labākos uzņēmumus, izmantojot panorāmas režīmu, ņemiet vērā šos
padomus:
• Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
• Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā. Ja priekšskatījuma attēls
neietilpst rāmī vai arī jūs nepārvietojat ierīci, ierīce automātiski pārtrauks fotoattēlu
uzņemšanu.
• Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, piemēram, klajām debesīm
vai parastu sienu.
1
2
3
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Panorāma.
Pieskarieties
Pieskarieties pie
un lēni pārvietojiet ierīci vienā virzienā.
, lai pārtrauktu uzņemt fotoattēlus.
Nakts režīms
Uzņemiet fotoattēlu vāja apgaismojuma apstākļos, nelietojot zibspuldzi.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Nakts režīms.
63
Programmas un funkcijas
Nepārtrauktā foto režīms
Uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Nepārtr. foto.
Pieskarieties pie
un turiet, lai uzņemtu vairāku fotoattēlu sēriju.
Režīms HDR
Uzņemiet fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju pat spilgtās un tumšās
vidēs.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie HDR.
Bez efekta
Ar efektu
Sporta režīms
Uzņemiet asākus ātri kustīgu objektu, piemēram, skrienoša cilvēka vai kustīga dzīvnieka,
fotoattēlus.
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Sports.
Pirms lietojat šo režīmu, tas vispirms jāpievieno uzņemšanas režīmu sarakstam.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie → Kameras režīmi → Rediģēt režīmus un
pēc tam atzīmējiet Sports.
64
Programmas un funkcijas
Plaša pašportreta režīms
Uzņemiet plašu pašbildi, iekļaujot fotoattēlā pēc iespējas vairāk cilvēku un novēršot cilvēku
atrašanos ārpus kadra.
1
Priekšskatījuma ekrānā velciet uz augšu vai leju vai pieskarieties pie
priekšējo kameru pašportreta uzņemšanai.
2
3
4
Uzņemšanas režīmu sarakstā pieskarieties pie Plaša pašb.
, lai pārslēgtos uz
Pagriezieties pret priekšējās kameras objektīvu.
Pieskarieties pie
, lai uzņemtu fotoattēlu.
Vai arī parādiet priekšējai kamerai savu plaukstu. Pēc plaukstas atpazīšanas parādīsies laika
atskaites taimeris. Kad noteiktais laiks būs beidzies, ierīce automātiski uzņems fotoattēlu.
Lai priekšējai kamerai izmantotu dažādas uzņemšanas iespējas, pieskarieties pie
Uzņemšanas metodes un pēc tam pieskarieties slēdžiem, lai tos aktivizētu.
5
→
Lēni pagrieziet ierīci pa kreisi un tad pa labi (vai pretēji), lai uzņemtu platu pašportretu.
Ierīce uzņems papildu fotoattēlus, kad baltais rāmis pārvietosies uz katru no skatu meklētāja
loga galiem.
• Pārliecinieties, ka baltais rāmis atrodas skatu meklētāja logā.
• Uzņemot plašus pašportretus, objektiem ir jābūt nekustīgiem.
• Priekšskatījuma ekrānā redzamā attēla augšējās un apakšējās daļas var tikt nogrieztas
no fotoattēla atkarībā no uzņemšanas apstākļiem.
65
Programmas un funkcijas
Kameras iestatījumu pielāgošana
Pašreizējā uzņemšanas režīma iespējas
Priekšskatījuma ekrānā lietojiet tālāk norādītās iespējas.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma.
•
: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
Neizmantojiet zibspuldzi tuvu acīm. Zibspuldzes izmantošana tuvu acīm var izraisīt
īslaicīgu redzes zudumu vai acu bojājumu.
•
: izvēlieties aizkaves ilgumu, pirms kamera automātiski uzņem fotoattēlu.
•
: izvēlieties fotoattēlu malu attiecību.
•
: izmantojiet filtra efektu vai skaistuma efektus.
•
: atlasiet videoklipa malu attiecību.
•
: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu.
Centrēts — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots kadra centrālajā daļā
esošais gaismas daudzums.
Punkts — kadra ekspozīcijas aprēķināšanai tiek izmantots
koncentrētā kadra centrā zonā esošais gaismas daudzums.
Matrica aprēķina vidējo
vērtību visam skatam.
Kameras iestatījumi
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties
var nebūt pieejamas.
. Atkarībā no izvēlētā uzņemšanas režīma dažas iespējas
Attēli
• Aizmugurējā attēla lielums: atlasiet izšķirtspēju fotoattēliem, kurus vēlaties uzņemt
ar aizmugurējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes
fotoattēlus, taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Priekšējās kam. attēla lielums: atlasiet izšķirtspēju fotoattēliem, kurus vēlaties uzņemt ar
priekšējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes fotoattēlus,
taču tie aizņems vairāk atmiņas.
66
Programmas un funkcijas
Videoklipi
• Aizmug. kameras video lielums: atlasiet izšķirtspēju video, kurus vēlaties uzņemt ar
aizmugurējo kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video,
taču tie aizņems vairāk atmiņas.
• Priekš. kameras video lielums: atlasiet izšķirtspēju video, kuru vēlaties uzņemt ar priekšējo
kameru. Izmantojot augstāku izšķirtspēju, iegūsiet augstākas kvalitātes video, taču tie
aizņems vairāk atmiņas.
• Augstas efektivitātes video: ierakstiet videoklipus HEVC (High Efficiency Video Codec —
augstas efektivitātes video kodeks) formātā. HEVC video tiks saglabāti kā saspiesti faili, lai
taupītu ierīces atmiņu.
HEVC video nevarēs demonstrēt citās ierīcēs vai koplietot tos tiešsaistē.
Noderīgas funkcijas
• Režģa līnijas: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
• Atr. vietas atzīmes: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
• GPS signāla stiprums var samazināties vietās, kur signāls ir traucēts, piemēram,
starp ēkām, zemās vietās vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet atrašanās vietas birkas iestatījumu.
• Kameras režīmi: skatiet pieejamos uzņemšanas režīmus vai rediģējiet uzņemšanas režīmu
sarakstu.
• Uzņemšanas metodes: izvēlieties papildu metodes fotografiju uzņemšanai vai video
ierakstīšanai.
• Krātuves atr. vieta: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus. Šī funkcija ir redzama brīdī, kad
ievietojat atmiņas karti.
• Ātrā palaišana: iestatiet ierīci kameras palaišanai, divreiz ātri nospiežot sākuma taustiņu.
• Ātrais apskats: iestatiet ierīci, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tie tiktu parādīti.
• Attēli kā priekšsk. (pašbilde): iestatiet ierīci saglabāt fotoattēlus tā, kā tie tiek parādīti
priekšskatījuma ekrānā pēc uzņemšanas ar priekšējo kameru, tos neapvēršot.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatīt kameras iestatījumus.
• Par Kameru: skatiet Kameras versiju un juridisko informāciju.
67
Programmas un funkcijas
Galerija
Ievads
Skatiet jūsu ierīcē saglabātos attēlus un video. Jūs varat arī pārvaldīt attēlus un video albumos vai
izveidot stāstus.
Attēlu skatīšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Attēli.
Izvēlieties attēlu.
Piekļūt papildiespējām
Pievienot attēlu izlasei
Koplietot attēlu ar citiem
Modificēt attēlu
Izdzēst attēlu
Varat izveidot animētu GIF attēlu vai kolāžu no vairākiem attēliem. Sarakstā pieskarieties
pie → Izveidot GIF vai Izveid. kolāžu un izvēlieties attēlus.
68
Programmas un funkcijas
Attēlu meklēšana
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie , lai skatītu attēlus, kas sakārtoti pēc
kategorijas, piemēram, veidi, atrašanās vietas vai dokumenti.
Lai meklētu attēlus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties meklēšanas laukam.
Video skatīšana
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Attēli.
Izvēlieties atskaņojamo video.
Pieskarieties pie Demonstrēt videoklipu, lai atskaņotu video.
Patīt uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu
Piekļūt
papildiespējām
Tvert pašreizējo
ekrānu
Izveidot animētu GIF
Pārslēgties uz
uznirstošo
videoatskaņotāju
Mainīt ekrāna
proporcijas
Pagrieziet ekrānu
Bloķēt atskaņošanas
ekrānu
Pāriet uz nākamo
videoklipu. Pieskarties
un turēt, lai patītu uz
priekšu
Pāriet uz iepriekšējo
videoklipu. Pieskarties
un turēt, lai attītu
atpakaļ
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu
Velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna kreisajā pusē, lai pielāgotu spilgtumu, vai
velciet pirkstu augšup vai lejup atskaņošanas ekrāna labajā pusē, lai pielāgotu skaļumu.
Lai patītu atpakaļ vai pārtītu uz priekšu, velciet atskaņošanas ekrānā pa kreisi vai pa labi.
69
Programmas un funkcijas
Attēlu un video detaļu apskate
Varat skatīt faila detaļas, piemēram, cilvēkus, atrašanās vietas un pamatinformāciju. Ja ir
automātiski izveidots saturs, piemēram, stāsts vai GIF, tiks parādīts arī saturs.
Skatot attēlu vai video priekšskatījuma ekrānu, velciet ekrānā uz augšu. Tiks parādīts faila saturs.
Saistīto saturu varat skatīt, arī pieskaroties informācijai ekrānā.
Rediģējiet
informāciju
Faila detaļas
Atrašanās vietas
informācija
Automātiski
izveidots saturs
Atzīmes
70
Programmas un funkcijas
Albumu skatīšanās
Jūs varat skatīt fotoattēlus un video, sašķirotus mapēs vai albumos.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Albumi un izvēlieties albumu.
Albumu paslēpšana
Albumus ir iespējams paslēpt.
Nevar paslēpt albumus, kas izveidoti pēc noklusējuma, piemēram, Kamera un
Ekrānuzņēmumi.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Albumi.
Pieskarieties pie → Slēpt vai rādīt albumus.
Pieskarieties albuma slēdzim, lai paslēptu.
Stāstu skatīšana
Kad jūs uzņemat vai saglabājat attēlus un video, ierīce nolasa to datuma un atrašanās vietas
atzīmes, sakārto attēlus un video un pēc tam izveido stāstus. Lai automātiski izveidotu stāstus,
jums jāuzņem vai jāsaglabā vairāki attēli un video.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie Stāsti un izvēlieties stāstu.
Stāstu izveide
Izveidojiet stāstus ar dažādām tēmām.
1
2
3
4
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Stāsti.
Pieskarieties pie → Izveidot stāstu.
Ievadiet stāsta nosaukumu un pieskarieties Izv.
Atzīmējiet attēlus vai video, kurus vēlaties iekļaut stāstā, un pieskarieties pie Gatavs.
71
Programmas un funkcijas
Lai stāstam pievienotu attēlus vai videi, izvēlieties stāstu un pieskarieties → Pievienot.
Lai izņemtu attēlus vai video no stāsta, izvēlieties stāstu, pieskarieties pie → Rediģēt, atzīmējiet
attēlus vai video, kurus vēlaties izņemt, un pēc tam pieskarieties pie Noņemt no stāsta.
Stāstu dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija un pieskarieties pie Stāsti.
Pieskarieties un turiet stāstu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Dzēst.
Attēlu vai video sinhronizēšana
Sinhronizējot programmu Galerija ar Samsung Cloud, jūsu uzņemtie fotoattēli un ierakstītie
video arī tiks saglabāti Samsung Cloud. Varat skatīt attēlus un video, kas saglabāti Samsung
Cloud programmā Galerija un izmantojot citas ierīces.
Palaidiet programmu Galerija, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties slēdzim
Sinhronizēt ar Samsung Cloud, lai to aktivizētu. Programma Galerija un Samsung Cloud tiks
sinhronizēti.
Attēlu vai video dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Galerija.
Izvēlieties attēlu vai video, kuru vēlaties dzēst.
Lai dzēstu vairākus failus, pieskarieties un turiet saraksta failu, kuru vēlaties dzēst, un
atzīmējiet vairākus dzēšamos failus.
3
Pieskarieties
vai pie Dzēst.
72
Programmas un funkcijas
Vairāki logi
Ievads
Vairāku logu funkcija ļauj darbināt divas programmas vienlaicīgi dalītā ekrāna skatā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
Dalītā ekrāna skats
Dalītā ekrāna skats
1
Nospiediet pēdējo lietoto programmu taustiņu, lai atvērtu pēdējo lietoto programmu
sarakstu.
2
Velciet pa kreisi vai pa labi, pieskarieties programmas ikonai un pēc tam pieskarieties pie
Atvērt dalītā ekrāna skatā.
Izvēlētā programma tiks palaista augšējā logā.
73
Programmas un funkcijas
3
Lai izvēlētos citu programmu palaišanai, apakšējā logā velciet pa kreisi vai labi.
Lai palaistu programmas, kas nav nesen lietoto programmu sarakstā, nospiediet Sākuma
taustiņu vai taustiņu Atpakaļ un izvēlieties programmu.
Loga izmēra pielāgošana
Velciet joslu starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.
Kad velkat joslu starp programmas logiem uz ekrāna augšējo vai apakšējo malu, logs tiek
maksimizēts.
74
Programmas un funkcijas
Samsung Health
Ievads
Samsung Health palīdz rūpēties par jūsu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Iestatiet
veselīga dzīvesveida mērķus, pārbaudiet sasniegto un esiet informēts par savu vispārējo
veselības stāvokli un fizisko sagatavotības līmeni. Jūs varat arī salīdzināt savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung Health lietotāju datiem, sacensties ar draugiem un skatīt ar
veselību saistītus padomus.
Samsung Health izmantošana
Palaidiet programmu Samsung Health. Darbinot šo programmu pirmo reizi vai restartējot to pēc
datu atiestatīšanas, ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu iestatīšanu.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona.
Lai pievienotu vienumus Samsung Health sākuma ekrānā, pieskarieties pie → Pārvaldīt
objektus un pēc tam izvēlieties vienumus.
Skatiet un pārvaldiet pārraudzības
logrīkus
Pārraugiet savu veselības stāvokli
un fizisko sagatavotību
Skatiet ar veselību saistītus
padomus
Salīdziniet savus reģistrētos soļu
skaitītāja datus ar citu Samsung
Health lietotāju datiem vai
sacentieties ar draugiem
75
Programmas un funkcijas
Together
Together ļauj iestatīt noieto soļu daudzuma mērķus un sacensties ar draugiem. Varat aicināt
draugus doties kopīgās pastaigās, iestatīt mērķa soļu daudzumu, sacensties un apskatīt savu
rezultātu.
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties pie Together.
Soļi
Ierīce skaita jūsu soļus un mēra noieto attālumu.
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties soļu pārraudzības logrīkam.
Kopējais pašreizējo soļu skaits
Mērķis
• Var notikt neliela aizkave, kamēr soļu pārraudzības logrīks uzrauga jūsu soļus un tad
parāda soļu skaitu. Jūs varat saskarties arī ar īsu aizkavi, pirms uznirstošais logs norāda,
ka jūsu mērķis ir sasniegts.
• Vibrācijas var ietekmēt jūsu soļu skaitu, ja jūs, izmantojot soļu pārraudzības logrīku,
pārvietojaties ar automobili vai vilcienu.
• Paziņojumu panelī iespējams pārbaudīt šī brīža darbības. Lai izslēgtu paziņojumus,
Samsung Health sākuma ekrānā pieskarieties → Iestatījumi → Paziņojumi un pēc
tam pieskarieties slēdzim Pašreizējais soļu skaits zem Notiek, lai to deaktivizētu. Vai
arī atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie paziņojuma un turiet, pieskarieties pie
Dati un pēc tam pieskarieties slēdzim Pašreizējais soļu skaits, lai to deaktivizētu.
76
Programmas un funkcijas
Papildinformācija
• Samsung Health ir paredzēts tikai fizisko aktivitāšu un labsajūtas mērķiem, bet nav paredzēta
slimības vai citu apstākļu diagnostikai vai slimības izārstēšanai, mazināšanai, ārstēšanai vai
novēršanai.
• Samsung Health pieejamās funkcijas, iespējas un pievienojamās programmas dažādās valstīs
var atšķirties vietējo normatīvo aktu dēļ. Pirms lietošanas jums vajadzētu pārbaudīt funkcijas
un programmas, kas ir pieejamas jūsu reģionā.
• Samsung Health programmas un to pakalpojums var tikt mainīti vai pārtraukti bez
iepriekšēja brīdinājuma.
• Datu apkopošanas mērķis aprobežojas ar jūsu pieprasītā pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot
papildinformācijas sniegšanu, lai veicinātu jūsu labsajūtu, veiktu datu sinhronizēšanu, datu
analīzi un statistikas datu apkopošanu vai izstrādātu un nodrošinātu labākus pakalpojumus.
(Bet, ja pierakstāties savā Samsung kontā no Samsung Health, jūsu dati var tikt saglabāti
serverī dublēšanas nolūkā.) Personiskā informācija var tikt saglabāta tik ilgi, kamēr tiek
sasniegti šie mērķi. Samsung Health programmas uzkrāto personisko informāciju varat
dzēst, izmantojot personiskās informācijas dzēšanas iespēju izvēlnē “Iestatījumi”. Lai dzēstu
jebkādus datus, kurus jūs esat koplietojis ar sociālajiem tīkliem vai pārsūtījis uz glabāšanas
ierīci, jums tie ir jāizdzēš atsevišķi.
• Varat kopīgot un/vai sinhronizēt savus datus ar papildu Samsung pakalpojumiem vai jūsu
izvēlētiem saderīgiem trešo pušu pakalpojumiem, kā arī jebkuru citu jūsu pieslēgto ierīci.
Piekļuve Samsung Health informācijai šādiem papildu pakalpojumiem vai trešo pušu ierīcēm
tiks atļauta tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu.
• Jūs uzņematies pilnu atbildību par sociālajos tīklos kopīgotās vai citiem nodotās informācijas
nepiemērotu izmantošanu. Uzmanieties, kopīgojot savu personīgo informāciju ar citiem.
• Ja izmantojat bezvadu savienojumu, piemēram, ar Bluetooth, ierīci var ietekmēt citu ierīču
radītie elektroniskie traucējumi. Izvairieties izmantot ierīci līdzās citām ierīcēm, kas pārraida
radioviļņus.
• Pirms Samsung Health lietošanas uzmanīgi izlasiet noteikumus un nosacījumus, kā arī
privātuma politiku.
77
Programmas un funkcijas
Samsung Notes
Izveidojiet piezīmes, ievadot tekstu ar tastatūru vai rakstot un zīmējot uz ekrāna ar pirkstu. Tāpat
jūs piezīmēs varat iekļaut attēlus vai balss ierakstus.
Piezīmju izveidošana
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes un pieskarieties pie
.
Ekrāna augšpusē esošajā rīkjoslā izvelieties ievades metodi un izveidojiet piezīmi.
Ievadiet tekstu, izmantojot
tastatūru
Ievietot attēlu vai balss ierakstu
Rakstīt vai zīmēt ar pildspalvu
Gleznot ar otām
3
Kad jūs esat beidzis sacerēti piezīmi, pieskarieties pie Sagl.
Piezīmju dzēšana
1
2
Palaidiet programmu Samsung Notes.
Pieskarieties un turiet piezīmi, kuru vēlaties dzēst.
Lai dzēstu vairākas piezīmes, atzīmējiet vairākas piezīmes, kuras dzēst.
3
Pieskarieties dzēst.
Kalendārs
Pārvaldiet savu grafiku, ievadot plānotājā paredzētos pasākumus vai atgādinājumus.
Notikumu izveide
1
Palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
vai divreiz pieskarieties datumam.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties
78
.
Programmas un funkcijas
2
Ievadiet notikuma datus.
Izvēlieties uzlīmi, kas jāparāda
kopā ar notikumu
Mainīt pasākuma krāsu
Ievadīt nosaukumu
Iestatīt ilgumu
Izvēlieties kalendāru, kurā
saglabāt notikumu
Iestatīt modinātāju
Ievadīt atrašanās vietu
Pievienot piezīmi
3
Pieskarieties Saglabāt, lai saglabātu notikumu.
Notikumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem
1
Palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Konti un dublēšana → Konti un pēc tam
izvēlieties kontu, ar kuru vēlaties veikt sinhronizāciju.
2
Pieskarieties pie Sinhronizēt kontu un pieskarieties slēdzim Kalendārs, lai to aktivizētu.
Sadaļā Samsung konts pieskarieties pie → Sinhroniz. iestatījumi un pieskarieties slēdzim
Kalendārs, lai to aktivizētu.
Lai pievienotu sinhronizējamos kontus, palaidiet programmu Kalendārs un pieskarieties pie
→ → Pievienot jaunu kontu. Pēc tam izvēlieties kontu, ar ko sinhronizēt, un pierakstieties.
Kad konts ir pievienots, tas parādās sarakstā.
79
Programmas un funkcijas
Radio
FM radio klausīšanās
Palaidiet programmu Radio.
Pirms šīs programmas lietošanas ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.
Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
Radiostaciju sarakstā atlasiet nepieciešamo radiostaciju.
Meklējiet un automātiski
saglabājiet pieejamās stacijas
Ierakstiet audio saturu no FM
radio
Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Piekļūt papildiespējām
Pievienot pašreizējo radiostaciju
izlases sarakstam
Manuāli ievadiet radiostacijas
frekvenci
Meklēt pieejamu radiostaciju
Precīzi noregulēt frekvenci
Skatiet izlases staciju sarakstu
Skatiet pieejamo staciju sarakstu
Atskaņošana skaļrunī
Radio varat klausīties skaļrunī, nevis savienotajās austiņās.
Pieskarieties pie → Atskaņot skaļrunī.
80
Programmas un funkcijas
Radiostaciju meklēšana
Palaidiet programmu Radio.
Pieskarieties pie Meklēt. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
Radiostaciju sarakstā atlasiet nepieciešamo radiostaciju.
Balss ierakstītājs
Ievads
Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss atgādnes.
Balss ierakstīšana
1
2
Palaidiet programmu Balss ierakstītājs.
Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie
. Runājiet mikrofonā.
• Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
• Veicot balss ierakstīšanu, pieskarieties pie GRĀMATZĪME, lai ievietotu grāmatzīmi.
Sākt ierakstu
81
Programmas un funkcijas
3
4
Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie
.
Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties Saglabāt.
Mani faili
Piekļūstiet ierīcē saglabātajiem failiem un pārvaldiet tos.
Palaidiet programmu Mani faili.
Skatiet katrā krātuvē saglabātos failus.
Lai apskatītu ierīces atmiņu un iztīrītu no nevajadzīgajiem datiem, pieskarieties → Krātuves
analīze.
Lai meklētu failus vai mapes, pieskarieties pie
.
Pulkstenis
Ievads
Iestatiet modinātāja signālus, pārbaudiet pašreizējo laiku dažādās pasaules pilsētās, uzņemiet
notiekošā laiku vai iestatiet noteiktu ilgumu.
Signāls
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Signāls.
Modinātāja iestatīšana
Pieskarieties modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot
modinātāju, iestatiet dažādas iespējas un tad pieskarieties Saglabāt.
Lai atvērtu cipartastatūru modinātāja signāla laika ievadīšanai, pieskarieties laika ievades laukam.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu modinātājus, pieskarieties slēdzim blakus attiecīgajam modinātājam
sarakstā.
82
Programmas un funkcijas
Modinātāja izslēgšana
Pieskarieties pie Noraid., lai apturētu modinātāja signālu. Ja esat iepriekš iespējojis snaudas
iespēju, pieskarieties Atlikt, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.
Modinātāja signālu dzēšana
Pieskarieties un turiet modinātāju, atzīmējiet modinātājus, kurus vēlaties dzēst, un pieskarieties
pie Dzēst.
Pasaules pulkstenis
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Pasaules pulkstenis.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties pie , ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties pilsētu kartē un pēc tam
pieskarieties pie Pievienot.
Lai izmantotu laika joslas pārveidotāju, pieskarieties pie → Laika joslas konvertētājs.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties un turiet pulksteni, atzīmējiet dzēšamos pulksteņus un tad pieskarieties pie Dzēst.
Hronometrs
1
2
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Hronometrs.
Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie Sākt.
Lai ierakstītu apļu laikus, kamēr uzņemat notikuma laiku, pieskarieties Aplis.
3
Pieskarieties Apt., lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
• Lai restartētu laikus, pieskarieties Atsākt.
• Lai notīrītu apļu laikus, pieskarieties Atiestatīt.
83
Programmas un funkcijas
Taimeris
1
Palaidiet programmu Pulkstenis un pieskarieties pie Taimeris.
Lai pievienotu bieži izmantoto taimeri, pieskarieties pie
un pēc tam pieskarieties pie Pievienot.
2
, uzstādiet ilgumu un nosaukumu
Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie Sākt.
Lai atvērtu cipartastatūru ilguma ievadīšanai, pieskarieties ilguma ievades laukam.
3
Pieskarieties Noraid. kad ieslēdzas taimeris.
Kalkulators
Veiciet vienkāršus vai sarežģītus aprēķinus.
Palaidiet programmu Kalkulators.
•
: skatīt lejupielāžu vēsturi. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie Notīrīt vēsturi. Lai aizvērtu
aprēķinu vēstures paneli, pieskarieties pie .
•
: izmantojiet vienību konvertācijas rīku. Varat konvertēt dažādas vērtības, piemēram,
laukuma, garuma, temperatūrasmērvienības, citās mērvienībās.
•
: parādīt zinātnisko kalkulatoru.
84
Programmas un funkcijas
Satura koplietošana
Koplietojiet saturu, izmantojot dažādas koplietošanas iespējas. Turpmāk norādītās darbības ir
attēlu koplietošanas piemērs.
Var tikt piemērota papildu maksa, ja koplietojat failus, izmantojot mobilo tīklu.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
un izvēlieties koplietošanas metodi, piemēram, ziņojumu vai e-pastu.
Ja ierīcē ir saglabāta saziņas vai kopīgošanas vēsture, cilvēki, ar kuriem jūs esat
sazinājušies, būs redzami kopīgošanas iespēju panelī. Lai kopīgotu saturu tieši ar viņiem,
izmantojot attiecīgo programmu, izvēlieties personas ikonu. Ja šī funkcija nav aktivizēta,
palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Papildu funkcijas un tad pieskarieties
slēdzim Direct share, lai to aktivizētu.
Papildfunkcijas izmantošana
• Lielu failu kopīgošana: koplietojiet lielus failus. Augšupielādējiet failus Samsung krātuves
serverī un koplietojiet tos ar citiem, izmantojot tīmekļa saiti. Lai izmantotu šo funkciju, jūsu
tālruņa numuram ir jābūt verificētam.
Kad attēls ir nosūtīts uz saņēmēju ierīcēm, šajās ierīcēs parādās paziņojums. Pieskarieties
paziņojumam, lai skatītu vai lejupielādētu attēlu.
85
Programmas un funkcijas
Google apps
Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas
Google konts, lai piekļūtu dažām programmām.
Lai skatītu programmas papildinformāciju, piekļūstiet katras programmas palīdzības izvēlnei.
Dažas programmas var nebūt pieejamas vai var būt nosauktas savādāk atkarībā no
reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Chrome
Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
Gmail
Sūtīt vai saņemt e-pastus, izmantojot Google Mail pakalpojumu.
Maps
Atrodiet savu atrašanās vietu kartē, meklējiet vietas pasaules kartē un skatiet dažādu, jums
tuvumā esošu vietu atrašanās vietas informāciju.
Play mūzika
Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē. Jūs varat augšupielādēt jūsu ierīcē uzglabātās
mūzikas kolekcijas mākonī un piekļūt tām vēlāk.
Play filmas un TV
Iegādājieties vai īrējiet videofailus, piemēram, filmas un TV pārraides no Play veikals.
Disks
Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
86
Programmas un funkcijas
YouTube
Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
Fotoattēli
Vienuviet meklējiet, pārvaldiet un rediģējiet savus fotoattēlus un videoklipus no dažādiem
avotiem.
Google
Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
Duo
Veiciet vienkāršu video zvanu.
87
Iestatījumi
Ievads
Pielāgot ierīces iestatījumus. Varat personalizēt ierīci, konfigurējot dažādas iestatījumu iespējas.
Palaidiet programmu Iestatījumi.
Lai meklētu iestatījumus, ievadot atslēgvārdus, pieskarieties
.
Savienojumi
Iespējas
Mainiet iestatījumus dažādiem savienojumiem, piemēram, Wi-Fi funkcijai un Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi.
• Wi-Fi: aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu
internetam vai citām tīkla ierīcēm. Atsaucieties uz Wi-Fi, lai skatītu vairāk informācijas.
• Bluetooth: izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām
ierīcēm, kurās ir iespējots Bluetooth. Atsaucieties uz Bluetooth, lai skatītu vairāk informācijas.
• NFC un maksājumi: jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir
ietverta informācija par produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī
izmantot šo funkciju, lai veiktu maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Papildinformāciju skatiet sadaļā NFC un maksājumi.
• Lidmašīnas režīms: iestatiet ierīci atspējot visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot
tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
Ievērojiet aviokompānijas paredzētos noteikumus un lidmašīnas apkalpojošā
personāla norādījumus. Gadījumos, kad ir atļauts izmantot ierīci, vienmēr lietojiet to
lidojuma režīmā.
88
Iestatījumi
• Mobilie tīkli: konfigurējiet sava mobilā tīkla iestatījumus.
• Datu lietošana: sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu
iestatījumus. Iestatiet ierīci automātiski atspējot mobilo datu savienojumu, ja izmantoto
mobilo datu apjoms sasniedz jūsu noteikto robežlielumu.
Varat arī aktivizēt datu sargāšanas funkciju, lai novērstu situāciju, kad programmas, kas
darbojas fonā, nosūta vai saņem datus. Papildinformāciju skatiet sadaļā Datu taupīšana.
• Mobilais tīklājs un piesaiste: izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo
datu savienojumu ar citām ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var
izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai Bluetooth. Papildinformāciju skatiet sadaļā Mobilais tīklājs
un piesaiste.
• Citi savienojuma iestatījumi: pielāgojiet iestatījumus citu funkciju vadīšanai.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Citi savienojuma iestatījumi.
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Wi-Fi un pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
2
Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta.
Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Ievadiet paroli un pieskarieties pie
Savienot.
• Kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, tā atkārtoti izveidos savienojumu ar šo
tīklu ikreiz, kad tas būs pieejams, neprasot paroli. Lai novērstu ierīces automātisku
savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un pieskarieties Aizmirst.
• Ja nevarat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, restartējiet ierīces Wi-Fi funkciju vai
bezvadu maršrutētāju.
89
Iestatījumi
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Wi-Fi un pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
2
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienoties, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās Wi-Fi Direct
funkciju.
3
Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Ierīces tiek savienotas, kad otra ierīce pieņem Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu.
Datu sūtīšana un saņemšana
Jūs varat koplietot datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām ierīcēm.
Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
3
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties pie
→ Wi-Fi Direct un pēc tam izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
Pieņemiet Wi-Fi Direct savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Ja ierīces jau ir savienotas, attēls tiks nosūtīts uz otru ierīci bez savienojuma pieprasījuma
procedūras.
Ierīces savienojuma pārtraukšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Wi-Fi.
Pieskarieties Wi-Fi Direct.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
3
Pieskarieties ierīces nosaukumam, lai atvienotu ierīces.
90
Iestatījumi
Bluetooth
Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multivides failiem ar citām ierīcēm, kurās ir
iespējots Bluetooth.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sarunas komerciāliem mērķiem). Samsung
neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā
radītajiem zaudējumiem.
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth un pieskarieties slēdzim, lai to
aktivizētu.
Tiks uzrādītas atrastās ierīces.
2
Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pārī.
Ja ierīce, kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, iestatiet, lai ierīce pārslēdzas Bluetooth
pāra savienojuma izveides režīmā. Skatiet otras ierīces lietotāja rokasgrāmatas.
Kad Bluetooth iestatījumu ekrāns ir atvērts, jūsu ierīce ir redzama citām ierīcēm.
3
Lai apstiprinātu, pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu savā ierīcē.
Ierīces tiks savienotas, kad otra ierīce pieņems Bluetooth savienojuma pieprasījumu.
91
Iestatījumi
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot
datus, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus, ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās
darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
1
2
Palaidiet programmu Galerija un izvēlieties attēlu.
Pieskarieties
→ Bluetooth un izvēlieties ierīci, uz kuru pārsūtīt attēlu.
• Ja jūsu ierīce ir iepriekš savienota pārī ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam,
neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.
• Ja ierīce, ar kuru vēlaties savienot pārī, nav sarakstā, pieprasiet, lai ierīce ieslēdz tās
redzamības iespēju.
3
Pieņemiet Bluetooth savienojuma pieprasījumu otrā ierīcē.
Bluetooth ierīču savienojuma pārī atcelšana
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Bluetooth.
Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.
2
3
Pieskarieties
blakus ierīces nosaukumam, lai atceltu tās savienojumu pārī.
Pieskarieties Nesavienot pārī.
92
Iestatījumi
Datu taupīšana
Samaziniet datu lietojumu, neļaujot programmām, kas darbojas fonā, nosūtīt vai saņemt datus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Datu lietošana → Datu sargāšana un
pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Ja datu sargāšanas funkcija ir aktivizēta, ikona
ir redzama statusa joslā.
Aktivizēta datu sargāšanas
funkcija
Lai izvēlētos programmas, kurām datu lietojums nav ierobežots, pieskarieties pie Atļ. pr.,
ja iesl. Datu taup. un izvēlieties programmas.
NFC un maksājumi
Jūsu ierīce ļauj lasīt tuva darbības lauka sakaru (NFC) atzīmes, kurās ir ietverta informācija par
produktiem. Lejupielādējot nepieciešamās programmas, varat arī izmantot šo funkciju, lai veiktu
maksājumus un iegādātos transporta vai pasākumu biļetes.
Ierīcē ir iebūvēta NFC antena. Esiet uzmanīgs, kad rīkojaties ar ierīci, lai nesabojātu NFC
antenu.
Informācijas nolasīšana no NFC birkām
Izmantojiet NFC funkciju, lai sūtītu attēlus un kontaktinformāciju uz citām ierīcēm un nolasītu
produktu informāciju no NFC birkām.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
93
Iestatījumi
2
Novietojiet NFC antenas zonu ierīces aizmugurē, blakus NFC birkai.
Parādās no atzīmes iegūtā informācija.
Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces ekrāns ir atbloķēts. Pretējā gadījumā ierīce nelasīs NFC
birkas un nesaņems datus.
Maksāšana, izmantojot NFC funkciju
Lai NFC funkciju varētu izmantot maksājumu veikšanai, Jums ir jāreģistrējas mobilo maksājumu
pakalpojumam. Lai reģistrētos vai iegūtu vairāk informācijas par pakalpojumu, sazinieties ar savu
pakalpojumu sniedzēju.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam pieskarieties slēdzim NFC un
maksājumi, lai to aktivizētu.
2
Pieskarieties ar NFC antenas zonu, kas atrodas ierīces aizmugurē, pie NFC karšu lasītāja.
Lai iestatītu noklusējuma maksāšanas programmu, atveriet iestatījumu ekrānu un pieskarieties
pie Savienojumi → NFC un maksājumi → Maksāšana, veicot piesk. → MAKSĀJUMS un pēc
tam izvēlieties programmu.
Maksājumu pakalpojumu sarakstā var nebūt iekļautas visas pieejamās maksas
programmas.
94
Iestatījumi
Datu nosūtīšana, izmantojot NFC funkciju
Atļaujiet datu apmaiņu, kad jūsu ierīces NFC antena pieskaras citas ierīces NFC antenai.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → NFC un maksājumi un tad pieskarieties
slēdzim, lai to aktivizētu.
2
3
4
Pieskarieties slēdzim Android Beam, lai to aktivizētu.
Izvēlieties vienumu un pieskarieties otras ierīces NFC antenai ar savas ierīces NFC antenu.
Kad ekrānā parādās Pieskarieties, lai sūtītu. pieskarieties savas ierīces ekrānam, lai sūtītu
vienumu.
Ja abas ierīces mēģinās nosūtīt datus vienlaicīgi, failu pārsūtīšana var neizdoties.
95
Iestatījumi
Mobilais tīklājs un piesaiste
Izmantojiet ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām
ierīcēm, ja nav pieejams tīkla savienojums. Savienojumus var izveidot, izmantojot Wi-Fi, USB vai
Bluetooth.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste.
Jums var tikt piemērota papildu maksa, ja izmantosit šo funkciju.
• Mobilais tīklājs: izmantojiet mobilo tīklāju ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar
datoriem vai citām ierīcēm.
• Bluetooth piesaiste: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu
savienojumu ar datoru vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
• USB piesaiste: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu
ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā
bezvadu datora modems.
Mobilā tīklāja izmantošana
Izmantojiet savu ierīci kā mobilo tīklāju, lai koplietotu savas ierīces mobilo datu savienojumu ar
citām ierīcēm.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Mobilais tīklājs un piesaiste →
Mobilais tīklājs.
2
Pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu.
Statusa joslā parādās ikona
. Citas ierīces var atrast jūsu ierīci Wi-Fi tīklu sarakstā.
Lai iestatītu mobilā tīklāja paroli, pieskarieties pie → Konfigurēt mobilo tīklāju un
izvēlieties drošības līmeni. Pēc tam ievadiet paroli un pieskarieties Saglabāt.
96
Iestatījumi
3
Otras ierīces ekrānā meklējiet un izvēlieties savu ierīci no Wi-Fi tīklu saraksta.
Ja otra ierīce nevar izveidot savienojumu ar mobilo tīklāju, savā ierīcē pieskarieties pie
→ Atļautās ierīces un pieskarieties slēdzim Tikai atļautās ierīces, lai to deaktivizētu.
4
Ierīcē, ar kuru izveidots savienojums, izmantojiet mobilo datu savienojumu, lai piekļūtu
internetam.
Citi savienojuma iestatījumi
Pielāgojiet iestatījumus citu savienojuma funkciju vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi.
• Tuvumā esošas ierīces mekl.: iestatiet ierīci meklēt tuvumā esošas ierīces savienojuma
izveidei.
• Drukāšana: konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Lai drukātu failus, jūs
varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot tos manuāli. Atsaucieties uz Drukāšana, lai
skatītu vairāk informācijas.
• Lejupielādes paātrinātājs: iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB,
vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Atsaucieties uz Lejupielādes paātrinātājs, lai
skatītu vairāk informācijas.
• VPN: iestatiet savā ierīcē virtuālos tīklus (VPN), lai izveidotu savienojumu ar skolas vai
uzņēmuma privāto tīklu.
• Privātā DNS: iestatiet, lai ierīce izmantotu privāto DNS, kas sniedz lielāku drošību.
97
Iestatījumi
Drukāšana
Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Varat savienot ierīci ar printeri,
izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukāt attēlus vai dokumentus.
Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
Printeru spraudņu pievienošana
Pievienojiet printeru spraudņus, printeriem, kurus jūs vēlaties savienot ar ierīci.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Drukāšana → Lejupielādēt spraudni.
2
3
4
Meklēt printera spraudni Play veikals.
Izvēlieties printera spraudni un instalējiet to.
Atlasiet instalētā printera spraudni.
Ierīce automātiski meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu
ierīce.
5
Izvēlieties pievienojamo printeri.
Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties → Pievienot printeri.
Satura drukāšana
Skatot saturu, piemēram, attēlus vai dokumentus, atveriet iespēju sarakstu, pieskarieties pie
→ Visi printeri un pēc tam izvēlieties printeri.
Drukāt →
Drukāšanas metodes var atšķirties atkarībā no satura veida.
98
Iestatījumi
Lejupielādes paātrinātājs
Iestatiet ierīci ātrāk lejupielādēt failus, kas ir lielāki par 30 MB, vienlaicīgi izmantojot Wi-Fi un
mobilos tīklus. Spēcīgāks Wi-Fi signāls nodrošinās lielāku lejupielādes ātrumu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Savienojumi → Citi savienojuma iestatījumi →
Lejupielādes paātrinātājs.
• Dažas ierīces var neatbalstīt šo funkciju.
• Var tikt piemērota papildu maksa, ja lejupielādējat failus, izmantojot mobilo tīklu.
• Kad jūs lejupielādējat lielus failus, ierīce var uzkarst. Ja ierīce pārsniedz iestatīto
temperatūru, tā izslēdzas.
• Ja tīkla signāli ir nestabili, tas var ietekmēt šīs funkcijas ātrumu un veiktspēju.
• Ja Wi-Fi un mobilo tīklu savienojumiem ir ievērojami atšķirīgi datu pārraides ātrumi,
ierīce var izmantot tikai ātrāko savienojumu.
• Šī funkcija atbalsta hiperteksta pārneses protokolu (HTTP) 1.1 un hiperteksta drošas
pārneses protokolu (HTTPS). Šī funkcija nevar tikt izmantota ar citiem protokoliem,
piemēram, FTP.
Skaņas un vibrācija
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Skaņas un vibrācija.
• Skaņas režīms: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu, vibrozvana režīmu vai klusuma režīmu.
• Vibrēt zvana laikā: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
• Zvana signāls: mainiet zvana signālu.
• Vibrācijas veids: izvēlieties vibrācijas veidu.
• Paziņojumu skaņas: mainiet paziņojuma skaņu.
• Skaļums: noregulējiet zvana signālu, mūzikas un video, kā arī sistēmas skaņu un paziņojumu
skaļuma līmeni.
99
Iestatījumi
• Izm. skaļ. taust. multividei: iestatiet ierīci pielāgot multivides skaļuma līmeni, kad nospiežat
skaļuma taustiņu.
• Sistēmas skaņas: iestatiet, lai ierīce atskaņo skaņu, kad tiek veikta kāda darbība, piemēram,
ieslēdzot vai izslēdzot ekrānu, vai arī vadot skārienekrānu.
• Papidu skaņasistatījumi: optimizējiet iestatījumus, atskaņojot multivides saturu.
Paziņojumi
Mainiet paziņojumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Paziņojumi.
• Programmu ikonu emblēmas: mainiet programmu ikonu emblēmas iestatījumus.
• Netraucēt: iestatiet ierīci izslēgt ienākošo zvanu, paziņojumu un multivides skaņas, izņemot
atļautajiem izņēmumiem.
• Statusa josla: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīti tikai trīs nesenie paziņojumi, kā arī, vai statusa
joslā ir jāparāda akumulatora uzlādes līmenis procentos.
• Nesen nosūtīti: apskatiet programmas, kurās tika saņemti nesenie paziņojumi, un mainiet
paziņojumu iestatījumus. Lai pielāgotu paziņojumu iestatījumus vairākām programmām,
→ Visi un no Programmu saraksta atlasiet programmu.
pieskarieties pie Skatīt visu →
Displejs
Iespējas
Mainiet displeja un sākuma ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Displejs.
• Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
• Pielāgojamais spilgtums: iestatiet ierīci atcerēties jūsu spilgtuma iestatījumus un lietot tos
automātiski līdzīgos apgaismojuma apstākļos.
• Zilās gaismas filtrs: aktivizēt zilās gaismas filtru un mainīt filtra iestatījumus. Atsaucieties uz
Zilās gaismas filtrs, lai skatītu vairāk informācijas.
100
Iestatījumi
• Nakts režīms: izmantojot ierīci naktī vai tumšā vidē, samaziniet slodzi acīm, izmantojot
tumšo tēmu.
• Fonta lielums un stils: mainiet fonta izmēru un stilu.
• Ekrāna tālummaiņa: mainiet ekrāna tālummaiņas iestatījumu.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīcei jāizslēdz displeja apgaismojums.
• Sākuma ekrāns: mainiet režģa izmēru, lai sākuma ekrānā attēlotu lielāku vai mazāku skaitu
vienumu, un veiciet citas darbības.
• Vienkāršais režīms: ieslēdziet vienkāršo režīmu, lai sākuma ekrānā parādītu lielākas ikonas
un izmantotu vienkāršāku izkārtojumu.
• Aizsardzība pret nejaušiem pieskārieniem: iestatiet ierīci, lai ekrāns neuztvertu
skārienievadi, ierīcei atrodoties tumšās vietās, piemēram, kabatā vai somā.
• Skārienjutība: palieliniet ekrāna skārienjutību, izmantojot kopā ar ekrāna aizsargiem.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek uzlādēta.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Ekrānsaudzētājs.
Zilās gaismas filtrs
Samaziniet slodzi acīm, samazinot ekrāna izstaroto zilās gaismas apjomu.
Skatot HDR video pakalpojumu nodrošinātāju piedāvātos HDR video, zilās gaismas filtrs,
iespējams, netiks lietots.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Zilās gaismas filtrs un pēc tam pieskarieties
slēdzim Ieslēgt tūlīt, lai to aktivizētu.
2
3
Velciet pielāgošanas joslu, lai pielāgotu filtra necaurlaidību.
Lai iestatītu grafiku ekrāna zilās gaismas filtra funkcijas aktivizācijai, pieskarieties slēdzim
Ieslēgt kā plānots, lai to aktivizētu, un izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām.
• No saulrieta līdz saullēktam: iestatiet, lai ierīce naktī lietotu zilās gaismas filtru un
izslēgtu to no rīta atkarībā no jūsu pašreizējās atrašanās vietas.
• Pielāgots grafiks: iestata konkrētu laiku, kad ierīce piemēro zilās gaismas filtru.
101
Iestatījumi
Ekrānsaudzētājs
Varat iestatīt rādīt attēlus kā ekrānsaudzētāju, kad ekrāns automātiski izslēdzas. Ekrānsaudzētājs
ir redzams laikā, kad ierīce tiek lādēta.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Displejs → Ekrānsaudzētājs un pieskarieties slēdzim, lai
to aktivizētu.
2
Izvēlieties iespēju.
Ja izvēlaties Fotoattēla rāmis vai Fotoattēli, tiek sākta slaidrāde ar izvēlētajiem attēliem. Ja
izvēlaties Fotoattēlu tabula, izvēlētie attēli ir redzami kā nelielas kartītes, kas pārklājas.
3
4
Pieskarieties pie
, lai izvēlētos albumus attēlu rādīšanai.
Pēc pabeigšanas nospiediet taustiņu Atpakaļ.
Lai priekšskatītu izvēlēto iespēju, pieskarieties pie Priekšskatījums.
Pieskaroties ekrānam, kamēr tiek rādīts ekrānsaudzētājs, ekrāns ieslēdzas.
Fona attēli un motīvi
Mainiet sākuma vai bloķēšanas ekrāna fona tapetes iestatījumus vai iestatiet ierīcei dažādas
tēmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Fona attēli un motīvi.
• Fona attēli: mainiet fona tapetes iestatījumus sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
• Motīvi: mainīt ierīces motīvu.
• Ikonas: mainiet ikonas stilu.
102
Iestatījumi
Bloķēšanas ekrāns
Mainiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Bloķēšanas ekrāns.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā ekrāna bloķēšanas veida.
• Ekrāna bloķēšanas tips: mainiet ekrāna bloķēšanas veidu.
• Smart Lock: iestatiet ierīci atbloķēties, ja tiek noteiktas drošas atrašanās vietas vai ierīces.
• Drošās bloķēšanas iestatījumi: mainiet izvēlētās bloķēšanas metodes ekrāna bloķēšanas
iestatījumus.
• Pulksteņa stils: mainiet bloķētajā ekrānā redzamā pulksteņa veidu un krāsu.
• Viesabonēšanas pulkstenis: mainiet bloķētā ekrāna pulksteni, lai viesabonēšanas laikā būtu
redzams gan vietējais, gan mājas laiks.
• FaceWidgets: mainiet bloķēšanas ekrānā redzamo objektu iestatījumus.
• Kontaktinformācija: iestatiet, lai bloķētajā ekrānā būtu redzama kontaktinformācija,
piemēram, jūsu e-pasta adrese.
• Paziņojumi: iestatiet, kā bloķētā ekrānā parādīt paziņojumus.
• Programmu īsceļi: izvēlieties programmas, kuru saīsnes būs redzamas bloķētā ekrānā.
• Par bloķēšanas ekrānu: skatiet Bloķēšanas ekrāna versiju un juridisko informāciju.
103
Iestatījumi
Drošība
Iespējas
Mainiet ierīces drošības iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Drošība.
• Google Play Protect: iestatiet, lai ierīce pārbauda, vai nav kaitīgu programmu un rīcību,
brīdina par iespējamo kaitējumu un noņem šīs programmas.
• Atrast manu tālruni: aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Atrast manu tālruni. Izmantojiet
tīmekļa vietni Atrast manu tālruni (findmymobile.samsung.com), lai izsekotu un kontrolētu
savu pazaudēto vai nozagto ierīci.
Varat arī atļaut Google atrašanās vietas pakalpojumam sniegt precīzāku informāciju par jūsu
ierīces atrašanās vietu.
• Drošības atjauninājums: skatiet ierīces drošības programmatūras versiju un meklējiet
atjauninājumus.
• Instalēt nezināmas programmas: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no
nezināmiem avotiem.
• Secure Folder: izveidojiet drošo mapi, lai aizsargātu savu privāto saturu un programmas no
citiem. Atsaucieties uz Secure Folder, lai skatītu vairāk informācijas.
• Drošā startēšana: aizsargājiet savu ierīci, iestatot, ka tā ierīces ieslēgšanas brīdī pieprasa
ekrāna atbloķēšanas kodu. Jums jāievada atbloķēšanas kods, lai palaistu ierīci, kā arī saņemtu
ziņas un paziņojumus.
• SD kartes šifrēšana: iestatiet ierīci šifrēt failus atmiņas kartē.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce
nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo
iestatījumu.
• Citi drošības iestatījumi: konfigurējiet papildu drošības iestatījumus.
• Atrašanās vieta: mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
• Programmu atļaujas: skatiet funkciju sarakstu un programmas ar atļaujām tās lietot. Varat
arī rediģēt atļauju iestatījumus.
104
Iestatījumi
• Atļauju lietojuma pārraugs: iestatiet paziņojumu saņemšanu, ja jūsu izvēlētās atļaujas
izmanto programmas, kuras nelietojat. Katrai programmai var pārvaldīt iestatījumus.
• Sūtīt diagnostikas datus: iestatiet ierīci automātiski nosūtīt ierīces diagnostikas un lietojuma
informāciju uz Samsung.
• Saņemt mārketinga informāciju: iestatiet, vai vēlaties saņemt Samsung mārketinga
informāciju, piemēram, īpašos piedāvājumus, dalības priekšrocības un jaunumu lapas.
Secure Folder
Secure Folder aizsargā jūsu privāto saturu un programmas, piemēram, fotoattēlus un
kontaktpersonas, no citu piekļuves. Par sava privātā satura un programmu drošību varat gādāt
pat tad, kad ierīce ir atbloķēta.
Secure Folder ir atsevišķa, aizsargāta uzglabāšanas vieta. Secure Folder esošos datus nav
iespējams pārsūtīt uz citām ierīcēm, izmantojot neapstiprinātus kopīgošanas veidus,
piemēram, USB vai Wi-Fi Direct. Mēģinājumi pielāgot operētājsistēmu vai izmainīt
programmatūru automātiski radīs Secure Folder bloķēšanu, kā rezultātā tai nevarēs
piekļūt. Pirms datu saglabāšanas Secure Folder noteikti dublējiet tos citā drošā vietā.
Lai izmantotu drošības mapi, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
105
Iestatījumi
Secure Folder iestatīšana
1
2
3
4
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Drošība → Secure Folder.
Pieskarieties pie Piekrītu.
Ievadiet sava Samsung konta ID un paroli un pieskarieties pie Pierakstīties.
Izvēlieties bloķēšanas veidu, kuru vēlaties lietot, un ievērojiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu iestatīšanu.
Lai mainītu Secure Folder nosaukumu vai ikonas krāsu, pieskarieties pie → Pielāgot.
• Palaižot programmu Secure Folder, tā ir jāatbloķē, izmantojot jūsu iepriekš iestatīto
bloķēšanas metodi.
• Ja aizmirsāt Secure Folder atbloķēšanas kodu, varat to atiestatīt, izmantojot savu
Samsung kontu. Pieskarieties pogai, kas atrodas bloķētā ekrāna lejasdaļā, un ievadiet
sava Samsung konta paroli.
Automātiskās bloķēšanas iestatīšana Secure Folder
Iestatiet, lai ierīce automātiski bloķētu Secure Folder, kad tā netiek izmantota.
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Automātiska
Secure Folder bloķēšana.
2
Izvēlieties bloķēšanas iespēju.
Lai manuāli bloķētu savu Drošības mapi, pieskarieties pie → Bloķēt.
106
Iestatījumi
Satura pārvietošana uz Secure Folder
Pārvietojiet saturu, piemēram, fotoattēlus un kontaktus, uz drošo mapi. Turpmāk norādītās
darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no noklusējuma krātuves uz Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot failus.
3
Pieskarieties pie Pārvietot.
Pieskarieties pie Attēli, izvēlieties attēlus, kurus vēlaties pārvietot, un tad pieskarieties pie
Gatavs.
Izvēlētie vienumi tiks dzēsti no to sākotnējās mapes un tiks ievietoti drošajā mapē. Lai
kopētu vienumus, pieskarieties pie Kopēt.
Satura pārvietošanas metode var atšķirties atkarībā no satura veida.
Satura pārvietošana no Secure Folder
Pārvietojiet saturu no Secure Folder uz atbilstošo programmu noklusējuma krātuvē. Tālāk
norādītās darbības ir piemēri attēla pārvietošanai no Secure Folder uz noklusējuma krātuvi.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Galerija.
Izvēlieties attēlu un pieskarieties pie → Pārvietot ārpus Secure Folder.
Izvēlētie vienumi tiks pārvietoti uz sadaļu Galerija noklusējuma krātuvē.
107
Iestatījumi
Programmu pievienošana
Pievienojiet programmu, kuru lietot mapē Secure Folder.
1
2
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie Pievienot programmas.
Atzīmējiet vienu vai vairākas no ierīcē instalētajām programmām un pieskarieties pie
Pievienot.
Lai instalētu programmas no pakalpojuma Play veikals vai Galaxy Store, pieskarieties pie
Lejupiel. no Play veikala vai Lejupiel. no Galaxy Store.
Programmu izņemšana no Secure Folder
Pieskarieties un turiet programmu, kuru vēlaties dzēst, un pieskarieties pie Atinstalēt.
Kontu pievienošana
Pievienojiet savus Samsung, Google vai citus kontus, kurus vēlaties sinhronizēt ar Secure Folder
esošajām programmām.
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Konti →
Pievienot kontu.
2
3
Izvēlieties konta pakalpojumu.
Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Secure Folder paslēpšana
Jūs varat paslēpt drošās mapes saīsni no programmu saraksta.
Palaidiet programmu Secure Folder, pieskarieties pie → Iestatījumi un pēc tam pieskarieties
slēdzim Rādiet mapi Secure Folder, lai to deaktivizētu.
Varat arī pavilkt lejup statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli. Pēc tam paziņojumu panelī
pavelciet uz leju un pieskarieties pie Secure Folder, lai deaktivizētu šo funkciju.
108
Iestatījumi
Secure Folder dublēšana un atjaunošana
Dublējiet Drošajā mapē esošo saturu un programmas uz Samsung Cloud, izmantojot savu
Samsung kontu, un atjaunojiet to vēlāk.
Datu dublēšana
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
2
3
4
Pieskarieties pie Pievienot kontu un pierakstieties savā Samsung kontā.
Pieskarieties Dublēt Secure Folder datus.
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties pie Dublēt.
Dati tiks dublēti Samsung Cloud.
Datu atjaunošana
1
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties → Iestatījumi → Dublēšana un
atjaunošana.
2
3
4
Pieskarieties pie Atjaunot.
Pieskarieties pie
, lai atlasītu ierīci datu dublēšanai.
Atzīmējiet atjaunojamos objektus un pieskarieties pie Atjaunot.
Ierīcē tiks atjaunoti dublētie dati.
109
Iestatījumi
Secure Folder atinstalēšana
Jūs varat atinstalēt Secure Folder, tostarp tajā esošo saturu un programmas.
Palaidiet programmu Secure Folder un pieskarieties pie → Iestatījumi → Citi iestatījumi →
Atinstalēt.
Lai pirms Secure Folder atinstalēšanas dublētu tajā esošo saturu, atzīmējiet Pārvietot multivides
failus ārpus Secure Folder un pieskarieties Atinstalēt. Lai piekļūtu no Secure Folder dublētajiem
datiem, palaidiet programmu Mani faili un pieskarieties pie Iekšējā krātuve → Secure Folder.
Programmā Samsung Notes saglabātās piezīmes netiks dublētas.
Konti un dublēšana
Iespējas
Sinhronizējiet, dublējiet vai atjaunojiet savas ierīces datus, izmantojot Samsung Cloud. Varat arī
pierakstīties kontos, piemēram, savā Samsung vai Google kontā, vai veikt datu pārsūtīšanu uz/vai
no citām ierīcēm, izmantojot funkciju Smart Switch.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana.
• Konti: pievienojiet Samsung, Google vai citus kontus, ar kuriem vēlaties veikt sinhronizāciju.
• Dublēšana un atjaunošana: saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un
iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs varat dublēt savu sensitīvo informāciju un piekļūt tai vēlāk.
Lai dublētu vai atjaunotu datus, jāpierakstās Google vai Samsung kontā.
• Samsung Cloud: pārvaldiet saturu, ko vēlaties droši saglabāt pakalpojumā Samsung Cloud.
Pārbaudiet savu Samsung Cloud krātuves lietošanas statusu, kā arī sinhronizējiet, dublējiet
un atjaunojiet savus datus. Atsaucieties uz Samsung Cloud, lai skatītu vairāk informācijas.
• Smart Switch: palaidiet Smart Switch un pārsūtiet datus no savas iepriekšējās ierīces.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Datu pārsūtīšana no iepriekšējās ierīces (Smart Switch).
Regulāri dublējiet savus datus drošā vietā, piemēram, Samsung Cloud vai datorā, lai jūs
varētu atjaunot datus, ja tie ir bojāti vai pazūd neparedzētas rūpnīcas datu atiestatīšanas
gadījumā.
110
Iestatījumi
Samsung Cloud
Sinhronizējiet savā ierīcē saglabātos datus, piemēram, attēlus un video, ar Samsung Cloud, kā arī
skatiet Samsung Cloud saglabātos datus. Varat arī dublēt savas ierīces datus Samsung Cloud un
vēlāk tos atjaunot.
Lai izmantotu Samsung Cloud, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
Datu sinhronizēšana
Jūs varat sinhronizēt jūsu ierīcē saglabātos datus, piemēram, attēlus, video un notikumus ar
Samsung Cloud, un piekļūt tiem, izmantojot citas ierīces.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud.
Pieskarieties pie → Iestatījumi → Sinhr. un aut. dublēšanas iest. → Sinhronizēt.
Pieskarieties slēdžiem blakus vienumiem, ar kuriem vēlaties sinhronizēt.
Jūs varat pārbaudīt saglabātos datus vai mainīt iestatījumus, pieskaroties pie Galerija,
Citi sinhronizētie dati vai Samsung Cloud Drive.
Datu dublēšana
Jūs varat dublēt savas ierīces datus Samsung Cloud.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Dublēt šo
tālruni.
2
Atzīmējiet vienumus, kurus vēlaties dublēt, un pieskarieties pie Dublēt.
111
Iestatījumi
3
Pieskarieties Gatavs.
• Daži dati netiks dublēti. Lai atzīmētu, kurus datus dublēt, iestatījumu ekrānā
pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Dublēt šo tālruni.
• Lai apskatītu citu ierīču dublētos datus savā Samsung Cloud, iestatījumu ekrānā
pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud → Atjaunot datus →
un pēc tam atlasiet vajadzīgo ierīci.
Datu atjaunošana
Jūs varat atjaunot Samsung Cloud dublētos datus savā ierīcē.
1
2
3
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Konti un dublēšana → Samsung Cloud.
Pieskarieties pie Atjaunot datus →
un izvēlieties atbilstošo ierīci.
Atzīmējiet atjaunojamo datu veidus un pieskarieties pie Atjaunot.
Google
Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Google.
112
Iestatījumi
Papildu funkcijas
Iespējas
Aktivizējiet papildu funkcijas un mainiet tās regulējošos iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Papildu funkcijas.
Pārmērīga ierīces kratīšana vai trieciens var izraisīt nejaušu ievadi dažās funkcijās, kurām
tiek izmantoti sensori.
• XCover taustiņš: skatiet un rediģējiet palaistās programmas, nospiežot XCover taustiņu.
• Direct share: kopīgošanas panelī iestatiet, lai ierīce attēlo kontaktpersonas, ar kurām esat
sazinājies, lai ļautu jums tieši kopīgot saturu.
• Samazināt animācijas: iestatiet, lai ierīce samazinātu atsevišķu darbību ekrāna efektus,
piemēram, programmu atvēršanas vai aizvēršanas efektus.
• Kustības un žesti: aktivizējiet kustības funkciju un konfigurējiet iestatījumus.
• Duālā ziņapmaiņa: instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus
vienai un tai pašai ziņojumapmaiņas programmai. Papildinformāciju skatiet sadaļā Duālā
ziņapmaiņa.
• SOS ziņu sūtīšana: iestatiet ierīci sūtīt palīdzības ziņojumus, trīs reizes nospiežot ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu.
113
Iestatījumi
Duālā ziņapmaiņa
Instalējiet otro programmu un izmantojiet divus atsevišķus kontus vienai un tai pašai
ziņojumapmaiņas programmai.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Būs redzamas atbalstītās programmas.
2
Pieskarieties programmas slēdzim, lai instalētu otro programmu.
Tiks instalēta otrā programma. Otrās programmas ikona ir redzama ar . Brīdī, kad
saņemsiet paziņojumus no otrās programmas, šie paziņojumi būs redzami ar , lai tos
atšķirtu no pirmās programmas paziņojumiem.
Otrā programma
• Duālās ziņojumapmaiņas funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izmantotās
programmas.
• Dažas programmas funkcijas var būt ierobežotas otrajai programmai.
Otrās programmas atinstalēšana
1
2
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Papildu funkcijas → Duālā ziņapmaiņa.
Pieskarieties tās programmas slēdzim, kuru vēlaties deaktivizēt, un pieskarieties pie
Deaktivizēt vai Atinstalēt.
Visi ar otro programmu saistītie dati tiks dzēsti.
Atinstalējot pirmo programmu, tiek dzēsta arī otrā programma.
114
Iestatījumi
Ierīces apkope
Ievads
Ierīces apkopes funkcija sniedz pārskatu par ierīces akumulatora statusu, krātuvi, atmiņu un
sistēmas drošību. Varat arī automātiski optimizēt ierīci ar pirksta pieskārienu.
Akumulators
Drošība
Krātuve
Brīvpiekļuves atmiņa
Ierīces optimizēšana
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Optimizēt tūlīt.
Ātrās optimizēšanas funkcija uzlabo ierīces veiktspēju, veicot tālāk norādītās darbības.
• Dzēšot daļu atmiņas.
• Dzēšot nevajadzīgos failus un aizverot programmas, kas darbojas fonā.
• Neparasta akumulatora lietojuma pārvaldība.
• Skenēšana, meklējot avarējušas programmas un ļaunprogrammatūru.
115
Iestatījumi
Automātiskās optimizēšanas funkcijas izmantošana
Varat iestatīt, lai ierīce automātiski veiktu optimizēšanu, kamēr tā netiek izmantota. Pieskarieties
→ Automātiska optimizācija un pieskarieties slēdzim, lai to aktivizētu. Ja vēlaties iestatīt
konkrētu automātiskās optimizēšanas veikšanas laiku, pieskarieties pie Laiks.
Akumulators
Pārbaudiet atlikušo akumulatora uzlādes līmeni un ierīces lietošanas laiku. Ierīcēs ar zemu
akumulatora uzlādes līmeni akumulatora enerģiju iespējams ekonomēt, aktivizējot enerģijas
taupīšanas funkcijas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Akumulators.
• Atlikušais lietošanas laiks parāda laiku, kas atlicis līdz akumulatora enerģijas
izsmelšanai. Atlikušais lietošanas laiks var atšķirties atkarībā no jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
• Jūs, iespējams, nevarēsiet saņemt paziņojumus no dažām programmām, kas izmanto
enerģijas taupīšanas režīmu.
Enerģijas režīms
Izvēlieties enerģijas režīmu, kas ir piemērots jūsu ierīces lietošanas mērķiem.
Pieskarieties pie Enerģijas režīms, un izvēlieties iespēju.
• Optimizēts: optimizēts, lai nodrošinātu līdzsvaru starp ierīces veiktspēju un akumulatora
lietojumu.
• Vid. enerģijas taup.: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu, lai palielinātu akumulatora
lietošanas laiku.
• Maks. enerģ. taup.: maksimālas enerģijas taupīšanas režīmā ierīce samazina akumulatora
enerģijas patēriņu, aktivizējot nakts režīmu un ierobežojot pieejamās programmas un
funkcijas. Tīkla savienojumi, izņemot mobilā tīkla, tiks deaktivizēti.
Akumulatora lietošanas pārvaldība katrai programmai
Jūs varat ietaupīt akumulatora enerģiju, neļaujot fonā strādājošām programmām, brīžos, kad tās
netiek izmantotas, patērēt akumulatora enerģiju. Izvēlieties Programmu sarakstā programmas un
pieskarieties slēdzim Deaktivizēt programmu, lai aktivizētu funkciju.
116
Iestatījumi
Krātuve
Pārbaudiet izmantotos un pieejamos atmiņas resursus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Krātuve.
• Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka, nekā norādīts, jo daļu atmiņas
aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Atjauninot ierīci, pieejamā
kapacitāte var mainīties.
• Pieejamo ierīces iekšējās atmiņas ietilpību varat apskatīt Samsung mājas lapā sadaļā
Specifikācijas.
Atmiņas pārvaldība
Lai dzēstu liekos failus, piemēram, kešatmiņas datus, pieskarieties pie Iztīrīt. Lai dzēstu failus vai
atinstalētu programmas, ko vairs nelietojat, izvēlieties kādu izvēlnes Lietotāja dati kategoriju.
Pēc tam atzīmējiet vēlamos vienumus un pieskarieties pie DZĒST vai ATINSTALĒT.
Brīvpiekļuves atmiņa
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Brīvpiekļuves atmiņa.
Lai paātrinātu ierīces darbību, izslēdzot programmas, kas darbojas fonā, programmu sarakstā
atzīmējiet programmas un pieskarieties Iztīrīt.
Drošība
Pārbaudiet ierīces drošības situāciju. Šī funkcija meklē ierīcē ļaunprogrammatūru.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Ierīces apkope → Drošība → Skenēt tālruni.
Programmas
Pārvaldiet ierīces programmas un mainiet to iestatījumus. Jūs varat skatīt programmas lietošanas
informāciju, mainīt to paziņojumu vai piešķirto atļauju iestatījumus, kā arī atinstalēt vai
deaktivizēt nevajadzīgās programmas.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmas.
117
Iestatījumi
Vispārīga pārvaldība
Pielāgojiet ierīces sistēmas iestatījumus vai atiestatiet ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība.
• Valoda un ievade: izvēlieties ierīces valodas un mainiet iestatījumus, piemēram, tastatūras
un balss ievades veidus. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.
Papildinformāciju skatiet sadaļā Ierīces valodu pievienošana.
• Datums un laiks: piekļūstiet iestatījumiem un mainiet tos, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku
un datumu.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts
datums un laiks.
• Atiestatīt: atiestatiet ierīces iestatījumus vai veiciet sākotnējo datu atiestatīšanu. Varat
atiestatīt visus ierīces iestatījumus vai tikai tīkla iestatījumus, vai pieejamības iestatījumus.
Varat arī iestatīt ierīci restartēties iepriekš iestatītā laikā, lai nodrošinātu ierīces optimizāciju.
Ierīces valodu pievienošana
Jūs varat pievienot valodas, kas tiks izmantotas jūsu ierīcē.
1
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Vispārīga pārvaldība → Valoda un ievade → Valoda →
Valodas pievienošana.
Lai skatītu visas valodas, ko iespējams pievienot, pieskarieties pie → Visas valodas.
2
3
Izvēlieties pievienojamo valodu.
Lai izvēlēto valodu iestatītu kā noklusēto valodu, pieskarieties Iest. kā nokl. Lai paturētu
pašreizējos valodas iestatījumus, pieskarieties Paturēt pašr.
Izvēlētā valoda tiks pievienota jūsu valodu sarakstam. Nomainot noklusēto valodu, izvēlētā
valoda tiks pievienota saraksta augšpusē.
Lai mainītu noklusēto valodu no valodu saraksta, novietojiet blakus kādai no valodām un
pārvietojiet to saraksta augšpusē. Pēc tam pieskarieties Lietot. Ja programma neatbalsta
noklusējuma valodu, tiks izmantota nākamā sarakstā esošā valoda, kas tiek atbalstīta.
118
Iestatījumi
Pieejamība
Konfigurējiet dažādus iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties Pieejamība.
• Ekrāna lasītājs: ieslēdziet programmu Voice Assistant, kas nodrošinās balss paskaidrojumus.
Lai skatītu palīdzības informāciju un uzzinātu, kā lietot šo funkciju, pieskarieties pie
Apmācība.
• Redzamības uzlabojumi: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem
lietotājiem.
• Dzirdes aparāti: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.
• Saziņa un izveicība: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar kustību
traucējumiem.
• Papildu iestatījumi: konfigurējiet tiešās piekļuves un paziņojumu funkciju iestatījumus.
• Instalētie pakalpojumi: skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
Programmatūras atjaun.
Atjauniniet savas ierīces programmatūru, izmantojot programmaparatūras bezvadu (FOTA)
pakalpojumu. Varat arī ieplānot programmatūras atjauninājumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Programmatūras atjaun.
Ja jūsu ierīces drošības un jauna veida apdraudējumu bloķēšanas nolūkā tiek izlaisti
programmatūras ārkārtas atjauninājumi, tie tiek instalēti automātiski, neprasot jūsu
piekrišanu.
• Lejupielāde un instalēt: manuāli pārbaudiet, vai nav pieejami atjauninājumi, un uzstādiet
tos.
• Autom. lejupielādēt, izm. Wi-Fi: iestatiet ierīci automātiski lejupielādēt atjauninājumus, kad
tā ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
• Pēdējā atjaunināšana: skatiet informāciju par pēdējo programmatūras atjauninājumu.
Informācija par drošības atjauninājumiem
Drošības atjauninājumi ir paredzēti jūsu ierīces drošības uzlabošanai un jūsu personīgās
informācijas aizsargāšanai. Lai iegūtu jūsu ierīces modelim paredzētos drošības atjauninājumus,
apmeklējiet vietni security.samsungmobile.com.
Šī interneta vietne ir pieejama tikai dažās valodās.
119
Iestatījumi
Lietotāja rokasgrāmata
Skatiet palīdzības informāciju, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt
svarīgus iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties Lietotāja rokasgrāmata.
Par tālruni
Piekļūstiet informācijai par ierīci.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie Par tālruni.
Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties pie Rediģēt.
• Statuss: skatīt dažādu informāciju par ierīci, piemēram, SIM kartes statusu, Wi-Fi MAC adresi
un sērijas numuru.
• Juridiskā informācija: skatīt ar ierīci saistīto juridisko informāciju, piemēram, informāciju par
drošību un atvērtā koda licenci.
• Programmatūras informācija: skatīt informāciju par ierīces programmatūru, piemēram,
operētājsistēmas versiju un aparātprogrammatūras versiju.
• Informācija par akumulatoru: skatīt ierīces akumulatora statusu un informāciju.
120
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.
Kad ieslēdzat ierīci vai kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet ierīcei iestatīto paroli.
• PIN kods: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana,
ievadiet komplektā ar SIM vai USIM karti iekļauto PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot
izvēlni Bloķēt SIM karti.
• PUK: parasti jūsu SIM vai USIM karte ir tiek nobloķēta, jo vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas iespējas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
121
Pielikums
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms
ierīces ieslēgšanas.
• Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
• Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildu aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam, vai ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatāla kļūda
Pamēģiniet tālāk norādītos risinājumus. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
Ierīces restartēšana
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai izslēgt ierīci un ieslēgt
to no jauna.
Piespiedu restartēšana
Ja ierīce nereaģē, vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un skaļuma
samazināšanas taustiņu ilgāk nekā 7 sekundes, lai restartētu ierīci.
122
Pielikums
Ierīces atiestatīšana
Ja iepriekš minētās metodes nepalīdz novērst problēmu, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības.
Palaidiet programmu Iestatījumi un pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība → Atiestatīt →
Sākotnējo datu atiestate → Atiestatīt → Dzēst visu. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu,
atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas.
Zvani netiek savienoti
• Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
• Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
Sarunas laikā citi jūs nevar sadzirdēt
• Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu jūsu mutei.
• Ja izmantojat austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.
Zvana laikā atbalsojas skaņa
Pielāgojiet skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņu, vai pārvietojieties uz citu vietu.
Mobilo sakaru tīkls vai internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte
ir vāja
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
123
Pielikums
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet akumulatoru.
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem
lādētājiem)
• Pārliecinieties, vai lādētājs ir savienots pareizi.
• Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var
izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Ierīcei vai tās akumulatoram atrodoties ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras ietekmē,
derīgā uzlāde var būt samazināta.
• Izmantojot noteiktas funkcijas vai programmas, piemēram, GPS, spēles vai internetu,
akumulatora enerģijas patēriņš palielinās.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu
iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.
124
Pielikums
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad jūs atverat tos savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts, piemēram, DivX vai AC3,
netiek atbalstīts, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus
atbalsta jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multivides failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Bluetooth nedarbojas, kā paredzēts
Ja nevar sameklēt otru Bluetooth ierīci, pastāv savienojuma problēmas vai darbības traucējumi,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Pārbaudiet, vai ierīce, ar ko vēlaties izveidot savienojumu, ir gatava meklēšanai vai
savienojuma izveidei.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Savienojumi un pēc tam
pieskarieties Bluetooth slēdzim, lai to aktivizētu.
• Savā ierīcē palaidiet programmu Iestatījumi, pieskarieties pie Vispārīga pārvaldība →
Atiestatīt → Atiestatīt tīkla iestatījumus → Atjaunot iestatījumus → Atiestatīt, lai
atiestatītu tīkla iestatījumus. Veicot atiestatīšanu, varat zaudēt reģistrēto informāciju.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung servisa centru.
125
Pielikums
Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums
• Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, pārliecinieties, lai datorā būtu instalēta 3. vai
jaunāka Windows XP servisa pakotne.
Ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašanās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
Dati, kas saglabāti ierīcē, ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā
gadījumā jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību
par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija, un var rasties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
Ierīces krātuvē nepietiek vietas
Izdzēsiet nevajadzīgos datus, piemēram, datus kešatmiņā, izmantojot ierīces apkopes funkciju,
vai arī manuāli izdzēsiet nelietotās programmas vai failus, lai atbrīvotu vietu krātuvē.
126
Pielikums
Sākuma ekrānā nav redzama programmu poga
Programmu sarakstu varat atvērt, neizmantojot programmu pogu, ja sākuma ekrānā pavilksiet
augšu vai uz leju. Lai sākuma ekrānā tiktu rādīta programmu poga, palaidiet programmu
Iestatījumi un pieskarieties pie Displejs → Sākuma ekrāns, pēc tam pieskarieties pie slēdža
Programmu poga, lai to aktivizētu.
Paziņojumu panelī neparādās ekrāna spilgtuma pielāgošanas josla
Atveriet paziņojumu paneli, pavelkot statusa joslu lejup. Pēc tam pavelciet uz leju paziņojumu
paneli. Pieskarieties
, kas atrodas blakus spilgtuma pielāgošanas joslai, un pieskarieties
slēdzim Rādīt vadīklu augšdaļā, lai to aktivizētu.
Samsung Cloud nedarbojas
• Pārliecinieties, ka esat pareizi pievienojies tīklam.
• Jūs nevarat izmantot Samsung Cloud tā servisa pārbaudes laikā. Mēģiniet vēlreiz pēc neilga
brīža.
127
Autortiesības
Autortiesības © 2019 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir
reģistrētas preču zīmes, kas pieder Wi-Fi Alliance.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising