Samsung | HW-Q60R | User manual | Samsung Soundbar Q série se subwooferem HW-Q60 Používateľská príručka

Samsung Soundbar Q série se subwooferem HW-Q60 Používateľská príručka
USER MANUAL
HW-Q60R
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM
•• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové
zásuvce, která je řádně uzemněna.
PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT
VÝSTRAHA
PŘÍSTROJE.
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ
•• ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU
MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU
ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE
SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY
Popis symbolů, které se mohou vyskytovat na
DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.
vašem produktu Samsung, najdete v níže
•• Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové
uvedené tabulce.
zásuvce, která je řádně uzemněna.
•• Pro odpojování přístroje od sítě je třeba
odpojit síťový napájecí kabel ze síťové
VÝSTRAHA
zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. NEOTEVÍREJTE!
zástrčka snadno přístupná.
•• Nevystavujte tento přístroj kapající nebo
Tento symbol znamená, že součásti
uvnitř jsou pod vysokým napětím.
Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje
je nebezpečný.
stříkající vodě. Neumisťujte na přístroj nádoby
naplněné kapalinou, například vázy.
•• Pro úplné vypnutí přístroje je nutné
Tento symbol označuje, že k tomuto
přístroji byla přiložena důležitá
dokumentace týkající se provozu
a údržby.
vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky.
Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře
přístupná.
Výrobek třídy II: Tento symbol indikuje,
že zařízení nevyžaduje ochranné
elektrické uzemnění.
Nenachází-li se na produktu s napájecím
kabelem tento symbol, MUSÍ být
produkt spolehlivě uzemněn.
Střídavé napětí (AC): Tento symbol
indikuje, že jmenovité napětí označené
tímto symbolem je střídavé napětí.
Stejnosměrné napětí (DC): Tento symbol
indikuje, že jmenovité napětí označené
tímto symbolem je stejnosměrné napětí.
Upozornění, nahlédněte do pokynů
k použití: Tento symbol radí uživateli,
aby nahlédl do uživatelské příručky, kde
najde další informace související
s bezpečností.
CZE - ii
BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ
5. Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje
chemikálie, které mohou poškodit životní
prostředí. Nevyhazujte použité baterie do
běžného domovního odpadu. Nevyhazujte
baterie do ohně. Nezkratujte, nerozebírejte
1. Ujistěte se, že zdroj napětí AC ve vašem
domě odpovídá požadavkům napájení
nebo nepřehřívejte baterie. V případě
uvedeným na identifikačním štítku
nesprávné výměny baterie hrozí riziko
nalepeném na spodní straně produktu.
výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii
Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na
stejného typu.
vhodný podklad (např. nábytek) s
dostatečným prostorem okolo pro větrání 7
– 10 cm. Neblokujte ventilační otvory.
Neumisťujte přístroj na zesilovače ani jiná
zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je
navržen pro nepřetržité používání.
Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí
O PŘÍRUČCE
Uživatelská příručka má dvě části: tato
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA v tištěné podobě a
podrobná KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA, kterou si
můžete stáhnout.
zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte
přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od
zásuvky.
2. Během bouřky odpojte zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě.
Napěťové špičky způsobené blesky by mohly
přístroj poškodit.
3. Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu
světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Tato příručka obsahuje bezpečnostní pokyny,
informace o instalaci výrobku, součástech,
připojeních a specifikaci výrobku.
přehřátí a následná porucha přístroje.
4. Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a
horkem (např. krb) a neumisťujte jej do
blízkosti zdrojů silných magnetických nebo
elektrických polí. V případě poruchy přístroje
odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné
sítě. Přístroj není určen k průmyslovému
využití. Používejte jej pouze pro osobní účely.
Pokud byl přístroj uložen v chladném
prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při
přepravě přístroje v zimním období počkejte
před jeho opětovným použitím přibližně 2
hodiny, než získá pokojovou teplotu.
KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA
Po naskenováním QR kódu získáte přístup ke
KOMPLETNÍ PŘÍRUČKA ve středisku online
zákaznické podpory společnosti Samsung.
Chcete-li si tuto příručku zobrazit na svém
počítači nebo mobilním zařízení, stáhněte si ji z
webu společnosti Samsung ve formátu
dokumentu.
(http://www.samsung.com/support)
Změny konstrukce a specifikace bez předchozího
upozornění jsou vyhrazeny.
CZE - iii
OBSAH
01
Kontrola součástí
2
Vložení baterií do dálkového ovladače (2 tužkové baterie AA)
02
03
04
05
06
--------------------------
Popis výrobku
2
3
Přední panel / pravý panel zařízení Soundbar
--------------------------
3
Dolní panel zařízení Soundbar
--------------------------
3
Připojení zařízení Soundbar
4
Připojení napájení
--------------------------
4
Připojení Soundbaru k subwooferu
–– Automatické propojení subwooferu se zařízením Soundbar
–– Ruční připojení subwooferu při selhání automatického připojení
----------------------------------------------------------------------------
5
5
6
Připojení sady SWA-8500S (prodává se samostatně) k Soundbaru
--------------------------
7
Připojení k televizoru
9
Metoda 1: Připojení pomocí kabelu
–– Připojení pomocí optického kabelu
–– Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Metoda 2: Bezdrátové připojení
–– Připojení televizoru přes Bluetooth
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Připojení externího zařízení
13
Připojení pomocí optického či analogového audio kabelu (AUX)
-------------------------- 13
Připojení pomocí kabelu HDMI
-------------------------- 14
Připojení paměťového zařízení USB
Aktualizace softwaru
15
-------------------------- 15
CZE - iv
07
Připojení mobilního zařízení
Připojení přes Bluetooth
08
09
10
16
-------------------------- 16
Používání dálkového ovladače
17
Jak používat dálkový ovladač
-------------------------- 17
Nastavení hlasitosti zařízení Soundbar pomocí dálkového ovladače
-------------------------- 20
Instalace sady pro upevnění na stěnu
21
Bezpečnostní opatření při montáži
-------------------------- 21
Součásti pro upevnění na stěnu
-------------------------- 21
Podstavec držáku – montáž
Podstavec držáku – součásti
23
-------------------------- 23
11
Řešení problémů
25
12
Licence
26
13
Poznámka k licenci otevřeného softwaru
26
14
Důležité upozornění k servisu
26
15
Technické údaje a další informace
27
Technické údaje
-------------------------- 27
CZE - v
01 KONTROLA SOUČÁSTÍ
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Hlavní jednotka Soundbar
1
2
Napájecí kabel
(Subwoofer)
AC/DC adaptér
(Hlavní jednotka)
Subwoofer
Dálkový ovladač / baterie
Napájecí kabel
(AC/DC adaptér)
Optický kabel
3
x2
x2
Šablona pro upevnění na stěnu
Držák šroubu
Držák pro upevnění
na stěnu
x2
Podstavec držáku
x2
Podpěra držáku
x2
Šroub
(Upevnění na
stěnu)
x2
Šroub (Podstavec držáku)
•• Další informace týkající se napájení a spotřeby energie naleznete na štítku na produktu.
(Štítek: Spodní strana hlavní jednotky Soundbar)
•• Pořadí pro připojení jednotlivých součástí napájení je označeno čísly (1, 2, 3). Další informace o
připojení napájení najdete na straně 4.
•• Chcete-li zakoupit další součásti nebo volitelné kabely, obraťte se na servisní středisko společnosti
Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.
Vložení baterií do dálkového ovladače (2 tužkové baterie AA)
Sundejte kryt baterií ve směru šipky. Do ovladače
vložte 2 baterie AA (1,5 V) s ohledem na správnou
polaritu. Zasuňte kryt baterií zpět na místo.
CZE - 2
02 POPIS VÝROBKU
Přední panel / pravý panel zařízení Soundbar
Pravá strana zařízení Soundbar
Výrobek postavte tak, aby bylo
Hlasitost
logo „Samsung Harman Kardon“
Vypínač
nahoře.
Displej
Dolní panel zařízení Soundbar
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
Zdroj
Slouží k výběru režimu vstupního zdroje. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Chcete-li zapnout režim „BT PAIRING“, změňte zdroj na režim „BT“ a stiskněte a déle
než 5 sekund podržte tlačítko
(Zdroj).
USB
Slouží k připojení zařízení USB, ze kterého můžete přehrávat hudební soubory
prostřednictvím zařízení Soundbar.
AUX
Slouží k připojení k analogovému výstupu externího zařízení.
D.IN
Slouží k připojení k digitálnímu (optickému) výstupu externího zařízení.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Umožňuje současné vysílání signálů digitálního videa a zvuku přes kabel HDMI.
Slouží k připojení k výstupu HDMI externího zařízení.
Slouží k připojení ke konektoru HDMI (ARC) na televizoru.
Slouží k připojení napájecího AC/DC adaptéru. (Vstup napájení)
CZE - 3
03 PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SOUNDBAR
Připojení napájení
V pořadí zřejmém z následujícího obrázku (1, 2, 3) postupně zapojte subwoofer a Soundbar do
elektrické zásuvky:
1 Zapojte napájecí kabel do subwooferu.
2 Připojte výstupní napájecí kabel ke napájecímu adaptéru a pak k Soundbaru.
3 Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky.
Viz následující obrázky.
•• Další informace týkající se požadovaného napájení a spotřeby energie naleznete na štítku výrobku.
(Štítek: Spodní strana hlavní jednotky Soundbar)
DC 24V
1 Napájecí kabel
POWER
3 Napájecí kabel
Připojení napájení
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
Zadní strana
Spodní strana hlavní
Připojení napájení
2 AC/DC adaptér
jednotky Soundbar
Subwooferu
•• Zajistěte, aby byl AC/DC adaptér umístěn na stole nebo na podlaze. Pokud AC/DC adaptér umístíte
tak, že visí a vstup kabelu AC směřuje nahoru, může do adaptéru vniknout voda nebo jiné cizí látky a
způsobit jeho závadu.
CZE - 4
Připojení Soundbaru k subwooferu
Po připojení subwooferu můžete poslouchat zvuk s výraznými basy.
Automatické propojení subwooferu se zařízením Soundbar
Jakmile po připojení napájecích kabelů do zařízení Soundbar a subwooferu zapnete napájení, subwoofer
se automaticky připojí k zařízení Soundbar.
•• Po dokončení automatického párování se rozsvítí modré kontrolky na zadní straně subwooferu.
Kontrolky LED na zadní straně subwooferu
LED
Stav
Svítí
Popis
Řešení
Úspěšně připojeno
-
(normální provoz)
Zkontrolujte, zda je k hlavní jednotce
Soundbaru správně zapojen napájecí kabel,
Modrá
Bliká
nebo přibližně 5 minut vyčkejte. Pokud
Obnovení připojení
kontrolka stále bliká, zkuste připojit
subwoofer ručně.
Pokyny naleznete na straně 6.
Pohotovostní režim (s
vypnutou hlavní jednotkou
Červená
Svítí
Soundbar)
Připojení se nezdařilo
Červená
a modrá
Zkontrolujte, zda je k hlavní jednotce
Soundbar správně zapojen napájecí kabel.
Připojte se znovu. Pokyny k ručnímu
připojení najdete na straně 6.
Kontaktujte servisní středisko společnosti
Bliká
Závada
Samsung (kontaktní údaje najdete v této
příručce).
CZE - 5
Ruční připojení subwooferu při selhání automatického připojení
Před provedením níže uvedeného postupu ručního připojení:
•• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny napájecí kabely zařízení Soundbar a subwooferu.
•• Zkontrolujte, zda je zařízení Soundbar zapnuto.
1. Stiskněte a alespoň na 5 sekund podržte tlačítko ID SET na zadní straně subwooferu.
•• Červená kontrolka na zadní straně subwooferu zhasne a začne blikat modrá kontrolka.
5 Sec
Zadní strana Subwooferu
2. Podržte minimálně 5 sekund stisknuté tlačítko Nahoru na dálkovém ovladači.
•• Na displeji Soundbaru se krátce zobrazí zpráva ID SET, která poté zmizí.
•• Po dokončení ID SET se Soundbar automaticky zapne.
PAIR
5 Sec
Logo „Samsung Harman Kardon“ je nahoře
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Zkontrolujte, zda kontrolka LINK LED svítí nepřerušovaně modře (připojení je dokončeno).
Jakmile je vytvořeno připojení mezi
Soundbarem a bezdrátovým subwooferem,
přestane kontrolka LINK LED blikat a bude
svítit nepřerušovaně modře.
Svítí modře
CZE - 6
Připojení sady SWA-8500S (prodává se samostatně) k Soundbaru
Připojte k Soundbaru sadu bezdrátových zadních reproduktorů Samsung (SWA-8500S, prodává se
samostatně) a dosáhněte skutečného prostorového zvuku bez nutnosti použití kabelů.
1. Připojte modul bezdrátového přijímače ke 2 prostorovým reproduktorům.
–– Reproduktorové kabely jsou barevně rozlišeny.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Po připojení modulu bezdrátového přijímače do elektrické zásuvky zkontrolujte jeho pohotovostní
stav.
•• Na modulu bezdrátového přijímače začne blikat kontrolka LINK LED (modrá). Pokud kontrolka
LED nebliká, stiskněte hrotem propisky na zadní straně modulu bezdrátového přijímače na
5 až 6 sekund tlačítko ID SET, dokud nezačne blikat kontrolka LINK LED (modře). Další
informace o kontrolce LED najdete v uživatelské příručce k sadě SWA-8500S.
STANDBY
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
POWER
STANDBY
LINK
LINK
Bliká modře
POWER
CZE - 7
3. Podržte minimálně 5 sekund stisknuté tlačítko Nahoru na dálkovém ovladači.
•• Na displeji Soundbaru se krátce zobrazí zpráva ID SET, která poté zmizí.
•• Po dokončení ID SET se Soundbar automaticky zapne.
PAIR
Logo „Samsung Harman Kardon“ je nahoře
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
VÝSTRAHA
•• Pokud Soundbar přehrává hudbu ve chvíli, kdy jej připojíte k sadě SWA-8500S, může dojít k
zadrhávání zvuku v důsledku dokončování připojení.
4. Zkontrolujte, zda kontrolka LINK LED svítí nepřerušovaně modře (připojení je dokončeno).
STANDBY
STANDBY
LINK
Jakmile je vytvořeno připojení mezi
Soundbarem a modulem bezdrátového
LINK
připojení, přestane kontrolka LINK LED blikat
a bude svítit modře.
Svítí modře
5. Není-li sada SWA-8500S připojena, opakujte postup od kroku 2.
CZE - 8
04 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU
Zvuk televizoru můžete ze zařízení Soundbar poslouchat prostřednictvím kabelového nebo
bezdrátového připojení.
•• Pokud je zařízení Soundbar připojeno k vybraným televizorům Samsung, je možné jej ovládat
dálkovým ovladačem televizoru.
–– Po propojení Soundbaru s televizorem pomocí optického kabelu budou tuto funkci podporovat
televizory Samsung Smart TV s podporou funkce Bluetooth uvedené na trh od roku 2017.
–– Tato funkce vám rovněž umožňuje pomocí nabídky televizoru upravit zvukové pole a různá
nastavení včetně hlasitosti a ztlumení zvuku.
Metoda 1: Připojení pomocí kabelu
Pokud jsou vysílané signály Dolby Digital a „formát výstupu digitálního zvuku“ je na vašem televizoru
nastaven na PCM, doporučujeme změnit toto nastavení na Dolby Digital. Změnou tohoto nastavení
dosáhnete lepší kvality zvuku. (Nabídka televizoru může v závislosti na výrobci obsahovat jiná označení
pro Dolby Digital a PCM.)
Připojení pomocí optického kabelu
Spodní strana zařízení Soundbar
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optický kabel
D.IN
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Pomocí digitálního optického kabelu propojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zařízení
Soundbar s konektorem OPTICAL OUT na televizoru.
2. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
CZE - 9
(Zdroj) a vyberte režim „D.IN“.
Auto Power Link
Funkce Auto Power Link umožňuje zapnout televizor současně se zařízením Soundbar.
1. Pomocí digitálního optického kabelu propojte zařízení Soundbar s televizorem.
2. Stisknutím tlačítka Vlevo na dálkovém ovladači na 5 sekund můžete zapnout
nebo vypnout funkci Auto Power Link.
•• Funkce Auto Power Link je ve výchozím nastavení zapnutá.
(Chcete-li tuto funkci vypnout, podržte na dálkovém ovladači 5 sekund
stisknuté tlačítko Vlevo.)
•• V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce Auto Power Link fungovat.
•• Tato funkce je k dispozici pouze v režimu „D.IN“.
Připojení televizoru pomocí kabelu HDMI
Zkontrolujte (ARC) u
konektoru HDMI IN na
Spodní strana zařízení Soundbar
vašem televizoru.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
Kabel HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
(není součástí
balení)
Zkontrolujte konektor
DC 24V
HDMI OUT (TV-ARC) na hlavní
jednotce Soundbar.
TV ARC
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Zapněte zařízení Soundbar a televizor a podle obrázku připojte kabel HDMI (není součástí balení).
2. Na displeji hlavní jednotky Soundbar se zobrazí „TV ARC“ a zařízení Soundbar začne přehrávat zvuk
z televizoru.
•• Pokud není zvuk televizoru slyšet, přepněte pomocí tlačítka
(Zdroj) na dálkovém ovladači
nebo na pravé straně zařízení Soundbar do režimu „D.IN“. Na obrazovce se postupně objeví
„D.IN“ a „TV ARC“ a zařízení Soundbar začne přehrávat zvuk z televizoru.
•• Pokud se na displeji hlavní jednotky Soundbaru nezobrazí „TV ARC“, zkontrolujte, zda je kabel
HDMI (není součástí balení) zapojen do správného konektoru.
•• Pomocí tlačítek hlasitosti na dálkovém ovladači televizoru můžete měnit úroveň hlasitosti
zařízení Soundbar.
CZE - 10
Metoda 2: Bezdrátové připojení
Připojení televizoru přes Bluetooth
Pokud k zařízení Soundbar připojíte přes Bluetooth televizor, můžete poslouchat stereofonní zvuk bez
zbytečně překážejících kabelů.
•• Současně lze připojit pouze jeden televizor.
PAIR
NEBO
ND
SOUODE
M
První připojení
1. Stisknutím tlačítka
(NEBO)
PAIR na dálkovém ovladači přejděte do režimu „BT PAIRING“.
a. Na pravém panelu stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „BT“.
Pokud není k Soundbaru připojeno žádné zařízení Bluetooth, „BT“ se během několika
sekund automaticky změní na „BT READY“.
b. Pokud se na displeji zobrazí „BT READY“, stiskněte na pravém panelu Soundbaru
tlačítko
(Zdroj) a podržte jej déle než 5 sekund. Zobrazí se „BT PAIRING“.
2. Na televizoru zvolte režim Bluetooth (další informace najdete v příručce k televizoru).
3. Na obrazovce televizoru vyberte ze seznamu možnost „[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series“.
V seznamu zařízení Bluetooth na obrazovce televizoru je dostupné zařízení Soundbar označeno
zprávou „Need Pairing“ nebo „Paired“. Chcete-li zařízení Soundbar připojit, vyberte tuto zprávu a
vytvořte připojení.
•• Po připojení televizoru se na předním displeji zařízení Soundbar zobrazí [Název televizoru] →
„BT“.
4. Nyní uslyšíte ze zařízení Soundbar zvuk televizoru.
Pokud se připojení zařízení nezdaří
•• Pokud se v seznamu objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „[AV] Samsung Soundbar
Q6R-Series“), odstraňte je.
•• Poté opakujte kroky 1 až 3.
CZE - 11
Odpojení zařízení Soundbar od televizoru
Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte jiný režim než
„BT“.
•• Vzhledem k tomu, že televizor musí přijmout od zařízení Soundbar odezvu, bude odpojení chvíli
trvat (požadovaný čas se může lišit v závislosti na modelu televizoru).
•• Chcete-li zrušit automatické připojení přes Bluetooth mezi Soundbarem a televizorem, stiskněte na
dálkovém ovladači na 5 sekund tlačítko p (Přehrát/Pozastavit), když je Soundbar ve stavu „BT
READY“. (Přepnutí mezi Zapnuto → Vypnuto)
Jaký je rozdíl mezi BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : V tomto režimu můžete vyhledávat dříve připojené televizory nebo připojit dříve
připojené mobilní zařízení k Soundbaru.
•• BT PAIRING : V tomto režimu můžete k Soundbaru připojit nové zařízení. Stiskněte na dálkovém
ovladači tlačítko
tlačítko
PAIR nebo na pravé straně Soundbaru podržte déle než 5 sekund stisknuté
(Zdroj), když je Soundbar v režimu „BT“.
POZNÁMKY
•• Budete-li při připojování zařízení Bluetooth vyzváni k zadání PIN kódu, zadejte <0000>.
•• Pokud bude v režimu připojení přes Bluetooth vzdálenost mezi zařízením Soundbar a zařízením
Bluetooth větší než 10 metrů, dojde ke ztrátě připojení.
•• Zařízení Soundbar se po 20 minutách ve stavu Ready automaticky vypne.
•• Vyhledávání nebo připojení přes Bluetooth nemusí u zařízení Soundbar fungovat v těchto
případech:
–– V okolí zařízení Soundbar je silné elektrické pole.
–– Se zařízením Soundbar je současně spárováno několik zařízení Bluetooth.
–– Zařízení Bluetooth je vypnuto, není na svém místě nebo má poruchu.
•• Elektronická zařízení mohou působit vysokofrekvenční rušení. Zařízení, která generují
elektromagnetické vlnění (např. součásti mikrovlnných a bezdrátových sítí), musí být mimo dosah
hlavní jednotky Soundbar.
CZE - 12
05 PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ
Připojte se k externímu zařízení prostřednictvím kabelové nebo bezdrátové sítě a přehrávejte zvuk ze
zařízení Soundbar.
Připojení pomocí optického či analogového audio kabelu (AUX)
Pravá strana zařízení
Soundbar
BD/DVD přehrávač /
set-top box / herní konzole
R - AUDIO - L
USB (5V 0.5A)
Audio kabel (AUX)
(není součástí balení)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optický kabel
Spodní strana zařízení Soundbar
1 Audio kabel (AUX)
XX Pomocí audio kabelu propojte konektory AUX IN (Audio) na hlavní jednotce a AUDIO OUT na
zdrojovém zařízení.
YY Pomocí tlačítka
(Zdroj) na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači zvolte režim „AUX“.
2 Optický kabel
XX Pomocí digitálního optického kabelu propojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na hlavní
jednotce s konektorem OPTICAL OUT na zdrojovém zařízení.
YY Pomocí tlačítka
(Zdroj) na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači zvolte režim „D.IN“.
CZE - 13
Připojení pomocí kabelu HDMI
Spodní strana zařízení Soundbar
HDMI OUT
Externí zařízení
Kabel HDMI
HDMI IN
(není součástí balení)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
Kabel HDMI
(není součástí balení)
HDMI
Pravá strana zařízení
Soundbar
1. Pomocí kabelu HDMI (není součástí balení) propojte konektor HDMI IN na zadní straně výrobku s
konektorem HDMI OUT na digitálním zařízení.
2. Pomocí kabelu HDMI (není součástí balení) propojte konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadní straně
výrobku s konektorem HDMI IN na vašem televizoru.
3. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim
„HDMI“.
4. Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí Režim „HDMI“ a zařízení začne přehrávat zvuk.
CZE - 14
06 PŘIPOJENÍ PAMĚŤOVÉHO ZAŘÍZENÍ USB
Pomocí zařízení Soundbar můžete přehrávat hudební soubory uložené na paměťových zařízeních USB.
Konektor USB
Displej
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
USB
USB (5V 0.5A)
Kabel adaptéru
microUSB–USB
(není součástí balení)
1. Připojte kabel adaptéru microUSB–USB se zástrčkou microUSB (typ B, USB 2.0) na jednom konci a
standardní zásuvkou USB 2.0 (typ A) na druhém konci do konektoru microUSB na zařízení
Soundbar.
•• Kabel adaptéru microUSB–USB se prodává samostatně. Chcete-li si jej zakoupit, obraťte se na
servisní středisko společnosti Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti
Samsung.
2. Do zásuvky USB kabelu adaptéru připojte své zařízení USB.
3. Na pravém panelu nebo na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „USB“.
4. Na displeji se zobrazí „USB“.
5. Nyní můžete prostřednictvím zařízení Soundbar přehrávat hudební soubory z paměťového zařízení
USB.
•• Pokud není zařízení USB připojeno déle než 20 minut, zařízení Soundbar se automaticky vypne
(Auto Power Down).
Aktualizace softwaru
Společnost Samsung může v budoucnu vydat aktualizace firmwaru pro zařízení Soundbar.
Je-li aktualizace k dispozici, připojte zařízení USB, na kterém je tato aktualizace firmwaru uložena, ke
konektoru USB na zařízení Soundbar a můžete firmware aktualizovat.
Další informace o stahování souborů aktualizací najdete na webu společnosti Samsung Electronics
(www.samsung.com  Support). Poté zadejte nebo vyberte model vašeho zařízení Soundbar, vyberte
možnost Software a aplikace a potom Ke stažení. Názvy položek v možnostech se mohou měnit.
CZE - 15
07 PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ
Připojení přes Bluetooth
Pokud k zařízení Soundbar připojíte přes Bluetooth mobilní zařízení, můžete poslouchat stereofonní
zvuk bez zbytečně překážejících kabelů.
•• Současně lze připojit nejvýše jedno zařízení Bluetooth.
PAIR
NEBO
Zařízení Bluetooth
ND
SOUODE
M
První připojení
1. Stisknutím tlačítka
(NEBO)
PAIR na dálkovém ovladači přejděte do režimu „BT PAIRING“.
a. Na pravém panelu stiskněte tlačítko
(Zdroj) a vyberte režim „BT“.
Pokud není k Soundbaru připojeno žádné zařízení Bluetooth, „BT“ se během několika
sekund automaticky změní na „BT READY“.
b. Pokud se na displeji zobrazí „BT READY“, stiskněte na pravém panelu Soundbaru
tlačítko
(Zdroj) a podržte jej déle než 5 sekund. Zobrazí se „BT PAIRING“.
2. Vyberte ze seznamu možnost „[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series“.
•• Po připojení zařízení Soundbar k zařízení Bluetooth se na čelním displeji zobrazí [Název zařízení
Bluetooth] → „BT“.
3. Nyní můžete prostřednictvím zařízení Soundbar přehrávat hudební soubory ze zařízení
připojeného přes Bluetooth.
Pokud se připojení zařízení nezdaří
•• Pokud se v seznamu objeví dříve připojené zařízení Soundbar (např. „[AV] Samsung Soundbar
Q6R-Series“), odstraňte je.
•• Poté opakujte kroky 1 a 2.
POZNÁMKA
•• Po prvním připojení Soundbaru k vašemu mobilní zařízení použijte k dalšímu připojení režim „BT
READY”. Podrobnosti najdete na straně 12.
Další informace o připojeních přes Bluetooth najdete v části „Připojení televizoru přes
Bluetooth“ na straně 11–12.
CZE - 16
08 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE
Jak používat dálkový ovladač
Slouží k zapnutí a vypnutí zařízení Soundbar.
Vypínač
PAIR
Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat zdroj
připojený k zařízení Soundbar.
Zdroj
Stisknutím tlačítka
(Ztlumit) ztlumíte zvuk.
Dalším stisknutím
tlačítka zvuk opět zapnete.
PAIR
Surround
Ztlumit
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
Požadovaný zvukový efekt si můžete vybrat z
SOUND MODE
WOOFER
SOUND
MODEVOL
SOUNDBAR
VOL
možností STANDARD, SURROUND SOUND,
GAME PRO nebo ADAPTIVE SOUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
Umožňuje
Bluetooth použít řízení dynamického
POWER
rozsahu
obsahu Dolby Digital. Funkci DRC
(Dynamic Range Control) můžete zapnout
VOL SOUND nebo
BASSvypnout tak, že stisknete a podržíte
WOOFER
MODE tlačítko SOUND MODE, když je Soundbar
vypnutý. Po zapnutí funkce DRC dojde ke
ztišení hlasitého zvuku (zvuk může být
zkreslený).
Bluetooth
Surround
POWER
Surround
VOL
Bluetooth
POWER
WOOFER
VOL
•• Bluetooth Power
Tato funkce umožňuje automaticky zapnout
Soundbar po přijetí žádosti o připojení z
WOOFER
dříve připojeného televizoru nebo zařízení
Bluetooth. Tato funkce je ve výchozím
nastavení zapnutá.
–– Chcete-li vypnout funkci Bluetooth
Power, podržte stisknuté tlačítko
SOUND MODE na déle než 5 sekund.
CZE - 17
PAIR
Bluetooth
Stiskněte tlačítko PAIR. Na displeji Soundbaru se zobrazí zpráva „BT PAIRING“.
V tomto režimu můžete Soundbar připojit k novému zařízení Bluetooth tak, že tento
Soundbar vyberete ze seznamu vyhledaných zařízení Bluetooth.
PAIR
SOUND
MODE
Stisknutím tlačítka p dočasně pozastavíte přehrávání hudebního souboru.
Dalším stisknutím tohoto tlačítka bude přehrávání hudebního souboru pokračovat.
Přehrát/
Pozastavit
VOL
Surround
BASS
Bluetooth
POWER
Stisknutím uvedených míst zvolte možnost Nahoru/Dolů/
SOUND
MODE
Vlevo/Vpravo.
Nahoru/Dolů/
Bluetooth
POWER
Surround
Vlevo/Vpravo
SOUND
MODE
Pomocí možností Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo na tomto tlačítku můžete vybírat a
nastavovat funkce.
•• Opakování
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Chcete-li použít funkci opakování v režimu „USB“, stiskněte tlačítko Nahoru.
•• Přeskočení skladby
Stisknutím tlačítka Vpravo vyberete další hudební soubor. Stisknutím tlačítka Vlevo
vyberete předchozí hudební soubor.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Funkce Anynet+ a Auto Power Link se dají zapnout nebo vypnout.
Funkce Anynet+ a Auto Power Link lze zapnout a vypnout pomocí tlačítek Vpravo a
Vlevo.
–– Anynet+ : Je-li zařízení Soundbar připojeno k televizoru Samsung kabelem HDMI,
můžete je dálkovým ovladačem tohoto televizoru ovládat. Stisknutím a podržením
tlačítka Vpravo na 5 sekund můžete přepínat mezi zapnutím (ON) a vypnutím
(OFF) funkce Anynet+.
–– Auto Power Link : Je-li zařízení Soundbar připojeno k vašemu televizoru digitálním
optickým kabelem, může se zapínat automaticky při zapnutí televizoru. Stisknutím
a podržením tlačítka Vlevo na 5 sekund můžete přepínat mezi zapnutím (ON) a
vypnutím (OFF) funkce Auto Power Link.
–– Funkce Anynet+ / Auto Power Link jsou ve výchozím nastavení zapnuty (ON).
•• ID SET
Podržením stisknutého tlačítka Nahoru po dobu 5 sekund dokončíte ID SET (při
připojování k příslušenství).
CZE - 18
Bluetooth
POWER
K dispozici máte tyto možnosti: TREBLE, BASS nebo AUDIO SYNC.
•• Chcete-li ovládat úroveň výšek a basů, vyberte v Nastavení zvuku možnost TREBLE nebo
BASS a pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavte hodnotu hlasitosti v rozmezí -6 až +6.
SOUND
MODE
Ovládání zvuku •• Není-li obraz a zvuk televizoru a zařízení Soundbar synchronizován, vyberte v
Nastavení zvuku možnost AUDIO SYNC a pomocí tlačítek Nahoru/Dolů nastavte
zpoždění na hodnotu 0–300 milisekund. (Není k dispozici v režimu „USB“.)
•• Služba AUDIO SYNC je podporována pouze u některých funkcí.
SO
M UN
OD D
E
FE
R
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
Surround
W
OO
W
OO
FE
R
W
OO
W
OO
D
BA
R
SOUND
MODE
SO
U
N
Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost subwooferu na
Bluetooth
-12 nebo
na -6 až +6. Po stisknutí tohoto tlačítka se hlasitost subwooferu nastaví na úroveň 0.
POWER
SO
M UN
OD D
E
R
W
OO
Pohybem tohoto tlačítka nahoru nebo dolů můžete nastavit hlasitost.
•• Ztlumit
Stisknutím tlačítka VOL ztlumíte zvuk. Dalším stisknutím tlačítka zvuk opět zapnete.
VOL
WOOFER
CZE - 19
F
FE
W
OO
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
W
OO
FE
FE
R
R
SOUND
WOOFER
MODE
SO
M UN
OD D
E
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
VO
L
FE
R
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
WOOFER
FE
R
VOL
Bluetooth
POWER
Surround
D
BA
R
SO
U
N
SO
M UN
OD D
E
Surround
5 Sec
1. Vypněte Soundbar.
BYE
2. Nechcete-li tuto funkci používat, zatlačte
několikrát tlačítko WOOFER na 5 sekund
nahoru, dokud se na displeji nezobrazí zpráva
„OFF-TV REMOTE“.
OFF-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Chcete-li Soundbar ovládat dálkovým
ovladačem televizoru, zatlačte několikrát
tlačítko WOOFER na 5 sekund nahoru, dokud
se na displeji nezobrazí zpráva „ALL-TV
REMOTE“. Poté v nabídce televizoru vyberte
externí reproduktory.
ALL-TV REMOTE
D
N
SO
U
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
CZE - 20
R
FE
SAMSUNG-TV REMOTE
N
D
BA
R
W
OO
(Výchozí režim)
U
VO
L
Nejprve v nabídce televizoru Samsung nastavte
zvuk televizoru na externí reproduktory a poté
budete moci ovládat hlasitost Soundbaru
dálkovým ovladačem Samsung. Další informace
najdete v uživatelské příručce k televizoru.
Výchozím režimem pro tuto funkci je ovládání
dálkovým ovladačem televizoru Samsung. Pokud
nemáte televizor Samsung, změnu nastavení této
funkce proveďte pomocí níže uvedených pokynů.
SO
Máte-li televizor Samsung, můžete nastavit
hlasitost Soundbaru pomocí IR dálkového
ovladače, který je dodáván s televizorem
Samsung.
4. Chcete-li vrátit Soundbar do výchozího
režimu (ovládání dálkovým ovladačem
televizoru Samsung), vytlačujte opakovaně
tlačítko WOOFER na 5 sekund nahoru, dokud
se na displeji nezobrazí zpráva „SAMSUNGTV REMOTE“.
SO
M UN
OD D
E
Nastavení hlasitosti zařízení
Soundbar pomocí dálkového
ovladače
–– Při každém podržení tlačítka WOOFER v
horní poloze na 5 sekund dojde k
přepnutím režimu v tomto pořadí:
„SAMSUNG-TV REMOTE” (Výchozí režim)
→ „OFF-TV REMOTE” → „ALL-TV
REMOTE”.
–– Tato funkce nemusí být v závislosti na
dálkovém ovladači k dispozici.
–– Seznam výrobců, kteří tuto funkci
podporují, najdete v KOMPLETNÍ
PŘÍRUČKA ke svému Soundbaru na webu
společnosti Samsung
(www.samsung.com/support).
–– Tato funkce ovládání hlasitosti funguje
pouze s IR dálkovými ovladači televizorů.
S Bluetooth dálkovými ovladači
televizorů nefunguje (ovladače vyžadující
spárování).
09 INSTALACE SADY
PRO UPEVNĚNÍ
NA STĚNU
Součásti pro upevnění na stěnu
Šablona pro upevnění na stěnu
x2
Bezpečnostní opatření při
montáži
x2
Držák šroubu
•• Montáž provádějte pouze na svislou stěnu.
Šroub
x2
•• Zařízení neinstalujte v místě s vysokou
teplotou a vlhkostí.
•• Zkontrolujte, zda je zeď dostatečně silná, aby
Držák pro upevnění na stěnu
výrobek unesla. Pokud ne, zeď vyztužte nebo
zvolte pro montáž jiné místo.
1. Přiložte na plochu stěny Šablona pro
•• Je třeba zakoupit a používat upevňovací
šrouby nebo kotvy, které se hodí pro typ vaší
upevnění na stěnu.
•• Šablona pro upevnění na stěnu musí být
zdi (sádrokarton, železná deska, dřevo atd.).
umístěna vodorovně.
Nosné šrouby upevněte pokud možno do
•• Je-li televizor zavěšen na stěně, musí být
hmoždinek.
zařízení Soundbar namontováno alespoň
•• Upevňovací šrouby do zdi je třeba zakoupit
5 cm pod ním.
podle typu a tloušťky zdi, na kterou chcete
zařízení Soundbar namontovat.
–– Průměr: M5
–– Délka: doporučená délka alespoň 35 mm
•• Před montáží zařízení Soundbar na zeď
připojte kabely z jednotky do externích
5 cm a více
zařízení.
•• Před montáží zkontrolujte, zda je jednotka
vypnuta a odpojena. V opačném případě by
mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
CZE - 21
2. Vyrovnejte Osu šablony pro upevnění na
5. Každým Držák šroubu prostrčte šroub a
stěnu se středem televizoru (pokud
jednotlivé šrouby pevně zašroubujte do
montujete Soundbar pod televizor) a lepicí
otvorů pro nosné šrouby.
páskou přilepte na zeď Šablona pro
upevnění na stěnu.
•• Pokud zařízení nemontujete pod televizor,
umístěte Osa do středu montážní oblasti.
6. Pomocí 2 Šroubů namontujte na spodní část
Soundbaru ve správném směru 2 Nástěnné
držáky.
Osa
3. Do středu otvorů A-TYPE na obou stranách
šablony udělejte špičkou pera nebo ořezané
tužky značky pro otvory pro nosné šrouby a
potom Šablona pro upevnění na stěnu
sundejte.
•• Demontujte Podstavce držáku a Podpěry
držáku, jsou-li připevněny.
•• Během montáže se ujistěte, že jsou za
zadní částí zařízení Soundbar umístěna
4. V místě každé značky vyvrtejte do stěny
závěsná součást Nástěnných držáků.
vrtákem vhodné velikosti otvor.
•• Pokud značky neodpovídají poloze čepů,
ujistěte se před vložením nosných šroubů,
že jste do otvorů vložili vhodné kotvy
Zadní strana zařízení
Soundbar
nebo hmoždinky. Používáte-li kotvy nebo
hmoždinky, ujistěte se, že vyvrtané otvory
jsou pro ně dostatečně velké.
Pravý okraj zařízení Soundbar
CZE - 22
7. Montáž zařízení Soundbar proveďte tak, že
zavěsíte přiložené Nástěnných držáků na
Držáky šroubů na stěně.
10 PODSTAVEC
DRŽÁKU –
MONTÁŽ
Podstavec držáku – součásti
8. Zasuňte Soundbar podle následujícího
x2
obrázku tak, aby Nástěnné držáky držely
pevně na Šroubech.
x2
podstavec držáku
•• Širší (spodní) části Nástěnné držáky
podpěra držáku
nasaďte na Šroubech a poté posuňte
x2
Nástěnné držáky dolů tak, aby zůstaly
pevně viset na Šroubech.
Šroub
•• Podstavce držáku umožňují zvýšit výšku
Soundbaru, abyste jej mohli namontovat před
televizi a nad nožky stojanu na televizi. Viz
následující nákres.
•• Podstavce držáku můžete nastavit na jednu
ze tří různých výšek.
•• Pomocí Podstavců držáku můžete nastavit
vzdálenost mezi Soundbarem a televizí dle
tvaru stojanu na televizi.
TV
CZE - 23
Zvýšení výšky Soundbaru o 15 mm
1. Použijte 2 dodané Šrouby k upevnění dvou
Podstavců držáku k sestavě upevnění na
stěnu na spodním panelu Soundbaru.
Zvýšení výšky Soundbaru o 20 mm
1. Upevněte dva Podstavce držáku ke dvěma
Podpěrám držáku dle uvedeného obrázku.
2. Použijte 2 dodané Šrouby k upevnění dvou
Podstavců držáku k sestavě upevnění na
stěnu na spodním panelu Soundbaru.
CZE - 24
11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.
Jednotka nejde zapnout.
Je napájecí kabel připojen do zásuvky?
;; Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Po stisknutí tlačítka nefunguje příslušná funkce.
Je ve vzduchu statická elektřina?
;; Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky a poté ji znovu zapojte.
V režimu BT dochází k výpadkům zvuku.
;; Příslušné informace najdete v částech týkajících se připojení přes Bluetooth na straně 11 a 16.
Ze zařízení Soundbar není slyšet zvuk.
Je zapnuta funkce Ztlumit?
;; Stisknutím tlačítka
(Ztlumit) zrušíte funkci ztlumení zvuku.
Je hlasitost nastavena na minimální úroveň?
;; Nastavte hlasitost.
Dálkový ovladač nefunguje.
Nejsou vybité baterie?
;; Vyměňte baterie za nové.
Není vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a hlavní jednotkou Soundbar příliš velká?
;; Přejděte s dálkovým ovladačem blíže k hlavní jednotce Soundbar.
Ze subwooferu není slyšet zvuk a bliká na něm červená kontrolka LED.
Tato situace nastává, když subwoofer není připojen k hlavní jednotce Soundbar.
;; Pokuste se subwoofer znovu připojit. (Pokyny naleznete na straně 5.)
Subwoofer vydává hučivý zvuk a viditelně se chvěje.
Pokuste se chvění subwooferu snížit.
;; Pohybem tlačítka WOOFER na dálkovém ovladači nahoru nebo dolů nastavte hlasitost
subwooferu. (na -12 nebo na -6 až +6).
CZE - 25
12 LICENCE
Manufactured under license from Dolby
13 POZNÁMKA K
LICENCI
OTEVŘENÉHO
SOFTWARU
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru,
Dolby Laboratories.
kontaktujte společnost Samsung na e-mailové
adrese (oss.request@samsung.com).
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Digital
Surround are registered trademarks or
14 DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ K
SERVISU
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
•• Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce
Reserved.
jsou pouze informativní a mohou se lišit od
vlastního vzhledu přístroje.
•• Může být účtován režijní poplatek, pokud
(a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna
The terms HDMI and HDMI High-Definition
vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to,
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
že jste si nepřečetli tuto příručku)
trademarks or registered trademarks of HDMI
(b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a
Licensing LLC in the United States and other
není zjištěna vada přístroje (např. příčinou
countries.
potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto
příručku)
•• Výše režijního poplatku vám bude sdělena
před zahájením práce v servisu nebo před
návštěvou technika u vás.
CZE - 26
15 TECHNICKÉ ÚDAJE A DALŠÍ INFORMACE
Technické údaje
Název modelu
HW-Q60R
USB
5V/0,5A
Hmotnost
3,6 kg
Rozměry (Š x V x H)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Rozsah provozních teplot
+5°C až +35°C
Rozsah provozní vlhkosti
10 % ~ 75 %
ZESILOVAČ
Jmenovitý výstupní výkon
30W x 6 + 10W x 2
LPCM 2ch, Dolby Audio™
Podporované formáty pro přehrávání
(podporuje Dolby® Digital), DTS
VÝSTUPNÍ VÝKON BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Maximální výkon vysílače (Bluetooth)
100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz
Maximální výkon vysílače (SRD)
25mW při 5,725GHz – 5,825GHz
Název subwooferu
PS-WR65B
Hmotnost
6,2 kg
Rozměry (Š x V x H)
205,0 x 353,0 x 303,2 mm
ZESILOVAČ
Jmenovitý výstupní výkon
160W
VÝSTUPNÍ VÝKON BEZDRÁTOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Maximální výkon vysílače (SRD)
25mW při 5,725GHz – 5,825GHz
Celkový příkon v pohotovostním režimu (W)
Bluetooth
Metoda deaktivace portu
2,0W
Chcete-li vypnout funkci Bluetooth Power,
podržte stisknuté tlačítko SOUND MODE na déle
než 5 sekund.
POZNÁMKY
•• Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
•• Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
CZE - 27
•• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje
požadavky směrnice 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě najdete na následující internetové adrese:
http://www.samsung.com. Přejděte do části Podpora,
klikněte na Zadejte modelové číslo a zadejte název vašeho modelu.
Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]
(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své
životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg,
Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím
referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od
ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného
odběru baterií.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický & elektronický odpad)
(Platí pro země se systémem odděleného sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat
jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické
recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a dodržování zákonných
povinností v souvislosti s jednotlivými produkty, jako je např. REACH, OEEZ, baterie, najdete na:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
CZE - 28
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Bezpečnostné varovania
VÝSTRAHA
•• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
ABY STE PREDIŠLI RIZIKU VZNIKU POŽIARU A
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
NEODSTRAŇUJTE PREDNÝ (ANI ZADNÝ) KRYT.
ZARIADENIE SA NEPOKÚŠAJTE SVOJPOMOCNE
OPRAVOVAŤ. OPRAVY PRENECHAJTE
UPOZORNENIE
•• ABY STE PREDIŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU
PRÚDOM, ÚPLNE ZASUŇTE KONCOVKU
PRACOVNÍKOVI.
SIEŤOVEJ ŠNÚRY DO ELEKTRICKEJ
Vysvetlivky k symbolom, ktoré môžu byť na
ZÁSUVKY.
výrobku Samsung, nájdete v nasledujúcej tabuľke.
•• Toto zariadenie musí byť pripojené k
striedavému napätiu s ochranným
UPOZORNENIE
uzemňovacím vodičom.
RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAJTE!
•• Pre odpojenie zariadenia od elektrickej siete
musíte najskôr vytiahnuť koncovku z
elektrickej zásuvky, aby s ňou bolo možné
Tento symbol označuje, že vo vnútri je
vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt
s vnútornými súčasťami tohto produktu
je nebezpečný.
•• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu.
Tento symbol znamená, že k produktu je
priložená dôležitá literatúra o prevádzke
a údržbe.
•• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte
manipulovať.
Na prístroj neumiestňujte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
zo zásuvky vytiahnuť sieťovú zástrčku. Preto
musí byť sieťová zástrčka ľahko a kedykoľvek
Produkt triedy II: Tento symbol
znamená, že sa nevyžaduje ochranné
elektrické uzemnenie.
Ak sa na výrobku s napájacím káblom
nenachádza tento symbol, výrobok
MUSÍ mať spoľahlivé pripojenie k
ochrannému uzemneniu.
prístupná.
Sieťové napätie (AC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie je označné
symbolom Sieťové napätie (AC).
Striedavé napätie (DC): Tento symbol
znamená, že menovité napätie je označné
symbolom Striedavé napätie (DC).
Upozornenie, pred používaním si
naštudujte pokyny: Tento symbol
inštruuje používateľa, aby si naštudoval
ďalšie bezpečnostné pokyny v
používateľskej príručke.
SLK - ii
BEZPEČNOSTNÉ
OPATRENIA
5. Batéria používaná s týmto zariadením
obsahuje chemikálie, ktoré sú škodlivé pre
životné prostredie. Batérie nevyhadzujte s
domácim odpadom. Batérie nelikvidujte v
ohni. Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo
neprehrievajte. V prípade nesprávnej výmeny
batérií hrozí riziko výbuchu. Vymeňte len za
rovnaký alebo ekvivalentný typ.
1. Uistite sa, že prívod striedavého prúdu vo
vašej domácnosti zodpovedá požiadavkám
na napájanie, ktoré sú uvedené na
identifikačnom štítku na spodnej strane
produktu. Produkt nainštalujte horizontálne
na vhodnú základňu (nábytok), s
dostatočným priestorom pre ventiláciu
7 – 10 cm. Ubezpečte sa, že ventilačné otvory
nie sú prikryté. Jednotku neumiestňujte na
zosilňovače, ani na iné zariadenie, ktoré sa
počas prevádzky zohreje. Táto jednotka je
INFORMÁCIE O TEJTO
PRÍRUČKE
Používateľská príručka má dve časti: túto základnú
papierovú POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU a podrobnú
ÚPLNÚ PRÍRUČKU, ktorú si môžete stiahnuť.
určená na nepretržité používanie. Ak chcete
zariadenie úplne vypnúť, odpojte sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky na stene.
Odpojte zariadenie, ak ho po dlhší čas
nebudete používať.
POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU
V tejto príručke nájdete bezpečnostné pokyny,
informácie o inštalácii produktu, o jeho
súčastiach, pripojeniach, ako aj špecifikácie
produktu.
2. Počas búrky odpojte zástrčku od zásuvky.
Vrcholové napätie by kvôli bleskom mohlo
poškodiť zariadenie.
3. Jednotku nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu ani iným zdrojom tepla.
Mohlo by to spôsobiť prehriatie a poruchu
zariadenia.
4. Produkt chráňte pred vlhkosťou (napr. vázy),
nadmerným teplom (napr. kozuby) a taktiež
pred zariadeniami, ktoré produkujú silné
magnetické alebo elektrické polia. Ak má
jednotka poruchu, odpojte napájací kábel od
zásuvky. Výrobok nie je určený na
priemyselné použitie. Tento výrobok
používajte iba na osobné účely. Ak výrobok
alebo disk uskladňujete na miestach s
nízkymi teplotami, môže sa vyskytnúť
kondenzácia. Pri prenose jednotky cez zimu
počkajte pred použitím približne 2 hodiny,
kým jednotka nedosiahne izbovú teplotu.
ÚPLNÚ PRÍRUČKU
ÚPLNÚ PRÍRUČKU je dostupný cez online
centrum zákazníckej podpory spoločnosti
Samsung nasnímaním QR kódu. Na zobrazenie
manuálu na osobnom počítači alebo na
mobilnom zariadení si manuál stiahnite vo
formáte dokumentu z webovej lokality
spoločnosti Samsung.
(http://www.samsung.com/support)
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
SLK - iii
OBSAH
01
Kontrola súčastí
2
Vloženie batérií pred použitím diaľkového ovládania (2 batérie AA)
02
03
Opis produktu
05
06
2
3
Predný panel/pravý bočný panel zariadenia Soundbar
--------------------------
3
Spodný panel zariadenia Soundbar
--------------------------
3
Pripojenie zariadenia Soundbar
Pripojenie elektrického napájania
04
--------------------------
4
--------------------------
4
Pripojenie zariadenia Soundbar k subwooferu
-------------------------–– Automatické vytvorenie pripojenia medzi subwooferom a
zariadením Soundbar
-------------------------–– Manuálne pripojenie subwoofera v prípade zlyhania automatického
pripojenia
--------------------------
5
6
Pripojenie súpravy SWA-8500S (predáva sa samostatne) k zariadeniu
Soundbar
7
Pripojenie k TV
--------------------------
5
9
Spôsob 1. Pripojenie pomocou kábla
–– Pripojenie pomocou optického kábla
–– Pripojenie TV pomocou kábla HDMI
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
Spôsob 2. Bezdrôtové pripojenie
–– Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Pripojenie externého zariadenia
13
Pripojenie pomocou optického alebo analógového zvukového kábla (AUX)
----------------------------- 13
Pripojenie pomocou kábla HDMI
-------------------------- 14
Pripojenie úložného zariadenia USB
Aktualizácia softvéru
15
-------------------------- 15
SLK - iv
07
Pripojenie mobilného zariadenia
Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth
08
09
10
Používanie diaľkového ovládania
16
-------------------------- 16
17
Spôsob používania diaľkového ovládania
-------------------------- 17
Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového
ovládania TV
-------------------------- 20
Inštalácia nástenného držiaka
21
Upozornenia k inštalácii
-------------------------- 21
Súčasti na montáž na stenu
-------------------------- 21
Montáž nohy držiaka
23
Komponenty nohy držiaka
-------------------------- 23
11
Riešenie problémov
25
12
Licencie
26
13
Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým
kódom
26
14
Dôležitá poznámka ohľadom servisu
26
15
Špecifikácie a príručka
27
Technické údaje
-------------------------- 27
SLK - v
01 KONTROLA SÚČASTÍ
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Hlavná jednotka zariadenia Soundbar
1
2
Napájací kábel
(Subwoofer)
Sieťový adaptér
(Hlavná jednotka)
Subwoofer
Diaľkové ovládanie/Batérie
Napájací kábel
(Sieťový adaptér)
Optický kábel
3
x2
x2
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
Skrutka držiaka
x2
Noha držiaka
Konzoly nástenného
držiaka
x2
Podpera držiaka
x2
Skrutka
(Nástenný držiak)
x2
Skrutka (Noha držiaka)
•• Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na
produkte. (Štítok : Spodná časť Hlavnej Jednotky Zariadenia Soundbar)
•• Kroky na pripojenie napájania sú označené (1, 2, 3). Ďalšie informácie o pripojení napájania
nájdete na strane 4.
•• Ak si želáte zakúpiť doplnkové súčasti alebo voliteľné káble, obráťte sa na servisné stredisko
spoločnosti Samsung alebo oddelenie starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
Vloženie batérií pred použitím diaľkového ovládania (2 batérie AA)
Posúvajte kryt batérií smerom naznačeným šípkou,
kým ho úplne nezložíte. Vložte 2 batérie AA (1,5 V)
orientované so správnou polaritou. Zasuňte kryt
batérií späť na miesto.
SLK - 2
02 OPIS PRODUKTU
Predný panel/pravý bočný panel zariadenia Soundbar
Pravá strana zariadenia
Soundbar
Umiestnite produkt tak, aby sa
Hlasitosť
logo „Samsung Harman Kardon“
Napájanie
nachádzalo navrchu.
Displej
Spodný panel zariadenia Soundbar
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
Zdroj
Slúži na výber vstupného režimu zdroja. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• Ak chcete zapnúť režim „BT PAIRING“, prepnite zdroj na režim „BT“ a potom stlačte a
podržte tlačidlo
(Zdroj) na viac ako 5 sekúnd.
USB
Slúži na pripojenie zariadenia USB na prehrávanie hudobných súborov uložených na
zariadení USB prostredníctvom zariadenia Soundbar.
AUX
Slúži na pripojenie k analógovému výstupu externého zariadenia.
D.IN
Slúži na pripojenie k digitálnemu (optickému) výstupu externého zariadenia.
HDMI IN
HDMI OUT
Slúži na pripojenie ku konektoru HDMI (ARC) na televízore.
DC 24V
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra. (Prívod napájania)
Slúži na súčasný vstup digitálnych obrazových a zvukových signálov pomocou kábla
HDMI. Slúži na pripojenie k výstupu HDMI externého zariadenia.
SLK - 3
03 PRIPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR
Pripojenie elektrického napájania
Pomocou napájacích súčastí (1, 2, 3) zapojte subwoofer a zariadenie Soundbar do elektrickej zásuvky
v nasledujúcom poradí:
1 Zapojte napájací kábel do subwooferu.
2 Pripojte napájací prúdový kábel do zdroja napájania a následne do zariadenia Soundbar.
3 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
Pozrite si nákresy uvedené nižšie.
•• Ďalšie informácie týkajúce požadovaného elektrického napájania a spotreby energie nájdete na
štítku upevnenom na produkte. (Štítok : spodná časť hlavnej jednotky zariadenia Soundbar)
POWER
DC 24V
1 Napájací kábel
HDMI IN
3 Napájací kábel
Pripojenie
elektrického
napájania
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
Zadná strana
subwoofera
Spodná časť hlavnej
jednotky zariadenia
Soundbar
Pripojenie elektrického
napájania
2 Sieťový adaptér
•• Uistite sa, že sieťový adaptér je položený naplocho na stole alebo na podlahe. Ak umiestnite sieťový
adaptér v zavesenej polohe so vstupom pre kábel striedavého prúdu otočeným smerom nahor,
voda alebo iné cudzie látky by mohli preniknúť do adaptéra a spôsobiť jeho poruchu.
SLK - 4
Pripojenie zariadenia Soundbar k subwooferu
Keď je pripojený subwoofer, môžete si vychutnať hlboký basový zvuk.
Automatické vytvorenie pripojenia medzi subwooferom a zariadením Soundbar
Keď po pripojení napájacích káblov k zariadeniu Soundbar a subwooferu zapnete napájanie, subwoofer
sa automaticky pripojí k zariadeniu Soundbar.
•• Po dokončení automatického spárovania sa rozsvietia modré indikátory na zadnej strane
subwoofera.
Indikátory LED na zadnej strane subwoofera
LIndikátor
LED
Stav
Svieti
Opis
Riešenie
Úspešne pripojené
(normálna prevádzka)
Skontrolujte, či je napájací kábel priložený k
hlavnej jednotke zariadenia Soundbar
Modrý
Bliká
Obnovuje sa pripojenie
správne pripojený alebo počkajte 5 minút.
Ak blikanie pretrváva, pokúste sa
subwoofer pripojiť manuálne. Pozrite si
stranu 6.
Červený
Svieti
Pohotovostný režim (hlavná
Skontrolujte, či je napájací kábel správne
jednotka zariadenia
pripojený ku hlavnej jednotke zariadenia
Soundbar je vypnutá)
Soundbar.
Zopakujte pripojenie. Pozrite si pokyny k
Pripojenie zlyhalo
Červený a
modrý
manuálnemu pripojeniu na strane 6.
Pozrite si kontaktné údaje servisného
Bliká
Porucha
strediska spoločnosti Samsung uvedené v
tejto príručke.
SLK - 5
Manuálne pripojenie subwoofera v prípade zlyhania automatického pripojenia
Pred manuálnym pripojením postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
•• Skontrolujte, či sú správne pripojené napájacie káble zariadenia Soundbar a subwoofera.
•• Uistite sa, že je zariadenie Soundbar zapnuté.
1. Stlačte a podržte tlačidlo ID SET na zadnej strane subwoofera aspoň na 5 sekúnd.
•• Červený indikátor na zadnej strane subwoofera zhasne a začne blikať modrý indikátor.
5 Sec
Zadná strana subwoofera
2. Stlačte a podržte tlačidlo Hore na diaľkovom ovládači dlhšie ako 5 sekúnd.
•• Na displeji zariadenia Soundbar sa nakrátko zobrazí hlásenie ID SET a potom zmizne.
•• Keď ukončíte ID SET, zariadenie Soundbar sa automaticky zapne.
PAIR
5 Sec
Logo „Samsung Harman Kardon“ sa
nachádza na vrchnej strane
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Overte, či LED dióda LINK svieti na modro (pripojenie dokončené).
Po vytvorení spojenia medzi zariadením
Soundbar a bezdrôtovým subwooferom LED
dióda LINK prestane blikať a rozsvieti sa
Modrá dióda svieti
SLK - 6
neprerušovane modrou farbou.
Pripojenie súpravy SWA-8500S (predáva sa samostatne) k
zariadeniu Soundbar
Prejdite na skutočný bezdrôtový priestorový zvuk pripojením bezdrôtovej zadnej reproduktorovej
súpravy Samsung (SWA-8500S, predáva sa samostatne) k zariadeniu Soundbar.
1. Pripojte modul bezdrôtového prijímača k 2 priestorovým reproduktorom.
–– Káble reproduktorov sú farebne označené.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Po zapojení modulu bezdrôtového prijímača do elektrickej zásuvky overte, či je v pohotovostnom
režime.
•• LED indikátor LINK (modrý LED indikátor) na module bezdrôtového prijímača bliká. Ak LED
indikátor nebliká, stlačte tlačidlo ID SET na zadnej strane modulu bezdrôtového prijímača
hrotom pera na 5 – 6 sekúnd, kým LED indikátor LINK nezačne blikať (na modro). Viac informácií
o LED indikátore nájdete v užívateľskej príručke pre model SWA-8500S.
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
STANDBY
STANDBY
LINK
LINK
Modrá dióda bliká
POWER
POWER
SLK - 7
3. Stlačte a podržte tlačidlo Hore na diaľkovom ovládači dlhšie ako 5 sekúnd.
•• Na displeji zariadenia Soundbar sa nakrátko zobrazí hlásenie ID SET a potom zmizne.
•• Keď ukončíte ID SET, zariadenie Soundbar sa automaticky zapne.
PAIR
Logo „Samsung Harman Kardon“ sa
nachádza na vrchnej strane
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
UPOZORNENIE
•• Ak zariadenie Soundbar počas pripájania k zariadeniu SWA-8500S práve prehráva hudbu, zo
subwooferu sa môže krátko ozvať praskanie počas dokončenia spojenia.
4. Overte, či LED dióda LINK svieti na modro (pripojenie dokončené).
STANDBY
STANDBY
LINK
Po vytvorení spojenia medzi zariadením
Soundbar a modulom bezdrôtového
LINK
prijímača LED dióda LINK prestane blikať a
rozsvieti sa neprerušovane modrou farbou.
Modrá dióda svieti
5. Ak sa pripojenie zariadenia SWA-8500S nepodarilo, zopakujte postup od kroku 2.
SLK - 8
04 PRIPOJENIE K TV
Zvuk z TV môžete počúvať pomocou zariadenia Soundbar prostredníctvom káblového alebo
bezdrôtového pripojenia.
•• Keď je zariadenie Soundbar pripojené k vybratým televízorom Samsung, zariadenie Soundbar
možno ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.
–– Túto funkciu podporujú televízory Samsung Smart TV 2017 a novšie, ktoré podporujú rozhranie
Bluetooth, keď sa zariadenie Soundbar pripojí k televízoru pomocou optického kábla.
–– Táto funkcia takisto umožňuje používať ponuku televízora na úpravu zvukového poľa a rôznych
nastavení, ako aj hlasitosti a stlmenia zvuku.
Spôsob 1. Pripojenie pomocou kábla
Pokiaľ sú signály vysielania vo formáte zvuku Dolby Digital a na vašom televízore je pre „digitálny
výstupný audio formát“ nastavená možnosť PCM, nastavenie sa odporúča zmeniť na formát Dolby
Digital. Po zmene nastavenia si môžete vychutnať vyššiu kvalitu zvuku. (V závislosti od výrobcu
televízora sa v ponuke televízora môžu používať rôzne slová pre technológie Dolby Digital a PCM.)
Pripojenie pomocou optického kábla
Spodná strana zariadenia Soundbar
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optický kábel
D.IN
Pravá strana zariadenia
Soundbar
1. Pomocou digitálneho optického kábla pripojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zariadení
Soundbar ku konektoru OPTICAL OUT na TV.
2. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte režim „D.IN“.
SLK - 9
Auto Power Link
Funkcia Auto Power Link automaticky zapne zariadenie Soundbar pri zapnutí TV.
1. Pomocou digitálneho optického kábla pripojte zariadenie Soundbar a TV.
2. Funkciu Auto Power Link pri pripojení môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením
tlačidla Vľavo na diaľkovom ovládači po dobu 5 sekúnd.
•• Funkcia Auto Power Link pri pripojení je predvolene ON.
(Ak chcete túto funkciu vypnúť, podržte tlačidlo Vľavo na diaľkovom
ovládači po dobu 5 sekúnd.)
•• V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí funkcia Auto Power Link pracovať.
•• Táto funkcia je dostupná len v režime „D.IN“.
Pripojenie TV pomocou kábla HDMI
Skontrolujte označenie (ARC)
Spodná strana zariadenia Soundbar
na porte HDMI IN televízora.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
Kábel HDMI
HDMI OUT
(TV-ARC)
(nie je súčasťou
dodávky)
Skontrolujte port HDMI OUT (TV-ARC)
hlavnej jednotky zariadenia Soundbar.
TV ARC
DC 24V
Pravá strana zariadenia
Soundbar
1. Keď je zapnuté zariadenie Soundbar a TV, pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) podľa
znázornenia na obrázku.
2. Na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar sa zobrazí položka „TV ARC“ a zariadenie
Soundbar bude prehrávať zvuk TV.
•• Ak nie je počuť zvuk TV, stlačením tlačidla
(Zdroj) na diaľkovom ovládaní alebo na pravej
strane zariadenia Soundbar nastavte režim „D.IN“. Na obrazovke sa postupne zobrazia položky
„D.IN“ a „TV ARC“ a bude sa prehrávať zvuk TV.
•• Ak sa na displeji hlavnej jednotky zariadenia Soundbar nezobrazí položka „TV ARC“, skontrolujte,
či je kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojený ku správnemu portu.
•• Pomocou tlačidiel hlasitosti na diaľkovom ovládaní TV môžete zmeniť hlasitosť zariadenia
Soundbar.
SLK - 10
Spôsob 2. Bezdrôtové pripojenie
Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth
Ak je TV pripojený pomocou rozhrania Bluetooth, môžete počúvať stereofónny zvuk bez starostí s
káblami.
•• Naraz možno pripojiť len jeden TV.
PAIR
ALEBO
ND
SOUODE
M
Prvé pripojenie
1. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo
(ALEBO)
a. Stlačte tlačidlo
PAIR a potvrďte režim „BT PAIRING“.
(Zdroj) na pravom paneli a zvoľte možnosť „BT“.
Ak k zariadeniu Soundbar nie je pripojené žiadne zariadenie Bluetooth, zobrazené
hlásenie „BT“ sa po niekoľkých sekundách zmení na „BT READY“.
b. Keď sa objaví „BT READY“, stlačte a na viac než 5 sekúnd podržte tlačidlo
(Zdroj)
na pravom paneli zariadenia Soundbar, kým sa nezobrazí položka „BT PAIRING“.
2. Vyberte režim Bluetooth na TV. (Ďalšie informácie nájdete v príručke k TV.)
3. Vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series“ zo zoznamu na obrazovke TV.
Dostupné zariadenie Soundbar je v zozname zariadení Bluetooth na TV označené textom
„Need Pairing“ alebo „Paired“. Na pripojenie k zariadeniu Soundbar vyberte túto správu a vytvorte
pripojenie.
•• Keď je TV pripojený, na prednom displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí text [Názov TV] → „BT“.
4. Zvuk TV teraz môžete počúvať zo zariadenia Soundbar.
Ak pripojenie zariadenia zlyhá
•• Ak sa v zozname zobrazí údaj o v minulosti pripojenom zariadení Soundbar (napr. „[AV] Samsung
Soundbar Q6R-Series“), vymažte ho.
•• Následne zopakujte kroky 1 až 3.
SLK - 11
Odpojenie zariadenia Soundbar od TV
Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a nastavte iný režim
ako „BT“.
•• Odpojenie trvá určitý čas, pretože TV musí prijať odpoveď zo zariadenia Soundbar.
(Požadovaný čas sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.)
•• Ak chcete zrušiť automatické spojenie prostredníctvom funkcie Bluetooth medzi zariadením
Soundbar a televízorom, stlačte tlačidlo p (Prehrávanie/Pozastavenie) na diaľkovom ovládači na
5 sekúnd, keď je zariadenie Soundbar v stave „BT READY“. (Prepínanie Zapnuté → Vypnuté)
V čom spočíva rozdiel medzi možnosťami BT READY a BT PAIRING?
•• BT READY : V tomto režime môžete vyhľadávať predtým pripojené televízory alebo pripojiť predtým
pripojené mobilné zariadenie k zariadeniu Soundbar.
•• BT PAIRING : V tomto režime môžete k zariadeniu Soundbar pripojiť nové zariadenie. (Stlačte
tlačidlo
PAIR na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo
(Zdroj) na pravej strane
zariadenia Soundbar na viac ako 5 sekúnd, keď je zariadenie Soundbar v režime „BT“.)
POZNÁMKY
•• Ak sa pri pripojení zariadenia Bluetooth zobrazí výzva na zadanie kódu PIN, zadajte <0000>.
•• V režime pripojenia Bluetooth sa pripojenie Bluetooth stratí, ak vzdialenosť medzi zariadením
Soundbar a zariadením Bluetooth prekročí 10 m.
•• Zariadenie Soundbar sa po 20 minútach v stave pripravenosti automaticky vypne.
•• Za týchto okolností sa môže stať, že zariadenie Soundbar správne neuskutoční vyhľadávanie alebo
nevytvorí pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth:
–– ak sa v okolí zariadenia Soundbar vyskytuje silné elektrické pole,
–– ak sú so zariadením Soundbar naraz spárované viaceré zariadenia Bluetooth,
–– ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, nenachádza sa na požadovanom mieste alebo má poruchu.
•• Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. V blízkosti hlavnej jednotky zariadenia
Soundbar sa nesmú nachádzať zariadenia, ktoré vytvárajú elektromagnetické vlny – napríklad
mikrovlné rúry, zariadenia bezdrôtovej siete LAN atď.
SLK - 12
05 PRIPOJENIE EXTERNÉHO ZARIADENIA
Externé zariadenie môžete pripojiť pomocou káblovej alebo bezdrôtovej siete, aby bolo možné
prehrávať zvuk externého zariadenia prostredníctvom zariadenia Soundbar.
Pripojenie pomocou optického alebo analógového zvukového kábla (AUX)
Pravá strana zariadenia
Soundbar
Prehrávač BD/DVD/
Externý prijímač/Herná konzola
R - AUDIO - L
Zvukový kábel (AUX)
USB (5V 0.5A)
(nie je súčasťou
dodávky)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optický kábel
Spodná strana zariadenia Soundbar
1 Zvukový kábel (AUX)
XX Pomocou zvukového kábla pripojte konektor AUX IN (zvuk) na hlavnej jednotke ku konektoru
AUDIO OUT na zvukovom zariadení.
YY Vyberte režim „AUX“ stlačením tlačidla
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom
ovládaní.
2 Optický kábel
XX Pomocou digitálneho optického kábla pripojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na hlavnej
jednotke ku konektoru OPTICAL OUT zdrojového zariadenia.
YY Vyberte režim „D.IN“ stlačením tlačidla
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom
ovládaní.
SLK - 13
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Spodná strana zariadenia Soundbar
HDMI OUT
Externé zariadenie
Kábel HDMI
HDMI IN
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI IN
(ARC)
Kábel HDMI
(nie je súčasťou dodávky)
HDMI
Pravá strana zariadenia
Soundbar
1. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI IN na zadnej strane
produktu ku konektoru HDMI OUT na vašom digitálnom zariadení.
2. Pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor HDMI OUT (TV-ARC) na zadnej
strane produktu ku konektoru HDMI IN na TV.
3. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte položku „HDMI“.
4. Režim „HDMI“ sa zobrazí na paneli displeja zariadenia Soundbar a bude sa prehrávať zvuk.
SLK - 14
06 PRIPOJENIE ÚLOŽNÉHO ZARIADENIA
USB
Prostredníctvom zariadenia Soundbar môžete prehrávať hudobné súbory uložené v pamäťových
zariadeniach USB.
Port USB
Displej
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
USB (5V 0.5A)
USB
Adaptérový kábel
Micro USB – USB
(nie je súčasťou
dodávky)
1. Adaptérový kábel Micro USB – USB so zástrčkou Micro USB rozhrania USB 2.0 (typ B) na jednom
konci a štandardnou zásuvkou rozhrania USB 2.0 (typ A) na druhom konci pripojte ku konektoru
Micro USB na zariadení Soundbar.
•• Adaptérový kábel Micro USB – USB sa predáva samostatne. V prípade záujmu o zakúpenie sa
obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o
zákazníkov spoločnosti Samsung.
2. Zariadenie USB pripojte ku koncu adaptérového kábla so zásuvkou.
3. Stlačte tlačidlo
(Zdroj) na pravom bočnom paneli alebo na diaľkovom ovládaní a potom
vyberte položku „USB“.
4. Na displeji sa zobrazí položka „USB“.
5. Prehrajte hudobné súbory uložené v pamäťovom zariadení USB prostredníctvom zariadenia Soundbar.
•• Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne (Auto Power Down), ak sa počas viac ako 20 minút
nepripojilo žiadne zariadenie USB.
Aktualizácia softvéru
Spoločnosť Samsung môže v budúcnosti ponúknuť aktualizácie systémového firmvéru zariadenia
Soundbar.
V prípade ponuky aktualizácie môžete aktualizovať firmvér pripojením zariadenia USB, v ktorom je
uložená aktualizácia firmvéru, k portu USB na zariadení Soundbar.
Ďalšie informácie o spôsobe prevzatia aktualizačných súborov nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Samsung Electronics (www.samsung.com  Support).
Na webovej lokalite zadajte alebo vyberte váš model zariadenia Soundbar, vyberte položku Softvér a
aplikácie a potom položku Na prevzatie. Názvy možností sa môžu líšiť.
SLK - 15
07 PRIPOJENIE MOBILNÉHO ZARIADENIA
Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth
Ak je mobilné zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth, môžete počúvať stereofónny zvuk
bez starostí s káblami.
•• Súčasne nemožno pripojiť viac než jedno zariadenie Bluetooth.
PAIR
ALEBO
Zariadenie Bluetooth
ND
SOUODE
M
Prvé pripojenie
1. Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo
(ALEBO)
a. Stlačte tlačidlo
PAIR a potvrďte režim „BT PAIRING“.
(Zdroj) na pravom paneli a zvoľte možnosť „BT“.
Ak k zariadeniu Soundbar nie je pripojené žiadne zariadenie Bluetooth, zobrazené
hlásenie „BT“ sa po niekoľkých sekundách zmení na „BT READY“.
b. Keď sa objaví „BT READY“, stlačte a na viac než 5 sekúnd podržte tlačidlo
(Zdroj)
na pravom paneli zariadenia Soundbar, kým sa nezobrazí položka „BT PAIRING“.
2. Vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series“ zo zoznamu.
•• Keď je zariadenie Soundbar pripojené k zariadeniu Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazí
text [Názov zariadenia Bluetooth] → „BT“.
3. Prostredníctvom zariadenia Soundbar prehrajte hudobné súbory zo zariadenia pripojeného
pomocou rozhrania Bluetooth.
Ak pripojenie zariadenia zlyhá
•• Ak sa v zozname zobrazí údaj o v minulosti pripojenom zariadení Soundbar (napr. „[AV] Samsung
Soundbar Q6R-Series“), vymažte ho.
•• Potom zopakujte kroky 1 a 2.
POZNÁMKA
•• Po prvom pripojení zariadenia Soundbar k mobilné zariadenie použite režim „BT READY” na
opätovné pripojenie. Podrobnosti nájdete na strane 12.
Ďalšie informácie o pripojení prostredníctvom rozhrania Bluetooth nájdete v časti
„Pripojenie TV pomocou rozhrania Bluetooth“ na stranách 11 – 12.
SLK - 16
08 POUŽÍVANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA
Spôsob používania diaľkového ovládania
Slúži na zapnutie a vypnutie zariadenia
Soundbar.
Napájanie
PAIR
Stlačením vyberte zdroj pripojený k zariadeniu
Soundbar.
Zdroj
Surround
Stlmenie
SOUND
MODE
SOUND
MODE
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODE
Požadovaný zvukový efekt môžete zvoliť
výberom položky STANDARD, SURROUND
SOUND, GAME PRO alebo ADAPTIVE SOUND.
SOUND MODE •• DRC (Dynamic Range Control)
Umožňuje
uplatniť ovládanie dynamického
Bluetooth
Surround
Bluetooth
Surround
POWER
POWER stôp s technológiou Dolby Digital.
rozsahu
Keď je zariadenie Soundbar vypnuté,
stlačte a podržte tlačidlo SOUND MODE,
SOUND
VOL SOUND ktoré
BASSvám umožní zapnúť a vypnúť funkciu
MODEVOL
WOOFER
MODE
DRC (Dynamic Range Control. Pri zapnutej
funkcii DRC sa zníži úroveň hlasných
zvukov. (Zvuk môže byť skreslený.)
•• Bluetooth Power
Táto funkcia zariadenie Soundbar pri prijatí
žiadosti o pripojenie od predtým
pripojeného televízora alebo zariadenia
VOL
WOOFER
Bluetooth automaticky vypne.
VOL
WOOFER
Nastavenie je predvolene zapnuté.
–– Stlačte tlačidlo SOUND MODE a podržte
ho viac ako 5 sekúnd na vypnutie
funkcie napájania zariadenia Bluetooth
(Bluetooth Power).
VOL
Stlačením tlačidla
(Stlmenie) stlmíte zvuk.
Opätovným
PAIR stlačením tlačidla zrušíte stlmenie
Bluetooth
zvuku.
POWER
SLK - 17
PAIR
Bluetooth
Stlačte tlačidlo PAIR. Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí správa „BT PAIRING“.
V tomto režime môžete pripojiť zariadenie Soundbar k novému zariadeniu Bluetooth, a to
tak, že v zariadení Bluetooth vyberiete zo zoznamu zariadenie Soundbar.
PAIR
SOUND
MODE
Stlačením tlačidla p dočasne pozastavíte prehrávanie hudobného súboru.
Ak stlačíte tlačidlo znova, hudobný súbor sa bude prehrávať.
Prehrávanie/
Pozastavenie
VOL
Surround
BASS
Bluetooth
POWER
Stlačením vyznačených častí vyberiete smer Hore/Dole/
SOUND
MODE
Vľavo/Vpravo.
Hore/Dole/
Bluetooth
POWER
Surround
Vľavo/Vpravo
SOUND
MODE
Stláčaním možností Hore/Dole/Vľavo/Vpravo na tomto tlačidle môžte vybrať alebo
nastaviť funkcie.
•• Opakovanie
VOL
WOOFER
VOL
WOOFER
Ak chcete použiť funkciu opakovania v režime „USB“, stlačte tlačidlo Hore.
•• Preskočenie hudby
Stlačením tlačidla Vpravo vyberiete nasledujúci hudobný súbor. Stlačením tlačidla
Vľavo vyberiete predchádzajúci hudobný súbor.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie Anynet+ a Auto Power Link.
Funkcie Anynet+ a Auto Power Link sa zapínajú a vypínajú príslušnými tlačidlami
Vpravo a Vľavo.
–– Anynet+ : Ak je zariadenie Soundbar pripojené k TV Samsung pomocou kábla
HDMI, môžete zariadenie Soundbar ovládať pomocou diaľkového ovládania TV
Samsung. Stlačením a podržaním tlačidla Vpravo na 5 sekúnd prepnete medzi ON
a OFF funkcie Anynet+.
–– Auto Power Link : Zariadenie Soundbar sa v prípade pripojenia k TV
prostredníctvom digitálneho optického kábla môže automaticky zapnúť vždy pri
zapnutí TV. Stlačením a podržaním tlačidla Vľavo na 5 sekúnd prepnete medzi ON
a OFF funkcie Auto Power Link.
–– Funkcie Anynet+/Auto Power Link sú predvolene ON.
•• ID SET
Stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Hore, čím dokončíte postup ID SET (pri pripájaní
doplnkového produktu).
SLK - 18
Môžete vybrať položku TREBLE, BASS alebo AUDIO SYNC.
•• Na ovládanie hlasitosti zvuku vysokých alebo hlbokých tónov vyberte položku TREBLE
alebo BASS v nastaveniach zvuku a potom upravte hlasitosť v rozsahu –6 až +6
pomocou tlačidiel Nahor/Nadol.
•• Ak nie je zosynchronizovaný obraz a zvuk medzi TV a zariadením Soundbar, vyberte
možnosť AUDIO SYNC v nastaveniach zvuku a pomocou tlačidiel Nahor/Nadol nastavte
oneskorenie zvuku v rozsahu 0 až 300 milisekúnd. (Nedostupné v režime „USB“.)
•• Možnosť AUDIO SYNC je podporovaná len pri niektorých funkciách.
PAIR
SOUNDOvládanie
MODE
zvuku
SO
M UN
OD D
E
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
D
BA
R
VO
L
R
W
OO
W
OO
WOOFER
SLK - 19
U
SO
D
N
U
SO
VO
L
•• Stlmenie
Stlačením tlačidla VOL stlmíte zvuk. Opätovným stlačením tlačidla zrušíte stlmenie zvuku.
VO
L
BA
R
W
OO
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
Stlačením tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť.
VOL
F
FE
R
FE
FE
W
OO
BA
R
D
SO
VO
L
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
R
VOL
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
VOL
Bluetooth
Stlačením
tlačidla nahor alebo nadol upravte hlasitosť subwoofera na úroveň –12 alebo –6 až
POWER
+6. Stlačením tlačidla nastavíte hlasitosť subwoofera na úroveň 0.
SO
M UN
OD D
E
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
Surround
FE
R
FE
R
W
OO
FE
R
W
OO
W
OO
D
BA
R
SOUND
MODE
SO
U
N
VO
L
SO
M UN
OD D
E
SO
M UN
OD D
E
WOOFER
WOOFER
FE
R
VOL
Bluetooth
POWER
Surround
N
U
predvoleného režimu (ovládanie pomocou
diaľkového ovládača televízora Samsung),
opakovane stlačte a podržte tlačidlo
WOOFER na 5 sekúnd, kým sa na displeji
nezobrazí nápis „SAMSUNG-TV REMOTE“.
5 Sec
1. Vypnite zariadenie Soundbar.
R
FE
W
OO
N
D
BA
R
SAMSUNG-TV REMOTE
U
VO
L
Najprv v ponuke vášho televízora Samsung
nastavte výstup zvuku televízora na externé
reproduktory. Potom na vašom diaľkovom
ovládaní Samsung upravte hlasitosť zariadenia
Soundbar. Viac informácií nájdete v používateľskej
príručke k televízoru. V predvolenom režime tejto
funkcie sa na ovládanie používa diaľkové ovládanie
televízora Samsung. Ak vlastníte televízor inej
značky ako Samsung, zmenu nastavenia tejto
funkcie vykonajte podľa nižšie uvedených pokynov.
(Predvolený režim)
SO
Ak máte televízor Samsung, môžete
nastaviť hlasitosť zariadenia Soundbar
priamo na infračervenom diaľkovom
ovládaní, ktoré bolo súčasťou balenia vášho
televízora Samsung.
4. Ak chcete vrátiť zariadenie Soundbar do
SO
M UN
OD D
E
Nastavenie hlasitosti zariadenia
Soundbar pomocou diaľkového
ovládania TV
–– Vždy, keď potlačíte tlačidlo WOOFER
nahor a podržíte ho na 5 sekúnd, režim sa
prepne v nasledujúcom poradí:
„SAMSUNG-TV REMOTE“ (Predvolený
režim) → „OFF-TV REMOTE” → „ALL-TV
REMOTE“.
–– V závislosti od diaľkového ovládania
nemusí byť táto funkcia k dispozícii.
–– Výrobcov, ktorí podporujú túto funkciu,
BYE
nájdete v ÚPLNÚ PRÍRUČKU k zariadeniu
Soundbar na webovej lokalite spoločnosti
2. Ak si neželáte používať túto funkciu, stlačte
tlačidlo Hore a opakovane na 5 sekúnd
podržte tlačidlo WOOFER, až kým sa na
displeji nezobrazí „OFF-TV REMOTE“.
Samsung (www.samsung.com/support).
–– Táto funkcia na ovládanie hlasitosti
funguje len s infračervenými diaľkovými
ovládaniami TV. Nefunguje s diaľkovými
ovládaniami TV s rozhraním Bluetooth
(diaľkové ovládania, ktoré vyžadujú
OFF-TV REMOTE
spárovanie).
N
D
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Ak si želáte na ovládanie zariadenia
Soundbar používať diaľkové ovládanie k
vášmu televízoru, stlačte tlačidlo Hore a
opakovane na 5 sekúnd podržte tlačidlo
WOOFER, až kým sa na displeji nezobrazí
„ALL-TV REMOTE“. Potom v ponuke vášho
televízora zvoľte externé reproduktory.
ALL-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
SLK - 20
09 INŠTALÁCIA
NÁSTENNÉHO
DRŽIAKA
Súčasti na montáž na stenu
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
x2
Upozornenia k inštalácii
x2
Skrutka držiaka
•• Inštalujte len na zvislú stenu.
•• Neinštalujte na miestach s vysokou teplotou
Skrutka
x2
alebo vlhkosťou.
•• Overte si, či nosnosť steny zodpovedá
hmotnosti produktu. V opačnom prípade
Konzoly nástenného držiaka
stenu spevnite alebo zvoľte iné miesto
inštalácie.
•• Zakúpte si a použite upevňovacie skrutky
1. Na povrch steny sa umiestni Inštalačná
alebo kotviace prvky, ktoré sú vhodné pre váš
druh steny (sadrokartón, železo, drevo atď.).
pomôcka na montáž na stenu.
•• Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
Ak je to možné, upevnite montážne skrutky
musí byť umiestnená vodorovne.
do nosníkov v stene.
•• Ak sa TV namontuje na stenu, nainštalujte
•• Zakúpte si skrutky na montáž do steny, ktoré
zariadenie Soundbar aspoň 5 cm pod TV.
zodpovedajú druhu a hrúbke steny, na ktorú
chcete upevniť zariadenie Soundbar.
–– Priemer: M5
–– Dĺžka: Odporúča sa L 35 mm alebo väčšia
dĺžka.
5 cm alebo viac
•• Káble z jednotky pripojte k externým
zariadeniam ešte pred inštaláciou zariadenia
Soundbar na stenu.
•• Pred inštaláciou sa uistite, že je jednotka
vypnutá a odpojená zo zásuvky. V opačnom
prípade by mohlo dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
SLK - 21
2. Zarovnajte Stredovú líniu Inštalačná
5. Zatlačte skrutku (nie je súčasťou dodávky)
pomôcka na montáž na stenu so stredom
cez Skrutka držiaka a potom pevne
televízora (ak upevňujete zariadenie
zaskrutkujte každú skrutku do otvoru
Soundbar pod televízor) a lepiacou páskou
montážnej skrutky.
pripevnite k stene Inštalačná pomôcka na
montáž na stenu.
•• Ak zariadenie neinštalujete pod TV,
umiestnite Stredovú líniu do stredu
inštalačnej plochy.
6. Namontujte 2 Držiaky konzoly na stenu so
správnou orientáciou na spodnú stranu
zariadenia Soundbar pomocou 2 Skrutiek.
Stredovú líniu
3. Na oboch koncoch šablóny označte otvory na
montážne skrutky pomocou špičky pera
alebo zastrúhanej ceruzky, ktorú zatlačíte
cez stred nákresu s označením A-TYPE.
Inštalačná pomôcka na montáž na stenu
potom odstráňte.
•• Odpojte Nohy držiaka a Podpery držiaka,
ak sú pripojené.
•• Pri montáži sa uistite, že sa za zadnou
stranou zariadenia Soundbar nachádza
diel na zavesenie Konzol nástenného
4. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvŕtajte
otvor do steny v mieste jednotlivých značiek.
držiaka.
Zadná strana zariadenia Soundbar
•• Ak značky nezodpovedajú polohám
nosníkov, pred vložením montážnych
skrutiek vložte do otvorov vhodné kotvy
alebo hmoždinky. Ak používate kotvy
alebo hmoždinky, uistite sa, že vyvŕtané
otvory sú dostatočne veľké pre použité
kotvy alebo hmoždinky.
Pravý koniec zariadenia Soundbar
SLK - 22
7. Zariadenie Soundbar s pripevnenými
Konzolami nástenného držiaka nainštalujte
tak, že Konzoly nástenného držiaka zavesíte
na Skrutky držiaka na stene.
10 MONTÁŽ NOHY
DRŽIAKA
Komponenty nohy držiaka
x2
8. Posuňte zariadenie Soundbar nadol podľa
x2
Noha držiaka
Podpera držiaka
znázornenia nižšie tak, aby Držiaky konzoly
na stenu pevne spočívali na Skrutkách
x2
držiaka.
•• Vložte Skrutky držiaka do širokej
Skrutka
(spodnej) časti Držiakov konzoly na stenu
a potom posuňte Držiaky konzoly na
•• Nohy držiaka slúžia na nadvihnutie zariadenia
stenu tak, aby Držiaky konzoly na stenu
Soundbar, aby ste mohli nainštalovať
pevne spočívali na Skrutkách držiaka.
zariadenie Soundbar pred televízor a nad
nohy stojana televízora. Pozrite si nákres
uvedený nižšie.
•• Nohy držiaka môžete nastaviť na tri rôzne
výšky.
•• Pomocou Nôh držiaka môžete nastaviť
vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a
televízorom tak, aby zodpovedala tvaru
stojana televízora.
TV
SLK - 23
Nadvihnutie zariadenia Soundbar o 15 mm
1. Pomocou dvoch dodaných Skrutiek
pripevnite dve Nohy držiaka k nástennej
zostave na spodnom paneli zariadenia
Soundbar.
Nadvihnutie zariadenia Soundbar o 20 mm
1. Pripevnite dve Nohy držiaka k dvom
Podperám držiaka, ako je znázornené na
obrázku.
2. Pomocou dvoch dodaných Skrutiek
pripevnite dve Nohy držiaka k nástennej
zostave na spodnom paneli zariadenia
Soundbar.
SLK - 24
11 RIEŠENIE PROBLÉMOV
Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
Jednotka sa nezapne.
Je napájací kábel pripojený do zásuvky?
;; Pripojte sieťovú zástrčku do zásuvky.
Pri stlačení tlačidla sa nevykoná príslušná funkcia.
Je v okolí prítomná statická elektrina?
;; Odpojte sieťovú zástrčku a opäť ju pripojte.
V režime BT dochádza k výpadkom zvuku.
;; Pozrite si časti venované pripojeniu Bluetooth na strane 11 a 16.
Neprehráva sa zvuk.
Je zapnutá funkcia stlmenia?
;; Stlačením tlačidla
(Stlmenie) vypnite funkciu stlmenia zvuku.
Je hlasitosť nastavená na minimum?
;; Upravte hlasitosť.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Sú batérie vybité?
;; Vymeňte ich za nové batérie.
Je medzi diaľkovým ovládaním a hlavnou jednotkou zariadenia Soundbar príliš veľká vzdialenosť?
;; Premiestnite diaľkové ovládanie bližšie k hlavnej jednotke zariadenia Soundbar.
Červená LED dióda subwooferu bliká a subwoofer nevydáva zvuk.
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak nie je subwoofer pripojený k hlavnej jednotke zariadenia
Soundbar.
;; Skúste subwoofer pripojiť znovu. (Pozrite si stranu 5.)
Subwoofer vydáva hukot a počuteľne vibruje.
Skúste upraviť vibrácie subwooferu.
;; Stlačením tlačidla WOOFER na diaľkovom ovládači nahor alebo nadol upravte hlasitosť
subwooferu. (na –12 alebo medzi –6 až +6)
SLK - 25
12 LICENCIE
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
13 POZNÁMKA K
LICENCII S
OTVORENÝM
ZDROJOVÝM
KÓDOM
Dolby Laboratories.
Ak nám chcete zaslať dotazy alebo požiadavky
ohľadom otvorených zdrojov, kontaktujte
spoločnosť Samsung e-mailom
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
(oss.request@samsung.com).
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Digital
Surround are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
14 DÔLEŽITÁ
POZNÁMKA
OHĽADOM
SERVISU
•• Snímky a obrázky v tejto používateľskej
príručke vám poskytujeme len ako referenciu,
trademarks or registered trademarks of HDMI
pričom sa môžu sa odlišovať od skutočného
Licensing LLC in the United States and other
countries.
vzhľadu produktu.
•• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
(a) je na základe vašej požiadavky privolaný
technik a vo výrobku nie je závada (t.j. keď
ste si neprečítali túto používateľskú
príručku).
(b) prinesiete zariadenie do opravárenského
strediska a produkt nevykazuje žiadnu
chybu (t.j. v prípadoch, kde ste si
neprečítali túto používateľskú príručku).
•• Výšku daného správneho poplatku vám
oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek
obhliadka v práci alebo domácnosti.
SLK - 26
15 ŠPECIFIKÁCIE A PRÍRUČKA
Technické údaje
Názov modelu
HW-Q60R
USB
5V/0,5A
Hmotnosť
3,6 kg
Rozmery (Š x V x H)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C až +35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % ~ 75 %
ZOSILŇOVAČ
Menovité výstupné napätie
30W x 6 + 10W x 2
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(podpora Dolby® Digital), DTS
Podporované formáty prehrávania
VÝSTUPNÝ VÝKON BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA
Maximálny výkon vysielača BT
100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
Maximálny výkon vysielača SRD
25 mW pri 5,725 GHz – 5,825 GHz
Názov subwooferu
PS-WR65B
Hmotnosť
6,2 kg
Rozmery (Š x V x H)
205,0 x 353,0 x 303,2 mm
ZOSILŇOVAČ
Menovité výstupné napätie
160W
VÝSTUPNÝ VÝKON BEZDRÔTOVÉHO ZARIADENIA
Maximálny výkon vysielača SRD
25 mW pri 5,725 GHz – 5,825 GHz
Celková spotreba energie v pohotovostnom režime (W)
2,0W
Stlačte tlačidlo SOUND MODE a podržte
ho viac ako 5 sekúnd na vypnutie funkcie
Bluetooth
napájania zariadenia Bluetooth (Bluetooth
Spôsob deaktivácie portov
Power).
POZNÁMKY
•• Samsung Electronics Co., Ltd si vyhradzuje všetky práva na zmenu špecifikácií bez
predchádzajúceho upozornenia.
•• Hmotnosť a rozmery sú približné.
SLK - 27
•• Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje
smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto
internetovej adrese: http://www.samsung.com, prejdite na položky Podpora >
Vyhľadať podporu k produktom a zadajte názov modelu. Toto zariadenie možno
prevádzkovať vo všetkých krajinách EÚ.
[Správna likvidácia batérií v tomto výrobku]
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich
životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické
symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene
od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický & elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by
produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť
likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na
recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito
výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti ochrany životného prostredia a o regulačných
povinnostiach pre špecifické produkty (napr. nariadenia REACH, WEEE, nariadenia pre batérie) nájdete na adrese:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SLK - 28
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELMEZTETÉS
AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE
ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A KÉSZÜLÉK
BURKOLATÁT.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NINCSEN OLYAN
ALKATRÉSZ, AMELYET HÁZILAG LEHETNE JAVÍTANI.
A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA SZAKEMBERRE.
Az alábbi táblázatban található az Ön Samsung
termékén levő szimbólumok magyarázata.
•• A tűz és áramütés veszélyének elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket
csapadéknak, nedvességnek.
FIGYELEM
•• AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A
HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT TELJESEN TOLJA
BE A CSATLAKOZÓALJZATBA.
•• Ezt a berendezést mindig váltóáramú
aljzathoz csatlakoztassa védővezeték
FIGYELEM
csatlakozással.
FESZÜLTSÉG ALA TT! NE
NYISSA K I A
BURKOLATOT!
•• A berendezés hálózatról való leválasztásához,
a dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért
a hálózati dugónak bármikor használatra
Ez a jel a készülék belsejében uralkodó
magasfeszültségre figyelmeztet.
Semmiképpen ne érjen a készülék
belsejében található alkatrészekhez.
Veszélyes.
készen kell állni.
•• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
felcsapódó víznek. Ne helyezzen vízzel teli
Ez a jel azt jelzi, hogy a terméket olyan
fontos információkkal látták el, amelyek
az üzemeltetésre és karbantartásra
vonatkoznak.
edényeket, például vázát a készülékre.
•• Kapcsolja ki a teljesen a készüléket és húzza
II. osztályú termék: Ez a szimbólum azt
jelzi, hogy nincs szükség biztonsági
elektromos földelésre. Ha ez a
szimbólum nem szerepel a tápkábellel
ellátott terméken, a terméknek
megbízható csatlakozással KELL
rendelkeznie a védőföldeléshez
(földelés).
Váltakozó áramú feszültség : Ez a
szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt
névleges feszültség váltakozó áramú.
Egyenáramú feszültség : Ez a
szimbólum azt jelzi, hogy a vele jelölt
névleges feszültség egyenáramú.
Vigyázat! Olvassa el a használati
utasításokat: Ez a szimbólum arra hívja
fel a figyelmet, hogy el kell olvasni a
felhasználói kézikönyv biztonságra
vonatkozó tudnivalóit.
HUN - ii
ki a konnektorból. Ezért a tápkábel dugójának
mindig könnyen elérhetőnek kell lennie.
BIZTONSÁGI
ÓVINTÉZKEDÉSEK
5. A készülék által használt elemek környezetre
káros vegyi anyagokat tartalmaznak. Ne
dobja az elemeket a háztartási szemétbe.
Az elemeket ne dobja tűzbe. Ne zárja rövidre,
szerelje szét vagy melegítse túl az elemeket.
1. Győződjön meg arról, hogy az otthon levő AC
tápforrás megfelel a készülék alján levő
Az akkumulátor nem megfelelően végzett
azonosító címkén felsorolt
cseréje robbanást okozhat. Csak azonos vagy
energiakövetelményeknek. Helyezze el a
egyenértékű típusúra cserélje.
készüléket vízszintesen megfelelő felületre
(bútorra), és hagyjon mellette elegendő
helyet a szellőzéshez 7~10 cm. Ne takarja le a
szellőzőnyílásokat. Ne helyezze a készléket
erősítőre vagy egyéb készülékre, amely
A KÉZIKÖNYVRŐL
A felhasználói kézikönyv két részből áll: az
egyszerű, papíralapú FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV, valamint a részletes TELJES
melegedhet. A készülék folyamatos
KÉZIKÖNYV, amelyet letölthet.
használatra készült. A készülék
áramtalanításához húzza ki a csatlakozót a
konnektorból. Áramtalanítsa a készüléket,
ha hosszabb ideig nem használja.
2. Vihar alatt húzza ki a dugót a konnektorból.
A villámok miatt keletkező feszültséglökések
tönkretehetik a készüléket.
3. Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napfénynek vagy hőforrásnak.
Ez túlmelegedéshez és meghibásodáshoz
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
Ebben a kézikönyvben a biztonsági utasítások,
terméktelepítés, részegységek,
csatlakoztatások és termékspecifikációk
találhatók.
vezethet.
4. Tartsa távol a készüléket a nedvességtől
(vízzel teli váza) és a túlzott hőtől (pl.
radiátor), illetve az erős mágneses vagy
elektromos mezőt gerjesztő eszközöktől.
Meghibásodás esetén húzza ki a dugót a
konnektorból. A termék nem ipari
használatra készült. Csak személyes
használatra tervezték. Ha hideg
környezetből meleg környezetbe viszi,
páralecsapódás keletkezhet. Ha télen
szállítja a készüléket, várjon kb. 2 órát, amíg
a készülék átveszi a szobahőmérsékletet.
TELJES KÉZIKÖNYV
A TELJES KÉZIKÖNYV a Samsung online
ügyféltámogatási központban, a QR-kód
beszkennelésével érheti el. A kézikönyv
megtekintéséhez számítógépen vagy
mobileszközön, töltse le a kézikönyvet
dokumentum formátumban a Samsung
honlapjáról.
(http://www.samsung.com/support)
A megjelenés és a termékjellemzők előzetes
figyelmeztetés nélkül is változhatnak.
HUN - iii
TARTALOMJEGYZÉK
01
Részegységek Ellenőrzése
Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem)
02
03
04
05
06
2
--------------------------
A Termék Áttekintése
2
3
Soundbar Előlap / Jobb Oldali Panel
--------------------------
3
Soundbar Alsó Panel
--------------------------
3
A Soundbar Csatlakoztatása
4
A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás
--------------------------
4
A Soundbar csatlakoztatása a mélysugárzóhoz
–– A mélysugárzó és a Soundbar automatikus kapcsolódása
–– A mélysugárzó kézi csatlakoztatása, ha az automatikus
csatlakoztatás nem sikerült
---------------------------------------------------
5
5
--------------------------
6
A SWA-8500S (külön kapható) csatlakoztatása a Soundbarhoz
--------------------------
7
Csatlakoztatás a Televízióhoz
9
1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel
–– Csatlakoztatás Optikai Kábellel
–– Televízió csatlakoztatása HDMI-kábellel
-------------------------- 9
-------------------------- 9
-------------------------- 10
2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás
–– Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül
-------------------------- 11
-------------------------- 11
Csatlakoztatás Külső Eszközhöz
13
Csatlakoztatás Optikai vagy Analóg Audio (AUX) Kábellel
-------------------------- 13
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
-------------------------- 14
USB Tárolóeszköz Csatlakoztatása
Szoftverfrissítés
15
-------------------------- 15
HUN - iv
07
Mobileszköz Csatlakoztatása
Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül
08
09
10
16
-------------------------- 16
A Távvezérlő Használata
17
A Távvezérlő Használatának Módja
-------------------------- 17
A Soundbar hangerejének szabályozása a televízió távvezérlőjével
-------------------------- 20
A Fali Konzol Felszerelése
21
Óvintézkedések a felszerelés során
-------------------------- 21
Fali konzol komponensek
-------------------------- 21
A tartóláb felszerelése
23
Tartóláb komponensek
-------------------------- 23
11
Hibaelhárítás
25
12
Szabadalmak
26
13
Nyílt Forráskódú Licenc Megjegyzés
26
14
Fontos Megjegyzés a Szervizzel Kapcsolatban
26
15
Műszaki Adatok és Útmutató
27
Műszaki adatok
-------------------------- 27
HUN - v
01 RÉSZEGYSÉGEK ELLENŐRZÉSE
PAIR
SOUND
MODE
VOL
WOOFER
SOUNDBAR
Soundbar Központi Egység
1
2
Hálózati kábel
(Mélysugárzó)
Mélysugárzó
Távirányító / Elemek
Hálózati kábel
(AC/DC adapter)
Optikai kábel
3
AC/DC adapter
(Központi Egység)
x2
x2
Falikonzol sín
Tartócsavar
x2
Tartóláb
Fali Konzol
x2
Alátámasztás
x2
Csavar
(Falra szerelt)
x2
Csavar (Tartóláb)
•• Az áramellátással és enegriafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el a
terméken található címkét. (Címke : Soundbar Központi Egység alja)
•• A hálózati csatlakoztatás lépései az (1, 2, 3) címkével vannak ellátva.
A hálózati csatlakoztatással kapcsolatos további tájékoztatásért lásd az 4. oldalt.
•• A kiegészítő komponensek vagy opcionális kábelek vásárlásához vegye fel a kapcsolatot a
Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
Az elemek behelyezése a távirányító használata előtt (2 db AA elem)
Csúsztassa az elemek fedelét a nyíl irányába, amíg
teljesen el nem távolítható. Helyezzen be 2 db AA
elemet (1,5V) oly módon, hogy a polaritás
megfelelő legyen. Csúsztassa vissza az elemek
fedelét.
HUN - 2
02 A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE
Soundbar Előlap / Jobb Oldali Panel
A Soundbar Jobb Oldala
A terméket helyezze el úgy, hogy a
Hangerő
„Samsung Harman Kardon” logo a
Bekapcsoló
tetején legyen.
Kijelző
Soundbar Alsó Panel
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
A bemeneti jelforrás mód kiválasztása. (D.IN / AUX / HDMI / BT / USB)
•• A „BT PAIRING” mód bekapcsolásához váltsa a jelforrást „BT” módra, majd tartsa
lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot.
Forrás
USB
Csatlakoztasson ide egy USB eszközt, hogy az USB eszközön levő hangfájlokat a
Soundbaron keresztül játszhassa le.
AUX
Egy külső eszköz analóg kimenetének csatlakoztatásához.
D.IN
Egy külső eszköz digitális (optikai) kimenetének csatlakoztatásához.
HDMI IN
HDMI OUT
DC 24V
Digitális videó és audió jelek bemenete, egyidejűleg HDMI kábellel csatlakoztatott
eszközök számára. Egy külső eszköz HDMI kimenetének csatlakoztatásához.
Egy televízió HDMI (ARC) csatlakozójának csatlakoztatásához.
Csatlakoztassa az AC/DC adaptert. (Áramforrás Be)
HUN - 3
03 A SOUNDBAR CSATLAKOZTATÁSA
A Tápellátáshoz Történő Csatlakoztatás
Használja a részegységeket (1, 2, 3) a Mélysugárzó és a Soundbar konnektorhoz való
csatlakoztatásához, az alábbi sorrendben:
1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a Mélysugárzóhoz.
2 Csatlakoztassa a hálózati kimeneti kábelt a hálózati adapterhez, majd a soundbarhoz.
3 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a konnektorba.
Lásd az alábbi illusztrációkat.
•• A szükséges áramellátással és energiafelhasználással kapcsolatos további információért olvassa el
a terméken található címkét. (Címke: Soundbar Központi Egység alja)
POWER
DC 24V
1 Hálózati kábel
HDMI IN
3 Hálózati kábel
A Tápellátáshoz
Történő
Csatlakoztatás
HDMI OUT
(TV-ARC)
DC 24V
A Mélysugárzó
Hátoldala
Soundbar Központi
A Tápellátáshoz
Történő
Csatlakoztatás
2 AC/DC adapter
Egység alja
•• Ügyeljen arra, hogy az AC/DC-adaptert vízszintes helyzetben helyezze az asztalra vagy a padlóra.
Ha az AC/DC adaptert úgy helyezi el, hogy a levegőben lóg, és az AC vezeték felfelé néz, akkor víz
vagy egyéb idegen anyagok juthatnak be az adapterbe, és ez az adapter hibás működéséhez
vezethet.
HUN - 4
A Soundbar csatlakoztatása a mélysugárzóhoz
Ha mélysugárzót csatlakoztatja, akkor telt basszushangzást élvezhet.
A mélysugárzó és a Soundbar automatikus kapcsolódása
Amikor bekapcsolja a készüléket, miután csatlakoztatta a tápkábeleket a Soundbarhoz és a
mélysugárzóhoz, a mélysugárzó automatikusan csatlakozik a Soundbarhoz.
•• Ha az automatikus párosítás befejeződött, akkor a mélysugárzó hátoldalán levő kék jelzőfények
világítani kezdenek.
A mélysugárzó hátoldalán levő LED jelzőfény világít
LED
Állapot
Be
Leírás
Megoldás
Sikeres csatlakozás
-
(normál működés)
Ellenőrizze, hogy a Soundbar központi
egységhez csatlakoztatott tápkábel
Kék
megfelelően lett-e csatlakoztatva, vagy
Villog
A kapcsolat helyreállítása
várjon körülbelül 5 percet. Ha a villogás
folytatódik, próbálja manuálisan
csatlakoztatni a mélysugárzót.
Lásd a 6. oldalt.
Piros
Be
Készenlét (a Soundbar
Ellenőrizze, hogy a Soundbar központi
központi egység ki van
egység tápkábele megfelelően lett-e
kapcsolva)
csatlakoztatva.
Csatlakozzon újra. Lásd a 6. oldalon a
A csatlakozás nem sikerült
manuális csatlakoztatásról szóló
instrukciókat.
Piros és
kék
Villog
A Samsung Szervizközpont elérhetőségét a
Hiba
kézikönyvben találja.
HUN - 5
A mélysugárzó kézi csatlakoztatása, ha az automatikus csatlakoztatás nem sikerült
Az alábbi manuális csatlakoztatási eljárás elvégzése előtt:
•• Ellenőrizze, hogy a Soundbar és a mélysugárzó tápkábele megfelelően lett-e csatlakoztatva.
•• Ellenőrizze, hogy a Soundbar be van-e kapcsolva.
1. Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig az ID SET gombot a mélysugárzó hátoldalán.
•• A mélysugárzó hátoldalán levő piros jelzőfény kikapcsol, és a kék jelzőfény villog.
5 Sec
A Mélysugárzó Hátoldala
2. Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig az Fel gombot a távirányítón.
•• A Soundbar kijelzőjén egy pillanatra megjelenik, majd eltűnik az ID SET üzenet.
•• Ha az ID SET befejeződött, akkor a Soundbar automatikusan bekapcsol.
PAIR
5 Sec
A „Samsung Harman Kardon” logó fent található
ID SET
ND
SOUODE
M
3. Ellenőrizze, hogy a LINK LED folyamatos kék színnel világít-e (csatlakozás befejeződött).
A LINK LED jelzőfény abbahagyja a villogást
és folyamatos kék színnel világít, ha létrejött
a kapcsolat a Soundbar és a vezeték nélküli
mélysugárzó között.
Kék Világít
HUN - 6
A SWA-8500S (külön kapható) csatlakoztatása a Soundbarhoz
Növelje a valódi vezeték nélküli térhangzást, miután csatlakoztatta a Samsung vezeték nélküli hátsó
hangszórórendszert (SWA-8500S, külön kapható) a Soundbarhoz.
1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli vevőmodult 2 térhatású hangszóróhoz.
–– A hangszóró kábelek színekkel vannak megjelölve.
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
ID SET
L
R
SURROUND-LEFT
SURROUND-RIGHT
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE
: 3Ω
POWER
ID SET
2. Ellenőrizze a vezeték nélküli vevőmodul készenléti állapotát, miután hálózati kábelt a konnektorba
helyezte.
•• A vezeték nélküli vevőmodulon levő LINK LED (kék LED) jelzőfény villog. Ha a LED nem villog,
nyomja meg a Vezeték nélküli vevőmodul hátoldalán levő ID SET gombot egy tollheggyel
5~6 másodpercig, amíg a LINK LED jelzőfény villogni nem kezd (Kék színnel). A LED-ről további
információkat az SWA-8500S felhasználói kézikönyvében talál.
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER
IMPEDANCE : 3Ω
L
R
5 Sec
SURROUND SPEAKERS OUT
SPEAKER IMPEDANCE : 3Ω
ID SET
ID SET
STANDBY
STANDBY
LINK
LINK
Kék színnel villog
POWER
POWER
HUN - 7
3. Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig az Fel gombot a távirányítón.
•• A Soundbar kijelzőjén egy pillanatra megjelenik, majd eltűnik az ID SET üzenet.
•• Ha az ID SET befejeződött, akkor a Soundbar automatikusan bekapcsol.
PAIR
A „Samsung Harman Kardon” logó fent található
5 Sec
ID SET
ND
SOUODE
M
FIGYELEM
•• Ha a Soundbar épp zenét játszott le, amikor az SWA-8500S-hez csatlakozik, akkor akadozást
észlelhet a mélysugárzóból, amikor a csatlakozás befejeződik.
4. Ellenőrizze, hogy a LINK LED folyamatos kék színnel világít-e (csatlakozás befejeződött).
STANDBY
STANDBY
LINK
A LINK LED jelző abbahagyja a villogást és
folyamatos kék színnel világít, ha létrejött a
LINK
kapcsolat a Soundbar és a vezeték nélküli
vevőmodul között.
Kék Világít
5. Ha az SWA-8500S nincsen csatlakoztatva, akkor ismételje meg az eljárást a 2. lépéstől.
HUN - 8
04 CSATLAKOZTATÁS A TELEVÍZIÓHOZ
A televízió hangját a Soundbaron keresztül hallgathatja, vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozással.
•• Ha a Soundbar a kiválasztott Samsung TV-khez van csatlakoztatva, akkor a Soundbar a TV
távirányítójával vezérelhető.
–– Ezt a funkciót a 2017-es és későbbi Samsung Smart TV-k támogatják, amelyek támogatják a
Bluetooth funkciót, amikor a Soundbart egy optikai kábellel csatlakoztatja a TV-hez.
–– A funkció azt is lehetővé teszi, hogy a televízió menüjének használatával állítsa be a hangteret
és a további beállításokat, valamint a hangerőt és a némítást.
1. Módszer Csatlakoztatás Kábellel
Ha a sugárzott jelek Dolby Digital formátumban vannak, és a televízióján a „Digitális Kimeneti
Audioformátum” beállítása PCM, akkor javasoljuk, hogy módosítsa a beállítást Dolby Digital
formátumra. Ha a beállítást módosítja, akkor jobb hangminőséget élvezhet. (A TV menüje a Dolby
Digital-tól és a PCM-től eltérő szavakat használhat, a TV gyártójától függően.)
Csatlakoztatás Optikai Kábellel
A Soundbar Alja
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
Optikai kábel
D.IN
A Soundbar Jobb Oldala
1. Csatlakoztassa a Soundbaron levő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) csatlakozót a televízió OPTICAL
OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel.
2. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „D.IN”
módot.
HUN - 9
Auto Power Link
Az Auto Power Link funkció automatikusan bekapcsolja a Soundbart, ha a televíziót bekapcsolják.
1. Csatlakoztassa a Soundbart a televízióhoz egy digitális optikai kábellel.
2. Tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító Balra gombját, az Auto Power
Link funkció be- vagy kikapcsolásához.
•• Az Auto Power Link funkció alapértelmezésként BE állásban van.
(A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva 5 másodpercig a távirányító
Balra gombját.)
•• A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy az Auto Power Link
funkció nem működik.
•• Ez a funkció csak a „D.IN” módban érhető el.
Televízió csatlakoztatása HDMI-kábellel
Ellenőrizze a (ARC) opciót a
A Soundbar Alja
televízió HDMI IN portjánál.
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI-kábel
HDMI OUT
(TV-ARC)
(nem része a
csomagnak)
Ellenőrizze a HDMI OUT (TV-ARC)
portot a Soundbar központi egységen.
TV ARC
DC 24V
A Soundbar Jobb Oldala
1. A Soundbar és a televízió bekapcsolt állapota mellett csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem része a
csomagnak), az ábrán látható módon.
2. A „TV ARC” jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, és a Soundbar a televízió
hangját játssza le.
•• Ha a televíziónak nincs hangja, nyomja meg a
(Forrás) gombot a távvezérlőn, vagy a
Soundbar jobb oldalán, hogy „D.IN” módra válthasson. A képernyő a „D.IN” és a „TV ARC”
feliratot jeleníti meg, és a televízió hangja kerül lejátszásra.
•• Ha a „TV ARC” nem jelenik meg a Soundbar központi egység kijelzőablakán, akkor ellenőrizze,
hogy a HDMI kábel (nem része a csomagnak) a megfelelő porthoz van-e csatlakoztatva.
•• A televízió távirányítójának hangerő gombjaival módosíthatja a Soundbar hangerejét.
HUN - 10
2. Módszer Vezeték nélküli Csatlakozás
Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül
Ha televíziót csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja a
sztereó hangot.
•• Egyszerre csak egy televízió csatlakoztatható.
PAIR
VAGY
ND
SOUODE
M
Az első csatlakoztatás
1. Nyomja meg a
PAIR gombot a távirányítón, a „BT PAIRING” módba történő lépéshez.
(VAGY) a. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, majd válassza a „BT” módot.
A „BT” pár másodperc elteltével automatikusan „BT READY” feliratra vált, ha nincsen
Bluetooth eszköz csatlakoztatva a Soundbarhoz.
b. Ha a „BT READY” megjelenik, tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldali paneljén, a „BT PAIRING” megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a Bluetooth módot a televízión. (Bővebb információkat a televízió kézikönyvében talál.)
3. Válassza az „[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series” opciót a televízió képernyőjén levő listán.
A rendelkezésre álló Soundbar „Need Pairing” vagy „Paired” felirattal van megjelölve a televízió
Bluetooth eszköz listáján. A Soundbarhoz való csatlakozáshoz válassza ki az üzenetet, és hozzon
létre kapcsolatot.
•• Ha a televízió csatlakoztatva van, a [TV Név] → „BT” jelenik meg a Soundbar elülső kijelzőjén.
4. Most már hallhatja a televízió hangját a Soundbarból.
Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült
•• Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. „[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series”) jelenik
meg a listán, törölje azt.
•• Majd ismételje meg az 1-3. lépéseket.
HUN - 11
A Soundbar leválasztása a televízióról
Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és váltson „BT” módról
egy másik módra.
•• A televízió egy rövid ideig válaszra vár a Soundbartól, mielőtt bontaná a kapcsolatot.
(A bontáshoz szükséges idő a televízió modelljétől függően eltérő lehet.)
•• Ha a Soundbar és a TV közötti automatikus Bluetooth csatlakozást törölni kívánja, tartsa lenyomva
5 másodpercig a p (Lejátszás / Szünet) gombot a távirányítón, mialatt a Soundbar „BT READY”
állapotban van. (Váltás Be → Ki)
Mi a különbség a BT READY és a BT PAIRING között?
•• BT READY : Ebben a módban megkeresheti a korábban csatlakoztatott televíziókat, vagy
csatlakoztathat egy korábban csatlakoztatott mobileszközt a Soundbarhoz.
•• BT PAIRING : Ebben a módban csatlakoztathat egy új eszközt a Soundbarhoz. (Nyomja meg a
PAIR gombot a távvezérlőn vagy mialatt a Soundbar „BT” módban van, tartsa lenyomva legalább
5 másodpercig a
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldalán.)
MEGJEGYZÉSEK
•• Ha Bluetooth eszköz csatlakoztatásakor be kell írnia a PIN-kódot, írja be a <0000> számot.
•• Bluetooth-kapcsolati módban a Bluetooth-kapcsolat megszűnik, ha a távolság a Soundbar és a
Bluetooth eszköz között 10 m-nél nagyobb lesz.
•• Az Soundbar 20 perc után automatikusan kikapcsol a Kész állapotban.
•• Előfordulhat, hogy a következő körülmények között a Soundbar nem tudja elvégezni megfelelően a
Bluetooth keresést és csatlakoztatást:
–– Ha erős elektromos mező van a Soundbar körül.
–– Ha egyszerre több Bluetooth eszközt csatlakoztat a Soundbarhoz.
–– Ha a Bluetooth eszköz ki van kapcsolva, nincs a helyén, vagy hibásan működik.
•• Az elektronikus eszközük elektromos interferenciát okozhatnak.
Az elektromágneses hullámokat generáló eszközöket tartsa távol a Soundbar központi egységtől
- pl. mikrohullámú sütők, vezeték nélküli LAN eszközök, stb.
HUN - 12
05 CSATLAKOZTATÁS KÜLSŐ ESZKÖZHÖZ
Csatlakoztasson külső eszközt vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton keresztül, hogy a külső eszköz
hangját lejátszhassa a Soundbaron.
Csatlakoztatás Optikai vagy Analóg Audio (AUX) Kábellel
A Soundbar Jobb Oldala
BD / DVD lejátszó /
Set-top box / Játékkonzol
R - AUDIO - L
Audio (AUX) Kábel
USB (5V 0.5A)
(nem része a
csomagnak)
AUX IN
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
OPTICAL OUT
A Soundbar Alja
Optikai kábel
1 Audio (AUX) Kábel
XX Csatlakoztassa a központi egységen levő AUX IN (Audio) csatlakozót a Forráseszköz AUDIO OUT
csatlakozójához egy audio kábellel.
YY Válassza az „AUX” módot, a
(Forrás) gomb megnyomásával a jobb oldali panelen, vagy a
távirányítón.
2 Optikai kábel
XX Csatlakoztassa a központi egységen levő DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) csatlakozót a
Forráseszköz OPTICAL OUT csatlakozójához egy digitális optikai kábellel.
YY Válassza a „D.IN” módot a
(Forrás) gomb megnyomásával a jobb oldali panelen, vagy a
távirányítón.
HUN - 13
Csatlakoztatás HDMI-kábellel
A Soundbar Alja
HDMI OUT
Külső eszköz
HDMI kábel
(nem része a
csomagnak)
HDMI IN
(ARC)
HDMI IN
HDMI OUT
(TV-ARC)
HDMI kábel
(nem része a
csomagnak)
HDMI
A Soundbar Jobb Oldala
1. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem része a csomagnak) a készülék hátoldalán levő HDMI IN
csatlakozóból a digitális eszközén levő HDMI OUT csatlakozóhoz.
2. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt (nem része a csomagnak) a készülék alján levő HDMI OUT
(TV-ARC) csatlakozóból a televízión levő HDMI IN csatlakozóhoz.
3. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza a „HDMI”
módot.
4. A „HDMI” mód megjelenik a Soundbar kijelzőjén és hang hallható.
HUN - 14
06 USB TÁROLÓESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
Lejátszhatók USB adathordozón található zenefájlok a Soundbaron keresztül.
USB-csatlakozó
Kijelző
HDMI IN
USB (5V 0.5A)
HDMI OUT
(TV-ARC)
AUX IN
DC 24V
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
USB (5V 0.5A)
USB
Mikro USB-USB
adapter Kábel (nem
része a csomagnak)
1. Csatlakoztasson egy Mikro USB-USB adapter kábelt egy dugós USB 2.0 Mikro USB csatlakozóval
(B típus) a Soundbaron levő Mikro USB csatlakozó egyik végéhez, és egy szabványos hüvelyes 2.0
USB csatlakozót (A típus) a másik végéhez.
•• A Mikro USB-USB adapter Kábel külön kapható. A vásárláshoz vegye fel a kapcsolatot a
Samsung Szervizközponttal vagy a Samsung Vevőszolgálattal.
2. Csatlakoztassa az USB eszközt az adapter kábel hüvelyes végéhez.
3. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, vagy a távirányítón, és válassza az „USB”
módot.
4. Az „USB” felirat jelenik meg a kijelzőn.
5. Lejátszhat USB adathordozón levő zenefájlokat a Soundbaron keresztül.
•• A Soundbar automatikusan kikapcsol (Auto Power Down), ha nincs USB eszköz csatlakoztatva
több, mint 20 percig.
Szoftverfrissítés
Előfordulhat, hogy a Samsung a jövőben szoftverfrissítéseket biztosít a Soundbar rendszer
eszközszoftveréhez.
Ha rendelkezésre áll frissítés, frissítheti az eszközszoftvert, ha a frissítést tartalmazó USB eszközt
csatlakoztatja a Soundbar USB portjához.
A frissítés fájlok letöltésével kapcsolatos további információkért látogasson el a Samsung Electronics
honlapjára a (www.samsung.com → Support) címen. Vegye figyelembe, hogy az opció nevei
változhatnak.
HUN - 15
07 MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakozás Bluetooth-on Keresztül
Ha mobileszközt csatlakoztat Bluetooth-on keresztül, akkor a kábelezés nehézségei nélkül hallgathatja
a sztereó hangot.
•• Egyszerre csak egy Bluetooth eszköz csatlakoztatható.
PAIR
VAGY
Bluetooth eszköz
ND
SOUODE
M
Az első csatlakoztatás
1. Nyomja meg a
PAIR gombot a távirányítón, a „BT PAIRING” módba történő lépéshez.
(VAGY) a. Nyomja meg a
(Forrás) gombot a jobb oldali panelen, majd válassza a „BT” módot.
A „BT” pár másodperc elteltével automatikusan „BT READY” feliratra vált, ha nincsen
Bluetooth eszköz csatlakoztatva a Soundbarhoz.
b. Ha a „BT READY” megjelenik, tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a
(Forrás) gombot a Soundbar jobb oldali paneljén, a „BT PAIRING” megjelenítéséhez.
2. Válassza az „[AV] Samsung Soundbar Q6R-Series” opciót a listán.
•• Ha egy Soundbar csatlakoztatva van a Bluetooth eszközhöz, a [Bluetooth Eszköz Név] → „BT”
jelenik meg az elülső kijelzőn.
3. Lejátszhatja a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközön levő zenefájlokat a Soundbaron
keresztül.
Ha az eszköz csatlakozása nem sikerült
•• Ha a korábban csatlakoztatott Soundbar tétel (pl. „ [AV] Samsung Soundbar Q6R-Series”) jelenik
meg a listán, törölje azt.
•• Majd ismételje meg az 1. és 2. lépést.
MEGJEGYZÉS
•• Miután első alkalommal csatlakoztatta a Soundbart a mobileszközt, használja a „BT READY” módot
az újbóli csatlakozáshoz. A részleteket lásd a 12. oldalon.
A Bluetooth-csatlakozásokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a
„Televízió csatlakoztatása Bluetooth-on keresztül” című részt a 11 ~ 12. oldalon.
HUN - 16
08 A TÁVVEZÉRLŐ HASZNÁLATA
A Távvezérlő Használatának Módja
A Soundbar be- és kikapcsolása.
Bekapcsoló
PAIR
Nyomja meg a Soundbarhoz csatlakoztatott
jelforrás kiválasztásához.
Forrás
Némítás
SOUND
MODE
SOUND
MODE
SOUND
MODE
A kívánt hangeffektust kiválaszthatja a
SOUND MODE
VOL
Nyomja meg a
(Némítás) gombot a hang
némításához.
PAIR Nyomja meg újra a hang
némításának megszüntetéséhez.
PAIR
WOOFER
SOUNDBAR
SOUND
MODEVOL
VOL
STANDARD, SURROUND SOUND, GAME PRO,
vagy ADAPTIVE SOUND.
•• DRC (Dynamic Range Control)
A Dolby Digital sávok dinamikus
tartományvezérlésének alkalmazását teszi
PAIR
lehetővé.
PAIR Tartsa lenyomva a SOUND MODE
gombot a Soundbar kikapcsolt állapotában, a
VOL
BASS
DRC (Dynamic Range Control) funkció beBASS vagy kikapcsolásához. A DRC bekapcsolt
SOUND
MODE állapotában a hangosra állított hang
halkabbá válik. (A hang torzulhat.)
BASS
•• Bluetooth Power
Ez a funkció automatikusan bekapcsolja a
Soundbart, ha csatlakozási kérést észlel egy
korábban már csatlakoztatott TV-től vagy
Bluetooth-eszköztől. Alapértelmezésként a
VOL
HUN - 17
BASS Be.
beállítás:
–– Nyomja meg és tartsa nyomva a SOUND
MODE gombot legalább 5 másodpercig
a Bluetooth bekapcsolás funkció
kikapcsolásához.
Nyomja meg a PAIR gombot. A Soundbar kijelzőjén megjelenik a „BT PAIRING” felirat.
Ebben a módban a Soundbart egy új Bluetooth-eszközhöz csatlakoztathatja, ha kiválasztja
a Soundbart a Bluetooth eszköz keresési listáján.
PAIR
Bluetooth
PAIR
SOUND
MODE
A zenei fájl ideiglenes leállításához nyomja meg a p gombot.
Ha újra megnyomja a gombot, a zenei fájl lejátszásra kerül.
Lejátszás /
Szünet
VOL
BASS
PAIR
Nyomja meg a jelzett területeket a Fel/Le/Balra/Jobbra
kiválasztásához.
SOUND
MODE
Fel/Le/Balra/
Jobbra
PAIR
Nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra opciót a gombon, a funkciók kiválasztásához vagy
beállításához.
SOUND
MODE
•• Ismétlés
VOL
VOL
BASS
BASS
Az Ismétlés funkció használatához „USB” módban, nyomja meg az Fel gombot.
•• Zene Átugrása
Nyomja meg a Jobbra gombot a következő zenei fájl kiválasztásához.
Nyomja meg a Balra gombot az előző zenei fájl kiválasztásához.
•• Anynet+ / Auto Power Link
Az Anynet+ és az Auto Power Link funkciót be- vagy kikapcsolhatja.
Az Anynet+ és az Auto Power Link vezérlése a Jobbra és Balra gombokkal történik.
–– Anynet+ : Ha HDMI kábelen keresztül csatlakoztatta a Samsung Tv-t a
Soundbarhoz, akkor a Soundbart a Samsung TV távvezérlővel irányíthatja.
Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a Jobbra gombot az Anynet+ ON- és
OFF.
–– Auto Power Link : Ha a Soundbar digitális optikai kábellel van csatlakoztatva a
televízióhoz, akkor automatikusan be tud kapcsolni, ha a televíziót bekapcsolja.
Tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a Balra gombot az Auto Power Link
ON- és OFF.
–– Az Anynet+ / Auto Power Link funkció alapértelmezésként ON állásban van.
•• ID SET
Tartsa lenyomva 5 másodpercig az Fel gombot az ID SET elvégzéséhez (ha kiegészítő
elemet csatlakoztat).
HUN - 18
A TREBLE, BASS, vagy AUDIO SYNC lehetőségeket választhatja ki.
•• A magas vagy mély hangok hangerejének vezérléséhez a Hangbeállítások
menüpontból válassza ki a TREBLE vagy a BASS opciót, és állítsa be a hangerőt -6~ és
+6 értékek között az Fel/Le gombok segítségével.
•• Ha a televízió és a Soundbar videó és audio jele nincs szinkronban, válassza ki az
AUDIO SYNC funkciót a Hangbeállítások menüből, és állítsa az audio késleltetést
0~300 milliszekundum közé az Fel/Le gombok segítségével. („USB” módban nem
elérhető.)
•• AUDIO SYNC csak bizonyos funkciók esetén van támogatva.
PAIR
Hangvezérlés
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
FE
R
FE
R
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
SO
U
N
VO
L
W
OO
W
OO
FE
R
SOUND
MODE
SO
U
N
VO
L
D
BA
R
W
OO
W
OO
D
BA
R
SO
U
N
Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a mélysugárzó hangerejét -12
PAIR
vagy -6 - +6 közötti értékre. Ha megnyomja a gombot, akkor ezzel a mélysugárzó
hangerejét a 0 szintre állítja.
SO
M UN
OD D
E
U
SO
VO
L
D
N
U
SO
VO
L
•• Némítás
Nyomja
BASS meg a VOL gombot a hang némításához. Nyomja meg újra a hang
némításának megszüntetéséhez.
HUN - 19
W
OO
W
OO
BA
R
W
OO
BA
R
D
N
SO
U
VO
L
Nyomja meg a gombot felfelé vagy lefelé, hogy beállítsa a hangerőt.
VOL
F
FE
R
FE
FE
W
OO
BA
R
D
N
U
SO
VO
L
R
SO
M UN
OD D
E
BASS
R
VOL
VOL
SO
M UN
OD D
E
SOUND
MODE
SO
M UN
OD D
E
VO
L
PAIR
SO
M UN
OD D
E
BASS
WOOFER
FE
R
VOL
SO
M UN
OD D
E
4. Ha azt szeretné, hogy a Soundbar
A Soundbar hangerejének
szabályozása a televízió
távvezérlőjével
visszatérjen az alapértelmezett módba
(Samsung TV távirányítóval történő
vezérlés), akkor ismételten nyomja fel és
tartsa nyomva a WOOFER gombot
Ha Samsung TV-vel rendelkezik, akkor a
Soundbar hangerejét a Samsung TV-hez
tartozó IR távirányítóval állíthatja be.
5 másodpercig, amíg a „SAMSUNG-TV
REMOTE“ felirat meg nem jelenik.
5 Sec
1. Kapcsolja ki a Soundbart.
(Alapértelmezett mód)
SAMSUNG-TV REMOTE
D
N
U
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
Először a TV menüjével állítsa be a TV hangját a
Samsung TV-n a külső hangszórókhoz, majd a
Samsung távirányítóval vezérelje a Soundbar
hangerejét. Bővebb információkat a TV
felhasználói kézikönyvében talál. A funkció
alapértelmezett módja a Samsung TV
távirányítójával történő vezérlés. Ha az Ön TV-je
nem Samsung TV, akkor kövesse az alábbi
utasításokat a funkció beállításainak
módosításához.
–– A WOOFER gomb minden egyes
5 másodpercig történő felfelé
nyomásával az alábbi sorrendben
változik az üzemmód: „SAMSUNG-TV
REMOTE” (Alapértelmezett mód) →
„OFF-TV REMOTE” → „ALL-TV REMOTE”.
–– Előfordulhat, hogy ez a funkció nem
BYE
érhető el, a távirányítótól függően.
–– A funkciót támogató gyártók listáját a
Soundbar TELJES KÉZIKÖNYV
2. Ha nem kívánja ezt a funkciót használni, tartsa
ismételten felfelé nyomva 5 másodpercig a
WOOFER gombot, amíg az „OFF-TV REMOTE”
meg nem jelenik a kijelzőn.
tartalmazza a Samsung weboldalon
(www.samsung.com/support).
–– Ez a hangerővezérlési funkció csak IR TV
távirányítókkal működik. Nem működik
Bluetooth TV távirányítókkal (párosítást
igénylő távirányítók).
OFF-TV REMOTE
D
U
N
SO
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
3. Ha a Soundbart a TV távirányítójával kívánja
vezérelni, tartsa ismételten felfelé nyomva
5 másodpercig a WOOFER gombot, amíg az
„ALL-TV REMOTE” meg nem jelenik a
kijelzőn. Ezt követően a TV menüjével
válassza ki a külső hangszórókat.
ALL-TV REMOTE
D
SO
U
N
VO
L
BA
R
W
OO
FE
R
SO
M UN
OD D
E
5 Sec
HUN - 20
09 A FALI KONZOL
FELSZERELÉSE
Fali konzol komponensek
Falikonzol sín
Óvintézkedések a felszerelés
során
x2
•• Csak függőleges falra szerelje.
x2
Tartócsavar
•• Ne telepítse a terméket magas hőmérsékletű
vagy magas páratartalmú helyre.
Csavar
x2
•• Ellenőrizze, hogy elég erős-e a fal a készülék
súlyának megtartására. Ellenkező esetben a
Fali Konzol
telepítés előtt erősítse meg a falat, vagy
válasszon másik telepítési helyet.
•• Vásároljon és használjon a falnak megfelelő
rögzítőcsavarokat és horgonyokat
1. Helyezze a Falikonzol sínt a fal felszínére.
•• A Falikonzol sínt szintbe hozva kell
(gipszkarton, vaslemez, fa, stb.). Ha
elhelyezni.
lehetséges, a rögzítőcsavarokat tiplikbe
•• Amennyiben a TV a falra van felszerelve,
csavarja.
a készüléket legalább 5 cm-el a TV alá
•• Vásároljon rögzítőcsavarokat azon fal
helyezze el.
vastagságának és típusának megfelelően,
amelyikre a Soundbart felszerelni tervezi.
–– Átmérő: M5
–– Hossz: 35 mm vagy hosszabb javasolt.
•• A Soundbar falra történő felszerelése előtt
csatlakoztassa kábeleket az egységtől a külső
készülékekhez.
•• A telepítés előtt kapcsolja ki és húzza ki a
hálózatból a készüléket. Ellenkező esetben
áramütést okozhat.
HUN - 21
5 cm vagy több
2. Igazítsa a Falikonzol sín középső vonalát a
5. Nyomjon egy csavart (nem része a
TV közepéhez (ha a Soundbart a TV alá
csomagnak) valamennyi Tartócsavar
szereli fel), majd ragasztószalaggal rögzítse
keresztül, majd csavarozza mindegyik
a Falikonzol sín a falra.
csavart szorosan a tartócsavar lyukakba.
•• Ha a felszerelés nem televízió alá
történik, akkor igazítsa a Középső vonalát
a felszerelési terület közepéhez.
6. Szereljen fel 2 Fali Konzol a megfelelő
tájolásban a Soundbar aljára, 2 Csavart
használatával.
Középső vonalát
3. Nyomjon egy tollhegyet vagy hegyes ceruzát
a A-TYPE képek közepén keresztül, a sín
mindkét végén, hogy megjelölhesse a
lyukakat a tartócsavarok számára, majd
távolítsa el a Falikonzol sín.
•• Távolítsa el a Tartólábat és a
Alátámasztásokat , ha ezek fel vannak
erősítve.
4. Egy megfelelő méretű fúrószárral fúrjon
•• Az összeszerelés során győződjön meg
lyukat a falba minden jelölésnél.
arról, hogy a Fali Konzol felfüggesztő
•• Ha a jelölések nem egyeznek meg a
csonkok pozíciójával, akkor mindenképpen
része a Soundbar hátoldala mögött
illesszen be megfelelő horgonyokat vagy
legyen.
tipliket a lyukakba, mielőtt behelyezné a
A Soundbar hátoldala
tartócsavarokat. Ha horgonyokat vagy
tipliket használ, akkor győződjön meg
arról, hogy a kifúrt lyukak elég nagyok-e a
használni kívánt horgonyokhoz vagy
tiplikhez.
A Soundbar jobb széle
HUN - 22
10 A TARTÓLÁB
FELSZERELÉSE
7. Szerelje fel a Soundbart a mellékelt Fali
Konzol, a Fali Konzol felfüggesztésével a
falon levő Tartócsavar.
Tartóláb komponensek
x2
x2
8. Az alábbi ábrán látható módon csúsztassa le
Tartóláb
a Soundbart, hogy a Tartócsavar stabilan
Alátámasztás
megtartsák a Fali Konzol.
x2
•• Helyezze be a Tartócsavar a
(Falikonzolok) széles (alsó) részébe, majd
csúsztassa le a Fali Konzol, hogy a
Csavar
Tartócsavar stabilan megtartsák a Fali
Konzol.
•• A Tartóláb emeli meg a Soundbart, így a
Soundbart a TV-készülék elé és a TV-állvány
lábai fölé telepítheti. Lásd az alábbi ábrát.
•• A Tartólábat három különféle magasság
egyikére állíthatja be.
•• A Tartóláb segítségével beállíthatja a
Soundbar és a TV közötti távolságot, a TV
állvány alakjának megfelelően.
TV
HUN - 23
A Soundbar emelése 15 mm-el
1. Használja a 2 mellékelt Csavart, hogy
rögzítse a két Tartólábat a falikonzolhoz a
Soundbar alsó paneljén.
A Soundbar emelése 20 mm-el
1. Csatlakoztassa a két Tartólábat a két
Alátámasztáshoz, az alábbi ábrán látható
módon.
2. Használja a 2 mellékelt Csavart, hogy
rögzítse a két Tartólábat a Falikonzolhoz a
Soundbar alsó paneljén.
HUN - 24
11 HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt segítséget kérne, ellenőrizze a következőket:
A készülék nem kapcsol be.
A hálózati kábel be van dugva a konnektorba?
;; A hálózati kábelt csatlakoztassa a konnektorba.
Egy funkció nem működik a gomb megnyomásakor.
Van statikus elektromosság a levegőben?
;; Húzza ki a dugót, majd csatlakoztassa újra.
A hang időnként kihagy BT módban.
;; Lásd a Bluetooth csatlakozás szakaszokat a 11 és 16. ldalon
Nincs hang.
Be van kapcsolva a némítás?
;; Nyomja meg a
(Némítás) gombot a némítás kikapcsolásához.
A hangerő minimumon van?
;; Állítsa be a hangerőt.
Nem működik a távvezérlő.
Lemerültek az elemek?
;; Helyezzen be új elemeket.
Túl nagy a távolság a távirányító és a Soundbar központi egység között?
;; Vigye a távirányítót közelebb a Soundbar központi egységhez.
A piros LED a mélysugárzón villog és a mélysugárzó nem ad ki hangot.
Ez a probléma akkor merülhet fel, ha a mélysugárzó nincsen csatlakoztatva a Soundbar központi
egységhez.
;; Próbálja meg újra csatlakoztatni a mélysugárzót. (Lásd a 5. oldalt.)
A mélysugárzó észrevehetően mozog és rezeg.
Próbálja meg beállítani a mélysugárzó rezgését.
;; A mélysugárzó hangerejének beállításához nyomja fel vagy le a WOOFER gombot a távirányítón.
(-12 értékre, vagy -6 ~ +6 értékek közé)
HUN - 25
12 SZABADALMAK
13 NYÍLT
FORRÁSKÓDÚ
LICENC
MEGJEGYZÉS
Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic,
and the double-D symbol are trademarks of
A nyílt forráskódú projektekkel kapcsolatos
Dolby Laboratories.
kérdésekkel és kérésekkel érdeklődjön a
Samsung e-mail címén
(oss.request@samsung.com).
For DTS patents, see http://patents.dts.com.
14 FONTOS
MEGJEGYZÉS A
SZERVIZZEL
KAPCSOLATBAN
Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in
combination with the Symbol, and DTS Digital
Surround are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
•• Az útmutatóban látható ábrák és illusztrációk
csak referenciaként szolgálnak, és
The terms HDMI and HDMI High-Definition
eltérhetnek a termék tényleges
Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other
megjelenésétől.
•• Adminisztrációs költséget számíthatunk fel,
ha
countries.
(a) mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és
a termék nem hibásodott meg (a
felhasználói kézikönyv elolvasásának
elmulasztása esetén).
(b) a készüléket javítóműhelybe hozza, de
nem hibásodott meg (a felhasználói
kézikönyv elolvasásának elmulasztása
esetén).
•• A látogatás vagy a javítási munka
megkezdése előtt tájékoztatjuk az
adminisztrációs díj mértékéről.
HUN - 26
15 MŰSZAKI ADATOK ÉS ÚTMUTATÓ
Műszaki adatok
A 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a HW-Q60R
típusú készülék megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek
Modellnév
HW-Q60R
USB
5V/0,5A
Tömeg
3,6 kg
Méretek (Szé x Ma x Mé)
1100,0 x 59,0 x 100,0 mm
Működési hőmérséklet
+5°C - +35°C
Páratartalom
10 % - 75 %
ERŐSÍTŐ
Névleges teljesítmény
30W x 6 + 10W x 2
LPCM 2ch, Dolby Audio™
(Dolby® Digital -t támogatja), DTS
Támogatott lejátszási formátumok
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ KIMENETI TELJESÍTMÉNY
BT max jeladó teljesítmény
100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz
SRD max jeladó teljesítmény
25 mW 5,725 GHz – 5,825 GHz
Mélysugárzó neve
PS-WR65B
Tömeg
6,2 kg
Méretek (Szé x Ma x Mé)
205,0 x 353,0 x 303,2 mm
ERŐSÍTŐ
Névleges teljesítmény
160W
VEZETÉK NÉLKÜLI ESZKÖZ KIMENETI TELJESÍTMÉNY
SRD max jeladó teljesítmény
25 mW 5,725 GHz – 5,825 GHz
Teljes Energiafogyasztás Kikapcsolt Állapotban (W)
Bluetooth
Port deaktiválási mód
2,0W
Nyomja meg és tartsa nyomva a SOUND MODE
gombot legalább 5 másodpercig a Bluetooth
bekapcsolás funkció kikapcsolásához.
MEGJEGYZÉSEK
•• A Samsung Electronics Co., Ltd fenntartja a jogot a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélküli
megváltoztatására.
•• A súly- és méretadatok körülbelüli értékek.
HUN - 27
•• A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a
2014/53/EK irányelv előírásainak.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat az alábbi weboldalon olvasható:
http://www.samsung.com, lépjen be a Támogatás > Terméktámogatás keresése
menübe, és írja be a modell nevét.
Ez a berendezés az EU összes országában működtethető.
[A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása]
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd
vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. Számú irányelvben
rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.
Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre
vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük,
különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó
helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos & elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a
terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és
egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi
kötelezettségeivel kapcsolatban, pl. REACH, WEEE, Akkumulátorok, látogasson el az alábbi weboldalra:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
weboldalra
HUN - 28
© 2019 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer
care Centre.
Country
Contact Centre 
Web Site
Country
Contact Centre 
` Europe
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088 90 90 100
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
21629099
DENMARK
707 019 70
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/be_
fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
http://www.samsung.com/
pl/support/
www.samsung.com/hu/
support
www.samsung.com/at/
support
SWITZERLAND 0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
CROATIA
072 726 786
BOSNIA
055 233 999
MONTENEGRO 020 405 888
www.samsung.com/
support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SERBIA
011 321 6899
ALBANIA
045 620 202
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна
линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and
land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
Web Site
www.samsung.com/ch/
support (German)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
support
www.samsung.com/sk/
support
www.samsung.com/hr/
support
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/rs/
support
www.samsung.com/al/
support
www.samsung.com/bg/
support
www.samsung.com/ro/
support
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
NSPBI00305D-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising