Samsung | UD55E-B | User manual | Samsung UD55E-B Lietotāja rokasgrāmata

Samsung UD55E-B Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas
rokasgrāmata
UD46E-A UD46E-B UD46E-C
UD55E-A UD55E-B
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma
veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
5
Drošības pasākumi
Tīrīšana
Uzglabāšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
Drošības pasākumi darbā ar paneli
6
6
7
7
8
10
13
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
Sastāvdaļas
14
14
Detaļas
15
Ārējā sensora komplekts
15
Aizmugurējā puse
16
Tālvadības pults
17
Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo kabeli
(nopērkams atsevišķi)
19
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas (Uzstādīšanas
rokasgrāmata)
20
Pārslēgšanas starp portreta un ainavas režīmiem 20
Ventilācija
20
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sagatavošanās sienas montāžas komplekta
uzstādīšanai
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
22
22
22
Sienas montāžas komplekta specifikācijas (VESA) 23
MagicInfo
43
Tālvadības pults (RS232C)
Kabeļa savienojums
Savienojums
Vadības kodi
Ievades avota maiņa
Source
45
45
24
24
27
28
MDC izmantošana
Avota ierīces pievienošana un
izmantošana
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana 46
Instalēšana
46
Atinstalēšana
46
Pirms pievienošanas
37
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 37
Savienojuma izveide ar MDC
47
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu
pārraides standarts)
47
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
48
Datora pievienošana
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli
(analogā tipa)
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli
(digitālā tipa)
Savienojuma izveide, izmantojot
HDMI-DVI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
37
Video ierīces pievienošana
Savienojuma izveide, izmantojot
HDMI-DVI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
40
Pievienošana audio sistēmai
41
LAN kabeļa pievienošana
Tīkla bloka pievienošana
(nopērkams atsevišķi)
37
38
38
39
39
Funkcija Sākums
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
50
50
50
51
51
Picture Mode
52
42
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
53
53
53
54
43
Network Settings
55
40
41
2
Saturā rādītājs
MagicInfo Player I
56
PC Screen Adjustment
63
ID Settings
ID Settings
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
57
57
57
57
Picture Off
63
Reset Picture
63
More settings
58
Ekrāna pielāgošana
Picture Mode
59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
60
Color Temperature
60
White Balance
60
Gamma
60
Calibrated Value
60
Picture Options
Color Tone
HDMI Black Level
Dynamic Backlight
UHD COLOR
61
61
61
61
61
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
Resolution
62
62
62
62
Auto Adjustment
63
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
64
64
64
64
Screen Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Side Gray
65
65
65
65
65
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
66
66
66
66
Menu Language
66
Reset OnScreen Display
66
System
Setup
67
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
68
68
68
68
68
MagicInfo I Source
68
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
68
68
68
69
69
Power Control
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
69
69
69
69
69
69
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
70
70
70
70
70
70
Temperature Control
70
Change PIN
71
3
Saturā rādītājs
General
Security
HDMI Hot Plug
71
71
71
Reset System
71
Skaņas pielāgošana
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Pielikums
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
75
Izstrādājuma pārbaude
75
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
75
Pārbaudiet sekojošo.
76
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma
defekta dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
Jautājumi un atbildes
HDMI Sound
72
Sound on Video Call
72
Reset Sound
72
Atbalsts
83
WEEE
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz
nolietotām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm)
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
Specifikācijas
Vispārīgi
85
Iepriekš iestatīti laika režīmi
87
90
90
90
90
91
91
91
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
92
92
92
Software Update
73
Licence
94
Contact Samsung
73
Terminoloģija
95
Go to Home
Video Wall
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
More settings
74
74
74
74
74
74
74
74
Reset All
74
4
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© 2015 Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Microsoft, Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.
Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
•• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
-- (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
-- (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
•• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai mājas
izsaukuma.
5
Drošības pasākumi
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
Brīdinājums
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.
1
Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
2
Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim
ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas
trieciens.
Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.
3
Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.
Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
•• Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru
sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvās vielas.
!
•• Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz
izstrādājuma.
4
Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu,
sausu drānu, no kuras kārtīgi izgriezts liekais ūdens.
5
Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6
Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
6
Uzglabāšana
Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā
(tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).
•• Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots UV mitrinātājs.
――Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas
!
Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus
priekšmetus uz strāvas vada.
centru (maksas pakalpojums).
Elektrība un drošība
•• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Brīdinājums
Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu
kontaktligzdu.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas,
izmantojiet sausu drānu.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
•• Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
!
7
Instalēšana
Uzmanību
Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Brīdinājums
Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes.
Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto
strāvas vadu. Nelietojiet stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.
!
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu
priekšmetu.
•• Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti
savainojumi.
!
•• Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas
padevi izstrādājumam.
!
•• Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.
Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā
vai skapī.
•• Ņemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, strāvas padeve izstrādājumam netiek pilnībā pārtraukta.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu
būtu brīva vieta (vismaz 10 cm) ventilācijai.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
!
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
!
8
Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis,
slīpa virsma utt.).
Uzmanību
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var
tikt sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.
Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts
putekļiem, mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
!
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Tā var sabojāt ekrānu.
!
Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu,
piemēram, krāsns, iedarbībai.
Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma
apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
•• Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums
vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
•• Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
•• Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
•• Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu uz
līdzenas un stabilas virsmas.
Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai deformēt
izstrādājumu. Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
!
SAMSUNG
!
Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku
putekļu, ķīmisku vielu, pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa
ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika
periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
•• Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru .
9
Darbība
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas
piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).
•• Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai
smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.
Brīdinājums
Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai
modificēt izstrādājumu.
Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
!
Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, un atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus izstrādājumam
pievienotos kabeļus.
!
•• Pretējā gadījumā var tikt bojāts strāvas vads un izraisīts ugunsgrēks vai
elektriskās strāvas trieciens.
Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus,
nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam.
Nekavējoties izvēdiniet telpas.
•• Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
!
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu,
izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un atvienojiet strāvas vadu. Pēc
tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās
strāvas trieciens.
GAS
Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita
kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku.
10
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas
vielas.
Uzmanību
•• Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt
pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.
!
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas
taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
!
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
-_100
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu
spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru,
sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades portos).
•• Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās
strāvas triecienu vai elektriskās strāvas noplūdi.
!
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma
laikā), atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.
•• Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
!
Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram,
vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var
pasliktināties redze.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
!
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
11
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē.
Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.
•• Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
•• Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
!
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo
tas ir karsts.
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).
•• Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes
dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
!
Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet vienlaicīgi jaunu
un lietotu bateriju.
•• Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes
dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
!
Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod
ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai
akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.
•• Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
!
•• Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt
savainojumus.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
!
•• Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā
otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida
baterijas vai akumulatorus.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
•• Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
12
Drošības pasākumi darbā ar paneli
Nenovietojiet izstrādājumu vertikālā pozīcijā kā norādīts attēlā. Panelis ir
trausls un var tikt sabojāts.
Novietojiet izstrādājumu guļus pozīcijā kā norādīts attēlā. (Par pamatu var
izmantot tā iesaiņojumu)
!
Pārliecinieties, ka izstrādājuma pārvietošanas laikā izmantojat tā aizmugurējā
daļā esošos rokturus.
!
15 mm
Neturiet un nesatveriet izstrādājumu zonās, kas atrodas tuvāk nekā 15 mm
attālumā no tā priekšējās daļas.
13
2. nodaļa
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
-- Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām
trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Sastāvdaļas
-- Attēli var atšķirties no faktiskajiem
komponentiem.
――Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
Garantijas karte
Ātrās uzstādīšanas pamācība
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
Normatīvā dokumentācija
Strāvas vads
Tālvadības pults
DP kabelis
RS232C(IN) adapteris
-
-
+
+
Baterijas
(nav pieejams dažās atrašanās vietās)
Turētāja gredzens x 4 / Skrūves x 4
14
――Ārējā sensora komplektā ir tālvadības pults sensors, spilgtuma sensors un funkciju taustiņi. Uzstādot displeju pie sienas, varat
Detaļas
pārvietot ārējā sensora komplektu uz displeja malu.
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas
bez iepriekšēja paziņojuma.
Ārējā sensora komplekts
Pogas
Apraksts
Tālvadības sensors
Pavērsiet tālvadības pulti pret šo punktu uz LCD displeja.
――Pievērsiet uzmanību, lai starp tālvadības pults sensoru un tālvadības pulti
neatrastos nekādi šķēršļi.
POWER
ON
Gaismas sensors
Tas automātiski nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo
ekrāna spilgtumu.
Strāvas padeves
indikators
Strāvas indikators izslēgsies, kad tiks ieslēgts izstrādājums. Enerģijas taupīšanas režīmā
strāvas indikators mirgos.
Poga POWER
Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu LCD displeju.
Poga SOURCE
Pārslēdz no PC (datora) režīma uz Video (video) režīmu.
Atlasa ievades avotu, ar kuru ir savienota ārēja ierīce.
Izmantojiet tālvadības pulti 7 m līdz 10 m attālumā un 30 leņķi pa kreisi un pa labi no izstrādājuma sensora.
――Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.
――Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
――Ja ilgāku laika periodu neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
15
Aizmugurējā puse
Pieslēgvieta
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu
IR OUT
Saņem tālvadības pults signālu pa ārējā sensoru paneli un izvada signālu pa izeju
LOOP OUT.
CONTROL IN
Nodrošina strāvu ārējam sensoru panelim vai saņem gaismas sensora signālu.
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN: Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Apraksts
IR
OUT
CONTROL IN
MAGICINFO: Lai lietotu MagicInfo, pievienojiet DP-DVI kabeli.
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI IN 1
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.
DP IN
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
RGB IN
Savieno ar avota ierīci, izmantojot D-SUB kabeli.
DP OUT (LOOPOUT)
Savieno ar citu izstrādājumu, izmantojot DP kabeli.
HDMI IN 2
――Lai savienotu monitorus, izmantojot DP Loopout, ieteicams izmantot
komplektācijā iekļauto DP kabeli.
――Šis ports izmanto algoritmu, kas ir īpaši raksturīgs UHD izšķirtspējas ievades
DP IN
un izvades signāliem. Šis ports nav saderīgs ar monitoriem, kuriem ir FHD
saturam paredzēti DP Loopout porti. Ieteicams savienot Loopout portus
vienādu modeļu monitoriem.
RGB IN
DP OUT
(LOOPOUT)
AUDIO
AUDIO IN
Uztver skaņu no avota ierīces, izmantojot audio kabeli.
AUDIO OUT
Izvada skaņu uz audio ierīci, izmantojot audio kabeli.
RS232C IN
MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.
IN
OUT
RS232C OUT
RS232C
IN
OUT
Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
USB
Savieno ar USB atmiņas ierīci. (Tikai atjaunināšanas vajadzībām.)
RJ45
USB
RJ45
16
Tālvadības pults
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
――Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.
POWER
OFF
Ieslēdziet izstrādājumu.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Nav pieejama.
Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni vai
atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Ciparu pogas
Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.
9
CH LIST
Nav pieejama.
-- Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
izslēdziet skaņu.
Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet MUTE
vai nospiediet skaļuma kontroles (+ VOL -) pogu.
MUTE
Noregulējiet skaļumu.
mainiet ievades avotu.
2
Izslēdziet izstrādājumu.
CH
MagicInfo
Player I
Izmantojiet šo karsto taustiņu, lai piekļūtu MagicInfo
Player I.
Šis karstais taustiņš ir pieejams, kad ir pievienots
tīkla bloks vai PIM (spraudņa modulis).
Go to Home palaišanas poga.
17
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās
funkcijas.
TOOLS
INFO
Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades
avotu.
Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa labi
esošo izvēlni vai pielāgojiet opcijas iestatījumu.
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
Ja ir pievienotas vairākas ierīces, izmantojot
funkciju Video Wall, nospiediet pogu SET un,
izmantojot ciparu pogas, ievadiet izstrādājuma ID.
Vadiet ierīci, izmantojot tālvadības pulti.
Atceliet iestatīto vērtību, izmantojot pogu
SET, un vadiet visas pievienotās ierīces,
izmantojot tālvadības pulti.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Izejiet no pašreizējās izvēlnes.
Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem
ievades avotiem: PC, DVI, HDMI vai DisplayPort.
IR control
SET
Nav pieejama.
-- Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
18
Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo
kabeli (nopērkams atsevišķi)
1
2
Ārējais apkārtējās vides sensors ir jāpievieno, kad izstrādājums ir izslēgts. Pēc tam
ieslēdziet izstrādājumu.
Vairāku displeju vadība, izmantojot vienu tālvadības
pulti
IR OUT
CONTROL IN
•• Izmantojot pareizo stereo kabeli, savienojiet izstrādājuma portu IR OUT ar
otra displeja portu CONTROL IN.
•• Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu
saņems gan izstrādājums 1 , gan 2 .
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
1
,
Vairāku displeju vadība, izmantojot ārējo apkārtējās
vides sensoru (iegādājams atsevišķi)
1
•• Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu 1 (kam
pievienots ārējais apkārtējās vides sensors), saņems gan izstrādājums 1 , gan
2.
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
19
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām.
•• Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas speciālisti.
•• Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.
•• Pārliecinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.
Pārslēgšanas starp portreta un ainavas režīmiem
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Lai izstrādājumu lietotu portreta orientācijā, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.
――Neuzstādiet šo modeli pie griestiem, uz grīdas vai galda.
Ventilācija
Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
A
A Minimālais attālums 40 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
•• Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienu vismaz 40 mm
platu spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniegtu 35 C.
B
20
Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
B
B
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Skats no augšas
A Minimālais attālums 40 mm
D
A
D
B Minimālais attālums 70 mm
C Minimālais attālums 50 mm
D Minimālais attālums 50 mm
C
E
C
E Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
――Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas virsmu vismaz nelielu
spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 C.
21
Sienas montāžas komplekta
uzstādīšana
Sagatavošanās sienas montāžas komplekta uzstādīšanai
Lai uzstādītu cita ražotāja sienas montāžas komplektu, izmantojiet turētāja gredzenu (1).
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.
1
Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.
Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas jums vai
citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.
22
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
――Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri
grīdai. Pirms uzstādāt sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām kā,
piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai saņemtu
papildinformāciju.
Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnus
savainojumus.
•• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai
nepieciešamās detaļas.
•• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves,
kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
•• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā
no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
•• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt savainojumus.
Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
•• Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja ticis
izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma uzstādīšanas
instrukcijas.
•• Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet divatā.
•• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.
Mērvienība: mm
VESA skrūvju caurumu
izmēri (A*B) milimetros
600 x 400
Standarta skrūve
M8
Daudzums
4
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var rasties
savainojumi.
23
Tālvadības pults (RS232C)
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
1 2 3 4 5
Kabeļa savienojums
RS232C kabelis
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
Kontakts
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums
9600 b/s
Datu biti
8 bits
Pārība
Nav
Stopbits
1 bits
Plūsmas kontrole
Nav
Maksimālais garums
15 m (tikai ekranētā tipa)
6 7 8 9
Kontakts
Signāls
1
Datu nesēja noteikšana
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
7
Pieprasījuma nosūtīšana
8
Gatavs nosūtīt
9
Apļa indikators
24
LAN kabelis
•• RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
9
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Sievišķais
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
SPRAUDNIS
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5 ø)
Kontakta
numurs
Standarta krāsa
Signāls
1
Balta un oranža
TX+
2
Oranža
TX-
3
Balta un zaļa
RX+
4
Zila
NC
5
Balta un zila
NC
6
Zaļa
RX-
7
Balta un brūna
NC
8
Brūna
NC
25
Krusteniskais LAN kabelis (no PC uz PC)
•• Savienotājs: RJ45
Tiešais LAN kabelis (no PC uz HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signāls
P1
P2
Signāls
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signāls
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signāls
P1
TX+
1
TX-
26
Savienojums
•• 2. savienojums
――Pārliecinieties, ka katrs no adapteriem ir pievienots pareizajai izstrādājuma RS232C IN vai OUT
pieslēgvietai.
•• 1. savienojums
RJ45
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RJ45
RS232C
OUT
IN
OUT
•• 3. savienojums
RJ45
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
27
Vadības kodi
Nr.
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
9
Videosienas ieslēgšana
0x84
0~1
10
Videosienas lietotāja vadība
0x89
-
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Dati
1
Vērtība
Komandas tips
Vērtību
diapazons
Piem., Ieslēgšana un ID=0
Kontrolsumma
Komanda
Nr.
Komanda
•• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas vērtības,
izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā redzams zemāk attēlā
(11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Heders
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
1
Jaudas kontrole
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
Automātiskās pielāgošanas kontrole
(tikai PC un BNC)
0x3D
0
7
Videosienas režīma kontrole
0x5C
0~1
8
Drošības slēdzene
0x5D
0~1
Heders
Komanda
0xAA
0x11
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
ID
Datu garums
Dati 1
1
"Power"
Datu garums
Dati 1
1
1
Kontrolsumma
12
•• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo kabeli,
iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas, bet ACK uz tām
neatbildēs.
28
Jaudas kontrole
Skaļuma kontrole
•• Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
•• Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
•• Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati
1
"Power"
Heders
Komanda
0xAA
0x12
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0x12
•• Ack
0: IZSLĒGTS
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x11
"Power"
Kontrolsumma
0xAA
0xFF
ID
ID
Datu garums
Dati
1
"Volume"
Kontrolsumma
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x11
"ERR"
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x12
"Volume"
Kontrolsumma
•• Nak
•• Nak
Komanda
0
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Kontrolsumma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
1: IESLĒGTS
Komanda
Datu garums
•• Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
ID
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x12
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
29
Ievades avota kontrole
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie atbild tikai uz
•• Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Get (Iegūt) komandām.
――Šis modelis neatbalsta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 un HDMI2_PC portus.
Kontrolsumma
――Režīms MagicInfo ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija MagicInfo.
0
――Opcijas RF(TV) un DTV ir pieejamas tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama televīzijas funkcija.
•• Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datu garums
Dati
1
"Input Source"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x14
"Input
Source"
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ievades avots
0x08
Komponenšu
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrolsumma
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x14
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
30
Ekrāna režīma kontrole
•• Nak
•• Funkcija
izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
Ja ir iespējota funkcija Video Wall, ekrāna režīmu nevar vadīt.
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x18
"ERR"
Kontrolsumma
――Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar televīzijas funkciju.
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
•• Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Ekrāna izmēra kontrole
0
•• Funkcija
Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
•• Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Heders
Komanda
0xAA
0x18
ID
•• Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
Datu
garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
Komanda
0xAA
0xFF
0xAA
0x19
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x19
"Screen
Size"
Kontrolsumma
"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)
•• Nak
•• Ack
Heders
Komanda
•• Ack
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
0x01
Heders
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x19
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
31
Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai PC un BNC)
Videosienas režīma kontrole
•• Funkcija
Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu Video Wall var aktivizēt, izmantojot datoru.
Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms Video Wall.
•• Videosienas režīma aplūkošana (Iegūt videosienas režīmu)
•• Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (Iegūt automātiskās pielāgošanas statusu)
Nav
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Kontrolsumma
•• Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (Iestatīt automātisko pielāgošanu)
Heders
Komanda
0xAA
0x3D
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Auto
Adjustment"
•• Videosienas iestatīšana (Iestatīt videosienas režīmu)
"Auto Adjustment" : 0x00 (vienmēr)
•• Ack
Heders
0xAA
0
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
Komanda
ID
0xFF
Datu
garums
Ack/Nak
3
A
r-CMD
Vērtība1
Kontrolsumma
1: Full
0: Natural
0x3D
"Auto
Adjustment"
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3D
"ERR"
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Kontrolsumma
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrolsumma
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5C
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
32
Drošības slēdzene
Videosienas ieslēgšana
•• Funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Safety Lock, var izmantot datoru.
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
•• Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
•• Funkcija
Personālais dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ izstrādājuma videosienu.
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
•• Iegūt videosienas ieslēgšanas/izslēgšanas statusu
Kontrolsumma
0
•• Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu /
atspējošanu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Dati
1
"Safety Lock"
Heders
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Iestatīt videosienas ieslēgšanu/izslēgšanu
Heders
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
V.Wall_On
Kontrolsumma
•• V.Wall_On : Videosienas kods, kas jāiestata izstrādājumā
1: Videosiena IESLĒGTA
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
0: Videosiena IZSLĒGTA
1: IESLĒGTS
•• Ack
0: IZSLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x84
V.Wall_On
Kontrolsumma
V.Wall_On : tāpat kā iepriekš
0xAA
0xFF
3
A
0x5D
"Safety Lock"
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x5D
"ERR"
Kontrolsumma
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x84
ERR
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
33
Videosienas lietotāja vadība
•• Funkcija
Personālais dators ieslēdz/izslēdz izstrādājuma videosienas funkciju.
•• Iegūt videosienas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Iestatīt videosienu
Heders
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu
garums
Vērtība1
Vērtība2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolsumma
Wall_Div: Izstrādājumā iestatītais videosienas dalītāja kods
34
10x10 videosienas modelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
izslēgts
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
Wall_SNo : Izstrādājumā iestatītais izstrādājuma numura kods
10x10 videosienas modelis: ( 1 ~ 100)
Iestatīt numuru
Dati
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
Vērtība2
4
A
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x89
ERR
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
36
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
――Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.
――Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
Datora pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā
tipa)
RGB IN
AUDIO IN
37
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā
tipa)
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DVI IN (MAGICINFO)
AUDIO IN
AUDIO IN
38
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Drošības norādījumi par DP lietošanu
――Lai palielinātu gaidstāves režīma jaudu, izstrādājums aptur DP saziņu, kad tas ir izslēgts vai atrodas
enerģijas taupīšanas režīmā.
――Ja izstrādājums duālajā monitora režīmā tiek izslēgts vai pāriet enerģijas taupīšanas režīmā,
monitora iestatījumu izmaiņas var netikt atjauninātas. Tādējādi ekrāna rādījums var nebūt pareizs.
――Šādā gadījumā pirms izstrādājuma lietošanas iestatiet funkciju Max. Power Saving uz Off.
――Dažas videokartes, kas nav saderīgas ar DP standartu, izstrādājumam esot enerģijas taupīšanas
ekrānā, var nerādīt Windows sāknēšanas/Bios ekrānu. Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas
pārliecinieties, vai izstrādājums ir ieslēgts.
――Izstrādājuma displeja (DP IN) ports un komplektācijā iekļautais DP kabelis ir konstruēti atbilstoši
VESA standartiem. VESA standartiem neatbilstoša DP kabeļa lietošana var izraisīt nepareizu
izstrādājuma darbību. Uzņēmums Samsung Electronics nav atbildīgs par problēmām, kas rodas
VESA standartiem neatbilstoša kabeļa izmantošanas gadījumā.
Izmantojiet tikai VESA standartiem atbilstošu DP kabeli.
39
Video ierīces pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
――Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs pieejama.
Lai novērstu šo problēmu, papildus pievienojiet audio kabeli izstrādājuma un video ierīces audio
pieslēgvietām.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.
AUDIO IN
40
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pievienošana audio sistēmai
HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
•• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI kabeli.
•• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio kabelis.
-- Lai izstrādājumam pievienotu kādu digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet HDMIDVI un audio kabeļus.
AUDIO OUT
•• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas šāda
problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi,
pieprasītu jauninājumu.
•• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
•• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties
savienojuma kļūda.
•• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.
Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
41
LAN kabeļa pievienošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
RJ45
•• Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
*Ekranēts vītais pāris
42
Tīkla bloka pievienošana (nopērkams atsevišķi)
――Detalizētu informāciju par tīkla bloka pievienošanu skatiet tīkla bloka komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.
MagicInfo
Lai lietotu režīmu MagicInfo, izstrādājumam ir jāpievieno tīkla bloks (nopērkams atsevišķi).
――Lai mainītu režīma MagicInfo iestatījumus, palaidiet datorā vedni MagicinfoSetupWizard.
――Detalizētu informāciju par režīma MagicInfo lietošanu skatiet DVD diskā, kas iekļauts tīkla bloka komplektācijā.
――Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, informācija šajā sadaļā var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.
――Ja pēc tīkla bloka komplektācijā neiekļautas operētājsistēmas instalēšanas, iepriekšējās operētājsistēmas versijas atjaunošanas vai tādas programmatūras instalēšanas, kas
nav saderīga ar komplektācijā iekļauto operētājsistēmu, rodas problēma, jūs nevarēsit saņemt tehnisko atbalstu un tiks pieprasīta samaksa par tehniskā darbinieka veiktu
apmeklējumu. Izstrādājumu nevarēs apmainīt, un par to nevarēs saņemt kompensāciju.
Režīma MagicInfo aktivizēšana
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
1
Pēc tīkla bloka (nopērkams atsevišķi) uzstādīšanas un pievienošanas izstrādājumam ieslēdziet izstrādājumu.
2
Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE un izvēlieties MagicInfo.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
――Ja pievienosit tīkla bloku izstrādājuma portam DVI IN (MAGICINFO), opcijas Source iestatījums tiks mainīts no DVI uz
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Sākot režīmu MagicInfo, izvēlieties noklusējuma programmu, kuru vēlaties palaist.
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Ievadiet IP informāciju.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izvēlieties displeja režīmu.
7
Vēlreiz pārbaudiet tikko konfigurētos
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Izvēlieties valodu (Noklusējuma
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
valoda ir English.)
iestatījumus.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
――Ja izpildes ikona nav redzama, darbvirsmā
veiciet dubultklikšķi uz ikonas MagicInfo.
Ikona tiek parādīta ekrāna apakšējā labajā
stūrī.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
English
4. Screen Type :
French
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
Do not show again
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Ievades avota maiņa
Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no Avotu saraksta.
――Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
――Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
Source
Edit Name
SOURCE → Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Source
PC
DVI
HDMI1
Dažreiz ekrāns var netikt attēlots pareizi, ja sadaļā Edit Name nav norādīts avota ierīces nosaukums.
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo S
Turklāt, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, ieteicams pārdēvēt sadaļā Edit Name esošo avota ierīci.
――Sarakstā var būt ietvertas tālāk norādītās avota ierīces. Source ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Izvēlnē Picture pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no esošā avota un sadaļā Edit Name veiktajiem iestatījumiem.
•• Savienojot datoru ar HDMI IN 1, HDMI IN 2 portu, iestatiet Edit Name uz PC. Citos gadījumos AV ierīcēs iestatiet Edit
Name.
•• Ja pievienojat datoru HDMI IN 1, HDMI IN 2 portam, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā PC sadaļā
Edit Name.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Ja pievienojat datoru HDMI IN 1, HDMI IN 2 portam, izmantojot HDMI-DVI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā DVI PC
sadaļā Edit Name.
•• Ja pievienojat AV ierīces HDMI IN 1, HDMI IN 2 portam, izmantojot HDMI-DVI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā DVI
Devices sadaļā Edit Name.
45
4. nodaļa
MDC izmantošana
Multiple display control — MDC (Vairāku displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.
Ja nospiežat pogu On uzreiz pēc pogas Off nospiešanas, izstrādājums apmēram minūti veic statusa
pārbaudi. Lai palaistu komandu, dariet to pēc minūtes.
6
Atvērtajā logā Destination Folder izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt programmu,
un noklikšķiniet uz Next.
――Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas ceļa
Programmas MDC instalēšana/
atinstalēšana
Instalēšana
atrašanās vietā.
7
programmu, un noklikšķiniet uz Install.
8
Tiks parādīts instalācijas progress.
9
Atvērtajā logā InstallShield Wizard Complete noklikšķiniet uz Finish.
――MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
1
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
2
Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz OK.
3
Ja tiek parādīts ekrāns Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified, noklikšķiniet uz
――Atlasiet Launch MDC Unified un noklikšķiniet uz Finish, lai nekavējoties palaistu MDC
programmu.
10
Atvērtajā logā License Agreement izvēlieties I accept the terms in the license agreement un
noklikšķiniet uz Next.
5
Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.
――Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt
redzama.
――Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.
Next.
4
Atvērtajā logā Ready to Install the Program pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt
Atinstalēšana
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/Dzēst
programmu.
Atvērtajā logā Customer Information aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet uz Next.
2
Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt.
46
Savienojuma izveide ar MDC
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)
RS-232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.
RS232C IN RS232C OUT
47
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Displeja ierīces var savstarpēji savienot, izmantojot LAN kabeli.
Savienojuma izveide, izmantojot tiešo LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma RJ45 portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.
RJ45
HUB
48
Savienojuma izveide, izmantojot pārejas LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma portu RS232C IN/OUT, var pievienot vairākus izstrādājumus.
RJ45
RS232C OUT
49
5. nodaļa
Funkcija Sākums
Šī funkcija tiek nodrošināta izvēlnē Support → Go to Home.
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu katrā
pievienoto displeju ekrānā.
Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt
MagicInfo funkciju.
Video Wall
Varat aktivizēt vai deaktivizēt opciju Video Wall.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Lai kārtotu videosienu, izvēlieties On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Šī funkcija automātiski sadala videosienas displeju, ņemot vērā videosienas matricas konfigurāciju.
Ievadiet videosienas matricu.
Videosienas displejs tiek sadalīts, ņemot vērā konfigurēto matricu. Vertikālo vai horizontālo displeja ierīču skaitu var iestatīt
diapazonā no 1 līdz 15.
――Videosienas displeju var sadalīt ne vairāk kā 225 ekrānos.
――Opcija Horizontal x Vertical ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
50
Screen Position
Lai pārkārtotu sadalītos ekrānus, pielāgojiet katra izstrādājuma numuru matricā, izmantojot funkciju Screen Position.
Izvēloties Screen Position, tiks parādīta videosienas matrica ar numuriem, kas piešķirti izstrādājumiem, kuri veido videosienu.
Lai mainītu attēlošanas ierīces secību, mainiet ierīces numuru un nospiediet pogu E.
――Funkcijā Screen Position var izvietot ne vairāk kā 255 displejus.
――Opcija Screen Position ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
――Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai ir konfigurēts iestatījums Horizontal x Vertical.
Format
Izvēlieties, kā parādīt attēlus videosienas displejā.
•• Full: parādiet attēlus pilnekrāna režīmā.
•• Natural: parādiet attēlus sākotnējā proporcijā.
――Opcija Format ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
――Kad izmantojat Video Wall režīmu, ieteicams izvēlēties izšķirtspēju 1280x720P, 1920x1080P vai 3840x2160P.
51
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
•• Shop & Mall
Piemērots tirdzniecības vietām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Office & School
Piemērots birojiem un skolām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Terminal & Station
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Calibration
šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas
programmu Color Expert.
-- Lai lietotu attēla noklusējuma iestatījumus, piemēram, gammas, vienmērīguma un baltās krāsas balansa iestatījumus,
izvēlieties Picture Mode iestatījumu Calibration.
-- Lai papildus kalibrētu attēlu, izmantojiet funkciju Color Expert. Varat pielāgot attēla kvalitātes iestatījumus (spilgtumu,
krāsas, gammu, vienmērīgumu) atbilstoši savām preferencēm.
-- Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
52
――Lai lietotu funkciju Clock Set, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
On/Off Timer
티커
On Timer: iestatiet taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo laiku.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual.
Ja izvēlaties Manual, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.
-- Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
•• Volume: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu skaļuma
līmeni.
•• Source: izvēlieties ievades avotu.
Off Timer
iestatiet izslēgšanas taimeri (Off Timer), izvēloties kādu no septiņām opcijām. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual.
Ja izvēlaties Manual, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.
-- Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
53
Holiday Management
Laika periodā, kas atzīmēts kā brīvdienas, taimeris būs atspējots.
•• Add Holiday: norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.
Izmantojot pogas u/d, izvēlieties brīvdienu sākuma un beigu datumus un noklikšķiniet uz pogas Save.
Šis periods tiks pievienots brīvdienu sarakstam.
-- Start: iestatiet brīvdienu sākuma datumu.
-- End: iestatiet brīvdienu beigu datumu.
――Edit: izvēlieties brīvdienu elementu un pēc tam mainiet datumu.
――Delete: izdzēsiet izvēlētos objektus no brīvdienu saraksta.
•• Set Applied Timer: iestatiet funkciju On Timer un Off Timer, lai tā netiktu aktivizēta svētku dienās.
-- Nospiediet E, lai izvēlētos funkcijas On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt.
-- Izvēlētās funkcijas On Timer un Off Timer netiks aktivizētas.
54
Network Settings
Skatiet tīkla iestatījumus.
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Ievadiet IP Address manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
•• Subnet Mask: Ievadiet Subnet Mask manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
•• Gateway: Ievadiet Gateway manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
55
MagicInfo Player I
HOME
Mainiet avotu uz MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicē un demonstrē dažādu saturu, tostarp izveidoto saturu un multivides saturu (attēlus, videoklipus un
audio saturu) no servera vai pievienotās ierīces.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
56
ID Settings
HOME
one Product
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Nospiediet u/d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
ID Settings
비디오 월
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla uztveri. (Diapazons: 0~224)
――Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
Device ID Auto Set
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Piešķiriet ID numuru automātiski visiem pievienotajiem izstrādājumiem.
PC Connection Cable
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
•• RS232C cable
savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.
•• RJ45(LAN) cable
savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli.
57
More settings
HOME
Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
58
6. nodaļa
Ekrāna pielāgošana
Konfigurējiet Picture iestatījumus (Backlight, Color Tone utt.).
Izvēlnes Picture opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Picture Mode
OnScreen Display
System
Sound
?
28
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
Contrast
50
Sharpness
Support
Current Temperature
Picture Mode
Picture
Picture
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Piemērots tirdzniecības vietām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Office & School
Piemērots birojiem un skolām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Terminal & Station
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Calibration
šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu
kalibrēšanas programmu Color Expert.
-- Lai lietotu attēla noklusējuma iestatījumus, piemēram, gammas, vienmērīguma un baltās krāsas balansa
iestatījumus, izvēlieties Picture Mode iestatījumu Calibration.
-- Lai papildus kalibrētu attēlu, izmantojiet funkciju Color Expert. Varat pielāgot attēla kvalitātes iestatījumus
(spilgtumu, krāsas, gammu, vienmērīgumu) atbilstoši savām preferencēm.
-- Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Picture Mode
iestatījumi.
•• Reset: Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
Pielāgojamās opcijas
Video/Image
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness / Color /
Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness
Calibration
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Gamma tiek atspējots.
Backlight
――Ja veiksit izmaiņas opcijām Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color vai Tint (G/R),
atbilstoši tiks pielāgots ekrāna displejs.
――varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades
ligzdai.
――Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
Calibrated Value
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
Izvēlieties, vai lietot spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumus, kas pielāgoti, izmantojot
krāsu kalibrēšanas programmu Color Expert, režīmā Information un Advertisement.
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni
www.samsung.com/displaysolutions.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Calibrated Value tiek atspējots.
Pielāgojiet krāsu temperatūru. (Diapazons: 2800K–16000K)
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Color Temperature tiek atspējots.
60
Picture Options
Dynamic Backlight
Automātiski pielāgo aizmugurgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu pašreizējos
apstākļos.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Mode
iestatījumi.
Video/Image
Pielāgojamās opcijas
•• Off / On
――Opcija Dynamic Backlight nav pieejama, ja ievades avots ir iestatīts uz PC, kad opcijas Video Wall
iestatījums ir On.
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
Text
Calibration
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Color Tone
Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Text.
•• Off / Cool / Standard / Warm
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――Lai aktivizētu UHD ievades avotu, iestatiet UHD COLOR stāvoklī On.
――Ja monitori ir savienoti, izmantojot Loopout, un tiek lietota UHD izšķirtspēja, iestatiet visos monitoros
UHD COLOR stāvoklī On.
――Kad tiek lietota UHD izšķirtspēja, var savienot līdz pat 25 monitoriem.
――Lai lietotu UHD COLOR režīmu kopā ar HDMI kabeli, ieteicams izmantot HDMI kabeli, kas ir saderīgs
ar HDMI 2.0. Kabelis nedrīkst būt garāks par 2 m.
――Pārslēgšanās UHD COLOR starp On un Off aizņem ilgāku laiku.
――Ja HDMI/DP savienotājs ar aktivizētu funkciju UHD COLOR tiek savienots ar ierīci, kas neatbalsta UHD
saturu, ierīce var nedarboties pareizi. Izveidojiet savienojumu ar ierīci, kas atbalsta UHD saturu.
Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Color Tone tiek atspējots.
――Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
HDMI Black Level
Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.
•• Low / Normal
――Šī opcija nav pieejama, ja ievades avots ir iestatīts uz PC.
61
Picture Size
Zoom/Position
Pielāgojiet ekrāna lielumu un novietojumu.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Izvēlieties ekrānā parādītā attēla lielumu un izmēru attiecību.
Picture Size
Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas ekrāna pielāgošanas opcijas.
Izvēlnes Picture Size pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no tā, vai režīms Picture Mode ir Video/
Image vai Text.
•• 16:9: iestata attēlu 16:9 platā režīmā.
•• Zoom1: izmantojiet mērenai palielināšanai. Nogriež augšmalu un sānu malas.
•• Zoom2: izmantojiet izteiktākai palielināšanai.
•• Smart View 1: samazina 16:9 attēlu par 50%.
――Opcija Smart View 1 tiek iespējota tikai režīmā HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: samaziniet 16:9 ekrāna augšējo un apakšējo malu par 25%.
――Opcija Smart View 2 tiek iespējota tikai režīmā HDMI1, HDMI2.
•• Wide: palielina attēla izmēru attiecību, lai tas ietilptu visā ekrānā.
•• 4:3: iestata attēlu parastā 4:3 režīmā.
――Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.
Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu
(ekrāna iededzināšanu), uz ko garantija neattiecas.
Šo opciju var konfigurēt, ja ievades avots atbalsta 1080i vai 1080p un Picture Size ir Custom.
――Šī opcija netiek atbalstīta, ja ir pievienots dators.
――Ekrānā Zoom/Position veiciet darbības, kā norādīts tālāk.
1
Nospiediet pogu d, lai atlasītu opciju Zoom/Position. Nospiediet pogu E.
2
Atlasiet Zoom vai Position. Nospiediet pogu E.
3
Nospiediet pogu u/d/l/r, lai pārvietotu attēlu.
4
Nospiediet pogu E.
――Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Zoom/Position izvēlieties Reset.
Attēls tiks atjaunots tā sākotnējā pozīcijā.
Resolution
Ja attēls nav normāls arī tādā gadījumā, kad grafiskās kartes izšķirtspēja atbilst kādam no tālāk
norādītajiem parametriem, varat optimizēt attēla kvalitāti, izvēloties ierīcei tādu pašu izšķirtspēju, kāda ir
datoram, izmantojot šo izvēlni.
Pieejamās izšķirtspējas: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
•• Screen Fit: parāda pilnu attēlu, neko nenogriežot, ja ievades signāls ir HDMI1, HDMI2 (720p /
1080i / 1080p).
•• Custom: maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.
•• Original: parādiet attēlus sākotnējā attēla kvalitātē.
――Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
62
Auto Adjustment
Picture Off
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Automātiski pielāgo frekvences vērtības/pozīcijas un noregulē iestatījumus.
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma regulēšanas pogu.
PC Screen Adjustment
Reset Picture
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Izvēloties opciju Picture Off, ekrāns tiek izslēgts. Skaļums netiek izslēgts.
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
•• Coarse / Fine
noņem vai samazina attēla trokšņus.
Ja pēc noregulēšanas funkcijas Fine-tune izmantošanas trokšņi nav pilnībā izzuduši, izmantojiet
funkciju Coarse, lai pēc iespējas labāk pielāgotu frekvenci (Coarse), un pēc tam vēlreiz izmantojiet
noregulēšanas funkciju Fine-tune. Kad trokšņu daudzums ir samazināts, vēlreiz pielāgojiet attēlu,
lai tas būtu centrēts attiecībā pret ekrāna centru.
•• Position
lai pielāgotu datora ekrāna novietojumu, ja tas nav centrēts vai neietilpst izstrādājuma ekrānā.
Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai pielāgotu vertikālo pozīciju. Nospiediet pogu ◄ vai ►, lai pielāgotu
horizontālo pozīciju.
•• Image Reset
atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.
63
7. nodaļa
OnScreen Display
Display Orientation
OnScreen Display
Screen Protection
System
Menu Language
Reset OnScreen Display
English
Onscreen Menu Orientation
Iestatiet izvēlnes ekrāna orientāciju.
Support
Current Temperature
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Picture
28
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Landscape: parādiet izvēlni ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: parādiet izvēlni portreta režīmā izstrādājuma ekrāna labajā pusē.
Source Content Orientation
Iestatiet izstrādājumam pievienoto ārējo ierīču satura orientāciju.
•• Landscape: iestata ekrānu ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: iestata ekrānu portreta režīmā.
――
Portrait orientācijas režīms netiek atbalstīts, kad tiek lietota UHD izšķirtspēja.
Aspect Ratio
Iestatiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna vai oriģinālajā režīmā.
•• Full Screen: parādiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna režīmā.
•• Original: parādiet pagriežamo ekrānu sākotnējā izmēru attiecībā.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait.
64
Screen Protection
Timer
Varat iestatīt opcijas Screen Protection taimeri.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Pēc norādītā laika perioda funkcija Screen Protection tiek automātiski apturēta.
Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas
tehnoloģija Pixel Shift.
Izmantojot tehnoloģiju Pixel Shift, attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.
Funkcijas Pixel Shift laika iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: parādīt pretizdegšanas attēlu noteiktajā intervālā.
-- Interval: parādīt pretizdegšanas attēlu noteikto laika periodu (no sākuma līdz beigu laikam).
――Ja iestatījums Clock Set ir konfigurēts, tiek iespējots iestatījums Interval.
――Opcijas Period, Start Time un End Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Timer iestatījums ir
Pixel Shift
Repeat vai Interval.
Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Opcijas Horizontal, Vertical un Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Pixel Shift iestatījums ir
On.
•• Horizontal: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti horizontāli.
•• Vertical: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti vertikāli.
•• Time: iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.
Pieejamie opcijas Pixel Shift iestatījumi un optimālie iestatījumi
Pieejamie iestatījumi
Optimālie iestatījumi
Horizontal (pikseļi)
0~4
4
Vertical (pikseļi)
0~4
4
Time (minūtes)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
•• Period: norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Protection.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Start Time: iestatiet sākuma laiku, kad aktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
•• End Time: iestatiet beigu laiku, kad deaktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
Immediate Display
Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.
•• Off / Fading Screen
Side Gray
Ja iestatītā ekrāna izmēru attiecība ir 4:3, pielāgojiet balto sānu malu spilgtumu, lai aizsargātu ekrānu.
•• Off / Light / Dark
――Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra (collās) un režīma.
――Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formātā attēls, tas var radīt pēcattēla efektu.
Tas nav izstrādājuma defekts.
65
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Iestatiet izvēlnes valodu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām datora
funkcijām.
Izvēlieties, vai parādīt avota OSD, kad tiek mainīts ievades avots.
•• Off / On
No Signal Message
Izvēlieties, vai parādīt "nav signāla" parādīšanu ekrānā, kad nav noteikts neviens signāls.
•• Off / On
MDC Message
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
Šī opcija sadaļā OnScreen Display atjauno pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.
Izvēlieties, vai parādīt MDC parādīšanu ekrānā, kad izstrādājums tiek vadīts, izmantojot MDC.
•• Off / On
66
8. nodaļa
System
System
Picture
Setup
OnScreen Display
System
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Mainiet sākotnējos iestatījumus, kas tika konfigurēti, kad pirmoreiz izmantojāt šo izstrādājumu.
Nospiediet pogu .
Power Control
Support
Current Temperature
Time
Auto Source Switching
Sound
?
Setup
Eco Solution
28
1
Language
Atlasiet savu valodu, lai sāktu iestatīšanu ekrānā.
Temperature Control
2
Rotate Menu
Atlasiet izvēlnes parādīšanas virzienu atkarībā no uzstādīšanas virziena.
-- Landscape / Portrait
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
3
Network Settings
Izvēlieties IP iestatījumus un pēc tam atlasiet Next.
4
Clock Set
Iestatiet pašreizējo datumu un laiku un pēc tam izvēlieties Next.
5
Complete
Apsveicam! Iestatīšana ir pabeigta, un varat sākt darbu.
67
Time
MagicInfo I Source
MENU m → System → Time → ENTER E
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――Funkcija MagicInfo I Source ir pieejama, ja ir pievienots tīkla bloks (nopērkams atsevišķi).
Varat konfigurēt Clock Set vai Sleep Timer. Konfigurējiet dažādus laika iestatījumus.
――Nospiediet pogu INFO, ja vēlaties skatīt pašreizējo laiku.
Clock Set
Nospiežot tālvadības pults pogu MagicInfo Player I, tiek parādīts ar tīkla bloku (nopērkams atsevišķi)
saistītais saturs.
•• DVI / DisplayPort
Izvēlieties Clock Set. Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet E.
Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus.
Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad
tas ir izdarīts, nospiediet E.
――Opcijas Date un Time var iestatīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
Auto Source Switching
DST
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Ieslēdz vai izslēdz vasaras laika funkciju.
Ieslēdzot displeju, ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On un iepriekš izvēlētais video avots
nav aktīvs, displejs automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.
Off / On
•• Start Date: iestatiet vasaras laika sākuma datumu.
•• End Date: iestatiet vasaras laika beigu datumu.
•• Time Offset: izvēlieties pareizu laiku neatkarīgi no jūsu laika joslas.
Auto Source Switching
Ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On, displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.
Sleep Timer
Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā avota
meklēšanas, katrā meklēšanas reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas meklēšanas ir
nesekmīgas, displejs atgriezīsies pie pirmā video avota un attēlos paziņojumu, norādot, ka nav signāla.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet
E. Lai atceltu Sleep Timer, izvēlieties Off.
Power On Delay
Savienojot vairākus izstrādājumus, pielāgojiet katra izstrādājuma ieslēgšanas laiku, lai novērstu jaudas
pārslodzi (0-50 sekunžu diapazonā).
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary Source atlase.
Ja Primary Source atlases iestatījums ir All, displejs, lai noteiktu aktīvu video avotu, divas reizes secīgi
meklēs video avota ievadi, un, ja video netiks atrasts, pēc tam atgriezīsies pie pirmā video avota.
Primary Source Recovery
Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.
――Funkcija Primary Source Recovery ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
68
Primary Source
Standby Control
Norādiet Primary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.
Secondary Source
Norādiet Secondary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
•• Auto
Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades signāli,
tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
Ja netiek pievienota neviena avota ierīce, tiek parādīts paziņojums No Signal.
•• Off
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiek parādīts paziņojums No Signal.
Power Control
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
Šī funkcija automātiski ieslēdz izstrādājumu, kolīdz tas tiek pievienots barošanas avotam. Nav jānospiež
ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
•• Off / On
PC Module Power
Datora moduli var ieslēgt/izslēgt atsevišķi no LFD.
Synced Power-On
Lai izslēgtu LFD, neizslēdzot datora moduli, izvēlieties Off.
――Ja, pievienojot avota ierīci, joprojām tiek parādīts paziņojums No Signal, pārbaudiet kabeļa
savienojumu.
――Ja No Signal Message iestatījums ir Off, paziņojums No Signal netiek parādīts.
Šādā gadījumā iestatiet funkciju No Signal Message uz On.
•• On
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
Network Standby
Šī funkcija atstāj tīklu ieslēgtu, kad izstrādājums tiek izslēgts.
•• Off / On
Power Button
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu var iestatīt, lai tā ieslēgtu izstrādājumu vai ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.
•• Power On Only: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu izstrādājumu.
•• Power On/Off: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.
•• Off / On
Synced Power-Off
Lai ieslēgtu datora moduli, neieslēdzot LFD, izvēlieties Off.
•• Off / On
69
Eco Solution
No Signal Power Off
Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Lai taupītu enerģiju, attēla iestatījumi automātiski tiks pielāgoti telpas apgaismojumam.
•• Off / On
――Pielāgojot opcijas High iestatījumu sadaļā Picture, ja ir ieslēgta opcija Eco Sensor, tiks atspējota
opcija Off.
Min. Backlight
Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, varat manuāli pielāgot minimālo ekrāna spilgtumu. Min.
Backlight ir tumšākais aizmugurgaismojuma režīms. Opcijas Min. Backlight iestatījumam ir jābūt
zemākam par opcijas Backlight iestatījumu.
――Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, displeja spilgtums var mainīties (kļūt nedaudz tumšāks vai
gaišāks) atkarībā no apkārtējās gaismas intensitātes.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
――Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.
Auto Power Off
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja norādītajā laikā netiek nospiesta neviena
tālvadības pults poga vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras diapazonu.
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77 C.
Ieteicamā temperatūra funkcijai Temperature Control ir 75 C ~ 80 C (ja apkārtējā temperatūra ir 40 C).
――Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks. Ja
temperatūra turpinās paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.
Screen Lamp Schedule
Paneļa spilgtums tiek pielāgots atbilstoši Screen Lamp Schedule. Jo tuvāk vērtībai 100, jo spilgtāks ir
panelis.
――Šī opcija tiek iespējota, ja ir konfigurēts iestatījums Clock Set.
•• Off / On
70
Change PIN
HDMI Hot Plug
Šī funkcija tiek izmantota, lai aktivizētu laika aizkavi DVI/HDMI avota ierīces ieslēgšanai.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
•• Off / On
Tiek atvērts ekrāns Change PIN.
Izvēlieties četru ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Enter a new PIN.. Atkārtoti ievadiet šos četrus
ciparus laukā Enter the PIN again..
Kad apstiprināšanas ekrāns tiek aizvērts, nospiediet pogu Close. Izstrādājums ir saglabājis jūsu jauno PIN
kodu.
――Noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0
General
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.
MENUm → System → General → ENTERE
Security
Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Enter PIN.
Safety Lock
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
•• Off / On
Funkcija Safety Lock bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības pults
pogu LOCK.
Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Šo izvēlni var izmantot, lai bloķētu izstrādājuma pogas.
Ja opcijas Button Lock iestatījums ir On, izstrādājumu var vadīt, tikai izmantojot tālvadības pulti.
•• Off / On
71
9. nodaļa
Skaņas pielāgošana
Konfigurējiet izstrādājuma (Sound) iestatījumus.
HDMI Sound
OnScreen Display
Sound on Video Call
System
Reset Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Izvēlieties skaņas izvades avotu: AV(HDMI) vai PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Sound
?
HDMI Sound
Sound
Picture
Support
Current Temperature
28
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Izvēlieties skaņas izvadi, kuru klausīties videozvana laikā.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa. Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.
72
10. nodaļa
Atbalsts
Support
Picture
Software Update
OnScreen Display
System
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Go to Home
Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.
――Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies pēc
Reset All
Sound
?
programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.
――Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Ieteicams
Support
Current Temperature
Software Update
28
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu viegli atjaunot.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.
Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.
――Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version.
73
Go to Home
MagicInfo Player I
Mainiet avotu uz MagicInfo Player I.
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME
.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Plašāku informāciju par apakšizvēļņu objektiem skatiet sadaļā "Funkcija Sākums".
Atveriet sadaļu Go to Home, lai atskaņotu dažādu saturu no atmiņas ierīces vai savienotā tīkla.
Video Wall
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī
atkārtotu to pašu attēlu katrā pievienoto displeju ekrānā.
Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži
modeļi var neatbalstīt MagicInfo funkciju.
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
On/Off Timer
MagicInfo Player I publicē un demonstrē dažādu saturu, tostarp izveidoto saturu un multivides saturu
(attēlus, videoklipus un audio saturu) no servera vai pievienotās ierīces.
ID Settings
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Nospiediet u/d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
More settings
Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
――Lai lietotu funkciju On/Off Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
Network Settings
Skatiet tīkla iestatījumus.
74
11. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru
Pirms sazināties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru, veiciet sekojošo
izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu
neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru.
Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet
datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.
1
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2
Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
3
Ieslēdziet izstrādājumu.
4
Ja tiek parādīts paziņojums No Signal, izstrādājums darbojas normāli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode
(skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).
75
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi
pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI
vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši
laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru, atjauniniet
grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Izvēlnē Source tiek rādīts PC, kad dators nav pievienots.
PC izvēlnē Source tiek rādīts vienmēr neatkarīgi no tā, vai ir izveidots savienojums ar datoru.
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
76
Ekrāna problēma
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet opcijas Coarse un Fine.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu
iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas atrodami izstrādājuma
izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma tabula.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas White Balance iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo
ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.
Atveriet System un pārliecinieties, vai Sleep Timer iestatījums ir Off.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.
Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.
Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc 10–15 minūtēm.
Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes
izplatītāja veikalā, kur tas tika iegādāts.
Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.
Ekrānā rādījums neizskatās normāli.
Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi vai spraiga
sižeta video, var likt displejam izskatīties bojātam.
Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam. Tas nenozīmē, ka
izstrādājums ir bojāts.
Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var radīt statisku
attēlu.
77
Ekrāna problēma
Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.
Atveriet Picture un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Picture Mode, Color, Brightness un
Sharpness.
Dodieties uz sadaļu System un pielāgojiet opcijas Energy Saving iestatījumus.
Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.
Ekrāna malās ir redzamas raustītas līnijas.
Ja funkcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit, mainiet šo iestatījumu uz 16:9.
Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).
Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts. Sazinieties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.
Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.
Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai novērstu šo
problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.
Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.
Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.
Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā un apakšā.
Izstrādājumā vai avota ierīcē mainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.
78
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Ja HDMI kabelis ir pievienots, pārbaudiet audio izvades iestatījumus datorā.
Ja tiek izmantota avota ierīce
•• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots izstrādājuma audio ievades portam.
•• Pārbaudiet avota ierīces audio izvades iestatījumus.
(Piemēram, ja monitoram ir pievienots HDMI kabelis, kabeļtelevīzijas uztvērēja audio iestatījumu,
iespējams, arī ir jāmaina uz HDMI.)
Ja tiek izmantots DVI-HDMI kabelis, ir nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
Ja izstrādājumam ir austiņu pieslēgvieta, pārliecinieties, vai tai nav pievienota neviena ierīce.
Vēlreiz pievienojiet strāvas kabeli ierīcei un pēc tam atsāknējiet ierīci.
Skaļruņi atskaņo statisku skaņu.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots audio ievades portam.
Pēc kabeļa pievienošanas pārbaudiet signāla stiprumu.
Zems signāla līmenis var izraisīt skaņas traucējumus.
Kad skaļums ir izslēgts, skaņa tomēr ir dzirdama.
Pielāgojiet ārējo skaļruņu skaļumu.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.
Skaļuma maiņa vai skaņas izslēgšana izstrādājumā neietekmē ārējo pastiprinātāju (dekoderi).
79
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
80
Cita problēma
Izstrādājums smaržo pēc plastmasas.
Tas ir normāli un ar laiku plastmasas aromāts izgaist.
Monitors izskatās sašķiebts.
Noņemiet statīvu no izstrādājuma un pēc tam pievienojiet to no jauna.
Audio un video ir saraustīts.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pievienojiet to vēlreiz, ja nepieciešams.
Izmantojot ļoti stingru vai resnu kabeli, var tikt bojāti audio un video faili.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu to ilgstošu darbību. Ja uzstādāt
izstrādājumu pie sienas, ieteicams izmantot taisnleņķa kabeļus.
Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.
Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.
Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts paziņojums
"Mode not Supported".
Paziņojums "Mode not Supported" tiek parādīts, ja ievades avota izšķirtspēja pārsniedz displeja
maksimālo izšķirtspēju.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.
HDMI režīmā, kad ir pievienots DVI-HDMI kabelis, skaļruņi
neatskaņo skaņu.
DVI kabeļi nepārraida skaņas datus.
HDMI Black Level nedarbojas pareizi HDMI ierīcē ar YCbCr
izvadi.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar
izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.
Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var notikt, ja
izstrādājumam ir pievienota avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta versiju.
Lai aktivizētu skaņu, pārliecinieties, vai audio kabelis ir pievienots pareizajai ievades ligzdai.
Ja rodas šādas problēmas, kopā ar HDMI kabeli pievienojiet arī audio kabeli.
Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver skaņu. Šādā
gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.
Skaņas ievade
Ekrāna režīms
PC
Automātiski
Datora iestatījumi
DVI PC
Audio ieeja (stereo porti)
Datora iestatījumi
81
Cita problēma
HDMI-CEC nedarbojas.
Šis izstrādājums neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
Lai izmantotu vairākas ārējās ar HDMI-CEC funkciju saderīgas ierīces, kas ir savienotas ar izstrādājuma
portiem HDMI1, HDMI2 un HDMI3, izslēdziet HDMI-CEC funkciju visās ārējās ierīcēs. Ārējās ierīces ietver
Blu-ray un DVD atskaņotājus.
Lietojot ārējo ierīci ar aktivizētu HDMI-CEC funkciju, var tikt automātiski apturētas pārējās ārējās ierīces.
Lai mainītu HDMI-CEC iestatījumus, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar ierīces
ražotāju, lai saņemtu palīdzību.
IR sensors nedarbojas.
Pārliecinieties, vai, nospiežot tālvadības pults pogu, iedegas sensora indikators.
•• Ja sensora indikators neiedegas, izslēdziet un atkal ieslēdziet izstrādājuma aizmugurē esošo
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
(Kad ekrāns ir izslēgts, strāvas LED indikators iedegas sarkanā krāsā.)
Ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža izslēgšanas un ieslēgšanas sensora indikators vēl arvien
neiedegas, iespējams, ir atvienota iekšējā ligzda.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
•• Ja ieslēgtais sensora indikators nemirgo sarkanā krāsā, kad tiek nospiesta tālvadības pults poga, IR
sensors, iespējams, ir bojāts.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
•• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar
izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
Kad sāknējat datoru ar ievades avota iestatījumu
DisplayPort, BIOS un sāknēšanas ekrāni netiek parādīti.
•• Sāknējiet datoru, kad ierīce ir ieslēgta vai kad ievades avota iestatījums nav DisplayPort.
82
Jautājumi un atbildes
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi →
Papildu → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi → Papildu →
Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
-- Plašāku informāciju par pielāgošanu
skatiet datora vai grafikas kartes
rokasgrāmatā.
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt
→ Displeja iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 7: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci
sadaļā Monitora iestatījumi.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi un
noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet
izšķirtspēju.
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt →
Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un pielāgojiet izšķirtspēju.
83
Jautājums
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
Atbilde
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un dizaini →
Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Displejs →
Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un
personalizācija → Personalizēt→ Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un
personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.
•• Windows 8: Iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis →
Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS IESTATĪŠANU.
84
12. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
- Izmērs
Modeļa nosaukums
Panelis
- Displeja laukums
H
V
UD46E-A / UD46E-B
Izmērs
46 collu klase (45,9 collas / 116,8 cm)
46 collu klase (45,9 collas / 116,8 cm)
Displeja laukums
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
Modeļa nosaukums
Panelis
UD46E-C
UD55E-A / UD55E-B
Izmērs
55 collu klase (54,6 collas / 138,7 cm)
Displeja laukums
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
85
Strāvas padeve
Ārējās vides
apstākļi
AC100-240V~ 50/60Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
Darbība
Temperatūra: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Mitrums : 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Mitrums : 5 % – 95 %, nekondensējošs
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora
iestatījumus.
Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
86
Iepriekš iestatīti laika režīmi
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst
norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD izstrādājums neatbalsta 85 Hz, pirms LCD izstrādājuma
-- Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz
labajai malai, sauc par horizontālo ciklu.
Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc
par horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
-- Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu
un to pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi kā
luminiscējoša lampa). Biežumu, kādā viens
attēls tiek atkārtoti attēlots sekundes laikā,
sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta
Hz vienībās.
pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.
Modeļa nosaukums
UD46E-A / UD46E-B / UD46E-C / UD55E-A / UD55E-B
Sinhronizācija
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)
Vertikālā frekvence
48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Izšķirtspēja
Maksimālais pikseļu taktētājs
148,5 MHz (analogais, digitālais), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem
standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot
grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
87
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
88
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
89
13. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa
par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita
veida darbība.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
90
WEEE
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos
piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves
atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās
ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma
pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā
elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst
izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur
dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.
Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un
nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.
91
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte
•• Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) paneļa pikseļu var izskatīties
gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
-- Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: 6.220.800
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana
nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja LCD panelī ilgāku laika periodu tiek
attēlots nemainīgs attēls, var rasties neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas kontrolē
šķidros kristālus.
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā notiek, videi
mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls. Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma
starpība.
――Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties.
Melna matrice
•• Palaidiet funkciju Auto Adjustment, lai uzlabotu attēla kvalitāti. Ja troksnis netiek novērsts pat pēc
automātiskās korekcijas, pielāgojiet opciju Coarse vai Fine.
Kopīgs
elektrods (ITO)
Krāsu filtrs
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.
-- Ja neplānojat izmantot izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu
vai dinamisko ekrānsaudzētāju.
Avots
Iztukšošana
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Ekrāna pretizdegšanas attēla iestatīšana
Ekrāna pretizdegšanas attēls automātiski darbojas gaidstāves režīmā.
•• Ekrāna pretizdegšanas attēla atspējošana
Nospiediet tālvadības pults pogu 2 → 2 → 7 → CH
TFT
→ 0.
Vārti
Pikseļu
elektrods (ITO)
Atmiņas
kondensators (Cs)
Datu kopnes līnija
Ja tālvadības pults sensors mirgo vienreiz, attēls tiek atspējots.
•• Ekrāna pretizdegšanas attēla iespējošana
Nospiediet tālvadības pults pogu 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Ja tālvadības pults sensors mirgo divreiz, attēls tiek iespējots.
――Ja ekrāns tiek izslēgts, ekrāna pretizdegšanas attēls darbosies divas stundas.
――Ja ekrāna pretizdegšanas attēls ir pastāvīgi ieslēgts, tiek palielināts elektroenerģijas patēriņš.
92
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
――Vislabākais veids, kā aizsargāt izstrādājumu pret pēcattēlu iededzināšanas, ir izslēdzot strāvas padevi vai
iestatot datorā vai sistēmā opciju, kas brīdī, kad izstrādājums netiek izmantots, ieslēdz ekrānsaudzētāju.
Balstoties uz instrukciju rokasgrāmatu, garantijas pakalpojums var būt ierobežots.
•• Izslēgšana, ekrānsaudzētājs un enerģijas taupīšanas režīms
-- Pēc 12 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 2 stundām.
-- Datorā atveriet Displeja rekvizīti > Strāvas padeve un pēc nepieciešamības iestatiet izstrādājuma
izslēgšanās opciju.
-- Ieteicams izmantot ekrānsaudzētāju.
Ieteicams izmantot vienkrāsainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.
•• Parastā krāsu maiņa
-- Izmantojiet 2 krāsas
Pārslēdzieties starp 2 krāsām ik pēc 30 minūtēm, kā redzams augstāk attēlā.
Type 1
•• Parastā teksta krāsas maiņa
-- Izmantojiet līdzīga spilgtuma košas krāsas.
Intervāls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet teksta un fona krāsu.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Ik pēc 30 minūtēm pārvietojiet un nomainiet tekstu, kā redzams zemāk attēlā.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
(Spilgtums: norāda krāsas gaišumu un tumšumu, kas mainās atkarībā no izstarotā gaismas
daudzuma.)
――Izvairieties no pelēkās krāsas izmantošanas, jo tā var veicināt pēcattēlu izdegšanu.
――Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Regulāri attēlojiet ekrānā kustīgu attēlu ar logotipu.
Intervāls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlojiet kustīgu attēlu ar logotipu.
93
Licence
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
94
Terminoloģija
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Katrs no augstāk minētajiem skenēšanas
ātruma iestatījumiem attiecas uz
efektīvās skenēšanas līniju skaitu, kas
nosaka ekrāna izšķirtspēju. Atkarībā
no skenēšanas metodes, skenēšanas
ātrums tiek apzīmēts kā i (rindpārlēces)
vai p (progresīvais).
- Skenēšana
Skenēšana attiecas uz pikseļu, kas veido
progresīvu attēlu, nosūtīšanas procesu.
Liels pikseļu skaits nodrošinās skaidrāku
un košāku attēlu.
- Progresīvais
Progresīvajā skenēšanas režīmā visas
pikseļu līnijas ekrānā tiek skenētas viena
pēc otras (progresīvi).
- Rindpārlēces
Rindpārlēces skenēšanas režīmā
vispirms no ekrāna augšējās daļas uz
apakšējo daļu tiek skenēta katra otrā
pikseļu līnija un tikai pēc tam tiek
skenētas atlikušās pikseļu līnijas (kas
netika noskenētas).
Rindsecīgās izvērses režīms un
rindpārlēces izvērses režīms____
Rindsecīgās izvērses režīmā (progresīvā
skenēšana) no ekrāna augšējās daļas uz
apakšējo daļu tiek progresīvi parādīta
horizontāla līnija. Rindpārlēces izvērses
režīmā vispirms tiek parādītas nepāra
skaitļu līnijas un pēc tam pāra skaitļu
līnijas. Tā kā rindsecīgās izvērses režīms
nodrošina labāku ekrāna skaidrību,
tas tiek pamatā izmantots monitoros,
savukārt rindpārlēces izvērses režīms
tiek pamatā izmantots televizoros.
Vertikālā frekvence____ Lai skatītājs
varētu redzēt attēlu, izstrādājums
sekundes laikā attēlo vienu un to
pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi
kā luminiscējoša lampa, kas mirgo).
Biežumu, kādā viens attēls tiek
atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc
par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek
mērīta Hz vienībās.
Piem., 60 Hz apzīmē, ka viens un tas pats
attēls sekundes laikā tiek attēlots 60
reizes.
Punktiestatne____ Ekrāns sastāv no
sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem.
Mazāks attālums starp punktiem
nodrošina augstāku izšķirtspēju. Ar
punktiestatni tiek apzīmēts īsākais
attālums starp vienas krāsas punktiem.
Punktiestatne tiek mērīta milimetros.
Horizontālā frekvence____ Laiku,
kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās malas
līdz labajai malai, sauc par horizontālo
ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo
skaitli sauc par horizontālo frekvenci.
Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz
vienībās.
Plug & Play____ Plug & Play ir
funkcija, kas ļauj veikt automātisku
informācijas apmaiņu starp monitoru
un datoru, tādējādi nodrošinot optimālu
attēlošanas vidi. Lai izpildītu funkcijas
Plug & Play darbības, šajā izstrādājumā
tiek izmantota VESA DDC (starptautisks
standarts) tehnoloģija.
Izšķirtspēja____ Ar izšķirtspēju apzīmē
horizontālu punktu (pikseļu) un vertikālu
punktu (pikseļu) skaitu, kas veido
ekrānu. Tā izsaka displeja detalizācijas
līmeni. Augstāka izšķirtspēja nozīmē,
ka ekrānā var tikt attēlos lielāks datu
apjoms, un tā ir noderīga, ja vienlaicīgi
nepieciešams veikt vairākus uzdevumus.
Piem., 1920 X 1080 izšķirtspējas
ekrāns sastāv no 1920 horizontāliem
pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja) un
1080 vertikāliem pikseļiem (vertikālā
izšķirtspēja).
DVD (ciparvideodisks)____ Ar DVD
apzīmē kompaktdiska izmēra lielapjoma
atmiņas disku, kurā iespējams saglabāt
multivides (audio, video un spēļu) failus,
izmantojot MPEG-2 video saspiešanas
tehnoloģiju.
HDMI (augstas izšķirtspējas
multivides interfeiss)____ Tas ir
interfeiss, kas ļauj bez saspiešanas
savienot monitoru ar digitālo audio
avotu, kā arī augstas izšķirtspējas video
avotu, izmantojot vienu kabeli.
Vairāku displeju vadība (Multiple
Display Control — MDC)____ MDC ir
lietojumprogramma, kas ļauj vienlaicīgi
pārvaldīt vairākas displeja ierīces,
izmantojot datoru. Sazināšanās starp
datoru un monitoru notiek, izmantojot
RS232C (seriālās datu pārraides) un RJ45
(LAN) kabeļus.
Avots____ Ar ievades avotu apzīmē
izstrādājumam pievienotu video avota
ierīci, piemēram, videokameru vai video
vai DVD atskaņotāju.
95
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising