Samsung | S27H850QFU | User manual | Samsung 27" WQHD monitor H850Q Picture-by-Picture funktsiooniga Lietotāja rokasgrāmata

Samsung 27" WQHD monitor H850Q Picture-by-Picture funktsiooniga Lietotāja rokasgrāmata
Lietošanas rokasgrāmata
S*H85*
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt
mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Preču zīmes, kas nav Samsung Electronics, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
••
Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
‒‒ (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
‒‒ (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
••
Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai
mājas izsaukuma.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
4
4
Drošības pasākumi
Tīrīšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
4
5
5
6
7
Sagatavošana
Detaļas
9
Vadības panelis
9
Tiešo taustiņu ceļvedis
10
Funkcijas taustiņu ceļvedis
11
Brightness, Contrast un Eye Saver Mode iestatījumu
maiņa
13
Volume iestatījuma maiņa
13
Aizmugurējā puse
14
Izstrādājuma slīpuma un augstuma regulēšana 15
Monitora ekrāna pagriešana
15
Pretnozagšanas slēdzene
16
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas
laikā
16
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas
statīva uzstādīšana (S24H850QF* / S24H851QF*) 17
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas
statīva uzstādīšana (S27H850QF* / S27H851QF*) 18
Instalēšana
Statīva pievienošana (S24H850QF* /
S24H851QF*)
19
19
Statīva pievienošana (S27H850QF* / S27H851QF*) 20
Statīva noņemšana (S24H850QF* / S24H851QF*) 21
Statīva noņemšana (S27H850QF* / S27H851QF*) 22
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Pirms monitora uzstādīšanas izlasiet tālāk sniegto
informāciju.
23
Ekrāna iestatīšana
SAMSUNG MAGIC Bright
32
Brightness
33
Contrast
33
Sharpness
33
Color
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
34
Datora pievienošana un lietošana
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Savienošana, izmantojot USB C tipa kabeli
Pievienošana, izmantojot DP kabeli
Austiņu pievienošana
23
23
24
24
25
25
HDMI Black Level
34
Eye Saver Mode
34
Game Mode
34
Response Time
34
Ārējā monitora pievienošana
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
25
25
Picture Size
35
Screen Adjustment
35
Izstrādājuma kā USB centrmezgla pievienošana
datoram
Datora pievienošana izstrādājumam
Izstrādājuma kā USB centrmezgla lietošana
Pievienoto kabeļu sakārtošana (S24H850QF* /
S24H851QF*)
Pievienoto kabeļu sakārtošana (S27H850QF* /
S27H851QF*)
26
26
26
PIP/PBP iestatījumu konfigurācija
28
PIP/PBP Mode
36
Size
37
Position
37
Sound Source
37
Source
38
Picture Size
38
29
Pievienošana elektrotīklam
30
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
31
Draivera instalēšana
31
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
31
2
Saturā rādītājs
Contrast
39
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Sistēmas prasības
Ekrāna displeja iestatījumu
pielāgošana
Transparency
40
Language
40
Display Time
40
Iestatīšana un atiestate
DisplayPort Ver.
41
DP OUT
DP OUT (MST/SST) funkciju izpilde
42
42
FreeSync
45
Smart ECO Saving
47
Off Timer Plus
47
PC/AV Mode
47
Source Detection
48
Key Repeat Time
48
Power LED On
48
Reset All
48
Information
48
Pielikums
49
49
49
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
50
50
50
50
Jautājumi & atbildes
52
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko
sedz klients)
56
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
dēļ
56
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
56
Citi gadījumi
56
Extended warranty
57
Specifikācijas
Vispārīgi
53
Standarta signālu režīmu tabula
54
3
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Drošības pasākumi
Pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā ap izstrādājumu ir pietiekami daudz brīvas vietas. Iekšējās
temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos un bojāt izstrādājumu. Pārliecinieties, ka izstrādājuma
uzstādīšanas laikā ap to tiek atstāts pietiekami daudz vietas, kā norādīts zemāk.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu
bojājumi.
10 cm
10 cm
10 cm
Brīdinājums
10 cm
10 cm
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots ultraskaņas
viļņu mitrinātājs.
――Ja vēlaties veikt izstrādājuma iekšpuses tīrīšanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru (tas
ir maksas pakalpojums).
Nespiediet monitora ekrānu ar rokām vai citiem priekšmetiem. Pretējā gadījumā var sabojāt ekrānu.
4
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
Elektrība un drošība
Brīdinājums
1 Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
2 Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
•• Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
3 Monitora slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
‒‒ Monitora tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvā
viela.
‒‒ Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
4 Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi
izgriezts liekais ūdens.
5 Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6 Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.
•• Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).
•• Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
•• Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu drānu.
Uzmanību
•• Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet
stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.
‒‒ Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.
•• Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
5
Instalēšana
Brīdinājums
Uzmanību
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu
karstuma avota tuvumā.
•• Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.
•• Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu brīva vieta
(vismaz 10 cm) ventilācijai.
•• Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
‒‒ Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var
izraisīt ugunsgrēku.
•• Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam
(piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala
neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
•• Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu, ķīmisku vielu,
pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks
darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
‒‒ Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru .
•• Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns,
iedarbībai.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
•• Pārtikā lietojamā eļļa (piemēram, sojas pupiņu eļļa) var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Neturiet izstrādājumu eļļas tuvumā. Tāpat neuzstādiet un nelietojiet izstrādājumu virtuvē vai plīts
tuvumā.
6
Darbība
Brīdinājums
•• Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt
izstrādājumu.
‒‒ Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Lai pārvietotu izstrādājumu, vispirms no tā atvienojiet visus kabeļus, tostarp strāvas kabeli.
•• Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas
vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
•• Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli
uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai
ievades/izvades portos).
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles)
vai citus metāla priekšmetus.
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu uzmanību
(piemēram, rotaļlietas, saldumus).
‒‒ Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist,
izraisot nopietnus savainojumus.
•• Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties
izvēdiniet telpas.
•• Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
•• Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
‒‒ Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
7
Uzmanību
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.
‒‒ Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai
kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas
vadu no kontaktligzdas.
‒‒ Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
elektriskās strāvas noplūdi.
•• Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
‒‒ Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
•• Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
•• Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.
•• Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis vai skatieties uz objektiem
tālumā.
•• Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.
•• Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
‒‒ Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
‒‒ Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
‒‒ Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
8
2. nodaļa
Sagatavošana
Detaļas
Ikonas
Apraksts
Vairākvirzienu poga, kas palīdz pārvietoties izvēlnēs.
JOG poga
Vadības panelis
var izmantot, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi vai kā
taustiņu Enter.
Šī gaismas diode ir strāvas statusa indikators, kas darbojas kā:
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
•• Ieslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Izslēgts
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Strāvas gaismas diode
JOG poga
――JOG poga atrodas izstrādājuma aizmugurē kreisajā pusē. Šo pogu
UZ AUGŠU
•• Enerģijas taupīšanas režīms: Mirgo
•• Izslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Ieslēgts
――Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē.
(System
PA LABI
PA KREISI
CENTRĀ(NOSPIEST)
Strāvas gaismas diode
Power LED On) Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī
šī funkcija var nebūt pieejama.
Funkcijas taustiņu ceļvedis
UZ LEJU
Kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet JOG pogu. Tiks parādīts funkcijas
taustiņu ceļvedis. Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek rādīts šis
ceļvedis, vēlreiz nospiediet atbilstošo virziena pogu.
――Funkcijas taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma
modeļiem var atšķirties. Lūdzu, skatiet iegādāto izstrādājumu.
Return
Funkcijas taustiņu ceļvedis
9
Tiešo taustiņu ceļvedis
――Tālāk redzamais īsceļu pogu ekrāns (ekrāna displeja izvēlne) tiek parādīts tikai tad, ja tiek ieslēgts monitora ekrāns, tiek mainīta datora izšķirtspēja vai tiek mainīts ievades avots.
――Funkciju pogu lapā var redzēt, vai Eye Saver Mode ir aktivizēts.
: On
: Off
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
••
/
: pielāgojiet elementu Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
••
: pielāgojiet elementu Volume.
••
: parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.
10
Funkcijas taustiņu ceļvedis
――Lai atvērtu galveno izvēlni vai lietotu citus vienumus, nospiediet JOG pogu; tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai aizvērtu, atkārtoti nospiediet JOG pogu.
UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pārvietojieties uz vajadzīgo elementu. Mainoties fokusam, tiks parādīts katra elementa apraksts.
CENTRĀ(NOSPIEST): tiks lietots izvēlētais elements.
Return
Ikonas
Apraksts
Izvēlieties
Izvēlas
un pārvietojiet JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā, lai mainītu ievades signālu. Mainot ievades signālu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī tiks parādīts ziņojums.
, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Tiek parādīts monitora funkcijas ekrāna displejs.
OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai bloķējiet ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu izmaiņas.
Iespējot/atspējot: lai bloķētu/atbloķētu ekrāna displeja vadību, kad tiek parādīta galvenā izvēlne, nospiediet KREISO pogu un turiet to nospiestu desmit sekundes.
――Ja ekrāna displeja vadība ir bloķēta, varat pielāgot elementus Brightness un Contrast. Ir pieejama funkcija PIP/PBP.
Ir pieejama funkcija Eye Saver Mode. Varat skatīt ziņojumu Information.
Izvēlas
, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Nospiediet pogu, ja jāveic funkcijas PIP/PBP iestatījumu konfigurēšana.
Izvēlas
, lai izslēgtu monitoru, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
――Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī funkcijas taustiņu ceļveža opcijas var atšķirties.
11
Ja ekrānā nekas netiek rādīts (piemēram, režīms Enerģijas taupīšana vai režīms Nav signāla), divi tiešie
taustiņi var tikt izmantoti (parādīts zemāk), lai pārvaldītu avotu un strāvu.
JOG poga
Režīms Enerģijas taupīšana/Nav signāla
UZ AUGŠU
Avota maiņa
Uz leju
NOSPIEDIET UN TURIET NOSPIESTU divas
sekundes
Izslēgšana
Kad monitorā tiek parādīta galvenā izvēlne, JOG pogu var izmantot, kā norādīts tālāk.
JOG poga
Darbība
UZ AUGŠU/UZ LEJU
Pārvietošanās iespēja
Izejiet no galvenās izvēlnes.
PA KREISI
Aizveriet apakšsarakstu, nesaglabājot vērtību.
Samaziniet slīdņa vērtību.
PA LABI
CENTRĀ(NOSPIEST)
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
Palieliniet slīdņa vērtību.
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
Saglabājiet vērtību un aizveriet apakšsarakstu.
12
Brightness, Contrast un Eye Saver Mode iestatījumu
maiņa
Funkcijas Brightness, Contrast vai Eye Saver Mode varat pielāgot, kustinot JOG pogu uz augšu vai uz
leju, kad netiek rādīta ekrāna displeja izvēlne.
Volume iestatījuma maiņa
Funkciju Volume varat pielāgot, kustinot JOG pogu pa kreisi vai pa labi, kad netiek rādīta ekrāna
displeja izvēlne.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Brightness
――Ja pievienotās ievades ierīces skaņas kvalitāte ir zema, izstrādājuma automātiskās skaņas izslēgšanas
funkcija Auto Mute var izslēgt skaņu vai izraisīt audio kvalitātes traucējumus, kad lietosit austiņas vai
skaļruņus. Iestatiet ievades ierīces ievades skaļumu vismaz 20% un regulējiet skaļumu, izmantojot
izstrādājuma skaļuma regulēšanas pogu (JOG pogu PA LABI/PA KREISI).
――Kas ir Auto Mute?
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Noklusējuma spilgtums dažādos reģionos var atšķirties.
Eye Saver Mode
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Šī funkcija izslēdz skaņu, lai uzlabotu skaņas efektu gadījumā, ja ir skaņas traucējumi vai vājš ievades
signāls, ko parasti rada ar ievades ierīces skaļumu saistīta problēma.
Brightness
――Lai aktivizētu funkciju Mute, piekļūstiet Volume vadības ekrānam un pēc tam izmantojiet JOG pogu, lai
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
pārvietotu fokusu. Lai deaktivizētu funkciju Mute, piekļūstiet Volume vadības ekrānam un palieliniet vai
samaziniet Volume iestatījumu.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
(PBP režīms).
13
Aizmugurējā puse
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Pieslēgvieta
Apraksts
Pievienojiet monitora strāvas vadu izstrādājuma aizmugurē izvietotajai POWER IN pieslēgvietai.
DP OUT
HDMI IN
DP IN
Savieno ar citu izstrādājumu, izmantojot DP kabeli.
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
Izmanto avota ierīces pievienošanai, izmantojot USB C tipa kabeli. Saderīgs ar USB kabeļa versiju 3.0 vai zemāku.
Savienot ar USB ierīcei.
Savienojuma izveide ar audio ierīci, piemēram, austiņām.
14
Izstrādājuma slīpuma un augstuma regulēšana
Monitora ekrāna pagriešana
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
――Varat pagriezt monitora ekrānu kā parādīts zemāk.
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
-2,0° (±2,0°) ~ 92,0° (±2,0°)
1
2
3
4
5
6
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• Pielāgojiet ekrānu atbilstoši bultiņas virzienam.
•• Pagrieziet ekrānu pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz tas atrodas vertikālā pozīcijā attiecībā
pret darbvirsmu.
•• Monitora slīpumu un augstumu var regulēt.
•• Ja mēģināsit pagriezt ekrānu, nemainot tā slīpumu, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam,
monitors var tikt bojāts.
•• Pieturiet izstrādājumu tā augšdaļā pa vidu un uzmanīgi pielāgojiet augstumu.
•• Pielāgojot statīva augstumu, var būt dzirdams troksnis. Šo troksni rada statīvā esošā bumbiņa,
kas augstuma pielāgošanas laikā pārvietojas. Šis troksnis ir normāla parādība un neliecina par
izstrādājuma nepareizu darbību.
15
Pretnozagšanas slēdzene
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas laikā
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai
skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
•• Nespiediet tieši uz ekrāna.
•• Pārvietojot monitoru, neturiet to aiz ekrāna.
1 Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2 Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
•• Pārvietošanas laikā turiet monitoru aiz tā
apakšējiem stūriem vai malām.
•• Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz
statīva.
••
3 Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4 Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
‒‒ Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
‒‒ Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
‒‒ Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
16
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (S24H850QF* / S24H851QF*)
――Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
1
2
A
•• Piezīmes
‒‒ Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.
‒‒ Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.
‒‒ Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas
komplektu vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist,
izraisot traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās
neatbilstošu skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
pievienošanas ar pārāk lielu spēku rezultātā.
‒‒ Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.
‒‒ Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.
3
4
B
‒‒ Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst valsts standartiem.
‒‒ Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
Pievienojiet sienas montāžas komplektu vai galda virsmas statīvu šeit
Sienas montāžas balstenis (opcija)
Nolīdziniet izstrādājuma aizmugurē esošās balsteņa gropes ar atbilstošajām sienas montāžas
komplekta vai galda virsmas statīva daļām un cieši pieskrūvējiet balsteņa skrūves.
S24H850QF* /
S24H851QF*
VESA skrūvju caurumu izmēri
(A*B) milimetros
100,0 x 100,0
Standarta skrūve
4,0 mm Φ, 0,7 vītne* 10,0 mm
gara
Daudzums
4 gab.
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā
var rasties savainojumi.
17
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana (S27H850QF* / S27H851QF*)
――Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
1
2
A
•• Piezīmes
‒‒ Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.
‒‒ Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.
‒‒ Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas
komplektu vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist,
izraisot traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās
neatbilstošu skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
pievienošanas ar pārāk lielu spēku rezultātā.
‒‒ Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.
‒‒ Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.
3
4
‒‒ Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst valsts standartiem.
‒‒ Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
B
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
Pievienojiet sienas montāžas komplektu vai galda virsmas statīvu šeit
Sienas montāžas balstenis (opcija)
Nolīdziniet izstrādājuma aizmugurē esošās balsteņa gropes ar atbilstošajām sienas montāžas
komplekta vai galda virsmas statīva daļām un cieši pieskrūvējiet balsteņa skrūves.
S27H850QF* /
S27H851QF*
VESA skrūvju caurumu izmēri
(A*B) milimetros
100,0 x 100,0
Standarta skrūve
4,0 mm Φ, 0,7 vītne* 10,0 mm
gara
Daudzums
4 gab.
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā
var rasties savainojumi.
18
Instalēšana
Statīva pievienošana (S24H850QF* / S24H851QF*)
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
2
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā, Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
kā parādīts attēlā. Pievelciet skrūvi statīva
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
3
Novietojiet statīva kātu uz displeja, kā parādīts
attēlā. Kad novietojat statīva kātu, pārliecinieties,
vai displeja izvirzīto pogu var ievietot statīva kāta
rievā.
4
Pagrieziet displeja statīva kātu pulksteņrādītāja
kustības virzienā par 90°, lai nostiprinātu displeja
statīva kātu vietā.
Ja putuplasta plāksne nav pieejama, izmantojiet
biezu matraci.
5
Statīva salikšana ir pabeigta.
- Uzmanību
Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.
19
Statīva pievienošana (S27H850QF* / S27H851QF*)
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā,
kā parādīts attēlā. Pievelciet skrūvi statīva
apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.
2
Novietojiet komplektācijā esošo aizsargājošo
putuplasta plāksni (spilvenu) uz grīdas un uz tās
novietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju, kā
parādīts attēlā.
3
Novietojiet statīva kātu uz displeja, kā parādīts
attēlā. Kad novietojat statīva kātu, pārliecinieties,
vai displeja izvirzīto pogu var ievietot statīva kāta
rievā.
4
Pagrieziet displeja statīva kātu pulksteņrādītāja
kustības virzienā par 90°, lai nostiprinātu displeja
statīva kātu vietā.
Ja putuplasta plāksne nav pieejama, izmantojiet
biezu matraci.
5
Statīva salikšana ir pabeigta.
- Uzmanību
Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.
20
Statīva noņemšana (S24H850QF* / S24H851QF*)
――Pirms statīva noņemšanas novietojiet monitoru uz līdzenas un stabilas virsmas ar ekrānu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
2
Novietojiet izstrādājumu uz tīras un līdzenas virsmas, kā Paceliet statīva kātu bultiņas norādītajā virzienā, lai
parādīts attēlā. Pastumiet pārslēgu uz augšu un turiet. atvienotu to no displeja.
Pagrieziet displeja statīva kātu pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam par 10°.
- Uzmanību
3
Atskrūvējiet skrūvi statīva pamatnes apakšpusē un pēc
tam noņemiet statīva kātu no statīva pamatnes, velkot to
bultiņas norādītajā virzienā, kā parādīts attēlā.
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var sabojāt Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.
monitoru.
21
Statīva noņemšana (S27H850QF* / S27H851QF*)
――Pirms statīva noņemšanas novietojiet monitoru uz līdzenas un stabilas virsmas ar ekrānu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
2
Novietojiet izstrādājumu uz tīras un līdzenas virsmas, kā Paceliet statīva kātu bultiņas norādītajā virzienā, lai
parādīts attēlā. Pastumiet pārslēgu uz augšu un turiet. atvienotu to no displeja.
Pagrieziet displeja statīva kātu pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam par 10°.
- Uzmanību
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz statīva.
3
Atskrūvējiet skrūvi statīva pamatnes apakšpusē un pēc
tam noņemiet statīva kātu no statīva pamatnes, velkot
to bultiņas norādītajā virzienā, kā parādīts attēlā.
22
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms monitora uzstādīšanas izlasiet tālāk
sniegto informāciju.
1 Pārbaudiet monitora komplektācijā iekļautā kabeļa abu galu formu un salīdziniet ar monitora un
ārējo ierīču atbilstošo portu formām un atrašanās vietām.
2 Pirms signāla kabeļu pievienošanas atvienojiet monitora un ārējo ierīču barošanas kabeļus no
strāvas kontaktligzdas, lai izvairītos no ierīces bojājumiem īssavienojuma vai strāvas pārslodzes
gadījumā.
3 Pēc visu signāla kabeļu pievienošanas pievienojiet monitora un ārējo ierīču barošanas kabeļus
strāvas kontaktligzdai.
4 Pirms uzstādītā monitora lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītos ar monitora
funkcijām, drošības norādījumiem un informāciju par pareizu lietošanu.
Datora pievienošana un lietošana
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
HDMI IN
――Lai demonstrētu attēlu ar izšķirtspēju 2560 x 1440 @ 60 Hz, izmantojiet HDMI kabeli, kas atbalsta
izšķirtspēju 2560 x 1440 @ 60 Hz. HDMI avota grafikas kartei ir jāatbalsta izšķirtspēja 2560 x 1440 @ 60 Hz.
――Ja pievienojat HDMI kabeli, izmantojiet kabeli, kas bija iekļauts monitora komponentu komplektā. Ja
izmantosit citu HDMI kabeli, nevis Samsung ieteikto, var pazemināties attēla kvalitāte.
23
Pievienošana, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
Savienošana, izmantojot USB C tipa kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
HDMI IN
――Audio funkcija netiek atbalstīta, ja avota ierīce ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.
――Izmantojot HDMI-DVI kabeli, optimālā izšķirtspēja, iespējams, nav pieejama.
――Kad ierīce izvada signālus uz monitoru, izmantojot USB C tipa kabeli, bet ekrāns nevar tos pareizi parādīt,
mainiet DP OUT izvades režīmu (pārslēdzieties starp USB Type-C:MST un USB Type-C:SST).
Saskaņā ar USB Power Delivery 2.0 specifikāciju mūsu izstrādājums var uzlādēt jūsu piezīmjdatoru, ja
savienojat to ar mūsu izstrādājumu, izmantojot USB C tipa kabeli.
――Maksimālā uzlādes jauda ir 45 W. Uzlādes ātrums var atšķirties atkarībā no piezīmjdatora, kas ir savienots
ar izstrādājumu.
――Tā kā tirgū pieejamie piezīmjdatori ar USB C tipa portu ir ļoti dažādi, mēs nevaram garantēt, ka mūsu
izstrādājums varēs uzlādēt visu veidu piezīmjdatorus ar USB C tipa portu.
――Pārliecinieties, vai USB C tipa kabelis atbilst USB PD specifikācijai. Pretējā gadījumā ierīces var tikt bojātas.
Ieteicams izmantot Samsung zīmola kabeli.
24
Pievienošana, izmantojot DP kabeli
Ārējā monitora pievienošana
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
DP OUT
――Lai demonstrētu attēlu ar izšķirtspēju 2560 x 1440 @ 60 Hz, izmantojiet DP kabeli, kas atbalsta izšķirtspēju
2560 x 1440 @ 60 Hz. DP avota grafikas kartei ir jāatbalsta izšķirtspēja 2560 x 1440 @ 60 Hz.
――Ieteicams izmantot DP kabeli, kas ir īsāks par 1,5 m. Ja izmantosit kabeli, kas ir garāks par 1,5 m, var
pasliktināties attēla kvalitāte.
Austiņu pievienošana
25
Izstrādājuma kā USB centrmezgla
pievienošana datoram
Datora pievienošana izstrādājumam
Izstrādājuma kā USB centrmezgla lietošana
Izmantojot izstrādājumu kā centrmezglu, pievienojiet un vienlaicīgi ar izstrādājumu lietojiet dažādas
avota ierīces.
Tā kā datoram ir ierobežots pieejamo ievades/izvades portu skaits, datoru nevar vienlaikus pievienot
vairākām avota ierīcēm. Izmantojot izstrādājuma centrmezgla funkciju, tiks uzlabota darba efektivitāte,
ļaujot izstrādājuma USB portiem vienlaikus pievienot vairākas avota ierīces, nepievienojot tās datoram.
――Izstrādājums var darboties kā centrmezgls, ja tiek pievienots datoram, izmantojot USB C tipa kabeli. Varat
pievienot avota ierīci tieši izstrādājumam un pārvaldīt to, nepievienojot datoram.
Lai šo izstrādājumu izmantotu kā USB centrmezglu, pievienojiet to datoram, izmantojot USB C tipa
kabeli.
Ja datoram pievienotas vairākas avota ierīces, daudzie vadi ap datoru var radīt nekārtību. Pievienojot
ierīces tieši izstrādājumam, šī problēma tiek atrisināta.
Kad ir izveidots savienojums ar datoru, pievienojiet izstrādājumam mobilo ierīci, piemēram, MP3
atskaņotāju vai viedtālruni. Tādējādi varēsit vadīt ierīci no datora vai uzlādēt ierīces akumulatoru.
――Lasīšanas/rakstīšanas ātrumu ietekmēs USB ierīce un jūsu dators.
――Šis izstrādājums neatbalsta multivides satura atskaņošanu. Ja vēlaties atskaņot USB ierīcē esošu failu,
lūdzu, savienojiet izstrādājumu kā centrmezglu ar datoru un atskaņojiet failu datorā.
――Ja rodas ar USB saistītas problēmas, ko izraisa operētājsistēma, draiveru programmas vai programmatūra,
lūdzu, sazinieties ar atbilstošo piegādātāju.
――Ņemot vērā dažādās tirgū pieejamās USB ierīces, mēs nevaram garantēt, ka mūsu izstrādājumi būs saderīgi
ar visām USB ierīcēm.
26
――Ja izmantojat ārējā cietā diska diskdziņa lielapjoma atmiņas ierīci, kam ir vajadzīga papildu strāva,
pievienojiet to strāvas avotam.
――Akumulatoru var uzlādēt enerģijas taupīšanas režīmā, bet to nevar uzlādēt, ja izstrādājums ir izslēgts.
――USB ierīces uzlādi nevar veikt, ja strāvas kabelis ir atvienots no strāvas kontaktligzdas.
――USB ierīce ir jāiegādājas atsevišķi.
27
Pievienoto kabeļu sakārtošana (S24H850QF* / S24H851QF*)
1
Statīva salikšana ir pabeigta.
2
Pagrieziet ierīci augstākajā vertikālā pozīcijā.
3
Savienojiet kabeļus ar atbilstošajiem portiem un
pēc tam ievietojiet katru kabeli PĀRSEGA STATĪVA
KABEĻU TURĒTĀJĀ, kā parādīts attēlā.
4
Pagrieziet ierīci horizontālā pozīcijā.
5
Uzstādīšana ir pabeigta.
28
Pievienoto kabeļu sakārtošana (S27H850QF* / S27H851QF*)
1
Sasveriet displeju, kā parādīts attēlā.
5
Ievietojiet katru kabeli PĀRSEGA STATĪVA KABEĻU
TURĒTĀJĀ, kā parādīts attēlā.
2
Pagrieziet ierīci augstākajā vertikālā pozīcijā.
6
Pagrieziet ierīci horizontālā pozīcijā.
3
Pievienojiet atbilstošos kabeļus.
4
4
Ievietojiet kabeļus AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA
gropē un pēc tam piestipriniet AIZMUGURĒJĀ
PĀRSEGA APAKŠĒJO PANELI. Piestiprinot
AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA APAKŠĒJO PANELI,
vispirms ievietojiet sešus AIZMUGURĒJĀ
PĀRSEGA APAKŠĒJĀ PANEĻA izciļņus
AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA apakšdaļā esošajos
caurumos.
7
Uzstādīšana ir pabeigta.
29
Pievienošana elektrotīklam
POWER IN
Lai izmantotu ierīci, pievienojiet barošanas kabeli ierīces POWER IN pieslēgvietai un barošanas
izvadam.
――Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
30
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
Draivera instalēšana
――Varat iestatīt izstrādājuma optimālo izšķirtspēju un frekvenci, uzstādot atbilstošos izstrādājuma draiverus.
――Lai instalētu jaunāko izstrādājuma draivera versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi pēc tā iegādes, tiks parādīts informatīvais ziņojums par optimālākās
izšķirtspējas iestatīšanu.
Izvēlieties izstrādājuma valodu un nomainiet datora izšķirtspēju uz optimālo iestatījumu.
Lietojot izstrādājumu, ieņemiet pareizu pozu:
•• Iztaisnojiet muguru.
――Ja optimālākā izšķirtspēja nav izvēlēta, ziņojums pēc noteikta laika tiks parādīts trīs reizes, pat ja
izstrādājums tiks atkārtoti izslēgts un ieslēgts.
――Optimālāko izšķirtspēju var izvēlēties arī datora izvēlnē Vadības panelis.
•• Starp ekrānu un acīm saglabājiet 45–50 cm lielu attālumu un skatieties ekrānā, skatienu vēršot
nedaudz uz leju.
•• Acis pozicionējiet tieši iepretim ekrānam.
•• Pielāgojiet leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
•• Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri augšdelmiem un vienā līmenī ar plaukstu augšpusi.
•• Novietojiet elkoņus taisnā leņķī.
•• Pielāgojiet izstrādājuma atrašanās augstumu, lai jūs varētu salocīt ceļus 90 grādu vai platākā leņķī,
papēžus novietot uz grīdas un rokas — zemāk par sirds atrašanās līmeni.
•• Veiciet acīm paredzētus vingrojumus vai mirkšķiniet biežāk acis; tas palīdzēs novērst acu
nogurumu.
31
4. nodaļa
Ekrāna iestatīšana
Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Režīmā PC
•• Custom: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
•• Standard: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
SAMSUNG MAGIC Bright
Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Smart ECO Saving.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Spilgtumu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
•• Cinema: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura
skatīšanai.
•• Dynamic Contrast: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.
Režīmā AV
Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/USB Type-C, un PC/AV Mode ir iestatīts
SAMSUNG
Bright ir pieejami četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi (Dynamic,
uz AV, MAGIC
Standard, Movie un Custom). Jūs varat aktivēt Dynamic, Standard, Movie vai Custom iestatījumus.
Varat izvēlēties pielāgotos iestatījumus Custom, kas automātiski izsauc jūsu personalizētos attēla
iestatījumus.
•• Dynamic: Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard Standard režīmā.
•• Standard: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.
•• Movie: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk
nogurdinās acis.
•• Custom: Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties noregulēt sev tīkamu attēlu.
32
Brightness
Color
Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)
Pielāgojiet ekrāna krāsu nianses.
Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Smart ECO Saving.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
MAGIC
MAGIC
•• Red: pielāgojiet sarkanās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
Contrast
•• Green: pielāgojiet zaļās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
•• Blue: pielāgojiet zilās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.
•• Color Tone: izvēlieties krāsas toni, kas vislabāk atbilst jūsu skatīšanās vajadzībām.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
‒‒ Cool 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Cool 1.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
(PBP režīms).
‒‒ Cool 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Normal.
‒‒ Normal: parādiet standarta krāsu toni.
‒‒ Warm 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Normal.
‒‒ Warm 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: pielāgojiet krāsas toni.
――Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/USB Type-C, un PC/AV Mode ir iestatīts uz
Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Upscale ir režīmā Mode1 vai Mode2.
AV, Color Tone ir pieejami četri krāsu temperatūras iestatījumi (Cool, Normal, Warm un Custom).
•• Gamma: pielāgojiet spilgtuma vidējo līmeni.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
33
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.
Iestatiet optimālu attēla kvalitāti, kas ir piemērota acu atpūtināšanai.
Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” ir to izstrādājumu sertifikācija, kuri atbilst zemāka zilās krāsas
līmeņa prasībām. Ja iestatīsit Eye Saver Mode stāvoklī 'On', zilā gaisma, kuras viļņa garums ir aptuveni
400 nm, samazināsies, tādējādi nodrošinot optimālo attēla kvalitāti acu atpūtināšanai. Turklāt
zilās gaismas līmenis ir zemāks nekā noklusējuma iestatījumos, un to ir pārbaudījis uzņēmums TÜV
Rheinland un sertificējis kā atbilstošu TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartu prasībām.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režīms Mode2 rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu Mode1.
HDMI Black Level
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Game Mode
Konfigurējiet ierīces ekrāna iestatījumus, ko izmantot spēļu režīmā.
Ja DVD atskaņotājs vai satelītuztvērēja bloks ar izstrādājumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkarībā no
pievienotās avota ierīces var rasties attēla kvalitātes pasliktināšanās (kontrasts/krāsu pasliktināšanās,
melnās krāsas līmenis u.c.). Tādos gadījumos var lietot HDMI Black Level, lai pielāgotu attēla kvalitāti.
Izmantojiet šo funkciju, kad spēlējat spēles datorā vai kad pievienojat spēļu konsoli, piemēram,
PlayStation™ vai Xbox™.
Šādā gadījumā uzlabojiet slikto attēla kvalitāti, izmantojot opciju HDMI Black Level.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Smart ECO Saving.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā HDMI.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
•• Normal: Atlasiet šo režīmu, ja nav kontrasta pasliktināšanās.
•• Low: Izvēlēties šo režīmu, lai samazinātu melnās krāsas līmeni un palielinātu baltās krāsas līmeni,
ja ir kontrasta pasliktināšanās.
――Opcija HDMI Black Level var nebūt saderīga ar dažām avota ierīcēm.
――Funkcija HDMI Black Level tiek aktivizēta tikai tad, ja ir izvēlēta noteikta AV izšķirtspēja, piemēram, 720P
un 1080P.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Kad monitors izslēdzas, pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu vai maina ievades avotus, Game Mode
tiek izslēgts Off pat tad, ja iestatīts stāvoklī On.
――Ja vēlaties, lai Game Mode būtu aktivizēts visu laiku, izvēlieties Always On.
――Nav pieejams, kad PIP/PBP Mode ir iestatīts uz On.
Response Time
Lai videoattēls izskatītos vēl spilgtāks un dabiskāks, palieliniet paneļa atbildes laiku.
――Kad nespēlējat spēles vai nedemonstrējat videoklipus, izmantojiet režīmu Standard.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
režīms).
/
(PIP
34
Picture Size
Screen Adjustment
Mainiet attēla izmēru.
――Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs Screen Fit ir režīmā AV un ir iestatīts uz Picture Size.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja PIP/PBP Mode iestatījums ir On, bet opcijas Size iestatījums ir
――Šī opcija nav pieejama, ja ir iespējota funkcija FreeSync.
(PBP režīms).
Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā AV un monitors rāda parastā režīmā, izvēlieties
iestatījumu Screen Fit, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.
Režīmā PC
Elementu H-Position & V-Position konfigurēšana
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
H-Position: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.
V-Position: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.
Režīmā AV
•• 4:3: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta apraidei.
•• 16:9: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
•• Screen Fit: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI/DP/USB Type-C kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/USB Type-C, un PC/AV Mode
ir iestatīts kā AV.
35
5. nodaļa
PIP/PBP iestatījumu konfigurācija
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
PIP/PBP Mode
Iespējojiet vai atspējojiet PIP/PBP Mode.
PIP (attēls attēlā) funkcija sadala ekrānu divās daļās. Viena avota ierīce tiek rādīta galvenajā ekrānā,
savukārt otra avota ierīce vienlaikus tiek rādīta apakšlogos.
PBP (attēls-attēlā) funkcija sadala ekrānu divās daļās un ekrāna kreisajā un labajā pusē vienlaicīgi
attēlo signālus no divām atšķirīgām avota ierīcēm.
――Režīms PIP/PBP ir saderīgs ar operētājsistēmām Windows 7, Windows 8 un Windows 10.
――Atkarībā no izmantotās grafiskās kartes specifikācijām PIP/PBP funkcija var nebūt pieejama. Ja PIP/PBP
režīmā ekrānā nav attēla, kad atlasīts optimālais izšķirtspējas iestatījums, dodieties uz Vadības panelis
→ Displejs → Ekrāna izšķirtspēja un noklikšķiniet uz Noteikt. (Instrukcijas ir balstītas uz Windows 7
operētājsistēmu.) Ja ekrānā nav attēla, kad iestatīta optimālā izšķirtspēja, pārslēdziet izšķirtspēju uz 1280
x 1024.
――Kad aktivizējat vai deaktivizējat funkciju PIP/PBP vai maināt ekrāna lielumu, ja ir aktivizēta funkcija PIP/
PBP, ekrāns var īsu brīdi mirgot vai tikt parādīts ar aizkavi.
Tas parasti notiek, ja dators un monitors ir savienoti ar diviem vai vairākiem ievades avotiem. Tas nav
saistīts ar monitora darbību.
Problēmu parasti izraisa tas, ka atkarībā no grafikas kartes veiktspējas video signālu pārraide uz monitoru
var aizkavēties.
――Ja funkcija PIP/PBP ir iespējota, izšķirtspēju nav iespējams automātiski mainīt uz optimālo izšķirtspēju, jo
pastāv grafikas kartes un Windows sistēmas saderības problēmas.
Iestatiet funkciju PIP/PBP Mode kā Off. Varat arī restartēt monitoru un pēc tam iestatīt izšķirtspēju uz
optimālo iestatījumu, izmantojot sistēmas Windows interfeisu.
36
Size
Sound Source
Izvēlieties apakšekrāna izmēru un proporciju.
Iestatiet, kura ekrāna skaņu vēlaties dzirdēt.
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PBP režīmu, kur optimālā izšķirtspēja ekrāna kreisajai
un labajai pusei ir 1280 x 1440 (platums x augstums).
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PIP režīmu, kur apakšekrāna optimālā izšķirtspēja ir
720 x 480 (platums x augstums).
••
: izvēlieties ikonas attēlu, ja izmantosit PIP režīmu, kur apakšekrāna optimālā izšķirtspēja ir
1280 x 720 (platums x augstums).
PIP režīms
/
PBP režīms
/
Position
Izvēlieties kādu no pieejamajām apakšekrāna pozīcijām.
••
/
/
/
――Šī opcija nav pieejama, ja ir izvēlēts PBP režīms.
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
37
Source
Picture Size
Izvēlieties katra ekrāna avotu.
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
/
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
))
/
))
Izvēlieties apakšekrāna attēla lielumu.
――Tiek mainīts galvenā ekrāna ievades avots.
――Izņemot pašreizējo ievades avotu, var izvēlēties divus citus ievades avotus.
Režīmā PC
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši katra ekrāna ievades avota proporcijām.
――Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu PA KREISI, izvēlieties
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā katra ekrāna ievades avota proporcijas.
ikonu un pēc tam
nospiediet JOG pogu. Galvenais ekrāns tiks pārslēgts šādā secībā: HDMI → DisplayPort → USB Type-C.
Režīmā AV
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
))
•• 4:3: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un
standarta apraidei.
――Tiek mainīts galvenā ekrāna ievades avots.
•• 16:9: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
――Ja ievades signāls nav vienmērīgs, ekrāns var mirgot.
•• Screen Fit: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Kad ievades signāls kreisajā un labajā ekrānā ir vienāds, darbību nevar veikt.
――Kad tiek parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis, vadot JOG pogu PA KREISI, izvēlieties
nospiediet JOG pogu. Tiek parādīta tā pati PBP avota iestatījumu izvēlne.
ikonu un pēc tam
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI/DP/USB Type-C kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/USB Type-C, un PC/AV Mode
ir iestatīts kā AV.
38
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
))
Contrast
Iestatiet Picture Size katrā dalītajā ekrānā.
Režīmā PC
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši katra ekrāna ievades avota proporcijām.
PIP režīms (pieejams PIP režīm(Size
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā katra ekrāna ievades avota proporcijas.
Pielāgojiet apakšekrāna kontrasta līmeni.
Režīmā AV
PBP režīms (pieejams PBP režīm(Size
•• 4:3: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un
standarta apraidei.
Pielāgojiet katra ekrāna kontrasta līmeni.
/
))
))
•• 16:9: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
•• Screen Fit: parādiet apakšekrāna attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI/DP/USB Type-C kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/DP/USB Type-C, un PC/AV Mode
ir iestatīts kā AV.
39
6. nodaļa
Ekrāna displeja iestatījumu pielāgošana
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
Language
Iestatiet izvēlnes valodu.
Transparency
Iestatiet izvēlnes logu caurspīdīgumu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.
――Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
Display Time
Iestatiet, lai ekrāna displejs automātiski izzustu, ja izvēlne netiek lietota noteiktu laika periodu.
Iestatījumu Display Time var lietot, lai norādītu laika periodu, pēc kura ekrāna displeja izvēlnei būtu
jāpazūd.
40
7. nodaļa
Iestatīšana un atiestate
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
――Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Detaļu krāsa un forma var atšķirties
no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
DisplayPort Ver.
Izvēlieties savu DisplayPort versiju.
――Nepareizu iestatījumu dēļ ekrāna attēls var pazust. Tādā gadījumā skatiet ierīces tehniskās prasības.
――Ja monitors darbojas HDMI/DisplayPort/USB Type-C režīmā un ekrānā tiek rādīts paziņojums Check Signal
Cable vai tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, nospiediet JOG pogu, lai tiktu parādīts funkciju pogu
ekrāns, un pēc tam izvēlieties ikonu
. Jūs varat izvēlēties 1.1 vai 1.2↑.
41
DP OUT
DP OUT (MST/SST) funkciju izpilde
Izvēlieties ievades signālu, ko izvadīt nākamajā monitorā, un izvades režīmu, lai vienkāršotu displeja
ierīču savienošanu un vadību.
Datora pievienošana, izmantojot DisplayPort
――Ja opcijai DP OUT ir izvēlēts režīms MST, funkcija FreeSync netiek atbalstīta visos pievienotajos monitoros.
PC
1. monitors
2. monitors
A ekrāns
B ekrāns
――Pirms opcijai DP OUT izvēlaties režīmu MST, pārliecinieties, vai ierīce atbalsta DisplayPort:MST
(ziedlapķēdi)/HBR2 (augstu bitu pārraides ātrumu). Nepareizi iestatījumi var izraisīt melnu ekrānu vai
neatbilstību starp faktisko izvades režīmu un izvēlēto izvades režīmu. Ja tiek parādīts melns ekrāns,
mainiet DP OUT izvades režīmu.
•• MST/SST: tehnoloģija, kas tiek izmantota vairāku straumju displeja signālu savienošanai un
nodrošināšanai.
MST
DP kabelis
DP IN
DP OUT
DP kabelis
DP IN
Ekrāna izvēlne → DisplayPort:MST
‒‒ MST: vairāku straumju pārsūtīšana (Multi-Stream Transport). Var pārsūtīt vairākas video un audio
straumes, bet nepieciešams gan grafiskās kartes diska ietilpības, gan monitora izšķirtspējas
atbalsts.
PC
1. monitors
2. monitors
A ekrāns
A ekrāns
‒‒ SST: vienas straumes pārsūtīšana (Single Stream Transport). Var pārsūtīt tikai vienas video
straumes un vienas audio straumes kombināciju.
•• Režīms DP OUT: 5 režīmi
USB Type-C:MST
SST
DP kabelis
DP IN
DP OUT
DP kabelis
DP IN
USB Type-C:SST
DisplayPort:MST
DisplayPort:SST
HDMI:SST
Ekrāna izvēlne → DisplayPort:SST
•• Pārliecinieties, vai grafiskā karte atbalsta funkciju MST (ziedlapķēde). Lai to pārbaudītu,
apmeklējiet grafiskās kartes ražotāja tīmekļa vietni.
•• DP OUT izvades režīms atšķiras atbilstoši DisplayPort Ver. iestatījumiem. Ja opcija DisplayPort Ver.
ir iestatīta kā 1.1, DP OUT atbalsta tikai SST.
•• Ja dators tiek pievienots, izmantojot DP kabeli, ekrāna izvēlnē režīms DP OUT ir jāiestata kā
"DisplayPort:MST (SST)". (Ekrāna izvēlne – System – DP OUT - DisplayPort:MST/DisplayPort:SST)
•• Tā kā DisplayPort Ver. 1.2 pastāv joslas platuma ierobežojums, var pievienot un lietot divus
monitorus, kuru izšķirtspēja ir 2560 x 1440 @ 60 Hz. Tomēr šī specifikācija var atšķirties atkarībā no
izmantotā kabeļa un grafiskās kartes veiktspējas.
42
•• Kad šī funkcija ir pieejama, var rasties šādas problēmas: mirgojošs ekrāns vai melns ekrāns, kas ir
atkarīgs no iepriekš izmantotās ierīces veida un izmantotā kabeļa kvalitātes. Mēģiniet izmantot
Samsung zīmola kabeli un apmeklējiet grafiskās kartes ražotāja tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai
tās draiverim ir visjaunākā versija, un atjauninātu to.
Datora pievienošana, izmantojot USB C tipa portu
PC
1. monitors
•• Ieteicams izmantot Samsung zīmola kabeli.
2. monitors
A ekrāns
USB Type-C
kabelis
MST
B ekrāns
DP kabelis
DP OUT
DP IN
Ekrāna izvēlne → USB Type-C:MST
PC
SST
1. monitors
USB Type-C
kabelis
A ekrāns
2. monitors
A ekrāns
DP kabelis
DP OUT
DP IN
Ekrāna izvēlne → USB Type-C:SST
•• Pārliecinieties, vai grafiskā karte atbalsta funkciju MST (ziedlapķēde). Lai to pārbaudītu,
apmeklējiet grafiskās kartes ražotāja tīmekļa vietni.
•• Ja dators tiek pievienots, izmantojot USB C tipa kabeli, ekrāna izvēlnē režīms DP OUT ir jāiestata kā
"USB Type-C:MST (SST)". (Ekrāna izvēlne – System – DP OUT - USB Type-C:MST/USB Type-C:SST)
――Pieejamo monitoru skaits var atšķirties atkarībā no izmantotā kabeļa un grafiskās kartes veiktspējas.
•• Kad šī funkcija ir pieejama, var rasties šādas problēmas: mirgojošs ekrāns vai melns ekrāns, kas ir
atkarīgs no iepriekš izmantotās ierīces veida un izmantotā kabeļa kvalitātes. Mēģiniet izmantot
Samsung zīmola kabeli un apmeklējiet grafiskās kartes ražotāja tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai
tās draiverim ir visjaunākā versija, un atjauninātu to.
•• Ieteicams izmantot Samsung zīmola kabeli.
43
Datora pievienošana, izmantojot HDMI portu
PC
Ja MST funkcija netiek atbalstīta
1. monitors
2. monitors
1 Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots un ekrāna izvēlnē ir pareizi iestatīts režīms DP OUT.
Skatiet sadaļu DP OUT (MST/SST) funkciju izpilde.
SST
A ekrāns
A ekrāns
HDMI kabelis
HDMI IN
DP OUT
DP kabelis
DP IN
2 Pārliecinieties, vai grafiskā karte var atbalstīt funkciju MST (ziedlapķēde). Lai to pārbaudītu,
apmeklējiet grafiskās kartes ražotāja tīmekļa vietni.
3 HDMI avoti var atbalstīt tikai režīmu "HDMI:SST". Ja opcija DisplayPort Ver. ir iestatīta kā 1.1, DP
avotam izeja DP OUT atbalsta tikai režīmu SST.
Ekrāna izvēlne → HDMI:SST
4 Pārbaudiet un pārliecinieties, vai ir izvēlēts šāds iestatījums: ar peles labo pogu noklikšķiniet
Windows darbvirsmā → noklikšķiniet uz Ekrāna izšķirtspēja (vai operētājsistēmā Windows 10
•• Ja dators tiek pievienots, izmantojot HDMI kabeli, ekrāna izvēlnē režīms DP OUT ir jāiestata kā
"HDMI:SST". (Ekrāna izvēlne – System – DP OUT - HDMI:SST)
noklikšķiniet uz Displeja iestatījumi). Pārliecinieties, vai ir aktivizēta opcija MST: pārbaudiet, vai
•• HDMI avoti var atbalstīt tikai režīmu "HDMI:SST".
nomainiet to uz "Paplašināt šos displejus".
•• Kad šī funkcija ir pieejama, var rasties šādas problēmas: mirgojošs ekrāns vai melns ekrāns, kas ir
atkarīgs no iepriekš izmantotās ierīces veida un izmantotā kabeļa kvalitātes. Mēģiniet izmantot
Samsung zīmola kabeli un apmeklējiet grafiskās kartes ražotāja tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai
tās draiverim ir visjaunākā versija, un atjauninātu to.
opcija Vairāku displeju saraksts ir iestatīta kā "Paplašināt šos displejus". Ja ir iestatīta cita vērtība,
Windows 7
•• Ieteicams izmantot Samsung zīmola kabeli.
Windows 10
44
FreeSync
FreeSync tehnoloģija ir risinājums, kas samazina pārrāvumus ekrānā bez ierastās aiztures un
gaidīšanas laika.
Šī funkcija novērš pārrāvumus ekrānā un aizturi spēļu spēlēšanas laikā. Uzlabojiet savu spēļu
baudījumu.
•• Off: izmantojiet, lai atspējotu opciju FreeSync.
•• Standard Engine: Aktivizējiet AMD grafikas kartes galvenās FreeSync funkcijas.
•• Ultimate Engine: Aktivizējiet FreeSync funkciju ar lielāku ekrāna kadru maiņas ātrumu. Ekrāna
pārrāvumi (nepareiza satura sinhronizēšana ekrānā) šajā režīmā tiek samazināta. Ņemiet vērā, ka
spēļu spēlēšanas laikā var būt novērojama ekrāna mirgoņa.
Iespējojot funkciju FreeSync, lūdzu, izmantojiet maksimālo ekrāna atsvaidzes intensitātes vērtību, lai
nodrošinātu funkcijas FreeSync optimālo darbību.
Kā izvēlēties ekrāna atsvaidzes intensitātes iestatīšanas metodi, lūdzu, skatiet sadaļā Jautājumi un
atbildes Kā es varu mainīt frekvenci?
Grafikas karšu sarakstā esošie modeļi atbalsta funkciju FreeSync
Funkciju FreeSync var izmantot tikai kopā ar noteiktiem AMD grafikas karšu modeļiem. Atbalstītās
grafikas kartes skatiet šajā sarakstā:
Pārliecinieties, vai esat instalējis jaunākos oficiālos AMD grafikas draiverus, kas atbalsta funkciju
FreeSync.
――Lai uzzinātu par citiem AMD grafikas karšu modeļiem, kas atbalsta FreeSync funkciju, apmeklējiet oficiālo
AMD tīmekļa vietni.
――Ja izmantojat cita ražotāja grafikas karti, izvēlieties FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 sērija (Nav ietverts 370/370X)
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX 400 sērija
――Lietojot funkciju FreeSync, izmantojiet monitora ražotāja nodrošināto HDMI/DP kabeli.
Kā aktivizēt FreeSync?
――Šī funkcija nav pieejama USB C tipa portam.
1 Ekrāna displeja izvēlnē izvēlieties funkcijas FreeSync iestatījumu Standard Engine vai Ultimate
Ja spēles spēlēšanas laikā izmantosit funkciju FreeSync, var rasties šādi simptomi:
•• Atkarībā no grafikas kartes veida, spēļu iespēju iestatījumiem vai demonstrētā videoklipa var
būt novērojama ekrāna mirgoņa. Mēģiniet rīkoties šādi: samaziniet spēles iestatījumu vērtības,
nomainiet pašreizējo FreeSync režīmu uz Standard Engine vai apmeklējiet AMD tīmekļa vietni, lai
uzzinātu savas grafikas kartes draivera versiju un atjauninātu to uz jaunāko versiju.
Engine.
2 Izvēlnē AMD Radeon Settings aktivizējiet funkciju FreeSync:
Noklikšķiniet ar peles labo taustiņu
AMD Radeon Settings
Display
Funkcijas "AMD FreeSync" iestatījumam ir jābūt "Ieslēgts". Ja tā nav, izvēlieties opciju "Ieslēgts".
•• Funkcijas FreeSync lietošanas laikā var būt novērojama ekrāna mirgoņa, jo var mainīties grafikas
kartes izejas signāla frekvence.
•• Atkarībā no izšķirtspējas spēles laikā var būt mainīgs reaģēšanas ātrums. Augstāka izšķirtspēja
parasti palielina atbildes laiku.
•• Var pasliktināties monitora skaņas kvalitāte.
――Ja rodas problēmas ar šīs funkcijas lietošanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
45
46
Smart ECO Saving
PC/AV Mode
Smart ECO Saving funkcija samazina enerģijas patēriņu, kontrolējot monitora paneļa izmantoto
elektrisko strāvu.
Iestatiet funkciju PC/AV Mode kā AV. Attēla izmērs tiks palielināts.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
•• Off: izmantojiet, lai deaktivizētu Smart ECO Saving funkciju.
•• On: enerģijas patēriņš automātiski tiks samazināts par aptuveni 10% salīdzinājumā ar pašreizējo
iestatījumu. (Enerģijas patēriņa samazinājums ir atkarīgs no ekrāna spilgtuma.)
Off Timer Plus
Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.
•• Iestatiet uz "PC", ja savienots ar datoru.
•• Iestatiet uz "AV", ja savienots ar AV ierīci.
――Tiek piegādāts tikai platekrāna modeļiem, kā piemēram 16:9 vai 16:10.
――Ja monitors darbojas HDMI/DisplayPort/USB Type-C režīmā un ekrānā tiek rādīts paziņojums Check Signal
Cable vai tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, nospiediet JOG pogu, lai tiktu parādīts funkciju pogu
ekrāns, un pēc tam izvēlieties ikonu
. Jūs varat izvēlēties PC vai AV.
Off Timer konfigurēšana
Off Timer: Ieslēdziet Off Timer režīmu.
Turn Off After: Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Pēc norādītā laika
beigām izstrādājums tiks automātiski izslēgts.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Off Timer iestatījums ir On.
――Izstrādājumiem atsevišķu reģionu tirgos opcija Off Timer ir iestatīta automātiski aktivizēties 4 stundas pēc
izstrādājuma ieslēgšanas. Tas tiek darīts saskaņā ar elektroenerģijas padeves noteikumiem. Ja nevēlaties,
lai taimeris tiktu aktivizēts, dodieties uz sadaļu
System
Off Timer Plus un iestatiet funkciju Off
Timer stāvoklī Off.
Eco Timer konfigurēšana
Eco Timer: Ieslēdziet Eco Timer režīmu.
Eco Off After: Funkcijas Eco Timer iestatījums var būt no 10 līdz 180 minūtēm. Kad norādītais laiks būs
pagājis, izstrādājums tiks automātiski izslēgts.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Eco Timer iestatījums ir On.
47
Source Detection
Information
Kā ievades signāla atpazīšanas metodi iestatiet Auto vai Manual.
Skatiet pašreizējo ievades avotu, frekvenci un izšķirtspēju.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja režīms MST ir izvēlēts portam DP OUT.
Key Repeat Time
Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.
Var izvēlēties iestatījumu Acceleration, 1 sec vai 2 sec. Ja tiek izvēlēts iestatījums No Repeat, nospiežot
pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
Power LED On
Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas
diodi.
•• Working: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.
•• Stand-by: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
Reset All
Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
48
8. nodaļa
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Sistēmas prasības
OS
Easy Setting Box ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.
Lai instalētu jaunāko Easy Setting Box versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
――Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
Datora aparatūra
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vismaz 32 MB atmiņas
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona Easy Setting Box var arī neparādīties.
――Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Easy Setting Box instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
49
9. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
――Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja
problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājuma pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir cieši
noslēgti.
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir
redzami tukši laukumi.
Ja ekrāns ir izslēgts un, lai gan izstrādājums ir pareizi pieslēgts datoram, mirgo jaudas indikators,
veiciet pašdiagnostikas pārbaudi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
1 Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2 Atvienojiet kabeli no izstrādājuma.
3 Ieslēdziet izstrādājumu.
4 Ja tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable, izstrādājums darbojas pareizi.
――Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru,
atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ekrāna problēma
Ja iestatītais režīms pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju (sk. sadaļu Standarta signālu režīmu tabula), uz
īsu brīdi tiks parādīts paziņojums Not Optimum Mode
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
――Parādītā izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no datora sistēmas iestatījumiem un kabeļiem.
Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots
Tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
50
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Videofails tiek demonstrēts neskaidri.
Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas kartes signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju
vai frekvenci.
Demonstrējot lielus augstas izšķirtspējas videofailus, tie var būt neskaidri. Tā var būt, ja
videoatskaņotājs nav optimizēts datora resursu izmantošanai.
Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu režīmu tabula" (54. lpp.).
Mēģiniet demonstrēt failu citā videoatskaņotājā.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Skaņas problēma
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Nav skaņas.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Pārbaudiet skaļumu.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc. Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Pārbaudiet, vai datora izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu izšķirtspējas
un frekvences iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet iestatījumus atbilstoši
šīs rokasgrāmatas „Standarta signāla režīma tabulas” iestatījumiem (54. lpp.) un izstrādājuma
Information izvēlnes iestatījumiem.
Noregulējiet skaļumu.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Skaņu nevar dzirdēt, ja ievades ierīces ir pievienota, izmantojot HDMI-DVI kabeli.
Ierīces pievienošanai izmantojiet HDMI kabeli, DP kabeli vai USB Type-C kabeli.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir izkropļotas.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Baltā krāsa neizskatās balta.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
――Atkarībā no skatīšanās leņķa var būt redzami izstrādājuma rāmī esošie LED indikatori. Šis apgaismojums
cilvēku veselībai nekaitē un neietekmē arī izstrādājuma funkcijas vai veiktspēju. Izstrādājuma lietošana ir
droša.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Teksts ir izplūdis.
Ja izmantojat operētājsistēmu Windows (piem., Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vai Windows 10):
Fonti
Pielāgot ClearType tekstu un izvēlieties Ieslēgt ClearType.
izvēlieties Vadības panelis
51
Jautājumi & atbildes
――Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
Kā es varu mainīt frekvenci?
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un motīvi → Displejs → Iestatījumi → Papildu → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi → Papildu → Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama zem Monitora iestatījumiem.
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizācija → Displeja iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama
zem Monitora iestatījumiem.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Ekrāna izšķirtspēja → Papildu iestatījumi → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Ekrāna izšķirtspēja → Papildu iestatījumi → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet
elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi → Displeja adaptera rekvizīti → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi un pielāgojiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un motīvi → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 8 (Windows 8.1): iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi → Enerģijas opcijas vai
izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Personalizēšana → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna taimauta iestatījumi → Enerģija & miega režīms vai izmantojot datora BIOS iestatījumus.
52
10. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
Modeļa nosaukums
S24H850QF* / S24H851QF*
S27H850QF* / S27H851QF*
Izmērs
24 collu klase (23,8 collas / 60,4 cm) 27 collu klase (26,9 collas / 68,4 cm)
Displeja laukums
526,848 mm (H) x 296,352 mm (V)
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
Pikseļa solis
0,2058 mm (H) x 0,2058 mm (V)
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
Maksimālais pikseļu
taktētājs
250 MHz
Strāvas padeve
AC100-240V~ 50/60Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet
izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
Signāla savienotāji
HDMI, DP, USB Type-C
Vides apstākļi
Darbība
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu
apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek
automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Paneļa punkti (pikseļi)
Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties
gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
――Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
Temperatūra: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs
53
Standarta signālu režīmu tabula
Modeļa nosaukums
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
S24H850QF* / S24H851QF* / S27H850QF* / S27H851QF*
Horizontālā frekvence
30 – 89 kHz
Vertikālā frekvence
50 – 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
2560 x 1440 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
2560 x 1440 @ 60 Hz
Ja signāls, kas pieder pie tālāk norādītajiem standarta signāla režīmiem, tiek pārsūtīts no jūsu datora, ekrāns tiek pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu
režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
54
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek
mērīta kHz vienībās.
――Vertikālā frekvence
Viena un tā paša attēla atkārtošana neskaitāmas reizes sekundē ļauj skatīt dabiskus attēlus. Atkārtošanas biežums tiek dēvēts par vertikālo frekvenci vai atsvaidzes intensitāti un tiek norādīts hercos (Hz).
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla
kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Dažas iepriekšējā tabulā norādītās izšķirtspējas var nebūt pieejamas atkarībā no grafikas kartes specifikācijām.
55
11. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas,
ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta
cita veida darbība.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
56
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising