Samsung | S24E390HL | User manual | Samsung 24" Full HD monitor E390H silmade säästurežiimiga Lietotāja rokasgrāmata

Samsung 24" Full HD monitor E390H silmade säästurežiimiga Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas
rokasgrāmata
S22E360H
S22E390H
S22E391H
S22E393H
S22E395H PLUS
S24E360HL
S24E390HL
S24E391HL
S24E393HL
S24E395H PLUS
S27E360F
S27E360H
S27E390H
S27E391H
S27E393H
S27E395H PLUS
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var
tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
BN46-00444A-11
Satura rādītājs
PIRMS IZSTRĀDĀJUMA
LIETOŠANAS
SAGATAVOŠANA
AVOTA IERĪCES
PIEVIENOŠANA UN
IZMANTOŠANA
7
Autortiesības
7
Rokasgrāmatā izmantotās ikonas
8
Tīrīšana
9
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
9
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
10
Drošības pasākumi
10
11
12
14
Simboli
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
19
Pareizā izstrādājuma izmantošanas poza
20
Satura pārbaude
20
Sastāvdaļu pārbaude
21
Detaļas
21
22
23
25
Vadības panelis
Tiešo taustiņu ceļvedis
Funkcijas taustiņu ceļvedis
Aizmugurējā puse
26
Instalēšana
26
27
28
28
29
Statīva pievienošana
Statīva noņemšana
Izstrādājuma slīpuma pielāgošana
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas
statīva uzstādīšana (S27E360F)
Pretnozagšanas slēdzene
31
Pirms pievienošanas
31
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
Satura rādītājs
2
Satura rādītājs
EKRĀNA IESTATĪŠANA
31
Datora pievienošana un izmantošana
31
34
36
37
Datora pievienošana
Pievienošana elektrotīklam
Draivera instalēšana
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
38
Brightness
38
Brightness konfigurēšana
39
Contrast
39
Opcijas Contrast konfigurēšana
40
Sharpness
40
Opcijas Sharpness konfigurēšana
41
Eye Saver Mode
41
Elementa Eye Saver Mode konfigurēšana
42
Game Mode
42
Režīma konfigurēšana izvēlnē Game Mode
43
SAMSUNG MAGIC Bright
43
SAMSUNG MAGIC Bright konfigurēšana
45
SAMSUNG MAGIC Upscale
45
SAMSUNG MAGIC Upscale konfigurēšana
46
Image Size
46
Image Size maiņa
48
HDMI Black Level
48
HDMI Black Level iestatījumu konfigurācija
49
Response Time
49
Opcijas Response Time konfigurēšana
50
H-Position un V-Position
50
Elementa H-Position un V-Position
konfigurēšana
51
Coarse
51
Opcijas Coarse pielāgošana
Satura rādītājs
3
Satura rādītājs
KRĀSU NIANŠU
KONFIGURĒŠANA
EKRĀNA DISPLEJA
SASKAŅOŠANA
IESTATĪŠANA UN
ATIESTATE
52
Fine
52
Opcijas Fine pielāgošana
53
Red
53
Elementa Red konfigurēšana
54
Green
54
Elementa Green konfigurēšana
55
Blue
55
Elementa Blue konfigurēšana
56
Color Tone
56
Color Tone iestatījumu konfigurācija
57
Gamma
57
Elementa Gamma konfigurēšana
58
Language
58
Iespējas Language konfigurēšana
59
Menu H-Position un Menu V-Position
59
Elementa Menu H-Position un Menu VPosition konfigurēšana
60
Display Time
60
Elementa Display Time konfigurēšana
61
Transparency
61
Funkcijas Transparency maiņa
62
Reset All
62
Iestatījumu inicializēšana (Reset All)
63
Eco Saving Plus
63
Elementa Eco Saving Plus konfigurēšana
64
Off Timer
64
65
Off Timer konfigurēšana
Funkcijas Turn Off After konfigurēšana
Satura rādītājs
4
Satura rādītājs
66
PC/AV Mode
66
Elementa PC/AV Mode konfigurēšana
67
Key Repeat Time
67
Elementa Key Repeat Time konfigurēšana
68
Source Detection
68
Funkcijas Source Detection konfigurēšana
69
Power LED On
69
Funkcijas Power LED On
70
INFORMATION
70
Izvēlnes INFORMATION parādīšana
71
Elementa Brightness, Contrast un
Sharpness konfigurēšana sākuma
ekrānā
72
Opcijas Volume konfigurēšana sākuma
ekrānā
72
Volume
PROGRAMMATŪRAS
INSTALĒŠANA
73
Easy Setting Box
73
74
Programmatūras instalēšana
Programmatūras noņemšana
PROBLĒMU
NOVĒRŠANAS
ROKASGRĀMATA
75
Prasības, kas jāizpilda pirms sazināties
ar Samsung klientu apkalpošanas centru
75
75
75
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
78
Jautājumi un atbildes
80
Vispārēji (S22E360H / S22E390H /
S22E391H / S22E393H / S22E395H
PLUS)
IZVĒLNE INFORMATION
UN CITAS IZVĒLNES
SPECIFIKĀCIJAS
Satura rādītājs
5
Satura rādītājs
PIELIKUMS
81
Vispārēji (S24E360HL / S24E390HL /
S24E391HL / S24E393HL / S24E395H
PLUS)
82
Vispārēji (S27E360F / S27E360H /
S27E390H / S27E391H / S27E393H /
S27E395H PLUS)
83
Enerģijas taupīšanas režīms
84
Standarta signālu režīmu tabula
86
Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE
95
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
95
95
95
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
96
Pareiza utilizācija
96
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz
nolietotām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm)
97
Terminoloģija
ALFABĒTISKAIS SATURA
RĀDĪTĀJS
Satura rādītājs
6
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© 2015 Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics
atļaujas ir aizliegta.
Microsoft, Windows un Windows NT ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.

Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.

(a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).

(b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).

Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu
veikšanas vai mājas izsaukuma.
Rokasgrāmatā izmantotās ikonas
Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var
atšķirties no attēlos redzamajām.
Pirms izstrādājuma lietošanas
7
Pirms izstrādājuma lietošanas
Tīrīšana
Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
Tīrot ievērojiet šādas darbības.
1. Izslēdziet monitoru un datoru.
2. Atvienojiet strāvas vadu no monitora.
Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar
mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas
trieciens.
3. Noslaukiet monitoru ar tīru, mīkstu un sausu drāniņu.

Monitora tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā
ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvā viela.
!

Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz
izstrādājuma.
4. Monitora ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu
drānu, no kuras kārtīgi izspiests liekais ūdens.
5. Kad izstrādājums ir notīrīts, pievienojiet tam strāvas vadu.
6. Ieslēdziet monitoru un datoru.
!
Pirms izstrādājuma lietošanas
8
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana

Pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā ap izstrādājumu ir pietiekami daudz brīvas vietas. Iekšējās
temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos un bojāt izstrādājumu. Pārliecinieties, ka izstrādājuma
uzstādīšanas laikā ap to tiek atstāts pietiekami daudz vietas, kā norādīts zemāk.
Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
Ja nepieciešams iztīrīt monitora iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas
centru (86 lapu) (maksas pakalpojums).
Pirms izstrādājuma lietošanas
9
Pirms izstrādājuma lietošanas
Drošības pasākumi
Uzmanību
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET
PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU,
KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS. APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ
VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Saskare ar
jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska
informācija par attiecīgo darbību un apkopi.
Simboli
Brīdinājums
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu
bojājumi.
Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.
Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.
Pirms izstrādājuma lietošanas
10
Pirms izstrādājuma lietošanas
Elektrība un drošība
Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Brīdinājums
Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu
kontaktligzdu.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Nepievienojiet vienai un tai pašai kontaktligzdai vairākas ierīces.

Pretējā gadījumā kontaktligzda var pārkarst un var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.

Nestabils savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
!
Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).

Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
!
Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus objektus uz
strāvas vada.

Bojāts strāvas vads var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.
Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Svešķermeņus, piemēram, putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai
kontaktligzdas notīriet ar sausu drāniņu.
!

Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
Pirms izstrādājuma lietošanas
11
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzmanību
Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.

Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Lietojiet strāvas vadu tikai uzņēmuma Samsung autorizētiem izstrādājumiem.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu
priekšmetu.

!
Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas kāda problēma, atvienojiet strāvas
kabeli, lai pilnībā pārtrauktu strāvas padevi.
Strāvas padevi izstrādājumam nevar pilnībā pārtraukt, izmantojot
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Instalēšana
Brīdinājums
Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes.
Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.

Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
Nenovietojiet izstrādājumu šaurās telpās ar vāju ventilāciju, piemēram,
grāmatplauktā vai sienas skapī.

Pretējā gadījuma augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Izstrādājuma plastmasas iepakojuma maisiņu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
!
Pirms izstrādājuma lietošanas
12
Pirms izstrādājuma lietošanas
Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis,
slīpa virsma utt.).

Izstrādājums var nokrist un salūzt vai izraisīt savainojumus.

Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt
sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.
Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem,
mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
!

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu,
piemēram, krāsns, iedarbībai.

Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai
izraisīts ugunsgrēks.
Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.

Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
Pārtikā lietojamā eļļa (piemēram, sojas pupiņu eļļa) var sabojāt vai deformēt
izstrādājumu. Neturiet izstrādājumu eļļas tuvumā.
Tāpat neuzstādiet un nelietojiet izstrādājumu virtuvē vai plīts tuvumā.
Uzmanību
Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai savainojumi.
!
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.

Tā var sabojāt ekrānu.
Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma
apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.

Izstrādājums var nokrist un salūzt vai izraisīt savainojumus.

Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
Pirms izstrādājuma lietošanas
13
Pirms izstrādājuma lietošanas
Novietojiet izstrādājumu piesardzīgi.

Izstrādājums var nokrist un salūzt vai izraisīt savainojumus.
!
SAMSUNG
!
Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu,
ķīmisku vielu, pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā,
kur izstrādājums tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski
ietekmēt tā veiktspēju.

Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, vispirms sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru (86 lapu).
Darbība
Brīdinājums
Caur izstrādājumu plūst augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai
modificēt izstrādājumu.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru (86 lapu).
Lai pārvietotu izstrādājumu, vispirms no tā atvienojiet visus kabeļus, tostarp
strāvas kabeli.
!

Pretējā gadījumā var tikt bojāts strāvas vads un izraisīts ugunsgrēks vai
elektriskās strāvas trieciens.
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties
atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru (86 lapu).
!

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.

Izstrādājums var krist, kā rezultātā jūsu bērns var tikt savainots vai gūt
nopietnus ievainojumus.
Ja izstrādājums nokrīt vai tā ārpuse ir bojāta, izslēdziet izstrādājumu, atvienojiet
strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru
(86 lapu).

Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Pirms izstrādājuma lietošanas
14
Pirms izstrādājuma lietošanas
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus, rotaļlietas vai saldumus.

Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie
priekšmeti var krist, izraisot nopietnus ievainojumus.
Ja ārā ir pērkona negaiss vai zibeņo, izslēdziet strāvas padevi un atvienojiet
strāvas kabeli.

!
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme un bojāts strāvas vads,
izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam.
Nekavējoties izvēdiniet telpas.
!
GAS

Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme un bojāts strāvas vads,
izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas
vielas.
!

Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.

Pretējā gadījuma augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Pirms izstrādājuma lietošanas
15
Pirms izstrādājuma lietošanas
100
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes)
vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājuma
atverēs vai portos.

Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu,
atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru (86 lapu).

Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes,
podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.

Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu,
atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru (86 lapu).

Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Uzmanību
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai
parādīties bojāti pikseļi.

!
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas
taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
-_!
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā),
atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.

Pretējā gadījumā sakrājušos putekļu, pārkaršanas, elektriskās strāvas
trieciena vai elektriskās strāvas noplūdes dēļ var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.

Pretējā gadījumā var tikt bojāta redze.
!
Nenovietojiet līdzstrāvas barošanas adapterus vienu uz otra.

Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
Pirms līdzstrāvas barošanas adaptera lietošanas noņemiet no tā plastmasas
maisiņu.

Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
Pirms izstrādājuma lietošanas
16
Pirms izstrādājuma lietošanas
Neļaujiet līdzstrāvas barošanas ierīcē iekļūt ūdenim un nepakļaujiet ierīci mitruma
iedarbībai.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.

Nelietojiet izstrādājumu ārpus telpām, kur tas var tikt pakļauts lietus vai
sniega iedarbībai.

Mazgājot grīdu, nesamitriniet līdzstrāvas barošanas adapteri.
Nenovietojiet līdzstrāvas barošanas adapteri blakus sildierīcēm.

Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
Glabājiet līdzstrāvas barošanas adapteri labi vēdinātās telpās.
!
Ja maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris tiek novietots, karājoties pāri malai, ar tā
vada pieslēgvietu vērstu uz augšu, adapterī var iekļūt ūdens vai citi svešķermeņi
un izraisīt kļūdainu adaptera darbību.
!
Novietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri horizontālā stāvoklī uz galda vai
grīdas.
Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var
pasliktināties redze.
!
Neturiet monitoru apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.

Izstrādājums var nokrist un salūzt vai izraisīt savainojumus.
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.

Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.

Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
!
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir
karsts.
Pirms izstrādājuma lietošanas
17
Pirms izstrādājuma lietošanas
Izstrādājuma sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
!
Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
!

Pretējā gadījumā bērnu pirksti vai rokas var tajos iesprūst vai tikt savainotas.

Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt
savainojumus.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.

Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.

Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
Pirms izstrādājuma lietošanas
18
Pirms izstrādājuma lietošanas
Pareizā izstrādājuma izmantošanas poza
Lietojot izstrādājumu, ieņemiet pareizu pozu:

Iztaisnojiet muguru.

Starp ekrānu un acīm saglabājiet 45–50 cm lielu attālumu un skatieties ekrānā,
skatienu vēršot nedaudz uz leju.
Acis pozicionējiet tieši iepretim ekrānam.

Pielāgojiet leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.

Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri augšdelmiem un vienā līmenī ar plaukstu
augšpusi.

Novietojiet elkoņus taisnā leņķī.

Pielāgojiet izstrādājuma atrašanās augstumu, lai jūs varētu salocīt ceļus 90 grādu
vai platākā leņķī, papēžus novietot uz grīdas un rokas — zemāk par sirds atrašanās
līmeni.
Pirms izstrādājuma lietošanas
19
1
1.1
Sagatavošana
Satura pārbaude
1.1.1 Sastāvdaļu pārbaude

Ja trūkst kāds priekšmets, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties šo izstrādājumu.

Sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlos redzamajām sastāvdaļām.
Sastāvdaļas
Ātrās uzstādīšanas pamācība
Garantijas karte
Normatīvā dokumentācija
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
Lietošanas rokasgrāmata
(opcija)
Strāvas kabelis
Līdzstrāvas adapteris
Līdzstrāvas adapteris
(integrēts)
(noņemams)
(opcija)
(opcija)
D-SUB kabelis (opcija)
HDMI kabelis (opcija)
Statīva pamatne
Statīva savienotājs
(tikai komplektā ar noņemamo
līdzstrāvas adapteri)
HDMI-DVI kabelis (opcija)
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
1 Sagatavošana
20
1
1.2
Sagatavošana
Detaļas
1.2.1 Vadības panelis
Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
JOG poga
UZ AUGŠU
PA LABI
PA KREISI
Strāvas gaismas diode
CENTRĀ(NOSPIEST)
Ikonas
UZ LEJU
Apraksts
Vairākvirzienu poga, kas palīdz pārvietoties izvēlnēs.
JOG poga atrodas izstrādājuma aizmugurē kreisajā pusē. Šo pogu
JOG poga
var izmantot, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi vai kā
taustiņu Enter.
Šī gaismas diode ir strāvas statusa indikators, kas darbojas kā:
(Strāvas gaismas diode)

Ieslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): izslēgts

Enerģijas taupīšanas režīms: Mirgo

Izslēgts (Strāvas padeves poga): Ieslēgts
Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē.
(SETUP&RESET
Power LED On)
Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī šī funkcija var nebūt
pieejama.
Funkcijas taustiņu ceļvedis
Kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet JOG pogu. Tiks parādīts funkcijas
taustiņu ceļvedis. Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek rādīts šis ceļvedis,
vēlreiz nospiediet atbilstošo virziena pogu.
Funkcijas taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma
modeļiem var atšķirties. Lūdzu, skatiet iegādāto izstrādājumu.
1 Sagatavošana
21
1
Sagatavošana
1.2.2 Tiešo taustiņu ceļvedis
Lai uzzinātu vairāk par īsinājumtaustiņiem, vadiet JOG pogu jebkurā virzienā, un tiks parādīts tālāk
esošais ekrāna displejs.
Brightness
Auto
Features
Eye Saver Mode Off

UZ AUGŠU/UZ LEJU: pielāgojiet elementu Brightness.

PA LABI/PA KREISI: automātiski pielāgojiet ekrāna iestatījumus.


Mainot izšķirtspēju zem displeja rekvizītiem, tiks aktivizēta Auto Adjustment funkcija.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.
CENTRĀ(NOSPIEST): parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.
Šī funkcija ir pieejama tikai SE390 sērijas modeļiem ar austiņu ligzdu un tikai HDMI režīmā.
Brightness
Volume
Features
Eye Saver Mode Off

UZ AUGŠU/UZ LEJU: pielāgojiet elementu Brightness.

PA LABI/PA KREISI: pielāgojiet elementu Volume.

CENTRĀ(NOSPIEST): parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.
1 Sagatavošana
22
1
Sagatavošana
1.2.3 Funkcijas taustiņu ceļvedis
Lai atvērtu galveno izvēlni vai lietotu citus vienumus, nospiediet JOG pogu; tiks parādīts funkcijas taustiņu
ceļvedis. Lai aizvērtu, atkārtoti nospiediet JOG pogu.
Return

UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pārvietojieties uz vajadzīgo elementu. Mainoties fokusam,
tiks parādīts katra elementa apraksts.

CENTRĀ(NOSPIEST): tiks lietots izvēlētais elements.
Ikonas
Apraksts
Izvēlieties
un pārvietojiet JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža
ekrānā, lai mainītu ievades signālu. Mainot ievades signālu, ekrāna
augšējā kreisajā stūrī tiks parādīts ziņojums.

Izvēlas [
], pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Tiek parādīts monitora funkcijas ekrāna displejs.

OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai
bloķējiet ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu
izmaiņas. Iespējot/atspējot: lai bloķētu/atbloķētu ekrāna displeja
vadību, kad tiek parādīta galvenā izvēlne, nospiediet KREISO pogu
un turiet to nospiestu desmit sekundes.
Ja OSD vadība ir bloķēta,
Var pielāgot iestatījumus Brightness un Contrast. Ir pieejama funkcija
Eye Saver Mode. Ir pieejama funkcija SETUP&RESET
Power
LED On. Varat skatīt ziņojumu INFORMATION.
1 Sagatavošana
23
1
Sagatavošana
Ikonas
Apraksts
Izvēlas [
], pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Nospiediet, lai aktivizētu vai deaktivizētu Eye Saver Mode.
Ja ir pieejama funkcija Eye Saver Mode, tālāk minētie elementi nav
pieejami.
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Eco Saving Plus
Izvēlas [ ], lai izslēgtu monitoru, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu
ceļveža ekrānā.
Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī funkcijas taustiņu ceļveža opcijas var atšķirties.
Lūdzu, palaidiet atbilstošo funkciju, ņemot vērā esošo ikonu un tās aprakstu.
Ja ekrānā nekas netiek rādīts (piemēram, režīms Enerģijas taupīšana vai režīms Nav signāla), divi tiešie
taustiņi var tikt izmantoti (parādīts zemāk), lai pārvaldītu avotu un strāvu.
JOG poga
Režīms Enerģijas taupīšana/Nav
signāla
UZ AUGŠU
Avota maiņa
Uz leju
NOSPIEDIET UN TURIET
NOSPIESTU divas sekundes
Izslēgšana
Kad monitorā tiek parādīta galvenā izvēlne, JOG pogu var izmantot, kā norādīts tālāk.
JOG poga
UZ AUGŠU/UZ LEJU
Darbība
- Pārvietošanās iespēja
- Izejiet no galvenās izvēlnes.
PA KREISI
- Aizveriet apakšsarakstu, nesaglabājot vērtību.
- Samaziniet slīdņa vērtību.
PA LABI
IEVADĪT
- Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
- Palieliniet slīdņa vērtību.
- Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
- Saglabājiet vērtību un aizveriet apakšsarakstu.
1 Sagatavošana
24
1
Sagatavošana
1.2.4 Aizmugurējā puse

Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Pieslēgvieta
Par portiem
Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.
Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot D-SUB kabeli.
Līdzstrāvas barošanas adaptera pievienošana.
Savienojuma izveide ar audio ierīci, piemēram, austiņām.
Šī funkcija ir pieejama tikai SE390 sērijas modeļiem ar austiņu
ligzdu un tikai HDMI režīmā.
Skaņa ir dzirdama tikai tad, ja tiek izmantots HDMI–HDMI kabelis.
1 Sagatavošana
25
1
1.3
Sagatavošana
Instalēšana
1.3.1 Statīva pievienošana

Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.

Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Ievietojiet statīva savienotāju
statīvā tādā virzienā, kā
parādīts attēlā.
Pārbaudiet, vai statīva
Pievelciet skrūvi statīva
savienotājs ir kārtīgi pievienots. apakšpusē līdz galam, lai tā
pilnībā nofiksētos.
Novietojiet mīkstu drānu uz
galda, lai tā pasargātu ierīci, un
novietojiet monitoru uz tās tā,
lai ierīces priekšpuse būtu uz
leju.
Turiet izstrādājuma korpusu ar
roku, kā tas ir parādīts attēlā.
Iebīdiet salikto statīvu korpusā
bultiņas virzienā, kā tas ir
parādīts attēlā.
- Uzmanību!
Neturiet izstrādājumu
augšpēdus tikai aiz statīva.
1 Sagatavošana
26
1
Sagatavošana
1.3.2 Statīva noņemšana
Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un
novietojiet monitoru uz tās tā, lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.
Turot statīvu ar vienu roku, pasitiet ar dūri uz statīva pamatnes
augšdaļas bultiņas norādītajā virzienā, lai atvienotu statīvu no
monitora.
Grieziet savienojošo skrūvi statīva apakšpusē, lai to atdalītu.
Izņemiet statīva savienotāju no statīva, velkot to bultiņas
virzienā, kā parādīts attēlā.
1 Sagatavošana
27
1
Sagatavošana
1.3.3 Izstrādājuma slīpuma pielāgošana
Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
-2° (±2°) - 15° (±2°)

Varat pielāgot monitora slīpumu.

Satveriet izstrādājumu aiz tā apakšējās daļas un uzmanīgi pielāgojiet slīpumu.
1.3.4 Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva uzstādīšana
(S27E360F)
Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
1
2
A
3
4
B
A Pievienojiet sienas montāžas komplektu vai galda virsmas statīvu šeit
B Balstenis (iegādājamas atsevišķi)
1 Sagatavošana
28
1
Sagatavošana
Nolīdziniet izstrādājuma aizmugurē esošās balsteņa gropes ar atbilstošajām sienas montāžas komplekta
vai galda virsmas statīva daļām un cieši pieskrūvējiet balsteņa skrūves.
Piezīmes

Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.

Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.

Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas komplektu
vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist, izraisot
traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās neatbilstošu
skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva pievienošanas ar
pārāk lielu spēku rezultātā.

Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.

Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.

Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst standartiem.

Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
1.3.5 Pretnozagšanas slēdzene
Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās. Bloķēšanas ierīces
forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai skatiet
pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu. Bloķēšanas ierīce jāiegādājas
atsevišķi.
Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
1
2
3
4
Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
1 Sagatavošana
29
1
Sagatavošana

Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.

Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.

Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
1 Sagatavošana
30
2
2.1
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
2.1.1 Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas

Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.

Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.

2.2
Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
Datora pievienošana un izmantošana
2.2.1 Datora pievienošana

Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.

Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā tipa)
Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi. Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai
pēc tam strāvas kabeli.
RGB IN
1
Savienojiet D-SUB kabeli ar izstrādājuma aizmugurē esošo [RGB IN] pieslēgvietu un datora RGB
pieslēgvietu.
2
Pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma, un iespraudiet to strāvas kontaktligzdā. Pēc tam
ieslēdziet datora strāvas padeves slēdzi. (Plašāku informāciju meklējiet "2.2.2
Pievienošana
elektrotīklam".)
3
Mainiet ievades avotu uz Analog, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU, kad nav iestatīts neviens
ievades avots.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
31
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi. Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai
pēc tam strāvas kabeli.
HDMI IN
1
Savienojiet HDMI kabeli ar [HDMI IN] pieslēgvietu izstrādājuma aizmugurē un HDMI pieslēgvietu uz
datora.
2
Pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma, un iespraudiet to strāvas kontaktligzdā. Pēc tam
ieslēdziet datora strāvas padeves slēdzi. (Plašāku informāciju meklējiet "2.2.2
Pievienošana
elektrotīklam".)
3
Mainiet ievades avotu uz HDMI, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU, kad nav iestatīts neviens
ievades avots.
Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi. Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai
pēc tam strāvas kabeli.
HDMI IN
1
Savienojiet HDMI-DVI kabeli ar [HDMI IN] pieslēgvietu izstrādājuma aizmugurē un DVI pieslēgvietu uz
datora.
2
Pievienojiet līdzstrāvas adapteri pie izstrādājuma, un iespraudiet to strāvas kontaktligzdā. Pēc tam
ieslēdziet datora strāvas padeves slēdzi. (Plašāku informāciju meklējiet "2.2.2
Pievienošana
elektrotīklam".)
3
Mainiet ievades avotu uz HDMI, vadot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU, kad nav iestatīts neviens
ievades avots.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
32
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Austiņu pievienošana (S22E390H / S22E393H / S22E395H PLUS / S24E390HL /
S24E393HL / S24E395H PLUS / S27E390H / S27E393H / S27E395H PLUS)
Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi. Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai
pēc tam strāvas kabeli.
1
Pievienojiet audio izvades ierīci, piemēram, austiņas, izstrādājuma pieslēgvietai [
].
Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā HDMI.
Skaņa ir dzirdama tikai tad, ja tiek izmantots HDMI–HDMI kabelis.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
33
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
2.2.2 Pievienošana elektrotīklam

Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.

Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Pieslēgums barošanas tīklam, izmantojot integrēto līdzstrāvas adapteri

Pievienojiet līdzstrāvas adapteri ierīces aizmugurē esošajam portam [DC 14V] un strāvas
kontaktligzdai.
DC 14V
Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
Pieslēgums barošanas tīklam, izmantojot noņemamo līdzstrāvas adapteri

Pievienojiet strāvas kabeli līdzstrāvas adapterim.
Pēc tam pievienojiet līdzstrāvas adapteri izstrādājuma aizmugurē esošajai [DC 14V] pieslēgvietai.
Pēc tam pievienojiet barošanas kabeli barošanas kontaktligzdai.
DC 14V
Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
34
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Skaņas iestatījumu maiņa operētājsistēmā Windows
Vadības panelis
→ Audio → Skaļruņi → Skaļruņa iestatīšana
1
2
3
4
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
35
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
2.2.3 Draivera instalēšana
1
2
3
4
5

Varat iestatīt izstrādājuma optimālo izšķirtspēju un frekvenci, uzstādot atbilstošos izstrādājuma
draiverus.

Uzstādīšanas draiveris ir iekļauts kompaktdiskā, kas tiek piegādāts kopā ar izstrādājumu.

Ja komplektācijā iekļautais fails ir bojāts, dodieties uz uzņēmuma Samsung sākumlapu (http://
www.samsung.com/) un lejupielādējiet šo failu.
Ievietojiet ar izstrādājumu piegādāto lietošanas rokasgrāmatas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.
Noklikšķiniet uz "Windows Driver".
Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai turpinātu uzstādīšanas procesu.
Atlasiet modeļu sarakstā sava izstrādājuma modeli.
Dodieties uz Displeja rekvizītiem un pārbaudiet, vai ir atlasītas atbilstošas izšķirtspējas un atsvaidzes
intensitātes vērtības.
Sīkāku informāciju meklējiet savas Windows operētājsistēmas rokasgrāmatā.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
36
2
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
2.2.4 Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi pēc tā iegādes, tiks parādīts informatīvais ziņojums par optimālākās
izšķirtspējas iestatīšanu.
Izvēlieties izstrādājuma valodu un nomainiet datora izšķirtspēju uz optimālo iestatījumu.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Izvēlieties valodu, vadot JOG pogu PA KREISI/PA LABI. Pēc tam nospiediet JOG pogu.
Lai slēptu informatīvo ziņojumu, nospiediet JOG pogu.

Ja optimālākā izšķirtspēja nav izvēlēta, ziņojums pēc noteikta laika tiks parādīts trīs reizes, pat ja
izstrādājums tiks atkārtoti izslēgts un ieslēgts.

Optimālāko izšķirtspēju var izvēlēties arī datora izvēlnē Vadības panelis.
2 Avota ierīces pievienošana un izmantošana
37
3
Ekrāna iestatīšana
Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
3.1
Brightness
Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.
3.1.1
1

SAMSUNG
Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
Brightness konfigurēšana
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Brightness, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
Pielāgojiet elementu Brightness, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
38
3
3.2
Ekrāna iestatīšana
Contrast
Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.

SAMSUNG
Šī opcija nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
3.2.1 Opcijas Contrast konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Contrast, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
Pielāgojiet elementu Contrast, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
39
3
3.3
Ekrāna iestatīšana
Sharpness
Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.

SAMSUNG
Šī opcija nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.

SAMSUNG
Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Upscale ir režīmā Mode1 vai Mode2.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
3.3.1 Opcijas Sharpness konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Sharpness, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
100
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
Pielāgojiet elementu Sharpness, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
40
3
3.4
Ekrāna iestatīšana
Eye Saver Mode
Iestatiet optimālu attēla kvalitāti, kas ir piemērota acu atpūtināšanai.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” ir to izstrādājumu sertifikācija, kuri atbilst zemāka zilās krāsas
līmeņa prasībām. Ja iestatīsit Eye Saver Mode stāvoklī 'On', zilā gaisma, kuras viļņa garums ir aptuveni
400 nm, samazināsies, tādējādi nodrošinot optimālo attēla kvalitāti acu atpūtināšanai. Turklāt zilās
gaismas līmenis ir zemāks nekā noklusējuma iestatījumos, un to ir pārbaudījis uzņēmums TÜV Rheinland
un sertificējis kā atbilstošu TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartu prasībām.
Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
3.4.1 Elementa Eye Saver Mode konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Eye Saver Mode, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
5
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
60
Off
On
Off
Off
Custom
Off
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
41
3
3.5
Ekrāna iestatīšana
Game Mode
Konfigurējiet ierīces ekrāna iestatījumus, ko izmantot spēļu režīmā. Izmantojiet šo funkciju, kad spēlējat
spēles datorā vai kad pievienojat spēļu konsoli, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
3.5.1 Režīma konfigurēšana izvēlnē Game Mode
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Game Mode, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
60
Eye Saver Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
4
5
75
Sharpness
Game Mode
Optimizes image
settings for playing
games.
Custom
Off
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.

Kad monitors izslēdzas, pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu vai maina ievades avotus,
Game Mode tiek izslēgts Off pat tad, ja iestatīts stāvoklī On.

Ja vēlaties, lai Game Mode būtu aktivizēts visu laiku, izvēlieties Always On.
3 Ekrāna iestatīšana
42
3
3.6
Ekrāna iestatīšana
SAMSUNG MAGIC Bright
Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
Spilgtumu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
3.6.1
1
SAMSUNG MAGIC Bright konfigurēšana
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
SAMSUNG
Lai pārvietotos uz elementu MAGIC
Bright, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
Custom
Custom
50
Standard
Off
50
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
2200

Custom: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.

Standard: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta
lietošanai.

Cinema: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD
satura skatīšanai.

Dynamic Contrast: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta
pielāgošanu.
3 Ekrāna iestatīšana
43
3
Ekrāna iestatīšana
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
Dynamic
Standard
Custom
50
Off
50
SAMSUNG
Movie
Off
2200
SAMSUNG
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV,
SAMSUNG
MAGICBright
ir pieejami četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi (Dynamic,
Standard, Movie un Custom). Jūs varat aktivēt Dynamic, Standard, Movie vai Custom
iestatījumus. VVarat izvēlēties pielāgotos iestatījumus Custom, kas automātiski izsauc jūsu
personalizētos attēla iestatījumus.

Dynamic: Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard Standard režīmā.

Standard: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.

Movie: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk
nogurdinās acis.

4
5
Custom: Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties noregulēt sev tīkamu attēlu.
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
44
3
3.7
Ekrāna iestatīšana
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.
3.7.1
1

Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.

SAMSUNG
Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
SAMSUNG MAGIC Upscale konfigurēšana
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
SAMSUNG
Lai pārvietotos uz elementu MAGIC
Upscale, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Custom
50
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Enhance picture
detail and vividness.
off
Mode1
Mode2
Off
50
Off
2200
Wide
0
Režīms Mode2 rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu Mode1.
4
5
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
45
3
3.8
Ekrāna iestatīšana
Image Size
Mainiet attēla izmēru.
Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
3.8.1
1
Image Size maiņa
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Image Size, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
Režīmā PC
PICTURE
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
0
0
1344
0

Auto: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.

Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.
3 Ekrāna iestatīšana
46
3
Ekrāna iestatīšana
Režīmā AV
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
4:3
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Screen Fit
H-Position
V-Position
Coarse
Fine

4:3: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta
apraidei.
4
5

16:9: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9.

Screen Fit: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.

Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.

Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.

Izmantojot HDMI kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.

Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne
visi modeļi atbalsta visus šos signālus.).

Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI, un PC/AV Mode
ir iestatīts kā AV.
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
47
3
3.9
Ekrāna iestatīšana
HDMI Black Level
Ja DVD atskaņotājs vai satelītuztvērēja bloks ar izstrādājumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkarībā no
pievienotās avota ierīces var rasties attēla kvalitātes pasliktināšanās (kontrasts/krāsu pasliktināšanās,
melnās krāsas līmenis u.c.). Tādos gadījumos var lietot HDMI Black Level, lai pielāgotu attēla kvalitāti.
Šādā gadījumā uzlabojiet slikto attēla kvalitāti, izmantojot opciju HDMI Black Level.
3.9.1
1

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā HDMI.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
HDMI Black Level iestatījumu konfigurācija
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu HDMI Black Level, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un
nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Image Size
Normal
HDMI Black Level
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine

Normal: Atlasiet šo režīmu, ja nav kontrasta pasliktināšanās.

Low: Izvēlēties šo režīmu, lai samazinātu melnās krāsas līmeni un palielinātu baltās krāsas
līmeni, ja ir kontrasta pasliktināšanās.
4
5
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
Opcija HDMI Black Level var nebūt saderīga ar dažām avota ierīcēm.
3 Ekrāna iestatīšana
48
3
Ekrāna iestatīšana
3.10 Response Time
Lai videoattēls izskatītos vēl spilgtāks un dabiskāks, palieliniet paneļa atbildes laiku.

Ja neskatāties filmu, elementu Response Time ir ieteicams iestatīt režīmā Standard vai Faster.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
3.10.1 Opcijas Response Time konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Response Time, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Coarse
Fine
4
5
0
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
49
3
Ekrāna iestatīšana
3.11 H-Position un V-Position
H-Position: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.
V-Position: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.

Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs Image Size ir režīmā AV un ir iestatīts uz Screen Fit.
Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā AV un monitors rāda parastā režīmā,
izvēlieties iestatījumu Screen Fit, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
3.11.1 Elementa H-Position un V-Position konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz H-Position vai V-Position, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un pēc tam
nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
PICTURE
Image Size
Response Time
0
H-Position
V-Position
0
V-Position
Fine
1344
0
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
H-Position
Coarse
4
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Coarse
Fine
Faster
0
0
1344
0
Lai pielāgotu elementu H-Position vai V-Position, vadiet JOG pogu PA KREISI/PA LABI un pēc tam
nospiediet JOG pogu.
5
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
50
3
Ekrāna iestatīšana
3.12 Coarse
Pielāgojiet ekrāna frekvenci.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
3.12.1 Opcijas Coarse pielāgošana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Coarse, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
Faster
0
0
1344
0
Pielāgojiet elementu Coarse, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
51
3
Ekrāna iestatīšana
3.13 Fine
Lai iegūtu spilgtu attēlu, izvēlieties elementu Fine.

Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
3.13.1 Opcijas Fine pielāgošana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu PICTURE, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Fine, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
PICTURE
Image Size
Wide
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
Faster
0
0
1344
0
Pielāgojiet elementu Fine, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
3 Ekrāna iestatīšana
52
4
Krāsu nianšu konfigurēšana
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
SAMSUNG
Pielāgojiet ekrāna krāsu nianses. Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir iestatīta
režīmā Cinema vai Dynamic Contrast. Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game
Mode vai Eye Saver Mode.
4.1
Red
Pielāgojiet attēla sarkanās krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.
4.1.1 Elementa Red konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu COLOR, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Red, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Pielāgojiet elementu Red, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
4 Krāsu nianšu konfigurēšana
53
4
4.2
Krāsu nianšu konfigurēšana
Green
Pielāgojiet attēla zaļas krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.
4.2.1 Elementa Green konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu COLOR, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Green, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Pielāgojiet elementu Green, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
4 Krāsu nianšu konfigurēšana
54
4
4.3
Krāsu nianšu konfigurēšana
Blue
Pielāgojiet attēla zilās krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.
4.3.1 Elementa Blue konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu COLOR, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Blue, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Pielāgojiet elementu Blue, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
4 Krāsu nianšu konfigurēšana
55
4
4.4
Krāsu nianšu konfigurēšana
Color Tone
Pielāgojiet vispārējo attēla krāsu toni.
4.4.1
1
Color Tone iestatījumu konfigurācija
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu COLOR, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Color Tone, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
50
Normal
Mode1
Warm 2

Cool 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Cool 1.

Cool 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Normal.

Normal: parādiet standarta krāsu toni.

Warm 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Normal.

Warm 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Warm 1.

Custom: pielāgojiet krāsas toni.
Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV, Color
Tone ir pieejami četri krāsu temperatūras iestatījumi (Cool, Normal, Warm un Custom).
4
5
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
4 Krāsu nianšu konfigurēšana
56
4
4.5
Krāsu nianšu konfigurēšana
Gamma
Pielāgojiet attēla vidējā diapazona spilgtumu (gammas vērtību).
4.5.1 Elementa Gamma konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu COLOR, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Gamma, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
4
5
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
4 Krāsu nianšu konfigurēšana
57
5
5.1
Ekrāna displeja saskaņošana
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
Language
Iestatiet izvēlnes valodu.

Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.

Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
5.1.1 Iespējas Language konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu MENU SETTINGS, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un
nospiediet JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Language, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
4
5
Set the menu
language.
Italiano
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
5 Ekrāna displeja saskaņošana
58
5
5.2
Ekrāna displeja saskaņošana
Menu H-Position un Menu V-Position
Menu H-Position: Pārvietojiet izvēlnes novietojumu uz labo vai kreiso pusi.
Menu V-Position: Pārvietojiet izvēlnes novietojumu uz augšu vai uz leju.
5.2.1 Elementa Menu H-Position un Menu V-Position konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu MENU SETTINGS, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un
nospiediet JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz Menu H-Position vai Menu V-Position, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU
un pēc tam nospiediet JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
100
2
20 sec
On
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
4
Move the menu
position to the left or
right.
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
Lai pielāgotu elementu Menu H-Position vai Menu V-Position, vadiet JOG pogu PA KREISI/PA
LABI un pēc tam nospiediet JOG pogu.
5
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
5 Ekrāna displeja saskaņošana
59
5
5.3
Ekrāna displeja saskaņošana
Display Time
Iestatiet, lai ekrāna displejs automātiski izzustu, ja izvēlne netiek lietota noteiktu laika periodu.
Iestatījumu Display Time var lietot, lai norādītu laika periodu, pēc kura ekrāna displeja izvēlnei būtu
jāpazūd.
5.3.1 Elementa Display Time konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu MENU SETTINGS, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un
nospiediet JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Display Time, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
4
5
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
5 Ekrāna displeja saskaņošana
60
5
5.4
Ekrāna displeja saskaņošana
Transparency
Iestatiet izvēlnes logu caurspīdīgumu.
5.4.1 Funkcijas Transparency maiņa
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu MENU SETTINGS, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un
nospiediet JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Transparency, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
4
5
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
5 Ekrāna displeja saskaņošana
61
6
6.1
Iestatīšana un atiestate
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
Reset All
Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
6.1.1 Iestatījumu inicializēšana (Reset All)
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu SETUP&RESET, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Reset All, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
1R
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu PA LABI/PA KREISI un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
6 Iestatīšana un atiestate
62
6
6.2
Iestatīšana un atiestate
Eco Saving Plus
Eco Saving Plus funkcija samazina enerģijas patēriņu, kontrolējot monitora paneļa izmantoto elektrisko
strāvu.

SAMSUNG
Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
6.2.1 Elementa Eco Saving Plus konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu SETUP&RESET, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Eco Saving Plus, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Power LED On
Off
Auto
Low
High
Acceleration
Auto
Stand-by

Off: izmantojiet, lai deaktivizētu Eco Saving Plus funkciju.

Auto: enerģijas patēriņš automātiski tiks samazināts par aptuveni 10% salīdzinājumā ar
pašreizējo iestatījumu.
(Enerģijas patēriņa samazinājums ir atkarīgs no ekrāna spilgtuma.)
4
5

Low: enerģijas patēriņš tiks samazināts par 25% salīdzinājumā ar noklusējuma iestatījumu.

High: enerģijas patēriņš tiks samazināts par 50% salīdzinājumā ar noklusējuma iestatījumu.
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
6 Iestatīšana un atiestate
63
6
6.3
Iestatīšana un atiestate
Off Timer
Varat iestatīt, lai izstrādājums automātiski izslēgtos.
Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
6.3.1
1
Off Timer konfigurēšana
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu SETUP&RESET, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Off Timer, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
4
Lai pārvietotos uz elementu Off Timer, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.

Off: lai izstrādājums netiktu automātiski izslēgts, deaktivizējiet izslēgšanās taimeri.

On: lai izstrādājums tiktu automātiski izslēgts, aktivizējiet izslēgšanās taimeri.
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
6 Iestatīšana un atiestate
64
6
Iestatīšana un atiestate
6.3.2 Funkcijas Turn Off After konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu SETUP&RESET, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Off Timer, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG
pogu.
4
Lai pārvietotos uz elementu Turn Off After, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Pielāgojiet elementu Turn Off After, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.

Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Pēc norādītā laika beigām
izstrādājums tiks automātiski izslēgts.

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja elements Off Timer ir iestatīts stāvoklī On.

Atsevišķos tirgos izplatītajiem izstrādājumiem funkcija Off Timer ir iestatīta, lai tā automātiski tiktu
aktivizēta 4 stundas pēc izstrādājuma ieslēgšanas. Tas ir saskaņā ar strāvas padeves
noteikumiem. Ja nevēlaties, lai taimeris tiktu aktivizēts, dodieties uz sadaļu MENU →
SETUP&RESET un iestatiet funkciju Off Timer stāvoklī Off.
6 Iestatīšana un atiestate
65
6
6.4
Iestatīšana un atiestate
PC/AV Mode
Iestatiet PC/AV Mode uz AV. Attēla izmērs tiks palielināts. Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.

Šī funkcija neatbalsta Analog režīmu.

Tiek piegādāts tikai platekrāna modeļiem, kā piemēram 16:9 vai 16:10.

Ja monitors (kad iestatīts HDMI režīmā) atrodas enerģijas taupīšanas režīmā vai attēlo paziņojumu
Check Signal Cable, nospiediet pogu, lai parādītu Ekrāna displeja (OSD) MENU. Jūs varat
izvēlēties PC vai AV.

Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
6.4.1 Elementa PC/AV Mode konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu SETUP&RESET, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu PC/AV Mode, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
4
Lai pārvietotos uz elementu HDMI, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
PC/AV Mode
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
5
6
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
6 Iestatīšana un atiestate
66
6
6.5
Iestatīšana un atiestate
Key Repeat Time
Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.
Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
6.5.1 Elementa Key Repeat Time konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu SETUP&RESET, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Key Repeat Time, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un
nospiediet JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
Acceleration
Auto
Power LED On

Var izvēlēties iestatījumu Acceleration, 1 sec vai 2 sec. Ja tiek izvēlēts iestatījums No Repeat,
nospiežot pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
4
5
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
6 Iestatīšana un atiestate
67
6
6.6
Iestatīšana un atiestate
Source Detection
Aktivizējiet elementu Source Detection.
Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
6.6.1 Funkcijas Source Detection konfigurēšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu SETUP&RESET, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Source Detection, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un
nospiediet JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
5
Source Detection
Auto
Power LED On
Manual

Auto: ievades avots tiek automātiski atpazīts.

Manual: izvēlieties ievades avotu manuāli.
Auto
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
6 Iestatīšana un atiestate
68
6
6.7
Iestatīšana un atiestate
Power LED On
Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas diodi.
6.7.1 Funkcijas Power LED On
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu SETUP&RESET, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
3
Lai pārvietotos uz elementu Power LED On, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu.
Parādīsies sekojošais ekrāns.
SETUP&RESET
Set the status of the
power LED.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
5
Source Detection
Working
Power LED On
Stand-by
Auto

Working: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.

Stand-by: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
Lai pārvietotos uz vajadzīgo opciju, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
Tiks iestatīta atlasītā opcija.
6 Iestatīšana un atiestate
69
7
7.1
Izvēlne INFORMATION un citas izvēlnes
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
INFORMATION
Skatiet pašreizējo ievades avotu, frekvenci un izšķirtspēju.
7.1.1 Izvēlnes INFORMATION parādīšana
1
Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu UZ AUGŠU, izvēlieties [
].
Pēc tam nospiediet JOG pogu.
2
Lai pārvietotos uz elementu INFORMATION, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU un nospiediet
JOG pogu. Parādīsies sekojošais ekrāns.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
Parādītie izvēlnes elementi dažādiem modeļiem var atšķirties.
7 Izvēlne INFORMATION un citas izvēlnes
70
7
7.2
Izvēlne INFORMATION un citas izvēlnes
Elementa Brightness, Contrast un Sharpness
konfigurēšana sākuma ekrānā
Kad tiek parādīta īsceļu pogu lapa, sākumā ekrānā pielāgojiet elementa Brightness, Contrast un
Sharpness iestatījumus, izmantojot JOG pogu.
Brightness :

SAMSUNG
Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Contrast :

SAMSUNG
Šī opcija nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
Sharpness:
1

SAMSUNG
Šī opcija nav pieejama, ja funkcija MAGIC
Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.

Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
Vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI, tiks parādīts šāds ekrāns.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
Lai pārvietotos uz elementu Brightness
Contrast
Sharpness, vadiet JOG pogu UZ AUGŠU/
UZ LEJU un nospiediet JOG pogu.
3
Vadiet JOG pogu PA KREISI/PA LABI, lai pielāgotu elementa Brightness, Contrast vai Sharpness
iestatījumu.
7 Izvēlne INFORMATION un citas izvēlnes
71
7
7.3
Izvēlne INFORMATION un citas izvēlnes
Opcijas Volume konfigurēšana sākuma ekrānā
7.3.1
Volume
Kad ekrānā tiek parādīts tiešo taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu, pielāgojiet elementu Volume.
1
Vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI, tiks parādīts šāds ekrāns.
Volume
2
50
Pielāgojiet elementu Volume, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.

Šī funkcija ir pieejama tikai SE390 sērijas modeļiem ar austiņu ligzdu un tikai HDMI režīmā.

Ja pievienotās ievades ierīces skaņas kvalitāte ir zema, izstrādājuma automātiskās skaņas
izslēgšanas funkcija Auto Mute var izslēgt skaņu vai izraisīt audio kvalitātes traucējumus, kad
lietosit austiņas.
Iestatiet ievades ierīces ievades skaļumu vismaz 20% un regulējiet skaļumu, izmantojot
izstrādājuma skaļuma regulēšanas pogu (JOG pogu PA LABI/PA KREISI).

Kas ir Auto Mute?
Šī funkcija izslēdz skaņu, lai uzlabotu skaņas efektu gadījumā, ja ir skaņas traucējumi vai vājš
ievades signāls, ko parasti rada ar ievades ierīces skaļumu saistīta problēma.
7 Izvēlne INFORMATION un citas izvēlnes
72
8
8.1
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box" ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.
8.1.1 Programmatūras instalēšana
1
2
Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
Izvēlieties "Easy Setting Box" iestatīšanas programmu.
Ja galvenajā ekrānā neparādās programmatūras instalācijas uznirstošais ekrāns, atrodiet un veiciet
dubultklikšķi uz "Easy Setting Box" iestatīšanas faila CD-ROM diskdzinī.
3
4
Kad atveras instalēšanas vednis, noklikšķiniet uz Next (Tālāk).
Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai turpinātu uzstādīšanas procesu.

Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.

Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona "Easy Setting Box" var arī
neparādīties.

Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
Instalācijas ierobežojumi un problēmas ("Easy Setting Box")
"Easy Setting Box" instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
Sistēmas prasības
OS

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Datora aparatūra

Vismaz 32 MB atmiņas

Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā
8 Programmatūras instalēšana
73
8
Programmatūras instalēšana
8.1.2 Programmatūras noņemšana
Noklikšķiniet uz Sākt, izvēlieties Iestatījumi/Vadības panelis un tad veiciet dubultklikšķi uz Pievienot vai
noņemt programmas.
Programmu sarakstā izvēlieties "Easy Setting Box" un noklikšķiniet uz pogas Pievienot/dzēst.
8 Programmatūras instalēšana
74
9
9.1
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības, kas jāizpilda pirms sazināties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
9.1.1 Izstrādājuma pārbaude
Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja
problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir izslēgts un, lai gan izstrādājums ir pareizi pieslēgts datoram, mirgo jaudas indikators, veiciet
pašdiagnostikas pārbaudi.
1
2
3
4
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
Atvienojiet kabeli no izstrādājuma.
Ieslēdziet izstrādājumu.
Ja tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable, izstrādājums darbojas pareizi.
Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
9.1.2 Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja iestatītais režīms pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju (sk. sadaļu "10.5 Standarta signālu režīmu tabula"),
uz īsu brīdi tiks parādīts paziņojums Not Optimum Mode
9.1.3 Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Problēmas
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Risinājumi
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots
izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir
cieši noslēgti. (Sk. sadaļu "2.2 Datora
pievienošana un izmantošana".)
9 Problēmu novēršanas rokasgrāmata
75
9
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Ekrāna problēma
Problēmas
Risinājumi
Ekrāns neieslēdzas.
Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots (Sk.
sadaļu "2.2 Datora pievienošana un
izmantošana".)
Tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots
izstrādājumam. (Sk. sadaļu "2.2 Datora
pievienošana un izmantošana".)
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir
ieslēgta.
Parādās Not Optimum Mode
Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas kartes
signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo
izšķirtspēju vai frekvenci.
Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās
atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu
režīmu tabula" (84 lapu).
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet kabeļa un izstrādājuma savienojumu
(sk. sadaļu "2.2 Datora pievienošana un
izmantošana").
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet elementu Coarse (51 lapu) un Fine (52
lapu).
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma
kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo
līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora izšķirtspēja un frekvence ir
iestatīta ar izstrādājumu saderīgu izšķirtspējas un
frekvences iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja
nepieciešams, mainiet iestatījumus atbilstoši šīs
rokasgrāmatas „Standarta signāla režīma tabulas”
iestatījumiem (84 lapu) un izstrādājuma
INFORMATION izvēlnes iestatījumiem.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet elementu Brightness (38 lapu) un
Contrast (39 lapu).
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Maniet opcijas COLOR iestatījumus
(Sk. sadaļu " Krāsu nianšu konfigurēšana".)
Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir
izkropļotas.
Maniet opcijas COLOR iestatījumus
(Sk. sadaļu " Krāsu nianšu konfigurēšana".)
9 Problēmu novēršanas rokasgrāmata
76
9
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Problēmas
Baltā krāsa neizskatās balta.
Risinājumi
Maniet opcijas COLOR iestatījumus
(Sk. sadaļu " Krāsu nianšu konfigurēšana".)
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED
indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai
pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaņas problēma
Problēmas
Nav skaņas.
Risinājumi
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai
pielāgojiet skaļumu.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas
skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai
programmatūrā.
Skaņas ierīces problēma
Problēmas
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Risinājumi
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli,
lūdziet pārbaudiet datoru.
Atkarībā no skatīšanās leņķa var būt redzami izstrādājuma rāmī esošie LED indikatori. Šis
apgaismojums cilvēku veselībai nekaitē un neietekmē arī izstrādājuma funkcijas vai veiktspēju.
Izstrādājuma lietošana ir droša.
9 Problēmu novēršanas rokasgrāmata
77
9
9.2
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Jautājumi un atbildes
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.






Windows XP: Izvēlieties Vadības panelis
Izskats un motīvi
Displejs
Iestatījumi
Papildu
Monitors un sadaļā
Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna
atsvaidzināšanas frekvence.
Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis
Displejs
Iestatījumi
Papildu
Monitors un pielāgojiet opciju
Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama zem Monitora
iestatījumiem.
Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis
Izskats un
personalizācija
Personalizācija
Displeja iestatījumi
Papildu iestatījumi
Monitors un pielāgojiet opciju
Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama zem Monitora
iestatījumiem.
Windows 7: Izvēlieties Vadības panelis
Izskats un
personalizācija
Displejs
Ekrāna izšķirtspēja
Papildu iestatījumi
Monitors un sadaļā Monitora
iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna atsvaidzināšanas
frekvence.
Windows 8: Izvēlieties Iestatījumi
Vadības panelis
Izskats un personalizācija
Displejs
Ekrāna
izšķirtspēja
Papildu iestatījumi
Monitors un sadaļā
Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna
atsvaidzināšanas frekvence.
Windows 10: Izvēlieties Iestatījumi
Sistēma
Displejs
Papildu displeja iestatījumi
Displeja adaptera rekvizīti
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu
Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
9 Problēmu novēršanas rokasgrāmata
78
9
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Jautājums
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
Atbilde






Kā iestatīt enerģijas taupīšanas
režīmu?






Windows XP: dodieties uz Vadības panelis
Izskats un
dizaini
Displejs
Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis
Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Displejs
Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis
Izskats un
personalizācija
Personalizēt
Displeja iestatījumi un
noregulējiet izšķirtspēju.
Windows 7: dodieties uz Vadības panelis
Izskats un
personalizācija
Displejs
Pielāgot izšķirtspēju un
noregulējiet izšķirtspēju.
Windows 8: dodieties uz Iestatījumi
Vadības panelis
Izskats un personalizācija
Displejs
Pielāgot
izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
Windows 10: izvēlieties Iestatījumi
Sistēma
Displejs
Papildu displeja iestatījumi un pielāgojiet izšķirtspēju.
Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības
panelis
Izskats un dizaini
Displejs
Ekrānsaudzētāja
iestatījumi
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.
Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem
Vadības panelis
Displejs
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem
Vadības panelis
Izskats un personalizācija
Personalizēt
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Enerģijas
opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības
panelis
Izskats un personalizācija
Personalizēt
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Enerģijas opcijas vai
izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Windows 8: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Iestatījumi
Vadības panelis
Izskats un personalizācija
Personalizēt
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Enerģijas
opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties
Iestatījumi
Personalizēšana
Bloķēšanas ekrāns
Ekrāna taimauta iestatījumi
Enerģija un miega režīms vai
izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
9 Problēmu novēršanas rokasgrāmata
79
10
Specifikācijas
10.1 Vispārēji (S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H
/ S22E395H PLUS)
Modeļa nosaukums
Panelis
S22E360H / S22E390H / S22E391H / S22E393H /
S22E395H PLUS
Izmērs
21,5 collas (54 cm)
Displeja laukums
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Pikseļu izmērs
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
Strāvas padeve
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs,
skatiet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo uzlīmi.
Izmēri
(PxAxD) /
Svars
Bez statīva
519,06 x 327,7 x 70,08 mm / 3,05 kg
Ar statīvu
519,06 x 391,68 x 167,46 mm / 3,55 kg
Vides
apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs
10 Specifikācijas
80
10
Specifikācijas
10.2 Vispārēji (S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL /
S24E393HL / S24E395H PLUS)
Modeļa nosaukums
Panelis
S24E360HL / S24E390HL / S24E391HL / S24E393HL /
S24E395H PLUS
Izmērs
23,6 collas (59 cm)
Displeja laukums
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Pikseļu izmērs
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Strāvas padeve
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs,
skatiet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo uzlīmi.
Izmēri (PxAxD)
/ Svars
Bez statīva
548,3 x 333,3 x 69,9 mm / 3,47 kg
Ar statīvu
548,3 x 409,0 x 181,9 mm / 4,02 kg
Vides
apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs
10 Specifikācijas
81
10
Specifikācijas
10.3 Vispārēji (S27E360F / S27E360H / S27E390H / S27E391H
/ S27E393H / S27E395H PLUS)
Modeļa nosaukums
Panelis
S27E360F
S27E360H / S27E390H / S27E391H /
S27E393H / S27E395H PLUS
Izmērs
27 collas (68 cm)
Displeja
laukums
597,9 mm (H) x 336,3 mm (V)
Pikseļu
izmērs
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Strāvas padeve
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet
izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo uzlīmi.
Izmēri
(PxAxD) /
Svars
Bez statīva
626,0 x 377,2 x 70,8 mm / 4,58 kg
Ar statīvu
626,0 x 452,9 x 181,9 mm / 5,14 kg
VESA montāžas saskarne
75 mm x 75 mm
(izmantošanai ar īpašo
(kronšteina) montāžas
aprīkojumu.)
Vides
apsvērumi
Darbība
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs
Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu
apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek
automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
Paneļa punkti (pikseļi)
Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var
izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce
10 Specifikācijas
82
10
Specifikācijas
10.4 Enerģijas taupīšanas režīms
Ja izstrādājums netiek izmantots noteiktu laika periodu, izstrādājuma enerģijas taupīšanas funkcija
samazina enerģijas patēriņu, izslēdzot ekrānu un liekot mirgot strāvas gaismas diodes indikatoram.
Enerģijas taupīšanas režīmā strāva netiek atslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tastatūras
taustiņu vai pakustiniet peli. Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots
datoram, kas aprīkots ar enerģijas taupīšanas funkciju.
Enerģijas taupīšana
Energy Star
enerģijas patēriņš
Enerģijas taupīšanas
režīms
Izslēgts
(Strāvas padeves
poga)
Strāvas padeves
indikators
izslēgts
Mirgo
Ieslēgts
Enerģijas patēriņš
(S22E360H /
S22E390H /
S22E391H /
S22E393H /
S22E395H PLUS)
Tipiskais - 17,9 W
Tipiskais - 0,3 W
Maks. 0,45 W
mazāk par 0,3 W
Enerģijas patēriņš
(S24E360HL /
S24E390HL /
S24E391HL /
S24E393HL /
S24E395H PLUS)
Tipiskais - 18,5 W
Tipiskais - 0,3 W
Maks. 0,45 W
mazāk par 0,3 W
Enerģijas patēriņš
(S27E360F /
S27E360H /
S27E390H /
S27E391H /
S27E393H /
S27E395H PLUS)


Tipiskais - 21 W
Tipiskais - 0,3 W
Maks. 0,45 W
mazāk par 0,3 W
Redzamais strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darbības apstākļiem un iestatījumu
maiņas.
ENERGY STAR® ir ASV Vides aizsardzības aģentūras (Environment Protection Agency) reģistrēts
marķējums Amerikas Savienotajās Valstīs.
Energy Star enerģijas patēriņš tiek noteikts, izmantojot pašreizējam Energy Star® standartam
atbilstošu testēšanas metodi.

Lai samazinātu enerģijas patēriņu līdz 0, atvienojiet strāvas vadu. Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku
laika periodu, noteikti atvienojiet strāvas kabeli. Lai samazinātu enerģijas patēriņu līdz 0 V, kad
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis nav pieejams, atvienojiet strāvas kabeli.
10 Specifikācijas
83
10
Specifikācijas
10.5 Standarta signālu režīmu tabula

Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram
var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Ja tiek izvēlēta kāda cita izšķirtspēja, var pasliktināties attēla
kvalitāte. Lai tā nenotiktu, ieteicams izvēlēties izstrādājuma ekrāna lielumam norādīto optimālāko
izšķirtspēju.

Nomainot CDT monitoru (pievienots datoram) ar LCD monitoru, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD
monitors neatbalsta 85 Hz, pirms LCD monitora pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60
Hz, izmantojot CDT monitoru.
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz
Vertikālā frekvence
56 – 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ja signāls, kas pieder pie tālāk norādītajiem standarta signāla režīmiem, tiek pārsūtīts no jūsu datora,
ekrāns tiek pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta
signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā
nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas
norādījumus.
Izšķirtspēja
Horizontālā
frekvence
(kHz)
Vertikālā
frekvence
(Hz)
Pikseļu
taktētājs
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
10 Specifikācijas
84
10
Specifikācijas
Izšķirtspēja
Horizontālā
frekvence
(kHz)
Vertikālā
frekvence
(Hz)
Pikseļu
taktētājs
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+

Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc
par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci.
Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz vienībās.

Vertikālā frekvence
Viena un tā paša attēla atkārtošana neskaitāmas reizes sekundē ļauj skatīt dabiskus attēlus.
Atkārtošanas biežums tiek dēvēts par vertikālo frekvenci vai atsvaidzes intensitāti un tiek norādīts
hercos (Hz).
10 Specifikācijas
85
Pielikums
Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE
Ja jums ir jautājums vai ieteikums saistīts ar Samsung produktiem, lūdzu sazinieties ar SAMSUNG
klientu apkalpošanas centru.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/
support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/
support (English)
http://www.samsung.com/ca_fr/
support (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG
(0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/
support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/
support
BRAZIL
0800-124-421
(Demais cidades e regiões)
4004-0000
(Capitais e grandes centros)
http://www.samsung.com/br/
support
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/
support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/
support
Gratis desde cualquier parte del
país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Pielikums
86
Pielikums
LATIN AMERICA
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/
support
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PANAMA
800-7267
800-0101
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/
support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
Pielikums
87
Pielikums
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/
support (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/
support (English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/
support
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/
support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/
support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/
support (French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31,
http://www.samsung.com/bg/
support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/
support
CYPRUS
8009 4000 only from landline,
toll free
http://www.samsung.com/gr/
support
CZECH
800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/cz/
support
(800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/
support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/
support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/
support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/
support
Pielikums
88
Pielikums
EUROPE
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/
support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/
support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt.
Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/
support
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/
support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/
support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/
support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/
support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/
support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/
support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
! "# $ %#'($ )';
<=< #% # >
http://www.samsung.com/pl/
support
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/
support
ROMANIA
08008 726 78 64
http://www.samsung.com/ro/
support
(08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/
support
Pielikums
89
Pielikums
EUROPE
SLOVAKIA
SLOVENIA
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/
support
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od
ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/
support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/
support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/
support (German)
http://www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/
support
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/
support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55
(VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/
support
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
TAJIKISTAN
Pielikums
90
Pielikums
CIS
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/
support (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru/
support (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
(GSM: 7799)
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/
support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/
support (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/
support (English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
S.E.A
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/
support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/
support
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/
support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
http://www.samsung.com/my/
support
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/
support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/
support
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/
support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/
support
Pielikums
91
Pielikums
S.E.A
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/
support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/
support
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/
support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/
support
94117540540
http://www.samsung.com/support
SRI LANKA
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/
support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
EGYPT
08000-7267864
16580
http://www.samsung.com/eg/
support
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/
support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/
support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
support
Pielikums
92
Pielikums
MENA
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/
support
http://www.samsung.com/sa_en/
support (English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/
support (English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/
support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/
support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/
support (English)
http://www.samsung.com/ae_ar/
support (Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/
africa_en/support
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/
africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
Pielikums
93
Pielikums
AFRICA
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/
support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
Pielikums
94
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko sedz klients)
Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa
par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita
veida darbība.



Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo iespējas,
neizjaucot izstrādājumu.
Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē. (internets, antena, vadu signāls utt.)
Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.

Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.

Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.

Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.

Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.

Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.

Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:



Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.

Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.

Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.

Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Citi gadījumi


Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Pielikums
95
Pielikums
Pareiza utilizācija
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un
elektroniskām ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais
marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes
ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar
citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu
varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem
atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu
atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei,
mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar
pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst
nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Pielikums
96
Pielikums
Terminoloģija
Ekrāna displejs
Ekrāna displejs ļauj konfigurēt ekrāna iestatījumus, lai optimizētu nepieciešamo attēla kvalitāti.
Izmantojot ekrānā parādītās izvēlnes, var mainīt ekrāna spilgtumu, krāsu nianses, izmērus un daudzus
citus iestatījumus.
Gamma
Izvēlnē Gamma var pielāgot pelēko toņu skalu, kas nosaka ekrāna vidējo krāsu toņus. Pielāgojot
spilgtumu, tiek padarīts spilgtāks viss ekrāns, bet pielāgojot elementu Gamma, tiek padarīts spilgtāks
vidējais spilgtums.
Pelēko toņu skala
Šī skala attiecas uz krāsu intensitātes līmeņiem, kas rāda krāsu izmaiņu variācijas no tumšākajiem
ekrāna laukumiem līdz gaišākajiem. Ekrāna spilgtuma izmaiņas tiek izteiktas ar melnās un baltās
krāsas variāciju, un pelēko toņu skala attiecas uz vidējo laukumu starp melno un balto krāsu. Mainot
pelēko toņu skalu, pielāgojot elementu Gamma, tiek mainīts ekrāna vidējais spilgtums.
Skenēšanas frekvence
Skenēšanas frekvence jeb atsvaidzes intensitāte attiecas uz ekrāna atsvaidzināšanas frekvenci.
Atsvaidzināšanas brīdī tiek pārsūtīti ekrāna dati, lai rādītu attēlu, taču atsvaidzināšana nav redzama ar
neapbruņotu aci. Ekrāna atsvaidzināšanas reižu skaits tiek saukts par skenēšanas frekvenci un to
mēra hercos (Hz). Skenēšanas frekvences vērtība 60 nozīmē to, ka ekrāns tiek atsvaidzināts 60 reizes
sekundē. Ekrāna skenēšanas frekvence ir atkarīga no datora grafikas kartes un monitora veiktspējas.
Horizontālā frekvence
Rakstzīmes un attēli uz monitora ekrāna sastāv no daudziem punktiņiem (pikseļiem). Pikseļi tiek
pārraidīti horizontālās līnijās, kuras, savukārt, tiek sakārtotas vertikāli, tādējādi izveidojot attēlu.
Horizontālās frekvences mērvienība ir kHz un tā norāda to, cik reižu sekundē horizontālās līnijas tiek
pārraidītas un parādītas monitora ekrānā. 85. horizontālā frekvence nozīmē to, ka horizontālās līnijas,
kas veido attēlu, tiek pārraidītas 85 000 reizes sekundē. Horizontālā frekvence tiek apzīmēta ar
85 kHz.
Vertikālā frekvence
Vienu attēlu veido neskaitāmas horizontālās līnijas. Vertikālās frekvences mērvienība ir Hz un tā norāda
to, cik daudz attēlu horizontālās līnijas var izveidot vienā sekundē. Vertikālās frekvences vērtība 60
nozīmē to, ka attēls tiek pārsūtīts 60 reizes sekundē. Vertikālā frekvence tiek dēvēta arī par
"atsvaidzes intensitāti" un tā ietekmē ekrāna mirgoņu.
Pielikums
97
Pielikums
Izšķirtspēja
Izšķirtspēja ir horizontālo un vertikālo pikseļu skaits, kas veido ekrānu. Tā izsaka displeja detalizācijas
līmeni.
Augstāka izšķirtspēja uz ekrāna rāda lielāku daudzumu informācijas un ir piemērota vairāku darbību
vienlaicīgai veikšanai.
Piemēram, 1920 x 1080 izšķirtspēja sastāv no 1920 horizontāliem pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja)
un 1080 vertikālām līnijām (vertikālā izšķirtspēja).
Plug & Play
Izmantojot funkciju Plug & Play, var veikt automātisku informācijas apmaiņu starp monitoru un datoru,
lai radītu optimālu displeja vidi.
Lai izpildītu Plug & Play darbības, šajā monitorā tiek izmantota VESA DDC (starptautisks standarts)
tehnoloģija.
Pielikums
98
Alfabētiskais satura rādītājs
A
Ī
Acu saudzēšanas režīms 41
Īpašā ekoloģiskā taupīšana 63
Asums 40
Atbildība par maksas pakalpojumu izmaksas
ko sedz klients 95
Atiestatīt visu 62
J
Jautājumi un atbildes 78
Attēla izmērs 46
Attēlošanas ilgums 60
K
Autortiesības 7
Kontrasts 39
Avota noteikšana 68
Krāsu tonis 56
C
P
Caurspīdīgums 61
Pareiza utilizācija 96
Pareizā izstrādājuma izmantošanas poza 19
D
Datora pievienošana un izmantošana 31
DatoraAV režīms 66
Pirms pievienošanas 31
Prasības kas jāizpilda pirms sazināties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru 75
Precīzi 52
Detaļas 21
Drošības pasākumi 10
R
Reakcijas laiks 49
E
Rupja 51
Easy Setting Box 73
Enerģijas taupīšanas režīms 83
S
SAMSUNG MAGIC Bright 43
G
Gamma 57
SAMSUNG MAGIC Upscale 45
Sarkanā 53
Satura pārbaude 20
H
Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE 86
HDMI melnās krāsas līmenis 48
Spēļu režīms 42
Spilgtums 38
I
Standarta signālu režīmu tabula 84
Iedegta strāvas gaismas diode 69
INFORMĀCIJA 70
T
Instalēšana 26
Tastatūras taustiņu atkārtošanas laiks 67
Izslēgšanas taimeris 64
Terminoloģija 97
Alfabētiskais satura rādītājs
99
Alfabētiskais satura rādītājs
Tīrīšana 8
V
Valoda 58
Vispārēji 80, 81, 82
Z
Zaļā 54
Zilā 55
Alfabētiskais satura rādītājs
100
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising