Samsung | SM-A510F | User manual | Samsung Galaxy A5 (2016) Používateľská príručka

Samsung Galaxy A5 (2016) Používateľská príručka
SM-A510F
Uživatelská příručka
Czech. 07/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace
4
5
6
8
11
13
16
16
19
25
26
28
30
30
31
33
35
38
39
40
41
42
46
48
51
52
53
60
62
64
65
68
70
71
72
73
74
74
76
77
78
Nejdříve si přečtěte
Obsah balení
Rozvržení zařízení
Baterie
Karta SIM nebo USIM
Paměťová karta
Zapínání a vypínání zařízení
Dotykový displej
Domovská obrazovka
Zámek displeje
Oznamovací panel
Zadávání textu
Zachycení obrazovky
Spouštění aplikací
Více oken
Přenos dat z předchozího zařízení
Správa zařízení a dat
Rychlé přip.
Sdílení souborů s kontakty
Tísňový režim
2
Instalace nebo odinstalace aplikací
Telefon
Kontakty
Zprávy
Internet
E-mail
Fotoaparát
Galerie
Smart Manager
S Plánovač
S Health
S Voice
Hudba
Video
Záznamník
Moje soubory
Poznámka
Hodiny
Kalkulačka
Rádio
Aplikace Google
Obsah
Nastavení
80
80
82
84
84
85
86
86
89
91
92
93
93
94
94
95
99
100
101
102
103
103
104
104
105
105
105
Úvod
Wi-Fi
Bluetooth
Režim Letadlo
Mobile hotspot a sdílení internetového
připojení
Použití dat
Mobilní sítě
NFC a platba
Další nastavení připojení
Aplikace
Zvuky a vibrace
Zobrazení
Rozšířené funkce
Pozadí
Schémata
Zamykací obr. a zabezp.
Soukromí a bezpečnost
Snadný režim
Usnadnění
Účty
Záloha a obnovení
Jazyk a zadávání
Baterie
Úložiště
Datum a čas
Uživatelská příručka
O zařízení
Dodatek
106 Řešení problémů
112 Vyjmutí baterie
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
4
Základy
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na Aplikace → Nastavení → O zařízení → Informace o
baterii.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
5
Základy
Rozvržení zařízení
Reproduktor
Mikrofon
Přihrádka na kartu SIM
(pouze pro modely
SM-A510FD a SM-A710FD)
Přední fotoaparát
Snímač vzdálenosti /
světla
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Přihrádka na SIM kartu /
paměťovou kartu
Tlačítko Domů (snímač
otisků prstu)
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Konektor pro sluchátka
Mikrofon
Univerzální konektor
Hlasitý reproduktor
Zadní fotoaparát
GPS anténa
Tlačítko hlasitosti
NFC anténa
Blesk
Hlavní anténa
6
Základy
• Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s
připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
Nedávné
Domů
• Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené
obrazovky.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
Zpět
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
7
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
1
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního
konektoru.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
2
3
Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji
odpojte z elektrické zásuvky.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během
nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
8
Základy
Zobrazení zbývající doby nabíjení
Během nabíjení otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku Aplikace → Nastavení →
Baterie.
Skutečná doba nabíjení se může lišit v závislosti na stavu zařízení a podmínkách nabíjení.
Zbývající doba nabíjení se nemusí zobrazit, pokud nabíjíte zařízení ve velmi chladných nebo
horkých podmínkách.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí chytrého správce.
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
9
Základy
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Úsporný režim
Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Baterie → Úsporný režim a
klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývající úroveň nabití
baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku Spustit úsporný režim a vyberte
možnost.
Ultra úsporný režim
Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu
zařízení provádí následující funkce:
• Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
• Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
• Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
• Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Baterie → Ultra úsporný
režim a klepněte na přepínač, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li Ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Ultra úsporný
režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
10
Základy
Karta SIM nebo USIM
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
• Se zařízením pracují pouze karty nano-SIM.
• Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
1
1
2
3
4
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2
Přihrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
11
Základy
3
Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
4
Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
Přihrádku na kartu SIM vkládejte opatrně, aby nedošlo k vysunutí nebo vypadnutí karet SIM
z přihrádky.
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1
2
3
4
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
Přihrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
12
Základy
Paměťová karta
Instalace paměťové karty
Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu
paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
13
Základy
1
1
2
3
4
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku
uvolníte.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2
3
4
Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
Vložte paměťovou kartu do přihrádky na paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
14
Základy
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Úložiště → SD karta →
Odpojit.
1
2
3
4
Zasunutím kolíčku na vysunutí do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku
uvolníte.
Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
Vyjměte paměťovou kartu.
Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by
dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost
Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených
paměťových karet včetně ztráty dat.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace → Nastavení → Úložiště → SD karta →
Formát → FORMÁTOVAT.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
15
Základy
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Tlačítko snížení
hlasitosti
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
16
Základy
Klepnutí
Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky
pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.
Klepnutí a podržení
Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle
než 2 sekundy.
Přetažení
Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.
17
Základy
Dvojité klepnutí
Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět,
znovu dvakrát klepněte.
Tažení
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace doleva
nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty,
táhněte nahoru nebo dolů.
Roztahování a přitahování
Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením
prstů k sobě položku oddalte.
18
Základy
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Chcete-li zobrazit další panely, táhněte vlevo nebo vpravo.
Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátory obrazovky
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Ikona obrazovky Aplikace
Oblíbené aplikace
19
Základy
Možnosti domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a
podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo
přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje
pro domovskou obrazovku a další.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Nástroje: Přidání nástrojů na domovskou obrazovku. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí
konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské
obrazovce.
• Schémata: Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se
budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
• Mřížka na obr.: Změňte velikost mřížky, abyste na domovské obrazovce a na obrazovce Aplikace
zobrazili více, nebo méně položek.
20
Základy
Přidávání položek
Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou
obrazovku.
Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte
na položku Nástroje, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.
Přesunutí a odstranění položky
Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte na položku Odebrat v horní
části obrazovky.
Vytváření složek
1
2
Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
21
Základy
3
Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
Chcete-li přesunout aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na složku, potom přetáhněte
aplikaci na domovskou obrazovku.
Chcete-li vymazat aplikace ve složce, klepněte na složku, potom přetáhněte aplikaci, kterou chcete
vymazat, na položku Odebrat v horní části obrazovky.
Správa panelů
Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou
oblast a podržte ji.
Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku
.
Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového
umístění.
Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost
Odebrat v horní části obrazovky.
Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku
.
Obrazovka Aplikace
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Na domovské obrazovce klepněte na položku Aplikace a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li
zobrazit další panely, táhněte vlevo nebo vpravo.
Přesouvání položek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do
jiného místa.
Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
22
Základy
Vytváření složek
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1
2
3
4
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT.
Klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.
Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace.
Klepněte na položku Zadejte název složky a zadejte název složky.
Chcete-li změnit barvu složky, klepněte na položku
.
Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.
Chcete-li vymazat složku, vyberte složku pomocí . Bude vymazána pouze příslušná složka.
Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
Nové uspořádání položek
Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání položek v abecedním pořadí.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku A–Z → ULOŽIT.
23
Základy
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
Síla signálu
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE (pro modely podporující LTE)
Připojeno k síti Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
GPS je aktivní
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
Vibrační režim je aktivní
24
Základy
Ikona
Definice
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Stav baterie
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů, potom prstem
táhněte jakýmkoliv směrem.
Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým
informacím.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Zamykací obr. a zabezp. → Typ
zámku displeje a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k
odemknutí kód.
Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním
středisku Samsung.
Znak
Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte
záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.
25
Základy
PIN kód
Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.
Heslo
Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo
opětovným zadáním ověřte.
Otisky prstů
Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části Rozpoznávání
otisků prstů.
Oznamovací panel
Používání panelu s oznámeními
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
26
Základy
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Zobrazení více tlačítek rychlého
nastavení.
Nastavení jasu.
Spouštění funkce Rychlé přip.
Klepnout na oznámení a vykonat
rozličné činnosti.
Vymazat všechna oznámení.
Možnost Rychlé přip. můžete skrýt pomocí nabídky upravení panelu s oznámeními.
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Táhnutím doleva nebo
zobrazíte další tlačítka. Pokud klepnete
doprava v oblasti s tlačítky nebo klepnutím na položku
na tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku
podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
→ UPRAVIT, klepněte na tlačítko a
S vyhledávač
Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.
Vyhledávání obsahu v zařízení
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku
→ S vyhledávač.
Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku
a klíčové slovo řekněte.
Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítko Filtr pod vyhledávacím polem a vyberte
podrobnosti filtrování.
Nastavení kategorií pro vyhledávání
Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.
Klepněte na položku DALŠÍ → Vyberte hledaná místa a vyberte kategorie.
27
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit
jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Odstranění předcházejícího znaku.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Zadávání interpunkčních
znamének.
Rozdělení na další řádek.
Změna nastavení klávesnice.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → Přidat jazyky zadávání a pak vyberte jazyky, které
chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat
tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Změna rozložení klávesnice
Klepněte na položku
chcete používat.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk a pak vyberte rozložení klávesnice, které
Na Klávesnice 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte
opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.
28
Základy
Další funkce klávesnice
Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku
závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.
•
a podržte ji. Místo ikony
se mohou v
: Zadávání textu hlasem.
Spuštění nebo přerušení zadávaní
textu hlasem.
•
: Vložení položky ze schránky.
•
: Vložení emotikonů.
•
: Změna nastavení klávesnice.
Kopírování a vkládání
1
2
Klepněte na text a podržte.
Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
3
Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
4
Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1
Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
29
Základy
2
V seznamu možností klepněte na položku Slovník.
3
Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku Manage
vedle slovníku.
dictionaries →
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete zobrazit v
Galerie.
Snímky obrazovky můžete také pořizovat tažením ruky doleva nebo doprava přes obrazovku. Další
informace naleznete v části Rozšířené funkce.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
Spouštění aplikací
Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.
Chcete-li otevřít aplikaci ze seznamu posledních aplikací, klepněte na položku
poslední aplikace.
a vyberte okno
Ukončení aplikace
Klepnutím na položku
a přetažením ikony poslední aplikace doleva nebo doprava ji zavřete. Pro
zavření všech spuštěných aplikací klepněte na položku ZAVŘÍT VŠE.
30
Základy
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené obrazovky
1
2
3
Klepnutím na položku
otevřete seznam posledních aplikací.
V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
Pro výběr jiné aplikace ke spuštění táhněte prstem doleva nebo doprava.
Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku
přidržením.
31
a jejím
Základy
Používání dalších možností
Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na
kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:
•
•
: Přepínání poloh mezi okny aplikací.
: Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na
položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
32
Základy
•
: Minimalizace okna.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
•
: Maximalizace okna.
•
: Uzavření aplikace.
Nastavení velikosti okna
Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.
Přenos dat z předchozího zařízení
Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch.
K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.
• Mobilní verze: Přenos dat mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu
Galaxy Apps nebo Obchod Play.
• Počítačová verze: Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce
www.samsung.com/smartswitch.
• Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích
podporována.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
33
Základy
Přenos dat z mobilního zařízení
Můžete přenést data z předchozího zařízení do nového zařízení.
1
2
3
4
5
Na obou zařízeních si aplikaci Smart Switch stáhněte a nainstalujte z obchodu Galaxy Apps
nebo Obchod Play.
Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
Na obou zařízeních spusťte aplikaci Smart Switch.
Na novém zařízení vyberte ze seznamu typ předchozího zařízení a klepněte na položku
SPUSTIT.
Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenos záložních dat z počítače
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do počítače a potom je importovat do nového
zařízení.
1
Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
34
Základy
2
V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3
4
5
6
Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
Připojte své nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Na počítači přeneste data do nového zařízení podle pokynů na obrazovce.
Správa zařízení a dat
Používání zařízení jako výměnného disku pro přenos dat
Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.
Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat
nebo poškození zařízení.
Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte
zařízení přímo ke konektoru USB počítače.
1
2
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Otevřete panel s oznámením a klepněte na položku Přenášení mediálních soub. přes USB →
Přenášení multimediálních souborů.
Pokud počítač vaše zařízení nerozpozná, klepněte na položku Přenášení obrázků.
3
4
Klepněte na položku POVOLIT, abyste počítači umožnili přístup k datům zařízení.
Když počítač rozpozná zařízení, zařízení se objeví ve volbě můj počítač.
Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
35
Základy
Aktualizace zařízení
Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.
Aktualizace pomocí bezdrátového připojení
Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru
(FOTA).
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → O zařízení → Stáhnout aktualizace
ručně.
Když klepnutím na přepínač Stahovat aktualizace automaticky tuto funkci aktivujete,
budou se aktualizace stahovat, když bude zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
Aktualizace pomocí aplikace Smart Switch
Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.
1
2
3
4
Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout a nainstalovat
aplikaci Smart Switch.
V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, aktualizujte zařízení podle pokynů na obrazovce.
• Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
• Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to
způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální
zařízení od počítače.
36
Základy
Zálohování nebo obnovení dat
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte
se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části Účty.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat moje
data pro účet Samsung, klepněte na přepínače vedle položek, které chcete zálohovat, abyste je
aktivovali, potom klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, klepněte na přepínač Automaticky
zálohovat, abyste funkci aktivovali.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, klepněte na položku Obnovit. Aktuální data budou ze
zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.
Používání účtu Google
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Zálohovat moje
data pro účet Google, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Provádění obnovení dat
Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení
ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části
Zálohování nebo obnovení dat.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Zařízení se automaticky restartuje.
37
Základy
Rychlé přip.
Pomocí funkce Rychlé připojení rychle vyhledávejte nedaleká zařízení, jako jsou sluchátka s funkcí
Bluetooth nebo televizory, a připojujte se k nim.
• Pokud zařízení, ke kterému se chcete připojit, funkci Rychlé připojení nepodporuje,
aktivujte na něm funkci Wi-Fi Direct nebo Bluetooth dříve, než na svém zařízení spustíte
funkci Rychlé přip.
• Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného
obsahu.
Připojování k ostatním zařízením
1
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Funkce Wi-Fi a Bluetooth se aktivují automaticky.
Pokud není funkce Rychlé přip. na panelu s oznámeními viditelná, klepněte na položku
→ UPRAVIT a klepnutím aktivujte přepínač Rychlé přip.
2
Klepněte na položku Hledat nedaleká zařízení.
3
Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.
Pokud nebylo dříve připojeno žádné zařízení, zařízení automaticky vyhledá nedaleká zařízení.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.
Chcete-li změnit nastavení viditelnosti svého zařízení, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavit
viditelnost zařízení, a potom vyberte možnost.
Sdílení obsahu
Sdílí obsah s připojenými zařízeními.
1
2
Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku Rychlé přip.
Klepněte na položku Hledat nedaleká zařízení.
38
Základy
3
4
5
Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
Klepněte na položku Sdílet obsah a vyberte kategorii médií.
Odešlete obsah do připojeného zařízení podle pokynů na obrazovce.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na kategorii vybraných médií.
Sdílení souborů s kontakty
Sdílejte soubory se svými kontakty pomocí jednoduché funkce pro sdílení. Následující činnosti
představují příklad sdílení snímků.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1
2
3
4
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Vyberte snímek.
Klepněte na položku Sdílet → Jednoduché sdílení.
Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
Vyberte příjemce a klepněte na položku HOT.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste
snímek zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
• Pokud příjemci nemají svá telefonní čísla ověřená nebo pokud jejich zařízení nepodporují
funkci jednoduchého sdílení, bude jim odkaz na soubory odeslán v textové zprávě.
Platnost odkazu po určité době vyprší.
• Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
39
Základy
Tísňový režim
Tísňový režim přepne obrazovku do šedých odstínů, aby se snížila spotřeba baterie. Některé aplikace
a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat ostatním
informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
Otevření dalších možností.
Zapnutí blesku.
Zvuková upozornění.
Odeslání aktuálních údajů o poloze
ve zprávě.
Zahájit volání.
Procházení Internetu.
Přidání dalších aplikací, které lze
používat.
Zbývající energie baterie a zbývající
doba používání
Zahájit nouzové volání.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Deaktivace nouzového režimu
Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku DALŠÍ → Vypnout Tísňový režim.
Případně stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
40
Aplikace
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku HLEDAT a vyhledávejte je pomocí
klíčových slov.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku DALŠÍ →
Nastavení → Automaticky aktualizované aplikace a pak vyberte požadovanou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku
→ Automatické aktualizace a pak vyberte vhodnou možnost.
41
→ Nastavení
Aplikace
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku UPRAVIT. Vedle aplikací, které můžete zakázat nebo
. Vyberte aplikaci a klepněte na položku ZAKÁZAT nebo OK.
odinstalovat, se objeví ikona
Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací,
vyberte aplikaci a pak klepněte na položku VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
• VYPNOUT: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány.
• ODINSTALOVAT: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Aplikace → Správce aplikací →
Vypnuto, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku ZAPNOUT.
→
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volání
1
2
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon.
Zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
42
.
Aplikace
3
Klepnutím na položku
videohovor.
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
uskutečníte
Otevření dalších možností.
Přidání čísla do seznamu kontaktů.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Skrytí klávesnice.
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na položku DALŠÍ → Rychlá volba, vyberte číslo rychlé
volby, potom vyberte kontakt.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů
Klepněte na položku PROTOKOL nebo KONTAKTY, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor.
43
Aplikace
Mezinárodní volání
1
2
3
Klepnutím na položku
zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku
.
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku
Telefon → DALŠÍ → Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávu, potom klepněte na položku
.
Blokování telefonních čísel
Odmítejte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1
2
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Telefon → DALŠÍ → Nastavení → Seznam
blokování.
Klepněte na položku
, zaškrtněte kontakty a pak klepněte na položku HOT.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Zadejte telefonní číslo., zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také odmítnout všechna telefonní čísla, která nejsou uložena jako kontakt. Tuto
funkci aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat anonymní hovory.
44
Aplikace
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku Telefon →
PROTOKOL a zobrazte zmeškané hovory.
Možnosti během hovorů
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
• PODRŽET: Podržení hovoru. Klepněte na položku OBNOVIT HOVOR, pokud chcete obnovit
podržený hovor.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor
hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu ve spodní části zařízení a nepřibližujte si zařízení k
uším.
• Klávesnice / Skrýt: Otevřete nebo zavřete klávesnici.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• E-mail: Odešle e-mail.
• Zpráva: Odešle zprávu.
• Internet: Procházení internetových stránek.
• Kontakty: Otevře seznam kontaktů.
• S plánovač: Otevře kalendář.
• Poznámka: Vytvoří poznámku.
•
: Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
• DALŠÍ: Otevřít další možnosti.
• Přepn.: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
•
: Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
45
Aplikace
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Ruční vytváření kontaktů
1
2
3
4
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Klepněte na položku
a vyberte místo pro uložení.
Zadejte informace kontaktu.
•
: Přidat obrázek.
•
/
: Přidat nebo odstranit pole kontaktu.
Klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, otevřete obrazovku Aplikace
a klepněte na položku Telefon. Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici
klepnutím na položku . Zadejte číslo a klepněte na položku Přidat do Kontaktů.
Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z přijatých hovorů, otevřete obrazovku Aplikace,
klepněte na položku Telefon → PROTOKOL → kontakt.
Import kontaktů
Importujte kontakty z úložných služeb do vašeho zařízení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → DALŠÍ → Nastavení → Import/export
kontaktů → IMPORT a pak vyberte možnost importu.
46
Aplikace
Hledání kontaktů
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:
•
: Přidat do oblíbených kontaktů.
•
/
•
: Vytvořit zprávu.
•
: Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
Sdílení profilu
Sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Tato funkce je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení aktivovanou
funkci sdílení profilu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty → váš profil → Sdílení profilu a pak funkci
aktivujte klepnutím na přepínač. Abyste mohli tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
Můžete zobrazit aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce Kontakty.
Chcete-li nastavit další položky ke sdílení, klepněte na položku Sdílené info z profilu a vyberte
položky.
Chcete-li nastavit skupinu kontaktů, se kterou chcete profil sdílet, klepněte na položku Sdílet s a
vyberte možnost.
47
Aplikace
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1
2
3
4
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kontakty.
Klepněte na položku DALŠÍ → Sdílet.
Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
Vyberte způsob sdílení.
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1
2
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
Klepněte na položku
.
48
Aplikace
3
Přidejte příjemce a zadejte zprávu.
Otevření dalších možností.
Vložení adresátů.
Vybrat kontakty ze seznamu
kontaktů.
Vložení zprávy.
Vložení emotikonů.
Přiložit soubory.
4
Poslat zprávu.
Klepněte na položku ODES. a odešlete zprávu.
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
V seznamu zpráv vyberte kontakt.
Zobrazit konverzaci.
49
Aplikace
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z určitých čísel nebo zprávy, které obsahují fráze uvedené v seznamu
blokování.
1
2
3
4
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
Klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Blokovat zprávy.
Klepněte na Seznam blokovaných.
Chcete-li přidat fráze, které se mají blokovat, klepněte na položku Blokované fráze.
Klepnutím na položku PŘIJATÉ nebo KONTAKTY vyberte kontakty a klepněte na položku
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku Zadejte číslo., potom zadejte telefonní číslo.
Když obdržíte zprávy z blokovaného čísla nebo zprávy, které obsahují blokované fráze, nebudete
na jejich přijetí upozorněni. Chcete-li zobrazit blokované zprávy, klepněte na položku DALŠÍ →
Nastavení → Blokovat zprávy → Blokované zprávy.
50
.
Aplikace
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Zprávy.
Klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Oznámení, potom tuto položku aktivujte
klepnutím na přepínač.
Změna nastavení upozornění.
• Zvuk upozornění: Změní zvuk upozornění.
• Vibrace: Nastaví zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zpráv.
• Autom. otevírané okno: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo zprávy ve vyskakovacích
oknech.
• Náhled zprávy: Nastaví zařízení tak, aby zobrazovalo obsah zprávy na zamčené obrazovce a
ve vyskakovacích oknech.
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Usnadnění → Připomenutí
oznámení a pak klepnutím aktivujte přepínač. Klepnutím na přepínač Zprávy potom tuto funkci
aktivujete.
Internet
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Internet.
Klepněte na pole pro zadávání adresy.
Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
51
Aplikace
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové stránky.
Zobrazí záložky, uložené
internetové stránky a nedávnou
historii.
Otevření domovské stránky.
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přechod na dříve navštívenou
stránku.
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku RUČNÍ
NASTAVENÍ.
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku DALŠÍ → Nastavení → DALŠÍ → Nastavit výchozí účet.
52
Aplikace
Odesílání e-mailů
1
2
3
Klepněte na položku
a vytvořte e-mail.
Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně,
táhněte po obrazovce směrem dolů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení → jméno vašeho účtu, potom
klepněte na přepínač Synchronizovat účet, abyste funkci aktivovali.
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Základní fotografování a filmování
Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci Galerie.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Fotoaparát.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
53
Aplikace
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1
2
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
Klepnutím na položku
video.
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
zaznamenejte
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, klepněte na položku , podržte ji a přetáhněte po panelu přizpůsobení.
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku Kopie.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
Aktuální režim
Náhled miniatury
Skrýt nebo zobrazit
ikony nastavení.
Nahrávání videa.
Rychlá nastavení
Pořízení fotografie.
Nastavení fotoaparátu
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Režimy fotografování
a filmování
Na obrazovce náhledu táhněte doprava, abyste otevřeli seznam režimů snímání. Nebo táhněte
doleva, pokud chcete zobrazit fotografie a videa, které jste pořídili.
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech
vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií může
dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.
54
Aplikace
Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce
Chcete-li rychle pořizovat fotografie, spusťte Fotoaparát na zamčené obrazovce.
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo velký kruh.
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Když spustíte Fotoaparát na zamčené obrazovce s aktivovanými bezpečnostními
funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
Rychlé spuštění fotoaparátu
Stiskněte rychle dvakrát tlačítko Domů a spusťte Fotoaparát.
Když spustíte Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s aktivovanými
bezpečnostními funkcemi, nebudou některé funkce fotoaparátu k dispozici.
Zamknutí ostření a expozice
Pokud je kontrast světla/stínu silný a pokud se objekt nachází mimo oblast automatického ostření,
může být obtížné dosáhnout vhodné expozice. Zamkněte ostření nebo expozici a potom pořiďte
fotografii. Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví
rámeček AF/AE na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté,
co pořídíte fotografii.
Tato funkce je dostupná pouze v některých režimech snímání.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Automaticky.
55
Aplikace
Profesionální režim
Při fotografování můžete upravit různé možnosti snímání, například hodnotu expozice a hodnotu
ISO.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Pro. Vyberte možnosti a přizpůsobte
nastavení, potom pořiďte fotografii klepnutím na položku .
•
: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání.
•
: Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
•
: Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
Panoráma
Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Panoráma.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
Sériový sn.
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Sériový sn.
Pro nepřetržité pořízení řady fotografií klepněte na položku
56
a podržte ji.
Aplikace
HDR (Sytý tón)
Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → HDR (Sytý tón).
Bez efektu
S efektem
Noc
Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Noc.
Samospoušť
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem.
1
2
3
4
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
Klepněte na položku REŽIM → Samospoušť.
Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na displej, abyste pořídili fotografii sebe sama.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí několika sekund.
57
Aplikace
Wide selfie
Umožňuje pořídit autoportrét a zahrnout do fotografie další osoby a zamezit vynechání osob.
1
2
3
4
5
a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
Klepněte na položku REŽIM → Wide selfie.
Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Když zařízení rozpozná váš obličej, klepněte na displej, abyste pořídili fotografii sebe sama.
Chcete-li pořídit fotografii pomocí dlaně, klepněte na položku , potom klepněte na přepínač
Ovládání gestem, abyste funkci aktivovali. Ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň.
Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná, pořídí fotografii po uplynutí několika sekund.
Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
58
Aplikace
Stahování režimů
Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby Galaxy Apps.
Na obrazovce náhledu klepněte na položku REŽIM → Stáhnout.
Některé stažené režimy snímání nemají přístup ke všem funkcím. Táhnutí doprava, abyste
zobrazili seznam režimů, a táhnutí doleva, abyste zobrazili pořízení snímky a vide, nemusí
být k dispozici.
Nastavení fotoaparátu
Rychlá nastavení
Na obrazovce náhledu používejte následující rychlá nastavení.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
•
•
: Vyberte efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Ve středu počítá
expozici snímku podle světla v prostřední části snímku. Bod počítá expozici snímku podle světla
v prostředním bodu snímku. Matice průměruje celou scénu.
•
: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
•
: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
•
: Použijte zkrášlovací efekty na obrazovce náhledu autoportrétu. Můžete upravit odstín pleti,
opravit tvar obličeje a použít další efekty.
•
/
: Vyberte rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, video ale v paměti zabere více místa.
Rozlišení fotografie mohou ovlivnit světelné podmínky.
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
59
Aplikace
• Velikost videa (zadní) / Velikost videa (přední): Vyberte rozlišení pro videa. Použití vyššího
rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Ovládání gestem: Nastaví zařízení tak, aby detekovalo vaši dlaň, kterou pak můžete použít k
pořizování autoportrétů.
• Uložit obr. jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při pořizování
fotografií pomocí předního fotoaparátu.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete tlačítko Domů.
• Ovládání hlasem: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií nebo záznamu videa pomocí hlasových
příkazů. Fotografii můžete také pořídit tak, že řeknete „Smile“, „Cheese“, „Capture“ nebo „Shoot“.
Chcete-li nahrát video, řekněte „Record video“.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti.
• Funkce tlačítek hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště
nebo funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.
Prohlížení snímků nebo videí
1
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
60
Aplikace
2
Vyberte snímek nebo video.
Video soubory zobrazují ikonu
položku .
v miniatuře náhledu. Chcete-li přehrát video, klepněte na
Přechod na předchozí obrazovku.
Otevření dalších možností.
Úpravy snímku.
Sdílejte snímek s ostatními.
Odstranění snímku.
Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Odstr. v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1
2
3
Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
Klepněte na položku ODSTR.
61
Aplikace
Sdílení snímků nebo videí
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku Sdílet v dolní části obrazovky, potom vyberte
způsob sdílení.
Smart Manager
Úvod
Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.
Některé funkce této aplikace nemusí být dostupné v závislosti na oblasti či poskytovateli
služeb.
62
Aplikace
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager → SMAZAT VŠE.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Identifikace aplikací, které využívají nadměrné množství elektrické energie, a částečné vyčištění
paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Hledání škodlivého softwaru.
Správa výkonu zařízení
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Smart Manager a vyberte funkci.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s
nízkou zbývající úrovní nabití baterie můžete energii baterie šetřit aktivací funkcí úsporného režimu a
zavřením aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné kapacity paměti. Můžete vymazat nepoužívané a zbytkové
soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.
RAM
Zkontrolujte množství dostupné paměti RAM. Můžete zavřít aplikace na pozadí a omezit množství
používané paměti RAM, abyste zařízení zrychlili.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
63
Aplikace
S Plánovač
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Klepněte na položku
nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
.
Zadejte podrobnosti události.
Vložení názvu.
Nastavte pro tuto událost počáteční
a konečné datum.
Vyberte kalendář, který chcete
použít nebo který se má
synchronizovat.
Nastavení alarmu.
Připojte mapu zobrazující polohu
události.
Zadejte místo události.
Přidat další podrobnosti.
4
Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
64
Aplikace
Vytváření úloh
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Plánovač.
Klepněte na položku
→ Úkoly.
Zadejte podrobnosti úlohy a klepněte na položku DNES nebo ZÍTRA, abyste nastavili datum
splnění.
Chcete-li přidat více podrobností, klepněte na položku
4
.
Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Účty, vyberte službu účtu, potom
klepněte na přepínač Synchronizovat Kalendář, abyste události a úlohy synchronizovali s účtem.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku S
Plánovač → DALŠÍ → Správa kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést
synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.
S Health
Úvod
Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení,
kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.
Spuštění aplikace S Health
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení
podle pokynů na obrazovce.
1
2
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
65
Aplikace
Používání aplikace S Health
Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace S Health a
sledovat tak své zdraví a formu.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Health.
Cíle a programy
Nástroje pro sledování
• CÍLE: Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
• PROGRAMY: Využívejte nastavitelné programy cvičení.
• MONITORY: Monitorujte své aktivity, příjem potravin a tělesné míry.
Chcete-li přidat na obrazovku S Health nástroje pro sledování, cíle nebo programy, klepněte na
položku DALŠÍ → Správa položek, potom vyberte položky v sekcích MONITORY, CÍLE nebo
PROGRAMY.
Chcete-li získat více informací o funkcích S Health, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení
→ Nápověda.
66
Aplikace
Další informace
• Funkce S Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou určeny pro
použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo
prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci S Health se mohou lišit podle
konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace S Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo
ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a
poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S
Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje
mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje, uložené ve službě S Health,
můžete odstranit pomocí možnosti Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli
na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo
se službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k
informacím aplikace S Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích stran
bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak
správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení
elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která
vysílají rádiové vlny.
• Před použitím aplikace S Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady ochrany
soukromých údajů.
67
Aplikace
S Voice
Úvod
Provádějte různé úlohy jejich vyslovením.
Nastavení příkazu probuzení
Aplikaci S Voice můžete spustit vlastním příkazem probuzení.
Když aplikaci S Voice spouštíte poprvé, klepněte na položku START a nastavte si vlastní příkaz
probuzení.
Chcete-li příkaz probuzení změnit, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku S Voice.
Potom klepněte na položku → Voice wake-up → Change wake-up command → START a řiďte
se pokyny na obrazovce.
Chcete-li zařízení nastavit tak, aby spouštělo aplikaci S Voice hlasovým příkazem, když je zařízení
zamknuté, klepněte na položku a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Wake up in
secured lock.
Používání aplikace S Voice
1
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice.
Když se aplikace S Voice spustí, zahájí zařízení rozpoznávání hlasu.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Nastavení služby S Voice
Zobrazit příkazy hlasových příkazů.
68
Aplikace
2
Vyslovte hlasový příkaz.
Pokud zařízení rozpozná příkaz, provede odpovídající akci. Chcete-li hlasový příkaz zopakovat
nebo říct jiný příkaz, klepněte na položku .
Aplikace se automaticky zavře, pokud není zařízení po určitou dobu používáno.
Rady pro lepší rozpoznávání hlasu
• Mluvte čistě.
• Mluvte na tichých místech.
• Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
• Vyhněte se mluvení nářečími.
Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí
nebo způsobu vaší mluvy.
Nastavení jazyka
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku S Voice →
→ Language, potom vyberte jazyk.
Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci S Voice, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.
69
Aplikace
Hudba
Poslouchejte hudbu roztříděnou do kategorií a přizpůsobte nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hudba.
Vyberte kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.
Otevření dalších možností.
Otevření seznamu skladeb.
Přístup ke kvalitě zvuku a k
nastavení efektů.
Nastavení souboru jako oblíbené
skladby.
Nastavení hlasitosti.
Zapnutí režimu náhodného
přehrávání.
Změna režimu opakování.
Přecházení na předcházející
skladbu. Klepnutím a podržením
přetočíte obsah dozadu.
Přecházení na další skladbu.
Klepnutím a podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a obnovení přehrávání.
70
Aplikace
Video
Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Video.
Vyberte video, které chcete přehrát.
Otevření dalších
možností.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Nastavení hlasitosti.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
71
Aplikace
Záznamník
Úvod
Můžete používat různé režimy záznamu pro různé situace. Zařízení dokáže váš hlas převést na text.
Záznam hlasových poznámek
1
2
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Záznamník.
Klepnutím na položku
spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání hlasové poznámky klepněte na položku ZÁLOŽKA a vložte záložku.
Změna režimu záznamu.
Spuštění záznamu.
3
Klepnutím na položku ULOŽIT nahrávání dokončíte.
72
Aplikace
Změna režimu záznamu
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Záznamník.
V horní části obrazovky záznamníku vyberte režim.
• STANDARDNÍ: Toto je normální režim nahrávání.
• HLASOVÁ POZNÁMKA: Zařízení nahrává váš hlas a zároveň jej převádí na text na obrazovce. Pro
co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě.
Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení
váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na aktuální jazyk a nastavte jazyk
systému hlasových poznámek.
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Moje soubory.
Zobrazujte soubory podle kategorií nebo zobrazujte soubory uložené v zařízení nebo ve službě
cloudového úložiště.
Abyste zkontrolovali stav použité a dostupné paměti, klepněte na položku VYUŽITÍ PAMĚTI.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku HLEDAT.
73
Aplikace
Poznámka
Vytvářejte poznámky a organizujte je podle kategorií.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nástroje → Poznámka.
Vytváření poznámek
v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte
Klepněte na položku
jednu z následujících možností:
• Kategorie: Vytvoření nebo nastavení kategorie.
• Úkoly: Přidáním zaškrtávacích políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.
• Obrázek: Vložení obrázků.
• Kreslení: Zapisujte nebo kreslete poznámky, které se vloží. Můžete zvolit tloušťku pera a barvu.
• Hlasová: Vytvoření a vložení hlasového záznamu.
Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.
Hledání poznámek
Klepněte na položku HLEDAT v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v
poznámkách vyhledat.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
Upozornění
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Upozornění.
74
Aplikace
Nastavení upozornění
Nastavte čas upozornění a klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li nastavit upozornění s různými možnostmi upozornění, klepněte na položku MOŽNOSTI,
nastavte možnosti upozornění, potom klepněte na položku ULOŽIT.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na ikonu vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na položku
a upozornění v seznamu upozornění.
Světové hodiny
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Světové hodiny.
Vytvoření hodin
Zadejte název města nebo vyberte světové město a potom klepněte na položku
Odstraňování hodin
Klepněte na položku
na hodinách.
75
.
Aplikace
Stopky
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Stopky.
Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
Časovač
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Hodiny → Časovač.
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce Autom.
otočení deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku HISTORIE. Chcete-li zavřít panel historie
výpočtů, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku HISTORIE → SMAZAT HISTORII.
76
Aplikace
Rádio
Poslech FM rádia
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Před použitím této aplikace je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
Klepnutím na položku
stanic.
zapněte FM rádio. Vyberte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu
Manuální zadání frekvence rádiové
stanice.
Přidání aktuální rádiostanice do
seznamu oblíbených.
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Otevření dalších možností.
Záznam skladby z FM rádia.
Hledat dostupné rádiové stanice.
Vyladění frekvence.
Zobrazení seznamu dostupných
stanic.
Automatické procházení a uložení
dostupných stanic.
77
Aplikace
Skenování rádiových stanic
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Rádio.
Klepněte na položku NAČÍST a pak vyberte možnosti procházení. FM rádio automaticky vyhledá a
uloží dostupné stanice.
Vyberte požadovanou rádiovou stanici ze seznamu stanic.
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Účty.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých
místech.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.
78
Aplikace
Filmy Play
Stahujte videa ke sledování z aplikace Obchod Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Hangouts
Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a
videohovory.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Hlasové vyhledávání
Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.
79
Nastavení
Úvod
Přizpůsobte nastavení pro funkce a aplikace. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit
nakonfigurováním různých možností nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku HLEDAT.
Chcete-li upravit seznam často používaných nastavení, klepněte na položku UPRAVIT. Potom
zaškrtněte položky, které chcete přidat, nebo zrušte výběr položek, které chcete odebrat.
Wi-Fi
Připojování k síti Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
• Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských
zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské
unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
• Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
80
Nastavení
3
Klepněte na položku PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODSTRANIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3
Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
3
4
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Vyberte snímek.
Klepněte na položku Sdílet → Wi-Fi Direct a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
81
Nastavení
Ukončení připojení k zařízení
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Wi-Fi.
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
Bluetooth
Úvod
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
82
Nastavení
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
2
Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého
zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3
Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
3
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Galerie.
Vyberte snímek.
Klepněte na položku Sdílet → Bluetooth a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
odeslat.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
4
Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
83
Nastavení
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
Klepněte na položku
vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
Klepněte na položku Ukončit párování.
Režim Letadlo
V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Režim Letadlo.
Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení
používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
Mobile hotspot a sdílení internetového připojení
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobile hotspot a sdílení internetového připojení.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
84
Nastavení
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobile hotspot a sdílení internetového
připojení → Mobilní hotspot.
Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo pro mobile hotspot, klepněte na položku DALŠÍ → Konfigurovat
Mobile hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku
ULOŽIT.
3
4
Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
Použití dat
Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat.
• Mobilní data: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
• Data na pozadí: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového
připojení.
• Nastavit limit mobilních dat: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
Chcete-li změnit datum vynulování období sledování v rámci měsíce, klepněte na položku
Změnit cyklus.
85
→
Nastavení
Omezení používání dat
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Použití dat, potom klepněte na přepínač Nastavit
limit mobilních dat, abyste funkci aktivovali.
Nastavte limit přetažením panelu přizpůsobení směrem nahoru nebo dolů.
Nastavte úroveň výstrahy využití dat přetažením panelu přizpůsobení varování směrem nahoru
nebo dolů.
Zařízení vás bude varovat, jakmile bude dosaženo úrovně varování.
Mobilní sítě
Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Mobilní sítě.
• Datový roaming: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
• Režim sítě: Slouží k výběru typu sítě.
• Názvy přístupových bodů: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
• Síťoví operátoři: Vyhledávání dostupných sítí a ruční registrace sítě.
NFC a platba
Úvod
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou anténu NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste
anténu NFC nepoškodili.
86
Nastavení
Používání funkce NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC.
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
značky NFC nebo přijímat data.
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
87
Nastavení
2
Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku
NFC a platby → Klepnout a zaplatit a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
Odesílání dat
Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího
zařízení.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku NFC a platba a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač.
Klepněte na položku Android Beam a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
88
Nastavení
Další nastavení připojení
Možnosti
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v
části Tisk.
• MirrorLink: Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení
pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části MirrorLink.
• Podpora stahování: Nastaví zařízení na stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a
mobilních sítí zároveň. Další informace naleznete v části Podpora stahování.
• VPN: Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Tisk → Stáhnout
modul plug-in.
Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
89
Nastavení
4
Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku DALŠÍ → Přidat tiskárnu → ADD PRINTER.
Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku DALŠÍ → Nastavení tisku.
Tisk obsahu
Při prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku Sdílet → Tisk →
→ Všechny tiskárny a pak vyberte tiskárnu.
MirrorLink
Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → MirrorLink.
Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.
Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink
Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
1
Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.
2
Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.
Další informace naleznete v části Párování s dalšími zařízeními Bluetooth.
Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje
vozidla.
Ukončení připojení MirrorLink
Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.
90
Nastavení
Podpora stahování
Nastavte zařízení na rychlejší stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí
zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Další nastavení připojení → Podpora stahování.
• Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
• Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
• V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí
nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
• Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
• Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat,
může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
• Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly,
například FTP.
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
• Správce aplikací: Zobrazování a správa aplikací v zařízení.
• Výchozí aplikace: Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.
• Nastavení aplikací: Přizpůsobte nastavení jednotlivých aplikací.
91
Nastavení
Zvuky a vibrace
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Zvonění: Změní nastavení vyzváněcího tónu.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Zvuky oznámení: Vyberte výchozí zvuk upozornění. Můžete také změnit nastavení upozornění
pro jednotlivé aplikace.
• Zvuky tlač.: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Tóny kl. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuk klávesnice: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
92
Nastavení
Zobrazení
Změna nastavení zobrazení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Písmo: Změní velikost a typ písma.
• Pozadí ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Inteligentní pohotovostní režim: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování
displeje zařízení.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo
během nabíjení.
Rozšířené funkce
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte
pohyby správně.
• Ovládání jednou rukou: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při
manipulaci se zařízením jednou rukou.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
93
Nastavení
• Rychlé spuštění Fotoap.: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za
sebou stisknete tlačítko Domů.
• Inteligentní zachycení: Nastavte zařízení tak, aby zachytilo obsah, který pokračuje přes více
obrazovek, snímek obrazovky budete moci okamžitě oříznout a sdílet.
• Dlaní uložit obrazovku: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva
nebo doprava přes obrazovku. Pořízené snímky můžete zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na
rovném povrchu.
• Snadné ztlumení: Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění pohybem
dlaně nebo umístěním zařízení obrazovkou dolů.
Pozadí
Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí.
Schémata
Používejte v zařízení různé motivy, kterými můžete změnit vizuální prvky domovské obrazovky,
zamčené obrazovky a ikon.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Schémata.
Chcete-li stáhnout další motivy, klepněte na položku DALŠÍ MOTIVY.
94
Nastavení
Zamykací obr. a zabezp.
Možnosti
Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Informace a zástupci aplikací: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté
obrazovce.
• Oznámení na zamčené obrazovce: Nastaví, zda se na zamčené obrazovce bude zobrazovat
obsah oznámení, a zvolí, která oznámení se budou zobrazovat.
• Upozorňování na zamykací obrazovce: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky prstů do zařízení, abyste zařízení zabezpečili nebo se
přihlásili ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat své ukradené nebo ztracené zařízení.
• Neznámé zdroje: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
• Šifrovat zařízení: Šifrujte data svého zařízení, abyste zabránili ostatním v přístupu k nim v
případě, že zařízení ztratíte nebo že vám bude odcizeno. Abyste mohli zašifrované zařízení
používat, musíte data zařízení při každém zapnutí zařízení dešifrovat. Můžete nastavit, zda se
data zařízení budou dešifrovat automaticky nebo zda bude vyžadován kód pro odemknutí. Když
jsou data zašifrovaná, není je možné zálohovat ani obnovit. Pokud několikrát za sebou zadáte
kód pro odemčení nesprávně a dosáhnete limitu pro počet pokusů, provede zařízení reset na
výrobní data.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
95
Nastavení
Rozpoznávání otisků prstů
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Zamknout displej
• Přihlašování na weby
• Ověřování účtu Samsung
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prostu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud jako způsob zamykání obrazovky používáte otisk prostu, nemůžete použít otisk
prostu k odemknutí obrazovky po restartování zařízení. Musíte odemknout zařízení
pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při registrování otisku prstu.
• Pokud nebude váš otisk prostu rozpoznán a vy zapomenete své záložní heslo, musíte
zařízení odnést do servisního centra Samsung, kde bude resetováno. Potom musíte své
otisky prstu znovu zaregistrovat a vytvořit si nové záložní heslo.
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů
nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování
senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte
ochranu obrazovky.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
96
Nastavení
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
Registrace otisků prstů
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
Klepněte na položku Přidat otisk prstu.
Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.
Opakujte tuto akci posouváním prstu nahoru nebo dolů, dokud nebude otisk prstu
zaregistrován.
Když se objeví vyskakovací okno zamknutí pomocí otisku prstu, klepněte na položku POVOLIT,
abyste mohli obrazovku odemknout pomocí otisku prstu.
Mazání otisků prstů
Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku UPRAVIT.
Zaškrtněte otisky prstů, pro které vymazat, a klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat.
97
Nastavení
Ověření hesla od účtu Samsung
Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk
prstu, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepnutím na přepínač Ověřit Samsung účet tuto funkci aktivujete.
Přihlaste se do účtu Samsung.
Používání otisků prstů k přihlášení do účtů
Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.
Tato funkce je k dispozici pouze pro internetové stránky, které otevřete prostřednictvím
aplikace Internet.
1
2
3
4
5
6
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepnutím na přepínač Přihlášení na web tuto funkci aktivujete.
Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.
Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.
Zaškrtněte položku Přihlaste se pomocí otisků prstů a klepněte na položku ZAPAMATOVAT.
Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.
98
Nastavení
Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů
Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamykací obr. a zabezp. → Otisky prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepnutím na přepínač Odemknutí otiskem prstu tuto funkci aktivujete.
Na zamčené obrazovce položte prst na tlačítko Domů a načtěte otisk prstu.
Soukromí a bezpečnost
Možnosti
Změňte nastavení pro zachování soukromí a bezpečnosti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost.
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Oprávnění aplikace: Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání.
Můžete také upravit nastavení oprávnění.
• Hlásit diagn. informace: Nastavte zařízení tak, aby společnosti Samsung automaticky odesílalo
diagnostické informace a informace o používání zařízení.
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
Další informace naleznete v části Odesílat SOS zprávy.
99
Nastavení
Odesílat SOS zprávy
V nouzi stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko. Zařízení odešle zprávy primárním kontaktům. Zprávy
obsahují informace o vaší poloze.
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Odesílat SOS zprávy
a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Pokud jste to ještě neudělali, přidejte primární kontakty podle pokynů na obrazovce.
Chcete li odesílat zprávy o pomoc se zvukovými nahrávkami nebo fotografiemi, klepněte na
přepínač Připojit zvuk. nahrávku nebo Připojit obrázky, abyste danou funkci aktivovali.
Možnost Připojit obrázky nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti a poskytovateli
služeb.
Přidávání primárních kontaktů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Soukromí a bezpečnost → Odesílat SOS zprávy →
Odeslat zprávy → PŘIDAT. Klepněte na položku Vytvořit kontakt a zadejte kontaktní údaje nebo
klepněte na položku Vybrat z kontaktů a přidejte stávající kontakt jako primární kontakt.
Snadný režim
Jednoduchý režim poskytuje uživateli lepší možnosti používáním jednoduššího rozvržení a velkých
ikon na domovské obrazovce.
Některé funkce aplikací nemusejí být ve snadném režimu k dispozici.
Přepnutí do jednoduchého režimu
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Snadný režim → Snadný režim.
Vyberte aplikace v možnosti Snadné aplikace, abyste použili jednodušší rozvržení.
Klepněte na položku HOTOVO.
100
Nastavení
Návrat do standardního režimu
Na domovské obrazovce přetáhněte prstem doleva a klepněte na položku Nastavení → Snadný
režim → Standardní režim → HOTOVO.
Správa zástupců
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, táhněte doleva, klepněte na položku
a pak vyberte aplikaci.
Chcete-li přidat zástupce kontaktu na domovskou obrazovku, táhněte doprava a klepněte na
položku .
Chcete-li odstranit zástupce z domovské obrazovky, klepněte na položku UPRAVIT a vyberte aplikaci
nebo kontakt pomocí položky .
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Úprava nastavení pro usnadnění používání zrakově postiženým uživatelům.
• Sluch: Úprava nastavení pro usnadnění používání sluchově postiženým uživatelům.
• Obratnost a interakce: Úprava nastavení pro usnadnění ovládání uživatelům se sníženou
obratností.
• Směrový zámek: Změňte nastavení kombinace směru pro odemknutí obrazovky.
• Přímý přístup: Nastavení zařízení na otevření zvolených menu usnadnění při rychlém
trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
• Připomenutí oznámení: Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Příjem a ukončování hovorů: Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavením zařízení na ovládání příchozího volání nebo oznámení
klepnutím na tlačítko, místo přetažením.
• Správa usnadnění: Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.
• Služby: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
101
Nastavení
Účty
Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
Přidávání účtů
Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat
možnosti zařízení, vytvořte si účty.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
Vyberte službu účtu.
Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a vyberte položky, které se mají
synchronizovat.
Registrace účtu Samsung
K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete
zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení,
abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty → Přidat účet.
Klepněte na položku Účet Samsung account.
Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet
Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.
Odebírání účtů
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Účty, vyberte název účtu, vyberte účet, který chcete
odebrat, a pak klepněte na položku DALŠÍ → Odebrat účet.
102
Nastavení
Záloha a obnovení
Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Záloha a obnovení.
• Zálohovat moje data: Zálohujte své osobní informace a data aplikací na server Samsung.
Můžete také nastavit zařízení, aby data zálohovalo automaticky.
• Obnovit: Obnova dříve zálohovaných osobních informací a dat aplikací z vašeho účtu Samsung.
• Zálohovat moje data: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na
server Google.
• Zálohovat účet: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
• Automatické obnovení: Nastavení zařízení, aby automaticky obnovovalo nastavení a data
aplikací ze serveru Google při opětovné instalaci aplikací.
• Automatické restartování: Nastaví zařízení tak, aby se pro optimální výkon v přednastavenou
dobu vždy automaticky optimalizovalo a restartovalo.
• Vynulovat nastavení: Návrat výchozích továrních nastavení bez odstranění dat.
• Obnovit nastavení sítě: Návrat nastavení síťového připojení na výchozí tovární nastavení.
• Obnovit tovární data: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech
vašich dat.
Jazyk a zadávání
Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou např. klávesnice a druhy hlasového zadávání.
Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Jazyk a zadávání.
• Jazyk: Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
• Výchozí klávesnice: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
• Klávesnice Samsung: Změňte nastavení klávesnice Samsung.
• Hlasové zadávání Google: Změňte nastavení hlasového vstupu.
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení převodu textu na řeč.
• Rychlost ukazatele: Nastavení rychlosti ukazatele myši nebo trackpadu připojeného k zařízení.
103
Nastavení
Baterie
Zobrazte informace o spotřebě energie baterie a změňte možnosti úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Baterie.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• VYUŽITÍ BATERIE: Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.
• Úsporný režim: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného
režimu. Další informace naleznete v části Úsporný režim.
• Ultra úsporný režim: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí
jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci. Další informace naleznete v části Ultra
úsporný režim.
• Úsporný režim aplikace: Šetřete energii baterie správou aplikací. Zobrazí seznam aplikací, které
spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.
• Zobrazit procenta baterie: Nastavte zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.
Úložiště
Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Úložiště.
Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
104
Nastavení
Datum a čas
Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Datum a čas.
Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.
• Automatická aktualizace data a času: Automatické aktualizace data a času při pohybu v
různých časových pásmech. Když je tato funkce deaktivována, můžete nastavit datum, čas a
časové pásmo ručně.
• Použít 24hodinový formát: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O zařízení
Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O zařízení.
105
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k
zadání jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN
dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
106
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Nastavení → Záloha a obnovení → Obnovit tovární
data → RESETOVAT ZAŘÍZENÍ → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního
nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
107
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
108
Dodatek
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé
aplikace, například hry nebo síť Internet.
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Zařízení je při dotyku horké
Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší
dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani
výkon zařízení.
Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej nepoužívejte.
Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
109
Dodatek
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Nelze najít jiné zařízení Bluetooth
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
• Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
110
Dodatek
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
111
Dodatek
Vyjmutí baterie
• Abyste vyjmuli baterii, musíte navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
1
2
Vyjměte ze zařízení přihrádku na kartu SIM.
Aby změklo lepidlo, které drží zadní kryt na hlavním zařízení, je nutné zařízení zahřát na
kontrolovanou úroveň pomocí speciální komory s kontrolovanou teplotou.
Pevně uchopte zařízení, připevněte demontážní nástroj s přísavkou ke spodnímu konci zadního
krytu a odtáhněte zadní kryt ze spodní části směrem nahoru.
3
4
Povolte a vyšroubujte šrouby v příslušných místech a sejměte kostru zařízení.
Odpojte konektor baterie a jemně vypačte baterii z hlavního těla jednotky.
112
Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising