Samsung OH75F Kasutusjuhend

Add to My manuals
123 Pages

advertisement

Samsung OH75F Kasutusjuhend | Manualzz
Kasutusjuhend
OH75F
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi
andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
Hoiustamine
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
6
7
7
8
8
9
11
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
Komponendid
14
14
Osad
Esikülg
Tagakülg
Kaugjuhtimine
15
15
16
17
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 19
Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine 19
Ventileerimine
19
Seinakinnituse tehnilised andmed
20
Kaugjuhtimispult (RS232C)
Kaabliühendus
Ühendus
Juhtkoodid
21
21
24
25
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
MDC kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
Enne kaablite ühendamist
Toitekaabli ühendamise juhend
33
33
34
35
Arvutiga ühendamine
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
36
36
36
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
37
37
37
HDBase-T ühendamine
38
Ühendamine helisüsteemiga
39
Sisendallika muutmine
Source
40
40
Web Browser
Settings
Refresh Options
41
41
43
MDC programmi installimine/desinstallimine 44
Installimine
44
Desinstallimine
44
Ühenduse loomine rakendusega MDC
45
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete
suhtlusstandardid) kaudu
45
MDC kasutamine etherneti kaudu
46
Funktsioon Player
Player
47
Sisu vaatamine
47
Sisu töötamise ajal
48
Saadaolev menüü
48
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud 49
Schedule
54
Clone Product
55
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
56
56
56
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
57
57
57
58
58
Network Status
59
2
Sisukord
Picture Mode
60
Flesh Tone
RGB Only Mode
Color Space
HDMI UHD Color
Motion Lighting
72
72
72
73
73
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
61
61
62
62
Ticker
63
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist 66
Praeguse kellaaja seadistamine
67
Picture Options
Color Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Smart LED
Dynamic Backlight
74
74
74
75
75
75
75
URL Launcher
64
URL Launcher Settings
65
Ekraani reguleerimine
Picture Size
Picture Size
Fit to Screen
Zoom/Position
76
76
76
76
Picture Off
77
Reset Picture
77
Picture Mode
68
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
69
Color / Tint (G/R)
Color Temperature
70
White Balance
2 Point
10 Point
70
70
70
Gamma
71
Calibrated Value
71
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Black Tone
72
72
72
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
78
78
78
78
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
79
79
79
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
Download Status Message
82
82
82
82
82
Language
83
Reset OnScreen Display
83
Network
Network Status
84
Open Network Settings
Network type
Võrguseaded (juhtmega)
84
84
85
Server Network Settings
Connect to Server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
87
87
87
87
87
3
Sisukord
Proxy Server
87
Device Name
87
System
Accessibility
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
88
88
88
88
Start Setup
89
Time
Clock Set
NTP Settings
DST
Sleep Timer
Power On Delay
90
90
90
90
90
90
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
91
91
91
91
91
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Network Standby
Power Button
92
92
92
92
93
93
Eco Solution
94
Energy Saving Mode
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
94
94
95
95
95
Tugi
Software Update
Update now
Auto Update
105
105
105
Fan & Temperature
Fan Control
Fan Speed Setting
Outdoor Mode
Temperature Control
96
96
96
96
96
Contact Samsung
105
Reset All
105
Input Device Manager
Keyboard Language
Keyboard Type
Input Language Shortcut
97
97
97
97
Play via
97
Change PIN
98
Security
Safety Lock On
USB Auto Play Lock
Remote Management
99
99
99
99
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
100
100
101
103
103
104
Reset System
104
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 106
Toote testimine
106
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
106
Kontrollige järgmist.
107
Küsimused ja vastused
112
Tehnilised andmed
Üldandmed
114
Eelseadistatud ajastusrežiimid
116
4
Sisukord
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
119
119
119
119
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
120
120
120
Litsents
122
Mõisted
123
5
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2017 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
–– (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
–– (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
6
Ettevaatusabinõud
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Puhastamine
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende
välispindadele tekivad kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade
kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3
Kasutage kaitseklaasi puhastamiseks vett ja kuiva lappi.
•• Pühkige puhta märja lapiga.
――Tugevate plekkide eemaldamiseks pühkige lapiga, millel
on väike kogus etanoolipõhist puhastusvahendit.
Kasutage sisse- ja väljalaskeavast mustuse eemaldamiseks
harja.
――Tugevate plekkide eemaldamiseks pühkige lapiga, millel
on väike kogus etanoolipõhist puhastusvahendit.
――Kui pesete veega, siis veenduge, et veesurve oleks väiksem
kui 0,5 bar.
4
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe
seadmega.
5
Lülitage seade ja arvuti sisse.
7
Hoiustamine
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi
isoleeritud seadmed).
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui
läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
!
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.
klienditeeninduskeskusega (teenus on tasuline).
Elekter ja ohutus
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
Hoiatus
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat
seinakontakti.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
•• Võib tekkida tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
!
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
8
Installimine
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega
sigarette. Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.
•• Võib tekkida tulekahju.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on
tõkestamata.
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks
toitejuhe.
!
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui
vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
!
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt
raamaturiiulid või kapid.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
Toote paigaldamisel hoidke see seinast nii kaugel, et tagatud oleks
piisav õhu liikumine.
――Vaadake õue paigaldamise juhendit. (http://displaysolutions.
samsung.com)
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
!
9
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel
riiul, kaldega pind jne).
Ettevaatust
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada
vigastusi.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib
seade katki minna või tekkida tulekahju.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Ekraan võib viga saada.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja
kindlale pinnale.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet
kööki ega köögi tööpindade lähedusse.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme
esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada
vigastusi.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Ettevaatusabinõud paigaldamise ja hoiustamise ajal
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Pärast kaane avamist paigaldage toode ühe tunni jooksul 60‎%‎ või madalama
õhuniiskusega. (lk 34)
•• Säilitage ettenähtud õhuniiskus, kui avate kaane või panete korpust kokku (nt
välisseadme ühendamine, püsivara värskendamine).
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
•• Toote kasutamise ja hoiustamise ajal kinnitage kindlasti kaas.
SAMSUNG
!
Kui toode paigaldatakse ebatavalisse kohta, võib ümbritsev
keskkond põhjustada tõsiseid kvaliteediprobleeme. Seetõttu
võtke enne paigaldamist kindlasti ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Sellised on näiteks kohad, kus tekib palju peentolmu,
kus kasutatakse kemikaale, kus on liiga kõrge või liiga
madal temperatuur või kus on rohkesti niiskust või vett,
transpordiseadmed, nt toodet kaua ja pidevalt kasutatavad
sõidukid, lennujaamad ja jaamad jne.
10
Kasutamine
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks
lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada
tõsiseid vigastusi.
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti
võtta, parandada ega muuta.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
!
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage
toitekaabel ja kõik teised ühendatud kaablid.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi
või tulekahju.
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
!
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu,
eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks
tuulutage kohe ruumi.
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
!
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
GAS
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki
kaablist.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi
või tulekahju.
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid
vedelikke või kergsüttivaid aineid.
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
!
11
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
Ettevaatust
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
100
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne)
või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada
järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige
energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.
!
-_-
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või
tulekahju.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage
toitejuhe seinakontaktist.
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või elektrilekke.
!
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
Ärge blokeerige toote ventilatsiooniava. Toode ei pruugi võimaliku
ülekuumenemise tõttu korralikult toimida.
•• Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel
seda alusest kinni.
Ärge sisestage sõrmi ega asju ventileerimisavadesse.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie
nägemine halveneda.
!
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
12
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5
minutit.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed
väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta,
kust lapsed neid kätte ei saa.
•• Silmade väsimus leeveneb.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge
kiiresti arsti poole.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna
see võib muutuda kuumaks.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige
polaarsusega (+, -).
!
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt
uusi ja kasutatud patareisid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks;
patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või
kehavigastuse.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need
tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja
laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab
klient.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
!
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks;
patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või
kehavigastuse.
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja
tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
!
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette
nähtud jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama
tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga
valjuks.
•• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
13
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
Komponendid
–– Kui mõni komponent on puudu,
võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
-
-
+
+
–– Komponentide välimus võib erineda
pildil näidatust.
–– Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse
saate eraldi osta.
Garantiikaart
Kiirseadistusjuhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Kaugjuhtimine
Kork (16 tk)
Patareid
Normatiivne juhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
14
Osad
Esikülg
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Port
Kaugjuhtimissensor
Kirjeldus
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete
tahtmatut juhtimist.
15
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
USB
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
HDBT (LAN IN)
- Saadab HDMI-signaali ühendatud LAN-kaablisse, kasutades HDBaseTsaatjat.
- Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kirjeldus
――Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair.
USB
HDBT
(LAN IN)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
AUDIO
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
AUDIO OUT
Väljastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
RS232C
IN
16
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
――Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
POWER
OFF
Toote sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
2
5
8
0
Toote väljalülitamine.
3
6
Numbrinupud
Sisestage ekraanimenüüs parool.
9
CH LIST
heli vaigistamiseks.
Reguleerige helitugevust.
saate muuta sisendallikat.
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
MUTE
VOL
MENU
SOURCE
CH
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu
MUTE või vajutage helitugevuse nuppu
(+ VOL -).
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
HOME
Funktsiooni Player käivitusnupp.
17
Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti
valimine.
TOOLS
INFO
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või
paremale või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
Kui funktsiooni Video Wall kaudu on ühendatud
mitu toodet, vajutage nuppu SET ja sisestage
numbrinuppude abil toote ID.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Väljuge praegusest menüüst.
Valige käsitsi HDMI 1, HDMI 2 ja HDBT seast
ühendatud sisendallikas.
IR control
SET
Seadistab turvaluku funktsiooni.
Saate juhtida toodet kaugjuhtimispuldi abil.
Saate tühistada nupu SET abil määratud
väärtuse ja juhtida kõiki ühendatud tooteid
kaugjuhtimispuldiga.
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
–– Eemaldage patareid, kui te
kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu
ei kasuta.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
18
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Toote vertikaalasendis (portreeasendis) kasutamiseks pöörake seda päripäeva, nii et LED on allapoole
suunatud.
Ventileerimine
Paigaldamine püstseinale
A Minimaalselt 60 mm
•• Kokkupuude otsese päikesevalgusega: 200 mm või rohkem
A
•• Keskkonna temperatuur vähem kui 35 ℃ ilma otsese päikesevalguseta: 60 mm või rohkem
B Ümbritsev temperatuur: alla 50 ℃
•• Toote paigaldamisel püstseinale jätke toote ja seina vahele ventilatsiooniks vähemalt 60 mm vaba ruumi ning
veenduge, et keskkonna temperatuur oleks madalam kui 50 ℃.
――Vaadake õue paigaldamise juhendit. (http://displaysolutions.samsung.com)
B
Pilt 1.1 Külgvaade
19
Seinakinnituse tehnilised andmed
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi. Enne seinakinnituse
paigaldamist kipsplaadist erinevale pinnale võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima teeninduskeskusega.
――Ärge kasutage kallutatavat seinakinnitust.
――Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
――Seinakinnituse paigaldamise ajal ei tohi toode olla sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.
――Ärge kasutage juhtavasid seinale kinnitamiseks.
Ühik: mm
Kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites
870 x 260
Kruviaukude mõõdud (C * D) millimeetrites
1118,4 x 538,2
E
91,7
F
40,8
G
77,4
POLDI SUURUS
M8
: seinakinnituse avad (8 punkti)
: juhtavad (4 punkti) (ärge kasutage juhtavasid seinale kinnitamiseks)
20
Kaugjuhtimispult (RS232C)
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
<Pistik>
Viik
<Pistikupesa>
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
21
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
6
•• Viikude funktsioon
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Pistik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
22
LAN-ristkaabel (PC > PC)
•• Konnektor: HDBT (LAN IN)
LAN-otsekaabel (PC > HUB)
HDBT
(LAN IN)
P1
P2
P1
Signaal
P1
TX+
1
P2
Signaal
↔
3
RX+
P2
Signaal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
23
Ühendus
•• Ühendus 2
•• Ühendus 1
――Veenduge, et ühendaksite RS232C(IN)-adapteri toote pordiga RS232C IN.
HDBT
(LAN IN)
HDBT
(LAN IN)
RS232C IN
24
Nr
Juhtkoodid
9
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Käsu tüüp
Käsk
Funktsiooni Video Wall kasutaja
juhtelement
Väärtuse ulatus
0x89
-
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi
väärtuste, välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit,
nagu allpool näidatud (11 + FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
Kontrollsumma
0
Nt: toide sees & ID = 0
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Kontrollsumma
Käsk
Nr
Käsu tüüp
Käsk
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanirežiimi juhtimine
0x18
-
5
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
6
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
7
Turvalukk
0x5D
0~1
8
Video Wall sees
0x84
0~1
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest
määrake ID väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid
ACK ei vasta.
25
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (jaatussõnum)
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x11
Väärtus
1
0xAA
0xFF
"Volume"
ID
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„N”
0x11
Väärtus
1
"ERR"
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
"Power"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
1
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmed
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
0xAA
Andmete pikkus
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
Käsk
Kontrollsumma
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmete pikkus
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
26
Sisendallika juhtimine
•• Ack (jaatussõnum)
•• Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„N”
0x14
"ERR"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x0C
Sisendallikas
0x20
MagicInfo
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x55
HDBT
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
――HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult käskudele
„Get”.
――MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
27
Ekraanirežiimi juhtimine
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x18
"ERR"
Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus Video Wall on aktiveeritud.
•• Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0x18
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0
Ekraanisuuruse juhtimine
•• Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0x18
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
16 : 9
0x04
Suum
0x31
Lai suum
0x0B
4:3
0xAA
Käsk
0xFF
ID
Andmete
pikkus
3
Päis
Käsk
0xAA
0x19
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Ack (jaatussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
0x01
Kontrollsumma
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x18
Väärtus
1
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x19
"ERR"
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
28
Režiimi Video Wall juhtimine
Turvalukk
•• Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
•• Funktsioon
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock On sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus
Video Wall.
•• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
Käsk
0
0xAA
0x5C
ID
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0x5D
Kontrollsumma
•• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
Päis
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.
Andmete
pikkus
0
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
Andmete pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Päis
Käsk
ID
0xAA
0x5D
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Safety
Lock"
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
1: Full
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
0: Natural
1: SEES
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
0: VÄLJAS
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„A”
0x5C
Väärtus 1
Kontrollsumma
"Video
Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„A”
0x5C
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x5D
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
29
Video Wall sees
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x84
ERR
•• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0
Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement
•• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.
•• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
•• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood
1: Video Wall SEES
0: Video Wall VÄLJAS
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
0xFF
ID
Andmete
pikkus
3
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
0
•• Funktsiooni Video Wall seadistamine
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x84
Väärtus 1
V.Wall_On
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete
pikkus
Väärtus 1
Väärtus 2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood
V.Wall_On : sama, mis üleval
30
Video Walli mudel 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A 0x3B
0x3C
0x3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A 0x4B
0x4C
0x4D 0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D 0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A 0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3 0xA4 0xA5
0xA6
0xA7
0xA8 0xA9
0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x9B
31
Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood
Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Väärtus
2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
32
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
33
Enne kaablite ühendamist
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
3
Sisestage eemaldatud silikoonpulk märgitud
alasse ja hoidke seda seal, et see ära ei kaoks.
4
Sisestage sobiv kaabel auku, kust
silikoonpulga eemaldasite.
Keerake kruvid lahti, seejärel eemaldage
kate.
5
Kaabel peab olema ühendatud näidatud viisil.
Ühendamiseks eemaldage kaabli paksusele
vastav silikoonpulk.
2
Aukude suurused ja neile vastavad
kaablipaksused:
――Ø 7 auk x 1: sisestage Ø 7 kaabel
――Ø 5,5 auk x 6: sisestage Ø 5,5 kaabel
Silikoonpulk
――Ø 3 auk x 2: sisestage Ø 3 kaabel
6
Sulgege kate, seejärel keerake kruvid kinni.
――Kui kõik kaablid on ühendatud, sulgege
kindlasti kate ja keerake kruvid kinni, et
tagada selle veekindlus.
――Soovitatud jõumoment:10–12 kgf/cm
――Ø 8,5 auk x 1: sisestage Ø 8,5 kaabel
34
Toitekaabli ühendamise juhend
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
1
Valmistage ette veekindel toitekaabel
läbimõõduga 8,5 mm (15 A).
3
Ühendage kaks toitekaablit omavahel.
Jootke ja isoleerige ühenduskoht.
4
Paigutage toitekaablite joodetud osa
(ühenduskoht) tootesse.
Jaotusplaat
2
Sulgege tagakate ja keerake kruvid kinni.
Erinevad toitekaabli värvid riigiti
Välise toitekaabli ühendamisel ühitage selle traatide värvid kindlasti seadme toitekaablis oleva kolme traadi värvidega. Välise toitekaabli iga traadi (Neutral, Live või Ground) värvi tähendus võib
olenevalt riigist erineda.
――Vaadake järgmist tabelit, et ühendada korrektselt õiged traadid.
Mudeli nimi
Neutral
Live
Ground
Riik
OH75F
SININE
PRUUN
ROHELINE/KOLLANE
VALGE
MUST
ROHELINE
SININE
PRUUN
ROHELINE/KOLLANE
Europe
MUST
PUNANE
ROHELINE/KOLLANE
India
VALGE
MUST
ROHELINE
Taiwan & Japan
või ROHELINE/KOLLANE
või ROHELINE/KOLLANE
America
35
Arvutiga ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine HDMI-kaabli abil
HDMI IN 1, HDMI IN 2
36
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
――Välimus võib tooteti erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine HDMI-kaabli abil
――Välimus võib tooteti erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
–– Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage
HDMI-DVI- ja audiokaableid.
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega
ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline
probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud,
paluge täiendust.
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või
võib esineda tõrkeid ühendusel.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
37
HDBase-T ühendamine
――Välimus võib tooteti erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――HDBase-T (Tx) edastab andmeid välisseadmest seadmesse HDBase-T (Rx). Ühendage need kindlasti otse, kasutades LAN-kaablit.
――Andmeedastus ei ole saadaval, kui HDBase-T (Rx) on ühendatud seadmega HDBase-T (Tx) jaoturi kaudu.
――HDBase-T töötab varjestamata keerdpaarjuhtmete (UTP) või varjestatud keerdpaarjuhtmetega (STP); ühilduvuse tagamiseks CE-ga on vaja STP-kaableid ja STP-konnektoreid. Varjestatud kaabel
ja konnektorid on soovitatavad, et kaitsta ettenägematu elektrilise müra eest keskkonnas, mis võib jõudlust mõjutada. Jõudluse maksimeerimiseks on soovitatav kasutada STP-kaablit. UTPkaabli või -ühenduskaabli kasutamine võib jõudlust vähendada.
HDMI OUT
HDBase-T (Tx)
HDBT (LAN IN)
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
LAN-kaabel
HDMI OUT
38
Ühendamine helisüsteemiga
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
AUDIO OUT
39
Sisendallika muutmine
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale
Source
allikas.
SOURCE → Source
Edit
Source
MagicInfo S
SOURCE → Source → u → Edit → ENTER E
Web Browser
HDBT
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Screen Mirroring
HDMI 1
HDMI 2
Saate redigeerida ühendatud seadme nime ja seadmetüüpi.
•• Loend võib sisaldada järgmisi allikaseadmeid. Loendis olevad allikaseadmed erinevad olenevalt valitud
allikast.
HDMI 1 / HDMI 2 / HDBT / Cable Box / Game Console / PC / Blu-ray player
•• Järgmisi allikaid ei saa redigeerida.
MagicInfo S / URL Launcher / Web Browser
Information
INFO
Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.
40
Web Browser
Settings
SOURCE → Source → Web Browser → u → Settings → ENTER E
SOURCE → Source → Web Browser → ENTER E
General
Vahekaartide ja tööriistariba automaatne peitmine
Kui brauseri vahekaarte, menüüd või tööriistariba mõnda aega ei kasutata, kaovad need automaatselt. Nende
uuesti kuvamiseks liigutage kursorit või fokuseerige ekraani ülaossa.
•• Kasuta / Ära kasuta
Hüpikakende blokeerija
Web Browser
Saate sirvimiskogemuse meeldivamaks muuta, blokeerides hüpikaknad.
•• Kasuta / Ära kasuta
Seadete lähtestamine
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
–– Ühendage LAN-kaabel, et kasutada tootes Internetti (sarnaneb arvutis Interneti
kasutamisega).
Kõik teie kohandatud veebibrauseri seaded lähtestatakse vaikeväärtustele. Teie järjehoidjaid ega ajalugu see ei
mõjuta.
Search Engine
Kui sisestate URL-i/märksõna sisestamise väljale mõne märksõna, avab veebibrauser lehe Otsingutulemused.
Saate valida soovitud otsingumootori.
•• Google/Bing
41
Privacy & Security
Blocked pages
Turvarežiim
Blokeeritud lehed
Võimaldab näha hoiatusi mitteturvaliste lehtede kohta või blokeerida juurdepääsu, et täiustada
veebibrauseri turvalisust.
Saate blokeerida juurdepääsu lehtedele, mille olete lisanud blokeeritud lehtede loendisse.
See võib veebibrauserit aeglustada.
•• Kasuta / Ära kasuta
Privaatne sirvimine
Kui privaatne sirvimine on aktiivne, ei salvestata teie sirvimisajalugu.
•• Kasuta / Ära kasuta
•• Kasuta / Ära kasuta
Blokeeritud lehed
Saate blokeerida kindlaid lehti või nende blokeeringu eemaldada.
•• Lisa
Approved pages
Do Not Track
Heakskiidetud lehed
Saate paluda veebisaitidel teid mitte jälgida.
Saate lubada veebijuurdepääsu ainult lehtedele, mille olete heaks kiitnud.
•• Kasuta / Ära kasuta
•• Kasuta / Ära kasuta
JavaScript
Heakskiidetud lehtede parool
Saate lubada kõigil saitidel käitada JavaScripti, et tagada parem sirvimiskogemus.
Saate määrata parooli heakskiidetud lehtede haldamiseks.
•• Kasuta / Ära kasuta
•• Määra parool
Ajaloo kustutamine
Heakskiidetud lehed
Saate kogu sirvimisajaloo kustutada.
Saate kindlaid lehti heaks kiita või need loendist Heakskiidetud lehed eemaldada.
Sirvimisandmete kustutamine
•• Lisa
Saate kustutada kõik sirvimisandmed, nagu küpsised, vahemällu salvestatud pildid ja andmed.
Teie järjehoidjaid ega ajalugu see ei mõjuta.
42
Encoding
Encoding
Saate valida veebilehtede kodeerimismeetodi. Praegune seade on Automaatne.
•• Automaatne/Käsitsi (praegune: Unicode)
Teave
Kuvab veebibrauseri versiooni.
Refresh Options
SOURCE → Source → Web Browser → u → Refresh Options → ENTER E
Refresh Interval
Saate määrata, kui kaua peab veebibrauser ootama enne avalehele naasmist.
•• Off / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min
Zoom
Saate määrata veebibrauseri värskendamisel rakendatava suumiulatuse.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150% / 200% / 300%
Home Page
Saate määrata veebibrauseri värskendamisel kuvatava veebisaidi.
•• Samsung Display / Custom
Custom
Sisestage URL, mille soovite avaleheks määrata.
•• Enter URL
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Home Page olekuks on seadistatud Custom.
43
Peatükk 04
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.
Kui vajutate nuppu Never expired ja enne seda vajutasite nuppu Expired, kontrollib seade
oma olekut umbes ühe minuti jooksul. Käskluse käivitamiseks proovige uuesti umbes ühe
minuti pärast.
6
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul
„Next”.
――Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud
asukohta.
MDC programmi installimine/
desinstallimine
Installimine
7
klõpsake nupul „Install”.
8
Kuvatakse installi edenemist.
9
Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
――Valige suvand „Launch MDC Unified” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks
――MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
1
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
3
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake
nupul „Next”.
4
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja
klõpsake nupul „Next”.
5
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja
nupul „Finish”.
10
Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
――MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest
kuvada.
――Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
Desinstallimine
1
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta
programm.
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
44
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
――Välimus võib tooteti erineda.
RS232C IN
Arvuti
45
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise külge LAN-kaabli abil.
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Välimus võib tooteti erineda.
――Seadmel oleva HDBT (LAN IN)-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
Arvuti
HDBT
(LAN IN)
HUB
Monitor 1
Monitor 2
46
Peatükk 05
Funktsioon Player
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME vajutades.
Player
HOME
Nr
→ Player → ENTER E
Saate esitada erinevat sisu, nt kanaleid, millele on määratud ajakavad, malle või faile.
Player
Internal Memory
Used
199.33 MB
1
Filter By: All
5
6
Kirjeldus
1
Saate valida sise- või välismälu.
2
Saate esitada serveris seadistatud sisu, malle ja ajakavasid.
•• Ekraanil Player saate vaadata, kas server on ühendatud (lubatud).
Kui soovite vaadata, kas server on ühendatud, kui võrgukanal töötab,
vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INFO.
Available
4.26 GB(95%)
1
Options
Valige ekraanilt Player suvand Network Channel. Kui suvandis Network
Channel pole registreeritud ühtegi kanalit, kuvatakse teade No channel..
No channel.
2
2
Network Channel
3
Network Channel käivitub.
3
Saate esitada sisu serveri kaudu.
4
Saate esitada sisemällu esitatud malli.
5
Valige soovitud sisuloendi otsimise kriteeriumiks sisu tüüp.
6
Saate määrata erinevaid suvandeid funktsioonile Player.
Network File
4
My Templates
Sisu vaatamine
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
–– Funktsiooni Player kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks MagicInfo.
1
Valige kas sise- või välismälu. Kuvatakse valitud mällu salvestatud failid.
2
Valige soovitud fail. Sisu kuvatakse ekraanil. (Lisateabe saamiseks ühilduvate
failivormingute kohta vt jaotist „Mängijaga ühilduvad failivormingud“.)
47
Sisu töötamise ajal
Kaugjuhtimispuldi juhtnupud
Saate kasutada kaugjuhtimispuldi nuppe esitusloendis oleva sisu esitamiseks, peatamiseks või
vahelejätmiseks.
Nupp
Funktsioon
TOOLS
Kuvab menüüriba.
INFO
Kuvab sisu teabe.
►
Liigub järgmisele failile või lehele.
◄
Liigub eelmisele failile või lehele.
E/∆/³
Esitab või peatab slaidiseansi või videosisu.
´
Peatab sisu kuvamise ja liigub ekraanile Player.
π
Kerib videosisu tagasi.
µ
Kerib videosisu edasi.
Saadaolev menüü
Seadete konfigureerimiseks vajutage sisu taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu TOOLS.
Menu
Kirjeldus
Playlist
Kuvab parajasti esitatavate sisuüksuste loendi.
Picture Mode
Saate kohandada ekraaniseadeid hetkel esitatava sisu puhul.
Repeat
Saate määrata kordusrežiimi.
Background Music
Saate määrata sisu töötamise ajal esitatava taustamuusika.
Reset
Lähtestab taustamuusika.
Pause
Peatab taustamuusika.
Prev
Saate esitada loendis eelmist taustamuusikapala.
Next
Saate esitada loendis järgmist taustamuusikapala.
――Nupud Reset, Pause, Prev ja Next kuvatakse ainult siis, kui taustamuusika on määratud.
48
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud
•• Toetatud failisüsteemide hulka kuuluvad FAT32 ja NTFS.
•• Faili, mille vertikaalne ja horisontaalne eraldusvõime on maksimaalsest eraldusvõimest
suurem, ei saa esitada. Kontrollige faili vertikaalset ja horisontaalset eraldusvõimet.
•• Kontrollige video ja heli toetatud koodekitüüpe ning versioone.
•• Kontrollige toetatud failiversioone.
–– Toetatakse PowerPointi versiooni 97 – 2007
•• Tuvastatakse ainult viimati ühendatud USB-seade.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
•• Taasesituse prioriteet: võrgus olev BGM > kohalik BGM > kasutaja valitud videofail
põhikaadris
――Võrgu taustamuusika: sätteid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 1. sammus.
――Kohalik taustamuusika: taustamuusika sätteid saab konfigureerida, kasutades tööriistu,
mis kuvatakse pärast nupu TOOLS vajutamist rakenduse Player taasesituse ajal.
――Kasutaja poolt valitud põhikaader: põhikaadri sätteid saab konfigureerida serveri ajakava
loomisel 2. sammus.
Võrgu ajakava mitmikkaader
Mallifailid ja LFD-failid (.lfd)
Taasesituse piirangud
Piirangud
•• Samaaegselt saab esitada maksimaalselt kahte videofaili (Video).
•• Püstpaigutuses esitusrežiimis saab korraga esitada ainult ühte videofaili.
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte
failitüüpi.
•• LFD-faile (.lfd) ei toetata.
•• Veenduge, et levitatud kaust (sisu/ajakavad) on olemas üksuses Internal Memory / USBmälu.
Taasesituse piirangud
•• Esitada saab maksimaalselt kahte videofaili (Video).
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte
failitüüpi.
•• Mitut videot (Video) ei saa korraga esitada ühel videoseina monitoril.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
•• Taasesituse prioriteet: võrgus olev BGM > kohalik BGM > kasutaja valitud videofail
põhikaadris
49
Sisu
Faililaiend
Konteinervorming
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
Videokoodek
H.264 BP / MP / HP
4096x2160
4096X2160: 24
40
60
80
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
*.3gp
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.vro
VRO
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
1920x1080
TS
*.tp
SVAF
MPEG1
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
*.ts
AC3
DD+
MPEG4 SP / ASP
MPEG2
Helikoodek
LPCM
HEVC (H.265 – Main, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
Kaadrikiirus
Bitikiirus
(kaadrit sekundis) (Mbit/s)
3840X2160: 30
*.mov
*.trp
Eraldusvõime
30
20
Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)
*.flv
*.vob
*.svi
H 263 Sorenson
*.m2ts
VP6
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8 / 9 / 10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
50
Video
•• Ei toetata 3D-videoid.
•• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem ülalolevas
tabelis määratletud eraldusvõimest.
•• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud
kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib
taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus
või konteinervormingus on tõrge.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga
ühilduda.
Heli
Pilt
•• Helisisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud
kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib
taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast heli.
•• Ühilduv pildifaili vorming: JPEG, PNG, BMP
――32-bitiseid, 24-bitiseid ja 8-bitiseid BMP-faile ei toetata.
•• Helisisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või
konteinervormingus on tõrge.
•• Toetatud maksimaalne failisuurus: 20MB
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga
ühilduda.
•• Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit. WMA kadudeta heli
esitamise tugi puudub.
•• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 4096 x 4096
•• Toetatud pildiefektid: 9 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random)
•• Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
•• Toetab kuni H.264, tase 4.1
•• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ja
AVCHD.
•• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:
–– Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
–– Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
•• Ei toetata GMC 2 või uuemat.
•• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
•• Kui monitori videofailid kasutavad mitteühilduvaid
kodekeid või kui eraldusvõime on 1080 x 1920, saab
esitada korraga ainult üht videot.
•• Ühe videofaili esitamise korral ei toetata sujuvat režiimi
järgmistel tingimustel.
–– Mitteühilduv kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Ühilduv
kodek
–– Mitteühilduv kodek ↔ Ühilduv kodek
–– Eraldusvõime erineb monitori omast
–– Sagedus erineb monitori omast
51
Power Point
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
–– Laiend: ppt, pptx
–– Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
–– Animatsiooni efekt
–– 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
–– Päis ja jalus (osasid alamüksusi ei toetata)
–– Word Art
–– Joondamine
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
–– Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult. Toetatakse
97 alamüksust koguhulgast 115.
––
––
––
––
––
Objektide lisamine
Poollaiuses tähemärgid
Tähesammud
Tabelid
Vertikaalne tekst
Osasid alamüksusi ei toetata
PDF
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
–– Laiend: pdf
•• Mittetoetatud funktsioonid
–– Väiksemat kui ühe pikslist sisu ei toetata jõudluse
vähenemise tõttu.
–– Maskitud kujutiste ja paanitud kujutistega sisu ei
toetata.
–– Pööratud tekstiga sisu ei toetata.
–– 3D-varjuefekte ei toetata.
–– Osasid tähemärke ei toetata
(Erimärgid võivad olla rikutud)
WORD
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
–– Laiend: .doc, .docx
–– Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
–– Lehe taustaefekt
–– Mõned paragrahvistiilid
–– Word Art
–– Joondamine
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
–– 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
–– Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult. Toetatakse
97 alamüksust koguhulgast 115.
––
––
––
––
Tabelid
Poollaiuses tähemärgid
Tähesammud
Vertikaalne tekst
Osasid alamüksusi ei toetata
–– Slaidi märkused ja voldikud
–– Slaidi märkused ja voldikud
52
Mallifailid
•• Loomine/redigeerimine/taasesitamine on saadaval
ainult rakenduses My Templates.
LFD
•• Toetatud funktsiooni Network Channel puhul.
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
–– Laiend: .lfd
53
Schedule
HOME
Saate kontrollida serveris oleva, väliselt mäluseadmelt imporditud või mobiilsideseadmes
oleva sisu taasesituse ajakava.
Nr
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Connected
1
Network
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Saate valida serveri või välismälu.
2
Saate vaadata sisu taasesituse nädala ajakava.
Saate kuvada iga sündmuse üksikasjaliku teabe.
Sat
AM
3
2
Information
All day
PM
All day
All day
All day
All day
Kirjeldus
Location:
Internal Memory
Saate kuvada sisu pisipildi ja lühikirjelduse.
3
Date:
**-**-**** ~
**-**-****
Repeat:
Daily
Time:
All day
AM
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
54
Clone Product
Saate toote seaded eksportida välisesse mäluseadmesse. Saate ka importida seadeid välisest mäluseadmest.
HOME
Kui välisest mäluseadmest ei leita topeltfaili
→ Clone Product → ENTER E
MENU
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
1
Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
3
Clone Product
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Valige seadete eksportimiseks suvand Export.
Kui välises mäluseadmes leitakse topeltfail
1
Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade Cloning file found. Please select an option..
Käivitage funktsioon Import from External Storage või Export to External Storage.
–– Import from External Storage: saate välisesse mäluseadmesse salvestatud seaded kopeerida tootesse.
–– Export to External Storage: saate toote seaded kopeerida välisesse mäluseadmesse.
――Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.
55
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
Määrake komplektile ID.
Device ID
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number. (Vahemik: 0~224)
――Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
――Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
PC Connection Cable
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
ID Settings
•• RS232C cable
saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli kaudu.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
56
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi
funktsiooni MagicInfo toetada.
Video Wall
Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
•• Off / On
Video Wall
Horizontal x Vertical
See funktsioon tükeldab automaatselt videoekraani kuva, tuginedes videoseinamaatriksi konfiguratsioonile.
Avage videoseinamaatriks.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või horisontaalse arvu
saab määrata vahemikus 1–15.
――Videoseina saab tükeldada kuni 100 kuvaks.
――Suvand Horizontal x Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
57
Screen Position
Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga toote numbrit maatriksis, kasutades funktsiooni Screen
Position.
Suvandi Screen Position valimine kuvab videoseinamaatriksi koos videoseina moodustavatele toodetele määratud
numbritega.
Toodete ümberkorraldamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi suunanuppe, et toode teise soovitud numbri juurde
teisaldada. Vajutage nuppu E.
――Screen Position võimaldab ekraani jaotada maksimaalselt 100 kuvaks (15 x 15).
――Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horizontal x Vertical oleks konfigureeritud.
Format
Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.
•• Full: pildid kuvatakse täisekraanil ilma veeriseta.
•• Natural: pildid kuvatakse algse kuvasuhtega ilma pilti suurendamata või vähendamata.
――Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
58
Network Status
HOME
Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
59
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Režiim Video/Image parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Text parandab arvuti pildikvaliteeti.
•• Shop & Mall
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Office & School
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Terminal & Station
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
Picture Mode
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi,
gamma ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma
ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
–– Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
60
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Enne selle funktsiooni kasutamist peate seadistama suvandi Clock Set.
On Timer
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
On Timer: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate
valida päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.
–– Märgistus näitab valitud päevi.
On/Off Timer
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Volume: saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja
paremnoolt.
•• Source: saate valida soovitud sisendallika.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Content (kui suvandi Source olekuks on seadistatud Internal/USB): Valige USB-seadmest või sisemisest
mäluseadmest kaust, milles asub sisu, mida soovite toote sisselülitamisel esitada. Sisu võib hõlmata
muusika-, foto- või videofaile.
――See funktsioon on saadaval ainult siis, kui USB-seade on ühendatud.
――Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali kausta, mis sisaldab muusikafaili, ei tööta funktsioon Timer
korralikult.
――Kui USB-seadmes on ainult üks fotofail, siis funktsioon Slide Show ei toimi.
――Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa kausta valida.
――Iga kasutatav USB määratakse selle isiklikule kaustale. Kui kasutate rohkem kui ühte sama tüüpi USB-seadet,
veenduge, et igale USB-seadmele määratud kaust oleks erineva nimega.
――Soovitame kasutada USB-mälupulka ja mitmikkaardilugejat, kui kasutate funktsiooni On Timer.
――Funktsioon On Timer ei pruugi töötada koos USB-seadmetega, millel on sisseehitatud aku, MP3-mängija või
PMP-d, mis on loodud mõne teise tootja poolt, kuna seadmel kulub selliste seadmete tuvastamiseks liiga kaua
aega.
61
Off Timer
Saate määrata väljalülitamise taimeri (Off Timer), valides ühe seitsmest valikust. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate
valida päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.
–– Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
Holiday Management
Taimer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
•• Add Holiday: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.
Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u/d ning seejärel klõpsake
nuppu Done.
Periood lisatakse puhkusteloendisse.
–– Start: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.
–– End: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.
――Delete: saate kustutada puhkuste loendist valitud üksused.
――Edit: saate valida puhkuseüksuse ja seejärel muuta kuupäeva.
•• Set Applied Timer: saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer, et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.
–– Vajutage nuppu E, et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.
–– Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.
62
Ticker
HOME
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
•• Off / On
→ Ticker → ENTER E
•• Message: saate sisestada ekraanil kuvatava teate.
•• Time: saate seadistada suvandi Start Time ja End Time, et kuvada suvandit Message.
•• Font Options: saate valida teate teksti fondi ja värvi.
•• Position: saate valida suuna, et kuvada suvandit Message.
•• Scroll: saate määrata teate kerimise suvandid Direction ja Speed.
•• Preview: Saate vaadata tiitriseadete eelvaadet.
Ticker
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
63
URL Launcher
HOME
Üksikasjaliku teabe saamiseks funktsiooni URL Launcher kasutamise kohta võtke ühendust edasimüüjaga, kelle
käest toode osteti.
――Funktsiooni URL Launcher kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks URL Launcher.
→ URL Launcher → ENTER E
URL Launcher
URL Launcher
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
64
URL Launcher Settings
HOME
→ URL Launcher Settings → ENTER E
•• Install Web App: saate sisestada veebirakenduse installimiseks URL-i.
•• Install from USB Device: saate installida veebirakenduse USB-mäluseadmelt.
•• Uninstall: saate installitud veebirakenduse eemaldada.
•• Timeout Setting: saate määrata URL-iga ühenduse loomise aegumisperioodi.
•• Developer Mode: saate lubada arendajarežiimi.
URL Launcher
Settings
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
65
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist
――Enne seadme heakskiitmist konfigureerige serveri Server Network Settings.
1
Avage server, millele olete määranud oma seadme.
2
Sisselogimiseks sisestage oma tunnus ja parool.
4
Valige alammenüüde seast suvand Unapproved.
5
Valige loendist seade ja klõpsake nupul Approve.
6
Seadme heakskiitmiseks sisestage nõutud teave.
――Device Name: sisestage seadme nimi.
――Device Group: valige rühma määratlemiseks
3
Valige ülemisel menüüribal Device.
――Location: sisestage seadme praegune asukoht.
.
――Expired: saate määrata seadme heakskiidu aegumiskuupäeva. Kui te ei soovi
aegumiskuupäeva määrata, valige suvand Never expired.
――Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO, kuvatakse
ajakava üksikasjad. Kontrollige seadme tunnuse üksikasju vaadates, kas valitud on õige
seade.
66
Praeguse kellaaja seadistamine
Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud kellaaeg erineb serveri praegusest
kellaajast.
7
Valige menüü All, et kontrollida, kas seade on registreeritud.
8
Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava
seadmesse. Ajakava käivitub pärast allalaadimist.
――Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate <MagicInfo Lite Serveri kasutusjuhendist>.
――Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadete loendist, siis taaskäivitatakse
seade sätete lähtestamiseks.
1
Valige külgmenüüribal suvand Device.
2
Valige oma seade.
3
Valige Edit → Setup.
4
Valige Time Zone.
――Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme kellaajaks seadistatud selle
piirkonna GMT-aeg, kus server on installitud.
――Seadme kellaaega saab muuta serverist, nagu on näidatud 3. sammus.
――Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme kellaaja
seadistus serverist viimati seadistatud kellaajale.
――Lisateavet aja haldamise kohta (ajakavade loomine, puhkuste haldamine jne) leiate
<MagicInfo Lite Serveri kasutusjuhendist>.
67
Peatükk 06
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Color Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Režiim Video/Image parandab videoseadme pildikvaliteeti. Režiim Text parandab arvuti pildikvaliteeti.
•• Shop & Mall
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
Picture
•• Office & School
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
Shop & Mall
Picture Mode
·
·
·
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Color
50
Tint (G/R)
G50
R50
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Terminal & Station
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi,
gamma ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma
ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
–– Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
68
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Color / Tint (G/R)
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
――Kui teete muudatusi suvandites Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Color või Tint (G/R), reguleeritakse
OSD-menüüd vastavalt.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
――Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
MENU m → Picture → ENTER E
――Suvandite Color ja Tint (G/R) reguleerimiseks seadistage suvandi Picture Mode olekuks Video/Image.
Picture
Shop & Mall
Picture Mode
·
·
·
Backlight
100
Contrast
70
Brightness
45
Sharpness
65
Color
50
Tint (G/R)
G50
R50
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
69
Color Temperature
Saate reguleerida värvitemperatuuri (punane/roheline/sinine). (Vahemik: 2800K–16000K)
――Aktiveeritud, kui valiku Color Tone seadeks on määratud Off.
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Color Temperature.
Picture
Color Temperature
16000K
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
White Balance
2 Point
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
Picture
White Balance
•• Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
10 Point
Kontrollib valge tasakaalu 10-punktilise intervalliga, reguleerides punase, rohelise ja sinise värvi heledust.
•• Off / On
Interval: saate valida reguleerimiseks intervalli.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Red: saate reguleerida punase värvi taset.
Green: saate reguleerida rohelise värvi taset.
Blue: saate reguleerida sinise värvi taset.
Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
――Mõned välisseadmed ei pruugi toetada seda funktsiooni.
――Aktiveeritud, kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Office & School (Video/Image).
70
Gamma
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Gamma.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Calibrated Value
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja
ühtsuse seadeid režiimidele Teave ja Reklaam.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Calibrated Value.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
71
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Advanced Settings.
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Color Space
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Saate reguleerida ekraani kontrastsust.
•• Off / Low / Medium / High
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast
On
Black Tone
Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Rõhutatakse roosat Flesh Tone.
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Video/Image.
RGB Only Mode
Kuvab värvisuvandid Red, Green ja Blue, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / Red / Green / Blue
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Video/Image.
Color Space
Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.
•• Auto / Native / Custom
――Suvandite Color, Red, Green, Blue ja Reset reguleerimiseks seadistage suvandi Color Space olekuks Custom.
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Video/Image.
72
HDMI UHD Color
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Color Space
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Saate lubada pildikvaliteedi optimeerimise HDMI UHD-ühenduse puhul.
•• HDMI1 (Off / On)
•• HDMI2 (Off / On)
Motion Lighting
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
•• Off / On
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Text.
On
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
73
Picture Options
Color Tone
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Video/Image
Picture Options
Color Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Smart LED
On
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Color Tone.
――Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
Digital Clean View
Saate vähendada pildimüra, et vältida moonutusi, nagu värelemine.
•• Off / Auto
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Digital Clean View.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
74
HDMI Black Level
Picture Options
Color Tone
Off
Digital Clean View
Auto
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Smart LED
On
Dynamic Backlight
Off
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Auto / Low / Normal
――Saadaval ainult režiimides HDMI 1 ja HDMI 2 (AV ajastus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
see režiim sobib filmide vaatamiseks.
Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerida pildi
optimaalset kvaliteeti.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Seda suvandit saab konfigureerida, kui sisendallikas toetab sagedust 480i, 576i või 1080i.
――Seda suvandit ei toetata, kui ühendatud on arvuti.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Smart LED
Ekraani eraldi osade heledust reguleeritakse automaatselt, et tagada maksimaalne kontrastsus.
•• Off / On
Dynamic Backlight
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.
•• Off / On
――Aktiveeritud, kui valiku Picture Mode seadeks on määratud Video/Image.
75
Picture Size
Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Picture Size
Picture Size
· Fit to Screen
· Zoom/Position
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Picture Size
Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
――Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
•• 16:9 Standard: määrab pildile 16:9 Standard lairežiimi.
16:9 Standard
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
――Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist,
mida ei kata garantii.
Fit to Screen
Reguleerib pildi asendit. Kui see on valitud, kuvatakse saate täispilt. Ühtki pildiosa ei lõigata ära.
•• Off / On / Auto
Zoom/Position
Saate reguleerida pildi suumi ja asendit. See suvand on saadaval, kui sisendallikaks on valitud HDMI 1, HDMI 2
(1080i/1080p). Selle suvandi kasutamiseks tuleb valida suvandi Picture Size seadeks Custom.
――Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom/Position. Pilt seadistatakse
selle vaikeasetusele.
76
Picture Off
Suvandi Picture Off valimisel lülitub ekraan välja. Helitugevus pole inaktiveeritud.
Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale helitugevusnupu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset Picture
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
77
Peatükk 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Saate konfigureerida menüüekraani.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: menüü kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikimisi).
•• Portrait: menüü kuvatakse vertikaalrežiimis seadme ekraani paremas servas.
Display Orientation
·
Onscreen
Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Pöörake seadme ekraani suunda.
•• Landscape: ekraani kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikeseadistus).
•• Portrait: ekraani kuvatakse vertikaalrežiimis.
Aspect Ratio
Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraani või originaalekraani.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Full Screen: pööratud ekraani kuvatakse täisekraanil.
•• Original Ratio: pööratud ekraani kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Onscreen Menu Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Source Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
78
Screen Protection
Auto Protection Time
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida
ekraanile varikujutise sissepõlemist.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Screen Burn Protection
Off
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise
tehnoloogiaga Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection liigutab pilti natuke ekraanil.
Tehnoloogia Screen Burn Protection Time seadistus võimaldab teil programmeerida pildi liikumist minutites.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Pixel Shift
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on seadistatud On.
•• Horizontal: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
•• Vertical: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
Optimaalsed sätted
Horizontal(pikslit)
0~4
4
Vertical(pikslit)
0~4
4
Time (minutit)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.
――Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See
pole seadme defekt.
79
Timer
Screen Burn Protection
Saate määrata taimeri suvandile Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funktsioon Screen Burn Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Timer
Timer
Immediate Display
Off
Off
Repeat: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (Period).
Interval: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates Start
Time kuni End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
seadistatud Repeat või Interval.
•• Mode: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.
–– Pixel: ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.
–– Rolling Bar: vertikaalne riba liigub vasakult paremale.
–– Fading Screen: kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.
――Suvandite Rolling Bar ja Fading Screen mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud
ajaperioodi kordusest.
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Burn Protection aktiveerimiseks.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Time: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Burn Protection sees.
――Lubatud, kui suvandi Timer seadeks on valitud Repeat ja suvandiMode seadeks Pixel.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
80
Immediate Display
Screen Burn Protection
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
•• Off / Pixel / Rolling Bar / Fading Screen
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
81
Message Display
Source Info
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
•• Off / On
MDC Message
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
Download Status Message
Valige oleku kuvamiseks sisu allalaadimisel serverist või muust seadmest.
•• Off / On
82
Language
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset OnScreen Display
See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
83
Peatükk 08
Network
Network Status
Open Network Settings
MENUm → Network → Network Status → ENTERE
MENUm → Network → Open Network Settings → ENTERE
Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.
Saate konfigureerida võrguseadeid, et kasutada mitmesuguseid Smart Hubi funktsioone, nagu
Interneti-otsing, sisu jagamine koduvõrgus ja funktsioonivärskendused.
Network type
•• Wired
84
Võrguseaded (juhtmega)
•• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade
kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
otse võrgu seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või
ruuteriga mujal teie majas.
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel
oleva kohtvõrgupordi ja välismodemi.
Vaadake allolevat joonist.
LAN
Seinal asuv LAN-port
RJ45
LAN
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
RJ45
LAN-kaabel
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva
kohtvõrgupordi IP-jagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage
kohtvõrgukaablit. Vaadake allolevat joonist.
LAN
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
IP-jagaja
(DHCP-serveri korral)
LAN-kaabel
RJ45
LAN-kaabel
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab
dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid
pakuvad automaatselt IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade
vajab juurdepääsuks internetile, et te ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on
dünaamilised võrgud.
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused
käsitsi seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste
saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
――Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IP-
aadressi.
――DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.
LAN-kaabel
85
Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
Automaatne Open Network Settings(juhtmega)
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Esmalt ühendage LAN-kaabel.
Automaatne seadistamine
Käsitsi seadistamine
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network type seadeks Wired.
1
Valige lehel Open Network Settings suvandi Network type seadeks Wired.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Open Network Settings.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Open Network Settings.
–– Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection
completed.”.
――Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
――Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata
ühendust käsitsi, minge järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).
–– Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
protsess lõppeb.
4
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
5
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings
olekuks Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
Käsitsi Open Network Settings (juhtmega)
――Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Stop. Kinnitamise
olekuks automaatselt Enter manually.
6
Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
7
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection
completed.”.
86
Server Network Settings
Proxy Server
Saate seadistada puhverserveri ühendust ja seotud funktsioone.
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
Connect to Server
Funktsiooni Player käivitamiseks looge võrguühendus.
•• Server Address / SSL / Port
――Kui aktiveeritud on suvand SSL, on server konfigureeritud kasutama olekut https ja
andmeedastus on krüptitud.
――Sisestage serveri IP-aadress ja pordinumber. Kasutage pordinumbriks 7001. (Kui serveriga
ei saa ühendust luua pordinumbriga 7001, küsige oma serveri administraatorilt õiget
pordinumbrit ning seejärel muutke pordinumber ära.)
Off / On
•• Address / Port / ID / Password
――Address / Port / ID ja Password on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Proxy Server
olekuks on seadistatud On.
Device Name
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Saate valida või sisestada seadme nime.
MagicInfo Mode
Valige sobiv MagicInfo Mode, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
Seda nime saab näidata võrgu kaugjuhtseadmetes üle võrgu.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
•• Lite / Premium
Server Access
Valige serverivõrguga ühendamise viis.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Valige FTP-töörežiim.
•• Active / Passive
87
Peatükk 09
System
Accessibility
Menu Transparency
Saate reguleerida menüükasti läbipaistvust.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
•• High / Low
High Contrast
Saate seada menüü tausta ja fondi suure kontrastsusega värvidele. Selle suvandi valimisel muutuvad menüüd
läbipaistmatuks.
•• Off / On
Time
Enlarge
Auto Source Switching
Saate määrata, kas suurendada menüüs esiletõstetud üksust.
Power Control
•• Off / On
Eco Solution
Fan & Temperature
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
88
Start Setup
Tehke esmase seadistuse toimingud, nagu tegite toote esmakordsel kasutamisel.
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
System
Accessibility
Start Setup
Time
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Fan & Temperature
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
89
Time
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või Sleep Timer. Mitmesuguste kellaajaga seotud seadete konfigureerimine.
――Praeguse kellaaja kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks
kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
――Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
Clock Set
NTP Settings
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0
NTP Settings
Seadistage serveri URL ja ajavöönd, et võrguaega kasutada.
DST
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Off / On
•• Start Date: saate määrata suveaja alguskuupäeva.
•• End Date: saate määrata suveaja lõppkuupäeva.
•• Time Offset: saate määrata oma ajavööndi ajanihke.
――Start Date, End Date ja Time Offset on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi DST olekuks on seadistatud On.
Sleep Timer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu E. Funktsiooni Sleep Timer
tühistamiseks valige Off.
Power On Delay
Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida toite
ülekoormust.
90
Auto Source Switching
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Auto Source Switching on olekus On ja eelnev videoallika valik pole
aktiivne, otsib monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kui suvandi Auto Source Switching olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat
automaatselt.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
Off
Primary Source
All
Secondary Source
HDMI 1
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal
korral esmast ja teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab
teate signaali puudumise kohta.
Primary Source Recovery
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
――Funktsioon Primary Source Recovery inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Primary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
――Funktsioon Secondary Source inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
91
Power Control
Auto Power On
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
•• Off / On
Power On Only
See funktsioon lülitab seadme välja, et vähendada energiatarbimist pärast seda, kui arvuti on olnud teatud aja
jooksul jõudeolekus.
•• Off / On
Standby Control
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
•• Auto
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on monitoriga
ühendatud.
Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off
Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal.
――Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal, kontrollige kaabliühendust.
――Kui suvandi No Signal Message seadeks on valitud Off, siis teadet No Signal ei kuvata.
Sellisel juhul valige suvandi No Signal Message seadeks On.
•• On
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
92
Network Standby
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
Off
Power Button
Power On Only
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
•• Off / On
Power Button
Toitenupu saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
•• Power On Only: saate määrata toitenupu toidet sisse lülitama.
•• Power On/Off: saate määrata toitenupu toidet sisse/välja lülitama.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
93
Eco Solution
Energy Saving Mode
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Energiasäästmise parandamiseks kohandatakse pildisätteid automaatselt ruumi valgusega.
•• Off / On
――Kui ekraani kontrastsus ei ole piisav, valige suvandi Eco Sensor seadeks Off. Kui suvandi Eco Sensor seadeks on
valitud Off, ei pruugi see vastata energiatarbimise standarditele.
Min. Backlight
Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, saate käsitsi reguleerida minimaalset ekraani heledust. Min.
Backlight on taustavalguse tumedaim režiim. Veenduge, et seadistus Min. Backlight oleks madalam kui seadistus
Backlight.
――Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, võib ekraani heledus muutuda (natuke tumedamaks või
heledamaks), sõltuvalt ümbritseva valguse tugevusest.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
94
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Eco Sensor
Off
Saate lubada või keelata lambi ajakava.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Schedule1, Schedule2
Auto Power Off
Off
Time
•• Off / On
Paneeli heledus muutub määratud ajal suvandis Lamp määratud tasemele.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Lamp
Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.
――Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
Auto Power Off
Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja jooksul
kaugjuhtimispuldil ega puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
95
Fan & Temperature
MENU m → System → Fan & Temperature → ENTER E
System
Fan & Temperature
Kaitseb toodet, tuvastades ventilaatori kiiruse ja sisetemperatuuri.
Fan Control
Võimaldab ventilaatori kiiruse kasutajal endal valida või teeb seda automaatselt.
•• Auto / Manual
Fan Speed Setting
Võimaldab ventilaatori kiiruseks määrata 0 kuni 100.
――Aktiveeritud, kui valiku Fan Control seadeks on määratud Manual.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Outdoor Mode
Toote kasutamiseks madalal temperatuuril alla 0 ˚C veenduge, et suvandi Outdoor Mode seadeks oleks valitud On.
See funktsioon hoiab toote sisetemperatuuri püsivana, et toode saaks sisselülitatud olekus korralikult käivituda.
•• Off / On
――Ärge lahutage toitekaablit, kui funktsiooni seadeks on valitud On.
――Toote energiakulu on väljalülitatult suurem, kui selle funktsiooni seadeks on valitud On, mitteOff.
Temperature Control
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.
Vaiketemperatuur on 90 °C.
Toote soovitatav töötemperatuur on 75–90 °C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 50 °C).
――Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab
tõusmist, lülitub toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
96
Input Device Manager
MENU m → System → Input Device Manager → ENTER E
Input Device Manager
Konfigureerige tootega ühendatud väliste sisendseadmete suvandid.
Keyboard Language
Konfigureerige klahvikombinatsioon sisendkeele muutmiseks.
Keyboard Type
Keyboard Language
Määrake klaviatuuri tüüp.
Keyboard Type
Input Language Shortcut
Input Language Shortcut
Saate valida otseteeklahvid sisestuskeelte vahetamiseks.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Play via
Valige sobiv Play via režiim, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
Avakuva võib seadest olenevalt erineda.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
97
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kuvatakse ekraan Change PIN.
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter New PIN. Sisestage
sama neljanumbriline kood väljale Confirm New PIN.
Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
――Vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
98
Security
Safety Lock On
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK, lukustatakse funktsiooni
Safety Lock On poolt.
Security
Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0-0-0-0).
Safety Lock On
Power On Button
USB Auto Play Lock
Remote Management
On
On
Allow
Power On Button
lülitage see funktsioon sisse, et lubada kaugjuhtimispuldi toitenupuga seadme sisselülitamine, kui Safety Lock On
on lubatud.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Valige, kas ühendatud USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu esitatakse automaatselt või mitte.
•• Off
Esita automaatselt USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu.
•• On
Ära esita automaatselt USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu.
――MagicInfo sisu sisaldava USB-seadme ühendamisel kuvatakse viieks sekundiks teade „USB Auto Play Lock :
On”.
Remote Management
Saate valida väliste käskluste puhul suvandi Allow või Deny, et pääseda seadmele juurde võrgu kaudu.
Muudetud seadistus säilib isegi pärast toote väljalülitamist ja paneeliklahvi või toitelüliti kasutamisel.
•• Allow / Deny
99
General
Smart Security
Turvalisusfunktsioon, mis aitab teie kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste eest kaitsta.
MENUm → System → General → ENTERE
Scan
General
Saate kontrollida kuvaseadet ja ühendatud mäluseadmeid viiruste suhtes.
Smart Security
Isolated List
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
See on loend üksustest, mis on viiruseid sisaldavatena isoleeritud.
HDMI Hot Plug
On
Real-Time Monitoring
Custom Logo
Off
Skannib seadet viiruste suhtes, jälgides kuvaseadet reaalajas.
Game Mode
Off
Monitoring Results
Saate kontrollida blokeeritud failide, võrkude ja protsesside loendit.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
100
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+
funktsiooni koos teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult koos
Samsungi seadmetega, millel on Anynet+ funktsioon. Teie Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on
Anynet+ logo.
•• Off / On
――Anynet+ seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate nuppudega.
――Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.
――Anynet+ töötab, kui Anynet+ funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.
――Anynet+ toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama tüüpi seadet.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
101
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
Probleem
Anynet+ funktsioon ei
tööta.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli ühendusi.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+ funktsiooniga.
•• Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (algseadistus)
•• Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage
seade välja ja uuesti sisse.
•• Kontrollige, kas Anynet seadme Anynet+ funktsioon on sisse lülitatud.
Tahan käivitada Anynet+
funktsiooni.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega ühendatud ja kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks
on seadistatud On menüüs System.
Tahan väljuda Anynet+
funktsioonist.
•• Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige mitte-Anynet+ seade.
Ekraanile kuvatakse teade
„Disconnecting Anynet+
device ...”.
•• Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.
Anynet+ seade ei esita.
•• Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.
Ühendatud seadet ei
kuvata.
•• Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.
•• Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud
Anynet+ funktsioonile lülitumise.
•• Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Otsige Anynet+ seadet uuesti.
•• Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.
•• Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.
•• Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.
102
HDMI Hot Plug
General
Seda funktsiooni kasutatakse HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.
Smart Security
•• Off / On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
Custom Logo
Saate laadida alla ja valida kohandatud logo, mis kuvatakse toote sisselülitamisel, ning määrata selle kuvamise aja.
•• Custom Logo
――Saate valida kohandatud logo (pilt/video) või lülitada kohandatud logo kuvamise välja.
――Kohandatud logo seadistamiseks peate selle välisest USB-seadmest alla laadima.
•• Logo Display Time
――Kui kohandatud logo tüüp on Image, saate seadistada suvandi Logo Display Time.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Download Logo File
――Saate laadida kohandatud logo tootesse alla välisest USB-seadmest.
――Allalaaditava kohandatud logo failinimi peab olema salvestatud kui „samsung“ (väiketähtedega).
――Kui saadaval on mitu välist USB-ühendust, püüab toode laadida kohandatud logo alla viimasena tootega
ühendatud seadmest.
Kohandatud logo failipiirangud
•• Pildi kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult rasterfailid (vormingus aRGB, 32 bitti piksli kohta).
•• Pildi kujul kohandatud logo eraldusvõime peab jääma minimaalse väärtuse 128 x 64 ja ekraani maksimaalse
eraldusvõime vahele. (Eraldusvõime horisontaalsed/vertikaalsed väärtused peavad olema nelja korrutised.)
•• Video kujul kohandatud logode puhul on toetatud ainult transportvoo tüübid.
•• Maksimaalne toetatud videofaili suurus on 150 MB. Videofaili soovitatud pikkus on kuni 20 sekundit.
103
Game Mode
General
Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise
kogemust, valides mängurežiimi.
Smart Security
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Off
•• Off / On
――Režiimi Game Mode ettevaatusabinõud ja piirangud
Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage režiimi Game Mode
olekuks Off menüüs Seadistus.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset System
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
104
Peatükk 10
Tugi
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni
vastu.
――Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.
――Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla
seadmeid ja tarkvarasid.
――Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.
Update now
Reset All
Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.
――Current version: see on tarkvaraversioon, mis on seadmesse juba installitud.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
Auto Update
See funktsioon värskendab toodet automaatselt, kui see pole kasutusel.
•• Off / On
105
Peatükk 11
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
–– Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse
helistamist testige toodet
järgmiselt. Probleemi
püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
–– Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja
kaablit.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode
(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
106
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi
lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Välisseadme tüübist olenevalt ei pruugi ekraan korralikult kuvada. Sellisel juhul ühendage
see nii, et funktsiooni HDMI Hot Plug olekuks on seadistatud On.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja
sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning
sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
107
Ekraaniprobleem
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega
ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote
menüüjaotist Additional Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Colour Space sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1
sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Avage menüü System ja veenduge, et suvandi Sleep Timer olekuks on seadistatud Off.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti
pärast välja.
Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga,
kust seade osteti.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid
objekte, näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda,
et seade on katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
108
Ekraaniprobleem
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Color, Brightness ja
Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Energy Saving Mode sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel
tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole
stabiilne. Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja
allservas.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
109
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Monitor tundub olevat kaldus.
Eemaldage alus ja paigaldage see uuesti seadme külge.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.
Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib rikkuda heli- ja videofaile.
Veenduge, et juhtmed on vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme
paigaldamisel seinale soovitame kasutada täisnurkseid juhtmeid.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„The defined resolution is not currently supported.”.
Teade „The defined resolution is not currently supported.” kuvatakse siis, kui sisendallika
eraldusvõime ületab monitori maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud
eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on
seadmega ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib
juhtuda, kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat
versiooni.
Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda
heli. Sel juhul valige helisisend käsitsi.
110
Muud probleemid
HDMI-CEC ei tööta.
See toode ei toeta HDMI-CEC-funktsiooni.
Selleks et kasutada mitut HDMI-CEC-funktsiooniga ühilduvat välisseadet, mis on
ühendatud toote portidesse HDMI IN 1 ja HDMI IN 2, lülitage HDMI-CEC-funktsioonid kõigis
välisseadmetes välja. Välisseadmed on näiteks Blu-ray- ja DVD-mängijad.
Välisseadme kasutamine, kui selle HDMI-CEC-funktsioon on aktiveeritud, võib teiste
välisseadmete töö automaatselt peatada.
HDMI-CEC seadete muutmiseks vaadake seadme kasutusjuhendit või võtke abi saamiseks
ühendust seadme tootjaga.
111
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted →
Täpsemalt → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted → Täpsemalt →
Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
–– Lisateavet reguleerimise
kohta leiate oma lauaarvuti või
graafikakaardi kasutusjuhendist.
•• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta →
Kuvasätted → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori
sätted.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda
eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori
sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva
→ Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted →
Kuva adapteri atribuudid → Kuvar ja kohandage jaotises Kuvari sätted suvandit Ekraani
värskendussagedus.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted ja
reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja reguleerige
eraldusvõimet.
•• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine →
Isikupärastamine → Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted ja
kohandage eraldusvõimet.
112
Küsimus
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
Vastus
•• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
kujundused → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel →
Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel →
Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS
SETUP.
•• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted →
Isikupärastamine → Lukustuskuva → Ekraani ajalõpu sätted → Toide ja unerežiim või
avades arvuti BIOS SETUP-i.
113
Peatükk 12
Tehnilised andmed
Üldandmed
–– Suurus
Mudeli nimi
Paneel
OH75F
Suurus
Klass 75 (74,5 tolli / 189,3 cm)
Ekraani mõõtmed
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Toiteallikas
–– Ekraani mõõtmed
AC100-240V~ 50/60Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
H
V
Keskkonnaalased asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: -30–50 ℃ (-22–122 °F)
* Korpuse paigaldamiseks peab sisetemperatuur olema 40 °C või madalam.
Õhuniiskus: 10–80%, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20–50 °C (-4–122 °F)
Õhuniiskus: 5–95%, mittekondenseeruv
114
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja
arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
――Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
115
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui
kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud
optimaalne eraldusvõime.
――Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, valige CDT-seadet kasutades
vertikaalseks sageduseks 60 Hz, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
–– Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
–– Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Mudeli nimi
Sünkroonimine
Eraldusvõime
OH75F
Horisontaalsagedus
30 – 80 kHz
Vertikaalsagedus
60 – 75 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu
standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates
graafikakaardi kasutusjuhendit.
116
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
117
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
118
Peatükk 13
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest
tasu järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib
suvandeid ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse
signaal jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd.
allteenusepakkuja või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp,
filter, riba jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege
esmalt kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu
kaudu ostnud.
119
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Musta maatriks
Tavaline
elektrood (ITO)
Värvifilter
Parim pildikvaliteet
•• Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1
ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
–– Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800
Allikas
Äravool
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
–– Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või
dünaamiline ekraanisäästja.
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
TFT
Värav
Pikselelektrood
(ITO)
Mälumaht (Cs)
Andmesiin
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab
pidevalt muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul, võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid
õhemaks. Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks
tuleks vähendada kogunenud elektrilaengute erinevust.
――Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.
120
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
――Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti
või süsteemi seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka
garantiiteenus olla piiratud.
•• Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim
–– Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.
–– Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme
väljalülitumine.
–– Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.
Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.
•• Tavapärane värvimuutus
–– Kasutage kahte värvi
Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
(Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse
hulgast.)
――Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Tavapärane tekstivärvi muutus
–– Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.
Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.
Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist
kasutamist.
121
Litsents
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth
FF/RW, etc.) streamed to your device.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud
lähtekoodi litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult
ingliskeelse versioonina.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi
klienditoega või saatke e-kiri aadressil [email protected].
122
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis
otsustab ekraani eraldusvõime.
Laotussageduse tähiseks võib
olla i (interlaced – põimitud) või
p (progressive – progressiivne)
olenevalt laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt.
Suurem pikslite arv edastab
selgema ja eredama pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil
ükshaaval (progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse
ülalt alla esmalt iga teine pikslirida
ja seejärel ülejäänud (veel
laotamata) piksliread.
Režiim Non-interlace ja
Interlace____ Režiim Non-Interlace
(järjestiklaotus) kuvab ekraani
horisontaalread järjest ülalt alla.
Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna
see muudab pildi selgemaks,
ning režiimi Interlace kasutatakse
peamiselt telerites.
Punktisamm____ Ekraan sisaldab
punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.
Lühem punktidevaheline kaugus
annab kõrgema eraldusvõime.
Punktisamm näitab samavärviliste
punktide vahelist vähimat kaugust.
Punktisammu mõõdetakse
millimeetrites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda
sekundis.
Horisontaalsagedus____ Ühe
rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Allikas____ Sisendallikas
tähendab seadmega ühendatud
videoallikaseadet, näiteks
videokaamerat või video- või DVDmängijat.
Plug & Play____ Plug & Play
on funktsioon, mis lubab
teavet monitori ja arvuti
vahel automaatselt vahetada,
võimaldamaks parimat
kuvakeskkonda. Seade kasutab
funktsiooni Plug & Play
käivitamiseks rahvusvahelist
standardit VESA DDC.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete
punktide (pikslite) ja vertikaalsete
punktide (pikslite) arv. See kujutab
monitori detailsuse taset. Kõrgem
eraldusvõime lubab ekraanil
kuvada rohkem andmeid ja on
kasulik mitme ülesande korraga
teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920
x 1080 1920 horisontaalset pikslit
(horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD tähendab CD-suurust
massmäluketast, kuhu saate
salvestada multimeediumrakendusi
(heli, videoid või mänge), kasutades
MPEG-2 videopakkimistehnoloogiat.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____ See
on liides, mille saab ühendada
nii digitaalse heliallika kui ka
kõrglahutusega videoallikaga ühe
kaabli abil ilma pakkimata.
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine)
on rakendus, mis lubab teil arvuti
abil juhtida mitut kuvaseadet
üheaegselt. Arvuti ja monitori
vaheline side toimub RS232C(jadaandmeedastus) ja RJ45- (LAN-)
kaablite kaudu.
123

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 190.5 cm (75") 1920 x 1080 pixels LED 2500 cd/m²
  • Direct-LED BLU 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement