Samsung | RB33R8737S9 | User manual | Samsung RB33R8737S9 - BMF, Space Max tehnoloogia, 332 l Kasutusjuhend

Samsung RB33R8737S9 - BMF, Space Max tehnoloogia, 332 l Kasutusjuhend
Külmik
Kasutusjuhend
RB33R* / RB36R * / RB38R* / RB41R*
SEB
vabaltseisev seade
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 1
2019-02-25
4:38:26
Sisukord
Ohutusteave
Sisukord
2
3
Oluline teave ohutusjuhendi kohta
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud
Olulised ohutusnõuded
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks
Olulised nõuanded paigaldamiseks
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
Olulised nõuanded kasutamiseks
Ettevaatusabinõud kasutamisel
Ettevaatusabinõud puhastamisel
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta
3
5
6
9
10
14
14
19
22
24
25
27
Külmiku käikuvõtmine
28
Külmiku paigaldamiseks valmistumine
28
Külmiku kasutamine
33
Juhtpaneeli kasutamine
Temperatuurialarm
Sügavkülmiku riiul (valikuline)
Osad ja funktsioonid
Sügavkülmikusektsiooni omadused
Siseosade eemaldamine
33
36
37
38
41
43
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
49
Uksepoolte vahetamine
50
Tõrkeotsing
60
Üldine
Kas külmik teeb ebanormaalset müra?
60
62
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
64
Paigalduskomplekt
Mõõtmine
Paigaldamine
64
65
67
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 2
2019-02-25
4:38:26
Ohutusteave
Enne uue Samsungi külmiku kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi, et teaksite,
kuidas uue seadme funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada.
Oluline teave ohutusjuhendi kohta
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 3
2019-02-25
Ohutusteave
• Selles juhendis leiduvad hoiatused ning olulised
ohutusalased juhised ei kata kõiki esineda võivad
tingimusi ning olukordi.
Teie ülesandeks on kasutada külmiku paigaldamisel,
hooldamisel ning kasutamisel tervet mõistust, olla
ettevaatlik ning hoolikas.
• Kuna järgmised kasutusjuhised hõlmavad erinevaid
mudeleid, võivad teie külmiku näitajad erineda
käesolevas juhendis esitatutest ning kõik hoiatusmärgid
ei pruugi asjakohased olla. Kui teil on küsimusi või
probleeme, pöörduge oma lähima teeninduskeskuse
poole või otsige abi ning teavet internetist, aadressilt
www.samsung.com.
• Külmaainena kasutatakse vedelikku R-600a või R-134a.
Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või
külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus
kasutatava külmaaine tüüp. Kui see külmik sisaldab
tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku
ohutu kõrvaldamise kohta teabe saamiseks ühendust
kohaliku omavalitsusega.
• Külmutusvedeliku torustiku lekkimisel tekkiva tuleohtliku
gaasi ja õhu segu tekkimise vältimine sõltub seadme
asukoharuumi suurusest ja kasutatava külmutusvedeliku
hulgast.
3
4:38:26
Ohutusteave
Ohutusteave
• Ärge lülitage väliste kahjustustega külmikut sisse.
Kahtluse korral konsulteerige oma edasimüüjaga. Ruumi
valikul tuleks arvestada 1 m3 ruumi iga 8 grammi
seadmes leiduva R-600a külmaaine kohta.
Konkreetses külmikus sisalduva külmutusvedeliku hulk
on avaldatud külmiku tüübiplaadil.
• Torudest lekkiv külmutusvedelik võib süttida või
põhjustada silmavigastusi. Kui külmutusvedelik lekib
torust, vältige lahtisi leeke, viige tuleohtlikud esemed
tootest eemale ning õhutage kohe ruumi.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla tulekahju või
plahvatus.
4
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 4
2019-02-25
4:38:26
Oluliselt ohutussümbolid ning ettevaatusabinõud
Järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud
ohutusjuhiseid. Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi
ohutussümboleid.
Ohutusteave
HOIATUS
Ohud ja ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada tõsiseid
tervisekahjustusi, varalist kahju ja/või surma.
ETTEVAATUST
Ohud ning ohtlikud teguviisid, mis võivad põhjustada
tõsiseid tervisekahjustusi ja/või varalist kahju.
MÄRKUS
Kasulik teave, mis aitab kasutajatel külmikust aru saada või
seda otstarbekalt kasutada.
Need hoiatusmärgid aitavad teil enda ning teiste
vigastamist vältida.
Järgige neid tähelepanelikult.
Hoidke juhendit pärast läbilugemist hilisemaks
kasutamiseks kindlas kohas.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 5
2019-02-25
5
4:38:26
Ohutusteave
Olulised ohutusnõuded
Hoiatus! Tuleoht / tuleohtlikud materjalid
Ohutusteave
HOIATUS
• Seadme paigutamisel veenduge, et toitejuhe ei oleks
kuskil vahel kinni ega kahjustada saanud.
• Ärge paigutage seadme taha mitut teisaldatavat
pistikupesa või toiteallikat.
• Täitke ainult joogiveega.
• Ühendage ainult joogiveevarustusega.
• Tagage õhu juurdepääs seadme korpuses või armatuuris
olevatele ventilatsiooniavadele.
• Kasutage sulatamise kiirendamiseks vaid tootja poolt
soovitatud mehaanilisi seadmeid või meetodeid.
• Ärge vigastage külmutusvedeliku torustikku.
• Ärge kasutage seadme toidusäilituskambrites
elektriseadmeid, mis ei ole tootja soovitatud tüüpi.
• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste füüsiliste,
motoorsete või vaimsete võimetega, samuti väheste
kogemuste ja teadmistega inimestele (sealhulgas lastele),
kui nende ohutuse eest vastutav isik ei jälgi neid või ei
ole neid seadme kasutamise osas juhendanud.
6
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 6
2019-02-25
4:38:27
Ohutusteave
• Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast
ning inimesed, kel on vähenenud füüsilised, sensoorsed
või vaimsed võimed, või väheste kogemuste ning
teadmistega isikud, kui neile on antud juhiseid
toote turvalise kasutamise kohta ja nad saavad aru
kaasnevatest ohtudest.
See seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Lapsed ei
tohi seadet ilma täiskasvanu juhendamiseta puhastada ja
hooldada.
• Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tootja
hoolduspartner või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle
ohu vältimiseks välja vahetama.
• Pistikupesa peab olema vabalt ligipääsetav, et seadme
saaks hädaolukorras kiiresti vooluvõrgust eemaldada.
- See peab paiknema seadme tagaosast eemal.
• Ärge hoidke seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks
tuleohtliku propellandiga aerosoolmahuteid.
• Kui seade on varustatud LED-lampidega, ärge eemaldage
lampide katteid või LED-lampe ise.
- Pöörduge Samsungi teeninduskeskusse.
- Kasutage ainult tootja või hooldusteenuse pakkujate
poolt pakutavaid LED-lampe.
• Kasutada tuleb seadmega kaasas olevat uut
voolikukomplekti. Vanu voolikuid ei tohi kasutada.
• Ühendage külmiku veevoolik ainult joogiveetorustikuga.
Jäävalmistaja õigeks töötamiseks on nõutav veesurve
206–861 kPa (30–125 psi).
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 7
2019-02-25
7
4:38:27
Ohutusteave
Ohutusteave
• Kõige tõhusamaks energia kasutamiseks hoidke kõik
sisetarvikud, nt korvid, sahtlid ja riiulid asendis, nagu
tootja need tarnis.
• Selleks et toode oleks võimalikult energiatõhus, jätke
kõik riiulid, sahtlid ja korvid nende algsele kohale.
Energiatarbe minimeerimine
• Paigaldage külmik jahedasse kuiva ruumi, millel on piisav
ventilatsioon.
• Kindlustage, et külmik oleks kaitstud otsese
päikesekiirguse eest ning ärge paigaldage külmikut
kunagi soojusallika (näiteks radiaatori) vahetusse
lähedusse.
- Energiasäästu tagamiseks ei ole soovitatav
õhustusavasid või reste kinni katta.
- Laske soojal toidul enne külmikusse panemist jahtuda.
- Pange külmutatud toiduained külmikusse sulama.
Seeläbi saate kasutada ära külmutatud toiduainete
madalaid temperatuure külmikus oleva toidu
jahutamiseks.
- Ärge hoidke toiduainete külmikusse panemisel ja
väljavõtmisel liiga kaua lahti.
- Mida vähem külmiku ust lahti hoitakse, seda vähem
jääd külmikus moodustub.
- Puhastage külmiku tagakülge regulaarselt. Tolm
suurendab energiakulu.
- Ärge seadke temperatuuri vajalikust külmemaks.
- Tagage külmiku põhja ja tagakülje puhul piisav ruum
õhu väljalaskeks. Ärge katke õhutusavasid kinni.
8
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 8
2019-02-25
4:38:27
Ohutusteave
- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule,
taha ja üles. See aitab energiakulu vähendada ja teie
elektriarveid väiksemana hoida.
• Me soovitame järgmisi liikumisruumi väärtusi
- Paremal, vasakul ja tagaküljel: rohkem kui 50 mm
- Pealpool: enam kui 100 mm
Nimetatud seade on mõeldud kasutamiseks
kodumajapidamistes ja sarnastes kohtades, nt
- poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personali
köögiruumides;
- taludes ning hotellides, motellides ja muudes
elamutüüpi keskkondades klientide poolt;
- kodumajutustüüpi keskkondades;
- toitlustamise ja sarnastes mittejaemüügi rakendustes.
Nõuanded transportimise ning asukohavaliku jaoks
HOIATUS
• Seadme transportimisel ning paigaldamisel tuleb
hoolikalt vältida külmaaine torustiku osade vigastamist.
- Torustikust lekkiv külmutusvahend võib süttida või
silmi kahjustada. Kui avastate lekke, vältige lahtisi
leeke või muid süttimist põhjustavaid tegureid ning
õhutage seadme asukohaks olevat ruumi mitme minuti
vältel.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 9
2019-02-25
9
4:38:27
Ohutusteave
Ohutusteave
- Seade sisaldab väikest kogust isobutaanipõhist
külmaainet (R-600a), mis on looduslikult leiduv
keskkonnale ohutu, kuid kergesti süttiv gaas. Seadme
transportimisel ning paigaldamisel tuleb hoolikalt
vältida külmaaine torustiku osade vigastamist.
• Külmiku transportimisel ja paigaldamisel ärge puudutage
selle tagaküljel olevat veevoolikut.
- See võib külmikut kahjustada, mille tagajärjel ei saa
veekraani kasutada.
Olulised nõuanded paigaldamiseks
HOIATUS
• Ärge paigaldage külmikut niiskesse kohta või asukohta,
kus see võib veega kokku puutuda.
- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib
põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge paigaldage külmikut otsese päikesevalguse kätte
ega ahjudest, küttesüsteemidest või muudest seadmetest
kiirguva kuumuse mõjualasse.
• Ärge ühendage mitut seadet sama harupistikuga. Külmik
peab olema alati ühendatud eraldi seinakontakti, mille
nimipinge vastab külmiku tüübiplaadil näidatule.
- See tagab parima töö ning ennetab ka maja
elektrijuhtmestiku ülekoormamist, mis võib juhtmete
ülekuumenemise tõttu tuleohtu tekitada.
10
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 10
2019-02-25
4:38:27
Ohutusteave
• Ärge ühendage pistikut seinakontakti, mis ei ole kindlalt
fikseeritud.
- Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi
oht.
• Ärge kasutage toitejuhet, mille otstes või mujal leidub
pragusid või hõõrdumisjälgi.
• Ärge painutage toitejuhet ülemäära ega asetage sellele
raskeid esemeid.
• Ärge tõmmake toitejuhet või painutage seda liigselt.
• Ärge väänake või siduge toitejuhet sõlme.
• Ärge riputage toitejuhet metallist esemele, paigutage
toitejuhtmele raskeid esemeid, sisestage toitejuhet
esemete vahele või suruge toitejuhet külmiku taga
asuvasse ruumi.
• Külmiku liigutamisel vältige hoolikalt selle toitejuhtmest
üle veeretamist või juhtme vigastamist.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge kunagi eemaldage külmikut vooluvõrgust seda
juhtmest tõmmates. Hoidke alati tugevalt pistikust ning
tõmmake see seinakontaktist otsesuunas välja.
- Juhtme vigastamine võib põhjustada lühise, tulekahju
ja/või elektrilöögi.
• Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.
- Aerosoolide kasutamine külmiku lähedal võib
põhjustada plahvatuse või tulekahju.
• Ärge paigaldage nimetatud külmikut kütteseadme või
kergsüttiva materjale lähedale.
• Ärge paigaldage seda seadet asukohta, kus võib esineda
gaasilekkeid.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 11
2019-02-25
11
4:38:27
Ohutusteave
Ohutusteave
• Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt juhistele
korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
• Ühendage pistik õiges asendis pistikupesasse, nii et juhe
ripub allapoole.
- Kui ühendate pistiku tagurpidi, võib juhe katki minna
ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Veenduge, et külmiku tagumine paneel ei muljuks ega
vigastaks pistikut.
• Hoidke pakkematerjalid pärast toote lahtipakkimist laste
käeulatusest väljas.
- Lapsed võivad nende pähe tõmbamise tagajärjel
lämbuda.
• Ärge paigaldage seda seadet niiskesse, õlisesse või
tolmusesse asukohta ega asukohta, mis on otsese
päikesevalguse või vee (vihmapiiskade) mõjualas.
- Voolu all olevate osade kahjustunud isolatsioon võib
põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
• Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid
(nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud,
kemikaalid, metallesemed jne).
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, toote
häireid või kehavigastusi.
• Eemaldage kõik kaitsekiled enne toote esmakordset
ühendamist toitevõrku.
12
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 12
2019-02-25
4:38:28
Ohutusteave
• Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks lukustusrõngastega,
mida kasutatakse ukse reguleerimiseks, või veetoru
klambritega.
- Lapsed võivad lukustusrõnga või veetoru
klambri allaneelamise tagajärjel lämbuda. Hoidke
lukustusrõngad ja veetoru klambrid lastele
kättesaamatus kohas.
• Külmik tuleb ohutult maandada.
- Veenduge, et olete külmiku maandanud enne, kui
püüate seadme mis tahes osa uurida või parandada.
Voolulekked võivad põhjustada tõsist elektrilööki.
• Ärge kunagi kasutage elektri maandamiseks gaasitorusid,
telefoniliine ega muid potentsiaalselt äikese poolt
tabatavaid objekte.
- Voolulekete või nendest tekitatud elektrilöökide
vältimiseks peate külmiku maandama.
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse
või toote häireid.
• Ühendage pistik kindlalt seinakontakti. Ärge kasutage
vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või lahtist
seinakontakti.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Külmiku kaitse tuleb vahetada kvalifitseeritud tehniku
või teenindusettevõte poolt.
- Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või
kehavigastuse.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 13
2019-02-25
13
4:38:28
Ohutusteave
Ettevaatusabinõud paigaldamisel
ETTEVAATUST
Ohutusteave
• Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle ümber
piisavalt ruumi.
- Kui külmik pole tasakaalus, võib jahutamistõhusus ja
kasutusiga väheneda.
• Laske külmikul pärast paigaldamist ja sisselülitamist ning
enne toiduainete külmikusse asetamist seista 2-3 tundi.
• Soovitame tungivalt, et külmiku paigaldaks
kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.
- Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, toote häireid või
kehavigastusi.
Olulised nõuanded kasutamiseks
HOIATUS
• Ärge sisestage toitejuhet seinakontakti märgade kätega.
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöök.
• Ärge hoidke külmiku peal esemeid.
- Ukse sulgemisel või avamisel võivad need esemed
kukkuda ning põhjustada kehavigastusi ja/või
materiaalset kahju.
• Ärge pange käsi, jalgu või metallist esemeid (näiteks
söögipulkasid jne) külmiku alla või taha.
- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.
- Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
14
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 14
2019-02-25
4:38:28
Ohutusteave
• Ärge puudutage märgade kätega sügavkülmiku siseseinu
või sügavkülmikus hoitavaid tooteid.
- See võib põhjustada külmakahjustusi.
• Ärge asetage külmikule veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju
või elektrilöögi oht.
• Ärge hoidke lenduvaid või tuleohtlikke esemeid või
aineid (benseeni, vedeldit, propaani, alkoholi, eetrit,
vedelat propaani ja muid selliseid aineid) külmikus.
- See külmik on mõeldud ainult toiduainetele.
- See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Lastel peab olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega
ei mängita.
- Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste
ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega
väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel
ettevaatlik.
• Ärge pange oma sõrmi ega laske lastel panna sõrmi ukse
vahele.
- Hoidke sõrmed ukse vasakust ja paremast pilust
eemal. Olge uste avamisel ettevaatlik, kui teie sõrmed
on uste vahel.
• Ärge lubage lastel ukse või ukse korvide küljes rippuda.
Nad võivad saada tõsiseid vigastusi.
• Ärge laske lastel külmikusse siseneda. Nad võivad sinna
kinni jääda.
• Ärge pange oma käsi seadme all olevasse tühimikku.
- Teravad servad võivad kehavigastusi põhjustada.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 15
2019-02-25
15
4:38:28
Ohutusteave
Ohutusteave
• Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teaduslikke
materjale või muid temperatuuri suhtes tundlikke tooteid.
- Tooteid, mis vajavad täpset temperatuurirežiimi, ei
tohiks külmikus hoida.
• Kui tunnete ravimite või suitsu lõhna, eemaldage
toitejuhe pistikupesast ning võtke ühendust Samsung
Electronicsi teeninduskeskusega.
• Kui külmikus on tolmu või vett, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul esineb tulekahju oht.
• Ärge lubage lastel sahtlile astuda.
- Sahtel võib puruneda ning lapsed võivad libastuda.
• Ärge jätke järelvalveta külmiku uksi lahti ega lubage
lastel külmikusse siseneda.
• Ärge laske väikelastel või lastel külmiku sahtlisse pugeda.
- Ukse sulgumisel võib see põhjustada lämbumissurma
või kehavigastusi.
• Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.
- Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ning
tekitada kehavigastusi või materiaalset kahju.
• Ärge pihustage külmiku pinnale lenduvaid materjale nagu
putukamürke.
- Esiteks, need on inimestele kahjulikud, ja teiseks, need
võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või külmiku
rikkeid.
• Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani
avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
- See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
16
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 16
2019-02-25
4:38:28
Ohutusteave
• Ärge kasutage või pange temperatuuri suhtes tundlikke
aineid nagu tuleohtlikke spreisid, tuleohtlikke esemeid,
kuiva jääd, ravimeid või kemikaale külmikusse või selle
lähedusse.
• Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
Ärge asetage halva lõhna eemaldamiseks külmikusse
süüdatud küünalt.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Täitke veepaak, jääalus ja jääkuubikute valmistamisalus
ainult joogiveega (mineraalvee või puhastatud veega).
- Ärge täitke paaki tee, mahla või spordijoogiga, see
võib külmikut kahjustada.
• Ärge seiske seadme peal või asetage sinna esemeid
(nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud sigaretid, nõud,
kemikaalid, metallesemed jne). See võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid.
- Nende ümberminemise korral võib tekkida tulekahju
või elektrilöögi oht.
• Ärge kunagi vaadake UV LED-lampi pika perioodi vältel.
- Selle tulemus võib olla ultraviolettkiirtest tingitud
silmade kurnamine.
• Ärge pange riiulit sisse valet pidi. Sellisel juhul riiuli
piiraja ei tööta.
- See võib põhjustada kehavigastusi, kuna klaasriiulid
võivad kukkuda.
• Hoidke näpud kõikvõimalikest vahedest väljas. Uste
ja ruumi vahelised vahekaugused on jäetud meelega
väikesteks. Olge laste läheduses uste avamisel
ettevaatlik.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 17
2019-02-25
17
4:38:28
Ohutusteave
Ohutusteave
• Kui avastate lekke, siis vältige lahtisi leeke või muid
süttimist tekitada võivaid tegureid ning õhutage seadme
asukoharuumi mitme minuti vältel.
- Külmikut ega toitejuhet ei tohi puudutada.
- Ärge kasutage ventileerimiseks tiivikut.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
• Pudelid tuleks nende väljakukkumise vältimiseks
paigutada tihedalt üksteise kõrvale.
• See külmik on mõeldud ainult toidu säilitamiseks koduses
keskkonnas.
• Ärge kunagi pange sõrmi ega mingeid esemeid veekraani
avasse, jäärenni ega jäävalmistaja korvi.
- See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
• Ärge üritage külmikut ise parandada, lahti võtta või
täiustada.
• Ärge kasutage muid kaitsmeid (näiteks vasest,
terastraadist jne) peale standardkaitsete.
• Kui külmik vajab parandamist või uuesti paigaldamist,
võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Selle nõuande mittejärgimine võib põhjustada
elektrilöögi, tulekahju, toote häireid või kehavigastusi.
• Kui külmikust tuleb põlemislõhna või suitsu, eemaldage
külmiku pistik koheselt pistikupesast ning võtke ühendust
Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib esineda elektrilöögi või tulekahju
oht.
• Tõmmake toitejuhe pistikupesast välja enne külmiku
valgustuspirnide vahetamist.
- Vastasel juhul esineb elektrilöögi oht.
18
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 18
2019-02-25
4:38:28
Ohutusteave
• Kui teil on raskusi mitte-LED-lambi vahetamisega, võtke
ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
• Ühendage pistik kindlalt seinakontakti.
• Ärge kasutage vigastatud toitejuhet või lahtist
seinakontakti.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ettevaatusabinõud kasutamisel
ETTEVAATUST
• Ärge külmutage sulatatud toitu uuesti.
- Külmutatud ja sulanud toidul tekivad kahjulikud
bakterid kiiremini kui värskel toidul.
- Teisel sulamisel laguneb veelgi rohkem rakke, lekib
välja niiskus ja muutub toote terviklikkus.
• Ärge sulatage liha toatemperatuuril.
- Ohutus sõltub toortoidu nõuetekohasest käsitsemisest.
• ärge asetage klaasi või pudeleid või karboniseeritud
jooke sügavkülmikusse.
- Mahuti võib külmuda ja puruneda, see võib põhjustada
vigastusi.
• Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
• Kui lahkute pikemaks ajaks kodust (nt puhkusele) ja ei
kasuta veekraani ega jäävalmistajat, sulgege veeventiil.
- Vastasel juhul võib vesi lekkima hakata.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 19
2019-02-25
19
4:38:28
Ohutusteave
Ohutusteave
• Kui te ei kavatse külmikut pikema aja jooksul kasutada
(kolm nädalat või kauem), tühjendage külmik, k.a jääkorv,
ühendage see vooluvõrgust lahti, sulgege veeventiil,
pühkige liigne niiskus siseseintelt ning jätke uksed lahti,
et vältida lõhnade ja hallituse teket.
• Toote parima töö tagamiseks:
- ärge asetage toitu liiga lähedale õhuavadele külmiku
tagaosas, kuna see võib takistada õhu vaba liikumist
külmikus;
- pakendage toit korralikult või pange see enne
külmikusse asetamist õhukindlatesse karpidesse;
- palun jälgige külmutatud toodete maksimaalset
säilitusaega.
- Kui olete eemal vähem kui kolm nädalat, pole külmikut
vaja vooluvõrgust lahti ühendada. Kui aga lahkute
kauemaks kui kolmeks nädalaks, võtke välja kogu toit
ja jääkorvist jää, ühendage külmik vooluvõrgust lahti,
sulgege veeventiil, pühkige liigne niiskus siseseintelt
ning jätke uksed lahti, et vältida lõhnade ja hallituse
teket.
• Garantiiteenus ja modifikatsioonid.
- Kolmandate isikute tehtud antud seadmele
muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud
Samsungi garantiiteenusega, samuti ei ole
Samsung vastutav ohutusega seotud probleemide
eest, mis tulenevad kolmandate isikute tehtud
modifikatsioonidest.
20
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 20
2019-02-25
4:38:28
Ohutusteave
• Ärge blokeerige külmiku õhuavasid.
- Kui õhuavad on blokeeritud (eriti plastikkotiga), võib
külmik üle jahutada. Kui jahutusperiood kestab liiga
kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee lekke.
• Kasutage ainult külmikuga kaasas olevat jäävalmistajat.
• Pühkige külmiku seest ära üleliigne niiskus ning jätke
uksed lahti.
- Vastasel juhul võib külmikusse tekkida halb lõhn ja
hallitus.
• Kui ühendate külmiku vooluvõrgust lahti, peaksite enne
selle uuesti vooluvõrku ühendamist vähemalt viis minutit
ootama.
• Kui vesi on sattunud külmikusse, eemaldage toitejuhe
pistikupesast ning võtke ühendust Samsung Electronicsi
teeninduskeskusega.
• Ärge avaldage mis tahes klaasi pinnale tugevat survet
või liigset jõudu.
- Purunenud klaas võib põhjustada kehavigastusi ja/või
varalist kahju.
• Täitke veepaak ja jääkuubikute valmistamisalus ainult
joogiveega (kraanivee, mineraalvee või puhastatud
veega).
- Ärge täitke paaki tee või spordijoogiga. See võib
külmikut kahjustada.
• Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks elementide
vahele.
• Kui külmik ujutatakse üle, võtke ühendust lähima
teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul eksisteerib tulekahju või elektrilöögi
oht.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 21
2019-02-25
21
4:38:28
Ohutusteave
Ohutusteave
• Ärge hoidke taimeõli külmkapi uksesahtlites. Õli
võib tahkuda, mistõttu selle maitse võib muutuda
ebameeldivaks ja seda võib olla keeruline kasutada.
Lisaks võib avatud anum lekkida ja lekkinud õli võib
tekitada uksesahtlisse pragusid. Pärast õlianuma avamist
on soovitatav hoida seda jahedas ja varjulises kohas, nt
kapis või sahvris.
- Taimeõli näited: oliiviõli, maisiõli, viinamarjaseemneõli
jne.
Ettevaatusabinõud puhastamisel
ETTEVAATUST
• Ärge pihustage vett otse külmiku sise- või välispinnale.
- Tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge kasutage külmiku sisemuse kuivatamiseks fööni.
• Ärge asetage külmikusse süüdatud küünalt halva lõhna
eemaldamiseks.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge pihustage puhastusvahendeid otse ekraanipaneelile.
- Ekraanil olevad trükitud tähed võivad maha kuluda.
• Kui seadmesse on sattunud mis tahes võõraine, nt vesi,
eemaldage pistik pistikupesast ning võtke ühendust
lähima teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või
tulekahju.
22
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 22
2019-02-25
4:38:28
Ohutusteave
• Kasutage toitepistiku harudelt mis tahes võõrkehade
või tolmu eemaldamiseks puhast ja kuiva lappi. Ärge
kasutage pistiku puhastamiseks märga või niisket lappi.
- Vastasel juhul esineb tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge puhastage seadet, pihustades sellele vett.
• Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit, Cloroxit
ega kloriide.
- Need võivad kahjustada seadme pinda ning
põhjustada tulekahju.
• Ärge pange sõrmi või esemeid jää väljutusavasse.
- See võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
• Enne seadme puhastamist või hooldamist eemaldage see
pistikupesast.
- Vastasel juhul võib tagajärjeks olla elektrilöök või
tulekahju.
• Kasutage külmiku puhastamiseks puhast käsna või
pehmet lappi ning nõrgatoimelise puhastusvahendi ja
sooja vee lahust.
• Ärge kasutage välispindadel (uksed ja korpus),
plastosadel ega ukse- või sisemistel tihenditel
abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid,
nagu aknapuhastusvahendid, küürimisvahendid,
tuleohtlikud vedelikud, soolhapped, puhastusvahad,
kontsentreeritud puhastusvahendid, valgendid või
naftasaadusi sisaldavad puhastusvahendid.
- Need võivad tekitada materjalile kriimustusi või
kahjustada seda.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 23
2019-02-25
23
4:38:28
Ohutusteave
• Ärge puhastage klaasriiuleid ega -katteid sooja
veega, kui need on külmad. Klaasriiulid ja -katted
võivad puruneda, kui need puutuvad kokku järskude
temperatuurimuutustega või lähevad millegi vastu või
kukuvad maha.
Ohutusteave
Olulised nõuanded kõrvaldamiseks
HOIATUS
• Kõrvaldage selle külmiku pakkematerjal
keskkonnasõbralikul viisil.
• Veenduge enne külmiku kasutuselt kõrvaldamist, et ükski
külmiku tagaküljel olevatest torudest ei oleks vigastatud.
• Külmaainena kasutatakse vedelikku R-600a või R-134a.
Kontrollige külmiku tagaküljel olevat kompressori silti või
külmikus olevat tüübiplaati, millel on näidatud külmikus
kasutatava külmaaine tüüp. Kui see külmik sisaldab
tuleohtlikku gaasi (külmaaine R-600a), võtke külmiku
ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta teabe saamiseks
ühendust kohaliku omavalitsusega.
• Selle külmiku kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage uksed/
uksetihendid ning uksesulgurid, et välistada väikelaste
või loomade sügavkülmikusse lõksu jäämist. Lastel peab
olema järelevaataja, kes tagab, et seadmega ei mängita.
Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada kehavigastusi
või surnuks lämbuda.
- Külmikusse lõksu jäämisel võib laps saada
kehavigastusi ja surnuks lämbuda.
24
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 24
2019-02-25
4:38:28
Ohutusteave
• Isolatsioonis kasutatakse tsüklopentaani.
Isolatsioonimaterjalis sisalduvad gaasid tuleb
utiliseerida erimeetodiga. Lisateabe saamiseks külmiku
keskkonnasõbraliku utiliseerimise kohta võtke ühendust
vastava asutusega.
• Hoidke pakkematerjal laste käeulatusest väljas, kuna
pakend võib osutuda lastele ohtlikuks.
- Lapsed võivad koti pähe tõmbamise tagajärjel
lämbuda.
Täiendavad nõuanded õigesti kasutamiseks
• Elektrikatkestuse korral helistage oma elektriteenuse
pakkujale ja küsige, kui kaua katkestus kestab.
- Enamik voolukatkestusi, mis parandatakse tunni
või kahe jooksul, ei mõjuta teie külmikus valitsevat
temperatuuri. Peaksite siiski voolukatkestuse ajal
võimaluse korral vältima külmiku uste avamist.
- Kui voolukatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage
ning visake ära sügavkülmutatud toit.
• Külmik ei pruugi ühtlaselt töötada (külmutatud sisu võib
üles sulada või temperatuur võib külmutatud toiduainete
kambris liiga kõrgeks tõusta), kui see on pikemat aega
seadmele ette nähtud temperatuurivahemikust külmemas
keskkonnas.
• Teatud toiduainete külmutamine võib nende omaduste
tõttu säilitamist halvasti mõjutada.
• Külmik on jäätumisvaba ja seega puudub vajadus külmiku
käsitsi sulatamiseks. See teostatakse automaatselt.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 25
2019-02-25
25
4:38:28
Ohutusteave
Ohutusteave
• Temperatuuri tõus sulatamise ajal vastab ISO nõuetele.
Kui soovite ennetada külmutatud toidu temperatuuri
tõusu seadme sulatamisel, mähkige külmutatud toit
mitme ajalehekihi sisse.
• Ärge sügavkülmutage uuesti täielikult sulanud
toiduaineid.
• Kahe tärniga sektsiooni(de)s või kahe tärniga
märgistatud kambri(te)s ( ) on temperatuur veidi
kõrgem sügavkülmiku teistest kambritest.
Kahetärnilis(t)e osa(de) või kambri(te) asukoht (asukohad)
sõltub (sõltuvad) tootest, seega vt tarnitud osade juhiseid
ja/või tingimusi.
26
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 26
2019-02-25
4:38:29
Juhised elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kohta
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
Ohutusteave
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel
näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda
koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist
keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete
vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest
jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu
taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima
ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi
tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud
kaubandusjäätmete hulka.
Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja
tootespetsiifiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun
külastage: http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html
(Ainult Euroopa riikides müüdavatel toodetel)
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 27
2019-02-25
27
4:38:29
Külmiku käikuvõtmine
Külmiku paigaldamiseks valmistumine
Õnnitleme teid Samsungi külmiku ostmise puhul.
Loodame, et naudite paljusid tänapäevaseid funktsioone ja kasutegureid, mida see seade pakub.
• Külmik tuleb enne kasutamist vastavalt suunistele korrektselt sobivasse asukohta paigaldada.
• Kasutage külmikut ainult sihtotstarbeliselt ning selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
• Soovitame tungivalt lasta seadet hooldada kvalifitseeritud isikul.
• Kõrvaldage selle toote pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.
Külmiku jaoks sobivaima asukoha valimine
Külmiku käikuvõtmine
•
•
•
•
Valige asukoht, mis ei ole otsese päikesevalguse käes.
Valige asukoht, mille põrand on tasane (või peaaegu tasane).
Valige asukoht, kus on külmiku uste hõlpsaks avamiseks piisavalt ruumi.
Paigaldage külmik tasasele pinnale ning jätke selle jaoks piisavalt ruumi.
- Kui teie külmik pole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korrektselt töötada.
- Võtke arvesse kasutamiseks vajalikku üldist ruumi. Vaadake joonist ja mõõtmeid allpool.
Tõhus temperatuurivahemik
Külmik on mõeldud kasutamiseks temperatuuridel, mis on määratud temperatuuriklassiga.
Klass
Sümbol
Laiendatud
temperatuurivahemik
Toatemperatuuri vahemik (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
+10 kuni +32
+10 kuni +32
Temperatuur
N
+16 kuni +32
+16 kuni +32
Subtroopiline
ST
+16 kuni +38
+18 kuni +38
Troopiline
T
+16 kuni +43
+18 kuni +43
MÄRKUS
Külmiku jahutusvõimet ja energia tarbimist võivad mõjutada ümbritsev temperatuur, ukse
avamissagedus ja külmiku asukoht. Soovitame reguleerida temperatuur vastavalt vajadusele.
28
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 28
2019-02-25
4:38:29
MÄRKUS
100 mm
•
•
1927 mm
või
2017 mm
•
Jätke paremale, taha, vasakule ja üles
piisavalt ruumi õhuringluseks. See aitab
energiakulu vähendada ja teie elektriarveid
väiksemana hoida.
Ärge paigaldage külmikut kohta, kus
temperatuur langeb alla 10 °C.
Veenduge, et seadet saaks hooldamiseks ja
teenindamiseks vabalt liigutada.
RB36/33
155˚
100˚
A
900 mm
1139 mm
B
1330 mm
688 mm
Külmiku käikuvõtmine
RB41/38
a
MÄRKUS
ETTEVAATUST
1212,2 mm
a
Kõik mõõtmed põhinevad arvutuslikel
mõõtmetel ja võivad seetõttu
mõõtmismeetodist sõltuvalt erineda.
A
595 mm või 535 mm
595 mm
•
•
B
Külmiku taga paigaldus-, hooldus- või
puhastustööde tegemisel tuleb külmik
tõmmata kindlasti otse välja ja lükata
pärast tööde lõpetamist otse tagasi.
Veenduge ühtlasi, et põrand oleks suuteline
kandma külmiku täisraskust. Vastasel juhul
võib põrand kahjustada saada.
Kerige ülejäänud toitejuhe külmiku
tagaossa nii, et see ei puuduta põrandat, et
see ei saaks ümberpaigutamisel rullikute
tõttu kahjustada.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 29
2019-02-25
29
4:38:29
Külmiku käikuvõtmine
MÄRKUS
Vahehoidik
Vahehoidik
<Tagasi>
Eemaldage eraldusdetaililt paber ja kinnitage
eraldusdetail (hall klots) seejärel külmiku
tagaküljele, et suurendada külmiku jõudlust.
Veenduge, et eraldusdetail kinnitatakse
külmiku paigaldamisel ülaltoodud pildil
näidatud viisil. See parandab külmiku jõudlust.
Kui paigaldate külmiku mööbli sisse, tuleb
eraldusdetail eemaldada, et külmiku uks jääks
mööbliga ühte tasapinda.
Külmiku käikuvõtmine
Põrand
Külmiku õigeks paigaldamiseks tuleb
see asetada tasasele pinnale või
tugevale materjalile, mis on ülejäänud
põrandakattematerjaliga samal kõrgusel. See
pind peab olema piisavalt tugev, et toetada
täielikult täidetud külmikut. Põrandaviimistluse
kaitsmiseks lõigake välja suur papitükk ja
asetage see külmiku alla oma tööalal.
MÄRKUS
Külmiku tõmbamine ja tõukamine võib
põrandat kahjustada. Külmiku nihutamine
pärast paigaldamist võib põrandat kahjustada.
30
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 30
2019-02-25
4:38:30
Külmiku loodimine
< 2. juhtum>
Külmiku käikuvõtmine
< 1. juhtum >
Kui külmiku esikülg on veidi kõrgemal kui
tagakülg, on ukse avamine ja sulgemine
lihtsam.
Hoolitsege külmiku paigaldamisel selle eest,
et mõlemad jalad on kindla paigalpüsimise
tagamiseks põrandaga kokkupuutes.
1. juhtum): seade on vasakule kaldu.
Keerake vasakut reguleerimisjalga noole
suunas, kuni seade on loodis.
2. juhtum): seade on paremale kaldu. Keerake
paremat reguleerimisjalga noole suunas, kuni
seade on loodis.
Nüüd, mil teie uus külmik on paigaldatud ja omal kohal, olete valmis seda seadistama, et nautida
seadme kõiki omadusi ja funktsioone.
Pärast järgmisi samme peaks külmik olema täielikult kasutusvalmis.
Kui see seda ei ole, kontrollige esmalt toitevarustust ja elektriallikat või järgige selle
kasutusjuhendi lõpus toodud tõrkeotsingujaotist.
Lisaküsimuste korral pöörduge Samsung Electronicsi hoolduskeskusse.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 31
2019-02-25
31
4:38:30
Külmiku käikuvõtmine
Külmiku käikuvõtmine
1. Pange külmik sobivasse kohta, nii et
seina ja külmiku vahele jääb piisavalt
ruumi. Vaadake selles juhendis toodud
paigaldussuuniseid.
2. Enne külmiku kasutamist eemaldage allpool
joonisel näidatud riiulinurga katted. (PEvahtu kasutatakse külmiku kaitsmiseks
transpordi ajal).
3. Kui külmik on vooluvõrku ühendatud,
siis veenduge, et uste avamisel süttiks
sisevalgusti.
4. Seadke temperatuuriregulaator kõige
külmemale temperatuurile ja oodake umbes
üks tund. Sügavkülmik peaks olema veidi
jahtunud ja mootor töötama sujuvalt.
5. Pärast külmiku sisselülitamist kulub sobiva
temperatuuri saavutamiseks mõni tund.
6. Kui külmik on piisavalt külm, saate sellesse
toitu ja jooke panna.
MÄRKUS
Külmiku vooluvõrku ühendamisel kõlab
helisignaal. Vajutage nuppu Freezer
(Sügavkülmik) või Fridge (Külmik).
32
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 32
2019-02-25
4:38:30
Külmiku kasutamine
Juhtpaneeli kasutamine
TÜÜP A
Külmiku kasutamine
01
02
03
04
TÜÜP B
01
02
03
04
MÄRKUS
•
•
Iga kord, kui vajutate juhtpaneelil mõnda nuppu, kõlab lühike piiks.
Kui te ei vajuta juhtpaneelil ühtegi nuppu, lülituvad kõik märgutuled näidikul energiatarbe
minimeerimiseks välja. Erandiks on Uksealarm. Kiirkülmutus, Kiirjahutus, Lukk ja Puhkus
lülituvad siiski sisse vastavate funktsioonide kaudu.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 33
2019-02-25
33
4:38:30
Külmiku kasutamine
01 Külmik / Puhkus (3 s)
Külmiku temperatuuri reguleerimiseks vajutage nuppu Fridge (Külmik), et
valida vastav temperatuur.
Temperatuuri saate seada vahemikus 1 °C ja 7 °C.
Fridge (Külmik)
Kiirjahutus
Funktsioon Kiirjahutus kiirendab jahutusprotsessi, lülitades ventilaatori
maksimaalsele kiirusele. Külmik töötab kaks ja pool tundi täiskiirusel ning
seejärel taastub eelnev temperatuur.
• Funktsiooni Kiirjahutus aktiveerimiseks valige temperatuur 1 °C ja
vajutage seejärel nuppu Fridge (Külmik), et valida Kiirjahutus. Vastav
näidik ( ) süttib ja külmik kiirendab jahutamisprotsessi.
• Funktsiooni Kiirjahutus väljalülitamiseks vajutage nuppu Fridge (Külmik)
uuesti. Seejärel seatakse külmiku temperatuur tagasi väärtusele 7 °C.
MÄRKUS
Külmiku kasutamine
Funktsiooni Kiirjahutus kasutamine suurendab energiatarvet. Veenduge,
et lülitate selle välja ja eelnev temperatuur taastub, kui te ei soovi seda
kasutada.
Vacation
(Puhkus)
Kui lähete puhkusele või komandeeringule või ei kavatse külmikut pikemat
aega kasutada, kasutage režiimi Puhkus.
• Režiimi Puhkus aktiveerimiseks vajutage nuppu Fridge (Külmik) ja
hoidke seda all 3 sekundit. Puhkus Sisselülitamise indikaator (
)
süttib ning külmiku temperatuurikuva lülitub välja. Külmiku temperatuur
on madalam kui 17 °C, ent sügavkülmik töötab edasi, nagu on eelnevalt
määratud.
• Režiimi Puhkus deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu Fridge (Külmik)
ja hoidke seda 3 sekundit all. Külmiku eelnev temperatuur taastub.
MÄRKUS
•
•
34
Enne režiimi Puhkus kasutamist eemaldage külmikust kindlasti kõik
toiduained.
Režiim Puhkus deaktiveeritakse temperatuuri reguleerimisel.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 34
2019-02-25
4:38:30
02 Sügavkülmik / Jahutuse valik+ (3 s)
Freezer
(Sügavkülmik)
Nuppu Freezer (Sügavkülmik) saab kasutada sügavkülmiku temperatuuri
määramiseks.
Saadaolev temperatuur on vahemikus -15 °C kuni -23 °C.
MÄRKUS
Režiimis Jahutuse valik ei saa temperatuuri muuta.
Külmiku kasutamine
Power Freeze
(Kiirkülmutus)
Režiim Kiirkülmutus kasutab külmutamisprotsessi kiirendamiseks
maksimaalset ventilaatori kiirust. Sügavkülmik töötab täisvõimsusel
50 tundi ning seejärel taastub eelnev temperatuur.
• Funktsiooni Kiirkülmutus aktiveerimiseks valige temperatuur -23 °C ja
vajutage seejärel nuppu Freezer (Sügavkülmik), et valida Kiirkülmutus.
Vastav näidik ( ) süttib ja külmik kiirendab külmutamisprotsessi.
• Kui funktsiooni Kiirkülmutus protsess on lõppenud, kustub vastav näidik
ja sügavkülmiku eelnev temperatuur taastub.
• Funktsiooni Kiirkülmutus väljalülitamiseks vajutage nuppu Freezer
(Sügavkülmik) uuesti.
Sügavkülmiku eelnev temperatuur taastub.
• Suurte toiduainekoguste külmutamiseks aktiveerige funktsioon
Kiirkülmutus vähemalt 20 tundi enne toiduainete sügavkülmikusse
panekut.
MÄRKUS
Funktsiooni Kiirkülmutus kasutamine suurendab energiatarvet. Veenduge,
et lülitate selle välja ja eelnev temperatuur taastub, kui te ei soovi seda
kasutada.
Cool Select+
(Jahutuse valik+)
Iga kord, kui hoiate nuppu Cool Select+ (Jahutuse valik+) 3 sekundit all,
vahetub töörežiim järgmises järjekorras:
Külmutus  Kerge külmutus (-5 °C)  Tugev jahutus (-1 °C)  Jahutus (2 °C)
• Kerge külmutuse funktsioon võimaldab liha ja kala hoida kauem värske.
• Jahutusfunktsioon võimaldab hoida vee, mahla, karastusjoogid, õlle jne
jahedana.
ETTEVAATUST
•
•
Kui valite režiimi Sügavkülmik asemel režiimi Jahutuse valik+, võib
säilitatavast toidust lekkida mahla või vedelikke.
Ärge säilitage liha või kala pikka aega režiimil Jahutuse valik+.
Säilitatava toidu valede temperatuuriseadete tõttu võib toit külmuda või
rikneda.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 35
2019-02-25
35
4:38:31
Külmiku kasutamine
03 Uksealarm / Käepideme valgustus (3 s)
Door Alarm
(Uksealarm)
Saate määrata meeldetuletuseks alarmi. Kui uks on jäänud lahti kauemaks
kui 2 minutit, kõlab alarm ja alarminäidik hakkab vilkuma.
Saate alarmi sisse ja välja lülitada, vajutades nuppu
Door Alarm (Uksealarm).
Handle Lighting
(Käepideme
valgustus)
Hoidke nuppu Uksealarm all 3 sekundit; seejärel aktiveeritakse funktsioon
Käepideme valgustus.
Funktsiooni Käepideme valgustus aktiveerimisel lülitub sügavkülmiku ukse
all asuv tuli alati sisse.
Hoidke nuppu Uksealarm uuesti 3 sekundit all ja funktsioon Käepideme
valgustus lülitatakse välja. Tuli põleb, kui sügavkülmiku uks on lahti.
(Tuli on KUSTUNUD, kui sügavkülmiku uks on lahti või kui külmiku uks ja
sügavkülmiku uks on MÕLEMAD lahti.)
04 Lukk (3 s)
Külmiku kasutamine
Lock (Lukk)
Hoidke seda nuppu 3 sekundit all, et aktiveerida funktsioon Juhtimislukk.
Indikaator Juhtimislukk ( ) süttib ning kõik nupud lukustatakse ja
deaktiveeritakse. (Kui vajutate mis tahes nuppu ajal, mil Lukk on sisse
lülitatud, hakkab näidik vilkuma.)
Hoidke seda nuppu all 3 sekundit, et lülitada välja Juhtimislukk ja
aktiveerida nupud uuesti.
Temperatuurialarm
•
•
36
Kui sügavkülmikus valitsev temperatuur on voolukatkestuse tõttu liiga soe, vilgub ekraanil
signaal „- -“. Kui vajutate nuppu Sügavkülmik või nuppu Fridge (Külmik), vilgub kuval 5 sekundi
jooksul sügavkülmikus ja külmikus olnud kõige soojem temperatuur. Seejärel kuvatakse
tegelik temperatuur. Temperatuurialarmi funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu
Uksealarm.
See hoiatus võib tööle rakenduda, kui:
- seade lülitatakse sisse;
- sügavkülmik on voolukatkestuse tõttu liiga soe.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 36
2019-02-25
4:38:31
Sügavkülmiku riiul (valikuline)
Lisaruumi saamiseks võite ülemise ja keskmise
sahtli eemaldada ning paigutada sügavkülmiku
riiuli sügavkülmiku alumisele sahtlile, sest see
ei mõjuta termilisi ega mehaanilisi omadusi.
Kirja pandud sügavkülmutatud toidu sektsiooni
mahutavus on arvutatud eemaldatud sahtlitega
olekus.
1. Eemaldage riiulile kinnitatud teip.
2. Riiuli kokkupanekuks võtke välja ülemine ja
keskmine sahtel.
Külmiku kasutamine
3. Paigaldage sügavkülmiku riiul nii, et märk
„Front (Esikülg)“ on pealpool. Kui märki
„Front (Esikülg)“ ei ole võimalik tuvastada,
paigaldage riiul nii, et selle eenduv osa
paikneb eespool nagu joonisel näidatud.
ETTEVAATUST
•
•
Ärge paigalage riiulit tagurpidi ega
vastupidises suunas.
Kui te ei kasuta sügavkülmikut ise, hoidke
see valmis edaspidiseks kasutamiseks.
MÄRKUS
Kui hoiate karastatud klaasiga riiulil
klaasnõusid, võivad nõud riiulit hõõrdumise
tõttu kriimustada.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 37
2019-02-25
37
4:38:31
Külmiku kasutamine
Osad ja funktsioonid
1
2
3
4
5
Külmiku kasutamine
6
1. Veiniriiul (lisavarustus)
2. Kokkupandav riiul või CHEF PAN riiul
(lisavarustus)
3. KÜLMIKU SAHTEL
4. CHEF BOX kast (lisavarustus)
5. Uksesahtel
6. SÜGAVKÜLMIKU SAHTEL
MÄRKUS
Kui uks on rohkem kui 10 minutit avatud, lülituvad LED-lambid välja.
38
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 38
2019-02-25
4:38:31
MÄRKUS
•
1
•
•
2
Mõni funktsioon, näiteks CHEF BOX kast (1)
võib olla olenevalt mudelist teistsugune või
ei pruugi olla saadaval.
Puuviljad või köögiviljad võivad CHEF BOX
kastis külmuda. (Lisavarustus)
Suure toidukoguse kiireks külmutamiseks
kasutage kõige alumist sahtlit (2), kus toit
külmub eriti kiiresti.
ETTEVAATUST
•
•
Külmiku kasutamine
Olge hoolikas, et mitte lüüa midagi ära
vastu kokkupandavat riiulit.
Kui võtate välja kokkupandava riiuli alla
pandud toiduaineid, on oht, et riiul kukub
ise kokku.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 39
2019-02-25
39
4:38:32
Külmiku kasutamine
ETTEVAATUST
•
•
•
Veiniriiuli tagaosa võib välja kukkuda, kui
eemaldate eesmist veiniriiulit.
Veiniriiuli eemaldamisel hoidke seda
kindlasti kahe käega.
Kui veiniriiul kukub eemaldamise ajal,
võivad veiniriiuli all hoitavad toiduained
samuti kukkuda.
Külmiku kasutamine
40
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 40
2019-02-25
4:38:32
Sügavkülmikusektsiooni omadused
Sügavkülmutatud toidu märk uksepaneelil
Sümbolite kohal paiknevad arvud näitavad
toote lubatud hoiuperioodi kuudes.
Sügavkülmutatud toote ostmise korral järgige
toote valmistuskuupäeva või hilisemat lubatud
müügikuupäeva.
Toiduainete külmutamine
Külmutage ainult värskeid, riknemata
toiduaineid. Hoidke külmutatavad toiduained
eemal juba külmunud toidust. Pange toit
õhukindlatesse nõudesse, et vältida selle lõhna
kaotamist või ärakuivamist.
1.
2.
3.
4.
Külmiku kasutamine
Toidu õige pakkimine:
Pange toit pakendisse.
Suruge pakendist õhk välja.
Kinnitage pakend.
Pange pakendile silt pakendi sisu ja
pakkimise kuupäeva kohta.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 41
2019-02-25
41
4:38:32
Külmiku kasutamine
Toiduainete pakkimiseks ei sobi
alljärgnevad tooted:
Sügavkülmutatud toiduainete ostmine ja
säilitamine
pakkepaber, rasvakindel paber, tsellofaan,
prügikotid ja kasutatud toidukotid.
Külmutatud toiduainete ostmisel järgige
alljärgnevaid nõudeid:
• Veenduge, et pakend ei ole kahjustatud.
• Kontrollige toodete hilisemaid
müügikuupäevi.
• Kaubanduskeskusest ostetavate
sügavkülmutatud toiduainete temperatuur
peab olema -18 °C või madalam. Kui
temperatuur on kõrgem, lüheneb
külmutatud toiduainete säilitusaeg.
• Ostke sügavkülmutatud toiduained
kõige viimasena. Mässige toiduained
ajalehepaberisse ja pange külmakotti ning
viige koju.
• Kodus pange sügavkülmutatud toiduained
kohe sügavkülmutussektsiooni. Tarbige
sügavkülmutatud toiduained enne nende
kasutustähtaja aegumist.
Toiduainete pakkimiseks sobivad
alljärgnevad tooted:
plastkile, puhutud polüetüleenkile,
alumiiniumfoolium ja sügavkülmutuskarbid.
Selliseid tooteid saate osta lähima edasimüüja
käest.
Pakendatud toiduainete kinnitamiseks
sobivad alljärgnevad tooted:
kummipaelad, plastklambrid, nöör, külmakindel
kleeplint jms. Kotte ja polüetüleenist puhutud
kilet saab tihendada kiletihendiga.
Külmiku kasutamine
Külmutatud toiduainete säilitusaeg
Säilituskestus sõltub toiduaine tüübist. Kui
temperatuuriks on seatud -18 °C:
• värske linnuliha (terve kanapoeg), värske
liha (praetükid, röstitud lihatükid): kuni
12 kuud
• Kala (väherasvane kala, keedetud kala),
värsked krevetid, kammkarbid, kalmaar:
kuni 6 kuud
• Pitsa, vorst: kuni 2 kuud.
Säilituskestused on toodud FDA veebilehel
(http://www.fda.gov/).
Külmutatud toiduainete sulatamine
Tüübist ja rakendusest sõltuvalt valige üks
järgmistest variantidest:
• Toatemperatuuril.
• Külmikus. Elektriahjus; kuumaõhuringlus
kas ventilaatoriga või ilma ventilaatorita.
• Mikrolaineahjus.
MÄRKUS
•
ETTEVAATUST
Kui te seda ajavahemikku ei järgi, võite saada
toidumürgituse.
42
•
Ärge külmutage toiduaineid, mis on
hakanud sulama või on juba sulanud. Toitu
ei tohi enne külmutada uuesti, kui see on
valmistatud (keedetud või praetud).
Ärge säilitage külmutatud toitu
maksimaalsest säilitusajast kauem.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 42
2019-02-25
4:38:32
Siseosade eemaldamine
ETTEVAATUST
Kokkupanekul pange külmiku riiulid õigesse
asendisse ja ärge pange neid tagurpidi. See
võib põhjustada kehavigastusi või varalist
kahju.
MÄRKUS
Riiulite tagasipanekul hoolitsege selle eest, et
sildiga „Front (Esikülg)“ oleks pööratud külmiku
esiosa poole.
Riiulid / kokkupandav riiul (lisavarustus)
Külmiku kasutamine
1. Riiuli liigutamiseks hoidke seda kahe käega
kinni ja vabastage see tagumistelt tugedelt.
Siis tõmmake riiul poolenisti ettepoole
välja.
2. Kallutage riiulit tugede vahelises alas (a)
esiküljelt rohkem kui 45˚nagu joonisel
näidatud.
a
3. Kontrollige riiuli ettenähtud kõrgust ja
tõmmake riiulit eestpoolt nii, et eesmised
konksud lukustuvad ettenähtud kõrgusel
esitugedega.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 43
2019-02-25
43
4:38:33
Külmiku kasutamine
4. Tõmmake esikülge üles ja seadke tagumine
külg tagumistele tugedele.
MÄRKUS
Ukse või uksesahtlite äralöömise vältimiseks
olge riiuli eemaldamisel ettevaatlik.
MÄRKUS
•
•
Veenduge, et riiul on kõigil tugedel
tasakaalustatud.
Veenduge, et riiuli kõik konksud on
lukustatud õigetel tugedel.
Külmiku kasutamine
ETTEVAATUST
Kui kõige ülemine riiul paigutatakse külma
õhu väljalaskeava alla, võib toit sellel riiulil
külmuda. (mudelid RB33/36*)
Külma õhu väljalaskeava
44
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 44
2019-02-25
4:38:34
Uksesahtlid
Võtke kahe käega uksesahtlitest kinni ja tõstke
see uksesahtlite eemaldamiseks üles.
MÄRKUS
•
•
Uste avamisel ja sulgemisel on oht, et
uksesahtli põhja asetatud kõrged tooted
kukuvad maha.
Ärge hoidke külmiku uksesahtlis taimeõli
avatud pudelit. Õli võib hanguda.
Hangumise vältimiseks hoidke õli jahedas
kohas. (taimsed õlid on sojaõli, oliivõli,
seesamiõli jne)
CHEF BOX kast (lisavarustus)
Külmiku kasutamine
Võtke eesmisest käepidemest kinni ja tõmmake
CHEF BOX kast välja.
Võtke külgkäepidemetest kinni ja võtke CHEF
BOX kast välja.
Koputage CHEF BOX kastile ja eemaldage
seejärel jahutusplaat.
•
•
ETTEVAATUST
Jahutusplaat ei pruugi tulla lihtsasti välja,
kui CHEF BOX kasti jahutusplaadi pinnal on
vesi.
Vigastuste vältimiseks ärge tõmmake
jahutusplaati jõuga välja.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 45
2019-02-25
45
4:38:34
Külmiku kasutamine
ETTEVAATUST
Ärge avage CHEF BOX kasti ilma käepidet
kasutamata.
MÄRKUS
Ärge pange CHEF BOX kasti mingeid asju.
Ust ei tohi sulgeda.
Külmiku kasutamine
CHEF alus (lisavarustus)
Selle võib panna riiuli alla või CHEF BOX kasti;
seda võib kasutada ka ahjus.
ETTEVAATUST
•
•
•
•
46
Kui Chef alus panna CHEF BOX kasti, võib
see külmuda.
Ahju kasutamise korral eemaldage
kattealus.
Chef alus ei ole sobiv mikrolaineahjus
kasutamiseks.
Olge ettevaatlik, et kattealus ei kukuks
maha.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 46
2019-02-25
4:38:35
Sahtlid
Sahtlite eemaldamiseks tõmmake need lõpuni
välja ja seejärel tõstke veidi üles.
• Kui sahtel jääb ukse taha kinni, eemaldage
enne riiulid neid tõstes.
Sahtlite liigutamisel haarake sahtli
käepidemest tugevasti kinni.
ETTEVAATUST
Külmiku kasutamine
Kui pillate sahtli liigutamise ajal maha, võite
saada vigastada.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 47
2019-02-25
47
4:38:35
Külmiku kasutamine
Külmiku puhastamine
HOIATUS
•
•
Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, vedeldit ega Clorox™-it.
Need võivad kahjustada seadme pinda ning põhjustada tuleohtu.
ETTEVAATUST
Ärge pihustage külmikule vett, kui see on vooluvõrgus, sest see võib põhjustada elektrilöögi. Ärge
puhastage külmikut benseeni, vedeldi ega autopesuvahendiga, kuna see võib põhjustada tuleohtu.
1. Eemaldage külmik toitevõrgust.
2. Niisutage pehmet ebemevaba lappi või paberkäterätti veega.
MÄRKUS
Ärge kasutage külmiku puhastamiseks mis tahes puhastusainet, sest see võib külmiku värvust
muuta või külmikut kahjustada.
3. Pühkige külmikut seest ja väljast, kuni see on puhas ja kuiv.
4. Ühendage külmiku toitejuhe elektripistikupessa.
Külmiku kasutamine
Siseosade eemaldamine
Kui sisemine või väline LED-pirn on läbi põlenud, ärge eemaldage lambi katet ega LED-lampi ise.
MÄRKUS
Pöörduge hooldusesindaja poole.
48
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 48
2019-02-25
4:38:35
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
Enne külmiku uksepoolte vahetamist eemaldage külmik kindlasti vooluvõrgust. Samsung soovitab
lasta uksepooli vahetada ainult Samsungi heakskiidetud hooldusteenuse pakkujatel. See on
tasuline ja toimub kliendi kulul.
MÄRKUS
Seadme tootja garantii ei kata uksepoolte vahetamise katsel tekkinud kahjustusi. Sellest
tulenevate remonditööde eest tasub klient.
1. Enne uksepoolte vahetamist veenduge, et külmik oleks vooluvõrgust lahutatud ja toiduained
seadmest välja võetud.
2. Kui klient ei ole veendunud, et ta saab kasutusjuhendit järgides uksepoolte vahetamisega
hakkama, tuleb selleks toiminguks võtta ühendust Samsungi kvalifitseeritud hooldustehnikuga.
3. Ärge ühendage külmikut kohe pärast uksepoolte vahetamist vooluvõrku, vaid oodake vähemalt
üks tund.
Vajalikud tööriistad (ei kuulu tarnekomplekti) ja lisaosad
Külmikuga on kaasas 3 tüüpi kruvid erinevateks vajadusteks. Ärge neid kruvisid mingil juhul
segamini ajage.
Pole kaasas
Lamepeaga
kruvikeeraja (-)
11 mm mutrivõti
(hingevõlli
jaoks)
8 mm
otsmutrivõti
(poltide jaoks)
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
Ristpeaga
kruvikeeraja (+)
5 mm
kuuskantvõti
(keskmise hinge
jaoks)
Lisaosa
Hingekate
Katte uks
ETTEVAATUST
Uksepoolte vahetamisel hoolitsege selle eest, et väikedetailid (kruvid, katted jne) ei satu
väikelaste kätte.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 49
2019-02-25
49
4:38:36
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
Uksepoolte vahetamine
1. Eemaldage katte juhe (1) ja katte uks L (2).
2
1
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
2. Eemaldage katte hing, et suruda konksule
allpool piltidel näidatud viisil.
50
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 50
2019-02-25
4:38:37
3. Ühendage lahti korpus. Seejärel eemaldage
ülemise hinge 2 kruvi.
ETTEVAATUST
•
•
Uks on raske, seega olge ettevaatlik, et te
end selle eemaldamisel ei vigastaks.
Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks töö ajal
juhet.
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
4. Eemaldage külmiku uks keskmiselt hingelt,
tõstes ust ettevaatlikult otse üles.
ETTEVAATUST
Uks on raske, seega olge ettevaatlik, et te end
selle eemaldamisel ei vigastaks.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 51
2019-02-25
51
4:38:37
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
5. Demonteerige keskmine hing.
6. Eemaldage sügavkülmiku uks alumiselt
hingelt, tõstes ust ettevaatlikult otse üles.
ETTEVAATUST
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
Uks on raske, seega olge ettevaatlik, et te end
selle eemaldamisel ei vigastaks.
7. Muutke katte asendit.
ETTEVAATUST
Katte eemaldamisel olge ettevaatlik
kriimustuste suhtes.
8. Asetage külmik ettevaatlikult pikali.
Eemaldage jalg (1) ja alumine hing (2).
1
2
52
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 52
2019-02-25
4:38:37
Vasak
Parem
9. KÜLMIKU uksel ja SÜGAVKÜLMIKU uksel
vahetatakse mõni alaosa.
(2) Eemaldage automaatsulgur.
(3) Eemaldage piirik.
(4),(5) Muutke kaitserõnga asendit.
(6) Eemaldage kruvi vastasküljel.
(7) Paigaldage piirik vastasküljele.
(8),(9) Muutke piiriku ja koostu asendit.
(10) Paigaldage kruvi vastasküljele.
ETTEVAATUST
Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end töö ajal.
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
10. Muutke kattekruvi asukohta.
ETTEVAATUST
Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end töö ajal.
11. Kinnitage keskmine hing 5 mm
kuuskantvõtmega. Esmalt paigaldage
sügavkülmiku uks ja keskmine hing.
Seejärel paigaldage alumine hing ja külmiku
uks nii, et koostu hing on üleval pool. Ukse
paigaldamise protseduur.
MÄRKUS
•
•
Keskmine hing > Sügavkülmiku uks >
Alumine hing > Külmiku uks koostu hingega
üleval pool
Kinnitage kruvidkindlasti tugevasti.
ETTEVAATUST
Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end töö ajal.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 53
2019-02-25
53
4:38:38
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
1
12. Muutke alumise hinge ja jala asendit
(paremalt > vasakule). Paigaldage alumine
hing pärast sügavkülmiku ukse seadmist
keskmisele hingele.
MÄRKUS
•
•
•
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
54
1
2
3
4
Eemaldage juhiku automaatsulgur ja võlliga
hing (1).
Paigaldage võlliga hing ja juhiku
automaatsulgur pildil näidatud viisil.
Kinnitage kruvid kindlasti tugevasti.
13. Tõmmake korgijuhik pildil näidatud viisil
kattejuhikust välja.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 54
2019-02-25
4:38:38
14. Pärast kattejuhiku (1) eemaldamist muutke
ukse (2) suunda nii, et see paikneks
sügavkülmiku ukse vastasküljel (ainult pildil
näidatud mudelil).
Paigaldage kattejuhik pildil (3) näidatud
viisil kruviga (A).
1
A
ETTEVAATUST
•
2
•
Olge ettevaatlik, et te ei vigastaks end töö
ajal.
Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks töö ajal
juhet.
3
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
B
1
2
3
4
5
15. (1) Ülemise hinge võlli ei pruugi olla
lihtne eemaldada. Seetõttu tuleb võll
demonteerida enne ülemise hinge
eemaldamist.
(2) Eraldage ülemise hinge võll, kasutades
11 mm mutrivõtit.
(3) Pöörake ülemist hinge ja kinnitage
ülemise hinge võll uuesti käega (4).
Joondage ülemine hing ja võll omavahel.
(5) Kasutage 11 mm mutrivõtit, et
reguleerida pilu märkimisjoone (4) ja hinge
võlli vahel suuremaks kui 4 mm
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 55
2019-02-25
55
4:38:39
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
16. Sisestage ülemine hing, et muuta auk veidi
suuremaks, ja paigaldage seejärel külmiku
ukse monteerimiseks ülemine hing.
MÄRKUS
•
•
Paigaldussamm
- Paigaldage ülemine hing külmikuuksele.
- Paigaldage keskmine hing külmiku
uksele.
- Paigaldage ülemine hing kapile.
- Kinnitagekruvi.
Kinnitage kruvid kindlasti tugevasti.
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
17. Muutke ukse juhtme suunda teisel küljel.
Ühendage juhe ja sisestage see
kattejuhikusse.
Pange juhe katte hinge sisse. (Hoolitsege
selle eest, et juhtme valge lint oleks
kinnitatud katte hinge konksu külge.) Ja
voltige kinniti seejärel lahtivõtmiseks nii
nagu allpool pildil näidatud.
ETTEVAATUST
Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks töö ajal
juhet.
56
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 56
2019-02-25
4:38:39
18. Sisestage juhe pildil näidatud viisil katte
hinge ribide vahele.
ETTEVAATUST
Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks töö ajal
juhet.
19. Paigaldage katte hing pildil näidatud viisil.
ETTEVAATUST
Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks töö ajal
juhet.
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
1
2
3
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 57
2019-02-25
57
4:38:40
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
20. Paigaldage ukse kork (lisaosa) tagaküljele.
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
21. Paigaldage ukse juhtme kate külmikuukse
peale ja suruge see paigaldamiseks
täielikult sisse. Kontrollige juhtme asendit.
Juhe peab paiknema ukse juhtme katte
tagaküljel.
ETTEVAATUST
Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks töö ajal
juhet.
58
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 58
2019-02-25
4:38:41
22. Paigaldage katte juhik.
Külmiku uksepoolte vahetamine (valikuline)
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 59
2019-02-25
59
4:38:41
Tõrkeotsing
Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis
puudutavad tavaolukordi (mitte veaolukordi), tuleb kasutajatel tasu maksta.
Üldine
Temperatuur
Probleem
Külmik/sügavkülmik ei
tööta.
Külmiku/sügavkülmiku
temperatuur on kõrge.
Külmiku/sügavkülmiku
temperatuur on liiga
madal.
Võimalikud põhjused
•
Toitejuhe pole korralikult
ühendatud.
•
Ühendage toitejuhe
korralikult.
•
Temperatuuri juhtseadis pole
õigesti määratud.
•
Reguleerige temperatuur
madalamale väärtusele.
•
Külmik asub küttekeha lähedal
või otsese päikesevalguse
käes.
•
Hoidke külmikut eemal
otsesest päikesevalgusest või
küttekehast.
•
Külmiku ja seina või kapi
vahel pole piisavalt vaba
ruumi.
•
Me soovitame, et vahe
külmiku ja lähedal asuvate
seinte (või kappide) vahel
oleks rohkem kui 50 mm.
•
Külmik on liiga täis.
Toit blokeerib külmiku
ventilatsiooniavasid.
•
Ärge pange külmikut liiga täis.
Veenduge, et toit ei blokeeriks
ventilatsiooniavasid.
•
Temperatuuri juhtseadis pole
õigesti määratud.
•
Reguleerige temperatuur
kõrgemale väärtusele.
•
Kondensatsiooni tekkimise
vältimiseks on külmiku
esinurkades kuumuskindlad
torud. Ümbritseva
temperatuuri tõusmisel ei
pruugi seade tõhusalt töötada.
Tegu pole süsteemi rikkega.
Tõrkeotsing
Sisesein on kuum.
60
Lahendus
•
Külmiku siseseinas on
kuumuskindel torustik.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 60
2019-02-25
4:38:41
Lõhn
Probleem
Külmikus on tavatu
lõhn.
Võimalikud põhjused
•
Roiskunud toit.
•
Tugeva lõhnaga toit.
Lahendus
•
Puhastage külmik ja
eemaldage roiskunud toit.
•
Veenduge, et tugeva lõhnaga
toiduained oleksid õhukindlalt
pakitud.
Härmatis
Probleem
Ventilaatorite ümber on
tekkinud härmatis.
Siseseintele on
tekkinud härmatis.
Võimalikud põhjused
•
Toit blokeerib
ventilatsiooniavasid.
•
Uks pole korralikult suletud.
•
Kui uks jäetakse lahti, pääseb
niiskus külmikusse.
•
Suure niiskussisaldusega toit.
Lahendus
•
Veenduge, et toit ei blokeeriks
külmiku ventilatsiooniavasid.
•
Veenduge, et toit ei takistaks
ukse sulgemist. Puhastage
uksetihend.
•
Eemaldage niiskus ja ärge
jätke ust pikaks ajaks lahti.
•
Veenduge, et toit oleks
õhukindlalt pakitud.
Kondensatsioon
Probleem
Siseseintele tekib
kondensatsioon.
Võimalikud põhjused
Lahendus
Tõrkeotsing
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 61
2019-02-25
61
4:38:41
Tõrkeotsing
Kas külmik teeb ebanormaalset müra?
Enne teenindusse helistamist vaadake üle alltoodud punktid. Kõigi teeninduskõnede eest, mis
puudutavad tavapäraseid helisid, nõutakse kasutajatelt tasu.
Need helid on tavapärased.
•
Toimingu alustamisel või lõpetamisel võib külmik tekitada automootori käivitamisega
sarnaseid helisid. Töö stabiliseerumisel need helid vaibuvad.
Sumin
Klõpsud või
siutsud
•
Neid helisid võib kostuda ventilaatori töötamise ajal. Kui külmik jõuab määratud
temperatuurini, pole ventilaatori heli kuulda.
Vurin
Susin
Tõrkeotsing
•
Sulatustsükli ajal võib vesi tilkuda sulatusseadmele, põhjustades sisisevat heli.
Sisin
62
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 62
2019-02-25
4:38:42
•
Kui külmik jahutab või külmutab, liigub külmutusgaas läbi hermeetiliste torude, tekitades
mullitavat heli.
Kihin
•
Külmiku temperatuuri tõusmisel või langemisel tõmbuvad plastosad kokku ja laienevad,
tekitades kopsivat heli. Selline müra tekib sulatustsükli ajal või siis, kui elektroonilised osad
töötavad.
Ragin
•
Jäävalmistajaga mudelite puhul Kui veeventiil avaneb jäävalmistaja täitmiseks, võib kostuda
sumisevat heli.
Külmiku ukse avamisel ja sulgemisel võib rõhu võrdsustumise tõttu kostuda lõõtsuvat heli.
Tõrkeotsing
•
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 63
2019-02-25
63
4:38:42
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
Paigalduskomplekt
2
3
1
4
Montaaži paigalduskomplekt
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
Nr
Osa nimi
Osa kood
Kogus (tk)
1
JUHIK
DA61-10557A
2
2
LEHT B
DA63-08121A
3
3
KORVI MONTAAŽIKATE
DA97-15853A
2
4
PE-VAHUST LÕIGATUD TIHEND
DA62-01136X
4
MÄRKUS
•
•
64
Kui külmik paigaldatakse koos kapiga, on soovitatav jätta külmikule paigaldusvahe ja
paigutada kapis olevad augud leheküljel 65 kirjeldatud viisil.
See hoiab äraenergiakulu suurenemise ja muudab elektriarved väiksemaks.
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 64
2019-02-25
4:38:42
Mõõtmine
15 mm
300 mm
15 mm
10 mm
Küljeavad
2,5 mm
2,5 mm
140 mm
Ava
Min 595 mm
Min 595 mm
RB36
Min 2017 mm
Max 2027 mm
RB33
Min 1917 mm
Max 1927 mm
RB33
Min 1927 mm
Max 1937 mm
Min: enne paigaldamist
Max: pärast paigaldamist
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
RB36
Min 2007 mm
Max 2017 mm
Min 590 mm
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 65
2019-02-25
65
4:38:42
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
RB36 2007 mm
RB33 1917 mm
10,0 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
RB36 2007 mm
RB33 1917 mm
590 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
Pilu: 1,0 mm
RB36 2016 mm
RB33 1926 mm
RB36 2016 mm
RB33 1926 mm
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
10,0 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
Pilu: 1,0 mm
Pöörake eesmist jalga päripäeva 9,0 mm (8 pööret).
66
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 66
2019-02-25
4:38:43
Paigaldamine
Pange juhikud kapi tagumistesse nurkadesse.
Kontrollige loodiga, kas põrand on horisontaalne.
ETTEVAATUST
•
•
•
•
•
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 67
2019-02-25
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
•
Avage külmiku pakend ja hoolitsege selle eest, et pakkematerjal ei jääks lastele
kättesaadavasse kohta.
Olge külmiku kappi paigutamisel või ukse avamisel ettevaatlik, sest sõrmed võivad ukse vahele
jääda.
Ärge laske külmikul kappi paigaldamise ajal seista toitekaablil. Kahjustatud kaablid võivad
põhjustada tulekahju või elektrilöögi ohtu.
Pärast külmiku kohaleasetamist ühendage selle toitepistik elektripistikupessa.
Kapi kinnitamiseks tuleb kasutada paigalduskomplekti kuuluvaid juhikuid. Ärge kasutage
juhikuid muul otstarbel.
Kui paigaldamiseks ei kasutata kirjeldatud meetodit, võib külmiku elektrikulu suureneda.
67
4:38:43
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
1. Jala vabastamiseks pöörake seda 9,0 mm
(8 pööret) päripäeva.
2. Pange komplekti kuuluvad neli PEvahtdetaili külmiku taha.
360
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
360
68
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 68
2019-02-25
4:38:43
3. Joondage külmiku vasak serv kapi vasaku
seinaga ja pöörake külmik pildil näidatud
viisil kapi parempoolse seina poole.
4. Paigutage külmik kappi nii, et külmiku põhi
on ühel joonel kapi põhjaga.
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 69
2019-02-25
69
4:38:44
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
5. Külmiku ja kapi joonduse tagamiseks
reguleerige külmiku reguleerimisjalgu.
MÄRKUS
•
•
Kui külmiku ülaosa eendub liiga palju:
Loodimiseks pöörake jalgu päripäeva.
Kui külmiku ülaosa on kaldu tahapoole:
Loodimiseks pöörake jalguvastupäeva.
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
70
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 70
2019-02-25
4:38:44
6. Pange komplekti kuuluv -kujuline osa
mõlemal pool kapi ja külmiku vahele. (Enne
kinnitamist eemaldage -kujuliselt osalt
kahepoolne teip.)
• Mõlemal pool külgseina juures pilu
täitmiseks võite kasutada komplekti
kuuluvat LEHTE B.
Köögikinnituse abil paigaldamine (mudelitel RB33/36*)
Eesti
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 71
2019-02-25
71
4:38:44
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, võtke ühendust SAMSUNGi
klienditeeninduskeskusega.
Riik
Teeninduskeskus
Veebileht
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DA68-03846K-00
RB7000J_DA68-03846K-00_ET.indd 72
2019-02-25
4:38:44
Šaldytuvas
Naudotojo vadovas
RB33R* / RB36R* / RB38R* / RB41R*
SEB
Pastatomasis prietaisas
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 1
2019-02-25
4:37:55
Turinys
Saugos informacija
Turinys
2
3
Ką reikia žinoti apie saugos instrukcijas
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės
Svarbios saugos priemonės
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir eksploatavimo vietoje
Svarbiausi montavimo įspėjimai
Instaliavimo perspėjimo ženklai
Svarbiausi naudojimo įspėjimai
Naudojimo įspėjimai
Valymo įspėjimai
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu
Nurodymai dėl EEĮA
3
4
5
9
10
13
14
19
22
24
25
27
Šaldytuvo paruošimas
28
Pasiruošimas šaldytuvo montavimui
28
Šaldytuvo naudojimas
33
Valdymo skydelio naudojimas
Įspėjamasis temperatūros signalas
Šaldiklio lentyna (pasirinktinai)
Dalys ir funkcijos
Šaldiklio skyriaus savybės.
Vidinių dalių išėmimas
33
36
37
38
41
43
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
49
Durelių atidarymo krypties keitimas
50
Gedimų paieška ir šalinimas
60
Bendroji informacija
Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?
60
62
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
64
Montavimo rinkinys
Matmenys
Montavimas
64
65
67
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 2
2019-02-25
4:37:55
Saugos informacija
Prieš naudodami šaldytuvą „Samsung“ atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, kad būtų užtikrinta,
jog žinote, kaip valdyti savo naujojo prietaiso savybes ir funkcijas saugiai ir veiksmingai.
Ką reikia žinoti apie saugos instrukcijas
Saugos informacija
• Įspėjimai ir svarbios saugumo instrukcijos šiame vadove
neapima visų galimų sąlygų ir situacijų.
Montuodami, techniškai prižiūrėdami ir eksploatuodami šį
prietaisą turite vadovautis bendrąja nuovoka.
• Šios naudojimo instrukcijos apima įvairius modelius, todėl
įsigyto šaldytuvo charakteristikos gali šiek tiek skirtis nuo
aprašytų šiame vadove ir gali būti taikomi ne visi įspėjamieji
ženklai. Jei kyla klausimų arba neaiškumų, kreipkitės į
artimiausią techninės priežiūros centrą arba atsakymų
ieškokite svetainėje www.samsung.com.
• R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga.
Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią
kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią
techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia
šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame gaminyje yra
degiųjų dujų (šaldomoji medžiaga R-600a), norėdami saugiai
pašalinti šį gaminį kreipkitės į vietos įstaigas.
• Kad įvykus nuotėkiui iš šaldomosios medžiagos kontūro
nesusidarytų degaus oro ir dujų mišinio, reikia užtikrinti
pakankamą patalpos dydžio ir prietaise naudojamos
šaldomosios medžiagos kiekio santykį.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 3
2019-02-25
3
4:37:55
Saugos informacija
Saugos informacija
• Nemėginkite jungti prietaiso, jei pastebėjote gedimo
požymių. Jei kyla abejonių, kreipkitės į pardavėją. 8 g
šaldomosios medžiagos R-600a patalpos dydis turi būti
1 m3.
Šaldomosios medžiagos kiekis nurodytas identifikavimo
lentelėje, esančioje prietaiso viduje.
• Iš vamzdelių ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali užsiliepsnoti
ar pažeisti akis. Jei iš vamzdelių teka šaldomoji medžiaga,
venkite atviros ugnies, nuo prietaiso patraukite visus degius
objektus ir nedelsdami išvėdinkite patalpą.
- Antraip galimas gaisras arba sprogimas.
Svarbūs saugos ženklai ir atsargumo priemonės
Laikykitės visų šiame vadove pateiktų saugos instrukcijų. Šiame
vadove naudojami šie saugos ženklai.
ĮSPĖJIMAS.
Pavojai arba nesaugi eksploatacija, kurie gali baigtis sunkiomis
traumomis ar net mirtimi arba sugadinti turtą.
DĖMESIO.
Pavojai arba nesaugi eksploatacija, kurie gali baigtis sunkiomis
traumomis ir / arba gali būti sugadintas turtas.
PASTABA.
Naudinga informacija, kuri padės naudotojui geriau suprasti,
kaip naudotis šaldytuvu ir jo funkcijomis.
4
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 4
2019-02-25
4:37:55
Šie įspėjamieji ženklai apsaugo nuo traumų jus ir kitus asmenis.
Atidžiai jais vadovaukitės.
Kai perskaitysite, šį vadovą, o ypač šį skyrių, laikykite ateičiai,
nes vėliau gali prireikti paskaityti.
Saugos informacija
Svarbios saugos priemonės
Įspėjimas. Gaisro pavojus / degiosios medžiagos
ĮSPĖJIMAS.
• Statydami prietaisą į vietą, atkreipkite dėmesį, kad
maitinimo laidas neįstrigtų ir nebūtų apgadintas.
• Nejunkite už prietaiso ilgintuvų su keliais lizdais ar
nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
• Pripildykite tik tinkamu gerti vandeniu.
• Prijunkite tik prie tinkamo gerti vandens tiekimo sistemos.
• Neuždenkite buitiniame prietaise esančių arba pastate
įmontuotų ventiliacijos angų.
• Atšildymo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių
prietaisų ar kitų priemonių, kurių nenurodė gamintojas.
• Nepažeiskite šaldomosios medžiagos kontūro.
• Buitinio prietaiso maisto saugojimo skyriuose nenaudokite
elektrinių prietaisų, nebent juos rekomenduotų gamintojas.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 5
2019-02-25
5
4:37:56
Saugos informacija
Saugos informacija
• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių
gebėjimų, neturintiems patirties ir žinių, kaip naudotis,
išskyrus atvejus, kai jie prižiūrimi arba už šį prietaisą
atsakingas asmuo suteikė jiems saugos informacijos.
• Naudoti šį prietaisą vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys,
turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba
neturintys patirties ar žinių, gali tik prižiūrimi arba tik tuo
atveju, jeigu jiems buvo paaiškinta, kaip saugiai naudoti
prietaisą, ir jie suprato gresiančius pavojus.
Draudžiama vaikams žaisti su prietaisu. Draudžiama
neprižiūrimiems vaikams atlikti valymo ir priežiūros darbus.
• Jei pažeistas maitinimo laidas, jį, siekiant išvengti pavojaus,
turi pakeisti gamintojas, gamintojo priežiūros atstovas ar
panašios kvalifikacijos asmuo.
• Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad pavojaus
atveju prietaisą būtų galima greitai atjungti nuo maitinimo.
- Jis turi būti prietaiso galinės dalies išorėje.
• Nelaikykite šiame prietaise sprogiųjų medžiagų, tokių kaip
aerozolių flakonai su degiuoju propelentu.
• Jei prietaise įsuktos šviesos diodų lemputės, nemėginkite
išmontuoti lempučių gaubtų ir šviesos diodų lempučių patys.
- Kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
- Naudokite gamintojo ar techninės priežiūros specialisto
tiekiamas šviesos diodų lemputes.
• Naudotinos naujos žarnos, tiekiamos kartu su prietaisu.
Nenaudokite pakartotinai senų žarnų.
6
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 6
2019-02-25
4:37:56
Saugos informacija
• Šaldytuvo vandens jungtį junkite tik prie geriamojo vandens
šaltinio. Kad ledo gaminimo įrenginys veiktų teisingai,
reikalingas 206~861 kPa (30~125 psi) vandens slėgis.
• Energija bus vartojama efektyviai, jei visus vidaus
elementus, pavyzdžiui, krepšius, stalčius, lentynas, laikysite
gamintojo nurodytoje vietoje.
• Kad naudojant šį gaminį būtų sutaupoma kuo daugiau
energijos, visas lentynas, stalčius ir krepšelius palikite jiems
skirtose vietose.
Kaip sumažinti energijos sąnaudas
• Prietaisą sumontuokite vėsioje, sausoje ir pakankamai
vėdinamoje patalpoje.
• Pasistenkite, kad ant jo negalėtų patekti tiesioginė saulės
šviesa ir nestatykite jo šalia tiesioginių šilumos šaltinių
(pavyzdžiui, radiatorių).
- Neuždenkite nė vienos oro angos ar grotelių, kad
nesumažėtų energinis efektyvumas.
- Nedėkite į prietaisą karšto maisto – palaukite, kol jis
atvės.
- Užšaldytus maisto produktus atšildykite šaldytuve. Žemos
temperatūros užšaldyti maisto produktai gali atvėsinti
šaldytuve esančius maisto produktus.
- Dėdami į prietaisą maisto produktus arba išimdami iš jo
ilgai nelaikykite atvertų durelių.
- Kuo trumpiau laikysite atidarytas dureles, tuo mažiau
ledo susidarys šaldiklyje.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 7
2019-02-25
7
4:37:56
Saugos informacija
Saugos informacija
- Reguliariai valykite šaldytuvo galinę dalį. Dėl dulkių
didėja energijos sąnaudos.
- Nenustatykite žemesnės temperatūros, nei būtina.
- Užtikrinkite, kad prie šaldytuvo pagrindo ir galinės
sienelės būtų pakankamai vietos orui išeiti. Neuždenkite
oro ventiliacijos angų.
- Montuodami palikite vietos dešinėje, kairėje, gale ir
viršuje. Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir už
elektrą mokėsite mažiau.
• Patartina pakilti tokius tarpus:
- dešinėje, kairėje ir užpakalyje: daugiau kaip 50 mm
- viršuje: daugiau kaip 100 mm
Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioje aplinkoje,
pavyzdžiui:
- parduotuvių, biurų ir kitų darboviečių darbuotojų
virtuvėlėse;
- ūkiuose, viešbučių ar motelių klientų patalpose ir
panašiose gyvenamosios paskirties vietose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose;
- viešojo maitinimo ir panašių ne gyvenamosios paskirties
objektų patalpose.
8
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 8
2019-02-25
4:37:56
Griežto įspėjimo ženklai, naudojami gabenant ir
eksploatavimo vietoje
ĮSPĖJIMAS.
Saugos informacija
• Gabenant ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų
nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
- Iš vamzdelio ištekėjusi šaldomoji medžiaga gali
užsiliepsnoti ar pažeisti akis. Jei pastebėjote nuotėkį,
nenaudokite atviros liepsnos ar potencialių ugnies
šaltinių ir keletą minučių vėdinkite kambarį, kuriame
pastatytas prietaisas.
- Šio prietaiso sudėtyje yra nedidelis šaldomosios
medžiagos izobutano (R-600a) kiekis; šios gamtinės
dujos nekenkia aplinkai, tačiau yra degios. Gabenant
ir montuojant prietaisą būtina užtikrinti, kad būtų
nepažeistos šaldomosios medžiagos kontūro dalys.
• Perveždami ir montuodami šaldytuvą nelieskite vandens
žarnos galinėje šaldytuvo pusėje.
- Taip galima šaldytuvą sugadinti ir nebus galima naudoti
vandens dozatoriaus.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 9
2019-02-25
9
4:37:56
Saugos informacija
Svarbiausi montavimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS.
Saugos informacija
• Nemontuokite šaldytuvo drėgnoje vietoje ar ten, kur ant jo
galėtų patekti vandens.
- Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros
smūgio ar gaisro pavojus.
• Nestatykite šaldytuvo tiesioginėje saulės šviesoje arba prie
šilumos šaltinių, patalpos šildytuvų ar kitų prietaisų.
• Nejunkite kelių prietaisų į vieną šakotuvą. Šaldytuvas turi
būti įjungtas į atskirą elektros lizdą, kurio įtampa atitinka
įtampą, nurodytą šaldytuvo techninių duomenų lentelėje.
- Taip užtikrinamas didžiausias veiksmingumas ir
neperkraunamos namo elektros grandinės, kurios dėl
perkaitusių laidų galėtų kelti gaisro pavojų.
• Jei elektros lizdas sienoje netvirtai laikosi, nekiškite į jį
maitinimo kištuko.
- Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nenaudokite elektros laido, jei jis įtrūkęs ar nusidėvėjęs per
visą ilgį arba kuriame nors gale.
• Nelenkite maitinimo laido ir nedėkite ant jo sunkių daiktų.
• Netraukite ir smarkiai nelenkite maitinimo laido.
• Nesusukite ir neriškite maitinimo laido.
• Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite
ant jo sunkių daiktų, nesprauskite jo tarp daiktų ir
neužkiškite jo už prietaiso.
10
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 10
2019-02-25
4:37:56
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 11
2019-02-25
Saugos informacija
• Perkeldami šaldytuvą būkite atsargūs, kad jo
nenuverstumėte arba nepažeistumėte elektros laido.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Niekada nebandykite ištraukti šaldytuvo kištuko laikydami
už maitinimo laido. Visada suimkite kištuką ir traukite jį
tiesiai iš kištukinio sieninio lizdo.
- Pažeistas laidas gali sukelti trumpąjį grandinės jungimą,
gaisrą ir (arba) elektros iškrovą.
• Prie šaldytuvo nenaudokite purškiklių.
- Prie šaldytuvo naudojami purškikliai gali sukelti sprogimą
arba gaisrą.
• Nemontuokite šio prietaiso šalia šildytuvo ar degios
medžiagos.
• Nemontuokite prietaiso ten, kur gali nutekėti dujų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Prieš pradedant naudoti, šaldytuvą būtina tinkamai pastatyti
ir sumontuoti pagal šiame vadove pateiktus nurodymus.
• Prijunkite maitinimo kištuką tinkamai, kad laidas eitų žemyn.
- Jei kištuką į lizdą kišate laidu aukštyn, laidas gali būti
nukirstas ir sukelti gaisrą arba elektros smūgį.
• Žiūrėkite, kad maitinimo kištuko nesuspaustumėte ir
nepažeistumėte užpakaline šaldytuvo dalimi.
• Padėkite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
- Vaikui, užsimovusiam ant galvos pakuotės medžiagas,
kyla mirtinas pavojus uždusti.
11
4:37:56
Saugos informacija
Saugos informacija
• Nemontuokite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar
dulkėtoje vietoje arba ten, kur patenka tiesioginės saulės
šviesos ar vandens (lietaus lašų).
- Dėl pažeistos elektros detalių izoliacijos gali kilti elektros
smūgio ar gaisro pavojus.
• Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo
kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės
priežiūros centrą.
- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
• Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų
(pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų
cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
- Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų
ar traumų.
• Prieš pirmą kartą jungdami gaminį į elektros tinklą, turite
pašalinti nuo jo visą apsauginę plastikinę plėvelę.
• Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su tvirtinimo
žiedais, skirtais durims sureguliuoti, arba vandens vamzdžių
kabėmis.
- Vaikui, nurijusiam tvirtinimo žiedą arba vandens
vamzdžių kabę, kyla mirtinas pavojus uždusti. Tvirtinimo
žiedus ir vandens vamzdžių kabes laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
• Šaldytuvą būtina saugiai įžeminti.
- Prieš bandydami apžiūrėti arba remontuoti bet kurią
prietaiso dalį, visada įsitikinkite, kad šaldytuvą įžeminote.
Srovės nuotėkis gali sukelti sunkų elektros smūgį.
12
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 12
2019-02-25
4:37:56
Saugos informacija
• Elektros įžeminimo reikmėms jokiu būdu nenaudokite dujų
vamzdžio, telefono linijų ar kitų galimų žaibolaidžių.
- Šaldytuvą reikia įžeminti, kad ant laidžių jo dalių
neatsirastų įtampos arba kad nekiltų pavojaus patirti
elektros smūgį susidarius srovės nuotėkiui iš šaldytuvo.
- Antraip gali kilti elektros smūgio, gaisro, sprogimo ar
gaminio gedimų pavojus.
• Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo
laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Šaldytuvo saugiklius privalo keisti kvalifikuotas specialistas
arba techninės priežiūros darbus atliekanti bendrovė.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar traumų.
Instaliavimo perspėjimo ženklai
DĖMESIO.
• Apie šaldytuvą palikite pakankamai vietos ir montuokite jį
ant plokščio paviršiaus.
- Jei šaldytuvas stovi ne horizontaliai, aušinimo galia ir
veikimo patikimumas gali būti riboti.
• Prieš dėdami maisto produktus sumontuotą ir įjungtą
prietaisą palikite 2–3 valandoms pastovėti.
• Primygtinai rekomenduojame, kad šaldytuvą montuotų
kvalifikuotas specialistas arba priežiūros bendrovė.
- Antraip galimas elektros smūgis, gaisras, sprogimas,
gedimas ar trauma.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 13
2019-02-25
13
4:37:56
Saugos informacija
Svarbiausi naudojimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS.
Saugos informacija
• Nejunkite maitinimo kištuko į lizdą sienoje drėgnomis
rankomis.
- Galite patirti elektros smūgį.
• Nedėkite jokių daiktų ant prietaiso viršaus.
- Atidarant ar uždarant duris iš šaldiklio gali iškristi įvairių
maisto produktų, galinčių sukelti traumą ir (arba) padaryti
materialinės žalos.
• Nekiškite rankų, kojų ar metalinių daiktų (pavyzdžiui,
valgomųjų lazdelių) į šaldytuvo apačioje arba užpakalinėje
dalyje esančias ertmes.
- Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
- Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
• Nelieskite šaldiklio sienelių ar šaldiklyje laikomų produktų
drėgnomis rankomis.
- Galite nušalti rankas.
• Ant šaldytuvo nedėkite vandens pripildytos taros.
- Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
• Nelaikykite lakiųjų ar degiųjų medžiagų (benzeno, skiediklių,
propano dujų, alkoholio, eterio, suskystintųjų dujų ir panašių
produktų) ar daiktų šaldytuve.
- Šis šaldytuvas skirtas tik maistui laikyti.
- Gali kilti gaisras arba sprogimas.
• Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
- Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir
korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote
duris šalia būnant vaikams.
14
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 14
2019-02-25
4:37:56
Saugos informacija
• Nekiškite pirštų tarp durelių ir nuo to paties saugokite
vaikus.
- Nekiškite pirštų į tarpus tarp kairiųjų ir dešiniųjų durelių.
Atidarydami dureles įsitikinkite, kad tarp jų neįspraudėte
pirštų.
• Neleiskite vaikams kabintis ant durų ar duryse esančių
talpyklų. Jie gali sunkiai susižeisti.
• Neleiskite vaikams lįsti į šaldytuvą. Jie gali užstrigti.
• Nekiškite rankų po įrenginiu.
- Galite susižeisti į bet kurias aštrias briaunas.
• Nelaikykite šaldytuve jokių farmacinių produktų, mokslinių
tyrimų medžiagų ar kitų žemai temperatūrai jautrių
produktų.
- Šaldytuve negalima laikyti produktų, kuriems taikomi
griežti temperatūros reikalavimai.
• Užuodę vaistų ar dūmų kvapą, nedelsdami ištraukite
maitinimo laido kištuką iš lizdo ir kreipkitės į „Samsung
Electronics“ techninės priežiūros centrą.
• Jei šaldytuve yra dulkių ar vandens, ištraukite maitinimo
kištuką ir kreipkitės į „Samsung Electronics“ techninės
priežiūros centrą.
- Priešingu atveju kyla gaisro pavojus.
• Neleiskite vaikams lipti ant stalčiaus.
- Stalčius gali sulūžti ir jie gali paslysti.
• Jei paliekate šaldytuvą be priežiūros, uždarykite duris ir
neleiskite lįsti į šaldytuvą vaikams.
• Neleiskite kūdikiams ar vaikams lipti į stalčių.
- Įstrigę jie gali uždusti arba susižeisti.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 15
2019-02-25
15
4:37:57
Saugos informacija
Saugos informacija
• Šaldytuvo neperkraukite maistu.
- Kai atidarote dureles, iš šaldytuvo vidaus gali iškristi
maisto ir sužeisti jus ir (arba) būti pažeistas pats.
• Nepurkškite lakiųjų medžiagų, pavyzdžiui, insekticidų, ant
prietaiso.
- Jos ne tik kenkia žmonėms, bet ir gali sukelti elektros
smūgį, gaisrą ir gali sugadinti gaminį.
• Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą,
ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
- Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
• Nenaudokite ir nedėkite šalia šaldytuvo arba į jį medžiagų,
kurias veikia temperatūra, tokių kaip degiosios dujos, degūs
daiktai, sausasis ledas, vaistai ar cheminės medžiagos.
• Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui
panaikinti.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Į vandens rezervuarą, ledo dėklą ir vandens kubelius pilkite
tik geriamąjį vandenį (mineralinį arba filtruotą).
- Į rezervuarą nepilkite arbatos, sulčių ar sportininkams
skirtų gėrimų, nes jie gali sugadinti šaldytuvą.
• Nelipkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo jokių daiktų
(pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių, neužgesintų
cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir pan.).
Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų ar
traumų. Ant prietaiso nedėkite vandens pripildytos taros.
- Jei jis išsilies, kils gaisro arba elektros smūgio pavojus.
16
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 16
2019-02-25
4:37:57
Saugos informacija
• Niekada ilgai nežiūrėkite tiesiai į UV LED lempą.
- Akys gali pavargti veikiant ultravioletiniams spinduliams.
• Nedėkite lentynos dugnu aukštyn. Gali nesuveikti lentynos
stabdiklis.
- Iškritus stiklinei lentynai galima susižeisti.
• Saugokite pirštus nuo siaurų plyšių. Tarpai tarp durų ir
korpuso turi būti siauri. Būkite atsargūs, kai atidarote duris
šalia būnant vaikams.
• Aptikę dujų nuotėkį, venkite atviros liepsnos arba uždegimo
šaltinių ir kelias minutes vėdinkite kambarį, kuriame stovi
prietaisas.
- Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.
- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Kibirkštis gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
• Butelius laikykite vieną šalia kito taip, kad jie neiškristų.
• Šis prietaisas skirtas maistui laikyti namų aplinkoje.
• Nekiškite pirštų ar kitų objektų į vandens dozatoriaus angą,
ledo kanalą ir ledo gaminimo įrenginio krepšelį.
- Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
• Nemėginkite taisyti, išmontuoti ar keisti šaldytuvo
konstrukcijos patys.
• Nenaudokite jokių kitų saugiklių (varinės ar plieninės
vielutės ir pan.), išskyrus standartinius.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 17
2019-02-25
17
4:37:57
Saugos informacija
Saugos informacija
• Jeigu jūsų šaldytuvą reikia remontuoti arba permontuoti,
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Taip išvengsite elektros smūgio, gaisro, gaminio gedimų
ar traumų.
• Jeigu šaldytuvas skleidžia degėsių kvapą arba dūmus,
nedelsdami atjunkite jį nuo elektros tinklų ir kreipkitės į
savo „Samsung Electronics“ techninės priežiūros centru.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro pavojų.
• Prieš keisdami šaldytuvo vidinio apšvietimo lemputes
ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Antraip kils elektros smūgio pavojus.
• Jeigu jums sudėtinga pakeisti ne šviesos diodų lemputę,
kreipkitės į „Samsung“ techninės priežiūros centrą.
• Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
• Nenaudokite pažeistų maitinimo kištukų, pažeistų maitinimo
laidų ar nepritvirtintų elektros lizdų.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
18
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 18
2019-02-25
4:37:57
Naudojimo įspėjimai
DĖMESIO.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 19
2019-02-25
Saugos informacija
• Atitirpinto maisto pakartotinai neužšaldykite.
- Šaldytame ir atšildytame maiste greičiau vystosi
bakterijos nei šviežiame maiste.
- Antrasis atšildymas suskaidys dar daugiau ląstelių,
pašalins drėgmę ir pakeis gaminio vientisumą.
• Neatšildykite maisto kambario temperatūroje.
- Sauga priklauso nuo to, ar žalias gaminys buvo
apdorojamas tinkamai.
• Nestatykite stiklinių ar butelių arba gazuotų gėrimų į šaldiklį.
- Indas gali užšalti arba suskilti, dėl to galima susižeisti.
• Naudokite tik su šaldytuvu gautą ledo gaminimo įrenginį.
• Jei ilgam išvažiuojate iš namų (pvz., atostogauti) ir vandens
ar ledo dozatoriaus nenaudosite, uždarykite vandens
vožtuvą.
- Kitaip vanduo gali nutekėti.
• Jei nenaudosite šaldytuvo labai ilgai (3 savaites ar ilgiau),
ištuštinkite šaldytuvą ir ledo krepšelį, atjunkite nuo elektros
tinklo, uždarykite vandens vožtuvą, nuvalykite drėgmę
nuo vidinių sienelių ir palikite dureles praviras, kad viduje
neatsirastų kvapų ir pelėsių.
• Gaminio veiksmingumas bus didžiausias, jei:
- Nedėsite maisto produktų per arti oro angų, esančių
užpakalinėje prietaiso sienelėje, nes jie gali trukdyti oro
apytakai šaldytuve.
19
4:37:57
Saugos informacija
Saugos informacija
•
•
•
•
•
20
- Prieš dėdami į šaldytuvą, maisto produktus tinkamai
suvyniosite arba sudėsite į orui nelaidžius indus.
- Paisykite ilgiausios maisto produktų laikymo trukmės ir
šaldytų produktų galiojimo datų.
- Nereikia atjungti šaldytuvo nuo maitinimo šaltinio, jei
būsite išvažiavę trumpiau nei tris savaites. Tačiau, jei
būsite išvažiavę ilgiau nei tris savaites, išimkite visus
maisto produktus ir ledą iš ledo krepšelio, atjunkite
šaldytuvą nuo elektros tinklo, uždarykite vandens
vožtuvą, nuvalykite drėgmę nuo vidinių sienelių ir
palikite dureles atidarytas, kad viduje neatsirastų kvapų
ir pelėsių.
Techninės priežiūros centro garantija ir modifikavimas.
- Jei šį surinktą prietaisą kaip nors pakeičia ar modifikuoja
trečioji šalis, „Samsung“ garantija netaikoma ir „Samsung“
neprisiima atsakomybės už nesaugumą ar žalą, kylančią
dėl trečiosios šalies atliktų modifikacijų.
Neužblokuokite oro sklaidytuvų šaldytuvo viduje.
- Jei oro sklaidytuvai užkemšami, ypač plastikiniu maišeliu,
temperatūra šaldytuve gali nukristi per daug. Jei
vėsinimas trunka per ilgai, gali trūkti vandens filtras ir
imti tekėti vanduo.
Naudokite tik su šaldytuvu tiekiamą ledo gaminimo įtaisą.
Išvalykite viduje susikaupusį vandenį ir palikite duris
atidarytas.
- Antraip gali atsirasti blogas kvapas ar pelėsis.
Jei šaldytuvas buvo atjungtas nuo kištukinio maitinimo
lizdo, turite palaukti mažiausiai penkias minutes, ir tik tada
vėl galima prijungti prie maitinimo.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 20
2019-02-25
4:37:57
Saugos informacija
• Jei šaldytuvas užpiltas vandeniu, ištraukite kištuką iš
maitinimo tinklo ir kreipkitės į „Samsung Electronics“
techninės priežiūros tarnybą.
• Nedaužykite jokių stiklinių paviršių ir nenaudokite per
didelės jėgos.
- Trūkus stiklui galite susižeisti ir (arba) apgadinti daiktus.
• Į vandens talpyklą ir ledo kubelių dėklą pilkite tik geriamąjį
vandenį (vandentiekio, mineralinį arba išvalytą vandenį).
- Nepilkite į talpyklą arbatos arba sportininkams skirtų
gėrimų. Šaldytuvas gali sugesti.
• Saugokitės, kad neprisispaustumėte pirštų.
• Jeigu šaldytuve atsiranda skysčio, kreipkitės į artimiausią
techninės priežiūros centrą.
- Kyla elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nelaikykite augalinio aliejaus šaldytuvo durelių dėžutėse.
Aliejus gali sukietėti, turės blogą skonį ir bus netinkamas
vartoti. Be to, iš atidarytos talpyklos aliejus gali ištekėti
ir dėl to gali įtrūkti durelėse esančios dėžutės. Atidarius
aliejaus talpyklą, geriausia ją laikyti vėsioje ir nuo saulės
šviesos apsaugotoje vietoje, pvz., spintelėje arba maisto
sandėliuke.
- Augalinio aliejaus pavyzdžiai: alyvuogių aliejus, kukurūzų
aliejus, vynuogių sėklų aliejus ir t. t.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 21
2019-02-25
21
4:37:57
Saugos informacija
Valymo įspėjimai
DĖMESIO.
Saugos informacija
• Nepurkškite vandens tiesiai į šaldytuvo vidų arba ant jo iš
išorės.
- Kyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Nedžiovinkite šaldytuvo vidaus plaukų džiovintuvu.
• Nedėkite uždegtos žvakės į šaldytuvą blogam kvapui
panaikinti.
- Gali kilti elektros smūgio ar gaisro pavojus.
• Nepurkškite valiklių tiesiai ant ekrano.
- Gali nusilupti išspausdintos ekrano raidės.
• Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui,
vandens, ištraukite maitinimo tinklo kištuką ir kreipkitės į
techninės priežiūros centrą.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
• Bet kokioms pašalinėms medžiagoms ar dulkėms nuo
maitinimo kištuko metalinių dalių šalinti naudokite švarią,
sausą šluostę. Valydami kištuką nenaudokite šlapios arba
drėgnos šluostės.
- Gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.
• Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
• Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio, „Clorox“ ar
chlorido.
- Jie gali pažeisti paviršius ir buitinė technika gali
užsidegti.
• Jokiu būdu nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų į
dozatoriaus ertmę.
- Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
22
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 22
2019-02-25
4:37:57
Saugos informacija
• Prieš valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus,
atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Taip išvengsite elektros smūgio ar gaisro.
• Šaldytuvui valyti naudokite šiltame vandenyje pamirkytą
švarią kempinę arba minkštą šluostę ir švelnų ploviklį.
• Išoriniams paviršiams (durelėms ir korpusui), plastikinėms
dalims, durų ir vidiniams tarpikliams valyti nenaudokite
abrazyvinių ar stiprių valymo priemonių, pvz., langų
purškiklių, šveičiamųjų priemonių, degių skysčių, druskos
rūgšties, valomojo vaško, koncentruotų valiklių, baliklių arba
valiklių, kurių sudėtyje yra naftos produktų.
- Jie gali subraižyti ar sugadinti medžiagą.
• Neplaukite stiklinių lentynų ar dangčių šiltu vandeniu
tuomet, kai jie yra šalti. Dėl staigaus temperatūros pokyčio
ar fizinio poveikio, pvz., trinktelėjimo ar numetimo, stiklinės
lentynos ar dangčiai gali sudužti.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 23
2019-02-25
23
4:37:57
Saugos informacija
Svarbiausi utilizavimo įspėjimai
ĮSPĖJIMAS.
Saugos informacija
• Šio gaminio pakavimo medžiagas šalinkite nekenkdami
aplinkai.
• Prieš šalindami šaldytuvą įsitikinkite, ar nepažeisti prietaiso
užpakalinėje dalyje esantys vamzdeliai.
• R-600a arba R-134a naudojamas kaip šaldomoji medžiaga.
Patikrinkite prietaiso užpakalinėje dalyje esančią
kompresoriaus etiketę arba šaldytuvo viduje esančią
techninių parametrų etiketę, kad sužinotumėte, kokia
šaldomoji medžiaga naudojama. Jei šiame šaldytuve yra
degiųjų dujų (R-600a šaldomoji medžiaga), norėdami
pašalinti šį gaminį, kreipkitės į vietinę įstaigą.
• Jei ketinate šį šaldytuvą šalinti, nuimkite duris, durų
sandariklius ir durų užraktus, kad viduje neužsidarytų maži
vaikai arba gyvūnai. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų
su šiuo prietaisu. Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar
uždusti.
- Viduje įstrigęs vaikas gali susižeisti ar uždusti.
• Izoliacijai naudojamas ciklopentanas. Izoliacinėje medžiagoje
esančios dujos turi būti šalinamos pagal specialią tvarką.
Dėl šio produkto šalinimo nekenkiant aplinkai kreipkitės į
vietines įstaigas.
• Visos pakavimo medžiagos turi būti nepasiekiamos vaikams,
nes jos yra pavojingos.
- Vaikas, užsidėjęs maišelį ant galvos, gali uždusti.
24
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 24
2019-02-25
4:37:57
Papildomi patarimai, kaip saugiai naudotis šaldytuvu
Saugos informacija
• Jei dingtų maitinimo įtampa, skambinkite į vietinę elektros
tinklų bendrovę, kad sužinotumėte, kiek laiko truks elektros
tiekimo gedimas.
- Dauguma elektros tinklų gedimų, pašalinamų per valandą
ar dvi, temperatūros šaldytuve nepaveikia. Vis dėlto tada,
kai nėra elektros, duris darinėkite rečiau.
- Jei maitinimo nėra ilgiau kaip 24 valandas, reikia išimti
arba pašalinti visus šaldytus maisto produktus.
• Prietaisas gali veikti netolygiai (šaldyti produktai gali
atitirpti arba temperatūra gali būti per aukšta), jei jis labai
ilgai laikomas vietoje, kurioje aplinkos oro temperatūra
nuolat yra žemesnė už šaldymo prietaiso gamintojo
numatytą temperatūrą.
• Kai kurių užšaldytų maisto produktų laikymas gali turėti
neigiamos įtakos jų ypatybėms.
• Prietaise nesiformuoja šerkšnas, todėl jo nereikia įprastai
atšildyti. Tai daroma automatiškai.
• Atšildymo metu pakilusi temperatūra neviršija ISO
reikalavimų. Norėdami apsisaugoti nuo šaldyto maisto
staigaus temperatūros šuolio atšildant prietaisą, šaldytą
maistą suvyniokite į keletą laikraščio sluoksnių.
• Pakartotinai nešaldykite maisto, kuris jau atitirpęs.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 25
2019-02-25
25
4:37:57
Saugos informacija
Saugos informacija
• Dviejų žvaigždučių simboliu ( ) pažymėto (-ų) skyriaus
(-ių) arba poskyrio (-ių) temperatūra yra šiek tiek aukštesnė
negu kito (-ų) šaldiklio poskyrio (-ių).
Dviem žvaigždutėmis pažymėtas (-i) skyrius (-iai) ar poskyris
(-iai) įvairiuose gaminiuose gali skirtis. Skaitykite instrukcijas
ir (arba) „Samsung“ pristatymo sąlygas.
26
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 26
2019-02-25
4:37:57
Nurodymai dėl EEĮA
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos
atliekos)
Saugos informacija
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje,
nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio,
ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta
galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba
žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų
panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir
atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti,
privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį
pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo
sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių
priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.
Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su
konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz.
REACH) ieškokite adresu: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(Taikytina tik gaminiams, parduodamiems Europos šalyse.)
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 27
2019-02-25
27
4:37:58
Šaldytuvo paruošimas
Pasiruošimas šaldytuvo montavimui
Sveikiname įsigijus „Samsung“ šaldytuvą.
Tikimės, kad jums patiks šiuolaikinės naujojo prietaiso savybės ir jo efektyvumas.
• Šis šaldytuvas turi būti tinkamai sumontuotas ir pastatytas pagal vadove nurodytas instrukcijas.
• Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
• Primygtinai rekomenduojame patikėti bet kokius prietaiso priežiūros darbus kvalifikuotiems
specialistams.
• Utilizuokite šio gaminio pakuotę pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Geriausios vietos šaldytuvui pasirinkimas
Šaldytuvo paruošimas
•
•
•
•
Pasirinkite vietą, kur nėra tiesioginio saulės apšvietimo.
Pasirinkite vietą su lygiu grindų paviršiumi.
Pasirinkite vietą, kur būtų galima laisvai atidaryti šaldytuvo dureles.
Šaldytuvą statykite, kur pakanka vietos ir ant lygaus paviršiaus.
- Jei šaldytuvas pastatomas nelygiai, gali tinkamai neveikti vidinė šaldymo sistema.
- Bendra šaldytuvui reikiama erdvė – žr. toliau esantį paveikslėlį ir nurodytus matmenis.
Faktinis temperatūros diapazonas
Šaldytuvas suprojektuotas taip, kad normaliai veiktų esant tokiam temperatūros diapazonui, kuris
nurodytas tos klasės duomenų lentelėje.
Klasė
Ženklas
Išplėstinis vidutinių
platumų
Aplinkos temperatūros diapazonas (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
nuo +10 iki +32
nuo +10 iki +32
Vidutinių platumų
N
nuo +16 iki +32
nuo +16 iki +32
Paatogrąžių
ST
Nuo +16 iki +38
Nuo +18 iki +38
Atogrąžų
T
Nuo +16 iki +43
nuo +18 iki +43
PASTABA.
Šaldytuvo šaldymo veiksmingumui ir energijos suvartojimui poveikį gali daryti aplinkos temperatūra,
durų atidarinėjimo dažnumas ir šaldytuvo vieta. Rekomenduojame atitinkamai sureguliuoti
temperatūros nuostatas.
28
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 28
2019-02-25
4:37:58
PASTABA.
100 mm
•
•
1927 mm
arba
2017 mm
•
Palikite pakankamai vietos dešinėje, kairėje,
gale ir viršuje, kad tinkamai cirkuliuotų oras.
Taip sumažės elektros energijos sąnaudos ir
už elektrą mokėsite mažiau.
Nestatykite šaldytuvo ten, kur temperatūra
žemesnė nei 10 °C.
Įsitikinkite, kad prireikus atlikti techninės
priežiūros ir remonto darbus, prietaisą bus
galima laisvai patraukti.
RB36/33
155˚
100˚
A
900 mm
1139 mm
B
1330 mm
688 mm
Šaldytuvo paruošimas
RB41/38
a
PASTABA.
DĖMESIO.
•
1212,2 mm
a
Kiekvienas išmatavimas paremtas projektiniais
matmenimis, todėl gali skirtis atsižvelgiant į
matavimo būdą.
A
595 mm arba 535 mm
595 mm
•
Patraukite šaldytuvą statmeną, kai jį statote,
apžiūrite ar valote už jo, ir baigę darbus
pastatykite jį statmeną atgal. Patikrinkite, ar
grindys išlaikys pilnai prikrautą šaldytuvą.
Priešingu atveju galite sugadinti grindis.
Pririškite maitinimo laidą šaldytuvo gale, kad
jis negulėtų ant grindų ir nebūtų apgadintas
ratukais perkeliant šaldytuvą į kitą vietą.
B
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 29
2019-02-25
29
4:37:58
Šaldytuvo paruošimas
PASTABA.
Skyriklis
Skyriklis
<Atgal>
Nuimkite popierėlį nuo skyriklio ir pritvirtinkite
skyriklį (pilką bloką) prie galinės šaldytuvo
dalies, kad šaldytuvas geriau veiktų. Montuojant
šaldytuvą, skyriklis turi būti pritvirtintas taip,
kaip parodyta pirmiau pateiktame vaizde.
Skyriklis pagerina šaldytuvo veikimą. Jei
šaldytuvas montuojamas balduose, skyriklis turi
būti nuimtas, kad baldai netrukdytų durelėms
atsidaryti.
Šaldytuvo paruošimas
Grindų danga
Siekiant tinkamai įrengti, šis šaldytuvas turi būti
pastatytas ant kietos medžiagos, kurios toks pats
aukštis kaip ir likusių grindų dangos, tiesaus
paviršiaus. Šis paviršius turi būti pakankamai
tvirtas, kaip išlaikytų pilnai prikrautą šaldytuvą.
Norėdami apsaugoti grindų apdailą, išpjaukite
didelį kartono lakštą ir padėkite jį po šaldytuvu
toje vietoje, kurioje dirbate.
PASTABA.
Šaldytuvo traukimas ar stūmimas gali pažeisti
grindis. Šaldytuvo perkėlimas po montavimo gali
pažeisti grindis.
30
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 30
2019-02-25
4:37:58
Šaldytuvo išlyginimas
< 1 pavyzdys >
Šaldytuvo paruošimas
Kai prietaiso priekinė dalis yra šiek tiek aukščiau
nei užpakalinė, lengviau atidaryti ir uždaryti
dureles.
Kad šaldytuvas būtų saugiai sumontuotas, abi
kojos turi liesti grindis.
1) pavyzdys. Šaldytuvas pakrypęs žemyn į kairę.
Sukite kairiąją reguliuojamąją kojelę rodyklės
kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.
2) pavyzdys. Šaldytuvas pakrypęs žemyn į
dešinę. Sukite dešiniąją reguliuojamąją kojelę
rodyklės kryptimi tol, kol prietaisas išsilygins.
< 2 pavyzdys >
Sumontavę savo naująjį šaldytuvą atitinkamoje vietoje, galite jį paruošti ir mėgautis visomis šio
prietaiso funkcijomis.
Kai atliksite šiuos žingsnius, šaldytuvas turėtų būti visiškai paruoštas naudoti.
Jei šaldytuvas neveiktų, patikrinkite maitinimą ir elektros šaltinį arba peržiūrėkite trikčių šalinimo
skyrių šio naudotojo vadovo gale.
Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į savo „Samsung Electronics“ priežiūros centrą.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 31
2019-02-25
31
4:37:59
Šaldytuvo paruošimas
Šaldytuvo paruošimas
1. Pastatykite šaldytuvą tokioje vietoje,
kurioje būtų užtikrintas pakankamas tarpas
tarp sienos ir šaldytuvo. Žr. šiame vadove
pateikiamas montavimo instrukcijas.
2. Prieš naudodami šaldytuvą, nuimkite lentynų
kampų dangtelius, kaip parodyta toliau
pateiktoje iliustracijoje. (Putų polietilenas
naudojamas apsaugoti šaldytuvą gabenant).
3. Įjungę šaldytuvą įsitikinkite, kad atidarius
dureles užsidega viduje esanti lemputė.
4. Pasirinkite šalčiausios temperatūros nuostatą
ir palaukite vieną valandą. Šaldiklis lengvai
pašals ir variklis dirbs sklandžiai.
5. Prijungus šaldytuvą prie maitinimo, reikiama
temperatūra pasiekiama po kelių valandų.
6. Kai temperatūra šaldytuve bus pakankamai
žema, galėsite dėti į jį maisto produktus ir
gėrimus.
PASTABA.
Įjungus šaldytuvą, suskambės signalas.
Paspauskite mygtuką „Freezer“ (šaldiklis) arba
„Fridge“ (šaldytuvas).
32
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 32
2019-02-25
4:37:59
Šaldytuvo naudojimas
Valdymo skydelio naudojimas
A TIPAS
Šaldytuvo naudojimas
01
02
03
04
B TIPAS
01
02
03
04
PASTABA.
•
•
Kaskart paspaudus mygtuką valdymo skyde, bus girdimas trumpas pyptelėjimas.
Kai nespaudžiamas joks mygtukas, siekiant iki minimumo sumažinti energijos sąnaudas, visos LED
lemputės ekrane išjungiamos, išskyrus durų signalas. Tačiau funkcijų spartusis šaldymas,
sustiprintas šaldymas blokavimas ir atostogos LED lemputės įjungiamos pasirinkus atitinkamą
funkciją.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 33
2019-02-25
33
4:37:59
Šaldytuvo naudojimas
01 šaldytuvas / atostogos (3 sek.)
Norėdami sureguliuoti šaldytuvo temperatūrą, paspauskite „Fridge“ (šaldytuvas)
ir pasirinkite atitinkamą temperatūrą.
Temperatūrą galima reguliuoti nuo 1 °C iki 7 °C.
„Fridge“
(šaldytuvas)
sustiprintas šaldymas
sustiprintas šaldymas pagreitina vėsinimo proceso greitį iki maksimalaus
ventiliatoriaus greičio. Šaldytuvas veikia visu pajėgumu dvi su puse valandos,
paskui grįžtama prie įprastos temperatūros.
• Norėdami suaktyvinti sustiprintas šaldymas, pasirinkite temperatūrą
1 °C, tada paspauskite „Fridge“ (šaldytuvas), kad pasirinktumėte
sustiprintas šaldymas. Užsidega atitinkamas indikatorius ( ) ir šaldytuve
paspartinamas šaldymo procesas.
• Norėdami išjungti sustiprintas šaldymas, dar kartą paspauskite
„Fridge“ (šaldytuvas). Tuomet šaldytuve vėl bus nustatyta 7 °C temperatūra.
PASTABA.
Šaldytuvo naudojimas
sustiprintas šaldymas funkcijos naudojimas padidina energijos sąnaudas.
Jeigu neketinate naudotis šia funkcija, išjunkite ją ir sugrąžinkite ankstesnės
temperatūros nuostatą.
„Vacation“
(atostogos)
Jei ketinate vykti atostogų ar į komandiruotę ir neketinate naudotis šaldytuvu
ilgesnį laiko tarpą, naudokite režimą atostogos.
• Norėdami įjungti režimą atostogos, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite
paspaudę mygtuką „Fridge“ (šaldytuvas). Užsidega atostogos įjungimo
indikatorius (
), o šaldytuvo temperatūrų ekranas užgęsta. Šaldytuve bus
palaikoma mažesnė nei 17 °C temperatūra, bet šaldiklis toliau veiks pagal
ankstesnes nuostatas.
• Norėdami išjungti režimą atostogos, dar kartą paspauskite ir 3 sekundes
palaikykite paspaudę mygtuką „Fridge“ (šaldytuvas). Šaldytuvo temperatūra
grįš prie pradinės temperatūros nuostatos.
PASTABA.
•
•
34
Prieš jungdami atostogos režimą, būtinai išimkite visą maistą iš šaldytuvo
skyriaus.
atostogos režimas bus išjungtas, jei pradėsite reguliuoti temperatūrą.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 34
2019-02-25
4:37:59
02 šaldiklis / šaldymo parinktis + (3 sek.)
„Freezer“
(šaldiklis)
Mygtuku „Freezer“ (šaldiklis) galima nustatyti šaldiklio temperatūrą.
Galima temperatūra nuo –15 iki -23 °C.
PASTABA.
Režimu šaldymo parinktis negalima pakeisti temperatūros.
Šaldytuvo naudojimas
„Power Freeze“
(spartusis
šaldymas)
Režimu spartusis šaldymas ventiliatorius veikia didžiausiu greičiu, kad šaldymas
vyktų sparčiau. Šaldiklis veikia visu pajėgumu 50 valandų, o paskui grįžtama
prie įprastos temperatūros.
• Norėdami suaktyvinti spartusis šaldymas, pasirinkite temperatūrą –23 °C,
tada paspauskite „Freezer“ (šaldiklis), kad pasirinktumėte spartusis šaldymas.
Užsidegs atitinkamas indikatorius (
), šaldytuvas paspartins užšaldymo
procesą.
• spartusis šaldymas procesui pasibaigus, atitinkamas indikatorius išsijungs, o
paskui grįžtama prie įprastos šaldiklio temperatūros.
• Norėdami išjungti spartusis šaldymas, dar kartą paspauskite
„Freezer“ (šaldiklis).
Šaldiklis grįžta prie ankstesnės temperatūros nuostatos.
• Jei norite užšaldyti didelį maisto kiekį, funkciją spartusis šaldymas įjunkite
likus mažiausiai 20 valandų iki to laiko, kai dėsite maistą į šaldiklį.
PASTABA.
spartusis šaldymas funkcijos naudojimas padidina energijos sąnaudas. Jeigu
neketinate naudotis šia funkcija, išjunkite ją ir sugrąžinkite ankstesnės
temperatūros nuostatą.
„Cool Select+“
(šaldymo
parinktis +)
Kiekvieną kartą, kai paspausite ir 3 sekundes palaikysite paspaudę
„Cool Select+“ (šaldymo parinktis +), veikimo režimas bus perjungiamas tokia
tvarka:
Užšaldymas  Lengvas užšaldymas (–5 °C)  Aušinimas (–1 °C)  Vėsinimas
(2 °C)
• Lengvojo užšaldymo funkcija ilgiau išlaiko mėsą ir žuvį šviežią.
• Vėsinimo funkcija išlaiko vandens, sulčių, gaiviųjų gėrimų, alaus ir pan. šaltį.
DĖMESIO.
•
•
Jei perjungsite šaldiklis režimą į šaldymo parinktis +, iš maisto gali pradėti
tekėti sultys ar kiti skysčiai.
Nelaikykite mėsos ar žuvies ilgesnį laiką režimu šaldymo parinktis +. Dėl
maistui netinkamų temperatūros nuostatų maistas gali užšalti arba sugesti.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 35
2019-02-25
35
4:37:59
Šaldytuvo naudojimas
03 durų signalas / rankenos lemputė (3 sek.)
„Door Alarm“
(durų signalas)
Galite nustatyti priminimo signalą. Jei durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei
2 minutes, pradės mirksėti signalo indikatorius ir pasigirs garsinis signalas.
Galite įjungti arba išjungti signalą, paspausdami „Door Alarm“ (durų signalas).
„Handle Lighting“
(rankenos
lemputė)
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką durų signalas ir bus
suaktyvinta funkcija rankenos lemputė.
Suaktyvinus rankenos lemputė funkciją, visada įjungiama lemputė po šaldytuvo
durelėmis.
Dar kartą paspauskite ir 3 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką
durų signalas ir bus išjungta rankenos lemputė funkcija. Lemputė įjungta, kai
atidarytos šaldiklio durelės.
(Lemputė yra išjungta, kai atidarytos šaldytuvo durelės arba kai atidarytos IR
šaldytuvo durelės, IR šaldiklio durelės.)
04 blokavimas (3 sek.)
Šaldytuvo naudojimas
„Lock“
(blokavimas)
Paspauskite šį mygtuką ir palaikykite paspaudę bent 3 sekundes, kad
suaktyvintumėte funkciją valdiklių blokavimas.
valdiklių blokavimas indikatorius ( ) užsidegs ir visi mygtukai bus užrakinti
bei išjungti. (Jei paspausite bet kurį mygtuką, kol įjungtas blokavimas,
indikatorius mirksės.)
Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite šį mygtuką, kad išjungtumėte
valdiklių blokavimas ir iš naujo suaktyvintumėte mygtukus.
Įspėjamasis temperatūros signalas
•
•
36
Jei šaldiklio skyriuje per šilta, nes buvo dingusi elektra, ekrane ima mirksėti „- -“ signalas.
Paspaudus „Freezer“ (šaldiklis) arba „Fridge“ (šaldytuvas), ekrane 5 sekundes mirksi skaičius,
nurodantis šaldiklio ir šaldytuvo skyriuje pasiektą šilčiausią temperatūrą. Paskui nurodoma faktinė
temperatūra. Jei norite išjungti įspėjamojo temperatūros signalo funkciją, dar sykį paspauskite
„Door Alarm“ (durų signalas).
Šis įspėjimas veikia, jeigu:
- prietaisas yra įjungtas;
- šaldiklio skyriuje per šilta, nes buvo dingusi elektra.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 36
2019-02-25
4:37:59
Šaldiklio lentyna (pasirinktinai)
Kad būtų daugiau vietos, galite išimti viršutinį
ir vidurinį stalčių ir naudotis šaldiklio lentyna,
esančia šaldiklio apačioje. Tai neturės įtakos
šiluminėms ir mechaninėms savybėms.
Nurodyta šaldyto maisto laikymo skyriaus talpa
apskaičiuojama išėmus šiuos stalčius.
1. Nuimkite priklijuotą juostą nuo lentynos.
2. Išimkite viršutinį ir vidurinį stalčius, kad
sumontuotumėte lentyną.
Šaldytuvo naudojimas
3. Uždėkite šaldiklio lentyną; užrašas „Front“
(priekis) turi būti viršuje. Jei užrašo „Front“
(priekis) nesimato, pirmiausia įdėkite
išsikišusią lentynos dalį, kaip parodyta
iliustracijoje.
DĖMESIO.
•
•
Nedėkite lentynos dugnu aukštyn ar atbula
puse.
Kai nenaudojate šaldiklio lentynos, padėkite
ją į saugią vietą, kad galėtumėte ją panaudoti
vėliau.
PASTABA.
Jei stiklinė tara laikoma ant grūdinto stiklo
lentynos, dėl lentynos sukeliamos trinties gali
atsirasti įbrėžimų.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 37
2019-02-25
37
4:38:00
Šaldytuvo naudojimas
Dalys ir funkcijos
1
2
3
4
5
Šaldytuvo naudojimas
6
1. Vyno lentyna (pasirinktinai)
2. Sulankstomoji lentyna arba CHEF lėkštės
lentyna (pasirinktinai)
3. ŠALDYTUVO STALČIUS
4. CHEF BOX (pasirinktinai)
5. Durelių dėžutė
6. ŠALDIKLIO STALČIUS
PASTABA.
Jei durelės paliekamos atidarytos ilgiau nei 10 minučių, išsijungs šviesos diodų lemputės.
38
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 38
2019-02-25
4:38:00
PASTABA.
•
1
•
•
2
Kai kurių šaldytuvo priedų, pavyzdžiui,
CHEF dėžės (1), gali nebūti. Tai priklauso nuo
šaldytuvo modelio.
CHEF dėžėje vaisiai ar daržovės gali užšalti.
(Pasirinktinai)
Norėdami greitai užšaldyti didelį kiekį maisto,
naudokite pačioje apačioje esantį stalčių (2),
kuriame maistas užšąla ypač greitai.
DĖMESIO.
•
•
Šaldytuvo naudojimas
Būkite atsargūs, kad nesutrenktumėte
sulankstomosios lentynos.
Išimant gaminius, laikomus po sulankstomąja
lentyna, sulankstomoji lentyna gali nukristi.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 39
2019-02-25
39
4:38:01
Šaldytuvo naudojimas
DĖMESIO.
•
•
•
Traukiant vyno lentyną į priekį, vyno lentynos
galas gali nukristi.
Vyno lentyną išimkite dviem rankomis.
Jei vyno lentyna išimant nukrenta, joje
laikomi produktai gali atitinkamai iškristi.
Šaldytuvo naudojimas
40
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 40
2019-02-25
4:38:01
Šaldiklio skyriaus savybės.
Šaldyto maisto žyma ant durelių skydelio
Virš simbolių pateikti skaičiai nurodo leistiną
maisto produktų laikymo trukmę mėnesiais.
Pirkdami šaldytus maisto produktus, atkreipkite
dėmesį į pagaminimo datą arba pardavimo
terminą.
Maisto užšaldymas
Šaldykite tik šviežią, nepažeistą maistą. Maistą,
kurį ketinate šaldyti, laikykite atskirai nuo jau
užšaldyto maisto. Kad maistas neprarastų skonio
ir neišdžiūtų, sudėkite jį į hermetiškas pakuotes.
Tinkamas maisto pakavimas:
Sudėkite maistą į pakuotę.
Išspauskite visą orą.
Sandariai uždarykite įpakavimo medžiagą.
Ant įpakavimo medžiagos nurodykite turinį
ir datą.
Šaldytuvo naudojimas
1.
2.
3.
4.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 41
2019-02-25
41
4:38:01
Šaldytuvo naudojimas
Toliau nurodyti produktai netinka maistui
įvynioti:
Stipriai užšaldyto maisto pirkimas ir
laikymas
vyniojamasis popierius, sviestinis popierius,
celofanas, šiukšlių maišai ir panaudoti pirkinių
maišeliai.
Pirkdami šaldytą maistą, atsižvelkite į šiuos
dalykus:
• Patikrinkite, ar pakuotė nepažeista.
• Patikrinkite pardavimo terminą.
• Parduotuvės šaldiklio temperatūra turi būti
mažesnė nei –18 °C. Jei temperatūra didesnė,
šaldyto maisto galiojimo laikas sutrumpėja.
• Stipriai užšaldytą maistą pirkite paskutinį.
Suvyniokite maistą į laikraštį ar įdėkite į
šaltkrepšį ir nugabenkite namo.
• Namuose iš karto įdėkite stipriai užšaldytą
maistą į šaldiklio skyrių. Suvartokite šaldytą
maistą iki suvartojimo termino pabaigos.
Toliau nurodyti produktai tinka maistui
įvynioti:
plastikinė plėvelė, išpučiamoji polietileno plėvelė,
aliuminio folija ir šaldiklyje pritaikytos naudoti
skardinės dėžutės. Šiuos produktus galima įsigyti
iš pardavėjo.
Šie produktai tinka įvynioto maisto
pakuotėms užsandarinti:
Šaldytuvo naudojimas
guminės juostos, plastikinės sąvaržos, virvė,
šalčiui atspari lipnioji juostelė ir pan. Maišelius
ir išpučiamąsias polietileno plėveles galima
sandarinti naudojant plėvelių sandariklį.
Šaldyto maisto galiojimo laikas
Laikymo trukmė priklauso nuo maisto tipo.
Nustačius –18 °C temperatūrą:
• Šviežia paukštiena (visas viščiukas), šviežia
mėsa (kepsniai, mėsos gabalai): iki 12 mėnesių
• Žuvys (neriebios žuvys, pagamintos žuvys),
šviežios krevetės, geldutės, kalmaras: iki
6 mėnesių
• Pica, dešrelės: iki 2 mėnesių.
Laikymo trukmė nurodyta pagal FDA svetainėje
pateikiamus duomenis (http://www.fda.gov/).
Šaldyto maisto atitirpinimas
Atsižvelgdami į tipą ir paskirtį, pasirinkite vieną
iš šių parinkčių:
• Kambario temperatūroje.
• Šaldiklyje. Elektrinėje orkaitėje su karšto oro
ventiliatoriumi arba be jo.
• Mikrobangų krosnelėje.
PASTABA.
•
•
Pakartotinai neužšaldykite maisto, kuris
pradeda atšilti arba jau atšilo. Maisto negalima
pakartotinai atšildyti, kol jis nebus paruoštas
(išvirtas ar iškeptas)
Užšaldytų produktų nesaugokite ilgiau nei
nurodytas maksimalus saugojimo terminas.
DĖMESIO.
Jei nesilaikysite reikalavimų dėl laikymo trukmės,
apsinuodysite maistu.
42
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 42
2019-02-25
4:38:01
Vidinių dalių išėmimas
DĖMESIO.
Montuodami įstatykite šaldytuvo lentynas į
tinkamą padėtį ir nedėkite jų dugnu aukštyn.
Galite susižeisti ar sugadinti šį daiktą.
PASTABA.
Kai grąžinate lentynas į vietą, pusė, ant kurios yra
žyma „Front“ (priekis), būtinai turi būti atsukta į
šaldytuvo priekį.
Lentynos / sulankstomoji lentyna (pasirinktinai)
Šaldytuvo naudojimas
1. Norėdami nuimti lentyną, paimkite ją abiem
rankomis ir kilstelėkite, kad atleistumėte ją
nuo laikiklių. Tada iki pusės patraukite ją į
priekį.
2. Vietoje (vietose) tarp laikiklių palenkite
lentyną į priekį 45° kampu, kaip parodyta.
a
3. Patikrinkite lentynos tikslinį lygį ir pakelkite
lentyną į priekį taip, kad priekiniai kabliukai
susikabintų su priekiniais laikikliais, esančiais
tiksliniame lygyje.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 43
2019-02-25
43
4:38:02
Šaldytuvo naudojimas
4. Pakeldami priekinę dalį, įkiškite galinę dalį į
galinius laikiklius.
PASTABA.
Kad nesutrenktumėte durelių arba durelių
dėžučių, būkite atsargūs nuimdami lentyną.
PASTABA.
•
•
Įsitikinkite, kad lentyna laikosi ant kiekvieno
laikiklio.
Įsitikinkite, kad kiekvienas lentynos kabliukas
užfiksuotas tinkamame laikiklyje.
Šaldytuvo naudojimas
DĖMESIO.
Jei aukščiausiai esanti lentyna padėta po šalto
oro išėjimu, ant tos lentynos esantis maistas gali
užšalti (RB33/36* modeliai).
Šalto oro išėjimas
44
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 44
2019-02-25
4:38:03
Durelių dėžutės
Tvirtai paimkite už durelių dėžučių abiem
rankomis ir švelniai kilstelėkite, kad jas
išimtumėte.
PASTABA.
•
•
Jei durelių dėžutės apačioje padėti aukšti
daiktai, atidarant ar uždarant dureles jie gali
nukristi.
Šaldytuvo durelių dėžutėje nelaikykite
atidaryto augalinio aliejaus. Priešingu atveju
aliejus sukietės. Kad jis nesukietėtų, laikykite
aliejų vėsioje vietoje. (Augaliniai aliejai: sojos
pupelių aliejus, alyvuogių aliejus, sezamų
aliejus ir t. t.)
Šaldytuvo naudojimas
CHEF BOX (pasirinktinai)
Paimkite priekinę rankeną ir patraukite CHEF BOX
dėžę.
Paimkite šonines rankenas ir išimkite CHEF BOX
dėžę.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 45
2019-02-25
45
4:38:03
Šaldytuvo naudojimas
Apverskite CHEF BOX dėžę, tada nuimkite
šaldymo lėkštę.
•
•
DĖMESIO.
Jei ant šaldymo lėkštės ar CHEF BOX dėžės
yra vandens, šaldymo lėkštę gali būti sunku
nuimti.
Kad nesusižeistumėte, netraukite šaldymo
lėkštės per jėgą.
DĖMESIO.
Neatidarykite CHEF BOX dėžės nenaudodami
rankenos.
Šaldytuvo naudojimas
PASTABA.
Nedėkite jokių dalykų į CHEF BOX dėžę.
Neuždarykite durelių.
46
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 46
2019-02-25
4:38:03
CHEF lėkštė (pasirinktinai)
Ją galima padėti po lentyna arba į CHEF BOX
dėžę, taip pat ją galima naudoti orkaitėje.
DĖMESIO.
•
•
•
•
Įdėjus CHEF lėkštę į CHEF BOX dėžę, lėkštė
gali užšalti.
Kai naudojate orkaitę, išimkite padėklo
dangtelį.
CHEF lėkštė neskirta naudoti mikrobangų
krosnelėje.
Būkite atsargūs, kad neišmestumėte padėklo
dangtelio.
Šaldytuvo naudojimas
Stalčiai
Ištraukite stalčius iki galo ir švelniai kilstelėkite,
kad juos išimtumėte.
• Jei stalčius įstrigo durelėse, išimkite lentynas,
tuomet pakeldami išimkite stalčių.
Perkeldami stalčius tvirtai suimkite stalčių
rankeną.
DĖMESIO.
Išmetus stalčių jį perkeliant, galite susižeisti.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 47
2019-02-25
47
4:38:04
Šaldytuvo naudojimas
Šaldytuvo valymas
ĮSPĖJIMAS.
•
•
Valydami nenaudokite benzeno, skiediklio ar priemonės „Clorox™“.
Jie gali pažeisti prietaiso paviršių ir sukelti gaisrą.
DĖMESIO.
Nepurkškite ant šaldytuvo vandens, kai jis įjungtas, nes galite sukelti elektros smūgį. Nevalykite
šaldytuvo benzenu, skiedikliu ar automobiliams skirtais plovikliais, nes gali kilti gaisro pavojus.
1. Atjunkite šaldytuvo maitinimo laidą.
2. Šiek tiek sudrėkinkite minkštą nepūkuotą šluostę arba popierinį rankšluostį vandeniu.
PASTABA.
Šaldytuvui valyti nenaudokite jokio ploviklio, nes jis gali išblukinti šaldytuvo spalvas arba jį pažeisti.
3. Švariai ir sausai išvalykite šaldytuvo vidų ir išorę.
4. Prijunkite šaldytuvo maitinimo laidą.
Šaldytuvo naudojimas
Vidinių dalių išėmimas
Jei vidaus ar išorės šviesos diodų lemputė nebedega, savarankiškai nenuimkite lemputės dangtelio ir
neišimkite lemputės.
PASTABA.
Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
48
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 48
2019-02-25
4:38:04
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
Prieš keisdami durelių atidarymo kryptį, atjunkite šaldytuvą nuo elektros tinklo. „Samsung“
rekomenduoja, kad durelių atidarymo krypties pakeitimą atliktų tik „Samsung“ patvirtintas paslaugų
teikėjas. Tokios paslaugos yra mokamos, išlaidas padengia klientas.
PASTABA.
Prietaiso gamintojo garantija nėra taikoma tuo atveju, jei apgadinimų atsiranda bandant pakeisti durelių
atidarymo kryptį. Jei dėl šios priežasties būtinas prietaiso remontas, klientas privalo padengti visas su
tuo susijusias išlaidas.
1. Prieš bandydami pakeisti šaldytuvo durelių atidarymo kryptį, įsitikinkite, kad atjungtas šaldytuvo
elektros maitinimas ir iš prietaiso vidaus išimti visi maisto produktai.
2. Jei klientas nėra tikras, ar sugebės laikytis naudotojo vadove pateiktų instrukcijų, būtina kreiptis į
„Samsung“ kvalifikuotą techninės priežiūros inžinierių, kuris galės atlikti šį pakeitimą.
3. Nejunkite šaldytuvo iškart po durelių atidarymo krypties pakeitimo – užbaigus darbus palaukite
bent vieną valandą.
Reikalingi įrankiai (neįtrauktos papildomos detalės)
Šaldytuve naudojami 3 tipų varžtai, kurių paskirtis skiriasi. Atkreipkite dėmesį, kad varžtus galima
pakeisti.
Nepridedama
Plokščias atsuktuvas
(–)
11 mm
veržliaraktis
(lanksto ašiai)
8 mm lizdinis
veržliaraktis
(varžtams)
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
„Phillips“
kryžminis
atsuktuvas (+)
5 mm
šešiabriaunis
veržliaraktis
(viduriniam
lankstui)
Papildoma dalis
Lanksto dangtelis
Durų tarpo dangtelis
DĖMESIO.
Keičiant durelių atidarymo kryptį, būtina atsargiai elgtis su mažomis detalėmis (varžtais, dangteliais ir t.
t.), kad jų nepasiektų kūdikiai.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 49
2019-02-25
49
4:38:05
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
Durelių atidarymo krypties keitimas
1. Nuimkite laido dangtelį (1) ir L durelių
dangtelį (2).
2
1
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
2. Nuimkite lanksto dangtelį, kad paspaustumėte
kabliuką, kaip parodyta toliau pateiktuose
paveikslėliuose.
50
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 50
2019-02-25
4:38:05
3. Atjunkite korpusą. Tada atsukite 2 varžtus,
esančius ant viršutinio lanksto.
DĖMESIO.
•
•
Šaldytuvo durelės yra sunkios, nesusižeiskite
jas nukeldami.
Būkite atsargūs, kad naudodamiesi šaldytuvu
nepažeistumėte laido.
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
4. Nuimkite šaldytuvo dureles nuo vidurinio
lanksto, atsargiai pakeldami jas aukštyn.
DĖMESIO.
Šaldytuvo durelės yra sunkios, nesusižeiskite jas
nukeldami.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 51
2019-02-25
51
4:38:06
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
5. Išimkite vidurinįjį lankstą.
6. Nuimkite šaldiklio dureles nuo apatiniojo
lanksto, atsargiai pakeldami jas aukštyn.
DĖMESIO.
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
Šaldytuvo durelės yra sunkios, nesusižeiskite jas
nukeldami.
7. Sukeiskite dangtelių padėtis.
DĖMESIO.
Nuimkite dangtelį atsargiai, kad jo
nesubraižytumėte.
8. Atsargiai paguldykite šaldytuvą. Nuimkite
kojelę (1) ir apatinįjį lankstą (2).
1
2
52
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 52
2019-02-25
4:38:06
Kairė
Dešinė
9. Šaldytuvo durelės ir šaldiklio dureles reikia
apsukti aukštyn kojomis.
(2) Nuimkite automatinį uždariklį.
(3) Nuimkite stabdiklį.
(4), (5) Pakeiskite įvorės padėtį.
(6) Priešingoje pusėje atsukite varžtą.
(7) Priešingoje pusėje sumontuokite stabdiklį.
(8), (9) Pakeiskite stabdiklio ir surinkimo vietą.
(10) Priešingoje pusėje prisukite varžtą.
DĖMESIO.
Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
10. Sukeiskite varžtų dangtelių padėtis.
DĖMESIO.
Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.
11. Pritvirtinkite vidurinįjį lankstą naudodami
5 mm šešiabriaunį veržliaraktį. Pirmiausia
pritvirtinkite šaldiklio dureles ir vidurinįjį
lankstą. Tada sumontuokite apatinįjį lankstą
ir šaldytuvo dureles. Sumontuotas lankstas
turi būti nukreiptas į viršų. Durelių tvirtinimo
procedūra.
PASTABA.
•
•
Vidurinysis lankstas > šaldiklio durelės >
apatinysis lankstas > šaldytuvo durelės;
sumontuotas lankstas turi būti nukreiptas į
viršų
Įsitikinkite, kad varžtai priveržti tvirtai.
DĖMESIO.
Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 53
2019-02-25
53
4:38:07
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
1
12. Sukeiskite vietomis apatinį lankstą ir kojelę
(dešinė > kairė). Sumontuokite apatinįjį lankstą
įstatę dureles į vidurinįjį lankstą.
PASTABA.
•
•
•
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
54
1
2
3
4
Išimkite automatinio uždariklio kreipiklį ir
lanksto ašį (1).
Sumontuokite lanksto ašį ir automatinio
uždariklio kreipiklį, kaip parodyta šiame
paveikslėlyje.
Įsitikinkite, kad varžtai priveržti tvirtai.
13. Išimkite valdiklių gaubtelį iš valdiklio
dangtelio, kaip parodyta paveikslėlyje.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 54
2019-02-25
4:38:07
14. Nuėmę valdiklio dangtelį (1), pakeiskite laidų
durelių (2) kryptį į kitą šaldytuvo durelių pusę
(tik modeliuose su ekranu).
Uždėkite valdiklių dangtelį atsuktuvu (A), kaip
parodyta paveikslėlyje (3).
1
A
DĖMESIO.
•
•
2
Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte.
Būkite atsargūs, kad naudodamiesi šaldytuvu
nepažeistumėte laido.
3
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
B
1
2
3
4
15. (1) Viršutiniojo lanksto ašį atskirti gali būti
sunku, todėl ašį nuimkite prieš išimdami
viršutinįjį lankstą.
(2 ) Nuimkite viršutinio lanksto ašį, naudodami
11 mm veržliaraktį.
(3) Apverskite viršutinį lankstą ir iš naujo
rankomis pritvirtinkite lanksto ašį (4).
Sulygiuokite viršutinįjį lankstą ir ašį.
(5) 11 mm veržliarakčiu pakoreguokite tarpą,
kad jis būtų didesnis nei 4 mm tarp žymėjimo
linijos (4) ir lanksto ašies.
5
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 55
2019-02-25
55
4:38:08
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
16. Įdėkite viršutinįjį lankstą, kad anga taptų šiek
tiek didesnė, tada išimkite viršutinįjį lankstą,
kad sumontuotumėte šaldytuvo dureles.
PASTABA.
•
•
Montavimo veiksmas
- Pritvirtinkite viršutinįjį lankstą šaldytuvo
durelėse.
- Pritvirtinkite vidurinįjį lankstą šaldytuvo
durelėse.
- Įdėkite viršutinįjį lankstą korpuse.
- Prisukite varžtą.
Įsitikinkite, kad varžtai priveržti tvirtai.
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
17. Apkeiskite laidų durelių kryptį.
Prijunkite laidą, tada įkiškite jį į valdiklio
dangtelį.
Įkiškite laidą į lanksto dangtelį. (Ant
laido esanti balta juostelė būtinai turi
būti pritvirtinta prie lanksto dangtelio
kabliuko.) Tada sulenkite fiksatorių, kad
laidas neatsilaisvintų, kaip parodyta toliau
pateiktame paveikslėlyje.
DĖMESIO.
Būkite atsargūs, kad naudodamiesi šaldytuvu
nepažeistumėte laido.
56
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 56
2019-02-25
4:38:08
18. Įkiškite laidą tarp lanksto dangtelio briaunų,
kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.
DĖMESIO.
Būkite atsargūs, kad naudodamiesi šaldytuvu
nepažeistumėte laido.
19. Pritvirtinkite lanksto dangtelį, kaip parodyta
toliau pateiktame paveikslėlyje.
DĖMESIO.
Būkite atsargūs, kad naudodamiesi šaldytuvu
nepažeistumėte laido.
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
1
2
3
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 57
2019-02-25
57
4:38:09
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
20. Galinėje pusėje pritvirtinkite durų tarpo
dangtelį (papildoma dalis).
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
21. Uždėkite laidų durelių dangtelį ant šaldytuvo
durelių viršaus, tada jį paspauskite, kad
jis užsifiksuotų. Įsitikinkite, kad laidas yra
galinėje laidų durelių dangtelio pusėje.
DĖMESIO.
Būkite atsargūs, kad naudodamiesi šaldytuvu
nepažeistumėte laido.
58
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 58
2019-02-25
4:38:09
22. Uždėkite valdiklių gaubtelį.
Durelių atidarymo krypties keitimas (pasirinktinai)
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 59
2019-02-25
59
4:38:09
Gedimų paieška ir šalinimas
Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus.
Skambučiai į centrą dėl įprastų situacijų (kai nėra gedimo) bus mokami.
Bendroji informacija
Temperatūra
Požymis
Neveikia šaldytuvas /
šaldiklis.
Aukšta šaldytuvo /
šaldiklio temperatūra.
Šaldytuvas / šaldiklis
šaldo per stipriai.
Gedimų paieška ir šalinimas
Vidaus sienelė yra
karšta.
60
Galimos priežastys
Sprendimas
•
Netinkamai prijungtas
maitinimo laidas.
•
Tinkamai įjunkite maitinimo
laidą.
•
Netinkamai nustatytas
temperatūros valdiklis.
•
Nustatykite žemesnę
temperatūrą.
•
Šaldytuvas pastatytas
prie šilumos šaltinio arba
tiesioginėje saulėkaitoje.
•
Pastatykite šaldytuvą atokiai
nuo tiesioginės saulės šviesos
ar šilumos šaltinių.
•
Per mažas tarpas tarp
šaldytuvo ir šalia esančių sienų
ar spintelių.
•
Patartina, kad atstumas tarp
šaldytuvo ir šalia esančių sienų
(ar spintelių) būtų didesnis nei
50 mm.
•
Šaldytuvas yra perkrautas.
Šaldytuvo oro angos
užblokuotos maistu.
•
Neperkraukite šaldytuvo. Dėkite
maistą taip, kad jis neblokuotų
vėdinimo angų.
•
Netinkamai nustatytas
temperatūros valdiklis.
•
Nustatykite aukštesnę
temperatūrą.
•
Kad nesusidarytų kondensatas,
šaldytuvo priekiniuose
kampuose sumontuoti šilumai
atsparūs vamzdeliai. Pakilus
aplinkos temperatūrai, ši įranga
gali veikti nepakankamai gerai.
Tai ne sistemos gedimas.
•
Šaldytuvo vidaus sienelėje yra
karščiui atsparūs vamzdžiai.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 60
2019-02-25
4:38:10
Kvapas
Požymis
Šaldytuve juntami
kvapai.
Galimos priežastys
•
Sugedęs maistas.
•
Stiprų kvapą skleidžia maistas.
Sprendimas
•
Išvalykite šaldytuvą ir išimkite
sugedusį maistą.
•
Užtikrinkite, kad stiprų kvapą
turintys maisto produktai būtų
laikomi orui nelaidžioje taroje.
Šerkšnas
Požymis
Galimos priežastys
Šerkšnas aplink oro
angas.
•
Oro angos užblokuotos maistu.
Šerkšnas ant vidinių
sienelių.
•
Netinkamai uždarytos durelės.
Sprendimas
•
Įsitikinkite, kad maistas
neblokuoja šaldytuvo oro angų.
•
Įsitikinkite, kad maistas
neblokuoja durelių. Nuvalykite
durelių tarpiklį.
•
Pašalinkite drėgmę ir nepalikite
ilgesniam laikui atidarytų
durelių.
•
Užtikrinkite, kad maisto
produktai būtų laikomi orui
nelaidžioje taroje.
Kondensatas
Požymis
•
Jei durelės paliekamos atviros, į
šaldytuvą patenka drėgmės.
•
Maistas, turintis didelį drėgmės
kiekį.
Sprendimas
Gedimų paieška ir šalinimas
Ant vidinių sienų
formuojasi vandens
kondensatas.
Galimos priežastys
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 61
2019-02-25
61
4:38:10
Gedimų paieška ir šalinimas
Ar šaldytuvas skleidžia keistus garsus?
Prieš kreipdamiesi į centrą, peržiūrėkite toliau pateiktas galimas problemas ir sprendimo būdus.
Skambučiai į centrą, susiję su įprastais garsais, bus apmokestinami.
Šie garsai yra normalūs.
•
Kai pradeda arba baigia veikti šaldytuvas, gali pasigirsti į automobilio variklio paleidimą panašus
garsas. Kai veikimas stabilizuosis, tokie garsai mažės.
Zvimbimas!
Spragsėjimas arba
čirškimas!
•
Šie garsai gali pasigirsti veikiant ventiliatoriui. Šaldytuvui pasiekus nustatytą temperatūrą,
ventiliatoriaus garsas nebebus girdimas.
Dūzgesys!
SSSRRR!
Gedimų paieška ir šalinimas
•
Atitirpinimo ciklo metu vanduo gali lašėti ant atitirpinimo šildytuvo, todėl gali girdėtis čirškėjimas.
Šnypštimas!
62
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 62
2019-02-25
4:38:10
•
Šaldytuvui vėsinant arba šaldant sandariais vamzdžiais juda šaldomosios medžiagos dujos, todėl
pasigirsta kunkuliavimas.
Kunkuliavimas!
•
Didėjant arba mažėjant šaldytuvo temperatūrai plastikinės dalys susitraukia arba plečiasi, todėl
girdimas barškinimas. Tokie garsai gali pasigirsti atitirpinimo ciklo metu arba veikiant elektroninėms
dalims.
Traškėjimas!
•
Gedimų paieška ir šalinimas
•
Modeliuose su ledo gaminimo įrenginiu Atsidarius vandens vožtuvui, kad būtų pripildytas ledo
gaminimo įrenginys, gali pasigirsti zvimbimas.
Dėl slėgio suvienodinimo, kai atidaromos ir uždaromos šaldytuvo durelės, galite girdėti švilpesį.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 63
2019-02-25
63
4:38:10
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
Montavimo rinkinys
2
3
1
4
Prietaiso montavimo rinkinys
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
Nr.
Dalies pavadinimas
Dalies kodas
Kiekis
1
KREIPIKLIS
DA61-10557A
2
2
B PLOKŠTĖ
DA63-08121A
3
3
PRIETAISO KREPŠIO
DANGTIS
DA97-15853A
2
4
IŠPJAUTAS PUTŲ
POLIETILENAS
SANDARINIMUI
DA62-01136X
4
PASTABA.
•
•
64
Įrengus gaminį korpuse, rekomenduojama sumontuoti šaldytuvą paliekant vietos ir įrengus angas,
kaip aprašyta 65 puslapyje.
Tai atlikus, energijos sąnaudos nepadidės ir už energiją mokėsite mažiau.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 64
2019-02-25
4:38:11
Matmenys
15 mm
Šoninės
angos
300 mm
15 mm
10 mm
2,5 mm
2,5 mm
140 mm
Anga
Mažiausiai 595 mm
RB36
Mažiausiai 2017 mm
Daugiausiai 2027 mm
RB33
Mažiausiai 1917 mm
Daugiausiai 1927 mm
RB33
Mažiausiai 1927 mm
Daugiausiai 1937 mm
Mažiausiai prieš montavimą
Daugiausiai po montavimo
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
RB36
Mažiausiai 2007 mm
Daugiausiai 2017 mm
Mažiausiai 595 mm
Mažiausiai 590 mm
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 65
2019-02-25
65
4:38:11
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
RB36 2007 mm
RB33 1917 mm
10,0 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
RB36 2007 mm
RB33 1917 mm
590 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
Tarpas: 1,0 mm
RB36 2016 mm
RB33 1926 mm
RB36 2016 mm
RB33 1926 mm
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
10,0 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
Tarpas: 1,0 mm
Pasukite priekinę kojelę pagal laikrodžio rodyklę, kad pakeistumėte aukštį 9,0 mm (8 pasukimai).
66
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 66
2019-02-25
4:38:11
Montavimas
Įstatykite kreipiklius galiniuose korpuso kampuose.
Gulsčiuku patikrinkite, ar grindys horizontalios.
DĖMESIO.
•
•
•
•
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
•
•
Išpakuokite gaminio pakuotę ir laikykite pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Būkite atsargūs įdėdami gaminį į korpusą arba atidarydami dureles, kad neprispaustumėte pirštų.
Montuodami gaminį korpuse, užtikrinkite, kad gaminys nebūtų pastatytas ant maitinimo kabelio.
Pažeisti kabeliai gali sukelti gaisrą ar elektros smūgį.
Pastatę gaminį, įkiškite maitinimo kabelį į sieninį lizdą.
Montavimo rinkinyje esantys kreipikliai skirti montavimui korpuse. Nenaudokite kreipiklių kitiems
tikslams.
Neįrengus taip, kaip nurodyta, energijos sąnaudos padidės.
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 67
2019-02-25
67
4:38:11
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
1. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad
atlaisvintumėte kojelę ir 9,0 mm pakeistumėte
aukštį (8 pasukimai).
2. Uždėkite pridėtą putų polietileną 4 vietose
gaminio galinėje pusėje.
360
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
360
68
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 68
2019-02-25
4:38:12
3. Sulygiuokite gaminio kairįjį kraštą su
korpuso kairiąja siena ir pasukite dešinįjį
gaminio kraštą į dešiniąją korpuso sieną, kaip
parodyta.
4. Įdėkite gaminį į korpusą, kad gaminio apačia
būtų viename lygyje su korpuso apačia.
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 69
2019-02-25
69
4:38:12
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
5. Sureguliuokite išlyginimo kojeles, kad
gaminys ir korpusas būtų vienoje linijoje.
PASTABA.
•
•
Jei išsikiša viršutinė gaminio dalis: pasukite
kojeles pagal laikrodžio rodyklę, kad
sulygintumėte.
Jei viršutinė gaminio dalis yra per žemai:
pasukite kojeles prieš laikrodžio rodyklę, kad
sulygintumėte.
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
70
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 70
2019-02-25
4:38:12
6. Pritvirtinkite pridėtą formos detalę tarp
korpuso ir gaminio kurioje nors pusėje. (Prieš
tvirtindami, nuo formos detalės nuimkite
dvipusę juostą.)
• Norėdami užpildyti tarpą tarp kurios nors
šoninės sienos, galite naudoti pridėtą B
PLOKŠTĘ.
Tvirtinimas virtuvėje (RB33/36* modeliai)
Lietuvių kalba
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 71
2019-02-25
71
4:38:12
SAMSUNG kontaktinė informacija visame pasaulyje
Jei turite klausimų ar pastabų dėl „Samsung“ produktų, kreipkitės į SAMSUNG klientų aptarnavimo centrą.
Šalis
Kontaktų centras
Interneto svetainė
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DA68-03846K-00
RB7000J_DA68-03846K-00_LT.indd 72
2019-02-25
4:38:13
Ledusskapis
Lietotāja rokasgrāmata
RB33R* / RB36R * / RB38R* / RB41R*
SEB
Brīvi stāvoša ierīce
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 1
2019-02-25
4:37:23
Saturs
Drošības informācija
Saturs
2
3
Kas jāzina par drošības norādījumiem
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.
Svarīgi piesardzības pasākumi
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu un uzstādīšanas vietu
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu
Brīdinājumi par uzstādīšanu
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu
Brīdinājumi par lietošanu
Brīdinājumi par tīrīšanu
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu
Citi padomi pareizai izmantošanai
Norādījumi par EEIA
3
5
6
9
10
14
14
20
23
25
26
28
Ledusskapja iestatīšana
29
Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai
29
Ledusskapja darbināšana
34
Vadības paneļa lietošana
Temperatūras brīdinājuma funkcija
Saldētavas plaukts (papildu)
Daļas un īpašības
Saldētavas nodalījuma īpašības
Iekšējo daļu izņemšana
34
37
38
39
42
44
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
50
Durvju vēršanās virziena maiņa
51
Problēmu novēršana
61
Vispārīga informācija
Vai no ledusskapja ir dzirdamas neparastas skaņas?
61
63
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
65
Uzstādīšanas komplekts
Izmēri
Uzstādīšana
65
66
68
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 2
2019-02-25
4:37:23
Drošības informācija
Pirms sava jaunā „Samsung” ledusskapja lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai zinātu, kā
droši un efektīvi izmantot savas jaunās ierīces piedāvātās iespējas un funkcijas.
Kas jāzina par drošības norādījumiem
Drošības informācija
• Šajā rokasgrāmatā sniegtie brīdinājumi un svarīgie
drošības norādījumi neietver visus iespējamos apstākļus
un situācijas.
Uzstādot, apkopjot un lietojot ierīci, jums jārīkojas
saprātīgi, rūpīgi un piesardzīgi.
• Tā kā šie lietošanas norādījumi attiecas uz vairākiem
modeļiem, dažas jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz
atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām, un,
iespējams, ne visas brīdinājuma zīmes attiecas uz
konkrēto ledusskapi. Ja jums ir jautājumi vai bažas,
sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet
palīdzību un informāciju tiešsaistē – vietnē www.
samsung.com.
• Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a.
Pārbaudiet kompresora plāksnītē ierīces aizmugurē
vai nominālo vērtību plāksnītē ledusskapja iekšpusē,
kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ierīcē. Ja
šis izstrādājums satur viegli uzliesmojošu gāzi
(aukstumnesējs R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību,
lai uzzinātu, kā šo izstrādājumu utilizēt drošā veidā.
• Lai dzesēšanas kontūra noplūdes gadījumā novērstu
viegli uzliesmojošas gāzes un gaisa maisījuma
veidošanos, telpas izmērs, kurā var novietot ierīci, ir
atkarīgs no izmantotā aukstumnesēja daudzuma.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 3
2019-02-25
3
4:37:23
Drošības informācija
Drošības informācija
• Nekad neieslēdziet ierīci, ja konstatējat bojājumu
pazīmes. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju. Telpas
izmēram, kurā tiks novietots ledusskapis, jāatbilst 1 m3
uz katriem 8 g ierīcē izmantotā R-600a aukstumnesēja.
Jūsu konkrētajā ierīcē izmantotā aukstumnesēja
daudzums ir norādīts identifikācijas plāksnītē ierīces
iekšpusē.
• Aukstumnesējs, kas izšļācas no caurulēm, varētu
aizdegties vai ievainot acis. Ja aukstumnesējs izplūst
no caurules, neizmantojiet atklātu liesmu, pārvietojiet
visus degošos priekšmetus tālāk no izstrādājuma un
nekavējoties izvēdiniet telpu.
- Pretējā gadījumā var tikt izraisīta aizdegšanās vai
eksplozija.
4
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 4
2019-02-25
4:37:23
Svarīgi drošības simboli un piesardzības pasākumi.
Lūdzu, sekojiet visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem
drošības norādījumiem. Šajā rokasgrāmatā tiek izmantoti
šādi drošības simboli.
Drošības informācija
BRĪDINĀJUMS
Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus
ievainojumus, īpašuma bojājumus un/vai nāvi.
UZMANĪBU!
Bīstamība vai nedrošas darbības, kas var izraisīt smagus
ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus.
PIEZĪME
Noderīga informācija, kas palīdz lietotājam izprast un
apzināt ledusskapja sniegtās priekšrocības.
Šo brīdinājuma zīmju nolūks ir brīdināt jūs vai citas
personas par iespējamiem ievainojumiem.
Rūpīgi ievērojiet šīs zīmes.
Pēc šīs nodaļas izlasīšanas glabājiet rokasgrāmatu drošā
vietā, lai vajadzības gadījumā varētu to izmantot.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 5
2019-02-25
5
4:37:23
Drošības informācija
Svarīgi piesardzības pasākumi
Brīdinājums: aizdegšanās risks / viegli
uzliesmojoši materiāli
Drošības informācija
BRĪDINĀJUMS
• Ierīces uzstādīšanas laikā raugieties, lai strāvas vads
netiktu iespiests vai bojāts.
• Nenovietojiet ierīces aizmugurē daudzkontaktu strāvas
pagarinātājus vai pārvietojamos strāvas avotus.
• Piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.
• Pievienojiet tikai dzeramā ūdens padevei.
• Neaizsedziet ventilācijas atveres ierīces korpusā vai
montāžas struktūrā, ja ierīce ir iebūvēta.
• Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja
ieteiktos.
• Nesabojājiet aukstumnesēja kontūru.
• Nelietojiet ierīces pārtikas produktu nodalījumos
elektroierīces, ja vien to nav ieteicis ražotājs.
• Šo ierīci nedrīkst lietot cilvēki (tostarp bērni) ar
ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām
vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot
gadījumus, kad par šo cilvēku drošību atbildīgā persona
ir īpaši apmācījusi viņus lietot šo ierīci un nodrošina
uzraudzību.
6
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 6
2019-02-25
4:37:24
Drošības informācija
• Šo ierīci var lietot vismaz 8 gadus veci bērni, kā arī
cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, uztveres un garīgajām
spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja
šiem cilvēkiem ir nodrošināta uzraudzība vai drošas
lietošanas apmācība un viņi apzinās iespējamo bīstamību.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt neuzraudzīti bērni.
• Lai nepieļautu bīstamas situācijas, ja bojāts elektrības
vads, tā nomaiņu drīkst veikt tikai ražotājs vai tā servisa
centra pārstāvis, vai persona ar līdzīgu kvalifikāciju.
• Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ārkārtas
gadījumā ierīci varētu ātri atvienot no strāvas avota.
- Tai jāatrodas ārpus ierīces aizmugures zonas.
• Neglabājiet šajā ierīcē sprāgstošas vielas, piemēram,
aerosola baloniņus ar uzliesmojošu degmaisījumu.
• Ja izstrādājumam ir LED spuldzes, neizjauciet lampiņas
pārsegu un LED spuldzes saviem spēkiem.
- Sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
- Izmantojiet tikai ražotāja vai apkopes speciālistu
nodrošinātās LED spuldzes.
• Uzstādīšanai jāizmanto jaunie ierīces komplektācijā
iekļautie šļūteņu komplekti, jo vecos šļūteņu komplektus
nedrīkst izmantot atkārtoti.
• Pievienojiet ledusskapja ūdens padevi tikai pie dzeramā
ūdens padeves. Lai ledus automāts darbotos pareizi,
ūdens spiedienam jābūt 206 ~ 861 kPa (30 ~ 125 psi).
• Lai visefektīvāk izmantotu enerģiju, uzstādiet visus
iekšējos elementus, piemēram, grozus, atvilktnes,
plauktus ražotāja ieteiktajās pozīcijās.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 7
2019-02-25
7
4:37:24
Drošības informācija
• Lai nodrošinātu vislabāko ierīces energoefektivitāti,
lūdzu, saglabājiet visu plauktu, atvilktņu un grozu
sākotnējo izvietojumu.
Kā samazināt enerģijas patēriņu
Drošības informācija
• Uzstādiet ierīci vēsā, sausā telpā ar atbilstošu ventilāciju.
• Pārliecinieties, ka ierīce nav pakļauta tiešai saules
staru iedarbībai, un nenovietojiet to tiešā siltuma avota
(piemēram, radiatora) tuvumā.
- Energoefektivitātes nodrošināšanai ieteicams
nenosegt ventilācijas atveres vai režģus.
- Atdzesējiet siltu ēdienu pirms ievietošanas ierīcē.
- Lai atkausētu saldētu pārtiku, ievietojiet to ledusskapī.
Saldēto produktu zemo temperatūru varat izmantot
pārtikas atdzesēšanai ledusskapī.
- Izņemot vai ieliekot pārtikas produktus, neturiet
ierīces durvis pārāk ilgi atvērtas.
- Jo īsāku laika sprīdi durvis ir atvērtas, jo mazāks
ledus daudzums izveidosies saldētavā.
- Regulāri notīriet ledusskapja aizmuguri. Putekļi
palielina enerģijas patēriņu.
- Neuzstādiet zemāku temperatūru, nekā nepieciešams.
- Nodrošiniet ledusskapja pamatnē un aizmugurē
pietiekamu gaisa izplūdi. Neaizklājiet gaisa
ventilācijas atveres.
- Veicot uzstādīšanu, pārliecinieties, ka ir ievērots
pietiekams attālums līdz labajai, kreisajai, apakšējai
un augšējai daļai. Tas palīdzēs samazināt enerģijas
patēriņu un ļaus samazināt izmaksas par elektrību.
• Ieteicamais attālums:
8
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 8
2019-02-25
4:37:24
Drošības informācija
- labajā, kreisajā pusē un aizmugurē: ne mazāk kā
50 mm;
- augšpusē ne mazāk kā 100 mm.
Šo ierīci paredzēts izmantot mājsaimniecībās vai līdzīgos
apstākļos, piemēram:
- darbinieku virtuvēs veikalos, birojos vai citās
darbavietās;
- lauku mājās, viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās
telpās;
- naktsmītnēs, kurās piedāvā arī brokastis;
- izbraukumu ēdināšanas vai līdzīgos uzņēmumos, kas
nenodarbojas ar tiešo tirdzniecību.
Nopietna brīdinājuma zīmes attiecībā uz transportēšanu
un uzstādīšanas vietu
BRĪDINĀJUMS
• Transportējot un uzstādot ierīci, uzmanieties, lai
nesabojātu kādu no dzesēšanas kontūra daļām.
- Aukstumnesējs, kas izplūst no caurules, var aizdegties
vai ievainot acis. Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties
no atklātas liesmas vai iespējamiem aizdegšanās
avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā
novietota ierīce.
- Šī ierīce satur nelielu daudzumu izobutāna
aukstumnesēja (R-600a); tā ir videi nekaitīga, tomēr
ugunsnedroša dabasgāze. Transportējot un uzstādot
ierīci, uzmanieties, lai nesabojātu kādu no dzesēšanas
kontūra daļām.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 9
2019-02-25
9
4:37:24
Drošības informācija
• Transportējot un uzstādot ledusskapi, nepieskarieties
ledusskapja aizmugurē esošajai ūdens šļūtenei.
- Šādi rīkojoties, var sabojāt ledusskapi, kā rezultātā
nebūs iespējams izmantot ūdens dozatoru.
Drošības informācija
Būtiski svarīgi brīdinājumi par uzstādīšanu
BRĪDINĀJUMS
• Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā, kā arī vietās, kur tas
varētu saskarties ar ūdeni.
- Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
• Nenovietojiet ledusskapi tiešos saules staros un vietās,
kur to ietekmē karstums no plītīm, telpu sildītājiem vai
citām ierīcēm.
• Nepievienojiet vienam universālam elektrības
kontaktligzdu blokam vairākas ierīces. Ledusskapim
vienmēr jābūt pievienotam pie atsevišķa strāvas padeves
avota, kura nominālais spriegums atbilst ledusskapja
nominālu plāksnītē norādītajam.
- Tādējādi ir nodrošināta optimāla darbība un novērsta
iekšējo elektroshēmu pārslodze, kas pārkarsušu vadu
dēļ var izraisīt ugunsbīstamību.
• Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā
elektrības kontaktdakšu.
- Iespējams elektriskās strāvas trieciena vai
aizdegšanās risks.
• Neizmantojiet vadu, ja tas ir saplaisājis vai nodilis vada
vidusdaļā vai pie kāda no vada galiem.
10
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 10
2019-02-25
4:37:24
Drošības informācija
• Pārmērīgi nelokiet strāvas vadu un nenovietojiet uz tā
smagus priekšmetus.
• Nevelciet un pārmērīgi nelokiet strāvas vadu.
• Nesagrieziet un nesasieniet strāvas vadu.
• Neaizāķējiet strāvas vadu aiz kāda metāla priekšmeta,
nenovietojiet uz vada smagus priekšmetus, neievietojiet
strāvas vadu starp priekšmetiem, kā arī neiebīdiet to
telpā aiz ierīces.
• Pārvietojiet ledusskapi uzmanīgi, lai ar to nesaspiestu vai
nesabojātu strāvas vadu.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot strāvas vadu.
Vienmēr cieši satveriet spraudni un uzmanīgi izvelciet to
no kontaktligzdas.
- Vada bojājumi var izraisīt īsslēgumu, aizdegšanos un/
vai elektriskās strāvas triecienu.
• Neizmantojiet ledusskapja tuvumā aerosolus.
- Izmantojot ledusskapja tuvumā aerosolus, var izraisīt
sprādzienu vai aizdegšanos.
• Neuzstādiet šo ierīci sildītāju un degošu materiālu
tuvumā.
• Neuzstādiet šo ierīci vietās, kur var notikt gāzes noplūde.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Pirms ledusskapja lietošanas tas jānovieto pareizi un
jāuzstāda saskaņā ar rokasgrāmatas norādījumiem.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 11
2019-02-25
11
4:37:24
Drošības informācija
Drošības informācija
• Pievienojiet elektrības kontaktdakšu pareizā pozīcijā, lai
vads karātos lejup.
- Ja pievienosit elektrības kontaktdakšu otrādi, vads var
tikt noslēgts un izraisīt aizdegšanos vai elektriskās
strāvas triecienu.
• Pārliecinieties, ka ledusskapja aizmugures daļa nesaspiež
un nebojā elektrības kontaktdakšu.
• Pēc izsaiņošanas uzglabājiet iepakojuma materiālus
bērniem nepieejamā vietā.
- Uzliekot iepakojuma materiālus uz galvas, bērns var
nosmakt.
• Neuzstādiet šo ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vidē
vai vietā, kas pakļauta tiešiem saules stariem un ūdenim
(lietus pilēm).
- Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
• Ja ledusskapī ir uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet
elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar savu „Samsung
Electronics” servisa centru.
- Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
• Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus
(piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes,
traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.).
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu,
aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai traumas.
• Pirms izstrādājuma sākotnējās pievienošanas
elektrotīklam, jums jānoņem visas plastmasas
aizsargplēves.
12
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 12
2019-02-25
4:37:24
Drošības informācija
• Pieskatiet bērnus, lai nepieļautu rotaļas ar durvju
regulēšanas atspergredzeniem vai ūdens caurules
skavām.
- Aizrijoties ar atspergredzenu vai ūdens caurules
skavu, bērns var nosmakt. Glabājiet atspergredzenus
un ūdens caurules skavas bērniem nepieejamā vietā.
• Ledusskapis ir droši jāiezemē.
- Pirms ierīces daļu pārbaudes vai labošanas vienmēr
pārliecinieties, ka ledusskapis ir iezemēts. Strāvas
noplūde var radīt nopietnu elektriskās strāvas
triecienu.
• Iezemēšanai nekad neizmantojiet gāzes caurules, tālruņu
vadus vai citus iespējamos zibens uztvērējus.
- Ledusskapis jāiezemē, lai novērstu elektrības noplūdi
vai elektriskās strāvas triecienu, ko izraisa strāvas
noplūde no ledusskapja.
- Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu,
aizdegšanos, sprādzienu vai problēmas ar
izstrādājumu.
• Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas
kontaktligzdā. Neizmantojiet bojātu elektrības spraudni,
bojātu strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Ledusskapja drošinātāja maiņa jāuztic kvalificētam
tehniķim vai servisa uzņēmumam.
- Pretējā gadījumā iespējams elektriskās strāvas
trieciens vai savainojumi.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 13
2019-02-25
13
4:37:24
Drošības informācija
Brīdinājumi par uzstādīšanu
UZMANĪBU!
Drošības informācija
• Raugieties, lai ap ledusskapi būtu pietiekami daudz
brīvas vietas, un uzstādiet to uz līdzenas virsmas.
- Ja ledusskapis neatrodas uz līdzenas virsmas, var
pasliktināties tā dzesēšanas efektivitāte un ilgmūžība.
• Pēc ierīces uzstādīšanas un ieslēgšanas nogaidiet
2–3 stundas un tikai pēc tam ievietojiet tajā produktus.
• Mēs stingri iesakām ledusskapja uzstādīšanu uzticēt
kvalificētam tehniķim vai servisa uzņēmumam.
- Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu, aizdegšanos, sprādzienu, problēmas ar
izstrādājumu vai ievainojumus.
Būtiski svarīgi brīdinājumi par lietošanu
BRĪDINĀJUMS
• Neievietojiet elektrības kontaktdakšu sienas
kontaktligzdā ar slapjām rokām.
- Tā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
• Neuzglabājiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
- Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un
radīt traumas un/vai materiālus zaudējumus.
• Neievietojiet rokas, kājas vai metāla priekšmetus
(piemēram, irbulīšus utt.) ledusskapja apakšdaļā vai
aizmugurē.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
traumas.
14
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 14
2019-02-25
4:37:25
•
•
•
•
•
•
•
Drošības informācija
•
- Asas malas var radīt ievainojumus.
Nepieskarieties saldētavas iekšsienām vai saldētavā
uzglabātiem produktiem ar slapjām rokām.
- Šādi var apsaldēt rokas.
Nenovietojiet uz ledusskapja priekšmetus, kas pildīti ar
ūdeni.
- Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās
strāvas trieciena risks.
Neglabājiet ledusskapī gaistošas vai uzliesmojošas vielas
vai priekšmetus (benzolu, šķīdinātāju, propāna gāzi,
spirtu, ēteri, sašķidrināto gāzi un līdzīgus izstrādājumus).
- Šis ledusskapis ir paredzēts tikai pārtikas produktu
glabāšanai.
- Tādējādi var izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
Pieskatiet bērnus, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.
- Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām.
Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā
zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
Nelieciet pirkstus un neļaujiet bērniem likt pirkstus starp
durvīm.
- Netuviniet pirkstus durvju atveres kreisajai un labajai
pusei. Ja jūsu pirksti atrodas starp durvīm, atveriet
durvis piesardzīgi.
Neļaujiet bērniem šūpoties durvīs vai uz durvju lādēm.
Tādējādi var gūt nopietnus ievainojumus.
Neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī. Viņi var iesprūst.
Nelieciet rokas apakšējā nodalījumā zem ierīces.
- Asas malas var radīt ievainojumus.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 15
2019-02-25
15
4:37:25
Drošības informācija
Drošības informācija
• Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus izstrādājumus,
zinātnisko materiālu vai pret zemu temperatūru jutīgus
izstrādājumus.
- Ledusskapī nedrīkst uzglabāt produktus, kuriem ir
nepieciešama precīza uzglabāšanas temperatūra.
• Ja saožat medicīnisku smaržu vai dūmus, nekavējoties
atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar
„Samsung Electronics” servisa centru.
• Ja ledusskapī uzkrājušies putekļi vai ūdens, atvienojiet
elektrības kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung
Electronics” servisa centru.
- Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās.
• Neļaujiet bērniem kāpt uz atvilktnes vāka.
- Atvilktne var salūzt un bērni var paslīdēt.
• Neatstājiet vaļā ledusskapja durvis, ja ierīci nepieskatāt,
un neļaujiet bērniem kāpt ledusskapī.
• Neļaujiet zīdaiņiem vai bērniem kāpt atvilktnē.
- Iesprūstot var nosmakt, tādējādi izraisot nāvi, vai gūt
ievainojumus.
• Nepārpildiet ledusskapi ar ēdienu.
- Atverot durvis, var izkrist priekšmeti un radīt traumas
vai materiālus zaudējumus.
• Neizsmidziniet uz ierīces virsmas gaistošas vielas,
piemēram, insekticīdu.
- Tas ne vien kaitē cilvēkiem, bet arī var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos vai
problēmas ar izstrādājumu.
16
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 16
2019-02-25
4:37:25
Drošības informācija
• Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens
dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
- Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt
bojājumus.
• Ledusskapja tuvumā neizmantojiet un nenovietojiet
pret temperatūru jutīgas vielas, piemēram, viegli
uzliesmojošus aerosolus, uzliesmojošus priekšmetus,
sauso ledu, medikamentus vai ķimikālijas.
• Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci nepatīkamas
smakas novēršanai.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Ūdens tvertnes, ledus paplātes un ūdens kubiņu
piepildīšanai izmantojiet tikai dzeramo ūdeni
(minerālūdeni vai attīrītu ūdeni).
- Nelejiet tvertnē tēju, sulu vai sporta dzērienus; tādā
veidā var sabojāt ledusskapi.
• Nestāviet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus
(piemēram, veļu, aizdegtas sveces, aizdegtas cigaretes,
traukus, ķimikālijas, metāla priekšmetus u. c.). Tādējādi
var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos,
problēmas ar izstrādājumu vai traumas. Nenovietojiet uz
ierīces traukus, kas pildīti ar ūdeni.
- Ūdenim izlīstot, iespējams aizdegšanās vai elektriskās
strāvas trieciena risks.
• Neskatieties tieši uz ultravioleto staru LED lampu ilgāku
laiku.
- Ultravioletie stari var izraisīt acs saspringumu.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 17
2019-02-25
17
4:37:25
Drošības informācija
Drošības informācija
• Neievietojiet plauktu ar augšpusi uz leju. Plaukta aizturis
varētu nedarboties.
- Krītošs stikla plaukts var radīt ievainojumus.
• Netuviniet pirkstus „saspiešanas punktu” zonām.
Atstarpes starp durvīm un korpusu ir nelielas. Ja šajā
zonā ir bērni, durvis atveriet uzmanīgi.
• Ja ir konstatēta gāzes noplūde, izvairieties no atklātas
liesmas vai iespējamiem aizdegšanās avotiem un
vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā ir ierīce.
- Nepieskarieties ierīcei vai strāvas vadam.
- Nelietojiet ventilācijas ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Pudeles jāuzglabā cieši kopā, lai tās neizkristu.
• Šis izstrādājums paredzēts tikai pārtikas produktu
uzglabāšanai mājas apstākļos.
• Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens
dozatora atverē, ledus teknē un ledus automāta spainī.
- Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt
bojājumus.
• Nemēģiniet saviem spēkiem remontēt, izjaukt vai
pārveidot ierīci.
• Neizmantojiet drošinātāju (piemēram, vara, tērauda
stiepli, u. c.), kas neatbilst standarta drošinātājam.
• Ja jūsu ledusskapim vajadzīgs remonts vai atkārtota
uzstādīšana, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu, aizdegšanos, problēmas ar izstrādājumu vai
gūt ievainojumus.
18
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 18
2019-02-25
4:37:25
Drošības informācija
• Ja no ledusskapja izdalās deguma smaka vai izplūst
dūmi, nekavējoties atvienojiet ledusskapi no elektrotīkla
un sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena
vai aizdegšanās risks.
• Pirms ledusskapja iekšējās lampiņas nomaiņas izņemiet
strāvas kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena
risks.
• Ja, mainot spuldzi, kas nav LED spuldze, rodas
problēmas, sazinieties ar „Samsung” servisa centru.
• Elektrības kontaktdakšu stingri iespraudiet sienas
kontaktligzdā.
• Neizmantojiet bojātu elektrības kontaktligzdu, bojātu
strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 19
2019-02-25
19
4:37:25
Drošības informācija
Brīdinājumi par lietošanu
UZMANĪBU!
Drošības informācija
• Atkārtoti nesasaldējiet atkausētus pārtikas produktus.
- Sasaldētos un atkausētos produktos kaitīgas baktērijas
attīstās ātrāk nekā svaigos.
- Otrreizēja atkausēšana noārdīs vēl vairāk šūnu, izdalot
mitrumu un mainot produkta struktūru.
• Neatkausējiet gaļu istabas temperatūrā.
- Produktu drošumu nosaka pareiza rīkošanās ar
neapstrādātiem produktiem.
• Neievietojiet saldētavā stikla traukus, pudeles vai gāzētus
dzērienus.
- Trauks varētu sasalt un saplīst, radot ievainojumus.
• Izmantojiet tikai kopā ar ledusskapi piegādāto ledus
automātu.
• Ja būsit prombūtnē ilgāku laika periodu (piemēram,
dodoties atvaļinājumā) un neizmantosiet ūdens vai ledus
automātus, noslēdziet ūdens padeves vārstu.
- Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūde.
• Ja neizmantosiet ledusskapi ļoti ilgu laika periodu (3
nedēļas vai ilgāk), iztukšojiet ledusskapi, tostarp ledus
spaini, atvienojiet to no strāvas, noslēdziet ūdens
padeves vārstu, noslaukiet uz tā iekšsienām uzkrājušos
mitrumu un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu
pelējuma un smakas veidošanos.
20
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 20
2019-02-25
4:37:25
Drošības informācija
• Lai izstrādājums darbotos optimāli, ievērojiet tālāk
minētos norādījumus.
- Pārtikas produktus nelieciet pārāk tuvu ventilācijas
atverēm ierīces aizmugurē, jo tie var traucēt brīvai
gaisa cirkulācijai ledusskapja nodalījumā.
- Pirms produktu ievietošanas ledusskapī rūpīgi ietiniet
tos vai ielieciet gaisa necaurlaidīgos traukos.
- Ievērojiet saldēto produktu maksimālo glabāšanas
laiku un derīguma termiņus.
- Ledusskapi nav nepieciešams atvienot no strāvas
avota, ja plānojat būt prombūtnē mazāk kā trīs
nedēļās. Tomēr, ja būsiet prombūtnē ilgāk nekā trīs
nedēļas, izņemiet visus pārtikas produktus un ledus
spainī esošo ledu, atvienojiet ledusskapi no strāvas,
noslēdziet ūdens padeves vārstu, noslaukiet uz tā
iekšsienām uzkrājušos mitrumu un atstājiet durvis
atvērtas, lai novērstu pelējuma un smakas veidošanos.
• Garantijas serviss un pārveidojumi
- „Samsung” garantijas serviss neattiecas uz izmaiņām
vai pārveidojumiem, ko trešā puse veikusi šai
gatavajai ierīcei; turklāt „Samsung” neuzņemas
atbildību par drošības problēmām un bojājumiem, kas
radušies pēc trešās puses veiktiem pārveidojumiem.
• Neaizsedziet gaisa atveres ledusskapja iekšpusē.
- Aizsprostojot gaisa atveres, īpaši ar plastmasas
maisiņu, ledusskapi var pārdzesēt. Ja šis dzesēšanas
periods ieilgst, ūdens filtrs var plīst un izraisīt ūdens
noplūdi.
• Izmantojiet tikai ar ledusskapi piegādāto ledus automātu.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 21
2019-02-25
21
4:37:25
Drošības informācija
Drošības informācija
• Izslaukiet tā iekšpusē uzkrājušos mitrumu un atstājiet
durvis atvērtas.
- Pretējā gadījumā ledusskapī var veidoties smaka un
pelējums.
• Ja ledusskapis ir atvienots no strāvas avota, pirms
atkārtotas pievienošanas jānogaida vismaz piecas
minūtes.
• Ja ledusskapis ir samircis ūdenī, izņemiet strāvas
kontaktdakšu un sazinieties ar „Samsung Electronics”
servisa centru.
• Neskrāpējiet un spēcīgi nespiediet stikla virsmas.
- Saplīsis stikls var izraisīt traumas un/vai īpašuma
bojājumus.
• Ūdens tvertnē un ledus kubiņu paplātē lejiet tikai
dzeramo ūdeni (ūdensvada ūdens, minerālūdens vai
attīrīts ūdens).
- Nelejiet tvertnē tēju vai sporta dzērienus. Šādi
rīkojoties, var sabojāt ledusskapi.
• Veicot šīs darbības, raugieties, lai neiesprūstu pirksti.
• Ja ledusskapis tiek applūdināts, sazinieties ar tuvāko
servisa centru.
- Iespējams elektriskās strāvas trieciens vai aizdegšanās
risks.
22
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 22
2019-02-25
4:37:25
Drošības informācija
• Neglabājiet ledusskapja durvju plauktu tvertnēs augu
eļļu. Eļļa var sabiezēt, kā rezultātā tā kļūst negaršīga un
grūti lietojama. Tāpat eļļa var izšļakstīties no atvērtā
iepakojuma, un rezultējošā eļļas noplūde var izraisīt
durvju plauktu tvertņu plaisāšanu. Pēc eļļas iepakojuma
atvēršanas to ieteicams uzglabāt vēsā un aptumšotā
vietā, piemēram, virtuves skapītī vai pieliekamajā.
- Augu eļļas piemēri: olīveļļa, kukurūzas eļļa, vīnogu
kauliņu eļļa u.c.
Brīdinājumi par tīrīšanu
UZMANĪBU!
• Neizsmidziniet ūdeni tieši uz ledusskapja iekšējām vai
ārējām virsmām.
- Iespējama aizdegšanās vai elektriskās strāvas
trieciens.
• Neizmantojiet fēnu ledusskapja iekšpuses žāvēšanai.
• Neievietojiet ledusskapī aizdegtu sveci, lai novērstu
nepatīkamu smaku.
- Tādējādi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
aizdegšanos.
• Neizsmidziniet uz displeja tīrīšanas līdzekļus.
- No displeja var atdalīties drukātie burti.
• Ja ierīcē iekļuvušas nepiemērotas vielas, piemēram,
ūdens, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar
tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas
trieciens vai aizdegšanās.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 23
2019-02-25
23
4:37:25
Drošības informācija
Drošības informācija
• Lai notīrītu svešķermeņus vai putekļus no elektrības
kontaktdakšas metāla spailēm, izmantojiet tīru, sausu
drānu. Spraudņa tīrīšanai neizmantojiet slapju vai mitru
drānu.
- Pretējā gadījumā iespējama aizdegšanās vai
elektriskās strāvas trieciens.
• Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
• Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju, līdzekli
„Clorox” vai hlorīdu.
- Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
• Nelieciet pirkstus vai jebkādus priekšmetus ūdens
padeves atverē.
- Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai radīt
bojājumus.
• Pirms tīrīšanas vai apkopes izņemiet ierīces kontaktdakšu
no sienas kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā ir iespējams elektriskās strāvas
trieciens vai aizdegšanās.
• Ledusskapja tīrīšanai izmantojiet tīru sūkli vai mīkstu
drānu, kas samitrināta siltā ūdenī, kam pievienots neitrāls
mazgāšanas līdzeklis.
• Nelietojiet abrazīvus vai spēcīgas iedarbības tīrīšanas
līdzekļus, piemēram, logu tīrīšanas aerosolus, abrazīvas
tīrīšanas pastas, viegli uzliesmojošus šķidrumus,
sālsskābi, tīrīšanas vasku, koncentrētus mazgāšanas
līdzekļus, balinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, kas satur
naftas produktus, lai tīrītu ierīces ārējās virsmas (durvis
un korpusu), plastmasas detaļas, durvju un iekšējos
paneļus un blīvējumus.
- Tie var saskrāpēt vai bojāt izmantotos materiālus.
24
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 24
2019-02-25
4:37:25
• Netīriet stikla plauktus vai pārsegus ar siltu ūdeni,
kamēr tie ir auksti. Stikla plaukti un pārsegi var saplīst,
ja tie tiek pakļauti straujām temperatūras maiņām vai
triecienam, piemēram, uzsitot vai nometot zemē.
Drošības informācija
Būtiski svarīgi brīdinājumi par likvidēšanu
BRĪDINĀJUMS
• Izstrādājuma iesaiņojuma materiālus likvidējiet videi
nekaitīgā veidā.
• Pirms likvidēšanas pārliecinieties, vai ierīces aizmugurē
nav bojāta kāda no caurulēm.
• Kā aukstumnesējs tiek izmantots R-600a vai R-134a.
Pārbaudiet kompresora plāksnītē ierīces aizmugurē
vai nominālo vērtību plāksnītē ledusskapja iekšpusē,
kāds aukstumnesējs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja šis
ledusskapis satur viegli uzliesmojošu gāzi (aukstumnesējs
R-600a), sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu
par šī izstrādājuma drošu likvidēšanu.
• Likvidējot šo ledusskapi, noņemiet durvis, durvju
blīves un durvju fiksatoru, lai iekšpusē nevarētu tikt
iesprostoti mazi bērni vai dzīvnieki. Pieskatiet bērnus,
lai viņi nerotaļātos ar ierīci. Ierīcē iesprostots bērns var
savainoties vai nosmakt.
- Ierīcē iesprostots bērns var tikt savainots vai nosmakt.
• Izolācijai ir izmantots ciklopentāns. Izolācijas materiāla
gāzēm ir jāievēro īpaša likvidēšanas procedūra.
Sazinieties ar vietējām iestādēm un noskaidrojiet
informāciju par videi drošu šā izstrādājuma likvidēšanu.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 25
2019-02-25
25
4:37:25
Drošības informācija
• Pēc izsaiņošanas noglabājiet iepakojuma materiālus
bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
- Uzmaucot maisiņu galvā, bērns var nosmakt.
Drošības informācija
Citi padomi pareizai izmantošanai
• Elektroapgādes traucējumu gadījumā sazinieties ar
vietējo elektroenerģijas uzņēmumu un noskaidrojiet, kad
traucējumi tiks novērsti.
- Vairākums elektroapgādes traucējumu, kurus novērš
stundas vai divu stundu laikā, neietekmē ledusskapja
temperatūru. Tomēr strāvas padeves pārtraukuma
laikā centieties iespējami retāk atvērt durvis.
- Ja strāvas padeves pārtraukums ir ilgāks par
24 stundām, izņemiet un izmetiet visus saldētos
produktus.
• Ja ledusskapis ilgāku laiku stāv vietā, kur apkārtējā gaisa
temperatūra pastāvīgi ir zemāka par ierīces darbībai
paredzēto temperatūru, ledusskapis var darboties ar
pārtraukumiem (saldētie produkti var kust vai saldētās
pārtikas nodalījumā var paaugstināties temperatūra).
• Atsevišķi produkti, ja tos uzglabā augstākā temperatūrā,
varētu sabojāties.
• Jūsu ierīcē neveidojas apsarmojums, tāpēc tā nav
manuāli jāatkausē. Tas notiek automātiski.
26
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 26
2019-02-25
4:37:25
Drošības informācija
• Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā atbilst
ISO prasībām. Ja ierīces atkausēšanas laikā vēlaties
novērst nevēlamu sasaldētās pārtikas temperatūras
paaugstināšanos, ietiniet sasaldēto pārtiku vairākās
avīzes kārtās.
• No jauna nesasaldējiet iepriekš pilnībā atkausētus
pārtikas produktus.
• Temperatūra divu zvaigžņu sadaļā (sadaļās) vai
nodalījumā (nodalījumos), kas apzīmēti ar divām
zvaigznēm ( ), ir nedaudz augstāka nekā citā
saldētavas nodalījumā (nodalījumos).
Divu zvaigžņu sadaļas (sadaļu) vai nodalījuma
(nodalījumu) izvietojums ir redzams lietošanas pamācībā
un/vai ierīcē, kad tā tiek piegādāta.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 27
2019-02-25
27
4:37:25
Drošības informācija
Norādījumi par EEIA
Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Drošības informācija
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā
dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu
un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas,
USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt
kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu
nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi
un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem
atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā
sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski
drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma
pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju
un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un
tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar
citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām
attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus
reglamentējošus pienākumus, piemēram, REACH,
apmeklējiet: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
(izstrādājumiem, kas tiek pārdoti tikai Eiropas valstīs)
28
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 28
2019-02-25
4:37:26
Ledusskapja iestatīšana
Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai
Apsveicam jūs ar „Samsung” ledusskapja iegādi.
Mēs ceram, ka jūs novērtēsiet daudzās šī ledusskapja piedāvātās mūsdienīgās iespējas un
efektivitāti.
• Pirms lietošanas šis ledusskapis pareizi jāuzstāda un jānovieto atbilstoši rokasgrāmatā
sniegtajiem norādījumiem.
• Izmantojiet ierīci tikai šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītajam nolūkam.
• Mēs stingri iesakām ierīces apkopi uzticēt tikai kvalificētam speciālistam.
• Lūdzu, atbrīvojieties no šī izstrādājuma iepakojuma materiāliem videi nekaitīgā veidā.
•
•
•
•
Ledusskapja iestatīšana
Labākās atrašanās vietas izvēle ledusskapim
Izvēlieties vietu, kura nav pakļauta tiešiem saules stariem.
Izvēlieties vietu ar nolīmeņotu (vai gandrīz nolīmeņotu) grīdu.
Izvēlieties vietu tā, lai būtu pietiekami daudz vietas ledusskapja durvju atvēršanai.
Nodrošiniet pietiekami daudz vietas ledusskapja uzstādīšanai uz līdzenas virsmas.
- Ja ledusskapis nav nolīmeņots, iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi.
- Kopējā nepieciešamā vieta ledusskapja lietošanai. Skatiet zīmējumu un izmērus tālāk.
Efektīvais temperatūras diapazons
Ledusskapis ir paredzēts normālai darbībai temperatūras diapazonā atbilstoši tā temperatūras
kategorijai.
Kategorija
Simbols
Paplašināta mērena
Apkārtējās vides temperatūras diapazons (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
No +10 līdz +32
No +10 līdz +32
Mērena
N
No +16 līdz +32
No +16 līdz +32
Subtropu
ST
No +16 līdz +38
No +18 līdz +38
Tropu
T
No +16 līdz +43
No +18 līdz +43
PIEZĪME
Ledusskapja dzesēšanas spēju un elektroenerģijas patēriņu var ietekmēt apkārtējā temperatūra,
durvju atvēršanas biežums un ledusskapja atrašanās vieta. Mēs iesakām attiecīgi pielāgot
temperatūras iestatījumus.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 29
2019-02-25
29
4:37:26
Ledusskapja iestatīšana
PIEZĪME
100 mm
•
1927 mm
vai
2017 mm
•
•
Ledusskapja iestatīšana
RB41/38
RB36/33
a
155˚
100˚
A
900 mm
1139 mm
B
1330 mm
688 mm
PIEZĪME
UZMANĪBU!
1212,2 mm
a
Visi mērījumi ir norādīti atbilstoši rasējuma
izmēriem, tāpēc atkarībā no mērījumu metodes
var atšķirties.
A
595 mm vai 535 mm
595 mm
•
•
B
30
Nodrošiniet pietiekami daudz brīvas vietas
gaisa cirkulācijai gar labo un kreiso malu,
aizmuguri un augšu. Tas palīdzēs samazināt
enerģijas patēriņu un ļaus samazināt
izmaksas par elektrību.
Neuzstādiet ledusskapi vietā, kur apkārtējā
temperatūra var pazemināties zem 10 °C.
Lūdzu, pārliecinieties, vai gadījumā, ja
nepieciešams veikt ierīces apkopi un
remontu, ir iespējams brīvi to pārvietot.
Uzstādot ierīci, veicot apkopes darbus vai
tīrot aiz ledusskapja, nodrošiniet, ka ierīce
tiek taisni atbīdīta un, kad darbs paveikts,
taisni iebīdīta atpakaļ. Tāpat pārliecinieties,
vai grīda spēj noturēt pilnīgi piekrautu
ledusskapi. Pretējā gadījumā iespējami
grīdas bojājumi.
Lūdzu, sasieniet lieko strāvas vada posmu
ledusskapja aizmugurē tā, lai tas neatrastos
uz grīdas, šādi pasargājot to no saspiešanas
ar ritenīšiem, ledusskapi pārbīdot uz citu
vietu.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 30
2019-02-25
4:37:26
PIEZĪME
Starplika
Starplika
<Aizmugure>
Lai uzlabotu veiktspēju, noņemiet papīru
no starplikas (pelēkais bloks) un pēc tam
piestipriniet starpliku ledusskapja aizmugurē.
Uzstādot ledusskapi, pārliecinieties, ka
starplika tiek fiksēta kā iepriekšējā attēlā. Tā
uzlabos ledusskapja veiktspēju. Ja ledusskapi
iebūvējat mēbelēs, starplika ir jānoņem, lai
durvis būtu vienā līmenī ar mēbelēm.
Ledusskapja iestatīšana
Grīdas segums
Lai uzstādīšanu veiktu pareizi, ledusskapis ir
jānovieto uz līdzenas, cieta materiāla virsmas,
kas ir vienādā augstumā ar pārējo grīdu. Šai
virsmai jābūt pietiekami izturīgai, lai noturētu
pilnībā piepildītu ledusskapi. Lai aizsargātu
grīdas apdari, izgrieziet lielu kartona plāksni
un novietojiet zem ledusskapja tā uzstādīšanas
laikā.
PIEZĪME
Ledusskapja vilkšana vai bīdīšana var
bojāt grīdu. Ledusskapja pārvietošana pēc
uzstādīšanas var bojāt grīdu.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 31
2019-02-25
31
4:37:26
Ledusskapja iestatīšana
Ledusskapja līmeņošana
Ledusskapja iestatīšana
< 1. piemērs >
< 2. piemērs >
Ja ierīces priekšpuse atrodas nedaudz augstāk
par aizmuguri, durvis var vieglāk atvērt un
aizvērt.
Lai ledusskapis būtu uzstādīts droši,
uzstādīšanas laikā pārliecinieties, ka abas
kājiņas saskaras ar grīdu.
1. piemērs. Ierīce ir sasvērusies pa kreisi.
Pagrieziet kreisās puses regulējamo kājiņu
bultiņas virzienā, līdz ierīce atrodas līmeniski.
2. piemērs. Ierīce ir sasvērusies pa labi.
Pagrieziet labās puses regulējamo kājiņu
bultiņas virzienā, līdz ierīce atrodas līmeniski.
Tagad, kad ledusskapis ir uzstādīts un novietots, to var iestatīt un pilnībā izmantot ierīces iespējas
un funkcijas.
Izpildot turpmākās darbības, ledusskapis būs gatavs lietošanai.
Ja tā nav, vispirms pārbaudiet barošanu un strāvas avotu vai izskatiet problēmu novēršanas
sadaļu šīs rokasgrāmatas beigās.
Ja radušies vēl kādi jautājumi, sazinieties ar „Samsung Electronics” servisa centru.
32
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 32
2019-02-25
4:37:27
Ledusskapja iestatīšana
1. Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā
ar pietiekamu attālumu starp sienām
un ledusskapi. Skatiet uzstādīšanas
norādījumus šajā rokasgrāmatā.
2. Pirms ledusskapja lietošanas, lūdzu,
noņemiet plauktu stūru pārsegus, kas
parādīti nākamajā attēlā. (Putu PE izmanto
ledusskapja drošībai transportēšanas laikā.)
3. Kad ledusskapis pievienots kontaktligzdai,
pārbaudiet, vai, atverot ledusskapja durvis,
ieslēdzas iekšējais apgaismojums.
4. Iestatiet temperatūras regulatoru uz
zemāko temperatūru un nogaidiet vienu
stundu. Saldētavai jākļūst mazliet vēsai, un
motoram jādarbojas vienmērīgi.
5. Nepieciešamā temperatūra tiks sasniegta
dažas stundas pēc ledusskapja ieslēgšanas.
6. Kad ledusskapja temperatūra ir pietiekami
zema, ledusskapī var ievietot pārtikas
produktus un dzērienus.
PIEZĪME
Pēc ledusskapja ieslēgšanas atskanēs
brīdinājuma signāls. Nospiediet pogu „Freezer”
(Saldētava) vai „Fridge” (Ledusskapis).
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 33
2019-02-25
33
4:37:27
Ledusskapja darbināšana
Vadības paneļa lietošana
A TIPS
Ledusskapja darbināšana
01
02
03
04
B TIPS
01
02
03
04
PIEZĪME
•
•
34
Katru reizi, nospiežot pogu vadības panelī, atskanēs īss pīkstiens.
Ja neviena poga netiek nospiesta, visi LED indikatori displejā, izņemot
Durvju brīdinājuma funkcija, tiek izslēgti, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Funkciju
Intensīvā saldēšana, Ātrā dzesēšana, Bloķēt un Atvaļinājums LED indikatori, kas atrodas pie
attiecīgajām funkcijām, ir ieslēgti.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 34
2019-02-25
4:37:27
01 Ledusskapis / Atvaļinājums (3 s)
Lai regulētu ledusskapja temperatūru, nospiediet „Fridge” (Ledusskapis), lai
atlasītu atbilstošo temperatūru.
Temperatūru var mainīt diapazonā no 1 °C līdz 7 °C.
„Fridge”
(Ledusskapis)
Ātrā dzesēšana
Funkcija Ātrā dzesēšana paātrina dzesēšanas procesu, izmantojot
maksimālo ventilatora ātrumu. Ledusskapis divas ar pusi stundas darbojas
ar maksimālo ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.
• Lai aktivizētu funkciju Ātrā dzesēšana, atlasiet temperatūru 1 °C un
nospiediet „Fridge” (Ledusskapis), lai atlasītu Ātrā dzesēšana. Iedegsies
attiecīgais indikators (
), un ledusskapis paātrinās dzesēšanas procesu.
• Lai izslēgtu funkciju Ātrā dzesēšana, vēlreiz nospiediet
„Fridge” (Ledusskapis). Pēc tam ledusskapja temperatūra tiks iestatīta
atpakaļ uz 7 °C.
Ledusskapja darbināšana
PIEZĪME
Funkcijas Ātrā dzesēšana izmantošana palielina strāvas patēriņu. Ja
nevēlaties izmantot šo funkciju, noteikti izslēdziet to un nodrošiniet
iepriekšējo temperatūru.
„Vacation”
(Atvaļinājums)
Ja dodaties atvaļinājumā vai darba komandējumā vai ilgāku laiku plānojat
nelietot ledusskapi, izmantojiet režīmu Atvaļinājums.
• Lai aktivizētu režīmu Atvaļinājums, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu
„Fridge” (Ledusskapis). Ieslēdzas ieslēgta režīma Atvaļinājums indikators
(
), un ledusskapja temperatūras displejs izslēdzas. Ledusskapja
temperatūra tiks ierobežota zem 17 °C, bet saldētavai paliks aktīva
iepriekš iestatītā temperatūra.
• Lai izslēgtu režīmu Atvaļinājums, vēlreiz nospiediet un 3 sekundes
turiet pogu „Fridge” (Ledusskapis). Ledusskapja temperatūra atgriezīsies
iepriekšējā iestatījumā.
PIEZĪME
•
•
Pirms režīma Atvaļinājums izmantošanas noteikti izņemiet no
ledusskapja nodalījuma pārtikas produktus.
Režīms Atvaļinājums tiks atspējots, ja regulēsiet temperatūru.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 35
2019-02-25
35
4:37:27
Ledusskapja darbināšana
02 Saldētava / Dzesēšanas režīma atlase+ (3 s)
„Freezer”
(Saldētava)
Pogu „Freezer” (Saldētava) var izmantot, lai iestatītu saldētavas
temperatūru.
Pieejamie temperatūras iestatījumi ir robežās no -15 °C līdz -23 °C.
PIEZĪME
Nav iespējams mainīt temperatūru režīmā Dzesēšanas režīma atlase.
Ledusskapja darbināšana
„Power Freeze”
(Intensīvā
saldēšana)
Režīms Intensīvā saldēšana izmanto maksimālo ventilatora ātrumu, lai
paātrinātu saldēšanas procesu. Saldētava 50 stundas darbojas ar maksimālo
ātrumu, pēc tam turpina darboties iepriekšējā temperatūrā.
• Lai aktivizētu funkciju Intensīvā saldēšana, atlasiet temperatūru -23 °C
un nospiediet „Freezer” (Saldētava), lai atlasītu Intensīvā saldēšana.
Iedegsies attiecīgais indikators (
), un ledusskapis paātrinās
saldēšanu.
• Kad funkcija Intensīvā saldēšana būs beigusi procesu, attiecīgais
indikators izslēgsies, un saldētava turpinās darboties iepriekš iestatītajā
temperatūrā.
• Lai izslēgtu funkciju Intensīvā saldēšana, vēlreiz nospiediet
„Freezer” (Saldētava).
Saldētava turpinās darboties iepriekš iestatītajā temperatūrā.
• Lai sasaldētu lielu daudzumu pārtikas produktu, aktivizējiet funkciju
Intensīvā saldēšana vismaz 20 stundas pirms pārtikas produktu
ievietošanas saldētavā.
PIEZĪME
Funkcijas Intensīvā saldēšana izmantošana palielina strāvas patēriņu.
Ja nevēlaties izmantot šo funkciju, noteikti izslēdziet to un nodrošiniet
iepriekšējo temperatūru.
„Cool Select+”
(Dzesēšanas
režīma atlase+)
Katru reizi nospiežot un 3 sekundes turot pogu
„Cool Select+” (Dzesēšanas režīma atlase+), ierīces darbības režīmi
pārslēdzas šādā secībā:
saldēšana  viegla saldēšana (-5 °C)  atdzesēšana (-1 °C)  vēsuma
uzturēšana (2 °C)
• Vieglas saldēšanas funkcija ļauj ilgāk saglabāt svaigu gaļu un zivis.
• Vēsuma uzturēšanas funkcija palīdz saglabāt aukstu ūdeni, sulu,
bezalkoholiskos dzērienus, alu utt.
UZMANĪBU!
•
•
36
Pārslēdzot režīmu no Saldētava uz Dzesēšanas režīma atlase+,
uzglabātie pārtikas produkti var sākt sulot vai tecēt.
Neglabājiet gaļas vai zivju produktus ilgāku laiku režīmā
Dzesēšanas režīma atlase+. Pārtikas produkti var sasalt vai sabojāties, ja
temperatūras iestatījumi nav piemēroti pārtikas produktu uzglabāšanai.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 36
2019-02-25
4:37:27
03 Durvju brīdinājuma funkcija / Roktura apgaismojums (3 s)
„Door Alarm”
(Durvju
brīdinājuma
funkcija)
Jūs varat kā atgādinājumu iestatīt brīdinājuma funkciju. Ja durvis būs
palikušas atvērtas ilgāk par 2 minūtēm, atskanēs brīdinājuma signāls un
sāks mirgot brīdinājuma indikators.
Brīdinājuma funkciju var iespējot un atspējot, nospiežot pogu
„Door Alarm” (Durvju brīdinājuma funkcija).
„Handle Lighting”
(Roktura
apgaismojums)
Spiediet pogu Durvju brīdinājuma funkcija 3 sekundes, un funkcija Roktura
apgaismojums tiks aktivizēta.
Ja funkcija Roktura apgaismojums ir aktivizēta, apgaismojums zem
ledusskapja durvīm vienmēr ieslēgsies.
Vēlreiz 3 sekundes spiediet pogu Durvju brīdinājuma funkcija, un funkcija
Roktura apgaismojums izslēgsies. Apgaismojums IESLĒGSIES, ja būs atvērtas
saldētavas durvis.
(Apgaismojums IZSLĒGSIES, ja būs atvērtas ledusskapja durvis vai ja būs
atvērtas ABAS – gan ledusskapja, gan saldētavas durvis.)
Ledusskapja darbināšana
04 Bloķēt (3 s)
„Lock” (Bloķēt)
Spiediet šo pogu 3 sekundes, lai aktivizētu funkciju
Vadības bloķēšanas funkcija.
Iedegsies indikators Vadības bloķēšanas funkcija ( ), un visas pogas tiks
bloķētas un deaktivizētas. (Ja nospiežat jebkuru pogu, kamēr Bloķēt ir
ieslēgta, indikators mirgos.)
Spiediet šo pogu 3 sekundes, lai izslēgtu funkciju Vadības bloķēšanas funkcija
un atkal aktivizētu pogas.
Temperatūras brīdinājuma funkcija
•
•
Ja saldētavas temperatūra ir pārāk augsta elektroapgādes traucējumu dēļ, displejā mirgo
signāls „- -”. Kad tiek nospiesta poga Saldētava vai „Fridge” (Ledusskapis), displejā 5 sekundes
mirgo augstākā saldētavā vai ledusskapī sasniegtā temperatūra. Pēc tam tiek parādīta faktiskā
temperatūra. Lai deaktivizētu temperatūras brīdinājuma funkciju, vēlreiz nospiediet pogu
Durvju brīdinājuma funkcija.
Šis brīdinājums var tikt aktivizēts:
- kad ierīce tiek ieslēgta;
- kad saldētavā ir pārāk augsta temperatūra elektroapgādes traucējumu dēļ.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 37
2019-02-25
37
4:37:28
Ledusskapja darbināšana
Saldētavas plaukts (papildu)
Lai iegūtu vairāk vietas, varat izņemt augšējo
un vidējo atvilktni, kā arī saldētavas plauktu
novietot saldētavas apakšā, jo tas neietekmē
ledusskapja termiskās un mehāniskās īpašības.
Norādītais sasaldēto pārtikas produktu
nodalījuma uzglabāšanas tilpums ir aprēķināts
ar šīm atvilktnēm izņemtām.
1. Noņemiet plauktam piestiprināto lenti.
2. Izņemiet augšējo un vidējo atvilktni, lai
saliktu plauktu.
Ledusskapja darbināšana
3. Ievietojiet saldētavas plauktu ar atzīmi
„Front” (Priekšpuse) uz augšu. Ja atzīme
„Front” (Priekšpuse) nav saskatāma,
ievietojiet vispirms plaukta izvirzīto daļu,
kā parādīts attēlā.
UZMANĪBU!
•
•
Neievietojiet plauktu ar apakšu uz augšu
vai otrādā virzienā.
Kad saldētavas plauktu nelietojat,
novietojiet to uzglabāšanai drošā veidā, lai
izmantotu vēlāk.
PIEZĪME
Ja uz rūdītā stikla plaukta glabā stikla
traukus, berze pret plaukta virsmu var radīt
skrāpējumus.
38
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 38
2019-02-25
4:37:28
Daļas un īpašības
1
2
3
4
5
Ledusskapja darbināšana
6
1. Vīna statīvs (papildaprīkojums)
2. Salokāms plaukts vai plaukts „CHEF PAN”
(Šefpavāra plāte) (papildaprīkojums)
3. LEDUSSKAPJA ATVILKTNE
4. „CHEF BOX” (Šefpavāra nodalījums)
(papildaprīkojums)
5. Durvju plaukts
6. SALDĒTAVAS ATVILKTNE
PIEZĪME
Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 10 minūtēm, LED spuldzes nodziest.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 39
2019-02-25
39
4:37:28
Ledusskapja darbināšana
PIEZĪME
•
1
•
•
2
Dažas funkcijas, piemēram, „CHEF BOX”
(Šefpavāra nodalījums) (1), var būt
atšķirīgas vai nebūt pieejamas atkarībā no
modeļa.
Augļi un dārzeņi ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMĀ
var sasalt. (Papildaprīkojums)
Lai ātri sasaldētu lielus produktu
daudzumus, izmantojiet apakšējo atvilktni
(2), kurā produkti sasalst īpaši ātri.
UZMANĪBU!
•
•
Ledusskapja darbināšana
40
Uzmanieties, lai nebojātu salokāmo plauktu.
Kad produkti, kas atrodas zem salokāmā
plaukta, tiek izņemti, salokāmais plaukts
var nokrist.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 40
2019-02-25
4:37:29
UZMANĪBU!
•
•
•
Kad vīna režģis tiek pārvietots uz priekšu,
var izkrist vīna režģa aizmugures daļa.
Izceļot vīna režģi, vienmēr darbojieties ar
abām rokām.
Ja vīna režģis izceļot nokrīt, var nokrist arī
produkti, kas tiek uzglabāti zem vīna režģa.
Ledusskapja darbināšana
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 41
2019-02-25
41
4:37:29
Ledusskapja darbināšana
Saldētavas nodalījuma īpašības
Saldētas pārtikas atzīme uz durvju paneļa
Skaitļi virs simboliem norāda produktam
pieļaujamo uzglabāšanas laiku mēnešos.
Iegādājoties saldētus produktus, ņemiet vērā
ražošanas datumu vai derīguma termiņu.
Pārtikas produktu sasaldēšana
Sasaldējiet tikai svaigus, nebojātus produktus.
Sasaldējamos produktus novietojiet atsevišķi
no jau saldētiem produktiem. Lai pārtikas
produkti nezaudētu aromātu vai neizžūtu,
ievietojiet tos cieši noslēdzamos traukos.
Ledusskapja darbināšana
Pārtikas produktu pareiza iesaiņošana:
1.
2.
3.
4.
42
Ievietojiet produktu iepakojumā.
Izspiediet visu gaisu.
Noslēdziet iepakojumu.
Atzīmējiet uz iepakojuma tā saturu un
datumu.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 42
2019-02-25
4:37:29
Dziļi sasaldētu pārtiks produktu iegāde
un uzglabāšana
iesaiņojuma papīrs, sviestpapīrs, celofāns,
atkritumu maisiņi un lietoti iepirkumu maisiņi.
Iegādājoties saldētus produktus, ievērojiet
šādus nosacījumus:
• Pārbaudiet, vai iepakojums nav bojāts.
• Pārbaudiet derīguma termiņu.
• Veikala saldētavas temperatūrai jābūt
-18 °C vai zemākai. Ja tā nav, saldēto
produktu derīguma termiņš samazinās.
• Dziļi sasaldētos produktus iegādājieties
pēdējos. Ietiniet produktus avīzē vai
ievietojiet aukstumsomā un dodieties
mājās.
• Mājās nekavējoties ielieciet dziļi sasaldētos
produktus saldētavas nodalījumā. Izlietojiet
saldētos produktus pirms derīguma termiņa
beigām.
Pārtikas produktu iesaiņošanai ir
piemēroti šādi izstrādājumi:
plastmasas plēve, polietilēna pārtikas plēve,
alumīnija folija un saldētavas kārbas. Šos
izstrādājumus var iegādāties pie izplatītāja.
Pārtikas produktu iepakojumu
noslēgšanai ir piemēroti šādi
izstrādājumi:
gumijas lentes, plastmasas klipši, aukla,
aukstumizturīga līmlente vai līdzīgs materiāls.
Maisiņus un polietilēna pārtikas plēvi var
noslēgt ar speciāliem stiprinājumiem.
Saldētas pārtikas uzglabāšanas laiks
Uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no pārtikas
veida. Temperatūras iestatījumā -18 °C:
• Svaiga putnu gaļa (vesela vista), svaiga gaļa
(steiki, cepeši): līdz 12 mēnešiem
• Zivis (liesa zivs, pagatavota zivs), svaigas
garneles, jūras ķemmītes, kalmāri: līdz
6 mēnešiem
• Pica, desas: līdz 2 mēnešiem.
Uzglabāšanas ilgumu skatiet FDA tīmekļa
vietnē (http://www.fda.gov/).
UZMANĪBU!
Ja neievērojat glabāšanas ilgumu, varat
saindēties ar pārtiku.
Ledusskapja darbināšana
Pārtikas produktu iesaiņošanai nav
piemēroti šādi izstrādājumi:
Saldētu produktu atkausēšana
Atkarībā no produktu veida un lietošanas
veida izvēlieties vienu no tālāk norādītajām
iespējām:
• Istabas temperatūrā.
• Ledusskapī. Elektriskajā cepeškrāsnī ar
papildu karstā gaisa ventilatoru vai bez tā.
• Mikroviļņu krāsnī.
PIEZĪME
•
•
Atkārtoti nesasaldējiet produktus, kas ir
sākuši atkust vai ir jau atkusuši. Pārtikas
produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt līdz
pagatavošanai (vārīšanai vai cepšanai).
Neuzglabājiet saldētos produktus ilgāk par
maksimālo uzglabāšanas laiku.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 43
2019-02-25
43
4:37:29
Ledusskapja darbināšana
Iekšējo daļu izņemšana
UZMANĪBU!
Ievietojot ledusskapja plauktus, lieciet tos
pareizajā pozīcijā un nelieciet ar augšpusi uz
leju. Tādējādi iespējams gūt ievainojumus vai
radīt bojājumus.
PIEZĪME
Ievietojot plauktus atpakaļ, pusei, kas
atzīmēta ar „Front” (Priekšpuse) jābūt vērstai
ledusskapja priekšpuses virzienā.
Plaukti/salokāmais plaukts (papildaprīkojums)
Ledusskapja darbināšana
1. Lai izkustinātu plauktu, satveriet to ar abām
rokām un celiet uz augšu, lai atbrīvotu
no aizmugures stiprinājumiem. Pēc tam
izvelciet to līdz pusei virzienā uz priekšu.
2. Zonā (a) starp stiprinājumiem sasveriet
plaukta priekšpusi par vairāk kā 45˚, kā
parādīts.
a
3. Pārbaudiet nepieciešamo plaukta līmeni un
velciet plauktu uz priekšu, līdz priekšējie
āķi fiksējas priekšējos stiprinājumos
nepieciešamajā līmenī.
44
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 44
2019-02-25
4:37:30
4. Velkot priekšpusi uz augšu, ievietojiet
aizmuguri aizmugures stiprinājumos.
PIEZĪME
Lai nepieļautu durvju vai durvju plauktu
atsišanos, izņemiet plauktus uzmanīgi.
PIEZĪME
•
•
Pārliecinieties, ka plaukts ir nolīdzsvarots
visos stiprinājumos.
Pārliecinieties, ka visi plauktu āķi fiksējas
pareizajos stiprinājumos.
Ledusskapja darbināšana
UZMANĪBU!
Ja augšējais plaukts ir novietots zem aukstā
gaisa izplūdes, produkti sājā plauktā var sasalt.
(modeļi RB33/36*)
Aukstā gaisa izplūde
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 45
2019-02-25
45
4:37:31
Ledusskapja darbināšana
Durvju plaukti
Lai izņemtu durvju plauktus, cieši satveriet
durvju plauktu ar abām rokām un uzmanīgi
celiet uz augšu.
PIEZĪME
•
•
Ja durvju plaukta apakšā ir novietoti augsti
priekšmeti, atverot un aizverot durvis,
pastāv nokrišanas risks.
Neglabājiet ledusskapja durvju plauktā
atvērtas augu eļļas pudeles. Eļļa sabiezēs.
Lai novērstu sabiezēšanu, glabājiet eļļu
vēsā vietā. (Augu eļļas: sojas eļļa, olīveļļa,
sezama eļļa utt.)
Ledusskapja darbināšana
„CHEF BOX” (Šefpavāra nodalījums) (papildaprīkojums)
Satveriet priekšējo rokturi un velciet
ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMU.
Satveriet sānu rokturus un izņemiet
ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMU.
Sagāziet ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMU un
izņemiet dzesēšanas plāksni.
•
•
46
UZMANĪBU!
Dzesēšanas plāksni var būt grūti izņemt,
ja uz dzesēšanas plāksnes virsmas vai
ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMĀ ir ūdens.
Lai izvairītos no savainojumiem, nevelciet
dzesēšanas plāksni ar spēku.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 46
2019-02-25
4:37:31
UZMANĪBU!
Neatveriet ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMU,
nelietojot rokturi.
PIEZĪME
Nelieciet uz ŠEFPAVĀRA NODALĪJUMA nekādus
priekšmetus.
Durvis nedrīkst aizvērt.
Ledusskapja darbināšana
„CHEF Pan” (Šefpavāra plāte) (papildaprīkojums)
To var ievietot zem plaukta vai ŠEFPAVĀRA
NODALĪJUMĀ, kā arī to var izmantot
cepeškrāsnī.
UZMANĪBU!
•
•
•
•
Ja šefpavāra plāti ievieto ŠEFPAVĀRA
NODALĪJUMĀ, tā var sasalt.
Lietojot cepeškrāsnī, noņemiet pārsega
paplāti.
Šefpavāra plāte nav piemērota lietošanai
mikroviļņu krāsnī.
Uzmanieties, lai nenomestu pārsega paplāti.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 47
2019-02-25
47
4:37:32
Ledusskapja darbināšana
Atvilktnes
Izvelciet atvilktnes līdz galam uz āru un tad
paceliet nedaudz uz augšu, lai izņemtu.
• Ja atvilktne ieķeras durvīs, pirms tās
izņemšanas noņemiet durvju plauktus.
Pārvietojot atvilktnes, cieši satveriet atvilktnes
rokturi.
UZMANĪBU!
Ledusskapja darbināšana
Nometot atvilktni tās pārvietošanas laikā, var
gūt savainojumus.
48
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 48
2019-02-25
4:37:32
Ledusskapja tīrīšana
BRĪDINĀJUMS
•
•
Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, šķīdinātāju vai līdzekli Clorox™.
Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt aizdegšanos.
UZMANĪBU!
Nesmidziniet ūdeni uz ledusskapja, kamēr tas ir pievienots elektrotīklam, jo tā var izraisīt
elektriskās strāvas triecienu. Netīriet ledusskapi ar benzolu, šķīdinātāju vai automobiļiem
paredzētu mazgāšanas līdzekli, jo tas vai izraisīt aizdegšanos.
1. Atvienojiet ledusskapja strāvas vadu no elektrotīkla.
2. Nedaudz samitriniet ar ūdeni mīkstu bezplūksnu drānu vai papīra dvieli.
PIEZĪME
Ledusskapja darbināšana
Nelietojiet ledusskapja tīrīšanai nekādus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var radīt ledusskapja krāsas
izmaiņas vai bojājumus.
3. Slaukiet ledusskapja iekšpusi un ārpusi, līdz tas ir tīrs un sauss.
4. Pievienojiet ledusskapja strāvas vadu elektrotīklam.
Iekšējo daļu izņemšana
Ja izdegusi iekšējā vai ārējā LED spuldze, neizjauciet spuldzes pārsegu un LED spuldzi saviem
spēkiem.
PIEZĪME
Lūdzu, sazinieties ar servisa centra pārstāvjiem.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 49
2019-02-25
49
4:37:32
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
Pirms ledusskapja durvju atvēruma virziena maiņas pārliecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no
strāvas padeves. „Samsung” iesaka ledusskapja durvju atvēruma virziena maiņu veikt tikai pie
„Samsung” apstiprinātiem apkopes speciālistiem. Šis ir maksas pakalpojums, kura izmaksas sedz
klients.
PIEZĪME
Jebkādi bojājumi, kas radušies durvju atvēruma virziena maiņas rezultātā, netiek segti ierīces
ražotāja garantijas ietvaros. Jebkādi remontdarbi, kas nepieciešami šādu darbību rezultātā, tiek
veikti par maksu un to izmaksas sedz klients.
1. Pirms ledusskapja durvju atvēruma maiņas pārliecinieties, ka ledusskapis ir atvienots no
strāvas padeves un no tā ir izņemti visi pārtikas produkti.
2. Ja neesat pārliecināts, ka spējat izpildīt lietošanas rokasgrāmatā sniegtās norādes, sazinieties
ar kvalificētu „Samsung” apkopes speciālistu un uzticiet tam veikt šīs darbības.
3. Nepievienojiet ledusskapi pie strāvas avota uzreiz pēc durvju atvēruma maiņas, un nogaidiet
vismaz vienu stundu.
Nepieciešamie rīki (Punkti „Nav iekļauti komplektācijā” un „Papildu detaļa”)
Ledusskapim ir 3 veidu skrūves dažādiem lietojuma veidiem. Sekojiet līdzi skrūvju nomaiņai.
Nav iekļauti komplektācijā
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
Krustveida
skrūvgriezis (+)
Plakanais
skrūvgriezis (-)
11 mm
uzgriežņu
atslēga (eņģu
asij)
8 mm galatslēga
(bultskrūvēm)
5 mm seškanšu
uzgriežņu
atslēga (vidējai
eņģei)
Papildu detaļa
Eņģes pārsegs
Durvju atveres vāciņš
UZMANĪBU!
Mainot durvju vēršanās virzienu, ar mazām detaļām (skrūvēm, vāciņu utt.) rīkojieties piesardzīgi,
sargājot tās no maziem bērniem.
50
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 50
2019-02-25
4:37:33
Durvju vēršanās virziena maiņa
1. Noņemiet vadu pārsegu (1) un durvju
vāciņu L (2).
2
1
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
2. Noņemiet eņģes pārsegu, lai pabīdītu āķi,
kā parādīts nākamajos attēlos.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 51
2019-02-25
51
4:37:33
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
3. Atvienojiet korpusu. Pēc tam izņemiet
2 skrūves no augšējās eņģes.
UZMANĪBU!
•
•
Durvis ir smagas, tāpēc ievērojiet
piesardzību, lai nesavainotos durvju
noņemšanas laikā.
Darbošanās laikā uzmanieties, lai
nesabojātu vadu.
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
4. Noņemiet ledusskapja durvis no vidējās
eņģes, uzmanīgi paceļot tās taisni uz augšu.
UZMANĪBU!
Durvis ir smagas, tāpēc ievērojiet piesardzību,
lai nesavainotos durvju noņemšanas laikā.
52
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 52
2019-02-25
4:37:34
5. Izjauciet vidējo eņģi.
6. Noņemiet saldētavas durvis no apakšējās
eņģes, uzmanīgi paceļot tās taisni uz augšu.
UZMANĪBU!
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
Durvis ir smagas, tāpēc ievērojiet piesardzību,
lai nesavainotos durvju noņemšanas laikā.
7. Mainiet pārsega pozīciju.
UZMANĪBU!
Izjaucot pārsegu, uzmanieties, lai neradītu
skrāpējumus.
8. Uzmanīgi novietojiet ledusskapi guļus.
Noņemiet kājiņu (1) un apakšējo eņģi (2).
1
2
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 53
2019-02-25
53
4:37:34
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
Kreisā puse
Labā puse
9. LEDUSSKAPJA durvīm un SALDĒTAVAS
durvīm tiek nomainītas apakšējās detaļas.
(2) Noņemiet automātisko aizvērēju.
(3) Noņemiet aizturi.
(4),(5) Mainiet uzmavas pozīciju.
(6) Izņemiet skrūvi pretējā pusē.
(7) Uzstādiet atduri pretējā pusē.
(8),(9) Mainiet atdura pozīciju un uzstādiet.
(10) Ieskrūvējiet skrūvi pretējā pusē.
UZMANĪBU!
Darbošanās laikā ievērojiet piesardzību, lai
nesavainotos.
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
10. Mainiet pārsega skrūves pozīciju.
UZMANĪBU!
Darbošanās laikā ievērojiet piesardzību, lai
nesavainotos.
11. Uzstādiet vidējo eņģi, izmantojot 5 mm
seškanšu atslēgu. Vispirms uzstādiet
saldētavas durvis un vidējo eņģi. Pēc tam
uzstādiet apakšējo eņģi un ledusskapja
durvis ar saliktu eņģi uz augšu. Durvju
uzstādīšanas procedūra.
PIEZĪME
•
•
Vidējā eņģe > saldētavas durvis > apakšējā
eņģe > ledusskapja durvis ar saliktu eņģi
uz augšu
Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši pievilktas.
UZMANĪBU!
Darbošanās laikā ievērojiet piesardzību, lai
nesavainotos.
54
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 54
2019-02-25
4:37:35
1
12. Mainiet apakšējās eņģes un kājiņas pozīciju
(pa labi > pa kreisi). Kad saldētavas durvis
ir ieliktas vidējā eņģē, uzstādiet apakšējo
eņģi.
PIEZĪME
•
•
•
2
3
4
13. Izņemiet vadības ierīces vāciņu no vadības
ierīces pārsega, kā parādīts attēlā.
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
1
Izjauciet automātiskās aizvēršanas vadotni
un ass eņģi (1).
Uzstādiet ass eņģi un automātiskās
aizvēršanas vadotni, kā parādīts šajā attēlā.
Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši pievilktas.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 55
2019-02-25
55
4:37:35
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
14. Kad vadības ierīces pārsegs (1) ir noņemts,
mainiet durvju vada (2) virzienu uz
ledusskapja durvju pretējo pusi (tikai
modeļiem ar displeju).
Uzlieciet vadības ierīces pārsegu,
pieskrūvējot ar skrūvi (A), kā parādīts attēlā
(3).
1
A
UZMANĪBU!
2
•
•
Darbošanās laikā ievērojiet piesardzību, lai
nesavainotos.
Darbošanās laikā uzmanieties, lai
nesabojātu vadu.
3
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
B
1
2
3
4
15. (1) Augšējās eņģes asi ir grūti atdalīt. Tāpēc
pirms augšējās eņģes noņemšanas ass ir
jādemontē.
(2) Lai atdalītu augšējās eņģes asi,
izmantojiet 11 mm uzgriežņu atslēgu.
(3) Apgrieziet augšējo eņģi un ar rokām
atkal piestipriniet augšējās eņģes asi. (4)
Augšējai eņģei jābūt vienā līnijā ar asi.
(5) Izmantojiet 11 mm uzgriežņu atslēgu, lai
spraugu starp marķējuma līniju (4) un eņģes
asi noregulētu lielāku par 4 mm
5
56
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 56
2019-02-25
4:37:36
16. Ievietojiet augšējo eņģi, lai nedaudz
palielinātu caurumu, un pēc tam izņemiet
augšējo eņģi, lai uzstādītu ledusskapja
durvis.
PIEZĪME
•
•
Uzstādīšanas darbība
- Uzstādiet augšējo eņģi uz ledusskapja
durvīm.
- Uzstādiet vidējo eņģi uz ledusskapja
durvīm.
- Uzstādiet skapim augšējo eņģi.
- Ieskrūvējiet skrūvi.
Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši pievilktas.
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
17. Mainiet durvju vada virzienu uz pretējo
pusi.
Pievienojiet vadu un pēc tam ievietojiet to
vadības ierīces pārsegā.
Ievietojiet vadu pārsega eņģē.
(Pārliecinieties, ka baltā josla uz vada ir
nostiprināta pārsega eņģes āķī.) Nesalokiet
fiksatoru, lai izjauktu, kā parādīts nākamajā
attēlā.
UZMANĪBU!
Darbošanās laikā uzmanieties, lai nesabojātu
vadu.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 57
2019-02-25
57
4:37:36
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
18. Ievietojiet vadu starp pārsega eņģes
rievām, kā parādīts nākamajā attēlā.
UZMANĪBU!
Darbošanās laikā uzmanieties, lai nesabojātu
vadu.
19. Uzstādiet pārsega eņģi, kā parādīts
nākamajā attēlā.
UZMANĪBU!
Darbošanās laikā uzmanieties, lai nesabojātu
vadu.
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
1
2
3
58
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 58
2019-02-25
4:37:37
20. Uzstādiet durvju atveres vāciņu (papildu
detaļa) aizmugurē.
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
21. Ievietojiet durvju vada pārsegu ledusskapja
durvju augšā un pēc tam piespiediet,
lai pilnībā saliktu. Pārbaudiet vada
novietojumu – tam jāatrodas durvju vada
pārsega aizmugurē.
UZMANĪBU!
Darbošanās laikā uzmanieties, lai nesabojātu
vadu.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 59
2019-02-25
59
4:37:37
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
22. Uzstādiet vadības ierīces vāciņu.
Durvju vēršanās virziena maiņa (papildiespēja)
60
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 60
2019-02-25
4:37:38
Problēmu novēršana
Pirms sazināšanās ar servisa centru, izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visu zvanu uz servisa
centru izmaksas situācijās, kad netiek konstatēti ierīces traucējumi (nav defektu), sedz pats
lietotājs.
Vispārīga informācija
Temperatūra
Pazīme
Ledusskapis/saldētava
nedarbojas.
Ledusskapja/saldētavas
temperatūra ir pārāk
augsta.
•
Strāvas vads nav pievienots
pareizi.
•
Temperatūras vadība nav
iestatīta pareizi.
•
Ledusskapis atrodas tiešā
siltuma avota tuvumā vai ir
pakļauts tiešai saules staru
iedarbībai.
•
•
Pievienojiet pareizi strāvas
vadu.
•
Iestatiet zemāku temperatūru.
•
Novietojiet ledusskapi prom
no tiešiem saules stariem vai
siltuma avota.
Nav pietiekami liels attālums
starp ledusskapi un tuvumā
esošajām sienām vai
skapjiem.
•
Mēs iesakām nodrošināt, lai
atstarpe starp ledusskapi un
blakus esošajām sienām (vai
skapjiem) ir vismaz 50 mm.
•
Ledusskapis ir pārāk
piekrauts. Pārtikas produkti
aizsedz ledusskapja
ventilācijas atveres.
•
Nepiekraujiet ledusskapi
pārāk pilnu. Neļaujiet
pārtikas produktiem aizsegt
ventilācijas atveres.
•
Temperatūras vadība nav
iestatīta pareizi.
•
Iestatiet augstāku
temperatūru.
•
Lai novērstu kondensāta
veidošanos, ledusskapja
priekšējos stūros ir
karstumizturīgi cauruļvadi.
Paaugstinoties apkārtējai
temperatūrai, šī ierīce var
nedarboties efektīvi. Tas nav
sistēmas traucējums.
•
Iekšējā siena ir karsta.
Risinājums
Ledusskapja iekšējās sienās
ir izvietoti karstumizturīgi
cauruļvadi.
Problēmu novēršana
Ledusskapja/saldētavas
temperatūra ir pārāk
zema.
Iespējamie iemesli
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 61
2019-02-25
61
4:37:38
Problēmu novēršana
Nepatīkama smaka
Pazīme
No ledusskapja izplatās
nepatīkamas smakas.
Iespējamie iemesli
•
Bojāti pārtikas produkti.
•
Pārtikas produkti ar spēcīgu
aromātu.
Risinājums
•
Iztīriet ledusskapi un izmetiet
bojātos pārtikas produktus.
•
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti ar intensīvu aromātu
ir iesaiņoti hermētiski.
Sarma
Pazīme
Sarma ap ventilācijas
atverēm.
Sarma uz iekšējām
sienām.
Iespējamie iemesli
•
Pārtikas produkti aizsedz
ventilācijas atveres.
•
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Risinājums
•
Pārliecinieties, ka nekādi
pārtikas produkti neaizsedz
ledusskapja ventilācijas
atveres.
•
Pārliecinieties, ka nekādi
pārtikas produkti nenobloķē
durvis. Iztīriet durvju
blīvējumu.
Kondensāts
Pazīme
Problēmu novēršana
Uz iekšējām sienām
veidojas kondensāts.
62
Iespējamie iemesli
•
Ja durvis tiek atstātas vaļā,
ledusskapī iekļūst mitrums.
•
Pārtikas produkti ar augstu
mitruma saturu.
Risinājums
•
Noslaukiet mitrumu un
neturiet ledusskapja durvis
ilgstoši atvērtas.
•
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti ir iesaiņoti
hermētiski.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 62
2019-02-25
4:37:38
Vai no ledusskapja ir dzirdamas neparastas skaņas?
Pirms sazināšanās ar servisa centru izlasiet zemāk aprakstītos punktus. Visas izmaksas par
zvaniem uz servisa centru saistībā ar normālām skaņām sedz pats lietotājs.
Šīs skaņas ir normālas.
•
Uzsākot vai beidzot darbību, no ledusskapja var būt dzirdamas skaņas, kas ir līdzīgas
automašīnas dzinēja aizdedzes skaņai. Darbībai stabilizējoties, šīs skaņas pazūd.
Dūkšana
Klikšķi vai
čirkstoņa
•
Šīs skaņas var rasties ventilatora darbības laikā. Kad ledusskapis būs sasniedzis iestatīto
temperatūru, ventilatora skaņas nebūs dzirdamas.
Vibrējoša
skaņa
SSSRRR!
Problēmu novēršana
•
Atkausēšanas cikla laikā ūdens var pilēt no atkausēšanas sildītāja, radot šņācošas skaņas.
Šņākšana
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 63
2019-02-25
63
4:37:38
Problēmu novēršana
•
Ledusskapja dzesēšanas vai saldēšanas procesa laikā aukstumnesēja gāze pārvietojas pa
noslēgtajiem cauruļvadiem, radot burbuļojošas skaņas.
Burbuļošana
•
Ledusskapja temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, tā plastmasas detaļas saraujas vai
izplešas, radot klauvēšanai līdzīgu troksni. Šie trokšņi parādās atkausēšanas cikla laikā vai kad
darbojas elektroniskās daļas.
Krakšķēšana
Problēmu novēršana
•
•
64
Modeļiem ar ledus automātu: kad ūdens vārsts atveras, lai uzpildītu ledus automātu, var rasties
dūcošas skaņas.
Izlīdzinoties spiedienam ledusskapja durvju atvēršanas un aizvēršanas laikā, var rasties
šņācošas skaņas.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 64
2019-02-25
4:37:39
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
Uzstādīšanas komplekts
2
3
1
4
Montāžas un uzstādīšanas komplekts
Daļas nosaukums
Daļas kods
Daudzums (gab.)
1
VADĪKLA
DA61-10557A
2
2
LOKSNE B
DA63-08121A
3
3
GROZA PĀRSEGA MONTĀŽAS ELEMENTS
DA97-15853A
2
4
BLĪVĒJOŠĀS PUTAS PE
DA62-01136X
4
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
Nr.
PIEZĪME
•
•
Ja ierīci iebūvē skapī, ledusskapi ieteicams uzstādīt, atstājot brīvu vietu un aprīkojot skapi ar
caurumiem, kā aprakstīts 66. lpp.
Tas novērsīs enerģijas patēriņa palielināšanos un samazinās elektrības izmaksas.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 65
2019-02-25
65
4:37:39
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
Izmēri
15 mm
300 mm
15 mm
10 mm
Sānu atveres
2,5 mm
2,5 mm
140 mm
Atvere
Min. 595 mm
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
RB36
Min. 2007 mm
Maks. 2017 mm
RB36
Min. 2017 mm
Maks. 2027 mm
RB33
Min. 1917 mm
Maks. 1927 mm
RB33
Min. 1927 mm
Maks. 1937 mm
Min.: pirms uzstādīšanas
Maks.: pēc uzstādīšanas
66
Min. 595 mm
Min. 590 mm
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 66
2019-02-25
4:37:39
RB36 2007 mm
RB33 1917 mm
10,0 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
RB36 2007 mm
RB33 1917 mm
590 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
Sprauga: 1,0 mm
RB36 2016 mm
RB33 1926 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
RB36 2017 mm
RB33 1927 mm
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
RB36 2016 mm
RB33 1926 mm
10,0 mm
Sprauga: 1,0 mm
Grieziet priekšējo kājiņu pulksteņrādītāju kustības virzienā par 9,0 mm (8 apgriezieni).
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 67
2019-02-25
67
4:37:40
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
Uzstādīšana
Ievietojiet vadotnes skapja aizmugurējos stūros.
Izmantojiet līmeņrādi, lai noteiktu, vai grīda ir līmeniska.
UZMANĪBU!
•
•
•
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
•
•
•
68
Noņemiet ierīcei iepakojumu un novietojiet bērniem nepieejamā vietā.
Ievietojot ierīci skapī, ievērojiet piesardzību, lai neiespiestu pirkstus.
Uzstādot ierīci skapī, nepieļaujiet, lai tā stāvētu uz strāvas kabeļa. Bojāti kabeļi var izraisīt
ugunsgrēku vai strāvas triecienu.
Kad ierīce ir novietota, pievienojiet strāvas kabeli sienas kontaktligzdai.
Uzstādīšanas komplektā iekļautās vadotnes ir paredzētas skapja uzstādīšanai. Neizmantojiet
vadotnes citiem nolūkiem.
Ja uzstādīšanu veic citādi, nekā aprakstīts, palielināsies enerģijas patēriņš.
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 68
2019-02-25
4:37:40
1. Grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā
par 9,0 mm (8 apgriezieni).
2. Novietojiet komplektā iekļauto putu PE
4 vietās ierīces aizmugurē.
360
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
360
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 69
2019-02-25
69
4:37:40
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
3. Salāgojiet ierīces kreiso malu ar skapja
kreiso sienu un pagrieziet ierīces labo malu
skapja labās malas virzienā, kā parādīts.
4. Ievietojiet ierīci skapī tā, lai ierīces apakša
būtu vienā līnijā ar skapja apakšu.
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
70
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 70
2019-02-25
4:37:41
5. Noregulējiet līmeņošanas kājiņas, lai
salāgotu ierīci un skapi.
PIEZĪME
•
•
Ja ierīces augšdaļa ir izvirzīta: grieziet
kājiņas pulksteņrādītāju kustības virzienā,
lai nolīmeņotu.
Ja ierīces augšdaļa ir atvirzīta: grieziet
kājiņas pretēji pulksteņrādītāju kustības
virzienam, lai nolīmeņotu.
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 71
2019-02-25
71
4:37:41
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
6. Ievietojiet komplektā iekļauto „ ” formas
detaļu abās pusēs starp skapi un ierīci.
(Pirms piestiprināšanas noņemiet no „ ”
formas detaļas divpusējo lenti.)
• Lai aizpildītu spraugas abās sienas pusēs,
var izmantot komplektā iekļauto LOKSNI B.
Iebūvēšana virtuvē (modeļi RB33/36*)
72
Latviešu
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 72
2019-02-25
4:37:41
Piezīmēm
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 73
2019-02-25
4:37:41
Piezīmēm
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 74
2019-02-25
4:37:41
Piezīmēm
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 75
2019-02-25
4:37:41
Sazinieties ar „SAMSUNG WORLD WIDE”
Jau jums ir kādi jautājumi vai komentāri par „Samsung” izstrādājumiem, lūdzu, sazinieties ar
„SAMSUNG” klientu apkalpošanas centru.
Valsts
Apkalpošanas centrs
Tīmekļa vietne
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DA68-03846K-00
RB7000J_DA68-03846K-00_LV.indd 76
2019-02-25
4:37:41
Холодильник
Руководство пользователя
RB33R* / RB36R* / RB38R* / RB41R*
SEB
Напольное устройство
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 1
2019-02-25
4:36:48
Содержание
Меры предосторожности
Содержание
2
3
Что необходимо знать об инструкциях по безопасности
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:
Важные меры предосторожности
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке
Важные замечания по установке
Меры предосторожности при установке
Важные замечания по использованию
Меры предосторожности при эксплуатации
Меры предосторожности при очистке
Важные замечания по утилизации
Дополнительные советы по надлежащему использованию
Инструкция по утилизации электрического и электронного оборудования
3
5
6
10
11
14
15
20
24
26
27
29
Настройка холодильника
30
Подготовка к установке холодильника
30
Использование холодильника
35
Использование панели управления
Сигнал при повышении температуры
Дополнительная полка морозильной камеры (опционально)
Компоненты и особенности
Характеристики отделения заморозки
Извлечение внутренних компонентов
35
38
39
40
43
45
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
51
Перестановка дверцы на противоположную сторону
52
Устранение неисправностей
62
Общие неисправности
Холодильник издает необычные звуки?
62
64
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
66
Монтажный комплект
Размеры
Установка
66
67
69
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 2
2019-02-25
4:36:48
Меры предосторожности
Перед эксплуатацией вашего холодильника Samsung внимательно прочитайте данное руководство и убедитесь
в том, что вы знаете, каким образом использовать функции устройства так, чтобы обеспечить его безопасность и
эффективность.
Что необходимо знать об инструкциях по безопасности
•
•
Предупреждения и важные инструкции по безопасности,
приведенные в данном руководстве, не распространяются на все
возможные условия и ситуации, которые могут произойти.
При установке, обслуживании и использовании устройства
вы должны руководствоваться здравым смыслом и проявлять
осторожность.
Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены
для разных моделей устройств, технические характеристики
приобретенного холодильника могут немного отличаться
от характеристик, описанных в руководстве, и не все
предупреждающие знаки будут действительны для той или иной
модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений,
обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку
на сайте www.samsung.com.
Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте,
используемом в данном устройстве, см. на табличке компрессора
на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри
холодильной камеры. Если в этом устройстве содержится
воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о
безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные
органы.
Меры предосторожности
•
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 3
2019-02-25
3
4:36:48
Меры предосторожности
•
Меры предосторожности
•
•
4
Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа
и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения,
устанавливайте холодильник в помещении, размер которого
подходит для установки холодильника с указанным объемом
хладагента.
Не включайте устройство, если оно имеет какие-либо
повреждения. При возникновении сомнений относительно
исправности устройства обратитесь к своему дилеру. На каждые 8 г
хладагента R-600a должно приходиться не менее 1 м3 помещения, в
котором будет установлен холодильник.
Объем хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на
паспортной табличке внутри холодильника.
Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или
повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы
не допускайте появления вблизи устройства источников открытого
огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от
устройства и немедленно проветрите помещение.
- В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 4
2019-02-25
4:36:48
Важные знаки безопасности и меры предосторожности:
Меры предосторожности
Придерживайтесь всех правил техники безопасности, приведенных в
данном руководстве. В данном руководстве встречаются следующие
знаки безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Потенциальная опасность или несоблюдение мер предосторожности
может привести к получению серьезной травмы, повреждению
имущества и / или летальному исходу.
ВНИМАНИЕ
Потенциальная опасность или несоблюдение мер предосторожности
может привести к получению серьезной травмы и / или
повреждению имущества.
ПРИМЕЧАНИЕ
Важная информация, включающая описание различных функций и
полезные советы по использованию холодильника.
Эти предупреждающие знаки предназначены для предотвращения
получения травм вами и сторонними лицами.
Отнеситесь к ним с особым вниманием.
Прочитайте этот раздел и храните руководство в надежном месте
для дальнейшего использования.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 5
2019-02-25
5
4:36:48
Меры предосторожности
Важные меры предосторожности
Меры предосторожности
Предупреждение: опасность возгорания /
легковоспламеняемые материалы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
При установке устройства убедитесь, что кабель питания не зажат и
не поврежден.
Не размещайте несколько сетевых фильтров или портативных
источников питания позади устройства.
Заливайте только питьевую воду.
Подключайте только к источнику питьевой воды.
Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе
холодильника или во встроенных конструкциях.
Не используйте для ускорения процесса размораживания
механические устройства или другие средства, кроме
рекомендованных производителем.
Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
Не используйте внутри отсеков для продуктов никакие
электроприборы, кроме рекомендованных производителем
холодильника.
Люди с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие
достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным
устройством, если их действия не контролируются или если они
предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их
безопасность.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 6
2019-02-25
4:36:48
•
•
•
•
•
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 7
2019-02-25
Меры предосторожности
•
Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и
старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или
умственными возможностями, а также лицами с ограниченным
опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль,
либо они проинструктированы о мерах безопасности при
использовании устройства и осознают возможные риски.
Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое
обслуживание, выполняемые детьми, не должны производиться без
надзора.
Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения кабеля
питания его должен заменять производитель, сотрудник
сервисного центра или другой квалифицированный специалист.
Розетка должна находиться в пределах доступности, чтобы в
чрезвычайной ситуации устройство можно было быстро отключить
от источника питания.
- Она не должна находиться напротив задней панели устройства.
Не храните в устройстве взрывчатые вещества, например
аэрозольные баллончики с легковоспламеняемым содержимым.
Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять
крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
- Обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые
изготовителем или сотрудником сервисной службы.
Следует использовать поставляемые с устройством комплекты
новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать
не следует.
7
4:36:48
Меры предосторожности
•
Меры предосторожности
Линия подачи воды холодильника должна быть подключена к
источнику питьевой воды. Для обеспечения надлежащей работы
льдогенератора давление воды должно составлять 206–861 кПа
(30–125 фунтов на кв. дюйм).
• Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется
размещать все внутренние приспособления, например корзины,
ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации
производителя.
• Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте
полки, выдвижные ящики и корзины на своих исходных местах.
Минимизация потребления энергии
•
•
8
Установите устройство в прохладном сухом помещении с
достаточной вентиляцией.
Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет,
и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например,
батареи).
- В целях оптимизации энергопотребления рекомендуется не
загораживать вентиляционные отверстия или решетки.
- Остужайте теплые продукты перед тем, как класть их в
холодильник.
- Замороженные продукты необходимо размораживать в камере
холодильника. Низкая температура замороженных продуктов
будет способствовать охлаждению других продуктов в
холодильнике.
- Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени
при помещении продуктов в холодильник или извлечении из
него.
- Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда
будет образовываться в морозильной камере.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 8
2019-02-25
4:36:48
-
Меры предосторожности
Регулярно очищайте заднюю стенку холодильника. Пыль
увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть
достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте
вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева,
сзади и сверху. Это позволит снизить энергопотребление и,
соответственно, расходы на электричество.
• Рекомендуемые размеры зазоров:
- справа, слева и сзади – не менее 50 мм;
- сверху – не менее 100 мм.
Данное устройство предназначено для использования в бытовых и
аналогичных условиях, например
- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих
условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, мотелях и
других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях,
где не предусмотрена розничная торговля.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 9
2019-02-25
9
4:36:48
Меры предосторожности
Символы, предупреждающие о серьезной опасности при
транспортировке и установке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Меры предосторожности
•
•
10
При транспортировке и установке устройства проявляйте
осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов контура
охлаждения.
- Утечка хладагента из трубопровода может привести к
повреждению глаз или к возгоранию. При обнаружении утечки
не допускайте появления вблизи устройства источников
открытого огня или потенциальных источников возгорания. В
течение нескольких минут проветрите помещение, в котором
находится устройство.
- Изобутановый хладагент (R-600a), находящийся в небольшом
количестве в устройстве, является природным газом и
соответствует требованиям охраны окружающей среды,
однако он также является легковоспламеняющимся. При
транспортировке и установке устройства проявляйте
осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов
контура охлаждения.
При транспортировке и установке холодильника не прикасайтесь к
шлангу подачи воды на задней стенке холодильника.
- Это может привести к повреждению холодильника и
невозможности использования диспенсера воды.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 10
2019-02-25
4:36:48
Важные замечания по установке
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 11
2019-02-25
Меры предосторожности
•
Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой
влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться
воздействию воды.
- Износ изоляционных материалов электрических деталей может
привести к удару током или возгоранию.
Не устанавливайте холодильник в местах, где он может
подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей,
вблизи кухонной плиты, комнатных обогревателей и других
нагревательных приборов.
Не подключайте несколько устройств к одному сетевому фильтру.
Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой
розетке с напряжением, указанным на его табличке технических
данных.
- Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы
устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи
проводки, которые могут привести к пожару в результате
перегрева проводов.
Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку
кабеля питания.
- В противном случае возможно поражение электрическим током
или возгорание.
Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом
кабеле, а также на обоих его концах.
Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него
тяжелые предметы.
Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
11
4:36:48
Меры предосторожности
•
•
Меры предосторожности
•
•
•
•
•
•
•
12
Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не
помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его
между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель
питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- Это может привести к пожару или поражению током.
Не отключайте холодильник от сети, дергая за кабель питания.
Всегда беритесь крепко за вилку, после чего вытягивайте ее из
розетки.
- Повреждение кабеля питания может привести к короткому
замыканию, пожару и/или поражению электрическим током.
Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к
взрыву или возгоранию.
Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными
приборами или легковоспламеняющимися материалами.
Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
- Это может привести к пожару или поражению током.
Перед использованием холодильник необходимо должным
образом установить в соответствии с указаниями данного
руководства.
Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель
не натягивался и был направлен вниз.
- При подключении вилки нижней стороной вверх может
произойти повреждение кабеля питания, что может привести к
пожару или поражению электрическим током.
Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней
стенкой холодильника и не была повреждена.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 12
2019-02-25
4:36:48
•
•
•
•
•
•
Меры предосторожности
•
Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- Надевание ребенком упаковочного пакета на голову может
привести к удушению и летальному исходу.
Не устанавливайте устройство в местах, где оно может
подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных
лучей или воды (капли дождя).
- Износ изоляционных материалов электрических деталей может
привести к поражению током или возгоранию.
При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую
вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung
Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем
(например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные
сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
- Это может привести к поражению электрическим током,
возгоранию, неисправности устройства или травмам.
Перед первым подключением устройства к сети следует удалить
всю защитную пластиковую пленку.
Следите за тем, чтобы дети не играли с упорными кольцами,
которые используются для регулировки дверец, или зажимами
водопроводного патрубка.
- Ребенок может задохнуться, если проглотит уплотнительное
кольцо или зажим патрубка. Храните уплотнительные кольца и
зажимы патрубка в недосягаемом для детей месте.
Холодильник должен быть безопасно заземлен.
- Перед выполнением осмотра или ремонта любых деталей
холодильника следует убедиться, что холодильник заземлен.
Утечки электроэнергии могут вызвать серьезное поражение
электрическим током.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 13
2019-02-25
13
4:36:48
Меры предосторожности
•
Меры предосторожности
•
•
Никогда не используйте для заземления газовые трубы, телефонные
линии и другие потенциальные точки притяжения молний.
- Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки или
поражения током.
- Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву
или проблемам с изделием.
Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку. Не используйте
поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую
розетку.
- Это может привести к пожару или поражению током.
Замена предохранителя холодильника должна производиться
только квалифицированным специалистом или представителем
обслуживающей организации.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению
током или травмам.
Меры предосторожности при установке
ВНИМАНИЕ
•
•
14
Вокруг холодильника должно быть достаточно свободного
пространства; устанавливайте холодильник на плоскую
поверхность.
- Неровное размещение холодильника может привести к
снижению эффективности охлаждения и сокращению срока
службы.
После установки и включения устройства не помещайте в него
продукты в течение 2–3 часов.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 14
2019-02-25
4:36:49
•
Меры предосторожности
Мы настоятельно рекомендуем пригласить для установки
устройства квалифицированного техника или представителя
обслуживающей компании.
- В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв,
травмы или проблемы с изделием.
Важные замечания по использованию
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
•
•
•
Не вставляйте вилку кабеля питания в розетку мокрыми руками.
- Это может привести к поражению током.
Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
- При открывании или закрывании дверцы эти предметы могут
упасть, привести к травме и/или нанесению материального
ущерба.
Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы
(например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть
холодильника.
- Это может привести к травме или поражению электрическим
током.
- При контакте с острыми краями можно получить травму.
Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или
хранящихся в ней продуктов мокрыми руками.
- Это может привести к обморожению.
Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства
возможны поражение током или возгорание.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 15
2019-02-25
15
4:36:49
Меры предосторожности
•
Меры предосторожности
•
•
•
•
•
•
•
16
Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся
предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт,
эфир, сжиженный газ и т. п.)
- Данный холодильник предназначен только для хранения
продуктов питания.
- Это может привести к возгоранию или взрыву.
Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор
между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте
осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
Не помещайте пальцы между дверцами и не позволяйте детям
делать это.
- Не держите пальцы вблизи левого и правого дверных проемов.
Будьте осторожны при открывании дверец, если ваши пальцы
находятся между ними.
Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных контейнерах
устройства. Это может привести к серьезным травмам.
Не позволяйте детям залезать внутрь холодильника. Они могут
оказаться заблокированными изнутри.
Не кладите руки под нижнюю кромку холодильника.
- Острая кромка может стать причиной травмы.
Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы
для научных исследований или чувствительные к изменению
температуры материалы.
- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого
соблюдения температуры хранения.
Если вы почувствовали запах лекарств или дыма, немедленно
отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр
компании Samsung Electronics.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 16
2019-02-25
4:36:49
•
•
•
•
•
•
•
Меры предосторожности
•
При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую
вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung
Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
Не разрешайте детям становиться ногами на выдвижной отсек.
- Крышка может сломаться, что приведет к падению.
Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете
устройство без присмотра, и не позволяйте детям залезать внутрь
холодильника.
Не позволяйте детям залезать в отсеки холодильника.
- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
Не переполняйте холодильник продуктами.
- При открывании дверцы продукты могут упасть, привести к
травме и/или нанесению материального ущерба.
Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества,
например средства от насекомых.
- Они не только наносят вред здоровью человека, но также
становятся причиной удара током, возникновения пожара и
неисправности изделия.
Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие
диспенсера для воды, отверстие для сброса льда и ведерко
льдогенератора.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
Не используйте и не размещайте вблизи или внутри холодильника
горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой
лед, лекарства, химические вещества или другие предметы,
чувствительные к изменению температуры.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 17
2019-02-25
17
4:36:49
Меры предосторожности
•
Меры предосторожности
•
•
•
•
•
18
Не используйте фен для волос для сушки внутреннего
пространства холодильника. Не помещайте в холодильник
зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
- Это может привести к пожару или поражению током.
Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо
использовать только питьевую воду (минеральную или
дистиллированную воду).
- Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для
спортсменов, поскольку это может стать причиной
неисправности холодильника.
Не вставайте на устройство и ничего не размещайте на нем
(например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные
сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.) Это
может привести к поражению электрическим током, возгоранию,
неисправности устройства или травмам. Не ставьте на устройство
тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства
возможны поражение током или возгорание.
Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение
длительного времени.
- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному
напряжению зрения.
Не вставляйте полки нижней стороной вверх. Фиксатор полки не
может функционировать в таком положении.
- Это может стать причиной травм в результате падения
стеклянной полки.
Не держите пальцы вблизи зон возможного защемления. Зазор
между дверцами и корпусом должен быть минимальным. Будьте
осторожны при открывании дверец в присутствии детей.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 18
2019-02-25
4:36:49
•
•
•
•
•
•
•
Меры предосторожности
•
При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи
устройства источников открытого огня или потенциальных
источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите
помещение, в котором находится устройство.
- Не прикасайтесь также к холодильнику и шнуру питания.
- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок,
располагайте их вплотную друг к другу.
Данное изделие предназначено только для хранения пищевых
продуктов в домашних условиях.
Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие
диспенсера для воды, отверстие для сброса льда и ведерко
льдогенератора.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или
модифицировать холодильник.
Используйте только стандартные предохранители (не используйте
медные, стальные проволочные перемычки и т. п.)
Для выполнения ремонта или повторной установки холодильника
обратитесь в ближайший сервисный центр.
- В противном случае это может привести к поражению
электрическим током, пожару, травмам или проблемам с
изделием.
При наличии запаха горелого или дыма, незамедлительно
отключите холодильник от сети и свяжитесь с сервисным центром
компании Samsung Electronics.
- Несоблюдение данного указания может привести к пожару или
поражению током.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 19
2019-02-25
19
4:36:49
Меры предосторожности
•
•
Меры предосторожности
•
•
Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините
сетевую вилку от розетки.
- В противном случае возможно поражение током.
При наличии трудностей с заменой не светодиодных ламп,
обратитесь в сервисный центр Samsung.
Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или
незакрепленную сетевую розетку.
- Это может привести к пожару или поражению током.
Меры предосторожности при эксплуатации
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
20
Не замораживайте размороженные продукты повторно.
- На замороженной и размороженной пище вредные бактерии
развиваются быстрее, чем на свежей.
- Повторная разморозка разрушает еще больше клеток, выводя
влагу и изменяя целостность продукта.
Не размораживайте мясо при комнатной температуре.
- Безопасность потребления зависит от того, правильно ли
обрабатывался сырой продукт.
Не ставьте стеклянные бутылки или газированные напитки в
морозильную камеру.
- Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к
травме.
Используйте только льдогенератор, поставляемый с
холодильником.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 20
2019-02-25
4:36:49
•
•
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 21
2019-02-25
Меры предосторожности
•
Если предполагается ваше длительное отсутствие (например,
отпуск), во время которого диспенсеры для воды и льда не будут
использоваться, закройте клапан подачи воды.
- В противном случае может возникнуть течь.
В том случае, если холодильник не будет использоваться в течение
длительного периода времени (3 недели и больше), освободите
холодильник, включая ведерко для льда, отключите его от сети
питания, закройте клапан подачи воды, вытрите влагу с внутренних
стенок, оставьте дверцы открытыми для предотвращения
образования запахов и плесени.
Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо
соблюдать следующие рекомендации:
- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным
отверстиям на задней стенке холодильника, так как они будут
препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной
камере.
- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно
заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки
годности замороженных продуктов.
- Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником
менее трех недель, не отключайте его от электросети. Если же
вас не будет дома более трех недель, извлеките все продукты
из холодильника и лед из ведерка, отключите холодильник
от сети питания, закройте клапан подачи воды, вытрите
влагу с внутренних стенок и оставьте дверцы открытыми для
предотвращения образования запахов и плесени.
21
4:36:49
Меры предосторожности
•
Меры предосторожности
•
•
•
•
•
•
22
Гарантии относительно обслуживания и изменений.
- На изменения, производимые третьей стороной в отношении
данного устройства, не распространяется гарантийное
обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет
ответственность за нарушения техники безопасности,
возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
Не закрывайте расположенные внутри холодильника
вентиляционные отверстия.
- Это может привести к чрезмерному охлаждению холодильника,
особенно если отверстия блокируются полиэтиленовыми
пакетами. Если период охлаждения длится слишком долго, это
может привести к поломке фильтра и утечке воды.
Используйте только льдогенератор, поставляемый с
холодильником.
Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы
открытыми.
- В противном случае возможно образование неприятного
запаха и плесени.
Если холодильник был отсоединен от источника питания,
необходимо подождать не меньше пяти минут, прежде чем вновь
вставлять вилку в розетку.
Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от
розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
Не ударяйте и не прикладывайте значительные усилия к
стеклянным поверхностям.
- В противном случае, помимо повреждения устройства, можно
получить травму осколками стекла.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 22
2019-02-25
4:36:49
•
•
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 23
2019-02-25
Меры предосторожности
•
•
Заполняйте резервуар для воды и лотки льдогенератора только
питьевой водой (водопроводной, минеральной или очищенной
водой).
- Не наливайте в резервуар чай или коктейли для спортсменов.
Это может стать причиной неисправности холодильника.
Берегите пальцы от защемления.
При затоплении холодильника обратитесь в ближайший сервисный
центр.
- Возможно поражение током или возгорание.
Не храните овощное масло в дверных лотках холодильника. Масло
может загустеть, приобрести неприятный вкус и стать непригодным
для использования. Кроме того, открытые емкости могут протекать,
а вытекшее масло может привести к появлению трещин на дверных
лотках. После открытия емкости с маслом лучше всего хранить ее
в прохладном и темном месте, например в кухонном шкафу или
кладовой.
- Примеры овощных масел: оливковое масло, кукурузное масло,
масло из семян винограда и т. д.
23
4:36:49
Меры предосторожности
Меры предосторожности при очистке
ВНИМАНИЕ
•
Меры предосторожности
•
•
•
•
•
•
•
24
Не брызгайте водой непосредственно на внутреннюю или
внешнюю поверхность холодильника.
- В противном случае возможно возгорание или поражение
пользователя током.
Не используйте фен для волос для сушки внутреннего
пространства холодильника.
Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения
неприятных запахов.
- Это может привести к пожару или поражению током.
Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
- Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
Если посторонние вещества, например вода, просочились в
устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в
ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к удару током
или возгоранию.
Для очистки контактов вилки питания от пыли или посторонних
веществ используйте сухую чистую тряпку. При чистке вилки не
используйте влажную ткань.
- В противном случае возможен удар током или возгорание.
При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или
отбеливатель.
- Эти вещества могут повредить поверхность устройства или
вызвать возгорание.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 24
2019-02-25
4:36:49
•
•
•
•
Меры предосторожности
•
Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в
отверстие диспенсера.
- Это может привести к травмам или повреждению устройства.
Перед очисткой или обслуживанием отключите устройство из
розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к удару током
или возгоранию.
Для чистки холодильника используйте губку или мягкую ткань,
неагрессивное моющее средство и теплую воду.
Не применяйте абразивные или агрессивные моющие
средства, такие как аэрозоли для окон, чистящие составы,
легковоспламеняемые жидкости, соляная кислота, чистящий
воск, концентрированные чистящие средства, отбеливатели и
чистящие средства с содержанием нефтепродуктов на внешних
поверхностях (дверь и корпус), пластиковых элементах, покрытиях
дверей и корпуса, а также уплотнениях.
- Использование указанных выше средств может привести к
повреждению материалов или возникновению царапин.
Не мойте холодные стеклянные полки или поверхности теплой
водой. В результате резкого изменения температуры или
удара/падения стеклянные полки или поверхности могут быть
повреждены.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 25
2019-02-25
25
4:36:49
Меры предосторожности
Важные замечания по утилизации
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
Меры предосторожности
•
•
•
•
26
Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в
соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей
среды.
Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства
не повреждены.
Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте,
используемом в данном холодильнике, см. на табличке
компрессора на задней стенке устройства или на паспортной
табличке внутри холодильника. Если в холодильнике содержится
воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о
безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные
органы.
Перед утилизацией холодильника снимите дверцу/уплотнители
дверцы и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или домашние
животные не могли оказаться запертыми внутри холодильника.
Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством. Несоблюдение
этого указания может привести к травмам или смерти в результате
удушья.
- Несоблюдение этого указания может привести к
травмированию или смерти в результате удушья.
В изоляционном материале используется циклопентан. Газы,
входящие в состав изоляционного материала, необходимо
утилизировать особым образом. Для безопасной утилизации
данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 26
2019-02-25
4:36:49
•
Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте,
поскольку он представляет для них опасность.
- Если ребенок наденет на голову пакет, это может привести к
смерти вследствие удушья.
Меры предосторожности
Дополнительные советы по надлежащему использованию
•
•
•
•
В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную
электрокомпанию и уточните, когда возобновится ее подача.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение
одного-двух часов. В течение такого периода температура
внутри холодильника не изменится. Однако во время
отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже
открывать дверцу устройства.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать
более 24 часов, выньте из холодильника и выбросьте все
замороженные продукты.
Холодильник может работать нестабильно (могут растаять
замороженные продукты или температура в морозильном
отделении может стать слишком высокой) в том случае, если он
в течение длительного времени находится в месте, температура
окружающего воздуха в котором постоянно значительно ниже
температуры, на которую рассчитано устройство.
Охлаждение некоторых продуктов может негативно повлиять на их
свойства хранения из-за конкретных характеристик продукта.
Данный холодильник снабжен системой удаления инея,
следовательно, нет необходимости размораживать его вручную.
Размораживание будет выполняться автоматически.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 27
2019-02-25
27
4:36:49
Меры предосторожности
•
Меры предосторожности
•
•
28
Повышение температуры во время размораживания соответствует
требованиям стандартов ISO. Чтобы предотвратить нежелательное
повышение температуры замороженных продуктов во время
размораживания устройства, заверните замороженные продукты в
несколько слоев бумаги (например, в газету).
Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.
Температура в секциях класса «две звезды» или отделениях с
обозначением в виде двух звезд ( ) немного выше, чем в других
отделениях морозильной камеры.
Секции или отделения класса «две звезды» определяются согласно
инструкции и/или комплекту поставки.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 28
2019-02-25
4:36:50
Инструкция по утилизации электрического и электронного
оборудования
Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)
Меры предосторожности
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора
отходов)
Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные
аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB)
по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими
бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде
и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для
обеспечения возможности переработки для повторного использования,
утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих
отходов.
Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами
природоохранного законодательства можно получить у продавца или в
соответствующей государственной организации.
Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и
ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается
утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими
производственными отходами.
Информация об обязательствах компании Samsung по охране
окружающей среды, а также предусмотренных законом обязательствах
в отношении конкретных изделий, например REACH, содержится на
веб-странице: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
(Только для продукции, продаваемой в странах ЕС)
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 29
2019-02-25
29
4:36:50
Настройка холодильника
Подготовка к установке холодильника
Настройка холодильника
Поздравляем с приобретением холодильника Samsung.
Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного
устройства.
• Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с инструкциями,
приведенными в руководстве.
• Устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном
руководстве.
• Настоятельно рекомендуется по всем вопросам технического обслуживания обращаться к
квалифицированным специалистам.
• Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения
безопасности окружающей среды.
Выбор оптимального места для установки холодильника
•
•
•
•
Выберите место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
Выберите место с ровным (или почти ровным) полом.
Выберите место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
Выберите место, в котором будет достаточно свободного пространства для установки холодильника на ровной
поверхности.
- Если холодильник стоит на неровной поверхности, внутренняя система охлаждения может работать
неправильно.
- Для эксплуатации холодильника необходимо определенное пространство. См. приведенный ниже рисунок
с указанными размерами.
Рабочий диапазон температур
Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.
Класс
Символ
Умеренный расширенный
Умеренный
Диапазон температур в помещении (°C)
IEC 62552 (ISO 15502)
ISO 8561
SN
от +10 до +32
от +10 до +32
N
от +16 до +32
от +16 до +32
Субтропический
ST
от +16 до +38
от +18 до +38
Тропический
T
от +16 до +43
от +18 до +43
ПРИМЕЧАНИЕ
Эффективность охлаждения и энергопотребление холодильника могут зависеть от температуры окружающей
среды, частоты открытия / закрытия дверец и места расположения устройства. Рекомендуется поддерживать
соответствующую температуру.
30
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 30
2019-02-25
4:36:50
ПРИМЕЧАНИЕ
100 мм
•
1927 мм или
2017 мм
•
•
При установке холодильника необходимо оставить
достаточно места справа, слева, сзади и сверху
устройства для циркуляции воздуха. Это позволит
снизить энергопотребление и, соответственно,
расходы на электричество.
Не устанавливайте холодильник в помещениях, где
температура может опускаться ниже 10 °C.
Убедитесь, что устройство можно свободно
отодвинуть в случае ремонта или обслуживания.
RB36/33
155˚
100˚
A
900 мм
1139 мм
B
1330 мм
688 мм
a
Настройка холодильника
RB41/38
ПРИМЕЧАНИЕ
595 мм
1212,2 мм
a
ВНИМАНИЕ
•
A
595 мм или 535 мм
Каждый параметр зависит от геометрических
размеров, поэтому он может изменяться в зависимости
от метода измерения.
•
B
При установке и обслуживании холодильника
или очистке пространства за ним отодвиньте
холодильник по прямой линии, а затем задвиньте
обратно в том же направлении. Кроме того,
убедитесь, что поверхность, на которой установлен
холодильник выдержит его вес при максимальной
загрузке. В противном случае возможно
повреждение поверхности пола.
Закрепите кабель питания на задней панели
холодильника, чтобы избежать его повреждения
колесиками при перестановке.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 31
2019-02-25
31
4:36:51
Настройка холодильника
ПРИМЕЧАНИЕ
Разделитель
Разделитель
<Задняя часть>
Для нормального функционирования удалите бумагу
с разделителя, а затем прикрепите разделитель
(серая пластина) к задней стенке холодильника. При
установке холодильника убедитесь, что разделитель
закреплен так, как показано на рисунке ниже.
Это гарантирует нормальное функционирование
холодильника. При встраивании холодильника в
кухонную мебель разделитель необходимо снять для
установки устройства вровень с мебелью.
Настройка холодильника
Напольное покрытие
Холодильник необходимо установить на ровной
поверхности из твердого материала, который имеет
ту же толщину, что и остальная часть покрытия.
Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы
выдержать вес полностью загруженного холодильника.
Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте
и положите под холодильник большой лист
упаковочного картона.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перемещение холодильника путем перетягивания
или толкания может привести к повреждению пола.
Перемещение холодильника после его установки
может привести к повреждению напольного покрытия.
32
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 32
2019-02-25
4:36:51
Выравнивание холодильника
< Ситуация 2 >
Настройка холодильника
< Ситуация 1 >
Если передняя часть устройства расположена немного
выше задней, дверца будет легче открываться и
закрываться.
Из соображений безопасности в процессе установки
холодильника нужно убедиться, что обе его ножки
прочно стоят на полу.
Ситуация 1. Устройство наклонено влево.
Поворачивайте левую регулировочную ножку в
направлении стрелки, пока положение устройства не
выровняется.
Ситуация 2. Устройство наклонено вправо.
Поворачивайте правую регулировочную ножку в
направлении стрелки, пока положение устройства не
выровняется.
Теперь, когда холодильник установлен, вы можете его настроить и воспользоваться всеми его функциями.
После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать.
В противном случае убедитесь в наличии напряжения в электросети, а также в том, что устройство подключено к
сетевой розетке, или перейдите к разделу «Устранение неисправностей» в конце данного руководства.
При возникновении вопросов обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 33
2019-02-25
33
4:36:51
Настройка холодильника
Настройка холодильника
1. Установите холодильник в подходящем месте,
оставив необходимый зазор между стеной и
устройством. См. инструкции по установке в
данном руководстве.
2. Перед использованием холодильника снимите с
углов полок крышки, изображенные на рисунке
ниже. (Вспененный полиэтилен используется для
защиты холодильника при транспортировке.)
3. После подключения холодильника к электросети
убедитесь, что внутренняя осветительная лампа
начинает светиться при открытии дверцы.
4. Установите самую низкую температуру и
подождите один час. Морозильная камера должна
немного охладиться, а двигатель – начать работать
без перебоев.
5. После подключения холодильника к электросети
для достижения необходимой температуры нужно
подождать несколько часов.
6. Когда температура в холодильнике будет
достаточно низкой, в него можно поместить
продукты и напитки.
ПРИМЕЧАНИЕ
После подключения холодильника к электросети
раздастся звуковой сигнал. Нажмите кнопку Freezer
(Морозильная камера) или Fridge (Холодильная
камера).
34
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 34
2019-02-25
4:36:51
Использование холодильника
Использование панели управления
ТИП A
Использование холодильника
01
02
03
04
ТИП B
01
02
03
04
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
При каждом нажатии кнопки на панели управления устройство издает короткий звуковой сигнал.
При отсутствии нажатия кнопок все светодиодные индикаторы, кроме Сигнал при открытой дверце, погаснут
для обеспечения минимального потребления энергии. Но при выборе соответствующих функций светодиодные
индикаторы Быстрое замораживание, Быстрое охлаждение, Блокировка и Отпуск будут включены.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 35
2019-02-25
35
4:36:52
Использование холодильника
01. Холодильная камера / Отпуск (3 сек.)
Для настройки температуры холодильной камеры нажмите
Fridge (Холодильная камера), после чего выберите соответствующую температуру.
Вы можете изменять температуру в диапазоне от 1 °C до 7 °C.
Fridge
(Холодильная
камера)
Использование холодильника
Быстрое охлаждение
Функция Быстрое охлаждение ускоряет процесс охлаждения благодаря максимальной
скорости вентилятора. Холодильная камера работает на полную мощность два с
половиной часа, после чего температура возвращается к предыдущему заданному
значению.
• Чтобы включить функцию Быстрое охлаждение, выберите температуру 1 °C, после
чего нажмите Fridge (Холодильная камера) и выберите Быстрое охлаждение. Начнет
светиться соответствующий индикатор ( ) и процесс охлаждения ускорится.
• Чтобы отключить функцию Быстрое охлаждение, нажмите Fridge (Холодильная
камера) еще раз. После этого температура холодильной камеры будет снова
установлена на 7 °C.
ПРИМЕЧАНИЕ
Использование режима Быстрое охлаждение увеличивает энергопотребление. Если
вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и верните температуру к
предыдущему заданному значению.
Vacation (Отпуск)
Режим Отпуск рекомендуется включать, если вы уезжаете в отпуск, командировку или
просто не собираетесь использовать холодильник долгое время.
• Для включения режима Отпуск нажмите и удерживайте кнопку Fridge (Холодильная
камера) в течение 3 секунд. Включится индикатор режима Отпуск ( ), а
отображение температуры холодильной камеры погаснет. Температура холодильной
камеры будет поддерживаться в пределах 17 °C, однако морозильная камера будет
работать в соответствии с предыдущими настройками.
• Для выключения режима Отпуск еще раз нажмите и удерживайте кнопку
Fridge (Холодильная камера) в течение 3 секунд. Температура холодильной камеры
вернется к предыдущему значению.
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
36
Перед использованием функции Отпуск извлеките все продукты из холодильной
камеры.
При настройке температуры холодильника режим Отпуск отключится автоматически.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 36
2019-02-25
4:36:52
02. Морозильная камера / Режим охлаждения+ (3 сек.)
Freezer
(Морозильная
камера)
Кнопка Freezer (Морозильная камера) используется для установки температуры
морозильной камеры.
Доступный диапазон температур: от –15 °C до –23 °C.
ПРИМЕЧАНИЕ
В режиме Режим охлаждения изменять температуру невозможно.
Использование холодильника
Power Freeze
(Быстрое
замораживание)
Режим Быстрое замораживание использует максимальную скорость вентилятора
для ускорения процесса заморозки. Морозильная камера будет работать на полную
мощность 50 часов, после чего температура возвратится к предыдущему заданному
значению.
• Чтобы включить функцию Быстрое замораживание, выберите температуру
–23 °C, после чего нажмите Freezer (Морозильная камера) и выберите
Быстрое замораживание.
Начнет светиться соответствующий индикатор ( ) и процесс заморозки ускорится.
• По завершении процесса Быстрое замораживание соответствующий индикатор
выключится, и в морозильной камере будет восстановлено предыдущее значение
температуры.
• Чтобы отключить функцию Быстрое замораживание, нажмите Freezer (Морозильная
камера) еще раз.
Температура морозильной камеры вернется к предыдущему заданному значению.
• Для заморозки большого количества продуктов режим
Быстрое замораживание необходимо включить не менее чем за 20 часов до загрузки
продуктов в морозильную камеру.
ПРИМЕЧАНИЕ
Использование режима Быстрое замораживание увеличивает энергопотребление. Если
вы не собираетесь использовать этот режим, выключите его и верните температуру к
предыдущему заданному значению.
Cool Select+ (Режим
охлаждения+)
Каждый раз при нажатии и удерживании кнопки Cool Select+ (Режим охлаждения+) в
течение 3 секунд режим работы будет переключаться в следующей последовательности:
Freeze (Замораживание)  Soft Freezing (Слабое замораживание; –5 °C)  Chill (Сильное
охлаждение; –1 °C)  Cool (Охлаждение; 2 °C)
• Слабое замораживание позволяет дольше сохранять свежесть мяса и рыбы.
• Охлаждение помогает хранить охлажденными воду, соки, пиво, безалкогольные и
другие напитки.
ВНИМАНИЕ
•
•
При переключении режимов с Морозильная камера на Режим охлаждения+
продукты могу начать выделять сок или жидкость.
Не храните мясо и рыбу в режиме Режим охлаждения+ в течение продолжительного
времени. Продукты могут замерзнуть или испортиться из-за неподходящей
температуры хранения.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 37
2019-02-25
37
4:36:52
Использование холодильника
03. Сигнал при открытой дверце / Подсветка на ручке (3 сек.)
Использование холодильника
Door Alarm (Сигнал
при открытой
дверце)
Для оповещения можно установить специальный сигнал. Если любая дверца
холодильника остается открытой более 2 минут, раздается звуковой сигнал и начинает
мигать соответствующий индикатор.
Включать и отключать сигнал можно нажатием кнопки
Door Alarm (Сигнал при открытой дверце).
Handle Lighting
(Подсветка на
ручке)
Удерживайте кнопку Сигнал при открытой дверце в течение 3 секунд, чтобы
активировать функцию Подсветка на ручке.
Когда функция Подсветка на ручке активна, лампа подсветки под дверцей холодильной
камеры будет включаться всегда.
Снова нажмите и удерживайте кнопку Сигнал при открытой дверце в течение 3 секунд,
чтобы отключить функцию Подсветка на ручке. В результате лампа подсветки будет
включаться только при открытии дверцы морозильной камеры.
(При открытии дверцы холодильной камеры или одновременном открытии дверец
холодильной и морозильной камеры подсветка будет выключена.)
04. Блокировка (3 сек.)
Lock (Блокировка)
Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию
Блокировка управления.
Засветится индикатор Блокировка управления ( ), а все кнопки на панели управления
будут заблокированы и деактивированы. (Если нажать любую кнопку, пока Блокировка
активна, индикатор будет мигать.)
Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить функцию Блокировка
управления и активировать кнопки снова.
Сигнал при повышении температуры
•
•
38
При повышении температуры в морозильной камере (например, вследствие отсутствия энергоснабжения), на
дисплее начнет светиться индикатор «--». При нажатии кнопки Морозильная камера или Fridge (Холодильная
камера) на дисплее в течение 5 секунд будет мигать максимальное значение температуры, достигнутое за время
отсутствия энергоснабжения. После чего отобразится фактическое значение температуры. Чтобы отключить
функцию сигнала при повышении температуры, повторно нажмите кнопку Сигнал при открытой дверце.
Данный сигнал может срабатывать в таких случаях:
- при включении устройства;
- при повышении температуры в морозильной камере вследствие перебоев энергоснабжения.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 38
2019-02-25
4:36:52
Дополнительная полка морозильной камеры (опционально)
Чтобы освободить больше места, извлеките верхний
и средний выдвижные ящики и вставьте полку
морозильной камеры в нижнюю часть морозильной
камеры. Это не влияет на температурные и
механические характеристики.
Заявленный объем отсека для хранения замороженных
продуктов вычисляется при извлеченных указанных
выдвижных ящиках.
1. Снимите ленту с полки.
2. Выньте верхний и средний ящики для установки
полки.
Использование холодильника
3. Вставьте полку морозильной камеры меткой Front
(Перед) вверх. Если метку Front (Перед) не удается
найти, сначала вставьте выступающую часть полки,
как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ
•
•
Не следует вставлять полку вверх дном или задом
наперед.
Если полка морозильной камеры не используется,
ее следует сохранить для возможного
использования в будущем.
ПРИМЕЧАНИЕ
В случае хранения стеклянных емкостей на полке
из закаленного стекла из-за трения о полку могут
появиться царапины.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 39
2019-02-25
39
4:36:53
Использование холодильника
Компоненты и особенности
1
2
3
4
5
Использование холодильника
6
1. Полка для вина (элемент дополнительной
комплектации)
2. Складная полка или полка-противень CHEF PAN
(элемент дополнительной комплектации)
3. ЯЩИК ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
4. Контейнер CHEF BOX (элемент дополнительной
комплектации)
5. Дверная полка
6. ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
ПРИМЕЧАНИЕ
Если любая дверца холодильника остается открытой более 10 минут, светодиодные лампы выключаются.
40
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 40
2019-02-25
4:36:53
ПРИМЕЧАНИЕ
•
1
•
•
2
Некоторые функции, например контейнер CHEF
BOX (1), могут отличаться или отсутствовать в
зависимости от модели.
Фрукты или овощи можно замораживать в
контейнере CHEF BOX. (Элемент дополнительной
комплектации)
Для быстрой заморозки большого объема
продуктов воспользуйтесь ящиком (2) в самом низу.
ВНИМАНИЕ
•
Использование холодильника
•
Будьте осторожны, чтобы случайно не сложить
складную полку.
При вынимании предметов, расположенных под
складной полкой, существует риск ее падения.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 41
2019-02-25
41
4:36:53
Использование холодильника
ВНИМАНИЕ
•
•
•
При выдвижении полки для вина ее задняя часть
может упасть.
Полку для вина следует выдвигать двумя руками.
Если полка для вина упадет при выдвижении,
хранимые под полкой предметы тоже могут упасть.
Использование холодильника
42
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 42
2019-02-25
4:36:54
Характеристики отделения заморозки
Табличка с правилами заморозки продуктов на дверце
Цифры рядом со значками указывают на допустимый
срок хранения продуктов, выраженный в месяцах. При
покупке замороженных продуктов следует обращать
внимание на дату изготовления и срок годности.
Заморозка продуктов
Замораживайте только свежие, неповрежденные
продукты. Помещайте продукты, которые необходимо
заморозить, отдельно от уже замороженных. Чтобы
продукты не потеряли свои вкусовые качества и не
ссохлись, помещайте их в герметичные контейнеры.
1.
2.
3.
4.
Использование холодильника
Правильная упаковка продуктов
Поместите продукты в упаковочный материал.
Вытесните воздух, надавив на упаковку.
Плотно упакуйте.
Обозначьте на упаковке содержимое и дату
заворачивания.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 43
2019-02-25
43
4:36:54
Использование холодильника
Материалы, которые не следует
использовать для упаковки продуктов
питания
Упаковочная бумага, жиронепроницаемая бумага,
целлофан, пакеты для мусора и использованные
пакеты для покупок.
Материалы, которые подходят для упаковки
продуктов питания
Пластиковая пленка, полиэтиленовая пленка,
алюминиевая фольга и контейнеры для морозильной
камеры. Все перечисленные материалы можно
приобрести у дилера.
Использование холодильника
Материалы, которые подходят для
герметичной упаковки продуктов питания
Эластичные резинки, пластиковые зажимы, нитки,
устойчивые к низкой температуре клейкие ленты и т. п.
Пакеты и упаковку из полиэтиленовой пленки можно
закрывать с помощью вакуумного упаковщика.
Продолжительность хранения
замороженных продуктов
Продолжительность хранения зависит от типа
продуктов. При температуре –18 °C:
• свежая птица (курица целиком), свежее мясо
(стейки, порезанное мясо) – до 12 месяцев;
• рыба (нежирная, приготовленная), свежие
креветки, устрицы, кальмары – до 6 месяцев;
• пицца, колбасные изделия – до 2 месяцев.
Продолжительность хранения указана на основе
данных, опубликованных на веб-сайте Управления по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (FDA; http://www.fda.gov/).
ВНИМАНИЕ
Покупка и хранение свежезамороженных
продуктов питания
При покупке замороженных продуктов необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности:
• Проверьте целостность упаковки.
• Проверьте дату изготовления.
• Убедитесь, что температура морозильной камеры
в магазине не превышает –18 °C. В обратном
случае продолжительность хранения продуктов
сократится.
• Кладите свежезамороженные продукты в корзину
непосредственно перед следованием к кассе.
Заворачивайте продукты в газету или кладите в
термопакеты перед покупкой.
• Дома незамедлительно поместите
свежезамороженные продукты в морозильную
камеру. Употребляйте свежезамороженные
продукты до истечения срока годности.
Размораживание продуктов питания
В зависимости от типа продуктов и способа
приготовления выберите один из следующих способов
разморозки:
• При комнатной температуре.
• В холодильнике. В электрической печи с
вентиляторной циркуляцией горячего воздуха или
без.
• В микроволновой печи.
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
Не замораживайте повторно слегка оттаявшие или
размороженные продукты. Не следует повторно
замораживать продукты до их приготовления
(варки или жарки).
Не храните замороженные продукты дольше
максимального срока хранения.
Несоблюдение приведенных требований относительно
сроков хранения приведет к пищевому отравлению.
44
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 44
2019-02-25
4:36:54
Извлечение внутренних компонентов
ВНИМАНИЕ
При установке размещайте полки холодильника
правильно, не укладывая их нижней стороной вверх.
Это может привести к травмам или повреждению
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устанавливая полки на место, следите за тем, чтобы
метка Front (Перед) была обращена к передней стенке
холодильника.
Полки / складывающаяся полка (элемент дополнительной комплектации)
Использование холодильника
1. Чтобы передвинуть полку, возьмите ее двумя
руками и потяните так, чтобы она высвободилась
из задних креплений. Затем потяните ее к себе до
середины.
2. На участке (а) между креплениями полку
необходимо наклонить на 45˚, как показано на
рисунке.
a
3. Проверьте горизонтальное положение полки, а
затем передвиньте ее вперед, чтобы ее крючки
совместились с передними креплениями.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 45
2019-02-25
45
4:36:55
Использование холодильника
4. При подтягивании передней части полки вставьте
ее заднюю часть в задние крепления.
ПРИМЕЧАНИЕ
Выдвигайте полку внимательно, чтобы избежать ее
столкновения с дверцей или дверными лотками.
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
Убедитесь, что полка лежит на всех креплениях
ровно.
Убедитесь, что все крепления полки попали в
соответствующие пазы.
Использование холодильника
ВНИМАНИЕ
Если верхняя полка расположена под отверстием
для холодного воздуха, продукты на этой полке могут
замораживаться (модели RB33/36*).
Вывод холодного воздуха
46
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 46
2019-02-25
4:36:55
Дверные лотки
Прочно удерживая обеими руками дверные лотки,
плавно поднимите их вверх, чтобы извлечь из дверцы.
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
При открытии и закрытии дверец высокие емкости,
стоящие на дне лотка, могут упасть.
Не храните открытые бутылки с растительным
маслом в дверных лотках холодильника. Это может
привести к затвердению масла. Чтобы избежать
затвердения растительного масла, рекомендуется
хранить его в других прохладных местах.
(Растительные масла: соевое, оливковое, кунжутное
и т. д.)
Использование холодильника
Контейнер CHEF BOX (элемент дополнительной комплектации)
Возьмитесь за передний выступ и потяните контейнер
CHEF BOX.
Возьмитесь за боковые выступы и извлеките контейнер
CHEF BOX.
Переверните контейнер CHEF BOX, после чего снимите
охлаждающую панель.
•
•
ВНИМАНИЕ
Если на поверхности охлаждающей панели или
контейнера CHEF BOX присутствует вода, снять
панель может быть непросто.
Во избежание травм не пытайтесь вытянуть
охлаждающую панель силой.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 47
2019-02-25
47
4:36:56
Использование холодильника
ВНИМАНИЕ
При извлечении контейнера CHEF BOX его следует
обязательно держать за выступы.
ПРИМЕЧАНИЕ
Не размещайте какие-либо предметы поверх
контейнера CHEF BOX.
Не закрывайте дверцу.
Использование холодильника
Противень CHEF Pan (элемент дополнительной комплектации)
Противень можно размещать под полкой или в
контейнере CHEF BOX, а также использовать в духовке.
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
48
При помещении противня CHEF Pan в контейнер
CHEF BOX противень может быть заморожен.
При использовании в духовке следует снять
крышку противня.
Противень CHEF Pan запрещается использовать в
микроволновой печи.
Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить
крышку.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 48
2019-02-25
4:36:57
Выдвижные ящики
Чтобы извлечь ящик, выдвиньте его полностью из
холодильника, а затем приподнимите.
• Если не удалось извлечь ящик, так как этому
препятствует дверца, извлеките полки из
холодильника, а затем поднимите и вытащите ящик.
Двигая ящики, крепко держитесь за ручку ящика.
ВНИМАНИЕ
Использование холодильника
В случае падения ящика во время его перемещения
возможно травмирование.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 49
2019-02-25
49
4:36:57
Использование холодильника
Очистка холодильника
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
•
•
Не используйте для очистки бензол, растворитель или средство Clorox™.
Эти вещества могут повредить поверхность устройства или привести к возгоранию.
ВНИМАНИЕ
Не брызгайте на холодильник водой, когда он подключен к электросети, так как это может привести к поражению
электрическим током. Не используйте для очистки холодильника бензол, растворители или автомобильные
моющие средства, так как это может привести к возгоранию.
1. Отсоедините кабель питания холодильника от сети.
2. Слегка смочите водой салфетку из мягкой безворсовой ткани или бумажное полотенце.
ПРИМЕЧАНИЕ
Использование холодильника
Не используйте для очистки холодильника моющие средства, поскольку это может повредить краску на его
поверхностях или привести к повреждению холодильника.
3. Протрите холодильник внутри и снаружи, дайте ему просохнуть.
4. Подсоедините кабель питания холодильника к сети.
Извлечение внутренних компонентов
Если светодиодная лампа перестала светиться, не снимайте ее и соответствующую крышку самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратитесь в сервисную службу.
50
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 50
2019-02-25
4:36:57
Перестановка дверцы на противоположную
сторону (дополнительная возможность)
Отсоедините кабель питания холодильника перед перестановкой его дверцы. Для выполнения процедуры
перестановки дверцы рекомендуется обратиться к одобренному компанией Samsung поставщику услуг.
Данная процедура платная и проводится за счет владельца.
ПРИМЕЧАНИЕ
На ущерб, причиненный при попытке самостоятельной перестановки дверцы, не распространяется действие
гарантии, предоставляемой производителем устройства. Ремонт, вызванный такими обстоятельствами, будет
осуществляться за счет покупателя.
1. Перед перестановкой дверцы убедитесь, что холодильник отключен от электросети и из него извлечены все
продукты.
2. Если вы не уверены, что понимаете инструкцию в руководстве пользователя, необходимо обратиться к
квалифицированному сервисному инженеру компании Samsung для выполнения данной операции.
3. После перестановки дверцы на другую сторону подождите как минимум один час, прежде чем подключать
устройство к розетке.
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
Необходимые инструменты (дополнительные детали и предметы, не поставляемые в
комплекте)
В разных частях холодильника используются винты трех типов. В случае замены винтов сделайте соответствующую
запись.
Не входит в комплект поставки
Крестообразная
отвертка (+)
Отвертка с плоским
шлицем (–)
11-мм ключ (для
осей петель)
8-мм гаечный ключ
(для болтов)
5-мм торцевой
ключ (для средней
петли)
Дополнительная деталь
Крышка петли
Заглушка
ВНИМАНИЕ
Во время перестановки дверцы следите, чтобы дети не игрались с мелкими деталями (болты, заглушки и т. д.).
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 51
2019-02-25
51
4:36:58
Перестановка дверцы на противоположную
сторону (дополнительная возможность)
Перестановка дверцы на противоположную сторону
1. Снимите крышку отсека для проводов (1) и
L-образную заглушку (2).
2
1
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
2. Снимите крышку петли, чтобы нажать на крючок,
как показано на рисунках ниже.
52
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 52
2019-02-25
4:36:58
3. Отсоедините от корпуса. Затем выкрутите 2 винта
верхней петли.
ВНИМАНИЕ
•
•
Будьте осторожны, чтобы не получить травму при
снятии дверцы, так как она тяжелая.
Будьте осторожны во время данной операции,
чтобы избежать повреждения кабеля.
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
4. Снимите дверцу морозильной камеры со средней
петли, аккуратно приподнимая ее вверх.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, чтобы не получить травму при
снятии дверцы, так как она тяжелая.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 53
2019-02-25
53
4:36:58
Перестановка дверцы на противоположную
сторону (дополнительная возможность)
5. Демонтируйте среднюю петлю.
6. Снимите дверцу морозильной камеры с нижней
петли, аккуратно приподнимая ее вверх.
ВНИМАНИЕ
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
Будьте осторожны, чтобы не получить травму при
снятии дверцы, так как она тяжелая.
7. Измените положение заглушки.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхности
при снятии заглушки.
8. Аккуратно положите холодильник на пол. Снимите
ножку (1) и нижнюю петлю (2).
1
2
54
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 54
2019-02-25
4:36:59
Влево
Вправо
9. Некоторые детали в нижней части дверец
ХОЛОДИЛЬНОГО и МОРОЗИЛЬНОГО отделений
необходимо установить в обратном направлении.
(2) Снимите механизм автоматического закрывания.
(3) Снимите фиксатор.
(4), (5) Измените положение прокладки.
(6) Выкрутите винт с другой стороны.
(7) Установите фиксатор с другой стороны.
(8), (9) Измените положение фиксатора и соберите
конструкцию.
(10) Закрутите винт с другой стороны.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны во время данной операции, чтобы
избежать травм.
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
10. Измените положение винта заглушки.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны во время данной операции, чтобы
избежать травм.
11. Установите на место среднюю петлю с помощью
торцевого ключа на 5 мм. Прежде всего, установите
дверцу морозильной камеры и среднюю петлю.
После чего установите нижнюю петлю, а также
дверцу холодильной камеры и верхнюю петлю.
Соблюдайте порядок установки дверцы.
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
Средняя петля > дверца морозильной камеры >
нижняя петля > дверца холодильной камеры и
верхняя петля.
Проверьте силу затяжки винтов.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны во время данной операции, чтобы
избежать травм.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 55
2019-02-25
55
4:37:00
Перестановка дверцы на противоположную
сторону (дополнительная возможность)
1
12. Измените положение нижней петли и ножки
(справа > налево). Подсоедините нижнюю петлю
после закрепления дверцы морозильной камеры
на средней петле.
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
•
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
56
1
2
3
4
Снимите направляющую механизма
автоматического закрывания и ось петли (1).
Установите ось петли и направляющую механизма
автоматического закрывания, как показано на
рисунке.
Проверьте силу затяжки винтов.
13. Выньте заглушку из панели, как показано на
рисунке.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 56
2019-02-25
4:37:00
14. Сняв крышку панели (1), проложите провода на
дверце холодильника (2) в противоположном
направлении (только для моделей с дисплеем).
Закрепите панель с помощью винта (A), как
показано на рисунке (3).
1
A
ВНИМАНИЕ
•
2
•
Будьте осторожны во время данной операции,
чтобы избежать травм.
Будьте осторожны во время данной операции,
чтобы избежать повреждения кабеля.
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
3
B
1
2
3
4
5
15. (1) Отсоединить ось верхней петли непросто,
поэтому ось нужно отсоединить перед снятием
верхней петли.
(2) Чтобы отсоединить ось верхней петли,
воспользуйтесь гаечным ключом на 11 мм.
(3) Переверните верхнюю петлю и вставьте ось
верхней петли с другой стороны.
(4) Нарисуйте линию, проходящую через верхнюю
петлю и ось.
(5) Чтобы изменить ширину зазора между линией
маркировки (4) и осью петли больше, чем на 4 мм,
воспользуйтесь гаечным ключом на 11 мм.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 57
2019-02-25
57
4:37:01
Перестановка дверцы на противоположную
сторону (дополнительная возможность)
16. Вставьте верхнюю петлю, чтобы немного увеличить
отверстие, а затем, вынув верхнюю петлю,
установите дверцу холодильника.
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
Порядок установки
- Установите верхнюю петлю на дверцу
холодильной камеры.
- Установите среднюю петлю на дверцу
холодильной камеры.
- Вставьте верхнюю петлю в корпус.
- Закрутите винт.
Проверьте силу затяжки винтов.
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
17. Измените направление проводов дверцы на
противоположное.
Подсоедините провод, а затем вставьте его в
панель на крышке дверцы.
Вставьте кабель в крышку петли. (Белую полоску на
проводе необходимо плотно прикрепить к крючку
петельной крышки.) А потом, не разбирая, сложите
фиксатор, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны во время данной операции, чтобы
избежать повреждения кабеля.
58
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 58
2019-02-25
4:37:01
18. Вставьте кабель между ребрами крышки петли, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны во время данной операции, чтобы
избежать повреждения кабеля.
19. Установите крышку петли на место, как показано
на рисунке.
ВНИМАНИЕ
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
Будьте осторожны во время данной операции, чтобы
избежать повреждения кабеля.
1
2
3
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 59
2019-02-25
59
4:37:02
Перестановка дверцы на противоположную
сторону (дополнительная возможность)
20. Установите заглушку (дополнительная часть) на
обратной стороне дверцы.
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
21. Установите крышку отсека для кабелей вверху
дверцы холодильной камеры и нажмите на нее для
полной фиксации. Проверьте положение кабелей,
которые должны располагаться на обратной
стороне крышки отсека для кабелей.
ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны во время данной операции, чтобы
избежать повреждения кабеля.
60
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 60
2019-02-25
4:37:02
22. Установите панель заглушки.
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 61
2019-02-25
61
4:37:02
Устранение неисправностей
Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Звонки, связанные с нормальными
ситуациями (при отсутствии дефектов оборудования), оплачиваются за счет пользователя.
Общие неисправности
Температура
Неисправность
Не работает холодильная
или морозильная камера.
Температура в
холодильной или
морозильной камере
слишком высокая.
Устранение неисправностей
Холодильная или
морозильная камера
слишком сильно
охлаждает продукты.
Внутренняя стенка сильно
нагревается.
62
Возможные причины
Способ устранения
•
Неправильно подключен кабель
питания.
•
Подключите кабель питания
правильно.
•
Неправильно выполнена
регулировка температуры.
•
Установите более низкую
температуру.
•
Холодильник расположен
поблизости от источника тепла или
под прямыми солнечными лучами.
•
Установите холодильник
подальше от источников тепла и в
защищенном от прямых солнечных
лучей месте.
•
Зазор между холодильником и
расположенными поблизости
стенками/шкафами слишком мал.
•
Рекомендуемый размер
зазора между холодильником
и ближайшими стенами (или
шкафами) – не менее 50 мм.
•
Холодильник перегружен.
Продукты загораживают
вентиляционные отверстия
холодильника.
•
Не перегружайте холодильник.
Следите за тем, чтобы продукты не
мешали вентиляции.
•
Неправильно выполнена
регулировка температуры.
•
Установите более высокую
температуру.
•
Для предотвращения образования
конденсата холодильник оснащен
теплостойким трубопроводом,
который находится в передних
углах. При повышении температуры
окружающей среды эффективность
данного оборудования может
снизиться. Это не является
дефектом системы.
•
Во внутренней стенке
холодильника находится
теплостойкий трубопровод.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 62
2019-02-25
4:37:03
Запах
Неисправность
В холодильнике
неприятно пахнет.
Возможные причины
•
Испорченные продукты.
•
Сильно пахнущие продукты.
Способ устранения
•
Вымойте холодильник и уберите
испорченные продукты.
•
Убедитесь, что сильно пахнущие
продукты хорошо упакованы.
Иней
Неисправность
Иней вокруг
вентиляционных
отверстий.
Иней на внутренних
стенках.
Возможные причины
•
Продукты загораживают
вентиляционные отверстия.
•
Дверца закрывается недостаточно
плотно.
Способ устранения
•
Убедитесь, что продукты не
перекрывают вентиляционные
отверстия холодильника.
•
Убедитесь в том, что продукты
не мешают дверце закрываться.
Очистите уплотнение дверцы.
Конденсат
Неисправность
Способ устранения
•
Если оставить дверцу открытой, в
холодильник попадает влага.
•
Удалите влагу и не оставляйте
дверцу открытой надолго.
•
Продукты с высоким содержанием
влаги.
•
Убедитесь, что продукты хорошо
упакованы.
Устранение неисправностей
На внутренних стенках
образуется конденсат.
Возможные причины
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 63
2019-02-25
63
4:37:03
Устранение неисправностей
Холодильник издает необычные звуки?
Прежде чем обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с данным разделом. Любые вызовы специалистов,
связанные с обычными звуками холодильника, оплачивает пользователь.
Примеры обычных звуков
•
При запуске и выключении холодильник может издавать звуки, похожие на запуск двигателя автомобиля. По
мере стабилизации работы звуки будут прекращаться.
Жужжание
Щелканье или
стрекотание
•
Эти звуки могут появляться во время работы вентилятора. Когда температура холодильника достигнет
заданного значения, звук работы вентилятора слышен не будет.
Шум
Шуршание
Устранение неисправностей
•
Во время цикла размораживания вода может капать на нагреватель, вызывая шипящие звуки.
Шипение
64
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 64
2019-02-25
4:37:03
•
Во время процесса охлаждения или заморозки газ-хладагент движется по герметичным трубам, вызывая
булькающие звуки.
Бульканье
•
Когда температура в холодильнике увеличивается или уменьшается, пластиковые детали сжимаются и
расширяются, создавая потрескивающие звуки. Такие звуки появляются во время цикла размораживания или
работы электрических деталей.
Потрескивание
•
Устранение неисправностей
•
Для моделей с льдогенераторами: при открытии клапана подачи воды для заполнения льдогенератора может
слышаться жужжащий звук.
Из-за выравнивания давления при открытии и закрытии дверцы холодильника могут слышаться свистящие
звуки.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 65
2019-02-25
65
4:37:04
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
Монтажный комплект
2
3
1
4
Комплект для монтажа
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
№
Наименование детали
Код детали
Количество (ШТ.)
1
НАПРАВЛЯЮЩАЯ
DA61-10557A
2
2
ЛИСТ В
DA63-08121A
3
3
НАКЛАДКА ДЛЯ МОНТАЖА
DA97-15853A
2
4
ПРОКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
DA62-01136X
4
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
66
Если холодильник устанавливается в специальном шкафу, рекомендуется оставить зазор и предусмотреть в
шкафу отверстия, как описано на странице 67.
Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, расходы на электричество.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 66
2019-02-25
4:37:04
Размеры
15 мм
Боковые
отверстия
300 мм
15 мм
10 мм
2,5 мм
2,5 мм
140 мм
Отверстие
Мин. 595 мм
Мин. 595 мм
RB36
Мин. 2017 мм
Макс. 2027 мм
RB33
Мин. 1917 мм
Макс. 1927 мм
RB33
Мин. 1927 мм
Макс. 1937 мм
Мин.: перед установкой
Макс.: после установки
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
RB36
Мин. 2007 мм
Макс. 2017 мм
Мин. 590 мм
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 67
2019-02-25
67
4:37:04
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
RB36 2007 мм
RB33 1917 мм
10,0 мм
RB36 2017 мм
RB33 1927 мм
RB36 2007 мм
RB33 1917 мм
590 мм
RB36 2017 мм
RB33 1927 мм
Зазор: 1,0 мм
RB36 2016 мм
RB33 1926 мм
RB36 2016 мм
RB33 1926 мм
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
RB36 2017 мм
RB33 1927 мм
10,0 мм
RB36 2017 мм
RB33 1927 мм
Зазор: 1,0 мм
Поверните переднюю ножку по часовой стрелке, выдвинув ее на 9,0 мм (8 оборотов).
68
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 68
2019-02-25
4:37:04
Установка
Положите направляющие в дальние углы в шкафу.
Используйте уровень для проверки горизонтальности пола.
ВНИМАНИЕ
•
•
•
•
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
•
•
Распакуйте изделие и уберите упаковочный материал в недоступное для детей место.
Будьте осторожны при установке изделия в шкаф или открытии дверцы – вы можете прищемить пальцы.
При монтаже изделия в шкаф не допускайте его установки на шнур питания. Повреждение кабелей может
привести к возгоранию или поражению током.
После установки изделия вставьте вилку шнура питания в розетку.
Направляющие из комплекта для монтажа предназначены для установки шкафа. Не используйте направляющие
для других целей.
Если установка осуществляется не в соответствии с требованиями, уровень энергопотребления увеличится.
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 69
2019-02-25
69
4:37:05
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
1. Поверните опору по часовой стрелке, чтобы
выдвинуть ее на 9,0 мм (8 оборотов).
2. Поместите 4 прокладки из вспененного
полиэтилена на заднюю панель изделия.
360
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
360
70
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 70
2019-02-25
4:37:05
3. Придвиньте левый край изделия к левому краю
шкафа. Правый край изделия придвиньте к правому
краю, как показано на рисунке.
4. Задвиньте изделие в шкаф таким образом, чтобы
нижняя часть изделия не выступала из нижней
части шкафа.
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 71
2019-02-25
71
4:37:05
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
5. Отрегулируйте ножки таким образом, чтобы
изделие стояло в шкафу ровно.
ПРИМЕЧАНИЕ
•
•
Если верхняя часть изделия выступает: поверните
ножки по часовой стрелке.
Если верхняя часть изделия наклонена внутрь
шкафа: поверните ножки против часовой стрелки
для выравнивания.
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
72
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 72
2019-02-25
4:37:05
6. Вставьте -образные детали (поставляются в
комплекте) с каждой стороны между шкафом
и изделием. (Сначала необходимо удалить с
-образной детали двусторонний скотч.)
• Для заполнения зазоров между стеной и изделием
можно использовать «ЛИСТ В» из комплекта.
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)
Русский
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 73
2019-02-25
73
4:37:06
Заметки
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 74
2019-02-25
4:37:06
Заметки
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 75
2019-02-25
4:37:06
Связь с SAMSUNG WORLDWIDE
Если у вас есть вопросы или предложения относительно продукции Samsung, обратитесь в центр поддержки
клиентов SAMSUNG.
Страна
Контактный центр
Веб-сайт
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DA68-03846K-00
RB7000J_DA68-03846K-00_RU.indd 76
2019-02-25
4:37:06
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising