Samsung | C24F396FHU | User manual | Samsung 24" nõgus Full HD monitor F396F AMD FreeSync'iga Kasutusjuhend

Samsung 24" nõgus Full HD monitor F396F AMD FreeSync'iga Kasutusjuhend
KASUTUSJUHEND
Nõgus monitor
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil
eelneva etteteatamiseta muuta.
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Muud kaubamärgid peale Samsung Electronicsi omade kuuluvad nende vastavatele omanikele.
••
Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
‒‒ (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
‒‒ (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
••
Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
4
4
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
5
5
5
6
7
Ettevalmistused
Osad
9
Juhtpaneel
9
Suunanupu juhend
10
Funktsioonide juhend
11
Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadete
muutmine
13
Suvandi Volume seade muutmine
13
Tagakülg
14
Seadme kaldenurga reguleerimine
15
Vargusevastane lukk
16
17
Ettevaatusabinõud monitori teisaldamisel
Seinakinnituse paigaldamine
(Ei kehti mudelite C27F397FH* ja C32F397FW*
puhul.)
18
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)
(Ei kehti mudelite C27F397FH* ja C32F397FW*
puhul.)
18
Installimine
Statiivi kinnitamine (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
Statiivi kinnitamine (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
Aluse eemaldamine (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)
Aluse eemaldamine (C24F396FH* / C27F396FH*
/ C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*)
19
19
20
21
22
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
Põhipunktid enne ühendamist
23
Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine
Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
Ühendamine HDMI või HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabli abil
Kõrvaklappide ühendamine
Toite ühendamine
23
23
24
24
25
26
Õige asend seadme kasutamisel
27
Draiveri installimine
27
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
27
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Bright
28
Brightness
29
Contrast
29
Sharpness
29
Color
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
30
HDMI Black Level
30
Eye Saver Mode
30
Game Mode
30
Response Time
30
Picture Size
31
Screen Adjustment
31
Ekraanimenüü seadete reguleerimine
Transparency
32
Position
32
Language
32
Display Time
32
2
Sisukord
Seadistamine ja lähtestamine
Tõrkeotsingu juhend
FreeSync
33
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
35
Source Detection
35
Key Repeat Time
35
Power LED On
36
Tehnilised andmed
Reset All
36
Üldandmed
41
Information
36
Standardsete signaalirežiimide tabel
43
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Installimisega kaasnevad piirangud ja
probleemid
Süsteeminõuded
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega
kontakteerumist
38
Toote testimine
38
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
38
Kontrollige järgmist.
38
Küsimused & vastused
40
Lisa
37
37
37
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
45
45
45
45
3
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada
tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju ruumi
kui allpool näidatud.
――Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse
ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui soovite toote sisemust puhastada, võtke ühendust oma lähima Samsungi klienditeeninduskeskusega
(kehtida võib teenustasu).
Ärge vajutage monitori ekraanile käte ega muude esemetega. See võib ekraani kahjustada.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Ettevaatusabinõud
Hoiatus
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
Elekter ja ohutus
Hoiatus
•• Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.
•• Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
•• Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).
Puhastamine
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1 Lülitage seade ja arvuti välja.
2 Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks
olla elektrilöök.
3 Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
‒‒ Ärge kasutage kuvari puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid või
pindaktiivseid aineid.
‒‒ Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.
•• Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete
esemete alla.
•• Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
•• Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
Ettevaatust
•• Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste
seadmetega.
•• Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.
‒‒ Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
•• Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
4 Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks
väänatud.
5 Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6 Lülitage seade ja arvuti sisse.
5
Installimine
Hoiatus
Ettevaatust
•• Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge paigutage
seadet soojusallika lähedusse.
•• Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.
•• Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
•• Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
‒‒ Lapsed võivad lämbuda.
•• Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
‒‒ Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida
tulekahju.
•• Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), õlisesse või
suitsusesse kohta.
•• Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.
•• Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks
üle serva.
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
‒‒ Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
•• Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
‒‒ Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete
lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus
seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.
‒‒ Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
‒‒ Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Toiduõli (nt sojaõli) võib toodet kahjustada või moonutada. Hoidke toode õlireostusest eemal. Ärge
installige või kasutage toodet köögis või pliidi lähedal.
6
Kasutamine
Hoiatus
•• Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta, parandada ega muuta.
‒‒ Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.
•• Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke
ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
•• Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
‒‒ Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega
metallesemeid.
‒‒ Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Kui seade kukub maha või väliskorpus saab viga, lülitage toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel
võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
•• Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad,
maiustused jne).
‒‒ Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte
saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
•• Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.
•• Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.
•• Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid
aineid.
•• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.
‒‒ Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
7
Ettevaatust
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
vigaseid piksleid.
‒‒ Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga
ekraanisäästja.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.
‒‒ Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.
•• Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
‒‒ Teie nägemine võib halveneda.
•• Ärge pange vahelduvvoolu-/alalisvooluadaptereid kokku.
•• Eemaldage enne kasutamist vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri ümbert kilekott.
•• Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.
•• Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
•• Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
‒‒ Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
‒‒ Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
•• Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
‒‒ Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.
‒‒ Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
•• Ärge laske vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteril märjaks saada.
‒‒ Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
‒‒ Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või lumega.
‒‒ Olge ettevaatlik, et vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal märjaks.
•• Ärge paigutage vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.
‒‒ Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
•• Hoidke vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.
•• Kui paigutate vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapteri nii, et see ripub ja juhtme sisenemiskoht
jääb ülespoole, võib adapterisse sattuda vett või muid võõrkehi ja see võib põhjustada adapteri
töös tõrkeid.
Veenduge, et vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapter oleks pikali laual või põrandal.
•• Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.
•• Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
8
Peatükk 02
Ettevalmistused
Osad
Ikoonid
Kirjeldus
Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.
JOG-nupp
Juhtpaneel
kasutada üles, alla, vasakule või paremale liikumiseks või
sisestusnupuna.
See LED-tuli näitab toite olekut ja järgmisi režiime:
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
•• Toide sees (toitenupp): Väljas
etteteatamiseta muuta.
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
――JOG-nupp asub toote tagaküljel vasakul pool. Nuppu saab
Toite LED-tuli
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
•• Energiasäästurežiim: Vilgub
•• Toide väljas (toitenupp): Sees
――Toite indikaatortule sätteid saab muuta menüüst. (System
Power LED On) Funktsioonide erinemise tõttu ei pruugi tegelikul
mudelil seda funktsiooni olla.
ÜLES
PAREMALE
VASAKULE
Funktsioonide juhend
Kui ekraan on sisse lülitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimenüü
avamiseks vajutage uuesti vastavat suunanuppu.
――Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote
VAJUTUS
(SISESTAMINE)
Toite LED-tuli
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
mudelist erineda. Vaadake tegelikku mudelit.
ALLA
JOG-nupp
Return
Toite LED-tuli
Funktsioonide juhend
9
Suunanupu juhend
――Allolev otseteenuppude ekraan (ekraanimenüü) kuvatakse ainult siis, kui monitor on sisse lülitatud, muudetakse arvuti eraldusvõimet või vahetatakse sisendallikat.
――Funktsiooninuppude leht näitab, kas Eye Saver Mode on aktiveeritud.
: On
: Off
Režiim HDMI / DisplayPort
Režiim Analog
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Analog-režiimi suvand
••
/
: suvandi Brightness, Contrast, Sharpness reguleerimine.
••
: Auto Adjustment.
――Eraldusvõime muutmisel menüüs Display Properties aktiveeritakse funktsioon Auto Adjustment.
――See funktsioon pole saadaval režiimis Analog.
••
Eye Saver Mode Off
――HDMI / DisplayPort-režiimi suvand
••
/
: suvandi Brightness, Contrast, Sharpness reguleerimine.
••
: suvandi Volume, Mute reguleerimine.
••
: kuvatakse funktsioonide juhend.
: kuvatakse funktsioonide juhend.
10
Funktsioonide juhend
――Peamenüüsse sisenemiseks või teiste üksuste kasutamiseks vajutage JOG-nuppu, et kuvataks funktsioonide juhend. Väljumiseks vajutage uuesti JOG-nuppu.
ÜLES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud üksuseni. Üksuste kirjeldused kuvatakse fookuse muutumisel.
VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud üksus rakendatakse.
Return
Ikoonid
Kirjeldus
Sisendsignaali muutmiseks valige funktsioonide juhendi ekraanil JOG-nupu abil
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
. Kui sisendsignaali on muudetud, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas teade.
.
Kuvatakse monitori funktsioonide ekraanimenüü.
Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad sätted või lukustada OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid muudatusi sätetes.
Aktiveerimine/desaktiveerimine: ekraanimenüü lukustamiseks / lahti lukustamiseks hoidke kümne sekundi jooksul nuppu VASAKUL.
――Kui ekraanimenüü juhtimine on lukustatud, saab reguleerida suvandeid Brightness ja Contrast. Eye Saver Mode on saadaval.
System
FreeSync, Power LED On on saadaval. Võimalik on vaadata suvandit Information.
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
.
Vajutage, et aktiveerida või inaktiveerida Eye Saver Mode.
Kui funktsioon Eye Saver Mode on saadaval, ei ole saadaval järgmised üksused.
•• Picture
•• System
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
, mis lülitab monitori välja.
――Funktsioonide erinemise tõttu võivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda.
11
Kui monitor ei kuva midagi (on energiasäästurežiimis või signaalita režiimis), saab allpool näidatud
viisil kahe suunanupu abil allikat ja toidet reguleerida.
JOG-nupp
Energiasäästurežiim / signaalita režiim
ÜLES
Allika vahetamine
alla
VAJUTUS(SISESTAMINE) - vajutage nuppu
kahe sekundi jooksul
Toite väljalülitamine
Kui ekraanil kuvatakse peamenüü, saate kasutada nuppu JOG, nagu on selgitatud allpool.
JOG-nupp
Toiming
ÜLES/ALLA
Suvandite vahel liikumine.
Peamenüüst väljumine.
VASAKULE
Alamloendi sulgemine ilma väärtust salvestamata.
Väärtuse vähendamine liuguri puhul.
PAREMALE
VAJUTUS(SISESTAMINE)
Järgmisele tasandile liikumine.
Väärtuse suurendamine liuguri puhul.
Järgmisele tasandile liikumine.
Väärtuse salvestamine ja alamloendi sulgemine.
12
Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadete
muutmine
Saate suvandit Brightness, Contrast või Sharpness reguleerida, liigutades JOG-nuppu üles või alla, kui
ekraanimenüü ei ole kuvatud.
Sharpness
Suvandi Volume seade muutmine
Saate suvandit Volume reguleerida, liigutades JOG-nuppu vasakule või paremale, kui ekraanimenüü ei
ole kuvatud.
See funktsioon pole saadaval režiimis HDMI / DisplayPort.
50
Volume
100
Brightness
Mute
Contrast
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Kui ühendatud sisendseadme helikvaliteet on halb, võib automaatne heli vaigistamise funktsioon
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Heleduse vaikeväärtus võib olenevalt piirkonnast erineda.
Brightness
――See menüü pole saadaval, kui suvandi
Bright olekuks on seadistatud Dynamic Contrast.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
Contrast
――See menüü pole saadaval, kui suvand
Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
Auto Mute kõrvaklappide või kõlarite kasutamisel põhjustada heli vaigistamist või hakkimist.
Seadke sisendseadme helitugevuseks vähemalt 20% ja reguleerige helitugevust toote helitugevuse
juhtnuppudega (JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE).
――Mis on Auto Mute?
See funktsioon vaigistab heli, et parandada heliefekti helimüra või nõrga sisendsignaali korral, mis on
tavaliselt põhjustatud sisendseadme heliprobleemist.
――Funktsiooni Mute aktiveerimiseks minge suvandi Volume reguleerimise ekraanile ja kasutage seejärel
JOG-nuppu, et liigutada fookus alla.
Funktsiooni Mute inaktiveerimiseks minge suvandi Volume reguleerimise ekraanile ja suurendage või
vähendage helitugevust, reguleerides suvandit Volume.
Sharpness
――See menüü pole saadaval, kui suvand
Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast.
――See menüü pole saadaval, kui suvand
Upscale on režiimis Mode1 või Mode2.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
13
Tagakülg
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Port
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
Kirjeldus
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Port
C32F391FW*
Kirjeldus
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt
kõrvaklappidega.
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga D-SUB-kaabli abil.
Vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri ühendamiseks.
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
14
Seadme kaldenurga reguleerimine
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
•• Saate seadme kaldenurka reguleerida.
•• Hoidke toodet alumisest osast ja reguleerige ettevaatlikult kallet.
15
Vargusevastane lukk
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH*
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW*
C32F391FW*
C32F397FW*
1 Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2 Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3 Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4 Lukustage lukustusseade.
‒‒ Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
‒‒ Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
‒‒ Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
16
Ettevaatusabinõud monitori teisaldamisel
Ärge suruge otse ekraanile.
Monitori teisaldamisel ärge hoidke kinni selle ekraanist.
Hoidke monitori teisaldamisel kinni selle alumisest osast.
17
Seinakinnituse paigaldamine
(Ei kehti mudelite C27F397FH* ja C32F397FW* puhul.)
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)
(Ei kehti mudelite C27F397FH* ja C32F397FW* puhul.)
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne seinakinnituse paigaldamist
kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga. Kui paigaldate
seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi. Samsungi
seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja
kokkupanemisel.
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
Seinakinnituse komplekt võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
Ostke tootega kasutamiseks ühilduv seinakinnituse komplekt.
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest
juhenditest.
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele
tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide
tehnilistele andmetele. Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad
kruvide pikkused erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme
kukkumise, mis võib tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või
määratlemata seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Ühik: mm
Mudeli nimi
CF39* SERIES
(Ei kehti mudelite C27F397FH* ja
C32F397FW* puhul.)
VESA kruviaukude mõõdud
(A * B) millimeetrites
75,0 x 75,0
Standardne kruvi
M4
Kogus
4
――Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja
inimvigastustega.
18
Installimine
Statiivi kinnitamine (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
: T oode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
――Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Sisestage jalg joonisel näidatud suunas alusesse.
- Ettevaatust
Kontrollige, kas jalg on kindlalt paigas.
Ärge hoidke toodet alusest hoides alaspidi.
2
Keerake aluse põhjal olev ühenduskruvi lõpuni, nii et
see oleks korralikult kinni.
- Ettevaatust
3
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht
(pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii, et
ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.
1
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori kahjustada.
Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.
Hoidke monitori tagaosa, nagu on pildil näidatud.
Lükake kokkupandud alus joonisel noolega tähistatud
suunas korpuse külge.
19
Statiivi kinnitamine (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
: T oode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
――Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Sisestage jalg joonisel näidatud suunas alusesse.
- Ettevaatust
Kontrollige, kas jalg on kindlalt paigas.
Ärge hoidke toodet alusest hoides alaspidi.
2
Keerake aluse põhjal olev ühenduskruvi lõpuni, nii et
see oleks korralikult kinni.
- Ettevaatust
3
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht
(pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii, et
ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.
1
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori kahjustada.
Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.
Hoidke monitori tagaosa, nagu on pildil näidatud.
Lükake kokkupandud alus joonisel noolega tähistatud
suunas korpuse külge.
20
Aluse eemaldamine (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Enne aluse eemaldamist monitori küljest asetage monitor tasasele ja kindlale pinnale, nii et ekraan on allpool.
: T oode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
――Välimus võib olenevalt tootest erineda.
1
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht
(pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii, et
ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.
- Ettevaatust
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori kahjustada.
Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.
Hoidke ühe käega monitori ja tõmmake teisega aluse
jalga, et alus joonisel näidatud viisil eemaldada.
2
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala
küljest eemaldada.
3
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel
noolega tähistatud suunas.
21
Aluse eemaldamine (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Enne aluse eemaldamist monitori küljest asetage monitor tasasele ja kindlale pinnale, nii et ekraan on allpool.
: T oode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
――Välimus võib olenevalt tootest erineda.
1
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht
(pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii, et
ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.
- Ettevaatust
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori kahjustada.
Kui stürovahtu pole, kasutage paksu istumisalust.
Hoidke ühe käega monitori ja tõmmake teisega aluse
jalga, et alus joonisel näidatud viisil eemaldada.
2
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala
küljest eemaldada.
3
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel
noolega tähistatud suunas.
22
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
――Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
RGB IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
23
Ühendamine HDMI või HDMI-DVI-kaabli abil
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
Ühendamine DP-kaabli abil
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
DP IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C32F391FW*
HDMI IN
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
――Soovitatav on kasutada alla 1,5 m pikkust DP-kaablit. Üle 1,5 m pikkuse kaabli kasutamine võib mõjutada
pildikvaliteeti.
C32F391FW*
――Helifunktsioon ei ole toetatud, kui allikaseade on ühendatud HDMI-DVI-kaabli abil.
24
Kõrvaklappide ühendamine
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
――Heli on võimalik kuulda vaid juhul, kui kasutate HDMI- või DP-kaablit.
25
Toite ühendamine
Valik
Valik
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
1
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C32F391FW*
1
2
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
2
3
3
4
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
1
Ühendage toitepistik vahelduvvoolu-alalisvooluadapteriga. (valik)
2
Ühendage vahelduvvoolu-alalisvooluadapteri kaabel monitori tagaküljel asuva pordiga DC 14V.
3
Ühendage vahelduvvoolu-alalisvooluadapter pistikupessa.
4
Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori tagaküljel asuvat JOG-nuppu.
――Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
1
Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteriga. Seejärel ühendage vahelduvvoolu-/
alalisvooluadapter toote tagaküljel asuva DC 14V pordiga.
2
Järgmiseks ühendage toitekaabel toiteallikaga.
3
Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori tagaküljel asuvat JOG-nuppu.
――Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
26
Õige asend seadme kasutamisel
Draiveri installimine
――Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.
――Toote draiveri uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil
http://www.samsung.com.
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.
•• Hoidke selg sirge.
――Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis, kui lülitate
seadme välja ja uuesti sisse.
――Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
•• Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.
•• Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.
•• Hoidke küünarnukke õige nurga all.
•• Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või suurema nurga all
ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest madalamal.
27
Peatükk 04
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
SAMSUNG MAGIC Bright
Režiimis PC
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.
•• Standard: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja interneti
kasutamiseks.
•• Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
•• Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu
nautimiseks.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
•• Dynamic Contrast: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada
tasakaalustatud heleduse.
Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
Režiimis AV
Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
Bright neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet (Dynamic,
on funktsioonil
Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie või Custom seade. Valikuga
Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
•• Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.
Off
•• Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.
HDMI Black Level
•• Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.
Return
•• Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
28
Brightness
Color
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Saate reguleerida ekraani värvitooni.
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi
――See menüü pole saadaval, kui suvandi
Bright olekuks on seadistatud Dynamic Contrast.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
•• Red: võimaldab reguleerida punase värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda
intensiivsem on värv.
•• Green: võimaldab reguleerida rohelise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100),
seda intensiivsem on värv.
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.
――See suvand pole saadaval, kui funktsiooni
Bright olekuks on seadistatud Cinema või Dynamic Contrast.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic Contrast.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
•• Blue: võimaldab reguleerida sinise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda
intensiivsem on värv.
•• Color Tone: valige värvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.
‒‒ Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.
‒‒ Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.
‒‒ Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.
‒‒ Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.
‒‒ Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
――Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV, on
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.
――See suvand pole saadaval, kui funktsiooni
――See menüü pole saadaval, kui suvand
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic Contrast.
funktsioonil Color Tone neli värvitemperatuuri sätet (Cool, Normal, Warm ja Custom).
•• Gamma: võimaldab reguleerida heleduse keskmist taset.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Upscale on režiimis Mode1 või Mode2.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
Funktsioon
Saate määrata silmade lõõgastumiseks kõige sobivama pildikvaliteedi.
Upscale parendab pildikihtide detailsust ja eredust.
Funktsiooni efektid on paremini tajutavad madala eraldusvõimega piltidel.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi
Bright olekuks on seadistatud Cinema või Dynamic Contrast.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Võrreldes režiimiga Mode1, on režiimil Mode2 tugevam efekt.
HDMI Black Level
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” on sertifikaat toodetele, mis vastavad madalama sinise
valguse tasemete nõuetele. Kui režiim Eye Saver Mode on seatud olekusse On, langeb sinine
valgus lainepikkusel umbes 400 nm ja see kindlustab silmade lõõgastumiseks vajaliku optimaalse
pildikvaliteedi. Samas on sinise valguse tase vaikeseadetest madalam. Seda on testinud TÜV Rheinland
ja see vastab TÜV Rheinlandi sertifikaadi „Low Blue Light Content” nõuetele.
Game Mode
Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile.
Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt
ühendatud allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel
juhul võib pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level.
Sellisel juhul parandage halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.
――See funktsioon pole saadaval režiimis HDMI.
•• Normal: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt
PlayStation™ või Xbox™.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
――Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse režiimi
Game Mode olekuks Off, isegi kui selle olekuks oli valitud On.
――Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On.
•• Low: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi suurendamiseks,
kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
――HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.
――Funktsioon HDMI Black Level aktiveerub ainult teatud AV eraldusvõime puhul, nt 720p ja 1080p.
Response Time
Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.
――Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks Standard või Faster.
30
Picture Size
Screen Adjustment
Saate muuta pildi suurust.
――Saadaval ainult režiimis Analog.
――See suvand pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon FreeSync.
――See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Picture Size olekuks on režiimis AV seadistatud Screen Fit.
Režiimis PC
•• Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.
•• Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt,
valige Screen Fit, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.
Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
Režiimis AV
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.
•• 4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.
Suvandi Coarse konfigureerimine
•• 16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16 : 9.
•• Screen Fit: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.
――Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.
――Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.
Saate reguleerida ekraani sagedust.
――Saadaval ainult režiimis Analog.
Suvandi Fine konfigureerimine
――Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.
Saate peenhäälestada ekraani, et saavutada elav pilt.
――Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga mudel ei toeta kõiki
――Saadaval ainult režiimis Analog.
neid signaale.).
――Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja režiim PC/AV
Mode on olekus AV.
31
Peatükk 05
Ekraanimenüü seadete reguleerimine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Transparency
Position
Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.
Saate reguleerida menüü asendit.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Saate valida menüükeele.
20 sec
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.
――See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
Return
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
32
Peatükk 06
Seadistamine ja lähtestamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
FreeSync
System
FreeSync
Off
Mudeleid C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW* ei toetata.
Eco Saving Plus
Off
FreeSync on lahendus, mis eemaldab ekraanilt poolitusartefakti ilma tavapärase viivituse ja
latentsusajata.
Off Timer
See funktsioon eemaldab mängimise ajal poolitusefekti ja viivituse. Täiustage oma mängukogemust.
Source Detection
Auto
FreeSync on saadaval ainult HDMI või DisplayPort-režiimis.
Key Repeat Time
Acceleration
•• Off: funktsiooni FreeSync desaktiveerimine.
Power LED On
PC/AV Mode
Stand-by
•• Standard Engine: lubage AMD graafikakaardi peamised FreeSynci funktsioonid.
•• Ultimate Engine: lubage suurema kaadrisagedusega FreeSynci funktsioon. Selles režiimis
vähendatakse ekraani poolitusefekti (ekraani ja sisu tavatu sünkroonimine). Pange tähele, et
ekraan võib mängimise ajal väreleda.
Kui lubate funktsiooni FreeSync, kasutage optimaalse FreeSynci efekti tagamiseks maksimaalset
ekraani värskendamissagedust.
Värskendamissageduse seadistamismeetodi kohta teabe saamiseks vt Küsimused & vastused
Kuidas muuta sagedust?
――Kui kasutate funktsiooni FreeSync, kasutage monitori tootja pakutavat HDMI/DP-kaablit.
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui funktsioon FreeSync on lubatud, võib esineda järgmist.
•• Ekraan võib mängimise ajal olenevalt mängu seadetest väreleda. Värelemist võib aidata kõrvaldada
mängu sätete väärtuste vähendamine. Probleem võib laheneda ka pärast AMD veebisaidilt
uusimate draiverite installimist.
•• Reageerimisaeg võib mängimise ajal olenevalt eraldusvõimest kõikuda. Üldiselt suurem
eraldusvõime pikendab reageerimisaega.
•• Monitori helikvaliteet võib halveneda.
――Kui teil tekib selle funktsiooni kasutamise ajal probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
33
Mudelid graafikakaartide loendis, mis toetavad funktsiooni FreeSync
Funktsiooni FreeSync saab kasutada ainult kindlate AMD graafikakaartide mudelitega. Vaadake
allolevat toetatud graafikakaartide loendit.
Installige kindlasti AMD uusimad ametlikud graafikadraiverid, mis toetavad funktsiooni FreeSync.
――Funktsiooni FreeSync toetavate muude AMD graafikakaardi mudelite puhul vaadake teavet AMD
ametlikult veebisaidilt.
――Määrake FreeSynci olekuks Off, kui kasutate mõne muu tootja graafikakaarti.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Kuidas aktiveerida funktsiooni FreeSync?
1 Valige funktsiooni FreeSync seadeks ekraanimenüüs Standard Engine või Ultimate Engine.
2 Aktiveerige FreeSync jaotises AMD Radeon Settings.
Tehke hiirega paremklõps ja seejärel valige
AMD Radeon Settings
Display.
Funktsioon AMD FreeSync peab olema sisse lülitatud. Lülitage see sisse, kui see ei ole veel
aktiveeritud.
34
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Saate vähendada energiatarvet võrreldes tarbimisega maksimaalse heleduse korral.
Määrake PC/AV Mode olekusse AV. Kujutise suurus kasvab.
――See suvand pole saadaval, kui funktsiooni
See on mugav valik filmi vaatamisel kasutamiseks.
Bright režiimiks on valitud Dynamic Contrast.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
•• Off: Funktsiooni Eco Saving Plus deaktiveerimine.
•• Auto: energiakulu vähendatakse automaatselt umbes 10% võrra hetkeseadistusest.
(Energiakulu vähendamise hulk sõltub ekraani heledusest.)
•• Low: säästab võrreldes maksimaalse heledusega kuni 25% energiat.
•• High: säästab võrreldes maksimaalse heledusega kuni 50% energiat.
Off Timer
Off Timer: saate lülitada sisse režiimi Off Timer.
Turn Off After: Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud
tundide möödumisel automaatselt välja.
――See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni Off Timer olekuks on määratud On.
•• Valige „PC”, kui monitor on ühendatud arvutiga.
•• Valige „AV”, kui monitor on ühendatud audio-videoseadmega.
――See funktsioon ei toimi režiimis Analog.
――Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).
――Kui monitori režiimiks on valitud HDMI/DisplayPort ja ekraanil kuvatakse teade Check Signal Cable või
aktiveerub energiasäästurežiim, vajutage JOG-nuppu, et kuvada funktsiooninuppude ekraani, ning seejärel
valige ikoon
. Saate valida suvandi PC või AV.
Source Detection
Saate valida sisendsignaali tuvastamise meetodiks Auto või Manual.
Key Repeat Time
――Osades piirkondades turul olevatel seadmetel on funktsiooni Off Timer olekuks määratud automaatselt
4 tundi pärast seadme sisselülitamist. Seda tehakse kooskõlas energiavarustuse eeskirjadega. Kui te ei
soovi, et taimer aktiveeruks, valige MENU
System ning lülitage funktsioon Off Timer olekusse Off.
Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.
Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra, kui nuppu
vajutatakse.
35
Power LED On
Information
Konfigureerige sätted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse või välja lülitada.
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
•• Working: Toite LED-indikaator põleb, kui toode töötab.
•• Stand-by: Toite LED-indikaator põleb, kui toode ei tööta.
Picture
OnScreen Display
Reset All
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
36
Peatükk 07
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem
Rakendus Easy Setting Boxvõimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
Easy Setting Boxi uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt
aadressil http://www.samsung.com.
――Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.
Riistvara
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vähemalt 32 MB muutmälu
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni Easy Setting Box
kuvada.
――Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid
Rakenduse Easy Setting Box installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
37
Peatükk 08
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
――Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ühendatud ning kas ühenduspistikud
on kindlalt kinnitatud.
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVI-kaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi
ruum.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
1 Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2 Eraldage kaabel seadme küljest.
3 Toote sisselülitamine.
4 Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
――Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki Standardsete signaalirežiimide tabel),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
――Kuvatav eraldusvõime võib olenevalt arvuti süsteemiseadetest ja kaablitest varieeruda.
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult ühendatud.
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
38
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
Tekst on hägune.
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime või
sageduse.
Kui kasutate Windowsi operatsioonisüsteemi (nt Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 või Windows 10)
Fondid
ClearType'i teksti kohandamine ja muutke suvandit Lülita ClearType
avage Juhtpaneel
sisse.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate need
standardsete signaalirežiimide tabelist (lk 43).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Video taasesitus on katkendlik.
Suuremahuliste kõrglahutusega videofailide taasesitus võib olla katkendlik. Selle põhjuseks võib olla
asjaolu, et videomängija ei ole optimeeritud arvutiressursi jaoks.
Proovige esitada faili mõne teise videomängijaga.
Reguleerige suvandit Coarse ja Fine.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Heliprobleem
Ekraan on ebastabiilne ja värisev. Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Heli puudub.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega ühilduvas
vahemikus. Järgmisena, kui nõutud, muutke seadistusi, lähtudes standardsete signaalirežiimide
tabelist (lk 43) selles juhendis ja menüüst Information sellel tootel.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige helitugevust.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi Color sätteid.
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on moonutatud.
Muutke suvandi Color sätteid.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Heli ei ole kuulda, kui sisendseadme ühendamisel kasutatakse HDMI-DVI-kaablit.
Kasutage seadme ühendamisel HDMI- või DP-kaablit.
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi Color sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
39
Küsimused & vastused
――Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
Kuidas muuta sagedust?
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
•• Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
•• Windows 8 (Windows 8.1): Avage suvandid Sätted
Kuvari sätted.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted
Süsteem
Juhtpaneel
Kuvamine
Sätted
Täpsemalt
Ilme ja isikupärastamine
•• Windows Vista: Minge lehele Juhtpaneel
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel
Sätted
Kuva
Täpsemad sätted
Kuvar ja kohandage suvandit Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.
Isikupärastamine
Kuva
Kuvar ja reguleerige suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
Kuvasätted
Ekraani eraldusvõime
Ilme ja isikupärastamine
Täpsemad kuvasätted
Kuva
Täpsemad sätted
Täpsemad sätted
Kuvar ja kohandage suvandit Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.
Kuvar ja muutke suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
Ekraani eraldusvõime
Kuva adapteri atribuudid
Täpsemad sätted
Kuvar ja muutke suvandit Värskendussagedus jaotises
Kuvar ja kohandage jaotises Kuvari sätted suvandit Ekraani värskendussagedus.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
•• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel
•• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Ilme ja isikupärastamine
Ilme ja isikupärastamine
•• Windows 8 (Windows 8.1): valige suvandid Sätted
•• Windows 10: avage suvandid Sätted
Kuva
Kuva
Süsteem
Juhtpaneel
Kuvamine
Isikupärastamine
Kuva
Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
Ilme ja isikupärastamine
Kuva
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
Täpsemad kuvasätted ja kohandage eraldusvõimet.
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
•• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
•• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel
•• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel
Ilme ja isikustamine
Juhtpaneel
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted
Ekraanisäästja sätted
Ilme ja isikustamine
•• Windows 8 (Windows 8.1): seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted
BIOS SETUP-i.
•• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted
Kuva
Kuva
Toitesuvandid või avades arvuti BIOS SETUP-i.
Isikupärasta
Isikupärasta
Ekraanisäästja sätted
Ekraanisäästja sätted
Ilme ja isikupärastamine
Lukustuskuva
Toitesuvandid või avades arvuti BIOS SETUP-i.
Toitesuvandid või avades arvuti BIOS SETUP-i.
Isikupärasta
Ekraani ajalõpu sätted
Toitesuvandid või avades arvuti BIOS SETUP-i.
Ekraanisäästja sätted
Toitesuvandid või avades arvuti
Toide ja unerežiim või avades arvuti BIOS SETUP-i.
40
Peatükk 09
Tehnilised andmed
Üldandmed
Mudeli nimi
C22F390FH* / C22F392FH*
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F396FH* /
C24F399FH*
C27F390FH* / C27F391FH* /
C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW*
C32F391FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Suurus
Klass 22 (21,5 tolli / 54,6 cm)
Klass 24 (23,5 tolli / 59,8 cm)
Klass 27 (27,0 tolli / 68,5 cm)
Klass 32 (31,5 tolli / 80,1 cm)
Ekraani mõõtmed
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
521,40 mm (H) x 293,28 mm (V)
596,736 mm (H) x 335,664 mm (V)
698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)
Piksli samm
0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V)
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Maksimaalne pikslisagedus
148,5 MHz (analoogne, HDMI)
148,5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Kohaldub ainult mudelite C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW* puhul
Toiteallikas
AC100-240V~ 50/60Hz
Põhineb adapteri vahelduvvoolupingel. Toote alalisvoolupinge kohta vaadake teavet toote sildilt.
Signaalikonnektorid
D-SUB, HDMI
HDMI, DisplayPort (Kohaldub ainult mudelite C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW* puhul)
Keskkonnatingimused
Kasutamine
Temperatuur: 10–40 C (50–104 F) / Õhuniiskus: 10–80%, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20–45 C (-4–113 F) / Õhuniiskus: 5–95%, mittekondenseeruv
41
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine
toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
――Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
――See seade on B-klassi digitaalseade.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
42
Standardsete signaalirežiimide tabel
Mudeli nimi
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Sünkroonimine
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
56–72 Hz
56–61 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist, reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib
ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
43
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks. Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).
――Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti. Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda tähistatakse ühikuga Hz.
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti
halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
――Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-monitori LCD-monitori vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-monitor ei toeta 85 Hz, muutke CDT-monitori kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCDmonitori vastu.
44
Peatükk 10
Lisa
Makseteenuse vastutus
(hind tarbijatele)
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid
ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal
jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja
või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising