Samsung | C34F791WQU | User manual | Samsung 34" nõgus Ultra WQHD monitor F791W Picture-by-Picture funktsiooniga Lietotāja rokasgrāmata

Samsung 34" nõgus Ultra WQHD monitor F791W Picture-by-Picture funktsiooniga Lietotāja rokasgrāmata
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Izliekts monitors
CF79*
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas
bez iepriekšējā brīdinājuma.
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Preču zīmes, kas nav Samsung Electronics, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
••
Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
‒‒ (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
‒‒ (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
••
Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai
mājas izsaukuma.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
4
4
Drošības pasākumi
Simboli
Tīrīšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
4
4
5
5
6
7
Sagatavošana
Detaļas
Vadības panelis
Tiešo taustiņu ceļvedis
Funkcijas taustiņu ceļvedis
Brightness, Contrast un Sharpness iestatījumu
maiņa
Volume iestatījuma maiņa
Aizmugurējā puse
Izstrādājuma slīpuma un augstuma regulēšana
Pretnozagšanas slēdzene
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas
laikā
9
9
10
11
Instalēšana
Statīva noņemšana
Sienas stiprinājuma piestiprināšana
Statīva pievienošana
16
16
17
18
13
13
14
14
15
15
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
19
Datora pievienošana un lietošana
19
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
19
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli 20
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
20
Austiņu pievienošana
20
Pievienošana elektrotīklam
20
Pievienoto kabeļu sakārtošana
21
Izstrādājuma kā USB centrmezgla pievienošana
datoram
22
Datora pievienošana izstrādājumam
22
Izstrādājuma kā USB centrmezgla lietošana
22
HDMI Black Level
26
Eye Saver Mode
26
Game Mode
26
Response Time
26
Picture Size
27
Screen Adjustment
27
Kalibrēšanas ziņojums
27
PIP/PBP iestatījumu konfigurācija
PIP/PBP Mode
28
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
23
Size
29
Draivera instalēšana
23
Position
29
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
23
Sound Source
29
Source
30
Picture Size
30
Contrast
31
Ekrāna iestatīšana
SAMSUNG MAGIC Bright
24
Brightness
25
Contrast
25
Sharpness
25
Color
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
26
2
Saturā rādītājs
Ekrāna displeja iestatījumu
pielāgošana
Information
Transparency
32
Position
32
Language
32
Display Time
32
37
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Sistēmas prasības
38
38
38
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Iestatīšana un atiestate
FreeSync
33
Sound
Volume
Sound Mode
Select Sound
35
35
35
35
Eco Saving Plus
35
Off Timer
35
PC/AV Mode
36
DisplayPort Ver.
36
HDMI Mode
36
Source Detection
36
Key Repeat Time
36
Power LED On
37
Reset All
37
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
39
39
39
39
Jautājumi un atbildes
41
Specifikācijas
Vispārīgi
42
Standarta signālu režīmu tabula
43
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko
sedz klients)
45
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
dēļ
45
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
45
Citi gadījumi
45
3
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Drošības pasākumi
Pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā ap izstrādājumu ir pietiekami daudz brīvas vietas. Iekšējās
temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos un bojāt izstrādājumu. Pārliecinieties, ka izstrādājuma
uzstādīšanas laikā ap to tiek atstāts pietiekami daudz vietas, kā norādīts zemāk.
Uzmanību
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NEATVERIET PĀRSEGU. (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU)
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT
LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE
KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
10 cm
10 cm
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
10 cm
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
10 cm
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska
informācija par attiecīgo darbību un apkopi.
10 cm
Simboli
Brīdinājums
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots ultraskaņas viļņu
mitrinātājs.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu
bojājumi.
――Ja vēlaties veikt izstrādājuma iekšpuses tīrīšanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru (tas ir
maksas pakalpojums).
4
Tīrīšana
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
1
Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
2
Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
3
Brīdinājums
•• Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
•• Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
•• Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.
Monitora slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
•• Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
‒‒ Monitora tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvā
viela.
•• Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).
‒‒ Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
4
Elektrība un drošība
Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi
izgriezts liekais ūdens.
5
Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6
Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
•• Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu drānu.
Uzmanību
•• Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet
stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.
‒‒ Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.
•• Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
5
Instalēšana
Brīdinājums
Uzmanību
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu
karstuma avota tuvumā.
•• Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.
•• Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu brīva vieta (vismaz
10cm) ventilācijai.
•• Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
‒‒ Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var izraisīt
ugunsgrēku.
•• Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam
(piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala
neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
•• Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu, ķīmisku vielu,
pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks darbināts
nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
‒‒ Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru .
•• Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns,
iedarbībai.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
•• Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.
6
Darbība
Brīdinājums
•• Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt izstrādājumu.
‒‒ Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Lai pārvietotu izstrādājumu, vispirms no tā atvienojiet visus kabeļus, tostarp strāvas kabeli.
•• Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas
vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
‒‒ Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli
uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai
ievades/izvades portos).
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles)
vai citus metāla priekšmetus.
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu uzmanību
(piemēram, rotaļlietas, saldumus).
‒‒ Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist,
izraisot nopietnus savainojumus.
•• Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties izvēdiniet
telpas.
•• Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
•• Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
‒‒ Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
7
Uzmanību
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.
‒‒ Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai kustīgu
attēlu ekrānsaudzētāju.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas
vadu no kontaktligzdas.
‒‒ Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
elektriskās strāvas noplūdi.
•• Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
‒‒ Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
•• Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.
•• Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
‒‒ Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
‒‒ Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
‒‒ Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterus vienu uz otra.
•• Pirms maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera lietošanas noņemiet no tā plastmasas maisiņu.
•• Novērsiet ūdens iekļuvi maiņstrāvas/līdzstrāvas barošanas ierīcē un nepakļaujiet ierīci mitruma
iedarbībai.
‒‒ Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
‒‒ Nelietojiet izstrādājumu ārpus telpām, kur tas var tikt pakļauts lietus vai sniega iedarbībai.
‒‒ Mazgājot grīdu, nesamitriniet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri blakus sildierīcēm.
‒‒ Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
•• Glabājiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri labi vēdinātās telpās.
•• Ja maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris tiek novietots, karājoties pāri malai, ar tā vada pieslēgvietu
vērstu uz augšu, adapterī var iekļūt ūdens vai citi svešķermeņi un izraisīt kļūdainu adaptera darbību.
Novietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri horizontālā stāvoklī uz galda vai grīdas.
•• Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
•• Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.
•• Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
8
2. nodaļa
Sagatavošana
Detaļas
Detaļas
Apraksts
Vairākvirzienu poga, kas palīdz pārvietoties izvēlnēs.
JOG poga
Vadības panelis
――JOG poga atrodas izstrādājuma aizmugurē kreisajā pusē. Šo pogu
var izmantot, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi vai kā
taustiņu Enter.
Šī gaismas diode ir strāvas statusa indikators, kas darbojas kā:
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas
•• Ieslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Izslēgts
var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
•• Enerģijas taupīšanas režīms: Mirgo
Strāvas gaismas diode
•• Izslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Ieslēgts
――Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē.
(System → Power LED On) Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī šī
funkcija var nebūt pieejama.
Kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet JOG pogu. Tiks parādīts funkcijas
Funkcijas taustiņu ceļvedis
taustiņu ceļvedis. Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek rādīts šis
ceļvedis, vēlreiz nospiediet atbilstošo virziena pogu.
――Funkcijas taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma
Strāvas gaismas
diode
modeļiem var atšķirties. Lūdzu, skatiet iegādāto izstrādājumu.
Skaļrunis
JOG poga
Funkcijas taustiņu ceļvedis
UZ AUGŠU
PA LABI
PA KREISI
CENTRĀ(NOSPIEST)
UZ LEJU
Return
9
Tiešo taustiņu ceļvedis
――Tālāk redzamais īsceļu pogu ekrāns (ekrāna displeja izvēlne) tiek parādīts tikai tad, ja tiek ieslēgts monitora ekrāns, tiek mainīta datora izšķirtspēja vai tiek mainīts ievades avots.
――Funkciju pogu lapā var redzēt, vai Game Mode ir aktivizēts.
: On
: Off
Brightness
Volume
Features
Game Mode Off
••
/
: pielāgojiet elementu Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: pielāgojiet elementu Volume, Mute.
••
: parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.
10
Funkcijas taustiņu ceļvedis
――Lai atvērtu galveno izvēlni vai lietotu citus vienumus, nospiediet JOG pogu; tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai aizvērtu, atkārtoti nospiediet JOG pogu.
UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pārvietojieties uz vajadzīgo elementu. Mainoties fokusam, tiks parādīts katra elementa apraksts.
CENTRĀ(NOSPIEST): tiks lietots izvēlētais elements.
Return
Ikonas
Apraksts
Izvēlieties
Izvēlas
un pārvietojiet JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā, lai mainītu ievades signālu. Mainot ievades signālu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī tiks parādīts ziņojums.
, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Tiek parādīts monitora funkcijas ekrāna displejs.
OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai bloķējiet ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu izmaiņas.
Iespējot/atspējot: lai bloķētu/atbloķētu ekrāna displeja vadību, kad tiek parādīta galvenā izvēlne, nospiediet KREISO pogu un turiet to nospiestu desmit sekundes.
――Ja ekrāna displeja vadība ir bloķēta, varat pielāgot elementus Brightness un Contrast. Ir pieejama funkcija PIP/PBP.
Ir pieejama funkcija System → Sound, Power LED On. Varat skatīt ziņojumu Information.
Izvēlas
, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Nospiediet pogu, ja jāveic funkcijas PIP/PBP iestatījumu konfigurēšana.
Izvēlas
, lai izslēgtu monitoru, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
――Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī funkcijas taustiņu ceļveža opcijas var atšķirties.
11
Ja ekrānā nekas netiek rādīts (piemēram, režīms Enerģijas taupīšana vai režīms Nav signāla), divi tiešie
taustiņi var tikt izmantoti (parādīts zemāk), lai pārvaldītu avotu un strāvu.
JOG poga
Režīms Enerģijas taupīšana/Nav signāla
UZ AUGŠU
Avota maiņa
Uz leju
NOSPIEDIET UN TURIET NOSPIESTU divas
sekundes
Izslēgšana
Kad monitorā tiek parādīta galvenā izvēlne, JOG pogu var izmantot, kā norādīts tālāk.
JOG poga
Darbība
UZ AUGŠU/UZ LEJU
Pārvietošanās iespēja
Izejiet no galvenās izvēlnes.
PA KREISI
Aizveriet apakšsarakstu, nesaglabājot vērtību.
Samaziniet slīdņa vērtību.
PA LABI
CENTRĀ(NOSPIEST)
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
Palieliniet slīdņa vērtību.
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
Saglabājiet vērtību un aizveriet apakšsarakstu.
12
Brightness, Contrast un Sharpness iestatījumu maiņa
Volume iestatījuma maiņa
Funkcijas Brightness, Contrast vai Sharpness varat pielāgot, kustinot JOG pogu uz augšu vai uz leju, kad
netiek rādīta ekrāna displeja izvēlne.
Funkciju Volume varat pielāgot, kustinot JOG pogu pa kreisi vai pa labi, kad netiek rādīta ekrāna displeja
izvēlne.
Sharpness
50
Volume
100
Brightness
Mute
Contrast
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Ja pievienotās ievades ierīces skaņas kvalitāte ir zema, izstrādājuma automātiskās skaņas izslēgšanas
――Noklusējuma spilgtums dažādos reģionos var atšķirties.
funkcija Auto Mute var izslēgt skaņu vai izraisīt audio kvalitātes traucējumus, kad lietosit austiņas vai
skaļruņus. Iestatiet ievades ierīces ievades skaļumu vismaz 20% un regulējiet skaļumu, izmantojot
Brightness
izstrādājuma skaļuma regulēšanas pogu (JOG pogu PA LABI/PA KREISI).
――Kas ir Auto Mute?
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGBright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
Šī funkcija izslēdz skaņu, lai uzlabotu skaņas efektu gadījumā, ja ir skaņas traucējumi vai vājš ievades
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
signāls, ko parasti rada ar ievades ierīces skaļumu saistīta problēma.
――Lai aktivizētu funkciju Mute, piekļūstiet Volume vadības ekrānam un pēc tam izmantojiet JOG pogu, lai
Contrast
pārvietotu fokusu.
――Lai atspējotu funkciju Mute, palieliniet vai samaziniet skaļumu (Volume).
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGBright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
(PBP režīms).
Sharpness
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGBright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGUpscale ir režīmā Mode1 vai Mode2.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
13
Aizmugurējā puse
Izstrādājuma slīpuma un augstuma regulēšana
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas
var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Regulējama augstuma statīva
augša:
-14˚(±4˚) - 22˚(±4˚)
Regulējama augstuma statīva
apakša:
-2˚(±4˚) - 34˚(±4˚)
1
100 mm ± 5,0 mm
2
DC 19V
Pieslēgvieta
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
(PC IN)
SERVICE
Apraksts
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
(PC IN)
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera pievienošanas vieta.
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI
kabeli.
•• Monitora slīpumu un augstumu var regulēt.
•• Lai izvairītos no izstrādājuma bojājumiem slīpuma regulēšanas laikā, pieturiet statīva augšdaļu un
stumiet vai velciet izstrādājuma augšējo daļu, turot to centrā.
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot USB kabeli.
――Šim portam var pievienot tikai datoru.
SERVICE
Paredzēts servisa dienesta tehniskajiem speciālistiem.
――Šī pieslēgvieta ir paredzēta tikai apkopei, lietotājam nav izmantojama.
Nepievienojiet kabeli šai pieslēgvietai.
Savienojuma izveide ar audio ierīci, piemēram, austiņām.
――Skaņa ir dzirdama tikai tad, ja tiek izmantots HDMI–HDMI kabelis vai DP
kabelis.
1
Šie porti tiek aktivizēti, kad USB datora ieejas portam ir pievienots
dators.
2
14
Pretnozagšanas slēdzene
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas laikā
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai
skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
1
Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2
Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3
Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4
Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
•• Neturiet ekrānu, kad pārvietojat monitoru
vai regulējat tā augstumu. Tā var sabojāt
monitoru.
•• Pārvietošanas laikā turiet monitoru aiz tā
apakšējiem stūriem vai malām.
•• Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz
statīva.
•• Nenovietojiet rokas zem statīva kurpusa.
•• Esiet īpaši piesardzīgs, lai roka neiesprūstu
augstumu regulēšanas apgabalā. Tā var
savainot roku.
••
‒‒ Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
‒‒ Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
‒‒ Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
15
Instalēšana
Statīva noņemšana
――Pirms statīva noņemšanas novietojiet monitoru uz līdzenas un stabilas virsmas ar ekrānu uz leju.
: Šis izstrādājums ir izliekts. Izdarot spiedienu uz izstrādājumu, kad tas atrodas uz līdzenas virsmas, izstrādājums var tikt sabojāts. Kad ierīce ir novietota uz virsmas ar ekrānu uz augšu vai uz leju, neizdariet uz to spiedienu.
1
2
3
4
B
A
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
――Noteikti izmantojiet monitora komplektācijā
Satveriet statīvu ar vienu roku un izmantojiet otras
rokas īkšķi, lai bultiņas norādītajā virzienā noņemtu
STATĪVA KĀJAS KREISĀS PUSES PĀRSEGU.
Atskrūvējiet skrūves A un B .
Paceliet un noņemiet statīvu.
――Šīs skrūves tiek izmantotas, lai piestiprinātu arī
sienas stiprinājumu. Esiet uzmanīgs, lai nepazaudētu
skrūves.
iekļauto putupolistirolu (polsterējumu).
Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
16
Sienas stiprinājuma piestiprināšana
――Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
1
2
•• Piezīmes
‒‒ Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.
‒‒ Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.
‒‒ Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas
komplektu vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist,
izraisot traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās
neatbilstošu skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
pievienošanas ar pārāk lielu spēku rezultātā.
‒‒ Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.
3
4
‒‒ Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.
‒‒ Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst standartiem.
‒‒ Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
VESA skrūvju caurumu
izmēri milimetros
M4
Daudzums
A Piestipriniet sienas stiprinājumu šeit
C34F791WQ*
B Sienas montāžas balstenis
――Nepiestipriniet sienas stiprinājumu, kad monitors ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
Novietojiet B uz monitora A un pēc tam kārtīgi pievelciet skrūves, kas noņemtas no statīva (16. lpp.).
100 x 100
Standarta skrūve
4 gab.
radīt savainojumu.
17
Statīva pievienošana
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
: Šis izstrādājums ir izliekts. Izdarot spiedienu uz izstrādājumu, kad tas atrodas uz līdzenas virsmas, izstrādājums var tikt sabojāts. Kad ierīce ir novietota uz virsmas ar ekrānu uz augšu vai uz leju, neizdariet uz to spiedienu.
1
2
3
4
B
A
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
Piestipriniet statīvu pie monitora aizmugures
bultiņas norādītajā virzienā.
Pagrieziet skrūves A un B , lai piestiprinātu.
Satveriet statīvu ar vienu roku un izmantojiet otru
roku, lai bultiņas norādītajā virzienā piestiprinātu
STATĪVA KĀJAS KREISĀS PUSES PĀRSEGU.
Pārliecinieties, vai iekšpusē norādītā bultiņa un
atzīme ▲OPEN STATĪVA KĀJAS KREISĀS PUSES
PĀRSEGA ārpusē atrodas apakšdaļā. STATĪVA
KĀJAS KREISĀS PUSES PĀRSEGU nevar piestiprināt,
ja atzīmes ir vērstas otrādi.
――Noteikti izmantojiet monitora komplektācijā
iekļauto putupolistirolu (polsterējumu).
5
Pēc statīva pievienošanas novietojiet produktu
vertikālā stāvoklī.
Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
18
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
Datora pievienošana un lietošana
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
――Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Lai iegūtu optimālu izšķirtspēju, izmantojiet grafikas karti un HDMI kabeli, kas atbalsta HDMI 2.0 izvadi.
Pārliecinieties, vai jūsu grafikas karte atbalsta HDMI 2.0 izvadi, izmantojot grafikas kartes ražotāja tīmekļa
vietni.
――Izvēlieties HDMI versiju. Versija 2.0 nodrošina atsvaidzes intensitāte līdz 100 Hz, bet versija 1.4 nodrošina
atsvaidzes intensitāte līdz 50 Hz.
――Izmantojot divu monitoru režīmu ar HDMI 2.0 izvadi un deaktivizējot divu monitoru režīmu pēc monitora
ieslēgšanas vai pāriešanas enerģijas taupīšanas režīmā, var tikt ietekmēti logu un citu funkciju iestatījumi.
19
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Pievienošana elektrotīklam
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DC 19V
HDMI IN 1
1
――Audio funkcija netiek atbalstīta, ja avota ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.
2
――Izmantojot HDMI-DVI kabeli, optimālā izšķirtspēja, iespējams, nav pieejama.
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
3
DP IN
――Ieteicams izmantot DP kabeli, kas ir īsāks par 2 m. Ja izmantosit kabeli, kas ir garāks par 2 m, var pasliktināties
attēla kvalitāte.
――Lai parādītu izšķirtspēju 3440x1440 un atsvaidzes intensitāti 100 Hz, izmantojiet DP kabeli, kas atbalsta
izšķirtspēju 3440x1440 un atsvaidzes intensitāti 100 Hz. DP avota grafikas kartei ir jāatbalsta izšķirtspēja
3440x1440 un atsvaidzes intensitāte 100 Hz.
Austiņu pievienošana
1
Pievienojiet strāvas kabeli maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterim. Pēc tam pievienojiet maiņstrāvas/
līdzstrāvas adapteri izstrādājuma aizmugurē esošajai DC 19V pieslēgvietai.
2
Pēc tam pievienojiet barošanas kabeli barošanas kontaktligzdai.
3
Nospiediet JOG pogu monitora aizmugurē, lai ieslēgtu monitoru.
――Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
――Ja skaņas aktivizēšanai izmantojat HDMI-HDMI vai DP kabeli, lietojiet austiņas.
20
Pievienoto kabeļu sakārtošana
1
2
3
4
170 mm
Satveriet statīvu ar vienu roku un izmantojiet
otras rokas īkšķi, lai bultiņas norādītajā virzienā
noņemtu AIZMUGURĒJO APAKŠĒJO PĀRSEGU.
5
Satveriet statīvu ar vienu roku un izmantojiet
otru roku, lai bultiņas norādītajā virzienā aizvērtu
AIZMUGURĒJO APAKŠĒJO PĀRSEGU.
Satveriet statīvu ar vienu roku un izmantojiet
otras rokas īkšķi, lai bultiņas norādītajā virzienā
noņemtu STATĪVA KĀJAS KREISĀS PUSES
PĀRSEGU.
6
Satveriet statīvu ar vienu roku un izmantojiet otru
roku, lai bultiņas norādītajā virzienā piestiprinātu
STATĪVA KĀJAS KREISĀS PUSES PĀRSEGU.
Pievienojiet kabeļus atbilstošajām pieslēgvietām.
Izvelciet kabeļus cauri statīva atverei, kā redzams
attēlā.
Pārliecinieties, vai kabeļu garums attēlā
norādītajā diapazonā ir vismaz 170 mm, lai tie
būtu vaļīgi.
Cieši savilkti kabeļi var apgrūtināt STATĪVA KĀJAS
KREISĀS PUSES PĀRSEGA piestiprināšanu.
7
Tagad kabeļi ir sakārtoti.
Pārliecinieties, vai iekšpusē norādītā bultiņa
un atzīme ▲OPEN STATĪVA KĀJAS KREISĀS
PUSES PĀRSEGA ārpusē atrodas apakšdaļā.
STATĪVA KĀJAS KREISĀS PUSES PĀRSEGU nevar
piestiprināt, ja atzīmes ir vērstas otrādi.
21
Izstrādājuma kā USB centrmezgla
pievienošana datoram
Izstrādājuma kā USB centrmezgla lietošana
Izmantojot izstrādājumu kā centrmezglu, pievienojiet un vienlaicīgi ar izstrādājumu lietojiet dažādas
avota ierīces.
Tā kā datoram ir ierobežots pieejamo ievades/izvades portu skaits, datoru nevar vienlaikus pievienot
vairākām avota ierīcēm. Izmantojot izstrādājuma centrmezgla funkciju, tiks uzlabota darba efektivitāte,
ļaujot izstrādājuma USB portiem vienlaikus pievienot vairākas avota ierīces, nepievienojot tās datoram.
Datora pievienošana izstrādājumam
――Izstrādājums var darboties kā centrmezgls, ja tiek pievienots datoram, izmantojot USB kabeli. Varat pievienot
avota ierīci tieši izstrādājumam un pārvaldīt to, nepievienojot datoram.
Lai izmantotu šo izstrādājumu kā USB centrmezglu, pievienojiet to datoram, izmantojot USB kabeli.
(PC IN)
(PC IN)
Pievienojiet USB kabeli izstrādājuma aizmugurē esošajam portam
un datora USB portam
.
――Lai izstrādājumu pievienotu datoram, var izmantot USB 2.0 kabeli. Tomēr, lai pilnībā izmantotu USB 3.0
Ja datoram pievienotas vairākas avota ierīces, daudzie vadi ap datoru var radīt nekārtību. Pievienojot
ierīces tieši izstrādājumam, šī problēma tiek atrisināta.
funkcijas priekšrocības, savienojiet datoru ar izstrādājumu, izmantojot USB 3.0 kabeli. Pārliecinieties, vai
Kad ir izveidots savienojums ar datoru, pievienojiet izstrādājumam mobilo ierīci, piemēram, MP3
atskaņotāju vai viedtālruni. Tādējādi varēsit vadīt ierīci no datora vai uzlādēt ierīces akumulatoru.
dators atbalsta USB 3.0.
――Lai avota ierīce tiktu atrasta un palaista ātrāk, pievienojiet ierīci izstrādājuma USB 3.0 portam.
――Veiktspēja var atšķirties atkarībā no ārējās ierīces atbalstītās USB versijas.
――Ārējā cietā diska diskdziņa lielapjoma atmiņas ierīcei ir vajadzīga papildu strāva. Pievienojiet to jaudas
avotam. (Skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.)
22
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
Draivera instalēšana
――Varat iestatīt izstrādājuma optimālo izšķirtspēju un frekvenci, uzstādot atbilstošos izstrādājuma draiverus.
――Lai instalētu jaunāko izstrādājuma draivera versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa vietnes
http://www.samsung.com.
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi pēc tā iegādes, tiks parādīts informatīvais ziņojums par optimālākās
izšķirtspējas iestatīšanu.
Izvēlieties izstrādājuma valodu un nomainiet datora izšķirtspēju uz optimālo iestatījumu.
Lietojot izstrādājumu, ieņemiet pareizu pozu:
•• Iztaisnojiet muguru.
•• Pielāgojiet leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
――Ja optimālākā izšķirtspēja nav izvēlēta, ziņojums pēc noteikta laika tiks parādīts trīs reizes, pat ja
izstrādājums tiks atkārtoti izslēgts un ieslēgts.
――Optimālāko izšķirtspēju var izvēlēties arī datora izvēlnē Vadības panelis.
•• Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri augšdelmiem un vienā līmenī ar plaukstu augšpusi.
•• Novietojiet elkoņus taisnā leņķī.
•• Pielāgojiet izstrādājuma atrašanās augstumu, lai jūs varētu salocīt ceļus 90 grādu vai platākā leņķī,
papēžus novietot uz grīdas un rokas — zemāk par sirds atrašanās līmeni.
23
4. nodaļa
Ekrāna iestatīšana
Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
SAMSUNG MAGIC Bright
Režīmā PC
Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.
•• Standard: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
•• Cinema: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura
skatīšanai.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
•• Dynamic Contrast: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.
•• Custom: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
•• Basic Color: Šajā modelī tiek atbalstīta fotohroma stacijas lietošana. Pārslēdzot šajā režīmā, krāsu
apgabals tiek koriģēts, pielāgojot to sRGB standarta krāsu gammai.
Spilgtumu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
•• High Bright: palieliniet ekrāna spilgtumu.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
Režīmā AV
Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV,
MAGICBright
ir pieejami četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi (Dynamic, Standard,
Movie un Custom). Jūs varat aktivēt Dynamic, Standard, Movie vai Custom iestatījumus. Varat izvēlēties
pielāgotos iestatījumus Custom, kas automātiski izsauc jūsu personalizētos attēla iestatījumus.
SAMSUNG
•• Dynamic: Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard Standard režīmā.
Off
•• Standard: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.
Normal
Return
•• Movie: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk
nogurdinās acis.
•• Custom: Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties noregulēt sev tīkamu attēlu.
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
24
Brightness
Color
Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)
Pielāgojiet ekrāna krāsu nianses.
Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
MAGICBright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
SAMSUNG
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGBright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
•• Red: pielāgojiet sarkanās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
Contrast
•• Green: pielāgojiet zaļās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)
•• Blue: pielāgojiet zilās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku krāsas
intensitāti.
Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.
•• Color Tone: izvēlieties krāsas toni, kas vislabāk atbilst jūsu skatīšanās vajadzībām.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGBright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
‒‒ Cool 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Cool 1.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
(PBP režīms).
‒‒ Cool 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Normal.
‒‒ Normal: parādiet standarta krāsu toni.
‒‒ Warm 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Normal.
‒‒ Warm 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: pielāgojiet krāsas toni.
――Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV, Color Tone ir
Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGBright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
pieejami četri krāsu temperatūras iestatījumi (Cool, Normal, Warm un Custom).
•• Gamma: pielāgojiet spilgtuma vidējo līmeni.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGUpscale ir režīmā Mode1 vai Mode2.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
25
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.
Iestatiet optimālu attēla kvalitāti, kas ir piemērota acu atpūtināšanai.
Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” ir to izstrādājumu sertifikācija, kuri atbilst zemāka zilās krāsas
līmeņa prasībām. Ja iestatīsit Eye Saver Mode stāvoklī 'On', zilā gaisma, kuras viļņa garums ir aptuveni
400 nm, samazināsies, tādējādi nodrošinot optimālo attēla kvalitāti acu atpūtināšanai. Turklāt zilās
gaismas līmenis ir zemāks nekā noklusējuma iestatījumos, un to ir pārbaudījis uzņēmums TÜV Rheinland
un sertificējis kā atbilstošu TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartu prasībām.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGBright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režīms Mode2 rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu Mode1.
HDMI Black Level
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Game Mode
Konfigurējiet ierīces ekrāna iestatījumus, ko izmantot spēļu režīmā.
Ja DVD atskaņotājs vai satelītuztvērēja bloks ar izstrādājumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkarībā no
pievienotās avota ierīces var rasties attēla kvalitātes pasliktināšanās (kontrasts/krāsu pasliktināšanās,
melnās krāsas līmenis u.c.). Tādos gadījumos var lietot HDMI Black Level, lai pielāgotu attēla kvalitāti.
Izmantojiet šo funkciju, kad spēlējat spēles datorā vai kad pievienojat spēļu konsoli, piemēram,
PlayStation™ vai Xbox™.
Šādā gadījumā uzlabojiet slikto attēla kvalitāti, izmantojot opciju HDMI Black Level.
――Kad monitors izslēdzas, pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu vai maina ievades avotus, Game Mode tiek
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā HDMI 1 vai HDMI 2.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
izslēgts Off pat tad, ja iestatīts stāvoklī On.
――Ja vēlaties, lai Game Mode būtu aktivizēts visu laiku, izvēlieties Always On.
•• Normal: Atlasiet šo režīmu, ja nav kontrasta pasliktināšanās.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
•• Low: Izvēlēties šo režīmu, lai samazinātu melnās krāsas līmeni un palielinātu baltās krāsas līmeni, ja
ir kontrasta pasliktināšanās.
――Opcija HDMI Black Level var nebūt saderīga ar dažām avota ierīcēm.
――Funkcija HDMI Black Level tiek aktivizēta tikai tad, ja ir izvēlēta noteikta AV izšķirtspēja, piemēram, 720P un
1080P.
Response Time
Lai videoattēls izskatītos vēl spilgtāks un dabiskāks, palieliniet paneļa atbildes laiku.
――Ja neskatāties filmu, elementu Response Time ir ieteicams iestatīt režīmā Standard vai Faster.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
/
/
(PIP
režīms).
26
Picture Size
Screen Adjustment
Mainiet attēla izmēru.
――Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs Picture Size ir režīmā AV un ir iestatīts uz Screen Fit.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
――Šī opcija nav pieejama, ja ir iespējota funkcija FreeSync.
(PBP režīms).
Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā AV un monitors rāda parastā režīmā, izvēlieties
iestatījumu Screen Fit, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.
Režīmā PC
Elementa H-Position un V-Position konfigurēšana
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
H-Position: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.
Režīmā AV
•• 4:3: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta apraidei.
V-Position: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.
Kalibrēšanas ziņojums
•• 16:9: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
•• 21:9: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 21:9.
•• Screen Fit: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
Šajā ziņojumā ietvertie mērījumi ir veikti pirms piegādes.
•• Mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas iekārtas, mērīšanas vietas, sistēmas vides (piemēra,
datora, grafikas kartes u.c.) un citiem faktoriem.
•• Ievades signāls: HDMI
――Izmantojot HDMI/DP kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
•• Katrs šajā ziņojumā ietvertais mērījums ir veikts režīmā Custom pirms piegādes.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
•• Šis ziņojums netiek nodrošināts dažu izstrādājumu izvēlnē; tā vietā tas ir pieejams atsevišķā drukātā
ziņojumā.
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatīts kā
AV.
(DisplayPort/HDMI 1/HDMI 2: šī iespēja ir pieejama tad, kad funkcija FreeSync ir deaktivizēta.)
27
5. nodaļa
PIP/PBP iestatījumu konfigurācija
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Režīms PIP/PBP ir saderīgs ar operētājsistēmām Windows 7, Windows 8 un Windows 10.
PIP/PBP Mode
――Atkarībā no izmantotās grafiskās kartes specifikācijām PIP/PBP funkcija var nebūt pieejama. Ja PIP/PBP režīmā
Iespējojiet vai atspējojiet PIP/PBP Mode.
PIP (attēls attēlā) funkcija sadala ekrānu divās daļās. Viena avota ierīce tiek rādīta galvenajā ekrānā,
savukārt otra avota ierīce vienlaikus tiek rādīta apakšlogos.
PBP (attēls-attēlā) funkcija sadala ekrānu divās daļās un ekrāna kreisajā un labajā pusē vienlaicīgi attēlo
signālus no divām atšķirīgām avota ierīcēm.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Turn PIP/PBP
Mode on or off.
ekrānā nav attēla, kad atlasīts optimālais izšķirtspējas iestatījums, dodieties uz Vadības panelis → Displejs
→ Ekrāna izšķirtspēja un noklikšķiniet uz Noteikt. (Instrukcijas ir balstītas uz Windows 7 operētājsistēmu.) Ja
ekrānā nav attēla, kad iestatīta optimālā izšķirtspēja, pārslēdziet izšķirtspēju uz 1280 x 1024.
――Kad aktivizējat vai deaktivizējat funkciju PIP/PBP vai maināt ekrāna lielumu, ja ir aktivizēta funkcija PIP/PBP,
ekrāns var īsu brīdi mirgot vai tikt parādīts ar aizkavi.
Tas parasti notiek, ja dators un monitors ir savienoti ar diviem vai vairākiem ievades avotiem. Tas nav saistīts ar
monitora darbību.
Problēmu parasti izraisa tas, ka atkarībā no grafikas kartes veiktspējas video signālu pārraide uz monitoru var
aizkavēties.
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/75
Return
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Lai maksimizētu attēla kvalitāti, ieteicams izmantot grafikas karti, kas atbalsta WQHD+ (3440 x 1440)
izšķirtspēju.
――Izmantojot režīmu PIP/PBP, nav pieejama automātiskā pārslēgšanās uz optimālo izšķirtspēju un frekvenci,
jo ir jānodrošina standartatbilstība ar grafikas karti un sistēmu Windows. Iestatiet funkciju PIP/PBP Mode kā
Off. Varat arī restartēt monitoru un pēc tam iestatīt izšķirtspēju uz optimālo iestatījumu, izmantojot sistēmas
Windows interfeisu.
――Ja, izmantojot režīmu PIP/PBP Mode, tiek izmantotas dažādas ievades ar atšķirīgām vertikālajām frekvencēm,
tiek lietota zemākā vertikālā frekvence.
Piemēram, ja ievade 1 ir 50 Hz un ievade 2 ir 100 Hz, vertikālās frekvences iestatījums ir 50 Hz.
Ja režīmā PIP/PBP Mode darbojas divi 100 Hz ievades avoti, vertikālās frekvences maksimālais iestatījums ir 60
Hz.
28
Size
Sound Source
Izvēlieties apakšekrāna izmēru un proporciju.
Iestatiet, kura ekrāna skaņu vēlaties dzirdēt.
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PBP režīmu, kur optimālā izšķirtspēja ekrāna kreisajai un
labajai pusei ir 1720 x 1440 (platums x augstums).
――Baltais ikonas laukums nozīmē, ka Sound Source ir no galvenā ekrāna/apakšekrāna vai kreisā/labā ekrāna.
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PIP režīmu, kur apakšekrāna optimālā izšķirtspēja ir 720
x 480 (platums x augstums).
PIP režīms
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PIP režīmu, kur apakšekrāna optimālā izšķirtspēja ir 1280
x 720 (platums x augstums).
••
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PIP režīmu, kur apakšekrāna optimālā izšķirtspēja ir 1720
x 720 (platums x augstums).
PBP režīms
••
/
/
Position
Izvēlieties kādu no pieejamajām apakšekrāna pozīcijām.
••
/
/
/
――Šī opcija nav pieejama, ja ir izvēlēts PBP režīms.
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
29
Source
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
Picture Size
/
/
))
Izvēlieties katra ekrāna avotu.
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
/
/
))
Izvēlieties apakšekrāna attēla lielumu.
――Tiek mainīts galvenā ekrāna ievades avots.
――Izņemot pašreizējo ievades avotu, var izvēlēties divus citus ievades avotus.
Režīmā PC
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši katra ekrāna ievades avota proporcijām.
――Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu PA KREISI, izvēlieties
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā katra ekrāna ievades avota proporcijas.
ikonu un pēc tam
nospiediet JOG pogu. Galvenais ekrāns tiks pārslēgts šādā secībā: DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
Režīmā AV
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
))
Izvēlieties ievades avotus ierīcēm, kas tiek rādītas galvenajā ekrānā un apakšekrānā.
•• 4:3: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un
standarta apraidei.
――Tiek mainīts galvenā ekrāna ievades avots.
•• 16:9: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
•• 21:9: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 21:9.
――Kad ievades signāls kreisajā un labajā ekrānā ir vienāds, darbību nevar veikt.
•• Screen Fit: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu PA KREISI, izvēlieties
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
ikonu un pēc tam
nospiediet JOG pogu. Galvenais ekrāns tiks pārslēgts šādā secībā: DisplayPort → HDMI 1 → HDMI 2.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI/DP kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatīts kā AV.
30
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
))
Contrast
Iestatiet Picture Size katrā dalītajā ekrānā.
Režīmā PC
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši katra ekrāna ievades avota proporcijām.
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā katra ekrāna ievades avota proporcijas.
Pielāgojiet apakšekrāna kontrasta līmeni.
Režīmā AV
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
•• 4:3: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un
standarta apraidei.
Pielāgojiet katra ekrāna kontrasta līmeni.
/
/
))
))
•• 16:9: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
•• 21:9: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 21:9.
•• Screen Fit: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI/DP kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatīts kā AV.
31
6. nodaļa
Ekrāna displeja iestatījumu pielāgošana
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
Transparency
Position
Iestatiet izvēlnes logu caurspīdīgumu.
Pielāgojiet izvēlnes novietojumu.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Iestatiet izvēlnes valodu.
20 sec
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.
――Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
Return
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Display Time
Iestatiet, lai ekrāna displejs automātiski izzustu, ja izvēlne netiek lietota noteiktu laika periodu.
Iestatījumu Display Time var lietot, lai norādītu laika periodu, pēc kura ekrāna displeja izvēlnei būtu
jāpazūd.
32
7. nodaļa
Iestatīšana un atiestate
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
FreeSync
•• Off : izmantojiet, lai atspējotu opciju FreeSync.
•• Standard Engine: Aktivizējiet AMD grafikas kartes galvenās FreeSync funkcijas.
FreeSync tehnoloģija ir risinājums, kas samazina pārrāvumus ekrānā bez ierastās aiztures un gaidīšanas
laika.
Šī funkcija novērš pārrāvumus ekrānā un aizturi spēļu spēlēšanas laikā. Uzlabojiet savu spēļu baudījumu.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
――Šī funkcija tiek izslēgta (Off), ja ir ieslēgts režīms PIP/PBP Mode.
System
FreeSync
Off
Sound
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
HDMI Mode
1.2
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Ultimate Engine: Aktivizējiet FreeSync funkciju ar lielāku ekrāna kadru maiņas ātrumu. Ekrāna
pārrāvumi (nepareiza satura sinhronizēšana ekrānā) šajā režīmā tiek samazināta. Ņemiet vērā, ka
spēļu spēlēšanas laikā var būt novērojama ekrāna mirgoņa.
Izvēloties režīmu Ultimate Engine, lūdzu, izmantojiet maksimālo ekrāna atsvaidzes intensitātes vērtību,
lai nodrošinātu optimālu funkcijas FreeSync efektu.
Kā izvēlēties ekrāna atsvaidzes intensitātes iestatīšanas metodi, lūdzu, skatiet sadaļā Q & A → Kā es varu
mainīt frekvenci?
――Lai izmantotu funkciju FreeSync, ir jābūt uzstādītai AMD grafikas kartei un instalētam draiverim, kas
atbalsta šo funkciju. Lai funkciju FreeSync izmantotu HDMI ievadei, ir jābūt uzstādītai AMD grafikas kartei un
instalētam draiverim, kas atbalsta HDMI 2.0, un izstrādājumā iestatītajai versijai ir jābūt HDMI 2.0.
――Funkcija FreeSync ir pieejama tikai režīmā HDMI 1, HDMI 2 vai DisplayPort.
Izmantojiet ražotāja nodrošināto HDMI/DisplayPort kabeli, kad lietojat funkciju FreeSync.
Ja spēles spēlēšanas laikā izmantosit funkciju FreeSync, var rasties šādi simptomi:
•• Atkarībā no grafikas kartes veida, spēļu iespēju iestatījumiem vai demonstrētā videoklipa var
būt novērojama ekrāna mirgoņa. Mēģiniet rīkoties šādi: samaziniet spēles iestatījumu vērtības,
nomainiet pašreizējo FreeSync režīmu uz Standard Engine vai apmeklējiet AMD tīmekļa vietni, lai
uzzinātu savas grafikas kartes draivera versiju un atjauninātu to uz jaunāko versiju.
•• Funkcijas FreeSync lietošanas laikā var būt novērojama ekrāna mirgoņa, jo var mainīties grafikas
kartes izejas signāla frekvence.
•• Atkarībā no izšķirtspējas spēles laikā var būt mainīgs reaģēšanas ātrums. Augstāka izšķirtspēja
parasti palielina atbildes laiku.
•• Var pasliktināties monitora skaņas kvalitāte.
――Ja rodas problēmas ar šīs funkcijas lietošanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
33
Grafikas karšu sarakstā esošie modeļi atbalsta funkciju FreeSync
Funkciju FreeSync var izmantot tikai kopā ar noteiktiem AMD grafikas karšu modeļiem. Atbalstītās
grafikas kartes skatiet šajā sarakstā:
Pārliecinieties, vai esat instalējis jaunākos oficiālos AMD grafikas draiverus, kas atbalsta funkciju
FreeSync.
――Lai uzzinātu par citiem AMD grafikas karšu modeļiem, kas atbalsta FreeSync funkciju, apmeklējiet oficiālo
AMD tīmekļa vietni.
――Ja izmantojat cita ražotāja grafikas karti, izvēlieties FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 480 (videokarte standartam
HDMI 2.0, 3440x1440, 100 Hz)
Kā aktivizēt FreeSync?
1
Ekrāna displeja izvēlnē izvēlieties funkcijas FreeSync iestatījumu Standard Engine vai Ultimate
Engine.
2
Izvēlnē AMD Radeon Settings aktivizējiet funkciju FreeSync:
Noklikšķiniet ar peles labo taustiņu → AMD Radeon Settings → Display
Funkcijas "AMD FreeSync" iestatījumam ir jābūt "Ieslēgts". Ja tā nav, izvēlieties opciju "Ieslēgts".
34
Sound
Eco Saving Plus
Samaziniet enerģijas patēriņu, salīdzinot ar patēriņu maksimālā spilgtuma līmenī.
Volume
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNGBright ir režīmā Dynamic Contrast.
Pielāgojiet elementu Volume, vadot JOG pogu PA LABI/PA KREISI.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Sound Mode
•• Standard: izvēlas parasto skaņas režīmu.
•• Music: vairāk izceļ mūziku, nevis balsis.
•• Off: izmantojiet, lai deaktivizētu Eco Saving Plus funkciju.
•• Auto: enerģijas patēriņš automātiski tiks samazināts par aptuveni 10% salīdzinājumā ar pašreizējo
iestatījumu.
(Enerģijas patēriņa samazinājums ir atkarīgs no ekrāna spilgtuma.)
•• Movie: nodrošina labāko skaņu filmām.
•• Low: ietaupa līdz pat 25% enerģijas, salīdzinot ar maksimālā spilgtuma līmeni.
•• Clear Voice: vairāk izceļ balsis, nevis citas skaņas.
•• High: ietaupa līdz pat 50% enerģijas, salīdzinot ar maksimālā spilgtuma līmeni.
Select Sound
•• Stereo: iespējot skaņu gan no kreisā, gan labā skaļruņa.
•• Left Channel: iestatiet kreiso un labo skaļruni, lai atskaņotu skaņas avota kreiso kanālu.
•• Right Channel: iestatiet kreiso un labo skaļruni, lai atskaņotu skaņas avota labo kanālu.
Off Timer
Off Timer: Ieslēdziet Off Timer režīmu.
Turn Off After: Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Pēc norādītā laika beigām
izstrādājums tiks automātiski izslēgts.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Off Timer iestatījums ir On.
――Izstrādājumiem atsevišķu reģionu tirgos opcija Off Timer ir iestatīta automātiski aktivizēties 4 stundas pēc
izstrādājuma ieslēgšanas. Tas tiek darīts saskaņā ar elektroenerģijas padeves noteikumiem. Ja nevēlaties, lai
taimeris tiktu aktivizēts, dodieties uz sadaļu
→ System un iestatiet funkciju Off Timer stāvoklī Off.
35
PC/AV Mode
HDMI Mode
Iestatiet funkciju PC/AV Mode kā AV. Attēla izmērs tiks palielināts.
Izvēlieties HDMI režīmu, kuru lietosit.
Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.
――Atbalstītā ierīce un izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no tā versijas.
•• Iestatiet uz "PC", ja savienots ar datoru.
――Kad tiek mainīta versija, ekrāns var mirgot vai datorā var mainīties iestatījumu logs.
•• Iestatiet uz "AV", ja savienots ar AV ierīci.
――Šī funkcija ir pieejama tikai platekrāna modeļiem, kas ietver formātu 16:9, 16:10 un 21:9.
――Ja monitors darbojas HDMI 1, HDMI 2 vai DisplayPort režīmā un ekrānā tiek rādīts paziņojums Check Signal
Cable vai tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, nospiediet JOG pogu, lai tiktu parādīts funkciju pogu
ekrāns, un pēc tam izvēlieties ikonu
. Jūs varat izvēlēties PC vai AV.
DisplayPort Ver.
――Ja iestatījums nav piemērots, var tikt parādīts tukšs ekrāns. Šādā gadījumā pārbaudiet ierīces specifikācijas.
•• 1.4: tiek atbalstīta HDMI 1.4 ievade. Izstrādājumā tiek atbalstīta vertikālā frekvence līdz 50 Hz ar
maksimālo izšķirtspēju (3440x1440).
•• 2.0: tiek atbalstīta HDMI 2.0 ievade. Izstrādājumā tiek atbalstīta vertikālā frekvence līdz 100 Hz ar
maksimālo izšķirtspēju (3440x1440). Lai izmantotu HDMI 2.0, izmantojiet grafikas karti un standarta
kabeli, kas atbalsta HDMI 2.0.
Source Detection
Izvēlieties savu displeja portu. Displeja ports 1.1 atbalsta Augstu bitu pārraidi 1, un Displeja ports 1.2
atbalsta Augstu bitu pārraidi 2.
Kā ievades signāla atpazīšanas metodi iestatiet Auto vai Manual.
――Nepareizu iestatījumu dēļ ekrāna attēls var pazust. Tādā gadījumā skatiet ierīces tehniskās prasības.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
――Ja monitors darbojas HDMI 1, HDMI 2 vai DisplayPort režīmā un ekrānā tiek rādīts paziņojums Check Signal
Cable vai tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, nospiediet JOG pogu, lai tiktu parādīts funkciju pogu
ekrāns, un pēc tam izvēlieties ikonu
. Jūs varat izvēlēties 1.1 vai 1.2.
Key Repeat Time
Var izvēlēties iestatījumu Acceleration, 1 sec vai 2 sec. Ja tiek izvēlēts iestatījums No Repeat, nospiežot
pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
36
Power LED On
Information
Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas
diodi.
Skatiet pašreizējo ievades avotu, frekvenci un izšķirtspēju.
Information
•• Working: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.
Picture
•• Stand-by: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
PIP/PBP
OnScreen Display
Reset All
System
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Information
Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Exit
PIP
Information
Picture
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Information
Picture
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
HDMI 2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
37
8. nodaļa
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Sistēmas prasības
OS
Easy Setting Box
Datora aparatūra
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vismaz 32 MB atmiņas
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Easy Setting Box ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.
Lai instalētu jaunāko Easy Setting Box versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa vietnes
http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
――Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona Easy Setting Box var arī neparādīties.
――Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Easy Setting Box instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
38
9. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
――Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja
problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir izslēgts un, lai gan izstrādājums ir pareizi pieslēgts datoram, mirgo jaudas indikators, veiciet
pašdiagnostikas pārbaudi.
1
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2
Atvienojiet kabeli no izstrādājuma.
3
Ieslēdziet izstrādājumu.
4
Ja tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable, izstrādājums darbojas pareizi.
――Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja iestatītais režīms pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju (sk. sadaļu Standarta signālu režīmu tabula), uz īsu
brīdi tiks parādīts paziņojums Not Optimum Mode
――Parādītā izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no datora sistēmas iestatījumiem un kabeļiem.
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir cieši
noslēgti.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir
redzami tukši laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru, atjauniniet
grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots
Tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
39
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Skaņas problēma
Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas kartes signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju
vai frekvenci.
Nav skaņas.
Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu režīmu tabula" (43. lpp.).
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Noregulējiet skaļumu.
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc. Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Skaņu nevar dzirdēt, ja ievades ierīces ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.
Pārbaudiet, vai datora izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu izšķirtspējas
un frekvences iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet iestatījumus atbilstoši šīs
rokasgrāmatas „Standarta signāla režīma tabulas” iestatījumiem (43. lpp.) un izstrādājuma Information
izvēlnes iestatījumiem.
Pievienojiet ierīci, izmantojot HDMI vai DP kabeli.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaņas ierīces problēma
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir izkropļotas.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Baltā krāsa neizskatās balta.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Teksts ir izplūdis.
Ja izmantojat operētājsistēmu Windows (piem., Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vai Windows 10):
izvēlieties Vadības panelis → Fonti → Pielāgot ClearType tekstu un izvēlieties Ieslēgt ClearType.
Videofails tiek demonstrēts neskaidri.
Demonstrējot lielus augstas izšķirtspējas videofailus, tie var būt neskaidri. Tā var būt, ja
videoatskaņotājs nav optimizēts datora resursu izmantošanai.
Mēģiniet demonstrēt failu citā videoatskaņotājā.
40
Jautājumi un atbildes
――Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
Kā es varu mainīt frekvenci?
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Ekrāna izšķirtspēja → Papildu iestatījumi → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Ekrāna izšķirtspēja → Papildu iestatījumi → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet
elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi → Displeja adaptera rekvizīti → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi un pielāgojiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 8 (Windows 8.1): iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai
izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Personalizēšana → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna taimauta iestatījumi → Enerģija un miega režīms vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.
41
10. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
Modeļa nosaukums
C34F791WQ*
Izmērs
34 collu klase (34,0 collas / 86,4 cm)
Displeja laukums
797,22 mm (H) x 333,72 mm (V)
Pikseļa solis
0,07725 mm (H) x 0,23175 mm (V)
Maksimālais pikseļu taktētājs
543,500 MHz
Strāvas padeve
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs,
skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
Signāla savienotāji
HDMI, DisplayPort
Vides apstākļi
Darbība
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa
starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski.
Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Paneļa punkti (pikseļi)
Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties
gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
――Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
Temperatūra: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs
42
Standarta signālu režīmu tabula
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
30 – 151 kHz
Vertikālā frekvence
48 – 100 Hz
Optimālā izšķirtspēja
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI1.4)
3440 x 1440 @ 60 Hz (HDMI2.0, DisplayPort)
Maksimālā izšķirtspēja
3440 x 1440 @ 50 Hz (HDMI1.4)
3440 x 1440 @ 100 Hz (HDMI2.0, DisplayPort)
Ja signāls, kas pieder pie tālāk norādītajiem standarta signāla režīmiem, tiek pārsūtīts no jūsu datora, ekrāns tiek pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu
režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
43
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1080
32,904
29,940
89,500
+/-
VESA, 2560 x 1440 RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Hz)
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)
88,819
59,973
319,750
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP, HDMI2.0)
150,972
99,982
543,500
+/-
――Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz
vienībās.
――Vertikālā frekvence
Viena un tā paša attēla atkārtošana neskaitāmas reizes sekundē ļauj skatīt dabiskus attēlus. Atkārtošanas biežums tiek dēvēts par vertikālo frekvenci vai atsvaidzes intensitāti un tiek norādīts hercos (Hz).
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla
kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Optimālie iestatījumi var tikt ierobežoti atkarībā no grafikas kartes veiktspējas un versijas un kabeļiem (HDMI/DisplayPort versijas u.c.).
44
11. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas,
ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita
veida darbība.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo iespējas,
neizjaucot izstrādājumu.
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds bojājums,
var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising