LG | 55UM7600PTA | LG 55UM7600PTA QUICK SETUP GUIDE

LG 55UM7600PTA QUICK SETUP GUIDE
*MFL71141202*
(1903-REV01)
UM76*
UM79*
www.lg.com
1
2
3
4
5
6
AA
X4
(M5 x L30)
Head
Head
Head
Head
washer
washer
washer
washer
ղࢶQU
ղࢶQU
ղࢶQU
ղࢶQU
7
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
électrique.
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
8
‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ‬
9
Tiếng Việt
Đọc phần An toàn và Tham khảo.
Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.
: Depending on model /
/ Selon le modèle / Dependendo do modelo /
/
/
/ Tùy theo kiểu sản phẩm
AUDIO
VIDEO
AUDIO
VIDEOR
VIDEO L/MONO AUDIO
VIDEO
R L/MONO AUDIO
PVIDEO/Y
R L/MONOPBAUDIOPRR L/MONO AUDIO R
ղࢶQU
washer
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
Kg
E
A
VIDEO/Y
PB
VIDEO/YAUDIO
PB R
PRVIDEO/Y
L/MONOPBAUDIO PRR L/MONO
Head
90°
D
B
G
55UM7600PTA
55UM7660PVA
55UM7960PTA
65UM7600PTA
65UM7660PVA
65UM7960PTA
Power requirement /
/
F
A
B
C
D
E
F
1234
784
260
717
84.0
17.1
16.1
1453
907
340
840
84.0
24.1
23.0
/
/
C
/
/
/
F
G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising