LG | 75SM9000PVA | Quick Setup Guide | LG 75SM9400PTA Quick setup guide

LG 75SM9400PTA Quick setup guide
*MFL71180032*
(1906-REV01)
SM90*
SM94*
www.lg.com
AA
a
x4
(M5 x L14)
Head
Head Head
Head
Head
Head
Head
washer
washer washer
washer
washer
washer
washer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
b
x4
(M4 x L20)
ղࢶQU
ղࢶQU
ղࢶQU
ղࢶQU
ղࢶQU
ղࢶQU
ղࢶQU
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU
"MJHOTUSPLFPVUTJEF
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
b
a
10
électrique.
‫ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ‬
13
Tiếng Việt
14
Đọc phần An toàn và Tham khảo.
Để biết thông tin về nguồn điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn dán trên sản phẩm.
:D
epending on model /
/ Selon le modèle / Dependendo do modelo /
/
/
/ Tùy theo kiểu sản phẩm
1
Head
5
1
ղࢶQU
washer
৮ࢿ‫޷੉ػ‬૑ࠂઁೞৈ
1BUIGJOEFS6OJUF৻ࢶઁ੘
QU "MJHOTUSPLFPVUTJEF
Kg
Satellite IN
Main
Satellite IN
Main
Satellite IN
Sub
Satellite IN
Sub
E
A
90°
D
Satellite IN
Satellite IN
B
G
F
C
A
B
C
D
E
F
75SM9000PVA
75SM9400PTA
1677
1037
384
966
69.9
40.8
37.9
86SM9400PTA
1926
1183
432
1106
73.6
57.6
54.1
Power requirement /
/
/
/
/
/
/
F
G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising