Samsung | SM-J730F/DS | User manual | Samsung Galaxy J7 (2017) Duos Používateľská príručka

Samsung Galaxy J7 (2017) Duos Používateľská príručka
UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
SM-J530F
SM-J530F/DS
SM-J730F/DS
Czech. 03/2019. Rev.1.0
www.samsung.com
Obsah
Základy
Aplikace a funkce
4
6
49
51
56
60
62
64
65
76
81
83
89
92
93
94
95
99
100
100
102
103
104
107
108
9
12
14
21
25
26
28
30
35
44
46
Nejdříve si přečtěte
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a
jejich řešení
Rozvržení a funkce zařízení
Baterie
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Paměťová karta (micro SD karta)
Zapínání a vypínání zařízení
Výchozí nastavení
Účet Samsung
Přenos dat z předchozího zařízení
Popis obrazovky
Oznamovací panel
Zadávání textu
2
Instalace nebo odinstalace aplikací
Telefon
Kontakty
Zprávy
Internet
E-mail
Fotoaparát
Galerie
Always On Display
Více oken
Samsung Pay
Samsung Members
Samsung Notes
Kalendář
Samsung Health
Záznamník
Moje soubory
Hodiny
Kalkulačka
Rádio
Game Launcher
Sdílení obsahu
Aplikace Google
Obsah
Nastavení
146
147
148
149
150
150
110 Úvod
110 Připojení
111 Wi-Fi
114 Bluetooth
116 Spořič dat
Google
Usnadnění
Obecná správa
Aktualizace softwaru
Uživatelská příručka
O telefonu
116 NFC a platba
119 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Dodatek
120 Správce SIM karet (modely
podporující dvě SIM karty)
151 Řešení problémů
157 Vyjmutí baterie
120 Další nastavení připojení
122 Zvuky a vibrace
123 Oznámení
123 Zobrazení
124 Filtr modrého světla
125 Spořič obrazovky
125 Pozadí a motivy
126 Rozšířené funkce
127 Dual Messenger
128 Údržba zařízení
131 Aplikace
131 Zamknout displej
132 Smart Lock
132 Biometrika a zabezpečení
134 Rozpoznávání otisků prstů
137 Samsung Pass
140 Zabezpečená složka
145 Cloud a účty
146 Záloha a obnovení
3
Základy
Nejdříve si přečtěte
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
• Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb,
specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
• Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní
celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických
údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných
dodavatelů než společnosti Samsung.
• Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu
způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o
přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
• Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou
být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů
pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné
používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
• Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace
nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále
zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
• Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora
může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace
dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky
instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
4
Základy
• Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou
způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení
licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
• V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro
telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení.
Abyste zobrazili ID FCC, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku O telefonu → Stav.
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
5
Základy
Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich
řešení
Když se zařízení zahřívá při nabíjení baterie
Během nabíjení může dojít k zahřívání zařízení a nabíječky. Během bezdrátového nabíjení nebo
rychlého nabíjení může být zařízení na dotek teplejší. To nemá žádný vliv na životnost zařízení ani na
jeho výkon, je to při provozu zařízení normální. Pokud se baterie zahřeje na příliš vysokou teplotu,
může nabíječka zastavit nabíjení.
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Odpojte nabíječku od zařízení a zavřete všechny spuštěné aplikace. Počkejte, až zařízení
vychladne, a potom znovu spusťte jeho nabíjení.
• Pokud se přehřívá spodní část zařízení, může to být způsobeno poškozením připojeného
kabelu USB. Vyměňte poškozený kabel USB za nový kabel schválený společností Samsung.
• Při používání bezdrátové nabíječky nevkládejte mezi zařízení a bezdrátovou nabíječku cizí
předměty, například kovové předměty, magnety a karty s magnetickým proužkem.
Funkce bezdrátového nebo rychlého nabíjení je dostupná pouze u podporovaných modelů.
Když se zařízení zahřívá během používání
Když používáte funkce nebo aplikace, které vyžadují větší výkon, nebo když je používáte po delší
dobu, může se zařízení dočasně zahřát z důvodu zvýšeného odběru energie z baterie. Zavřete
všechny spuštěné aplikace a nějakou dobu zařízení nepoužívejte.
Níže jsou uvedeny příklady situací, kdy se může zařízení přehřívat. V závislosti na používaných
funkcích a aplikacích se nemusejí tyto příklady týkat vašeho modelu.
• Během počátečního nastavování po zakoupení nebo při obnově dat
• Při stahování velkých souborů
6
Základy
• Při používání aplikací, které vyžadují větší výkon, nebo při dlouhodobém používání aplikací
– – Při dlouhodobém hraní her vysoké kvality
– – Při dlouhodobém nahrávání videa
– – Při streamování videa s maximálním nastavením jasu
– – Při připojování k televizoru
• Při používání více úloh najednou (nebo s mnoha aplikacemi spuštěnými na pozadí)
– – Při používání funkce Více oken
– – Při aktualizování nebo instalování aplikací při současném nahrávání videa
– – Při stahování velkých souborů během videohovoru
– – Při nahrávání videa při používání aplikace navigace
• Při používání velkého objemu dat pro synchronizaci s cloudem, e-mailem nebo jinými účty
• Při používání aplikace navigace v autě, když je zařízení umístěno na přímém slunečním světle
• Při používání funkce mobile hotspot a sdílení připojení k síti (tethering)
• Při používání zařízení v oblastech se slabým signálem nebo bez příjmu
• Při nabíjení baterie poškozeným kabelem USB
• Když je univerzální konektor zařízení poškozený nebo vystavený působení cizích těles, jako jsou
kapaliny, prach, kovové piliny a tuha
• Když používáte roaming
Když se zařízení zahřeje, postupujte takto:
• Mějte software v zařízení aktualizovaný na nejnovější verzi.
• Konflikty mezi spuštěnými aplikacemi mohou působit zahřívání zařízení. Restartujte
zařízení.
• Deaktivujte funkce Wi-Fi, GPS a Bluetooth, když je nepoužíváte.
• Zavřete aplikace, které zvyšují spotřebu energie z baterie nebo které jsou spuštěné na
pozadí, když je nepoužíváte.
• Odstraňte nepotřebné soubory či nepoužívané aplikace.
• Snižte jas obrazovky.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvilku jej
nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívat, kontaktujte servisní středisko
Samsung.
7
Základy
Omezení funkcí zařízení v případě jeho přehřátí
Pokud se zařízení zahřeje, může dojít k omezení jeho funkcí a výkonu nebo se může v zájmu snížení
teploty vypnout. Funkce je dostupná pouze u podporovaných modelů.
• Zvýší-li se teplota zařízení nad běžnou hodnotu, zobrazí se zpráva upozorňující na přehřátí
telefonu. V zájmu snížení teploty zařízení se omezí jas obrazovky a rychlost operací a přeruší se
nabíjení baterie. Spuštěné aplikace budou ukončeny a dokud teplota zařízení neklesne, nebude
možné provádět tísňová volání.
• Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horký, zobrazí se zpráva
upozorňující na vypnutí zařízení. Vypněte zařízení a počkejte, až poklesne jeho teplota.
Opatření pro provozní prostředí
Zařízení se může zahřívat kvůli okolnímu prostředí za následujících podmínek. Dbejte opatrnosti, aby
nedošlo ke zkrácení životnosti baterie, poškození zařízení nebo vzniku požáru.
• Zařízení neuchovávejte na místech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou.
• Nevystavujte zařízení dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.
• Neskladujte zařízení dlouhodobě na velmi horkých místech, například uvnitř vozidla v létě, ani je
na takových místech nepoužívejte.
• Nepokládejte zařízení na místa, která se mohou přehřívat, například na elektrickou topnou
rohož.
• Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkých kuchyňských spotřebičů
nebo vysokotlakých nádob.
• Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.
8
Základy
Rozvržení a funkce zařízení
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Zařízení
• Průvodce rychlým spuštěním
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být
kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
• Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před
zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného
příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na
společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na
webu společnosti Samsung.
9
Základy
Rozvržení zařízení
Reproduktor
Přední fotoaparát
Blesk
Reproduktor
Snímač vzdálenosti /
světla
Vypínací tlačítko
Dotykový displej
Tlačítko Domů
(snímač otisků prstu)
Tlačítko Nedávné
Tlačítko Zpět
Mikrofon
Konektor pro sluchátka
Univerzální konektor
Zadní fotoaparát
GPS anténa
Anténa NFC
Tlačítko hlasitosti
Blesk
Přihrádka na kartu SIM
► Modely podporující
jednu SIM kartu: Přihrádka
na paměťovou kartu
► Modely podporující
dvě SIM karty: Přihrádka
na SIM kartu / paměťovou
kartu
Hlavní anténa
10
Základy
Dávejte pozor, abyste objektiv fotoaparátu nevystavovali silnému zdroji světla, jako je přímé
sluneční světlo. Pokud byste objektiv fotoaparátu vystavili silnému zdroji světla, jako je
přímé sluneční světlo, mohlo by dojít k poškození snímače obrazu fotoaparátu. Poškozený
snímač obrazu je neopravitelný a bude mít za následek vznik teček nebo skvrn na snímcích.
• V následujících situacích může dojít k problémům s připojením a k vybíjení baterie:
– – Pokud do oblasti antény zařízení nalepíte kovové samolepky
– – Pokud na zařízení nasadíte kryt zařízení vyrobený z kovového materiálu
– – Pokud při používání určitých funkcí, jako jsou hovory nebo mobilní datové připojení,
zakryjete oblast antény zařízení rukama nebo jinými předměty
• Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung.
Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
• Nezakrývejte snímač vzdálenosti/světla příslušenstvím pro obrazovku, jako jsou chrániče
obrazovky nebo nálepky. Mohlo by dojít k selhání snímače.
• Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo
styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Vypínač
• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a
podržte ho.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné
Domů
• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací.
• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je
zamknutá.
• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.
• Aplikaci Google spusťte stisknutím a podržením.
• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Zpět
• Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem
pro aktuální obrazovku.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
11
Základy
Baterie
Nabíjení baterie
Před prvním použitím nebo po delší době, kdy jste zařízení nepoužívali, je nutné nabít baterii.
Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.
Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození
způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač,
proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by
nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.
1
2
Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB.
Zapojte kabel USB do univerzálního konektoru zařízení.
12
Základy
3
4
Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.
Po úplném nabití odpojte nabíječku od zařízení. Pak odpojte nabíječku z elektrické zásuvky.
Snížení spotřeby baterie
Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.
• Optimalizujte zařízení pomocí funkce údržby zařízení.
• Když zařízení nepoužíváte, vypněte stisknutím vypínacího tlačítka obrazovku.
• Aktivujte úsporný režim.
• Zavřete aplikace, které nepotřebujete.
• Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
• Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
• Vypněte automatickou synchronizaci aplikací, které se mají synchronizovat.
• Snižte dobu podsvícení.
• Snižte jas obrazovky.
Tipy a opatření týkající se nabíjení baterie
• Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
• Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před
tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
• Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k
jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout ztrátě napájení během
přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
• Použití jiného zdroje napájení, než je nabíječka, například počítače, může mít za následek nižší
rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.
13
Základy
• Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
• Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud
k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
• Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít
žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může
nabíječka přestat nabíjet.
• Pokud byste zařízení nabíjeli, když je univerzální konektor mokrý, mohlo by dojít k poškození
zařízení. Než začnete zařízení nabíjet, univerzální konektor důkladně osušte.
• Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska
Samsung.
Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
Instalace karty SIM nebo USIM
Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.
U modelů se dvěma kartami SIM můžete vložit dvě karty SIM nebo USIM a mít tak dvě telefonní
čísla nebo dva poskytovatele služeb pro jedno zařízení. V některých oblastech mohou být rychlosti
přenosu dat nižší, když jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, než když je v něm vložena jedna karta
SIM.
Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji
používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou
nebo odcizením karet.
Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další
informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.
14
Základy
► Modely s jednou kartou SIM:
15
Základy
► Modely podporující dvě SIM karty:
– – Přihrádka na kartu SIM 1:
16
Základy
– – Přihrádka na kartu SIM 2:
1
Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2
Přihrádku na kartu SIM opatrně vytáhněte ze slotu.
17
Základy
3
► Modely s jednou kartou SIM: Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby
zlaté kontakty směřovaly dolů.
► Modely podporující dvě SIM karty: Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM
tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
Vložte primární SIM nebo USIM kartu do přihrádky na kartu SIM 1 a sekundární SIM nebo USIM
kartu do přihrádky na kartu SIM 2.
4
Jemně zatlačte kartu SIM nebo USIM do přihrádky, tím ji zajistíte.
Pokud karta není do přihrádky upevněna pevně, mohla by karta SIM z přihrádky
vyklouznout nebo vypadnout.
5
Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
Instalace správné karty
► Modely podporující dvě SIM karty:
Nano SIM karta
Nano SIM karta
Micro SD karta
Používejte pouze nano-SIM karty.
18
Základy
Vyjmutí SIM nebo USIM karty
1
2
3
Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
Přihrádku na kartu SIM opatrně vytáhněte ze slotu.
Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
► Modely s jednou kartou SIM:
► Modely podporující dvě SIM karty:
4
Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.
19
Základy
Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM
karty)
Pokud vložíte dvě karty SIM nebo USIM, můžete mít dvě telefonní čísla nebo poskytovatele služeb
pro jedno zařízení.
Aktivace karet SIM a USIM
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet. Vyberte kartu SIM
nebo USIM a klepněte na spínač, abyste funkci aktivovali.
Přizpůsobení karet SIM a USIM
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet a vyberte kartu SIM
nebo USIM pro přístup k následujícím možnostem:
• Ikona: Změňte ikonu karty SIM nebo USIM.
• Název: Změňte zobrazovaný název karty SIM nebo USIM.
• Režim sítě: Vyberte režim sítě, který se bude používat s kartou SIM nebo USIM.
Nastavení upřednostňovaných karet SIM a USIM
Když jsou aktivované dvě karty, můžete jednotlivým kartám přiřadit hlasové hovory, zprávy a datové
služby.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet a nastavte pro své
karty upřednostňované funkce v možnosti PREFEROVANÁ SIM KARTA.
20
Základy
Paměťová karta (micro SD karta)
Instalace paměťové karty
Kapacita paměťové karty vašeho zařízení se může od ostatních modelů lišit a některé paměťové
karty nemusejí být s vaším zařízením kompatibilní v závislosti na výrobci a typu paměťové karty.
Maximální kapacitu paměťové karty vašeho zařízení naleznete na internetových stránkách Samsung.
• Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání
nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit
data uložená na kartě.
• Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.
• Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte
kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování
paměťové karty nebo kartu nerozpozná. Abyste takovou paměťovou kartu mohli
používat, musíte ji naformátovat. Pokud vaše zařízení tuto paměťovou kartu nemůže
naformátovat nebo rozpoznat, kontaktujte jejího výrobce nebo servisní centrum
Samsung.
• Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
• Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve
složce Moje soubory → SD karta.
21
Základy
22
Základy
1
Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
Kolíček na vysunutí zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.
2
Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
Když vyjmete přihrádku ze zařízení, deaktivuje se mobilní datové připojení.
3
Vložte do přihrádky na paměťovou kartu paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly
dolů.
4
Jemným zatlačením paměťové karty do přihrádky kartu zajistěte.
Pokud paměťová karta není řádně upevněna v přihrádce, může z ní vyklouznout nebo
vypadnout.
5
Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
• Pokud vložíte přihrádku do svého zařízení, zatímco je přihrádka mokrá, může dojít k
poškození zařízení. Vždy se ujistěte, že je přihrádka suchá.
• Zcela zasuňte přihrádku do slotu na přihrádku a dbejte na to, aby do zařízení nemohla
proniknout tekutina.
23
Základy
Vyjmutí paměťové karty
Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → ODPOJIT.
1
2
3
4
Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
Vyjměte paměťovou kartu.
Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.
Nevyjímejte externí úložiště (například paměťovou kartu nebo úložiště USB) během přenosu
dat či těsně po něm nebo zatímco zařízení přistupuje k informacím. Mohlo by dojít k
poškození či ztrátě dat nebo k poškození externího úložiště či zařízení. Společnost Samsung
neodpovídá za ztráty (včetně ztráty dat) vzniklé v důsledku nesprávného používání
externích úložných zařízení.
Formátování paměťové karty
Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu
formátujte pouze v zařízení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště → → Nastavení
úložiště → SD karta → Formát.
Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data
uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou
činností uživatele.
24
Základy
Zapínání a vypínání zařízení
Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku Vypnout.
Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle
nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Tlačítko snížení hlasitosti
Vypínací tlačítko
Tísňový režim
Můžete zařízení přepnout do nouzového režimu a snížit tak spotřebu energie z baterie. Některé
aplikace a funkce budou omezeny. V tísňovém režimu můžete provádět nouzová volání, odesílat
ostatním informace o aktuální poloze, spouštět nouzový alarm a další.
Aktivace nouzového režimu
Chcete-li aktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku
Tísňový režim.
Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
Deaktivace nouzového režimu
Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na → Vypnout Tísňový režim. Případně stiskněte a
podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku Tísňový režim.
25
Základy
Výchozí nastavení
Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.
Postup výchozího nastavení se může lišit v závislosti na softwaru zařízení a vaší oblasti.
1
2
Zapněte zařízení.
Vyberte požadovaný jazyk zařízení a zvolte
.
Vyberte jazyk.
3
Vyberte síť Wi-Fi a připojte se k ní.
Pokud se nepřipojíte k síti Wi-Fi, je možné, že během výchozího nastavení nebudete moci
nastavit některé funkce zařízení.
4
5
Výchozí nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Nastavte způsob zamykání obrazovky, který ochrání vaše zařízení. Své osobní informace můžete
ochránit tak, že ostatním zabráníte v přístupu k zařízení. Pokud chcete způsob zamykání
obrazovky nastavit později, klepněte na položku Ne, děkuji.
26
Základy
6
Přihlaste se do účtu Samsung. Služby Samsung si můžete užívat napříč všemi svými zařízeními
a zároveň si tak udržovat svá data aktuální a v bezpečí. Další informace naleznete v části Účet
Samsung.
7
Vyberte funkce, které chcete používat, a dokončete výchozí nastavení.
Zobrazí se domovská obrazovka.
27
Základy
Účet Samsung
Úvod
Váš účet Samsung představuje službu integrovaného účtu, která vám umožňuje používat různé
služby Samsung nabízené mobilními zařízeními, televizory a internetovými stránkami Samsung. Až si
zaregistrujete účet Samsung, budete moci svá data udržovat aktuální a zabezpečená ve všech svých
zařízeních Samsung prostřednictvím služby Samsung Cloud, sledovat a ovládat odcizené zařízení,
prohlížet tipy a triky z aplikace Samsung Members a podobně.
Vytvořte si účet Samsung pomocí své e-mailové adresy.
Chcete-li si přečíst seznam služeb, které můžete se svým účtem Samsung používat, navštivte
account.samsung.com. Pokud se chcete dozvědět další informace o účtech Samsung, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Účet Samsung account → →
Nápověda.
Zaregistrování účtu Samsung
Zaregistrování nového účtu Samsung
Pokud účet Samsung nemáte, měli byste si ho vytvořit.
1
2
3
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
Klepněte na položku Účet Samsung account → VYTVOŘIT ÚČET.
Vytváření účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
28
Základy
Zaregistrování stávajícího účtu Samsung
Pokud již účet Samsung máte, zaregistrujte si ho v zařízení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty → Přidat účet.
Klepněte na položku Účet Samsung account → PŘIHLÁSIT.
Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud zapomenete informace ke svému účtu, klepněte na položku Najít ID nebo Obnovit
heslo. Informace o svém účtu získáte, když zadáte požadované informace.
4
5
Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku SOUHLASÍM.
Klepnutím na položku HOTOVO dokončete registraci účtu Samsung.
Odstranění účtu Samsung
Když odstraníte svůj zaregistrovaný účet Samsung ze zařízení, vaše data, například kontakty nebo
události, budou také odstraněna.
1
2
3
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Účty.
Klepněte na položku Účet Samsung account → → Odebrat účet.
Klepněte na položku ODEBRAT, zadejte své heslo k účtu Samsung a klepněte na položku
ODEBRAT ÚČET.
29
Základy
Přenos dat z předchozího zařízení
Můžete obnovit vlastní data, jako jsou obrázky, kontakty, zprávy a aplikace ze Samsung Cloud.
Rovněž si je můžete překopírovat ze svého předchozího zařízení prostřednictvím funkce Smart
Switch.
• Některá zařízení nebo počítače tuto funkci nemusejí podporovat.
• Platí jistá omezení. Podrobnosti získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.
Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze takový obsah, který
máte ve svém vlastnictví nebo na jehož přenos máte právo.
Smart Switch
Data můžete přenášet mezi mobilními zařízeními pomocí aplikace Smart Switch. Abyste mohli
použít aplikaci Smart Switch, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty →
Smart Switch. Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
Přenos dat z mobilního zařízení
Data z předchozího zařízení do svého zařízení můžete přenést bezdrátově pomocí funkce Wi-Fi
Direct.
1
Spusťte na předchozím zařízení aplikaci Smart Switch.
Pokud aplikaci nemáte, stáhněte si ji z obchodu Galaxy Apps nebo Obchod Play.
2
3
Na zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Smart Switch.
Umístěte zařízení tak, aby byla blízko sebe.
30
Základy
4
5
Na předchozím zařízení klepněte na položku BEZDRÁTOVÝ → ODESLAT.
Přeneste ze svého předchozího zařízení data podle pokynů na obrazovce.
Přenos dat pomocí externí paměti
Můžete přenášet data pomocí externí paměti, jako je karta microSD.
1
2
3
Přenos dat z předchozího zařízení do externí paměti.
4
Podle pokynů na obrazovce přeneste data z externí paměti.
Vložte do zařízení nebo k ní připojte externí paměť.
V zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na Cloud a účty → Smart Switch → EXTERNÍ
ÚLOŽIŠTĚ → OBNOVIT.
31
Základy
Přenos záložních dat z počítače
Přenos dat mezi zařízením a počítačem. Musíte stáhnout počítačovou verzi aplikace Smart Switch
na adrese www.samsung.com/smartswitch. Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do
počítače a potom je importovat do svého zařízení.
1
Na počítači otevřete www.samsung.com/smartswitch, odkud si můžete stáhnout aplikaci Smart
Switch.
2
V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
Pokud předchozí zařízení není zařízení Samsung, zazálohujte si data do počítače pomocí
programu dodaného výrobcem daného zařízení. Následně přeskočte k pátému kroku.
3
4
Připojte své předchozí zařízení k počítači pomocí jeho kabelu USB.
5
6
Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Na počítači si zazálohujte data ze zařízení podle pokynů na obrazovce. Poté odpojte své
předchozí zařízení od počítače.
Na počítači přeneste data do svého zařízení podle pokynů na obrazovce.
Prohlížení importovaných dat
Importovaná data můžete prohlížet pomocí stejné aplikace jako na předchozím zařízení.
Pokud vaše nové zařízení není vybaveno stejnými aplikacemi pro prohlížení nebo přehrávání
importovaných dat, budou data uložena do podobné aplikace. Pokud například importujete
poznámky a vaše zařízení nemá aplikací Poznámky, můžete poznámky prohlížet pomocí aplikace
Samsung Notes.
32
Základy
Samsung Cloud
Data z předchozího zařízení si můžete zazálohovat do úložiště Samsung Cloud a potom je obnovit na
novém zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se zaregistrovat a přihlásit
k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Zálohování dat
1
2
Na svém předchozím zařízení se přihlaste ke svému účtu Samsung.
Spusťte aplikaci Nastavení, vyberte možnost zálohy a zazálohujte si data.
• Pokud vaše zařízení podporuje Samsung Cloud, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Cloud a účty → Samsung Cloud, vyberte své zařízení v možnosti ZÁLOHA A
OBNOVENÍ, klepněte na položku Zálohovat a zazálohujte si data.
• Způsob zálohování se může lišit v závislosti na modelu.
• Některá data nebudou zálohována. Chcete-li zkontrolovat, která data se budou
zálohovat, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud, vyberte zařízení v možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ, potom klepněte na možnost
Zálohovat.
Obnovení dat
1
Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud.
2
V možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ vyberte předchozí zařízení a klepněte na položku Obnovit
data.
3
Zaškrtněte typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
33
Základy
Synchronizace dat
Data uložená ve vašem zařízení můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud, a zajistit si tak
přístup k nim z jiných zařízení.
1
Na novém zařízení spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung
Cloud.
2
3
Klepněte na → Nastavení → Nastavení synchronizace.
Klepněte na přepínače vedle položek, které chcete synchronizovat.
Kontrola dat
Můžete zkontrolovat uložené položky a využitou paměť úložiště Samsung Cloud. Spusťte aplikaci
Nastavení a klepněte na položku Cloud a účty → Samsung Cloud.
• Můžete okamžitě zkontrolovat využitou paměť a uložené položky, jako je GALERIE, SAMSUNG
NOTES a SAMSUNG CLOUD DRIVE. Klepněte na jednotlivé karty a přejděte na následující
stránku. Můžete změnit nastavení nebo zkontrolovat uložená data.
• Můžete zkontrolovat data uložená v účtu Samsung pomocí možnosti ZÁLOHA A OBNOVENÍ.
Vyberte si své zařízení a klepněte na Obnovit data.
34
Základy
Popis obrazovky
Ovládání dotykového displeje
• Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické
výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
• Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a
netlačte příliš silně prsty.
• Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým
obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte,
vypněte dotykový displej.
• Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se
nachází mimo oblast dotykového vstupu.
• Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.
Klepnutí
Klepněte na obrazovku.
Klepnutí a podržení
Klepněte na obrazovku a podržte ji po dobu
přibližně 2 sekund.
35
Základy
Přetažení
Klepněte na položku, podržte ji a přesuňte do
jiného místa.
Poklepání
Poklepejte na obrazovku.
Tažení
Táhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
Roztahování a přitahování
Na obrazovce roztáhněte nebo stáhněte dva
prsty.
36
Základy
Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace
Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje
nástroje, zkratky aplikací a další položky.
Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.
Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Nástroj
Aplikace
Složka
Indikátor obrazovky novinek.
Umožňuje zobrazit nejnovější
články v různých kategoriích.
Indikátor obrazovky
Oblíbené aplikace
37
Základy
Přepínání mezi domovskou obrazovkou a obrazovkou Aplikace
Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Aplikace tažením nahoru nebo dolů.
Pro návrat na domovskou obrazovku táhněte nahoru nebo dolů na obrazovce Aplikace. Případně
můžete stisknout tlačítko Domů nebo klepnout na tlačítko Zpět.
Domovská obrazovka
Obrazovka Aplikace
Pokud na domovskou obrazovku přidáte tlačítko Aplikace, budete moci klepnutím na toto tlačítko
otevřít obrazovku Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a
klepněte na položku Nast. domovské obrazovky → Tlačítko Aplikace → Zobrazit tl. Aplikace →
POUŽÍT. Tlačítko Aplikace se připne do horní části domovské obrazovky.
Tlačítko Aplikace
38
Základy
Přesouvání položek
Klepněte a podržte položku, potom ji přesuňte do jiného místa. Chcete-li položku přesunout na jiný
panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.
Chcete-li přidat zástupce aplikace na domovskou obrazovku, klepněte na položku na obrazovce
Aplikace, podržte ji a přetáhněte ji do horní nebo spodní části obrazovky. Na domovskou obrazovku
bude přidán zástupce aplikace.
Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské
obrazovky.
Vytváření složek
Můžete vytvářet složky a shromažďovat podobné aplikace, abyste mohli aplikace rychle otvírat a
spouštět.
1
Na domovské obrazovce nebo na obrazovce Aplikace klepněte na aplikaci, podržte ji a pak ji
přetáhněte na jinou aplikaci.
2
Jakmile se kolem aplikací objeví rámeček složky, aplikaci pusťte.
Bude vytvořena nová složka obsahující vybrané aplikace. Klepněte na položku Zadejte název
složky a zadejte název složky.
• Přidání dalších aplikací
Na složce klepněte na položku PŘIDAT APLIKACE. Zaškrtněte aplikace, které chcete přidat, a
klepněte na položku PŘIDAT. Můžete také přidat aplikaci jejím přetažením do složky.
• Přesunutí aplikací ze složky
Chcete-li aplikaci přesunout na nové místo, klepněte na ni a podržte ji.
• Odstranění složky
Klepněte na složku, podržte ji a pak klepněte na položku Odstranit složku. Bude vymazána
pouze příslušná složka. Aplikace ve složce budou přesunuty na obrazovku Aplikace.
39
Základy
Úprava domovské obrazovky
Chcete-li zobrazit možnosti úprav, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji
nebo přitáhněte prsty k sobě. Můžete nastavit tapetu, přidávat nástroje a další. Můžete také přidávat
či odstraňovat panely domovské obrazovky nebo měnit jejich uspořádání.
• Přidávání panelů: Přetáhněte doleva a klepněte na položku
.
• Přesouvání panelů: Klepněte a podržte náhled panelu, pak ho přetáhněte do nového umístění.
• Odstraňování panelů: Klepněte na panelu na položku
.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Motivy: Změna motivu zařízení. Vizuální prvky rozhraní, jako jsou barvy, ikony a tapety, se
budou měnit v závislosti na vybraném motivu.
• Nástroje: Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak poskytují
informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce. Klepněte na nástroj, podržte jej a
přetáhněte na domovskou obrazovku. Nástroj bude přidán na domovskou obrazovku.
• Nast. domovské obrazovky: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit
více nebo méně položek apod.
40
Základy
Zobrazení všech aplikací na domovské obrazovce
Můžete zařízení nastavit tak, aby zobrazovalo všechny aplikace na domovské obrazovce bez použití
samostatné obrazovky Aplikace. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou plochu, podržte a
klepněte na položku Nast. domovské obrazovky → Rozložení domovské obrazovky → Pouze na
Dom. obrazovce → POUŽÍT.
Nyní máte přístup ke všem svým aplikacím tažením doleva na domovské obrazovce.
Ikony indikátoru
Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce
níže se vyskytují nejčastěji.
Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li
zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.
Ikona
Definice
Žádný signál
/
Síla signálu
/
Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
/
Preferovaná karta SIM nebo USIM pro volání (duální model SIM karty)
Připojeno k síti GPRS
Připojeno k síti EDGE
Připojeno k síti UMTS
Připojeno k síti HSDPA
Připojeno k síti HSPA+
/
Připojeno k síti LTE
Připojeno k Wi-Fi
Funkce Bluetooth je aktivována
Používají se funkce polohy
Probíhá volání
Zmeškaný hovor
Nová textová nebo multimediální zpráva
Budík je aktivní
Ztišený režim je aktivní
41
Základy
Ikona
Definice
Vibrační režim je aktivní
Režim Letadlo je aktivní
Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
Nabíjení baterie
Stav baterie
Zámek displeje
Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno
po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.
Abyste odemkli obrazovku, táhněte libovolným směrem, když se obrazovka zapne.
Pokud je obrazovka vypnutá a chcete ji zapnout, stiskněte vypínací tlačítko.
Zamknutá obrazovka
42
Základy
Změna způsobu zamykání obrazovky
Chcete-li změnit způsob zamykání obrazovky, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Zamknout displej → Typ zámku displeje a pak vyberte způsob zamykání.
Když jako metodu zamykání obrazovky zvolíte vzor, PIN, heslo nebo své biometrické údaje, můžete
ochránit své osobní údaje a zabránit ostatním v přístupu k vašemu zařízení. Jakmile nastavíte
metodu zamknutí obrazovky, bude zařízení vyžadovat při každém odemykání kód pro odemčení.
• Přejetí: Obrazovku odemknete tak, že po ní potáhnete prstem v libovolném směru.
• Znak: Obrazovku odemknete tak, že nakreslíte vzor sestávající ze čtyř nebo více teček.
• PIN kód: Obrazovku odemknete tak, že zadáte PIN kód sestávající minimálně ze čtyř číslic.
• Heslo: Obrazovku odemknete tak, že zadáte heslo sestávající minimálně ze čtyř znaků, číslic
nebo symbolů.
• Žádný: Nenastaví se žádná metoda zamykání obrazovky.
• Otisky prstů: Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete
v části Rozpoznávání otisků prstů.
Můžete zařízení nastavit, aby provedlo reset dat na výrobní nastavení, pokud několikrát za
sebou nesprávně zadáte kód pro odemčení a dosáhnete limitu pro počet pokusů. Spusťte
aplikaci Nastavení, klepněte na Zamknout displej → Nastavení zabezpečeného zámku,
pomocí přednastaveného způsobu zamykání obrazovku odemkněte a potom klepnutím na
přepínač Autom. výrobní nastavení tuto funkci aktivujte.
Zachycení obrazovky
Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.
Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a vypínací tlačítko. Pořízené snímky můžete
zobrazit v Galerie.
Snímky obrazovky nelze vytvářet při používání některých aplikací a funkcí.
43
Základy
Oznamovací panel
Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se
zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a
zobrazte podrobnosti.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li zavřít panel s
oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.
Panel s oznámeními můžete otevřít, i když je obrazovka zamčená.
Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.
Spuštění Nastavení.
Tlačítka rychlého nastavení
Preferovaná karta SIM nebo USIM
pro každou možnost. Klepnutím
otevřete správce karet SIM. (modely
se dvěma kartami SIM)
Zobrazení podrobností oznámení a
provedení různých činností.
Otevření nastavení oznámení.
Vymazat všechna oznámení.
44
Základy
Používání tlačítek pro rychlé nastavení
Klepnutím na tlačítka pro rychlé nastavení můžete aktivovat některé funkce. Více tlačítek zobrazíte
tažením směrem dolů po panelu s oznámeními.
Chcete-li měnit nastavení funkcí, klepněte na text pod jednotlivými tlačítky. Pokud klepnete na
tlačítko a podržíte jej, můžete zobrazit podrobnější nastavení.
Chcete-li změnit rozvržení tlačítek, klepněte na položku → Pořadí tlačítek, klepněte na tlačítko a
podržte jej a pak ho přetáhněte do jiného umístění.
45
Základy
Zadávání textu
Rozvržení klávesnice
Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí
klávesnice.
• Při prvním otevření klávesnice zobrazí se nastavení klávesnice. Nastavte jazyk zadávání,
typ klávesnice a nastavení klávesnice a poté klepněte na START.
• Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte
změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.
Další funkce klávesnice
Zobrazení více funkcí klávesnice.
Zadání pomocí velkých písmen. Pro
všechna velká písmena klepněte na
klávesu dvakrát.
Odstranění předcházejícího znaku.
Vložení symbolů.
Rozdělení na další řádek.
Vložení mezery.
Změna jazyka zadávání textu
Klepněte na položku → Jazyky a typy → SPRÁVA JAZYKŮ ZADÁVÁNÍ a pak vyberte jazyky,
které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi
přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.
Změna rozložení klávesnice
Klepněte na položku
chcete používat.
→ Jazyky a typy, vyberte jazyk a potom vyberte rozložení klávesnice, které
Na Klávesnice 3x4 má klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte na
příslušnou klávesu a vyberte požadované znaky.
46
Základy
Další funkce klávesnice
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
•
: Předvídá slova na základě toho, co zadáváte, a zobrazuje navrhovaná slova. Pro návrat do
seznamu funkcí klávesnice klepněte na položku .
•
: Vložení emotikonů.
•
: Vkládání nálepek.
•
: Připojí animované GIFy.
•
•
: Zadávání textu hlasem.
: Změna nastavení klávesnice.
•
→
: Vložení položky ze schránky.
•
→
: Změna klávesnice na ovládání jednou rukou.
Kopírování a vkládání
1
2
3
Klepněte na text a podržte.
Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku Vybrat vše a
vyberte všechen text.
Klepněte na položku Kopírovat nebo Vyjmout.
Vybraný text se zkopíruje do schránky.
4
Klepněte a podržte místo, kam chcete text vložit, a klepněte na položku Vložit.
Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku Schránka a text
vyberte.
47
Základy
Slovník
Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat
definice slov.
1
Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.
Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu
nebo .
2
V seznamu možností klepněte na položku Dictionary.
Pokud na zařízení není slovník předinstalován, stáhněte ho klepnutím na položku Move to
vedle slovníku.
Manage dictionaries →
3
Zobrazte definici ve vyskakovacím okně slovníku.
Chcete-li přepnout na zobrazení celé obrazovky, klepněte na položku . Chcete-li zobrazit více
definic, klepněte na definici na obrazovce. V podrobném zobrazení klepněte na položku ,
abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku Search Web, abyste
slovo použili jako vyhledávaný výraz.
48
Aplikace a funkce
Instalace nebo odinstalace aplikací
Galaxy Apps
Kupujte a stahujte aplikace. Stahovat lze aplikace, které jsou speciálně určeny pro zařízení Samsung
Galaxy.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Galaxy Apps.
Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte klíčová slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na → Nastavení →
Automaticky aktualizované aplikace a vyberte příslušnou možnost.
Obchod Play
Kupujte a stahujte aplikace.
Spusťte aplikaci Obchod Play.
Instalace aplikací
Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.
Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na
položku INSTALOVAT. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s
cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na
Automatické aktualizace a vyberte příslušnou možnost.
49
→ Nastavení →
Aplikace a funkce
Správa aplikací
Odinstalace nebo zakázání aplikací
Klepněte na aplikaci, podržte ji a vyberte možnost.
• Vypnout: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které nemohou být ze zařízení odinstalovány.
• Odinstal.: Odinstaluje stažené aplikace.
Povolení aplikací
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Aplikace →
potom klepněte na položku ZAPNOUT.
→ Vypnuto, vyberte aplikaci,
Nastavení oprávnění aplikací
Aby některé aplikace správně fungovaly, mohou vyžadovat oprávnění k přístupu k přístupu a k
používání informací ve vašem zařízení. Když otevřete aplikaci, může se objevit vyskakovací okno s
požadavkem na přístup k určitým funkcím nebo informacím. Ve vyskakovacím okně klepněte na
položku POVOLIT, abyste aplikaci poskytli oprávnění.
Chcete-li zobrazit nastavení oprávnění aplikací, spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku
Aplikace. Vyberte aplikaci a klepněte na položku Oprávnění. Můžete zobrazit seznam oprávnění
aplikace a změnit její oprávnění.
Budete-li chtít zobrazit nebo změnit nastavení oprávnění aplikací podle kategorie oprávnění, spusťte
aplikaci Nastavení a klepněte na položku Aplikace → → Oprávnění aplikace. Vyberte položku a
klepněte na přepínače vedle aplikací, abyste jim udělili oprávnění.
Pokud aplikacím neudělíte oprávnění, je možné, že základní funkce aplikací nebudou
správně fungovat.
50
Aplikace a funkce
Telefon
Úvod
Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.
Volat
1
Spusťte aplikaci Telefon a zadejte telefonní číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
2
Klepnutím na položku
video hovor.
uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku
U modelů se dvěma kartami SIM zahajte hlasový hovor klepnutím na položku
.
uskutečníte
nebo
.
Otevření dalších možností.
Vytvoření nového kontaktu.
Přidání čísla ke stávajícímu
kontaktu.
Ukázka telefonního čísla.
Odstranění předcházejícího znaku.
Skrytí klávesnice.
51
Aplikace a funkce
Volání ze seznamu hovorů, seznamu kontaktů nebo míst
Klepněte na položku POSLEDNÍ, KONTAKTY nebo MÍSTA, potom táhněte doprava na kontakt nebo
telefonní číslo a uskutečněte hovor.
Pokud je tato funkce deaktivována, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené
funkce, potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přejetím volat/poslat zprávy.
Používání rychlé volby
Nastavte si čísla rychlé volby, abyste mohli rychle telefonovat.
Chcete-li nastavit číslo rychlé volby, klepněte na KONTAKTY → → Čísla rychlé volby, vyberte číslo
rychlé volby a potom přidejte telefonní číslo.
Chcete-li navázat hovor, klepněte na číslo rychlé volby na klávesnici a podržte je. U čísel rychlé volby
10 a výše klepněte na první číslici (číslice) čísla, potom klepněte na poslední číslici a podržte ji.
Pokud například jako číslo rychlé volby nastavíte číslo 123, klepněte na číslo 1, klepněte na číslo 2 a
potom klepněte na číslo 3 a podržte je.
Volání ze zamčené obrazovky
Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
Mezinárodní volání
1
2
3
Klepnutím na položku
zobrazte klávesnici, pokud se klávesnice na obrazovce neobjeví.
Klepněte na položku 0 a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +.
Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku
.
U modelů se dvěma kartami SIM zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte
nebo
.
na položku
52
Aplikace a funkce
Přijímání hovorů
Přijímání hovorů
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Odmítnutí hovoru
V případě příchozího volání přetáhněte položku
mimo velký kruh.
Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel ODESLAT ZPRÁVU
nahoru. Můžete poslat textovou zprávu nebo nálepku a odmítnout tak hovor.
Chcete-li vytvořit různé zprávy odmítnutí, spusťte aplikaci Telefon klepněte na položku →
Nastavení → Rychlá odmítnutí, zadejte zprávu a potom klepněte na položku .
Zmeškané hovory
Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte
seznam zmeškaných hovorů. Případně spusťte aplikaci Telefon a zobrazte zmeškané hovory
klepnutím na položku POSLEDNÍ.
Blokování telefonních čísel
Blokujte hovory z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1
2
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku → Nastavení → Blokovat čísla.
Klepněte na položku
, vyberte kontakty a pak klepněte na položku HOT.
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na možnost Zadejte telefonní číslo, zadejte telefonní číslo,
potom klepněte na položku .
Když se vás budou blokovaná čísla snažit kontaktovat, nebudete na to upozorněni. Informace o
takových hovorech budou uloženy do protokolu volání.
Můžete také blokovat příchozí hovory od osob, které nezobrazí své ID volajícího. Tuto funkci
aktivujete klepnutím na přepínač Blokovat neznámé volající.
53
Aplikace a funkce
Možnosti během hovorů
Pokud je oblast kolem zadního fotoaparátu je zakrytá, mohou se během hovoru objevit
nežádoucí hluky. Odstraňte z oblasti kolem zadního fotoaparátu příslušenství, například
ochranu displeje nebo nálepky.
Během hlasového hovoru
K dispozici jsou následující akce:
•
: Otevření dalších možností.
• Přidat hovor: Vytočí druhý hovor. První hovor bude podržen. Když ukončíte druhý hovor, dojde
k obnovení prvního hovoru.
• Dodat. hlas.: Zvýšení hlasitosti.
• Bluetooth: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Klávesnice / Skrýt: Otevře nebo zavře klávesnici.
•
: Ukončí aktuální hovor.
Během video hovoru
Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:
•
: Otevření dalších možností.
• Fotoaparát: Vypne fotoaparát, aby vás druhá strana neviděla.
• Přepn.: Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
•
: Ukončí aktuální hovor.
• Ztlumit: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana neslyšela.
• Reprod.: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Při používání
reproduktoru hlasitého odposlechu si držte zařízení dále od uší.
54
Aplikace a funkce
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty pomocí klávesnice
1
2
Spusťte aplikaci Telefon.
Zadejte číslo.
Pokud se na obrazovce neobjeví klávesnice, otevřete klávesnici klepnutím na položku
3
.
Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku VYTVOŘIT KONTAKT, nebo klepněte
na položku AKT. STÁVAJÍCÍ a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání telefonního čísla do seznamu Kontakty ze seznamu hovorů
1
2
3
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku POSLEDNÍ.
Klepněte na obrázek volajícího nebo na telefonní číslo → Detaily.
Pokud chcete vytvořit nový kontakt, klepněte na položku Vytvořit kontakt, nebo klepněte na
položku Akt. stávající a přidejte číslo ke stávajícímu kontaktu.
Přidání štítku k telefonnímu číslu
K telefonním číslům můžete přidávat štítky, aniž byste je museli ukládat do Kontaktů. Díky tomu si
můžete zobrazit informace o volajícím, aniž byste ho měli na seznamu v Kontaktech.
1
2
3
Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na položku POSLEDNÍ.
Klepněte na obrázek volajícího nebo na telefonní číslo → Detaily.
Klepněte na Přidat značku, zadejte štítek a poté klepněte na HOT.
Při příchozím hovoru z tohoto telefonního čísla se štítek ukáže pod číslem.
55
Aplikace a funkce
Kontakty
Úvod
Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.
Přidávání kontaktů
Vytvoření nového kontaktu
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty, klepněte na položku
a vyberte umístění úložiště.
Zadejte informace kontaktu.
Výběr umístění úložiště.
Přidat obrázek.
Zadejte informace kontaktu.
Otevřít další informační pole.
Naskenovat kontaktní informace z
vizitky.
V závislosti na vybraném umístění úložiště se mohou měnit typy informací, které lze uložit.
3
Klepněte na položku ULOŽIT.
56
Aplikace a funkce
Import kontaktů
Kontakty můžete přidat importováním z jiných úložišť do svého zařízení.
1
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Správa kontaktů → Import/export
kontaktů → IMPORT.
2
3
4
Vyberte umístění úložiště, ze kterého chcete kontakty importovat.
Zaškrtněte soubory VCF nebo kontakty, které chcete importovat, a klepněte na položku HOT.
Vyberte umístění úložiště, do kterého chcete kontakty uložit, a klepněte na položku IMPORT.
Synchronizace kontaktů s webovými účty
Synchronizujte kontakty v zařízení s online kontakty uloženými ve vašich webových účtech, jako je
například účet Samsung.
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Účty a vyberte účet, se kterým
chcete provést synchronizaci.
2
Klepněte na položku Synchronizovat Kontakty a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Synchronizovat účet.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kontakty.
57
Aplikace a funkce
Hledání kontaktů
Spusťte aplikaci Kontakty.
Použijte jednu z následujících metod hledání:
• Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
• Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
• Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.
Klepněte na obrázek kontaktu nebo na jméno kontaktu → Detaily. Pak proveďte jednu
z následujících akcí:
•
: Přidat do oblíbených kontaktů.
•
/
•
: Vytvořit zprávu.
•
: Napsat e-mail.
: Zahájit hlasový nebo video hovor.
Sdílení kontaktů
Můžete sdílet kontakty s ostatními prostřednictvím různých možností sdílení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Sdílet.
Vyberte kontakty a klepněte na položku SDÍLET.
Vyberte způsob sdílení.
58
Aplikace a funkce
Uložení a sdílení profilu
Ukládejte a sdílejte informace o svém profilu, například svou fotografii a stavovou zprávu, s ostatními
prostřednictvím funkce sdílení profilu.
• Funkce sdílení profilu nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti nebo poskytovateli
služeb.
• Funkce sdílení profilu je k dispozici pouze pro kontakty, kteří mají na svém zařízení
aktivovanou funkci sdílení profilu.
1
2
3
Spusťte aplikaci Kontakty a vyberte svůj profil.
Klepněte na položku UPRAVIT, upravte si profil a klepněte na položku ULOŽIT.
Klepněte na → Sdílení profilu a potom danou možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
Abyste mohli funkci sdílení profilu používat, musíte mít ověřené telefonní číslo. Můžete zobrazit
aktualizované profilové informace svých kontaktů v položce Kontakty.
Chcete-li změnit rozsah kontaktů, se kterými budete svůj profil sdílet, klepněte na položku Sdílet
s, vyberte položku, kterou chcete sdílet, a vyberte možnost.
Sloučení duplicitních kontaktů
Když naimportujete kontakty z jiných úložišť nebo je synchronizujete s jinými účty, váš seznam
kontaktů může obsahovat duplikáty. Zpřehledněte svůj seznam kontaktů sloučením duplicitních
položek.
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Správa kontaktů → Sloučit kontakty.
Zaškrtněte kontakty a klepněte na položku SLOUČIT.
Odstranění kontaktů
1
2
Spusťte aplikaci Kontakty a klepněte na položku → Odstranit.
Vyberte kontakty a klepněte na položku ODSTRANIT.
Chcete-li odstranit kontakty jeden po druhém, otevřete seznam kontaktů a pak klepněte na obrázek
kontaktu, nebo klepněte na jeho jméno → Detaily. Pak klepněte na položku → Odstranit.
59
Aplikace a funkce
Zprávy
Úvod
Odesílejte a prohlížejte zprávy podle konverzací.
Odesílání zpráv
Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1
2
3
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku
.
Přidejte příjemce a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Vložení zprávy.
Otevření dalších možností.
Upravit příjemce.
Přidávání příjemců ze seznamu
kontaktů.
Přiložit soubory.
Poslat zprávu.
Vložení zprávy.
4
Klepněte na položku
Vložení emotikonů.
a odešlete zprávu.
U modelů se dvěma kartami SIM klepněte na položku
60
nebo
a odešlete zprávu.
Aplikace a funkce
Zobrazení zpráv
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.
Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.
1
2
3
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku KONVERZACE.
V seznamu zpráv vyberte kontakt.
Zobrazit konverzaci.
Chcete-li odpovědět na zprávu, klepněte na Zadejte zprávu, zadejte zprávu a poté klepněte na
. U modelů se dvěma kartami SIM klepněte na položku
nebo
.
Blokování nežádoucích zpráv
Můžete blokovat zprávy z konkrétních čísel přidaných do seznamu blokovaných čísel.
1
Spusťte aplikaci Zprávy a klepněte na položku → Nastavení → Blokovat zprávy → Blokovat
čísla.
2
Klepněte na položku PŘIJATÉ nebo KONTAKTY, vyberte kontakt a pak klepněte na položku
Chcete-li zadat číslo ručně, klepněte na položku Zadejte číslo., potom zadejte telefonní číslo.
Nastavení upozornění na zprávy
Můžete změnit zvuk upozornění, možnosti zobrazení a další.
1
Spusťte aplikaci Zprávy, klepněte na položku → Nastavení → Oznámení a potom danou
možnost aktivujte klepnutím na přepínač.
2
Změna nastavení upozornění.
Nastavení připomínání zpráv
Můžete nastavit, aby vás zařízení v určitém intervalu upozorňovalo, že máte nezkontrolovaná
oznámení. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku
Usnadnění → Připomenutí oznámení a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač. Klepnutím na
přepínač Zprávy potom tuto funkci aktivujete.
61
.
Aplikace a funkce
Internet
Úvod
Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek,
abyste je mohli příště pohodlně otvírat.
Procházení webových stránek
1
2
3
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Internet.
Klepněte na pole pro zadávání adresy.
Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku Přejít na.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.
Chcete-li přepínat mezi kartami, potáhněte prstem doleva nebo doprava v poli pro zadávání adresy.
Uložit aktuální webovou stránku do
záložek.
Otevření dalších možností.
Obnovení aktuální webové stránky.
Otevření domovské stránky.
Zobrazení záložek, uložených
internetových stránek a nedávné
historie procházení.
Rychlé menu
Otevření správce záložek
prohlížeče.
Přesun mezi stránkami.
62
Aplikace a funkce
Používání tajného režimu
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
V tajném režimu můžete otevřené karty, záložky a uložené stránky spravovat samostatně. Tajný režim
můžete zamknout pomocí hesla a otisku prstu.
Aktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku Karty → ZAPNOUT REŽIM
UTAJENÍ. Pokud tuto funkci používáte poprvé, nastavte, zda chcete pro tajný režim používat heslo
nebo své biometrické údaje.
V tajném režimu není možné používat některé funkce, například zachycení obrazovky.
V tajném režimu zařízení změní barvu panelů nástrojů.
Změna nastavení zabezpečení
Můžete změnit heslo a metodu zamykání.
Klepněte na položku → Nastavení → Soukromí → Zabezpečení Režimu utajení → Změnit
heslo.
Chcete-li jako metodu zamknutí společně s heslem nastavit registrovaný otisk prstu, aktivujte tuto
možnost klepnutím na přepínač Otisky prstů.
Více informací o používání otisků prstů naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů.
Deaktivace tajného režimu
Na panelu nástrojů ve spodní části obrazovky klepněte na položku Karty → VYPNOUT REŽIM
UTAJENÍ.
63
Aplikace a funkce
E-mail
Nastavení e-mailových účtů
Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky E-mail.
1
2
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci E-mail.
Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet, klepněte na položku RUČNÍ NASTAVENÍ.
3
Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku
→
→ Přidat účet.
Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na
položku → → → Nastavit výchozí účet.
Odesílání e-mailů
1
2
3
Klepněte na položku
a vytvořte e-mail.
Přidejte příjemce a zadejte text e-mailu.
Klepněte na položku ODESLAT a odešlete e-mail.
Čtení e-mailů
Když je E-mail otevřený, zařízení automaticky načte nové e-maily. Chcete-li e-maily načíst ručně,
táhněte po obrazovce směrem dolů.
Klepněte na e-mail na obrazovce, abyste si ho přečetli.
Pokud je synchronizace e-mailů zakázána, nelze načíst nové e-maily. Chcete-li synchronizaci
e-mailů povolit, klepněte na položku → → název vašeho účtu a potom synchronizaci
aktivujte klepnutím na přepínač Synchronizovat účet.
64
Aplikace a funkce
Fotoaparát
Úvod
Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.
Etiketa fotoaparátu
• Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
• Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
• Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.
Spouštění fotoaparátu
Fotoaparát můžete spustit následujícími způsoby:
• Spusťte aplikaci Fotoaparát.
• Dvakrát rychle stiskněte tlačítko Domů.
• Na zamčené obrazovce přetáhněte položku
mimo kruh.
• Dostupnost některých metod závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb.
• Pokud spustíte aplikaci Fotoaparát na zamčené nebo vypnuté obrazovce s nastaveným
způsobem zamykání, některé funkce fotoaparátu nebudou k dispozici.
• Pokud se pořízené fotografie zdají být rozmazané, vyčistěte objektiv fotoaparátu a zkuste
to znovu.
65
Aplikace a funkce
Základní fotografování a filmování
Pořizování fotografií a nahrávání videí
1
2
Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
Klepnutím na položku
video.
pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku
zaznamenejte
Efekty filtru
Režimy fotografování a
filmování
Přepínání mezi
předním a zadním
fotoaparátem.
Náhled miniatury
Aktuální režim
Pořízení fotografie.
Nahrávání videa.
Nastavení fotoaparátu
Změna nastavení
blesku.
66
Aplikace a funkce
• Chcete-li upravit jas fotografií nebo videí, klepněte na obrazovku. Když se objeví panel
přizpůsobení, přetáhněte položku na panelu přizpůsobení směrem k nebo .
• Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku
.
• Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit.
Chcete-li použít režim automatického ostření, klepněte na položku .
• Obrazovka náhledu se může lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
• Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
• Objektiv nesmí být poškozený nebo znečištěný. V opačném případě nemusí zařízení v
některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
• Přední fotoaparát zařízení je vybaven širokoúhlým objektivem. U širokoúhlých fotografií
nebo videí může dojít k mírnému zkreslení, které nenaznačuje zhoršenou funkčnost
zařízení.
Přidání dalšího tlačítka fotoaparátu
Na vybrané místo na obrazovce můžete přidat další tlačítko fotoaparátu, abyste mohli pohodlněji
pořizovat fotografie.
Na obrazovce náhledu přetáhněte prstem
.
Pokud se další tlačítko fotoaparátu nepřidá, klepněte na na obrazovce náhledu a
klepněte na přepínač Plovoucí tlačítko Fotoaparát a tlačítko se aktivuje.
67
Aplikace a funkce
Přibližování a oddalování
Přibližování a oddalování můžete provádět různými způsoby.
• Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
• Zoom můžete ovládat jedním prstem. Přetáhněte
na liště zoomu směrem k
nebo
.
Funkce zoomování jsou k dispozici pouze při použití zadního fotoaparátu.
Používání funkcí ostření a expozice
Můžete uzamknout zaostření nebo expoziční čas pro vybranou oblast, abyste zabránili fotoaparátu
v dalším automatickém nastavení podle toho, jak se mění fotografované předměty nebo osvětlení.
Klepněte na oblast, na kterou chcete zaostřit a podržte ji, na dané oblasti se objeví rámeček AF/AE
na nastavení ostření a expozice budou zamčena. Nastavení zůstane zamknuto i poté, co pořídíte
fotografii.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu AUTO a PRO.
Používání režimů snímání
Chcete-li změnit režim snímání, přetáhněte seznam režimů snímání doleva nebo doprava nebo
táhněte prstem doleva nebo doprava na obrazovce náhledu.
Vyberte požadovaný režim snímání.
Seznam režimů snímání můžete upravit. Na obrazovce náhledu klepněte na → Upravit
režimy fotoaparátu. Případně můžete klepnout na seznam režimů snímání na obrazovce
náhledu a podržet jej.
Automatický režim
Automatický režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro
fotografování.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku AUTO.
68
Aplikace a funkce
Profesionální režim
Pořizujte fotografie a videa a přitom ručně upravujte různé možnosti snímání, například hodnotu
expozice a hodnotu ISO.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku PRO. Vyberte možnosti a přizpůsobte nastavení,
pořiďte fotografii nebo klepnutím na
nahrajte video.
potom klepnutím na
Dostupné možnosti
•
: Změňte hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro
slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
•
: Vybere hodnotu ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro
nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo
špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na
fotografiích.
•
: Vyberte vhodné vyvážení bílé, aby měly snímky realistické barevné podání. Můžete nastavit
teplotu barev.
Panoramatický režim
V panoramatického režimu pořídíte sérii fotografií, pak je spojíte dohromady a vytvoříte širokoúhlou
scénu.
Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
• Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
• Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu. Pokud se obrázek náhledu nachází
mimo vodící rámeček nebo pokud nebudete zařízením pohybovat, zařízení automaticky
přestane pořizovat fotografie.
• Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
1
2
3
V seznamu režimů snímání klepněte na položku PANORÁMA.
Klepněte na položku
Klepnutím na položku
a pomalu posuňte zařízení jedním směrem.
zastavte pořizování fotografií.
69
Aplikace a funkce
Noční režim
Můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
V seznamu režimů snímání klepněte na NOC.
Režim HDR
Pořizujte fotografie s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
V seznamu režimů snímání klepněte na HDR.
Bez efektu
S efektem
Režim nepřetržitého snímání
Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
V seznamu režimů snímání klepněte na SÉRIOVÝ SN.
Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte
70
.
Aplikace a funkce
Sportovní režim
Můžete pořizovat jasnější fotografie rychle se pohybujících předmětů, jako je běžící osoba nebo zvíře
v pohybu.
V seznamu režimů snímání klepněte na položku SPORT.
Než budete moci tento režim použít, musíte jej nejprve přidat do seznamu režimů snímání.
Na obrazovce náhledu klepněte na → Upravit režimy fotoaparátu → Zadní fotoaparát
a zaškrtněte Sport.
Režim Selfie
Pořizujte autoportréty předním fotoaparátem. Na obrazovce můžete zobrazovat náhled různých
zkrášlovacích efektů.
1
Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
přední fotoaparát na autoportréty.
2
3
4
V seznamu režimů snímání klepněte na položku Selfie.
a přepněte
Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
.
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
Používání blesku na autoportréty
Při pořizování autoportrétu předním fotoaparátem v situaci, kdy je málo světla, může dotykový
displej sloužit jako blesk.
Na obrazovce náhledu opakovaně klepejte na položku
budete pořizovat fotografii, dotykový displej bleskne.
71
, dokud nepřejdete až na možnost . Když
Aplikace a funkce
Používání zkrášlovacích efektů
Před pořízením autoportrétu můžete upravit rysy obličeje, například odstín pleti nebo tvar obličeje.
Tato funkce je k dispozici pouze v režimu Selfie a KRÁSA.
1
2
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
.
Vyberte možnosti níže pro použití zkrášlovacích efektů na vaši tvář na obrazovce náhledu a
pořiďte fotografii sebe sama.
• Vzhled: Vaše pleť se bude jevit jasnější a čistší.
• Obličej: Upraví tvar obličeje tak, aby vypadal užší.
• Oči: Zvětší vám oči.
Režim Širokoúhlá selfie
Pořiďte širokoúhlý autoportrét a zahrňte do fotografie co nejvíce dalších osob, abyste někoho
nevynechali.
1
Na obrazovce náhledu prstem přetáhnete nahoru nebo dolů, nebo klepněte na
přední fotoaparát na autoportréty.
2
3
4
V seznamu režimů snímání klepněte na položku Široké selfie.
a přepněte
Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.
Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku
.
Případně ukažte směrem k přednímu fotoaparátu svou dlaň. Jakmile zařízení vaši dlaň rozpozná,
bude spuštěno odpočítávání. Po dokončení odpočítávání zařízení pořídí fotografii.
Abyste mohli používat různé možnosti snímání pro přední fotoaparát, klepněte na položku
→ Metody fotografování, potom je aktivujte klepnutím na přepínače.
72
Aplikace a funkce
5
Pomalu otáčejte zařízením doleva a pak doprava nebo obráceně a pořiďte širokoúhlý
autoportrét.
Zařízení pořídí další fotografie, když se bílý rámeček přesune k jednotlivým koncům okna
hledáčku.
• Dbejte na to, aby bílý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
• Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
• V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní
část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.
Přizpůsobení nastavení fotoaparátu
Možnosti pro aktuální režim snímání
Na obrazovce náhledu používejte následující možnosti.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a na používaném
fotoaparátu.
•
: Zapněte a vypněte celou obrazovku náhledu.
•
: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
Nepoužívejte blesk v blízkosti očí. Použijte-li blesk v blízkosti očí, může dojít k dočasné
ztrátě zraku a poškození očí.
•
•
: Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. Zaměřit na střed
Bod počítá expozici snímku
počítá expozici snímku podle světla v prostřední části snímku.
Matice průměruje celou scénu.
podle světla v prostředním bodu snímku.
73
Aplikace a funkce
Nastavení fotoaparátu
Na obrazovce náhledu klepněte na položku
fotografování k dispozici.
. Některé možnosti nemusí být v závislosti na režimu
ZADNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
PŘEDNÍ FOTOAPARÁT
• Velikost obrázku: Výběr rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší
kvalitu fotografií, obrázek ale v paměti zabere více místa.
• Velikost videa: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu
videa, video ale v paměti zabere více místa.
• Časovač: Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
• Uložit obrázky jako v náhledu: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při
pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
• Metody fotografování: Vyberte možnosti snímání, které se mají použít.
74
Aplikace a funkce
SPOLEČNÉ
• Upravit režimy fotoaparátu: Můžete zobrazit dostupné režimy snímání nebo upravit seznam
režimů snímání.
• Dělicí čáry: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
• Značky polohy: Připojí k fotografii značku polohy GPS.
• Síla signálu GPS se může snížit v místech, kde může být signál stíněn, například mezi
budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
• Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li
tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.
• Zkontrolovat obrázky: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií po jejich pořízení.
• Rychlé spuštění: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za sebou
stisknete tlačítko Domů.
• Místo uložení: Vybere umístění úložiště v paměti. Tato funkce se objeví, když vložíte paměťovou
kartu.
• Plovoucí tlačítko Fotoaparát: Přidá tlačítko Fotoaparát, které můžete umístit kamkoliv na
displej.
• Stisknutí tlačítka hlasitosti: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště
nebo funkce zoomu.
• Vynulovat nastavení: Obnovení nastavení fotoaparátu.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další
informace naleznete v části Samsung Members.
75
Aplikace a funkce
Galerie
Úvod
Umožňuje zobrazit snímky a videa uložená v zařízení. Snímky a videa můžete také spravovat v albech
a vytvářet příběhy.
Zobrazení snímků
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku OBRÁZKY.
Vyberte snímek.
Otevření dalších možností.
Přidá obrázek do oblíbených
položek.
Kreslí na snímek.
Přidání nálepky.
Použití filtru nebo efektu.
Sdílejte snímek s ostatními.
Úpravy snímku.
Odstranění snímku.
76
Aplikace a funkce
Můžete vytvořit animaci GIF nebo koláž z více snímků. Klepněte na položku → Vytvořit
GIF nebo Vytvořit koláž a potom vyberte snímky.
Hledání snímků
Spusťte aplikaci Galerie a klepnutím na
umístění nebo dokumenty.
zobrazte snímky roztříděné podle kategorií, jako je typ,
Chcete-li hledat snímky zadáváním klíčových slov, klepněte do vyhledávacího pole.
Prohlížení videí
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku OBRÁZKY.
Vyberte video, které chcete přehrát. Video soubory zobrazují ikonu
Klepněte na
v miniatuře náhledu.
a přehrajte video.
Přejít na předcházející
video. Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dozadu.
Otevření dalších
možností.
Přejít na další video.
Klepnutím a
podržením přetočíte
obsah dopředu.
Uložit aktuální
obrazovku.
Převíjet nebo rychle
vpřed přetažením
panelu.
Pozastavení a
obnovení přehrávání.
Zamknutí obrazovky
přehrávání.
Změnit poměr stran
obrazovky.
Přepnout na rozevírací
přehrávač videí.
Vytvořit animovaný
GIF.
Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo
táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.
Chcete-li přetáčet rychle vzad nebo vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce
přehrávání.
77
Aplikace a funkce
Prohlížení detailů obrázků a videí.
Můžete si prohlédnout detaily souborů, jako jsou lidé, umístění a základní informace. Pokud existuje
automaticky vytvořený obsah, jako příběh nebo GIF, i tento obsah se zobrazí.
Při prohlížení obrázku nebo na obrazovce náhledu videa přetáhněte prstem po obrazovce směrem
nahoru. Objeví se podrobnosti o souboru.
Klepnutím na informace na obrazovce si můžete prohlédnout také související obsah.
Upravit údaje.
Podrobnosti o
složce
Informace o lidech
Informace o
umístění
Automaticky
vytvořený obsah
Značky
78
Aplikace a funkce
Prohlížení alb
Obrázky a videa můžete zobrazovat roztříděná podle složek nebo alb. Animace a koláže, které jste
vytvořili, budou také roztříděny do vašich složek na seznamu alb.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku ALBA a vyberte album.
Skrytí alb
Alba můžete skrýt.
Nemůžete skrýt alba vytvořená ve výchozím nastavení, jako je album Fotoaparát a Kopie
displeje.
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na ALBA.
Klepněte na → Skrýt nebo zobrazit alba.
Vyberte videa, která chcete skrýt, a klepněte na POUŽÍT.
Pro opětovné zobrazení skrytých alb klepněte na → Skrýt nebo zobrazit alba, zvolte alba, která
chcete zobrazit, a pak klepněte na POUŽÍT.
Zobrazení příběhů
Když zachytíte nebo uložíte snímky a videa, zařízení přečte jejich značky data a polohy, snímky
a videa roztřídí a potom vytvoří příběhy. Pro automatické vytváření příběhu je potřeba zachytit více
snímků a videí.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku PŘÍBĚHY a vyberte příběh.
Vytváření příběhů
Umožňuje vytvářet příběhy na různá témata.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku PŘÍBĚHY.
Klepněte na možnost → Vytvořit příběh.
79
Aplikace a funkce
3
Zaškrtněte obrázky nebo videa, která chcete do příběhu zařadit, a klepněte na položku
HOTOVO.
4
Zadejte název příběhu a klepněte na položku VYTVOŘIT.
Pokud chcete k příběhu přidat snímky nebo videa, vyberte příběh a klepněte na položku PŘIDAT.
Chcete-li z příběhu odebrat snímky nebo videa, vyberte příběh, klepněte na položku → Upravit,
zaškrtněte snímky nebo videa, která chcete odebrat, a potom klepněte na položku → Odebrat z
příběhu.
Odstranění příběhů
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a klepněte na položku PŘÍBĚHY.
Klepněte na příběh, který chcete odstranit, podržte jej a klepněte na položku ODSTR.
Synchronizace obrázků a videí s úložištěm Samsung Cloud
Obrázky a videa uložená v Galerie můžete synchronizovat s úložištěm Samsung Cloud a zajistit
si tak přístup k nim z jiných zařízení. Pokud chcete používat úložiště Samsung Cloud, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
Spusťte aplikaci Galerie, klepněte na položku → Nastavení a aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Samsung Cloud. Obrázky a videa zachycená na zařízení se automaticky uloží do úložiště
Samsung Cloud.
Mazání snímků nebo videí
Mazání snímku nebo videa
Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku
v dolní části obrazovky.
Mazání více snímků nebo videí
1
2
3
Na obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete odstranit, a podržte je.
Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.
Klepněte na položku ODSTR.
80
Aplikace a funkce
Always On Display
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
Na vypnutém displeji můžete vždy zobrazovat informace, jako jsou hodiny nebo kalendář, případně
ovládat přehrávání hudby.
Můžete zde také kontrolovat nová upozornění, například na zprávy nebo zmeškané hovory.
Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
Otevírání oznámení ve funkci Always On Display
Když obdržíte zprávu, zmeškaný hovor nebo upozornění aplikací, objeví se ve funkci Always On
Display ikony oznámení. Oznámení zobrazíte tak, že prstem poklepete na ikony oznámení.
Pokud je obrazovka zamknutá, musíte ji odemknout, abyste mohli oznámení zobrazit.
81
Aplikace a funkce
Změna plánu pro funkci Always On Display
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamknout displej → Always On Display →
Nastavit plán a nastavte čas zahájení a konce.
Aby se funkce Always On Display zobrazovala vždy, aktivujte tuto funkci klepnutím na přepínač Vždy
zobrazit.
Ovládání přehrávání hudby ve funkci Always On Display
Přehrávání hudby můžete ovládat i pomocí funkce Always On Display, aniž byste museli zapínat
obrazovku.
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Zamknout displej → FaceWidgets, a potom
funkci aktivujte klepnutím na přepínač Ovladač hudby.
2
Budete-li chtít ovládat přehrávání hudby pomocí funkce Always On Display, poklepejte na
hodiny.
3
4
Táhnutím doleva nebo doprava na hodinách přejděte na ovladač hudby.
Chcete-li ovládat přehrávání, klepněte na ikony.
82
Aplikace a funkce
Více oken
Úvod
Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V
zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Zobrazení rozdělené
obrazovky
Zobrazení v novém okně
83
Aplikace a funkce
Zobrazení rozdělené obrazovky
1
2
Klepnutím na tlačítko Poslední aplikace otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku
.
Zvolená aplikace se spustí v horním okně.
3
Ve spodním okně táhněte směrem nahoru nebo dolů a vyberte další aplikaci, kterou chcete
spustit.
Chcete-li spustit aplikace, které nejsou uvedeny v seznamu nedávno spuštěných aplikací,
klepněte na položku SEZ. APL. a vyberte aplikaci.
84
Aplikace a funkce
Používání dalších možností
Klepnutím na lištu mezi okny aplikací zobrazíte další možnosti.
Tuto dvojici aplikaci můžete
přidat na domovskou
obrazovku.
Uzavření aplikace.
Přepínání poloh mezi okny
aplikací.
Nastavení velikosti okna
Tažením lišty mezi okny aplikací nahoru nebo dolů změníte velikost oken.
85
Aplikace a funkce
Sdílení textu nebo obrázků mezi okny
Přetáhněte text nebo zkopírované obrázky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a
podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
Minimalizace zobrazení rozdělené obrazovky
Stisknutím tlačítka Domů minimalizujete zobrazení rozdělené obrazovky. Na stavovém řádku se
zobrazí ikona . Aplikace se spodním okně se zavře a aplikace v horním okně zůstane aktivní
v minimalizovaném zobrazení rozdělené obrazovky.
Minimalizované rozdělení
obrazovky
Chcete-li zavřít zobrazení minimalizované rozdělené obrazovky, klepněte na položku
.
Maximalizování okna
Klepněte na okno aplikace a přetáhněte panel mezi okny aplikací k hornímu nebo dolnímu okraji
obrazovky.
86
Aplikace a funkce
Přidání dvojice aplikací na domovskou obrazovku
Když přidáte na domovskou obrazovku dvojici aplikací, můžete spustit dvě aplikace v zobrazení
rozdělené obrazovky jedním klepnutím.
Klepněte na lištu mezi okny aplikací a poté klepněte na
.
Na domovskou obrazovku bude přidána aktuální dvojice aplikací.
Dvojice aplikací
87
Aplikace a funkce
Zobrazení v novém okně
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
1
2
Klepnutím na tlačítko Poslední aplikace otevřete seznam naposledy použitých aplikací.
Táhněte nahoru nebo dolů, klepněte na okno aplikace a přidržte ho, potom je přetáhněte na
možnost Puštěním zde zobrazíte v novém okně.
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.
Minimalizovat okno.
Uzavření aplikace.
Maximalizovat okno.
Přesouvání nových oken
Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na panel nástrojů okna a přesuňte jej do nové polohy.
88
Aplikace a funkce
Samsung Pay
Úvod
Zaregistrujte si v mobilní platební službě Samsung Pay často používané karty, abyste mohli
platby provádět rychle a bezpečně. Služba Samsung Pay podporuje technologii Magnetic Secure
Transmission (MST) i Near Field Communication (NFC) a umožňuje tak platby prostřednictvím
běžných čteček kreditních karet.
Více informací, například karty, které podporují tuto funkci, naleznete na
www.samsung.com/samsungpay.
• Dostupnost a podporované funkce této aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné, abyste se přihlásili ke svému účtu Samsung
a zaregistrovali si otisky prstů. Další informace naleznete v části Účet Samsung a
Rozpoznávání otisků prstů.
• Aby bylo možné provádět platby pomocí služby Samsung Pay, může být v závislosti na
oblasti vyžadováno, aby mělo zařízení navázané připojení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Postupy výchozího nastavení a registrace karty se mohou lišit podle oblasti a
poskytovatele služeb.
89
Aplikace a funkce
Nastavení služby Samsung Pay
Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete výchozí
nastavení podle pokynů na obrazovce.
1
2
3
4
5
Spusťte aplikaci Samsung Pay.
Přihlaste se do účtu Samsung.
Přečtěte si a potvrďte podmínky používání.
Zaregistrujte své otisky prstu, abyste je mohli používat při provádění plateb.
Vytvořte si kód PIN, abyste jej mohli používat při provádění plateb.
Tento kód PIN bude sloužit k ověřování různých akcí v rámci služby Samsung Pay, například
provádění plateb a odemykání aplikace.
Registrování karet
Můžete snadno zaregistrovat karty tím, že pořídíte jejich obrázek pomocí fotoaparátu.
Karty, které podporují tuto funkci, můžete zkontrolovat na webových stránkách služby
Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay).
Spusťte aplikaci Samsung Pay, klepněte na položku Přidat a registraci karty dokončete podle
pokynů na obrazovce.
90
Aplikace a funkce
Provádění plateb
1
Klepněte na obrázek karty ve spodní části obrazovky, podržte ho a táhněte směrem nahoru.
Případně spusťte aplikaci Samsung Pay.
2
V seznamu karet táhněte doleva nebo doprava a vyberte kartu, kterou chcete použít.
3
Položte prst na tlačítko Domů, abyste načetli otisk prstu.
Případně zadejte kód PIN pro platby, který jste nastavili, když jste prováděli nastavení služby
Samsung Pay.
91
Aplikace a funkce
4
Dotkněte se zadní stranou vašeho zařízení čtečky karet.
Když čtečka karet rozpozná informace o kartě, platba bude zpracována.
• Platby nemusí být zpracovány v závislosti na vašem síťovém připojení.
• Metoda ověření platby se může lišit v závislosti na čtečce karet.
Rušení plateb
Platby můžete zrušit navštívením místa, kde jste platbu provedli.
V seznamu karet táhněte doleva nebo doprava a vyberte kartu, kterou jste použili. Zrušení platby
dokončete podle pokynů na obrazovce.
Samsung Members
Aplikace Samsung Members nabízí zákazníkům služby podpory, jako je například diagnostika
problému se zařízením, a umožňuje uživatelům odesílat dotazy a hlášení o chybách. Zároveň můžete
sdílet informace s ostatními v komunitě uživatelů zařízení Galaxy nebo se podívat na nejnovější
novinky a tipy ze světa Galaxy. Aplikace Samsung Members vám pomůže vyřešit jakékoli problémy,
které mohou při používání zařízení vyvstat.
Další možnosti
Odeslat zpětnou vazbu.
• Dostupnost a podporované funkce této aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti a
poskytovateli služeb.
• Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo zveřejňovat komentáře, musíte se
zaregistrovat a přihlásit k účtu Samsung. Další informace naleznete v části Účet Samsung.
92
Aplikace a funkce
Samsung Notes
Úvod
Můžete vytvářet poznámky zadáváním textu z klávesnice nebo psaním či kreslením na obrazovce. Do
poznámek můžete také vkládat snímky nebo záznamy hlasu.
Vytváření poznámek
1
2
Spusťte aplikaci Samsung Notes a klepněte na položku VŠE →
.
Vyberte metodu vstupu na panelu nástrojů v horní části obrazovky a vytvořte poznámku.
Chcete-li přidat obrázek, klepněte na položku
nebo pořízením snímku.
→ Obrázek a vložte obrázek ze složky Galerie
Klepnutím na položku → Hlas můžete nahrát záznam hlasu a vložit jej do poznámky. Záznam
hlasu se okamžitě spustí.
Zadejte text pomocí klávesnice.
Vložení obrázku nebo hlasového
záznamu.
Psaní a kreslení pery.
Kreslení štětci.
3
Jakmile poznámku dokončíte, klepněte na položku ULOŽIT.
Odstranění poznámek
1
2
Spusťte aplikaci Samsung Notes, klepněte na položku VŠE nebo KOLEKCE a vyberte kategorii.
Klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit, a podržte ji.
Chcete-li odstranit více poznámek, zaškrtněte všechny, které chcete odstranit.
3
Klepněte na položku
.
93
Aplikace a funkce
Kalendář
Úvod
Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.
Vytváření událostí
1
Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku
nebo poklepejte na datum.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na
2
Zadejte podrobnosti události.
Zvolit nálepku, která se bude spolu
s událostí zobrazovat.
Nastavit dobu trvání.
Vložení názvu.
Změna barvy události.
Zvolit kalendář pro uložení události.
Nastavení alarmu.
Zadat umístění.
Připojit mapu.
Přidání poznámky.
Přidat další podrobnosti.
3
.
Uložte událost klepnutím na položku ULOŽIT.
94
Aplikace a funkce
Vytváření úloh
1
2
3
Spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku ZOBRAZIT → Úkoly.
Klepněte na položku
a zadejte podrobnosti úlohy.
Uložte úlohu klepnutím na položku ULOŽIT.
Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Cloud a účty → Účty a vyberte účet, se kterým
chcete provést synchronizaci.
2
Klepněte na položku Synchronizovat Kontakty a pak funkci aktivujte klepnutím na položku
Synchronizovat účet.
Pro účet Samsung klepněte na položku → Nastavení synchronizace a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Kalendář.
Chcete-li přidat účty pro synchronizaci, spusťte aplikaci Kalendář a klepněte na položku → Správa
kalendářů → Přidat účet. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se.
Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí modrý kroužek.
Samsung Health
Úvod
Aplikace Samsung Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle
cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.
95
Aplikace a funkce
Používání aplikace Samsung Health
Zde můžete zobrazovat hlavní informace z menu a nástrojů pro sledování aplikace Samsung Health
a sledovat tak své zdraví a formu. Můžete také porovnat své záznamy o počtu kroků s ostatními
uživateli aplikace Samsung Health, soupeřit s přáteli a zobrazovat tipy týkající se zdraví.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Samsung Health. Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé
nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Dostupnost některých funkcí závisí na oblasti.
Porovnávejte záznamy o počtu
kroků s jiným uživateli aplikace
Samsung Health nebo soupeřte se
svými přáteli.
Monitorujte své zdraví a kondici.
Zobrazí tipy týkající se zdraví.
Nastavte si každodenní cíle a
sledujte svůj pokrok.
Zobrazení a správa nástrojů pro
sledování.
Zobrazí zprávy průvodce nebo
oznámení z aplikace Samsung
Health.
Chcete-li přidat položky na obrazovku Samsung Health, klepněte na položku → Správa položek a
potom vyberte položky.
• CÍLE: Nastavte si každodenní cíle cvičení a sledujte svůj pokrok.
• PROGRAMY: Využívejte nastavitelné programy cvičení.
• OBECNÉ MONITORY: Monitorujte své aktivity, příjem potravy a tělesné míry.
• MONITORY CVIČENÍ: Přidávejte nástroje pro sledování různého cvičení a monitorujte své
aktivity.
96
Aplikace a funkce
Cíle
Můžete si nastavit cíle pro sledování hmotnosti nebo pro vyrovnanější život. Po nastavení cílů
můžete svůj pokrok sledovat nebo si na obrazovce Samsung Health prohlédnout rady.
Na obrazovce Samsung Health klepněte na NASTAVIT CÍLE. Případně klepněte na → Správa
položek a zvolte Správa hmotnosti nebo Vyvážený život.
TOGETHER
Společně vám umožňuje nastavit cíle v počtu kroků a soupeřit se svými přáteli. Můžete pozvat
přátele, abyste se spolu prošli, nastavit cíle v počtu kroků, soupeřit ve výzvách a zobrazovat své
hodnocení na Žebříček kroků.
Na obrazovce Samsung Health klepněte na položku TOGETHER.
Kroky
Zařízení počítá počet kroků, které ujdete, a měří uraženou vzdálenost.
Na obrazovce Samsung Health klepněte na nástroj pro sledování kroků.
Aktuální celkový počet kroků
Cíl
• Když nástroj pro sledování kroků sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může
dojít ke krátké prodlevě. Můžete se také setkat s krátkou prodlevou, než vyskakovací okno
naznačí, že váš cíl byl dosažen.
• Pokud používáte nástroj pro sledování kroků při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet
kroků ovlivňovat vibrace.
97
Aplikace a funkce
Další informace
• Funkce Samsung Health je určena pouze pro cvičení a účely získání dobré kondice a nejsou
určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování,
ošetřování nebo prevenci nemocí.
• Dostupné vlastnosti, funkce a připojitelné aplikace pro aplikaci Samsung Health se mohou lišit
podle konkrétní země, a to z důvodu různých místních zákonů a nařízení. Před použitím je třeba
zkontrolovat funkce a aplikace dostupné ve vašem konkrétním regionu.
• Aplikace Samsung Health a jejich služby mohou být bez předchozího upozornění změněny
nebo ukončeny.
• Účel sběru dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších
informací ke zlepšení vašeho zdraví, synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj
a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace
Samsung Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.)
Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložené ve
službě Samsung Health můžete odstranit pomocí možnosti Resetovat údaje v menu Nastavení.
Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat
samostatně.
• Svá data můžete sdílet a/nebo synchronizovat s dalšími vybranými službami Samsung nebo
se službami třetích stran, stejně jako s jakýmikoli jinými připojenými zařízeními. Přístup k
informacím aplikace Samsung Health ze strany takovýchto dalších služeb nebo zařízení třetích
stran bude povolen pouze s vaším výslovným souhlasem.
• Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo
přenášených k jiným osobám. Při sdílení osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
• Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak
správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení, např. Bluetooth, může být zařízení
elektronicky rušeno jinými zařízeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která
vysílají rádiové vlny.
• Před použitím aplikace Samsung Health si pozorně přečtěte její Podmínky použití a Zásady
ochrany soukromých údajů.
98
Aplikace a funkce
Záznamník
Tuto aplikaci použije k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.
1
2
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Záznamník.
Klepnutím na položku
spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.
Klepnutím na položku
nahrávání pozastavíte.
V průběhu nahrávání záznamu hlasu klepněte na položku ZÁLOŽKA a vložte záložku.
Spuštění záznamu.
3
4
Klepnutím na položku
nahrávání dokončíte.
Zadejte název souboru a klepněte na položku ULOŽIT.
99
Aplikace a funkce
Moje soubory
Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou
služby cloudového úložiště.
Otevřete složku Samsung a spusťte aplikaci Moje soubory.
Zobrazte soubory, které jsou uloženy v každém z úložišť.
Chcete-li uvolnit místo v úložišti telefonu, klepněte na položku → Získat další místo.
Chcete-li vyhledávat soubory nebo složky, klepněte na položku
.
Hodiny
Úvod
Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas
události nebo nastavte konkrétní trvání.
UPOZORNĚNÍ
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku UPOZORNĚNÍ.
Nastavení upozornění
Klepněte na položku
v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve
které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku
ULOŽIT.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na pole pro zadání času.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na přepínač vedle upozornění v seznamu
upozornění.
Zastavení upozornění
Klepnutím na tlačítko KONEC upozornění vypnete. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí
upozornění, klepněte na položku POSUNOUT BUDÍK a nastavte opakování upozornění za určitou
dobu.
Odstraňování upozornění
Klepněte na upozornění a podržte ho, zaškrtněte upozornění, která chcete odstranit, a potom
klepněte na položku ODSTRANIT.
100
Aplikace a funkce
SVĚTOVÉ HODINY
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku SVĚTOVÉ HODINY.
Vytvoření hodin
Klepněte na položku
položku PŘIDAT.
, zadejte název města nebo vyberte město na glóbusu a potom klepněte na
Odstraňování hodin
Klepněte na hodiny a podržte je, zaškrtněte hodiny, které chcete odstranit, a potom klepněte na
položku ODSTRANIT.
STOPKY
1
2
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku STOPKY.
Pro spuštění měření času klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku KOLO.
3
Klepnutím na položku ZASTAVIT měření času zastavte.
Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku POKRAČOVAT.
Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku VYNULOVAT.
101
Aplikace a funkce
ČASOVAČ
1
2
Spusťte aplikaci Hodiny a klepněte na položku ČASOVAČ.
Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku ZAČÁTEK.
Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na pole pro zadání doby
trvání.
3
Po uplynutí nastaveného času časovače klepněte na položku KONEC.
Kalkulačka
Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.
Spusťte aplikaci Kalkulačka.
Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je funkce Autom.
otočení deaktivována, klepněte na položku , abyste zobrazili vědeckou kalkulačku.
Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku HISTORIE. Chcete-li zavřít panel historie
výpočtů, klepněte na položku KLÁVESNICE.
Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku HISTORIE → SMAZAT HISTORII.
Chcete-li použít nástroj pro převod jednotek, klepněte na
například plochu, délku nebo teplotu, na jiné jednotky.
102
. Můžete převádět různé hodnoty,
Aplikace a funkce
Rádio
Poslech FM rádia
Spusťte aplikaci Rádio.
Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.
FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.
Klepnutím na ikonu
zapněte FM rádio. Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.
Záznam skladby z FM rádia.
Přidání aktuální rádiostanice do
seznamu oblíbených.
Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
Otevření dalších možností.
Zadejte ručně frekvenci rádiové
stanice.
Vyhledání dostupné rádiostanice.
Volič frekvence.
Zobrazení seznamu oblíbených
stanic.
Zobrazení seznamu dostupných
stanic.
Automatické vyhledávání a
ukládání dostupných stanic.
Přehrávání prostřednictvím reproduktoru
Místo připojených sluchátek můžete poslouchat rádio z reproduktoru.
Klepněte na → Přehrát přes reproduktor.
103
Aplikace a funkce
Skenování rádiových stanic
Spusťte aplikaci Rádio.
Klepněte na položku STANICE → NAČÍST a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky
vyhledá a uloží dostupné stanice.
Vyberte ze seznamu požadovanou rádiovou stanici.
Game Launcher
Úvod
Aplikace Spouštění her shromažďuje hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps na jednom
místě pro snadný přístup. Můžete nastavit zařízení do herního režimu, abyste mohli hry snáze hrát.
Zobrazení informací o vašich hrách.
Otevření dalších možností.
Stažené aplikace.
Zapnutí nebo vypnutí ikony Herní
nástroje.
Změna režimu výkonu.
Otevírá hry se zvukem, nebo bez
zvuku.
Zobrazení a instalování dalších her.
104
Aplikace a funkce
Používání aplikace Spouštění her
1
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na položku Rozšířené funkce → Hry a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Game Launcher.
Game Launcher se přidá na domovskou obrazovku nebo na obrazovku Aplikace.
Když funkci deaktivujete, bude aplikace Game Launcher z domovské obrazovky a z
obrazovky Aplikace odstraněna.
2
3
Spusťte aplikaci Game Launcher.
Klepněte na hru v seznamu her.
Chcete-li najít více her, přetáhněte obrazovku směrem nahoru.
Hry stažené z obchodu Obchod Play a Galaxy Apps se budou automaticky zobrazovat na
obrazovce aplikace Spouštění her. Pokud hry nevidíte, klepněte na položku → Přidat hru.
Odstranění hry z aplikace Spouštění her
Klepněte na hru a podržte ji, pak klepněte na položku Odebrat.
Změna režimu výkonu
Můžete změnit režim výkonu her.
Spusťte aplikaci Game Launcher, klepněte na
a podle potřeby přetáhněte panel nastavení.
• Důraz na úsp. energie: Sníží se spotřeba energie z baterie, zároveň ale dojde ke snížení výkonu
systému.
• Vyvážený: Nepoužije se úsporný režim ani režim vysokého výkonu.
• Důraz na výkon: Dojde ke zvýšení výkonu systému, zvýší se tak ale spotřeba energie z baterie.
• Nastavení pro jednotlivé hry: Změňte nastavení jednotlivých her.
Účinnost využití energie z baterie se může mezi jednotlivými hrami lišit.
105
Aplikace a funkce
Používání aplikace Herní nástroje
Můžete nastavit, aby se ikona Herní nástroje zobrazovala jako plovoucí ikona na obrazovkách her.
Spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na Rozšířené funkce → Hry a aktivujte funkci klepnutím na
přepínač Game Tools.
Při hraní hry zobrazte herní nástroje klepnutím na položku
.
a pak ji přetáhněte do nového umístění.
Chcete-li posunout ikonu, klepněte na položku
Chcete-li skrýt ikonu z obrazovky aktuální hry, klepněte na položku
položku Skrýt v horní části obrazovky.
, podržte ji a přetáhněte ji na
Chcete-li znovu zobrazit ikonu na obrazovce hry, otevřete panel s oznámeními a klepněte na
oznámení aplikace Game Tools.
Otevření obrazovky Spouštění her.
Otevření nastaveni Herní nástroje.
Ztlumení zvuků upozornění a
zobrazení pouze upozornění na
příchozí hovory a nouzových
upozornění.
Zamknutí tlačítka Nedávné.
Zamknutí tlačítka Zpět.
Zaznamenání herní relace.
Zamknutí dotykového displeje
během hraní hry.
Pořizování snímků obrazovky.
Blokování upozornění během hraní her
Klepněte na položku
a pak funkci aktivujte klepnutím na položku Žádná upoz. ve hře. Zařízení
ztlumí zvuky upozornění a zobrazí pouze upozornění na příchozí hovory a nouzová upozornění,
abyste si mohli užívat hraní her bez vyrušování. Pokud obdržíte příchozí hovor, objeví se v horní části
obrazovky malé upozornění.
106
Aplikace a funkce
Sdílení obsahu
Sdílejte obsah používáním různých možností sdílení. Následující činnosti představují příklad sdílení
snímků.
Při sdílení souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
a vyberte metodu sdílení, například zprávu a e-mail.
Když využíváte komunikaci nebo sdílíte historii, kontaktované osoby se zobrazí na panelu
možností sdílení. Chcete-li přímo sdílet obsah prostřednictvím odpovídající aplikace,
vyberte ikonu osoby. Pokud tato funkce není aktivní, spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na
položku Rozšířené funkce a potom funkci aktivujte klepnutím na přepínač Přímé sdílení.
Používání dalších funkcí
• Sdílení odkazů: Slouží ke sdílení velkých souborů. Nahrávejte soubory na úložiště serveru
Samsung a sdílejte je s ostatními prostřednictvím webového odkazu nebo kódu. Abyste mohli
tuto funkci používat, musí být ověřeno telefonní číslo.
• Sdílet v zařízení: Prohlédněte si zobrazený obsah zařízení na velké obrazovce připojením
zařízení k televizoru nebo monitoru s podporou funkce Smart View.
Když je snímek odeslán do zařízení příjemců, objeví se na jejich zařízení oznámení. Abyste snímek
zobrazili nebo stáhli, klepněte na toto oznámení.
107
Aplikace a funkce
Aplikace Google
Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím
budete pravděpodobně potřebovat účet Google.
Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.
Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti
nebo poskytovateli služeb.
Chrome
Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.
Gmail
Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.
Mapy
Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte mapu světa a prohlížejte si informace o různých místech
kolem vás.
Hudba Play
Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení. Hudební sbírky uložené ve vašem
zařízení můžete nahrávat do cloudu, abyste k nim měli přístup později.
Filmy Play
Kupte nebo za poplatek sledujte videa, například filmy a televizní programy, v obchodě Obchod
Play.
Disk
Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet
s ostatními.
108
Aplikace a funkce
YouTube
Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.
Fotky
Vyhledávejte, spravujte a upravujte všechny své fotografie a videa z různých zdrojů na jednom místě.
Google
Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.
Duo
Umožňuje navázat jednoduchý video hovor.
109
Nastavení
Úvod
Můžete přizpůsobit nastavení zařízení. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním
různých možností nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení.
Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na Hledat nebo
.
Připojení
Možnosti
Můžete měnit nastavení pro různá připojení, například nastavení funkce Wi-Fi a Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení.
• Wi-Fi: Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým
zařízením. Další informace naleznete v části Wi-Fi.
• Bluetooth: K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte
rozhraní Bluetooth. Další informace naleznete v části Bluetooth.
• Viditelnost telefonu: Funkce umožňuje ostatním zařízením najít vaše zařízení a sdílet s vámi
obsah. Když je tato funkce aktivovaná, je vaše zařízení viditelné pro jiná zařízení, která jej mohou
vyhledat jako dostupné zařízení prostřednictvím možnosti Přenos souborů do zařízení.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Použití dat: Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.
Nastavte zařízení, aby automaticky zakazovalo mobilní datové připojení, když množství
využitých mobilních dat dosáhne zadané úrovně.
Můžete také aktivovat funkci úspory dat, která určitým na pozadí spuštěným aplikacím brání
v odesílání nebo přijímání dat. Další informace naleznete v části Spořič dat.
110
Nastavení
• Režim Letadlo: Vypne na zařízení všechny bezdrátové funkce. Budete moci používat pouze
služby, které nevyužívají připojení k síti.
Dodržujte předpisy stanovené leteckou společností a pokyny jejích pracovníků. V
případech, kdy je povoleno toto zařízení používat, je vždy používejte v režimu Letadlo.
• NFC a platba: Nastavte zařízení tak, aby umožňovalo čtení značek NFC (Near Field
Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k
provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných
aplikací. Další informace naleznete v části NFC a platba.
• Mobilní hotspot a Sdílení přip.: Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové
připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit
prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth. Další informace naleznete v části Mobilní hotspot a
Sdílení přip.
• Mobilní sítě: Slouží ke konfiguraci nastavení mobilních sítí.
• Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM): Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a
přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v části Správce SIM karet (modely
podporující dvě SIM karty).
• Umístění: Změna nastavení oprávnění poskytování informací o poloze.
• Další nastavení připojení: Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí. Další informace
naleznete v části Další nastavení připojení.
Wi-Fi
Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.
Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
111
Nastavení
Připojování k síti Wi-Fi
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2
Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.
U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Zadejte heslo a klepněte na položku
PŘIPOJIT.
• Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat
pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit
automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na
položku ODPOJIT.
• Pokud se nemůžete správně připojit k síti Wi-Fi, restartujte funkci Wi-Fi svého zařízení
nebo bezdrátový router.
Wi-Fi Direct
Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi a pak funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
2
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení
zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
3
Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Wi-Fi Direct.
112
Nastavení
Odesílání a příjem dat
S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující
akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
3
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na položku
odeslat.
→ Wi-Fi Direct a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek
Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury
požadavku na připojení.
Ukončení připojení k zařízení
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Wi-Fi.
Klepněte na Wi-Fi Direct.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
3
Odpojte zařízení klepnutím na název zařízení.
113
Nastavení
Bluetooth
K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními Bluetooth použijte rozhraní Bluetooth.
• Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití
dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná
a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní
dosah snížen.
• Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností
Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
• Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo
ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce
Bluetooth.
Párování s dalšími zařízeními Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth a poté funkci aktivujte
klepnutím na přepínač.
Uvedena budou nalezená zařízení.
2
Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, nastavte toto
zařízení na spárování s Bluetooth. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.
Vaše zařízení je viditelné pro ostatní zařízení, zatímco je otevřená obrazovka nastavení
Bluetooth.
3
Potvrďte připojení přijetím požadavku na připojení Bluetooth na svém zařízení.
Zařízení se připojí, jakmile druhé zařízení přijme požadavek na připojení pomocí Bluetooth.
114
Nastavení
Odesílání a příjem dat
Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth
můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad
odeslání snímku do jiného zařízení.
1
2
Spusťte aplikaci Galerie a vyberte snímek.
Klepněte na
→ Bluetooth a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení
automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby
zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
3
Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.
Zrušení párování zařízení Bluetooth
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Bluetooth.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
2
3
Klepněte na položku
vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
Klepněte na položku Ukončit párování.
115
Nastavení
Spořič dat
Omezte využití dat tím, že určitým na pozadí spuštěným aplikacím zabráníte v odesílání nebo
přijímání dat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Použití dat → Spořič dat a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
Když je funkce spořiče dat aktivní, na stavové liště se zobrazí ikona
.
Aktivovaná funkce spořiče dat
Budete-li chtít zvolit aplikace, které budou využívat data bez omezení, klepněte na položku
Povolit aplik. při Spořiči dat a vyberte aplikace.
NFC a platba
Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o
produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě
nebo událostech po stažení povinných aplikací.
Zařízení obsahuje integrovanou NFC anténu. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste NFC
anténu nepoškodili.
Čtení informací ze značek NFC
Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o
produktu ze značek NFC.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
116
Nastavení
2
Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.
Zobrazí se informace ze značky.
Obrazovka zařízení musí být zapnutá a odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst
značky NFC nebo přijímat data.
Provádění plateb pomocí funkce NFC
Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě
mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na
poskytovatele služby.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení a pak funkci aktivujte klepnutím na
přepínač NFC a platba.
2
Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.
Chcete-li nastavit výchozí platební aplikaci, otevřete obrazovku Nastavení a klepněte na položku
Připojení → NFC a platba → Klepnout a zaplatit → PLATBA a poté vyberte aplikaci.
Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
117
Nastavení
Odesílání dat pomocí funkce NFC
Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího
zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → NFC a platba a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2
3
4
Aktivujte funkci Android Beam klepnutím na přepínač.
Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.
Když se na obrazovce objeví položka Dotykem odešlete., klepněte na obrazovku zařízení a
odešlete položku.
Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.
118
Nastavení
Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními,
pokud není dostupné síťové připojení. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo
Bluetooth.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip.
Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
• Mobilní hotspot: Mobile hotspot použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo
jinými zařízeními.
• Sdílení připojení Bluetooth: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení
zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
• Sdílení přip. přes USB: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení
mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako
bezdrátový modem počítače.
Používání mobile hotspot
Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Mobilní hotspot a Sdílení přip. →
Mobilní hotspot.
2
Klepnutím aktivujte přepínač.
Na stavovém řádku se objeví ikona
v seznamu sítí Wi-Fi.
. Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení
Chcete-li nastavit heslo mobilního hotspotu, klepněte na položku → Konfigurovat Mobilní
hotspot a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku ULOŽIT.
3
4
Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.
119
Nastavení
Správce SIM karet (modely podporující dvě SIM karty)
Aktivuje vaše karty SIM nebo USIM a přizpůsobuje nastavení karet SIM. Další informace naleznete v
části Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM karty).
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Správce SIM karet.
• Hovory: Slouží k výběru karty SIM nebo USIM pro hlasové hovory.
• SMS: Vyberte SIM nebo USIM kartu pro odesílání zpráv.
• Mobilní data: Vybere kartu SIM nebo USIM pro datové služby.
• Potvrdit SIM kartu pro hovory: Nastavte zařízení tak, aby při zpětném volání nebo volání ze
zprávy zobrazovalo vyskakovací okno s výběrem karty SIM nebo USIM. Vyskakovací okno se
objeví, pouze pokud se SIM karta nebo USIM karta použití pro předchozí hovor nebo zprávu liší
od vaší upřednostňované SIM karty nebo USIM karty.
• Dvě SIM karty vždy zapnuté: Nastaví v zařízení povolení příchozích hovorů z jiných karet SIM
nebo USIM během hovoru.
Když je tato funkce povolena, mohou vám být účtovány dodatečné poplatky za
přesměrování hovoru, v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
Další nastavení připojení
Přizpůsobte nastavení pro ovládání dalších funkcí.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení.
• Hledání nedalekých zař.: Nastavte zařízení na vyhledávání nedalekých zařízení, ke kterým se lze
připojit.
• Tisk: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné
tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete
v části Tisk.
• VPN: Můžete nastavit virtuální sítě (VPN) v zařízení a připojit se k privátní síti školy nebo firmy.
120
Nastavení
Tisk
Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Můžete zařízení
připojit k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tisknout snímky či dokumenty.
Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
Přidávání zásuvných modulů tiskárny
Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Připojení → Další nastavení připojení → Tisk →
Přidat službu.
2
3
4
Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě Obchod Play.
Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
Vyberte plug-in tiskárny a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač.
Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
5
Vyberte tiskárnu, kterou chcete přidat.
Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku → Přidat tiskárnu.
Tisk obsahu
Během prohlížení obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, otevřete seznam možností, klepněte
→ Všechny tiskárny... a potom vyberte tiskárnu.
na položku Tisk →
Metoda tisku se může lišit v závislosti na typu obsahu.
121
Nastavení
Zvuky a vibrace
Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zvuky a vibrace.
• Režim zvuku: Nastavení zařízení tak, aby používalo režim zvuku, vibrační režim nebo tichý
režim.
• Při vyzvánění vibrace: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích
hovorů.
• Použít tl. ovl. hlas. pro média: Nastavte zařízení, aby upravilo úroveň hlasitosti médií při
stisknutí tlačítka hlasitosti.
• Hlasitost: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a
oznámení.
• Zvonění : Změnit vyzváněcí tón hovoru.
• Typ vibrací: Vyberte typ vibrací.
• Zvuky oznámení: Změní zvuk upozornění.
• Nerušit: Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů, zvuky upozornění a médií
kromě povolených výjimek.
• Zvuky tlačítek: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém
displeji.
• Zvuky zamknutí displeje: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí
dotykového displeje.
• Zvuk nabíjení: Nastaví zařízení tak, aby se ozval zvuk, když je připojíte k nabíječce.
• Tóny kl. pro volbu čísel: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
• Zvuk klávesnice: Nastaví zařízení, aby se ozval zvuk po klepnutí na klávesu.
• Kvalita zvuku a efekty: Nakonfiguruje další nastavení zvuku.
• Samostatný zvuk aplikace: Nastavte zařízení tak, aby přehrávalo mediální zvuky z konkrétní
aplikace na připojeném reproduktoru Bluetooth nebo na sluchátkách nezávisle na zvuku z
ostatních aplikací. Například tak můžete poslouchat aplikaci Navigace z reproduktoru zařízení
zároveň poslouchat přehrávání z aplikace Hudba prostřednictvím reproduktoru Bluetooth
vozidla.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
122
Nastavení
Oznámení
Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Oznámení.
Chcete-li zobrazovat symboly ikon, aktivujte tuto možnost klepnutím na položku Odznaky ikony
aplikace. Chcete-li změnit styl ikony, klepněte na Odznaky ikony aplikace.
S telefonním číslem
Bez telefonního čísla
Chcete-li přizpůsobit nastavení upozornění pro více aplikací, klepněte na UPŘESNIT a vyberte
aplikaci.
Zobrazení
Možnosti
Změní nastavení displeje a domovské obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení.
• Jas: Úprava jasu displeje.
• Automatický jas: Nastavte zařízení tak, aby zaznamenávalo úpravy jasu, které provedete, a
použilo je automaticky v podobných světelných podmínkách.
• Filtr modrého světla: Aktivace filtru modrého světla a změna nastavení filtru. Další informace
naleznete v části Filtr modrého světla.
• Písmo a zvětšení obrazovky: Změní nastavení lupy obrazovky nebo velikost a styl písma.
• Režim displeje: Změní režim obrazovky a upraví barvy a kontrast displeje.
• Domovská obrazovka: Změnou velikosti mřížky můžete na domovské obrazovce zobrazit více
nebo méně položek apod.
• Snadný režim: Přepnutím na jednoduchý režim zobrazíte větší ikony a nastavíte jednodušší
rozložení na domovské obrazovce.
123
Nastavení
• Rámečky ikon: Nastaví, zda se bude zobrazovat stínované pozadí, aby byly ikony lépe vidět.
• Stavový panel: Umožňuje přizpůsobení nastavení pro zobrazení oznámení nebo ukazatelů na
stavovém řádku.
• Časový limit displeje: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
• Blokovat náhodné dotyky: Nastaví zařízení tak, aby obrazovka nerozpoznávala dotyk, když se
nachází na temném místě, například v kapse nebo v tašce.
• Spořič obrazovky: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení k doku nebo
během nabíjení. Další informace naleznete v části Spořič obrazovky.
Filtr modrého světla
Omezte poškození očí snížením množství modrého světla emitovaného obrazovkou.
Když se díváte na videa HDR prostřednictvím služeb určených výhradně pro přehrávání HDR
videí, filtr modrého světla se nepoužije.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Filtr modrého světla a klepnutím
na přepínač Zapnout nyní tuto funkci aktivujte.
2
3
Přetažením panelu přizpůsobení upravte míru neprůsvitnosti filtru.
Chcete-li naplánovat použití filtru modrého světla na displeji, klepnutím na přepínač Zapnout
podle plánu tuto funkce aktivujte a vyberte možnost.
• Od soumraku do úsvitu: Nastavte zařízení tak, aby používalo filtr modrého světla v noci a
vypnulo jej ráno, podle vaší polohy.
• Vlastní plán: Umožňuje nastavit konkrétní čas, kdy má být filtr modrého světla aktivní.
124
Nastavení
Spořič obrazovky
Můžete nastavit, aby se snímky po vypnutí obrazovky automaticky zobrazovaly jako spořič
obrazovky. Spořič obrazovky se bude zobrazovat během nabíjení zařízení nebo při připojení k doku.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zobrazení → Spořič obrazovky a klepnutím na
přepínač funkci aktivujte.
2
Vyberte možnost.
Pokud vyberete možnost Rámeček fotografie nebo Fotky, bude spuštěna prezentace se
zvolenými snímky. Pokud vyberete možnost Tabulka fotografií, budou se vybrané snímky
zobrazovat jako malé kartičky, které se budou překrývat.
3
4
Klepněte na položku
a vyberte alba, ze kterých se budou zobrazovat snímky.
Jakmile budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.
Náhled vybrané možnosti zobrazíte klepnutím na položku NÁHLED.
Když klepnete na obrazovku, zatímco je zobrazen spořič obrazovky, obrazovka se zapne.
Pozadí a motivy
Změňte nastavení tapety pro domovskou obrazovku a zamčenou obrazovku nebo použijte pro
zařízení nejrůznější motivy.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Pozadí a motivy.
• Pozadí: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
• Motivy: Změna motivu zařízení.
• Ikony: Změní styl ikon.
• AOD: Vybere obraz, který se zobrazí s funkcí Vždy na displeji.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
125
Nastavení
Rozšířené funkce
Možnosti
Aktivujte pokročilé funkce a změňte nastavení, která je ovládají.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Rozšířené funkce.
Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou u některých funkcí využívajících snímače
způsobit nezamýšlený vstup.
• Příslušenství: Změna nastavení příslušenství.
• Hry: Aktivuje Spouštění her. Další informace naleznete v části Game Launcher.
• Režim Jednou rukou: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při
manipulaci se zařízením jednou rukou.
• Rychlé spuštění Fotoap.: Nastavte zařízení, aby spustilo fotoaparát, když rychle dvakrát za
sebou stisknete tlačítko Domů.
• Více oken: Vyberte způsob spouštění Více oken.
• Přímé volání: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení
v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
• Inteligentní upozornění: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory
nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží
na rovném povrchu.
• Snadné ztlumení: Nastavte zařízení, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění umístěním
zařízení obrazovkou dolů.
• Přejetím volat/poslat zprávy: Zařízení nastavíte na zahájení hovoru nebo odeslání zprávy, když
v aplikaci Kontakty nebo Telefon potáhnete doleva nebo doprava.
• Dual Messenger: Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu
aplikaci zpráv. Další informace naleznete v části Dual Messenger.
• Odesílat SOS zprávy: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát
stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky.
• Přímé sdílení: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby na panelu možností sdílení zobrazovalo
osoby, které jste kontaktovali, a tak můžete obsah sdílet přímo.
126
Nastavení
Dual Messenger
Nainstalujte druhou aplikaci a používejte dva samostatné účty pro jednu aplikaci zpráv.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na Rozšířené funkce → Dual Messenger.
Objeví se pokročilé aplikace.
2
Klepněte na přepínač aplikace, abyste nainstalovali druhou aplikaci.
Druhá aplikace se nainstaluje. Ikona druhé aplikace se zobrazí se symbolem . Když obdržíte
oznámení od druhé aplikace, oznámení se zobrazí se symbolem , který je odliší od oznámení
první aplikace.
Druhá aplikace
• V závislosti na aplikaci nemusí být funkce dvou aplikací zpráv dostupná.
• Některé funkce aplikace mohou být pro druhou aplikaci omezeny.
Odinstalování druhé aplikace
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na Rozšířené funkce → Dual Messenger.
Klepněte na přepínač aplikace, kterou chcete deaktivovat, potom klepněte na položku
VYPNOUT nebo ODINSTALOVAT.
Všechna data související s druhou aplikací budou odstraněna.
Pokud odinstalujete první aplikaci, bude odstraněna i druhá aplikace.
127
Nastavení
Údržba zařízení
Funkce údržby zařízení poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště, paměti a zabezpečení systému
vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat klepnutím prstu.
Baterie
Zabezpečení zařízení
Úložiště
Paměť
128
Nastavení
Používání funkce rychlé optimalizace
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → OPRAVIT nebo OPTIMALIZOVAT.
Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.
• Vyčištění části paměti.
• Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
• Správa abnormálně vysokého využívání baterie.
• Vyhledávání zhroucených aplikací a škodlivého softwaru.
Baterie
Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s téměř
vybitou baterií můžete pomoci zbývající energii baterie zachovat aktivací funkcí úspory energie.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Baterie.
• Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba
používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.
• Je možné, že nebudete moci přijímat upozornění z některých aplikací, které používají
úsporný režim.
Úsporný režim
• STŘ.: Aktivací úsporného režimu prodloužíte dobu využívání baterie.
• MAX.: V maximálně úsporném režimu snižuje zařízení spotřebu baterie aktivací tmavého motivu
a omezením počtu dostupných aplikací a funkcí. Zařízení deaktivuje síťová připojení s výjimkou
mobilní sítě.
Správa baterie
Energii baterie můžete ušetřit tím, že zabráníte aplikacím spuštěným na pozadí, aby používaly
energii baterie, když se nepoužívají. Zaškrtněte aplikace v seznamu aplikací a klepněte na položku
ÚS. ENERG. Můžete také klepnout na položku → Rozšířené nastavení a nastavit možnosti Monitor
režimu aplikací.
129
Nastavení
Úložiště
Zkontrolujte stav použité a dostupné paměti.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Úložiště.
• Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační
systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po
aktualizaci zařízení.
• Dostupnou kapacitu vnitřní paměti svého zařízení můžete zobrazit v části Specifikace na
webu Samsung.
Správa paměti
Chcete-li odstranit zbytkové soubory například z mezipaměti, klepněte na položku SMAZAT. Chceteli odstranit soubory nebo odinstalovat aplikace, které už nepoužíváte, vyberte kategorii v nabídce
UŽIVATELSKÁ DATA. Potom zaškrtnutím vyberte položky a klepněte na položku ODSTRANIT nebo
ODINSTALOVAT.
Paměť
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Paměť.
Chcete-li zvýšit rychlost zařízení tak, že zabráníte aplikacím, aby běžely na pozadí, v seznamu aplikací
zaškrtněte aplikace a klepněte na položku SMAZAT.
Zabezpečení zařízení
Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce vyhledá ve vašem zařízení škodlivý software.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Údržba zařízení → Zabezpečení zařízení →
ZKONTROLOVAT TELEFON.
130
Nastavení
Aplikace
Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení. Můžete si prohlédnout informace o využívání
aplikací, změnit nastavení ohledně oznámení nebo povolení aplikací a odinstalovat nebo zakázat
aplikace, které nejsou potřeba.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aplikace.
Zamknout displej
Možnosti
Změna nastavení zamknuté obrazovky.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Zamknout displej.
Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.
• Typ zámku displeje: Změna metody zámku obrazovky.
• Smart Lock: Nastavte zařízení, aby se samo odemklo, když rozpozná známá místa nebo zařízení.
Další informace naleznete v části Smart Lock.
• Nastavení zabezpečeného zámku: Změní nastavení zámku obrazovky pro vybraný způsob
zamykání.
• Always On Display: Zařízení můžete nastavit tak, aby zobrazovalo informace, i když je displej
vypnutý. Další informace naleznete v části Always On Display.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Styl hodin: Změna typu a barvy hodin na zamknuté obrazovce.
• Roamingové hodiny: Nastavení telefonu pro zobrazení duálních hodin během roamingu.
• FaceWidgets: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
• Kontaktní informace: Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
• Oznámení: Nastaví, zda se na zamčené obrazovce bude zobrazovat obsah oznámení, a zvolí,
která oznámení se budou zobrazovat.
• Zástupci aplikací: Vyberte aplikace, pro které se budou na zamčené obrazovce zobrazovat
zástupce.
• O Zamykací obrazovce: Zobrazí verzi zamčené obrazovky telefonu.
131
Nastavení
Smart Lock
Nastavte zařízení, aby se samo odemklo a zůstalo odemknuté, když rozpozná známá místa nebo
zařízení.
Pokud například nastavíte svůj domov jako důvěryhodné místo, zařízení rozpozná místo, jakmile
přijdete domů, a automaticky se odemkne.
• Tato funkce bude k dispozici, jakmile nastavíte metodu zmáknu obrazovky.
• Pokud nebudete zařízení používat po dobu čtyř hodin nebo pokud zařízení zapnete,
budete muset obrazovku odemknout pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste
nastavili.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na Zamknout displej → Smart Lock.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Vyberte možnost a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Biometrika a zabezpečení
Možnosti
Změňte nastavení zabezpečení zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na Biometrika a zabezpečení.
• Snímač otisků prstů: Zaregistrujte do zařízení otisk svého prstu, abyste jej mohli používat k
zabezpečení zařízení nebo k přihlašování do účtu Samsung. Další informace naleznete v části
Rozpoznávání otisků prstů.
Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Přechodový efekt obrazovky: Nastavte telefon tak, aby umožnil po odemknutí obrazovky
pomocí biometrických údajů zobrazit efekt přechodu.
• Google Play Protect: Nastavení telefonu, které umožňuje zjišťovat škodlivé aplikace a chování,
varovat před potenciálními hrozbami a tyto problémy odstraňovat.
• Najít moje mobilní zařízení: Aktivujte nebo deaktivujte funkci Najít můj mobil. Navštivte
internetové stránky Find my mobile (findmymobile.samsung.com), které vám umožní sledovat a
ovládat svůj ukradený nebo ztracený telefon.
Díky službě určování polohy Google můžete také získat přesnější informace o poloze vašeho
zařízení.
132
Nastavení
• Aktualizace zabezpečení: Zobrazí verzi bezpečnostního systému vašeho telefonu a zkontroluje
aktualizace.
• Instalovat neznámé aplikace: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých
zdrojů.
• Samsung Pass: Ověří vaši identitu snadno a zabezpečené pomocí vašich biometrických dat.
Další informace naleznete v části Samsung Pass.
• Zabezpečená složka: Vytvořte zabezpečenou složku a ochraňte před ostatními svůj osobní
obsah a aplikace. Další informace naleznete v části Zabezpečená složka.
• Monitor oprávnění aplikací: Nastaví, abyste obdrželi upozornění, když budou oprávnění, která
vyberete, používána aplikacemi, které nepoužíváte. Můžete spravovat nastavení jednotlivých
aplikací a zobrazovat historii toho, jak využívaly oprávnění.
• Zabezpečené spuštění: Umožňuje chránit zařízení jeho nastavením tak, aby vyžadovalo zadání
kódu pro odemknutí zařízení při jeho zapínání. Odemykací kód musíte zadat proto, abyste mohli
zařízení spustit a přijímat zprávy a oznámení.
• Šifrovat SD kartu: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.
Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené,
zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto
nastavení.
• Další nastavení zabezpečení: Nakonfigurujte další bezpečnostní nastavení.
133
Nastavení
Rozpoznávání otisků prstů
Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit
do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:
• Samsung Pass (ověření účtu Samsung a přihlášení k webovým stránkám)
• Samsung Pay
• Zamknout displej
• Bezpečná složka
• Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
• Rozpoznání otisků prstů využívá jedinečných vlastností každého otisku prstu k posílení
bezpečnosti vašeho zařízení. Pravděpodobnost, že snímač otisků prstů zamění dva různé
otisky prstů, je velice malá. Ve vzácných případech, kdy jsou jednotlivé otisky prstů velice
podobné, je může snímač rozpoznat jako totožné.
• Pokud použijete otisk prstu jako způsob zamykání obrazovky, není možné je použít
k odemknutí obrazovky při spouštění zařízení. Chcete-li zařízení používat, musíte
odemknout obrazovku pomocí vzoru, kódu PIN nebo hesla, které jste nastavili při
registrování otisků prstu. Dejte pozor, abyste nezapomněli svůj vzor, kód PIN nebo heslo.
• Pokud váš otisk prstu nebude rozpoznán, odemkněte zařízení pomocí vzoru, kódu PIN
nebo hesla, které jste nastavili při registraci otisku prstu a proveďte opakovanou registraci
vašeho otisku prstu. Pokud vzor, kód PIN nebo heslo zapomenete, nebude možné zařízení
používat, pokud jej neresetujete. Společnost Samsung nenese odpovědnost za jakoukoli
ztrátu dat ani za nepříjemnosti způsobené zapomenutím kódu pro odemčení.
134
Nastavení
Pro lepší rozpoznávání otisků prstů
Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou
ovlivňovat výkon funkce:
• Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů
nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
• Zakrytí oblasti pro snímání otisků prstů ochrannými fóliemi, nálepkami nebo jiným
příslušenstvím může snížit schopnost rozpoznávání otisků prstů. Pokud je oblast pro snímání
otisků prstů již zakryta ochrannou fólií, odstraňte ji a teprve potom můžete používat snímač
rozpoznávaní otisk prstů.
• Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
• Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
• Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
• Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat. Dbejte na
to, abyste prstem přejeli celé tlačítko Domů.
• Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení
používáte nejčastěji.
• V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v
suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete
kovového předmětu.
Registrace otisků prstů
1
2
Na obrazovce Nastavení klepněte na Biometrika a zabezpečení → Snímač otisků prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Pokud jste způsob zamykání obrazovky nenastavili, vytvořte jej.
3
4
Umístěte prst na tlačítko Domů.
Jakmile zařízení rozpozná váš prst, zdvihněte jej a znovu jej položte na tlačítko Domů.
Tuto akci opakujte, dokud nebude otisk prstu zaregistrován. Po dokončení registrace otisků
prstů klepněte na položku HOTOVO.
Když se objeví vyskakovací okno zamknutí pomocí otisku prstu, klepněte na položku ZAPNOUT,
abyste mohli obrazovku odemknout pomocí otisku prstu.
135
Nastavení
Mazání otisků prstů
Zaregistrované otisky prstů můžete vymazat.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na Biometrika a zabezpečení → Snímač otisků prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku UPRAVIT.
Zaškrtněte otisky prstů, které chcete vymazat, a klepněte na položku ODEBRAT.
Používání služby Samsung Pass
Když zaregistrujete své otisky prstů ve službě Samsung Pass, můžete je snadno používat k ověření
své identity nebo k přihlašování k webovým stránkám. Další informace naleznete v části Samsung
Pass.
Používání otisků prstů se službou Samsung Pay
Se službou Samsung Pay můžete používat otisky prstů, abyste prováděli platby rychle a bezpečně.
Další informace naleznete v části Samsung Pay.
Služba Samsung Pay nemusí být dostupná v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů
Obrazovku můžete odemknout pomocí otisku prstu namísto používání vzoru, kódu PIN nebo hesla.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na Biometrika a zabezpečení → Snímač otisků prstů.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepnutím na přepínač Odemknutí otiskem prstu tuto funkci aktivujete.
Na zamčené obrazovce položte prst na tlačítko Domů a načtěte otisk prstu.
136
Nastavení
Samsung Pass
Samsung Pass vám umožňuje přihlašovat se ke svému účtu Samsung, k webovým stránkám nebo
aplikacím snáze a bezpečněji prostřednictvím vašich biometrických údajů namísto zadávání vašich
přihlašovacích údajů.
Zaregistrujte své biometrické údaje do služby Samsung Pass a nastavte přihlašování
k podporovaným webovým stránkám nebo aplikacím pomocí těchto údajů prostřednictvím služby
Samsung Pass.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung. Další informace
naleznete v části Účet Samsung.
• Funkce přihlašování na webové stránky je k dispozici pouze pro webové stránky, které
otevřete v aplikaci Internet. Některé webové stránky nemusí tuto funkci podporovat.
Registrace služby Samsung Pass
Než budete službu Samsung Pass používat, musí ve službě Samsung Pass zaregistrovat své
biometrické údaje.
1
2
3
4
5
Na obrazovce Nastavení klepněte na Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Zadejte ID svého účtu Samsung a heslo a klepněte na položku PŘIHLÁSIT.
Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku DALŠÍ.
Klepněte na položku REGIST. OTISKY PRSTŮ a zaregistrujte si svůj otisku prstu.
Další informace naleznete v části Rozpoznávání otisků prstů.
6
Položte prst na tlačítko Domů a neskenováním otisku prstu dokončíte registraci do služby
Samsung Pass.
137
Nastavení
Ověření hesla do účtu Samsung
Své heslo k účtu Samsung můžete ověřit pomocí služby Samsung Pass. Namísto zadávání hesla
můžete použít biometrické údaje, například když kupujete obsah z Galaxy Apps.
1
2
3
Na obrazovce Nastavení klepněte na Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na → Nastavení → Účet Samsung account a poté klepnutím na Použít s Samsung
Pass funkci aktivujete.
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k webovým stránkám
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování na webové stránky, které podporují
automatické vyplňování ID a hesel.
1
2
3
Otevřete webové stránky, ke kterým se chcete přihlásit.
Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webových stránkách.
Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací údaje, zaškrtněte
možnost Přihlásit pomocí otisků prstů prostřednictvím Samsung Pass a klepněte na možnost
ZAPAMAT.
Otisk prstu, který jste zaregistrovali ve službě Samsung Pass, můžete nyní použít pro přihlášení k
webu.
Používání služby Samsung Pass k přihlašování k aplikacím
Službu Samsung Pass můžete používat k přihlašování k aplikacím, které podporují automatické
vyplňování ID a hesel.
1
2
3
Otevřete aplikaci, ke které se chcete přihlásit.
Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení k dané aplikaci.
Když se objeví vyskakovací okno s dotazem, zda chcete uložit přihlašovací informace, klepněte
na tlačítko ULOŽIT.
Nyní můžete při přihlašování k této aplikaci použít své biometrické údaje, které jste si zaregistrovali
ve službě Samsung Pass.
138
Nastavení
Správa přihlašovacích informací
Můžete si prohlédnout seznam webových stránek a aplikací, které jste nastavili pro používání se
službou Samsung Pass, a spravovat tak své přihlašovací údaje.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Vyberte ze seznamu webové stránky nebo aplikace.
Klepněte na → Upravit a upravte své ID, heslo a název webu nebo aplikace.
Web nebo aplikaci odstraníte klepnutím na → Odstranit.
Používání služby Samsung Pass s webovými stránkami a aplikacemi
Když používáte webové stránky nebo aplikace, které službu Samsung Pass podporují, můžete se
snadno přihlašovat pomocí služby Samsung Pass.
Chcete-li zobrazit seznam webů a aplikací, které podporují službu Samsung Pass, otevřete obrazovku
Nastavení, klepněte na Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass a potom vyberte web nebo
aplikaci. Pokud nejsou k dispozici žádné webové stránky nebo aplikace, které podporují službu
Samsung Pass, záložka stránek nebo aplikací se nezobrazí.
• Dostupné webové stránky a aplikace se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo
poskytovateli služeb.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné ztráty nebo problémy
způsobené přihlašováním k webovým stránkám nebo aplikacím pomocí služby Samsung
Pass.
Odstranění dat služby Samsung Pass
Pomocí možnosti Odstranit data můžete odstranit své biometrické údaje, informace pro
přihlašování k webovým stránkám a data aplikací zaregistrované ve službě Samsung Pass. Váš
souhlas s podmínkami služby a váš účet Samsung zůstanou aktivní.
1
2
3
4
Na obrazovce Nastavení klepněte na Biometrika a zabezpečení → Samsung Pass.
Odemkněte obrazovku pomocí předem nastaveného způsobu zamykání obrazovky.
Klepněte na položku → Nastavení → Odstranit data.
Zadejte své heslo do účtu Samsung a klepněte na POTVRDIT.
Vaše data služby Samsung Pass budou odstraněna.
139
Nastavení
Zabezpečená složka
Zabezpečená složka chrání váš soukromý obsah a aplikace, jako jsou fotografie a kontakty, před
ostatními. Svůj soukromý obsah můžete zajistit a aplikace zabezpečit dokonce i v případě, že je
zařízení odemčené.
Zabezpečená složka se nachází v oddělené a zabezpečené části úložiště. Data v bezpečné
složce nelze přenášet do jiných zařízení pomocí neschválených metod sdílení, například
USB nebo funkce Wi-Fi Direct. Pokus o změnu v operačním systému nebo úpravu softwaru
automaticky způsobí, že se zabezpečená složka zamkne a stane se nedostupnou. Před
uložením dat do zabezpečené složky si nezapomeňte uložit záložní kopii dat do jiného
bezpečného umístění.
140
Nastavení
Nastavení zabezpečené složky
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka.
Případně spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na Biometrika a zabezpečení → Zabezpečená
složka.
2
3
4
Klepněte na položku START.
Klepněte na položku PŘIHLÁSIT a přihlaste se ke svému účtu Samsung.
Nastavte způsob zamykání obrazovky, který chcete pro zabezpečenou složku použít, a
dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Chcete-li změnit název nebo barvu ikony zabezpečeného souboru, klepněte na → Přizpůsobit
ikonu.
• Když spustíte aplikaci Zabezpečená složka, musíte aplikaci odemknout pomocí předem
nastaveného způsobu zamykání.
• Pokud zapomenete kód k odemčení zabezpečené složky, můžete ji resetovat pomocí
svého účtu Samsung. Klepněte na tlačítko pro reset ve spodní části zamčené obrazovky
a zadejte své heslo k účtu Samsung.
Nastavení automatického zámku pro zabezpečenou složku
Zařízení je možné nastavit tak, aby se bezpečná složka automaticky zamkla, když ji právě
nepoužíváte.
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Autom. zámek
Zabezpečené složky.
2
Vyberte možnost zámku.
Pokud chcete zabezpečenou složku zamknout ručně, klepněte na položku Zamknout.
141
Nastavení
Přesouvání obsahu do zabezpečené složky
Do zabezpečené složky je možné přesunout obsah, jako jsou fotografie a kontakty. Následující kroky
ukazují příklad toho, jak přesunout snímek z výchozího úložiště do zabezpečené složky.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat soubory.
3
Klepněte na položku PŘESUNOUT.
Klepněte na položku Obrázky, zaškrtněte obrázky, které chcete přesunout, a klepněte na
položku HOTOVO.
Zobrazené položky budou vymazány z původní složky a přesunuty do Zabezpečené složky.
Chcete-li položky kopírovat, klepněte na položku KOPÍROVAT.
Způsob přesouvání obsahu se může lišit v závislosti na typu obsahu.
Přesouvání obsahu zabezpečené složky
Můžete přesunout obsah z zabezpečené složky do odpovídající aplikace ve výchozím úložišti.
Následující kroky znázorňují, jak přesunout snímek ze zabezpečené složky do výchozího úložiště.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Galerie.
Vyberte snímek a klepněte na položku → Přesunout z Zabezpečená složka.
Vybraná položka bude přesunuta do Galerie ve výchozím úložišti.
142
Nastavení
Přidávání aplikací
Můžete přidat aplikaci, kterou chcete používat v zabezpečené složce.
1
2
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku Přidat aplikace.
Zaškrtněte jednu nebo více aplikací nainstalovaných v zařízení a klepněte na položku PŘIDAT.
Chcete-li nainstalovat aplikace ze služby Obchod Play nebo Galaxy Apps, klepněte na položku
STÁHNOUT Z PLAY STORE nebo STÁHNOUT Z GALAXY APPS.
Odebrání aplikací z zabezpečené složky
Klepněte na položku Upravit aplikace, zaškrtněte aplikace, potom klepněte na položku Vypnout
nebo Odinstalovat.
Přidávání účtů
Umožňuje přidat účty Samsung a Google nebo jiné účty k synchronizaci s aplikacemi v zabezpečené
složce.
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Účty → Přidat
účet.
2
3
Vyberte službu účtu.
Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.
Skrytí zabezpečené složky
Zástupce zabezpečené složky můžete z obrazovky Aplikace skrýt.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka, klepněte na položku → Nastavení a deaktivujte funkci
klepnutím na přepínač Zobrazit Zabezpečenou složku.
Chcete-li otevřít panel s oznámeními, můžete případně přetáhnout stavový řádek dolů. Potom
táhněte na panelu s oznámeními dolů a klepnutím na položku Zabezpeč. složka tuto funkci
deaktivujte.
143
Nastavení
Zálohování a obnova Zabezpečené složky
V rámci účtu Samsung můžete zálohovat obsah a aplikace umístěné v Zabezpečené složce do služby
Samsung Cloud, abyste je později mohli obnovit.
Zálohování dat
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Záloha a
obnovení.
2
3
4
Klepněte na položku Přidat účet, zaregistrujte se a přihlaste se k účtu Samsung.
Klepněte na položku Zálohovat data Zabezpečená složka.
Zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a klepněte na položku ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud.
Obnovení dat
1
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Záloha a
obnovení.
2
3
Klepněte na položku Obnovit.
Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku OBNOVIT.
Zazálohovaná data budou obnovena na zařízení.
Odinstalování zabezpečené složky
Bezpečnou složku a obsah a aplikace, které obsahuje, můžete odinstalovat.
Spusťte aplikaci Zabezpečená složka a klepněte na položku → Nastavení → Další nastavení →
Odinstalovat.
Chcete-li před odinstalací Zabezpečené složky zazálohovat její obsah, zaškrtněte možnost
Přesunout multimediální soubory ze Zabezpečené složky a klepněte na položku ODINSTALOVAT.
Chcete-li přistupovat k datům zazálohovaným z Bezpečné složky, otevřete složku Samsung, spusťte
aplikaci Moje soubory a poté klepněte na položku Interní paměť → Secure Folder.
Poznámky uložené v aplikaci Samsung Notes nebudou zálohovány.
144
Nastavení
Cloud a účty
Možnosti
K synchronizaci, zálohování nebo obnovení dat vašeho zařízení používejte Samsung Cloud. Můžete
rovněž registrovat a spravovat účty (například účet Samsung nebo účet Google) nebo přenášet data
do nebo z jiných zařízení pomocí funkce Smart Switch.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty.
Pravidelně zálohujte data na zabezpečené úložiště, jako je například Samsung Cloud nebo
počítač, abyste je mohli obnovit v případě jejich poškození nebo ztráty během nechtěného
obnovení dat do výrobního nastavení.
• Samsung Cloud: Můžete spravovat obsah, který chcete zabezpečené uložit do úložiště
Samsung Cloud. Zkontrolujte stav využití úložiště Samsung Cloud a synchronizujte, zálohujte a
obnovujte svá data. Další informace naleznete v části Samsung Cloud.
• Účty: Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.
• Záloha a obnovení: Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem
zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit
data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části
Záloha a obnovení.
• Smart Switch: Spusťte aplikaci Smart Switch a přeneste data ze svého předchozího zařízení.
Další informace naleznete v části Smart Switch.
145
Nastavení
Záloha a obnovení
Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje
můžete zálohovat a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke
svému účtu Google nebo Samsung.
Používání účtu Samsung
Na obrazovce Nastavení klepněte na Cloud a účty → Záloha a obnovení → Záloha dat pro účet
Samsung, zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a pak klepněte na ZÁLOHOVAT.
Data budou zálohována do úložiště Samsung Cloud. Další informace naleznete v části Samsung
Cloud.
Chcete-li pomocí účtu Samsung obnovit zálohovaná data z úložiště Samsung Cloud, klepněte na
položku Obnovit data. Vyberte zařízení a typy dat, které chcete obnovit, a klepněte na položku
OBNOVIT. Vybraná data budou na zařízení obnovena.
Používání účtu Google
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Cloud a účty → Záloha a obnovení a aktivujte funkci
klepnutím na přepínač Zálohovat moje data pro účet Google. Klepněte na položku Zálohovat účet
a vyberte účet jako záložní účet.
Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, klepněte na přepínač Automatické obnovení, abyste
funkci aktivovali. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
Google
Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Google.
146
Nastavení
Usnadnění
Nakonfigurujte různá nastavení pro usnadnění přístupu k zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Usnadnění.
• Zrak: Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
• Sluch: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
• Obratnost a interakce: Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou
pohyblivosti.
• Převod textu na řeč: Změňte nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce hlasové
zpětné vazby, například jazyky, rychlost a další možnosti.
• Směrový zámek: Změna nastavení směrové kombinace pro odemknutí obrazovky.
• Přímý přístup: Nastavení telefonu, které umožňuje spustit vybrané nabídky usnadnění, pokud
současně stisknete vypínací tlačítko a tlačítko zvýšení hlasitosti nebo pokud třikrát rychle za
sebou stisknete tlačítko Domů.
• Zástupce usnadnění: Nastavení telefonu, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, Switch
Access nebo Select to Speak, pokud déle než 3 sekundy podržíte současně stisknuté tlačítko
zvýšení hlasitosti a tlačítko snížení hlasitosti.
• Připomenutí oznámení: Nastaví zařízení na upozornění o oznámeních, které jste si ještě
nepřečetli.
• Příjem a ukončování hovorů: Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
• Režim jednoho klepnutí: Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení
klepnutím na tlačítko místo přetažení.
• SLUŽBY: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.
147
Nastavení
Obecná správa
Upravte si nastavení systému zařízení nebo zařízení resetujte.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa.
• Jazyk a zadávání: Vyberte jazyky zařízení a změňte nastavení, jako jsou například klávesnice
a typy hlasového zadávání. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k
dispozici. Další informace naleznete v části Přidání jazyků zařízení.
• Datum a čas: Otevření a změna nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.
Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.
• Kontaktujte nás: Můžete nám poslat dotaz nebo se podívat na často kladené dotazy. Další
informace naleznete v části Samsung Members.
• Hlásit diagn. info spol. Samsung / Nahlásit diagnostické informace: Nastavte zařízení tak, aby
společnosti Samsung automaticky odesílalo diagnostické informace a informace o používání
zařízení.
• Marketingové informace: Nastavte, jestli chcete dostávat reklamní informace společnosti
Samsung, jako jsou speciální nabídky, výhody pro členy a informační bulletiny.
• Obnovit: Resetujte nastavení svého zařízení nebo proveďte reset na výrobní data. Můžete
resetovat všechna svá nastavení a síťová nastavení. Můžete také nastavit zařízení, aby se
v předem nastavenou dobu restartovalo kvůli provedení optimalizace zařízení.
Přidání jazyků zařízení
Můžete přidávat jazyky, které budete na zařízení používat.
1
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Obecná správa → Jazyk a zadávání → Jazyk →
Přidat jazyk.
Chcete-li zobrazit všechny jazyky, které je možné přidat, klepněte na položku → Všechny
jazyky.
2
Vyberte jazyk, který chcete přidat.
148
Nastavení
3
Chcete-li nastavit jazyk jako výchozí jazyk, klepněte na položku NAS. JAKO VÝCH. Chcete-li
zachovat stávající nastavení jazyka, klepněte na položku ZACHOVAT.
Vybraný jazyk bude přidán do seznamu jazyků. Pokud změníte výchozí jazyk, bude vybraný
jazyk přesunut do horní části seznamu.
Chcete.-li změnit výchozí jazyk v seznamu jazyků, přetáhněte vedle jazyka a přesuňte jej do
horní části seznamu. Potom klepněte na položku HOTOVO. Pokud některá aplikace výchozí jazyk
nepodporuje, budou použit další podporovaný jazyk ze seznamu.
Aktualizace softwaru
Software zařízení můžete aktualizovat pomocí služby firmware vzduchem (FOTA). Aktualizace
softwaru si také můžete naplánovat.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Aktualizace softwaru.
Pokud jsou pro zabezpečení vašeho zařízení a blokování nových typů bezpečnostních
hrozeb vydány naléhavé softwarové aktualizace, budou nainstalovány automaticky bez
vašeho souhlasu.
• Stáhnout aktualizace ručně: Ruční vyhledání a stažení aktualizací.
• Stahovat aktualizace automaticky: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby stahovalo aktualizace
automaticky, kdykoli je připojeno k síti Wi-Fi.
• Plánované aktualizace softwaru: Umožňuje nastavit zařízení tak, aby instalovalo aktualizace ve
stanovený čas.
• Informace o posl. aktualizaci: Zobrazí informace o poslední aktualizaci softwaru.
Informace o aktualizacích zabezpečení
Aktualizace zabezpečení jsou poskytovány s cílem posílit zabezpečení vašeho zařízení a chránit
vaše osobní informace. Aktualizace zabezpečení určené pro váš model naleznete na adrese
security.samsungmobile.com.
Web podporuje pouze některé jazyky.
149
Nastavení
Uživatelská příručka
Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité
nastavení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku Uživatelská příručka.
O telefonu
Zpřístupněte si informace o zařízení.
Na obrazovce Nastavení klepněte na položku O telefonu.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na položku UPRAVIT.
• Stav: Zobrazí nejrůznější informace o zařízení, jako je stav karty SIM, MAC adresa Wi-Fi a sériové
číslo.
• Právní informace: Zobrazí právní informace týkající se zařízení, jako jsou například bezpečnostní
informace a licence open source.
• Informace o softwaru: Zobrazí informace o softwaru zařízení, jako je verze operačního systému
a verze firmwaru.
• Informace o baterii: Zobrazí stav baterie zařízení a informace o ní.
150
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení.
Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.
Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání
jednoho z následujících kódů:
• Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
• PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s
kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
• Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání
nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
• Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo
USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál
ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat
opakovaně chybové zprávy.
• Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého
poskytovatele služeb.
Zařízení se nezapne
Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
151
Dodatek
Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně
• Pokud na dotykový displej nasadíte ochranu obrazovky nebo volitelné příslušenství, nemusí
dotykový displej fungovat správně.
• Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud
klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat
správně.
• Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
• Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
• Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
• Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.
Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba
Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.
Restart zařízení
Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení
vypnout a znovu zapnout.
Nucený restart
Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a podržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko snížení
hlasitosti a podržte je po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.
Resetování zařízení
Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do
továrního nastavení.
Spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Obecná správa → Obnovit → Obnovit tovární
data → OBNOVIT → ODSTRANIT VŠE. Před provedením obnovení do továrního nastavení si
nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.
152
Dodatek
Hovory nejsou spojovány
• Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
• Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.
Ostatní vás během hovoru neslyší
• Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
• Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
• Pokud používáte sluchátko, ujistěte se, že je správně připojeno.
Během hovoru je slyšet ozvěna
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.
Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná
kvalita zvuku
• Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
• Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete
signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí
poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
• Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí
poskytovatele služeb.
Ikona baterie je prázdná
Baterie je vybitá. Nabijte baterii.
153
Dodatek
Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností
Samsung)
• Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
• Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.
Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení
• Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k
omezení využitelné kapacity.
• Spotřeba baterie se zvyšuje, pokud používáte určité funkce nebo aplikace (například GPS, hry
nebo internet).
• Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.
Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy
K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění
fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:
• Nabijte baterii.
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím
fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.
Kvalita fotografií je nižší než na náhledu
• Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
• Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit
šum nebo mohou být snímky neostré.
154
Dodatek
Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy
Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po
jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:
• Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
• Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud
je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání
souboru.
• Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru
zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro
potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
• Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa
zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
• Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno
poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah
dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně
zobrazit.
Bluetooth nefunguje správně
Pokud není lokalizováno jiné zařízení Bluetooth nebo pokud jsou problémy s připojením či porucha
výkonnosti, zkuste následující postup:
• Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit, je připravené k rozpoznání nebo k připojení.
• Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce
Bluetooth (10 m).
• V zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na Připojení a poté na přepínač Bluetooth a
funkci znovu aktivujete.
• V zařízení spusťte aplikaci Nastavení, klepněte na Obecná správa → Obnovit → Obnovit
nastavení sítě → VYNULOVAT NASTAVENÍ a znovu nastavte nastavení sítě. Při novém
nastavování můžete uložené údaje ztratit.
Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.
155
Dodatek
Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno
• Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
• Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní
balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu
Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k
vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.
Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení
Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude
možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost
za ztrátu dat uložených v zařízení.
Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera
• Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo
vibracím součástí.
• Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.
V úložišti zařízení není dostatek místa
Uvolněte místo v úložišti odstraněním nepotřebných dat, například z mezipaměti, pomocí správy
telefonu, nebo ručním odstraněním nepoužívaných aplikací a souborů.
Na domovské obrazovce se nezobrazuje tlačítko Aplikace
Obrazovku Aplikace můžete bez použití tlačítka Aplikace otevřít tažením nahoru nebo dolů na
domovské obrazovce. Chcete-li tlačítko Aplikace zobrazit ve spodní části domovské obrazovky,
spusťte aplikaci Nastavení a klepněte na položku Zobrazení → Domovská obrazovka → Tlačítko
Aplikace → Zobrazit tl. Aplikace → POUŽÍT.
156
Dodatek
Na panelu s oznámeními se nezobrazuje panel přizpůsobení jasu
obrazovky
Otevřete panel s oznámeními přetažením stavového řádku dolů a poté přetáhněte panel s
vedle panelu přizpůsobení jasu a klepnutím na
oznámeními směrem dolů. Klepněte na položku
přepínač Zobrazit ovládací prvek nahoře funkci aktivujte.
Služba Samsung Cloud nefunguje
• Ujistěte se, že jste správně připojeni k síti.
• Během servisní kontroly služby Samsung Cloud ji nemůžete používat. Zkuste to prosím později.
Vyjmutí baterie
• Za účelem vyjmutí baterie se obraťte na autorizované servisní centrum. Pokyny pro
vyjmutí baterie naleznete na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Pro svou bezpečnost se nepokoušejte vyjmout baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně
vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení
mohlo přestat být bezpečné.
• Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy
nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování
přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených
nedbalostí společnosti Samsung.
157
Copyright
Copyright © 2019 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou
formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými
systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
®
™
™
™ a logo Wi-Fi jsou registrované
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising