Samsung | S27H850QFU | User manual | Samsung 27" WQHD monitor H850Q Picture-by-Picture funktsiooniga Vartotojo vadovas

Samsung 27" WQHD monitor H850Q Picture-by-Picture funktsiooniga Vartotojo vadovas
Vartotojo instrukcija
S*H85*
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą specifikacijos gali būti
keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© Samsung Electronics
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
Visi kiti ne „Samsung Electronics“ prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.
••
Administracinis mokestis taikomas, jei:
‒‒ (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
‒‒ (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
••
Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.
Turinys
Prieš naudojant gaminį
Stovo nuėmimas (S27H850QF* / S27H851QF*)
Įrenginio montavimo vieta
Laikymo saugos priemonės
4
4
Saugos priemonės
Valymas
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
4
5
5
6
7
Pasiruošimas
Dalys
9
Valdymo skydelis
9
Tiesioginių klavišų vadovas
10
Funkcinių klavišų vadovas
11
Brightness, Contrast ir Eye Saver Mode nustatymų
keitimas
13
Volume nustatymo keitimas
13
Galinė pusė
14
Gaminio pokrypio ir aukščio nustatymas
15
Monitoriaus ekrano pasukimas
15
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
16
Monitoriaus perkėlimo atsargumo priemonės
16
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo
tvirtinimas (S24H850QF* / S24H851QF*)
17
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo
tvirtinimas (S27H850QF* / S27H851QF*)
18
Diegimas
19
Stovo pritvirtinimas (S24H850QF* / S24H851QF*) 19
Stovo pritvirtinimas (S27H850QF* / S27H851QF*) 20
Stovo nuėmimas (S24H850QF* / S24H851QF*) 21
22
Šaltinio įrenginio prijungimas
ir naudojimas
Ekrano sąranka
SAMSUNG MAGIC Bright
32
Brightness
33
Contrast
33
Sharpness
33
Color
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
34
HDMI Black Level
34
Eye Saver Mode
34
Game Mode
34
Prieš pradėdami monitoriaus montavimą
perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
23
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Prijungimas HDMI-DVI laidu
Sujungimas naudojant „USB Type-C“ kabelį
Jungimas DP laidu
Kaip prijungti ausines
23
23
24
24
25
25
Išorinio monitoriaus prijungimas
Prijungimas naudojant DP laidą
25
25
Response Time
34
Picture Size
35
26
26
26
Screen Adjustment
35
28
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
29
PIP/PBP Mode
36
Maitinimo prijungimas
30
Size
37
Tinkama laikysena naudojantis gaminiu
31
Position
37
Tvarkyklės diegimas
31
Sound Source
37
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
31
Source
38
Picture Size
38
Gaminio prijungimas prie kompiuterio kaip USB
HUB
Kompiuterio prijungimas prie gaminio
Gaminio naudojimas kaip USB HUB
Prijungtų kabelių sutvarkymas (S24H850QF* /
S24H851QF*)
Prijungtų kabelių sutvarkymas (S27H850QF* /
S27H851QF*)
2
Turinys
Contrast
39
Programinės įrangos diegimas
Easy Setting Box
Diegimo apribojimai ir problemos
Sistemos reikalavimai
OSD (ekrano rodinio)
nustatymų reguliavimas
Transparency
40
Language
40
Display Time
40
Sąranka ir atkūrimas
DisplayPort Ver.
41
DP OUT
DP OUT (MST/SST) funkcijos įgyvendinimas
42
42
FreeSync
45
Smart ECO Saving
47
Off Timer Plus
47
PC/AV Mode
47
Source Detection
48
Key Repeat Time
48
Power LED On
48
Reset All
48
Information
48
Priedas
49
49
49
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų
išlaidos)
56
Tai nėra gaminio defektas
56
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
56
Kita
56
Extended warranty
Gedimų nustatymo ir
šalinimo instrukcija
57
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų
aptarnavimo centru
50
Gaminio tikrinimas
50
Skyros ir dažnio tikrinimas
50
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
50
Klausimai & Atsakymai
52
Specifikacijos
Bendros
53
Standartinio signalo režimo lentelė
54
3
01 skyrius
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta
Saugos priemonės
Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti
gaisras ir pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta
žalos.
10 cm
10 cm
10 cm
Įspėjimas
10 cm
10 cm
Laikymo saugos priemonės
Ant labai blizgių modelių paviršiaus gali atsirasti dėmių, jei netoliese naudojamas ultragarsinis
drėkintuvas.
――Jei reikia išvalyti gaminio vidų, kreipkitės į artimiausią „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą (ši paslauga
yra mokama).
Nespauskite monitoriaus ekrano rankomis ar kokiais kitais daiktais. Galite sugadinti ekraną.
4
Valymas
――Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
――Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
Elektra ir saugumas
Įspėjimas
1 Išjunkite gaminį ir kompiuterį.
•• Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
2 Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.
•• Nenaudokite keleto gaminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.
――Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis rankomis. Antraip gali įvykti
elektros iškrova.
3 Monitorių valykite švaria, minkšta ir sausa servetėle.
4
•• Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
•• Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
‒‒ Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio, tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.
•• Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo izoliuotiems
įrenginiams).
‒‒ Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba valymo priemonės.
•• Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo laido po sunkiu daiktu.
Norėdami nuvalyti gaminio korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą šluostę vandeniu ir gerai ją
•• Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.
išgręžkite.
5 Baigę valyti prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.
6 Įjunkite gaminį ir kompiuterį.
•• Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes valykite sausa
servetėle.
Dėmesio
•• Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
•• Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu. Nenaudokite maitinimo laido
kištuko su kitais gaminiais.
•• Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.
‒‒ Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint nutraukti gaminio maitinimą.
•• Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.
5
Diegimas
Įspėjimas
Dėmesio
•• Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių. Nemontuokite gaminio
šalia šilumos šaltinių.
•• Keldami nenumeskite gaminio.
•• Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.
•• Montuokite gaminį mažiausiai 10 cm nuo sienos, kad liktų vietos ventiliacijai.
•• Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
‒‒ Vaikai gali uždusti.
•• Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios lentynos, nuožulnaus
paviršiaus ir pan.)
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
‒‒ Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.
•• Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna (laša vanduo ir
pan.), alyvos ar dūmų.
•• Neguldykite gaminio ekranu į apačią.
•• Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis gaminio priekinės
dalies kraštas.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
‒‒ Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
•• Atsargiai pastatykite gaminį.
‒‒ Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
•• Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios temperatūros
veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką)
įmontuotas gaminys gali sugesti.
‒‒ Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto objekto, pvz.,
viryklės.
‒‒ Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
•• Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
•• Maistinis aliejus (pvz., sojos pupelių aliejus) gali pažeisti arba deformuoti gaminį. Saugokite gaminį
nuo aliejaus. Be to, nemontuokite arba nenaudokite gaminio virtuvėje ar šalia viryklės.
6
Veikimas
Įspėjimas
•• Gaminiu teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimų.
‒‒ Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Jei gaminį norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, įskaitant maitinimo laidą.
•• Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo
laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.
•• Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.) ar lengvai
užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos angą ar įvesties /
išvesties prievadus ir pan.).
‒‒ Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų
pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant gaminio.
‒‒ Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų
pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
‒‒ Vaikai gali stipriai susižeisti.
•• Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.
Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
‒‒ Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.
•• Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų, saldumynų ir pan.).
‒‒ Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus ar saldumynus ir stipriai
sužeisti.
•• Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.
•• Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.
•• Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
•• Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to, nedelsdami išvėdinkite
patalpą.
•• Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
•• Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
•• Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
‒‒ Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
7
Dėmesio
•• Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti
defektinių pikselių.
‒‒ Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą, jei gaminio
nenaudosite ilgą laiką.
•• Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką (atostogausite ir pan.).
‒‒ Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrova.
•• Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.
‒‒ Jūsų regėjimas gali pablogėti.
•• Nelaikykite gaminio apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti arba sužeisti.
•• Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
•• Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
•• Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes arba pažiūrėkite
į toli esančius objektus.
•• Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
•• Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•• Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.
‒‒ Įstrigus rankai ar pirštui galite susižeisti.
‒‒ Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
•• Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
‒‒ Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
•• Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.
‒‒ Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
8
02 skyrius
Pasiruošimas
Dalys
Piktogramos
Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.
JOG mygtukas
Valdymo skydelis
Maitinimo indikatoriaus LED
AUKŠTYN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
•• Energijos taupymo režimas: Mirksi
•• Išjungtas maitinimas (maitinimo mygtukas): Įjungti
――Maitinimo indikatoriaus veikimas gali būti pakeistas pakeičiant meniu
nustatymus. (System
Power LED On) Dėl skirtingai diegiamų
funkcijų realiuose modeliuose šios funkcijos gali nebūti.
DEŠINĖN
KAIRĖN
galite pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ar dešinę arba naudoti kaip „Enter“
(įvesti).
•• Maitinimas įjungtas (maitinimo mygtukas): Išjungti
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
JOG mygtukas
――Mygtukas JOG yra kairėje gaminio nugarėlės pusėje. Šiuo mygtuku
Šis LED yra maitinimo būsenos indikatorius:
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
Maitinimo
indikatoriaus LED
Aprašymas
Funkcinių klavišų vadovas
ŽEMYN
Paspauskite JOG mygtuką, kai ekranas yra įjungtas. Pasirodys
funkcinių klavišų vadovas. Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti
ekrano meniu, atitinkamą krypties mygtuką paspauskite dar kartą.
――Funkcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio
modelį. Žiūrėkite konkretaus gaminio informaciją.
Return
Funkcinių klavišų vadovas
9
Tiesioginių klavišų vadovas
――Toliau pavaizduotas trumpinio mygtuko ekranas (OSD meniu) rodomas įjungus monitoriaus ekraną, pakeitus kompiuterio raišką ar įvesties šaltinį.
――Funkcinių mygtukų puslapyje rodoma, ar Eye Saver Mode yra įjungtas.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: Sureguliuokite Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: Sureguliuokite Volume.
••
: rodomas funkcinių klavišų vadovas.
10
Funkcinių klavišų vadovas
――Jei norite atidaryti pagrindinį meniu arba pasinaudoti kitais elementais, paspauskite JOG mygtuką, kad galėtumėte peržiūrėti funkcinių klavišų vadovą. Dar kartą paspaudę JOG mygtuką galėsite išeiti.
AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: pereikite prie norimo elemento. Pakeitus fokusavimą, pasirodo kiekvieno elemento aprašymas.
PASPAUSTI(ĮVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.
Return
Piktogramos
Aprašymas
Pasirinkite , kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte pakeisti įvesties signalą. Jei pakeičiate įvesties signalą, viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodo
pranešimas.
Pasirenkamas
, kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG mygtukas.
Parodoma monitoriaus ekrano rodinio (angl. On Screen Display (OSD) funkcija.
OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba užrakinamas OSD valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia pakeisti.
Įjungti / išjungti: jei norite užrakinti / atrakinti OSD valdiklius, kai ekrane rodomas pagrindinis meniu, paspauskite mygtuką KAIRĖN ir palaikykite 10 sek.
――Jei OSD valdiklis yra užrakintas, galite reguliuoti Brightness ir Contrast. Galima naudotis PIP/PBP.
Galima naudotis Eye Saver Mode. Taip pat galite peržiūrėti Information.
Pasirenkamas
, kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG mygtukas.
Paspauskite mygtuką, jei būtina konfigūruoti PIP/PBP funkcijos nustatymus.
Pasirenkamas
, kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte išjungti monitorių.
――Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose funkcinių klavišų vadovo parinktys gali skirtis.
11
Kai monitoriaus ekrane nieko nerodoma (t. y. kai įjungtas energijos taupymo režimas arba besignalis
režimas), šaltinio ir maitinimo parametrams pasirinkti galima naudoti 2 tiesioginius klavišus, kaip
parodyta toliau.
JOG mygtukas
Energijos taupymo / besignalis režimas
AUKŠTYN
Keisti šaltinį
Atgal
PASPAUSTI(ĮVESTI), palaikyti 2 sek.
Išjungti
Kai monitoriuje rodomas pagrindinis meniu, JOG mygtukas gali būti naudojamas keliais būdais.
JOG mygtukas
Veiksmas
AUKŠTYN / ŽEMYN
Perkeliama parinktis.
Išeinama iš pagrindinio meniu.
KAIRĖN
Papildomas sąrašas uždaromas neišsaugant reikšmės.
Sumažinama slankiklio reikšmė.
DEŠINĖN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
Pereinama į kitą gylį.
Padidinama slankiklio reikšmė.
Pereinama į kitą gylį.
Reikšmė išsaugoma ir uždaromas papildomas sąrašas.
12
Brightness, Contrast ir Eye Saver Mode nustatymų
keitimas
Volume nustatymo keitimas
Galite reguliuoti Volume judindami JOG mygtuką aukštyn arba žemyn, kai nėra rodomas OSD meniu.
Galite reguliuoti Brightness, Contrast ar Eye Saver Mode judindami JOG mygtuką aukštyn arba žemyn,
kai nėra rodomas OSD meniu.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Brightness
――Jei prijungto įvesties įrenginio garso kokybė prasta, gaminio „Auto Mute“ funkcija gali nutildyti garsą arba
atkuriamas garsas gali trūkinėti, kai prijungiamos ausinės arba garsiakalbiai. Nustatykite įvesties įrenginio
įvesties garsumą mažiausiai ties 20 %, o garsumą valdykite gaminio garsumo valdikliu (JOG mygtuką
KAIRĖN / DEŠINĖN).
――Kas yra funkcija „Auto Mute“?
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
――Numatytasis ryškumas gali skirtis pagal regioną.
Eye Saver Mode
Ši funkcija nutildo garsą ir pagerina garso kokybę, kai girdimas garso triukšmas arba kai įvesties signalas
yra silpnas – taip dažniausiai nutinka dėl įvesties įrenginio garsumo.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
――Jei norite suaktyvinti funkciją Mute, eikite į Volume valdymo ekraną ir, naudodami JOG mygtuką, pereikite
Brightness
žemyn. Jei funkciją Mute norite išjungti, eikite į Volume valdymo ekraną ir padidinkite arba sumažinkite
Volume.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai SAMSUNG Bright veikia Dynamic Contrast režimu.
MAGIC
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
――Šiuo meniu negalima naudotis, kai SAMSUNG Bright nustatytas kaip Cinema arba Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
PBP režimą).
(naudojant
13
Galinė pusė
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Prievadas
Aprašymas
Savo monitoriaus maitinimo laidą prijunkite prie galinėje prietaiso dalyje esančio prievado POWER IN.
DP OUT
HDMI IN
DP IN
Prijungiama prie kito gaminio naudojant DP laidą.
Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas HDMI arba HDMI ir DVI jungiamuoju laidu.
Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.
Prijungiama prie šaltinio įrenginio „USB Type-C“ kabeliu. Suderinama su 3.0 arba žemesne USB kabelio versija.
Prijunkite prie USB įrenginio.
Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių.
14
Gaminio pokrypio ir aukščio nustatymas
Monitoriaus ekrano pasukimas
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
――Galite pasukti monitorių kaip parodyta toliau.
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Sureguliuokite ekraną rodyklės kryptimi.
•• Sukite ekraną pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus visiškai vertikalus stalui.
•• Jei ekraną suksite nepavertę arba prieš laikrodžio rodyklę, monitorių galite sugadinti.
•• Monitoriaus pokrypį ir aukštį galima reguliuoti.
•• Laikykite už viršutinės gaminio dalies centro ir atsargiai sureguliuokite aukštį.
•• Reguliuojant stovo aukštį gali būti girdimas triukšmas. Šis triukšmas reguliuojant stovo aukštį
atsiranda dėl stovo slankiklių viduje esančio rutulio. Tai normalu ir nėra gaminio gedimas.
15
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
Monitoriaus perkėlimo atsargumo priemonės
――Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose.
――Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo
instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
•• Draudžiama spausti ekraną.
•• Draudžiama suimti už ekrano perkeliant
monitorių.
1 Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo
stalo.
2 Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
•• Perkeldami monitorių suimkite už apatinių
kampų ar kraštų.
•• Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už
stovo.
••
3 Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
4 Užfiksuokite užraktą.
‒‒ Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
‒‒ Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.
‒‒ Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba
internetu.
16
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo tvirtinimas
(S24H850QF* / S24H851QF*)
――Išjunkite gaminio maitinimą ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
1
2
•• Pastabos
‒‒ Ilgesnis nei standartinis varžtas gali pažeisti gaminio vidaus komponentus.
‒‒ Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų,
varžtų ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.
‒‒ Nenaudokite varžtų, neatitinkančių VESA standartų. Nenaudokite pernelyg daug jėgos,
tvirtindami sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą. Gaminys gali sugesti arba nukristi ir
ką nors sužeisti. „Samsung“ neatsako už nuostolius arba padarytą žalą naudojant netinkamus
varžtus arba tvirtinant sieninį komplektą ar stalinį stovą su per didele jėga.
‒‒ „Samsung“ neatsako už jokį gaminio sugadinimą ar asmeniui padarytą žalą naudojant kitus
sieninius komplektus nei nurodytieji arba mėginant patiems montuoti sieninį komplektą.
A
‒‒ Norėdami pritvirtinti gaminį prie sienos, turėtumėte įsigyti tvirtinimo prie sienos rinkinį, su
kuriuo galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.
‒‒ Būtinai naudokite sieninį komplektą, kuris atitinka nustatytus nacionalinius standartus.
‒‒ Jei monitorių norite pritvirtinti naudodami sienos laikiklį, nuo monitoriaus atjunkite stovą.
3
Matavimo vienetai: mm
4
B
Modelio
pavadinimas
S24H850QF* /
S24H851QF*
VESA varžtų skylių specifikacijos Standartinis varžtas
(A * B) milimetrais
100,0 x 100,0
Kiekis
4,0 mm Φ, 0,7 žingsnis* 10,0
mm ilgis
4 EA
――Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.
Čia pritvirtinkite sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą
Montavimo prie sienos laikiklis (parinktis)
Sulygiuokite griovelius ir tvirtai priveržkite varžtus ant gaminio gembės prie atitinkamų sieninio
laikiklio komplekto arba stalinio stovo, kurį ketinate montuoti, dalių.
17
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo tvirtinimas
(S27H850QF* / S27H851QF*)
――Išjunkite gaminio maitinimą ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
1
2
•• Pastabos
‒‒ Ilgesnis nei standartinis varžtas gali pažeisti gaminio vidaus komponentus.
‒‒ Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų,
varžtų ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.
‒‒ Nenaudokite varžtų, neatitinkančių VESA standartų. Nenaudokite pernelyg daug jėgos,
tvirtindami sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą. Gaminys gali sugesti arba nukristi ir
ką nors sužeisti. „Samsung“ neatsako už nuostolius arba padarytą žalą naudojant netinkamus
varžtus arba tvirtinant sieninį komplektą ar stalinį stovą su per didele jėga.
‒‒ „Samsung“ neatsako už jokį gaminio sugadinimą ar asmeniui padarytą žalą naudojant kitus
sieninius komplektus nei nurodytieji arba mėginant patiems montuoti sieninį komplektą.
A
‒‒ Norėdami pritvirtinti gaminį prie sienos, turėtumėte įsigyti tvirtinimo prie sienos rinkinį, su
kuriuo galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.
‒‒ Būtinai naudokite sieninį komplektą, kuris atitinka nustatytus nacionalinius standartus.
‒‒ Jei monitorių norite pritvirtinti naudodami sienos laikiklį, nuo monitoriaus atjunkite stovą.
3
Matavimo vienetai: mm
4
Modelio
pavadinimas
VESA varžtų skylių specifikacijos Standartinis varžtas
(A * B) milimetrais
Kiekis
B
S27H850QF* /
S27H851QF*
100,0 x 100,0
4,0 mm Φ, 0,7 žingsnis* 10,0
mm ilgis
4 EA
――Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.
Čia pritvirtinkite sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą
Montavimo prie sienos laikiklis (parinktis)
Sulygiuokite griovelius ir tvirtai priveržkite varžtus ant gaminio gembės prie atitinkamų sieninio
laikiklio komplekto arba stalinio stovo, kurį ketinate montuoti, dalių.
18
Diegimas
Stovo pritvirtinimas (S24H850QF* / S24H851QF*)
――Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
1
Įkiškite stovo jungiklį į stovą kryptimi, nurodyta
paveikslėlyje. Visiškai prisukite prijungimo varžtą
stovo apačioje, kad stovas būtų tvirtai prisuktas.
2
Ant grindų padėkite pakuotėje pridedamą
apsauginį polistireną (pagalvėlę) ir tik tada
padėkite gaminį ant polistireno ekranu žemyn, kaip
tai parodyta paveikslėlyje.
3
4
Stovo kakliuką įstatykite į ekraną, kaip parodyta
Pasukite ekrano stovo kakliuką 90° pagal laikrodžio
paveikslėlyje. Įstatydami stovo kakliuką įsitikinkite, rodyklę ir įsitikinkite, kad stovo kakliukas įsistatė į
kad pakeltas ekrano mygtukas įsistato į stovo
vietą.
kakliuke esantį griovelį.
Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.
5
Stovas surinktas.
- Dėmesio
Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už stovo.
19
Stovo pritvirtinimas (S27H850QF* / S27H851QF*)
――Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
1
Įkiškite stovo jungiklį į stovą kryptimi, nurodyta
paveikslėlyje. Visiškai prisukite prijungimo varžtą
stovo apačioje, kad stovas būtų tvirtai prisuktas.
2
Ant grindų padėkite pakuotėje pridedamą apsauginį
polistireną (pagalvėlę) ir tik tada padėkite gaminį
ant polistireno ekranu žemyn, kaip tai parodyta
paveikslėlyje.
3
4
Stovo kakliuką įstatykite į ekraną, kaip parodyta
Pasukite ekrano stovo kakliuką 90° pagal laikrodžio
paveikslėlyje. Įstatydami stovo kakliuką įsitikinkite, rodyklę ir įsitikinkite, kad stovo kakliukas įsistatė į
kad pakeltas ekrano mygtukas įsistato į stovo
vietą.
kakliuke esantį griovelį.
Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.
5
Stovas surinktas.
- Dėmesio
Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už stovo.
20
Stovo nuėmimas (S24H850QF* / S24H851QF*)
――Prieš nuimdami stovą nuo monitoriaus padėkite monitorių ant lygaus ir stabilaus paviršiaus ekraną nukreipdami žemyn.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
1
2
Gaminį padėkite ant švaraus ir lygaus paviršiaus, kaip
parodyta paveikslėlyje. Paspauskite raktą aukštyn ir
palaikykite. Pasukite ekrano stovo kakliuką 10° prieš
laikrodžio rodyklę.
Kelkite stovo kakliuką rodyklės nurodyta kryptimi ir
nuimkite jį nuo ekrano.
- Dėmesio
- Dėmesio
Nespauskite monitoriaus. Galite sugadinti monitorių.
Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už stovo.
3
Atsukite stovo pagrindo jungiamąjį varžtą, tada
traukdami rodyklės nurodyta kryptimi nuimkite stovo
kakliuką nuo stovo pagrindo, kaip parodyta paveikslėlyje.
21
Stovo nuėmimas (S27H850QF* / S27H851QF*)
――Prieš nuimdami stovą nuo monitoriaus padėkite monitorių ant lygaus ir stabilaus paviršiaus ekraną nukreipdami žemyn.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
1
2
Gaminį padėkite ant švaraus ir lygaus paviršiaus, kaip
parodyta paveikslėlyje. Paspauskite raktą aukštyn ir
palaikykite. Pasukite ekrano stovo kakliuką 10° prieš
laikrodžio rodyklę.
Kelkite stovo kakliuką rodyklės nurodyta kryptimi ir
nuimkite jį nuo ekrano.
- Dėmesio
- Dėmesio
Nespauskite monitoriaus. Galite sugadinti monitorių.
Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už stovo.
3
Atsukite stovo pagrindo jungiamąjį varžtą, tada
traukdami rodyklės nurodyta kryptimi nuimkite
stovo kakliuką nuo stovo pagrindo, kaip parodyta
paveikslėlyje.
22
03 skyrius
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš pradėdami monitoriaus montavimą
perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
1 Patikrinkite su monitoriumi pateikiamų laidų galų formas ir atitinkamų monitoriaus ir išorinių
įrenginių prievadų formas ir padėtis.
2 Prieš prijungdami signalų perdavimo laidus ištraukite monitoriaus ir išorinių įrenginių maitinimo
laidus iš maitinimo lizdo. Taip apsaugosite įrenginius nuo pažeidimų dėl trumpojo jungimo arba
viršsrovio.
3 Prijungę visus signalų perdavimo laidus, prijunkite monitoriaus ir išorinių įrenginių maitinimo
laidus prie maitinimo lizdo.
4 Prieš pradėdami naudoti monitorių perskaitykite vartotojo vadovą ir susipažinkite su monitoriaus
funkcijomis, perspėjimais ir tinkamu naudojimu.
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
――Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Patikrinkite, ar monitoriaus ir išorinių įrenginių (pvz., kompiuterių ir priedėlių) maitinimo
laidai neprijungti prie maitinimo šaltinio.
HDMI IN
――Kad būtų rodoma 2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu, naudokite 2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu palaikantį HDMI
kabelį. Įsitikinkite, kad HDMI šaltinio vaizdo plokštė palaiko 2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu.
――Jungdami HDMI laidą naudokite laidą, kurį gavote su monitoriaus komponentais. Jei naudosite kitą nei
„Samsung“ pridedamą HDMI laidą, vaizdo kokybė gali būti prasta.
23
Prijungimas HDMI-DVI laidu
Patikrinkite, ar monitoriaus ir išorinių įrenginių (pvz., kompiuterių ir priedėlių) maitinimo
laidai neprijungti prie maitinimo šaltinio.
Sujungimas naudojant „USB Type-C“ kabelį
Patikrinkite, ar monitoriaus ir išorinių įrenginių (pvz., kompiuterių ir priedėlių) maitinimo
laidai neprijungti prie maitinimo šaltinio.
HDMI IN
――Garso funkcija neveikia, jei šaltinio įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.
――Optimalios skiriamosios gebos gali nepavykti pasiekti naudojant HDMI-DVI laidą.
――Kai įrenginys signalus į monitorių siunčia per „USB Type-C“ laidą, o vaizdas nerodomas gerai, išvesties
režimą perjunkite jį DP OUT (įjunkite „USB Type-C:MST“ arba „USB Type-C:SST“ išvesties režimą).
Pagal „USB Power Delivery 2.0“ specifikacijas mūsų gaminys gali įkrauti jūsų nešiojamąjį kompiuterį,
kai prijungiate jį prie mūsų gaminio naudodami C tipo USB laidą.
――Palaikoma didžiausia 45 W įkrovimo galia. Įkrovimo greitis gali kisti, atsižvelgiant į tai, koks nešiojamasis
kompiuteris prijungtas prie mūsų gaminio.
――Kadangi rinkoje pateikiami nešiojamieji kompiuteriai su C tipo USB prievadu yra labai įvairūs, mes
negalime garantuoti, kad mūsų gaminys gali įkrauti visų tipų nešiojamuosius kompiuterius su C tipo USB
prievadu.
――Įsitikinkite, kad C tipo USB laidas atitinka USB PD specifikacijas. Kitaip gali būti sugadintas jūsų įrenginys.
Rekomenduojama naudoti „Samsung“ prekės ženklo laidą.
24
Jungimas DP laidu
Išorinio monitoriaus prijungimas
Patikrinkite, ar monitoriaus ir išorinių įrenginių (pvz., kompiuterių ir priedėlių) maitinimo
laidai neprijungti prie maitinimo šaltinio.
Prijungimas naudojant DP laidą
DP OUT
――Kad būtų rodoma 2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu, naudokite 2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu palaikantį DP kabelį.
Įsitikinkite, kad DP šaltinio vaizdo plokštė palaiko 2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu.
――Rekomenduojame naudoti trumpesnį nei 1,5 m ilgio DP laidą. Jei naudosite ilgesnį nei 1,5 m ilgio laidą,
vaizdo kokybė gali pablogėti.
Kaip prijungti ausines
25
Gaminio prijungimas prie kompiuterio kaip
USB HUB
Kompiuterio prijungimas prie gaminio
Gaminio naudojimas kaip USB HUB
Naudodami gaminį kaip koncentratorių, prie gaminio prijunkite ir naudokite skirtingus įrenginius tuo
pačiu metu.
Kompiuteris negali tuo pačiu metu sujungti kelių įrenginių, nes jo įvesties / išvesties prievadų skaičius
yra ribotas. Naudodamiesi gaminio HUB funkcija, dirbsite produktyviau – galėsite tuo pačiu metu į
gaminio USB prievadus sujungti keletą įrenginių neprijungę jų prie kompiuterio.
――Gaminys gali veikti kaip HUB, prijungus jį prie kompiuterio „USB Type-C“ kabeliu. Galite prijungti įrenginį
tiesiai prie gaminio ir, neprijungę jo prie kompiuterio, valdyti įrenginį per gaminį.
Jei gaminį norite naudoti kaip USB hub, prijunkite jį prie kompiuterio naudodami „USB Type-C“ kabelį.
Jei prie kompiuterio prijungti keli įrenginiai, daugybė kabelių aplink kompiuterį gali atrodyti
netvarkingai. Prijungus įrenginius tiesiai prie gaminio, tokio nepatogumo nebeliks.
Prijunkite mobilųjį įrenginį, pvz., MP3 leistuvą ar išmanųjį telefoną, prie gaminio, prijungę jį prie
kompiuterio. Tuomet galėsite valdyti įrenginį iš kompiuterio ar įkrauti įrenginio akumuliatorių.
――Skaitymo / rašymo sparta priklauso nuo USB prietaiso ir jūsų kompiuterio.
――Gaminys nepalaiko medijos atkūrimo. Jei norite paleisti USB prietaise esantį failą, prijunkite gaminį prie
kompiuterio kaip šakotuvą ir atkurkite failą savo kompiuteryje.
――Dėl USB problemų, susijusių su OS, diskų įrenginio programomis arba programine įranga, kreipkitės į
atitinkamus tiekėjus.
――Rinkoje gausu įvairių USB įrenginių ir mes negalime garantuoti, kad mūsų gaminiai yra suderinami su visais
USB įrenginiais.
26
――Išoriniam HDD reikalingas išorinis maitinimo šaltinis, todėl jį būtinai prijunkite prie maitinimo šaltinio.
――Baterija gali būti įkrauta, jei naudojamas energijos taupymo režimas, tačiau jos įkrovimas negalimas, jei
gaminys yra išjungtas.
――Jei maitinimo laidas yra ištrauktas iš elektros lizdo, USB prietaiso įkrauti neįmanoma.
――USB prietaisas įsigyjamas atskirai.
27
Prijungtų kabelių sutvarkymas (S24H850QF* / S24H851QF*)
1
Stovas surinktas.
2
Pasukite prietaisą į aukščiausią vertikalią padėtį.
3
Prijunkite laidus prie atitinkamų lizdų, tada
kiekvieną jų ištieskite per STOVO LAIDŲ
DANGTELIO šoną, kaip parodyta paveikslėlyje.
4
Pasukite prietaisą į horizontalią padėtį.
5
Surinkimas baigtas.
28
Prijungtų kabelių sutvarkymas (S27H850QF* / S27H851QF*)
1
Pakreipkite ekraną, kaip parodyta paveikslėlyje.
5
Ištieskite kiekvieną laidą per STOVO LAIDŲ
DANGTELIO šoną, kaip parodyta paveikslėlyje.
2
Pasukite prietaisą į aukščiausią vertikalią padėtį.
6
Pasukite prietaisą į horizontalią padėtį.
3
Prijunkite atitinkamus laidus.
4
4
Ištieskite laidus per griovelį STOVO
NUGARĖLĖJE, tada pritvirtinkite APATINĮ
GALINĮ DANGTELĮ. Uždėdami APATINĮ GALINĮ
DANGTELĮ pirma nukreipkite šešias APATINIO
GALINIO DANGTELIO briauneles į angas GALINIO
DANGTELIO apačioje.
7
Surinkimas baigtas.
29
Maitinimo prijungimas
POWER IN
Kad galėtumėte naudoti produktą, maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą ir į produkto POWER IN
prievadą.
――Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.
30
Tinkama laikysena naudojantis gaminiu
Tvarkyklės diegimas
――Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.
――Jei norite įdiegti naujausią gaminio tvarkyklės versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung Electronics“ svetainės
http://www.samsung.com.
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios
gebos parametrą.
Gaminyje pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą kompiuteryje į optimalų nustatymą.
Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:
•• Ištiesinkite nugarą.
――Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko tarpą,
net jei gaminį išjungiate ir dar kartą įjungiate.
――Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio valdymo skyde.
•• Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek žemyn į ekraną.
•• Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.
•• Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.
•• Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip delnais žemyn
nukreiptos plaštakos.
•• Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.
•• Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar daugiau,
sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.
•• Kad palengvintumėte akių nuovargį, atlikite akių mankštą arba dažnai mirksėkite.
31
04 skyrius
Ekrano sąranka
Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto
apie tai neįspėjus.
PC režimu
•• Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.
•• Standard: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Smart ECO Saving.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Gaminio ryškumą galite reguliuoti ir pritaikyti jį savo poreikiams.
•• Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint
mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.
•• Dynamic Contrast: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas
subalansuotas šviesumas.
AV režimu
Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI/DP/USB Type-C jungtį, o režimas PC/AV Mode yra nustatytas
SAMSUNG
Bright spalvos temperatūros nuostatas (Dynamic,
ties AV, galima pasirinkti keturias parinkties MAGIC
Standard, Movie ir Custom). Galite įjungti Dynamic, Standard, Movie arba Custom. Galite pasirinkti
Custom, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.
•• Dynamic: Pasirinkite šį režimŕ norėdami matyti ryškesnį vaizdŕ nei Standard režimu.
•• Standard: Pasirinkite šį režimŕ, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu,
rodomas ryškus vaizdas.
•• Movie: Pasirinkite šį režimŕ tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijŕ ir nevarginsite akių.
•• Custom: Pasirinkite šį režimŕ norėdami sureguliuoti vaizdŕ pagal savo pageidavimus.
32
Brightness
Color
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Reguliuojamas ekrano atspalvis.
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai SAMSUNG Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai SAMSUNG Bright veikia Dynamic Contrast režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Smart ECO Saving.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
MAGIC
MAGIC
•• Red: nustatykite raudonos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.
Contrast
•• Green: nustatykite žalios spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.
•• Blue: nustatykite mėlynos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.
――Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija SAMSUNG Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic Contrast
MAGIC
režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
PBP režimą).
•• Color Tone: pasirinkite geriausiai jūsų žiūrėjimo poreikius atitinkantį spalvų toną.
‒‒ Cool 2: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Cool 1 režimu.
‒‒ Cool 1: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Normal režimu.
(naudojant
‒‒ Normal: Rodomas standartinis spalvos tonas.
‒‒ Warm 1: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Normal režimu.
‒‒ Warm 2: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Warm 1.
‒‒ Custom: Pritaikomas spalvos tonas.
Sharpness
――Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI/DP/USB Type-C jungtį, o režimas PC/AV Mode yra nustatytas ties
AV, galima pasirinkti keturias parinkties Color Tone spalvos temperatūros nuostatas (Cool, Normal,
Warm ir Custom).
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.
――Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija SAMSUNG Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic Contrast
•• Gamma: reguliuokite vidutinį skaisčio lygį.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
režimu.
――Šiuo meniu negalima naudotis, kai SAMSUNG Upscale nustatytas kaip Mode1 arba Mode2.
MAGIC
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
MAGICUpscale funkciją,
Nustatoma optimali vaizdo kokybė, kad nebūtų varginamos akys.
SAMSUNG
galima pagerinti vaizdo detalumą ir ryškumą.
Ši funkcija veikia efektyviau žemos skiriamosios gebos ekranuose.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai SAMSUNG Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
MAGIC
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Palyginti su Mode1, Mode2 veikia efektyviau.
„TÜV Rheinland Low Blue Light Content“ sertifikuoja gaminius, kurie atitinka mažesniems mėlynos
šviesoms lygiams keliamus reikalavimus. Kai Eye Saver Mode nustatyta kaip On, maždaug per valandą
400 nm mėlynos spalvos šviesos bangos ilgis sumažėja ir pasiekiama optimali vaizdo kokybė, kuri
leidžia išvengti akių nuovargio. Be to, mėlynos spalvos šviesos lygis yra mažesnis už gamyklinius
nustatymus ir atitinka „TÜV Rheinland“ taikomų „Low Blue Light Content“ standartų reikalavimus pagal
„TÜV Rheinland“ atliekamą testavimą.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
HDMI Black Level
Game Mode
Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks
prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas,
„juodas ekranas“ ir pan.). Tokiu atveju vaizdo kokybę galima pagerinti naudojant HDMI Black Level
funkciją.
Konfigūruokite gaminio ekrano nustatymus, skirtus žaidimų režimui.
Tokiu atveju vaizdo kokybę atstatykite naudodami parinktį HDMI Black Level.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Smart ECO Saving.
――Ši funkcija veikia tik HDMI režimu.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
•• Normal: Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.
•• Low: Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“ intensyvumą,
pablogėjus kontrastingumo santykiui.
――Su kai kuriais šaltinio įrenginiais HDMI Black Level funkcija gali būti nesuderinama.
――Funkcija HDMI Black Level veikia tik nustačius tam tikrą AV skiriamąją gebą, pvz., 720P ir 1080P.
Naudokite šią funkciją žaisdami kompiuterinius žaidimus arba kai prijungta žaidimų konsolė, tokia kaip
„PlayStation™“ arba „Xbox™“.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Jei monitorius išsijungia, pereina į energijos taupymo režimą arba pakeičiamas įvesties šaltinis, Game
Mode pereina į būseną Off, net jei ji nustatyta kaip On.
――Jei norite, kad Game Mode visada būtų įjungtas, pasirinkite Always On.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Response Time
Pagreitinamas ekrano atsako greitis, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis.
――Jei nežiūrite vaizdo įrašų ir nežaidžiate, naudokite režimą Standard.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode yra nustatytas kaip On, oSize yra nustatytas kaip
(PIP režimas).
/
34
Picture Size
Screen Adjustment
Pakeiskite vaizdo dydį.
――Šiuo meniu galima naudotis, tik kai Screen Fit AV režimu yra nustatytas kaip Picture Size.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
PBP režimą).
――Šia parinktimi negalima naudotis, kai įjungta funkcija FreeSync.
(naudojant
Kai 480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas AV režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai, pasirinkite
Screen Fit ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.
H-Position & V-Position konfigūravimas
PC režimu
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
•• Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
•• Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
AV režimu
•• 4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.
•• 16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.
•• Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.
――Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
――Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
――Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP/USB Type-C laidą.
――Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos
signalus palaiko ne visi modeliai.).
――Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP/USB Type-C ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
35
05 skyrius
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto
apie tai neįspėjus.
PIP/PBP Mode
Įjunkite arba išjunkite PIP/PBP Mode funkciją.
Naudojant PIP (paveikslėlis paveikslėlyje) funkciją ekranas padalijamas į dvi dalis. Vienas šaltinio
įrenginys rodomas pagrindiniame ekrane, o tuo pačiu metu kitas šaltinio įrenginys rodomas įterptuose
languose.
――PIP/PBP režimas yra suderinamas su „Windows 7“, „Windows 8“ ir „Windows 10“.
――Atsižvelgiant į naudojamos grafikos plokštės specifikacijas, funkcija PIP/PBP gali būti neprieinama. Jei
pasirinkus geriausią skiriamąją gebą ekranas PIP/PBP režime yra tuščias, eikite kompiuteryje į Valdymo
skydas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba ir spustelėkite Aptikti. (instrukcijos pagrįstos OS „Windows 7“).
Jei nustačius optimalią skiriamąją gebą ekranas yra tuščias, pakeiskite skiriamąją gebą į 1280 x 1024.
――Kai įjungiate ar išjungiate funkciją PIP/PBP arba kai pakeičiate ekrano dydį veikiant funkcijai PIP/PBP,
ekranas trumpam gali pradėti mirksėti arba vaizdas gali šiek tiek vėluoti.
Taip paprastai nutinka, kai kompiuteris arba monitorius yra prijungiamas prie dviejų ar daugiau įvesties
šaltinių. Tai visiškai nėra susiję su monitoriaus veikimu.
Ši problema dažniausiai kyla, kai vaizdo signalo perdavimas į monitorių vėluoja dėl grafikos plokštės
techninių savybių.
PBP (Paveikslėlis po paveikslėlio) funkcija perskiria ekraną per pusę ir ekrane vaizduoja išvestis iš
dviejų skirtingų įrenginių vienu metu ekrano kairėje ir dešinėje.
――Jei PIP/PBP funkcija įjungta, skiriamoji geba nebus automatiškai perjungta į optimalią, nes yra grafikos
plokštės ir „Windows“ sistemos nesuderinamumų.
Parinkčiai PIP/PBP Mode nustatykite Off. Arba monitorių išjunkite ir vėl įjunkite, tada naudodami
„Windows“ sąsają nustatykite optimalų skiriamosios gebos nustatymą.
36
Size
Sound Source
Pasirinkite ekrano skilties dydį ir vaizdo formatą.
Nustatykite ekraną, kurio garsą norite girdėti.
••
: Pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PBP režimą, kurio optimali ekrano kairės ir dešinės
pusės skyra yra 1280 x 1440 (plotis x aukštis).
••
: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
720 x 480 (plotis x aukštis).
••
: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
1280 x 720 (plotis x aukštis).
PIP režimas
/
PBP režimas
/
Position
Iš prieinamų parinkčių išsirinkite ekrano skilties padėtį.
••
/
/
/
――Negalima, kai pasirinktas PBP režimas.
――Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.
37
Source
Picture Size
Pasirinkite kiekvieno ekrano šaltinį.
PIP režimas (galima pasirinkti veikiant PIP režimui (Size
/
))
――Pakeičiamas pagrindinio ekrano įvesties šaltinis.
PIP režimas (galima pasirinkti veikiant PIP režimui (Size
/
))
Pasirinkite ekrano skilties vaizdo dydį.
――Išskyrus esamą įvesties šaltinį, kiti du įvesties šaltiniai gali būti pasirenkami.
PC režimu
――Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.
•• Auto: vaizdas rodomas pagal kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo formatą.
――Pasirodžius funkcinių klavišų vadovui, spausdami JOG mygtuką KAIRĖN pasirinkite
•• Wide: vaizdas rodomas visame ekrane, neatsižvelgiant į kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo
formatą.
piktogramą, tada
paspauskite JOG mygtuką. Pagrindinis ekranas iš eilės persijungs į HDMI → DisplayPort → USB Type-C.
PBP režimas (galima pasirinkti veikiant PBP režimui (Size
))
――Pakeičiamas pagrindinio ekrano įvesties šaltinis.
――Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.
paspauskite JOG mygtuką. Rodomas tas pats PBP šaltinio nustatymų meniu.
•• 4:3: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio
vaizdo formato laidoms.
•• 16:9: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 16:9.
――Veiksmo negalima atlikti, jei kairiojo ir dešiniojo ekranų įvesties signalas yra toks pat.
――Pasirodžius funkcinių klavišų vadovui, spausdami JOG mygtuką KAIRĖN pasirinkite
AV režimu
piktogramą, tada
•• Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be jokio
apkarpymo.
――Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
――Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
――Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP/USB Type-C laidą.
――Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos
signalus palaiko ne visi modeliai.).
――Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP/USB Type-C ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
38
PBP režimas (galima pasirinkti veikiant PBP režimui (Size
))
Contrast
Nustatykite kiekvieno padalyto ekrano Picture Size.
PC režimu
•• Auto: vaizdas rodomas pagal kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo formatą.
•• Wide: vaizdas rodomas visame ekrane, neatsižvelgiant į kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo
formatą.
AV režimu
•• 4:3: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio
vaizdo formato laidoms.
PIP režimas (galima pasirinkti veikiant PIP režimui (Size
/
))
Sureguliuokite ekrano skilties kontrastingumą.
PBP režimas (galima pasirinkti veikiant PBP režimui (Size
))
Sureguliuokite kiekvieno ekrano kontrastingumą.
•• 16:9: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 16:9.
•• Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be jokio
apkarpymo.
――Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
――Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
――Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP/USB Type-C laidą.
――Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos
signalus palaiko ne visi modeliai.).
――Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP/USB Type-C ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
39
06 skyrius
OSD (ekrano rodinio) nustatymų reguliavimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto
apie tai neįspėjus.
Language
Nustatykite meniu kalbą.
Transparency
Nustatykite šių meniu langų skaidrumą.
――Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.
――Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
Display Time
Ekrano rodinių (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas
nurodytą laiko tarpą.
Display Time gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys
pradingtų, nustatyti.
40
07 skyrius
Sąranka ir atkūrimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto
apie tai neįspėjus.
DisplayPort Ver.
Pasirinkite savo „DisplayPort“ versiją.
――Pasirinkus netinkamus nustatymus gali būti rodomas tuščias ekranas. Jei taip nutinka, patikrinkite
prietaiso techninius duomenis.
――Jei monitoriuje įjungtas HDMI/DisplayPort/USB Type-C režimas, o ekrane matote užrašą Check Signal
Cable arba įjungiamas energijos taupymo režimas, paspauskite JOG mygtuką, kad būtų rodomas funkcinių
mygtukų langas ir pasirinkite
piktogramą. Galite pasirinkti 1.1 arba 1.2↑.
41
DP OUT
DP OUT (MST/SST) funkcijos įgyvendinimas
Norėdami supaprastinti sujungimą ir rodymo įrenginių valdymą, pasirinkite į kitą monitorių
perduodamą įvesties signalą ir išvesties režimą.
Kompiuterio prijungimas naudojant „DisplayPort“
――Jeigu MST režimas yra pasirinktas išvesčiai DP OUT, FreeSync nepalaikomas visiems prijungtiems
PC
1 monitorius
2 monitorius
Langas A
Langas B
monitoriams.
――Prieš pasirinkdami MST režimą DP OUT, įsitikinkite, kad įrenginys palaiko DisplayPort:MST („Daisy Chain“)
/ HBR2 (didelę spartą bitais). Pasirinkus netinkamus nustatymus, gali būti rodomas juodas ekranas
arba naudojamas išvesties režimas gali neatitikti pasirinkto išvesties režimo. Jei matote juodą ekraną,
pakeiskite DP OUT išvesties režimą.
MST
DP laidas
DP IN
DP OUT
DP laidas
DP IN
•• MST/SST: technologija, kuri naudojama sujungiant ir tvarkant kelių srautų rodymo signalus.
OSD → DisplayPort:MST
‒‒ MST: reiškia „Multi-Stream Transport“. (kelių srautų perdavimas) Gali perduoti kelis vaizdo ir
garso įrašų srautus, bet turi būti palaikoma monitoriaus skiriamoji geba ir grafikos plokštė turi
atitikti disko talpą.
PC
1 monitorius
2 monitorius
Langas A
Langas A
‒‒ SST: reiškia „Single Stream Transport“ (vieno srauto perdavimas). Gali perduoti tik vieno vaizdo
įrašo ir vieno garso įrašo srauto derinį.
•• DP OUT režimas: 5 režimai
USB Type-C:MST
SST
DP laidas
DP IN
DP OUT
DP laidas
DP IN
USB Type-C:SST
DisplayPort:MST
DisplayPort:SST
HDMI:SST
OSD → DisplayPort:SST
•• Įsitikinkite, kad grafikos plokštė palaiko MST („Daisy Chain“) funkciją. Norėdami tai patikrinti,
apsilankykite grafikos plokštės gamintojo svetainėje.
•• DP OUT išvesties režimas skiriasi atsižvelgiant į DisplayPort Ver. nustatymus. Jei nustatyta
DisplayPort Ver. yra 1.1, DP OUT palaiko tik SST.
•• Jei kompiuterį prijungiate naudodami DP laidą, OSD meniu DP OUT režimas turi būti nustatytas
kaip „DisplayPort:MST (SST)“. (OSD – System – DP OUT - DisplayPort:MST/DisplayPort:SST)
•• Dėl DisplayPort Ver. 1.2 pralaidumo apribojimo, galima prijungti ir naudoti ne daugiau dviejų
2560 x 1440 @ 60 Hz monitorių. Tačiau ši specifikacija gali skirtis ir priklauso nuo naudojamo laido
bei vaizdo plokštės techninių savybių.
42
•• Kai ši funkcija veikia, galimi toliau nurodyti sutrikimai: mirgantį ekraną arba juodą ekraną;
tai priklauso nuo anksčiau naudoto įrenginio tipo ir naudojamo kabelio kokybės. Pabandykite
naudoti „Samsung“ laidą, apsilankykite grafikos plokštės gamintojo svetainėje ir patikrinkite bei
atnaujinkite tvarkyklę į naujausią versiją.
Kompiuterio prijungimas naudojant „USB Type-C“ prievadą
PC
1 monitorius
•• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ prekės ženklo laidą.
2 monitorius
Langas A
USB Type-C
laidas
MST
Langas B
DP laidas
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:MST
PC
SST
1 monitorius
USB Type-C
laidas
Langas A
2 monitorius
Langas A
DP laidas
DP OUT
DP IN
OSD → USB Type-C:SST
•• Įsitikinkite, kad grafikos plokštė palaiko MST („Daisy Chain“) funkciją. Norėdami tai patikrinti,
apsilankykite grafikos plokštės gamintojo svetainėje.
•• Jei kompiuterį prijungiate naudodami „USB Type-C“ laidą, OSD meniu DP OUT režimas turi būti
nustatytas kaip „USB Type-C:MST (SST)“. (OSD – System – DP OUT - USB Type-C:MST/USB TypeC:SST)
――Monitorių skaičius gali skirtis ir priklauso nuo naudojamo laido bei vaizdo plokštės techninių savybių.
•• Kai ši funkcija veikia, galimi toliau nurodyti sutrikimai: mirgantį ekraną arba juodą ekraną;
tai priklauso nuo anksčiau naudoto įrenginio tipo ir naudojamo kabelio kokybės. Pabandykite
naudoti „Samsung“ laidą, apsilankykite grafikos plokštės gamintojo svetainėje ir patikrinkite bei
atnaujinkite tvarkyklę į naujausią versiją.
•• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ prekės ženklo laidą.
43
Kompiuterio prijungimas naudojant HDMI prievadą
PC
Kai MST funkcija nepalaikoma
1 monitorius
2 monitorius
1 Įsitikinkite, ar laidas tinkamai prijungtas, o OSD meniu tinkamai nustatytas DP OUT režimas. Žr. DP
OUT (MST/SST) funkcijos įgyvendinimas.
SST
Langas A
Langas A
HDMI laidas
HDMI IN
DP OUT
DP laidas
DP IN
2 Įsitikinkite, kad grafikos plokštė gali palaikyti MST („Daisy Chain“) funkciją. Norėdami tai patikrinti,
apsilankykite grafikos plokštės gamintojo svetainėje.
3 HDMI šaltiniai gali palaikyti tik „HDMI:SST“ režimą. Jei nustatyta DisplayPort Ver. yra 1.1, DP OUT
palaiko tik SST, kaip DP šaltinį.
OSD → HDMI:SST
4 Patikrinkite ir užtikrinkite šiuos nustatymus: Spustelkite dešiniuoju klavišu „Windows“
darbalaukyje → spustelėkite Ekrano skiriamoji geba (arba spustelėkite Rodyti „Windows 10“
•• Jei kompiuterį prijungiate naudodami HDMI laidą, OSD meniu DP OUT režimas turi būti nustatytas
kaip „HDMI:SST“. (OSD – System – DP OUT - HDMI:SST)
•• HDMI šaltiniai palaiko tik „HDMI:SST“ režimą.
•• Kai ši funkcija veikia, galimi toliau nurodyti sutrikimai: mirgantį ekraną arba juodą ekraną;
tai priklauso nuo anksčiau naudoto įrenginio tipo ir naudojamo kabelio kokybės. Pabandykite
naudoti „Samsung“ laidą, apsilankykite grafikos plokštės gamintojo svetainėje ir patikrinkite bei
atnaujinkite tvarkyklę į naujausią versiją.
nustatymus). Įsitikinkite, kad MST įjungta: Patikrinkite, ar kelių ekranų sąrašas nustatytas „Plėsti
šiuos ekranus“. Jei nustatyta kita reikšmė, pakeiskite į „Plėsti šiuos ekranus“.
Windows 7
•• Rekomenduojama naudoti „Samsung“ prekės ženklo laidą.
Windows 10
44
FreeSync
Modeliai, nurodyti vaizdo plokštės sąraše, palaiko FreeSync
FreeSync technologija, kuri padeda išvengti vaizdo skaidymo bei įprasto vėlavimo ir delsos.
Ši funkcija pašalins vaizdo skaidymą ir vėlavimą žaidžiant žaidimus. Sustiprinkite pojūčius žaidžiant
žaidimus.
•• Off: Atjunkite FreeSync.
•• Standard Engine: įjunkite bendrąsias AMD vaizdo plokštės FreeSync funkcijas.
•• Ultimate Engine: įjunkite FreeSync funkciją su didesne ekrano kadrų sparta. Veikiant šiam režimui
sumažinamas vaizdo iškraipymas (neįprastas ekrano ir turinio sinchronizavimas). Atminkite, kad
žaidžiant žaidimus ekranas gali mirgėti.
Naudodami funkciją FreeSync naudokite didžiausią ekrano atnaujinimo dažnį, kad „Freesync“ efektas
veiktų optimaliai.
Informacijos apie atnaujinimo dažnio nustatymo būdą ieškokite Klausimai ir atsakymai
dažnį?
Kaip pakeisti
FreeSync galima naudoti tik su tam tikrais AMD vaizdo plokštės modeliais. Informacijos apie
palaikomas vaizdo plokštes ieškokite toliau pateikiamame sąraše:
Būtinai įdiekite naujausias oficialias grafikos tvarkykles iš AMD, kurios palaiko FreeSync.
――Daugiau papildomų AMD grafikos plokščių modelių, kurie palaiko FreeSync funkciją, pateikiama oficialioje
AMD svetainėje.
――Jei naudojatės kito gamintojo vaizdo plokšte, pasirinkite FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Neataikoma 370 / 370X)
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 400 Series
――Kai naudojate FreeSync funkciją, naudokite iš monitoriaus gamintojo gautą HDMI/DP laidą.
Kaip įjungti FreeSync?
――Ši funkcija neveikia su „USB Type-C“ prievadu.
1 OSD meniu FreeSync nustatykite kaip Standard Engine arba Ultimate Engine.
Jei žaisdami žaidimą naudosite FreeSync funkciją, galimi šie požymiai:
2 Įjunkite FreeSync naudodami AMD Radeon Settings:
•• Ekranas gali mirgėti dėl naudojamos grafikos plokštės, žaidimo parinkčių nustatymų arba
leidžiamo vaizdo įrašo. Pabandykite atlikti šiuos veiksmus: sumažinkite žaidimo nustatymų
reikšmes, pakeiskite esamą FreeSync režimą į Standard Engine arba apsilankykite AMD svetainėje
ir, patikrinę grafikos plokštės tvarkyklės versiją, atnaujinkite ją į naujausią.
Spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką
AMD Radeon Settings
Display
„AMD FreeSync“ funkcija turi būti nustatyta kaip „Įjungta“. Jei neįjungta, nustatykite kaip „Įjungta“.
•• Kol naudojate FreeSync funkciją, ekranas gali mirgėti dėl vaizdo plokštės išvesties dažnio
svyravimų.
•• Atsižvelgiant į skiriamąją gebą, žaidimo metu gali kisti reakcijos laikas. Didesnė skiriamoji geba
paprastai sumažina atsako greitį.
•• Gali suprastėti monitoriaus garso kokybė.
――Jei naudodamiesi šia funkcija patiriate sunkumų, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
45
46
Smart ECO Saving
PC/AV Mode
Valdydama ekrano skydo elektros srovę ,Smart ECO Saving funkcija sumažina energijos vartojimą.
Parinkčiai PC/AV Mode nustatykite AV. Paveikslėlis padidės.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.
•• Off: Išjunkite funkciją Smart ECO Saving.
•• Nustatykite kaip „PC“, kai prijungiate prie kompiuterio.
•• On: Palyginti su dabartiniais nustatymais, energijos sąnaudos automatiškai sumažinamos maždaug
10 %. (kiek sumažės energijos sąnaudos, priklauso nuo ekrano ryškumo).
•• Nustatykite kaip „AV“, kai prijungiate prie AV įrenginio.
――Tiekiama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.
――Jei monitoriuje įjungtas HDMI/DisplayPort/USB Type-C režimas, o ekrane matote užrašą Check Signal
Off Timer Plus
Cable arba įjungiamas energijos taupymo režimas, paspauskite JOG mygtuką, kad būtų rodomas funkcinių
mygtukų langas ir pasirinkite
piktogramą. Galite pasirinkti PC arba AV.
Off Timer konfigūravimas
Off Timer: Įjunkite Off Timer režimą.
Turn Off After: Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų
skaičiaus gaminys automatiškai išsijungs.
――Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai Off Timer yra nustatytas kaip On.
――Kai kuriuose regionuose įsigytuose gaminiuose Off Timer yra nustatytas taip, kad automatiškai įsijungtų
praėjus 4 valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo taisyklių. Jei nenorite,
kad laikmatis būtų įjungtas, eikite
System
Off Timer Plus ir nustatykite Off Timer kaip Off.
Eco Timer konfigūravimas
Eco Timer: Įjunkite Eco Timer režimą.
Eco Off After: Eco Timer galima nustatyti nuo 10 iki 180 min. Praėjus nustatytam laikui gaminys
automatiškai išsijungs.
――Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai Eco Timer yra nustatytas kaip On.
47
Source Detection
Information
Pasirinkite Auto arba Manual įvesties signalo atpažinimo metodą.
Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai DP OUT pasirinktas MST režimas.
Key Repeat Time
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda atsako tik
paspaudus mygtuką.
Power LED On
Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.
•• Working: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.
•• Stand-by: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
Reset All
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
48
08 skyrius
Programinės įrangos diegimas
Easy Setting Box
Sistemos reikalavimai
Operacinė sistema
Easy Setting Box leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.
Jei norite įdiegti naujausią „Easy Setting Box“ versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung Electronics“ svetainės
http://www.samsung.com.
――Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.
Techninė įranga
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Mažiausiai 32 MB atminties
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Piktograma Easy Setting Box gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto
specifikacijų.
――Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.
Diegimo apribojimai ir problemos
Easy Setting Box diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
49
09 skyrius
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru
――Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau. Jeigu
nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos.
Gaminio tikrinimas
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie
kompiuterio, atlikite savidiagnostikos testą.
1 Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2
Ištraukite kabelį iš gaminio.
3 Gaminys įjungiamas.
4 Jei pasirodo pranešimas Check Signal Cable, gaminys veikia įprastai.
Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio ir kompiuterio, visose keturiose ekrano
pusėse atsiranda tuščių vietų.
Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.
Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą,
nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose.
Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią
vaizdo plokštės tvarkyklės versiją.
(Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nustatymus, kreipkitės į vaizdo plokštės ar
kompiuterio gamintoją.)
――Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
Skyros ir dažnio tikrinimas
Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. Standartinio signalo režimo lentelė),
trumpam pasirodys pranešimas Not Optimum Mode.
――Rodoma skiriamoji geba gali skirtis, atsižvelgiant į kompiuterio sistemos nustatymus ir laidus.
Sunkumai dėl ekrano
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.
Pasirodys pranešimas Check Signal Cable.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio.
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
50
Ekrane parodoma Not Optimum Mode.
Atkuriamas vaizdas trūkinėja.
Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo plokštės signalas viršija maksimalią gaminio
skiriamąją gebą ar dažnį.
Didelės raiškos didelių vaizdo įrašų failų atkūrimas gali trūkinėti. Taip gali nutikti dėl to, kad vaizdo
leistuvas nėra pritaikytas kompiuterio ištekliams.
Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį, kad jie atitiktų gaminio charakteristikas,
atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę (p.54).
Pabandykite failą paleisti naudodami kitą vaizdo leistuvą.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
Sunkumai dėl garso
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejęs vaizdas.
Nėra garso.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba sureguliuokite garsumą.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio vertes.
Patikrinkite garsumą.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas. Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Garsumas per silpnas.
Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo ribų.
Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama įprastų signalo
režimų lentele (p.54) ir gaminio meniu Information.
Sureguliuokite garsumą.
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Sureguliuokite Brightness ir Contrast.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis, nustatykite
garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje arba atitinkamoje programinës árangos programoje.
Vaizdas yra, o garso nėra.
Garsas girdimas, jei įvesties įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.
Prijunkite įrenginį naudodami HDMI laidą, DP laidą arba USB Type-C laidą.
Pakeiskite Color parametrus.
Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos spalvos.
Pakeiskite Color parametrus.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Balta spalva nėra visiškai balta.
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Pakeiskite Color parametrus.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1 sekundę.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
――LED indikatorių šviesos ant gaminio rėmo gali būti matomos priklausomai nuo naudotojo žiūrėjimo kampo.
Ši šviesa žmonėms nepavojinga ir neturi įtakos gaminio funkcijoms ir veikimui. Gaminį saugu naudoti.
Tekstas yra susiliejęs.
Jei naudojate „Windows“ OS (pvz., „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“ arba „Windows 10“): eikite
Šriftai
Koreguoti „ClearType“ tekstą ir pakeiskite į Įjungti „ClearType“.
į Valdymo skydas
51
Klausimai & Atsakymai
――Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.
Kaip pakeisti dažnį?
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.
•• „Windows XP“: Eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Parametrai → Išplėstiniai → Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
•• „Windows ME/2000“: Eikite į Valdymo skydelis → Ekranas → Nuostatos → Papildomos nuostatos → Monitorius ir nustatykite lange Monitoriaus nuostatos rodomą parinktį Kadrų dažnis.
•• „Windows Vista“: Eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizavimas → Ekrano nuostatos → Papildomos nuostatos → Monitorius ir nustatykite lange Monitoriaus nuostatos rodomą
parinktį Kadrų dažnis.
•• „Windows 7“: Pasirinkite Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 8(Windows 8.1)“: Pasirinkite Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo
dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 10“: Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai → Ekrano adapterio ypatybės → Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
Kaip pakeisti skyrą?
•• „Windows XP“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir temos → Ekranas → Nuostatos ir nustatykite skyrą.
•• „Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydelis → Ekranas → Nuostatos ir nustatykite skyrą.
•• „Windows Vista“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Individualizuoti → Ekrano nuostatos ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 8(Windows 8.1)“: eikite į Parametrai → Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 10“: Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai ir sureguliuokite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo veikseną?
•• „Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir temos → Ekranas → Ekrano užsklandos parametrai → Energijos vartojimo parinktys arba kompiuteryje
pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydas → Ekranas → Ekrano užsklandos parametrai → Maitinimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos parametrai → Energijos vartojimo parinktys arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos parametrai → Energijos vartojimo parinktys arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 8(Windows 8.1)“: jei norite nustatyti energijos taupymo režimą, kompiuteryje eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos parametrai
→ Energijos vartojimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 10“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Parametrai → Personalizavimas → Užrakintas ekranas → Ekrano skirtojo laiko parametrai → Maitinimas & Miegas arba kompiuteryje
pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
52
10 skyrius
Specifikacijos
Bendros
Modelio pavadinimas
――„Plug-and-Play“
S24H850QF* / S24H851QF*
S27H850QF* / S27H851QF*
Dydis
24 klasė (23,8 in / 60,4 cm)
27 klasė (26,9 in / 68,4 cm)
Rodymo sritis
526,848 mm (horizontaliai) x
296,352 mm (vertikaliai)
596,74 mm (horizontaliai) x
335,66 mm (vertikaliai)
Pikselių žingsnis
0,2058 mm (horizontaliai) x
0,2058 mm (vertikaliai)
0,2331 mm (horizontaliai) x
0,2331 mm (vertikaliai)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
250 MHz
――Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
Maitinimo šaltinis
AC100-240V~ 50/60Hz
neįspėjus.
――Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal
šalį.
Signalų jungtys
Aplinkos sąlygos
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-andPlay“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus nuostatos.
Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
――Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis
arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
――Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics“ svetainėje.
HDMI, DP, USB Type-C
Naudojimas
Temperatūra: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
53
Standartinio signalo režimo lentelė
Modelio pavadinimas
Sinchronizavimas
Skyra
S24H850QF* / S24H851QF* / S27H850QF* / S27H851QF*
Horizontaliosios skleistinės dažnis
30–89 kHz
Vertikaliosios skleistinės dažnis
50–75 Hz
Optimali skyra
2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu
Didžiausia skyra
2560 x 1440 @ 60 Hz dažniu
Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus, ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų
standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat
žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
54
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės dažniu. Horizontaliosios
skleistinės dažnis matuojamas hercais.
――Vertikaliosios skleistinės dažnis
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodys natūralus. Kartojimo dažnis vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).
――Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti
optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.
――Kai kurios aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytos skyros gali būti nepasiekiamos dėl grafikos plokštės specifikacijų.
55
11 skyrius
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
――Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės priežiūros
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:
specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto
darbus.
•• Išorinio smūgio ar numetus.
•• Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.
•• Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.
•• Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas
gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
•• Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.
•• Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
•• Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.
•• Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita
•• Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
•• Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės
lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
•• Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
――Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros
•• Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.
paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
•• Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
56
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising