Samsung | WM55H | User manual | Samsung Interaktiivsete kuvarite Samsung Flip Kasutusjuhend

Samsung Interaktiivsete kuvarite Samsung Flip Kasutusjuhend
Kasutusjuhend
WM55H
Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata
muutuda, et tagada parem jõudlus.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
–– (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
–– (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik. Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Kaubamärgid, v.a Samsung Electronics, kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Kirjutamine
Ettevaatusabinõud
Hoiustamine
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
4
4
4
5
6
Ettevaatusabinõud kasutamisel
8
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
9
Osad
10
Pordid
12
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 13
Pööramine
13
Ventileerimine
13
Seinakinnituse paigaldamine
14
Seinakinnituse paigaldamine
14
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
(VESA)
14
Võrguga ühendamine
Võrguseaded (juhtmega)
Võrguseaded (juhtmevaba)
Use WPS
15
15
17
19
EXPORT
Mis on rull?
20
Meilide saatmine
33
Kuva elemendid
21
Joonistamine/kustutamine
Pliiatsijoone paksuse muutmine
Pliiatsijoone värvi muutmine
Kustutamine
22
22
22
22
Printimine
34
Tarkvara Flip Printing Software installimine 34
Printeri seadistamine
34
Rullide haldamine
ROLL EXPLORER
23
24
Lehevaatur
25
USB-seadmesse eksportimine
36
Eksportimine võrgukettalt
36
Kuva jagamine
37
Menu
IMPORT
Mobiilseadmega ühendamine
27
Ühendamine, kasutades funktsiooni Smart View
või Screen Mirroring
27
Ühendamine, kasutades NFC-d
27
Sülearvutiga ühendamine
28
Ühendamine, kasutades kaablit
28
Ühendamine funktsiooni WiFi Display kaudu 28
Importimine USB-seadmest
29
Importimine võrgukettalt
29
Allika aken
30
Dokumendivaatur
31
Pen
38
Connect
39
System
47
Picture
50
Support
51
2
Sisukord
Tõrkeotsingu juhend
Probleemid ja lahendused
52
Tehnilised andmed
Üldandmed
57
Eelseadistatud ajastusrežiimid
59
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
61
61
61
61
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Soovitatud ettevaatusabinõud
62
62
62
Litsents
62
3
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Ettevaatusabinõud
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
Hoiustamine
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui
läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
"" Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega (teenus on tasuline).
Elekter ja ohutus
Hoiatus
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla
elektrilöök.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks
raskete esemete alla.
Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
4
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).
Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
Võib tekkida tulekahju.
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage
toitejuhet teiste seadmetega.
Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.
Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Installimine
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge
paigutage seadet soojusallika lähedusse.
Võib tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.
Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind
jne).
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki
minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi)
lähedusse.
Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale pinnale.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi
tööpindade lähedusse.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
5
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
Lapsed võivad lämbuda.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), õlisesse või
suitsusesse kohta.
Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ettevaatust
Kasutamine
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta, parandada ega
muuta.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Ekraan võib viga saada.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage
toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse
või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt
mõjutada seadme jõudlust.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida
(mänguasjad, maiustused jne).
Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või
maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.
Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne)
metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud
jne).
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
6
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne)
ega metallesemeid.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik teised
ühendatud kaablid.
Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja
võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.
Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ettevaatust
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda
kuumaks.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või
liikuva pildiga ekraanisäästja.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.
Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või
elektrilekke.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe
ruumi.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või
kergsüttivaid aineid.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Silmade väsimus leeveneb.
Teie nägemine võib halveneda.
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
7
Ettevaatusabinõud kasutamisel
Ärge kasutage komplekti kuuluvat pliiatsit suurema koormusega kui 2,5 kg, kuna see võib
kaitseklaasi kriimustada.
Kui kasutate komplekti kuuluva pliiatsi asemel pastapliiatsit, võib see ekraani tindiga määrida või
seda kahjustada.
"" Soovitame kasutada komplekti kuuluvat pliiatsit. Ärge kasutage pliiatsi asemel terava
otsaga esemeid.
"" Kui kaitseklaasile jääb komplekti kuuluvast pliiatsist tolmu või mustust, puhastage see,
vaadates allolevaid suuniseid.
Välispinna ja ekraani puhastamine
Pühkige pinda niiske pehme lapiga ja seejärel kuivatage kuiva lapiga.
1
2
3
8
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
"" Kui mõni komponent on puudu,
võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
"" Komponentide välimus võib erineda
pildil näidatust.
Garantiikaart
Kiirjuhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Normatiivne juhend
Puutepliiats X 2
USB-kaabel
Pesakate
Toitejuhe
9
Osad
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Osad
Kirjeldus
Hoidke puutepliiatsit paigal.
Pliiatsihoidik
•• Kui toode on välja lülitatud ja võtate pliiatsi pliiatsihoidikust välja, lülitub ekraan
sisse.
•• Kui toode on ekraanisäästjarežiimis ja võtate pliiatsi pliiatsihoidikust välja, lülitub
ekraan sisse.
Kõlar
•• Ühendamiseks puudutage oma mobiilseadmega NFC-ala.
"" Kirjutamisrežiimis võib NFC-sidumine käivitada mobiilseadmes automaatselt
funktsiooni Smart View või Screen Mirroring.
NFC-ala
"" See funktsioon on toetatud ainult operatsioonisüsteemi Android 8.0 Oreo või
hilisema versiooniga Samsungi mobiilsideseadmetes.
•• E-posti aadressi automaatseks sisestamiseks puudutage NFC-kaardiga NFC-ala.
"" E-kirja loomisel sisestatakse e-posti aadress automaatselt, kui see loetakse
kodeeritud NFC-sildilt.
"" Teabe saamiseks, kuidas NFC-kaardile meiliaadress sisestada, vaadake jaotist
„Meilide saatmine“.
•• Toote väljalülitamiseks vajutage nuppu pikalt.
Toitenupp
•• Vajutage kirjutamisrežiimis korraks toitenuppu, et lülituda ekraanisäästja
režiimile.
•• Režiimis HDMI või Screen Mirroring vajutage täisekraanrežiimist väljumiseks
toitenuppu.
10
Osad
Kirjeldus
Tuvastab kasutaja liikumist toote sisse- või väljalülitamiseks.
Puudutatakse ekraani või puutepliiats tõstetakse üles.
Ekraani
puudutamine
WHITEBOARD /
BLACKBOARD
Tuvastatakse
liikumine.
Screen Saver
1 tund pärast ekraani
puudutamata
Toite väljalülitamine
1 tunni jooksul ei
toimu liikumist.
1 tunni jooksul ei toimu liikumist.
"" Kui toode lülitatakse välja, kuna ei tuvastatud liikumist, toimib see järgmiselt.
Liikumisandur
→ System → Advanced Settings → Auto Save sätteks on valitud
–– Kui suvandi
On: viimane loodav rull kuvatakse ekraanil.
→ System → Advanced Settings → Auto Save sätteks on valitud
–– Kui suvandi
Off: uus rull kuvatakse ekraanil.
"" Ainult juhul, kui suvandi
→ System → Advanced Settings → Motion Sensor
sätteks on valitud Off, lülitub toode jaotises Auto Power Off määratud ajal
automaatselt välja.
"" Kui mobiilsideseadme ja sülearvuti kuva kuvatakse tootes täisekraanirežiimis, ei
lülitu toode ekraanisäästjarežiimi.
"" Kui ekraan on välja lülitatud, võib see ekraanisäästjarežiimis ümbritseva
keskkonna ja valgustuse tõttu sisse lülituda. Toote ekraani ainult toitenupuga
→ System → Advanced Settings
sisse- või väljalülitamiseks valige jaotises
suvandi Motion Sensor sätteks Off.
•• Liikumisanduri korrektse töö tagamiseks ärge paigaldage toodet kohta,
mis on otsese päikesevalguse käes.
•• Ärge varjake liikumisanduri esiosa mõne objektiga.
•• Kui liikumisanduril on mustust, pühkige see ära pehme lapiga.
11
Pordid
"" Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Pordid
USB
Kirjeldus
(1.0A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui maksimaalne
väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
LAN
Saate LAN-kaabli kaudu võrguühenduse luua. (10/100 mbit/s)
"" Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe.
RS232C IN
Mõeldud hooldustehnikutele.
HDMI IN
Saate HDMI-kaabli kaudu lähteseadmega ühendada.
TOUCH OUT
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil. Saate juhtida arvuti kuva,
puudutades toote ekraani.
USB
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
(5V 0.5A)
TOUCH
OUT
HDMI IN
RS232C
IN
LAN
USB
(1.0A)
"" Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 0,5 A. Kui maksimaalne
väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
USB
(5V 0.5A)
12
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend)
Samsung müüb eraldi tootepõhist alust, saate selle ka seinale paigaldada.
"" Ärge paigaldage ega kasutage toodet nii, et selle esikülg on üleval. Puutefunktsioonid ei
pruugi korrektselt töötada.
Pööramine
"" Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Toote kasutamiseks horisontaalpaigutuses keerake toodet vastupäeva, nii et anduriosa on
suunatud allapoole.
Ventileerimine
"" Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Paigaldamine püstseinale
A Minimaalselt 15 mm
B Ümbritsev temperatuur: 35 ℃ või vähem
"" Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele
ventileerimiseks vähemalt 15 mm vaba ruumi ning veenduge, et
ümbritsev temperatuur on alla 35 °C.
A
B
Paigaldamine seinaorva
A Minimaalselt 15 mm
B Minimaalselt 25 mm
B
C Ümbritsev temperatuur: 35 ℃ või vähem
"" Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele
ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 °C.
A
B
C
13
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse paigaldamine
•• Seinakinnituse komplekt võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
•• Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
•• Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
•• Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed (VESA)
"" Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga.
Toote paigaldamiseks teise seinaalasse võtke ühendust lähima
esindusega.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning
tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on
vaja kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele
andmetele. Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused
erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib
tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Seadme seinale paigaldamiseks peab kasutama alati kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
VESA kruviaukude mõõdud (A * B)
millimeetrites
Standardne kruvi
Kogus
400 x 400
M8
4
"" Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja
inimvigastustega.
14
Võrguga ühendamine
•• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade
kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
otse võrgu seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või
ruuteriga mujal teie majas.
Võrguseaded (juhtmega)
LAN
Seinal asuv modemiport.
RJ45
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel
oleva kohtvõrgupordi ja välismodemi. Vaadake allolevat joonist.
Väline modem
Seinal asuv modemiport.
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
RJ45
LAN-kaabel
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
IP-jagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage kohtvõrgukaablit.
Vaadake allolevat joonist.
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
IP-jagaja
(ADSL / VDSL)
(DHCP-serveri korral)
Modemi kaabel
LAN-kaabel
LAN-kaabel
LAN
LAN
RJ45
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab
dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid
pakuvad automaatselt IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade
vajab juurdepääsuks internetile, et te ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on
dünaamilised võrgud.
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused
käsitsi seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste
saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
"" Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IPaadressi.
"" DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.
LAN-kaabel
15
Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.
Automaatne Open Network Settings (juhtmega)
Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
Käsitsi seadistamine
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2 Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Cancel.
Kinnitamise protsess lõppeb.
Esmalt ühendage LAN-kaabel.
3 Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
Automaatne seadistamine
4 Valige ülaosast väli, vajutage nuppu E ja seejärel valige suvandi IP setting sätteks Enter
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
manually. Korrake sisestustoimingut iga jaotise IP Address välja puhul.
2 Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.
"" Suvandi IP setting seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS setting
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
"" Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
"" Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata
ühendust käsitsi, minge järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).
olekuks automaatselt Enter manually.
5 Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
6 Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
Käsitsi Open Network Settings (juhtmega)
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1 Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
2 Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3 Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
4 Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
16
Võrguseaded (juhtmevaba)
Juhtmevaba võrguühenduse loomine
Juhtmevaba IP-jagaja
(DHCP-serveriga ruuter)
Seinal olev LAN-port
Automaatne võrguseadistus (juhtmevaba)
Enamikel juhtmevabadest võrkudest on valikuline turbesüsteem, mis nõuab, et võrku
kasutavad seadmed edastavad krüptitud turvakoodi (juurdepääsu võti või Security Key).
Security Key põhineb pääsufraasil, mis on tavaliselt kindlaks määratud pikkusega sõna või
tähtede ja numbrite kombinatsioon ning mis palutakse teil sisestada, kui seadistate turvalisuse
oma juhtmevaba võrgu jaoks. Kui kasutate võrguühenduse seadistamiseks seda meetodit
ning teil on olemas Security Key oma juhtmevaba võrgu jaoks, peate sisestama pääsufraasi
automaatse või käsitsi seadistusprotsessi ajal.
Automaatne seadistamine
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2 Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab
LAN-kaabel
Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Video esitamisel üle võrguühenduse ei
pruugita seda esitada sujuvalt.
"" Valige juhtmevaba IP-jagaja jaoks kanal, mis ei ole hetkel kasutusel. Kui juhtmevaba IPjagaja jaoks seadistatud kanal on hetkel kasutusel teise lähedaloleva seadme poolt, tekib
häire- ja sidetõrge.
"" Teie seade toetab ainult järgmisi juhtmevaba võrgu turvaprotokolle.
Kui valite puhta kiire läbilaskevõime (Greenfield) 802.11n režiimi ja krüptimistüübiks on
pääsupunktil või juhtmevabal marsruuteril seadistatud WEP, TKIP või TKIP AES (WPS2Mixed),
ei toeta Samsungi seadmed ühendust kooskõlas uue Wi-Fi sertifikaadi tehniliste
andmetega.
"" Kui teie juhtmevaba ruuter toetab protokolli WPS (Wi-Fi Protected Setup), saate
luua võrguühenduse PBC (nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-i (personaalne
identifitseerimisnumber) kaudu. WPS konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme
ükskõik kummas režiimis.
"" Ühendusviisid: Juhtmevaba võrguühenduse saate seadistada kolmel erineval viisil.
Automaatne seadistus (kasutades automaatset võrgu otsimise funktsiooni), käsitsi
seadistus, Use WPS
"" Selle toote puhul on toetatud Enterprise WPA2 (TLS/TTLS/PEAP).
see loendi saadaolevate võrkudega.
3 Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu ▲ või ▼ ning seejärel vajutage kaks
korda nuppu E.
"" Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
"" Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Kuvatakse nupp Add Network.
4 Kui kuvatakse ekraan Enter the password for (AP Name)., jätkake sammuga 5. Kui valite
juhtmevaba marsruuteri, mis pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5 Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter the password for (AP Name). (turvavõti või PINkood).
6 Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini
Done ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub
kinnitamise protsess.
"" Luuakse ühendus marsruuteriga, kuid juurdepääsu internetile pole.
7 Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
17
Käsitsi võrguseadistus (juhtmevaba)
Käsitsi seadistamine
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1 Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
2 Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3 Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
4 Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
2 Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab
see loendi saadaolevate võrkudega.
3 Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu u või d ning seejärel vajutage kaks
korda nuppu E.
"" Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
"" Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Kuvatakse nupp Add Network.
4 Kui kuvatakse ekraan Enter the password for (AP Name)., jätkake sammuga 5. Kui valite
juhtmevaba marsruuteri, mis pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5 Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter the password for (AP Name). (turvavõti või PINkood).
6 Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini
Done ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub
kinnitamise protsess.
7 Võrguühenduse loomise ajal valige Cancel. Sellega katkestatakse ühendus.
8 Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
9 Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP setting
olekuks Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
"" Suvandi IP setting seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS setting
olekuks automaatselt Enter manually.
10 Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
11 Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.”.
18
Use WPS
Kuidas seadistada Use WPS abil
Kui teie marsruuteril on nupp Use WPS, järgige neid samme.
1 Valige lehel Open Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2 Valige Use WPS ja vajutage nuppu E ning seejärel uuesti nuppu E.
3 Vajutage järgmise kahe minuti jooksul juhtmevaba ruuteri nuppu WPS või PBC. Seade
hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.
4 Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning võrguseadistus on valmis.
19
Peatükk 03
Kirjutamine
Mis on rull?
•• Faile kutsutakse selle toote puhul rullideks. Rull on fail, mis koosneb mitmest omavahel ühendatud lehest.
•• Rull võib sisaldada kuni 20 ühendatud lehte.
•• Lehed on ühendatud vertikaalselt vertikaalpaigutuses ja horisontaalselt horisontaalpaigutuses.
"" Ühel kuval saab avada ainult ühe rulli. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Rullide haldamine“.
Vertikaalpaigutus
Horisontaalpaigutus
Leht 1
Leht 2
Leht 1
Leht 2
20
Kuva elemendid
IMPORT
Nupud
EXPORT
Kirjeldus
IMPORT
Vaadake tootega ühendatud mobiilsideseadme või sülearvuti ekraani või
importige andmeid, nt pilte, ühendatud USB- või võrgukettalt.
EXPORT
Saate oma loomingut mitmel moel jagada.
Saate jagada kuva valitud seadmetega.
"" See menüü on saadaval ainult režiimis SCREEN SHARE.
Saate hallata ja muuta registreid ja seadeid.
Saate iga lehe jaoks loodud rolle teisaldada või redigeerida.
Saate viimase toimingu tagasi võtta või uuesti teha.
•• Kui leitakse mis tahes lehe muutmise toiminguid, nagu lehe lisamine,
lähtestatakse.
kustutamine ja teisaldamine, siis
"" Toimingut
saab teha iga üksuse puhul kuni 20 korda.
Lehepiir
Saate kerida registri teisaldamiseks leheküljepiiri.
Raamil kerimine
Saate registri teisaldamiseks musta ala kerida.
21
Joonistamine/kustutamine
Pliiatsijoone värvi muutmine
Saate muuta pliiatsijoone värvi, puudutades pliiatsiga pikalt ekraani.
Saate kasutada komplekti kuuluvat pliiatsit, et
kirjutada, mida soovite.
•• Õhuke otsak (
•• Paks otsak (
): pliiats
): marker
"" Pliiatsijoone värvi muutmiseks valige
Pliiatsijoone paksuse muutmine
→ Pen → Pen Colour või Highlighter Colour.
Kustutamine
Saate kasutada kirjutatu kustutamiseks oma sõrme või peopesa.
Saate muuta pliiatsijoone paksust.
"" Valige pliiatsijoone paksus jaotises
→ Pen → Pen & Highlighter Thickness.
22
Rullide haldamine
Nupud
Kirjeldus
NEW
Saate uue rulli luua.
ROLL EXPLORER
Saate salvestatud rulle avada, kustutada või eksportida.
SAVE
Saate rulli salvestada.
BLACKBOARD /
WHITEBOARD
Saate kirjutamisrežiimi muuta.
SCREEN LOCK
Saate ekraani lukustada, et vältida sisu muutmist.
"" Muudetav rull salvestatakse automaatselt ja avatakse uus rull.
"" Toksake pikalt ekraani, et vabastada SCREEN LOCK.
••
NEW
ROLL EXPLORER
SAVE
BLACKBOARD
SCREEN LOCK
••
: Sisestage neljakohaline parool, et rull lukustada.
: lukustatud rulli lukust avamiseks sisestage neljakohaline parool, mille määrasite
rulli lukustamisel.
"" Kui rull avatakse lukust, jääb see avatuks, kuni see lukustatakse uuesti.
Saate rulli kustutada.
Reguleerige helitugevust.
Saate vaadata kasutamisteavet.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate avada konfiguratsioonimenüü.
23
ROLL EXPLORER
Rullide kustutamine/eksportimine
→ ROLL EXPLORER → Select
→ ROLL EXPLORER
Select
ROLL EXPLORER
By date
By name
Select
Export
Delete
Cancel
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Valige soovitud rull.
Saate valida eksportimiseks või kustutamiseks mitu rulli.
Osad
Kirjeldus
By date ↔ By name
Saate määrata failide sortimisjärjestuse.
Select
Saate valida eksportimiseks või kustutamiseks mitu rulli.
File Name
Saate faili ümber nimetada.
Osad
Export
Kirjeldus
Saate valitud rulle soovitud viisil jagada.
•• Email / USB / Network Drive
Delete
Saate valitud rullid kustutada.
Cancel
Saate rulli valiku tühistada.
"" Lukustatud rulli ( ) avamiseks sisestage neljakohaline parool.
"" Rullid on sorditud hiljutise kuupäeva alusel.
24
Lehevaatur
Saate iga lehe puhul loodud registreid teisaldada või muuta.
Osad
Kirjeldus
Saate rulli eelvaate kuvada.
"" Eelvaaterežiim ei toeta joonistamis-/kustutamisfunktsiooni.
Saate lehevaaturi sulgeda.
Lehenumber
Lehevaaturi ala
Saate lehenumbri kuvada.
Saate parasjagu vaadatava lehe kuvada.
•• Kui valite lehe, nihutatakse fookus sellele.
Fookus
01
•• Lohistage lehevaaturi alas, et teisele lehele liikuda.
•• Puudutage pikalt lehte, et avada lehe muutmise kuva. Vajutage ja lohistage lehe
muutmise kuval soovitud lehte, et muuta selle järjestust.
Saate fokuseeritud lehe kustutada.
02
Saate fokuseeritud kohta uue lehe lisada.
"" Saate luua rulli kohta kuni 20 lehte.
03
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
25
Peatükk 04
IMPORT
Saate vaadata tootega ühendatud mobiilsideseadme või sülearvuti ekraani või importida
andmeid, nt pilte, ühendatud USB- või võrgukettalt.
•• Soovitud seadme valimiseks puudutage kuva ülaosas nuppu IMPORT.
"" Saate jäädvustada imporditud sisust soovitud kuvasid.
Ikoonid
Kirjeldus
Kuvab mobiilseadme kuva, kasutades funktsiooni Smart View või Screen
Mirroring.
Kuvab sülearvuti kuva, mis on imporditud HDMI-ühenduse kaudu või
funktsiooniga WiFi display.
IMPORT
MOBILE
LAPTOP
IMPORT
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate importida pilte, FLIPi omavormingus faile ja dokumente USB-seadmest.
USB
EXPORT
NETWORK DRIVE
Saate importida pilte, FLIPi omavormingus faile ja dokumente võrgukettalt.
"" FLIPi omavorming (.iwb) viitab failidele, mis salvestatakse otse seadmest ja mida toetavad
ainult FLIP-seadmed.
"" Toetatud pildifailide vormingud: JPG, BMP, PNG, MPO
"" Toetatud dokumendifailide vormingud: DOC, PPT, PDF
26
Mobiilseadmega ühendamine
IMPORT → MOBILE
Ühendamine, kasutades funktsiooni Smart View või
Screen Mirroring
Smart View
Ühendamine, kasutades NFC-d
"" See funktsioon on toetatud ainult operatsioonisüsteemi Android 8.0 Oreo või hilisema
versiooniga Samsungi mobiilsideseadmetes.
"" Kirjutamisrežiimis võib NFC-sidumine käivitada mobiilseadmes automaatselt funktsiooni
Smart View või Screen Mirroring.
1 Lülitage NFC funktsioon toetatud mobiilseadmes sisse.
2 Puudutage mobiilseadmega toote küljel olevat NFC-ala.
1 Lohistage mobiilseadme kuva ülemist riba alla, et käivitada Smart View või Screen
"" Saate juhtida mobiilseadet toote kuvalt.
Mirroring.
2 Valige ekraanil kuvatud seadmete loendist see toode.
–– Seadme algne nimi on [Flip] Samsung WMH Series.
"" Saate juhtida mobiilseadet toote kuvalt.
"" HDCP-krüpteeringuga sisu ei pruugi ühenduse korral nähtav olla.
27
Sülearvutiga ühendamine
Ühendamine funktsiooni WiFi Display kaudu
"" See funktsioon on saadaval ainult sülearvutite puhul, mis toetavad funktsiooni WiFi
Display.
IMPORT → LAPTOP
IMPORT
MOBILE
LAPTOP
USB
NETWORK DRIVE
LAPTOP
STEP. 02
HDMI
Wireless
STEP. 01
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Ühendamine, kasutades kaablit
1 Ühendage toode sülearvutiga, kasutades HDMI-kaablit.
"" HDCP-krüpteeringuga sisu ei pruugi ühenduse korral nähtav olla.
HDMI
1 Valige sülearvuti tegumiriba olekualast Tegevuskeskus või Seadmed.
2 Klõpsake valikul Ühenda või Projitseeri ja valige ühendamise lõpetamiseks seade [Flip]
Samsung WMH Series.
"" Ühendustoiming võib olenevalt sülearvutist erineda.
"" Pärast funktsiooni WiFi Display kaudu ühenduse loomist saate juhtida sülearvuti kuva toote
kuvalt.
2 Valige kuva ülaosast IMPORT → LAPTOP → HDMI.
"" Seda funktsiooni toetavad ainult Windows 8.1 ja Windows 10.
3 Sülearvuti juhtimiseks toote kuvalt ühendage komplekti kuuluv USB-kaabel toote pesaga
TOUCH OUT.
"" See funktsioon on toetatud ainult juhul, kui sülearvuti kuva on nii horisontaalpaigutuses
kui ka täisekraanirežiimis.
TOUCH OUT
28
Importimine USB-seadmest
Importimine võrgukettalt
IMPORT → USB
IMPORT → NETWORK DRIVE
IMPORT
IMPORT
MOBILE
LAPTOP
USB
NETWORK DRIVE
USB
MOBILE
LAPTOP
USB
NETWORK DRIVE
NETWORK DRIVE
USB1
USB2
USB3
USB4
USB5
USB6
NETWORK1
NETWORK2
Add
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Ühendage väline kõvaketas või USB-mäluseade.
Ühendage failide toomiseks võrguketas.
"" Saate importida pilte, FLIPi omavormingus faile (.iwb) ja dokumente.
"" Saate registreerida võrguketta, kui loodud on võrguühendus.
Teabe saamiseks võrguga ühendamise kohta vaadake jaotist „Võrguga ühendamine“.
"" Saate registreerida võrguketta konto jaotises
→ Connect → Advanced Settings →
Network Drive → Add Account.
Võrguketta konto registreerimiseks peate sisestama väärtused Address, Username ja
Password.
Võrguketta konto registreerimiseks vaadake üksuse Network Drive puhul jaotist „Add
Account“.
"" Saate importida pilte, FLIPi omavormingus faile (.iwb) ja dokumente.
29
Allika aken
Kui ühendate tootega sülearvuti või mobiilsideseadme, kuvatakse allika aken.
"" See funktsioon on saadaval ainult kirjutamisrežiimis.
Osad
Seadme nimi
Kirjeldus
Menüüriba
Lohistage allika akent, et see soovitud kohta teisaldada.
Seadme nimi
Kuvab ühendatud seadme nime.
Saate allika akna jäädvustada.
Saate allika akent pöörata.
"" See funktsioon on toetatud ainult operatsioonisüsteemi Android 8.0 Oreo või
hilisema versiooniga Samsungi mobiilsideseadmetes.
Saate lülitada täisekraanirežiimi.
•• Kui täisekraanirežiimis vajutatakse toitenuppu, naaseb ekraan algsesse režiimi.
"" Kui toode on vertikaalpaigutuses, on täisekraanirežiim toetatud ainult
operatsioonisüsteemi versiooni Android 8.0 Oreo või hilisemaga Samsungi
mobiilsideseadmetes.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
"" Sülearvuti täisekraanirežiim on toetatud ainult horisontaalpaigutuses.
Saate allika akna sulgeda.
Saate allika akna suurust muuta.
30
Dokumendivaatur
Kuvab dokumendifaili, mille valite importimiseks USB-seadmest või võrgukettalt.
"" Toetatud dokumendifailide vormingud: DOC, PPT, PDF
"" See funktsioon on saadaval ainult kirjutamisrežiimis.
Osad
Faili nimi
Kirjeldus
Menüüriba
Vaaturi teisaldamiseks lohistage menüüriba.
Faili nimi
Vaadatava faili nimi.
Vaaturi kuvast tõmmise jäädvustamine.
Täisekraanvaatele lülitamine.
•• Aknavaatesse naasmiseks toksake täisekraanvaates nuppu
.
Vaaturi sulgemine.
Lehekülgede vahel liikumiseks toksake nuppu
või .
Vaaturi akna suuruse muutmine.
9/11
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
31
Peatükk 05
EXPORT
Saate loodud registreid mitmel moel eksportida.
Ikoonid
Kirjeldus
Saate loodud registreid meili teel saata.
EXPORT
Saate loodud registreid printida.
EMAIL
PRINT
USB
IMPORT
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
SCREEN SHARE
EXPORT
NETWORK DRIVE
Saate loodud registrid ühendatud USB-seadmesse eksportida.
Saate jagada kuva valitud seadmetega.
Saate loodud registrid registreeritud ja ühendatud võrgukettale eksportida.
32
Meilide saatmine
Loodud registrite saatmiseks meili teel registreerige esmalt oma meilikonto.
"" Saate registreerida meilikonto jaotises
EXPORT → EMAIL
EMAIL
Send
To
*****@***. ***
Subject
[[Flip] Samsung WMH Series] ****-**-**, **:**
1
→ Connect → Advanced Settings → Email.
"" Kui valite jaotises
→ Connect → Advanced Settings → Email suvandi Sender Authentication sätteks Personal
Account, peate iga kord, kui meili saadate, oma konto kinnitama. Vt altpoolt.
–– Meile saab saata, kui suvandi Sender Authentication seadeks on valitud Personal Account ja teil on samas
meiliserveris (SMTP Server Name, SMTP Port Number) konto.
Sellest hoolimata tuleb teil iga kord meili saatmisel saatja SMTP konto ID ja parool sisestada.
–– Kui valite suvandi Sender Authentication seadeks Default Account, saate kasutada meilide saatmiseks
jaotisesse Default Account salvestatud SMTP ID-d ja parooli.
–– Meiliserveri registreerimiseks vajaliku SMTP teabe saamiseks võtke ühendust oma meiliserveri
administraatoriga.
"" Spetsiaalsete failidena salvestatud failid teisendatakse vormingusse PDF ja saadetakse.
Osad
Kirjeldus
Sisestage adressaadi meiliaadress.
•• Vajutage nuppu ja sisestage virtuaalset klaviatuuri kasutades tekst.
"" Vajutage virtuaalsel klaviatuuril nuppu , et sisestada tekst käsitsi
kirjutades.
To
"" Otsige saajat jaotisest Local Address Book või LDAP-serverist.
•• Meiliaadressi automaatseks sisestamiseks puudutage NFC-kaarti, millele on
vastav meiliaadress lisatud.
""
: selgitab, mis kohta NFC-sildiga puudutada.
"" Kasutage rakendust NFC Writing App, et registreerida meiliaadress kirje
tüübiga NDEF Standard <Text> Record Type kaardile NFC Forum Type 2 Card,
mida on võimalik osta.
Subject
Meili teemaks määratakse automaatselt seadme nimi ja kehtiv kuupäev.
Send
Saate meili saata.
Saate muuta saadetava registri lehe kuvarežiimi.
2
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate valitavad lehed saata.
33
Printimine
Tarkvara Flip Printing Software installimine
Järgige programmi Flip Printing Software installimiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
Printimiseks on vaja seadistada Print Server ja Clock Set.
Selleks et seadistada Print Server, peavad toode, soovitud printer ja arvuti olema ühendatud
sama võrguga.
"" Installimiseks kulub ligikaudu 10 minutit. See aeg võib olenevalt arvuti keskkonnast
erineda.
Flip Printing Software peab olema ühtlasi ühendatud arvutisse installitud.
Arvuti installimisnõuded
"" Teabe saamiseks võrguga ühendamise kohta vaadake jaotist „Võrguga ühendamine“.
•• Toetatud operatsioonisüsteemid:
Windows 7(32/64 bitti), Windows 10(32/64 bitti), MAC
"" Teil on võimalik seadistada Print Server jaotises
"" Teil on võimalik seadistada Clock Set jaotises
→ Connect → Print Server.
→ System → Time → Clock Set.
"" Flip Printing Software on saadaval selle veebisaidil.
– http://displaysolutions.samsung.com
– http://www.samsung.com
"" Tarkvara installimisel veenduge, et kriitilised Windowsi värskendused oleksid juba
installitud. Värskendage Windows Update enne seadistuse alustamist uusimale
versioonile.
"" Windows 7 puhul veenduge, et Service Pack 1 oleks juba installitud.
"" Faile edastavad seadmed, nagu virtuaalsed printerid (PDF, XPS, One note jne) või
faksiseadmed, ei ole toetatud. Toetatud on ainult printerid, mis prindivad paberile.
Printeri seadistamine
"" Toetatud on ainult printimine A4-suuruses paberile.
Kui Flip Printing Software on installitud, valige toote ekraanil kuvatud menüüst järgmised
sätted.
Automaatne seadistamine
1 Valige
→ menüü Connect.
2 Valige Print Server → Connect to Server → Auto.
Käsitsi seadistamine
1 Valige
→ menüü Connect.
2 Valige Print Server → Connect to Server → Manual ja seejärel sisestage selle arvuti, kuhu on
Flip Printing Software installitud, Server IP aadress.
34
EXPORT → PRINT
Osad
PRINT
Print
Printer
01
Copies
1
Colour Mode
Kirjeldus
Printer
Kuvab ühendatud printerite loendi. Saate valida rulli printimiseks printeri.
Copies
Saate määrata prinditavate koopiate arvu.
Printimise eelvaate ala
Saate prinditava rulli eelvaate kuvada.
Print
Saate printimist alustada.
Colour Mode
Saate valida värvi, millega rull printida.
Saate muuta prinditava rulli lehe kuvarežiimi.
Saate valida prinditavad lehed.
2
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
35
USB-seadmesse eksportimine
Eksportimine võrgukettalt
EXPORT → USB
EXPORT → NETWORK DRIVE
EXPORT
EMAIL
PRINT
EXPORT
USB
SCREEN SHARE
USB
NETWORK DRIVE
SAVE
USB1
USB2
USB3
USB4
USB5
USB6
EMAIL
PRINT
USB
NETWORK DRIVE
NETWORK1
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
SAVE
NETWORK2
Add
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Ühendage väline kõvaketas või USB-mäluseade.
Ühendage failide salvestamiseks võrguketas.
"" Teie seade salvestab failid kahes versioonis (IWB- ja PDF-vormingus).
"" Saate registreerida võrguketta, kui loodud on võrguühendus.
Teabe saamiseks võrguga ühendamise kohta vaadake jaotist „Võrguga ühendamine“.
"" Saate registreerida võrguketta konto jaotises
→ Connect → Advanced Settings →
Network Drive → Add Account.
Võrguketta konto registreerimiseks peate sisestama väärtused Address, Username ja
Password.
Võrguketta konto registreerimiseks vaadake üksuse Network Drive puhul jaotist „Add
Account“.
"" Teie seade salvestab failid kahes versioonis (IWB- ja PDF-vormingus).
36
Kuva jagamine
Saate jagada kuva valitud seadmetega.
"" Funktsioon SCREEN SHARE töötab kõige paremini, kui FLIPi kasutatakse rõhtpaigutusega.
"" Seadmetega funktsiooni SCREEN SHARE kasutamiseks peavad need toetama funktsiooni Screen Mirroring.
Change Device
Nupud
Kirjeldus
Change Device
Saate muuta seadmeid, millega kuva jagada.
Disconnect
Saate jagamise lõpetada.
Disconnect
"" Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
37
Peatükk 06
Menu
Pen
2.
3.
Kirjeldus
Pen & Highlighter Thickness
Saate kohandada pliiatsi- ja markerijoone paksust. Marker on saadaval, kui kasutada toetatud pliiatsi otsa.
Pen Colour
Saate valida tavalise pliiatsi värvipaleti.
Highlighter Colour
Saate valida markeri värvipaleti. Marker on saadaval, kui kasutada toetatud pliiatsi otsa.
38
Connect
2.
3.
Network
Kirjeldus
Saate seadme võrgu konfigureerida.
Network Status
Saate võrgu ja interneti olekut vaadata.
Open Network Settings
Saate konfigureerida saadaoleva võrguga ühendamiseks võrguseaded.
IPv6
Saate võrgu ja interneti olekut vaadata.
IPv6 Status
Saate kontrollida oma IPv6 Interneti-ühenduse olekut.
Reset Network
Kõigi võrgu vaikeseadete taastamine.
Device Connection Manager
Saate lubada võrgus olevatel seadmetel, nagu nutitelefonid ja tahvelseadmed, teie tootega sisu jagada.
Access Notification
Saate lasta teavituse kuvada, kui ühendatakse mõni seade, nagu nutitelefon või tahvelarvuti. Kui kasutate parooli nõudvat WiFi-võrku, valige selle suvandi sätteks Off, et ühendada seadmetega automaatselt ilma teavitusi vaatamata.
Device List
Saate ühendatud seadmeid vaadata ja hallata.
39
2.
3.
Kirjeldus
Advanced Settings
Email
Saate seadistada meilide saatmiseks meilikonto.
•• SMTP Server Name: SMTP-serveri aadress
•• SMTP Port Number: SMTP-serveri port
•• SSL/TLS: Saate funktsiooni SSL/TLS lubada või keelata.
•• Default Account: SMTP vaikekonto
•• Password: SMTP vaikekonto parool
•• Recipient Address: saate teha valikuid meilikontaktide haldamiseks pärast meilide edukat saatmist
–– Auto Save / Do Not Save / Delete All
•• Sender Authentication: saate valida meilide saatmisel kasutatava autentimisrežiimi
–– Personal Account / Default Account
•• Local Address Book: saate kontakte USB-seadmest importida või neid kustutada.
–– Import / Delete
"" Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Jaotise Local Address Book kontaktide importimine“.
40
Jaotise Local Address Book kontaktide importimine
Jaotise Local Address Book kontaktide kasutamine
FLIPi jaotise Local Address Book kasutamiseks tuleb esmalt CSV-failist nupuga Import
kontaktid importida, kasutades USB-seadet.
Saate automaatselt kontaktide loendist otsida ja soovitusi kasutada, kui valite jaotises EXPORT
→ EMAIL adressaate.
1 Use LDAP: Määrake suvand Don't Use.
"" Selle kasutamiseks seadistage üksikasjad menüüs Email.
→ Connect → Advanced Settings → Sisestage parool → LDAP → Use LDAP → Don't Use
2 Seadistage üksikasjad menüüs Email.
→ Connect → Advanced Settings → Sisestage parool → Email
Jaotise Local Address Book kontaktide kustutamine
→ Connect → Advanced Settings → Sisestage parool → Email → Local Address Book → Delete
3 Muutke jaotist Local Address Book ja salvestage see USB-seadmesse.
Looge järgmise struktuuriga kontaktide loend ja salvestage see juurkataloogi failina
RecentSearchList.csv.
–– Struktuur RecentSearchList.csv (näide)
4
emailid1@samsung.com
Name1
Level1
Team1
Company1
emailid2@samsung.com
Name2
Level2
Team2
Company2
emailid3@samsung.com
Name3
Level3
Team3
Company3
Kontaktide importimiseks ühendage USB-seade FLIPiga.
→ Connect → Advanced Settings → Sisestage parool → Email → Local Address Book →
Import
"" USB-pikenduskaabli kasutamisel ei pruugita USB-seadet ja selle sisu korralikult
tuvastada. (USB-jaotureid ei toetata.)
"" Ärge lahutage USB-seadet laadimise ajal.
"" Kui ühendatud on rohkem kui kaks USB-seadet, ei pruugita mõnda neist ära tunda.
"" Suurema toitevajadusega USB-seadmed tuleb ühendada tagaküljel asuvasse porti USB
(1.0A).
"" Failisüsteem toetab vorminguid FAT, exFAT ja NTFS.
41
2.
3.
Kirjeldus
Advanced Settings
LDAP
Seadme tugi on piiratud LDAP puhul kontaktide otsinguga meilide saatmiseks.
•• Set LDAP Connection
Saate konfigureerida uue LDAP-ühenduse.
–– Use LDAP: saate valida, kas kasutada funktsiooni LDAP
–– Import Setup Value: saate tuua USB-seadmesse salvestatud failist LDAPConnectionConfig.txt järgmised seaded (v.a
Password)
"" Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Tekstifaili loomine, mida kasutada funktsiooniga LDAP
–– Authentication Type: Kerberos, Basic või Anonymous olenevalt sellest, mida LDAP-server toetab
–– User ID: LDAP-serveris kasutatav User ID DN (eristuv nimi)
––
––
––
––
––
"" User ID vorming vastab LDAP DN-i vormingule.
Nt cn=admin, dc=myldap, dc=com
Password: LDAP-serveri autentimiseks kasutatav parool
Server Address: LDAP-serveri IP-aadress või URL
Server Port Number: LDAP-serveri pordinumber
Base DN: ülemine DN, mida kasutatakse DIT-s (Kataloogi teabepuu) otsinguks LDAP-serveriga ühendamisel
SSL/TLS: saate valida, kas kasutada funktsiooni SSL/TLS
––
––
––
––
"" Kui suvandi SSL/TLS seadeks on valitud Use, on andmeside krüptimine lubatud.
Use Untrusted Certificates: saate valida mitteusaldusväärsete sertide lubamise
Kerberos Realm: Kerberose piirkonna andmed
KDC Host: KDC Host URL
KDC Port: KDC Host pordinumber
42
2.
3.
Kirjeldus
Advanced Settings
LDAP
•• LDAP Query Configuration
Saate seadistada ühendatud LDAP-serveri päringu.
––
––
––
––
––
––
––
––
UID: saate muuta kasutaja UID-d, mida kasutatakse LDAP-serveris.
Email: saate muuta valikut Email, mida kasutatakse LDAP-serveris.
Name: saate muuta kasutaja nime (üldnime), mida kasutatakse LDAP-serveris.
Last Name: saate muuta kasutaja perekonnanime, mida kasutatakse LDAP-serveris.
Position: saate muuta pealkirja, mida kasutatakse LDAP-serveris.
Company name: saate muuta ettevõtte nime, mida kasutatakse LDAP-serveris.
Department: saate muuta osakonna nime, mida kasutatakse LDAP-serveris.
Custom Query: saate tuua kasutaja määratletud päringu USB-seadmesse salvestatud failist LDAPQuery.txt
(tõstutundlik).
"" Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Tekstifaili loomine, mida kasutada funktsiooniga LDAP
"" Seadete vaikeväärtuste taastamiseks vajutage nuppu Reset.
"" Kui vastendus ei ühti, ei sisalda otsingutulemus atribuute.
43
Tekstifaili loomine, mida kasutada funktsiooniga LDAP
LDAP konfiguratsioon sisaldab põhimõtteliselt palju pikki lauseid.
(2) Igale võtmele väärtuste eraldamine (VAL)
LDAP konfigureerimise ajal on võimalik tuua tekstifaili abil FLIP, et vältida trükivigu ja teha
pakettseadistusi.
User ID: sisestage User ID.
"" Korralikult töötamiseks on failinime ja sisu sisestamine tõstutundlik.
Server Port Number: sisestage LDAP-serveri Port.
•• Faili LDAPConnectionConfig.txt vorming
(1) Tekstifaili näide
User ID=cn=Manager, dc=example, dc=com
Server Address=123.456.789.012
Server Port Number=12345
Base DN=dc=samsung, dc=example, dc=com
SSL/TLS=Don't Use
Use Untrusted Certificates=Don't Use
Authentication Type=Basic
Kerberos Realm=MYLDAP.COM
Server Address: sisestage LDAP-serveri IP-aadress või URL.
SSL/TLS: sisestage valik Use või Don't Use.
Use Untrusted Ceritificates: sisestage valik Use või Don't Use.
Authentication Type: sisestage valik Basic või Anonymous.
‒‒ Kerberose tüüpi kinnitamise valimisel lisatakse järgmised kolm üksust.
Kerberos Realm: täitke väli Kerberos (näide: MYLDAP.LDAP)
KDC Host: sisestage KDC Host URL (näide: krb1.myldap.com)
KDC Port: sisestage KDC Host Port (näide: 88)
"" Kui valite kinnitamise tüübiks suvandi Kerberos, kasutage väärtuse User ID puhul
suvandi User ID asemel suvandit Kerberos User ID vormingus DN(Distinguished
Name). (Näide: Mirko)
KDC Host=krb1.myldap.com
KDC Port=88
44
•• Faili LDAPQuery.txt vorming
(1) Tekstifaili näide
UID=uid
Email=mail
Name=cn
Last Name=sn
Position=title
Company Name=o
Department=departmentNumber
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
(2) Igale võtmele väärtuste eraldamine (VAL)
1) Vastendamise osa (kõik read peale viimase)
‒‒Hõlmab kõiki ridu peale viimase järjekorras UID, Email, Name, Last Name, Position,
Company name ja Department.
‒‒Väärtused vastendatakse järgmisel viisil.
Süntaksist "=" vasakul on nimi, mis kuvatakse menüüs LDAP Query Configuration
(samuti vasakul) ja mis vastendatakse süntaksist "=" paremal asuvatele väärtustele
(tegelikud LDAP-serveri atribuudid).
‒‒Saate valida atribuute väärtuste muutmiseks. Näiteks saate muuta parempoolseid
väärtusi ilma vasakpoolseid väärtusi muutmata.
2) Query-osa
‒‒<A> on Keyword, mida kasutatakse funktsioonis Search.
‒‒Parameetri Custom Query süntaks vastab LDAP Query-reeglile, v.a <A>.
Näiteks kui <A> sisaldub atribuudis mail või cn, saate luua selle järgmiselt.
Query=(|(mail=*<A>*)(cn=*<A>*))
45
2.
3.
Kirjeldus
Advanced Settings
Print Server
Teil on võimalik seadistada Print Server, et kasutada printimisfunktsiooni.
"" Lisateabe saamiseks vaadake jaotist „Printimine“.
•• Connect to Server
–– Auto: saate vaadata nende arvutite serveri IP-aadresside loendit, kuhu on installitud Flip Printing Software, ja valida
nende hulgast ühe.
–– Manual: saate sisestada selle arvuti Server IP, kuhu on installitud Flip Printing Software.
Network Drive
Saate lisada või muuta võrguketaste kontosid. Saate lisada võrgukettaid ainult Samba kasutades.
•• Add Account: Saate lisada uusi võrguketaste kontosid. Võrgukettale saab lisada ainult Samba.
"" Toetatud on SAMBA 2.0 või hilisem versioon. Kui te ei saa võrgukettaga ühendada, värskendage SAMBA uusimale
versioonile.
"" Võrguketta konto registreerimiseks peate sisestama väärtused Address, Username ja Password.
–– Address: //arvuti IP-aadress/jagatud kausta nimi
"" Aadressi sisestamisel kasutage ₩ ja \ asemel kindlasti
märki /.
Näiteks kui jagate kausta nimega „sharedfolder“ arvutis,
mille IP-aadress on 12.34.56.789, siis sisestage aadressiks
„//12.34.56.789/sharedfolder“.
–– Username: Windowsi konto, millel on jagatud kausta load.
"" Domeeni sisestamisel kasutage kindlasti märki ₩ või \.
Näide, DomainName₩WindowsAccount
–– Password: teie Windowsi kontole määratud parool.
Add Account
Address
//12.34.56.789/sharedfolder
Username
DomainName\WindowsAccount
Password
********
Save
Cancel
•• Edit Account: Saate muuta võrguketaste kontosid.
46
System
2.
3.
Kirjeldus
Language
Saate muuta suvandi Language sätteid.
Time
Mitmesuguste kellaajaga seotud seadete konfigureerimine.
Clock Set
Saate seadistada kuupäeva ja kellaaja.
DST
Saate lülitada kella suveajale.
"" Start Date, End Date ja Time Offset on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi DST olekuks on seadistatud On.
Smart Security
Change PIN
Turbefunktsioon, mis aitab teie kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste eest kaitsta.
Scan
Saate kontrollida kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste suhtes.
Isolated List
Saate kontrollida nende üksuste loendit, mis on isoleeritud viiruseid sisaldavatena.
Saate muuta neljakohalist parooli, mis on nõutud jaotise Advanced Settings funktsioonide ja funktsiooni Reset All
kasutamiseks.
"" Vaikimisi PIN-kood on 0000.
"" Muutke PIN-koodi, et hoida seadet turvalisena.
Device Name
Saate seadme nime sisestada.
Leiate selle nime seadmelt, mida kasutatakse üle võrgu.
47
2.
3.
Advanced Settings
Kirjeldus
Saate konfigureerida täpsemaid sätteid, sh USB Lock, Network Lock, Delete All Files.
Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0000.
"" Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
"" Muutke PIN-koodi, et hoida seadet turvalisena.
Screen Saver
Seadistage Screen Saver. Saate valida pildi, mida kasutada suvandina Screen Saver.
USB Lock
Saate seadistada funktsiooni USB Lock. Pärast seadistamist taaskäivitatakse seade, et sätted jõustuksid.
Network Lock
Saate seadistada funktsiooni Network Lock. Pärast seadistamist taaskäivitatakse seade, et sätted jõustuksid.
Auto Save & Auto Power Off
•• Auto Save: saate automaatselt kõik andmed salvestada. Funktsiooni Auto Power Off kasutamiseks tuleb kõigepealt Auto
Save lubada.
•• Auto Power Off: saate valida, kuidas ekraan sisselülitatuks jääb, enne kui see välja lülitatakse, kui ei tuvastata sisestust
kasutajalt.
Motion Sensor
Saate seadistada liikumisanduri toodet automaatselt välja lülitama, kui teatud aja jooksul ei tuvastata liikumist.
Delete All Files
Saate kustutada seadmest kõik andmed, sh lukustatud andmed.
Period for Delete All
Saate määrata lähtestusintervalli, mille järel kõik sisemälus olevad andmed korrapäraselt kustutatakse.
Clone Product
Saate eksportida selle seadme seaded või importida need teistest seadmetest.
Certificate Manager
Saate hallata seadmesse installitud serte.
•• Install Certificate: Sertide installimiseks seadmesse ühendage serte sisaldav USB-mäluseade.
•• Delete Certificate: Saate vaadata ja hallata seadmesse installitud serte.
48
2.
3.
Advanced Settings
Reset Pop-up Status
Kirjeldus
Lähtestage hüpiku juhendi kuvamise olek.
"" Kehtib ainult hüpikute puhul, mis kuvatakse ekraani suurendamisel väärtusele Full Screen, kui seade on ühendatud Smart
View või HDMI kaudu.
Capture
Lülitage jäädvustamine sisse või välja.
PIP Screen Default Size
Saate määrata PIP ekraani vaikesuuruse.
•• Full Screen / Partial Screen
Self Diagnosis
Käivitage enesetest meilis, LDAP-s või prindiserveris. Enesetesti käivitamiseks tuleb ühendada USB-mäluseade.
"" Laadige tootes olevad e-kirjad, LDAP ja prindiserveri andmed USB-mäluseadmele.
Start Setup
Tehke esmase seadistuse toimingud, nagu tegite toote esmakordsel kasutamisel.
49
Picture
2.
3.
Kirjeldus
Backlight
Saate kohandada tagantvalgustuse heledust. Kõige heledam säte on 100.
Colour Temperature
See määrab värvitemperatuuri. Väärtus ja temperatuur suurenevad korraga, nii et sinise värvi suhtarv tõuseb.
(Vahemik: 2800K - 16000K)
White Balance
HDMI Black Level
R-Offset / G-Offset / B-Offset
/ R-Gain / G-Gain / B-Gain /
Reset
Pildi värvitemperatuuri reguleerimine, et valged asjad paistaks heledamatena.
Saate kohandada musta taset, et optimeerida HDMI-pildi heledust ja kontrastsust.
"" See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui toode on HDMI-kaabli kaudu sülearvutiga ühendatud ja allika aken on sisse
lülitatud.
Reset Picture
Saate kõik pildisätted tehase vaikeväärtustele lähtestada.
50
Support
2.
3.
Software Update
Kirjeldus
Saate tootesse installitud tarkvara värskendada.
Update now
Saate tarkvara värskendada, laadides alla värskendusfailid.
–– Värskendamine võrgu kaudu
"" See nõuab Interneti-ühendust.
–– Värskendamine USB-seadme kaudu
Laadige meie veebisaidilt alla ja salvestage USB-seadmesse värskendusfail, et värskendada toodet otse USB-seadme
kaudu.
"" Veenduge, et salvestaksite värskendusfaili ülataseme kausta.
•• Current Version: see on tarkvaraversioon, mis on seadmesse juba installitud.
Auto update
Toodet värskendatakse automaatselt, kui te seda ei vaata.
"" See nõuab Interneti-ühendust.
Contact Samsung
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja tarkvarasid.
"" Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
Reset All
See lähtestab kõik menüüs olevad üksused.
51
Peatükk 07
Tõrkeotsingu juhend
Probleemid ja lahendused
"" Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse
helistamist testige toodet
järgmiselt. Probleemi
püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
"" Kui toode ei lülitu sisse või välja,
kui kasutate toote nuppe või
liikumisandurit, saate lülitada
selle sisse või välja Samsungi
kaugjuhtimispuldi või Samsungi
kaugjuhtimisrakendusega.
Lähteakna (HDMI) probleem
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI-kaabliga, on
ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega
ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vastavalt vajadusele ekraani seadeid, vaadates jaotist
„Eelseadistatud ajastusrežiimid“.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
52
Lähteakna (HDMI) probleem
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Seade lülitub automaatselt välja.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid
objekte, näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda, et
seade on katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Valige menüüst Support → Reset All, et kuva lähtestada.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel
tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole
stabiilne. Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Kui allika aken on lülitatud täisekraanirežiimi, kui toode on vertikaalpaigutuses, kuvatakse nii
üleval kui ka all must riba.
Pange toode horisontaalpaigutusse ja seejärel lülitage allika aken täisekraanirežiimi.
53
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige
arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.
Kui kasutatakse allikaseadet
•• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.
(Näiteks kui teie monitor on ühendatud HDMI-ga, võib teil olla vaja lülitada video
väljundseadme helisuvand sättele HDMI.)
Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
Kõlaritest kostub staatilisust.
Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.
Heli on kuulda, kui helitugevus on vaigistatud.
Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.
Seadme helitugevuse reguleerimine või vaigistamine ei mõjuta välisvõimendit (dekooderit).
54
Puutefunktsiooni probleemid
Ikoone saab puudutada, kuid joonistusi mitte.
Kasutage toote komplekti kuuluvat pliiatsit.
Joonistamine ja kustutamine ei tööta, kui allika aken on
avatud.
PIP-režiimis ei ole joonistamisfunktsioon allika aknas toetatud. Allika aknas tehakse joonistusi
arvutirakenduses, nagu Paint, selle rakendusega.
Puutefunktsioonid ei tööta, kui kasutatakse HDMIühendust.
Kui toode on arvutiga ühendatud, veenduge, et arvuti oleks täisekraanirežiimis
(horisontaalpaigutus).
Kontrollige, kas toote pesa TOUCH OUT on ühendatud USB-kaabli kaudu arvuti USB-pordiga.
Kasutan kaht pliiatsit, kuid need ei tööta eriti hästi.
Veenduge, et kahe pliiatsi vahel oleks mitmikpuute kasutamisel piisavalt ruumi.
Puudutused on katkendlikud, reageerimiskiirus aeglustub
jne.
Veenduge, et ekraani pinnal poleks võõrkehi.
Kontrollige, ega ekraan pole katki.
Veenduge, et toode poleks otsese päikesevalguse käes.
55
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„The defined resolution is not supported.”.
Teade „The defined resolution is not supported.“ kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime
ületab toote maksimaalset eraldusvõimet.
Probleemi lahendamiseks valige arvuti eraldusvõimeks toote toetatud eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on
seadmega ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib
juhtuda, kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat
versiooni.
56
Peatükk 08
Tehnilised andmed
Üldandmed
"" Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
"" Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Mudeli nimi
Paneel
Sünkroonimine
Eraldusvõime
WM55H
Suurus
Klass 55 (54,6 tolli / 138,7 cm)
Ekraani mõõtmed
1209,60 mm (H) x 680,40 mm (V)
Horisontaalsagedus
30–81 kHz, 30–90 kHz (HDMI)
Vertikaalsagedus
48–75 Hz, 24–75 Hz (HDMI)
Optimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz, 3840 x 2160 sagedusel 30 Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz, 3840 x 2160 sagedusel 30 Hz
Toiteallikas
AC100-240V~ 50/60Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
Keskkonna-alased
asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 0–40 °C (32–104 °F)
* Korpuse paigaldamiseks peab sisetemperatuur olema 40 °C või madalam.
Õhuniiskus: 10–80 %, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20–45 °C (-4–113 °F)
Õhuniiskus: 5–95 %, mittekondenseeruv
* Kohaldub enne toote pakendist välja võtmist.
57
"" Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja
arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
"" Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
"" See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
"" Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
58
Eelseadistatud ajastusrežiimid
"" Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui
kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud
optimaalne eraldusvõime.
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatavad signaalid
erinevad standardrežiimist, ei pruugita ekraanil midagi kuvada. Sellisel juhul muutke sätteid järgmise tabeli järgi, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud polaarsus
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
59
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud polaarsus
(H/V)
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
60
Peatükk 09
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
"" Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise
eest tasu järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab suuniseid toote kasutamise kohta või kohandab lihtsalt suvandeid
ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse
signaal jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamissuuniseid teise ettevõtte toote kohta.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd.
allteenusepakkuja või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp,
filter, riba jne)
"" Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege
esmalt kasutusjuhendit.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu
kaudu ostnud.
61
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab
pidevalt muutuvat videopilti. Kui paneel näitab staatilist pilti pikema aja jooksul, võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid
õhemaks. Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis.
See teave aitab vältida järelkujutise sissepõlemist. Staatilise pildi vaatamine pika aja
jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist. See probleem ei kuulu garantii
alla.
Litsents
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud
lähtekoodi litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult
ingliskeelse versioonina.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi
klienditoega või saatke e-kiri aadressil oss.request@samsung.com.
Soovitatud ettevaatusabinõud
Staatilise pildi vaatamine pika aja jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
plekke. Kui te toodet pikka aega ei kasuta, lülitage see välja, aktiveerige energiasäästurežiim
või käivitage liikuv ekraanisäästja.
62
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising