Samsung | OM32H | User manual | Samsung OM32H Lietotāja rokasgrāmata

Samsung OM32H Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmata
OM32H
Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiktspējas uzlabošanas
nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek
lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.
•• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
–– (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
–– (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
•• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu
remontdarbu veikšanas vai mājas izsaukuma.
© Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu. Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Preču zīmes, kas nepieder uzņēmumam Samsung Electronics, ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Drošības pasākumi
Drošības simboli
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
Tīrīšana
6
6
7
8
10
12
Uzglabāšana un apkope
13
Tālvadības pults (RS232C)
Kabeļa savienojums
Savienojums
Vadības kodi
22
22
25
26
Sastāvdaļu pārbaude
Sastāvdaļas
14
14
Detaļas
15
Aizmugurējā puse
15
Pretnozagšanas slēdzene
16
Tālvadības pults
17
Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo kabeli
(nopērkams atsevišķi)
19
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas (Uzstādīšanas
rokasgrāmata)
20
Pārslēgšanas starp portreta un ainavas
režīmiem
20
Ventilācija
20
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
Datora pievienošana
34
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli 34
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli
35
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli 35
Ārējā monitora pievienošana
43
MDC izmantošana
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana 44
Instalēšana
44
Atinstalēšana
44
Pirms pievienošanas
34
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 34
Sagatavošana
Refresh Options
36
Video ierīces pievienošana
37
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli
37
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli 37
HDBase-T pievienošana
38
Pievienošana audio sistēmai
39
LAN kabeļa pievienošana
39
21
21
Ievades avota maiņa
Source
40
40
21
Web Browser
Settings
41
41
Savienojuma izveide ar MDC
45
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās
datu pārraides standarts)
45
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
46
Funkcija Player
Player
Satura apskate
Kad tiek palaists saturs
Pieejamā izvēlne
Ar Player saderīgi failu formāti
48
48
49
49
50
Schedule
55
Clone Product
56
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
57
57
57
57
Network Status
58
2
Saturā rādītājs
Picture Mode
59
HDMI UHD Color
Motion Lighting
70
70
MDC Message
Download Status Message
80
80
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
60
60
61
61
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
71
71
71
72
72
72
Language
81
Reset OnScreen Display
81
Ticker
62
URL Launcher
63
Ekrāna pielāgošana
Picture Size
Picture Size
Auto Wide
Fit to Screen
Zoom/Position
73
73
73
74
74
Picture Mode
Picture Off
74
Reset Picture
75
URL Launcher Settings
64
65
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
66
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
67
White Balance
2 Point
10 Point
67
67
67
Gamma
68
Calibrated value
68
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space
69
69
69
69
69
69
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
76
76
76
76
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
77
77
77
Message Display
Source Info
No Signal Message
80
80
80
Network
Network Status
82
Open Network Settings
Tīkla iestatījumi (vadu)
82
83
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
Proxy server
85
85
85
85
85
85
Device Name
85
3
Saturā rādītājs
System
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
86
86
86
86
Start Setup
87
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Sleep Timer
Power On Delay
88
88
88
88
88
88
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
89
89
89
89
89
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
90
90
90
90
91
91
Eco Solution
Brightness Limit
Energy Saving Mode
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
92
92
92
93
93
93
Temperature Control
94
Atbalsts
Input Device Manager
Keyboard Language
Keyboard type
Input Language Shortcut
95
95
95
95
Software Update
Update now
Auto update
103
103
103
Play via
95
Contact Samsung
103
Change PIN
96
Reset All
103
Security
Safety Lock On
USB Auto Play Lock
Remote Management
97
97
97
97
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
Empty Storage
98
98
99
101
101
102
102
Reset System
102
Problēmu novēršanas
rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
104
Izstrādājuma pārbaude
104
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
104
Pārbaudiet sekojošo.
105
Jautājumi & atbildes
110
Specifikācijas
Vispārīgi
111
Iepriekš iestatīti laika režīmi
113
4
Saturā rādītājs
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko
sedz klients)
116
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
dēļ
116
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
116
Citi gadījumi
116
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ieteicamā rīcība, lai to novērstu
117
117
117
Licence
118
5
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Drošības pasākumi
UZMANĪBU
ELEKTROŠOKA RISKS. NEATVĒRT.
Šie drošības norādījumi sniegti, lai parūpētos par jūsu personisko drošību un novērstu īpašumu
bojājumus. Lūdzu, izlasiet tos, lai nodrošinātu pareizu izstrādājuma lietošanu.
Drošības simboli
Simbols Nosaukums
Brīdinājums
Nozīme
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai
īpašumu bojājumi.
Aizliegums
NEMĒĢINIET.
Norādījums
Izpildiet norādījumus.
UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU
(VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU
NOMAINĪT LIETOTĀJS. APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM
DARBINIEKIEM.
Šis simbols norāda uz to, ka
iekšpusē ir augsta voltāža. Jebkāda
veida saskarsme ar jebkuru šī
izstrādājuma iekšēju daļu ir bīstama.
Maiņstrāvas spriegums: ar šo
simbolu apzīmētais nominālais
spriegums ir maiņstrāvas
spriegums.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma
komplektācijā ir iekļauta svarīga
literatūra par izmantošanu un
apkopi.
Līdzstrāvas spriegums: ar šo
simbolu apzīmētais nominālais
spriegums ir līdzstrāvas spriegums.
II klases izstrādājums: šis simbols
norāda, ka nav nepieciešams
drošības elektriskais savienojums ar
zemi (zemējums).
Uzmanību. Skatiet lietošanas
instrukcijas: šis simbols norāda,
ka lietotājam ir jākonsultējas ar
lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu
detalizētāku drošības informāciju.
6
Elektrība un drošība
"" Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no
attēlos redzamajām.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet
sausu drānu.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Brīdinājums
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.
Pievienojiet strāvas kontaktspraudni iezemētai strāvas kontaktligzdai. (Izņemot
ierīcēm, kas nenodrošina zemēšanu.)
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
Nelietojiet bojātu strāvas kontaktspraudni vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Nelokiet un nevelciet barošanas kabeli ar spēku. Nenovietojiet uz
barošanas kabeļa smagus priekšmetus.
Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.
Nepievienojiet vienai strāvas kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
7
Instalēšana
Uzmanību
Atvienojot barošanas kabeli no strāvas kontaktligzdas, turiet
kontaktspraudni.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Pievienojot strāvas kontaktspraudni pieslēgvietai, pārliecinieties, vai
tas ir pilnībā pievienots.
Ja strāvas kontaktspraudnis nav pilnībā pievienots pieslēgvietai,
kontaktspraudnis var negaidīti atvienoties vai pastāv pārkaršanas
risks strāvas pārslodzes rezultātā, tā izraisot drošības negadījumus.
Brīdinājums
Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, un atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus
izstrādājumam pievienotos kabeļus.
Kabeļa bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas
triecienu.
Uzstādot izstrādājumu, atstājiet brīvu vietu starp to un sienu, lai
nodrošinātu atbilstošu ventilāciju.
Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Lietojiet tikai Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto barošanas kabeli.
Nelietojiet šo barošanas kabeli ar citiem izstrādājumiem.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu
priekšmetu.
Ja rodas problēma ar izstrādājumu, ir jāatvieno barošanas vads, lai pilnībā atvienotu
strāvas padevi izstrādājumam. Izmantojot tikai uz izstrādājuma korpusa esošo
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, netiek pilnībā pārtraukta strāvas padeve.
Neatvienojiet barošanas kabeli izstrādājuma lietošanas laikā.
Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram,
grāmatplauktā vai skapī.
Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Bērniem neuzmanīgi rīkojoties ar plastmasas iepakojumu, tie var
nosmakt.
Neuzstādiet barošanas kabeli (maiņstrāvas avotu) un izstrādājumu
karstuma avotu tuvumā.
(Sveču, pretodu līdzekļu, cigarešu, aerosolu, apsildes ierīču, tiešai
saulesgaismai pakļautu vietu u.c. tuvumā.)
8
Uzstādot izstrādājumu, rūpīgi nostipriniet to, lai tas nenokristu.
Ja izstrādājums nav stingri nostiprināts un bērns rotaļājoties tam
pieskaras, izstrādājums var nokrist, radot izstrādājuma bojājumus vai
savainojot bērnu.
Uzmanību
Paceļot un pārvietojot izstrādājumu, nepieskarieties ekrānam un
veiciet šos darbus divatā.
Izstrādājums var nokrist, radot traumas vai izstrādājuma bojājumus.
Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.
Pārtikā lietojamā eļļa vai eļļas tvaiki var sabojāt vai deformēt
izstrādājumu.
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
Tā var sabojāt ekrānu.
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.
Ilgstoša pakļaušana tiešiem saules stariem var izraisīt ekrāna virsmas krāsu
izbalēšanu.
Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti savainojumi.
Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.
Ja izstrādājums ir uzstādīts nepiemērotā vietā, apkārtējā vide var radīt nopietnas
kvalitātes problēmas. Tādēļ pirms uzstādīšanas sazinieties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru.
(Vietas, kurās rodas daudz smalku putekļu, kur tiek izmantotas ķimikālijas, kur ir pārāk
augsta vai pārāk zema temperatūra, kur ir liels mitrums vai ūdens, transporta tehnikā,
piemēram, transportlīdzekļos, ilgstoši lietojot lidostās un stacijās u.c.)
9
Darbība
Nepakļaujiet izstrādājumu spiedienam.
•• Tā var sabojāt ekrānu.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Brīdinājums
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus,
nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktspraudni un sazinieties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Tālvadības pults baterijas un sīkos piederumus glabājiet bērniem
nepieejamā vietā. Pieskatiet, lai bērni tos nejauši nenorij.
Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu
spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru,
sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades
portos).
•• Ja izstrādājumā iekļūst svešas vielas, izslēdziet izstrādājumu un
atvienojiet barošanas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas
trieciens vai ugunsgrēks.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus
(piemēram, vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet
to, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, un atvienojiet
barošanas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts elektriskās strāvas
trieciens vai ugunsgrēks.
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita
kabeļa.
•• Ja izstrādājumā iekļūst svešas vielas, piemēram, ūdens,
atvienojiet barošanas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas
trieciens vai ugunsgrēks.
Zibens vai pērkona negaisa laikā izslēdziet izstrādājumu un
atvienojiet barošanas vadu.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus,
kas piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).
Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai
smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.
10
Neturieties pie izstrādājuma un nekāpiet uz tā.
•• Izstrādājums var nokrist, radot traumas, pat nāvējošas.
•• Īpaši pieskatiet, lai bērni neturētos pie izstrādājuma un nekāptu
uz tā.
Kamēr strāvas kontaktspraudnis ir pievienots strāvas kontaktligzdai,
neievietojiet brīvajā strāvas kontaktligzdā irbulīti vai citu elektrisko
vadītāju. Tāpat nepieskarieties spraudņa kontakttapām uzreiz pēc
strāvas kontaktspraudņa atvienošanas no strāvas kontaktligzdas.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Uzmanību
Ievietojiet baterijas, lai to polaritāte (+, –) būtu pareiza.
Ja polaritāte nav pareiza, baterija var eksplodēt vai var iztecēt bateriju
šķīdums, izraisot piesārņojumu un apkārtējās vides bojājumus,
ugunsgrēku vai traumas.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt,
remontēt vai modificēt izstrādājumu.
•• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas
kontaktspraudnim un nekavējoties izvēdiniet telpu.
Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Ja atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ ilgstoši neizmantosit izstrādājumu, atvienojiet
strāvas kontaktspraudni no strāvas kontaktligzdas.
Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu
vai elektriskās strāvas noplūdi.
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam
otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru
nodošanu otrreizējai pārstrādei.
Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējas pārstrādes
punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai
parādīties bojāti pikseļi.
Ja ilgstoši neizmantosit izstrādājumu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai kā
ekrānsaudzētāju iestatiet mainīga attēla režīmu.
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
11
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet vienlaicīgi jaunu un
lietotu bateriju.
Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var
izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
Neskatieties izstrādājuma ekrānā no pārāk tuva attāluma un nepārtraukti ilgu laika
periodu.
Tīrīšana
Brīdinājums
Nesmidziniet ūdeni vai tīrīšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
•• Izstrādājuma virsma var tikt bojāta vai var tikt nodzēsts
marķējums.
Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kad tas darbojas.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir
karsts.
Ja izmantojat austiņas, nenoregulējiet pārāk augstu skaņas līmeni un nelietojiet tās
ilgstoši.
Pretējā gadījumā var tikt bojāta dzirde.
Uzmanību
Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktspraudni un maigi noslaukiet izstrādājumu
ar mīkstu un sausu drānu, piemēram, īpaši smalkas šķiedras vai kokvilnas flaneļa
drānu, lai neradītu skrāpējumus.
Izstrādājuma virsma var tikt bojāta vai var tikt nodzēsts marķējums.
Izmantojiet tikai mīkstu un sausu drānu, piemēram, īpaši smalkas šķiedras vai
kokvilnas flaneļa drānu, jo izstrādājuma virsma un ekrāns ir viegli saskrāpējami.
Svešas vielas var viegli saskrāpēt izstrādājuma virsmu un ekrānu.
Nelietojiet uz izstrādājuma ķimikālijas, kas satur spirtu, šķīdinātāju vai virsmaktīvās
vielas, piemēram, vasku, benzolu, atšķaidītāju, gaisa atsvaidzinātāju, smērvielu vai
tīrītāju.
Izstrādājuma korpuss var tikt bojāts, zaudēt krāsu vai saplaisāt; paneļa virsma var
nolobīties vai var tikt nodzēsts marķējums.
12
Uzglabāšana un apkope
Korpusa un displeja tīrīšana
Noslaukiet korpusu ar mitru, mīkstu drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
1
2
3
Nesmidziniet ūdeni tieši uz
izstrādājuma. Izstrādājumā
iekļuvis ūdens var izraisīt
izstrādājuma darbības
problēmas, elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.
Uz modeļiem ar gludi
apstrādātu virsmu var rasties
balti traipi, ja to tuvumā tiek
lietots UV mitrinātājs.
Drošības norādījumi
Neskrāpējiet ekrānu
ar nagiem vai asiem
priekšmetiem. Skrāpējumi
var atstāt pēdas vai sabojāt
izstrādājumu.
•• Noņemot ekrānam piestiprināto uzlīmi, var palikt pēdas. Pirms ekrāna ieslēgšanas notīriet
tās.
•• Nepakļaujiet izstrādājumu spiedienam un berzei. Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt
sabojāts.
•• Netīriet ekrānu ar ķimikālijām. Pretējā gadījumā var tikt izraisītas izstrādājuma darbības
kļūmes.
•• Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru (maksas pakalpojums).
13
Chapter 02
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
–– Ja kāda no izstrādājuma
sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā
pārdevēju.
Sastāvdaļas
-
–– Sastāvdaļu izskats var atšķirties no
attēlos redzamajām sastāvdaļām.
–– Statīvs nav iekļauts izstrādājuma
komplektācijā. Lai uzstādītu statīvu,
varat iegādāties to atsevišķi.
-
+
+
Garantijas karte
Baterijas
Uzstādīšanas pamācība
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
Normatīvā dokumentācija
Tālvadības pults
Ārējais IR kabelis
Strāvas vads
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
14
Detaļas
Pieslēgvieta
IR IN
Savieno ar ārējo IS kabeli, kas saņem signālus no tālvadības pults.
Aizmugurējā puse
IR OUT
Izmantojot "Loopout" funkciju, nodrošina tālvadības ievades signālus, kas tiek
saņemti no ārējā IS kabeļa.
RS232C IN
MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu
izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Apraksts
RS232C OUT
Izvada skaņu uz audio ierīci, izmantojot audio kabeli.
USB
Savieno ar USB atmiņas ierīci.
RJ45 (LAN OUT)
- Vadu LAN savienojuma pieslēgvieta tiek izmantota ārējas ierīces, piemēram,
klēpjdatora pievienošanai, lai izveidotu savienojumu ar internetu.
- Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
HDBT (LAN IN)
- Sūta HDMI signālu uz pievienoto LAN kabeli, izmantojot HDBaseT raidītāju.
- Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
DP IN
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
DAISY CHAIN
Izmanto cita izstrādājuma pievienošanai ar "daisy chain" (DP porta) kabeli.
IR
IN
OUT
AUDIO OUT
RS232C
IN
OUT
AUDIO
OUT
USB
Pievienojiet šeit ārējā IS
kabeļa uztvērēju, kad kabelis
netiek lietots vai izstrādājums
tiek pārvietots.
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
DAISY CHAIN
15
Pretnozagšanas slēdzene
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja.
Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no
attēlos redzamajām.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
1
Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2
Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3
Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma
aizmugurē.
4
Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
–– Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
–– Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
–– Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai
tiešsaistē.
16
Tālvadības pults
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
――Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.
POWER
OFF
Ieslēdziet izstrādājumu.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Noregulējiet skaļumu.
mainiet ievades avotu.
Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni
vai atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
Ciparu pogas
Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.
9
–– Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
CH LIST
izslēdziet skaņu.
MUTE
VOL
Izslēdziet izstrādājumu.
CH
Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet
MUTE vai nospiediet skaļuma kontroles
(+ VOL -) pogu.
HOME
Player palaišanas poga.
17
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās
funkcijas.
TOOLS
INFO
Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades
avotu.
Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa
labi esošo izvēlni vai pielāgojiet opcijas
iestatījumu.
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
Ja ir pievienotas vairākas ierīces, izmantojot
funkciju Video Wall, nospiediet pogu SET un,
izmantojot ciparu pogas, ievadiet izstrādājuma ID.
SET
Izejiet no pašreizējās izvēlnes.
Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem
ievades avotiem: HDMI 1, HDMI 2 vai
DisplayPort.
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
Vadiet ierīci, izmantojot tālvadības pulti.
Atceliet iestatīto vērtību, izmantojot pogu SET,
un vadiet visas pievienotās ierīces, izmantojot
tālvadības pulti.
–– Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
–– Ja ilgāku laika periodu neizmantosiet
tālvadības pulti, izņemiet no tās
baterijas.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
18
Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo
kabeli (nopērkams atsevišķi)
Ārējais IR kabelis ir jāpievieno, kad izstrādājums ir izslēgts. Pēc tam
ieslēdziet izstrādājumu.
IR IN
IR OUT
Vairāku displeju vadība, izmantojot vienu
tālvadības pulti
IR IN
•• Izmantojot pareizo stereo kabeli, savienojiet izstrādājuma portu IR
OUT ar otra displeja portu IR IN.
•• Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu
saņems gan izstrādājums 1 , gan 2 .
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
1
,
19
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
Ventilācija
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas
atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām.
•• Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas
speciālisti.
•• Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.
•• Pārliecinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.
A Minimālais attālums 15 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 °C
――Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas
nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienu vismaz 15 mm platu
spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra
nepārsniegtu 35℃.
A
Pārslēgšanas starp portreta un ainavas režīmiem
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
B
Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
A Minimālais attālums 15 mm
B Minimālais attālums 25 mm
B
C Minimālais attālums 25 mm
D Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 °C
――Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā
A
atstājiet starp izstrādājumu un sienas virsmu vismaz nelielu
spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra
nepārsniedz 35°C.
C
D
20
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
•• Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
•• Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.
•• Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.
•• Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.
Sienas montāžas komplekta specifikācijas (VESA)
――Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri
grīdai. Lai izstrādājumu uzstādītu vietā pie sienas, sazinieties ar tuvāko
aģentūru.
Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt
nopietnus savainojumus.
•• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai
nepieciešamās detaļas.
•• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju
specifikācijām. Skrūves, kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
•• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var
atšķirties atkarībā no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
•• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt
savainojumus. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
•• Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja
ticis izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma
uzstādīšanas instrukcijas.
•• Neuzstādiet izstrādājumu slīpumā, kas pārsniedz 15 grādus.
•• Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet vismaz divatā.
•• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.
VESA skrūvju caurumu izmēri (AxB)
milimetros
100 × 100
Standarta skrūve
M4
Daudzums
4
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var
rasties savainojumi.
――ja vēlaties izmantot sienas montāžas komplektu, pārliecinieties, vai izstrādājumu no tā var noņemt bez papildu
rīku izmantošanas.
21
Tālvadības pults (RS232C)
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabeļa savienojums
RS232C kabelis
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
Kontakts
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums
9600 b/s
Datu biti
8 bits
Pārība
Nav
Stopbits
1 bits
Plūsmas kontrole
Nav
Maksimālais garums
15 m (tikai ekranētā tipa)
<Vīrišķais tips>
Kontakts
<Sievišķais tips>
Signāls
1
Datu nesēja noteikšana
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
7
Pieprasījuma nosūtīšana
8
Gatavs nosūtīt
9
Apļa indikators
22
LAN kabelis
•• RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
6
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Vīrišķais
tips
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
SPRAUDNIS
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Kontakta
numurs
Standarta krāsa
Signāls
1
Balta un oranža
TX+
2
Oranža
TX-
3
Balta un zaļa
RX+
4
Zila
NC
5
Balta un zila
NC
6
Zaļa
RX-
7
Balta un brūna
NC
8
Brūna
NC
23
Krusteniskais LAN kabelis (no PC uz PC)
•• Savienotājs: HDBT (LAN IN)
Tiešais LAN kabelis (no PC uz HUB)
HUB
HDBT
RJ45
(LAN IN)
P2
HDBT
(LAN IN)
P1
P2
P1
P1
P2
Signāls
P1
TX+
1
P2
Signāls
↔
3
RX+
P2
Signāls
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signāls
P1
TX+
1
TX-
24
Savienojums
•• 3. savienojums
――Pārliecinieties, ka katrs no adapteriem ir pievienots pareizajai izstrādājuma RS232C IN vai
OUT pieslēgvietai.
•• 1. savienojums
HDBT
(LAN IN)
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
HDBT
(LAN IN)
OUT
•• 4. savienojums
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
HDBT
(LAN IN)
RJ45
(LAN OUT)
•• 2. savienojums
HDBT
(LAN IN)
RS232C
OUT
RS232C
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
OUT
25
Vadības kodi
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
Heders
Komanda
0xAA
Komandas
tips
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Heders
Komanda
0xAA
Komandas
tips
ID
Datu garums
Dati
1
Vērtība
Kontrolsumma
•• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas
vērtības, izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā
redzams zemāk attēlā (11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
Piem., Ieslēgšana & ID=0
Heders
Komanda
0xAA
0x11
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
ID
Datu garums
Dati 1
1
"Power"
Datu garums
Dati 1
1
1
Kontrolsumma
12
•• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo
kabeli, iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas,
bet ACK uz tām neatbildēs.
Komanda
Nr.
Komandas tips
Komanda
Vērtību diapazons
1
Jaudas kontrole
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
Videosienas režīma kontrole
0x5C
0~1
7
Drošības slēdzene
0x5D
0~1
8
Videosienas ieslēgšana
0x84
0~1
9
Videosienas lietotāja vadība
0x89
-
26
Jaudas kontrole
Skaļuma kontrole
•• Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
•• Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
•• Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Heders
Komanda
Heders
Komanda
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
ID
Datu garums
0
•• IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
•• Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
Heders
Komanda
Heders
Komanda
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Datu garums
Dati
1
"Power"
Kontrolsumma
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Kontrolsumma
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Volume"
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
1: IESLĒGTS
•• Ack
0: IZSLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x11
"Power"
Kontrolsumma
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
Komanda ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1 Kontrolsumma
0xAA
0xFF
3
N
0x11
"ERR"
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x12
"Volume"
Kontrolsumma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
•• Nak
Heders
ID
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x12
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
27
Ievades avota kontrole
•• Ack
•• Funkcija
izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
•• Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Komanda
0xAA
0x14
Ievades avots
0x20
MagicInfo
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
0x55
HDBT
0xFF
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x14
"Input
Source"
Kontrolsumma
•• Nak
Datu garums
Dati
1
"Input Source"
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
Kontrolsumma
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
0x0C
0xAA
ID
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
0
ID
Komanda
Kontrolsumma
•• Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Heders
Heders
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x14
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
――HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie atbild tikai uz
Get (Iegūt) komandām.
――Režīms MagicInfo ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija MagicInfo.
28
Ekrāna režīma kontrole
•• Nak
•• Funkcija
izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
Ja ir iespējota funkcija Video Wall, ekrāna režīmu nevar vadīt.
•• Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums
0xAA
ID
0x18
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
0xFF
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x18
"ERR"
Kontrolsumma
•• Funkcija
Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
Datu
garums
Dati
1
"Screen
Mode"
Kontrolsumma
•• Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x19
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Ack
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
0x01
0xAA
ID
Ekrāna izmēra kontrole
0
Komanda
Komanda
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Kontrolsumma
•• Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Heders
Heders
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x19
"Screen
Size"
Kontrolsumma
"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)
•• Nak
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x19
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
29
Videosienas režīma kontrole
Drošības slēdzene
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu Video Wall var aktivizēt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Safety Lock On, var izmantot datoru.
Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms Video Wall.
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
•• Videosienas režīma aplūkošana (Iegūt videosienas režīmu)
•• Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
Heders
Komanda
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Videosienas iestatīšana (Iestatīt videosienas režīmu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": režīma Video Wall kods, kas tiek izmantots izstrādājuma režīma Video Wall
aktivizēšanai.
1: Full
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu /
atspējošanu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Safety
Lock"
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
1: IESLĒGTS
0: Natural
0: IZSLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrolsumma
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrolsumma
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
•• Nak
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x5C
"ERR"
"ERR" : kļūdas kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x5D
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
30
Videosienas ieslēgšana
•• Nak
•• Funkcija
Personālais dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ izstrādājuma videosienu.
•• Iegūt videosienas ieslēgšanas/izslēgšanas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu
garums
Kontrolsumma
Komanda
0xAA
0x84
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x84
ERR
Kontrolsumma
Videosienas lietotāja vadība
0
ID
Komanda
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
•• Iestatīt videosienas ieslēgšanu/izslēgšanu
Heders
Heders
Datu
garums
Dati
1
V.Wall_On
Kontrolsumma
•• Funkcija
Personālais dators ieslēdz/izslēdz izstrādājuma videosienas funkciju.
•• Iegūt videosienas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• V.Wall_On : Videosienas kods, kas jāiestata izstrādājumā
1: Videosiena IESLĒGTA
•• Iestatīt videosienu
0: Videosiena IZSLĒGTA
Heders
Komanda
0xAA
0x89
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/
Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x84
V.Wall_On
Kontrolsumma
ID
Datu
garums
Vērtība1
Vērtība2
2
Wall_Div
Wall_
SNo
Kontrolsumma
Wall_Div: Izstrādājumā iestatītais videosienas dalītāja kods
V.Wall_On : tāpat kā iepriekš
31
10x10 videosienas modelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izslēgts
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A 0x3B
0x3C
0x3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A 0x4B
0x4C
0x4D 0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D 0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A 0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3 0xA4 0xA5
0xA6
0xA7
0xA8 0xA9
0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x9B
32
Wall_SNo : Izstrādājumā iestatītais izstrādājuma numura kods
10x10 videosienas modelis: ( 1 ~ 100)
Iestatīt numuru
Dati
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
Vērtība2
4
A
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x89
ERR
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
33
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas
rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
――Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma
bojājumus.
Datora pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
――Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
34
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
DP IN
•• Drošības norādījumi par DP lietošanu
――Dažas videokartes, kas nav saderīgas ar DP standartu, izstrādājumam esot enerģijas
taupīšanas ekrānā, var nerādīt Windows sāknēšanas/Bios ekrānu. Šādā gadījumā pirms
datora ieslēgšanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir ieslēgts.
――Izstrādājuma interfeiss DP IN un komplektācijā ietilpstošais DP kabelis ir veidoti atbilstoši
VESA standartiem. VESA standartiem neatbilstoša DP kabeļa lietošana var izraisīt
nepareizu izstrādājuma darbību. Uzņēmums Samsung Electronics nav atbildīgs par
problēmām, kas rodas VESA standartiem neatbilstoša kabeļa izmantošanas gadījumā.
Izmantojiet tikai VESA standartiem atbilstošu DP kabeli.
――Lai izmantotu optimālo izšķirtspēju (3840x2160; atsvaidzes intensitāte: 60 Hz), ja ievades
avots ir DisplayPort, ieteicams izmantot DP kabeli, kas ir īsāks par 5 m.
――Deaktivizējot enerģijas taupīšanas režīmu, ja ievades avots ir DisplayPort, var tikt
importēti jauni izšķirtspējas dati un atiestatīts uzdevumloga lielums vai atrašanās vieta.
35
Ārējā monitora pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Ports DAISY CHAIN ir pieejams tikai tad, ja ievades avots ir DisplayPort.
Dators
1. monitors
DP IN
DAISY CHAIN
2. monitors
DP IN
DAISY CHAIN
3. monitors
DP IN
DAISY CHAIN
4. monitors
DP IN
DAISY CHAIN
36
Video ierīces pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana
•• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot
HDMI kabeli.
•• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio
kabelis.
–– Lai izstrādājumam pievienotu kādu digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi,
izmantojiet HDMI-DVI un audio kabeļus.
•• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas
šāda problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir
novecojusi, pieprasītu jauninājumu.
•• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai
var rasties savienojuma kļūda.
•• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.
Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
37
HDBase-T pievienošana
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――HDBase-T (Tx) pārraida datus no ārējās ierīces uz HDBase-T (Rx). Savienojiet tās, izmantojot LAN kabeli.
――Datu pārraide nav pieejama, ja HDBase-T (Rx) ir savienota ar HDBase-T (Tx), izmantojot centrmezglu.
――HDBase-T darbojas ar neekranēta vītā pāra (UTP) vai ekranēta vītā pāra (STP) kabeļiem, bet, lai nodrošinātu CE atbilstību, ir nepieciešami STP kabeļi un STP savienotāji. Lai ierīci pasargātu no
neparedzama apkārtējās vides radīta elektriskā trokšņa, kas var ietekmēt darbību, ieteicams izmantot ekranētu kabeli un savienotājus. Darbības maksimizēšanai ieteicams izmantot STP kabeli.
Izmantojot UTP kabeli vai slēgauklu, darbība var pasliktināties.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
LAN kabelis
HDMI OUT
38
Pievienošana audio sistēmai
LAN kabeļa pievienošana
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
AUDIO OUT
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
HDBT (LAN IN)
•• Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mbps)
*Ekranēts vītais pāris
39
Ievades avota maiņa
Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Source
――Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no
Avotu saraksta.
――Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
SOURCE → Source
Edit
Source
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
MagicInfo S
Web Browser
HDBT
HDMI 1
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
HDMI 2
DisplayPort
Rediģējiet pievienotās ārējās ierīces nosaukumu un ierīces tipu.
•• Saraksts var ietvert tālāk norādītās ierīces. Sarakstā redzamās avota ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / DisplayPort / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Šos avotus nevar rediģēt.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
Information
INFO
Varat apskatīt detalizētu informāciju par izvēlēto ārējo ierīci.
40
Web Browser
Settings
SOURCE → Source → Web Browser → u → Settings → ENTER E
SOURCE → Source → Web Browser → ENTER E
General
Automātiski paslēpt cilnes un rīkjoslu
Ja pārlūkprogrammas cilnes, izvēlne vai rīkjosla netiek kādu brīdi izmantotas, tās automātiski pazūd. Lai tās atkal
parādītu, pārvietojiet rādītāju vai norādiet uz ekrāna augšdaļu.
•• Lietot/nelietot
Web Browser
Slēpt kursoru skārienrežīmā
Paslēpiet kursoru, lai novērstu skāriendarbību traucējumus.
•• Lietot/nelietot
Uznirstošo logu bloķētājs
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Pievienojiet LAN kabeli, lai no izstrādājuma piekļūtu internetam, kā to darāt datorā.
Padariet pārlūkošanu ērtāku, bloķējot uznirstošos logus.
•• Lietot/nelietot
Atiestatīt iestatījumus
Visiem jūsu pielāgotajiem tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumiem tiks atjaunotas to noklusējuma vērtības.
Grāmatzīmes un pārlūkošanas vēsture netiks ietekmētas.
Search Engine
Ja URL/atslēgvārda ievades laukā ievadīsit atslēgvārdu, tīmekļa pārlūkprogramma atvērs meklēšanas rezultātu
lapu.
Izvēlieties meklēšanas programmu, kuru izmantot.
•• Google/Bing
41
Privacy & Security
Blocked pages
Drošības režīms
Bloķētās lapas
Nodrošina brīdinājumus par nedrošām lapām vai bloķē piekļuvi, lai uzlabotu tīmekļa
pārlūkprogrammas drošību.
Bloķējiet piekļuvi lapām, ko esat pievienojis bloķēto lapu sarakstam.
Tas var palēnināt tīmekļa pārlūkprogrammas darbību.
•• Lietot/nelietot
Pārlūkošana konfidenciālajā režīmā
Ja ir aktivizēta Pārlūkošana konfidenciālajā režīmā, pārlūkošanas vēsture netiks reģistrēta.
•• Lietot/nelietot
•• Lietot/nelietot
Bloķētās lapas
Bloķējiet vai atbloķējiet noteiktas lapas.
•• Pievienot
Approved pages
Do Not Track
Apstiprinātās lapas
Liedziet tīmekļa vietnēm atļauju jums sekot.
Atļaujiet tīmekļa piekļuvi tikai apstiprinātajām lapām.
•• Lietot/nelietot
•• Lietot/nelietot
JavaScript
Parole apstiprinātajām lapām
Ļaujiet visām vietnēm palaist JavaScript, lai nodrošinātu ērtāku pārlūkošanu.
Iestatiet paroli apstiprināto lapu pārvaldībai.
•• Lietot/nelietot
•• Iestatīt paroli
Notīrīt vēsturi
Apstiprinātās lapas
Notīriet visu pārlūkošanas vēsturi.
Apstipriniet noteiktas lapas vai noņemiet tās no saraksta Apstiprinātās lapas.
Dzēst pārlūkošanas datus
•• Pievienot
Izdzēsiet visus pārlūkošanas datus, piemēram, sīkfailus, kešatmiņā saglabātos attēlus un datus.
Grāmatzīmes un pārlūkošanas vēsture netiks ietekmētas.
42
Encoding
Encoding
Izvēlieties tīmekļa lapu kodēšanas metodi. Pašreizējais iestatījums ir Automātiski.
•• Automātiski/Manuāli (šobrīd: Unicode)
Par
Rādiet interneta pārlūka pašreizējo versiju.
Refresh Options
SOURCE → Source → Web Browser → u → Refresh Options → ENTER E
Refresh Interval
Iestatiet laiku, kas tīmekļa pārlūkprogrammai jāuzgaida, pirms atgriezties sākumlapā.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Iestatiet tālummaiņas mērogu, ko lietot, kad tiek atsvaidzināta tīmekļa pārlūkprogramma.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Iestatiet tīmekļa vietni, ko parādīt, kad tiek atsvaidzināta tīmekļa pārlūkprogramma.
•• Samsung Display / Custom
Custom
Ievadiet URL, ko iestatīt kā sākumlapu.
•• Enter URL
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Home Page iestatījums ir Custom.
43
4. nodaļa
MDC izmantošana
Multiple display control — MDC (Vairāku displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.
Ja nospiežat pogu Never expired uzreiz pēc pogas Expired nospiešanas, izstrādājums
apmēram minūti veic statusa pārbaudi. Lai palaistu komandu, dariet to pēc minūtes.
6
Atvērtajā logā Destination Folder izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt
programmu, un noklikšķiniet uz Next.
――Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas
Programmas MDC instalēšana/
atinstalēšana
Instalēšana
ceļa atrašanās vietā.
7
programmu, un noklikšķiniet uz Install.
8
Tiks parādīts instalācijas progress.
9
Atvērtajā logā InstallShield Wizard Complete noklikšķiniet uz Finish.
――MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
1
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
2
Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz OK.
3
Ja tiek parādīts ekrāns Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified,
――Atlasiet Launch MDC Unified un noklikšķiniet uz Finish, lai nekavējoties palaistu MDC
programmu.
10
Atvērtajā logā License Agreement izvēlieties I accept the terms in the license agreement
un noklikšķiniet uz Next.
5
nebūt redzama.
――Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.
Atinstalēšana
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/
Dzēst programmu.
Atvērtajā logā Customer Information aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet
uz Next.
Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.
――Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var
noklikšķiniet uz Next.
4
Atvērtajā logā Ready to Install the Program pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt
2
Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt.
44
Savienojuma izveide ar MDC
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)
RS-232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
RS232C IN
1. monitors
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
2. monitors
Dators
45
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Displeja ierīces var savstarpēji savienot, izmantojot LAN kabeli.
Savienojuma izveide, izmantojot tiešo LAN kabeli
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
――Izmantojot izstrādājuma HDBT (LAN IN) portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.
Dators
HDBT
(LAN IN)
HUB
1. monitors
2. monitors
46
Savienojuma izveide, izmantojot pārejas LAN kabeli
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
――Izmantojot izstrādājuma portu RS232C IN/OUT, var pievienot vairākus izstrādājumus.
RS232C IN
1. monitors
HDBT
(LAN IN)
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
2. monitors
Dators
47
5. nodaļa
Funkcija Player
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME.
Player
HOME
Nr.
→ Player → ENTER E
Atskaņojiet dažādu saturu, piemēram, kanālus ar piešķirtiem grafikiem, veidnes vai failus.
Player
Internal Memory
Used
199.33 MB
1
Filter By: All
5
6
Apraksts
1
Izvēlieties iekšējo vai ārējo atmiņu.
2
Demonstrējiet saturu, veidnes un serverī konfigurētos grafikus.
•• Funkcijas Player ekrānā varat redzēt, vai ir izveidots savienojums ar
serveri (apstiprinājums). Lai redzētu, vai ir izveidots savienojums ar
serveri, kad darbojas funkcija Tīkla kanāls, nospiediet tālvadības pults
pogu INFO.
Available
4.26 GB(95%)
Options
1
Ekrānā Player izvēlieties Network Channel. Ja izvēlnē Network Channel
nav reģistrēts neviens kanāls, tiks parādīts paziņojums No channels.
No channels
2
2
Network Channel
3
Network File
4
My Templates
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Lai izmantotu funkciju Player, izvēlnē System atlasiet Play via iestatījumu MagicInfo.
Tiks palaista funkcija Network Channel.
3
Atskaņojiet serverī saglabāto saturu.
4
Atskaņojiet veidni, kas ir saglabāta iekšējā atmiņā.
5
Kā kritēriju izvēlieties satura veidu, lai meklētu vēlamo ierīču sarakstu.
6
Iestatiet dažādas funkcijas Player opcijas.
Satura apskate
1
Izvēlieties iekšējo vai ārējo atmiņu. Tiks parādīti izvēlētajā atmiņā saglabātie faili.
2
Izvēlieties vajadzīgo failu. Ekrānā tiks parādīts saturs. (Papildinformāciju par saderīgajiem
failu formātiem skatiet sadaļā “Ar funkciju Player saderīgi failu formāti”.)
48
Kad tiek palaists saturs
Pieejamā izvēlne
Tālvadības pults vadības pogas
Satura atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS, lai konfigurētu
iestatījumus.
Varat izmantot tālvadības pults pogas, lai atskaņotu, pauzētu vai izlaistu atskaņošanas sarakstā
esošo saturu.
Poga
Funkcija
TOOLS
Atver izvēļņu joslu.
INFO
Parāda satura informāciju.
►
Pāriet uz nākamo failu vai lapu.
◄
Pāriet uz iepriekšējo failu vai lapu.
E/∆/³
Atskaņo vai pauzē slaidrādi vai video saturu.
´
Pārtrauc satura rādīšanu un atver ekrānu Player.
π
Attin atpakaļ video saturu.
µ
Tin uz priekšu video saturu.
Menu
Apraksts
Playlist
Skatiet šobrīd atskaņoto satura objektu sarakstu.
Picture Mode
Pielāgo ekrāna iestatījumus atbilstoši šobrīd demonstrētajam
saturam.
Repeat
Iestatiet atkārtošanas režīmu.
Background Music
Iestatiet fona mūziku, kas jāatskaņo satura demonstrēšanas laikā.
Reset
Atiestatiet fona mūziku.
Pause
Pauzējiet fona mūziku.
Prev
Atskaņojiet iepriekšējo fona mūzikas failu.
Next
Atskaņojiet nākamo fona mūzikas failu.
――Opcijas Reset, Pause, Prev, Next tiks parādītas tikai tad, ja ir iestatīta fona mūzika.
49
Ar Player saderīgi failu formāti
•• Atbalstītās failu sistēmas ir FAT32 un NTFS.
•• Failu, kura vertikālā un horizontālā izšķirtspēja pārsniedz maksimālo izšķirtspēju, nevar
atskaņot.Pārbaudiet faila vertikālo un horizontālo izšķirtspēju.
•• Skatiet atbalstīto video failu un audio kodeku tipus un versijas.
•• Skatiet atbalstītās failu versijas.
–– Tiek atbalstītas PowerPoint versijas līdz 97 – 2007
•• Tiek atpazīta tikai pēdējā pievienotā USB ierīce.
Tīkla grafika vairāki rāmji
Demonstrēšanas ierobežojumi
•• Vienlaikus var demonstrēt ne vairāk kā divus video failus (Video).
•• Portreta demonstrēšanas režīmā vienlaikus var demonstrēt tikai vienu video failu.
•• Lai demonstrētu Office failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids,
jo vienā demonstrēšanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.
•• LFD(.lfd) faili netiek atbalstīti.
Skaņas izvades ierobežojumi
•• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.
•• Demonstrēšanas prioritāte: tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video fails,
ko izvēlējies lietotājs
――Tīkla BGM: iestatījumus var konfigurēt, veicot 1. darbību, kad tiek izveidots servera
grafiks.
――Vietējais BGM: BGM iestatījumus var konfigurēt, izmantojot rīkus, kas tiek parādīti, Player
demonstrēšanas laikā nospiežot pogu TOOLS.
――Lietotāja izvēlēts galvenais rāmis: galvenā rāmja iestatījumus var konfigurēt, veicot
2. darbību, kad tiek izveidots servera grafiks.
Veidņu faili un LFD(.lfd) faili
Ierobežojumi
•• Pārliecinieties, vai atmiņā Internal Memory/USB atmiņā atrodas dalītā mape (saturs/
grafiki).
Demonstrēšanas ierobežojumi
•• Var demonstrēt ne vairāk kā divus video (Video) failus.
•• Lai demonstrētu Office failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids,
jo vienā demonstrēšanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.
•• Vienā videosienas displejā vienlaicīgi nevar demonstrēt vairākus videoklipus (Video).
Skaņas izvades ierobežojumi
•• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.
•• Demonstrēšanas prioritāte: tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video fails,
ko izvēlējies lietotājs
50
Saturs
Faila
paplašinājums
Konteiners
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
MOV
Video kodeks
H.264 BP/MP/HP
Izšķirtspēja
4096x2160
Kadru nomaiņas
ātrums
(fps)
4096X2160: 24
Bitu pārraides
ātrums
(Mbps)
40
3840X2160: 30
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
1920x1080
AC3
LPCM
HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
Audio kodeks
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
*.3gp
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.vro
VRO
MPEG4 SP/ASP
MPEG(MP3)
*.mpg
VOB
Window Media Video v9 (VC1)
DTS (Core , LBR)
*.mpeg
PS
*.ts
TS
*.tp
SVAF
G.711(A-Law, μ-Law)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.trp
*.mov
DD+
30
20
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
51
Video
•• 3D video netiek atbalstīts.
•• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz iepriekšminētajā
tabulā norādīto izšķirtspēju, netiek atbalstīts.
•• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu,
kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto ātrumu,
demonstrēšanas laikā var radīt saraustītu attēlu.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts
pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt
saderīgas ar atskaņotāju.
Audio
Attēls
•• Audio saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu,
kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto ātrumu,
atskaņošanas laikā var radīt saraustītu skaņu.
•• Saderīgais attēlu failu formāts: JPEG, PNG, BMP
――32, 24 un 8 bitu BMP faili netiek atbalstīti.
•• Audio saturs netiks atskaņots vai netiks atskaņots
pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.
•• Maksimālais atbalstītais faila lielums: 20MB
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt
saderīgas ar atskaņotāju.
•• Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam. WMA
bezzudumu audio netiek atbalstīts.
•• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 4096 x 4096
•• Atbalstītie attēlu efekti: 9 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.
•• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/AP L4 un AVCHD netiek
atbalstīti.
•• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
–– Zem 1280x720: maks. 60 kadri
–– Virs 1280x720: maks. 30 kadri
•• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.
•• Atbalsta tikai BD MVC Spec.
•• Ja monitorā parādītajiem video failiem ir izmantoti
nesaderīgi kodeki vai izšķirtspēja ir 1080x1920, vienlaicīgi
var atskaņot tikai vienu video failu.
•• Kad tiek atskaņots viens video fails, kompleksais režīms
netiek atbalstīts šādos gadījumos:
–– nesaderīgs kodeks (MVC, VP3, MJPEG) ↔ nesaderīgs
kodeks;
–– nesaderīgs kodeks ↔ saderīgs kodeks;
–– izšķirtspēja atšķiras no monitora izšķirtspējas;
–– frekvence atšķiras no monitora frekvences.
52
Power Point
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
–– Paplašinājums: ppt, pptx
–– Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
–– Animācijas efekts
–– 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
–– Galvene un kājene (daži apakšobjekti netiek atbalstīti)
–– Word Art
–– Līdzināšana
Var rasties grupas līdzinājuma kļūda
–– Office 2007
SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no
115 apakšobjektiem.
––
––
––
––
––
Objektu ievietošana
Pusplatuma rakstzīmes
Burtu atstarpe
Tabulas
Vertikāli izvietots teksts
Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
PDF
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
–– Paplašinājums: pdf
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
–– Saturs, kura lielums ir mazāks par 1 pikseli, netiek
atbalstīts atveides problēmu dēļ.
–– Netiek atbalstīts maskētu un mozaīkas attēlu saturs.
–– Netiek atbalstīts pagriezta teksta saturs.
–– Netiek atbalstīti 3D ēnu efekti.
–– Dažas rakstzīmes netiek atbalstītas
(Īpašās rakstzīmes var būt bojātas.)
WORD
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
–– Paplašinājums: .doc, .docx
–– Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
–– Lapas fona efekts
–– Daži paragrāfu stili
–– Word Art
–– Līdzināšana
Var rasties grupas līdzinājuma kļūda
–– 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
–– Office 2007
SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no
115 apakšobjektiem.
––
––
––
––
Tabulas
Pusplatuma rakstzīmes
Burtu atstarpe
Vertikāli izvietots teksts
Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
–– Slaidu piezīmes un izdales materiāli
–– Slaidu piezīmes un izdales materiāli
53
Veidņu faili
•• Izveide/rediģēšana/atskaņošana ir pieejama tikai sadaļā
My Templates.
LFD
•• Tiek atbalstīts režīmā Network Channel
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
–– Paplašinājums: .lfd
54
Schedule
HOME
Varat pārbaudīt satura atskaņošanas grafiku, kas atrodas serverī, ir importēts no ārējas
krātuves vai atrodas mobilajā ierīcē.
Nr.
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
1
Network
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Izvēlieties servera vai ārējo atmiņu.
2
Skatiet satura atskaņošanas nedēļas grafiku.
Izvēlieties, lai skatītu detalizētu informāciju par katru notikumu.
Sat
AM
3
2
Information
All day
All day
All day
PM
All day
All day
Apraksts
Location:
Internal Memory
Skatiet sīktēla attēlu un īsu informāciju par saturu.
3
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
Repeat:
Daily
Time:
All day
AM
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
55
Clone Product
Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju krātuves ierīci. Varat arī importēt iestatījumus no ārējas krātuves
ierīces.
Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
MENU
Ja ārējā krātuves ierīcē nav atrasts dublikāta fails
1
Pievienojiet ārējo krātuves ierīci un palaidiet funkciju Clone Product.
2
Tiek parādīts paziņojums No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to
the external storage device?.
3
Clone Product
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izvēlieties Export, lai eksportētu iestatījumus.
Ja ārējā krātuves ierīcē ir atrasts dublikāta fails
1
Pievienojiet ārējo krātuves ierīci un palaidiet funkciju Clone Product.
2
Tiek parādīts paziņojums Cloning file found. Please select an option..
Palaidiet funkciju Import from External Storage vai Export to External Storage.
–– Import from External Storage: kopējiet ārējā krātuves ierīcē saglabātos iestatījumus izstrādājuma atmiņā.
–– Export to External Storage: kopējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju krātuves ierīci.
――Kad konfigurācija ir pabeigta, izstrādājums tiek automātiski atsāknēts.
56
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Device ID
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla uztveri.
(Diapazons: 0~224)
――Nospiediet u/d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
――Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
Device ID Auto Set
Šī funkcija automātiski piešķir ID numuru ierīcei, kas ir savienota, izmantojot RS232C kabeli.
ID Settings
Ja ir pievienotas vairākas ierīces, aktivizējiet šo funkciju pirmajā vai pēdējā ierīcē.
――Šī funkcija ir pieejama tikai pirmajai ierīcei sistēmā RS-232C daisy chain.
PC Connection Cable
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
•• RS232C cable
savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.
•• RJ-45 (LAN)
savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli.
57
Network Status
HOME
Pārbaudiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
58
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
Videos/Images režīms uzlabo video ierīces attēla kvalitāti. Text režīms uzlabo datora attēla kvalitāti.
•• Shops & Shopping Centres
Piemērots tirdzniecības vietām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Offices & Schools
Piemērots birojiem un skolām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Terminals & Stations
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
Picture Mode
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Calibration
šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu
kalibrēšanas programmu Color Expert.
–– Lai pareizi lietotu režīmu Calibration, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu,
krāsu, gammu un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Color Expert.
–– Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
59
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiestata opcija Clock Set.
On Timer
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
On Timer: iestatiet taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo laiku.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties Manual, varat
izvēlēties dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.
–– Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
On/Off Timer
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai
ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
•• Volume: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu
skaļuma līmeni.
•• Source: izvēlieties ievades avotu.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Content (ja Source iestatījums ir Internal/USB): USB ierīcē vai iekšējās atmiņas ierīcē atlasiet mapi, kurā ir
saturs, kuru vēlaties atskaņot, kad ierīce tiek ieslēgta. Atskaņojamais saturs var būt mūzikas, fotoattēlu vai
video faili.
――Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienota USB ierīce.
――Ja USB ierīcē nebūs mūzikas failu vai ja neizvēlējāties mapi, kurā ir mūzikas fails, taimera funkcija nedarbosies
pareizi.
――Ja USB ierīcē būs tikai viens fotoattēla fails, funkcija Slide Show nedarbosies.
――Ja mapes nosaukums ir par garu, mapi nevar izvēlēties.
――Katrai USB ierīcei, ko izmantojat, ir piešķirta sava mape. Ja izmantojat vairākas viena tipa USB ierīces,
pārliecinieties, vai tām piešķirtajām mapēm ir atšķirīgi nosaukumi.
――Ja izmantojat funkciju On Timer, ieteicams lietot USB zibatmiņu un multikaršu lasītāju.
――Funkcija On Timer var nedarboties ar USB ierīcēm, kurās ir iebūvēts akumulators, dažu ražotāju MP3
atskaņotājiem vai PMP, jo izstrādājumam ir nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai atpazītu šīs ierīces.
60
Off Timer
iestatiet izslēgšanas taimeri (Off Timer), izvēloties kādu no septiņām opcijām. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties Manual, varat
izvēlēties dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.
–– Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai
ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
Holiday Management
Laika periodā, kas atzīmēts kā brīvdienas, taimeris būs atspējots.
•• Add Holiday: norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.
Izmantojot pogas u/d, izvēlieties brīvdienu sākuma un beigu datumus un noklikšķiniet uz pogas Done.
Šis periods tiks pievienots brīvdienu sarakstam.
–– Start: iestatiet brīvdienu sākuma datumu.
–– End: iestatiet brīvdienu beigu datumu.
――Delete: izdzēsiet izvēlētos objektus no brīvdienu saraksta.
――Edit: izvēlieties brīvdienu elementu un pēc tam mainiet datumu.
•• Set Applied Timer: iestatiet funkciju On Timer un Off Timer, lai tā netiktu aktivizēta svētku dienās.
–– Nospiediet E, lai izvēlētos funkcijas On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt.
–– Izvēlētās funkcijas On Timer un Off Timer netiks aktivizētas.
61
Ticker
HOME
Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: ievadiet ekrānā parādāmo ziņojumu.
•• Time: iestatiet opcijas Start Time un End Time, lai parādītu Message.
•• Font options: norādiet ziņas teksta fontu un krāsu.
•• Position: izvēlieties orientāciju, lai parādītu Message.
•• Scroll: norādiet ziņas ritināšanas iestatījumus: Direction un Speed.
•• Preview: Priekšskatiet konfigurētos subtitru iestatījumus.
Ticker
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
62
URL Launcher
HOME
Lai iegūtu papildinformāciju, kā izmantot funkciju URL Launcher, sazinieties ar izstrādājuma izplatītāju, ko kura to
iegādājāties.
――Lai izmantotu funkciju URL Launcher, izvēlnē System atlasiet Play via iestatījumu URL Launcher.
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
63
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: ievadiet URL, lai instalētu tīmekļa lietojumprogrammu.
•• Install from USB Device: instalējiet tīmekļa lietojumprogrammu no USB krātuves ierīces.
•• Uninstall: noņemiet instalēto tīmekļa lietojumprogrammu.
•• Timeout Setting: iestatiet URL savienojuma taimauta periodu.
•• Developer Mode: aktivizējiet izstrādātāja režīmu.
URL Launcher
Settings
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
64
6. nodaļa
Ekrāna pielāgošana
Konfigurējiet Picture iestatījumus (Backlight, Colour Tone utt.).
Izvēlnes Picture opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
Videos/Images režīms uzlabo video ierīces attēla kvalitāti. Text režīms uzlabo datora attēla kvalitāti.
•• Shops & Shopping Centres
Piemērots tirdzniecības vietām.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
Picture
Picture Mode
·
·
·
•• Offices & Schools
Piemērots birojiem un skolām.
Shops & Shopping Centres
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Colour
50
Tint (G/R)
G50
R50
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Terminals & Stations
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Calibration
šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu
kalibrēšanas programmu Color Expert.
–– Lai pareizi lietotu režīmu Calibration, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu,
krāsu, gammu un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Color Expert.
–– Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
65
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.
――Ja veiksit izmaiņas opcijām Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour vai Tint (G/R), atbilstoši tiks
pielāgots ekrāna displejs.
――varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
――Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
MENU m → Picture → ENTER E
――Lai pielāgotu opcijas Colour un Tint (G/R), iestatiet opciju Picture Mode uz Videos/Images.
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Colour
50
·
·
·
Tint (G/R)
G50
R50
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
66
Colour Temperature
Pielāgojiet krāsu temperatūru (sarkana/zaļa/zila). (Diapazons: 2800K–16000K)
――Iespējots, kad opcija Colour Tone ir iestatīta uz Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Colour Temperature tiek atspējots.
Picture
Colour Temperature
10000K
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
White Balance
2 Point
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
Picture
White Balance
•• Reset: Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
10 Point
Regulē baltās krāsas balansu 10 punktu intervālā, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.
•• Off / On
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Interval: izvēlieties intervālu, ko pielāgot.
Red: pielāgojiet sarkanās krāsas līmeni.
Green: pielāgojiet zaļās krāsas līmeni.
Blue: pielāgojiet zilās krāsas līmeni.
Reset: Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
――Dažas ārējās ierīces, iespējams, neatbalsta šo funkciju.
――Lai funkcija būtu pieejama, izvēlieties Picture Mode iestatījumu Offices & Schools (Videos/Images).
67
Gamma
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Gamma tiek atspējots.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Calibrated value
Izvēlieties, vai lietot spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumus, kas pielāgoti, izmantojot krāsu
kalibrēšanas programmu Color Expert, režīmā Information un Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Calibrated value tiek atspējots.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
68
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Advanced Settings tiek atspējots.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Pielāgojiet ekrāna kontrastu.
•• Off / Low / Medium / High
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast
Off
Black Tone
Izvēlieties melnās krāsas līmeni, lai pielāgotu ekrāna dziļumu.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Izceļ rozā krāsu Flesh Tone.
――Iespējots, kad opcija Picture Mode ir iestatīta uz Videos/Images.
RGB Only Mode
Parāda krāsu Red, Green un Blue, lai varētu pielāgot nokrāsas un piesātinājumu.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Off / Red / Green / Blue
――Iespējots, kad opcija Picture Mode ir iestatīta uz Videos/Images.
Colour Space
Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.
•• Auto / Native / Custom
――Lai pielāgotu opcijas Colour, Red, Green, Blue un Reset, iestatiet opciju Colour Space uz Custom.
――Iespējots, kad opcija Picture Mode ir iestatīta uz Videos/Images.
69
HDMI UHD Color
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Aktivizējiet, lai optimizētu attēla kvalitāti HDMI UHD savienojumam.
Motion Lighting
Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.
•• Off / On
――Iespējots, kad opcija Picture Mode ir iestatīta uz Text.
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
70
Picture Options
Colour Tone
Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Colour Tone tiek atspējots.
――Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
Digital Clean View
Samaziniet attēla traucējumus, lai novērstu, piemēram, ņirboņu.
•• Off / Auto
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Digital Clean View tiek atspējots.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
71
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.
•• Auto / Low / Normal
――Šī opcija ir pieejama tikai režīmos HDMI 1, HDMI 2 un DisplayPort (AV laika noteikšana: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p).
Film Mode
Šis režīms ir piemērots, lai skatītos filmas.
Iestata izstrādājumu tā, lai tas automātiski uztver un apstrādā filmu signālus no visiem avotiem un pielāgo attēlu
optimālai kvalitātei.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Šo opciju var konfigurēt, ja ievades avots atbalsta 480i, 576i vai 1080i.
――Šī opcija netiek atbalstīta, ja ir pievienots dators.
――Iespējots, kad opcija Picture Mode ir iestatīta uz Videos/Images.
Dynamic Backlight
Automātiski pielāgo aizmugurgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu pašreizējos apstākļos.
•• Off / On
――Iespējots, kad opcija Picture Mode ir iestatīta uz Videos/Images.
72
Picture Size
Izvēlieties ekrānā parādītā attēla lielumu un izmēru attiecību.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas ekrāna pielāgošanas opcijas.
――Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9 Standard: iestata attēlu 16:9 Standard platā režīmā.
16:9 Standard
Off
Auto Wide
4:3 Screen Size
16:9 Standard
Fit to Screen
Zoom/Position
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
On
•• Custom: maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.
•• 4:3: iestata attēlu parastā 4:3 režīmā.
――Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.
Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu (ekrāna
iededzināšanu), uz ko garantija neattiecas.
Auto Wide
Ja iestatījums ir Ieslēgts, televizors automātiski izmantos programmas nodrošinātāja ieteikto attēla lielumu.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties.
4:3 Screen Size
Funkcija pieejama tikai tad, ja attēla lieluma iestatījums ir Auto Wide. Varat noteikt vēlamo attēla lielumu 4:3 WSS
(Wide Screen Service — platekrāna pakalpojums) izmērā vai oriģinālajā izmērā. Katrā Eiropas valstī tiek pieprasīts
atšķirīgs attēla lielums.
73
Fit to Screen
Picture Size
Picture Size
16:9 Standard
Off
Auto Wide
4:3 Screen Size
16:9 Standard
Fit to Screen
Zoom/Position
On
Pielāgo attēla pozīciju. Ja ir izvēlēta šī opcija, tiek parādīts pilns programmas attēls. Neviena attēla daļa netiks
nogriezta.
•• Off / On / Auto
Zoom/Position
Pielāgot attēla izmēru un novietojumu. Šī iespēja ir pieejama, ja ievades avots ir iestatīts uz HDMI 1, HDMI 2
(1080i/1080p), DisplayPort. Lai šī opcija būtu pieejama, opcija Picture Size ir jāiestata kā Custom.
――Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Zoom/Position izvēlieties Reset. Attēls tiks atjaunots tā
sākotnējā pozīcijā.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Picture Off
Izvēloties opciju Picture Off, ekrāns tiek izslēgts. Skaļums netiek izslēgts.
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma regulēšanas pogu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
74
Reset Picture
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
75
7. nodaļa
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurējiet izvēlnes ekrānu.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: parādiet izvēlni ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: parādiet izvēlni portreta režīmā izstrādājuma ekrāna labajā pusē.
Display Orientation
·
Onscreen
Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Mainiet izstrādājuma ekrāna orientāciju.
•• Landscape: iestata ekrānu ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: iestata ekrānu portreta režīmā.
Aspect Ratio
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Iestatiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna vai oriģinālajā režīmā.
•• Full Screen: parādiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna režīmā.
•• Original ratio: parādiet pagriežamo ekrānu sākotnējā izmēru attiecībā.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Onscreen Menu Orientation iestatījums ir Portrait.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait.
76
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Ja ekrānā noteiktu laiku (ko jūs definējat) tiek rādīts nekustīgs attēls, izstrādājums aktivizē ekrānsaudzētāju, lai
novērstu māņattēlu iededzināšanu ekrānā.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas tehnoloģija
Screen Burn Protection.
Izmantojot tehnoloģiju Screen Burn Protection, attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.
Funkcijas Screen Burn Protection Time iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Pixel Shift
Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Opcijas Horizontal, Vertical un Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Pixel Shift iestatījums ir On.
•• Horizontal: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti horizontāli.
•• Vertical: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti vertikāli.
•• Time: iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.
Pieejamie opcijas Pixel Shift iestatījumi un optimālie iestatījumi
Pieejamie iestatījumi
Optimālie iestatījumi
Horizontal (pikseļi)
0~4
4
Vertical (pikseļi)
0~4
4
Time (minūtes)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra (collās) un režīma.
――Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formātā attēls, tas var radīt pēcattēla efektu. Tas nav
izstrādājuma defekts.
77
Timer
Screen Burn Protection
Varat iestatīt opcijas Screen Burn Protection taimeri.
Pixel Shift
Pēc norādītā laika perioda funkcija Screen Burn Protection tiek automātiski apturēta.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Repeat: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (periodos).
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Interval: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (no Start
Time līdz End Time).
――Opcijas Mode, Period, Time, Start Time un End Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat
vai Interval.
•• Mode: izvēlieties parādāmo ekrāna aizsardzības modeli.
–– Pixel: pikseļi ekrānā nepārtraukti mainās uz melniem pikseļiem.
–– Rolling bar: vertikāla josla pārvietojas no kreisās puses uz labo.
–– Fading screen: viss ekrāns kļūst gaišāks, pēc tam tumšāks.
――Rolling bar un Fading screen modeļi tiek parādīti tikai vienreiz neatkarīgi no norādītā atkārtošanas perioda
vai laika.
•• Period: norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Burn Protection.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Time: norādiet laika periodu, kura laikā funkcija Screen Burn Protection būs ieslēgta.
――Opcija ir iespējota, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat, un opcijas Mode iestatījums ir Pixel.
•• Start Time: iestatiet sākuma laiku, kad aktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
•• End Time: iestatiet beigu laiku, kad deaktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
78
Immediate display
Screen Burn Protection
Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Pixel Shift
Timer
Immediate display
Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
79
Message Display
Source Info
Izvēlieties, vai parādīt avota OSD, kad tiek mainīts ievades avots.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izvēlieties, vai parādīt "nav signāla" parādīšanu ekrānā, kad nav noteikts neviens signāls.
•• Off / On
MDC Message
Izvēlieties, vai parādīt MDC parādīšanu ekrānā, kad izstrādājums tiek vadīts, izmantojot MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Izvēlieties, lai rādītu statusu, kad tiek lejupielādēts saturs no servera vai citas ierīces.
•• Off / On
80
Language
Iestatiet izvēlnes valodu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Reset OnScreen Display
Šī opcija sadaļā OnScreen Display atjauno pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
81
8. nodaļa
Network
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Varat pārbaudīt pašreizējo tīkla un interneta statusu.
Konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu dažādas viedā centrmezgla funkcijas, piemēram,
meklēšanu internetā, satura kopīgošanu mājas tīklā un funkciju atjauninājumus.
82
Tīkla iestatījumi (vadu)
•• Atkarībā no tīkla konfigurācijas izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot,
izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu tieši savienojot ar tīkla sienas ligzdu, izmantojot
LAN kabeli.
Skatiet diagrammu tālāk. Ņemiet vērā, ka sienas ligzdai ir pievienots modems vai
maršrutētājs, kas atrodas jūsu mājvietā kādā citā vietā.
Savienojuma izveide ar tīklu
Izmantojot kabeli, izstrādājumu LAN tīklam varat pievienot trīs veidos.
•• Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN
portu savienojot ar ārēju modemu, lietojot LAN kabeli.
Skatiet diagrammu tālāk.
RJ45
LAN
Ārējais modems
Modema pieslēgvieta uz sienas
LAN
LAN pieslēgvieta sienā
(ADSL/VDSL)
RJ45
LAN kabelis
Modema kabelis
LAN kabelis
•• Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN
portu savienojot ar IP koplietotāju, kas ir savienots ar ārēju modemu. Šim savienojumam
izmantojiet LAN kabeli. Skatiet diagrammu tālāk.
Modema pieslēgvieta uz sienas
Ārējais modems
IP sadalītājs
(ADSL/VDSL)
(ar DHCP serveri)
LAN
RJ45
Ja izmantojat dinamisko tīklu, ieteicams izmantot ADSL modemu vai maršrutētāju, kas atbalsta
dinamiskā resursdatora konfigurācijas protokolu (Dynamic Host Configuration Protocol —
DHCP). Modemi un maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses,
apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, kas izstrādājumam nepieciešamas, lai piekļūtu
internetam, tādējādi jums tās nav jāievada manuāli. Lielākā daļa mājas tīklu ir dinamiskie tīkli.
Daži tīkli pieprasa statisko IP adresi. Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, iestatot tīkla
savienojumu, izstrādājuma kabeļa iestatīšanas ekrānā manuāli ievadiet IP adreses, apakštīkla
maskas, vārtejas un DNS vērtības. Lai saņemtu IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS
vērtības, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju.
Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows, šīs vērtības varat iegūt, izmantojot datoru.
――Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, varat izmantot ADSL modemus, kas atbalsta DHCP.
――ADSL modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskās IP adreses.
Modema kabelis
LAN kabelis
LAN kabelis
83
Iestatiet tīkla savienojumu, lai izmantotu interneta pakalpojumus, kā piemēram,
programmatūras jaunināšana.
Automātisks Open Network Settings(vadu)
Izveidojiet savienojumu ar tīklu, izmantojot LAN kabeli.
2
Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
3
Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Support.
4
Cilnē Support noklikšķiniet uz pogas Details. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
Vispirms pārliecinieties, vai LAN kabelis ir pievienots.
Automātiskā iestatīšana
1
Atlasiet Open Network Settings. Tiek sākta sesija Open Network Settings.
2
Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un pārbaudīts tīkla savienojums.
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your TV is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
――Ja savienojuma izveide neizdodas, pārbaudiet LAN porta savienojumu.
――Ja automātiskais process nevar atrast tīkla savienojuma vērtības vai ja vēlaties iestatīt
Manuālā iestatīšana
1
Atlasiet Open Network Settings. Tiek sākta sesija Open Network Settings.
2
Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude. Nospiediet Stop.
Pārbaudes process tiks apturēts.
3
Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings. Tiek parādīts ekrāns IP Settings.
4
Izvēlieties augšdaļā esošo lauku, nospiediet E un pēc tam iestatiet opciju IP settings uz
Enter manually. Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.
savienojumu manuāli, pārejiet uz nākamo sadaļu par tīkla iestatīšanu.
Manuāls Open Network Settings (vadu)
Birojos var izmantot statiskās IP adreses.
Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS
servera adresi. Ievadiet šīs vērtības manuāli.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.
1
――Iestatot opciju IP settings uz Enter manually, automātiski tiek mainīts opcijas DNS setting
iestatījums uz Enter manually.
5
Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties OK un pēc tam nospiediet E. Tiks atvērts
tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
6
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your TV is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider..
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
84
Server Network Settings
Proxy server
Iestatiet starpniekservera savienojumu un saistītās funkcijas.
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Connect to server
Lai palaistu Player, izveidojiet savienojumu ar tīklu.
•• Server Address / SSL / Port
――Ja iespējosit opciju SSL, serveris izmantos https, un datu pārsūtīšana tiks šifrēta.
――Ievadiet servera IP adresi un porta numuru. Kā porta numuru izmantojiet 7001. (Ja,
izmantojot porta numuru 7001, nevar izveidot savienojumu ar serveri, sazinieties ar sava
servera administratoru, lai uzzinātu pareizu porta numuru, un pēc tam to nomainiet.)
――Lai iegūtu MagicInfo Server lietotāja rokasgrāmatu, apmeklējiet šo tīmekļa vietni: http://
displaysolutions.samsung.com > Support > Resources > MagicInfo Web Manual.
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Opcijas Address / Port / ID un Password ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Proxy server
iestatījums ir On.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izvēlieties vai ievadiet ierīces nosaukumu.
Šis nosaukums var tikt parādīts tīklā esošajās tīkla tālvadības pultīs.
MagicInfo Mode
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
Izvēlieties piemērotu MagicInfo Mode atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.
•• Lite / Premium
Server Access
Izvēlieties metodi savienojuma izveidei ar servera tīklu.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Norādiet FTP darbības režīmu.
•• Active / Passive
85
9. nodaļa
System
Accessibility
Menu Transparency
Pielāgojiet izvēlnes lodziņa caurspīdīgumu.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
•• High / Low
System
High Contrast
Iestatiet izvēlnes fonu un fontu augsta kontrasta krāsās. Kad ir izvēlēta šī funkcija, izvēlne kļūst necaurspīdīga.
Accessibility
•• Off / On
Start Setup
Enlarge
Time
Iestatiet, vai palielināt izvēlnē iezīmēto objektu.
Auto Source Switching
•• Off / On
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
90
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
86
Start Setup
Atkārtojiet sākotnējās uzstādīšanas darbības, ko veicāt, pirmo reizi lietojot šo produktu.
――Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
90
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
87
Time
Varat konfigurēt Clock Set vai Sleep Timer. Konfigurējiet dažādus laika iestatījumus.
――Nospiediet pogu INFO, ja vēlaties skatīt pašreizējo laiku.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Atlasiet Clock Set. Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet E.
Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Izmantojiet pa
kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad tas ir izdarīts, nospiediet E.
――Opcijas Date un Time var iestatīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
Clock Set
NTP Settings
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0
NTP Settings
Iestatiet servera vietrādi URL un laika joslu, lai izmantotu tīkla laiku.
DST
Ieslēdz vai izslēdz vasaras laika funkciju.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Off / On
•• Start Date: iestatiet vasaras laika sākuma datumu.
•• End Date: iestatiet vasaras laika beigu datumu.
•• Time Offset: izvēlieties pareizu laiku neatkarīgi no jūsu laika joslas.
――Opcijas Start Date, End Date un Time Offset ir iespējotas tikai tad, ja opcijas DST iestatījums ir On.
Sleep Timer
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet E. Lai
atceltu Sleep Timer, izvēlieties Off.
Power On Delay
Savienojot vairākus izstrādājumus, pielāgojiet katra izstrādājuma ieslēgšanas laiku, lai novērstu jaudas pārslodzi
(0-50 sekunžu diapazonā).
88
Auto Source Switching
Ieslēdzot displeju, ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On un iepriekš izvēlētais video avots nav aktīvs,
displejs automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On, displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.
Auto Source Switching
Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
HDMI 1
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary Source atlase.
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā avota meklēšanas,
katrā meklēšanas reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas meklēšanas ir nesekmīgas, displejs
atgriezīsies pie pirmā video avota un attēlos paziņojumu, norādot, ka nav signāla.
Primary Source Recovery
Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.
――Funkcija Primary Source Recovery ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Primary Source
Norādiet Primary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
Secondary Source
Norādiet Secondary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
――Funkcija Secondary Source ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
89
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Šī funkcija automātiski ieslēdz izstrādājumu, kolīdz tas tiek pievienots barošanas avotam. Nav jānospiež
ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
•• Off / On
Max. Power Saving
Izslēdz izstrādājumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu pēc tam, kad dators ir atradies gaidīšanas režīmā noteiktu
laika periodu.
•• Off / On
Standby Control
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.
•• Auto
Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks
aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
Ja netiek pievienota neviena avota ierīce, tiek parādīts paziņojums No Signal.
•• Off
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiek parādīts paziņojums No Signal.
――Ja, pievienojot avota ierīci, joprojām tiek parādīts paziņojums No Signal, pārbaudiet kabeļa savienojumu.
――Ja No Signal Message iestatījums ir Off, paziņojums No Signal netiek parādīts.
Šādā gadījumā izvēlieties funkcijas No Signal Message iestatījumu On.
•• On
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
90
Network Standby
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power on only
Šī funkcija atstāj tīklu ieslēgtu, kad izstrādājums tiek izslēgts.
•• Off / On
Power Button
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu var iestatīt, lai tā ieslēgtu izstrādājumu vai ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.
•• Power on only: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu izstrādājumu.
•• Power on and off: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
91
Eco Solution
Brightness Limit
Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Brightness Limit. Ja izvēlēsities iestatījumu On, displejam netiks izmantots
maksimālais spilgtums, tādējādi ietaupot enerģiju.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / On
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties.
Eco Solution
Brightness Limit
On
Energy Saving Mode
Energy Saving Mode
Off
Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
•• Off / Low / Medium / High
4 hours
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
92
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Brightness Limit
On
Screen Lamp Schedule
Energy Saving Mode
Off
Aktivizējiet vai deaktivizējiet lampas grafiku.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
Norādītajā laikā paneļa spilgtums tiks mainīts uz spilgtumu, kas ir iestatīts izvēlnē Lamp.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Lamp
Pielāgojiet paneļa spilgtumu. Jo tuvāk vērtībai 100, jo spilgtāks ir panelis.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
――Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.
Auto Power Off
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja norādītajā laikā netiek nospiesta neviena tālvadības
pults poga vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
93
Temperature Control
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras diapazonu.
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 90 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
turpinās paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.
System
Temperature Control
Ieteicamā izstrādājuma darbības temperatūra ir robežās no 75 līdz 90 °C (balstoties uz pieņēmumu, ka apkārtējās
vides temperatūra ir 40 °C).
――Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks. Ja temperatūra
90
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
94
Input Device Manager
Konfigurējiet izstrādājumam pievienoto ārējo ievades ierīču iespējas.
MENU m → System → Input Device Manager → ENTER E
Input Device Manager
Keyboard Language
English
Keyboard type
US
Input Language Shortcut
Alt
Keyboard Language
Konfigurējiet taustiņu kombināciju, ko izmantot ievades valodas nomaiņai.
Keyboard type
Norādiet tastatūras veidu.
Input Language Shortcut
Izvēlieties īsinājumtaustiņus, lai pārslēgtos starp ievades valodām.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Play via
Izvēlieties piemērotu režīmu Play via atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.
Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no iestatījuma.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
95
Change PIN
Tiek atvērts ekrāns Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Izstrādājums ir saglabājis jūsu jauno PIN kodu.
――Noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0
Izvēlieties četru ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Enter New PIN. Atkārtoti ievadiet šos četrus ciparus laukā
Confirm New PIN.
System
Change PIN
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
96
Security
Safety Lock On
――Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
Funkcija Safety Lock On bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības pults
pogu LOCK.
Security
Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma parole: 0-0-0-0).
Safety Lock On
Power On Button
On
USB Auto Play Lock
Remote Management
Off
Allow
Power On Button
Ieslēdziet šo funkciju, lai aktivizētu tālvadības pults ieslēgšanas pogu un tādējādi ieslēgtu ierīci, kamēr ir aktivizēta
funkcija Safety Lock On.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izvēlieties, vai automātiski atskaņot pievienotajā USB ierīcē saglabāto MagicInfo saturu.
•• Off
Pievienotajā USB ierīcē saglabātais MagicInfo saturs tiks atskaņots automātiski.
•• On
Pievienotajā USB ierīcē saglabātais MagicInfo saturs netiks atskaņots automātiski.
――Ja pievienosit USB ierīci, kurā saglabāts MagicInfo saturs, piecas sekundes tiks rādīts paziņojums "USB Auto
Play Lock : On".
Remote Management
Nosakot piekļuvi ierīcei, izmantojot tīklu, varat Allow vai Deny ārējās komandas.
Jaunais iestatījums ir spēkā arī tad, ja izstrādājums tiek izslēgts un atkal ieslēgts, izmantojot paneļa taustiņu vai
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
•• Allow / Deny
97
General
Smart Security
Drošības funkcijas jūsu displeja ierīces un pievienotās krātuves ierīces aizsardzībai pret vīrusiem ietver tālāk
minētās iespējas.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Pārbaudiet, vai displeja ierīcē un pievienotajās ierīcēs nav vīrusu.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
Isolated List
Šis ir to objektu saraksts, kas ir izolēti vīrusu dēļ.
Real-Time Monitoring
Skenē vīrusus, pārraugot displeja ierīci reāllaikā.
Monitoring Results
Pārbaudiet bloķēto failu, tīklu un procesu sarakstu.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
98
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
Anynet+ ir funkcija, kas ļauj jums vadīt visas pievienotās Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+, ar jūsu Samsung
izstrādājuma tālvadības pulti. Anynet+ sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kurām ir Anynet+ funkcija.
Lai pārliecinātos, vai jūsu Samsung ierīcei ir šāda funkcija, pārbaudiet, vai uz tās ir Anynet+ logotips.
•• Off / On
――Anynet+ ierīces var vadīt tikai ar izstrādājuma tālvadības pulti, nevis ar izstrādājuma pogām.
――Izstrādājuma tālvadības pults noteiktos apstākļos var nedarboties. Ja tā notiek, atkārtoti izvēlieties Anynet+
ierīci.
――Anynet+ darbojas, ja AV ierīce, kas atbalsta funkciju Anynet+, atrodas gaidstāves režīmā vai ir ieslēgta.
――Funkcija Anynet+ kopumā atbalsta līdz pat 12 AV ierīcēm. Ņemiet vērā, ka varat pievienot ne vairāk kā 3 viena
tipa ierīces.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
99
Anynet+ problēmu novēršana
Problēma
Anynet+ nedarbojas.
Iespējamais risinājums
•• Pārbaudiet, vai šī ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces.
•• Pārbaudiet, vai šīs Anynet+ ierīces strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
•• Pārbaudiet Anynet+ ierīces video/audio/HDMI kabeļa savienojumus.
•• Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz On izvēlnē System.
•• Pārbaudiet, vai šī tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+.
•• Anynet+ nedarbojas atsevišķās situācijās (sākotnējā iestatīšana).
•• Ja HDMI kabelis ir bijis noņemts un atkal pievienots, atkārtojiet ierīču meklēšanu vai arī izslēdziet un
ieslēdziet izstrādājumu.
•• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīcē ir ieslēgta Anynet+ funkcija.
Gribu startēt Anynet+.
•• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota pie izstrādājuma, kā arī to, vai funkcijaAnynet+ (HDMI-CEC)
ir iestatīta uz On izvēlnē System.
Gribu iziet no Anynet+.
•• Nospiediet izstrādājuma tālvadības pults pogu SOURCE un izvēlieties ierīci, kura neizmanto Anynet+.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums
Disconnecting Anynet+ device ....
•• Anynet+ konfigurēšanas laikā vai pārslēdzoties uz apskates režīmu nevar lietot tālvadības pulti.
Anynet+ ierīce nedemonstrē saturu.
•• Kamēr notiek sākotnējā iestatīšana, demonstrēšanas funkciju nevar izmantot.
Pievienotā ierīce netiek parādīta.
•• Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+ funkcijas.
•• Tālvadības pulti var lietot, kad izstrādājums ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai ir pabeidzis pārslēgšanos
uz Anynet+.
•• Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots.
•• Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz On izvēlnē System.
•• Vēlreiz veiciet Anynet+ ierīču meklēšanu.
•• Anynet+ ir nepieciešams HDMI savienojums. Pārliecinieties, vai ierīce izstrādājumam ir pievienota, izmantojot
HDMI kabeli.
•• Daži HDMI kabeļi, iespējams, neatbalsta Anynet+ funkcijas.
•• Ja savienojums ticis pārtraukts, jo bijis strāvas padeves traucējums vai HDMI kabelis ir bijis atvienots, vēlreiz
veiciet ierīču meklēšanu.
100
HDMI Hot Plug
General
Šī funkcija tiek izmantota, lai aktivizētu laika aizkavi HDMI avota ierīces ieslēgšanai.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
Custom Logo
Varat lejupielādēt, atlasīt un iestatīt rādīšanas laiku pielāgotam logotipam, kurš ir redzams brīdī, kad izstrādājums
tiek ieslēgts.
•• Custom Logo
――Varat atlasīt pielāgotu logotipu (attēlu/video) vai izslēgt pielāgotā logotipa rādīšanu.
――Lai iestatītu pielāgoto logotipu, tas jālejupielādē no ārējas USB ierīces.
•• Logo Display Time
――Ja pielāgotā logotipa formāts ir Image, varat iestatīt opciju Logo Display Time.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Download Logo File
――Varat lejupielādēt izstrādājumā pielāgotu logotipu, kurš saglabāts ārējā USB ierīcē.
――Lejupielādējamā pielāgotā logotipa faila nosaukumam ir jābūt saglabātam kā tekstam „samsung” ar mazajiem
burtiem.
――Gadījumos, kad eksistē vairāki ārējie USB savienojumi, izstrādājums mēģinās lejupielādēt pielāgoto logotipu
no pēdējās izstrādājumam pievienotās ārējās ierīces.
Pielāgotā logotipa failu ierobežojumi
•• Attēla formāta pielāgotajam logotipam tiek atbalstīti tikai bitkartes faili (aRGB 32bpp formāts).
•• Attēla formāta pielāgotā logotipa izšķirtspējai ir jābūt minimums 128x64 un maksimums jāsakrīt ar ekrāna
izšķirtspēju. (Izšķirtspējas horizontālajām/vertikālajām vērtībām ir jādalās ar 4.)
•• Video formāta pielāgotajam logotipam tiek atbalstīti tikai TS Stream tipa faili.
•• Maksimālais atbalstītais video faila izmērs ir 150 MB. Ieteicamais video faila garums ir 20 sekundes vai
mazāk.
101
Game Mode
General
Ja ir izveidots savienojums ar spēļu konsoli, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt daudz reālistiskāku
spēli, izvēloties spēļu režīmu.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Empty Storage
•• Off / On
――Režīma Game Mode piesardzības pasākumi un ierobežojumi
Lai atvienotu spēļu konsoli un pievienotu citu ārējo ierīci, iestatīšanas izvēlnē iestatiet Game Mode uz Off.
Empty Storage
Dzēsiet failus, lai atbrīvotu vietu jauniem satura failiem. Faili nesenajā grafikā netiks dzēsti.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Reset System
Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
102
10. nodaļa
Atbalsts
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.
――Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt
programmatūru.
izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.
――Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas
noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu
viegli atjaunot.
Update now
Atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.
――Current version: šī ir izstrādājumā instalētās programmatūras pašreizējā versija.
Auto update
Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un
programmatūras lejupielādi.
――Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Šī funkcija automātiski atjaunina izstrādājumu, kad tas netiek lietots.
•• Off / On
103
11. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru
–– Pirms sazināties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru, veiciet
sekojošo izstrādājuma pārbaudi.
Ja problēmu neizdodas novērst,
sazinieties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru.
–– Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs,
pārbaudiet datora sistēmu, video
kontrolleri un kabeli.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.
1
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2
Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
3
Ieslēdziet izstrādājumu.
4
Ja tiek parādīts paziņojums No Signal, izstrādājums darbojas normāli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode
(skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).
104
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir
rūpīgi pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI
vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši
laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo
problēmu, pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru,
atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu,
sazinieties ar grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Atkarībā no ārējās ierīces veida ekrāna rādījums var nebūt pareizs. Tādā gadījumā ieslēdziet
HDMI Hot Plug funkcijas iestatījumu On.
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma
maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo
maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
105
Ekrāna problēma
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu
saderīgu iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas
atrodami izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma
tabula.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas Colour Space iestatījumus.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas White Balance iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo
ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.
Atveriet System un pārliecinieties, vai Sleep Timer iestatījums ir Off.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.
Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.
Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc
10–15 minūtēm.
Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes
izplatītāja veikalā, kur tas tika iegādāts.
Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.
106
Ekrāna problēma
Ekrānā rādījums neizskatās normāli.
Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi
vai spraiga sižeta video, var likt displejam izskatīties bojātam.
Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam. Tas
nenozīmē, ka izstrādājums ir bojāts.
Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var
radīt statisku attēlu.
Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.
Atveriet Picture un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Picture Mode, Colour,
Brightness un Sharpness.
Dodieties uz sadaļu System un pielāgojiet opcijas Energy Saving Mode iestatījumus.
Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.
Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).
Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts.
Sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.
Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.
Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai
novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.
Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.
Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.
Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā
un apakšā.
Izstrādājumā vai avota ierīcē mainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.
107
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
Cita problēma
Izstrādājums smaržo pēc plastmasas.
Tas ir normāli un ar laiku plastmasas aromāts izgaist.
Monitors izskatās sašķiebts.
Noņemiet statīvu no izstrādājuma un pēc tam pievienojiet to no jauna.
Audio un video ir saraustīts.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pievienojiet to vēlreiz, ja nepieciešams.
Izmantojot ļoti stingru vai resnu kabeli, var tikt bojāti audio un video faili.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu to ilgstošu darbību. Ja uzstādāt
izstrādājumu pie sienas, ieteicams izmantot taisnleņķa kabeļus.
Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.
Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.
Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts
paziņojums "The defined resolution is not supported.".
Paziņojums "The defined resolution is not supported." tiek parādīts, ja ievades avota
izšķirtspēja pārsniedz displeja maksimālo izšķirtspēju.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.
108
Cita problēma
HDMI režīmā, kad ir pievienots DVI-HDMI kabelis, skaļruņi
neatskaņo skaņu.
DVI kabeļi nepārraida skaņas datus.
HDMI Black Level nedarbojas pareizi HDMI ierīcē ar YCbCr
izvadi.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir
savienota ar izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.
Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var
notikt, ja izstrādājumam ir pievienota avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta
versiju.
Lai aktivizētu skaņu, pārliecinieties, vai audio kabelis ir pievienots pareizajai ievades ligzdai.
Ja rodas šādas problēmas, kopā ar HDMI kabeli pievienojiet arī audio kabeli.
Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver
skaņu. Šādā gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.
HDMI-CEC nedarbojas.
Šis izstrādājums neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
Lai izmantotu vairākas ārējās ar HDMI-CEC funkciju saderīgas ierīces, kas ir savienotas ar
izstrādājuma portiem HDMI IN 1 un HDMI IN 2, izslēdziet HDMI-CEC funkciju visās ārējās
ierīcēs. Ārējās ierīces ietver Blu-ray un DVD atskaņotājus.
Lietojot ārējo ierīci ar aktivizētu HDMI-CEC funkciju, var tikt automātiski apturētas pārējās
ārējās ierīces.
Lai mainītu HDMI-CEC iestatījumus, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar
ierīces ražotāju, lai saņemtu palīdzību.
Ja enerģijas taupīšanas režīmā ievades avots ir DisplayPort,
datora displeja iestatījumus nevar saglabāt.
Izvēlieties System → Power Control un iestatiet Max. Power Saving stāvoklī Off. Varat arī
vēlreiz konfigurēt datora displeja izvades iestatījumus. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
Kad sāknējat datoru ar ievades avota iestatījumu
DisplayPort, BIOS un sāknēšanas ekrāni netiek parādīti.
Sāknējiet datoru, kad ierīce ir ieslēgta vai kad ievades avota iestatījums nav DisplayPort.
109
Jautājumi & atbildes
–– Plašāku informāciju par pielāgošanu
skatiet datora vai grafikas kartes
rokasgrāmatā.
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows 7: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija
→ Displejs → Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet
frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi
→ Displeja adaptera rekvizīti → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet
elementu Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un pielāgojiet izšķirtspēju.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi
un noregulējiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un
personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora
BIOS iestatījumus.
•• Windows 8: Iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis →
Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS IESTATĪŠANU.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi →
Personalizēšana → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna taimauta iestatījumi → Enerģija un
miega režīms vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
110
12. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
–– Izmērs
Modeļa nosaukums
Panelis
Izmērs
32 collu klase (31,5 collas / 80,1 cm)
Displeja laukums
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
Strāvas padeve
–– Displeja laukums
AC100-240V~ 50/60Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
H
V
OM32H
Ārējās vides
apstākļi
Darbība
Temperatūra: 0 ℃ – 40 ℃ (32 °F – 104 °F)
* Informāciju par uzstādīšanu kopā ar korpusu tiešu saules staru ietekmē skatiet uzstādīšanas pamācībā.
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 °F – 113 °F)
Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs
* pirms izstrādājuma iepakojuma atvēršanas.
111
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē
monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma
veiktspēju.
――Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt
atbilstošas darbības.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
――Ja izstrādājums ir uzstādīts tālāk minētajos apstākļos, tas ir jāizmanto norādītajos apkārtējās vides temperatūras diapazonos. Ja tie netiek ievēroti,
garantijas pakalpojums var tikt ierobežots.
Detalizētu informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmatā.
•• Ja tiek pakļauts tiešiem saules stariem: mazāks par 30 ℃
•• Ja tiek uzstādīts slēgtā vietā: mazāks par 35 ℃
112
Iepriekš iestatīti laika režīmi
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot
izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto
izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD produkts neatbalsta 85 Hz, pirms LCD
izstrādājuma pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.
–– Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai
noskenētu vienu līniju no ekrāna
kreisās malas līdz labajai malai, sauc
par horizontālo ciklu. Horizontālajam
ciklam pretējo skaitli sauc par
horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
–– Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo
vienu un to pašu attēlu vairākas reizes
(līdzīgi kā luminiscējoša lampa).
Biežumu, kādā viens attēls tiek
atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc
par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek
mērīta Hz vienībās.
Modeļa nosaukums
OM32H
Sinhronizācija
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz
Vertikālā frekvence
48 – 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Izšķirtspēja
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls
neatbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus
atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
113
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence Vertikālā frekvence
(kHz)
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
114
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence Vertikālā frekvence
(kHz)
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA(RB), 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
115
13. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd.
ārpakalpojumu uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai
veikta cita veida darbība.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
iekasēta samaksa par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši
pielāgo iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas
tiek pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits
uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma
iekšpusē.
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums
Samsung nav norādījis.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce,
plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas,
galviņa, vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts
nekāds bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma
pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar
interneta vai televīzijas starpniecību.
116
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja panelis darbojas pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana
nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja panelī ilgāku laika periodu tiek
attēlots nemainīgs attēls, var rasties neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas
kontrolē šķidros kristālus.
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā
notiek, videi mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls.
Šī ir pamācība, kā novērst pēcattēlu izdegšanu. Fiksēta ekrāna rādīšana ilgstošu laika
periodu var izraisīt pēcattēlu izdegšanu. Šī problēma nav ietverta garantijā.
Ieteicamā rīcība, lai to novērstu
Fiksēta ekrāna rādīšana ilgstošu laika periodu var izraisīt pēcattēlu izdegšanu vai izplūdušu
attēlu. Ja izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku, izslēdziet to, aktivizējiet enerģijas taupīšanas
režīmu vai palaidiet kustīgu ekrānsaudzētāju.
•• Regulāri mainiet krāsas.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
――Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
117
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth
FF/RW, etc.) streamed to your device.
Atvērtā koda avota licences paziņojums
Gadījumā, ja izmantojat atvērta avota programmatūru, izstrādājuma izvēlnē ir pieejamas
atvērtā avota licences. Atvērtā koda avota licences paziņojums ir pieejams tikai angļu
valodā.
Lai iegūtu informāciju par atklātā pirmkoda licences paziņojumu, sazinieties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru vai rakstiet un e-pasta adresi oss.request@samsung.com.
118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising