Samsung | S27H650FDU | User manual | Samsung 27" Full HD monitor H650FD silmade säästurežiimiga Lietotāja rokasgrāmata

Samsung 27" Full HD monitor H650FD silmade säästurežiimiga Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmata
S*H65*
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt
mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Preču zīmes, kas nav Samsung Electronics, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
••
Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
‒‒ (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
‒‒ (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
••
Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai
mājas izsaukuma.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Statīva noņemšana (S24H650FD*)
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
4
4
Drošības pasākumi
Simboli
Tīrīšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
4
4
5
5
6
7
Sagatavošana
Detaļas
9
Priekšējās pogas
9
Aizmugurējā puse
10
Brightness un Contrast iestatījumu maiņa
11
Volume iestatījuma maiņa
11
Izstrādājuma slīpuma un augstuma regulēšana 12
Monitora ekrāna pagriešana
12
Pretnozagšanas slēdzene
13
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas
laikā
13
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas
statīva uzstādīšana (S24H650GD* / S27H650FD*) 14
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (S24H650FD*)
15
Instalēšana
16
Statīva pievienošana (S24H650GD* /
S27H650FD*)
16
Statīva pievienošana (S24H650FD*)
17
Statīva noņemšana (S24H650GD* / S27H650FD*) 18
19
Ekrāna iestatīšana
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Brightness
28
Contrast
28
Pirms monitora uzstādīšanas izlasiet tālāk sniegto
informāciju.
20
Sharpness
28
Color
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
HDMI Black Level
29
Eye Saver Mode
29
Game Mode
29
Response Time
29
Picture Size
30
Screen Adjustment
30
Datora pievienošana un lietošana
20
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli
(analogā tipa)
20
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
21
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli 21
Pievienošana, izmantojot DP kabeli
21
Austiņu pievienošana
21
Pievienošana elektrotīklam
22
USB ierīces pievienošana
23
Pievienoto kabeļu sakārtošana (S24H650GD* /
S27H650FD*)
24
Pievienoto kabeļu sakārtošana (S24H650FD*) 25
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
26
Draivera instalēšana
26
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
26
Ekrāna displeja iestatījumu
pielāgošana
Transparency
31
Position
31
Language
31
Display Time
31
2
Saturā rādītājs
Iestatīšana un atiestate
Specifikācijas
Smart ECO Saving
32
Vispārīgi
38
Off Timer Plus
32
Standarta signālu režīmu tabula
40
PC/AV Mode
33
Source Detection
33
Key Repeat Time
33
Reset All
33
Information
33
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Sistēmas prasības
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
Extended warranty
43
43
43
43
44
34
34
34
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
35
35
35
35
Jautājumi un atbildes
37
3
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Drošības pasākumi
Pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā ap izstrādājumu ir pietiekami daudz brīvas vietas. Iekšējās
temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos un bojāt izstrādājumu. Pārliecinieties, ka izstrādājuma
uzstādīšanas laikā ap to tiek atstāts pietiekami daudz vietas, kā norādīts zemāk.
Uzmanību
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NEATVERIET PĀRSEGU. (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU)
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT
LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE
KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
10 cm
10 cm
10 cm
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
10 cm
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta
rakstiska informācija par attiecīgo darbību un apkopi.
10 cm
Simboli
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots ultraskaņas
viļņu mitrinātājs.
Brīdinājums
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu
bojājumi.
――Ja vēlaties veikt izstrādājuma iekšpuses tīrīšanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru (tas
ir maksas pakalpojums).
Nespiediet monitora ekrānu ar rokām vai citiem priekšmetiem. Pretējā gadījumā var sabojāt ekrānu.
4
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
Elektrība un drošība
Brīdinājums
1 Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
2 Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
•• Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
3 Monitora slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
‒‒ Monitora tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvā
viela.
‒‒ Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
4 Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi
izgriezts liekais ūdens.
5 Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6 Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.
•• Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).
•• Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
•• Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu drānu.
Uzmanību
•• Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet
stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.
‒‒ Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.
•• Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
5
Instalēšana
Brīdinājums
Uzmanību
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu
karstuma avota tuvumā.
•• Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.
•• Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu brīva vieta
(vismaz 10 cm) ventilācijai.
•• Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
‒‒ Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var
izraisīt ugunsgrēku.
•• Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam
(piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala
neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
•• Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu, ķīmisku vielu,
pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks
darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
‒‒ Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru .
•• Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns,
iedarbībai.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
•• Pārtikā lietojamā eļļa (piemēram, sojas pupiņu eļļa) var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Neturiet izstrādājumu eļļas tuvumā. Tāpat neuzstādiet un nelietojiet izstrādājumu virtuvē vai plīts
tuvumā.
6
Darbība
Brīdinājums
•• Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt
izstrādājumu.
‒‒ Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Lai pārvietotu izstrādājumu, vispirms no tā atvienojiet visus kabeļus, tostarp strāvas kabeli.
•• Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas
vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
•• Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli
uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai
ievades/izvades portos).
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles)
vai citus metāla priekšmetus.
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu uzmanību
(piemēram, rotaļlietas, saldumus).
‒‒ Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist,
izraisot nopietnus savainojumus.
•• Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties
izvēdiniet telpas.
•• Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
•• Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
‒‒ Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
7
Uzmanību
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.
‒‒ Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai
kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas
vadu no kontaktligzdas.
‒‒ Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
elektriskās strāvas noplūdi.
•• Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
‒‒ Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
•• Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
•• Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.
•• Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis vai skatieties uz objektiem
tālumā.
•• Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.
•• Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
‒‒ Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
‒‒ Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
‒‒ Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
8
2. nodaļa
Sagatavošana
Detaļas
Ikonas
Apraksts
Atveriet vai aizveriet ekrāna displeja izvēlni, vai atgriezieties pēdējā izvēlnē.
Priekšējās pogas
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai bloķējiet
ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu izmaiņas. Iespējot:
lai bloķētu ekrāna displeja vadību, 10 sekundes turiet nospiestu pogu
. Atspējot: lai atbloķētu ekrāna displeja vadību, turiet nospiestu pogu
nedaudz ilgāk par 10 sekundēm.
――Ja ekrāna displeja vadība ir bloķēta, varat pielāgot elementus Brightness un
Contrast. Pieejama opcija Eye Saver Mode. Varat skatīt ziņojumu Information.
Funkciju Eye Saver Mode var izmantot, nospiežot pogu
(Funkcija
Eye Saver Mode ir pieejama, pat ja ekrāna displeja vadība ir bloķēta.)
Nospiediet
, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju Eye Saver Mode.
Ja ir pieejama funkcija Eye Saver Mode, tālāk minētie elementi nav pieejami.
Taustiņu ceļvedis
•• Picture
Brightness, Game Mode, MAGICBright, Color
•• System
Smart ECO Saving
SAMSUNG
Pārvietojieties uz augšējo vai apakšējo izvēlni vai ekrāna displeja izvēlnē
pielāgojiet opcijas vērtību.
Izmantojiet šo pogu, lai regulētu skaļuma līmeni, ekrāna spilgtumu vai
kontrastu.
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Nospiežot pogu
, kad ekrāna displeja izvēlne nav parādīta, tiks mainīts
ievades avots (Analog / HDMI / DisplayPort). Ja ieslēdzat izstrādājumu
, ekrāna kreisajā stūrī tiks
vai maināt ievades avotu, nospiežot pogu
parādīts paziņojums par nomainīto ievades avotu.
――Šī funkcija nav pieejama produktiem, kuriem ir tikai analogā saskarne.
9
Ikonas
Aizmugurējā puse
Apraksts
Nospiediet pogu
, lai automātiski pielāgotu ekrāna iestatījumus.
――Mainot izšķirtspēju zem displeja rekvizītiem, tiks aktivizēta Auto Adjustment
funkcija.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.
Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu.
Kad tiek nospiesta izstrādājuma vadības poga, pirms ekrāna izvēlnes
atvēršanas tiek parādīts taustiņu ceļvedis (Šis ceļvedis parāda nospiestās
pogas funkciju.)
Taustiņu ceļvedis
Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek rādīts šis ceļvedis, vēlreiz nospiediet
atbilstošo pogu.
Taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma modeļiem var
atšķirties.
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Pieslēgvieta
Apraksts
Pievienojiet monitora strāvas vadu izstrādājuma aizmugurē izvietotajai
POWER IN pieslēgvietai.
Savienot ar USB ierīcei.
Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora
pieslēgvietu un datora
USB pieslēgvietu.
Skatiet iegādāto izstrādājumu.
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot D-SUB kabeli.
Savienojuma izveide ar audio ierīci, piemēram, austiņām.
10
Brightness un Contrast iestatījumu maiņa
Pielāgojiet iespēju Brightness un Contrast, izmantojot sākuma ekrānā esošās pogas
pieejama ekrāna displeja izvēlne).
Volume iestatījuma maiņa
(ja nav
Pielāgojiet opciju Volume, taustiņu ceļveža parādīšanas laikā nospiežot pogu
.
Contrast
Volume
100
Brightness
Volume
10
Brightness
Contrast
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Noklusējuma spilgtums dažādos reģionos var atšķirties.
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Atkarībā no modeļa monitora funkcijas var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
Brightness
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Smart Eco Saving.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
11
Izstrādājuma slīpuma un augstuma regulēšana
Monitora ekrāna pagriešana
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
――Varat pagriezt monitora ekrānu kā parādīts zemāk.
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
S24H650GD*
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
S24H650FD*
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Pirms monitora pagriešanas pārliecinieties, ka statīvs ir izvilkts līdz galam.
•• Ja pagriezīsiet monitoru pirms tam pilnībā neizvelkot statīvu, monitora stūris var atsisties pret
zemi un tas var tikt bojāts.
S27H650FD*
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Negrieziet monitoru pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Pretējā gadījumā varat sabojāt
izstrādājumu.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Monitora slīpumu un augstumu var regulēt.
•• Pieturiet izstrādājumu tā augšdaļā pa vidu un uzmanīgi pielāgojiet augstumu.
•• Pielāgojot statīva augstumu, var būt dzirdams troksnis. Šo troksni rada statīvā esošā bumbiņa,
kas augstuma pielāgošanas laikā pārvietojas. Šis troksnis ir normāla parādība un neliecina par
izstrādājuma nepareizu darbību.
12
Pretnozagšanas slēdzene
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas laikā
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai
skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
•• Nespiediet tieši uz ekrāna.
•• Pārvietojot monitoru, neturiet to aiz ekrāna.
1 Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
•• Pārvietošanas laikā turiet monitoru aiz tā
apakšējiem stūriem vai malām.
•• Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz
statīva.
••
2 Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3 Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4 Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
‒‒ Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
‒‒ Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
‒‒ Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
13
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
2
A
•• Piezīmes
‒‒ Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.
‒‒ Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.
‒‒ Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas
komplektu vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist,
izraisot traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās
neatbilstošu skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
pievienošanas ar pārāk lielu spēku rezultātā.
‒‒ Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.
3
4
‒‒ Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.
‒‒ Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst standartiem.
B
‒‒ Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
Pievienojiet sienas montāžas komplektu vai galda virsmas statīvu šeit
Kronšteins (nopērkams atsevišķi)
Nolīdziniet izstrādājuma aizmugurē esošās balsteņa gropes ar atbilstošajām sienas montāžas
komplekta vai galda virsmas statīva daļām un cieši pieskrūvējiet balsteņa skrūves.
S24H650GD* /
S27H650FD*
VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B)
milimetros
100,0 x 100,0
Standarta skrūve
4,0 mm Φ, 0,7 vītne* 10,0 mm
gara
Daudzums
4 gab.
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā
var rasties savainojumi.
14
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (S24H650FD*)
1
2
A
•• Piezīmes
‒‒ Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.
‒‒ Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.
‒‒ Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas
komplektu vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist,
izraisot traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās
neatbilstošu skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
pievienošanas ar pārāk lielu spēku rezultātā.
‒‒ Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.
3
4
‒‒ Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.
‒‒ Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst standartiem.
B
‒‒ Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
Pievienojiet sienas montāžas komplektu vai galda virsmas statīvu šeit
Kronšteins (nopērkams atsevišķi)
Nolīdziniet izstrādājuma aizmugurē esošās balsteņa gropes ar atbilstošajām sienas montāžas
komplekta vai galda virsmas statīva daļām un cieši pieskrūvējiet balsteņa skrūves.
S24H650FD*
VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B) Standarta skrūve
milimetros
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 vītne* 10,0 mm
gara
Daudzums
4 gab.
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā
var rasties savainojumi.
15
Instalēšana
Statīva pievienošana (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā,
kā parādīts attēlā. Pievelciet skrūvi statīva
apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.
2
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
3
Novietojiet statīva kātu uz displeja, kā parādīts
attēlā. Kad novietojat statīva kātu, pārliecinieties,
vai displeja izvirzīto pogu var ievietot statīva kāta
rievā.
4
Pagrieziet displeja statīva kātu pulksteņrādītāja
kustības virzienā par 90°, lai nostiprinātu displeja
statīva kātu vietā.
Ja putuplasta plāksne nav pieejama, izmantojiet
biezu matraci.
5
Statīva salikšana ir pabeigta.
- Uzmanību
Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.
16
Statīva pievienošana (S24H650FD*)
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā,
kā parādīts attēlā. Pievelciet skrūvi statīva
apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.
2
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
3
Novietojiet statīva kātu uz displeja, kā parādīts
attēlā. Kad novietojat statīva kātu, pārliecinieties,
vai displeja izvirzīto pogu var ievietot statīva kāta
rievā.
4
Pagrieziet displeja statīva kātu pulksteņrādītāja
kustības virzienā par 90°, lai nostiprinātu displeja
statīva kātu vietā.
Ja putuplasta plāksne nav pieejama, izmantojiet
biezu matraci.
5
Statīva salikšana ir pabeigta.
- Uzmanību
Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.
17
Statīva noņemšana (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Pirms statīva noņemšanas novietojiet monitoru uz līdzenas un stabilas virsmas ar ekrānu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
2
Novietojiet izstrādājumu uz tīras un līdzenas virsmas,
kā parādīts attēlā. Pastumiet pārslēgu uz augšu
un turiet. Pagrieziet displeja statīva kātu pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam par 10°.
Paceliet statīva kātu bultiņas norādītajā virzienā, lai
atvienotu to no displeja.
- Uzmanību
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.
3
Atskrūvējiet skrūvi statīva pamatnes apakšpusē un
pēc tam noņemiet statīva kātu no statīva pamatnes,
velkot to bultiņas norādītajā virzienā, kā parādīts
attēlā.
18
Statīva noņemšana (S24H650FD*)
――Pirms statīva noņemšanas novietojiet monitoru uz līdzenas un stabilas virsmas ar ekrānu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
2
Novietojiet izstrādājumu uz tīras un līdzenas virsmas,
kā parādīts attēlā. Pastumiet pārslēgu uz augšu
un turiet. Pagrieziet displeja statīva kātu pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam par 10°.
Paceliet statīva kātu bultiņas norādītajā virzienā, lai
atvienotu to no displeja.
- Uzmanību
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.
3
Atskrūvējiet skrūvi statīva pamatnes apakšpusē un
pēc tam noņemiet statīva kātu no statīva pamatnes,
velkot to bultiņas norādītajā virzienā, kā parādīts
attēlā.
19
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms monitora uzstādīšanas izlasiet tālāk
sniegto informāciju.
1 Pārbaudiet monitora komplektācijā iekļautā kabeļa abu galu formu un salīdziniet ar monitora un
ārējo ierīču atbilstošo portu formām un atrašanās vietām.
2 Pirms signāla kabeļu pievienošanas atvienojiet monitora un ārējo ierīču barošanas kabeļus no
strāvas kontaktligzdas, lai izvairītos no ierīces bojājumiem īssavienojuma vai strāvas pārslodzes
gadījumā.
Datora pievienošana un lietošana
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā
tipa)
3 Pēc visu signāla kabeļu pievienošanas pievienojiet monitora un ārējo ierīču barošanas kabeļus
strāvas kontaktligzdai.
4 Pirms uzstādītā monitora lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītos ar monitora
funkcijām, drošības norādījumiem un informāciju par pareizu lietošanu.
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
RGB IN
20
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
Pievienošana, izmantojot DP kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
HDMI IN
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
――Ieteicams izmantot DP kabeli, kas ir īsāks par 1,5 m. Ja izmantosit kabeli, kas ir garāks par 1,5 m, var
pasliktināties attēla kvalitāte.
Austiņu pievienošana
HDMI IN
21
Pievienošana elektrotīklam
Lai izmantotu ierīci, pievienojiet barošanas kabeli ierīces POWER IN pieslēgvietai un barošanas
izvadam.
――Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
22
USB ierīces pievienošana
1 Ar USB kabeļa palīdzību savienojiet monitora
――Varat lietot tādas USB ierīces kā peli, tastatūru, atmiņas karti Memory Stick vai ārējo cietā diska diskdzini
(HDD), pievienojot tās tieši monitora pieslēgvietai
. Tās nav jāpievieno datoram.
Ja izmantojat ārējā cietā diska diskdziņa lielapjoma atmiņas ierīci, kam ir vajadzīga papildu strāva,
pievienojiet to strāvas avotam.
Monitora
USB pieslēgvieta atbalsta standartu High-Speed Certified USB 2.0.
Liels ātrums
Parasts ātrums
Mazs ātrums
Datu pārraides ātrums 480 Mbps
12 Mbps
1,5 Mbps
Enerģijas patēriņš
2,5 W(Maks. vērtība
katrai pieslēgvietai)
2,5 W(Maks. vērtība
katrai pieslēgvietai)
2,5 W(Maks. vērtība
katrai pieslēgvietai)
――Lai izmantotu
pieslēgvietu un datora USB pieslēgvietu.
pieslēgvietu, datoram ir jāpievieno UP (ieejas ports).
――Monitora
pieslēgvietas un datora USB pieslēgvietas savienošanai jāizmanto kopā ar monitoru
saņemtais USB kabelis.
2 Izmantojiet USB kabeli, lai pievienotu USB ierīci monitora pieslēgvietai
.
3 Lietošanas procedūra sakrīt ar datoram pievienotas ārējās ierīces lietošanas procedūru.
•• Varat pievienot un lietot tastatūru un peli.
•• Varat atskaņot failu no multivides ierīces. (Multivides ierīču piemēri: MP3, digitālā kamera, utt.)
•• Varat palaist, pārvietot, nokopēt vai izdzēst atmiņas ierīcē saglabātus failus. (Atmiņas ierīču
piemēri: ārējā atmiņa, atmiņas karte, atmiņas lasītājs, MP3 atskaņotājs ar cieto disku utt.)
•• Varat izmantot arī citas USB ierīces, ko var pievienot datoram.
――Lai pievienotu ierīci monitora
pieslēgvietai, izmantojiet ierīcei piemērotu kabeli.
――Informāciju par kabeļu un ārējo ierīču iegādes iespējām saņemsiet attiecīgā izstrādājuma tehniskās
apkopes centrā.
――Uzņēmums neatbild par ārējo ierīču problēmām vai bojājumiem, ko izraisījusi savienojumam neatbilstoša
kabeļa lietošana.
――Daži izstrādājumi neatbilst USB standartam, un tas var izraisīt ierīces nepareizu darbību.
――Ja ierīce darbojas nepareizi arī tad, kad tā ir pievienota datoram, sazinieties ar ierīces/datora tehniskās
apkopes centru.
――Ņemot vērā dažādās tirgū pieejamās USB ierīces, mēs nevaram garantēt, ka mūsu izstrādājumi būs saderīgi
ar visām USB ierīcēm.
23
Pievienoto kabeļu sakārtošana (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
Sasveriet displeju, kā parādīts attēlā.
5
2
Pagrieziet ierīci augstākajā vertikālā pozīcijā.
6
Ievietojiet katru kabeli PĀRSEGA STATĪVA KABEĻU Pagrieziet ierīci horizontālā pozīcijā.
TURĒTĀJĀ, kā parādīts attēlā.
3
Pievienojiet atbilstošos kabeļus.
4
4
Ievietojiet kabeļus AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA gropē
un pēc tam piestipriniet AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA
APAKŠĒJO PANELI. Piestiprinot AIZMUGURĒJĀ
PĀRSEGA APAKŠĒJO PANELI, vispirms ievietojiet
sešus AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA APAKŠĒJĀ PANEĻA
izciļņus AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA apakšdaļā
esošajos caurumos.
7
Uzstādīšana ir pabeigta.
24
Pievienoto kabeļu sakārtošana (S24H650FD*)
1
Statīva salikšana ir pabeigta.
2
Pagrieziet ierīci augstākajā vertikālā pozīcijā.
3
Savienojiet kabeļus ar atbilstošajiem portiem
un pēc tam ievietojiet katru kabeli PĀRSEGA
STATĪVA KABEĻU TURĒTĀJĀ, kā parādīts attēlā.
4
Pagrieziet ierīci horizontālā pozīcijā.
5
Uzstādīšana ir pabeigta.
25
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
Draivera instalēšana
――Varat iestatīt izstrādājuma optimālo izšķirtspēju un frekvenci, uzstādot atbilstošos izstrādājuma draiverus.
――Lai instalētu jaunāko izstrādājuma draivera versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi pēc tā iegādes, tiks parādīts informatīvais ziņojums par optimālākās
izšķirtspējas iestatīšanu.
Izvēlieties izstrādājuma valodu un nomainiet datora izšķirtspēju uz optimālo iestatījumu.
Lietojot izstrādājumu, ieņemiet pareizu pozu:
•• Iztaisnojiet muguru.
――Ja optimālākā izšķirtspēja nav izvēlēta, ziņojums pēc noteikta laika tiks parādīts trīs reizes, pat ja
izstrādājums tiks atkārtoti izslēgts un ieslēgts.
――Optimālāko izšķirtspēju var izvēlēties arī datora izvēlnē Vadības panelis.
•• Starp ekrānu un acīm saglabājiet 45–50 cm lielu attālumu un skatieties ekrānā, skatienu vēršot
nedaudz uz leju.
•• Acis pozicionējiet tieši iepretim ekrānam.
•• Pielāgojiet leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
•• Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri augšdelmiem un vienā līmenī ar plaukstu augšpusi.
•• Novietojiet elkoņus taisnā leņķī.
•• Pielāgojiet izstrādājuma atrašanās augstumu, lai jūs varētu salocīt ceļus 90 grādu vai platākā leņķī,
papēžus novietot uz grīdas un rokas — zemāk par sirds atrašanās līmeni.
•• Veiciet acīm paredzētus vingrojumus vai mirkšķiniet biežāk acis; tas palīdzēs novērst acu
nogurumu.
26
4. nodaļa
Ekrāna iestatīšana
Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Režīmā PC
•• Custom: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
•• Standard: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
SAMSUNG MAGIC Bright
Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Smart ECO Saving.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Spilgtumu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
•• Cinema: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura
skatīšanai.
•• Dynamic Contrast: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.
Režīmā AV
Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV,
SAMSUNG
MAGICBright ir pieejami četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi (Dynamic,
Standard, Movie un Custom). Jūs varat aktivēt Dynamic, Standard, Movie vai Custom iestatījumus.
Varat izvēlēties pielāgotos iestatījumus Custom, kas automātiski izsauc jūsu personalizētos attēla
iestatījumus.
•• Dynamic: Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard Standard režīmā.
•• Standard: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.
•• Movie: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk
nogurdinās acis.
•• Custom: Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties noregulēt sev tīkamu attēlu.
27
Brightness
Color
Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)
Pielāgojiet ekrāna krāsu nianses.
Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Smart ECO Saving.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
•• Red: pielāgojiet sarkanās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
MAGIC
MAGIC
•• Green: pielāgojiet zaļās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
Contrast
Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
•• Blue: pielāgojiet zilās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
•• Color Tone: izvēlieties krāsas toni, kas vislabāk atbilst jūsu skatīšanās vajadzībām.
‒‒ Cool 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Cool 1.
‒‒ Cool 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Normal.
‒‒ Normal: parādiet standarta krāsu toni.
‒‒ Warm 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Normal.
‒‒ Warm 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: pielāgojiet krāsas toni.
――Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV, Color Tone
Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Upscale ir režīmā Mode1 vai Mode2.
ir pieejami četri krāsu temperatūras iestatījumi (Cool, Normal, Warm un Custom).
•• Gamma: pielāgojiet spilgtuma vidējo līmeni.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.
Iestatiet optimālu attēla kvalitāti, kas ir piemērota acu atpūtināšanai.
Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” ir to izstrādājumu sertifikācija, kuri atbilst zemāka zilās krāsas
līmeņa prasībām. Ja iestatīsit Eye Saver Mode stāvoklī 'On', zilā gaisma, kuras viļņa garums ir aptuveni
400 nm, samazināsies, tādējādi nodrošinot optimālo attēla kvalitāti acu atpūtināšanai. Turklāt
zilās gaismas līmenis ir zemāks nekā noklusējuma iestatījumos, un to ir pārbaudījis uzņēmums TÜV
Rheinland un sertificējis kā atbilstošu TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartu prasībām.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režīms Mode2 rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu Mode1.
HDMI Black Level
Game Mode
Konfigurējiet ierīces ekrāna iestatījumus, ko izmantot spēļu režīmā.
Ja DVD atskaņotājs vai satelītuztvērēja bloks ar izstrādājumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkarībā no
pievienotās avota ierīces var rasties attēla kvalitātes pasliktināšanās (kontrasts/krāsu pasliktināšanās,
melnās krāsas līmenis u.c.). Tādos gadījumos var lietot HDMI Black Level, lai pielāgotu attēla kvalitāti.
Izmantojiet šo funkciju, kad spēlējat spēles datorā vai kad pievienojat spēļu konsoli, piemēram,
PlayStation™ vai Xbox™.
Šādā gadījumā uzlabojiet slikto attēla kvalitāti, izmantojot opciju HDMI Black Level.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Smart ECO Saving.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā HDMI.
•• Normal: Atlasiet šo režīmu, ja nav kontrasta pasliktināšanās.
•• Low: Izvēlēties šo režīmu, lai samazinātu melnās krāsas līmeni un palielinātu baltās krāsas līmeni,
ja ir kontrasta pasliktināšanās.
――Opcija HDMI Black Level var nebūt saderīga ar dažām avota ierīcēm.
――Funkcija HDMI Black Level tiek aktivizēta tikai tad, ja ir izvēlēta noteikta AV izšķirtspēja, piemēram, 720P
un 1080P.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Kad monitors izslēdzas, pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu vai maina ievades avotus, Game Mode
tiek izslēgts Off pat tad, ja iestatīts stāvoklī On.
――Ja vēlaties, lai Game Mode būtu aktivizēts visu laiku, izvēlieties Always On.
Response Time
Lai videoattēls izskatītos vēl spilgtāks un dabiskāks, palieliniet paneļa atbildes laiku.
――Kad nespēlējat spēles vai nedemonstrējat videoklipus, izmantojiet režīmu Standard.
29
Picture Size
Screen Adjustment
Mainiet attēla izmēru.
――Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs Picture Size ir režīmā AV un ir iestatīts uz Screen Fit.
Režīmā PC
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.
Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā AV un monitors rāda parastā režīmā, izvēlieties
iestatījumu Screen Fit, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.
Elementa H-Position un V-Position konfigurēšana
H-Position: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.
Režīmā AV
V-Position: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.
•• 4:3: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta apraidei.
Coarse konfigurēšana
•• 16:9: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9. (S24H650FD*/S27H650FD*)
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas. (S24H650GD*)
•• Screen Fit: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI/DP kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
Pielāgojiet ekrāna frekvenci.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.
Fine konfigurēšana
Lai iegūtu spilgtu attēlu, izvēlieties elementu Fine.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP, un PC/AV Mode ir iestatīts kā
AV.
30
5. nodaļa
Ekrāna displeja iestatījumu pielāgošana
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Position
Pielāgojiet izvēlnes novietojumu.
Transparency
Language
Iestatiet izvēlnes logu caurspīdīgumu.
Iestatiet izvēlnes valodu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.
――Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
Display Time
Iestatiet, lai ekrāna displejs automātiski izzustu, ja izvēlne netiek lietota noteiktu laika periodu.
Iestatījumu Display Time var lietot, lai norādītu laika periodu, pēc kura ekrāna displeja izvēlnei būtu
jāpazūd.
31
6. nodaļa
Iestatīšana un atiestate
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Off Timer Plus
Off Timer konfigurēšana
Smart ECO Saving
Off Timer: Ieslēdziet Off Timer režīmu.
Smart ECO Saving funkcija samazina enerģijas patēriņu, kontrolējot monitora paneļa izmantoto
elektrisko strāvu.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Off Timer iestatījums ir On.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Turn Off After: Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Pēc norādītā laika
beigām izstrādājums tiks automātiski izslēgts.
――Izstrādājumiem atsevišķu reģionu tirgos opcija Off Timer ir iestatīta automātiski aktivizēties 4 stundas pēc
――Režīms Game Mode tiks automātiski izslēgts, kad tiks aktivizēts režīms Smart ECO Saving.
izstrādājuma ieslēgšanas. Tas tiek darīts saskaņā ar elektroenerģijas padeves noteikumiem. Ja nevēlaties,
lai taimeris tiktu aktivizēts, dodieties uz sadaļu
→ System → Off Timer Plus un iestatiet funkciju Off
•• Off: izmantojiet, lai deaktivizētu Smart ECO Saving funkciju.
Timer stāvoklī Off.
•• On: enerģijas patēriņš automātiski tiks samazināts par aptuveni 10% salīdzinājumā ar pašreizējo
iestatījumu. (Enerģijas patēriņa samazinājums ir atkarīgs no ekrāna spilgtuma.)
Eco Timer konfigurēšana
Eco Timer: Ieslēdziet Eco Timer režīmu.
Eco Off After: Funkcijas Eco Timer iestatījums var būt no 10 līdz 180 minūtēm. Kad norādītais laiks būs
pagājis, izstrādājums tiks automātiski izslēgts.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Eco Timer iestatījums ir On.
32
PC/AV Mode
Information
Iestatiet funkciju PC/AV Mode kā AV. Attēla izmērs tiks palielināts.
Skatiet pašreizējo ievades avotu, frekvenci un izšķirtspēju.
Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.
•• Iestatiet uz "PC", ja savienots ar datoru.
•• Iestatiet uz "AV", ja savienots ar AV ierīci.
――Tiek piegādāts tikai platekrāna modeļiem, kā piemēram 16:9 vai 16:10.
――Ja monitors (kad iestatīts HDMI/DisplayPort režīmā) atrodas enerģijas taupīšanas režīmā vai attēlo
paziņojumu Check Signal Cable, nospiediet pogu
, lai parādītu Ekrāna displeja (OSD) izvēlni. Jūs varat
izvēlēties PC vai AV.
Source Detection
Kā ievades signāla atpazīšanas metodi iestatiet Auto vai Manual.
Key Repeat Time
Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.
Var izvēlēties iestatījumu Acceleration, 1 sec vai 2 sec. Ja tiek izvēlēts iestatījums No Repeat, nospiežot
pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
Reset All
Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
33
7. nodaļa
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Sistēmas prasības
OS
Easy Setting Box ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.
Lai instalētu jaunāko Easy Setting Box versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
――Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
Datora aparatūra
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vismaz 32 MB atmiņas
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona Easy Setting Box var arī neparādīties.
――Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Easy Setting Box instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
34
8. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
――Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja
problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājuma pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir cieši
noslēgti.
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir
redzami tukši laukumi.
Ja ekrāns ir izslēgts un, lai gan izstrādājums ir pareizi pieslēgts datoram, mirgo jaudas indikators,
veiciet pašdiagnostikas pārbaudi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
1 Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2 Atvienojiet kabeli no izstrādājuma.
3 Ieslēdziet izstrādājumu.
4 Ja tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable, izstrādājums darbojas pareizi.
――Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru,
atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ekrāna problēma
Ja iestatītais režīms pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju (sk. sadaļu Standarta signālu režīmu tabula), uz
īsu brīdi tiks parādīts paziņojums Not Optimum Mode
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
――Parādītā izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no datora sistēmas iestatījumiem un kabeļiem.
Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots
Tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
35
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Teksts ir izplūdis.
Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas kartes signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju
vai frekvenci.
Ja izmantojat operētājsistēmu Windows (piem., Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vai Windows 10):
Fonti
Pielāgot ClearType tekstu un izvēlieties Ieslēgt ClearType.
izvēlieties Vadības panelis
Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu režīmu tabula" (40. lpp.).
Videofails tiek demonstrēts neskaidri.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Demonstrējot lielus augstas izšķirtspējas videofailus, tie var būt neskaidri. Tā var būt, ja
videoatskaņotājs nav optimizēts datora resursu izmantošanai.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Mēģiniet demonstrēt failu citā videoatskaņotājā.
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet opcijas Coarse un Fine.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Skaņas problēma
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Nav skaņas.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc. Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Pārbaudiet, vai datora izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu izšķirtspējas
un frekvences iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet iestatījumus atbilstoši
šīs rokasgrāmatas „Standarta signāla režīma tabulas” iestatījumiem (40. lpp.) un izstrādājuma
Information izvēlnes iestatījumiem.
Pārbaudiet skaļumu.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Skaņu nevar dzirdēt, ja ievades ierīces ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.
Pievienojiet ierīci, izmantojot HDMI vai DP kabeli.
Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir izkropļotas.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Baltā krāsa neizskatās balta.
Skaņas ierīces problēma
Maniet opcijas Color iestatījumus
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
――Atkarībā no skatīšanās leņķa var būt redzami izstrādājuma rāmī esošie LED indikatori. Šis apgaismojums
cilvēku veselībai nekaitē un neietekmē arī izstrādājuma funkcijas vai veiktspēju. Izstrādājuma lietošana ir
droša.
36
Jautājumi un atbildes
――Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
Kā es varu mainīt frekvenci?
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un motīvi → Displejs → Iestatījumi → Papildu → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi → Papildu → Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama zem Monitora iestatījumiem.
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizācija → Displeja iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama zem Monitora
iestatījumiem.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Ekrāna izšķirtspēja → Papildu iestatījumi → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Ekrāna izšķirtspēja → Papildu iestatījumi → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu
Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi → Displeja adaptera rekvizīti → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi un pielāgojiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un motīvi → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 8 (Windows 8.1): iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora
BIOS iestatījumus.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Personalizēšana → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna taimauta iestatījumi → Enerģija un miega režīms vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
37
9. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
Modeļa nosaukums
S24H650GD*
S24H650FD*
S27H650FD*
Izmērs
24 collu klase (24,0 collas / 61,1 cm)
24 collu klase (23,8 collas / 60,4 cm)
27 collu klase (27,0 collas / 68,6 cm)
Displeja laukums
518,4 mm (H) x 324 mm (V)
527,04 mm (H) x 296,46 mm (V)
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Pikseļa solis
0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)
0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maksimālais pikseļu taktētājs
154 MHz
148,5 MHz
148,5 MHz
Strāvas padeve
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
Signāla savienotāji
D-SUB, HDMI, DP
Vides apstākļi
Darbība
Temperatūra: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs
38
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr
uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Paneļa punkti (pikseļi)
Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
――Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
39
Standarta signālu režīmu tabula
Modeļa nosaukums
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
S24H650GD*
S24H650FD*/S27H650FD*
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Vertikālā frekvence
50 – 65 Hz
50 – 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1200 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ja signāls, kas pieder pie tālāk norādītajiem standarta signāla režīmiem, tiek pārsūtīts no jūsu datora, ekrāns tiek pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu
režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
S24H650GD*
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
40
S24H650FD*/S27H650FD*
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
41
S24H650FD*/S27H650FD*
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek
mērīta kHz vienībās.
――Vertikālā frekvence
Viena un tā paša attēla atkārtošana neskaitāmas reizes sekundē ļauj skatīt dabiskus attēlus. Atkārtošanas biežums tiek dēvēts par vertikālo frekvenci vai atsvaidzes intensitāti un tiek norādīts hercos (Hz).
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla
kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
42
10. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas,
ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta
cita veida darbība.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
43
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising