Samsung | S32D850T | User manual | Samsung 32" WQHD monitor D85KT HAS-disainiga Vartotojo vadovas

Samsung 32" WQHD monitor D85KT HAS-disainiga Vartotojo vadovas
Vartotojo
instrukcija
S27D850T
S32D850T
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis,
siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą
specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
BN46-00424A-17
Turinys
PRIEŠ NAUDOJANT
GAMINĮ
PASIRUOŠIMAS
ŠALTINIO ĮRENGINIO
PRIJUNGIMAS IR
NAUDOJIMAS
7
Autorių teisės
7
Šiame vadove naudojamos piktogramos
8
Valymas
9
Įrenginio montavimo vieta
9
Laikymo saugos priemonės
10
Saugos perspėjimai
10
11
12
14
Saugos priemonių simboliai
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
17
Tinkama produkto naudojimo padėtis
18
Turinio tikrinimas
18
Sudedamųjų dalių tikrinimas
20
Detalės
20
22
Priekiniai mygtukai
Galinė pusė
24
Diegimas
24
25
27
27
28
Stovo pritvirtinimas
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo
tvirtinimas
Gaminio pokrypio ir aukščio nustatymas
Monitoriaus ekrano pasukimas
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
29
"MagicRotation Auto"
30
Monitoriaus pasukimas
31
Prieš prisijungiant
31
Ką patikrinti prieš prijungiant
Turinys
2
Turinys
EKRANO SĄRANKA
31
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
31
32
33
34
35
36
37
38
Jungimas DVI laidu
Prijungimas DVI-HDMI laidu
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Prijungimas HDMI-DVI laidu
Jungimas DP laidu
Prisijungimas prie ausinių ar garsiakalbių
Maitinimo prijungimas
Prijungtų kabelių sutvarkymas
39
Gaminio prijungimas prie kompiuterio
kaip USB HUB
39
39
Kompiuterio prijungimas prie gaminio
Gaminio naudojimas kaip USB HUB
41
Tvarkyklės diegimas
42
Optimalios skiriamosios gebos
nustatymas
43
Brightness
43
Brightness konfigūravimas
44
Contrast
44
Contrast konfigūravimas
45
Sharpness
45
Sharpness konfigūravimas
46
Game Mode
46
Game Mode konfigūravimas
47
SAMSUNG MAGIC Bright
47
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Bright“
49
SAMSUNG MAGIC Upscale
49
Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC
Upscale
50
Color
50
Color konfigūravimas
Turinys
3
Turinys
EKRANO REGULIAVIMAS
OSD NAUDOJIMAS
SĄRANKA IR ATKŪRIMAS
52
HDMI Black Level
52
HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas
53
Response Time
53
Response Time konfigūravimas
54
Image Size
54
Image Size keitimas
56
H-Position ir V-Position
56
H-Position ir V-Position konfigūravimas
57
PIP/PBP
58
59
60
61
62
64
68
PIP/PBP Mode konfigūravimas
Size konfigūravimas
Position konfigūravimas
Sound Sourcekonfigūravimas
Sourcekonfigūravimas
Image Size konfigūravimas
Contrast konfigūravimas
70
Language
70
Language konfigūravimas
71
Display Time
71
Display Time konfigūravimas
72
Transparency
72
Transparency keitimas
73
ECO
73
77
78
Eco Light Sensor
Eco Saving
Eco Icon Display
79
USB Super Charging
79
USB Super Charging konfigūravimas
81
DisplayPort Ver.
81
DisplayPort Ver. konfigūravimas
Turinys
4
Turinys
82
PC/AV Mode
82
PC/AV Mode konfigūravimas
84
Source Detection
84
Source Detection konfigūravimas
85
Key Repeat Time
85
Key Repeat Time konfigūravimas
86
Off Timer
86
87
Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
Turn Off After konfigūravimas
88
Reset All
88
Parametrų (Reset All) inicijavimas
89
Information
89
Information rodymas
90
Brightness, Contrast ir Volume
konfigūravimas pradžios ekrane
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
DIEGIMAS
91
Easy Setting Box
91
92
Programinės įrangos diegimas
Programinės įrangos šalinimas
GEDIMŲ NUSTATYMO IR
ŠALINIMO INSTRUKCIJA
93
Reikalavimai prieš kreipiantis į
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą
93
93
93
Gaminio tikrinimas
Skyros ir dažnio tikrinimas
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
96
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
98
Bendroji informacija
99
„PowerSaver“
100
Standartinė signalų režimo lentelė
INFORMACIJOS MENIU IR
KT.
SPECIFIKACIJOS
Turinys
5
Turinys
PRIEDAS
102
Atsakomybė už mokamą techninę
priežiūrą (klientų išlaidos)
102
102
102
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kita
104
Tinkamas išmetimas
104
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir
elektroninės įrangos atliekos)
104
Extended warranty
105
Terminologija
RODYKLĖ
Turinys
6
Prieš naudojant gaminį
Autorių teisės
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© „Samsung Electronics“, 2014
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
„Microsoft“ ir „Windows“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics
Standards Association) prekių ženklai.

Administracinis mokestis taikomas, jei:

(a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo)

(b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo)

Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio
mokesčio dydį.
Šiame vadove naudojamos piktogramos
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis
nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.
Prieš naudojant gaminį
7
Prieš naudojant gaminį
Valymas
Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
1. Išjunkite monitorių ir kompiuterį.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo monitoriaus.
Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis
rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.
3. Monitorių valykite švaria, minkšta ir sausa servetėle.

Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio,
tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.
!

Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba
valymo priemonės.
4. Norėdami nuvalyti monitoriaus korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą
servetėlę vandeniu ir gerai ją išgręžkite.
5. Nuvalę gaminį, prijunkite prie jo maitinimo laidą.
6. Įjunkite monitorių ir kompiuterį.
!
Prieš naudojant gaminį
8
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta
Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti gaisras ir
pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.
Išorė gali skirtis pagal produktą.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Laikymo saugos priemonės
Jei reikia išvalyti monitoriaus vidų, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru. (už suteiktą
paslaugą reikės sumokėti mokestį.)
Prieš naudojant gaminį
9
Prieš naudojant gaminį
Saugos perspėjimai
Dėmesio
ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE
Dėmesio : KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO
(ARBA GALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS.
PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
Šiuo simboliu nurodoma, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis prie bet kokių
vidinių produkto dalių pavojinga.
Šiuo simboliu nurodomi svarbūs pranešimai, susiję su šio produkto veikimu ir
technine priežiūra.
Saugos priemonių simboliai
Įspėjimas
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta
žalos.
Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.
Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.
Prieš naudojant gaminį
10
Prieš naudojant gaminį
Elektra ir saugumas
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
paveikslėliuose.
Įspėjimas
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nejunkite daug gaminių į tą patį elektros lizdą.

Antraip lizdas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.

Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.

Dėl nepastovaus ryšio gali kilti gaisras.
!
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo
izoliuotiems įrenginiams).
!

Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nenusverkite maitinimo laido
sunkiu daiktu.

Dėl pažeisto maitinimo laido galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Pašalinkite pašalines medžiagas, pvz., dulkes, apie kištuko kontaktus ir nuvalykite
elektros lizdą sausa servetėle.
!

Kitaip gali kilti gaisras.
Prieš naudojant gaminį
11
Prieš naudojant gaminį
Dėmesio
Neištraukite maitinimo laido gaminiui veikiant.

Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Maitinimo laidą naudokite tik „Samsung“ patvirtintiems gaminiams.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo
laidas.

!
Jei dėl gaminio iškyla problema, ištraukite maitinimo kabelį, kad būtų visiškai
nutrauktas gaminio maitinimas.
Įjungimo / išjungimo mygtuku negalima visiškai nutraukti gaminio maitinimo.
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Diegimas
Įspėjimas
Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių.
Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.

Kitaip gali kilti gaisras.
Venkite montuoti gaminį prastai vėdinamoje siauroje erdvėje, pvz., lentynoje ar
sieninėje spintoje.

Antraip gali kilti gaisras dėl pakilusios vidinės temperatūros.
Laikykite plastikinę gaminio pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vaikai gali uždusti.
!
Prieš naudojant gaminį
12
Prieš naudojant gaminį
Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios
lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.).

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.

Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti
gaisras.
Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna
(laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.

!
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto
objekto, pvz., viryklės.

Antraip gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.

Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti
gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.
Dėmesio
Saugokitės, kad montuojamo gaminio nenumestumėte.

Antraip gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
!
Neguldykite gaminio ekranu į apačią.

Taip galima pažeisti ekraną.
Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis
gaminio priekinės dalies kraštas.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.

Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
Prieš naudojant gaminį
13
Prieš naudojant gaminį
Atsargiai padėkite gaminį.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
!
SAMSUNG
Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios
temperatūros veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų
veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.
!

Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, prieš tai darydami susisiekite su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Veikimas
Įspėjimas
Gaminiu teka aukšta įtampa. Nebandykite patys ardyti, taisyti ar keisti gaminio.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite maitinimo laidą ir
visus kitus prijungtus laidus.
!

Kitaip gali būti pažeistas maitinimo laidas ir gali kilti gaisro ar elektros šoko
pavojus.
Jei gaminys skleidžia keistą garsą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
!

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.

Gaminys gali nukristi ir stipriai sužeisti jūsų vaiką.
Jei gaminys nukrito arba pažeidėte jo korpusą, išjunkite jį, ištraukite maitinimo
laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Antraip galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite sunkaus daikto, žaislo ar saldumynų ant gaminio viršaus.

Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislą ar
saldumynus ir stipriai sužeisti.
Prieš naudojant gaminį
14
Prieš naudojant gaminį
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar
elektros šoko pavojus.
Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to,
nedelsdami išvėdinkite patalpą.
!
GAS

Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar
elektros šoko pavojus.
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.

Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
!
Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.

100
Antraip dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.)
ar degių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminio ventiliacijos angą ar
prievadus.

Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį,
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.

Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų
ant gaminio.

Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį,
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.

Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Prieš naudojant gaminį
15
Prieš naudojant gaminį
Dėmesio
Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas
arba atsirasti defektinių pikselių.

!
Jei neketinate naudoti gaminio ilgą laiko tarpą, įjunkite elektros energijos
taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą.
-_!
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką
(atostogausite ir pan.).

Antraip dėl susikaupusių dulkių, perkaitimo, elektros šoko ar elektros
nuotėkio gali kilti gaisras.
Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.

Jūsų regėjimas gali pablogėti.
!
Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
!
Nelaikykite monitoriaus apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5
minutes.
!

Taip sumažinsite akių nuovargį.
Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
Su šiuo gaminiu naudojamus smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
!
Prieš naudojant gaminį
16
Prieš naudojant gaminį
Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.
!

Antraip vaikų pirštai arba rankos gali įstrigti ir jie gali susižeisti.

Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
Tinkama produkto naudojimo padėtis
Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:
50 cm

Ištiesinkite nugarą.

Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek
žemyn į ekraną.
Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.

Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.

Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip
delnais žemyn nukreiptos plaštakos.

Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.

Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar
daugiau, sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.
Prieš naudojant gaminį
17
1
1.1
Pasiruošimas
Turinio tikrinimas
1.1.1 Sudedamųjų dalių tikrinimas

Jei trūksta kokio nors komponento, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio pirkote gaminį.

Tikrovėje sudedamosios dalys ir atskirai parduodamos prekės gali atrodyti kitaip negu tos, kurios
pavaizduotos paveikslėlyje.
Sudedamosios dalys
Greito parengimo vadovas
Garantijos kortelė
Vartotojo instrukcija (parinktis)
(Neprieinama kai kuriose
vietovėse)
Maitinimo laidas
DVI laidas (parinktis)
HDMI kabelis (parinktis)
HDMI-DVI kabelis (parinktis)
DP laidas (parinktis)
USB 3.0 laidas (parinktis)
Stereo kabelis (parinktis)
Montavimo prie sienos laikiklis
(parinktis)
Mini DP perėjimas į DP jungtį
(parinktis)
MEDSRAIGTIS (parinktis)

Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Rekomenduojame naudoti tiekėjo pateikiamus HDMI ir DP laidus.
1 Pasiruošimas
18
1
Pasiruošimas

Gali būti, kad naudojant nedidelės spartos HDMI laidą arba ne HDMI-DVI laidą pasinaudoti
optimalia skiriamąja geba nebus galima.

Kad ekranas veiktų tinkamai, rekomenduojame naudoti standartinį DP ar HDMI laidą. DP ir HDMI
laidai turi palaikyti 2560 x 1440 rezoliuciją esant 60 Hz.
1 Pasiruošimas
19
1
1.2
Pasiruošimas
Detalės
1.2.1 Priekiniai mygtukai
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje.
Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
SOURCE
SOURCE
MENU
MENU
PIP/PBP
PIP/PBP
Piktogramos
Aprašymas
Eco Light Sensor ypatybė pagal aplinkos šviesos intensyvumą
sureguliuoja ekrano ryškumą, pagerina vaizdo kokybę ir padeda taupyti
energiją.
Atidaromas arba uždaromas ekrano rodinių (OSD) meniu arba grįžtama į
paskutinį meniu.

OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba užrakinamas
OSD valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia pakeisti.

Įjungti: Norėdami užrakinti ekrano rodinių valdiklį, 10 sekundžių
laikykite nuspaudę mygtuką [

].
Išjungti: Jei norite atrakinti ekrano rodinių valdiklį, paspauskite ir 10
sekundžių palaikykite mygtuką [
].
Jei OSD valdikliai yra užrakinti,
Galite reguliuoti Brightness, Contrast ir Volume. Galite pasirinkti
PIP/PBP ir ECO. Taip pat galite peržiūrėti Information.
Paspauskite [
], jei norite peržiūrėti ir pasinaudoti toliau pateikiamais
meniu elementais.

Eco Light Sensor - Sensitivity - Brightness Level - Eco Saving Eco Icon Display
1 Pasiruošimas
20
1
Pasiruošimas
Piktogramos
Aprašymas
Pereinama į aukščiau ar žemiau esantį meniu arba OSD meniu
koreguojama parinkties vertė.
Reguliuokite ekrano šviesumą, kontrastą ir garsą.
Patvirtinamas parinkimas meniu.
Paspaudus mygtuką [
], kai nerodomas ekrano meniu, bus
pakeistas įvesties šaltinis (DVI/HDMI/DisplayPort). Jei įjungiate gaminį
arba pakeičiate įvesties šaltinį spausdami mygtuką [
], viršutiniame
kairiajame ekrano kampe pasirodo pranešimas, kad įvesties šaltinis
pasikeitė.
Paspauskite mygtuką, jei būtina konfigūruoti PIP/PBP funkcijos
nustatymus.
Įjungia ir išjungia ekraną.
Kai paspaudžiamas ant gaminio esantis valdymo mygtukas, prieš
atidarant ekrano meniu parodomas funkcinių klavišų vadovas. (jame
parodoma paspausto mygtuko atliekama funkcija).
Funkcinių klavišų vadovas
Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti ekrano meniu, atitinkamą mygtuką
paspauskite dar kartą.
Funkcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio
modelį.
Žr. tikrąjį gaminį.
1 Pasiruošimas
21
1
Pasiruošimas
1.2.2 Galinė pusė
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje.
Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
1
1
2
2
3
4
3
4
Prievadas
Aprašymas
Savo monitoriaus maitinimo laidą prijunkite prie galinėje prietaiso
dalyje esančio prievado [POWER IN].
Prijungimas prie pagrindinio prietaiso DVI laidu.
Prijungiama prie šaltinio įrenginio HDMI kabeliu.
Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.
Prijungiama prie kompiuterio USB kabeliu.
Šis prievadas gali būti prijungiamas tik prie kompiuterio.
1 Pasiruošimas
22
1
Pasiruošimas
Prievadas
Aprašymas
Prijunkite prie USB įrenginio. Suderinama su 3.0 arba žemesne USB
kabelio versija.
Greitai įkrauti galima tik naudojantis prievadu [
1] ir [
2 ].
Per šiuos prievadus prietaisai įkraunami greičiau nei per įprastus
USB prievadus. Įkrovimo greitis priklauso nuo prijungtų prietaisų.
Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių.
Prisijunkite prie garso įvesties šaltinio naudodami garso signalo laidą.
1 Pasiruošimas
23
1
1.3
Pasiruošimas
Diegimas
1.3.1 Stovo pritvirtinimas

Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų
atverstas aukštyn.

Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę,
gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Paklokite apsauginį audeklą arba Pasukę stovą, pastatykite gaminį
paklotą ant plokščio paviršiaus.
stačiai.
Tada padėkite gaminį priekine
puse žemyn ant audeklo arba
pakloto. Pasukite stovą maždaug
90˚.
- Dėmesio
Saugokite rankas nuo
besisukančių dalių.
Nedėkite rankos po stovu.
Nelaikykite gaminio aukštyn
kojomis tik už stovo.
1 Pasiruošimas
24
1
Pasiruošimas
1.3.2 Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo tvirtinimas
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje.
Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Prieš įrengdami
Išjunkite gaminio maitinimą ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
Paklokite apsauginį audeklą arba Nuimkite galinį dangtelį
paklotą ant plokščio paviršiaus.
traukdami už kampų rodyklėmis
Tada padėkite gaminį priekine
nurodyta kryptimi.
puse žemyn ant audeklo arba
pakloto.
Išsukite varžtus iš galinės
gaminio dalies.
Nuimkite dangtelį nuo gaminio
nugarėlės stumdami rodyklėmis
nurodyta kryptimi.
Pakelkite ir nuimkite stovą.
1 Pasiruošimas
25
1
Pasiruošimas
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo tvirtinimas
1
2
A
3
4
B
A
Čia pritvirtinkite sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą
B
Montavimo prie sienos laikiklis (parinktis)
Sulygiuokite griovelius ir tvirtai priveržkite varžtus ant gaminio gembės prie atitinkamų sieninio laikiklio
komplekto arba stalinio stovo, kurį ketinate montuoti, dalių.
Pastabos

Ilgesnis nei standartinis varžtas gali pažeisti gaminio vidaus komponentus.

Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų, varžtų
ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.

Nenaudokite varžtų, neatitinkančių VESA standartų. Nenaudokite pernelyg daug jėgos, tvirtindami
sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą. Gaminys gali sugesti arba nukristi ir ką nors sužeisti.
„Samsung“ neatsako už nuostolius arba padarytą žalą naudojant netinkamus varžtus arba tvirtinant
sieninį komplektą ar stalinį stovą su per didele jėga.

„Samsung“ neatsako už jokį gaminio sugadinimą ar asmeniui padarytą žalą naudojant kitus
sieninius komplektus nei nurodytieji arba mėginant patiems montuoti sieninį komplektą.

Norėdami pritvirtinti gaminį prie sienos, turėtumėte įsigyti tvirtinimo prie sienos rinkinį, su kuriuo
galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.

Būtinai naudokite sieninį komplektą, kuris atitinka nustatytus standartus.

Jei gaminį norite pritvirtinti prie sienos naudodami tvirtinimo prie sienos komplektą, nuimkite stovą.
1 Pasiruošimas
26
1
Pasiruošimas
1.3.3 Gaminio pokrypio ir aukščio nustatymas
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje.
Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
-5° (±2°) ~ 20° (±2°)
0 ~ 130 mm (±2 mm)

Monitoriaus pokrypį ir aukštį galima reguliuoti.

Laikykite už viršutinės gaminio dalies centro ir atsargiai sureguliuokite aukštį.
1.3.4 Monitoriaus ekrano pasukimas
Galite pasukti monitorių kaip parodyta toliau.
1
2
3
4
5
6

Sureguliuokite ekraną rodyklės kryptimi.

Sukite ekraną pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus visiškai vertikalus stalui.

Jei ekraną suksite nepavertę arba prieš laikrodžio rodyklę, monitorių galite sugadinti.
1 Pasiruošimas
27
1
Pasiruošimas
1.3.5 Nuo vagystės apsaugantis užraktas
Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose. Užrakto forma ir
užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje,
pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto. Blokavimo įtaisas parduodamas atskirai.
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
1
Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo
stalo.
2
3
4
Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
Užfiksuokite užraktą.

Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.

Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.

Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba
internetu.
1 Pasiruošimas
28
1
1.4
Pasiruošimas
"MagicRotation Auto"
"MagicRotation Auto" funkcija nustato monitorių, kuriuose įmontuotas sukimo jutiklis, pasukimą ir
atitinkamai pasuka „Windows“ langą.
[Programinės įrangos diegimas]
1
Kartu su gaminiu pristatomą kompaktinį diską, kuriame įrašyta vartotojo instrukcija, įdėkite į CDROM diskasukį.
2
Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Baigus diegti programos meniu kalba bus rodoma operacinės sistemos kalba.
(Tai atitinka pagrindines „Windows“ strategijas.)
[Dėmesio]
1
2
Suderinama tik su „Windows 7“ (32 ar 64 bitų) ir „Windows 8“ (32 ar 64 bitų).
Suderinama su vaizdo plokšte, kuri atitinka DDC/CI ir MS API standartus
Jei vaizdo plokštė neatitinka pirmiau minėtų standartų, funkcijos "MagicRotation Auto" gali nebūti.
3
4
Kad funkcija veiktų geriausiai, įdiekite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklės versiją.
Diegimo kalbą galima pasirinkti iš keturiolikos kalbų.
(QJOLVK)UDQoDLV'HXWVFK0DJ\DU,WDOLDQR3ROVNL3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ(VSDxRO6YHQVND7UNoHᣣᧄ⺆㩷∝䇁ଞ˲߭
5
Jei sistemoje „Windows 7“ ekrano skiriamosios gebos meniu nustatytas „gulsčios“ padėties režimas,
funkcija "MagicRotation Auto" gali tinkamai neveikti.
6
OSD meniu bus rodomas, jei bus pasuktas monitorius. Pasukus monitorių, priklausomai nuo vaizdo
plokštės, gali būti rodomas pakartotinis konfigūravimas arba ekrano išdegimas. Tai atlieka operacinė
sistema „Windows“ ir nėra susiję su gaminiu.
7
Jei nenorite, kad ekrano rodinys automatiškai pasisuktų, kai pasukamas monitorius, tuo pačiu metu
spauskite „Windows“ ir L klavišus, kad operacinė sistema „Windows“ užsirakintų. Jei operacinės
sistemos negalima užrakinti, taip yra dėl „Windows API“ apribojimų ir nėra susiję su gaminiu.
1 Pasiruošimas
29
1
1.5
Pasiruošimas
Monitoriaus pasukimas
Sukant monitorių pasukimo kampas rodomas monitoriaus ekrane.
0°
90°
Ekrane rodomo (OSD) meniu elementai sukant monitorių pasukami automatiškai.
MENU
MENU
SOURCE
PIP/PBP
SOURCE
PIP/PBP
[Dėmesio]
1
Jei monitoriuje neįdiegta "MagicRotation Auto" programinė įranga, ekrane rodomo turinio nebus
galima pasukti. OSD bus galima pasukti 90˚ ir jie bus rodomi tinkamai.
2
Pasukus, OSD gali būti rodomi kitu peržiūros režimu, nei tas, kuris buvo naudojamas prieš pasukant.
1 Pasiruošimas
30
2
2.1
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš prisijungiant
2.1.1 Ką patikrinti prieš prijungiant

Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.

Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.

2.2
Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.

Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.

Siekiant užtikrinti tinkamą vaizdą ekrane, nenaudokite DVI–DP, HDMI–DP, mikro HDMI–DP ar kitų
nestandartinių sujungimo laidų, įsigytų iš tarpininko. Rekomenduojame naudoti su gaminiu
pateiktus laidus.
2.2.1 Jungimas DVI laidu
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
DVI IN
1
2
DVI laidą junkite į [DVI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DVI prievadą kompiuteryje.
Paspauskite [
], norėdami pakeisti įvesties šaltinį į DVI.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.

Jei garsas yra palaikomas ir stereokabelis prijungtas, Volume gali būti reguliuojamas mygtukais
[
], esančiais gaminio priekyje.

Jei naudojamas ne su gaminiu pateiktas DVI laidas, ekrano skiriamoji geba gali būti prastesnė.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
31
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.2 Prijungimas DVI-HDMI laidu
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
DVI IN
1
2
HDMI-DVI laidą junkite į [DVI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į HDMI prievadą kompiuteryje.
Paspauskite [
], norėdami pakeisti įvesties šaltinį į DVI.

Jei garsas yra palaikomas ir stereokabelis prijungtas, Volume gali būti reguliuojamas mygtukais
[
], esančiais gaminio priekyje.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
32
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.3 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
HDMI
DVI ININ
1
2
HDMI laidą junkite į [HDMI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į HDMI prievadą kompiuteryje.
Paspauskite [
], norėdami pakeisti įvesties šaltinį į HDMI.
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC

Jei palaikomas garsas, naudojantis [
sureguliuoti Volume.
] mygtukais, esančiais gaminio priekyje, galima

Kad prijungę gaminį HDMI laidu prie kompiuterio girdėtumėte garsą, nustatykite PC/AV Mode kaip
PC.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
33
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.4 Prijungimas HDMI-DVI laidu
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
HDMI IN
1
2
HDMI-DVI laidą junkite į [HDMI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DVI prievadą kompiuteryje.
Paspauskite [
], norėdami pakeisti įvesties šaltinį į HDMI.
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC

Kad prijungę kompiuterį HDMI–DVI kabeliu girdėtumėte garsą, prijunkite garso signalo kabelį, o
PC/AV Mode nustatykite kaip DVI PC.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
34
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.5 Jungimas DP laidu
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
DP IN
1
2
Vieną DP laido galą junkite į [DP IN] prievadą prietaiso šone, o kitą galą į DP prievadą kompiuteryje.
Paspauskite [
], norėdami pakeisti įvesties šaltinį į DisplayPort.

Jei palaikomas garsas, naudojantis [
sureguliuoti Volume.
] mygtukais, esančiais gaminio priekyje, galima

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
35
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.6 Prisijungimas prie ausinių ar garsiakalbių
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
AUDIO IN
AUDIO OUT
1
Stereokabelį junkite į [AUDIO IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į „AUDIO OUT“ prievadą
kompiuteryje.
2
Prijunkite garso išvesties įrenginį, pvz., ausines ar garsiakalbius, prie [AUDIO OUT], esančio ant
gaminio.

Jei prijungtas stereokabelis, naudojantis [
sureguliuoti Volume.
] mygtukais, esančiais gaminio priekyje, galima

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
36
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.7 Maitinimo prijungimas


Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.

Išorė gali skirtis pagal produktą.
Kad galėtumėte naudoti produktą, maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą ir į produkto [POWER IN]
prievadą.
POWER IN
Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
37
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.8 Prijungtų kabelių sutvarkymas
Rodykle nurodyta kryptimi abiem Laidus įstatykite į laidų laikiklį
rankomis stumdami žemyn
dešinėje pusėje.
nuimkite LAIDŲ DANGTELĮ.
Kaire ranka tvirtai laikykite stovo
apatinę dalį ir dešinės rankos
nykščiu pastumkite LAIDŲ
DANGTELĮ aukštyn, kad jis
užsifiksuotų.
Laikydami LAIDŲ DANGTELĮ
įstatykite laidus į griovelius
STOVO NUGARĖLĖJE.
Laidai įdėti.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
38
2
2.3
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Gaminio prijungimas prie kompiuterio kaip USB HUB
2.3.1 Kompiuterio prijungimas prie gaminio
Gaminys gali veikti kaip HUB, prijungus jį prie kompiuterio USB kabeliu. Galite prijungti įrenginį tiesiai
prie gaminio ir, neprijungę jo prie kompiuterio, valdyti įrenginį per gaminį.
Jei gaminį norite naudoti kaip USB hub, prijunkite jį prie kompiuterio naudodami USB laidą.
Galinėje gaminio pusėje prijunkite USB kabelį prie [
] ir USB [
] ant kompiuterio.
Kompiuterį prie gaminio galite prijungti naudodami USB 2.0 laidą. Jei norite išnaudoti visas USB 3.0
funkcijos galimybes, gaminį su kompiuteriu junkite naudodami USB 3.0 laidą. Įsitikinkite, ar kompiuteris
palaiko USB 3.0.
2.3.2 Gaminio naudojimas kaip USB HUB
Naudodami gaminį kaip koncentratorių, prie gaminio prijunkite ir naudokite skirtingus įrenginius tuo pačiu
metu.
Kompiuteris negali tuo pačiu metu sujungti kelių įrenginių, nes jo įvesties / išvesties prievadų skaičius yra
ribotas. Naudodamiesi gaminio HUB funkcija, dirbsite produktyviau – galėsite tuo pačiu metu į gaminio
USB prievadus sujungti keletą įrenginių neprijungę jų prie kompiuterio.
Jei prie kompiuterio prijungti keli įrenginiai, daugybė kabelių aplink kompiuterį gali atrodyti netvarkingai.
Prijungus įrenginius tiesiai prie gaminio, tokio nepatogumo nebeliks.
Prijunkite mobilųjį įrenginį, pvz., MP3 leistuvą ar išmanųjį telefoną, prie gaminio, prijungę jį prie
kompiuterio. Tuomet galėsite valdyti įrenginį iš kompiuterio ar įkrauti įrenginio akumuliatorių.

Jei norite, kad USB prietaisas būtų aptiktas ir paleistas greičiau, prijunkite šį prietaisą prie gaminio
USB 3.0 prievado.
Skaitymo / rašymo sparta priklauso nuo USB prietaiso ir jūsų kompiuterio.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
39
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

Gaminys nepalaiko medijos atkūrimo. Jei norite paleisti USB prietaise esantį failą, prijunkite gaminį
prie kompiuterio kaip šakotuvą ir atkurkite failą savo kompiuteryje.

Dėl USB problemų, susijusių su OS, diskų įrenginio programomis arba programine įranga,
kreipkitės į atitinkamus tiekėjus.

Dėl rinkoje pristatomų įvairių USB prietaisų, mes negalime garantuoti, kad mūsų gaminiai bus
suderinami su visais USB prietaisais.

Išoriniam HDD reikalingas išorinis maitinimo šaltinis, todėl jį būtinai prijunkite prie maitinimo šaltinio.

Spartusis įkrovimas galimas tik per prievadus [
1] ir [
2 ]. Vadovaujantis USB 3.0 baterijų
įkrovimo specifikacija, USB1 ir USB2 palaiko maks. 1,5 A srovę. Tikroji srovės stiprio reikšmė
priklauso nuo įkraunamo prietaiso.
Jei srovės stipris per didelis arba yra išimtis, suaktyvinama apsauga nuo viršsrovio. Tai įprasti
gaminio nustatymai.

USB prietaisai, kuriems būtinas didesnis srovės stipris, gali būti nepalaikomi. [
1] ir [
palaiko maks. srovę iki 1,5 A, o [
]
ir
[
]
palaiko
maks.
srovę
iki
1,0
A.
3
4

Baterija gali būti įkrauta, jei naudojamas energijos taupymo režimas, tačiau jos įkrovimas
negalimas, jei gaminys yra išjungtas.

Jei maitinimo laidas yra ištrauktas iš elektros lizdo, USB prietaiso įkrauti neįmanoma.

USB prietaisas įsigyjamas atskirai.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2]
40
2
2.4
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Tvarkyklės diegimas
1

Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.

Diegimo tvarkyklė pateikiama kompaktiniame diske, kuris pristatomas kartu su gaminiu.

Jei pateiktas failas yra su defektais, apsilankykite „Samsung“ interneto svetainėje
(http://www.samsung.com/) ir atsisiųskite failą.
Kartu su gaminiu pristatomą kompaktinį diską, kuriame įrašyta vartotojo instrukcija, įdėkite į
CD-ROM diskasukį.
2
3
4
Spustelėkite "Windows Driver".
5
Eikite į „ekrano rodinio savybes“ ir patikrinkite, ar nustatyta tinkama skyra ir atnaujinimo dažnis.
Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Iš modelių sąrašo pasirinkite turimo gaminio modelį.
Išsamesnė informacija pateikiama operacinės sistemos „Windows“ instrukcijoje.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
41
2
2.5
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios gebos
parametrą.
Gaminyje pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą kompiuteryje į optimalų nustatymą.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Paspauskite [
] ir pereikite prie kalbos. Paskui paspauskite [
Jei norite paslėpti informacinį pranešimą, paspauskite [
] arba [
].
].

Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko
tarpą, net jei gaminį išjungiate ir dar kartą įjungiate.

Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio valdymo skyde.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
42
3
Ekrano sąranka
Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
3.1
Brightness
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
3.1.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai Eco Light Sensor arba Eco Saving nustatytas į On.
Brightness konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Brightness ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
Color
4
5
Mygtuku [
] reguliuokite Brightness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
43
3
3.2
Ekrano sąranka
Contrast
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.

3.2.1
1
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
(naudojant PBP režimą).
Contrast konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Contrast ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Color
4
5
Mygtuku [
] reguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
44
3
3.3
Ekrano sąranka
Sharpness
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.

3.3.1
1
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.

SAMSUNG
Šiuo meniu negalima naudotis, kai MAGIC
Upscale nustatytas kaip Mode1 arba Mode2.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Sharpness konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Sharpness ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Picture
Brightness
Contrast
60
Game Mode
Off
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Color
Mygtuku [
75
Sharpness
SAMSUNG
4
5
100
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper
image.
Custom
Off
Wide
] reguliuokite Sharpness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
45
3
3.4
Ekrano sąranka
Game Mode
Konfigūruokite gaminio ekrano nustatymus, skirtus žaidimų režimui. Naudokite šią funkciją žaisdami
kompiuterinius žaidimus arba kai prijungta žaidimų konsolė, tokia kaip „PlayStation™“ arba „Xbox™“.
Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
3.4.1
1
Game Mode konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Game Mode ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Color
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Jei monitorius išsijungia, pereina į energijos taupymo režimą arba pakeičiamas įvesties šaltinis,
Game Mode pereina į būseną Off, net jei ji nustatyta kaip On.

Jei norite, kad Game Mode visada būtų įjungtas, pasirinkite Always On.
3 Ekrano sąranka
46
3
3.5
Ekrano sąranka
SAMSUNG MAGIC Bright
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Light Sensor.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Gaminio ryškumą galite reguliuoti ir pritaikyti jį savo poreikiams.
3.5.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Bright“
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
SAMSUNG
] norėdami pereiti prie MAGIC
Bright ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Color
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200

Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.

Standard: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.

Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint
mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.

Dynamic Contrast: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas
subalansuotas šviesumas.
3 Ekrano sąranka
47
3
Ekrano sąranka
Picture
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Color
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
SAMSUNG
Kai išorinė įvestis sujungta DVI/HDMI/DP kabeliu, o PC/AV Mode nustatytas ties AV, MAGIC
Bright
yra su keturiais automatiniais vaizdo nustatymais (Dynamic, Standard, Movie ir Custom), kurie yra
iš anksto nustatomi gamykloje. Galite įjungti Dynamic, Standard, Movie arba Custom. Galite
pasirinkti Custom, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.

Dynamic: Pasirinkite šį režimŕ norėdami matyti ryškesnį vaizdŕ nei Standard režimu.

Standard: Pasirinkite šį režimŕ, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo
režimu, rodomas ryškus vaizdas.

Movie: Pasirinkite šį režimŕ tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijŕ ir nevarginsite
akių.

4
5
Custom: Pasirinkite šį režimŕ norėdami sureguliuoti vaizdŕ pagal savo pageidavimus.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
48
3
3.6
Ekrano sąranka
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGICUpscale
funkciją, galima pagerinti vaizdo detalumą ir ryškumą.

Ši funkcija veikia efektyviau žemos skiriamosios gebos ekranuose.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
3.6.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
SAMSUNG
] norėdami pereiti prie MAGIC
Upscale ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
Picture
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Color
Mode2
Wide
Off
Palyginti su Mode1, Mode2 veikia efektyviau.
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
49
3
3.7
Ekrano sąranka
Color
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
SAMSUNG
Reguliuojamas ekrano atspalvis. Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema
arba Dynamic Contrast režimu.

3.7.1
1

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Color konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Color ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis ekrano
rodinys:
Picture
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Color
Custom
Off
Wide
Color
Red
50
Green
50
Blue

Configure color
settings.
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater intensity
for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Red : nustatykite raudonos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.

Green : nustatykite žalios spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.

Blue : nustatykite mėlynos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.

Color Tone : pasirinkite geriausiai jūsų žiūrėjimo poreikius atitinkantį spalvų toną.

Cool 2: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Cool 1.
3 Ekrano sąranka
50
3
Ekrano sąranka

Cool 1: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Normal režimu.

Normal: Rodomas standartinis spalvos tonas.

Warm 1: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Normal režimu.

Warm 2: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Warm 1.

Custom: Pritaikomas spalvos tonas.
Kai išorinė įvestis prijungta per DVI/HDMI/DP jungtį, o režimas PC/AV Mode yra nustatytas
ties AV, galima pasirinkti keturias parinktiesColor Tone spalvos temperatūros nuostatas
(Cool, Normal, Warm ir Custom).

4
5
Gamma: reguliuokite vidutinį skaisčio lygį.

Mode1

Mode2

Mode3
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
51
3
3.8
Ekrano sąranka
HDMI Black Level
Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks
prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas,
„juodas ekranas“ ir pan.). Tokiu atveju vaizdo kokybę galima pagerinti naudojant HDMI Black Level
funkciją. Tokiu atveju vaizdo kokybę atstatykite naudodami parinktį HDMI Black Level
3.8.1
1

Ši funkcija prieinama tik HDMI režime.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie HDMI Black Level ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Normal
Low
Optimize HDMI
picture brightness and
contrast by adjusting
the black level of the
video signal.

Normal: Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.

Low: Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“
intensyvumą, pablogėjus kontrastingumo santykiui.
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
Su kai kuriais šaltinio įrenginiais HDMI Black Level funkcija gali būti nesuderinama.
3 Ekrano sąranka
52
3
3.9
Ekrano sąranka
Response Time
Pagreitinamas ekrano atsako greitis, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis.
Kai nežiūrite filmo, Response Time geriausia nustatyti į Standard arba Faster.
3.9.1
1
Response Time konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Picture ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Response Time ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
Picture
HDMI Black Level
Response Time
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
53
4
4.1
Ekrano reguliavimas
Image Size
Pakeiskite vaizdo dydį.
Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
(naudojant PBP režimą).
4.1.1
1
Image Size keitimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Image Size ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
PC režimu
Screen
Image Size
Auto
100
H-Position
Wide
75
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
V-Position
PIP/PBP

Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
AV režimu
Screen
Image Size
4:3
100
H-Position
16:9
75
V-Position
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
PIP/PBP

4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.

16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.

Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.
4 Ekrano reguliavimas
54
4
Ekrano reguliavimas
4
5

Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant DVI/HDMI/DP laidą.

Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų
vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta DVI/HDMI/DP ir PC/AV Mode,
nustatyta AV.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
55
4
4.2
Ekrano reguliavimas
H-Position ir V-Position
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
4.2.1
1

Šiuo meniu galima naudotis, tik kai Image Size AV režimu yra nustatytas kaip Screen Fit. Kai
480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas AV režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai,
pasirinkite Screen Fit ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
H-Position ir V-Position konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie H-Position arba V-Position ir spauskite [
].
] ant gaminio.
].
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
PIP/PBP
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen up or down.
PIP/PBP
4
5
Spauskite [
] ir konfigūruokite H-Position arba V-Position.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
56
4
4.3
Ekrano reguliavimas
PIP/PBP
Naudojant PIP (paveikslėlis paveikslėlyje) funkciją ekranas padalijamas į dvi dalis. Vienas šaltinio įrenginys
rodomas pagrindiniame ekrane, o tuo pačiu metu kitas šaltinio įrenginys rodomas įterptuose languose.
PBP (Paveikslėlis po paveikslėlio) funkcija perskiria ekraną per pusę ir ekrane vaizduoja išvestis iš dviejų
skirtingų įrenginių vienu metu ekrano kairėje ir dešinėje.

Suderinama su „Windows 7“ ir „Windows 8“.

Atsižvelgiant į naudojamos grafikos plokštės specifikacijas, funkcija PIP/PBP gali būti neprieinama.
Jei pasirinkus geriausią skiriamąją gebą ekranas PIP/PBP režime yra tuščias, eikite kompiuteryje į
Valdymo skydas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba ir spustelėkite Aptikti (instrukcijos
pagrįstos OS „Windows 7“). Jei nustačius optimalią skiriamąją gebą ekranas yra tuščias, pakeiskite
skiriamąją gebą į 1280 x 1024.

Kai įjungiate ar išjungiate funkciją PIP/PBP arba kai pakeičiate ekrano dydį veikiant funkcijai PIP/
PBP, ekranas trumpam gali pradėti mirksėti arba vaizdas gali šiek tiek vėluoti.
Taip paprastai nutinka, kai kompiuteris arba monitorius yra prijungiamas prie dviejų ar daugiau
įvesties šaltinių. Tai visiškai nėra susiję su monitoriaus veikimu.
Ši problema dažniausiai kyla, kai vaizdo signalo perdavimas į monitorių vėluoja dėl grafikos
plokštės techninių savybių.

Jei norite pagerinti vaizdo kokybę, rekomenduojame naudoti 2K (2560 x 1440) skiriamąją gebą
palaikančią grafikos plokštę.

Jei PIP/PBP funkcija įjungta, skiriamoji geba gali automatiškai nepersijungti į optimalią, nes yra
grafikos plokštės ir „Windows“ operacinės sistemos nesuderinamumų. Nustatykite PIP/PBP
Mode kaip Off arba pasinaudokite „Windows“ sąsaja ir pakeiskite skiriamąją gebą į optimalią
rankiniu būdu.
4 Ekrano reguliavimas
57
4
Ekrano reguliavimas
4.3.1
PIP/PBP Mode konfigūravimas
Įjunkite arba išjunkite PIP/PBP funkciją.
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP Mode ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Configure the settings
for using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
PIP/PBP

5
6
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Off
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Position
Position
Sound Source
Sound Source
Source
Source
Image Size
Image Size
Contrast
Contrast
2Q
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
75/75
Off / On
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
58
4
Ekrano reguliavimas
4.3.2
Size konfigūravimas
Pasirinkite ekrano skilties dydį ir vaizdo formatą.
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Size ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

75/75
: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PBP režimą, kurio optimali ekrano kairės ir
dešinės pusės skyra yra 1280 x 1440 (plotis x aukštis).

: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
720 x 480 (plotis x aukštis).

: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
1280 x 720 (plotis x aukštis).
5
6
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
59
4
Ekrano reguliavimas
4.3.3
Position konfigūravimas
Iš prieinamų parinkčių išsirinkite ekrano skilties padėtį.
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
].
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Position ir spauskite [
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
/

5
6
Paspauskite [
/
/
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Negalima, kai pasirinktas PBP režimas.

Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.
4 Ekrano reguliavimas
60
4
Ekrano reguliavimas
4.3.4
Sound Sourcekonfigūravimas
Nustatykite ekraną, kurio garsą norite girdėti.
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Sound Source ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Balta piktogramos sritis reiškia, kad Sound Source yra iš pagrindinio ekrano / ekrano skilties arba
kairiojo / dešiniojo ekrano.
PIP
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast

5
6
75/75
/
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
61
4
Ekrano reguliavimas
4.3.5
Sourcekonfigūravimas
Pasirinkite kiekvieno ekrano šaltinį.
PIP
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Paspauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
], kad pereitumėte prie Source, tada paspauskite [
veikiant PIP režimui (Size
/
].
] (galima pasirinkti
).
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
HDMI
Image Size
DisplayPort
Contrast
5
6

DVI

HDMI

DisplayPort
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Pakeičiamas pagrindinio ekrano įvesties šaltinis.

Išskyrus esamą įvesties šaltinį, kiti du įvesties šaltiniai gali būti pasirenkami.

Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.

Jei pasirodo funkcinio mygtuko aprašo puslapis, paspauskite [
persijungs į DVI → HDMI → DisplayPort.
]. Pagrindinis ekranas iš eilės
4 Ekrano reguliavimas
62
4
Ekrano reguliavimas
PBP
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Paspauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
], kad pereitumėte prie Source, tada paspauskite [
veikiant PBP režimui (Size
].
] (galima pasirinkti
).
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the source for
each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Source
HDMI
Display
Apply
Port
Cancel
5
6

DVI

HDMI

DisplayPort
Paspauskite [
Spauskite [
[
] ir pasirinkite kairįjį arba dešinįjį išorinės įvesties šaltinį.
] norėdami pereiti prie Apply ir spauskite [
] ant gaminio. Paspaudus
], kai pasirinkta Cancel, bus pašalinti nustatymai Source ir parodytas PIP/PBP valdymo
meniu puslapis.

Pakeičiamas pagrindinio ekrano įvesties šaltinis.

Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.

Veiksmo negalima atlikti, jei kairiojo ir dešiniojo ekranų įvesties signalas yra toks pat.

Jei pasirodo funkcinio mygtuko aprašo puslapis, paspauskite [
persijungs į DVI → HDMI → DisplayPort.
]. Pagrindinis ekranas iš eilės
4 Ekrano reguliavimas
63
4
Ekrano reguliavimas
4.3.6
Image Size konfigūravimas
Pasirinkite ekrano skilties vaizdo dydį.
PIP
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Paspauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
], kad pereitumėte prie Image Size, tada paspauskite [
veikiant PIP režimui (Size
/
].
] (galima pasirinkti
).
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PC režimu
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Auto
Wide
Contrast

Auto: vaizdas rodomas pagal kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: vaizdas rodomas visame ekrane, neatsižvelgiant į kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo
formatą.
AV režimu
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source

Source
4:3
Image Size
16:9
Contrast
Screen Fit
4:3: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio
vaizdo formato laidoms.

16:9: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 16:9.

Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be
jokio apkarpymo.
4 Ekrano reguliavimas
64
4
Ekrano reguliavimas
5
6

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant DVI/HDMI/DP laidą.

Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų
vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta DVI/HDMI/DP ir PC/AV Mode,
nustatyta AV.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
65
4
Ekrano reguliavimas
PBP
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Paspauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
], kad pereitumėte prie Image Size, tada paspauskite [
veikiant PBP režimui (Size
].
] (galima pasirinkti
).
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
2Q
PIP/PBP Mode
Select the image size
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
PC režimu
Image Size
Apply
Auto
Auto
Cancel

Auto: vaizdas rodomas pagal kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: vaizdas rodomas visame ekrane, neatsižvelgiant į kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo
formatą.
AV režimu
Image Size
Apply
16:9
16:9
Cancel

4:3: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio
vaizdo formato laidoms.
4 Ekrano reguliavimas
66
4
Ekrano reguliavimas

16:9: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 16:9.

Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be
jokio apkarpymo.
5
6

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant DVI/HDMI/DP laidą.

Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų
vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta DVI/HDMI/DP ir PC/AV Mode,
nustatyta AV.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
67
4
Ekrano reguliavimas
4.3.7
Contrast konfigūravimas
PIP
Sureguliuokite ekrano skilties kontrastingumą.
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Paspauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
], kad pereitumėte prie Contrast, tada paspauskite [
veikiant PIP režimui (Size
/
].
] (galima pasirinkti
).
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
5
6
Mygtuku [
] reguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
68
4
Ekrano reguliavimas
PBP
Sureguliuokite kiekvieno ekrano kontrastingumą.
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Screen ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PIP/PBP ir spauskite [
Paspauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
], kad pereitumėte prie Contrast, tada paspauskite [
veikiant PBP režimui (Size
].
] (galima pasirinkti
).
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
2Q
Adjust the contrast
level for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
Contrast
5
6
Mygtuku [
75
] reguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Ekrano reguliavimas
69
5
5.1
OSD naudojimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
Language
Nustatykite meniu kalbą.
5.1.1
1

Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.

Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
Language konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Options ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Language ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
Français
Italiano
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie kalbos. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 OSD naudojimas
70
5
5.2
OSD naudojimas
Display Time
Ekrano rodinių (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas nurodytą
laiko tarpą.
Display Time gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys
pradingtų, nustatyti.
5.2.1
1
Display Time konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Options ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Display Time ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Options
Language
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
English
100
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 OSD naudojimas
71
5
5.3
OSD naudojimas
Transparency
Nustatykite šių meniu langų skaidrumą.
5.3.1
1
Transparency keitimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Options ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Transparency ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Options
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
Off
On
2
20 sec
On
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 OSD naudojimas
72
6
6.1
Sąranka ir atkūrimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
ECO
Eco Light Sensor ir Eco Saving parinktys rodomos tame pačiame meniu puslapyje, kad galėtumėte
patogiai konfigūruoti energijos taupymo nustatymus.
6.1.1
Eco Light Sensor
Eco Light Sensor ypatybė pagal aplinkos šviesos intensyvumą sureguliuoja ekrano ryškumą, pagerina
vaizdo kokybę ir padeda taupyti energiją.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai nustatytas Eco Saving.
Eco Light Sensor konfigūravimas
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie ECO ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Eco Light Sensor ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Settings
Set the ECO mode
for saving the power
consumption.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
ECO
Eco Light Sensor
Sensitivity
Off
Off
Select the ECO light
sensor mode.
On
Brightness Level
Eco Saving
Off
Eco Icon Display
Off

Off: Išjunkite Eco Light Sensor funkciją.

On: Automatiškai reguliuoja ryškumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą.
6 Sąranka ir atkūrimas
73
6
Sąranka ir atkūrimas
5
6
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
74
6
Sąranka ir atkūrimas
Sensitivity konfigūravimas
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie ECO ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Sensitivity ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
ECO
Select the sensitivity
of ECO light sensor.
Eco Light Sensor
Sensitivity
Brightness Level
Eco Saving
High
Medium
Low
Eco Icon Display

High: Didelis jautrumas, kuris pagal aplinkos šviesos intensyvumą padidina netolygų ekrano
ryškumą.

Medium: Vidutinis jautrumas, kuris pagal aplinkos šviesos intensyvumą netolygų ekrano
ryškumą nustato diapazone nuo High iki Low.

Low: Mažas jautrumas, kuris pagal aplinkos šviesos intensyvumą sumažina netolygų ekrano
ryškumą.
5
6
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
75
6
Sąranka ir atkūrimas
Brightness Level konfigūravimas
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie ECO ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Brightness Level ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
ECO
On
Eco Light Sensor
Select the brightness
level of ECO light
sensor.
Sensitivity
Brightness Level
5
6
Brighter
Eco Saving
Current
ଥࢿ
Eco Icon Display
Dimmer
ଥࢿ

Brighter: Padidinkite esamą ekrano ryškumą.

Current: Išlaikykite esamą ekrano ryškumą.

Dimmer: Sumažinkite esamą ekrano ryškumą.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
76
6
Sąranka ir atkūrimas
6.1.2
Eco Saving
Valdydama ekrano vartojamą elektros srovę, funkcija Eco Saving sumažina energijos vartojimą.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai nustatytas Eco Light Sensor.
Eco Saving konfigūravimas
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie ECO ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Eco Saving ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
ECO
Off
Eco Light Sensor
Sensitivity
Adjust the power
consumption of the
product to save
energy.
Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Minimum
Off
Off
Maximum
5
6

Off: Išjunkite funkciją Eco Saving.

Minimum: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 75% nustatymą.

Maximum: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 50 % nustatymą.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
77
6
Sąranka ir atkūrimas
6.1.3
Eco Icon Display
Eco Icon Display konfigūravimas
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie ECO ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Eco Icon Display ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
ECO
Off
Eco Light Sensor
Select the ECO Icon
mode.
Sensitivity
Brightness Level
Eco Saving
Eco Icon Display
Off
Off
On
5
6

Off: Išjunkite „Eco“ piktogramos rodinio funkciją.

On: Nustatykite, kad „Eco“ jutiklio veikimo būsena būtų rodoma iškylančiojo orientyro pavidalu.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
Pastabos
Eco Light Sensor Activated

Eco Light Sensor Activated
Reguliuojant ekrano ryškumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą, kai Eco Light Sensor įjungta,
pasirodo laikinasis langas (kaip pavaizduota pirmiau), rodantis ekrano ryškumo lygį.

Jeigu, ryškėjant aplinkos šviesai, ryškesnis tampa ir ekranas, skaisčio slinkties juostos lygis pakils ir
bus rodomas saulės paveikslėlis. Ekranui patamsėjus, skaisčio slinkties juostos lygis nukris ir bus
rodomas mėnulio paveikslėlis. Suaktyvinus jutiklį, skaisčio slinkties juosta bus rodoma 3 sekundes.

Naudojant signalo tikrinimo arba besignalį režimą OSD monitoriuje nebus rodomas.
6 Sąranka ir atkūrimas
78
6
6.2
Sąranka ir atkūrimas
USB Super Charging
Naudodami gaminio USB 3.0 prievadą galite greitai įkrauti prijungto šaltinio įrenginio akumuliatorių.

Greitojo įkrovimo funkcija galima naudojant prievadus [
1] ir [
2 ]. Naudodamiesi šiais
prievadais įkraukite įrenginius greičiau, nei per įprastą USB prievadą. Įkrovimo greitis gali skirtis
priklausomai nuo prijungto įrenginio.

Greitas akumuliatoriaus įkrovimas gali būti nepalaikomas ir (arba) kai kurių mobiliųjų įrenginių
įkrovimas gali trukti ilgiau.

Kai [
1] ir [
2 ] prievadų greitojo įkrovimo funkcija išjungta, naudodami šiuos prievadus
galite įkrauti įprastu greičiu, arba jais galite perduoti duomenis.

Jei prie [
1] arba [
2 ] prievado prijungtas USB 2.0 ar senesnis įrenginys ir yra įjungta
greitojo krovimo funkcija, duomenų neįmanoma perduoti, bet prijungus USB 3.0, duomenų
perdavimas galimas.
※ Šie prievadai gali būti nesuderinami su naujais USB įrenginiais, kurie bus pagaminti ateityje.

Jei įrenginys, pvz., pelė, klaviatūra arba atminties saugojimo įrenginys, yra prijungtas prie prievado
[
1] arba [
2 ] ir tai yra USB 2.0 ar senesnis įrenginys, išjunkite greitąjį įkrovimą.

Jei greitasis įkrovimas įjungtas naudojant OSD nustatymų meniu, visi prie monitoriaus USB 1–4
prievadų prijungti įrenginiai atpažįstami iš naujo. Tai užtikrina optimalų įkrovimą.
※ Prieš įjungdami greitąjį įkrovimą uždarykite visus prie USB prievadų prijungtų atminties įrenginių
failus.
6.2.1
1
USB Super Charging konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie USB Super Charging ir spauskite [
Paspauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
], kad pereitumėte prie USB Super Charging, USB1 arba USB2, tada ant
gaminio paspauskite [
].
Pasirodys šis ekrano rodinys:
6 Sąranka ir atkūrimas
79
6
Sąranka ir atkūrimas
Settings
Set the USB Super
charging mode.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
USB Super Charging
USB Super Charging
Off
USB1
On
Set the USB Super
charging mode.
USB2
USB Super Charging
Set the USB Port1
charging On/Off.
USB Super Charging
USB1
Off
USB2
On

Off: Atjunkite USB Super Charging.

On: Įjunkite šią funkciją, kad galėtumėte greitai įkrauti prie USB 3.0 prievado prijungtą šaltinio
prietaisą.
5
6
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
80
6
6.3
Sąranka ir atkūrimas
DisplayPort Ver.
Pasirinkite savo „Displayport“. „Displayport 1.1“ palaiko 1 didelės spartos bitais greitį, o 1.2 palaiko 2
didelės spartos bitais greitį.
6.3.1
1

Pasirinkus netinkamus nustatymus gali būti rodomas tuščias ekranas. Jei taip nutinka, patikrinkite
prietaiso techninius duomenis.

Jei monitorius (kai nustatytas į DVI, HDMI arba DisplayPort) yra energijos taupymo režime arba
rodo pranešimą Check Signal Cable, norėdami matyti rodinį ekrane (OSD) paspauskite mygtuką
[
]. Galite pasirinkti 1.1 arba 1.2.
DisplayPort Ver. konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie DisplayPort Ver. ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Settings
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
1.1
1.2
Auto
Acceleration
Off Timer

4
5
1.1 / 1.2
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
81
6
6.4
Sąranka ir atkūrimas
PC/AV Mode
Nustatykite PC/AV Mode į AV. Paveikslėlis padidės. Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.
6.4.1
1

Tiekiama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.

Jei monitorius (kai nustatytas į DVI, HDMI arba DisplayPort) yra energijos taupymo režime arba
rodo pranešimą Check Signal Cable, norėdami matyti rodinį ekrane (OSD) paspauskite mygtuką
[
]. Galite pasirinkti PC arba AV.
PC/AV Mode konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PC/AV Mode ir spauskite [
Paspauskite [
paspauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
], kad pereitumėte prie DVI, HDMI arba DisplayPort, tada ant gaminio
].
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Settings
Set to AV to enlarge
the picture.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
PC/AV Mode
DVI
PC
HDMI
AV
Select the PC/AV
mode for the DVI
source.
DisplayPort
6 Sąranka ir atkūrimas
82
6
Sąranka ir atkūrimas
PC/AV Mode
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
DVI
HDMI
PC
DisplayPort
AV
DVI PC
PC/AV Mode
PC
DVI
Select the PC/AV
mode for the
DisplayPort source.
HDMI
DisplayPort
PC
AV

Nustatykite kaip „PC“, kai prijungiate prie kompiuterio.

Nustatykite kaip „AV“, kai prijungiate prie AV įrenginio.

Kad prijungę kompiuterį HDMI–DVI kabeliu girdėtumėte garsą, prijunkite garso signalo kabelį, o
PC/AV Mode nustatykite kaip DVI PC.

Kad prijungę gaminį HDMI laidu prie kompiuterio girdėtumėte garsą, nustatykite PC/AV Mode
kaip PC.
5
6
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
83
6
6.5
Sąranka ir atkūrimas
Source Detection
Įjungiamas Source Detection.
Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
6.5.1
1
Source Detection konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Source Detection ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Settings
Decide how input
sources will be
detected.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Key Repeat Time
Auto
Auto
Manual
Acceleration
Off Timer
4
5

Auto: Automatiškai atpažįstamas įvesties šaltinis.

Manual: Rankiniu būdu parenkamas įvesties šaltinis.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
84
6
6.6
Sąranka ir atkūrimas
Key Repeat Time
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
6.6.1
1
Key Repeat Time konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Key Repeat Time ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Settings
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.

PC/AV Mode
Acceleration
Source Detection
1 sec
Auto
Key Repeat Time
2 sec
Acceleration
Off Timer
No Repeat
Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda
atsako tik paspaudus mygtuką.
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
85
6
6.7
Sąranka ir atkūrimas
Off Timer
Galite nustatyti, kad gaminys išsijungtų savaime.
6.7.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
].
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Off Timer ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Off Timer ir spauskite [
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Settings
Enable or disable
the Off Timer.
ECO
USB Super Charging
1.1
DisplayPort Ver.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Off Timer
Off Timer
5
6
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable
the Off Timer.

Off: Išjungimo laikmatis išjungiamas, kad gaminys nebūtų automatiškai išjungtas.

On: Išjungimo laikmatis įjungiamas, kad gaminys būtų automatiškai išjungtas.
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
86
6
Sąranka ir atkūrimas
6.7.2
1
Turn Off After konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
4
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Off Timer ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Turn Off After ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
Off Timer
5
6
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Norėdami konfigūruoti Turn Off After, spauskite [
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus
gaminys automatiškai išsijungs.

Šia parinktimi galima naudotis tik tada, kai funkcija Off Timer nustatyta į padėtį On.

Kai kuriuose regionuose įsigytuose gaminiuose Off Timer yra nustatytas taip, kad automatiškai
įsijungtų praėjus 4 valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo
taisyklių. Jei nenorite, kad laikmatis būtų įjungtas, eikite MENU → SETUP&RESET ir nustatykite
Off Timer kaip Off.
6 Sąranka ir atkūrimas
87
6
6.8
Sąranka ir atkūrimas
Reset All
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.
6.8.1 Parametrų (Reset All) inicijavimas
1
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Settings ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Reset All ir spauskite [
].
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Settings
Return all the settings
for the product to the
default factory
settings.
Reset All
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
5
Paspauskite [
1R
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
88
7
7.1
Informacijos meniu ir kt.
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
Information
Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.
7.1.1
1
Information rodymas
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį
mygtuką. Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [
2
Spauskite [
].
] norėdami pereiti prie Information. Pasirodys esamas įvesties šaltinis, dažnis ir
skiriamoji geba.
Information
Picture
Screen
Options
Settings
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI
**** x ****
**kHz **Hz
DisplayPort
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Information
Picture
Screen
Options
Settings
Information
7 Informacijos meniu ir kt.
89
7
7.2
Informacijos meniu ir kt.
Brightness, Contrast ir Volume konfigūravimas pradžios
ekrane
Brightness, Contrast, Volume sureguliuokite naudodami [
] mygtukus, kai rodomas pradinis ekranas
(kuriame nėra meniu).
Brightness :

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Light Sensor.
Contrast :



1
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
(naudojant PBP režimą).
Jei norite, kad būtų rodomas funkcinių klavišų vadovas (kai nerodomas meniu langas), paspauskite
bet kurį gaminio priekyje esantį mygtuką. Paskui spauskite [
]. Pasirodys šis ekrano rodinys:
Volume
Brightness
75
Contrast
2
3
Paspauskite mygtuką [
], jei norite kaitalioti Brightness, Contrast ir Volume nustatymus.
Brightness, Contrast, Volume reguliuojamas mygtukais [
].
Numatytasis ryškumas gali skirtis pagal regioną.
7 Informacijos meniu ir kt.
90
8
8.1
Programinės įrangos diegimas
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box" leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.
8.1.1 Programinės įrangos diegimas
1
2
Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
Pasirinkite sąrankos programą "Easy Setting Box".
Jei pagrindiniame ekrane neatsidaro programinės įrangos diegimo išskleidžiamas ekranas,
suieškokite diskų įrenginyje ir du kartus spustelėkite sąrankos failą "Easy Setting Box".
3
4
Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite Toliau.
Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.

Piktograma "Easy Setting Box" gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir
produkto specifikacijų.

Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.
Diegimo apribojimai ir problemos ("Easy Setting Box")
"Easy Setting Box" diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
Sistemos reikalavimai
Operacinė sistema

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Techninė įranga

Mažiausiai 32 MB atminties

Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske
8 Programinės įrangos diegimas
91
8
Programinės įrangos diegimas
8.1.2 Programinės įrangos šalinimas
Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Nustatymai/Valdymo skydas ir tada du kartus spustelėkite,
Pridėti arba šalinti programas.
Pasirinkite "Easy Setting Box" iš programų sąrašo ir spustelėkite mygtuką Pridėti/Trinti.
8 Programinės įrangos diegimas
92
9
9.1
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš kreipiantis į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą
9.1.1 Gaminio tikrinimas
Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau.
Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie
kompiuterio, atlikite savidiagnostikos testą.
1
2
3
4
Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
Ištraukite kabelį iš gaminio.
Gaminys įjungiamas.
Jei pasirodo pranešimas Check Signal Cable, gaminys veikia įprastai.
Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
9.1.2 Skyros ir dažnio tikrinimas
Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. "10.3 Standartinė signalų režimo lentelė"),
trumpam pasirodys pranešimas Not Optimum Mode.
9.1.3 Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Problemos
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Sprendimai
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei
kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos.
(Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
93
9
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Sunkumai dėl ekrano
Problemos
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas
neįsijungia.
Sprendimai
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo
kabelis.
(Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Pasirodys pranešimas Check Signal Cable.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie
gaminio.
(Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas
prie gaminio, maitinimas.
Rodomas pranešimas Not Optimum Mode.
Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo
plokštės signalas viršija maksimalią gaminio
skiriamąją gebą ar dažnį.
Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį,
kad jie atitiktų gaminio charakteristikas,
atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę
(100 puslapis).
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
(Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane
rodomas susiliejęs vaizdas.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir
pan.) ir mėginkite dar kartą.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio
vertes.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir
dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo
ribų. Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas
vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama
įprastų signalo režimų lentele (100 puslapis) ir
gaminio meniu Information.
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas.
Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Nustatykite Brightness ir Contrast.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Pakeiskite Color parametrus.
(Žr. "3.7 Color")
Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos
spalvos.
Pakeiskite Color parametrus.
Balta spalva nėra visiškai balta.
Pakeiskite Color parametrus.
(Žr. "3.7 Color")
(Žr. "3.7 Color")
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
94
9
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Problemos
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas
0,5–1 sekundę.
Sprendimai
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet
kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
Sunkumai dėl garso
Problemos
Nėra garso.
Sprendimai
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba
sureguliuokite garsumą.
Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.
Sureguliuokite garsumą.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai
buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis,
nustatykite garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje
arba atitinkamoje programinës árangos
programoje.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Problemos
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Sprendimai
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas,
kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
95
9
9.2
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas
Kaip pakeisti dažnį?
Atsakymas
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.

„Windows XP“: Pasirinkite Valdymo skydas
Išvaizda ir temos
Ekranas
Parametrai
Išplėstiniai
Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje
Monitoriaus parametrai.

„Windows ME/2000“: Eikite į Valdymo skydelis
Nuostatos
Papildomos nuostatos
Ekranas
Monitorius ir
nustatykite lange Monitoriaus nuostatos rodomą parinktį
Kadrų dažnis.

„Windows Vista“: Pasirinkite Valdymo skydas
Išvaizda ir personalizavimas
Ekrano parametrai
Personalizavimas
Išplėstiniai parametrai
Ekranas ir
sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.

„Windows 7“: Pasirinkite Valdymo skydas
Išvaizda ir personalizavimas
Ekrano skiriamoji geba
Ekranas
Išplėstiniai parametrai
Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje
Monitoriaus parametrai.

„Windows 8“: Pasirinkite Parametrai
Išvaizda ir personalizavimas
Ekrano skiriamoji geba
Valdymo skydas
Ekranas
Išplėstiniai parametrai
Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje
Monitoriaus parametrai.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
96
9
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Klausimas
Kaip pakeisti skyrą?
Atsakymas

„Windows XP“: eikite į Valdymo skydelis
Ekranas

Išvaizda ir temos
Nuostatos ir nustatykite skyrą.
„Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydelis
Ekranas
Nuostatos ir nustatykite skyrą.

„Windows Vista“: eikite į Valdymo skydelis
Išvaizda ir individualizavimas
Individualizuoti
Ekrano nuostatos ir nustatykite skyrą.

„Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis
Išvaizda ir individualizavimas
Ekranas
Nustatyti skyrą
ir nustatykite skyrą.

„Windows 8“: eikite į Parametrai
Išvaizda ir individualizavimas
Valdymo skydelis
Ekranas
Nustatyti skyrą
ir nustatykite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo
veikseną?

„Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite
į Valdymo skydelis
Išvaizda ir temos
Ekranas
Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo
veikseną, eikite į Valdymo skydelis
Ekranas
Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną,
eikite į Valdymo skydelis
Individualizuoti
Išvaizda ir individualizavimas
Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į
Valdymo skydelis
Individualizuoti
Išvaizda ir individualizavimas
Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows 8“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į
Parametrai
Valdymo skydelis
Išvaizda ir individualizavimas
Individualizuoti
Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.
Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
97
10
Specifikacijos
10.1 Bendroji informacija
Modelio pavadinimas
Ekranas
S32D850T
Dydis
27 colių (68 cm)
32 colių (81 cm)
Rodymo
sritis
596,7 mm (horizontaliai) x
335,6 mm (vertikaliai)
708,48 mm (horizontaliai) x
398,52 mm (vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,2331 mm (horizontaliai) x
0,2331 mm (vertikaliai)
0,27675 mm (horizontaliai) x
0,27675 mm (vertikaliai)
Maitinimo šaltinis
Matmenys
(P x A x G) / svoris
S27D850T
Kintamoji srovė 100–240 V ~ (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Be stovo
627,4 x 376,4 x 66,1 mm /
7,1 kg
741,3 x 441 x 68,5 mm /
9,4 kg
Su stovu
MAKS.: 627,4 x 596,3 x 280 mm /
9,95 kg
MAKS.: 741,3 x 630 x 280 mm /
12,2 kg
MIN.: 627,4 x 466,3 x 280 mm
/ 9,95 kg
MIN.: 741,3 x 500 x 280 mm /
12,2 kg
100 mm x 100 mm
100 mm x 100 mm
VESA tvirtinimo sąsaja
Sieninis laikiklis:
200 mm x 200 mm
Aplinka
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-andPlay“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus
nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima
individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti
skaistenis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
10 Specifikacijos
98
10
Specifikacijos
10.2 „PowerSaver“
Jeigu šiame gaminyje įdiegta energijos taupymo funkcija, suvartojama mažiau energijos, nes jei gaminys
tam tikrą laiką nėra naudojamas, ekranas išsijungia ir pasikeičia maitinimo LED lemputės būsena.
Energijos taupymo veiksena maitinimas neišjungiamas. Jei norite vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį
klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę. Energijos taupymo funkcija veikia, tik jei gaminys prijungtas prie
kompiuterio, kuriame įdiegta energijos taupymo funkcija.
„PowerSaver“
Įprastinio veikimo
režimas
Energijos taupymo
veiksena
Išjungti maitinimą
(maitinimo mygtukas)
Maitinimo indikatorius
Įjungtas
Mirksi
išjungti
Su USB:
Suvartojamos
energijos kiekis
Įprastai 85 W
Įprastai 0,45 W
(S27D850T)
Be USB:
Įprastai 50 W
Maks. 0,5 W
Suvartojamos
energijos kiekis
(S32D850T)
mažiau nei 0,5 W
Su USB:
Įprastai 95 W
Įprastai 0,45 W
Be USB:
Maks. 0,5 W
mažiau nei 0,5 W
Įprastai 60 W

Rodomas suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo veikimo sąlygų ir nuostatų pakeitimų.

Jei energijos sąnaudas norite sumažinti iki 0 vatų, atjunkite maitinimo laidą. Įsitikinkite, ar atjungėte
maitinimo kabelį, kai ruošiatės nenaudoti gaminio ilgą laiką. Jei maitinimo jungiklio nėra ir
pageidaujate sumažinti elektros energijos suvartojimą iki 0 vatų, atjunkite maitinimo laidą.
10 Specifikacijos
99
10
Specifikacijos
10.3 Standartinė signalų režimo lentelė

Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti.
Todėl dėl kitokios nei nurodyta skiriamosios gebos gali suprastėti vaizdo kokybė. Kad to
išvengtumėte, rekomenduojama rinktis optimalią skiriamąją gebą, kuri nurodyta jūsų gaminio
ekrano dydžiui.

CDT monitorių (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD monitoriumi, patikrinkite dažnį. Jeigu LCD
monitorius nepalaiko 85 Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT monitorių LCD monitoriumi, pakeiskite
vertikaliosios skleistinės dažnį į 60 Hz.
Modelio pavadinimas
Sinchronizavimas
Skyra
S27D850T / S32D850T
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
30 ~ 90 kHz
Vertikaliosios skleistinės
dažnis
50 ~ 75 Hz
Optimali skyra
2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia skyra
2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu
Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus,
ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų
standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo
LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip
pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavimas
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
10 Specifikacijos
100
10
Specifikacijos
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavimas
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440RB
88,787
59,951
241,500
+/-

Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas
horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės
dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.

Vertikaliosios skleistinės dažnis
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodys natūralus. Kartojimo dažnis
vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).
10 Specifikacijos
101
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)
Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės
priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.

Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.

Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių. (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)

Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys
jau buvo įrengtas pirmą kartą.

Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.

Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.

Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.

Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.

Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.

Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

Išorinio smūgio ar numetus.

Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.

Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.

Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.

Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.

Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita

Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
Priedas
102
Priedas

Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos,
galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros
paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
Priedas
103
Priedas
Tinkamas išmetimas
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir
jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta
galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir
skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus
nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai
turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.
Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis
pramoninėmis atliekomis.
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
Priedas
104
Priedas
Terminologija
OSD (ekrano rodinys)
Ekrano rodinys (OSD) padeda konfigūruoti ekrano parametrus siekiant optimizuoti reikiamą vaizdo
kokybę. Naudodamiesi ekrano meniu, galite keisti ekrano šviesumą, atspalvį, dydį ir daugelį kitų
parametrų.
USB HUB
Vieną USB jungtį galite išplėsti į kelias nepriklausomai veikiančias USB jungtis.
Gama
Gama meniu sureguliuojami pilki pustoniai, kurie ekrane atkuria vidutinius atspalvius. Jei reguliuojamas
šviesumas, pašviesinamas visas ekranas, tačiau jei reguliuojama gama, pašviesinamas tik vidutinis
šviesumas.
Pilki pustoniai
Spalvos intensyvumo pustoniai nurodo spalvų kaitą nuo tamsesnių iki šviesesnių ekrano vietų. Ekrano
šviesumo pakeitimai parodomi juodos ir baltos spalvos kaita, o pustoniai pateikiami tarpine spalva
tarp juodos ir baltos. Reguliuojant gama pustonių skalę, keičiamas vidutinis ekrano šviesumas.
Nuskaitymo dažnis
Nuskaitymo, arba atnaujinimo, dažnis nurodo ekrano atnaujinimų dažnį. Rodant vaizdą į ekraną
perduodami duomenys nuolatos atnaujinami, nors plika akimi tai nėra matoma. Ekrano atnaujinimų
skaičius vadinamas nuskaitymo dažniu ir yra matuojamas hercais (Hz). 60 Hz nuskaitymo dažnis
reiškia, kad duomenys siunčiami į ekraną 60 kartų per sekundę. Ekrano nuskaitymo dažnis priklauso
nuo kompiuterio vaizdo plokštės našumo ir monitoriaus charakteristikų.
Horizontaliosios skleistinės dažnis
Ant monitoriaus ekrano rodomi ženklai ar vaizdai sudaryti iš daugybės taškų (pikselių). Pikseliai
perduodami horizontaliomis eilutėmis, kurios vėliau išdėstomos vertikaliai, kad būtų sukurtas vaizdas.
Horizontalios skleistinės dažnis matuojamas kilohercais (kHz) ir rodo, kiek kartų per sekundę
horizontalios eilutės perduodamos ir rodomos monitoriaus ekrane. Kai horizontalios skleistinės dažnis
yra 85, vaizdą sudarančios horizontalios eilutės yra perduodamos 85 000 kartų per sek. Tuomet
horizontalios skleistinės dažnis yra 85 kHz.
Priedas
105
Priedas
Vertikaliosios skleistinės dažnis
Vieną vaizdą sudaro daugybė horizontalių eilučių. Vertikalios skleistinės dažnis matuojamas hercais
(Hz) ir rodo, kiek vaizdų per sekundę gali sukurti tos horizontalios eilutės. Vertikalios skleistinės dažnis
„60“ reiškia, kad vaizdas perduodamas 60 kartų per sekundę. Vertikalios skleistinės dažnis taip pat
vadinamas „atnaujinimo dažniu“ ir veikia ekrano mirgėjimą.
Skyra
Skiriamoji geba – tai horizontalių ir vertikalių pikselių, sudarančių ekrano rodinį, skaičius. Jis nurodo
rodomo vaizdo detalumo laipsnį.
Didesnė skiriamoji geba ekrane parodo daugiau informacijos ir tinka norint tuo pačiu metu atlikti keletą
užduočių.
Pavyzdžiui, 1366 x 768 skiriamoji geba sudaryta iš 1366 horizontalių pikselių (horizontalioji skyra) ir
768 vertikalių pikselių (vertikalioji skyra).
Pavyzdžiui, 1920 x 1080 skiriamoji geba sudaryta iš 1920 horizontalių pikselių (horizontalioji skyra) ir
1080 vertikalių pikselių (vertikalioji skyra).
Plug & Play
Savaiminio diegimo funkcija galima automatiškai perduoti informaciją tarp monitoriaus ir kompiuterio,
siekiant sukurti optimalią ekrano aplinką.
Funkcijai „Plug & Play“ vykdyti monitorius naudoja VESA DDC (tarptautinį standartą).
Priedas
106
Rodyklė
A
L
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos) 102
Laiko rodinys 71
Atstatyti viską 88
Autorių teisės 7
M
Monitoriaus pasukimas 30
B
Bendroji informacija 98
P
PC/AV režimas 82
PIP/PBP 57
D
Prieš prisijungiant 31
Detalės 20
Diegimas 24
DisplayPort versija 81
R
Reakcijos laikas 53
E
Reikalavimai prieš kreipiantis į Samsung
klientų aptarnavimo centrą 93
Easy Setting Box 91
Ryškumas 45
EKO 73
S
G
SAMSUNG MAGIC Bright 47
Gaminio naudojimas kaip USB HUB 39
SAMSUNG MAGIC Upscale 49
Saugos perspėjimai 10
H
HDMI tamsumo lygis 52
Skaidrumas 72
Skaistis 43
Spalva 50
Spartusis USB įkrovimas 79
I
Standartinė signalų režimo lentelė 100
Informacija 89
Išjungimo laikmatis 86
Š
Šaltinio aptikimas 84
K
Kalba 70
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 96
Klavišas Kartojimo laikas 85
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas 31
Kontrastas 44
T
Terminologija 105
Tinkama produkto naudojimo padėtis 17
Tinkamas išmetimas 104
Turinio tikrinimas 18
Rodyklė
107
Rodyklė
V
Vaizdo dydis 54
Ž
Ždm rež 46
Rodyklė
108
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising