Samsung | OM32H | User manual | Samsung OM32H Vartotojo vadovas

Samsung OM32H Vartotojo vadovas
User Manual
OM32H
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio
vadovo turinys gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Šį gaminį rekomenduojame naudoti mažiau nei 16 val. per dieną. Jei gaminys
naudojamas ilgiau nei 16 val. per dieną, galima netekti teisės į garantiją.
•• Administracinis mokestis taikomas, jei:
–– (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
–– (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
•• Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie
administracinio mokesčio dydį.
© Samsung Electronics
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“. Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
Ne „Samsung Electronics“ prekių ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Turinys
Prieš naudojant gaminį
Saugos priemonės
Saugos simboliai
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
Valymas
6
6
7
8
10
12
Laikymas ir priežiūra
13
Pasiruošimas
Sudedamųjų dalių tikrinimas
Sudedamosios dalys
14
14
Dalys
15
Galinė pusė
15
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
16
Nuotolinio valdymo pultas
17
Prijungimas naudojant IR stereofoninio signalo
laidą (parduodamas atskirai)
19
Prieš montuojant gaminį (montavimo
instrukcija)
Vertikaliojo ir horizontaliojo režimo
perjungimas
Vėdinimas
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos
(VESA)
20
20
20
21
21
21
Nuotolinio valdymo pultas (RS232C)
Laidų jungtys
Jungtis
Kontroliniai kodai
22
22
25
26
MDC naudojimas
MDC programos diegimas / pašalinimas
Diegimas
Programos pašalinimas
44
44
44
Prisijungimas prie MDC
45
Naudojant MDC per RS-232C (serijinių duomenų
ryšių standartai)
45
Naudojant MDC per eternetą
46
Šaltinio įrenginio prijungimas
ir naudojimas
Prieš prijungiant
Ką patikrinti prieš prijungiant
34
34
Jungimas prie AK
Prijungimas naudojant HDMI laidą
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Prijungimas naudojant DP laidą
34
34
35
35
Išorinio monitoriaus prijungimas
36
Jungimas prie vaizdo prietaiso
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Prijungimas naudojant HDMI laidą
37
37
37
„HDBase-T“ prijungimas
38
Prijungimas prie garso sistemos
39
LAN laido prijungimas
39
Įvesties šaltinio keitimas
Source
40
40
Web Browser
Settings
Refresh Options
41
41
43
Player funkcija
Player
Turinio peržiūra
Kai leidžiamas turinys
Galimi meniu
Su Player suderinami failų formatai
48
48
49
49
50
Schedule
55
Clone Product
56
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
57
57
57
57
Network Status
58
Picture Mode
59
On/Off Timer
On Timer
60
60
2
Turinys
Off Timer
Holiday Management
61
61
Ticker
62
URL Launcher
63
URL Launcher Settings
64
Ekrano reguliavimas
Picture Mode
65
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
66
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
67
White Balance
2 Point
10 Point
67
67
67
Gamma
68
Calibrated value
68
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space
HDMI UHD Color
Motion Lighting
69
69
69
69
69
69
70
70
Picture Options
71
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
71
71
72
72
72
Reset OnScreen Display
Picture Size
Picture Size
Auto Wide
Fit to Screen
Zoom/Position
73
73
73
74
74
Network Status
82
Open Network Settings
Tinklo nustatymai (laidinio)
82
83
Picture Off
74
Reset Picture
75
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
85
85
85
85
85
85
Device Name
85
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
76
76
76
76
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
77
77
77
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
80
80
80
80
80
Language
81
81
Network
3
Turinys
System
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
86
86
86
86
Start Setup
87
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Sleep Timer
Power On Delay
88
88
88
88
88
88
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
89
89
89
89
89
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
90
90
90
90
91
91
Eco Solution
Brightness Limit
Energy Saving Mode
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
92
92
92
93
93
93
Temperature Control
94
Palaikymas
Input Device Manager
Keyboard Language
Keyboard type
Input Language Shortcut
95
95
95
95
Software Update
Update now
Auto update
103
103
103
Play via
95
Contact Samsung
103
Change PIN
96
Reset All
103
Security
Safety Lock On
USB Auto Play Lock
Remote Management
97
97
97
97
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
98
98
99
101
101
102
102
Reset System
102
Gedimų nustatymo ir
šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru
104
Gaminio tikrinimas
104
Skyros ir dažnio tikrinimas
104
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
105
Klausimai & Atsakymai
110
Specifikacijos
Bendros
111
Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo
veiksenos
113
4
Turinys
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kita
116
116
116
116
Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo
Liekamojo vaizdo išdegimas. Kas tai?
Rekomendacijos, kaip to išvengti
117
117
117
Licencija
118
5
01 skyrius
Prieš naudojant gaminį
Saugos priemonės
DĖMESIO
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NEATIDARYTI.
Siekdami užtikrinti asmens saugumą ir išvengti žalos turtui, būtinai perskaitykite šiuos saugos
nurodymus. Perskaitykite juos ir tam, kad galėtumėte tinkamai naudoti gaminį.
Saugos simboliai
Simbolis
Pavadinimas
Reikšmė
Įspėjimas
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai
susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti
padaryta žalos.
Draudimas
Nebandykite.
Instrukcija
Laikykitės nurodymų.
DĖMESIO: KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA
GALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS. PALIKITE VISUS
PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
Šis simbolis nurodo, kad viduje
teka aukšta įtampa. Liestis su bet
kokiomis vidinėmis gaminio dalimis
yra pavojinga.
Kintamosios srovės įtampa. Šiuo
simboliu pažymėta vardinė įtampa
yra kintamosios srovės įtampa.
Šis simbolis nurodo, kad televizorius
pristatomas kartu su svarbia
medžiaga apie jo veikimą ir techninę
priežiūrą.
Nuolatinės srovės įtampa. Šiuo
simboliu pažymėta vardinė įtampa
yra nuolatinės srovės įtampa.
Tai yra II klasės prietaisas. Šis
simbolis reiškia, kad apsauginis
elektrinis sujungimas su žeme
(įžeminimas) nebūtinas.
Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo
instrukcijomis. Šis simbolis rodo,
kad būtina vadovautis naudojimo
instrukcijomis, susijusiomis su
sauga.
6
Elektra ir saugumas
"" Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas
pavaizduota paveikslėliuose.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
Dėl nesaugaus ryšio gali kilti gaisras.
Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes
valykite sausa servetėle.
Gali kilti gaisras.
Įspėjimas
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą. (išskyrus įrenginius,
kuriems nenumatytas įžeminimas)
Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite
maitinimo laido po sunkiu daiktu.
Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros
iškrovos ar gaisro pavojus.
Nejunkite keleto gaminių į vieną maitinimo lizdą.
Dėl perkaitusių maitinimo lizdų gali kilti gaisras.
7
Diegimas
Dėmesio
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Įspėjimas
Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite
maitinimo laidą ir visus kitus prijungtus laidus.
Dėl pažeisto laido gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
Kai jungiate maitinimo kištuką prie jungties, būtinai įkiškite jį iki
galo.
Jei maitinimo kištukas ne iki galo įkištas į jungtį, jis gali netikėtai
atsijungti arba jis gali perkaisti dėl per didelės srovės, o tai gali kelti
pavojų saugai.
Gaminį įrenkite palikdami tarpą iki sienos, kad jis būtų gerai
vėdinamas.
Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu. Nenaudokite
maitinimo laido kištuko su kitais gaminiais.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo
laidas.
Nestatykite gaminio blogai vėdinamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje
ar spintelėje.
Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Jei iškilo problema dėl gaminio, maitinimo laidą reikia visiškai atjungti, kad būtų
visiškai nutrauktas elektros tiekimas į gaminį. Elektros įtampa nėra visiškai
atjungiama naudojant vien tik maitinimo mygtuką ant gaminio korpuso.
Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
Netinkamai elgdamiesi su plastikine pakuote vaikai gali uždusti.
Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Nedėkite maitinimo laido (DC maitinimo šaltinio) ir gaminio prie
šildymo šaltinių.
(Žvakių, uodų repelentų, cigarečių, purkštuvų, šildymo įrenginių,
tiesioginių saulės spindulių ir t. t.)
8
Įrengdami gaminį gerai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.
Jei gaminys gerai nepritvirtintas ir vaikas žaisdamas palies gaminį,
gaminys gali nukristi ir sužeisti vaiką ar pats sugesti.
Dėmesio
Kelkite ir perneškite gaminį dviese, neliesdami ekrano.
Gaminys gali nukristi ir sužeisti žmones ar pats sugesti.
Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.
Maistinis aliejus ar jo garai gali pažeisti arba deformuoti gaminį.
Neguldykite gaminio ekranu į apačią.
Taip galima pažeisti ekraną.
Sieninį laikiklį leiskite pritvirtinti technikui.
Ilgalaikis tiesioginių saulės spindulių poveikis gali išblukinti ekrano paviršiaus
spalvas.
Nekvalifikuotas asmuo montuodamas gali susižeisti. Montuokite tik tam pritaikytose
spintose.
Jei gaminys įrengtas neįprastoje vietoje, aplinka gali kelti rimtų kokybės problemų.
Todėl prieš įrengdami būtinai kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
(Vietose, kur yra daug smulkių dulkių, kur naudojami chemikalai, kur per aukšta ar per
žema temperatūra, kur naudojama daug drėgmės ar vandens, transportavimo vietose,
pavyzdžiui, transporto priemonėse, oro uostose ir stotyse, naudojant nepertraukiamai
ilgą laiką ir t. t.)
9
Veikimas
Saugokite gaminį nuo smūgių.
•• Tai gali sugadinti ekraną.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Įspėjimas
Jei gaminys skleidžia keistą garsą, degėsių kvapą ar dūmus,
nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką ir susisiekite su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų
smeigtukų ir pan.) ar lengvai užsidegančių daiktų (popieriaus,
degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos angą ar įvesties / išvesties
prievadus ir pan.).
Laikykite nuotolinio valdymo pulto baterijas ir mažus priedus
vaikams nepasiekiamoje vietoje. Saugokite, kad vaikai jų neprarytų.
•• Jei į gaminį patenka pašalinių medžiagų, būtinai išjunkite
gaminio maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą. Tada susisiekite
su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į
gydytoją.
•• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro
pavojus.
Jei gaminys nukrito ir buvo pažeistas, išjunkite maitinimo jungiklį
ir ištraukite maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų
aptarnavimo centru.
Jei toliau naudosite gaminį, galimas elektros smūgis ar gaisras.
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio
kabelio.
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar
metalinių daiktų ant gaminio.
•• Jei pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, pateko į gaminį,
būtinai atjunkite maitinimo laidą. Tada susisiekite su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru.
•• Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro
pavojus.
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite
maitinimo laidą.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Dėl pažeisto laido gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros
iškrovos ar gaisro pavojus.
Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų
(žaislų, saldumynų ir pan.).
Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti
žaislus ar saldumynus ir stipriai sužeisti.
10
Nesiremkite į gaminį ir nelipkite ant jo.
•• Gaminys gali nukristi – galima susižeisti ar net žūti.
•• Ypač saugokite, kad vaikai nesikabintų ar neliptų ant gaminio.
Dėmesio
Įdėkite kiekvieną bateriją laikydamiesi jos poliškumo (+, –).
Jei poliškumas neteisingas, baterija gali sprogti arba gali ištekėti jos
skystis ir užteršti bei sugadinti aplinką, sukelti gaisrą ar sužeisti.
Kai maitinimo kištukas įkištas į elektros lizdą, nekiškite smeigtukų
ar kitų laidininkų į likusį maitinimo lizdą. Be to, atjungę maitinimo
kištuką nuo elektros lizdo, iškart nelieskite kištuko kontaktų.
Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Gaminiu teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite
ar neatlikite gaminio pakeitimų.
•• Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Kai vykdami atostogauti ar dėl kitų priežasčių ilgai nenaudojate gaminio, atjunkite
maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrova.
Jei pastebėjote, kad prateka dujos, nelieskite gaminio ir maitinimo laido kištuko, o
pirmiausia nedelsdami išvėdinkite patalpą.
Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.
Jūsų regėjimas gali pablogėti.
Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės buitinės atliekos,
juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo grąžinti panaudotus ar įkraunamus
maitinimo elementus perdirbimui.
Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus artimiausiam
perdirbimo centrui arba parduotuvei, prekiaujančiai to paties tipo maitinimo
elementais ar akumuliatoriais.
Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes.
Taip sumažinsite akių nuovargį.
Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba
atsirasti defektinių pikselių.
Kai ilgai nenaudojate gaminio, įjunkite energijos taupymo režimą arba paleiskite
ekrano užsklandą su judančiu paveikslėliu.
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
11
Naudokite tik nurodytas standartizuotas baterijas, nenaudokite naujos ir senos
baterijos vienu metu.
Priešingu atveju baterijos gali būti pažeistos arba sukelti gaisrą, sužeisti arba gali būti
pažeistos, iš vidaus išsiliejus skysčiui.
Valymas
Įspėjimas
Nežiūrėkite į gaminio ekraną iš labai arti ir nepertraukiamai ilgą laiką.
Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba valymo
priemonės.
Jūsų regėjimas gali pablogėti.
Nekelkite ir nepernešinėkite gaminio, kai jis veikia.
•• Taip galima pažeisti gaminio paviršių arba gali nusitrinti
ženklinimas.
Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
•• Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Kai naudojate ausinės, nenustatykite per didelio garsumo ir nenaudokite jų ilgą laiką.
Tai gali pakenkti jūsų klausai.
Dėmesio
Valydami būtinai atjunkite maitinimo kištuką ir švelniai braukite minkšta ir sausa
šluoste, pavyzdžiui, iš mikropluošto ar flanelės, kad nesubraižytumėte.
Taip galima pažeisti gaminio paviršių arba gali nusitrinti ženklinimas.
Būtinai naudokite švelnią ir sausą šluostę, pavyzdžiui, iš mikropluošto ar flanelės, nes
gaminio paviršius ir ekranas yra lengvai pažeidžiamas.
Gaminio paviršių arba ekraną galima lengvai subraižyti pašalinėmis medžiagomis.
Neleiskite, kad ant gaminio patektų cheminių medžiagų, kuriose yra alkoholio,
tirpiklių ar paviršinio aktyvumo medžiagų, tokių kaip vaškas, benzolas, skiedikliai,
priemonės nuo vabzdžių, oro gaivikliai, lubrikantai ar valikliai.
Gaminio paviršius gali išblukti ar suskilinėti, ekrano paviršius gali pradėti luptis ar
nusitrinti ženklinimas.
12
Laikymas ir priežiūra
Išorinio paviršiaus ir ekrano valymas
Nuvalykite paviršių su nestipriai sudrėkinta, minkšta šluoste, o tada nuvalykite su sausa
šluoste.
1
2
3
Atsargumo priemonės
Nebraižykite ekrano nagais
ar aštriais daiktais. Įbrėžimai
liks matomi arba gaminys gali
būti sugadintas.
Tiesiogiai nepurkškite
vandens ant jokios gaminio
dalies. Dėl patekusio vandens
gaminys gali sugesti arba gali
kilti elektros smūgio ar gaisro
pavojus.
Ant labai blizgių gaminių
paviršiaus gali atsirasti baltų
dėmių, jei netoliese bus
naudojamas UV drėkintuvas.
•• Nuėmus ant ekrano priklijuotus lipdukus gali likti klijų likučių. Nuvalykite šiuos likučius
prieš nauodami ekraną.
•• Stipriai nespauskite ir netrinkite gaminio. Taip galite sugadinti gaminį.
•• Nevalykite ekrano chemikalais. Galima sugadinti gaminį.
•• Jeigu reikia išvalyti gaminio vidų, susisiekite su klientų aptarnavimo centru (už suteiktą
paslaugą reikės sumokėti mokestį).
13
02 skyrius
Pasiruošimas
Sudedamųjų dalių tikrinimas
–– Jeigu trūksta sudedamųjų dalių,
kreipkitės į pardavėją, iš kurio
įsigijote šį gaminį.
Sudedamosios dalys
-
–– Tikrovėje sudedamosios dalys gali
atrodyti kitaip negu tos, kurios
pavaizduotos paveikslėliuose.
–– Stovas prie gaminio nepridedamas.
Jei norite primontuoti stovą, galite
įsigyti jį atskirai.
-
+
+
Garantijos kortelė
Baterijos
Greito parengimo vadovas
(Neprieinama kai kuriose
vietovėse)
Nustatymų vadovas
Nuotolinio valdymo pultas
Išorinis IR laidas
Maitinimo laidas
(Neprieinama kai kuriose
vietovėse)
14
Dalys
Prievadas
Galinė pusė
IR IN
Jungiama prie išorinio IR kabelio, kuris gauna signalus iš nuotolinio valdymo
pulto.
IR OUT
Per išvesties prievadą tiekia nuotolinio valdymo pulto įvesties signalus,
gaunamus iš išorinio IR kabelio.
RS232C IN
Gaminys prie MDC prijungiamas RS232C adapteriu.
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje.
Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš
anksto apie tai neįspėjus.
Aprašymas
RS232C OUT
Per garso kabelį perduoda garsą į garso įrenginį.
RS232C
IN
OUT
USB
Prijungiamas USB atminties įrenginys.
RJ45 (LAN OUT)
- Prie laidinės LAN prievado jungties jungiamas išorinis įrenginys, pvz.,
nešiojamasis kompiuteris, kad prisijungtų prie interneto.
- Prijungiama MDC naudojant LAN laidą.
HDBT (LAN IN)
- „HDBaseT“ siųstuvu siunčia HDMI signalą į prijungtą LAN laidą.
- Prijungiama MDC naudojant LAN laidą.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas HDMI arba HDMI-DVI jungiamuoju
laidu.
DP IN
Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.
DAISY CHAIN
Prijungiama prie kito gaminio naudojant „daisy chain“ (DP prievado) laidą.
AUDIO
OUT
IR
IN
OUT
AUDIO OUT
Priklijuokite išorinio IR
kabelio imtuvą šioje vietoje,
kai kabelis nenaudojamas
arba gaminys perkeliamas.
USB
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DAISY CHAIN
15
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
――Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose.
――Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija
pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
――Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas
pavaizduota paveikslėliuose.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
1
Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui,
rašomojo stalo.
2
Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
3
Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
4
Užfiksuokite užraktą.
–– Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
–– Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo
vagysčių apsaugančio užrakto.
–– Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse
arba internetu.
16
Nuotolinio valdymo pultas
――Jeigu netoli šio gaminio nuotolinio valdymo pulto naudojami kiti įrenginiai su ekranu, gali būti, jog šie įrenginiai gali būti valdomi netyčiomis.
――Žemiau paveikslėlyje parodytas mygtukas be aprašymo gaminyje nepalaikomas.
POWER
OFF
Gaminys įjungiamas.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Sureguliuokite garsumą.
Pakeičiamas įvesties šaltinis.
Parodomas arba paslepiamas ekrano rodinio
meniu arba grįžtama į ankstesnį meniu.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
Skaičių mygtukai
Įvedamas slaptažodis į OSD meniu.
9
–– Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
priklauso nuo gaminio.
CH LIST
Išjungiamas garsas.
MUTE
VOL
Išjungiamas gaminio maitinimas.
CH
Jei norite vėl įjungti garsą, dar kartą
paspauskite MUTE arba spauskite garsumo
valdymo (+ VOL -) mygtuką.
HOME
Player paleidimo mygtukas.
17
Sparčiai pasirinkti dažnai naudojamas
funkcijas
TOOLS
INFO
Parodoma informacija apie esamą įvesties
šaltinį.
Pereinama prie aukščiau, žemiau, kairiau arba
dešiniau esančio meniu arba koreguojama
atitinkamos parinkties nuostata.
Patvirtinamas parinkimas meniu.
Grįžtama į ankstesnį meniu.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
Jei naudojantis funkcija Video Wall prijungti
keli gaminiai, paspauskite mygtuką SET ir
naudodamiesi skaitmenų mygtukais įveskite
gaminio ID.
SET
Gaminį valdykite nuotolinio valdymo pultu.
Atšaukite reikšmę, nustatytą mygtuku SET, ir
valdykite visus prijungtus gaminius nuotolinio
valdymo pultu.
Išeinama iš esamo meniu.
Rankiniu būdu parenkamas prijungtas
įvesties šaltinis iš HDMI 1, HDMI 2 arba
DisplayPort.
Įjungiama apsauginio užrakto funkcija.
–– Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
priklauso nuo gaminio.
–– Jeigu ilgai nenaudojate nuotolinio
valdymo pulto, išimkite maitinimo
elementus.
Kaip įdėti elementus į nuotolinio valdymo pultą
18
Prijungimas naudojant IR stereofoninio
signalo laidą (parduodamas atskirai)
Išorinį IR laidą būtinai junkite, kai gaminys yra išjungtas. Tada gaminį
įjunkite.
Daugiau nei vieno ekrano valdymas naudojant
nuotolinį pultą
IR IN
IR OUT
IR IN
•• Sujunkite gaminio IR OUT prievadą su kito ekrano IR IN prievadu tam
skirtu stereokabeliu.
•• Komandą, išsiųstą iš nuotolinio pulto, nukreipto į gaminį
abu ekranai – 1 ir 2 .
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
1
, priims
19
Prieš montuojant gaminį (montavimo
instrukcija)
Vėdinimas
――Daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Montavimas ant statmenos sienos
Kad nesusižeistumėte, šis prietaisas laikantis tvirtinimo nurodymų turi būti tinkamai
pritvirtintas prie grindų ar sienos.
•• Pasirūpinkite, kad sieninį laikiklį pritvirtintų kompetentinga montavimo įmonė.
•• Kitaip jis gali nukristi ir ką nors sužeisti.
•• Pasirūpinkite, kad būtų montuojamas nurodytas sieninis laikiklis.
A Mažiausiai 15 mm
B Aplinkos temperatūra: žemesnė nei 35 °C
――Montuodami gaminį ant statmenos sienos, palikite bent 15 mm
tarpą, kad gaminys vėdintųsi. Taip pat pasirūpinkite, kad aplinkos
temperatūra būtų žemesnė nei 35℃.
A
Vertikaliojo ir horizontaliojo režimo perjungimas
――Daugiau informacijos kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
B
Montavimas ant dantytos sienos
A Mažiausiai 15 mm
B Mažiausiai 25 mm
B
C Mažiausiai 25 mm
D Aplinkos temperatūra: žemesnė nei 35 °C
――Montuodami gaminį ant dantytos sienos, palikite bent anksčiau
A
nurodyto pločio tarpą, kad gaminys vėdintųsi. Taip pat pasirūpinkite,
kad aplinkos temperatūra būtų žemesnė nei 35°C.
C
D
20
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
Sieninio laikiklio pritvirtinimas
•• Sieninio laikiklio komplektas (parduodamas atskirai) leidžia gaminį pakabinti ant sienos.
•• Norėdami išsamiau sužinoti apie jo pritvirtinimą, skaitykite instrukciją, pridėtą prie sieninio laikiklio.
•• Rekomenduojame kreiptis į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį.
•• „Samsung Electronics“ neatsako už sugadintą gaminį arba kliento susižalojimą ar kitų asmenų sužalojimą, jei gaminio montavimo darbus klientas nusprendžia atlikti pats.
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)
――Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims.
Norėdami gaminį permontuoti kitoje sienos dalyje, susisiekite su
artimiausia agentūra.
Jei gaminį pritvirtinsite prie pakrypusios sienos, jis gali nukristi ir rimtai
sužaloti.
•• „Samsung“ sieninio laikiklio komplektuose pateikiamas išsamus montavimo vadovas ir visos reikiamos dalys.
•• Nenaudokite ilgesnių nei standartinių matmenų arba neatitinkančių standartinių VESA varžtų specifikacijų
varžtų. Per ilgi varžtai gali pažeisti gaminio vidų.
•• Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių „VESA“ keliamų specifikacijų, varžtų ilgis
gali skirtis, priklausomai nuo sieninių laikiklių specifikacijų.
•• Nepriveržkite varžtų per stipriai. Taip galite pažeisti gaminį arba gaminys gali nukristi ir sužeisti. „Samsung“
nėra atsakingas už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
•• „Samsung“ nėra atsakinga už gaminio pažeidimus ar asmeninius sužalojimus, kai naudojamas ne VESA arba
nenurodytas sieninis laikiklis arba naudotojas nesilaiko produkto montavimo nurodymų.
•• Nemontuokite gaminio ant daugiau nei 15 laipsnių pasvirusio paviršiaus.
•• Gaminį prie sienos visada montuokite bent dviese.
•• Toliau pateikiamoje lentelėje yra nurodyti standartiniai sieninių laikiklių matmenys.
VESA varžtų skylių specifikacijos (A * B)
100 × 100
Standartinis varžtas
Kiekis
M4
4
――Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.
――Jei norite naudoti sieninį laikiklį, įsitikinkite, kad galėsite nuo jo nuimti gaminį nenaudodami jokių papildomų
įrankių.
21
Nuotolinio valdymo pultas (RS232C)
•• Adatėlių priskyrimas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Laidų jungtys
RS232C laidas
Sąsaja
RS232C (9 adatėlės)
Adatėlė
TxD (Nr.2), RxD (Nr.3), GND (Nr.5)
Sparta bitais
9600 bps
Duomenys bitais
8 bitas
Lyginumas
Nėra
Galutinis bitas
1 bitas
Srauto kontrolė
Nėra
Didžiausias ilgis
15 m (tik ekranuoto tipo)
<Kištukas>
Adatėlė
<Lizdas>
Signalas
1
Aptikti duomenų nešlį
2
Gauti duomenys
3
Perduoti duomenys
4
Paruošti duomenų terminalą
5
Signalo įžeminimas
6
Paruošti duomenų rinkinį
7
Siųsti užklausą
8
Saugu siųsti
9
Skambinimo indikatorius
22
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
•• RS232C laidas
Jungtis: 9 kontaktų „D-Sub“ stereofoninis laidas
6
•• Adatėlių priskyrimas
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Kištukas
-P1-
-P2-
-P2-
„Rx“
3
----------
1
„Tx“
STEREOFONINIO SIGNALO
„Tx“
2
----------
2
„Rx“
KIŠTUKAS
„Gnd“
5
----------
3
„Gnd“
(3,5 ø)
Kontaktų
skaičius
Įprasta spalva
Signalas
1
Balta ir oranžinė
TX+
2
Oranžinė
TX-
3
Balta ir žalia
RX+
4
Mėlyna
NC
5
Balta ir mėlyna
NC
6
Žalia
RX-
7
Balta ir ruda
NC
8
Ruda
NC
23
Pereinamasis LAN laidas (PC į PC)
•• Jungtis: HDBT (LAN IN)
Tiesioginis LAN laidas(PC į HUB)
HUB
HDBT
RJ45
(LAN IN)
P2
HDBT
(LAN IN)
P1
P2
P1
P1
P2
Signalas
P1
TX+
1
P2
Signalas
↔
3
RX+
P2
Signalas
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signalas
P1
TX+
1
TX-
24
Jungtis
•• 3 sujungimas
――Įsitikinkite, kad abu adapterius prijungėte prie reikiamo gaminio prievado (RS232C IN arba
OUT).
•• 1 sujungimas
HDBT
(LAN IN)
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
HDBT
(LAN IN)
OUT
•• 4 sujungimas
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
•• 2 sujungimas
HDBT
(LAN IN)
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
25
Kontroliniai kodai
Kontrolinės būsenos peržiūra (gauti informaciją apie kontrolinę
komandą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
Komandos tipas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
Kontroliavimas (nustatyti kontrolinę komandą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
Komandos tipas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
Vertė
Kontrolinė
suma
Komanda
Nr.
Komandos tipas
Komanda
Verčių intervalas
1
Maitinimo valdymas
0 x 11
0~1
2
Garsumo valdymas
0 x 12
0~100
3
Įvesties šaltinio valdymas
0 x 14
-
4
Ekrano veiksenos valdymas
0 x 18
-
5
Ekrano dydžio valdymas
0 x 19
0~255
6
Vaizdo sienos veiksenos valdymas
0 x 5C
0~1
7
Apsauginis užraktas
0 x 5D
0~1
8
Vaizdo sienos įjungimas
0x84
0~1
9
Vaizdo sienos vartotojo valdymas
0x89
-
•• Visos komunikacijos vyksta šešioliktainėmis. Kontrolinė suma apskaičiuojama sudėjus
visas vertes, išskyrus antraštę. Jeigu kontrolinė suma viršija 2 skaitmenis, kaip
pavaizduota toliau (11 + FF + 01 + 01 = 112), pirmasis skaitmuo pašalinamas.
Pvz., įjungti & ID=0
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
"Power"
Duomenų
ilgis
1 duomenų
rinkinys
1
1
Kontrolinė
suma
12
•• Jei norite vienu metu kontroliuoti visus serijiniu laidu prijungtus įrenginius
neatsižvelgdami į atpažinimo kodus, nustatykite atpažinimo kodą kaip „0 x FE“ ir
perduokite komandas. Komandas vykdys kiekvienas įrenginys atskirai, tačiau ACK
nereaguos.
26
Maitinimo valdymas
Garsumo valdymas
•• Funkcija
Gaminį galima įjungti ir išjungti naudojant kompiuterį.
•• Funkcija
Gaminio garsumą galima reguliuoti naudojant kompiuterį.
•• Maitinimo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie tai, ar maitinimas ĮJUNGTAS, ar
IŠJUNGTAS)
•• Garsumo būsenos peržiūra (gauti informaciją apie garsumo būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 11
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Power"
Kontrolinė
suma
•• ACK
Atpažinimo Duomenų ACK / NAK R-CMD
kodas
ilgis
0 x FF
3
„A“
0 x 11
1 vertė
Kontrolinė
suma
•• NAK
0 x AA
0 x FF
0
Atpažinimo
kodas
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 12
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Volume"
Kontrolinė
suma
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
3
„N“
0 x 11
1 vertė
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 12
"Volume"
Kontrolinė
suma
"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)
•• NAK
"Power"
"Power": maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
Komanda
Kontrolinė
suma
•• ACK
0: IŠJUNGTI maitinimą
Antraštė
0 x 12
Duomenų ilgis
"Volume": garsumo reikšmės kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje. (0-100)
1: ĮJUNGTI maitinimą
0 x AA
0 x AA
Atpažinimo
kodas
•• Garsumo nustatymas (nustatyti garsumą)
"Power": maitinimo kodas, kuris bus nustatytas gaminyje.
Komanda
Komanda
0
•• Maitinimo ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (ĮJUNGTI / IŠJUNGTI maitinimą)
Antraštė
Antraštė
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1
vertė
3
„N“
0 x 12
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"ERR"
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
27
Įvesties šaltinio valdymas
•• ACK
•• Funkcija
gaminio įvesties šaltinį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
•• Įvesties šaltinio būsenos peržiūra (gauti informaciją apie įvesties šaltinio būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 14
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
Komanda
0 x AA
0 x 14
Atpažinimo
kodas
Įvesties šaltinis
0 x 20
„MagicInfo“
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
0 x 24
HDMI2_PC
0 x 25
DisplayPort
0x55
HDBT
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolinė
suma
•• NAK
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Input Source"
Kontrolinė
suma
"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
0 x 0C
Komanda
"Input Source": įvesties šaltinio kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje.
0
•• Įvesties šaltinio nustatymas (nustatyti įvesties šaltinį)
Antraštė
Antraštė
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 14
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
――HDMI1_PC ir HDMI2_PC negalima naudoti su komanda Nustatyti. Jos reaguoja tik į komandą
„Gauti“.
――MagicInfo veikia tik modeliuose, kuriuose yra MagicInfo funkcija.
28
Ekrano veiksenos valdymas
•• NAK
•• Funkcija
gaminio ekrano režimą galima pakeisti naudojant kompiuterį.
Ekrano režimo negalima valdyti, jei įjungta funkcija Video Wall.
•• Ekrano būsenos peržiūra (gauti informaciją apie ekrano veiksenos būseną)
Antraštė
0 x AA
Komanda
Atpažinimo
kodas
0 x 18
Duomenų ilgis
Komanda
0 x AA
0 x 18
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 18
"ERR"
Kontrolinė
suma
Ekrano dydžio valdymas
0
Atpažinimo
kodas
Komanda
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Kontrolinė
suma
•• Funkcija
Gaminio ekrano rodinio dydį galima pakeisti naudojant kompiuterį.
•• Vaizdo dydžio nustatymas (nustatyti vaizdo dydį)
Antraštė
Antraštė
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
"Screen
Mode"
Kontrolinė
suma
•• Ekrano rodinio dydžio peržiūra (gauti informaciją apie ekrano rodinio dydžio būseną)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 19
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• ACK
"Screen Mode": kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena
0 x 01
16 : 9
0 x 04
Priartinimas
0 x 31
Platusis priartinimas
0 x 0B
4:3
0 x AA
Komanda
0 x FF
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 19
"Screen
Size"
Kontrolinė
suma
"Screen Size": gaminio ekrano rodinio dydis (diapazonas: 0–255, matavimo vienetai: coliai)
•• NAK
•• ACK
Antraštė
Antraštė
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
3
„A“
0 x 18
1 vertė
"Screen
Mode"
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 19
"ERR"
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
"Screen Mode": kodas, kuriuo nustatoma gaminio būsena
29
Vaizdo sienos veiksenos valdymas
Apsauginis užraktas
•• Funkcija
Gaminio Video Wall režimą galima suaktyvinti naudojant kompiuterį.
•• Funkcija
Gaminio funkciją Safety Lock On galima įjungti ir išjungti kompiuteriu.
Šiuo valdikliu galima naudotis tik įjungus gaminio funkciją Video Wall.
Valdymas galimas neatsižvelgiant į tai, ar maitinimas įjungtas, ar išjungtas.
•• Vaizdo sienos veiksenos peržiūra (gauti informaciją apie vaizdo sienos veikseną)
•• Apsauginio užrakto būsenos peržiūra (gauti informaciją apie apsauginio užrakto būseną)
Antraštė
Komanda
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5C
0 x AA
0 x 5D
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
Komanda
0 x AA
0 x 5C
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Duomenys
1
"Video Wall
Mode"
Kontrolinė
suma
"Video Wall Mode": Vaizdo sienos režimo kodas naudojamas suaktyvinant gaminio vaizdo
sienos režimą.
1: Full
0
•• Apsauginio užrakto įjungimas ir išjungimas (įjungti / išjungti apsauginį užraktą)
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x 5D
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
"Safety
Lock"
Kontrolinė
suma
"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
0: IŠJUNGTI
•• ACK
0 x AA
Kontrolinė
suma
1: ĮJUNGTI
0: Natural
Antraštė
Duomenų
ilgis
0
•• Vaizdo sienos nustatymas (nustatyti vaizdo sienos veikseną)
Antraštė
Atpažinimo
kodas
Komanda
Atpažinimo
kodas
0 x FF
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
3
„A“
0 x 5C
1 vertė
Kontrolinė
suma
"Video
Wall
Mode"
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„A“
0 x 5D
"Safety
Lock"
Kontrolinė
suma
"Safety Lock": apsauginio užrakto kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
"Video Wall Mode": kodas, naudojamas gaminio režimui „Video Wall“ suaktyvinti
•• NAK
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 5C
"ERR"
"ERR" : Klaidos kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0 x 5D
"ERR"
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
Kontrolinė
suma
30
Vaizdo sienos įjungimas
•• NAK
•• Funkcija
Kompiuteris ĮJUNGIA / IŠJUNGIA gaminio vaizdo sieną.
•• Peržiūrėti ĮJUNGTOS / IŠJUNGTOS vaizdo sienos būseną
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x84
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis Kontrolinė
suma
0
0 x AA
Komanda
Atpažinimo
kodas
0x84
Duomenų
ilgis
Duomenys
1
V.Wall_On
Kontrolinė
suma
1: Vaizdo sienos ĮJUNGIMAS
•• ACK
0 x AA
Atpažinimo
kodas
0 x FF
0 x FF
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0x84
ERR
Kontrolinė
suma
•• Funkcija
Kompiuteris įjungia / išjungia gaminio vaizdo sienos funkciją.
•• Peržiūrėkite vaizdo sienos būseną
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x89
Atpažinimo
kodas
Duomenų ilgis
Kontrolinė
suma
0
•• Nustatyti vaizdo sieną
0: Vaizdo sienos IŠJUNGIMAS
Komanda
0 x AA
Atpažinimo
kodas
Vaizdo sienos vartotojo valdymas
•• V.Wall_On : Vaizdo sienos kodas, kurį reikia nustatyti gaminyje
Antraštė
Komanda
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
•• Nustatyti vaizdo sienos ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO būseną
Antraštė
Antraštė
Duomenų ACK / R-CMD
ilgis
NAK
1 vertė
3
V.Wall_On
„A“
0x84
Kontrolinė
suma
Antraštė
Komanda
0 x AA
0x89
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
1 vertė
2 vertė
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolinė
suma
Wall_Div: Vaizdo sienos dalytuvo kodas, nustatytas gaminyje
V.Wall_On : Kaip ir aukščiau
31
10x10 vaizdo sienos modelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Išjungti
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0 x 11
0 x 12
0x13
0 x 14
0x15
0x16
0x17
0 x 18
0 x 19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21
0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C 0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C 0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x4D
32
Wall_SNo : Gaminio numerio kodas, nustatytas gaminyje
10x10 vaizdo sienos modelis: ( 1 ~ 100)
Nustatytas skaičius
Duomenys
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
2 vertė
4
„A“
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Kontrolinė
suma
•• NAK
Antraštė
Komanda
0 x AA
0 x FF
Atpažinimo
kodas
Duomenų
ilgis
ACK /
NAK
R-CMD
1 vertė
3
„N“
0x89
ERR
Kontrolinė
suma
"ERR" : kodas, kuris nurodo, kokia įvyko klaida.
33
03 skyrius
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš prijungiant
Ką patikrinti prieš prijungiant
――Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.
――Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
――Tinkamai prijunkite garso prievadus: kairysis = baltas, dešinysis = raudonas.
Jungimas prie AK
•• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
•• Kompiuterį prie gaminio galima prijungti įvairiais būdais.
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
Prijungimas naudojant HDMI laidą
――Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
34
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Prijungimas naudojant DP laidą
DP IN
•• Atsargumo priemonės naudojant DP
――Naudojant vaizdo plokštes, kurios neatitinka DP standarto, gali būti nerodomas „Windows“
įkrovimo / BIOS ekranas, kai gaminys veikia energijos taupymo režimu. Tokiu atveju prieš
įjungdami kompiuterį įjunkite gaminį.
――Gaminio sąsaja DP IN ir pridedamas DP laidas sukurti vadovaujantis VESA standartais.
Jei naudosite VESA standartų neatitinkantį DP laidą, gaminys gali veikti netinkamai.
„Samsung Electronics“ nėra atsakinga už jokius gedimus, atsiradusius naudojant
standartų neatitinkantį laidą.
Būtina naudoti VESA standartus atitinkantį DP laidą.
――Nustačius optimalią skiriamąją gebą (3 840 x 2 160 esant 60 Hz) su DisplayPort įvesties
šaltiniu, rekomenduojama naudoti trumpesnį nei 5 m DP laidą.
――Išjungus energijos taupymo veikseną su DisplayPort įvesties šaltiniu, gali būti importuota
nauja skiriamosios gebos informacija ir iš naujo nustatytas užduoties lango dydis ar vieta.
35
Išorinio monitoriaus prijungimas
•• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
――DAISY CHAIN prievadu galima naudotis tik kai įvesties šaltinis yra DisplayPort.
Kompiuteris
1 monitorius
DP IN
DAISY CHAIN
2 monitorius
DP IN
DAISY CHAIN
3 monitorius
DP IN
DAISY CHAIN
4 monitorius
DP IN
DAISY CHAIN
36
Jungimas prie vaizdo prietaiso
•• Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
•• Gaminį prie vaizdo įrenginio galite prijungti laidu.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
――Jei norite pakeisti šaltinį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką SOURCE.
Prijungimas naudojant HDMI-DVI laidą
Palaikomos skiriamosios gebos 1080p (50 / 60 Hz), 720p (50 / 60 Hz), 480p ir 576p.
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
Prijungimas naudojant HDMI laidą
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
HDMI arba HDMI–DVI laido (iki 1080p) naudojimas
•• Kad vaizdo ir garso kokybė būtų geresnė, prijunkite skaitmeninį įrenginį naudodami HDMI
laidą.
•• HDMI laidas palaiko skaitmeninius vaizdo ir garso signalus, todėl nereikia atskiro garso
signalo laido.
–– Norėdami gaminį prijungti prie skaitmeninio įrenginio, kuris nepalaiko HDMI išvesties,
naudokite HDMI-DVI ir garso signalo laidus.
•• Vaizdas gali būti rodomas netinkamai (arba visai nerodomas) arba gali neveikti garsas, jei
prie gaminio prijungiamas išorinis įrenginys, kuris naudoja senesnės versijos HDMI režimą.
Jei kyla tokių problemų, pasiteiraukite išorinio įrenginio gamintojo dėl HDMI versijos ir, jei
ji pasenusi, paprašykite atnaujinimo.
•• Būtinai naudokite 14 mm ar plonesnį HDMI laidą.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Būtinai įsigykite sertifikuotą HDMI laidą. Kitaip vaizdo gali nerodyti arba gali įvykti
prisijungimo klaida.
•• Rekomenduojama naudoti bazinį didelės spartos HDMI laidą arba laidą su eterneto
jungtimi.
Šis gaminys nepalaiko eterneto funkcijos per HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
37
„HDBase-T“ prijungimas
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
――„HDBase-T“ (Tx) perduoda duomenis iš išorinio įrenginio į „HDBase-T“ (Rx). Juos būtinai sujunkite tiesiogiai naudodami LAN laidą.
――Duomenų perdavimas negalimas, jei „HDBase-T“ (Rx) prie „HDBase-T“ (Tx) prijungiamas per šakotuvą.
――„HDBase-T“ veikia naudodamas neekranuotus pintus dviejų gijų (UTP) arba ekranuotus pintus dviejų gijų (STP) kabelius; tačiau siekiant laikytis CE reikalavimų, reikia naudoti STP kabelius ir STP
jungtis. Rekomenduojama naudoti ekranuotus kabelius ir jungtis, kad būtų išvengta nenumatytų elektros trukdžių iš aplinkos, kuri gali pakenkti veikimo kokybei. Kad viskas veiktų tinkamai,
rekomenduojama naudoti STP kabelį. Jei naudosite UTP kabelį arba jungę, gali suprastėti veikimo kokybė.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
LAN (vietinio
kompiuterių tinklo)
laidas
HDMI OUT
38
Prijungimas prie garso sistemos
LAN laido prijungimas
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
AUDIO OUT
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
HDBT (LAN IN)
•• Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą. (10/100 Mbps)
*Izoliuotas, pintas, dviejų gijų
39
Įvesties šaltinio keitimas
Naudodami Source galite rinktis įvairius šaltinius ir keisti šaltinio įrenginių pavadinimus.
Source
――Pasirinkus pageidaujamam šaltinio įrenginiui netinkamą šaltinį, ekrano vaizdas gali būti rodomas netinkamai.
Galite nustatyti, kad būtų rodomas šaltinio įrenginio, prijungto prie gaminio, ekrano rodinys. Iš šaltinių sąrašo
pasirinkite šaltinį. Bus rodomas pasirinkto šaltinio ekrano rodinys.
――Įvesties šaltinį galite pakeisti ir naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE.
SOURCE → Source
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
HDBT
HDMI 1
HDMI 2
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
DisplayPort
Galite redaguoti prijungto išorinio įrenginio pavadinimą ir įrenginio tipą.
•• Sąraše gali būti išvardyti šie šaltinio įrenginiai: Tai, kokie šaltinio įrenginiai pateikiami sąraše, priklauso nuo
pasirinkto šaltinio.
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Redaguoti neleidžiama toliau nuodytų šaltinių.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
Information
INFO
Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie pasirinktą išorinį įrenginį.
40
Web Browser
Settings
SOURCE → Source → Web Browser → u → Settings → ENTER E
SOURCE → Source → Web Browser → ENTER E
General
Automatinis skirtukų ir įrankių juostos slėpimas
Jei naršyklėje tam tikrą laiką nesinaudojama skirtukais, meniu ar įrankių juosta, jie automatiškai paslepiami. Kad jie
vėl būtų rodomi, užveskite pelės žymeklį arba perkelkite jį į ekrano viršų.
•• Naudoti / nenaudoti
Web Browser
Slėpti žymeklį liečiamojo ekrano režimu
Slėpti žymeklį, kad netrukdytų jutiklinio valdymo veiksmams.
•• Naudoti / nenaudoti
Iškylančiųjų langų blokavimo programa
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
–– Prijunkite LAN laidą, jei norite pasiekti gaminio internetą (panašiai, kaip pasiekiant
kompiuterio internetą).
Užblokuokite iškylančiuosius langus, kad naršyti būtų smagiau.
•• Naudoti / nenaudoti
Nustatymų nustatymas iš naujo
Visi jūsų pasirinkti žiniatinklio naršyklės nustatymai bus nustatyti iš naujo atkuriant numatytąsias reikšmes. Tai
neturės įtakos jūsų žymoms ir istorijai.
Search Engine
Jei įvesties lauke „URL / raktažodis“ įvesite raktažodį, žiniatinklio naršyklė atidarys paieškos rezultatų puslapį.
Pasirinkite norimą naudoti paieškos sistemą.
•• „Google“ / „Bing“
41
Privacy & Security
Blocked pages
Saugusis režimas
Blokuojami puslapiai
Siekiant padidinti žiniatinklio naršyklės saugumą, pateikiami įspėjamieji pranešimai apie
nesaugius tinklalapius arba užblokuojama prieiga.
Užblokuojama prieiga prie puslapių, kurie yra nurodyti blokuojamųjų puslapių sąraše.
Dėl to gali sulėtėti žiniatinklio naršyklės veikimas.
•• Naudoti / nenaudoti
Privatusis naršymas
Kai suaktyvinamas privačiojo naršymo režimas, naršymo istorija neįrašoma.
•• Naudoti / nenaudoti
•• Naudoti / nenaudoti
Blokuojami puslapiai
Galite užblokuoti arba atblokuoti konkrečius puslapius.
•• Pridėti
Approved pages
Funkcija „Do Not Track“
Patvirtinti puslapiai
Nurodykite svetainėms jūsų nesekti.
Leidžia žiniatinklyje pasiekti tik tuos puslapius, kurie yra patvirtinti.
•• Naudoti / nenaudoti
•• Naudoti / nenaudoti
JavaScript
Patvirtintų puslapių slaptažodis
Leiskite visoms svetainėms paleisti „JavaScript“, kad būtų patogiau naršyti.
Galite nustatyti slaptažodį, skirtą patvirtintiems puslapiams tvarkyti.
•• Naudoti / nenaudoti
•• Nustatyti slaptažodį
Istorijos valymas
Patvirtinti puslapiai
Išvalykite visą naršymo istoriją.
Patvirtinkite konkrečius puslapius arba pašalinkite juos iš patvirtintų puslapių sąrašo.
Naršymo duomenų trynimas
•• Pridėti
Ištrinkite visus naršymo duomenis, pvz., slapukus, talpykloje įrašytus vaizdus ir duomenis.
Tai neturės įtakos jūsų žymoms ir istorijai.
42
Encoding
Encoding
Galite pasirinkti tinklalapių kodavimo būdą. Dabartinis nustatymas yra „Automatinis“.
•• Automatinis / rankinis (dabartinis: „Unicode“)
Apie
Rodoma esama interneto naršyklės versija.
Refresh Options
SOURCE → Source → Web Browser → u → Refresh Options → ENTER E
Refresh Interval
Nustatykite laiką, kurį žiniatinklio naršyklė turi išlaukti prieš grąžinant į pagrindinį puslapį.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Nustatykite mastelio keitimo dydį, kuris bus taikomas atnaujinus žiniatinklio naršyklę.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Nustatykite svetainę, kuri bus rodoma atnaujinus žiniatinklio naršyklę.
•• Samsung Display / Custom
Custom
Įveskite URL ir nustatykite jį kaip pagrindinį puslapį.
•• Enter URL
――Galima naudoti, kai Home Page nustatytas kaip Custom.
43
04 skyrius
MDC naudojimas
Kelių ekranų valdiklis MDC (angl. Multiple Display Control) – tai taikomoji programa, leidžianti lengvai vienu metu per kompiuterį valdyti keletą vaizdo įrenginių.
Įdiegę programą, išsamesnės informacijos apie MDC programos naudojimą rasite žinyne. MDC programą rasite svetainėje.
Paspaudus Never expired, tada Expired mygtuką maždaug vieną minutę bus tikrinama
gaminio būsena. Komandą bandykite paleisti maždaug po vienos minutės.
6
Pasirodžiusiame lange Destination Folder pasirinkite katalogo kelią, kuriuo ketinate
diegti programą, ir spustelėkite Next.
――Nenurodžius kelio vardo, programa bus įdiegta numatytojo vardo keliu.
MDC programos diegimas / pašalinimas
Diegimas
――Diegiant MDC, dėl grafinės plokštės, pagrindinės plokštės ir tinklo sąlygų gali atsirasti
7
ketinate diegti programą, ir spustelėkite Install.
8
Bus rodoma diegimo eiga.
9
Pasirodžiusiame lange InstallShield Wizard Complete spustelėkite Finish.
trikdžių.
1
Spustelėkite diegimo programą MDC Unified.
2
Pasirinkite diegimo kalbą. Tada spustelėkite OK.
3
Kai pasirodys Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ekranas, spustelėkite
――Pasirinkite Launch MDC Unified ir spustelėkite Finish, kad MDC programą paleistumėte
iškart.
10
Pasirodžiusiame License Agreement lange pasirinkite I accept the terms in the license
agreement ir spustelėkite Next.
5
MDC vykdymo piktograma.
――Jeigu vykdymo piktograma nerodoma, paspauskite F5.
Programos pašalinimas
1
Pasirinkite Parametrai > Valdymo skydas (meniu Pradžia) ir dukart spustelėkite Įtraukti /
panaikinti programą.
Pasirodžiusiame lange Customer Information užpildykite informacijos laukus ir
spustelėkite Next.
Baigus diegti, darbalaukyje sukuriama MDC Unified nuorodos piktograma.
――Gali būti, kad dėl kompiuteryje įdiegtos sistemos ar gaminio specifikacijų nebus rodoma
Next.
4
Pasirodžiusiame lange Ready to Install the Program patikrinkite katalogo kelią, kuriuo
2
Pasirinkite iš sąrašo MDC Unified ir spustelėkite Keisti / šalinti.
44
Prisijungimas prie MDC
Naudojant MDC per RS-232C (serijinių duomenų ryšių standartai)
RS-232C serijinis laidas turi būti prijungtas prie kompiuterio ir ekrano serijinių prievadų.
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
RS232C IN
1 monitorius
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
2 monitorius
Kompiuteris
45
Naudojant MDC per eternetą
Įveskite pagrindinio rodomo įrenginio IP ir prijunkite įrenginį prie kompiuterio. LAN laidu sujunkite ekranus tarpusavyje.
Prijungimas tiesioginiu LAN kabeliu
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
――Kelis gaminius galite prijungti naudodami gaminio HDBT (LAN IN) prievadą ir šakotuvo LAN prievadus.
Kompiuteris
HDBT
(LAN IN)
HUB
1 monitorius
2 monitorius
46
Prijungimas kryžminio tipo LAN kabeliu
――Išvaizda gali skirtis pagal gaminį.
――Kelis gaminius galima prijungti naudojant gaminio prievadą RS232C IN / OUT.
RS232C IN
1 monitorius
HDBT
(LAN IN)
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
2 monitorius
Kompiuteris
47
05 skyrius
Player funkcija
Pasiekiamas naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtuką HOME.
Player
HOME
Nr.
→ Player → ENTER E
Leiskite įvairų turinį, pvz., kanalus su priskirtais tvarkaraščiais, šablonus arba failus.
Player
Internal Memory
Used
199.33 MB
1
Filter By: All
5
6
Aprašymas
1
Pasirinkite vidinę arba išorinę atmintį.
2
Galite leisti serveryje sukonfigūruotą turinį, šablonus ir tvarkaraščius.
•• Ekrane Player galite peržiūrėti, ar prisijungta prie serverio (jis
patvirtintas). Jei norite peržiūrėti, ar esate prisijungę prie serverio, kai
veikia tinklo kanalas, nuotolinio valdymo pulte paspauskite INFO.
Available
4.26 GB(95%)
1
Options
Ekrane Player pasirinkite Network Channel. Pranešimas No channels
parodomas, jei Network Channel nėra užregistruotų kanalų.
No channels
2
2
Network Channel
3
Bus paleistas Network Channel.
3
Leiskite serveryje saugomą turinį.
4
Paleiskite vidinėje atmintyje saugomą šabloną.
5
Kaip kriterijų pasirinkite turinio tipą, kad surastumėte pageidaujamo turinio
sąrašą.
6
Nustatykite įvairias Player parinktis.
Network File
4
My Templates
Turinio peržiūra
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
–– Jei norite pasinaudoti funkcija Player, Play via nustatykite kaip MagicInfo (ją rasite System).
1
Pasirinkite vidinę ar išorinę atmintį. Parodomi pasirinktoje atmintyje saugomi failai.
2
Pasirinkite reikiamą failą. Ekrane pasirodys turinys. (Jei reikia daugiau informacijos apie
suderinamus failų formatus, žr. skyrių „Su leistuvu suderinami failų formatai“.)
48
Kai leidžiamas turinys
Galimi meniu
Valdymo mygtukai nuotolinio valdymo pulte
Atkuriant turinį nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką TOOLS ir sukonfigūruokite
nustatymus.
Naudodami nuotolinio valdymo pulto mygtukus galite paleisti, pristabdyti arba praleisti
grojaraštyje esantį turinį.
Mygtukas
Funkcija
TOOLS
Parodoma meniu juosta.
INFO
Parodoma informacija apie turinį.
►
Pereinama prie kito failo arba į kitą puslapį.
◄
Pereinama prie ankstesnio failo arba į ankstesnį puslapį.
E/∆/³
Paleidžiama arba pristabdoma skaidrių demonstracija ar vaizdo įrašas.
´
Sustabdomas turinio rodymas ir pereinama į Player ekraną.
π
Vaizdo įrašas atsukamas atgal.
µ
Vaizdo įrašas persukamas į priekį.
Meniu
Aprašymas
Playlist
Galite peržiūrėti šiuo metu leidžiamų turinio elementų sąrašą.
Picture Mode
pagal individualius poreikius parenkami tuo metu atkuriamo
turinio ekrano rodinio parametrai.
Repeat
Nustato kartojimo režimą.
Background Music
Nustatykite foninę muziką, kuri bus leidžiama atkuriant turinį.
Reset
Iš naujo nustatykite foninę muziką.
Pause
Pristabdykite foninę muziką.
Prev
Paleiskite ankstesnę foninę muziką iš sąrašo.
Next
Paleiskite kitą foninę muziką iš sąrašo.
――Reset, Pause, Prev, Next pasirodo tik nustačius foninę muziką.
49
Su Player suderinami failų formatai
•• Palaikomos tokios failų sistemos kaip FAT32 ir NTFS.
•• Failų, kurių vertikalioji ir horizontalioji skiriamoji geba yra didesnė nei maksimali leistina,
negalima paleisti. Patikrinkite vertikaliąją ir horizontaliąją failo skiriamąją gebą.
•• Peržiūrėkite palaikomus vaizdo ir garso kodekų tipus bei versijas.
•• Peržiūrėkite palaikomas failų versijas.
–– Palaikomos „PowerPoint“ versijos iki 97–2007
•• Atpažįstamas tik pastarąjį kartą prijungtas USB įrenginys.
Tinklo tvarkaraščio kelių vaizdų funkcija
Atkūrimo apribojimai
•• Vienu metu galima leisti ne daugiau kaip du vaizdo failus (Video).
•• Veikiant stačiajam atkūrimo režimui vienu metu galima leisti tik vieną vaizdo failą.
•• Jei naudojate Office (PPT ir „Word“ failus) ir PDF failus, vienu kartu galite naudoti tik vieno
tipo failus.
•• LFD (.lfd) failai nepalaikomi.
Garso išvesties apribojimai
•• Negalima naudoti daugiau nei vieno garso išvesties šaltinio.
•• Atkūrimo pirmenybė: tinklo BGM > vietinis BGM > vaizdo įrašų failas naudotojo
pasirinktame pagrindiniame rėme
――Tinklo BGM: nustatymus galima sukonfigūruoti atliekant 1 veiksmą, kai kuriamas serverio
tvarkaraštis.
――Vietinis BGM: BGM nustatymus galima sukonfigūruoti naudojant įrankius, rodomus
paspaudus mygtuką TOOLS vykstant Player atkūrimui.
――Naudotojo pasirinktas pagrindinis vaizdas: pagrindinio vaizdo nustatymus galima
sukonfigūruoti atliekant 2 veiksmą, kai kuriamas serverio tvarkaraštis.
Šablonų failai ir LFD (.lfd) failai
Apribojimai
•• Įsitikinkite, kad Internal Memory / USB atmintinėje yra skirstomasis aplankas.
Atkūrimo apribojimai
•• Daugiausiai galima leisti du vaizdo įrašų (Video) failus.
•• Jei naudojate Office (PPT ir „Word“ failus) ir PDF failus, vienu kartu galite naudoti tik vieno
tipo failus.
•• Vienu metu viename iš vaizdo sienos ekranų negali būti leidžiami keli vaizdo įrašai (Video).
Garso išvesties apribojimai
•• Negalima naudoti daugiau nei vieno garso išvesties šaltinio.
•• Atkūrimo pirmenybė: tinklo BGM > vietinis BGM > vaizdo įrašų failas naudotojo
pasirinktame pagrindiniame rėme
50
Turinys
Failo plėtinys
Plėtinys
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Vaizdo kodekas
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
4096X2160: 24
Sparta bitais
(Mbps)
40
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
*.3gp
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
1920x1080
TS
*.tp
SVAF
MPEG1
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
*.ts
AC3
DD+
MPEG4 SP/ASP
MPEG2
Garso kodekas
LPCM
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
Kadrų greitis
(kadr./sek.)
3840X2160: 30
*.mov
*.trp
Skyra
30
20
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
51
Vaizdas
•• 3D vaizdas nėra palaikomas.
Garsas
Vaizdai
•• Turinys, kurio skiriamoji geba yra didesnė nei nurodytoji
anksčiau pateiktoje lentelėje, nėra palaikomas.
•• Garso turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra
didesnis nei nurodytasis anksčiau pateiktoje lentelėje,
atkuriant gali trūkčioti.
•• Palaikomas vaizdo failų formatas: JPEG, PNG, BMP
――Palaikomi 32 bitų, 24 bitų ir 8 bitų BMP failai.
•• Vaizdo turinys, kurio sparta bitais arba kadrų dažnis yra
didesnis nei nurodytasis anksčiau pateiktoje lentelėje,
atkuriant gali trūkčioti.
•• Jei turinyje arba sudėtiniame rodinyje įsivėlė klaida,
garso turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas
netinkamai.
•• Didž. palaikomas filo dydis: 20 MB
•• Vaizdo turinys nebus leidžiamas arba bus leidžiamas
netinkamai, jei turinyje arba saugojimo vietoje bus klaida.
•• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali
būti nesuderinami su leistuvu.
•• Kai kurie USB įrenginiai / skaitmeniniai fotoaparatai gali
būti nesuderinami su leistuvu.
•• Palaikymas suteikiamas iki WMA 10 Pro 5.1 kanalų
signalo. WMA glaudinto garso signalas nepalaikomas.
•• Palaiko iki H.264, 4.1 lygio
•• QCELP, AMR NB/WB nėra palaikomi.
•• Didžiausia palaikoma skiriamoji geba: 4096 x 4096
•• Palaikomi vaizdo efektai: 9 efektų
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Nepalaiko H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ir
AVCHD.
•• Skirta visiems vaizdo įrašų kodekams, išskyrus MVC, VP8,
VP6:
–– Mažesnė nei 1280 x 720: maks. 60 kadr.
–– Didesnė nei 1280 x 720: maks. 30 kadr.
•• GMC 2 arba naujesnė nėra palaikoma.
•• Palaikomas tik „BD MVC Spec“.
•• Jei vaizdo įrašų failai monitoriuje naudoja nesuderinamus
kodekus arba nustatyta 1080 x 1920 skyra, vienu metu
galėsite leisti tik vieną vaizdo įrašo failą.
•• Kai leidžiamas vienas vaizdo įrašo failas, vientisas
režimas nepalaikomas esant tokioms sąlygoms:
–– Nesuderinamas kodekas (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Nesuderinamas kodekas
–– Nesuderinamas kodekas ↔ Suderinamas kodekas
–– Skyra skiriasi nuo monitoriaus skyros
–– Dažnis skiriasi nuo monitoriaus dažnio
52
Power Point
•• Suderinami dokumentų failų formatai
–– Plėtinys: ppt, pptx
–– Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Nepalaikomos funkcijos
–– Animacijos efektas
–– 3D figūros (bus rodomos 2D)
–– Puslapinės antraštės ir poraštės (nepalaikomi kai kurie
papildomi elementai)
–– Word Art
–– Lygiavimas
Gali kilti grupės lygiavimo klaida
–– Office 2007
„SmartArt“ nėra visiškai palaikoma. Palaikomi 97 iš 115
papildomų elementų.
––
––
––
––
––
Objektų įterpimas
Pusės pločio simboliai
Tarpai tarp raidžių
Diagramos
Vertikalusis tekstas
Nepalaikomi kai kurie papildomi elementai
PDF
•• Suderinami dokumentų failų formatai
–– Plėtinys: pdf
•• Nepalaikomos funkcijos
–– Mažesnis nei 1 pikselio turinys nėra palaikomas dėl
suprastėjusio veikimo.
–– Neįprastų formų vaizdai ar vaizdai iš daugybės dalių
nėra palaikomi.
–– Turinys su pasuktu tekstu nėra palaikomas.
–– 3D šešėlių efektai nėra palaikomi.
–– Kai kurie simboliai nėra palaikomi
(Specialieji simboliai gali būti rodomi sugadinti)
WORD
•• Suderinami dokumentų failų formatai
–– Plėtinys: .doc, .docx
–– Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Nepalaikomos funkcijos
–– Puslapio fono efektas
–– Keli pastraipų stiliai
–– Word Art
–– Lygiavimas
Gali kilti grupės lygiavimo klaida
–– 3D figūros (bus rodomos 2D)
–– Office 2007
„SmartArt“ nėra visiškai palaikoma. Palaikomi 97 iš 115
papildomų elementų.
––
––
––
––
Diagramos
Pusės pločio simboliai
Tarpai tarp raidžių
Vertikalusis tekstas
Nepalaikomi kai kurie papildomi elementai
–– Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga
–– Skaidrių pastabos ir dalijamoji medžiaga
53
Šablono failas
•• Kūrimo / redagavimo / atkūrimo funkcijos veikia tik
naudojant My Templates.
LFD
•• Palaiko Network Channel
•• Suderinami dokumentų failų formatai
–– Plėtinys: .lfd
54
Schedule
HOME
Turinio atkūrimo tvarkaraštį galite peržiūrėti serveryje, mobiliajame įrenginyje arba importuoti
iš išorinės saugyklos.
Nr.
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
1
Network
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Pasirinkite serverį arba išorinę atmintį.
2
Peržiūrėkite turinio atkūrimo savaitės tvarkaraštį.
Pasirinkite ir peržiūrėkite išsamią informaciją apie kiekvieną įvykį.
Sat
AM
3
2
Information
All day
All day
All day
PM
All day
All day
Aprašymas
Location:
Internal Memory
Peržiūrėkite vaizdo miniatiūrą arba trumpą informaciją apie turinį.
3
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
Repeat:
Daily
Time:
All day
AM
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
55
Clone Product
Eksportuokite gaminio nustatymus į išorinį atminties įrenginį. Taip pat galite importuoti nustatymus iš išorinio
atminties įrenginio.
Šia parinktimi patogu naudotis priskiriant tuos pačius parametrus keliems gaminiams.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Jei išoriniame atminties įrenginyje failo kopijos nėra
1
Prijunkite išorinį atminties įrenginį ir įjunkite Clone Product funkciją.
2
Pasirodo pranešimas No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3
Clone Product
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Jei norite eksportuoti nustatymus, pasirinkite Export.
Jei išoriniame atminties įrenginyje failo kopija yra
1
Prijunkite išorinį atminties įrenginį ir įjunkite Clone Product funkciją.
2
Pasirodo pranešimas Cloning file found. Please select an option..
Paleiskite funkciją Import from External Storage arba Export to External Storage.
–– Import from External Storage: nukopijuokite į gaminį išoriniame atminties įrenginyje išsaugotus
nustatymus.
–– Export to External Storage: nukopijuokite gaminio nustatymus į išorinį atminties įrenginį.
――Baigus konfigūruoti gaminys automatiškai paleidžiamas iš naujo.
56
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Priskirkite atpažinimo kodą televizoriui
Device ID
Įveskite gaminio, prijungto prie įvesties laido, kad būtų gaunamas įvesties signalas, atpažinimo kodą. (intervalas:
0~224)
――Paspauskite u/d ir pasirinkite skaičių, tada paspauskite E.
――Pageidaujamą kodą įveskite skaitiniais nuotolinio valdymo mygtukais.
Device ID Auto Set
Ši funkcija automatiškai priskiria RS232C laidu prijungtam įrenginiui atpažinimo numerį.
ID Settings
Kai prijungiami keli įrenginiai, įjunkite funkciją pirmajame arba paskutiniajame įrenginyje.
――Šia funkcija galima naudotis tik pirmajame RS-232C „Daisy chain“ įrenginyje.
PC Connection Cable
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Pasirinkite būdą, kurį naudodami jungsitės prie MDC ir gausite MDC signalą.
•• RS232C cable
prisijunkite prie MDC naudodami RS232C stereofoninio signalo laidą.
•• RJ-45 (LAN)
prisijunkite prie MDC naudodami RJ45 laidą.
57
Network Status
HOME
Patikrinkite esamą tinklą ir interneto ryšį.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
58
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje gaminys bus naudojamas, pasirinkite vaizdo režimą (Picture Mode).
Naudojant Videos/Images režimą, vaizdo įrenginys atkuria kokybiškesnį vaizdą. Text režimas pagerina kompiuterio
rodomo vaizdo kokybę.
•• Shops & Shopping Centres
Tinka naudoti prekybos centruose.
–– Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
•• Offices & Schools
Tinka naudoti biuruose ir mokyklose.
–– Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
•• Terminals & Stations
Tinka naudoti autobusų ir traukinių stotyse.
–– Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
Picture Mode
•• Video Wall
Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
–– Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Calibration
veikiant šiam režimui taikomi ryškumo, spalvų, gamos ir vienodumo parametrai, kuriuos pagal savo poreikius
galima nustatyti naudojant spalvų kalibravimo programą Color Expert.
–– Kad režimas Calibration veiktų tinkamai, vaizdo kokybės parametrus, pvz., ryškumą, spalvą, gamą ir
vienodumą, būtinai nustatykite naudodami spalvų kalibravimo programą Color Expert.
–– Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
59
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Jei norite taikyti šią funkciją, pirmiausia turite nustatyti Clock Set.
On Timer
On Timer nustatykite taip, kad gaminys būtų įjungiamas automatiškai pasirinktu laiku ir pasirinktą dieną.
Maitinimas įjungiamas naudojant nustatytą garsumą ar įvesties šaltinį.
On Timer: nustatykite įjungimo laikmatį pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. Pirmiausia patikrinkite, ar nustatytas
dabartinis laikas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: pasirinkite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun arba Manual. Jei pasirinksite Manual,
galėsite nustatyti dienas, kuriomis On Timer įjungs gaminį.
–– Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
On/Off Timer
•• Time: nustatykite valandas ir minutes. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių
aukštyn ir žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
•• Volume: nustatykite pageidaujamą garsumo lygį. Garsumo lygį keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę
mygtukus.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Source: pasirinkite reikiamą įvesties šaltinį.
•• Content (kai Source yra nustatytas kaip Internal/USB): USB įrenginyje ar vidinėje atmintyje pasirinkite aplanką
su turiniu, kurį norite leisti įjungę gaminį. Šis turinys gali būti muzikos, nuotraukų ar vaizdo įrašų failai.
――Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai prijungtas USB įrenginys.
――Jei USB įrenginyje nėra muzikos failo arba nepasirinkote aplanko, kuriame būtų muzikos failas, laikmačio
funkcija veiks netinkamai.
――Jei USB įrenginyje saugomas tik vienas nuotraukos failas, Slide Show nebus paleista.
――Negalima pasirinkti aplanko, kurio pavadinimas per ilgas.
――Kiekvienam jūsų naudojamam USB įrenginiui yra priskirta po atskirą aplanką. Naudojant daugiau nei vieną to
paties tipo USB įrenginį būtina įsitikinti, kad kiekvienam USB įrenginiui priskirti aplankai pavadinti skirtingai.
――Su funkcija On Timer rekomenduojama naudoti USB atmintinę ir kelių kortelių skaitytuvą.
――Funkcija On Timer gali veikti netinkamai su kai kurių gamintojų USB įrenginiais, kuriuose yra integruota baterija,
MP3 grotuvais arba PMP, nes gaminiui gali reikėti per daug laiko jiems atpažinti.
60
Off Timer
Nustatykite išjungimo laikmatį (Off Timer) pasirinkę vieną iš septynių parinkčių. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: pasirinkite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun arba Manual. Jei pasirinksite Manual,
galėsite nustatyti dienas, kuriomis Off Timer išjungs gaminį.
–– Varnelė rodo jūsų pasirinktas dienas.
•• Time: nustatykite valandas ir minutes. Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba rodyklių
aukštyn ir žemyn mygtukus. Įvesties laukus keiskite naudodami rodyklių į kairę ir dešinę mygtukus.
Holiday Management
Laikmatis bus išjungtas laikotarpiu, kuris įvardytas kaip atostogos.
•• Add Holiday: nurodykite laikotarpį, kurį pageidaujate įtraukti kaip atostogas.
Atostogų pradžios ir pabaigos datas pridėkite naudodami u/d mygtukus, tada spustelėkite mygtuką Done.
Šis laikotarpis bus įtrauktas į atostogų sąrašą.
–– Start: nustatykite atostogų pradžios datą.
–– End: nustatykite atostogų pabaigos datą.
――Delete: pašalinkite pasirinktus elementus iš atostogų sąrašo.
――Edit: pasirinkite atostogų elementą ir pakeiskite datą.
•• Set Applied Timer: nustatykite On Timer irOff Timer, kad šios funkcijos nebūtų įjungiamos šventinėmis
dienomis.
–– PaspauskiteE ir pasirinkite On Timer bei Off Timer parametrus, kurių nenorite suaktyvinti.
–– Pasirinkti On Timer ir Off Timer nebus suaktyvinami.
61
Ticker
HOME
Tekstą veskite, kol rodomas vaizdo įrašas ar vaizdas, ir peržiūrėkite jį ekrane.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: įveskite žinutę, kuri bus rodoma ekrane.
•• Time: nustatykite Start Time ir End Time, kad būtų rodomas Message.
•• Font options: nurodykite pranešimo teksto šriftą ir spalvą.
•• Position: pasirinkite, kaip bus rodomas Message.
•• Scroll: nurodykite slinkimo Direction ir pranešimo Speed.
•• Preview: Peržiūrėkite sukonfigūruotus antraščių nustatymus.
Ticker
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
62
URL Launcher
HOME
Jei reikia daugiau informacijos apie URL Launcher funkcijos naudojimą, kreipkitės į gaminį pardavusi platintoją.
――Jei norite pasinaudoti funkcija URL Launcher, Play via nustatykite kaip URL Launcher (ją rasite System).
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
63
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: įveskite URL ir įdiekite žiniatinklio programą.
•• Install from USB Device: įdiekite žiniatinklio programą iš USB saugojimo įrenginio.
•• Uninstall: pašalinkite įdiegtą žiniatinklio programą.
•• Timeout Setting: nustatykite jungimuisi prie URL skirtą laiką.
•• Developer Mode: įjunkite kūrėjo režimą.
URL Launcher
Settings
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
64
06 skyrius
Ekrano reguliavimas
Konfigūruokite Picture parametrus (Backlight, Colour Tone ir pan.).
Meniu Picture parinkčių išdėstymas priklauso nuo gaminio.
Picture Mode
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje gaminys bus naudojamas, pasirinkite vaizdo režimą (Picture Mode).
Naudojant Videos/Images režimą, vaizdo įrenginys atkuria kokybiškesnį vaizdą. Text režimas pagerina kompiuterio
rodomo vaizdo kokybę.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Tinka naudoti prekybos centruose.
–– Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
Picture
Picture Mode
·
·
·
Shops & Shopping Centres
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
50
Colour
Tint (G/R)
G50
R50
•• Offices & Schools
Tinka naudoti biuruose ir mokyklose.
–– Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
•• Terminals & Stations
Tinka naudoti autobusų ir traukinių stotyse.
–– Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
•• Video Wall
Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
–– Atsižvelgiant į vaizdo režimą, pasirinkite Videos/Images arba Text.
•• Calibration
veikiant šiam režimui taikomi ryškumo, spalvų, gamos ir vienodumo parametrai, kuriuos pagal savo poreikius
galima nustatyti naudojant spalvų kalibravimo programą Color Expert.
–– Kad režimas Calibration veiktų tinkamai, vaizdo kokybės parametrus, pvz., ryškumą, spalvą, gamą ir
vienodumą, būtinai nustatykite naudodami spalvų kalibravimo programą Color Expert.
–– Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
65
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Gaminyje yra kelios vaizdo kokybės reguliavimo parinktys.
――Jei pakeisite Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour arba Tint (G/R), atitinkamai pasikeis ir OSD.
――Galite reguliuoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesties prijungto išorinio įrenginio parametrus.
――Sumažinus vaizdo skaistį suvartojama mažiau elektros energijos.
――Jei norite reguliuoti Colour ir Tint (G/R), Picture Mode nustatykite kaip Videos/Images.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Colour
50
·
·
·
Tint (G/R)
G50
R50
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
66
Colour Temperature
Sureguliuokite spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) temperatūrą. (intervalas: 2800K–16000K)
――Ši funkcija veikia, jei parinktis Colour Tone nustatyta kaip Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Colour Temperature išjungiamas.
Picture
Colour Temperature
10000K
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
White Balance
2 Point
nustatykite spalvų temperatūrą, kad vaizdas atrodytų natūraliau.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) tamsumą.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: nustatykite kiekvienos spalvos (raudonos, žalios, mėlynos) ryškumą.
Picture
White Balance
•• Reset: Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
10 Point
kontroliuokite baltos spalvos balansą 10 taškų intervalais ir reguliuokite raudonos, žalios ir mėlynos spalvų skaistį.
•• Off / On
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Interval: pasirinkite norimą koreguoti intervalą.
Red: nustatykite raudonos spalvos lygį.
Green: nustatykite žalios spalvos lygį.
Blue: nustatykite mėlynos spalvos lygį.
Reset: Tinka naudoti vietose, kuriose naudojamas vaizdo sienos ekranas.
――Šią funkciją palaiko ne visi išoriniai įrenginiai.
――Įjungiama, kai Picture Mode yra nustatytas kaip Offices & Schools (Videos/Images).
67
Gamma
nustatykite pradinį spalvų intensyvumą.
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Gamma išjungiamas.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Calibrated value
Pasirinkite, ar ryškumo, spalvų, gamos ir vienodumo parametrų nustatymai, pasirinkti naudojant spalvų kalibravimo
programą Color Expert, turi būti taikomi veikiant informacijos ir reklamos režimams.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Jei norite atsisiųsti programą Color Expert, apsilankykite www.samsung.com/displaysolutions.
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Calibrated value išjungiamas.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
68
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Advanced Settings išjungiamas.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
nustatykite ekrano vaizdo kontrastą.
•• Off / Low / Medium / High
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast
Off
Black Tone
norėdami sureguliuoti ekrano vaizdo sodrumą pasirinkite juodos spalvos lygį.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Paryškinti rožinę Flesh Tone.
――Ši funkcija veikia, jei parinktis Picture Mode nustatyta kaip Videos/Images.
RGB Only Mode
Parodomos Red, Green ir Blue spalvos, kad galėtumėte atlikti tikslius atspalvių ir sodrio nustatymus.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Off / Red / Green / Blue
――Ši funkcija veikia, jei parinktis Picture Mode nustatyta kaip Videos/Images.
Colour Space
reguliuojamas spalvos diapazonas ir atmaina (spalvos erdvė), kurie gali būti naudojami kuriant vaizdus.
•• Auto / Native / Custom
――Jei norite reguliuoti Colour, Red, Green, Blue ir Reset, Colour Space nustatykite kaip Custom.
――Ši funkcija veikia, jei parinktis Picture Mode nustatyta kaip Videos/Images.
69
HDMI UHD Color
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Įjunkite, kad optimaliai sureguliuotumėte HDMI UHD ryšio vaizdo kokybę.
Motion Lighting
sumažinę ekrano skaistį, kai vaizdas ekrane juda, sumažinsite energijos sąnaudas.
•• Off / On
――Ši funkcija veikia, jei parinktis Picture Mode nustatyta kaip Text.
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
70
Picture Options
Colour Tone
Jei nustatyta Picture Mode reikšmė yra Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Jei nustatyta Picture Mode reikšmė yra Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Colour Tone išjungiamas.
――Galima koreguoti ir išsaugoti kiekvieno prie gaminio įvesčių prijungto išorinio įrenginio nustatymus.
Digital Clean View
Sumažinkite vaizdo triukšmų lygį ir išvenkite tokių blaškančių dalykų kaip mirgėjimas.
•• Off / Auto
――Jei Picture Mode nustatomas kaip Calibration, Digital Clean View išjungiamas.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
71
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Parenka juodos spalvos lygmenį, kad sureguliuotų ekrano rodinio gylį.
•• Auto / Low / Normal
――Galima naudotis tik veikiant HDMI 1, HDMI 2 ir DisplayPort režimams (AV sinchronizavimas: 480p, 576p, 720p,
1080i, 1080p).
Film Mode
Šis režimas tinka filmų peržiūroms.
nustatoma, kad gaminys automatiškai atpažintų ir apdorotų įvairių šaltinių siunčiamus filmo signalus ir nustatytų
optimalią vaizdo kokybę.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Šią parinktį konfigūruoti galima, kai įvesties šaltinis palaiko 480i, 576i ar 1080i.
――Ši parinktis nepalaikoma, kai prijungtas kompiuteris.
――Ši funkcija veikia, jei parinktis Picture Mode nustatyta kaip Videos/Images.
Dynamic Backlight
Automatiškai reguliuoja foninį apšvietimą ir taip užtikrina geriausią galimą ekrano rodinio kontrastą esamomis
sąlygomis.
•• Off / On
――Ši funkcija veikia, jei parinktis Picture Mode nustatyta kaip Videos/Images.
72
Picture Size
pasirinkite ekrane rodomo vaizdo dydį ir formatą.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Atsižvelgiant į esamą įvesties šaltinį, rodomos skirtingos ekrano reguliavimo parinktys.
――Prievadai gali skirtis pagal modelį.
Picture Size
Picture Size
Auto Wide
4:3 Screen Size
Fit to Screen
•• 16:9 Standard: nustato platųjį 16:9 Standard vaizdo režimą.
16:9 Standard
Off
16:9 Standard
On
Zoom/Position
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Custom: pakeičiama skiriamoji geba, kad ji atitiktų naudotojo pageidavimus.
•• 4:3: nustato bendrąjį (4:3) vaizdo režimą.
――Gaminio 4:3 formato nenaudokite ilgai.
Kairiajame ir dešiniajame arba viršutiniame ir apatiniame ekrano kraštuose rodomas vaizdas gali užsilikti
(išdeginti ekraną) – tam netaikoma garantija.
Auto Wide
Nustačius į „On“ (įjungti), televizorius automatiškai pritaikys laidos transliuotojo rekomenduojamą vaizdo dydį.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio.
4:3 Screen Size
Galima naudoti, tik jei nustatytas vaizdo dydis yra Auto Wide. Galite pasirinkti pageidaujamą plačiaekranio vaizdo
4:3 WSS (angl. „Wide Screen Service“) arba pradinį dydį. Kiekvienoje Europos šalyje būtina nustatyti skirtingą vaizdo
dydį.
73
Fit to Screen
Picture Size
Picture Size
16:9 Standard
Off
Auto Wide
4:3 Screen Size
16:9 Standard
Fit to Screen
On
Zoom/Position
Reguliuojama vaizdo padėtis. Kai pasirenkama, rodomas visas programos vaizdas. Nenukerpama jokia vaizdo dalis.
•• Off / On / Auto
Zoom/Position
Reguliuokite vaizdo dydį ir padėtį. Šia parinktimi galite pasinaudoti, kai įvesties šaltinis yra nustatytas kaip HDMI 1,
HDMI 2 (1080i/1080p), DisplayPort. Picture Size nustatyta reikšmė turi būti Custom, kad būtų galima pasirinkti šią
parinktį.
――Jei norite grąžinti pradinę vaizdo padėtį, pasirinkite parinktį Reset, esančią ekrane Zoom/Position. Bus atkurta
numatytojo vaizdo padėtis.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Picture Off
Pasirinkus Picture Off išjungiamas ekranas. Garsas neišjungiamas.
Jei norite įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką, išskyrus garsumo.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
74
Reset Picture
Atkuriami numatytieji esamo vaizdo režimo parametrai.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
75
07 skyrius
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Sukonfigūruokite meniu ekraną.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: peržiūrėkite meniu gulsčiuoju režimu (numatytasis).
•• Portrait: peržiūrėkite meniu stačiuoju režimu dešinėje gaminio ekrano pusėje.
Display Orientation
·
Onscreen
Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Pasukite gaminio ekrane rodomą vaizdą ir pakeiskite jo padėtį.
•• Landscape: ekrano vaizdas rodomas gulsčiuoju režimu (numatytasis parametras).
•• Portrait: ekrano vaizdas rodomas stačiuoju režimu.
Aspect Ratio
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Pasukę vaizdą įjunkite viso ekrano arba pradinio dydžio režimą.
•• Full Screen: pasuktą vaizdą galite rodyti per visą ekraną.
•• Original ratio: pasuktą vaizdą galite rodyti pradiniu vaizdo formatu.
――Galima naudoti, kai Onscreen Menu Orientation nustatytas kaip Portrait.
――Galima naudoti, kai Source Content Orientation nustatytas kaip Portrait.
76
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Jei ekrane tam tikrą jūsų nurodytą laiką rodomas sustabdytas vaizdas, gaminys įjungia ekrano užsklandą, kad
ekrane neliktų išdegusių dvigubų vaizdų.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Siekiant sumažinti išliekamojo vaizdo efekto tikimybę, šiame įrenginyje yra įdiegta apsaugos nuo šio efekto
technologijaScreen Burn Protection.
Screen Burn Protection šiek tiek perkelia ekrane rodomą vaizdą.
Naudojant Screen Burn Protection Time parametrą galima užprogramuoti vaizdo perkėlimo intervalus minutėmis.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Pixel Shift
Sumažinamas vaizdo išliekamumas horizontaliai ar vertikaliai šiek tiek perkeliant vaizdo taškus.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ir Time veikia, tik kai Pixel Shift nustatytas kaip On.
•• Horizontal: nustato, kiek vaizdo taškų rodomas vaizdas perkeliamas horizontalia kryptimi.
•• Vertical: nustato, kiek vaizdo taškų rodomas vaizdas perkeliamas vertikalia kryptimi.
•• Time: nustatykite laiko intervalus atitinkamai horizontaliam ir vertikaliam perkėlimui atlikti.
Galimi Pixel Shift parametrai ir optimalūs parametrai.
Prieinami parametrai
Optimalūs parametrai
Horizontal (vaizdo taškai)
0~4
4
Vertical (vaizdo taškai)
0~4
4
Time (min.)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift reikšmė priklauso nuo gaminio dydžio (coliais) ir režimo.
――Jei ilgai rodomas nejudantis vaizdas arba 4:3 išvestis, vaizdas gali išlikti. Tai nėra gaminio defektas.
77
Timer
Screen Burn Protection
Galite nustatyti laikmatį, skirtą Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection išjungiama automatiškai praėjus nustatytam laikui.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: galite nustatyti, kad pasirinktais laiko intervalais būtų parodomas apsaugos nuo išliekamojo vaizdo
šablonas, kuris nurodomas naudojant Mode.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Interval: naudodami Mode galite nustatyti, kad pasirinktą laikotarpį (nuo Start Time iki End Time) būtų rodomas
apsaugos nuo išliekamojo vaizdo šablonas.
――Mode, Period, Time, Start Time ir End Time įjungiami, tik kai Timer nustatomas kaip Repeat arba Interval.
•• Mode: pasirinkite, kuris ekrano apsaugos šablonas bus rodomas.
–– Pixel: vaizdo taškai ekrane nuolatos keičiami juodos spalvos taškais.
–– Rolling bar: vertikali juosta juda iš kairės į dešinę.
–– Fading screen: visas ekranas pašviesėja, tada patamsėja.
――Šablonai Rolling bar ir Fading screen rodomi tik vieną kartą nepriklausomai nuo nustatyto kartojimo intervalo
ar laiko.
•• Period: nurodykite intervalą, per kurį turėtų įsijungti funkcija Screen Burn Protection.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Repeat, skirtas Timer.
•• Time: nurodykite trukmę, kurią funkcija Screen Burn Protection bus įjungta.
――Veikia, jei Timer nustatomas kaip Repeat, o Mode nustatomas kaip Pixel.
•• Start Time: nustatykite laiką, kada ekrano apsaugos funkcija turi būti aktyvinta.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Interval, skirtas Timer.
•• End Time: nustatykite laiką, kada ekrano apsaugos funkcija turi būti išjungta.
――Ši parinktis įjungiama, kai pasirenkamas Interval, skirtas Timer.
78
Immediate display
Screen Burn Protection
Pasirinkite ekrano užsklandą, kuri turėtų būti rodoma nedelsiant.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Pixel Shift
Timer
Immediate display
Off
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
79
Message Display
Source Info
Pasirinkite, ar rodyti šaltinio OSD, kai pasikeičia įvesties šaltinis.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Pasirinkite, ar rodyti „Nėra signalo“ OSD, jei neaptinkamas joks signalas.
•• Off / On
MDC Message
Pasirinkite, ar rodyti MDC OSD, jei gaminį valdo MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Pasirinkite, kad atsisiunčiant turinį iš serverio ar kito įrenginio būtų rodoma būsena.
•• Off / On
80
Language
Nustatykite meniu kalbą.
――Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu. Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio
funkcijoms.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Reset OnScreen Display
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų OnScreen Display nustatymų gamyklinės reikšmės.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
81
08 skyrius
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Galite patikrinti esamo tinklo ir interneto būseną.
Sukonfigūruokite tinklo nustatymus, kad galėtumėte naudotis įvairiomis „Smart Hub“
funkcijomis, pavyzdžiui, paieška internete, turinio bendrinimu naudojant namų tinklą ir funkcijų
naujinimu.
82
Tinklo nustatymai (laidinio)
•• Pagal tinklo konfigūraciją gaminį prie LAN galite prijungti jo gale esantį LAN prievadą
LAN laidu sujungdami su sieniniu kištukiniu lizdu.
Žr. toliau pateiktą schemą. Turėkite omenyje, kad sieninis kištukinis lizdas prijungtas prie
modemo arba maršrutizatoriaus kitur jūsų namuose.
Prijungimas prie laidinio tinklo
Gaminį prie LAN laidu galite prijungti trimis būdais.
•• Gaminį prie LAN laidu galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą sujungdami
su išoriniu modemu.
Žr. toliau pateiktą schemą.
(ADSL / VDSL)
Modemo laidas
RJ45
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
Išorinis modemas
IP skirstytuvas
(ADSL / VDSL)
(su DHCP serveriu)
Modemo laidas
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
Jei naudojatės dinaminiu tinklu, jums reikės ADSL modemo arba kelvedžio, kuris palaiko
dinaminį tinklo kompiuterių konfigūravimo protokolą (DHCP). DHCP palaikantys modemai ir
kelvedžiai automatiškai pateikia IP adreso, potinklio šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes,
kurių reikia gaminį norint prijungti prie interneto, taigi šių reikšmių jums nereikės įvesti
rankiniu būdu. Daugelis namų tinklų yra dinaminiai.
•• Gaminį prie LAN galite prijungti televizoriaus gale esantį LAN prievadą sujungdami su IP
dalytuvu, kuris yra prijungtas prie išorinio modemo. Junkite LAN kategorijos kabeliu. Žr.
toliau pateiktą schemą.
Sieninis modemo prievadas
RJ45
LAN
Išorinis modemas
Sieninis modemo prievadas
LAN
Sieninis LAN prievadas
LAN
RJ45
Kai kuriems tinklams reikia statinio IP adreso. Jei tinklui nustatant ryšį reikia statinio IP adreso,
gaminio kabelinės televizijos sąrankos ekrane rankiniu būdu turite įvesti IP adreso, potinklio
šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes. Norėdami gauti duomenis apie IP adreso, potinklio
šablono, tinklų sietuvo ir DNS reikšmes kreipkitės į savo interneto paslaugos teikėją (ISP).
Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows“, šias reikšmes galite rasti kompiuteryje.
――Kai jūsų tinklui reikalingas statinis IP adresas, galite naudoti DHCP palaikančius ADSL
modemus.
――DHCP palaikantys ADSL modemai taip pat leidžia jums naudoti statinius IP adresus.
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) laidas
83
Nustatykite tinklo ryšį, kad galėtumėte naudotis interneto paslaugomis (pvz., atlikti
programinės įrangos naujinimus).
Automatinis Open Network Settings(laidinis)
Prijunkite prie tinklo naudodami LAN laidą.
2
Atsidariusiame iškylančiajame meniu spustelėkite „Status“.
3
Pasirodžiusiame dialoge spustelėkite skirtuką Support.
4
Skirtuke Support spustelėkite mygtuką Details. Rodomos tinklo ryšio reikšmės.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas LAN laidas.
Kaip atlikti automatinę sąranką
1
Pasirinkite Open Network Settings. Prasideda Open Network Settings seansas.
2
Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir patikrinamas tinklo ryšys.
Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Your TV is connected to the Internet. If you have
any problems using online services, please contact your Internet service provider.“.
――Jei prisijungti nepavyksta, patikinkite LAN prievado jungtį.
――Jei atliekant automatinį procesą tinklo ryšio reikšmių surasti nepavyksta arba jei ryšį norite
Kaip atlikti rankinę sąranką
1
Pasirinkite Open Network Settings. Prasideda Open Network Settings seansas.
2
Pasirodo tinklo patikrinimo ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas. Paspauskite
Stop. Patikrinimo procesas sustabdomas.
3
Tinklo ryšio ekrane pasirinkite IP Settings. Pasirodys ekranas IP Settings.
4
Pasirinkite viršuje esantį lauką, paspauskite E, tada IP settings nustatykite kaip Enter
manually. Pakartokite įvedimo procesą su kiekvienu IP Address lauku.
nustatyti rankiniu būdu, eikite į kitą skyrių „Tinklo sąranka“.
――Jei IP settings nustatysite kaip Enter manually, DNS setting automatiškai bus nustatytas
Rankinis Open Network Settings (laidinis)
Biuruose gali būti naudojami statiniai IP adresai.
Jei taip, paprašykite tinklo administratoriaus, kad jis nurodytų IP adresą, potinklio šabloną,
tinklų sietuvą ir DNS serverio adresą. Šias reikšmes įveskite rankiniu būdu.
Tinklo ryšio reikšmių gavimas
Norėdami peržiūrėti tinklo ryšio reikšmes daugumoje kompiuterių su operacine sistema
„Windows“ galite atlikti šiuos veiksmus.
1
kaip Enter manually.
5
Baigę puslapio apačioje pasirinkite OK, tada paspauskite E. Pasirodo tinklo patikrinimo
ekranas ir pradedamas patikrinimo procesas.
6
Patikrinus ryšį parodomas pranešimas „Your TV is connected to the Internet. If you have
any problems using online services, please contact your Internet service provider.“.
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite tinklo piktogramą ekrano apačioje dešinėje.
84
Server Network Settings
Proxy server
Nustatykite tarpinio serverio ryšį ir susijusias funkcijas.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID ir Password veikia, tik kai Proxy server nustatytas kaip On.
Jei norite paleisti Player, prisijunkite prie tinklo.
•• Server Address / SSL / Port
――Jei įjungta parinktis SSL, serveris sukonfigūruojamas naudoti https, o siunčiami duomenys
šifruojami.
――Įveskite serverio IP adresą ir prievado numerį. Kaip prievado numerį naudokite 7001. (Jei
naudodami prievado numerį 7001 negalite prisijungti prie serverio, pasiteiraukite serverio
administratoriaus, koks turėtų būti teisingas prievado numeris, tada jį pakeiskite.)
――Norėdami rasti MagicInfo Server naudotojo vadovą, apsilankykite šioje svetainėje: http://
displaysolutions.samsung.com > Support > Resources > MagicInfo Web Manual.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Pasirinkite arba įveskite įrenginio pavadinimą.
Šis pavadinimas per tinklą gali būti rodomas nuotoliniuose tinklo valdikliuose.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
MagicInfo Mode
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojate gaminį, pasirinkite atitinkamą MagicInfo Mode.
•• Lite / Premium
Server Access
Pasirinkite serverio tinklo prijungimo metodą.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Nurodykite FTP veikimo režimą.
•• Active / Passive
85
09 skyrius
System
Accessibility
Menu Transparency
Pakoreguokite meniu langelio skaidrumą.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
•• High / Low
System
High Contrast
Nustatykite didelio kontrastingumo meniu foną ir šriftą. Pasirinkus šią parinktį meniu skaidrumas tampa matiniu.
Accessibility
•• Off / On
Start Setup
Enlarge
Time
Nustatykite, ar didinti paryškintą meniu elementą.
Auto Source Switching
•• Off / On
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
90
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
86
Start Setup
Atlikite pradinio nustatymo veiksmus, kaip tai darėte pirmą kartą naudodami šį įrenginį.
――Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra „0-0-0-0“.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
90
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
87
Time
Galite konfigūruoti Clock Set arba Sleep Timer. Konfigūruokite įvairius su laiku susijusius nustatymus.
――Paspauskite mygtuką INFO, jei norite sužinoti laiką.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Pasirinkite Clock Set. Paspauskite Date arba Time, tada paspauskite E.
Skaitmenis įveskite naudodami skaitmenų mygtukus arba spausdami rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus. Norėdami
pereiti iš vieno įvesties lauko į kitą, naudokite rodyklių į kairę arba dešinę mygtukus. Baigę paspauskite E.
――Date ir Time galite nustatyti tiesiogiai, spausdami nuotolinio valdymo pulto skaitmenų mygtukus.
Clock Set
NTP Settings
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0
NTP Settings
Norėdami naudoti tinklo laiką nustatykite serverio URL ir laiko juostą.
DST
Įjungiama arba išjungiama DST (vasaros laiko) funkcija.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Off / On
•• Start Date: nustatykite vasaros laiko pradžios datą.
•• End Date: nustatykite vasaros laiko pabaigos datą.
•• Time Offset: pasirinkite teisingą laiko skirtumą savo laiko juostoje.
――Start Date, End Date ir Time Offset veikia, tik kai DST nustatytas kaip On.
Sleep Timer
Gaminys automatiškai išjungiamas praėjus nustatytam laikotarpiui.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Jei norite pasirinkti laikotarpį, naudokite rodyklių aukštyn ir žemyn mygtukus, tada paspauskite E. Jei norite
atšaukti Sleep Timer, pasirinkite Off.
Power On Delay
Jei prijungiate kelis gaminius, sureguliuokite kiekvieno gaminio įjungimo trukmę, kad apsisaugotumėte nuo
maitinimo perkrovos (0–50 sek. intervalu).
88
Auto Source Switching
Jeigu ekraną mėginama įjungti, kai Auto Source Switching yra nustatytas kaip On ir kai nėra suaktyvinta ankstesnio
vaizdo signalų šaltinio parinktis, ekranas savaime ieško kito aktyvaus vaizdo signalų įvesties šaltinio.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Jei Auto Source Switching yra nustatytas kaip On, savaime bus ieškoma aktyvaus vaizdo signalų šaltinio.
Auto Source Switching
Jei esamas vaizdo signalų įvesties šaltinis neatpažįstamas, įjungiama parinktis Primary Source.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
HDMI 1
Jeigu pirminis vaizdo signalų šaltinis yra neprieinamas, įjungiama parinktis Secondary Source.
Jei ir pagrindinis, ir papildomas įvesties šaltiniai neatpažįstami, ekranas atliks dvi aktyvaus šaltinio paieškas,
kiekviena paieška patikrins pagrindinį ir papildomą šaltinį. Jei abi paieškos bus nesėkmingos, ekranas grįš į pirmąjį
vaizdo šaltinį ir parodys pranešimą, kad signalo nerasta.
Primary Source Recovery
Pasirinkite, ar norite atkurti pasirinktą pagrindinį įvesties šaltinį, kai prijungiamas pagrindinis įvesties šaltinis.
――Funkcija Primary Source Recovery išjungiama, jei Primary Source nustatomas kaip All.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Primary Source
Nurodykite Primary Source, kuris bus naudojamas kaip automatinis įvesties šaltinis.
Secondary Source
Nurodykite Secondary Source, kuris bus naudojamas kaip automatinis įvesties šaltinis.
――Funkcija Secondary Source išjungiama, jei Primary Source nustatomas kaip All.
89
Power Control
Auto Power On
Naudojant šią funkciją gaminys automatiškai įjungiamas jį prijungus. Nebereikia spausti maitinimo mygtuko.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
•• Off / On
Power on only
Kai kompiuteriu nesinaudojama nurodytą laiką, gaminys išjungiamas, kad būtų taupoma elektros energija.
•• Off / On
Standby Control
Galite nustatyti, kad pradėjus gauti įvesties signalą įsijungtų ekrano budėjimo veiksena.
•• Auto
Neaptikus įvesties signalo, net jei prie ekrano prijungtas šaltinio įrenginys, įjungiama energijos taupymo
veiksena.
Jei nebus prijungtas joks šaltinio įrenginys, bus parodytas pranešimas No Signal.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Off
Neaptikus įvesties signalo pasirodys pranešimas No Signal.
――Jei prijungus šaltinio įrenginį vis tiek rodomas pranešimas No Signal, patikrinkite prijungtą laidą.
――Jei No Signal Message nustatyta kaip Off, pranešimas No Signal nerodomas.
Tokiu atveju nustatykite No Signal Message kaip On.
•• On
Neaptikus įvesties signalo įjungiama energijos taupymo veiksena.
90
Network Standby
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Naudojant šią funkciją tinklo maitinimas tiekiamas ir gaminiui išsijungus.
•• Off / On
Power Button
Maitinimo mygtukas gali būti nustatytas įjungti maitinimą arba įjungti / išjungti maitinimą.
•• Power on only: Nustatykite maitinimo mygtuką įjungti maitinimą.
•• Power on and off: Nustatykite maitinimo mygtuką įjungti / išjungti maitinimą.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
91
Eco Solution
Brightness Limit
Įjunkite arba išjunkite Brightness Limit. Jei pasirinksite On, ekrano ryškumas nebus maksimalus, tačiau taip
taupysite energiją.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / On
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio.
Eco Solution
Brightness Limit
On
Energy Saving Mode
Energy Saving Mode
Off
Sumažinkite energijos sąnaudas sureguliuodami ekrano ryškumą.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
•• Off / Low / Medium / High
4 hours
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
92
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Brightness Limit
On
Screen Lamp Schedule
Energy Saving Mode
Off
Įjunkite arba išjunkite lempos tvarkaraštį.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Nurodytu laiku skydo ryškumas pasikeis į ryškumą, kuris nustatytas parinktyje Lamp.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Lamp
Sureguliuokite skydo ryškumą. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo ryškesnis skydas.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Taupykite energiją išjungę gaminį, kai nė iš vieno šaltinio negaunamas joks signalas.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Funkcija išjungiama, kai prijungiamas kompiuteris, veikiantis energijos taupymo režimu.
――Jūsų gaminys automatiškai išsijungs nurodytu laiku. Prireikus laiką galima keisti.
Auto Power Off
Gaminys bus automatiškai išjungtas, jei nustatytomis valandomis nepaspausite jokio nuotolinio valdymo pulto
mygtuko arba nepaliesite jokio ant gaminio priekinio skydelio esančio mygtuko, kad būtų išvengta perkaitimo.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
93
Temperature Control
Naudojant šią funkciją nustatoma gaminio vidaus temperatūra. Galite nustatyti priimtiną temperatūros intervalą.
Nustatyta 90 °C numatytoji temperatūra.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Rekomenduojama gaminio veikimo temperatūra yra 75–90 °C (jeigu aplinkos temperatūra yra 40 °C).
――Jei esama temperatūra viršija nurodytas temperatūros ribas, ekranas patamsės. Jei temperatūra ir toliau kyla,
gaminys išsijungs, kad neperkaistų.
System
Temperature Control
90
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
94
Input Device Manager
Konfigūruokite prie gaminio prijungtų išorinių įvesties prietaisų parinktis.
MENU m → System → Input Device Manager → ENTER E
Input Device Manager
Keyboard Language
English
Keyboard type
US
Input Language Shortcut
Alt
Keyboard Language
Konfigūruokite klavišų derinį, kuris naudojamas norint pakeisti įvesties kalbą.
Keyboard type
Nurodykite klaviatūros tipą.
Input Language Shortcut
Pasirinkite sparčiuosius klavišus, kuriais bus perjungiama įvesties kalba.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Play via
Atsižvelgdami į aplinką, kurioje naudojate gaminį, pasirinkite atitinkamą Play via režimą.
Pradžios ekranas gali skirtis atsižvelgiant į nustatymus.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
95
Change PIN
Bus parodytas ekranas Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Gaminys įsimena jūsų naują PIN kodą.
――Numatytasis slaptažodis: 0 - 0 - 0 - 0
Pasirinkite bet kokius 4 skaitmenis, kuriuos naudosite kaip PIN, tada juos įveskite į lauką Enter New PIN. Dar kartą
įveskite tuos pačius 4 skaitmenis į lauką Confirm New PIN.
System
Change PIN
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
96
Security
Safety Lock On
――Įveskite 4 skaitmenų PIN kodą. Numatytasis PIN kodas yra „0-0-0-0“.
Jei norite pakeisti PIN kodą, naudokite funkciją Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
Visi gaminio ir nuotolinio valdymo pulto meniu bei mygtukai, išskyrus nuotolinio valdymo pulto mygtuką LOCK, bus
užrakinti naudojant funkciją Safety Lock On.
Security
Jei norite atrakinti meniu ir mygtukus, paspauskite mygtuką LOCK ir įveskite slaptažodį (numatytasis slaptažodis:
0-0-0-0).
Safety Lock On
Power On Button
USB Auto Play Lock
Remote Management
On
Power On Button
Off
Įjunkite šią funkciją, kad suaktyvintumėte nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką ir juo naudodamiesi
įjungtumėte įrenginį, kol veikia Safety Lock On.
Allow
•• Off / On
USB Auto Play Lock
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Pasirinkite, ar norite automatiškai paleisti prijungtame USB įrenginyje saugomą MagicInfo turinį.
•• Off
Leisti USB įrenginyje saugomą MagicInfo turinį automatiškai.
•• On
Neleisti USB įrenginyje saugomo MagicInfo turinio automatiškai.
――Prijungus USB įrenginį su MagicInfo turiniu, penkias sekundes rodomas pranešimas „USB Auto Play Lock :
On“.
Remote Management
Galite Allow arba Deny išorinių komandų, kad pasiektumėte savo įrenginį per tinklą.
Pakeista nuostata išliks net tada, kai gaminys bus išjungtas, arba naudojant skydelio mygtuką ar maitinimo
mygtuką.
•• Allow / Deny
97
General
Smart Security
Kartu pateikiama ir saugos programa, užtikrinsianti jūsų ekrano ir prijungtų atminties įrenginių apsaugą nuo virusų.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Patikrinkite, ar ekrane ir prijungtuose atminties įrenginiuose nėra virusų.
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Tai elementų, kurie buvo izoliuoti dėl virusų, sąrašas.
HDMI Hot Plug
On
Real-Time Monitoring
Custom Logo
Off
Ekranas stebimas nuskaitant ir ieškant virusų realiuoju laiku.
Game Mode
Off
Monitoring Results
Empty Storage
Galite peržiūrėti užblokuotų failų, tinklų ir procesų sąrašus.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
98
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
„Anynet+“ - tai funkcija, suteikianti galimybę gaminio nuotolinio valdymo pultu valdyti visus prijungtus „Samsung“
įrenginius, kurie palaiko „Anynet+“ funkciją. Sistemą „Anynet+“ galima naudoti tik tiems „Samsung“ įrenginiams,
kuriuose įdiegta funkcija „Anynet+“. Norėdami sužinoti, ar jūsų „Samsung“ įrenginyje yra ši funkcija, patikrinkite, ar
ant jo yra „Anynet+“ ženklas.
•• Off / On
――Anynet+ įrenginius galite valdyti tik nuotolinio valdymo pultu, o ne mygtukais ant gaminio.
――Gaminio nuotolinio valdymo pultas tam tikromis sąlygomis gali neveikti. Tokiu atveju dar kartą pasirinkite
Anynet+ įrenginį.
――Anynet+ veikia, kai AV įrenginys su Anynet+ yra įjungtas arba veikia budėjimo režimu.
――Anynet+ palaiko iki 12 AV įrenginių. Atkreipkite dėmesį, kad galite prijungti iki 3 to paties tipo įrenginių.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
99
„Anynet+“ trikčių diagnostika
Problema
„Anynet+“ neveikia.
Galimas sprendimas
•• Patikrinkite, ar tai įrenginys su „Anynet+“. „Anynet+“ sistema palaiko tik „Anynet+“ įrenginius.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas „Anynet+“ įrenginio maitinimo kabelis.
•• Patikrinkite „Anynet+“ įrenginių vaizdo / garso / HDMI kabelių jungtis.
•• Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas kaip On (System meniu).
•• Patikrinkite, ar nuotolinis valdiklis yra suderinamas su „Anynet+“.
•• Anynet+ neveikia esant tam tikroms sąlygoms. (pradinė sąranka)
•• Prijungdami ar atjungdami ir vėl prijungdami HDMI laidą dar kartą atlikite įrenginių paiešką arba išjunkite ir
dar kartą iš naujo įjunkite gaminį.
•• Patikrinkite, ar „Anynet+“ funkcija įjungta „Anynet+“ įrenginyje.
Noriu pradėti naudoti „Anynet+“.
•• Patikrinkite, ar „Anynet+“ įrenginys yra tinkamai prijungtas prie gaminio ir ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas
kaip On (System meniu).
Noriu baigti darbą su „Anynet+“.
•• Paspauskite gaminio nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE ir pasirinkite ne „Anynet+“ prietaisą.
Ekrane bus parodytas pranešimas
„Disconnecting Anynet+ device ...“.
•• Kai konfigūruojate „Anynet+“ ar jungiate televizoriaus peržiūros režimą, negalite naudoti nuotolinio valdymo
pulto.
•• Baigę gaminio „Anynet+“ konfigūraciją arba perjungę į „Anynet+“ naudokite nuotolinį valdymo pultą.
Nepavyksta paleisti „Anynet+“
įrenginio.
•• Atliekant pradinę sąranką negalite naudotis paleidimo funkcija.
Nerodomas prijungtas įrenginys.
•• Patikrinkite, ar įrenginys palaiko „Anynet+“ funkcijas.
•• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas HDMI kabelis.
•• Patikrinkite, ar Anynet+ (HDMI-CEC) nustatytas kaip On (System meniu).
•• Vėl atlikite „Anynet+“ įrenginių paiešką.
•• „Anynet+“ reikia HDMI ryšio. Pasirūpinkite, kad įrenginys prie gaminio būtų prijungtas naudojant HDMI laidą.
•• Kai kurie HDMI kabeliai gali nepalaikyti „Anynet+“ funkcijų.
•• Jei ryšys nutraukiamas sutrikus elektros tiekimui arba atjungus HDMI laidą, vėl atlikite įrenginių nuskaitymą.
100
HDMI Hot Plug
General
Ši funkcija naudojama siekiant suaktyvinti laiko delsą ir įjungti HDMI šaltinio įrenginį.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Custom Logo
Galite atsisiųsti, pasirinkti ir nustatyti pasirinkto logotipo, pasirodančio įjungiant gaminį, rodymo laiką.
•• Custom Logo
――Galite pasirinkti pasirinktą logotipą (vaizdą / vaizdo įrašą) arba išjungti pasirinkto logotipo rodymą.
――Kad nustatytumėte pasirinktą logotipą, turite atsisiųsti jį iš išorinio USB įrenginio.
•• Logo Display Time
――Jei pasirinktas logotipas yra Image, galite nustatyti Logo Display Time.
•• Download Logo File
――Pasirinktą logotipą galite atsisiųsti į gaminį iš išorinio USB įrenginio.
――Pasirinkto logotipo, kurį norite atsisiųsti, failo pavadinimas turi būti „samsung“ mažosiomis raidėmis.
――Jei prijungti keli išoriniai USB įrenginiai, gaminys bandys atsisiųsti pasirinktą logotipą iš pastarojo įrenginio,
kuris buvo prie jo prijungtas prie.
Pasirinkto logotipo failo apribojimai
•• Jei pasirinktas logotipas yra vaizdas, palaikomi tik taškinės grafikos failai (aRGB 32 bpp formato).
•• Vaizdo tipo pasirinkto logotipo skiriamoji geba turi būti mažiausiai nuo 128 x 64 iki didžiausios ekrano
skiriamosios gebos. (Skiriamosios gebos horizontaliosios / vertikaliosios vertės turi būti skaičiaus 4
kartotiniai.)
•• Jei pasirinktas logotipas yra vaizdo įrašas, palaikomi tik „TS Stream“ failų tipai.
•• Didžiausias palaikomas vaizdo įrašo failas yra 150 MB. Rekomenduojama vaizdo įrašo failo trukmė yra ne
daugiau nei 20 sekundžių.
101
Game Mode
General
prijungę žaidimų pultus, pvz., „PlayStation™“ ar „Xbox™“, ir pasirinkę žaidimų meniu galėsite mėgautis
tikroviškesne žaidimų aplinka.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
•• Off / On
――Įspėjimai ir apribojimai, susiję su Game Mode
Jei norite atjungti žaidimų pultą ir prijungti kitą išorinį įrenginį, sąrankos meniu Game Mode nustatykite kaip
Off.
Empty Storage
Pašalinkite failus, kad atlaisvintumėte vietos naujiems turinio failams. Naujausi suplanuoti failai nebus pašalinti.
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Reset System
Naudojant šią parinktį atkuriamos esamų sistemos parametrų gamyklinės nuostatos.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
102
10 skyrius
Palaikymas
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Meniu Software Update galite atnaujinti gaminio programinę įrangą ir įdiegti naujausią jos
versiją.
――Pasirūpinkite, kad kol nebus baigta naujinti versija, nebūtų išjungtas gaminio maitinimas.
Šią informaciją peržiūrėkite, jei gaminys veikia netinkamai arba jei norite atnaujinti
programinės įrangos versiją.
Baigus diegti programinės įrangos versijos naujinimą, gaminys automatiškai išsijungs ir vėl
įsijungs.
――Kai programinė įranga bus atnaujinta, visi ankstesni vaizdo ir garso parametrai bus grąžinti
į numatytąsias reikšmes. Patariame užsirašyti pasirinktus parametrus, kad atnaujinę
galėtumėte lengvai nustatyti juos iš naujo.
Update now
Atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją.
――Current version: tai programinės įrangos versija, kuri jau įdiegta gaminyje.
Galite rasti informacijos apie mūsų skambučių centrus ir apie tai, kaip parsisiųsti gaminius ir
programinę įrangą.
――Contact Samsung ir suraskite gaminio Model Code bei Software Version.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Naudojant šią parinktį esamos ekrano nuostatos atstatomos į gamyklines nuostatas.
Auto update
Ši funkcija automatiškai atnaujina nenaudojamą gaminį.
•• Off / On
103
11 skyrius
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru
–– Prieš skambindami į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą,
patikrinkite gaminį, kaip aprašyta
toliau. Jeigu nepavyksta pašalinti
gedimo, kreipkitės į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
–– Jeigu vis vien rodomas tuščias
ekranas, patikrinkite kompiuterio
sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
Gaminio tikrinimas
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jeigu net ir po to, kai gaminys buvo tinkamai prijungtas prie kompiuterio, rodomas tuščias ekranas ir mirksi LED lemputė, atlikite gaminio patikrinimą.
1
Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2
Atjunkite nuo gaminio visus laidus.
3
Gaminys įjungiamas.
4
Jei ekrane parodoma No Signal, vadinasi, gaminys veikia normaliai.
Skyros ir dažnio tikrinimas
Jei pasirenkamas režimas, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą, ekrane trumpam parodoma Not Optimum Mode.
(žr. „Palaikoma skiriamoji geba“).
104
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Patikrinkite laidą, kuriuo gaminys prijungtas prie kompiuterio, ir įsitikinkite, kad jis gerai
pritvirtintas.
Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio
ir kompiuterio, visose keturiose ekrano pusėse atsiranda
tuščių vietų.
Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.
Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią
problemą, nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose.
Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite
naujausią vaizdo plokštės tvarkyklės versiją.
(Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nustatymus, kreipkitės į vaizdo plokštės
ar kompiuterio gamintoją.)
Sunkumai dėl ekrano
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.
Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.
Ekrane parodoma No Signal.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai prijungtas laidu.
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
Priklausomai nuo išorinio įrenginio modelio, ekranas gali tinkamai nerodyti vaizdo. Tokiu
atveju jį prijungdami įsitikinkite, kad HDMI Hot Plug funkcijos yra On.
Ekrane parodoma Not Optimum Mode.
Jis rodomas, kai iš grafinės plokštės gaunamas signalas viršija didžiausią gaminio skyrą ir
dažnį.
Vadovaudamiesi įprastų signalų veiksenos lentelėje pateikiamomis vertėmis ir gaminio
specifikacijomis, nustatykite didžiausią skyrą ir dažnį.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
105
Sunkumai dėl ekrano
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas
susiliejęs vaizdas.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuterio ir grafinės plokštės skyra ir dažnis nustatyti su gaminiu
suderintame intervale. Paskui, jei reikia, pakeiskite ekrano nuostatas (žr. gaminio meniu
kortelę „Papildoma informacija“ ir įprasto signalo veiksenos verčių lentelę).
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio vertes.
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane
rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Sureguliuokite Brightness ir Contrast.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Eikite į Picture ir sureguliuokite Colour Space parametrus.
Balta spalva nėra visiškai balta.
Eikite į Picture ir sureguliuokite White Balance parametrus.
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1
sekundę.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Gaminys išsijungs automatiškai.
Eikite į System ir įsitikinkite, kad Sleep Timer nustatyta kaipOff.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite
pelę.
Jei kompiuteris prijungtas prie gaminio, patikrinkite maitinimo tiekimą kompiuteriui.
Patikrinkite, ar maitinimo laidas prie gaminio ir į tinklo lizdą įjungtas tinkamai.
Jei signalas iš prijungto įrenginio neaptinkamas, gaminys išsijungia automatiškai po 10–15
minučių.
Gaminio vaizdo kokybė gali skirtis priklausomai nuo
prekybos atstovo parduotuvės, kurioje įsigijote gaminį.
Norėdami mėgautis didelės raiškos (HD) vaizdo kokybe naudokite HDMI laidą.
106
Sunkumai dėl ekrano
Ekrano rodinys atrodo neįprastai.
Dėl koduoto vaizdo turinio greitai judančių objektų, pvz., sporto varžybų ar veiksmo filmo,
scenos ekrane gali būti sugadintos.
Dėl žemo signalo lygio arba prastos vaizdo kokybės vaizdas ekrane gali būti iškraipomas. Tai
nereiškia, kad gaminys yra su defektu.
Mobilieji telefonai, esantys vieno metro spinduliu iki analoginių ir skaitmeninių gaminių, gali
sukelti statinius trikdžius.
Ryškumas ir spalvos atrodo neįprastai.
Eikite į Picture ir sukonfigūruokite tokius ekrano nustatymus kaip Picture Mode, Colour,
Brightness ir Sharpness.
Eikite į System ir sureguliuokite Energy Saving Mode parametrus.
Iš naujo nustatykite numatytuosius ekrano parametrų nustatymus.
Ekrane rodomos raudonos, žalios ar mėlynos linijos.
Šios linijos rodomos, kai pažeistas monitoriaus DATA SOURCE DRIVER IC. Susisiekite su
„Samsung“ techninės priežiūros centru, kad išspręstumėte problemą.
Vaizdas ekrane yra nestabilus ir užlaikomas.
Vaizdas ekrane gali būti užlaikomas, kai naudojama kitokia nei nurodyta skiriamoji geba arba
signalas yra nestabilus. Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą
į rekomenduojamą.
Vaizdas nerodomas per visą ekraną.
Kai rodomas padidinto SD (4:3) turinio failas, HD kanalo ekrane abiejose pusėse gali būti
matomos juodos juostos.
Jei vaizdo įrašo formatas skiriasi nuo gaminio formato, ekrano viršuje ir apačioje gali būti
matomos juodos juostos.
Gaminyje ar šaltinio įrenginyje pakeiskite ekrano dydžio nustatymą į visą ekraną.
107
Sunkumai dėl nuotolinio valdymo pulto
Nuotolinio valdymo pultas neveikia.
Įsitikinkite, ar teisingai įdėjote maitinimo elementus (+/-).
Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovė.
Patikrinkite, ar nenutrūko maitinimas.
Įsitikinkite, ar prijungtas maitinimo laidas.
Patikrinkite, ar netoliese nėra įjungtų fluorescencinių ar neoninių iškabų.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
Kitos problemos
Nuo gaminio sklinda plastiko kvapas.
Tai yra normalus reiškinys, o kvapas bėgant laikui išnyksta.
Monitorius yra pakreiptas.
Nuimkite ir vėl pritvirtinkite stovą prie gaminio.
Retkarčiais dingsta garsas arba vaizdas.
Patikrinkite kabelių jungtis ir, jei reikia, sujunkite iš naujo.
Naudojant itin kietus arba storus kabelius galima sugadinti vaizdo ir garso failus.
Įsitikinkite, kad kabeliai lankstūs ir gali būti naudojami ilgai. Jei montuojate televizorių prie
sienos, rekomenduojame naudoti kabelius stačiu kampu.
Gaminio kraštuose yra mažų dalių.
Šios dalys priklauso gaminio dizainui. Tai nėra gaminio defektas.
Bandant pakeisti kompiuterio skiriamąją gebą pasirodo
pranešimas „The defined resolution is not supported.“.
Pranešimas „The defined resolution is not supported.“ rodomas, jei įvesties šaltinio skiriamoji
geba viršija didžiausią leistiną ekrano skiriamąją gebą.
Kad išspręstumėte problemą, pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą į tokią, kurią palaiko
ekranas.
108
Kitos problemos
Kai prijungtas DVI-HDMI kabelis, HDMI režimu iš
garsiakalbių nesklinda garsas.
DVI kabeliai garso duomenų neperduoda.
HDMI Black Level neveikia tinkamai HDMI įrenginyje su
YCbCr išvestimi.
Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai šaltinio įrenginys, pvz., DVD leistuvas ir STB, yra
prijungtas prie gaminio HDMI (RGB signalo) kabeliu.
Veikiant HDMI režimui nėra garso.
Rodomo vaizdo spalvos atrodo neįprastai. Nėra vaizdo arba garso. Taip gali nutikti, jei prie
gaminio prijungtas šaltinio įrenginys, kuris palaiko senesnės versijos HDMI standartą.
Norėdami girdėti garsą pasirūpinkite, kad garso kabelis būtų prijungtas prie tinkamo įvesties
lizdo.
Jei taip atsitiktų, kartu su HDMI kabeliu prijunkite ir garso kabelį.
Kai kurios kompiuterių vaizdo plokštės negali automatiškai atpažinti HDMI signalų, kuriuose
nėra garso. Tokiu atveju garso įvestį pasirinkite rankiniu būdu.
HDMI-CEC neveikia.
Šis produktas nepalaiko HDMI-CEC funkcijos.
Jei norite naudoti kelis išorinius su HDMI-CEC funkcija suderinamus įrenginius, kurie yra
prijungti prie gaminio HDMI IN 1 ir HDMI IN 2 prievadų, išjunkite visų išorinių įrenginių HDMICEC funkcijas. Išoriniams įrenginiams priklauso „Blu-ray“ ir DVD grotuvai.
Jei išorinį įrenginį naudosite esant įjungtai HDMI-CEC funkcijai, kiti išoriniai įrenginiai gali
būti automatiškai sustabdyti.
Jei norite pakeisti HDMI-CEC nustatymus, skaitykite įrenginio vartotojo instrukciją arba
kreipkitės į įrenginio gamintoją.
Veikiant energijos taupymo režimui, kai įvesties šaltinis
yra DisplayPort, kompiuterio ekrano vaizdo nustatymų
negalima išsaugoti.
Eikite System → Power Control ir parinktį Max. Power Saving nustatykite kaip Off. Arba dar
kartą sukonfigūruokite kompiuterio ekrano vaizdo išvesties nustatymus. Patikrinkite, ar
monitorius įjungtas.
Kai kompiuteris paleidžiamas įvesties šaltiniui esant
nustatytam kaip DisplayPort, BIOS ir paleidimo ekranų
vaizdas nebus rodomas.
Kompiuterį paleiskite, kai monitorius yra įjungtas arba įvesties šalinis nėra DisplayPort.
109
Klausimai & Atsakymai
–– Daugiau reguliavimo instrukcijų
rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės
naudotojo vadove.
Klausimas
Kaip pakeisti dažnį?
Atsakymas
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.
•• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas →
Koreguoti skiriamąją gebą → Išplėstiniai parametrai → Monitorius ir nustatykite dažnį
lange Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 8“: eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas
→ Ekranas → Koreguoti skiriamąją gebą → Išplėstiniai parametrai → Monitorius ir
nustatykite dažnį lange Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 10“: Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai
→ Ekrano adapterio ypatybės → Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje
Monitoriaus parametrai.
Kaip pakeisti skyrą?
•• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas →
Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 8“: eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas →
Ekranas → Koreguoti skiriamąją gebą ir nustatykite skiriamąją gebą.
•• „Windows 10“: Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai
ir sureguliuokite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo režimą?
•• „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydelis →
Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti → Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 8“: jei norite nustatyti energijos taupymo režimą, kompiuteryje eikite į
Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano
užsklandos parametrai arba BIOS SETUP (BIOS sąranka).
•• „Windows 10“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Parametrai
→ Personalizavimas → Užrakintas ekranas → Ekrano skirtojo laiko parametrai →
Maitinimas & Miegas arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
110
12 skyrius
Specifikacijos
Bendros
–– Dydis
Modelio pavadinimas
Ekranas
Dydis
32 klasė (31,5 in / 80,1 cm)
Rodymo sritis
698,4 mm (horizontaliai) x 392,85 mm (vertikaliai)
Maitinimo šaltinis
–– Rodymo sritis
OM32H
AC100-240V~ 50/60Hz
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal šalį.
horizontaliai
Aplinka
Naudojimas
Temperatūra: 0 ℃ – 40 ℃ (32 °F – 104 °F)
* Informacijos apie montavimą tiesioginiuose saulės spinduliuose rasite montavimo vadove.
vertikaliai
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 °F – 113 °F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
* Taikoma kol gaminys neišpakuotas.
111
――„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio
mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima
individualizuoti.
――Dėl šio gaminio gamybos pobūdžio apytiksliai vienas pikselis iš milijono (1 ppm) ekrane gali būti šviesesnis ar tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio
gaminio veikimui.
――Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų priemonių.
――Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics“ svetainėje.
――Jei gaminys įdiegtas laikantis toliau nurodytų diegimo sąlygų, jis turi būti naudojamas nurodytame aplinkos temperatūros diapazone. To nesilaikant gali
būti ribojamos garantinės paslaugos.
Daugiau informacijos rasite diegimo vadove.
•• Kai laikoma tiesioginėje saulės šviesoje: mažiau nei 30 ℃
•• Kai įrengiama uždaroje erdvėje: mažiau nei 35 ℃
112
Iš anksto nustatytos laiko sinchronizavimo veiksenos
――Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė
gali pablogėti. Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.
――CDT gaminį (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD gaminiu patikrinkite dažnį. Jeigu LCD gaminys nepalaiko 85 Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT gaminį
LCD gaminiu, pakeiskite vertikaliosios skleistinės dažnį į 60 Hz.
–– Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas
nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki
dešinės ekrano pusės, vadinamas
horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo
ciklo atvirkštinė vertė vadinama
horizontaliosios skleistinės dažniu.
Horizontaliosios skleistinės dažnis
matuojamas hercais.
–– Vertikaliosios skleistinės dažnis
Gaminyje daug kartų per sekundę
rodomas tas pats vaizdas (tai primena
fluorescencinės šviesos mirkčiojimą),
kol susiformuoja žiūrovui skirtas
vaizdas. Dažnis, kuriuo tas pats
vaizdas per sekundę yra pakartotinai
parodomas ekrane, vadinamas
vertikaliosios skleistinės dažniu arba
atnaujinimo dažniu. Vertikaliosios
skleistinės dažnis matuojamas
hercais.
Modelio pavadinimas
OM32H
Sinchronizavimas
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
30–81 kHz
Vertikaliosios skleistinės
dažnis
48–75 Hz
Optimali skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia skyra
1920 x 1080 @ 60 Hz dažniu
Skyra
Jeigu iš kompiuterio perduodamas vieną iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų atitinkantis signalas, ekranas sureguliuojamas savaime. Jeigu
iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors
maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės vartotojo
instrukciją.
113
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios
skleistinės dažnis
(Hz)
Taškų laikrodis
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
114
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios
skleistinės dažnis
(Hz)
Taškų laikrodis
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA(RB), 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
115
13 skyrius
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
――Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas
techninės priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.
•• Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog
sureguliuoja parinktis gaminio neišrinkdamas.
•• Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir
pan.)
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas
gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
•• Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
•• Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš
gaminio vidaus.
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus
remonto darbus.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:
•• Išorinio smūgio ar numetus.
•• Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“,
naudojimo.
•• Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba
„Samsung Electronics Co., Ltd“ partneris.
•• Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
•• Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros
jungties.
•• Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita
•• Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir
pan.)
•• Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė,
fluorescencinės lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
――Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės
priežiūros paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
•• Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
116
Apsauga nuo liekamojo vaizdo išdegimo
Liekamojo vaizdo išdegimas. Kas tai?
Liekamasis vaizdas neturėtų išdegti, jeigu ekranas veikia kaip įprastai. Įprastu veikimu
vadinamas toks veikimas, kai vaizdai nuolat keičiasi. Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis
vaizdas, tarp pikselių elektrodų, kurie valdo skystuosius kristalus, gali atsirasti nedidelis įtampos
skirtumas.
Toks įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystieji kristalai suplonėja. Tokiu
atveju, pasikeitus vaizdui, ekrane gali užsilaikyti ankstesnis vaizdas.
Ši informacija nurodo, kaip išvengti liekamojo vaizdo išdeginimo. Žiūrint nejudantį
vaizdą ekrane ilgą laiką, gali išdegti liekamasis vaizdas. Ši problema nėra įtraukta į
garantiją.
Rekomendacijos, kaip to išvengti
Žiūrint nejudantį vaizdą ekrane ilgą laiką, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti dėmių.
Išjunkite gaminį, kai nenaudojate jo ligą laiką, aktyvinkite energijos taupymo režimą arba
paleiskite judančią ekrano užsklandą.
•• Reguliariai keiskite spalvas.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Venkite skirtingo skaisčio teksto ir fono spalvų derinių.
――Stenkitės nenaudoti skirtingo skaisčio spalvų (juodos ir baltos; pilkos).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
117
Licencija
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth
FF/RW, etc.) streamed to your device.
Atviro šaltinio įspėjimas dėl licencijos
Jei naudojama atviro šaltinio programinė įranga, atviro šaltinio licencijos prieinamos
gaminio meniu. Įspėjimas dėl licencijos naudoti atvirą šaltinį parašytas tik anglų kalba.
Norėdami gauti informacijos apie atvirojo šaltinio įspėjimą dėl licencijos, kreipkitės į
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba siųskite el. laišką adresu oss.request@samsung.
com.
118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising