Samsung OH55F Kasutusjuhend

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

Samsung OH55F Kasutusjuhend | Manualzz
KASUTUSJUHEND
OH46F I OH55F
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil
eelneva etteteatamiseta muuta.
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Muud kaubamärgid peale Samsung Electronicsi omade kuuluvad nende vastavatele omanikele.
••
Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
‒‒ (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
‒‒ (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
••
Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
Hoiustamine
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
6
6
6
7
8
9
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
Komponendid
11
11
Osad
Osad
Tagakülg
Vargusevastane lukk
Kaugjuhtimine
12
12
13
14
15
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 17
Kaldenurk ja pööramine
17
Ventileerimine
17
Seinakinnituse paigaldamine
19
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
19
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed 19
Kaugjuhtimispult (RS232C)
Kaabliühendus
Ühendus
Juhtkoodid
20
20
23
24
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
MDC kasutamine
MDC programmi installimine/desinstallimine 42
Installimine
42
Desinstallimine
42
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
Enne kaablite ühendamist
32
32
33
Arvutiga ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
34
34
34
Ühenduse loomine rakendusega MDC
43
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete
suhtlusstandardid) kaudu
43
MDC kasutamine etherneti kaudu
43
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
35
35
35
Funktsioon Player
HDBase-T ühendamine
36
Ühendamine helisüsteemiga
37
LAN-kaabli ühendamine
37
Sisendallika muutmine
Source
38
38
Web Browser
Settings
Refresh Options
39
39
41
Player
45
Sisu vaatamine
45
Sisu töötamise ajal
46
Saadaolev menüü
46
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud 47
Schedule
52
Clone Product
53
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
54
54
54
54
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
55
55
55
55
56
2
Sisukord
Network Status
57
Picture Mode
58
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
59
59
60
60
Ticker
61
URL Launcher
62
URL Launcher Settings
63
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist 64
Praeguse kellaaja seadistamine
65
Ekraani reguleerimine
Picture Mode
66
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space
HDMI UHD Color
Motion Lighting
70
70
70
70
71
71
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
72
72
72
73
73
73
Picture Size
Picture Size
Fit to Screen
Zoom/Position
74
74
74
74
Picture Off
75
Reset Picture
75
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
67
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
68
OnScreen Display
White Balance
2 Point
10 Point
68
68
68
Gamma
69
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
76
76
76
76
Calibrated value
69
Advanced Settings
Dynamic Contrast
70
70
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
77
77
77
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
80
80
80
80
80
Language
81
Reset OnScreen Display
81
Network
Network Status
82
Open Network Settings
Network type
Võrguseaded (juhtmega)
Võrguseaded (juhtmevaba)
WPS(PBC)
82
82
83
85
87
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
88
88
88
88
88
88
Wi-Fi Direct
89
Mobile Device Manager
Access Notification
Mobile Device List
90
90
90
Device Name
90
3
Sisukord
System
Auto Power Off
98
Fan and Temperature
Fan Control
Fan Speed Setting
Outdoor Mode
Temperature Control
99
99
99
99
99
Input Device Manager
Keyboard Language
Keyboard type
Input Language Shortcut
100
100
100
100
Play via
100
Change PIN
101
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
91
91
91
91
Start Setup
92
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Sleep Timer
Power On Delay
93
93
93
93
93
93
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
94
94
94
94
94
Security
Safety Lock On
USB Auto Play Lock
Mobile Connection Lock
Remote Management
102
102
102
102
102
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
95
95
95
95
96
96
Eco Solution
Brightness Limit
Energy Saving Mode
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
97
97
97
97
98
98
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
103
103
104
106
106
107
107
Reset System
107
Tugi
Software Update
Update now
Auto update
108
108
108
Contact Samsung
108
Reset All
108
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 109
Toote testimine
109
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
109
Kontrollige järgmist.
110
Küsimused & vastused
114
Tehnilised andmed
Üldandmed
116
Eelseadistatud ajastusrežiimid
117
4
Sisukord
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
119
119
119
119
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
120
120
120
Litsents
122
Mõisted
123
5
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
Hoiatus
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1
2
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Lülitage seade ja arvuti välja.
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks
olla elektrilöök.
3
Kasutage kaitseklaasi puhastamiseks vett ja kuiva lappi.
•• Pühkige puhta märja lapiga.
――Tugevate plekkide eemaldamiseks pühkige lapiga, millel on väike kogus etanoolipõhist
puhastusvahendit.
Kasutage sisse- ja väljalaskeavast mustuse eemaldamiseks harja.
――Tugevate plekkide eemaldamiseks pühkige lapiga, millel on väike kogus etanoolipõhist
puhastusvahendit.
――Kui pesete veega, siis veenduge, et veesurve oleks väiksem kui 0,5 bar.
4
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
5
Lülitage seade ja arvuti sisse.
Hoiustamine
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses
kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(teenus on tasuline).
6
Elekter ja ohutus
Ettevaatust
Hoiatus
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste
seadmetega.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete esemete
alla.
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
•• Võib tekkida tulekahju.
7
Installimine
Ettevaatust
Hoiatus
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge paigutage seadet
soojusallika lähedusse.
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Võib tekkida tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Ekraan võib viga saada.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle
serva.
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Toote paigaldamisel hoidke see seinast nii kaugel, et tagatud oleks piisav õhu liikumine.
Kui toode paigaldatakse ebatavalisse kohta, võib ümbritsev keskkond põhjustada tõsiseid
kvaliteediprobleeme. Seetõttu võtke enne paigaldamist kindlasti ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
――Vaadake õue paigaldamise juhendit. (http://displaysolutions.samsung.com)
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
•• Sellised on näiteks kohad, kus tekib palju peentolmu, kus kasutatakse kemikaale, kus on liiga kõrge
või liiga madal temperatuur või kus on rohkesti niiskust või vett, transpordiseadmed, nt toodet kaua
ja pidevalt kasutatavad sõidukid, lennujaamad ja jaamad jne.
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida
tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale pinnale.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.
Ettevaatusabinõud paigaldamise ja hoiustamise ajal
•• Pärast kaane avamist paigaldage toode ühe tunni jooksul 60‎%‎ või madalama õhuniiskusega. (lk 33)
•• Säilitage ettenähtud õhuniiskus, kui avate kaane või panete korpust kokku (nt välisseadme
ühendamine, püsivara värskendamine).
•• Toote kasutamise ja hoiustamise ajal kinnitage kindlasti kaas.
8
Kasutamine
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta, parandada ega muuta.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik teised ühendatud
kaablid.
•• Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge blokeerige toote ventilatsiooniava. Toode ei pruugi võimaliku ülekuumenemise tõttu korralikult
toimida.
Ärge sisestage sõrmi ega asju ventileerimisavadesse.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel
võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad,
maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada,
ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
9
Ettevaatust
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid
piksleid.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga
ekraanisäästja.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
•• Teie nägemine võib halveneda.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib
kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud patareisid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib
kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse
kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud jäätmekogumispunkti või
kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
•• Silmade väsimus leeveneb.
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.
•• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks.
Asetage patareid kohta, kust lapsed neid kätte ei saa.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti poole.
10
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
Komponendid
–– Kui mõni komponent on puudu, võtke
ühendust edasimüüjaga, kellelt toote
ostsite.
–– Pildid võivad tegelike komponentide
väljanägemisest erineda.
KIIRHÄÄLESTUSJUHEND
–– Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse
Garantiikaart
(Pole saadaval osades piirkondades)
Normatiivne juhend
Toitejuhe
-
saate eraldi osta.
-
+
+
Patareid
(Pole saadaval osades piirkondades)
Kaugjuhtimine
11
Osad
Osad
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kaugjuhtimissensor
POWER
Osad
Kaugjuhtimissensor
Kirjeldus
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või paremal.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
12
Tagakülg
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
RS232C AUDIO
IN
OUT
OUT
Port
RS232C IN
USB
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Kirjeldus
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
RS232C OUT
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
USB
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
RJ45 (LAN OUT)
- J uhtmega LAN-i ühendusporti kasutatakse välisseadme, nt sülearvuti, ühendamiseks Internetiga.
- Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
HDBT (LAN IN)
-S
aadab HDMI-signaali ühendatud LAN-kaablisse, kasutades HDBaseT-saatjat.
- Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
13
Vargusevastane lukk
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4
Lukustage lukustusseade.
‒‒ Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
‒‒ Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
‒‒ Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
14
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
――Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
POWER
OFF
Toote sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Reguleerige helitugevust.
saate muuta sisendallikat.
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
2
5
8
SYMBOL
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numbrinupud
Sisestage ekraanimenüüs parool.
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
9
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
–– Eemaldage patareid, kui te
CH LIST
kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu
heli vaigistamiseks.
MUTE
VOL
Toote väljalülitamine.
CH
MagicInfo
Player I
ei kasuta.
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu MUTE või
vajutage helitugevuse nuppu (+ VOL -).
Funktsiooni Player käivitusnupp.
15
Saate kiiresti sageli kasutatud funktsioone
valida, vajutades seda USB-seadme sisu
esitamise ajal.
TOOLS
INFO
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale
või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
RETURN
EXIT
PC
Kui funktsiooni Video Wall kaudu on ühendatud
mitu seadet, vajutage nuppu SET ja sisestage
numbrinuppudega seadme ID.
Saate juhtida toodet kaugjuhtimispuldi abil.
Saate tühistada nupu SET abil määratud
väärtuse ja juhtida kõiki ühendatud tooteid
kaugjuhtimispuldiga.
DVI
HDMI
DP
B
C
D
UNSET
LOCK
A
Väljuge praegusest menüüst.
Valige ühendatud sisendallikaks käsitsi HDMI 1
või HDMI 2.
IR control
SET
Seadistab turvaluku funktsiooni.
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
16
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
15 ˚
Kaldenurk ja pööramine
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Toodet võib kallutada kuni 15° nurga all püstseinast.
•• Toote vertikaalasendis (portreeasendis) kasutamiseks pöörake seda päripäeva, nii et LED on allapoole suunatud.
Õhu sissevõtt
Ventileerimine
Paigaldamine püstseinale
A Minimaalselt 50 mm
B Ümbritsev temperatuur: alla 50°C
A
•• Toote paigaldamisel püstseinale jätke toote ja seina vahele ventilatsiooniks vähemalt 50 mm vaba ruumi ning veenduge, et
keskkonna temperatuur oleks madalam kui 50°C.
――Ärge blokeerige toote ventilatsiooniava.
Õhutusava
――Vaadake õue paigaldamise juhendit. (http://displaysolutions.samsung.com)
B
Pilt 1.1 Külgvaade
17
Paigaldamine seinaorva
Pilt 1.3 Külgvaade
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
B
B
B
Ülaltvaade
A Minimaalselt 50 mm
B Minimaalselt 50 mm
A
C Ümbritsev temperatuur: alla 50°C
――Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning veenduge,
et ümbritsev temperatuur on alla 50°C.
――Vaadake õue paigaldamise juhendit. (http://displaysolutions.samsung.com)
B
C
Pilt 1.2 Külgvaade
18
Seinakinnituse paigaldamine
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Kui paigaldate
seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid
vigastusi.
Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadist erinevale pinnale võtke lisateabe
saamiseks ühendust lähima teeninduskeskusega.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja
kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele.
Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda
sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada
inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või kehavigastuste eest, kui kasutatakse seinakinnitust või tarbija ei järgi seadme
paigaldamise suuniseid.
•• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.
•• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Ühik: mm
Mudeli nimi
Kruviaukude mõõdud (A * B)
millimeetrites
OH46F
995 x 500
OH55F
1186 x 560
Standardne kruvi
M8
Kogus
4
――Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.
19
Kaugjuhtimispult (RS232C)
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
<Pistik>
Viik
<Pistikupesa>
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
20
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
6
•• Viikude funktsioon
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
5
9
-P1-
-P1Pistik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
21
LAN-ristkaabel (PC > PC)
•• Konnektor: RJ45
LAN-otsekaabel (PC > HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P2
P1
TX+
1
TX-
P2
P1
P1
Signaal
P1
P2
Signaal
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
<-------->
3
RX+
TX-
2
<-------->
6
RX-
RX+
3
<-------->
1
TX+
RX-
6
<-------->
2
TX-
22
Ühendus
•• Ühendus 2
――Veeduge, et ühendate adapterid seadme õigesse RS232C IN või OUT porti.
•• Ühendus 1
RJ45
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RJ45
RS232C
OUT
IN
OUT
•• Ühendus 3
RJ45
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
23
Juhtkoodid
Nt: toide sees & ID = 0
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest määrake ID
väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid ACK ei vasta.
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Kontrollsumma
Käsk
Nr
Käsu tüüp
Käsk
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanirežiimi juhtimine
0x18
-
5
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
6
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
7
Turvalukk
0x5D
0~1
8
Video Wall sees
0x84
0~1
9
Funktsiooni Video Wall kasutaja
juhtelement
0x89
-
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste, välja
arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu allpool näidatud (11 +
FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
24
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Volume"
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
r-CMD
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
Väärtus 1
3
„A”
"Power"
0x11
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
r-CMD
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
Väärtus 1 Kontrollsumma
3
„N”
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0x11
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
25
Sisendallika juhtimine
•• Ack (jaatussõnum)
•• Funktsioon
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1 Kontrollsumma
3
„N”
0x14
"ERR"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x0C
Sisendallikas
0x20
MagicInfo
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x55
HDBT
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
――HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult käskudele „Get”.
――Saadaolevad sisendallikad võivad mudelist olenevalt varieeruda.
――MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
26
Ekraanirežiimi juhtimine
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x18
"ERR"
Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus Video Wall on aktiveeritud.
•• Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x18
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0
Ekraanisuuruse juhtimine
•• Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0x18
Andmete
pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Screen Mode"
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
Päis
Käsk
0x19
0x01
16 : 9
0xAA
0x04
Suum
•• Ack (jaatussõnum)
0x31
Lai suum
Päis
Käsk
0x0B
4:3
0xAA
0xFF
ID
0xAA
Käsk
0xFF
ID
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x18
Väärtus 1 Kontrollsumma
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x19
"Screen Size"
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
"Screen
Mode"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
ID
Andmete
pikkus
Ack
r-CMD
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
Väärtus 1
3
„N”
"ERR"
0x19
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
27
Režiimi Video Wall juhtimine
Safety Lock On
•• Funktsioon
•• Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock On sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus Video Wall.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.
•• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Kontrollsumma
0
•• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete pikkus Kontrollsumma
0
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
Andmete pikkus
Andmed
1
"Video Wall Mode"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
ID
0xAA
0x5D
Andmete pikkus
Andmed
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
1: Full
1: SEES
0: Natural
0: VÄLJAS
•• Ack (jaatussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete Ack
r-CMD
pikkus
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
Väärtus 1
3
"Video Wall
Mode"
„A”
0x5C
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
r-CMD
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
Väärtus 1
3
„A”
"Safety Lock"
0x5D
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete Ack
r-CMD
pikkus
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
Väärtus 1
3
"ERR"
„A”
0x5C
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
r-CMD
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
Väärtus 1
3
„N”
"ERR"
0x5D
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
28
Video Wall sees
Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement
•• Funktsioon
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.
•• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete pikkus
•• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine
Kontrollsumma
0
Käsk
0xAA
0x84
ID
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Funktsiooni Video Wall seadistamine
•• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine
Päis
Päis
Andmete pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete
pikkus
Väärtus 1
Väärtus 2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood
1: Video Wall SEES
0: Video Wall VÄLJAS
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x84
V.Wall_On
Kontrollsumma
V.Wall_On : sama, mis üleval
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x84
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
29
Video Walli mudel 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
30
Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood
Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Väärtus 2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x89
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
31
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
32
Enne kaablite ühendamist
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
3
Keerake kruvid lahti, seejärel eemaldage kate.
2
Ühendamiseks eemaldage kaabli paksusele vastav
silikoonpulk.
Aukude suurused ja neile vastavad
kaablipaksused:
* PISTIKUPESA
――Ø 7 auk x 2: sisestage Ø 7 kaabel
Silikoonpulk
――Ø 5,5 auk x 6: sisestage Ø 5,5 kaabel
4
5
Sisestage sobiv kaabel auku, kust silikoonpulga
eemaldasite.
Kaabel peab olema ühendatud näidatud viisil.
Sulgege kate, seejärel keerake kruvid kinni.
――Kui kõik kaablid on ühendatud, sulgege kindlasti
kate ja keerake kruvid kinni, et tagada selle
veekindlus.
――Soovitatud jõumoment: 10–12 kgf/cm
――Ø 3 auk x 4: sisestage Ø 3 kaabel
* TOITESISEND
――Ø 7 auk x 1: sisestage Ø 7 kaabel
33
Arvutiga ühendamine
Ühendamine HDMI-kaabli abil
――Välimus võib tooteti erineda.
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Pärast arvuti ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu allpool näidatud, et
lubada video ja heli, mille allikaks on arvuti.
――Välimus võib tooteti erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
34
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine HDMI-kaabli abil
――Välimus võib tooteti erineda.
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega ühendatakse
välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige
välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.
――Välimus võib tooteti erineda.
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib esineda
tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
35
HDBase-T ühendamine
――Välimus võib tooteti erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――HDBase-T (Tx) edastab andmeid välisseadmest seadmesse HDBase-T (Rx). Ühendage need kindlasti otse, kasutades LAN-kaablit.
――Andmeedastus ei ole saadaval, kui HDBase-T (Rx) on ühendatud seadmega HDBase-T (Tx) jaoturi kaudu.
――HDBase-T töötab varjestamata keerdpaarjuhtmete (UTP) või varjestatud keerdpaarjuhtmetega (STP); ühilduvuse tagamiseks CE-ga on vaja STP-kaableid ja STP-konnektoreid. Varjestatud kaabel ja konnektorid on soovitatavad, et
kaitsta ettenägematu elektrilise müra eest keskkonnas, mis võib jõudlust mõjutada. Jõudluse maksimeerimiseks on soovitatav kasutada STP-kaablit. UTP-kaabli või -ühenduskaabli kasutamine võib jõudlust vähendada.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
LAN-kaabel
HDMI OUT
36
Ühendamine helisüsteemiga
LAN-kaabli ühendamine
――Välimus võib tooteti erineda.
――Välimus võib tooteti erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
AUDIO OUT
HDBT (LAN IN)
•• Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe
37
Sisendallika muutmine
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle
ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale
Source
allikas.
SOURCE → Source
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
Saate redigeerida ühendatud seadme nime ja seadmetüüpi.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
HDMI 2
•• Loend võib sisaldada järgmisi allikaseadmeid. Loendis olevad allikaseadmed erinevad olenevalt
valitud allikast.
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Järgmisi allikaid ei saa redigeerida.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
38
Web Browser
SOURCE → Source → Web Browser → ENTER E
Settings
SOURCE → Source → Web Browser → u → Settings → ENTER E
General
Vahekaartide ja tööriistariba automaatne peitmine
Kui brauseri vahekaarte, menüüd või tööriistariba mõnda aega ei kasutata, kaovad need automaatselt.
Nende uuesti kuvamiseks liigutage kursorit või fokuseerige ekraani ülaossa.
•• Kasuta / Ära kasuta
Web Browser
Hüpikakende blokeerija
Saate sirvimiskogemuse meeldivamaks muuta, blokeerides hüpikaknad.
•• Kasuta / Ära kasuta
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Ühendage LAN-kaabel, et kasutada tootes Internetti (sarnaneb arvutis Interneti kasutamisega).
Seadete lähtestamine
Kõik teie kohandatud veebibrauseri seaded lähtestatakse vaikeväärtustele. Teie järjehoidjaid ega ajalugu
see ei mõjuta.
Search Engine
Kui sisestate URL-i/märksõna sisestamise väljale mõne märksõna, avab veebibrauser lehe
Otsingutulemused.
Saate valida soovitud otsingumootori.
•• Google/Bing
39
Privacy & Security
Blocked Pages
Turvarežiim
Blokeeritud lehed
Annab hoiatusi ebaturvaliste lehtede kohta või blokeerib juurdepääsu, et parandada veebibrauseri
turvalisust.
Blokeerib juurdepääsu lehtedele, mille olete salvestanud loendisse Blokeeritud lehed.
•• Kasuta / Ära kasuta
See võib veebibrauserit aeglustada.
•• Kasuta / Ära kasuta
Privaatne sirvimine
Blokeeritud lehed
Saate blokeerida kindlaid lehti või nende blokeeringu eemaldada.
•• Lisa
Kui privaatne sirvimine on aktiivne, ei salvestata teie sirvimisajalugu.
•• Kasuta / Ära kasuta
Do Not Track
Approved pages
Saate paluda veebisaitidel teid mitte jälgida.
Heakskiidetud lehed
•• Kasuta / Ära kasuta
Lubab veebipääsu ainult lehtedele, mille olete heaks kiitnud.
•• Kasuta / Ära kasuta
JavaScript
Saate lubada kõigil saitidel käitada JavaScripti, et tagada parem sirvimiskogemus.
Heakskiidetud lehtede parool
•• Kasuta / Ära kasuta
Saate määrata parooli heakskiidetud lehtede haldamiseks.
•• Määra parool
Ajaloo kustutamine
Saate kogu sirvimisajaloo kustutada.
Heakskiidetud lehed
•• Ajaloo kustutamine
Saate kindlaid lehti heaks kiita või need loendist Heakskiidetud lehed eemaldada.
•• Lisa
Sirvimisandmete kustutamine
Saate kustutada kõik sirvimisandmed, nagu küpsised, vahemällu salvestatud pildid ja andmed.
Teie järjehoidjaid ega ajalugu see ei mõjuta.
•• Sirvimisandmete kustutamine
40
Encoding
Saate valida veebilehtede kodeerimismeetodi. Praegune seade on Automaatne.
•• Automaatne/Käsitsi (praegune: Unicode)
Refresh Options
SOURCE → Source → Web Browser → u → Refresh Options → ENTER E
Refresh Interval
Saate määrata, kui kaua peab veebibrauser ootama enne avalehele naasmist.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom1
Saate määrata veebibrauseri värskendamisel rakendatava suumiulatuse.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150%
Home Page
Saate määrata veebibrauseri värskendamisel kuvatava veebisaidi.
•• Samsung Display / Custom
Custom
Sisestage URL, mille soovite avaleheks määrata.
•• Enter URL
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Home Page olekuks on seadistatud Custom.
41
Peatükk 04
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
-Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.
MDC programmi installimine/desinstallimine
Installimine
Desinstallimine
1
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm.
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
――MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
1
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
3
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake nupul „Next”.
4
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja klõpsake nupul
„Next”.
5
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
6
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „Next”.
――Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.
7
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake nupul
„Install”.
8
Kuvatakse installi edenemist.
9
Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
――Valige suvand „Launch MDC Unified” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks nupul „Finish”.
10 Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
――MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest kuvada.
――Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
42
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise
külge LAN-kaabli abil.
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete
suhtlusstandardid) kaudu
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Välimus võib tooteti erineda.
RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
――Seadmel oleva RJ45 (LAN OUT)-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
――Välimus võib tooteti erineda.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
Arvuti
RS232C IN RS232C OUT
RJ45 (LAN OUT)
RS232C IN
Monitor 2
HUB
Monitor 1
Arvuti
Monitor 2
43
Ristühendus LAN-kaabli abil
――Välimus võib tooteti erineda.
――Seadmel oleva pordi RS232C IN / OUT abil saab ühendada mitu seadet.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45 (LAN OUT)
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Arvuti
44
Peatükk 05
Funktsioon Player
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nupuga HOME.
Player
HOME
Nr
Kirjeldus
1
Saate valida sise- või välismälu.
2
Saate esitada serveris seadistatud sisu, malle ja ajakavasid.
→ Player → ENTER E
Saate esitada erinevat sisu, nt kanaleid, millele on määratud ajakavad, malle või faile.
Player
Internal Memory
Used
199.33 MB
1
Filter By: All
5
6
•• Ekraanil Player saate vaadata, kas server on ühendatud (lubatud). Kui
soovite vaadata, kas server on ühendatud, kui võrgukanal töötab, vajutage
kaugjuhtimispuldil nuppu INFO.
Available
4.26 GB(95%)
Options
No channels
2
Network Channel
3
Network File
4
1
Valige ekraanilt Player suvand Network Channel. Kui suvandis Network
Channel pole registreeritud ühtegi kanalit, kuvatakse teade No channels.
2
Network Channel käivitub.
3
Saate esitada sisu serveri kaudu.
4
Saate esitada sisemällu esitatud malli.
5
Valige soovitud sisuloendi otsimise kriteeriumiks sisu tüüp.
6
Saate määrata erinevaid suvandeid funktsioonile Player.
My Templates
Sisu vaatamine
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Funktsiooni Player kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks MagicInfo.
1
Valige kas sise- või välismälu. Kuvatakse valitud mällu salvestatud failid.
2
Valige soovitud fail. Sisu kuvatakse ekraanil. (Lisateabe saamiseks ühilduvate failivormingute kohta
vt jaotist „Mängijaga ühilduvad failivormingud“.)
45
Sisu töötamise ajal
Saadaolev menüü
Seadete konfigureerimiseks vajutage sisu taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu TOOLS.
Kaugjuhtimispuldi juhtnupud
Saate kasutada kaugjuhtimispuldi nuppe esitusloendis oleva sisu esitamiseks, peatamiseks või
vahelejätmiseks.
Nupp
Funktsioon
TOOLS
Kuvab menüüriba.
INFO
Kuvab sisu teabe.
►
Liigub järgmisele failile või lehele.
◄
Liigub eelmisele failile või lehele.
E/∆/³
Esitab või peatab slaidiseansi või videosisu.
´
Peatab sisu kuvamise ja liigub ekraanile Player.
π
Kerib videosisu tagasi.
µ
Kerib videosisu edasi.
Menu
Kirjeldus
Playlist
Kuvab parajasti esitatavate sisuüksuste loendi.
Picture Mode
Saate kohandada ekraaniseadeid hetkel esitatava sisu puhul.
Sound Mode
Saate kohandada heliseadeid hetkel esitatava sisu puhul.
Repeat
Saate määrata kordusrežiimi.
Background Music
Saate määrata sisu töötamise ajal esitatava taustamuusika.
Reset
Lähtestab taustamuusika.
Pause
Peatab taustamuusika.
Prev
Saate esitada loendis eelmist taustamuusikapala.
Next
Saate esitada loendis järgmist taustamuusikapala.
――Nupud Reset, Pause, Prev ja Next kuvatakse ainult siis, kui taustamuusika on määratud.
46
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud
•• Toetatud failisüsteemide hulka kuuluvad FAT32 ja NTFS.
•• Faili, mille vertikaalne ja horisontaalne eraldusvõime on maksimaalsest eraldusvõimest suurem, ei
saa esitada. Kontrollige faili vertikaalset ja horisontaalset eraldusvõimet.
•• Kontrollige video ja heli toetatud koodekitüüpe ning versioone.
•• Kontrollige toetatud failiversioone.
‒‒ Toetatakse PowerPointi versiooni 97 – 2007
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
•• Taasesituse prioriteet: võrgus olev BGM > kohalik BGM > kasutaja valitud videofail põhikaadris
――Võrgu taustamuusika: sätteid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 1. sammus.
――Kohalik taustamuusika: taustamuusika sätteid saab konfigureerida, kasutades tööriistu, mis kuvatakse
pärast nupu TOOLS vajutamist rakenduse Player taasesituse ajal.
――Kasutaja poolt valitud põhikaader: põhikaadri sätteid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 2.
sammus.
•• Tuvastatakse ainult viimati ühendatud USB-seade.
Mallifailid ja LFD-failid (.lfd)
Võrgu ajakava mitmikkaader
Taasesituse piirangud
•• Samaaegselt saab esitada maksimaalselt kahte videofaili (Video).
•• Püstpaigutuses esitusrežiimis saab korraga esitada ainult ühte videofaili.
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte failitüüpi.
•• LFD-faile (.lfd) ei toetata.
Piirangud
•• Veenduge, et levitatud kaust (sisu/ajakavad) on olemas üksuses Internal / USB-mälu.
Taasesituse piirangud
•• Esitada saab maksimaalselt kahte videofaili (Video).
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte failitüüpi.
•• Mitut videot (Video) ei saa korraga esitada ühel videoseina monitoril.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
•• Taasesituse prioriteet: võrgus olev BGM > kohalik BGM > kasutaja valitud videofail põhikaadris
47
Sisu
Faililaiend
Konteinervorming
Videokoodek
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
MOV
MVC
*.3gp
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
H.264 BP / MP / HP
4096x2160
Bitikiirus
(kaadrit sekundis)
(mbit/s)
4096X2160: 24
40
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
1920 x 1080
SVAF
MPEG1
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
TS
AC3
DD+
MPEG4 SP / ASP
*.tp
Helikoodek
LPCM
HEVC (H.265 – Main, Main10, Main4:2:2 10)
MPEG2
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
Kaadrikiirus
3840X2160: 30
*.ts
*.trp
Eraldusvõime
30
20
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
48
Video
•• Ei toetata 3D-videoid.
•• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem ülalolevas tabelis
määratletud eraldusvõimest.
•• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest
suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib taasesituse ajal
põhjustada ebaühtlast videopilti.
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või
konteinervormingus on tõrge.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga
ühilduda.
Heli
•• Helisisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest
suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib taasesituse ajal
põhjustada ebaühtlast heli.
•• Helisisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või
konteinervormingus on tõrge.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga
ühilduda.
•• Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit. WMA kadudeta heli
esitamise tugi puudub.
Pilt
•• Ühilduv pildifaili vorming: JPEG, PNG, BMP
――32-bitiseid, 24-bitiseid ja 8-bitiseid BMP-faile ei toetata.
•• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 4096 x 4096
•• Toetatud maksimaalne failisuurus: 20MB
•• Toetatud pildiefektid: 9 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
•• Toetab kuni H.264, tase 4.1
•• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ja AVCHD.
•• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:
‒‒ Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
‒‒ Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
•• Ei toetata GMC 2 või uuemat.
•• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
•• Kui monitori videofailid kasutavad mitteühilduvaid kodekeid või
kui eraldusvõime on 1080 x 1920, saab esitada korraga ainult üht
videot.
•• Ühe videofaili esitamise korral ei toetata sujuvat režiimi
järgmistel tingimustel.
‒‒ Mitteühilduv kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Ühilduv kodek
‒‒ Mitteühilduv kodek ↔ Ühilduv kodek
‒‒ Eraldusvõime erineb monitori omast
‒‒ Sagedus erineb monitori omast
49
Power Point
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
‒‒ Laiend: ppt, pptx
‒‒ Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
PDF
WORD
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
‒‒ Laiend: pdf
•• Mittetoetatud funktsioonid
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
‒‒ Laiend: .doc, .docx
‒‒ Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
‒‒ Animatsiooni efekt
‒‒ Väiksemat kui ühe pikslist sisu ei toetata jõudluse vähenemise
tõttu.
‒‒ 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
‒‒ Maskitud kujutiste ja paanitud kujutistega sisu ei toetata.
‒‒ Mõned paragrahvistiilid
‒‒ Päis ja jalus (osasid alamüksusi ei toetata)
‒‒ Pööratud tekstiga sisu ei toetata.
‒‒ Word Art
‒‒ Word Art
‒‒ 3D-varjuefekte ei toetata.
‒‒ Joondamine
‒‒ Joondamine
‒‒ Osasid tähemärke ei toetata
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
‒‒ Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult. Toetatakse 97
alamüksust koguhulgast 115.
(Erimärgid võivad olla rikutud)
‒‒ Lehe taustaefekt
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
‒‒ 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
‒‒ Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult. Toetatakse 97
alamüksust koguhulgast 115.
‒‒ Objektide lisamine
‒‒ Tabelid
‒‒ Poollaiuses tähemärgid
‒‒ Poollaiuses tähemärgid
‒‒ Tähesammud
‒‒ Tähesammud
‒‒ Tabelid
‒‒ Vertikaalne tekst
‒‒ Vertikaalne tekst
Osasid alamüksusi ei toetata
Osasid alamüksusi ei toetata
‒‒ Slaidi märkused ja voldikud
‒‒ Slaidi märkused ja voldikud
50
Mallifailid
•• Loomine/redigeerimine/taasesitamine on saadaval ainult
rakenduses Template.
LFD
•• Toetatud funktsiooni Network Channel puhul.
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
‒‒ Laiend: .lfd
51
Schedule
HOME
Saate kontrollida serveris oleva, väliselt mäluseadmelt imporditud või mobiilsideseadmes oleva sisu
taasesituse ajakava.
Nr
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
1
Network
Kirjeldus
1
Saate valida serveri või välismälu.
2
Saate vaadata sisu taasesituse nädala ajakava.
Saate kuvada iga sündmuse üksikasjaliku teabe.
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
AM
3
Saate kuvada sisu pisipildi ja lühikirjelduse.
2
Information
All day
PM
All day
All day
All day
All day
Location:
Internal Memory
3
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
Repeat:
Daily
Time:
All day
AM
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
52
Clone Product
Saate toote seaded eksportida välisesse mäluseadmesse. Saate ka importida seadeid välisest
mäluseadmest.
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Kui välisest mäluseadmest ei leita topeltfaili
1
Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to
the external storage device?.
3
Valige seadete eksportimiseks suvand Export.
Kui välises mäluseadmes leitakse topeltfail
Clone Product
1
Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade Cloning file found. Please select an option..
Käivitage funktsioon Import from External Storage või Export to External Storage.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
‒‒ Import from External Storage: saate välisesse mäluseadmesse salvestatud seaded kopeerida
tootesse.
‒‒ Export to External Storage: saate toote seaded kopeerida välisesse mäluseadmesse.
――Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.
53
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Määrake komplektile ID.
Device ID
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number. (Vahemik: 0~224)
――Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
――Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
Device ID Auto Set
See funktsioon määrab RS232C-kaabli kaudu ühendatud seadmele automaatselt ID.
ID Settings
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui ühendatud on mitu seadet, aktiveerige funktsioon kas esimeses või viimases seadmes.
――See funktsioon on saadaval ainult RS-232C daisy chaini esimeses seadmes.
PC Connection Cable
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
•• RS232C cable
saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
Looge ühendus MDC-ga kas RJ45-kaabliga või üle Wi-Fi-võrgu.
――Mudelite puhul (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC), mis ei toeta traadita sidet, ilmub ainult menüü RJ-45
(LAN).
54
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned
mudelid ei pruugi funktsiooni MagicInfo toetada.
Video Wall
Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
•• Off / On
Video Wall
Horizontal x Vertical
See funktsioon tükeldab automaatselt videoekraani kuva, tuginedes videoseinamaatriksi
konfiguratsioonile.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Avage videoseinamaatriks.
Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või
horisontaalse arvu saab määrata vahemikus 1–15.
――Videoseina saab tükeldada kuni 100 kuvaks.
――Suvand Horizontal x Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
Screen Position
Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga toote numbrit maatriksis, kasutades
funktsiooni Screen Position.
Suvandi Screen Position valimine kuvab videoseinamaatriksi koos videoseina moodustavatele toodetele
määratud numbritega.
Toodete ümberkorraldamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi suunanuppe, et toode teise soovitud numbri
juurde teisaldada. Vajutage nuppu E.
――Screen Position võimaldab ekraani jaotada maksimaalselt 100 kuvaks (15 x 15).
――Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horizontal x Vertical oleks konfigureeritud.
55
Format
Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.
•• Full: pildid kuvatakse täisekraanil ilma veeriseta.
•• Natural: pildid kuvatakse algse kuvasuhtega ilma pilti suurendamata või vähendamata.
――Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
56
Network Status
HOME
Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
57
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Režiim Videos/Images parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Text parandab arvuti pildikvaliteeti.
•• Shops & Shopping Centres
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Offices & Schools
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
Picture Mode
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse,
värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.
‒‒ Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv,
gamma ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
‒‒ Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
58
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Enne selle funktsiooni kasutamist peate seadistama suvandi Clock Set.
On Timer
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
On Timer: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune
kellaaeg.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on
Manual, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.
On/Off Timer
‒‒ Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja
allanoolt. Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Volume: saate määrata soovitud helitugevuse. Kasutage helitugevuse muutmiseks üles- ja allanoolt.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Source: saate valida soovitud sisendallika.
•• Content (kui suvandi Source olekuks on seadistatud Internal/USB): saate valida USB-seadmest või
sisemälust faili (nt muusika, foto või video), mida esitatakse kohe pärast seadme sisselülitamist.
――See funktsioon on saadaval ainult siis, kui USB-seade on ühendatud.
――Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali kausta, mis sisaldab muusikafaili, ei tööta funktsioon Timer
korralikult.
――Kui USB-seadmes on ainult üks fotofail, siis funktsioon Slide Show ei toimi.
――Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa kausta valida.
――Iga kasutatav USB määratakse selle isiklikule kaustale. Kui kasutate rohkem kui ühte sama tüüpi USB-seadet,
veenduge, et igale USB-seadmele määratud kaust oleks erineva nimega.
――Soovitame kasutada USB-mälupulka ja mitmikkaardilugejat, kui kasutate funktsiooni On Timer.
――Funktsioon On Timer ei pruugi töötada koos USB-seadmetega, millel on sisseehitatud aku, MP3-mängija või
PMP-d, mis on loodud mõne teise tootja poolt, kuna seadmel kulub selliste seadmete tuvastamiseks liiga
kaua aega.
59
Off Timer
Saate määrata väljalülitamise taimeri (Off Timer), valides ühe seitsmest valikust. (Off Timer 1 ~ Off Timer
7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on
Manual, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.
‒‒ Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja
allanoolt. Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
Holiday Management
Taimer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
•• Add Holiday: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.
Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u/d ning seejärel
klõpsake nuppu Done.
Periood lisatakse puhkusteloendisse.
‒‒ Start: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.
‒‒ End: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.
•• Delete: saate kustutada puhkuste loendist valitud üksused.
•• Edit: saate valida puhkuseüksuse ja seejärel muuta kuupäeva.
•• Set Applied Timer: saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer, et mitte aktiveerida avalikke
puhkuseid.
‒‒ Vajutage nuppu E, et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi
aktiveerida.
‒‒ Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.
60
Ticker
HOME
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: saate sisestada ekraanil kuvatava teate.
•• Time: saate seadistada suvandi Start Time ja End Time, et kuvada suvandit Message.
•• Font options: saate valida teate teksti fondi ja värvi.
•• Position: saate valida suuna, et kuvada suvandit Message.
•• Scroll: saate määrata teate kerimise suvandid Direction ja Speed.
•• Preview: Saate vaadata tiitriseadete eelvaadet.
Ticker
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
61
URL Launcher
Üksikasjaliku teabe saamiseks funktsiooni URL Launcher kasutamise kohta võtke ühendust
edasimüüjaga, kelle käest toode osteti.
――Funktsiooni URL Launcher kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks URL Launcher.
HOME
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
62
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: saate sisestada veebirakenduse installimiseks URL-i.
•• Install from USB Device: saate installida veebirakenduse USB-mäluseadmelt.
•• Uninstall: saate installitud veebirakenduse eemaldada.
•• Timeout Setting: saate määrata URL-iga ühenduse loomise aegumisperioodi.
•• Developer Mode: saate lubada arendajarežiimi.
URL Launcher
Settings
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
63
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist
――Enne seadme heakskiitmist konfigureerige serveri Server Network Settings.
1
Avage server, millele olete määranud oma seadme.
2
Sisselogimiseks sisestage oma tunnus ja parool.
4
Valige alammenüüde seast suvand Unapproved.
5
Valige loendist seade ja klõpsake nupul Approve.
6
3
Valige ülemisel menüüribal Device.
Seadme heakskiitmiseks sisestage nõutud teave.
――Device Name: sisestage seadme nimi.
――Device Group: valige rühma määratlemiseks
.
――Location: sisestage seadme praegune asukoht.
――Expired: saate määrata seadme heakskiidu aegumiskuupäeva. Kui te ei soovi aegumiskuupäeva määrata,
valige suvand Never expired.
――Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO, kuvatakse ajakava üksikasjad.
Kontrollige seadme tunnuse üksikasju vaadates, kas valitud on õige seade.
64
Praeguse kellaaja seadistamine
Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud kellaaeg erineb serveri praegusest kellaajast.
7
Valige menüü All, et kontrollida, kas seade on registreeritud.
8
Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava
seadmesse. Ajakava käivitub pärast allalaadimist.
――Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate <MagicInfo Lite Serveri kasutusjuhendist>.
――Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadete loendist, siis taaskäivitatakse seade sätete
lähtestamiseks.
1
Valige külgmenüüribal suvand Device.
2
Valige oma seade.
3
Valige Edit → Setup.
4
Valige Time Zone.
――Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme kellaajaks seadistatud selle piirkonna GMT-aeg, kus
server on installitud.
――Seadme kellaaega saab muuta serverist, nagu on näidatud 3. sammus.
――Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme kellaaja seadistus serverist
viimati seadistatud kellaajale.
――Lisateavet aja haldamise kohta (ajakavade loomine, puhkuste haldamine jne) leiate <MagicInfo Lite Serveri
kasutusjuhendist>.
65
Peatükk 06
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Colour Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Režiim Videos/Images parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Text parandab arvuti pildikvaliteeti.
•• Shops & Shopping Centres
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
Picture
Picture Mode
·
·
·
•• Offices & Schools
Shops & Shopping Centres
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Colour
50
Tint (G/R)
G50
R50
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
‒‒ Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja ühtsuse
sätteid.
‒‒ Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma ja ühtsus,
kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
‒‒ Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
66
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
――Kui teete muudatusi suvandites Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour või Tint (G/R), reguleeritakse OSD-menüüd
vastavalt.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
――Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
·
·
·
Shops & Shopping Centres
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Colour
50
Tint (G/R)
G50
R50
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
67
Colour Temperature
See määrab värvitemperatuuri. Väärtus ja temperatuur suurenevad korraga, nii et sinise värvi suhtarv tõuseb. (Vahemik:
2800K-16000K)
――Aktiveeritud, kui valiku Colour Tone seadeks on määratud Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Colour Temperature on inaktiveeritud, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration.
Picture
Colour Temperature
16000K
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
White Balance
2 Point
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Picture
White Balance
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
•• Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
10 Point
Kontrollib valge tasakaalu 10-punktilise intervalliga, reguleerides punase, rohelise ja sinise värvi heledust.
•• Off / On
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Interval: saate valida reguleerimiseks intervalli.
Red: saate reguleerida punase värvi taset.
Green: saate reguleerida rohelise värvi taset.
Blue: saate reguleerida sinise värvi taset.
Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
――Mõned välisseadmed ei pruugi toetada seda funktsiooni.
――Aktiveeritud, kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Offices & Schools (Videos/Images).
68
Gamma
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Gamma.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Calibrated value
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja ühtsuse seadeid
režiimidele Teave ja Reklaam.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
――Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
•• Don't apply / Apply
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Calibrated value.
Picture
Calibrated value
Don't apply
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
69
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Advanced Settings.
Advanced Settings
Dynamic Contrast
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Saate reguleerida ekraani kontrastsust.
Advanced Settings
Dynamic Contrast
•• Off / Low / Medium / High
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Rõhutatakse roosat Flesh Tone.
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Black Tone
On
RGB Only Mode
Kuvab värvisuvandid Red, Green ja Blue, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.
•• Auto / Native / Custom
――Suvandite Colour, Red, Green, Blue ja Reset reguleerimiseks seadistage suvandi Colour Space olekuks Custom.
70
HDMI UHD Color
Advanced Settings
Saate lubada pildikvaliteedi optimeerimise HDMI UHD-ühenduse puhul.
High
•• HDMI1 (Off / On)
Black Tone
Darkest
•• HDMI2 (Off / On)
Flesh Tone
0
Dynamic Contrast
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Motion Lighting
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
•• Off / On
――Aktiveeritud, kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Shops & Shopping Centres (Text).
On
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
71
Picture Options
Colour Tone
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Tone.
――Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
Digital Clean View
Saate vähendada pildimüra, et vältida moonutusi, nagu värelemine.
•• Off / Auto
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
72
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Auto / Low / Normal
――Saadaval ainult režiimides HDMI 1 ja HDMI 2 (AV ajastus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Saate muuta kaadrivahetused vanemate videoallikate puhul sujuvamaks. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui
sisendsignaal on TV, AV, komponent (480i, 1080i) või HDMI (1080i).
•• Off / Auto1 / Auto2
Dynamic Backlight
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.
•• Off / On
73
Picture Size
Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
Picture Size
Picture Size
· Fit to Screen
· Zoom/Position
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Picture Size
――Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
16:9 Standard
•• 16:9 Standard: määrab pildile 16:9 Standard lairežiimi.
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
――Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist, mida ei kata garantii.
Fit to Screen
Reguleerib pildi asendit. Kui see on valitud, kuvatakse saatepilt täisekraanil. Ühtki pildiosa ei lõigata ära.
•• Off / On / Auto
Zoom/Position
Saate reguleerida pildi suumi ja asendit. See suvand on saadaval, kui sisendallikaks on valitud HDMI 1, HDMI 2 (1080i/1080p).
Selle suvandi kasutamiseks peab suvandi Picture Size seadeks olema valitud Custom.
――Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom/Position. Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.
74
Picture Off
Suvandi Picture Off valimisel lülitub ekraan välja. Helitugevus pole inaktiveeritud.
Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale helitugevusnupu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset Picture
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
75
Peatükk 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Saate konfigureerida menüüekraani.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: menüü kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikimisi).
•• Portrait: menüü kuvatakse vertikaalrežiimis seadme ekraani paremas servas.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Source Content Orientation
Landscape
Pöörake seadme ekraani suunda.
Aspect Ratio
Full Screen
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Landscape: ekraani kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikeseadistus).
•• Portrait: ekraani kuvatakse vertikaalrežiimis.
Aspect Ratio
Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraani või originaalekraani.
•• Full Screen: pööratud ekraani kuvatakse täisekraanil.
•• Original ratio: pööratud ekraani kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Source Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
76
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida ekraanile
varikujutise sissepõlemist.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise tehnoloogiaga
Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection liigutab pilti natuke ekraanil.
Tehnoloogia Screen Burn Protection Time seadistus võimaldab teil programmeerida pildi liikumist minutites.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Pixel Shift
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on seadistatud On.
•• Horizontal: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
•• Vertical: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
Optimaalsed sätted
Horizontal (pikslit)
0~4
4
Vertical (pikslit)
0~4
4
Time (minutit)
1 min ~ 4 min
4 min
――Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.
――Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See pole seadme defekt.
77
Timer
Screen Burn Protection
Saate määrata taimeri suvandile Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funktsioon Screen Burn Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (Period).
Interval: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates Start Time kuni
End Time).
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Mode, Period, Time, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on seadistatud Repeat või Interval.
•• Mode: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.
‒‒ Pixel: ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.
‒‒ Rolling bar: vertikaalne riba liigub vasakult paremale.
‒‒ Fading screen: kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.
――Suvandite Rolling bar ja Fading screen mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud ajaperioodi kordusest.
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Burn Protection aktiveerimiseks.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Time: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Burn Protection sees.
――Lubatud, kui suvandi Timer seadeks on valitud Repeat ja suvandiMode seadeks Pixel.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
78
Immediate display
Screen Burn Protection
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Pixel Shift
Timer
Immediate display
Off
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
79
Message Display
Source Info
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
Message Display
•• Off / On
No Signal Message
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
•• Off / On
MDC Message
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Download Status Message
Valige oleku kuvamiseks sisu allalaadimisel serverist või muust seadmest.
•• Off / On
80
Language
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset OnScreen Display
See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
81
Peatükk 08
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.
Saate konfigureerida võrguseadeid, et kasutada mitmesuguseid Smart Hubi funktsioone, nagu Internetiotsing, sisu jagamine koduvõrgus ja funktsioonivärskendused.
Network type
•• Wireless / Wired
――Mudelite puhul (LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC), mis ei toeta traadita sidet, ilmub ainult menüü Wired
Network Settings.
82
Võrguseaded (juhtmega)
•• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade kohtvõrguga,
ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi otse võrgu seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või ruuteriga mujal
teie majas.
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
LAN
Seinal olev LAN-port
RJ45
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva
kohtvõrgupordi ja välismodemi.
Vaadake allolevat joonist.
LAN
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Seinal asuv modemiport.
Modemi kaabel
RJ45
LAN-kaabel
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab dünaamilise
hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid pakuvad automaatselt
IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade vajab juurdepääsuks internetile, et
te ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on dünaamilised võrgud.
LAN-kaabel
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi IPjagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage kohtvõrgukaablit. Vaadake
allolevat joonist.
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused käsitsi
seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste saamiseks võtke
ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
LAN-kaabel
LAN
IP-jagaja
(DHCP-serveri korral)
RJ45
――Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IP-aadressi.
――DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.
LAN-kaabel
83
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
Automaatne Open Network Settings(juhtmega)
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
Käsitsi seadistamine
Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.
Esmalt ühendage LAN-kaabel.
Automaatne seadistamine
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network type seadeks Wired.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Open Network Settings.
‒‒ Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection completed.”.
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network type seadeks Wired.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Open Network Settings.
‒‒ Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Stop. Kinnitamise protsess
lõppeb.
4
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
5
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings olekuks
Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
――Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
――Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting olekuks
――Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata ühendust käsitsi, minge
järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).
Käsitsi Open Network Settings (juhtmega)
automaatselt Enter manually.
6
Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrgutest
ning käivitub kinnitamise protsess.
7
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection completed.”.
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri aadressi.
Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
84
Võrguseaded (juhtmevaba)
Automaatne võrguseadistus (juhtmevaba)
――Mudelid, mis ei toeta traadita ühendust: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
Enamikel juhtmevabadest võrkudest on valikuline turbesüsteem, mis nõuab, et võrku kasutavad
seadmed edastavad krüptitud turvakoodi (juurdepääsu võti või Security Key). Security Key põhineb
pääsufraasil, mis on tavaliselt kindlaks määratud pikkusega sõna või tähtede ja numbrite kombinatsioon
ning mis palutakse teil sisestada, kui seadistate turvalisuse oma juhtmevaba võrgu jaoks. Kui kasutate
võrguühenduse seadistamiseks seda meetodit ning teil on olemas Security Key oma juhtmevaba võrgu
jaoks, peate sisestama pääsufraasi automaatse või käsitsi seadistusprotsessi ajal.
Juhtmevaba võrguühenduse loomine
Juhtmevaba IP-jagaja
(DHCP-serveriga ruuter)
Seinal olev LAN-port
Automaatne seadistamine
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network type seadeks Wireless.
2
Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab see loendi
saadaolevate võrkudega.
3
Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu ▲ või ▼ ning seejärel vajutage kaks korda nuppu
E.
LAN-kaabel
Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Video esitamisel üle võrguühenduse ei pruugita
seda esitada sujuvalt.
――Valige juhtmevaba IP-jagaja jaoks kanal, mis ei ole hetkel kasutusel. Kui juhtmevaba IP-jagaja jaoks
seadistatud kanal on hetkel kasutusel teise lähedaloleva seadme poolt, tekib häire- ja sidetõrge.
――Teie seade toetab ainult järgmisi juhtmevaba võrgu turvaprotokolle.
Kui valite puhta kiire läbilaskevõime (Greenfield) 802.11n režiimi ja krüptimistüübiks on pääsupunktil või
juhtmevabal marsruuteril seadistatud WEP, TKIP või TKIP AES (WPS2Mixed), ei toeta Samsungi seadmed
――Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
――Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Kuvatakse nupp Add Network.
4
Kui kuvatakse ekraan Enter password., jätkake sammuga 5. Kui valite juhtmevaba marsruuteri, mis
pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5
Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter password. (turvavõti või PIN-kood).
6
Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini Done ning
seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub kinnitamise protsess.
ühendust kooskõlas uue Wi-Fi sertifikaadi tehniliste andmetega.
――Kui teie juhtmevaba ruuter toetab protokolli WPS (Wi-Fi Protected Setup), saate luua võrguühenduse
PBC (nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-i (personaalne identifitseerimisnumber) kaudu. WPS
konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme ükskõik kummas režiimis.
――Ühendusviisid: Juhtmevaba võrguühenduse saate seadistada kolmel erineval viisil.
――Luuakse ühendus marsruuteriga, kuid juurdepääsu internetile pole.
7
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.”.
Automaatne seadistus (kasutades automaatset võrgu otsimise funktsiooni), käsitsi seadistus, WPS(PBC)
85
Käsitsi võrguseadistus (juhtmevaba)
Käsitsi seadistamine
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network type seadeks Wireless.
2
Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab see loendi
saadaolevate võrkudega.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri aadressi.
Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
3
Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu u või d ning seejärel vajutage kaks korda nuppu
E.
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
――Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
1
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
――Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
4
Kui kuvatakse ekraan Enter password., jätkake sammuga 5. Kui valite juhtmevaba marsruuteri, mis
pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5
Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter password. (turvavõti või PIN-kood).
6
Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini Done ning
seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub kinnitamise protsess.
7
Võrguühenduse loomise ajal valige Stop. Sellega katkestatakse ühendus.
8
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
9
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings olekuks
Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
――Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting olekuks
automaatselt Enter manually.
10 Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrgutest
ning käivitub kinnitamise protsess.
11
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.”.
86
WPS(PBC)
Kuidas seadistada WPS(PBC) abil
Kui teie marsruuteril on nupp WPS(PBC), järgige neid samme.
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network type seadeks Wireless.
2
Valige WPS(PBC) ja vajutage nuppu E ning seejärel uuesti nuppu E.
3
Vajutage kahe minuti jooksul marsruuteril nuppu WPS(PBC). Seade hangib automaatselt kõik
vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.
4
Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning võrguseadistus on valmis.
87
Server Network Settings
Proxy server
saate seadistada puhverserveri ühendust ja seotud funktsioone.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID ja Password on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Proxy server olekuks on
seadistatud On.
Funktsiooni Player käivitamiseks looge võrguühendus.
•• Server Address / SSL / Port
――Kui aktiveeritud on suvand SSL, on server konfigureeritud kasutama olekut https ja andmeedastus on
krüptitud.
――Sisestage serveri IP-aadress ja pordinumber. Kasutage pordinumbriks 7001. (Kui serveriga ei saa ühendust
luua pordinumbriga 7001, küsige oma serveri administraatorilt õiget pordinumbrit ning seejärel muutke
pordinumber ära.)
MagicInfo Mode
Valige sobiv MagicInfo Mode, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
•• Lite / Premium
Server Access
Valige serverivõrguga ühendamise viis.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Valige FTP-töörežiim.
•• Active / Passive
88
Wi-Fi Direct
Selle funktsiooni kasutamiseks peab
mobiilsideseade toetama funktsiooni
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Wi-Fi Direct.
Seadistage see toote ühendamiseks juhtmevabade mobiilsideseadmetega. Selle funktsiooni abil saate juhtmevabad mobiilsideseadmed ühendada oma seadmega otse
ilma marsruuterita.
――Mudelid, mis ei toeta traadita ühendust: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
Mobiilsideseadme ühendamiseks seadmega funktsiooni Wi-Fi Direct abil järgige neid samme.
1
Avage ekraan Wi-Fi Direct. Toode hakkab seadmeid otsima.
2
Lülitage seadmes funktsioon Wi-Fi Direct välja. Valige soovitud WiFi-seade.
•• PBC (nupuvajutusega konfigureerimine): Vajutage kahe minuti jooksul oma Wi-Fi seadmel nuppu WPS(PBC) Seade hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuse
väärtused ning loob võrguühenduse.
•• PIN: sisestage oma seadmesse kuvatav PIN.
――Kui soovite seadme ühenduse katkestada, valige ühendatud Wi-Fi seade ja seejärel valige käsk Disconnected.
89
Mobile Device Manager
Saate lubada teistel võrgus olevatel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) teie tootega sisu
jagamise.
――Mudelid, mis ei toeta traadita ühendust: LH55OHFPVBC, LH46OHFPVBC
Access Notification
Saate seadme esmakordsel ühendamisel kuvada teavituse.
Seadmete automaatseks ühendamiseks lülitage juurdepääsuteavituse funktsioon välja.
――Funktsiooni Wi-Fi Direct praegu ei toetata.
•• Off / First Time Only / Always On
Mobile Device List
Saate ühendatud seadmeid vaadata ja hallata.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Saate valida või sisestada seadme nime.
Seda nime saab näidata võrgu kaugjuhtseadmetes üle võrgu.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
90
Peatükk 09
System
Accessibility
Menu Transparency
Saate reguleerida menüükasti läbipaistvust.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
Time
Auto Source Switching
Power Control
•• High / Low
High Contrast
Saate seada menüü tausta ja fondi suure kontrastsusega värvidele. Selle suvandi valimisel muutuvad menüüd läbipaistmatuks.
•• Off / On
Enlarge
Saate määrata, kas suurendada menüüs esiletõstetud üksust.
•• Off / On
Eco Solution
Fan and Temperature
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
91
Start Setup
Tehke esmase seadistuse toimingud, nagu tegite toote esmakordsel kasutamisel.
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Fan and Temperature
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
92
Time
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või Sleep Timer. Mitmesuguste kellaajaga seotud seadete konfigureerimine.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
――Praeguse kellaaja kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
Time
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks kasutage
vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
Clock Set
――Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
NTP Settings
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
0
NTP Settings
Seadistage serveri URL ja ajavöönd, et võrguaega kasutada.
DST
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
Off / On
•• Start Date: saate määrata suveaja alguskuupäeva.
•• End Date: saate määrata suveaja lõppkuupäeva.
•• Time Offset: saate määrata oma ajavööndi ajanihke.
――Start Date, End Date ja Time Offset on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi DST olekuks on seadistatud On.
Sleep Timer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu E. Funktsiooni Sleep Timer tühistamiseks valige Off.
Power On Delay
Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida toite ülekoormust.
93
Auto Source Switching
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Auto Source Switching on olekus On ja eelnev videoallika valik pole aktiivne, otsib
monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Kui suvandi Auto Source Switching olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat
automaatselt.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
HDMI 1
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal korral esmast ja
teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.
Primary Source Recovery
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
――Funktsioon Primary Source Recovery inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Primary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
――Funktsioon Secondary Source inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
94
Power Control
Auto Power On
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
•• Off / On
Power Control
Max. Power Saving
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
•• Off / On
Standby Control
On
Standby Control
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Saate energiat säästa, lülitades monitori välja, kui arvutit ei kasutata kindla aja jooksul.
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
•• Auto
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on monitoriga ühendatud.
Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off
Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal.
――Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal, kontrollige kaabliühendust.
――Kui suvandi No Signal Message seadeks on valitud Off, siis teadet No Signal ei kuvata.
Sellisel juhul valige suvandi No Signal Message seadeks On.
•• On
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
95
Network Standby
Power Control
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
•• Off / On
Power Button
Saate seadistada kaugjuhtimispuldi toitenupu
kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
•• Power On Only: saate seadistada kaugjuhtimispuldi toitenupu
•• Power On/Off: saate seadistada kaugjuhtimispuldi toitenupu
ainult toidet sisse lülitama.
toidet sisse/välja lülitama.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
96
Eco Solution
Brightness Limit
Saate piirata ekraani maksimaalset taustavalguse taset.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off: Off võimaldab kasutada maksimaalset saadaolevat heledust.
•• On: On takistab maksimaalse heleduse kasutamist ja säästab energiat.
Eco Solution
Energy Saving Mode
Brightness Limit
Off
Energy Saving Mode
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Eco Sensor
No Signal Power Off
Off
Energiasäästmise parandamiseks kohandatakse pildisätteid automaatselt ruumi valgusega.
Auto Power Off
Off
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
•• Off / Low / Medium / High
•• Off / On
――Oleku Backlight seadistamine suvandis Picture sel ajal, kui Eco Sensor on lülitatud sisse, inaktiveerib oleku Off.
――Kui ekraani kontrastsus ei ole piisav, valige suvandi Eco Sensor seadeks Off. Kui suvandi Eco Sensor seadeks on valitud Off, ei pruugi
see vastata energiatarbimise standarditele.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Min. Backlight
Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, saate käsitsi reguleerida minimaalset ekraani heledust. Min. Backlight on
taustavalguse tumedaim režiim. Veenduge, et seadistus Min. Backlight oleks madalam kui seadistus Backlight.
――Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, võib ekraani heledus muutuda (natuke tumedamaks või heledamaks), sõltuvalt
ümbritseva valguse tugevusest.
97
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Brightness Limit
Off
Energy Saving Mode
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Screen Lamp Schedule
Saate lubada või keelata lambi ajakava.
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Paneeli heledus muutub määratud ajal suvandis Lamp määratud tasemele.
Lamp
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.
――Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
Auto Power Off
Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja jooksul kaugjuhtimispuldil ega
puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
98
Fan and Temperature
MENU m → System → Fan and Temperature → ENTER E
Kaitseb toodet, tuvastades ventilaatori kiiruse ja sisetemperatuuri.
Fan Control
Võimaldab ventilaatori kiiruse kasutajal endal valida või teeb seda automaatselt.
System
•• Auto / Manual
Fan and Temperature
Fan Speed Setting
Võimaldab ventilaatori kiiruseks määrata 0 kuni 100.
――Aktiveeritud, kui valiku Fan Control seadeks on määratud Manual.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Outdoor Mode
Toote kasutamiseks madalal temperatuuril alla 0 ˚C veenduge, et suvandi Outdoor Mode seadeks oleks valitud On.
See funktsioon hoiab toote sisetemperatuuri püsivana, et toode saaks sisselülitatud olekus korralikult käivituda.
•• Off / On
――Ärge lahutage toitekaablit, kui funktsiooni seadeks on valitud On.
――Toote energiakulu on väljalülitatult suurem, kui selle funktsiooni seadeks on valitud On, mitte Off.
Temperature Control
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.
Vaiketemperatuur on 90 C.
Toote soovitatav töötemperatuur on 75–90 C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 50 C).
――Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab tõusmist, lülitub toode
ülekuumenemise vältimiseks välja.
99
Input Device Manager
MENU m → System → Input Device Manager → ENTER E
Konfigureerige tootega ühendatud väliste sisendseadmete suvandid.
Keyboard Language
Konfigureerige klahvikombinatsioon sisendkeele muutmiseks.
Input Device Manager
Keyboard Language
Keyboard type
Keyboard type
Määrake klaviatuuri tüüp.
Input Language Shortcut
Input Language Shortcut
Saate valida otseteeklahvid sisestuskeelte vahetamiseks.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Play via
Valige sobiv Play via režiim, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
Avakuva võib seadest olenevalt erineda.
•• MagicInfo / URL Launcher
MENU m → System → Play via → ENTER E
System
Play via
MagicInfo
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
100
Change PIN
Kuvatakse ekraan Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter New PIN. Sisestage sama
neljanumbriline kood väljale Confirm New PIN.
――Vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
101
Security
Safety Lock On
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
MENU m → System → Security → ENTER E
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK, lukustatakse funktsiooni Safety Lock
On poolt.
Security
Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0-0-0-0).
Safety Lock On
On
Power On Button
USB Auto Play Lock
On
lülitage see funktsioon sisse, et lubada kaugjuhtimispuldi toitenupuga seadme sisselülitamine, kui Safety Lock On on lubatud.
Mobile Connection Lock
Off
Power On Button
Remote Management
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Valige, kas ühendatud USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu esitatakse automaatselt või mitte.
•• Off
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Esita automaatselt USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu.
•• On
Ära esita automaatselt USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu.
――MagicInfo sisu sisaldava USB-seadme ühendamisel kuvatakse viieks sekundiks teade „USB Auto Play Lock : On”.
Mobile Connection Lock
Saate keelata teistel võrgus olevatel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) teie signage'i seadmega sisu jagamise.
•• Off / On
Remote Management
Saate valida väliste käskluste puhul suvandi Allow või Deny, et pääseda seadmele juurde võrgu kaudu.
•• Muudetud seadistus säilib isegi pärast toote väljalülitamist ja paneeliklahvi või toitelüliti kasutamisel.
102
General
Smart Security
Turvalisusfunktsioon, mis aitab teie kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste eest kaitsta.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Saate kontrollida kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste suhtes.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
Isolated List
See on loend üksustest, mis on viiruseid sisaldavatena isoleeritud.
Real-Time Monitoring
Off
Skannib seadet viiruste suhtes, jälgides kuvaseadet reaalajas.
Monitoring Results
Saate kontrollida blokeeritud failide, võrkude ja protsesside loendit.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
103
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
•• Off / On
――Anynet+ seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate nuppudega.
――Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.
Custom Logo
Game Mode
Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ funktsiooni koos
teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult koos Samsungi seadmetega, millel on
Anynet+ funktsioon. Teie Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on Anynet+ logo.
――Anynet+ töötab, kui Anynet+ funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.
Off
――Anynet+ toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama tüüpi seadet.
Empty Storage
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
104
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
Probleem
Anynet+ funktsioon ei tööta.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli ühendusi.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+ funktsiooniga.
•• Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (algseadistus)
•• Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage seade välja ja uuesti
sisse.
•• Kontrollige, kas Anynet seadme Anynet+ funktsioon on sisse lülitatud.
Tahan käivitada Anynet+
funktsiooni.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega ühendatud ja kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud
On menüüs System.
Tahan väljuda Anynet+
funktsioonist.
•• Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige mitte-Anynet+ seade.
Ekraanile kuvatakse teade
„Disconnecting Anynet+ device
...”.
•• Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.
Anynet+ seade ei esita.
•• Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.
Ühendatud seadet ei kuvata.
•• Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.
•• Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud Anynet+
funktsioonile lülitumise.
•• Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Otsige Anynet+ seadet uuesti.
•• Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.
•• Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.
•• Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.
105
HDMI Hot Plug
General
Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Saate laadida alla ja valida kohandatud logo, mis kuvatakse toote sisselülitamisel, ning määrata selle kuvamise aja.
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
Custom Logo
•• Custom Logo
Off
――Saate valida kohandatud logo (pilt/video) või lülitada kohandatud logo kuvamise välja.
――Kohandatud logo seadistamiseks peate selle välisest USB-seadmest alla laadima.
•• Logo Display Time
――Kui kohandatud logo tüüp on Image, saate seadistada suvandi Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Saate laadida kohandatud logo tootesse alla välisest USB-seadmest.
――Allalaaditava kohandatud logo failinimi peab olema salvestatud kui „samsung“ (väiketähtedega).
――Kui saadaval on mitu välist USB-ühendust, püüab toode laadida kohandatud logo alla viimasena tootega ühendatud seadmest.
Kohandatud logo failipiirangud
•• Pildi kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult rasterfailid (vormingus aRGB, 32 bitti piksli kohta).
•• Pildi kujul kohandatud logo eraldusvõime peab jääma minimaalse väärtuse 128 x 64 ja ekraani maksimaalse
eraldusvõime vahele. (Eraldusvõime horisontaalsed/vertikaalsed väärtused peavad olema nelja korrutised.)
•• Video kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult transportvoo tüübid.
•• Maksimaalne toetatud videofaili suurus on 150 MB. Videofaili soovitatud pikkus on kuni 20 sekundit.
106
Game Mode
General
Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise kogemust,
valides mängurežiimi.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
Off
•• Off / On
――Režiimi Game Mode ettevaatusabinõud ja piirangud
Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage režiimi Game Mode olekuks Off menüüs
Seadistus.
Empty Storage
Kustutage uute sisufailide jaoks ruumi vabastamiseks faile. Hiljutises ajakavas olevaid faile ei kustutata.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset System
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
107
Peatükk 10
Tugi
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni vastu.
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
――Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja
tarkvarasid.
välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.
――Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada
――Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.
Update now
Reset All
Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.
――Current version: see on tarkvaraversioon, mis on seadmesse juba installitud.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
Auto update
See funktsioon värskendab toodet automaatselt, kui see pole kasutusel.
•• Off / On
108
Peatükk 11
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
–– Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse helistamist
testige toodet järgmiselt. Probleemi
püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
–– Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
kaablit.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode (vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
109
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVI-kaabliga, Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
Ekraaniprobleem
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus
vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse
vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional
Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Colour Space sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
110
Ekraaniprobleem
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi
järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Avage menüü System ja veenduge, et suvandi Sleep Timer olekuks on seadistatud Off.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast välja.
Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga, kust
seade osteti.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid objekte,
näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda, et seade on
katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Colour, Brightness ja Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Energy Saving Mode sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole stabiilne.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja allservas.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
111
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.
Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib rikkuda heli- ja videofaile.
Veenduge, et juhtmed on vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme paigaldamisel seinale
soovitame kasutada täisnurkseid juhtmeid.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade The
defined resolution is not supported..
Teade The defined resolution is not supported. kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime ületab
monitori maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud eraldusvõime.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on seadmega
ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
112
Muud probleemid
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib juhtuda, kui
seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat versiooni.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda heli. Sel
juhul valige helisisend käsitsi.
Arvuti
Infrapunasensor ei tööta.
Helisisend
Ekraani režiim
Automaatne
Arvuti sätted
Veenduge, et sensori tuli hakkab põlema, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu.
Kui sensori tuli ei hakka põlema, lülitage seade tagaküljel olevast toitelülitist välja ja uuesti sisse.
(Toite LED-tuli hakkab punaselt põlema, kui ekraan on välja lülitatud.)
Kui sensori tuli ei hakka pärast seadme toitelülitist välja- ja sisselülitamist ikkagi põlema, võib sisemise
pesa ühendus olla katkenud.
Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.
Kui põlev sensori tuli ei hakka kaugjuhtimispuldil nuppu vajutades punaselt vilkuma, võib
infrapunasensor olla kahjustatud.
Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.
•• See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on seadmega
ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
113
Küsimused & vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted → Täpsemalt →
Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Monitor ning
reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
–– Lisateavet reguleerimise kohta leiate
•• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Kuvasätted
→ Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
oma lauaarvuti või graafikakaardi
kasutusjuhendist.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust →
Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda
eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted → Kuva adapteri
atribuudid → Kuvar ja kohandage jaotises Kuvari sätted suvandit Ekraani värskendussagedus.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted ja reguleerige
eraldusvõimet.
•• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine →
Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Eraldusvõime
reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda
eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted ja kohandage
eraldusvõimet.
114
Küsimus
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
Vastus
•• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused →
Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Kuva →
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine
→ Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.
•• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Isikupärastamine →
Lukustuskuva → Ekraani ajalõpu sätted → Toide ja unerežiim või avades arvuti BIOS SETUP-i.
115
Peatükk 12
Tehnilised andmed
Üldandmed
–– Suurus
Mudeli nimi
Paneel
OH46F
OH55F
Suurus
Klass 46 (45,9 tolli / 116 cm)
Klass 55 (54,6 tolli / 138 cm)
Ekraani mõõtmed
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Toiteallikas
AC100-240V~ 50/60Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
–– Ekraani mõõtmed
H
Keskkonna-alased Kasutamine
asjaolud
Temperatuur: -30 ℃ - 50 ℃ (-22 ℉ - 122 ℉)
* Korpuse paigaldamiseks peab sisetemperatuur olema 40 °C või madalam.
Õhuniiskus: 10–80 %, mittekondenseeruv
Hoiustamine
V
Temperatuur: -30 ℃ - 50 ℃ (-22 ℉ - 122 ℉)
Õhuniiskus: 5–95 %, mittekondenseeruv
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel
optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
――Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
116
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud
eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
――Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni,
enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
–– Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
Mudeli nimi
Sünkroonimine
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
Eraldusvõime
kilohertsides (kHz).
OH46F / OH55F
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
48–75 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime 1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
–– Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu
standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi
kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Pikslikell
Sünkroonitud polaarsus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
117
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
Vertikaalsagedus
Pikslikell
Sünkroonitud polaarsus
(kHz)
(Hz)
(MHz)
(H/V)
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA(RB), 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
118
Peatükk 13
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel
juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset
paigaldamist.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
Muu
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
119
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Musta maatriks
Tavaline
elektrood (ITO)
Värvifilter
Parim pildikvaliteet
•• Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam
või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
Allikas
Äravool
‒‒ Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
vigaseid piksleid.
‒‒ Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline
ekraanisäästja.
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
TFT
Värav
Pikselelektrood
(ITO)
Mälumaht (Cs)
Andmesiin
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt
muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul, võib vedelkristalli juhtivate
pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks.
Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada
kogunenud elektrilaengute erinevust.
――Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.
120
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
•• Tavapärane tekstivärvi muutus
――Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või süsteemi
seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka garantiiteenus olla piiratud.
•• Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim
‒‒ Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.
Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel
FLIGHT : TIME
‒‒ Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.
‒‒ Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme väljalülitumine.
‒‒ Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.
OZ348
: 20:30
Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.
FLIGHT : TIME
•• Tavapärane värvimuutus
‒‒ Kasutage kahte värvi
Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.
Type 1
Type 2
OZ348
FLIGHT : TIME
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
‒‒ Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
OZ348
: 20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
(Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse hulgast.)
――Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 3 ]
‒‒ Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.
Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.
121
Litsents
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium
Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/ or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration
code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced
features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.)
streamed to your device.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi
litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult ingliskeelse versioonina.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditoega
või saatke e-kiri aadressil [email protected].
122
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis
otsustab ekraani eraldusvõime.
Laotussageduse tähiseks võib
olla i (interlaced – põimitud) või
p (progressive – progressiivne)
olenevalt laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt. Suurem
pikslite arv edastab selgema ja
eredama pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil
ükshaaval (progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse
ülalt alla esmalt iga teine pikslirida
ja seejärel ülejäänud (veel laotamata)
piksliread.
Režiim Non-interlace ja
Interlace____ Režiim Non-Interlace
(järjestiklaotus) kuvab ekraani
horisontaalread järjest ülalt alla.
Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna see
muudab pildi selgemaks, ning režiimi
Interlace kasutatakse peamiselt
telerites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Punktisamm____ Ekraan sisaldab
punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.
Lühem punktidevaheline kaugus
annab kõrgema eraldusvõime.
Punktisamm näitab samavärviliste
punktide vahelist vähimat kaugust.
Punktisammu mõõdetakse
millimeetrites.
Horisontaalsagedus____ Ühe
rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda sekundis.
Plug & Play____ Plug & Play on
funktsioon, mis lubab teavet
monitori ja arvuti vahel automaatselt
vahetada, võimaldamaks parimat
kuvakeskkonda. Seade kasutab
funktsiooni Plug & Play käivitamiseks
rahvusvahelist standardit VESA DDC.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete
punktide (pikslite) ja vertikaalsete
punktide (pikslite) arv. See kujutab
monitori detailsuse taset. Kõrgem
eraldusvõime lubab ekraanil kuvada
rohkem andmeid ja on kasulik mitme
ülesande korraga teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920
x 1080 1920 horisontaalset pikslit
(horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD tähendab CD-suurust
massmäluketast, kuhu saate
salvestada multimeediumrakendusi
(heli, videoid või mänge), kasutades
MPEG-2 videopakkimistehnoloogiat.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____ See
on liides, mille saab ühendada
nii digitaalse heliallika kui ka
kõrglahutusega videoallikaga ühe
kaabli abil ilma pakkimata.
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine) on
rakendus, mis lubab teil arvuti abil
juhtida mitut kuvaseadet üheaegselt.
Arvuti ja monitori vaheline side
toimub RS232C- (jadaandmeedastus)
ja RJ45- (LAN-) kaablite kaudu.
Allikas____ Sisendallikas
tähendab seadmega ühendatud
videoallikaseadet, näiteks
videokaamerat või video- või DVDmängijat.
123

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels 2500 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement