Samsung 24" Full HD monitor E390H silmade säästurežiimiga Kasutusjuhend

Add to My manuals
98 Pages

advertisement

Samsung 24
Kasutusjuhend
S22E360H
S22E390H
S22E391H
S22E393H
S22E395H PLUS
S24E360HL
S24E390HL
S24E391HL
S24E393HL
S24E395H PLUS
S27E360F
S27E360H
S27E390H
S27E391H
S27E393H
S27E395H PLUS
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda,
samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
BN46-00444A-11
Sisukord
ENNE SEADME
KASUTAMIST
ETTEVALMISTUSED
ALLIKASEADME
ÜHENDAMINE JA
KASUTAMINE
7
Autoriõigus
7
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
8
Puhastamine
9
Paigaldusruumi korrastamine
9
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
10
Ohutusabinõud
10
11
12
14
Sümbolid
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
18
Õige hoiak toote kasutamisel
19
Sisu kontrollimine
19
Komponentide kontrollimine
20
Osad
20
21
22
24
Control Panel (Juhtpaneel)
Suunanupu juhend
Funktsioonide juhend
Tagakülg
25
Installimine
25
26
27
27
28
Statiivi kinnitamine
Aluse eemaldamine
Seadme kaldenurga reguleerimine
Seinakinnituskomplekti või lauaaluse
paigaldamine (S27E360F)
Vargusevastane lukk
29
Enne ühendamist
29
Põhipunktid enne ühendamist
Sisukord
2
Sisukord
EKRAANI SEADISTAMINE
29
Arvuti ühendamine ja kasutamine
29
32
34
35
Arvutiga ühendamine
Toite ühendamine
Draiveri installimine
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
36
Brightness
36
Suvandi Brightness konfigureerimine
37
Contrast
37
Suvandi Contrast konfigureerimine
38
Sharpness
38
Suvandi Sharpness konfigureerimine
39
Eye Saver Mode
39
Suvandi Eye Saver Mode konfigureerimine
40
Game Mode
40
Suvandi Game Mode konfigureerimine
41
SAMSUNG MAGIC Bright
41
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
43
SAMSUNG MAGIC Upscale
43
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
44
Image Size
44
Suvandi Image Size muutmine
46
HDMI Black Level
46
Suvandi HDMI Black Level sätete
konfigureerimine
47
Response Time
47
Suvandi Response Time konfigureerimine
48
H-Position ja V-Position
48
Suvandi H-Position ja V-Position
konfigureerimine
Sisukord
3
Sisukord
VÄRVITOONI
KONFIGUREERIMINE
EKRAANIMENÜÜ
LIIGUTAMINE
SEADISTAMINE JA
LÄHTESTAMINE
49
Coarse
49
Suvandi Coarse reguleerimine
50
Fine
50
Suvandi Fine reguleerimine
51
Red
51
Suvandi Red konfigureerimine
52
Green
52
Suvandi Green konfigureerimine
53
Blue
53
Suvandi Blue konfigureerimine
54
Color Tone
54
Suvandi Color Tone sätete muutmine
55
Gamma
55
Suvandi Gamma konfigureerimine
56
Language
56
Suvandi Language konfigureerimine
57
Menu H-Position ja Menu V-Position
57
Suvandi Menu H-Position ja Menu V-Position
konfigureerimine
58
Display Time
58
Suvandi Display Time konfigureerimine
59
Transparency
59
Suvandi Transparency muutmine
60
Reset All
60
Sätete lähtestamine (Reset All)
61
Eco Saving Plus
61
Suvandi Eco Saving Plus konfigureerimine
Sisukord
4
Sisukord
MENÜÜ INFORMATION JA
TEISED
TARKVARA INSTALLIMINE
TÕRKEOTSINGU JUHEND
62
Off Timer
62
63
Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
64
PC/AV Mode
64
Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
65
Key Repeat Time
65
Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
66
Source Detection
66
Suvandi Source Detection konfigureerimine
67
Power LED On
67
Funktsiooni Power LED On
68
INFORMATION
68
Suvandi INFORMATION kuvamine
69
Suvandite Brightness, Contrast ja
Sharpness seadistamine avaekraanil
70
Suvandi Volume konfigureerimine
käivitusekraanil
70
Volume
71
Easy Setting Box
71
72
Tarkvara installimine
Tarkvara arvutist eemaldamine
73
Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
73
73
73
Toote testimine
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kontrollige järgmist.
76
Küsimused ja vastused
Sisukord
5
Sisukord
TEHNILISED ANDMED
LISA
78
Üldandmed (S22E360H / S22E390H /
S22E391H / S22E393H / S22E395H
PLUS)
79
Üldandmed (S24E360HL / S24E390HL /
S24E391HL / S24E393HL / S24E395H
PLUS)
80
Üldandmed (S27E360F / S27E360H /
S27E390H / S27E391H / S27E393H /
S27E395H PLUS)
81
Energiasääst
82
Standardne signaalirežiimi tabel
84
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD
WIDE
93
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
93
93
93
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
94
Õige kõrvaldamisviis
94
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
95
Mõisted
REGISTER
Sisukord
6
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on
keelatud.
Microsoft, Windows ja Windows NT on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel
näidatust erineda.
Enne seadme kasutamist
7
Enne seadme kasutamist
Puhastamine
Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
kriimustused kergesti.
Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1. Lülitage kuvar ja arvuti välja.
2. Eraldage toitejuhe kuvari küljest.
Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3. Puhastage monitori ekraani puhta, pehme ja kuiva riidelapiga.

Ärge kasutage kuvari puhastamiseks
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid
või pindaktiivseid aineid.
!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4. Kuvari välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja
korralikult kuivaks väänatud.
5. Ühendage toitejuhe seadmega pärast seadme puhastamist.
6. Lülitage kuvar ja arvuti sisse.
!
Enne seadme kasutamist
8
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine

Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada
tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju
ruumi kui allpool näidatud.
Välimus võib olenevalt tootest erineda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Kui kuvari sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(lehekülg 84). (Teenus on tasuline.)
Enne seadme kasutamist
9
Enne seadme kasutamist
Ohutusabinõud
Ettevaatust
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA
TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖDE
VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge. Selle seadme
sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad
selle kasutamist ja hooldamist.
Sümbolid
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Enne seadme kasutamist
10
Enne seadme kasutamist
Elekter ja ohutus
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Hoiatus
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.

Vastasel juhul võib seinakontakt üle kuumeneda ning tekkida tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebastabiilne ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (Ainult 1. tüüpi isoleeritud
seadmed.)
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Ärge asetage toitekaabli peale
raskeid esemeid.

Kahjustatud toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage pistiku ja seinakontakti ümbrusest võõrkehad (nt tolm) kuiva lapiga.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
!
Enne seadme kasutamist
11
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage toitejuhet ainult Samsungi poolt volitatud seadmetega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui seadme kasutamisel tekib tõrge, eraldage toitekaabel, et katkestada
seadme toide täielikult.
!
Seadme toidet ei saa toitenupust täielikult välja lülitada.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Installimine
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge
paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet kitsastesse ja halva ventilatsiooniga kohtadesse, nt riiulid
või seinakapid.

Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Pange seadme pakendamiseks mõeldud kilekott lastele kättesaamatusse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.
!
Enne seadme kasutamist
12
Enne seadme kasutamist
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega
pind jne).

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki
minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi)
lähedusse.

Vastasel juhul võib seadme tööiga väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Toiduõli (nt sojaõli) võib toodet kahjustada või moonutada. Hoidke toode
õlireostusest eemal.
Ärge installige või kasutage toodet köögis või pliidi lähedal.
Ettevaatust
Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel see ei kukuks.

Vastasel juhul võib tekkida tõrkeid seadme töös või kehavigastusi.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Enne seadme kasutamist
13
Enne seadme kasutamist
Pange seade ettevaatlikult tööpinnale.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse
tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama),
võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 84).
Kasutamine
Hoiatus
Seade on kõrgepinge all. Ärge proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega
muuta.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 84).
Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.

Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.
!
Kui seade tekitab imelikku heli, põlemislõhna või suitsu, eemaldage kohe toitejuhe
ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 84).
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Seade võib kukkuda ning last vigastada või tõsiselt haiget teha.
Kui seade kukub või välispind on viga saanud, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 84).

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid, mänguasju ega maiustusi.

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju
või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Enne seadme kasutamist
14
Enne seadme kasutamist
Kui väljas on äike või kui välk on seadmesse löönud, lülitage toide välja ja
eraldage toitejuhe.

!
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage
kohe ruumi.
!
GAS

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke
või kergsüttivaid aineid.

!
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

100
Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadme ventilatsiooniavadesse ega portidesse metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg
84).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg
84).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Enne seadme kasutamist
15
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.

!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim
või liikuva pildiga ekraanisäästja.
-_!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.

Vastasel juhul võib kogunenud tolmu, ülekuumenemise, elektrilöögi või
elektrilekke tõttu tekkida tulekahju.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Vastasel juhul võib teie nägemine halveneda.
!
Ärge pange alalisvooluadaptereid kokku.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Enne kasutamist eemaldage alalisvooluadapteri ümbert kilekott.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge laske alalisvooluadapteril märjaks saada.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või
lumega.

Olge ettevaatlik, et alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal
märjaks.
Ärge paigutage alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Hoidke alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.
!
Enne seadme kasutamist
16
Enne seadme kasutamist
Kui paigutate vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapteri nii, et see ripub ja juhtme
sisenemiskoht jääb ülespoole, võib adapterisse sattuda vett või muid võõrkehi ja
see võib põhjustada adapteri töös tõrkeid.
!
Veenduge, et vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapter oleks pikali laual või
põrandal.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Ärge hoidke kuvarit tagurpidi käes ja ärge hoidke kuvari liigutamisel seda alusest
kinni.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib
muutuda kuumaks.
Hoiustage seadme väikesi lisatarvikuid väikestele lastele kättesaamatus kohas.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Vastasel juhul võivad laste sõrmed või käed jääda seadmesse kinni ja viga
saada.
!

Kui kallutate seadet liiga palju, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.

Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
Enne seadme kasutamist
17
Enne seadme kasutamist
Õige hoiak toote kasutamisel
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

Hoidke selg sirge.

Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas
veidi allapoole.
Hoidke silmi otse ekraani ees.

Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.

Hoidke küünarnukke õige nurga all.

Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või
suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest
madalamal.
Enne seadme kasutamist
18
1
1.1
Ettevalmistused
Sisu kontrollimine
1.1.1 Komponentide kontrollimine

Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Komponentide välimus võib erineda pildil näidatust.
Komponendid
Kiirjuhend
Garantiikaart
Normatiivne juhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Kasutusjuhend (valik)
Toitejuhe
Alalisvooluadapter
Alalisvooluadapter
(integreeritud)
(eemaldatav)
(valik)
(valik)
D-Sub-kaabel (valik)
HDMI-kaabel (valik)
Alus
Aluse konnektor
(ainult koos eemaldatava
alalisvooluadapteriga).
HDMI-DVI-kaabel (valik)
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
1 Ettevalmistused
19
1
1.2
Ettevalmistused
Osad
1.2.1 Control Panel (Juhtpaneel)
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Funktsioonide juhend
JOG-nupp
ÜLES
VASAKULE
PAREMALE
Toite LED-tuli
VAJUTUS(SISESTAMINE)
Ikoonid
Return
ALLA
Kirjeldus
Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.
JOG-nupp
JOG-nupp asub toote tagaküljel vasakul pool. Nuppu saab kasutada
üles, alla, vasakule või paremale liikumiseks või sisestusnupuna.
See LED-tuli näitab toite olekut ja järgmisi režiime:
(Toite LED-tuli)

Toide sees (toitenupp): Väljas

Energiasäästurežiim: Vilgub

Toide väljas (toitenupp): Sees
Toite indikaatortule sätteid saab muuta menüüst. (SETUP&RESET
Power LED On)
Funktsioonide erinemise tõttu ei pruugi tegelikul mudelil seda
funktsiooni olla.
Funktsioonide juhend
Kui ekraan on sisse lülitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks
vajutage uuesti vastavat suunanuppu.
Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist
erineda. Vaadake tegelikku mudelit.
1 Ettevalmistused
20
1
Ettevalmistused
1.2.2 Suunanupu juhend
Otseteeklahvide kohta juhiste saamiseks kuvatakse allolev ekraanimenüü, kui liigutate JOG-nuppu
ükskõik mis suunas.
Brightness
Auto
Features
Eye Saver Mode Off

ÜLES/ALLA: suvandi Brightness reguleerimine.

VASAKULE/PAREMALE: saate reguleerida automaatselt ekraani sätteid.

Eraldusvõime muutmisel menüüs Display Properties aktiveeritakse funktsioon Auto
Adjustment.


Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis Analog.
VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.
See on ainult SE390-seeria mudelitele, millel on kõrvaklapipesa ja mis on HDMI-režiimis.
Brightness
Volume
Features
Eye Saver Mode Off

ÜLES/ALLA: suvandi Brightness reguleerimine.

VASAKULE/PAREMALE: suvandi Volume reguleerimine.

VAJUTUS(SISESTAMINE): kuvatakse funktsioonide juhend.
1 Ettevalmistused
21
1
Ettevalmistused
1.2.3 Funktsioonide juhend
Peamenüüsse sisenemiseks või teiste üksuste kasutamiseks vajutage JOG-nuppu, et kuvataks
funktsioonide juhend. Väljumiseks vajutage uuesti JOG-nuppu.
Return

ÜLES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud üksuseni. Üksuste kirjeldused
kuvatakse fookuse muutumisel.

VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud üksus rakendatakse.
Ikoonid
Kirjeldus
Sisendsignaali muutmiseks valige funktsioonide juhendi ekraanil JOGnupu abil [
]. Kui sisendsignaali on muudetud, kuvatakse ekraani
vasakus ülanurgas teade.

Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
].
Kuvatakse monitori funktsioonide ekraanimenüü.

Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad
sätted või lukustada OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid muudatusi
sätetes. Aktiveerimine/desaktiveerimine: ekraanimenüü
lukustamiseks / lahti lukustamiseks hoidke kümne sekundi jooksul
nuppu VASAKUL.
Kui ekraanimenüü on lukus,
on suvandeid Brightness ja Contrast võimalik reguleerida. Eye Saver
Mode on saadaval. SETUP&RESET
Power LED On on saadaval.
Võimalik on vaadata suvandit INFORMATION
1 Ettevalmistused
22
1
Ettevalmistused
Ikoonid
Kirjeldus
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
].
Vajutage, et aktiveerida või inaktiveerida Eye Saver Mode.
Kui funktsioon Eye Saver Mode on saadaval, ei ole saadaval järgmised
üksused.
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Eco Saving Plus
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus [
lülitab monitori välja.
], mis
Funktsioonide erinemise tõttu võivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda.
Kasutage funktsioone vastavalt tegelikele ikoonidele ja kirjeldustele.
Kui monitor ei kuva midagi (on energiasäästurežiimis või signaalita režiimis), saab allpool näidatud viisil
kahe suunanupu abil allikat ja toidet reguleerida.
JOG-nupp
Energiasäästurežiim / signaalita
režiim
Üles
Allika vahetamine
alla
VAJUTUS(SISESTAMINE) vajutage nuppu kahe sekundi
jooksul
Toite väljalülitamine
Kui ekraanil kuvatakse peamenüü, saate kasutada nuppu JOG, nagu on selgitatud allpool.
JOG-nupp
ÜLES/ALLA
Toiming
- Suvandite vahel liikumine.
- Peamenüüst väljumine.
VASAKULE
- Alamloendi sulgemine ilma väärtust salvestamata.
- Väärtuse vähendamine liuguri puhul.
PAREMALE
SISESTAMINE
- Järgmisele tasandile liikumine.
- Väärtuse suurendamine liuguri puhul.
- Järgmisele tasandile liikumine.
- Väärtuse salvestamine ja alamloendi sulgemine.
1 Ettevalmistused
23
1
Ettevalmistused
1.2.4 Tagakülg

Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Port
Teave portide kohta
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga D-SUB-kaabli abil.
Võimaldab ühendada seadme alalisvooluadapteriga.
Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt
kõrvaklappidega.
See on ainult SE390-seeria mudelitele, millel on kõrvaklapipesa ja
mis on HDMI-režiimis.
Heli on võimalik kuulda vaid juhul, kui kasutatakse HDMI-toHDMI-kaablit.
1 Ettevalmistused
24
1
1.3
Ettevalmistused
Installimine
1.3.1 Statiivi kinnitamine

Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Sisestage jalg joonisel näidatud Kontrollige, kas jalg on kindlalt
suunas alusesse.
paigas.
Keerake aluse põhjal olev
ühenduskruvi lõpuni, nii et see
oleks korralikult kinni.
Katke laua pind toote
kaitsmiseks pehme riidega ja
asetage toode riidele, ekraan
allapoole.
- Ettevaatust
Hoidke seadme korpusest
joonisel näidatud viisil käega
kinni.
Ärge hoidke toodet alusest
hoides alaspidi.
Lükake kokkupandud alus
joonisel noolega tähistatud
suunas korpuse külge.
1 Ettevalmistused
25
1
Ettevalmistused
1.3.2 Aluse eemaldamine
Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Katke laua pind toote kaitsmiseks pehme riidega ja asetage
toode riidele, ekraan allapoole.
Aluse eemaldamiseks hoidke ühe käega aluse jalast kinni ja
lööge rusikaga kergelt vastu alust noolega näidatud suunas
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala küljest
eemaldada.
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel noolega
tähistatud suunas.
1 Ettevalmistused
26
1
Ettevalmistused
1.3.3 Seadme kaldenurga reguleerimine
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
-2° (±2°) - 15° (±2°)

Kuvari kaldenurka on võimalik reguleerida.

Hoidke toodet alumisest osast ja reguleerige ettevaatlikult kallet.
1.3.4 Seinakinnituskomplekti või lauaaluse paigaldamine (S27E360F)
Lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhe seinapistikupesast.
1
2
A
3
4
B
A Kinnitage seinakinnituskomplekt või lauaalus siia
B Klamber (müügil eraldi)
Joondage sooned ning keerake kruvid toote klambri ja seinakinnituskomplekti või lauaaluse vahel tugevalt
kinni.
1 Ettevalmistused
27
1
Ettevalmistused
Märkused

Standardsest pikkusest pikema kruvi kasutamine võib kahjustada toote seesmisi detaile.

VESA standarditele mittevastava seinakinnituse kruvide pikkus võib olenevalt selle andmetest olla
erinev.

Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standarditele. Ärge kasutage seinakinnituskomplekti või
lauaaluse kinnitamisel liigset jõudu. See võib toodet kahjustada või toode võib kukkuda, tekitades
vigastusi. Samsung ei võta vastutust sobimatute kruvide kasutamisel või liigse jõuga kinnitatud
seinakinnituskomplekti või lauaaluse kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.

Samsung ei võta vastutust määratust erineva või ise paigaldada üritatud seinakinnituskomplekti
kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.

Toote paigaldamiseks seinale ostke seinakinnituskomplekt, mida saab paigaldada seinast 10cm
kaugusele või kaugemale.

Kasutage kindlasti standarditele vastavat seinakinnituskomplekti.

Monitori paigaldamiseks seinakinnituse abil eemaldage alus monitori küljest.
1.3.5 Vargusevastane lukk
Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades. Lukustusseadme kuju
ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme
kasutusjuhendist. Lukustusseade on müügil eraldi.
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
2
3
4
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
1 Ettevalmistused
28
2
2.1
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
2.1.1 Põhipunktid enne ühendamist

Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

2.2
Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
Arvuti ühendamine ja kasutamine
2.2.1 Arvutiga ühendamine

Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Seadme ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
RGB IN
1
2
Ühendage D-SUB-kaabel toote tagaküljel olevasse porti [RGB IN] ja arvuti porti RGB.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks Analog.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
29
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN
1
2
Ühendage HDMI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN]-porti ja arvuti HDMI-porti.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN
1
2
Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN]-porti ja arvuti DVI-porti.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Toite ühendamine”.)
Kui sisendallikat pole valitud, valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades sisendallikaks HDMI.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
30
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Kõrvaklappide ühendamine (S22E390H / S22E393H / S22E395H PLUS / S24E390HL /
S24E393HL / S24E395H PLUS / S27E390H / S27E393H / S27E395H PLUS)
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
1
Ühendage heliväljundseade, nt kõrvaklapid, seadme porti [
].
Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis HDMI.
Heli on võimalik kuulda vaid juhul, kui kasutatakse HDMI-to-HDMI-kaablit.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
31
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.2 Toite ühendamine

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Ühendus integreeritud alalisvooluadapteri abil

Ühendage alalisvooluadapter toote tagaküljel olevasse porti [DC 14V] ja vooluvõrku.
DC 14V
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
Ühendus eemaldatava alalisvooluadapteri abil

Ühendage toitekaabel alalisvooluadapteriga.
Seejärel ühendage alalisvooluadapter toote tagaküljel asuva [DC 14V] pordiga.
Järgmiseks ühendage toitekaabel toiteallikaga.
DC 14V
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
32
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Helisätete muutmine Windowsis
Juhtpaneel
→ Heli → Kõlarid → Kõlari seadistus
1
2
3
4
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
33
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.3 Draiveri installimine

Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

Installidraiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil.

Kui pakutav fail on puudulik, külastage Samsungi kodulehte (http://www.samsung.com/) ja laadige
fail alla.
1
2
3
4
Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.
5
Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.
Klõpsake suvandil "Windows Driver".
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Valige mudeliloendist oma toote mudel.
Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
34
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.4 Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Keele valimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE. Seejärel vajutage JOG-nuppu.
Teabesõnumi peitmiseks vajutage JOG-nuppu.

Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis,
kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
35
3
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
3.1
Brightness
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.1.1 Suvandi Brightness konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Brightness ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
Reguleerige suvandit Brightness, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
36
3
3.2
Ekraani seadistamine
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.2.1 Suvandi Contrast konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Contrast ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
Reguleerige suvandit Contrast, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
37
3
3.3
Ekraani seadistamine
Sharpness
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Upscale on režiimis Mode1 või Mode2.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.3.1 Suvandi Sharpness konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Sharpness ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
Reguleerige suvandit Sharpness, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
38
3
3.4
Ekraani seadistamine
Eye Saver Mode
Saate määrata silmade lõõgastumiseks kõige sobivama pildikvaliteedi.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” on sertifikaat toodetele, mis vastavad madalama sinise valguse
tasemete nõuetele. Kui režiim Eye Saver Mode on seatud olekusse On, langeb sinine valgus
lainepikkusel umbes 400 nm ja see kindlustab silmade lõõgastumiseks vajaliku optimaalse pildikvaliteedi.
Samas on sinise valguse tase vaikeseadetest madalam. Seda on testinud TÜV Rheinland ja see vastab
TÜV Rheinlandi sertifikaadi „Low Blue Light Content” nõuetele.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.4.1 Suvandi Eye Saver Mode konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Eye Saver Mode ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
60
Eye Saver Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
75
Sharpness
Game Mode
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
Off
On
Off
Custom
Off
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
39
3
3.5
Ekraani seadistamine
Game Mode
Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile. Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel
arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt PlayStation™ või Xbox™.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
3.5.1 Suvandi Game Mode konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Game Mode ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
60
Eye Saver Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
4
5
75
Sharpness
Game Mode
Optimizes image
settings for playing
games.
Custom
Off
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.

Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse
režiimi Game Mode olekuks Off, isegi kui selle olekuks oli valitud On.

Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On.
3 Ekraani seadistamine
40
3
3.6
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Bright
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.
3.6.1
1
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
SAMSUNG
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MAGIC
Bright ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Custom
Standard
Custom
50
Off
50
Cinema
Off
2200
Dynamic Contrast Wide
0

Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.

Standard: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja
interneti kasutamiseks.

Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu
nautimiseks.

Dynamic Contrast: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada
tasakaalustatud heleduse.
3 Ekraani seadistamine
41
3
Ekraani seadistamine
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
Dynamic
Standard
Custom
50
Off
50
SAMSUNG
Movie
Off
2200
SAMSUNG
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Kui välissisend on ühendatud HDMI kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
SAMSUNG
on funktsioonil MAGIC
Bright neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie või Custom seade.
Valikuga Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
4
5

Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.

Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.

Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.

Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
42
3
3.7
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funktsioon MAGIC
Upscale parendab pildikihtide detailsust ja eredust.
3.7.1
1

Funktsiooni efektid on paremini tajutavad madala eraldusvõimega piltidel.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
SAMSUNG
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MAGIC
Upscale ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Custom
50
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Enhance picture
detail and vividness.
off
Mode1
Mode2
Off
50
Off
2200
Wide
0
Võrreldes režiimiga Mode1, on režiimil Mode2 tugevam efekt.
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
43
3
3.8
Ekraani seadistamine
Image Size
Saate muuta pildi suurust.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.8.1 Suvandi Image Size muutmine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Image Size ja vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
järgmine ekraan.
Režiimis PC
PICTURE
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
0
0
1344
0

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
3 Ekraani seadistamine
44
3
Ekraani seadistamine
Režiimis AV
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
4:3
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Screen Fit
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5

4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga
mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI-pesa kaudu ja
režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
45
3
3.9
Ekraani seadistamine
HDMI Black Level
Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud
allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib
pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level. Sellisel juhul parandage
halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis HDMI.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.9.1 Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI Black Level ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Image Size
Normal
HDMI Black Level
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine


Normal: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
Low: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi
suurendamiseks, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.
3 Ekraani seadistamine
46
3
Ekraani seadistamine
3.10 Response Time
Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks Standard või Faster.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.10.1 Suvandi Response Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Response Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Coarse
Fine
4
5
0
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
47
3
Ekraani seadistamine
3.11 H-Position ja V-Position
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.

Saadaval ainult režiimis Analog.

See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Image Size olekuks on režiimis AV seadistatud
Screen Fit. Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor
kuvab pilti normaalselt, valige Screen Fit, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.11.1 Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige suvand H-Position või V-Position, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
PICTURE
Image Size
Response Time
0
H-Position
V-Position
0
V-Position
Fine
1344
0
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
H-Position
Coarse
4
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Coarse
Fine
Faster
0
0
1344
0
Suvandi H-Position või V-Position reguleerimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja
vajutage seda.
5
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
48
3
Ekraani seadistamine
3.12 Coarse
Saate reguleerida ekraani sagedust.

Saadaval ainult režiimis Analog.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.12.1 Suvandi Coarse reguleerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Coarse ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
Faster
0
0
1344
0
Reguleerige suvandit Coarse, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
49
3
Ekraani seadistamine
3.13 Fine
Saate peenhäälestada ekraani, et saavutada elav pilt.

Saadaval ainult režiimis Analog.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.13.1 Suvandi Fine reguleerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PICTURE ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Fine ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Image Size
Wide
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
Faster
0
0
1344
0
Reguleerige suvandit Fine, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
50
4
Värvitooni konfigureerimine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
SAMSUNG
Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright
olekuks on seadistatud režiim Cinema või Dynamic Contrast. See menüü pole saadaval, kui
aktiveeritud on funktsioon Game Mode või Eye Saver Mode.
4.1
Red
Saate reguleerida punase värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.1.1 Suvandi Red konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Red ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Reguleerige suvandit Red, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
51
4
4.2
Värvitooni konfigureerimine
Green
Saate reguleerida rohelise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.2.1 Suvandi Green konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Green ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Reguleerige suvandit Green, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
52
4
4.3
Värvitooni konfigureerimine
Blue
Saate reguleerida sinise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.3.1 Suvandi Blue konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Blue ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Reguleerige suvandit Blue, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
53
4
4.4
Värvitooni konfigureerimine
Color Tone
Saate reguleerida pildi üldist värvitooni.
4.4.1 Suvandi Color Tone sätete muutmine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Color Tone ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
50
Normal
Mode1
Warm 2

Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.

Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.

Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.

Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.

Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.

Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
Kui välissisend on ühendatud HDMI kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
on funktsioonil Color Tone neli värvitemperatuuri sätet (Cool, Normal, Warm ja Custom).
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
54
4
4.5
Värvitooni konfigureerimine
Gamma
Saate reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).
4.5.1 Suvandi Gamma konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand COLOR ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Gamma ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
55
5
5.1
Ekraanimenüü liigutamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Language
Saate valida menüükeele.

Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
5.1.1 Suvandi Language konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MENU SETTINGS ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Language ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
4
5
Set the menu
language.
Italiano
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
56
5
5.2
Ekraanimenüü liigutamine
Menu H-Position ja Menu V-Position
Menu H-Position: Saate liigutada menüü asukohta vasakule või paremale.
Menu V-Position: Saate liigutada menüü asukohta üles või alla.
5.2.1 Suvandi Menu H-Position ja Menu V-Position konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MENU SETTINGS ja vajutage JOG-nuppu.
Valige suvand Menu H-Position või Menu V-Position, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja
vajutades seda. Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
100
2
20 sec
On
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
4
Move the menu
position to the left or
right.
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
Suvandi Menu H-Position või Menu V-Position reguleerimiseks liigutage JOG-nuppu VASAKULE/
PAREMALE ja vajutage seda.
5
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
57
5
5.3
Ekraanimenüü liigutamine
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
5.3.1 Suvandi Display Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MENU SETTINGS ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Display Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
58
5
5.4
Ekraanimenüü liigutamine
Transparency
Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.
5.4.1 Suvandi Transparency muutmine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand MENU SETTINGS ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Transparency ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
59
6
6.1
Seadistamine ja lähtestamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Reset All
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.1.1 Sätete lähtestamine (Reset All)
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Reset All ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
1R
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
60
6
6.2
Seadistamine ja lähtestamine
Eco Saving Plus
Funktsioon Eco Saving Plus säästab energiat, kontrollides ekraanipaneeli kasutatavat elektrivoolu.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.2.1 Suvandi Eco Saving Plus konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Eco Saving Plus ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Off
Auto
Low
High
Acceleration
Auto
Source Detection
Power LED On
Stand-by

Off: Funktsiooni Eco Saving Plus deaktiveerimine.

Auto: energiakulu vähendatakse automaatselt umbes 10% võrra hetkeseadistusest.
(Energiakulu vähendamise hulk sõltub ekraani heledusest.)
4
5

Low: Energiakulu vähendatakse 25% võrra vaikeseadistusest.

High: Energiakulu vähendatakse 50% võrra vaikeseadistusest.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
61
6
6.3
Seadistamine ja lähtestamine
Off Timer
Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.3.1 Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.

Off: inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.

On: aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
62
6
Seadistamine ja lähtestamine
6.3.2 Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Off Timer ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Turn Off After ja vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
järgmine ekraan.
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Reguleerige suvandit Turn Off After, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Valitud säte rakendatakse.

Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide
möödumisel automaatselt välja.

See suvand on saadaval ainult siis, kui suvandi Off Timer olekuks on seadistatud On.

Teatud piirkondade turule mõeldud toodete puhul on funktsioon Off Timer seatud automaatselt
aktiveeruma 4 tundi pärast toote sisselülitamist. See on kooskõlas toiteallikat puudutavate
eeskirjadega. Kui te ei soovi, et taimer aktiveeruks, valige MENU → SETUP&RESET ning lülitage
funktsioon Off Timer olekusse Off.
6 Seadistamine ja lähtestamine
63
6
6.4
Seadistamine ja lähtestamine
PC/AV Mode
Seadke PC/AV Mode valikule AV. Kujutise suurus kasvab. See on mugav valik filmi vaatamisel
kasutamiseks.

See funktsioon ei toimi režiimis Analog.

Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).

Kui monitor (kui olekuks on seatud HDMI) on energiasäästurežiimil või sellel kuvatakse teade
Check Signal Cable, siis vajutage ekraanimenüü (OSD) kuvamiseks nuppu MENU. Saate valida
suvandi PC või AV.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.4.1 Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
4
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand PC/AV Mode ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand HDMI ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
PC/AV Mode
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
5
6
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
64
6
6.5
Seadistamine ja lähtestamine
Key Repeat Time
Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.5.1 Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Key Repeat Time ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
Power LED On

Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra,
kui nuppu vajutatakse.
4
5
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
65
6
6.6
Seadistamine ja lähtestamine
Source Detection
Aktiveerige suvand Source Detection.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
6.6.1 Suvandi Source Detection konfigureerimine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Source Detection ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
5
Source Detection
Auto
Power LED On
Manual

Auto: sisendallikas tuvastatakse automaatselt.

Manual: võimaldab valida sisendallika käsitsi.
Auto
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
66
6
6.7
Seadistamine ja lähtestamine
Power LED On
Konfigureerige sätted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse või välja lülitada.
6.7.1 Funktsiooni Power LED On
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
3
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand SETUP&RESET ja vajutage JOG-nuppu.
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand Power LED On ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Set the status of the
power LED.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
5
Source Detection
Working
Power LED On
Stand-by
Auto

Working: Toite LED-indikaator põleb, kui toode töötab.

Stand-by: Toite LED-indikaator põleb, kui toode ei tööta.
Valige sobiv suvand, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA ja vajutades seda.
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
67
7
7.1
Menüü INFORMATION ja teised
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
INFORMATION
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
7.1.1 Suvandi INFORMATION kuvamine
1
Kui kuvatakse funktsioonide juhend, valige JOG-nuppu üles liigutades [
].
Seejärel vajutage JOG-nuppu.
2
Valige JOG-nuppu ÜLES/ALLA liigutades suvand INFORMATION ja vajutage JOG-nuppu.
Kuvatakse järgmine ekraan.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
Kuvatavad menüü-üksused võivad mudeliti erineda.
7 Menüü INFORMATION ja teised
68
7
7.2
Menüü INFORMATION ja teised
Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness
seadistamine avaekraanil
Pärast otsetee nuppude lehe kuvamist saate reguleerida suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness
sätteid avaekraanil, kasutades nuppu JOG.
Brightness :

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
Contrast :


SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
Sharpness:


1
SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
Kui liigutate JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE, avaneb järgmine kuva.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
3
Liikuge suvandilt Brightness
Contrast
Sharpness, liigutades JOG-nuppu ÜLES/ALLA.
Liigutage nuppu JOG vasakule/paremale, et muuta suvandite Brightness/Contrast ja Sharpness
sätteid.
7 Menüü INFORMATION ja teised
69
7
7.3
Menüü INFORMATION ja teised
Suvandi Volume konfigureerimine käivitusekraanil
7.3.1
Volume
Kui ekraanil kuvatakse suunanupu juhend, saate suvandit Volume reguleerida JOG-nuppu liigutades.
1
Kui liigutate JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE, avaneb järgmine kuva.
Volume
2
50
Reguleerige suvandit Volume, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.

See on ainult SE390-seeria mudelitele, millel on kõrvaklapipesa ja mis on HDMI-režiimis.

Kui ühendatud sisendseadme helikvaliteet on halb, võib toote automaatne heli vaigistamise
funktsioon Auto Mute põhjustada kõrvaklappide kasutamisel heli vaigistamist või hakkimist.
Seadke sisendseadme helitugevuseks vähemalt 20% ja reguleerige helitugevust toote helitugevuse
juhtnuppudega (JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE).

Mis on Auto Mute?
See funktsioon vaigistab heli, et parandada heliefekti helimüra või nõrga sisendsignaali korral,
mis on tavaliselt põhjustatud sisendseadme heliprobleemist.
7 Menüü INFORMATION ja teised
70
8
8.1
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Rakendus "Easy Setting Box"võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
8.1.1 Tarkvara installimine
1
2
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
Valige rakenduse "Easy Setting Box" installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse "Easy
Setting Box" installifail ja topeltklõpsake sellel.
3
4
Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu Next (edasi).
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni "Easy
Setting Box" kuvada.

Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus "Easy Setting Box")
Rakenduse "Easy Setting Box" installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Riistvara

Vähemalt 32 MB muutmälu

Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
8 Tarkvara installimine
71
8
Tarkvara installimine
8.1.2 Tarkvara arvutist eemaldamine
Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted/juhtpaneel ja seejärel topeltkõpsake ikoonil programmide
lisamine või eemaldamine.
rakenduste loendist "Easy Setting Box" ja klõpsake nuppu lisa/kustuta.
8 Tarkvara installimine
72
9
9.1
Tõrkeotsingu juhend
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
9.1.1 Toote testimine
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
1
2
3
4
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
Eraldage kaabel seadme küljest.
Toote sisselülitamine.
Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
9.1.2 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki „10.5 Standardne signaalirežiimi tabel”),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
9.1.3 Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Probleemid
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Lahendused
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti
vahel korralikult ühendatud ning kas
ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud. (Vt
peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
73
9
Tõrkeotsingu juhend
Ekraaniprobleem
Probleemid
Lahendused
Ekraan ei lülitu sisse.
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult
ühendatud. (Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult
ühendatud. (Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on
sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi
signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime
või sageduse.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust,
nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate
need standardsete signaalirežiimide tabelist
(lehekülg 82).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige seadme kaabliühendust (vt peatükki
„2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”).
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandeid Coarse (lehekülg 49) ja
Fine (lehekülg 50).
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne)
ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud
tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi
eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega
ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud,
muutke seadistusi, lähtudes standardsete
signaalirežiimide tabelist (lehekülg 82) selles
juhendis ja menüüst INFORMATION sellel tootel.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandeid Brightness (lehekülg 36)
ja Contrast (lehekülg 37).
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi COLOR sätteid. (Vt peatükki „
Värvitooni konfigureerimine”)
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on
moonutatud.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
(Vt peatükki „ Värvitooni konfigureerimine”)
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
(Vt peatükki „ Värvitooni konfigureerimine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
74
9
Tõrkeotsingu juhend
Probleemid
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga
0,5–1 sekundi järel.
Lahendused
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage
klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Heliprobleem
Probleemid
Heli puudub.
Lahendused
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige
helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele
keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Allikaseadme probleem
Probleemid
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Lahendused
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine,
viige arvuti hooldusesse.
Toote raamil paiknevad LED-tuled võivad sõltuvalt kasutaja vaatamisnurgast nähtavad olla. Need tuled
on kahjutud ja ei mõjuta toote omadusi ega jõudlust. Toote kasutamine on ohutu.
9 Tõrkeotsingu juhend
75
9
9.2
Tõrkeotsingu juhend
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.






Windows XP: Avage Juhtpaneel
Ilme ja teemad
Kuva
Sätted
Täpsemalt
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel
Kuva
Sätted
Täpsemalt
Kuvar ja kohandage suvandit
Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.
Windows Vista: Valige Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
Windows 7: Valige Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Kuva
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises
Kuvari sätted.
Windows 8: Valige Sätted
Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Kuva
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
Windows 10: avage suvandid Sätted
Süsteem
Kuvamine
Täpsemad kuvasätted
Kuva adapteri
atribuudid
Kuvar ja kohandage jaotises Kuvari sätted
suvandit Ekraani värskendussagedus.
9 Tõrkeotsingu juhend
76
9
Tõrkeotsingu juhend
Küsimus
Kuidas saab muuta
eraldusvõimet?
Vastus






Kuidas seadistada
energiasäästurežiimi?






Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja
kujundused
Kuva
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Kuva
Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted ja
reguleerige eraldusvõimet.
Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Kuva
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.
Windows 8: valige suvandid Sätted
Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Kuva
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.
Windows 10: avage suvandid Sätted
Süsteem
Kuvamine
Täpsemad kuvasätted ja kohandage
eraldusvõimet.
Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Ekraanisäästja sätted
Toitesuvandid või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.
Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides
suvandid Juhtpaneel
Kuva
Ekraanisäästja sätted
Toitesuvandid või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted
Toitesuvandid või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.
Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted
Toitesuvandid või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.
Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Sätted
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted
Toitesuvandid
või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Sätted
Isikupärastamine
Lukustuskuva
Ekraani
ajalõpu sätted
Toide ja unerežiim või avades arvuti BIOS
SETUP-i.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
9 Tõrkeotsingu juhend
77
10
Tehnilised andmed
10.1 Üldandmed (S22E360H / S22E390H / S22E391H /
S22E393H / S22E395H PLUS)
Mudeli nimi
Paneel
S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H /
S22E395H PLUS
Suurus
21,5 tolli (54 cm)
Ekraani mõõtmed
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Punktisamm
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Toiteallikas
AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib
riikides erineda.
Mõõtmed
(LxKxS) / kaal
Ilma toeta
519,06 x 327,7 x 70,08 mm / 3,05 kg
Koos toega
519,06 x 391,68 x 167,46 mm / 3,55 kg
Keskkonnaalased
asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
10 Tehnilised andmed
78
10
Tehnilised andmed
10.2 Üldandmed (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL /
S24E393HL / S24E395H PLUS)
Mudeli nimi
Paneel
S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL /
S24E395H PLUS
Suurus
23,6 tolli (59 cm)
Ekraani
mõõtmed
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Punktisamm
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Toiteallikas
AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib
riikides erineda.
Mõõtmed
(LxKxS) / kaal
Ilma toeta
548,3 x 333,3 x 69,9 mm / 3,47 kg
Koos toega
548,3 x 409,0 x 181,9 mm / 4,02 kg
Keskkonnaalased
asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
10 Tehnilised andmed
79
10
Tehnilised andmed
10.3 Üldandmed (S27E360F / S27E360H / S27E390H /
S27E391H / S27E393H / S27E395H PLUS)
Mudeli nimi
Paneel
S27E360F
S27E360H / S27E390H / S27E391H /
S27E393H / S27E395H PLUS
Suurus
27 tolli (68 cm)
Ekraani
mõõtmed
597,9 mm (H) x 336,3 mm (V)
Punktisamm
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Toiteallikas
AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides
erineda.
Mõõtmed
(LxKxS) / kaal
Ilma toeta
626,0 x 377,2 x 70,8 mm / 4,58 kg
Koos toega
626,0 x 452,9 x 181,9 mm / 5,14 kg
VESA paigaldustugi
75 mm x 75 mm
(kasutamiseks
spetsiaalse
(käekujulise)
paigaldustoega.)
Keskkonnaalased
asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-andPlay. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam
või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
See seade on B-klassi digitaalseade.
10 Tehnilised andmed
80
10
Tehnilised andmed
10.4 Energiasääst
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja pannes toite LED-tule
vilkuma, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud. Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja.
Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt.
Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Energiasäästja
Energiatarve Energy
Stari järgi
Energiasäästurežiim
Toide väljas
(toitenupp)
Toiteindikaator
Väljas
Vilgub
Sees
Energiatarve
(S22E360H /
S22E390H /
S22E391H /
S22E393H /
S22E395H PLUS)
Tüüpiline 17,9 W
Tüüpiline 0,3 W
Max 0,45 W
alla 0,3 W
Energiatarve
(S24E360HL /
S24E390HL /
S24E391HL /
S24E393HL /
S24E395H PLUS)
Tüüpiline 18,5 W
Tüüpiline 0,3 W
Max 0,45 W
alla 0,3 W
Energiatarve
(S27E360F /
S27E360H /
S27E390H /
S27E391H /
S27E393H /
S27E395H PLUS)


Tüüpiline 21 W
Tüüpiline 0,3 W
Max 0,45 W
alla 0,3 W
Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.
ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri (United States Environmental Protection
Agency) registreeritud märk.
Enegry Stari energiatarvet arvestatakse kehtiva Energy Star®-i standardi testimeetodiga.

Seade ei tarbi elektrit, kui eemaldate toitejuhtme vooluvõrgust. Kui te ei kasuta seadet pikema aja
jooksul, eraldage kindlasti toitekaabel. Energiatarve vähendamiseks 0 vatini, kui toitelüliti puudub,
ühendage toitekaabel lahti.
10 Tehnilised andmed
81
10
Tehnilised andmed
10.5 Standardne signaalirežiimi tabel

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi
saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seega võib mõni muu, siin määratlemata eraldusvõime
halvendada pildikvaliteeti. Selle vältimiseks soovitame valida seadme ekraanisuuruse jaoks
määratletud optimaalse eraldusvõime.

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-monitori LCD-monitori vastu, kontrollige sagedust. Kui LCDmonitor ei toeta 85 Hz, muutke CDT-monitori kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui
vahetate selle LCD-monitori vastu.
Sünkroonimine
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
56–75 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist,
reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide
hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele
tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
10 Tehnilised andmed
82
10
Tehnilised andmed
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus (H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust
mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti.
Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda
tähistatakse ühikuga Hz.
10 Tehnilised andmed
83
Lisa
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI
klienditoe poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Lisa
84
Lisa
LATIN AMERICA
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Lisa
85
Lisa
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/cz/
support
(800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
Lisa
86
Lisa
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/
support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
!"
#$%$ ##'
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64
http://www.samsung.com/ro/
support
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
Lisa
87
Lisa
EUROPE
SLOVAKIA
SLOVENIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/
support
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
Lisa
88
Lisa
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
(GSM: 7799)
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
Lisa
89
Lisa
S.E.A
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
94117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
Lisa
90
Lisa
MENA
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
Lisa
91
Lisa
AFRICA
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Lisa
92
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne



Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.
Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid. (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)
Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu


Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
Lisa
93
Lisa
Õige kõrvaldamisviis
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete
jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle
elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste
tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need
esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta
kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Lisa
94
Lisa
Mõisted
OSD (ekraanikuva)
Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt
vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni,
suurust ja paljusid teisi sätteid.
Gamma
Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel
muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine
heledus.
Halliskaala
Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse
erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning
halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise
kaudu muutub ekraani keskmine heledus.
Skannimissagedus
Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti
värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures
silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda
mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda
sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.
Horisontaalsagedus
Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid
edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti.
Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis
edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et
horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis 85 000 korda. Horisontaalsagedust
näitab suurus 85 kHz.
Vertikaalsagedus
Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see
tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja
60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka
„värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.
Lisa
95
Lisa
Eraldusvõime
Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori
detailsuse taset.
Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks
samaaegselt.
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Plug & Play
Funktsioon Plug & Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua
optimaalne kuvakeskkond.
Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.
Lisa
96
Register
A
L
Aja kuvamine 58
Läbipaistvus 59
Allika tuvastus 66
Lähtesta kõik 60
Arvuti ühendamine ja kasutamine 29
ldandmed 78, 79, 80
Autoriõigus 7
M
E
Makseteenuse vastutus hind tarbijatele 93
Easy Setting Box 71
Mõisted 95
Energiasääst 81
Mängurežiim 40
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
pöördumist vajalikud toimingud 73
Enne ühendamist 29
O
Ohutusabinõud 10
Osad 20
G
Gamma 55
P
PCAVrežiim 64
H
HDMI musta tase 46
Heledus 36
I
Installimine 25
Peen 50
Puhastamine 8
Punane 51
R
Reaktsiooniaeg 47
Roheline 52
J
Jämehäälestus 49
S
SAMSUNG MAGIC Bright 41
K
SAMSUNG MAGIC Upscale 43
Keel 56
Silmasäästurežiim 39
Klahvi kordamise aeg 65
Sinine 53
Kontrastsus 37
Sisu kontrollimine 19
Kujutise suurus 44
Standardne signaalirežiimi tabel 82
Küsimused ja vastused 76
T
TEAVE 68
Register
97
Register
Teravus 38
Toite LEDindikaatori sisselülitamine 67
Täiendav energiasääst 61
V
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE 84
Väljalülitamise taimer 62
Värvitoon 54
Õ
Õige hoiak toote kasutamisel 18
Õige kõrvaldamisviis 94
Register
98

advertisement

Key Features

  • 59.9 cm (23.6") LED PLS
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 60 Hz 4 ms 250 cd/m² 1000:1
  • 21 W

Related manuals

Download PDF

advertisement