Samsung | DW-SG520T | User manual | Samsung DW-SG520T Benutzerhandbuch

Samsung DW-SG520T Benutzerhandbuch
DW-SG97-serie
DW-SG72-serie
DW-SG52-serie
Vaatwasser
gebruikshandleiding
Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier.
imagine the possibilities
Hartelijk dank voor uw aanschaf van dit
Samsung-product. Voor nog betere service
kunt u uw product registreren op
www.samsung.com/register
DD68-00135F-03_NL.indd 1
2013-05-30
10:41:01
Kenmerken van uw nieuwe
Samsung-vaatwasser
Met uw nieuwe wasmachine verandert uw kijk op het afwassen van keukengerei
volkomen. Van de speciale functies tot de energiezuinigheid, uw nieuwe Samsungvaatwasser zorgt ervoor dat het afwassen van keukengerei zo eenvoudig en
aangenaam mogelijk verloopt.
1. Een strak digitaal aanraakpaneel (DW-SG97)
Uw nieuwe Samsung-vaatwasser is voorzien van een strak bedieningspaneel met digitale
aanraaksensoren voor nog meer gebruiksgemak.
2. Drieledig filtersysteem
Het drieledige filtersysteem van uw nieuwe Samsung-vaatwasser filtert alle voedselresten van uw
schotels, kopjes, kooggerei en bestek. Het geavanceerde filtersysteem filtert en verzamelt alle
voedselresten, zodat u zeker weet dat uw vaat blinkend schoon uit de vaatwasser komt.
Samsung-vaatwassers beschikken over het krachtigste filtersysteem in hun klasse.
3. Condensing Drying Technology (DW-SG72/DW-SG52)
Uw nieuwe Samsung-vaatwasser maakt gebruik van de latente thermische energie van de laatste
spoelbeurt om de vaat te drogen. Hiermee wordt niet alleen energie bespaard, maar het voorkomt
ook dat er stoom uit te vaatwasser ontsnapt, zodat u en uw dierbaren niet gewond kunnen raken.
4. SDP-droogtechnologie (DW-SG97)
Uw nieuwe Samsung-vaatwasser maakt gebruik van de SDP-technologie (Super Desiccant
Polymer) om uw vaat na de laatste spoelbeurt te drogen. Hiermee wordt niet alleen energie
bespaard, maar het voorkomt ook dat er stoom uit te vaatwasser ontsnapt, zodat u en uw
dierbaren niet gewond kunnen raken.
Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot het gebruik en het onderhoud van uw
nieuwe Samsung-vaatwasser. Raadpleeg de handleiding voor gedetailleerde instructies over het gebruik
van het bedieningspaneel en voor tips om optimaal gebruik te maken van de nieuwste functies en
technologieën van uw nieuwe vaatwasser. Het gedeelte 'Vaatwasprogramma's' bevat een overzichtstabel
met de beschikbare programma's en het gedeelte 'Problemen oplossen' bevat informatie over het oplossen
van veelvoorkomende problemen.
2_ Kenmerken van uw nieuwe Samsung-vaatwasser
DD68-00135F-03_NL.indd 2
2013-05-30
10:41:05
Veiligheidsinstructies
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-vaatwasser. Deze handleiding bevat
belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw
vaatwasser. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door om optimaal gebruik
te maken van de vele voordelen en functies die deze vaatwasser u biedt.
WAT U MOET WETEN OVER DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees deze handleiding aandachtig door, zodat u weet hoe u dit nieuwe apparaat met zijn uitgebreide
mogelijkheden en functies op veilige en efficiënte wijze gebruikt en bewaar de handleiding ter referentie
op een veilige plaats nabij het apparaat. Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals wordt
beschreven in deze gebruikshandleiding.
In de onderdelen Waarschuwingen en Belangrijke veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing
worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties beschreven die zich kunnen voordoen. Het is
uw verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en nauwkeurig te werk te gaan bij de installatie, het
onderhoud en de bediening van uw vaatwasser.
Omdat de volgende gebruiksaanwijzingen van toepassing zijn op meerdere modellen, kunnen de
specificaties van uw vaatwasser enigszins afwijken van de specificaties die in deze handleiding worden
beschreven en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen van toepassing. Mocht u vragen of problemen
hebben, dan neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u voor hulp en informatie
naar www.samsung.com.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSSYMBOLEN EN
VOORZORGSMAATREGELEN
Belangrijke veiligheidssymbolen
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG
Gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en/of schade.
Gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of schade.
Om het risico op brand, explosies, elektrische schokken of persoonlijk letsel bij het gebruik van
uw vaatwasser te verminderen, dient u deze veiligheidsvoorschriften te volgen.
Probeer dit NIET.
NIET demonteren.
NIET aanraken.
Volg de aanwijzingen strikt op.
Haal de stekker uit het stopcontact.
Zorg dat het apparaat geaard is om elektrische schokken te voorkomen.
Neem contact op met het servicecentrum voor ondersteuning.
Opmerking
Deze waarschuwingssymbolen dienen om persoonlijk letsel bij u of anderen te voorkomen.
Volg ze nauwkeurig op.
Veiligheidsinstructies _3
DD68-00135F-03_NL.indd 3
2013-05-30
10:41:05
Veiligheidsinstructies
Bewaar deze instructies op een veilige plaats en zorg ervoor dat nieuwe gebruikers hier bekend mee zijn.
Geef de gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar.
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Dit apparaat voldoet aan de huidige veiligheidsvoorschriften. Verkeerd gebruik kan echter leiden tot
persoonlijk letsel en schade.
Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt, om ongelukken en
schade te voorkomen. Ze bevatten belangrijke informatie over de veiligheid, de bediening en het
onderhoud.
VOORZICHTIG
Zoals bij alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er mogelijk gevaar. Om dit apparaat
veilig te kunnen gebruiken, dient u te weten hoe u het moet bedienen en moet u voorzichtig zijn bij het
gebruik.
WAARSCHUWING
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in uw vaatwasser spelen. De deur van de vaatwasser gaat van
binnenuit niet makkelijk open en kinderen kunnen ernstig verwond raken wanneer ze opgesloten raken.
WAARSCHUWING
Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken. Dit om te voorkomen dat ze ermee
gaan spelen.
VOORZICHTIG
Als de stekker (stroomsnoer) beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de
fabrikant, diens onderhoudsmonteur of door een vergelijkbaar bevoegde persoon.
Dit apparaat moet zodanig worden geplaatst dat de stroomvoorziening, de waterkraan en de afvoer
ook na installatie goed toegankelijk zijn.
INSTRUCTIES IN VERBAND MET HET WEEE-LABEL
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het
product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander
huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade
aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet
u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het
duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of
met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen
laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van
de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander
bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
4_ Veiligheidsinstructies
DD68-00135F-03_NL.indd 4
2013-05-30
10:41:05
INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER
Deze vaatwasser is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het is bedoeld voor huishoudelijk gebruik
en andere soortgelijk werk- en woonomgevingen, zoals:
• Winkels
• Kantoren en showrooms
En door bewoners in omgevingen als:
• Hostels en pensions.
Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt zoals uiteengezet in deze gebruikshandleiding, voor het
reinigen van huishoudelijk aardewerk en bestek.
Elk ander gebruik wordt niet door de fabrikant ondersteund en kan gevaarlijk zijn.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van verkeerd of onbedoeld gebruik van het
apparaat.
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG
Gebruik geen oplosmiddelen in de vaatwasser. Explosiegevaar.
Zorg dat u geen vaatwasmiddelen inademt of inneemt. Vaatwasmiddelen bevatten irriterende of
bijtende ingrediënten die een brandend gevoel in de neus, mond en keel kunnen veroorzaken wanneer
ze worden ingeslikt of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts in
het geval er vaatwasmiddel is ingeademd of ingeslikt.
Laat de deur niet onnodig openstaan, aangezien u hier over kunt struikelen.
Ga niet op de openstaande deur zitten of leunen. Hierdoor kan de vaatwasser kantelen en
beschadigd raken en kunt u gewond raken.
Gebruik alleen vaatwas- en spoelmiddelen die zijn bedoeld voor huishoudelijke vaatwassers. Gebruik
geen afwasmiddel.
VOORZICHTIG
Gebruik geen sterk zure schoonmaakmiddelen.
Vul het spoelmiddelreservoir niet met poeder of een vloeibaar wasmiddel. Hierdoor kan het reservoir
ernstig beschadigd raken.
VOORZICHTIG
Wanneer u het zoutreservoir per ongeluk met poeder of een vloeibaar wasmiddel vult, kan de
waterontharder beschadigd raken. Controleer of u het juiste pak met vaatwaszout hebt, voordat u het
zoutreservoir vult.
Gebruik alleen speciaal grof vaatwaszout voor reactivering, aangezien andere zoutsoorten mogelijk
onoplosbare additieven bevatten die een nadelige invloed kunnen hebben op de werking van de ontharder.
VOORZICHTIG
In een apparaat met een bestekmand (afhankelijk van het model) wordt het bestek beter gedroogd
en gereinigd als het bestek met de handgreep naar beneden wordt geplaatst. Om het risico op
verwondingen te voorkomen, kunt u messen, vorken enzovoort met de handgreep naar boven plaatsen.
Plastic items die niet bestand zijn tegen heet water, zoals plastic wegwerpbekers of plastic bestek en
bakjes, moeten niet in de vaatwasser worden gereinigd.
Door de hoge temperatuur in de vaatwasser kunnen deze items smelten of vervormen.
Bij modellen die zijn voorzien van de functie Uitgestelde start moet u ervoor zorgen dat de dispenser
droog is voordat u een vaatwasmiddel toevoegt. Indien nodig veegt u de dispenser droog. Het
vaatwasmiddel gaat klonteren wanneer u het in een vochtige dispenser plaatst, waardoor het mogelijk
niet goed wordt verspreid.
WAARSCHUWING
Messen en ander bestek met scherpe punten moeten met de punt naar beneden in het mandje
worden geplaatst of plat worden neergelegd.
INSTRUCTIES VOOR HET BESCHERMEN VAN UW KINDEREN
WAARSCHUWING
Dit apparaat is geen speelgoed! Om het risico op letsel te voorkomen, houdt u kinderen uit de buurt en
laat u ze niet in of in de buurt van de vaatwasser of met de bedieningselementen spelen. Ze zijn zich
niet bewust van de mogelijke gevaren hiervan. Wanneer u in de keuken werkt, moet er altijd toezicht
op de kinderen worden gehouden.
Daarnaast bestaat het gevaar dat spelende kinderen zich in de vaatwasser opsluiten.
Veiligheidsinstructies _5
DD68-00135F-03_NL.indd 5
2013-05-30
10:41:06
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk
of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden gebruikt als ze onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet zonder supervisie door kinderen worden uitgevoerd.
Oudere kinderen mogen de vaatwasser alleen gebruiken wanneer duidelijk is uitgelegd hoe het
apparaat moet worden bediend, ze in staat zijn om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en
ze zich bewust zijn van de gevaren van verkeerd gebruik.
HOUD VAATWASMIDDELEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN! Vaatwasmiddelen bevatten
irriterende of bijtende ingrediënten die een brandend gevoel in de neus, mond en keel kunnen
veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken.
Houd kinderen uit de buurt van de vaatwasser wanneer de deur openstaat.
Er kunnen zich nog wasmiddelrestanten in het apparaat bevinden.
Raadpleeg onmiddellijk een arts in het geval er vaatwasmiddel is ingeademd of ingeslikt.
INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN VAN DE VAATWASSER
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen voordat u het installeert. Gebruik in geen geval
een beschadigd apparaat. Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn.
De vaatwasser mag voor de stroomvoorziening alleen worden aangesloten op een geschikt
geschakeld stopcontact. Het stopcontact moet ook nadat de vaatwasser is geïnstalleerd, makkelijk
bereikbaar zijn, zodat de stroomtoevoer op elk gewenst moment kan worden onderbroken. (Zie het
gedeelte ‘De accessoires controleren’ op pagina 11.)
Er mogen zich geen stopcontacten achter de vaatwasser bevinden. Er kan oververhittings- en
brandgevaar ontstaan wanneer de vaatwasser tegen het stopcontact aandrukt.
De vaatwasser mag niet worden geïnstalleerd onder een kookplaat. Door de hoge
stralingstemperaturen die soms door een kookplaat worden gegenereerd, kan de vaatwasser
beschadigd raken. Om dezelfde reden mag het apparaat niet worden geïnstalleerd naast een open
vuur of andere apparaten die warmte afgeven, zoals verwarmingselementen enzovoort.
Sluit de vaatwasser pas op de netvoeding aan nadat het apparaat volledig is geïnstalleerd en de
deurveren goed zijn ingesteld.
VOORZICHTIG
Controleer voordat u het apparaat aansluit, of de aansluitgegevens op de gegevensplaat (voltage
en aangesloten vermogen) overeenkomen met de netvoeding. Bij twijfel raadpleegt u een erkende
elektricien.
De elektrische veiligheid van dit apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer het apparaat is
aangesloten op een effectief aardingssysteem. Het is belangrijk dat deze standaard veiligheidsvereiste
aanwezig is en regelmatig wordt getest. Bij twijfel moet het elektrische systeem in het huis worden
gecontroleerd door een erkende elektricien.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een ondeugdelijk aardingssysteem
(bijvoorbeeld een elektrische schok).
VOORZICHTIG
Gebruik geen stekkerdoos of verlengkabel om het apparaat op de netvoeding aan te sluiten. Als u
dit wel doet, kan de vereiste veiligheid van het apparaat niet worden gegarandeerd (bijvoorbeeld het
gevaar voor oververhitting).
Dit apparaat mag alleen in mobiele installaties, zoals boten, worden geïnstalleerd wanneer er een
risicoanalyse is uitgevoerd door een erkende installateur.
VOORZICHTIG
De plastic behuizing van de wateraansluiting bevat een elektrisch component. De behuizing mag niet
worden ondergedompeld in water.
Er bevinden zich elektrische draden in de slang van de waterstop. Kort de waterinlaatslang nooit in,
zelfs niet als deze te lang is.
6_ Veiligheidsinstructies
DD68-00135F-03_NL.indd 6
2013-05-30
10:41:06
Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
een erkende en competente persoon, in overeenstemming met de huidige nationale en plaatselijke
veiligheidsvoorschriften. Wanneer er reparaties en andere werkzaamheden worden uitgevoerd door
een ongekwalificeerde persoon, kan dit gevaar met zich meebrengen. De fabrikant is niet aansprakelijk
voor ongeautoriseerd werk.
VOORZICHTIG
WAARSCHUWING
Het geïntegreerde waterproof systeem biedt bescherming tegen waterschade, mits aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
• De vaatwasser is correct geïnstalleerd en aangesloten op de waterleiding.
• De vaatwasser wordt goed onderhouden en onderdelen die zichtbaar aan vervanging toe zijn,
worden vervangen.
• De kraan wordt dichtgedraaid wanneer het apparaat gedurende een langere periode niet wordt
gebruikt (bijvoorbeeld tijdens vakanties).
• Het waterproof systeem werkt ook wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat moet
echter wel aangesloten blijven op de stroomvoorziening.
Een beschadigd apparaat kan gevaarlijk zijn. Als de vaatwasser beschadigd raakt, schakelt u de
netvoeding uit en neemt u contact op met uw dealer of de serviceafdeling.
Ongeautoriseerde reparaties kunnen resulteren in onvoorziene gevaren voor de gebruiker. De fabrikant
kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Reparaties mogen alleen door een bevoegde
servicemonteur worden uitgevoerd.
Defecte onderdelen mogen uitsluitend worden vervangen door originele reserveonderdelen. De
veiligheid van het apparaat kan alleen worden gegarandeerd wanneer er originele onderdelen worden
gebruikt.
Sluit de vaatwasser voor onderhoudswerkzaamheden altijd af van de stroomvoorziening (schakel het
stopcontact uit en trek de stekker uit het stopcontact).
VOORZICHTIG
Als de aansluitkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door een speciale kabel. Deze is
verkrijgbaar bij de fabrikant. Om veiligheidsredenen mag deze alleen worden geïnstalleerd door de
serviceafdeling of een een erkende onderhoudsmonteur.
WAARSCHUWING
In landen met gebieden die worden geplaagd door kakkerlakken of ander ongedierte, moet u ervoor
zorgen dat u het apparaat en de omgeving van het apparaat te allen tijde goed schoon houdt. Schade
als gevolg van kakkerlakken of ander ongedierte valt niet onder de garantie.
VOORZICHTIG
In het geval van een defect of voor reinigingsdoeleinden, het apparaat is alleen volledig geïsoleerd van
de stroomvoorziening als:
• het stopcontact is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken, of
• wanneer de netvoeding is uitgeschakeld, of
• de hoofdzekering van de netvoeding is verwijderd, of
• de schroefzekering is verwijderd (in landen waar dit van toepassing is).
Pas het apparaat op geen enkele wijze aan, tenzij u hier toestemming voor hebt gekregen van de
fabrikant.
VOORZICHTIG
Open nooit de behuizing van het apparaat.
Het knoeien met elektrische aansluitingen of onderdelen en mechanische onderdelen is zeer gevaarlijk
en kan leiden tot defecten of een elektrische schok.
Zolang het apparaat nog onder de garantie valt, moeten eventuele reparaties uitsluitend worden
uitgevoerd door een servicemonteur die is geautoriseerd door de fabrikant. Anders komt de garantie te
vervallen.
VOORZICHTIG
Houd bij de installatie van het product zowel boven, links, rechts als achter het product ruimte vrij,
zodat er een goede ventilatie mogelijk is.
Als er onvoldoende ruimte tussen het product en de gootsteen wordt gelaten, kan de gootsteen
beschadigd raken of kan er schimmelvorming ontstaan.
Controleer of het hardheidsniveau correct is ingesteld voor de afwasmachine voor uw locatie.
(Raadpleeg het gedeelte “Het niveau van de waterhardheid instellen” op pagina 13.)
Veiligheidsinstructies _7
DD68-00135F-03_NL.indd 7
2013-05-30
10:41:07
Inhoud
UW VAATWASSER INSTALLEREN
PROBLEMEN OPLOSSEN EN
INFORMATIECODES
9
9
De onderdelen en het bedieningspaneel
controleren
11
Controleer deze punten bij problemen
met uw vaatwasser...
30
Informatiecodes
Voldoen aan de installatievereisten
VOORDAT U HET PRODUCT IN
GEBRUIK NEEMT
13
13
Het wateronthardingssysteem gebruiken
14
Het geluid in- of uitschakelen
14
Vaatwaszout gebruiken
15
Spoelmiddel gebruiken
16
Richtlijnen voor het wassen van de vaat
16
De manden gebruiken
20
Wasmiddel gebruiken
22
22
Basisinstructies
22
De programmaselectietoetsen gebruiken
23
De functie Uitgestelde start gebruiken
23
Het digitale display gebruiken
24
Extra functies gebruiken
25
De binnenkant reinigen
25
De filters schoonmaken
26
De sproeiarmen schoonmaken
27
Uw vaatwasser opslaan
31
Programmatabel
32
32
De vaatwasser op een milieuvriendelijke
wijze afdanken
32
Verklaring van conformiteit
32
Specificaties
33
34
35
VOOR STANDAARDTEST
PRODUCTKAART
UW VAATWASSER REINIGEN EN
ONDERHOUDEN
De buitenkant reinigen
31
VOOR STANDAARDTEST
UW VAATWASSER BEDIENEN
25
PROGRAMMATABEL
BIJLAGE
UW VAATWASSER LADEN
16
28
28
25
8_ Inhoud
DD68-00135F-03_NL.indd 8
2013-05-30
10:41:07
Uw vaatwasser installeren
Zorg ervoor dat te installateur deze instructies nauwgezet opvolgt voor een veilige
en normale werking van uw nieuwe vaatwasser.
DE ONDERDELEN EN HET BEDIENINGSPANEEL CONTROLEREN
WAARSCHUWING
Houd de verpakking, nadat u de vaatwasser hebt uitgepakt, uit veiligheidsoverwegingen buiten het
bereik van kinderen.
1
01 INSTALLATIE
Zodra uw vaatwasser is uitgepakt, controleert u of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen. Neem
contact op met de klantenservice van Samsung of de leverancier wanneer uw vaatwasser tijdens het
vervoer is beschadigd of wanneer er onderdelen ontbreken.
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Bovenste sproeiarm (niet weergegeven)
Bestekbak (DW-SG97/DW-SG72)
Bestekmand (DW-SG52) (zie pagina 19)
8
Vaatwasmiddelbakje
9
Spoelmiddelreservoir
3
Bovenste mand
10
Bedieningspaneel
(Aan de voorkant van de deur: DW-SG72/
DW-SG52)
4
Bovenste sproeiarm
11
Onderste sproeiarm
5
Sproeischijf intensieve zone
(DW-SG97/DW-SG72)
12
Afvoerslang
6
Filtercombinatie
13
Netsnoer
7
Zoutreservoir
14
Waterstop
Uw vaatwasser installeren
DD68-00135F-03_NL.indd 9
_9
2013-05-30
10:41:07
Uw vaatwasser installeren
DW-SG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
DW-SG72 / DW-SG52
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Uw vaatwasser installeren
DD68-00135F-03_NL.indd 10
2013-05-30
10:41:08
Aan/uit-toets
9
Indicatielampje vaatwasprogramma
2
Programmaselectietoetsen
10
Indicatielampje Spoelen
3
Toets Halve lading
11
Indicatielampje Drogen
4
Toets Uitgestelde start
12
Toets Intensieve zone
(DW-SG97/DW-SG72)
5
indicatielampje Kinderslot
13
Toetsen Reinigen/Kinderslot
6
Indicatie lampje Zout bijvullen
14
Toets Vaatwastabletten
7
Indicatielampje Spoelmiddel bijvullen
15
Toets Start/Reset
8
Indicatielampje Uitgestelde start
01 INSTALLATIE
1
Toets Voorspoelen (DW-SG52)
De accessoires controleren
•
•
•
•
•
•
Gebruikshandleiding
Garantiekaart
Trechter (Zie het gedeelte ‘Het zoutreservoir vullen’ op pagina 14)
Energielabel
Installatiehandleiding
Installatiekit
VOLDOEN AAN DE INSTALLATIEVEREISTEN
Voeding en aarding
WAARSCHUWING
Gebruik geen verlengkabel.
Gebruik alleen het netsnoer dat bij de vaatwasser is geleverd.
Zorg er bij de installatie voor dat de stroomtoevoer aan de volgende punten voldoet:
•
•
Een zekering van 220-240 V / 50 Hz of een aardlekschakelaar.
Een aparte zekeringengroep voor uw vaatwasser.
Uw vaatwasser moet zijn geaard. Als de vaatwasser niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de kans
op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom kan wegvloeien.
Uw vaatwasser wordt geleverd inclusief een netsnoer en een geaarde stekker voor gebruik in een correct
aangesloten en geaard stopcontact.
WAARSCHUWING
Sluit de aardedraad niet aan op een plastic buis, gasleiding of warmwaterleiding.
Het onjuist aansluiten van de aardgeleider kan een elektrische schok tot gevolg hebben.
Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur als u niet zeker weet of de vaatwasser
goed geaard is.
VOORZICHTIG
Pas de stekker die bij de vaatwasser is geleverd, niet aan. Indien de stekker niet in het stopcontact
past, dient u een correct stopcontact te laten installeren door een erkende elektricien.
Uw vaatwasser installeren
DD68-00135F-03_NL.indd 11
_11
2013-05-30
10:41:08
Uw vaatwasser installeren
Watertoevoer
WAARSCHUWING
•
•
•
Het water uit de vaatwasser is niet drinkbaar.
De vaatwasser kan op een koud- of warmwatertoevoer worden aangesloten, max. 60 ºC.
De kraan moet zijn voorzien van uitwendig draad van 3/4 inch.
De waterdruk moet tussen de 0,05 MPa en 0,8 MPa liggen. Bij een lagere waterdruk, werkt de
waterinlaatklep mogelijk niet goed, waardoor de vaatwasser kan worden uitgeschakeld. Als de
waterdruk te hoog is, moet er mogelijk een drukaflaatkraan worden geïnstalleerd.
VOORZICHTIG
U kunt het risico van lekkage en waterschade verminderen door:
• De kranen makkelijk toegankelijk te maken.
• De kraan dicht te draaien wanneer de vaatwasser niet gebruikt wordt.
• De leidingen periodiek te controleren op lekkage.
Waterstop gebruiken
Een waterstop is het perfecte beschermingssysteem tegen lekkage.
Een waterstop wordt bevestigd aan de watertoevoerslang en sluit in het geval van schade aan de slang
automatisch de watertoevoer af.
VOORZICHTIG
Een waterstop is een elektrisch component.
• Zorg ervoor dat u de waterstop niet beschadigt.
• Zorg dat u de watertoevoerslang die op de waterstop wordt aangesloten, niet draait of knikt.
VOORZICHTIG
Draai in het geval van een beschadigde waterstop de kraan dicht en trek onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Zodra u deze maatregelen hebt getroffen, neemt u contact op met de klantenservice van
Samsung of een erkende installateur.
Afvoer
Als u een speciale afvoer voor het afwaswater gebruikt, sluit u de afvoerslang aan op een afvoer die zich
tussen de 30 cm tot 70 cm boven de grond bevindt.
Wanneer de afvoerslang hoger dan 80 cm boven de grond wordt aangesloten, kan er water in de
vaatwasser terugstromen of wordt het water niet volledig afgevoerd.
Ondergrond
Voor de beste prestaties moet uw vaatwasser worden geïnstalleerd op een stevige, vlakke ondergrond.
Houten vloeren moeten mogelijk worden verstevigd om de trillingen te minimaliseren. Tapijt en zachte tegels
zijn factoren die voor trillingen kunnen zorgen, waardoor uw vaatwasser tijdens het gebruik enigszins kan
gaan bewegen.
VOORZICHTIG
Plaats de vaatwasser nooit op een verhoging of zwakke ondergrond.
Omgevingstemperatuur
Installeer uw vaatwasser niet op een locatie waar het kan vriezen. Er blijft altijd wat water achter in de
veiligheidsklep, pomp en slang van de vaatwasser. Wanneer het water in het apparaat of de slangen
bevriest, kan dit leiden tot schade aan het apparaat en de componenten.
Testrun
Zorg dat u uw vaatwasser juist installeert door het wasprogramma Snel of Voorspoelen uit te voeren nadat
de installatie is voltooid.
12_ Uw vaatwasser installeren
DD68-00135F-03_NL.indd 12
2013-05-30
10:41:09
Voordat u het product in
gebruik neemt
HET WATERONTHARDINGSSYSTEEM GEBRUIKEN
U moet het water ontharden wanneer het water harder is dan 1,0 mmol/ℓ (6 °d – Duitse hardheid). Hiervoor
hebt u het volgende nodig:
•
•
Vaatwaszout.
Configuratie van de waterhardheid in overeenstemming met uw gebied.
Voor meer informatie over de waterhardheid in uw regio, neemt u contact op met het lokale
waterbedrijf.
02 VÓÓR GEBRUIK
Voor de beste resultaten is er zacht water nodig.
Hard water bevat onzuiverheden die een negatieve invloed op de prestaties van het apparaat kunnen
hebben.
Als de waterhardheid van het water varieert, stelt u de vaatwasser in op de hoogste meetwaarde.
Wanneer de waterhardheid bijvoorbeeld varieert van 6,7 mmol/ℓ tot 9,0 mmol/ℓ, stelt u de vaatwasser
in op 9,0 mmol/ℓ.
De standaardinstelling van de vaatwasser voor de waterhardheid is 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ). Als de instelling
overeenkomt met de waterhardheid in uw regio, hoeft u de instelling niet te wijzigen.
Als u het niveau van de waterhardheid moet aanpassen, volgt u de onderstaande instructies.
Het niveau van de waterhardheid instellen
1. Houd de toetsen Uitgestelde start en Halve lading
ingedrukt en druk vervolgens op de toets
Power (Aan/uit) om de instellingen voor de waterhardheid weer te geven.
2. Zodra u de instelling voor de waterhardheid hebt aangepast, wordt het huidige waterhardheidsniveau
weergegeven.
om een waterhardheidsniveau tussen de 0 en 5 te selecteren. (Zie de
3. Gebruik de toets Halve lading
onderstaande tabel voor de waterhardheidsinstellingen in uw regio.)
Als het waterhardheidsniveau in uw regio zeer laag is, hoeft u geen vaatwaszout te gebruiken. U
stelt de waterhardheid voor de vaatwasser echter in op 0.
4. Als u de waterhardheidsinstellingen wilt sluiten, drukt u op de toets Power (Aan/uit) .
Waterhardheidstabel
De hardheid van het water wordt uitgedrukt in de Duitse hardheid (°dH), de Franse hardheid (°TH) of mmol/ℓ
(internationale eenheid voor de waterhardheid).
Waterhardheid
Niveau
Regeneratie ontharder/
vaatwasprogramma (ECOprogramma)
Zouttoevoer
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Bereik
0
<6
<10
<1,0
Geen
recirculatie
Nee
Nee
1
6~14
10~25
1~2,5
1/8
Ja
Ja
2
14~23
25~40
2,5~4,0
1/5
Ja
Ja
3
23~31
40~55
4,0~5,5
1/3
Ja
Ja
4
31~40
55~70
5,5~7,0
1/2
Ja
Ja
5
>40
>70
>7,0
1/1
Ja
Ja
Voordat u het product in gebruik neemt
DD68-00135F-03_NL.indd 13
_13
2013-05-30
10:41:09
Voordat u het product in
gebruik neemt
HET GELUID IN- OF UITSCHAKELEN
1. Houd de toetsen Uitgestelde start en Halve lading
ingedrukt en druk vervolgens op de toets Power
(Aan/uit ) om de functie Geluid aan/uit in of uit te schakelen.
2. Druk op de toets Reinigen om de functie Geluid aan/uit in of uit te schakelen.
- Als indicatielampje 'Spoelmiddel bijvullen ' brandt, is de functie Geluid aan ingeschakeld.
- Als indicatielampje 'Spoelmiddel bijvullen ' wordt uitgeschakeld, is de functie Geluid uit ingeschakeld.
Wanneer de functie Geluid uit is ingeschakeld en er een fout optreedt, wordt er wel een
foutmeldingssignaal weergegeven.
3. Om de instellingen voor Geluid aan/uit te sluiten, drukt u op de toets Power (Aan/uit) .
VAATWASZOUT GEBRUIKEN
Het zoutreservoir vullen
Om het water te ontharden, moet u het zoutreservoir met vaatwaszout vullen.
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG
Gebruik alleen vaatwaszout.
Gebruik geen andere soorten zout of oplosmiddelen. Hiermee kunt u het zoutreservoir en het
wateronthardingssysteem beschadigen.
Vul het zoutreservoir altijd vlak voordat u een van de volledige vaatwasprogramma’s uitvoert om corrosie
door overmatig zout of zout water te voorkomen.
1. Open de deur.
2. Draai het deksel van het zoutreservoir open door deze tegen de klok in te
draaien.
3. Vul het zoutreservoir met water water (alleen nodig wanneer u het apparaat
voor het eerst gebruikt).
4. Voeg het vaatwaszout toe.
VOORZICHTIG
Het vaatwaszoutreservoir heeft een capaciteit van ongeveer 1 kg.
Voeg niet te veel zout aan het reservoir toe.
5. Verwijder het overtollige zout rond de opening van het zoutreservoir en de
afdichting.
VOORZICHTIG
Als het overtollige zout niet wordt verwijderd, sluit het deksel van het
reservoir mogelijk niet goed af en kan er zout water in de vaatwasser
vloeien. Dit heeft een negatieve invloed op de prestaties.
6. Draai het deksel van het zoutreservoir goed vast door deze met de klok
mee te draaien.
U wordt aangeraden de functie Voorspoelen uit te voeren om
de trommel te reinigen wanneer u een grote hoeveelheid zout of
zout water in de binnenste trommel hebt gemorst. Achterblijvende
zoutkorrels of zout water kunnen corrosie veroorzaken.
Afhankelijk van de grootte van de zoutkorrels kan het even duren
voordat het zout is opgelost en het indicatielampje 'Zout bijvullen '
wordt uitgeschakeld.
14_ Voordat u het product in gebruik neemt
DD68-00135F-03_NL.indd 14
2013-05-30
10:41:09
Het indicatielampje voor het bijvullen van zout controleren
Wanneer het indicatielampje 'Zout bijvullen ' brandt, betekent dit dat u vanaf dat moment nog drie
vaatwasprogramma's kunt uitvoeren.
SPOELMIDDEL GEBRUIKEN
Het spoelmiddelreservoir vullen
02 VÓÓR GEBRUIK
Als het indicatielampje 'Zout bijvullen ' brandt, volgt u de bovenstaande procedure om vaatwaszout toe te
voegen.
Zodra het indicatielampje op het bedieningspaneel voor het bijvullen van spoelmiddel gaat branden, moet u
spoelmiddel toevoegen. Uw vaatwasser is alleen geschikt voor het gebruik van vloeibaar spoelmiddel.
Wanneer u een spoelmiddel in poedervorm gebruikt, raakt de reservoiropening verstopt en werkt de
vaatwasser niet meer naar behoren.
Spoelmiddel verbetert de droogprestaties van uw vaatwasser.
VOORZICHTIG
Gebruik geen gewoon wasmiddel in het spoelmiddelreservoir.
1. Draai het deksel van het spoelmiddelreservoir open door deze tegen
de klok in te draaien.
2. Vul het spoelmiddelreservoir met spoelmiddel.
Gebruik het kijkglas wanneer u het reservoir met spoelmiddel vult.
VOORZICHTIG
Vul het reservoir maximaal bij tot aan het spoelmiddelniveau,
aangezien het reservoir anders kan overstromen tijdens het
gebruik van de vaatwasser.
3. Stel voor de spoelmiddelinstelling een waarde tussen de 1 en 6 in. Hoe
hoger het niveau, hoe meer spoelmiddel er wordt gebruikt.
Als u problemen hebt om het spoelmiddelniveau in te stellen, kunt u
een munt gebruiken om de knop te draaien.
4. Draai het deksel van het spoelmiddelreservoir dicht door deze met de
klok mee te draaien.
Voordat u het product in gebruik neemt
DD68-00135F-03_NL.indd 15
_15
2013-05-30
10:41:10
Uw vaatwasser laden
RICHTLIJNEN VOOR HET WASSEN VAN DE VAAT
Volg deze eenvoudige richtlijnen voor de beste resultaten en om energie te besparen.
Voordat u de vaat laadt
VOORZICHTIG
WAARSCHUWING
Ontdoe de vaat van voedselresten, zoals botten, vruchtzaad enz., en afval, zoals tandenstoker,
papieren servetten enz. Voedselresten en afval kunnen uw vaat beschadigen, lawaai maken of zelfs
resulteren in een defect aan het apparaat.
Was geen items die zijn bedekt met as, zand, wax, smeerolie of verf.
Deze materialen beschadigen het apparaat en as lost niet en wordt alleen maar verspreid.
Items die niet geschikt zijn voor de vaatwasser
•
•
•
•
•
•
Koper, brons, tin, ivoor en aluminium items of items die zijn voorzien van een kleefmiddel
Niet-hittebestendige plasticsoorten
Handwerk, antiek, waardevolle vazen en decoratief glaswerk
Op glazuur aangebrachte kleuren
Houten bestek en aardewerk of items met houten onderdelen
Fijn glaswerk of glaswerk dat loodkristal bevat
Zilverwerk dat in aanraking komt met voedsel dat zwavel bevat kan verkleuren. Bijvoorbeeld eigeel,
uien, mayonaise, mosterd, vis, visnat en marinades.
•
Wanneer glazen regelmatig worden gewassen, kunnen ze dof worden. Gebruik de vaatwasser niet voor
fijn glaswerk of glaswerk dat loodkristal bevat.
WAARSCHUWING
Aluminium componenten (bijvoorbeeld vetfilters) moeten niet worden gereinigd met bijtende,
alkalinehoudende reinigingsmiddelen. Deze kunnen het materiaal beschadigen of in extreme gevallen
een chemische reactie veroorzaken. Gebruik alleen items, bijvoorbeeld glazen, porselein en bestek, die
de fabrikant als vaatwasserbestendig aanmerkt.
DE MANDEN GEBRUIKEN
Hanteren van de manden
VOORZICHTIG
Gebruik niet overmatig veel kracht om de manden uit of in te schuiven. Als u dit wel doet, kunt u de
manden en de items in de manden beschadigen.
16_ Uw vaatwasser laden
DD68-00135F-03_NL.indd 16
2013-05-30
10:41:10
De bovenste mand gebruiken
Gebruik de bovenste mand voornamelijk voor kleine, lichte of fijne items, zoals kopjes, schotel,
dessertkommen, enz.
De bovenste mand bijstellen
VOORZICHTIG
03 LADEN
U kunt de hoogte van de bovenste mand aanpassen om extra ruimte te creëren voor grote items in de
bovenste of onderste mand.
Verwijder alle items uit de kopjesrekken voordat u de hoogte aanpast. Als u dit niet doet, kunt u de
items en de mand beschadigen.
1. Trek de bovenste mand naar buiten.
2. De bovenste mand verhogen: houd de bovenste mand aan beide
zijden vast en trek de mand voorzichtig zo ver mogelijk naar buiten.
3. De bovenste mand verlagen: houd de bovenste mand aan beide
zijden vast en til de mand iets op. Duw de mand vervolgens voorzichtig
omlaag.
Wanneer u de hoogte aanpast, moet u ervoor zorgen dat de bovenste sproeiarm de de vaat in de
onderste mand niet raakt wanneer deze draait.
VOORZICHTIG
Zorg ervoor dat de bovenste mand waterpas is. Als de bovenste mand scheef wordt geplaatst, kan de
deur niet volledig worden gesloten en levert dit problemen op met de bediening van de vaatwasser.
VOORZICHTIG
Til de bovenste mand niet slechts aan één kant op. Wanneer u dit doet, kan de deur niet volledig
worden gesloten en resulteert dit in problemen met de bediening van de vaatwasser.
De onderste mand gebruiken
Gebruik de onderste mand voor grote borden en zware items als serveerborden, pannen, potten, kommen
enz.
Kleine items als schotels kunnen ook in de onderste mand worden geplaatst.
VOORZICHTIG
Plaats geen fijn glaswerk in de onderste mand.
Uw vaatwasser laden
DD68-00135F-03_NL.indd 17
_17
2013-05-30
10:41:11
Uw vaatwasser laden
De scharnierende pinnen gebruiken
Met de scharnierende pinnen kunt u ruimte voor grote items in de onderste mand maken.
1. U kunt de scharnierende pinnen plat naar beneden duwen.
De bestekbak gebruiken (DW-SG97, DW-SG72)
De inzetstukken van de bestekbak kunnen worden verwijderd.
U kunt bijvoorbeeld één kant van de inzetstukken verwijderen om ruimte te maken voor grote items in
de bovenste mand.
1. Plaats het bestek zoals wordt weergegeven in de afbeelding.
2. Bevestig de inzetstukken aan de bestekbak.
Wanneer u grote items in de bak plaatst, kunnen deze de
bovenste sproeiarm belemmeren.
Als de grepen van de lepels niet in de houders passen, plaatst u
ze andersom.
3. Verwijder de inzetstukken van de bestekbak na afloop van het
programma.
18_ Uw vaatwasser laden
DD68-00135F-03_NL.indd 18
2013-05-30
10:41:12
De bestekmand gebruiken (DW-SG52)
De bestekmand is voorzien van een deksel met openingen, zodat de messen, lepels of vorken in
afzonderlijke stands kunnen worden geplaatst om te voorkomen dat ze beschadigen of verkleuren.
1. Plaats de verschillende typen bestek zoals wordt weergegeven in de
afbeelding.
03 LADEN
VOORZICHTIG
Plaats messen met het oog op de veiligheid in het messenrek.
2. Plaats de bestekbak in de onderste mand.
Als u slechts een kleine hoeveelheid bestek afwast, kunt u de
bestekmand uit elkaar halen en één kant gebruiken.
VOORZICHTIG
Plaats geen lange items in de bestekmand. Wanneer de greep te
lang is, kan deze de bovenste sproeiarm belemmeren.
De bestekmand kan ook worden gebruikt met het deksel open.
1. Licht het deksel op en bevestig deze aan het handvat, zoals wordt
weergegeven in de afbeelding.
Als u de mand in tweeën wilt delen, trekt u de ene kant van de
bestekmand in de richting van de pijl (zie afbeelding) terwijl u de
andere kant vasthoudt.
Uw vaatwasser laden
DD68-00135F-03_NL.indd 19
_19
2013-05-30
10:41:13
Uw vaatwasser laden
De kopjesrekken gebruiken
U kunt kopjes, kleine items en lang kookgerei op de kopjesrekken
plaatsen. Dit is ook een handige manier om wijnglazen af te wassen.
Plaats de wijnglazen op de pinnen van de kopjesrekken. Wanneer de
kopjesrekken niet worden gebruikt, kunnen ze ook omhoog worden
geklapt.
VOORZICHTIG
Pas de hoogte van de bovenste mand niet aan wanneer glashouders
omhoog staan. In dat geval kunt u de bovenste lade niet naar binnen
schuiven.
WASMIDDEL GEBRUIKEN
Voor alle vaatwasprogramma's, met uitzondering van Voorspoelen
vaatwasmiddelbakje gebruiken.
, moet u een afwasmiddel in het
Gebruik voor de beste prestaties de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel voor het programma.
VOORZICHTIG
Gebruik alleen vaatwasmiddelen. Gewone wasmiddelen produceren te veel schuim en hebben een
negatieve invloed op de prestaties van de vaatwasser of kunnen ervoor zorgen dat de vaatwasser niet
meer naar behoren werkt.
WAARSCHUWING
Adem of slik geen vaatwasmiddelen in. Vaatwasmiddelen bevatten irriterende en bijtende chemicaliën
die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Als u de dampen van een vaatwasmiddel hebt
ingeademd of het middel hebt ingeslikt, raadpleegt u onmiddellijk een arts.
WAARSCHUWING
Houd vaatwasmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Het vaatwasmiddelbakje vullen
1. Open het klepje van het vaatwasmiddelbakje door de vergrendeling
omlaag te drukken.
Het klepje staat na afloop van een vaatwasprogramma altijd open.
2. Vul het vaatwasmiddelbakje voor het hoofdprogramma met de
aanbevolen hoeveelheid vaatwasmiddel.
3. Sluit het klepje door dit naar links en vervolgens omlaag te duwen.
20_ Uw vaatwasser laden
DD68-00135F-03_NL.indd 20
2013-05-30
10:41:13
4. Voor een betere reiniging, met name als uw sterk vervuilde items hebt,
doet u een kleine hoeveelheid vaatwasmiddel (ongeveer 8 g) op de
deur. Dit wordt gebruikt tijdens het voorspoelen.
03 LADEN
Vaatwastabletten gebruiken
U kunt ook 2-in-1, 3-in-1 of 4-in-1 vaatwastabletten gebruiken.
Vaatwastabletten bevatten, afhankelijk van het type, een combinatie van een vaatwasmiddel, een
spoelmiddel en/of vaatwaszout.
Raadpleeg de instructies van de fabrikant voordat u een vaatwastablet gebruikt en controleer of deze
geschikt is voor de waterhardheid in uw regio.
1. Druk de vergrendeling van het vaatwasmiddelbakje open en open het
klepje van het vaatwasmiddelbakje.
2. Plaats het vaatwastablet in het vaatwasmiddelbakje voor het
hoofdprogramma en sluit het klepje.
3. Druk op het bedieningspaneel op de toets Vaatwastabletten
de functie Vaatwastabletten in te schakelen.
om
Uw vaatwasser laden
DD68-00135F-03_NL.indd 21
_21
2013-05-30
10:41:14
Uw vaatwasser bedienen
BASISINSTRUCTIES
1. Open de deur.
2. Vul de manden.
VOORZICHTIG
Plaats niet te veel vaat in de manden.
3. Zorg ervoor dat de sproeiarmen niet worden belemmerd.
4. Vul het doseerbakje in de deur met de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel (indien nodig).
5. Druk op de toets Power (Aan/uit)
om de vaatwasser in te schakelen.
6. Gebruik de toets PROG. (PROGRAMMA) om een programma te selecteren dat geschikt is voor het
type lading. (Zie het gedeelte ‘De programmaselectietoetsen gebruiken’ op pagina 22.)
Het indicatielampje voor het geselecteerde programma gaat branden.
7. Selecteer eventueel aanvullende functies.
De bijbehorende indicatielampjes gaan branden.
8. Druk op de toets Start/Reset
en sluit de deur om het programma te starten.
9. Als de wasbeurt is voltooid, hoort u een geluidssignaal.
De stroom wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.
10. Haal de vaatwasser leeg.
Verwijder eerst de vaat uit de onderste mand, vervolgens uit de bovenste mand en dan de
bestekbak (indien geladen).
Zodoende voorkomt u dat er water uit de bovenste mand op de items in de onderste mand drupt.
DE PROGRAMMASELECTIETOETSEN GEBRUIKEN
Gebruik de toets PROG. (PROGRAMMA) om een programma te selecteren dat geschikt is voor het type
lading en de mate van vervuiling.
Symbool
Programma
Beschrijving
Intensief 70 ºC
Sterk vervuilde items, zoals potten en pannen
Auto 40 - 65 ºC
Licht tot zwaar vervuilde dagelijkse items, automatische
detectie van de mate van vervuiling
Express 65 ºC
Normaal vervuilde dagelijkse items, met een kort
programma
ECO 45 ºC
Normaal vervuilde dagelijkse items, met gereduceerd
energie- en waterverbruik
Snel 50 ºC
Licht vervuild met zeer kort programma
Fijn 40 ºC
Licht vervuilde fijne items
Voorspoelen
Koud spoelen om het vuil te verwijderen op vaat die al
langere tijd staat of om de opgedroogde vaat te weken
voordat er een ander programma wordt uitgevoerd.
De functie Voorspoelen gebruiken (DW-SG52)
Druk op de toets Voorspoelen om de functie Voorspoelen te gebruiken.
22_ Uw vaatwasser bedienen
DD68-00135F-03_NL.indd 22
2013-05-30
10:41:14
Een programma onderbreken
Als u de deur opent terwijl er een programma wordt uitgevoerd, wordt het programma tijdelijk onderbroken.
Als u het programma wilt hervatte, sluit u de deur.
VOORZICHTIG
Het water in de vaatwasser kan zeer heet zijn.
Open de deur daarom alleen als dit absoluut noodzakelijk is en ga uiterst voorzichtig te werk.
Als het programma al is gestart en u dit wilt wijzigen, volgt u de onderstaande instructies:
Als het klepje van het vaatwasmiddelbakje al is geopend, moet u het programma niet meer wijzigen.
1. Open de deur om het programma te onderbreken.
2. Houd de toets Start/Reset
•
•
04 BEDIENING
Een programma wijzigen
3 seconden ingedrukt om het programma te resetten.
Zodra het programma is gereset, wordt het water in de vaatwasser afgevoerd. Dit duurt
ongeveer 1 minuut. Zodra het water is afgevoerd, kunt u een ander programma selecteren.
Als u het afvoerproces wilt overslaan, drukt u op de toets Power (Aan/uit) om de
vaatwasser uit te schakelen. Vervolgens drukt u nogmaals op de toets om de vaatwasser weer
in te schakelen.
U moet de aanvullende functies opnieuw selecteren.
3. Selecteer een ander programma en druk op de toets Start/Reset
.
4. Sluit de deur om het nieuwe programma te starten.
DE FUNCTIE UITGESTELDE START GEBRUIKEN
U kunt de vaatwasser zodanig instellen dat het geselecteerde programma op een later tijdstip wordt gestart.
Hiervoor selecteert u een vertraging tussen 1 en 24 uur (met intervallen van 1 uur).
1. Open de deur en laad de manden.
2. Vul het doseerbakje in de deur met de juiste hoeveelheid vaatwasmiddel (indien nodig).
3. Druk op de toets Power (Aan/uit)
om de vaatwasser in te schakelen.
4. Selecteer het programma en de functies.
5. Gebruik de toets Uitgestelde start
6. Druk op de toets Start/Reset
begint met aftellen.
om een vertragingstijd op te geven.
. Het indicatielampje voor Uitgestelde start
brandt en de klok
7. Als u de functie Uitgestelde start wilt uitschakelen, houdt u de toets Start/Reset
ingedrukt om het programma te resetten.
3 seconden
HET DIGITALE DISPLAY GEBRUIKEN
Het digitale display toont u de resterende tijd voor het vaatwasprogramma, statusinformatie (Uitgestelde
start, Zout bijvullen, Spoelmiddel bijvullen en Kinderslot) en foutcodes.
Als er tijdens het gebruik van de vaatwasser een fout optreedt, wordt de code voor de fout weergegeven en
klinkt er een piepsignaal. (Zie het gedeelte ‘Informatiecodes’ op pagina 30.)
Tijdweergave
In het gedeelte met de tijdweergave kunt u zien hoe lang het nog duurt (in uren en minuten) voordat het
geselecteerde programma is voltooid.
De resterende tijd kan variëren, zelfs voor hetzelfde programma. Dit verschil kan worden veroorzaakt door
een verschil in de watertemperatuur, de reactiveringscyclus en de grootte en staat van de lading.
Uw vaatwasser bedienen _23
DD68-00135F-03_NL.indd 23
2013-05-30
10:41:15
Uw vaatwasser bedienen
Indicatie lampje Zout bijvullen
Als het indicatielampje 'Zout bijvullen ' brandt, betekent dit dat het vaatwaszout in de vaatwasser bijna op
is en moet worden bijgevuld.
Zie het gedeelte ‘Het zoutreservoir vullen’ op pagina 14 om het zoutreservoir te vullen.
Indicatielampje Spoelmiddel bijvullen
Als het indicatielampje 'Spoelmiddel bijvullen ' brandt, betekent dit dat het spoelmiddel in de vaatwasser
bijna op is en moet worden bijgevuld.
Zie het gedeelte ‘Het spoelmiddelreservoir vullen’ op pagina 15 om het spoelmiddelreservoir bij te vullen.
EXTRA FUNCTIES GEBRUIKEN
Intensieve zone (DW-SG97/DW-SG72)
Gebruik deze functie voor moeilijk te reinigen, sterk vervuilde vaat, potten en pannen en vaat met veel olie.
Plaats de items boven de sproeischijven in de intensieve zone (zie het gedeelte ‘De onderdelen en het
bedieningspaneel controleren’ op pagina 9) en druk op de toets Intensieve zone
.
Halve lading
Gebruik voor een kleine lading met een beperkt aantal items alleen de bovenste of onderste mand om
energie te besparen.
Druk op de toets Halve lading
om de bovenste of onderste mand te selecteren.
Vaatwastabletten
Als u 2-in-1, 3-in-1 of 4-in-1 vaatwastabletten wilt gebruiken, selecteert u een programma en drukt u op
. (De functie Vaatwastabletten is beschikbaar voor alle programma's, met
de toets Vaatwastabletten
uitzondering van Voorspoelen .)
Als u de functie Vaatwastabletten selecteert, wordt het indicatielampje ‘Spoelmiddel bijvullen
uitgeschakeld.
’
Reinigen
Druk op de toets Reinigen voor de best mogelijke hygiëne in uw vaatwasser. Bij de laatste spoelbeurt
wordt het water enkele minuten tot 70 ºC verwarmd.
Deze functie is beschikbaar voor alle programma's, met uitzondering van Voorspoelen
en Fijn .
Kinderslot
Met de functie Kinderslot worden alle toetsen vergrendeld, zodat de geselecteerde programma's niet
kunnen worden gewijzigd.
In- en uitschakelen
Als u de functie Kinderslot wilt in- of uitschakelen, houdt u de toets Reinigen 3 seconden ingedrukt.
Het indicatielampje 'Kinderslot ' gaat branden om aan te geven dat de functie Kinderslot is geactiveerd.
Wanneer u de functie Kinderslot inschakelt, worden alle toetsen vergrendeld.
24_ Uw vaatwasser bedienen
DD68-00135F-03_NL.indd 24
2013-05-30
10:41:15
Uw vaatwasser reinigen en
onderhouden
Als u de vaatwasser goed schoonhoudt, resulteert dit in betere prestaties, voorkomt
u onnodige reparaties en verlengt u de levensduur.
Wanneer u op de vaatwasser morst, kunt u de vaatwasser het beste meteen schoonmaken.
Gebruik een zachte, vochtige doek om de gemorste stoffen en stof van het bedieningspaneel te vegen.
VOORZICHTIG
Gebruik geen benzeen, wax, thinner, bleekmiddel of alcohol. Deze chemicaliën kunnen de
binnenwanden van de vaatwasser verkleuren en vlekken veroorzaken.
VOORZICHTIG
Reinig de vaatwasser niet door er water over te sprenkelen. Zorg er met name voor dat de elektrische
componenten niet in contact komen met water.
Als uw vaatwasser is voorzien van een roestvrij stalen deurpaneel, gebruikt u een zachte doek en een
speciaal reinigingsmiddel voor roestvrij stalen huishoudelijke apparaten of een vergelijkbaar product om
de deur te reinigen.
05 REINIGING EN ONDERHOUD
DE BUITENKANT REINIGEN
DE BINNENKANT REINIGEN
In het geval van kalkaanslag of vetresten aan de binnenkant, verwijdert u deze met een vochtige doek
of vult u het vaatwasmiddelbakje met een vaatwasmiddel en voert u het programma met de hoogste
spoeltemperatuur uit, zonder dat u items in de vaatwasser plaatst.
VOORZICHTIG
Verwijder de afdichting aan de voorzijde niet. Wanneer u de afdichting verwijdert, kan er lekkage
ontstaan of functioneert de vaatwasser niet naar behoren.
DE FILTERS SCHOONMAKEN
1. Schakel de vaatwasser uit.
2. Draai de filterhouder tegen de klok in om deze te verwijderen.
3. Verwijder het fijne filter (plat rechthoekig).
Uw vaatwasser reinigen en onderhouden
DD68-00135F-03_NL.indd 25
_25
2013-05-30
10:41:16
Uw vaatwasser reinigen en
onderhouden
4. Demonteer het groffe filter en microfilter.
5. Verwijder al het vuil of andere resten van de filters en spoel ze af onder
stromend water.
6. Monteer de filters in de omgekeerde volgorde, plaats de filterhouder
terug en draai de houder vast door deze met de klok mee te draaien.
VOORZICHTIG
Als de filterhouder niet goed wordt vastgedraaid, heeft dit een
negatieve invloed op de prestaties.
DE SPROEIARMEN SCHOONMAKEN
Als de vaatwasser niet goed presteert of de sproeiarmen verstopt lijken, reinigt u de sproeiarmen. Verwijder
de sproeiarmen voorzichtig, aangezien deze makkelijk kunnen breken.
VOORZICHTIG
Schakel de vaatwasser uit voordat u de sproeiarmen verwijdert.
De sproeiarmen schoonmaken
1. Verwijder de inzetstukken van de bestekbak. (DW-SG97/DW-SG72) (zie
het gedeelte ‘De manden gebruiken’ op pagina 16.)
2. Draai de hendel op het midden van de bovenste sproeiarm tegen de
klok in om de arm te los te koppelen.
3. Verwijder de moer waarmee de sproeiarm en is bevestigd, en verwijder
de arm.
26_ Uw vaatwasser reinigen en onderhouden
DD68-00135F-03_NL.indd 26
2013-05-30
10:41:16
4. Verwijder de onderste mand.
5. Trek de onderste sproeiarm met een ferme ruk omhoog om deze te
verwijderen.
05 REINIGING EN ONDERHOUD
6. Gebruik een puntig voorwerp, zoals een tandenstoker, om voedselresten
uit de jets van de sproeiarm te verwijderen.
7. Spoel de sproeiarmen grondig af onder stromend water.
8. Bevestig de sproeiarmen en controleer of ze vrij kunnen roteren.
UW VAATWASSER OPSLAAN
Als u de vaatwasser voor langere tijd moet opslaan, moet u eerst al het water uit het apparaat afvoeren en
vervolgens de waterslang loskoppelen.
Als er water in de slangen of de interne componenten achterblijft voordat u de vaatwasser opslaat, kan
deze beschadigd raken. Nadat u het water hebt afgevoerd en de vaatwasser hebt losgekoppeld, moet u de
watertoevoerkraan dichtdraaien en de stroomonderbreker uitschakelen.
Uw vaatwasser reinigen en onderhouden
DD68-00135F-03_NL.indd 27
_27
2013-05-30
10:41:16
Problemen oplossen en
informatiecodes
CONTROLEER DEZE PUNTEN BIJ PROBLEMEN MET UW
VAATWASSER...
PROBLEEM
MOGELIJKE OORZAAK
OPLOSSING
De deur is niet volledig gesloten.
De toets Start/Reset is niet
geselecteerd.
Controleer of de deur volledig is
gesloten en vergrendeld. Druk op
de toets Start/Reset voordat u
de deur sluit.
Er is geen programma
geselecteerd.
Selecteer een programma.
Het netsnoer is niet correct
aangesloten.
Sluit het netsnoer aan.
Er wordt geen water toegevoerd.
Controleer of de watertoevoerkaan
is geopend.
Het bedieningspaneel is
vergrendeld.
Schakel de functie Kinderslot
uit om het bedieningspaneel te
ontgrendelen.
Er hangt een nare geur.
Na het laatste programma is er
water achtergebleven.
Vul het vaatwasmiddelbakje
zonder vaat te laden en voer het
uit om de
programma Auto
vaatwasser te reinigen.
Er is water achtergebleven
nadat het programma is
beëindigd.
De afvoerslang is geknikt of
verstopt.
Trek de slang recht en ontstop
deze.
Er is een verkeerd programma
geselecteerd.
Selecteer op basis van de
instructies in deze handleiding een
programma dat geschikt is voor de
mate van vervuiling van de vaat.
Het filter is vuil of niet goed
bevestigd.
Maak het filter schoon en zorg
ervoor dat de filters goed worden
bevestigd.
Er wordt geen of onvoldoende
vaatwasmiddel gebruikt.
Gebruik een automatisch
vaatwasmiddel of gebruik meer
vaatwasmiddel.
De waterdruk is te laag.
De waterdruk moet tussen de 0,05
en 0,8 MPa liggen.
De jets van de sproeiarmen zitten
verstopt.
Maak de sproeiarmen schoon.
De vaat is niet goed geladen.
Sorteer de vaat zodanig dat het
water overal bij kan zorg dat de
sproeiarmen of het doseerbakje niet
worden belemmerd.
Het water is te hard.
Controleer of het indicatielampje
voor het bijvullen van vaatwaszout
brandt en voeg indien nodig
vaatwaszout toe.
Het apparaat start niet.
Er blijven voedselresten
achter op de vaat.
28_ Problemen oplossen en informatiecodes
DD68-00135F-03_NL.indd 28
2013-05-30
10:41:17
PROBLEEM
MOGELIJKE OORZAAK
De vaat droogt niet goed.
Er zijn vaatwastabletten
gebruikt zonder dat de functie
Vaatwastabletten is geselecteerd.
Controller het spoelmiddelreservoir
en voeg indien nodig spoelmiddel
toe.
Controleer de
spoelmiddelinstellingen.
Selecteer de functie
Vaatwastabletten of gebruik een
spoelmiddel.
Na het voltooien van de cyclus
haalt u eerst het onderste rek
leeg en vervolgens het bovenste.
Dit water kan overlopen op andere
Zo voorkomt u dat water van het
voorwerpen bij het leeghalen van de bovenste rek op de vaat in het
vaatwasser.
onderste rek druppelt.
Er blijft water achter in glazen en
kopjes met een holle bodem.
De vaatwasser laat een piepsignaal
horen wanneer het klepje van
het doseerbakje wordt geopend
en tijdens de beginfase van het
afpompen.
Dit is normaal.
De vaatwasser staat niet waterpas.
Zorg ervoor dat de vaatwasser
waterpas staat.
U hoort een 'bonkend' geluid
omdat een van de armen tegen de
vaat stoot.
Deel de vaat opnieuw in.
Er blijft een geel of bruin
laagje op de kopjes en
schotels achter.
Dit kan worden veroorzaakt door
koffie of thee.
Gebruik een programma met een
hogere temperatuur.
Er branden geen
indicatielampjes.
Het netsnoer is niet correct
aangesloten.
Sluit het netsnoer aan.
De armen draaien niet
soepel.
De armen zitten verstopt met
voedselresten.
Maak de armen schoon.
De vaatwasser maakt lawaai.
Er blijft een wit laagje op het
bestek of aardewerk achter.
Er is hard water gebruikt.
06 PROBLEMEN OPLOSSEN
Er bevindt zich geen of
onvoldoende spoelmiddel in het
spoelmiddelreservoir.
OPLOSSING
Controleer het indicatielampje
voor het bijvullen van vaatwaszout
en controleer of u de juiste
onthardingsinstellingen gebruikt
voor de waterhardheid in uw regio.
Controleer of het deksel van het
zoutreservoir goed is dichtgedraaid.
De vaatwasser start vanzelf.
(DW-SG97)
De vaatwasser is langer dan twee
dagen niet gebruikt.
Dit is een automatisch
droogprogramma dat de SDP
schoon houdt. Dit is geen storing.
(Als u het programma wilt stoppen,
drukt u op de toets Power (Aan/
uit).)
Problemen oplossen en informatiecodes
DD68-00135F-03_NL.indd 29
_29
2013-05-30
10:41:17
Problemen oplossen en
informatiecodes
INFORMATIECODES
Informatiecodes worden weergegeven om u inzicht te geven in wat er met uw vaatwasser gebeurt.
Als een van de onderstaande codes wordt weergegeven, selecteert u de optie Reset en volgt u de
desbetreffende instructies.
CODE
BETEKENIS
OPLOSSING
Toetsfout
Controleer of een knop langer dan 30
seconden ingedrukt is gehouden.
Interne communicatiefout
Schakel de vaatwasser uit en
vervolgens weer in.
5E
Afvoerfout
Controleer of de afvoerslang is geknikt
of verstopt.
4E
Probleem met de watertoevoer
Zorg dat de watertoevoerkraan is
opengedraaid.
4E1
Warmwatertoevoer
Zorg ervoor dat het toegevoerde water
niet warmer is dan 80 ºC.
bE2
3E, AE
HE, HE1
1E
Probleem met het verwarmingselement Schakel het stopcontact uit en trek de
stekker uit het stopcontact, draai de
waterkraan dicht en neem contact op
met het servicecentrum.
Laag waterniveau
PE
Probleem met de stroomwisselaar
LE
Lekkage
OE
Te hoog waterniveau
tE
Probleem met de temperatuursensor
Schakel de vaatwasser uit en
vervolgens weer in.
Schakel het stopcontact uit en trek de
stekker uit het stopcontact, draai de
waterkraan dicht en neem contact op
met het servicecentrum.
Zie de achterkant van deze handleiding voor meer informatie over de foutcodes of als u het probleem
niet met de voorgestelde oplossing kunt verhelpen, om contact op te nemen met de klantenservice
van Samsung.
30_ Problemen oplossen en informatiecodes
DD68-00135F-03_NL.indd 30
2013-05-30
10:41:17
Programmatabel
PROGRAMMATABEL
Intensief 70
Auto 40-65
Express 65
Eco 45
Snel 50
Fijn 40
Voorspoelen
Hoeveelheid
voedselresten
Sterk vervuild
Zeer licht tot
sterk vervuild
Normaal
vervuild
Normaal
vervuild
Licht vervuild
Licht vervuild
Zeer licht
vervuild
Hoofprogramma 
Hoofprogramma 
Voorspoelen 
Hoofprogramma 
1e spoelbeurt 
Programmavolgorde
2e spoelbeurt 
Warm spoelen 
Drogen 
Einde
Voorspoelen 
Hoofprogramma

Voorspoelen 
Voorspoelen 
Hoofprogramma 
Hoofprogramma 
Voorspoelen 
1e spoelbeurt 
1e spoelbeurt 
1e spoelbeurt 
1e spoelbeurt 
1e spoelbeurt 
Koud spoelen 
(2e spoelbeurt) 
Warm spoelen 
Warm spoelen 
Warm spoelen 
Warm spoelen 
Einde
Warm spoelen 
Drogen 
Drogen 
Einde
Drogen 
Drogen 
Einde
Einde
Einde
Einde
10
Waterverbruik
(l)
(DW-SG97,
17,3
9,1~18,5
11,6
DW-SG72)
10,5
10,1
3,7
1,0
0,7
-
07 OVERZICHT VAN VAATWASPROGRAMMA'S
Mate van
vervuiling
12
(DW-SG52)
Energieverbruik (kWh)
1.5
0,8-1,6
1.2
0.83
(DW-SG97)
0,90
(DW-SG72)
0,97
(DW-SG52)
De programmaduur kan afwijken afhankelijk van de temperatuur en de druk van het toegevoerde
water.
Programmatabel _31
DD68-00135F-03_NL.indd 31
2013-05-30
10:41:17
Bijlage
DE VAATWASSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJ
AFDANKEN
KE WIJ ZE
Uw vaatwasser is gemaakt van recyclebare materialen. Houdt u zich bij het afdanken van de vaatwasser
aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Snijd de voedingskabel door zodat
het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron.
Verwijder de deur zodat dieren en kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
Gebruik niet meer vaatwasmiddel dan aanbevolen in de instructies van de vaatwasmiddelfabrikant.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen:
EMC-richtlijn 2004/108/EC
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
SPECIFICATIES
M ODE L
D W - S G 97, D W - S G 72, D W - S G 52
Voeding
AC 220 - 240 V/50 Hz
Type
Semi-inbouw
Waterdruk
Wascapaciteit (standaardcouverts)
14 (DW-SG97, DW-SG72), 13 (DW-SG52)
Nominaal vermogen
Afmetingen
598 mm (B) X 817 mm (D) X 575 mm (H)
Model
Gewicht
32_ Bijlage
DD68-00135F-03_NL.indd 32
DW-SG97, DW-SG72
DW-SG52
Uitgepakt
4 6 , 0 kg
4 4 , 5 kg
Verpakt
4 9 , 0 kg
4 7 , 5 kg
Voor standaardtest
De onderstaande diagrammen laten zien hoe het vaatwerk in de manden moet worden geplaatst
conform de Europese normen (EN50242).
•
Wascapaciteit: 14 (DW-SG97. DW-SG72) / 13 (DW-SG52) standaardcouverts
Testnorm: EN50242/IEC60436
Positie van bovenste mand: laag
Programma: Eco
Aanvullende opties: geen
Spoelmiddelinstelling: 6
Dosering van standaard vaatwasmiddel
- 14PS: 7 g + 28 g
- 13PS: 6 g + 26,5 g
Zie de onderstaande afbeeldingen A, B en C voor de schikking van het vaatwerk.
09 VOOR STANDAARDTEST
•
•
•
•
•
•
•
Couvert voor 14 personen
1
5
6
3
11
16
6
2
14
15
14
17
7
8
13
12
15
8
5
9
9
4
< Afbeelding A-1: onderste
mand>
6
17
10
6
14
14
16
6
<Afbeelding B-1: bovenste
mand>
<Afbeelding C-1: bestekbak>
1
Soepborden :
Havervlokken
6
Kopjes : Thee
12
Soeplepels :
Havervlokken
2
Eetborden : Ei
7
Schotels : Thee
13
Vorken : Ei
3
Eetborden : Vlees
8
Glazen : Melk
14
Messen
4
Dessertschalen :
Spinazie
9
Kleine/middelgrote
kommen : Spinazie
15
Dessertlepels
5
Dessertschalen : Ei
10
Grote schalen : Vlees
16
Theelepels
11
Ovale schaal : Margarine
17
Serveerbestek
Voor standaardtest _33
DD68-00135F-03_NL.indd 33
2013-05-30
10:41:17
Voor standaardtest
Couvert voor 13 personen
1
2
3
11
1
12
12
9
14
12
15
12
13
8
16
6
15
14
16
12
12
15
12
12
12
17
6
8
16
16
12
13
12
15
10
13
13
12
6
<Bovenste mand>
17
15
16
4
<Onderste mand>
16
7
9
14
5
16
15 17
13
8
12
13
16
17
<Bestekmand>
1
Soepborden :
Havervlokken
6
Kopjes : Thee
12
Soeplepels :
Havervlokken
2
Eetborden : Ei
7
Schotels : Thee
13
Vorken : Ei
3
Eetborden : Vlees
8
Glazen : Melk
14
Messen
4
Dessertschalen :
Spinazie
9
Kleine/middelgrote
kommen : Spinazie
15
Dessertlepels
5
Dessertschalen : Ei
10
Grote schalen : Vlees
16
Theelepels
11
Ovale schaal : Margarine
17
Serveerbestek
34_ Voor standaardtest
DD68-00135F-03_NL.indd 34
2013-05-30
10:41:18
Productkaart
REGELGEVING (EU) Nr. 1059/2010
Leverancier
SAMSUNG
Modelnaam
Nominale capaciteit (standaardcouverts)
DW-SG72
DW-SG52
14
14
13
A+++
A++
A+
Ecolabel
Nee
Nee
Nee
Jaarlijks energieverbruik (AE C) (kWh/jaar) 1)
236
256
276
Energieverbruik standaardprogramma (E t)
(kWh)
0,83
0,90
0,97
Energieverbruik in de uitstand, P o (W)
0,45
0,45
0,45
3
3
3
2800
2800
3360
10
10
12
Energieverbruik in de sluimerstand, P l (W)
Jaarlijks waterverbruik (AW C) (l)
2)
Waterverbruik standaardprogramma, (l)
Droogefficiëntieklasse
A
A
A
Standaardprogramma 3)
Eco
Eco
Eco
Programmaduur voor het standaard
vaatwasprogramma
145
145
160
Duur van de sluimerstand, (T l) (min.)
10
10
10
Geluidsemissie via de lucht (dBA re 1pW)
40
41
45
Inbouw
Installatie
Ja
Ja
Ja
Onderbouw
-
-
-
Vrijstaand
-
-
-
10 PRODUCTKAART
Energie-efficiëntieklasse
DW-SG97
1) gebaseerd op 280 afwasbeurten met het standaardprogramma met koud water en het verbruik van de
standen met laag energieverbruik. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop het
apparaat wordt gebruikt.
2) gebaseerd op 280 afwasbeurten met het standaardprogramma. Het werkelijke waterverbruik is
afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
3) ‘Standaardprogramma’ is het standaardafwasprogramma dat geschikt is voor het reinigen van normaal
vervuild vaatwerk. Dit is het meest efficiënte programma met betrekking tot energie- en waterverbruik.
Productkaart _35
DD68-00135F-03_NL.indd 35
2013-05-30
10:41:18
VRAGEN OF OPMERKINGEN?
L AND
BEL
O F B E ZO E K O N S O N L IN E O P
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
CZECH
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
DE N M AR K
70 70 19 70
www. s a ms ung. c om
F IN L AN D
030- 6227 515
www. s a ms ung. c om
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
L U XE M B U R G
NETHERLANDS
N O R W AY
POLAND
01 48 63 00 00
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
U.K
AU S T R AL IA
NEW ZEALAND
T UR K E Y
SOUTH AFRICA
U.A.E
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www.samsung.com
021- 8255
www. s a ms ung. c om
B AH R AIN
8000- 4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com/Levant(English)
IR AN
Codenr.: DD68-00135F-04_NL
DD68-00135F-04_NL.indd 36
Série DW-SG97
Série DW-SG72
Série DW-SG52
Manuel d'utilisation
du lave-vaisselle
Ce manuel est imprimé sur du papier 100% recyclé.
Un monde de possibilités
Nous vous remercions d'avoir choisi ce
produit Samsung. Afin de bénéficier du
meilleur du service après-vente, enregistrez
votre appareil sur le site suivant :
www.samsung.com/register
DD68-00135F-03_FR.indd 1
2013-05-30
10:41:30
Fonctions de votre nouveau
lave-vaisselle Samsung
Votre nouveau lave-vaisselle va changer votre manière de faire la vaisselle. Entre
ses fonctions spécialisées et son efficacité énergétique, votre nouveau lavevaisselle Samsung vous procure un lavage de vos ustensiles de cuisine aussi facile
qu'agréable.
1. Un panneau numérique tactile soigné (Série DW-SG97)
Votre nouveau lave-vaisselle Samsung présente un panneau tactile soigné qui incorpore des
capteurs numériques tactiles pour une plus grande facilité d'utilisation.
2. Système de filtration à 3 étages
Le système de filtration à 3 étages de votre nouveau lave-vaisselle Samsung filtre tous les résidus
de vos assiettes, tasses, ustensiles de cuisine et couverts. Le système de filtration avancé filtre
parfaitement et récupère tous les restes d'aliments, vous assurant ainsi la propreté de votre
vaisselle sans traces.
Les lave-vaisselle Samsung possèdent le système de filtration le plus puissant de leur catégorie.
3. Technologie de séchage par condensation (Séries DW-SG72/DW-SG52)
Votre nouveau lave-vaisselle Samsung utilise l'énergie thermique latente du cycle de rinçage final
pour sécher la charge. Ceci économise non seulement l'énergie, mais évite également à la vapeur
de s'échapper du lave-vaisselle et de vous blesser, vous-même et/ou votre entourage.
4. Technologie de séchage SDP (Série DW-SG97)
Votre nouveau lave-vaisselle Samsung utilise la technologie Super Desiccant Polymer (SDP) pour
sécher votre vaisselle à la suite du dernier cycle de rinçage. Ceci économise non seulement
l'énergie, mais évite également à la vapeur de s'échapper du lave-vaisselle et de vous blesser,
vous-même et/ou votre entourage.
Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes concernant l'utilisation et l'entretien de votre
nouveau lave-vaisselle Samsung. Reportez-vous à ce manuel pour les instructions détaillées concernant
l'utilisation du panneau de commande et les astuces sur la façon d'obtenir le meilleur des fonctions
récentes de votre nouveau lave-vaisselle. Le chapitre "Tableau des programmes" contient un tableau
résumé des programmes disponibles et le chapitre "Dépannage" contient les informations concernant la
résolution des problèmes courants.
2_ Fonctions de votre nouveau lave-vaisselle Samsung
DD68-00135F-03_FR.indd 2
2013-05-30
10:41:34
Consignes de sécurité
Félicitations pour l'acquisition de votre nouveau lave-vaisselle Samsung. Ce
manuel contient des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation et
l'entretien de votre appareil. Veuillez le lire attentivement afin de profiter pleinement
des nombreux avantages et fonctions qu'offre votre lave-vaisselle.
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer d'utiliser efficacement et en sécurité les fonctions
importantes de votre nouvel appareil et conservez-le en lieu sûr à proximité de l'appareil afin de pouvoir
vous y reporter ultérieurement. Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné (tel que
décrit dans ce manuel).
Les avertissements et les consignes de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas
exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre bon sens et de faire preuve de prudence et de
minutie lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du lave-vaisselle.
Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-vaisselle peuvent
différer légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles d'avertissement peuvent ne pas
s'appliquer. Pour toute question ou inquiétude, contactez votre centre de dépannage le plus proche ou
recherchez de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.
SYMBOLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS ET PRÉCAUTIONS
Symboles de sécurité importants
AVERTISSEMENT
Les situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner de graves blessures et/ou des
dommages matériels.
ATTENTION
Situations ou manipulations dangereuses pouvant entraîner des blessures et/ou des dommages
matériels.
ATTENTION
Afin de réduire les risques d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessures lors de
l'utilisation du lave-vaisselle, vous devez respecter ces règles de sécurité de base :
Interdit.
NE PAS démonter.
NE PAS toucher.
Suivez scrupuleusement les consignes.
Débranchez la prise murale.
Assurez-vous que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution.
Contactez le service d'assistance technique.
Remarque
Ces symboles d'avertissement visent à éviter que vous ou quelqu'un de votre entourage ne se blesse.
Veuillez vous y conformer.
Conservez ces instructions en lieu sûr et assurez-vous que les nouveaux utilisateurs sont familiers avec le
contenu. Transmettez-les à tout nouveau propriétaire.
Consignes de sécurité
DD68-00135F-03_FR.indd 3
_3
2013-05-30
10:41:34
Consignes de sécurité
Règles de sécurité importantes
Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Une utilisation inappropriée, peut
néanmoins, entraîner des blessures et des dégâts matériels.
Pour éviter tout risque d'accidents et de dégâts à l'appareil, veuillez lire attentivement ces instructions
avant de l'utiliser pour la première fois. Elles contiennent des informations importantes pour sa
sécurité, son utilisation et son entretien.
ATTENTION
À l'instar de tout type d'équipement électrique et comportant des parties mobiles, des risques
potentiels existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez vous familiariser avec son
fonctionnement et faire toujours preuve de prudence.
AVERTISSEMENT
Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer dans ou sur le lave-vaisselle. La porte
du lave-vaisselle ne s'ouvre pas facilement depuis l'intérieur, et les enfants peuvent être gravement
blessés s'ils sont emprisonnés à l'intérieur.
AVERTISSEMENT
ATTENTION
Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans la surveillance d’un adulte.
Si la prise (le cordon d'alimentation) de l'appareil est endommagée, elle devra être remplacée par le
fabricant, son réparateur agréé ou par toute personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
Cet appareil doit être positionné pour que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux
de vidange soient accessibles après l'installation.
INSTRUCTION CONCERNANT LE LABEL WEEE
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d’équipements électriques et électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni
ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent
être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des
risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des
autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un
développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès
des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur
recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur
contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.
4_ Consignes de sécurité
DD68-00135F-03_FR.indd 4
2013-05-30
10:41:35
CONSIGNES LORS DE L'UTILISATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE
Ce lave-vaisselle n'est pas conçu pour un usage commercial. Il est destiné à un usage domestique ou
similaire dans un environnement résidentiel tel que :
• Magasins
• Bureaux et salles d'exposition
et par les résidents dans des établissements tel que :
• Hôtels et pensions de famille.
Il doit être uniquement utilisé comme appareil domestique tel que spécifié dans ce manuel d'utilisation,
pour nettoyer la vaisselle et les couverts.
Tout autre usage n'est pas pris en charge par le fabricant et peut se révéler dangereux.
Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages résultants d'une utilisation ou d'un
fonctionnement incorrect ou inapproprié.
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas de solvants dans le lave-vaisselle. Risque d'explosion.
N'inhalez pas ni n'ingérez pas le détergent du lave-vaisselle. Les détergents de lave-vaisselle
contiennent des ingrédients irritants et corrosifs susceptibles de provoquer des brûlures dans le nez, la
bouche et la gorge s'ils sont avalés, ou couper la respiration. Consultez immédiatement un médecin si
du détergent a été avalé ou inhalé.
Evitez de laisser la porte ouverte si cela n'est pas nécessaire, vous pourriez trébucher dessus.
ATTENTION
ATTENTION
Ne vous asseyez pas ni ne prenez pas appui sur la porte ouverte. Le lave-vaisselle pourrait basculer et
être
endommagé, et vous pourriez être blessé.
N'utilisez que des détergents et produits de rinçage formulés pour les lave-vaisselle. N'utilisez pas de
liquide-vaisselle.
N’utilisez pas de produit nettoyant agressif.
ATTENTION
Ne remplissez pas le réservoir de produit de rinçage avec de la poudre ou du détergent liquide. Le
réservoir serait gravement endommagé.
ATTENTION
Le remplissage du réservoir de sel avec de la poudre ou du détergent liquide par inadvertance
endommagera l'adoucisseur d'eau. Assurez-vous d'avoir acheté le paquet de sel recommandé pour
lave-vaisselle avant de remplir le réservoir de sel.
Veuillez utiliser uniquement du sel à gros grain spécial pour lave-vaisselle pour la régénération, d'autres
sels sont susceptibles de contenir des additifs insolubles qui peuvent entraver le fonctionnement de
l'adoucisseur.
ATTENTION
Dans un appareil équipé d'un panier à couverts (en fonction du modèle), les couverts sont nettoyés et
séchés plus efficacement s'ils sont placés dans le panier avec les manches vers le bas. Cependant,
pour éviter le risque de blessure, placez les couteaux et les fourchettes etc. avec les manches vers le
haut.
Les éléments en plastique qui ne peuvent pas résister au lavage en eau chaude, tels que les
conteneurs en plastique jetables, ou les couverts et vaisselles en plastique ne doivent pas être
nettoyés dans le lave-vaisselle.
Les hautes températures de l'appareil peuvent les fondre ou faire perdre leur forme.
Pour les modèles équipés de la fonction Delay Start (Départ différé), assurez-vous que le réservoir
est sec avant d'ajouter du détergent. Essuyez-le si nécessaire. Le détergent peut s'agglomérer s'il est
versé dans un réservoir humide et peut ne pas être complètement dispersé.
AVERTISSEMENT
Les couteaux et autres ustensiles pointus doivent être chargés dans le panier pointes vers le bas, ou
placés en position couchée.
Consignes de sécurité
DD68-00135F-03_FR.indd 5
_5
2013-05-30
10:41:35
Consignes de sécurité
CONSIGNES CONCERNANT LA PROTECTION DES ENFANTS
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Cet appareil n'est pas un jouet ! Pour éviter le risque de blessure, gardez les enfants éloignés et
ne leur permettez pas de jouer dans ou autour du lave-vaisselle ni d'utiliser les commandes. Ils ne
comprendront pas les dangers potentiels que représente l'appareil. Ils doivent être surveillés pendant
que vous travaillez dans la cuisine.
Les enfants courent également le risque de s'enfermer eux-mêmes en jouant dans le lave-vaisselle.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances, si elles font l'objet d'une surveillance ou si elles ont reçu des instructions concernant
l'usage de l'appareil en toute sécurité et la compréhension des dangers impliqués. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
Les enfants plus âgés peuvent utiliser le lave-vaisselle uniquement lorsque son fonctionnement leur a
été clairement expliqué et qu'ils sont capables de l'utiliser en sécurité, reconnaissant les dangers d'une
mauvaise utilisation.
ÉLOIGNEZ LES ENFANTS DES DÉTERGENTS ! Les détergents pour lave-vaisselle contiennent des
ingrédients irritants et corrosifs qui peuvent provoquer des brûlures dans le nez, la bouche et la gorge
s'ils sont avalés, ou couper la respiration.
Éloignez les enfants de la porte du lave-vaisselle lorsque celle-ci est ouverte.
Il peut subsister du détergent résiduel dans le compartiment.
Consultez immédiatement un médecin si votre enfant a avalé ou inhalé du détergent.
CONSIGNES D'INSTALLATION DE VOTRE LAVE-VAISSELLE
AVERTISSEMENT
ATTENTION
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Avant d'installer l'appareil, vérifiez l'absence de dommages externes visibles. En aucune circonstance
vous devez utiliser un appareil endommagé. Un appareil endommagé peut être dangereux.
Le lave-vaisselle doit être branché uniquement dans une prise d'alimentation électrique connectée
correctement. La prise électrique doit être facilement accessible lorsque le lave-vaisselle est installé
afin de pouvoir être déconnectée de l'alimentation électrique à tout moment. (Reportez-vous au
chapitre « Vérification des accessoires » à la page 11.)
Il ne doit pas y avoir de prise électrique derrière le lave-vaisselle. Il y a un danger de surchauffe et
d'incendie si le lave-vaisselle venait à être poussé contre la prise.
Le lave-vaisselle ne doit pas être installé sous une table de cuisson. Les températures rayonnantes
élevées qui sont parfois générées par une table de cuisson peuvent endommager le lave-vaisselle.
Pour la même raison, il ne doit pas être installé à proximité de foyers ouverts ou autres appareils qui
diffusent de la chaleur, tels que des radiateurs etc.
Ne raccordez pas le lave-vaisselle à la prise murale tant qu'il n'a pas été complètement installé et que
tous les réglages des ressorts de la porte ne sont pas effectués.
ATTENTION
Avant de raccorder l'appareil, vérifiez que les données de connexion figurant sur la plaque signalétique
(tension et puissance connectée) correspondent à celles de la prise murale. En cas de doute,
consultez un électricien qualifié.
La sécurité électrique de cet appareil ne peut être garantie que lorsque la continuité est établie entre
l'appareil lui-même et un système de mise à la terre efficace. Il est très important que les exigences en
matière de sécurité de base soient respectées et régulièrement testées et, en cas de doute concernant
le système électrique du lieu d'installation, ce système doit être vérifié par un électricien qualifié.
Le fabricant ne peut être tenu responsable des conséquences d'une mise à la terre non appropriée
(une électrocution par exemple).
ATTENTION
Ne connectez pas l'appareil à la prise murale par une multiprise ou par une rallonge. Ceci ne garantit
pas les exigences de sécurité de l'appareil (danger de surchauffe par exemple).
6_ Consignes de sécurité
DD68-00135F-03_FR.indd 6
2013-05-30
10:41:35
Cet appareil peut être placé dans des installations mobiles telles que des bateaux uniquement si une
estimation du risque a été effectuée par un ingénieur qualifié.
ATTENTION
Le corps en plastique du raccordement d'eau contient un composant électrique. Le corps ne doit pas
être immergé dans l'eau.
Le flexible de l'Aqua-Stop contient des fils électriques. Ne coupez jamais le flexible d'arrivée d'eau,
même s'il est trop long.
L'installation, l'entretien et les réparations doivent être uniquement effectués par une personne qualifiée
et compétente dans le strict respect des règlements locaux et nationaux de sécurité électrique en
vigueur. Les réparations et autres travaux effectués par des personnes non qualifiées peuvent être
dangereux. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour des travaux non autorisés.
ATTENTION
AVERTISSEMENT
Le système intégré d'étanchéité à l'eau procure une protection contre les dommages provoqués par
l'eau, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
• Le lave-vaisselle est correctement installé et raccordé.
• Le lave-vaisselle est correctement entretenu et les pièces sont remplacées si cela est nécessaire.
• Le robinet d'arrêt est fermé lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période
(pendant les vacances par exemple).
• Le système d'étanchéité à l'eau fonctionnera même si l'appareil est arrêté. Cependant, l'appareil
doit rester connecté à l'électricité.
Un appareil endommagé peut être dangereux. Si le lave-vaisselle est endommagé, débranchez-le de la
prise murale et appelez votre fournisseur ou le service d'assistance
Des réparations non autorisées peuvent provoquer des dangers imprévisibles pour l'utilisateur, dont le
fabricant ne peut être tenu pour responsable. Les réparations doivent uniquement être effectuées par
un technicien qualifié.
Les composants défectueux doivent être uniquement remplacés par des pièces de rechange d'origine.
Seules ces pièces lorsqu'elles sont montées peuvent garantir la sécurité.
Débranchez toujours le lave-vaisselle lors de l'entretien (coupez l'alimentation électrique et retirez la prise).
ATTENTION
Si le câble de connexion est endommagé il doit être remplacé par un câble spécial, disponible auprès
du fabricant. Pour des raisons de sécurité, il doit être uniquement monté par le service d'assistance ou
par un technicien de service autorisé.
AVERTISSEMENT
Dans les pays où certaines zones peuvent être infestées par des blattes ou autres vermines, veillez à
toujours garder propres l'appareil et ses alentours. Tout dommage provoqué par les blattes ou autres
vermines n'est pas couvert par la garantie.
ATTENTION
Dans le cas d'un défaut ou lors du nettoyage, l'appareil n'est complètement isolé de l'alimentation
électrique que lorsque :
• celle-ci est coupée à la prise murale et la fiche retirée, ou
• celle-ci est coupée au niveau du secteur, ou
• le fusible du secteur est déconnecté, ou bien encore
• le fusible vissé est retiré (dans les pays ou cela est applicable).
N'apportez aucune modification à l'appareil, autres que celles autorisées par le fabricant.
ATTENTION
N'ouvrez jamais le carter/corps de l'appareil.
Manipuler les connexions ou les composants électriques et les parties mécaniques est très dangereux
et peut provoquer des défauts fonctionnels ou une électrocution.
Lorsque l'appareil est sous garantie, les réparations doivent uniquement être effectuées par un
technicien autorisé par le fabricant. Dans le cas contraire la garantie devient non valide.
ATTENTION
Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que l'espace au-dessus, à gauche, à droite et à
l'arrière permet une ventilation correcte.
Si l'espace est insuffisant entre l'appareil et l'évier, il peut endommager l'évier ou permettre aux
moisissures de se développer.
Assurez-vous que le niveau de dureté de l’eau du lave-vaisselle est correct pour votre région.
(Reportez-vous à la section « Réglage du niveau de la dureté de l’eau » à la page 13)
Consignes de sécurité
DD68-00135F-03_FR.indd 7
_7
2013-05-30
10:41:36
Table des matières
INSTALLATION DU LAVEVAISSELLE
9
NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU
LAVE-VAISSELLE
25
9
Vérification des pièces et du panneau de
commande
25
Nettoyage de la partie extérieure
25
Nettoyage de la cuve de lavage
11
Conditions indispensables à l'installation
25
Nettoyage des filtres
26
Nettoyage des bras gicleurs
27
Entreposage de votre lave-vaisselle
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
POUR LA PREMIÈRE FOIS
13
13
Utilisation de l'adoucisseur d'eau
14
Utilisation de la fonction Activation/
Désactivation du son
14
Utilisation du sel de lave-vaisselle
15
Utilisation du produit de rinçage
DÉPANNAGE ET CODES
D'ERREUR
Consultez cette rubrique si vous
rencontrez l'un des problèmes suivants...
30
Codes d'erreur
CHARGEMENT DU LAVEVAISSELLE
16
Consignes de lavage
16
Utilisation des paniers
20
Utilisation du détergent
16
28
28
TABLEAU DES PROGRAMMES
31
Tableau des programmes
31
ANNEXE
FONCTIONNEMENT DU LAVEVAISSELLE
22
22
Instructions de base
22
Utilisation des boutons de sélection de
programme
23
Utilisation de la fonction Delay Start
(Départ différé)
23
Utilisation de l'écran numérique
24
Utilisation des fonctions supplémentaires
32
32
Mise au rebut du lave-vaisselle et
préservation de l'environnement
32
Déclaration de conformité
32
Caractéristiques techniques
POUR LE TEST DE NORME
33
34
35
POUR LE TEST DE NORME
FICHE PRODUIT
8_ Table des matières
DD68-00135F-03_FR.indd 8
2013-05-30
10:41:36
Installation du lave-vaisselle
Assurez-vous que votre technicien respecte ces consignes pour assurer la sécurité
et le fonctionnement normal de votre nouveau lave-vaisselle.
VÉRIFICATION DES PIÈCES ET DU PANNEAU DE COMMANDE
AVERTISSEMENT
Après déballage du lave-vaisselle, maintenez les emballages hors de portée des enfants pour des
raisons de sécurité.
1
01 INSTALLATION
Une fois votre lave-vaisselle déballé, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces illustrées cidessous. Si votre lave-vaisselle a été endommagé durant le transport ou s'il manque des pièces, contactez
le service clientèle Samsung ou votre revendeur Samsung.
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Bras gicleur supérieur (non illustré)
Tiroir à couverts
(Séries DW-SG97/DW-SG72)
Panier à couverts
(Série DW-SG52) (voir page 19)
8
Réservoir de produit de lavage
9
Réservoir de produit de rinçage
3
Panier supérieur
10
Tableau de commande
(A l'avant de la porte : séries DW-SG72/
DW-SG52)
4
Bras gicleur supérieur
11
Bras gicleur inférieur
5
Disque gicleur de la zone intensive
(Séries DW-SG97/DW-SG72)
12
Tuyau d'évacuation
6
Combinaison de filtres
13
Cordon d'alimentation
7
Réservoir de sel
14
Aqua-Stop
Installation du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 9
_9
2013-05-30
10:41:36
Installation du lave-vaisselle
Série DW-SG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
Séries DW-SG72/DW-SG52
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Installation du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 10
2013-05-30
10:41:37
Bouton Power <Marche/Arrêt>
9
Voyant de lavage
2
Boutons de sélection de programme
10
Voyant de rinçage
3
Bouton de demi-charge
11
Voyant de séchage
4
Bouton de départ différé
12
Bouton de la zone intensive
(Séries DW-SG97/DW-SG72)
5
Voyant Child-Lock (Sécurité enfants)
13
Bouton de désinfection/Child-Lock
6
Voyant de remplissage de sel
14
Bouton Tabs (Tablette multifonctions)
7
Voyant de remplissage de produit de
rinçage
15
Bouton Départ/Réinitialiser
8
Voyant de départ différé
01 INSTALLATION
1
Bouton de prélavage (Série DW-SG52)
Vérification des accessoires
•
•
•
•
•
•
Manuel d’utilisation
Carte de garantie
Entonnoir (Reportez-vous au chapitre « Remplissage du réservoir de sel » à la page 14)
Etiquette concernant l'énergie
Manuel d'installation
Kit d'installation
CONDITIONS INDISPENSABLES À L'INSTALLATION
Alimentation électrique et mise à la terre
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas de rallonge.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec le lave-vaisselle.
Pendant la phase de préparation de l'installation, assurez-vous que :
•
•
L'alimentation électrique délivre une tension de 220-240 V CA, 50 Hz (avec fusible ou disjoncteur).
La prise de courant utilisée est dédiée uniquement au lave-vaisselle.
Votre lave-vaisselle doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre
permet de réduire le risque d'électrocution en créant un chemin de moindre résistance pour le courant
électrique.
Votre lave-vaisselle est livré avec un cordon d'alimentation comportant une prise à trois broches avec mise
à la terre qui peut être insérée dans une prise murale correctement installée et elle-même reliée à la terre.
AVERTISSEMENT
Ne connectez pas le fil de mise à la terre à un tuyau en plastique, un tuyau de gaz ou un tuyau d'eau.
Une connexion à la terre incorrecte peut provoquer une électrocution.
En cas de doute, vérifiez avec un électricien ou un technicien qualifié que votre lave-vaisselle est
correctement mis à la terre.
ATTENTION
Ne modifiez en aucun cas la prise fournie avec l'appareil. Si elle ne se branche pas, faites installer une
prise murale appropriée par un électricien qualifié.
Installation du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 11
_11
2013-05-30
10:41:37
Installation du lave-vaisselle
Alimentation en eau
AVERTISSEMENT
•
•
•
Ne buvez pas l'eau de l'intérieur du lave-vaisselle.
Le lave-vaisselle peut être raccordé à une arrivée d'eau froide ou chaude, 60°C maxi.
Un robinet d'arrêt avec un filetage mâle de 3/4” doit être installé sur l'arrivée.
La pression d'eau doit être située entre 0,05 MPa et 0,8 MPa. Si la pression d'eau est inférieure, la
soupape d'arrivée d'eau peut ne pas fonctionner correctement provoquant l'arrêt du lave-vaisselle. Si la
pression d'eau est trop élevée, un réducteur de pression doit être installé.
ATTENTION
Vous pouvez réduire le risque de fuite et de dégâts des eaux en :
• Faisant en sorte que les robinets soient facilement accessibles.
• Fermant les robinets lorsque le lave-vaisselle n'est pas utilisé.
• Vérifiant périodiquement les éventuelles fuites aux raccords.
Utilisation de l'Aqua-Stop
L'Aqua-Stop a été inventé en tant que système de protection parfait contre les fuites.
Il est incorporé au tuyau d'arrivée d'eau et coupe automatiquement le débit d'eau dans l'éventualité d'un
endommagement du tuyau.
ATTENTION
Aqua-Stop est un composant électrique.
• Soyez vigilant afin de ne pas l'endommager.
• Ne vrillez pas ni ne pliez pas le tuyau d'arrivée d'eau raccordé à l'Aqua-Stop.
ATTENTION
Si l'Aqua-Stop a été endommagé, fermez les robinets d'eau et retirez la prise électrique
immédiatement. Une fois ces mesures effectuées, contactez le service client Samsung ou un
technicien qualifié.
Évacuation
Si vous utilisez une évacuation exclusivement pour le lave-vaisselle, raccordez le tuyau d'évacuation à une
hauteur comprise entre 30 et 70 cm du sol.
Le raccordement du tuyau d'évacuation à une hauteur supérieure à 80 cm du sol peut provoquer le retour
de l'eau dans le lave-vaisselle ou une vidange incomplète.
Sol
Pour un fonctionnement optimal, votre lave-vaisselle doit être installé sur un sol régulier et solide.
Les sols en bois peuvent nécessiter un renforcement pour diminuer les vibrations. La moquette et les dalles
souples constituent des facteurs de vibrations qui peuvent déplacer lentement votre lave-vaisselle lorsqu'il
fonctionne.
N'installez jamais votre appareil sur une plateforme ou une structure fragile.
ATTENTION
Température ambiante
N'installez pas votre lave-vaisselle dans une zone de températures glaciales. Votre lave-vaisselle retient une
quantité d'eau dans la vanne, la pompe et le tuyau et si l'eau gèle dans la machine ou les tuyaux, cela peut
endommager l'appareil et ses composants.
Cycle à vide
Veillez à installer correctement votre lave-vaisselle en exécutant le cycle Quick (Lavage rapide) ou
Prewash (Prélavage) une fois que l’installation est terminée.
12_ Installation du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 12
2013-05-30
10:41:38
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois
UTILISATION DE L'ADOUCISSEUR D'EAU
Il vous sera nécessaire d'adoucir l'eau si sa dureté est supérieure à 1,0 mmol/ℓ (6 °d – Échelle allemande).
Pour ce faire, vous avez besoin de :
•
•
Sel pour lave-vaisselle.
La configuration du niveau de la dureté de l'eau selon votre région.
Pour de plus amples informations concernant le niveau de dureté de l'eau de votre région, contactez
votre fournisseur d'eau local.
Si le niveau de dureté de votre arrivée d'eau est instable, réglez le lave-vaisselle sur la mesure la plus
élevée. Par exemple, si la dureté de l'eau est dans la plage de 6,7 mmol/ℓ à 9,0 mmol/ℓ, réglez le lavevaisselle sur 9,0 mmol/ℓ.
02 AVANT L'UTILISATION
Un meilleur résultat de lavage nécessite une eau douce.
Une eau dure contient des impuretés qui peuvent diminuer la performance de lavage.
Le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle par défaut est réglé sur 3 (4,0-5,5 mmol/ℓ). Si ce réglage
correspond au niveau de dureté de l'eau de votre région, il n'est pas nécessaire de le changer.
S'il s'avère nécessaire de changer le niveau de dureté de l'eau, procédez comme suit.
Réglage du niveau de la dureté de l'eau
1. Tout en maintenant appuyés les boutons Delay Start (Départ différé) et Half Load (Demi-charge)
, appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt) pour accéder au réglage du niveau de dureté de
l'eau.
2. Une fois le réglage du niveau de dureté de l'eau entré, le réglage du niveau de dureté actuel s'affiche.
pour sélectionner le niveau de dureté de l'eau entre 0 à
3. Utilisez le bouton Half Load (Demi-charge)
5. (Reportez-vous au tableau ci-dessous pour le réglage du niveau de dureté de l'eau de votre région.)
Si le niveau de dureté de l'eau de votre région est très faible, il n'est pas nécessaire d'utiliser du sel
pour lave-vaisselle. Toutefois, vous réglez le niveau de dureté de l'eau du lave-vaisselle sur 0.
4. Pour quitter le réglage de dureté de l'eau, appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt) .
Tableau des niveaux de dureté de l'eau
La dureté de l'eau est mesurée en utilisant les unités : degrés allemands (°dH), degrés français (°TH) ou
mmol/ℓ (unité internationale).
Dureté de l'eau
Niveau
Cycle d'adoucissement/
lavage de régénération
(programme ECO)
Injection
de sel
ºdH
ºTH
mmol/ℓ
Catégorie
<6
<10
<1.0
Aucun
recyclage
Non
Non
1
6~14
10~25
1~2,5
1/8
Oui
Oui
2
14~23
25~40
2,5~4,0
1/5
Oui
Oui
3
23~31
40~55
4,0~5,5
1/3
Oui
Oui
4
31~40
55~70
5,5~7,0
1/2
Oui
Oui
5
>40
>70
>7,0
1/1
Oui
Oui
0
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois _13
DD68-00135F-03_FR.indd 13
2013-05-30
10:41:38
Avant d'utiliser l'appareil pour la
première fois
UTILISATION DE LA FONCTION ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU SON
1. Tout en maintenant appuyés les boutons Delay Start (Départ différé) et Half Load (Demi-charge)
, appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt) pour accéder au réglage de la fonction Sound
On/Off (Activation/Désactivation du son) .
2. Appuyez sur le bouton Sanitize (Lavage sanitaire) pour activer ou désactiver la fonction Sound On/
Off (Activation/Désactivation du son).
- Le voyant « Rinse Refill (Remplissage du liquide de rinçage) » s'allume pour indiquer que la
fonction Sound On (Activation du son) a été activée.
- Le voyant « Rinse Refill (Remplissage du liquide de rinçage) » s'éteint pour indiquer que la
fonction Sound Off (Désactivation du son) a été activée.
Bien que la fonction Sound Off (Désactivation du son) ait été activée, un son sera émis lorsqu'une
erreur se produira.
3. Pour quitter le réglage Sound On/Off (Activation/Désactivation du son), appuyez sur le bouton Power
(Marche/Arrêt) .
UTILISATION DU SEL DE LAVE-VAISSELLE
Remplissage du réservoir de sel
Pour utiliser une eau adoucie, il est nécessaire de remplir le réservoir de sel avec du sel pour lave-vaisselle.
ATTENTION
ATTENTION
Utilisez uniquement du sel pour lave-vaisselle.
N'utilisez aucun autre type de sel ou de solvant. Cela peut endommager le réservoir de sel et le
système d'adoucissement de l'eau.
Remplissez toujours le réservoir de sel juste avant de lancer l’un des programmes de lavage complet
afin d’empêcher toute corrosion suite à un excès de sel ou à des résidus d’eau salée.
1. Ouvrez la porte.
2. Ouvrez le bouchon du réservoir de sel en le tournant en sens
antihoraire.
3. Remplissez le réservoir de sel avec de l'eau (nécessaire uniquement
lors de la première utilisation du lave-vaisselle)
4. Ajoutez le sel pour lave-vaisselle.
ATTENTION
Le réservoir de sel à une capacité d'environ 1 kg. Ne remplissez
pas trop le réservoir de sel.
5. Retirez l'excédant de sel autour de l'ouverture du réservoir et du joint
du bouchon.
ATTENTION
Si l'excès de sel n'est pas retiré, le bouchon du réservoir de sel
peut ne pas se fermer correctement et l'eau salée s'écoulera avec
un impact négatif sur la performance.
14_ Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois
DD68-00135F-03_FR.indd 14
2013-05-30
10:41:38
6. Tournez le bouchon du réservoir de sel en sens horaire jusqu'à ce qu'il
ferme complètement.
Si une grande quantité de sel ou d’eau salée a pénétré à
l’intérieur de la cuve, il est recommandé d’exécuter un Prewash
(Prélavage) pour nettoyer l’intérieur de la cuve. Des résidus de
grains de sel ou d’eau salée peuvent provoquer une corrosion.
En fonction de la taille des grains, le sel peut nécessiter un certain
temps pour se dissoudre et donc pour que le voyant « Salt Refill
(Remplissage de sel) » s'éteigne.
Si le voyant « Salt Refill (Remplissage de sel)
»est allumé, ajoutez du sel comme décrit ci-dessus.
Un voyant « Salt Refill (Remplissage de sel) » allumé signifie qu'il reste du sel pour 3 cycles
supplémentaires.
UTILISATION DU PRODUIT DE RINÇAGE
Remplissage du réservoir de produit de rinçage
02 AVANT L'UTILISATION
Vérification du voyant de remplissage de sel
Dès que le voyant de remplissage de produit de rinçage s'allume sur le panneau de commande, remplissez
le réservoir de produit de rinçage. Votre lave-vaisselle a été conçu pour utiliser uniquement du produit de
rinçage liquide.
L'utilisation d'un produit de rinçage en poudre colmatera l'ouverture du réservoir provoquant un
dysfonctionnement du lave-vaisselle.
Le produit de rinçage améliore la performance de séchage du lave-vaisselle.
N'ajoutez pas de détergent ordinaire dans le réservoir de produit de rinçage.
ATTENTION
1. Ouvrez le bouchon du réservoir de produit de rinçage en le tournant en
sens antihoraire.
2. Remplissez le réservoir avec du produit de rinçage.
Utilisez l'orifice de visualisation lors du remplissage du produit de
rinçage.
ATTENTION
Ne remplissez pas le réservoir au-dessus du niveau, le produit de
rinçage peut déborder au cours du cycle de lavage.
3. Tournez le réglage de la quantité de produit de rinçage entre 1 et 6.
Plus le niveau est élevé, plus de produit de rinçage sera utilisé.
Si vous ne pouvez pas tourner facilement le réglage de la quantité de
produit de rinçage, essayez avec une pièce de monnaie.
4. Fermez le bouchon du réservoir de produit de rinçage en le tournant en
sens horaire.
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois _15
DD68-00135F-03_FR.indd 15
2013-05-30
10:41:39
Chargement du lave-vaisselle
CONSIGNES DE LAVAGE
Suivez ces simples consignes pour obtenir les meilleurs résultats et économiser de l'énergie.
Avant de charger les assiettes
ATTENTION
AVERTISSEMENT
Retirez de vos assiettes les aliments restants tels que les os, les graines de fruit, etc. et les déchets
tels que les cure-dents, les serviettes en papier, etc. Les aliments et les déchets restants peuvent
endommager votre vaisselle, générer du bruit et même provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
Ne lavez pas d'éléments qui sont couverts avec de la cendre, du sable, de la cire, de la graisse de
lubrification ou de la peinture.
Ces matières peuvent endommager le lave-vaisselle. La cendre ne se dissout pas, elle sera dispersée
dans tout le compartiment.
Eléments non adaptés au lave-vaisselle
•
•
•
•
•
•
Les éléments en cuivre, laiton, étain, ivoire et aluminium ou comportant un adhésif.
Plastiques qui ne résistent pas à la chaleur
Éléments faits à la main, antiquités, vases de valeur et verrerie décorative
Couleurs peintes sur une glaçure
Couverts en bois et plats ou éléments comportant des parties en bois
Verrerie délicate ou verrerie contenant du cristal au plomb
L'argenterie qui a été en contact avec des aliments contenant du soufre peut se décolorer. Cela
comprend les jaunes d'oeufs, oignons, mayonnaise, moutarde, poisson, poisson en saumure et
marinades.
•
Des marbrures peuvent se produire sur les verres après de nombreux lavages. Ne lavez pas de verrerie
délicate ou de la verrerie contenant du cristal au plomb dans le lave-vaisselle.
AVERTISSEMENT
Les composants en aluminium (les filtres à graisse par exemple) ne doivent pas être nettoyés avec
des agents de nettoyage caustiques ou alcalins. Ils peuvent endommager le matériel, ou dans les
cas extrêmes, provoquer une grave réaction chimique. Utilisez uniquement des éléments tels que les
verres, la porcelaine et les couverts dont le fabricant déclare qu'ils sont adaptés au lave-vaisselle.
UTILISATION DES PANIERS
Manipulation des paniers
ATTENTION
N'appliquez pas de force excessive pour faire coulisser les paniers. Cela est susceptible de les
endommager ainsi que les éléments qu'ils contiennent.
16_ Chargement du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 16
2013-05-30
10:41:39
Utilisation du panier supérieur
Utilisez le panier supérieur principalement pour les petits éléments, légers ou délicats comme les tasses,
soucoupes, verres, coupelles à dessert, etc. ?
Ajustement du panier supérieur
ATTENTION
Retirez tous les éléments des clayettes à tasses avant d'ajuster la hauteur. Le non-respect de cette
consigne peut entraîner l'endommagement des éléments et du panier.
1. Sortez le panier supérieur.
2. Pour soulever le panier supérieur : Maintenez le panier supérieur par
les deux côtés et tirez-le doucement vers le haut autant que possible.
03 CHARGEMENT
Vous pouvez ajuster la hauteur du panier supérieur pour augmenter l'espace afin de placer des grands
éléments soit dans le panier supérieur, soit dans le panier inférieur.
3. Pour abaisser le panier supérieur : Maintenez le panier supérieur par
les deux côtés, et soulevez-le sur une courte distance. Puis poussez-le
doucement vers le bas.
Lorsque vous ajustez la hauteur, assurez-vous que le bras gicleur supérieur ne heurte pas la vaisselle
chargée dans le panier inférieur lorsqu'il tourne.
ATTENTION
ATTENTION
Assurez-vous que le panier supérieur est de niveau. Si le panier supérieur est soulevé d'un côté, il
empêchera la porte de se fermer complètement et provoquera des problèmes de fonctionnement du
lave-vaisselle.
Ne soulevez pas le panier supérieur d'un seul côté. Cela empêchera la porte de se fermer
complètement et provoquera des problèmes de fonctionnement du lave-vaisselle.
Utilisation du panier inférieur
Utilisez le panier inférieur pour les grandes assiettes et les éléments lourds tels que les plats de service,
casseroles, pots, bols etc.
Les petits éléments tels que les soucoupes peuvent également être placés dans le panier inférieur.
Ne placez pas de verrerie fragile dans le panier inférieur.
ATTENTION
Chargement du lave-vaisselle _17
DD68-00135F-03_FR.indd 17
2013-05-30
10:41:40
Chargement du lave-vaisselle
Utilisation des tiges articulées
Les tiges articulées rabattables vous permettent de faire de la place dans le panier inférieur pour des grands
éléments.
1. Rabattez les tiges articulées en les pressant vers le bas.
Utilisation du tiroir à couverts (Séries DW-SG97/DW-SG72)
Les inserts du tiroir à couverts peuvent être détachés du tiroir.
Par exemple, vous pouvez retirer un côté des inserts pour faire de la place à de grands éléments dans
le panier supérieur.
1. Disposez les couverts dans les inserts du tiroir à couverts comme
illustré.
2. Fixez les inserts au tiroir à couverts.
Placer les grands éléments tels que des couteaux à gâteau dans
le tiroir peut provoquer une interférence avec le bras gicleur
supérieur.
Si des manches de cuillère n'entrent pas entre les supports,
placez-les d'une autre manière.
3. Retirez les inserts du tiroir à couverts à la fin du programme.
18_ Chargement du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 18
2013-05-30
10:41:41
Utilisation du panier à couverts (Série DW-SG52)
Le panier à couverts comporte un couvercle pour que chaque couteau, cuillère ou fourchette soit placé(e)
dans une alvéole individuelle pour éviter l'ébréchage et la décoloration.
1. Placez les différents types de couverts dans les paniers comme illustré.
03 CHARGEMENT
ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, placez les couteaux dans le râtelier
à couteaux.
2. Placez le panier à couverts dans le panier inférieur.
Si vous lavez seulement une petite quantité de couverts, vous
pouvez séparer le panier à couverts et utiliser seulement un côté.
ATTENTION
Ne placez pas d'éléments longs à l'intérieur du panier à couverts.
Le manche peut être trop long et interférer avec le bras gicleur
supérieur.
Le panier à couverts peut être utilisé avec le couvercle ouvert.
1. Soulevez le couvercle et attachez-le à la poignée comme illustré sur le
schéma.
Pour séparer le panier à couverts en deux, tirez un côté du panier
à couverts dans la direction de la flèche de la figure tout en
maintenant l'autre côté.
Chargement du lave-vaisselle _19
DD68-00135F-03_FR.indd 19
2013-05-30
10:41:42
Chargement du lave-vaisselle
Utilisation des clayettes à tasses
Vous pouvez placer des tasses, des petits éléments et ustensiles de
cuisine longs dans les clayettes à tasses. Cela est également très pratique
pour laver les verres à vin.
Placez les verres à vin sur les tenons des clayettes à tasses. Les clayettes
à tasses peuvent également être rabattues lorsqu'elles ne sont pas
utilisées.
ATTENTION
N'ajustez pas le niveau du panier supérieur avec les supports de
verres maintenus vers le haut. Il vous sera impossible de pousser
dans le panier supérieur.
UTILISATION DU DÉTERGENT
Tous les programmes du lave-vaisselle, à l'exception du Prewash (Prélavage) , nécessitent du produit de
lavage dans le compartiment correspondant.
Ajoutez la quantité correcte de produit de lavage pour le programme sélectionné afin d'assurer la meilleure
performance.
ATTENTION
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Utilisez uniquement du produit de lavage pour lave-vaisselle. Le produit de lavage ordinaire produit trop
de mousse, ce qui diminue les performances du lave-vaisselle ou provoque son dysfonctionnement.
Ne respirez pas dans les vapeurs du produit de lavage pour lave-vaisselle ni ne l'avalez pas. Le produit
de lavage pour lave-vaisselle contient des produits chimiques corrosifs et irritants qui peuvent induire
les problèmes respiratoires. Si vous avez inhalé des vapeurs de produit de lavage ou si vous avez
avalé du produit, consultez immédiatement un médecin.
Maintenez le produit de lavage pour lave-vaisselle hors de la portée des enfants.
Remplissage du réservoir de produit de lavage
1. Ouvrez le couvercle du réservoir de produit de lavage en poussant le
loquet de libération du réservoir.
Le couvercle est toujours ouvert à la fin d'un programme de
lavage.
2. Ajoutez la quantité recommandée de produit dans le compartiment
principal de produit de lavage.
3. Fermez le couvercle en le poussant vers la gauche puis en le pressant
vers le bas.
20_ Chargement du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 20
2013-05-30
10:41:43
4. Pour un meilleur résultat de lavage, notamment si vous avez des
éléments très sales, ajoutez une petite quantité (environ 8 g) de produit
de lavage sur la porte. Il agira pendant la phase de prélavage.
Vous pouvez aussi utiliser des tablettes multifonctions 2 en 1, 3 en 1 ou 4 en 1.
Les tablettes multifonctions, selon leur type, combinent le produit de lavage pour lave-vaisselle avec le
produit de rinçage et/ou le sel.
03 CHARGEMENT
Utilisation des tablettes multifonctions
Reportez-vous aux instructions du fabricant avant d'utiliser les tablettes et vérifiez qu'elles conviennent
à la dureté de l'eau de votre région.
1. Poussez le loquet de libération du réservoir de produit de lavage et
ouvrez le couvercle du réservoir.
2. Ajoutez la tablette dans le compartiment principal du produit de lavage
et fermez le couvercle.
3. Poussez le bouton Multi Tabs (Tablettes multifonctions)
situé
sur le panneau de commande pour activer la fonction Multi Tabs.
Chargement du lave-vaisselle _21
DD68-00135F-03_FR.indd 21
2013-05-30
10:41:43
Fonctionnement du lave-vaisselle
INSTRUCTIONS DE BASE
1. Ouvrez la porte.
2. Chargez les paniers.
Ne surchargez pas les paniers.
ATTENTION
3. Assurez-vous que les bras gicleurs ne sont pas obstrués.
4. Ajoutez la quantité appropriée de produit de lavage dans le réservoir et sur la porte (si nécessaire).
5. Poussez le bouton Power (Marche/Arrêt) pour mettre le lave-vaisselle en marche.
6. Sélectionnez un programme approprié au type de charge en utilisant le bouton PROG.. (Reportez-vous
au chapitre « Utilisation des boutons de sélection de programme » à la page 22.)
Le voyant du programme sélectionné s'allume.
7. Sélectionnez l'une des fonctions complémentaires.
Cette action allume les voyants correspondants.
8. Appuyez sur le bouton Start/Reset (Départ/Réinitialiser)
et fermez la porte pour démarrer.
9. Lorsque le cycle de lavage est terminé, le lave-vaisselle émet un signal sonore.
L’appareil est automatiquement mis hors tension au bout de 10 minutes.
10. Déchargez les paniers.
Déchargez le panier inférieur, le panier supérieur et le tiroir à couverts (s'il est chargé) dans cet
ordre.
Ceci évitera à l'eau du panier supérieur de goutter sur les éléments du panier inférieur.
UTILISATION DES BOUTONS DE SÉLECTION DE PROGRAMME
Sélectionnez un programme approprié au type de charge en utilisant le bouton PROG..
Symbole
Programme
Description
Intensif 70 ºC
Éléments très sales y compris les casseroles et poêles
Auto 40 à 65 ºC
Éléments légèrement à très sales d'utilisation quotidienne,
détection automatique de la quantité de salissures.
Express 65 ºC
Éléments d'utilisation quotidienne normalement sales,
avec une durée de cycle courte.
ECO 45 ºC
Éléments d'utilisation quotidienne normalement sales,
avec consommations d'énergie et d'eau réduites
Lavage rapide 50 ºC
Peu sale avec une durée de cycle très courte
Délicat 40 ºC
Éléments délicats peu sales
Prélavage
Un rinçage à froid retire uniquement la poussière sur
la vaisselle stockée depuis longtemps ou la vaisselle
qui a trempé et a séché avant le déroulement d'autres
programmes.
Utilisation de la fonction Prewash (Prélavage) (Série DW-SG52)
Appuyez sur le bouton Prewash (Prélavage) pour utiliser la fonction.
22_ Fonctionnement du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 22
2013-05-30
10:41:43
Interruption d'un programme
Si vous ouvrez la porte lorsqu'un programme se déroule, le programme s'arrête temporairement. Pour
reprendre le programme, fermez simplement la porte.
ATTENTION
L'eau contenue dans le lave-vaisselle peut être très chaude.
Ouvrez la porte uniquement lorsque cela est absolument nécessaire et soyez très prudent.
Lorsqu'un programme a déjà démarré et que vous souhaitez le changer, respectez les instructions ci-dessous :
Si le couvercle du réservoir de produit de lavage s'est ouvert, ne changez pas le programme.
1. Ouvrez la porte pour interrompre le programme.
2. Appuyez et maintenez le bouton Start/Reset (Départ/Réinitialiser)
réinitialiser le programme.
•
•
pendant 3 secondes pour
Une fois le programme réinitialisé, le lave-vaisselle effectue une vidange pendant 1 minute. Vous
pouvez changer le programme lorsque la vidange est terminée.
Pour sauter la vidange, appuyez sur le bouton Power (Marche/Arrêt) pour arrêter le lavevaisselle puis appuyez à nouveau sur le bouton pour le remettre en marche.
Vous devrez sélectionner des fonctions complémentaires à nouveau.
3. Changez le programme et appuyez sur le bouton Start/Reset (Départ/Réinitialiser)
04 FONCTIONNEMENT
Changement de programme
.
4. Fermez la porte pour démarrer le nouveau programme.
UTILISATION DE LA FONCTION DELAY START (DÉPART DIFFÉRÉ)
Vous pouvez régler le lave-vaisselle afin qu'il démarre un programme plus tard en choisissant un délai
compris entre 1 et 24 heures (par incrément de 1 heure).
1. Ouvrez la porte et chargez les paniers.
2. Ajoutez la quantité appropriée de produit de lavage dans le réservoir et sur la porte (si nécessaire).
3. Poussez le bouton Power (Marche/Arrêt)
pour mettre le lave-vaisselle en marche.
4. Sélectionnez le programme et les fonctions.
5. Réglez la temporisation en utilisant le bouton Delay Start (Départ différé)
6. Appuyez sur le bouton Start/Reset (Départ/Réinitialiser)
s'allume, et l'horloge commence le décompte du temps.
.
. Le voyant Delay Start (Départ différé)
7. Pour annuler la fonction Delay Start (Départ différé), appuyez et maintenez le bouton Start/Reset
(Départ/Réinitialiser) pendant 3 secondes pour réinitialiser le programme.
UTILISATION DE L'ÉCRAN NUMÉRIQUE
L'écran numérique affiche le temps de lavage restant, les informations d'état (Delay Start (Départ différé),
Salt Refill (Remplissage de sel), Rinse Refill (Remplissage du liquide de rinçage) et Child Lock (Sécurité
enfants)) et les codes d'erreur.
Si une erreur se produit lorsque l'appareil fonctionne, le code associé à l'erreur s'affiche et le signal sonore
retentit. Reportez-vous au chapitre « Dépannage et codes d’erreur » à la page 28.
Affichage de l’heure
la zone d'affichage du temps indique le temps restant jusqu'à la fin du programme sélectionné en heures et
minutes.
La durée restante peut varier y compris avec le même programme. Ceci peut être dû à la différence de
température de l'eau, au cycle de réactivation, à la taille et à l'état de la charge.
Fonctionnement du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 23
_23
2013-05-30
10:41:44
Fonctionnement du lave-vaisselle
Voyant de remplissage de sel
Si le voyant « Salt Refill (Remplissage de sel) » " est allumé, il signifie que le lave-vaisselle manque de sel
et qu'il est nécessaire d'en ajouter.
Pour remplir le réservoir de sel, reportez-vous au chapitre « Remplissage du réservoir de sel » à la page 14.
Voyant de remplissage de produit de rinçage
Si le voyant « Rinse Refill (Remplissage du liquide de rinçage) » est allumé, il signifie que le lavevaisselle manque de liquide de rinçage et qu'il est nécessaire d'en ajouter.
Pour remplir le réservoir de liquide de rinçage, reportez-vous au chapitre « Utilisation du produit de rinçage »
à la page 15.
UTILISATION DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Zone intensive (Séries DW-SG97/DW-SG72)
Utilisez cette fonction pour la vaisselle très sale, les casseroles et les poêles et les plats incrustés de
graisse. Placez les éléments au-dessus du disque gicleur de la zone intensive (Reportez-vous au chapitre
« Vérification des pièces et du panneau de commande » à la page 9.) et appuyez sur le bouton Intensive
Zone (Zone intensive)
.
Half Load (Demi-charge)
Pour une petite quantité d'éléments, utilisez soit le panier supérieur soit le panier inférieur uniquement, pour
économiser de l'énergie.
Appuyez sur le bouton Half Load (Demi-charge)
pour sélectionner le panier supérieur ou inférieur.
Tablette multifonctions.
Si vous souhaitez utiliser des tablettes multifonctions 2-en-1, 3-en-1, ou 4-en-1, sélectionnez un
programme et appuyez sur le bouton Multi Tabs (Tablette multifonctions)
. (La fonction Multi Tabs
(Tablette multifonctions) est disponible avec tous les programmes sauf Prewash (Prélavage) .)
Lorsque vous sélectionnez la fonction Multi Tabs (Tablette multifonctions), le voyant « Rinse Refill
(Remplissage du liquide de rinçage) » s’éteint.
Sanitize (Désinfection)
Appuyez sur le bouton Sanitize (Désinfection) pour la meilleure hygiène possible au sein de votre
lave-vaisselle. Lors du rinçage final, l'appareil atteint la température de 70 ºC et maintient cette température
plusieurs minutes.
Cette fonction est disponible avec tous les programmes sauf Prewash (Prélavage)
.
et Delicate (Délicat)
Sécurité enfants
La fonction Child Lock (Sécurité enfants) verrouille tous les boutons, ainsi le programme sélectionné ne
peut pas être changé.
Activation/Désactivation
Pour activer ou désactiver la fonction Child Lock (Sécurité enfants), appuyez et maintenez le bouton
Sanitize (Désinfection) pendant 3 secondes.
Le voyant « Child Lock (Sécurité enfants) » s'allume pour indiquer que la fonction Child Lock (Sécurité
enfants) a été activée.
L'activation de la fonction Child Lock (Sécurité enfants) verrouille tous les boutons.
24_ Fonctionnement du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 24
2013-05-30
10:41:44
Nettoyage et entretien du lavevaisselle
Garder votre lave-vaisselle propre permet d'améliorer ses performances, de limiter
les réparations et d'allonger sa durée de vie.
Nettoyez immédiatement les parois extérieures de votre lave-vaisselle en cas de projections.
Pour retirer délicatement les projections et la poussière du panneau de commande, utilisez un chiffon doux
légèrement humide.
ATTENTION
ATTENTION
N'utilisez jamais de benzène, de cire, de diluant, d'agent de blanchiment chloré ou d'alcool. Ces
produits risquent de décolorer les parois intérieures du lave-vaisselle et de former des taches
permanentes.
Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus. En particulier, évitez que de
l'eau n'entre en contact avec les composants électriques en les protégeant.
Si votre lave-vaisselle est équipé d'un panneau de porte en inox, nettoyez-le avec un produit spécial
acier inoxydable pour appareils ménagers ou un produit similaire à l'aide d'un chiffon doux et propre.
05 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
NETTOYAGE DE LA PARTIE EXTÉRIEURE
NETTOYAGE DE LA CUVE DE LAVAGE
Si des dépôts de calcaire ou de graisse sont présents dans la cuve, retirez-les avec un chiffon humide ou
effectuez un programme avec la température de rinçage la plus élevée sans aucune charge et après avoir
rempli le réservoir de produit de lavage pour lave-vaisselle.
ATTENTION
Ne retirez pas le joint frontal de la cuve. Retirer le joint peut provoquer une fuite ou un
dysfonctionnement du lave-vaisselle.
NETTOYAGE DES FILTRES
1. Eteignez votre lave-vaisselle.
2. Faites tourner l'insert du filtre en sens antihoraire pour le dévisser puis
retirez l'insert du filtre.
3. Retirez le filtre fin (rectangulaire plat).
Nettoyage et entretien du lave-vaisselle _25
DD68-00135F-03_FR.indd 25
2013-05-30
10:41:45
Nettoyage et entretien du lavevaisselle
4. Désassemblez le pré-filtre et le micro-filtre.
5. Retirez toutes les saletés ou autres présentes dans les filtres et rincezles sous l'eau courante.
6. Assemblez les filtres dans l'ordre inverse du démontage, replacez l'insert
du filtre et tournez-le en sens horaire comme l'indique la flèche ci-contre.
ATTENTION
Si l'insert du filtre n'est pas fermé correctement, la performance
sera diminuée.
NETTOYAGE DES BRAS GICLEURS
Si le lave-vaisselle continue à mal fonctionner ou si les bras gicleurs semblent colmatés, nettoyez les bras.
Retirez les bras gicleurs avec précaution car ils se brisent facilement.
Éteignez le lave-vaisselle avant de retirer les bras gicleurs.
ATTENTION
Nettoyage des bras gicleurs
1. Retirez l'insert du tiroir à couverts. (Séries DW-SG97/DW-SG72)
(Reportez-vous au chapitre « Utilisation des paniers » à la page 16.)
2. Tournez la poignée située au centre du bras gicleur supérieur dans le
sens antihoraire et retirez le bras.
3. Dévissez et retirez l'écrou de maintien du bras gicleur supérieur et retirez
le bras.
26_ Nettoyage et entretien du lave-vaisselle
DD68-00135F-03_FR.indd 26
2013-05-30
10:41:45
4. Retirez le panier inférieur.
5. Tirez fort sur le bras gicleur inférieur vers le haut pour le retirer.
05 NETTOYAGE ET ENTRETIEN
6. Utilisez un objet pointu tel qu'un cure-dent pour retirer les particules
alimentaires dans les buses du bras gicleur.
7. Rincez abondamment à l'eau claire.
8. Remettez les bras gicleurs en place et assurez-vous que rien n'entrave
leur rotation.
ENTREPOSAGE DE VOTRE LAVE-VAISSELLE
Si vous devez entreposer votre lave-vaisselle pendant une période prolongée, vidangez-le d'abord puis
débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
En effet, votre lave-vaisselle risque d'être endommagé si de l'eau stagne dans les tuyaux ou les
composants internes. Après avoir vidangé et débranché le lave-vaisselle, assurez-vous de fermer la vanne
d'alimentation en eau ainsi que le disjoncteur.
Nettoyage et entretien du lave-vaisselle _27
DD68-00135F-03_FR.indd 27
2013-05-30
10:41:45
Dépannage et codes d'erreur
CONSULTEZ CETTE RUBRIQUE SI VOUS RENCONTREZ L'UN DES
PROBLÈMES SUIVANTS...
PROBLÈME
CAUSE POSSIBLE
SOLUTION
La porte n'est pas correctement
fermée. Le bouton Start/Reset
(Départ/Réinitialiser) n'est pas
actionné.
Vérifiez que le loquet de la porte est
bien enclenché et que la porte est
correctement fermée. Appuyez sur
le bouton Start/Reset (Départ/
Réinitialiser) avant de fermer la
porte.
Aucun programme n'est
sélectionné.
Sélectionnez un programme.
Le cordon d'alimentation n'est pas
branché.
Branchez le cordon d’alimentation.
Aucune arrivée d'eau.
Vérifiez que la vanne d'alimentation
en eau est ouverte.
Le panneau de commande est
verrouillé.
Désactivez la fonction Child Lock
(Sécurité enfants) pour déverrouiller
le panneau de commande.
L'appareil dégage de
mauvaises odeurs.
De l'eau stagne depuis le dernier
cycle.
Ajoutez du produit de lavage sans
aucune charge, puis effectuez
pour
le programme Auto
nettoyer le lave-vaisselle.
Toute l'eau n'a pas été
évacuée depuis la fin du
dernier programme.
Le tuyau d'évacuation est plié ou
obstrué.
Dépliez et débouchez le tuyau.
Le programme sélectionné était
inapproprié.
Sélectionnez un programme en
fonction du degré de salissure de la
vaisselle, comme indiqué dans ce
manuel.
Le filtre est contaminé ou n'est pas
correctement fixé.
Nettoyez le filtre et assurezvous que les filtres sont fixés
correctement.
Aucun produit de lavage ou
insuffisance de produit de lavage
utilisé.
Utilisez un produit de lavage pour
lave-vaisselle automatique ou
utilisez plus de produit de lavage.
La pression de l'eau est trop faible.
La pression de l'alimentation
en eau doit être comprise entre
0,05 et 0,8 MPa.
L'appareil ne démarre pas.
Il reste des résidus
alimentaires sur la vaisselle.
Les bras gicleurs sont colmatés.
Nettoyez les bras gicleurs.
La vaisselle n'est pas correctement
répartie.
Réorganisez la vaisselle pour
obtenir un bon passage de l'eau
et sans interférence avec le bras
gicleur et le fonctionnement du
réservoir de produit de lavage.
L'eau est trop dure.
Vérifiez le voyant de remplissage de
sel et remplissez le réservoir de sel.
28_ Dépannage et codes d'erreur
DD68-00135F-03_FR.indd 28
2013-05-30
10:41:46
PROBLÈME
CAUSE POSSIBLE
SOLUTION
La vaisselle n'est pas sèche.
Des tablettes multifonctions sont
utilisées sans avoir sélectionné
la fonction Multi Tap (Tablettes
multifonctions).
Vérifiez le réservoir et ajoutez du
produit de rinçage au besoin.
Vérifiez le réglage du produit de
rinçage.
Sélectionnez la fonction Multi
Tap (Tablettes multifonctions) ou
utilisez du produit de rinçage.
Une fois le cycle terminé, videz
d’abord le panier inférieur puis
le panier supérieur afin d’éviter
que l'eau du panier supérieur ne
s'écoule sur la vaisselle du panier
inférieur.
Les verres et les tasses à fond
concave retiennent l’eau.
Cette eau peut se renverser
sur d’autres articles lors du
déchargement.
Le lave-vaisselle émet un bip
sonore lorsque le couvercle du
réservoir est ouvert et pendant la
phase initiale du fonctionnement de
la pompe de vidange.
Ce phénomène est normal.
Le lave-vaisselle n'est pas
parfaitement stable.
Assurez-vous que le lave-vaisselle a
été mis à niveau correctement.
Le bruit peut provenir d'un bras qui
heurte la vaisselle.
Réorganisez la vaisselle.
Un film jaune ou brun
subsiste sur les tasses ou les
assiettes
Ces taches peuvent être dues au
café et au thé.
Utilisez un programme avec une
température plus élevée.
Aucun voyant ne s'allume.
Le cordon d'alimentation n'est pas
branché.
Branchez le cordon d’alimentation.
Les bras gicleurs ne tournent
pas librement.
Les bras sont colmatés avec des
particules d'aliments.
Nettoyez les bras gicleurs.
Le lave-vaisselle est trop
bruyant.
Une pellicule blanche
subsiste sur les couverts ou
les plats après le lavage.
L'appareil démarre de luimême. (Série DW-SG97)
Vérifiez le voyant de remplissage
de sel et le réglage correct de
l'adoucisseur pour la dureté de
l'eau de votre région.
Une eau dure a été utilisée.
Vérifiez la fermeture correcte du
bouchon du réservoir de sel.
Le lave-vaisselle n'a pas fonctionné
depuis plus de deux jours.
Il s'agit d'un cycle de séchage
automatisé qui conserve le
SDP propre, ce n'est pas un
dysfonctionnement. (Si vous
souhaitez arrêter le cycle, appuyez
sur le bouton Power (Marche/
Arrêt)).
Dépannage et codes d'erreur
DD68-00135F-03_FR.indd 29
06 DÉPANNAGE
Aucun produit de rinçage dans le
réservoir ou insuffisance de produit
de rinçage utilisé.
_29
2013-05-30
10:41:46
Dépannage et codes d'erreur
CODES D'ERREUR
Les codes d'erreur sont affichés pour vous aider à comprendre ce qui se produit au sein de votre lavevaisselle.
Si l'un des codes ci-dessous apparaît, vous devez sélectionner l'option Reset (Réinitialiser) et suivre les
instructions correspondantes.
CODE
bE2
3E, AE
SIGNIFICATION
Erreur de bouton
SOLUTION
Vérifiez si l'un des boutons est appuyé
depuis plus de 30 secondes.
Erreur de communication interne
Arrêtez et redémarrez l'appareil.
5E
Erreur de vidange
Vérifiez que le tuyau d'évacuation n'est
ni bouché ni plié.
4E
Problème d'alimentation en eau
Vérifiez que la vanne d'arrivée d'eau
est ouverte.
4E1
Arrivée d'eau chaude
Vérifiez que la température de l'arrivée
d'eau n'est pas supérieure à 80 °C.
HE, HE1
Problème de résistance
Arrêtez et débranchez l'appareil,
fermez la vanne d'arrivée d'eau et
contactez le centre de service.
tE
Erreur du capteur thermique
1E
Erreur de niveau d'eau : trop faible
PE
Erreur du régulateur de débit
Arrêtez et redémarrez l'appareil.
LE
Problème de fuite
OE
Erreur de niveau d'eau : trop élevé
Arrêtez et débranchez l'appareil,
fermez la vanne d'arrivée d'eau et
contactez le centre de service.
Pour de plus amples informations concernant les codes d'erreur, ou si vous ne pouvez pas résoudre
le problème à l'aide des solutions proposées, reportez-vous au dos de ce manuel et contactez votre
service après-vente Samsung.
30_ Dépannage et codes d'erreur
DD68-00135F-03_FR.indd 30
2013-05-30
10:41:46
Tableau des programmes
TABLEAU DES PROGRAMMES
Intensive
(Intensif) 70
Auto 40-65
Express 65
Eco 45
Quick
(Rapide) 50
Delicate
(Délicat) 40
Prewash
(Prélavage)
Quantité
de résidus
alimentaires
Intense
De très légère à
intense
Normale
Normale
Légère
Légère
Très légère
Lavage principal 
Lavage principal 
Déroulement du
programme
Prélavage 
Prélavage 
Lavage principal 
Lavage principal 
1er rinçage 
1er rinçage 
2ème rinçage 
(2ème rinçage) 
Rinçage à chaud 
Rinçage à chaud 
Séchage 
Séchage 
Fin
Fin
Prélavage 
Prélavage 
Lavage principal 
Lavage principal 
Prélavage 
1er rinçage 
1er rinçage 
1er rinçage 
1er rinçage 
Rinçage à froid 
Rinçage à chaud 
Rinçage à chaud 
Rinçage à chaud 
Rinçage à chaud 
Fin
Séchage 
Séchage 
Fin
Séchage 
Fin
Fin
Fin
07 TABLEAU DES PROGRAMMES
Niveau de
salissure
10
Consommation
d'eau
(Série DW-SG97,
17,3
9,1~18,5
11,6
(L)
Série DW-SG72)
10,5
10,1
3,7
1,0
0,7
-
12
(Série DW-SG52)
Consommation
électrique (kWh)
1,5
0,8-1,6
1,2
0,83
(Série DW-SG97)
0,90
(Série DW-SG72)
0,97
(Série DW-SG52)
Le temps de lavage varie en fonctions des options que vous ajoutez et de la pression et de la
température de l’alimentation en eau.
Tableau des programmes
DD68-00135F-03_FR.indd 31
_31
2013-05-30
10:41:46
Annexe
MISE AU REBUT DU LAVE-VAISSELLE ET PRÉSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT
Votre lave-vaisselle est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser,
veuillez respecter votre réglementation locale relative à l'élimination des déchets. Coupez le cordon
d'alimentation de sorte que l'appareil ne puisse pas être connecté à une source d'alimentation.
Retirez la porte afin d'éviter que des enfants ou de petits animaux ne se fassent piéger à l'intérieur de
l'appareil.
Ne dépassez pas les quantités de produit de lavage recommandées par le fabricant du produit.
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Directive EMC 2004/108/EC
Directive basse tension 2006/95/EC
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
M ODÈ L E
D W - S G 97, D W - S G 72, D W - S G 52
Puissance
Type
semi-intégré
Pression de l'eau
Capacité de lavage (nombre de
couverts)
14 (Séries DW-SG97, DW-SG72), 13 (Série DW-SG52)
Puissance nominale
Dimensions
Modèle
Poids
Déballé
Emballé
32_ Annexe
DD68-00135F-03_FR.indd 32
DW-SG97, DW-SG72
DW-SG52
Pour le test de norme
Les illustrations ci-dessous indiquent la méthode de chargement des paniers en fonction des normes
européennes (EN50242).
•
Capacité de lavage : 14 (Séries DW-SG97. DW-SG72) / 13 (Série DW-SG52) couverts
Norme de test : NE50242/IEC60436
Position du panier supérieur : Low (Faible)
Programme : Eco
Options supplémentaires : aucune
Réglage du liquide de rinçage : 6
Dosage du produit de lavage normal :
- 14PS : 7 g + 28 g
- 13PS : 6 g + 26,5 g
Pour la disposition des objets, référez-vous aux figures A, B, C.
09 POUR LE TEST DE NORME
•
•
•
•
•
•
•
14 couverts
1
5
6
3
11
16
6
2
14
15
14
17
7
8
13
12
15
8
5
9
9
4
6
17
10
6
14
<Figure B-1 : Panier
supérieur>
< Figure A-1 : Panier inférieur>
16
14
6
<Figure C-1 : Tiroir à couverts
1
Assiette creuse : Flocons
d'avoine
6
Tasse : Thé
12
Cuillère à soupe :
Flocons d'avoine
2
Assiette repas : Oeufs
7
Soucoupe : Thé
13
Fourchette : Oeufs
3
Assiette repas : Viande
8
Verre : Lait
14
Couteau
4
Assiette à dessert :
Épinards
9
Petit bol, bol moyen :
Épinards
15
Cuillère à dessert
5
Assiette à dessert :
Oeufs
10
Grand bol : Viande
16
Cuillère à thé
11
Plat oval : Margarine
17
Couverts de service
Pour le test de norme _33
DD68-00135F-03_FR.indd 33
2013-05-30
10:41:46
Pour le test de norme
13 couverts
1
2
3
11
1
12
12
9
14
12
15
12
13
8
16
6
15
14
16
12
12
15
12
12
12
17
6
8
16
16
12
13
12
15
10
13
13
12
6
<Panier supérieur>
17
15
16
4
<Panier inférieur>
16
7
9
14
5
16
15 17
13
8
12
13
16
17
<Panier à couverts>
1
Assiette creuse : Flocons
d'avoine
6
Tasse : Thé
12
Cuillère à soupe :
Flocons d'avoine
2
Assiette repas : Oeufs
7
Soucoupe : Thé
13
Fourchette : Oeufs
3
Assiette repas : Viande
8
Verre : Lait
14
Couteau
4
Assiette à dessert :
Épinards
9
Petit bol, bol moyen :
Épinards
15
Cuillère à dessert
5
Assiette à dessert :
Oeufs
10
Grand bol : Viande
16
Cuillère à thé
11
Plat oval : Margarine
17
Couverts de service
34_ Pour le test de norme
DD68-00135F-03_FR.indd 34
2013-05-30
10:41:47
Fiche produit
RÉGULATION (UE) N° 1 059/2 010
Fournisseur
Nom du modèle
Capacité nominale (couverts)
DW-SG97
DW-SG72
DW-SG52
14
14
13
A+++
A++
A+
Label Eco
Non
Non
Non
Consommation électrique annuelle, (AE C)
(kWh/an) 1)
236
256
276
Consommation électrique standard par
cycle, (E t) (kWh)
0,83
0,90
0,97
Consommation d'énergie en mode hors
tension, P o (W)
0,45
0,45
0,45
Consommation d'énergie en mode sous
tension, P I (W)
3
3
3
Consommation annuelle d'eau, (AW C) (L) 2)
2800
2800
3360
Consommation d'eau du programme
standard, (L)
10
10
12
Classe d'efficacité de séchage
A
A
A
Programme standard
3)
Eco
Eco
Eco
Durée du programme pour un cycle
standard
145
145
160
Durée du mode sous tension (T l) (min)
10
10
10
Émissions de bruit aérien (dBA re 1 pW)
40
41
45
Encastrable
Oui
Oui
Oui
Sous plan de
travail
-
-
-
Non encastrable
-
-
-
Installation
10 FICHE PRODUIT
Classe de rendement énergétique
SAMSUNG
1) sur la base de 280 cycles de lavage standard utilisant le remplissage d’eau froide et les modes à faible
consommation d’énergie. La consommation réelle d’énergie dépend de l’utilisation de l’appareil.
2) sur la base de 280 cycles de lavage standard. La consommation réelle d’eau dépend de l’utilisation de
l’appareil.
3) « Standard programme » (programme standard) est le cycle de lavage standard qui convient au
lavage d’une vaisselle normalement sale. Il correspond au programme le plus efficace en matière de
consommation combinée d’énergie et d’eau.
Fiche produit _35
DD68-00135F-03_FR.indd 35
2013-05-30
10:41:47
P AY S
N ° d e té lé p h o n e
S IT E IN T E R N E T
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
BELGIUM
CZECH
DE N M AR K
F IN L AN D
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
L U XE M B U R G
NETHERLANDS
N O R W AY
POLAND
PORTUGAL
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030- 6227 515
01 48 63 00 00
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/fr
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
U.K
AU S T R AL IA
NEW ZEALAND
T UR K E Y
SOUTH AFRICA
U.A.E
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www.samsung.com
021- 8255
www. s a ms ung. c om
B AH R AIN
8000- 4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com/Levant(English)
IR AN
DD68-00135F-04
DD68-00135F-04_FR.indd 36
Serie DW-SG97
Serie DW-SG72
Serie DW-SG52
Spülmaschine
Benutzerhandbuch
Dieses Handbuch wurde zu 100% aus Recyclingpapier hergestellt.
imagine the possibilities
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses
Gerät von Samsung entschieden haben.
Für zusätzliche Service-Informationen
registrieren Sie Ihr Gerät unter:
www.samsung.com/register
DD68-00135F-03_DE.indd 1
2013-05-30
10:42:03
Funktionen Ihrer neuen
Samsung-Spülmaschine
Mit dieser neuen Spülmaschine macht das Abwaschen richtig Spaß. Mit neuen
Funktionen und dem besonders effizienten und sparsamen Betrieb ist das
Geschirrspülen mit Ihrer neuen Samsung-Spülmaschine ganz einfach und bequem.
1. Elegantes digitales Touch-Panel (DW-SG97)
Ihre neue Samsung-Spülmaschine zeichnet sich duch ein elegantes Bedienfeld aus, das zur
leichteren Bedienung mit digitalen Berührungssensoren ausgestattet ist.
2. Dreistufiges Filtersystem
Ihr neuer Samsung-Geschirrspüler verfügt über ein dreistufiges Filtersystem, mit dem Sie auch die
kleinsten Nahrungsrückstände von Ihren Tellern, Tassen, Kochgeräten und Bestecken heraus filtern
können. Dieses hochentwickelte Filtrationssystem filtert und sammelt alle Nahrungsrückstände
gründlich heraus, so dass Sie sicher sein können, dass Ihr Geschirr makellos rein aus der
Maschine kommt.
Samsung-Spülmaschinen verfügen über die leistungsstärksten Filtersysteme ihrer Klasse.
3. Kondensationstrocker (DW-SG72 / DW-SG52)
Zum Trocknen der gefüllten Maschine nutzt Ihr neuer Samsung-Geschirrspüler die latente
Wärmeenergie aus dem letzten Spülgang. Das spart nicht nur Energie, sondern verhindert auch,
dass Dampf aus der Spülmaschine entweicht und möglicherweise Sie oder andere verletzt.
4. SDP-Trocker (DW-SG97)
Ihre neue Samsung-Spülmaschine setzt nach dem letzten Spüldurchlauf die neuartige SDPTrocknungstechnologie (SDP = Super Desiccant Polymer, Supertrocknungspolymer). ein Das spart
nicht nur Energie, sondern verhindert auch, dass Dampf aus der Spülmaschine entweicht und
möglicherweise Sie und Ihre Lieben verletzt.
Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung
und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Spülmaschine. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, in der Sie nicht
nur detaillierte Anweisungen zur Verwendung des Bedienfelds finden, sondern auch Tipps dazu erhalten,
wie Sie das Beste aus den Funktionen und Technologien Ihres neuen Geschirrspülers herausholen.
Die „Programmtabelle“ zeigt eine Zusammenfassung der verfügbaren Programme und der Abschnitt
„Fehlersuche“ enthält Informationen, mit denen Sie häufiger auftretende Probleme lösen können.
2_ Funktionen Ihrer neuen Samsung-Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 2
2013-05-30
10:42:07
Sicherheitshinweise
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Spülmaschine von Samsung
entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des
Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich
bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen
Vorteile und Funktionen Ihrer Spülmaschine voll nutzen.
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN
Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen
Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das
Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf
zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen
Zwecken.
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise dieses Handbuchs decken nicht alle denkbaren
Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige
Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Spülmaschine installieren, warten und einsetzen.
Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer
Spülmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein,
dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.
WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND
GEFAHRENHINWEISE
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
WARNUNG
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden
führen können.
VORSICHT
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen
können.
VORSICHT
Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen
beim Einsatz Ihrer Spülmaschine zu vermindern, beachten Sie folgende Sicherheitsregeln:
NICHT ausführen.
NICHT demontieren.
NICHT berühren.
Befolgen Sie die Anweisungen genau.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Um einen Stromschlag zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
Hinweis
Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie sie genau.
Bewahren Sie diese Anweisungen an einem sicheren Ort auf und stellen Sie sicher, dass neue Benutzer mit
dem Inhalt vertraut sind. Geben Sie sie an zukünftige Besitzer weiter.
Sicherheitshinweise _3
DD68-00135F-03_DE.indd 3
2013-05-30
10:42:07
Sicherheitshinweise
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
Dieses Gerät entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen. Bei unsachgemäßer Verwendung
kann es jedoch zu Verletzungen und Sachschäden kommen. Zur Vermeidung von Unfällen und
Schäden am Gerät, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät zum ersten Mal
verwenden. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Bedienung und Wartung.
VORSICHT
Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein
gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den
Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.
WARNUNG
Gestatten Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Spülmaschine spielen. Die Tür der
Spülmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden,
wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
WARNUNG
VORSICHT
Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom
Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu
vermeiden.
Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre
zugänglich sind.
HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation
gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach
ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw.
der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das
Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen
Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren
die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine
umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des
Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem
Gewerbemüll entsorgt werden.
4_ Sicherheitshinweise
DD68-00135F-03_DE.indd 4
2013-05-30
10:42:07
HINWEISE ZUR VERWENDUNG IHRER SPÜLMASCHINE
Diese Spülmaschine ist nicht für den Einsatz zu gewerblichen Zwecken geeignet. Sie ist für den Einsatz in
Privathaushalten und in ähnlichen Arbeits- und Wohnumgebungen bestimmt:
• Geschäfte
• Büros und Ausstellungsräume
und für Bewohner in Einrichtungen wie:
• Jugendherbergen und Pensionen.
Sie darf, wie in diesem Benutzerhandbuch angegeben, nur als Haushaltsgerät für die Reinigung von
Haushaltsgeschirr und -besteck verwendet werden.
Jede andere Verwendung wird vom Hersteller nicht unterstützt und kann potenziell gefährlich sein.
Der Hersteller haftet für keinerlei Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Nutzung bzw. Bedienung
des Geräts entstehen.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel im Geschirrspüler - Explosionsgefahr!
WARNUNG
WARNUNG
Spülmittel nicht einatmen oder verschlucken. Geschirrspülmittel enthalten reizende oder ätzende
Bestandteile, die beim Verschlucken oder Einatmen ein Brennen in der Nase, im Mund und im Rachen
verursachen und die Atmung behindern können. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn Reinigungsmittel
verschluckt oder inhaliert wurde.
Lassen Sie die Gerätetür nicht unnötig offen stehen, denn Sie könnten darüber stolpern.
VORSICHT
VORSICHT
Setzen und lehnen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür. Dies könnte dazu führen, das der Geschirrspüler
umkippt und beschädigt wird, und Sie könnten sich verletzen.
Verwenden Sie nur Reiniger und Klarspüler für Haushaltsgeschirrspüler. Verwenden Sie kein
Geschirrspülmittel für die Handwäsche.
Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.
VORSICHT
Füllen Sie den Klarspülerbehälter nicht mit Pulver- oder Flüssigspülmittel. Dadurch würde der Behälter
schwer beschädigt.
VORSICHT
Versehentliches Füllen des Salzbehälters mit Pulver- oder Flüssigspülmittel beschädigt die
Wasserenthärtungsanlage. Vergewissern Sie sich, dass Sie wirklich die Packung mit Spülmaschinensalz in
der Hand halten, ehe Sie den Salzbehälter auffüllen.
Verwenden Sie nur spezielles grobkörniges Spülmaschinen-Regeneriersalz, da andere Salze unlösliche
Zusätze enthalten können, die die Funktion der Wasserenthärtungsanlage beeinträchtigen können.
VORSICHT
In einem Gerät mit Besteckkorb (je nach Modell) wird Besteck besser gereinigt und getrocknet, wenn
es im Korb mit den Griffen nach unten angeordnet wird. Um jedoch das Risiko von Verletzungen zu
auszuschließen, ordnen Sie Messer und Gabeln usw. mit dem Griff nach oben an.
Kunststoffteile, die beim Spülen in heißem Wasser möglicherweise beschädigt werden (z. B. einmal
verwendbare Kunststoffbehälter oder Kunststoffbestecke und -geschirr) dürfen nicht in der Spülmaschine
gereinigt werden.
Die hohen Temperaturen in der Spülmaschine können sie schmelzen lassen, sodass sie ihre Form verlieren.
Bei Modellen mit Startzeitvorwahl stellen Sie sicher, dass das Spülmittelfach trocken ist, ehe Sie Spülmittel
hineingeben. Trocknen Sie es nötigenfalls ab. Das Spülmittel kann verklumpen, wenn der Behälter für das
Spülmittel feucht ist, und kann dann nicht mehr vollständig aufgelöst werden.
WARNUNG
Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen müssen horizontal eingelegt oder so in den Korb gestellt
werden, dass ihre Spitze nach unten weist.
Sicherheitshinweise _5
DD68-00135F-03_DE.indd 5
2013-05-30
10:42:07
Sicherheitshinweise
HINWEISE ZUM SCHUTZ IHRER KINDER
WARNUNG
WARNUNG
WARNUNG
WARNUNG
Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Um jegliches Risiko von Verletzungen auszuschließen, halten
Sie Kinder fern und gestatten Sie ihnen nicht, in oder am Geschirrspüler zu spielen oder die
Bedienelemente zu verwenden. Sie können die damit möglicherweise verbundenen Gefahren nicht
verstehen. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn Sie in der Küche arbeiten.
Es besteht auch die Gefahr, dass spielende Kinder sich in der Spülmaschine einschließen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient
werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät
erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen.
Lassen Sie Kinder beim Reinigen und bei der Wartung nur dann helfen, wenn sie unter Aufsicht sind.
Ältere Kinder dürfen den Geschirrspüler nur verwenden, wenn ihnen seine Funktionsweise eindeutig
erklärt wurde, so dass sie das Gerät sicher bedienen können. Sie müssen in der Lage sein, die
Gefahren einer falschen Verwendung zu erkennen.
HALTEN SIE KINDER FERN VON SPÜLMITTELN! Geschirrspülmittel enthalten reizende oder ätzende
Bestandteile, die beim Verschlucken oder Einatmen ein Brennen in der Nase, im Mund und im Rachen
verursachen und die Atmung behindern können.
Halten Sie Kinder von der Spülmaschine fern, solange die Tür geöffnet ist.
Es könnten noch Spülmittelreste darin sein.
Suchen Sie sofort den Arzt auf, wenn Ihr Kind Spülmittel verschluckt oder eingeatmet hat.
ANWEISUNGEN ZUR INSTALLATION DER SPÜLMASCHINE
WARNUNG
VORSICHT
WARNUNG
WARNUNG
Ehe Sie das Gerät aufstellen, überprüfen Sie es auf äußerlich sichtbare Schäden. Unter keinen
Umständen sollten Sie ein beschädigtes Gerät verwenden. Ein beschädigtes Gerät kann gefährlich
sein.
Der Geschirrspüler darf nur über eine geeignete Schaltsteckdose an die Stromversorgung
angeschlossen werden. Nachdem die Spülmaschine installiert wurde, muss die Steckdose weiterhin
leicht zugänglich sein, damit sie jederzeit einfach von der Stromversorgung getrennt werden kann.
(Einzelheiten hierzu fi nden Sie im Abschnitt „Überprüfen des Zubehörs“ auf Seite 11.).
Es dürfen sich hinter der Spülmaschine keine Steckdosen befinden. Es besteht Überhitzungs- und
Brandgefahr, wenn der Geschirrspüler gegen einen Stecker gedrückt wird.
Der Geschirrspüler darf nicht unter einem Kochfeld eingebaut werden. Die von Kochfeldern manchmal
erzeugten hohen Strahlungstemperaturen könnten die Spülmaschine beschädigen. Aus dem gleichen
Grund darf die Spülmaschine nicht in der Nähe von Feuerstellen oder anderen Geräten aufgestellt
werden, die Wärme abgeben (z. B.: Heizungen usw.).
Schließen Sie den Geschirrspüler erst dann an das Stromnetz an, wenn er vollständig installiert ist und
alle Einstellungen an den Türfedern durchgeführt wurden.
VORSICHT
Ehe Sie das Gerät anschließen, prüfen Sie, ob die Anschlussdaten auf dem Typenschild (Spannung
und Anschlussleistung) mit dem Stromnetz übereinstimmen. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker.
Die elektrische Sicherheit dieses Gerätes ist nur gewährleistet, wenn es unterbrechungsfrei an ein
korrekt installiertes Schutzleitersystem angeschlossen ist. Es ist sehr wichtig, dass diese grundlegende
Sicherheitsanforderung erfüllt und regelmäßig überprüft wird. Bei Zweifeln an der elektrischen Anlage
im Haus muss diese durch einen qualifizierten Elektriker überprüft werden.
Der Hersteller haftet nicht für die Folgen unzureichender Erdung (z. B. elektrischer Schlag).
VORSICHT
Schließen Sie das Gerät nicht über Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel an das Stromnetz an.
Mit solchen Vorrichtungen kann die gewünschte Sicherheit des Gerätes (z. B. wegen der Gefahr von
Überhitzung) nicht garantiert werden.
Dieses Gerät darf nur dann in mobile Anlagen wie Schiffe eingebaut werden, nachdem von einem
entsprechend qualifizierten Techniker eine Risikobeurteilung der Anlage durchgeführt wurde.
6_ Sicherheitshinweise
DD68-00135F-03_DE.indd 6
2013-05-30
10:42:08
VORSICHT
Das Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses enthält ein elektrisches Bauteil. Das Gehäuse darf
nicht in Wasser getaucht werden.
Der Schlauch des Aqua-Stopp-Systems enthält elektrische Leitungen. Schneiden Sie deshalb niemals
den Zulaufschlauch ab, auch wenn er zu lang ist.
Installation, Wartung und Reparaturen dürfen nur in strikter Übereinstimmung mit den geltenden
nationalen und lokalen Sicherheitsvorschriften und durch eine fachlich qualifizierte und kompetente
Person durchgeführt werden. Reparaturen und andere Arbeiten von unqualifizierten Personen können
gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für unbefugte Arbeiten.
VORSICHT
WARNUNG
Das integrierte Leckschutzsystem bietet Schutz vor Wasserschäden, solange folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
• Der Geschirrspüler ist korrekt installiert und an die Wasserleitungen angeschlossen.
• Der Geschirrspüler ist ordnungsgemäß gewartet und Teile werden ersetzt, sobald es ersichtlich
wird, dass dies notwendig ist.
• Das Absperrventil wurde geschlossen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum (z. B.
während der Urlaubszeit) nicht verwendet wurde.
• Das Leckschutzsystem funktioniert sogar dann, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Allerdings muss
das Gerät dafür an die Stromversorgung angeschlossen sein.
Ein beschädigtes Gerät kann gefährlich sein. Wenn der Geschirrspüler beschädigt wird, trennen Sie ihn
vom Netz und rufen Sie Ihren Händler oder den Kundendienst an.
Unsachgemäße Reparaturen können unvorhergesehene Gefahren für den Benutzer verursachen,
für die der Hersteller keine Haftung übernehmen kann. Reparaturen dürfen nur von einem dafür
zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden.
Defekte Bauteile dürfen nur gegen Originalersatzteile ausgetauscht werden. Nur durch den Einbau von
Originalteilen kann die Sicherheit des Gerätes gewährleistet werden.
Trennen Sie den Geschirrspüler bei Wartungsarbeiten (Abschalten der Steckdose und Herausziehen
des Steckers) immer vom Netz.
VORSICHT
WARNUNG
VORSICHT
Wenn das Anschlusskabel beschädigt wird, muss es durch ein beim Hersteller erhältliches
Spezialkabel ersetzt werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Kabel nur durch den Kundendienst oder
einen zugelassenen Servicetechniker eingebaut werden.
In Ländern mit Gegenden, in denen es zu einem Befall mit Kakerlaken oder anderem Ungeziefer
kommen kann, ist besonders darauf zu achten, dass sich das Gerät und seine Umgebung jederzeit
in einem sauberen Zustand befinden. Schäden, die durch Kakerlaken oder anderes Ungeziefer
verursacht werden, sind durch die Garantie nicht abgedeckt.
Im Falle einer Störung oder zum Zwecke der Reinigung muss das Gerät komplett vom Stromnetz
getrennt werden, und zwar indem:
• es an der Steckdose ausgeschaltet und der Stecker abgezogen wird, oder
• es am Netz abgeschaltet wird, oder
• die Hauptsicherung getrennt wird, oder
• die Schraubsicherung entfernt wird (in Ländern, in denen dies zutrifft).
Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor, es sei denn, Sie haben dazu die Genehmigung vom
Hersteller.
VORSICHT
Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
Manipulationen an den elektrischen Verbindungen und Komponenten oder an mechanischen Teilen
sind sehr gefährlich und können Betriebsstörungen oder Stromschläge verursachen.
Während der Garantiezeit des Geräts dürfen Reparaturen nur von einem durch den Hersteller
zugelassenen Servicetechniker durchgeführt werden. Anderenfalls entfällt die Garantie.
VORSICHT
Stellen Sie bei der Installation des Geräts sicher, dass oben, links, rechts und auf der Rückseite des
Geräts eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
Wenn zwischen dem Gerät und dem Waschbecken nicht ausreichend Platz frei ist, kann es zu
Schäden am Waschbecken und möglicherweise zu Schimmelbildung kommen.
Stellen Sie sicher, dass die Einstellung für die Wasserhärte Ihrer Spülmaschine den Werten in Ihrer
Region entspricht. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einstellen der Wasserhärte“ auf
Seite 13)
Sicherheitshinweise _7
DD68-00135F-03_DE.indd 7
2013-05-30
10:42:08
Inhalt
AUFSTELLEN IHRER
SPÜLMASCHINE
9
11
9
Überprüfen der Teile und des
Bedienfelds
Einhaltung der
Anschlussvoraussetzungen
FEHLERBEHEBUNG UND
FEHLERCODES
28
30
14
14
15
13
Verwenden der
Wasserenthärtungsanlage
Signalton aktivieren/deaktivieren
Verwenden von Spülmaschinensalz
Verwenden von Klarspüler
EINRÄUMEN DER
SPÜLMASCHINE
16
16
20
Hinweise zum Geschirrspülen
Verwenden der Körbe
Verwenden von Spülmittel
16
28
ÜBERSICHT ÜBER DIE
SPÜLPROGRAMME
VOR DER ERSTMALIGEN
INBETRIEBNAHME DES GERÄTS
13
Fehlersuche und Maßnahmen
Fehlercodes
31
31
Übersicht über die Spülprogramme
ANHANG
32
32
32
32
Entsorgung des Geschirrspülers und
Umweltschutz
Konformitätserklärung
Technische Daten
FÜR TESTINSTITUTE
33
35
DATENBLATT
BEDIENUNG DER
SPÜLMASCHINE
22
22
23
23
24
22
Grundlegende Erklärungen
Verwenden der Programmwahltaste
Verwenden der Startzeitvorwahl
Verwenden der Digitalanzeige
Verwenden zusätzlicher Funktionen
REINIGUNG UND PFLEGE IHRER
SPÜLMASCHINE
25
25
25
26
27
Reinigen der Außenflächen
Reinigung des Spülraums
Reinigen der Filter
Reinigung der Sprüharme
Einlagern der Spülmaschine
25
8_ Inhalt
DD68-00135F-03_DE.indd 8
2013-05-30
10:42:09
Aufstellen Ihrer Spülmaschine
Um den sicheren und störungsfreien Betrieb Ihres neuen Geschirrspülers zu
gewährleisten, achten Sie darauf, dass Ihr Techniker diese Anweisungen genau befolgt.
ÜBERPRÜFEN DER TEILE UND DES BEDIENFELDS
WARNUNG
Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, bewahren Sie die Verpackung nach dem Auspacken
Ihrer Spülmaschine außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
1
01 AUFSTELLEN
Nachdem Ihr Geschirrspüler ausgepackt ist, überprüfen Sie, ob Sie alle unten angegebenen Teile erhalten
haben. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem
Samsung-Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.
2
3
14
4
5
6
13
7
8
9
12
10
11
1
2
Oberer Sprüharm (nicht abgebildet)
Besteckfach (DW-SG97 / DW-SG72)
Besteckkorb (DW-SG52) (siehe Seite 19)
8
Spülmittelbehälter
9
Klarspülmittelbehälter
Bedienfeld
3
Oberer Korb
10
4
Mittlerer Sprüharm
11
Unterer Sprüharm
5
Lochscheibe für die Intensivzone
(DW-SG97 / DW-SG72)
12
Abwasserschlauch
6
Kombinationsfilter
13
Netzkabel
7
Salzbehälter
14
Aqua-Stopp
(in der Türfront: DW-SG72 / DW-SG52)
Aufstellen Ihrer Spülmaschine _9
DD68-00135F-03_DE.indd 9
2013-05-30
10:42:09
Aufstellen Ihrer Spülmaschine
DW-SG97
1
2
12
4
12
3
14
13
15
5
6
7
8
9
10
11
DW-SG72 / DW-SG52
1
15
2
14
3
13
4
12
5
6
7
8
9
10
11
10_ Aufstellen Ihrer Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 10
2013-05-30
10:42:09
Netztaste
9
Anzeige für Reinigungsbetrieb
2
Programmwahltaste
10
Anzeige für Klarspülbetrieb
3
Auswahltaste „Halbe Beladung“
11
Anzeige für Trockenprogramm
4
Taste für Startzeitvorwahl
12
5
Kindersicherungsanzeige
13
Desinfektions-/Kindersicherungstaste
6
Nachfüllanzeige für Salz
14
Spültabs-Taste
7
Nachfüllanzeige für Klarspüler
15
Start/Unterbrechen-Taste
8
Anzeige für Startzeitvorwahl
Intensivtaste (DW-SG97 / DW-SG72)
Vorspültaste (DW-SG52)
01 AUFSTELLEN
1
Überprüfen des Zubehörs
•
•
•
•
•
•
Benutzerhandbuch
Garantiekarte
Trichter (Einzelheiten hierzu fi nden Sie im Abschnitt „Füllen des Salzbehälters“ auf Seite 14.)
Energie-Label
Installationshandbuch
Einbausatz
EINHALTUNG DER ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN
Stromversorgung und Erdung
WARNUNG
Verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
Verwenden Sie nur das zusammen mit der Spülmaschine gelieferte Netzkabel.
Überprüfen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:
•
•
220 – 240 V~ bei 50 Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung
Ein eigener Stromkreis für den Anschluss Ihrer Spülmaschine.
Ihre Spülmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird
durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom ein Weg
mit geringstem Widerstand geboten wird.
Ihr Geschirrspüler wird mit einem Netzkabel und einem dreipoligen Stecker mit Schutzkontakt geliefert, der
in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Schutzkontakt-Steckdose eingesteckt werden kann.
Bitten Sie einen qualifizierten Elektriker oder Techniker um Hilfe, wenn Sie unsicher sind, ob Ihr
Geschirrspüler ordnungsgemäß geerdet ist.
VORSICHT
Manipulieren Sie nicht den Stecker der Spülmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen
Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.
Aufstellen Ihrer Spülmaschine _11
DD68-00135F-03_DE.indd 11
2013-05-30
10:42:10
Aufstellen Ihrer Spülmaschine
Wasserzufuhr
Trinken Sie nicht das Wasser aus dem Inneren der Spülmaschine.
WARNUNG
•
•
•
Der Geschirrspüler kann an eine Kalt- oder Warmwasserversorgung mit maximal 60 °C angeschlossen
werden.
Als Anschluss muss ein Hahn mit einem 3/4-Zoll-Außengewinde zur Verfügung gestellt werden.
Der Wasserdruck muss zwischen 0,05 MPa und 0,8 MPa liegen. Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist,
kann das Ventil der Wasserzufuhr nicht ordnungsgemäß betätigt werden, sodass die Spülmaschine
deaktiviert wird. Wenn der Wasserdruck zu hoch ist, muss ein Druckminderventil eingebaut werden.
VORSICHT
Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:
• Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
• Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Spülmaschine nicht benutzen.
• Regelmäßige Überprüfung der Armaturen auf Dichtheit.
Verwenden des Aqua-Stopp-Systems
Das Aqua-Stopp-System dient als Leckschutz und schützt vor Wasserschäden.
Es wird an den Wasserschlauch angeschlossen und unterbricht im Falle einer Beschädigung des Schlauchs
automatisch die Wasserversorgung.
VORSICHT
VORSICHT
Das Aqua-Stopp-System ist eine elektrische Baugruppe.
• Achten Sie darauf, dass Sie das Aqua-Stopp-System nicht beschädigen.
• Verdrehen und verbiegen Sie nicht den Schlauch der Wasserversorgung, der an den Aqua-Stopp
angeschlossen ist.
Wenn das Aqua-Stopp-System beschädigt wurde, schließen Sie die Wasserhähne und ziehen
Sie sofort den Netzstecker. Nachdem Sie dies getan haben, wenden Sie sich an den SamsungKundendienst oder an einen qualifizierten Techniker.
Abfluss
Wenn Sie einen Abfluss ausschließlich für den Geschirrspüler verwenden, verbinden Sie den
Abflussschlauch mit einem Abfluss, der 30 cm bis 70 cm über dem Boden liegt.
Wenn Sie den Abflussschlauch mit einem Abfluss verbinden, der mehr als 80 cm über dem Boden liegt,
kann das Wasser in den Geschirrspüler zurücklaufen oder es wird unvollständig abgepumpt.
Bodenbelag
Beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Ihre Spülmaschine auf einem soliden und ebenen Untergrund
aufstellen.
Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen zu verhindern. Teppichboden und
weiche Fliesen sind Faktoren, die eventuelle Vibrationen verstärken, und sie können dazu beitragen, dass
sich Ihre Spülmaschine während des Betriebs leicht bewegt.
VORSICHT
Stellen Sie Ihre Spülmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder einer schlecht abgestützten
Konstruktion auf.
Umgebungstemperatur
Stellen Sie Ihren Geschirrspüler nicht in einem Bereich auf, in dem er Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
ausgesetzt ist. In Ihrem Geschirrspüler bleibt immer etwas Wasser im Wasserventil, in der Pumpe und im
Schlauch zurück. Wenn dieses Wasser in der Maschine oder in den Schläuchen gefriert, können das Gerät
und seine Komponenten beschädigt werden.
Testlauf
Vergewissern Sie sich, dass Ihre Spülmaschine ordnungsgemäß installiert wurde. Starten Sie dazu nach
Abschluss der Installation die Programme Kurzprogramm oder die Vorwäsche.
12_ Aufstellen Ihrer Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 12
2013-05-30
10:42:10
Vor der erstmaligen
Inbetriebnahme des Geräts
VERWENDEN DER WASSERENTHÄRTUNGSANLAGE
Sie müssen das Wasser weich machen, wenn das Frischwasser eine Härte von mehr als 1,0 mmol / ℓ
(6 °dH - deutsche Skala) aufweist. Dazu benötigen Sie:
•
•
Spülmaschinensalz.
Stellen Sie die Wasserhärte entsprechend Ihrer Region ein.
Weitere Informationen über die Wasserhärte in Ihrer Region erhalten Sie bei Ihrem örtlichen
Wasserwerk.
Wenn der Härtegrad Ihres Frischwassers nicht sicher bestimmbar ist, stellen Sie den Geschirrspüler
auf den höchsten Wert ein. Wenn die Wasserhärte z. B. im Bereich von 6,7 mmol / ℓ bis 9,0 mmol / ℓ
liegt, stellen Sie den Geschirrspüler auf 9,0 mmol / ℓ ein.
Die Standardeinstellung für die Wasserhärte des Geschirrspülers beträgt 3 (4,0 - 5,5 mmol / ℓ). Wenn diese
Einstellung der Wasserhärte in Ihrer Gegend entspricht, gibt es keine Notwendigkeit, sie zu ändern.
Wenn Sie die Einstellung der Wasserhärte ändern müssen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.
02 VOR DER INBETRIEBNAHME
Durch den Einsatz von weichem Wasser erzielen Sie bessere Spülergebnisse.
Hartes Wasser enthält Verunreinigungen, die die Spülleistung vermindern können.
Einstellen der Wasserhärte
1. Halten Sie die Tasten Startzeitvorwahl und Halbe Beladung
um die Einstellung für die Wasserhärte aufzurufen.
sowie die Netztaste
gedrückt,
2. Der aktuell eingestellte Härtegrad wird im Display angezeigt (L1 bis L5). Geben Sie die drei Tasten frei.
so oft, bis die gewünschte Stufe für die Wasserhärte im
3. Drücken Sie die Taste Halbe Beladung
Display angezeigt wird. (Die Tabelle unten zeigt, welche Stufe welcher Wasserhärte entspricht.)
Wenn die Wasserhärte in Ihrer Gegend sehr gering ist, brauchen Sie kein Spülmaschinensalz
zu verwenden. Allerdings müssen Sie die Einstellung der Wasserhärte für die Spülmaschine auf
0 setzen.
4. Um die Einstellung der Wasserhärte zu beenden, drücken Sie auf die Netztaste .
Tabelle der Wasserhärten
Die Wasserhärte wird in Deutschland mit °dH, in Frankreich mit °TH oder mmol / ℓ (internationale Einheit für
die Wasserhärte) angegeben.
Wasserhärte
Stufe
Regeneriersalz für
Wasserenthärtungsanlage/
Reinigungsbetrieb
(ECO-Programm)
Salzzugabe
ºdH
ºTH
mmol / ℓ
Bereich
0
<6
<10
<1,0
Keine
Rückführung
Nein
Nein
1
6 – 14
10 – 25
1 – 2,5
1/8
Ja
Ja
2
14 – 23
25 – 40
2,5 – 4,0
1/5
Ja
Ja
3
23 – 31
40 – 55
4,0 – 5,5
1/3
Ja
Ja
4
31 – 40
55 – 70
5,5 – 7,0
1/2
Ja
Ja
5
>40
>70
>7,0
1/1
Ja
Ja
Vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Geräts _13
DD68-00135F-03_DE.indd 13
2013-05-30
10:42:10
Vor der erstmaligen
Inbetriebnahme des Geräts
SIGNALTON AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN
1. Halten Sie die Tasten Startzeitvorwahl und Halbe Beladung
sowie die Netztaste gedrückt,
um die Einstellung zum Aktivieren/Deaktivieren des Signaltons durchzuführen.
2. Drücken Sie die Taste Desinfektion , um den Signalton zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Die Nachfüllanzeige für Klarspüler leuchtet auf, um anzuzeigen, dass der Signalton aktiviert wurde.
- Die Nachfüllanzeige für Klarspüler geht aus, um anzuzeigen, dass der Signalton deaktiviert wurde.
Aber auch wenn der Signalton deaktiviert wurde, ist der Signalton zu hören, wenn ein Fehler auftritt.
3. Um die Einstellung des Signaltons zu beenden, drücken Sie auf die Netztaste .
VERWENDEN VON SPÜLMASCHINENSALZ
Füllen des Salzbehälters
Damit Ihre Maschine mit weichem Wasser arbeitet, müssen Sie den Salzbehälter mit Spülmaschinensalz füllen.
VORSICHT
VORSICHT
Verwenden Sie nur Spülmaschinensalz.
Verwenden Sie keine andere Art von Salz oder Lösungsmittel. Letztere können Schäden am
Salzbehälter und an der Enthärtungsanlage verursachen.
Füllen Sie den Salzbehälter immer erst auf, bevor Sie ein komplettes Spülprogramm starten, um so
Korrosion durch überschüssiges Salz oder salzhaltiges Wasser vorzubeugen.
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Öffnen Sie den Salzbehälter. Drehen Sie dazu den Deckel gegen den
Uhrzeigersinn.
3. Füllen Sie den Salzbehälter mit Wasser (nur beim erstmaligen
Einschalten des Gerätes erforderlich).
4. Geben Sie Spülmaschinensalz hinein.
VORSICHT
Das Salzbehälter hat eine Kapazität von ca. 1 kg. Überfüllen Sie
den Salzbehälter nicht.
5. Entfernen Sie überschüssiges Salz aus dem Bereich der
Behälteröffnung und der Dichtung des Deckels.
VORSICHT
Wenn das überschüssige Salz nicht entfernt wird, kann der
Behälterdeckel nicht richtig schließen und Salzwasser kann
ausfließen. Dies hat negative Auswirkungen auf die Spülleistung.
6. Drehen Sie den Deckel des Salzbehälters im Uhrzeigersinn, bis er
vollständig geschlossen ist.
Wenn viel Salz oder salzhaltiges Wasser in die Spülkammer
gelangt ist, wird empfohlen, zunächst das Programm Vorwäsche
zu starten, um die Spülkammer zu reinigen. Verbleibende
Salzkörner oder salzhaltiges Wasser können zu Korrosion führen.
Je nach Größe der Salzkörner kann es eine Weile dauern, bis das
Salz gelöst ist und die Nachfüllanzeige für Salz ausgeht.
14_ Vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Geräts
DD68-00135F-03_DE.indd 14
2013-05-30
10:42:11
Überprüfen der Nachfüllanzeige für Salz
Wenn die Nachfüllanzeige für Salz
leuchtet, füllen Sie wie oben beschrieben Spülmaschinensalz nach.
aufleuchtet, reicht das restliche Salz im Behälter noch für drei
VERWENDEN VON KLARSPÜLER
Füllen des Klarspülmittelbehälters
Füllen Sie Klarspüler nach, wenn die Nachfüllanzeige für den Klarspüler auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Ihr
Geschirrspüler kann nur flüssige Klarspüler nutzen.
Mit einem pulverförmigen Klarspüler wird die Behälteröffnung verstopft, so dass eine Fehlfunktion der
Spülmaschine ausgelöst wird.
Klarspüler verbessert die Trocknungsleistung der Spülmaschine.
Geben Sie kein Spülmittel oder Reiniger in den Behälter für den Klarspüler.
02 VOR DER INBETRIEBNAHME
Wenn die Nachfüllanzeige für Salz
weitere Spülprogramme aus.
VORSICHT
1. Öffnen Sie den Deckel des Klarspülmittelbehälters. Drehen Sie dazu
den Deckel gegen den Uhrzeigersinn.
2. Füllen Sie Klarspüler in den Klarspülmittelbehälter.
Achten Sie beim Nachfüllen auf das Anzeigefenster für den
Klarspüler.
VORSICHT
Füllen Sie den Tank nicht bis oberhalb der Markierung für den
Klarspüler. Andernfalls kann der Klarspüler während des Spülens
überlaufen.
3. Stellen Sie den Einstellknopf für die Klarspülmittelmenge auf einen
Wert zwischen 1 und 6. Je höher die Stufe, desto mehr Klarspüler wird
verwendet.
Wenn Sie den Einstellknopf für den Klarspüler nicht einfach drehen
können, versuchen Sie es mit einer Münze.
4. Schließen Sie den Deckel des Klarspülmittelbehälters. Drehen Sie dazu
den Deckel im Uhrzeigersinn.
Vor der erstmaligen Inbetriebnahme des Geräts _15
DD68-00135F-03_DE.indd 15
2013-05-30
10:42:11
Einräumen der Spülmaschine
HINWEISE ZUM GESCHIRRSPÜLEN
Befolgen Sie diese einfachen Hinweise, um optimale Spülergebnisse zu erzielen und Energie zu sparen.
Vor dem Einräumen des Geschirrs
VORSICHT
Entfernen Sie Speisereste wie Knochen, Obstsamen usw. sowie Abfälle wie Zahnstocher, Servietten
usw. von Ihrem Geschirr. Speisereste und Abfall können Ihr Geschirr beschädigen, Lärm verursachen
und sogar zu einer Fehlfunktion des Geräts führen.
WARNUNG
Spülen Sie keine Sachen, auf denen sich Asche, Sand, Wachs, Schmierfett oder Farbe befinden.
Solche Stoffe beschädigen die Spülmaschine und Asche löst sich nicht auf und wird im ganzen
Innenraum verteilt.
Für die Spülmaschine ungeeignet sind:
•
•
•
•
•
•
Gegenstände aus Kupfer, Messing, Zinn, Elfenbein und Aluminium oder Teile mit Klebstoff
Nicht hitzebeständige Kunststoffe
Kunsthandwerk, Antiquitäten, wertvolle Vasen und Dekorglas
Geschirr mit Aufglasurdekor
Geschirr und Besteck aus Holz oder Gegenstände mit Holzelementen
Empfindliche Glaswaren oder Bleikristall
Silber, das in Kontakt mit schwefelhaltigen Lebensmitteln gekommen ist, kann sich verfärben. Dazu
gehören Eigelb, Zwiebeln, Mayonnaise, Senf, Fisch, Salzlake für Fisch und Marinaden.
•
Nach häufigem Spülen können Gläser stumpf anlaufen. Spülen Sie in der Spülmaschine weder
empfindliches Glas noch Bleikristall.
WARNUNG
Aluminiumteile (z. B. Fettfilter) dürfen nicht mit ätzenden, alkalischen Reinigungsmitteln gespült werden.
Diese kann zu Schäden am Material und in extremen Fällen zu einer heftigen chemischen Reaktion
führen. Verwenden Sie nur Gläser, Porzellan, Besteck usw., die der Hersteller als spülmaschinenfest
deklariert hat.
VERWENDEN DER KÖRBE
Umgang mit den Körben
VORSICHT
Bewegen Sie die Körbe nicht mit übermäßiger Kraft hinein oder heraus. Dies kann zu Schäden an den
Körben und den Gegenständen in den Körben führen.
16_ Einräumen der Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 16
2013-05-30
10:42:12
Verwenden des oberen Korbs
Verwenden Sie den oberen Korb vor allem für kleine, leichte oder empfindliche Gegenstände wie Tassen,
Untertassen, Gläser, Dessertschalen usw.
Einstellen des oberen Korbes
VORSICHT
Bevor Sie die Höhe einstellen, entfernen Sie alle Gegenstände aus den Tassenfächern. Andernfalls
können die Gegenstände und der Korb beschädigt werden.
1. Ziehen Sie den oberen Korb heraus.
03 BELADEN
Sie können die Höhe des oberen Korbs verändern, um zusätzlichen Freiraum zum Einräumen großer Teile in
den oberen oder unteren Korb zu schaffen.
2. So stellen Sie den oberen Korb weiter nach oben. Halten Sie den
oberen Korb auf beiden Seiten und ziehen Sie ihn vorsichtig so weit
wie möglich nach oben.
3. So stellen Sie den oberen Korb weiter nach unten. Halten Sie den
oberen Korb auf beiden Seiten und ziehen Sie ihn vorsichtig nach
oben, bis er gelöst ist. Drücken Sie ihn dann vorsichtig nach unten.
Wenn Sie die Höhe einstellen, müssen Sie darauf achten, dass die Drehung des mittleren Sprüharms
nicht durch das Geschirr im unteren Korb behindert wird.
VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass der obere Korb waagerecht ist. Wenn der obere Korb auf einer Seite höher
als auf der anderen ist, kann die Gerätetür nicht vollständig geschlossen werden, und es kommt beim
Spülmaschinenbetrieb zu Problemen.
Verwenden des unteren Korbs
Verwenden Sie den unteren Korb für große Teller und schwere Gegenstände wie Servierplatten, Pfannen,
Töpfe, Schalen usw.
Auch kleine Gegenstände wie Untertassen können in den unteren Korb eingeräumt werden.
Räumen Sie keine empfindlichen Glassachen in den unteren Korb.
VORSICHT
Einräumen der Spülmaschine _17
DD68-00135F-03_DE.indd 17
2013-05-30
10:42:12
Einräumen der Spülmaschine
Verwenden der Tellerhalter
Die Tellerhalter können umgeklappt werden, um mehr Platz zum Einräumen größerer Gegenstände zu
schaffen.
1. Drücken Sie die Tellerhalter nach unten, um sie einzuklappen.
Verwenden des Besteckfachs (DW-SG97, DW-SG72)
Die Einsätze des Besteckfachs können aus dem Besteckfach herausgelöst werden.
Zum Beispiel können Sie den Einsatz auf einer Seite entfernen, um im oberen Korb Platz für größere
Gegenstände zu schaffen.
1. Legen Sie das Besteck wie in der Abbildung gezeigt in die Einsätze des
Besteckkorbs.
2. Befestigen Sie die Einsätze am Besteckkorb.
Wenn Sie große Gegenstände wie z. B. Tortenheber in das
Besteckfach geben, kann dies zu Störungen des oberen
Sprüharms führen.
Wenn Löffelstiele nicht zwischen die Halter passen, legen Sie sie
umgekehrt hinein.
3. Zum leichteren Ausräumen entfernen Sie die Einsätze nach dem Ende
des Programms aus dem Besteckkorb.
18_ Einräumen der Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 18
2013-05-30
10:42:13
Verwenden des Besteckkorbs (DW-SG52)
Der Besteckkorb ist so aufgebaut, dass Sie die einzelnen Messer, Löffel und Gabeln jeweils in einen eigenen
Einsatz stellen können. So verhindern Sie das Zerkratzen und Verfärben von Besteck.
1. Stellen Sie Ihr Besteck wie in der Abbildung gezeigt in den Korb.
03 BELADEN
Legen Sie die Messer zur Sicherheit in das Messerfach.
VORSICHT
2. Stellen Sie den Besteckkorb in den unteren Geschirrauszug.
Wenn Sie nur eine geringe Besteckmenge spülen, können Sie
den Besteckkorb in zwei Teile zerlegen und nur eines davon
verwenden.
VORSICHT
Geben Sie keine langen Gegenstände in den unteren
Besteckkorb. Wenn der Gegenstand zu lang ist, kann er die
Drehung des mittleren Sprüharms behindern.
Der Besteckkorb kann auch bei offenem Deckel benutzt werden.
1. Klappen Sie den Deckel ansonsten nach oben und befestigen Sie ihn
am Griff (siehe Abbildung).
Wenn Sie den Besteckkorb in zwei Teile zerlegen möchten,
ziehen Sie eine Seite des Korbs in Pfeilrichtung (siehe Abbildung),
während Sie die andere Hälfte festhalten.
Einräumen der Spülmaschine _19
DD68-00135F-03_DE.indd 19
2013-05-30
10:42:14
Einräumen der Spülmaschine
Verwenden der Tassenfächer
Sie können Tassen, Kleinteile und lange Kochutensilien in den
Tassenfächern unterbringen. Dies ist auch eine sehr bequeme Möglichkeit,
um Weingläser zu spülen.
Lehnen Sie die Weingläser an die Zapfen der Tassenfächer. Die
Tassenfächer selbst können auch hochgeklappt werden, wenn sie nicht in
Gebrauch sind.
VORSICHT
Verstellen Sie die Höhe des oberen Korbs nicht, solange die
Glasträger nach oben geklappt sind. Dadurch wird es unmöglich, den
oberen Korb zu verschieben.
VERWENDEN VON SPÜLMITTEL
Alle Spülprogramme, mit Ausnahme von Vorspülen
, erfordern Spülmittel im Spülmittelfach.
Um beste Leistung zu gewährleisten, müssen Sie die für das gewählte Programm richtige Spülmittelmenge
hinein geben.
VORSICHT
WARNUNG
Verwenden Sie nur speziell für Spülmaschinen geeignetes Geschirrspülmittel. Andere Spülmittel
produzieren zu viel Schaum. Dies kann die Leistungsfähigkeit der Spülmaschine beeinträchtigen oder
eine Fehlfunktion verursachen.
Sie dürfen die Dämpfe des Geschirrspülmittels nicht einatmen und verschlucken. Geschirrspülmittel
enthält Reizstoffe und ätzende Chemikalien, die Atemwegserkrankungen auslösen können. Wenn Sie
die Dämpfe des Geschirrspülmittels eingeatmet oder das Mittel selbst verschluckt haben, müssen Sie
sofort einen Arzt aufsuchen.
Bewahren Sie Geschirrspülmittel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
WARNUNG
Füllen des Spülmittelbehälters
1. Drücken Sie auf die Entriegelung der Klappe des Spülmittelbehälters,
um diese zu öffnen.
Die Klappe ist am Ende eines Spülprogramms immer geöffnet.
2. Geben Sie die empfohlene Spülmittelmenge direkt in den
Spülmittelbehälter.
3. Schließen Sie die Klappe. Drücken Sie sie dazu nach links und dann
nach unten.
20_ Einräumen der Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 20
2013-05-30
10:42:15
4. Bessere Reinigungswirkung erzielen Sie, insbesondere bei stark
verschmutzten Gegenständen, wenn Sie eine kleine Menge (ca. 8 g)
des Spülmittels auf die Innenseite der Gerätetür geben. Diese Menge
wirkt bereits beim Vorspülen.
03 BELADEN
Verwenden von Spülmaschinentabs
Sie können auch Spülmaschinentabs mit Kombifunktion (2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 usw.) verwenden.
Spülmaschinentabs kombinieren, abhängig vom Typ, Geschirrspülmittel mit Klarspüler und/oder
Spülmaschinensalz.
Lesen Sie die Anweisungen des Herstellers, ehe Sie Tabs verwenden und überprüfen Sie, ob sie sich
für die Wasserhärte in Ihrer Region eignen.
1. Drücken Sie die Entriegelung des Spülmittelbehälters und öffnen Sie
seine Klappe.
2. Geben Sie Tabs in das Fach für den Hauptspülgang und schließen Sie
die Klappe.
3. Drücken Sie nach der Programmwahl die Taste Spültabs
Bedienfeld, um die Spültabs-Funktion zu aktivieren.
auf dem
Einräumen der Spülmaschine _21
DD68-00135F-03_DE.indd 21
2013-05-30
10:42:16
Bedienung der Spülmaschine
GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN
1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Räumen Sie das zu reinigende Geschirr in den Spülraum ein.
Überladen Sie die Spülmaschine nicht.
VORSICHT
3. Vergewissern Sie sich, dass die Sprüharme nicht behindert werden.
4. Geben Sie die entsprechende Menge an Spülmittel in den Behälter und auf die Innenseite der Gerätetür
(falls erforderlich).
5. Drücken Sie die Netztaste , um die Spülmaschine einzuschalten.
6. Wählen Sie mit der Programmwahltaste ein für die jeweilige Füllung geeignetes Programm.
(Einzelheiten hierzu fi nden Sie im Abschnitt „Verwenden der Programmwahltaste“ auf Seite 22.) Die
Anzeige für das gewählte Programm leuchtet.
7. Wählen Sie weitere Funktionen.
Die entsprechenden Anzeigen leuchten auf.
, und schließen Sie die Gerätetür, um den
8. Drücken Sie die Taste Start/Unterbrechen
Reinigungsvorgang zu starten.
9. Am Ende des Programms ist ein Signalton zu hören.
Nach 10 Minuten wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
10. Räumen Sie das gereinigte Geschirr usw. aus.
Räumen Sie zunächst den unteren Korb, dann den oberen Korb und den Besteckkorb (sofern
gefüllt) in dieser Reihenfolge aus.
So verhindern Sie, dass Wasser aus dem oberen Korb auf Geschirr im unteren Korb tropft.
VERWENDEN DER PROGRAMMWAHLTASTE
Wählen Sie mit der Programmwahltaste PROG ein für die jeweilige Füllung und Verschmutzung
geeignetes Programm.
Symbol
Programm
Beschreibung
Intensiv 70 °C
Stark verschmutzte Teile wie Töpfe und Pfannen
Auto 40 – 65 ºC
Leicht bis stark verschmutzte täglich genutzte Teile mit
automatischer Erkennung der Verschmutzung
Express 65 ºC
Kurzprogramm für normal verschmutzte täglich genutzte
Teile
ECO 45 ºC
Programm für normal verschmutzte täglich genutzte Teile
mit reduziertem Energie- und Wasserverbrauch
Kurzprogramm 50 ºC
Leicht verschmutzt mit sehr kurzer Programmdauer
Schonprogramm 40 °C
Leicht verschmutzte empfindliche Teile
Vorspülen
Kalt spülen zum Entfernen von Schmutz an Geschirr,
das längere Zeit gestanden hat, oder zum Einweichen
von Geschirr mit angetrockneten Essensresten. Wird vor
einem anderen Programm ausgeführt.
Verwenden der Vorspülfunktion (DW-SG52)
Drücken Sie die Taste Vorspülen , wenn Sie die Vorspülfunktion verwenden möchten.
22_ Bedienung der Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 22
2013-05-30
10:42:16
Unterbrechen von Programmen
Wenn Sie die Gerätetür öffnen, während ein Programm läuft, wird das Programm vorübergehend gestoppt.
Um das Programm fortzusetzen, schließen Sie die Gerätetür.
VORSICHT
Ändern von Programmen
Wenn ein Programm bereits gestartet wurde und Sie es ändern möchten, befolgen Sie die nachfolgenden
Anweisungen:
Wenn die Klappe des Spülmittelbehälters geöffnet wurde, sollten Sie das Programm nicht mehr
ändern.
04 BEDIENUNG
Das Wasser in der Spülmaschine kann extrem heiß sein.
Öffnen Sie die Gerätetür nur, wenn es absolut unumgänglich ist und lassen Sie dabei äußerste Vorsicht
walten.
1. Öffnen Sie die Gerätetür, um das Programm zu unterbrechen.
2. Halten Sie die Taste Start/Unterbrechen 3 Sekunden lang gedrückt, um das Programm zu
unterbrechen.
• Wenn das Programm unterbrochen wurde, pumpt die Spülmaschine eine Minute lang Wasser
ab. Sie können das Programm ändern, sobald das Abpumpen abgeschlossen ist.
• Wenn Sie das Abpumpen überspringen möchten, drücken Sie auf die Netztaste , um den
Geschirrspüler ausschalten und dann noch einmal, um ihn wieder anzuschalten.
In diesem Fall müssen Sie die zusätzlichen Funktionen noch einmal wählen.
3. Ändern Sie das Programm und drücken Sie auf die Taste Start/Unterbrechen .
4. Schließen Sie die Gerätetür, um das neue Programm zu starten.
VERWENDEN DER STARTZEITVORWAHL
Sie können die Spülmaschine so einstellen, dass ein Programm zu einem späteren Zeitpunkt gestartet wird.
Sie können für die Programmstartzeit eine Verzögerung von 1 bis 24 Stunden (in Schritten von jeweils einer
Stunde) einstellen.
1. Öffnen Sie die Gerätetür, und räumen Sie das zu reinigende Geschirr ein.
2. Geben Sie die entsprechende Menge an Spülmittel in den Behälter und auf die Innenseite der Gerätetür
(falls erforderlich).
3. Drücken Sie die Netztaste , um die Spülmaschine einzuschalten.
4. Wählen Sie das Programm und die Funktionen.
5. Stellen Sie die gewünschte Verzögerungszeit mit der Taste Startzeitvorwahl ein.
6. Drücken Sie die Taste Start/Unterbrechen . Die Anzeige für die Startzeitvorwahl leuchtet auf,
und die Uhr beginnt zu laufen.
7. Wenn Sie die Startzeitvorwahl wieder aufheben möchten, drücken Sie die Taste Start/Unterbrechen
3 Sekunden lang. Dann wird das Programm zurückgesetzt und die Startzeitvorwahl abgebrochen.
VERWENDEN DER DIGITALANZEIGE
Die Digitalanzeige zeigt die restliche Spülzeit, Status-Informationen (Startzeitvorwahl, Salz nachfüllen,
Klarspüler nachfüllen und Kindersicherung) und Fehlercodes an.
Wenn ein Fehler auftritt, während das Gerät läuft, wird der entsprechende Fehlercode angezeigt und ein
Signalton ausgegeben. Einzelheiten hierzu fi nden Sie im Abschnitt „Fehlercodes“ auf Seite 30.
Zeitanzeige
Die Zeitanzeige gibt die verbleibende Zeit bis zum Ende des gewählten Programms in Stunden und Minuten an.
Die verbleibende Zeit kann sogar beim gleichen Programm variieren. Dies kann auf Unterschiede in der
Wassertemperatur, den Regenerierzyklus sowie die Beladung und die Verschmutzung des Geschirrs
zurückzuführen sein.
Bedienung der Spülmaschine _23
DD68-00135F-03_DE.indd 23
2013-05-30
10:42:16
Bedienung der Spülmaschine
Nachfüllanzeige für Salz
Wenn die Nachfüllanzeige für Salz aufleuchtet, bedeutet dies, dass in der Spülmaschine nicht mehr genug
Spülmaschinensalz ist, sodass es nachgefüllt werden muss.
Informationen zum Auffüllen des Salzbehälters finden Sie im Abschnitt „Füllen des Salzbehälters“ auf Seite 14.
Nachfüllanzeige für Klarspüler
Wenn die Nachfüllanzeige für Klarspüler aufleuchtet, bedeutet dies, dass in der Spülmaschine nicht mehr
genug Klarspüler ist, sodass er nachgefüllt werden muss.
Informationen zum Auffüllen des Klarspülmittelbehälters finden Sie im Abschnitt „Füllen des
Klarspülmittelbehälters“ auf Seite 15.
VERWENDEN ZUSÄTZLICHER FUNKTIONEN
Intensivzone (DW-SG97 / DW-SG72)
Verwenden Sie diese Funktion für schlecht zu reinigendes, stark verschmutztes Geschirr, Töpfe und Pfannen
sowie Teller mit viel Öl. Räumen Sie solches Geschirr über der blauen Lochscheibe für die Intensivzone
(Einzelheiten hierzu fi nden Sie im Abschnitt „Überprüfen der Teile und des Bedienfelds“ auf Seite 9) ein, und
drücken Sie die Taste Intensivzone
.
Halbe Beladung
Wenn Sie nur eine kleine Geschirrmenge eingeräumt haben, verwenden Sie, um Energie zu sparen,
entweder nur den oberen oder nur den unteren Korb.
Drücken Sie die Taste Halbe Beladung
, und wählen Sie den oberen oder den unteren Korb.
Spültabs
Wenn Sie Spültabs (2 in 1, 3 in 1, 4 in 1 usw.) verwenden möchten, wählen Sie ein Programm und drücken
Sie dann auf die Taste Spültabs
. (Die Spültabs-Funktion ist bei allen Programmen außer Vorspülen
verfügbar.)
Wenn Sie die Funktion Spültabs auswählen, wird die Anzeige Nachfüllanzeige für Klarspüler
ausgeschaltet.
Desinfektion
Drücken Sie die Taste Desinfektion , um bestmögliche Hygiene in Ihrer Spülmaschine zu erzielen. Beim
letzten Spülen wird die Wassertemperatur mehrere Minuten lang auf bis zu 70 ºC erhöht.
Diese Funktion ist bei allen Programm außer Vorspülen
und Schonprogramm
verfügbar.
Kindersicherung
Die Kindersicherung sperrt alle Tasten, so dass das gewählte Programm nicht geändert werden kann.
Aktivieren/Deaktivieren
Um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren, halten Sie die Taste Desinfektion
3 Sekunden lang gedrückt.
Die Anzeige für die Kindersicherung leuchtet auf, um anzuzeigen, dass die Kindersicherung aktiviert
wurde.
Durch Aktivieren der Kindersicherung sperren Sie alle Tasten.
24_ Bedienung der Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 24
2013-05-30
10:42:17
Reinigung und Pflege Ihrer
Spülmaschine
Durch gute Pflege Ihrer Spülmaschine verbessern Sie ihre Leistung, vermeiden
unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.
Es empfiehlt sich, ausgelaufene Flüssigkeiten auf der Außenseite Ihrer Spülmaschine aufzuwischen, sobald
sie austreten.
Verwenden Sie dafür ein weiches, feuchtes Tuch und wischen Sie Flüssigkeiten und Staub vorsichtig vom
Bedienfeld ab.
VORSICHT
Verwenden Sie keinesfalls Benzol, Wachs, Verdünner, Chlorbleiche oder Alkohol. Diese Chemikalien
können die Innenwände des Geschirrspülers verfärben und Flecken verursachen.
VORSICHT
Reinigen Sie die Spülmaschine nicht, indem Sie Wasser darauf sprühen. Insbesondere müssen Sie die
elektrischen Komponenten vor Kontakt mit Wasser schützen.
Wenn Ihr Geschirrspüler mit einer Edelstahl-Türverkleidung ausgestattet ist, kann er mit einem
sauberen, weichen Tuch und Edelstahl-Reiniger für Haushaltsgeräte (oder mit einem ähnlichen
Produkt) gereinigt werden.
05 REINIGUNG UND PFLEGE
REINIGEN DER AUSSENFLÄCHEN
REINIGUNG DES SPÜLRAUMS
Wenn es im Spülraum Kalk- oder Fettablagerungen gibt, entfernen Sie diese mit einem feuchten Tuch oder
starten Sie, nachdem Sie Geschirrspülmittel in den Spülmittelbehälter eingefüllt haben, ein Programm mit
der höchsten Spültemperatur aber ohne Geschirr.
VORSICHT
Entfernen Sie nicht die vordere Dichtung des Spülraums. Durch Entfernen der Dichtung kann die
Spülmaschine undicht werden oder Fehlfunktionen haben.
REINIGEN DER FILTER
1. Schalten Sie den Geschirrspüler aus.
2. Lösen Sie den Filtereinsatz durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und
nehmen Sie den Filtereinsatz dann heraus.
3. Entfernen Sie den Feinfilter (flach und rechteckig).
Reinigung und Pflege Ihrer Spülmaschine _25
DD68-00135F-03_DE.indd 25
2013-05-30
10:42:17
Reinigung und Pflege Ihrer
Spülmaschine
4. Zerlegen Sie den Grobfilter und den Feinfilter.
5. Entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen oder andere Rückstände aus
den Filtern und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.
6. Setzen Sie die Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen,
setzen Sie den Filtereinsatz wieder ein und drehen Sie ihn im
Uhrzeigersinn bis zum Verschlusspfeil.
VORSICHT
Wenn der Filtereinsatz nicht ordnungsgemäß verschlossen ist, wird
die Leistung verringert.
REINIGUNG DER SPRÜHARME
Wenn die Spülmaschine weiterhin schlecht reinigt oder wenn die Düsen der Sprüharme verstopft
erscheinen, müssen Sie die Sprüharme reinigen. Gehen Sie beim Entfernen der Sprüharme mit Vorsicht zu
Werke, denn sie können leicht brechen.
Schalten Sie den Geschirrspüler vor dem Ausbauen der Sprüharme aus.
VORSICHT
Reinigung der Sprüharme
1. Entfernen Sie die Einsätze aus dem Besteckkorb.
(DW-SG97 / DW-SG72) (Einzelheiten hierzu fi nden Sie im Abschnitt
„Verwenden der Körbe“ auf Seite 16.)
2. Drehen Sie den Griff in der Mitte des oberen Sprüharms gegen den
Uhrzeigersinn und entfernen Sie den Arm.
3. Lösen und entfernen Sie die Mutter, die den mittleren Sprüharm fixiert,
und lösen Sie den Arm.
26_ Reinigung und Pflege Ihrer Spülmaschine
DD68-00135F-03_DE.indd 26
2013-05-30
10:42:17
4. Entfernen Sie den unteren Korb
5. Ziehen Sie den unteren Sprüharm einmal kräftig nach oben, um ihn zu
entfernen.
05 REINIGUNG UND PFLEGE
6. Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand wie z. B. einen Zahnstocher,
um Speisereste aus den Düsen der Sprüharme zu entfernen.
7. Spülen Sie die Sprüharme gründlich unter fließendem Wasser.
8. Bringen Sie die Sprüharme wieder an und überprüfen Sie, ob sie sich
ungehindert drehen können.
EINLAGERN DER SPÜLMASCHINE
Wenn Sie Ihre Spülmaschine für eine längere Zeit lagern möchten, müssen Sie das gesamte Wasser aus
dem Gerät vollständig entfernen und dann den Wasserschlauch abtrennen.
Ihr Geschirrspüler kann beschädigt werden, wenn beim Lagern Wasser in den Schläuchen und den internen
Komponenten zurückbleibt. Nachdem das Wasser aus dem Gerät entfernt und der Wasserschlauch von
der Wasserversorgung getrennt wurde, achten Sie auch darauf, das Wasserzulaufventil zu schließen und
das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
Reinigung und Pflege Ihrer Spülmaschine _27
DD68-00135F-03_DE.indd 27
2013-05-30
10:42:18
Fehlerbehebung und
Fehlercodes
FEHLERSUCHE UND MASSNAHMEN
PROBLEM
MÖGLICHE URSACHE
LÖSUNG
Prüfen Sie, ob die Gerätetür
Die Gerätetür ist nicht vollständig
verriegelt und vollständig
geschlossen. Die Taste Start/
geschlossen ist. Drücken Sie die
Unterbrechen ist nicht aktiviert. Taste Start/Unterbrechen , ehe
Sie die Gerätetür schließen.
Es wurde kein Programm
ausgewählt.
Wählen Sie ein Programm.
Das Netzkabel ist nicht
angeschlossen.
Schließen Sie das Netzkabel an.
Es wird kein Wasser zugeführt.
Prüfen Sie, ob das Ventil der
Wasserversorgung geöffnet ist.
Das Bedienfeld ist gesperrt.
Deaktivieren Sie die
Kindersicherung, um das
Bedienfeld zu entsperren.
Aus dem Spülraum kommen
schlechte Gerüche.
Es ist noch Wasser vom letzten
Programm im Gerät.
Geben Sie Geschirrspülmittel
hinein, ohne Geschirr in das Gerät
einzuräumen, und führen Sie
das Programm Auto aus, um die
Spülmaschine zu reinigen.
Es ist Wasser im Gerät
verblieben, nachdem das
Programm beendet war.
Der Ablaufschlauch ist geknickt
oder verstopft.
Strecken Sie den Schlauch und
beheben Sie die Verstopfung.
Es wurde ein ungeeignetes
Programm ausgewählt.
Wählen Sie gemäß den Hinweisen
in diesem Handbuch ein für
den Verschmutzungsgrad des
Geschirrs geeignetes Programm.
Der Filter ist verschmutzt oder
nicht richtig eingesetzt.
Reinigen Sie den Filter und stellen
Sie sicher, dass der Filter korrekt
eingebaut ist.
Es wurde kein oder nicht
genügend Geschirrspülmittel
verwendet.
Verwenden Sie ein für
Geschirrspülmaschinen geeignetes
Geschirrspülmittel oder geben Sie
mehr Spülmittel zu.
Der Druck des zugeführten
Wassers ist zu gering.
Der Wasserdruck muss zwischen
0,05 MPa und 0,8 MPa liegen.
Die Düsen der Sprüharme sind
verstopft.
Reinigen Sie die Sprüharme.
Das Geschirr wurde falsch
eingeräumt.
Räumen Sie das Geschirr so ein,
dass es vom Wasser gut erreicht
wird und nicht die Bewegung
der Sprüharme und des
Spülmittelbehälters behindert.
Das Wasser ist zu hart.
Überprüfen Sie die Nachfüllanzeige
für Salz und füllen Sie ggf.
Spülmaschinensalz nach.
Das Gerät startet nicht.
Es bleiben Speisereste auf
dem Geschirr zurück.
28_ Fehlerbehebung und Fehlercodes
DD68-00135F-03_DE.indd 28
2013-05-30
10:42:18
PROBLEM
LÖSUNG
Es ist kein oder nicht
genug Klarspüler im
Klarspülmittelbehälter.
Überprüfen Sie den Behälter und
füllen Sie Klarspüler nach.
Klarspülmitteleinstellung
überprüfen.
Es wurden Tabs verwendet, ohne
die Tabs-Funktion zu aktivieren.
Um die Tabs-Funktion zu wählen,
drücken Sie die Taste für Spültabs.
Auf Gläsern und Tassen mit
gewölbtem Boden bleibt Wasser
zurück.
Dieses Wasser kann beim
Ausräumen der Spülmaschine auf
andere Geschirrstücke tropfen.
Räumen Sie nach Ende eines
Programms daher den unteren
Korb vor dem oberen aus.
Dadurch wird vermieden, dass
Wasser aus dem oberen Korb
auf das Geschirr im unteren Korb
tropft.
06 FEHLERSUCHE
Das Geschirr wird nicht gut
getrocknet.
MÖGLICHE URSACHE
Der Geschirrspüler gibt einen
Signalton aus, wenn (a) die Klappe
des Spülmittelbehälters geöffnet ist Dies ist normal.
oder (b) in der Anfangsphase des
Abpumpens.
Die Spülmaschine ist zu laut.
Der Geschirrspüler steht nicht
waagerecht.
Stellen Sie sicher, dass die
Spülmaschine waagerecht steht.
Es ist ein Klappern zu hören, weil
ein Sprüharm gegen das Geschirr
stößt.
Ordnen Sie das Geschirr besser
an.
Auf Tassen und Tellern bleibt
ein gelber oder brauner Film.
Dies kann von Kaffee- und
Teerückständen verursacht
werden.
Verwenden Sie ein Programm mit
höherer Temperatur.
Es leuchten keine Anzeigen.
Das Netzkabel ist nicht
angeschlossen.
Schließen Sie das Netzkabel an.
Die Sprüharme funktionieren
nicht richtig.
Die Sprüharme sind mit
Speiseresten verstopft.
Reinigen Sie die Sprüharme.
Nach der Reinigung bleibt ein
weißer Belag auf Besteck oder
Geschirr.
Es wurde hartes Wasser
verwendet.
Überprüfen Sie die Nachfüllanzeige
für Salz und kontrollieren
Sie, ob die Einstellung der
Wasserenthärtungsanlage für
die Wasserhärte in Ihrer Region
geeignet ist.
Überprüfen Sie, ob der Deckel des
Salzbehälters richtig verschlossen
ist.
Die Spülmaschine startet von
selbst (DW-SG97)
Hierbei handelt es sich um einen
automatischen Trocknungslauf, um
das Gerät sauber und geruchfrei
Die Spülmaschine wurde länger als
zu halten. Es handelt sich also
zwei Tage nicht eingeschaltet.
nicht um eine Störung. Wenn Sie
diese Funktion stoppen möchten,
drücken Sie die Netztaste .
Fehlerbehebung und Fehlercodes _29
DD68-00135F-03_DE.indd 29
2013-05-30
10:42:18
Fehlerbehebung und
Fehlercodes
FEHLERCODES
Fehlercodes werden angezeigt, damit Sie besser verstehen, was mit Ihrer Spülmaschine passiert.
Wenn einer der folgenden Codes angezeigt wird, setzen Sie das Gerät zurück und befolgen Sie die
jeweiligen Anweisungen.
CODE
BEDEUTUNG
LÖSUNG
Tastenfehler
Überprüfen Sie, ob irgendeine Taste
länger als 30 s gedrückt wurde.
Interner Kommunikationsfehler
Schalten Sie das Gerät aus und
starten Sie es neu.
5E
Fehler beim Entleeren
Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch
verstopft ist oder geknickt ist.
4E
Fehler am Wasserzulaufschlauch
Stellen Sie sicher, dass das Ventil der
Wasserversorgung geöffnet ist.
4E1
Warmwasserversorgung
Vergewissern Sie sich, dass die
Temperatur des zugeführten Wassers
nicht höher als 80 ºC ist.
bE2
3E, AE
HE, HE1
Fehler der Heizeinheit
tE
Temperaturfühler – Fehler
1E
Wasserpegel zu gering – Fehler
PE
Strömungswechsler – Fehler
LE
Leck – Fehler
OE
Wasserpegel zu hoch – Fehler
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen
Sie den Netzstecker, schließen Sie
das Ventil der Wasserversorgung
und wenden Sie sich an Ihren
Kundendienst.
Schalten Sie das Gerät aus und
starten Sie es neu.
Schalten Sie das Gerät aus, ziehen
Sie den Netzstecker, schließen Sie
das Ventil der Wasserversorgung
und wenden Sie sich an Ihren
Kundendienst.
Wenn Sie ein Problem mit der vorgeschlagenen Lösung nicht beheben können oder wenn Sie
weitere Informationen zu den Fehlercodes benötigen, lesen Sie die Rückseite dieses Handbuchs und
kontaktieren Sie Ihr Samsung-Kundendienstcenter.
30_ Fehlerbehebung und Fehlercodes
DD68-00135F-03_DE.indd 30
2013-05-30
10:42:18
Übersicht über die
Spülprogramme
ÜBERSICHT ÜBER DIE SPÜLPROGRAMME
Intensiv 70
Auto 40-65
Express 65
Eco 45
Hoch
Gering bis hoch
Normal
Normal
Vorspülen 
Vorspülen 
Reinigen 
Reinigen 
Vorspülen 
Vorspülen 
1. Spülgang 
1. Spülgang 
Reinigen 
Reinigen 
Reinigen 
Reinigen 
2. Spülgang 
(2. Spülung) 
1. Spülgang 
1. Spülgang 
1. Spülgang 
1. Spülgang 
Kaltspülen 
Heißspülen 
Heißspülen 
Heißspülen 
Heißspülen 
Heißspülen 
Heißspülen 
Ende
Trocknen 
Trocknen 
Trocknen 
Trocknen 
Ende
Trocknen 
Ende
Ende
Ende
Ende
Programmablauf
Kurzprogramm 50 Schonprogramm 40
Gering
Gering
Vorspülen
Sehr gering
Vorspülen 
07 SPÜLPROGRAMME
Spülprogramm
Verschmutzungsgrad
Ende
10
(DW-SG97,
Wasserverbrauch (l)
17,3
9,1 – 18,5
11,6
DW-SG72)
10,5
10,1
3,7
1,0
0,7
-
12
(DW-SG52)
Energieverbrauch
(kWh)
1,5
0,8-1,6
1,2
0,83
(DW-SG97)
0,90
(DW-SG72)
0,97
(DW-SG52)
Die Dauer eines Programms variiert je nach den Optionen, die Sie auswählen, und je nach
Wassereinlasstemperatur und -druck.
Übersicht über die Spülprogramme _31
DD68-00135F-03_DE.indd 31
2013-05-30
10:42:18
Anhang
ENTSORGUNG DES GESCHIRRSPÜLERS UND UMWELTSCHUTZ
Ihre Spülmaschine ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung
von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die
Spülmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann.
Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich im Gerät
einschließen.
Überschreiten Sie nicht die auf den Spülmittelpackungen angegebene empfohlene Spülmittelmenge.
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinien:
EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
TECHNISCHE DATEN
M ODE L L
D W - S G 97, D W - S G 72, D W - S G 52
Netz
Typ
Einbaufähig
Wasserdruck
Spülkapazität (Maßgedecke)
14 (DW-SG97, DW-SG72), 13 (DW-SG52)
Nennleistung
2000 – 2300 W
Abmessungen
598 mm (B) X 817 mm (H) X 575 mm (T)
Modell
Gewicht
Verpackt
32_ Anhang
DD68-00135F-03_DE.indd 32
DW-SG97, DW-SG72
DW-SG52
Unverpackt
4 9 , 0 kg
4 7 , 5 kg
Für Testinstitute
Die folgenden Abbildungen zeigen die richtige Methode, um die Körbe gemäß den europäischen
Normen (EN50242) zu beladen.
•
Spülkapazität: 14 (DW-SG97, DW-SG72) / 13 (DW-SG52) Normgedecke
Prüfnorm: EN50242/IEC60436
Position des oberen Korbs: Niedrig
Programm: Eco
Zusätzliche Optionen: Keine
Klarspülmitteleinstellung: 6
Dosierung des Standardspülmittels
- 14PS : 7 g + 28 g
- 13PS : 6 g + 26,5 g
Zur Anordnung der Gedecke siehe Abbildungen A, B, C.
09 FÜR TESTINSTITUTE
•
•
•
•
•
•
•
14 Maßgedecke
1
5
6
3
11
16
6
2
14
15
14
17
7
8
13
12
15
8
5
9
9
4
<Abbildung A-1: Unterer
Korb>
6
17
10
6
14
16
14
6
<Abbildung C-1:
Besteckkorb>
<Abbildung B-1: Oberer Korb>
1
Suppenteller:
Haferflocken
6
Tasse: Tee
12
Suppenlöffel:
Haferflocken
2
Speiseteller: Ei
7
Untertasse: Tee
13
Gabel: Ei
3
Speiseteller: Fleisch
8
Glas: Milch
14
Messer
4
Dessertteller: Spinat
9
Kleine Schale,
mittelgroße Schale:
Spinat
15
Dessertlöffel
5
Dessertteller: Ei
10
Große Schüssel: Fleisch
16
Teelöffel
11
Ovale Platte: Margarine
17
Servierbesteck
Für Testinstitute _33
DD68-00135F-03_DE.indd 33
2013-05-30
10:42:19
Für Testinstitute
13 Maßgedecke
1
2
3
11
1
12
12
9
14
12
15
12
13
8
16
6
15
14
16
12
12
15
12
12
12
17
6
8
16
16
12
13
12
15
10
13
13
12
6
<Oberer Korb>
17
15
16
4
<Unterer Korb>
16
7
9
14
5
16
15 17
13
8
12
13
16
17
<Besteckkorb>
1
Suppenteller:
Haferflocken
6
Tasse: Tee
12
Suppenlöffel:
Haferflocken
2
Speiseteller: Ei
7
Untertasse: Tee
13
Gabel: Ei
3
Speiseteller: Fleisch
8
Glas: Milch
14
Messer
15
Dessertlöffel
4
Dessertteller: Spinat
9
Kleine Schale,
mittelgroße Schale:
Spinat
5
Dessertteller: Ei
10
Große Schüssel: Fleisch
16
Teelöffel
11
Ovale Platte: Margarine
17
Servierbesteck
34_ Für Testinstitute
DD68-00135F-03_DE.indd 34
2013-05-30
10:42:19
Datenblatt
VERORDNUNG (EU) Nr. 1059/2010
Name des Lieferanten
Modellbezeichnung
Nennkapazität (Anzahl der Maßgedecke)
SAMSUNG
DW-SG97
DW-SG72
DW-SG52
14
14
13
A+++
A++
A+
EU-Umweltaufkleber
Nein
Nein
Nein
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (in
kWh/Jahr) 1)
236
256
276
Energieverbrauch (Et) (in kWh)
[Standardprogramm]
0,83
0,90
0,97
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po)
(in W)
0,45
0,45
0,45
Leistungsaufnahme im Ruhezustand (PI)
(in W)
3
3
3
Jährlicher Wasserverbrauch (AWC) (in l) 2)
2800
2800
3360
Wasserverbrauch (in l)
[Standardprogramm]
10
10
12
Trocknungseffizienzklasse
A
A
A
3)
Eco
Eco
Eco
Programmdauer des Standardprogramms
145
145
160
Dauer des Ruhezustands (TI) (in min)
10
10
10
Luftschallemissionen (dBA bezogen auf
1 pW)
40
41
45
Ja
Ja
Ja
Unterbau
-
-
-
Freistehend
-
-
-
Standardprogramm
Einbau
Installation
10 DATENBLATT
Energieeffizienzklasse
1) Ausgehend von 280 Standardspülgängen mit kaltem Frischwasser und dem Stromverbrauch des EcoProgramms. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Betriebsart des Geräts ab.
2) Ausgehend von 280 Standardspülgängen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Betriebsart
des Geräts ab.
3) Beim „Standardprogramm“ handelt es sich um den Standardspülgang, der für Spülen von normal
verschmutztem Geschirr geeignet ist. Es ist das effizienteste Programm im Hinblick auf den kombinierten
Energie- und Wasserverbrauch.
Datenblatt _35
DD68-00135F-03_DE.indd 35
2013-05-30
10:42:20
Memo
DD68-00135F-03_DE.indd 36
2013-05-30
10:42:20
Memo
DD68-00135F-03_DE.indd 37
2013-05-30
10:42:20
FRAGEN ODER HINWEISE?
LAND
AUSTRIA
BELGIUM
CZECH
DE N M AR K
RUFEN SIE UNS AN
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
ODER BESUCHEN SIE UNS
ONLINE UNTER
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
F IN L AN D
030- 6227 515
www. s a ms ung. c om
F R AN C E
01 48 63 00 00
www. s a ms ung. c om/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
L U XE M B U R G
NETHERLANDS
N O R W AY
POLAND
PORTUGAL
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864*
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com/pl
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
U.K
AU S T R AL IA
NEW ZEALAND
T UR K E Y
SOUTH AFRICA
U.A.E
0848 - SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch (German)
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www. s a ms ung. c om
www.samsung.com
www.samsung.com
021- 8255
www. s a ms ung. c om
B AH R AIN
8000- 4726
www.samsung.com/ae (English)
www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
JORDAN
800-22273
065777444
www.samsung.com/Levant(English)
IR AN
Code-Nr.: DD68-00135F-04_DE
DD68-00135F-04_DE.indd 38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising