Samsung | U28H750UQU | User manual | Samsung 28" UHD monitor H750U Picture-by-Picture funktsiooniga Lietotāja rokasgrāmata

Samsung 28" UHD monitor H750U Picture-by-Picture funktsiooniga Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmata
U*H75* U*H85*
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt
mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Preču zīmes, kas nav Samsung Electronics, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
••
Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
‒‒ (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
‒‒ (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
••
Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai
mājas izsaukuma.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (U32H750UM* / U32H850UM*)
21
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
4
4
Drošības pasākumi
Tīrīšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
4
5
5
6
7
Sagatavošana
Detaļas
10
Vadības panelis
10
Tiešo taustiņu ceļvedis
11
Funkcijas taustiņu ceļvedis
12
Elementa Eye Saver Mode, Brightness un Contrast
konfigurēšana sākuma ekrānā
14
Volume iestatījuma maiņa
14
Aizmugurējā puse
15
Izstrādājuma slīpuma un augstuma regulēšana 16
Monitora ekrāna pagriešana (U32H750UM* /
U32H850UM*)
16
Monitora pagriešana (U32H750UM* /
17
U32H850UM*)
Pretnozagšanas slēdzene
17
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas
laikā
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* /
U32H850UM*)
19
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (U28H750UQ*)
20
Instalēšana
22
Statīva pievienošana (U28H750UQ*)
22
Statīva pievienošana (U32H750UM* / U32H850UM*) 23
Statīva noņemšana (U28H750UQ*)
24
Statīva noņemšana (U32H750UM* /
U32H850UM*)
25
Draivera instalēšana
32
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
32
Ekrāna iestatīšana
33
Black Equalizer
34
Brightness
34
Contrast
34
Sharpness
34
26
26
27
27
Color
35
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
35
HDMI Black Level
36
27
27
Eye Saver Mode
36
Game Mode
36
Response Time
36
Picture Size
37
Screen Adjustment
37
Kalibrēšanas ziņojums
(U32H750UM* / U32H850UM*)
37
Pirms monitora uzstādīšanas izlasiet tālāk sniegto
informāciju.
26
Izstrādājuma kā USB centrmezgla pievienošana
datoram (U32H750UM* / U32H850UM*)
Datora pievienošana izstrādājumam
Izstrādājuma kā USB centrmezgla lietošana
Pievienošana elektrotīklam (U28H750UQ*)
Pievienošana elektrotīklam (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Pievienoto kabeļu sakārtošana (U28H750UQ*)
Pievienoto kabeļu sakārtošana (U32H750UM* /
U32H850UM*)
32
SAMSUNG MAGIC Bright
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Datora pievienošana un lietošana
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Pievienošana, izmantojot DP kabeli
Pievienošana, izmantojot MINI DP kabeli
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Austiņu pievienošana
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
28
28
28
29
29
30
31
2
Saturā rādītājs
PIP/PBP iestatījumu konfigurācija
Iestatīšana un atiestate
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
PIP/PBP Mode
38
FreeSync
43
Size
39
Eco Saving Plus
45
Position
39
Off Timer Plus
45
Sound Source
39
Source
40
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
45
Picture Size
40
PC/AV Mode
46
Contrast
41
DisplayPort Ver.
46
Source Detection
46
Key Repeat Time
46
Power LED On
46
Reset All
46
Information
47
Ekrāna displeja iestatījumu
pielāgošana
Transparency
42
Language
42
Display Time
42
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Sistēmas prasības
48
48
48
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
49
49
49
49
Jautājumi un atbildes
51
Specifikācijas
Vispārīgi
52
Standarta signālu režīmu tabula
53
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko
sedz klients)
57
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
57
dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
57
Citi gadījumi
57
Extended warranty (tikai modeļiem U*H85*)
58
3
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
Pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā ap izstrādājumu ir pietiekami daudz brīvas vietas. Iekšējās
temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos un bojāt izstrādājumu. Pārliecinieties, ka izstrādājuma
uzstādīšanas laikā ap to tiek atstāts pietiekami daudz vietas, kā norādīts zemāk.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Ja vēlaties veikt izstrādājuma iekšpuses tīrīšanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru (tas
ir maksas pakalpojums).
Nespiediet monitora ekrānu ar rokām vai citiem priekšmetiem. Pretējā gadījumā var sabojāt ekrānu.
Drošības pasākumi
10 cm
10 cm
10 cm
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots ultraskaņas
viļņu mitrinātājs.
Brīdinājums
10 cm
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu
bojājumi.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
4
Tīrīšana
Elektrība un drošība
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
Brīdinājums
1 Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
2 Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
•• Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
3 Monitora slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
‒‒ Monitora tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvā
viela.
‒‒ Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
4 Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi
izgriezts liekais ūdens.
5 Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6 Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.
•• Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).
•• Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
•• Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu drānu.
Uzmanību
•• Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet
stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.
‒‒ Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.
•• Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
5
Instalēšana
Brīdinājums
Uzmanību
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu
karstuma avota tuvumā.
•• Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.
•• Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu brīva vieta
(vismaz 10 cm) ventilācijai.
•• Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
‒‒ Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var
izraisīt ugunsgrēku.
•• Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam
(piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala
neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
•• Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu, ķīmisku vielu,
pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks
darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
‒‒ Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru .
•• Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns,
iedarbībai.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
•• Pārtikā lietojamā eļļa (piemēram, sojas pupiņu eļļa) var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Neturiet izstrādājumu eļļas tuvumā. Tāpat neuzstādiet un nelietojiet izstrādājumu virtuvē vai plīts
tuvumā.
6
Darbība
Brīdinājums
•• Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt
izstrādājumu.
‒‒ Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Lai pārvietotu izstrādājumu, vispirms no tā atvienojiet visus kabeļus, tostarp strāvas kabeli.
•• Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas
vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
•• Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli
uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai
ievades/izvades portos).
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles)
vai citus metāla priekšmetus.
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu uzmanību
(piemēram, rotaļlietas, saldumus).
‒‒ Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist,
izraisot nopietnus savainojumus.
•• Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties
izvēdiniet telpas.
•• Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
•• Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
‒‒ Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
7
Uzmanību
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.
‒‒ Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai
kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas
vadu no kontaktligzdas.
‒‒ Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
elektriskās strāvas noplūdi.
•• Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
‒‒ Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
•• Ievietojiet barošanas kontaktspraudni maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterī, līdz atskan klikšķis.
•• Nepievienojiet barošanas kontaktspraudni tieši strāvas kontaktligzdai.
•• Izmantojiet tikai komplektācijā ietilpstošo maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Nepievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri strāvas kontaktligzdai, kas atrodas griestos.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Pagrieziet barošanas kontaktspraudni, lai tas uz maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera nepārsniegtu
0–90° leņķi.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterus vienu uz otra.
•• Pēc salikšanas nekad neizjauciet barošanas kontaktspraudni (pēc salikšanas to nedrīkst atdalīt).
•• Pirms maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera lietošanas noņemiet no tā plastmasas maisiņu.
•• Nekad neizmantojiet komplektācijā ietilpstošo barošanas kontaktspraudni citām ierīcēm.
•• Novērsiet ūdens iekļuvi maiņstrāvas/līdzstrāvas barošanas ierīcē un nepakļaujiet ierīci mitruma
iedarbībai.
•• Atvienojot maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas, turiet maiņstrāvas/
līdzstrāvas adaptera korpusu un velciet to uz augšu.
‒‒ Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
‒‒ Nelietojiet izstrādājumu ārpus telpām, kur tas var tikt pakļauts lietus vai sniega iedarbībai.
‒‒ Mazgājot grīdu, nesamitriniet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri blakus sildierīcēm.
‒‒ Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Nenometiet priekšmetus uz maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera un nepakļaujiet to triecieniem.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Pirms lietošanas izņemiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri no plastmasas iepakojuma.
‒‒ Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
•• Glabājiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri labi vēdinātās telpās.
•• Ja maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris tiek novietots, karājoties pāri malai, ar tā vada pieslēgvietu
vērstu uz augšu, adapterī var iekļūt ūdens vai citi svešķermeņi un izraisīt kļūdainu adaptera
darbību.
Novietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri horizontālā stāvoklī uz galda vai grīdas.
8
•• Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
•• Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.
•• Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis vai skatieties uz objektiem
tālumā.
•• Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.
•• Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
‒‒ Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
‒‒ Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
‒‒ Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
9
2. nodaļa
Sagatavošana
Detaļas
Ikonas
Apraksts
Vairākvirzienu poga, kas palīdz pārvietoties izvēlnēs.
JOG poga
Vadības panelis
――JOG poga atrodas izstrādājuma aizmugurē kreisajā pusē. Šo pogu
var izmantot, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi vai kā
taustiņu Enter.
Šī gaismas diode ir strāvas statusa indikators, kas darbojas kā:
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
•• Ieslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Izslēgts
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
•• Enerģijas taupīšanas režīms: Mirgo
Strāvas gaismas diode
•• Izslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Ieslēgts
――Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē.
(System → Power LED On) Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī
šī funkcija var nebūt pieejama.
Funkcijas taustiņu ceļvedis
Strāvas gaismas diode
Kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet JOG pogu. Tiks parādīts funkcijas
taustiņu ceļvedis. Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek rādīts šis
ceļvedis, vēlreiz nospiediet atbilstošo virziena pogu.
――Funkcijas taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma
modeļiem var atšķirties. Lūdzu, skatiet iegādāto izstrādājumu.
JOG poga
Funkcijas taustiņu ceļvedis
UZ AUGŠU
PA KREISI
CENTRĀ(NOSPIEST)
PA LABI
UZ LEJU
Return
10
Tiešo taustiņu ceļvedis
――Tālāk redzamais īsceļu pogu ekrāns (ekrāna displeja izvēlne) tiek parādīts tikai tad, ja tiek ieslēgts monitora ekrāns, tiek mainīta datora izšķirtspēja vai tiek mainīts ievades avots.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• UZ AUGŠU/UZ LEJU: pielāgojiet elementu Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• PA LABI/PA KREISI: pielāgojiet elementu Volume.
•• CENTRĀ(NOSPIEST): parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.
11
Funkcijas taustiņu ceļvedis
――Lai atvērtu galveno izvēlni vai lietotu citus vienumus, nospiediet JOG pogu; tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai aizvērtu, atkārtoti nospiediet JOG pogu.
UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pārvietojieties uz vajadzīgo elementu. Mainoties fokusam, tiks parādīts katra elementa apraksts.
CENTRĀ(NOSPIEST): tiks lietots izvēlētais elements.
Return
Ikonas
Apraksts
Izvēlieties
Izvēlas
un pārvietojiet JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā, lai mainītu ievades signālu. Mainot ievades signālu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī tiks parādīts ziņojums.
, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Tiek parādīts monitora funkcijas ekrāna displejs.
OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai bloķējiet ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu izmaiņas.
Iespējot/atspējot: lai bloķētu/atbloķētu ekrāna displeja vadību, kad tiek parādīta galvenā izvēlne, nospiediet KREISO pogu un turiet to nospiestu desmit sekundes.
――Ja ekrāna displeja vadība ir bloķēta, varat pielāgot elementus Brightness un Contrast. Ir pieejama funkcija PIP/PBP.
Ir pieejama funkcija Eye Saver Mode. Varat skatīt ziņojumu Information.
Izvēlas
, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Nospiediet pogu, ja jāveic funkcijas PIP/PBP iestatījumu konfigurēšana.
Izvēlas
, lai izslēgtu monitoru, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
――Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī funkcijas taustiņu ceļveža opcijas var atšķirties.
12
Ja ekrānā nekas netiek rādīts (piemēram, režīms Enerģijas taupīšana vai režīms Nav signāla), divi tiešie
taustiņi var tikt izmantoti (parādīts zemāk), lai pārvaldītu avotu un strāvu.
JOG poga
Režīms Enerģijas taupīšana/Nav signāla
UZ AUGŠU
Avota maiņa
Uz leju
NOSPIEDIET UN TURIET NOSPIESTU divas
sekundes
Izslēgšana
Kad monitorā tiek parādīta galvenā izvēlne, JOG pogu var izmantot, kā norādīts tālāk.
JOG poga
Darbība
UZ AUGŠU/UZ LEJU
Pārvietošanās iespēja
Izejiet no galvenās izvēlnes.
PA KREISI
Aizveriet apakšsarakstu, nesaglabājot vērtību.
Samaziniet slīdņa vērtību.
PA LABI
CENTRĀ(NOSPIEST)
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
Palieliniet slīdņa vērtību.
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
Saglabājiet vērtību un aizveriet apakšsarakstu.
13
Elementa Eye Saver Mode, Brightness un Contrast
konfigurēšana sākuma ekrānā
Volume iestatījuma maiņa
Funkciju Volume varat pielāgot, kustinot JOG pogu pa kreisi vai pa labi, kad netiek rādīta ekrāna
displeja izvēlne.
Pielāgojiet elementu Brightness, Contrast un Eye Saver Mode, pārvietojot JOG pogu.
50
Volume
Contrast
Mute
Off
Eye Saver Mode
Brightness
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Ja pievienotās ievades ierīces skaņas kvalitāte ir zema, izstrādājuma automātiskās skaņas izslēgšanas
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
funkcija Auto Mute var izslēgt skaņu vai izraisīt audio kvalitātes traucējumus, kad lietosit austiņas vai
skaļruņus. Iestatiet ievades ierīces ievades skaļumu vismaz 20% un regulējiet skaļumu, izmantojot
izstrādājuma skaļuma regulēšanas pogu (JOG pogu PA LABI/PA KREISI).
――Kas ir Auto Mute?
――Noklusējuma spilgtums dažādos reģionos var atšķirties.
Eye Saver Mode
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Šī funkcija izslēdz skaņu, lai uzlabotu skaņas efektu gadījumā, ja ir skaņas traucējumi vai vājš ievades
signāls, ko parasti rada ar ievades ierīces skaļumu saistīta problēma.
Brightness
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
――Lai aktivizētu funkciju Mute, piekļūstiet Volume vadības ekrānam un pēc tam izmantojiet JOG pogu, lai
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
pārvietotu fokusu. Lai deaktivizētu funkciju Mute, piekļūstiet Volume vadības ekrānam un palieliniet vai
samaziniet Volume iestatījumu.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
(PBP režīms).
14
Aizmugurējā puse
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Skatiet iegādāto izstrādājumu.
Pieslēgvieta
Apraksts
Pieslēgvieta
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI
kabeli.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Apraksts
――HDMI1 nodrošina izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti
――(tikai modeļiem U32H750UM* / U32H850UM*)
30 Hz
――HDMI2 nodrošina izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti
Savienot ar USB ierīcei.
3
4
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
1
2
(PC IN)
Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot USB kabeli. Saderīgs ar
USB kabeļa versiju 3.0 vai zemāku.
Savienojuma izveide ar audio ierīci, piemēram, austiņām.
――Skaņa ir dzirdama tikai tad, ja tiek izmantots HDMI–HDMI kabelis vai
DP kabelis.
MINI DP IN
Savieno ar datoru, izmantojot MINI DP kabeli.
――Īpaši ātrā uzlāde ir pieejama, tikai izmantojot portu
1 un
2.
Izmantojot šos portus, ierīces tiek uzlādētas ātrāk, nekā izmantojot
parastu USB portu. Uzlādes ātrums ir atkarīgs no pievienotās ierīces.
――(tikai modeļiem U32H750UM* / U32H850UM*)
60 Hz
DP IN
Pievienojiet monitora strāvas vadu izstrādājuma aizmugurē
izvietotajai POWER IN pieslēgvietai.
POWER IN
――Šim portam var pievienot tikai datoru.
――(tikai modeļiem U32H750UM* / U32H850UM*)
――(tikai modeļiem U32H750UM* / U32H850UM*)
DC 19V
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera pievienošanas vieta.
――(tikai modeļiem U28H750UQ*)
15
Izstrādājuma slīpuma un augstuma regulēšana
Monitora ekrāna pagriešana (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
――Varat pagriezt monitora ekrānu kā parādīts zemāk.
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
U28H750UQ*
-1,0° (-2,0°, +1,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
U32H750UM* / U32H850UM*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-30,0° (±2,0°) ~ 30,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Pielāgojiet ekrānu atbilstoši bultiņas virzienam.
•• Pagrieziet ekrānu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas atrodas vertikālā pozīcijā attiecībā
pret darbvirsmu.
•• Monitora slīpumu un augstumu var regulēt.
•• Ja mēģināsit pagriezt ekrānu, nemainot tā slīpumu, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam,
monitors var tikt bojāts.
•• Satveriet izstrādājumu aiz tā apakšējās daļas un uzmanīgi pielāgojiet slīpumu.
•• Pielāgojot statīva augstumu, var būt dzirdams troksnis. Šo troksni rada statīvā esošā bumbiņa,
kas augstuma pielāgošanas laikā pārvietojas. Šis troksnis ir normāla parādība un neliecina par
izstrādājuma nepareizu darbību.
16
Monitora pagriešana (U32H750UM* / U32H850UM*)
Pretnozagšanas slēdzene
Pagriežot monitoru, pagriešanas leņķis tiek parādīts monitora ekrānā.
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai
skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Pagriežot ekrānu, ekrāna displeja izvēlnes iespējas tiks automātiski pagrieztas.
1 Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2 Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3 Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4 Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
‒‒ Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
‒‒ Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
Uzmanību
‒‒ Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
1 Ja monitorā nav instalēta programmatūra MagicRotation Auto, tad ekrāna saturs netiek
automātiski pagriezts. Ekrāna displeju vēl arvien var pagriezt par 90° un parādīt pareizi.
2 Pēc pagriešanas ekrāna displejs var tikt rādīts skata režīmā, kas atšķiras no režīma, kas tika
izmantots pirms pagriešanas.
17
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas laikā
•• Nespiediet tieši uz ekrāna.
•• Pārvietojot monitoru, neturiet to aiz ekrāna.
•• Pārvietošanas laikā turiet monitoru aiz tā
apakšējiem stūriem vai malām.
•• Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz
statīva.
••
18
MagicRotation Auto (U32H750UM* / U32H850UM*)
Funkcija MagicRotation Auto nosaka to monitoru pagriešanu, kuri ir aprīkoti ar pagriešanas sensoru, un attiecīgi pagriež arī operētājsistēmas Windows ekrānu.
Programmatūras instalēšana
1 Ievietojiet ar izstrādājumu piegādāto lietošanas rokasgrāmatas kompaktdisku CD-ROM diskdzinī.
2 Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai turpinātu uzstādīšanas procesu.
――Pēc uzstādīšanas kā programmas izvēlnes valoda tiks izmantota operētājsistēmas valoda. (Tas atbilst operētājsistēmas Windows pamatpolitikām.)
Uzmanību
1 Saderīga tikai ar operētājsistēmu Windows 7 (32 bitu vai 64 bitu), Windows 8 (32 bitu vai 64 bitu), Windows 8.1 (32 bitu vai 64 bitu) un Windows 10 (32 bitu vai 64 bitu).
2 Saderīgs ar grafikas kartēm, kas atbilst standartiem DDC/CI un MS API. Funkcija MagicRotation Auto var nebūt pieejama grafikas kartēm, kas neatbilst iepriekš minētajiem standartiem.
3 Lai maksimāli uzlabotu šīs funkcijas veiktspēju, atjauniniet grafiskās kartes draiveri uz jaunāko versiju.
4 Pieejamas 14 instalēšanas valodas.
5 Ja operētājsistēmas Windows ekrāna izšķirtspējas izvēlnē orientācija nav iestatīta režīmā Ainava, tad funkcija MagicRotation Auto, iespējams, nedarbosies pareizi.
6 Ekrāna displeja izvēlne tiks parādīta, pagriežot monitoru. Kad monitors tiek pagriezts, atkarībā no grafiskās kartes var tikt parādīta ekrāna rekonfigurēšana vai ekrāna ieraksts. Šo procesu veic operētājsistēma
Windows, un tas nav saistīts ar šo izstrādājumu.
7 Ja nevēlaties, lai, pagriežot monitoru, ekrāns tiktu pagriezts automātiski, vienlaicīgi nospiediet taustiņus Windows un L, lai bloķētu operētājsistēmu Windows. Šis ir Windows API ierobežojums.
19
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (U28H750UQ*)
――Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
1
2
•• Piezīmes
‒‒ Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.
‒‒ Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.
‒‒ Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas
komplektu vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist,
izraisot traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās
neatbilstošu skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
pievienošanas ar pārāk lielu spēku rezultātā.
‒‒ Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.
3
4
‒‒ Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.
‒‒ Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst standartiem.
‒‒ Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
VESA skrūvju caurumu
izmēri (A*B) milimetros
4,0 mm Φ, 0,7 vītne* 10,0 mm
gara
Daudzums
A Pievienojiet sienas montāžas komplektu vai galda virsmas statīvu šeit
U28H750UQ*
B Kronšteins (nopērkams atsevišķi)
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā
Nolīdziniet izstrādājuma aizmugurē esošās balsteņa gropes ar atbilstošajām sienas montāžas
komplekta vai galda virsmas statīva daļām un cieši pieskrūvējiet balsteņa skrūves.
100,0 x 100,0
Standarta skrūve
4 gab.
var rasties savainojumi.
20
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
1
2
•• Piezīmes
‒‒ Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.
‒‒ Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.
‒‒ Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas
komplektu vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist,
izraisot traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās
neatbilstošu skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
pievienošanas ar pārāk lielu spēku rezultātā.
‒‒ Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.
3
4
‒‒ Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.
‒‒ Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst standartiem.
‒‒ Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
VESA skrūvju caurumu
izmēri (A*B) milimetros
Standarta skrūve
Daudzums
A Pievienojiet sienas montāžas komplektu vai galda virsmas statīvu šeit
U32H750UM* /
U32H850UM*
B Kronšteins (nopērkams atsevišķi)
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā
Nolīdziniet izstrādājuma aizmugurē esošās balsteņa gropes ar atbilstošajām sienas montāžas
komplekta vai galda virsmas statīva daļām un cieši pieskrūvējiet balsteņa skrūves.
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 vītne* 10,0 mm
gara
4 gab.
var rasties savainojumi.
21
Instalēšana
Statīva pievienošana (U28H750UQ*)
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā,
kā parādīts attēlā.
2
Pārbaudiet, vai statīva savienotājs ir kārtīgi
pievienots.
3
Pievelciet skrūvi statīva apakšpusē līdz galam, lai
tā pilnībā nofiksētos.
4
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
Ja putuplasta plāksne nav pieejama, izmantojiet
biezu matraci.
5
Turiet izstrādājuma korpusu ar roku, kā tas ir
parādīts attēlā. Iebīdiet salikto statīvu korpusā
bultiņas virzienā, kā tas ir parādīts attēlā.
6
Kad ir pievienota strāvas padeve un pievienots
datu kabelis, uzstādiet AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA
APAKŠĒJO PANELI.
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
22
Statīva pievienošana (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā,
kā parādīts attēlā.
2
Pārbaudiet, vai statīva savienotājs ir kārtīgi
pievienots.
3
Pievelciet skrūvi statīva apakšpusē līdz galam, lai
tā pilnībā nofiksētos.
4
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
Ja putuplasta plāksne nav pieejama, izmantojiet
biezu matraci.
5
Novietojiet displeja statīva kātu uz ierīces
atbilstoši stiprinājumu pozīcijām.
6
Pagrieziet displeja statīva kātu pulksteņrādītāja
kustības virzienā par 90°, lai nostiprinātu displeja
statīva kātu vietā.
7
Kad ir pievienota strāvas padeve un pievienots
datu kabelis, uzstādiet AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA
APAKŠĒJO PANELI.
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
23
Statīva noņemšana (U28H750UQ*)
――Pirms statīva noņemšanas novietojiet monitoru uz līdzenas un stabilas virsmas ar ekrānu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
2
Lai atvienotu statīvu no monitora, turiet ar vienu
roku monitora apakšdaļu un ar otru roku velciet
statīvu, vienlaikus kustinot to uz sāniem, kā
parādīts attēlā.
3
Grieziet savienojošo skrūvi statīva apakšpusē, lai
to atdalītu.
4
Izņemiet statīva savienotāju no statīva, velkot to
bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.
Ja putuplasta plāksne nav pieejama, izmantojiet
biezu matraci.
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
24
Statīva noņemšana (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Pirms statīva noņemšanas novietojiet monitoru uz līdzenas un stabilas virsmas ar ekrānu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
2
Pastumiet pārslēgu uz augšu un turiet. Pagrieziet
displeja statīva kātu pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam par 10°.
3
Pēc displeja statīva kāta pagriešanas pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam par 10°
paceliet statīva kātu, lai to atvienotu no ierīces.
4
Grieziet savienojošo skrūvi statīva apakšpusē, lai
to atdalītu.
Ja putuplasta plāksne nav pieejama, izmantojiet
biezu matraci.
5
Izņemiet statīva savienotāju no statīva, velkot to
bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
25
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms monitora uzstādīšanas izlasiet tālāk
sniegto informāciju.
1 Pārbaudiet monitora komplektācijā iekļautā kabeļa abu galu formu un salīdziniet ar monitora un
ārējo ierīču atbilstošo portu formām un atrašanās vietām.
2 Pirms signāla kabeļu pievienošanas atvienojiet monitora un ārējo ierīču barošanas kabeļus no
strāvas kontaktligzdas, lai izvairītos no ierīces bojājumiem īssavienojuma vai strāvas pārslodzes
gadījumā.
3 Pēc visu signāla kabeļu pievienošanas pievienojiet monitora un ārējo ierīču barošanas kabeļus
strāvas kontaktligzdai.
Datora pievienošana un lietošana
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
4 Pirms uzstādītā monitora lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītos ar monitora
funkcijām, drošības norādījumiem un informāciju par pareizu lietošanu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Lai parādītu izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 30 Hz, pieslēgvietai HDMI 1 pievienojiet HDMI
kabeli, kas atbalsta izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 30 Hz. HDMI avota grafikas kartei ir
jāatbalsta izšķirtspēja 3840x2160 un atsvaidzes intensitāte 30 Hz.
――Lai parādītu izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 60 Hz, pieslēgvietai HDMI 2 pievienojiet HDMI
kabeli, kas atbalsta izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 60 Hz. HDMI avota grafikas kartei ir
jāatbalsta izšķirtspēja 3840x2160 un atsvaidzes intensitāte 60 Hz.
――Ja pievienojat HDMI kabeli, izmantojiet kabeli, kas bija iekļauts monitora komponentu komplektā. Ja
izmantosit citu HDMI kabeli, nevis Samsung ieteikto, var pazemināties attēla kvalitāte.
26
Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
Pievienošana, izmantojot MINI DP kabeli (U32H750UM*
/ U32H850UM*)
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
MINI DP IN
――Audio funkcija netiek atbalstīta, ja avota ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.
――Izmantojot HDMI-DVI kabeli, optimālā izšķirtspēja, iespējams, nav pieejama.
Pievienošana, izmantojot DP kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
――Lai parādītu izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 60 Hz, izmantojiet MINI DP kabeli, kas
atbalsta izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 60 Hz. MINI DP avota grafikas kartei ir jāatbalsta
izšķirtspēja 3840x2160 un atsvaidzes intensitāte 60 Hz.
――DisplayPort un MiniDP pieslēgvietu nevar identificēt vienlaikus, tādēļ, ja DisplayPort vai MiniDP
pieslēgvieta nav norādīta kā avots, dators var nespēt to identificēt.
Austiņu pievienošana
DP IN
――Lai parādītu izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 60 Hz, izmantojiet DP kabeli, kas atbalsta
izšķirtspēju 3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 60 Hz. DP avota grafikas kartei ir jāatbalsta izšķirtspēja
3840x2160 un atsvaidzes intensitāte 60 Hz.
27
Izstrādājuma kā USB centrmezgla
pievienošana datoram (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Izstrādājuma kā USB centrmezgla lietošana
Izmantojot izstrādājumu kā centrmezglu, pievienojiet un vienlaicīgi ar izstrādājumu lietojiet dažādas
avota ierīces.
Tā kā datoram ir ierobežots pieejamo ievades/izvades portu skaits, datoru nevar vienlaikus pievienot
vairākām avota ierīcēm. Izmantojot izstrādājuma centrmezgla funkciju, tiks uzlabota darba efektivitāte,
ļaujot izstrādājuma USB portiem vienlaikus pievienot vairākas avota ierīces, nepievienojot tās datoram.
Datora pievienošana izstrādājumam
――Izstrādājums var darboties kā centrmezgls, ja tiek pievienots datoram, izmantojot USB kabeli. Varat
pievienot avota ierīci tieši izstrādājumam un pārvaldīt to, nepievienojot datoram.
Lai izmantotu šo izstrādājumu kā USB centrmezglu, pievienojiet to datoram, izmantojot USB kabeli.
(PC IN)
(PC IN)
Ja datoram pievienotas vairākas avota ierīces, daudzie vadi ap datoru var radīt nekārtību. Pievienojot
ierīces tieši izstrādājumam, šī problēma tiek atrisināta.
Kad ir izveidots savienojums ar datoru, pievienojiet izstrādājumam mobilo ierīci, piemēram, MP3
atskaņotāju vai viedtālruni. Tādējādi varēsit vadīt ierīci no datora vai uzlādēt ierīces akumulatoru.
Pievienojiet USB kabeli izstrādājuma aizmugurē esošajam portam
un datora USB portam
.
――Lai izstrādājumu pievienotu datoram, var izmantot USB 2.0 kabeli. Tomēr, lai pilnībā izmantotu USB 3.0
funkcijas priekšrocības, savienojiet datoru ar izstrādājumu, izmantojot USB 3.0 kabeli. Pārliecinieties, vai
dators atbalsta USB 3.0.
28
――Lai USB ierīce tiktu atrasta un palaista ātrāk, pievienojiet ierīci izstrādājuma USB 3.0 portam. Lasīšanas/
rakstīšanas ātrumu ietekmēs USB ierīce un jūsu dators.
――Šis izstrādājums neatbalsta multivides satura atskaņošanu. Ja vēlaties atskaņot USB ierīcē esošu failu,
lūdzu, savienojiet izstrādājumu kā centrmezglu ar datoru un atskaņojiet failu datorā.
――Ja rodas ar USB saistītas problēmas, ko izraisa operētājsistēma, draiveru programmas vai programmatūra,
Pievienošana elektrotīklam (U28H750UQ*)
1
2
DC 19V
lūdzu, sazinieties ar atbilstošo piegādātāju.
――Ņemot vērā dažādās tirgū pieejamās USB ierīces, mēs nevaram garantēt, ka mūsu izstrādājumi būs saderīgi
3
ar visām USB ierīcēm.
――Ja izmantojat ārējā cietā diska diskdziņa lielapjoma atmiņas ierīci, kam ir vajadzīga papildu strāva,
pievienojiet to strāvas avotam.
――Īpaši ātrā uzlāde ir iespējama, izmantojot portu
1 un
2. Atbilstoši USB 3.0 akumulatora uzlādes
specifikācijai, USB1 un USB2 var atbalstīt strāvu ar maksimālo stiprumu 1,5 A. Faktiskais strāvas stiprums ir
atkarīgs no uzlādējamās ierīces.
Ja strāvas stiprums ir pārāk liels vai ir radusies izņēmumsituācija, tiek aktivizēta aizsardzība pret strāvas
pārslodzi. Tas ir parasts šī izstrādājuma iestatījums.
――USB ierīces, kurām nepieciešama lielāka strāvas jauda, var netikt atbalstītas. Porti
1 un
var
atbalstīt
maksimālo
strāvu
1,0 A.
4
2 var
atbalstīt maksimālo strāvu 1,5 A, bet porti
3 un
――Akumulatoru var uzlādēt enerģijas taupīšanas režīmā, bet to nevar uzlādēt, ja izstrādājums ir izslēgts.
4
1 Pievienojiet strāvas kontaktdakšu maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterim.
2 Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera kabeli monitora aizmugurē esošajai DC 19V
pieslēgvietai.
――USB ierīces uzlādi nevar veikt, ja strāvas kabelis ir atvienots no strāvas kontaktligzdas.
3 Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri strāvas kontaktligzdai.
――USB ierīce ir jāiegādājas atsevišķi.
4 Nospiediet JOG pogu monitora aizmugurē, lai ieslēgtu monitoru.
――Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
Pievienošana elektrotīklam (U32H750UM* /
U32H850UM*)
POWER IN
Lai izmantotu ierīci, pievienojiet barošanas kabeli ierīces POWER IN pieslēgvietai un barošanas
izvadam.
――Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
29
Pievienoto kabeļu sakārtošana (U28H750UQ*)
1
Pievienojiet kabeļus atbilstošajām
pieslēgvietām.
2
Satveriet statīvu ar vienu roku un
izmantojiet otru roku, lai bultiņas
norādītajā virzienā aizvērtu
AIZMUGURĒJO APAKŠĒJO PĀRSEGU.
3
Tagad kabeļi ir sakārtoti.
4
Satveriet statīvu ar vienu roku un
izmantojiet otras rokas īkšķi, lai
bultiņas norādītajā virzienā noņemtu
AIZMUGURĒJO APAKŠĒJO PĀRSEGU.
30
Pievienoto kabeļu sakārtošana (U32H750UM* / U32H850UM*)
1
Statīva salikšana ir pabeigta.
6
Atveriet PĀRSEGU STATĪVA KĀTA
KREISAJĀ PUSĒ un pagrieziet atvērto
daļu apakšā.
2
Pagrieziet ierīci augstākajā vertikālā
pozīcijā.
7
Ievietojiet atbilstošos kabeļus statīva
kāta turētājā. Necentieties ievietot
pārāk daudz kabeļu. Vienā turētājā
ieteicams ievietot trīs kabeļus.
3
Pievienojiet atbilstošos kabeļus.
8
Aizveriet PĀRSEGU STATĪVA KĀTA
KREISAJĀ PUSĒ.
4
Sakārtojiet kabeļus, lai tie nebūtu
saliekti, un izvelciet kabeļus no
AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA APAKŠĒJĀ
PANEĻA gropēm.
9
Pagrieziet ierīci horizontālā pozīcijā.
5
Aizveriet AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA
APAKŠĒJO PANELI.
Piestiprinot AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA
APAKŠĒJO PANELI, vispirms
ievietojiet sešus AIZMUGURĒJĀ
PĀRSEGA APAKŠĒJĀ PANEĻA izciļņus
AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA apakšdaļā
esošajos caurumos.
10
Sakārtojiet ārējos kabeļus.
31
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
Draivera instalēšana
――Varat iestatīt izstrādājuma optimālo izšķirtspēju un frekvenci, uzstādot atbilstošos izstrādājuma draiverus.
――Lai instalētu jaunāko izstrādājuma draivera versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi pēc tā iegādes, tiks parādīts informatīvais ziņojums par optimālākās
izšķirtspējas iestatīšanu.
Izvēlieties izstrādājuma valodu un nomainiet datora izšķirtspēju uz optimālo iestatījumu.
Lietojot izstrādājumu, ieņemiet pareizu pozu:
――Ja optimālākā izšķirtspēja nav izvēlēta, ziņojums pēc noteikta laika tiks parādīts trīs reizes, pat ja
•• Iztaisnojiet muguru.
izstrādājums tiks atkārtoti izslēgts un ieslēgts.
――Optimālāko izšķirtspēju var izvēlēties arī datora izvēlnē Vadības panelis.
•• Starp ekrānu un acīm saglabājiet 45–50 cm lielu attālumu un skatieties ekrānā, skatienu vēršot
nedaudz uz leju.
•• Acis pozicionējiet tieši iepretim ekrānam.
•• Pielāgojiet leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
•• Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri augšdelmiem un vienā līmenī ar plaukstu augšpusi.
•• Novietojiet elkoņus taisnā leņķī.
•• Pielāgojiet izstrādājuma atrašanās augstumu, lai jūs varētu salocīt ceļus 90 grādu vai platākā leņķī,
papēžus novietot uz grīdas un rokas — zemāk par sirds atrašanās līmeni.
•• Veiciet acīm paredzētus vingrojumus vai mirkšķiniet biežāk acis; tas palīdzēs novērst acu
nogurumu.
32
4. nodaļa
Ekrāna iestatīšana
Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Režīmā PC
•• Custom: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
•• Standard: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
SAMSUNG MAGIC Bright
Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
•• Cinema: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura
skatīšanai.
•• Dynamic Contrast: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.
•• Basic Color: Šajā modelī tiek atbalstīta fotohroma stacijas lietošana. Pārslēdzot šajā režīmā, krāsu
apgabals tiek koriģēts, pielāgojot to sRGB standarta krāsu gammai.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija SAMSUNGAngle.
•• High-Brightness: palieliniet ekrāna spilgtumu. (U32H750UM* / U32H850UM*)
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Režīmā AV
MAGIC
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Spilgtumu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/MINI DP, un PC/AV Mode ir iestatīts uz
SAMSUNG
Bright ir pieejami četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi (Dynamic,
AV, MAGIC
Standard, Movie un Custom). Jūs varat aktivēt Dynamic, Standard, Movie vai Custom iestatījumus.
Varat izvēlēties pielāgotos iestatījumus Custom, kas automātiski izsauc jūsu personalizētos attēla
iestatījumus.
•• Dynamic: Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard Standard režīmā.
•• Standard: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.
•• Movie: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk
nogurdinās acis.
•• Custom: Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties noregulēt sev tīkamu attēlu.
33
Black Equalizer
Contrast
Pielāgojiet tumšo zonu spilgtumu.
Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)
Kad vērtība tuvojas 1, ekrāna tumšākās daļas kļūst gaišākas, kas palīdz spēles laikā vieglāk saskatīt
pretiniekus. Lai spēles laikā vieglāk atrastu pretiniekus, izmantojiet zemāku vērtību.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema, Dynamic Contrast vai Basic Color.
Kad vērtība tuvojas 20, ekrāna tumšākās daļas kļūst tumšākas un palielinās kontrasts.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija SAMSUNGAngle.
Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
(PBP režīms).
MAGIC
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
Sharpness
Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.
Brightness
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
34
Color
SAMSUNG MAGIC Angle (U28H750UQ*)
Pielāgojiet ekrāna krāsu nianses.
MAGICAngle
SAMSUNG
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Cinema, Dynamic Contrast vai Basic Color.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
kvalitāti.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Izvēlnes Color Tone un Gamma nav pieejamas, ja ir aktivizēta funkcija SAMSUNGAngle.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
ļauj konfigurēt iestatījumus, lai, atkarībā no jūsu skata leņķa, iegūtu visoptimālāko attēla
MAGIC
•• Red: pielāgojiet sarkanās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Leņķi varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
4
•• Green: pielāgojiet zaļās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
1
1
5
5
2
•• Blue: pielāgojiet zilās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
3
•• Color Tone: izvēlieties krāsas toni, kas vislabāk atbilst jūsu skatīšanās vajadzībām.
‒‒ Cool 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Cool 1.
‒‒ Cool 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Normal.
•• Off
‒‒ Normal: parādiet standarta krāsu toni.
•• Lean Back Mode 1
izstrādājumu.
2
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties nedaudz zemāk par pašu
•• Lean Back Mode 2
Back Mode 1.
3
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties zemāk nekā režīmā Lean
‒‒ Warm 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Normal.
‒‒ Warm 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Warm 1.
‒‒ Custom: pielāgojiet krāsas toni.
――Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/MINI DP, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV,
Color Tone ir pieejami četri krāsu temperatūras iestatījumi (Cool, Normal, Warm un Custom).
•• Gamma: pielāgojiet spilgtuma vidējo līmeni.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
1
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties tieši iepretim izstrādājumam.
•• Standing Mode
izstrādājumu.
•• Side Mode
5
4
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties augstāk par pašu
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties izstrādājuma sānos.
•• Group View: izvēlieties šo opciju, lai attēlu varētu skatīt vairākas personas, atrodoties vietās
4 , un 5 .
1
,
•• Custom: Ja izvēlēta funkcija Custom, pēc noklusējuma tiks lietota opcija Lean Back Mode 1.
35
HDMI Black Level
Game Mode
Ja DVD atskaņotājs vai satelītuztvērēja bloks ar izstrādājumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkarībā no
pievienotās avota ierīces var rasties attēla kvalitātes pasliktināšanās (kontrasts/krāsu pasliktināšanās,
melnās krāsas līmenis u.c.). Tādos gadījumos var lietot HDMI Black Level, lai pielāgotu attēla kvalitāti.
Konfigurējiet ierīces ekrāna iestatījumus, ko izmantot spēļu režīmā.
Šādā gadījumā uzlabojiet slikto attēla kvalitāti, izmantojot opciju HDMI Black Level.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Basic Color.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā HDMI1 vai HDMI2.
Izmantojiet šo funkciju, kad spēlējat spēles datorā vai kad pievienojat spēļu konsoli, piemēram,
PlayStation™ vai Xbox™.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
――Kad monitors izslēdzas, pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu vai maina ievades avotus, Game Mode
•• Normal: Atlasiet šo režīmu, ja nav kontrasta pasliktināšanās.
tiek izslēgts Off pat tad, ja iestatīts stāvoklī On.
――Ja vēlaties, lai Game Mode būtu aktivizēts visu laiku, izvēlieties Always On.
•• Low: Izvēlēties šo režīmu, lai samazinātu melnās krāsas līmeni un palielinātu baltās krāsas līmeni,
ja ir kontrasta pasliktināšanās.
――Opcija HDMI Black Level var nebūt saderīga ar dažām avota ierīcēm.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
――Funkcija HDMI Black Level tiek aktivizēta tikai tad, ja ir izvēlēta noteikta AV izšķirtspēja, piemēram, 720p
(60 Hz) un 1080p (60 Hz).
Response Time
Eye Saver Mode
Iestatiet optimālu attēla kvalitāti, kas ir piemērota acu atpūtināšanai.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” ir to izstrādājumu sertifikācija, kuri atbilst zemāka zilās krāsas
līmeņa prasībām. Ja iestatīsit Eye Saver Mode stāvoklī 'On', zilā gaisma, kuras viļņa garums ir aptuveni
400 nm, samazināsies, tādējādi nodrošinot optimālo attēla kvalitāti acu atpūtināšanai. Turklāt
zilās gaismas līmenis ir zemāks nekā noklusējuma iestatījumos, un to ir pārbaudījis uzņēmums TÜV
Rheinland un sertificējis kā atbilstošu TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartu prasībām.
Lai videoattēls izskatītos vēl spilgtāks un dabiskāks, palieliniet paneļa atbildes laiku.
――Kad nespēlējat spēles vai nedemonstrējat videoklipus, izmantojiet režīmu Standard.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
/
/
(PIP režīms).
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Basic Color.
MAGIC
36
Picture Size
Screen Adjustment
Mainiet attēla izmēru.
――Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs Picture Size ir režīmā AV un ir iestatīts uz Screen Fit.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
――Šī opcija nav pieejama, ja ir iespējota funkcija FreeSync.
(PBP režīms).
Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā AV un monitors rāda parastā režīmā, izvēlieties
iestatījumu Screen Fit, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.
Režīmā PC
Elementa H-Position un V-Position konfigurēšana
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
H-Position: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.
Režīmā AV
•• 4:3: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta apraidei.
•• 16:9: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
•• Screen Fit: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
V-Position: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.
Kalibrēšanas ziņojums
(U32H750UM* / U32H850UM*)
Šajā ziņojumā ietvertie mērījumi ir veikti pirms piegādes.
――Izmantojot HDMI/DP/MINI DP kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
•• Mērījumi var atšķirties atkarībā no mērīšanas iekārtas, mērīšanas vietas, sistēmas vides (piemēra,
datora, grafikas kartes u.c.) un citiem faktoriem.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
•• Ievades signāls: HDMI
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/MINI DP, un PC/AV Mode ir
iestatīts kā AV.
•• Katrs šajā ziņojumā ietvertais mērījums ir veikts režīmā Custom pirms piegādes.
•• Šis ziņojums netiek nodrošināts dažu izstrādājumu izvēlnē; tā vietā tas ir pieejams atsevišķā
drukātā ziņojumā.
37
5. nodaļa
PIP/PBP iestatījumu konfigurācija
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
PIP/PBP Mode
――Režīms PIP/PBP ir saderīgs ar operētājsistēmām Windows 7, Windows 8 un Windows 10.
――Atkarībā no izmantotās grafiskās kartes specifikācijām PIP/PBP funkcija var nebūt pieejama. Ja PIP/PBP režīmā
ekrānā nav attēla, kad atlasīts optimālais izšķirtspējas iestatījums, dodieties uz Vadības panelis → Displejs
→ Ekrāna izšķirtspēja un noklikšķiniet uz Noteikt. (Instrukcijas ir balstītas uz Windows 7 operētājsistēmu.) Ja
ekrānā nav attēla, kad iestatīta optimālā izšķirtspēja, pārslēdziet izšķirtspēju uz 1280 x 1024.
――Kad aktivizējat vai deaktivizējat funkciju PIP/PBP vai maināt ekrāna lielumu, ja ir aktivizēta funkcija PIP/
Iespējojiet vai atspējojiet PIP/PBP Mode.
PBP, ekrāns var īsu brīdi mirgot vai tikt parādīts ar aizkavi.
Tas parasti notiek, ja dators un monitors ir savienoti ar diviem vai vairākiem ievades avotiem. Tas nav
saistīts ar monitora darbību.
PIP (attēls attēlā) funkcija sadala ekrānu divās daļās. Viena avota ierīce tiek rādīta galvenajā ekrānā,
savukārt otra avota ierīce vienlaikus tiek rādīta apakšlogos.
Problēmu parasti izraisa tas, ka atkarībā no grafikas kartes veiktspējas video signālu pārraide uz monitoru
var aizkavēties.
PBP (attēls-attēlā) funkcija sadala ekrānu divās daļās un ekrāna kreisajā un labajā pusē vienlaicīgi
attēlo signālus no divām atšķirīgām avota ierīcēm.
――Lai palielinātu attēla kvalitāti un skaņas izvade būtu pareiza, ieteicams izmantot grafikas karti vai DVD,
kas atbalsta 4K (3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 30 Hz) izšķirtspēju, kad ir izveidots savienojums ar
pieslēgvietu HDMI1.
――Lai palielinātu attēla kvalitāti un skaņas izvade būtu pareiza, ieteicams izmantot grafikas karti vai DVD,
kas atbalsta 4K (3840x2160 un atsvaidzes intensitāti 60 Hz) izšķirtspēju, kad ir izveidots savienojums ar
pieslēgvietu HDMI2.
――Ja funkcija PIP/PBP ir iespējota, izšķirtspēju nav iespējams automātiski mainīt uz optimālo izšķirtspēju, jo
pastāv grafikas kartes un Windows sistēmas saderības problēmas.
Iestatiet funkciju PIP/PBP Mode kā Off. Varat arī restartēt monitoru un pēc tam iestatīt izšķirtspēju uz
optimālo iestatījumu, izmantojot sistēmas Windows interfeisu.
38
Size
Sound Source
Izvēlieties apakšekrāna izmēru un proporciju.
Iestatiet, kura ekrāna skaņu vēlaties dzirdēt.
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PBP režīmu, kur optimālā izšķirtspēja ekrāna kreisajai
un labajai pusei ir 1920 x 2160 (platums x augstums).
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PIP režīmu, kur apakšekrāna optimālā izšķirtspēja ir
720 x 480 (platums x augstums).
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PIP režīmu, kur apakšekrāna optimālā izšķirtspēja ir
1280 x 720 (platums x augstums).
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PIP režīmu, kur apakšekrāna optimālā izšķirtspēja ir
1920 x 1080 (platums x augstums).
PIP režīms
/
PBP režīms
/
Position
Izvēlieties kādu no pieejamajām apakšekrāna pozīcijām.
••
/
/
/
――Šī opcija nav pieejama, ja ir izvēlēts PBP režīms.
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
39
Source
Picture Size
Izvēlieties katra ekrāna avotu.
Tā kā DisplayPort un MiniDP pieslēgvietu nevar identificēt vienlaikus, ja DisplayPort un MiniDP
pieslēgvieta ir vienlaikus norādītas kā avots, funkcija Apply nav pieejama.
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
/
/
))
Izvēlieties apakšekrāna attēla lielumu.
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
/
/
))
Režīmā PC
――Tiek mainīts galvenā ekrāna ievades avots.
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši katra ekrāna ievades avota proporcijām.
――Izņemot pašreizējo ievades avotu, var izvēlēties divus citus ievades avotus.
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā katra ekrāna ievades avota proporcijas.
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
――Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu PA KREISI, izvēlieties
ikonu un pēc
tam nospiediet JOG pogu. Galvenais ekrāns tiks pārslēgts šādā secībā: DisplayPort → HDMI1 → HDMI2
(U28H750UQ*) vai DisplayPort → MiniDP → HDMI1 → HDMI2 (U32H750UM* / U32H850UM*).
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
•• Screen Fit: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Tiek mainīts galvenā ekrāna ievades avots.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
――Kad ievades signāls kreisajā un labajā ekrānā ir vienāds, darbību nevar veikt.
nospiediet JOG pogu. Tiek parādīta tā pati PBP avota iestatījumu izvēlne.
•• 4:3: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un
standarta apraidei.
•• 16:9: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
))
――Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu PA KREISI, izvēlieties
Režīmā AV
ikonu un pēc tam
――Izmantojot HDMI/DP/MINI DP kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/MINI DP, un PC/AV Mode ir
iestatīts kā AV.
40
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
))
Contrast
Iestatiet Picture Size katrā dalītajā ekrānā.
Režīmā PC
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši katra ekrāna ievades avota proporcijām.
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā katra ekrāna ievades avota proporcijas.
Pielāgojiet apakšekrāna kontrasta līmeni.
Režīmā AV
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
•• 4:3: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un
standarta apraidei.
Pielāgojiet katra ekrāna kontrasta līmeni.
/
/
))
))
•• 16:9: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
•• Screen Fit: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI/DP/MINI DP kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/MINI DP, un PC/AV Mode ir
iestatīts kā AV.
41
6. nodaļa
Ekrāna displeja iestatījumu pielāgošana
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Language
Iestatiet izvēlnes valodu.
Transparency
Iestatiet izvēlnes logu caurspīdīgumu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.
――Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
Display Time
Iestatiet, lai ekrāna displejs automātiski izzustu, ja izvēlne netiek lietota noteiktu laika periodu.
Iestatījumu Display Time var lietot, lai norādītu laika periodu, pēc kura ekrāna displeja izvēlnei būtu
jāpazūd.
42
7. nodaļa
Iestatīšana un atiestate
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
FreeSync
FreeSync tehnoloģija ir risinājums, kas samazina pārrāvumus ekrānā bez ierastās aiztures un
gaidīšanas laika.
Šī funkcija novērš pārrāvumus ekrānā un aizturi spēļu spēlēšanas laikā. Uzlabojiet savu spēļu
baudījumu.
Monitorā parādītie FreeSync izvēlnes elementi var atšķirties atkarībā no monitora modeļa un saderības
ar AMD grafikas karti.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
――Ja ir iespējota funkcija FreeSync, var pazemināties monitora skaņas kvalitāte.
•• Off : izmantojiet, lai atspējotu opciju FreeSync.
•• Standard Engine: Aktivizējiet AMD grafikas kartes galvenās FreeSync funkcijas.
•• Ultimate Engine: Aktivizējiet FreeSync funkciju ar lielāku ekrāna kadru maiņas ātrumu. Ekrāna
pārrāvumi (nepareiza satura sinhronizēšana ekrānā) šajā režīmā tiek samazināta. Ņemiet vērā, ka
spēļu spēlēšanas laikā var būt novērojama ekrāna mirgoņa.
Kad izmantojat funkciju FreeSync, izvēlieties optimālu izšķirtspēju.
Kā izvēlēties ekrāna atsvaidzes intensitātes iestatīšanas metodi, lūdzu, skatiet sadaļā Q & A → Kā es
varu mainīt frekvenci?
――Funkcija FreeSync ir pieejama tikai režīmā HDMI2, DisplayPort vai MiniDP.
Izmantojiet ražotāja nodrošināto HDMI/DP/MINI DP kabeli, kad lietojat funkciju FreeSync.
Ja spēles spēlēšanas laikā izmantosit funkciju FreeSync, var rasties šādi simptomi:
•• Atkarībā no grafikas kartes veida, spēļu iespēju iestatījumiem vai demonstrētā videoklipa var
būt novērojama ekrāna mirgoņa. Mēģiniet rīkoties šādi: samaziniet spēles iestatījumu vērtības,
nomainiet pašreizējo FreeSync režīmu uz Standard Engine vai apmeklējiet AMD tīmekļa vietni, lai
uzzinātu savas grafikas kartes draivera versiju un atjauninātu to uz jaunāko versiju.
•• Funkcijas FreeSync lietošanas laikā var būt novērojama ekrāna mirgoņa, jo var mainīties grafikas
kartes izejas signāla frekvence.
•• Atkarībā no izšķirtspējas spēles laikā var būt mainīgs reaģēšanas ātrums. Augstāka izšķirtspēja
parasti palielina atbildes laiku.
•• Var pasliktināties monitora skaņas kvalitāte.
――Ja rodas problēmas ar šīs funkcijas lietošanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
――Ja mainīsit izšķirtspēju, kad funkcijas FreeSync iestatījums ir Standard Engine vai Ultimate Engine, var
rasties ekrānā redzamā attēla pārrāvumi. Izvēlieties FreeSync iestatījumu Off un mainiet izšķirtspēju.
――Šī funkcija nav pieejama ierīcēs (piemēram, audio-video ierīcēs), kurām nav AMD videokartes. Ja funkcija
tiek aktivizēta, ekrāns var nedarboties pareizi.
43
Grafikas karšu sarakstā esošie modeļi atbalsta funkciju FreeSync
Funkciju FreeSync var izmantot tikai kopā ar noteiktiem AMD grafikas karšu modeļiem. Atbalstītās
grafikas kartes skatiet šajā sarakstā:
Pārliecinieties, vai esat instalējis jaunākos oficiālos AMD grafikas draiverus, kas atbalsta funkciju
FreeSync.
――Lai uzzinātu par citiem AMD grafikas karšu modeļiem, kas atbalsta FreeSync funkciju, apmeklējiet oficiālo
AMD tīmekļa vietni.
――Ja izmantojat cita ražotāja grafikas karti, izvēlieties FreeSync Off.
――Ja funkcija FreeSync tiek lietota, izmantojot HDMI interfeisu, tā var nedarboties atsevišķu AMD displeja
karšu joslas platuma ierobežojuma dēļ.
•• AMD Radeon R9 300 sērija (Nav ietverts
370/370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 sērija
•• AMD Radeon R9 290X
Kā aktivizēt FreeSync?
1 Ekrāna displeja izvēlnē izvēlieties funkcijas FreeSync iestatījumu Standard Engine vai Ultimate
Engine.
2 Izvēlnē AMD Radeon Settings aktivizējiet funkciju FreeSync:
Noklikšķiniet ar peles labo taustiņu → AMD Radeon Settings → Display
Funkcijas "AMD FreeSync" iestatījumam ir jābūt "Ieslēgts". Ja tā nav, izvēlieties opciju "Ieslēgts".
44
Eco Saving Plus
Eco Timer konfigurēšana
Samaziniet enerģijas patēriņu, salīdzinot ar patēriņu maksimālā spilgtuma līmenī.
Eco Off After: Funkcijas Eco Timer iestatījums var būt no 10 līdz 180 minūtēm. Kad norādītais laiks būs
pagājis, izstrādājums tiks automātiski izslēgts.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
•• Off: izmantojiet, lai deaktivizētu Eco Saving Plus funkciju.
•• Auto: enerģijas patēriņš automātiski tiks samazināts par aptuveni 10% salīdzinājumā ar pašreizējo
iestatījumu.
(Enerģijas patēriņa samazinājums ir atkarīgs no ekrāna spilgtuma.)
Eco Timer: Ieslēdziet Eco Timer režīmu.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Eco Timer iestatījums ir On.
USB Super Charging (U32H750UM* /
U32H850UM*)
Ātri uzlādējiet pievienotās avota ierīces akumulatoru, izmantojot izstrādājuma USB 3.0 portu.
•• Low: ietaupa līdz pat 25% enerģijas, salīdzinot ar maksimālā spilgtuma līmeni.
USB Super Charging: Ieslēdziet USB Super Charging režīmu.
•• High: ietaupa līdz pat 50% enerģijas, salīdzinot ar maksimālā spilgtuma līmeni.
•• USB1 / USB2
――Īpaši ātrā uzlāde ir pieejama, izmantojot portu
Off Timer Plus
Off Timer konfigurēšana
Off Timer: Ieslēdziet Off Timer režīmu.
Turn Off After: Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Izstrādājums tiks
automātiski izslēgts pēc norādītā laika.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Off Timer iestatījums ir On.
――Izstrādājumiem atsevišķu reģionu tirgos opcija Off Timer ir iestatīta automātiski aktivizēties 4 stundas pēc
izstrādājuma ieslēgšanas. Tas tiek darīts saskaņā ar elektroenerģijas padeves noteikumiem. Ja nevēlaties, lai
taimeris tiktu aktivizēts, dodieties uz sadaļu
→ System → Off Timer Plus un iestatiet funkciju Off Timer
1 un
2. Izmantojiet šos portus, lai ierīces uzlādētu
ātrāk, nekā izmantojot parasto USB portu. Uzlādes ātrums var atšķirties atkarībā no pievienotās ierīces.
――Dažās mobilajās ierīcēs ātrā akumulatora uzlāde var nebūt atbalstīta un/vai uzlāde var tikt veikta lēni.
――Ja īpaši ātrā uzlāde ir izslēgta portam
1 un
2, izmantojiet šos portus uzlādei ar parasto ātrumu
un datu pārsūtīšanai.
――Ja ierīce, kas atbilst standartam USB 2.0 vai zemākam, tiek pievienota portam
1 vai
2 un ir
ieslēgta īpaši ātrā uzlāde, datu pārsūtīšana nav iespējama; datus iespējams pārsūtīt, ja ir pievienota
standartam USB 3.0 atbilstoša ierīce.
※ Šie porti var nebūt saderīgi ar jaunām USB ierīcēm, kas, iespējams, tikts izlaistas nākotnē.
――Ja kāda ierīce, piemēram, pele, tastatūra vai atmiņas ierīce, tiek pievienota portam
1 vai
2 un šī
ierīce atbilst standartam USB 2.0 vai zemākam, izslēdziet īpaši ātro uzlādi.
――Ja īpaši ātrā uzlāde tiek ieslēgta, izmantojot ekrāna displeja iestatījumu izvēlni, tiek atkārtoti atpazītas
visas monitora 1. –4. USB portam pievienotās ierīces. Tādējādi tiek nodrošināta optimāla uzlāde.
※ Pirms ieslēdzat īpaši ātro uzlādi, aizveriet visus failus USB portiem pievienotajās atmiņas ierīcēs.
stāvoklī Off.
45
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Iestatiet funkciju PC/AV Mode kā AV. Attēla izmērs tiks palielināts.
Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.
Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.
Var izvēlēties iestatījumu Acceleration, 1 sec vai 2 sec. Ja tiek izvēlēts iestatījums No Repeat, nospiežot
pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
•• Iestatiet uz "PC", ja savienots ar datoru.
•• Iestatiet uz "AV", ja savienots ar AV ierīci.
――Tiek piegādāts tikai platekrāna modeļiem, kā piemēram 16:9 vai 16:10.
――Ja monitors (ja tā iestatījums ir HDMI1, HDMI2, DisplayPort (U28H750UQ*) vai HDMI1, HDMI2, DisplayPort,
MiniDP (U32H750UM* / U32H850UM*)) enerģijas taupīšanas režīmā rāda paziņojumu Check Signal Cable,
nospiediet ikonu
, lai parādītu ekrāna displeju (OSD). Jūs varat izvēlēties PC vai AV.
DisplayPort Ver.
Izvēlieties savu displeja portu.
――Nepareizu iestatījumu dēļ ekrāna attēls var pazust. Tādā gadījumā skatiet ierīces tehniskās prasības.
――Ja monitors (ja tā iestatījums ir HDMI1, HDMI2, DisplayPort (U28H750UQ*) vai HDMI1, HDMI2, DisplayPort,
MiniDP (U32H750UM* / U32H850UM*)) enerģijas taupīšanas režīmā rāda paziņojumu Check Signal Cable,
nospiediet ikonu
, lai parādītu ekrāna displeju (OSD). Jūs varat izvēlēties 1.1 vai 1.2↑.
――Ja izvēlēsities versiju 1.1, HBR1 pārsūtīšanas ātruma ierobežojumu dēļ jūsu ekrāna maksimālā izšķirtspēja
Power LED On
Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas
diodi.
•• Working: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.
•• Stand-by: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
Reset All
Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
būs 2560x1440 pikseļi.
Source Detection
Kā ievades signāla atpazīšanas metodi iestatiet Auto vai Manual.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
46
Information
Skatiet pašreizējo ievades avotu, frekvenci un izšķirtspēju.
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
47
8. nodaļa
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Sistēmas prasības
OS
Easy Setting Box ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.
Lai instalētu jaunāko Easy Setting Box versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
――Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
Datora aparatūra
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vismaz 32 MB atmiņas
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona Easy Setting Box var arī neparādīties.
――Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Easy Setting Box instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
48
9. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
――Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja
problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir izslēgts un, lai gan izstrādājums ir pareizi pieslēgts datoram, mirgo jaudas indikators,
veiciet pašdiagnostikas pārbaudi.
1 Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2 Atvienojiet kabeli no izstrādājuma.
3 Ieslēdziet izstrādājumu.
4 Ja tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable, izstrādājums darbojas pareizi.
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir cieši
noslēgti.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir
redzami tukši laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru,
atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
――Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja iestatītais režīms pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju (sk. sadaļu Standarta signālu režīmu tabula), uz
īsu brīdi tiks parādīts paziņojums Not Optimum Mode
――Parādītā izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no datora sistēmas iestatījumiem un kabeļiem.
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots
Tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
49
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Videofails tiek demonstrēts neskaidri.
Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas kartes signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju
vai frekvenci.
Demonstrējot lielus augstas izšķirtspējas videofailus, tie var būt neskaidri. Tā var būt, ja
videoatskaņotājs nav optimizēts datora resursu izmantošanai.
Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu režīmu tabula" (53. lpp.).
Mēģiniet demonstrēt failu citā videoatskaņotājā.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc. Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu izšķirtspējas
un frekvences iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet iestatījumus atbilstoši
šīs rokasgrāmatas „Standarta signāla režīma tabulas” iestatījumiem (53. lpp.) un izstrādājuma
Information izvēlnes iestatījumiem.
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Skaņu nevar dzirdēt, ja ievades ierīces ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Ierīces pievienošanai izmantojiet HDMI kabeli, DP kabeli vai MINI DP kabeli.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir izkropļotas.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Baltā krāsa neizskatās balta.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Teksts ir izplūdis.
Ja izmantojat operētājsistēmu Windows (piem., Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vai Windows 10):
izvēlieties Vadības panelis → Fonti → Pielāgot ClearType tekstu un izvēlieties Ieslēgt ClearType.
50
Jautājumi un atbildes
――Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
Kā es varu mainīt frekvenci?
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un motīvi → Displejs → Iestatījumi → Papildu → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi → Papildu → Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama zem Monitora iestatījumiem.
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizācija → Displeja iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama
zem Monitora iestatījumiem.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Ekrāna izšķirtspēja → Papildu iestatījumi → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes
intensitāte.
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Ekrāna izšķirtspēja → Papildu iestatījumi → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet
elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi → Displeja adaptera rekvizīti → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi un pielāgojiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un motīvi → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 8 (Windows 8.1): iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai
izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Personalizēšana → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna taimauta iestatījumi → Enerģija un miega režīms vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
51
10. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
Modeļa nosaukums
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu
apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek
automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
Izmērs
28 collu klase (27,9 collas / 70,8 cm) 32 collu klase (31,5 collas / 80,1 cm)
Displeja laukums
620,93 mm (H) x 341,28 mm (V)
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
Pikseļa solis
0,16 mm (H) x 0,16 mm (V)
0,181 mm (H) x 0,181 mm (V)
Maksimālais pikseļu
taktētājs
533,25 MHz (DisplayPort)
297,00 MHz (HDMI1)
533,25 MHz (DisplayPort/MINI
DisplayPort)
594,00 MHz (HDMI2)
297,00 MHz (HDMI1)
――Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
594,00 MHz (HDMI2)
paziņojuma.
――Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
Strāvas padeve
AC100-240V~ 50/60Hz
AC100-240V~ 50/60Hz
Ņemot vērā adaptera maiņstrāvas
spriegumu. Izstrādājuma
līdzstrāvas spriegumu skatiet uz
izstrādājuma etiķetes.
Tā kā dažādās valstīs standarta
spriegums var būt atšķirīgs, skatiet
izstrādājuma aizmugurē esošo
uzlīmi.
Signāla savienotāji
HDMI, DisplayPort
HDMI, DisplayPort,
MINI DisplayPort
Vides apstākļi
Darbība
――Paneļa punkti (pikseļi)
Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties
gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
Temperatūra: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs
52
Standarta signālu režīmu tabula
Modeļa nosaukums
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
U28H750UQ*
U32H750UM* / U32H850UM*
Horizontālā frekvence
30 – 135 kHz
30 – 135 kHz
Vertikālā frekvence
56 – 75 Hz (DisplayPort)
56 – 75 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
24 – 75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Optimālā izšķirtspēja
Maksimālā izšķirtspēja
Ja signāls, kas pieder pie tālāk norādītajiem standarta signāla režīmiem, tiek pārsūtīts no jūsu datora, ekrāns tiek pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu
režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
Displayport/MINI DisplayPort
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
53
Displayport/MINI DisplayPort
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
HDMI1
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
54
HDMI1
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
HDMI2
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
55
HDMI2
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek
mērīta kHz vienībās.
――Vertikālā frekvence
Viena un tā paša attēla atkārtošana neskaitāmas reizes sekundē ļauj skatīt dabiskus attēlus. Atkārtošanas biežums tiek dēvēts par vertikālo frekvenci vai atsvaidzes intensitāti un tiek norādīts hercos (Hz).
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla
kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Dažas iepriekšējā tabulā norādītās izšķirtspējas var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes specifikācijām.
56
11. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas,
ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta
cita veida darbība.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
57
Extended warranty (tikai modeļiem U*H85*)
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising