Samsung | SM-T580 | User manual | Samsung Galaxy Tab A (10.1) Používateľská príručka

Samsung Galaxy Tab A (10.1) Používateľská príručka
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
SM-T580
Czech. 12/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace a funkce
4
6
40
42
45
47
48
56
63
67
68
69
70
72
73
77
78
79
9
13
15
17
18
20
22
26
36
38
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Rozvržení a funkce zařízení
Baterie
Paměťová karta (micro SD karta)
Zapínání a vypínání zařízení
Výchozí nastavení
Účet Samsung
Přenos dat z předchozího zařízení
Popis obrazovky
Oznamovací panel
Zadávání textu
2
Instalace nebo odinstalace aplikací
Kontakty
Internet
E-mail
Fotoaparát
Galerie
Více oken
Poznámka
Kalendář
Moje soubory
Hodiny
Kalkulačka
SmartThings
Sdílení obsahu
Režim Děti
Aplikace Google
Obsah
Nastavení
Dodatek
81
81
110 Řešení problémů
116 Vyjmutí baterie
Úvod
Připojení
82
Wi-Fi
84
Bluetooth
87
88
89
86 Další nastavení připojení
Zvuk
Oznámení
Zobrazení
90
90
91
93
94
89 Spořič obrazovky
Pozadí
Rozšířené funkce
Údržba zařízení
Aplikace
Zamknout displej
95
94 Smart Lock
Zabezpečení
96
Soukromý režim
98 Zabezpečená složka
103 Cloud a účty
105
106
107
108
108
109
104 Uživatelé
Google
Usnadnění
Obecná správa
Aktualizace softwaru
Uživatelská příručka
O tabletu
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Základy
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Abyste zobrazili ID FCC, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku O tabletu → Stav.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
5
Základy
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
6
Základy
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte
zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
7
Základy
Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí
Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí
telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se
nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude
možné provádět tísňová volání.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva
upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až poklesne jeho teplota.
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
8
Základy
Rozvržení a funkce zařízení
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
9
Základy
Rozvržení zařízení
Přední fotoaparát
Světelné čidlo
Vypínací tlačítko
Tlačítko hlasitosti
Dotykový displej
Slot pro paměťovou kartu
Tlačítko Domů
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Univerzální konektor
Mikrofon
Konektor pro sluchátka
GPS anténa
Hlavní anténa
Blesk
Zadní fotoaparát
Hlasitý reproduktor
Hlasitý reproduktor
10
Základy
Zařízení a určité příslušenství (prodávané samostatně) obsahuje magnety. Americká
kardiologická společnost American Heart Association a britská regulační agentura
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency společně varují, že magnety
mohou mít vliv na funkci implantovaných kardiostimulátorů, kardioverterů, defibrilátorů,
inzulínových pump a dalších elektrických lékařských přístrojů (souhrnně „lékařské přístroje“)
do vzdálenosti 15 cm. Používáte-li některý z uvedených lékařských přístrojů, TOTO ZAŘÍZENÍ
I URČITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRODÁVANÉ SAMOSTATNĚ) POUŽÍVEJTE TEPRVE PO PŘEDCHOZÍ
PORADĚ S LÉKAŘEM.
• Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je
přímé sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla,
jako je přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu.
Poškozený snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn
na snímcích.
• Telefon ani jeho příslušenství (prodávají se samostatně) nenechávejte v blízkosti
magnetických polí. Magnetická pole mohou poškodit karty s magnetickými proužky, jako
jsou platební karty, telefonní karty, vkladní knížky a palubní lístky.
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
11
Základy
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné
Domů
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Zpět
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
12
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1
2
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
3
4
Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.
Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.
13
Základy
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
14
Základy
Paměťová karta (micro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové
karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty.
Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli
používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže
naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum
Samsung.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
1
2
Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
15
Základy
3
4
Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → ODPOJIT.
1
2
3
Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu
dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k
poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung
neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání
externích úložných zařízení.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → Formát.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
16
Základy
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti
a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Vypínací tlačítko
Tlačítko snížení hlasitosti
17
Základy
Výchozí nastavení
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Postup výchozího nastavení se může lišit v závislosti na softwaru zařízení a vaší oblasti.
1
2
Zapněte zařízení.
Vyberte požadovaný jazyk zařízení a vyberte možnost
.
Vyberte jazyk.
3
Vyberte síť Wi-Fi a připojte se k ní.
Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci
nastavit některé funkce zařízení.
4
5
Výchozí nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Nastavte způsob zamykání obrazovky, který ochrání vaše zařízení. Své osobní informace můžete
ochránit tak, že ostatním zabráníte v přístupu k zařízení. Pokud chcete způsob zamykání
obrazovky nastavit později, klepněte na položku Teď ne.
18
Základy
6
Přihlaste se do účtu Samsung. Služby Samsung si můžete užívat napříč všemi svými zařízeními
a zároveň si tak udržovat svá data aktuální a v bezpečí. Další informace naleznete v části Účet
Samsung.
7
Vyberte funkce, které chcete používat, a dokončete výchozí nastavení.
Zobrazí se domovská obrazovka.
19
Základy
Účet Samsung
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Až si
zaregistrujete účet Samsung, budete moci svá data udržovat aktuální a zabezpečená ve všech svých
zařízeních Samsung prostřednictvím služby Samsung Cloud, sledovat a ovládat odcizené zařízení
a podobně.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Účet Samsung account → →
Nápověda.
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1
2
3
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
20
Základy
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
Klepněte na položku Účet Samsung account → PŘIHLÁSIT.
Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud zapomenete informace ke svému účtu, klepněte na položku Najít ID nebo Obnovit
heslo. Informace o svém účtu získáte, když zadáte požadované informace.
4
5
Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku DALŠÍ.
Klepnutím na položku HOTOVO dokončete registraci účtu Samsung.
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1
2
3
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty.
Klepněte na položku Účet Samsung account → → Odebrat účet.
Klepněte na položku ODEBRAT, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku
POTVRDIT.
21
Základy
Přenos dat z předchozího zařízení
Svá data, například snímky, kontakty, zprávy a aplikace, můžete obnovit ze služby Samsung Cloud.
Můžete je také zkopírovat ze svého předchozího zařízení prostřednictvím služby Smart Switch.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Smart Switch
Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch. Abyste mohli
použít aplikaci Smart Switch, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty →
Smart Switch. Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
Přenos dat z mobilního zařízení
Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi
Direct.
22
Základy
1
Spusťte na předchozím zařízení aplikaci Smart Switch.
Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
2
3
4
5
6
Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Smart Switch.
Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
Na předchozím zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → ODESLAT.
Na zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → PŘIJMOUT a vyberte typ předchozího
zařízení.
Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenášení dat pomocí externího úložiště
Můžete přenášet data pomocí externího úložiště, například micro SD karty.
1
2
3
Přeneste data z předchozího zařízení do externího úložiště.
4
Přeneste data z externího úložiště podle pokynů na obrazovce.
Vložte nebo připojte zařízení externího úložiště ke svému zařízení.
Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Smart Switch →
EXTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ → OBNOVIT.
23
Základy
Přenos záložních dat z počítače
Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch
na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do
počítače a potom je importovat do svého zařízení.
1
Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2
V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3
4
Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
5
6
Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
Prohlížení importovaných dat
Importovaná data můžete prohlížet pomocí stejné aplikace jako na předchozím zařízení.
Pokud vaše nové zařízení není vybaveno stejnými aplikacemi pro prohlížení nebo přehrávání
importovaných dat, budou data uložena do podobné aplikace. Pokud například importujete
poznámky a nemáte ve svém telefonu aplikaci Samsung Notes, můžete poznámky prohlížet pomocí
aplikace Poznámka.
24
Základy
Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit na
novém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit
k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Zálohování dat
1
2
Na svém předchozím zařízení se přihlaste ke svému účtu Samsung.
Spusťte aplikaci Nastavení, vyberte možnost zálohy a zazálohujte si data.
• Pokud vaše zařízení podporuje Samsung Cloud, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Cloud a účty → Samsung Cloud, vyberte své zařízení v možnosti ZÁLOHA A
OBNOVENÍ, klepněte na položku Zálohovat a zazálohujte si data.
• Způsob zálohování se může lišit v závislosti na modelu.
• Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zkontrolovat, která data se budou
zálohovat, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud, vyberte zařízení v možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ, potom klepněte na možnost
Zálohovat.
Obnovení dat
1
Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud.
2
V možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ vyberte předchozí zařízení a klepněte na položku Obnovit
data.
3
Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
25
Základy
Synchronizace dat
Data uložená ve vašem zařízení můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud, a zajistit si tak
přístup k nim z jiných zařízení.
1
Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud.
2
3
Klepněte na položku → Nastavení → Nastavení synchronizace.
Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.
Kontrola dat
Můžete zkontrolovat uložené položky a využitou paměť úložiště Samsung Cloud. Spusťte aplikaci
Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung Cloud.
• Můžete okamžitě zkontrolovat využitou paměť a uložené položky, jako je GALERIE a SAMSUNG
CLOUD DRIVE. Klepněte na jednotlivé karty a přejděte na následující stránku. Můžete změnit
nastavení nebo zkontrolovat uložená data.
• Můžete zkontrolovat data uložená v účtu Samsung pomocí možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ.
Vyberte si své zařízení a klepněte na Obnovit data.
Popis obrazovky
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
26
Základy
Klepnutí
Klepněte na obrazovku.
Klepnutí a podržení
Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu přibližně 2 sekund.
Přetažení
Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do jiného místa.
27
Základy
Poklepání
Poklepejte na obrazovku.
Tažení
Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Roztahování a přitahování
Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva prsty.
28
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Indikátor obrazovky
Oblíbené aplikace
29
Základy
Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace
Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.
Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Případně
můžete stisknout tlačítko Domů nebo klepnout na tlačítko Zpět.
Domovská obrazovka
Obrazovka Aplikace
Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko
otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a
klepněte na položku Nast. domovské obrazovky → Tlačítko Aplikace → Zobrazit tl. Aplikace →
POUŽÍT. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.
Tlačítko Aplikace
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce
Aplikace, podržte ji a přetáhněte ji do horní nebo spodní části obrazovky. Na domovskou obrazovku
bude přidán zástupce aplikace.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
30
Základy
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1
Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte na jinou aplikaci.
2
Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku Zadejte název
složky a zadejte název složky.
• Přidání dalších aplikací
Na složce klepněte na položku PŘIDAT APLIKACE. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a
klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.
• Přesunutí aplikací ze složky
Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.
• Odstranění složky
Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku Odstranit složku. Bude vymazána
pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
31
Základy
Úprava domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji
nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat
či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.
• Přidávání panelů: Táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
• Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
• Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku
.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Nástroje: Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují
informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a
přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
• Nast. domovské obrazovky: Změňte nastavení domovské obrazovky.
Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce
Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití
samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a
klepněte na položku Nast. domovské obrazovky → Rozložení domovské obrazovky → Pouze na
Dom. obrazovce → POUŽÍT.
Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.
32
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
Používají se funkce polohy
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
33
Základy
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.
Pokud je obrazovka vypnutá a chcete ji zapnout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů.
Zamknutá obrazovka
34
Základy
Změna způsobu zamykání obrazovky
Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Zamknout displej → Typ zámku displeje a pak vyberte způsob zamykání.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN nebo heslo, můžete ochránit své osobní
informace a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte metodu zamknutí
obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za
sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamknout displej → Nastavení zabezpečeného
zámku, odemkněte obrazovku pomocí přednastaveného způsobu odemykání obrazovky,
potom klepnutím aktivujte přepínač Autom. výrobní nastavení.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořídit snímek obrazovky a na zachycenou obrazovku potom
psát a kreslit, oříznout ji nebo ji sdílet. Můžete pořídit snímek aktuální obrazovky a oblasti, kterou lze
rolovat.
Pořízení snímku obrazovky
Snímek obrazovky můžete pořídit následujícími způsoby. Snímky obrazovky se uloží do složky
Galerie.
• Zachycení pomocí tlačítek: Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a vypínací
tlačítko.
• Zachycení přejetím: Táhněte rukou doleva nebo doprava přes obrazovku.
• Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Pokud není funkce pořízení snímku obrazovky tažením po obrazovce aktivovaná, spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte
klepnutím na přepínač Dlaní uložit obrazovku.
35
Základy
Po zachycení snímku obrazovky použijte následující možnosti v panelu nástrojů ve spodní části
obrazovky:
• Zachycení posouvání: Zachyťte aktuální obsah a skrytý obsah na prodloužené stránce,
například na webových stránkách. Po klepnutí na položku Zachycení posouvání se obrazovka
automaticky posune dolů a bude zachyceno více obsahu.
• Kreslit: Umožňuje psát a kreslit na snímek obrazovky.
• Oříznout: Ořízněte část snímku obrazovky. Oříznutá plocha se uloží do složky Galerie.
• Sdílet: Sdílejte snímek obrazovky s ostatními.
Pokud se možnosti na snímku obrazovky nezobrazí, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Rozšířené funkce a funkci aktivujte klepnutím na přepínač Inteligentní zachycení.
Oznamovací panel
Když obdržíte nové oznámení, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více
informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.
36
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Zobrazení podrobností
oznámení a provedení různých
činností.
Vymazat všechna oznámení.
Otevření nastavení oznámení.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Pořadí tlačítek, klepněte na tlačítko,
podržte ho a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
37
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
• Když klávesnici otevřete poprvé, objeví se obrazovka nastavení klávesnice. Nastavte jazyk
zadávání textu, typ klávesnice a nastavení klávesnice, potom klepněte na položku START.
• Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte
změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Zobrazení více funkcí klávesnice.
Další funkce klávesnice
Odstranění předcházejícího
znaku.
Rozdělení na další řádek.
Zadání pomocí velkých písmen.
Pro všechna velká písmena
klepněte na klávesu dvakrát.
Vložení symbolů.
Pohyb kurzoru.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ a pak vyberte jazyky,
které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi
přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
38
Základy
Další funkce klávesnice
•
: Předvídá slova na základě toho, co zadáváte, a zobrazuje navrhovaná slova. Pro návrat do
seznamu funkcí klávesnice klepněte na položku .
•
: Vložení emotikonů.
•
: Vložit nálepky.
•
: Připojí animované GIFy.
•
•
•
: Zadávání textu hlasem.
: Změna nastavení klávesnice.
→
: Přepnutí do režimu psaní rukou.
Přepnutí na standardní klávesnici.
•
•
→
Zobrazit informace o úpravách
ručního psaní.
: Vložení položky ze schránky.
→
: Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici. Klávesnici můžete přesunout na
jiné místo přesunutím jezdce.
Kopírování a vkládání
1
2
3
Klepněte na text a podržte.
Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4
Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
39
Aplikace a funkce
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte vhodnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Spusťte aplikaci Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
→
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku
Nastavení → Automatické aktualizace a pak vyberte požadovanou možnost.
40
Aplikace a funkce
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.
• Vypnout: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
• Odinstal.: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Aplikace →
potom klepněte na položku ZAPNOUT.
→ Vypnuto, vyberte aplikaci,
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k
používání informací ve vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s
požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na
položku POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam oprávnění
aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Aplikace → → Oprávnění aplikace. Vyberte položku a
klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
41
Aplikace a funkce
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na položku
a vyberte umístění úložiště.
Zadejte informace kontaktu.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
3
Klepněte na položku ULOŽIT.
42
Aplikace a funkce
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Správa kontaktů → Import/export
kontaktů → IMPORT.
2
3
4
Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku HOT.
Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku IMPORT.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Účty a vyberte účet, se kterým
chcete provést synchronizaci.
2
Klepněte na položku Synchronizovat účet a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Synchronizovat Kontakty.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kontakty.
Hledání kontaktů
Spusťte aplikaci Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle
procházet.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Klepněte na kontakt. Pak proveďte jednu z následujících akcí:
•
: Přidat do oblíbených kontaktů.
•
: Napsat e-mail.
43
Aplikace a funkce
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Sdílet.
Vyberte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
Vyberte způsob sdílení.
Sloučení duplicitních kontaktů
Když naimportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam
kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních
položek.
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Správa kontaktů → Sloučit kontakty.
Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SLOUČIT.
Odstranění kontaktů
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Odstranit.
Vyberte kontakty a klepněte na položku ODSTRANIT.
Chcete-li postupně odstranit kontakty, otevřete seznam kontaktů a klepněte na požadovaný kontakt.
Pak klepněte na položku → Odstranit.
44
Aplikace a funkce
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1
2
3
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Internet.
Klepněte na pole pro zadávání adresy.
Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Uložit aktuální webovou stránku
do záložek.
Otevření dalších možností.
Přesun mezi stránkami.
Zobrazení záložek, uložených
internetových stránek a nedávné
historie procházení.
Zavření záložky.
Otevření domovské stránky.
Otevření nové záložky.
Obnovení aktuální webové
stránky.
Rychlé menu
45
Aplikace a funkce
Používání tajného režimu
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Pomocí
hesla můžete zamknout tajný režim.
Aktivace tajného režimu
Klepněte na položku → Zap. Režim utajení. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda
chcete pro tajný režim používat heslo.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Soukromí → Zabezpečení Režimu utajení → Změnit
heslo.
Deaktivace tajného režimu
Klepněte na položku → Vypnout Režim utajení.
46
Aplikace a funkce
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1
2
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
3
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1
2
3
Klepněte na položku
a vytvořte e-mail.
Přidejte příjemce a zadejte předmět zprávy a text.
Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li získat e-maily ručně,
potáhněte dolů z horní části seznamu e-mailů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
47
Aplikace a funkce
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Spouštění fotoaparátu
Spusťte aplikaci Fotoaparát.
• Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste
to znovu.
48
Aplikace a funkce
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1
2
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
Klepnutím na položku
video.
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
zaznamenejte
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Režimy fotografování
a filmování
Náhled miniatury
Aktuální režim
Pořízení fotografie.
Nahrávání videa.
Nastavení fotoaparátu
Možnosti pro aktuální
režim snímání
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li použít režim automatického ostření, klepněte na položku .
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v
některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií
nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost
zařízení.
49
Aplikace a funkce
Přidání dalšího tlačítka Fotoaparát
Přidejte si další tlačítko Fotoaparát na místo na obrazovce, kde se vám, budou fotografie pohodlněji
pořizovat.
Přetáhněte položku
na obrazovku náhledu.
Přibližování a oddalování
Přibližování a oddalování můžete provádět různými způsoby.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Zoom můžete ovládat jedním prstem. Přetáhněte
na liště zoomu směrem k
nebo
.
Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
Používání funkcí ostření a expozice
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu AUTO a PRO.
50
Aplikace a funkce
Používání režimů snímání
Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo
táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.
Vyberte požadovaný režim snímání.
Seznam režimů snímání můžete upravit. Na obrazovce náhledu klepněte na položku
→ Upravit režimy fotoaparátu. Případně můžete klepnout na seznam režimů snímání na
obrazovce náhledu a podržet jej.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku AUTO.
Režim Beauty
Vytvářejte fotografie s osvětleným odstínem pleti a upravenými rysy obličeje.
V seznamu režimů snímání klepněte na KRÁSA.
Chcete-li použít zkrášlovací efekt, klepněte na
v části Používání zkrášlovacích efektů.
a vyberte možnosti. Další informace naleznete
Profesionální režim
Pořizujte fotografie a videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu
expozice a hodnotu ISO.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku PRO. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
nebo nahrajte video klepnutím na položku .
potom pořiďte fotografii klepnutím na položku
Dostupné možnosti
•
: Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
•
: Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
•
: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit
teplotu barev.
51
Aplikace a funkce
Panoramatický režim
V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou
scénu.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
1
2
3
V seznamu režimů snímání klepněte na položku PANORÁMA.
Klepněte na položku
Klepnutím na položku
a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
zastavte pořizování fotografií.
Noční režim
Můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
V seznamu režimů snímání klepněte na NOC.
Režim HDR
Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
V seznamu režimů snímání klepněte na HDR.
Bez efektu
S efektem
52
Aplikace a funkce
Režim nepřetržitého snímání
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
V seznamu režimů snímání klepněte na SÉRIOVÝ SN.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
.
Sportovní režim
Můžete pořizovat jasnější fotografie rychle se pohybujících předmětů, jako je běžící osoba nebo zvíře
v pohybu.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku SPORT.
Než budete moci tento režim použít, musíte jej nejprve přidat do seznamu režimů snímání.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku → Upravit režimy fotoaparátu → Zadní
fotoaparát, potom zaškrtněte položku Sport.
Režim Selfie
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých
zkrášlovacích efektů.
1
Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
přední fotoaparát na autoportréty.
2
3
4
V seznamu režimů snímání klepněte na položku Selfie.
a přepněte
Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
.
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
53
Aplikace a funkce
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Selfie a KRÁSA.
1
2
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a
pořiďte fotografii sebe sama.
• Vzhled: Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
• Obličej: Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
• Oči: Zvětší vám oči.
Přizpůsobení nastavení fotoaparátu
Možnosti pro aktuální režim snímání
Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
•
: Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
•
: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
•
: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Zaměřit na střed
Bod počítá expozici snímku
počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.
Matice průměruje celou scénu.
podle světla v prostředním bodu snímku.
54
Aplikace a funkce
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
fotografování k dispozici.
. Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu
ZADNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• Uložit obrázky jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při
pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
• Metody fotografování: Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
SPOLEČNÉ
• Upravit režimy fotoaparátu: Můžete zobrazit dostupné režimy snímání nebo upravit seznam
režimů snímání.
• Na celou obrazovku (16:9): Slouží k nastavení náhledu fotografií a videí pomocí poměru stran
celé obrazovky zařízení.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
55
Aplikace a funkce
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou
kartu.
• Plovoucí tlačítko Fotoaparát: Přidá tlačítko Fotoaparát, které můžete umístit kamkoliv na
displej.
• Stisknutí tlačítka hlasitosti: Nastavení telefonu, které umožňuje použít tlačítko hlasitosti k
ovládání spouště, přiblížení či oddálení nebo k nastavení úrovně hlasitosti systémových zvuků.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy, které chcete sdílet s ostatními.
56
Aplikace a funkce
Zobrazení snímků
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku OBRÁZKY.
Vyberte snímek.
Otevření dalších možností.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Přidání nálepky.
Kreslí na snímek.
Použití filtru nebo efektu.
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Odstranění snímku.
Miniatury náhledu snímků a videí
Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. V seznamu klepněte na → Vytvořit
GIF nebo Vytvořit koláž a potom vyberte snímky.
Hledání snímků
Spusťte aplikaci Galerie a klepnutím na položku
je typ, poloha nebo dokumenty.
zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako
Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.
57
Aplikace a funkce
Prohlížení videí
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku OBRÁZKY.
Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu
Klepnutím na položku
v miniatuře náhledu.
přehrajete video.
Zobrazení vašich
videí.
Přejít na
předcházející video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Otevření dalších
možností.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Zachycení aktuální
obrazovky.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Zamknutí obrazovky
přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na
rozevírací přehrávač
videí.
Vytvoření
animovaného GIFu.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
58
Aplikace a funkce
Zobrazování podrobností o snímcích a videích
Můžete zobrazit podrobnosti o souboru, jako jsou lidé, poloha a základní informace. Pokud se jedná
o automaticky vytvořený obsah, například příběh nebo GIF, zobrazí se i obsah.
Při prohlížení snímku nebo videa na obrazovce náhledu táhněte prsty nahoru po obrazovce. Objeví
se podrobnosti o souboru.
Související obsah můžete také zobrazit klepnutím na informace na obrazovce.
Úprava informací.
Podrobnosti o
souboru
Informace o lidech
Informace o poloze
Automaticky
vytvořený obsah
Značky
Prohlížení alb
Obrázky a videa můžete zobrazovat roztříděná podle složek nebo alb. Filmy, animované GIFy nebo
koláže, které jste vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku ALBA a vyberte album.
Skrývání alb
Alba můžete skrývat.
Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, například alba Fotoaparát a Kopie
displeje.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku ALBA.
Klepněte na položku → Skrýt nebo zobrazit alba.
59
Aplikace a funkce
3
Vyberte alba, která chcete skrýt, a pak klepněte na položku POUŽÍT.
Chcete-li alba znovu zobrazit, klepněte na položku → Skrýt nebo zobrazit alba, zrušte výběr alb,
která chcete zobrazit, a potom klepněte na položku POUŽÍT.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku PŘÍBĚHY a vyberte příběh.
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku PŘÍBĚHY.
Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
Zadejte název příběhu a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku
HOTOVO.
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku PŘIDAT.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku → Odebrat z
příběhu.
Odstranění příběhů
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku PŘÍBĚHY.
Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku ODSTR.
60
Aplikace a funkce
Sdílení alb
Vytvářejte alba a sdílejte je se svou rodinou a přáteli uloženými v kontaktech. Ti pak budou moci
sdílená alba prohlížet na zařízeních přihlášených k jejich účtům Samsung, jako jsou chytré telefony,
televizory nebo lednice.
Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu Samsung.
Vytváření alb ke sdílení
1
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku SDÍLENO.
Když tuto funkci použijete poprvé, klepněte na položku ZAČÍNÁME a projevte souhlas
s obchodními podmínkami služby Samsung Social.
2
3
4
Klepněte na položku
.
Zadejte název alba.
Vybere skupinu, se kterou je budete sdílet.
Pokud chcete skupinu vytvořit, klepněte na položku Přidat skupinu, zadejte název skupiny
a vyberte kontakty, které chcete do skupiny přidat.
5
Klepněte na položku HOTOVO.
Příjemci dostanou oznámení.
61
Aplikace a funkce
Přidávání snímků nebo videí do alba
1
2
3
4
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku SDÍLENO.
Vyberte album, do kterých chcete snímky nebo videa přidávat.
Klepněte na položku PŘIDAT a zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete přidat.
Klepněte na položku HOTOVO.
Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud
Obrázky a videa uložená v Galerie můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit
si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku → Nastavení a aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Samsung Cloud. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky uloží do úložiště
Samsung Cloud.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku
ve spodní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1
2
3
Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
Klepněte na položku ODSTR.
62
Aplikace a funkce
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené obrazovky
1
2
Klepnutím na tlačítko Poslední aplikace otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3
Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete
spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací,
klepněte na položku SEZ. APL. a vyberte aplikaci.
63
Aplikace a funkce
Používání dalších možností
Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.
Přidání této dvojice
aplikací na domovskou
obrazovku.
Přepínání poloh mezi okny
aplikací.
Uzavření aplikace.
Přepnutí vybraného okna
do zobrazení nového okna.
Nastavení velikosti okna
Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.
Když přetáhnete lištu mezi okny aplikací k hornímu nebo spodnímu okraji obrazovky, okno se
maximalizuje.
Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky
Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku
se objeví ikona . Aplikace se spodním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní
v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.
Minimalizovaná rozdělená
obrazovka
Chcete-li zavřít zobrazení minimalizované rozdělené obrazovky, klepněte na položku
64
.
Aplikace a funkce
Přidání dvojic aplikací na domovskou obrazovku
Pokud přidáte dvojice aplikací na domovskou obrazovku, můžete obě aplikace spustit v zobrazení
rozdělené obrazovky jedním klepnutím.
Klepněte na lištu mezi okny aplikace a pak klepněte na položku
.
Aktuální dvojice aplikací bude přidána na domovskou obrazovku.
Dvojice aplikací
65
Aplikace a funkce
Zobrazení v novém okně
1
2
Klepnutím na tlačítko Poslední aplikace otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
Táhněte nahoru nebo dolů, klepněte na okno aplikace a přidržte ho, potom je přetáhněte na
možnost Puštěním zde zobrazíte v novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.
66
Aplikace a funkce
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Poznámka.
Vytváření poznámek
Klepněte na položku
v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
jednu z následujících možností:
• Kategorie: Vytvořit nebo nastavit kategorii.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
• Obrázek: Vložit obrázky.
• Kreslení: Zapisujte nebo kreslete poznámky, které se vloží. Můžete zvolit tloušťku pera a barvu.
• Hlasová: Vytváření hlasového záznamu pro vložení.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
67
Aplikace a funkce
Kalendář
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1
Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku
nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
2
Zadejte podrobnosti události.
Nastavení trvání.
Výběr nálepky k zobrazení s
událostí.
Vložení názvu.
Změna barvy události.
Výběr kalendáře pro uložení
události.
Nastavení alarmu.
Zadání umístění.
Přidání poznámky.
Připojení mapy.
Přidat další podrobnosti.
3
.
Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
68
Aplikace a funkce
Vytváření úloh
1
2
3
Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku ZOBRAZIT → Úkoly.
Klepněte na položku
a zadejte podrobnosti o úloze.
Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Účty a vyberte účet, se kterým
chcete provést synchronizaci.
2
Klepněte na položku Synchronizovat účet a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Synchronizovat Kalendář.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kalendář.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku → Správa
kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se.
Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Spusťte aplikaci Moje soubory.
Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť. Rovněž můžete zobrazit soubory v zařízení
nebo na paměťové kartě podle kategorie.
Chcete-li uvolnit úložiště zařízení, klepněte na položku → Získat další místo.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na vyhledávací pole a zadejte příslušné klíčové
slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.
69
Aplikace a funkce
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku
v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku ODSTRANIT.
70
Aplikace a funkce
SVĚTOVÉ HODINY
Otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku PŘIDAT.
, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku ODSTRANIT.
STOPKY
1
2
Otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku STOPKY.
Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3
Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
71
Aplikace a funkce
ČASOVAČ
1
2
Otevřete složku Samsung, spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku ČASOVAČ.
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3
Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Kalkulačka.
V horní části obrazovky je zobrazena historie výpočtů.
Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku SMAZAT HISTORII.
Chcete-li použít funkci převádění jednotek, klepněte na položku
hodnoty, například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
72
. Můžete převádět různé
Aplikace a funkce
SmartThings
Úvod
K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth nebo jiné chytré telefony, se můžete připojit
jednoduše a rychle. Pomocí tabletu také můžete ovládat a spravovat televizory, domácí spotřebiče
a produkty využívající internet věcí (IoT).
• Připojení k blízkým zařízením: Snadno a rychle se můžete připojit k zařízením v okolí, jako jsou
sluchátka Bluetooth nebo jiná přenosná zařízení.
• Registrace a ovládání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT: Zaregistrujte
si inteligentní chladničky, pračky, klimatizace, čističky vzduchu, televizory a produkty využívající
internet věcí (IoT) v tabletu a zobrazujte jejich stav nebo je ovládejte pomocí displeje tabletu.
• Příjem oznámení: Od zařízení připojených k tabletu můžete dostávat oznámení. Když například
skončí praní, může vám na tablet přijít oznámení.
Spusťte aplikaci SmartThings. Zobrazí se řídicí panel.
Otevření dalších možností.
Tipy k SmartThings
Vyhledávání blízkých zařízení a
jejich registrace.
Podporovaná zařízení
Zobrazení řídicího panelu.
Správa automatických pravidel.
Správa umístění a zařízení.
73
Aplikace a funkce
• Abyste mohli používat funkci SmartThings, musí být váš tablet a jiná zařízení připojeny
k síti Wi-Fi.
• Chcete-li funkci SmartThings plně využít, je nutné se zaregistrovat a přihlásit se ke svému
účtu Samsung.
• Zařízení, která je možné připojit, se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb. Chcete-li zobrazit seznam připojitelných zařízení, spusťte aplikaci SmartThings a
klepněte na PODPOROVANÁ ZAŘÍZENÍ.
• Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení.
• Na vlastní chyby nebo vady připojených zařízení se nevztahuje záruka společnosti
Samsung. Když se v připojených zařízeních vyskytnou chyby nebo vady, obraťte se na
výrobce zařízení.
Připojování k blízkým zařízením
K blízkým zařízením, jako jsou sluchátka Bluetooth, se můžete připojit jednoduše a rychle.
Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
1
2
3
Spusťte aplikaci SmartThings.
Na řídicím panelu klepněte na položku Přidat zařízení.
Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Používání domácích spotřebičů, televizorů a produktů s funkcí IoT
Zobrazujte stav svých chytrých zařízení, televizorů a produktů s funkcí IoT na displeji tabletu. Zařízení
můžete zařadit do skupin podle umístění a přidávat pravidla pro jejich snadné a pohodlné ovládání.
Připojování zařízení
1
2
Spusťte aplikaci SmartThings.
Na řídicím panelu klepněte na položku Přidat zařízení.
74
Aplikace a funkce
3
Vyberte zařízení ze seznamu.
v možnosti PŘIDAT ZAŘÍZENÍ
Pokud v seznamu není žádné zařízení, klepněte na položku
RUČNĚ a vyberte typ zařízení. Případně klepněte na položku Hledat a zadejte název zařízení
nebo modelu.
4
Registraci zařízení proveďte podle pokynů na obrazovce.
Prohlížení a ovládání připojených zařízení
Zařízení můžete prohlížet a ovládat. Například můžete zkontrolovat ingredience v lednici nebo
upravit hlasitost televizoru.
1
Spusťte aplikaci SmartThings a klepněte na Zařízení.
Objeví se seznam připojených zařízení.
2
Prohlédněte si stav zařízení v seznamu.
Chcete-li zařízení ovládat, vyberte je. Když stáhnete ovladač zařízení dodávaný s vybraným
zařízením, budete moci zařízení ovládat.
Přidání zařízení a scén podle umístění
Zařízením můžete přidávat podle umístění, zobrazovat seznam zařízení ve stejném umístění
a ovládat je. Pro umístění také můžete přidat scénu a ovládat tak více zařízení najednou.
Přidání umístění
1
2
Spusťte aplikaci SmartThings a klepněte na Zařízení → VŠECHNA ZAŘÍZENÍ → Přidat místo.
Zadejte název umístění.
Chcete-li nastavit umístění, klepnutím na položku Informace o zeměpisné poloze vyberte
umístění na mapě a klepněte na položku HOTOVO.
3
Klepněte na položku ULOŽIT.
Umístění bude přidáno.
Chcete-li pro dané umístění přidat zařízení, klepněte na položku PŘIDAT ZAŘÍZENÍ a podle
pokynů na obrazovce zařízení zaregistrujte.
Zařízení budou přidána k umístění.
75
Aplikace a funkce
Přidání scén
Přidejte scénu a zaregistrujte v ní zařízení, abyste mohli ovládat několik zařízení najednou jediným
klepnutím na tlačítko nebo hlasovým příkazem.
Spusťte aplikaci SmartThings, vyberte umístění, klepněte na → Přidat scénu a nastavte možnosti
scény. Můžete nastavit název scény, ikonu a zařízení.
Přidání automatických pravidel
Můžete také nastavit automatické pravidlo pro automatické provádění činností v závislosti na
předem nastavené době nebo stavu zařízení.
Můžete například přidat automatické pravidlo, aby se každý den v 7:00 ráno automaticky zapnul
zvuk.
1
2
3
4
Spusťte aplikaci SmartThings a klepněte na Automatizace → PŘIDAT AUTOMATIZACI.
Vyberte podmínky, za kterých chcete aktivovat automatizaci.
Vyberte možnost a klepněte na DALŠÍ.
Klepněte na možnost PŘIDAT vedle možnosti Potom a nastavte akci, jaká se má provést.
Chcete-li, aby vám bylo zasláno oznámení při každém spuštění automatického pravidla,
klepněte na položku Oznámit členům, zadejte zprávu a pak klepněte na položku HOTOVO.
5
Po dokončení operace klepněte na ULOŽIT.
Příjem oznámení
Od připojených zařízení můžete dostávat oznámení do svého tabletu. Když například skončí praní,
může vám na tablet přijít oznámení.
Pokud chcete, aby zařízení přijímala oznámení, spusťte aplikaci SmartThings, klepněte na →
Nastavení → Oznámení → POVOLIT OZNAMOVÁNÍ a pak klepněte na přepínače u požadovaných
zařízení.
76
Aplikace a funkce
Sdílení obsahu
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
a vyberte způsob sdílení, například zprávu a e-mail.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přímé sdílení.
77
Aplikace a funkce
Používání dalších funkce
• Sdílet v zařízení: Slouží ke sdílení obsahu se zařízeními v blízkosti prostřednictvím připojení
Wi-Fi Direct nebo Bluetooth nebo se zařízeními podporujícími aplikaci SmartThings. Můžete
si také prohlížet zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením zařízení k televizoru
nebo monitoru s podporou funkce Smart View.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
Režim Děti
Vytvořte pro děti zábavné a bezpečné prostředí tím, že jim zabráníte v přístupu k určitým aplikacím
nebo obsahu.
Chcete-li spustit režim Děti, spusťte aplikaci Režim Děti. Případně můžete na domovské obrazovce
spustit aplikaci Režim Děti.
Při prvním spuštění této aplikace nastavte kód PIN. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aplikace
Přístup k rodičovské
kontrole.
Ukončit dětský režim.
78
Aplikace a funkce
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech
kolem vás.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy Play
Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě Obchod
Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
79
Aplikace a funkce
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hangouts
Posílejte zprávy, obrázky a emotikony svým přátelům a pořádejte s nimi videohovory.
80
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých
možností nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku
.
Připojení
Možnosti
Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení.
• Wi-Fi: Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým
zařízením. Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Bluetooth: K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte
rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části Bluetooth.
• Viditelnost tabletu: Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi
obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou
vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
• Použití dat: Sledování množství použitých dat.
81
Nastavení
• Režim Letadlo: Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V
případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, jej vždy používejte v režimu Letadlo.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Další nastavení připojení: Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace
naleznete v části Další nastavení připojení.
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
Připojování k síti Wi-Fi
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2
Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku
PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
82
Nastavení
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3
Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
→ Wi-Fi Direct a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Ukončení připojení k zařízení
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3
Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
83
Nastavení
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.
2
Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte zařízení
tak, aby vstoupilo do režimu párování Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách
druhého zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3
Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
84
Nastavení
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
→ Bluetooth a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3
Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2
3
Klepněte na položku
vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
Klepněte na položku Ukončit párování.
85
Nastavení
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• VPN: Můžete nastavit virtuální sítě (VPN) v zařízení a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
• Ethernet: Když připojíte ethernetový adaptér, můžete používat kabelové připojení
a nakonfigurovat síťová nastavení.
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
Přidat službu.
2
3
Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
86
Nastavení
4
Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5
Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu.
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny... a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
Zvuk
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuk.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Použít tl. ovl. hlas. pro média: Nastavte zařízení, aby upravilo úroveň hlasitosti médií při
stisknutí tlačítka hlasitosti.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
• Zvuky oznámení: Změní zvuk upozornění.
• Nerušit: Nastavení ztišení zvuku oznámení, kromě povolených výjimek.
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
87
Nastavení
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Zvuk klávesnice: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
• Samostatný zvuk aplikace: Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní
aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z
ostatních aplikací. Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení
zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth
vozidla.
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li zobrazovat symboly ikon, aktivujte tuto možnost klepnutím na položku Odznaky ikony
aplikace. Chcete-li změnit styl symbolů, klepněte na položku Odznaky ikony aplikace.
S číslem
Bez čísla
Chcete-li přizpůsobit nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na položku UPŘESNIT a
vyberte aplikaci.
88
Nastavení
Zobrazení
Možnosti
Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Automatický jas: Slouží k úspoře energie pomocí automatické úpravy jasu displeje.
• Písmo a zvětšení obrazovky: Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
• Domovská obrazovka: Změňte nastavení domovské obrazovky.
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Stavový panel: Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na
stavovém řádku.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení. Další
informace naleznete v části Spořič obrazovky.
Spořič obrazovky
Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič
obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Spořič obrazovky a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2
Vyberte možnost.
Pokud vyberete možnost Rámeček fotografie nebo Fotky, bude spuštěna prezentace se
zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost Tabulka fotografií, budou se vybrané snímky
zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.
89
Nastavení
3
4
Klepněte na položku
a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.
Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.
Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku NÁHLED.
Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.
Pozadí
Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Rozšířené funkce
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače
způsobit nezamýšlený vstup.
• Příslušenství: Změna nastavení příslušenství.
• Více oken: Vyberte způsob spouštění Více oken.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo aktuální obrazovku s rolovací oblastí.
Snímek obrazovky pak můžete oříznout a okamžitě sdílet.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Snadné ztlumení: Alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
90
Nastavení
Údržba zařízení
Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Zabezpečení zařízení
Baterie
Úložiště
Paměť
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na Údržba zařízení → OPTIMALIZOVAT.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.
91
Nastavení
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají
úsporný režim.
Úsporný režim
• STŘ.: Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
• MAX.: V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu
a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Připojení k síti budou deaktivována.
Správa baterie
Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly
energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku
ÚS. ENERG. Můžete také klepnout na položku → Rozšířené nastavení a nastavit možnosti Monitor
režimu aplikací.
92
Nastavení
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště.
• Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
• Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na
webu Samsung.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku SMAZAT. Chceteli odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce
UŽIVATELSKÁ DATA. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku ODSTRANIT nebo
ODINSTALOVAT.
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Paměť.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení ukončením aplikací spuštěných na pozadí, zaškrtněte aplikace
v seznamu aplikací a klepněte na položku SMAZAT.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Zabezpečení zařízení →
ZKONTROLOVAT TABLET.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
93
Nastavení
Zamknout displej
Možnosti
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Smart Lock: Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení.
Další informace naleznete v části Smart Lock.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Styl hodin: Na zamčené obrazovce změňte typ a barvu hodin.
• FaceWidgets: Změní nastavení položek zobrazených na zamknuté obrazovce.
• Kontaktní informace: Nastavení telefonu, které umožňuje na zamčené obrazovce zobrazit
kontaktní údaje, například e-mailové adresy.
• Oznámení: Nastaví, zda se na zamčené obrazovce budou zobrazovat oznámení, a zvolí, která
oznámení se budou zobrazovat.
• Zástupci aplikací: Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat
zástupce.
• O Zamykací obrazovce: Zobrazte verzi zamčené obrazovky a právní informace.
Smart Lock
Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo
zařízení.
Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile
přijdete domů, a automaticky se odemkne.
• Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zámku obrazovky.
• Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete,
budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili.
94
Nastavení
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej → Smart Lock.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Zabezpečení
Možnosti
Změňte nastavení zabezpečení zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zabezpečení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Google Play Protect: Nastavení telefonu, které umožňuje zjišťovat škodlivé aplikace a chování,
varovat před potenciálními hrozbami a tyto problémy odstraňovat.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
Můžete také povolit službě určování polohy Google poskytování přesnějších informací o poloze
vašeho zařízení.
• Aktualizace zabezpečení: Zobrazí verzi bezpečnostního systému vašeho telefonu a zkontroluje
aktualizace.
• Instalovat neznámé aplikace: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých
zdrojů.
• Soukromý režim: Aktivujte soukromý režim, aby ostatní neměli přístup k vašemu soukromému
obsahu. Další informace naleznete v části Soukromý režim.
• Zabezpečená složka: Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní
obsah a aplikace. Další informace naleznete v části Zabezpečená složka.
• Monitor oprávnění aplikací: Nastaví, abyste obdrželi upozornění, když budou oprávnění, která
vyberete, používána aplikacemi, které nepoužíváte. Můžete spravovat nastavení jednotlivých
aplikací a zobrazovat historii toho, jak využívaly oprávnění.
95
Nastavení
• Zabezpečené spuštění: Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání
kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli
zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
Soukromý režim
Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli
přístup.
Aktivace soukromého režimu
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zabezpečení → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle
pokynů na obrazovce.
2
Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona
.
Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim.
Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.
Skrytí obsahu
1
2
Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.
Vyberte položku a pak klepněte na položku → Přesunout do složky Soukromé.
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený
kód přístupu do soukromého režimu.
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.
96
Nastavení
Zobrazování skrytého obsahu
Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zabezpečení → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
2
3
Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Moje soubory → Soukromé.
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce.
Zrušení skrytí obsahu
1
V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit
skrytí.
2
3
Klepněte na položku → Odebrat ze složky Soukromé.
Vyberte složku, do které chcete položky přesunout, a klepněte na položku HOT.
Položky budou přesunuty do zvolené složky.
Automatická deaktivace soukromého režimu
Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí
obrazovky.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zabezpečení → Soukromý režim a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač.
2
3
Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
Klepnutím na přepínač Automaticky vypnout tuto funkci aktivujete.
Když je aktivovaná možnost Automaticky vypnout, zařízení nepřenese soubory do
soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.
97
Nastavení
Zabezpečená složka
Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před
ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je
zařízení odemčené.
Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné
složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například
USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru
automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před
uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného
bezpečného umístění.
98
Nastavení
Nastavení zabezpečené složky
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka.
Případně spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na Zabezpečení → Zabezpečená složka.
2
3
4
Klepněte na položku START.
Klepněte na položku PŘIHLÁSIT a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a
dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečené složky, klepněte na položku →
Přizpůsobit ikonu.
• Když spustíte aplikaci Zabezpečená složka, musíte aplikaci odemknout pomocí předem
nastaveného způsobu zamykání.
• Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí
svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko pro reset ve spodní části zamčené obrazovky
a zadejte své heslo k účtu Samsung.
Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku
Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě
nepoužíváte.
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Autom. zámek
Zabezpečené složky.
2
Vyberte možnost zámku.
Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku Zamknout.
99
Nastavení
Přesouvání obsahu do zabezpečené složky
Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky
ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat soubory.
3
Klepněte na položku PŘESUNOUT.
Klepněte na položku Obrázky, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na
položku HOTOVO.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky.
Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku KOPÍROVAT.
Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.
Přesouvání obsahu zabezpečené složky
Můžete přesunout obsah ze zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti.
Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Galerie.
Vyberte snímek a klepněte na položku → Přesunout z Zabezpečená složka.
Vybraná položka bude přesunuta do Galerie ve výchozím úložišti.
100
Nastavení
Přidávání aplikací
Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat aplikace.
Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku PŘIDAT.
Chcete-li nainstalovat aplikace ze služby Obchod Play nebo Galaxy Apps, klepněte na položku
STÁHNOUT Z PLAY STORE nebo STÁHNOUT Z GALAXY APPS.
Odebrání aplikací z zabezpečené složky
Klepněte na položku Upravit aplikace, zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku Vypnout
nebo Odinstalovat.
Přidávání účtů
Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené
složce.
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Účty → Přidat
účet.
2
3
Vyberte službu účtu.
Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Skrytí zabezpečené složky
Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka, klepněte na položku → Nastavení a deaktivujte funkci
klepnutím na přepínač Zobrazit Zabezpečenou složku.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, můžete případně přetáhnout stavový řádek dolů. Potom
táhněte na panelu s oznámeními dolů a klepnutím na položku Zabezpeč. složka tuto funkci
deaktivujte.
101
Nastavení
Zálohování a obnova Zabezpečené složky
V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby
Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.
Zálohování dat
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Záloha a
obnovení.
2
3
4
Klepněte na položku Přidat účet, zaregistrujte se a přihlaste se k účtu Samsung.
Klepněte na položku Zálohovat data Zabezpečená složka.
Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.
Obnovení dat
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Záloha a
obnovení.
2
3
Klepněte na položku Obnovit.
Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.
Odinstalování zabezpečené složky
Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Další nastavení →
Odinstalovat.
Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost
Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky a klepněte na položku ODINSTALOVAT.
Chcete-li získat přístup k datům zálohovaným ze Zabezpečené složky, spusťte aplikaci Moje soubory
a klepněte na Interní paměť → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikaci Poznámka nebudou zálohovány.
102
Nastavení
Cloud a účty
Možnosti
K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Můžete
rovněž registrovat a spravovat účty (například účet Samsung nebo účet Google) nebo přenášet data
do nebo z jiných zařízení pomocí funkce Smart Switch.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty.
Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
• Samsung Cloud: Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště
Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a
obnovujte svá data. Další informace naleznete v části Samsung Cloud.
• Účty: Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
• Uživatelé: Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení
s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. Další informace
naleznete v části Uživatelé.
• Záloha a obnovení: Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem
zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit
data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.
• Smart Switch: Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení.
Další informace naleznete v části Smart Switch.
103
Nastavení
Uživatelé
Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními
nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy
uživatelských účtů:
• Správce: Účet správce je vytvořen pouze při prvním nastavení telefonu a není možné vytvořit
více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy
uživatelských účtů. Přidávat a odebírat uživatelské účty můžete pouze, když tento účet
používáte.
• Host: Tento účet umožňuje hostům přístup k telefonu. Informace a data používaná hosty jsou
dočasně uložena. Pokaždé, když tento účet použijete, budete dotázáni, zda chcete pokračovat
v předchozí relaci hosta nebo spustit novou.
• Uživatel: Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a
přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
• Uživatel (omezený profil): Z omezeného účtu je možné pouze přistupovat k aplikacím a obsahu
povolených z účtu vlastníka, a nelze používat služby, které vyžadují přihlášení.
Přidávání uživatelů
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Uživatelé.
Klepněte na položku Přidat uživatele nebo profil → Uživatel → OK → NASTAVIT.
Telefon přejde na nový uživatelský účet a na zobrazí se výchozí zamčená obrazovka.
3
Odemkněte telefon a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení účtu.
104
Nastavení
Přepínání uživatelů
Klepněte na ikonu účtu v horní části zamčené obrazovky a vyberte účet, do kterého chcete přejít.
Zamknutá obrazovka
Správa uživatelů
Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení omezených účtů.
Chcete-li odstranit uživatelský účet, klepněte na položku
ODSTRANIT.
Klepnutím na položku
na položku .
vedle daného účtu a pak na
vedle účtu změníte nastavení účtu s omezením. Účet odstraníte klepnutím
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
105
Nastavení
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce Voice
Assistant, například jazyky, rychlost a další možnosti.
• Směrový zámek: Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
• Přímý přístup: Nastavení telefonu, které umožňuje spustit vybrané nabídky usnadnění, pokud
současně stisknete vypínací tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti nebo pokud třikrát rychle za
sebou stisknete tlačítko Domů.
• Zástupce usnadnění: Nastavení telefonu, které umožňuje aktivovat hlasového asistenta nebo
univerzální přepínač Samsung, pokud déle než 3 sekundy. podržíte současně stisknuté tlačítko
zvýšení hlasitosti a tlačítko snížení hlasitosti.
• Připomenutí oznámení: Nastaví zařízení na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení ovládání oznámení klepnutím na tlačítko, nikoli přetažením.
• Záloha nastavení usnadnění: Import, export nebo sdílení nastavení dostupnosti.
• SLUŽBY: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
106
Nastavení
Obecná správa
Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice
a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici. Další informace naleznete v části Přidání jazyků zařízení.
• Datum a čas: Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
• Obnovit: Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete
resetovat všechna svá nastavení a síťová nastavení. Můžete také nastavit zařízení, aby se
v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.
Přidání jazyků zařízení
Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Jazyk a zadávání → Jazyk →
Přidat jazyk.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → Všechny
jazyky.
2
3
Vyberte jazyk, který chcete přidat.
Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku NAS. JAKO VÝCH. Chcete-li
zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku ZACHOVAT.
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný
jazyk přesunut do horní části seznamu.
Chcete.-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, přetáhněte vedle jazyka a přesuňte jej do
horní části seznamu. Potom klepněte na položku HOTOVO. Pokud některá aplikace výchozí jazyk
nepodporuje, budou použit další podporovaný jazyk ze seznamu.
107
Nastavení
Aktualizace softwaru
Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace
softwaru si také můžete naplánovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních
hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez
vašeho souhlasu.
• Stáhnout aktualizace ručně: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Stahovat aktualizace automaticky: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace
automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Plánované aktualizace softwaru: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo aktualizace ve
stanovený čas.
• Informace o posl. aktualizaci: Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.
Informace o aktualizacích zabezpečení
Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit
vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese
security.samsungmobile.com.
Web podporuje pouze některé jazyky.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
108
Nastavení
O tabletu
Zpřístupněte si informace o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na O tabletu.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku UPRAVIT.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je MAC adresa v síti Wi-Fi a sériové číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému
a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
109
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s
kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného
kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
110
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení hlasitosti
a podržte je déle než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Obecná správa → Obnovit → Obnovit tovární
data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
111
Dodatek
Často dochází k odpojení internetu
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry
nebo internet).
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
112
Dodatek
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
113
Dodatek
Bluetooth nefunguje správně
Pokud se nedaří vyhledat další zařízení Bluetooth nebo pokud dochází k problémům s přípojením
nebo s výkonem, zkuste následující:
• Ujistěte se, že je zařízení, ke kterému se chcete připojit, připraveno na načtení nebo připojení.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
• Na svém zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení, potom klepněte na
přepínač Bluetooth, abyste jej znovu aktivovali.
• Na svém zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Obecná správa → Obnovit
→ Obnovit nastavení sítě → VYNULOVAT NASTAVENÍ, abyste resetovali síťová nastavení. Při
provedení resetu můžete přijít o informace o registraci.
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
114
Dodatek
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy
telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
Na domovské obrazovce se nezobrazuje tlačítko Aplikace
Obrazovku Aplikace můžete bez použití tlačítka Aplikace otevřít tažením nahoru nebo dolů na
domovské obrazovce. Chcete-li tlačítko Aplikace zobrazit ve spodní části domovské obrazovky,
spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Zobrazení → Domovská obrazovka → Tlačítko
Aplikace → Zobrazit tl. Aplikace → POUŽÍT.
Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu
obrazovky
Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s
vedle panelu přizpůsobení jasu a klepnutím na
oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku
přepínač Zobrazit ovládací prvek nahoře funkci aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Ujistěte se, že jste správně připojeni k síti.
• Během servisní kontroly služby Samsung Cloud ji nemůžete používat. Zkuste to prosím později.
115
Dodatek
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
116
Copyright
Copyright © 2018 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising