Samsung | PM49H | User manual | Samsung PM49H Kasutusjuhend

Samsung PM49H Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
PM43H PM49H PM55H
Värv ja välimus võivad olenevalt seadmest erineda, ühtlasi võidakse tehnilisi andmeid jõudluse
parandamise eesmärgil ette teatamata muuta.
2
Sisukord
Sisukord
01. Ohutus
Ettevaatusabinõud
5
03. Arvutitarkvara (mitme ekraani
juhtimine)
Elekter ja ohutus
5
Installimine/desinstallimine
36
Paigaldus
6
Installimine
36
Kasutamine
7
Desinstallimine
36
Hoiustamine
8
Ühendamine
37
Puhastamine
9
RS232C-kaabli kasutamine
37
Ettevaatusabinõud paneeli käsitsemisel
9
Etherneti-kaabli kasutamine
37
02. Seadme seadistamine
04. Avaleht
Videoekraan
47
Videoekraan
47
Võrgu olek
47
Pildirežiim
48
Sisse-/väljalülitustaimer
48
Sisselülitustaimer
48
Väljalülitustaimer
49
Tiksuja
49
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist
50
05. Menüü
Paigaldus
10
Mängija
39
Komplekti kuuluvad esemed
10
Sisu kuvamine
39
Osad
11
Sisu esitamisel
40
Tagakülg
12
Rakendusega Mängija ühilduvad failivormingud
40
Vargusvastane lukk
13
Ajastus
45
Kaugjuhtimispult
14
URL-i käiviti
45
Paigaldamissuunised
16
URL-i käiviti seaded
45
Väline ühendus
19
Toote kloonimine
45
Kontrollpunktid
19
Kui välisest mäluseadmest ei leita topeltfaili
45
Kaabliühendused
19
Kui välises mäluseadmes leitakse topeltfail
46
Juhtkoodid
21
ID seaded
46
Ühendamine arvutiga
30
Seadme ID
46
AV-ühendus
33
Seadme ID autom. määram.
46
LAN-ühendus
35
PC ühenduskaabel
46
Allika valimine
35
Kuva reguleerimine
52
Ekraanikuva kohandamine
56
Heli reguleerimine
58
Võrk
59
Võrguseaded (juhtmega)
61
Võrguseaded (juhtmevaba)
63
WPS(PBC)
64
Süsteem
65
Anynet+ (HDMI-CEC)
70
Tugi
72
06. Tõrkeotsing
Enne meiega ühenduse võtmist
73
Diagnostika
73
3
Sisukord
Ekraani eraldusvõime
73
Kontrollpunktid
74
Korduma kippuvad küsimused
79
07. Lisa
Tehnilised andmed
80
Üldine
80
Standardsete signaalirežiimide tabel
82
Vastutus tasulise teenuse puhul (hind tarbijatele)
84
Seade pole defektne
84
Seadme kahjustus on tekkinud kliendi süül
84
Muu
84
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
85
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
85
Soovitatud ettevaatusabinõud
85
Litsents
86
4
Teave selle juhendi kohta
Teave selle juhendi kohta
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võidakse kvaliteedi parandamise eesmärgil ette teatamata muuta.
© 2015 Samsung Electronics
Selle juhendi autoriõigus kuulub Samsung Electronicsile.
Juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine Samsung Electronicsi loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud
kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omandiõigused kuuluvad nende omanikele.
• Haldustasu võidakse nõuda järgmistel juhtudel.
a Kutsute tehniku seadet üle vaatama, aga seadmel ei leita vigu
(nt juhul, kui te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud).
b Toote seadme remonti, aga seadmel ei leita vigu
(nt juhul, kui te ei ole seda kasutusjuhendit lugenud).
• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Sümbolid
HOIATUS
Kui suuniseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
ETTEVAATUST
Kui suuniseid ei järgita, võivad tulemuseks olla vigastused või varakahju.
Märkus
Selle sümboliga tähistatud suuniseid tuleb järgida.
5
Peatükk 1. Ohutus
Ohutus
Ettevaatusabinõud
ETTEVAATUST
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Jälgige, et toitejuhe ei jääks raskete esemete
alla.
• Juhtme kahjustamise tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
ELEKTRILÖÖGIOHT! ÄRGE AVAGE SEADET.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA TAGAOSA).
• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
KUI VAJA ON TEHA HOOLDUSTÖID, PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol tähendab, et seade sisaldab kõrgepinge all olevaid osi. Toote mis tahes
seesmiste osade puudutamine on ohtlik.
See sümbol tähendab, et seadmega on kaasas selle kasutamist ja hooldamist
puudutav oluline dokumentatsioon.
Elekter ja ohutus
HOIATUS
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.
Eemaldage tolm toitepistiku harudelt ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
• Tulemuseks võib olla tulekahju.
ETTEVAATUST
Ärge lahutage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage ainult teie Samsungi seadmega kaasas olnud toitejuhet. Ärge kasutage toitejuhet
teiste seadmetega.
• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ühendage toitejuhe seinakontaktiga, millele pääseb takistusteta juurde.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
• Probleemi tekkimisel lahutage toite katkestamiseks seadme toitejuhe.
• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate ainult kaugjuhtimispuldi
toitenuppu.
• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
Toitejuhtme eemaldamisel seinakontaktist hoidke kinni pistikust.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).
• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
6
Peatükk 1. Ohutus
Paigaldus
HOIATUS
Ärge pange seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge paigutage
seadet soojusallika lähedusse.
• Tulemuseks võib olla tulekahju.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
• Kui paigaldaja pole pädev, võib see põhjustada vigastusi.
• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nagu raamaturiiulid või kapid.
• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ventilatsiooni tagamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Hoidke plastpakendit lastele kättesaamatus kohas.
• Lapsed võivad lämbuda.
Ärge paigutage seadet ebastabiilsele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldus pind jne).
• Seade võib kukkuda ning viga saada ja/või põhjustada vigastusi.
• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade viga saada või
põhjustada tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), õlisesse või
suitsusesse kohta.
• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.
• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
• Seade võib kukkuda ja lapsi vigastada.
• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale pinnale.
Toiduõli, nt sojaõli, võib seadet kahjustada või deformeerida. Ärge paigaldage seadet kööki ega
köögi tööpindade lähedusse.
ETTEVAATUST
Ärge laske seadmel seda liigutades maha kukkuda.
• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või vigastused.
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
• Ekraan võib viga saada.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, siis veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei
ulatuks üle serva.
• Seade võib kukkuda ning viga saada ja/või põhjustada vigastusi.
• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või vigastused.
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju peenikest tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslike temperatuuride kätte, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta,
kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see mõjutada tõsiselt seadme
jõudlust.
• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
7
Peatükk 1. Ohutus
Kasutamine
HOIATUS
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige seadet kunagi ise lahti võtta, parandada ega muuta.
• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning lahutage toitekaabel ja kõik teised
ühendatud kaablid.
Kui tuvastate gaasilekke, siis ärge puudutage seadet ega pistikut. Ühtlasi tuulutage kohe
ruumi.
• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
• Kahjustatud kaabel võib põhjustada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või
kergsüttivaid aineid.
• Juhtme kahjustamise tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, lahutage kohe toitejuhe ja võtke
ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks laudlinade või kardinatega blokeeritud.
• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne)
metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
Ärge laske lastel seadme küljes rippuda ega selle otsa ronida.
• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
Kui seade kukub maha või selle korpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja lahutage toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiksid lastele meeldida
(mänguasjad, maiustused jne).
• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte
saada, ning põhjustada tõsiseid vigastusi.
Äiksetormi ajal lülitage seade välja ning eemaldage toitekaabel vooluvõrgust.
• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
• Kahjustatud kaabel võib põhjustada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.
• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide kindlasti välja ja lahutage
toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge pange seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega
metallesemeid.
• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide kindlasti välja ja lahutage
toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
ETTEVAATUST
Liikumatu kujutise pikemaks ajaks ekraanile jätmine võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, siis aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva
pildiga ekraanisäästja.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), lahutage toitejuhe seinakontaktist.
8
Peatükk 1. Ohutus
• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
• Teie nägemine võib halveneda.
Ärge hoidke seadet tagurpidi ega hoidke seda liigutamisel alusest.
• Seade võib kukkuda ning viga saada või põhjustada vigastusi.
Kui vaatate ekraani pikema aja jooksul liiga lähedalt, võib teie nägemine halveneda.
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Puhake silmi seadme kasutamisel iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
• Silmade väsimus väheneb.
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib kuum olla.
Hoidke väikseid lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Olge seadme kaldenurga või aluse kõrguse reguleerimisel ettevaatlik.
• Sõrmed või käsi võivad kinni jääda ja viga saada.
• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja vigastusi tekitada.
Ärge pange seadme peale raskeid esemeid.
• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või vigastused.
Ärge reguleerige helitugevust kõrvaklappe kasutades liiga valjuks.
• Liiga vali heli võib kuulmist kahjustada.
Jälgige kaugjuhtimispuldist patarei eemaldamisel, et lapsed ei paneks seda endale suhu.
Pange patarei kohta, kust lapsed seda kätte ei saa.
• Kui laps on jõudnud patarei siiski suhu panna, pöörduge kiiresti arsti poole.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestaksite uue patarei õige polaarsusega (+, –).
• Vastasel juhul võib patarei saada kahjustada või patareist väljavalgunud vedelik põhjustada
tulekahju, vigastusi või kahjustusi.
Kasutage ainult määratletud standardpatareisid. Ärge kasutage samal ajal uusi ja kasutatud
patareisid.
• Vastasel juhul võivad patareid saada kahjustada või patareidest väljavalgunud vedelik
põhjustada tulekahju, vigastusi või kahjustusi.
Patareid (ja laetavad akud) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb viia kõrvaldamiseks
vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide/akude keskkonnaohutu
kõrvaldamise eest vastutab klient.
• Klient võib viia kasutatud või laetavad patareid/akud selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või laetavaid akusid.
Hoiustamine
Kõrkläikega seadmete omaduste tõttu võib nende läheduses UV-niisutaja kasutamine tekitada
seadmele valgeid plekke.
Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke ühendust klienditeeninduskeskusega
(teenus on tasuline).
Peatükk 1. Ohutus
Puhastamine
Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna paneelile ja välispinnale tekivad kergesti kriimustused.
Puhastamisel järgige järgmisi samme.
1 Lülitage seade ja arvuti välja.
2 Lahutage toitejuhe seadme küljest.
3
4
5
6
‒‒ Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Kasutage seadme puhastamiseks puhast, pehmet ja kuiva lappi.
‒‒ Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahustit või pindaktiivseid
aineid.
‒‒ Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.
Kasutage seadme välispinna puhastamiseks pehmet lappi, mis on märjaks tehtud ja
korralikult kuivaks väänatud.
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
Lülitage seade ja arvuti sisse.
Ettevaatusabinõud paneeli käsitsemisel
Ärge pange seadet püstises asendis põrandale. Paneel on õrn ja võib viga saada.
Pange seade selle käsitsemiseks maha (võite kasutada pakendit).
Kasutage seadme liigutamiseks kindlasti selle tagaküljel asuvaid käepidemeid.
Ärge võtke seadmest kinni ega hoidke seda kohast, mis asub esiküljele lähemal kui 15 mm.
9
10
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Seadme seadistamine
Paigaldus
Komplekti kuuluvad esemed
Komponendid võivad olenevalt piirkonnast erineda.
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.
Komponentide välimus võib pildil näidatust erineda.
Alus ei kuulu seadme komplekti. Aluse saab osta eraldi.
RS232C-adapterit saab kasutada teise monitori ühendamiseks, kasutades D-SUB-i (9 viiguga) tüüpi RS232C-kaablit.
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Kiirjuhend
Garantiikaart
(pole kõigis piirkondades saadaval)
Normatiivne juhend
Toitejuhe
Kaugjuhtimispult
Adapter RS232C(IN)
Kruvi ((M3 x L8) x 1)
USB-pesade kate
Patareid
(pole kõigis piirkondades saadaval)
11
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Osad
Kaugjuhtimisandur ja eenduv logo (valikuline)
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Eenduv logo
Toide
Paneeliklahv
Kaugjuhtimisandur
Kaugjuhtimisandur
Kõlar
Paneeliklahv
Toite sisselülitamine
Vajutage ja hoidke kolm sekundit.
Toite väljalülitamine
Vajutage paneeliklahvi. Avaneb hüpikmenüü.
Veenduge, et valitud oleks Lülita välja, ja seejärel vajutage
pikalt paneeliklahvi, kuni ekraan lülitub välja.
Allika valimine
Vajutage paneeliklahvi. Avaneb hüpikmenüü.
Vajutage uuesti paneeliklahvi, et valida Allikas. Seejärel
vajutage pikalt paneeliklahvi, et liikuda soovitud allikani.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu, osutades seadmel oleva kaugjuhtimisanduri poole, et teha
vastav toiming.
• Teiste kuvaseadmete kasutamine selle seadme kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib
põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kasutage kaugjuhtimispulti seadme andurist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või
paremal.
Seadme ekraan töötab samuti kaugjuhtimisandurina.
Kui osutate kaugjuhtimispuldiga ekraani poole, siis veenduge, et:
• kaugjuhtimispult oleks suunatud ekraani keskosa poole;
• kasutaksite kaugjuhtimispulti 40–70 cm kaugusel ekraanist.
HOIATUS
• Paneeliklahvi kasutamiseks veenduge, et paneeli liugklahv ei ulatuks toote põhjast
ettepoole.
• Kaug-/säästurežiimi sensori kasutamiseks veenduge, et paneeli liugklahv ei ulatuks toote
põhjast ettepoole.
Hoidke kasutatud patareisid eemal laste käeulatusest ja viige need kasutuselt
kõrvaldamiseks kogumispunkti.
12
Peatükk 2. Seadme seadistamine
• Ärge kasutage korraga uusi ja kasutatud patareisid. Asendage mõlemad patareid samal
ajal.
• Eemaldage patareid, kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul.
Eenduv logo (valikuline)
Ärge tõmmake eenduvat logo jõuga. Logo võib rebeneda või küljest ära tulla.
Tagakülg
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI / PC /
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Port
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
RS232C IN
Kirjeldus
Vargusvastane lukk
USB-mäluseadmega ühenduse loomiseks.
Vargusvastane lukk võimaldab kasutada seadet turvaliselt ka avalikes kohtades.
MDC-ga ühenduse loomiseks RS232C-adapteri kaudu.
Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju
vargusvastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
RS232C OUT
AUDIO IN
Lähteseadmest heli vastuvõtmiseks helikaabli kaudu.
AUDIO OUT
Lähteseadme heliga ühenduse loomiseks.
HDMI1
Lähteseadmega ühenduse loomiseks HDMI-kaabli kaudu.
Vargusvastase lukustusseadme lukustamine
HDMI2
DVI / PC / MAGICINFO IN
DVI IN: lähteseadmega ühenduse loomiseks DVI-kaabli või
HDMI-DVI-kaabli abil.
PC IN: kasutage arvuti ühendamiseks (spetsiaalset) D-SUB–
DVI-kaablit (või D-SUB-kaablit koos D-SUB–DVI-adapteriga).
MAGICINFO IN: kasutage võrguboksi ühendamisel ainult
ettenähtud DP-DVI-kaablit (müüakse eraldi).
DP IN
Lähteseadmega ühenduse loomiseks DP-kaabli abil.
DAISY CHAIN
Saab ühendada teise tootega pärgühenduse (DP-port) kaabli
abil.
RJ45
MDC-ga LAN-kaabli abil ühenduse loomiseks.
1
2
3
4
Kinnitage vargusvastase lukustusseadme kaabel raske eseme, näiteks laua, külge.
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
Sisestage lukustusseade seadme tagaküljel asuvasse vargusvastase luku pessa.
Lukustage lukustusseade.
• Vargusvastase lukustusseadme saate osta eraldi.
Vargusvastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
• Vaadake üksikasju vargusvastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
14
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Kaugjuhtimispult
• Teiste kuvaseadmete kasutamine selle seadme kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
• Nupud, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, pole seadme puhul toetatud.
Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid võivad olenevalt seadmest erineda.
POWER
OFF
Seadme sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Helitugevuse reguleerimine.
Sisendallika muutmine.
Ekraanimenüü kuvamine või peitmine või eelmisse menüüsse
naasmine.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numbrinupud
Parooli sisestamine ekraanimenüüs.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Seadme väljalülitamine.
CH
Heli vaigistamine.
Helivaigistuse tühistamine: vajutage uuesti nuppu
vajutage helitugevuse juhtnuppu ( + VOL - ).
MUTE
või
Kasutage seda kiirklahvi, et pääseda otse juurde funktsioonile
MagicInfo.
MagicInfo
Player I
See kiirklahv on saadaval, kui ühendatud on võrguboks või PIM
(lisandmoodul).
Jaotise Avaleht avamise nupp.
15
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.
TOOLS
INFO
Kasutatava sisendallika kohta teabe kuvamine.
Menüüs üles, alla, vasakule või paremale liikumine või suvandi
seadistuse reguleerimine.
Eelmisse menüüsse naasmine.
Turvaluku funktsiooni seadistamine.
Kui funktsiooni Videoekraan kaudu on ühendatud mitu seadet,
vajutage nuppu SET ja sisestage numbrinuppudega seadme ID.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Menüüvaliku kinnitamine.
Kuvatud menüüst väljumine.
Ühendatud sisendallikaks käsitsi suvandi Arvuti, DVI, HDMI või
Kuva port valimine.
Saate juhtida seadet kaugjuhtimispuldiga.
Saate tühistada nupuga SET määratud väärtuse ja juhtida kõiki
ühendatud seadmeid kaugjuhtimispuldiga.
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti
Kasutatakse režiimis Anynet+ ja multimeediumirežiimis.
16
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Paigaldamissuunised
HOIATUS
Ventilatsioon
Paigaldamine püstseinale
Vigastuste vältimiseks tuleb seade kindlalt põranda/seina külge kinnitada, järgides
paigaldamissuuniseid.
• Veenduge, et seinakinnituse paigaldaks volitatud paigaldusettevõte.
Vastasel juhul võib seade kukkuda ja vigastusi tekitada.
• Veenduge, et laseksite paigaldada määratletud seinakinnituse.
• Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
A
ETTEVAATUST
Ärge paigaldage seda mudelit lakke, põrandale või lauale.
B
A Minimaalselt 40 mm
B Töökeskkonna temperatuur: vähem kui 35 °C
Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventilatsiooniks vähemalt
40 mm vaba ruumi ning veenduge, et töökeskkonna temperatuur oleks vähem kui 35 °C.
Paigaldamine seinaorva
Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
17
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Seinakinnituse paigaldamine
B
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks
B
1
A
D
D
C
A
B
C
D
E
E
C
Minimaalselt 40 mm
Minimaalselt 70 mm
Minimaalselt 50 mm
Minimaalselt 50 mm
Töökeskkonna temperatuur: vähem kui 35 °C
Seadme paigaldamisel seinaorva jätke seadme ja seina vahele ventilatsiooniks vähemalt
eespool määratud ulatuses vaba ruumi ning veenduge, et töökeskkonna temperatuur oleks
vähem kui 35 °C.
Mõne teise tootja seinakinnituse paigaldamisel kasutage hoidiku rõngast ( 1 ).
Seinakinnituse paigaldamine
• Seinakinnituse komplekt (müüakse eraldi) võimaldab seadme seinale kinnitada.
• Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnituse suunistest.
• Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame võtta abi saamiseks ühendust tehnikuga.
HOIATUS
• Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatud kahjustuse või endale või
teistele tekitatud vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
18
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)
Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne seinakinnituse
paigaldamist muule pinnale kui kipsplaat võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima
edasimüüjaga.
HOIATUS
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada tõsiseid vigastusi.
A
ETTEVAATUST
• Seadme seinale kinnitamiseks on vaja kahte inimest.
• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi
kruvide tehnilistele andmetele. Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme
sisemusele.
• Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. Selle tulemuseks
võib olla elektrilöögist tingitud vigastus.
B
• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigaldusjuhendit ning kõiki
osasid, mida on kokkupanekuks vaja.
• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad
kruvide pikkused olenevalt seinakinnituse tehnilistest andmetest erineda.
• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Mudeli nimi
VESA kruviaukude mõõdud (A * B)
millimeetrites
Standardne kruvi
Kogus
PM43H
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM49H
400,0 mm * 400,0 mm
PM55H
HOIATUS
• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib seadet kahjustada või põhjustada selle
kukkumise, mis võib omakorda vigastusi tekitada. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste
eest.
• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste ega vigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA
või määratlemata seinakinnitust või ei järgita seadme paigaldamise suuniseid.
19
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Väline ühendus
Viikude funktsioonid
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kontrollpunktid
• Enne lähteseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Lähteseadmete portide arv ja asukohad võivad olenevalt seadmest erineda.
• Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge, parem = punane.
• Kontrollige ühendatava seadme tagaküljel olevate portide tüüpe.
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
<Pistik>
HOIATUS
Viik
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
Kaabliühendused
3
Edastatud andmed
RS232C-kaabel
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib seadet kahjustada.
Liides
RS232C (9 viiku)
Viik
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitid
8 bit
Paarsus
Puudub
Lõpubitt
1 bit
Voo juhtimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
<Pesa>
20
Peatükk 2. Seadme seadistamine
RS232C-kaabel
• Konnektor: 9-viiguline D-Sub-stereokaabel
6
3
2
1
1
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
Pistik
-P2-
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
-P2-
LAN-otsekaabel (arvutist jaoturisse)
• Konnektor: RJ45
Rx
3
—
1
Tx
STEREO
Tx
2
—
2
Rx
PISTIK
Gnd
5
—
3
GND
(ø 3,5)
Jaotur
P2
LAN-kaabel
RJ45
Viikude funktsioonid
1 2 3 4 5 6 7 8
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
P1
P1
P2
Signaal
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signaal

1
TX+
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
21
Peatükk 2. Seadme seadistamine
LAN-ristkaabel (arvutist arvutisse)
Ühendus 2
Arvuti
RJ45
P1
P2
Signaal
P1
TX+
1
TX-
RJ45
P2
Signaal

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
Monitor 1
Monitor 2
RJ45
RJ45
RJ45
Ühendus 3
Ühendamine
Arvuti
Monitor 1
• Veenduge, et ühendaksite adapterid seadme õigesse porti RS232C IN või OUT.
Monitor 2
Monitor 3
Monitor 4
Ühendus 1
Arvuti
Monitor 1
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 4
RS232C IN
RJ45
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C OUT
Juhtkoodid
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu hankimine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
0
Kontrollsumma
22
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Nt toide sees ja ID = 0
Andmete
pikkus
Andmed
1
Väärtus
Kontrollsumma
Käsk
Nr
Käsu tüüp
Käsk
Väärtuste vahemik
1
Toite juhtimine
0x11
0–1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0–100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
–
4
Ekraanirežiimi juhtimine
0x18
–
5
Ekraani suuruse juhtimine
0x19
0–255
6
PIP-i sisse-/väljalülitatud oleku
juhtimine
0x3C
0–1
7
Automaatse reguleerimise juhtimine
(ainult arvuti ja BNC puhul)
0x3D
0
8
Videoekraani režiimi juhtimine
0x5C
0–1
9
Turvalukk
0x5D
0–1
10
Videoekraan sees
0x84
0–1
11
Videoekraani kasutaja juhtelement
0x89
–
• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste,
välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu on
allpool näidatud (11 + FF + 01 + 01 = 112), siis esimene number eemaldatakse.
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete
pikkus
Andmed 1
1
„Power“
ID
Andmete
pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samal ajal juhtimiseks olenemata ID-dest määrake
ID väärtuseks „0xFE“ ja edastage käsud. Kõik seadmed käitavad käsud, kuid ACK ei vasta.
Toite juhtimine
Funktsioon
• Seadme saab sisse ja välja lülitada, kasutades arvutit.
Toite oleku kuvamine (toite sisse-/väljalülitatud oleku hankimine)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Toite sisse-/väljalülitamise seadistamine (toite sisse-/väljalülitamise määramine)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
„Power“: seadmele määratav toitekood.
• 1: toide SEES
• 0: toide VÄLJAS
Andmete
pikkus
Andmed
1
„Power“
Kontrollsumma
23
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
Ack (jaatussõnum)
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x11
„Power“
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x12
„Volume“
„Power“: seadmele määratav toitekood.
„Volume“: seadmele määratav helitugevuse väärtuse kood. (0–100)
Nak (eitussõnum)
Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x11
„ERR“
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x12
„ERR“
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Helitugevuse reguleerimine
Sisendallika juhtimine
Funktsioon
Funktsioon
• Seadme helitugevust saab reguleerida, kasutades arvutit.
• Seadme sisendallikat saab muuta, kasutades arvutit.
Helitugevuse oleku kuvamine (helitugevuse oleku hankimine)
Sisendallika oleku kuvamine (sisendallika oleku hankimine)
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Helitugevuse seadistamine (helitugevuse määramine)
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
„Volume“
„Volume“: seadmele määratav helitugevuse väärtuse kood. (0–100)
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
0
Kontrollsumma
Kontrollsumma
Kontrollsumma
24
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Sisendallika seadistamine (sisendallika määramine)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Ack (jaatussõnum)
Andmete
pikkus
Andmed
1
„Input Source“
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x14
„Input
Source“
„Input Source“: seadmele määratav sisendallika kood.
„Input Source“: seadmele määratav sisendallika kood.
0x14
Arvuti
0x18
DVI
0x0C
Sisendallikas
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
Ekraanirežiimi juhtimine
0x40
DTV
Funktsioon
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Suvandeid DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei saa käsuga „Määra“ kasutada. Need vastavad
ainult „Hangi“-käskudele.
• MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad funktsiooni MagicInfo.
• RF(TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.
Kontrollsumma
Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x14
„ERR“
Kontrollsumma
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
• Seadme ekraanirežiimi saab muuta, kasutades arvutit.
• Ekraanirežiimi ei saa juhtida, kui funktsioon Videoekraan on lubatud.
• Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.
Ekraani oleku kuvamine (ekraanirežiimi oleku hankimine)
Päis
Käsk
0xAA
0x18
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Pildi suuruse seadistamine (pildi suuruse määramine)
Päis
Käsk
0xAA
0x18
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
„Screen Mode“
„Screen Mode“: kood, mis määrab seadme oleku.
Kontrollsumma
25
Peatükk 2. Seadme seadistamine
0x01
16: 9
0x04
Suum
0x31
Lai suum
0x0B
4: 3
Ack (jaatussõnum)
Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x18
„Screen
Mode“
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x18
„ERR“
Kontrollsumma
Ekraani suuruse juhtimine
• Seadme ekraani suurust saab muuta, kasutades arvutit.
Ekraanisuuruse kuvamine (ekraanisuuruse oleku hankimine)
0xAA
0x19
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x19
„Screen
Size“
Kontrollsumma
ID
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x19
„ERR“
Kontrollsumma
PIP-i sisse-/väljalülitatud oleku juhtimine
Funktsioon
Seadme PIP-režiimi saab sisse või välja lülitada, kasutades arvutit.
Saadaval ainult PIP-funktsiooniga mudelite puhul.
Režiimi ei saa juhtida, kui suvandi Videoekraan seadeks on valitud Sees.
See funktsioon pole funktsiooni MagicInfo puhul saadaval.
PIP-i sisse-/väljalülitatud oleku kuvamine (PIP-i sisse-/väljalülitatud oleku
hankimine)
Funktsioon
Käsk
0xFF
Andmete
pikkus
Nak (eitussõnum)
•
•
•
•
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Päis
0xAA
ID
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Nak (eitussõnum)
Käsk
Käsk
„Screen Size“: seadme ekraani suurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
„Screen Mode“: kood, mis määrab seadme oleku.
Päis
Päis
Andmete pikkus
0
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x3C
ID
Andmete pikkus
0
Kontrollsumma
26
Peatükk 2. Seadme seadistamine
PIP-i sisse-/väljalülitatud oleku seadistamine (PIP-i sisse-/väljalülitatud oleku
määramine)
Päis
Käsk
0xAA
0x3C
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
„PIP“
Kontrollsumma
„PIP“: kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks.
• 1: PIP SEES
• 0: PIP VÄLJAS
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x3C
„PIP“
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x3C
„ERR“
Kontrollsumma
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Automaatse reguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)
Funktsioon
• Arvutisüsteemi ekraani saab reguleerida automaatselt, kasutades arvutit.
Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (automaatse reguleerimise oleku
hankimine)
• Puudub
0xAA
0x3D
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
„Auto
Adjustment“
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x3D
„Auto
Adjustment“
Kontrollsumma
Nak (eitussõnum)
Nak (eitussõnum)
Käsk
Käsk
Ack (jaatussõnum)
„PIP“: kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks.
Päis
Päis
„Auto Adjustment“: 0x00 (alati)
Ack (jaatussõnum)
Päis
Automaatse reguleerimise seadistamine (automaatse reguleerimise määramine)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x3D
„ERR“
Kontrollsumma
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Videoekraani režiimi juhtimine
Funktsioon
• Režiimi Videoekraan saab seadmes aktiveerida, kasutades arvutit.
• See juhtfunktsioon on saadaval ainult seadmetes, mille puhul on Videoekraan lubatud.
Videoekraani režiimi kuvamine (videoekraani režiimi hankimine)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
0
Kontrollsumma
27
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Videoekraani režiimi seadistamine (videoekraani režiimi määramine)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0x5C
Andmete
pikkus
Andmed
1
„Video Wall
Mode“
Turvaluku oleku kuvamine (turvaluku oleku hankimine)
Kontrollsumma
Ack (jaatussõnum)
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x5C
„Video Wall
Mode“
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x5C
„ERR“
Andmete
pikkus
Andmed
1
„Safety Lock“
Kontrollsumma
„Safety Lock“: seadmele määratav turvaluku kood.
• 1: SEES
• 0: VÄLJAS
Ack (jaatussõnum)
Nak (eitussõnum)
Käsk
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
„Video Wall Mode“: kood, mida kasutatakse seadmes videoekraani režiimi aktiveerimiseks.
Päis
Andmete pikkus
Turvaluku lubamine või keelamine (turvaluku lubatud/keelatud oleku määramine)
„Video Wall Mode“: kood, mida kasutatakse seadmes videoekraani režiimi aktiveerimiseks.
• 1: Täisotsing
• 0: Loomulik
Päis
Päis
Kontrollsumma
Funktsioon
• Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Turvalukk sisse- või väljalülitamiseks.
• Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada olenemata sellest, kas toide on sisse lülitatud või
mitte.
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„A“
0x5D
„Safety Lock“
Kontrollsumma
„Safety Lock“: seadmele määratav turvaluku kood.
Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Turvalukk
Andmete
pikkus
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x5D
„ERR“
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Kontrollsumma
28
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Videoekraan sees
Videoekraani kasutaja juhtelement
Funktsioon
Funktsioon
• Saate funktsiooni Videoekraan seadmes sisse või välja lülitada, kasutades arvutit.
• Saate videoekraani funktsiooni seadmes sisse või välja lülitada, kasutades arvutit.
Videoekraani sisse-/väljalülitatud oleku hankimine
Videoekraani oleku hankimine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Videoekraani sisse-/väljalülitatud oleku määramine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete
pikkus
Väärtus 1
Väärtus 2
Kontrollsumma
2
Wall_Div
Wall_SNo
Wall_Div: seadmele määratud videoekraani jaoturi kood.
10 x 10 videoekraani mudel
1
Ack (jaatussõnum)
Käsk
Käsk
Videoekraani seadistamine
V.Wall_On: seadmele määratav videoekraani kood.
• 1: videoekraan SEES
• 0: videoekraan VÄLJAS
Päis
Päis
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
3
„A“
0x84
Väärtus 1
Kontrollsumma
1
0x11
0x12
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
V.Wall_On: sama mis eespool
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
Nak (eitussõnum)
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
–
–
–
9
0x91
–
–
–
–
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
–
–
–
–
–
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
–
–
–
–
–
0xAA
0xFF
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
V.Wall_On
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x84
„ERR“
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Kontrollsumma
0x13
0x73
0x14
0x74
0x15
0x75
0x16
0x76
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x1F
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
–
–
29
Peatükk 2. Seadme seadistamine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
–
–
–
–
–
–
–
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
–
–
–
–
–
–
–
–
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
–
–
–
–
–
–
–
–
15
0xF1
–
–
–
–
–
–
–
–
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
–
• Wall_SNo: seadmele määratud tootekood.
10 x 10 videoekraani mudel: (1–100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus
1
Väärtus
2
3
„A“
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
ID
Andmete
pikkus
Ack /
Nak
r-CMD
Väärtus 1
3
„N“
0x89
„ERR“
Kontrollsumma
Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
„ERR“: kood, mis näitab tekkinud tõrget.
Kontrollsumma
30
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Ühendamine arvutiga
DVI-HDMI-adapteri kaudu saate kasutada seadme DVI-porti HDMI-pordina.
• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendaksite lähteseadme esimesena enne toitekaabli ühendamist.
• Arvuti saab ühendada seadmega mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
• Ühendusosad võivad olenevalt seadmest erineda.
Ühendamine, kasutades DVI-kaablit (digitaalne tüüp)
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
Ühendamine, kasutades D-SUB-kaablit (analoogtüüp)
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
31
Peatükk 2. Seadme seadistamine
D-SUB-DVI-adapteri kaudu saate kasutada seadme DVI-porti D-SUB-pordina.
Ühendamine, kasutades HDMI-DVI-kaablit
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
Pärast arvuti ühendamist seadmega HDMI-DVI-kaabli kaudu konfigureerige seaded, nagu on
DVI / PC / MAGICINFO IN
allpool näidatud, et lubada video ja heli arvutist.
• Heli → valige suvandi HDMI heli seadeks PC(DVI)
• Pilt → valige jaotises Pildirežiim igaks ekraanirežiimiks Tekst
• Süsteem → Üldine → valige suvandi HDMI käigultühend. seadeks Väljas
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
32
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Ühendamine, kasutades HDMI-kaablit
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
HDMI1, HDMI2
Ühendamine, kasutades DP-kaablit
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
DP IN
DP kasutamise ettevaatusabinõud
• Ooterežiimi toitemahu suurendamiseks peatab seade DP-suhtluse, kui see on välja lülitatud
või energiasäästurežiimis.
Kui kahe monitori režiimis seade lülitatakse välja või lülitub energiasäästurežiimi, ei pruugita
monitori seadete muudatusi värskendada. Selle tulemusena ei pruugita ekraani väljundit
korralikult kuvada.
Selle probleemi esinemisel valige suvandi Max energiasääst seadeks Väljas, enne kui seadet
kasutate.
• Mõni graafikakaart, mis ei ühildu DP standardiga, võib takistada Windowsi alglaadimise/
BIOS-i kuva avanemist, kui seade on energiasäästurežiimis. Sellisel juhul veenduge, et
lülitaksite seadme sisse enne arvuti sisselülitamist.
• Seadmel olev DisplayPorti liides (DP IN) ja kaasasolev DP-kaabel on loodud vastavalt VESA
standarditele. VESA standarditele mittevastava DP-kaabli kasutamine võib põhjustada
seadme talitlushäireid. Samsung Electronics ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud
VESA standarditele mittevastava kaabli kasutamisest.
Kasutage kindlasti VESA standarditele vastavat DP-kaablit.
33
Peatükk 2. Seadme seadistamine
AV-ühendus
• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendaksite lähteseadme esimesena enne toitekaabli ühendamist.
• Saate ühendada videoseadme seadmega, kasutades kaablit.
‒‒ Ühendusosad võivad olenevalt seadmest erineda.
‒‒ Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE .
• Toetatud eraldusvõimete hulka kuuluvad 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
HDMI1, HDMI2
Ühendamine, kasutades HDMI-DVI-kaablit
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Kui seade ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli kaudu, pole heli lubatud. Probleemi
lahendamiseks ühendage seadme ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.
• Pärast videoseadme ühendamist seadmega HDMI-DVI-kaabli kaudu konfigureerige seaded,
nagu on allpool näidatud, et lubada video ja heli videoseadmest.
‒‒ Heli → valige suvandi HDMI heli seadeks AV(HDMI)
‒‒ Pilt → valige jaotises Pildirežiim igaks ekraanirežiimiks Video/pilt
‒‒ Süsteem → Üldine → valige suvandi HDMI käigultühend. seadeks Sees
34
Peatükk 2. Seadme seadistamine
Ühendamine, kasutades HDMI-kaablit (kuni 1080p)
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
• Parema pildi- ja helikvaliteedi tagamiseks ühendage digiseadmega, kasutades HDMI-kaablit.
• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video- ja helisignaale ning ei vaja helikaablit.
‒‒ Seadme ühendamiseks digiseadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage HDMI-DVI- ja
helikaablit.
• Pilti ei pruugita õigesti (või üldse) kuvada või heli ei pruugi kostuda, kui seadmega
ühendatakse vanemat HDMI-režiimi versiooni kasutav välisseade. Sellise probleemi
tekkimisel küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni ja kui see on aegunud, siis taotlege
täiendust.
• Veenduge, et kasutaksite HDMI-kaablit, mille paksus on kuni 14 mm.
• Ostke kindlasti serditud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või tekkida võib
ühendustõrge.
• Soovitatav on tavaline kiire HDMI-kaabel või Ethernetiga kaabel.
See seade ei toeta HDMI kaudu Etherneti funktsiooni.
HDMI1, HDMI2
Helisüsteemi ühendus
• Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
• Ühendusosad võivad olenevalt seadmest erineda.
AUDIO OUT
35
Peatükk 2. Seadme seadistamine
LAN-ühendus
• Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
• Ühendusosad võivad olenevalt seadmest erineda.
Kasutage ühendamiseks kaablit Cat7 (*STP-tüüpi).
• *Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe.
Muuda
SOURCE
→ Allikas →

→ Muuda →
Saate muuta ühendatud välisseadme nime ja tüüpi.
• Loendis võivad olla järgmised lähteseadmed. Loendis olevad lähteseadmed võivad olenevalt
valitud allikast erineda.
HDMI1 / HDMI2 / Kuva port / DVI / Kaablikarp / Mängukonsool / Arvuti / Blu-ray-mängija
• Muuta ei saa järgmisi allikaid.
MagicInfo S / URL-i käiviti / Web Browser / Screen Mirroring / MagicInfo / Arvuti
Teave
INFO
RJ45
Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.
Allika valimine
Allikas
SOURCE
→ Allikas
Allikas võimaldab valida erinevate allikate vahel ja muuta lähteseadmete nimesid.
Saate avada seadmega ühendatud lähteseadme kuva. Valige allikaloendist allikas, et avada
selle kuva.
• Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
• Kuva ei pruugita õigesti kuvada, kui lähteseadme puhul, kuhu soovite teisendada, on valitud
vale allikas.
36
Peatükk 3. Arvutitarkvara (mitme ekraani juhtimine)
Arvutitarkvara (mitme ekraani juhtimine)
Mitme ekraani juhtimine („MDC“) on rakendus, mis võimaldab teil arvuti kaudu hõlpsalt korraga
mitut kuvaseadet juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist
spikrijaotisest. MDC programm on saadaval veebisaidil.
Installimine/desinstallimine
Installimine
•
1
2
3
MDC installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK“.
Kui avaneb kuva „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified“, klõpsake nupul
„Next“.
4 Valige aknas „License Agreement“ suvand „I accept the terms in the license agreement“ ja
klõpsake nupul „Next“.
5 Täitke aknas „Customer Information“ kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next“.
6 Valige aknas „Destination Folder“ programmi installimise kataloogitee ja klõpsake nupul
„Next“.
‒‒ Kui kataloogiteed ei ole täpsustatud, installitakse programm, kasutades vaikimisi
kataloogiteed.
7 Kontrollige kuvatud aknas „Ready to Install the Program“ kataloogiteed, kuhu programm
installitakse, ja klõpsake nupul „Install“.
8 Kuvatakse installimise edenemine.
9 Klõpsake kuvatud aknas „InstallShield Wizard Complete“ nupul „Finish“.
‒‒ Valige „Launch MDC Unified“ ja klõpsake nupul „Finish“, et kohe MDC programm käivitada.
10 Pärast installimist luuakse töölauale programmi MDC Unified otseteeikoon.
‒‒ MDC käitamisikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või seadme tehnilistest
andmetest kuvada.
‒‒ Kui käitamisikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
Desinstallimine
1
2
3
4
Avage juhtpaneel.
Klõpsake jaotises Programmid suvandil Programmide desinstallimine.
Valige loendist MDC Unified.
Klõpsake suvandil Desinstalli/muuda.
Tee ja menüü nimi võivad olenevalt operatsioonisüsteemist erineda.
37
Peatükk 3. Arvutitarkvara (mitme ekraani juhtimine)
Ühendamine
Etherneti-kaabli kasutamine
Sisestage peamise kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada
üksteisega LAN-kaabli kaudu.
RS232C-kaabli kasutamine
Otseühendus LAN-kaabli kaudu
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
RS232C-jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
Seadmel oleva RJ45-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide kaudu saab ühendada mitu seadet.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
Arvuti
RS232C IN
RJ45
Monitor 2
Jaotur
Monitor 1
Arvuti
Monitor 2
38
Peatükk 3. Arvutitarkvara (mitme ekraani juhtimine)
Ristühendus LAN-kaabli kaudu
Välimus võib olenevalt seadmest erineda.
Seadmel oleva pordi RS232C IN / OUT kaudu saab ühendada mitu seadet.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Arvuti
39
Peatükk 4. Avaleht
Avaleht
Nr
Kirjeldus
2
Saate esitada serveris seadistatud sisu, malle ja ajakavasid.
• Ekraanil Mängija saate vaadata, kas server on ühendatud (heaks kiidetud).
Kui soovite vaadata, kas server on ühendatud, kui funktsioon Võrgukanal
töötab, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INFO .
Mängija
HOME
1 Valige ekraanil Mängija Võrgukanal. Kui suvandis Võrgukanal pole
registreeritud ühtegi kanalit, kuvatakse teade Kanal puudub.
2 Võrgukanal käivitub.
→ Mängija →
Saate esitada erinevat sisu, nt kanaleid, millele on määratud ajakavad, malle või faile.
• Funktsiooni Mängija kasutamiseks määrake menüüs Süsteem suvandi Esita olekuks
MagicInfo.
• Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.
Mängija
Sisemälu
Kasutatud
199.33 MB
1
Kanal puudub.
2
Võrgukanal
3
Võrgufail
4
Minu mallid
Nr
Kirjeldus
1
Saate teha valiku sise- ja välismälu vahel.
Filtrimisalus: Kõik
5
6
Saadaval
4.26 GB(95%)
3
Saate esitada serverisse salvestatud sisu.
4
Saate esitada sisemällu salvestatud malle.
5
Saate valida soovitud sisuloendi otsimise kriteeriumiks sisu tüübi.
6
Saate seadistada erinevaid olekuid suvandile Mängija.
Valikud
Sisu kuvamine
1 Valige sise- või välismälu. Kuvatakse valitud mällu salvestatud failid.
2 Valige soovitud fail. Sisu kuvatakse ekraanil.
(Lisateavet ühilduvate failivormingute kohta leiate peatükist „Rakendusega Mängija
ühilduvad failivormingud“.)
40
Peatükk 4. Avaleht
Sisu esitamisel
Menüü
Kirjeldus
Kaugjuhtimispuldil olevad nupud
Eelmine
Saate esitada loendist eelmist taustamuusikat.
Saate kasutada oma kaugjuhtimispuldi nuppe, et esitada, peatada või jätta vahele esitusloendis
olevat sisu.
Järgmine
Saate esitada loendist järgmist taustamuusikat.
Lähtestamine, Peata, Eelmine, Järgmine kuvatakse ainult siis, kui taustamuusika on
määratud.
Nupp
Funktsioon
TOOLS
Toob esile menüüriba.
INFO
Kuvab teavet sisu kohta.
Rakendusega Mängija ühilduvad failivormingud

Viib järgmisele failile või lehele.

Viib eelmisele failile või lehele.
• Toetatud failisüsteemide hulka kuuluvad FAT32 ja NTFS.
• Esitada ei saa faile, mille vertikaalne ja horisontaalne eraldusvõime on maksimaalsest
eraldusvõimest suurem.
• Kontrollige faili vertikaalset ja horisontaalset eraldusvõimet.
• Kontrollige video ja heli toetatud kodekitüüpe ning versioone.
• Kontrollige toetatud failiversioone.
‒‒ Toetatakse PowerPointi versiooni 97 – 2007
• Tuvastatakse ainult viimati ühendatud USB-seade.
/
/
Esitab või peatab slaidiseansi või videosisu.
Lõpetab kuvatava sisu kuvamise ja viib rakenduse Mängija ekraanile.
Kerib videosisu tagasi.
Kerib videosisu edasi.
Võrgu ajakava mitmikkaader
Saadaolev menüü
Seadete konfigureerimiseks vajutage sisu esitamise ajal kaugjuhtimispuldil nuppu
TOOLS .
Taasesituse piirangud
Menüü
Kirjeldus
Loend
Saate kuvada parajasti esitatavate sisuüksuste loendi.
Pildirežiim
Saate kohandada ekraaniseadeid hetkel esitatava sisu jaoks.
• Samaaegselt saab esitada maksimaalselt kahte videofaili (Video).
• Vertikaalses paigutuses esitusrežiimis saab korraga esitada ainult ühte videofaili.
• Kontor'i failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainut ühte
failitüüpi.
• LFD-faile (.lfd) ei toetata.
Helirežiim
Saate kohandada heliseadeid hetkel esitatava sisu jaoks.
Heliväljundi piirangud
Kordus
Saate määrata kordusrežiimi.
Taustamuusika
Saate määrata taustamuusika sisu esitamise ajal.
Lähtestamine
Saate lähtestada taustamuusika.
Peata
Saate peatada taustamuusika.
• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
• Taasesituse prioriteet: võrgu taustamuusika > kohalik taustamuusika > kasutaja poolt valitud
videofail põhikaadris
‒‒ Võrgu taustamuusika: seadeid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 1. sammus.
Peatükk 4. Avaleht
‒‒ Kohalik taustamuusika: taustamuusika seadeid saab konfigureerida, kasutades tööriistu,
mis kuvatakse pärast nupu TOOLS vajutamist rakenduse Mängija taasesituse ajal.
‒‒ Kasutaja poolt valitud põhikaader: põhikaadri seadeid saab konfigureerida serveri ajakava
loomisel 2. sammus.
Mallifailid ja LFD-failid (.lfd)
Piirangud
• Veenduge, et levitatud kaust (sisu/ajakavad) oleks olemas üksuses Sisemine / USB-mälu.
Taasesituse piirangud
• Esitada saab maksimaalselt kahte videofaili (Video).
• Kontor'i failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainut ühte
failitüüpi.
• Mitut videot (Video) ei saa korraga esitada ühel videoseina monitoril.
Heliväljundi piirangud
• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
• Taasesituse prioriteet: võrgu taustamuusika > kohalik taustamuusika > kasutaja poolt valitud
videofail põhikaadris
41
42
Peatükk 4. Avaleht
Sisukord
Faililaiend
Konteinervorming
Videokodek
Eraldusvõime
Kaadrikiirus (kaadrit/s)
Bitimäär (Mbit/s)
Helikodek
*.avi
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096 x 2160
4096 x 2160: 24
40
AC3
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
MKV
ASF
3840 x 2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 - Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM (IMA, MS)
AAC
1920 x 1080
DivX 3.11/DivX 4/DivX 5/
DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS (Core, LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Window Media Video v7
(WMV1), v8 (WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920 x 1080
90
20
VP9
4096 x 2160
4096 x 2160: 24
20
Vorbis
3840 x 2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920 x 1080
60
20
RealAudio 6
43
Peatükk 4. Avaleht
Video
Heli
• Ei toetata 3D-videoid.
• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem ülalolevas tabelis määratletud eraldusvõimest.
• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus,
võib taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.
• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.
• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.
• Toetab kuni H.264, tase 4.1
• Ei toetata vorminguid H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
• Kõigi videokodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6, puhul:
‒‒ Alla 1280 x 720: 60 kaadrit max
‒‒ Üle 1280 x 720: 30 kaadrit max
• Ei toetata GMC 2 või uuemat.
• Toetab ainult kodekit BD MVC Spec.
• Kui monitori videofailid kasutavad mitteühilduvaid kodekeid või kui eraldusvõime on
1080 x 1920, saab esitada korraga ainult ühte videot.
• Ühe videofaili esitamise korral ei toetata sujuvat režiimi järgmistel tingimustel.
‒‒ Mitteühilduv kodek (MVC, VP3, MJPEG)  mitteühilduv kodek
‒‒ Mitteühilduv kodek  ühilduv kodek
‒‒ Eraldusvõime erineb monitori omast
‒‒ Sagedus erineb monitori omast
• Helisisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus,
võib taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast heli.
• Helisisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.
• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.
• Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit. WMA kadudeta heli esitamise tugi puudub.
• Kodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
Pilt
• Ühilduv pildifaili vorming: JPEG, PNG, BMP
‒‒ 32-bitiseid, 24-bitiseid ja 8-bitiseid BMP-faile ei toetata.
• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 4096 x 4096
• Maksimaalne toetatud failisuurus: 20 MB
• Toetatud pildiefektid: 9 efekti (Hajumine1, Hajumine2, Pime, Spiraalne, Ruuduline,
Lineaarne, Trepp, Pühkimine, Juhuslik)
Power Point
• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
‒‒ Laiend: ppt, pptx
‒‒ Versioon: Office 97 – Office 2007
44
Peatükk 4. Avaleht
• Mittetoetatud funktsioonid
‒‒ Animatsiooni efekt
‒‒ 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
‒‒ Päis ja jalus (osasid alamüksusi ei toetata)
‒‒ Word Art
‒‒ Joondamine
∙∙ Võib esineda rühma joondamise tõrkeid.
‒‒ Office 2007
∙∙ Rakendust SmartArt ei toetata täielikult. Toetatakse 97 alamüksust koguhulgast 115.
‒‒ Objektide lisamine
‒‒ Poollaiuses tähemärgid
‒‒ Tähesammud
‒‒ Tabelid
‒‒ Vertikaalne tekst
∙∙ Osasid alamüksusi ei toetata
‒‒ Slaidi märkused ja voldikud
PDF
• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
‒‒ Laiend: pdf
• Mittetoetatud funktsioonid
‒‒ Väiksemat kui ühepikslist sisu ei toetata jõudluse vähenemise tõttu.
‒‒ Maskitud kujutiste ja paanitud kujutistega sisu ei toetata.
‒‒ Pööratud tekstiga sisu ei toetata.
‒‒ 3D-varjuefekte ei toetata.
‒‒ Osasid tähemärke ei toetata (erimärgid võivad olla rikutud)
WORD
• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
‒‒ Laiend: .doc, .docx
‒‒ Versioon: Office 97 – Office 2007
• Mittetoetatud funktsioonid
‒‒ Lehe taustaefekt
‒‒ Mõned paragrahvistiilid
‒‒ Word Art
‒‒ Joondamine
∙∙ Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
‒‒ 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
‒‒ Office 2007
∙∙ Rakendust SmartArt ei toetata täielikult. Toetatakse 97 alamüksust koguhulgast 115.
‒‒ Tabelid
‒‒ Poollaiuses tähemärgid
‒‒ Tähesammud
‒‒ Vertikaalne tekst
∙∙ Osasid alamüksusi ei toetata
‒‒ Slaidi märkused ja voldikud
Mallifailid
• Loomine/redigeerimine/taasesitamine on saadaval ainult rakenduses Mall.
LFD
• Toetatud rakenduses Võrgukanal ja Kohalik kanal
• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
‒‒ Laiend: .lfd
45
Peatükk 4. Avaleht
Ajastus
HOME
URL-i käiviti
→ Ajastus →
HOME
Saate kontrollida sisu taasesitamise ajakava serverist, imporditud välismälust või
mobiilsideseadmest.
Ajastus
Ühendatud
1
Võrk
Püh
Esm
Tei
Kol
Nel
Ree
→ URL-i käiviti →
Kuvatud kujutis võib mudeliti erineda.
Üksikasjaliku teabe saamiseks funktsiooni URL-i käiviti kasutamise kohta võtke ühendust
edasimüüjaga, kelle käest seadme ostsite.
• Funktsiooni URL-i käiviti kasutamiseks määrake menüüs Süsteem suvandi Esita olekuks
URL-i käiviti.
Lau
AM
URL-i käiviti seaded
2
Teave
3
Päevane
PM
Päevane
Päevane
Päevane
Päevane
Asukoht:
Sisemälu
Kuupäev:
06-07-2016 ~
12-31-2999
Kordus:
Iga päev
Aeg:
Päevane
AM
Nr
Kirjeldus
1
Saate teha valiku serveri ja välismälu vahel.
2
Saate vaadata sisu taasesitamise nädalast ajakava.
Saate kuvada iga sündmuse kohta üksikasjaliku teabe.
3
Saate kuvada sisu pisipildi ja lühiteabe.
HOME
→ URL-i käiviti seaded →
URL-i käiviti seaded võimaldab teil installida/desinstallida veebirakendusi, konfigureerida
suvandit Ajalõpu seaded ning seadistada režiimi Arendaja režiim.
•
•
•
•
•
Installi veebirakendus: saate installida veebirakenduse, sisestades aadressi.
Installi USB-seadmest: saate installida veebirakenduse USB-mäluseadmest.
Desinstall: saate eemaldada installitud veebirakenduse.
Ajalõpu seaded: saate määrata ajalõpu perioodi URL-iga ühenduse loomisele.
Arendaja režiim: saate määrata arendajarežiimi.
Toote kloonimine
HOME
→ Toote kloonimine →
Saate seadme seaded eksportida välisesse mäluseadmesse. Saate ka importida seadeid
välisest mäluseadmest.
See suvand on kasulik, kui määrate samad seadistused mitmele seadmele.
Kui välisest mäluseadmest ei leita topeltfaili
1 Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Toote kloonimine.
46
Peatükk 4. Avaleht
2 Kuvatakse teade Välisest mäluseadmest ei leitud kloonimisfaili. Kas eksportida selle
seadme seaded välisele mäluseadmele?.
3 Seadete eksportimiseks valige Eksportimine.
Kui välises mäluseadmes leitakse topeltfail
1 Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Toote kloonimine.
2 Kuvatakse teade Kloonimisfail leitud. Palun tehke valik..
3 Valige Klooni välisest mäluseadmest või Klooni välisesse mäluseadmesse.
‒‒ Klooni välisest mäluseadmest: saate seadmesse kopeerida välisele mäluseadmele
salvestatud seaded.
‒‒ Klooni välisesse mäluseadmesse: saate välisesse mäluseadmesse kopeerida seadme
seaded.
Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.
ID seaded
HOME
→ ID seaded →
Määrake komplektile ID.
Seadme ID
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud seadme ID-number. (Vahemik:
0–224)
• Vajutage numbri valimiseks nuppe ▲/▼ ja seejärel vajutage nuppu
• Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
.
Seadme ID autom. määram.
See funktsioon määrab RS232C-kaabli kaudu ühendatud seadmele automaatselt ID.
Kui ühendatud on mitu seadet, aktiveerige funktsioon kas esimeses või viimases seadmes.
PC ühenduskaabel
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
• Kaabel RS232C
Saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.
• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-võrk
Saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli või Wi-Fi-võrgu kaudu.
47
Peatükk 4. Avaleht
Videoekraan
HOME
→ Videoekraan →
Määrake komplektile ID.
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist.
Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni MagicInfo toetada.
Videoekraan
Saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Videoekraan.
Videoseina loomiseks valige olekuks Sees.
Horisontaalne x Vertikaalne
See funktsioon tükeldab automaatselt videoseina kuva, tuginedes videoseinamaatriksi
konfiguratsioonile.
Sisestage videoseinamaatriks.
Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või
horisontaalse arvu saab määrata vahemikus 1–15.
Videoseina saab tükeldada kuni 16 kuvaks.
Funktsioon Horisontaalne x Vertikaalne on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Videoekraan
olekuks on määratud Sees.
Ekraani asend
Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga seadme numbrit maatriksis,
kasutades suvandit Ekraani asend.
Valides suvandi Ekraani asend, kuvatakse videoseinamaatriks koos numbritega, mis on
määratud videoseina moodustavatele seadmetele.
Seadmete ümberkorraldamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi suunanuppe, et seade teisele
.
soovitud numbrile teisaldada. Vajutage nuppu
• Kõik ekraanid: saate määrata kõikidele kuvadele ekraanipaigutused. Siis pole teil vaja
seadistada videoseina üksikute monitoride jaoks.
• Praegused ekraanid: saate määrata ekraani asendi ainult esimesele kuvale.
Ekraani asend võimaldab ekraani jaotada maksimaalselt 16 kuvaks (15 x 15). Kui seadmed on
ühendatud DP Loopouti kaudu, on maksimaalne kuvade arv ekraani jaotamisel samuti 16.
• Suvand Ekraani asend on aktiveeritud ainult juhul, kui funktsiooni Videoekraan olekuks
on määratud Sees.
• Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horisontaalne x Vertikaalne oleks
konfigureeritud.
Vorming
Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.
• Täisotsing: saate kuvada pilte täisekraanil ilma veeristeta.
• Loomulik: saate kuvada pilte originaalse kuvasuhtega ilma suurust suurendamata või
vähendamata.
Suvand Vorming on aktiveeritud ainult juhul, kui funktsiooni Videoekraan olekuks on
määratud Sees.
Võrgu olek
HOME
→ Võrgu olek →
Saate kontrollida praegust võrgu- ja internetiühendust.
48
Peatükk 4. Avaleht
Pildirežiim
HOME
→ Pildirežiim →
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Pildirežiim).
Režiim Video/pilt parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Tekst parandab arvuti
pildikvaliteeti.
• Pood ja ostukeskus
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Video/pilt või Tekst.
• Kontor ja kool
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Video/pilt või Tekst.
• Jaam
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Video/pilt või Tekst.
• Videoekraan
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Video/pilt või Tekst.
• Kalibreerimine
Selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud
heleduse, värvi ja gamma seadeid.
‒‒ Režiimi Kalibreerimine õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi seadeid, nt
heledus, värv ja gamma, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
‒‒ Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/
displaysolutions.
Sisse-/väljalülitustaimer
HOME
→ Sisse-/väljalülitustaimer →
Enne selle funktsiooni kasutamist peate seadistama suvandi Kell.
Sisselülitustaimer
Saate määrata suvandi Sisselülitustaimer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval
automaatselt välja.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
Saate määrata sisselülitustaimeri, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt
praegune aeg. (S.-lülitustaimer 1 – S.-lülitustaimer 7)
• Seadistus: valige Väljas, Üks kord, Iga päev, Esm~Ree, Esm~Lau, Lau~Püh või Käsitsi.
Kui teie valikuks on Käsitsi, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon Sisselülitustaimer
lülitab seadme sisse.
‒‒ Märgistus näitab valitud päevi.
• Aeg: saate määrata tunni ja minuti. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või
nuppe ▲/▼. Sisestusväljade vahetamiseks kasutage nuppe ◀/▶.
• Helitugevus: saate määrata soovitud helitugevuse taseme. Helitugevuse taseme
vahetamiseks kasutage üles- ja allanoolenuppe.
• Allikas: saate valida soovitud sisendallika.
• Sisu: saate valida kindla sisu sise- või välismälus.
Sisu on saadaval ainult siis, kui allika olekuks on määratud Sisemine/USB.
49
Peatükk 4. Avaleht
• Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali kausta, mis sisaldab muusikafaili, ei
tööta funktsioon Taimer korralikult.
• Kui USB-seadmes on ainult üks fotofail, siis funktsioon Slaidiseanss ei toimi.
• Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa kausta valida. Tuvastada suudetakse kuni 255
tähemärki.
• Kui kasutate funktsiooni Sisselülitustaimer, soovitame kasutada USB-mälupulka ja
mitmikkaardilugejat.
• Funktsioon Sisselülitustaimer ei pruugi töötada koos USB-seadmetega, millel on
sisseehitatud aku, MP3-mängija või PMP-d, mis on loodud mõne teise tootja poolt, kuna
seadmel kulub selliste seadmete tuvastamiseks liiga kaua aega.
Väljalülitustaimer
Saate määrata väljalülitustaimeri (Väljalülitustaimer), valides ühe seitsmest valikust.
(V.-lülitustaimer 1 – V.-lülitustaimer 7)
• Seadistus: valige Väljas, Üks kord, Iga päev, Esm~Ree, Esm~Lau, Lau~Püh või Käsitsi.
Kui teie valikuks on Käsitsi, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon
Väljalülitustaimer lülitab seadme välja.
‒‒ Märgistus näitab valitud päevi.
• Aeg: saate määrata tunni ja minuti. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või
nuppe ▲/▼. Sisestusväljade vahetamiseks kasutage nuppe ◀/▶.
Tiksuja
HOME
→ Tiksuja →
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
•
•
•
•
•
•
•
Väljas / Sees
Sõnum: saate sisestada ekraanil kuvatava sõnumi.
Aeg: saate määrata suvandid Algusaeg ja Lõppaeg, et kuvada suvandit Sõnum.
Fondi valik: saate määrata sõnumi jaoks fondi valikud.
Asend: saate valida kuvatava suuna funktsioonile Sõnum.
Kerimine: saate määrata sõnumi kerimisele suvandid Suund ja Kiirus.
Eelvaade: saate vaadata tiitriseadete eelvaadet.
50
Peatükk 4. Avaleht
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist
Enne seadme heakskiitmist konfigureerige suvand Serveri võrguseaded.
4 Valige alammenüüs Unapproved.
5 Valige loendist seade ja klõpsake nuppu Approve.
1 Avage server, mille olete määranud oma seadmele.
2 Sisselogimiseks sisestage oma ID ja parool.
3 Valige külgmisel menüüribal Device.
6 Seadme lubamiseks sisestage nõutud teave.
‒‒ Device Name: sisestage seadme nimi.
‒‒ Device Group: valige , et määrata gruppi.
‒‒ Location: sisestage seadme praegune asukoht.
‒‒ Expired: määrake seadme heakskiitmisele aegumiskuupäev. Kui te ei soovi
aegumiskuupäeva määrata, valige Never expired.
‒‒ Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO , kuvatakse
ajakava üksikasjad. Kontrollige seadme ID üksikasju vaadates, kas valitud on õige seade.
51
Peatükk 4. Avaleht
Praeguse kellaaja seadistamine
Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud aeg erineb serveri praegusest ajast.
7 Valige menüü All, et kontrollida, kas seade on registreeritud.
8 Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava
seadmesse. Ajakava käivitub pärast allalaadimist.
• Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate MagicInfo Serveri kasutusjuhendist.
• Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadmete loendist, siis
taaskäivitatakse seade seadete lähtestamiseks.
1
2
3
4
Valige külgmisel menüüribal Device.
Valige oma seade.
Valige Edit  Setup.
Valige Time Zone.
‒‒ Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme ajaks seadistatud selle piirkonna
GMT-aeg, kus server on installitud.
‒‒ Seadme aega saab muuta serverist.
‒‒ Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme aja
seadistus serverist viimati seadistatud ajale.
• Täpsemat lisateavet aja haldamise (ajakavade, pühade halduse jne) kohta leiate
MagicInfo Serveri kasutusjuhendist.
52
Peatükk 5. Menüü
Menüü
Kuva reguleerimine
Pilt ▼
2
3
Kirjeldus
Pildirežiim
Pood ja ostukeskus / Kontor ja kool
/ Jaam / Videoekraan /
Kalibreerimine
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Pildirežiim).
Taustavalgus / Kontrastsus /
Heledus / Teravus / Värv / Toon (G/R)
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
Värvitemperatuur
Režiim Video/pilt parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Tekst parandab arvuti pildikvaliteeti.
• Kalibreerimine
Selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi ja gamma seadeid.
‒‒ Režiimi Kalibreerimine õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi seadeid, nt heledus, värv ja gamma, kasutades
värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
‒‒ Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
• Kui teete muudatusi suvandites Taustavalgus, Kontrastsus, Heledus, Teravus, Värv või Toon (G/R), kohandatakse
ekraanimenüüd vastavalt.
• Saate kohandada ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme seadeid.
• Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
Saate kohandada värvitemperatuuri (punane/roheline/sinine). (Vahemik: 2800K–16000K)
• Aktiveeritud, kui suvandi Värvitoon olekuks on määratud Väljas.
• Suvand Värvitemperatuur on inaktiveeritud, kui režiimi Pildirežiim olekuks on määratud Kalibreerimine.
Valge tasakaal
2 punkti
Kontrollib valge tasakaalu 2-punktilise intervalliga, kohandades punase, rohelise ja sinise värvi heledust.
10 punkti
Kontrollib valge tasakaalu 10-punktilise intervalliga, kohandades punase, rohelise ja sinise värvi heledust.
• Mõned välisseadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Aktiveeritud, kui režiimi Pildirežiim olekuks on määratud Kontor ja kool (Video/pilt).
53
Peatükk 5. Menüü
Pilt ▼
2
3
Kirjeldus
Gamma
Saate kohandada esmase värvi intensiivsust.
• Kui režiimi Pildirežiim olekuks on määratud Kalibreerimine, on suvand Gamma inaktiveeritud.
Kalibreeritud väärtus
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi ja gamma seadeid režiimidele
Teave ja Reklaam.
• Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
• Kui režiimi Pildirežiim olekuks on määratud Kalibreerimine, on suvand Kalibreeritud väärtus inaktiveeritud.
Täpsemad seaded
Dünaamiline kontrastsus
Saate kohandada ekraani kontrastsust.
Must tonaalsus
Saate valida musta taseme, et kohandada ekraani sügavust.
Nahatoon
Saate rõhutada suvandi Nahatoon roosat värvust.
Ainult RGB-režiim
Kuvab värvisuvandid Punane, Roheline ja Sinine, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.
Värvikooslus
Kohandab piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.
• Suvandite Värv, Punane, Roheline, Sinine ja Lähtestamine kohandamiseks määrake suvandi Värvikooslus olekuks
Kohandatud.
HDMI UHD Color
Aktiveerige, et optimeerida pildikvaliteeti HDMI UHD-ühenduste jaoks. Saadaval suvandite HDMI1, HDMI2 ja Kuva port puhul.
• Kui see seadistus on sees, toetatakse ainult UHD-seadmeid.
• Kui see seadistus on sees, peate rakendama samad seaded kõigile tsükliühenduses olevatele seadmetele.
Liikumisvalgustus
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
• Aktiveeritud, kui režiimi Pildirežiim olekuks on määratud Jaam (Video/pilt).
Pildivalikud
Värvitoon
Saate valida värvitooni, mis sobib kõige paremini teie vajadustega.
• Kui režiimi Pildirežiim olekuks on määratud Kalibreerimine, on suvand Värvitoon inaktiveeritud.
• Kohandada ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme seadeid.
Digitaalne puhas vaade
Kui seadme poolt vastuvõetav edastussignaal on nõrk, saate aktiveerida funktsiooni Digitaalne puhas vaade, et vähendada
staatilisust ja järelkujutisi, mis võivad ilmuda ekraanile.
• Vastuvõetud signaali tugevus on suurim, kui riba on roheline.
• Kui signaal on nõrk, proovige kõiki võimalusi, kuni seade kuvab parimat pilti.
54
Peatükk 5. Menüü
Pilt ▼
2
3
Kirjeldus
HDMI musta tase
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et kohandada ekraani sügavust.
Filmirežiim
See režiim sobib filmide vaatamiseks.
Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerima pildi optimaalset
kvaliteeti.
• Saadaval suvandis HDMI (1080i).
Pildi suurus
Dünaamiline taustvalgus
Saate automaatselt taustavalgust kohandada, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrastsus.
Pildi suurus
Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani kohandamise suvandid.
ETTEVAATUST
Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Ekraani vasakul ja paremal või üleval ja all kuvatavad servad võivad põhjustada pildi sissejäävust (ekraani sissepõlemist), mis
ei kuulu garantii alla.
Mahuta ekraanile
Kui see on valitud, kuvatakse täielik programmipilt. Pildi ükski osa ei ole ära lõigatud.
Suumimine/paigutus
Saate kohandada pildi suumi ja asendit. Suvandi kasutamiseks tuleb määrata suvandi Pildi suurus olekuks Kohandatud.
• Olek Kohandatud suvandis Pildi suurus on aktiveeritud ainult juhul, kui režiimis DVI on režiimi Pildirežiim olekuks määratud
Video/pilt.
• Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige kuval Suumimine/paigutus suvand Lähtestamine.
Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.
Automaatne
reguleerimine
PC kuva reguleerimine
Saate kohandada sageduse väärtusi/asetusi ning peenhäälestada seadeid automaatselt.
Jäme / Peen
Eemaldab või vähendab pildimüra.
Kui müra ei eemaldata peenhäälestamise poolt, kasutage funktsiooni Jäme, et reguleerida sagedust võimalikult hästi (Jäme),
ning peenhäälestage uuesti. Kui müra on eemaldatud, kohandage pilti uuesti, et see oleks joondatud kuva keskkohaga.
Asend
Saate kohandada arvuti ekraanipaigutust, kui see pole keskel või ei sobitu seadme ekraanile.
Vajutage nuppu  või , et kohandada vertikaalset asetust. Vajutage nuppu  või , et kohandada horisontaalset asetust.
55
Peatükk 5. Menüü
Pilt ▼
2
Pilt välja
3
Kirjeldus
Pildi lähtestamine
Lähtestab pildi vaikeseaded.
Suvandi Pilt välja valimisel lülitub ekraan välja. Helitugevus pole inaktiveeritud.
Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale helitugevusnupu.
Pildi lähtestamine
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikeseaded.
56
Peatükk 5. Menüü
Ekraanikuva kohandamine
Ekraanikuva ▼
2
3
Kirjeldus
Ekraani suund
Ekraanimenüü paigutus
Saate määrata menüüekraani suuna.
Allikasisu suund
Saate määrata seadmega ühendatud välisseadmete sisu suuna.
Kuvasuhe
Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraanil või originaalekraanil.
• Saadaval ainult juhul, kui suvandi Allikasisu suund olekuks on määratud Vertikaalne.
Ekraani kaitse
Automaatse kaitse aeg
Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida ekraanile
varikujutise sissepõlemist.
Ekraani sissepõlemiskaitse
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise tehnoloogiaga
Ekraani sissepõlemiskaitse.
Ekraani sissepõlemiskaitse liigutab pilti natuke ekraanil.
• Piksli vahetus
‒‒ Minimeerib pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
‒‒ Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See pole seadme
defekt.
• Taimer
‒‒ Saate määrata taimeri funktsioonile Ekraani sissepõlemiskaitse.
‒‒ Funktsioon Ekraani sissepõlemiskaitse lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
• Kiirkaitse kuva
‒‒ Saate valida ekraanisäästja, mida soovite kuvada kohe.
Sõnumi kuvamine
Allika teave
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
Signaalsõnum puudub
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
MDC sõnum
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
Olekusõnumi allalaadimine
Valige oleku kuvamiseks sisu allalaadimisel serverist või muust seadmest.
57
Peatükk 5. Menüü
Ekraanikuva ▼
2
Keel
3
Kirjeldus
Saate valida menüükeele.
• Keeleseadete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
Lähtesta ekraanikuva
See suvand taastab suvandi Ekraanikuva tehase vaikeseaded.
58
Peatükk 5. Menüü
Heli reguleerimine
Heli ▼
2
Helirežiim
3
Kirjeldus
Saate valida helirežiimi, mis sobib teie isiklike eelistustega.
• Kui režiimi Heliväljund olekuks on määratud Väline, on suvand Helirežiim inaktiveeritud.
Tasakaal
Saate kohandada kõlari helitugevuse taset heli tasakaalu optimeerimiseks.
• Kui režiimi Heliväljund olekuks on määratud Väline, on suvand Tasakaal inaktiveeritud.
Ekvalaiser
Saate kohandada ekvalaiserit kohandama helitugevust ja kõrgust ning täiustama heliväljundi rikkalikkust.
• Kui režiimi Heliväljund olekuks on määratud Väline, on suvand Ekvalaiser inaktiveeritud.
HDMI heli
Valige heliallikas, et kuulata heli allikast AV(HDMI) või PC(DVI).
Videokõne heli
Saate valida videokõne ajal kuulatava heliväljundi.
Heliväljund
Kui kuulate edastust või filmi heli läbi välise vastuvõtja, võite kuulda helikaja, mida põhjustab erinevus seadme kõlarite ja
helivastuvõtjaga ühendatud kõlarite dekodeerimise kiiruste vahel. Kui see juhtub, määrake seadme olekuks Väline.
• Kui määrate suvandi Heliväljund olekuks Väline, lülitatakse seadme kõlarid välja.
Heli kuulete ainult läbi väliste kõlarite. Kui suvandi Heliväljund olekuks on määratud Sisemine, on sisse lülitatud nii seadme
kõlarid kui ka väliskõlarid. Heli kuulete läbi mõlema.
• Kui videosignaali pole, on nii seadme kõlarid kui ka välised kõlarid vaigistatud.
Automaatne helitugevus
Helitugevus võib erineda sõltuvalt kanalist.
Saate automaatselt ühtlustada helitugevuse taset, kui vahetate kanalit.
• Ühendatud allikaseadme helitugevuse reguleerimiseks määrake suvandi Automaatne helitugevus olekuks Väljas. Ühendatud
allikaseadme helitugevuse reguleerimist ei pruugita rakendada, kui suvandi Automaatne helitugevus olekuks on määratud
Tavaline või Öö.
• Kui režiimi Heliväljund olekuks on määratud Väline, on suvand Automaatne helitugevus inaktiveeritud.
Heli lähtest.
Saate lähtestada heliseaded tehase vaikeolekule.
59
Peatükk 5. Menüü
Võrk
Võrk ▼
2
3
Kirjeldus
Võrgu olek
Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.
Ava võrguseaded
Saate konfigureerida võrguseadeid, et kasutada mitmesuguseid Smart Hubi funktsioone, nagu internetiotsing, sisu jagamine
koduvõrgus ja funktsioonivärskendused.
Serveri võrguseaded
Looge ühendus serveriga
Funktsiooni Mängija käivitamiseks looge võrguühendus.
• Kui aktiveeritud on suvand SSL, on server konfigureeritud kasutama olekut https ja andmeedastus on krüptitud.
• Sisestage serveri IP-aadress ja pordinumber. Kasutage pordinumbriks 7001. (Kui serveriga ei saa ühendust luua pordinumbriga
7001, küsige oma serveri administraatorilt õiget pordinumbrit ning seejärel muutke pordinumber ära.)
MagicInfo rež.
Valige sobiv MagicInfo rež., lähtudes keskkonnast, kus seadet kasutate.
Serveri ligip.
Lubage või keelake juurdepääs MagicInfo serverile.
FTP režiim
Valige FTP-töörežiim.
Puhverserver
Lülitage sisse või välja ning konfigureerige puhverserveri seaded.
Otsene Wi-Fi
Seadistage see seadme ühendamiseks juhtmevabade mobiilsideseadmetega. Selle funktsiooni abil saate juhtmevabad
mobiilsideseadmed ühendada oma seadmega otse ilma ruuterita.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama funktsiooni Otsene Wi-Fi.
Mobiilsideseadme ühendamiseks seadmega funktsiooni Otsene Wi-Fi abil järgige neid samme.
1 Avage kuva Otsene Wi-Fi. Seade hakkab otsima teisi seadmeid.
2 Lülitage oma seadmes sisse funktsioon Otsene Wi-Fi. Valige soovitud Wi-Fi-seade.
‒‒ PBC (nupuvajutusega konfigureerimine): vajutage oma Wi-Fi-seadmel nuppu WPS(PBC) kahe minuti jooksul. Seade hangib
automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.
‒‒ PIN: sisestage kuvatud PIN oma seadmes.
• Kui soovite seadme ühenduse katkestada, valige ühendatud Wi-Fi-seade ja seejärel valige suvand Katkestatud.
Mobiilsideseadme haldur
Juurdepääsu teavitus
Saate muuta teavituste kuva seadeid, kui seade on ühendatud.
Mobiilsideseadmete loend
Saate kuvada ja hallata ühendatud seadmeid.
60
Peatükk 5. Menüü
Võrk ▼
2
Seadme nimi
3
Kirjeldus
Saate valida või sisestada seadme nime.
Seda nime saab näidata võrgu kaugjuhtseadmetes üle võrgu.
61
Peatükk 5. Menüü
Võrguseaded (juhtmega)
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel
oleva kohtvõrgupordi ja välismodemi.
Vaadake allolevat joonist.
• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade
kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi otse
võrgu seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või ruuteriga
mujal teie majas.
LAN
LAN-port
seinal
RJ45
LAN
Modemi port
seinal
Väline modem (ADSL/VDSL)
RJ45
LAN-kaabel
LAN-kaabel
Modemi kaabel
• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
IP-jagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage kohtvõrgukaablit.
Vaadake allolevat joonist.
Modemi port
seinal
LAN
Väline modem
(ADSL/VDSL)
IP-jagaja (millel on
DHCP-server)
RJ45
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab
dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid
pakuvad automaatselt IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade
vajab juurdepääsuks internetile, et te ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on
dünaamilised võrgud.
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused
käsitsi seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste
saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
Modemi kaabel
LAN-kaabel
LAN-kaabel
• Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IP-aadressi.
• DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.
62
Peatükk 5. Menüü
Automaatsed võrguseaded (juhtmega)
Saate luua võrguühenduse LAN-kaabli kaudu.
Veenduge, et LAN-kaabel on esmalt ühendatud.
Automaatne seadistamine
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu MENU .
2 Valige Võrk – Ava võrguseaded.
3 Valige Kaabel.
‒‒ Kuvatakse võrgutest ning seejärel käivitub kinnitamise protsess.
4 Kui ühendus on kinnitatud, valige OK.
• Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
• Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata
ühendust käsitsi, minge järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).
Käsitsi võrguseaded (juhtmega)
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorilt IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1 Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
2 Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3 Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Tugi.
4 Vahekaardil Tugi klõpsake nuppu Üksikasjad. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Käsitsi seadistamine
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu MENU .
2 Valige Võrk – Ava võrguseaded.
3 Valige Kaabel.
‒‒ Kuvatakse võrgutest ning seejärel käivitub kinnitamise protsess.
4 Valige Lõpeta. Kinnitamise protsess lõppeb.
5 Valige IP seaded. Kuvatakse ekraan IP seaded.
6 Valige IP seadistus ja määrake olekuks Käsitsi sisestamine.
‒‒ Seadistuse IP seadistus olek Käsitsi sisestamine muudab automaatselt DNS-i seadistuse
olekuks Käsitsi sisestamine.
7 Sisestage võrguühenduse väärtused.
‒‒ IP-aadress, Võrgu mask, Lüüs, DNS-server.
8 Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ja seejärel vajutage nuppu
. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
9 Kui ühendus on kinnitatud, valige OK.
63
Peatükk 5. Menüü
Võrguseaded (juhtmevaba)
Juhtmevaba võrguühenduse loomine
LAN-port seinal
Juhtmevaba IP-jagaja
(ruuter, millel on DHCPserver)
LAN-kaabel
Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Video esitamisel üle võrguühenduse ei
pruugita seda esitada sujuvalt.
• Valige juhtmevaba IP-jagaja jaoks kanal, mis ei ole hetkel kasutusel. Kui juhtmevaba IP-jagaja
jaoks seadistatud kanal on hetkel kasutusel teise lähedaloleva seadme poolt, tekib häire- ja
sidetõrge.
• Teie seade toetab ainult järgmisi juhtmevaba võrgu turvaprotokolle.
Kui valite puhta kiire läbilaskevõime (Greenfield) 802.11n režiimi ja krüptimistüübiks on
pääsupunktil või juhtmevabal ruuteril seadistatud WEP, TKIP või TKIP AES (WPS2Mixed), ei
toeta Samsungi seadmed ühendust kooskõlas uue Wi-Fi sertifikaadi tehniliste andmetega.
• Kui teie juhtmevaba ruuter toetab protokolli WPS (Wi-Fi Protected Setup), saate
luua võrguühenduse PBC (nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-i (personaalne
identifitseerimisnumber) kaudu. WPS konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme
ükskõik kummas režiimis.
• Ühendusviisid: juhtmevaba võrguühenduse saate seadistada kolmel erineval viisil.
Automaatne seadistus (kasutades automaatset võrgu otsimise funktsiooni), käsitsi seadistus,
WPS(PBC)
Automaatne võrguseadistus (juhtmevaba)
Enamikul juhtmevabadest võrkudest on valikuline turbesüsteem, mis nõuab, et võrku
kasutavad seadmed edastavad krüptitud turvakoodi (juurdepääsu võti või Turvavõti.
Turvavõti põhineb pääsufraasil, mis on tavaliselt kindlaks määratud pikkusega sõna või tähtede
ja numbrite kombinatsioon ning mis palutakse teil sisestada, kui seadistate turvalisuse oma
juhtmevaba võrgu jaoks. Kui kasutate võrguühenduse seadistamiseks seda meetodit ning teil
on olemas Turvavõti oma juhtmevaba võrgu jaoks, peate sisestama pääsufraasi automaatse või
käsitsi seadistusprotsessi ajal.
Automaatne seadistamine
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu MENU .
2 Valige Võrk – Ava võrguseaded.
3 Valige Traadita.
‒‒ Võrgufunktsioon otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui see on tehtud, kuvab
võrgufunktsioon loendi saadaolevate võrkudega.
4 Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu  või  ja seejärel vajutage nuppu
.
‒‒ Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Värskenda, et otsida uuesti.
‒‒ Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Lõpeta. Kuvatakse nupp Lisa võrk
ja saate määrata võrgu käsitsi.
5 Kui kuvatakse ekraan Sisestage parool, jätkake sammuga 6. Kui valite juhtmevaba ruuteri,
mis pole turvatud, jätkake sammuga 8.
6 Kui ruuter on turvatud, sisestage parool. (Turvavõti või PIN-kood).
7 Kui olete lõpetanud, kasutage nuppu , et liigutada kursorit suvandini Valmis, ja seejärel
vajutage nuppu
. Kuvatakse võrgutest ning seejärel käivitub kinnitamise protsess.
8 Kui ühendus on kinnitatud, valige OK.
64
Peatükk 5. Menüü
Käsitsi võrguseadistus (juhtmevaba)
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorilt IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1 Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
2 Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3 Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Tugi.
4 Vahekaardil Tugi klõpsake nuppu Üksikasjad. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Käsitsi seadistamine
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu MENU .
2 Valige Võrk – Ava võrguseaded.
3 Valige Traadita.
‒‒ Võrgufunktsioon otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui see on tehtud, kuvab
võrgufunktsioon loendi saadaolevate võrkudega.
4 Valige Lõpeta. Kinnitamise protsess lõppeb.
5 Valige Lisa võrk.
6 Sisestage võrgu SSID ja valige Valmis.
7 Valige Turvatüüp ja seejärel valige OK. Kui valite suvandi Ava, jätkake sammuga 10.
8 Kui ruuter on turvatud, sisestage parool. (Turvavõti või PIN-kood)
9 Kui olete lõpetanud, kasutage nuppu , et liigutada kursorit suvandini Valmis, ja seejärel
. Kuvatakse võrgutest ning seejärel käivitub kinnitamise protsess.
vajutage nuppu
10 Kui ühendus on kinnitatud, valige OK.
WPS(PBC)
Kuidas seadistada WPS(PBC) abil
Kui teie ruuteril on nupp WPS(PBC), järgige neid samme.
1 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu MENU .
2 Valige Võrk – Ava võrguseaded.
3 Valige Traadita.
‒‒ Võrgufunktsioon otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui see on tehtud, kuvab
võrgufunktsioon loendi saadaolevate võrkudega.
4 Valige Lõpeta. Kinnitamise protsess lõppeb.
5 Valige Kasuta WPS-i ja vajutage nuppu
.
6 Vajutage kahe minuti jooksul ruuteril nuppu WPS(PBC). Seade hangib automaatselt kõik
vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.
7 Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning võrguseadistus on valmis.
65
Peatükk 5. Menüü
Süsteem
Süsteem ▼
2
3
Kirjeldus
Juurdepääsetavus
Hääljuhend
Saate lülitada suvandi Hääljuhend sisse või välja ja konfigureerida hääle helitugevust, kiirust ja kõrgust. Suvandi Hääljuhend
jaoks kasutatav keel on sama nagu on määratud suvandis Keel.
Men. läbipaistvus
Saate reguleerida menüükasti läbipaistvust.
Kõrge kontrastsus
Saate määrata menüü tausta ja fondi suure kontrastsusega värvidele. Selle suvandi valimisel muutuvad menüüd
läbipaistmatuks.
Suurendamine
Saate suurendada menüü suurust.
Käivita seadistus
Saate taastada oma teleri algseaded ja teostada uuesti algse funktsiooni Seadistus.
• Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Muutke PIN-i.
Aeg
Mitmesuguste kellaajaga seotud seadete konfigureerimine.
• Praeguse aja kuvamiseks vajutage nuppu
Kella seadistus
INFO .
Valige Kella seadistus. Valige Kuupäev või Aeg ja seejärel vajutage nuppu
.
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks kasutage
.
nuppe  ja . Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu
NTP seaded
Seadistage serveri URL ja ajavöönd, et võrguaega kasutada.
Suveajafun.
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
Unetaimer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.
• Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu
. Tühistamiseks vajutage nuppu Unetaimer ja valige
Väljas.
Sees toite viivitus
Allika automaatlülitus
Mitme seadme ühendamisel reguleerige iga seadme sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida toite ülekoormust.
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvandiks on Allika automaatlülitus sees ja eelnev videoallika valik pole aktiivne, otsib
monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.
66
Peatükk 5. Menüü
Süsteem ▼
2
3
Kirjeldus
Allika automaatlülitus
Kui suvandi Allika automaatlülitus olekuks on määratud Sees, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat automaatselt.
Valik Algallikas aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Teine allikas aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal korral esmast ja
teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.
Kui valiku Algallikas olekuks on määratud Kõik, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada püüdes kõik videoallika sisendid
kaks korda järjest läbi ja kui videot ei leita, pöördub järjestuse esimese videoallika juurde tagasi.
Algallika taastamine
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
• Funktsioon Algallika taastamine on inaktiveeritud, kui suvandi Algallikas olekuks on määratud Kõik.
Algallikas
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Algallikas.
Teine allikas
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Teine allikas.
DVI-ühendus
Valige allikaseade, mis on ühendatud DVI-sisendiga.
• Taaskäivitage allikaseade, kui ekraani ei kuvata.
Toite juhtimine
Autom. sees
See funktsioon lülitab automaatselt sisse seadme kohe, kui see ühendatakse vooluvõrku. Toitenuppu ei ole vaja vajutada.
PC-mooduli toide
Arvutimooduli saab LFD-st eraldi sisse/välja lülitada.
Max energiasääst
See funktsioon lülitab seadme välja, et vähendada energiatarbimist pärast seda, kui arvuti on olnud teatud aja jooksul
jõudeolekus.
• Saadaval ainult režiimides DVI, HDMI, Kuva port.
Ooterežiimi juhtimine
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
• Saadaval ainult režiimides DVI, HDMI, Kuva port.
• Kui kuvatakse teade Signaal on nõrk või signaali pole, veenduge, et allikaseade on ühendatud õigesti.
• Kui suvandi Signaalsõnum puudub olekuks on määratud Väljas, ei kuvata teadet Signaal on nõrk või signaali pole. Määrake
suvandi Signaalsõnum puudub olekuks Sees.
Võrgu puhkerežiim
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui seade lülitatakse välja.
67
Peatükk 5. Menüü
Süsteem ▼
2
Eco-lahendus
3
Kirjeldus
Toitenupp
Toitenupu (kaugjuhtimispuldi vasakus ülanurgas) saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
Energiasäästurežiim
Saate vähendada toite tarbimist, kohandades ekraani heledust.
Eco Sensor
Energiasäästmise parandamiseks kohandatakse pildiseadeid automaatselt ruumi valgusega.
• Kui kohandate menüüs Pilt suvandit Taustavalgus, inaktiveeritakse suvand Eco Sensor.
• Kui suvandi Eco Sensor olekuks on määratud Sees, võib ekraani heledus muutuda (natuke tumedamaks või heledamaks),
sõltuvalt ümbritseva valguse tugevusest.
Ekraani lambi ajakava
Saate kohandada paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
Vaikne puhkerežiim
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
• Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.
• Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
Autom. välja
Temperatuuri juhtimine
Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja jooksul kaugjuhtimispuldil ega
puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.
See funktsioon mõõdab seadme sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.
Vaiketemperatuur on 77 °C.
Seadme soovitatav töötemperatuur on 75–80 °C (põhinedes ümbritseval temperatuuril 40 °C).
• Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab tõusmist, lülitub
toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
Sisendseadme haldur
Esita
Seadistage tootega kasutatavad sisendseadmed. Selles menüüs saate kontrollida oma seadmete loendit ja seadeid muuta.
Klaviatuuri keel
Klaviatuuri keele määramine.
Klaviatuuri tüüp
Klaviatuuri tüüp.
Sisestuskeele otsetee
Kiirklahvide valimine sisestuskeele vahetamiseks.
Valige sobiv režiim Esita, lähtudes keskkonnast, kus seadet kasutate.
Avakuva võib seadistusest olenevalt erineda.
68
Peatükk 5. Menüü
Süsteem ▼
2
3
Muutke PIN-i
Kirjeldus
Kuvatakse ekraan Muutke PIN-i.
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Sisestage uus PIN. Sisestage sama
neljanumbriline kood väljale Kinnitage uus PIN.
• Vaikeparool: 0-0-0-0
Turvaseaded
Turvalukk
. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
• Sisestage neljakohaline PIN-kood ja vajutage nuppu
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Muutke PIN-i.
Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp
poolt.
LOCK , lukustatakse funktsiooni Turvalukk
Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage ükskõik millist nuppu ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0-0-0-0).
Lülitage sisse funktsioon Nupp Toide sees, et aktiveerida kaugjuhtimispuldi toitenupp seadme sisselülitamiseks, kui suvand
Turvalukk on aktiveeritud.
Klahvilukk
Seda menüüd saab kasutada seadme nuppude lukustamiseks.
Kui suvandi Klahvilukk olekuks on määratud Sees, saab seadet juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.
USB autom. esituslukk
Valige, kas ühendatud USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu esitatakse automaatselt või mitte.
• Kui ühendate USB-seadme, millel on MagicInfo sisu, kuvatakse viieks sekundiks teade „USB autom. esituslukk: sees.“.
Mobiilseadme ühenduse
lukustamine
Saate keelata teistel võrgus olevatel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) teie signatuuri seadmega sisu jagamise.
Puutejuhtimise lukk
Saate takistada puuteliigutustel oma seadet juhtida.
Kaughaldus
Saate valida väliste käskluste puhul suvandi Luba või Keela, et pääseda seadmele juurde võrgu kaudu.
• Muudetud seadistus säilib isegi pärast toote väljalülitamist ja paneeliklahvi või toitelüliti kasutamisel.
Üldine
Nutikas turvalisus
See funktsioon kaitseb kõiki teleriga ühendatud välisseadmeid häkkerite, nuhkvara ja viiruste eest.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Vaadake peatükki Anynet+ (HDMI-CEC) lk 70.
HDMI käigultühend.
Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.
69
Peatükk 5. Menüü
Süsteem ▼
2
3
Kirjeldus
Kohandatud logo
Saate laadida alla ja valida kohandatud logo, mis kuvatakse toote sisselülitamisel, ning määrata selle kuvamise aja.
• Kohandatud logo
‒‒ Saate valida kohandatud logo (pilt/video) või lülitada kohandatud logo kuvamise välja.
‒‒ Kohandatud logo seadistamiseks peate selle välisest USB-seadmest alla laadima.
• Logo kuvamise aeg
‒‒ Kui kohandatud logo tüüp on Pilt, saate seadistada suvandi Logo kuvamise aeg.
• Logofaili allalaad.
‒‒ Saate laadida kohandatud logo tootesse alla välisest USB-seadmest.
‒‒ Allalaaditava kohandatud logo failinimi peab olema salvestatud kui „samsung“ (väiketähtedega).
‒‒ Kui saadaval on mitu välist USB-ühendust, püüab toode laadida kohandatud logo alla viimasena tootega ühendatud
seadmest.
Kohandatud logo failipiirangud
• Pildi kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult rasterfailid (vormingus aRGB, 32 bitti piksli kohta).
• Pildi kujul kohandatud logo eraldusvõime peab jääma minimaalse väärtuse 128 x 64 ja ekraani maksimaalse eraldusvõime
vahele. (Eraldusvõime horisontaalsed/vertikaalsed väärtused peavad olema nelja korrutised.)
• Video kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult transportvoo tüübid.
• Maksimaalne toetatud videofaili suurus on 150 MB. Videofaili soovitatud pikkus on kuni 20 sekundit.
Mängurežiim
Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise kogemust,
valides mängurežiimi.
• Režiimi Mängurežiim ettevaatusabinõud ja piirangud
Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage menüüs Seadistus režiimi
Mängurežiim olekuks Väljas.
Süsteemi lähtestamine
See suvand taastab suvandi Süsteem tehase vaikeseaded.
70
Peatükk 5. Menüü
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis
toetavad Anynet+ funktsiooni koos teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+
süsteemi saab kasutada ainult koos Samsungi seadmetega, millel on Anynet+ funktsioon. Teie
Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on Anynet+ logo.
• Anynet+ seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate
nuppudega.
• Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige
Anynet+ seade uuesti.
• Anynet+ töötab, kui Anynet+ funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.
• PIP-režiimis toimivad Anynet+ funktsioonid ainult juhul, kui AV-seade on ühendatud esmase
ekraanina. See ei tööta, kui AV-seade on ühendatud teisese ekraanina.
• Anynet+ toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama
tüüpi seadet.
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
Probleem
Võimalik lahendus
Anynet+ funktsioon ei
• Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem
toetab ainult Anynet+ seadmeid.
• Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult
ühendatud.
• Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli
ühendust.
• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on
menüüs Süsteem määratud Sees.
• Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+
funktsiooniga.
• Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (Algseadistus)
• Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti
ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage
seade välja ja uuesti sisse.
• Kontrollige, kas Anyneti seadme Anynet+ funktsioon on sisse
lülitatud.
tööta.
Tahan käivitada Anynet+
funktsiooni.
• Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega
ühendatud ja kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on
menüüs Süsteem määratud Sees.
Tahan väljuda Anynet+
funktsioonist.
• Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu
Ekraanile kuvatakse
teade „Anynet+
seadmega ühenduse
katkestamine ...“.
• Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite
Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.
• Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on
lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud
Anynet+ funktsioonile lülitumise.
Anynet+ seade ei esita.
• Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.
SOURCE
ja valige
mitte-Anynet+ seade.
71
Peatükk 5. Menüü
Probleem
Võimalik lahendus
Ühendatud seadet ei
• Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.
• Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.
• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on
menüüs Süsteem määratud Sees.
• Otsige Anynet+ seadet uuesti.
• Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et
seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.
• Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.
• Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli
eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.
kuvata.
72
Peatükk 5. Menüü
Tugi
Tugi ▼
2
3
Tarkvaravärskendus
Kirjeldus
Menüü Tarkvaravärskendus võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusimale versioonile.
• Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt välja ja uuesti
sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.
• Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja heliseadete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada oma seaded üles, et
nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.
Võtke Samsungiga
ühendust
Värskenda kohe
Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.
Automaatne värskend.
See funktsioon värskendab toodet automaatselt, kui see pole kasutusel.
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla tooteid ja tarkvarasid.
• Võtke Samsungiga ühendust ja otsige üles seadme Mudeli kood ja Tarkvaraversioon.
Lähtesta kõik
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikeseaded.
Peatükk 6. Tõrkeotsing
Tõrkeotsing
Enne meiega ühenduse võtmist
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige seadet järgmiselt. Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Diagnostika
Kontrollige, kas seade töötab normaalselt, kasutades seadme testimisfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilgub, kuigi seade on korralikult arvutiga ühendatud, siis testige seadet.
1 Lülitage välja nii arvuti kui ka seade.
2 Lahutage seadme küljest kõik kaablid.
3 Lülitage seade sisse.
4 Kui kuvatakse Kaabel pole ühendatud, töötab seade normaalselt.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
Ekraani eraldusvõime
Kui valitakse režiim, mis ületab toetatud eraldusvõimet (vt jaotist „Toetatud eraldusvõimed“), kuvatakse lühidalt Optimaalset režiimi pole.
73
74
Peatükk 6. Tõrkeotsing
Kontrollpunktid
Probleem installimisega (arvutirežiim)
Ekraan lülitub muudkui välja ja sisse.
Kontrollige seadme ja arvuti vahelist kaabliühendust ja veenduge, et see oleks korralik.
Ekraani kõigis neljas servas on tühjad alad, kui seadme ja
arvutiga on ühendatud HDMI- või HDMI-DVI-kaabel.
Ekraanil olev tühi ruum ei ole tingitud seadmest.
Tühja ruumi ekraanil põhjustab arvuti või graafikakaart. Probleemi lahendamiseks reguleerige graafikakaardi HDMI või DVI
seadetes ekraani suurust.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suuruse reguleerimiseks, värskendage graafikakaardi draiver
uusimale versioonile.
(Lisateavet ekraani seadete reguleerimise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
Kui arvutit ei ole ühendatud, kuvatakse jaotises Allikas suvand
Arvuti.
Jaotises Allikas kuvatakse alati suvand Arvuti olenemata sellest, kas arvuti on ühendatud.
Probleem ekraaniga
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Kontrollige seadme ja arvuti vahelist kaabliühendust ja veenduge, et see oleks korralik.
Ekraanil kuvatakse Kaabel pole ühendatud.
Kontrollige, kas seade on korralikult kaabliga ühendatud.
Kontrollige, kas seadmega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Kuvatakse Optimaalset režiimi pole.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab seadme maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.
Vaadake jaotist Standardsete signaalirežiimide tabel ja seadistage maksimaalne eraldusvõime ning sagedus vastavalt seadme
tehnilistele andmetele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige seadme kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandeid Jäme ja Peen.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadistage eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seadistatud seadmega ühilduvasse vahemikku. Seejärel
muutke ekraani seadeid, kui seda nõutakse, vaadates seadme menüüs lisateavet ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
75
Peatükk 6. Tõrkeotsing
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandeid Heledus ja Kontrastsus.
Ekraani värv ei ole püsiv.
Avage Pilt ja reguleerige suvandi Värvikooslus seadeid.
Valge ei ole päris valge.
Avage Pilt ja reguleerige suvandi Valge tasakaal seadeid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi
järel.
Seade on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Avage Süsteem ja veenduge, et suvandi Unetaimer seadeks oleks valitud Väljas.
Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe oleks seadme ja vooluvõrguga korralikult ühendatud.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast välja.
Seadme pildikvaliteet erineb kaupluses, kust seade osteti,
nähtust.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
Ekraani kuva ei tundu normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib kuva tunduda rikutud stseenides, kus on kiiresti liikuvaid objekte, näiteks spordisündmused või
märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib kuva tunduda rikutud. See ei tähenda, et seade on katki.
Ühemeetrise raadiuse piires paiknev mobiiltelefon võib põhjustada analoog- ja digitaalseadmetes staatilisust.
Heledus ja värv ei tundu normaalsed.
Avage Pilt ja reguleerige ekraani seadeid, nagu Pildirežiim, Värv, Heledus ja Teravus.
Avage Süsteem ja reguleerige suvandi Energiasäästurežiim seadeid.
Lähtestage ekraani seadete vaikeolek.
Ekraani servades on kuvatud murtud jooned.
Kui suvandi Pildi suurus seadeks on valitud Mahuta ekraanile, valige seadeks 16:9 standardne.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori ANDMEALLIKA IC-DRAIVERIS on defekt.
Probleemi lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole stabiilne. Probleemi lahendamiseks
valige arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
76
Peatükk 6. Tõrkeotsing
Kuva ei saa täisekraanil näidata.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali kuva.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja alaservas.
Lülitage seadmes või lähteseadmes ekraani suuruse seadistus täisekraanile.
Probleem heliga
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele seadistamist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või
tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis heliväljundi seadeid.
Avage Heli ja valige suvandi Heliväljund seadeks Sisemine.
Kui kasutatakse lähteseadet
• Veenduge, et helikaabel oleks korralikult seadme helisisendi pordiga ühendatud.
• Kontrollige lähteseadme heliväljundi seadeid.
(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, võib kaablikarbi heliseadeks olla vaja valida HDMI.)
Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi helikaablit.
Kui seadmel on kõrvaklappide port, siis veenduge, et sellega poleks midagi ühendatud.
Ühendage toitekaabel uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
Kõlaritest kostab staatilisust.
Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et helisisendi pordiga poleks videokaablit ühendatud.
Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.
Madal signaalitase võib põhjustada rikutud heli.
Heli on kuulda, kui helitugevus on vaigistatud.
Kui suvandi Heliväljund seadeks on valitud Väline, on helitugevusnupud ja vaigistusfunktsioon keelatud.
Reguleerige väliskõlarite helitugevust.
Põhikõlarite heliseaded ei ole seotud seadme sisekõlarite heliseadetega.
Seadme helitugevuse reguleerimine või vaigistamine ei mõjuta välisvõimendit (dekooderit).
77
Peatükk 6. Tõrkeotsing
Monitorist tulev heli ei muutu pärast suvandi Helirežiim
muutmist.
Põhikõlarite heliseaded ei ole seotud seadme sisekõlarite heliseadetega.
Kõlaritest kostab kaja.
Kaja võib põhjustada seadme kõlarite ja väliskõlarite vaheline erinev dekodeerimiskiirus.
Lähteseadme heliseaded ei mõjuta seadme sisekõlarite seadeid.
Sellisel juhul valige suvandi Heliväljund seadeks Väline.
Probleem kaugjuhtimispuldiga
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid oleks õigesti sisestatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige, ega pole elektrikatkestust.
Veenduge, et toitejuhe oleks ühendatud.
Kontrollige läheduses sisse lülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Probleem lähteseadmega
Kui arvuti käivitub, kostub piiksuv heli.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
Muud probleemid
Seade lõhnab plasti järele.
Plasti lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Monitor tundub olevat kaldus.
Eemaldage alus ja paigaldage see uuesti seadme külge.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajaduse korral ühendage uuesti.
Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib heli- ja videofaile rikkuda.
Veenduge, et kaablid oleks vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme paigaldamisel seinale soovitame kasutada
täisnurkse ühendusega kaableid.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed on osa seadme kujundusest. Seade pole defektne.
Menüü PIP pole saadaval.
Menüü on lubatud või keelatud sõltuvalt režiimist Allikas.
78
Peatükk 6. Tõrkeotsing
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„Määratud eraldusvõimet ei toetata.“.
Teade „Määratud eraldusvõimet ei toetata.“ kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime ületab monitori maksimaalset
eraldusvõimet.
Probleemi lahendamiseks valige arvuti eraldusvõimeks monitori toetatud eraldusvõime.
Kõlaritest ei kosta HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on DVIHDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
HDMI musta tase ei tööta HDMI-seadmes YCbCr-väljundiga
õigesti.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui lähteseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on ühendatud
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei tundu normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib juhtuda, kui seadmega on ühendatud
lähteseade, mis toetab ainult HDMI standardi vanemat versiooni.
Heli edastamiseks veenduge, et helikaabel oleks ühendatud õige sisendpesaga.
seadmega HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga helikaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi tuvastada automaatselt HDMI-signaale, mis ei sisalda heli.
Sel juhul valige helisisend käsitsi.
Helisisend
Ekraanirežiim
Arvuti
Automaatne
Arvuti seaded
DVI PC
Helisisend (stereopordid)
Arvuti seaded
Kui energiasäästurežiimis on sisendallikaks Kuva port, ei saa
arvuti kuvaseadeid salvestada.
Avage Süsteem → Toite juhtimine ja valige suvandi Max energiasääst seadeks Väljas. Teine võimalus on arvuti kuvaväljundi
seaded uuesti konfigureerida. Veenduge, et seade oleks sisse lülitatud.
Kui käivitate arvuti ja sisendallikaks on määratud Kuva port,
siis BIOS-i ja alglaadimise kuva ei avane.
Alglaadige arvuti, kui seade on sisse lülitatud või kui sisendallikaks pole valitud Kuva port.
79
Peatükk 6. Tõrkeotsing
Korduma kippuvad küsimused
Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma arvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
Küsimus
Vastus
Kuidas muuta sagedust?
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
• Windows 7: avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor
ning reguleerige sagedust jaotises Kuvari sätted.
• Windows 8: avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust → Täpsemad sätted →
Kuvar ning reguleerige sagedust jaotises Kuvari sätted.
• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuva → Täpsemad kuvasätted → Kuva adapteri atribuudid → Kuvar ja
reguleerige jaotises Kuvari sätted suvandit Ekraani värskendussagedus.
Kuidas muuta eraldusvõimet?
• Windows 7: avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.
• Windows 8: avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust ning reguleerige
eraldusvõimet.
• Windows 10: avage Sätted → Süsteem → Kuva → Täpsemad kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada energiasäästurežiim?
• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim jaotises Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine →
Ekraanisäästja → Muuda toitesätteid või arvuti BIOS SETUP-is.
• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim jaotises Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine →
Ekraanisäästja sätted või arvuti BIOS SETUP-is.
• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim jaotises Sätted → Isikupärastamine → Lukustuskuva → Ekraani ajalõpu sätted →
Toide ja unerežiim või arvuti BIOS SETUP-is.
80
Peatükk 7. Lisa
Lisa
Tehnilised andmed
Üldine
Mudeli nimi
PM43H
PM49H
PM55H
Suurus
43 CLASS (107,9 cm / 42,5 tolli)
49 CLASS (123,2 cm / 48,5 tolli)
55 CLASS (138,7 cm / 54,6 tolli)
Ekraani
mõõtmed
940,89 mm (H) x 529,25 mm (V) (37,0 tolli (H) x
20,8 tolli (V))
1073,78 mm (H) x 604,00 mm (V) (42,2 tolli (H)
x 23,7 tolli (V))
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) (47,7 tolli (H) x
26,8 tolli (V))
Heliväljund
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Toiteallikas
AC100-240V~ 50/60Hz
Paneel
Vaadake seadme tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib olenevalt riigist erineda.
Keskkonnaalane teave
Kasutamine
Temperatuur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F), koos PIM-iga: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Õhuniiskus: 10–80 %, mittekondenseeruv
ETTEVAATUST
Korpuse paigaldamiseks tagage, et sisetemperatuur oleks 40 °C või vähem.
Hoiustamine
Temperatuur: –20 °C – 45 °C (–4 °F – 113 °F)
Õhuniiskus: 5–95 %, mittekondenseeruv
Peatükk 7. Lisa
• Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemide puhul, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib
monitori seadeid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installimise seadeid soovi korral kohandada.
• Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida paneelil eredam või tumedam. See ei mõjuta seadme töövõimet.
• See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
• Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
81
82
Peatükk 7. Lisa
Standardsete signaalirežiimide tabel
Selle seadme igale ekraanisuurusele saab määrata paneeli omapära tõttu optimaalse pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Muude eraldusvõimete kasutamine peale
kindlaksmääratute võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele määratud optimaalne eraldusvõime.
Mudeli nimi
Sünkroonimine
Eraldusvõime
PM43H / PM49H / PM55H
Horisontaalsagedus
30–80 kHz
Vertikaalsagedus
60–75 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
• Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks. Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust
mõõdetakse kilohertsides (kHz).
• Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi edastamiseks kuvab seade ühte pilti mitu korda sekundis (nagu luminofoortuli). Üksiku pildi kuvamise kordi sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides (Hz).
Ekraani kohandatakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsetele signaalirežiimidele kuuluvat signaali. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsete signaalirežiimide
hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LED-tuli põleda. Sellisel juhul muutke seadeid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslikell (MHz)
Sünkroonimise polaarsus
H
V
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
83
Peatükk 7. Lisa
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslikell (MHz)
Sünkroonimise polaarsus
H
V
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
84
Peatükk 7. Lisa
Vastutus tasulise teenuse puhul (hind tarbijatele)
Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist nõuda teilt hooldustehniku külastuse eest tasu
järgmistel juhtudel.
Seade pole defektne
Seadme puhastamine, reguleerimine, selgituste andmine, uuesti paigaldamine jne.
• Kui hooldustehnik annab teile suuniseid seadme kasutamise kohta või reguleerib lihtsalt
suvandeid ilma seadet lahti võtmata.
• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse
signaal jne).
• Kui seade paigaldatakse uuesti või seadmeid ühendatakse täiendavalt pärast ostetud seadme
esmakordset paigaldamist.
• Kui seade paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja.
• Kui klient küsib kasutamissuuniseid teise ettevõtte toote tõttu.
• Kui klient küsib suuniseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
• Kui klient soovib tarkvara installimist ja seadme seadistamist.
• Kui hooldustehnik eemaldab seadme sisemusest tolmu või võõrkehad.
• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui ta on ostnud seadme koduostlemise
või võrgu kaudu.
Seadme kahjustus on tekkinud kliendi süül
Seadme kahjustuse on põhjustanud valesti käsitsemine või parandamine.
Kui seade on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
• Seade on saanud välise löögi või maha kukkunud.
• Kasutatud on tarvikuid või eraldi müüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
• Seadet on parandanud keegi teine kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. alltöövõtja või
partneri tehnik.
• Klient on seadet ümber kujundanud või parandanud.
• Seadet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõusid.
Muu
• Kui seadme rikke on põhjustanud loodusõnnetus (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne).
• Kui kulutarvikud on otsa saanud (aku, tooner, luminofoortuled, pea, vibraator, lamp, filter, lint
jne).
Kui klient palub defektita seadme hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege
esmalt kasutusjuhendit.
85
Peatükk 7. Lisa
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab
pidevalt muutuvat videopilti. Kui paneel näitab staatilist pilti pikema aja jooksul, võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid
õhemaks. Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis.
ETTEVAATUST
See teave aitab vältida järelkujutise sissepõlemist. Staatilise pildi vaatamine pika aja
jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist. See probleem ei kuulu garantii alla.
Soovitatud ettevaatusabinõud
Staatilise pildi vaatamine pika aja jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
plekke. Kui te toodet pikka aega ei kasuta, lülitage see välja, aktiveerige energiasäästurežiim
või käivitage liikuv ekraanisäästja.
• Vahetage värve regulaarselt.
Tüüp 1
Tüüp 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
ETTEVAATUST
Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
86
Peatükk 7. Lisa
Litsents
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Toodetud ettevõttelt Dolby Laboratories saadud litsentsi alusel.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic ja kahe D-ga sümbol on ettevõtte Dolby
Laboratories kaubamärgid.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on seadme menüüs saadaval avatud
lähtekoodi litsentsid. Avatud lähtekoodi litsentsi teatis („Open Source Licence Notice“) on
saadaval ainult ingliskeelse versioonina.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi
klienditoega või saatke e-kiri aadressile oss.request@samsung.com.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising