Samsung | C32HG70QQU | User manual | Samsung 32" nõgus WQHD monitor HG70Q Quantum dot tehnoloogiaga Kasutusjuhend

Samsung 32" nõgus WQHD monitor HG70Q Quantum dot tehnoloogiaga Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
Mängumonitor
C27HG70QQ* C32HG70QQ*
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil
eelneva etteteatamiseta muuta.
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Muud kaubamärgid peale Samsung Electronicsi omade kuuluvad nende vastavatele omanikele.
••
Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
‒‒ (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
‒‒ (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
••
Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
4
4
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
4
5
5
6
7
Ettevalmistused
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
FreeSync
31
Low Input Lag
32
Põhipunktid enne ühendamist
22
Screen Size
32
Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabliga
Kõrvaklappide ühendamine
Mikrofoniga ühendamine
Ühendamine helikaabli abil
22
22
22
23
23
23
23
Save Settings
33
Seadme ühendamine lauaarvutiga USB-jaoturina 24
Lauaarvuti ühendamine seadmega
24
Seadme kasutamine USB-jaoturina
24
Toite ühendamine (C27HG70QQ* ainult mudel) 25
Toite ühendamine (C32HG70QQ* ainult mudel) 26
Ühendatud kaablite korrastamine
27
Osad
Juhtpaneel
Funktsioonide juhend
Mänguseadistusnupp
Suvandite Brightness, Contrast ja
Sharpness seadete muutmine
Suvandi Volume seade muutmine
Tagakülg
Tarkvara täiendamine USB kaudu
Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine
Ekraani pööramine
Vargusevastane lukk
Ettevaatusabinõud monitori teisaldamisel
9
9
10
11
12
12
13
14
16
17
18
18
Õige asend seadme kasutamisel
28
Draiveri installimine
28
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
28
Installimine
Statiivi kinnitamine
Aluse eemaldamine (SEINAKRONSTEINI
kinnitamiseks)
SEINAKRONSTEINI kinnitamine
19
19
Picture Mode
29
Refresh Rate
30
20
21
Black Equalizer
30
Response Time
30
Game
Ekraani seadistamine
Picture Mode
34
Brightness
35
Contrast
35
Sharpness
35
Color
35
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Screen Adjustment
36
Kalibreerimise aruanne
36
Ekraanimenüü seadete reguleerimine
Language
37
Display Time
37
2
Sisukord
Seadistamine ja lähtestamine
Tõrkeotsingu juhend
Lighting
38
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega
kontakteerumist
44
Toote testimine
44
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
44
Kontrollige järgmist.
44
Local Dimming
38
Volume
38
Eco Saving Plus
39
Off Timer
39
PC/AV Mode
39
USB Super Charging
39
Tehnilised andmed
DisplayPort Ver.
40
Üldandmed
47
HDMI Mode
40
Standardsete signaalirežiimide tabel
48
Source Detection
40
Key Repeat Time
40
Power LED On
40
Reset All
40
Information
41
Küsimused & vastused
46
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
51
51
51
51
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
43
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid 43
Süsteeminõuded
43
3
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine
Ettevaatusabinõud
Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada
tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju ruumi
kui allpool näidatud.
――Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
10 cm
10 cm
10 cm
Hoiatus
10 cm
10 cm
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse
ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui soovite toote sisemust puhastada, võtke ühendust oma lähima Samsungi klienditeeninduskeskusega
(kehtida võib teenustasu).
4
Puhastamine
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla
elektrilöök.
3
Elekter ja ohutus
Hoiatus
•• Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.
•• Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
‒‒ Ärge kasutage kuvari puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid või
pindaktiivseid aineid.
•• Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).
‒‒ Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.
4
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks
väänatud.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
•• Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete
esemete alla.
•• Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
•• Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
Ettevaatust
•• Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste
seadmetega.
•• Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.
‒‒ Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
•• Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
5
Installimine
Hoiatus
Ettevaatust
•• Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge paigutage seadet
soojusallika lähedusse.
•• Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.
•• Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
•• Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
‒‒ Lapsed võivad lämbuda.
•• Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
‒‒ Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida
tulekahju.
•• Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), õlisesse või suitsusesse
kohta.
•• Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.
•• Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks
üle serva.
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
‒‒ Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
•• Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
‒‒ Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse,
äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks
pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.
‒‒ Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
‒‒ Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade
lähedusse.
6
Kasutamine
Hoiatus
•• Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta, parandada ega muuta.
‒‒ Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.
•• Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke
ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
•• Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
‒‒ Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega
metallesemeid.
‒‒ Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Kui seade kukub maha või väliskorpus saab viga, lülitage toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel
võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
•• Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad,
maiustused jne).
‒‒ Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte
saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
•• Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.
•• Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.
•• Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid
aineid.
•• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.
‒‒ Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
7
Ettevaatust
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
vigaseid piksleid.
‒‒ Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga
ekraanisäästja.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.
‒‒ Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.
•• Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
‒‒ Teie nägemine võib halveneda.
•• Ärge pange vahelduvvoolu-/alalisvooluadaptereid kokku.
•• Eemaldage enne kasutamist vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri ümbert kilekott.
•• Ärge laske vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteril märjaks saada.
‒‒ Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
‒‒ Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või lumega.
‒‒ Olge ettevaatlik, et vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal märjaks.
•• Ärge paigutage vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.
‒‒ Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
•• Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.
•• Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni aja tagant vähemalt viis minutit või vaadake kaugel
asuvat objekti.
•• Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.
•• Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
•• Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
‒‒ Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
‒‒ Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
•• Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
‒‒ Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.
‒‒ Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
•• Hoidke vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.
•• Kui paigutate vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapteri nii, et see ripub ja juhtme sisenemiskoht
jääb ülespoole, võib adapterisse sattuda vett või muid võõrkehi ja see võib põhjustada adapteri töös
tõrkeid.
Veenduge, et vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapter oleks pikali laual või põrandal.
8
Peatükk 02
Ettevalmistused
Osad
Osad
Kirjeldus
Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.
JOG-nupp
――JOG-nupp asub toote tagaküljel vasakul pool. Nuppu saab kasutada üles,
alla, vasakule või paremale liikumiseks või sisestusnupuna.
Juhtpaneel
See LED-tuli näitab toite olekut ja järgmisi režiime:
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
•• Toide sees (toitenupp): Väljas
etteteatamiseta muuta.
•• Energiasäästurežiim: Vilgub
Toite LED-tuli
JOG-nupp
ÜLES
•• Toide väljas (toitenupp): Sees
――Toite indikaatortule sätteid saab muuta menüüst. (System → Power
LED On) Funktsioonide erinemise tõttu ei pruugi tegelikul mudelil seda
funktsiooni olla.
VASAKULE
Kui ekraan on sisse lülitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks
PAREMALE
Funktsioonide juhend
vajutage uuesti vastavat suunanuppu.
――Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist
VAJUTUS(SISESTAMINE)
ALLA
erineda. Vaadake tegelikku mudelit.
Kiirnuppude abiga pääsete juurde varem salvestatud kohandatud
mängurežiimidele.
Funktsioonide juhend
Mänguseadistusnupp
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Mänguseadistusnupud asuvad monitori esiosa paremas alaservas.
Kohandatud mängurežiimi redigeerimiseks ja salvestamiseks avage
Game → Save Settings.
Toite LED-tuli
Mänguseadistusnupp
Return
9
Funktsioonide juhend
――Peamenüüsse sisenemiseks või teiste üksuste kasutamiseks vajutage JOG-nuppu, et kuvataks funktsioonide
Ikoonid
Kirjeldus
Menu
juhend. Väljumiseks vajutage uuesti JOG-nuppu.
ÜLES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud
üksuseni. Üksuste kirjeldused kuvatakse fookuse muutumisel.
Source
VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud üksus rakendatakse.
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
.
Kuvatakse monitori funktsioonide ekraanimenüü.
Sisendsignaali muutmiseks valige funktsioonide juhendi ekraanil JOGnupu abil
. Kui sisendsignaali on muudetud, kuvatakse ekraani
vasakus ülanurgas teade.
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
.
Vajutage, et aktiveerida või inaktiveerida Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Kui funktsioon Eye Saver Mode on saadaval, ei ole saadaval järgmised
üksused.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Eco Saving Plus
Return
Power Off
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
lülitab monitori välja.
, mis
――Funktsioonide erinemise tõttu võivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda.
10
Kui monitor ei kuva midagi (on energiasäästurežiimis või signaalita režiimis), saab allpool näidatud viisil
kahe suunanupu abil allikat ja toidet reguleerida.
Mänguseadistusnupp
JOG-nupp
Saate seadet kiiresti kontrollida alaservas oleva otseteenupu abil, kasutamata ekraanimenüüd. Saate
otse näha kolme erineva režiimi seadeid.
Energiasäästurežiim / signaalita režiim
ÜLES
Allika vahetamine
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
alla
VAJUTUS(SISESTAMINE) - vajutage nuppu
kahe sekundi jooksul
Toite väljalülitamine
Kui ekraanil kuvatakse peamenüü, saate kasutada nuppu JOG, nagu on selgitatud allpool.
JOG-nupp
Toiming
ÜLES/ALLA
Suvandite vahel liikumine.
Peamenüüst väljumine.
VASAKULE
Game Setting 3
Game Setting 2
Game Setting 1
Alamloendi sulgemine ilma väärtust salvestamata.
Väärtuse vähendamine liuguri puhul.
PAREMALE
VAJUTUS(SISESTAMINE)
Järgmisele tasandile liikumine.
Väärtuse suurendamine liuguri puhul.
Järgmisele tasandile liikumine.
Väärtuse salvestamine ja alamloendi sulgemine.
120
12
Black Equalizer
Response Time
Game Setting 1
Hz
Off
On
Refresh Rate
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Kuvatud pildid näitavad funktsioonide olekut, kuna vastavate funktsioonide seaded ekraanimenüüs on muud
kui reaalajas väärtused.
11
Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadete
muutmine
Saate suvandit Brightness, Contrast või Sharpness reguleerida, liigutades JOG-nuppu üles või alla, kui
ekraanimenüü ei ole kuvatud.
Suvandi Volume seade muutmine
Saate suvandit Volume reguleerida, liigutades JOG-nuppu vasakule või paremale, kui ekraanimenüü ei
ole kuvatud.
Volume
Sharpness
Brightness
50
Mute
100
Contrast
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Kui ühendatud sisendseadme helikvaliteet on halb, võib automaatne heli vaigistamise funktsioon Auto Mute
kõrvaklappide või kõlarite kasutamisel põhjustada heli vaigistamist või hakkimist. Seadke sisendseadme
helitugevuseks vähemalt 20% ja reguleerige helitugevust toote helitugevuse juhtnuppudega (JOG-nuppu
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Heleduse vaikeväärtus võib olenevalt piirkonnast erineda.
Brightness
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
Contrast
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
VASAKULE/PAREMALE).
――Mis on Auto Mute?
See funktsioon vaigistab heli, et parandada heliefekti helimüra või nõrga sisendsignaali korral, mis on
tavaliselt põhjustatud sisendseadme heliprobleemist.
――Funktsiooni Mute aktiveerimiseks minge suvandi Volume reguleerimise ekraanile ja kasutage seejärel JOGnuppu, et liigutada fookus alla.
Funktsiooni Mute inaktiveerimiseks minge suvandi Volume reguleerimise ekraanile ja suurendage või
vähendage helitugevust, reguleerides suvandit Volume.
Sharpness
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
12
Tagakülg
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta. Vaadake tegelikku mudelit.
Port
Kirjeldus
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
/SERVICE
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt kõrvaklappidega.
Mõeldud hooldustehnikutele.
MIC IN
Ühendage mikrofoniga.
MIC OUT
Arvutiga ühendamine.
1
2
Ühenduse loomine USB-seadmega.
――Kiirlaadimine on võimalik ainult pordi
2 kaudu. See port laeb
seadmeid kiiremini kui tavaline USB-port. Kiirus sõltub ühendatud
seadmetest.
(PC IN)
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga USB-kaabli abil. Ühildub
USB-kaabli versiooniga 3.0 või varasem.
――Seda porti saab ühendada ainult lauaarvutiga.
DC 22V
Vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri ühendamiseks.
――(ainult mudel C27HG70QQ*)
POWER IN
Ühendage monitori toitejuhe monitori tagaküljel asuvasse porti POWER IN.
――(ainult mudel C32HG70QQ*)
13
Tarkvara täiendamine USB kaudu
1
Sisestage USB-ketas kindlasti pessa USB 1. Saate täiendada tarkvara USB kaudu ainult juhul, kui
monitori ekraan töötab tavapäraselt või monitori ekraanil on kuvatud kontrollsignaal.
2
Kui monitoris kuvatakse järgmisel joonisel viidatud teade, valige tarkvara täiendamiseks Yes.
3
Kui avaneb järgmisel joonisel viidatud kuva, valige Yes.
4
Jätkatakse tarkvara täiendamisega.
USB 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
Check Signal Cable
DisplayPort
Kui avaneb järgmisel joonisel viidatud kuva, hoidke allanooleklahvi 5 sekundit all.
Power Off
14
Märkus
1
Toetatud USB-ketta vormingud on FAT, FAT32 ja NTFS.
2
Mudeli CHG70 puhul veenduge, et iga täiendamisfail oleks vormingus BIN, järgiks mudeli CHG70
nimetamisreeglit (m-HG7**CCAA-****.*[4 numbrit].bin, kus ** on ekraani suurus tollides, ****.* on
versiooninumber ja 4 numbrit on kontrollsumma; näiteks „m-HG732CCAA-1000.0[6E80].bin“ vastab
CHG70 32-tollise mudeli nimetamisreeglile) ja oleks juurkataloogi kopeeritud.
3
Veenduge, et USB-ketas sisaldaks iga mudeli puhul ainult üht täiendamisfaili, ja seejärel järgige
selles juhendis toodud suuniseid.
4
Kui soovite alandada vanemale versioonile, määrake uueks failinimeks m-HG7**CCAA-0000.0[4
numbrit] ja järgige samu samme.
5
Kui kuvatakse teade No valid update files found. Please check your USB device and try again., on
selle põhjus tõenäoliselt üks järgmistest.
‒‒ Pessa USB 1 ei ole USB-ketast sisestatud.
‒‒ USB-ketta vorming ei ole toetatud.
‒‒ USB-ketas ei sisalda sobilikke täiendamisfaile. (Täiendamisfaile ei ole või failinimed on valed.)
6
Ärge lülitage monitori välja. Ühtlasi takistage täiendamise katkemist. Katkemise korral taastatakse
monitori tootmisversioon.
――Pange tähele, et tootmisversioon ei pruugi ühtida täiendamisele eelnenud versiooniga, kui varem on
toimunud teisi täiendamisi.
※ Kuna tootele lisati HDR VESA sert, muudeti pildikvaliteedi tingimusi.
15
Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
C32HG70QQ*
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
15,0° vasakule – 15,0° paremale (kokku 30,0°, ±2,0°)
C27HG70QQ*
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
15,0° vasakule – 15,0° paremale (kokku 30,0°, ±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
145,0 mm (±5,0 mm)
-5,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
145,0 mm (±5,0 mm)
•• Monitori kaldenurk ja kõrgus on reguleeritavad.
•• Kalde või kõrguse kohandamisel hoidke kinni mõlemast servast, et ülemäärane jõud ei kahjustaks
toodet.
•• Pööramisel ja kõrguse reguleerimisel on piirang. Järgige toote pööramisel või kõrguse reguleerimisel
piirangut.
16
Ekraani pööramine
Ettevaatust
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Saate ekraani pöörata, nagu näidatud alltoodud joonisel.
1
2
3
•• Võtke monitori vasakust ja paremast servast kinni ning reguleerige selle kallet.
90˚
4
5
6
――Reguleerige ekraani noolega näidatud suunas.
――Pöörake ekraani päripäeva, kuni see on täielikult vertikaalasendis.
•• Hoidke raami mõlemast servast kinni ja pöörake monitori. (Olge ettevaatlik, et te ei hoiaks otse LCDekraanist.)
•• Ekraani saab pöörata kuni 90° päripäeva, kui olete ekraani ees.
――Ekraani keeramisel vastupäeva võite seadet kahjustada. Ekraani pööramine, kui seade on püstiselt või kõrgus
pole reguleeritud maksimaalseks, võib samuti seadet kahjustada.
17
Vargusevastane lukk
Ettevaatusabinõud monitori teisaldamisel
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase
lukustusseadme kasutusjuhendist.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
•• Hoidke monitori teisaldamisel kinni selle
alumisest osast.
1
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4
Lukustage lukustusseade.
•• Monitori teisaldamisel pöörake see
püstasendisse ning hoidke kinni selle üla- ja
alaservast.
•• Ärge hoidke toodet alusest hoides alaspidi.
‒‒ Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
‒‒ Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
‒‒ Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
•• Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks millegi vahele kinni.
18
Installimine
Statiivi kinnitamine
――Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
1
Avage pakend. Olge ettevaatlik, kui kasutate
pakendi avamiseks teravat eset. See võib toodet
kahjustada.
2
Kasutage tugevasti kinnitamiseks alusel olevaid
kruvisid.
3
Kinnitage TAGUMISE KATTE ÜLAOSA aluse kaela
külge, nagu on näidatud joonisel.
4
Keerake TAGUMISE KATTE ÜLAOSA päripäeva, et
see tagumise katte külge kinnitada.
Asetage käed toodet katva pealmise
vahtpolüstüreeni mõlemal küljel asuvasse soonde
ja eemaldage see.
Kinnitage alus monitori tagaküljele noole suunas.
5
Suruge ühe käega alumist vahtpolüstüreeni alla ja
tõstke teise käega aluse vart.
6
Kinnitage aluse põhi varre külge, nagu joonisel
näidatud. Veenduge, et aluse varre ja põhja vahele
ei jääks vahet.
7
Ühendage jala alus jala kaelaga ja kinnitage
tugevasti kahe alusel oleva kruvi abil.
8
Alus on nüüd kokku pandud.
19
Aluse eemaldamine (SEINAKRONSTEINI kinnitamiseks)
――Enne aluse eemaldamist monitori küljest asetage monitor tasasele ja kindlale pinnale, nii et ekraan on allpool.
: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
1
Pange ekraan pakendis olevale vahtplastile või
pehmele padjale, hoidke ühe käega aluse põhja ja
eemaldage teisega aluse põhja kruvid.
2
Eemaldage aluse põhi.
3
Keerake TAGUMISE KATTE ÜLAOSA vastupäeva, et
see tagumise katte küljest eemaldada.
4
Eemaldage TAGUMISE KATTE ÜLAOSA pärast selle
tagumise katte küljest eemaldamist.
――Kasutage kindlasti monitoriga kaasas olnud
vahtpolüstürooli (pehmendust).
5
Keerake aluse kruvid lahti, nagu on pildil näidatud.
6
Tõstke alus üles ja eemaldage see.
Ettevaatust
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori
kahjustada.
20
SEINAKRONSTEINI kinnitamine
――Lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhe seinapistikupesast.
1
2
•• Märkused
‒‒ Standardsest pikkusest pikema kruvi kasutamine võib kahjustada toote seesmisi detaile.
‒‒ VESA standarditele mittevastava seinakinnituse kruvide pikkus võib olenevalt selle andmetest
olla erinev.
‒‒ Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standarditele. Ärge kasutage seinakinnituskomplekti või
lauaaluse kinnitamisel liigset jõudu. See võib toodet kahjustada või toode võib kukkuda, tekitades
vigastusi. Samsung ei võta vastutust sobimatute kruvide kasutamisel või liigse jõuga kinnitatud
seinakinnituskomplekti või lauaaluse kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.
‒‒ Samsung ei võta vastutust määratust erineva või ise paigaldada üritatud seinakinnituskomplekti
kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.
‒‒ Toote paigaldamiseks seinale ostke seinakinnituskomplekt, mida saab paigaldada seinast 10 cm
kaugusele või kaugemale.
‒‒ Kasutage kindlasti standarditele vastavat seinakinnituskomplekti.
3
4
‒‒ Monitori paigaldamiseks seinakinnituse abil eemaldage alus monitori küljest.
Ühik: mm
Mudeli nimi
C27HG70QQ*
C32HG70QQ*
A Kinnitage SEINAKRONSTEIN siia
VESA kruviaukude mõõdud Standardne kruvi
millimeetrites
100,0 x 100,0
4,0 mm (Φ), 0,7 (keere) × 10,0 mm
(pikkus)
Kogus
4 tk
――Ärge kinnitage SEINAKRONSTEINI, kui monitor on sisse lülitatud. See võib põhjustada elektrilöögi ja tekitada
kehavigastusi.
B SEINAKRONSTEIN
Joondage monitoril B
kinni.
A -ga, seejärel kinnitage, keerates aluselt eemaldatud kruvid (lk 20) tugevasti
21
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Põhipunktid enne ühendamist
Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
――Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Helifunktsioon ei ole toetatud, kui allikaseade on ühendatud HDMI-DVI-kaabli abil.
22
Ühendamine DP-kaabliga
DP IN
Mikrofoniga ühendamine
MIC IN
――Soovitatav on kasutada alla 1,5 m pikkust DP-kaablit. Üle 1,5 m pikkuse kaabli kasutamine võib mõjutada
pildikvaliteeti.
Kõrvaklappide ühendamine
Ühendamine helikaabli abil
MIC OUT
/SERVICE
――Kasutage HDMI-HDMI või DP-kaabliga heli aktiveerimise korral kõrvaklappe.
23
Seadme ühendamine lauaarvutiga USBjaoturina
Seadme kasutamine USB-jaoturina
Kui kasutate seadet jaoturina, saate seadmega samal ajal ühendada ja kasutada erinevaid
lähteseadmeid.
Lauaarvuti ei saa luua ühendust korraga mitme lähteseadmega, kuna sellel on piiratud arv sisendja väljundporte. Seadme jaoturifunktsioon muudab teie töö tõhusamaks, võimaldades teil ühendada
seadme USB-portidega ühtaegu mitu lähteallikat ilma, et peaksite neid ühendama lauaarvutiga.
Lauaarvuti ühendamine seadmega
――Seade võib töötada jaoturina, kui see ühendatakse lauaarvutiga USB-kaabli kaudu. Saate ühendada
lähteseadme otse seadmega ja juhtida seadet sellest seadmest, ilma et peaksite seadme ühendama
lauaarvutiga.
Seadme kasutamiseks USB-jaoturina ühendage see USB-kaabli abil arvutiga.
(PC IN)
(PC IN)
Kui lauaarvutiga on ühendatud mitu lähteseadet, võib hulk lauaarvutit ümbritsevaid kaableid näida
korratu. Seadmete ühendamisel otse seadmega laheneb selline segadus.
Ühendage USB-kaabel seadme tagaküljel oleva pesaga
ja lauaarvuti USB-pesaga
.
――USB 2.0 kaablit saab kasutada seadme ühendamiseks arvutiga. Kuid selleks, et võtta USB 3.0 funktsioonist
Kui monitor on ühendatud arvutiga, ühendage sellega mobiilsideseade, nt MP3-mängija või nutitelefon.
See võimaldab mobiilsideseadet arvutist kasutada või laadida selle akut.
viimast, looge ühendus arvuti ja seadme vahel USB 3.0 kaabli abil. Veenduge, et arvuti toetab USB 3.0
funktsiooni.
24
――USB-seadme kiiremaks tuvastamiseks ja käivitamiseks ühendage seade toote USB 3.0 porti. USB-seade ja
teie arvuti mõjutavad lugemis- ja kirjutamiskiirust.
Toite ühendamine (C27HG70QQ* ainult mudel)
――Toode ei toeta meediumisisu esitamist. Kui soovite oma USB-seadmes olevat faili esitada, ühendage toode
jaoturina arvutiga ja esitage faili arvutis.
――USB-ga seotud probleemide korral, mille põhjuseks on operatsioonisüsteem, draivi programmid või tarkvara,
võtke ühendust vastavate tarnijatega.
――Kuna turule on toodud palju erinevaid USB-seadmeid, ei saa me tagada oma toodete ühilduvust kõikide USB-
DP IN
MIC IN
/SERVICE MIC
OUT
11
2
(PC IN)
DC 22V
seadmetega.
――Ühendage väline massmälukõvaketas, mis vajab välist toitevarustust, kindlasti toiteallikaga.
2
――Kiirlaadimine on võimalik ainult pordi
2 kaudu. USB 3.0 aku laadimise tehniliste andmete kohaselt
toetab
2 kuni 1,5 A voolutugevust. Tegelik voolutugevuse väärtus sõltub laetavast seadmest.
Kui voolutugevus on liiga suur või tekib mõni erand, rakendub ülevoolukaitse. See on toote puhul tavapärane
seadistus.
――Kõrgvoolu nõudvaid USB-seadmeid ei pruugita toetada.
1 toetab voolutugevust kuni 1,0 A ja
2
3
toetab voolutugevust kuni 1,5 A.
――Akut saab laadida energiasäästurežiimis, kuid seda ei saa teha, kui toode on välja lülitatud.
――USB-seadet ei saa laadida, kui toitejuhe on pistikupesast eemaldatud.
――USB-seade tuleb osta eraldi.
1
Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteriga. Seejärel ühendage vahelduvvoolu-/
alalisvooluadapter toote tagaküljel asuva DC 22V pordiga.
2
Järgmiseks ühendage toitekaabel toiteallikaga.
3
Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori tagaküljel asuvat JOG-nuppu.
――Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
25
Toite ühendamine (C32HG70QQ* ainult mudel)
POWER IN
Toote kasutamiseks ühendage toitejuhe pistikupessa ja toote POWER IN-porti.
――Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
26
Ühendatud kaablite korrastamine
1
Alus on kokku pandud.
2
Reguleerige ekraani, nagu on näidatud joonisel.
3
Ühendage kaablid sobivatesse pesadesse.
4
Viige kaablid noole suunas hoidiku alumisest osast
läbi hoidiku, nagu on pildil näidatud.
Tõmmake kaablit allapoole, et reguleerida selle
pikkust.
5
Kasutage sama meetodit teiste kaablite
korrastamiseks.
6
Seadke ekraan üles ja alla liigutades sobivasse
asendisse.
Ettevaatust
Hoidiku külge kinnitatud kaabli pööramisel võib kaabel lahti tulla või kahjustada saada. Sellisel juhul eemaldage kõigepealt kaabel hoidiku küljest.
27
Õige asend seadme kasutamisel
Draiveri installimine
――Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.
――Toote draiveri uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil
http://www.samsung.com.
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.
――Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis, kui lülitate
•• Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas veidi allapoole.
seadme välja ja uuesti sisse.
――Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
•• Hoidke silmi otse ekraani ees.
――Värskendussageduse muutmiseks, säilitades kasutatava eraldusvõime, valige ekraanimenüüs suvandid Game
•• Hoidke selg sirge.
→ Refresh Rate.
•• Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.
•• Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.
•• Hoidke küünarnukke õige nurga all.
•• Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või suurema nurga all
ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest madalamal.
•• Tehke silmaharjutusi või pilgutage tihedalt, see leevendab silmade väsimust.
28
Peatükk 04
Game
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Režiimis PC
•• Custom: saate kohandada ekraanisätteid.
•• High-Brightness: saate maksimeerida ekraani heledust.
Picture Mode
•• FPS: saate suurendada FPS-mängu kuva tumedamate alade heledust. See režiim suurendab
vaenlaste nähtavust FPS-mängu ajal.
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.
•• RTS: saate suurendada värvitemperatuuri ja kontrastsussuhet, et parandada RTS-kuva ja minikaardi
nähtavust.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
•• RPG: see režiim on optimeeritud 3D-graafika ja kiirsõnumside jaoks RPG-mängu kuval.
•• AOS: saate suurendada kontrastsussuhet, et saavutada AOS-mängu kuva jaoks optimaalne
pildikvaliteet.
•• sRGB: saate reguleerida värvisüsteemi režiimile sRGB. See on selle monitori standardrežiim.
•• Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu nautimiseks.
Režiimis AV
Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
on funktsioonil Picture Mode neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie või Custom seade. Valikuga
Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
•• Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.
•• Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.
•• Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.
•• Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
29
Refresh Rate
Response Time
Saate muuta ekraani värskendussagedust. Suurem värskendamissagedus võib vähendada silmade
väsimust.
Saate suurendada video- või mängukuva reageerimiskiirust.
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
Režiimides Faster ja Fastest kuvatakse liikuvad pildid hägususeta ja teravana ning kiirema liikumisega,
analüüsides paneeli vedelkristallide liikumist ja juhtides LED-ide käitumist.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――Kui te ei vaata videot ega mängi mängu, kasutage režiimi Standard.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi FreeSync puhul on valitud režiimStandard Engine või Ultimate Engine.
――Suvandi Refresh Rate muutmine võib põhjustada ekraani värelust olenevalt arvuti graafikakaardist.
――See funktsioon on saadaval arvutis, mis on varustatud värskendussagedust muuta suutva graafikakaardiga.
Fikseeritud värskendussagedusega seadmetes (nt AV-seadmetes) pole see saadaval. Funktsiooni
――See menüü pole saadaval, kui suvandi FreeSync puhul on valitud režiimStandard Engine või Ultimate Engine.
――Kui suvandi Response Time režiimiks on määratud Faster või Fastest, väheneb ekraani heledus. Tegu on
tavapärase nähtuse, mitte tooteveaga.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Refresh Rate sätteks on valitud 60 Hz.
rakendamine võib põhjustada ekraani talitlushäire.
――HDMI-allika puhul saate valida ainult väärtuse 60 Hz või suvandi Refresh Rate kehtiva väärtuse, kui muudate
kuva värskendamissagedust arvuti või graafikakaardi juhtpaneelil.
Black Equalizer
Saate reguleerida tumedate alade heledust.
Väärtuse lähenemisel 1-le muutuvad ekraani tumedamad kohad heledamaks, võimaldades mängimise
ajal vaenlasi hõlpsamini leida. Mängimise ajal vaenlaste hõlpsamaks leidmiseks kasutage madalamat
väärtust.
Väärtuse lähenemisel 20-le muutuvad ekraani tumedamad kohad tumedamaks ja kontrastsus suureneb.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
30
FreeSync
FreeSync on lahendus, mis eemaldab ekraanilt poolitusartefakti ilma tavapärase viivituse ja
latentsusajata.
See funktsioon eemaldab mängimise ajal poolitusefekti ja viivituse. Täiustage oma mängukogemust.
Monitoris kuvatud funktsiooni FreeSync menüü-üksused võivad erineda olenevalt monitori mudelist ja
ühilduvusest AMD graafikakaardiga.
Kuidas aktiveerida funktsiooni FreeSync?
1
Valige funktsiooni FreeSync seadeks ekraanimenüüs Standard Engine või Ultimate Engine.
2
Aktiveerige FreeSync jaotises AMD Radeon Settings.
Tehke hiirega paremklõps ja seejärel valige → AMD Radeon Settings → Display.
Funktsioon AMD FreeSync peab olema sisse lülitatud. Lülitage see sisse, kui see ei ole veel
aktiveeritud.
•• Off: funktsiooni FreeSync desaktiveerimine.
•• Standard Engine: lubage AMD graafikakaardi peamised FreeSynci funktsioonid.
•• Ultimate Engine: lubage suurema kaadrisagedusega FreeSynci funktsioon. Selles režiimis
vähendatakse ekraani poolitusefekti (ekraani ja sisu tavatu sünkroonimine). Pange tähele, et ekraan
võib mängimise ajal väreleda.
Rakendage funktsiooni FreeSync kasutades optimaalset eraldusvõimet.
Värskendamissageduse seadistamismeetodi kohta teabe saamiseks vt Küsimused & vastused → Kuidas
muuta sagedust?
――Funktsiooni FreeSync saab kasutada ainult režiimis HDMI1, HDMI2 või DisplayPort mode.
Funktsiooni FreeSync kasutamise korral kasutage tootja HDMI/DisplayPorti kaablit.
Kui kasutate mängu mängimise ajal funktsiooni FreeSync, võib esineda üks järgmistest probleemidest.
•• Ekraan võib olenevalt graafikakaardi tüübist, mängu suvandite seadistustest või video esitamisest
virvendada. Proovige teha järgnevat: vähendage mängu seadete väärtusi, kasutage praeguse
režiimi FreeSync asemel režiimi Standard Engine või külastage AMD veebilehte, et kontrollida oma
graafikadraiveri versiooni ja värskendada see uusimale versioonile.
•• Funktsiooni FreeSync kasutamise ajal võib ekraan graafikakaardi väljundsageduse varieerumise
tõttu virvendada.
•• Reageerimisaeg võib mängimise ajal olenevalt eraldusvõimest kõikuda. Üldiselt suurem
eraldusvõime pikendab reageerimisaega.
•• Monitori helikvaliteet võib halveneda.
――Kui teil tekib selle funktsiooni kasutamise ajal probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
――Kui eraldusvõimet muudetakse, kui suvandi FreeSync seadeks valitakse Standard Engine või Ultimate Engine,
võib esineda perioodilist kuva rebenemist. Valige suvandi FreeSync seadeks Off ja muutke eraldusvõimet.
――AMD graafikakaardita seadmetes (nt AV-seadmetes) pole see funktsioon saadaval. Funktsiooni rakendamine
võib põhjustada ekraani talitlushäire.
――Optimaalsete ekraanil kuvatavate piltide tagamiseks on võimalik režiimis FreeSync olenevalt sisestatavast
sisust suvandit Brightness reguleerida.
31
Mudelid graafikakaartide loendis, mis toetavad funktsiooni FreeSync
Funktsiooni FreeSync saab kasutada ainult kindlate AMD graafikakaartide mudelitega. Vaadake allolevat
toetatud graafikakaartide loendit.
Installige kindlasti AMD uusimad ametlikud graafikadraiverid, mis toetavad funktsiooni FreeSync.
――Funktsiooni FreeSync toetavate muude AMD graafikakaardi mudelite puhul vaadake teavet AMD ametlikult
veebisaidilt.
Low Input Lag
Saate minimeerida sisendi viivitust kiirete reaktsioonide jaoks, vähendades videotöötlusaega.
――Soovitatav on seada graafikakaardi värskendussageduseks kas 100 Hz, 120 Hz või 144 Hz.
――See funktsioon ei ole saadaval, kui arvuti skannimissagedus erineb seadetest menüüs Refresh Rate.
――Määrake FreeSynci olekuks Off, kui kasutate mõne muu tootja graafikakaarti.
――Funktsiooni FreeSync rakendamisel HDMI-liidese kaudu ei pruugi see teatud AMD graafikakaartide ribalaiuse
piirangu tõttu toimida.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Ei hõlma
370/370X-i)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290X
Screen Size
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
Saate valida sobivaima kuvasuuruse ja -suhte.
•• AMD Radeon R7 260X
Režiimis PC
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.
•• Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
•• 17" (4:3): saate kasutada 17-tollisel ekraanil kuvasuhet 4:3. Muude kuvasuhetega pilte ei kuvata.
•• 19" (4:3): saate kasutada 19-tollisel laiekraanil kuvasuhet 4:3. Muude kuvasuhetega pilte ei kuvata.
•• 19" Wide (16:10): saate kasutada 19-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:10. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
•• 21.5" Wide (16:9): saate kasutada 21,5-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:9. Muude kuvasuhetega pilte
ei kuvata.
•• 22" Wide (16:10): saate kasutada 22-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:10. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
•• 23" Wide (16:9): saate kasutada 23-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:9. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
32
Režiimis AV
•• 4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.
•• 16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16 : 9.
•• Screen Fit: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.
•• 17" (4:3): saate kasutada 17-tollisel ekraanil kuvasuhet 4:3. Muude kuvasuhetega pilte ei kuvata.
•• 19" (4:3): saate kasutada 19-tollisel laiekraanil kuvasuhet 4:3. Muude kuvasuhetega pilte ei kuvata.
•• 19" Wide (16:10): saate kasutada 19-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:10. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
•• 21.5" Wide (16:9): saate kasutada 21,5-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:9. Muude kuvasuhetega pilte
ei kuvata.
Save Settings
Saate salvestada oma eelistuste alusel kuni kolm kohandatud mängurežiimi. Kohandatud
lemmikmängurežiimile juurdepääsemiseks vajutage monitori alaservas olevat mängurežiimi kiirnuppu.
――Kohandatud mängurežiimi redigeerimisel ja salvestamisel kustutatakse varasemad seaded. Olge režiimi
redigeerimisel ettevaatlik.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Mänguseadistusnupp
Saate seadet kiiresti kontrollida alaservas oleva otseteenupu abil, kasutamata ekraanimenüüd. Saate
otse näha kolme erineva režiimi seadeid.
•• 22" Wide (16:10): saate kasutada 22-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:10. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
•• 23" Wide (16:9): saate kasutada 23-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:9. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
――Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.
――Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.
――Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.
――Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga mudel ei toeta kõiki
neid signaale.).
――Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja režiim PC/AV
Mode on olekus AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: see valik on saadaval, kui FreeSync on inaktiveeritud)
33
Peatükk 05
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Režiimis PC
•• Custom: saate kohandada ekraanisätteid.
•• High-Brightness: saate maksimeerida ekraani heledust.
Picture Mode
•• FPS: saate suurendada FPS-mängu kuva tumedamate alade heledust. See režiim suurendab
vaenlaste nähtavust FPS-mängu ajal.
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.
•• RTS: saate suurendada värvitemperatuuri ja kontrastsussuhet, et parandada RTS-kuva ja minikaardi
nähtavust.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
•• RPG: see režiim on optimeeritud 3D-graafika ja kiirsõnumside jaoks RPG-mängu kuval.
•• AOS: saate suurendada kontrastsussuhet, et saavutada AOS-mängu kuva jaoks optimaalne
pildikvaliteet.
•• sRGB: saate reguleerida värvisüsteemi režiimile sRGB. See on selle monitori standardrežiim.
•• Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu nautimiseks.
Režiimis AV
Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
on funktsioonil Picture Mode neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie või Custom seade. Valikuga
Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
•• Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.
•• Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.
•• Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.
•• Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
34
Brightness
Color
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Saate reguleerida ekraani värvitooni.
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
•• Red: võimaldab reguleerida punase värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda
intensiivsem on värv.
•• Green: võimaldab reguleerida rohelise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100),
seda intensiivsem on värv.
•• Blue: võimaldab reguleerida sinise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda
intensiivsem on värv.
•• Color Tone: valige värvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.
‒‒ Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.
‒‒ Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.
‒‒ Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.
Sharpness
‒‒ Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.
‒‒ Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.
‒‒ Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
――Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV, on
funktsioonil Color Tone neli värvitemperatuuri sätet (Cool, Normal, Warm ja Custom).
•• Gamma: võimaldab reguleerida heleduse keskmist taset.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
35
HDMI Black Level
Screen Adjustment
Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud
allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib
pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level.
――See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni PC/AV Mode olekuks on määratud AV.
Sellisel juhul parandage halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.
――See funktsioon pole saadaval režiimis HDMI1, HDMI2.
•• Normal: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
•• Low: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi suurendamiseks, kui
kontrastsuse tase pole halvenenud.
――See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Screen Size olekuks on režiimis AV seadistatud Screen Fit.
Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt,
valige Screen Fit, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.
Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.
――HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.
――Funktsioon HDMI Black Level aktiveerub ainult teatud AV eraldusvõime puhul, nt 720p ja 1080p.
Kalibreerimise aruanne
Eye Saver Mode
Selles aruandes esitatud andmed on mõõdetud saatmise ajal.
Saate määrata silmade lõõgastumiseks kõige sobivama pildikvaliteedi.
•• Mõõtmised võivad erineda olenevalt mõõteseadmetest, mõõtmiskohast, süsteemi keskkonnast (nt
arvuti, graafikakaart jne) ja muudest muutujatest.
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” on sertifikaat toodetele, mis vastavad madalama sinise valguse
tasemete nõuetele. Kui režiim Eye Saver Mode on seatud olekusse On, langeb sinine valgus lainepikkusel
umbes 400 nm ja see kindlustab silmade lõõgastumiseks vajaliku optimaalse pildikvaliteedi. Samas
on sinise valguse tase vaikeseadetest madalam. Seda on testinud TÜV Rheinland ja see vastab TÜV
Rheinlandi sertifikaadi „Low Blue Light Content” nõuetele.
•• Sisendsignaal: HDMI
•• Kõik selles aruandes esitatud mõõtmised on tehtud saatmise ajal režiimil Custom.
•• Osade toodete puhul ei asu see aruanne menüüs, vaid on kaasas eraldi paberkandjal.
36
Peatükk 06
Ekraanimenüü seadete reguleerimine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Language
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.
――See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
37
Peatükk 07
Seadistamine ja lähtestamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Local Dimming
Saate juhtida ekraani eraldiseisvate alade heledust, et automaatselt kontrastsust maksimeerida.
Lighting
Saate konfigureerida ekraani tagaosas asuva LED-tule toimimise viisi.
•• Off: Funktsiooni Lighting deaktiveerimine.
•• On: aktiveerib funktsiooni Lighting.
•• Off: Funktsiooni Local Dimming deaktiveerimine.
•• Auto: Local Dimming aktiveeritakse või inaktiveeritakse automaatselt olenevalt sellest, kas tegemist
on HDR-sisuga.
――Kui monitor tuvastab, et sisendvideo sisaldab HDR-teavet, kuvatakse menüüdes Information (Teave) ja
Source (Allikas) suvand HDR. Sellisel juhul tuleb valida suvand Auto (Automaatne). (Vt jaotist Information.)
•• On: aktiveerib funktsiooni Local Dimming.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Response Time puhul on valitud režiimFaster või Fastest.
――Kui te ei vaata videot ega mängi mängu, kasutage režiimi Off või Auto. Muidu võib ilmneda kuvavärelus.
Volume
Reguleerige suvandit Volume, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
38
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Saate vähendada energiatarvet võrreldes tarbimisega maksimaalse heleduse korral.
Määrake PC/AV Mode olekusse AV. Kujutise suurus kasvab.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
See on mugav valik filmi vaatamisel kasutamiseks.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Local Dimming.
•• Valige „PC”, kui monitor on ühendatud arvutiga.
•• Off: Funktsiooni Eco Saving Plus deaktiveerimine.
•• Valige „AV”, kui monitor on ühendatud audio-videoseadmega.
•• Auto: energiakulu vähendatakse automaatselt umbes 10% võrra hetkeseadistusest.
――Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).
(Energiakulu vähendamise hulk sõltub ekraani heledusest.)
•• Low: säästab võrreldes maksimaalse heledusega kuni 25% energiat.
•• High: säästab võrreldes maksimaalse heledusega kuni 50% energiat.
――Kui monitori režiimiks on valitud HDMI1, HDMI2, DisplayPort ja ekraanil kuvatakse teade Check Signal Cable
või aktiveerub energiasäästurežiim, vajutage JOG-nuppu, et kuvada funktsiooninuppude ekraani, ning
seejärel valige ikoon
. Saate valida suvandi PC või AV.
USB Super Charging
Off Timer
Laadige ühendatud lähteseadme akut kiiresti, kasutades seadme USB 3.0 porti.
Off Timer: saate lülitada sisse režiimi Off Timer.
USB Super Charging: saate lülitada sisse režiimi USB Super Charging.
Turn Off After: Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud
tundide möödumisel automaatselt välja.
――Superlaadimine on pordi
――See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni Off Timer olekuks on määratud On.
――Aku kiirlaadimine ei pruugi olla toetatud ja/või laadimine võib mõnes mobiilsideseadmes kauem aega võtta.
――Osades piirkondades turul olevatel seadmetel on funktsiooni Off Timer olekuks määratud automaatselt 4
tundi pärast seadme sisselülitamist. Seda tehakse kooskõlas energiavarustuse eeskirjadega. Kui te ei soovi,
et taimer aktiveeruks, valige
→ System ning lülitage funktsioon Off Timer olekusse Off.
2 kaudu. Kasutage seda porti, et laadida seadmeid kiiremini kui tavalist USBporti kasutades. Laadimiskiirus võib olenevalt ühendatud seadmest erineda.
――Kui kiirlaadimine on pordi
2 puhul välja lülitatud, kasutage seda porti tavakiirusega laadimiseks ja
andmeedastuseks.
――Kui pordiga
2 on ühendatud USB 2.0 või madalam seade ja superlaadimine on sisse lülitatud, siis
andmeedastus ei ole võimalik, aga see on saadaval, kui ühendatud on USB 3.0 seade.
※ Need pordid ei pruugi ühilduda võimalike tulevikus väljaantavate uute USB-seadmetega.
――Kui seade, nagu hiir, klaviatuur või mäluseade, on ühendatud pordiga
2 ja tegemist on USB 2.0 või
madalama seadmega, lülitage superlaadimine välja.
――Kui superlaadimine lülitatakse ekraanimenüüst sisse, tuvastatakse kõik monitori USB-portidesse 1 kuni 2
ühendatud seadmed uuesti. See tagab optimaalse laadimise.
※ Enne superlaadimise sisselülitamist sulgege kõik USB-portidega ühendatud mäluseadmete failid.
39
DisplayPort Ver.
Key Repeat Time
Saate valida oma DisplayPorti versiooni.
Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.
――Valed seaded võivad põhjustada ekraanipildi kadumist. Kui see juhtub, kontrollige seadme tehnilisi andmeid.
Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra, kui nuppu
vajutatakse.
――Kui monitor (režiimis HDMI1, HDMI2 või DisplayPort) on energiasäästurežiimis või kuvab teadet Check Signal
Cable või kui energiasäästurežiim aktiveerub, vajutage funktsiooninuppude kuva avamiseks nuppu JOG ja
seejärel valige ekraanimenüü kuvamiseks nupp . Saate valida suvandi 1.1, 1.2 või 1.2↑.
――Kui valite protokolli DisplayPort 1.1 ribalaiuse piirangu puhul suvandi DisplayPort Ver. seadeks 1.1, ei suuda
graafikakaartide tegelik maksimaalne väljundvärskendussagedus saavutada 120 Hz / 144 Hz taset.
――Kui valite suvandi 1.2↑, toetab monitor kuni 2560 x 1440 sagedusel 144 Hz ja 10-bitiseid värvisignaale.
Power LED On
Konfigureerige sätted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse või välja lülitada.
HDMI Mode
Valige kasutatav HDMI-režiim.
――Toetatav seade ja eraldusvõime võivad olenevalt selle versioonist erineda.
――Kui versiooni muudetakse, võib kuva vilkuda.
――Kui valite suvandi HDMI Mode seadeks 1.4, ei pruugita mõnda kõrget eraldusvõimet HDMI 1.4 protokolli
ribalaiuse piirangu tõttu toetada.
――Kui seadistus pole sobiv, võidakse kuvada tühi ekraan. Sellisel juhul kontrollige seadme tehnilisi andmeid.
•• Working: Toite LED-indikaator põleb, kui toode töötab.
•• Stand-by: Toite LED-indikaator põleb, kui toode ei tööta.
Reset All
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
――Menüüs Save Settings salvestatud seadeid Game Setting 1, Game Setting 2 ja Game Setting 3 ei muudeta.
――Valige suvandi HDMI Mode seadeks 1.4, kui meie tootega ühendatud DVD-l puudub heliväljund.
Source Detection
Saate valida sisendsignaali tuvastamise meetodiks Auto või Manual.
40
Information
HDR
Saate rakendada videoallika põhjal automaatselt optimaalse HDR-efekti.
Kui HDR-signaali on töödelnud teatud seadmed (graafikakaart/-mängija jne), ei väljasta signaal HDRmetaandmeid ja seetõttu ei tuvastata seda HDR-signaalina. Sellisel juhul tuleb Local Dimming käsitsi
lubada, et tagada optimaalsed HDR-efektid.
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
HDR-tehnoloogia (suur dünaamiline ulatus) täiustab videopilte, mis sarnanevad suuresti silmaga
nähtavatele piltidele, peenhäälestades allika kontrastsust.
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
12
Information
Game
LC********/**
Picture
OnScreen Display
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
On
FreeSync
Low Input Lag
S/N:**************
Picture Mode: Custom
System
Information
Game
Information
Picture
HDMI1
Exit
****x****
** kHz ** Hz
HDR
LC********/**
OnScreen Display
S/N:**************
System
Information
HDMI1
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Exit
****x****
** kHz ** Hz
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
41
HDR-i kasutamise eeltingimused
1
HDR-i toega graafikakaardi kasutamisel koos HDR-i toega mänguga ning ühendamisel selle toote
HDMI/DP-porti saab lubada HDR-efekti.
――Teabe saamiseks selle kohta, kas graafikakaart ja mäng toetavad HDR-i, külastage nende tootjate
veebisaite. Mõnikord võib HDR-efekti lubamiseks osutuda vajalikuks graafikakaardi draiveri uusimate
versioonide või mänguvärskenduste installimine.
2
Kui Blu-Ray DVD, mis toetab protokolli HDMI 2.0a, esitab UHDA (või HDR-i) logoga UHD Blu-Rayplaate, saab HDR efekti lubada.
3
Kui Xbox One S-iga mängitakse Microsoft Xboxi HDR-mängu või esitatakse UHDA (või HDR-i) logoga
UHD Blu-Ray-plaati, saab HDR-efekti lubada.
4
Kui PS4/PS4 Proga mängitakse Sony PS-i HDR-mängu, saab HDR-efekti lubada.
――Teabe saamiseks Xbox One S-i/PS4 (Pro) mängude kohta, mis toetavad HDR-i, külastage Xboxi/PS4
ametlikke veebisaite.
* Kui HDR lubatakse automaatselt, keelatakse automaatselt mõned funktsioonid, näiteks Color/Eye Saver
Mode.
* HDR-efekti lubamiseks HDMI-pordi puhul peate valima ekraanimenüüs suvandi HDMI Mode seadeks 2.0.
* HDR-efekti lubamiseks DP-pordi puhul peate valima ekraanimenüüs suvandi DisplayPort Ver. seadeks
1.2↑ ja lubama AMD Radeoni seadetes 10-bitise värviväljundi.
42
Peatükk 08
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem
Riistvara
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vähemalt 32 MB muutmälu
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Rakendus Easy Setting Boxvõimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
Easy Setting Boxi uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt
aadressil http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.
――Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni Easy Setting Box
kuvada.
――Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid
Rakenduse Easy Setting Box installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
43
Peatükk 09
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
――Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ühendatud ning kas ühenduspistikud
on kindlalt kinnitatud.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVI-kaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eraldage kaabel seadme küljest.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
3
Toote sisselülitamine.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
4
Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
――Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
Ekraaniprobleem
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki Standardsete signaalirežiimide tabel),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
――Kuvatav eraldusvõime võib olenevalt arvuti süsteemiseadetest ja kaablitest varieeruda.
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
44
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
Video taasesitus on katkendlik.
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime või
sageduse.
Suuremahuliste kõrglahutusega videofailide taasesitus võib olla katkendlik. Selle põhjuseks võib olla
asjaolu, et videomängija ei ole optimeeritud arvutiressursi jaoks.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate need
standardsete signaalirežiimide tabelist (lk 48).
Proovige esitada faili mõne teise videomängijaga.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev. Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega ühilduvas
vahemikus. Järgmisena, kui nõutud, muutke seadistusi, lähtudes standardsete signaalirežiimide
tabelist (lk 48) selles juhendis ja menüüst Information sellel tootel.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi Color sätteid.
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Heli ei ole kuulda, kui sisendseadme ühendamisel kasutatakse HDMI-DVI-kaablit.
Kasutage seadme ühendamisel HDMI- või DP-kaablit.
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on moonutatud.
Muutke suvandi Color sätteid.
Allikaseadme probleem
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi Color sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Tekst on hägune.
Kui kasutate Windowsi operatsioonisüsteemi (nt Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 või Windows 10)
avage Juhtpaneel → Fondid → ClearType'i teksti kohandamine ja muutke suvandit Lülita ClearType
sisse.
45
Küsimused & vastused
――Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
Kuidas muuta sagedust?
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Ekraani eraldusvõime → Täpsemad sätted → Kuvar ja muutke suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Ekraani eraldusvõime → Täpsemad sätted → Kuvar ja muutke suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari
sätted.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted → Kuva adapteri atribuudid → Kuvar ja kohandage jaotises Kuvari sätted suvandit Ekraani värskendussagedus.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8 (Windows 8.1): valige suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted ja kohandage eraldusvõimet.
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted → Toitesuvandid või avades arvuti BIOS SETUP-i.
•• Windows 8 (Windows 8.1): seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted → Toitesuvandid või avades arvuti BIOS
SETUP-i.
•• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Isikupärastamine → Lukustuskuva → Ekraani ajalõpu sätted → Toide ja unerežiim või avades arvuti BIOS SETUP-i.
46
Peatükk 10
Tehnilised andmed
Üldandmed
Mudeli nimi
C27HG70QQ*
C32HG70QQ*
Suurus
Klass 27 (26,9 tolli / 68,4 cm)
Klass 32 (31,5 tolli / 80,0 cm)
Ekraani mõõtmed
596,736 mm (H) x 335,664 mm (V)
697,344 mm (H) x 392,256 mm (V)
Piksli samm
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
Maksimaalne pikslisagedus
600 MHz
Toiteallikas
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
Põhineb adapteri
vahelduvvoolupingel. Toote
alalisvoolupinge kohta vaadake
teavet toote sildilt.
Vaadake toote tagaküljel olevat
silti, kuna standardpinge võib
riikides erineda.
Signaalikonnektorid
HDMI, DisplayPort
Keskkonnatingimused
Kasutamine
0,2724 mm (H) x 0,2724 mm (V)
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-andPlay. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori
installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
――Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või
tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
――See seade on B-klassi digitaalseade.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
Temperatuur: 10–40 °C (50–104 °F)
Õhuniiskus: 10–80 %, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20–45 °C (-4–113 °F)
Õhuniiskus: 5–95 %, mittekondenseeruv
47
Standardsete signaalirežiimide tabel
Sünkroonimine
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
30–225 kHz
Vertikaalsagedus
24–144 Hz
Optimaalne eraldusvõime
2560 x 1440 sagedusel 144 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
2560 x 1440 sagedusel 144 Hz
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist, reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib
ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
HDMI1/HDMI2
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
48
HDMI1/HDMI2
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,00
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
Unique Custom Timing, 2560 x 1440
222,192
144,000
596,807
+/-
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
Displayport
49
Displayport
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
150,919
99,946
410,500
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
182,996
119,998
497,750
+/-
VESA CVT, 2560 x 1440
222,192
144,000
586,586
+/-
――Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks. Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).
――Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti. Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda tähistatakse ühikuga Hz.
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada.
Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
50
Peatükk 11
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel
juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset
paigaldamist.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
Muu
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
51
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising