Samsung UD55E-B Kasutusjuhend

Add to My manuals
95 Pages

advertisement

Samsung UD55E-B Kasutusjuhend | Manualzz
Kasutusjuhend
UD46E-A UD46E-B UD46E-C
UD55E-A UD55E-B
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid
jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
5
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
Hoiustamine
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel
6
6
7
7
8
10
13
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
Komponendid
14
14
Osad
Välisanduri komplekt
Tagakülg
Kaugjuhtimine
Infrapuna stereokaabli abil ühendamine
(müügil eraldi)
15
15
16
17
19
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 20
Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine 20
Ventileerimine
20
Seinakinnituse paigaldamine
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
(VESA)
22
22
22
23
Kaugjuhtimispult (RS232C)
Kaabliühendus
Ühendus
Juhtkoodid
24
24
27
28
MDC kasutamine
MDC programmi installimine/desinstallimine 46
Installimine
46
Desinstallimine
46
Ühenduse loomine rakendusega MDC
47
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete
suhtlusstandardid) kaudu
47
48
MDC kasutamine etherneti kaudu
Allikaseadme ühendamine ja
kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
37
37
Arvutiga ühendamine
Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabli abil
37
37
38
38
39
39
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
40
40
41
Seadme ühendamine helisüsteemiga
41
LAN-kaabli ühendamine
42
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
MagicInfo
43
43
Sisendallika muutmine
Source
45
45
Avakuvafunktsioon
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
50
50
50
51
51
Picture Mode
52
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
53
53
53
54
Network Settings
55
MagicInfo Player I
56
ID Settings
ID Settings
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
57
57
57
57
2
Sisukord
More settings
58
Ekraani reguleerimine
Picture Mode
59
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
60
Color Temperature
60
White Balance
60
Gamma
60
Calibrated Value
60
Picture Options
Color Tone
HDMI Black Level
Dynamic Backlight
UHD COLOR
61
61
61
61
61
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
Resolution
62
62
62
62
Auto Adjustment
63
PC Screen Adjustment
63
Picture Off
Reset Picture
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
64
64
64
64
Screen Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Side Gray
65
65
65
65
65
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
66
66
66
66
Menu Language
66
Reset OnScreen Display
66
System
Setup
67
63
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
68
68
68
68
68
63
MagicInfo I Source
68
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
68
68
68
69
69
Power Control
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
69
69
69
69
69
69
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
70
70
70
70
70
70
Temperature Control
70
Change PIN
71
General
Security
HDMI Hot Plug
71
71
71
Reset System
71
3
Sisukord
Heli reguleerimine
HDMI Sound
72
Sound on Video Call
72
Reset Sound
72
Tõrkeotsingu juhend
Lisa
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 75
Toote testimine
75
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
75
Kontrollige järgmist.
76
Makseteenuse vastutus
(hind tarbijatele)
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
Küsimused & vastused
WEEE
91
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) 91
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks 91
83
Tugi
Software Update
73
Contact Samsung
73
Go to Home
Video Wall
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
More settings
74
74
74
74
74
74
74
74
Reset All
74
Tehnilised andmed
Üldandmed
85
Eelseadistatud ajastusrežiimid
87
90
90
90
90
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
92
92
92
Litsents
94
Mõisted
95
4
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
-- (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
-- (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
5
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
Hoiatus
kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
3
Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
!
•• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks
ja korralikult kuivaks väänatud.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
6
Hoiustamine
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga
(ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses
kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
!
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.
(teenus on tasuline).
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
Elekter ja ohutus
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Hoiatus
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat
seinakontakti.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
•• Võib tekkida tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
!
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
7
Installimine
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.
Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.
•• Võib tekkida tulekahju.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge
kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
!
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on
tõkestamata.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
!
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
!
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid
või kapid.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate
kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm
kaugusele.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
!
8
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul,
kaldega pind jne).
Ettevaatust
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade
katki minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Ekraan võib viga saada.
!
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt
pliidi) lähedusse.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.
•• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale
pinnale.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki
ega köögi tööpindade lähedusse.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju
tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse,
niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja
jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.
•• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
9
Kasutamine
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele
meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid
vigastusi.
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta,
parandada ega muuta.
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja
kõik teised ühendatud kaablid.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või
elektrilöök.
!
!
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks
tuulutage kohe ruumi.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
!
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
GAS
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
10
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid
vedelikke või kergsüttivaid aineid.
Ettevaatust
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
!
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige
energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
100
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või
kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
-_-
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või elektrilekke.
!
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.
•• Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda
alusest kinni.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
11
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud
patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid
kätte ei saa.
•• Silmade väsimus leeveneb.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti
poole.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see
võib muutuda kuumaks.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
!
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja
kasutatud patareisid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb
kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate
patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
!
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada
vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
!
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi
patareisid või laetavaid patareisid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.
•• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
12
Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel
Ärge asetage seadet maha pildil näidatud viisil. Ekraan on õrn ja võib viga
saada.
Asetage toode maha pildil näidatud viisil. (Kasutada võib pakendit).
!
Kasutage toote liigutamiseks kindlasti selle tagaküljel asuvaid käepidemeid.
!
15 mm
Ärge võtke seadmel kinni ega hoidke seda kohast, mis asub esiküljele
lähemal kui 15 mm.
13
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
-- Pildid võivad tegelike komponentide
väljanägemisest erineda.
Komponendid
――Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
Garantiikaart
Kiirjuhend
(Pole saadaval osades piirkondades)
Normatiivne juhend
Toitejuhe
DP-kaabel
Adapter RS232C(IN)
-
+
-
-- Kui mõni komponent on puudu, võtke
ühendust edasimüüjaga, kellelt toote
ostsite.
+
Patareid
(Pole saadaval osades piirkondades)
Kaugjuhtimine
Hoidiku rõngas x 4 / Kruvi x 4
14
Osad
――Välisanduri komplekti kuuluvad kaugjuhtimisandur, heledusandur ja funktsiooniklahvid. Ekraani paigaldamisel seinale saate
Välisanduri komplekt
Nupud
liigutada välisanduri komplekti ekraani küljele.
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kirjeldus
Kaugjuhtimispuldi
sensor
Suunake kaugjuhtimispult LCD-kuvari sellele punktile.
――Hoidke kaugjuhtimissensori ja kaugjuhtimispuldi vaheline ala takistustest vaba.
Valgussensor
Tuvastab automaatselt valitud kuvarit ümbritseva valguse tugevuse ning reguleerib
ekraani heledust.
Toiteindikaator
Toiteindikaator kustub, kui toode sisse lülitatakse. Energiasäästurežiimis see vilgub.
Nupp POWER
Selle nupu abil saate LCD-kuvari sisse ja välja lülitada.
POWER
ON
Nupp SOURCE
Lülitab arvutire˛iimilt videore˛iimile.
Võimaldab valida sisendallika, millega välisseade on ühendatud.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30 nurga all vasakul või paremal.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
15
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
IR OUT
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaali välissensori plaadi kaudu ning väljastab
signaali LOOP OUT pesa kaudu.
CONTROL IN
Varustab toitega välissensori plaati või võtab vastu valgussensori signaali.
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN: Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kirjeldus
IR
OUT
CONTROL IN
MAGICINFO: MagicInfo kasutamiseks veenduge, et DP-DVI-kaabel on ühendatud.
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
DP IN
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
RGB IN
Võimaldab ühendada lähteseadme D-SUB-kaabli abil.
DP OUT (LOOPOUT)
Võimaldab ühendada teise seadme DP-kaabli abil.
――Monitoride ühendamisel DP Loopouti kaudu on soovitatav kasutada DP-
DP IN
kaablit, mis oli pakendis.
――See port kasutab algoritmi, mis on eriomane UHD-eraldusvõimega sisendile
Võtab vastu heli allikast helikaabli kaudu.
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
RS232C
RS232C OUT
DP OUT
(LOOPOUT)
AUDIO IN
AUDIO
RGB IN
ja väljundile. Port ei ühildu monitoridega, millel on FHD-sisule omased DP
Loopouti pordid. Loopouti portide kaudu on soovitatav ühendada sama
mudeliga monitore.
IN
OUT
IN
OUT
RJ45
USB
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
USB
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega. (Ainult uuendamise eesmärgil)
16
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
――Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
POWER
OFF
Toote sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Pole saadaval.
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numbrinupud
Sisestage ekraanimenüüs parool.
9
CH LIST
Pole saadaval.
-- Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel toodetel
erineda.
heli vaigistamiseks.
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu MUTE
või vajutage helitugevuse nuppu (+ VOL –).
MUTE
Reguleerige helitugevust.
saate muuta sisendallikat.
2
Toote väljalülitamine.
CH
MagicInfo
Player I
Kasutage seda kiirklahvi, et pääseda otse ligi
funktsioonile MagicInfo Player I.
See kiirklahv on saadaval, kui ühendatud on
võrguboks või PIM (ühendusmoodul).
Funktsiooni Go to Home käivitusnupp.
17
Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.
TOOLS
INFO
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale
või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
Seadistab turvaluku funktsiooni.
Kui funktsiooni Video Wall kaudu on ühendatud
mitu toodet, vajutage nuppu SET ja sisestage
numbrinuppude abil toote ID.
Saate juhtida toodet kaugjuhtimispuldi abil.
Saate tühistada nupu
SET abil määratud väärtuse ja juhtida kõiki
ühendatud tooteid kaugjuhtimispuldiga.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Väljuge praegusest menüüst.
Valige käsitsi PC, DVI, HDMI ja DisplayPort
seast ühendatud sisendallikas.
IR control
SET
Pole saadaval.
-- Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel toodetel
erineda.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
18
Infrapuna stereokaabli abil ühendamine
(müügil eraldi)
1
2
Ühendage välisandur kindlasti siis, kui toode on välja lülitatud. Seejärel lülitage
toode sisse.
IR OUT
Kaugjuhtimispuldiga enam kui ühe monitori
juhtimine.
CONTROL IN
•• Ühendage seadme port IR OUT spetsiaalset stereokaablit kasutades teise
monitori pordiga CONTROL IN.
•• Monitorile 1 suunatud kaugjuhtimispuldist antud korralduse võtavad vastu
nii monitor 1 kui ka monitor 2 .
――Välimus võib tooteti erineda.
Rohkem kui ühe monitori juhtimine välisanduri abil
(müüakse eraldi)
•• Monitori poole 1 (millega on ühendatud välisandur) suunatud
kaugjuhtimispuldist antud korralduse võtavad vastu nii monitor
monitor 2 .
――Välimus võib tooteti erineda.
1
1
kui ka
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
19
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Seadme kasutamiseks püstiselt pöörake seda päripäeva.
――Ärge paigaldage seda mudelit lakke, põrandale või lauale.
Ventileerimine
Paigaldamine püstseinale
A
A Minimaalselt 40 mm
B Ümbritsev temperatuur: alla 35 C
•• Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.
B
20
Paigaldamine seinaorva
B
B
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Ülaltvaade
A Minimaalselt 40 mm
D
A
D
B Minimaalselt 70 mm
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm
C
E
C
E Ümbritsev temperatuur: alla 35 C
――Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.
21
Seinakinnituse paigaldamine
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks
Mõne teise tootja seinakinnituse paigaldamisel kasutage hoidiku rõngast (1).
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
1
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui
otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
22
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed (VESA)
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne
seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe
saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada
inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja
kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele.
Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda
sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada
inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Ühik: mm
VESA kruviaukude mõõdud
(A * B) millimeetrites
600 x 400
Standardne kruvi
M8
Kogus
4
――Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.
23
Kaugjuhtimispult (RS232C)
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
6 7 8 9
Viik
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
24
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
9
•• Viikude funktsioon
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Haardkontakt
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3.5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
25
LAN-ristkaabel (PC > PC)
•• Konnektor: RJ45
LAN-otsekaabel (PC > HUB)
HUB
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
26
Ühendus
•• Ühendus 2
――Veeduge, et ühendate adapterid seadme õigesse RS232C IN või OUT porti.
•• Ühendus 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Ühendus 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
27
Nr
Juhtkoodid
10
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Käsu tüüp
Käsk
Funktsiooni Video Wall kasutaja
juhtelement
Väärtuse ulatus
0x89
-
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste, välja
arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu allpool näidatud (11
+ FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
Nt: toide sees & ID = 0
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Kontrollsumma
Käsk
Nr
Käsu tüüp
Käsk
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanirežiimi juhtimine
0x18
-
5
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
6
Automaatreguleerimise juhtimine
(ainult arvuti ja BNC puhul)
0x3D
0
7
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
8
Turvalukk
0x5D
0~1
9
Video Wall sees
0x84
0~1
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest määrake ID
väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid ACK ei vasta.
28
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (jaatussõnum)
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x11
Väärtus 1
0xAA
0xFF
"Volume"
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„N”
0x11
Väärtus 1
"ERR"
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
"Power"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
1
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmed
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
0xAA
Andmete pikkus
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
Käsk
Kontrollsumma
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmete pikkus
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
29
Sisendallika juhtimine
0x24
HDMI2_PC
•• Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult käskudele
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
――MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
0
――RF (TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
„Get”.
――See mudel ei toeta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC porte.
•• Ack (jaatussõnum)
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x14
Arvuti
0x18
DVI
0x0C
Sisendallikas
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsumma
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
30
Ekraanirežiimi juhtimine
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x18
"ERR"
Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus Video Wall on aktiveeritud.
――Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.
•• Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x18
ID
Andmete
pikkus
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Ekraanisuuruse juhtimine
0
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
•• Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0x18
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Screen
Mode"
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
Kontrollsumma
16 : 9
0x04
Suum
0x31
Lai suum
0x0B
4:3
Käsk
0xAA
0xFF
Käsk
0xAA
0x19
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
•• Nak (eitussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Päis
•• Ack (jaatussõnum)
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
0x01
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
31
Automaatreguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)
Režiimi Video Wall juhtimine
•• Funktsioon
Arvutisüsteemi ekraani saab automaatselt reguleerida arvuti abil.
•• Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus Video Wall.
•• Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (Get Auto Adjustment Status)
Puudub
•• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
•• Automaatse reguleerimise seadistamine (Set Auto Adjustment)
Päis
Käsk
0xAA
0x3D
ID
Andmete
pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Auto
Adjustment"
•• Ack (jaatussõnum)
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x3D
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
0
Väärtus 1
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Video Wall Mode"
0xAA
Käsk
0xFF
ID
Andmete
pikkus
3
1: Full
0: Natural
•• Ack (jaatussõnum)
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x3D
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
"Auto
Adjustment"
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"Video Wall
Mode"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Kontrollsumma
•• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
"Auto Adjustment" : 0x00 (alati)
Päis
Päis
Väärtus 1
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
"ERR"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
32
Turvalukk
Video Wall sees
•• Funktsioon
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock sisse- või väljalülitamiseks.
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete
pikkus
Käsk
0
0xAA
0x5D
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Safety Lock"
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
0
•• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
Päis
•• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood
1: SEES
1: Video Wall SEES
0: VÄLJAS
0: Video Wall VÄLJAS
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x84
V.Wall_
On
Kontrollsumma
V.Wall_On : sama, mis üleval
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
33
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x84
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.
•• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Funktsiooni Video Wall seadistamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete
pikkus
Väärtus 1
Väärtus 2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood
34
Video Walli mudel 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood
Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Väärtus 2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
36
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.
Arvutiga ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
RGB IN
AUDIO IN
37
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
DVI IN (MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
38
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabli abil
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Ettevaatusabinõud andmetöötluse kasutamisel
――Ooterežiimis toite paremaks säästmiseks peatab toode väljalülitamisel ja energiasäästurežiimis
andmetöötluse.
――Võimalik, et monitori seadistuse muudatusi ei värskendata, kui kahe monitori režiimis olev
seade lülitatakse välja või sellel aktiveerub energiasäästurežiim. Selle tulemusena ei pruugita
ekraaniväljundit korralikult kuvada.
――Nimetatud probleemi korral seadistage enne toote kasutamist suvandi Max. Power Saving
olekuks Off.
――Mõned graafikakaardid, mis ei toeta andmetöötlusstandardit, võivad takistada Windowsi käivitus-/
BIOS-i ekraani kuvamist, kui toode on energiasäästurežiimis. Sellisel juhul veenduge, et lülitate
toote sisse enne arvuti sisselülitamist.
――Toote ekraani port (DP IN) ja kaasasolev DP-kaabel on loodud vastavalt VESA standarditele. VESA
standarditele mittevastava DP-kaabli kasutamine võib põhjustada toote talitlushäireid. Samsung
Electronics ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud standarditele mittevastava kaabli
kasutamisest.
Kasutage kindlasti VESA standarditele vastavat DP-kaablit.
39
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
――Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi
lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
AUDIO IN
40
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Seadme ühendamine helisüsteemiga
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
-- Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage HDMI-DVI- ja
audiokaableid.
AUDIO OUT
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega ühendatakse
välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige
välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib esineda
tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
41
LAN-kaabli ühendamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
RJ45
•• Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe
42
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
――Lisateavet võrguboksi ühendamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevast kasutusjuhendist.
MagicInfo
Funktsiooni MagicInfo kasutamiseks peab seadmega olema ühendatud võrguboks (müügil eraldi).
――Tarkvara MagicInfo sätete muutmiseks käivitage töölaual „MagicinfoSetupWizard”.
――Lisateavet tarkvara MagicInfo kasutamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevalt DVD-lt.
――Selles jaotises olev teave võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ilma ette teatamata.
――Probleem tekkimisel pärast seda, kui installite operatsioonisüsteemi (mis pole kaasas võrguboksiga), taastate operatsioonisüsteemi eelmise versiooni või installite
tarkvara, mis ei ühildu pakutava operatsioonisüsteemiga, ei ole teil võimalik saada abi tehniliselt toelt ning hooldustehniku külastus on tasuline. Seadme väljavahetamine
ja hüvitamine pole samuti võimalik.
Režiimi MagicInfo aktiveerimine
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Pärast võrguboksi (müügil eraldi) paigaldamist ja seadmega ühendamist lülitage seade sisse.
2
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige MagicInfo.
――Võrguboksi ühendamisel seadme pordiga DVI IN (MAGICINFO) muutub suvandi Source olek DVI olekuks MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Valige vaikerakendus, mida soovite käivitada funktsiooni MagicInfo käivitumisel.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Sisestage IP-teave.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Valige kuvarežiim.
7
Kontrollige üle sätted, mida olete just
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Valige keel. (Vaikekeel on English.)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
konfigureerinud.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
topeltklõpsake töölaual ikooni
MagicInfo. Ikoon kuvatakse ekraani
paremasse allnurka.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Kui käivitusikooni ei kuvata,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Sisendallika muutmine
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale allikas.
Source
Edit Name
SOURCE → Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Source
PC
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
DVI
HDMI1
Mõnikord ei kuvata ekraani korralikult, kui allikaseadme nimi on suvandis Edit Name määratlemata.
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo S
Lisaks sellele on parima pildikvaliteedi saamiseks kõige mõistlikum allikaseade suvandis Edit Name ümber nimetada.
――Loendis võivad olla järgmised allikaseadmed. Loendis olevad Source seadmed võivad erineda sõltuvalt valitud allikast.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Menüüs Picture saadaolevad sätted sõltuvad kasutatavast allikast ja suvandis Edit Name tehtud muudatustest.
•• Arvuti ühendamisel pordiga HDMI IN 1, HDMI IN 2 valige suvandi Edit Name seadeks PC. Muudel juhtudel määrake
suvandi Edit Name väärtuseks AV-seadmed.
•• Arvuti ühendamisel HDMI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN 1, HDMI IN 2 peaksite seadme seadistama režiimile PC
suvandis Edit Name.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Arvuti ühendamisel HDMI-DVI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN 1, HDMI IN 2 peaksite seadme seadistama režiimile
DVI PC suvandis Edit Name.
•• AV-seadmete ühendamisel HDMI-DVI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN 1, HDMI IN 2 peaksite seadme seadistama
režiimile DVI Devices suvandis Edit Name.
45
Peatükk 04
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.
Kui vajutate nuppu On ja enne seda vajutasite nuppu Off, kontrollib seade oma olekut umbes ühe
minuti jooksul. Käskluse käivitamiseks proovige uuesti umbes ühe minuti pärast.
――Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.
7
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake
nupul „Install”.
MDC programmi installimine/
desinstallimine
8
Kuvatakse installi edenemist.
9
Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
――Valige suvand „Launch MDC Unified” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks nupul
Installimine
„Finish”.
10
――MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
――MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest kuvada.
1
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
Desinstallimine
3
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake nupul
1
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm.
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
„Next”.
4
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja klõpsake
――Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
nupul „Next”.
5
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
6
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „Next”.
46
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
RS232C IN RS232C OUT
47
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise külge LAN-kaabli abil.
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Seadmel oleva RJ45-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
RJ45
HUB
48
Ristühendus LAN-kaabli abil
――Seadmel oleva pordi RS232C IN / OUT abil saab ühendada mitu seadet.
RJ45
RS232C OUT
49
Peatükk 05
Avakuvafunktsioon
See funktsioon on saadaval menüüs Support → Go to Home.
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME vajutades.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni
MagicInfo toetada.
Video Wall
Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
See funktsioon tükeldab automaatselt videoekraani kuva, tuginedes videoseinamaatriksi konfiguratsioonile.
Avage videoseinamaatriks.
Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või horisontaalse arvu saab määrata
vahemikus 1–15.
――Videoseina saab tükeldada kuni 225 kuvaks.
――Suvand Horizontal x Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
50
Screen Position
Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga toote numbrit maatriksis, kasutades funktsiooni Screen Position.
Suvandi Screen Position valimine kuvab videoseinamaatriksi koos videoseina moodustavatele toodetele määratud
numbritega.
Seadmete kuvamisjärjestuse muutmiseks muutke seadme numbrit ja vajutage nuppu E.
――Suvandis Screen Position võib maksimaalselt olla kuni 255 monitori.
――Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horizontal x Vertical oleks konfigureeritud.
Format
Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.
•• Full: pildid kuvatakse täisekraanil.
•• Natural: pildid kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Kui kasutusel on režiim Video Wall, on soovitatav eraldusvõime 1280x720P, 1920x1080P või 3840x2160P.
51
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
•• Shop & Mall
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Office & School
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Terminal & Station
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja
ühtsuse sätteid.
-- Tehase pildiseadete, nagu gamma, ühtlus ja valge tasakaal, kasutamiseks valige suvandi Picture Mode seadeks
Calibration.
-- Pildi täiendavaks kalibreerimiseks kasutage programmi Color Expert. Pildikvaliteedi seadeid (heledus, värvid, gamma,
ühtsus) saab muuta vastavalt oma eelistustele.
-- Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
52
――Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni Clock Set.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
On/Off Timer
티커
On Timer: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual.
Kui teie valikuks on Manual, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.
-- Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Volume: saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Source: saate valida soovitud sisendallika.
Off Timer
Saate määrata väljalülitamise taimeri (Off Timer), valides ühe seitsmest valikust. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual.
Kui teie valikuks on Manual, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.
-- Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
53
Holiday Management
Taimer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
•• Add Holiday: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.
Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u/d ning seejärel klõpsake nuppu Save.
Periood lisatakse puhkusteloendisse.
-- Start: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.
-- End: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.
――Edit: saate valida puhkuseüksuse ja seejärel muuta kuupäeva.
――Delete: saate kustutada puhkuste loendist valitud üksused.
•• Set Applied Timer: saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer, et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.
-- Vajutage nuppu E, et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.
-- Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.
54
Network Settings
Saate kuvada võrgusätted.
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Enter manually, sisestage IP Address käsitsi.
•• Subnet Mask: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Enter manually, sisestage Subnet Mask käsitsi.
•• Gateway: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Enter manually, sisestage Gateway käsitsi.
55
MagicInfo Player I
HOME
Valige allikaks MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I avaldab ja esitab serverist või ühendatud seadmest mitmesugust sisu, sh loodud ja multimeediumisisu
(pildid, videod ja helisisu).
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
56
ID Settings
HOME
one Product
Määrake komplektile ID.
Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
ID Settings
비디오 월
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number. (Vahemik: 0~224)
――Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
Device ID Auto Set
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Saate määrata ID-numbri automaatselt kõigile seotud toodetele.
PC Connection Cable
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
•• RS232C cable
saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.
•• RJ45(LAN) cable
saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli kaudu.
57
More settings
HOME
Avaneb pildiseadete menüü.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
58
Peatükk 06
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Color Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture Mode
OnScreen Display
System
Sound
?
28
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Contrast
50
Sharpness
Support
Current Temperature
Picture Mode
Picture
Picture
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Office & School
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Terminal & Station
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma
ja ühtsuse sätteid.
-- Tehase pildiseadete, nagu gamma, ühtlus ja valge tasakaal, kasutamiseks valige suvandi Picture Mode
seadeks Calibration.
-- Pildi täiendavaks kalibreerimiseks kasutage programmi Color Expert. Pildikvaliteedi seadeid (heledus, värvid,
gamma, ühtsus) saab muuta vastavalt oma eelistustele.
-- Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
•• Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
Picture Mode-seaded Kohandatavad
suvandid
Video/Image
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness / Color /
Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness
Calibration
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Gamma.
Backlight
――Kui teete muudatusi suvandites Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color või Tint (G/R),
reguleeritakse OSD-menüüd vastavalt.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
――Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
Calibrated Value
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi,
gamma ja ühtsuse seadeid režiimidele Teave ja Reklaam.
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Calibrated
Value.
Saate reguleerida värvi temperatuuri. (Vahemik: 2800K–16000K)
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Color
Temperature.
60
Picture Options
Dynamic Backlight
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik
ekraanikontrast.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Modeseaded
Kohandatavad suvandid
Video/Image
•• Off / On
――Funktsioon Dynamic Backlight pole saadaval, kui sisendallikaks on seadistatud PC ja samal ajal on
rakenduse Video Wall olekuks seadistatud On.
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
Text
Calibration
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Color Tone
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Text.
•• Off / Cool / Standard / Warm
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――UHD-sisendallika lubamiseks valige suvandi UHD COLOR seadeks On.
――Kui monitorid on ühendatud UHD-eraldusvõime kasutamise ajal Loopouti kaudu, valige kõigis
monitorides suvandi UHD COLOR seadeks On.
――Loopouti kaudu saab ühendada UHD-eraldusvõime kasutamisel kuni 25 monitori.
――Režiimi UHD COLOR kasutamiseks HDMI-kaabli kaudu on soovitatav kasutada HDMI-kaablit, mis
ühildub HDMI 2.0-ga. Veenduge, et kaabel oleks lühem kui 2 m.
――Suvandi UHD COLOR puhul seadete On ja Off vahel lülitumiseks kulub veidi aega.
――Kui HDMI-/DP-konnektor, mille puhul on lubatud UHD COLOR, on ühendatud seadmega, mis ei
toeta UHD-sisu, siis ei pruugi seade korralikult töötada. Ühendage seade, mis toetab UHD-sisu.
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Color Tone.
――Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
HDMI Black Level
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Low / Normal
――See suvand pole saadaval, kui sisendallikaks on määratud PC.
61
Picture Size
Zoom/Position
Saate kohandada ekraani suurust ja asendit.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.
Seda suvandit saab konfigureerida, kui sisendallikas toetab sagedust 1080i või 1080p ja üksuse Picture
Size olekuks on Custom.
――Seda suvandit ei toetata, kui ühendatud on arvuti.
Picture Size
――Ekraanil Zoom/Position järgige allolevaid samme.
Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Zoom/Position. Vajutage nuppu E.
Üksuse Picture Size saadaolevad suvandid võivad erineda sõltuvalt sellest, kas suvandi Picture Mode
olekuks on määratud Video/Image või Text.
2
Valige Zoom või Position. Vajutage nuppu E.
3
Vajutage nuppu u/d/l/r, et liigutada pilti.
4
Vajutage nuppu E.
•• 16:9: määrab pildile 16:9 lairežiimi.
•• Zoom1: kasutage keskmise suurenduse jaoks. Lõikab ära ülemise serva ja küljed.
•• Zoom2: kasutage tugevama suurenduse jaoks.
•• Smart View 1: vähendab 16:9 pilti 50%.
――Smart View 1 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: vähendab ekraanirežiimi 16:9 üla- ja alaveerist 25% võrra.
――Smart View 2 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI1, HDMI2.
•• Wide: suurendab pildi kuvasuhet, et see sobituks tervele ekraanile.
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
――Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi
sissepõlemist, mida ei kata garantii.
――Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom/Position.
Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.
Resolution
Kui pilt ei ole normaalne isegi siis, kui graafikakaardi resolutsioon on üks alltoodutest, saate pildi
kvaliteedi optimeerida, kui valite selle menüü abil tootele sama resolutsiooni, mis arvutil.
Saadaolevad eraldusvõimed: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
•• Screen Fit: kuvab täispildi ilma väljalõigeteta, kui sisestatakse HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i /
1080p) signaale.
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
•• Original: pildid kuvatakse originaalse pildikvaliteediga.
――Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
62
Auto Adjustment
Picture Off
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Saadaval ainult režiimis PC.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Saate reguleerida sageduse väärtusi/asetusi ning peenhäälestada sätteid automaatselt.
Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale helitugevusnupu.
PC Screen Adjustment
Reset Picture
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Saadaval ainult režiimis PC.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Suvandi Picture Off valimisel lülitub ekraan välja. Helitugevus pole inaktiveeritud.
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
•• Coarse / Fine
eemaldab või vähendab pildimüra.
Kui müra ei eemaldata peenhäälestamise poolt, kasutage funktsiooni Coarse, et reguleerida
sagedust võimalikult hästi (Coarse) ning peenhäälestage uuesti. Kui müra on eemaldatud,
reguleerige pilti uuesti, et see oleks joondatud kuva keskkohaga.
•• Position
arvuti ekraani asetuse reguleerimiseks, kui see pole keskel või ei sobitu seadme ekraanile.
Vajutage nuppu ▲ või ▼, et reguleerida vertikaalset asetust. Vajutage nuppu ◄ või ►, et
reguleerida horisontaalset asetust.
•• Image Reset
lähtestab pildi vaikesätetele.
63
Peatükk 07
OnScreen Display
Display Orientation
OnScreen Display
Screen Protection
System
Menu Language
Reset OnScreen Display
English
Onscreen Menu Orientation
Saate määrata menüüekraani suuna.
Support
Current Temperature
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Picture
28
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Landscape: menüü kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikimisi).
•• Portrait: menüü kuvatakse vertikaalrežiimis seadme ekraani paremas servas.
Source Content Orientation
Saate määrata tootega ühendatud välisseadmete sisu suuna.
•• Landscape: ekraani kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikeseadistus).
•• Portrait: ekraani kuvatakse vertikaalrežiimis.
――
Paigutusega Portrait režiimi ei toetata, kui kasutatakse UHD-eraldusvõimet.
Aspect Ratio
Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraani või originaalekraani.
•• Full Screen: pööratud ekraani kuvatakse täisekraanil.
•• Original: pööratud ekraani kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Source Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
64
Screen Protection
Timer
Saate määrata taimeri suvandile Screen Protection.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Funktsioon Screen Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise
vältimise tehnoloogiaga Pixel Shift.
Pixel Shift liigutab pilti natuke ekraanil.
Suvandi Pixel Shift ajaseade võimaldab teil programmeerida pildi liikumiste vahelise aja minutites.
Pixel Shift
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: määratletud intervalli tagant kuvatakse sissepõlemist takistav muster.
-- Interval: määratletud aja jooksul kuvatakse sissepõlemist takistav muster (algusest kuni
lõpuajani).
――Kui suvand Clock Set on konfigureeritud, aktiveeritakse suvand Interval.
――Period, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on
seadistatud On.
•• Horizontal: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
•• Vertical: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
Optimaalsed sätted
Horizontal (pikslit)
0~4
4
Vertical (pikslit)
0~4
4
Time (minutit)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.
――Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi
seadistatud Repeat või Interval.
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Protection aktiveerimiseks.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
Immediate Display
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
•• Off / Fading Screen
Side Gray
Kui ekraani kuvasuhteks on seadistatud 4:3, reguleerige ekraani kaitsmiseks külgedel olevate valgete
veeriste heledust.
•• Off / Light / Dark
sissejäävust. See pole seadme defekt.
65
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti
funktsioonidele.
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
•• Off / On
No Signal Message
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
•• Off / On
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.
MDC Message
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
66
Peatükk 08
System
System
Picture
Setup
OnScreen Display
System
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Saate muuta algseadeid, mis olid konfigureeritud seadme esmakordsel kasutamisel.
Vajutage nuppu .
Power Control
Support
Current Temperature
Time
Auto Source Switching
Sound
?
Setup
Eco Solution
28
1
Language
Valige ekraaniseadistuse alustamiseks keel.
Temperature Control
2
Rotate Menu
Valige menüü kuvamise suund olenevalt installimissuunast.
-- Landscape / Portrait
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
3
Network Settings
Määrake IP-seaded ja seejärel valige suvand Next.
4
Clock Set
Määrake praegune kuupäev ja kellaaeg, seejärel valige suvand Next.
5
Complete
Õnnitleme! Seadistamine on lõpule viidud ja olete valmis alustama.
67
Time
MagicInfo I Source
MENU m → System → Time → ENTER E
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――Funktsioon MagicInfo I Source on saadaval, kui ühendatud on võrguboks (müügil eraldi).
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või Sleep Timer. Mitmesuguste kellaajaga seotud seadete
konfigureerimine.
――Praeguse kellaaja kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
Clock Set
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele
liikumiseks kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
――Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
DST
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
Off / On
•• Start Date: saate määrata suveaja alguskuupäeva.
Kaugjuhtimispuldi nupu MagicInfo Player I vajutamisel kuvatakse võrguboksiga (müügil eraldi)
ühendatud sisu.
•• DVI / DisplayPort
Auto Source Switching
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Auto Source Switching on olekus On ja eelnev videoallika
valik pole aktiivne, otsib monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.
Auto Source Switching
•• End Date: saate määrata suveaja lõppkuupäeva.
Kui suvandi Auto Source Switching olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks monitori
videoallikat automaatselt.
•• Time Offset: saate määrata oma ajavööndi ajanihke.
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Sleep Timer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu E. Funktsiooni Sleep Timer
tühistamiseks valige Off.
Power On Delay
Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida
toite ülekoormust.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides
mõlemal korral esmast ja teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele
videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.
Kui valiku Primary Source olekuks on seadistatud All, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada
püüdes kõik videoallika sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse esimese videoallika juurde
tagasi, kui videot ei leita.
Primary Source Recovery
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
――Funktsioon Primary Source Recovery inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on
seadistatud All.
68
Primary Source
Standby Control
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
•• Auto
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on
monitoriga ühendatud.
Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
•• Off
Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal.
Power Control
――Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal, kontrollige kaabliühendust.
――Kui suvandi No Signal Message seadeks on valitud Off, siis teadet No Signal ei kuvata.
Sellisel juhul valige suvandi No Signal Message seadeks On.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.
•• Off / On
PC Module Power
Arvutimooduli saab LFD-st eraldi sisse/välja lülitada.
Synced Power-On
LFD väljalülitamiseks ilma arvutimoodulit välja lülitamata valige Off.
•• On
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
Network Standby
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
•• Off / On
Power Button
Toitenupu saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
•• Power On Only: saate määrata toitenupu toidet sisse lülitama.
•• Power On/Off: saate määrata toitenupu toidet sisse/välja lülitama.
•• Off / On
Synced Power-Off
Arvutimooduli sisselülitamiseks ilma LFD-d sisse lülitamata valige Off.
•• Off / On
69
Eco Solution
No Signal Power Off
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Energiasäästmise parandamiseks kohandatakse pildisätteid automaatselt ruumi valgusega.
•• Off / On
――Oleku High seadistamine suvandis Picture sel ajal, kui Eco Sensor on lülitatud sisse, inaktiveerib
oleku Off.
Min. Backlight
Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, saate käsitsi reguleerida minimaalset ekraani
heledust. Min. Backlight on taustavalguse tumedaim režiim. Veenduge, et seadistus Min. Backlight
oleks madalam kui seadistus Backlight.
――Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, võib ekraani heledus muutuda (natuke
tumedamaks või heledamaks), sõltuvalt ümbritseva valguse tugevusest.
Screen Lamp Schedule
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.
――Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
Auto Power Off
Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja jooksul
kaugjuhtimispuldil ega puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav
temperatuurivahemik.
Vaiketemperatuur on 77 C.
Soovituslik temperatuur suvandi Temperature Control jaoks on 75 C–80 C (eeldusel, et ümbritsev
temperatuur on 40 C).
――Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur
jätkab tõusmist, lülitub toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
Paneeli heledust kohandatakse vastavalt suvandile Screen Lamp Schedule. Mida lähemal on väärtus
100-le, seda heledam on paneel.
――See suvand on aktiveeritud ainult juhul, kui suvand Clock Set on konfigureeritud.
•• Off / On
70
Change PIN
HDMI Hot Plug
Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
•• Off / On
Kuvatakse ekraan Change PIN.
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter a new PIN..
Sisestage sama neljanumbriline kood väljale Enter the PIN again..
Kui ekraan Confirm kaob, vajutage nuppu Close. Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
――Vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
General
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
MENUm → System → General → ENTERE
Security
Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Enter PIN.
Safety Lock
Seadistab turvaluku funktsiooni.
•• Off / On
Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK, lukustatakse
funktsiooni Safety Lock poolt.
Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Seda menüüd saab kasutada seadme nuppude lukustamiseks.
Kui suvandi Button Lock olekuks on seadistatud On, saab seadet juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.
•• Off / On
71
Peatükk 09
Heli reguleerimine
Saate konfigureerida seadme helisätteid (Sound).
HDMI Sound
OnScreen Display
Sound on Video Call
System
Reset Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Valige, kas heli edastab AV(HDMI) või PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Sound
?
HDMI Sound
Sound
Picture
Support
Current Temperature
28
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Saate valida videokõne ajal kuulatava heliväljundi.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda. Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.
72
Peatükk 10
Tugi
Support
Picture
Software Update
OnScreen Display
System
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Go to Home
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni vastu.
――Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt välja ja
uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.
――Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada oma sätted
Support
Current Temperature
Contact Samsung
Reset All
Sound
?
Software Update
28
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja tarkvarasid.
――Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
73
Go to Home
MagicInfo Player I
Valige allikaks MagicInfo Player I.
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME
vajutades.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Üksikasju alammenüü üksuste kohta saate lugeda peatükist „Avakuvafunktsioon”.
Go to Home võimaldab esitada mitmesugust sisu mäluseadmest või ühendatud võrgu kaudu.
Video Wall
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
MagicInfo Player I avaldab ja esitab serverist või ühendatud seadmest mitmesugust sisu, sh loodud ja
multimeediumisisu (pildid, videod ja helisisu).
ID Settings
Määrake komplektile ID.
Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
More settings
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned
mudelid ei pruugi funktsiooni MagicInfo toetada.
Avaneb pildiseadete menüü.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Reset All
On/Off Timer
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
――Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni On/Off Timer.
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
Network Settings
Saate kuvada võrgusätted.
74
Peatükk 11
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
helistamist testige toodet järgmiselt.
Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode
(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
75
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
PC kuvatakse suvandis Source, kui arvuti pole ühendatud.
PC kuvatakse alati suvandis Source, sõltumata sellest, kas arvuti on ühendatud või mitte.
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus
vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
76
Ekraaniprobleem
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandit Coarse ja Fine.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse
vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional
Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1
sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Avage menüü System ja veenduge, et suvandi Sleep Timer olekuks on seadistatud Off.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast välja.
Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga,
kust seade osteti.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid objekte,
näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda, et seade on
katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
77
Ekraaniprobleem
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Color, Brightness ja
Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Energy Saving sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Ekraani servades on näha murtud jooni.
Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit, muutke seadistuseks 16:9.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel
tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole stabiilne.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja allservas.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
78
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.
Kui kasutatakse allikaseadet
•• Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.
•• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.
(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, peab kaabliboksi audioseadistuseks võibolla
muutma HDMI.)
Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi audiokaablit.
Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.
Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
Kõlaritest kostub staatilisust.
Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.
Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.
Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.
Heli on kuulda, kui helitugevus on vaigistatud.
Reguleerige väliskõlarite helitugevust.
Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.
Seadme helitugevuse reguleerimine või vaigistamine ei mõjuta välisvõimendit (dekooderit).
79
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
80
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Monitor tundub olevat kaldus.
Eemaldage alus ja paigaldage see uuesti seadme külge.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.
Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib rikkuda heli- ja videofaile.
Veenduge, et juhtmed on vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme paigaldamisel
seinale soovitame kasutada täisnurkseid juhtmeid.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„Mode not Supported”.
Teade „Mode not Supported” kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime ületab monitori
maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on seadmega
ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib juhtuda,
kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat versiooni.
Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda heli. Sel
juhul valige helisisend käsitsi.
Helisisend
Ekraani režiim
Arvuti
Automaatne
Arvuti sätted
DVI PC
Audio In (stereopordid)
Arvuti sätted
81
Muud probleemid
HDMI-CEC ei tööta.
See toode ei toeta HDMI-CEC-funktsiooni.
Selleks et kasutada mitut HDMI-CEC-funktsiooniga ühilduvat välisseadet, mis on ühendatud toote
portidesse HDMI1, HDMI2 ja HDMI3, lülitage HDMI-CEC-funktsioonid kõigis välisseadmetes välja.
Välisseadmed on näiteks Blu-ray- ja DVD-mängijad.
Välisseadme kasutamine, kui selle HDMI-CEC-funktsioon on aktiveeritud, võib teiste välisseadmete töö
automaatselt peatada.
HDMI-CEC seadete muutmiseks vaadake seadme kasutusjuhendit või võtke abi saamiseks ühendust
seadme tootjaga.
Infrapunasensor ei tööta.
Veenduge, et sensori tuli hakkab põlema, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu.
•• Kui sensori tuli ei hakka põlema, lülitage seade tagaküljel olevast toitelülitist välja ja uuesti sisse.
(Toite LED-tuli hakkab punaselt põlema, kui ekraan on välja lülitatud.)
Kui sensori tuli ei hakka pärast seadme toitelülitist välja- ja sisselülitamist ikkagi põlema, võib
sisemise pesa ühendus olla katkenud.
Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.
•• Kui põlev sensori tuli ei hakka kaugjuhtimispuldil nuppu vajutades punaselt vilkuma, võib
infrapunasensor olla kahjustatud.
Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.
•• See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on seadmega
ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
Kui käivitate arvuti ja sisendallikaks on määratud
DisplayPort, siis BIOS-i ja käivitusekraani ei kuvata.
•• Käivitage arvuti, kui seade on sisse lülitatud või kui sisendallikaks pole määratud DisplayPort.
82
Küsimused & vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted →
Täpsemalt → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Monitor
ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
-- Lisateavet reguleerimise kohta leiate
oma lauaarvuti või graafikakaardi
kasutusjuhendist.
•• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta →
Kuvasätted → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori
sätted.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda
eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva
→ Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted ja
reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine
→ Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.
83
Küsimus
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
Vastus
•• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
kujundused → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Kuva →
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine→ Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.
84
Peatükk 12
Tehnilised andmed
Üldandmed
- Suurus
Mudeli nimi
Paneel
UD46E-A / UD46E-B
UD46E-C
Suurus
Klass 46 (45,9 tolli / 116,8 cm)
Klass 46 (45,9 tolli / 116,8 cm)
Ekraani mõõtmed
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
- Ekraani mõõtmed
H
Mudeli nimi
Paneel
V
UD55E-A / UD55E-B
Suurus
Klass 55 (54,6 tolli / 138,7 cm)
Ekraani mõõtmed
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
85
Toiteallikas
Keskkonna-alased
asjaolud
AC100-240V~ 50/60Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
Kasutamine
Temperatuur: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Õhuniiskus: 10–80 %, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Õhuniiskus: 5–95 %, mittekondenseeruv
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi
vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
――Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
86
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud
eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
――Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset
-- Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
-- Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks ehk
värskendussageduseks. Vertikaalsagedust
mõõdetakse hertsides (Hz).
sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
Mudeli nimi
Sünkroonimine
Eraldusvõime
UD46E-A / UD46E-B / UD46E-C / UD55E-A / UD55E-B
Horisontaalsagedus
30–81 kHz, 30–134 kHz (DisplayPort), 30–90 kHz (HDMI)
Vertikaalsagedus
48–75 Hz, 56–75 Hz (DisplayPort), 24–75 Hz (HDMI)
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz, 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Maksimaalne pikslisagedus
148,5 MHz (analoogne, digitaalne), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu
standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi
kasutusjuhendit.
87
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
88
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
89
Peatükk 13
Lisa
Makseteenuse vastutus
(hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid
ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal
jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja
või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
90
WEEE
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt,
USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega
seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust,
eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei
tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lőppemisel käidelda koos muude
olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66
sihttasemest suurem.
Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada tervise-vői keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need
taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.
91
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
•• Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm)
heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
-- Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt
muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul, võib vedelkristalli juhtivate
pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks.
Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada
kogunenud elektrilaengute erinevust.
――Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.
Musta maatriks
Tavaline
elektrood (ITO)
Värvifilter
•• Pildikvaliteedi parandamiseks käivitage rakendus Auto Adjustment. Kui pärast funktsiooni Auto
Adjustment tekib ikka müra, reguleerige suvandit Coarse või Fine.
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
vigaseid piksleid.
-- Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline
ekraanisäästja.
Allikas
Äravool
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Ekraani sissepõlemist takistava mustri seadistamine
Ekraani sissepõlemist takistav muster töötab ooterežiimis automaatselt.
•• Ekraani sissepõlemist takistava mustri inaktiveerimine
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe 2 → 2 → 7 → CH
Värav
TFT
Pikselelektrood
(ITO)
Mälumaht (Cs)
Andmesiin
→ 0.
Kui kaugjuhtimispuldi sensor vilgub ühe korra, on muster inaktiveeritud.
•• Ekraani sissepõlemist takistava mustri aktiveerimine
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Kui kaugjuhtimispuldi sensor vilgub koks korda, on muster aktiveeritud.
――Kui ekraan on lülitatud välja, töötab ekraani sissepõlemist takistav muster kahe tunni jooksul.
――Ekraani sissepõlemist takistava mustri aktiveerituna hoidmisel tarbitakse rohkem toidet.
92
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
――Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või süsteemi
seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka garantiiteenus olla piiratud.
•• Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim
-- Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.
-- Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme väljalülitumine.
-- Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.
Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.
•• Tavapärane värvimuutus
-- Kasutage kahte värvi
Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.
Type 1
Type 2
•• Tavapärane tekstivärvi muutus
-- Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.
Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
(Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse hulgast.)
――Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.
Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.
93
Litsents
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
94
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i
/ 1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis otsustab ekraani
eraldusvõime. Laotussageduse tähiseks
võib olla i (interlaced – põimitud) või p
(progressive – progressiivne) olenevalt
laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt. Suurem
pikslite arv edastab selgema ja eredama
pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil ükshaaval
(progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse ülalt
alla esmalt iga teine pikslirida ja seejärel
ülejäänud (veel laotamata) piksliread.
Režiim Non-interlace ja Interlace____
Režiim Non-Interlace (järjestiklaotus)
kuvab ekraani horisontaalread järjest
ülalt alla. Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna see
muudab pildi selgemaks, ning režiimi
Interlace kasutatakse peamiselt telerites.
Punktisamm____ Ekraan sisaldab
punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.
Lühem punktidevaheline kaugus annab
kõrgema eraldusvõime. Punktisamm
näitab samavärviliste punktide vahelist
vähimat kaugust. Punktisammu
mõõdetakse millimeetrites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides
(Hz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda sekundis.
Horisontaalsagedus____
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Plug & Play____ Plug & Play on
funktsioon, mis lubab teavet monitori
ja arvuti vahel automaatselt vahetada,
võimaldamaks parimat kuvakeskkonda.
Seade kasutab funktsiooni Plug & Play
käivitamiseks rahvusvahelist standardit
VESA DDC.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete punktide
(pikslite) ja vertikaalsete punktide
(pikslite) arv. See kujutab monitori
detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime
lubab ekraanil kuvada rohkem andmeid
ja on kasulik mitme ülesande korraga
teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920
x 1080 1920 horisontaalset pikslit
(horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD tähendab CD-suurust
massmäluketast, kuhu saate salvestada
multimeediumrakendusi (heli, videoid
või mänge), kasutades MPEG-2
videopakkimistehnoloogiat.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____ See on
liides, mille saab ühendada nii digitaalse
heliallika kui ka kõrglahutusega
videoallikaga ühe kaabli abil ilma
pakkimata.
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine) on
rakendus, mis lubab teil arvuti abil
juhtida mitut kuvaseadet üheaegselt.
Arvuti ja monitori vaheline side toimub
RS232C- (jadaandmeedastus) ja RJ45(LAN-) kaablite kaudu.
Allikas____ Sisendallikas tähendab
seadmega ühendatud videoallikaseadet,
näiteks videokaamerat või video- või
DVD-mängijat.
95

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement