Samsung | UD55E-B | User manual | Samsung UD55E-B Vartotojo vadovas

Samsung UD55E-B Vartotojo vadovas
Vartotojo instrukcija
UD46E-A UD46E-B UD46E-C
UD55E-A UD55E-B
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant pagerinti gaminio veikimo
efektyvumą specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Turinys
Prieš naudojant gaminį
Autorių teisės
5
Saugos priemonės
Valymas
Laikymas
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
Atsargumo priemonės naudojant ekraną
6
6
7
7
8
10
13
Pasiruošimas
Sudedamųjų dalių tikrinimas
Sudedamosios dalys
14
14
15
Dalys
Išorinio jutiklio rinkinys
15
16
Galinė pusė
Nuotolinio valdymo pultas
17
Prijungimas naudojant IR stereofoninio signalo laidą
(parduodamas atskirai)
19
Prieš montuojant gaminį (montavimo
instrukcija)
20
Vertikaliojo ir horizontaliojo režimo perjungimas 20
20
Vėdinimas
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
22
Prieš tvirtinant sieninį laikiklį
22
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
22
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA) 23
Nuotolinio valdymo pultas (RS232C)
Laidų jungtys
Jungtis
Kontroliniai kodai
24
24
27
28
MDC naudojimas
MDC programos diegimas / pašalinimas
Diegimas
Programos pašalinimas
46
46
46
Prisijungimas prie MDC
47
Naudojant MDC per RS-232C (serijinių duomenų
ryšių standartai)
47
48
Naudojant MDC per eternetą
Šaltinio įrenginio prijungimas ir
naudojimas
Prieš prijungiant
Ką patikrinti prieš prijungiant
37
37
Jungimas prie AK
Prijungimas naudojant D-SUB laidą
(analoginio tipo)
Prijungimas naudojant DVI laidą
(skaitmeninio tipo)
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Prijungimas naudojant HDMI laidą
Prijungimas naudojant DP laidą
37
Pagrindinio ekrano funkcija
37
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
50
50
50
51
51
Picture Mode
52
Jungimas prie vaizdo prietaiso
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Prijungimas naudojant HDMI laidą
40
40
41
Prijungimas prie garso sistemos
41
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
53
53
53
54
LAN laido prijungimas
42
Network Settings
55
Tinklo dėžutės prijungimas (parduodamas
atskirai)
„MagicInfo“
MagicInfo Player I
56
43
43
Įvesties šaltinio keitimas
Source
45
45
ID Settings
ID Settings
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
57
57
57
57
38
38
39
39
2
Turinys
More settings
58
Ekrano reguliavimas
Picture Mode
59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
60
Color / Tint (G/R)
Color Temperature
60
White Balance
60
Gamma
60
Calibrated Value
60
Picture Options
Color Tone
HDMI Black Level
Dynamic Backlight
UHD COLOR
61
61
61
61
61
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
Resolution
62
62
62
62
Auto Adjustment
63
PC Screen Adjustment
63
Picture Off
Reset Picture
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
64
64
64
64
Screen Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Side Gray
65
65
65
65
65
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
66
66
66
66
Menu Language
66
Reset OnScreen Display
66
System
Setup
67
63
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
68
68
68
68
68
63
MagicInfo I Source
68
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
68
68
68
69
69
Power Control
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
69
69
69
69
69
69
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
70
70
70
70
70
70
Temperature Control
70
Change PIN
71
General
Security
HDMI Hot Plug
71
71
71
Reset System
71
3
Turinys
Garso nustatymas
HDMI Sound
72
Sound on Video Call
72
Reset Sound
72
Gedimų nustatymo ir šalinimo
instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru
75
Gaminio tikrinimas
75
Skyros ir dažnio tikrinimas
75
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
76
Klausimai ir atsakymai
Palaikymas
Software Update
73
Contact Samsung
73
Go to Home
Video Wall
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
More settings
74
74
74
74
74
74
74
74
Reset All
74
Priedas
83
Specifikacijos
Bendros
85
Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo
veiksenos
87
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kita
90
90
90
90
WEEE
91
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir
elektroninės įrangos atliekos)
91
Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas 91
Optimali vaizdo kokybė ir apsauga nuo
liekamojo vaizdo išdegimo
Optimali vaizdo kokybė
Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo
92
92
92
Licencija
94
Terminologija
95
4
01 skyrius
Prieš naudojant gaminį
Autorių teisės
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© „Samsung Electronics“, 2015
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
„Microsoft“, „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics Standards Association) prekių ženklai.
Nuosavybės teisė į visus kitus prekių ženklus priklauso jų tikrajam savininkui.
•• Administracinis mokestis taikomas, jei:
-- (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
-- (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
•• Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.
5
Saugos priemonės
Valymas
――Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
Įspėjimas
――Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
――Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
paveikslėliuose.
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta žalos.
1
Išjunkite gaminį ir kompiuterį.
2
Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.
――Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis
rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.
3
Gaminį valykite švaria, minkšta ir sausa šluoste.
•• Nenaudokite valymo priemonių, kuriose yra alkoholio,
tirpiklio ar aktyviai paviršių veikiančių medžiagų.
Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.
!
•• Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba
valymo priemonės.
4
Norėdami nuvalyti gaminio korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą šluostę
vandeniu ir gerai ją išgręžkite.
5
Baigę valyti prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.
6
Įjunkite gaminį ir kompiuterį.
6
Laikymas
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą
(taikoma tik 1 tipo izoliuotiems įrenginiams).
•• Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
Ant labai blizgių gaminių paviršiaus gali atsirasti baltų dėmių, jei netoliese bus naudojamas UV
drėkintuvas.
!
――Jeigu reikia išvalyti gaminio vidų, susisiekite su klientų aptarnavimo centru (už suteiktą paslaugą reikės
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo
laido po sunkiu daiktu.
sumokėti mokestį).
•• Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros iškrovos pavojus.
Elektra ir saugumas
――Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.
paveikslėliuose.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Įspėjimas
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo
lizdo.
Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias
dulkes valykite sausa servetėle.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
•• Gali kilti gaisras.
Nenaudokite keleto gaminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.
!
•• Dėl perkaitusių maitinimo lizdų gali kilti gaisras.
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis. Antraip gali įvykti
elektros iškrova.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
•• Dėl nesaugaus ryšio gali kilti gaisras.
!
7
Diegimas
Dėmesio
Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
•• Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Įspėjimas
Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių.
Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.
•• Gali kilti gaisras.
Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu.
Nenaudokite maitinimo laido kištuko su kitais gaminiais.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
Sieninį laikiklį leiskite pritvirtinti technikui.
!
•• Nekvalifikuotas asmuo montuodamas gali susižeisti.
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas
maitinimo laidas.
•• Montuokite tik tam pritaikytose spintose.
!
•• Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint
nutraukti gaminio maitinimą.
!
Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje
ar spintelėje.
•• Atminkite tai, kad gaminio maitinimas nėra visiškai nutrauktas, jei
naudojatės tik įjungimo / išjungimo mygtuku ant nuotolinio valdymo
pulto.
•• Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.
Montuokite gaminį mažiausiai 10 cm nuo sienos, kad liktų vietos ventiliacijai.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
•• Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
!
!
Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•• Vaikai gali uždusti.
!
8
Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios
lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.)
Dėmesio
•• Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
Keldami nenumeskite gaminio.
•• Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba
gali kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių,
drėgna (laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.
•• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
!
Neguldykite gaminio ekranu į apačią.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Taip galima pažeisti ekraną.
!
Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto
objekto, pvz., viryklės.
Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų
apatinis gaminio priekinės dalies kraštas.
•• Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
•• Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
•• Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.
•• Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
Atsargiai pastatykite gaminį.
•• Kadangi gaminio priekinė dalis yra sunki, montuokite jį ant plokščio ir
stabilaus paviršiaus.
Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba
deformuoti gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės
stalviršio.
•• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
!
SAMSUNG
!
Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar
ekstremalios temperatūros veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur
gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali
sugesti.
•• Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru.
9
Veikimas
Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų,
saldumynų ir pan.).
•• Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus
ar saldumynus ir stipriai sužeisti.
Įspėjimas
Gaminiu teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar
neatlikite gaminio pakeitimų.
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
!
Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite maitinimo
laidą ir visus kitus prijungtus laidus.
Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
•• Kitaip gali būti pažeistas maitinimo laidas ir gali kilti gaisro ar elektros
šoko pavojus.
!
!
Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
•• Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos
ar gaisro pavojus.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.
Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to,
nedelsdami išvėdinkite patalpą.
•• Vaikai gali stipriai susižeisti.
•• Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
!
Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimo
jungiklį ir ištraukite maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų
aptarnavimo centru.
•• Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.
GAS
Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio
kabelio.
•• Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros iškrovos
ar gaisro pavojus.
10
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
•• Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
Dėmesio
Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas
arba atsirasti defektinių pikselių.
!
Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
•• Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo
ekrano užsklandą, jei gaminio nenaudosite ilgą laiką.
!
•• Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
-_100
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir
pan.) ar lengvai užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro
ventiliacijos angą ar įvesties / išvesties prievadus ir pan.).
•• Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros
nuotėkis ar iškrova.
!
Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.
•• Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į
gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką
(atostogausite ir pan.).
•• Jūsų regėjimas gali pablogėti.
!
Nelaikykite gaminio apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių
daiktų ant gaminio.
•• Gaminys gali nukristi ir sugesti arba sužeisti.
•• Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į
gaminį pateko vandens ar kitų pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
!
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
•• Gali kilti gaisras arba įvykti elektros iškrova.
11
Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5
minutes.
Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite,
kad vaikai neįsidėtų jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir
kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
•• Taip sumažinsite akių nuovargį.
•• Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
!
Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
Keisdami maitinimo elementus nesupainiokite jų polių (+, -).
•• Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali
sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti gaminį.
!
Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Naudokite tik nurodytas standartizuotas baterijas, nenaudokite naujos ir
senos baterijos vienu metu.
•• Priešingu atveju baterijos gali būti pažeistos arba sukelti gaisrą, sužeisti
arba gali būti pažeistos, iš vidaus išsiliejus skysčiui.
!
Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.
Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės
atliekos, juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus
ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.
•• Įstrigus rankai ar pirštui galite susižeisti.
•• Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
!
!
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
•• Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus
artimiausiam perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to
paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.
•• Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio
garsumo.
•• Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
12
Atsargumo priemonės naudojant ekraną
Nestatykite gaminio taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Ekranas yra lūžus ir
gali būti pažeistas.
Jei norite tvarkyti ekraną, paguldykite jį, kaip pavaizduota paveikslėlyje
(galima naudoti pakuotę)
!
Keldami gaminį būtinai laikykite jį už rankenų, pritvirtintų ant galinės jo
nugarėlės.
!
15 mm
Neimkite ir nelaikykite gaminio už vietos, esančius arčiau nei 15 mm prie
priekio.
13
02 skyrius
Pasiruošimas
Sudedamųjų dalių tikrinimas
-- Vaizdas paveikslėliuose gali skirtis nuo
turimų komponentų.
Sudedamosios dalys
――Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.
Greitos sąrankos vadovas
Garantijos kortelė
(Neprieinama kai kuriose vietovėse)
Nustatymų vadovas
Maitinimo laidas
DP laidas
RS232C(IN) adapteris
-
+
-
-- Jeigu trūksta sudedamųjų dalių,
kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį
gaminį.
+
Baterijos
(Neprieinama kai kuriose vietovėse)
Nuotolinio valdymo pultas
Laikiklio žiedas x 4 / Varžtas x 4
14
――Išorinio jutiklio RINKINYJE įmontuotas nuotolinio valdymo jutiklis, skaisčio jutiklis ir funkciniai klavišai. Jei norite montuoti
Dalys
ekraną prie sienos, galite perkelti išorinio jutiklio RINKINĮ į ekrano pusę.
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti
keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Išorinio jutiklio rinkinys
Mygtukai
POWER
Aprašymas
ON
Nuotolinio
valdymo pulto
daviklis
Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į šį LCD ekrano tašką.
――Tarp nuotolinio jutiklio ir nuotolinio valdymo pulto negali būti kliūčių.
Šviesos jutiklis
Automatiškai aptinka aplinkos šviesos intensyvumą aplink pasirinktą ekraną ir nustato
ekrano ryškumą.
Maitinimo
indikatorius
Įjungus gaminį maitinimo indikatorius išsijungs. Veikiant budėjimo režimu,
indikatorius mirksi.
Mygtukas
POWER
Šiuo mygtuku įjunkite ir išjunkite LCD ekraną.
Mygtukas
SOURCE
Perjungia iš PC (kompiuterio) režimo į Video (vaizdo) režimą.
Pasirenkamas įvesties šaltinis, prie kurio prijungtas išorinis įrenginys.
Nuotolinio valdymo pultą naudokite 7–10 m atstumu nuo gaminio jutiklio ir 30 laipsnių kampu iš dešinės ir iš kairės.
――Panaudotus maitinimo elementus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite.
――Nenaudokite kartu naujų ir panaudotų maitinimo elementų. Vienu metu pakeiskite abu maitinimo elementus.
――Jeigu ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus.
15
Galinė pusė
Prievadas
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant
IR OUT
Nuotolinio valdymo pulto signalas priimamas per išorinio jutiklio plokštę, o
siunčiamas per LOOP OUT (išvesties prievadą).
CONTROL IN
Tiekiamas maitinimas į išorinę jutiklio plokštę arba priimamas šviesos jutiklio
signalas.
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN: Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas DVI arba HDMI ir DVI
jungiamuoju laidu.
pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Aprašymas
IR
OUT
CONTROL IN
MAGICINFO: Norėdami naudotis „MagicInfo“, prijunkite DP-DVI laidą.
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Prijungiama prie šaltinio įrenginio HDMI kabeliu.
DP IN
Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.
RGB IN
Prijungiama prie šaltinio įrenginio naudojant D-SUB laidą.
DP OUT (LOOPOUT)
Prijungiama prie kito gaminio naudojant DP laidą.
――Jei monitoriai sujungiami per DP išvesties prievadą, rekomenduojame
naudoti kartu pakuotėje pateiktą DP laidą.
DP IN
――Šiame prievade naudojamas algoritmas, būdingas UHD raiškos įvesčiai ir
RGB IN
išvesčiai. Prievadas nesuderinamas su monitoriais, kurie turi FHD turiniui
būdingus DP išvesties prievadus. Rekomenduojame jungti to paties
modelio monitorių išvesties prievadus.
DP OUT
(LOOPOUT)
AUDIO
IN
OUT
AUDIO IN
Per garso kabelį priima garsą iš šaltinio įrenginio.
AUDIO OUT
Per garso kabelį perduoda garsą į garso įrenginį.
RS232C IN
Gaminys prie MDC prijungiamas RS232C adapteriu.
RS232C
IN
OUT
RS232C OUT
RJ45
USB
RJ45
Prijungiama MDC naudojant LAN laidą.
USB
Prijungiamas USB atminties įrenginys. (skirta tik atnaujinimui)
16
Nuotolinio valdymo pultas
――Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
――Žemiau paveikslėlyje parodytas mygtukas be aprašymo gaminyje nepalaikomas.
POWER
OFF
Gaminys įjungiamas.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Neprieinama.
Parodomas arba paslepiamas ekrano rodinio
meniu arba grįžtama į ankstesnį meniu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Skaičių mygtukai
Įvedamas slaptažodis į OSD meniu.
9
CH LIST
MUTE
Sureguliuokite garsumą.
Pakeičiamas įvesties šaltinis.
2
Išjungiamas gaminio maitinimas.
CH
MagicInfo
Player I
Neprieinama.
-- Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
priklauso nuo gaminio.
Išjungiamas garsas.
Jei norite vėl įjungti garsą, dar kartą paspauskite
MUTE arba spauskite garsumo valdymo (+ VOL -)
mygtuką.
Pasinaudokite šiuo sparčiuoju klavišu ir tiesiogiai
įjunkite MagicInfo Player I.
Šiuo sparčiuoju klavišu galite naudotis, kai
yra prijungta tinklo dėžutė arba PIM („Plug In
Module“).
Go to Home paleidimo mygtukas.
17
Sparčiai pasirinkti dažnai naudojamas funkcijas
TOOLS
INFO
Parodoma informacija apie esamą įvesties šaltinį.
Pereinama prie aukščiau, žemiau, kairiau arba
dešiniau esančio meniu arba koreguojama
atitinkamos parinkties nuostata.
Patvirtinamas parinkimas meniu.
Grįžtama į ankstesnį meniu.
Įjungiama apsauginio užrakto funkcija.
Jei naudojantis funkcija Video Wall prijungti
keli gaminiai, paspauskite mygtuką SET ir
naudodamiesi skaitmenų mygtukais įveskite
gaminio ID.
Gaminį valdykite nuotolinio valdymo pultu.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Išeinama iš esamo meniu.
Rankiniu būdu parenkamas prijungtas įvesties
šaltinis iš PC, DVI, HDMI arba DisplayPort.
IR control
SET
Atšaukite reikšmę, nustatytą mygtuku
SET, ir valdykite visus prijungtus gaminius
nuotolinio valdymo pultu.
Neprieinama.
-- Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
priklauso nuo gaminio.
Kaip įdėti elementus į nuotolinio valdymo pultą
18
Prijungimas naudojant IR stereofoninio
signalo laidą
(parduodamas atskirai)
Išorinį aplinkos jutiklį būtinai prijunkite, kai gaminys išjungtas. Tada gaminį įjunkite.
1
2
IR OUT
CONTROL IN
Daugiau nei vieno ekrano valdymas naudojant
nuotolinį pultą
•• Naudodami specialų stereofoninio signalo laidą gaminio prievadą IR OUT
sujunkite su kito ekrano prievadu CONTROL IN.
•• Komandą, išsiųstą iš nuotolinio pulto, nukreipto į gaminį
ekranai – 1 ir 2 .
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
1
, priims abu
Daugiau nei vieno ekrano valdymas naudojant
išorinį aplinkos jutiklį (parduodamas atskirai)
1
•• Komandą, išsiųstą iš nuotolinio pulto, nukreipto į gaminį 1 (prie kurio
prijungtas išorinis aplinkos jutiklis), priims abu ekranai 1 ir 2 .
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
19
Prieš montuojant gaminį
(montavimo instrukcija)
Kad nesusižeistumėte, šis prietaisas laikantis tvirtinimo nurodymų turi būti tinkamai pritvirtintas prie grindų ar sienos.
•• Pasirūpinkite, kad sieninį laikiklį pritvirtintų kompetentinga montavimo įmonė.
•• Kitaip jis gali nukristi ir ką nors sužeisti.
•• Pasirūpinkite, kad būtų montuojamas nurodytas sieninis laikiklis.
Vertikaliojo ir horizontaliojo režimo perjungimas
――Daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
•• Jei norite naudoti vertikalų gaminį, sukite jį pagal laikrodžio rodyklę.
――Nemontuokite šio modelio ant lubų, grindų ar stalo.
Vėdinimas
Montavimas ant statmenos sienos
A
A Mažiausiai 40 mm
B Aplinkos temperatūra: žemesnė nei 35 C
•• Montuodami gaminį ant statmenos sienos, palikite bent 40 mm tarpą, kad gaminys vėdintųsi. Taip pat pasirūpinkite, kad
aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35 C.
B
20
Montavimas ant dantytos sienos
B
B
――Daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Plokštuminis vaizdas
A Mažiausiai 40 mm
D
A
D
B Mažiausiai 70 mm
C Mažiausiai 50 mm
D Mažiausiai 50 mm
C
E
C
E Aplinkos temperatūra: žemesnė nei 35 C
――Montuodami gaminį ant dantytos sienos, palikite bent anksčiau nurodyto pločio tarpą, kad gaminys vėdintųsi. Taip pat
pasirūpinkite, kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35 C.
21
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
Prieš tvirtinant sieninį laikiklį
Norėdami pritvirtinti kito gamintojo sieninį laikiklį, naudokite laikiklio žiedą (1).
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
Sieninio laikiklio komplektas (parduodamas atskirai) leidžia gaminį pakabinti ant sienos.
1
Norėdami išsamiau sužinoti apie jo pritvirtinimą, skaitykite instrukciją, pridėtą prie sieninio laikiklio.
Rekomenduojame kreiptis į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį.
„Samsung Electronics“ neatsako už sugadintą gaminį arba kliento susižalojimą ar kitų asmenų sužalojimą, jei gaminio
montavimo darbus klientas nusprendžia atlikti pats.
22
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos
(VESA)
•• „Samsung“ sieninio laikiklio komplektuose pateikiamas išsamus montavimo vadovas ir visos reikiamos dalys.
――Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei sieninį
•• Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių „VESA“ keliamų specifikacijų, varžtų ilgis gali skirtis,
priklausomai nuo sieninių laikiklių specifikacijų.
laikiklį reikia tvirtinti prie tokio paviršiaus kaip gipso kartono plokštė, kreipkitės į
artimiausią prekybos tašką ir paprašykite papildomos informacijos.
Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai sužaloti.
•• Nenaudokite ilgesnių nei standartinių matmenų arba neatitinkančių standartinių VESA varžtų specifikacijų varžtų. Per ilgi
varžtai gali pažeisti gaminio vidų.
•• Nepriveržkite varžtų per stipriai. Taip galite pažeisti gaminį arba gaminys gali nukristi ir sužeisti. „Samsung“ nėra atsakingas
už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
•• „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai naudojamas ne VESA arba nenurodytas
sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko produkto montavimo nurodymų.
•• Gaminį prie sienos visada montuokite dviese.
•• Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.
Matavimo vienetai: mm
VESA varžtų skylių
specifikacijos (A * B)
milimetrais
600 x 400
Standartinis varžtas
M8
Kiekis
4
――Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.
23
Nuotolinio valdymo pultas (RS232C)
•• Adatėlių priskyrimas
1 2 3 4 5
Laidų jungtys
RS232C laidas
Sąsaja
RS232C (9 adatėlės)
Adatėlė
TxD (Nr.2), RxD (Nr.3), GND (Nr.5)
Sparta bitais
9600 bps
Duomenys bitais
8 bitas
Lyginumas
Nėra
Galutinis bitas
1 bitas
Srauto kontrolė
Nėra
Didžiausias ilgis
15 m (tik ekranuoto tipo)
6 7 8 9
Adatėlė
Signalas
1
Aptikti duomenų nešlį
2
Gauti duomenys
3
Perduoti duomenys
4
Paruošti duomenų terminalą
5
Signalo įžeminimas
6
Paruošti duomenų rinkinį
7
Siųsti užklausą
8
Saugu siųsti
9
Skambinimo indikatorius
24
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
•• RS232C laidas
Jungtis: 9 kontaktų „D-Sub“ stereofoninis laidas
9
•• Adatėlių priskyrimas
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Lizdinė
-P1-
-P2-
-P2-
„Rx“
2
-------->
3
„Tx“
„Tx“
3
<--------
2
„Rx“
STEREOFONINIO
SIGNALO
„Gnd“
5
----------
5
„Gnd“
KIŠTUKAS
(3,5 ø)
Kontaktų
skaičius
Įprasta spalva
Signalas
1
Balta ir oranžinė
TX+
2
Oranžinė
TX-
3
Balta ir žalia
RX+
4
Mėlyna
NC
5
Balta ir mėlyna
NC
6
Žalia
RX-
7
Balta ir ruda
NC
8
Ruda
NC
25
Pereinamasis LAN laidas (PC į PC)
•• Jungtis: RJ45
Tiesioginis LAN laidas(PC į HUB)
HUB
P1
P2
Signalas
P1
P2
Signalas
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signalas
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signalas
P1
TX+
1
TX-
26
Jungtis
•• 2 sujungimas
――Įsitikinkite, kad abu adapterius prijungėte prie reikiamo gaminio prievado (RS232C IN arba OUT).
•• 1 sujungimas
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• 3 sujungimas
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
27
Nr.
Kontroliniai kodai
Kontrolinės būsenos peržiūra (gauti informaciją apie kontrolinę
komandą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
Komandos
tipas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
Komanda
0 x AA
Komandos
tipas
Atpažinimo
kodas
Komandos tipas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
Vertė
Komanda
Verčių intervalas
8
Apsauginis užraktas
0 x 5D
0~1
9
Vaizdo sienos įjungimas
0x84
0~1
10
Vaizdo sienos vartotojo valdymas
0x89
-
Pvz., įjungti & ID=0
Kontrolinė
suma
Komanda
Nr.
Komanda
•• Visos komunikacijos vyksta šešioliktainėmis. Kontrolinė suma apskaičiuojama sudėjus visas
vertes, išskyrus antraštę. Jeigu kontrolinė suma viršija 2 skaitmenis, kaip pavaizduota toliau
(11 + FF + 01 + 01 = 112), pirmasis skaitmuo pašalinamas.
0
Kontroliavimas (nustatyti kontrolinę komandą)
Antraštė
Komandos tipas
Verčių intervalas
1
Maitinimo valdymas
0 x 11
0~1
2
Garsumo valdymas
0 x 12
0~100
3
Įvesties šaltinio valdymas
0 x 14
-
4
Ekrano veiksenos valdymas
0 x 18
-
5
Ekrano dydžio valdymas
0 x 19
0~255
6
Automatinio reguliavimo valdymas
(tik jungtims PC ir BNC)
0 x 3D
0
7
Vaizdo sienos veiksenos valdymas
0 x 5C
0~1
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
"Power"
Duomenų ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
1
Kontrolinė
suma
12
•• Jei norite vienu metu kontroliuoti visus serijiniu laidu prijungtus įrenginius neatsižvelgdami į
atpažinimo kodus, nustatykite atpažinimo kodą kaip „0 x FE“ ir perduokite komandas. Komandas
vykdys kiekvienas įrenginys atskirai, tačiau ACK nereaguos.
28
Maitinimo valdymas
Garsumo valdymas
•• Funkcija
Gaminį galima įjungti ir išjungti naudojant kompiuterį.
•• Funkcija
Gaminio garsumą galima reguliuoti naudojant kompiuterį.
•• Maitinimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar maitinimas ĮJUNGTAS, ar IŠJUNGTAS)
•• Garsumo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie garsumo būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI maitinimą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 12
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Power"
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 12
•• ACK
0: IŠJUNGTI maitinimą
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
•• ACK
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 11
"Power"
Kontrolinė
suma
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Volume"
Kontrolinė
suma
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 11
"ERR"
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 12
"Volume"
Kontrolinė
suma
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
•• NAK
Komanda
0
"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)
"Power": maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
Antraštė
Kontrolinė
suma
"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)
1: ĮJUNGTI maitinimą
Komanda
Duomenų ilgis
•• Garsumo nustatymas (nustatyti garsumą)
"Power": maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
Antraštė
Atpažinimo
kodas
Kontrolinė
suma
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 12
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
29
Įvesties šaltinio valdymas
0 x 24
HDMI2_PC
•• Funkcija
gaminio įvesties šaltinį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
0 x 25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC ir HDMI2_PC negalima naudoti su komanda Nustatyti. Jos reaguoja tik į
•• Įvesties šaltinio būsenos peržiūra (gauti informaciją apie įvesties šaltinio būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 14
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
komandą „Gauti“.
――Šis modelis nepalaiko HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ir HDMI2_PC prievadų.
Kontrolinė
suma
――MagicInfo veikia tik modeliuose, kuriuose yra MagicInfo funkcija.
0
――RF(TV), DTV jungtys yra tik modeliuose su televizoriaus funkcija.
•• Įvesties šaltinio nustatymas (nustatyti įvesties šaltinį)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 14
Atpažinimo
kodas
Duomenys
1
"Input Source"
"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
0 x 14
PC
0 x 18
DVI
0 x 0C
Įvesties šaltinis
0 x 08
Komponentinis
0 x 20
„MagicInfo“
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (televizorius)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
•• ACK
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolinė
suma
"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 14
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
30
Ekrano veiksenos valdymas
•• NAK
•• Funkcija
gaminio ekrano režimą galima pakeisti naudojant kompiuterį.
Ekrano režimo negalima valdyti, jei įjungta funkcija Video Wall.
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 18
"ERR"
Kontrolinė
suma
――Valdymas galimas, tik jei naudojamas modelis su televizoriumi.
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
•• Ekrano būsenos peržiūra (gauti informaciją apie ekrano veiksenos būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 18
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Kontrolinė
suma
Ekrano dydžio valdymas
•• Funkcija
Gaminio ekrano rodinio dydį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
0
•• Ekrano rodinio dydžio peržiūra (gauti informaciją apie ekrano rodinio dydžio būseną)
•• Vaizdo dydžio nustatymas (nustatyti vaizdo dydį)
Antraštė
0 x AA
Komanda
Atpažinimo
kodas
0 x 18
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
"Screen
Mode"
Kontrolinė
suma
16 : 9
0 x 04
Priartinimas
0 x 31
Platusis priartinimas
0 x 0B
4:3
Komanda
0 x AA
0 x 19
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• ACK
"Screen Mode": kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena
0 x 01
Antraštė
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 19
"Screen
Size"
Kontrolinė
suma
"Screen Size": gaminio ekrano rodinio dydis (diapazonas: 0–255, matavimo vienetai: coliai)
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolinė
suma
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK
/
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 19
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"Screen Mode": kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena
31
Automatinio reguliavimo valdymas (tik jungtims PC ir BNC)
Vaizdo sienos veiksenos valdymas
•• Funkcija
Kompiuterio sistemos ekrano rodinys savaime nustatomas per kompiuterį.
•• Funkcija
Gaminio Video Wall režimą galima suaktyvinti naudojant kompiuterį.
•• Automatinio reguliavimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie automatinio reguliavimo
būseną)
Nėra
•• Automatinio reguliavimo nustatymas (nustatyti automatinį reguliavimą)
Antraštė
0 x AA
Komanda
Atpažinimo
kodas
0 x 3D
Duomenų
ilgis
Duomenys
Kontrolinė
suma
1
"Auto
Adjustment"
Šiuo valdikliu galima naudotis tik įjungus gaminio funkciją Video Wall.
•• Vaizdo sienos veiksenos peržiūra (gauti informaciją apie vaizdo sienos veikseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5C
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• Vaizdo sienos nustatymas (nustatyti vaizdo sienos veikseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5C
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
Kontrolinė
suma
1
"Video Wall Mode"
"Auto Adjustment" : 0x00 (visada)
"Video Wall Mode": kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti
•• ACK
Antraštė
0 x AA
Komanda
Atpažinimo
kodas
0 x FF
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
3
„A“
0 x 3D
1 vertė
Kontrolinė
suma
1: Full
0: Natural
•• ACK
"Auto
Adjustment"
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK
/
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 5C
"Video Wall
Mode"
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 3D
"ERR"
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Kontrolinė
suma
Kontrolinė
suma
"Video Wall Mode": kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 5C
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
32
Apsauginis užraktas
Vaizdo sienos įjungimas
•• Funkcija
Gaminio funkciją Safety Lock galima įjungti ir išjungti kompiuteriu.
Valdymas galimas neatsižvelgiant į tai, ar maitinimas įjungtas, ar išjungtas.
•• Funkcija
Kompiuteris ĮJUNGIA / IŠJUNGIA gaminio vaizdo sieną.
•• Peržiūrėti ĮJUNGTOS / IŠJUNGTOS vaizdo sienos būseną
•• Apsauginio užrakto būsenos peržiūra (gauti informaciją apie apsauginio užrakto būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5D
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Kontrolinė
suma
0
Komanda
0 x AA
0 x 5D
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Safety Lock"
Komanda
0 x AA
0x84
Atpažinimo kodas
Duomenų
ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• Nustatyti vaizdo sienos ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO būseną
•• Apsauginio užrakto įjungimas ir išjungimas (įjungti / išjungti apsauginį užraktą)
Antraštė
Antraštė
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x84
Atpažinimo kodas
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
V.Wall_On
Kontrolinė
suma
•• V.Wall_On : Vaizdo sienos kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
1: Vaizdo sienos ĮJUNGIMAS
1: ĮJUNGTI
0: Vaizdo sienos IŠJUNGIMAS
0: IŠJUNGTI
•• ACK
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK / NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 5D
"Safety
Lock"
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0x84
V.Wall_
On
Kontrolinė
suma
V.Wall_On : Kaip ir aukščiau
"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
•• NAK
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK / NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 5D
"ERR"
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Kontrolinė
suma
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0x84
ERR
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
33
Vaizdo sienos vartotojo valdymas
•• Funkcija
Kompiuteris įjungia / išjungia gaminio vaizdo sienos funkciją.
•• Peržiūrėkite vaizdo sienos būseną
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x89
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė suma
0
•• Nustatyti vaizdo sieną
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x89
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
1 vertė
2 vertė
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolinė
suma
Wall_Div: Vaizdo sienos dalytuvo kodas, nustatytas gaminyje
34
10x10 vaizdo sienos modelis
1
2
3
išjungti
0x00
1
0 x 11 0 x 12 0x13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0 x 14 0x15
0x16
0x17
0 x 18 0 x 19 0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31 0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C 0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C 0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x00
0x00
0x00
0x00
0x4D
35
Wall_SNo : Gaminio numerio kodas, nustatytas gaminyje
10x10 vaizdo sienos modelis: ( 1 ~ 100)
Nustatytas skaičius
Duomenys
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK / NAK
R-CMD
1 vertė
2 vertė
4
„A“
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolinė
suma
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0x89
ERR
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
36
03 skyrius
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš prijungiant
Ką patikrinti prieš prijungiant
――Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.
――Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
――Tinkamai prijunkite garso prievadus: kairysis = baltas, dešinysis = raudonas.
Jungimas prie AK
•• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
•• Kompiuterį prie gaminio galima prijungti įvairiais būdais.
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
Prijungimas naudojant D-SUB laidą (analoginio tipo)
――Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.
RGB IN
AUDIO IN
37
Prijungimas naudojant DVI laidą (skaitmeninio tipo)
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
DVI IN (MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
38
Prijungimas naudojant HDMI laidą
Prijungimas naudojant DP laidą
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Atsargumo priemonės naudojant DP
――Kad būtų sumažintas budėjimo režimu suvartojamos energijos kiekis, nutraukiamas DP ryšys, kai
gaminys yra išjungiamas arba įjungiamas energijos taupymo režimas.
――Jei veikiant dviejų monitorių režimui gaminys išjungiamas arba įjungiamas energijos taupymo
režimas, monitoriaus nustatymų pakeitimai gali būti neatnaujinti. Dėl to ekrano išvestis gali būti
rodoma netinkamai.
――Susidūrę su šiuo sutrikimu nustatykite Max. Power Saving kaip Off prieš naudodami šį gaminį.
――Naudojant vaizdo plokštes, kurios neatitinka DP standarto, gali būti nerodomas „Windows“
įkrovimo / BIOS ekranas, kai gaminys veikia energijos taupymo režimu. Tokiu atveju prieš
įjungdami kompiuterį įjunkite gaminį.
――Gaminio ekrano (DP IN) prievadas ir pridedamas DP laidas sukurti vadovaujantis VESA standartais.
Jei naudosite VESA standartų neatitinkantį DP laidą, gaminys gali veikti netinkamai. „Samsung
Electronics“ nėra atsakinga už jokius gedimus, atsiradusius naudojant standartų neatitinkantį
laidą.
Būtina naudoti VESA standartus atitinkantį DP laidą.
39
Jungimas prie vaizdo prietaiso
•• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
•• Gaminį prie vaizdo įrenginio galite prijungti laidu.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
――Jei norite pakeisti šaltinį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką SOURCE.
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
――Jei gaminys prijungtas prie vaizdo įrenginio HDMI-DVI laidu, garsas nebus įjungtas. Kad jį įjungtumėte,
prie gaminio ir vaizdo įrenginio garso prievadų papildomai prijunkite garso laidą.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Palaikomos skiriamosios gebos 1080p (50 / 60 Hz), 720p (50 / 60 Hz), 480p ir 576p.
AUDIO IN
40
Prijungimas naudojant HDMI laidą
Prijungimas prie garso sistemos
HDMI arba HDMI–DVI laido (iki 1080p) naudojimas
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
•• Kad vaizdo ir garso kokybė būtų geresnė, prijunkite skaitmeninį įrenginį naudodami HDMI laidą.
•• HDMI laidas palaiko skaitmeninius vaizdo ir garso signalus, todėl nereikia atskiro garso signalo laido.
-- Norėdami gaminį prijungti prie skaitmeninio įrenginio, kuris nepalaiko HDMI išvesties, naudokite
HDMI-DVI ir garso signalo laidus.
AUDIO OUT
•• Vaizdas gali būti rodomas netinkamai (arba visai nerodomas) arba gali neveikti garsas, jei prie
gaminio prijungiamas išorinis įrenginys, kuris naudoja senesnės versijos HDMI režimą. Jei kyla tokių
problemų, pasiteiraukite išorinio įrenginio gamintojo dėl HDMI versijos ir, jei ji pasenusi, paprašykite
atnaujinimo.
•• Būtinai naudokite 14 mm ar plonesnį HDMI laidą.
•• Būtinai įsigykite sertifikuotą HDMI laidą. Kitaip vaizdo gali nerodyti arba gali įvykti prisijungimo
klaida.
•• Rekomenduojama naudoti bazinį didelės spartos HDMI laidą arba laidą su eterneto jungtimi.
Šis gaminys nepalaiko eterneto funkcijos per HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
41
LAN laido prijungimas
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
RJ45
•• Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą.
*Izoliuotas, pintas, dviejų gijų
42
Tinklo dėžutės prijungimas (parduodamas atskirai)
――Išsamios informacijos, kaip prijungti tinklo dėžutę, rasite naudotojo vadove, kurį gavote įsigydami tinklo dėžutę.
„MagicInfo“
Jei norite naudotis MagicInfo, prie gaminio reikia prijungti tinklo dėžutę (įsigyjama atskirai).
――Jei norite pakeisti „MagicInfo“ parametrus, kompiuteryje paleiskite „MagicinfoSetupWizard“.
――Išsamios informacijos, kaip naudotis MagicInfo, ieškokite su tinklo dėžute gautame DVD diske.
――Šiame skyriuje pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto nepranešus, kad būtų pagerinta kokybė.
――Jei įdiegus kitą operacinę sistemą nei gautoji su tinklo dėžute, atkūrus ankstesnę operacinės sistemos versiją arba įdiegus programinę įrangą, kuri nėra suderinama
su pateikta operacine sistema, kyla problemų, negalėsite pasinaudoti technine pagalba, o už techninės priežiūros specialisto atliktus darbus reikės mokėti. Taip pat
negalėsite pasinaudoti gaminio keitimo arba grąžinimo galimybe.
MagicInfo režimo įjungimas
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Įdiegę ir prijungę tinklo dėžutę (įsigyjama atskirai) prie gaminio, jį įjunkite.
2
Nuotolinio valdymo pulte paspauskite SOURCE ir pasirinkite MagicInfo.
――Prijungus tinklo dėžutę prie gaminio prievado DVI IN (MAGICINFO), Source bus perjungtas iš DVI į MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Paleidę „MagicInfo“ pasirinkite norimą naudoti numatytąją programą.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Įveskite IP informaciją.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Pasirinkite rodymo režimą.
7
Dar kartą patikrinkite sukonfigūruotus
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Pasirinkite kalbą. (Numatytoji kalba
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
yra English.)
nustatymus.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
darbalaukyje dukart spustelėkite
piktogramą MagicInfo. Piktograma
pasirodys apatiniame dešiniajame ekrano
kampe.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Jei vykdymo piktograma nepasirodo,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Įvesties šaltinio keitimas
Naudodami Source galite rinktis įvairius šaltinius ir keisti šaltinio įrenginių pavadinimus.
Source
――Pasirinkus pageidaujamam šaltinio įrenginiui netinkamą šaltinį, ekrano vaizdas gali būti rodomas netinkamai.
SOURCE → Source
Galite nustatyti, kad būtų rodomas šaltinio įrenginio, prijungto prie gaminio, ekrano rodinys. Iš šaltinių sąrašo pasirinkite šaltinį.
Bus rodomas pasirinkto šaltinio ekrano rodinys.
――Įvesties šaltinį galite pakeisti ir naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Kartais, jei Edit Name nėra nurodytas šaltinio įrenginio pavadinimas, vaizdas ekrane gali būti rodomas netinkamai.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo S
Be to, norint matyti geriausios kokybės vaizdą, rekomenduojama šaltinio įrenginio pavadinimą pakeisti naudojant Edit Name.
――Sąraše gali būti pateikti toliau nurodyti šaltinio įrenginiai. Sąraše nurodomi Source įrenginiai priklauso nuo pasirinkto šaltinio.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Galimi meniu Picture parametrai priklauso nuo šiuo metu pasirinkto šaltinio ir parametrų, kuriuos pasirinkote naudodami
Edit Name.
•• Prijungdami kompiuterį prie HDMI IN 1, HDMI IN 2 prievado, nustatykite Edit Name ties PC. Kitais atvejais nustatykite
Edit Name kaip AV įrenginius.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Jei norite prijungti kompiuterį prie prievado HDMI IN 1, HDMI IN 2 naudodami HDMI laidą, turėtumėte įjungti gaminio
PC režimą įėję į Edit Name.
•• Jei norite prijungti kompiuterį prie prievado HDMI IN 1, HDMI IN 2 naudodami HDMI–DVI laidą, turėtumėte įjungti
gaminio DVI PC režimą įėję į Edit Name.
•• Jei norite prijungti AV įrenginius prie prievado HDMI IN 1, HDMI IN 2 naudodami HDMI–DVI laidą, turėtumėte įjungti
gaminio DVI Devices režimą įėję į Edit Name.
45
04 skyrius
MDC naudojimas
Kelių ekranų valdiklis MDC (angl. Multiple Display Control) – tai taikomoji programa, leidžianti lengvai vienu metu per kompiuterį valdyti keletą vaizdo įrenginių.
Įdiegę programą, išsamesnės informacijos apie MDC programos naudojimą rasite žinyne. MDC programą rasite svetainėje.
Paspaudus On, tada Off mygtuką maždaug vieną minutę bus tikrinama gaminio būsena. Komandą
bandykite paleisti maždaug po vienos minutės.
MDC programos diegimas / pašalinimas
7
Pasirodžiusiame lange Ready to Install the Program patikrinkite katalogo kelią, kuriuo ketinate
diegti programą, ir spustelėkite Install.
8
Bus rodoma diegimo eiga.
9
Pasirodžiusiame lange InstallShield Wizard Complete spustelėkite Finish.
――Pasirinkite Launch MDC Unified ir spustelėkite Finish, kad MDC programą paleistumėte iškart.
Diegimas
10
Baigus diegti, darbalaukyje sukuriama MDC Unified nuorodos piktograma.
――Diegiant MDC, dėl grafinės plokštės, pagrindinės plokštės ir tinklo sąlygų gali atsirasti trikdžių.
――Gali būti, kad dėl kompiuteryje įdiegtos sistemos ar gaminio specifikacijų nebus rodoma MDC
1
Spustelėkite diegimo programą MDC Unified.
vykdymo piktograma.
――Jeigu vykdymo piktograma nerodoma, paspauskite F5.
2
Pasirinkite diegimo kalbą. Tada spustelėkite OK.
3
Kai pasirodys Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ekranas, spustelėkite
Next.
Programos pašalinimas
1
Pasirinkite Parametrai > Valdymo skydas (meniu Pradžia) ir dukart spustelėkite Įtraukti /
panaikinti programą.
4
Pasirodžiusiame License Agreement lange pasirinkite I accept the terms in the license
agreement ir spustelėkite Next.
5
Pasirodžiusiame lange Customer Information užpildykite informacijos laukus ir spustelėkite Next.
6
Pasirodžiusiame lange Destination Folder pasirinkite katalogo kelią, kuriuo ketinate diegti
2
Pasirinkite iš sąrašo MDC Unified ir spustelėkite Keisti / šalinti.
programą, ir spustelėkite Next.
――Nenurodžius kelio vardo, programa bus įdiegta numatytojo vardo keliu.
46
Prisijungimas prie MDC
Naudojant MDC per RS-232C (serijinių duomenų ryšių standartai)
RS-232C serijinis laidas turi būti prijungtas prie kompiuterio ir ekrano serijinių prievadų.
RS232C IN RS232C OUT
47
Naudojant MDC per eternetą
Įveskite pagrindinio rodomo įrenginio IP ir prijunkite įrenginį prie kompiuterio. LAN laidu sujunkite ekranus tarpusavyje.
Prijungimas tiesioginiu LAN kabeliu
――Kelis gaminius galite prijungti naudodami gaminio RJ45 prievadą ir šakotuvo LAN prievadus.
RJ45
HUB
48
Prijungimas kryžminio tipo LAN kabeliu
――Kelis gaminius galima prijungti naudojant gaminio prievadą RS232C IN / OUT.
RJ45
RS232C OUT
49
05 skyrius
Pagrindinio ekrano funkcija
Šią funkciją rasite įėję Support → Go to Home.
Pasiekiamas naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Individualizuokite daugybinių ekranų, prijungtų, kad sudarytų vaizdo sieną, formatą.
Be to, galite pasirinkti, kad būtų rodomas visas vaizdas ar dalis jo arba kad kiekviename prijungtame ekrane būtų atkartojamas
tas pats vaizdas.
Kaip nustatyti, kad būtų rodomi keli vaizdai, žr. MDC žinyną arba MagicInfo naudotojo vadovą. Gali būti, kad kai kurie modeliai
nepalaiko funkcijos „MagicInfo“.
Video Wall
Video Wall galite įjungti arba išjungti.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Jei norite parengti vaizdo sieną, pasirinkite On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ši funkcija automatiškai suskaido vaizdo sienos ekraną pagal vaizdo sienos matricos konfigūraciją.
Įveskite vaizdo sienos matricą.
Vaizdo sienos ekranas suskaidomas pagal matricos konfigūraciją. Vertikalių arba horizontalių ekranų skaičius gali būti nustatytas
nuo 1 iki 15.
――Vaizdo sienos ekraną galima padalyti daugiausia į 225 ekranus.
――Parinktis Horizontal x Vertical įjungiama, tik kai Video Wall nustatomas kaip On.
50
Screen Position
Jei norite pertvarkyti suskaidytus ekranus, nustatykite kiekvieno gaminio numerį matricoje naudodami funkciją Screen
Position.
Pasirinkus Screen Position bus rodoma vaizdo sienos matrica su vaizdo sieną formuojantiems gaminiams priskirtais numeriais.
Norėdami pakeisti įrenginio rodymo tvarką, pakeiskite įrenginio numerį ir paspauskite mygtuką E.
――Screen Position galima išdėstyti ne daugiau kaip 255 ekranų.
――Parinktis Screen Position įjungiama, tik kai Video Wall nustatomas kaip On.
――Jei norite pasinaudoti funkcija, įsitikinkite, ar Horizontal x Vertical yra sukonfigūruota.
Format
Pasirinkite, kaip rodyti vaizdus vaizdo sienos ekrane.
•• Full: vaizdus galite rodyti per visą ekraną.
•• Natural: vaizdus galite rodyti pradiniu vaizdo formatu.
――Parinktis Format įjungiama, tik kai Video Wall nustatomas kaip On.
――Kai naudojamas Video Wall režimas, rekomenduojame naudoti 1280x720P, 1920x1080P arba 3840x2160P raišką.
51
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje gaminys bus naudojamas, pasirinkite vaizdo režimą (Picture Mode).
•• Shop & Mall
Tinka naudoti prekybos centruose.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Video/Image arba Text.
•• Office & School
Tinka naudoti biuruose ir mokyklose.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Video/Image arba Text.
•• Terminal & Station
Tinka naudoti autobusų ir traukinių stotyse.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Video/Image arba Text.
•• Video Wall
Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Video/Image arba Text.
•• Calibration
veikiant šiam režimui taikomi ryškumo, spalvų, gamos ir vienodumo parametrai, kuriuos pagal savo poreikius galima
nustatyti naudojant spalvų kalibravimo programą Color Expert.
-- Jei norite naudoti gamyklinius vaizdo nustatymus, pvz., gamą, vientisumą ir baltos spalvos balansą, Picture Mode
nustatykite kaip Calibration.
-- Jei vaizdą norite kalibruoti papildomai, naudokite Color Expert. Vaizdo kokybės nustatymus (ryškumą, spalvas, gamą,
vientisumą) galite koreguoti pagal asmeninius poreikius.
-- Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
52
――Prieš naudodami Clock Set turite nustatyti laikrodį.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
On Timer nustatykite taip, kad gaminys būtų įjungiamas automatiškai pasirinktu laiku ir pasirinktą dieną.
Maitinimas įjungiamas naudojant nustatytą garsumą ar įvesties šaltinį.
On/Off Timer
티커
On Timer: nustatykite įjungimo laikmatį pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. Pirmiausia patikrinkite, ar nustatytas dabartinis
laikas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Setup: pasirinkite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun arba Manual.
Jei pasirinksite Manual, galėsite nustatyti dienas, kuriomis On Timer įjungs gaminį.
-- Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
•• Time: nustatykite valandas ir minutes. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių aukštyn ir
žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
•• Volume: nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Garsumo lygį keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
•• Source: pasirinkite reikiamą įvesties šaltinį.
Off Timer
Nustatykite išjungimo laikmatį (Off Timer) pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: pasirinkite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun arba Manual.
Jei pasirinksite Manual, galėsite nustatyti dienas, kuriomis Off Timer išjungs gaminį.
-- Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
•• Time: nustatykite valandas ir minutes. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių aukštyn ir
žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
53
Holiday Management
Laikmatis bus išjungtas laikotarpiu, kuris įvardytas kaip atostogos.
•• Add Holiday: nurodykite laikotarpį, kurį pageidaujate įtraukti kaip atostogas.
Atostogų pradžios ir pabaigos datas pridėkite naudodami u/d mygtukus, tada spustelėkite mygtuką Save.
Šis laikotarpis bus įtrauktas į atostogų sąrašą.
-- Start: nustatykite atostogų pradžios datą.
-- End: nustatykite atostogų pabaigos datą.
――Edit: pasirinkite atostogų elementą ir pakeiskite datą.
――Delete: pašalinkite pasirinktus elementus iš atostogų sąrašo.
•• Set Applied Timer: nustatykite On Timer irOff Timer, kad šios funkcijos nebūtų įjungiamos šventinėmis dienomis.
-- PaspauskiteE ir pasirinkite On Timer bei Off Timer parametrus, kurių nenorite suaktyvinti.
-- Pasirinkti On Timer ir Off Timer nebus suaktyvinami.
54
Network Settings
Peržiūrėti tinklo nustatymus.
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Jeigu parinktis IP Setting nustatyta ties Enter manually, įveskite IP Address rankiniu būdu.
•• Subnet Mask: Jeigu parinktis IP Setting nustatyta ties Enter manually, įveskite Subnet Mask rankiniu būdu.
•• Gateway: Jeigu parinktis IP Setting nustatyta ties Enter manually, įveskite Gateway rankiniu būdu.
55
MagicInfo Player I
HOME
Pakeiskite šaltinį į MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publikuoja ir atkuria įvairų turinį, įskaitant sukurtą ir multimedijos turinį (paveikslėlius, vaizdo įrašus ir garso
turinį), iš serverio arba iš prijungto įrenginio.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
56
ID Settings
HOME
one Product
Priskirkite atpažinimo kodą televizoriui
Paspauskite u/d ir pasirinkite skaičių, tada paspauskite E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
ID Settings
비디오 월
Įveskite gaminio, prijungto prie įvesties laido, kad būtų gaunamas įvesties signalas, atpažinimo kodą. (intervalas: 0~224)
――Pageidaujamą kodą įveskite skaitiniais nuotolinio valdymo mygtukais.
Device ID Auto Set
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
――Visiems prijungtiems gaminiams automatiškai priskirti ID numerį.
PC Connection Cable
Pasirinkite būdą, kurį naudodami jungsitės prie MDC ir gausite MDC signalą.
•• RS232C cable
prisijunkite prie MDC naudodami RS232C stereofoninio signalo laidą.
•• RJ45(LAN) cable
prisijunkite prie MDC naudodami RJ45 laidą.
57
More settings
HOME
Parodomas vaizdo nustatymų meniu.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
58
06 skyrius
Ekrano reguliavimas
Konfigūruokite Picture parametrus (Backlight, Color Tone ir pan.).
Meniu Picture parinkčių išdėstymas priklauso nuo gaminio.
Picture Mode
OnScreen Display
System
Sound
?
28
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje gaminys bus naudojamas, pasirinkite vaizdo režimą (Picture Mode).
Contrast
50
Sharpness
Support
Current Temperature
Picture Mode
Picture
Picture
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Tinka naudoti prekybos centruose.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Video/Image arba Text.
•• Office & School
Tinka naudoti biuruose ir mokyklose.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Video/Image arba Text.
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Terminal & Station
Tinka naudoti autobusų ir traukinių stotyse.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Video/Image arba Text.
•• Video Wall
Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
-- Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Video/Image arba Text.
•• Calibration
veikiant šiam režimui taikomi ryškumo, spalvų, gamos ir vienodumo parametrai, kuriuos pagal savo poreikius
galima nustatyti naudojant spalvų kalibravimo programą Color Expert.
-- Jei norite naudoti gamyklinius vaizdo nustatymus, pvz., gamą, vientisumą ir baltos spalvos balansą, Picture
Mode nustatykite kaip Calibration.
-- Jei vaizdą norite kalibruoti papildomai, naudokite Color Expert. Vaizdo kokybės nustatymus (ryškumą,
spalvas, gamą, vientisumą) galite koreguoti pagal asmeninius poreikius.
-- Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) ryškumą.
Gaminyje yra kelios vaizdo kokybės reguliavimo parinktys.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
nustatykite spalvų temperatūrą, kad vaizdas atrodytų natūraliau.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Picture Mode
parametrai
•• Reset: Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
Koreguojamosios
parinktys
Video/Image
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness / Color /
Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness
Calibration
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
nustatykite pradinį spalvų intensyvumą.
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Gamma išjungiamas.
Backlight
――Jei pakeisite Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color arba Tint (G/R), atitinkamai pasikeis
ir OSD.
――Galite reguliuoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesties prijungto išorinio įrenginio parametrus.
――Sumažinus vaizdo skaistį suvartojama mažiau elektros energijos.
Calibrated Value
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
Pasirinkite, ar ryškumo, spalvų, gamos ir vienodumo parametrų nustatymai, pasirinkti naudojant spalvų
kalibravimo programą Color Expert, turi būti taikomi veikiant informacijos ir reklamos režimams.
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Calibrated Value išjungiamas.
Reguliuokite spalvų temperatūrą. (intervalas: 2800K-16000K)
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Color Temperature išjungiamas.
60
Picture Options
Dynamic Backlight
Automatiškai reguliuoja foninį apšvietimą ir taip užtikrina geriausią galimą ekrano rodinio kontrastą
esamomis sąlygomis.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Mode
parametrai
Video/Image
Koreguojamosios parinktys
•• Off / On
――Parametro Dynamic Backlight negalite naudoti su įvesties šaltiniu PC, kai Video Wall yra nustatytas
kaip On.
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
Text
Calibration
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Color Tone
Jei nustatyta Picture Mode reikšmė yra Text.
•• Off / Cool / Standard / Warm
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――Norėdami įjungti UHD įvesties šaltinį, nustatykite UHD COLOR kaip On.
――Jei naudojant UHD raišką monitoriai yra prijungti per išvesties prievadą, visuose monitoriuose UHD
COLOR nustatykite kaip On.
――Naudojant UHD raišką per išvesties prievadą galima prijungti daugiausiai 25 monitorius.
――Jei UHD COLOR režimą norite naudoti per HDMI laidą, rekomenduojame naudoti su HDMI 2.0
suderinamą HDMI laidą. Įsitikinkite, kad laidas trumpesnis nei 2 m.
――Perjungimas UHD COLOR tarp On ir Off šiek tiek užtrunka.
――Jei HDMI/DP jungtis su UHD COLOR funkcija prijungiama prie įrenginio, kuris nepalaiko UHD turinio,
įrenginys gali veikti netinkamai. Prijunkite UHD turinį palaikantį įrenginį.
Jei nustatyta Picture Mode reikšmė yra Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Color Tone išjungiamas.
――Galima koreguoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesčių prijungto išorinio įrenginio nustatymus.
HDMI Black Level
Parenka juodos spalvos lygmenį, kad sureguliuotų ekrano rodinio gylį.
•• Low / Normal
――Šios parinkties negalima pasirinkti, kai įvesties šaltinis nustatomas kaip PC.
61
Picture Size
Zoom/Position
Nustatykite ekrano dydį ir padėtį.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
pasirinkite ekrane rodomo vaizdo dydį ir formatą.
Picture Size
Atsižvelgiant į esamą įvesties šaltinį, rodomos skirtingos ekrano reguliavimo parinktys.
Galimos Picture Size parinktys skiriasi, kai Picture Mode yra Video/Image arba Text.
•• 16:9: nustato platųjį 16:9 vaizdo režimą.
•• Zoom1: naudokite, jei reikia padidinti vidutiniškai. Nukerpamas viršus ir šonai.
•• Zoom2: naudokite, jei reikia padidinti daugiau.
•• Smart View 1: 16:9 vaizdas sumažinamas 50 %.
――Smart View 1 veikia tik naudojant HDMI1, HDMI2 režimą.
•• Smart View 2: sumažina viršutinį ir apatinį 16:9 ekrano pakraščius 25 %.
――Smart View 2 veikia tik naudojant HDMI1, HDMI2 režimą.
•• Wide: padidina vaizdo formatą, kad rodinys būtų rodomas per visą ekraną.
•• 4:3: nustato bendrąjį (4:3) vaizdo režimą.
――Gaminio 4:3 formato nenaudokite ilgai.
Kairiajame ir dešiniajame arba viršutiniame ir apatiniame ekrano kraštuose rodomas vaizdas gali
užsilikti (išdeginti ekraną) – tam netaikoma garantija.
•• Screen Fit: kai gaunami HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) signalai, rodomas visas
neapkarpytas vaizdas.
Šią parinktį konfigūruoti galima, kai įvesties šaltinis palaiko 1080i ar 1080p ir Picture Size yra Custom.
――Ši parinktis nepalaikoma, kai prijungtas kompiuteris.
――Ekrane Zoom/Position atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1
Paspauskite mygtuką d ir pasirinkite Zoom/Position. Paspauskite mygtuką E.
2
Pasirinkite Zoom arba Position. Paspauskite mygtuką E.
3
Paspauskite mygtuką u/d/l/r ir perkelkite vaizdą.
4
Paspauskite mygtuką E.
――Jei norite grąžinti pradinę vaizdo padėtį, pasirinkite parinktį Reset, esančią ekrane Zoom/
Position.
Bus atkurta numatytojo vaizdo padėtis.
Resolution
Jei paveikslėlis nėra normalus net tokiu atveju, kai grafinės plokštės skiriamoji geba yra viena iš
išvardintų toliau, galite optimizuoti vaizdo kokybę pasirinkdami produktui tą pačią skiriamąją gebą kaip
ir kompiuteriui šiame meniu.
Galima skyra: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
•• Custom: pakeičiama skiriamoji geba, kad ji atitiktų naudotojo pageidavimus.
•• Original: galite rodyti originalios kokybės vaizdus.
――Prievadai gali skirtis pagal modelį.
62
Auto Adjustment
Picture Off
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Galima naudotis tik veikiant PC režimui.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Galite automatiškai ir tiksliai nustatyti dažnio reikšmių / padėčių parametrus.
Jei norite įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus garsumo.
PC Screen Adjustment
Reset Picture
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Galima naudotis tik veikiant PC režimui.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Pasirinkus Picture Off išjungiamas ekranas. Garsas neišjungiamas.
Atkuriami numatytieji esamo vaizdo režimo parametrai.
•• Coarse / Fine
pašalinamas arba sumažinamas vaizdo triukšmas.
Jei atliekant tikslų kanalų nustatymą nepavyksta pašalinti vaizdo trukdžių, naudodami funkciją
Coarse kuo tiksliau nustatykite dažnį (Coarse), tada dar kartą pabandykite atlikti tikslų nustatymą.
Sumažinę vaizdo triukšmą, iš naujo sureguliuokite vaizdą taip, kad jis būtų ekrano centre.
•• Position
Kompiuterio ekrano padėties reguliavimas, kai jis nėra centre arba netelpa gaminio ekrane.
Paspauskite mygtuką ▲ arba ▼ ir padėtį vertikaliai reguliuokite naudodami „Vertical Position“.
Paspauskite mygtuką ◄ arba ► ir padėtį horizontaliai reguliuokite naudodami „Horizontal
Position“.
•• Image Reset
atkuriami numatytieji vaizdo parametrai.
63
07 skyrius
OnScreen Display
Display Orientation
OnScreen Display
Screen Protection
System
Menu Language
Reset OnScreen Display
English
Onscreen Menu Orientation
Nustatykite meniu ekrano pasukimo padėtį.
Support
Current Temperature
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Picture
28
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Landscape: peržiūrėkite meniu gulsčiuoju režimu (numatytasis).
•• Portrait: peržiūrėkite meniu stačiuoju režimu dešinėje gaminio ekrano pusėje.
Source Content Orientation
Nustatykite iš išorinių prie gaminio prijungtų prietaisų gaunamo turinio pasukimo padėtį.
•• Landscape: ekrano vaizdas rodomas gulsčiuoju režimu (numatytasis parametras).
•• Portrait: ekrano vaizdas rodomas stačiuoju režimu.
――
Padėties režimas Portrait nepalaikomas, jei naudojama UHD raiška.
Aspect Ratio
Pasukę vaizdą įjunkite viso ekrano arba pradinio dydžio režimą.
•• Full Screen: pasuktą vaizdą galite rodyti per visą ekraną.
•• Original: pasuktą vaizdą galite rodyti pradiniu vaizdo formatu.
――Galima naudoti, kai Source Content Orientation nustatytas kaip Portrait.
64
Screen Protection
Timer
Galite nustatyti laikmatį, skirtą Screen Protection.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Funkcija Screen Protection išjungiama automatiškai praėjus nustatytam laikui.
Siekiant sumažinti išliekamojo vaizdo efekto tikimybę, šiame įrenginyje yra įdiegta apsaugos nuo šio
efekto technologijaPixel Shift.
Pixel Shift šiek tiek perkelia ekrane rodomą vaizdą.
Naudojant Pixel Shift parametrą galima užprogramuoti vaizdo perkėlimo intervalus minutėmis.
Pixel Shift
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: rodo nuo ekrano išdeginimo apsaugantį vaizdą nustatytu intervalu.
-- Interval: rodo nuo ekrano išdeginimo apsaugantį vaizdą tam tikrą laiko tarpą (nuo pradžios iki
pabaigos laiko).
――Sukonfigūravus Clock Set bus įjungta Interval.
――Period, Start Time irEnd Time veikia, tik kai Timer nustatytas kaip Repeat arba Interval.
Sumažinamas vaizdo išliekamumas horizontaliai ar vertikaliai šiek tiek perkeliant vaizdo taškus.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical irTime veikia, tik kai Pixel Shift nustatytas kaip On.
•• Horizontal: nustato, kiek vaizdo taškų rodomas vaizdas perkeliamas horizontalia kryptimi.
•• Vertical: nustato, kiek vaizdo taškų rodomas vaizdas perkeliamas vertikalia kryptimi.
•• Time: nustatykite laiko intervalus atitinkamai horizontaliam ir vertikaliam perkėlimui atlikti.
Galimi Pixel Shift parametrai ir optimalūs parametrai.
Prieinami parametrai
Optimalūs parametrai
Horizontal (vaizdo taškai)
0~4
4
Vertical (vaizdo taškai)
0~4
4
Time (min.)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Pixel Shift reikšmė priklauso nuo gaminio dydžio (coliais) ir režimo.
――Jei ilgai rodomas nejudantis vaizdas arba 4:3 išvestis, vaizdas gali išlikti. Tai nėra gaminio defektas.
•• Period: nurodykite intervalą, per kurį turėtų įsijungti funkcija Screen Protection.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Repeat, skirtas Timer.
•• Start Time: nustatykite laiką, kada ekrano apsaugos funkcija turi būti aktyvinta.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Interval, skirtas Timer.
•• End Time: nustatykite laiką, kada ekrano apsaugos funkcija turi būti išjungta.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Interval, skirtas Timer.
Immediate Display
Pasirinkite ekrano užsklandą, kuri turėtų būti rodoma nedelsiant.
•• Off / Fading Screen
Side Gray
Jei norite apsaugoti ekraną, kai nustatytas 4:3 vaizdo formatas, šonuose pakoreguokite baltų pakraščių
ryškumą.
•• Off / Light / Dark
65
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Nustatykite meniu kalbą.
――Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu. Jis nebus taikomas kitoms
kompiuterio funkcijoms.
Pasirinkite, ar rodyti šaltinio OSD, kai pasikeičia įvesties šaltinis.
•• Off / On
No Signal Message
Pasirinkite, ar rodyti „Nėra signalo“ OSD, jei neaptinkamas joks signalas.
•• Off / On
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų OnScreen Display nustatymų gamyklinės reikšmės.
MDC Message
Pasirinkite, ar rodyti MDC OSD, jei gaminį valdo MDC.
•• Off / On
66
08 skyrius
System
System
Picture
Setup
OnScreen Display
System
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Keiskite pirminius nustatymus, kurie buvo sukonfigūruoti pirmą kartą naudojant gaminį.
Paspauskite mygtuką .
Power Control
Support
Current Temperature
Time
Auto Source Switching
Sound
?
Setup
Eco Solution
28
1
Language
Pasirinkite kalbą ir pradėkite sąranką ekrane.
Temperature Control
2
Rotate Menu
Pasirinkite meniu rodymo kryptį atsižvelgdami į diegimo kryptį.
-- Landscape / Portrait
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
3
Network Settings
Nustatykite IP parametrus ir pasirinkite Next.
4
Clock Set
Nustatykite datą ir laiką, tada pasirinkite Next.
5
Complete
Sveikiname! Nustatymas baigtas ir jūs galite pradėti.
67
Time
MagicInfo I Source
MENU m → System → Time → ENTER E
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――Funkcija MagicInfo I Source veikia, kai prijungta tinklo dėžutė (įsigyjama atskirai).
Galite konfigūruoti Clock Set arba Sleep Timer. Konfigūruokite įvairius su laiku susijusius nustatymus.
――Paspauskite mygtuką INFO, jei norite sužinoti laiką.
Clock Set
Nuotolinio valdymo pulte paspaudus MagicInfo Player I bus rodomas turinys, prijungtas prie tinklo
dėžutės (įsigyjama atskirai).
•• DVI / DisplayPort
Pasirinkite Clock Set. Paspauskite Date arba Time, tada paspauskite E.
Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba spausdami rodyklių aukštyn ir žemyn
mygtukus. Norėdami pereiti iš vieno įvesties lauko į kitą, naudokite rodyklių į kairę arba dešinę mygtukus.
Baigę paspauskite E.
――Date ir Time galite nustatyti tiesiogiai, spausdami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus.
Auto Source Switching
DST
Jeigu ekraną mėginama įjungti, kai Auto Source Switching yra nustatytas kaip On ir kai nėra
suaktyvinta ankstesnio vaizdo signalų šaltinio parinktis, ekranas savaime ieško kito aktyvaus vaizdo
signalų įvesties šaltinio.
Įjungiama arba išjungiama DST (vasaros laiko) funkcija.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Off / On
•• Start Date: nustatykite vasaros laiko pradžios datą.
•• End Date: nustatykite vasaros laiko pabaigos datą.
•• Time Offset: pasirinkite teisingą laiko skirtumą savo laiko juostoje.
Auto Source Switching
Jei Auto Source Switching yra nustatytas kaip On, savaime bus ieškoma aktyvaus vaizdo signalų šaltinio.
Jei esamas vaizdo signalų įvesties šaltinis neatpažįstamas, įjungiama parinktis Primary Source.
Sleep Timer
Gaminys automatiškai išjungiamas praėjus nustatytam laikotarpiui.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Jei norite pasirinkti laikotarpį, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, tada paspauskite E.
Jei norite atšaukti Sleep Timer, pasirinkite Off.
Power On Delay
Jei prijungiate kelis gaminius, sureguliuokite kiekvieno gaminio įjungimo trukmę, kad apsisaugotumėte
nuo maitinimo perkrovos (0–50 sek. intervalu).
Jeigu pirminis vaizdo signalų šaltinis yra neprieinamas, įjungiama parinktis Secondary Source.
Jei ir pagrindinis, ir papildomas įvesties šaltiniai neatpažįstami, ekranas atliks dvi aktyvaus šaltinio paieškas,
kiekviena paieška patikrins pagrindinį ir papildomą šaltinį. Jei abi paieškos bus nesėkmingos, ekranas grįš į
pirmąjį vaizdo šaltinį ir parodys pranešimą, kad signalo nerasta.
Jei Primary Source nustatomas kaip All, ekranas dukart iš eilės tarp visų galimų vaizdo signalų šaltinio
įvesčių ieškos aktyvaus vaizdo signalų šaltinio, o neaptikęs grįš prie pirmojo vaizdo signalų šaltinio.
Primary Source Recovery
Pasirinkite, ar norite atkurti pasirinktą pagrindinį įvesties šaltinį, kai prijungiamas pagrindinis įvesties
šaltinis.
――Funkcija Primary Source Recovery išjungiama, jei Primary Source nustatomas kaip All.
68
Primary Source
Standby Control
Nurodykite Primary Source, kuris bus naudojamas kaip automatinis įvesties šaltinis.
Galite nustatyti, kad pradėjus gauti įvesties signalą įsijungtų ekrano budėjimo veiksena.
Secondary Source
Nurodykite Secondary Source, kuris bus naudojamas kaip automatinis įvesties šaltinis.
•• Auto
Neaptikus įvesties signalo, net jei prie ekrano prijungtas šaltinio įrenginys, įjungiama energijos
taupymo veiksena.
Jei nebus prijungtas joks šaltinio įrenginys, bus parodytas pranešimas No Signal.
•• Off
Neaptikus įvesties signalo pasirodys pranešimas No Signal.
Power Control
――Jei prijungus šaltinio įrenginį vis tiek rodomas pranešimas No Signal, patikrinkite prijungtą laidą.
――Jei No Signal Message nustatyta kaip Off, pranešimas No Signal nerodomas.
Tokiu atveju nustatykite No Signal Message kaip On.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
Naudojant šią funkciją gaminys automatiškai įjungiamas jį prijungus. Nebereikia spausti maitinimo
mygtuko.
•• Off / On
PC Module Power
PC modulį ir LFD galima įjungti / išjungti askirai.
Synced Power-On
Jei norite išjungti kompiuterio modulį neįjungdami LFD, pasirinkite Off.
•• On
Neaptikus įvesties signalo įjungiama energijos taupymo veiksena.
Network Standby
Naudojant šią funkciją tinklo maitinimas tiekiamas ir gaminiui išsijungus.
•• Off / On
Power Button
Maitinimo mygtukas gali būti nustatytas įjungti maitinimą arba įjungti / išjungti maitinimą.
•• Power On Only: Nustatykite maitinimo mygtuką įjungti maitinimą.
•• Power On/Off: Nustatykite maitinimo mygtuką įjungti / išjungti maitinimą.
•• Off / On
Synced Power-Off
Jei norite įjungti kompiuterio modulį neįjungdami LFD, pasirinkite Off.
•• Off / On
69
Eco Solution
No Signal Power Off
Taupykite energiją išjungę gaminį, kai nė iš vieno šaltinio negaunamas joks signalas.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Sumažinkite energijos sąnaudas sureguliuodami ekrano ryškumą.
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos, vaizdo parametrai automatiškai pritaikomi prie
patalpos apšvietimo.
•• Off / On
――Jei pakeisite parametrą High, esantį Picture, kai įjungtasEco Sensor, bus išjungtas Off.
Min. Backlight
Kai Eco Sensor yra nustatytas kaip On, ryškumą galite reguliuoti rankiniu būdu. Min. Backlight yra
tamsiausias foninio apšvietimo režimas. Įsitikinkite, kad parametro Min. Backlight reikšmė yra mažesnė
nei parametro Backlight.
――Jei Eco Sensor nustatytas kaip On, ekrano ryškumas gali pasikeisti (daugeliu atvejų ekranas gali tapti
tamsesnis) priklausomai nuo aplinkos apšvietimo intensyvumo.
Screen Lamp Schedule
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Funkcija išjungiama, kai prijungiamas kompiuteris, veikiantis energijos taupymo režimu.
――Jūsų gaminys automatiškai išsijungs nurodytu laiku. Prireikus laiką galima keisti.
Auto Power Off
Gaminys bus automatiškai išjungtas, jei nustatytomis valandomis nepaspausite jokio nuotolinio valdymo
pulto mygtuko arba nepaliesite jokio ant gaminio priekinio skydelio esančio mygtuko, kad būtų išvengta
perkaitimo.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Naudojant šią funkciją nustatoma gaminio vidaus temperatūra. Galite nustatyti priimtiną temperatūros
intervalą.
Nustatyta 77 C numatytoji temperatūra.
Rekomenduojama Temperature Control temperatūra yra 75 C ~ 80 C (daroma prielaida, kad aplinkos
temperatūra yra 40 C).
――Jei esama temperatūra viršija nurodytas temperatūros ribas, ekranas patamsės. Jei temperatūra ir
toliau kyla, gaminys išsijungs, kad neperkaistų.
Skydelio ryškumas reguliuojamas pagal Screen Lamp Schedule. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo
ryškesnis skydas.
――Ši parinktis įjungiama, kai sukonfigūruojamas Clock Set.
•• Off / On
70
Change PIN
HDMI Hot Plug
Ši funkcija naudojama siekiant suaktyvinti laiko delsą ir įjungti DVI / HDMI šaltinio įrenginį.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
•• Off / On
Bus parodytas ekranas Change PIN.
Pasirinkite bet kokius 4 skaitmenis, kuriuos naudosite kaip PIN, tada juos įveskite į lauką Enter a new
PIN.. Dar kartą įveskite tuos pačius 4 skaitmenis į lauką Enter the PIN again..
Pasirodžius patvirtinimo ekranui, paspauskite mygtuką Close. Gaminys įsimena jūsų naują PIN kodą.
――Numatytasis slaptažodis: 0 - 0 - 0 - 0
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
General
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų sistemos parametrų gamyklinės nuostatos.
MENUm → System → General → ENTERE
Security
Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra „0-0-0-0“.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Enter PIN.
Safety Lock
Įjungiama apsauginio užrakto funkcija.
•• Off / On
Visi gaminio ir nuotolinio valdymo pulto meniu bei mygtukai, išskyrus nuotolinio valdymo pulto
mygtuką LOCK, bus užrakinti naudojant funkciją Safety Lock.
Jei norite atrakinti meniu ir mygtukus, paspauskite mygtuką LOCK ir įveskite slaptažodį (numatytasis
slaptažodis: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Šis meniu gali būti naudojamas ant gaminio esantiems mygtukams užrakinti.
Jei Button Lock yra nustatytas kaip On, gaminį galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu.
•• Off / On
71
09 skyrius
Garso nustatymas
Sukonfigūruokite gaminio garso (Sound) parametrus.
HDMI Sound
OnScreen Display
Sound on Video Call
System
Reset Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Pasirinkite klausytis per AV(HDMI) arba PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Sound
?
HDMI Sound
Sound
Picture
Support
Current Temperature
28
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Pasirinkite garso išvestį, kuri bus naudojama vaizdo skambučio metu.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis. Atkuriamos visų garso parametrų gamyklinės numatytosios
reikšmės.
72
10 skyrius
Palaikymas
Support
Picture
Software Update
OnScreen Display
System
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Go to Home
Meniu Software Update galite atnaujinti gaminio programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos versiją.
――Pasirūpinkite, kad kol nebus baigta naujinti versija, nebūtų išjungtas gaminio maitinimas. Baigus diegti programinės
Reset All
Sound
?
įrangos versijos naujinimą, gaminys automatiškai išsijungs ir vėl įsijungs.
――Kai programinė įranga bus atnaujinta, visi ankstesni vaizdo ir garso parametrai bus grąžinti į numatytąsias reikšmes.
Support
Current Temperature
Software Update
28
-- Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Patariame užsirašyti pasirinktus parametrus, kad atnaujinę galėtumėte lengvai nustatyti juos iš naujo.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Šią informaciją peržiūrėkite, jei gaminys veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti programinės įrangos versiją.
Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip parsisiųsti gaminius ir programinę įrangą.
――Contact Samsung ir suraskite gaminio Model Code bei Software Version.
73
Go to Home
MagicInfo Player I
Pakeiskite šaltinį į MagicInfo Player I.
Pasiekiamas naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME
.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Informacijos apie pomeniu elementus rasite skyriuje „Pagrindinio ekrano funkcija“.
Go to Home, kad galėtumėte leisti įvairų atminties įrenginių arba prijungto tinklo turinį.
Video Wall
Individualizuokite daugybinių ekranų, prijungtų, kad sudarytų vaizdo sieną, formatą.
Be to, galite pasirinkti, kad būtų rodomas visas vaizdas ar dalis jo arba kad kiekviename prijungtame
ekrane būtų atkartojamas tas pats vaizdas.
Kaip nustatyti, kad būtų rodomi keli vaizdai, žr. MDC žinyną arba MagicInfo naudotojo vadovą. Gali būti,
kad kai kurie modeliai nepalaiko funkcijos „MagicInfo“.
Picture Mode
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje gaminys bus naudojamas, pasirinkite vaizdo režimą (Picture Mode).
On/Off Timer
MagicInfo Player I publikuoja ir atkuria įvairų turinį, įskaitant sukurtą ir multimedijos turinį (paveikslėlius,
vaizdo įrašus ir garso turinį), iš serverio arba iš prijungto įrenginio.
ID Settings
Priskirkite atpažinimo kodą televizoriui
Paspauskite u/d ir pasirinkite skaičių, tada paspauskite E.
More settings
Parodomas vaizdo nustatymų meniu.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Naudojant šią parinktį esamos ekrano nuostatos atstatomos į gamyklines nuostatas.
――Prieš naudodami On/Off Timer turite nustatyti laikrodį.
On Timer nustatykite taip, kad gaminys būtų įjungiamas automatiškai pasirinktu laiku ir pasirinktą dieną.
Maitinimas įjungiamas naudojant nustatytą garsumą ar įvesties šaltinį.
Network Settings
Peržiūrėti tinklo nustatymus.
74
11 skyrius
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru
Prieš skambindami į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį,
kaip aprašyta toliau. Jeigu nepavyksta
pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas,
patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo
valdiklį ir laidą.
Gaminio tikrinimas
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jeigu net ir po to, kai gaminys buvo tinkamai prijungtas prie kompiuterio, rodomas tuščias ekranas ir mirksi LED lemputė, atlikite gaminio patikrinimą.
1
Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2
Atjunkite nuo gaminio visus laidus.
3
Gaminys įjungiamas.
4
Jei ekrane parodoma No Signal, vadinasi, gaminys veikia normaliai.
Skyros ir dažnio tikrinimas
Jei pasirenkamas režimas, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą, ekrane trumpam parodoma Not Optimum Mode.
(žr. „Palaikoma skiriamoji geba“).
75
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Patikrinkite laidą, kuriuo gaminys prijungtas prie kompiuterio, ir įsitikinkite, kad jis gerai pritvirtintas.
Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio
ir kompiuterio, visose keturiose ekrano pusėse atsiranda
tuščių vietų.
Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.
Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą,
nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose.
Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią vaizdo
plokštės tvarkyklės versiją.
(Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nustatymus, kreipkitės į vaizdo plokštės ar
kompiuterio gamintoją.)
PC rodoma Source, kai kompiuteris neprijungtas.
PC visada rodoma Source ir nepriklauso nuo to, ar prijungtas kompiuteris.
Sunkumai dėl ekrano
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.
Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.
Ekrane parodoma No Signal.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu.
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
Ekrane parodoma Not Optimum Mode.
Jis rodomas, kai iš grafinės plokštės gaunamas signalas viršija didžiausią gaminio skyrą ir dažnį.
Vadovaudamiesi įprastų signalų veiksenos lentelėje pateikiamomis vertėmis ir gaminio specifikacijomis,
nustatykite didžiausią skyrą ir dažnį.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
76
Sunkumai dėl ekrano
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas
susiliejęs vaizdas.
Sureguliuokite Coarse ir Fine.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio vertes.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuterio ir grafinės plokštės skyra ir dažnis nustatyti su gaminiu suderintame intervale.
Paskui, jei reikia, pakeiskite ekrano nuostatas (žr. gaminio meniu kortelę „Papildoma informacija“ ir įprasto
signalo veiksenos verčių lentelę).
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane
rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Sureguliuokite Brightness ir Contrast.
Balta spalva nėra visiškai balta.
Eikite į Picture ir sureguliuokite White Balance parametrus.
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1
sekundę.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Gaminys išsijungs automatiškai.
Eikite į System ir įsitikinkite, kad Sleep Timer nustatyta kaipOff.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
Jei kompiuteris prijungtas prie gaminio, patikrinkite maitinimo tiekimą kompiuteriui.
Patikrinkite, ar maitinimo laidas prie gaminio ir į tinklo lizdą įjungtas tinkamai.
Jei signalas iš prijungto įrenginio neaptinkamas, gaminys išsijungia automatiškai po 10–15 minučių.
Gaminio vaizdo kokybė gali skirtis priklausomai nuo
prekybos atstovo parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį.
Norėdami mėgautis didelės raiškos (HD) vaizdo kokybe naudokite HDMI laidą.
77
Sunkumai dėl ekrano
Ekrano rodinys atrodo neįprastai.
Dėl koduoto vaizdo turinio greitai judančių objektų, pvz., sporto varžybų ar veiksmo filmo, scenos ekrane
gali būti sugadintos.
Dėl žemo signalo lygio arba prastos vaizdo kokybės vaizdas ekrane gali būti iškraipomas. Tai nereiškia,
kad gaminys yra su defektu.
Mobilieji telefonai, esantys vieno metro spinduliu iki analoginių ir skaitmeninių gaminių, gali sukelti
statinius trikdžius.
Ryškumas ir spalvos atrodo neįprastai.
Eikite į Picture ir sukonfigūruokite tokius ekrano nustatymus kaip Picture Mode, Color, Brightness ir
Sharpness.
Eikite į System ir sureguliuokite Energy Saving parametrus.
Iš naujo nustatykite numatytuosius ekrano parametrų nustatymus.
Ekrano kraštuose rodomos netaisyklingos linijos.
Jei Picture Size nustatyta kaip Screen Fit, pakeiskite nustatymą į 16:9.
Ekrane rodomos raudonos, žalios ar mėlynos linijos.
Šios linijos rodomos, kai pažeistas monitoriaus DATA SOURCE DRIVER IC. Susisiekite su „Samsung“
techninės priežiūros centru, kad išspręstumėte problemą.
Vaizdas ekrane yra nestabilus ir užlaikomas.
Vaizdas ekrane gali būti užlaikomas, kai naudojama kitokia nei nurodyta skiriamoji geba arba signalas yra
nestabilus. Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į rekomenduojamą.
78
Sunkumai dėl ekrano
Vaizdas nerodomas per visą ekraną.
Kai rodomas padidinto SD (4:3) turinio failas, HD kanalo ekrane abiejose pusėse gali būti matomos
juodos juostos.
Jei vaizdo įrašo formatas skiriasi nuo gaminio formato, ekrano viršuje ir apačioje gali būti matomos
juodos juostos.
Gaminyje ar šaltinio įrenginyje pakeiskite ekrano dydžio nustatymą į visą ekraną.
Sunkumai dėl garso
Nėra garso.
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba sureguliuokite garsumą.
Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.
Sureguliuokite garsumą.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis, nustatykite
garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje arba atitinkamoje programinës árangos programoje.
Vaizdas yra, o garso nėra.
Jei prijungtas HDMI kabelis, patikrinkite kompiuterio garso išvesties nustatymus.
Jei naudojamas šaltinio įrenginys
•• Patikrinkite, ar garso kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio garso įvesties.
•• Patikrinkite šaltinio įrenginio garso išvesties nustatymus.
(Pavyzdžiui, jei prie monitoriaus prijungtas HDMI kabelis, kabelinės televizijos imtuvo garso
nustatymą reikia pakeisti į HDMI.)
Jei naudojamas DVI-HDMI kabelis, reikalingas atskiras garso kabelis.
Jei gaminyje yra ausinių prievadas, patikrinkite, ar prie jo kas nors neprijungta.
Pakartotinai prijunkite maitinimo laidą prie įrenginio ir iš naujo paleiskite įrenginį.
79
Sunkumai dėl garso
Garsiakalbiai sukelia statinius trikdžius.
Patikrinkite, ar gerai prijungtas kabelis. Patikrinkite, ar vaizdo kabelis nėra prijungtas prie garso įvesties
prievado.
Prijungę kabelį patikrinkite signalo stiprumą.
Dėl žemo signalo lygio garsas gali būti iškraipomas.
Garsas girdimas net ir nutildžius.
Sureguliuokite išorinių garsiakalbių garsumą.
Pagrindinių garsiakalbių garso nustatymai skiriasi nuo vidinių gaminio garsiakalbių nustatymų.
Pakeitus garsumo lygį arba nutildžius garsą gaminyje išoriniam stiprintuvui (dekoderiui) nėra daroma
įtaka.
Sunkumai dėl nuotolinio valdymo pulto
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.
Įsitikinkite, ar teisingai įdėjote maitinimo elementus (+/-).
Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovė.
Patikrinkite, ar nenutrūko maitinimas.
Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.
Patikrinkite, ar netoliese nėra įjungtų fluorescencinių ar neoninių iškabų.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
80
Kitos problemos
Nuo gaminio sklinda plastiko kvapas.
Tai yra normalus reiškinys, o kvapas bėgant laikui išnyksta.
Monitorius yra pakreiptas.
Nuimkite ir vėl pritvirtinkite stovą prie gaminio.
Retkarčiais dingsta garsas arba vaizdas.
Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, sujunkite iš naujo.
Naudojant itin kietus arba storus kabelius galima sugadinti vaizdo ir garso failus.
Įsitikinkite, kad kabeliai lankstūs ir gali būti naudojami ilgai. Jei montuojate televizorių prie sienos,
rekomenduojame naudoti kabelius stačiu kampu.
Gaminio kraštuose yra mažų dalių.
Šios dalys priklauso gaminio dizainui. Tai nėra gaminio defektas.
Bandant pakeisti kompiuterio skiriamąją gebą pasirodo
pranešimas „Mode not Supported“.
Pranešimas „Mode not Supported“ rodomas, jei įvesties šaltinio skiriamoji geba viršija didžiausią
leistiną ekrano skiriamąją gebą.
Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į tokią, kurią palaiko ekranas.
Kai prijungtas DVI-HDMI kabelis, HDMI režimu iš
garsiakalbių nesklinda garsas.
DVI kabeliai garso duomenų neperduoda.
HDMI Black Level neveikia tinkamai HDMI įrenginyje su
YCbCr išvestimi.
Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai šaltinio įrenginys, pvz., DVD leistuvas ir STB, yra prijungtas prie
gaminio HDMI (RGB signalo) kabeliu.
Veikiant HDMI režimui nėra garso.
Rodomo vaizdo spalvos atrodo neįprastai. Nėra vaizdo arba garso. Taip gali nutikti, jei prie gaminio
prijungtas šaltinio įrenginys, kuris palaiko senesnės versijos HDMI standartą.
Norėdami girdėti garsą pasirūpinkite, kad garso kabelis būtų prijungtas prie tinkamo įvesties lizdo.
Jei taip atsitiktų, kartu su HDMI kabeliu prijunkite ir garso kabelį.
Kai kurios kompiuterių vaizdo plokštės negali automatiškai atpažinti HDMI signalų, kuriuose nėra garso.
Tokiu atveju garso įvestį pasirinkite rankiniu būdu.
PC
DVI PC
Garso įvestis
Ekrano režimas
Automatinis
Kompiuterio nustatymai
Garso įvestis (stereofoniniai
Kompiuterio nustatymai
lizdai)
81
Kitos problemos
HDMI-CEC neveikia.
Šis produktas nepalaiko HDMI-CEC funkcijos.
Jei norite naudoti kelis išorinius su HDMI-CEC funkcija suderinamus įrenginius, kurie yra prijungti
prie gaminio HDMI1, HDMI2 ir HDMI3 prievadų, išjunkite visų išorinių įrenginių HDMI-CEC funkcijas.
Išoriniams įrenginiams priklauso „Blu-ray“ ir DVD grotuvai.
Jei išorinį įrenginį naudosite esant įjungtai HDMI-CEC funkcijai, kiti išoriniai įrenginiai gali būti
automatiškai sustabdyti.
Jei norite pakeisti HDMI-CEC nustatymus, skaitykite įrenginio vartotojo instrukciją arba kreipkitės į
įrenginio gamintoją.
Neveikia IR jutiklis.
Patikrinkite, ar šviečia jutiklio lemputė, kai paspaudžiamas nuotolinio valdymo mygtukas.
•• Jei jutiklio lemputė nešviečia, išjunkite, tada vėl įjunkite gaminio maitinimą.
(Išjungus ekraną maitinimo LED šviečia raudonai.)
Jei jutiklio lemputė vis tiek nešviečia, net ir išjungus ir vėl įjungus gaminio maitinimą, gali būti
atjungtas vidinis lizdas.
Susisiekite su artimiausiu „Samsung“ techninės priežiūros centru dėl gaminio patikros.
•• Jei šviečianti jutiklio lemputė nemirksi raudonai, kai paspaudžiamas nuotolinio valdymo
mygtukas, gali būti pažeistas IR jutiklis.
Susisiekite su artimiausiu „Samsung“ techninės priežiūros centru dėl gaminio patikros.
•• Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai šaltinio įrenginys, pvz., DVD leistuvas ir STB, yra prijungtas
prie gaminio HDMI (RGB signalo) kabeliu.
Kai kompiuteris paleidžiamas įvesties šaltiniui esant
nustatytam kaip DisplayPort, BIOS ir paleidimo ekranų
vaizdas nebus rodomas.
•• Kompiuterį paleiskite, kai monitorius yra įjungtas arba įvesties šalinis nėra DisplayPort.
82
Klausimai ir atsakymai
Klausimas
Kaip pakeisti dažnį?
Atsakymas
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.
•• „Windows XP“: eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Parametrai →
Išsamiau → Monitorius ir nustatykite dažnį lange Monitoriaus parametrai.
•• „Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydas → Ekranas → Parametrai → Išsamiau →
Monitorius ir nustatykite dažnį lange Monitoriaus parametrai.
-- Daugiau reguliavimo instrukcijų
rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės
naudotojo vadove.
•• „Windows Vista“: eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Parametrai →
Išsamiau → Monitorius ir nustatykite dažnį lange Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas →
Koreguoti skiriamąją gebą → Išplėstiniai parametrai → Monitorius ir nustatykite dažnį
lange Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 8“: eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas →
Ekranas → Koreguoti skiriamąją gebą → Išplėstiniai parametrai → Monitorius ir nustatykite
dažnį lange Monitoriaus parametrai.
Kaip pakeisti skyrą?
•• „Windows XP“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir temos → Ekranas → Nuostatos ir
nustatykite skyrą.
•• „Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydelis → Ekranas → Nuostatos ir nustatykite skyrą.
•• „Windows Vista“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas →
Individualizuoti → Ekrano nuostatos ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas →
Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 8“: eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas →
Ekranas → Koreguoti skiriamąją gebą ir nustatykite skiriamąją gebą.
83
Klausimas
Kaip įjungti energijos taupymo režimą?
Atsakymas
•• „Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis →
Išvaizda ir temos → Ekranas → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis →
Ekranas → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis →
Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti→ Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda
ir individualizavimas → Individualizuoti → Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje
pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 8“: jei norite nustatyti energijos taupymo režimą, kompiuteryje eikite į Parametrai →
Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos
parametrai arba BIOS SETUP (BIOS sąranka).
84
12 skyrius
Specifikacijos
Bendros
- Dydis
Modelio pavadinimas
Ekranas
- Rodymo sritis
horizontaliai
UD46E-A / UD46E-B
Dydis
46 klasė (45,9 in / 116,8 cm)
46 klasė (45,9 in / 116,8 cm)
Rodymo sritis
1018,08 mm (horizontaliai) x 572,67 mm (vertikaliai)
1018,08 mm (horizontaliai) x 572,67 mm (vertikaliai)
Modelio pavadinimas
Ekranas
UD46E-C
UD55E-A / UD55E-B
Dydis
55 klasė (54,6 in / 138,7 cm)
Rodymo sritis
1209,6 mm (horizontaliai) x 680,4 mm (vertikaliai)
vertikaliai
85
Maitinimo šaltinis
Aplinka
AC100-240V~ 50/60Hz
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal šalį.
Naudojimas
Temperatūra: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Drėgnis : 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Drėgnis : 5–95 proc., be kondensacijos
――„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis
optimizuojamos monitoriaus nuostatos.
Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
――Dėl šio gaminio gamybos pobūdžio apytiksliai vienas pikselis iš milijono (1 ppm) ekrane gali būti šviesesnis ar tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
――Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
――Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics“ svetainėje.
86
Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo veiksenos
――Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti.
Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.
――CDT gaminį (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD gaminiu patikrinkite dažnį. Jeigu LCD gaminys nepalaiko 85 Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT gaminį LCD gaminiu,
pakeiskite vertikaliosios skleistinės dažnį į 60 Hz.
-- Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti
vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano
pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu.
Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė
vadinama horizontaliosios skleistinės
dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
-- Vertikaliosios skleistinės dažnis
Gaminyje daug kartų per sekundę
rodomas tas pats vaizdas (tai primena
fluorescencinės šviesos mirkčiojimą),
kol susiformuoja žiūrovui skirtas vaizdas.
Dažnis, kuriuo tas pats vaizdas per
sekundę yra pakartotinai parodomas
ekrane, vadinamas vertikaliosios
skleistinės dažniu arba atnaujinimo
dažniu. Vertikaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
Modelio pavadinimas
UD46E-A / UD46E-B / UD46E-C / UD55E-A / UD55E-B
Sinchronizavimas
Horizontaliosios skleistinės dažnis
30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)
Vertikaliosios skleistinės dažnis
48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)
Optimali skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu, 3840 x 2160 @ 60 Hz dažniu (HDMI1, HDMI2, DP)
Skyra
Didžiausias pikselių sinchronizavimas
148,5 MHz (analoginė, skaitmeninė), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Jeigu iš kompiuterio perduodamas vieną iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų atitinkantis signalas, ekranas sureguliuojamas savaime. Jeigu iš kompiuterio
perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus
įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
87
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios
skleistinės dažnis
(Hz)
Taškų laikrodis
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
88
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios
skleistinės dažnis
(Hz)
Taškų laikrodis
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
89
13 skyrius
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
――Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės
priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto
darbus.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:
•• Išorinio smūgio ar numetus.
•• Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
Tai nėra gaminio defektas
•• Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.
•• Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
•• Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.
•• Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros
jungties.
•• Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
•• Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas
gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
•• Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
•• Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.
Kita
•• Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
•• Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės
lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
――Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės
priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
•• Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
90
WEEE
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių,
USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos
nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas,
atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko,
arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų
negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.
Tinkamas šio produkto akumuliatorių išmetimas
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių,
pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad
akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66.
Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.
Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių
atliekų ir atiduoti perdirbimui vietinei akumuliatorių surinkimo sistemai.
91
Optimali vaizdo kokybė ir apsauga nuo
liekamojo vaizdo išdegimo
Optimali vaizdo kokybė
•• Dėl šio gaminio gamybos specifikos ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti
skaistenis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
-- Subpikselių skaičius pagal ekrano tipą: 6.220.800
Liekamojo vaizdo išdegimas. Kas tai?
Liekamasis vaizdas neturėtų išdegti, jeigu LCD ekranas veikia kaip įprastai. Įprastu veikimu vadinamas toks
veikimas, kai vaizdai nuolat keičiasi. Jeigu LCD ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, tarp pikselių, kurie
valdo skystuosius kristalus, elektrodų gali atsirasti nedidelis įtampos skirtumas.
Toks įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystieji kristalai suplonėja. Tokiu atveju,
pasikeitus vaizdui, ekrane gali užsilaikyti ankstesnis vaizdas. Kad taip neatsitiktų, susidariusį įtampos
skirtumą reikia sumažinti.
――Liekamojo vaizdo neturėtų likti, jeigu LCD ekranas veikia kaip įprastai.
Juoda matrica
Bendrasis
elektrodas (ITO)
Spalvų filtras
•• Kad vaizdo kokybė būtų geresnė, paleiskite Auto Adjustment. Jeigu triukšmas išlieka net ir po to,
kai buvo atliktas automatinis derinimas, atlikite Coarse arba Fine reguliavimą.
•• Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti defektinių
pikselių.
-- Jeigu ilgai neketinate naudoti gaminio, įjunkite energijos taupymo režimą arba dinaminę ekrano
užsklandą.
Šaltinis
Išleidimas
Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo
Ekrano apsaugos nuo liekamojo vaizdo atsiradimo nustatymas
Ekrano apsauga nuo liekamojo vaizdo atsiradimo automatiškai veikia budėjimo veiksenoje.
•• Ekrano apsaugos nuo liekamojo vaizdo atsiradimo išjungimas
Nuotolinio valdymo pulte paspauskite 2 → 2 → 7 → CH → 0.
TFT
Šliuzas
Pikselių
elektrodas (ITO)
Saugyklos
talpykla (Cs)
Duomenų magistralės linija
Veiksena yra išjungta, jei nuotolinio valdymo pulto jutiklis sumirksi vieną kartą.
•• Ekrano apsaugos nuo liekamojo vaizdo atsiradimo įjungimas
Nuotolinio valdymo pulte paspauskite 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Veiksena yra įjungta, jei nuotolinio valdymo pulto jutiklis sumirksi du kartus.
――Kai ekranas yra išjungtas, ekrano apsaugos nuo liekamojo vaizdo atsiradimo funkcija veikia dvi
valandas.
――Kai įjungta ekrano apsaugos nuo liekamojo vaizdo atsiradimo funkcija, suvartojama daugiau
elektros energijos.
92
Kaip išvengti liekamojo vaizdo
――Geriausias būdas apsaugoti gaminį nuo išliekamojo vaizdo išdegimo – išjungti maitinimą arba nustatyti
kompiuterį arba sistemą taip, kad nenaudojant įsijungtų ekrano užsklanda. Be to, atsižvelgiant į
instrukciją, garantinis aptarnavimas gali būti ribojamas.
•• Maitinimo išjungimas, ekrano užsklanda ir energijos taupymo veiksena
-- Jei naudojote gaminį 12 valandų iš eilės, išjunkite maitinimą 2 valandoms.
-- Kompiuteryje eikite į Ekrano ypatybės > Energijos tiekimas ir nustatykite reikiamą gaminio
išjungimo parametrą.
-- Rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą.
Geriausia naudoti vienspalvę arba judančio vaizdo užsklandą.
•• Reguliarus spalvų keitimas
-- Naudokite 2 spalvas
Kaip pavaizduota anksčiau, kas 30 minučių perjunkite šias 2 spalvas iš vienos į kitą.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Venkite skirtingo skaisčio teksto ir fono spalvų derinių.
(Ryškumas: rodo spalvų šviesumą ar tamsumą, kuris priklauso nuo išskiriamo šviesos kiekio.)
――Stenkitės nenaudoti pilkos spalvos, nes ji gali paskatinti liekamojo vaizdo išdegimą.
――Stenkitės nenaudoti skirtingo skaisčio spalvų (juodos ir baltos; pilkos).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Reguliarus teksto spalvų keitimas
-- Naudokite ryškias panašaus skaisčio spalvas.
Intervalas: kas 30 minučių keiskite teksto ir fono spalvą
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Kaip pavaizduota toliau, kas 30 minučių perkelkite ir keiskite tekstą.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Nustatykite, kad logotipas būtų reguliariai rodomas kartu su judančiu vaizdu.
Intervalas: jeigu naudojate gaminį 4 valandas iš eilės, nustatykite, kad logotipas su judančiu
vaizdu būtų rodomas 60 sekundžių.
93
Licencija
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
94
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Visi anksčiau išvardyti
nuskaitymo dažniai nurodo efektinių
nuskaitymo linijų skaičių, kuris lemia
ekrano skiriamąją gebą. Atsižvelgiant į
nuskaitymo būdą, nuskaitymo dažnis
gali būti nurodomas kaip „i“ (kaitomo
nuskaitymo) arba kaip „p“ (progresinio
nuskaitymo).
– Nuskaitymas
Nuskaitymas – tai pikselių, kurie
palaipsniui suformuoja vaizdą, siuntimo
procesas. Kuo didesnis pikselių skaičius,
tuo vaizdas aiškesnis ir ryškesnis.
– Progresinis
Progresinio nuskaitymo veiksena visos
pikselių linijos ekrane nuskaitomos po
vieną (palaipsniui).
– Kaitomas
Kaitomo nuskaitymo veiksena, pirma
nuo viršaus iki apačios nuskaitoma
kas antra, o paskui – likusios (dar
nenuskaitytos) pikselių linijos.
Vaizdavimo pakaitomis ir nuoseklaus
vaizdavimo režimai____ Nuoseklaus
vaizdavimo (progresinio nuskaitymo)
režimu ekrane nuo viršaus iki apačios
palaipsniui rodoma horizontalioji
linija. Kaitomo vaizdavimo veiksena
pirma rodomos nelyginiais, o paskui
lyginiais numeriais pažymėtos linijos.
Nuoseklaus vaizdavimo veiksena
dažniausia naudojama monitoriuose,
nes jai veikiant vaizdas ekrane yra aiškus.
Persipinančio vaizdavimo veiksena
dažniausia naudojama televizoriuose.
Taško žingsnis____ Vaizdą ekrane
sudaro raudoni, žali ir mėlyni taškai.
Kuo mažesnis atstumas tarp taškų,
tuo didesnė skyra. Taško žingsniu
vadinamas trumpiausias atstumas tarp
tos pačios spalvos taškų. Taško žingsnis
matuojamas milimetrais.
Vertikaliosios skleistinės dažnis____
Gaminyje daug kartų per sekundę
rodomas tas pats vaizdas (primena
fluorescencinės šviesos mirkčiojimą),
kol susiformuoja žiūrovui skirtas vaizdas.
Dažnis, kuriuo tas pats vaizdas per
sekundę yra pakartotinai parodomas
ekrane, vadinamas vertikaliosios
skleistinės dažniu arba atnaujinimo
dažniu. Vertikaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
Pavyzdžiui, 60 Hz nurodo, kad tas pats
vaizdas ekrane per sekundę parodomas
60 kartų.
Horizontaliosios skleistinės
dažnis____ Laikas, kuris sugaištamas
nuskaitant vieną liniją nuo kairės iki
dešinės ekrano pusės, vadinamas
horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo
ciklo atvirkštinė vertė vadinama
horizontaliosios skleistinės dažniu.
Horizontaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
Šaltinis____ Tai prie gaminio prijungtas
vaizdo šaltinio įrenginys, pavyzdžiui,
vaizdo kamera arba vaizdo įrašų ar DVD
diskų leistuvas.
„Plug & Play“____ „Plug & Play“ – tai
funkcija, kurią naudojant monitorius
ir kompiuteris gali savaime keistis
duomenimis ir taip formuoti optimalios
kokybės vaizdą ekrane. Funkcijai „Plug
& Play“ vykdyti gaminys naudoja VESA
DDC (tarptautinį standartą).
Skiriamoji geba____ Skiriamoji geba
– tai ekraną sudarančių horizontaliųjų
ir vertikaliųjų taškų (pikselių) skaičius.
Jis nurodo rodomo vaizdo detalumo
laipsnį. Nustačius didesnę skyrą, ekrane
rodoma daugiau duomenų. Taip pat tai
naudinga vienu metu atliekant keletą
užduočių.
Pavyzdžiui, 1 920 x 1 080 skyrą
sudaro 1 920 horizontaliųjų pikselių
(horizontalioji skyra) ir 1 080 vertikaliųjų
pikselių (vertikalioji skyra).
DVD (skaitmeninis universalusis
diskas, angl. Digital Versatile
Disc)____ DVD – tai kompaktinio disko
dydžio talpiosios atminties diskas, į
kurį, naudodami vaizdo glaudinimo
technologiją MPEG-2, galite įrašyti
įvairialypės įrangos (garso, vaizdo ar
žaidimų) taikomąsias programas.
HDMI (didelės raiškos daugialypės
terpės sąsaja, angl. High Definition
Multimedia Interface)____ Tai sąsaja,
kurią galima prijungti prie skaitmeninio
garso šaltinio arba prie didelės raiškos
vaizdo šaltinio naudojant vieną laidą ir
neglaudinant.
Kelių ekranų valdiklis (angl. Multiple
Display Control – MDC)____ Kelių
ekranų valdiklis (angl. Multiple Display
Control – MDC) – tai programa,
leidžianti vienu metu per kompiuterį
valdyti keletą ekranų. Komunikacija tarp
kompiuterio ir monitoriaus vyksta per
RS232C (serijinio duomenų perdavimo)
ir RJ45 (LAN) laidus.
95
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising