Samsung | QB75H-TR | User manual | Samsung QB75H-TR Kasutusjuhend

Samsung QB75H-TR Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
QBH-TR (QB65H-TR QB75H-TR)
QBN-W (QB75N-W)
Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata
muutuda, et tagada parem jõudlus.
Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi.
Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel.
(a) Teie soovil saadetakse tehnik välja, aga seadmel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole
lugenud kasutusjuhendit).
(b) Toote seadme remonti, aga sellel ei leita vigu (nt juhul, kui te ei ole lugenud
kasutusjuhendit).
Teid teavitatakse haldustasu suurusest enne tehniku visiiti.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik. Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud. Kaubamärgid, v.a Samsung Electronics, kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Ettevaatusabinõud
Ohutussümbolid
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
Puhastamine
5
5
6
7
9
11
Hoiustamine ja hooldus
12
Ettevaatusabinõud kasutamisel
12
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
13
Osad
QB65H-TR/QB75H-TR
QB75N-W
14
14
15
Pordid
QB65H-TR/QB75H-TR
QB75N-W
Aluspaneel
Puutefunktsiooni kasutamine
Vargusevastane lukk
16
16
17
18
19
19
Kaugjuhtimine
20
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 22
Kaldenurk
22
Ventileerimine
22
Seinakinnituse paigaldamine
23
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks 23
Seinakinnituse paigaldamine
23
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
(VESA)
24
Puuteekraaniga monitori
kasutamine
Arvutiga ühendamine
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabli abil
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
32
32
33
33
34
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
35
35
36
Ühendamine helisüsteemiga
36
LAN-kaabli ühendamine
36
Sisendallika muutmine
Open
Remote Workspace
37
37
38
Puuteekraaniga monitor
Enne toote kasutamist lugege läbi allolev
teave
25
Puuteekraaniga monitori ühendamine
Arvutiga ühendamine
26
26
Puuteekraaniga monitori seadete
konfigureerimine
Kalibreerimine
27
27
Mitme kuvari juhtimine
Peamenüü
29
Ekraani juhtimine
Puuteekraani liigutused
Märkused
30
30
31
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
LAN-kaabel
Ühendus
Juhtkoodid
25
39
39
40
42
43
MDC kasutamine
47
MDC programmi installimine/desinstallimine 47
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
32
32
2
Sisukord
Ekraani reguleerimine
Picture Mode
48
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
49
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
50
White Balance
2 Point
20 Point Settings
51
51
51
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
52
52
Calibrated value
52
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HDMI UHD Color
Motion Lighting
HDR+ Mode
53
53
53
53
53
54
54
54
54
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Picture Size Settings
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
57
57
57
Reset Sound
Reset Picture
58
Network
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
59
59
59
Message Display
Source Info
MDC Message
62
62
62
Language
63
Reset OnScreen Display
63
66
Network Status
67
Open Network Settings
Network Type
Võrguseaded (juhtmega)
Võrguseaded (juhtmevaba)
Use WPS
67
67
68
70
72
Server Network Settings
Proxy server
72
72
Device Name
72
System
Heli reguleerimine
Sound Mode
64
55
55
55
56
56
56
Balance
65
Equaliser
65
HDMI Sound
65
Sound Output
65
57
Auto Volume
66
Whiteboard Manager
Start from Home
Reset Interval
Samba
Email
USB Lock
Network Lock
Web Browser Settings
Background colour
73
73
73
74
74
74
74
75
76
Accessibility
High Contrast
77
77
3
Sisukord
Enlarge
77
Start Setup
77
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
78
78
78
78
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Network Standby
Power Button
79
79
79
79
79
Eco Solution
Energy Saving Mode
Screen Lamp Schedule
Auto Power Off
80
80
80
81
Temperature Control
81
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
82
82
82
Change PIN
82
Security
Safety Lock On
Button Lock
Remote Management
Secured Protocol
83
83
83
84
84
General
Smart Security
HDMI Hot Plug
85
85
85
Custom Logo
Game Mode
86
87
Reset System
87
Tugi
Software Update
Update Now
88
88
Contact Samsung
88
Reset All
88
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
99
99
99
99
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Soovitatud ettevaatusabinõud
100
100
100
Litsents
101
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 89
Kontrollige järgmist.
89
Tehnilised andmed
Üldandmed
96
Eelseadistatud ajastusrežiimid
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
97
97
4
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Ettevaatusabinõud
Järgmised ohutussuunised aitavad tagada teie isikliku ohutuse ja vältida vara kahjustamist.
Lugege järgmine teave läbi, et tagada toote nõuetekohane kasutamine.
ELEKTRILÖÖGIOHT! ÄRGE AVAGE!
Ohutussümbolid
Sümbol
Nimi
Tähendus
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või
vara kahjustamine.
Keeld
ÄRGE tehke.
Suunis
Järgige juhtnööre.
ETTEVAATUST!
ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA
TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL
PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol tähendab, et seade
sisaldab kõrgepinge all olevaid osi.
Toote mis tahes seesmiste osade
puudutamine on ohtlik.
Vahelduvvoolupinge: selle
sümboliga tähistatud nimipinge on
vahelduvvoolupinge.
See sümbol tähendab, et seadmega
on kaasas selle kasutamist ja
hooldamist puudutav oluline
dokumentatsioon.
Alalisvoolupinge: selle sümboliga
tähistatud nimipinge on
alalisvoolupinge.
II klassi toode: selle sümboliga
tähistatud toode ei nõua ohutuks
ühendamiseks elektrimaandust. Kui
toitekaabliga tootes tähis puudub,
PEAB tootel olema usaldusväärne
ühendus kaitsemaandusega
(maandus).
Ettevaatust. vaadake
kasutusjuhendit: see sümbol
annab teada, et kasutaja peab
täpsemat ohutusteavet vaatama
kasutusjuhendist.
5
Elekter ja ohutus
"" Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
Võib tekkida tulekahju.
Hoiatus
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
Ühendage toitepistik maandatud toitepessa. (V.a seadmete puhul, mis maandust ei
võimalda.)
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut ega logisevat seinakontakti.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitekaabel ei jääks raskete esemete alla.
Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
Ärge ühendage mitut toodet ühte seinakontakti.
Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
6
Installimine
Ettevaatust
Seinakontaktist toitekaabli eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Hoiatus
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage
toitekaabel ja kõik teised ühendatud kaablid.
Kaabli kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
Toitepistiku pessa ühendamisel lükake see lõpuni sisse.
Kui toitepistik pole lõpuni pessa ühendatud, võib see kogemata lahti
tulla või tekkida liigvoolust tingitud ülekuumenemisoht, mis võib
põhjustada õnnetusi.
Toote paigaldamisel hoidke see seinast nii kaugel, et tagatud oleks
piisav õhu liikumine.
Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Kasutage ainult oma Samsungi tootega kaasas olevat toitekaablit. Ärge kasutage
toitekaablit teiste toodetega.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.
Kui tootega tekib mõni probleem, tuleb toitejuhe eemaldada, et toode vooluvõrgust
täielikult lahutada. Toodet ei lahutata vooluvõrgust täielikult, kui kasutate ainult toote
korpusel olevat toitenuppu.
Ärge paigaldage toodet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt
raamaturiiul või kapp.
Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ärge lahutage toitekaablit toote kasutamise ajal.
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kui lapsed mängivad plastpakendiga, võib see põhjustada lämbumist.
Ärge paigutage toitekaablit (alalisvoolu toiteallikat) ega toodet
kuumusallikate lähedale
(küünlad, sääsepeletid, sigaretid, pihustid, kütteseadmed, otsese
päikesevalguse käes olevad kohad jne).
7
Toote paigaldamisel kinnitage see tugevalt, et see maha ei kukuks.
Kui toode pole tugevalt kinnitatud ja laps puudutab mängimise ajal
toodet, võib see maha kukkuda, põhjustades tootele kahjustusi või
lapsele vigastusi.
Ettevaatust
Toote tõstmisel ja teisaldamisel ärge puudutage ekraanipaneeli ning
tagage vähemalt kahe inimesega töötamine.
Toode võib maha kukkuda, põhjustades kehavigastusi või
tootekahjustusi.
Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.
Toiduõli või õlisudu võib toodet kahjustada.
Ärge asetage toodet selle esiküljele.
Ekraan võib viga saada.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
Pikaajaline kokkupuude otsese päikesevalgusega võib muuta ekraanipaneeli pinna
värvi.
Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega. Kasutage ainult
heakskiidetud vitriinkappe.
Kui toode paigaldatakse ebatavalisse kohta, võib ümbritsev keskkond põhjustada
tõsiseid kvaliteediprobleeme. Seetõttu võtke enne paigaldamist kindlasti ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
(Sellised on näiteks kohad, kus tekib palju peentolmu, kus kasutatakse kemikaale,
kus on liiga kõrge või liiga madal temperatuur või kus on rohkesti niiskust või vett,
transpordiseadmed, nt toodet kaua ja pidevalt kasutatavad sõidukid, lennujaamad ja
jaamad jne.)
8
Kasutamine
Jälgige, et toode ei saaks lööke.
•• See võib ekraanipaneeli kahjustada.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Hoiatus
Kui tootest tuleb veidraid helisid, põlemislõhna või suitsu,
lahutage kohe toitekaabel ja võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Hoidke kaugjuhtimispuldi patareid ja väikesed tarvikud laste
käeulatusest eemal. Jälgige, et lapsed ei neelaks neid alla.
Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti
arsti poole.
Kui toode kukub maha või selle välimus kahjustub, lülitage toitelüliti
välja ja lahutage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Kasutamise jätkamisel võib tekkida elektrilöök või tulekahju.
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid
jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
•• Kui tootesse satub võõrkehi, siis lülitage toode kindlasti välja
ja lahutage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase,
potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.
•• Kui tootesse satub võõraineid, nagu vett, eraldage
kindlasti toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Pikse ja äikesetormi ajal lülitage seade välja ning lahutage toitejuhe.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks
lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid
vigastusi.
Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
9
Ärge rippuge tootel ega ronige sellele.
•• Toode võib maha kukkuda, põhjustades kehavigastusi või koguni
surma.
•• Jälgige eriti hoolikalt, et lapsed ei ripuks ega roniks tootel.
Kui toitepistik on elektrikontakti ühendatud, siis ärge ühendage teise
toitepessa võileivatikku ega muud juhti. Samuti ärge puudutage kohe
pärast toitepistiku eemaldamist elektrikontaktist pistiku klemme.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Ettevaatust
Sisestage patareid nii, et polaarsus (+ ja –) oleks õige.
Kui polaarsus pole õige, võib patarei hävida või selles olev vedelik
lekkida, põhjustades ümbruse saastumist ja kahjustumist, tulekahju
või kehavigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti
võtta, parandada ega muuta.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Gaasilekke ilmnemisel ärge puudutage toodet ega toitejuhet ning õhutage kohe
ruumi.
Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Kui te toodet puhkusele minnes või muul põhjusel pikka aega ei kasuta, lahutage
toitejuhe seinakontaktist.
Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või
elektrilekke.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
Teie nägemine võib halveneda.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb
kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide
keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.
Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või laetavaid
patareisid.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
Silmade väsimus leeveneb.
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
Kui te toodet pikka aega ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või seadke
ekraanisäästja liikuva pildi režiimile.
10
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või
kergsüttivaid aineid.
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud
patareisid.
Puhastamine
Hoiatus
Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse tootele.
Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud
vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
•• Toote pind võib kahjustuda või tähistused kustuda.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge vaadake toote ekraani liiga lähedalt ega kaua aega järjest.
Teie nägemine võib halveneda.
Ärge tõstke ega teisaldage toodet selle kasutamise ajal.
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda
kuumaks.
Kõrvaklappide kasutamisel ärge keerake heli liiga valjuks ega kasutage neid liiga
kaua.
See võib teie kuulmist kahjustada.
Ettevaatust
Toote puhastamisel lahutage kindlasti toitepistik seinakontaktist ning pühkige
seda pehme ja kuiva lapiga, mis on valmistatud näiteks ülipeenest kiust või
puuvillaflanellist, et vältida kriimustusi.
Toote pind võib kahjustuda või tähistused kustuda.
Kasutage kindlasti pehmet ja kuiva lappi, mis on valmistatud näiteks ülipeenest kiust
või puuvillaflanellist, kuna toote ja ekraanipaneeli pind võivad kergesti kriimustuda.
Võõrkehad võivad toote pinda või ekraanipaneeli kergesti kriimustada.
Ärge kasutage toote puhastamiseks alkoholi, lahusteid ega pindaktiivseid
aineid, nagu vaha, benseen, lahjendi, pestitsiid, õhuvärskendi, määrdeaine või
puhastusvahend, sisaldavaid kemikaale.
Toote välispind võib värvi muuta või praguneda, paneeli pind võib maha kooruda või
tähistused kustuda.
11
Hoiustamine ja hooldus
Ettevaatusabinõud
"" Kui kaitseklaasile jääb komplekti kuuluvast pliiatsist tolmu või mustust, puhastage see,
vaadates allolevaid suuniseid.
Välispinna ja ekraani puhastamine
Pühkige pinda niiske pehme lapiga ja seejärel kuivatage kuiva lapiga.
1
2
3
Ärge kraapige ekraani küünte
ega teravate esemetega.
Kriimustused võivad jätta jälgi
või toodet kahjustada.
Ärge pihustage vett otse
toote ühelegi osale. Tootesse
sisenev vesi võib tekitada
tõrke toote töös, elektrilöögi
või tulekahju.
Kõrgläikega seadmete
omaduste tõttu võivad
seadme pinnale moodustuda
valged plekid, kui läheduses
kasutatakse ultrahelilainetel
töötavat õhuniisutajat.
•• Ekraanile kinnitatud kleebise eemaldamine võib jätta jälgi. Puhastage jäljed enne ekraani
vaatamist.
•• Ärge suruge tootele tugevasti ega hõõruge seda. See võib toodet kahjustada.
•• Ärge pühkige ekraani kemikaalidega. See võib põhjustada toote rikke.
•• Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega (teenus on tasuline).
Ettevaatusabinõud kasutamisel
Ärge kasutage komplekti kuuluvat pliiatsit suurema koormusega kui 2,5 kg, kuna see võib
kaitseklaasi kriimustada.
Kui kasutate komplekti kuuluva pliiatsi asemel pastapliiatsit, võib see ekraani tindiga määrida või
seda kahjustada.
"" Soovitame kasutada komplekti kuuluvat pliiatsit. Ärge kasutage pliiatsi asemel terava
otsaga esemeid.
12
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
"" Kui mõni komponent on puudu,
võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
"" Komponentide välimus võib erineda
pildil näidatust.
"" Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse
saate eraldi osta.
Garantiikaart
Kiirjuhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Normatiivne juhend
Toitejuhe
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Kaugjuhtimine
Adapter RS232C
KAABLIHOIDIK
Puutepliiats x 2
USB-kaabel
"" RS232C-adapterit saab kasutada
ühendamiseks D-SUB-i (9 viiguga) ja
stereoühendusega RS232C-kaabliga.
Patareid (AAA x 2)
Hoidiku rõngas x 4
(Toetatud mudel: QB75N-W)
13
Osad
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
QB65H-TR/QB75H-TR
Osad
Kirjeldus
Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole
ja vajutage vastavat nuppu.
"" Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Pliiatsihoidik
Hoidke puutepliiatsit paigal.
Lülitab toote sisse või välja.
Kaugjuhtimissensor
Pliiatsihoidik
"" Toetatud mudelid: QB75H-TR
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või paremal.
QB65H-TR
Võrguboksi kinnitusava
"" Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
"" Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
"" Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
"" Infrapunavastuvõtja jõudluse parandamiseks ühendage pesaga IR IN väline infrapunaandur (müüakse eraldi).
Kõlar
QB75H-TR
Võrguboksi kinnitusava
Kõlar
Paneeliklahv
14
QB75N-W
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Osad
Kirjeldus
Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole
ja vajutage vastavat nuppu.
"" Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kaugjuhtimissensor
Pliiatsihoidik
Pliiatsihoidik
Hoidke puutepliiatsit paigal.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või paremal.
"" Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
"" Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
"" Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
"" Infrapunavastuvõtja jõudluse parandamiseks ühendage pesaga IR IN väline infrapunaandur (müüakse eraldi).
Kõlar
15
Pordid
Port
Kirjeldus
USB 1 ¨(1.0A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
QB65H-TR/QB75H-TR
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
"" Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair.
RS232C IN
Võimaldab ühendada seadme MDC-ga RS232C adapteri abil (DB9–stereo).
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
MAGICINFO IN: MagicInfo kasutamiseks veenduge, et DP-DVI-kaabel on
ühendatud.
"" Funktsiooni MagicInfo aktiveerimiseks peab funktsioon IWB S5 olema
OFF. Võtke ühendust teeninduskeskusega.
HDMI IN 1
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 2
DP IN
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
TOUCH OUT 1
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil puutefunktsioonide
lubamiseks.
USB 2(0.5A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 0,5 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Võtab vastu heli allikast helikaabli kaudu.
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
IR IN
Saate ühendada välise infrapunakaabli, mis võtab kaugjuhtimispuldist signaale
vastu.
RS232C OUT
Võimaldab ühendada seadme MDC-ga RS232C adapteri abil (stereo–stereo).
16
QB75N-W
Port
Kirjeldus
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
USB 1 ¨(1.0A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
"" Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair.
RS232C IN
Võimaldab ühendada seadme MDC-ga RS232C adapteri abil (DB9–stereo).
DVI IN
Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 1
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 2
TOUCH OUT 1
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil puutefunktsioonide
lubamiseks.
USB 2(0.5A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 0,5 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
DVI/HDMI AUDIO IN
Võtab vastu heli allikast helikaabli kaudu.
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
IR IN
Saate ühendada välise infrapunakaabli, mis võtab kaugjuhtimispuldist signaale
vastu.
RS232C OUT
Võimaldab ühendada seadme MDC-ga RS232C adapteri abil (stereo–stereo).
17
Aluspaneel
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Port
Kirjeldus
USB (PC)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
USB 3 ¨
1 Ühendage toote port USB (PC) ja arvuti USB-port USB-kaabli abil.
2 Sisestage USB-mäluseade posti USB 3 ¨.
HDMI IN 3
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
TOUCH OUT 2
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil puutefunktsioonide lubamiseks.
QUICK MENU
Kui vajutate nuppu QUICK MENU, kui ekraan on sisse lülitatud, avaneb ekraani alaservas põhimenüü.
POWER
Lülitab toote sisse või välja.
Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
18
Puutefunktsiooni kasutamine
Vargusevastane lukk
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi
parandamiseks etteteatamiseta muuta.
"" Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
"" Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju
vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
"" Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
"" Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt mudelist toetada.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
USB-kaabel
1 Puutefunktsiooni kasutamiseks tootega ühendatud võrguboksi (müüakse eraldi) või arvutiga
ühendage toote port TOUCH OUT USB-kaabli abil võrguboksi või arvuti USB-pordiga.
2 Kui ühendate toote mitut monitori kasutava arvuti porti TOUCH OUT, toimib puutefunktsioon
ainult peamisel monitoril.
1 Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2 Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3 Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4 Lukustage lukustusseade.
–– Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
–– Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
–– Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
19
Kaugjuhtimine
"" Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
"" Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
Toote sisselülitamine.
POWER
OFF
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Reguleerige helitugevust.
saate muuta sisendallikat.
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
2
5
8
0
3
6
9
MENU
SOURCE
HOME
Numbrinupud
Kasutage neid PIN-koodi, kuupäeva jms
sisestamiseks.
"" Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
CH LIST
heli vaigistamiseks.
MUTE
VOL
Toote väljalülitamine.
CH
•• Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu
MUTE või vajutage helitugevuse nuppu
(+ VOL -).
MagicInfo
Player I
20
TOOLS
INFO
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või
paremale või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Väljuge praegusest menüüst.
Seadistab funktsiooni Safety Lock.
•• Avamiseks tehke järgmist: Vajutage
nuppu uuesti.
"" Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
"" Eemaldage patareid, kui te
kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu
ei kasuta.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti (AAA x 2).
21
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend)
Ventileerimine
"" Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides
paigaldamise juhiseid.
Paigaldamine püstseinale
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
A Minimaalselt 40 mm
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
B Ümbritsev temperatuur: alla 35 °C
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
"" Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele
ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi ning veenduge, et
ümbritsev temperatuur on alla 35 °C.
Kaldenurk
"" Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
A
5°
"" See mudel on mõeldud ainult horisontaalpaigutuses kasutamiseks.
•• Toodet võib kallutada kuni 5° nurga all püstseinast.
B
Paigaldamine seinaorva
"" Ärge paigaldage seda mudelit lakke, põrandale või lauale.
A Minimaalselt 40 mm
B Minimaalselt 70 mm
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm
E Ümbritsev temperatuur: alla 35 °C
"" Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote
ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt
määratud ulatuses vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on
alla 35 °C.
B
B
D
A
D
C
E
C
22
Seinakinnituse paigaldamine
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks
Mõne teise tootja seinakinnituse paigaldamisel kasutage hoidiku rõngast.
Seinakinnituse paigaldamine
•• Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
•• Pilt on mõeldud ainult viiteks. Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega
kaasasolevatest juhenditest.
•• Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
•• Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate
vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
23
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed (VESA)
"" Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Toote
paigaldamiseks teise seinaalasse võtke ühendust lähima esindusega.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning
tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on
vaja kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele
andmetele. Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused
erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib
tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Ärge kinnitage seadet üle 5-kraadise kaldenurga all.
•• Seadme seinale paigaldamiseks peab kasutama alati kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
VESA kruviaukude mõõdud (A * B)
millimeetrites
Standardne kruvi
Kogus
400 x 400
M8
4
"" Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja
inimvigastustega.
24
Peatükk 03
Puuteekraaniga monitori kasutamine
Puuteekraaniga monitor
Saate juhtida arvutit sisendseadme, nt klaviatuuri või hiire, kasutamise asemel ekraani
puudutades. Puuteekraan toimib, tuvastades imeväikese elektrivoolu, mis läbib teie keha
(mahtuvuslik). Puudutage ekraani kindlasti oma sõrmeotsaga.
Enne toote kasutamist lugege läbi allolev teave
•• Olge eriti ettevaatlik, et ekraaniga ei puutuks kokku midagi elektrilist. Staatilise elektri
tekkimisel ei pruugi ekraan õigesti toimida.
•• Ärge vajutage sõrmeotsaga tugevasti puuteekraanile. Ärge kasutage ekraani puudutamiseks
teravaid esemeid. Ekraan võib puruneda või kahjustuda.
•• Ärge puudutage ekraani kinda või määrdunud sõrmega ega kasutage selleks teravaid
esemeid, nt sõrmeküünt või pastapliiatsit. Ekraan ei pruugi õigesti toimida.
•• Olge eriti ettevaatlik, et ekraan ei puutuks kokku niiskusega. Puuteandur ei pruugi õigesti
toimida.
•• Ekraanil pikema aja jooksul liikumatu pildi kuvamine võib põhjustada järelkujutisi (ekraani
seisukorra halvenemist) või plekke. Kui te ekraani ei kasuta, siis lülitage see välja.
•• Kui kasutate kustutajana peopesa, pange sõrmed kokku.
25
Puuteekraaniga monitori ühendamine
"" Toetatud pordid võivad erineda olenevalt mudelist.
Arvutiga ühendamine
2 Ühendage toote toitekaabel vooluvõrguga.
3 Ühendage toote port TOUCH OUT arvuti USB-pordiga, kasutades USB-kaablit.
"" TOUCH OUT 1 töötab, kui praegune ekraan on seatud suvandile HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort või DVI.
"" TOUCH OUT 2 töötab, kui praegune ekraan on seatud suvandile HDMI 3.
1 Ühendage arvuti HDMI- või HDMI-DVI-kaabli abil tootega.
"" Kasutage pordi jaoks sobivat kaablit.
• Toetatud videopordid: HDMI, DP(DisplayPort), DVI
TOUCH OUT 1, TOUCH OUT 2
Seadmete ühendamine HDMI-kaabli abil
HDMI IN
"" Kui pärast seadmete ühendamist pole puuteekraani abil juhtimine saadaval
–– Ühendage HDMI- või HDMI-DVI-kaabel kindlasti enne USB-kaabli ühendamist.
–– Kui puuteekraani abil juhtimine pole ka pärast kaablite õigesti ühendamist saadaval,
lahutage USB-kaabel ja seejärel ühendage see uuesti.
Seadmete ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
HDMI IN
26
Puuteekraaniga monitori seadete konfigureerimine
Toote puutefunktsiooni õigesti kasutamiseks Windowsis avage suvand Tahvelarvuti sätted ja kalibreerige toode.
"" Enne järgmiste seadete kohandamist ühendage kõigepealt puuteekraaniga monitor.
"" Samaaegselt ühendatavate puuteekraaniga monitoride maksimaalne arv erineb olenevalt operatsioonisüsteemist ja graafikakaardi seadetest.
"" Kui juhtpaneelil pole suvandit Tahvelarvuti sätted, siis kasutage funktsiooni Otsi juhtpaneelilt ja otsige fraasi Tahvelarvuti sätted.
Kalibreerimine
"" Allolevad suunised kehtivad Windows 8 puhul. Sama meetod toimib nii Windows 7, Windows
8 kui ka Windows 10 puhul.
2 Puudutage sõrmega tootel kuvatavat lehte.
"" Kahe monitori režiimis: kui järgmist lehte ei kuvata tootel, vajutage selle kuvamiseks
sisestusklahvi Enter.
"" Pärast suvandi Picture Size muutmist ekraanimenüüs peate pildiseaded võib-olla uuesti
kalibreerima.
"" Kui kalibreerimise ajal esineb tõrge, avage suvand Tahvelarvuti sätted → Kuvar. Puudutage
valikut Lähtesta ja kalibreerige uuesti.
1 Valige vahekaardi Kuvar jaotises Konfigureeri suvand Häälesta.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
27
3 Valige menüü Kuvamissuvandid jaotisest Kuvar oma toode. Seejärel valige suvand
Kalibreeri.
5 Kui kalibreerimine on lõppenud, kuvatakse teade Kas soovite kalibreerimisandmed
salvestada?. Valige Jah.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
No
6 Puuteekraaniga monitor on edukalt kalibreeritud.
"" Suvandi Lähtesta valimine eemaldab kalibreerimisandmed.
4 Teostage kalibreerimine ekraanil kuvatavate suuniste järgi, nagu pildil näidatud.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
28
Peamenüü
2 10
Whiteboard
Nupud
Open
Working Screen
Kirjeldus
Alammenüü
Saadaolevad menüüelemendid olenevad mudelist.
•• Tahvel:
•• Dokumendi-/pildivaatur:
•• Mängija:
"" Iga režiimi üksikasjaliku menüü leiate dokumendi Quick Guide jaotises
Rohkem ( ).
Tahvli käivitamine.
Sise-/välismälu sisu kuvamine ja valimine, ühendatud allika vahetamine või
installitud rakenduste käivitamine.
Praeguselt kuvalt teisele lülitumine või kuva sulgemine.
Whiteboard
Nupud
Reset All
Kirjeldus
Rohkem: saate kuvada rohkem suvandeid, nagu Email, Adjust volume, Quick
Guide, Settings.
•• Email: Meilisõnumite saatmine.
•• Adjust volume: Reguleerige helitugevust.
•• Quick Guide: Seadme kasutamise üksikasjade kuvamine.
•• Settings: Seadete menüü avamine.
Praegu kasutatava faili või praeguse sisendrežiimi nime (allika nime) kuvamine.
Praeguse kellaaja kuvamine.
"" Kui kasutaja puudutab kella ( ), kuvatakse Clock Set.
Kõik tahvli salvestamata andmed kustutatakse ja kõik avatud aknad suletakse.
Peamenüü liigutamine valitud alale.
29
Ekraani juhtimine
Lohistamine
Puuteekraani liigutused
Puuteekraani liigutuste kasutamine sarnaneb hiire kasutamisele.
Puudutamine
Puudutage kergelt ekraani ja lohistage sõrme mis tahes suunas.
Selle liigutuse abil saate liikuda veebilehel, kaardil või fotol kindlas suunas.
"" See on sarnane hiirega lohistamisele.
Topeltpuudutus
Puudutage kergelt ekraani.
Selle liigutuse abil saate valida funktsiooni või menüü-üksuse.
"" See on sarnane hiireklõpsule.
Puudutage ekraani kaks korda.
Selle liigutuse abil saate valitud programmi käivitada.
"" See on sarnane hiire topeltklõpsule.
30
Nipsamine
Märkused
•• Puutesisestuse täpsuse parandamiseks suurendage fonti või ikoone.
•• Täpsemaks juhtimiseks kasutage puuteekraani režiimis lisasisestusmeetodina hiirt.
•• Täpsema teabe saamiseks funktsiooni Whiteboard ikoonide kasutamise kohta toksake
ja seejärel toksake suvandit Quick Guide.
ekraani alaservas ikooni
Nipsake sõrmega ekraanil, nagu pildil näidatud.
Selle liigutuse abil saate minna eelmisele või järgmisele pildile või veebilehele.
Sisse-/väljasuumimine
Liigutage sõrmi ekraanil lahku või kokku, nagu pildil näidatud.
Nende liigutuste abil saate veebilehel, kaardil või fotol vastavalt sisse või välja suumida.
31
Peatükk 04
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
"" Vaadake ka ühendatava lähteseadme kasutusjuhendit.
Lähteseadme puhul saadaolevate pesade arv ja asukohad võivad erineda.
Arvutiga ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
"" Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
Ühendamine HDMI-kaabli abil
"" Kontrollige ühendatava toote portide tüüpe.
"" Ühendusosad võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Soovitame kasutada HDMI- või DP-kaabliühendusteks heakskiidetud kaableid.
HDMI IN
32
Ühendamine DP-kaabli abil
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
"" Ühendusosad võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Ühendusosad võivad olenevalt mudelist erineda.
DVI IN
DP IN
•• Ettevaatusabinõud andmetöötluse kasutamisel
"" Mõned graafikakaardid, mis ei toeta andmetöötlusstandardit, võivad takistada Windowsi
käivitus-/BIOS-i ekraani kuvamist, kui toode on energiasäästurežiimis. Sellisel juhul
veenduge, et lülitate toote sisse enne arvuti sisselülitamist.
"" VESA standarditele mittevastava DP-kaabli kasutamine võib põhjustada toote
talitlushäireid. Samsung Electronics ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud
standarditele mittevastava kaabli kasutamisest.
Kasutage kindlasti VESA standarditele vastavat DP-kaablit.
"" Optimaalse eraldusvõime (3840 x 2160 sagedusel 60 Hz) kasutamiseks, kui
sisendallikaks on valitud DisplayPort, soovitame kasutada alla 5 m pikkust DP-kaablit.
DVI/HDMI AUDIO IN
•• DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina.
•• Toote (DVI) ühendamisel arvutiga (HDMI) DVI-HDMI adapteri abil konfigureerige seaded
alltoodud viisil, et kasutada arvuti video ja heli.
–– Valige suvandi Sound seadeks HDMI Sound asemel AV(HDMI)
"" Energiasäästurežiimi inaktiveerimisel, kui sisendallikaks on valitud DisplayPort,
võidakse importida uus eraldusvõime teave ja lähtestada ülesandeakna suurus või
asukoht.
HDMI
DVI IN
33
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
"" Ühendusosad võivad olenevalt mudelist erineda.
Pärast arvuti ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu allpool
näidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on arvuti.
•• Sound → valige suvandi HDMI Sound seadeks PC(DVI)
HDMI IN
DVI/HDMI AUDIO IN
34
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
"" Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
•• Pärast videoseadme ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu
allpool näidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on videoseade.
–– Sound → valige suvandi HDMI Sound seadeks AV(HDMI)
"" DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina.
DVI IN
"" Puutefunktsiooni kasutamisel ühendage välisseade tootega, toksake suvandit Open ja
seejärel valige ühendatud välisseade, nii et samal ajal on toode sisse lülitatud.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
"" Ühendusosad võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
"" Ühendage sama värvi konnektorid kindlasti omavahel (valge valgega, punane punasega
jne).
•• Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi
lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.
HDMI IN
DVI/HDMI AUDIO IN
35
Ühendamine HDMI-kaabli abil
"" Ühendusosad võivad olenevalt mudelist erineda.
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli kasutamine (UHD 30Hz)
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega
ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline
probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud,
paluge täiendust.
Ühendamine helisüsteemiga
"" Ühendusosad võivad olenevalt mudelist erineda.
"" Ühendage sama värvi konnektorid kindlasti omavahel (valge valgega, punane punasega
jne).
AUDIO OUT
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib
esineda tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
LAN-kaabli ühendamine
HDMI IN
"" Ühendusosad võivad toodetel erineda.
RJ45
•• Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)
*Shielded Twist Pair
36
Sisendallika muutmine
Applications
Open
Source
•• IWB S5 / Web Browser / Screen Mirroring / Remote Workspace
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
•• Kaugjuhtimispuldi kasutamine: SOURCE
•• Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamine: Open
Open
"" Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale
allikas.
Web
Browser
Screen
Mirroring
"" Kui valitud välisest lähteseadmest sisendit pole, lülitub ekraan 30 sekundi pärast tahvlile.
Remote
Workspace
•• HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / DisplayPort / DVI
"" Saadaolevad allikaseadmed võivad olenevalt tootest erineda.
Source
HDMI 1
"" Kui kasutate kaugjuhtimispulti, ühendage välisseade ja vajutage seadme valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppu
SOURCE.
"" Puutefunktsiooni kasutamisel ühendage välisseade tootega, toksake suvandit Open ja seejärel valige
ühendatud välisseade, nii et samal ajal on toode sisse lülitatud.
Applications
IWB S5
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.
Storage
HDMI 2
HDMI 3
DisplayPort
DVI
•• Internal storage / USB
"" Seda menüüd ei kuvata, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
Storage
Internal
storage
USB
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
37
Remote Workspace
SOURCE →
Remote Workspace → ENTER E
See funktsioon võimaldab toote ühendada kaugarvuti või pilveserveriga.
Sisestage arvuti või pilveserveri aadress, millega soovite ühenduse luua. Seejärel järgige
ekraanil kuvatavaid suuniseid.
"" Veenduge, et toode oleks võrku ühendatud.
"" Seda funktsiooni toetatakse, kui arvuti või pilveserveri operatsioonisüsteem on Windows
Vista või uuem.
"" Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt mudelist toetada.
38
Peatükk 05
Mitme kuvari juhtimine
Saate korraga juhtida mitut arvutiga ühendatud kuvaseadet.
Kaabliühendus
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
9 8 7 6
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
6 7 8 9
Andmebitte
8 bit
<Pistik>
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
<Pistikupesa>
Viik
Signaal
Viik
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
6
Andmekomplekti ettevalmistus
2
Vastuvõetud andmed
7
Taotluse saatmine
3
Edastatud andmed
8
Luba saatmiseks
4
Andmeterminali ettevalmistus
9
Helinaindikaator
5
Signaali maandus
39
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
•• Viikude funktsioon
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Pistik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
PLUG
Gnd
5
3
Gnd
(3,5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
40
LAN-ristkaabel (PC> PC)
•• Konnektor : RJ45
LAN-otsekaabel (PC> HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signaal
P1
P2
Signaal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
41
Ühendus
•• Ühendus 2
Arvuti
"" Veeduge, et ühendate adapterid seadme õigesse RS232C IN või OUT porti.
Monitor 1
•• Ühendus 1
Arvuti
5
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
4
3
2
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RJ45
RJ45
1
Monitor 4
RJ45
RS232C IN
Monitor 2
RS232C IN
RJ45
RS232C OUT
•• Ühendus 3
Arvuti
RJ45
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 4
RS232C IN
RS232C OUT
42
Juhtkoodid
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi
väärtuste, välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit,
nagu allpool näidatud (11 + FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Nt: toide sees & ID = 0
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest
määrake ID väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid
ACK ei vasta.
Käsk
Nr
Käsu tüüp
Käsk
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
5
Turvalukk
0x5D
0~1
43
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (jaatussõnum)
0xAA
Andmete
pikkus
0xFF
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x11
Väärtus 1
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
3
"Volume"
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
"Power"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
1
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmed
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
ID
Andmete pikkus
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
Käsk
Kontrollsumma
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmete pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„N”
0x11
Väärtus 1
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
44
Sisendallika juhtimine
•• Ack (jaatussõnum)
•• Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x14
"ERR"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x18
DVI
0x0C
Sisendallikas
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"" DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult
käskudele „Get”.
"" MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
45
Ekraanisuuruse juhtimine
Turvalukk
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
•• Funktsioon
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock On sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või
mitte.
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x19
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
0
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x19
Väärtus 1
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
3
0
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„N”
0x19
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
"Screen Size"
Väärtus 1
Andmete
pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Kontrollsumma
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
Päis
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
1: SEES
0: VÄLJAS
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
ID
"ERR"
"ERR": kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0xAA 0xFF
Andmete Ack
pikkus
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
0x5D
"Safety Lock"
„A”
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA 0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x5D
"ERR"
"ERR": kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
46
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt
üheaegselt juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist
jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil. (http://displaysolutions.samsung.
com)
"" Kui vajutate ekraani vasakus ülaservas nuppu On või Off, kontrollib toode selle olekut
umbes ühe minuti jooksul. Muude käskluste käivitamiseks proovige ühe minuti pärast
uuesti.
"" Täpsemat teavet seadmete ühendamise kohta mitme kuvari juhtimiseks vaadake lk 42.
MDC programmi installimine/desinstallimine
"" Installimise ja desinstallimise sammud võivad olenevalt operatsioonisüsteemist erineda.
Installimine
7 Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja
klõpsake nupul „Install”.
8 Kuvatakse installi edenemist.
9 Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
"" Valige suvand „Launch the program” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks
nupul „Finish”.
10 Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
"" MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest
kuvada.
"" Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
Desinstallimine
1 Valige Sätted → Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta
programm.
2 Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
"" MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
1 Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2 Klõpsake suvandil Next.
3 Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake
nupul „Next”.
4 Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja klõpsake
nupul „Next”.
5 Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
6 Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „Next”.
"" Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud
asukohta.
47
Peatükk 06
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Colour Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Režiim Videos/Images parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Text parandab arvuti pildikvaliteeti.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Offices & Schools
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
·Backlight
100
·Contrast
70
·Brightness
45
·Sharpness
65
·Colour
50
·Tint (G/R)
G50 / R50
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma
ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma ja
ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
–– Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
"" Kui suvandi HDR+ Mode olekuks on seadistatud On, inaktiveeritakse režiim Picture
Mode.
48
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
"" Saate reguleerida ja salvestada iga oma tootega ühendatud välisseadme sätteid.
"" Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
"" Suvandite Colour ja Tint (G/R) reguleerimiseks seadistage suvandi Picture Mode olekuks Videos/Images.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
·Backlight
100
·Contrast
70
·Brightness
45
·Sharpness
65
·Colour
50
·Tint (G/R)
G50 / R50
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
49
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
See määrab värvitemperatuuri. Väärtus ja temperatuur suurenevad korraga, nii et sinise värvi suhtarv tõuseb.
(Vahemik: 2800K–16000K)
"" Aktiveeritud, kui valiku Colour Tone seadeks on määratud Off.
"" Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Temperature.
Picture
Colour Temperature
10000 K
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
50
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Picture
White Balance
Pildi värvitemperatuuri reguleerimine, et valged asjad paistaks heledamatena.
2 Point
Kahes osas punase, rohelise ja sinise heleduse reguleerimine valge tasakaalu täpseks optimeerimiseks.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: saate reguleerida tumedates alades nii punase, rohelise kui ka sinise värvi
osakaalu.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida heledates alades nii punase, rohelise kui ka sinise värvi osakaalu.
•• Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
20 Point Settings
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kontrollib valge tasakaalu 20-punktilise intervalliga, reguleerides punase, rohelise ja sinise värvi heledust.
20 Point
Saate reguleerida punase, rohelise ja sinise valgustasemeid kahekümnes jaotises, et saavutada täpne valge
tasakaalu optimeeritus.
•• Off (
) / On (
)
•• Interval: saate valida reguleerimiseks intervalli.
•• Red: saate reguleerida punase värvi taset.
•• Green: saate reguleerida rohelise värvi taset.
•• Blue: saate reguleerida sinise värvi taset.
•• Reset: Taastage praeguse taseme 20-punktiline valge tasakaal vaikeväärtustele.
"" Mõned välisseadmed ei pruugi toetada seda funktsiooni.
51
Gamma
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
"" Gamma alamfunktsioonid HLG, ST.2084 ja BT.1886 erinevad olenevalt sisendpildist ja suvandi HDR+ Mode
väärtusest. Kui suvandi HDR+ Mode sätteks on seatud On, on nii HLG, ST.2084 kui ka BT.1886 saadaval.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
"" Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Gamma.
Picture
Gamma
·
BT.1886
BT.1886
HLG / ST.2084 / BT.1886
Saate reguleerida pildi HLG, ST.2084, BT.1886 tasemeid.
0
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Calibrated value
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja
ühtsuse seadeid režiimidele Teave ja Reklaam.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
"" Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
"" Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Calibrated value.
Picture
Calibrated value
Don't apply
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
52
Advanced Settings
"" Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Advanced Settings.
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Contrast Enhancer
Saate kontrastsust automaatselt tasakaalustada, et vältida suuri erinevusi heledate ja tumedate alade vahel.
•• Off / Low / Medium / High
"" Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Video Wall, inaktiveeritakse režiim Contrast Enhancer.
Black Tone
Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Saate kohandada nahatooni värvi, suurendades või vähendades punase taset.
"" Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
Off
RGB Only Mode
Punase, rohelise ja sinise värvikanali küllastuse ja tooni peenhäälestamine.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / Red / Green / Blue
53
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate konfigureerida värviruumi sätteid, et täiustada ekraanil värvispektrit.
"" Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
Colour Space
Saate valida värviruumi.
•• Auto / Native / Custom
"" Suvandite Colour, Red, Green, Blue ja Reset reguleerimiseks seadistage suvandi Colour Space olekuks Custom.
HDMI UHD Color
Saate lubada pildikvaliteedi optimeerimise HDMI UHD-ühenduse puhul.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
"" See toetab ainult UHD-eraldusvõimega mudeleid.
Motion Lighting
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
•• Off / On
HDR+ Mode
Saate rakendada videoallika põhjal automaatselt optimaalse HDR-efekti.
•• Off / On
54
Picture Options
Colour Tone
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Auto
Auto2
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
"" Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Tone.
"" Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
Digital Clean View
Saate vähendada pildimüra, et vältida moonutusi, nagu värelemine.
•• Off ( ) / On ( )
"" Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Digital Clean View.
"" Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
55
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Auto
Auto2
On
Saate kohandada musta taset, et optimeerida HDMI-pildi heledust ja kontrastsust.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
Saate muuta kaadrivahetused vanemate videoallikate puhul sujuvamaks. See funktsioon on saadaval ainult juhul,
kui sisendsignaal on HDMI (1080i).
•• Off / Auto1 / Auto2
"" Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Videos/Images.
Dynamic Backlight
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.
•• Off / On
"" Funktsiooni Dynamic Backlight väärtused igas režiimis Picture Mode on järgmised.
Dynamic Backlight
Picture Mode
Picture Mode-seaded
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Video Wall
Videos/Images
Calibration
-
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
On
56
Picture Size Settings
Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
"" Saadaolevad funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
Picture Size Settings
Picture Size
Picture Size
16:9 Standard
·Fit to screen
·Zoom and Position
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Off
"" Toetatud pildisuurused erinevad olenevalt sisendsignaalist.
•• 16:9 Standard: määrab pildile 16:9 Standard lairežiimi.
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
"" Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist,
mida ei kata garantii.
Fit to screen
Pildi laiendamine, et see sobituks ekraanile. Kui see on valitud, kuvatakse saatepilt täisekraanil. Ühtki pildiosa ei
lõigata ära.
"" Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt pildisuuruse seadest toetada.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Pildi suuruse ja asendi reguleerimine. See suvand on saadaval, kui sisendallikaks on valitud DVI, HDMI 1, HDMI 2,
HDMI 3 (1080i/1080p), DisplayPort. Selle suvandi kasutamiseks peab suvandi Picture Size seadeks olema valitud
Custom.
"" Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom and Position. Pilt
seadistatakse selle vaikeasetusele.
"" Saadaolevad allikaseadmed võivad olenevalt tootest erineda.
57
Reset Picture
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
58
Peatükk 07
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida
ekraanile varikujutise sissepõlemist.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise
tehnoloogiaga Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection liigutab pilti natuke ekraanil.
Pixel Shift
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
"" Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on seadistatud On.
•• Horizontal: võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
•• Vertical: võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: võimaldab seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
59
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
Optimaalsed sätted
Horizontal (pikslit)
0~4
4
Vertical (pikslit)
0~4
4
Time (minutit)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
"" Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib olenevalt mudelist erineda.
"" Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See
pole seadme defekt.
60
Timer
Screen Burn Protection
Saate määrata taimeri suvandile Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funktsioon Screen Burn Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Timer
Immediate display
Timer
Off
Off
Repeat: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (Period).
Interval: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates Start
Time kuni End Time).
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
"" Mode, Period, Time, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on
seadistatud Repeat või Interval.
•• Mode: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.
–– Pixel: ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.
–– Rolling bar: vertikaalne riba liigub vasakult paremale.
–– Fading screen: kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.
"" Suvandite Rolling bar ja Fading screen mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud
ajaperioodi kordusest.
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Burn Protection aktiveerimiseks.
"" Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Time: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Burn Protection sees.
"" Lubatud, kui suvandi Timer seadeks on valitud Repeat ja suvandi Mode seadeks Pixel.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
"" Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
"" Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
61
Immediate display
Screen Burn Protection
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Message Display
Source Info
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
MDC Message
Message Display
Source Info
On
MDC Message
On
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
62
Language
Saate valida menüükeele.
"" Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset OnScreen Display
See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
63
Peatükk 08
Heli reguleerimine
Saate konfigureerida seadme jaoks suvandi Sound sätteid.
Sound Mode
Saate valida helirežiimi, mis sobib teie isiklike eelistustega.
•• Standard: saate valida tavalise helirežiimi.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: saate rõhutada muusikat üle häälte.
•• Movie: saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.
•• Clear Voice: saate rõhutada hääli üle teiste helide.
Sound
Sound Mode
Standard
•• Amplify: saate suurendada kõrgsagedusega heli tugevust, et saavutada parem kuulamiskogemus
kuulmisraskustega inimestele.
"" Kui suvandi Sound Output olekuks on seadistatud External, inaktiveeritakse režiim Sound Mode.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound Output
AV(HDMI)
Internal
Auto Volume
Reset Sound
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
64
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Saate reguleerida kõlari helitugevuse taset, et optimeerida heli tasakaalu.
Valige, kas heli edastab AV(HDMI) või PC(DVI).
•• Balance L/R: saate reguleerida tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
•• Reset: saate taastada tasakaalu vaikesätted.
"" Kui suvandi Sound Output olekuks on seadistatud External, inaktiveeritakse režiim Balance.
Equaliser
Sound Output
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
Valige heliväljundi kõlarid.
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Saate reguleerida ekvalaiserit, et kohandada helitugevust ja -kõrgust ning täiustada
heliväljundi rikkalikkust.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (ribalaiuse reguleerimine): saate
reguleerida kindla ribalaiuse sageduse taset.
•• Reset: saate lähtestada ekvalaiseri vaikesätted.
"" Saadaval ainult juhul, kui režiimi Sound Mode olekuks on seadistatud Standard.
•• Internal / External
"" Kui seadistate suvandi Sound Output olekuks External, lülitatakse seadme kõlarid välja.
Heli kuulete ainult läbi väliste kõlarite. Kui suvandi Sound Output olekuks on seadistatud
Internal, on sees nii seadme kõlarid kui ka väliskõlarid. Heli kuulete läbi mõlema.
"" Kui videosignaali pole, on nii seadme kõlarid kui ka välised kõlarid vaigistatud.
"" Kui suvandi Sound Output olekuks on seadistatud External, inaktiveeritakse režiim
Equaliser.
65
Auto Volume
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Reguleerib video allika või sisu muutudes automaatselt helitugevust, nii et selle tase jääb
samaks.
•• Off ( ) / On ( )
"" Ühendatud allikaseadme helitugevuse reguleerimiseks seadistage suvandi Auto Volume
olekuks Off.
"" Kui suvandi Sound Output olekuks on seadistatud External, inaktiveeritakse režiim Auto
Volume.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.
66
Peatükk 09
Network
Suvandi Network funktsioone ei saa konfigureerida, kui funktsioon Screen Mirroring töötab.
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.
Saate konfigureerida saadaoleva võrguga ühendamiseks võrguseaded.
Network Type
•• Wireless / Wired
67
Võrguseaded (juhtmega)
•• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade
kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
otse võrgu seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või
ruuteriga mujal teie majas.
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel
oleva kohtvõrgupordi ja välismodemi.
Vaadake allolevat joonist.
Modemi kaabel
RJ45
LAN-kaabel
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
IP-jagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage kohtvõrgukaablit.
Vaadake allolevat joonist.
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
LAN-kaabel
RJ45
LAN
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Seinal asuv modemiport.
LAN
Seinal olev LAN-port
LAN
IP-jagaja
(DHCP-serveri korral)
RJ45
LAN-kaabel
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab
dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid
pakuvad automaatselt IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade
vajab juurdepääsuks internetile, et te ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on
dünaamilised võrgud.
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused
käsitsi seadme sätetes IP Settings. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste
saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
"" Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IPaadressi.
LAN-kaabel
68
Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.
Automaatne Open Network Settings (juhtmega)
Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
Esmalt ühendage LAN-kaabel.
Automaatne seadistamine
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired.
2 Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
"" Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
"" Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite seadistada
ühenduse käsitsi, minge järgmise jaotise juurde (Käsitsi Open Network Settings (juhtmega)).
Käsitsi seadistamine
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired.
2 Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Cancel.
Kinnitamise protsess lõppeb.
3 Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
4 Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP setting
olekuks Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
"" Suvandi IP setting seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS setting
olekuks automaatselt Enter manually.
5 Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
6 Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
Käsitsi Open Network Settings (juhtmega)
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1 Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
2 Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3 Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
4 Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
"" Tee seadeteni sõltub installitud operatsioonisüsteemist.
69
Võrguseaded (juhtmevaba)
Juhtmevaba võrguühenduse loomine
Juhtmevaba IP-jagaja
(DHCP-serveriga ruuter)
Seinal olev LAN-port
Automaatne võrguseadistus (juhtmevaba)
Enamikel juhtmevabadest võrkudest on valikuline turbesüsteem, mis nõuab, et võrku
kasutavad seadmed edastavad krüptitud turvakoodi (juurdepääsu võti või Security Key).
Security Key põhineb pääsufraasil, mis on tavaliselt kindlaks määratud pikkusega sõna või
tähtede ja numbrite kombinatsioon ning mis palutakse teil sisestada, kui seadistate turvalisuse
oma juhtmevaba võrgu jaoks. Kui kasutate võrguühenduse seadistamiseks seda meetodit
ning teil on olemas Security Key oma juhtmevaba võrgu jaoks, peate sisestama pääsufraasi
automaatse või käsitsi seadistusprotsessi ajal.
Automaatne seadistamine
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2 Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab
LAN-kaabel
Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Video esitamisel üle võrguühenduse ei
pruugita seda esitada sujuvalt.
"" Valige juhtmevaba IP-jagaja jaoks kanal, mis ei ole hetkel kasutusel. Kui juhtmevaba IPjagaja jaoks seadistatud kanal on hetkel kasutusel teise lähedaloleva seadme poolt, tekib
häire- ja sidetõrge.
"" Teie seade toetab ainult järgmisi juhtmevaba võrgu turvaprotokolle.
Kui valite puhta kiire läbilaskevõime (Greenfield) 802.11n režiimi ja krüptimistüübiks on
pääsupunktil või juhtmevabal marsruuteril seadistatud WEP, TKIP või TKIP AES (WPS2Mixed),
ei toeta Samsungi seadmed ühendust kooskõlas uue Wi-Fi sertifikaadi tehniliste
andmetega.
"" Kui teie juhtmevaba ruuter toetab protokolli WPS (Wi-Fi Protected Setup), saate
luua võrguühenduse PBC (nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-i (personaalne
identifitseerimisnumber) kaudu. WPS konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme
ükskõik kummas režiimis.
"" Ühendusviisid: Juhtmevaba võrguühenduse saate seadistada kolmel erineval viisil.
Automaatne seadistus (kasutades automaatset võrgu otsimise funktsiooni), käsitsi
seadistus, Use WPS
see loendi saadaolevate võrkudega.
Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu ▲ või ▼ ning seejärel vajutage kaks
korda nuppu E.
"" Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
"" Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Kuvatakse nupp Add Network.
3 Kui kuvatakse ekraan Enter the password for (AP Name)., jätkake sammuga 4. Kui valite
juhtmevaba marsruuteri, mis pole turvatud, jätkake sammuga 6.
4 Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter the password for (AP Name). (turvavõti või PINkood).
5 Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini
Done ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub
kinnitamise protsess.
"" Luuakse ühendus marsruuteriga, kuid juurdepääsu internetile pole.
6 Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
70
Käsitsi võrguseadistus (juhtmevaba)
Käsitsi seadistamine
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1 Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
2 Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3 Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
4 Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
2 Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab
see loendi saadaolevate võrkudega.
3 Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu u või d ning seejärel vajutage kaks
korda nuppu E.
"" Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
"" Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Kuvatakse nupp Add Network.
4 Kui kuvatakse ekraan Enter the password for (AP Name)., jätkake sammuga 5. Kui valite
juhtmevaba marsruuteri, mis pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5 Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter the password for (AP Name). (turvavõti või PINkood).
6 Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini
Done ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub
kinnitamise protsess.
7 Võrguühenduse loomise ajal valige Cancel. Sellega katkestatakse ühendus.
8 Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
9 Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP setting
olekuks Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
"" Suvandi IP setting seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS setting
olekuks automaatselt Enter manually.
10 Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
11 Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
71
Use WPS
Server Network Settings
Kuidas seadistada Use WPS abil
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Kui teie marsruuteril on nupp Use WPS, järgige neid samme.
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
Proxy server
2 Valige Use WPSja vajutage nuppu E.
Saate seadistada puhverserveri ühendust ja seotud funktsioone.
3 Vajutage järgmise kahe minuti jooksul juhtmevaba ruuteri nuppu WPS või PBC. Seade
Off / On
hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.
–– Kui soovite kasutada WPS-i PIN-koodi, valige suvand WPS PIN.
Minge oma juhtmevaba ruuteri seadetesse, sisestage PIN-kood ja siis valige OK.
•• Address / Port / ID / Password
"" Address / Port / ID ja Password on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Proxy server
olekuks on seadistatud On.
4 Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning võrguseadistus on valmis.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Saate valida või sisestada seadme nime.
Selle nime saab kuvada võrgu kaudu võrguseadmes.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
72
Peatükk 10
System
Whiteboard Manager
See on IWB tahvlihaldur.
"" Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
MENU m → System → Whiteboard Manager → ENTER E
Start from Home
System
Valige ekraan, mis käivitamisel kuvatakse.
Whiteboard Manager
•• Off / On
Accessibility
Reset Interval
Start Setup
Määrake lähtestusintervall, millal kõiki sisemälus olevaid andmeid korrapäraselt kustutatakse.
Time
•• Off / Every 2 Weeks / Every Month / When Power is Off
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
73
Samba
Email
Saate lisada ja redigeerida Samba kontosid.
Saate seadistada meilide saatmiseks meilikonto.
Add Samba Account
Saate lisada uusi Samba kontosid.
•• Address / Username / Password
Edit Samba Account
Saate redigeerida Samba kontosid.
"" Funktsioon Edit Samba Account aktiveeritakse ainult juhul, kui suvandid Address,
Username ja Password on seadistatud funktsioonis Add Samba Account.
•• SMTP Server Name / SMTP Port Number / SSL/TLS / Sender Authentication / Account /
Password
USB Lock
Saate seadistada funktsiooni USB Lock. Pärast seadistamist taaskäivitatakse seade, et sätted
jõustuksid.
•• Off / On
Network Lock
Saate seadistada funktsiooni Network Lock.
•• Off / On
74
Web Browser Settings
Avage veebibrauseris leht Seaded.
Refresh Interval
Saate määrata, kui kaua peab veebibrauser ootama enne avalehele naasmist.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Saate määrata veebibrauseri värskendamisel rakendatava suumiulatuse.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Saate määrata veebibrauseri värskendamisel kuvatava veebisaidi.
•• Samsung Display / Custom
Advanced Settings
General
Vahekaartide ja
tööriistariba automaatne
peitmine
Kui brauseri vahekaarte, menüüd või tööriistariba mõnda
aega ei kasutata, kaovad need automaatselt. Nende uuesti
kuvamiseks liigutage kursorit või fokuseerige ekraani ülaossa.
Kursori peitmine
puuterežiimis
Saate kursori peita, et vältida häireid puutetoimingutes.
Hüpikakende blokeerija
Saate sirvimiskogemuse meeldivamaks muuta, blokeerides
hüpikaknad.
•• Kasuta / Ära kasuta
•• Kasuta / Ära kasuta
•• Kasuta / Ära kasuta
Puhverserver
Konfigureerige veebibrauseri jaoks puhverserver.
•• Kasuta / Ära kasuta
Seadete lähtestamine
Custom
Kõik teie kohandatud Veebibrauseri seaded lähtestatakse
vaikeväärtustele. Teie järjehoidjaid ega ajalugu see ei mõjuta.
Sisestage URL, mille soovite avaleheks määrata.
•• Enter URL
"" Saadaval ainult juhul, kui režiimi Home Page olekuks on seadistatud Custom.
Search Engine
Kui sisestate URL-i/märksõna sisestamise väljale mõne märksõna, avab veebibrauser lehe
Otsingutulemused. Saate valida soovitud otsingumootori.
•• Google/Bing
75
Background colour
Privacy & Security
Do Not Track
Saate paluda veebisaitidel teid mitte jälgida.
Saate määrata tahvli taustavärvi.
•• Kasuta / Ära kasuta
•• Dark Grey / White
Kustuta ajalugu
Saate kogu sirvimisajaloo kustutada.
JavaScript
Saate lubada kõigil saitidel käitada JavaScripti, et tagada
parem sirvimiskogemus.
•• Kasuta / Ära kasuta
Sirvimisandmete
kustutamine
Saate kustutada kõik sirvimisandmed, nagu küpsised,
vahemällu salvestatud pildid ja andmed. Teie järjehoidjaid ega
ajalugu see ei mõjuta.
Encoding
Encoding
Saate valida veebilehtede kodeerimismeetodi. Praegune seade
on Automaatne.
•• Automaatne/Käsitsi (praegune : Unicode)
Teave
Kuvab veebibrauseri versiooni.
76
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
Accessibility
High Contrast
Saate seada menüü tausta ja fondi suure kontrastsusega värvidele. Selle suvandi valimisel muutuvad menüüd
läbipaistmatuks.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
High Contrast
Saate menüüala suurendada.
Enlarge
•• Off (
) / On (
)
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Start Setup
Tehke esmase seadistuse toimingud, nagu tegite toote esmakordsel kasutamisel.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
"" Muutke PIN-koodi, et hoida seadet turvalisena.
"" Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
System
Start Setup
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
77
Time
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või DST. Mitmesuguste kellaajaga seotud seadete konfigureerimine.
Clock Set
MENU m → System → Time → ENTER E
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks
kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
Time
"" Saate määrata kellaaja, vajutades kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
Clock Set
DST
Power On Delay
Off
0
DST
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
Off / On
•• Start Date: saate määrata suveaja alguskuupäeva.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• End Date: saate määrata suveaja lõppkuupäeva.
•• Time Offset: saate määrata oma ajavööndi ajanihke.
"" Start Date, End Date ja Time Offset on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi DST olekuks on seadistatud On.
Power On Delay
Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida toite
ülekoormust.
78
Power Control
Auto Power On
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Network Standby
Off
Power Button
•• Off / On
Power on only
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate energiat säästa, lülitades monitori välja, kui arvutit ei kasutata kindla aja jooksul.
•• Off / On
Network Standby
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
•• Off / On
Power Button
Toitenupu saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
•• Power on only: saate määrata toitenupu toidet sisse lülitama.
•• Power on and off: saate määrata toitenupu toidet sisse/välja lülitama.
79
Eco Solution
Energy Saving Mode
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Saate lubada või keelata lambi ajakava.
Auto Power Off
Off
•• Off / On
Screen Lamp Schedule
Schedule 1, Schedule 2
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Time
Paneeli heledus muutub määratud ajal suvandis Lamp määratud tasemele.
Lamp
Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
•• 0 ~ 100
80
Auto Power Off
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Auto Power Off
Off
Saate valida, kui kauaks ekraan sisselülitatuks jääb, enne kui see välja lülitatakse, kui ei tuvastata sisestust
kasutajalt.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 16 hours
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Temperature Control
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.
Vaiketemperatuur on 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Toote soovitatav töötemperatuur on 75–80 °C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 40 °C).
"" Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab
tõusmist, lülitub toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
System
Temperature Control
77
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
81
ID Settings
Device ID
Määrake igale tootele kordumatu ID-number. (Vahemik: 0~224)
MENU m → System → ID Settings → ENTER E
"" Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
"" Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
0
RS232C cable
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
PC Connection Cable
Ekraani ühendamiseks PC-ga valige kaabli tüüp.
•• RS232C cable
Saate suhelda MDC-ga RS232C-kaabli (tüüp DB9–stereo) kaudu.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli kaudu.
Change PIN
4-kohalise isikliku tuvastuskoodi (PIN) muutmine.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter a new PIN.. Sisestage
sama neljanumbriline kood väljale Enter the PIN again..
"" Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
System
"" Muutke PIN-koodi, et hoida seadet turvalisena.
Change PIN
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
82
Security
Safety Lock On
"" Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
"" Muutke PIN-koodi, et hoida seadet turvalisena.
Saate funktsiooni Safety Lock On sisse või välja lülitada. Safety Lock On piirab toiminguid, mida saab
kaugjuhtimispuldiga teha. Funktsiooni Safety Lock On väljalülitamiseks tuleb sisestada õige PIN-kood.
Security
Safety Lock On
· Power On Button
Button Lock
Remote Management
Secured Protocol
On
Off
Allow
Off
Power On Button
Lülitage see funktsioon sisse, et lubada kaugjuhtimispuldi toitenupuga seadme sisselülitamine, kui Safety Lock On
on lubatud.
•• Off / On
Button Lock
Seda menüüd saab kasutada seadme nuppude lukustamiseks.
Kui suvandi Button Lock olekuks on seadistatud On, saab seadet juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
83
Remote Management
Security
Saate valida väliste käskluste puhul suvandi Allow või Deny, et pääseda seadmele juurde võrgu kaudu.
Safety Lock On
· Power On Button
Button Lock
Remote Management
Secured Protocol
On
Off
Allow
Off
•• Deny / Allow
"" Muudetud seadistus säilib isegi pärast toote väljalülitamist ja toitenupu või toitelüliti kasutamisel.
Secured Protocol
Saate tagada selle seadme ja teiste seadmete vahelise protokolli turvalisuse.
•• Off / On
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
84
General
Smart Security
Turvalisusfunktsioon, mis aitab teie kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste eest kaitsta.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Saate kontrollida kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste suhtes.
Smart Security
Isolated List
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
See on loend üksustest, mis on viiruseid sisaldavatena isoleeritud.
HDMI Hot Plug
Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.
•• Off / On
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
85
Custom Logo
General
Saate laadida alla ja valida kohandatud logo, mis kuvatakse toote sisselülitamisel, ning määrata selle kuvamise aja.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
•• Custom Logo
"" Saate valida kohandatud logo (pilt/video) või lülitada kohandatud logo kuvamise välja.
"" Kohandatud logo seadistamiseks peate selle välisest USB-seadmest alla laadima.
•• Logo Display Time
"" Kui kohandatud logo tüüp on Image, saate seadistada suvandi Logo Display Time.
•• Download Logo File
"" Saate laadida kohandatud logo tootesse alla välisest USB-seadmest.
"" Allalaaditava kohandatud logo failinimi peab olema salvestatud kui „samsung“ (väiketähtedega).
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
"" Kui saadaval on mitu välist USB-ühendust, püüab toode laadida kohandatud logo alla viimasena tootega
ühendatud seadmest.
Kohandatud logo failipiirangud
•• Pildi kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult rasterfailid (vormingus aRGB, 32 bitti piksli kohta).
•• Pildi kujul kohandatud logo eraldusvõime peab jääma minimaalse väärtuse 64 x 64 ja ekraani maksimaalse
eraldusvõime vahele. (Eraldusvõime horisontaalsed/vertikaalsed väärtused peavad olema 4 korrutised.)
•• Video kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult transportvoo tüübid.
•• Maksimaalne toetatud videofaili suurus on 150 MB. Videofaili soovitatud pikkus on kuni 20 sekundit.
86
Game Mode
General
Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise
kogemust, valides mängurežiimi.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
•• Off ( ) / On ( )
"" Kui ühendate mõne muu välisseadme ajal, mil režiim Game Mode on sisse lülitatud, ei pruugi ekraanipilt
kvaliteetne olla.
Game Mode
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset System
Saate lähtestada kõik süsteemi seaded vaikeväärtustele.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
87
Peatükk 11
Tugi
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni
vastu.
Saate vaadata Samsungi veebisaidi aadressi, kõnekeskuse telefoninumbrit, toote
mudelinumbrit, tarkvara versiooni, avatud lähtekoodi litsentsi ja muud teavet.
"" Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade
lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.
"" Avage Contact Samsung ja leidke seadme Model Code ja Software Version.
"" Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame
teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.
Update Now
Reset All
Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
"" Current version: see on tarkvaraversioon, mis on seadmesse juba installitud.
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
88
Peatükk 12
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
"" Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse
helistamist testige toodet
järgmiselt. Probleemi
püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
89
Ekraaniprobleem
Toitenäidik on välja lülitatud. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja
sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning
sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega
ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vastavalt vajadusele ekraani seadeid, vaadates jaotist
„Eelseadistatud ajastusrežiimid“.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Avage menüü Picture ning kohandage suvandite Brightness ja Contrast sätteid.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Colour Space Settings sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Ekraanil pole midagi kuvatud ja toitenäidik vilgub iga 0,5–1 Toode on energiasäästurežiimis.
sekundi järel.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
90
Ekraaniprobleem
Seade lülitub automaatselt välja.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast
välja.
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid
objekte, näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda, et
seade on katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Colour, Brightness ja
Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Eco Solution sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Näen punast, rohelist ja sinist.
Kontrollige kaabliühendusi.
See probleem võib tekkida, kui toote paneel on vigane. Probleemi lahendamiseks võtke
ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel
tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole
stabiilne. Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
91
Ekraaniprobleem
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musta riba ilmumist ekraani ülaja alaserva.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige
arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel või DP-kaabel, kontrollige arvutis heliväljundi sätteid.
Avage menüü Sound ja muutke suvand Sound Output suvandiks Internal.
Kui kasutatakse allikaseadet
•• Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.
•• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.
(Näiteks kui teie monitor on ühendatud HDMI-ga, võib teil olla vaja lülitada video
väljundseadme helisuvand sättele HDMI.)
Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi audiokaablit.
Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.
Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
92
Heliprobleem
Kõlaritest kostub staatilisust.
Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.
Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.
Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
Puutefunktsiooni probleemid
Ikoone saab puudutada, kuid joonistusi mitte.
Kasutage toote komplekti kuuluvat pliiatsit.
Puutefunktsioonid ei tööta, kui kasutatakse
arvutiühendust.
Kontrollige, kas toote pesa TOUCH OUT on ühendatud USB-kaabli kaudu arvuti USB-pordiga.
Kasutan kaht pliiatsit, kuid need ei tööta eriti hästi.
Veenduge, et kahe pliiatsi vahel oleks mitmikpuute kasutamisel piisavalt ruumi.
93
Puutefunktsiooni probleemid
Puudutused on katkendlikud, reageerimiskiirus aeglustub
jne.
Veenduge, et ekraani pinnal poleks võõrkehi.
Kontrollige, ega ekraan pole katki.
Veenduge, et toode poleks otsese päikesevalguse käes.
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Monitor tundub olevat kaldus.
Eemaldage alus ja paigaldage see uuesti seadme külge.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.
Kasutage standardkaablit.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„The defined resolution is not supported.“.
Teade „The defined resolution is not supported.“ kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime
ületab monitori maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud
eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on
seadmega ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel oleks ühendatud õige sisendpordiga.
94
Muud probleemid
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib
juhtuda, kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat
versiooni.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda
heli. Sel juhul valige helisisend käsitsi.
HDMI-CEC ei tööta.
Selleks et kasutada mitut HDMI-CEC-funktsiooniga ühilduvat välisseadet, mis on ühendatud
toote pesadega HDMI IN, lülitage HDMI-CEC-funktsioonid kõigis välisseadmetes välja.
Välisseadmed on näiteks Blu-ray- ja DVD-mängijad.
Välisseadme kasutamine, kui selle HDMI-CEC-funktsioon on aktiveeritud, võib teiste
välisseadmete töö automaatselt peatada.
HDMI-CEC seadete muutmiseks vaadake seadme kasutusjuhendit või võtke abi saamiseks
ühendust seadme tootjaga.
Kui energiasäästurežiimis on sisendallikaks DisplayPort,
siis ei saa arvuti kuvasätteid salvestada.
Avage System → Power Control ja määrake suvandi Max. Power Saving olekuks Off. Teine
võimalus on arvuti kuvaväljundi sätted uuesti seadistada. Veenduge, et seade oleks sisse
lülitatud.
Kui käivitate arvuti ja sisendallikaks on määratud
DisplayPort, siis BIOS-i ja käivitusekraani ei kuvata.
Käivitage arvuti, kui seade on sisse lülitatud või kui sisendallikaks pole määratud DisplayPort.
95
Peatükk 13
Tehnilised andmed
Üldandmed
Mudeli nimi
Paneel
QB65H-TR
QB75H-TR / QB75N-W
Suurus
Klass 65 (64,5 tolli / 163,8 cm)
Klass 75 (74,5 tolli / 189,3 cm)
Ekraani
mõõtmed
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Toiteallikas
Keskkonnaalased
asjaolud
AC100-240V~ 50/60Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides
erineda.
Kasutamine
Temperatuur : 0–40 °C (32–104 °F)
* Korpuse paigaldamiseks peab sisetemperatuur olema 40 °C või
madalam.
Õhuniiskus : 10–80%, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur : -20–45 °C (-4–113 °F)
Õhuniiskus : 5–95%, mittekondenseeruv
* Kohaldub enne toote pakendist välja võtmist.
"" Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad
funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi
vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt.
Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
"" Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida
eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
"" See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille
korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
"" Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung
Electronics veebilehte.
96
Eelseadistatud ajastusrežiimid
"" Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui
kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud
optimaalne eraldusvõime.
"" Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
"" Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Mudeli nimi
Sünkroonimine
Eraldusvõime
QB65H-TR / QB75H-TR
QB75N-W
Horisontaalsagedus
30 - 81 kHz (DVI), 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90
kHz (HDMI)
30–81 kHz (DVI), 30–90 kHz (HDMI)
Vertikaalsagedus
48 - 75 Hz (DVI), 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz
(HDMI)
48–75 Hz (DVI), 24–75 Hz (HDMI)
Optimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz (DVI),
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz (DVI),
3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (DisplayPort),
3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (HDMI)
Maksimaalne
eraldusvõime
3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (HDMI)
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Režiimide puhul, mis ületavad toetatud eraldusvõimeid, kuvatakse korraks teade „Not Optimum Mode“.
Määrake arvuti eraldusvõime, vaadates jaotist Eelseadistatud ajastusrežiimid.
97
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele
standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsete
signaalirežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toitenäidik sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke
sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Horisontaalsagedus Vertikaalsagedus Pikslikell
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
Eraldusvõime
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus Vertikaalsagedus Pikslikell
(kHz)
(Hz)
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
(HDMI)
67,500
60,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
(HDMI 1, 2)
67,500
60,000
594,000
+/+
VESA, 3840 x 2160
(DP)
133,313
59,997
533,250
+/-
"" Mudel QB75N-W ei ole saadaval seinakinnitusega VESA 3840 x 2160 (DP).
98
Peatükk 14
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
"" Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise
eest tasu järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab suuniseid toote kasutamise kohta või kohandab lihtsalt suvandeid
ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse
signaal jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamissuuniseid teise ettevõtte toote kohta.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd.
allteenusepakkuja või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp,
filter, riba jne)
"" Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege
esmalt kasutusjuhendit.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu
kaudu ostnud.
99
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab
pidevalt muutuvat videopilti. Kui paneel näitab staatilist pilti pikema aja jooksul, võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid
õhemaks. Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis.
See teave aitab vältida järelkujutise sissepõlemist. Staatilise pildi vaatamine pika aja
jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist. See probleem ei kuulu garantii
alla.
Soovitatud ettevaatusabinõud
Staatilise pildi vaatamine pika aja jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
plekke. Kui seadet ei plaanita kasutada pikka aega, siis lülitage see välja või aktiveerige
energiasäästurežiim või käivitage liikuv ekraanisäästja.
•• Vahetage värve regulaarselt.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
"" Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall ja must).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
100
Litsents
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud
lähtekoodi litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult
ingliskeelse versioonina.
SEDA TOODET MÜÜAKSE PIIRATUD LITSENTSIGA JA SELLE KASUTAMINE ON
LUBATUD AINULT SEOSES HEVC-SISUGA, MIS VASTAB KOLMELE JÄRGMISELE
KVALIFIKATSIOONILE: (1) HEVC-SISU, MIS ON MÕELDUD AINULT ISIKLIKUKS
KASUTUSEKS; (2) HEVC-SISU, MIDA EI PAKUTA MÜÜGIKS; JA (3) HEVC-SISU, MILLE ON
LOONUD TOOTE OMANIK.
SEDA TOODET EI TOHI KASUTADA SEOSES HEVC-KODEERINGUGA SISUGA, MILLE ON
LOONUD KOLMAS POOL JA MILLE KASUTAJA ON TELLINUD VÕI OSTNUD KOLMANDALT
POOLELT, KUI SISU LITSENTSITUD MÜÜJA EI OLE ANDNUD KASUTAJALE ERALDI LUBA
TOOTE KASUTAMISEKS SELLE SISUGA.
KUI KASUTATE SEDA TOODET SEOSES HEVC-KODEERINGUGA SISUGA, PEETAKSE SEDA
NÕUSTUMISEKS PIIRATUD KASUTUSÕIGUSEGA, NAGU ON EESPOOL MÄRGITUD.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi
klienditoega või saatke e-kiri aadressil oss.request@samsung.com.
101
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising