Samsung | HG43EJ690UB | User manual | Samsung HG65EJ690UB Vartotojo vadovas

Samsung HG65EJ690UB Vartotojo vadovas
ĮRENGIMO
VADOVAS
HG43EJ690U HG49EJ690U HG55EJ690U
HG65EJ690U HG75EJ690U
Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Norėdami užsitikrinti visapusišką techninę priežiūrą, užregistruokite savo gaminį adresu www.samsung.com
Modelis
Serijos Nr.
Prieš skaitant šį įrengimo vadovą
Šis B2B (verslas verslui) televizoriaus modelis yra skirtas viešbučiams ir kitoms apgyvendinimo paslaugų įstaigoms.
Televizorius palaiko įvairias specialias funkcijas, o taip pat leidžia jums apriboti kai kuriuos vartotojo (svečio) veiksmus.
Paveikslėliai ir iliustracijos šiame įrengimo vadove pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Tikroji televizoriaus išvaizda gali
skirtis. Gaminio konstrukcija ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.
Veikimo režimai
Šis televizorius veikia dviem režimais: Interactive ir Standalone režimas.
•• Interactive režimas: Šiuo režimu televizorius palaiko ryšį ir yra iš dalies arba visiškai valdomas per prijungtą priedėlį
(STB) arba galinį priedėlį (SBB), tiekiamą apgyvendinimo paslaugų sistemų integravimo (SI) teikėjo. Prijungus
televizorių prie maitinimo tinklo, jis siunčia komandą, kuria bando nustatyti prijungtą SSB arba STB. Jei televizorius
nustatys SBB arba STB, o SBB arba STB nustatys televizorių, visas televizoriaus valdymas bus perkeltas į SBB arba
STB.
•• Standalone režimas: Šiuo režimu televizorius veikia savarankiškai, be išorinio SBB ar STB priedėlio.
Televizoriuje yra Hotel Option meniu, leidžiantis lengvai nustatyti skirtingas svetingumo funkcijas. Žr. 31 psl.
Šis meniu taip pat leidžia įjungti arba išjungti kai kurias televizoriaus ir svetingumo funkcijas, kad galėtumėte parinkti
optimalią svetingumo konfigūraciją.
Įspėjimas dėl nejudančio vaizdo
Stenkitės, kad ekrane nebūtų rodomi nejudantys vaizdai (pvz., „jpeg“ formato nuotraukų failai) arba nejudantys vaizdo
elementai (pvz., televizijos kanalo logotipas, panoraminis arba 4:3 formato vaizdas, juosta su žiniomis arba vertybinių
popierių biržos naujienos ekrano apačioje ir pan.). Nuolatinis nejudančių vaizdų rodymas gali lemti netolygų ekrano
nusidėvėjimą, ir tai neigiamai veiks vaizdo kokybę. Norėdami sumažinti tokių pasekmių riziką, atsižvelkite į toliau
pateikiamas rekomendacijas.
•• Stenkitės ilgą laiką nežiūrėti to paties TV kanalo.
•• Stenkitės, kad visuomet būtų rodomas vaizdas per visą ekraną.
•• Sumažinkite ekrano skaistį ir kontrastą, kad neatsirastų liekamųjų vaizdų.
•• Naudokite visas televizoriaus funkcijas, kurios padeda sumažinti vaizdo sulaikymą ir ekrano išdegimą.
Lietuvių kalba - 2
Įspėjimas! Svarbūs saugos nurodymai
Prieš naudodami televizorių, perskaitykite saugos nurodymus.
PERSPĖJIMAS
Tai yra II klasės prietaisas. Šis simbolis reiškia,
kad apsauginis elektrinis sujungimas su žeme
(įžeminimas) nebūtinas.
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS.NEATIDARYTI.
ATSARGIAI. KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS
RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA UŽPAKALINĖS
DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI
NAUDOTOJAS. VISAS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS TURI ATLIKTI
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS.
Kintamosios srovės įtampa. Šiuo simboliu
pažymėta vardinė įtampa yra kintamosios srovės
įtampa.
Šis simbolis nurodo, kad viduje teka aukšta
įtampa. Liestis su bet kokiomis vidinėmis
gaminio dalimis yra pavojinga.
Nuolatinės srovės įtampa. Šiuo simboliu
pažymėta vardinė įtampa yra nuolatinės srovės
įtampa.
Šis simbolis nurodo, kad televizorius pristatomas
kartu su svarbia medžiaga apie jo veikimą ir
techninę priežiūrą.
Dėmesio. Vadovaukitės naudojimo
instrukcijomis. Šis simbolis rodo, kad būtina
vadovautis įrengimo vadove pateiktomis
instrukcijomis, susijusiomis su sauga.
•• Korpuso angos ir atsidarančiosios dalys užpakalyje arba apačioje numatytos vėdinimo tikslais. Siekdami užtikrinti,
kad gaminys tinkamai veiktų ir būtų apsaugotas nuo perkaitimo, neblokuokite ir neuždenkite šių angų ir
atsidarančiųjų dalių.
–– Nedėkite televizoriaus uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, knygų lentynoje ar sieninėje spintoje, nebent būtų
užtikrintas tinkamas vėdinimas.
–– Nedėkite televizoriaus šalia radiatoriaus, šilumos rezistoriaus arba virš jo, taip pat tiesioginių saulės spindulių
apšviečiamoje vietoje.
–– Nestatykite ant televizoriaus indų su vandeniu (pvz., vazų), nes gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.
•• Nepalikite šio prietaiso lauke, kai lyja lietus, ir nedėkite šalia vandens (prie vonios, prausyklės, virtuvinės arba
skalbimo kriauklės, drėgname rūsyje, prie baseino ir pan.). Jeigu šis prietaisas netyčia sušlaptų, tuoj pat jį atjunkite
ir susisiekite su įgaliotuoju pardavėju.
•• Šiam televizoriui naudojamos baterijos. Jūsų vietovėje gali būti taikomos aplinkosaugos nuostatos, pagal kurias
reikalaujama tinkamai išmesti baterijas. Jei norite sužinoti, kaip išmesti arba atiduoti perdirbti, susisiekite su vietos
valdžios atstovais.
•• Neperkraukite sieninių lizdų, ilginamųjų laidų arba adapterių daugiau, nei leidžia jų galimybės, nes gali kilti gaisras
arba įvykti elektros smūgis.
•• Maitinimo laidą reikia padėti taip, kad ant jo nebūtų lipama arba jo negalėtų pradurti ant viršaus ar šalia uždėti
daiktai. Ypač saugokite maitinimo laidą prie kištuko, sieninio lizdo ir jungties su televizoriumi.
•• Kad apsaugotumėte televizorių nuo žaibo arba ilgam palikdami be priežiūros ir nenaudojamą, atjunkite jį nuo
maitinimo tinklo, taip pat išjunkite antžeminės arba kabelinės televizijos sistemą. Tai apsaugos nuo žalos dėl žaibo
ar elektros linijos viršįtampio.
Lietuvių kalba - 3
•• Prieš jungdami kintamosios srovės maitinimo laidą prie nuolatinės srovės adapterio išvesties įsitikinkite, kad ant
nuolatinės srovės adapterio nurodyta įtampa atitinka vietos maitinimo tinklo įtampą.
•• Niekada nekiškite jokių metalinių objektų į atsidarančiąsias gaminio dalis. nes tai sukelia elektros smūgio pavojų.
•• Kad nenutrenktų elektra, niekada nelieskite gaminio vidaus. Gaminį gali atidaryti tik kvalifikuotas specialistas.
•• Maitinimo laidą prijunkite taip, kad kištukas būtų tvirtai įstatytas į elektros lizdą. Norėdami maitinimo laidą
atjungti, traukite jį iš sieninio lizdo suėmę už kištuko. Niekada netempkite paties maitinimo laido. Nelieskite
maitinimo laido drėgnomis rankomis.
•• Jeigu televizorius veikia neįprastai (ypač jeigu iš jo sklinda neįprastų garsų arba kvapų), nedelsdami ištraukite
kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąją atstovybę arba techninės priežiūros centrą.
•• Įsitikinkite, kad išvykdami arba ilgam palikdami televizorių nenaudojamą (ypač jeigu vaikai, senyvi žmonės ir
žmonės su negalia paliekami namuose vieni) ištraukėte maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
–– Dėl susikaupusių dulkių gali pablogėti maitinimo laido izoliacinės savybės arba jis gali sukelti žiežirbų ir įkaisti,
o dėl to gali įvykti elektros smūgis, elektros nuotėkis arba gaisras.
•• Jeigu ketinate televizorių įrengti tokioje vietoje, kurioje daug dulkių, cheminių medžiagų, aukšta ar žema
temperatūra arba didelė drėgmė ir kurioje jis veiks 24 valandas per parą, pvz., oro uoste, geležinkelio stotyje ar pan.,
kreipkitės į įgaliotąjį „Samsung“ techninės priežiūros centrą, antraip galite rimtai jį sugadinti.
•• Naudokite tik tinkamai įžemintą kištuką ir sieninį elektros lizdą.
–– Dėl netinkamo įžeminimo gali kilti elektros iškrova arba sugesti įranga. (Tik l klasės įranga.)
•• Norėdami visiškai išjungti televizorių, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo. Esant būtinybei, kad galėtumėte greitai
atjungti šį prietaisą, elektros lizdas ir maitinimo kištukas turi būti lengvai pasiekiami.
•• Priedus (baterijas ir t. t.) laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•• Stenkitės televizoriaus nenumesti ir neįdaužti. Jei pastebėjote gaminio pažeidimų, atjunkite maitinimą ir kreipkitės
į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
•• Norėdami valyti televizorių, pirmiausia ištraukite iš elektros lizdo maitinimo laido kištuką, paskui nušluostykite jį
sausa minkšta šluoste. Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro
gaiviklių, tepalų arba ploviklių. Šios cheminės medžiagos gali pažeisti televizoriaus paviršių arba panaikinti ant jo
esančius įrašus.
•• Pasirūpinkite, kad ant televizoriaus nelašėtų ir neužtikštų skysčių.
•• Nemeskite baterijų į ugnį.
•• Nesukelkite trumpojo jungimo, neišmontuokite ir neperkaitinkite baterijų.
•• Jeigu į nuotolinio valdymo pultą įdėsite netinkamo tipo baterijas, gali įvykti sprogimas. Keiskite tik atitinkamo tipo
baterijomis.
•• ĮSPĖJIMAS. JEIGU NORITE APSISAUGOTI NUO UGNIES PLITIMO, ŽVAKES IR KITUS ATVIROS LIEPSNOS
ŠALTINIUS VISADA LAIKYKITE ATOKIAU NUO TELEVIZORIAUS.
•• Būkite atsargūs liesdami televizorių praėjus tam tikram laikui nuo jo įjungimo. Kai kurios dalys gali
būti įkaitusios.
Lietuvių kalba - 4
Turinys
Prieš skaitant šį įrengimo vadovą
-----------------------------------------------------------------------------
2
Įspėjimas! Svarbūs saugos nurodymai
-----------------------------------------------------------------------------
3
Sukučio surinkimas (43–65″)
-----------------------------------------------------------------------------
9
LED televizoriaus stovo montavimas
----------------------------------------------------------------------------- 10
Sieninio laikiklio komplekto montavimas
----------------------------------------------------------------------------- 13
01
Dėžutės turinys
02
Televizoriaus įrengimas
03
04
Televizoriaus tvirtinimas prie sienos
----------------------------------------------------------------------------- 14
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 15
Tinkamo televizoriaus vėdinimo užtikrinimas
----------------------------------------------------------------------------- 16
Nuotolinio valdymo pultas
Apie nuotolinio valdymo pulto mygtukus
----------------------------------------------------------------------------- 17
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą
----------------------------------------------------------------------------- 18
Pradinė sąranka
TV valdiklis naudojimas
05
Jungčių skydelis
06
Jungtys
07
----------------------------------------------------------------------------- 20
Prijungimas prie interneto tinklo
----------------------------------------------------------------------------- 23
Televizoriaus prijungimas prie SBB arba STB priedėlio
----------------------------------------------------------------------------- 25
Vonios garsiakalbių prijungimas
----------------------------------------------------------------------------- 26
RJP („Remote Jack Pack“) prijungimas
----------------------------------------------------------------------------- 27
Televizoriaus dekodavimo kortelės naudojimas (CI arba CI+ kortelė)
CI arba CI+ kortelės jungimas per COMMON INTERFACE
lizdą su CI KORTELĖS adapteriu
----------------------------------------------------------------------------- 29
CI arba CI+ kortelės jungimas per COMMON INTERFACE
angą
----------------------------------------------------------------------------- 30
CI arba CI+ kortelės naudojimas
----------------------------------------------------------------------------- 30
Lietuvių kalba - 5
08
Viešbučio parinkčių meniu nustatymas
Viešbučio parinkčių meniu elementai
----------------------------------------------------------------------------- 32
Sveikinamasis pranešimas
----------------------------------------------------------------------------- 42
Viešbučio logotipas
----------------------------------------------------------------------------- 42
USB klonavimas
----------------------------------------------------------------------------- 43
Per viešbučio meniu klonuojamos nuostatos
----------------------------------------------------------------------------- 45
Automatinio inicijavimo nustatymas
----------------------------------------------------------------------------- 48
Televizoriaus programinės įrangos naujinimas
----------------------------------------------------------------------------- 51
09
Daugiakodžio nuotolinio valdiklio naudojimas
10
„Soundbar“ nustatymas
„Samsung“ „Soundbar“ („AirTrack“) ir apgyvendinimo
pramonei skirti televizoriai 2018 m.
11
----------------------------------------------------------------------------- 53
Kanalų redagavimas
Channel Bank Editor (tik „Smoovie TV“)
----------------------------------------------------------------------------- 54
Channel Editor naudojimas
----------------------------------------------------------------------------- 55
12
Nuo vagysčių apsaugantis Kensingtono užraktas
13
Techniniai parametrai ir kita informacija
Specifikacijos
----------------------------------------------------------------------------- 59
Aplinkos apsaugos gairės
----------------------------------------------------------------------------- 60
Elektros energijos sąnaudų mažinimas
----------------------------------------------------------------------------- 60
UHD įvesties signalų palaikoma skyra
----------------------------------------------------------------------------- 61
Ekrano skyra
----------------------------------------------------------------------------- 61
Matmenys
----------------------------------------------------------------------------- 63
Licencijos
----------------------------------------------------------------------------- 67
Lietuvių kalba - 6
01 Dėžutės turinys
Įsitikinkite, kad televizoriaus pakuotėje yra toliau nurodyti elementai. Jeigu nors vieno jų trūksta, kreipkitės į platintoją.
Nuotolinio valdymo pultas
Maitinimo elementai (AAA
x 2)
Maitinimo laidas
(43″-65″)
COMPONENT IN / AV IN
adapteris
Garantinė kortelė / greitosios
sąrankos vadovas /
reglamentavimo vadovas
CI kortelės adapteris
Sieninio laikiklio adapteris
(x 4)
Komplektas montavimui
viešbutyje
Duomenų perdavimo kabelis
(atsižvelgiant į modelį)
(43″-65″)
(75″)
Kabelių laikiklis
•• Elementų spalva ir forma gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
•• Laidų, kurių nėra dėžutėje, galima įsigyti atskirai.
•• Atidarydami dėžutę patikrinkite, ar radote visus priedus, kurie galėtų būti pakavimo medžiagoje.
Administravimo mokestis gali būti imamas šiais atvejais:
(a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte naudotojo vadovo);
(b) atnešėte prietaisą į taisymo centrą, tačiau ten neaptikta jokių gaminio defektų (pvz., neperskaitėte naudotojo
vadovo).
Prieš atvykstant technikui, jums bus pranešta apie administravimo mokesčio dydį.
Tiesioginis spaudimas gali sugadinti ekraną, jei televizorius
gabenamas netinkamai. Keldami televizorių, laikykite už
ekrano kraštų, kaip parodyta paveikslėlyje.
Lietuvių kalba - 7
Nelieskite
ekrano!
Kaip tinkamai utilizuoti šį gaminį (elektros & ir elektroninės įrangos atliekas)
(Taikoma šalyse, kuriose įdiegtos atskiros surinkimo sistemos.)
Šis ant gaminio, priedų ar literatūroje pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus gaminio ir elektroninių
jo priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis
buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo galimos žalos aplinkai
arba žmonių sveikatai ir skatindami antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite juos nuo
kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį gaminį, kad jis, tausojant aplinką, būtų perdirbtas, buitiniai vartotojai
turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą.
Komerciniai naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti bendrąsias pirkimo sutarties sąlygas. Šio
gaminio ir elektroninių jo priedų negalima dėti su išmestomis šalinti komercinėmis atliekomis.
Kaip tinkamai utilizuoti šio gaminio baterijas
(Taikoma šalyse, kuriose įdiegtos atskiros surinkimo sistemos.)
Šis žymuo, pateikiamas ant baterijos, instrukcijoje arba ant pakuotės, nurodo, kad pasibaigus baterijų
tinkamumo naudoti laikui nederėtų jų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei pažymėta, cheminių
medžiagų simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija
lygį, nurodytą EB direktyvoje 2006/66. Jei baterija pašalinama netinkamai, šios medžiagos gali pakenkti
žmonių sveikatai ar aplinkai.
Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, atskirkite
maitinimo elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite juos perdirbti į vietinį nemokamo maitinimo
elementų surinkimo punktą.
Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkosauginius įsipareigojimus ir prievoles, kylančias iš tam tikrų gaminių
reglamentavimo, pvz., REACH, EEĮA ar baterijų, rasite svetainėje http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Lietuvių kalba - 8
02 Televizoriaus įrengimas
Sukučio surinkimas (43–65″)
ĮSPĖJIMAS. Jei norite, kad televizorius suktųsi ant sukučio, gerai pritvirtinkite jį prie grindų, stalo, spintelės
viršaus ir pan., kaip nurodyta montavimo instrukcijoje.
LED televizoriai turi pasukamuosius stovus. Šiuos stovus galima konfigūruoti taip, kad televizorius pasisuktų 20
laipsnių į kairę ir į dešinę, 60 laipsnių į kairę ir į dešinę arba 90 laipsnių į kairę ir į dešinę naudojant SUKUČIO LAIKIKLĮ.
•• Ši funkcija negalima HG75EJ690U modelyje.
* Tiekiamo prietaiso stovo pasukimo kampas yra 20°.
* 20° sukutis
Jei norite konfigūruoti televizorių taip, kad jis suktųsi 20° į kairę ir į dešinę, stovo apačioje esantį dantuką įstatykite į
sukučio laikiklio skylutę, pažymėtą 20°. Tuomet pritvirtinkite sukučio laikiklį prie stovo kartu tiekiamais trimis varžtais,
kaip parodyta toliau.
60° sukutis
Jei norite konfigūruoti televizorių taip, kad jis suktųsi 60° į kairę ir į dešinę, stovo apačioje esantį dantuką įstatykite į
sukučio laikiklio skylutę, pažymėtą 60°. Tuomet pritvirtinkite sukučio laikiklį prie stovo kartu tiekiamais trimis varžtais,
kaip parodyta toliau.
90° sukutis
Jei norite konfigūruoti televizorių taip, kad jis suktųsi 90° į kairę ir į dešinę, išimkite sukučio laikiklį, tuomet priveržkite
kartu tiekiamus tris varžtus prie stovo, kaip parodyta toliau.
Lietuvių kalba - 9
LED televizoriaus stovo montavimas
Stovo ir jo komponentų surinkimas (43–65″)
Montuodami stovą, naudokite komplekte esančius komponentus ir dalis.
A
B
(43″-55″)
Stovas
1
(65″)
Stovo kreiptuvas
65″
43″-55″
x4
(M4 x L14)
2
C
BN96-32380B x 4 (M4 x L14)
D
BN96-36261A x 4 (M4 x L14)
Varžtai
x4
(M4 x L14)
3
x 4 (M4 x L14)
•• Padenkite stalą minkštu audiniu, kad apsaugotumėte
televizorių, tuomet statykite televizorių taip, kad jo ekranas
būtų nukreiptas į stalo paviršių.
•• Įstatykite stovo kreiptuvą į televizoriaus apačioje esančią
angą.
•• Surinkite jį, įstumdami iki galinės linijos rodyklės kryptimi.
Iš pradžių įtvirtinkite apatinį varžtą, tada priveržkite viršutinį
varžtą.
•• Varžtus prisukite pagal vadove nurodytą tvarką.
Lietuvių kalba - 10
4
PASTABA
•• Surinkdami atkreipkite dėmesį, kad skiriasi kiekvieno komponento priekinė ir užpakalinė dalis.
•• Užtikrinkite, kad televizorių keltų ir neštų bent du žmonės.
Stovo ir jo komponentų surinkimas (75″)
A
B
x 4 (M4 x L14)
Stovas
Varžtai
1
2
3
x4
(M4 x L14)
PASTABA
•• Surinkdami atkreipkite dėmesį, kad skiriasi kiekvieno komponento priekinė ir užpakalinė dalis.
•• Užtikrinkite, kad televizorių keltų ir neštų bent du žmonės.
Lietuvių kalba - 11
Viešbučiui skirto montavimo komplekto surinkimas (43–65″)
A
B
2 trumpi varžtai
C
2 ilgi varžtai
A
D
2 poveržlės
2 veržlės
arba B
C
D
[[ Pritvirtinkite stovą prie lygaus
paviršiaus, pvz., spintelės viršaus,
stalviršio ar pramogų centro, kaip
parodyta paveikslėlyje.
ĮSPĖJIMAS. Kad nesusižalotumėte, turite gerai pritvirtinti televizorių prie grindų, stalo, spintelės viršaus ir
pan., naudodami viešbučio montavimo rinkinį, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.
Lietuvių kalba - 12
Sieninio laikiklio komplekto montavimas
Televizorių galima pakabinti ant sienos, naudojant sieninį laikiklį (įsigyjamą atskirai).
Sieninio laikiklio adapteris
Sieninio
laikiklio
gembė
Televizorius
C
Sieninio laikiklio adapteris
Sieninio
laikiklio
gembė
Televizorius
C
•• Šio gaminio forma gali skirtis. Tai priklauso nuo modelio.
Turint sieninio laikiklio komplektą (parduodamą atskirai), televizorių galima pritvirtinti prie sienos.
Išsami informacija apie tai, kaip pritvirtinti sieninį laikiklį, pateikiama kartu su juo pridedamoje instrukcijoje. Kreipkitės
į specialistą, kad jis sumontuotų sieninį laikiklį. Bendrovė „Samsung Electronics“ neatsako už tai, kad nusprendus
savarankiškai montuoti televizorių, gaminys sugadinamas arba sužalojamas jo turėtojas ar kiti asmenys.
Lietuvių kalba - 13
Televizoriaus tvirtinimas prie sienos
Perspėjimas: Jei trauksite, stumsite ar lipsite ant televizoriaus, jis gali nukristi. Ypač pasirūpinkite, kad
vaikai nepersisvertų ant televizoriaus ar neišjudintų iš vietos, nes jis gali apvirsti ir net mirtinai juos sužaloti.
Imkitės visų atsargumo priemonių, nurodytų prie televizoriaus pridedame saugos lankstinuke. Didesniam
stabilumui ir saugumui užtikrinti galite įsigyti ir įrengti nuo kritimo apsaugantį įrenginį.
Nurodymai, kad televizorius nenukristų
•• Televizoriaus laikiklio komplektas įsigyjamas atskirai. Norėdami įsigyti televizoriaus laikiklio komplektą, kreipkitės į
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
1. Įstatykite varžtus į sieninius rėmus ir stipriai priveržkite juos prie sienos. Įsitikinkite, kad varžtai yra gerai pritvirtinti
prie sienos.
–– Primygtinai rekomenduojame sukti varžtus į statramstį.
2. Įstatykite varžtus į sieninius rėmus ir tvirtai pritvirtinkite varžtus viršutinėse VESA varžtų angose, esančiose
televizoriaus galinėje dalyje.
3. Suriškite prie televizoriaus pritvirtintus rėmus ir sieninius rėmus tvirtu dirželiu arba kabeliu, tada tvirtai pririškite
dirželį arba kabelį prie rėmų.
–– Patikrinkite, ar visos jungtys gerai pritvirtintos. Periodiškai patikrinkite, ar jungtys nesusidėvėjo ir neatsilaisvino. Jei
abejojate, ar jungtys gerai pritvirtintos, kreipkitės į profesionalų montuotoją.
–– Montuokite televizorių arti sienos, kad jis nenukristų.
–– Dirželį arba kabelį suriškite taip, kad prie sienos pritvirtinti rėmai būtų viename aukštyje su prie televizoriaus
pritvirtintais rėmais. Prieš judindami televizorių, atriškite dirželį arba kabelį.
Lietuvių kalba - 14
Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos (VESA)
Pritvirtinkite sieninį laikiklį prie tvirtos sienos statmenai grindims. Jei sieninį laikiklį tvirtinate prie kitokių statybinių
medžiagų (ne gipso plokštės), susisiekite su mūsų artimiausiu platintoju. Jei montuojate televizorių prie lubų arba
pakreiptos sienos, jis gali nukristi ir sukelti sunkių sužalojimų.
•• Sieninio montavimo komplektas nėra pridedamas, tačiau jį galima įsigyti atskirai.
•• PASTABA
–– Lentelėje toliau pateikiami įprasti sieninių laikiklių matmenys.
–– Kartu su „Samsung“ sieninio laikiklio komplektu gausite išsamią montavimo instrukciją. Komplekte rasite ir
visas montavimui reikalingas detales.
–– Nenaudokite sraigtų, kurie neatitinka standartinių VESA sraigtams keliamų specifikacijų.
–– Nenaudokite sraigtų, kurie yra ilgesni nei standartinių matmenų sraigtai arba kurie neatitinka VESA standarto
sraigtų specifikacijų. Per ilgi sraigtai gali pažeisti televizoriaus vidų.
–– Sieninių laikiklių, kurie neatitinka standartinių VESA specifikacijų sraigtams, sraigtų ilgis gali skirtis pagal
sieninių laikiklių specifikacijas.
–– Per stipriai nepriveržkite varžtų, nes galite pažeisti televizorių arba jis gali nukristi ir sužaloti. Bendrovė
„Samsung“ neatsako už tokio pobūdžio nelaimingus atsitikimus.
–– Bendrovė „Samsung“ neatsako už gaminio pažeidimą ar asmens sužalojimą, jei naudojamas ne VESA ar
nepatvirtintas sieninis laikiklis arba jei klientas nesilaiko gaminio montavimo nurodymų.
–– Nemontuokite televizoriaus palenkę jį didesniu kaip 15 laipsnių kampu.
–– Televizorių prie sienos turi tvirtinti du žmonės.
Televizoriaus
įstrižainė
centimetrais
VESA varžtų angų
techniniai parametrai
(A x B) milimetrais
43-55
200 x 200
65-75
400 x 400
C (mm)
Standartinis
sraigtas
Kiekis
43-45
M8
4
Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei televizorius įjungtas. Galite patirti elektros smūgį ir susižaloti.
Lietuvių kalba - 15
Tinkamo televizoriaus vėdinimo užtikrinimas
Kai įrengiate televizorių, išlaikykite bent 4 coliai (10 cm) atstumą tarp televizoriaus ir kitų objektų (sienos, spintos
sienelių ir pan.), kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą. Jei nepavyks užtikrinti tinkamo vėdinimo, gali kilti gaisras arba
problemų su gaminiu dėl jo vidaus temperatūros padidėjimo.
Jeigu televizorių montuojate ant stovo arba tvirtinate sieniniu laikikliu, primygtinai rekomenduojama naudoti tik
„Samsung Electronics“ tiekiamas dalis. Naudojant kito gamintojo dalis, gali atsirasti televizoriaus trikčių arba gaminys
gali nukristi ir sužaloti.
Montavimas ant stovo
Montavimas sieniniu laikikliu
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Lietuvių kalba - 16
03 Nuotolinio valdymo pultas
Apie nuotolinio valdymo pulto mygtukus
•• Nuotolinio valdymo pulto išvaizda, mygtukai ir funkcijos gali skirtis. Tai priklauso nuo modelio.
•• Ant šio nuotolinio valdymo pulto mygtukų „Power“, „Channel“, „Volume“ ir Pasirinkite yra Brailio rašto žymenys,
taigi pultą gali naudoti silpnaregiai.
Rodomi ir parenkami galimi vaizdo
šaltiniai.
Įjungiamas ir išjungiamas
televizorius.
Suteikiama tiesioginė prieiga prie
kanalų.
Pakaitomis pasirenkamas
Teletekstas režimas, „Full“ > „Double“
> „Mix“ > „Off“.
Rodomas elektroninis programų
vadovas (EPG).
Įjungiamas / išjungiamas garsas.
Nustatomas garsumas.
Perjungiamas dabartinis kanalas.
paleidžiamas pradinis meniu.
Paleidžiamas Kanalų sąrašas.
rodo pagrindinį meniu ekrane.
Paleidžiamas APPS.
Greitai pasirenkamos dažnai
naudojamos funkcijos. (neleistina)
E (Pasirinkite)
paspaudus šį mygtuką,
pasirenkamas arba paleidžiamas
pažymėtas elementas.
Paspauskite, kad informacija būtų
rodoma televizoriaus ekrane.
Perkeliamas žymeklis, parenkami
ekrane rodomo meniu elementai ir
pakeičiamos meniu matomos vertės.
Grįžtama į ankstesnį meniu arba
įjungiamas ankstesnis kanalas.
Išeinama iš meniu.
ALARM
Įveskite valandą, kada televizorius
įsijungs.
Šiuos mygtukus naudokite pagal
televizoriaus ekrane pateikiamus
nurodymus.
X
įjungiamas arba išjungiamas 3D
vaizdas. (neleistina)
Šiuos mygtukus naudokite su
tam tikromis funkcijomis. Šiuos
mygtukus naudokite pagal
televizoriaus ekrane pateikiamus
nurodymus.
SUBT.
Paspaudus mygtuką rodomas
Pritaikymo neįgaliesiems nuorodos
meniu.
Lietuvių kalba - 17
Baterijų įdėjimas į nuotolinio valdymo pultą
Suderinkite baterijų poliškumą pagal simbolius baterijų skyrelyje.
•• Nuotolinio valdymo pultą naudokite 7 m atstumu nuo televizoriaus.
•• Ryški šviesa gali turėti neigiamos įtakos nuotolinio valdymo pulto veikimui. Stenkitės jo nenaudoti šalia
fluorescencinių šviesų ar neoninių ženklų.
•• Nuotolinio valdymo pulto spalva ir forma gali skirtis, atsižvelgiant į modelį.
Lietuvių kalba - 18
04 Pradinė sąranka
Įjungus televizorių pirmą kartą, iškart pradedama pradinė sąranka. Laikykitės ekrane pateikiamų instrukcijų ir
konfigūruokite pagrindinius televizoriaus nustatymus, kad jie atitiktų jūsų žiūrėjimo aplinką.
Jei pradinė sąranka jau buvo atlikta, atlikite ją dar kartą per toliau nurodytą meniu.
•• Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > System > TV Reset
Pasirinkus TV Reset, televizorius atstatys visas numatytąsias reikšmes. Televizoriui išsijungus, paspauskite nuotolinio
valdymo pulto mygtuką POWER, kad jį įjungtumėte. Televizorius paleis pradinę sąranką.
•• Vaizdas jūsų televizoriuje gali skirtis nuo čia pateikto vaizdo, priklausomai nuo modelio ir geografinės vietovės.
Next
Region Settings
1
Pasirinkite regiono nuostatas
•• Prieš parinkdami regioną, pasižiūrėkite šalių sąrašo informaciją dešinėje.
•• Jei pasirinkote netinkamą regioną, pradinei sąrankai pasibaigus, dar kartą
paleiskite TV Reset.
•• Pakeitus regioną, televizorius išsijungs ir įsijungs automatiškai.
Country List
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
Next
Welcome to Samsung TV!
Select your language to start the on screen setup.
2
Bienvenue!
Kalbos pasirinkimas
Galite pakeisti meniu kalbą.
Use the Up and Down buttons to change the
Welcome!
language.
Bienvenido!
Next
TV installation Type
Select your TV installation type.
3
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Factory Menu
1
2
Next
3
Pagrindinių televizoriaus naudojimo parinkčių nustatymas
•• Šalis: Galite pasirinkti šalį, kurioje šiuo metu esate.
•• Vaizdo režimas: Kad vaizdas būtų kokybiškesnis, galite pasirinkti atitinkamą
vaizdo režimą.
Configure your TV
Set the basic options to use your TV.
4
Country
Others
Picture Mode
Select the country that you are currently in.
Standard
Previous
2
Televizoriaus diegimo tipo pasirinkimas
•• Pagrindinių TV nustatymų konfigūravimas: pereikite prie kito veiksmo, kad
nustatytumėte pagrindines televizoriaus naudojimo parinktis.
•• Klonavimo režimas: Iš USB arba serverio nukopijuokite sistemos nustatymus į
televizorių.
•• Gamyklinių nustatymų meniu: užbaikite pradinę sąranką ir eikite tiesiai į Hotel
Option meniu.
Next
3
Terr./Cable Signal Detected
Transliacijos signalo pasirinkimas
•• Galite pasirinkite prijungtą anteną, per kurią norite matyti kanalus.
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Select the connected aerial that you want to use to get channels
5
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Digital & Analogue
Next
Previous
2
3
Scan Channels
Scanning for channels...
6
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Next
Kanalų paieška
•• Atlikus kanalų paiešką, pasirinkite Toliau arba paspauskite nuotolinio valdymo
pulto dešinės krypties mygtuką.
•• Jei RF kabelis neprijungtas, šis veiksmas praleidžiamas.
Stop
Lietuvių kalba - 19
Previous
2
Next
3
Clock Settings
7
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
DST
Current Time
--:-- --
Auto
Off
Dabartinio laiko nustatymas
•• Jei televizorius nustatytas skaitmeniniams kanalams transliuoti ir per šiuos
kanalus siunčiama datos ir laiko informacija, nustatykite Laikrodžio režimas į
Autom.. Televizorius automatiškai nustatys datą ir laiką.
•• Jei televizorius nenustatytas skaitmeniniams kanalams transliuoti, nustatykite
Laikrodžio režimas į Rankinis, o tuomet nustatykite televizoriuje datą ir laiką
rankiniu būdu.
•• Nustatykite DST (vasaros laiką) į Įjungti arba Išjungti. Ši parinktis bus pritaikyta
televizoriui.
•• pasirinkite savo laiko zoną.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
8
Sąrankos užbaigimas
Pasirinkite mygtuką Atlikta, kad užbaigtumėte pradinę sąranką. Tuomet bus
parodytas meniu Hotel Option. Kad išeitumėte, paspauskite mygtuką POWER.
Done
TV valdiklis naudojimas
Televizorių galite įjungti televizoriaus apačioje esančiu TV valdiklis mygtuku. Tuomet galite naudotis Valdymo meniu.
Valdymo meniu atveriamas paspaudus TV valdiklis, kai televizorius yra įjungtas. Daugiau informacijos apie valdiklio
naudojimą pateikiama toliau esančiame paveikslėlyje.
•• Ekranas gali atrodyti tamsesnis tuo atveju, jei nenuimsite apsauginės plėvelės nuo SAMSUNG logotipo ar
televizoriaus apatinės dalies. Nuimkite apsauginę plėvelę.
Valdymo meniu
: Išjungti
: Garsiau
: Anks. kan.
: Tyliau
: Kitas kanal.
: Šaltinis
TV valdiklis / nuotolinio valdymo pulto jutiklis
Paspausti: Perkelti
Laikyti nuspaudus: Pasirinkite
TV valdiklis yra televizoriaus apatinėje pusėje.
Lietuvių kalba - 20
05 Jungčių skydelis
TELEVIZORIAUS GALINĖ
DALIS
➀
➆
➁
➇
➈
➉
➂
➃
➄
AV IN
COMPONENT IN
➅
•• Prijungdami prie televizoriaus išorinį įrenginį, įsitikinkite, kad televizoriaus ir įrenginio maitinimas yra išjungtas.
•• Jungiant išorinį įrenginį, lizdo ir kabelio spalvos turi atitikti.
① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Jungtis programinei įrangai naujinti, „Media Play“ ir pan. prijungti.
–– Paslaugų jungtis.
② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Prisijungiama prie skaitmeninio garso komponento.
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
Jungiamas su įrenginio HDMI lizdu, jei įrenginys turi HDMI išvestį.
–– Nustačius HDMI – HDMI ryšį, atskira garso jungtis nėra būtina. HDMI jungtys palaiko tiek garsą, tiek vaizdą.
–– Su šiuo televizoriumi patartina naudoti HDMI 1.3 arba 1.4 versijos išorinį įrenginį. Jei naudojant HDMI 1.2
versijos įrenginį iškyla suderinamumo problemų, pvz., nėra garso ar iškreiptas vaizdas, kreipkitės į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
Lietuvių kalba - 21
④ LAN
Prie laidinio LAN junkitės 7 kategorijos kabeliu.
⑤ COMPONENT IN / AV IN
–– Naudokite komponentiniams vaizdo / garso įrenginiams, pvz., DVD leistuvams, ir AV (sudėtiniams)
įrenginiams, pvz., VCR, prijungti.
–– Prijunkite garso kabelius prie televizoriaus L-AUDIO-R (AV IN / „Component IN“ adapteriu), o kitus galus – prie
atitinkamų garso išvesties lizdų A/V arba komponentiniuose įrenginiuose.
–– Lizdas COMPONENT IN taip pat naudojamas kaip VIDEO lizdas.
–– Prijunkite komponentinius vaizdo kabelius (įsigyjamus atskirai) prie televizoriaus komponentinių lizdų (PR,
PB, Y) (AV IN / „Component IN“ adapteriu), o kitus galus ‒ prie atitinkamų DVD leistuvo komponentinių vaizdo
išvesties lizdų. Lizdų spalvos turi atitikti kabelių spalvas.
–– Jei norite prijungti ir priedėlį, ir DVD leistuvą, prijunkite priedėlį prie DVD, o DVD leistuvą prie televizoriaus
komponentinių lizdų (PR, PB, Y) (AV IN / „Component IN“ adapteriu).
–– Komponentinių įrenginių (DVD) lizdai PR, PB ir Y kartais gali būti žymimi kaip Y, B-Y ir R-Y arba Y, Cb ir Cr.
–– Norėdami prijungti AV įrenginius, RCA garso kabelius (įsigyjamus atskirai) junkite televizoriaus prie L-AUDIO-R
(AV IN / „Component IN“ adapteriu), o kitus galus ‒ prie atitinkamų išorinio įrenginio garso išvesties lizdų.
–– Jungdami sudėtinį (AV) įrenginį prie AV IN [Y/Video], vaizdo kabelį (geltoną) junkite prie AV IN [Y/VIDEO] lizdo
(žalio / geltono).
⑥ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Kad televizijos kanalai būtų tinkamai rodomi, televizorius turi gauti signalą iš vieno iš toliau pateiktų šaltinių.
–– Lauko antena / kabelinės televizijos sistema / palydovinės TV imtuvas
⑦ DATA
–– Naudojamas duomenų ryšiui palaikyti tarp televizoriaus ir SBB arba STB priedėlio.
–– Jungiama naudojant RJ-12 TV tipo kištukus.
⑧ RJP
Sujunkite šį lizdą su pasirinktiniu RJP („Remote Jack Pack“) lizdu. Taip galėsite lengvai prijungti išorinius
įrenginius (kamerą, kompiuterį, DVD leistuvą ir t. t.).
⑨ VARIABLE AUDIO OUT
Naudojamas garso išvesčiai vonios garsiakalbiui. Sujunkite vonios sieninę stotelę ir kintamąjį lizdą (RCA).
⑩ VOL-CTRL
Naudojamas vonios garsiakalbio garsumui kontroliuoti. Sujunkite vonios sieninę stotelę ir VOL-CTRL lizdą.
Lietuvių kalba - 22
06 Jungtys
Prijungimas prie interneto tinklo
Televizorių galite nustatyti taip, kad būtų prieinamos SMART TV programos per vietinį tinklą (LAN), naudojant laidinį
arba belaidį ryšį.
•• Fiziškai prijungę televizorių prie savo tinklo, kad užbaigtumėte procesą, turite konfigūruoti tinklo ryšį. Ryšį galite
konfigūruoti per televizoriaus meniu, pradinės sąrankos procesui pasibaigus.
Belaidžio interneto ryšio nustatymas
Televizorius prie interneto prijungiamas naudojant įprastą belaidį maršruto parinktuvą arba modemą.
Belaidis IP maršruto parinktuvas arba
modemas su DHCP serveriu
Sieninis LAN prievadas
LAN laidas (netiekiamas)
•• Šis „Smart TV“ palaiko IEEE 802.11a/b/g ir n ryšio protokolus. „Samsung“ rekomenduoja naudoti IEEE 802.11n.
Vaizdo įrašas, prisijungus prie tinklo, gali būti atkuriamas nesklandžiai.
•• Norėdami naudotis belaidžiu tinklu, turite prijungti savo televizorių prie belaidžio maršruto parinktuvo arba
modemo. Jei belaidis maršruto parinktuvas palaiko DHCP, televizorius gali naudoti DHCP arba statinį IP adresą, kad
prisijungtų prie belaidžio tinklo.
•• Belaidžiam maršruto parinktuvui parinkite šiuo metu nenaudojamą kanalą. Jei belaidžiam maršruto parinktuvui
nustatytas kanalas tuo metu naudojamas kito šalia esančio įrenginio, paprastai atsiranda trukdžių ir (arba) ryšio
gedimų.
•• Daugelis belaidžių tinklų yra su papildoma apsaugos sistema. Norėdami aktyvinti belaidžio tinklo saugos sistemą,
turite sukurti saugos raktą, sudarytą iš simbolių ir skaičių, o tuomet įvesti šį raktą per savo maršruto parinktuvo
meniu. Tuomet šį saugos raktą turite įvesti į visus kitus įrenginius, kuriuos norite prijungti prie belaidžio tinklo.
Lietuvių kalba - 23
Tinklo saugos protokolai
Televizorius palaiko tik šiuos belaidžio tinklo saugos protokolus:
•• Tapatumo nustatymo režimai: WEP, WPAPSK, WPA2PSK;
•• Šifravimo tipai: WEP, TKIP, AES.
Laikantis naujausių belaidžio ryšio sertifikavimo specifikacijų, „Samsung“ televizoriai nepalaiko WEP arba TKIP
saugumo šifravimo tinkluose, kurie veikia 802.11n režimu.
Jei belaidis maršruto parinktuvas palaiko WPS (belaidžiu ryšiu apsaugotą sąranką), prie tinklo televizorių galima
prisijungti atlikus PBC (konfigūraciją paspaudus mygtuką) arba įvedus PIN kodą (asmens tapatybės numerį). WPS
automatiškai sukonfigūruos SSID ir WPA rakto nuostatas.
Jūsų „Smart TV“ negali prisijungti prie nesertifikuotų belaidžių maršruto parinktuvų.
Laidinio interneto ryšio nustatymas
Yra trys pagrindiniai būdai, kaip prijungti televizorių prie tinklo laidu, atsižvelgiant į tinklo sąranką. Jie yra pavaizduoti
toliau.
Sieninis modemo prievadas
Išorinis modemas
(ADSL / VDSL / kabelinė televizija)
Modemo laidas (netiekiamas)
Užpakalinis televizoriaus skydelis
LAN laidas (netiekiamas)
Sieninis modemo prievadas
IP maršruto parinktuvas
Išorinis modemas
(ADSL / VDSL / kabelinė televizija) su DHCP serveriu
Modemo laidas
(netiekiamas)
LAN laidas
(netiekiamas)
Užpakalinis televizoriaus skydelis
LAN laidas
(netiekiamas)
Sieninis LAN prievadas
Užpakalinis televizoriaus skydelis
LAN laidas (netiekiamas)
•• Televizorius nepalaiko tinklo greičio, kuris yra mažesnis arba lygus 10 Mbps.
•• Naudokite 7 kategorijos laidą.
Lietuvių kalba - 24
Televizoriaus prijungimas prie SBB arba STB priedėlio
Užpakalinis televizoriaus skydelis
STB (SBB)
ETH MODEM
Duomenų kabelis
Sujunkite televizoriaus lizdą DATA su STB (SBB) lizdu ETH MODEM naudodami duomenų perdavimo kabelį.
•• STB (SBB) lizdo ETH MODEM, prie kurio jungsite duomenų perdavimo kabelį, pavadinimas gali būti kitoks. Tai
priklauso nuo SBB arba STB tipo.
•• Kad galėtumėte naudotis IR funkcija, nuotolinio valdymo IR signalas turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus.
IR signalo imtuvo specifikacija
–– Juostinio filtro centrinis dažnis: 37,9 ㎑
–– Nešlio dažnis, 50 % užpildymo koeficientas
–– Mažiausia impulsų seka (tburst): 12 impulsų (316 us)
–– Mažiausias laiko intervalas tarp sekų (tburst intervalas): 16 impulsų (422 us)
–– Mažiausias laiko intervalas tarp duomenų komandų (tpause): 25 ㎳
Kartu su televizoriumi tiekiami duomenų perdavimo kabeliai
•• Įsitikinkite, kad naudojate tiekėjui tinkamą duomenų perdavimo kabelį. Žr. ant duomenų kabelių esančias kodų
etiketes.
6
1
STB SIDE
TV SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
•• Duomenų kabelio (RJ12) veikimo specifikacija: RS232
Lietuvių kalba - 25
CON B
1: NC
2: GND
3: Tx
4: NC
5: Rx
6: IR
Vonios garsiakalbių prijungimas
Galite prijungti vonios garsiakalbius pagal toliau nurodytą metodą.
Jungimas per kintamąją išvestį (galimas be išorinio stiprintuvo)
Užpakalinis televizoriaus skydelis
1
Garsiakalbis
2
VOL+
VOL-
Garsumo valdymo
langelis
•• Galinis skydelis gali skirtis pagal modelį.
1 Prijunkite televizoriaus lizdą VARIABLE AUDIO OUT prie viešbučio sieninių vonios garsiakalbių.
Garsiakalbis +
Garsiakalbis -
N/C
2 Prijunkite televizoriaus lizdą VOL-CTRL prie garsumo valdymo langelio perjungimo lizdo, esančio viešbučio vonios
sienoje.
–– Maksimali garsiakalbio išvestis yra 4 W, 8 Ω.
–– Lizdas VARIABLE AUDIO OUT palaiko tik MONO garsą.
•• Garsumo valdymo įrengimas
–– Jei sukonfigūruosite garsumo valdymo langelį taip, kaip parodyta paveikslėlyje, galėsite valdyti vonios
garsiakalbių garsumą.
–– Garsumo valdymo langelį prie televizoriaus jungiantis lizdas – tai įprastas 3,5 mm ausinių lizdas.
–– Garsumo valdymo langelio jungiklis yra mygtukinis.
•• „Sub AMP“ režimo nustatymas
–– 0: Išjungia „Sub AMP“ funkciją (išjungiamas PWM).
–– 1: Nustato žemų dažnių garsumą pagal pagrindinius garsumo valdymo duomenis. Žemų dažnių garsumas
nustatomas pagal viešbučio režimo įjungimo garsumo, mažiausio garsumo ir didžiausio garsumo vertes.
–– 2: Nustato garsumą pagal vonios valdymo skydelio nuostatą.
•• Kintamosios išvesties lizdo parametrai
–– Garsiakalbio laidas: Naudokite ne ilgesnį nei 25 m (82 pėdų) garsiakalbio laidą.
GARSUMAS – DAUGIAU (juodas / raudonas 2)
Garsumo valdymo langelis
VOL +
1
3
2
GARSUMAS – MAŽIAU (baltas 1)
GND (izoliuotas laidas 3)
Lietuvių kalba - 26
VOL -
RJP („Remote Jack Pack“) prijungimas
Sujunkite televizoriaus įvesčių lizdus su RJP. RJP leidžia svečiams prijungti garso ir vaizdo šaltinius prie televizoriaus.
RJP užpakalinė dalis
USB
HDMI
S-VIDEO RCA
AUDIO/PC
RS/232
3 RS-232 duomenų kabelis
2 HDMI kabelis
1 vaizdo / garso kabelis
Užpakalinis televizoriaus skydelis
•• Galinis skydelis gali skirtis pagal modelį.
1 Sujunkite televizoriaus lizdą AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] (AV IN adapteriu) prie RJP RCA lizdo.
2 Prijunkite televizoriaus lizdą HDMI prie RJP lizdo HDMI.
3 Prijunkite televizoriaus lizdą RJP prie RJP lizdo RS/232.
–– Šis „Samsung“ televizorius yra suderinamas tik su TV „TeleAdapt“ TA-7610 RJP.
Lietuvių kalba - 27
•• RJP („Remote Jack Pack“): Tai yra techninės įrangos modulis, turintis skirtingas garso ir vaizdo įvestis (A/V vaizdo,
A/V garso, PC ir HDMI) bei atitinkamas išvestis. Atitinkamos išvestys iš RJP jungiamos prie televizoriaus. RJP
susiejamas su televizoriumi per RS232. RJP susisiekia su televizoriumi, siųsdamas pranešimus dėl aktyvių arba
neaktyvių šaltinių.
–– Hotel Option meniu elementų grupė leidžia nustatyti RJP lizdų eiliškumą priskiriant jiems skaičius. 1 reiškia
didžiausią prioritetą, o 2 – mažiausią. Svečiui prijungus prie RJP lizdų išorinius įrenginius, televizorius
automatiškai perjunginės šaltinius pagal eiliškumą, kurį priskyrėte jiems Hotel Option meniu. Pavyzdžiui,
AV yra nustatytas 1, o HDMI yra nustatytas 2. Jei svečias prijungė įrenginį prie HDMI lizdo, o paskui prijungė
įrenginį prie AV lizdo, televizorius automatiškai įjungs įrenginį, prijungtą prie AV lizdo (turinčio didesnį
prioritetą). Atkreipkite dėmesį, kad svečias taip pat gali perjungti įrenginius rankiniu būdu, paspausdamas RJP
mygtuką.
•• Norėdami atstatyti numatytąją RJP būseną, vienu metu paspauskite ir 10 sek. palaikykite paspaudę mygtukus AV ir
HDMI. Jei visų mygtukų LED lemputės sumirksėjo 5 kartus, reiškia, kad gamyklinės RJP nuostatos yra atstatytos.
•• RJP po 5 minučių automatiškai išjungs LED lemputes, kad viešbučio kambaryje nebūtų nereikalingos šviesos. Jei
svečias palies bet kurį mygtuką, išjungtos LED lemputės vėl užsidegs, o 5 minučių laikmatis bus paleistas iš naujo.
Svečiui palietus kitą šaltinio mygtuką, televizorius persijungs prie pasirinkto šaltinio ir užsidegs atitinkama LED
lemputė.
•• Jei RJP nustatomas iš naujo arba išjungiamas ir vėl įjungiamas televizorius, ryšys tarp televizoriaus ir RJP
užmezgamas maždaug per 10 sekundžių.
•• Toliau esančioje lentelėje nurodytas laikas sekundėmis, per kurį persijungiama nuo televizoriaus prie įvesties
šaltinio pagal priskirtą arba numatytąjį eiliškumą.
–– Jei neprijungta jokia įvestis.
Šaltinis
Prisijungia per
AV
2 sek.
HDMI
3,9 sek.
–– Jei prie RJP prijungtos dvi arba daugiau įvesčių, o vienas iš įvesties šaltinių yra atjungiamas ir tuomet vėl
prijungiamas.
Šaltinis
Atsijungia per
Prisijungia per
Iš viso
AV
HDMI
4,5 sek.
2 sek.
6,5 sek.
3,9 sek.
3,9 sek.
7,8 sek.
–– Jei RJP turi prijungtus visus aktyvius šaltinius (AV, PC ir HDMI), pirmenybė yra suteikta AV, RJP veikia HDMI
režimu, o svečias atjungia ir vėl prijungia AV, mažiausias laikas, per kurį bus persijungta prie AV, yra 6,5 sek.
–– Norėdami leisti garso įrenginius („iPod“, MP3 įrenginius ir pan.) per RJP, meniu turite įjungti Music Mode AV.
–– Muzikos režimas TA-7610 RJP yra palaikomas tik per AV lizdą. HDMI Music Mode galimas tik Guestlink RJP.
Lietuvių kalba - 28
07 Televizoriaus dekodavimo kortelės
naudojimas (CI arba CI+ kortelė)
Įstatykite savo televizoriaus žiūrėjimo kortelę į COMMON INTERFACE lizdą ir žiūrėkite mokamus kanalus.
–– 2 CI kortelių lizdai gali būti nepalaikomi, priklausomai nuo modelio.
–– Jei norite prijungti arba atjungti CI arba CI+ kortelę, išjunkite televizorių.
–– Priklausomai nuo modelio, televizoriaus dekodavimo kortelė (CI arba CI+ kortelė) gali būti nepalaikoma.
CI arba CI+ kortelės jungimas per COMMON INTERFACE lizdą su CI KORTELĖS
adapteriu
CI KORTELĖS adapterio įstatymas į COMMON INTERFACE lizdą
Jei norite prijungti CI KORTELĖS adapterį prie televizoriaus, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.
① Įstatykite CI KORTELĖS adapterį į dvi angas televizoriaus galinėje
dalyje.
–– Raskite dvi angas televizoriaus užpakalinėje sienelėje prie COMMON
INTERFACE lizdo.
② Prijunkite CI KORTELĖS adapterį prie COMMON INTERFACE lizdo
televizoriaus galinėje dalyje.
CI arba CI+ kortelės prijungimas
Junkite CI arba CI+ kortelę į COMMON INTERFACE angą, kaip pavaizduota toliau esančioje iliustracijoje.
Lietuvių kalba - 29
CI arba CI+ kortelės jungimas per COMMON INTERFACE angą
Junkite CI arba CI+ kortelę į COMMON INTERFACE angą, kaip pavaizduota toliau esančioje iliustracijoje.
CI arba CI+ kortelės naudojimas
Norint žiūrėti mokamus kanalus, būtina įstatyti CI arba CI+ KORTELĘ.
•• „Samsung“ televizorius palaiko CI+ 1.4 standartą. Televizoriaus ekrane gali būti parodytas laikinasis pranešimas,
pvz., dėl nesuderinamų CI+ 1.4 versijų. Jei kilo problemų, susisiekite su „Samsung“ pagalbos centru.
–– Jūsų „Samsung“ televizorius atitinka „CI+ 1.4“ standartus.
–– Jei „CI+“ bendrosios sąsajos modulis yra nesuderinamas su šiuo prietaisu, išimkite modulį ir kreipkitės
pagalbos į „CI+“ operatorių.
•• Neįdėjus CI arba CI+ kortelės, per kai kuriuos kanalus bus rodomas iškylantysis pranešimas.
•• Po 2–3 minučių ekrane pasirodys papildoma informacija: telefono numeris, CI arba CI+ kortelės atpažinimo kodas,
pagrindinio kompiuterio atpažinimo kodas ir kiti duomenys. Jei ekrane rodomas klaidos pranešimas, kreipkitės į
paslaugų teikėją.
•• Sukonfigūravus kanalų informaciją, ekrane rodomas pranešimas „Naujinimas baigtas“. Tai rodo, kad kanalų sąrašas
atnaujintas.
–– CI arba CI+ KORTELĘ turite įsigyti iš vietinio kabelinės televizijos paslaugų teikėjo.
–– CI arba CI+ KORTELĘ išimkite atsargiai traukdami pirštais, nes ją numetę galite apgadinti.
–– CI arba CI+ KORTELĘ įstatykite ant kortelės nurodyta kryptimi.
–– Lizdo COMMON INTERFACE vieta priklauso nuo modelio.
–– Kai kuriose šalyse ar regionuose CI arba CI+ kortelė nepalaikoma; teiraukitės savo įgaliotojo atstovo.
–– Jei kils sunkumų, kreipkitės į paslaugos teikėją.
–– Įstatykite esamas antenos nuostatas palaikančią CI arba CI+ kortelę. Priešingu atveju vaizdas ekrane gali būti
netinkamas.
Lietuvių kalba - 30
08 Viešbučio parinkčių meniu nustatymas
Norėdami įjungti Hotel Option meniu, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE.
Televizoriaus funkcijoms valdyti per Hotel Option meniu televizoriuje numatyti du režimai – Standalone režimas
ir Interactive režimas. Toliau pateikiami meniu elementai, kurie skiriasi pagal pasirinktą režimą. Visi kiti elementai
abiejuose režimuose yra tokie patys.
Meniu elementai tik Standalone režimu:
•• SI Vendor: Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
•• Network / DRM / Home Menu / REACH Solution / H.Browser Solution / HMS / Virtual Standby / Room Number ir
papildomi meniu.
Meniu elementai tik Interactive režimu:
•• SI Vendor: „Samsung“ ir kiti tiekėjai
Pasirodžius meniu, naršykite ir keiskite vertes, laikydamiesi toliau pateiktų bendrųjų nurodymų.
•• Nuotolinio valdymo pulto krypčių mygtukais galite pereiti tarp meniu elementų.
•• Kad pasirinktumėte meniu elementą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE. Ekrane bus
rodomas tik tas meniu elementas.
•• Kairės arba dešinės krypties mygtuku pakeiskite vertę. Spaudžiant dešinės krypties mygtuką, vertė didėja.
Spaudžiant kairės krypties mygtuką, vertė mažėja.
•• Kai ekrane rodomas meniu elementas, galite spausti krypties aukštyn arba žemyn mygtuką, kad būtų parodytas
ankstesnis arba kitas meniu elementas.
•• Paspauskite mygtuką RETURN arba MENU, kad išjungtumėte esamą meniu elementą ir pereitumėte į aukštesnį
meniu lygį arba pagrindinį meniu.
•• Norėdami išjungti Hotel Option meniu, išjunkite televizorių, tuomet vėl jį įjunkite. Bet kokie padaryti pakeitimai
bus įrašyti, išskyrus SI (sistemos integravimo) tiekėją. Keičiant SI tiekėją, reikia išjungti televizorių ir palaukti, kol
televizoriaus apačioje esantis maitinimo indikatorius pradės šviesti tolygiai. Tuomet reikės atjungti televizoriaus
maitinimą, palaukti, kol maitinimo indikatorius užges, tada vėl įjungti televizorių.
Norėdami keisti meniu tarp Interactive ir Standalone režimų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Pažymėkite Hospitality Mode meniu elementą viršutiniame kairiajame meniu kampe.
2. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE. Bus rodomas tik Hospitality Mode meniu
elementas.
3. Kairės arba dešinės krypties mygtuku pakeiskite Hospitality Mode elementą iš Standalone į Interactive arba iš
Interactive į Standalone.
4. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką RETURN arba MENU. Bus vėl parodytas visas meniu su jūsų
pasirinkimu lauke Hospitality Mode.
–– Nustatę vertes viename televizoriuje, galite klonuoti jas į kitus televizorius.
–– Daugiau informacijos apie USB klonavimą pateikiama 43 psl.
Lietuvių kalba - 31
Viešbučio parinkčių meniu elementai
Kad atidarytumėte šį meniu, paspauskite mygtukus MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE nurodyta tvarka.
Jei norite išjungti šį meniu, išjunkite (arba išjunkite ir atjunkite maitinimo kabelį, jei pakeitėte SI tiekėją) televizorių,
tuomet vėl jį įjunkite. Bet kokie padaryti pakeitimai bus įrašyti.
•• Meniu elementai gali būti nepalaikomi. Tai priklauso nuo modelio.
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
Aprašymas
Hospitality Mode
Pasirinkite Hospitality Mode.
•• Interactive: Televizorius veikia su SI STB arba SBB.
•• Standalone: Televizorius veikia atskirai be SI STB ar SBB.
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
SI Vendor
Power On Channel
Nustatykite, kuris kanalas bus rodomas, kai televizorius įjungiamas.
•• User Defined: leidžia nustatyti kanalo numerį rankiniu būdu. Žr. toliau Power On
Channel Num arba Power On Channel Type.
•• Last Saved: Pasirinkus šį elementą, kai televizorius yra įjungtas, bus įjungtas
kanalas, kuris buvo rodomas prieš išjungiant televizorių.
Power On Channel Num
Įjungus televizorių, jis automatiškai persijungs į šį kanalą.
Power On Channel Type
Pasirinkite, kokio tipo kanalas bus rodomas, kai įjungiamas televizorius.
ATV (analoginė antžeminė juosta), DTV (skaitmeninė antžeminė juosta), CATV
(analoginė kabelinė juosta), CDTV (skaitmeninė kabelinė juosta), SDTV (skaitmeninė
palydovinė juosta).
Power On Volume
Power On
•• User Defined: Leidžia nustatyti garsumo lygį rankiniu būdu.
•• Last Saved: įjungus televizorių, grįžtama prie garsumo, kuris buvo nustatytas
prieš išjungiant televizorių.
Power On Volume Num
Televizorius įjungiamas nustatytu garsumo lygiu Standalone režimu.
Min Volume
Mažiausias garsumo lygis, kurį naudotojas gali nustatyti Standalone režimu.
Max Voume
Didžiausias garsumo lygis, kurį naudotojas gali nustatyti Standalone režimu.
Power On Source
Nustatykite, kuris įvesties šaltinis bus rodomas, kai televizorius įjungiamas.
Power On Option
Nustato televizoriaus būseną, kai įjungiamas maitinimas po elektros tiekimo gedimo
arba po to, kai atjungėte televizorių ir tada vėl jį prijungėte.
•• Last Option: Grįžtama prie paskutinės maitinimo būsenos. Jei televizorius veikė
budėjimo režimu, grįžtama prie budėjimo režimo. Jei televizorius buvo įjungtas,
jis vėl įsijungs.
•• Power ON: Atstačius maitinimą, televizorius įsijungia.
•• Standby: Atstačius maitinimą, televizorius pradeda veikti budėjimo režimu.
Lietuvių kalba - 32
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
Aprašymas
Channel Setup
Suteikia tiesioginę prieigą prie kai kurių kanalo meniu funkcijų per Transliacija meniu,
pvz., Automatinis derinimas, Garso parinktys ir pan.
Channel Editor
Leidžia redaguoti į televizoriaus atmintį įrašytus kanalus.
•• Keisti kanalų numerius ir pavadinimus, tvarkyti žanrų ir kalbų grupes ar šalinti
kanalus.
•• Pasirinktiems kanalams pritaikomas Ekrano išjungimas. Ekrano išjungimas
išjungia kanalo vaizdą, girdimas tik garsas.
•• Leidžia lengvai peržiūrėti informaciją apie kiekvieną kanalą, nejungiant kiekvieno
kanalo atskirai.
Channel Bank Editor
Leidžia redaguoti kanalus 3 skirtingomis lauko parinktimis. Klientai gali mėgautis
tam tikrais kanalais, kurie priklauso nuo naudojamos lauko kortelės.
•• Ši funkcija galima tik tada, kai nustatyta į Hospitality Mode: Standalone, SI
Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Leidžia matyti / naršyti per visus antenos tipo (antžeminės / kabelinės arba
palydovinės) kanalus vienu metu.
•• ON: Jei įjungta, svečiai gali matyti visą kanalų žemėlapį, nepaisydami pasirinkto
antenos tipo. Kanalų sąrašas/Channel Editor taip pat bus rodomi antžeminės ir
kabelinės televizijos tipo kanalai.
•• OFF: Jei išjungta, svečiams bus matomas kanalų žemėlapis, atitinkantis tik
pasirinktą antenos tipą (antžeminės / kabelinės arba palydovinės). Kanalų
sąrašas/Channel Editor rodys tik pasirinkto antenos tipo kanalus.
Channel
Dynamic SI
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
Mychannel
•• ON: DTV programos kanalo numeris netikrinamas.
•• OFF: Tikrinamas DTV programos kanalo numeris.
Jei kanalų žemėlapio duomenys neatitinka perduodamų duomenų, televizorius
automatiškai derina kanalus, kad atstatytų kanalų žemėlapio duomenis /
parametrus.
•• ON: Jei parinktis Channel Rescan Message yra įjungta, viešbučio svečiams bus
matomas rodinys, informuojantis, kad ieškoma kanalų.
•• OFF: Jei parinktis Channel Rescan Message yra išjungta, rodinys, informuojantis
apie kanalų paiešką, nebus matomas.
•• OFF: Jei Pan Euro MHEG yra išjungtas, MHEG veiks pagal esamus gaminio
parametrus. (Pavyzdžiui, MHEG veikia Anglijoje, bet neveikia Prancūzijoje.)
•• ON: Jei Pan Euro MHEG yra įjungtas, MHEG veiks nepaisant gaminio parametrų
ar regiono. (Net jei regionas nepalaiko MHEG, jis bus palaikomas tuo atveju, jei
viešbutis palaiko MHEG.)
Įjungiama arba išjungiama funkcija My Channel.
•• Ši funkcija negalima, jei nustatyta į Hospitality Mode: Standalone, SI Vendor:
Smoovie.
Lietuvių kalba - 33
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
Subtitle Auto On
Ši funkcija įjungia arba išjungia funkciją, kuri automatiškai įjungia subtitrus
konkrečioje šalyje.
Šią funkciją palaiko televizoriai, kurie parengti gauti Europai numatytas DVB
transliacijas.
Ši funkcija yra susijusi su Prancūzijos subtitrų parametrais. Kitos subtitrų funkcijos
veikia pagal šalies parametrus, neatsižvelgiant į funkciją Subtitle Auto On.
•• ON: Jei parinktis Subtitle Auto On yra įjungta, bus pritaikyti Prancūzijai numatyti
subtitrų parametrai.
•• OFF: Jei parinktis Subtitle Auto On yra išjungta, Prancūzijai numatyti subtitrų
parametrai nebus pritaikyti.
TTX Widescreen Mode
ON: TTX rodomas nustačius 16:9 dydžio vaizdą.
OFF: TTX rodomas nustačius 4:3 dydžio vaizdą.
Picture Menu Lock
Įjungiamas arba išjungiamas Vaizdas meniu.
Channel
Menu OSD
Aprašymas
Menu Display
•• ON: Rodomas pagrindinis meniu.
•• OFF: Pagrindinis meniu nerodomas.
Channel Menu Display
•• OFF: Transliacija meniu svečiui yra išjungtas.
•• ON: Transliacija meniu svečiui yra įjungtas.
Panel Button Lock
Televizoriaus valdiklio mygtuko veikimo įjungimas ir išjungimas.
•• Unlock: Televizoriaus valdiklio mygtukas atrakinamas.
•• Lock: Televizoriaus valdiklio mygtukas užrakinamas.
•• OnlyPower: Užrakina televizoriaus valdiklio mygtuką, išskyrus maitinimo
išjungimo funkciją.
Local Time
Pasirenkamas laikrodžio duomenų naujinimo būdas
•• Standalone: Manual / TTX / Time Channel
•• Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
–– Manual: Laikrodis yra nustatomas automatiškai iš DTV kanalo arba jį nustato
vartotojas rankiniu būdu, kai televizorius veikia Standalone režimu.
–– TTX: laiko informacija gaunama iš TTX srauto.
–– Time Channel: laikrodis nustatomas per pasirinktą kanalą.
Timer Type
įjungiama arba išjungiama signalo funkcija.
•• WakeUp: įjungia signalo funkciją, kad prietaisas įsijungtų nurodytu laiku.
•• OnOff: išjungia signalo funkciją ir įjungia arba išjungia laikmatį.
Time Channel Type
Pasirenkamas kanalo tipas, kad būtų atnaujinti laikrodžio duomenys.
•• Ši funkcija galima tik tada, kai Local Time yra nustatytas į Time Channel.
Time Channel Num
Pasirenkamas kanalo numeris, kad būtų atnaujinti laikrodžio duomenys.
•• Ši funkcija galima tik tada, kai Local Time yra nustatytas į Time Channel.
Clock
Lietuvių kalba - 34
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
Music
Mode
Remote
Jack
Pack
Aprašymas
Music Mode AV
Leidžiama muzika iš mp3 / garso leistuvo, prijungto prie televizoriaus AV įvesties
šaltinio. Kai funkcija yra įjungta, garso iš grotuvo galite klausyti per televizorių, net
jei vaizdo signalo nėra. Vaizdas išjungiamas, kad svečiui leidžiant muziką televizorius
nerodytų vaizdo. Televizoriaus foninis apšvietimas lieka įjungtas.
Music Mode Comp
Leidžiama muzika iš mp3 / garso leistuvo, prijungto prie televizoriaus komponentinės
įvesties šaltinio. Kai funkcija yra įjungta, garso iš grotuvo galite klausyti per
televizorių, nepriklausomai nuo to, ar vaizdas yra įjungtas, ar išjungtas. Vaizdas
išjungiamas, kad svečiui leidžiant muziką televizorius nerodytų vaizdo. Televizoriaus
foninis apšvietimas lieka įjungtas.
Music Mode Backlight
Jei yra išjungtas, televizoriaus foninis apšvietimas yra visiškai išjungiamas, kai
naudotojas leidžia muziką per išorinį įrenginį, (pvz., DVD leistuvą, USB „flash“
atmintinę). Išjunkite, kad sumažintumėte energijos sąnaudas. Norėdami leisti muziką
per išorinį įrenginį, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką SOURCE, tuomet
pasirinkite išorinio įrenginio piktogramą.
Priority AV
Galite nustatyti pirmenybę 7610 RJP AV lizdui. Galite rinktis1 arba 2. 1 reiškia
didžiausią prioritetą, o 2 – mažiausią. Televizorius automatiškai rodys didesnį
prioritetą turintį šaltinį. Pavyzdžiui, AV yra nustatytas 1, o HDMI yra nustatytas 2.
Jei svečias prijungė įrenginį prie HDMI lizdo, o po to prijungė įrenginį prie AV lizdo,
televizorius automatiškai įjungs įrenginį, prijungtą prie AV lizdo (turinčio didesnį
prioritetą). Atkreipkite dėmesį, kad svečias taip pat gali perjungti įrenginius rankiniu
būdu, paspausdamas 7610 RJP mygtuką.
Priority HDMI
Galite nustatyti pirmenybę 7610 RJP HDMI lizdui. Galite rinktis1 arba 2. 1 reiškia
didžiausią prioritetą, o 2 – mažiausią. Televizorius automatiškai rodys didesnį
prioritetą turintį šaltinį.
HDMI Option
Pasirenkama, kuris televizoriaus HDMI šaltinis yra prijungtas prie RJP lizdo. (HDMI1/
HDMI2/HDMI3)
HDMI Music Mode
Leidžiama muzika iš mp3 / garso leistuvo, prijungto prie HDMI įvesties šaltinio.
Įjungus girdimas garsas iš leistuvo per RJP HDMI įvestį, net jei vaizdo signalo nėra.
•• Ši parinktis suderinama tik su svečio saito RJP.
Lietuvių kalba - 35
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
External
Source
USB Pop-up Screen
Prijungus prie televizoriaus USB:
•• Default: Pasirodys iškylantysis langas.
•• Automatic: automatiškai atveriamas USB turinio meniu.
•• Disable: Nepasirodo nei iškylantysis langas, nei meniu.
External Source Banner
Jei įjungtas, televizorius rodys External Source Banner (informaciją), kai pakeisite
televizoriaus šaltinį į kitokią išorinę įvestį, paspausite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką SOURCE arba įjungsite televizorių.
•• ON: Televizoriaus ekrane rodoma External Source Banner (informacija).
•• OFF: Televizoriaus ekrane External Source Banner (informacija) nerodoma.
Auto Source
Bathroom
Speaker
Eco
Solution
Aprašymas
•• ON: Prie televizoriaus prijungus išorinės įvesties šaltinį, televizorius identifikuoja
šį įvesties šaltinį ir automatiškai persijungia prie to įvesties šaltinio.
•• OFF: Auto Source funkcija yra išjungta.
Anynet+ Return Source
Pasirenkamas šaltinis, prie kurio grįžtama nutraukus Anynet+ (HDMI-CEC) ryšį.
•• Ši funkcija itin naudinga naudojant Guestlink RJP.
Sub Amp Mode
Nustatomas vonios garsiakalbio AMP garso veikimo režimas.
•• 0: Išjungia vonios garsiakalbio AMP garso funkciją (išjungiamas PWM).
•• 1: Garsumas per vonios garsiakalbį bus identiškas garsumui per televizoriaus
garsiakalbį. Garsumas per vonios garsiakalbį yra valdomas televizoriaus
nuotolinio valdymo pultu arba televizoriaus skydelio mygtukais.
•• 2: Garsumas per vonios garsiakalbį yra valdomas vonios garsiakalbio garsumo
valdikliu.
Sub Amp Volume
Pradinis garsumas per vonios garsiakalbį, kai įjungiamas televizorius.
Power Saving Mode
Reguliuojamas televizoriaus ryškumas, kad būtų sumažintos energijos sąnaudos.
•• OFF: Išjungiama energijos taupymo funkcija.
•• Low: Įjungiamas žemasis energijos taupymo režimas.
•• Medium: Įjungiamas vidutinis energijos taupymo režimas.
•• High: Įjungiamas aukštasis energijos taupymo režimas.
Lietuvių kalba - 36
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
Aprašymas
Welcome Message
Įjungus televizorių, 60 sekundes rodomas sveikinamasis pranešimas.
Edit Welcome Message
Leidžia redaguoti sveikinamąjį pranešimą.
Hospitality Logo
Įjungia Hospitality Logo, jei funkcija yra nustatyta į OFF, BMP, AVI, BOTH. Jei funkcija
nėra nustatyta į OFF, įjungiant televizorių, logotipas rodomas prieš gaunant signalą iš
pirminio šaltinio. Logotipo rodymo laikas nustatomas Logo Display Time.
•• DivX kodekas nepalaikomas.
Hospitality Logo DL
Pradžioje rodomą logotipą galite atsisiųsti iš prijungtos USB „flash“ atmintinės.
Apgyvendinimo paslaugų logotipo failo reikalavimai
•• Tik vaizdo arba vaizdo įrašų failai.
•• Galimas iki 2 MB dydžio paveikslėlio failas.
•• Galimas iki 50 MB dydžio vaizdo įrašo failas.
•• Galimi tik tokie failo pavadinimai: „samsung_image.*“, „samsung_video.*“
Logo Display Time
Nustatomas Hospitality Logo rodymo laikas. (3/5/7 sek.).
Clone TV to USB
Esamos televizoriaus parinktys klonuojamos į USB atminties įrenginį.
Clone USB to TV
USB atminties įrenginyje įrašytos televizoriaus parinktys klonuojamos į televizorių.
Setting Auto Initialize
Jei Setting Auto Initialize nustatysite į On, televizoriaus meniu elementų vertės,
kurios buvo klonuotos iš pradžių, bus vėl atkurtos, kai televizorius bus išjungtas ir po
to vėl įjungtas.
Network Setup
Jei eisite į šį elementą, bus parodytas Tinklas meniu. Tinklas meniu yra naudojamas
tinklui nustatyti, pvz., interneto prieigai.
•• Tinklo būsena: Galima patikrinti dabartinę tinklo ir interneto būseną.
•• Soft AP: įjungiamas arba išjungiamas Soft AP. Įjungus Soft AP, jūsų mobilieji
įrenginiai gali rasti televizoriaus pavadinimą „Wi-Fi“ ryšio sąraše.
–– Prijungus televizorių prie belaidžio tinklo, Soft AP yra įjungtas.
•• Security key: nustatykite saugos raktą, kurį reikės įvesti kituose įrenginiuose, kad
jie galėtų prisijungti prie televizoriaus.
•• Atidaryti tinklo nustatymus: Galite prisijungti prie esamo tinklo.
–– Įveskite sugeneruotą saugos raktą įrenginyje, kurį norite prijungti.
–– Jei tinklas neveikia tinkamai, dar kartą patikrinkite saugos raktą. Neteisingai
įvestas saugos raktas gali būti netinkamo veikimo priežastis.
–– Soft AP gali būti neprieinamas, jei jo nepalaiko tam tikras modelis.
–– Didžiausias prijungtų įrenginių skaičius: 4 įrenginiai.
–– Sparta (bitais): 10 Mbps kiekvienam įrenginiui.
–– Nurodytos specifikacijos pagrįstos mūsų vidaus bandymais. Faktiški veikimo
duomenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų laidinio / belaidžio tinklo aplinkos.
Apps ID Setting
Funkcija konkrečiam viešbučio ID nustatyti, norint įdiegti viešbučio televizoriuje
atitinkamo viešbučio programėlę.
Apps Setting
Einama į „Samsung App Store“, kur valdomos esamos viešbučio televizoriaus
programėlės ir diegiamos naujos programėlės.
Service Discovery
Naudojama funkcijoms įjungti, pvz., DLNA.
ARP Interval
Koreguojama ARP („Address Resolution Protocol“) intervalo vertė.
•• Nuostatos reikšmė: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 sek. (numatytoji vertė: 60 sec)
Logo/
Message
Cloning
Network
Lietuvių kalba - 37
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
Aprašymas
System Manager
Suteikia tiesioginę prieigą prie System Manager meniu, pvz., Laikas, Kalba, Keisti PIN
kodą ir pan.
System Manager leidžia reguliuoti televizoriaus sistemą ir pritaikyti nuostatas pagal
žiūrėjimo aplinką.
Security
DRM
Factory Lock
Išjungiama prieiga prie Hotel Option meniu.
•• ON: Kad būtų galima įeiti į Hotel Option meniu, reikia įvesti slaptažodį.
•• OFF: Ši funkcija išjungiama.
Password Popup
Įjungiamas arba išjungiamas laikinasis slaptažodžio įvedimo langas. Jei ši parinktis
išjungta, atidarant Hotel Option meniu televizoriuje nebus rodomas laikinasis
slaptažodžio įvedimo langas. Jei įjungta, pasirodys laikinasis slaptažodžio įvedimo
langas.
Password Input
Jei ši funkcija įjungta, pasirodys laikinasis slaptažodžio įvedimo langas, kuriame
reikia įvesti 8 simbolių saugos slaptažodį. Prieš pritaikant arba atnaujinant saugos
nuostatas, administratorius turi įvesti slaptažodį. Įvedus teisingą slaptažodį, bus
galimos tokios parinktys kaip Password Setting, Password Reset ar Security Mode.
Password Setting
Naudotojas gali pakeisti slaptažodį.
Password Reset
Slaptažodis atstatomas į „00000000“.
Security Mode
Teikia slaptažodžiu apsaugotą administravimo funkciją, leidžiančią įjungti arba
išjungti apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų televizorių funkcijas, tokias kaip
USB ar HDMI. Jei norite naudoti šią parinktį, turi būti įjungtas Security Mode. Įjungus
Security Mode, tokios parinktys kaip USB ar HDMI įjungiamos automatiškai. Parinktys
Clone USB to TV ir TV Reset meniu Hotel Option bus išjungtos.
USB
Leidžiama arba blokuojama USB prieiga. Išjungus šią funkciją, USB medijos prieiga
yra užblokuojama.
HDMI
Leidžiama arba blokuojama HDMI prieiga. Išjungus šią funkciją, vartotojui nebus
prieinami „Anynet“, HDMI šaltinis ar HDMI tipo išoriniai kanalai.
TTX Security
Jei ši parinktis yra išjungta, paspaudus nuotolinio valdymo pulto TTX mygtuką, TTX
funkcija neveiks.
DRM Mode
Konfigūruoja DRM palaikymą.
•• OFF: išjungiamas DRM palaikymas.
•• LYNK DRM: Įjungiamas tik S-LYNK DRM CAS palaikymas.
Lietuvių kalba - 38
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
Aprašymas
Self Diagnosis
for TV
Įjungiamas Savidiagnostika meniu.
•• Pradėti vaizdo patikrą: Atlikite šį bandymą, jei kyla problemų su televizoriaus
vaizdu.
•• Pradėti garso patikrą: Atlikite šį bandymą, jei kyla problemų su televizoriaus
garsu.
•• Signalo informacija: Peržiūrėti skaitmeninės transliacijos signalo informaciją.
•• Nustatyti „Smart Hub“ iš naujo: Atstatyti Smart Hub ir „Samsung“ paskyros
nustatymus, išsaugotus jūsų televizoriuje.
•• Atstatyti: Atstatyti visus televizoriaus nustatymus į gamyklines nuostatas,
išskyrus tinklo nustatymus.
Self Diagnosis for HTV
Leidžia patikrinti Pro:Idiom būseną ir jos ryšį su SI STB arba SBB. Jei iškiltų
problemų dėl Pro:idiom šifravimo kanalo ar ryšio su SI STB arba SBB, naudokitės
šia diagnostikos funkcija. Jei PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key
Loss) atliktas nesėkmingai, o Pro:Idim šifravimo kanalas neleidžia turinio, pirmiausia
patikrinkite transliavimo sistemas, susijusias su Pro:Idiom šifravimu. Jei transliavimo
sistemoje neaptikta jokių problemų, kreipkitės į „Samsung“ priežiūros centrą. Jei STB
SI Vendor Setting atlikta nesėkmingai ir nėra ryšio su SI STB arba SBB, pirmiausia
patikrinkite savo SI STB arba SBB. Jei jūsų SI STB arba SBB neaptikta jokių problemų,
kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
Software Update
Leidžia atnaujinti TV programinę įrangą naudojant USB „flash“ atmintinę.
Sound Bar Out
Jei prie šio televizoriaus yra prijungtas „Samsung Sound Bar“ įrenginys, šis elementas
leidžia pasirinkti, kur bus išvedamas televizoriaus garsas įjungus televizorių.
•• ON: įjungus televizorių, televizoriaus garsas yra automatiškai išvedamas tik per
„Sound Bar“ įrenginį.
•• OFF: įjungus televizorių, televizoriaus garsas yra automatiškai išvedamas per
televizoriaus garsiakalbį.
Contact Samsung
Rodoma atitinkamo „Samsung“ paslaugų centro svetainė, programinės įrangos
versija ir „Mac“ adreso informacija.
Standby LED
Televizoriui veikiant budėjimo režimu, galite konfigūruoti maitinimo indikatoriaus
nuostatas.
•• ON: LED lemputė dega.
•• OFF: LED lemputė nedega.
Boot Logo
Pasirenkama, ar rodomas ar nerodomas „Samsung“ logotipas, kai įjungiamas
televizorius.
TV Reset
Grįžtama prie visų televizoriaus numatytųjų nuostatų.
System
Lietuvių kalba - 39
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
Home
Menu
Aprašymas
Home Menu Display
Home Menu aktyvinamas naudotojui Standalone režimu.
•• ON: Home Menu yra įjungtas.
•• OFF: Home Menu yra išjungtas.
Standalone režimu greitai pasiekiamos įvairios funkcijos, pvz., Šaltinis, Media Play,
bei tokios nuostatos kaip Vaizdo dydis, Kalba ir pan.
Home Menu Editor
Redaguojamos ir valdomos televizoriaus funkcijos, kurios bus naudojamos per Home
Menu.
Home Menu Auto Start
Ši parinktis leidžia nustatyti Home Menu kaip pirminį ekraną vartotojui.
•• ON: Home Menu rodomas kaip pirminis ekranas.
•• OFF: Home Menu nerodomas kaip pirminis ekranas.
REACH RF Mode
Įjungiamas arba išjungiamas REACH RF Mode. Jei įjungtas, televizorius gali užmegzti
ryšį su REACH Server (Modulator) per RF kabelį.
REACH IP Mode
Galima įjungti arba išjungti REACH IP Mode. Jei įjungtas, televizorius gali užmegzti
ryšį su REACH IP Server per IP tinklą.
Server URL Setting
Galite įvesti REACH IP Server adresą. (Pavyzdžiui: http://192.168.1.2:443)
REACH Channel
Tai yra DTV kabelio kanalo PTC numeris REACH duomenims gauti, kai įjungtas REACH
RF Mode. Reikšmė negali būti tokia pati kaip ir REACH Server (Modulator) nustatyta
reikšmė.
Group ID
Galite nustatyti televizorių grupės ID, kad galėtumėte valdyti televizorių grupes per
REACH Server (Modulator).
REACH Update Time
Galite nustatyti konkretų laiką, kada REACH duomenys bus gaunami ir atnaujinami
iš REACH Server (Modulator). (Veikia, kai AC maitinimo laidas yra prijungtas, o
maitinimas yra išjungtas.)
•• OFF: jūs galite išjungti REACH Update Time funkciją.
•• 12:00 am: 12.00 kiekvieną dieną
•• 2:00 am: 2.00 kiekvieną naktį
•• 12:00 pm: 0:00 kiekvieną dieną
•• 2:00 pm: 2:00 kiekvieną dieną
REACH Update Immediate
Jei įjungta, televizorius gaus ir atnaujins REACH duomenis iš REACH Server
(Modulator) iškart po to, kai bus išjungtas maitinimas. (Veikia, kai AC maitinimo laidas
yra prijungtas, o maitinimas yra išjungtas.)
REACH Config Version
Rodoma televizoriaus konfigūracijos duomenų versija, gaunama iš REACH Server.
REACH
Solution
Lietuvių kalba - 40
Viešbučio parinkčių meniu
elementas
H.Browser
Solution
HMS
Aprašymas
H.Browser Mode
Galite įjungti arba išjungti H.Browser Mode ir paleisti H.Browser Web App.
URL Launcher Setting
H.Browser Solution nuostatų meniu
•• Install Web App: Įvedamas H.Browser serverio URL, kur yra internetinės
programėlės ir sssp_config.xml failai.
•• Uninstall: Galite ištrinti įdiegtą internetinę programėlę.
•• Timeout setting: Nustatykite prisijungti prie URL skirtą laiką.
•• Developer Mode: Jei kūrimui naudojotės Tizen Studio (SDK), galite prisijungti prie
pagrindinio kompiuterio (kuriame įdiegtas SDK) ir pasinaudoti kūrimo įrankiu.
HMS Mode
Galima įjungti arba išjungti HMS Mode. Jei įjungtas, televizorius gali užmegzti ryšį su
HMS serveriu per IP tinklą.
HMS Server URL Setting
Galite įvesti HMS serverio adresą. (Pavyzdys: http://192.168.1.2:8080)
HMS Gateway Role
Jei kiekviename kambaryje yra vienas televizorius, nustatykite į Master.
Jei kiekviename kambaryje yra daugiau nei vienas televizorius, pagrindinį televizorių
nustatykite į Master, o likusius – Slave.
HMS HalfTicker Display
Įjunkite, jei norite naudoti HalfTicker UI.
Jei išjungta, HalfTicker UI nebus rodomas. Tačiau visi aktyvinimo klavišai (išskyrus
kambario valdymo mygtuką) HMS nuotolinio valdymo pulte veiks įprastai be
HalfTicker UI Display.
Virtual Standby Mode
Jei AC maitinimo laidas yra prijungtas, o maitinimas yra išjungtas, ši parinktis palaiko
svarbias televizoriaus funkcijas net po to, kai ekranas yra išjungtas.
•• Energijos sąnaudos gali skirtis. Tai priklauso nuo aplinkos.
Reboot Time
Jei išjungęs televizoriaus maitinimą (veikiant Virtual Standby Mode) vartotojas
neatlieka jokių veiksmų per nustatytą Reboot Time, televizorius bus paleistas iš naujo
ir vėl bus įjungtasVirtual Standby Mode.
Virtual
Standby
Room Number
Galite nustatyti kambario, kuriame yra televizorius, numerį.
•• Kiekvieno sprendimo instrukcijoje rasite informacijos apie jo funkcijas ir nuostatas, pvz., REACH, HMS ar H.Browser.
•• REACH („Remote Enhanced Active Control for Hospitality“) – tai profesionalus interaktyvusis nuotolinis valdiklis,
leidžiantis atlikti televizoriaus programinės aparatinės įrangos naujinimą, klonuoti duomenis, keisti kanalų
žemėlapius, REACH turinį ir TICKER turinį per RF kabelį keliems šimtams apgyvendinimo paslaugas teikiančių
įstaigų televizorių vienu metu. REACH funkcijos galimos tik Standalone režimu. REACH Server įsigyjamas atskirai.
Daugiau informacijos rasite REACH Server vadove, pateikiamame su REACH Server gaminiu.
Lietuvių kalba - 41
Sveikinamasis pranešimas
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > Logo/Message > Welcome Message
Funkcija Welcome Message rodo televizoriaus ekrane pritaikytą pranešimą kiekvieną kartą, kai televizorius
įjungiamas.
•• Įjunkite Welcome Message, kad pranešimas būtų rodomas, kai įjungiamas televizorius.
•• Galite sukurti sveikinamąjį pranešimą ir jį redaguoti.
•• Sveikinamąjį pranEšimą galima redaguoti naudojant ekrane rodomą klaviatūrą Edit Welcome Message (Hotel
Option > Logo/Message > Edit Welcome Message).
•• Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulto krypčių mygtukais įveskite pavadinimą ir pranešimą, tuomet pasirinkite
Įrašyti.
Viešbučio logotipas
Hospitality Logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > Logo/Message > Hospitality Logo
Įjungus televizorių, Hospitality Logo apgyvendinimo paslaugų logotipo funkcija rodo viešbučio vaizdą.
•• Nustačius Hospitality Logo į AVI / BMP / BOTH, įjungiamas Hospitality Logo DL ir Logo Display Time.
•• Jei atmintyje įrašyta nuotrauka su logotipu, o Hospitality Logo yra AVI / BMP / BOTH, nuotrauka su logotipu bus
rodoma įjungus televizorių.
•• Nuotrauka su logotipu nebus rodoma, jei Hospitality Logo yra išjungta, net jei nuotrauka su logotipu yra įkelta į
televizorių.
Lietuvių kalba - 42
Logotipo atsisiuntimas
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > Logo/Message > Hospitality Logo DL
Ši parinktis leidžia atsisiųsti logotipo paveikslėlį iš USB įrenginio į televizoriaus atmintį.
•• Kopijuojant paveikslėlį į televizorių bus rodomas laukimo pranešimas.
•• Sėkmingai įvykdžius kopijavimo veiksmą, rodomas veiksmo įvykdymo pranešimas.
•• Jei nukopijuota nesėkmingai, rodomas neatlikto veiksmo pranešimas.
•• USB nerodomas, jei neprijungtas joks USB įrenginys.
•• Jei USB įrenginyje nėra kopijuotino failo arba netinkamas failo formatas, bus rodomas pranešimas, kad failo nėra.
•• Jei rodomas pranešimas, kad failo nėra, bet USB įrenginyje yra logotipo failas, patikrinkite failo formatą.
•• Logotipo failo formatas
–– Televizorius palaiko visų formatų failus.
–– Failo pavadinimai turi būti „samsung_image.*“ ir „samsung_video.*“
–– Išmaniesiems modeliams failo dydis negali viršyti 50 MB.
–– Televizorius nekeičia nuotraukos dydžio ar skalės.
USB klonavimas
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > Cloning
USB klonavimo funkcija leidžia atsisiųsti naudotojo konfigūruotus nustatymus (Vaizdas, Garsas, Kanalas ir Hotel
Option) iš vieno televizoriaus į USB įrenginį, o tuomet įkelti tuos nustatymus iš USB įrenginio į kitus televizorius. Taip
galite sukurti standartinį nustatymų failą ir paskirstyti šį standartinį failą tarp visų jūsų įstaigoje esančių televizorių.
•• Atlikus klonavimą, kai kurios funkcijos veiks įjungus televizorių iš naujo.
Cloning TV to USB: Įrašytų meniu nustatymų kopijavimas iš televizoriaus į USB įrenginį
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > Cloning > Clone TV to USB
1. Įstatykite USB atmintinę į USB lizdą galinėje televizoriaus pusėje.
2. Hotel Option meniu atveriamas spaudžiant paeiliui šiuos mygtukus: (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE)
3. Krypties žemyn arba aukštys mygtuku pasirinkite Clone TV to USB, tuomet paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką PasirinkiteE.
4. Jei rodomas pranešimas Clone TV to USB, Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE.
–– Klonuotų duomenų aplankas turės pavadinimą T-KTM2DEUCB.
–– Klonuotos vertės apima vertes iš svečio meniu (Šviesumas, Vaizdo dydis, Kontrastas, etc.) ir Hotel Option meniu.
Lietuvių kalba - 43
Cloning USB to TV: Meniu nustatymų ir kanalo informacijos kopijavimas iš USB įrenginio į
televizorių
Nuoroda: išjunkite televizorių, įstatykite USB įrenginį, įjunkite televizorių, tuomet paspauskite ir 5 sek. palaikykite
nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE.
Norėdami klonuoti duomenis į televizorių per viešbučio meniu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Išjunkite televizorių.
2. Įstatykite USB atmintinę į USB lizdą užpakalinėje televizoriaus pusėje.
3. Įjunkite televizorių.
4. Hotel Option meniu atveriamas spaudžiant paeiliui šiuos mygtukus: (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE)
5. Krypties žemyn arba aukštys mygtuku pasirinkite Clone USB to TV, tuomet paspauskite nuotolinio valdymo pulto
mygtuką PasirinkiteE.
6. Bus parodytas pranešimas Clone USB to TV. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE.
–– Jei USB įrenginyje nėra kopijuotino failo arba rodomas pranešimas, kad nėra failo, patikrinkite aplanką USB
įrenginyje.
–– Aplanko pavadinimas turi būti T-KTM2DEUCB.
–– Nuo kito puslapio pateikiamos lentelės su nustatymais, klonuojamais per Hotel Option meniu.
Išankstinė klonavimo sąlyga (patikrintinas punktas)
•• Klonavimas atliekamas tarp to paties modelio (tos pačios versijos) televizorių.
•• Prieš klonavimą visuose televizoriuose turi būti įdiegta naujausia (tokia pati) programinės įrangos versija.
Lietuvių kalba - 44
Per viešbučio meniu klonuojamos nuostatos
•• Meniu elementai gali būti nepalaikomi. Tai priklauso nuo modelio.
Meniu elementas
Pagalbinis elementas
Klonuotas ar ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Taip
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Taip
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Taip
Power On Channel Num
***
Taip
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV
Taip
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Taip
Power On Volume Num
0~100
Taip
Min Volume
0~100
Taip
Max Volume
0~100
Taip
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Taip
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Taip
Channel Setup
―
Nr.
Channel Editor
―
Nr.
Channel Bank Editor
―
Nr.
Mixed Channel Map
ON / OFF
Taip
Dynamic SI
ON / OFF
Taip
Channel Rescan Message
ON / OFF
Taip
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Taip
MyChannel
ON / OFF
Taip
Subtitle Auto On
ON / OFF
Taip
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Taip
Picture Menu Lock
ON / OFF
Taip
Menu Display
ON / OFF
Taip
Channel Menu Display
ON / OFF
Taip
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Taip
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Taip
Timer Type
WakeUp / OnOff
Taip
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
Music Mode AV
ON / OFF
Taip
Music Mode Comp.
ON / OFF
Taip
Music Mode Backlight
ON / OFF
Taip
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Lietuvių kalba - 45
Taip
Meniu elementas
Pagalbinis elementas
Klonuotas ar ne
Priority AV
1~2
Taip
Priority HDMI
1~2
Taip
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Taip
HDMI Music Mode
ON / OFF
Taip
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Taip
External Source Banner
ON / OFF
Taip
Auto Source
ON / OFF
Taip
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / kiekvieno modelio
šaltinių sąrašas (TV, HDMI1, HDMI2, etc.)
Taip
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Taip
SubAmp Volume
0~32
Taip
Eco Solution
Power Saving Mode
OFF / Low / Medium / High
Taip
Welcome Message
ON / OFF
Taip
Edit Welcome Message
―
Taip
Hospitality Logo
OFF / BMP / AVI / BOTH
Taip
Hospitality Logo DL
―
Taip
Remote Jack
Pack
External Source
Logo / Message
Cloning
Network
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Taip
Clone TV to USB
―
Nr.
Clone USB to TV
―
Nr.
Setting Auto Intialize
ON / OFF
Taip
Network Setup
―
Nr.
Apps ID Setting
―
Taip
Apps Setting
―
Nr.
Service Discovery
ON / OFF
Taip
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Taip
―
Nr.
FactoryLock
ON / OFF
Taip
Password Popup
ON / OFF
Taip
Password Input
―
Nr.
Password Setting
―
Taip
Password Reset
―
Nr.
Security Mode
ON / OFF
Taip
USB
Enable / Disable
Taip
HDMI
Enable / Disable
Taip
TTX Security
Enable / Disable
Taip
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Taip
System Manager
Security
DRM
Lietuvių kalba - 46
Meniu elementas
Pagalbinis elementas
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis
for HTV
System
Home Menu
REACH Solution
H.Browser
Solution
HMS
Virtual Standby
Room Number
―
STB SI Vendor Setting
Si Name Sucess / Failure
Bathroom AMP
Sucess / Failure
RTC
Sucess / Failure
Klonuotas ar ne
Nr.
Nr.
Software Update
―
Nr.
Sound Bar Out
ON / OFF
Taip
Contact Samsung
―
Nr.
Standby LED
ON / OFF
Taip
Boot Logo
ON / OFF
Taip
TV Reset
―
Nr.
Home Menu Display
ON / OFF
Taip
Home Menu Editor
―
Taip
Home Menu Auto Start
ON / OFF
Taip
REACH RF Mode
ON / OFF
Taip
REACH IP Mode
ON / OFF
Taip
Server URL Setting
―
Taip
REACH Channel
***
Taip
Group ID
ALL, 1 - 511
Nr.
REACH Update Time
OFF / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm
Taip
REACH Update Immediate
ON / OFF
Taip
REACH Config Version
―
Nr.
H.Browser Mode
ON / OFF
Taip
URL Launcher Setting
―
Taip
HMS Mode
ON / OFF
Taip
HMS Server URL Setting
―
Taip
HMS Gateway Role
Master / Slave
Taip
HMS HalfTicker Display
ON / OFF
Taip
Virtual Standby Mode
ON / OFF
Reboot Time
OFF / 5 / 15 / 30 / 60
―
Lietuvių kalba - 47
Taip
Nr.
Automatinio inicijavimo nustatymas
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > Cloning > Setting Auto Initialize
Klonuodami nuostatas iš vieno televizoriaus į kitą, jūs klonuojate nuostatas ir iš svečio meniu, ir iš viešbučio meniu:
Vaizdas, Garsas, Kanalas ir Hotel Option meniu. Leidžia nustatyti beveik visas meniu reikšmes apgyvendinimo paslaugų
televizoriuose į tas pačias standartines nuostatas. Jei leisite svečiams pasiekti svečių meniu, pvz., Vaizdas meniu, jie
galės pakeisti tų meniu standartines nuostatas. Įjungus funkciją Setting Auto Initialize, kai televizorius yra išjungiamas
ir įjungiamas vėl, televizorius automatiškai atstato (inicijuoja) svečių meniu reikšmes į klonuotas standartines reikšmes.
Atkreipkite dėmesį, kad Setting Auto Initialize keičia tik klonuotas svečių meniu reikšmes. Nuostatos, kurios nebuvo
klonuotos, nebus keičiamos.
Toliau esančioje lentelėje pateikiamos nuostatos, kurių klonuotos reikšmės atstatomos, kai įjungiama funkcija Setting
Auto Initialize.
•• Meniu elementai gali būti nepalaikomi. Tai priklauso nuo modelio.
Meniu elementas
Vaizdo režimas
Vaizdo dydis
Vaizdo dydžio
nustatymai
Automatinis plotis
Ekrano dydis: 4:3
Talpinti ekrane
Mastelis ir padėtis
Fono apšvietimas
Šviesumas
Kontrastas
Ryškumas
Spalva
Vaizdas
Atspalvis (Ž / R)
Ekspertų lygio
nustatymai
Taikyti vaizdo nustatymus
Skaitmeninis aiškus vaizdas
Auto Motion Plus
nustatymai
Kontrasto gerintuvas
HDR+ režimas
Filmo režimas
Atspalvis
Lietuvių kalba - 48
Auto Motion Plus
Vibravimo mažinim.
„LED Clear Motion“
Meniu elementas
R didėjimas
G didėjimas
2 taškai
B didėjimas
R pokytis
G pokytis
Baltos spalvos balansas
B pokytis
20 taškų
Intervalas
20 taškų nustatymai
Vaizdas
Ekspertų lygio
nustatymai
Žalia
Mėlyna
Gama
HLG
ST.2084
BT.1886
Tik RGB režimas
Spalvų erdvė
Spalvų erdvės
nustatymai
Spalva
Raudona
Žalia
Mėlyna
Garso išvestis
Garso režimas
Balansas
Glodintuvas
Garsas
Ekspertų lygio
nustatymai
Raudona
HDMI įvesties garso sistemos formatas
Skaitmeninės išvesties garso sistemos formatas
Garso delsa
Auto Garsumas
Grįžtamasis garso ryšys
Lietuvių kalba - 49
Meniu elementas
Transliacija
Ekspertų lygio
nustatymai
Teleteksto kalbos
nustatymai
Garso parinktys
Teleteksto kalba
Pirminė teleteksto kalba
Antrinė teleteksto kalba
Pirminė garso sistemos kalba
Antrinė garso sistemos kalba
Laikrodžio režimas
Laikas
Laikrodis
Sistemos tvarkytuvė
Laiko zona
DST
GMT
Kalba
Automatinės apsaugos laikas
Anynet+ (HDMI-CEC)
Žaidimo režimas
Išorinių įrenginių
tvarkytuvė
HDMI UHD Color
HDMI tamsumo lygis
Įvesties įrenginio
tvarkyklė
Bendra
Klaviatūros kalba
Klaviatūros tipas
Aplinkos šviesos aptikimas
Ekonomiškas
sprendimas
Minimalus foninis apšvietimas
Energijos taupymo režimas
Judesio apšvietimas
Automatinis išjungimas
Pritaikymas
neįgaliesiems
Garso sistemos aprašo
nustatymai
Didelis kontrastas
Pilkumo tonas
Padidinti
Lietuvių kalba - 50
Garso sistemos ap.
Garso sistemos aprašo garsumas
Televizoriaus programinės įrangos naujinimas
NEIŠJUNKITE televizoriaus maitinimo, kol nebaigta naujinti. Kai programinė įranga bus atnaujinta, televizorius savaime
išsijungs ir vėl įsijungs. Atnaujinus programinę įrangą, vaizdo ir garso nuostatos grąžinamos į numatytąsias nuostatas.
Patartina klonuoti nuostatas, kad atnaujinę programinę įrangą galėtumėte lengvai nustatyti jas iš naujo.
•• Daugiau informacijos apie USB klonavimo funkciją pateikiama 43 psl.
Atnaujinimas per USB įrenginį
Norėdami atnaujinti televizoriaus programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Įstatykite USB „flash“ atmintinę su programinės įrangos naujinimo failu į televizoriaus USB lizdą.
2. Paleiskite Atnaujinti dabar. (MENUm > Pagalba > Programinės įrangos naujinys > Atnaujinti dabar)
3. Ekrane bus parodytas laikinas pranešimas, kad naujinimo versija yra tikrinama.
4. Perkelkite paryškinimą į OK, tuomet paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE.
–– Būkite atsargūs – neatjunkite maitinimo ir neišimkite USB „flash“ atmintinės, kol bus diegiami naujiniai. Kai
programinė įranga bus atnaujinta, televizorius pats išsijungs ir vėl įsijungs. Atnaujinimui pasibaigus, patikrinkite
programinės įrangos versiją.
Lietuvių kalba - 51
09 Daugiakodžio nuotolinio valdiklio naudojimas
Daugiakodis nuotolinis valdiklis yra specialus nuotolinio valdymo pultas, skirtas keliems televizoriams valdyti.
Ši funkcija yra patogi tais atvejais, jei tam tikroje vietoje yra daugiau nei vienas televizorius.
Jūs galite valdyti iki 10 televizorių su skirtingu kiekvieno nuotolinio valdymo pulto ID kodu be jokių konfliktų
tarp televizorių. ID numeris yra rodomas kiekvieno televizoriaus ekrane.
Kiekvieno televizoriaus pradinis ID kodas yra 0.
•• ID kodą galite nustatyti arba atkurti analoginės televizijos režimu arba PC režimu. (Negalima DTV režimu.)
•• Nustatydami ID kodą, galite rinktis bet kokius skaičius nuo 0 iki 9.
•• Kad nustatytumėte televizoriaus ID kodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į televizorių, tuomet vienu metu paspauskite ir bent 7 sek. palaikykite
paspaudę mygtukus MUTE ir RETURN. Paleidus mygtukus, ekrano viduryje bus parodytas esamas ID. Taip pat bus
parodytas pranešimas.
2. Nuotolinio valdymo pultu surinkite numerį, kurį norite priskirti televizoriui. Televizoriuje bus parodytas
pranešimas.
3. Pasirodžius pranešimui, jei paspausite 1, televizoriui ir nuotolinio valdymo pultui bus nustatytas ID kodas 1.
–– Tuomet televizorių bus galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu su tokiu pačiu ID kodu 1.
–– „Norėdami nustatyti ID kodą iš naujo, vienu metu paspauskite mygtukus MUTE ir EXIT bei palaikykite juos
nuspaudę ilgiau nei 7 sekundes.“ Kai nebespausite mygtukų, ir televizoriaus, ir nuotolinio valdymo pulto ID kodai
bus vėl nustatyti į 0.
Lietuvių kalba - 52
10 „Soundbar“ nustatymas
„Samsung“ „Soundbar“ („AirTrack“) ir apgyvendinimo pramonei skirti
televizoriai 2018 m.
•• „Samsung“ „Soundbar“ („AirTrack“) ir apgyvendinimo pramonei skirti televizoriai palaiko HDMI ARC funkciją. Jei
sujungsite suderinamą „Samsung“ „Soundbar“ („AirTrack“) ir suderinamą „Samsung“ apgyvendinimo pramonei
skirtą televizorių vienu HDMI kabeliu, svečiai galės klausytis televizoriaus garso per „Soundbar“ („AirTrack“).
•• Parinktis Sound bar Out, esanti Hotel Option meniu, leidžia pasirinkti, kur bus girdimas televizoriaus garsas, kai
televizorius yra įjungiamas.
–– Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > System > Sound Bar Out
•• Jei Sound bar Out yra įjungta, įjungus televizorių, televizoriaus garsas bus automatiškai leidžiamas tik per
„Soundbar“ („AirTrack“) įrenginį.
•• Jei Sound bar Out yra išjungta, įjungus televizorių, televizoriaus garsas bus automatiškai leidžiamas tik per
televizoriaus garsiakalbį.
•• Toliau nurodyti ARC funkciją palaikantys modeliai:
–– HW-M550/M500/M4500
–– HW-N650/N550/N450
„Soundbar“ („AirTrack“) viešbučio režimo nustatymas
1. Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) nustatykite tokias parinktis:
–– System > Sound Bar Out > ON
–– Power On > Power On Volume > User Defined
–– Power On > Power On Volume Num > nustatykite daugiau nei 0
–– Power On > Max Volume > nustatykite daugiau nei 0
2. HDMI kabeliu sujunkite „Soundbar“ („AirTrack“) HDMI išvesties lizdą su televizoriaus HDMI lizdu (palaikančiu ARC).
3. Prijungus „Soundbar“ („AirTrack“) prie televizoriaus ir įjungus televizorių, „Soundbar“ („AirTrack“) automatiškai
aptiks televizorių ir automatiškai persijungs į viešbučio režimą.
„Soundbar“ („AirTrack“) funkcijos viešbučio režimu
•• Maitinimo įjungimas / išjungimas sinchronizuojamas su televizoriumi.
•• HDMI-CEC pagal numatytąsias parinktis yra įjungtas.
•• Galimas tik per HDMI išvesties lizdą.
•• Išjungiamas VFD įvesties režimo mygtukas, kad netyčia nebūtų perjungtas garso šaltinis.
•• Reguliuojamos Power On ir Max Volume nuostatos yra gaunamos iš televizoriaus Hotel Option meniu. Tačiau
„Soundbar“ Power On Volume ir Max Volume vertės siekia pusę Power On Volume ir Max Volume verčių, nustatytų
televizoriaus Hotel Option meniu.
–– Jei televizoriaus Power On Volume = 20, o Max Volume = 90, tuomet „Soundbar“ Power On Volume = 10, o Max
Volume = 45.
•• Norėdami naudoti Nurodymai balsu, kai išorinis įrenginys yra prijungtas prie DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) arba
HDMI IN (ARC) terminalo, pasirinkite PCM eidami į MENUm > Garsas > Ekspertų lygio nustatymai > Skaitmeninės
išvesties garso sistemos formatas.
Lietuvių kalba - 53
11 Kanalų redagavimas
Channel Bank Editor (tik „Smoovie TV“)
Channel Bank Editor kartu su nuotolinio valdymo pultu SMOOVIE leidžia jums valdyti kanalus, prie kurių prieigą turi
svečiai. Channel Bank Editor teikia tris kanalų laukus ir leidžia pasirinkti, kurie kanalai bus prieinami iš kiekvieno lauko.
SMOOVIE nuotolinio valdymo pultai turi įstatomas laukų korteles, atitinkančias Channel Bank Editor kanalų laukus. Šie
nuotolinio valdymo pultai suteikia prieigą kanalų lauke, atitinkančiame įstatytą kortelę. Todėl svečiui prieinami kanalai
priklausys nuo to, kokia lauko kortelė yra įstatyta jo SMOOVIE nuotolinio valdymo pulte.
Channel Bank Editor nustatymas Standalone režimu
1. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtukus MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE, kad būtų atvertas Hotel Option
meniu.
2. Eikite į SI vendor, tada pasirinkite Smoovie.
3. Eikite į Channel > Channel Bank Editor. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE.
4. Atidarykite Channel Bank Editor. Redaguokite kanalų lauką.
–– Bank1 (laisvas kanalas): pasirinkite kanalus, kurie bus prieinami tuo atveju, jei nuotolinio valdymo pulte nebus
kortelės.
–– Bank2 (šeimos kortelė – žalioji): pasirinkite kanalus, kurie bus prieinami, kai nuotolinio valdymo pultas turi
ŽALIĄJĄ KORTELĘ.
–– Bank3 (suaugusiųjų kortelė – raudonoji): pasirinkite kanalus, kurie bus prieinami, kai nuotolinio valdymo
pultas turi RAUDONĄJĄ KORTELĘ.
Informacija apie SMOOVIE nuotolinio valdymo pultus
•• Jei pasirinksite SMOOVIE kaip SI vendor, savo įstaigoje taip pat turėtumėte naudoti SMOOVIE nuotolinio valdymo
pultus.
•• Svečiai su kortelės neturinčiais nuotolinio valdymo pultais gali žiūrėti tik kanalus iš Bank 1.
•• Svečiai, kurie kanalus perjungia nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukais, gali žiūrėti tik kanalus iš Bank 1.
•• Svečiai su nuotolinio valdymo pultais, kuriuose įstatyta žalioji arba raudonoji kortelė, gali perjungti kanalus
krypties aukštyn arba žemyn mygtukais.
•• Svečiai gali žiūrėti tik kanalus iš Bank 1 kanalų sąrašo, esančio Vadovas, arba Kanalų sąrašas.
Lietuvių kalba - 54
„Smoovie“ nustatymo tvarka
1. Atlikite pradinę sąranką.
2. Ekrane bus parodytas Hotel Option meniu.
–– Jei pradinė sąranka jau buvo atlikta, eikite į Hotel Option meniu. (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE)
3. Pasirinkite kanalų tipą. (Power On > Power On Channel Type)
–– ATV arba ADTV antžeminei televizijai
–– CATV arba CDTV kabelinei televizijai
4. Pasirinkite Smoovie SI Vendor meniu.
5. Pasirinkite Channel Setup (Channel > Channel Setup).
6. Pasirinkite Antena arba Kab., kad prasidėtų automatinis derinimas.
7. Nustatykite kanalus Channel Bank Editor (Channel > Channel Bank Editor).
8. Išjunkite televizorių, tuomet vėl jį įjunkite. Dabar svečiai gali naudotis televizoriumi.
Channel Editor naudojimas
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > PasirinkiteE) > Channel > Channel Editor
Naudodami Channel Editor, jūs galite redaguoti į televizoriaus atmintį įrašytus kanalus.
•• Galite keisti kanalų numerius ir pavadinimus, keisti kanalo kalbą ir žanrą, taip pat ištrinti kanalus.
–– Ši funkcija veikia tuomet, kai My Channel yra nustatytas į On per Hotel Option meniu. (Hotel Option (MUTE > 1 >
1 > 9 > PasirinkiteE) > Channel > My Channel)
•• Pasirinktiems kanalams pritaikomas Ekrano išjungimas. Ekrano išjungimas kanalo vaizdas yra išjungiamas,
girdimas tik garsas. Ekrane tuo metu rodoma išjungto ekrano piktograma.
•• Channel Editor taip pat leidžia lengvai peržiūrėti informaciją apie kiekvieną kanalą, nejungiant kiekvieno kanalo
atskirai.
Bendrieji veiksmai naudojant Channel Editor Standalone režimu
1. Paleiskite Channel Setup (Channel > Channel Setup) Hotel Option meniu.
2. Atverkite Channel Editor (Channel > Channel Editor) Hotel Option meniu.
3. Paimkite lapelį ir sudarykite kanalų, kuriuos norite turėti, sąrašą, atsižvelgdami į jų eiliškumą.
4. Vadovaudamiesi 3-ajame veiksme sudarytu sąrašu, pakeiskite kanalų eiliškumą ir jų pavadinimus.
5. Kad išeitumėte, paspauskite mygtuką EXIT arba RETURN.
Lietuvių kalba - 55
Kanalo numerio keitimas
Pakeiskite pasirinkto kanalo numerį. Norėdami pakeisti kanalo numerį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Channel Edit rodinyje pasirinkite kanalą.
2. Nuotolinio valdymo pulto krypčių mygtukais perkelkite paryškinimą ant Redag. kanalų sk., tuomet paspauskite
mygtuką PasirinkiteE.
3. Nuotolinio valdymo pulto krypčių aukštyn ir žemyn mygtukais pakeiskite kanalo numerį.
4. Užbaigę pasirinkite OK, tuomet paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE.
–– Pakeitus kanalo numerį, kanalo informacija bus atnaujinta automatiškai.
Kanalo pavadinimo keitimas
Pakeiskite pasirinkto kanalo pavadinimą. Norėdami pakeisti kanalo pavadinimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Channel Edit rodinyje pasirinkite kanalą.
2. Nuotolinio valdymo pulto krypčių mygtukais perkelkite paryškinimą ant Pervardyti kanalą, tuomet paspauskite
mygtuką PasirinkiteE.
3. Naudodamiesi ekrane pasirodžiusia klaviatūra, įveskite naują kanalo pavadinimą. Nuotolinio valdymo pulto
krypčių mygtukais pasirinkite raidę arba skaičių, tuomet paspauskite mygtuką PasirinkiteE. Pakartokite
kiekvieną norimą pasirinkti raidę arba skaičių.
4. Užbaigę ekrano apačioje pasirinkite Atlikta, tuomet paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE.
Lietuvių kalba - 56
Kanalo numerio priskyrimas išoriniam įrenginiui
Televizoriaus išorinių įrenginių šaltiniai pateikiami paskutiniajame Channel Editor meniu puslapyje, kaip parodyta
paveikslėliuose.
>
1. Ekrane Channel Edit pasirinkite išorinio įrenginio šaltinį.
2. Nuotolinio valdymo pulto krypčių mygtukais perkelkite paryškinimą ant Redag. kanalų sk., tuomet paspauskite
mygtuką PasirinkiteE.
3. Nuotolinio valdymo pulto krypčių aukštyn ir žemyn mygtukais priskirkite kanalo numerį.
4. Užbaigę pasirinkite OK, tuomet paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką PasirinkiteE.
–– Priskyrę išoriniam įrenginiui kanalo numerį, galėsite pereiti prie išorinio įrenginio neatidarydami televizoriaus
šaltinių meniu.
Lietuvių kalba - 57
12 Nuo vagysčių apsaugantis Kensingtono
užraktas
Kensingtono užraktas yra prietaisas, leidžiantis fiziškai pritvirtinti televizorių
viešoje vietoje, kurioje jis yra naudojamas. Atsižvelgiant į gamintoją, išvaizda
ir užrakinimo būdas gali būti kitokie nei pavaizduota dešinėje esančiame
paveikslėlyje. Papildomos informacijos, kaip tinkamai naudoti, ieškokite
Kensingtono užrakto vadove.
•• „Kensington“ užrakto lizdas numatytas tik HG43EJ690U modelyje.
„Samsung“ netiekia Kensingtono užrakto.
•• Galinėje televizoriaus dalyje ieškokite piktogramos K. Kensingtono lizdas
yra šalia piktogramos K.
Jei norite užrakinti gaminį, atlikite toliau išvardytus veiksmus.
1. Užvyniokite Kensingtono užrakto laidą ant didelio nejudamo objekto, pavyzdžiui, stalo ar kėdės.
2. Laido galą, prie kurio pritvirtintas užraktas, perkiškite per Kensingtono užrakto laido kilpą kitame gale.
3. Įstatykite užrakinimo prietaisą į televizoriuje esantį Kensingtono lizdą 1.
4. Užrakinkite užraktą.
–– Tai yra bendrieji nurodymai. Konkretūs nurodymai pateikiami užrakinimo prietaiso naudotojo vadove.
–– Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.
–– Kensingtono lizdo vieta priklauso nuo modelio.
Lietuvių kalba - 58
1
13 Techniniai parametrai ir kita informacija
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
HG43EJ690U
HG49EJ690U
Ekrano skyra
3840 x 2160
3840 x 2160
43 coliai (108 cm)
49 coliai (123 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Ekrano dydis (įstrižainė)
Garsas (išvestis)
Stovo sukutis (kairės / dešinės)
Matmenys (plotis x aukštis x storis)
Korpusas
Su stovu
Svoris
Be stovo
Su stovu
970,2 x 563,2 x 58,8 mm
1102,8 x 637,8 x 59,7 mm
970,2 x 618,1 x 226,5 mm
1102,8 x 691,8 x 226,5 mm
9,6 kg
13,2 kg
12,7 kg
16,4 kg
Modelio pavadinimas
HG55EJ690U
HG65EJ690U
Ekrano skyra
3840 x 2160
3840 x 2160
55 coliai (138 cm)
65 coliai (163 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Ekrano dydis (įstrižainė)
Garsas (išvestis)
Stovo sukutis (kairės / dešinės)
Matmenys (plotis x aukštis x storis)
Korpusas
Su stovu
Svoris
Be stovo
Su stovu
1238,6 x 714,2 x 59,2 mm
1457,5 x 837,3 x 59,7 mm
1238,6 x 768,4 x 226,5 mm
1457,5 x 908,7 x 355,1 mm
17,3 kg
25,0 kg
20,5 kg
30,2 kg
Modelio pavadinimas
HG75EJ690U
Ekrano skyra
3840 x 2160
Ekrano dydis (įstrižainė)
75 coliai (189 cm)
Garsas (išvestis)
20 W
Stovo sukutis (kairės / dešinės)
Matmenys (plotis x aukštis x storis)
Korpusas
Su stovu
0°
1684,6 x 966,4 x 60,6 mm
1684,6 x 1056,5 x 356,1 mm
Svoris
Be stovo
Su stovu
37,0 kg
37,5 kg
Lietuvių kalba - 59
Aplinkos apsaugos gairės
Veikimo temperatūra
Veikimo drėgnis
Laikymo temperatūra
Laikymo drėgnis
nuo 10°C iki 40°C (nuo 50°F iki 104°F)
10–80 proc., be kondensacijos
-20–45 °C (-4–113 °F)
5–95 proc., be kondensacijos
Pastabos
•• Dizainas ir techniniai parametrai gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.
•• Jei norite daugiau sužinoti apie energijos tiekimą ir suvartojimą, žiūrėkite gaminio etiketę.
•• Gaminio etiketę galite rasti televizoriaus galinėje dalyje. (Kai kuriuose modeliuose gaminio etiketę rasite lizdo
dangtelio vidinėje pusėje.)
•• Įprastai suvartojamos energijos kiekis nustatomas pagal IEC 62087 standartą.
Elektros energijos sąnaudų mažinimas
Išjungus televizorių, jis veikia budėjimo veiksena ir toliau sunaudoja nedidelį kiekį elektros energijos. Jeigu ketinate ilgai
nenaudoti televizoriaus, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, kad elektros energija nebūtų eikvojama be reikalo.
Lietuvių kalba - 60
UHD įvesties signalų palaikoma skyra
•• Skyra: 3 840 x 2 160p, 4 096 x 2 160p
–– HDMI jungtis su HDMI UHD Color, nustatytu į Išjungti, palaiko įvesties signalus iki UHD 50P / 60P 4:2:0, o HDMI
jungtis su HDMI UHD Color, nustatytu į Įjungti, palaiko įvesties signalus iki UHD 50P / 60P 4:4:4 ir 4:2:2.
–– MENU > Bendra > Išorinių įrenginių tvarkytuvė > HDMI UHD Color
Jei HDMI UHD Color (HDMI UHD spalva) yra nustatyta į „Off“ (išjungta)
Kadrų skaičius per
sekundę (kadr. / sek.)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
-
-
-
O
Jei HDMI UHD Color (HDMI UHD spalva) yra nustatyta į „On“ (įjungta)
Kadrų skaičius per
sekundę (kadr. / sek.)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
-
50 / 60
O
O
O
O
Ekrano skyra
Jei naudojate televizorių kaip kompiuterio monitorių, jūs taip pat galite pasirinkti vieną iš standartinių skyrų, nurodytų
skyrelyje „Skyra“. Televizorius automatiškai pritaikys jūsų pasirinktą skyrą.
Vertikalusis dažnis
Taktų dažnis (MHz)
(Hz)
Poliškumas
(horizontalus /
vertikalus)
Režimas
Skyra
Ekrano
formatas
Horizontalusis
dažnis (KHz)
IBM
720 x 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Lietuvių kalba - 61
Vertikalusis dažnis
Taktų dažnis (MHz)
(Hz)
Poliškumas
(horizontalus /
vertikalus)
Režimas
Skyra
Ekrano
formatas
Horizontalusis
dažnis (KHz)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
•• Pakaitinis režimas nepalaikomas.
•• Pasirinkus nestandartinį vaizdo formatą, gaminys gali veikti netinkamai.
•• Palaikomi atskiras ir jungtinis režimai. SOG („Sync On Green“) sinchronizavimas nepalaikomas.
Lietuvių kalba - 62
Matmenys
Vaizdas iš priekio / vaizdas iš šono
Rodomas vaizdas gali skirtis nuo faktiško. Tai priklauso nuo modelio.
•• 43˝
(Vienetas: mm)
58,8
970,2
943,2
531,4
563,2 618,1
226,5
556,5
•• 49˝
(Vienetas: mm)
59,7
1102,8
1075,8
606,0
637,8 691,8
226,5
556,5
Lietuvių kalba - 63
•• 55˝
(Vienetas: mm)
59,2
1238,6
1211,6
682,4
714,2 768,4
226,5
556,5
•• 65˝
(Vienetas: mm)
59,7
1457,5
1430,5
805,5
837,3 908,7
355,1
676,3
•• 75˝
(Vienetas: mm)
60,6
1684,6
1652,2
930,3
966,4 1056,5
356,1
1256,7
Lietuvių kalba - 64
Lizdų skydelis / galinis vaizdas
Tikslius matmenis galima sužinoti svetainėje Displaysolutions.samsung.com.
Stovas
Rodomas vaizdas gali skirtis nuo faktiško. Tai priklauso nuo modelio.
•• 43˝
(Vienetas: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
199,1
226,5
•• 49–55˝
(Vienetas: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
218,4
226,5
Lietuvių kalba - 65
•• 65˝
(Vienetas: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
676,3
240,9
355,1
•• 75˝
(Vienetas: mm)
53,8
356,1
214,5
•• PASTABA. Brėžiniai gali būti ne pagal mastelį. Kai kurie matmenys gali būti keičiami iš anksto apie tai neįspėjus.
Prieš montuodami televizorių, patikrinkite jo matmenis. Už tipografines ar spaudos klaidas neatsakome.
Lietuvių kalba - 66
Licencijos
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
KARTU SU ŠIUO GAMINIU SUTEIKIAMA RIBOTA LICENCIJA,
SUTEIKIANTI TEISĘ NAUDOTI JĮ TIK SU HEVC TURINIU, JEI
TENKINAMI TRYS TOLIAU IŠVARDYTI
REIKALAVIMAI: (1) HEVC TURINYS YRA SKIRTAS TIK ASMENINIAM
NAUDOJIMUI; (2) NĖRA PREKIAUJAMA HEVC TURINIU; IR (3) HEVC
TURINYS YRA SUKURTAS GAMINIO SAVININKO.
DRAUDŽIAMA NAUDOTI ŠĮ GAMINĮ SU HEVC KODUOTU TURINIU,
JEI TOKĮ TURINĮ SUKŪRĖ TREČIOSIOS ŠALYS ARBA VARTOTOJAS
UŽSISAKĖ ARBA ĮSIGIJO TOKĮ TURINĮ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ, NEBENT
LICENCIJUOTAS TOKIO TURINIO PARDAVĖJAS ATSKIRAI SUTEIKĖ
VARTOTOJUI TEISĘ NAUDOTI ŠĮ GAMINĮ SU TOKIU TURINIU.
NAUDODAMI ŠĮ GAMINĮ SU HEVC KODUOTU TURINIU JŪS
SUTINKATE SU ČIA APRAŠYTA RIBOTA NAUDOJIMO TEISE.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Lietuvių kalba - 67
Susisiekite su „SAMSUNG“ VISAME PASAULYJE
Jei turite klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Šalis
Klientų aptarnavimo centras
Svetainė
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
21629099
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© „Samsung Electronics Co., Ltd.“, 2018. Visos teisės saugomos.
EJ690U_EU-02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising